Rotary Good News č. 5 / 19http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

good news s RotaRy do světa! 5 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

Nenápadný, o to zákeřnější útok onemocnění, ochrnutí a vítězství malého chlapce nad jeho handicapem i sebou samým. Mnozí z nás si vzpomenou na film z roku 1971 Už zase skáču přes kaluže, kterému byla předlohou novela australského autora Alana Marshalla, trojnásobného nositele australské ceny za literaturu. Sám měl osobní zkušenost s inva- lidním onemocněním, proto je kniha i její filmové zpracování, popisující zápas hocha s dětskou obrnou a jejími následky, tak autentické. Vzpomínám na velmi emotivní vyprávění jediného ze tří amerických sourozenců, dnes bý- valého presidenta Rotary klubu, který vlnu onemocnění přežil, protože nebyl doma, s nemocí nepřišel do kontaktu a neonemocněl. Jak četl dopisy jejich matky, že jeho bratři odcházejí... My a naše děti jsme měli štěstí, že jako jeden z prvních států na světě v roce 1960 díky rozsáhlému očkování Československo dosáhlo vymýcení choroby. Ale ještě v roce 1988 v dalších 125 zemích bylo přes 330 000 nových případů onemocně- lých. Členové Rotary klubů, kterých je celkem přes 1,2 miliónu, svojí dlouhodobou, syste- matickou a komplexní pomocí od generování finančních prostředků přes logistiku až po aplikaci vakcíny dětem jich zachránili na 1 400 000! Každý rotarián může být pro tuto skutečnost právem hrdý na příslušnost k Rotary a potenciál svůj i naší organizace. V letošním roce po eradikaci dětské obrny v Nigérii zůstaly jen dva státy s výskytem 33 nových onemocnění. Nebylo snadné takového výsledku dosáhnout, ještě více úsilí a prostředků bude třeba k jeho udržení. Také proto se rotariáni připojují k datu 24. října – celosvětovému Dni boje proti dětské obrně – svým projektem END POLIO NOW. Ten zůstává trvalým úkolem, protože oslabení důslednosti v bezpečném očkování, které je za nulovým výskytem one- mocnění, by znamenalo návrat choroby. A nemyslíme si, že se nás to netýká, když je nemoc „tak daleko“. ILJA CHOCHOLOUŠ Guvernér 2019/20 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary. Zdraví na prvním místě

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

4 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 Listy prezidenta RI Moji drazí rotariánští přátelé a členové naší rodiny Rotary! Překlad: petr j. pajas, pDG Mark Daniel Maloney Prezident rotary International ZÁŘÍ Tady, ve Spojených státech, se blíží ke konci další léto. A pro rodinu Maloney končí každé léto návratem do rodin- ného sídla ve městě Ridgway ve státě Illinois, kde se každo- ročně koná festival u příležitosti Dne kukuřice. Tam mám čest sloužit jako „Kukuřičný král“, hlavní ceremoniář akcí toho dne. Každá rodina má své tradice nehledě na roční období. Rád bych vám nabídl jednu novou: Hledat příležitost, jak svoji rodinu představit Rotary. Jednou z tradic mojí rodiny je brát dcery a vnuky na kongresy Rotary International. Plánujeme celou řadu akcí zaměřených na rodiny, aby si to mohli všich- ni opravdu užít. Musíme prosazovat cit pro to, že Rotary nesoutěží s rodi- nami, ale je jejich doplněním. Nikdy bychom od našich čle- nů neměli chtít, aby se museli rozhodovat, zda dají přednost rodině, nebo Rotary. To znamená, že musíme být ve svých očekáváních realističtí, brát vše v úvahu, když sestavujeme svůj kalendář akcí, a být připraveni uvítat děti na akcích Ro- tary na všech úrovních. Často jsou mezi těmi mladými profesionály, které Rotary potřebuje získat, aby si udrželo dynamiku servisní organi- zace 21. století, právě ti, kdo nesou nejvyšší rodinnou odpo- vědnost. Nesmíme tyto perspektivní mladé členy odtahovat od jejich rodin tím, že své aktivity budeme pořádat po veče- rech a o víkendech, kde jejich děti nejsou již vítány. Až příliš dlouho jsme omezovali přístup našich dětí a ně- kdy i našich partnerů na akce Rotary. Kolik zmarněných příležitostí to bylo! Chceme-li dosáhnout růstu Rotary a za- jistit, aby se příští generace plně zapojily do našeho úsilí, musíme využít každou příležitost k předání daru Rotary mladým lidem. Takže zkusme otevřít naše dveře dokořán a udělejme to se smyslem pro radost a s humorem tak, aby naše děti a vnou- čata měly chuť něco se dozvědět o tom, co je to Interact nebo Rotaract a o členství v Rotary. Začínejte v malém, pokud musíte – třeba tím, že některá vaše setkání budou otevřená rodině – ale přitom pamatujte na to, jak v takovém typu se- tkání pokračovat i v následujících letech. To, že přivedeme děti na akce Rotary, není jen radostná událost; je to také příležitost vystavit je reálnému světu! Ať se tento rok zapíše do paměti vaší rodiny jako nezapomenu- telný rok stále se rozrůstající rodiny Rotary ve smyslu hesla Rotary spojuje svět. ŘÍJen Dlouhodobý cíl Rotary, kterým je neutuchající boj s virem dětské obrny, určoval chod naší organizace po něko- lik desetiletí. V roce 1988 bylo epidemií dětské obrny posti- ženo 125 států a na světě bylo registrováno více než 350 000 nových výskytů choroby. Od té doby se Rotary a našim part- nerům v Globální eradikační iniciativě podařilo snížit výskyt dětské obrny o více než 99,9 % zásluhou vakcinace více než 2,5 milionu dětí, což ochránilo před ochrnutím více než 18 milionů lidí. Klíčovým slovem je zde akce, protože ještě zbý- vá hodně důležité práce, kterou musíme vykonat. Ve svých kalendářích si poznamenejte, že se 24. října (ok- tóbra) máte podívat na Rotary Online Global Update na zpra- vodajství ke Světovému dni boje s poliem. Letos budeme přenášet náš program také na Facebooku v řadě časových pásem. Navštivte stránku Rotary International na Facebooku a potvrďte tam své připojení k regionálnímu programu užitím odkazu RSVP . A pak se opravdu připojte a sdílejte ten program na sociálních sítích, k nimž jste připojeni. Tento rok bychom rádi viděli co nejvíce Rotary klubů účast- nících se akcí spojených se Světovým dnem boje s poliem kdekoli na světě. Přemýšlíte, jak na to? Pamatujte, že ke kaž- dému dolaru, který vygenerujete, přidá Nadace Billa a Me- lindy Gatesových dva další dolary. Jakmile se vám podaří nějakou akci připravit, nezapomeň- te ji registrovat na endpolio.org/register-your-event. A po- tom ji propagujte s pomocí k tomu určeného nástroje na webu Rotary, tj. World Polio Day toolkit, který je k dispozici na endpolio.org/world-polio-day. Co je ale nejdůležitější, je vědomí, že děti se už nikdy a ni- kde nebudou muset obávat setkání s tímto hrozným virem způsobujícím trvalé ochrnutí částí těla. Záleží to hlavně na nás! Pojďme dokončit to dílo! Mark a gay Maloneyovi spolu s Carolem Pandakem, ředitelem rI akce PolioPlus, uspořádali během světového kongresu rI v sydney výstup na oblouky přístavního mostu. Výnos z této akce byl použit pro podporu eradikace viru polia a zároveň akce překonala dva rekordy (té doby): na mostě vlálo nejvíc vlajek (287) a výstupu se účastnilo nejvíc lidí (340)

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 5 SePTeMBer Pevne verím, že už teraz si plánujete cestu na nad- chádzajúci Svetový kongres Rotary International. Obzvlášť nadšení sú predovšetkým rotariáni žijúci v blízkosti Tichého oceánu. Dejiskom budúcoročného kongresu sú totiž nádherné Havajské ostrovy. Potvrďte teda moje slová a ihneď sa zaregis- trujete na kongres v Honolulu, ak ste tak ešte neurobili. Priprav- te si plán, ako hodláte podporiť Nadáciu Rotary v dosiahnutí nových ambicióznych cieľov z roku 2019. Meníme život k lep- šiemu všade tam, kde pôsobíme, a to všetko iba vďaka vám. Často vám pripomíname dôležitosť dotácií poskytnutých do výročného fondu. Aj s pomocou týchto finančných darov sa svet s našim pričinením mení k lepšiemu, a to nielen vďa- ka úsiliu o trvalé vyhubenie vírusu detskej obrny. Každý druh rotariánskeho grantu sa na celom svete môže realizovať iba vďaka vašim finančným príspevkom. Mnohí z vás však nevedia o rovnako dôležitej záležitosti: o príspevkoch do záručného fondu Rotary Endowment, kto- ré zaistia našu budúcnosť. Dúfam, že budete uvažovať o vy- tvorení vlastného odkazu pre budúcnosť, ktorý môžete zhmotniť do podoby venovania finančného daru práve zá- ručnému fondu. V podstate ide o jednoduchú, no veľmi silnú myšlienku. Záručný fond Rotary podporuje programy našej nadácie v súčasnosti a hodlá tak robiť aj v budúcnosti. Stanovili sme si cieľ do roku 2025 získať 2,025 miliárd USD. Tento cieľ dosiahneme s vašou podporou. Keď tento cieľ spl- níme, budú sa diať úžasné veci. Len čerpaním ročných in- vestičných výnosov nadácia získa každoročne rok čo rok približne 100 miliónov USD na podporu rôznych druhov projektov – od tých život ovplyvňujúcich až po tie život za- chraňujúce. Dosiahnutím tejto finančnej méty zaznamenáme významný medzník, čím zaistíme podporu činnosti našej nadácie skutočne do ďalekej budúcnosti. Tento mesiac chcem vyzdvihnúť dva mimoriadne počiny. Prvý predstavím Rotary klub Taipei Roundtable. Počas inau- guračného ceremoniálu prezidenta Jeffa Lina členovia klubu vyzbierali a venovali 10 000 USD iniciatíve na ukončenie vý- skytu detskej obrny End Polio Now. K tomu druhému prišlo o niekoľko dní neskôr na dištriktovej konferencii RI dištrik- tu 3750 v Kórei. Počas slávnostného odovzdávania funkcie bolo vymenovaných šesť nových členov spoločnosti Arch Klumph Society, čím sa ich celkový počet zvýšil na osem. Blahoželám k vynikajúcej práci nového dištriktového guver- néra Yun Young-Junga! Ni hao, rotariáni! Príhovor predsedu Správnej rady Nadácie Rotary Preklad: IVaN BeLaN, pDG okTÓBer Svetový deň detskej obrny si pripomíname tento mesiac. Práve pri tejto príležitosti je nutné poukázať na ob- rovskú výzvu, ktorej čelíme. Správy z Afganistanu a Pakista- nu uvádzajú, že máme pred sebou ešte veľký kus práce. Uka- zuje sa, že detská obrna nemieni ustúpiť rýchlo ani ľahko. Tieto správy predovšetkým apelujú na nás, že naša pomoc je teraz potrebná viac než kedykoľvek predtým. Úspech si vyžaduje stabilný a vytrvalý prístup a treba mať neustále na pamäti, že náš záväzok nie je časovo obmedzený. Vytrváme až do konca, aby sme túto strašnú chorobu porazili. Vrátime život deťom a ich rodinám a obnovíme nádej v komunitách. Máme to šťastie, že v rámci Globálnej iniciatívy na vyhla- denie detskej obrny máme skvelých spojencov – vrátane Nadácie Billa a Melindy Gatesových, ktorá neustále prispie- va k vyzbieranej sume v pomere 2 : 1. Podarilo sa nám už vyhladiť divoký poliovírus typu 2 a čoskoro by mohol byť odstránený aj typ 3. V Indii sa výskyt vírusu detskej obrny už neeviduje. Celá Afrika môže byť tiež čoskoro zbavená vý- skytu tohto vírusu. Najdôležitejším faktorom v konečnom boji s prítomnosťou vírusu detskej obrny ste vy. Obyvatelia Afganistanu a Pakistanu si v posledných rokoch veľa vytr- peli. Detská obrna je pre nich iba ďalšou skúškou. Im sa vírus detskej obrny môže zdať neporaziteľný. Nie však rotariánom. Necítime sa porazení. Naopak, vnímame výzvu pred ktorou stojíme, a ako ľudia činu sa výzve postavíme. Ako to svojho času vyjadril Konfucius: „Ak je človek sta- točný, neostane stáť osamelo. Je isté, že druhovia podobnej mysle sa pripoja k nemu a podporia ho.“ Význam týchto slov je nám, rotariánom, veľmi blízky. Náš slogan „Služba pový- šená nad vlastné ja“ vlastne vyjadruje náš postoj korešpon- dujúci Konfuciovej myšlienke. Vieme, že sa k nám pripoja naši rovnako zmýšľajúci bratia a sestry z celého sveta. Spá- ja nás potreba konať dobro vo svete. Navždy môžeme zbaviť svet od tejto zákernej choroby. Buďte tí, ktorí sa o to pričinia, najmä prostredníctvom vašej neustálej podpory a štedrosti. Staňte sa súčasťou histórie! Pomôžte nám prekonať po- sledné úskalia, zdolať poslednú výzvu. Venujte svoj príspevok na endpolio.org/donate. Gary C. k. HuanG Predseda správnej rady nadácie rotary Veľkorysosť rotariánov neustále dáva môjmu životu hlbší zmysel, napĺňa ma veľkou radosťou a dúfam, že rovnako pôsobí aj na vás.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

6 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 Asi 300 000 Nikaraguajčanov má trvalý pobyt v Kostarike. Spojené štáty Greg Asimakoupoulos, člen Rotary klubu Mercer Island vo Washing­ tone, každoročne ako divák sledo­ val priebeh charitatívneho polma­ ratónu organizovaného jeho Rotary klubom. Trať behu viedla popred kostol, kde pôsobil ako hlavný pas­ tor. V roku 2010 sa Asimakoupoulos rozhodol v deň pretekov zrušiť nedeľnú rannú bohoslužbu a požia­ dal členov kongregácie, či by boli ochotní angažovať sa na tomto podujatí ako dobrovoľníci alebo ako športovci. Do charitatívnej akcie sa napokon zapojilo 200 z 300 pravi­ delných návštevníkov kostola. Keď v roku 2013 Asimakoupoulos prijal novú funkciu kaplána v domove dôchodcov, aj tu podnietil obyvate­ ľov domova, aby podporili preteky. Svojou činnosťou potvrdzuje sku­ točnosť, že „náboženské skupiny a Rotary majú potenciál spolupra­ covať a podporovať väčšiu víziu“. Nikaragua Rotary klub Ciudad Sandino spolu s komunitnou organizáciou Rotary Community Corps v Nueva Vida sa zapojili do úsilia o zjednotenie národa v krajine zmietanej politic­ kými nepokojmi. Zorganizovali mierový workshop zameraný na podporu občianskej diskusie. Troj­ dňový seminár, ktorý sa konal v novembri, viedli vyškolení mode­ rátori. Náklady klubu na realizáciu seminára predstavovali iba 250 USD. „Lektori sa podelili o vlastné skúsenosti s riešením konfliktov nenásilnou cestou pro­ stredníctvom humoru a kreativity,“ hovorí členka klubu Becca Mohally Renk. Všetkých 25 účastníkov z radov rotariánov sa zapojilo do simulácií podporujúcich a posilňu­ júcich mierotvorné stratégie a dis­ kutovali o názorných príkladoch toho, ako využívajú empatiu vo svojom osobnom živote. Ghana Rotariáni a rotarakti z oblasti Accra se pustili na místních plá­ žích do kampaně za úklid odpadků z pobřeží podél Guinejského zálivu. Na dobu pěti let se spojily Rotary kluby Accra­Spintex, Tema Meridian a Tema­Sakumono s Rotaract klubem při regionální námořní universitě (Regional Mari­ time University) s cílem zorganizo­ vat sběr odpadků podél pobřeží mezi hlavním městem Accra a městem Tema, nacházejícím se 29 km východně. V dubnu se na pláž Sakumono vypravily desítky dobrovolníků – tam místní rybáři do svých sítí pochytají obvykle více odpadků než ryb. Tato akce nejen pomáhá očistě životního prostředí a je přínosná pro rybáře, ale podle Prospera Edem Amevor­ dzieho, člena Rotary klubu Accra­ ­Spintex, přispívá i ke zvýšení turi­ stického potenciálu oblasti. ze světa Lidé v akci Text: Brad WeBer, foto: rotary kluB WarszaWa zoliBorz Překlad do češtiny: Petr JaN PaJas, PdG Preklad do slovenčiny: ivaN BelaN, PdG Spojené státy Nikaragua Ghana Polsko Malajsie

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

7 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 V Malajské federaci se vyskytuje zhruba 1 200 druhů motýlů a 33 druhů ptáků, kteří žijí výlučně ve státě Sabah. Malajsie Poté, co v červnu 2015 zasáhlo Borneo zemětřesení o magnitudě 6.0, rozhodl se Rotary klub Kota Kinabalu něco udělat na pomoc místním turistickým průvodcům, jejichž výdělek byl ohrožen, když byla hora Kinabalu na několik měsíců uzavřena turistům. Pod vedením člena klubu, Stephena Suttona, entomologa a nadšeného ochránce vzácného motýla s téměř ptačími křídly endemicky se vyskytujícího v okolí Kinabalu, zorganizoval klub školení v ornito­ logii a entomologii pro 10 místních turistických průvodců. Klub také sponzoroval první Dětský festival ptáků a motýlů v Sabahu a uspo­ řádal kursy o ptácích a motýlech pro místní obyvatele, kteří ve svých domech poskytují přístřeší turis­ tům. Klub věří, že tím přispěje k rozvoji udržitelného místního ekoturismu. Polsko za účelem podpory vzdělávacího programu o nebezpečí hrozícím lidským plodům v důsledku celého spektra zdravotních poruch způ­ sobených alkoholem (označovaných souhrnně zkratkou Fasd) pořádá rotary klub Warszawa zoliborz každoročně jazzový koncert. v roce 2019 byla hvězdou koncertu polská jazzová pěvkyně, sklada­ telka a violoncellistka dorota Miśkiewicz. Podle vládních výzkumných pramenů trpí nejméně jedno z 50 školou povinných dětí v Polsku poruchami Fasd. rotary klub War­ szawa zoliborz se rozhodl tomuto problému čelit tím, že zahájil program vzdělávání žen upozorňující na rizika spojená s konzumací alkoholu během těhotenství. klub vydal a šíří informační knížku a organizuje veřejné akce u příležitosti Mezinárodního dne osvěty o Fasd, připadající na 9. září. Facebooková stránka klubu věnovaná této iniciativě se zaměřuje na vzdělané a profesně zdatné ženy, což je skupina, kterou často jiné podobné osvětové programy opomíjejí. „Problematika poruch Fasd typu je nám blízká,“ říká členka klubu ania Markowska­kejler, neboť klub pravidelně pracuje s míst­ ním sirotčincem. ania říká, že členové jejich klubu „viděli z první ruky jaká omezení tento syndrom způsobuje“. Podle studie z roku 2014 se v Polsku narodí každý rok okolo 900 dětí s plně rozvinutým embryonálním alkoholickým syndromem – což je nejnebezpečnější a nevratný projev Fasd.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

8 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 v z p o m í n k a V pátek 9. srpna jsme se tichou vzpomínkou rozloučili s výraznou osobností, která utvářela v uplynulých třiceti letech podobu mnoha po roce 1989 obnovovaných a nově zakládaných rotary klubů a později i obnoveného československého rotary distriktu. smuteční obřad posledního rozloučení s JUdr. dobroslavem (dobrou) Zemanem se uskutečnil v Plzni, ve františkánském kostele nanebevzetí Panny Marie, nejen za účasti rodiny a přátel z rC Plzeň, ale i za účasti zástupců folklórního souboru, s nímž dobra dlouhá léta spolupracoval, a plzeňské redakce Českého rozhlasu. Uctít dobrovu památku neváhala přijet většina guvernérů našeho rotary distriktu v čele s aktuálně úřadujícím Iljou Chocholoušem a početná skupina rotariánů z německa, mezi nimiž dominoval bývalý guvernér rotary distriktu 1880 Hans schlei, který přednesl za všechny rotariány smuteční řeč. dobru s Hansem a jejich rodiny pojilo dlouholeté osobní přátelství a společně zrealizovali řadu významných rotariánských aktivit, ať už v oblasti organizační, nebo v oblasti humanitárních projektů. na otázku „Kolik kondolencí došlo poštou nebo emailem?“ dobrova dcera renata a její manžel Jaroslav Šindelář (člen rC Plzeň) s dojetím odpovídají: „desítky, nejen z Čech a ze slovenska, ale i z rakouska a dalších zemí. odpovídání na ně je náročné, ale pomáhá nám to rozptýlit bolest nad ztrátou nám nejbližšího člověka. díky za ně!“ Ivan Belan (rC Banská Bystrica) guvernér bezprostředně navazující na dobru Nedávno sme dôstojne oslávili 20. výročie rotariánskeho dištriktu č. 2240 spoločného pre Českú republiku a Slovenskú republiku. Množstvo sprievodných akcií, ktoré trvali celý týždeň, ale najmä účasť významných hostí z mnohých krajín sveta na výročnej dištriktovej konferencii v paláci Žofín vý- razne zviditeľnila význam a silu nielen Ro- tary ideálov, ale aj Rotary úspechov nášho medzinárodného dištriktu. Mne osobne tam však chýbal už len jediný človek, ktorý práve pred 20 rokmi presne na tomto mies- te po 10-ročnej náročnej príprave nového dištriktu mal najväčšie zásluhy na vzniku RI dištriktu 2240 a novodobej rotariánskej histórie v Česku a na Slovensku. Pevne som veril, že po zlepšení zdravotného stavu nášho prvého guvernéra sa pri ďalších výročiach určite stretneme. O to bolestnejšie a s hlbo- kým zármutkom som preto prijal správu, že ani pri ďalších výročiach prvého guvernéra nášho dištriktu nestretneme. Dňa 1. 8. 2019 navždy odišiel z našich radov do rotariánske- honebaveľký,srdcom,dušoua činmioddaný rotarián, ktorý svojimi aktivitami pracoval často nad svoje záujmy pre pomoc a DOBRO núdznym, DOBRO známym aj neznámym, DOBROokoliuajvzdialeným–takakotomal už aj v mene predurčené – DOBRO Zeman. JUDr. Dobroslav Zeman sa narodil v roku 1930 v Jindřichovom Hradci, kam sa vždy rád vracal. V roku 1931 sa rodina presťahovala do Tábora, kde otec pôsobil ako profesor na tamojšej reálke. Dobro už ako dieťa na začiatku II. svetovej vojny zažil prvé kon- takty s totalitou – nemeckým fašizmom. V septembri 1939 totiž Nemci zatkli jeho JUDr. DoBroslav zeman *31. 1. 1930, Jindřichův Hradec † 1. 8. 2019, Plzeň nositel vyznamenání rI za „službu nad svými zájmy“ (service above self award), první guvernér rotary distriktu 2240, člen rC Plzeň Dignitatis memores ad optima intenti

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

9 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 otca ako župného organizátora Sokola a do mája 1945 prežil vo väzniciach na Pankrá- ci, v Dachau a Buchenwalde. Po vojne sa stal otec riaditeľom táborského gymnázia, ale už v roku 1948 pre konflikt s ďalšou na- stupujúcou totalitou bol „pre nedôveru“ suspendovaný. Napriek týmto problémom Dobroslav absolvoval Právnickú fakultu KU v Prahe a na povinnú umiestenku sa dostal do Závodov V. I. Lenina v Plzni. Až po prí- chode do Plzne zistil, že sa vlastne jedná o plzenskú Škodovku, ktorá sa stala jeho osudom skoro na celý život. Tu sa spoznal so svojou manželkou Hankou, s ktorou sa roku 1957 zosobášili a mali neskoršie syna Jana a dcéru Renatu. V Škodovke na oddelení obchodnej propagácie úspešne zužitkoval aj svoje široké záujmy ešte zo štúdií – fo- tografovanie, hudbu, umenie, architektúru a najmä jazyky (angličtina, ruština, súdny tlmočník pre nemčinu, francúzštinu, talian- činu a španielčinu). Znalosť cudzích jazykov mala však paradoxne negatívny vplyv na jeho profesionálnu kariéru. Hneď po pr- vom vycestovaní s expozíciou Škodovky na medzinárodný veľtrh do Milána v roku 1957 a následným striktným odmietnutím spolupráce so Štátnou bezpečnosťou mal natrvalo zakázané akékoľvek zahraničné výjazdy. Až príchodom pražského jara ve- denie Škodovky začalo využívať jeho jazy- kové znalosti na viaceré služobné cesty. Ako člen Zväzu československých výtvarných umelcov v sekcii výstavných scenáristov bol autorom desiatok scenárov domácich a zahraničných výstav Škodovky, Mesta Plzeň a Polytechny p. z. o. V augustových udalostiach 1968 však na žiadosť Českého rozhlasu v Plzni prekla- dal a čítal do mikrofónu v šiestich jazykoch rôzne správy a výzvy. Pri poaugustových previerkach bol označený za politicky abso- lútne nespoľahlivého a preradený v práci na bezvýznamný referentský post bez nádeje na zlepšenie jeho postavenia. Preto v januá- ri 1979 odišiel zo Škodovky do Výzkumného ústavu keramiky v Horní Bříze a v Plzni, kde s rôznymi kádrovými peripetiami (nikdy nie odbornými) a politickou nedôverou prežil do januára 1990. V novembri 1990 získal prvé zahraničné kontakty a informácie o Rotary. S priateľmi sa stretol so skupinou rakúskych rotariánov, ktorí prišli do Plzne, a už v januári 1991 založili v Plzni Rotary z domova klub, ktorého bol Dobroslav Zeman Char- ter-prezidentom. Od tejto chvíle neúnavne propagoval rotariánske zásady, pomáhal pri obnove predvojnových Rotary klubov a vzniku nových klubov v celom bývalom Československu. Už v roku 1996 bol vedú- cim skupiny GSE (Group Study Exchange) z rakúskeho dištriktu 1920 na Nový Zéland. Jeho neúnavná rotariánska aktivita ho priviedla v roku 1999 na post prvého gu- vernéra novovzniknutého RI dištriktu 2240, ktorý práve v Prahe na pôde paláca Žofín inauguroval svetový prezident RI Carlo Ravizza. Nebudem spomínať a uvádzať všetky úspechy a projekty, ktoré nielen vo funkcii guvernéra stihol uskutočniť pre do- máci RC Plzeň, mesto Plzeň a celý dištrikt. Spomeniem aspoň tie, ktoré už majú trva- lú dlhoročnú tradíciu – Inter City a Inter Country meetingy v Plzni. Za svoje aktivi- ty bol ocenený aj najvyšším rotariánskym dištriktovým ocenením, Cenou Tomáša Baťu, a odznakom Paul Harris Fellow s tro- mi zafírmi. Mesto Plzeň mu v roku 2004 za „reštaurovanie rotariánskej tradície v Plzni a v Českej republike“ udelilo Pečať mesta Plzeň so zápisom do Pamätnej knihy mesta. Chcem v spomienke zvýrazniť ešte jednu jeho neúnavnú aktivitu, v ktorej som mal možnosť od samého začiatku s ním úzko spolupracovať a ktorá utužila naše veľmi dobré priateľské a rodinné vzťahy. Bol to nielen rozbeh nového dištriktu, ale aj za- loženie a vydávanie dištriktového Rotary časopisu hneď pri vzniku dištriktu RI 2240: Good News – Novinky, neskoršie pod ná- zvom Rotary Good News. Dobro Zeman, ako prvý guvernér RI dištriktu 2240, bol aj iniciátorom dištrikto- vého hesla, podľa ktorého by sa mali správať rotariáni nášho dištriktu ( inšpiráciou mu bol latinský nápis nad oknami Staromest- skej radnice v Prahe): „Dignitatis memores ad optima intenti“, čo v jeho preklade defi- nuje naše trvalé snaženie – „Súc si vedomí svojej dôstojnosti, konáme len to najlepšie“. V jeho aktivitách mu nezištne pomáhala najmä manželka Hanka, ktorá ho sprevá- dzala na mnohých cestách, ale aj výdatne pomáhala v náročnej rotariánskej agende, ktorá bola najmä v prvých rokoch nového dištriktu veľmi rozsiahla či už s ústredím RI v Evanstone, ako aj s centrálou Rotary v Zürichu. Preto pri preberaní najvyššieho rotariánskeho vyznamenania udeľovaného prezidentom Rotary International – Vyzna- menanie za Službu nad svojimi záujmami (RI Service Above Self Award) poďakoval najmä svojej manželke. JUDr. Dobroslav Zeman, PDG, síce odišiel, ale pevne verím, že pozitívny náboj jeho rotariánskeho ducha a pevného charakte- ru navždy pretrvá v jeho nasledovníkoch. Osobne aj v mojich nezabudnuteľných spo- mienkach na veľmi dobrého priateľa. Česť jeho večnej pamiatke. 1 Při smutečním obřadu stáli u rakve čestnou stráž členové rC Plzeň 2 na snímku z devadesátých let je dobra (vpravo) zachycen společně s tehdejším guvernérem rotary distriktu 1920 thomasem watzenböckem (druhý zprava) a svým pozdějším následovníkem v pozici guvernéra Ivanem Belanem (vlevo) a manželkami 3 dobra naslouchá proslovu prezidentu rI Carla ravizzi při inauguraci rotary distriktu 2240 v roce 1999 na pražském Žofíně 4 V roce 2006 hostila redakce rotary good news (dobra Zeman, andrea Vernerová a Ivan Belan) v Plzni seminář evropských redakcí oficiálních časopisů rotary 1 2 4 3

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

10 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 z domova petr Jan paJas (rC Praha City) past guvernér, doyen distriktu Vážená rodino Dobroslava Zemana, s velkou lítostí jsem přijal smutnou zprávu o tom, že vás i nás, rotariány, opustil náš všemi vážený Dobra. Přijměte, prosím, touto cestou moji hlu- bokou soustrast a také omluvu, že se osobně nedokáži zúčastnit posledního rozloučení s přítelem, kterého jsem považoval za vzor v mnohém, co činil a čím nenahraditelně přispěl k obnově hnutí těch, kdo neváhají pomáhat a sloužit, i když to není otázkou osobního prospěchu. Dobru jsem poznal teprve poté, co jsem se sám v roce 1998 přidal k pražskému klubu rotariánů. Tehdy byl Dr. Dobroslav Zeman tím uctívaným prvním guvernérem právě obnovovaného Rotary distriktu 2240 pro Česko a pro Slovensko. Věděli jsme, že to byl právě on, kdo hned na začátku devade- sátých let začal vážně hledat cesty k obnově rotariánského hnutí. Díky jeho vynikající znalosti němčiny byl tím prvým pojítkem mezi rotariány v Rakousku a Německu. Jemu náleží uznání na vznik prvních Rotary klubů v Praze a v Plzni a jejich začlenění do rakous- kého distriktu 1920. Když jsem se v roce 2003 stal asistentem guvernéra pro oblast Prahy, začalo přibývat příležitostí se s Dobrou, jak jsme jsme jej všichni směli oslovovat, se- tkávat, hovořit a konečně i spolupracovat. Myslím si, že to byla právě Dobrova překla- datelská a profesní zkušenost, co vedlo ke vzniku časopisu Good News (často jsem si to pro sebe překládal do úsměvného „Dob- rovy zprávy“). Časopis Rotary Good News se zásluhou šéfredaktora Dobry stal záhy ne- jen uznávaným mezi námi, rotariány Česka a Slovenska, ale získal i statut mezinárod- ního Rotary International časopisu, který nám regulérně nahrazuje oficiální časopis The Rotarian. Po celá dlouhá léta byl na tváři RGN znát otisk osobnosti jeho prvního šéf- redaktora a trvalého člena edičního výboru. Každý měsíc jsme v RGN mohli číst články a překlady podepsané šifrou DZ. Věřím, že za takový život se patří podě- kovat nejen samotnému zesnulému, ale i všem jeho blízkým, neboť v jejich kruhu mohl žít a pracovat do posledních měsíců aktivního života. Děkuji a budu vždy s díky vzpomínat. zDeněk mIchálek (rC Frýdek-Místek, Kopřivnice) guvernér distriktu 2018/2019 Milý Dobro, zdravím Tě tam někam naho- ru, kam podle mne patříš. Do našeho rota- riánského NEBE! Píši, abych Ti poděkoval. Poděkoval za vše, co jsem se od Tebe mohl naučit. Píšu jako člověk, který se snažil na- plňovat vizi, kterou jsi nám vytyčil. Motto, jež jsi dal do vínku našeho distriktu: „Dig- nitates memores, ad optima intenti“. Aneb doslova – Vědomi si svého důstojenství, konáme to nejlepší. Probouzení k vědomí vlastní důstojnosti a službě nad vlastní zá- jmy bylo to, oč jsem ve své guvernérské roli usiloval. Ne vždy to bylo snadné, ale když jsem byl na pochybách, vzpomněl jsem si na Tebe. Tvůj přístup, laskavost a toleran- ci, které mne vždy navedly správným smě- rem... Dodávalo mi to sílu a učilo pokoře. Píšu Ti ze Splitu, kde jsem v rámci Evrop- ské skautské konference mohl prezentovat výsledky i Tvé práce. Dohoda o spolupráci našeho distriktu se skautskou organizací, kterou jste zpracovávali s Jiřím Navrátilem v roce 2006, je stále inspirací pro skauty a ro- tariány i z jiných zemí. Podobné dohody se nyní chystají v Chorvatsku, Finsku a uvažují o nich v Irsku, Austrálii, Japonsku i USA. Díky za to! Na této evropské konferenci se hodně hovořilo o skautských ideálech a hodnotách, o osobním příkladu. Ano, Ty jsi byl pro nás všechny velkým příkladem. Příkladem k následování. Do poslední chvíle jsi naplňoval motto světového prezidenta RI Barryho Rassina – Buď inspirací! Děkuji Ti za Tvou nádhernou lidskost, profesionalitu a vytrvalost, s níž jsi postupoval za svými cíli. Věřím, že jsme se od Tebe toho mohli hodně naučit. Teď je jen na nás, jak Tvé po- selství budeme předávat dále. Předávat tak, abys na nás mohl být hrdý a byl spokojený, že bylo vyslyšeno... laDIslav Bareš (rC Praga Caput regni) egyptolog Dovolte mi, abych vyjádřil Vám a Vaším prostřednictvím i celé rodině upřímnou soustrast. S Vaším panem otcem jsem měl tu čest a radost spolupracovat zejména při přípravěpamětnídeskyproplzeňskéhorodá- ka Jaroslava Černého, profesora egyptologie v Londýně a později v Oxfordu, a z celého srdce jsem oceňoval jeho nadšení a neutu- chající elán a stejně tak i jeho rozsáhlé zna- losti a vědomosti. Lidé přicházejí a odcházejí, ale jejich dílo a vzpomínky zůstávají. A tak i Váš pan otec zůstane ve vzpomínkách mých a všech přátel z našeho RC Praga Caput Reg- ni jako člověk, který vykonal mnoho dobrého a zaslouží si být připomínán. voJtěch havránek (rC Praha City) první reprezentant českých a slovenských rotaract klubů v distriktu 1920 (později 2240) a v evropském informačním centru erIC Dobra ztělesňoval a žil ideje Rotary. Díky němu a plzeňskému RC klubu jsme se v roce 1992 stali prvními výměnnými studenty, já třebana3týdnyv oblastiNottinghamua Míra Šebestanarokv USA,kdenásRotaryvelmiin- spirovalo a vznikla myšlenka Rotaractu v Plz- ni.A byltozaseDobra,kterýbyltoutomyšlen- kou okamžitě nadšen a pomohl ji zrealizovat. A byl to opět Dobra a plzeňský RC, který nám v rozvoji Rotaractu pomáhal, umožnil nám např.zrealizovatprvnímatchinggrantmožná i na světě jako Rotaract klubu. A samozřejmě Dobra startoval i československý distrikt, já měl čest s ním začínat za Rotaract. Za dobu, co jsem s ním byl více v kontaktu, tak mohu říci, že pro Rotary opravdu žil. Jan vaněček (rC Plzeň) na přelomu století jako člen rotaractu Plzeň dobrův obětavý asistent Moje první vzpomínka na Dobru je (tuším) z roku 1996, kdy jsem se byl představit na RC Plzeň jako zájemce o krátkodobou výměnu. Po jejím uskutečnění jsem se stal členem Ro- taractclubuPlzeňa pravidelnězačaldocházet také na schůzky RC Plzeň. Tou dobou byla v Plzni zakotvena tradice úzkých vazeb mezi RC a RAC. Myšlenka Rotary mě naprosto po- hltilaa snažiljsemsebýtaktivnínejenv RAC, alei RC.OstatněčlenkouRCPlzeňbylai moje mamka Jana. To všechno přirozeně vyústilo k mé úzké spolupráci právě s Dobrou, který byl hnacím motorem plzeňského RC a ob- novení československého Rotary distriktu, a začátku velmi bohatého přátelství. Dobrův entuziazmus pro informační technologie byl nekonečný. Od snahy po výhradní korespon- denci prostřednictvím e-mailů přes editace jím pořízených fotografií až po tvorbu veške- rýchPRmateriálů.Bylomictímuv tétosnaze asistovat a pomáhat. Jak jsem znal Dobru,

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

z domova r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 11 určitě plně zrotarizuje a zdigitalizuje i nebe! Bude mi navždy chybět Dobrovo nadšení do života a pro Rotary, jeho všudypřítomný úsměv, lingvistické schopnosti a obvyklý ne- smělý dotaz: „Honzíku, neměl bys chvilku čas, já bych potřeboval jen ukázat...“, který se přirozeně změnil v někalikahodinovou debatu, kávu a praktické ukázky. mIroslav pech (rC Plzeň) prezident klubu Je to pro nás moc smutné loučit se s tak dobrým člověkem a kamarádem, jakým byl Dobra. Já jsem ve svém životě poznal hodně lidí, mám spoustu výborných přátel, ale tím víc si uvědomuji, jak moc hodnému, poctivému a hluboce lidskému kamarádovi musíme dát sbohem. Znal jsem Dobru od roku 1991 a seznámení s ním bylo pro mě šťastnou náhodou. Pracoval jsem tehdy ve Škodovce a v té době tam působila skupina amerických expertů, kteří hledali způsob, jak v nových poměrech, ve kterých se Škodovka po sametové revoluci ocitla, lépe hospodařit. V této skupině byl i generální ředitel společ- nosti STEEL WIRE, shodou okolností Čecho- kanaďan a rotarián John K. Přikryl. Já jsem jim tehdy dělal překladatele a průvodce po Škodovce, a tak jsem se s panem Přikrylem seznámil. Strávili jsme spolu několik večerů a já se od něho dozvěděl spoustu profesních, ale i jiných užitečných věcí. Když pan Přikryl odjížděl, řekl mi: „Měl by ses připojit k hnutí Rotary.Určitěbytitohodnědalo.Tadyv Plzni je pan Zeman, který tu založil Rotary club. Já ti dám pro něho doporučení a zajdi za ním.“ A tak jsem se seznámil s Dobrou a s ním i se společenstvím Rotary. Rád bych vám řekl pár slov o tom, jak velkým přínosem byl Dobra Zeman pro Rotary hnutí, a to nejen v Plzni, ale v celé České republice. Po sametové re- voluci se začalo Rotary hnutí v ČSR znovu rozvíjet. A tehdy to byl právě Dobra, který se s obdivuhodnýmelánempřidal k organizová- ní a rozvoji společenství Rotary. Plzeňským rotariánům je dobře známá historka, jak to vzniklo. V říjnu 1989 cestoval Dobra vlakem z Berlína spolu s jistým panem Slámou, který již v roce 1945 emigroval do Jižní Ameriky. Seznámili se a pan Sláma vyprávěl Dobrovi o hnutí Rotary, o kterém toho Dobra tehdy ještě mnoho nevěděl. Zůstali spolu v písem- ném kontaktu a asi po půl roce přišel Dobrovi od pana Slámy dopis, ve kterém mu poskytl kontakty na Rotary kluby v okolí amerického Bransonu, kam se tehdy Dobra chystal jako tlumočník folklórního souboru Mladina. Dobra neváhal, ve Státech navázat kontak- ty a tak do Plzně přivezl ideu Rotary. Shro- máždil skupinu aktivních lidí a 17. listopadu 1990 se konala první schůzka v Cizineckém domě, které se tehdy zúčastnili i rakouští rotariáni z Grieskirchenu a Lince, kteří pak našemu klubu, ale i ostatním nově vznika- jícím klubům ze všech sil pomáhali. Dobra se stal zakládajícím prezidentem RC Plzeň. Tehdy byl už v penzi, a tak se do práce pustil se vší vervou. Jeho organizační schopnosti, pracovní nasazení a jazykové znalosti byly obdivuhodné. Ostatně znalost jazyků – to bylo to, co jsem Dobrovi upřímně záviděl. On měl totiž jako soudní překladatel kulaté razítko na překlady z N. F . I. Š. a samozřejmě perfektně ovládal angličtinu a dobře i rušti- nu. Upřímně jsem mu záviděl jeho jazykové schopnosti hlavně proto, že já jsem se celý ži- vot pachtil jen s angličtinou a dodnes to není nic moc. V té době se náš klub podílel na řadě dobročinných projektů jako třeba získávání prostředků na potírání dětské obrny, pomoc škole pro neslyšící děti, pomoc pro domovy seniorů, shánění starších počítačů z ciziny pro naše školy a organizování výměn mlá- deže s Rotary kluby po celém světě. Dobra byl samozřejmě ve všech těchto akcích vůdčí osobností. Když byl v roce 1999 ustanoven novýspolečnýdistriktčeskýcha slovenských klubů, Dobra se úplně přirozeně stal jeho prvním guvernérem. V té době bylo také za- hájenovydávánídistriktníhočasopisuRotary Good News a Dobra, protože se v této proble- matice dobře vyznal, stál u jeho zrodu a byl po dlouhá léta jeho šéfredaktorem. Mimo- chodem,tentočasopismátakdobrouúroveň, že byl zařazen mezi 31 oficiálních časopisů, které Rotary International po světě má. Za svou obětavou práci byl Dobra mnohokrát vyznamenán. Rotariáni, kteří s ním přichá- zeli do styku, si ho velice vážili, nejen pro jeho neobyčejné znalosti, přátelskou povahu a pracovitost, ale i pro jeho ochotu pomáhat každému, komu mohl. Dobra udělal pro hnu- tí Rotary a pro jeho ideje více, než kdokoli jiný z nás. Proto se také dnes za společenství Rotary přijel s Dobrou rozloučit i stávající guvernér našeho distriktu pan Ilja Chocho- loušek. Je mi, Dobro, moc smutno, když se teď s tebou naposled loučím. Budeš nám všem chybět. Moc ti děkujeme! 5 Pro zahraniční rotariány dobra v Plzni dlouhou dobu organizoval jarní Inter City Meeting, při němž působil i jako zasvěcený průvodce 6 dobra (uprostřed) absolvoval nespočet rozmanitých jednání, při nichž mu po dva roky neoficiálně asistoval Jan Vaněček (vpravo). toto je momentka z pracovní porady k přípravě Matching grantu rC Plzeň s rC Birmingham, Usa, které se účastnil tehdejší velvyslanec Usa v Praze richard graber 7 dobra (vlevo) a Hans schlei, tehdy guvernér německého rotary distriktu 1880, představují novinářům předměty pořízené ze společného Matching grantu pro dětská zařízení a zařízení sociálních služeb v Plzni 8 dobra velmi dbal na vytváření příznivého obrazu rotary na veřejnosti. Byl proto autorem řady Pr materiálů i častým hostem v televizních a rozhlasových studiích 8 7 6 5 Čest jeho památce!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

12 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 ze světa va roky poté, co zdravotnické auto- rity prohlásily, že se nacházíme těsně před okamžikem, kdy bude tato ochromující dětská nemoc z Pákistánu vypuzena, jsme naopak jednou z posledních zemí, kde se poliu daří – přinejmenším u 58 dětí byl od letošního ledna shledán pozitiv- ním test na virus polio. To je skoro pětkrát více než minulý rok a nejvíc za jeden kalen- dářní rok od roku 2014 – nejzávažnější krok zpět bez ohledu na celosvětovou kampaň, která stojí jednu miliardu amerických dolarů každý rok. Je známo, že kolem 2 milionů domácností v Pákistánu odmítlo od dubna očkování svých dětí poté, co se začaly tele- vizními kanály, přes Facebook a Twitter šířit zvěsti o tom, že nějaké děti onemocněly po očkování provedeném ve škole ve městě Péšávar na severu Pákistánu. Podle zdravotnických autorit nebyla žádná z těchto nepříznivých reakcí nato- lik závažná, aby si vyžádala nemocniční ošetření. Ale tyto fámy oživily dlouhodobý mýtus o nebezpečí očkování prováděných v Pákistánu, který se již podařilo desetiletí trvající eradikační kampaní rozptýlit. Opozice zaměřená proti vládě Pákistánu se také snaží využít otázku očkování jako politický nástroj, kterým vyvíjí nátlak na nového předsedu vlády Imrana Chána. V prašném městě Bannu, centru chudobou postiženého okresu, kde žije více než milion obyvatel, začali například někteří obchod- níci vyhrožovat bojkotem příštího kola očko- vání, pokud vládní autority nestáhnou plány na vypsání nových daní z prodeje zboží. „Nový daňový systém pro prodejce je něco jako ekonomická smrt pro naše děti,“ říká Sálim Rehman, předseda asociace obchod- níků. „Polio virus může ochromit dítě, ale nezabije ho, zatímco naše děti budou umí- rat hladem, když se podřídíme novým daním vypsaným vládou.“ Rehman se mýlí, pokud jde o virus — ten napadá centrální nervový systéma způsobujeochrnutís možnýmiživot ohrožujícími následky. Ale jeho názor rezo- nuje v severním Pákistánu, který je již dlou- hou dobu semeništěm násilí povstalců a kde se státním institucím stále nedaří zakořenit. Tři čtvrtiny nových případů dětské obrny byly identifikovány v provincii Chajbar Paštúnchwá a v sousedícím pásmu osíd- leném místními kmeny, táhnoucím se podél hranice s Afghánistánem. Je to poslední významný koridor na světě, kterým se šíří polio. Afghánistán zaznamenal tento rok 13 případů a je jedinou další zemí, kde tato nemoc dětem i nadále hrozí. Zdravotnické autority Pákistánu se nechali zaskočit představou, že by rodiče mohli riskovat expozici svých dětí tomuto viru za účelem podpory svých politických představ. „To je snad jen žert,“ řekl frustrovaný Azíz Memon, předseda národního programu PolioPlus v Pákistánu, který je součástí úsilí charitativní organizace Rotary Internatio- nal. „Ale to jsou pouze vyděračské taktiky. Vláda se o to postará seriózně.“ Nový výskyt viru překvapil Chána, který prohlásil vymýcení polia svojí „nejvyšší prioritou“ a přistoupil k nové komunikační strategii pro boj s pověrami a nepravdami. Opírá se o podporu ze strany Nadace Billa a Melindy Gatesových, která na to poskytla 10 milionů amerických dolarů. Azíz Memon tvrdí, že vláda již vyměnila úředníky, kteří se o boj s poliem starali v okresech s nedostačujícími výsledky, a že zdvojnásobila svoje úsilí získat na svoji stranuvůdcekmenůa nábožensképředstavi- tele, z nichž někteří odsuzovali očkování jako spiknutí Západu, jímž mají být muslimové sterilizováni. Na žádost pákistánských úřed- níků údajně Facebook prohlásil, že smazal 36 účtů, na nichž byly šířeny nepravdivé informace o očkování, které „mohly poten- cionálně vyvolávat násilí zaměřené proti zdravotníkům pracujícím v terénu“. V průběhu následujícího kola vakcinace, které proběhne v listopadu, budou podle úředníků v chudých oblastech distribuo- vány dávky potravin ve snaze znovu zís- kat podporu veřejnosti. Dokud neexistuje účinná léčba dětské obrny, může být polio virus vytlačen pomocí pravidelných dávek ústně podávané vakcíny. Touto cestou byl virus vymýcen ve Spojených státech již před čtyřmi desítkami let. Globální snaha, která zahrnuje UNICEF, zahraniční dárce a mezinárodní charitativní organizace, mohutně pokročila od roku 2014, kdy byla nová infekce zaznamenána v devíti státech světa. V Pákistánu byla kampaň očkování všech dětí mladších 5 let, vedená od domu k domu, ohrožena nejistotou a nedostateč- nou autoritou vlády v některých částech státu. Jen v tomto roce zde bylo zabito pět polio pracovníků. Experti porovnávají tuto snahu s tím, co proběhlov Nigérii,o nížjsmeseaždonového výskytu v roce 2016 domnívali, že virus byl eliminován ve státě ovládaném militantním hnutím Boko Haram. Nigérie ale v minulých třech letech nezaznamenala výskyt nových případů polia a je na dobré cestě získat statut země zbavené polio viru v roce 2020. „U všech programů eradikace polio se musíme vyhnut sebeuspokojení, jakmile se blíží ke konci,“ říká Jay Wenger, ředitel programu eradikace polio při Nadaci Gates. Podle Wengera byl v Pákistánu „program dostatečně úspěšný a téměř se tam poda- řilo virus eliminovat. Pokud se podíváte na Hnutí proti vakcinaci je založeno na pochybnostech o moderním lékařství. Nepodložené zvěsti jsou rozviřovány prostřednictvím sociálních sítí. A děti postihuje nemoc, která byla již téměř úplně vymetena. Text: ShaShank Bengali, PákiStán, překlad: PDg Petr Jan PaJaS, foto: alyce henSon P Á K I S TÁ N Polio už skoro zaniklo. A pak zasáhlo Pákistán hnutí proti vakcinaci! Polio se bohužel do Pákistánu vrací a je to působením týchž sil, které způsobily rozšíření spalniček ve Spojených státech. D

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

ze světa r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 13 všechny problémy, s nimiž tam lidé zápolí, není dětská obrna tím nejdůležitějším. Tam, kde je mnoho záležitostí, jejichž řešení je důležité, se snadno občas ztratí správná koncentrace.“ Azíz Memon uznává, že Pákistán začal ztrácet potřebné soustředění na otázku polia v průběhu loňské volební kampaně, kdy byli vrcholní vládní ministři nahrazeni prozatímními vedoucími úřadu. Po kontro- verzním vítězství Chána to trvalo několik měsíců, než byli jmenováni noví národní a regionální koordinátoři polio kampaně. Chán zahájil úspornou kampaň za účelem rozhýbání zmírající ekonomiky Pákistánu a ohlásil plány na zvýšení příjmů z daní, což zatíží jednorázové podporovatele. Šáh Vazír, prezident Obchodní a průmy- slové komory Bannu, řekl, že byl jedním ze zakladatelů eradikační kampaně polio v Bannu a že osobně navštěvoval domác- nosti, aby propagoval očkování přes to, že tomu bránili militantní členové Tálibánu, kteří zaplavili celou tamní oblast. Nicméně minulý měsíc prohlásil, že jeho organizace bude příští vakcinační kolo boj- kotovat, protože předchozí demonstrativní vystoupení proti fiskální politice Chána selhala. „To je jediný způsob, jak dát najevo pro- test proti ekonomické politice vlády a jak získat pozornost mezinárodní komunity,“ řekl Šáh Vazír (60) v jednom interview. Ostatní skupiny žijící v tomto kmeno- vém území se také pokusily podmínit svoji podporu polio očkování svými politickými požadavky. Jeden kmen v Jižním Vazíristánu oznámil, že žádá vládu, aby vybudovala sil- nice spojující vesnice se školami. Jiný kmen v Severním Vazíristánu požadoval kompen- zaci za domy zničené při vojenských opera- cích proti militantním skupinám. Úředníci prohlašují, že nehodlají vyjedná- vat s takovými skupinami, ani se pokoušet o násilnou vakcinaci; chtějí se spíše spolé- hat na informační kampaň a úsilí zaměřené proti chudobě. „Doufáme, že s těmito změnami se zále- žitosti pohnou správným směrem,“ řekl Azíz Memon. „Směřujeme k nové sezóně nízké pravděpodobnosti přenosu nákazy v listopadu a v prosinci. Pokud dokážeme zrealizovat několik dobrých kol vakcinace, můžeme být schopni virus zastavit.“ Fotoreportáž z imunizačních dnů, které se uskutečnily koncem června v indickém státě Uttarpradéš. rotariáni, rotaraktoři, zdravotníci a další dobrovolníci zřídili a provozovali v této oblasti více než 1 500 imunizačních středisek.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

14 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 S V E T O V Ý K O N G R E S R I Zamilujte si Honolulu – Aloha Rotary Text: Diana Schoberg Od našej poslednej návštevy ostrova Oahu ubehli tri roky. Po celú tú dobu nás dcéra Bea nahovárala, aby sme sa sem presťahovali, keďže sa zamilovala do oceánu, zlatých pláží a perfektného počasia. Keď sa dozvedela, že sa opäť chystáme vycestovať na Oahu, silno ma objala a zvolala, že som „najlepšia, najlepšia, najlepšia mama!“ Tentoraz sme sa vydali na prieskumnú misiu v rámci príprav Svetového kongresu RI 2020 a našimi sprievodcami boli miestni rotariáni. Pláže sú pochopiteľne nádherné, no Havaj má toho viac čo ukázať. škole St. Louis v Honolulu sedí Brad- ford Ikemanu Lum a hrá na bubne zvanom ipu heke. Kanoe Cazimero zaspieva a zatancuje druhú pieseň trilógie o Pele, havajskej bohyni ohňa a vulkánov. Cazimero je domorodá Havajčanka a ex- pertka na kultúru, ktorá bude organizovať sprievodný zábavný program počas kon- gresu RI v Honolulu. Lum, Cazimero a syn nastupujúceho pre- zidenta Rotary klubu Honolulu Pau Hana, ktorého členmi sú aj Lum a Casimero, nás ďalej zavedú do letného paláca kráľovnej Emmy. Jeden z exponátov je aj úžasný plášť zo žltého a červeného peria, ktorý patril Veľkému Kamehamehaovi. Ten začiatkom 19. storočia zjednotil Havajské ostrovy do jedného kráľovstva. Lum poukazuje na to, že niektoré kľúčo- vé hodnoty havajskej kultúry zapadajú do rotariánskej koncepcie Service Above Self. Koncepcia ohana alebo vnímanie rodiny je veľmi dôležitý aspekt, či už ide o pokrvnú rodinu, pracovnú rodinu alebo susedskú rodinu. A samozrejme je tu aloha, ktorá zahŕňa lásku, mier, súcit a milosrdenstvo. Havajské ostrovy sú tak nádherné, preto niet divu, že sa tu nakrúcali mnohé filmy. Počas jazdy naprieč východnou časťou Oahu nás duo otec a syn, Tony a Joe Gedeon, čle- novia Rotary klubu Waikiki, ohurujú svo- jimi encyklopedickými znalosťami havaj- skej popkultúry. Nachádzame sa na pláži označovanej ako Turtle Beach (Korytnačia pláž) kvôli zeleným morským korytnačkám, ktoré sa tu kŕmia. Určite ich na kongrese v Honolulu uvidíte – sú súčasťou loga. Neskôr sa nachádzame v Múzeu umenia Honolulu spolu s Tinou a Christinou Bui. Dvojčatá študujú biológiu na Havajskej univerzite a plánujú pokračovať v štúdiu medicíny. Sú spolu-prezidentky Manoa Rotaract klubu na Havajskej univerzite. Pri prehliadke múzea ma zaujala havajská miestnosť, ktorá sa nezameriava ani tak na artefakty z havajskej histórie, ako skôr na havajských umelcov a ich pohľad na mo- derný svet. Spolu s ďalšími turistami sa prepletáme podľa inštrukcií audio-sprievodcu pome- dzi exponáty v Národnom pamätníku Pearl Harbor. Pamätník USS Arizona obkolesuje ponorený trup vojnovej lode, ktorá sa poto- pila za deväť minút po prekvapivom útoku 7. decembra 1941. Je to však tiež symbol sily zmierenia. Rotary kluby Pearl Harbor a Hi- rošima vytvorili v roku 1982 sesterský klub, aby pretavili jazvy po vojnových ranách do mierového puta. Pri rannom zvítaní nás pobozkali na líca Green, člen Rotary klubu Downtown Hono- lulu, a jeho priateľka Diana Doan, ktorá je členkou klubu Honolulu Pau Hana, a zavesili nám okolo krku lei, teda veniec z purpuro- vých a bielych kvetov symbolizujúci pozdrav, poďakovanie alebo uznanie úspechu či „zdie- ľanie aloha“. Green prezrádza, že hostiteľský výbor plánuje zapojiť rotariánov do výroby najväčšieho venca lei na svete, zhotoveného z papierových bankoviek ich krajín. Výťažok poputuje na podporu iniciatívy na ukončenie detskej obrny End Polio Now. Keď sme sa vrátili domov do zimného Wisconsinu, Bea mala v škole napísať pár riadkov o našom výlete. Vyzdvihla chvíle prežiarené pohodou strávené v spoločnosti úžasných ľudí. Dokonca aj moje šesťročné dieťa vnímalo, že to najlepšie, čo určite ponúknu aj na kongrese Rotary, sú ľudia, ktorých tu stretnete. ObjaVTE alOha Na hONOlulu! Zaregistrujte sa na svetový kongres rI 2020 teraz a ušetrite až 200 Usd. Poplatok za skorú registráciu je 450 Usd pre rotariánov a 120 Usd pre členov rotaract klubov do 15. decembra. registrujte sa na riconvention.org stiahnite si z tejto webovej stránky propagačné materiály, aby ste motivovali vašich kolegov rotariánov k účasti na najväčšej udalosti rotary v roku 2020. alebo si pozrite a zdieľajte lákavé video, ktoré vás dokonale naladí na svetový kongres rotary International. Prečítajte si aj viac na rotaryhonolulu2020.org zo sveta V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 15 Téma VÝMĚNNÉ POBYTY 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

16 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 téma letošním rotariánském roce budeme v našem distriktu hostit celkem 74 studentů, 30 na Slovensku v celkem 14 Rotary klubech, v Česku pak 44 studentů v 21 klubech. Stu- denti jsou ze čtrnácti zemí, nejvíce studentů k nám přiletělo z USA – 30, z Brazílie 12, z Mexika a Kanady po 5, z Ar- gentiny a Tchaj-wanu po 4, z Kolumbie 3 a po jednom z Bolívie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska a Venezuely. Současně jsou zde už od ledna 2019 čtyři studenti z Austrálie a jedna student- ka z Jižní Afriky, které od ledna 2020 nahradí stejný počet studentů ze stejných zemí. Z našehodistriktujsmedozahraničívyslali79 dětí, 46 z Česka a 33 ze Slovenska. Nejvíce jich odletělo do USA – 33, do Brazílie 10, na Tchaj- -wan 6, do Mexika 5, do Argentiny, Austrálie a Kanady po 4, do Kolumbie 3, do Itálie a Ruska po dvou a po jednom studentovi do Japonska, JižníKoreje,JižníAfriky,Bolívie,Chilea Thajska. Na letní tábory o letošních prázdninách jsme do 21 evropských a 9 mimoevropských zemí vyslali z celého distriktu 112 dětí (Česko 81, Slovensko 31), recipročně jsme uspořádali dva tábory v Česku (32 účastníků ze zahraničí), specializovaný Handicamp v Česku s 10 účast- níky a dva tábory na Slovensku (29 dětí). V roce 2019 se rodinných výměn zúčastnilo 19 studentů. Z toho 11 jich bylo z Česka a 8 ze Slovenska. Vždy tři byli v USA, Kanadě a Brazí- lii, po dvou ve Francii, Mexiku a na Tchaj-wanu a po jednom v Itálii, Jihoafrické republice, Ar- gentině a Německu. Kromě dvou byly všechny výměny reciproční, do našeho distriktu tedy přicestovalo 17 zahraničních studentů. Rodin- ná výměna není striktně omezena školními prázdninami, a tak se k těmto počtům přidají na konci roku ještě další studenti, např. Jan z Liberce plánuje cestu do Austrálie a mladý Pedro z Brazílie prožije Vánoce na Slovensku. V Ý M Ě N N É P O B Y T Y Statistika JarOMír Barák (rotary klub třebíč) předseda distriktního výboru výměny mládeže V rOk PlNÝ sluNce Byla to obrovská zkušenost. samo- zřejmě, ne vždy bylo všechno fajn a zábava. Zažila jsem dny, kdy jsem se s nikým nechtěla stýkat a hrozně jsem chtěla zpátky domů. Pak však vždy přišel okamžik, kdy jsem na všechno špatné zapomněla a cítila jsem se šťastná. díky těmto okamžikům a spoustě pro jiné nepodstatným detailům jsem si celý rok moc užila. než jsem odjela, slyšela jsem názory jako: „to bude zbytečně ztracený rok ve škole.“ ano, rok je dlouhá doba, ale stálo to za to. Získala jsem něco jiného. Přátele. rodinu. Zemi. novou kul- turu. takže ne, nepovažuji to za ztracený rok. Magda Mikulecká, rc klatovy Argentina D4905 V téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 17 rOk V TreNkách Na Pláži Bunbury je středně velké město v Západní austrálii zhruba 2 hodiny od hlavního města Perthu. 90 % obyvatel Západní aus- trálie žije na pobřeží, takže pokud pojedete na výměnu tam, budete mít pravděpo- dobně pláž v dochůdné vzdálenosti od domu. díky poloze na jižní polokouli mají australané léto v prosinci. to znamená, že Vánoce ve 40 stupních na pláži se pro mě minulý rok staly realitou. stejně tak nový rok, Velikonoce, oslava narozenin a mnoho dalších událostí. nicméně výměna není jenom o zábavě a zážitcích. rok v zahraničí může být místy těžký, protože jste sám bez rodiny a ze začátku i přátel na druhé straně světa, kde ani pořádně neznáte jazyk. Když se ale dostanete přes těžké chvíle, tento rok se stane tím nejlepším ve vašem životě! a koneckonců: kolik Čechů může říct, že strávili rok na australské pláži s nejlepšími lidmi ze všech koutů světa! Myslím, že moc ne a já to mohu říct jen díky rotary! děkuji! TOMáš VeselÝ, rc Písek Austrálie D9465 žiVOT V JedNOM rOku, kTOrÝ TrVá ešTe dlhO PO JehO skONčeNí Zvláštnosťou bolo, že sa naozaj takmer každý usmieval. a tí, ktorí sa neusmievali od ucha k uchu alebo sa s vami nezačali len tak „randomne“ rozprávať, neboli aus- trálčania. to ma potom naozaj sklamalo, keď som sa vrátila na slovensko. neviem, čím to je, ale naozaj sa mi zdá, že my slo- váci nie sme až tak priateľskí. Ich humoru som prvých 6 mesiacov vôbec nerozumela, ale myslím si, že so mnou väčšina výmen- ných študentov v tomto bude súhlasiť. austrálčania sa neboja ich gigantických pavúkov, hadov... na to som si musela tak- tiež zvykať. na diaľnici v austrálii nájdete mŕtve kengury každých 100 metrov a za celý rok som ich legendárnu frázu „gday mate“ alebo „goodday“ určite vypočula viac ako tisíc krát. MarTiNa Múdrá, rc košice Austrálie D9830

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

18 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 téma ONe Year, reallY? nikdo kromě nás, výměnných studentů, si nedokáže představit, jak hrozně rychle ten čas letí. Přijedete do svého nového domova a najednou jste znovu na letišti a loučíte se se svou host-rodinou a přemýšlíte nad tím, kdy je asi znovu uvidíte. nastupujete do letadla a najednou přistáváte zpátky doma, tam, odkud jste před rokem celí vystrašení odlétali. Vidíte znovu svoji rodinu a je to nepopsatelný pocit a v ten moment si můžete říct zvládl/a jsem to! otázkou ale je, zda se ještě někdy budete cítit jako doma, když teď máte domovy dva? Tereza čePelkOVá, rc Trutnov Brazílie D4651 cO Mi VÝMĚNa dala? do Brazílie jsem přijela jako malá holka, která se všeho bála a nechtěla zkoušet nové věci. Poznala jsem skvělé lidi, se kte- rými jsem to fakt já, a z dříve celkem negativní amálie se stala pozitivní holka, která si užívá život. nelituji ničeho, sice jsou věci, které bych možná trošku pozmě- nila, ale to bych pak nebyla tam, kde jsem teď. Výměna v Brazílii mi toho dala tolik, že se to ani nedá popsat. Poznala jsem samu sebe, poznala jsem spoustu úžas- ných lidí, novou kulturu, poznala jsem, co to opravdová radost ze života je, co to je žít život na 100 %. aMálie MalečkOVá, rc český krumlov Brazílie D 4640 rOk sNOV svojich 338 dní som strávil na juhu Brazí- lie v Curitibe. Môj rotary dištrikt patril v Brazílii k jedným z najväčších a najlep- ších. najväčší preto, lebo nás bolo 60 inbounds v jednom meste. Boli sme veľmi dobrá skupina, ktorá si rozumela vo všet- kom, a vždy sme sa vedeli dohodnúť bez- problémovo. Vždy si pre nás pripravili akcie (za celý rok som ich mal 20 povin- ných a vyše 20 nepovinných), na ktoré sme všetci chodili, lebo vždy tam bola zábava a odchádzalo sa z nich vždy neskoro večer. OliVer Berecz, rc Poprad Brazílie D4730

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 19 aBsOluTNí sMršť POciTů Během posledního týdnu před odletem na výměnu se mi vystřídaly asi všechny nálady. Brečela jsem, smála se, dělala kraviny. chci odjet? Nechci odjet? Měla jsem neskutečnou touhu si konečně tenhle sen splnit, ale dostala jsem strach. co když ztratím kamarády a všechno, co mám doma? Po příletu do Brazílie jsem pořád měla strach. ale ten se postu- pem času vytrácel a přešel v absolutní štěstí. Bylo to jak na horské dráze, ale stálo to za to. Milionkrát to stálo za to! VerONika MíkOVá, rc Tábor Brazílie D4650 hlaVOu dOlů Za celý rok u protinožců jsem toho zažila víc než za celý svůj život. Po obličeji se mi prošla žába rosnice, skončila jsem v míst- ních novinách po boku nejrychlejšího muže světa, chovala jsem si klokánky a krmila koalu, kolem krku si mi hověl obrovitánský hroznýš, zažila jsem propocené Vánoce se santou ve 40 stupních, postavila jsem si sněhuláka z písku, sjela pár vln na surfu, při jízdě na vodním skútru mi před hlavou proletěl delfín, spatřila jsem vyskakující velrybu, byla na koncertu red Hot Chili Peppers, plavala se žraloky a rejnoky, strá- vila 10 000 km v autobuse a 23 dnů ve stanech při cestování po austrálii, koupala se pod 15stupňovým vodopádem, potá- pěla se u Velkého bariérového útesu, slezla Harbour Bridge a hlavně – poznala jsem tolik milých a přátelských lidí, kteří se mi vryli do srdíčka. aNiTa žOuželkOVá, rc Prostějov Austrálie D9670

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

20 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 téma uPrOsTřed NičehO Už na prvním meetingu při prvním předsta- vení výměny s rotary nám bylo řečeno, že pokud si vybereme státy jako Usa nebo Kanadu, s velkou pravděpodobností budeme v malém městě „uprostřed obilí“. Při výběru Kanady jsem toto měla v mysli, ale netušila jsem, jak to bude vypadat v praxi. rok uprostřed ničeho měl silné i slabé stránky, určitě by to nebylo pro kaž- dého. Já jsem ale byla se svou exchange neskutečně spokojená a už se nemůžu dočkat, až se do severního ontaria vrátím. VikTOrie FraTričOVá, rc Ostrava Kanada D7010 iNdická ráNa občas, když jsem neměla školu, jsem si ráno přivstala, vzala si foťák a vyrazila do ulic fotit běžné indické ráno. Město se začalo probouzet. Vozily se noviny a mléka se dávala lidem před domy. Ulice se začaly zaplňovat tuk-tuky a motorkami s lidmi jedoucími do práce. tržnice se začaly otevírat. Ženy pletoucí ozdoby do vlasů z květin a malující kolam před vcho- dovými dveřmi. atmosféra je úplně jiná než odpoledne. není to ráno, jako když vstanete ve vašem městě, je to ráno, jako když se probudíte v Indii. Marcela BurgrOVá, rc Prostějov Indie D3201 highlighTY MOJeJ VÝMeNY V BOlíVii Každodenný bolívijský život bol veľmi zau- jímavý a iný. od nosenia školských unifo- riem cez bežné cesty autobusom až po krájanie torty. Každému z vás by som priala, abyste to zažili. Bolívia mi veľmi chýba, ale všetko, čo som na výmene zažila a čo som sa naučila, mi už nikto nikdy nevezme a navždy budem mať každý jeden moment uložený v srdci a nikdy na to nezabudnem! NaTálie čižMárOVá, rc košice Bolívie D4690

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 21 iNdie? Tak TO V žádNÉM PříPadĚ! Toto byla slova mé babičky, když jsem jí oznámila svůj výběr země, do které jsem nakonec odjela. Přizpůsobit se bylo snad jediným možným způsobem, jak přežít. V zemi, jako je indie, nemáte šanci se i za tak dlouhou dobu, jako je rok, naučit (alespoň o svém nejbližším okolí) tolik, abyste se mohli považovat za něco jako „místního“. Budete svědky bezpočtu svátků, tra- dicí, jídel, způsobů oblékání aj., které se neliší jen stát od státu, jak byste možná před- pokládali. Musíte být tedy připraveni na to, že se vše neustále mění, a nepanikařit. i u dvou domů stojících vedle sebe je velká pravděpodob- nost, že jejich obyvatelé budou mluvit rozdílnou řečí, slavit jiné svátky, vařit jiné jídlo apod. Pokud se tedy v takové situaci ocitnete, zbývá jen jediné: všemi svými silami se vynasnažit zapama- tovat si alespoň ta nejzáklad- nější pravidla a nikoho neura- zit. za ten rok jsem lezla po himálajích, udělala nespočet chyb, získala spoustu nových přátel, naučila se v indii pře- cházet ulici, cítila jsem se hůře, ale i lépe než kdy před- tím a na své narozeniny se dokonce koupala v posvátné řece ganze. kaTeřiNa laNgrOVá, rc Brno city Indie D3201

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

22 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 téma ázia – ísť, či Neísť? Vybrala som si áziu a skon- čila v meste, ktoré samo osobe má väčší počet obyva- teľov ako naša republika, v hlavnom meste Japonska – v Tokiu. a ak mám povedať jednu vec, toto rozhodnutie som ani raz neľutovala. a to som si tam zažila svoje. Mala som tam nespočetne veľa zlých a ťažkých chvíľ, za ktoré nemôžem byť viac vďačná. Všetky tieto momenty ma tak moc posunuli ďalej a vďaka nim sa zo mňa stal 100krát silnejší a ambicióznejší člo- vek, ktorý si vážne ide za tým, čo chce. a myslím, že na to mala dosť vplyv aj japonská kultúra a ich spôsob života. každému odporúčam vyjsť zo svojej „comfort zone“ a urobiť niečo, nad čím by ste nikdy ani nepremýšľali. skúste áziu, pretože je to niečo, čo pravdepodobne nikdy v živote nezažijete. laura PasTVOVá, rc Nitra harmony Japonsko D2580

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 23 The True NOrTh exPerieNce Moju výmenu v Kanade som strávila v meste thompson, ktoré sa nachádza v prériách v strede Manitoby. Mesto je viac menej izolované a dostať sa tam trvá pri- bližne 8 hodín jazdy autom z winnipegu. no práve vďaka tomuto som mala možnosť spoznať typický život na severe. Kanadský školský systém mi prišiel jednoduchší v porovnaní s tým našim slovenským. Počas 4 rokov strednej školy je potrebné mať minimálne 30 kreditov na jej ukončenie, pričom 1 kredit sa rovná 1 predmetu. Mne osobne sa páčila možnosť zostavenia si rozvrhu podľa mojich záujmov a tak som študovala predmety ako napríklad psycho- lógia, anatómia, alebo global issues, ktoré na mojom gympli neboli. Čo mi však až tak nevyhovovalo, bolo, že každý deň som mala ten istý rozvrh. Možnosť vycestovať na rok a spoznať kultúru inej krajiny mi otvorilo obzory a pripravilo ma to na ďalšie kroky v mojom živote. našla som ľudí, ktorých môžem považovať za rodinu. som si istejšia v rozhodnutiach, ktoré robím. Viem fungo- vať samostatne v každej situácii. Za toto všetko ďakujem jedine rotary. dOMiNika MeNdelOVá, rc Martin Kanada D5550 rOčNÝ VÝMeNNÝ POBYT V kOluMBii nebol to najľahší rok môjho života, to určite nie, ale na 100 % to za to všetko stálo. Bolo mi smutno, plakal som, ale nie iba za slovenskom, ale aj za Kolumbiou, keď som nakoniec odišiel. nemôžem pove- dať, že to odporúčam každému. ale poviem toto: keď máš rád dobrodružstvá, nebojíš sa komunikovať a vyjsť zo svojej komfort- nej zóny na to, aby si našiel nových kama- rátov, aby si zažil skúsenosti, na ktoré budeš ešte dlho pamätať, a aby si našiel druhý domov, tak výmenný pobyt s rotary je presne pre teba. nemusíš ísť do Usa alebo do anglicka. nie že by to bola nuda, ale Kolumbia je 100krát zaujímavejšia. Možno si myslíš, že niečo nie je možné, ale v Kolumbii to možné vážne je. som veľmi vďačný rotary, že som túto krajinu mohol bližšie spoznávať. nikdy na to nezabud- nem. Marek čech, rc košice classic Na JaPONskO NikdY NezaPOMeNu Většina lidí, když slyší „Japonsko“, si před- staví sushi, samuraje, a šílené výmysly, nad kterými občas zůstává rozum stát. a i když tohle všechno k Japonsku patří, je toho pořád dost co objevovat. a právě tohle „objevování“ bylo náplní mého roč- ního výměnného pobytu. Za tento rok jsem se hodně změnil. Jsem teď mnohem sebe- vědomější, ujasnil jsem si, kdo jsem a co chci dělat v budoucnosti. Poznal jsem spoustu skvělých lidí a získal přátele na celý život. navíc mám plno vzpomínek, které nikdy nezapomenu. TOMáš sOukuP, rc Ostrava international Japonsko 2770

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

24 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 téma NeJPřáTelšTĚJší zeMĚ sVĚTa Mexiko, to není jen tequila, drogy, kaktusy a sombrera. Mexiko je úžasnou zemí plnou kultury, tradic, výborného jídla a pohody. Když jsem všem svým blízkým a kamará- dům začala říkat, že bych ráda odjela na rok do Mexika, všichni se na mě divně kou- kali a ptali se na to stejné, proč zrovna tam? Vždyť tě tam přece zabijou, unesou tě a určitě budeš pašovat drogy, znělo od většiny. a já se jim vlastně nedivím, tady v evropě se o Mexiku opravdu mluví jako o jedné z nejnebezpečnějších zemí, ale už se nemluví o všech jejích krásách. ten rok byl šílený, krásný, těžký, úžasný, nejlepší. Každý večer se mě hostitelská rodina ptala na jednu a tu samou otázku: „estás contenta?“ neboli v překladu: „Jsi šťastná?“ a já jim vždycky říkala, že ano, protože oni mě dělali opravdu šťastnou. a proto nevěřte stereotypům a jeďte se o tom raděj přesvědčit sami. Pro mě to byl ten nejlepší rok v nejkrásnější zemi s nej- přátelštějšími lidmi. ne nadarmo je totiž Mexiko bráno za nejpřátelštější zemi na světě! zuzaNa MikOVá, rc Prague international Mexiko D4170 akO BOlO a akO Bude stále nemôžem uveriť tomu, že som strá- vila mesiace v krajine na druhej strane sveta a úspešne som to zvládla. napriek počiatočnému strachu ma výmena naučila mnohým veciam. Cítim sa samostatnejšie a pristupujem k nepoznaným situáciám s väčším sebavedomím. Verím v to, že to, čo mi Kolumbia dala, ešte dlho zostane. Predsa je to zážitok na celý život. Pravdaže nebolo mi všetko jedno, boli dni, kedy by som sa radšej hneď vrátila na slovensko k mojim kamarátom, guľášu a kompletnej voľnosti. som však rada, že som tak nespravila, pretože aj napriek tým ťažším dňom to bol nezabudnuteľný rok, ktorý navždy ostane v mojom srdci. som šťastná, že som mala možnosť ísť na výmenu. dala mi veľa do života a odporú- čam každému zažiť niečo také. Tereza širáňOVá, rc Martin Kolumbie D4281

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 25 rOk V kOreJi BOhužel NeNí JakO TV draMa Moje výměna určitě nebyla jako nějaké zamilované korejské drama. napoprvé to byl opravdu šok. Všude vysoké paneláky, rušné cesty, obchody hrající velmi hlasitou hudbu. Jako v jiném světě jsem si připa- dala, když jsem se byla podívat s mojí host rodinou v městečku Kjongdžu, které je známé svými starými chrámy, hřbitovy králů a trhem s tradičním jídlem. Prakticky jsem chodila z jednoho extrému do dru- hého, ale pokud bych celý pobyt shrnula pro sebe, tak jsem si rok žila svůj sen. VerONika Wieser, rc Praga ekumena Jižní Korea D3661 MôJ rOk V rusku chvíľu som sa v Jekaterin- burgu cítila ako doma, keď som zistila, že električky tam jazdia ešte z bývalého česko- slovenska. do školy som cho- dila veľmi rada. Vďaka ústre- tovému vedeniu som si mohla ku povinným predmetom doplniť matematiku. Verím, že mi to pomôže v ďalšom štúdiu. V rusku sa chodí do školy aj v sobotu, na druhú stranu sú už v júni doma a majú tri mesiace prázdnin. cez zimu bolo v Jekaterin- burgu chladno, niekedy takmer –40 °c. Podľa domá- cich však bola teplá zima. Počas pobytu som absolvo- vala taktiež väčšie výlety s ostatnými výmennými štu- dentmi do Petrohradu, Moskvy, Veľkého Novgorodu, Tallinnu, štokholmu, helsi- niek, soči. ak máte radi bielu zimu, chcete sa naučiť nový jazyk, spoznať nových ľudí, tak rozhodne odporúčam ísť do ruska. adela BalalOVá, rc žilina Rusko D2220 cesTa za OceáN, kTerá Ti zMĚNí sVĚT Když jsem přiletěla do Cali, města, kde jsem svou výměnu trávila, byla jsem tichá a vystrašená a hrozně nervózní. neuměla jsem skoro nic říct španělsky, ale tuto bariéru jsem díky mým úžasným host rodi- čům rychle překonala. na poslední večeři s nimi jsme vzpomínali, jaké to bylo, a kaž- dému nám došlo, že jsme si do sebe vzali kus toho druhého. Když se ohlédnu za celým rokem, který jsem strávila v Kolum- bii, mám slzy v očích. neříkám, že to byl nejlehčí rok mého života. ale naučila jsem se plno věcí jak sama o sobě, tak o světě celkově. Člověk má na výměně plno času přemýšlet nad různými věcmi a tím, že poznáme novou kulturu a nové lidi, se mění i naše osobnost, priority a požadavky. haNa JerhOTOVá, rc české Budějovice Kolumbie D4281

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

26 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 téma rOk Ve Vedru s chilli Minulý rok jsem strávil v thajsku, které jsem si vybral, protože je tam teplo, v čemž mě rozhodně nezklamalo. V thaj- sku mají tři roční období: teplo, chladno a deštivo s tím, že teploty v chladném období se pohybují průměrně kolem 35 °C. Jinak je tam i velmi dusno a občas tak zne- čištěný vzduch, že přijdou všichni do školy s rouškou. V mé oblasti suphanburi se v podstatě pouze pěstuje rýže, takže ať jdete, kam jdete, narazíte na rýžové pole. I přesto, že v thajsku jsou velmi přísná a složitá společenská pravidla, líbilo se mi tam. Pokud se tam plánujete podívat, počítejte s tím, že všechno bude jinak, než jste zvyklí a než si představujete. MaTĚJ BrOž, rc Praha staré Město Thajsko D3330 šialeNsTVO, aleBO NaJlePšie rOzhOdNuTie? Výmena nie je dovolenka, ako si mnohí myslia. Výmena je jedna veľká škola do života, inak povedané je to edukácia, ktorú vám dá len sám život a nikto iný. spoznal som novú kultúru, nových ľudí, získal priateľov na celý život, pre- cestoval veľký kus sveta, krá- čal po chodníku slávy, navští- vil alcatraz, lovil ryby na aljaške, hádzal si loptu na kôš v NBa Trail Blazers aréne a našiel nový domov... ale hlaVNe sOM sPOzNal seBa saMÉhO! MaTeJ dzurilla, rc spišská Nová Ves USA D5100

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 27 téma PrOč Na TchaJ-WaN? tchaj-wan není Čína. Má vlastní vládu, měnu i armádu. ačkoliv je ostrov podobné velikosti jako Morava, žije na něm 24 mi- lionů lidí. Má nádhernou přírodu a dlouhou a bohatou kulturu a historii. Je to také jediná země na seznamu výměnného pro- gramu rotary, kde se lze naučit čínsky. Čínština je poměrně složitá, ale zato se jedná o jeden z nejdůležitějších i nejhez- čích jazyků. dalším důvodem jsou lidé. tchajwanci jsou velice přátelští. Zapome- nout nemohu ani na vynikající jídlo. tchaj- wanská kuchyně je velmi pestrá, tvoří ji spousta zeleniny, ale také maso, mořské plody nebo tofu. Můj rok na tchaj-wanu byl nezapomenutelný a vřele doporučuji. PeTra MalčekOVá, rc Praha staré Město Tchaj-wan D3470 rOTarY YOuTh exchaNge Mi sPlNilO dVa úžasNÉ sNY Na svoj výmenný pobyt som nešiel s veľkými očakáva- niami. ani som nečakal, že sa mi počas roka splnia dva sny, ako klaviristovi hra v orches- tri a precestovať západnú časť spojených štátov. MaTúš kiaNička, rc žilina USA D6970 TaiWaN, číNšTiNa a hOkeJ?! Ľudia na taiwane sú veľmi ohľaduplní a veľa ľudí vie hovoriť anglicky, takže som zo začiatku nemal problém. nekončiace konverzácie, hľadanie si nových slovíčok a fráz v slovníku a poučenie sa z chýb ma posúvali v čínštine dopredu. Veľmi dôležité je odpovedať slovíčkom áno, ktoré vám otvorí dvere k toľkým aktivitám, že uvidíte taiwan z trochu inej perspektívy. tiež je dôležité si udržovať dobrú náladu a úsmev na tvári. Bol to úžasný rok na mieste, ktoré sa stalo mojím druhým domovom. Výmena je niečo, čo sa nedá opísať slovami. treba to len zažiť. Prišiel som iný, vyspelejší, krajší, ale hlavne s pocitom, že rozhodnu- tie ísť na výmenu bolo to správne. daVid zeTOcha, rc Malacky Taiwan RYEMT

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

28 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 téma 1 rOk Na VÝMĚNĚ NeBO 2 rOkY Na VOJNĚ Výměna je jako ponoření se pod hladinu a snaha o to pla- vat co nejdál, poznávat novou kulturu, zvyky a tradice, jazyk, každodenní život, chování lidí. Být pro jednou cizincem a uvědomit si, jak maličcí ve skutečnosti jsme, ale zároveň sbírat potřebné sebevědomí a s touto neleh- kou situací se vypořádat. udělat velký krok v procesu dospívání. gaBriel PTák, rc Písek USA D5160

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 8 29 ako každý rok, když mi to pracovní či rodinné povinnosti dovolí, doprová- zím naše nově příchozí zahraniční stu- denty na jejich první společný mítink. Kolem stovky mladých lidí ze všech koutů naší planety tvoří kakofonii hlasů, kterou občas zvládne jen otrlý jedinec. také je to místo, kde se právě tací otrlí jedinci, dlouhodobě se studenty pracu- jící, setkávají a vyměňují si zkušenosti, nápady a i na tu hruškovici nebo, nedej bože, borovičku vždycky dojde. tam jsem se letos potkal s Blaženkou, dobrou duší našeho ryLa programu. Když jsme se náležitě přivítali, tak v zásadě jen tak mimochodem mi dává knižní záložku, kterou její klub pomohl vytvořit. Je to záložka pozitivního myš- lení. strkám ji do kapsy, jenom abych ji vzápětí vyndal. Čtu a tak trochu zírám. Je na ní 16 otázek, 8 na každé straně. a začíná to otázkami: „Co mi dnes udě- lalo radost?“, „Kdo mě dnes potěšil?“ anebo „Co mi dodalo energii?“ Pomalu mně dochází, že v zásadě na všechny otázky mohu odpovědět, že toto setkání. dochází mi, že ani tak nejezdím podpořit studenty, jako si sám sobě dobít baterky a nasosat něco z té pozitivní energie, která tam vládne. občas potřebujeme trošku popostrčit, aby nám některé věci došli. takže Bla- ženko, děkuji moc a vám vše ostatním přeji, aby i vy jste se někdy připojili a naladili se na tuhle pozitivní vlnu. a ta záložka? ta půjde do mé peněženky, abych se na ni občas podíval a došlo mi, co je důležité. Záložka, kterou byste neměli založit J a k T O V i d í M J á GeorGe J. PoDZIMeK Předseda redakční rady a předseda výboru pro Public image a weB J VerY WiscONsiN Když jsem se dozvěděla, že jedu do spojených států, představovala jsem si slunečnou Kali- fornii nebo legendární new york. o pár měsíců později jsem se ocitla na středozápadě upro- střed kukuřičných polí státu wisconsin. Po tom, co se mě první večer můj counselor zeptal, jestli mám ráda country, a skoro za každým rohem se pásla kráva, chtěla jsem nasednout na zpáteční letadlo. teď jsem doma a wisconsin mi občas chybí tak moc, že bych klidně šla i na country concert, jenom abych tam mohla strávit jeden den. MagdaleNa BurdkOVá, rc Praga ekumena USA CSRYE dOBrOdružsTVá z alJaškY rok som strávil v najsever- nejšom a podľa mňa aj v naj- krajšom štáte v amerike. Každý jeden deň bol iné dobrodružstvo a neopakova- teľný zážitok. Počas mojej výmeny som zažil také veci, o ktorých sa mi doma ani nesnívalo. Lietať si ponad oceánmi a horami v malič- kom lietadle, kempovanie na miestach, na ktoré nikto predtým nevkročil, kúpať sa vonku v –25 stupňoch a to ani nie je všetko. Ľudia na aljaške boli veľmi aktívny a veľa športovali, takže sme málokedy sedeli doma a nič nerobili, aj keď v zime tam je svetlo asi tak 6 hodín a zvy- šok dňa je tma. Buď sme lyžovali, chodili sa niekam prejsť, do hôr, do mesta. adaM szaBó, rc Bratislava international USA D5010 TraiN TOur FrieNds FOreVer Poslední měsíc své výměny jsem prožila na výletě pořá- daném mým hostujícím mul- tidistriktem. Během 27 dní jsme vlakem objeli 11 míst napříč spojenými státy, zís- kali spoustu zážitků a přede- vším přátelství na celý život. nejlepší vzpomínku z celé tour mám na jedno nezapo- menutelné odpoledne, kdy jsme šli na břeh řeky, malo- vali si na obličeje vlajky svých zemí, poslouchali hudbu, trávili čas pospolu, užívali si krásnou golden hour a ještě krásnější západ slunce. Všichni jsme v tu chvíli byli veselí, měli se rádi a uvědomovali si štěstí, že jsme mohli strávit rok ve spojených státech, a divili se kráse světa. alžBĚTa zezůlkOVá, rc Brno USA SCANEX

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

30 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 z domova onkrétně se vždy jedná o menší sku­ pinu 4–5 účastníků, vedených zku­ šeným rotariánem, která navštíví jinou zemi (primárně v Evropě) na dobu dvou týdnů, aby získala zkušenosti ve svých povoláních. Nejedná se o prázdniny nebo dovolenou, ale o pobyt v rodinách rotariánů, při kterém jsou účastníci během pracovních dnů aktivně zapojeni do chodu místních firem nebo institucí a o víkendu mají také možnost kulturních aktivit. Poté, co v loňském roce pobýval v našich klubech VSE tým britského Distriktu 1210, absolvoval letos ve dnech 13. až 28. dubna plánovanou výměnnou návštěvu i náš první VSE tým, a to ve složení Barbora Němcová (novinářka, sponzorský klub RC Plzeň), Jan Mlčák (právník, sponzorský klub RC Jindři­ chův Hradec), Jonáš Kříž (učitel a novinář, sponzorský klub RC Prague International) K V S E První zkušenosti s Vocational Study Exchange Text: Josef Podstata Hnutí Rotary bylo vždy aktivní ve výměnných programech (GSE, Youth Exchange atd.). Relativně novou aktivitou, iniciovanou před nedávnem britským Distriktem 1210, je Vocational Study Exchange (lze přeložit jako Profesní studijní výměna).

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 31 a SamuelSchlarmann(specialistaonlinemar­ ketingu,sponzorskýklubRCNitraHarmony). Distrikt 1210 zahrnuje tři hrabství u Birming­ hamu (Shropshire, Staffordshire a West Mid­ lands) a jako zakladatel programu VSE má nejvíce zkušeností, které dokonale zúročuje při organizací opravdu nabitého programu, a to jak pracovního, tak volnočasového. Členové našeho týmu podnikli – ať už společně či dle svých profesí každý zvlášť – mj. exkurze do tří novinových vydavatel­ ství a tiskáren (Shropshire Newspaper Ltd., Express & Star Wolwerhampton, Dudley News), rozhlasové stanice BBC Radio Stoke a návštěvnického centra BBC v Birmingha­ mu, městského archivu v Dudley, právních kanceláří a soudních stání ve Staffordshire, lokálního pivovaru v Lymestone, prohlídku zákulisí a večerní představení v New Vic Theatre ve městě Newcastle­under­Ly­ me anebo golf s distriktním guvernérem. Protože termín pobytu zahrnoval shodou náhod Velikonoce, zbylo dost času i na ne­ pracovní aktivity, z nichž nejemotivnější byla návštěva National Memory Arboretum a velký dojem zanechaly výlety do částí oblasti Distriktu 1210 známých jako mís­ ta narození anglické průmyslové revoluce (obrovský skanzen Black Country Living Muzeum, výlet historickou parní soupravou Severn Valley Railway nebo prohlídka do­ dnes fungující keramické továrny Burleigh Middleport Pottery). Naprosto unikátním zážitkem pro všechny pak byl společný piknik rotariánů na speciálních překážko­ vých dostizích Point to Point v Sandonu, kde soutěží pouze koně, kteří se v sezóně účastnili honebních jízd se psí smečkou. VSE tým našeho distriktu se také bě­ hem čtrnácti dnů postupně zúčastnil čtyř večerních a jedné ranní klubové schůzky, úspěšně se prezentoval na distriktním shro­ máždění Distriktu 1210 a v kompletním slo­ žení absolvoval i téměř hodinový rozhovor v internetovém vysílání Rotary Radio UK. Lze říci, že program Vocational Study Exchange je velmi úspěšný a demonstruje sílu, kterou Rotary pomáhá měnit životy druhých. Letošní účastníci z našeho Ditrik­ tu 2240 se shodli na tom, že šlo o nezapo­ menutelnou zkušenost, která jim rozšířila profesní znalosti a dovednosti a zřejmě přinesla i dlouhodobá přátelství. Poděkování za realizaci tohoto náročného projektu patří především PDG Ireně Brich­ ta, George J. Podzimkovi a Jaroslavu Zají­ covi, na britské straně si pak (bez nároku na úplnost) dík zaslouží DG Ashley Gray, PDG Brian Reilly, VSE Chair Graham Dean a Johni Mottram (D1210 VSE Team Leader). 1 Přivítání Vse týmu na letišti v Birminghamu 2 ashley graham, Vse team a rotary piknik na dostizích Point to Point 3 Cesta historickým vlakem severn Valley railway (Jan Mlčák a Barbora němcová) 4 návštěva v BBC radio stoke 1 2 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

32 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 z domova alác Adria je významnou kulturní památkou české architektury 20. let dvacátého století. Byl vystavěn na místě dřívější dvoupatrové palácové rezi- dence pasovského biskupa Leopolda Leo- narda hraběte Thuna italskou pojišťovnou Riunione Adriatica di Sicurtà. Podle ní také nový objekt dostal název palác Adria. Stavba na rozloze 2 000 m2 probíhala v letech 1923–1924 podle návrhu architektů Josefa Zasche (vnitřní prostory ve stylu art deco) a Pavla Janáka (průčelí, fasáda v ty- picky českém rondokubistickém stylu). So- chařskou výzdobu provedli Otto Gutfreund, Jan Štursa, Karel Dvořák, Bohumil Kafka a František (Franta) Anýž, člen Rotary klu- bu Praha (viz fotografie hodin se zvěrokru- hem). Palácem vede z Jungmannovy ulice na Národní třídu stejnojmenná pasáž. Palác byl postaven nejen pro potřeby majitele, zmíněné pojišťovny, ale i pro další využití. Velmi rychle si Pražané oblíbili koncertní kavárnu Reunion ve druhém patře s vlastní venkovní terasou. Můžete ji navštívit i dnes. Stejně populární se stal rozlehlý obchod s látkami, textilním zbožím a dámskou kon- fekcí Josefa Barhoně, který zabíral přízemí a mezanin v celém nároží objektu. Josef Bar- hoň byl prvním nájemcem a prodejna se širokým sortimentem látek zde fungovala ke spokojenosti zákaznic nepřetržitě až do roku 1990, byť už samozřejmě nikoli pod jeho vedením. Josef Barhoň byl významný obchodník, kromě této prodejny měl v Praze ještě další tři. Byl členem Rotary klubu Pra- ha. Od roku 1946 do roku 1992 měl v paláci Adria sídlo Československý (Český) filmový ústav, dnes Národní filmový archiv. V letech 1957–1990 zde byl také Filmový klub, který sloužil jako zázemí tvůrčím pracovníkům z tehdejších filmových studií (Barrandov, Zlín, Krátký film). Mimo jiné právě zde měl v roce 1982 premiéru dokumentární film o rekonstrukci kolonády v Mariánských Lázních „Příběh kolonády“, kterým Svato- pluk Jedlička, člen Rotary klubu Praha City, absolvoval pražskou FAMU. V roce 1959 získala upravené prostory velkého kinosálu experimentální scéna Národního divadla „Laterna magika“, jejíž soubor zazářil na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Soubor zde působil až do roku 2010, kdy se přemístil do objektu Nové scény Národního divadla. Laterna magika je spoje- na mimo jiné s choreografem a uměleckým šéfem Zdeňkem Prokešem, členem Rotary klubu Brno City. Jistě není bez zajímavosti, že na přelomu listopadu a prosince 1989 bylo právě v prostorách „Laterny magiky“ několik týdnů hlavní sídlo Občanského fóra. Bez „sametové revoluce“ by návrat Rotary do Československa nebyl možný. Zajímavým nájemcem prostor paláce Ad- ria byl v letech 1958–1996 Ústav lékařské kosmetiky (dnes Ústav lékařství a kosme- tiky), unikátní pracoviště nejen v tehdejším Československu, ale i v ostatních zemích východního bloku. Tady a ve Filmovém stu- diu Barrandov se zrodila kosmetika značky Dermacol. Ústav byl na klinické úrovni za- měřen na komplexní péči o vzhled, zdra- ví, krásu a v návaznosti na kosmetologii a dermatologii rozvíjel nový směr estetické medicíny. Pro palác Adria je také charakteristický divadelní sál, v němž působilo v letech 1965–1972 Divadlo za branou, později Di- vadlo za branou II (1990–1994) a nyní zde hraje Divadlo bez zábradlí Karla Heřmánka. Po divadelním představení nebo při jiné příležitosti si můžete právě tak jako před sto lety ve zdejší kavárně vychutnat šálek Procházíme-li se Prahou, najdeme v jejím centru i několik míst, která jsou spojena s historií Rotary. V minulém vydání RGN jsme nahlédli do patrně nejznámějšího z nich, do Obecního domu. Výrazným objektem – jak architektonickým, tak co do vztahu k našemu Rotary – je však i palác Adria. Tvoří nepřehlédnutelné nároží na Jungmannově náměstí. Text: Svatopluk k. Jedlička, foto: archiv Pražské zastavení p H I S T O R I E až do devadesátých let byl v paláci vyhlášený obchod s textilním zbožím, který založil člen rC Praha Josef Barhoň

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

kávy nebo čaje či zákusek. Od roku 2007 má název Café restaurant Adria. Jeden ze společníků, kteří kavárnu provozují, Ital Roberto Trevisan, byl několik let členem Rotary klubu Praha. V roce 2006 se zde uskutečnilo setkání pražských rotariánů s Williamem J. Cabanissem, členem RC Birmingham (D6860 – Alabama, USA), který v České republice působil v letech 2004–2006 jako velvyslanec USA. Za jeho působení byl zahájen každoročně se opa- kující projekt našeho Rotary distriktu pro středoškoláky z ČR Junior Ambassador Day. V roce 1996 palác Adria prošel rozsáhlou rekonstrukcí a stal se sídlem velkého množ- ství různě zaměřených subjektů. V prosto- rách, kde býval vyhlášený Barhoňův obchod s látkami, jsou dnes klientská centra Praž- ské energetiky a Pražské plynárenské a po- bočka UniCredit Bank. V prostorách Prague Startup Centre se v roce 2018 uskutečnilo jedno z neformální setkání členů Rotex a Rotary Alumni Association našeho dis- triktu. Současným majitelem paláce Adria je Hlavní město Praha. r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 1 Pražský palác adria patří ke skvostům prvorepublikové architektury 2 V kavárně paláce se i dnes občas setkávají členové pražských rotary klubů 3 o vnitřní výzdobu se zasloužil člen rC Praha Franta anýž instalací všech kovových výtvarných prvků, a to nejen ve dvoraně paláce, ale v celém objektu 4 V paláci adria se loni uskutečnilo i setkání mladých příznivců rotary 3 4 2 1 3 Na konci srpna opustil naši redakci její dlouholetý spolupracovník Libor Trejdl (*1953). Vystudoval překladatelství a tlumočení na FF UK, od roku 1976 do roku 1992 byl vedoucím anglické redakce zahraničního vysílání Československého rozhlasu, spolupracoval s BBC, aktuálně spolupracoval s ministerstvem obrany ČR a Evropským parlamentem. Od roku 2005 překládal brilantním způsobem z češtiny do angličtiny texty našich distriktních publikací a pravidelně zajišťoval překlady pro supplement RGN. Byl i občasným hostem na klubových a distriktních setkáních. Znali jsme ho jako spolehlivého, zodpovědného a příjemného člověka. Čest jeho památce! in memoriam Libor Trejdl ( † 2 0 1 9 )

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

34 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové V tomto duchu organizoval RC Opava v červenci letošního roku tradiční tábor pro děti se speciálními poruchami a pro handicapované osoby. elý areál Davidova mlýna ve Sta­ rých Těchanovicích nedaleko Kruž­ berské přehrady obsadilo celkem 75 nad­ šenců včetně rotariánů našeho klubu, kteří byli nápomocni vozíčkářům či po­ máhali s každodenní organizací. Na kaž­ dý den byl připraven zábavný a zároveň naučný program: sportovní olympiáda, promítání „O koloběhu vody“ v mobil­ ním planetáriu, příjezd hasičů, policie, maškarní ples, výcvik se psy, střelba paintballových kuliček na terč, opékání v přírodě, nechyběl ani celodenní výlet do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce a jeden den nás navštívili skauti z Opavy a okolí, kteří zapojili všechny do plnění zajímavých úkolů. Večery se nesly v hu­ debním tónu a všichni účastníci si moh­ li poslechnout krásné melodie či přidat se svým zpěvem, tancem. Ten týden se pro mnohé zúčastněné (a myslím i asis­ tenty) stal dlouho nezapomenutelným zážitkem. Text: Mirka Melecká O P A V A Máme rádi planetu Zemi C 240 000 Kč rC opava se finančně podílel částkou 210 000 Kč, rC ostrava částkou 20 000 Kč a rC ostrava International částkou 10 000 Kč.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

35 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 Dne 2. srpna 2019 oslavil své velké narozeniny náš člen Augustin Čermák – činorodý člověk, který se stále zajímá o věci kolem sebe, stará se o svou nemocnou ženu a jejich malý statek. Tam jej často navštěvují dcery a početná vnoučata i pravnoučata. Rotary pro něho bylo a je vždy velmi podstatnou životní myšlenkou, jíž stojí za to sloužit a pomáhat. ystudoval lesnictví, působil v pro­ jekčních funkcích doma i v zahra­ ničí. Po r. 1989 se jeho aktivity rozvinu­ ly – stal se městským zastupitelem, pracoval v Československé obchodní a průmyslové komoře, v r. 1992 byl po­ slancem Federálního shromáždění ČSFR. Zakládající člen hradeckého Ro­ tary klubu, vždy velmi aktivní a oběta­ vý, president klubu v sezoně 1994/1995, sekretář guvernéra distriktu v sezoně 2001/2002, asistent guvernéra distriktu v sezonách 2002 až 2007, zástupce dis­ triktu v EEMA v sezonách 2005 až 2009. Je držitelem Paul Harris Fellow s jed­ ním safírem, ocenění Rotary Servis Above Self Award (2006), Medaile To­ máše J. Bati (2008) a Rejoining Rotary (2011). Přejeme Gustovi dobré zdraví, a aby jej jeho energie a zájem o rodinu a věci veřejné i rotariánské dále prová­ zely. Dne 28. srpna bude hradecký zvon Augustin znít i na jeho počest. Text: Jaroslav kovařík H R A D E C K R Á L O V É K 90. narozeninám Augustina Čermáka V B A N S K Á B Y S T R I C A Cyklokemp 2019 – stredné Slovensko V dňoch 30. 6. až 14. 7. 2019 zorganizovali členovia RC Banská Bystrica (Ján Rapčan a Bohuslav Kratochvíl) a RC Zvolen (Milan Julény) už 15. ročník cyklokempu pre trinásť mladých tínedžerov (sedem chlapcov a šesť dievčat) z 9 krajín sveta (USA, Brazília, Veľká Británia, Španielsko, Taliansko, Maďarsko, Rusko, Turecko a Taiwan), ktorí prišli spoznávať krásy stredného Slovenska. lenovia oboch Rotary klubov pripravi­ li pre nich pestrý a zaujímavý pro­ gram, ktorého najsilnejšími momentami boli cyklotúry v Štiavnických vrchoch a Veľ­ kej Fatre s výstupom na najvyšší vrch Veľ­ kej Fatry – Krížnu 1 574 m n. m., kúpanie v Štiavnických jazerách Richňava a Klinger, splavovanie rieky Hron, návšteva zámkov vo Zvolene, Vígľaši a Pustého Hradu nad Zvolenom, ako aj spoznávanie krás a pamä­ tihodností samotných miest Banská Bystri­ ca, Banská Štiavnica a Zvolen. Zaujímavos­ ťou bolo aj spoločné stretnutie s ôsmimi mladými účastníkmi 2. ročníka CZ­SK Ro­ taract tripu (Argentína, Azerbajdžan, Me­ xiko, Kanada, Slovinsko, Nemecko, Ra­ kúsko a Zimbabwe), organizovaného rotarakťákmi z dištriktu. Všetci mali takto možnosť urobiť si obraz o Rotaract a Rota­ ry projektoch v našom dištrikte. Celá veľká medzinárodná skupina vyšliapala aj k ná­ učnému chodníku korunami stromov v Bachledovej doline vo Vysokých Tatrách, kde mali možnosť pokochať sa krásnymi výhľadmi. Tento ročník cyklokempu obo­ hatil svojou prítomnosťou aj Stephen Fle­ ming – šéfredaktor významného včelárske­ ho časopisu BeeCraft, ktorý sa v tom čase zúčastňoval aj medzinárodného stretnutia mladých včelárov z krajín V4 v Banskej Bystrici. Jeho zážitky z cyklokempu si mô­ žete prečítať v anglickom suplemente toh­ to čísla RGN. Text a foto: s. HorvátH Č

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

36 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 zprávy Rotary klub Žilina stál pri zrode večerného behu, ktorý bol pôvodne určený pre miestnu komunitu. K bežcom sa postupne pridali korčuliari a každým rokom pribúdali noví ľudia z celého Slovenska. Na 6. ročník, už medzinárodný, zavítalo takmer 500 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Talianska a Veľkej Británie. tovky priateľov a známych po­ vzbudzovali popri trati a nezabud­ nuteľné športové okamihy prežívali na Vodnom diele v Žiline všetky vekové kategórie. Na výber bol Night Run (8,2 km), Kids Run (300, 700, 1 400 m), Inline (21 km), Kids Inline (7 km) a po absolútnom poradí sa zvlášť vyhodno­ covali jednotlivé vekové kategórie. Ži­ linský večerný Rotary beh&inline má už svoje pevné miesto v júlovom špor­ tovom kalendári a naďalej prekračuje hranice. Či už tie naozajstné – na mape – alebo tie vo vnútri bežcov, kto­ rí chcú posúvať svoje limity. Text: Martin barčík Ž I L I N A Nenápadne sa to rozbehlo S B A N S K Á B Y S T R I C A Tradičná Kráľova studňa Ž I L I N A Anjelské vankúšiky aj vďaka Rotary lenovia Rotary klubu Žilina na pedia­ trii Fakultnej nemocnice s poliklinikou odovzdali ďalšiu várku obľúbených anjel­ ských vankúšikov z Nadácie anjelské krídla. Aj vďaka finančnej podpore klubu môže takýto unikátny projekt pomáhať najmen­ ším pacientom zvládať hospitalizáciu a bo­ jovať so strachom. Deti si po pobyte v ne­ mocnici môžu vankúšiky zobrať domov. Text: Martin barčík Inaugurácia nového klubového prezidenta a vedenia RC Banská Bystrica na začiatku rotariánskeho roka 2019/2020 už tradične prebehla na výjazdovom stretnutí klubu s rodinnými príslušníkmi a priateľmi v Horskom hoteli Kráľova studňa vo Veľkej Fatre. aždoročne býva na výjazdovom stretnutí aj zaujímavá prednáška s následnými aktivitami v prírode. Tento­ krát to bola prednáška Mgr. Jána Dobšoviča o pozorovaní vtáctva v prírode na Sloven­ sku (Birdwatching) a poznávaní vtáčích hlasov s praktickými ukážkami. Mgr. Ján Dobšovič je zakladateľ a konateľ cestovnej kancelárie Watching.sk, ktorá organizuje množstvo kurzov a aktivít na pozorovanie nielen vtáctva, ale aj divokej slovenskej prí­ rody (medvede, vlky, jelene) a ktorej akcie sú ohľaduplné k prírode. Slávnostného ve­ čera sa zúčastnil aj sekretár nášho dištrik­ tu Ota Kovář (RC Telč), Jan Krejčí (RC Olo­ mouc) a zástupcovia RC Banská Bystrica Classic. DS Ota Kovář odovzdal nášmu členovi PDG Júliusovi Tomkovi dekrét čest­ ného člena RC Telč. Nasledujúce ráno sa účastníci stretnutia vybrali k prameňu rie­ ky Bystrica v horskom hrebeni Krížnej, ktorého úprava a údržba je jedným z dlho­ dobých projektov RC Banská Bystrica. Po krásnej túre všetkým výborne chutil guláš sponzorovaný tradičným organizátorom výjazdových stretnutí – naším PP Duša­ nom Kováčom. Text: i. belan, PDG Foto: M. klus, PP K Č

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 37 P Í S E K Podpořili jsme obnovení křížové cesty ke Stožecké kapli Ve čtvrtek 29. srpna na hematolo­ gicko­transfuzní oddělení (HTO) Nemocnice Znojmo přišli zástupci místního Rotary klubu, aby tomuto oddělení předali dar. Tímto darem jsou skleničky a šálky, ve kterých budou dárcům při odběrech podávány nápoje a káva. osty uvítali primář HTO MUDr. Jan Simonides, vrchní sestra Bc. Elena Voznicová a MUDr. Pavel Jajtner, MBA. Pan primář za dar poděkoval a ocenil jeho několikeré přínosy. Dosud se nápoje a káva podávaly v jednorázo­ vých plastových kelímcích. Jejich ná­ hradou se měsíčně nepoužije 3 000 ke­ límků a 300 plastových šálků, které jako odpad končily ve spalovně. Ve finanč­ ním vyjádření to představuje úsporu 17 500 korun. Vedení HTO i jeho zaměst­ nanci za velký přínos považují také zvý­ šení kultury podávání nápojů. Na pře­ dávání s rotariány přišli i čtyři studenti, kteří jsou anebo byli účastníky Rotary programu mezinárodní výměny mláde­ že. „Benefitem pro nás rotariány je ra­ dost z možnosti přispět ke zlepšení ži­ vota v našem regionu i z toho, že jsme se mohli zapojit do ochrany životního prostředí. Znojemské nemocnici za tuto možnost děkujeme,“ řekl prezident zno­ jemského Rotary klubu Vojtěch Jaroš. Text: Jiří výMola, foto: viktor kerel Z N O J M O Několikerý benefit H Dva jihočeské kluby RC Písek a RC Český Krumlov přispěli částkou 24 000 Kč na obnovení křížové cesty ke Stožecké kapli na Šumavě. elkem 6 členů jihočeských klubů vy­ stoupalo 18. srpna 2019 křížovou ces­ tou se 14 zastaveními ke kapli a zúčastnilo se krásné poutní slavnosti u Stožecké kap­ le. Křížová cesta na území obce Stožec byla tvořena trojicí tras vedoucích ke Stožecké kapli. Kaple byla postavena na konci 18. století a stala se duchovním centrem Stožecka. Jedna cesta vedla ze Stožce a stoupala lesem přímo ke kapli, druhá vy­ cházela z Českých Žlebů a její trasa vedla po lesních cestách, třetí pak vycházela z Dobré a obrázky z ní byly zachovány a přeneseny do repliky Stožecké kaple ve Philippsreuthu. Obec Stožec se v souvislos­ ti s rekonstrukcí Stožecké kaple v roce 2013 rozhodla trasy křížových cest obnovit. Jako první byla obnovena trasa z Českých Žlebů. Její průběh byl stanoven podle historických materiálů. Původní obrazy byly upevněny na stromech, byly zasklené a zarámované (patrně se jednalo o barvotisky na papíru nebo originální malby rovněž na papíru a bylo nutno je chránit sklem). Nedochoval se žádný jiný materiál, který by poskytl bližší informaci. Pro obnovenou cestu vy­ hotovila nové obrazy vimperská malířka Vladimíra Fridrichová Kunešová, která je namalovala na kovové desky. Malířka práci dokončila na podzim 2015 . Slavnostně po­ tom byla cesta vysvěcena v srpnu 2019. Text: Miroslava ŽiŽková C 24 000 Kč Příspěvek klubů na obnovení křížové cesty stožecké kapli.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

38 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 zprávy Slovenské národné múzeum v Martine otvorilo novú výstavu pod názvom Zveľaďujme! s podtitulom História, udalosti a osobnosti inštitúcie, ktorá sa zapísala do hospodárskych dejín Slovenska. ýstava je venovaná jedinečnej in­ štitúcii, ktorá v meste sídlila od dvadsiatych rokov minulého storočia – Štátnemu ústavu pre zveľaďovanie živ­ ností v Turčianskom Svätom Martine. Hlavnou úlohou ústavu bolo odborne vzdelávať živnostníkov v čase nastupu­ júcej priemyselnej výroby. Veľká časť výstavy je venovaná inžinierovi Alber­ tovi Urbanovi, riaditeľovi ústavu, zakla­ dateľovi a prvému prezidentovi (1929 až 1930) pôvodného Rotary klubu Martin. Autorkou výstavy je pani doktorka Hana Zelinová, vedecká pracovníčka Slovenského národného múzea. Pani doktorka nás osobne previedla celou výstavou a poskytla mnoho informácií o osobe nášho prvého prezidenta. Je symbolické, že iniciátorom spolupráce s múzeom, ako aj podpory výstavy z na­ šej strany bol náš priateľ a prvý prezi­ dent obnoveného Rotary klubu v Mar­ tine, Pavel Bumbala, ktorému touto cestou za jeho aktivitu ďakujeme. Text: rené Guráň Foto: Ján Žiak M A R T I N Spomienka na zakladateľa V Ž I L I N A Nové gynekologické kreslo Žilinský Rotary klub daroval nové moderné gynekologické kreslo Oddeleniu gynekológie a pôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Spolu s členmi klubu ho vedeniu nemocnice odovzdal guvernér českého a slovenského Rotary dištriktu Ilja Chocholouš. oja návšteva v Žiline bola pri prí­ ležitosti pravidelnej návštevy všetkých Rotary klubov, ktoré v našom dištrikte sú, je ich 74 a ten žilinský bol prvý,“ uviedol Ilja Chocholouš. „Mám veľkú radosť, že som mohol na vlastné oči vidieť jeden z projektov, ktoré klub realizoval prá­ ve v žilinskej nemocnici. Zásadným spôso­ bom tu zlepšil podmienky pre vyšetrovanie žien na gynekologicko­pôrodníckom odde­ lení,“ dodal I. Chocholouš. Generálny riadi­ teľ FNsP Žilina Igor Stalmašek poďakoval klubu za dlhoročnú podporu, v rámci ktorej každoročne investujú do rôznych potreb­ ných investícií pre rozvoj zdravotnej sta­ rostlivosti. „Nesmierne si vážime všetkých našich partnerov a žilinský Rotary klub je jedným z nich. Jeho členovia sa úprimne zaujímajú o dianie v nemocnici a vďaka ich podpore sme mohli na naše oddelenia za­ kúpiť mnohé prístroje, vybavenie či iné ‚maličkosti‘, ktoré sú pridanou hodnotou v rámci poskytovanej zdravotnej starostli­ vosti. Napríklad pôrodnú vaňu, unikátne anjelské vankúšiky, alebo toto nové gyne­ kologické kreslo,“ vyjadril poďakovanie I. Stalmašek. Moderné kreslo už podľa neho slúži pacientkám a lekárom vo vyšet­ rovni na treťom poschodí pavilónu gyneko­ lógie a pôrodníctva. Text: lenka Záteková „M

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 39 otaract Brno již dlouhodobě pořá- dá HandiCamp. Vždy ho v této čin- nosti podporoval rotary klub Brno. Před pěti lety se přidal i náš klub Inner wheel klub Morava. dne 18. srpna letošního roku jsme byli v Březejci, místě, kde se camp pořádá, na návštěvě. Jako vždy i letos nás dojala péče, s jakou se mladí členové rotaractu starají o postižené, a neméně nás dojala i radost postižených dětí převážně na vo- zíku, když se za pomoci speciálních nafu- kovacích polštářů konečně a bez pomoci mohly volně pohybovat v bazénu. Velmi nás těší, že i my jsme svým podílem moh- li přispět k dobrému dílu. náš klub – stejně tak jako i ostatní ro- tary kluby – má v programu především pěstovat vzájemné přátelství. a vzájemné přátelství se nejlépe utužuje mírným sou- těžením. naše členka Hana Šmardová nám vymyslela a umožnila, za vydatné pomoci svého manžela Jardy, mini turnaj v golfu na golfovém hřišti Kořenec. Před- cházel samozřejmě pravidelný trénink, který provozujeme vždy jednou za rok. Přineslo nám to mnoho zábavy a legrace a zcela určitě jsme splnili účel našeho setkání a utužili jsme přátelství, a ještě to byla skvělá zábava. Text: Marie rynešová účastnilo se ho celkem jedenáct klien­ tů, kteří prodělali dětskou mozkovou obrnu. Nechyběla ani zahraniční účast. Na tábor dorazila Dalma Mate z Rumunska s maminkou a tábor si dle vlastních slov moc užily. HandiCamp by nebylo možné uspořádat bez podpory sponzorů. Mezi ty se letos zařadil nejen náš distrikt, ale také RC Brno a RC Jihlava. Nejvíce děti vzpomínají na plavání, při kterém nepoužívaly žádné pomůcky a nau­ čily se pracovat se svým tělem, postižením a dechem. Dokonce i soutěžily, kdo nejrych­ leji zvládne přeplavat bazén. Oporou jim byli asistenti, pro které byly tyto techniky také novinkou. Nechybělo ani dobrodružství s Lubomírem Satorou a pátracím psem, kte­ rý dle pachových stop během 10 minut našel námi záměrně ztracenou slečnu. Dámské osazenstvo HandiCampu vzpomíná na ná­ vštěvu charismatického Tomáše Vaňourka z projektu Zikmund100, který nám promítl videa z cest a vysvětlil nám, jak náročné je cestovat po stopách Zikmunda a Hanzelky a po 60 letech znovu objevovat jim již dobře známá místa. Několikrát jsme se podívali i mimo areál Březejce. Zajeli jsme na Festival „Život je“ do Brodku u Přerova, kde jsme předvedli nacvi­ čené taneční vystoupení. Jeden z našich nej­ déle působících klientů, Vlastík, na festivalu přednášel o životě s handicapem a sklidil velký úspěch. Byla s ním natočená i krátká reportáž do regionální televize. Další výlet jsme podnikli do Mirošova na statek, kde nás uvítal rotariánský přítel Richard Klimeš a při­ blížil život dnešních statkářů. Dorazila také návštěva ze zlínského Rotaractu, která nám ukázala šermířský um, a dokonce nás pár výpadů naučila. Z Filharmonie Bohuslava Martinů k nám zavítal pan Hanák a zahrál známé filmové melodie. Během toho děti líčil jeho syn Mário, a proměnil tak skoro všechny do podob známých filmových postav. Někte­ rým se to tak líbilo, že v masce dokonce i spa­ li. Stihli jsme také kino a cukrárnu ve Velkém Meziříčí, ale stejně největší úspěch měly vý­ lety do nedalekého Ronova, kde jsme si sed­ li na pivo a nazpět jsme se vraceli už s čer­ vánky za zády. Odměnou pro organizátory tábora bylo vidět děti, jak při odjezdu svým odpočatým rodičům nadšeně vyprávějí, co vše zažili a jakou mají radost z toho, co vše dokázali, a jak moc se už těší na příští rok! Jedna z účastnic tábora, Zdenička, zakončila tá­ bor slovy: „Tenhle tábor je stejně nejlepší, vždycky je tu s váma hrozná sranda.“ Text: barbora sláDková, Martina saitlová Foto: voJta PaZDera R A C Nemůžeš? Přidej! I W C M O R A V A Práce a zábava Motto, které vystihuje letošní HandiCamp do posledního detailu. Program tábora byl totiž neobyčejně pestrý! Letní tábor pro handicapované, který je již neodmysli­ telně spjatý s brněnským Rotaract klubem, se letos uskutečnil již po čtvrté ve dnech 11.–25. srpna v Centru Kociánka v Březejci nedaleko od Velkého Meziříčí. R Z

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

40 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 Most nitra Praha Košice Chodník korunami stromov, tatry Bachledová dolina, tatry

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 41 zprávy Až do středy 21. srpna by mě nenapadlo, že v Terezíně je možné prožít příjemné odpoledne. Do té doby jsem ho považoval za místo duchů. Vždyť v tomto pevnostním městě, projektovaném v 18. století pro ubytování až šedesáti tisíc vojáků i civilistů, dnes žijí necelé tři tisíce stálých obyvatel. O opaku mě přesvědčili členové RC Most, kteří zde uspořádali nejen golfový turnaj, ale celý odpolední program propojili i s dalšími atraktivními aktivitami. Tou první byla prohlídka městského opevnění a samotného centra města, tedy nikoli turisty vyhledávané tzv. Malé pevnosti, kde byl za 2. světové války kon­ centrační tábor, ale té části, kde ve stej­ nou dobu bylo židovské ghetto. Průvod­ cem byla osoba nejzasvěcenější, Lukáš Lev, který se intenzivně věnuje studiu holocaustu a zkoumáním dopisů, kreseb a nápisů v terezínském ghettu už přes dvanáct let. Martina Jankovská z RC Pra­ ha City připravila pro zájemce účast na koncertu klavíristy Ivo Kahánka a smyč­ cového tria Virtuosi Brunenses, pořáda­ ném v rámci týdenního festivalu Věčná naděje, který každoročně připomíná od­ kaz terezínských skladatelů. Součástí koncertu bylo i baletní vystoupení nastu­ dované v choreografii Zdeňka Prokeše, člena RC Brno City. Zážitky z vydařeného odpoledne pak korunovala degustační večeře v klubovně golfového hřiště Kotli­ na, kterou nejen pro členy distriktního gourmet fellowshipu organizačně připra­ vil Vojta Havránek z RC Praha City. Opět se prokázalo, že „Rotary propojuje svět“. Text a foto: svatoPluk k. JeDlička M O S T Příjemné odpoledne v Terezíně Po úspešnej minuloročnej organizácii Česko­Slovenského Rotaract Round­ tripu sa rotarakťáci Dištriktu 2240 rozhodli uskutočniť druhý ročník. Trip sa konal od 5. do 14. júla 2019 a aj teraz sa podarilo predstaviť krásy našich dvoch krajín ôsmim účastníkom z ôsmich krajín sveta. Na 10 dní tak do dištriktu 2240 zavítali mladí ľudia z Argentíny, Azerbajdžanu, Slovinska, Mexika, Kanady, Nemecka, Rakúska a Zimbabwe. Hlavným cieľom tripu je priblíženie kultú­ ry a tradícií našich krajín rotarakťákom zo zahraničia, prepojenie Rotaract klubov a dištriktov s cieľom multidistrict spolu­ práce, získanie inšpirácie z rôznych kútov sveta pre rôzne sociálne projekty a zároveň upevnenie vzťahov medzi klubmi nášho dištriktu vzájomnou spoluprácou. Keďže roundtrip je organizovaný ako celodištrik­ tový projekt, zapojili sa do neho rotarakťá­ ci z viacerých klubov Čiech a Slovenska a každý sa snažil návštevníkov pohostiť a pripraviť im zaujímavý program. Počas tripu mali účastníci možnosť navštíviť mestá Bratislava, Nitra, Brno, Most, Praha, Košice a pozrieť aj Vysoké Tatry. Diš­ triktový projekt Česko­Slovenského tripu spustil minulý rok teraz už bývalý Country reprezentative dištriktu Samuel Schlar­ mann a s jeho organizáciou mu aj tento rok významne pomohli aj rotarakťáci: Martin Kmety (RAC Bratislava Danube), Ľubica Horváthová (RAC Brno), Petr Machovec (RAC Most), Jaroslav Fořt (RAC Praha), Mo­ nika Kočiová (RC/RAC Košice), Natália Ši­ pošová a Alena Párová (RAC Košice). Veľká vďaka za podporu patrí aj samot­ nému Rotary dištriktu 2240 a všetkým zú­ častneným Rotary a Rotaract klubom, ako aj jednotlivým rotariánom, ktorí finančne alebo organizačne v rámci tripu pomohli. Samuel Schlarmann na konci tripu odo­ vzdal symbolický klúč od tripu Ľubke Horváthovej, ktorá ako nová Country re­ presentative preberie rolu hlavného koor­ dinátora tripu na nasledovné dva roky. C Z / S K Rotaract Roundtrip 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

42 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 g l o s s a r y Health in the first place ILJA CHOCHOLOUŠ district 2240 governor for 2019–20 Being struck down with the disease, ha­ ving legs left paralysed… a story about a little boy who defies and overcomes a major disability. Some of us will recall the movie Už zase skáču přes kaluže (1971) based on a book I Can Jump Pud­ dles (1955) by Alan Marshall. It is not an ordinary story, but it is a fictionalised au­ tobiography of the author and therefore the overall picture is so compelling. I re­ member one of the three American si­ blings, the former President of Rotary club, telling the emotional story of survi­ ving polio where his brothers could not make it. We and our children have been very lucky, because in 1960s there were controlled mass vaccination campaigns in Czechoslovakia that resulted in stop­ ping the epidemic. Nevertheless, in 1988 there were another 125 countries with 330 000 polio cases. The members of Ro­ tary Clubs participate in financial activi­ ties, logistics and help vaccinate children. They have already managed to save 1.4 bill. children! This year, after the eradica­ tion of polio in Nigeria, only 33 new inci­ dences of disease continue to exist in two countries. It was not easy to reach this goal. This is also why the Rotarians join the day of October 24 – World Polio Day with their project named END POLIO NOW. This is a lasting task, because weakening the consistency in vaccination would connote the return of disease. And we don\'t think we cannot be touched when the disease is happening "miles away". Supplement engLIsH D-2240 E N D P o l I o N o W Polio is making a troubling comeback in Pakistan at least 58 children here have tested positive for the virus since January. some 2 million Pakistani households have refused immunizations for children since april. hen reports circulated on social media that children had fallen ill after a vaccination. None of those adverse reactions were serious enough to require hospitalization. But the rumors revived long-standing myths about the dangers of vaccinations in Pakistan that the deca- des-long eradication effort has fought to dispel. In the next round of vaccinations in November, officials have said they wo- uld distribute food rations in poor areas to rebuild public support. Officials said they wouldn’t negotiate with any groups or administer vaccinations by force, relying instead on the information campaign and anti-poverty efforts. W Text: sHAsHAnk BengALI, photo: ALyCe HensOn

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 43 supplement This was the theme of a traditional summer camp for children with mental disorders and physical disabilities. Seventy five enthusiasts including Rotarians gathered at Davidův mlýn in Staré Těchanovice to help wheelchair users. ummer camp was packed with pro- gramme such as Olympic Activities, showing of a film “About the Water Cycle”, meeting firemen, police, masked ball, dog training, target-shooting with paint- ball guns, outdoor barbecues, a day trip to the ZOO at Svatý Kopeček. There were eve- nings of singing and dancing. The week has become an unforgettable experience for many people. RC Opava donated CZK 210 000, RC Ostrava CZK 20 000 and RC Ostrava International CZK 10 000. Text: mIrkA meLeCká S I Rotary has always played an important role in student exchange programmes such as GSE, Youth Exchange etc. Vocational Study Exchange (VSE) is a fairly new activity initiated by British District 1210. t is a small group consisting of 4–5 mem- bers. Led by highly skilled Rotarian they visit foreign countries (mainly in Europe) for two weeks to gain more knowledge. During this period all participants stay in Rotarian families and take part in the life of local com- panies or institutions. They can also become involved in cultural activities at the weekend. Last year the VSE team of British District stayed in our clubs. Then from 13th to 28th April it was a chance for our VSE team to go. VocationalStudyExchangeprogrammeisvery successful and shows how Rotary can effecti- vely help other people and change their lives. Text: JOsef PODstAtA V s E Vocational Study Exchange experience o P a V a We love the Earth Dignitatis memores ad optima intenti JUDr. Dobroslav Zeman, the member of RC Plzeň, the first Governor of the Czechoslo­ vakian Rotary District 2240 and editor­in­chief of Rotary Good News magazine, died on August 1, 2019. He was responsible for renewing and re­establishing the Czech and Slovak Rotary Clubs after 1989, which led the Czechoslo­ vakian Rotary District to be fully restored in 1999. Zeman was devoted, diligent, consistent, attentive and tolerant. He also excelled in diplomatic skills. He got RI "Service Above Self Award“ for his contribution to the development of the Rotary ideals. He died before reaching age 90. We honour his memory. m E m o r I a l

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

44 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 supplement hen I found out that I would spend my exchange programme in the USA, I dreamt about sunny Califor- nia or legendary New York City. A couple months later I found myself in the corn fields in Wisconsin. On the first day, af- ter I was asked whether I like country music, surrounded by cows I wanted to go home. But as I am at home now, I miss Wisconsin a lot. I would even go to a country concert. mAgDALenA BUrDkOvá RC Praga Ekumena – USA CSRYE y student exchange programme was like a dream. I spent 338 days in Curitiba, southern Brazil. My Rotary District was one of the greatest in Brazil. It was also the biggest one because of 60 in- bounds staying in one city. We were a very goodteamandwegotonwell.Overall,the whole District was amazing. There were many attractive events throughout the year we participated in. I had 20 optional and 20 obligatory. It was always fun. OLIver BereCz RC Poprad – Brazil D4730 U s a Very Wisconsin B r a Z I l A year full of dreams W y everyday life in Bolivia was very interesting and different, from we- aring school uniforms, travelling by bus to slicing a cake. I wish you could experience it too. I miss Bolivia so much. Everything I´ve experienced and learnt during the student exchange programme, can´t be ever taken away fom me. It will be still in my heart and I will never forget! nAtáLIe ČIžmárOvá RC Košice – Bolivia D4690 M M hen people hear the phrase „Japan, “they imagine sushi, samurais and some crazy stories that don´t make any sen- se. There are still plenty things to discover. And this “discovery” was the purpose of my one-year exchange programme. I have chan- ged myself a lot. I am more self-confident, I know who I am and what I really want to do in my future. I have met many incredible people and made friends for life. I have lots of memories I will never forget. tOmአsOUkUP RC Ostrava International – Japan 2770 J a P a N I will never forget Japan W B o l I V I a Highlights of my exchange programme in Bolivia s T U D E N T E X C H a N g E P r o g r a m m E

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 45 supplement Rotary Good News 5 | 2019 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Xxxxx Xxxxxxxxxxxx E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement When we wander around Prague, we find many places connected with a history of Rotary. or example the Palace ADRIA situated onJungmannSquarewasbuiltfrom1923 to 1924 by the Italian Insurance Company Riunione Adriatica di Sicurtà. Interior was decorated by František (Franta) Anýž (the member of Rotary Club Praha). There had been fabric shops by another member of Ro- tary Club Praha, manufacturer Josef Barhoň, until the year 1990. Nowadays, it is a place where the members of Rotary Club Praha meet occasionally. In 2006 there was held one of the most important meeting with William J. Cabaniss, a member of RC Birmingham (D6860 – Alabama, USA), who served as U.S. ambassador to the Czech Republic from 2004 to 2006. H I s T o r y A wander around Prague Libor Trejdl Libor Trejdl (*1953), our long­time colleague, passed away at the end of August, 2019. He studied at the Department of Translation Studies, The Faculty of Arts at Charles University; from 1976 to 1992 he worked as a presenter and senior editor for Czechoslovak Radio. He also worked for the BBC, Ministry of Defence and Armed Forces of Czech Republic and the European Parliament. Since 2005 he had been translating our district texts and materials for supplement RGN from Czech to English. As a guest, he sometimes showed up to the club and district meetings. We considered him to be a reliable, responsible and kind person. We honour his memory. m E m o r I a l By: Petr nOvOtný When I arrived in Slovakia on my first visit in July to report on the International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) in Banská Bystrica, I was quite unprepared for the generous hospitality I encountered. he local Rotarians were hosting a group of international students on a cycling trip and I was invited to join the group not only on a rafting trip but also a two-day visit – mostly by bicycle – to Kráľova Studňa. It was great to see the group of very friendly students bonding so quickly during their visit. Cycling to the Kráľova Studňa, we were all in awe of scenery and the serenity of the setting. A steep walk up to Krížna revealed views of the Tatra Mountains and the beauty of Veľká Fatra National Park. Text: stePHen fLemIng, kIngsCLere, HAmPsHIre, Uk B a N s k á B y s T r I C a Beekeeper on a bicycle T F

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 9 46 sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Rotary Good News 5 | 2019 © Praha, 10. října 2019 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VY DÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Re Da kční RaDa George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno člen oVé p oRaDníh o V ý boRu Ilja Chocholouš, DG Zdeněk Michálek, IPDG Gabriel Vjeszt, DGE Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Dana Dvořáčková Grafika Roman Černohous T isk Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 DisT RibuCe Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz GOOD NEWS S ROTARY DO SVĚTA! 5 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org GOOD NEWS S ROTARY 5 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org DaT u m po ř a DaT el a k T i V i Ta m í sTo 11.–13. 10. DVVM Rebound/Rotex only Meeting pro ČR Křižanov 11.–13. 10. DRR Distriktní konference ROTARACT Most 11.–13. 10. RC Spišská N. Ves Jeseň v Slovenskom raji Smižany 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2019 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita 3. 11. DVVM OM I. pro budoucí výměnné studenty + rodiče ČR Třebíč 5.–10. 11. RI, Zone 19P Rotary Leadership Institute Dubrovnik 9. 11. DV Nadace Rotary Seminář Nadace Rotary pro kluby SR Martin 10. 11. DV Nadace Rotary Seminář Nadace Rotary pro kluby ČR Praha 22.–23. 11. D-2240 Školení ADG k webu bude upřesněno 6.–8. 12. DVVM Vánoční víkend pro inboundy v Praze Praha 6.–8. 12. DVVM Vánoční víkend pro inboundy v Bratislavě a Vídni Bratislava 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2020 (vychází 10. 2.) všeobecná aktivita 2020 17.–19. 1. DVVM Zimní víkend pro inboundy v SR Poprad 18. 1. DVVM Pracovní setkání klubových YEO – SR Poprad 24.–26. 1. DVVM Zimní víkend pro inboundy v ČR Třebíč 25. 1. DVVM Pracovní setkání klubových YEO – ČR Třebíč 9.–15. 2. DVVM Ski Week pro inboundy ČR+SR Belianské Tatry Ždiar 29. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2/2020 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita 20.–21. 3. D-2240 PETS / DŠS Olomouc 27. 4. – 11. 5. DVVM + ROTEX Eurotour pro inboundy ČR+SR Evropa 30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2020 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita 15.–17. 5. D-2240 Distriktní konference Luhačovice 28.–31. 5. DVVM OM III. Pro inboundy a outboundy ČR Křižanov 4.–7. 6. DVVM OM III. Pro inboundy a outboundy SR Snižany 6.–10. 6. RI Světový kongres Rotary International Honolulu, Havaj 17.–21. 6. DVVM Rozlučkový víkend pro inboundy ČR+SR Valtice aktivity Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa – satelitní Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo RoTa R aCT Brno Hradec Králové Most Pardubice Plzeň Poděbrady Praha RoTaRY k lubY / čR / RoTa RY k lubY / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) RoTa R aCT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky i n T e R aCT čes ko a s loVen s ko Praha Rožňava RoT e X Společně pro ČR a SR kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/

+ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZA 880 Kč RYCHLOVARNÁ KONVICE TEFAL LOFT ZDARMA NECHTE SI PORADIT: MODERNIBYT@PREDPLATNE.CZ! NEJLEPŠÍ STRÁNKY VAŠEHO BYDLENÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-5-2019/