Rotary Good News č. 5 / 2017http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

good news Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 5 / 2 0 1 7 Využijte šance! Studentská výměna vám změní život.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

toto číslo Rotary Good News je venované predovšetkým problematike výmeny mládeže. Skôr než napíšem niekoľko myšlienok na túto tému, dovoľte mi pripomenúť jedno významné jubileum. Pred 90 rokmi, 27. septembra 1927, bol založený československý Rotary dištrikt 66, ktorý patril medzi tri najväčšie v Európe. Rotary hnutie bolo za prvej republiky mimoriadne prestížne a vážené. Ilustruje to i fakt, že čestnými guvernérmi dištriktu bol prezident T. G. Masaryk i jeho nástupca E. Beneš. Je pre nás výzvou, aby sme na tieto tradície nadviazali. Aj dnes máme oblasť, v ktorej náš dištrikt drží krok so svetom, ba patrí medzi špičkové. A to je práve oblasť výmeny mládeže. Tento rok sme na ročnú výmenu vyslali a naopak prijali približne stovku študentov. Je to číslo, za ktorým sa skrýva veľké množstvo práce, úsilia, obetavosti i lásky, ktorú prejavujú hostiteľskí rodičia, členovia Rotary klubov, ale aj funkcionári zodpovední za dlhodobú výmenu mládeže na dištriktovej úrovni a členovia Rotexu. Patrí im za to naše poďakovanie a úcta. Ročný pobyt v inom kultúrnom a jazykovom prostredí významne ovplyvní život výmenných študentov. Z domu odchádzajú spravidla prvýkrát na takú dlhú dobu a vracajú sa ako zrelí mladí ľudia. Prichádzajú nielen s dobrou znalosťou cudzieho jazyka. Sú oveľa samostatnejší, vzdelanejší a rozhľadenejší. V zahraničí nadobudli nové priateľstvá, ktoré často pretrvajú celý život. A naopak, aj výmenní študenti obohacujú prostredie, do ktorého prišli. Hostiteľskí rodičia získajú skúsenosť zo spolužitia s mladými ľuďmi, ktorí vyrastali v inom prostredí. Študenti sa zúčastňujú na dobrovoľníckych akciách, pomáhajú pri projektoch svojich Rotary klubov. Podobné efekty prináša aj krátkodobá výmena mládeže, na ktorej sa v tomto roku zúčastnilo vyše 130 mladých ľudí z Česka a Slovenska v zahraničí a takmer sto zahraničných mladých v našom dištrikte. Organizácia výmeny študentov tak pomáha napĺňať poslanie Rotary v oblasti upevňovania priateľstva a porozumenia medzi národmi a mieru vo svete. Je na nás, členoch Rotary klubov, aby sme ovocie, ktoré medzinárodná výmena študentov prináša, dokázali náležite využiť. Mali aby sme so študentmi po ich návrate zo zahraničného pobytu intenzívnejšie pracovať. Prizývať ich do klubov a inšpirovať sa ich skúsenosťami a zároveň ich motivovať pre členstvo v Rotaract kluboch a neskôr Rotary kluboch. Máme v nich skutočne veľký potenciál. Vážené rotariánky a rotariáni, milí výmenní študenti, JÚLIUS TOMKA guvernér Dištriktu 2240 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

4 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 prezident RI Proslovy a novinky od RI prezidenta Iana H. S. Riseleyho najdete na www.rotary.org/office-president september  Jedna z najlepších vecí na každom Kongrese Rotary International je totálna rozmanitosť ľudí, ktorých tu stretnete. Či už sa zúčastníte na prednáškach, navštívite Dom priateľstva, alebo sa zastavíte dať si niečo pod zub, stretnete ľudí z každého kúta sveta, odetých v najrôznejších národných kostýmoch, hovoriacich jazykmi od výmyslu sve­ ta. Je to jedinečný zážitok a práve táto rôznorodosť je z veľkej časti to, vďaka čomu je Rotary úžasné: združuje ľudí natoľko odlišných, ktorí napriek tomu nájdu spoločnú reč. Atmosféra spolupatričnosti, ktorá je zásadná pre Rotary, je tiež príznačná pre Toronto, hostiteľské mesto Svetového kon­ gresu Rotary International v roku 2018. Toronto patrí k mojim obľúbeným mestám. Je to mesto, kde polovica obyvateľstva pochádza z inej krajiny, kde 2,8 milióna obyvateľov hovorí viac ako 140 jazykmi a kde nikto nie je natoľko zaneprázdnený, aby nemohol byť nápomocný. Okrem toho, že Toronto sa vyzna­ čuje čistotou, bezpečnosťou a priateľskosťou, je ako stvorené pre turistov aj vďaka atraktívnemu nábrežiu jazera Ontário, skvelým reštauráciám, jedinečným múzeám a zaujímavým štvrtiam, ktoré sa oplatí navštíviť. Svetový kongres v roku 2018 sa už teraz javí, že bude patriť k tým najúspešnejším. Kongresový výbor a hostiteľský organi­ začný výbor veľmi usilovne pracujú na zostavovaní programu tvoreného vy­ stúpeniami inšpiratívnych osobností, skvelou zábavou, pútavými prednáška­ mi a širokou škálou aktivít v celom meste. V Toronte si skrátka každý príde na svoje. Spolu s Julietou vám radíme, aby ste urobili to čo my – doprajte aj svojej rodine stať sa súčasťou tohto výnimočné­ ho podujatia a spoločne sa zabaviť. Ak si účasť na kongrese naplánujete dostatočne včas, vstup na podujatia budete mať za výhodnejšiu cenu: termín na zvýhodnenú skorú registráciu (ďalšiu zľavu získate za registráciu online) je 15. december. Hoci Toronto má rotariánom mnoho čo ponúknuť, reál­ nym ťahákom je pochopiteľne samotný kongres. Podujatie, ktoré sa koná raz za rok, predstavuje jedinečnú príležitosť na dobitie rotariánskych bateriek, na bližšie oboznámenie sa s tým, čo sa deje vo zvyšku rotariánskeho sveta a získa­ nie inšpirácií do nasledujúceho roka. Viac informácií nájde­ te na riconvention.org – a nájdite inšpiráciu na každom kroku na Kongrese Rotary v roku 2018 v Toronte. október  V austrálskom Melbourne boli súčasťou expozície aj železné pľúca. Pre väčšinu ľudí v mojom veku, ktorí si pa­ mätajú na strašnú epidémiu detskej obrny v 50. rokoch mi­ nulého storočia, sú železné pľúca dôkazom toho, kam až sme sa vďaka očkovaniu dostali: do momentu, keď sa tento kedy­ si nenahraditeľný lekársky prístroj stal doslova múzejným exponátom. Pre väčšinu sveta predstavuje boj s detskou obrnou jednoduchý príbeh: po rokoch strachu bola vyvinu­ tá vakcína a ochorenie sa podarilo poraziť. V mnohých kra­ jinách vakcína nebola k dispozícii, hromadné očkovanie bolo príliš nákladné, pre deti z odľahlých regiónov bola vakciná­ cia nedostupná. V týchto krajinách sa choroba naďalej šírila, až kým sa do boja s ňou nezaangažovalo Rotary. V období niekoľkých rokov od spustenia programu Polio­ Plus sa v rámci spoločného úsilia Rotary, vlád jednotlivých krajín a Globálnej iniciatívy za vyhladenie detskej obrny podarilo znížiť počet prípadov detskej obrny z odhadova­ ných 350 000 ročne na pár prípadov v roku 2017. Musíme však dosiahnuť nulový výskyt nákazy a tento stav následne udržať. Svetový deň boja proti detskej obrne si pripomeni­ eme 24. októbra. V tento deň máme príležitosť zvýšiť pove­ domie o tejto problematike a získať finančné prostriedky na dokončenie úsilia. Vyzývam každý Rotary klub na účasť v niektorej z aktivít usporiadaných pri príležitosti Svetové­ ho dňa boja proti detskej obrne. Na stránke endpolio.org nájdete tipy na podujatia a môžete tiež zaregistrovať svoju aktivitu. Aj váš klub môže prispieť svojou troškou do mlyna. Tento rok sa podujatie uskutoční v centrále Nadácie Billa & Melindy Gatesových v Seattli. Podujatie bude vysielané naživo, sledovať ho môžete na endpolio.org v čase od 23.30. Ako mnohí viete, Rotary sa zaviazalo vyzbierať 50 miliónov USD ročne v priebehu nasledujúcich troch rokov. Táto suma bude navýšená nadáciou Gates Foundation o ďalšie pros­ triedky v pomere 2:1, čím sa reálne strojnásobí hodnota všetkých peňazí, ktoré Rotary vyzbiera pri príležitosti Sve­ tového dňa boja proti detskej obrne počas celého roka. Pri­ ložme teda všetci ruku k dielu – a pomôžme tak k okamži­ tému ukončeniu výskytu detskej obrny. Preklad: IVAN BELAN, PDG Ian H. S. Riseley Prezident Rotary International

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 5 nadace říjen  V roce 1921 byl ohlášen čtvrtý cíl Rotary: „Rozvoj mezinárodního porozumění a snahy o mír prostřednictvím světového přátelství a spolupráce podnikatelů a profesio­ nálů, které spojuje ideál pomoci a služby.“ Podstatná část našeho úsilí o zachování míru závisí na schopnosti členů Rotary podílet se na třech podstatných činnostech: vytváření partnerství otevřených změnám, získávat prostředky k pod­ poře stovek našich projektů a vyhledávat zájemce o účast na mírových projektech – rotariánské mírové aktivisty (Rotary Peace Fellows) – a podporovat je pak v jejich práci. V tomto roce Nadace Rotary sjednala strategické partner­ ství s Institutem pro ekonomiku a mír. Rotary bude s Institu­ tem spolupracovat na vytvoření internetového vzdělávacího portálu určeného rotariánům a našim mírovým aktivistům pro shromažďování získaných zkušeností. Cílem je posilovat komunitní projekty zaměřené na podporu mírových řešení konfliktních situací. Rotary rovněž zahájilo iniciativu určenou na poskytování podstatných darů mírovým centrům Rotary (Rotary Peace Centers Major Gifts Initiative), která má zajistit zdroje pro nová partnerství a zároveň nadále přispívat mj. ke shromažďování příspěvků určených na přípravu a podporu našich mírových aktivistů. RI Prezident Ian H. S. Riseley plá­ nuje šest mírových konferencí, které se budou konat v růz­ ných částech světa od února do června 2018 a které se budou zabývat vztahem mezi mírem, oblastmi působnosti Rotary a udržitelností životního prostředí. Z naší historie víme, že není nutné být profesním diplomatem, aby se podařilo sjed­ nat mír. Máte-li studenta, který usiluje o vzdělání v mírovém centru Rotary, pak jste i Vy mírotvorcem. Když zahájíte jaký­ koli projekt podporující hospodářský rozvoj ve vaší komunitě, pak vytváříte předpoklady pro udržitelný mír a pro úspěšné řešení konfliktů. Když podporujete mírová centra Rotary nebo s nimi spolupracujete, přispíváte k udržení míru. Komplexní konflikty současnosti si žádají více tvůrčí iniciativy na komu­ nitní bázi. Společně skutečně dokážeme více. září  Na nedávném 70. světovém zdravotnickém kongre­ su v Ženevě zopakovaly vůdčí osobnosti světového zdra­ votnictví svoje odhodlání dosáhnout plné eradikace polio virů. Média jsou všude plná zpráv o tomto našem úsilí. Po celém světě dále pokračují projekty, které se soustředí na hlavní odpovědnost rotariánů, tj. získávání finančních prostředků, propagaci a  nábor dobrovolníků. Světová zdravotnická organizace (WTO) požaduje, aby uplynuly nejméně tři roky bez jakýchkoli výskytů onemocnění, než potvrdí, že svět se polio virů opravdu zbavil. Po celou tuto dobu musí pokračovat intenzivní očkování a sledování. To je důvod, proč Rotary zvýšilo svůj finanční závazek k boji s virem polio na 50 milionů amerických dolarů ročně a Na­ dace Billa a Melindy Gatesových zvýšila svůj závazek na­ výšit svým příspěvkem příspěvek Rotary na 2 : 1. Když se rotariánům podaří dosáhnout tohoto cíle v každém z příš­ tích tří let, bude k dispozici celkem 450 milionů dolarů. Na světovém kongresu v Atlantě se státy ze všech částí světa a klíčoví dárci za­ vázali poskytnout dohromady více jež jednu miliardu dolarů (z toho Ro­ tary slíbilo 50 milionů ročně). To je důvod, proč vás žádám o přispění na polio kampaň. Může jít o přímý dar nebo o vyprávění příběhu boje s virem při využití všech možností současných médií. Neopomínejte také psát svým vládám, aby dodržely svůj závazek a aby v tom vytr­ valy. Oslovujte obchodní společnosti, aby neváhaly pokra­ čovat v podpoře eradikace viru polio. Napište mně na adre­ su paul.Netzel@rotary.org a  sdílejte se mnou vaše zkušenosti s  tím, co děláte a  jak vaše nápady pomáhají zachovat záležitost dětské obrny v popředí agendy našich činností. Potřebujeme vaši spolupráci jako nikdy dříve v tomto našem „odpočítávání historii“! Paul A. Netzel Predseda správnej rady nadácie Odpočítávání historii Co máme na mysli, když mluvíme o míru? Překlad: petr j. pajas, PDG Jak přispíváte udržení míru? Pošlete mi svoji úvahu na adresu paul.Netzel@rotary.org

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

Novinky o Rotary z celého světa Letem světem Autor: Brad Webber Překlad do češtiny: Dobroslav Zeman, PDG Překlad do slovenštiny: Ivan Belan, PDG Na konci března opatřili členové Rotary klubu za 9500 dolarů vodovodní systém, který čerpá upravenou vodu k odběrním místům. Vedle toho napomohla částka 12 600 dolarů k pořízení solárního pouličního osvětlení, čímž se zlepšila bezpečnost pěti tisíců obyvatel města. Kórea Už viac ako štyri roky dištrikt 3640, zahŕňajúci viac ako 60 klubov v Soule, vyzdvihuje dôležitosť pomoci mladým ľuďom so správnym nasmerovaním ich budúcej ka- riéry. Trikrát do roka odborníci z oblasti práva, medicíny, financií, žurnalistiky, ar- chitektúry a iných odborov navštívia miestne stredné školy a ponúkajú štu- dentom poradenstvo pri voľbe povolania a mentorské rady. „Využívame kľúčové silné stránky Rotary – našich členov a ich rozsiahle skúsenosti a vzťahy,“ vysvetľuje predseda dištriktného výboru pre profe- sijné služby Jong-Kang Park z Rotary klu- bu v Seoul Korean. „Študenti sa v rámci malých skupín zúčastňujú na stretnu­ tiach s odborníkmi podľa vlastného výbe- ru, ktorí im pomáhajú bližšie vykresliť konkrétne možnosti ich potenciálnej pro- fesionálnej orientácie.“ týdny, aby rukama rozmačkali sto kilo- gramů těchto zrn. Po dobu 6 měsíců na- pomohl bezúročný mikrokredit ve výši 1900 dolarů společně s klubovými pro- středky pozitivnímu rozvoji obce. Nigérie Více než 90 procent obyvatel vesnici Itamarun žije v chudo- bě. Tato žalostná statistika přiměla Rotary klub v Lagosu, aby učinil přítrž tomuto utrpení v pěti komunitách, z nichž se tato vesnice skládá. Na počát- ku roku 2014 požádala ředitelka tamní zdravotní kliniky Helen Folarinová tehdej- šího prezidenta Rotary klubu jménem Ayo Banjo, aby napomohl ke zlepšení život- ních podmínek v celé obci. 80 členů toho- to klubu se tedy výzvy ujalo a zaměřili se na projekty pokrývající prakticky všechny oblasti rotariánských zájmů. K tomu A. Banjo prohlásil: „To, co pak následova- lo, se může stát vzorem pro další Rotary kluby našeho distriktu.“ Zpočátku obsta- ral klub pro vesničany přístroj na drcení palmových zrn v hodnotě 3 tisíc dolarů. Předtím, jak říká prezident Banjo, museli čtyři lidé pracovat na tomto úkolu asi dva ze světa 6 r o tar y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

Prvá z kníh Theodora Seussa Geisela bola zamietnutá 27-krát pred tým, ako sa našiel vydavateľ. Spojené štáty Rotariáni v rámci týždňového podujatia „Výzva na 5 milió- nov slov“, ktoré sa konalo na začiatku marca, navštívili asi 300 prvých tried na Havajských ostrovoch, aby tak potešili školákov predčítaním zábavných príbehov z detských rozprávkových kni- žiek Zelené vajíčka so šunkou a Kocúr v klobúku od autora Dr. Seussa. Okrem darovania kníh verejnosti a školám dob- rovoľníci denne nahlas čítali jeden alebo dva príbehy, pričom svoj cieľ prekročili o 84 100 slov, uviedol predchádzajúci gu- vernér dištriktu 5000 Clint Schroeder. Tridsaťpäť príslušných Rotary klubov no- minovalo do tejto iniciatívy emisárov s cie­ ľom podporiť rozvoj gramotnosti. Ini- ciatíva sa uskutočnila so súhlasom mini- sterstva školstva. Egypt Ve Fajjúmu, guvernorátu ve středním Egyptě, jsou některá místa plná chudoby. Patří mezi ně také tři obce v Tamiji. Distrikt při- pravil několik projektů, zaměřených na pomoc postižené oblasti, vzdálené asi 50 km jižně od Káhiry. Zhruba 350 000 do- larů bylo směrováno na rozsáhlé renova- ce Všeobecné nemocnice v Al Fajjúmu. Skupiny lékařů nabídly místním zdarma vyšetření a asi 22 000 dolarů bylo použito na nákup vozíků pro tělesně postižené a umělých kloubů. Snaha celého distriktu se zaměřila na posílení postavení žen ve společnosti. Více než 300 ženám bylo na- bídnuto zaškolení, potřebné vybavení a malé půjčky, aby mohly začít vyrábět a prodávat prádlo. Pro další stovky míst- ních obyvatel byly vyhotoveny osobní doklady. El Salvador Jedenáct rotariánů ze tří klu- bů distriktu 5360 v Albertě postavilo pro obyvatele Sal- vadoru deset přístřešků z vlnitého ple- chu, chránící je před deštěm, a nahradili tak jejich dosavadní chatrče z bláta. Ro- tary kluby Cochrane, Airdrie a Brooks se spojily a připojily se k distriktnímu gran- tu nazvanému Shelter Canada v hodnotě 25 tisíc dolarů, který jim zajistil bezpeč- nější bydlení. Stephen Simms, člen Rota- ry klubu Cochrane, jeden z účastníků březnové cesty do San Vicente, říká: „Lidé, kteří dostanou své nové přístřeší, se pak sami podílejí na jeho výstavbě.“ S. Simms společně s past-prezidentem RC Airdrie jménem Beverly Chinnery na- vrhl tento projekt již před několika lety při semináři o vypisování grantů v Calga- ry. „Toto nové ubytování změnilo lidem celý jejich život.“ ze světa 7 r o tar y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

8 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 1 Navštivte krásná místa a jejich půvabnou výzdobu v zámku Casa Loma. 2 Tržiště sv. Vavřince (St. Lawrence Market) je oblíbenou zastávkou obyvatel Toronta na oběd (v neděli a v pondělí je zavřeno). 3 Pozoruhodné jsou výhledy od přístaviště k letišti Bishop na věž CN i přímo z této věže dolů. 1 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

ze světa r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 9 orontu dali jeho tvář statisíce imi- grantů mluvících mnoha různými jazyky a s různými zvyky. Mohutné budovy s tisíci bytů stále rychle vyrůstají a pod mrakodrapy se Toronto rozvaluje do bohaté sítě etnických enkláv, jako třeba Malé Benátky a Malá Indie anebo Yorkville s mnoha perfektními viktoriánskými domy. Ale přes svou velikost je Toronto bezpečné, snadno se v něm vyznáte, ulice jsou čisté a jeho 2,8 milionu obyvatel, z nichž se asi polovina narodila v jiných zemích, mluví více než 140 cizími jazyky. Výsledkem je naštěstí jejich kulturní kon- vergence, která umožňuje, abyste se tam cítili skutečně jako doma. Na letišti Pearson International Airport můžete sednout za 50 $ do taxíku, nebo se svézt okružní tratí za 35 $, anebo použít Union Pearson Express za 12 $, který vás doveze až do Union Station v blízkosti MTCC (Metro Toronto Convention Centre). Cesta trvá asi 25 minut, vlaky jezdí kaž- dých 15 minut. Přiletíte-li se společností Porter Air, přistanete na ostrovech Toron- ta, odkud je to k centru jen pár minut přívozem. Toronto je magnetem pro různé kongre- sy a v teplých měsících se hotely zaplňují velmi rychle. Leží na březích jezera Onta- rio, po nichž jsou vedeny velmi oblíbené cyklistické a procházkové trasy. Při výletu na některé z lodí, odjíždějících od Har- bourfront Centre, se nabízejí krásné výhle- dy na mrakodrapy města. Hlavní atrakcí je ovšem CN Tower. Obdobně jako Space Needle v Seattlu je i tato věž dominantou Toronta a vyjadřuje současně sílu a schop- nost kanadského průmyslu. Asi 20 minut chůze od MTCC po Front Street půjdete kolem stovek malých re- staurací, hospůdek a bister. Však také tuto známou třídu zařadila National Geogra- phic mezi deset nejlepších míst na celém světě, kde se můžete opravdu dobře najíst. Najdete tam mexické jídlo stejně jako tu- recké nebo ukrajinské pirohy. A budete-li se chtít dozvědět něco víc o dějinách To- ronta, navštivte objekt Casa Loma, jediný pravý zámek Severní Ameriky, který vysta- věl milionář Sir Henry Pellatt na počátku 20. století. Měl hodnotu 11 milionu dolarů, když jeho výstavba v roce 1911 započala. Při svých cestách do Evropy se místními památkami inspiroval k tomu, aby si poří- dil svůj vlastní zámek, přičemž mnoho vnitřního vybavení si z Evropy dovezl. Pro svou kancelář si také objednal kopii Napo- leonova psacího stolu a ve své ložnici pyš- ně vystavoval předložku z tygří kůře. Stej- ně jako jiná města má i Toronto desítky S v Ě t o v ý k o n g r e s R I 2 0 1 8 Velkoměsto plné půvabů Text: Vanessa Glavinskas Foto: Alyce Henson Překlad: Dobroslav Zeman, PDG Obyvatelé Toronta nás ve městě, kde se v roce 2018 uskuteční celosvětový kongres RI, přivítali opravdu srdečně. „Přijedete-li na náš kongres v Torontu, budete mít pocit, že jste navštívili celý svět,“ říká Michael Cooksey, jedna z vedoucích osobností organizačního výboru tohoto velkoměsta. T Tip od místních obyvatel Máte-li v úmyslu navštívit alespoň tři pozoru- hodnosti Toronta, nejlépe vám poslouží City- Pass. Díky internetu si jej můžete objednat za 60 dolarů na adrese citypass.com/toronto.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

10 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 muzeí. Největší z nich se jmenuje Royal Ontario, vystavuje se v něm všechno mož- né od dinosaurů až po současné umění a každoročně je navštíví více než milion osob. Avšak o něco níže po této ulici je klidnější a také vtipnější volba – Baťovo muzeum obuvi, v němž se předvádí celo- světová historie obouvání. Například si vezměme „špalek na rozbíjení kaštanů“, jehož dva dvoupalcové hroty jakoby ná- vštěvníky ohrožovaly, ale to je francouzský nástroj z 19. století na loupání kaštanů. Pár maličkých botek z černé kůže vypadá, ja- koby je nosilo nějaké malé dítě, byly ale vyrobeny v Číně pro ženy, jimž pevně ova- zují chodidla, aby jim nenarostla. Zaklada- telka muzea Sonja Bata zorganizovala také průzkum půdy v oblasti kanadské Arktidy i v dalších oblastech, aby se mohlo doku- mentovat, jakou obuv nosili místní obyva- telé, jako například boty se sobí kožešinou na podrážkách, aby jim obuv neklouzala. Muzeum také předvádí kolekci některých kuriozit – jako třeba třpytivé boty s vyso- kým podpatkem, které nosil na jevišti v 70. letech Elton John. Je ovšem nemožné odjet z Toronta, aniž byste se s někým pobavili o hokeji. Vždyť v Kanadě vyrostlo několik nejlepších ho- kejistů, kteří se také dostali do kanadské Síně slávy. Při jejím otevření v roce 1962 prohlásil tehdejší kanadský premiér John Diefenbaker, že k dosažení celonárodní jednoty není nic lepšího, než hokej. K této Síni slávy se dostanete krátkou procház- kou po MTCC a můžete tam nabýt interak- tivních zkušeností, třeba virtuálním stříle- ním proti brankám proslavených brankářů, jako jsou Carey Price a Henrik Lundqvist, kteří budou vámi vystřelený puk chytat. Na ploše 18 tisíc čtverečních stop je také vystavena největší sbírka hokejových me- morábilií. Ve městě, jež je vlastně tavicím kotlem mnoha kultur, bude tato zastávka přesně v kanadském stylu! 4 V kosmopolitních davech návštěvníků se rotariáni budou cítit jako doma. 5 Galerie Royal Ontario Museum. 6 Oblíbené sýrařství na St. Lawrence Market. Přihlaste se už dnes a ušetříte Svou včasnou přihláškou k účasti na Světo- vém kongresu RI v roce 2018 podanou ještě letos do 15. prosince t. r. ušetříte. Přihlaste se na adrese riconvention.org. 4 6 5

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 11 Téma 94 121 13 102 výměnné pobyty statistika V letošním rotariánském roce budeme v našem distriktu hostit celkem 94 studentů, 50 na Slovensku v celkem 18 Rotary klubech, v Česku pak 44 studentů v 22 klubech. Studenti jsou z šestnácti zemí, nejvíce studentů k nám přiletělo z USA – 31, z Brazílie 12, z Mexika 8, z Kanady a Tchaj-wanu po 7, z Argentiny 6, z Kolumbie 5, Indie 3, z Japonska, Peru a Jižní Koreje po 2 a po jednom z Bolívie, Itálie, Chile a Thajska. Současně jsou zde už od ledna 2017 čtyři studenti z Austrálie a jedna studentka z jižní Afriky, které od ledna 2018 nahradí dalších 5 studentů z Austrálie. V roce 2017 se rodinných výměn zúčastnilo 13 studentů. Z toho 9 jich bylo z Česka a 4 ze Slovenska. Tři byli v Indii, po dvou v Japonsku, USA a jižní Africe a po jednom v Mexiku, Argentině, Itálii a na Tchaj-wanu. Až na jednu byli všechny výměny reciproční, do našeho distriktu tedy přicestovalo 12 zahraničních studentů. Na letní tábory o letošních prázdninách jsme do 21 evropských a 9 mimo- evropských zemí vyslali z celého distriktu 121 dětí (Česko 78, Slovensko 43), recipročně jsme uspořádali 5 táborů v Česku (82 účastníků ze zahraničí), specializovaný HandiCamp v Česku s 10 účastníky a dva tábory na Slovensku (24 dětí). Z našeho distriktu jsme do zahraničí vyslali 102 dětí, 49 z Česka a 53 ze Slovenska. Nejvíce jich odletělo do USA – 31, do Brazílie 10, do Mexika 8, do Kanady a na Tchaj-wan 7, do Argentiny a Kolumbie po 6, do Austrálie 5, do Jižní Koreje a Indie po 3, po 2 studentech je ve Finsku a Japonsku a po jednom studentovi v Bolívii, Chile, Itálii, Peru, Thajsku a Jihoafrické republice. Text: Jaromír Barák

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

12 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 téma ílem organizace je inspirovat mládež k toleranci a aktivnímu občanství skr- ze utužení demokratických hodnot, utužování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění. Evropský parlament pořádá zasedání, na kte- rých se setkávají studenti nejen z celé Evropy. Delegáti, jimiž jsou žáci středních škol, jsou rozděleni do komisí a napodobují výbory Evrop- ského parlamentu. Diskutují o evropských i glo- bálních tématech a rozvíjejí své komunikační a organizační schopnosti. Zlepšují se také v ar- gumentaci a rétorice. V Brně se letos v červenci uskutečnilo 85. mezinárodní zasedání European Youth Parlament – Brno 2017. Konference trvala celkem 12 dní a byla zaměřena na aktuální ev- ropské i globální výzvy. Jedná se o největší kon- ferenci svého druhu v Evropě. Součástí nabitého programu byla i Visegrad Impact Night, během které dostaly prostor k sebeprezentaci neziskové organizace ze zemí Visegrádské čtyřky. Celou akci pomáhala organizovat i Olga Pexídrová, absolventka dlouhodobé výměny mládeže, a tak Rotary nemohlo na této akci chybět. Jelikož návštěvníky akce byli mladí lidé ve věku od 15 do 25 let, soustředila se prezentace především na možnost ročních studijních vý- měn a na aktivity a projekty Rotaract clubů. Právě členové Brněnského Rotaractu byli am- basadory Rotary. Všichni čtyři se účastnili dlou- hodobé studijní výměny: Aneta Lysáková byla na ročním výměnném pobytu v USA, Veronika Žondrová a Jiří Kadlec v Brazílii a Blahoslav Maršálek v Mexiku. Ihned po svém návratu se zapojili do činnosti Rotexu, kde stále pomáhají s péčí o další účastníky výměnného programu, a následně se stali členy již zmíněného Rotaract Clubu Brno, kde pod záštitou Rotary organizují své vlastní projekty. Nejúspěšnějším z nich je dvoutýdenní tábor pro děti trpící dětskou moz- kovou obrnou – HandiCamp (o něm se více ro- zepisuje jiný článek v tomto čísle). Večera se účastnilo přes 300 lidí z 40 zemí nejen z Evropy, ale také z Ázerbájdžánu nebo Arménie. Někteří z účastníků již byli aktivními členy Interact nebo Rotaract klubů a o činnost našeho distriktu projevili velký zájem. Jiní se, alespoň naoko, nechali naší činností inspirovat a ihned si na internetu hledali Rotaract Cluby ve svých domovinách. Akce se podařila na výbornou a my jsme velmi rádi, že jsme mohli být její součástí, potkat spoustu zajímavých lidí a podělit se s nimi o naše vědomosti a zkušenosti. Europ ean Youth Parl I am ent Visegrad Impact Night Text: XXXXXXXX Evropský parlament mládeže je studentská politicky neutrální nezisková organizace spadající pod hlavičku celoevropského projektu European Youth Parliament (EYP), který představuje jednu z největších platforem pro mimoškolní vzdělávání. C VARŠ AVA Výroční konference EEMA O uplynulém víkendu se ve Varšavě uskutečnila již 65. výroční konfe- rence EEMA, na které si rotariáni z Evropy, východního Středomoří a Afriky společně s dalšími hosty z celého světa každoročně vyměňují zkušenosti s rotariánskými výměn- nými programy pro mládež a navazují nová přátelství. Našemu distriktu se na této konferenci dostalo významného ocenění za stále rostoucí počet studentů účastnících se dlouhodobých i krátkodobých výměn a organizovaných letních táborů. Diplomy z rukou Serdara Kelahmeta z Turecka, prezidenta EEMA 2016–2018, a bývalé prezidentky EEMA Vivi-Anne Åsell ze Švédska převzali Jaromír Barák (Rotary klub Třebíč), předseda Distrikt- ního výboru Výměny mládeže, a Ondrej Kollár (Rotary klub Poprad), místopřed- seda DVVM pro Slovensko. Společně s nimi se konference zúčastnily i další dvě členky DVVM Adéla Trsková a Kate- řina Ullmannová (obě Rotary klub Pra- ga Ekumena), které jsou zodpovědné za komunikaci s distrikty v USA a Kanadě. Velké poděkování za tento úspěch patří všem členům DVVM a všem Rotary klubům z našeho distriktu, které se na programech pro mládež podílejí. téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 13 Messi, steaky, tango Rok strávený v Argentíne bol úžasný. Je plná úžasných ľudí, vynikajúcej kuchyne, rozmanitej kultúry a nádhernej prírody. Za školský rok som vystriedal tri hosťujúce ro- diny a chodil som na dve stredné školy. Zažil a videl som toľko zaujímavých vecí, o kto- rých som ani nesníval. To všetko si vážim a ďakujem všetkým, ktorý mi to umožnili! U protinožců Dostat se do Austrálie byl takový můj dětský sen. A díky výměnnému programu Rotary se předtím nedosažitelné stalo skutečností dříve, než jsem kdy očekával. Svou výměnu jsem strávil v malém městečku Dubbo ve vnitrozemí Austrálie. Rok jsem chodil do australské školy, tak jako všechny austral- ské děti, pyšně jsem nosil školní uniformu, byl jsem na nespočtu typických austral- ských barbecue a vůbec jsem se začlenil do společnosti mého státu a města nato- lik, že jsem si tam našel svůj druhý domov a moje host rodiny mě přijaly téměř jako bych byl jejich vlastní. Podnikl jsem také nespočty výletů, takže jsem nakonec přece jen objel i turistická místa. Ano, byly těžké chvíle, chvíle, kdy mi chyběl domov, rodina, kamarádi, ale tyto ojedinělé chvíle těžkostí byly naprosto překonány skvělými zážitky a lidmi, kteří se mi stali dobrými přáteli. Jsem neskutečně vděčný všem, kteří mou výměnu umožnili. Každému bych radil jít do výměny po hlavě, neboť je to příležitost, která se nemusí znovu opakovat a nikdy na ni nezapomenete. student Ján Kožuško země Argentína klub RC Bratislava student Matouš Melecký země Austrálie klub RC Opava téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

14 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 téma Ja a domov Pred rokom som netušila, koľko vecí sa dá stihnúť za jeden jediný rok. Žila som so štyrmi úžasnými hosťovskými rodinami, stretla som ľudí z celého sveta a spoznala kultúru nielen hosťovskej krajiny. Navštívi- la som Sydney, Melbourne a Perth. Stretla som ľudí, ktorí mi zmenili život. Na výmenu sa pozerám ako na dôležitú životnú lekciu. Adventure of a lifetime Výmenný pobyt v Brazílii mi dal viac, než som čakala. Mala som pri sebe výmenných študentov s rovnakými problémami a spolu sme to zvládli. Veľmi nás to zblížilo, stali sme sa rodinou. Najlepší bol výlet do Ama- zonského pralesa, mám odtiaľ množstvo zá- žitkov ako napríklad kurz prežitia v pralese, plávanie s rúžovými delfínmi, stretnutie sa s indiánmi. Výmena mi otvorila oči. Viem, že aj moja budúcnosť bude pestrá. Na pobřeží Atlantiku Celých 11 měsíců jsem strávila v brazilském městě Balneário Camboriú přímo na pobřeží Atlantiku. Brazilští inboundi mi záviděli, že budu bydlet v nejlepším městě Brazílie. Mým největším zážitkem byl Nový rok, kdy se na pláži sešel snad milion lidí, aby se podívali na obrovský ohňostroj. Výměna není dovo- lená, ale v tak úžasném městě mi připadalo, že na dovolené opravdu jsem! student Timea Gregová země Austrálie klub RC Bratislava Danube student Lýdia Chrobáková země Brazílie klub RC Bratislava International student Kristýna Mládková země Brazílie klub RC Třebíč

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 15 téma Oáza klidu V dubnu jsme se chystali na výlet do Ama- zonie – 9 dní na lodi na Río Negro, jednom z přítoků Amazonky. Spali jsme v houpacích sítích, navštívili indiánský kmen, plavali s růžovými delfíny, chytali piraně, hledali kajmany, drželi v náručí lenochoda a fotili se s anakondou. Závěrečnou „zkouškou“ bylo přespání v pralese pod přístřeškem. Zimní království S výměnnými studenty jsme se vydali na úplný sever Finska, kde slunce v zimě zároveň vychází a zapadá. To byla teprve dokonalost! Navštívili jsme i husky farmu, zajezdili jsme si na sobím spřežení a po- dívali jsme se, kde bydlí Ježíšek. Nedá se popsat slovy ta nádhera finského zimního království. To prostě musíte zažít! Na druhej strane sveta Precestovala som Brazíliu od Amazónie cez celé pobrežie od Fortaleza až po Rio či São Paulo. Naučila som sa plynulo po portugalsky, mám milión zážitkov na celý život, mám priateľov všetkých rás, mnohých národností, kultúr a zvykov a vierovyznaní. Chcem sa poďakovať Rotary, že som toto mohla zažiť, bol to ten najkrajší, najťažší, ale najlepší rok môjho života. student Eliška Kořístková země Brazílie klub RC Ostrava student Petra Šarmanová země Finsko klub RC Ostrava student Petra Budiská země Brazília klub RC Martin

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

16 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 téma Rok v Chile Bohatstvím Chile jsou přátelští a pozitivní lidé. Do Chile se jede za zážitky a jak říka- la má host-máma: „V Evropě máte kulturu a vzdělání, ale sem, do Chile, se jezdíte učit žít.“ Procestoval jsem celé Chile, byl v Pata- gonii, na Velikonočním ostrově, navštívil Ma- chu Picchu. Byl to nejlepší rok mého života! Cesta spoznania Prešiel som neskutočnou zmenou, učil som sa budhisticko-hinduistickému mysleniu, učil sa yogu od tých najlepších a získal som certifikát, ktorý umožňuje vyučovať yogu po celom svete. Najviac ma ohromil „Himalayas trip&PakistanIndiaborderceremony“.Výletu sa zúčastnilo 23 ľudí z dištriktu 3131. Vďaka Rotarysmemohlibezčakaniavstúpiťa počas ceremónie sme videli, ako sa ľudia z jednotli- vých štátov pretekajú o to, kto je lepší. Rok v cizí zemi Město Mumbai, ve kterém jsem strávil svůj rok, mělo 5 miliónů obyvatel, škola byla pro 2000 žáků! Jezdili jsme na přednášky, různé meetingy a akce s Rotary, kde si člověk našel pár přátel. Účastnil jsem se dvou výletů: do Lovasy plné přírody a vodopádů a na sever Indie, kde jsem viděl Tádž Mahal. Děkuji Ro- tary, rodině a všem, kteří mi pomohli prožít nezapomenutelný rok. student Adrian Malsori země Chile klub RC Praga Ekumena student Rudolf Dulík země India klub RC Rožňava student Kryštof Karvánek země Indie klub RC Český Krumlov

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 17 téma Rok v Toskánsku Žila jsem v malém městečku Montecatini Terme, hodinu autem od Florencie. Jsem moc ráda, že jsem měla možnost naučit se místním zvykům a poznat italskou kulturu a jazyk. Každý národ je jiný a svým kouzlem jedinečný. A i když jsem nebyla daleko České republiky, poznala jsem naprosto odlišný a naprosto úžasný životní styl. Nejnáročnější rok života Za tenhle rok jsem udělala a vyzkoušela to- lik věcí, ale pořád je pro mě těžké doopravdy popsat, jaké to vlastně bylo. Viděla jsem ale i spoustu méně známých, ale možná i krás- nějších míst, chodila do školy s japonskými dětmi, naučila se kaligrafii a trochu vařit. Zkusila jsem ikebanu (aranžování květin), japonské bubnování, oblékla jsem si kimo- no a yukatu (letní kimono). Navštívila jsem Ósaku, třetí největší město Japonska, Kjóto, historické centrum Japonska, nebo Hiroši- mu. Nějaká středně známá místa a mezi nimi Kóbe, známé svými hovězími steaky, Naru, jedno z dřívějších hlavních měst, nebo Okinawu, nejjižnější ostrov Japonska, na kterém se nachází vojenská základna USA. Jednou měsíčně jsem chodila na setkání mého hostícího klubu Rotary Club Ikebu- kuro, kde jsem vždy promluvila o tom, jak jsem se měla. Byl to nejnáročnější, nejtěžší a nejsložitější rok života, na který nikdy ne- zapomenu. Po návratu má spousta studentů problém vysvětlit ostatním, že se nevrátili z roční dovolené. Výměna je něco, čím si člo­ věk musí projít, aby pochopil. student Eva Koziorková země Itálie klub RC Ostrava student Sofie Caroline Podzimková země Japonsko klub RC Praha Staré Město

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

18 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 téma Maturita v Kanadě Kanaďané maturují o rok dříve, a tak mě na- padlo, že bych mohl v Kanadě odmaturovat. Kanadskéškolejsemdodalinformaceotřech letech na českém gymnáziu a byly mi přidě- leny potřebné kredity. Splnil jsem všechny podmínky,odmaturovalaposledníškolníden zažil graduation ceremony. Díky Rotary za možnost vyzkoušet si jiný školní systém. Slovák v Andách Posledný rok som strávil v Kolumbijskom meste Tunja. Získal som tu zopár nezabud- nuteľných spomienok, napríklad keď som sa zúčastnil na Slovensku neexistujúceho sviatku – Halloweenu. Išli sme do centra mesta, kde bolo mnoho ľudí, vystúpenie na javisku a stánky všade dookola. Chcem sa poďakovať mojej rodine za podporu a Rotary za možnosť cestovať. Pretty Canadian, eh? Zjistila jsem, že všechny stereotypy o Ka- naďanech byly pravé. S každým výletem pořádaným Rotary jsem viděla kusy této krásné země, někdy jsem ani nemohla uvě- řit, že tohle byla realita. Výměna není jen o stu­ dentovi, ale také o lidech, které pozná. Díky tomuto roku, který mi toho dal tolik do budoucího života, už vím, jak pestrobarevné dny mohou být, jak milí umějí být cizinci a jak důležité je být součástí něčeho takového. student Otakar Kšír země Kanada klub RC Praga Ekumena student Rastislav Konček země Kolumbie klub RC Košice Country student Denisa Rajská země Kanada klub RC Prague International

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 19 téma México en mi corazón Měli jsme možnost procestovat velkou část Mexika. Všechny výlety jsem si užila a mám krásné zážitky, které mi nikdo nevezme. Me- xiko mi moc chybí, našla jsem si tam druhou rodinu a mám kamarády po celém světě. A jak mi bylo řečeno "Don\'t cry because it\'s over, smile because it happend". student Tereza Kobzová země Mexiko klub RC Brno Iquitos Podle mně byl nejlepší ze všeho výlet do Iquitos – největšího města v džungli na světě. Okusili jsme křupavé červy, zahlédli krokodýla, mazlili se s opičkou, dostali se do kontaktu s různými plazy. Zkoušeli jsme také lovit piraně, zajeli do zátoky s růžový- mi delfíny a prohlédli si místní továrnu na alkohol. Hlavním cílem ovšem bylo místo, kde se staví škola, na kterou jsme celý rok sháněli peníze. Dopis z Cancúnu Bylo pro nás velkým potěšením, že jsme mohli Sáru hostit. Měla velmi pozitivní pří- stup, nadšeně se podílela na školních akti- vitách a na všech projektech našeho klubu, které pomáhají místní komunitě v Cancúnu. Udělala též velké pokroky ve španělštině, kterou teď mluví plynule. Byla vynikajícím vyslancem Slovenska i vašeho klubu a nyní ji považujeme za součást rodiny. student Anna Jonášová země Peru klub RC Praga Ekumena student Sára Ondášová země Mexiko klub RC Trenčín

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

20 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 téma Přívětivý Tchaj-wan Tchaj-wan jsou vysoké hory a neprostupné lesy,křišťálověčistémořea prudkéřeky,živou- cívelkoměstaa přátelskévenkovy,kulinářské speciality, centra techniky a vědy, obrovská nákupní střediska, nespočet kulturních akcí –a lidé.Výměnamiotevřelaoči,zpřeházelaži- votníhodnoty,ukázalamiopravdovépřátelství a krásu skrývající se v rozdílech kultur a lidí. Roční prázdniny? Častá reakce na mou roční na výměnu v Thajsku byla: Dobrý prázdniny, ne? Pro mě to nebyly prázdniny ani náhodou. Byl to rok, který si budu pamatovat na celý život. Asii bych doporučil každému, kdo chce zažít pořádnou kulturní výměnu a zkusit si žít celý rok úplně jinak, než jak je zvyklý. Kde jinde než v Asii poznáte tak odlišné jídlo, jazyky, lidi nebo třeba přírodu? Za tuto možnost jsem moc vděčný. Děkuji. AROUND THE ISLAND TRIP Štyridsiati spoluvýmeníci z môjho distriktu a ja sme autobusom prešli celý Taiwan: po- tápali sa na koralových útesoch v Tichom oceáne, šplhali po vodopádoch hore horskou riekou v národnom parku Taroko, pili kokos na pláži pri pobreží oceánu, alebo jazdili na vodných skútroch. Klamala by som, keby som povedala, že sa tam nechcem vrátiť. Ale všetko raz musí skončiť. student Lenka Ištvaníková země Tchaj-wan klub RC Cheb-Eger student Václav Paťha země Thajsko klub RC České Budějovice student Rebeka Ralíková země Taiwan klub RC Nitra

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 21 téma NA ROK NA ALJAŠKU? Celý rok jsem procházela meetingy a pa- pírováním, abych nakonec skončila na Al- jašce?  Bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát. Aljaška je úplně jiná a lidé tam jsou neskutečně hrdí na svůj původ. Teplotně je tam trochu větší zima než u nás, ale žádné extrémy. V Česku každý druhý chodí na hou- by a tam zase každý druhý rybaří. A pokud mluvíme o rybách – lepší jsem v životě ne- jedla. Navíc, komu se poštěstí denně potká- vat na ulici losa? To je teprve zážitek. Moje rodina přijela na konci výměny na Aljašku, já byla zrovna na West Coast Tour a moje úžasná host rodina se o ně postarala jako o vlastní. O Aljašce, ale i jídlu a zážitcích bych mohla psát do nekonečna, a stejně by mi nedošla slova, ale to už nechám na vás – pokud budete vybráni pro výměnu v tak krásné a bláznivé oblasti, jako je Al- jaška, čapněte příležitost za pačesy a jeďte to tam prozkoumat! student Karolína Ferklová země USA klub RC Trutnov We want Bodny! Šport v Amerike sa berie velmi vážne. Na Western Albemerle High School som si vy- bral basketbal. Tréningy boli ťažké, no užil som si každý jeden! Pri jednom zápase zača- li študenti skandovať ‘We want Bodny!’ Bez rozmýšlania som sa otočil, vystrelil a lopta zasvišťala v sieti. V tú sekundu celé hladisko vykríklo a bol to neskutočný pocit. student Patrik Bodnárik země USA klub RC Rožňava Plné znění článků včetně dalších, které se nevešly, jsou na našich nových webových stránkách: www.rye2240.org .

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

22 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 téma Večera s našimi náhradnými dcérami „Naše náhradné dcéry“ bol názov skupiny, kde som si písala so všetkými dievčatami (Madu, Kai a Sita), čo boli u nás na výmene. Hlavne, keď sme sa dohadovali na poslednej spoločnej večeri. Štyri krát sme ju prekladali až nakoniec konečne 4. júla sme sa stretli u nás doma. Cestou do Jelky , kde sme mali večerať, sme sa zastavili po- zrieť sibírske tigre, dali si kofolu pri Dunaji a pozreli starý vodný mlyn. V reštaurácii nás už čakal upečený veľký jeseter, ktorého sme ledva zjedli, hoci nás bolo 8. Bola s nami už aj naša dcéra, ktorá sa vrátila z Ameriky. Sita odlietala 5. 7. domov, tak dievčatá spali u nás a pomáhali jej baliť. Na druhý deň sme Situ všetci odprevadili na letisko. Po „malých“ problémoch s batožinou (to by bolo na ďalší článok), sme sa rozlúčili. emily „Emily, vitaj na Taiwane“ privítala výmennú študentku Emily z Ameriky vtedy naša 4-ročná dcéra na letisku vo Schwechate. Naša staršia dcéra pár dní pred tým odišla na výmenný pobyt na Taiwan. A tak sme si na Taiwan do Piešťan odviezli milú a krásnu Emily. Obavy z jazykovej bariery, či sa jej bude u nás páčiť, či jej nebude chýbať neaký seberovný host brat/sestra čoskoro opadli, i keď priznávame, začiatky nie sú vôbec ľahké, tak pre študenta ako pre host rodinu. Hlavne ťažké boli mesiace október a no- vember, kedy opadla u Emily eufória z nového, neboli ešte silné kamarátske väzby, možno to bolo spôsobené i počasím a ročným obdobím. Emily bola u nás 5 mesiacov a bola jedinou výmennou študentkou v Piešťanoch. Najskôr som to brala ako veľké mínus, to že tu nebude mať žiadneho výmenného študenta, ale neskôr som to vnímala ako plus, nakoľko viac žila slovenský život so slovenskými ľuďmi, jazykom, zvykmi. Ona bola tak hrozne pria- teľská, flexibilná, pozitívne naladená, že si našla po krátkej dobe kamarátky zo školy. Už v novembri rozprávala po slovensky, na konci pobytu rozprávala plynule! Ďakujeme Emily, moje staršej dcére, Rotary clubu za takúto i pre nás veľkú životnú skúsenosť. student Emily /USA/ Host Bažíkovi student Madu, Kai, Sita HOST Szabovi

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 23 Pestrý a „medzinárodný“ rok Moja dcéra Lucia odletela na výmenu do USA a nás čakal rok v úlohe hostiteľskej rodiny. Našou prvou „guest“ dcérou bola 16-ročná Dylan z Južnej Karolíny. Veselé, šikovné a všestranné dievča, ktoré bez problémov zapadlo do života našej rodiny. Hneď po Novom roku prišlo veľké sťahovanie a u nás zakotvila Maria Eduarda z Brazílie. Opäť južanka, opäť sme sa s nadšením ujali úlohy naučiť ju lyžovať. Bola to skutočná výzva, pretože Madu sa tak veľmi bála, že keď  videla z parkoviska svah, nechcela ani vystúpiť z auta. Od apríla bola našou guest dcérou Kai z Mexika. Sneh už zmizol, zato sa však blížila Veľká noc, pre všetkých zahra- ničných študentov ten najexotickejší a zároveň aj najobávanejší sviatok. Kai ju s nami absolvovala na dedine, nemohla sa však stotožniť s tým, že ženy mužov za toto všetko „trápenie“ ešte aj odmenia čokoládovými vajíčkami – úplne neférové. Počas pobytu Kai u nás ju prišli navštíviť aj rodičia a sestra. Okrem našich troch nových dcér sme spoznali aj mnoho iných výmenných študentov. Ak by sa aj naša druhá dcéra rozhodla, že chce ísť na výmenu, dali by sme sa na to znova, bez váhania. Ne vždy se všechno podaří O Aarona z Peru jsme se starali po odchodu z první hostrodiny týden před Vánoci Byla s ním legrace, česky moc neuměl, hrál nám na ukulele a zpíval. Hrozně rád jedl, vařit pro něj byla radost. Viděl u nás poprvé sníh, bral ho do rukou a ptal se, co to je. O to to bylo pro nás větší překvapení, když se Aaron v únoru rozhodl předčasně ukončit svoji výměnu a vrátit se zpět i s bruslemi do Peru. Další studentka Katya byla z Kalifornie. Katya jako správná studentka nerada chodila do školy, zato kávu a zákusek nikdy neošidila. Pořád někde lítala s kamarády a vymýšlela různé akce. Kde se objevila, tam jí bylo plno. Katya oslavila své sedmnácté narozeniny, poznali jsme její rodinu při krátké návštěvě Třebíče, proběhla perfektní rozlučková párty před jejím odjezdem. Sedm­ náctiletá Suvi byla z Finska. Strávila s námi spoustu času na výletech, v divadle, slavili jsme její osmnácté narozeniny. Také s oblibou navštěvovala kavárny – káva a k tomu její oblíbený zákusek nesměl chybět. Poznali jsme i její rodinu z Finska, která zavítala na krátkou návštěvu. Děkujeme Rotary za spoustu dní zábavy, legrace, povídání. student Aaron /Peru/, Katya /USA/, Suvi /Finsko/ HOST Mládkovi student Dylan /USA/, Kai /Mexiko/, Maria /Brasília/ HOST Krupčiakovi

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

24 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 téma osláním tábora je pomoci mladým lidem, kterým zdravotní problémy znemožňují plnohodnotné zapojení do společnosti. Od loňska prošel tábor změnami; tou nejvýraz- nější byl vyšší počet účastníků, mezi nimiž byli i reprezentanti Chorvatska a Egypta. Vlna veder v úvodutáboranáspřinutilavyužívatbazén,před teplem jsme se schovávali i v přilehlých lesích – jízda vozíkem po kamenech byla adrenalinovým zážitkem pro vozíčkáře i jejich asistenty. A rela- xační jízda na koni poskytla handicapovaným unikátní způsob, jak si uvolnit zatuhlé svalstvo. Sporty byly uzpůsobené potřebám účast- níků – boccia (hra podobná pétanque), kubb (shazování dřevěných špalků vrháním jiných dřívek) či závěsný kuželník (též ruské kuželky) či judo pro hendikepované, kterým program okořenily účastnice z Chorvatska. O zábavu se staraly výtvarné aktivity, senzomotorický padák či prezentace cizokrajných účastníků – po večerech jsme si tak povídali o Itálii, Egyp- tě či Chorvatsku. Kromě toho handicampové vody rozvířili svou návštěvou šermíři, zvířata z jihlavské zoo, fantastické chemické poku- sy Tomáše Opravila, fotbalista Petr Švancara a exkurze v brněnském centru České televize. Chtěli bychom poděkovat našim partnerům: Rotary Club Brno, Nadace ČEZ, Rotary District 2240 – Czech & Slovak Republics, JAPO – trans- port, Makro, Rotary Club Brno City, Hartmann Česká republika, JAKA servis, Inner Wheel Mo- rava, Oldřich Bartušek, Jindřiška Jenerálová. Děkujeme. HANDICAMP Rotaract znovu rozdával radost Text: jiří kadlec Výbuchy smíchu, rozmanitá umělecká díla a sportovní výkony bez rozdílu fyzického postižení. Tak vypadal letošní tábor pro handicapovanou mládež. HandiCamp 2017 byl dalším korálkem navlečeným na niť s dvacetiletou tradicí. I letos byl tábor připraven Rotaractem Brno, prostřednictvím jehož Facebookové stránky na sebe můžete nechat dýchnout atmosféru tábora. Účastníkem tábora byl i Egypťan Magdy, který prošel dětskou mozkovou obrnou. Doktoři mu předpovídali IQ 50 a podle nich bylo vyloučeno, že by se kdy naučil mluvit, či dokonce psát. Prognózám a osudu navzdory ale Magdy promoval s vyznamenáním na vysoké škole. Když si ve své mysli uložíte cíl a jdete mu naproti s vášní, dosáhnete ho. Postižení je nedostatkem vůle. Kde je vůle, tam je vždycky cesta. Mým snem je cestovat po světě a dělat motivační řeči. Věřím, že mohu a že dosáhnu naplnění toho snu. Magdy Shahir Abdel-Sayed P

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 25 téma o příjezdu do tábora si účastníci postavi- li stany, seznámili se s areálem, pravidly pobytu a večer společně usedli k tábo- rovému ohni. Vše osobně řídila prezidentka Rotary klubu Třebíč Renata Mládková, které zdatně pomáhala její dcera Kristýna Mládková, Lucie Rymešová a Nikolas Straka z Trenčína. Následující dny byly plné zajímavých a ná- ročných aktivit, které areál nabízí. Překážková dráha a lana, skok do prázdna, v neděli si skvě- le užili diskotéku a opékání marshmallows. V pondělí si vyzkoušeli horolezeckou stěnu, odpoledne paintball. V úterý dopoledne si stu- denti vyzkoušeli trampolínu, někteří se ještě vrátili na horolezeckou stěnu. Pátý den tábora se vyřádili na raftech a vysokolanový park jim umožnil překonávat náročné překážky ve výš- ce 12 metrů. Silným zážitkem byl skok ze 13 metrů a následný jištěný volný pád. Po večeři za studenty přijeli zástupci Rotary klubů z Jih- lavy a Třebíče. Připravil se oheň pro opékání špekáčků, všichni přítomní živě diskutovali. V pátek po snídani nastalo velké balení, rozloučení s táborem a cesta do Prahy. Sta- ré zámecké schody, katedrála svatého Víta, Pražský hrad, odpočinek u kostela svatého Mikuláše, Karlův most, Národní divadlo, srdce Václava Havla. Studenti viděli Staroměstský orloj a spoustu atrakcí na Staroměstském ná- městí. Večeře. Loučení. Povídání. A protože Kristýna, zástupkyně Rotary Třebíč, která byla se studenty neustále od začátku až do konce jejich pobytu, odlétala jako první, došlo na slzičky. B řezo vá Rotary tábor 2017 Text & foto: jiří mládek Ve dnech 19.–26. srpna 2017 se konal pro mnohé nezapomenutelný Rotary tábor pořádaný Rotary klubem Třebíč. Z útulného prostředí penzionu v Dobré Vodě, kde se o ně první týden jejich pobytu staral Rotary klub Jihlava, se v sobotu přestěhovalo 16 zahraničních studentů z celkem 12 zemí do poněkud drsnějšího prostředí outdoorového střediska Březová. I přesto v závěru pobytu hodnotili uplynulý týden kladně. sem pyšným otcem svých dětí. Každé z nich je v něčem naprostý unikát a každé z nich mě dokáže ně- čím překvapit. Dcera, o které chci psát dnes, se před pár měsíci vrátila z ročního pobytu v japonské metro- poli Tokiu. Celý dlouhý rok pro mne byla ztracená, protože komunikovat se svým otcem přece není cool. Jedi- ný rozhovor za celou dobu proběhl o Vánocích, a to až po výhrůžkách ublížení na těle. Zatímco si dcera užívala pobyt v Japonsku, my jsme na vlastní kůži zažívali kulturní šok mezi naší čes- ko-americkou domácností a zvyky námi hostěných studentů z Brazílie a Thajska. Nově například vím, že ně- které ty šílené věci, které dělají naše děti doma a ze kterých rodičům na- skakuje přinejmenším vysoký tlak, jsou univerzálně rozšířené bez ohle- du na hemisféru a podnebí. Po roce studenti odjeli a dcera se vrátila. Čekaly ji rozdílové zkoušky a náběh do normálního života. A také opětovné zapojení do rotariánského kolotoče, který bychom bez pomoci všech členů rodiny těžko zvládali. Absolvovali jsme spolu setkání vý- měnných studentů, protože hostíme i nadále. Na této akci v Trenčíně se dcera stala členkou Rotexu, tedy or- ganizace sdružující ty, co strávili rok na rotariánské výměně v zahraničí. Dostala červené tričko a zapojila se s vervou. Došlo mi, že tím se pro ni uzavřela celá jedna kapitola, ta, kde ji učarovali mladí lidé v červených tričkách, když před pěti lety poprvé řekla, že pojede do Japonska. Nyní je i ona v Rotexu a já jsem na ni hrdý. Vítej doma, kotě. Návrat ztracené dcery j a k t o v i d í m j á George J. Podzimek předseda redakční rady J P

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

Přijeďte do Prahy na druhé setkání členů Alumni v rámci našeho distriktu. Navážeme tak na první setkání, které se uskutečnilo na jaře letošního roku. alumni Druhé Alumni setkání Během celého sobotního dne se budete moci setkat se zajímavými rotariánskými i nerotariánskými osobnostmi, které se podělí o své profesní i osobní zkušenosti. Budete mít příležitost nahlédnout pod pokličku netradičních profesí a rotariánských zkušeností, které by vás mohly inspirovat k dalšímu osobnímu rozvoji. Chybět nebude ani zábavný program v podobě pub quizu, během kterého všichni účastníci podpoří jeden z rotariánských charitativních projektů. Po hodince sportování bude program neformálně ukončen ochutnávkou vín. Srdečně zváni jsou nejen členové Alumni, ale také všichni rotariáni a přátelé distriktu včetně absolventů všech Rotary programů, které distrikt organizuje. Těšíme se na vás! 28. 10. 2017, Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 27 z domova C Most v r. 2006 reagoval na výzvu duchovního správce Římskokatolické farnosti Bečov a našeho člena P . Jose- fa Hurta pomoci při odstraňování havarij- ních stavů venkovských církevních staveb na ateistickém Mostecku. K ohroženým stavbám patřila také nejstarší svatyně na Mostecku, památkově chráněný kostelík sv. Jakuba Staršího v malé vesničce Bedřichově Světci z první třetiny 13. století. Po prohlídce zpustošeného kostela bylo v klubu rozhodnuto, že se záchrana památ- ky stane dlouhodobým regionálním pro- jektem našeho RC. Vytvořili jsme společně s vlastníkem objektu ŘK farností v Bečově u Mostu a s obcí Bělušice volné sdružení, které obnovu památky a její zpřístupnění pro veřejnost prováděly. Do finančního, materiálního a personálního zajištění se mimo iniciátorů zapojili místní občané, osobnosti, firmy a další organizace ze ši- rokého okolí a naši partneři ze saského RC Freiberg. Odbornou obnovu garantovali pa- mátkáři, restaurátoři a odborníci z různých institucí. Během několika let se památka stala hojně navštěvovaným místem nejen pro jeho historickou hodnotu, ale také bo- hatý kulturní program. Volné sdružení se změnilo na registrované občanské sdružení, kterému byl kostelík v roce 2011 za přesně stanovených podmínek smluvně zapůjčen do února r. 2017. Přístup farnosti ke stavební obnově, společenskému využití památky a k pořádání mší se ale náhle změnil ná- stupem nového administrátora farnosti P . Gregorze Cyzewského. Ten přestal s ob- čanskou iniciativou komunikovat a v roce 2016 prodloužení smlouvy o výpůjčce odmít- nul. O pokračování spolupráce a zapůjčení kostela proto požádala obec Bělušice, kterou opravená památka se svými akcemi oboha- covala. Starostka Veronika Pochobradská požádala o setkání s představiteli Biskup- ství litoměřického, do jehož diecéze farnost spadá. Na jednání s biskupstvím přizvala paní starostka i členy Rady spolku a členy RC Most, kteří se projektu věnovali. Z úst generálního vikáře Mons. Martina Davíd- ka jsme se dozvěděli, že účast RC Most je při obnově kostelíka pro katolickou církev nepřijatelná, protože Rotary je na seznamu nepřátel církve jako přisluhovač svobod- ných zednářů. Další pokusy o komunikaci s farností, generálním vikářem i samotným biskupem Mons. Janem Baxantem zůstaly bez odezvy. DG Štěpán de Wolf přislíbil, že bude informovat pražského arcibisku- pa kardinála Dominika Duku, se kterým se měl sejít ohledně finanční podpory Distrik- tu 2240 na postavení varhan ve svatovítské katedrále. Zášť ze strany ŘK farnosti a biskupství a jejich kategorické odmítnutí po desetileté spolupráci, kdy byl kostel opraven nákla- dem přes 2 mil. Kč a znovu otevřen lidem, nás ohromila. O konfliktu mezi římskokatolickou církví a Rotary jsme zjistili toto: Už při vzniku Rotary hnutí v r. 1905 po- bouřilo katolickou církev, že organizace ne­ byla opřená o náboženskou víru. Bylo stanoveno, že rotariánská morálka bude bez předsudků, nebude upřednostňovat žádnou národnost, ani náboženství, ani politickou stranu, že zůstane neutrální a blahodárná v nejširším slova smyslu a bude univerzální a tím naplňovat ideál služby potřebným. Právě v náboženské toleranci spatřovali katolíci ponížení jejich víry, ve svobodo- myšlenkářství viděli ohrožení autority círk- ve a nebezpečí upřednostňování lidského rozumu a poznání. Důvodem spojování Rotary se svobodným zednářstvím byly podobné humanitární a myšlenkové základy a zřejmě i skuteč- nost, že zakladatel Paul P . Harris byl svo- bodným zednářem. Zednářství je od r. 1738 církví kategoricky odmítáno, poslední po- tvrzení neměnného postoje církve z r. 1983 je stále platné, a katolická církev tedy řadí rotariány mezi nepřátele církve. Reálně se ovšem vztah katolické církve k rotariánům řídí spíše poměry v jednotlivých regionech, mezi čestné členy RC v Buenos Aires patří také od roku 1999 současný papež František. Smyslem našeho článku je vyvolat mini- málně diskusi o dogmatickém stanovisku k humanistickým a charitativním institu- cím, do kterých s našimi poskytovanými službami potřebným, spolehlivostí a pro- fesionalitou patříme. Text: Manfred Hellmich, Bořek Valvoda M O S T Prosazení zdravého rozumu Dlouho jsme váhali, zda tento náš velký problém zveřejnit v RGN. Ale rotariáni se zaštiťují pravdou, zájmem o věci veřejné, pomocí tam, kde se odjinud nedostává atd. Rovněž by se každý také měl snažit o dobré jméno své organizace a reagovat na pomluvy a absurdní názory o konspiračním společenství. R Náročné opravy trvaly deset let a stály přes dva miliony korun

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

28 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 z domova růvodcem neveřejnými prostorami Arcibiskupského paláce se stal osobně pražský arcibiskup a primas český, kardinál Dominik Duka OP , který dokázal historii paláce komentovat i s nadsázkou a vtipem sobě vlastním. A protože hosté nechodí na návštěvu, jak se říká „s prázdnou“, přinesli s sebou 110 tisíc korun, které věnovali na konto určené k pořízení nových varhan pro Svatovítskou katedrálu. Ty nové, větší, budou lépe odpovídat nejen danému prostoru, ale i kulturnímu a společenskému poslání katedrály. Jak prozradil Šimon Slavík, tiskový mluvčí projektu, varhany po- staví španělská firma Gerharda Grenzinga, která doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty. Vzhledem k velikosti chrámu bude mít nástroj nejméně tři manuály, jistě více než 60 rejstříků a více než 5 tisíc píšťal. Nejmenší píšťala bude měřit pouhých 7 mm, naopak nej- delší přesáhne délku 7 metrů. Jednotlivé píšťaly bude možné také „adoptovat“, vždyť celková cena nástroje je 70 milionů korun. Setkání v Arcibiskupském paláci bylo spojeno i s večeří a origi- nálními pokrmy a nápoji. Ke stolu pozvala účastníky dr. Magda Rychlíková, která podávané chody uvedla do souvislosti s liturgic- kým kalendářem. Degustační menu připravili a na místě obsluhovali studenti Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ze Žďáru nad Sázavou. Za příjemně strávený večer poděkoval jménem všech zúčastně- ných past guvernér našeho Rotary distriktu 2240 František Ryneš jak kardinálu Dukovi, tak Jozefu Horalovi, prezidentu pořádajícího RC Praga Ekumena. Text & foto: Svatopluk K. Jedlička P R A H A Na návštěvě u kardinála Duky Na úterý 19. září připravil Rotary klub Praga Ekumena ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským nevšední zážitek pro cirka 170 rotariánů a jejich přátel z českých i slovenských klubů. 1 Výklad Šimona Slavíka o historii a nové podobě varhan se těšil zasloužené pozornosti. 2 Noki, plným jménem Nokulunga Motsweni, je z Jihoafrické republiky a v Praze je na ročním studentském pobytu. Její procítěný zpěv dotvořil atmosféru setkání. 3 Kardinál Duka byl pozorným hostitelem. 4 Přítomnost past guvernéra distriktu Františka Ryneše naznačovala, že večera se zúčastnily kluby z více míst Česka a Slovenska. 5 Jozef Horal, prezident pořádajícího klubu RC Praga Ekumena (vlevo) s kardinálem Dukou diskutovali v průběhu večera o více tématech. 6 Při prohlídce došlo i na ukázky vzácných knih z arcibiskupské knihovny. 1 3 4 P

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

29 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 5 6 2

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

30 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 z domova

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 31 z domova Text: František Ryneš, PDG Foto: archiv rodiny kinských Seděl u stolku na zahrádce zámecké kavárny a pil minerálku. Nikdy jsme se nepotkali, ale poznal jsem ho okamžitě. Jeho tvář je velmi podobná otci, s tím jsem se před lety setkal, když náš Rotary klub navštívil jeho sídlo. Bez minulosti není budoucnost Oživení panství ve Žďáru na Sázavou považuje Constantin Kinský za jedinečnou šanci, jak vykonat smysluplnou věc. V roce 2012 byl zámek pouhou ruinou, dnes je otevřen umělcům i veřejnosti, v budově bývalého pivovaru vzniklo Muzeum nové generace.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

32 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 z domova Z historie Jeho rod patří mezi nejstarší českou šlechtu, původ sahá aždodobypanováníPřemyslaOtakaraI.Užtehdyvlastnili tvrz Vchynice v severních Čechách. Rodové jméno Wchyn- ští časem změnilo podobu na Kinští. Členové rodu byli velmi schopní. Z rytířů a vladyků se vypracovali k dědič- ným titulům hrabat a dokonce knížat. Mezi předky jsou vysocí hodnostáři vídeňského dvora, nechybějí nejvyšší kancléři, lovčí, nositelé řádů Marie Terezie i Zlatého rouna. Ve znaku mají tři vlčí zuby v červeném poli. Sídlem rodu byl Chlumec nad Sázavou. Kromě nesporných schopností se jejich vliv a jmění rozšiřovalo i pevnými příbuzenskými vazbami. Rodina přišla roku 1926 k panství Žďár nad Sáza- vou, zdědila ho hraběnka Eleonora po své tetě. Původně cisterciácký klášter byl za Josefa II. zrušen, přešel do rukou hraběte Josefa Vratislava z Mitrovic a poté byl přestavěn na barokní zámek. Pohnutá období Druhá polovina dvacátého století byla velmi bohatá na osudové události. Kinští byli vždy patrioti a vlastenci. V doběkolemuzavíráníMnichovskésmlouvydědečekpana Constantina inicioval tři deklarace loajality české šlechty Československé republice. Na žďárském panství byl hos- tem na přání prezidenta Beneše i jeden z „mnichovských“ vyjednavačů lord Runciman, který se zde měl přesvědčit o odporu české šlechty vůči hitlerovskému Německu. Od- plata nacistických okupantů na sebe nedala dlouho čekat. Uvalilinarodovýmajetek,panstvíŽďári Chlumec,nucenou správu. Majetek získala rodina zpět až po osvobození. Komunistické hospodaření Jenomže přišel rok 1948 a s ním nová totalita, tento- krát komunistická. Během třech týdnů byl majetek znárodněn. Hrabě Radslav byl tehdy na vojně veřejně degradován jako nepřítel národa. Odešel v roce 1956 do zahraničí. Lesy, pole a rybníky byly záměrně rozděleny do několika okresů. „Nastala stalinská těžba lesa,“ líčí smutně pan Constantin divoké hospodaření. Ale lesy měly také trochu štěstí v neštěstí, alespoň na Žďársku. Zde totiž přetrvala tradice vysazování smíšeného lesa, kterou ve třicátých letech zavedli doc. Švarc a lesní rada pan Bakeš. A nejen to, vychovali si pokračovatele této tradice, takže lesy přežily socialismus relativně dobře. „Ale i tak bylo 60 až 70 procent lesa poškozeno vysokou zvěří. Dobrý hospodář se musí rozhodnout, čemu dá přednost. Lesu, nebo zvěři. Oboje nelze zároveň,“ říká se znalostí věci pan Constantin. Nová doba Po sametové revoluci se rodina vrátila do Čech. Pan Rad- slav začal usilovat o navrácení ukradeného majetku. Byl úspěšný. Dnes patří ke žďárskému zámku 5700 hektarů převážně smíšeného lesa a padesátka rybníků o celkové „Slovo zámek evokuje uzamčení. Nerad ho užívám. Naše vize je opačná. Chceme sídlo co nejvíce otevřít veřejnosti.“ Podoba pana hraběte Radslava se mi vryla hluboko do paměti. S jeho synem Constantinem jsme si povídali o historii rodu, o sídle ve Žďáru nad Sázavou, ale hlavně o plánech do budoucna. Constantin Kinský se narodil a vyrůstal ve Francii, což prozrazuje jeho lehce cizí akcent.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

z domova r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 33 rozloze 750 hektarů, polovinu dostali zpět v restituci, druhou poloviny si museli koupit. Daří se v nich kaprům, pstruhům, candátům i štikám. Když se v roce 1992 ujala rodina hospodaření, byl na zámek žalostný pohled. Nejprve bylo nutno opravit střechy, budovy, obnovit sádky. Pan Constantin pře- vzal péči o žďárský majetek od svého otce v roce 2008. A nezůstalo jen u oprav. Současný hospodář chce navázat na své předky. „Osví- cená hraběnka Edina založila již koncem 19. století zá- kladní školu a oddíl dobrovolných hasičů. Ve třicátých letech byly na panství babičkou Eleonorou založeny dvě přírodní rezervace, na mokřinách a v lese, dodnes tam vědci provádějí výzkumy,“ říká s hrdostí majitel panství. „Slovo zámek evokuje uzamčení, zavírání. Nerad ho užívám. Naše vize je opačná. Chceme sídlo co nejvíce otevřít veřejnosti,“ vysvětluje. A pokračuje. „V minulosti pramení budoucnost. Kul- tura má smysl jen tehdy, je-li nositelem života, musí být živá. Ne uzavřená v muzeu. Proto je naše muzejní expozice určena nové generaci. Cílem je vyhnat lidi z mrtvého muzea.“ Co opravdu potřebujeme? S tím souvisí i druhý pilíř. Společnost, která opravdu žije. Co potřebuje náš národ? Otevřenost a tvořivost. Ne montovat, slepě poslouchat, ale naopak tvořit. Žďár se stává místem tvoření umělců. Nacházejí zde odpočinek a klid. Užívají si genia loci. Zbaví se tlaku okolí. Scházejí se s místními lidmi, hovoří o své práci. „Chceme, aby polovina tvorby zůstala zde,“ říká pan Constantin. Pan hrabě je lokální patriot. I na tomto poli čeká mnoho práce. Dříve zde byli obyvatelé dvou kategorií. Starousedlíci a „naplaveniny“. „Ti první jsou majitelé malých firem, živnostníci. Produkují med, ryby, řemeslné výrobky, provozují hotýlek. Jsou to slušní lidé. Nechtějí však být začleněni do nějaké struktury s ideologickým nádechem. Na druhé straně jsou zde velké podniky, třeba Žďas. Roboty, masová výroba. Setkával jsem se s názorem obyvatel, že v době založení Žďasu se styděli, že jsou ze Žďáru. Ta doba už je naštěstí pryč. Ale nemůžeme polevit v úsilí dávat obě skupiny dohromady.“ Za muže mluví činy Pan Constantin Kinský není zvyklý jen mluvit, ale koná. Každoročně pořádá tři až čtyři setkání podnikatelů. Dá k dispozici prostory, připraví občerstvení. Lidé se na- vzájem poznávají. Podporuje místní školy. Spolupracuje s vedením města na zlepšování infrastruktury. Žďárský zámecký pán však myslí ještě dál. „Rád bych pozval například rotariány z Jihlavy, Telče a z Třebíče, aby se potkali s místními podnikateli. Takové setkání může obě strany obohatit. A když vznikne ve Žďáru nový Rotary klub, rád jeho činnost podpořím,“ slibuje. Téměř dvě hodiny vyprávění utekly jako voda. Pan Kinský spěchá na další schůzku. Mně ještě zbývá na- vštívit „Muzeum nových generací“. Vřele doporučuji. Chceme, aby si lidé celý areál užili. Prošli se kolem rybníka, zachytili energii toho místa, potěšili se procházkou k poutnímu kostelu na Zelené hoře, načerpali klid.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

34 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 z domova a starost jsme dostali jednu z deseti scén, která nesla název Dobromyslná. Společ- ně s nadací Leontýnka, která podporu- je zrakově postižené, jsme připravili program především pro děti. Na naší stage dorazila řada umělců, mezi něž patřil i tanečník Jan Onder nebo Divadlo Na Prádle s Míšou Tomešovou. Našim hlavním úkolem a náplní bylo věnovat se dětem a vybrat dostatečnou částku, která by pomohla nevidomému studentovi Janáčkovy akademie múzických umění získat nákladnou mistrovskou kytaru. Jako fundraisingovou formu jsme zvolili prodej heliových balónků, které nesly jak naše klubová loga, tak také portrét kočičky, kterou malovala čtyřletá nevidomá holčička pouze podle hmatu. Díky tomuto prodeji jsme mohli nadaci Leontýnka přispět částkou 38 tisíc ko- run a doufáme, že příští rok se nám opět podaří tento velice zajímavý projekt realizovat znovu. Tento projekt byl takového rozměru, že se do něj zapojil snad každý člen obou klubů. Všichni jsme se shodli, že takovéto akce, kde se spojí oba kluby a společně něco tvoří, je něco, co by mělo být viděno častěji. Festival za pouhé čtyři dny navštívilo okolo 30 tisíc návštěvníků a naše stage patřila k velice oblíbené. Mezi nás přišla i řada dobrovolníků, kteří předtím s Rotary neměli žádný kontakt. Tady měli možnost se zapojit a dozvědět se o našich organizacích něco více. Text: Anna Harapesová Foto: gradefilm.cz p o d ě b r a d y Soundtrack byl i náš! Ve dnech od 24.–28. srpna jsme měli možnost pomáhat dobré věci, a to na prvním ročníku festivalu filmové hudby Soundtrack v Poděbradech. Rotary klub a Rotaract klub dostaly společně jedinečnou možnost stát se spoluorganizátory této velké kulturní akce. Ohlasy dobrovolníků O Rotaractu jsem se dozvěděl od přítele. Věděl jsem, že svůj čas věnuje vždy smysluplně, tak jsem se rozhodl zapojit se do organizace. Pomáhat jsem přišel ze zvědavosti. Zaujal mě především kolektiv lidí s dobrým srdcem a dobrou myšlenkou. Celé jsem si to moc užil, poznal jsem nové lidi a měl jsem šanci si zlepšit komunikaci a interakci, a navíc jsem ještě pomohl dobré věci. Akce jsem se zúčastnil s kamarádem a určitě se oba hodláme zapojit i v budoucnu. Takovouto aktivitu mohu doporučit každému. Jestli bych se o Rotaractu chtěl dozvědět něco víc? Jednoduše ano! N

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 35

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

36 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 z domova Koruna Zeme – koľko je celkovo nositeľov teraz? V ktorom roku a koľký v poradí si ju získal? Koruna Zeme je zaužívaný názov pre vý- stupy na najvyššie vrcholy všetkých kon- tinentov a je už niekoľko desaťročí cieľom snaženia mnohých horolezcov. Horolezec- tvo je však šport, kde až tak veľmi nezáleží na poradí a ani ja veľmi štatistiky nesle- dujem. Keď som v roku 2003 výstupom na najvyššiu horu Antarktídy Mount Vinson dokončil „korunu“, bol som sedemdesiatym štvrtým horolezcom, ktorému sa to poda- rilo. Dnes bude počet ľudí, ktorí stáli na všetkých vrcholoch tejto magickej sedmičky samozrejme oveľa väčší a myslím si že už prekročil stovku. Vieš o niektorom nositeľovi Koruny Zeme a Koruny Himalájí, že by bol rotarián? Aby som bol úprimný, nesledujem ani jednu z týchto štatistík. Medzi mojimi najbližší- mi priateľmi, ktorým sa to podarilo, žiadni rotariáni nie sú. Stretol si sa pri expedíciách s logom Ro- tary International? Hnutie Rotary je v Ázii veľmi rozšírené a po- pulárne a stretol som sa s ním mnohokrát. Vlaste hneď na letisku v hlavnom meste Ne- pálu Káthmadú je urna, kde môžete prispieť na aktivity, ktorými rotariáni pomáhajú tým najchudobnejším skupinám svojich kraja- nov. Bieda je v tejto krajine naozaj vážnym problémom a ľudia sú vďační za každú po- moc. Podobne sú na tom aj mnohé krajiny Afriky, kde Rotary urobilo a stále odvádza obrovský kus práce a počas môjho výstupu na Kilimandžáro som zaregistroval viacero reklamných banerov propagujúcich Rotary. V posledných rokoch je mojim spolulezcom v Himalájach rumunský horolezec Horia Co- libasanu, ktorému pri financovaní expedícií pomáha jeden z rumunských Rotary klubov. Aj v horách mám logo Rotary pomerne často na očiach. Stretol si medzi horolezcami aj ďalších rotariánov? Pred pár rokmi organizovali indickí rotariáni medzinárodnú expedíciu na Mount Everest, ktorej sa zúčastnilo aj pár rotariánov. Aj medzi Šerpami, ktorí sa živia organizova- ním himalájskych expedícií, je tiež niekoľko členov nepálskych Rotary klubov. Síce sami už aktívne nelezú, ale stále majú blízko ku komunite výškových lezcov. Navštívil si niektorý lokálny Rotary klub? V Nepále trávim väčšinu času v horách, a tam užžiadneklubyniesú.Horolezeckýživotply- nieďalekoodruchumiesta „civilizácie“,preto veľa možností na návštevy miestnych klubov nemám. V Káthmandú často bývam v hoteli, kdemájedenz miestnychRotaryklubovsvoje pravidelné stretnutia. Niekoľko krát som sa aj pokúšal zúčastniť ich stretnutia, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo. Nepálsky život má svo- je špecifiká a dochvíľnosť nie je práve silnou stránkou ľudí žijúcich v tomto kúte sveta, ale ajkvôlitomuichmámrád.Mymámehodinky, oni majú čas. Kde najvyššie bola vlajka RC Poprad ale- bo rotariánsky odznak? Počasvýstupovnanajvyššievrcholykontinen- tov som mal vlajku RC Poprad stále v batohu. Dnesjeumiestnenáv jednejz našichvývesiek v hoteli Poprad, spolu s ostatnými rotarián- skymivlajkami.TakžeznakRotarysasomnou dostal až na najvyššie miesto na zemi, 8848 metrov vysoký vrchol Mount Everestu. ĎakujemPetrovizaodpovedea pripome­ niem, že táto vlajka viala aj na najvyššom bode nášho dištriktu – na Gerlachovskom štíte. Verím, že logo Rotary a vlajka popradského RotaryklububudúzásluhouPetraprezentova- né jeho úspešnými expedíciami ešte na mno- hých výnimočných miestach našej planéty. P e t e r H á m o r absolvoval množstvo zaujímavých expedícií, náročných výstupov na najvyššie hory sveta a na svojom konte má už aj pätnásť výstupov na vrcholy všetkých štrnástich osemtisícoviek. Zatiaľ jediný Slovák túto sériu dovŕšil 15. 5. 2017 a stal sa tak 36. človekom na svete nositeľom Koruny Himalájí a len 18. v poradí, ktorý absolvoval všetky výstupy bez použitia dopingu – kyslíkového prístroja. Na zdolanie všetkých vrcholov potreboval 19 rokov. (Jediný český horolezec s Korunou Himalájí je Radek Jaroš – nerotarián, ktorý ju získal v poradí ako 33. horolezec sveta v roku 2014, bez použitia kyslíka je na 15. mieste. Dodnes ale nemá Korunu Zeme – chýbajú mu 4 vrcholy). Prvým osemtisícovým vrcholom bol Mount Everest (8 848 m). Dvakrát stál na vrchole Annapurny (8 091 m). Zdolal aj Čo Oju (8 201 m) a Broad Peak (8 047 m), Nanga Parbat (8 126 m), traverz Gasherbrumu I (8 068 m), Kančendžongu (8 586 m), K2 (8 611 m), štvrtú najvyššiu horu sveta Lhotse (8 516 m) a najnižšiu z osemtisícoviek, Šišapangmu (8 027 m). V roku 2016 sa mu podarilo vystúpiť na Manaslu (8 163 m) a v máji tohto roku na Dhaulágirí (8 167 m). PP Peter Hámor je členom RC Poprad. Keďže je temer isto najúspešnejší „rotariánsky“ horolezec v rámci celého sveta, zaujalo ma, či sa stretol na svojich cestách aj s logom Rotary. Uvádzam pár jeho postrehov z ciest pre Rotary Good News. Text: Ivan Belan, PDG Foto: Peter Hámor, PP r o z h o v o r Rotarián s Korunou Zeme a Korunou Himalájí Dosiahnuť dve méty v horolezeckom športe: Korunu Zeme a Korunu Himalájí dokázalo na našej planéte len niekoľko jednotlivcov. Jedným z nich je najúspešnejší slovenský výškový horolezec – rotarián z RC Poprad, Peter Hámor.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

37 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 1 Názov nepálskej Ama Dablam možno preložiť ako Matka s perlovým náhrdelníkom. 2 Mount Everest bola prvá osemtisícovka, ktorú prekonal. 3 Piata najvyššia hora sveta Makalu patrí so strmými stenami k najťažším. 4 Najvyššia hora Severnej Ameriky Denali sa nachádza na Aljaške. 5 Peter Hámor nosí pri svojich výstupoch rotariánsku vlajku v batohu. 1 3 5 2 4

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

38 rotaract r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 častníci mezinárodního Rotary Scout Campu, který se konal na přelomu července a srpna, byli opravdu pestrého složení: jeden chlapec z Chorvatska, jeden hoch a jedna dívka ze Slovinska, dvě děvčata z Turecka, jeden hoch a čtyři děvčata z Tchaj-wanu, dva lidé z Ruska, slečna z Polska, dva účastníci z Itálie, slečna z Velké Británie a hoch z Indie. Pořádal jej RC Ostrava ve spolu- práci se skautským střediskem Kopřivnice. V rámci bohatého programu se lidé z růz- ných zemí učili hlavně toleranci a umění spolupráce při plnění nejrůznějších skaut- ských disciplín, ale i při službě v kuchyni a úklidu toalet. Uctili památku skautů popravených za 2. světové války gestapem a na památník Ivančena na hřebenu Lysé hory přiložili své kameny z různých zemí. Byli mezi nimi i umělci, a tak si namalovali vlastní vlajku a složili táborovou hymnu. Líbilo se jim spaní ve stanu, vaření vlastní večeře na ohni i posezení u táboráku. Hod­ ně si cenili nedělního pobytu v rotarián- ských rodinách. K nejcennějším aktivitám patřil workshop k odkazu Badena-Powella „Jak dělat svět lepším“, vedený Vendou Menšíkovou-Ženatou. Venda sama skautka a účastnice programu dlouhodobých vý­ měn Rotary, účastníkům hravou formou poodhalila tajemství udržitelného rozvoje a jak k němu mohou sami přispět. Tábor se líbil nejen účastníkům, ale i kopřivnickým skautům Daně, Martinovi, Barboře a Šimo- novi, kteří celý program připravili a vedli. Patří jim velké díky! R o ta r y S c o u t C a m p Úkol splněn! Text: Zdeněk Michálek Co je český skauting a jak v praxi funguje poselství jeho zakladatele lorda Roberta Badena-Powella, se na základnu kopřivnických skautů Vanaivan, přijelo přesvědčit 17 mladých lidí z 9 států. Ú

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 39 rotaract z domova o stretnutiach lyžiarov rotariánov v Taliansku, Rakúsku a dva krát vo Švajčiarsku budeme v Jasnej pod Chopkom. Organizáciu a úlohu hostiteľa prebrali RC Bratislava Danube a RC Lip- tovský Mikuláš. Organizačný výbor vedie priateľ Miloš Kmety v spolupráci s pria- teľom Petrom Princom a za RC Liptovský Mikuláš priatelia Pavel Vrbičan a Jozef Šišila. Program je navrhnutý s ohľadom na stále ešte málo známe Slovensko, Tatry a Liptovský kraj s jeho kultúrou a športo- viskami. Okrem dokonale pripravených lyžiarskych terénov na oboch stranách Chopku, je k dispozícii aj výlet do Vyso- kých Tatier, Levoče a Kežmarku s návšte- vou vybratých typických lokalít. Pozývame všetkých rotariánov, ktorý majú záujem užiť si náš obľúbený šport spolu s rotariánmi z celého sveta, prí- padne zmerať si sily v slalome alebo behu na lyžiach. Stretneme sa 10. februára 2018 v Jasnej! Jasná 10.–17. 2. 2018 Program a prístup do rezervačného systému nájdete na: www.isfr.eu http://isfr-jasna.eventbrite.com V prípade otázok kontaktujte prosím pána Miloša Kmetyho kletymil@stonline.sk I n t e r n at i o n a l S k ii n g F e l l o w s h i p Prvýkrát v našom dištrikte Text: Miloš Kmety Od čias ostatného stretnutia ISFR (International Skiing Fellowship of Rotarians) v Cortina d´Ampezo, intenzívne pracujú rotariáni dvoch našich klubov na príprave prvého stretnutia v iných horách ako v Alpách. P Lidé z různých zemí se učili hlavně toleranci a umění spolupráce při plnění skautských disciplín, při službě v kuchyni i úklidu toalet.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

40 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 z domova ezávisle na Klarovi však ve stejnou dobu oslovili Perryho rotariáni z klubu Cedar Rapids v Iowě. Člen jejich klubu F . W. Severa působil dlouhodobě v Praze (zřejmě jako konzultant Národní rady) a také on doporučoval založení Rotary klubu v Praze. Podobné signály vysílali do ústředí i další rotariáni, a to nejen českého nebo slovenského původu. Svoji roli sehráli i českoslovenští diplomaté působící na velvyslanectví ve Washingtonu, Antonín Sum a Jan Masaryk. Nebylo to nic platné. Sekretář Perry ani prezidenti a nejužší vedení Rotary International (název RI od roku 1922) si patrně nedokázali připustit, že by v zemi, která byla dříve součástí převážně agrární rakousko-uherské mo- narchie, mohl vzniknout Rotary klub. Neuvědomovali si, že například lokomotivy a vagony brázdící železniční tratě v Jižní Americe nebo Indii byly vyráběny už od konce 19. století právě v budoucím Československu, že „baťovky“ začíná obouvat celý svět nebo že Waldesovy patentní sponky vyráběné v „Kohinorce“ užívají už ně- kolik desetiletí běžně i americké švadlenky a hospodyně. Patrně nejsilnější prokazatelný podnět přišel teprve z Clevelandu (Ohio). Past prezident tohoto klubu John R. Bentley informoval Perryho o tom, že člen zdejšího klubu Frank J. Truneček přesídlil natrvalo z USA do Pra- hy a že v době, kdy on byl prezidentem klubu, navštívil clevelandský Rotary klub Trunečkův osobní přítel a česko- slovenský prezident T. G. Masaryk. Generálnímu sekretáři Perrymu v tento moment nezbývalo, než se s rotariánem Trunečkem kontaktovat a následně vyzvat rotariánského emisara F. W. Teeleho, který v té době působil v Paříži, aby se možnosti založení Rotary klubu v Praze věno- val. Clevelandský Rotary klub se stal hnací silou vývoje například i v osobě dalšího rotariána českého původu F . J. Vlčka, majitele velké strojírenské továrny. h i s t o r i e Pochybnosti generálního sekretáře Chesley R. Perryho Text: Anna Harapesová Foto: gradefilm.cz Když v červenci 1921 obdržel generální sekretář tehdejší Mezinárodní asociace Rotary klubů Chesley R. Perry dopis prezidenta Rotary klubu New York, nevěnoval mu příliš velkou pozornost. Pisatel v něm upozorňoval vedení asociace na aktivity člena newyorského klubu Adolpha Klara v Československu a jeho názor, že právě zde, konkrétně v Praze, jsou dobré podmínky pro založení a rozvoj nového Rotary klubu. Vycházel při tom z poznatků, které získal z kontaktů ve zdejší obchodní a hospodářské komoře. Sekretář Perry na tento impuls reagoval zamítavě se zdůvodněním, že prioritou Rotary jsou extenční aktivity v západních zemích kontinentální Evropy. N

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 41 První informační schůzka deseti zájemců o Rotary s F . W. Teelem se uskutečnila v bytě rodiny Masarykových na Pražském hradě 14. září 1924. Účastnil se jí například i generální konzul USA v Praze Charles S. Winans. Hos- titelem byl Jan Masaryk, který v ten den slavil své 38. na- rozeniny. Tato skupinka se začala pravidelně každý týden scházet v prostorách tehdejšího Anglického klubu a roz- šiřovat se o další zájemce. Ačkoli tento klub ještě nebyl oficiálně součástí Rotary International, zasadil se bývalý prezident RI a zakladatel Nadace Rotary Arch C. Klumph, člen RC Cleveland, o to, aby se delegace československých rotariánů mohla zúčastnit Světového kongresu RI, který se uskutečnil v červnu 1925 právě v Clevelandu. Inaugurace pražského Rotary klubu se tak velmi rychle přiblížila. Ustavující schůze se uskutečnila v Obecním domě 14. září 1925 pod vedením F. W. Teeleho a za pří- tomnosti předepsaných 25 členů. Kromě již zmíněného Franka Trunečka, doktora Suma a amerického velvyslance v Praze Winanse mezi nimi byli například Jindřich Wal- des, Václav Tille, Miloš a Václav Havlovi, František Anýž, Josef Schulz nebo Jaroslav Podhajský a další významní gentlemani té doby. O měsíc později se uskutečnilo za účasti zástupců řady zahraničních klubů i předání listi- ny stvrzující přijetí klubu do společenství RI. O několik dalších týdnů později přijel i ten, koho bychom v Praze očekávali nejméně, generální sekretář Chesley R. Perry. Rotary klub Praha byl také prohlášen oficiálním or- gánem Rotary pro Československo. Jen pro zajímavost, byl to první Rotary klub založený na východ od Cury- chu, kde F. W. Teele v té době otevřel evropskou kance- lář Rotary. Sekretář Perry se do Prahy pak vrátil ještě v roce 1927, aby společně s prezidentem RI Arthurem H. Sappem prohlásili Československo za samostatný Rotary distrikt 66. Vyhlášení Československa samostatným Rotary distriktem v roce 1927 se zúčastnili zástupci devíti tehdy již existujících klubů i dalších, které byly k založení připraveny. Uprostřed mezi sedícími první guvernér distriktu Josef Schulz, vlevo od něho prezident RI Arthur H. Sapp, vpravo generální sekretář RI Chesley R. Perry.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

42 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Mnoho lidí tráví začátek srpna na dovolené u moře. Nám se ale naskytla příležitost strávit týden po boku jednoho z největších skladatelů všech dob. Není nic lepšího pro studenta konzervatoře, než když může týden poslouchat klasickou hudbu v podání světových interpretů. íky rotariánům z Plzně a Ansbachu jsme měli tu čest zúčastnit se hu- debního festivalu Bachwoche Ansbach zasvěceného nesmrtelné hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Letošní, v pořadí již 70. ročník, se konal od 27. 7. do 6. 8. Pro nás a stipendisty z ostatních zemí (Chor- vatska, Ruska, Polska, Německa) začal festival v neděli 31. 7., a to přímo skvěle. Všichni jsme přijížděli v průběhu odpo- ledne na předem sjednané místo, kde jsme měli tu možnost po uvítání ze stra- ny pořadatelů seznámit se s našimi hos- titelskými rodinami. Denně jsme navště- vovali až tři koncerty, jezdili na výlety a setkávali se s úžasnými lidmi. Měli jsme to štěstí slyšet taková hudební tě- lesa jako Freiburger Barockorchester, Windsbacher Knabenchor, sbor amar- cord, Schumann-Quartett a také vynika- jící sólisty jako Jean-Guihena Queyrase (violoncello), Wolfganga Zerera (varha- ny) nebo Angelu Hewittovou (klavír). Zúčastnit se kvalitní kulturní akce a možnost poznat způsob interpretace uznávaných hudebníků má pro nás ne- vyčíslitelnou hodnotu. U nás tak pestrý hudební život až na výjimky chybí a vy- jet do zahraničí je pro studenty často fi- nančně nedostupné. Nehledě na to, jak psychicky a fyzicky byl týden v Ansba- chu náročný, vrátili jsme se zpět do naší vlasti plni dojmů, zkušeností a energie pro naši další hudební činnost.  Text: Zuzana Gulová, Jakub David Smešný P L Z E Ň Bachwoche Ansbach D

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 43 zprávy Žilinský večerný Rotary beh má už pevné miesto v celoslovenskom bežeckom kalendári. ežecká trať meria 8,2 kilometra a súčasťou podujatia sú aj sprievodné inline preteky, 7 kilometrov pre deti a pol- maratón (21 km) pre dospelých. V aktuál- nom 4.ročníku sa 28. júla na štart postavilo 99 korčuliarov a 376 bežcov, čo je doterajší účastnícky rekord. Od najmladších po se- niorov, medzi nimi aj päť reprezentantov RC Žilina a RC Malacky. Traťový rekord síce nebol prekonaný, ale akciu v okolí Vodného diela si vychutnali aj stovky divákov. Prvý sa do cieľa vrútil Braňo Šarkan, medzi kraj- šou časťou bežeckého poľa zvíťazila Katka Paulínyová. Text: Martin Barčík, foto: Juraj Sabaka Ž I L I N A Večerný beh pod vlajkou Rotary B A N S K Á B Y S T R I C A Cena Tomáša Baťu už v Antverpách V uplynulom rotariánskom roku nominoval RC Banská Bystrica na Cenu Tomáša Baťu profesora Jána Valacha, hudobného skladateľa, koncertného organistu, dirigenta, hudobného pedagóga, najstaršieho slovenského rotariána, ktorý sa stal rotariánom už v roku 1973. amozrejme nie v rodnom Českoslo- vensku, kde sa roku 1925 v Hnúšti na- rodil, ale v RC Antverpen-Park v Belgicku, kde aj v súčasnosti žije. Je nositeľom od- znaku Paul Harris Fellows s dvomi safírmi. Podrobnejšie som jeho životnú púť a zakot- venie v Antverpách predstavil v RGN č. 6/2006 a môžete sa s ňou oboznámiť v archíve nášho časopisu. Cenu Tomáša Baťu odovzdal v Antverpách profesorovi Valachovi prezident RC Banská Bystrica Martin Klus v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Bel- gickom kráľovstve a Luxemburskom knie- žatstve J. E. Stanislava Valla. Pri spoločnej večeri účastníci začali kuť plány na klubo- vú návštevu členov RC Banská Bystrica v RC Antverpen-Park. Text: Ivan Belan, PDG S B 400 eur Výťažok z podujatia venovaný projektu Alino. Benefičný májový večer je názov podujatia, ktorým začal Rotary klub Žilina International v zakladaní novú tradíciu žilinských rotariánskych večerov. Prvý úspešný večer sa uskutočnil 19. mája 2017 v hoteli Holiday Inn v Žiline. iac ako sto hostí sa stretlo v ko- mornom prostredí Panoráma baru Hotela Holiday Inn, aby spoločne strá- vili príjemný večer. Nechýbalo ani chut- né jedlo a skvelé vínko. V programe vystúpila žilinská rodáčka, speváčka a herečka Barbora Švidráňová s hudob- ným sprievodom svojho brata Šimona a tiež populárne žilinské vokálne zos- kupenie OTX. Večer mal aj benefičný rozmer. Jedným zo zúčastnených hostí bol „otec“ zaujímavého environmentál- neho projektu Alino pán Marián Be­ niač, ktorý v gescii členky Rotary klubu Žilina International Alexandry Kraj­ číovej Orčíkovej predstavil projekt prí- tomným. Výťažok z podujatia v hodno- te štyristo eur bol venovaný práve spo­ mínanému projektu. O polnoci ne- chýbala bohatá tombola a večer skončil v príjemnej priateľskej atmosfére a dobrej nálade až nadránom. Text: Boris Schubert Ž I L I N A Benefičný májový večer V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

44 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 zprávy Spojenie golfu, dobrého jedla a priateľskej atmosféry. Takto by sme mohli stručne charakterizovať sobotňajší júnový deň Rotary klubu Žilina Internacional. álada bola už od rána výborná. V areály Prvého golfového klubu Žilina rozvo­ nia­ val guláš a grilované špeciality a členovia Rotary klubu, spolu s rodinami a priateľmi, začali s prípravou a rozcvičovaním sa na sú- ťažné golfové disciplíny. Informácie o aktivi- tách Prvého žilinského golfového klubu a tiež zaujímavý exkurz do histórie a súčasnosti golfu nám odprezentoval golfový nadšenec a tréner Roman Kianička. Následne sa posta- ral aj o organizáciu súťaží, ktoré prebiehali až do neskorého popoludnia. Na svoje si prišli nielen golfisti, ktorých máme v klube niekoľ- ko, ale aj golfoví začiatočníci a hlavne deti, ktorých odpaľovanie bielej loptičky veľmi bavilo. Bodkou za príjemne prežitou júnovou sobotou bolo oceňovanie víťazov s konštato- vaním, že podobné spojenie golfu a pria- teľskej atmosféry určite zopakujeme. Text: Boris Schubert Ž I L I N A Golfovanie v Žiline O PA V A Tábor 2017 V červenci se v prostorách Davidova mlýna poblíž Kružberské přehrady uskutečnil týdenní tábor v country stylu pro 45 handicapovaných dětí a dospělých a 26 asistentů. otary klub Opava akci spolufinancuje částkou 140 tisíc korun a členové i ro- dinní příslušníci se zapojili do bohatého pro- gramu. Děti měly možnost zhlédnout wes- ternové ježdění, asistovat bičaři, vyzkoušet si střelbu z paintballové zbraně na terč, díky motorkářům zajezdit si na jejich „koních“, kreativně se vyřádit při sladkém tvoření vý- robků z marcipánu či s hlínou v keramické dílně. Proběhly sportovní aktivity, ať už v la- novém centru či polodenní olympiádě, kte- rou osobně zahájil olympionik Jiří Sýkora. Všichni zúčastnění budou dlouho vzpomínat na dny plné radosti a očekávání. A právě to je poslání této nezapomenutelné akce. Text & foto: Miroslava Melecká RC Bratislava si připomenul letošní 90. výročí svého vzniku obsáhlou publikací věnovanou nejen historii klubu, ale i rozvoji společenství Rotary na Slovensku. niha přináší dosud nepublikova- né materiály získané jak z archi- vu města Bratislavy, tak z ústředního archivu RI. Při sběru podkladových ma- teriálů pomáhali autorovi historici, ar- chiváři, knihovníci i samotní členové Rotary klubu z řad pamětníků. Snad nejobsáhlejší dokumentaci poskytl Mi- lan Karvaš narozený v roce 1932, jehož otec byl významným členem prvore- publikového klubu. Autor publikace, bývalý slovenský ministr mezinárod- ních vztahů Pavel Demeš, je zkušený publicista. „Publikácia určite zaujme nielen rotariánov, ale aj čitateľov, ktorí o Rotary nemajú veľa informácií. Ve- rím, že sa môže stať nositeľom dobrých správ o Rotary vo verejnosti,“ zhodnotil knihu současný guvernér distriktu Ju- lius Tomka. Text: Svatopluk K. Jedlička Foto: archiv B R A T I S L A V A Historie Rotary na Slovensku K R N Publikaci, která je vydána nejen ve slovenštině, ale i v plnohodnotné verzi v angličtině, je možné získat za cenu 15 eur/ks (včetně poštovného) na adrese: Robert Hromec, RC Bratislava, rhromec@yahoo.com

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 45 zprávy 45 banská bystrica Guvernérska vizitácia na Kráľovej studni Dňa 14. 7. 2017 sa uskutočnilo výročné stretnutie RC Banská Bystrica v hoteli Kráľova studňa vo Veľkej Fatre v najvyššie položenom mieste rotariánskych stretávaní (1 300 m). radične sa na tomto výjazdovom stret- nutí odohráva výmena prezidentského žezla. Tento rok však bolo výročné stretnu- tie obohatené aj o definitívnu zmenu nosi- teľa guvernérskej reťaze, ktorú osobne do- viezol už PDG Štěpán de Wolf a dekoroval ňou nastupujúceho DG Júliusa Tomka. Po príhovoroch past-guvernéra a súčasného guvernéra dištriktu nasledoval akt výmeny prezidentskej pozície v RC Banská Bystrica s predstavením ďalšieho smerovania čin- nosti nášho klubu, ktorej vyvrcholením bude príprava dištriktovej konferencie kon- com rotariánskeho roku 2017/2018. Nasle- doval príhovor PDG Ivana Belana k 25. vý- ročiu obnovenej činnosti RC Banská Bystrica v jeho 82 ročnej existencii, pripo- menul množstvo záslužných projektov, ako aj úspechy v rozširovaní rotariánskej rodi- ny iniciovaním vzniku ďalších Rotary klu- bov Zvolen, Nitra, Banská Bystrica Classic. V ďalšom programe predstavili autori novej knižnej publikácie Dušan Kováč ( RC Ban- ská Bystrica) a Juraj Slota (RC Banská Bys- trica Classic) v predpremiére reprezentač- nú publikáciu s názvom Kráľova studňa – Veľká Fatra. Druhý deň bola za asistencie primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska ( RC BB Classic) kniha oživená pra- menistou vodou priamo pri Kráľovej studni a osušená orlím pierkom. Po uvedení knihy do života sa celá spoločnosť presunula len niekoľko desiatok metrov k prameňu rieky Bystrica, kde sa prezentovala pamätná mramorová doska k projektu zveľadenie prameňa rieky Bystrica, ktorý inicioval RC Banská Bystrica a projekt pomohli realizo- vať aj Mesto Banská Bystrica a SVP š. p. Banská Bystrica. Text & foto: Ivan Belan, PDG T Evropské centrum mládeže v německém Oschatzu se stalo přechodným útočištěm pro jedenáct studentů třebíčského gymnázia. Prodloužený víkend prožili s kolegy z gymnázia v Oschatzu v rámci projektu dvou partnerských Rotary klubů Třebíč a Torgau-Oschatz Katharina von Bora. ěsto Třebíč má dlouhá léta part- nera v Německu, město Oschatz. Je logické, že partnerství navázaly i místní Rotary kluby. Iniciativa vzešla ze strany starosty Andrease Kretschma- ra při pravidelném setkání představite- lů obou měst, Třebíč byla zastoupena starostou Pavlem Janatou. Naši studen- ti překvapili partnery dobrou němči- nou. Obsáhlý program režírovala rota- riánka Anja Terpitz. Při prohlídkách Oschatzu i Torgau se třebíčští dozvědě- li mnoho nového o dějinách i součas- ném životě v Německu. Přijetí u staros- ty města, který všechny pozval na večerní grilování, společné vaření, ex- kurze do „kaviárové“ jeseteří farmy, sportovní zápolení, návštěva vodního ráje – to vše se stihlo za pouhé tři dny. Rotariáni z Oschatzu navštíví Třebíč 21. října, kdy místní klub slaví 80. výro- čí založení. Příští rok chtějí úspěšnou akci pro mládež zopakovat. Třeba se v Třebíči najde žákovský fotbalový tým, který se chce utkat s vrstevníky na tur- naji v Oschatzu. Text: František Ryneš, PDG T Ř E B Í Č Přátelství nezná hranice M

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 7 50 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Most Pardubice Poděbrady Praha rotary k luby / čr / datu m p o ř a datel a k t i v i ta m í sto rotary k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio (v zakl.) Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T E R ACT ČESKO A SLOVE N SKO Praha Rožňava ROT E X Společně pro ČR a SR Rotary Good News 5 | 2017 © Praha, 10. října 2017 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VYDÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Re dakční ra da George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno Členové p orad níh o v ý boru Julius Tomka, DG Štěpán de Wolf, PDG Zdeněk Michálek, DGN Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Lucie Spoustová Grafika Roman Černohous T isk Grafotechna Plus, s. r. o. Praha DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz good news Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 5 / 2 0 1 7 Využijte šance! Studentská výměna vám změní život. 2.–8. 10. kluby Rotary Alumni Reconnect Week Všeobecná aktivita 6.–8. 10. DVVM Rebound/Rotex only Meeting SR Tatranská Lomnica 7. 10. RC Klatovy Mezinárodní setkání na vrcholu Javoru 2017 Šumava 7.–9. 10. RC Sátoraljaújhely IX. Rotary vinobranie v tokajských viniciach Maďarsko 13.–15. 10. DVVM Rebound/Rotex only Meeting SR Křižanov 13.–14. 10. D2240 Pracovní setkání ADG a předsedů výborů Distriktu 2240 Bohuslavice u Telče říjen RC Prague Inter. D 2240 Rotary Golf Tour, 7. Turnaj – závěrečný GC Hodkovičky 20.–22. 10. RC Třebíč Oslava 80. výročí prvního založení Třebíč 30. 10.–5. 11. RI Světový týden Interaktu Všeobecná aktivita 30. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/6 (vychází 10. 12.) Všeobecná aktivita 5. 11. DVVM OM I. pro outboundy a jejich rodiče ČR Třebíč 11. 11. DVVM OM I. pro outboundy a jejich rodiče SR Martin 24.–26. 11. DVVM OM II. pro outboundy – distriktní výběr ČR + SR Kroměříž 8.–10. 12. DVVM Vánoční Praha pro inboundy ČR Praha 8.–10. 12. DVVM Vánoční Bratislava pro inboundy SR Bratislava 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/1 (vychází 10. 2.) Všeobecná aktivita 2018 19.–21. 1. DVVM Zimní meeting inboundi ČR Třebíč 19.–21. 1. DVVM Zimní meeting inboundi SR Tatranská Lomnica 27. 1. RC Znojmo Charitativní ples Znojmo 10. 2. RC Ostrava City Charitativní ples Ostrava 10.–17. 2. ISFR Mezinárodní mistrovství lyžařů rotariánů Jasná, Nízké Tatry 28. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/2 (vychází 10. 4.) Všeobecná aktivita 16.–18. 3. D2240 PETS, workshop pro klubové prezidenty Olomouc 30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/4 (vychází 10. 6.) Všeobecná aktivita aktivity kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

Prosíme, pomozte i vy! Zřiďte si ještě dnes trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300. www.sos-vesnicky.cz Láskyplný domov pro každé dítě Pomáháme ohroženým dětem zvládnout těžké životní situace.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/

48

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2017-final/