Rotary Good News č. 5/2018http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

GOOD NEWS Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 5 / 2 0 1 8 Mladí rotují po celém světě

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

ti z vás, kteří se někdy zúčastnili naší distriktní konference, určitě rádi vzpomínají na vystoupení výměnných studentů. Na jejich upřímná vyznání, co jim dal roční pobyt v rotariánských rodinách, učení se novému jazyku, novým zvykům a poznávání jiné kultury. Ani letos na Tálech tomu nebylo jinak! Bylo to silné, dojemné a rád cituji slova jednoho rotariánského kolegy, tuším z Trenčína, který spontánně vykřikl „Veď to je Rotary! Ak pre nič iné, tak preto stojí zato byť rotariánom“… Ano, mladá generace má sílu, umí nás chytit za srdce a ukázat, že je oprávněně naší nadějí na lepší budoucnost. Měsíc září je měsícem mladé generace, a tak i toto číslo našeho časopisu ukazuje něco z toho, co pro mladé lidi v našem distriktu děláme. To, že se pak mladí lidé zapojují do Rotexu, Rotaractu, organizují setkání Rotary Alumni, je důkazem, že si toho váží a sdílejí s námi ideály služby. Děkuji proto všem, kteří se na práci s mladou generací podílejí. Jaké zážitky měli právě se vracející výměnní studenti, se dočtete v dnešním vydání. Věřím, že Vás to inspiruje k užší spolupráci s nimi a umožní jejich vtažení do našich rotariánských aktivit, do činností, kterými se snažíme dělat tento svět lepším. Vždyť ve spojení ideálů a energie mladých a moudrosti a zkušeností starších se ukrývá obrovská energie. Zkusme ji trochu uvolnit, ku prospěchu nás všech! S díky a vírou v lepší zítřky Vážení přátelé, milé rotariánky, milí rotariáni, ZDENĚK MICHÁLEK Guvernér 2018/19 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

4 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 ŘÍJEN  Každé čtvrteční ráno mi od Světové zdravotnické orga- nizace (WHO) přijde e-mail s informací o stavu eradikace viru dětské obrny v  jednotlivých zemích. Dozvídám se tak, kde a jak probíhají imunizační kampaně, kolik milionů dětí dosta- lo vakcínu a kde dohlížející orgány zjistily výskyt viru. Ale kaž­ dý týden, když se mi v poště objeví ten e-mail, se mi na chvíli sevře srdce očekáváním, co si přečtu na několika prvních řád- cích, zda nedošlo k tomu, že nějaké dítě bylo v uplynulém týd- nu paralyzováno atakem záludného viru dětské obrny. Toto je stav, přátelé, v němž se dnes nacházíme, pokud jde o  práci spojenou s  eradikací viru polio: Při otevírání zprávy WHO neočekávám čísla v řádu mnoha tisíců nebo několika set případů, jaká jsme ještě nedávno zaznamenávali během jedi- ného roku. Teď, když každý čtvrtek otevírám zprávu WHO, je odpověď na tu otázku nanejvýš binární: nový případ se vyskytl nebo nevyskytl. Před 30 lety bývalo dětskou obrnou paralyzo- váno až 1000 dětí denně. Od té doby sledujeme pokrok v našem úsilí rok za rokem, týden po týdnu. Stát od státu, oblast za ob- lastí jsme slavili oznámení, že jsou již zbaveny viru polia. A jak jsme se krok za krokem přibližovali k našemu cíli, počet no- vých výskytů klesal stále rychleji a počty těch postižených dětí se stávaly stále méně abstrakcí. Jsme tak blízko cíle – ale stále ještě zbývá hodně práce, kterou musíme udělat! V tomto měsí- ci žádám všechny Rotary kluby, aby pomohly kampani End Po- lio Now tím, že si 24. října připomenou světový den boje s dět- skou obrnou (World Polio Day). Loni se v tisících Rotary klubů na celém světě konaly akce upozorňující na problematiku era- dikace dětské obrny zaměřené na shromažďování finančních prostředků na tuto činnost. Letos bychom rádi zaznamenali vůbec nejvíce akcí. Pokud nějakou akci plánujete, nezapomeň- te ji registrovat a propagovat na stránce endpolio.org. Pokud ještě nic neplánujete, není ještě pozdě – podívejte se na endpo- lio.org a  nechte se inspirovat nápady, informacemi o  dění v tomto roce a využijte nabízené mate­ riály pro zorganizování úspěšné akce vašeho klubu. World Polio Day je pro kluby ohromnou příležitostí, jak v jejich obcích propagovat Rotary a naši historickou roli na eradikaci polia. Je to také cesta, jak využít výzvu Nadace Billa & Melindy Gatesových: „Za každý dolar získaný Rotary pro eradikaci polia přidá Nadace Gateso- vých dva dolary navíc“. Připojte se ke mně a k rotariánům všude jinde a v den zasvěcený eradikaci polia – 24. října – buďme in- spirací pro svět zbavený dětské obrny. Dopisy prezidenta RI Překlad: PETR J. PAJAS, PDG BARRY RASSIN Prezident Rotary International ZÁŘÍ  Zkuste si představit, že by šlo zdokumentovat veškerou práci Rotary v jednom jediném dnu. V takovém dokumentár- ním snímku bychom zahlédli odhodlané dobrovolníky účast- nící se akcí kampaně k eradikaci viru dětské obrny, další, kte- ří pomáhají jiným prostřednictvím mikropůjček, jiné, kteří zajišťují přístup k čisté vodě, pomáhají mládeži. Toho všeho můžeme dosáhnout díky naší rozsáhlé geografické působnos- ti a také proto, že členy našich klubů jsou lidé aktivně působí- cí přímo ve svých obcích, a  proto mohou i  rychle jednat. V tomto směru jsme dosáhli významného pokroku. V Egyptě, Indonésii a v Keni má již Rotary téměř 50 % členek. Také se daří rozšiřovat věkové spektrum členství. V každé obci, kde působíme, máme mladé profesionály, kteří rádi přispívají svým talentem a neváhají se učit od starších kolegů. Pomoz- me jim seznámit se s tím, co je to Rotary. Na rotary.org je nově k dispozici nástroj určený mladým angažujícím se profe- sionálům s anglickým názvem „The Engaging Younger Profe- ssionals Toolkit“. Ten obsahuje akční plán pomoci vašim mla- dým členům a absolventům programů Rotary z vašeho okolí. Máme k dispozici ještě další zdroj, z něhož lze čerpat podpo- ru. Má čtvrt milionu členů a dávno se již významně podílí na vytváření hodnot spočívajících na poskytování našich služeb a směřování pomoci: Je to Rotaract. Jeho členové jsou našimi partnery. Přibírejte je do týmů k realizaci projektů, zvěte je jako přednášející na vaše akce, vybízejte je k členství ve va- šem klubu. Zanícení „rotarakti“ dokonce sami zakládají nové Rotary kluby a přitom dále působí jako aktivní členové svých Rotaract klubů. Svět potřebuje Rotary a Rotary potřebuje sil- né kluby a angažované členy, aby mohlo činit ještě více dobra. Je to naše společná odpovědnost – vaše i moje – abychom za- jistili, že pozveme každého, kdo o členství v Rotary projeví zájem. Využijte k  tomu další nástroj na rotary.org, určený k práci na rozšiřování členské základny a anglicky nazvaný „Membership Leads“. Může pomoci lidem, kteří se o členství v Rotary zajímají, aby navázali kontakt s pro ně nejvhodněj- ším klubem. A zkusme zajistit, aby každý člen klubu měl dost důvodů pro to, aby v klubu setrval. Vytvářením silného klubu, který se podílí na smysluplných projektech a v němž je při- tom veselo, poskytujeme členům našeho klubu to, co by jinde sotva našli. Drazí rotariánští přátelé,

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 5 OKTÓBER  Rotary sa od svojho založenia v roku 1905 výrazne profiluje ako advokát mieru. Svetový kongres Rotary v roku 1914 prijal uznesenie, podľa ktorého naša organizácia „pre- požičiava svoj vplyv na zachovanie mieru medzi národmi sveta“. Neskôr na kongrese v roku 1921 sa do ústavy Rotary začlenil cieľ pomáhať pri napredovaní v budovaní medziná- rodného mieru a  dobrej vôle prostredníctvom členstva v rámci rotariánskej služby. V roku 1945 zohralo Rotary kľú­ čovú úlohu pri formovaní Organizácie Spojených národov, keď sa takmer 50 rotariánov zúčastnilo na ustanovujúcej konferencii OSN v San Francisku, či už v pozícii delegátov, poradcov alebo konzultantov. Dnes je jednou z našich šiestich oblastí zamerania podpora mieru. Každý rotariánsky servisný projekt má dopad na mier. Môže ísť o mierový projekt, projekt v oblasti zabezpečenia dostupnosti vody a  hygieny, projekt podporujúci základné vzdelávanie a gramotnosť, projekt hospodárskeho a komu- nitného rozvoja, alebo projekt v niektorej z oblastí súvisia- cich s ľudským zdravím – zdravie rodičiek a novorodencov či prevencia a liečba chorôb. Naozaj nezáleží na tom, o aký pro- jekt ide. Konečný výsledok má pozitívny prínos pre svet, pre- tože prispieva k zlepšeniu kvality života v dotknutej oblasti a toto zlepšenie predstavuje významný prvok mieru. Okrem toho každý rok vyberáme až 100 odborníkov z celého sveta, ktorí sa stanú Rotary Peace Fellows a dostanú štipendiá na štúdium na jednom z našich šiestich mierových centier. Po absolvovaní štúdia získajú buď magisterský titul, alebo certi- fikát o  profesionálnom rozvoji v  oblastiach, ako sú ľudské práva, medzinárodná politika, verejné zdravie a rozvoj. Dote- raz sa na programe zúčastnilo viac ako 1 100 osôb a už začína- me vidieť pozitívne výsledky ich práce. Správcovia Nadácie Rotary uvažujú o ďalšej budúcnosti a diskutujú o tom, ako možno zefektívniť nielen tento štu- dijný program, ale aj všetky naše mierové úsilia, aby sme dosiahli maximálny možný pozitívny efekt. Ak sa do tohto úsilia chcete zapojiť aj vy, prispejte na konto iniciatívy Ro- tary Peace Centers Major Gifts Initiative a pomôžte podpo- riť budúcu generáciu mierotvorcov. Príhovor predsedu správnej rady Nadácie Rotary Preklad: IVAN BELAN, PDG RON D. BURTON Predseda správnej rady Nadácie Rotary SEPTEMBER  Ako dištriktový guvernér som sa v  roku 1988 zúčastnil na Svetovom kongrese Rotary International vo Philadelphii. Tam som si vypočul, že odhadovaný výskyt detskej obrny dosahoval 350 000 prípadov v 125 krajinách. Ale zazneli tam aj zaujímavé informácie: náš cieľ získať 120 miliónov dolárov na eradikáciu detskej obrny sme dokonca prekonali. Získali sme 219 350 494 USD (po účtovnej závier- ke bola suma revidovaná na 247 miliónov USD). To bol dô- vod na oslavu. Dokázali sme sami sebe a svetu, akú silu má Rotary a že dokážeme čeliť globálnej zdravotníckej výzve. Počas nasledujúcich 30 rokov sme spolu s našimi partner- mi – Svetovou zdravotníckou organizáciou, centrami v USA pre kontrolu a prevenciu chorôb, UNICEF a Nadáciou Billa & Melindy Gates – získali ešte viac finančných prostriedkov, or- ganizovali sme Národné imunizačné dni a o ich cieľoch pre- sviedčali vlády jednotlivých krajín sveta. Naším cieľom vždy bolo dodržať sľub, že deťom zabezpečíme svet bez detskej obrny, a v roku 2017 bolo evidovaných už len 22 prípadov vý- skytu tohto ochorenia. Urobili sme neuveriteľný kus práce, uvedomujeme si však, že ešte nie sme v cieli. Aj keď znížime počet prípadov výskytu nákazy na nulu a v životnom prostre- dí nebudú nájdené žiadne vírusy detskej obrny, musíme si počkať, kým Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiál­ ne potvrdí, že svet je od detskej obrny očistený. To si vyžadu- je najmenej trojročné obdobie bez jediného výskytu divoké- ho poliovírusu u  osoby, alebo v  životnom prostredí. Počas týchto troch rokov budeme musieť pokračovať v  očkovaní detí a zabezpečiť prostredníctvom dohľadu, aby sa vírus už nikdy nerozmohol. Rotariáni vždy stáli na čele tohto ohrom- ného úsilia – a naďalej ostávajú v prvej línii. Takže, čo môžete urobiť vy? Povedzte všetkým, ktorých poznáte, o  Rotary a detskej obrne. Prispejte finančným darom. Vo vašom klube diskutujte o aktuálnom dianí a preskúmajte, ako sa môžete priamo zapojiť do boja s detskou obrnou. Dňa 24. októbra oslávime 30. výročie vzniku Iniciatívy na globálnu eradikáciu detskej obrny. Túto udalosť si pripome- nieme na šiestom výročnom podujatí konanom pri príleži- tosti Svetového dňa boja proti detskej obrne vo Philadel- phii – v meste, kde sa to všetko začalo. Usporiadajte aj vy fund­ raisingovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej obrne, alebo sledujte aktuálne dianie. O svoje skúsenosti a poznatky sa podeľte na adrese endpolio.org/ /promote-your-event. Ak hľadáte inšpiráciu, navštívte naše webové sídlo endpolio.org.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

6 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 Národný park Korup je domovom viac ako 300 druhov vtákov. Panama Členovia Rotaract klubu Panama City už 20 rokov vysielajú lekárov, zubárov a lekárnikov do odľahlých území svojej krajiny, kde každoročne zriaďujú dočasné centrá poskytu- júce zdravotnú starostlivosť sociál- ne a ekonomicky znevýhodnenému a migrujúcemu obyvateľstvu. Od júna 2017 poskytlo toto improvizo- vané stredisko zdravotníckej služby pomoc viac ako 2 000 ľuďom. Tento rok Rotaract klub Panama dokonca zvýšil počet návštev v stredisku na počesť zosnulého Freda Vigila, ktorý bol členom Rotary klubu Panama. Koncom mája vycestovali členovia klubu a zdravotnícky per- sonál do mesta Chepo v provincii Herrera. Vykonali tam zdravotné prehliadky, bezplatne rozdistribuo- vali lieky a darovali jedlo a obleče- nie v rámci projektu, z ktorého malo prospech takmer 900 ľudí. Kamerun Národný park Korup v juhozápadnej časti Kamerunu je rajom biodiverzity. Zvýšený dohľad nad parkom zo strany štátu má však dopad na oby- vateľov, pre ktorých je zabezpečenie živobytia neraz závislé od lovu zvie- rat. Na pomoc dotknutým etnikám založil Rotary klub Peace River v Alberte štipendijný program. Z neho sa bude hradiť školné pre päť detí vo veku 11 až 15 rokov, ktoré budú navštevovať školu prevádzko- vanú Spoločnosťou za záchranu dažďového pralesa v lokalite Korup. „Spoločnosť za záchranu dažďového pralesa zavádza opatrenia na zlep- šenie živobytia obyvateľov a reali- zuje kroky na zachovanie životného prostredia, pričom sa usiluje o mini- malizovanie chudoby, negramotnosti a proaktívne urovnanie konfliktov,“ hovorí vedúca projektu Court­ ney Hughes, rotariánka z Peace River. Anglie Členové anglického Rotary klubu Royston, kteří si jsou dobře vědomi obtíží, jimiž trpí nejen jednotlivci postižení demencí, ale i jejich nej- bližší, zřídili „Memory Café“, v němž se scházejí každý měsíc. Tato setkání nabízejí lidem posti- ženým Alzheimerovou chorobou či jinou demencí příležitost ke spole- čenským setkáním, čímž se zlep- šuje kvalita jejich života, jak to prokazují i příslušné studie. Rota- riáni z Roystonu připravují zají- mavý program, jako třeba Den ke sv. Valentinu, den o Jamesi Bon- dovi, dny věnované školákům nebo královské korunovaci. „Sice nás to přijde ročně na asi 1 500 liber, ale dostává se nám i dobrovolné pod- pory, a posiluje se tak i duch přá- telství v obci,“ říká bývalý prezi- dent Rotary klubu David Izod, který je vedoucím celého projektu. ze světa Lidé v akci Text: BRAD WEBER Překlad do češtiny: DOBROSLAV ZEMAN, PDG Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG Samoa Kamerun Panama Spojené státy Anglie

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

7 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 Národní hřbitov v Arlingtonu navštíví každoročně více než tři miliony lidí. Samoa Když jsme pomáhali týmu shel- terboxu při následcích zemětře- sení, které postihlo v září 2009 jihovýchodní Pacifik – však také vyvolalo vlnu tsunami vysokou 40 stop, jež způsobila rozsáhlé škody a při níž zahynulo přes 190 lidí – uvědomili si členové Rotary klubu Apia, že školám ve vzdálených vesnicích chybělo základní záso- bování a lidé tam žili v otřesných podmínkách. Zaměřili se proto na rozšiřování gramotnosti. Do pomoci se zapojily také dva novozélandské Rotary kluby z Ashburtonu a z Riccartonu: dodaly jim regály na knihy, jejich členové opravovali poškozené sítě vody a elektřiny, sponzorovali sti- pendia pro žáky a dodávali jim nábytek, laptopy a tisíce knih. RC Apia řídil veškerou logistiku a postaral se o rozdělení knih. Spojené státy Již asi 10 let vysílá Rotary klub Tuscaloosa v Alabamě každoročně asi 800 válečných veteránů na letecké výlety do Washingtonu, D.C., aby si prohlédli místní památky, a přitom jim hradí celodenní výdaje. „Již devátý takovýto výlet se konal 9. května,“ říká Jordan Plaster, který tento projekt vymyslel již v roce 2009, kdy byl ve funkci prezidenta klubu. „Měli jsme u nás dva veterány z 2. světové války, přičemž jednomu z nich bylo už 99 a druhému 95 let, a vedle toho 94 veteránů z Vietnamu a jednoho z Koreje. Asi 15 dobrovol­ níků skupinu doprovázelo a každý z nich přispěl 700 dolary, protože celkové náklady dosáhly asi 95 tis. dolarů.“ Veteráni navštívili památník 2. světové války, památník veteránů z Vietnamu, válečný památník námořnictva a národní hřbitov v Arlingtonu, kde byli přítomni výměně stráží v programu, přichy­ staném společností „Honor Flight Network“. „Tato cesta zůstane uložena v mé paměti jako jeden z nejlepších dnů mého života,“ pro­ hlásil Morris Souders ml., který ve vietnamské válce také bojoval. „Ať přišli kamkoli, turisté z nejrůznějších konců naší země jim za jejich služby děkovali,“ říká Plaster. Přitom dodává, že pro mnohé z nich to bylo poprvé, co měli možnost navštívit hlavní město své země. „Je proto správné, abychom se o ně postarali.“

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

8 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 z domova ROZHOVOR ZA RGN VEDL SVATOPLUK K. JEDLIČKA Foto: AUTOR TEXTU Pozvání na konferenci našeho distriktu, která se uskuteční v květnu 2019, přijal jako „speciální host“ past guvernér hornorakouského Rotary distriktu 1920 Thomas Watzenböck z RC Kirchdorf. O S O B N O S T Do Prahy se opravdu těším Členem Rotary klubu jste se stal ve svých 29 letech. Nebyl jste tehdy pro Rotary ješ- tě „nevyzrálý“? Jaký věk, či lépe řečeno jakou životní situaci považujete za při- měřenou pro vstup do Rotary? Pro mnoho klubů bylo a je nemyslitelné, aby se někdo v takovém věku stal jeho čle- nem. Byl jsem si toho vědom a velmi jsem si vážil důvěry mých přátel a snažil jsem se ji nezklamat. Tehdy nikdo z nás nemohl tu- šit, že se jednou stanu guvernérem a natož pak, že za pár let v Československu padne komunistický režim a že právě já budu ten, kdo završí proces obnovy zedejšího Rota- ry distriktu. Domnívám se, že pro získání členství v Rotary není podstatný věk. Dů- ležitá je profesní stabilita a vhodné osobní či rodinné zázemí, což jsou dva základní předpoklady, aby se člověk mohl věnovat ještě navíc i aktivitám v Rotary. Celý život jste prožil v malých městech, ve čtyřtisícovém Kirchdorfu a jako práv- ník v nedalekém, a jen o trochu větším Kremsmünsteru. Jak je možné, že v tak malých městech existují už tak dlouho tak aktivní a početné Rotary kluby? Existence klubů v menších městech je naprosto opodstatněná. Domnívám se, že jejich členy spojuje nejen trvalé přátelství a sounáležitost s daným místem, ale také rozsáhlejší, zejména dlouhodobé projekty, které se realizují v rámci mezinárodní spo- lupráce. Například RC Kirchdorf realizoval velký projekt v Indii jako jeden z prvních matching grantových projektů v distrik- tu 1920. Další klub v našem regionu, RC Mondseeland, nedávno dokončil projekt Haiti s hodnotou 250 000 euro. A tak bych ve výčtu mohl pokračovat. Rotary distrikt 1920 se dlouhodobě a sys- tematicky věnuje mladým lidem. Jaká je vaše zkušenost v tomto směru? Podpora mladých lidí je vždy radostná, ob- zvlášť když padne na úrodnou půdu a vy můžete sledovat, jak se rozvíjí osobnost těch, kterým je určena. Účastnili jsme se tak startu profesní nebo osobní kariéry mnoha mladých lidí. Zapomínáme však přitom sami na sebe, na omlazování naší vlastní členské základny. Zejména jako guvernér jsem se vždy snažil získávat mladé přátele z Rotarac- tu nebo bývalé stipendisty do klubů Rotary. Znají naše zásady i pravidla a jejich příchod do klubů je tak zjednodušený. Přesto i v na- šem ditriktu 1920 máme v mnoha klubech znepokojující průměrný věk. Můžete zavzpomínat na váš rok guverné- ra, kdy vrcholily přípravy na inauguraci D 2240? Velmi rád na tu situaci vzpomínám a ne- jen já, ale i ostatní rakouští přátelé, kteří u toho tehdy byli. Občas se k tomu vracíme ve vzpomínkách při společných setkáních. O obnovu a zakládání Rotary a Rotaract klubů se v devadesátých letech minulého století zasloužili právě rotariáni z hornorakouského distriktu 1920 pod vedením deseti guvernérů. Mezi nimi nejaktivnější byl v tomto ohledu dnes již nežijící Viktor Straberger. Výsledkem jejich úsilí bylo v roce 1999 obnovení samostatného československého distriktu, který u nás existoval v období první republiky a krátce i po 2. světové válce. Obnovený distrikt s novým číslem 2240 v roce 1999 tvořilo 47 velmi aktivních Rotary klubů a 4 Rotaract kluby. Dobře byl zavedený program krátkodobých výměn profesních skupin (GSE) a programy pro mládež. Tím, kdo tyto kluby v Praze na Žofíně 28. června 1999 předával pod patronátem tehdejšího prezidenta RI Carla Ravizzi do péče novému guvernérovi Dobroslavu Zemanovi z Plzně, byl právě guvernér distriktu 1920 Thomas Watzenböck. Je proto přirozené, že právě on nemůže chybět příští rok na naší Distriktní konferenci, kterou připravujeme symbolicky opět na pražském Žofíně a při níž si chceme připomenout výročí této události. Thomase Watzenbocka jsme zastihli začátkem září v Českém Krumlově v kanceláři našeho past guvernéra a předsedy ICCs Oty Veselého. Společně spřádali plány, čím distriktní konferenci ozvláštní. Thomas Watzenböck ochotně odpověděl na několik našich zvídavých otázek.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 9 z domova THOMAS WATZENBÖCK (*1953), RC Kirchdorf/Krems (Rakousko), manželka Christa, dvě dcery. Povoláním advokát, v roce 1983 se stal členem Rotary klubu. V roce 1993 pomáhal obnovovat náš RC Poděbrady a v roce 1999 stál jako guvernér hornora- kouského Rotary distriktu 1920 společně s tehdejším prezidentem RI Carlo Ravizzou a Dobroslavem Zemanem z RC Plzeň u obno- vení československého Rotary distriktu s ak- tuálním označením 2240. Od roku 2000 pů- sobí v různých pozicích na úrovní RI. Na­ příklad v letech 2007–2010 se pod jeho vedením podařilo získat v Rotary zóně 14 celkem 1,9 miliónů USD ve prospěch Nadace Rotary. Je nositelem Ceny T. J. Bati. V roce 2013 převzal za svoji obětavou dlouholetou činnost v Rotary z rukou prezidenta RI Saku- ji Tanaky nejvyšší možné ocenění SERVICE ABOVE SELF AWARD. Tehdy jsem měl na starosti celkem 82 klubů. Navštívit ty rakouské bylo vcelku snadné, ale výjezdy k vám jsem musel z časových důvodů bohužel kumulovat a tak jsem pořá- dal setkání vždy s několika kluby v jednom místě a čase. Například jen v Praze jsem za tu dobu byl víc než desetkrát. Vzpomí- nám na ten entuziasmus, zápal pro věc, neoficiální, přátelskou atmosféru. Kluby u vás vznikaly jako houby po dešti, jen v mém guvernérském roce jich vzniklo šest! Projekty, které se tehdy realizovaly, pomáhaly prokazatelně rozvoji mladé ob- čanské společnosti u vás. PDG Lothar Ulrich mi jednou řekl: “V Česku a na Slovensku nic příkazem nevyřešíš, tady uspěješ jen s přátelskou dohodou a kompromisem”. Dal jsem na jeho radu a tak jsem získal mnoho obětavých spolupracovníků a v mnoha pří- padech i celoživotních přátel. I to, že jsem byl dvakrát poctěn vaší Cenou T. J. Bati, je toho svědectvím. Jak jste vnímal osobně i jako guvernér distriktu 1920 "ztrátu" českých a sloven- ských klubů? Statečně. Přeci jen deset let společného ži- vota se nedá jen tak odepsat. I mnozí přátelé z Česka a Slovenska mi říkali, že to bylo skvělé období a že by rádi zůstali s námi, Rakušany. Možná to byl trochu i sentiment, vyvolaný tím, že náš sousední dolnorakous- ký distrikt 1910 v té době sdružoval také Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Bosnu a spolupráce obou distriktů byla velmi úzká, některé záležitosti se řešily i společně. Po- myslný návrat k rakousko-uherské monar- chii byl v tomto ohledu více než příjemný. Na druhou stranu je třeba mít radost z toho, že všechny zmíněné regiony se zdárně rozvíjely a mohly jít postupně samostatnou cestou. Pozorujete nějaké poměny v rotarián- ském životě u nás? Samozřejmě, obecný a zejména hospodář- ský vývoj v Česku a na Slovensku přinesl také změny v Rotary. Myslím, že distrikt 2240 má stejné problémy jako Rotary v celé střední Evropě. V posledních letech nejsem už tak častým hostem u vás jako dříve, ale o to víc mohu s odstupem a objektivně pozorovat a srovnávat. České a slovenské Rotary kluby mají velmi zajímavé projekty, řada z nich má dlouhodobý character a me- zinárodní rozměr v rámci Nadace Rotary. Chloubou jsou jistě výměnné pobyty středo- školáků, při nichž se každoročně dosahuje dvojnásobného počtu účastníků, než náš distrikt 1920, pořádáte každoročně semi- náře RYLA, účastníte se výměn profesních skupin, rozvíjíte prostřednictvím meziná- rodních výborů systematickou spolupráci s deseti jinými zeměmi, máte aktivní Ro- taract kluby, před nedávnem byla založena Rotary Alumni Association, vychází u vás po celou dobu existence distriktu pravi- delně každé dva měsíce jeden z oficiálních časopisů Rotary a tak dale a tak dále. Je radost pozorovat, do jak silného postavení se Rotary distrikt 2240 od inaugurace v roce 1999 rozvinul. Je to zadustiučinění i pro nás všechny, kteří jsme se v devadesátých letech minulého století na obnově a vzniku nových klubů podíleli. Uspokojuje nás, že energie, čas a mnohdy i finanční prostředky, které jsme tomu obětovali, byly vloženy účelně a byly od té doby vaším vlastním úsilím mnohonásobně zhodnoceny. Těšíte se na návštěvu Prahy v květnu 2019? Co si od ní slibujete? Samozřejmě jsem pozváním potěšen i po- ctěn a jsem dojat, že jako místo pro kon- ferenci byl znovu po dvaceti letech zvolen pražský palác Žofín. Jako Rakušana mě Praha, i když překrásná, příliš překvapit nemůže, každý z nás ji zná jako svoje boty. O to víc mě však mohou překvapit moji ro- tariánští pátelé, s nimiž jsem se mnohdy už několik let neviděl. Rád si s nimi opět posedím u jednoho stolu. Doneslo se mi, že se konference nepřipravuje jen v tra- diční podobě jako setkání členů a členek Rotary klubů, ale že jsou tentokrát mimo- řádně “pod jednu střechu” ke společnému setkání přizváni i členové Rotaract klubů, absolventi programů Rotary, partnerské subjekty, zahraniční Rotary kluby a další přátelé a příznivci Rotary. Čeká mě tedy jistě mnoho zážitků a překvapení. Jsem si jist, že to bude skvělá párty. Do Prahy se opravdu upřímně těším.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

znikla tradice, která bez ohledu na deště, mlhy, větry i vichřice nepřetržitě žije dodnes. Jedna taková bouře zhatila naše setkání v září 2017, ale my jsme jí to nedarovali a sešli se po devatenácté 26. května 2018, abychom mohli 20. ročník oslavit v termínu řádném, tedy 1. 9. 2018. A bylo to skvělé i navzdory dešti, protože u toho byli nejen oba za­ kladatelé, další dva rakouští PDG Harald Marschner a Walter Weidenholzer, ale hlavně vy, rotariáni s ro­ dinami, přáteli a výměnnými studenty. A protože si o tom, že je to tu fajn, štěbetají už i vrabci na všech střechách, přišel s námi na vrchol i DG Zdeněk Mi­ chálek – díky Zdeňku! A protože jsme tu byli první sobotu v září už po­ dvacáté, bylo nám umožněno se u vstupu do Berg­ gasthofu Dreisesselberg zvěčnit. Jak? Hledejte na fotce! Najdete na ní i příslušníky sedmi národností z 10 klubů ve třech distriktech. Nesedí Vám ta čísla? Byli tu i výměnní studenti Abby z Nového Zélandu, Lasson z USA a Sabin z Rumunska, už nyní klavírní virtuos světové třídy. Tak tak to u nás na Třístoličníku chodí, dobře se nám sem chodí a dost nás to tady baví. Přijďte taky – první sobotu v září příštího roku, tedy 7. 9. 2019. I kdyby se k Vám pozvánka nedostala, je životní jistotou, že ve 12.00 je společný oběd za těmi otevřenými dveřmi na fotce. Že jsou to ty správné dveře, poznáte snadno. ROTARY ICC CZ-SK-A je tu přece zvěčněn. Jo, a není to v Česku ani v Rakousku, ale v Německu. Máme tu zkrátka Rotary International doslova a do písmene. A do kamene. R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 10 V I C C Dvacátý výstup na Třístoličník Text: MARTIN SAITL Před 20 lety se na Třístoličníku sešli PDG Rudi Buchmeiser z RC Rohrbach, D1920, a PDG Otakar Veselý z RC Český Krumlov, D2240, a založili Výbor pro mezinárodní spolupráci Česko – Slovensko – Rakousko. A protože se jim setkání líbilo, sešli se za rok opět, ale už ne sami. ZÚČASTNĚNÉ KLUBY RC Ostrava RC Český Krumlov RC Písek RC Třebíč RC Freyung-Grafenau RC Enns RC Haag am Hausruck RC Linz-Altstadt RC Linz-Urfahr RC Rohrbach 1 000 Kč + 665 Eur Peníze ze sbírky na Třístoličníku budou použity pro onkologické oddělení Nemocnice Český Krumlov, konkrétně na polohovací křeslo pro pacienty, kteří se musejí podrobit chemoterapii.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 11 amburk je největším námořním přístavem Ně- mecka, tím také ovlivňoval charakter tohoto města i celé oblasti po celá staletí. Byl založen již v 8. století pod jménem Hammaburg jako pevnost na ohbí Labe, aby chránil obchodní aktivity města. Svou nezávislost si zachoval jako městský stát po celá staletí, známý podnes jako „Svobodné a hansovní město Hamburk“. Však se také jeho obyvatelé vždy představují jako „hansovníci“. Již ve svých slavných dnech ve středověku se město samo představovalo jako „brána do světa“, což je také dodnes jeho ofi- ciálním sloganem. V 19. a 20. století tento přístav opustilo na pět milionů emigrantů, jejichž příběhy jsou dokumentovány v Muzeu emigrantů s názvem „BallinStadt“. A námořní dějiny města se připomínají v Mezinárodním námořním muzeu. Dnes je Hamburk jedním z největších evropských přístavů – například v roce 2017 jím prošlo na 136 milionů tun zboží. Město je také cílem mnoha výletních lodí – pro návštěvníky je turistickou atrakcí, mohou-li se zastavit na oběd nebo na sklenku dobrého pití v některé restauraci, třeba v té, zřízené na bývalé nákladní lodi, nebo se zastavit v kostele na jednom z člunů na řece anebo se projet celým přístavem na jednom z výletních člunů. Hamburk se sám představuje v souvislosti se součas- nou globalizací: je multikulturním centrem obchodu, kultury a techniky, které hrají ústřední roli v součas- ném, vzájemně propojeném světě. Přihlaste se již nyní k účasti na celosvětovém kongresu Rotary 2019 v Hamburku na adrese riconvention.org H S V Ě T O V Ý K O N G R E S R I 2 0 1 9 Brána otevírající se celému světu Autor: STEFAN MEUSER, překlad: DOBROSLAV ZEMAN, PDG ze světa

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

12 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 Text: DIANA SCHOBERG, ilustrácie: GWEN KERAVAL PREHĽADNÝ NÁVOD NA UKONČENIE VÝSKYTU DETSKEJ OBRNY Počet nových prípadov detskej obrny sa blíži k nule. Výzvy, ktorým čelí Rotary a jeho partneri v rámci Globálnej ini- ciatívy na vyhladenie detskej obrny, sa menia. Naďalej však musíme zabezpečiť, aby sa očkovacia látka proti detskej obrne dostala ku každému dieťaťu – na tento účel využívame inovatívne stratégie, a to aj napriek geopolitickým neistotám. To je však len jedna časť našej práce. Zaoberáme sa tiež vírusom detskej obrny derivovaným z vakcíny, keďže sa vírus ľahko môže začať šíriť na miestach s nedostatočným pokrytím imunizačnými aktivitami. Stávame sa preto detektívmi sledujúcimi akýkoľvek náznak výskytu divého vírusu detskej obrny. Neustále preto dolaďujeme náš plán na trvalé udržanie sveta bez výskytu detskej obrny. Prinášame prehľad tohto, ako si momentálne počíname. Detskú obrnu spôsobuje črevný vírus, šíriaci sa prostredníctvom kontaktu s výkalmi infikovanej osoby, ktoré môžu kontaminovať vodu alebo jedlo. Vírus detskej obrny (poliovírus) je samostatný pozitívny reťazec RNA uzavretý v ochrannom obale nazývanom kapsid. Existujú tri varianty alebo sérotypy poliovírusu. Odlišujú sa vonkajšími vrstvami. Niekoľko prípadov súčasného výskytu divého poliovírusu sú všetky typu 1. Posledný prípad výskytu typu 2 bol zaevidovaný v roku 1999 a v roku 2015 bolo oficiálne potvrdené, že svet je od vírusu detskej obrny typu 2 očistený. Posledný prípad výskytu typu 3 bol v roku 2012. Vírus infikuje iba ľudí, najmä deti do piatich rokov, pretože v tejto vekovej kategórii je plnohodnotné zaočkovanie najmenej pravdepodobné. Na liečbu detskej obrny neexistuje žiadny liek. DETSKÁ OBRNA: SÚČASNÁ SITUÁCIA

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 13 2 Preniká do bunky a napadne deliace mechanizmy bunky, čím si zabezpečí vlastné skopírovanie. 1 Vírus sa zachytí na receptor na povrchu bunky a začne sa množiť vo výstelke čreva. 3 Vírus sa uvoľní a infikuje susedné bunky, postupne sa z tráviaceho traktu dostane do lymfatických uzlín a krvného riečiska. Vírus sa replikuje a z tela sa vylúči cez exkrementy, čím sa celý cyklus začne odznova. DETSKÁ OBRNA: SÚČASNÁ SITUÁCIA

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

14 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 Takisto bojujeme proti vírusu detskej obrny derivovanom z vakcíny Globálna iniciatíva na vyhladenie detskej obrny (GPEI) počas svojich očkovacích kampaní podáva deťom očkovaciu látku ústnou formou. Očkovacia látka obsahuje kmene vírusu detskej obrny, ktoré sú živé, ale oslabené. V miestach s nízkou imunizáciou môže začať cirkulovať oslabený vakcinačný vírus. V zriedkavých prípadoch môže zmutovať späť do virulentnejšieho kmeňa, ktorý môže spôsobiť paralýzu. Takýto vírus sa nazýva vírus detskej obrny derivovaný z vakcíny (VDPV). V roku 2016, kedy došlo k certifikácii vyhladenia detskej obrny typu 2 vo svete, všetky krajiny prešli z trivalentnej vakcíny, ktorá imunizovala proti všetkým trom kmeňom, na bivalentnú očkovaciu látku, ktorá imunizuje iba proti typom 1 a 3. Masívna imunizácia je najlepšou ochranou tak proti divému vírusu detskej obrny, ako aj vírusu derivovanému z vakcíny. Mnohé krajiny v rámci svojich štandardných imunizačných programov využívajú inaktivovanú očkovaciu látku proti detskej obrne, ktorá obsahuje mŕtvy vírus, aby sa predišlo riziku vzniku VDPV. Inaktivovaná očkovacia látka proti detskej obrne však chráni pred prepuknutím ochorenia iba daného jedinca, ktorému bola očkovacia látka poskytnutá. Očkovacia látka proti detskej obrne podávaná perorálne je jedinou očkovacou látkou, ktorá môže zabrániť prenosu divého poliovírusu z človeka na človeka, preto sa bude používať dovtedy, kým svet nezíska certifikáciu na úplné vyhladenie detskej obrny. Po odstránení divých poliovírusov typu 1 a 3 sa v očkovaní proti detskej obrne bude používať už iba inaktivovaná vakcína. Od uvedenej zmeny vakcíny sa vyskytli ohniská detskej obrny typu 2 spôsobenej vírusom derivovaným z vakcíny (cVDPV) v Konžskej demokratickej republike, Nigérii, Somálsku a Sýrii. GPEI disponuje zásobou monovalentnej vakcíny typu 2, ktorá sa využíva na likvidáciu výskytov tohto vírusu. Tento proces má pozitívny prínos: ostatné deti sú vystavené oslabenému vakcinačnému vírusu v prostredí. Táto expozícia tak stimuluje ich organizmus, aby vytváral ochranné protilátky. Nepriamo tak dochádza k vytváraniu imunitnej reakcie u detí, ktorým nebola poskytnutá riadna dávka očkovacej látky. Tento oslabený vírus sa rozmnožuje v čreve dieťaťa a stimuluje imunitnú reakciu vo výstelke čriev. Následne dieťa vylúči vakcinačný vírus formou exkrementov. DETSKÁ OBRNA: SÚČASNÁ SITUÁCIA

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 15 Nadácia Rotary udelila v rokoch 2010 až 2017 PolioPlus granty vo výške takmer 700 miliónov USD. Vakcíny sú do veľkej miery financované z iných zdrojov, takže Rotary poskytuje finančné prostriedky aj na iné činnosti súvisiace s imunizáciou. VÝSKUM nových spôsobov, ako uľahčiť vyhladenie detskej obrny 16,6 milióna dolárov DOHĽAD na zisťovanie výskytu ochorení, vrátane Globálnej siete laboratórií na skúmanie vírusu detskej obrny 72,5 milióna dolárov PREVÁDZKOVÁ PODPORA vrátane výplat pre milióny komunitných pracovníkov, ktorí zabezpečujú očkovanie a vykonávajú následné návštevy v príbytkoch ľudí 308 miliónov dolárov VAKCÍNY 20,4 milióna dolárov SOCIÁLNA MOBILIZÁCIA na zvýšenie povedomia o očkovacích kampaniach a výhodách imunizácie 141,4 milióna dolárov TECHNICKÁ POMOC vrátane platov pre odborníkov v oblasti zdravotnej a imunizačnej starostlivosti, ako sú ľudia v teréne a technickí pracovníci 132 miliónov dolárov 2% 11% 20% 19% 3% 45% DETSKÁ OBRNA: SÚČASNÁ SITUÁCIA

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 16 Náš plán je zabezpečiť, aby bol svet navždy zbavený detskej obrny PRERUŠENIE Zistenie výskytu posledného divého vírusu detskej obrny u jednotlivca alebo v prostredí. Pokračovanie v očkovaní, dohľade a reakciách na zistenie výskytu vírusu derivovaného z vakcíny. Začiatok zmeny využitia zariadení, ktoré vznikli v rámci GPEI, na podporu iných priorít v oblasti zdravia. CERTIFIKÁCIA Certifikácia sveta bez detskej obrny. Rozpustenie Globálnej iniciatívy na vyhladenie detskej obrny. Zníženie počtu laboratórií a zariadení na výrobu vakcín, ktoré uchovávajú vírus detskej obrny, a zabezpečenie prísnych bezpečnostných opatrení pre tých, ktorí budú s vírusom naďalej pracovať. Organizovanie vysokokvalitných imunizačných kampaní, aby sa vytvorila silná imunitná bariéra pred vysadením perorálne podávanej vakcíny proti detskej obrne. PRECHOD Ukončenie aplikovania perorálne podávanej vakcíny proti detskej obrne súčasne vo všetkých krajinách, aby sa eliminovalo riziko šírenia vírusu derivovaného z vakcíny a začiatok imunizácie detí v rámci rutinných očkovaní iba prostredníctvom inaktivovanej vakcíny proti detskej obrne. Pokračovanie v dohľade. Po tom, ako bude svet očistený od detskej obrny, sa bude čoraz väčší dôraz klásť na environmentálny dohľad. Reakcie na ohniská výskytu vírusu derivovaného z vakcín, ktorý by mohol cirkulovať niekoľko rokov po ukončení aplikácie perorálnych vakcín proti detskej obrne. • • • • • • • • • • Pomôžte nám dobojovať tento boj až do konca. Finančne nás podporte na endpolio.org DETSKÁ OBRNA: SÚČASNÁ SITUÁCIA

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 17 Téma VÝMĚNNÉ POBYTY 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

18 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 ERIK KATONA RC Dunajská Streda Argentína Svoj výmenný rok som strávil v Argentíne v provincii Córdoba. Mal som nekonečno skvelých zážitkov, ale najlepší bol výlet na juh a druhý výlet na sever. Boli sme na vo- dopádoch Iguazú, skutočne nádhera. Nikdy som niečo také nevidel, boli sme aj v Buenos Aires. Byť výmenným študentom v Argen- tíne je úžasné. A na ľudí, ktorých som tam spoznal, nikdy nezabudnem a nikdy ich nenahradím, dodnes sa s nimi rozprávam. Odporúčal by som voliť Argentínu ako kra- jinu na výmenu, lebo je to nádherná kraji- na, ktorá ma všetko, čo si viete predstaviť z prírody, obrovské ľadovce, púšte, soľné púšte, vodopády aj hory. ANETA BOBOVSKÁ RC Poprad Austrália Vianoce na pláži? Surfovanie ako predmet v škole? Potápanie vo Veľkej koralovej bariére? To všetko a ešte viac som zažila v Austrálii. Od prvého momentu som bola nadšená. Austrália je veľmi magické miesto plné unikátnych prírodných krás, jedineč- ných tvorov a mnohého ďalšieho. Výmenu som strávila na východnom pobreží v meste Coffs Harbour. Všetci ma privítali s otvore- nou náručou a už po pár dňoch som zistila, že ľudia sú veľmi emoční a radi sa objímajú. Stačilo mi pár dni a už som bola do Austrá- lie zamilovaná. Priateľskí ľudia, nádherné pláže, mestá, pamiatky, púšte, jazerá... to všetko stojí za to. V lete tam je oveľa tep- lejšie ako u nás. Tam, kde som bola ja, bolo okolo 35–45 stupňov. V zime je okolo 20–25 stupňov, ale to taktiež záleží na lokácii. Ľu- dia trávia veľa času na plážach, nezáleží na tom, či je zima, alebo leto. Surfovanie, plávanie, opaľovanie alebo len prechádzky, to všetko patrí k ich každodenným akti- vitám. O Austrálii by som mohla písať do nekonečna, ale to už nechám na tých, ktorí budú vybraní do tejto jedinečnej krajiny, aby mohli na vlastnej koži zažiť to, čo som zažila ja, a ešte omnoho viac. téma současném rotariánském roce budeme v našem distriktu hostit celkem 89 studentů, 39 na Slovensku v celkem 20 Rotary klubech, v Česku pak 50 studentů ve 22 klubech. Studen- ti jsou ze šestnácti zemí, nejvíce stu- dentů k nám přiletělo z USA – 29, z Bra- zílie 13, Mexika 9, Kanady 7, Tchaj-wanu 6, Argentiny 5, Kolumbie 4, Indie 3, Ja- ponska a Ruska po dvou a po jednom z Itálie, Chile a Thajska. Současně je zde už od ledna 2018 pět studentů z Austrálie, které od ledna 2019 nahradí dalších 5 studentů z téže země a navíc přiletí jedna studentka z Jižní Afriky. Z našeho distriktu jsme do zahraničí vyslali 83 dětí, 45 z Česka a 38 ze Slo- venska. Nejvíce jich odletělo do USA – 30, do Brazílie 11, do Mexika a Kanady po sedmi, do Argentiny a Austrálie po pěti, na Tchaj-wan 4, do Kolumbie a In- die po třech, do Japonska a Ruska po dvou a po jednom studentovi do Jižní Koreje, Bolívie, Chile a Thajska. Na letní tábory o letošních prázdni- nách jsme do 18 evropských a 5 mimo- evropských zemí vyslali z celého dis- triktu 104 dětí (Česko 71, Slovensko 33), recipročně jsme uspořádali 4 tábo- ry v Česku (51 účastníků ze zahraničí), specializovaný Handicamp v Česku s 10 účastníky a dva tábory na Slovensku (29 dětí). V roce 2018 se rodinných výměn zú- častnilo 15 studentů. Z toho 9 jich bylo z Česka a 6 ze Slovenska. Čtyři byli v USA, tři v Brazílii a na Tchaj-wanu, dva v Japonsku a po jednom v Mexiku, Jihoafrické republice a ve Španělsku. Až na jednu byly všechny výměny reci- proční, do našeho distriktu tedy přices- tovalo 14 zahraničních studentů. V Ý M Ě N N É P O B Y T Y Statistika JAROMÍR BARÁK Předseda distriktního výboru výměny mládeže V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 19 TOMÁŠ SZEPSI RC Košice Country Argentína Rok som strávil v hlavnom meste provincie San Juan. Argentínci žijú pozvoľným štýlom života a riadia sa heslom „Don’t worry, be happy“. Počas môjho výmenného pobytu som vystriedal dve host-rodiny. Keďže som zo začiatku nevedel vôbec nič po španielsky, s prvouhost-rodinousmesarýchlozblížili.Po presťahovanísadodruhejhost-rodinysomuž bol schopný plynulo komunikovať. Nikdy ne- zabudnem na školské dni v Argentíne, výuka nikdynebolapremňaväčšouzábavouakotu. Počas hodiny viac hluku ako na stavenisku, ale nikde inde som sa nenaučil viac. Ľudský prístup učiteľov a aktívni študenti vám zaru- čene udelia jednu veľkú životnú lekciu. MICHAELA KULICHOVÁ RC Trutnov Austrálie Jet do Austrálie byl můj sen už od dětství. Výměnný pobyt jsem strávila v Roma (ji- hozápadní Queensland). Výměna není jen o dobrodružství a nových místech, ale je o tom vytvořit si nový domov, novou „normálnost“. Denně jsem vídala klokany, nastupovala do auta na opačnou stranu, nosila školní uniformu nebo slavila Vánoce na pláži. Byl to nejvíce různorodý rok mého života – navštívila jsem safari, letěla v he- likoptéře nad Uluru a potápěla se. Výměna mě hodně změnila k lepšímu. Stala jsem se více samostatnou, dospělejší a získala jsem možnost zjistit, jaké je to žít v jiné kultuře, poznat ji a zamilovat si ji. MATYÁŠ POSPÍŠIL RC Jindřichův Hradec Austrálie Západní Austrálie, Bunbury. Když jsem se dozvěděl, že tam letím, byl jsem nadšený. Výměnu jsem strávil u čtyř host-rodin. Škola bylaparádní.Přístupkestudentůmjeodlišný od našeho, více kamarádský.Jednímz největ- ších zážitků výměny byl AFL (Footy, Aussie rules football). Unikátní sport, který se právě jinde než v Austrálii nehraje. Jde o mix rugby a fotbalu. Hraje se s šišatým míčem na ovál- ném hřišti a na finále mají dokonce státní svátek. Výměna není dovolená, ale výzva. Naučila mne být více společenský, nebát se neznáma, naopak se na ně těšit. Sebevědo- měji teď komunikuji v angličtině a mám více porozumění pro odlišné národnosti. KLÁRA BYSTROŇOVÁ RC Brno Brazílie Neočekávala jsem, že se do Brazílie zamiluju tak, jak se to stalo. Hned po mém příletu do Brazílie na výměnný pobyt jsem zača- la chodit to školy a rychle si našla skvělé kamarády. Strávila jsem dny i v jižní části a navštívila krásná města, pláže a největší zábavní park Jižní Ameriky. Výměna mi ukázala svět jinýma očima a jinou kulturu, ale hlavně mi pomohla v mnoha věcech. Osamostatnila jsem se, naučila jsem se nový jazyk, a především jsem poznala sama sebe. Tím, že jsem nic neočekávala, jsem využila každé příležitosti, která se mi na- skytla, a pomohla mi prožít zatím nejlepší rok mého života.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

20 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 téma MICHAL DIVINEC RC Bratislava International Brazília Bol som na ročnom výmennom pobyte na juhu Brazílie v Joinville. Veľa ľudí sa pýtalo, načo mi bude portugalčina, veď na Slovensku nie je veľa ľudí, čo by ňou hovorilo, a presne o to mi išlo, ak máš niečo, čo majú všetci, nie si výnimočný. Vystriedal som 3 rodiny. Jedna z rodín bola chudobnejšia. Najviac ale zaleží na tom, ako sa u nich človek cíti. Ja som sa v tej bohatej necítil zďaleka tak dobre ako v chudobnej. V Amazónii som mal skvelý zážitok – veď človek nedrží v ruke často kajmana, leňochoda či anakondu, a už vôbec nie ružového delfína. Viva a vida, ah... Ou quer dizer a festa! Nie je to ani slovenčina, ani po španiel- sky! Nadpis je v portugalčine, ktorá sa mi stala druhým „rodným jazykom“. A táto veta Brazíliu perfektne vystihuje. „Žiť život, och... ži túto párty!“ Brazíl- čania sa snažia užívať si život plnými dúškami. A krajina je to mnohých tvárí. Videla som dych berúce prírodné krásy, pestrofarebné divoké favely a divy sveta ako socha Krista Spasiteľa. Osvojila som si rozmanitú kultúru, zažila som horúce Vianoce na pláži a nekonečne veľa objatí a emócií. KAROLÍNA KUBÍČKOVÁ RC Bratislava Danube Brazília JANA ONDRÁČKOVÁ RC Třebíč Brazílie Celý rok jste sami za sebe. Neovlivníte, ja- kou budete mít rodinu a školu. Ale můžete ovlivnit svůj přístup. Je na vás, jestli bude výměna patřit k nejlepším rokům vašeho života. Dělala jsem dobrovolnici v charitě, tancovala na karnevalu v São Paulu, byla na F1, snědla obřího mravence, držela tří- metrovou anakondu a chovala lenochoda. Osvojila jsem si pozitivní přístup k životu. Nemusíte mít rádi svou školu, můžete se dostat do rodiny, kde si nesednete s ostat- ními členy, ale musíte si najít cestu, jak se na to dívat optimisticky. FILIP MAŘÍK RC Brno City Itálie Moje teorie: Čím v Evropě jedete jižněji, tím jetamtepleji.A toplatíi o lidech.Najihujsou lidé plní emocí, vášní a nebojí se to ukázat. A právě taková byla výměna v sicilském měs- tě Katánie. Moje „nová rodina“ na mě čekala s úsměvem na rtech a já pochopil, že tady budu opravdu doma. 21. září 2017 se všichni inboundi z italského multidistriktu potkali na OM v Kalábrii, což byl nejlepší zážitek. Nikdy jsem nepotkal tak veselé, přátelské a živé lidi jako na Sicílii. Všichni jen srší sym- patiemi a emocemi. A aby toho nebylo málo, celá Sicílie je přeplněná starověkou kulturou a celosvětově proslavená výbornou kuchyní. téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 21 NATÁLIA FICOVÁ RC Poprad Brazília Svoj výmenný pobyt som strávila v Brazílii (Caraguatatuba) pri mori! Čiže k mojej každodennej rutine patril po škole zaslúžený oddych v po- dobe šantenia v mori. Dokopy som bývala v troch hosťovských rodinách a musím povedať, že všetky boli úžasné. Najviac som si ale sadla s mojou prvou rodinou. Vymýšľali pre mňa takmer každý víkend výlet, aby som stále mohla objavovať Brazíliu. No aby ste si nemysleli, že môj pobyt bola vlastne dovolenka, okrem tohto všetkého som musela navštevovať školu. Je pravda, že ich úroveň vzdelania je posunutá iným smerom a napríklad počúvanie hudby (cez slúchadlá) počas hodiny alebo spanie na lavici je akceptovateľné. Bez ohľadu na to, kam sa na rok vyberiete, som si viac ako istá, že to bude najlepší rok vo vašom živote. LUBOMÍR SMRČEK RC Znojmo Brazílie Všech21výměnnýchstudentůserozhodlo,že se místo školy vydají na nezapomenutelnou cestu – cílová stanice São Luís. Hlavní město státuMaranhão,kteréceléležínajednomost- rověa jepronějtypickéreggae.V historickém centru jsme navštívili vládní budovu, kostel a obchůdky. Další den jsme se připravovali na večerní zahájení ABIJ, což je jedno velké setkání rotariánů z celého světa a bylo za- hájeno představením brazilského tance boi, prezentacemi a cocktail party. Jeden z nejlep- šíchzážitkůpromnebylmezinárodníplážový fotbal, který se konal na konci pobytu. MARTIN ŠEBESTA RC Ostrava Finsko Začalo to papírováním, přemýšlením, či do toho jít, a měsíci čekání. Pak vše vyšlo a já odletěl vstříc nejlepšímu dobrodruž- ství v životě. Finové jsou ostýchaví, docela chladní, skoro vůbec si nepodávají ruce, ale jsou upřímní. Ve Finsku byly velmi dlouhé noci, ale po skončení zimy se dny protáhly a v červnu už byly noci jen bílé. Zažil jsem nejkrásnější zimu v mém životě. Užil jsem si běžkování, hokej a bruslení na jezerech i moři. Musím vyzdvihnout finské sauny. Že je Finsko zemí tisíců jezer, asi nemusím při- pomínat, ale nikdy jsem neviděl tak obrov- skou soustavu jezer tak průzračně čistých.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

22 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 téma OLÍVIA MOLČÁKOVÁ RC Košice Južná Kórea Preferencie krajín som si vybrala pomocou ententiky a padla Južná Kórea. Mesto ma očarilo už len tým, aké obrovské bolo. No to najlepšie bolo, že celý rok som mala prežiť pri oceáne. Príroda sa postarala hneď zo začiatku výmeny o niekoľko zau- jímavých momentov. Už týždeň po prílete sa spustil extrémny dážď. V decembri nás zasa vystrašilo zemetrasenie. Želanie, že sa u rodín budem cítiť úplne prijatá, sa na- plnilo. Veľa mojich zážitkov sa odvíjalo od toho, že som Európanka. Jeden z najvýraz- nejších rozdielov medzi nami a kórejskými deťmi: kórejské sú odmalička vychovávané tak, že učenie je priorita (stredoškoláci sú do 18 hod. v škole). K najhlavnejším aspektom kultúry patri úcta ku starším. Myslím, že jedna vec, na ktorú si každý spomenie, keď sa povie Južná Kórea, je tanečný štýl a hudobný žáner K-Pop. Je to veľký fenomén. Je neskutočné, koľko driny umelci vynaložia, aby vedeli nielen čisto zaspievať, ale ešte aj tak zohrane a naozaj perfektne zatancovať. Jedným z neoddeliteľných súčastí výmeny sú výle- ty – Bangkok, noc v budhistickom chráme a Soul. Naučila som sa neporovnávať, kto má lepší život, lepšie zážitky, lepšie mož- nosti. Objavovala som. Naučila som sa dôverovať. Získala som priateľstvá, ktoré verím, že nevyprchajú. téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 23 SIMONA ŠTIBRANÁ RC Liptovský Mikuláš Kanada Môj výmenný pobyt som strávila v Quebecu. Miesto známe svojou pestrou prírodou. Zažila som šesť snehových búrok. No vďaka tejto ukrutnej zime som sa naučila šoférovať snehový skúter. Vyskúšala som si i lyžovanie v jed- nom z najkrajších stredísk sveta. Počas mojich posledných mesiacov medzi javormi som sa naučila vyrábať javorový sirup, vyskúšala som vodné lyže, bola som na rybačke alebo jedla v reštaurácii bez svetiel, kde si nemohol vidieť naozaj nič. Kanada ma ako osobu veľmi zmenila. Ľudia veľmi otvorení mi ukázali, že v každej situácii si treba zachovať pozitívny pohľad na svet. Měla jsem to štěstí a mohla jsem strávit rok v Kolumbii ve městě Cali, které je proslulé salsou. Umí zde tancovat asi každý. Každoročně se tu koná Svě- tový pohár salsy. Kdybych měla popsat Kolumbii jedním slovem, byla by to rozmanitost. Najdete zde vysoké Kordillery pokryté sněhem, rozlehlé pláně Los Llanos, řeky Amazonku a Orinoko, amazonský prales a také moderní Medellín nebo Bogotu. Kolumbijci jsou neuvěřitelně přátelští. Pokud něco potřebujete, rádi vám pomohou, přestože sami skoro nic nemají. Pokud hledáte zemi, kde je celý rok teplo, lidé jsou milí a živí, a chtěli byste se do- vědět, jak to teď vypadá v bývalém drogovém království, je to země pro vás. ALEXANDRA ŠVEJDOVÁ RC Žilina Kanada Pobyt som strávila v provincii Ontário v mes- te Ancaster. Prvej host-rodine vďačím za veľa. Druhá host rodina ma brala na výlety. Boli sme spolu týždeň na Floride, ale aj lyžovať na severe Kanady. Moja tretia host-rodina bola rozdielna. Môj host-otec mal 28 rokov a host-mama 26. Mali radi prírodu a kem- povanie, na čo som nebola. Ale výmena je o tom skúšať nové veci. A tak sme išli kempovať do Massasauga Provincial Park. Na moje prekvapenie som si kempovanie neskutočne užila. Jedna z najväčších pozitív tejto výmeny bolo spoznanie samej seba, svojich hraníc a možností. JÚLIA GAÁLOVÁ RC Bratislava International Kolumbia Niekto strávi svoj výmenný pobyt v luxus- nej vile na pláži, alebo sa dostane ako ja na farmu bez internetu a teplej vody. Ako všetkých členov sa domáce práce týkali aj mňa. Od ručného dojenia kráv až po zbie- ranie prepeličích vajíčok. Bola som súčas- ťou obrovskej rodiny – len na Vianoce nás bolo 80. Páčilo sa mi, ako všetci držia spo- lu a podporujú sa. Chcem povedať, že keď dostanete na svojej výmene niečo iné, ako ste zvyknutí, tešte sa z každej veci. Presne o tom je výmenný pobyt – o prispôsobení sa a získavaní nových skúseností. TEREZA BURDOVÁ RC Praga Ekumena Kolumbie

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

24 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 téma ANNA RUBÁŠOVÁ RC Klatovy Kolumbie Svou výměnu jsem strávila v Kolumbii, ke které se pojí jedna z nejstarších indiánských kultur, Tairona. Tomuto městu se přezdívá Teyuna – Ztracené město. Ztracené město se nachází uprostřed pohoří Sierra Nevada, je tedy třeba absolvovat několikadenní pochod divokou jihoamerickou přírodou. Naše skupina se skládala ze 7 účastníků včetně průvodců. Nejdřív jsme šli jen po rovině, takže se zdálo, že všechno bude v pohodě, no ale pak přišlo první dlouhé stoupání. Po hodině výšlapu už mi docházela energie a přemýšlela jsem, jestli by nebylo lepší se vrátit. Ovšem kdy jindy by se mi naskytla taková příležitost? Naše cesta probíhala následovně: budíček brzy ráno, snídaně, chůze, oběd, odpočinek, chůze, večeře a spánek. Během odpoled- ních přestávek jsme se mohli vykoupat v chladné horské řece, která místy tvořila i přírodní bazény a malé vodopády. Na jídlo jsme se vždy zastavili v kempu a kuchař nám uvařil některé z typických kolumbijských jídel. Je- den večer jsme dokonce strávili s místními indiány a ti nám vysvětlili jejich způsob života a ukázali některé rituály. Třetí den jsme měli vystoupit na vrchol a dostat se do města, které je svaté všem indiánům – Sierra Nevada. Z tábora jsme šli více méně rovným terénem a pak to přišlo. 1 200 schodů, které nás dělily od toho spatřit město starší než světoznámé Machu Picchu. V některých místech mi to spíše připomínalo horolezectví. Ale nakonec jsme dosáhli vysněného vrcholu, užili si úžasný výhled a poslechli si vyprávění o historii. Po návštěvě toho magického místa nás čekal sestup dolů a později i návrat do civilizace. Poslední den jsme celé odpoledne strávili koupáním se v jednom z přírodních bazénů na řece a lenošením v kempu. Ale musím říct, že jsem se na návrat až tak netěšila. Zvykla jsem si na tu krásnou přírodu, klid a pohodu. Ovšem na druhou stranu by mi asi chyběla teplá sprcha nebo kolumbijský fastfood, který tam rozhodně neměli. MATĚJ DUFEK RC Most Mexiko Když jsem se dozvěděl o tom, co to vlastně Rotary je a jaké možnosti nabízí, neváhal jsem a přihlásil se mezi zájemce o výmě- nu. Aniž by se člověk nadál, seděl jsem v letadle do Cancúnu. Jací jsou Mexičané? Jsou dobrosrdeční, přátelští a hlavně ote- vření vůči každému. Zařazení do kolektivu ve škole nebylo vůbec těžké. Všichni ke mně byli velice milí a nápomocní, když se jednalo o mojí španělštinu. Nevěřil bych tomu, že za jeden rok je člověk schopen si vytvořit tak silné pouto s lidmi, místy nebo třeba i jídlem, které bylo mimocho- dem výborné. téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 25 MICHAELA KAŠPAROVÁ RC České Budějovice Mexiko Mexiko byla moje první volba kvůli jeho kultuře, jídlu a přírodě. Moje host-rodina byla milá a snažila se mi hned vysvětlit, jak to v Mexiku chodí. Byl to ten nejúžasnější rok mého života. S kamarády jsem nikdy moc problém neměla, ale tam se se mnou všichni chtěli seznámit a na rozhovor se mnou skoro stáli frontu. Cítila jsem, že jsem doopravdy zapadla. Lidé byli veselí, smáli se a objímali, chtěli mi vše ukázat, a dokonce mi nosili jídlo do školy, abych ochutnala mexické speciality. Ve škole jsem se naučila mnoho typických mexických tanců, zpívat hymnu a hlavně doopravdy si užívat života a smát se. Nadchla mě mayská a aztécká kultura. Jela jsem na výlet s Rotary a strá- vila úžasné dny na nejlepších plážích světa a na indiánských pyramidách. Změnilo mi to život a otevřelo oči i srdce. BARBORA HUBAČOVÁ RC Praha - Staré Město Mexiko Před odletem do Mexika jsem hledala výmluvy proč nejet. Po přistání ve Villahermose mě vítali milí lidé s velkým plakátem „MY HOUSE IS YOUR HOUSE“. Všechno ze mě spadlo a hned jsem věděla, že to bude nejlepší rok méhoživota.MůjprvnívýletbyldoSanCristobalvChiapasu,dalšídokrásného města Merida. Viděla jsem i nejznámější Kukulkánovu pyramidu v Chichén Itzá. Můj nejlepší výlet byl do Texasu do San Antonia a na ostrov Cozumel v Karibiku, kde jsem se potápěla v ponorce! Zjistila jsem, že jsem jen musela přesvědčit tu část mě, která chtěla zůstat doma v komfortní zóně. A jakmile jsem přesvědčila samu sebe, získala jsem větší sebevědomí a odhodlání. VIKTOR KEREL RC Znojmo Tchaj-wan Stejně jako asi všichni jsem byl nejvíc zvě- davý na rodiny, ve kterých výměnný pobyt budu trávit. Měl jsem štěstí, ani u jedné rodi- ny jsem se necítil jako na návštěvě, postarali se o mě nejlíp a budou pro mě vždycky jako moje rodina. Neuvěřitelný je tchajwanský školní systém, kdy děti tráví ve škole 10 ho- din denně a po škole jdou do cram school do 10 do večera. Sport a Tchaj-wan bylo to, co mě nejvíc zajímalo. Pro budoucí outboundy bude výhra, když budou mít rádi basketbal. Je to tam něco jak pro nás fotbal. Věřte, že když si vyberete Tchaj-wan, nebudete litovat ani jediného dne, který tam strávíte.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

26 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 téma TEREZA PAŠKOVÁ RC Žilina USA Ak si o výmene myslíte, že viete, čo vás čaká, máte isté plány a sny, jed- noducho všetko zahoďte za hlavu. Za tento rok som sa naučila, že výmena nie je o tom, o čom si myslíte, že sa stane, ale presne o tom, o čom by ste nikdy ani len neuvažovali. Je to desať mesiacov plných životných lekcií. Pre mňa bola Amerika iba plánom B, nepatrila som k väčšine výmenných študentov, ktorí si chceli vyskúšať život za Veľkou mlákou. Aj tak som neovládala anglický jazyk na vysokej úrovni. O Minnesote som nič neve- dela, avšak už od začiatku mi bolo jasné jedno: Nebuď naivný, lebo stať sa môže skutočne všeličo! Môžeš sa dostať do krajiny, o ktorej si ani nesníval, stretnúť sa so všelijakými ľuďmi... Bola som absolútne vystrašená iba pri predstave, že strávim nasledujúcich desať mesiacov v krajine, o ktorej nič neviem. Navyše, ešte nikdy som neletela sama. Avšak podľa toho, že píšem tento článok, môžete správne hádať, že som nielen prežila let a svoju výmenu, ale úspešne a s radosťou v srdci som toto všetko absolvovala. VOJTĚCH PTÁK RC Písek USA V tomto článku bych chtěl říci, jak důleži- té je říkat na všechny rozumné věci „ano“. Otevře vám to mnoho nových možností, o kterých se vám možná ani nezdálo. Byl jsem na výměnném pobytu ve státu Sever- ní Karolína a již od prvních dnů jsem se rozhodl říkat na vše ano. To mi umožnilo jít hned druhý den po příletu na loď mojí host-rodiny a vyzkoušet si poprvé v životě wakeboarding a wakesurfing (surfování za lodí). Bylo to tak, že se mě zeptali, jestli s nimi nechci jít na loď, že přijede kamarád host-bratra. Ze začátku se mi nechtělo, pro- tože jsem samozřejmě toho kamaráda ne- znal a ani vlastní host-rodinu jsem vlastně neznal, ale řekl jsem si, že to prostě zkusím. Vyzkoušel jsem si i bojové umění, cho- dil jsem do skauta a jezdil do skautského kempu, slaňoval jsem, lezl po skále a plno dalších věcí. Nejde pouze o to, kam poje- dete na výlet, ale nakonec si ho i užijete, když k tomu budete přistupovat pozitivně. Jde také o menší věci, jako je například jet s host-mámou na nákup nebo když se vás zeptá někdo, koho skoro neznáte, jestli bys- te nechtěli jít ven, tak prostě běžte. Takže pokud jsi budoucí výměnný student, tak se neboj říci na vše ano. Je to nejjednodušší a nejlehčí věc, jak se lépe seznámit s nový- mi lidmi, a přitom toho ještě hodně zažít. téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 27 MARIE HOFMEISTEROVÁ RC Klatovy USA Chtěla jsem se osamostatnit, naučit se dob- ře anglicky, mít zahraniční přátele a pozná- vat jiné kultury. Na Floridě jsem se naučila vážit si věcí, lidí kolem sebe a celkově mi vý- měna otevřela obzory. Odjížděla jsem s tím, že bych jednou chtěla být ekonomka, a při- jela jsem s tím, že bych chtěla být doktorka. Největším pozitivem pro mě rozhodně byla host-rodina, kde jsem se cítila jako doma. Angličtina se mi zlepšovala každým dnem. Výměna mi otočila život o 360 stupňů, ale tím nejlepším směrem. Nikdy bych si rok v zahraničí nedovedla představit lépe. VIKTÓRIA URÍČKOVÁ RC Martin USA Písal sa šestnásty august a ja som so srd- com v žalúdku vychádzala z lietadla v Rene, Nevada. Medzi najlepšie zážitky patrilo kú- panie sa v oceáne a strieľanie z pištole vo westernovom mestečku. V marci, na moje narodeniny, sme išli do Monterey Bay. Na- vštívili sme najväčšie akvárium na svete. V apríli ma prišli pozrieť moji rodičia zo Slovenska. Išli sme na výlet do LA a San Diega a navštívili tiež Disneyland. Skoro celý čas sme jedli mexické jedlo, ktoré som si mimochodom zamilovala a neskutočne mi doma chýba. Počas výmenného pobytu som sa naučila nespočetné množstvo vecí. NICOLA PETRÉCSOVÁ RC Uherský Brod USA Jako výměnní studenti netušíte, do jaké rodiny se dostanete. Znala jsem svého budoucího tatínka (rotariána) a host-ségru. Kdo je moje budoucí host- -maminka, jsem ale netušila. Byla jí nakonec Catherine Bertini, výkonná ředitelka OSN v rámci World Food Program, patřící mezi 100 nejvlivnějších žen světa. V její domácí pracovně všude na zdech visely její fotky s americ- kými prezidenty a světovými osobnostmi. Moje „máma“ Cathy byla členkou nadace Billa a Melindy Gatesových. Často mi u večeře vykládala, jaký je Bill Gates osobně. Je až neskutečné, jaké věci jsem se od ní dozvěděla a jaké jsem získala znalosti a zkušenosti. Když jsme spolu večer v pyžamu sedávaly u televize a pojídaly brambůrky, ani už jsem si neuvědomovala, jaká světově významná osobnost vedle mě leží. Je to ‚jen‘ moje milovaná „máma“ Cathy, skromný člověk, který mi vařil večeře, kterému jsem v těžkých chvílích plakala na rameni. Takovou „maminku“ jen tak někde nepotkáš, proto jsem vděčná Rotary za tuto životní šanci stát se její „dcerou“.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

28 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 téma JOHN BULINSKY RC Brno USA Už od malička jsem měl sen žít v Americe. Ale po úspěšném složení všech zkoušek mi bylo oznámeno, že jedu na Aljašku. Život dává rány, to víme všichni. Pro mne byla Aljaška poslední místo, kam jsem chtěl jet. Do Aljašky jsem se ale nakonec zamiloval až po uši. Nedotknutá příroda, velice hodní lidé, přírodní úkazy, dobrodružství, zvířata a mnohem více. Moje rodina na Aljašce je stejně důležitá a mnou milována jako ta zde, v České republice. Lidé tam mě naučili mnoho věcí, které bych se nikdy nenaučil jak v jiných státech USA, tak už vůbec ne v Evropě. Bylo to třeba nejen o horolezení, ryba- ření, lovení, čtyřkolkách, sněžných skútrech, přežití v drsných podmínkách, ale i třeba to, že rodina je na prvním místě a že pomodlit se před jídlem je standard. Ve škole na mě bylo pohlíženo přesně tak, jak jsem si přál – jako na úplně normálního studenta. Jeden velice důležitý člověk z Rotary mi řekl, že Aljaška je výhrou v loterii. A já jsem se stal jejím výhercem. MARTIN GAŠPERÍK RC Bratislava USA Svoj rok som strávil v malom meste Gale- na a môžem povedať, že to bolo najlepšie miesto, kde som mohol skončiť. Výhoda malého mesta je, že každý pozná každého. V lokálnych novinách som bol 6-krát vďa- ka tomu, že som bol zapojený v školských športoch – futbal, basketbal a baseball. Naj- lepší výlet, kde som bol, bol do Colorada a Rotary East Coast výlet, videl som najväč- šie mestá USA a spoznal veľa výmenných študentov z rôznych krajín. Úprimne: vôbec sa mi nechcelo vrátiť sa naspäť do môjho každodenného slovenského života po tom, ako som si zvykol na životný štýl v USA. MARTIN TABERY RC Prostějov Peru Odjel jsem na rok do jihoamerické říše Inků, do Perú. V Limě jsem byl chvíli, stihl jsem spoustu věcí. Setkat se s nekonečnou lás- kou Peruánců k jejich vlasti při oslavách dne nezávislosti, potřást si rukou s první dámou Perú a vyfotit se s prezidentem Perú. Výměnu jsem strávil v historickém městě v peruánských Andách v Arequipě. Viděl jsem div světa Machu Picchu či známé ob- razce na planině Nazca. Pomáhal jsem při stavbě studny na pitnou vodu v amazonské vesničce, natírání odlehlých chudých škol nebo sázení stromů v poušti.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 29 VÍT UNČOVSKÝ RC Brno City USA Město, kde jsem strávil svůj rok, Fleming Island, je typické malé město na severu Floridy. Již před odjezdem jsem se musel rozhod- nout, jakému sportu se budu věnovat. Sporty na střední škole jsou pro Američany dost seriózní záležitost, točí se v nich velké peníze a potencionálně i kariéra. Musel jsem dokonce podepisovat doku- ment o tom, že jsem nebyl cíleně rekrutován z jiné školy. Rozhodl jsem se, že se budu věnovat cross country – přespolnímu běhu, protože mi to bylo ze všech sportů v nabídce nejbližší. Ve škole jsem si mohl vybrat 3 ze 6 předmětů s tím, že jsem musel mít English, US History a US Government/Economics. Každý den vyučování začínalo v 7.20, pledge of allegiance, tedy slibem věrnosti USA. téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

30 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 téma KLÁRA ČADOVÁ RC Trutnov USA Vystoupit ze své komfortní zóny a jet na výměnu. Pro někoho noční můra, pro mě splněný sen. Oregon je ten nejúžasnější stát USA. Má krásnou přírodu a málo turistů. Nejvíc mě ale bavili otázky Američanů: Má Česká republika moře? Je Československo to samé jako Česko? Ale úplně nejčastější byla věta: A ty jsi z Československa, viď. Nejvíc přátel jsem v rámci výměny potkala mezi výměnnými studenty. Rotary distrikt pro nás přichystal mnoho zajímavých akcí. Víkend na pobřeží, během kterého jsme se poznali, týden lyžování a mnoho dalšího, ale nejlepší byl náš podzimní placený West Coast trip. Přijela za mnou rodina a během těch tří týdnů jsme procestovali celý Oregon a také Seattle. ROMANA BOGÁROVÁ RC Nitra Harmony USA Tak nádhernú prírodu, aká bola v Colorade, som v živote nevidela. Bola som unesená každým krokom všetkým, čo som videla. Nikdy som si nemyslela, že môžem mať viac ako jednu rodinu, ale je to tak. Moja druhá host-rodina bola neskutočná. Začali ma hneď brať ako vlastnú. Nesmierne som si s nimi rozumela. Tiež neopísateľné a neu- veriteľné, ako som si mohla za rok vytvoriť lepšie kamarátstva ako za 17 rokov doma. Najlepšie na tom teraz je, že mám kama- rátov z rôznych krajín sveta a môžem ich ísť hocikedy navštíviť. Mne dal tento rok strašne veľa. Naučila som sa, že sa nemusím hanbiť opýtať sa cudzích ľudí na letisku, kde mám hľadať správny gate, alebo vypýtať si jedlo v reštaurácii. MIKULÁŠ ŘIMÁNEK RC Ostrava International USA Největším snem, který mi Rotary mohlo splnit, bylo jet na výměnu! Zprostředkovali mi nejlepší rok mého života. A pouhým po- sláním přes oceán to rozhodně neskončilo, tím to všechno teprve začalo. Můj hostující klub v Americe, mimo jiné 8. nejstarší klub na světě, si dávno před tím, než jsem při- jel, zjistil, co mám rád a co mě baví. Jediný způsob, jak jim to sdělit, je napsat dobrý studentský dopis. Dejte si na něm záležet! Můj největší koníček není úplně typický – rád pozoruji ptáky. Ani mě nenapadlo, že bych v Americe poznal někoho podobného, ale můj klub se činil. :D Hned na prvním meetingu mě seznámili s rotariánem Fre- dem, který mě dostal na starost. Hned jsme začali plánovat náš první výlet. Náš cíl byl Skagit County na sever od Tacomy. téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 31 THUY LINH TRAN RC Brno USA Ještě před tím, než jsem se vůbec dozvědě- la o možnosti vyjet do zahraničí s Rotary, byl pro mě svět vlastně malý. Sice jsem měla svůj tajný sen jednoho dne studovat v zahraničí, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych byla schopná se na rok sbalit a opustit všechno „bezpečně známé“. Když jste na výměně v cizí zemi, kde nikoho neznáte, nemáte jinou možnost než se osamostat- nit. Měla jsem štěstí, že se obě moje host- -rodiny staly mou oporou. Nejenže jsem s nimi procestovala krásná a zajímavá místa v Kalifornii, ale také jsme si vytvořili silné pouto. První dva měsíce jsem si myslela, že jsem opravdu na jiné planetě. Hollywood, pravé hamburgery, High School Musical v reálu, žluté autobusy, otevřenost a výstřednost Američanů, multikulturní prostředí nebo obrovské dálnice. Můj pobyt samozřejmě střídaly dobré i horší dny. Uvědomila jsem si, že „Jaký si to uděláš, takový to máš“. Rozhodla jsem se, že se dostanu do škol- ního běžeckého týmu a že na konci škol- ního roku odmaturuji s americkým High School diplomem. Oba cíle se mi splnily. Vyšla jsem ze své komfortní zóny a byla to ta nejúžasnější, nejvíce obohacující a vzru- šující věc, kterou jsem udělala. JULIANNA STRAKOVÁ RC Košice Classic USA Výmenný rok som síce strávila na Floride ale poviem vám o jednom z naj- väčších výletov mojej výmeny – Havaji. Vybrali sme sa na tretí najväčší ostrov Oahu, ktorý má veľa krásnych zálivov a jedným z nich je Hanauma Bay. Je to chránená oblasť kvôli výskytu koralov. Moja najobľúbenejšia časť ostrova bolo Severné pobrežie. Je to proste to, čo si predstavím pri slove Havaj – malé dedinky, niekoľko surferov a najväčšie vlny. Mali sme možnosť vyskúšať dosť pravého havajského jedla – ryžu, ryby, pečené prasa, kokosové želé a veľa druhov „zemiakov“. Naučili sme sa aj niečo o „modernej“ histórii, keď sme sa boli pozrieť na palác ´Iolani v Honolulu, sídlo kráľa Kalakaua a kráľovnej Lili´uokalani. Navštívili sme aj Pearl Harbor.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

32 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 McCARTNEY REGISTER, USA: Na rotariánskom dištriktovom zimnom stretnutí, ktoré bolo 12. 2. 2016, mi bola odovzdaná obálka, v ktorej bolo rozhod- nutie o mojom domove na blížiaci sa rok. Bude to Belgicko? Brazília? Česká republika? Nesprávne, nesprávne a nesprávne. Košice, Slovensko! Pomyslela som si, že kde na konci sveta je Slovensko? Pred dvoma rokmi bolo premňaSlovenskozáhadou.Terazjepremňa druhým domovom. Aj keď bola moja výme- na plná výziev a výhier, s ľahkosťou môžem povedať, že to bol doteraz môj najlepší rok v živote. Ťažkosti spojené s prekonávaním kultúrnych rozdielov, učenie sa slovenskej gramatiky, a všetky tie kilá kapusty, ktoré som zjedla, mi pomohli, aby som sa stala silnejším človekom. Aj napriek tomu, že slo- venčina je náročný jazyk, tešila som sa pri jeho učení a som pyšná, že môžem vysloviť „strč prst skrz krk“ bez toho, aby som opľula človeka hneď vedľa mňa. Slovensko je kraji- na outdoorových entuziastov a zaľúbila som sa do horského životného štýlu (zmýšľania). Som si istá, že trekové a lyžiarske topánky sú jedny z prvých topánok, čo väčšina slo- venských detí dostane. Slovenská príroda je nádhernáa eštedlhosamibudesnívaťo čase strávenom v Tatrách. Taktiež som sa zaľúbila do slovenského jedla, z ktorého som nebola na začiatku nijako nadšená. Na konci roka som sa však nevedela dojesť bryndzových halušiek, pirohov a Kofoly. A nemyslím si, že ešte nájdem taký dobrý zemiakový šalát ako je ten od mojej mamky. Vážim si slovenskú bohatú históriu a tra- dičné kroje a tance. Zvykla som si na nové zvyky ako nosenie papúč v škole a doma. S nosením papúč pokračujem aj doma v Amerike. Prežila som oblievačku, kedy som sa musela prezliecť do suchých šiat Rotariánsky rok 2017–2018 pod vedením prezidenta Mira Sklenára a YEO Juraja Mička sme mali plný aktivít, ktoré sme zdieľali spolu s našimi výmennými študentkami, McCartney z Ameriky a Sary z Kolumbie. Sú to úžasné dievčatá, ktoré sa plným priehrštím zúčastňovali každého jedného dobrodružstva, a tak zapľňali svoj výmenný rok skúsenosťami a otvorili svoje srdce všetkým okolo. Záver? Nazývajú Slovensko svojím druhým domovom, kam sa určite ešte vrátia. O tom, aký to bol rok, napísala McCartney sama. I N B O U N D I Môj slovenský život

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 33 MLÁDKOVI, RC Třebíč  Na konci srpna 2017 jsme na letišti v Praze čekali na naši čtvrtou host-dceru, šestnáctiletou Haruku z Tokia v Japonsku. Náš první společný týden nebyl nejlehčí, jelikož naše angličtina není moc dobrá, ale Haruka anglicky taky moc neuměla. I když komunikace nebyla jednoduchá, vždycky jsme se nějak domluvili a hodně se u toho nasmáli. Velmi rychle si oblíbila českou kuchyni a chutnalo jí vše, co jsme jí uvařili. Haruka nám na oplátku nabídla různé japon- ské sladkosti, které byly tak dobré, že nám její maminka poslala další. Dlouho se srovnávala se sedmihodinovým časovým posunem, a proto často místo v noci spala odpoledne. O víkendech jsme jezdili na různé výlety, byli jsme například v Praze, Brně, Jihlavě nebo v Břeclavi, kde jsme s ní navštívili naši babičku. Ja- ponština pro nás byla velmi zajímavým a záhadným jazykem, ale zjistili jsme, že čeština a japonština mají některá slova, která se podobně vyslovují, ale mají úplně jiný význam. Čas utekl jako voda a Haruka se stěhovala do druhé rodiny, i přesto jsme s ní ale zůstali v kontaktu. Pořád bude naší dcerou a do dalšího shledání… Sayonara! päťkrát za jeden deň. Bol to najzaujímavejší sviatok, o akom som kedy počula, ale bola som vďačná, že som ho mohla zažiť. Tým, že som bývala na mieste tak vzdiale- nom od môjho domova a zároveň som mala možnosť cestovať po celej Európe, sa moje oči otvorili voči kráse kultúrnej rozdielnosti. Naučila som sa toľko o svete a o sebe, ale najdôležitejšia vec, ktorú som sa naučila tento rok, je, že láska je medzinárodný jazyk. Pre každého bol môj výmenný rok len ďalším rokom v mojom živote. Pre mňa to bolo oveľa viac, prežila som celý život v jednom roku. Som tak vďačná, že mám v Košiciach svoj domov a som vďačná všet- kým ľuďom, ktorí mi ten domov vytvorili. Moja rada pre budúcich výmenných štu- dentov je, že kdekoľvek ťa vietor zaveje, keď prídeš, otvor svoje oči, otvor svoju náruč a otvor svoje srdce. Čakajú ťa veľké veci, ak budeš nasledovať tieto tri jednoduché pravidlá. H O S T - R O D I N A Jak jsme se (ne)naučili japonsky

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

34 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 téma ostupem času se nás přihlásilo ještě několik, až jsme se dostali na finál- ní počet jedenácti rotexáků z Česka a Slovenska. S příchodem nového roku jsme dali hlavy dohromady a začali jsme celý výlet detailněji plánovat. Pár z nás se shodlo, že by stálo za to navštívit ještě nějakou asijskou zemi,když už poletíme takdaleko,a pochvil- ce koukání do mapy bylo jasno – podíváme se ještě na Filipíny. Našli jsme ubytování v malém městečku v severní části Filipín, vyřídili potřebná očkování, nakoupili vhodné oblečení a vybavení a koncem července jsme nasedli do letadla. S malou zastávkou v Hong Kongu a následným příletem do Manily jsme započali naše asijské cesty. Týden strávený na Filipínách byl neuvěřitelný; bydleli jsme v domečku přímo na pláži, ochutnali jsme místní speciality a vynikající ovoce, poznali jsme velmi přátelské místní a dokonce jsme zkusili surfování. V případě většiny z nás to bylo spíše částečné topení se ve vlnách, ale o to větší pak byla naše radost z chvilko- vého úspěchu spočívajícím v postavení se na prkno. Po nádherných několika dnech na Fili- pínách následoval let do Tchaj-peje, kde jsme se potkali se zbylými účastníky Rotex Convention. „Už při příjezdu na konferenci jsem tušil, že to bude velké, ale skutečnost předčila veškerá očekávání. Atmosféra udá- losti, kde se sešlo více než 300 lidí se stejnou zkušeností, a to ročního pobytu v zahraničí, byla neskutečná,“ shrnul své pocity rotexák Vít Brůžek. Samotná konference probíhala od 2. do 5. srpna. Během těchto čtyř dnů jsme se stihli seznámit se všemi účastníky díky mezinárodnímu večeru, účasti na mno- ha workshopech, gala večeru či průběžné- mu networkingu. „Mluvit s každým bylo tak jednoduché, jako bychom se všichni znali už od nepaměti. Během workshopů bylo velmi zajímavé poslouchat zkušenosti a nápady rotexáků z celého světa, stejně jako sdílení vlastních zkušeností z našeho distriktu,“ pokračoval Vít. Podobný názor sdílel také Adam Slavík: „Čtvrtá Rotex konference na P R O T E X C O N V E N T I O N 2 0 1 8 Rotexáci v Asii aneb jaká byla čtvrtá Rotex Convention Text: MARTINA SAITLOVÁ Všechno to začalo na podzim minulého roku, kdy se pár odvážných rotexáků rozhodlo přihlásit se na čtvrtou mezinárodní Rotex konferenci. Proč nás tahle událost lákala? Místem konání bylo totiž tchajwanské hlavní město Tchaj-pej, pro mnohé z nás tehdy neznámý kraj.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 35 Tchaj-wanu byla skvěle zorganizovaná. Tým třiceti lidí na ní pracoval dva roky a na vý- sledku se to silně projevilo. Bylo vidět, že jim na celé akci velmi záleželo.“ Po konferenci následoval výlet po Tchaj- -wanu, který trval osm dní a zúčastnilo se ho 200 rotexáků. Postupně jsme objeli celý ostrov a viděli spoustu neskutečných míst. Prošli jsme se národním parkem Taroko a sjížděli jsme divokou řeku, což byl uni- kátní zážitek. Tchajwanci jsou totiž někdy až přehnaně opatrní, takže než jsme se vů- bec přiblížili k vodě, dostali jsme hodinové školení, jak se na řece chovat. Samozřejmě jsme také dostali záchrannou vestu, přilbu a boty do vody. Když jsme konečně nasedli do raftů, pochopili jsme, že školení bylo trochu přehnané a řeka opravdu není tak nebezpečná. Navíc bylo kolem nás připrave- ných několik motorových člunů, které nás postrkovali či táhli v úsecích, kde voda tekla pomalu. Ten den jsme se opravdu moc ne- nadřeli. Následující ráno jsme vstávali brzy, abychom stihli nádherný východ slunce. O chvíli později jsme s místními rotariány uklízeli mořské pobřeží, na které se vypla- vily odpadky. Ačkoli se pláž zdála být na první pohled čistá, nasbírali jsme mnoho plastových a kovových předmětů, které do přírody rozhodně nepatří. Ten samý den jsme také navštívili čajovou plantáž, kde jsme si nasbírali čaj, který jsme následně i ochutnávali. Ke sběru jsme samozřejmě dostali tradiční kloboučky a proutěné koše. Další zastávkou bylo historické městečko Lukang, kde jsme zažili neuvěřitelnou věc. Úplnou náhodou jsme narazili na malou rodinnou restauraci, kde měli vynikající japonský ramen. Nejlepší na té restauraci ale byli majitelé, kteří byli tak ochotní, že nás provedli po městě, a dokonce kvůli nám restauraci zavřeli. Na závěr výletu jsme se přesunuli do malého města Pingshi, které se nachází v horách nedaleko od Tchaj-peje. Toto město je vyhlášené výrobou a vypouš- těním lampionů štěstí, na které se napíšou všechna přání. Ten den jsme tedy do oblohy vypustili – a tím zakončili náš výlet – mno- ho rotariánských a rotexáckých přání, která se nám, doufám, vyplní! Myslela jsem si, že cestování už je pro mě známá věc, ale Asie mě vyvedla z omylu. Jestli jsem si někdy doopravdy připadala jako turista, bylo to právě tady. „Pokud jde o kulturní zážitek, překvapila mě vlídnost a ochota místních obyvatel, kteří bez vá- hání pomohli pár ztraceným Evropanům s orientací ve městě nebo jim rovnou dělali průvodce,“ dodává Veronika Trawinská. Asie ale nebyla jen cestováním s kama- rády, poznáváním nových míst a užíváním si spousta legrace. Speciálně Tchaj-wan byl velkým poznáním. „Během konference jsme mnoho inspirace načerpali, ale mohu říct, že spoustu jsme jí také předali. Fungování Rotexu v našem distriktu je v porovnání s ostatními distrikty na velmi dobré úrovni se zaběhnutou strukturou, která zajišťuje výměnným studentům určitý servis a záze- mí, ať se jedná o inboundy, outboundy či reboundy a následně rotexáky. Děkujeme distriktnímu výboru výměny mládeže za důvěru, kterou nás poctil při podpoře naší cesty na Tchaj-wan,“ shrnuje prezidentka Rotexu, Martina Saitlová. Během workshopů bylo zajímavé poslouchat zkušenosti a nápady rotexáků z celého světa.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

36 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz KLUBOVÉ V roce 2011 pod názvem CZ.KOMIKS.11 vznikla soutěž v tvorbě komiksů pro studenty středních a vysokých škol. Od té doby se koná jako bienále a má za sebou čtyři úspěšné ročníky. říběh projektu CS.KOMIKS je dob- rou zprávou, jak se z rotariánského přátelství zrodila unikátní česko-sloven- sko-francouzská kulturní událost. Rota- riáni k projektu přizvali znalce české a slovenské komiksové scény T. Prokůp- ka, L Lomovou, B. Lungovou, J. Lasto- mirského, A. Hrivnákovou a porotce R. Vodičku. Motivací je pro studenty hlavní cena – cesta do Francie na festival Angoulême International Comics Festi- val – největší festival tohoto druhu na světě. Češi a Slováci, kteří na festival při- jedou poprvé, obvykle utrpí kulturní šok (v tom pozitivním smyslu slova). Komiks je opravdu všude – na venkovních pro- stranstvích, ve výstavních síních, v re- stauracích i v katedrále. Pro návštěvníky je to skvělá příležitost vidět nepřeberné množství osobitých stylů, setkat se s au- tory i vydavateli. Do Francie odjela první oceněná dvojice kreslířek (Wolfová, Ši- mečková) a postupně je následovali další vítězové. Během čtyř ročníků se soutěže zúčastnilo 167 studentů, nej­úspěš­­nější školou se stala Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univer- zity v Plzni. Komiks je svébytné umění, které v každém autorovi spojuje přinej- menším tři profese – spisovatele, filmo- vého scénáristu a kreslíře. Krok za kro- kem si soutěž CS.KOMIKS získává respekt mezi komiksovou komunitou i širokou veřejností. Text: VĚRA STAŇKOVÁ B R N O Vivat komiks! P cs.komiks.17 Výstava se koná do 28. října 2018 ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

zprávy „Nevyčítej životu, co ti nedal, uč se oceňovat, co ti dal.“ 15.–28. 7. se uskutečnil Handicamp, tradiční tábor pro mládež s tělesným postižením. otaract Clubu Brno se povedlo na- shromáždit prostředky, aby si 25 nadšenců užilo skvělý tábor! Všichni si vyzkoušeli hippoterapii, canisterapii, vyráběli barefoot sandálky a jeli na vý- let do jihlavské ZOO. Navštívil nás Ka- rel Loprais se svojí tatrovkou, se kterou třikrát vyhrál Rallye Dakar! Motto: „Ne- vyčítej životu, co ti nedal, uč se oceňo- vat, co ti dal“ nejlépe vystihuje „našeho táborového tahouna“ Zdeničku, která napsala: „Když jsem před třemi lety při- jela na Handicamp, chvilku mi trvalo zvyknout si na ty cizí lidi. Těmto cizím lidem však nechyběla pořádná dávka empatie, a tak jsme vše skvěle zvládli. Dneska už mi nikdo z Handicampu ne- přijde cizí. Dnes jsou to lidi, bez kte- rých by prázdniny nebyly prázdninami. Bylo to 13 skvělých dní. Chtěla bych poděkovat všem, kteří byli součástí le- tošního skvělého Handicampu.“ Velkou zásluhu na tom, že se tábor letos konal již potřetí, má zejména Distrikt Rotary 2240, Rotary klub Brno, Rotary klub Brno City, dámy z Inner Wheel Morava a všichni ostatní sponzoři: Nadace ČEZ, Dr. Max, Innogy, Bauhaus, Makro, Oční klinika Gemini, Hartmann, JAPO trans- port a rodina Bartůňkova. Text: BARBORA SLÁDKOVÁ B R N O Handicamp R 37 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 Další velkolepý projekt RC Opava – týdenní tábor pro handicapované osoby a děti se speciálními poruchami – s osobní účastí našich členů a finanční podporou 145 000 Kč se podařil zrealizovat na výbornou. reál Davidova mlýna poblíž Kružber- ské přehrady se začátkem prázdnin zaplnil a 81 nadšenců včetně asistentů, ve- doucích, patnácti vozíčkářů a dalších dětí si po roce opět splnilo svůj sen. Tentokrát jsme se rozhodli vést tábor ve stylu pohá- dek a na každý den byl připraven zajímavý program. Postupně jsme tvořili výrobky z marcipánu, vytvářeli si náramky či řetízky z korálků, vydali jsme se na celodenní výlet na zámek do Velkých Losin či návštěvu pa- píren. Nechyběla olympiáda, tradiční opé- kání párků včetně hudebního vystoupení a společných zpěvů, lovení pstruhů v míst- ním rybníku (děti si zapsaly na tabuli tři přání pro případ vylovení zlaté rybky), vy- stoupil kouzelník Ondřej Sládek, historická skupina Agripa, všichni si tavili z vosku vlastní svíce, razili mince, stříleli z kuše. Pro odvážné připravili asistenti noční stez- ku odvahy a na závěr vypukl pohádkový karneval. Týden jsme si všichni užili a ještě dlouho budeme z těchto pocitů žít. Text: MIRKA MELECKÁ Foto: MIRKA MELECKÁ, BOHUMIL KŘEMPEK O P A V A To musíte zažít na vlastní kůži Ž I L I N A Prvá päťročnica odbehnutá Na štart Žilinského večerného Rotary behu & inline sa postavilo 74 inlinistov, 90 detí a 248 bežcov. rať hlavného behu popri rieke Váh me- rala 8,2 kilometrov. Najlepšie si s ňou poradil Robin Bučo, medzi ženami bola najrýchlejšia Katarína Paulínyová. Korču- liari testovali svoju rýchlosť na 21-kilomet- rovom úseku, kde dominoval Kamil Hastík. Podujatie má už svoje pevné miesto v celo- slovenskom bežeckom a inline kalendári, zúčastňujú sa ho aj pretekári z okolitých krajín. Pravidelne si tenisky obúvajú aj ro- tariáni a spolu so všetkými zainteresova- nými majú pravou nohou našliapnuté aj do druhej pätročnice. Text: MARTIN BARČÍK T A

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

38 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 zprávy Třetí zářijový víkend strávila řada nejen pražských rotariánů společně se svými dětmi a vnuky na zámku ve Lnářích. Věkový průměr na rotariánské akci tak po dlouhé době atakoval čtyřicítku, počet účastníků pak padesátku. Celá akce byla složená z několika bloků a hlavním tahákem byla rybářská soutěž. lavním motivem bylo rybaření, které- mu v sobotu dopoledne propadli sko- ro všichni účastníci zájezdu. Po zasvěceném a názorném výkladu od českého mistra v rybaření rotariána Standy Srnky začaly svištět vzduchem vlasce a za chvíli se kap- říci podívali na krátký okamžik na vzduch. Všichni dohromady měřili více než 16 met- rů! A za každý centimetr nám rybářství dalo korunku – na projekt! Odpoledne se většina zúčastnila jak prohlídky zámku, tak i výsta- vy českých a moravských krojů a středo­ asijské výšivky ze sbírky paní Fojtíkové. Výstava trvá na zámku už od dubna a veš- keré dobrovolné vstupné, které se za tuto dobu vybralo, majitelka vystavených expo- nátů věnovala – na projekt! Od pátku do neděle se rozhodně nehladovělo ani nežíz- nilo. Jídlo připravoval mistr umění kuchař- ského pan Doskočil, který vše konzultoval s Vojtou Havránkem. Na talíři se tak ocitli nejen dříve ulovení kapři, ale i býčci angus- kého plemene z farmy Soběsuky a další po- chutiny včetně sladké tečky. Vše to plavalo ve víně, které bylo ve velkém výběru. A vína všichni přivezli dostatek na to, aby bylo možné ho i dražit. A výsledek z dražby vína i darované sady exkluzivního porcelánu byl určen – na projekt! Celý výtěžek ze všech částí víkendu je vě- nován na akci integrovaného dětského hřiš- tě „Paprsek“. Na projekt se vygenerovalo celkem 40 000 korun. Účastníci velmi oceni- li nejen úžasné prostředí zámku Lnáře a jeho okolí, ale především skvělou organizaci, kte- ré Štěpán Malý a jeho žena Karolína věnova- li opravdu velké úsilí. Nikdo se ani chvíli nenudil, děti i dospělí nadšeně plnili soupis zadaných úkolů a hledali odpovědi na otáz- ky, odměnou jim byly vtipné a netradiční ceny. Všichni se shodli na tom, že podobné společné akce rodin rotariánů mají budouc- nost a možná tím tedy začala nová tradice. Text a foto: ALEŠ FOJTÍK 40 000 Kč Celý výtěžek ze všech částí víkendu je věnován na akci integrovaného dětského hřiště „Paprsek“. Pred 25 rokmi inicioval ostravský rotarián Jaroslav Černý vznik Stružielky a Letného tábora Rotary Stružielka. Nikto netušil, že tento projekt Rotary klubov Ostrava a Žilina sa dožije štvrťstoročnice. slava výročia bola výnimočne krás- na. V horskom hoteli Boboty vo Vrátnej doline deti prežili nezabudnuteľ- né dni a na záver pripravili pre všetkých účastníkov krásny galaprogram s témou „Včera, dnes a zajtra“, kde sa predvádzali úspešné vystúpenia z predchádzajúcich rokov a kde sa najmä prejavila túžba po- kračovať vo vynikajúcej medzinárodnej spolupráci detí i Rotary klubov. Pri príle- žitosti výročia získali organizátori Letné- ho tábora a o. z. Stružielka veľké ďakova- nie od prezidentov Rotary klubov Žilina a Ostrava a zároveň aj Cenu Tomáša Baťu od guvernéra česko-slovenského dištrik- tu Júliusa Tomku. „25 rokov usporiadania Letných Rotary táborov je krásne výročie a my, ktorí sme sa mohli aspoň troškou podieľať na tejto aktivite, úprimne blaho- želáme všetkým organizátorom a zdieľa- me radosť z úspešného projektu,“ pove- dal Vladimír Mošat, prezident RC Žilina. Simona Melicherová, predsedníčka o. z. Stružielka dodáva: „Pevne veríme, že i v ďalších rokoch bude úspešne pokračo- vať táto výnimočná a úspešná medziná- rodná spolupráca Rotary klubov Žilina, Ostrava, Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava a občianskeho združenia Struželka.“ Text: KAROL HERIAN, JURAJ SABAKA Ž I L I N A 25. ročná Stružielka O L N Á Ř E Lnáře pro rybáře H

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 39 zprávy GEORGE J. PODZIMEK předseda redakční rady Pražský Rotaract klub, tak jako každý podzim již více než 10 let, opět spouští charitativní prodej vánočních přáníček. eškerý výtěžek jde vždy na pokrytí po- třeb dětí z Dětského domova Pyšely. V minulých letech činil výtěžek z akce mezi 30–70 000 Kč a mohla z něj být podpořena celá řada nadaných dětí (namátkou talen- tovaný hráč na bicí nástroje, basketbalista nebo kadeřnice), jakož i celá řada dalších výdajů na pokrytí potřeb dětí, např. servis jízdních kol atd. Klub také po několik let financoval školné pro nadanou studentku. Již druhým rokem mají přáníčka elektro- nickou podobu, kterou lze snadno přiložit k emailu. Papírová přáníčka vám klub rád natiskne při větší objednávce, přidá např. logo vaší firmy a přizpůsobí vzhled přáníč- ka podle vás. Pro objednávky doporučuje- me využít nově spuštěný e-shop nebo email president@rotaractprague.com. Text: JAROSLAV FOŘT P R A H A Příjemná povinnost, potěšení a pomoc potřebným K O Š I C E Be the Inspiration! Aké jednoduché! Stretnutie rotariánov na chalupe u dvojnásobnej PDG Jožky Polákovej nie je nič neobvyklé. V polovičke augusta sme sa tam stretli tri generácie – Lengovci z RC KE Classic, Sklenárovci z RC KE – všetci so svojimi ratolesťami. olákovci pripravili niekoľkochodovú hostinu, ktorú nazvali „niečo pod zub“, ale my sme ešte netušili, že stretnu- tie bude mať aj iné pozadie. Dostali sme darček v podobe zástery a Jožka nás zasvä- tila do tajov kysnutého cesta – receptu sta- rých mám, z ktorého sme pod jej dozorom a s úžasnou radosťou detí vyrobili chutné buchty na pare plnené domácim čučoried- kovým džemom. S novým receptom a skú- senosťou, že to dokážeme, sme sa rozlúčili s vedomím, že inšpirovať je niekedy naozaj jednoduché. Text: DENISA SKLENÁROVÁ VANČÍKOVÁ P Z aždého muže asi někdy napadlo, jaké by to bylo, kdyby k němu přistoupila neznámá krásná mladá žena, oslovila ho a políbila. Ne že by se to asi často plnilo, ale každý má nárok na nějakou tu fantazii. Jsem smířen s osudem, že jako prostorově výraz- nější jedinec nejsem asi úplně ten, komu by ženy padaly k nohám. Dovedete si tedy asi představit můj úžas, kdy při odchodu z klu- bové schůzky v pražském Hotelu Paris, ke mně přistoupí exoticky vypadající mladá žena, a se slovy „Hello George“ a políbí mne. Nevěřícně na ni zírám. Jsem si jist, že jsem ji v životě neviděl. Koktám něco v tom stylu, kdo že tedy je? Odpověď je ohromující: „To jsem přeci já, Fu, Fu z Japonska.“  To přece není možné. Ano, výměnná stu- dentka Fu tady asi před třemi lety byla. A byla to malá, stydlivá holčička. Ne tato elegantní mladá dáma, která mluví napros- to plynně anglicky. Nakonec ji poznávám. Rysy stejné, trošku starší ale hlavně na- prosto sebevědomá. Je na návštěvě Evropy s tatínkem, kterému chtěla ukázat Prahu, kde strávila svůj rok. Mluvíme o všem a všech, co znala v klubu a na výměně, ro- dině a tak. Je to příjemné setkání a mně vlastně asi poprvé v reálu dochází, co vlastně ta naše studentská výměna přináší těm dětem na druhé straně. Už jsme si zvykli, že se naše děti vracejí jiné, ale ta zpětná vazba od těch které tu s námi strá- vili rok jejich života je tak trochu nová a troufám si říci, že velice vzácná.  Asi mám další sen či fantazii. Moc rád bych alespoň jednou za rok strávil pár mi- nut s těmi dětmi, co u nás byly jako výměn- ní studenti. Myslím, že by mě to vždy připo- mnělo, že otevírat svůj domov druhým je něco naprosto úžasného. Zkuste to také, stojí to za to. První fantazie se splnila, tak kdo ví, proč by se nemohla splnit i ta druhá. Moje krásná neznámá J A K T O V I D Í M J Á K

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

40 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 zprávy Na desať ročníkov nízkotatranských rekondično-poznávacích pobytov v Krpáčove, ktoré dlhodobo podporuje Rotary klub Žilina, nadviazal projekt „Poďme spolu po Slovensku“, ktorého cieľom je poznávanie krajiny rodinami so zdravotne postihnutými členmi. ozširujú sa možnosti bezbariérového ubytovania, vhodných atrakcií a do- stupných lokalít, čím sa rozširujú možnos- ti rekreácie i imobilným členom spoločnos- ti. „Veľmi dobré možnosti na pobyt a relax majú Vysoké Tatry a na Štrbské Pleso sme- rovalo 18. mája 55 členov združenia,“ vy- svetľuje Katarína Štulrajterová, koordiná- torka podujatia a dodáva: „Mnohí v Tatrách ešte neboli, preto mal projekt veľký ohlas a množstvo záujemcov. Organizátori pri- pravili pre účastníkov niekoľko zaujíma- vých tipov, kde si adrenalín užili mladší i starší. Okrem výletu lanovkou na Skalna- té pleso mali veľký úspech prechádzky oko- lo plesa, no i prechádzky do širšieho okolia. Špecialitou boli wellness služby hotela So- rea Trigan, ktoré spríjemnili pobyt tak de- ťom, ako aj rodičom. Pri spoločných aktivi- tách sa utužili existujúce a vznikli nové priateľstvá.“ Ohlasy účastníkov utvrdili organizátorov v správnosti realizovania rekondičných po- bytov, ktoré umožňujú relax všetkým čle- nom rodín. Narušenie stereotypu prispieva k utužovaniu vzťahov v rodinách, nové priateľstvá prinášajú rady, vzájomnú pod- poru i pomoc. „Hlavným partnerom podu- jatia bol Rotary klub Žilina. Ďakujeme tým- to za podporu, ktorá sprístupnila akciu i pre rodiny v zložitej ekonomickej situácii,“ dodáva Katarína Štulrajterová. Text a foto: PETER GRŇA Ž I L I N A Aktívny vozík spoznával Tatry R 5 000 eur Náš príspevok na náročný projekt elektrifikácie Lietavského hradu. Lietavský hrad je národná kultúrna pamiatka a už 19 rokov ho obnovujú nadšenci zo Združenia na záchranu Lietavského hradu. rad je od roku 1753 opustený a dl- hodobo chátral. Najväčším cie- ľom v tomto roku bola elektrifikácia hradu, ktorá by mala významne urých- liť záchranné práce. Rotary Club Žilina International je hrdým sponzorom pro- jektu elektrifikácie hradu Lietava. Elektrifikácia hradu pomôže nielen pri obnove, ale výrazne zmení prezentáciu a podujatia na hrade, ako aj jeho celko- vú prevádzku. Na tento veľmi náročný projekt sme prispeli celkovou sumou 5 000 eur a sme radi, že 18. augusta sme sa mohli zúčastniť na slávnostnom spustení elektriny na hrade Lietava po- čas celoslovenskej akcie s názvom Noc hradov a zrúcanín. Tento rok tiež pripa- dá na 450. výročie narodenia uhorského palatína a veľmoža Juraja Thurzu a pri tejto príležitosti bola od 2. septembra otvorená na hrade stála expozícia. Text: DUŠAN DVOŘÁK Ž I L I N A Elektrina na hrad! H

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

ocenění Na pracovnom stretnutí ADG s DG dňa 17. 8. 2018 v Nitre ocenil DG Zdeněk Michálek člena RC Košice Classic Róberta Bečicu pri príležitostí jeho životného jubilea čestným uznaním za Rešpekt hodný nasledovania a zároveň mu odovzdal ocenenie nadácie svetoznámeho sochára, o ktorom je známe: „Nejslavnější americký sochař Albín Polášek pocházel z Beskyd“. Držiteľom rovnakého ocenenia je napr. aj posledný československý prezident Václav Havel. Rešpekt hodný nasledovania Text: FRANTIŠEK SISKA 41 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

42 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 G L O S S A R Y Dear Friends, My Dear Rotarians, ZDENĚK MICHÁLEK District 2240 Governor for 2018–19 Those among you, who took part in our District Conference, surely remember the appearances by exchange students w i t h fo n d n e s s . T h e i r s i n c e r e recollections, what they gained from their yearlong stay in Rotarian families, how they learned a new language, customs and cultural values. This year’s Tály was not different in this respect. It was powerful, emotional and a Rotarian colleague, I believe from Trenčín, spontaneously exclaimed: “Why, this is Rotary! Another good reason to be a Rotarian.” Yes indeed, the young generation is powerful, they grab you by the heart and show that they are rightly viewed as our hope for better things to come. September is a month of youth, and this issue of our magazine duly presents at least part of what we do for young people in our district. Young people happily join Rotex and Rotaract, and organize meeting with the Rotary Alumni, which proves that they respect and share the ideals of our Service. My thanks go to all those who share in the work with young people. This issue of RGN conveys the impressions of returning exchange students. I trust this reading will inspire you more closely work with yong people and engage them in then Rotarian activities, the aim of which is to make the world a better place. With gratitude and hope in brighter tomorrows, Supplement ENGLISH D-2240 4 t h R O T E X C O N V E N T I O N Rotex people in Asia aving spent a few wonderful days there, we flew to Taipei for a reunion with other participants of the Rotex Con- vention. “I suspected a grand event upon arrival, but reality exceeded all expectati- ons. The atmosphere at the event, which brought together more than 300 people with the same shared experience, was “in- credible”, Rotex member Vít Brůžek confi- des. The conference took place on 2-5 Au- gust. It was followed by a tour of Taiwan. We visited the Taroko National Park and sailed a whitewater river, which was a unique sensation. We picked tea leaves on a tea plantation, then we went on to the his- torical town of Lukang. Our excursion en- ded in the small town of Pingxi, famous for its lantern festival, where people write their wishes on paper lanterns. On that day, we ended our trip by sending many Rotarian and Rotex wishes to the air. I hope they will come true! The Fourth International Convention was held in Taipei, the capital of Taiwan. We agreed it would be good to visit yet another Asian country, and due to the length of our flight, we chose the Philippines. Our week in the Philippines was an exciting affair. H Text: MARTINA SAITLOVÁ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 43 supplement OLÍVIA MOLČÁKOVÁ RC Košice ➞ South Korea he dice was cast and South Korea was my lot. The city overwhelmed me by its sheer size. But the best thing of all was that I would spend all the year long near the ocean. Mother Natu- re provided for some interesting mo- ments at the start of the exchange pro- gramme. One week after my arrival, a hard rain fell. December scared us with an earthquake. My wish that the families would fully except me was completely fulfilled. My being European was a source of many impressions. One of the gaping differences between us and the Korean kids is that they are tau- ght from early childhood that education is a priority (high school students have classes till 6 pm every day). Respect for older people is one of the main aspects of Korean culture. I think that when you say South Korea, most kids will think of K-Pop dancing and music. It’s a huge phenomenon. Amazing how much sterling effort these artists must exert and invest in their clear intonati- on and perfectly synchronized collecti- ve gyrations. Excursions are part and parcel of the exchange programme – Bangkok, a night in a Buddhist temple, and Seoul. I learned not to compare whose life is better, experience livelier and possibilities brighter. I discovered, I learned to trust. I made friends who, I believe, will stay forever. spent my exchange programme in Que- bec. A place of sheer scenic beauty, as I discerned on my very first day there, Char- levoix, beautiful sceneries… I experienced six snow storms during my stay. The cruel winter taught me to drive a snow scooter. I tested my skiing skills in one of the world’s most beautiful winter sports resorts. Having spent my last few months surrounded by maple trees I learned to make maple syrup, tried water skiing, often went fishing, and ate in a restaurant without lights, where really nothing could be seen. Canada chan- ged me as a person. People there are very open and teach you to maintain your posi- tive vision of the world in any situation. spent my exchange year in Florida, but I must tell you about one of the main excursions during my stay, namely to Ha- waii. We set out for a trip to the third lar- gest island, Oahu, which has many beauti- ful bays, due to its volcanic origin, and one of them is Hanauma Bay. It is protected area due to the incidence of corals, but pe- ople can go scuba-diving there. The Nor- thern Coast was my favourite part of the island. It’s what I see when you say Hawaii – small villages, a few surfers, and big, big waves. We tried a lot of real Hawaiian food – rice, meat, fish, roast pig, coconut jelly and various kinds of “spuds”. We learned a lot about Hawaii’s history, both ancient and new, and visited the ‘Iolani Palace in Honolulu, the residence of King Kalakaua and Queen Liliuokalani. We also visited Pearl Harbor. JULIANNA STRAKOVÁ RC Košice Classic ➞ USA SIMONA ŠTIBRANÁ RC Liptovský Mikuláš ➞ Canada I I T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

44 R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 supplement MICHAELA KAŠPAROVÁ RC České Budějovice ➞ Mexiko exico was my first choice be- cause of its culture, food and natural beauties. My host family were very kind and tried to teach me about the Mexican way of life. It was the most amazing year in my life. I make friends easily and everybody rushed to meet me and virtually stood in line to talk to me. I felt completely at home. People were merry, they smiled and hugged me, eager to show things to me—they even brought food to my school so I could taste Mexican delicacies. At school I learned many typical Mexican dances, their national anthem, and mainly learned to enjoy life and laugh. I was overwhelmed by Mayan and Aztec culture. I went on a Rotary excursion and spent exciting days on the worl- d’s best beaches and Aztec pyramids. All this changed my life and opened my eyes and heart. M ike perhaps all the others, I was most curious about the families where I was to spend my exchange programme. I lived in two families, and since Taiwa- n’s host parents must be Rotarians, almost all families are rich. Consequently, one li- ves well in such a family. I was lucky, I did- n’t feel myself merely like a visitor, they took good care of me and will be my fami- lies for the rest of my life. The Taiwan school system is incredible: children spend 10 hours a day in the classroom and then go to a cram school until 10 p.m. Sport in Taiwan was my primary object of interest. Future outbounds will win if they love bas- ketball. It’s something like football to us here. Trust me that if you choose Taiwan, you will not regret a single day spent there. tep out of your comfort zone and set out on an exchange visit. A nightmare for some, but a dream fulfilled for me. Ore- gon must be the most beautiful and exci- ting US state. It has beautiful sceneries and few tourists. Some questions I heard there were quite amusing: Do you have sea in the Czech Republic? Is Czechoslovakia the same as Czechia? And most often: You’re from Czechoslovakia, aren’t you? I made most friends among the exchange students. The Rotary District planned many interest­ ing events: a seaside weekend where we got to know each other better, a skiing week and many other pastimes, crowned by a paid autumn West Coast trip. My family joined me and we spent three weeks trave- lling around Oregon, including Seattle. KLÁRA ČADOVÁ RC Trutnov ➞ USA VIKTOR KEREL RC Znojmo ➞ Taiwan S L

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 Rotary Good News 5 | 2018 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITOR IAL BOARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 45 Many Rotarians from Prague and other places with their kids and grandchildren converged on Chateau Lnáře on the third weekend in September. nce in a long tome the average age of participants neared 40 years. An an- gling competition was the main attraction. Nearly everybody went fishing on Saturday morning. After an expert, graphic instruc- tion provided by Czech angling champion Rot. Standa Srnka, fishing lines started swishing and before long, first carp speci- men enjoyed a few gulps of fresh air. Put in line, they added to more than 16 impressive metres, mouth to tail. The weekend’s pro- ceedings were donated to the “Paprsek” integrated playground project. The project generated a total of 40,000 crowns. Text and photo: ALEŠ FOJTÍK Members of the Active Wheelchair civic association used the clement weather of early summer for a fact- finding tour of the High Tatras. series of 10 annual reconditioning events in the Krpáčov area in the Low Tatras, long supported by RC Žilina, gave rise to the project “Let’s See Slovakia Together”. Its goal is to enable families with handi- capped members to explore the region’s sce- nic beauties. Wheelchair-friendly accommo- dation is becoming the norm, as well as a choice of attractions and easy-to-access localities, extending the range of rest and recreation options for handicapped citizens. “The High Tatras offer a range recreation fa- cilities, and on 18 May, 55 members of our association chose Lake Štrbské Pleso,” ex- plains project coordinator Katarína Štulraj- terová. “Many of them have not been to the Tatras yet, and therefore this project invited good reactions and attracted many visitors.” Text and photo: PETER GRŇA Ž I L I N A Active Wheelchair explores the Tatras L N Á Ř E Lnáře for Anglers A O Past Governor of Upper Austria’s Rotary District 1920 Thomas Watzenböck from RC Kirchdorf accepted an invitation to the May conference of our district in 2019. s a governor in 1999, he completed ten years of Austrian Rotary Clubs’ efforts to help restore Rotary activities in the Czech Republic after 1989. He has declared: “Since then I have watched the growth of District 2240 from some distan- ce, but with an undiminished interest. I am pleased to know that you have used your own resources to multiply that which was bestowed to your clubs at the start. I can see today a district with a wide range of activities, standing comparison with other districts even in economically advanced regions. I look forward to mee- tings with friends many of whom I have- n’t seen for many years.” S P E C I A L G U E S T I really look forward to Prague A

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

R O T A R Y G O O D N E W S 5 | 2 0 1 8 46 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Rotary Good News 5 | 2018 © Praha, 10. října 2018 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VY DÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter RE DAKČNÍ RADA George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno ČLEN OVÉ P ORA D NÍH O V Ý BORU Zdeněk Michálek, DG Július Tomka, PDG Ilja Chocholouš, DGE Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Dana Dvořáčková Grafika Roman Černohous T IS K Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz aktivity Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa – satelitní Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Most Pardubice Poděbrady Praha ROTA RY K LUBY / ČR / ROTA RY K LUBY / S K / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T ER ACT ČES KO A S LOV EN S KO Praha Rožňava ROT EX Společně pro ČR a SR GOOD NEWS Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 5 / 2 0 1 8 Mladí rotují po celém světě DATU M PO Ř A DAT EL A K T I V I TA M Í STO 12.–14. 10. DVVM Rebound/Rotex only Meeting ČR Křižanov 12.–14. 10. ROTARACT konference Nitra 1.–7. 10. RI Alumni Week všeobecná aktivita 13. 10. RC Liptovský Mikuláš 20. výročí založení klubu – oslava Liptovský Mikuláš 13.–28. 10. D2240 Vocational Study Exchange různá místa 19.–20. 10. D2240 Školení pro ADG a činovníky distriktu Kopřivnice 24. 10. RC Poděbrady Naši předci rotariáni – veřejné setkání Mladá Boleslav 24. 10. RI World Polio Day všeobecná aktivita 26. 10. RC Tábor Oslava 90. výročí vzniku klubu Tábor 27. 10. RC Liberec-Jablonec Setkání u Kamene republiky Oldřichovské sedlo 27. 10. RAA 3. setkání Rotary Alumni Association Praha 27. 10. RC Kutná Hora Inter City Meeting obnovovaného klubu Kutná Hora 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/6 (vychází 10.12.) všeobecná aktivita 2. 11. RC Valtice-Břeclav Přátelské setkání „pečená husa a víno“ Bořetice 3. 11. RC Valtice-Břeclav Srnčí hody a moravská vína Velké Pavlovice 4. 11. DVVM OM I. Pro outboundy a jejich rodiče ČR Třebíč 11. 11. DVVM OM I. Pro outboundy a jejich rodiče SR Martin 16. 11. RC Pražské Ples pražských Rotary klubů Praha 23.–25. 11. DVVM OM II. Pro outboundy – distriktní výběr ČR + SR Trenčín 7.–9. 12. DVVM Vánoční Praha pro inboundy ČR Praha 7.–9. 12. DVVM Vánoční Bratislava pro inboundy SR Bratislava 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2019/1 (vychází 10.2.) všeobecná aktivita 2019 18.–20. 1. DVVM Zimní meeting inboundů SR Poprad 19. 1. DVVM Školení YEO/odevzdání AF outboundů ČR Poprad 25.–27. 1. DVVM Zimní meeting inboundů ČR Třebíč 26. 1. DVVM Školení YEO/odevzdání AF outboundů ČR Třebíč 10.–16. 2. DVVM Ski Week pro inboundy ČR + SR Belianské Tatry 15.–16. 3. D2240 PETS a DŠS 2019 Olomouc 25. 4.–9. 5. DVVM Eurotour ČR + SR Evropa 11. 5. RC Prague Inter. Závody dračích lodí Praha 17.–19. 5. D2240 Distriktní konference Praha kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

NEJLEPŠÍ STRÁNKY VAŠEHO BYDLENÍ MODERNIBYT@PREDPLATNE.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/

48

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2018/