Rotary Good News č. 6/2013http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

good news R�������|�|���� ROTARY INTERNATIONAL • Distrikt 2240 • Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org ŽENY VROTARY NOVÝ POHLED ���. 8–17

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERM Lady Hamilton design 1934 www.moser-glass.com Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891 Karlovy varyvaryv Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303 ProdeJNí galerie MoSer

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

3rotary good news | – Irena Brichta, G ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI.V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občan- ské společnosti v duchu svého trvalého kréda:„Service above self.“ Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary. GLOSÁŘ MILÍ ČTENÁŘI, jsem pyšná a hrdá na našich 70 Rotary klubů,na jejich aktivity a angažovanost,i když často leží organizace klubových projektů na bedrech několika členů. Jsem hrdá i na to, že jsem členem světové organizace,kde se všechny aktivity členů řídí zásadou,že služba druhým je nad vlastním zájmem.Někdy je těžké myslet na jiné dříve než na sebe,ale pokud to bude- me praktikovat neustále,brzy to nám i našemu okolí přijde samozřejmé. Letošní rotariánské téma je: „Aktivní Rotary mění životy.“ Při svých cestách po našem distriktu si uvědomuji,že ženy se mohly stát rotariánkami až od roku 1987 (i když od roku 1924 funguje organizace „Inner Wheel“, kde mohou ženy, většinou manželky rotariánů, pomáhat Rotary) a až v roce 2007 se členové Rotary ve světě rozhodli,že nelze založit nový klub,který nemá mezi členy ženy. Dnes má Rotary ve světě 19 % žen. Samostatný distrikt ČR a SR se pyšní dvanácti pro- centy žen. Přestože jsme v distriktu dosáhli výborného čísla, je to dostačující?! V Rotary by asi mělo být minimálně 50 % žen,protože je jich právě tolik v populaci,byť v profesích možná o něco méně. Zkusme pro začátek dosáhnout alespoň 19% zastoupení, ačkoliv reálným cílem je 30 % žen.Toho snad můžeme v našem distriktu dosáhnout?! Bude záležet na každém z vás, rotariánů, kteří jsou členy tradičních mužských klubů a váhají pozvat ženy do skupiny profesních přátel. Každý nový člen váš klub obohatí, přinese novou inspiraci,nové náměty.Víme,že ženy umějí dělat více věcí najednou,nemají strach pouštět se do něčeho nového a dělat,co je potřeba.Tak z čeho máte někteří muži–rotariáni strach? Nebojte se a pusťte do svých klubů trochu něžnosti a světla! Budete příjemně překvapeni. V našem okolí je spousta potenciálních členek, které vyznávají stejné zásady a hodnoty jako každý rotarián.V tomto časopise představujeme hned několik žen z našeho distriktu, nechte se inspirovat! Jsem pyšná na naše rotariánky, i na skvělé mužské členy, se kterými pracujeme na tolika dobrých projektech! Zdraví vás vaše druhá distriktní guvernérka za skoro patnáct let působení našeho samostatného distriktu.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

AKTIVNÍ ROTARY MĚNÍ ŽIVOTY Každého rotariána motivujú k vstupu do Rotary vlastné dôvody.Často sa stáva,že dôvod,ktorý niekoho motivuje stať sa členom Rotary,nie je ten istý,ako ten, pre ktorý sa napokon rozhodne v klube zotrvať.Keď som dostal ponuku vstúpiť do Rotary, prijal som ju, pretože som si myslel,že členstvo v klube mi umožní väčšiu angažovanosť v dianí v komunite.Napokon ma však na rotariánskej službe skutočne nadchlo niečo, o čom som pri svojom vstupe do Rotary nemal ani potuchy:naša Nadácia Rotary.Vedel som,že prostred- níctvom činnosti v svojom domovskom Rotary klube v Norman v Oklahome budem môcť urobiť veľa pro- spešnej práce.Prostredníctvom našej nadácie sa však môžem podieľať na práci každého jedného Rotary klu- bu a dištriktu na celom svete.Mohol som poukázať na ktorýkoľvek projekt podporovaný nadáciou,na ktorý- koľvek program nadácie,na ktorúkoľvek krajinu,v kto- rej sa podarilo odstrániť výskyt detskej obrny,a povedať si:aj ja som prispel k úspešnej realizácii.Jedného dňa som si uvedomil,že už neexistuje cesta späť.Mal som to šťastie,že v priebehu niekoľkých rokov som mohol na vlastné oči vidieť obrovský kus práce, ktorú bolo možné zrealizovať práve vďaka podpore nadácie.Čím viac výsledkov tejto práce vidím,tým som zapálenejší za našu nadáciu.Keď navštívite školu pre siroty po obe- tiachAIDS a spoznáte deti,o ktoré je postarané,ktorým sa dostáva vzdelanie a ktoré sa učia postaviť sa v živote na vlastné nohy – a keď si pri pohľade do ich tvárí uvedomíte,že keby nebolo našej nadácie,tieto deti by spali na ulici a stravu by vyhľadávali v odpadkových košoch,zrazu sa budete na našu nadáciu pozerať úplne inými očami.Nachádzame sa v polovici jedného z naj- významnejších rokov z pohľadu Nadácie Rotary.Práve sme uviedli do života nový grantový model,ktorý má nás všetkých nabádať a inšpirovať k tomu,aby sme roz- mýšľali vo väčších súvislostiach a pripravovali ambi- cióznejšie projekty s trvalo udržateľným výsledkom. Prijali sme novú výzvu od Nadácie Billa a Melindy Gatesových,ktorá sa zaviazala prispieť sumou v pomere 2:1 za každý dolár poukázaný rotariánmi na odstráne- nie detskej obrny v najbližších piatich rokoch,a to až do výšky 35 mil.USD ročne.V úsilí poraziť detskú obr- nu už v súčasnosti zvádzame záverečné boje – a v tom- to ťažení sme absolútne odhodlaní zvíťaziť. Cieľom našej nadácie vždy bolo konanie dobra vo svete.V rám- ci nášho nového grantového modelu sa však neuspo- kojíme iba s jednoduchým vykonávaním dobrých skut- kov.Zameriame sa na to,aby sme urobili to najlepšie, čo je v našich silách,a zabezpečili tak čo najvýznam- nejší a trvalý prínos ľuďom,ktorí nás potrebujú najviac. Jedného zimného dňa si zakladateľ Rotary Paul Har- ris vyšiel na prechádzku po dobre udržiavaných uli- ciach na predmestí Chicaga.Pri pohľade na deti sán- kujúce sa na priľahlom svahu si vybavil vlastné detstvo v NovomAnglicku.Vtedy si povedal,že ak sa niekedy rozhodne zadovážiť si dom, bude to práve na vrchu tohto kopca na ulici Longwood Drive.V roku 1912 sa Harrisovi a jeho manželke Jean tento sen splnil.Svoj nový domov pomenovali Comely Bank podľa ulice v Škótsku,kde Jean vyrastala.V priebehu rokov Harri- sovci vo svojom dome,v ktorom sa obklopovali pred- metmi prinesenými z ciest po celom svete,organizo- vali stretnutia rotariánov a prijímali významných hostí a funkcionárov.Stromy,ktoré vysadili v ich záhra- de priateľstva,stále zdobia pozemok.V roku 1947 tu Paul Harris zomrel, Jean zakrátko na to dom predala a vrátila sa do Škótska.Vila zmenila majiteľov ešte dva- krát predtým,ako sa v roku 2005 stala majetkom na- dácie Paul and Jean Harris Home Foundation.Vďaka úsiliu tejto organizácie a pomoci Rotary klubov Chicago a Naperville sa sídlo Harrisovcov podarilo zachrániť pred demoláciou.Teraz je na nás, aby sme uchovali tento objekt pre budúce generácie ako mies- to,kde sa rotariáni budú stretávať v duchu priateľstva a služby.Rada RI schválila poskytnutie pôžičky nadácii Paul and Jean Harris Home Foundation vo výške 500 000 USD na pomoc s obnovou tejto nenahraditeľ- nej súčasti histórie Rotary.Dokončenie nevyhnutných rekonštrukcií,kompletná obnova sídla a založenie na- dačného fondu na financovanie prevádzky tejto histo- rickej pamiatky a novozriadeného múzea sa zrealizuje v rámci projektu v celkovej hodnote 5 miliónov USD. Osobne patrím k zástancom projektu obnovy sídla Paula a Jean Harrisových a verím,že i vy sa stotožníte s názorom, že tento projekt si zaslúži vašu podporu. Spolu s manželkou Jettou sme prispeli Nadácii Rotary na založenie špeciálneho darcovského fondu, kam môžu smerovať svoje príspevky všetci milovníci his- tórie Rotary, ktorým záleží na zachovaní dedičstva Rotary.Ak chcete podporiť túto myšlienku,navštívte stránku www.rotary.org/daf a kliknite na „How to Contribute“ („Ako prispieť“).Uveďte názov účtu „Paul Harris Home Preservation“ a číslo 474. Príspevok v akejkoľvek výške je vítaný a pre tých,ktorí uvažujú o poukázaní väčšej sumy,je pripravená možnosť uve- denia ich mena v priestoroch domu alebo záhrady. Sme radi, že máme príležitosť uctiť si pamiatku a prínos Paula Harrisa týmto nevšedným spôsobom. Spoločne môžeme uchovať jeho domov pre generá- cie rotariánov,ktoré prídu po nás. Více o aktivitách prezidenta RI Rona Burtona naleznete na: www.rotary.org/president : Ivan Belan,PDG DOPISY PREZIDENTA 4 rotary good news | – MOJI DRAHÍ ROTARIÁNSKI PRIATELIA Ron Burton, P R I

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

5 pojedete napříč městem Sydney v půvabném světlemodrém voze Holden 1964,jistě si všimnete,že se hlavy kolemjdoucích budou za vámi otáčet.Svez- te se v novém sedanu Holden a vychutnejte si vyso- ký komfort tohoto vozu! Australané mají pro vozy Holden rezervované přední místo nejen ve svém srdci,ale i ve své garáži,a jejich vztah k této značce je nejen emotivní,ale i vlastenecký.To je tedy zá- kladní poznatek. A až pak přijedete do Sydney na Celosvětový kongres RI ve dnech 1.až 4.června 2014,budete se moci pova- žovat za znalce místních poměrů.Kořeny dnešní firmy General Motors Holden Ltd.působící v oboru dopravy najdete dokonce až v roce 1856,kdy byla založena sed- lářská firma Holden.Od roku 1917 se zapojila do auto- mobilového průmyslu a její tehdejší modely,jako např. 50-2106 Coupe Utility (FX),známý jako „Ute“,byl vyso- ce ceněn pro svou schopnost vyrovnat se s drsným a hrbolatým povrchem silnic australského venkova. V roce 1931 se firma Holden stala součástí americ- kého koncernu General Motors.Své hlavní sídlo má v Port Melbourne ve státuVictoria,kde také sídlí její konstrukční a strojírenské centrum zaměřené na vel- ké vozy se zadním náhonem.Holden se tak propra- coval i na americký trh v roce 2004 svým typem Pontiac GTO a nedávno i typem Pontiac G8. Závodní tým Holden je nejúspěšnější ve velmi náročné australské soutě- ži V8 Supercar,v níž zís- kal již sedmkrát cenu Bathurst 1000.Vedle toho získal významná ocenění ve více než 200 dalších soutěžích a závo- dech,což je australský rekord.Tak teď už to víte, přátelé... : Dobroslav Zeman,PDG PŘIJEĎ SE SVÉZT! SVĚTOVÁ SETKÁNÍ Až Přihlaste se k účasti na Celosvětovém kongresu RI v Sydney na adrese www.riconvention.org SVĚTOVÝ KONGRES RI Sydney, .– . .

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

6 rotary good news | – WORLD GOOD NEWS RAKOVINA JE V USA DOKONCE DRUHOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU ÚMRTÍ. DENNĚ TAM ZEMŘE NA 1600OSOB A Z NICH KAŽDÁ ČTVRTÁ PRÁVĚ NA RAKOVINU. ALBÁNSKO Rotary kluby KorcÃa vAlbánsku a Gubbio vTaliansku sa spojili s neziskovou charitatív- nou organizáciou Heifer International,aby do zúboženého regiónuAlbánska priniesli vče- lárstvo.Heifer International poskytuje pomoc chudobným rodinám prostredníctvom zadová- ženia hospodárskych zvierat,ktoré rodine generujú príjem a poskytujú zdroj obživy.Na slávnostnom ceremoniáli v júli za prítomnosti prvej dámyAlbánska rotariáni odovzdali 25 rodinám včelárske vybavenie a 125 úľov,ktoré rodiny budú udržiavať a v budúcom roku sa o ne podelia s ďalšími 25 rodinami.Albánsko je krajina s najnižším vekovým priemerom v Euró- pe:40 % jej populácie má menej ako 25 rokov. USA Americký Rotary klub Clinton Sunrise,N.J., uspořádal v červenci 2013 již 23.ročník zá- vodu gumových kachniček na řece Raritan. Každá ze žlutých kachniček sponzorova- ných účastníky – a bylo jich celkem 1653! – nesla své číslo.Na vodu je vypustili nad přehradou a pak je radostně sledovali,jak plují po proudu nad Clintonovými vodopá- dy.Při této příležitosti se vybralo celkem 16 530 USD,které byly předány společnos- ti Cancer Support Community ve středním New Jersey a pro American Cancer Society. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ O velikonočním víkendu vyhlásil RC Read- ing Maiden Erlegh loterii,která vyvrcholila soutěží nazvanou „TROLLEY DASH“,tedy vlastně jakousi nákupní horečkou,sponzo- rovanou supermarketem Waitrose.První výherce dostal nákupní poukaz v hodnotě 420 USD.Druhý a třetí mohli utratit – ve prospěch Dětské nemocnice Alexandra Devina v Berkshire – více než 4 000 USD. Původně předpokládaných 3 800 USD se tedy ještě překročilo. Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP do češtiny přeložil Dobroslav Zeman,PDG, do slovenštiny Ivan Belan,PDG LETEM SVĚTEM Krátce novinky o Rotary z celého světa

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

7rotary good news | – WORLD GOOD NEWS OD ROKU 1995 BYL UMOŽNĚN PŘÍSTUP K PITNÉ VODĚ AŽ 24%NIKARA- GUJSKÝCH RODIN THAJSKO V únoru 2013 instalovali místní rotariáni ve dvou vesnicích severníhoThajska systémy na filtrování vody,a zapojili se tak do hnutí „Otvíráme dveře vodě“.Tato nezisková orga- nizace se zrodila ze společného projektu Rotary klubu Redwood City/Menlo Park na východě země ve spolupráci s kalifornským distriktem 5150.Nyní se k nim připojil ještě laoský distrikt 3360,jehož cílem je zajistit pitnou vodu pro školu,ležící asi 20 mil se- verně od thajských hranic v Myanmaru.Filt- rační systém Sunspring bude poskytovat po dobu deseti let každodenně 5019 galonů té- měř stoprocentně čisté vody.Přebytečnou vodu bude moci škola se 2000 žáky a se 40 učiteli prodávat ve svůj vlastní prospěch. BURKINA FASO V minulosti ženy v obciYo mali dve možnosti, ako zomlieť zrno:ručne,alebo ísť pešo do naj- bližšieho mlynu vzdialeného skoro 5 km.Rota- ry klub MontgomeryVillage v americkom štá- te Maryland a dištrikt 7620 spolupracovali s miestnym dobrovoľníkom Mierových zborov, aby zabezpečil obstaranie mlynu na benzíno- vý pohon pre dedinčanov,ktorí postavili bu- dovu na umiestnenie stroja.Lokálnych pracov- níkov vyškolili na prevádzku zariadenia. Takmer 300 ľudí v súčasnosti využíva mlyn na mletie ciroku,prosa,kukurice a karité – orechov z maslovníka.Bambucké maslo,vý- znamne využívané pri výrobe mydiel a koz- metických výrobkov,je jedným z hlavných vývozných artiklov Burkina Faso. KANADA V rámci odborného vzdelávania profesio- nálov školil v máji Ian Lancaster z Rotary klubu Northumberland Sunrise v provincii Ontário v dištrikte 7070 tím zdravotníc- kych pracovníkov pre japonské mesto Nagoya v dištrikte 2760.Tím financovaný z globálneho grantu pozostával z lekára,kli- nickej špecializovanej sestry,špecialistu na duševnú podporu,zdravotnej sestry a vrch- nej sestry.Všetci mali skúsenosti v oblasti paliatívnej starostlivosti – odboru medicíny, zameriavajúceho sa na zmiernenie utrpenia pacienta.Japonský zdravotnícky tím prices- toval do Ontária v apríli,aby sa oboznámil s kanadskou praxou v tejto problematike. INDONÉZIA Rotary klub Bali Nusa Dua spolupracuje s lokálnou neziskovou organizáciou Kerti Praja Foundation,propagujúcou ochranu zdravia v Indonézii na zavedení intervenč- ného programu proti šíreniu HIV/AIDS. Keďže deti HIV-pozitívnych matiek sa mô- žu nakaziť vírusom pri pôrode a pri dojče- ní,klub zabezpečil pre rizikových novoro- dencov poskytnutie náhrady materského mlieka a v minulom roku zorganizoval se- mináre na vyškolenie viac ako 130 pôrod- ných asistentiek v oblasti prevencie preno- su HIV z matiek na novorodencov.Klub tiež udelil štipendium 12 HIV-pozitívnym deťom v mestách Badung a Denpasar. NIKARAGUA Rotariáni z amerického státu Colorado a z Nikaraguy vynaložili spojené úsilí na projekt k zajištění vodních filtrů pro 261 domů v odlehlých vesnicích severní Nika- raguy.V dubnu 2013 tam odcestoval Bob Moore,člen Rotary klubu z coloradského Littletonu,a společně se členy místního RC Somoto uvedli do provozu ručně ovlá- dané pískové biofiltry,které budou posky- tovat místním obyvatelům po dobu až 18 měsíců denně 12 až 15 galonů pitné vody. Na čekací listině jsou již dnes stovky jmen dalších rodin,jimž bude určen další ob- dobný projekt.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

8 rotary good news | – TÉMA Ženy v RotaryVěřili byste,že až do roku 1989 bylo v Ústavě a Stanovách Rotary International zapsáno,že členství v Rotary klubu je vyhrazeno mužům? Jenomže v roce 1978 pozval Rotary klub Duarte (Kalifornie,USA) tři ženy k řádnému členství.Rada ředitelů RI se zachovala typicky mužsky.Odňala klubu Chartu RI za porušení Ústavy RI.Ale dámy se nevzdaly... : František Ryneš,PDG lub se obrátil na soud s žalobou pro poruše- ní občanských práv.V Kalifornii je totiž za- kázána diskriminace kvůli pohlaví v jakéko- li formě podnikání a veřejného působení. Soudní při klub vyhrál. Soudce rozhodl, že RI nemůže zrušit členství klubu v Rotary jen proto,že přijal ženy.Díky tomu bylo od roku 1987 umožněno ženám plné členství v Rotary.Ústava RI byla změněna Legislativním sněmem RI v roce 1989.Odstra- nil z ní ustanovení,že Rotary kluby jsou určeny výlučně mu- žům. A ženy si vedou dobře.V našich klubech působí jako členky představenstva,jsou vidět i ve vedení distriktu.Neocenitelná je jejich účast na projektech a ve výměně mládeže.Bývají ne- jen organizačně schopné,ale i pilné,vytrvalé a důsledné.Na- víc dokáží výrazně zjemnit přátelskou atmosféru v klubu. Přesto je stále několik klubů,kde je přijímání žen tabu. Prosinec je měsícem rodiny Rotary.A o ženách se právem ří- ká,že jsou základem rodiny.Proto je ženám věnováno hlavní téma tohoto vydání.Necháte se inspirovat?

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

9rotary good news | – RC BRNO CITY : Ženy v Rotary : Věra Staňková MYJSMETI, KDOMAJÍ VKLUBUŽENY Co se stane,když se potká Češka, respektive Moravanka,s Američankou, která má slovenské kořeny? RC BRNO CITY ANKETA 1. Co pro mne znamená Rotary? 2. Na jakém projektu jste se podílela či aktuálně podílíte a proč? Karla Dostálová LÉKAŘKA, HLAVNÍ MANAŽERKA PRODEJE TRADIČNÍHO VÁNOČNÍHO PUNČE V GALERII VAŇKOVKA, RC BRNO CITY V Rotary platí jedno krásné rčení: „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“ Každoročně si to potvrzujeme na tradiční charitativní akci poslední víkend před vánočními svátky. Pořádá- me veřejnou sbírku na dobročinné účely a prodáváme punč v br- něnské Galerii Vaňkovka. Prodeje se účastní všichni členové klu- bu, kdy každý bez rozdílu se na dvě hodiny stává mužem či ženou za pultem. Vážíme si, že management Vaňkovky nám každoročně umožňuje uskutečnit tuto oblíbenou a voňavou akci v důstojném prostředí. Díky této podpoře letos pořádáme už devátý ročník. Hana Katrňáková VYSOKOŠKOLSKÁ UČITELKA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ, RC BRNO CITY Celý život pracuji s mladými lidmi, a mám radost, když se rozví- její, využívají svého talentu a potenciálu, získávají zkušenosti a formují si názory. Jsou mi blízké projekty podporující rozvoj mladých talentů. Daří se nám vysílat mladé lidi na školení RYLA v ČR i v zahraničí, letos se například účastnila Majka Hrabovská Ryly ve Francii. Jsem vděčná za nasazení členů klubu při akcích, jejichž výnos jde opakovaně buď na podporu vzdělávání (např. Po- čítače pro Zanzibar), nebo pro potřebné – děti, seniory, nemocné. Hana Vejvodová VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DAŇOVÉHO PROCESU ODVOLACÍHO FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ, RC BRNO CITY Pozvání do Rotary před více než deseti lety považuji za jeden z darů mého života. Nejraději podporuji projekty našeho klubu, které jsou určeny dětem nebo mladým lidem. V roce mého prezidentství v klu- bu jsme uspořádali Rotary Camp pro téměř dvacet mladých lidí z celého světa. V tom samém roce náš klub uskutečnil konferenci „Jak se žije menšinám a cizincům v Brně“. Jako posluchače jsem po- zvala studenty středních škol. V průběhu konference vystoupili ci- zinci, kteří dlouhodobě žili v Brně, založili tu smíšené rodiny a vy- chovávají děti. O své dojmy se podělili i představitelé menšin. znikne nový Rotary klub.Tak nějak by se dal stručně popsat scénář,na jehož základě se před patnácti lety začal psát příběh Rotary klubu Brno City. Na jeho začátku stály dvě ženy,které spo- jovala společná myšlenka,přesto- že geograficky je dělily tisíce kilo- metrů – jedna žila v Brně, druhá v zámoří. Tou Moravankou, o které je v úvodu řeč,byla Martina Jankov- ská,která RC Brno City od zákla- dů vybudovala, založila a byla jeho první prezidentkou. Tou druhou, neméně důležitou že- nou byla Američanka Gale Way- man z RCToms River v New Jer- sey, která Martinu v jejím rozhodnutí inspirovala a podpo- řila.Na Charter klubu 20.června 2000 přijela Gale do Brna s nád- herným rotariánským zvonem. „Však byl také pěkně těžký,“ vzpomíná i po letech na svoji cestu do Evropy. DVA NA JEDNU „Když někomu vysvětlujeme, jak to v Brně s rotariány je,obvyk- le říkáme, že jsme ti druzí, kdo mají v klubu ženy,“ říká s úsmě- vem Hana Katrňáková, současná prezidentka RC Brno City.„V Brně jsou totiž dva kluby.RC Brno,kte- rý vznikl krátce po sametové re- voluci,navázal na prvorepubliko- vou tradici a zůstal za dvaadvacet let své novodobé existence ryze pánským klubem. My jsme klub smíšený, je nás spolu s čestnými členy 27 a z toho je 8 žen.V klu- bové kronice je zapsáno osm pre- zidentů a pět prezidentek.Fungu- je u nás nepsané pravidlo,že muži a ženy se střídají i ve funkci prezi- denta klubu.Dvě období vládnou pánové, třetí rok žena.Tento sys- tém se nám osvědčil a celé roky dobře funguje,“ vysvětluje Hana Katrňáková. ŽENY A ROTARY Hlavní tématem tohoto čísla ča- sopisu jsou ženy v Rotary. Pokud se podíváme na dané téma takto V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

10 rotary good news | – Anna Putnová VYSOKOŠKOLSKÁ UČITELKA NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ, POSLANKYNĚ ČESKÉHO PARLAMENTU, RC BRNO CITY Rotary přineslo do mého života znovu dimenzi, kterou jsem znala jenom z mládí a dospělý věk této oblasti příliš nepřál: ne- sobecké, nezištné a podporující kamarádství. Schopnost a ocho- tu nadchnout se a vykonat činy, které pomohou ostatním, ale nesmírně obohatí i nás. Navíc všechno to pácháme s lidmi, se kterými je mi dobře, mnohému mne naučili a navíc… je s nimi sranda. Je to závazek i radost, být v takové krásné společnosti! Blanka Mlejnková PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉHO SVAZU MODERNÍ GYMNASTIKY, MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ NA OH V LONDÝNĚ RC BRNO CITY Zodpovědnost, pomoc, vzdělávání (se) – to jsou tři slova, která jsou pro mne osobně spojena právě s Rotary. Vzhledem ke své profesi mě těší, že z mnoha členů našeho klubu se během po- sledních let stali fanoušci moderní gymnastiky, kteří si nene- chají ujít žádný ze závodů Grand Prix Brno. Stali se z nich aktivní podporovatelé, kteří pomáhají mladým nadějím i sportovkyním, jež reprezentují Českou republiku doma i v zahraničí. Věra Staňková NOVINÁŘKA A PUBLICISTKA, ORGANIZÁTORKA SOUTĚŽE CZ.KOMIKS, RC BRNO CITY Čtvrteční rotariánská setkání pro mě představují jistou kon- stantu v rychlém běhu času, kultivovaný dialog i příjemnou at- mosféru. Být rotariánem je čest, nikoliv kalkul nebo vidina zají- mavého bodu do životopisu; rotariánem prostě člověk je, anebo není. V posledních týdnech mi udělalo radost, že se nám podaři- lo vyhlásit 2. ročník soutěže pro výtvarně nadané studenty čes- kých středních a vysokých škol CZ.KOMIKS.13. Když jsme soutěž uspořádali poprvé před dvěma lety, přihlásilo své práce 35 stu- dentů a dvě vítězky jsme vyslali na festival do Francie. Zahranič- ní návštěva největšího evropského festivalu komiksu pro ně byla příležitostí ke konfrontaci se zahraniční špičkou i velkou inspira- cí pro budoucí tvorbu. RC BRNO CITY : Ženy v Rotary předem definovanou optikou, dají se zkušenosti z našeho klubu shrnout do jedné věty:ženy v Ro- tary jsou nepřehlédnutelné. Zde je několik konkrétních příkladů. Karla Dostálová se již devátým rokem stará o to,aby hladce pro- běhl prodej vánočního punče v GaleriiVaňkovka,který se letos uskuteční od 20.do 22.prosince. Bdí nad celým procesem do všech detailů – aby punč byl la- hodný, naše zástěry nažehlené a dvouhodinové prodejní služby řádně provedené.V dobré paměti mám konferenci o tom,jak se žije cizincům a menšinám v Brně, kterou v prostorách sídla veřej- ného ochránce práv zorganizova- la Hana Vejvodová, která je také „honorární velvyslankyní klubu“ do našich partnerských klubů v Holandsku a ve Francii.Anna Putnová se léta věnovala aktivi- tám spojeným s etikou v podni- kání.Spolu s Hanou Katrňákovou jsme se letos opět pustily do or- ganizace komiksové soutěže pro výtvarně talentované studenty středních a vysokých škol. Part- nery jsou Galerie Vaňkovka, Fa- kulta multimediálních komunika- cí UTB ve Zlíně, Rotary klub ve francouzském městě Angouleme a další významné instituce. Sou- těž jsme vyhlásili 21. října a její vítěz či vítězka se díky podpoře RC Brno City a RC Angouleme vydá na přelomu ledna a února na největší festival komiksu v Ev- ropě.A tak bych mohla dlouho pokračovat… CO ŘÍKAJÍ PÁNOVÉ O ŽENÁCH V ROTARY V RC BRNO CITY? S komentářem ani chvilku ne- zaváhali.Tajemník a zakládající člen klubu Vladimír Kolařík na toto téma uvedl:„Možná nejdůle- žitější zásadou Rotary je předpo- klad, že členové klubu budou přátelé. Přátelství je ale složitý fenomén.Většinou si je přinášíme z útlého mládí, ale mnohdy o ně díky vývoji názorů v dospělosti přicházíme.V Rotary se ale setká- váme již vyvinutí,a pokud si dob- ře vybíráme své nové přátele, jsme v naději,že je již nebudeme měnit.Ženy v tomto společenství sehrávají dokonce dvojroli. Na jedné straně jsou korektivem mužské zpupnosti, kterou zklid- ňují, a na straně druhé svojí žen- skostí přinášejí příjemné napětí, kterým provokují. Jestli je něko- mu zatěžko se setkávat každý tý- den, tak ať zkusí smíšený klub. Pak se může stát,že ho bude mr- zet,že klub je pouze jednou týd- ně.“ A Milan Klapetek k tomu přidává slova, pronesená hrabě- tem Zeppelinem a patřící k cimr- manovskému národnímu pokla- du: „ V místech, kde nebylo žen, prožil jsem nejvýše den.“ Funguje u nás nepsané pravidlo,že muži a ženy se střídají i ve funkci prezidenta klubu ANKETA ˇ ˇ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

11rotary good news | – NÁZORY : Ženy v Rotary ŽENAVROTARY Členství žen v Rotary klubech dnes již není věcí výjimečnou,proto vám nyní můžeme představit jednu z nich – členku berounského Rotary klubu,ředitelku obecně prospěšné společnosti Dobromysl o.p.s.a matku tří dospívajících dětí Bc. Alžbětu Pondělíčkovou. polečnost Dob- romysl v sou- časné době po- máhá více než 70 klientům z řad dětí, mla- distvých i do- spělých osob se zdravotním po- stižením. Naplnila práce v této organizaci vaše očekávání? V mnohém více než naplnila. Podařilo se nám společně sesta- vit tým lidí, na který se mohu stoprocentně spolehnout, a to jak v přímé péči o klienty, tak v kanceláři. Úkolem naší společnosti je v neposlední řadě přispívat k od- stranění negativního vnímání osob se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu pořádáme růz- né akce,např.výlety,aukce,diva- delní festivaly a další,při kterých se vždy setkávám se zajímavými lidmi.Vyhovuje mi tak i různoro- dost mé práce. Proč jste se rozhodla stát jedním ze zakládajících členů Rotary klubu v Berouně? Byla jsem nejprve oslovena se- kretářem klubu, abych formou přednášky v zakládajícím klubu prezentovala společnost Dobro- mysl. Předem jsem si nastudova- la o Rotary dostupné informace na internetu.Když mi bylo poslé- ze členství nabídnuto, vstoupila jsem do klubu,protože myšlenka Rotary mi byla velmi blízká. Neměla jste ze své pozice dojem, že svým zaměstnáním již společ- nosti přispíváte v mnohém? S Alexandra Brabcová TLUMOČNICE A PŘEKLADATELKA, RC PRAG BOHEMIA Co mi dalo Rotary? Možnost poznat skvělé lidi, kteří vždy nachá- zejí čas pomáhat. Motivaci k zamyšlení, co mohu já sama pro toto společenství udělat, a pocit uspokojení, když se mi snad podařilo kprogramunašehoklubu –RCPragBohemia–něčímpřispět,napří- klad pozváním hosta, který obohatil ono vzájemné poznávání svými životními zkušenostmi, zorganizováním návštěvy zajímavého místa nebo zapojením do organizace pravidelných setkávání s našimi ro- tariánskými partnery z RC München-Königsplatz. Děkuji všem rota- riánům, s nimiž mohu tuto cennou lidskou zkušenost sdílet. Linda Štucbartová HR DIRECTOR, CENTRA A.S.A, SENIOR LECTURER ANGLO-AMERICAN UNIVERSITY IN PRAGUE, RC PRAGUE INTERNATIONAL Charitativním projektům jsem se věnovala ještě před působením v Rotary, ale až tady jsem si uvědomila, jak je důležité, aby projekty byly dobře organizované a směřovaly vždy ke konkrétním lidem. Po- dílela jsem se na organizaci závodů Dračích lodí, vánočním prodeji svařenéhovína,organizaciřeckéhovečerapropřáteleRotaryInterna- tional, spolupráci s mládeží v rámci RotarActu a působím i jako asi- stenka Secretary Clubu, členka Membership Committee a councellor pro studenta Edera Tejadu z Mexika v rámci RYE. Rotary Club Prague International svým složením beze zbytku naplňuje myšlenku diverzi- ty. Různorodé týmy složené z příslušníků obojího pohlaví, různých národností, profesí či věkových skupin totiž podávají lepší výsledky. Vera Budway-Strobach RC PRAGUE INTERNATIONAL Při práci na rozvoji programu firemní kultury v České spořitelně jsemsesetkalasřadouuznávanýchmanažerek.Rozhovoryvyústilyve vytvořeníneformálnísítěmanažerek,kterébylyodhodlányzačlenitdo firemní kultury zásady rovných příležitostí a diverzity. Mnozí měli po- cit, že to je importovaný trend vytvořený skupinou manažerek z praž- ské centrály, které se tak snaží naplnit své osobní ambice. Musela jsem aktivně argumentovat a vysvětlovat pozitivní dopad programu na výsledky. To platí i pro budoucnost Rotary. Vyzývám všechny kluby, abyvroce2014přijalyalespoňjednuženu!Jepronásanašeklubyjen přínosem rozšířit naše řady o schopné a nadané ženy! ANKETA Alžběta Pondělíčková

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

12 rotary good news | – NÁZORY : Ženy v Rotary Tenhle dojem může mít ze sebe každý. Z mého pohledu je stejně užitečné,když někdo v so- ciálním oboru pracuje,jako když pracuje jinde a část svého zisku pak poskytne na pomoc druhým. Naše práce se totiž bez finanční podpory ostatních neobejde. Pravdou také zůstává, že pro ostatní člověk vždy může udělat víc. Když se pak se stejnou myš- lenkou spojí více lidí dohromady, je to vždy radostnější i snazší. Jak vidíte svou současnou pozici v klubu a kam se berounský klub ubírá? Po některých změnách,k nimž v našem klubu v nedávné době došlo, především mnohé očeká- vám. Jsem přesvědčená o správ- ném směru, který náš klub nabí- rá. Doufám, že jako členka výboru pro rotariánskou službu k tomuto prací v klubu přispěji. V nedávné době jste podnikla ve- lice zajímavou cestu do zahrani- čí. Se skupinkou přátel jste ve Španělsku absolvovala 400 km pěšky do poutního místa Santia- go de Compostela. Na první po- hled se nejedná o zcela běžnou dovolenou. Jaké pohnutky vás k cestě vedly? O této cestě jsem uvažovala již dlouho. Neměla jsem však žádný impuls se tímto zabývat více. Před rokem jsem však prošla zá- sadním životním přelomem, kte- rý mě přiměl obrátit se k svému vnitřnímu já.Náhoda tomu napo- mohla, že skupinka mých přátel se zrovna v tuto dobu rozhodla pouť absolvovat, a tak jsem se přidala i já. Již od chvíle tohoto rozhodnutí jsem se na cestu vel- mi těšila, což mi velice duševně pomáhalo. Našla jsem podporu i u svých dětí,které mi cestu přá- ly.Ve chvíli,kdy jsem si pak hodi- la batoh na záda,nechala jsem za sebou všechny starosti a strasti všedních dnů.Tak jako ještě ni- kdy předtím jsem na cestě cítila sepětí s nádhernou přírodou ko- lem sebe,ale zároveň i plné fyzic- ké vyčerpání ne příliš trénované- ho organismu.Tato pouť mi dala do dalších dní velmi mnoho a mám pocit, že si ji nesu v sobě dál.Cítím novou sílu čelit těžkým věcem kolem sebe. Uvědomila jsem si zároveň,že je pro člověka velmi důležité brát život kom- plexně. Když ho například trápí osobní bolesti, měl by si být vě- dom, že má úspěchy v práci či naopak. Život pak dostává jiný smysl i význam. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v práci, v Rotary i v osob- ním životě. Irena Cahová PODNIKATELKA V KLENOTNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU, RC TŘEBÍČ V době, kdy jsem chtěla do Rotary vstoupit, měly u nás bohužel ženy smůlu. A tak jsem sledovala dění Rotary po celém světě, kde jsem pobý- vala, a čím dál víc jsem byla přesvědčena, že jsou to lidé a společenství, mezi které se chci zařadit. Na svých cestách jsem na vlastní oči viděla, jakdokážeRotarypomáhativtěchnejodlehlejšíchanejchudšíchoblas- tech světa. Před pěti lety mě Rotary klub Třebíč mezi sebe přijal. Vím, že naše akce jsou pouze malé střípky mezi celosvětovým děním v Rotary, ale mám z jejich výsledku dobrý pocit, a to je pro mě nejdůležitější. Miroslava Žižková NOVINÁŘKA VYDAVATELSTVÍ VLTAVA-LABE-PRESS, RC PÍSEK Když jsem se před lety stala členkou klubu a vešla do klubovny hotelu Otava, Martě Frišmanové se rozzářily oči a pronesla: Konečně další žena! Marta je v RC Písek od roku 1993. Dvacet let se stará o výměnné pobyty studentů. Je členkou komise mládeže, byla pra- covnicí služby mládeži a vykonává i funkci counsellora. Vždy jedná v prospěch studentů, kteří u nás žijí a studují. A proto se studenti do Písku vracejí. Je i první rotariánskou babičkou. Při studijním pobytu v Anglii se její svěřenci seznámili, zamilovali a po třech letech vy- chovávají dceru Julii. Nyní jsou v píseckém klubu čtyři ženy, s čest- nou členkou Danou Pretchnerovou pět! A doufám, že přijdou další… Šárka Zabadalová NÁVRHÁŘKA INTERIÉRŮ, FINANČNÍ A REALITNÍ PORADENSTVÍ, RC PLZEŇ BESEDA Chceme změny, ale zároveň se jich i bojíme. Nevyvolá naše akce reakci, kterou nezvládneme a kterou nechceme? I naše heslo pro tento rok je „Aktivní Rotary mění životy“. Těsně po vstupu do Rotary mi nabídl Vít Jakšič (RC Tábor, koordinátor rodinných výměn), zda bych jej nenahradila v jeho funkci. On chtěl udě- lat změnu a já přijala. Stala jsem se v Rotary aktivní a změnilo mi to ži- vot v mnoha oblastech. Stala jsem se součástí skupiny lidí, kteří se ak- tivněpodílejínastudentskýchvýměnách.Jeskvělé,žejsemzdepotkala další lidi, kteří vnímají změnu jako součást svého života. Potom stačí zavolat rotariánovi Georgeovi Podzimkovi (RC Praha Staré Město) a do- mluvit se, že společná organizace tábora je další krok tímto směrem. A tak vznikl společný tábor RC Praha Staré Město a RC Plzeň Beseda. Zase jedna akce, která ovlivnila 14 studentů z celého světa a změnila jejich pohled na naši zemi. A přiznejme si, funguje to i naopak. Když se spojí dohromady více lidí se stejnou myšlenkou, pomoc druhým je vždy radostnější a snazší ANKETA

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

…prožil jsem nejvýše den.“Ve slovech hra- běte Zeppelina není pouhé krédo zhýralého proutníka, nýbrž narážka na závažnou jedno- strannost naší kultury. Naše kultura je totiž těžce maskulinní. Běžně je „mužnost“ spojo- vána se zdravým, rozhodným, nesentimentál- ním chlapáctvím. Muž svou podstatou lovce tíhne k rychlým, jednoduchým, nekompro- misním řešením, protože jeho cílem je oka- mžité efektní vítězství. Žena je schopna vní- mat několik vztahových rovin najednou, její myšlení se odehrává v delších časových hori- zontech a je schopno propojit více aspektů, včetně emotivity.Muž spíše volí silová řešení, zatímco ženě jsou bližší řešení měkká, smír- ná, kompromisní.Ta jsou ovšem v současné situaci pro lidstvo podstatně perspektivnější a bezpečnější. Maskulinní civilizace předsta- vuje svým tíhnutím ke kovbojskému myšle- ním i svou hodnotovou orientací v našem svě- tě rizikový faktor. Výlučná maskulinita však, domnívám se, nepatří k bytostné podstatě ro- tariánství. Díky Bohu je na mnoha místech, a to i v RC Brno-City, úspěšně prolamována. Věřím,že všechny hřivny Stvořitel mezi muže a ženu velmi moudře rozdělil a namíchal tak, aby teprve spojeny a propojeny sloužily dob- ru lidského rodu, stejně jako se ovšem jedno- stranně izolovány a akcentovány mohou stát jeho pohromou. Teprve smíšený kolektiv je schopen využít a uplatnit jak to věcné a ener- gické mužské,tak i ono mnohem komplexněj- ší ženské obdarování. S ženami je i v Rotary krásněji,tvořivěji,veseleji a poetičtěji. MUStr.ThMgr.Milan Klapetek „V MÍSTECH, KDE NEBYLO ŽEN… GLOSA : Ženy v Rotary inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

14 rotary good news | – ROZHOVOR : Ženy v Rotary ejí profesní kariéra je jako z americ- kého snu. Krátce po vysoké škole se jí splnil velký sen. Sokolovské ro- dačce se otevřely brány prestižního hotelu. Nejprve pracovala jako šéf- ka marketingu, pak se stala ob- chodní ředitelkou a nyní již sedm roků sedí v křesle vrcholného manažera. Pět let vdaná, manžel Tomáš je též z branže. Založila Carlsbad Convention Bureau na podporu kon- gresové turistiky a vymyslela celostátní gast- ronomickou soutěž Czech Food Cup. Dva roky je členkou Rotary klubu Karlovy Vary. V roce 2010 vystudovala MBA, perfektně mluví německy, zdokonaluje se v angličtině a usilovně se učí španělsky. K našemu popovídání sestoupila z výšin své pracovny dolů, do hotelové kavárny. A věřte, byla to příjemně strávená hodinka. Jaká je vlastně historie Grandhotelu Pupp? Hotel založil Jan Jiří Pupp před více než třemi sty lety.Byl cukrářem,postavil proslulý Cafésalon a začal budovat hotel. Příslušníci rodu pak postupně nakoupili podíly dvou zařízení v sousedství – Českého sálu a Saské- ho sálu a přidali dům Boží oko.Vše spojili, a tak dali základ dnešnímu hotelu,který nese rodinné jméno.Vždy to byl rodinný podnik a vždy s puncem nejvyšší kvality v Karlových Varech i v Evropě.Jen škoda,že z té dávnější historie nemáme dost podkladů. A co novější dějiny? Konec války znamenal vyvlastnění hotelu na základě Benešových dekretů.V padesátých letech byl přejmenován na Grandhotel Mosk- va a zavládly zde socialistické poměry.Znovu J : František Ryneš JSEM WORKOHOLIK Ing.Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA V osmatřiceti letech je Andrea Pffefer-Ferklová generální ředitelkou jednoho z nejprestižnějších hotelů v Česku – Grandhotelu Pupp.Šarmantní inženýrka ekonomie je laureátkou řady ocenění,počínaje „Mladým manažerem“,loni se stala „Hoteliérem roku“ a aktuálně je i „Manažerem odvětví“.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

15rotary good news | – ROZHOVOR : Ženy v Rotary

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

16 rotary good news | – ROZHOVOR : Ženy v Rotary změnil název po sametové revoluci na pů- vodní Grandhotel Pupp. Dnes patří jedné švýcarské bance, není tedy členem žádného řetězce.A tradici vlastního cukrářství s pů- vodními rodinnými recepty držíme na počest zakladatele dodnes. Víte něco o osudu původních majitelů? Ano, rodina žije v cizině a čas od času k nám její příslušníci jezdí.Se zájmem sledu- jí, jak se o „jejich“ majetek dobře staráme a rozvíjíme ho.Díky velkorysosti majitele zde mohou zdarma bydlet. Co se po vašem nástupu v Puppu změnilo? Viditelná je především přístavba hotelové- ho wellness. Ale to není to hlavní. Hosté k nám nejezdí kvůli koupání v bazénu.Vyso- ký standard je samozřejmostí.Ale pohodlná postel je jen nutný předpoklad. Naši hosté mají rádi rodinnou atmosféru a chtějí něco příjemného zažít.Když se nám to daří,rádi se vracejí,často i třikrát,čtyřikrát v roce. Niccoló Machiavelli ve své knize Vladař říká, že bývalých podřízených by se měl nový veli- tel zbavit… Tak to nevidím. Nastavila jsem nová pravi- dla pro zaměstnance.Celá řada spolupracov- níků zůstala.Ale hodně jsem jich také obmě- nila. Přišli noví lidé, kteří mají moji důvěru. Měřítkem je pracovní nasazení a loajalita k hotelu.S těmi,kteří nechtěli nebo neuměli změnit myšlení,jsme se rozloučili. V čem spočívá to nové myšlení? Právě v přístupu k hostům. My jsme tady pro ně, oni nás živí. Začíná to už úsměvem personálu na uvítanou.Zkrátka,naši pracovní-

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

17rotary good news | – ROZHOVOR : Ženy v Rotary ci musí mít svou práci rádi a dělat ji dokonale, profesionálně.Podstata cestovního ruchu spo- čívá v tom,že naše produkty,tedy služby,nelze vyrábět na sklad a prodat je, až třeba přejde krize.Co neprodáme dnes,to je navždy pryč. To se snažím spolupracovníkům vštípit. To je asi náročné, vždy vědět, co se v hotelu šustne. Tak z toho jsem už procitla.Mám tendenci všechny úkolovat a kontrolovat. Vím to o sobě.Jenomže u dvou stovek zaměstnanců to prostě nejde. Naučila jsem se delegovat pravomoci. Přesto v hotelu trávíte více než jen normální pracovní dobu… To jistě. Jsem tady někdy i patnáct hodin. Jsem v podstatě workoholik. Práce je pro mne víc než manžel.Ale on mne toleruje. Kupředu mne žene stres. Jsem kozoroh, mám vždy vysoké ambice a jdu si za svým.Už při prvním vstupu do hotelu jsem si řekla: „Jednou chci sedět v ředitelně.“ Měla jsem štěstí, že mne můj předchůdce nechal na- hlédnout do mnohých agend hotelu, nechal mi velkou volnost.To se mi pak hodilo, když ta nabídka přišla.Ale mám systém, který mi pomáhá znovu se dobít.Je to sport.Ne nadar- mo se říká „ve zdravém těle zdravý duch“. Předpokládám, že cvičíte aerobik? Tak to vůbec ne. Mám ráda adrenalin. Od- mala hraji tenis, v období, kdy mne zajímali spíš kluci,jsem na čas přestala hrát.Teď jsem se vrátila. Každý den běhám, den začínám ráno v hotelovém fitku na běžeckém pásu. Pak teprve jdu na poradu.To mne nastartuje. Chci si zkusit půlmaraton. Už jsem v září zvládla v Praze deset kilometrů pod 56 minut, to není špatné, co říkáte? I manžela jsem ne- chala daleko za sebou!Trénuji ještě spinning, jezdím s kolegyněmi na kole ven.Tak se nej- lépe odreaguji.Pomáhá mi i golf.Zkusila jsem box.To je adrenalin! Ale jednou jsem to po těžkém úderu vzdala. Zdá se mi, že jste víc chlap než žena. Uhádl jste. Nejen v práci, ale i doma. Baví mne rychle se rozhodovat. Nesnáším sedět. A to zase na mně nesnáší můj manžel.Ale na rozdíl od mnoha mužů mám silné sociální cítění. I při „chlapské“ práci generální ředitelky? Ale ano. Náš hotel třeba podporuje dva chlapce,tříletého a jedenáctiletého,kteří trpí svalovou dystrofií.Výtěžek našich hotelových akcí – golfového turnaje „Pupp Golf Cup“ a „Stromu splněných přání“ – jde na jejich léčbu, rehabilitaci, lázně. Loni jsme takto zís- kali zhruba 300 tisíc korun. Mám další nápad.Řetězec Makro vyhazuje spoustu potravin při konci doby trvanlivosti. Hledám partnera,možná to budeArmáda spá- sy, se kterým bychom spolupracovali na pří- pravě a distribuci jídel v předvánočním čase. Makro by dodalo suroviny,Grandhotel Pupp uvaří jídlo a Armáda spásy je dá potřebným. Možná časem vznikne pěkná tradice. Tak to charita vás přivedla mezi rotariány? To ani ne. O Rotary a jeho aktivitách při- rozeně vím a před několika lety jsem se za- jímala o podmínky členství.Věděla jsem, že některý ze stávajících členů musí potenciál- ního kandidáta oslovit, ten musí projít del- ším přijímacím obdobím a pak musí být ještě členy klubu zvolen.Tehdy mne Standa Srnka, asistent guvernéra distriktu, trochu zchladil. Karlovarský Rotary klub byl v té době výlučně pánský.Pak mne však rotariáni oslovili. Řekla jsem: „Fajn, když budete mít pocit, že dokážu být prospěšná a zároveň budete respektovat moje pracovní vytížení, ráda se stanu členkou.“ První akce,kdy jsem přiložila ruku k dílu, byla akce spojená s re- novací reliéfů na pomníku Ludwiga van Beethovena. Vraťme se k práci generální ředitelky. Co vám Grandhotel Pupp vzal a co naopak dal? Vzal mi volný čas a vzal mi, alespoň pro tuto chvíli,pomyšlení na vlastní děti.Dal mi obrovskou zkušenost, setkání s mnoha úžasnými lidmi,dal mi i druhý domov. S hotelem asi spojíte i svou budoucnost. Práce generální ředitelky byla obrovská výzva.Já jsem si postavila laťku hodně vysoko a hlavně hodně brzy,už v jedenatřiceti letech. Ve Varech další výzva v branži není. Jsem na rozcestí v mém pracovním i osob- ním životě. S hotelem jsem spjata pupeční šňůrou. Nevím, zda budu schopná stále mu dávat to,co potřebuje.I hotel musí jít kupře- du a dál. Uvidíme, co budoucnost přinese. Zda zůstanu veVarech,kde mám kořeny,spo- jím svůj život s Grandhotelem Pupp, či se pokusím postavit na vlastní nohy a zkusím něco sama. A nemuselo by to být zrovna v mém dosavadním oboru. Na druhé straně bych mohla zůstat v oblas- ti turistického ruchu, zkusit vést hotel v za- hraničí,moc mne láká Švýcarsko.Nebo znovu obrátit život naruby. Založit rodinu a těšit se z ratolestí… Jsem kozoroh,mám vždy vysoké ambice a jdu si za svým.Už při prvním vstupu do hotelu jsem si řekla:„Jednou chci sedět v ředitelně.“

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

18 oučástí setkání bylo i škole- ní pro zástupce jednotli- vých Rotary klubů,kteří v letošním roce hostí za- hraniční studenty nebo chtějí v roce 2014–15 vy- slat studenty na roční vý- měnný pobyt.Setkání se zúčastnilo 62 za- hraničních studentů z 10 zemí:Argentiny, Brazílie,Kanady,Kolumbie,Ekvádoru,Mexi- ka,Tchaj-wanu,Thajska,USA a Venezuely, které hostí 17 klubů z Česka a 14 klubů ze Slovenska.Během celého víkendu se jim do- stalo nejenom informací o pravidlech a do- poručeních,kterými se musí při svém poby- tu v našich zemích řídit,ale užili si i spoustu zábavy a legrace při dalších aktivitách,je- jichž organizaci tak jako obvykle při obdob- ných akcích perfektně zvládli členové Rote- xu pod vedením distriktní prezidentky AdélyTrskové z Českých Budějovic. Školení funkcionářů bylo přítomno cel- kem 46 zástupců z 27 českých a 19 sloven- ských klubů,prozatím největší počet v his- rotary good news | ��������–�������� ���� NOVÁ GENERACE ZahraniČní studenti arotariáni vestreČně Distriktní výbor výměny mládeže v obměněném složení a s novým předsedou Mirkem Barákem z RCTřebíč uspořádal ve dnech 22.–24.září 2013 ve Strečně první letošní akci pro zahraniční studenty,kteří budou v našem distriktu trávit tento školní rok. ����: Gabriela Moravcová,Rotex ����: Jaroslav Šmarda,RCTřebíč S

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

19rotary good news | ��������–�������� ���� NOVÁ GENERACE torii.Členové DVVM s nimi velmi podrobně probrali postup přípravy studentů,kteří bu- dou chtít vycestovat v budoucím školním roce na dlouhodobý pobyt,a pravidla těch- to výměn.Zasloužené pozornosti se též do- stalo letním táborům a rodinným výměnám. allnations ConferenCe2013 ����: Marco Hrabinský,RC Poděbrady B ěhem pátečního dne se do Podě- brad dopravilo jedenáct zahranič- ních hostů,kteří sebrali odvahu a přihlásili se k první mezinárodní konfe- renci pořádané Rotaract clubem z distriktu 2240 „All Nations Conference 2013“.Cel- kem zde bylo zastoupeno devět různých zemí – Egypt,Ghana,Německo,Polsko,Vel- ká Británie,Rumunsko,Turecko,Makedonie a s malým zpožděním i USA.Program byl oficiálně zahájen sobotním „Distrikním ve- čerem“,jehož se zúčastnili naši milí hosté, guvernérka distriktu 2240 paní Irena Brich- ta,členové Rotary klubu Poděbrady a zá- stupci dvou slovenských klubů – Nitry a Bratislavy Danube.Během večera došlo na představení klubů,domovin a aktuálních za- hraničních témat.V průběhu jednoho týdne bylo účastníkůmANC13 umožněno navští- vit a zhlédnout nejznámější pražské památ- ky,hrad Kost,středověký Botanicus v Ostré, krásy Kutné Hory a samozřejmě našeho lá- zeňského města Poděbrad.Sportovního du- cha jsme se pokusili probudit turnajem v bowlingu a také zkušební lekcí golfu.Aby bylo naplno využito potenciálu celé akce, zorganizovali jsme návštěvy dvou středních škol – Gymnázia Jiřího z Poděbrad a Hotelo- vé školy – kde proběhly hodinové besedy v anglickém,případně německém jazyce a hosté měli možnost představit českým studentům své země a umožnit jim konver- zaci v cizím jazyce.Rád bych touto cestou poděkoval všem,kteří se na této akci jakko- li podíleli,neboť věřím,že výsledná podoba předčila očekávání nás všech a zkušenosti si poneseme do dalšího života.Bylo úžasné pozorovat to,jak mohl kolektiv mladých lidí z různých koutů světa,spojovaný pouze znalostí angličtiny,příjezdem do Prahy a v některých případech i členstvím v Rotaract klubu skvěle vycházet,fungovat, bavit se,nezatěžovat se předsudky,ba na- opak,poznávat odlišnosti a učit se.Možná, že toto je právě ta cesta k lepší společné budoucnosti,o kterou Rotary usiluje. víkendového programu se též ZúČastnila guvernérka našeho distriktu irena BriChta Z rC prague international, která se velmi aktivně Zapojovala do všeCh aktivit a diskusí se studenty Jako mladá,nastupující generace máme ve vlastních rukou nejen budoucnost nás,ale také naší společnosti,národa,vlasti.Je pouze na nás, zdali budeme i my pokračovat v zaběhnutých kolejích,nebo se pokusíme přehodit výhybku.Možná i to byl jeden z důvodů,proč jsme se rozhodli pokusit ukázat Českou republiku v trochu jiném světle,než je v posledních letech k vidění pomocí médií.Naším cílem bylo prezentovat evropskou zemi s bohatou historií,kulturním životem a moderním smýšlením.Zda se nám to povedlo? Posouzení necháme na vás.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

20 rotary good news | ��������–�������� ���� NOVÁ GENERACE rotaraCt CluBnitra narem riga2013 ����: Členovia Rotaract clubu Nitra Na začiatku októbra 2013 sme sa zúčastnili európskeho stretnutia rotaract clubov (REM) v Rige, v Lotyšsku.Ako jediný Rotaract klub zo Slovenska a Čiech sme tu spolu s ERIC reprezentantom zastupovali náš dištrikt 2240. tretnutie v Rige bolo pre nás už tretím REM v poradí. Tak ako v predošlých prípa- doch,aj v tomto nás pohlti- la úžasná atmosféra,ktorá tu panovala.Spoznali sme množstvo skvelých rotarac- ťákov a nadviazali kontakty so zahraničnými klubmi.Pocit spolupatričnosti,skvelá zába- va,úžasní ľudia,zaujímavý program,to všet- ko robí z tejto akcie vždy nezabudnuteľnú udalosť.Okrem tradičného otváracieho ce- remoniálu,prehliadky mesta a záverečného gala večera pre nás organizátori pripravili aj originálny sprievodný program.Absolvo- vali sme prehliadku čokoládovne,kde sme si ozdobili vlastnú tabuľku čokolády.Na ochutnávke Black Balsamu sme mali mož- nosť ochutnať najznámejší „suvenír“ Lotyš- ska,tradičný alkohol z 24 druhov byliniek Riga Black Balsam. Čas strávený v Lotyšsku sme využili aj na spoznávanie okolia Rigy.Navštívili sme sta- robylé mestá Sigulda,Kuldiga a Césis,národ- né parky Gauja a Kemeri a niekoľko dní sme strávili v prekrásnom prímorskom letovisku Jurmala.REM v Rige potvrdilo, že stretnutia Rotaract clubov sú vždy skvelé a podnetné akcie a že Lotyšsko je krajina s nádhernou prírodou,príjemnými ľuďmi a zaujímavými pamiatkami.Pre nás odteraz jedna z top destinácií,ktorej návštevu vrelo odporúčame. S heslo organiZátorov „you Will fall in love With latvia“ sa v našom prípade do Bodky naplnilo

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

21rotary good news | – ROTARY GOOD NEWS ENGLISH SUPPLEMENT6|2013 gather experience, and form their opinion. That’s why I am so close to the ROTARY projects in support of young talent. Anna Putnová UNIVERSITY TEACHER, MEMBER OF PARLIAMENT Rotary reintroduced into my life a dimension I only knew from my youth, while my adult years were not so conducive to the idea, namely unsel- fish, unpretentious and undying friendship, the ability and will to be inspired by and commit acts that help the others while enriching you tremen- dously. That’s why I devote my time to ethics in business.Moreover,weengageinthesethingswith someonewhosepresenceinspiresme,teachesme, and is a source of joy for me. It’s a commitment and joy to be in such a wonderful company! Blanka Mlejnková HEAD OF THE CZECH ASSOCIATION OF MODERN GYMNASTICS Responsibility, assistance, and (self) educati- on—these three concepts unite me with Rotary. Regarding my profession, I am pleased to note that many members of our Club have become fans of modern gymnastics and won’t miss a single Grand Prix Brno event. Hana Vejvodová CIVIL SERVANT It is friendship without prejudice which I like the most about Rotary. I remember the conferen- ce, “How minorities and foreigners live in Brno”, organized by our Rotary Club. We invited students from several high schools; the conference heard from foreign nationals living and working in Brno, who started mixed families and bring up their children there. Many children have for example African roots, even though they were born in or near Brno. Similarly, ethnic minority representa- tives shared their impressions with us. Rotary is a global organization and our aim was to present a scaled-down version of “this world” in Brno. talented artists from Czech and Slovak seconda- ry schools and universities, CZ.KOMIKS.13. Last year 35 students sent their competition entries. Two winners, all girls, were sent to a French Art Festival with the support of our partners from the Rotary Club of Angoulême; it was an un- forgettable experience for them. Karla Dostálová PHYSICIAN One of my favourite Rotary sayings is: “Who- ever does nothing for the others does not do anything for himself.” For the ninth year running we have organized a public fundraiser for chari- table purposes; we sell Christmas punch in Br- no’s Vaňkovka Art Gallery. All members of our Club take part in it and each of them, man and woman becomes a bartender volunteer for two hours. It is fun and it’s also useful. Hana Katrňáková UNIVERSITY TEACHER I have worked with young people all my life; they shape the future and I am always happy to see them grow, use their talents and potentials, he Moravian was Martina Jankovská,who built RC Brno City from scratch and became its first president.Professional assignments later made her relocate to Plzeň,where she served as an assistant governor of our District.Now she is a member of RC Praha City.The other woman,not less important,was Gale Wayman of RCToms River in New Jersey, U.S.A., who inspired and supported Martina’s resolution.Gale brought to the club’s Charter in Brno a beautiful Rotary bell.“It was pretty heavy,” she says,recalling her trip to Europe many years ago.“We are a mixed-gender club,there are 27 of us,counting in honorary members,and eight are women,” explains the club’s President, Hana Karrňáková,and she adds:“Our club’s chronicle lists eight men and five women as presidents.The unwritten rule is that both genders take turns as club presidents.Two terms are for gents and every third year is for a lady.The system has proved efficient and has worked for years.” The club’s secretary and charter member,Vladimír Kolařík, told us:“Women actually play a dual role in our community. On the one hand they counteract male chauvinism by their gentle force,and on the other hand their femininity ushers in pleasant, provocative tensions.If somebody finds it difficult to meet every week,let him try a mixed club.He may be sorry his club meets only once every week.”And Milan Klapetek quotes Graf Zeppelin’s remark from the legacy of (bogus) national hero, Jára Cimrman:“Where ladies have all gone away,I rarely spend more than one day.” Věra Staňková JOURNALIST AND PUBLICIST One either is or is not a Rotarian. There is not a semi-option for me, similarly as (according to Rostya Gordon Smith) a man cannot be half-ho- nest and a woman half-pregnant. My greatest pleasure in the past few weeks was that we ma- naged to call a second annual competition for T IT’S A LADIES’ WORLD : Věra Staňková The story of RC Brno City began fifteen years ago.At the start were two women, united by a common idea,although geographically separated by thousands of kilometers:one of them lived in Brno,the other across the Atlantic.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

22 rotary good news | – ROTARY GOOD NEWS English Supplement 6/2013 As District Governor, I am proud of our 70 Rotary Clubs and their activities, an organization with such principles of “Service Above Self” and high standards of ethics and integrity, which all of us as Rotarians practice, hopefully, all of the time! Though of course to err is human! and at least we have our standards! This year’s theme is: Engage Rotary, Change Lives. I see that hap- pening everywhere as I officially visit all the Clubs. However, I am also reminded that Rotary did not allow women members until 1987. Though since 1929 the ¨Inner Wheel¨ (of mainly wives of Rotarians) supported Rotary, it was not until 2007, that RI ruled that no new Club could be chartered without women members. Since 1987, and especially in the last 6 years, worldwide membership has changed to include 19% of women. Our District with its traditional and historic beginnings back in the 1920’s and 1930’s when we had more Rotary Clubs per population than in the UK, now proudly shows 12% women membership. We have come a long way within our Rotary District, but is it enough?! Should not Rotary represent the world’s population and have at least 50% women? Or given a lower percentage of women in the professions, can we set a more realistic target of 30%?! Can we in our District reach at least the 19% women membership as it is worldwide? Well, I suppose it depends on all of you Rotarians out there in the traditional all male clubs, who are still unsure as to whether you can dare to invite women into your group of professional friends doing good! However, each new member, male or female, will broaden your Club and bring new inspiration and new approaches. And we all know that women are multi taskers who are not afraid of getting involved and doing whatever needs to be done. So what are the rest of our 88% of male Rotarians in the District afraid of? Come on, take a chance and let some sweetness and light into your Clubs – you will be amazed at the new inspiration and motivation everyone will have – you will all feel recharged by these new members – just try it! And all those who have mixed gender Clubs, let’s see if we can increase women membership this year! There are some amazing women around, who share Rotarian values and principles. Small sample of these are featured in this issue of Rotary Good News ma- gazine. I am proud of our women members and those wonderful male members, with whom we can do good things together. Even if some Clubs don’t as yet really realize what they are missing! Yours in Rotary, your 2nd female District Governor Irena Brichta Early in November, Rotarians from Germany’s RC Bad Wildungen and Fritzlar paid a visit to their friends in Písek. PÍSEK HOSTS GERMAN FRIENDS GLOSARY DEAR READERS, : Ing.Irena Horalová,Past-President of the RC PRAGA EKUMENA : Mirka Žižková,RC Písek IN SUPPORT OF MALAWI EDUCATION PROGRAMS T he collected funds were used for redecorating a classroom at the Segerege Primary School in the city of Blantyre.Third grade of that school is attended by 189 pupils. The paintings and sketches provided will add a touch of style to the classroom and serve as important teaching aids. Tereza Mirovičová,who presen- ted her Happy Classroom project some time ago at a meeting of Prague area clubs in Brandýs n/L,is looking forward to contributions from other clubs from our District.We are glad our Phoenix (albeit a trifle altered in a naivist manner) is spreading its protective wings over so many children. Using proceeds from the successful Prague event, “Excursion to Kosher Cuisine”, RC Praga Ecumena supported Malawi’s boNGO Worldwide Association, which promotes educational programs in that country. For those interested, here is the link to a short video: www.youtube.com/ watch?v=MjdSjlGRxJ0 T he two parties swapped experience and infor- mation on the work of their Clubs.Our German friends visited memorable sites in the city,including the 73-metre tower of the Deanery Church. There they had the whole of Písek virtually in the palms of their hands.Members of RC Písek hope to visit both towns in April 2014,on the occasion of a gala charity concert.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

23rotary good news | – ROTARY GOOD NEWS English Supplement 6/2013 A very different project is a recitation competition that we have organized in 2013 for the third consecutive year. RECITATION COMPETITION I n 2013 more than 80 children in the age between seven and 15 years old from nine different schools all over the Czech Republic teaching the German language took part. The children are asked to recite a text of their own choice (max. three minutes) and produce a video to enhance the story. The competition is aimed at native German speakers as well as for young people studying German as a foreign language. The final competition is in front of a live audience during a gala evening at the Grand Hotel Bohemia.At that event,the best contributions were presented and the winners honored. The Rotary Club Bohemia,under the initiative of our club member Eckart Baum together with the Prague Literature House is already planning for the 2014 compe- tition.The interest of the schools, the cultural institutions and the German speaking community is ever increasing so that also companies next to our club and the Prague Literature House help to promote this event. : Gabriela Moravcová,Rotex : Jaroslav Šmarda,RCTřebíč : Members of Rotaract Club Nitra attended by 62 students from 10 countries:Argentina,Brazil, Canada,Colombia,Ecuador, Mexico,Taiwan,Thailand,the United States and Venezuela, hosted by 17 Czech and 14 Slovak clubs. During the week- end,students were briefed about the rules and recommen- dations they should observe during their stay in our countries,but mainly they had lots of fun and enjoyed them- selves in various activities,the organizational aspects of which were perfectly handled by Rotex members (as always), led by District President Adéla Trsková from České Budějovice. Training sessions were orga- nized for 46 delegates from 27 Czech and 19 Slovak clubs,the biggest group on record. Members of theYouth Exchange District Committee thoroughly discussed with them the strategy of preparation of students wishing to embark on long-term programs next year, and the rules of these exchanges. Due attention was paid to summer camps and family exchange schemes.The weekend programme was attended by our District’s Governor,IrenaA. Brichta from RC Praha Interna- tional,who very actively partici- pated in all activities and debates with students. YOUNG PEOPLE CONVERGE ON STREČNO REM RIGA 2013 T he meeting was coupled on a training program for representatives of the Rotary Clubs hosting foreign students this year or planning to despatch students for one- year exchange sojourns in 2014-2015.The meeting was In a changed line-up with a new chairman, Mirek Barák from RC Třebíč, the Youth Exchange District Committee on 22–24 September 2013 organized in Strečno this year’s first event for the foreign students who will spend this school year in our District. Early in October 2013 we took part in a European meeting of Rotaract Clubs (REM) in the Latvian capital Riga. A s the only Rotaract from Slovakia and the Czech Republic, together with an ERIC dele- gate we represented our District 2240.Riga was our third REM in succession.In addition to a traditional opening ceremony,sight- seeing in Riga and a closing formal evening,the organizers treated us to a truly unusual side program.We visited a chocolate factory and each decorated his or her own chocolate bar.We also tasted the Riga Black Balsam – Latvia’s perhaps most famous souvenir,a traditional liqueur with not less than 24 medi- cinal herbs.Our time spent in Latvia was utilized also for excursions to areas around Riga.We visited the historical cities of Sigulda,Kuldiga and Césis,the Gajua and Kemeri National Parks,and spent a few days in the picturesque seaside resort of Jurmala.The Riga REM proved that Rotaract Club meetings are always splendid and inspira- tional occasions and that Latvia is a land of breathtaking scenic beauties,pleasant people and interesting monuments of the past.To us, it is a top destination,and heartily recommended.In this case,the organizer’s motto, “YOUWILL FALL IN LOVE WITH LATVIA”,was a dream- come-true sensation. RC PRAG BOHEMIA

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

24 rotary good news | – ROTARY GOOD NEWS English Supplement 6/2013 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine ROTARY GOOD NEWS 6/2013 T : Libor Trejdl E B : +420 776 540 656 goodnews@rotary2240.org : Marco Hrabinský,Rotaract Club Poděbrady : Karol Herian is wonderful to see young people enjoy themselves, regardless of nationality and state of health. The 24th annual Jašidielňa festival on 4-6 September 2013 was all sixteenth century and plays by genius dramatist William Shakespeare.The festival was attended by 200 invited guests from 32 institutions in 11 European states.The opening perfor- mance in the theatre and all workshops were marked by episodes and scenes from classic plays,including Hamlet, Romeo and Juliet,Macbeth, A Midsummer Night’s Dream, Richard III,etc.In spite of unstable weather,everything went well and all those involved went home filled with the feeling of satisfaction from a wonderful undertaking and many new friendships fostered. One of the chief sponsors, Rotary Club Žilina,has provided considerable financial and mate- rial assistance to the project from its outset.Jašidielňa was RC Žilina’s first major project, followed in time with others, such as Stružielka in Čadca, Autistic School in Bánová, Active Wheelchair,and other sponsored programs.Of late we also interact with a partner Rotary Club in Poland.Rotarians enjoy such sponsorship pro- jects and are happy when kids are happy. N ine countries were represented there:Egypt, Ghana,Germany,Poland, United Kingdom,Romania,Turkey, and Macedonia and,with a little delay,the United States.The week- long program officially opened with a“District Evening”in the presence of our dear guests: District 2240 Governor Irena Brichta,members of RC Poděbrady, and delegates of two Slovak clubs – Nitra,and Bratislava Danube. Clubs and countries were presen- ted and international topics discussed in the course of the evening. In the next days,ANC13 participants visited the best- known Prague historic sites,Kost Castle,medieval Botanicus at Ostrá,the ancient city of Kutná Hora,and of course also our spa town of Poděbrady.The sporting spirit was awakened and promoted by a bowling tournament and a test lesson in golf.To explore the full potential of the meeting,we organized visits to two schools—George of Poděbrady and the city’s Hotel School—where hour-long debates were held in English and German, while the guests presented their countries to Czech students and enabled them to test their linguistic skills in discussions.It was rewarding to see beautiful interaction of young people from many corners of the world,united solely by their momentary presence in the Czech Republic, command of English and in some cases also the membership of Rotaract Clubs,who clearly enjoyed themselves,unburdened by prejudice,marvelled in diversity and learned from each other.Maybe this is the way to a better shared future,the cherished goal of Rotary. ALL NATIONS CONFERENCE 2013 JAŠIDIELŇA THROUGH ROTARY EYES At the beginning of September, 11 foreign guests arrived in Poděbrady, being bold enough to register for the first international conference ever hosted by a District 2240 Rotaract Club – All Nations Conference 2013. Jašidielňa, an international festival of creativity and fantasy for young people with and without handicaps in Žilina, organized by the Nadácia ”Krajiny harmónie foundation“, is well known to residents in Žilina and the broader area. I t’s in the bright eyes of joyful youngsters wearing fancy costumes and period attires,who bring the city centre alive with games (“workshops where they can carelessly perform their antics”—from the Slovak word “jašiť”),dancing and singing. Even for the casual passer-by it

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

25rotary good news | – Prosinec – december je naším měsícem rodiny, dobou, během které věnujeme zvláštní pozornost velké a stále rostoucí ro- dině Rotary. Rotary, to není jen 1,2 milionu rotariánů ve 34 558 klubech. Patří k nám také 365 125 členů Interact klubů,133 860 členů Rotaract klubů, a 174 547 členů ko- munitních sborů Rotary. Naše rodina zahr- nuje partnery a děti rotariánů. Patří k ní také desítky neziskových a nevládních orga- nizací v obcích,s nimiž Rotary udržuje part- nerství.Rodinu Rotary tvoří miliony – a stá- le se rozrůstá tím,jak vytváříme nové vazby. My všichni v Rotary dobře víme, že spo- lečně můžeme dosáhnout více, než kdyby- chom postupovali jako jednotlivci. Společ- ně máme ohromující dosah.Musíme zajistit, aby Rotary rostlo i nadále, a to ve všech větvích naší rodiny. Kdykoli spolupracuje- me s místními nevládními a dalšími organi- zacemi, získáváme nové poznatky a lepší vhled do problémů obce. To obohacuje naše zdroje a posiluje naše schopnosti. Bu- dujeme tak další přemostění opírající se o porozumění,přátelství a spolupráci.Part- nerstvím s jinými aktivitami na celém světě můžeme nejenom dosáhnout více, než jsme si předsevzali,ale můžeme tím i rozši- řovat rodinu Rotary. Naše dlouhá historie boje proti viru po- lio nás poučila v tom, jak účinné může být partnerství.Díky našim četným partnerům na globální úrovni je vymýcení dětské obr- ny na dosah ruky a díky tomu jsme tak dlouho mohli činit tolik dobra. Je to pro nás velmi důležité poučení a s takovým pří- stupem musíme pokračovat i v následují- cích letech. Listopad – november je pro nás příležitostí zřetelněji a hrdě se hlásit k naší Nadaci. Pro- gram PolioPlus je úspěšný především proto,že rotariáni jsou věrni tomuto svému závazku, a proto tento projekt finančně podporují.Pod- porujeme vymýcení viru dětské obrny,protože je na tom zřetelně vidět,jak jsou naše peníze využity a čemu pomáháme.Všichni cítíme hr- dost nad tím,že námi darované peníze pomá- hají financovat úsilí o svět bez dětské obrny. Nicméně,je mnoho rotariánů,kteří nevní- mají obdobný pocit spoluvlastnictví a hrdos- ti,pokud jde o tvorbu nadačního jmění Nada- ce (the Endowment Fund) a jejího Fondu každoroční podpory (Annual Fund).Nedaří se plnit cíle programu „Every Rotarian,Every Year – Rotarián přispívá každoročně“.Čím to je? Možná tím,že rotariáni nejsou dostatečně informováni o tom, jak významné činnosti nám tyto fondy umožňují podporovat. Nadační jmění Nadace a Fond každoroč- ní podpory činí z Rotary něco víc, než jen sdružení Rotary klubů. Tyto fondy nám umožňují sdílet naše zdroje, pracovat spo- lečně a dosahovat vyšší úrovně výsledků naší práce.Čím mohutnější jsou tyto zdroje naší Nadace, tím větší je schopnost nás, ro- tariánů,reagovat na potřeby našich obcí. Až když každý z nás přispěje svým darem Nadaci Rotary,stane se skutečně naší Nada- cí – a pak se všichni podělíme o hrdost na vše to,co dobrého Nadace koná. To je ten důvod, proč máme program „Every Rotarian, Every Year – Rotarián při- spívá každoročně“. A také důvod, proč je naším cílem vytvořit pro rok 2013–14 Fond každoroční podpory ve výši 120 milionů amerických dolarů, což znamená, že by každý rotarián měl v průměru přispět cca 100 USD = 20 000 Kč = 80 eur. A chceme-li se cítit svobodně v našem úsilí obětavě sloužit,musíme si být jisti tím, že nás podpoří silná Nadace.Chceme-li,aby Rotary prosperovalo, potřebujeme mít Na- daci s velkým nadačním jměním – aby nás jistilo do budoucna. SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍCE! PŘIPOMÍNÁME SI NADACI ROTARY : Petr Jan Pajas,PDG NADACE ROTARY Dong Kurn Lee, P N R

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

Rekonstrukce – zvláštní číslo časopisu Můj dům věnované opravám a renovacím starších domů. Katalog rodinných domů – zvláštní číslo časopisu Můj dům přináší aktuální nabídku projektů a dodavatelů. VYDÁVÁ BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o. Nádražní 32, 150 00 Praha 5 tel.: 225 351 133 e-mail: predplatne@bmczech.cz www.mujdum.cz Můj dům Prestižní časopis o bydlení v rodinných domech. Přináší množství návštěv a fotografií zajímavých domů, zahraniční inspiraci, cenné rady ohledně stavby domu, zařizování interiérů, tvorby a údržby zahrad. Nechybí srozumitelný a praktický právní servis a informace o moderních technologiích, které šetří peníze za provoz domu. Jediný časopis na českém trhu, který nabízí tak širokou inspiraci tou nejkvalitnější architekturou rodinných domů. STAVBA ZAHRADA INTERIÉRwww.mujdum.cz CENA 89,90 Kč 4,12 €

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

27rotary good news | – SETKÁNÍ P UPRIATEĽOV NARÝNE : Ján Kriška RC Martin pred viac ako siedmimi rokmi nadviazal družobný vzťah s nemeckým RC Loreley – St. Goarshausen (v Porýni-Falcku).Okrem spolupráce pri spoločných projektoch – matching grantoch,k tomu patrí aj stretávanie sa.Najskôr sme sa navštevovali len samotní rotariáni,no v posledných rokoch sa pridali aj partnerky.Na tohtoročnú návštevu sa nás v dňoch 12.–15.septembra vybralo až 7 párov,najviac v doterajšej histórii vzájomných návštev. o niekoľko hodino- vej ceste autami sme vo štvrtok večer do- razili do mestečka Nastätten,a ubytova- li sme sa v rodinnom hoteli,kde náš part- nerský Rotary klub máva svoje mítin- gy práve vo štvrtok večer.A teda aj naše prvé stretnutie s priateľmi pre- behlo na ich mítingu.Dokonca guest- -speaker si pripravil pre nás materiály k prednáške v slovenčine.V piatok ráno nás už pred hotelom čakali pria- telia s tromi mikrobusmi a v zamrače- nom počasí sme sa viezli popri rieke Mosel k jednému z najkrajších zám- kov v Nemecku – Eltz.Po prehliadke zámku a krátkej vychádzke v okolí nás priviezli popoludní do štýloveho rodinného vinárstva na brehu rieky Mosel.Domáci pán nám popri chut- ných typických jedál predstavil to, čím je celý región Moselu aj Rýna preslávený – Rizling rýnsky z rôz- nych ročníkov a lokalít.Po návrate do hotela už nasledovala príprava na ve- černú akciu.Náš družobný klub tra- dične organizuje v septembri Presi- dentfest,ktorý organizujú súčasný a past-prezidenti a kde sa stretávajú všetci členovia klubu aj s manželka- mi.Tento rok na našu počesť udalosť premenovali na Freundschaftfest. V krásnom prostredí horského hotela nás čakala niekoľkochodová večera, hudba,tanec a takmer 40 členov klu- bu s manželkami.No ešte pred veče- rou došlo k odovzdaniu insígnií me- dzi prezidentami.Práve vtedy po- žiadal o slovo aj náš prezident – Jan Popadič – a vyvolal na pódium Man- freda Stamma,ktorý bol hlavný iniciá- tor našej spolupráce a vtedy aj prezi- dentom klubu.Prekvapenému Manfredovi potom odovzdal Cenu Tomáša Baťu,ktorú mu na návrh RC Martin udelil Dištrikt 2240.Vo svo- jom príhovore potom náš prezident pripomenul,že v osobe Manfreda sme tým ocenili celý klub za ich pria- teľstvo a pomoc,ktorú doteraz po- skytli martinskému klubu pri jeho projektoch.Prekvapeniam ten večer však nebolo ešte konca,pretože pred polnocou nemeckí rotariáni pozvali na pódium nášho prezidenta a pred- stavili ho ako človeka,ktorý za slo- venskú stranu rozbehol celú spolu- prácu.A ako výraz uznania mu odovzdali ocenenie Paul Harris Fel- low s rubínom,ktoré ich klub zaistil u RI.Bol to proste večer prekvapení s úžasnými ľuďmi.Zábava a priateľské debaty pokračovali dlho do noci, dobrú náladu domácim nepokazil ani fakt,že v tombole skoro polovica cien pripadla Slovákom... Na sobotu pre nás priatelia pripra- vili opäť zaujímavý program.Dopo- ludnia sme sa lanovkou vyviezli k pa- mätníku nemeckého zjednotenia po prusko-francúzskej vojne 1870 – Nie- derwalddenkmal,s krásnym výhľa- dom na údolie Rýna,ktorý však kazi- lo drobné mrholenie.Odtiaľ sme zišli do Rüdesheimu s typickou architek- túrou vinárskeho mestečka.Toto mestečko je aj svetovým dedičstvom UNESCO a navštevuje ho množstvo cudzincov.Obed v štýlovej reštaurácii v preslávenej uličke Drosselgasse bol aj s prekvapením v podobe 2 sloven- ských čašníčok.Po obede sme už na- stúpili na vyhliadkovú loď,ktorou sme sa plavili 2 hodiny po prúde Rýna až do St.Goarshausenu.Z palu- by sme pri družnej zábave s našimi priateľmi pozorovali nádherné okolie so strmými svahmi nad Rýnom,na ktorých sa už stáročia pestuje najlep- ší Rizling rýnsky na svete.Upravené mestečká na oboch brehoch s hrad- mi a kostolmi svedčia o prosperite, ktoré tento región v minulosti i teraz zažíva.Po krátkom oddychu v hoteli nasledoval posledný bod návštevy – pozorovanie ohňostroja z viníc na svahu nad Rýnom.Čakanie na úplne zotmenie nám vyplnila večera – pe- čený diviak s obligátnym rizlingom. Po desiatej sa show začala – ohňo- stroje sa odpaľujú z lodí plávajúcich na Rýne i z brehu a pohľad zhora bol naozaj jedinečný.A potom už nasle- doval len návrat do hotela a rozlúčka s našimi nemeckými priateľmi.V ne- deľu po celodennej ceste sme dorazi- li domov síce unavení,ale plní doj- mov.Už sa tešíme na recipročnú návštevu z Nemecka v máji 2014. AKOVÝRAZ UZNANIA ODOVZDALI NEMECKÍ ROTARIÁNI NÁŠMUPRE- ZIDENTOVI JANU POPADIČOVI OCENENIE PAULHARRIS FELLOW SRUBÍNOM

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

28 rotary good news | ��������–�������� ���� rvním preziden­ tem pražského klubu je zvolen JUDr.Antonín Sum starší. O dva roky poz­ ději sdružují čes­ koslovenské Rotary kluby více než dvě stovky členů a vzniká tak Rotary distrikt č.66.Prvním guvernérem 1927/1928 je zvo­ len Josef Schulz z RC Praha, majitel továrny na zemědělské stroje v Pečkách.Ten po skon­ čení funkce přechází do ústředí RI v Chicagu,jako jeden z jeho ředitelů.Druhým guvernérem 1928/1929 byl zvolen podnika­ tel Bedřich Vraný z RC Mladá Boleslav.Třetím guvernérem v pořadí je zvolen prof.PhDr. VáclavTille1929/1930.Ten se také z titulu své funkce účastní v pořadí již dvacátého celosvě­ tového kongresu ROTARY v Chicagu ve dnech 23.6.–27.6. 1930.Dokonce řídí jednu část jejího jednání. Avšak vraťme se k našemu tře­ tímu guvernéroviVáclavuTillemu. Jde o bohužel velice málo zná­ mou osobnost,jež snese nejpřís­ nější měřítka evropská i světová. Osud mu určil sedmdesát plod­ ných let života (1867–1937) a on je využil dokonale.Více ho možná znáte pod jménem Vác­ lav Říha.Pod tímto pseudony­ mem napsal řadu pohádkových knih,které jistě znáte alespoň dle názvů:Zvířátka a Petrovští; Knížka pohádek Václava Říhy; Pohádky o princeznách;Naše národní pohádky;Princezna holubice;Sedmdesát sedm pohádek z Moravy a Slezska; Dvanáct pohádek z onoho světa; Pohádka o třech podivných tovaryších;O svatbě krále Jana; Zlatý chléb a jiné pohádky; Bolenka;Paleček;Alšovy pohádky.VáclavTille po gymna­ zijních studiích absolvoval na pražské filozofii slavistiku a ger­ manistiku,posléze studoval v Innsbrucku,studia zakončil doktorátem.Později následovala studia na univerzitě v Paříži, v roce 1903 habilitace a od roku 1921 do roku 1937 byl řádným profesorem srovnávacích dějin literatur na Karlově univerzitě. Mezitím studoval,psal,organizo­ val,cestoval.Byl vynikajícím lite­ rárním a divadelním kritikem. Jindřich Vodák svého času při­ znal,žeTilleho univerzitní semi­ nář na téma moderního divadla se dá považovat za „první české vysoké divadelní učiliště“.Václav Tille byl neúnavný cestovatel. Nejméně třicetkrát byl v Paříži, cestoval po Spojených státech, navštívil Moskvu,ale doslova prolezl také Alpy,Pyreneje a Valašsko.Když byl v roce 1927 se Z.Nejedlým a J.Koptou na oslavách 10.výročí bolševické revoluce,velice jasnozřivě roz­ poznal aranžovanost oslav,které měly skrýt pravdu o milionech mrtvých.Dagmar Blümlová o něm před dvěma lety napsala knihu s příznačným názvem Evropan VáclavTille a vydala i jeho Rotariánské pohádky (z pozůstalosti). Jako předseda řídil meziná­ rodní knihovnický sjezd v Praze (1926).Jeho monografie Božena Němcová (1931) je klasickou knihou české literární historie, vzorem pro literární životopisce jazykem,slohem,zpracováním historické látky a dokumentů. Řídil první ročníky edice Evrop­ ského literárního klubu.Zkou­ mání lidové slovesnosti přineslo rozsáhlý soupis České pohádky do roku 1848 (1929,1934).Pat­ řil mezi zakladatele PEN klubu i Evropského literárního klubu. Když byl na Moravě v Napa­ jedlech u příležitosti nějaké kra­ jinské výstavy,upoutala jeho pozornost dcera jednoho z orga­ nizátorů.Obsluhovala u stolu v krásném kroji.A tak ji „pan profesor“ požádal o ruku. Byl komturem Řádu italské koruny,nositelem Řádu čestné legie a belgického Řádu koruny. Předsedal Mezinárodnímu sjezdu kritiků v Praze,byl čle­ nem Československé Intelektu­ ální Unie,v roce 1925 se stal čle­ nem Mezinárodní akademické unie.Jeho bratr MUDr.Methoděj Tille byl od roku 1916 vrchním ROTARIÁN, KTERÝ MÁ V PRAZE NÁMĚSTÍ ����: Petr Andrle ����: archiv Rotariánské hnutí vtrhlo do rodícího se samostatného československého státu jako závan čerstvého větru.V září 1925 vzniká v Praze první klub a o dva roky později vzniká další RC v Karlových Varech,v Brně, v Bratislavě a v dalších městech. P HISTORIE Václav Tille

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

HISTORIE ředitelem porodnice a nalezince pražské nemocnice,mimo jiné také asistent Neureuttera,spolu­ pracovník Haaszův,člověk velmi noblesní a ušlechtilý. I navzdory všem svým aktivi­ tám byl skutečným rotariánem tělem a duší.Udržoval těsné kon­ takty s mnoha rotariány v Evropě i ve Spojených státech.Z jeho ini­ ciativy vydala Česká literární spo­ lečnost v roce 1929 knihu ame­ rického rotariána a podnikatele F. J.Vlčka „Povídka mého života“ (zkušenosti amerického Čecha) a v roce 1933 vydal přímo náš distrikt 66Vlčkovu knihu „Práce a odplata“,kterou předmluvou opatřil prof.VáclavTille. V únoru 1937 dovršil sedmde­ sátku.Penzionování přijal s nadějí na získání času pro další práci.Jak napsal jeden z jeho životopisců,zemřel po čtyřech měsících penze,což dělávají staří herci,když na ně již nezbývá role.A.M.Píša napsal,že při lou­ čení sVáclavemTillem se nelze zbavit pocitu zhasínaných ohňů… A tak ohýnek vzplanul v roce 1981.Na snímku je praž­ ské sídliště Barrandov,budované v letech 1980–87.Kdo přišel na to,aby poměrně velké ústřední náměstí tohoto sídliště bylo pojmenováno jakoTilleho náměstí,to se asi již nedozvíme a návrh zřejmě mohl projít právě pro mizernou vzdělanost zdejších kádrováků.Takže teh­ dejší navrhovatelé názvů měli docela šťastnou ruku a pan pro­ fesorTille je ve velmi zajímavé společnosti.Hned vedle je Chap­ linovo náměstí,ulice zde mají filmoví režiséři a herci Karel Lamač,Václav Krška,Gustav Machatý,Jean Gabin a také fil­ mový režisér Jean Renoir,syn Augusta Renoira.Kousek dál najdeme i ulici JiříhoVoskovce či Karla Högera.Pochopitelně, že nelze tvrdit,žeTilleho náměstí vzniklo proto,že prof.Tille byl rotarián.To také nikdo nechce. Pan profesor psal a dělal mnohé také proto,že byl rotarián, a z důvodů toho,co dělal před­ tím,se také rotariánem stal. Třeba tam (myslím v Praze) někoho napadne,že by se někde našlo místo na destičku,která by stručně informovala o tom,že prof.VáclavTille byl také jedním z guvernérů naší slavné rotarián­ ské éry předválečné. inzerce Tilleho náměstí, sídliště Barrandov, Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

rotary good news | ����–����� ���� REPORTÁŽ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

31rotary good news | ��������–�������� ���� talo se nepsanou tradicí, že společen- skou sezónu v Praze zahajuje koncem října benefiční ples členů pražských Ro- tary a Rotaract klubů a jejich hostů.Ten letošní byl uspořádán v rámci oslav 15. výročí charteru RC Praha City v prosto- rách Autoklubu ČR. Na pozvánkách bylo jako dress code mimo jiné exotické oble- čení jakéhokoli druhu. Není divu, pořa- datelé dali večeru téma „okolo světa“ a hosté se snažili jejich přání naplnit mírou více než vrchovatou. Kolorit pak dokreslila i skupina zahraničních studentů, kteří jsou v Praze na ročním výměnném stu- dijním pobytu.V programu se vystřídalo několik tanečních čísel,rov- něž v melodiích a rytmech vzdálených krajin.Také předměty vložené do tomboly odpovídaly duchu večera.Sešlo se jich tolik,že se losová- ní protáhlo hluboko přes půlnoc. Spokojené úsměvy na tvářích tan- čících párů byly nejlepší odměnou organizátorům večera z RC Praha City,jeho sekretářce EvěVolšické a Iljovi Chocholoušovi,který se zde představil v roli asistenta guvernérky pro pražskou oblast.Úspěch je i ostatní, kteří jim s organizací pomáhali, jistě povzbudil k tomu, aby si za rok dali repete. S Pražské Rotary kluby uspořádaly opět podzimní benefiční ples, tentokrát ve prospěch Dětského domova Pepa v Příbrami-Lazci. Cesta kolem světa zajediný večeR! ���� � ����: Svatopluk Jedlička

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

32 VÝROČÍ Současný prezident klubu Lukáš Ženatý patří k těm, kteří se v roce 1993 zasloužili o obnovení činnosti klubu O početných klubových aktivitách diskutovala guvernérka distriktu Irena A. Brichta s obětavým sekretářem klubu a propa­ gátorem IT komunikace Ivo Francem Vzpomínat přijeli do Ostravy i přátelé z dalších klubů, například Svatopluk K. Jedlička z RC Praha City (vpravo) Příjemné setkání pamětníků i těch mladších se protáhlo do pozdních večerních hodin LETRC OSTRAVAKdyž jsem dostal od členů RC Ostrava pozvánku na setkání k oslavě 20. výročí znovuobnovení jejich klubu,očekával jsem nekonečný večer plný zdravic,proslovů,gratulací a vzpomínek pamětníků.Opak byl skutečností. ����: Svatopluk K.Jedlička, RC Praha City ečer se odehrával pod taktovkou součas­ ného prezidenta klubu Lukáše Ženatého a přizvukování ostatních členů klubu. Čestných hostů přijelo nepočítaně. Od guvernérky našeho Rotary distriktu Ireny A.Brichta a jejích nástupců Petera Feren­ ce aVladimíraAdámka,přes zástupce part­ nerských organizací až po čestné a bývalé členy. Mezi nimi bylo nejmilejší setkání s těmi, kteří již vzhledem ke svému vysokému věku na klubové schůzky docházejí jen sporadicky, vévodila jim osobnost právníka Bohuslava Bezecného.Sál ko­ morního divadla Aréna byl plný do posledního místečka. Za nás,kteří přijeli z jiných klubů,krátkou společnou zdravi­ ci pronesli zástupci RC Žilina, s nímž mají ostravští nejčilejší vazby zásluhou společného dlouhodobého projektu pro han­ dicapované děti Stružielka.A pak už se hrála Gogolova hra Hrá­ či v nastudování herců Komorní scény Aréna. Po představení bylo pak dost času na osobní rozhovory,vzpomínky a rozjímá­ ní.Prostě příjemný večer.Když jsem se zeptal,proč se nemlu­ vilo o úspěšných projektech a jiných aktivitách, dostal jsem prostou odpověď:„Vždyť máme všechno na webovém portále.“ V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

33rotary good news | ��������–�������� ���� PROJEKT TJ Sokol Poděbrady nominoval na Cenu Ď farářku Církve česko­ slovenské husitské ThMgr. Drahoslavu Benešovou Eva Kárníková (vpravo) přebírá ocenění od guvernérky Rotary distriktu Ireny A. Brichta Trojice hlavních organizátorů s Cenou Ď (zleva): Jitka a Richard Langerovi, Jan Machálek Ď2014Koncem léta se roznesla zpráva,že bývalý prezident poděbradského Rotary klubu Jan Machálek oslovuje různé veřejně prospěšné společnosti,spolky a neziskovky,aby nominovaly kandidáty do městského kola celostátního projektu Cena Ď. ���� � ����: Svatopluk Jedlička H ybnou silou, „vy­ nálezcem“ Ceny Ď i jejím celoroč­ ním producen­ tem je známý moderátor Ri­ chard Langer s manželkou Jitkou. V letošním roce probíhá v Česku už čtrnáctý ročník tohoto projek­ tu a letos poprvé se jeho organiza­ ce na městské úrovni ujal podě­ bradský Rotary klub. „Záměr projektu je prostý. Odměnit veřej­ ně ty, kteří se v místě svého půso­ bení zasloužili o rozvoj veřejně prospěšných aktivit, ať už finanční podporou, sponzoringem či da­ rem, nebo přímo vlastní dobrovol­ nickou prací, a stali se tak pro ostatní příkladem nebo morálním vzorem,“ vysvětluje Jan Machálek. A tak při slavnostním večeru ve­ dle sebe stojí na stejné úrovni na­ příklad generální ředitel renomo­ vané banky, právě tak jako ten, kdo vykonává asistenční službu v některém sociálním zařízení jako dobrovolník. Počínání členů poděbradského Rotary klubu vzbudilo zájem nejen pro svoji originalitu,ale i proto,že získalo hned od počátku záštitu sta­ rosty města Ladislava Langra.Neby­ lo proto ani těžké sestavit nestran­ né kolegium,které mezi nominovanými vybíralo toho,kdo je pro spoluobčany největším pří­ kladem obětavosti a nezištnosti. Úlohu neměli lehkou,vždyť devět místních subjektů nominovalo plný tucet kandidátů.Ocitl se mezi nimi například Jiří Navrátil,bývalý stře­ doškolský profesor,který i přes svůj vysoký věk (ročník 1926) pro­ střednictvím společnosti Otakara Vondrovice úspěšně propaguje kla­ sickou hudbu mezi mládeží,Eva Kárníková,která se v čele místní organizace Českého červeného kří­ že věnuje integraci cizinců do čes­ kého prostředí,Václav Synek,který již několik desítek let vede pečlivě kroniku města Poděbrad,Jiří Pospí­ šil,nestor poděbradských ochotní­ ků,nebo lékařka Romana Husáko­ vá,která společně se svojí rodinou sponzoruje aktivity pěveckého sbo­ ru a mažoretek Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sama se podílí na mi­ moškolní výchově mládeže.A tak bychom mohli pokračovat...Pro udělení Ceny Ď 2014 v Poděbra­ dech nakonec vybralo Jana Němce, který,ač sám lehce handicapovaný, již 17 let působí zdarma a nezištně jako osobní asistent imobilních dětí,zejména autistů,v poděbrad­ ském Handicap Centru Srdce. Slavnostní veřejné setkání s udě­ lením cen se uskutečnilo právě 16.listopadu v obřadní síni podě­ bradské radnice.„Byl to pro mě ohromný a nečekaný,silně emotivní zážitek,“ svěřila se IrenaA.Brichta, guvernérka Rotary distriktu 2240, a dodala:„Všichni nominovaní jistě za svou dlouhodobou angažova­ nost slyší od svých přátel a spolu­ občanů chválu a slova díků.Jen málokterému z nich se ale zatím dostalo tak významné pocty,uznání a ocenění.Poděbradský Rotary klub má velmi pečlivě zpracované podklady pro zorganizování měst­ ského kola Ceny Ď a je ochoten je dát k dispozici i dalším Rotary klu­ bům v Čechách.Věřím,že se k této aktivitě připojí během ledna a úno­ ra i rotariáni v jiných městech.“ Většina účastníků setkání se už teď těší na červen,kdy se v pražském Národním divadle zúčastní jako hos­ té celostátního finálového kola. ZáměR pROjEkTu jEpROSTý. OdměniT VEřEjněTy, kTEříSE VmíSTě SVéhO půSObEní ZASLOužiLi OROZVOj VEřEjně pROSpěš- nýChAkTiViT Více na www.cena-d.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

34 rotary good news | – UDÁLOSTI NÁSILNÝ PŘECHOD STÁTNÍ HRANICE protože jsme se o mimořádné po- city,evokované vyprávěním stále svěžího,výbornou pamětí a neu- věřitelnou fyzickou kondicí vy- baveného panaWiendla chtěli podělit s další- mi rotariány,pozvali jsme letos v září sousední Písečáky a na hranicích,u hraničního kamene,kde své klienty na jejich cestě za svobodou panWiendl opouštěl,nás čekali přátelé z bavorského RC Cham. S těmi se scházíme ostatně již řadu let na vrcholu hory Ostrý,která byla po dobu totality symbolem „Železné opony“.U zmíněného kamene jsme si všichni připili na to,že po jakékoliv oponě už není ani stopy,a společně jsme se vydali do první bavor- ské obce – Jägershofu,kde jsme v klubovně místních Šumavských ostrostřelců společně chutě poobědva- li,a to za ceny,které připomínají bufet v naší Posla- necké sněmovně...Před vlastním obědem vyprávěl panWiendl celý svůj příběh odboje proti tota- litě,o převaděčské činnosti,zatčení a vězně- ní,to vše beze stopy jakéhokoliv patosu,klid- ně a věcně.A dokonce s řadou perliček, například že „chodbaře“ na Pankráci,kam se panWiendl dostal po letech věznění na uranu, dělali dva generálové:velitel Pražského povstání gen. Kutlvašr a nacistický velitel pražské posádkyWehr- machtu...Zejména přátelé z bavorského klubu na- slouchali velmi pozorně a měli celou řadu dotazů, hlavně byli zvědaví,proč panWiendl za čárou nezů- stal.Dostalo se jim dvou odpovědí:jednak chtěl pan Wiendl proti komunistům bojovat doma,ne v cizině, a jednak,jak tvrdil,Klatovák,když ráno nevidí Čer- nou věž,nestojí celý den za nic...A protože toto číslo vyjde patrně ještě do konce roku,popřejeme touto cestou panuWiendlovi vše nejlepší k jeho 90.naro- zeninám,které oslaví 31.12.2013. Před rokem jsme se pokusili o první rekonstrukci „násilného přechodu státní hranice“ s Bavorskem,a to pod vedením převaděče exulantů po roce 1948, panem Františkem Wiendlem,odsouzeným za takto prokázanou pomoc svým spoluobčanům,kterých převedl celkem 27,k osmnácti letům vězení. A V rotariánských klubech v českých zemích i na Slovensku se stále něco děje.My vám přinášíme rychlý přehled toho nejzajímavějšího… : Vladimír Růžička,RC Klatovy panWiendl celý svůj příběh odboje proti tota- litě,o převaděčské činnosti,zatčení a vězně- ní,to vše beze stopy jakéhokoliv patosu,klid- ně a věcně.A dokonce s řadou perliček, například že panWiendl dostal po letech věznění na uranu, KLATOVY Po břehu řeky Dyje vede cesta, odkud je tak úžasný pohled na dominanty Znojma, že vlastně ani nevadí, pokud prší. 18. září navečer se tudy vydalo na in-line bruslích, koloběžkách i elektrokolech ně- kolik znojemských rotariánů,pár přátel z RC Brno City a RCTřebíč, skupinka znojemských středo- školáků a zejména zahraniční vý- měnní studenti Malina (USA),Eli- zabeth (Kanada) aValeria (Mexiko) a také Mája, která byla vloni v USA.Část účastní- ků se za stálého mr- holení dolů k řece svezla městem v kolo- vém vláčku.Vyjížděli s přicházejí- cím soumrakem a za houstnoucí- ho deště,ovšem ten spíše zvýšil zábavnost akce.Proto byli všich- ni po návratu pod střechu centra Cyklo klubu Kučera v dobré nála- dě.Tu ještě povzbudila káva z au- tomatu,Májina prezentace o je- jím pobytu ve Státech a hlavně sdílení dojmů nejen z vyjížďky. Za rok jedeme znovu. DEŠTI NAVZDORY zabeth (Kanada) aValeria (Mexiko) a také Mája, svezla městem v kolo- ZNOJMO

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

35rotary good news | – UDÁLOSTI JAK TO VIDÍM JÁ ANABÁZE S ANITOU Nedávno přišel e-mail od ně- koho, kdo se nazývá anita.barba- ra tohoto znění: „vystvetlite mi, na co je dobre to cele rotary zido- -nadnarodne sektarstvo?“ Sna- žím se to nějak neutrálně zahrát do autu několika větami. Odpově- dí je mi frontální útok: „ja som si pozerala, čomu sa venujete, len minimálna charita, zato velikáš- stvo a adorácia vlastných členov a vymývanie mozgov novým rota- riánom, pravidelné týždenné stretávania v drahých hoteloch.“ S tím nehodlám polemizovat a s odvoláním na slušné mravy se omlouvám z debaty. Ale Anita to nevzdává a tlačí dál: „neviete oponovať, keď vám chýbajú argu- menty. No tak mi aspoň vysvetli- te ten 2240 distrikt, je to celé trápne a priblblé.“ Jo tak Anita do toho chce jít bez rukaviček. Dob- rá, i já mám ostře nabitou kláves- nici. Fakta, čísla, projekty, krédo, prostě co to dá. Odpověď je po- vzbudivá: „A prečo nemôže niekto pomáhať a byť užitočným členom spoločnosti bez nejakého Rota- ry?“ Cítím, že argumenty vítězí, a vysvětluji dále. Odpovědí je mi článek o neslučitelnosti Rotary a katolické církve z roku 1927. Jdu do ofenzivy: Papež je čest- ným rotariánem. Výsledek: „dajte pokoj papežovi aj mne, netrepte sprostosti, cirkev sa sa- mozrejme nedá položiť nejakým Rotary kolečkom, vy nadutý igno- rant!!!!“ Ticho, vítězství? Asi ne, když nepřesvědčím ani jednu Anitu. Máme před sebou ještě veliký kus práce. George J. Podzimek P RGN Více fotografií z uveřejněných akcí najdete v elektronické verzi časopisu na www.rotarygoodnews.cz Ú činkujícími byli Komorní orchestr Quattro pod vedením dirigenta Mar- ka Štilce, Český chlapec- ký sbor Boni pueri pod vedením Pavla Horáka, mladý talentovaný klavírista Matyáš Novák a jako hlavní hvězda ve- čera vystoupila sólistka Národ- ního divadla Andrea Kalivodo- vá.Večerem provázel David Kafka, člen hra- deckého Rotary klubu. Koncert měl krásnou atmosféru, hudba byla nádherná a díky uměl- cům, štědrým sponzorům a více než 700 posluchačům mohli prezident Rotary klubu Jaroslav Kovařík a ředitel Na- dačního fondu Rotary klubu Bořek Málek předat paní Mgr. Daniele Holečkové, ředitelce Speciální mateřské školky Len- tilka pro zrakově postižené děti, šek na 90 000 Kč. Rotary klub Hradec Králové děkuje všem účinkujícím, sponzorům a publiku za jejich podporu a dary, které pomohou mateř- ské školce a přinesou radost dětem s vadami zraku. K onkrétne jeho naj- početnejšej dis- ciplíny – polma- ratónu.Septembrové podujatie prilákalo na svoj druhý ročník množ- stvo výkonnostných aj rekreač- ných bežcov.Popularizáciu zdravého životného štýlu sme sa rozhodli podpo- riť aj finančne,a tak prispieť k peknej myš- lienke,že pohyb má byť prirodzenou súčasťou živo- ta nielen Banskobystričanov. Logo ROTARY sa tak objavilo na každom štartovom čísle a disci- plína dostala meno:Rotary pol- maratón.Trať absolvovali aj traja členovia nášho klubu.Rodina bežcov sa celosvetovo rozrastá, tak veríme,že na ďaľšom roční- ku sa stretneme viacerí rotariá- ni.Berte to ako pozvanie! vá.Večerem provázel David Kafka, člen hra- atmosféru, hudba byla nádherná a díky uměl- HRADEC KRÁLOVÉ zdravého životného štýlu sme sa rozhodli podpo- lienke,že pohyb má byť prirodzenou súčasťou živo- onkrétne jeho naj- BANSKÁ BYSTRICA TMAVOMODRÝ VEČER 2013 Ve středu 23. října pořádal Ro- tary klub Hradec Králové v kos- tele Nanebevzetí Panny Marie již osmý ze série benefičních kon- certů Tmavomodrý večer, jejichž výtěžek je vždy věnován lidem se zrakovým postižením. : Juraj Slota ROTARY MARATÓN Rotary klub Banská Bystrica Classic bol hlavným partnerom Maratónu v Banskej Bystrici.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

36 rotary good news | – UDÁLOSTI T oto sdružení podpo- ruje vzdělávací programy v Mala- wi.Z našich prostředků se vymalovala třída 3.B v základní škole Segerege ve městě Blantyre.Do 3B je za- psáno 189 dětí.Namalované ob- rázky nejen trochu zkrášlí třídu, ale hlavně slouží jako významná didaktická pomůcka.Tereza Mi- rovičová,která osobně projekt Veselé třídy představila na set- kání klubů v Brandýse n/L,se těší na příspěvky z dalších klu- bů našeho distriktu.Jsme rádi,že náš (i když naivi- sticky pozměněný) Fé- nix rozpřahuje svoje ochranná křídla nad toli- ka dětmi. K lub spolupracuje se Sdružením Nera- tov již mnoho let a mezi námi vznikla i vy- trvalá přátelství.Výrobky keramických,textilních a ko- šíkářských dílen prodávali členo- vé RC Hradec Králové,pracovníci sdružení Neratov předvádě- li ve stánku ukázky řeme- sel.Výtěžek z prodeje či- nil 17 345 Kč a bude použit na další rozvoj chrá- něných dílen.O aktivitách Sdružení v Neratově je možné se více dozvědět na www.neratov.cz oto sdružení podpo- bů našeho distriktu.Jsme rádi,že náš (i když naivi- ochranná křídla nad toli- ka dětmi. PRAHA lub spolupracuje se keramických,textilních a ko- sdružení Neratov předvádě- li ve stánku ukázky řeme- použit na další rozvoj chrá- něných dílen.O aktivitách HRADEC KRÁLOVÉ : Ing.Irena Horalová,past-prezidentka RC PRAGA EKUMENA PENÍZE PRO MALAWI Po úspěšné celopražské akci „Procházka kosher kuchyní“, kterou pořádal náš Rotary klub Praga Ekumena, jsme z jejího výtěžku rovněž mohli podpořit sdružení boNGO Worldwide v Malawi. M ěsta Třebíč a Oschatz již před několika desetiletími navázala družbu a tradice vzájem- ných návštěv obou vedení radnic tak má dlouhou tradici. A němečtí rotariáni chtějí pod- pořit partnerství měst partner- stvím Rotary klubů. Zdá se však, že návštěva bude mít další přínos. Město Thorgau má totiž partnerské město Znojmo, kte- ré je nejbližším jižním souse- dem Třebíče. Němečtí přátelé by se rádi podíleli na ně- kterém projektu. Nabízí se podpora vybavení mobiliáře zahrady Den- ního rehabilitačního sta- cionáře pro mentálně a tě- lesně postiženou mládež, který RC Třebíč trvale podporuje. S podpisem dohody o partner- ství se počítá během květnové návštěvy RC Oschatz a Thorgau. Z „dvojdohody“ by se díky při- stoupení RC Znojmo mohla stát „trojdohoda“.Tak totiž dosáh- neme víc. ných návštěv obou vedení by se rádi podíleli na ně- kterém projektu. Nabízí ního rehabilitačního sta- cionáře pro mentálně a tě- TŘEBÍČ : Irena Cahová : Martin Kobza ZAJÍMAVÁ NÁVŠTĚVA ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO Zajímavou návštěvu přivítali tře- bíčští rotariáni druhé listopado- vé úterý. Přijeli tři přátelé z Ro- tary klubu Oschatz a Thorgau v Německu, vedeni prezidentem klubu Frankem Scherzerem. RC Hradec Králové již opakovaně zorganizoval ve dnech 6. a 7. září 2013 prodej výrobků chráněných dílen „Kopeček“ Sdružení Neratov na známých Slavnostech královny Elišky na Velkém náměstí v Hradci Králové. Odkaz na krátké video: www.youtube.com/ watch?v=MjdSjlGRxJ0

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

37rotary good news | – UDÁLOSTI Více fotografií z uveřejněných akcí najdete v elektronické verzi časopisu na www.rotarygoodnews.cz T áto chata je jedi- ným obývatel\'- ným objektom v Belianskych Tatrách a nachádza sa v závere Doliny Siedmich prame- ňov.V polovici 18. storočia stá- la pri Siedmich prameňoch chatrč zlatokopa Drechslera z Rakúska a asi do r. 1930 sa tu zachovala stará pastierska koli- ba.V roku 1932 tu posta- vil Tibor Gresch zo Spiš- skej Belej súkromnú chatu, ktorá prístavbou v r. 1938 dostala terajšiu podobu. Po 2. svetovej vojne slúžila najprv voľnému turistickému ruchu, od r. 1955 slúžila ako výskumná základňa TANAP-u a od r. 1997 slúži opäť pre verejnosť. Účastníkom vý- stupu prialo pekné jesenné počasie, a tak si mohli plne vychutnať krásu tejto časti Tatier. V sobotu večer sme spo- ločne strávili príjemné chvíle a lepšie sa spoznali a konštato- vali, že už teraz sa tešíme na 3. ročník akcie Rotariáni spo- znávajú Tatry, ktorá sa uskutoč- ní 27. 9. 2014. Ú častníkov tohto podujatia,v prvý októbrový ví- kend,čakalo nádherné jesenné počasie.Tí,ktorí zvolili náročný výstup na národný vrchol Slovenska,si užili skvelé výhľady do diaľok a výbornú atmosféru spo- ločného výstupu.Na vr- cholovom dvojkríži Kri- váňa zaviali rotariánske vlajky.Ostatní rotariáni a inboundi si užili prechádzky a relax v nižších polohách našich veľhôr.V sobo- tu večer sme spoločne,pri dob- rej cimbalovej hudbe,strávili príjemné chvíle,lepšie sa spo- znali a konštatovali,že túto za- čatú tradíciu určite do budúcna chceme rozvíjať. Už teraz sa tešíme na ďaľší ročník 2014. ba.V roku 1932 tu posta- vil Tibor Gresch zo Spiš- v r. 1938 dostala terajšiu podobu. Po 2. svetovej POPRAD a výbornú atmosféru spo- ločného výstupu.Na vr- vlajky.Ostatní rotariáni a inboundi si užili BANSKÁ BYSTRICA : Pavol Bobovský, prezident RC Poprad PLESNIVEC Rotary klub Poprad usporiadal 2. ročník akcie Rotariáni spo- znávajú Tatry. Dňa 5. 10. 2013 sa rotariáni z Popradu, Spišskej Novej Vsi a Nitry vydali z Tatran- skej kotliny turistickým chodní- kom do Belianskych Tatier na chatu Plesnivec. : Juraj Slota ROTARY VLAJKY NA KRIVÁNI Rotary klub Banská Bystrica Classic usporiadal prvý ročník výstupu na Kriváň vo Vysokých Tatrách. V Národním domě v Třebíči uspořádal Rotary klub Třebíč ve spolupráci s Rotaract klubem Brno bene-fiční koncert ve tmě s názvem Oči hudby. K oncert proběhl v úplné tmě,téměř stovku diváků na místa usadili nevi- domí uvaděči. Představil se pě- vecký soubor Slunko,který již vystupoval v řadě zemí Evropy.„Naučit zpívat soubor vícehlasně bez diri- genta není jednoduché.Ně- kolik měsíců jsme cvičili se zakrytýma očima,“ svěřila se vedoucí souboru Helena Nosková.Po koncertu násle- dovalo občerstvení,opět v naprosté tmě za asistence nevidomých.Výtěžek akce přispěje na zakoupení ruční- ho autorefraktometru (pří- stroje pro automatické urče- ní optických parametrů oka) pro dětskou Oční školu vTřebíči. HUDBA S OČIMA místa usadili nevi- TŘEBÍČ : Tibor Szabó,RCTřebíč

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

38 rotary good news | – K lienty stacionáře jsou zejména osoby,které se nedokázaly vyrovnat s některou ze složitých životních situací.Důvodů může být celá řada a nikdy ne- lze vyloučit,že se s určitou ži- votní situací nedokáže vyrovnat kdokoliv z nás a bude potřebo- vat odbornou pomoc.Naše podpora spočívá v pravidelném poskytování finančních příspěv- ků na činnost denního stacioná- ře,do současné doby jsme přispěli částkou 230 000 Kč.Letos jsme se stali spolupořadateli akce „Den pro duševní zdra- ví“.Mohli jsme tu předsta- vit zájemcům,čím se Rotary zabývá,a pochlubit se také vý- sledky činnosti našeho klubu. Jsme přesvědčeni,že naše zapojení se do akce nebylo zbytečné a napomohlo k šíření myšlenek Rotary mezi širokou veřejností. ře,do současné doby jsme přispěli částkou 230 000 „Den pro duševní zdra- ví“ PŘEROV : Milan Cibulka,RC Přerov DEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Jednou z dlouhodobých aktivit Rotary klubu Přerov je podpora denního stacionáře přerovské společnosti Duševní zdraví, o.p.s. UDÁLOSTI S outěže v roce 2013 se zúčastnilo přes osmde- sát dětí od sedmi do patnácti let z devíti škol s vý- ukou v německém jazyce z celé České republiky.Děti mají za úkol přednést nejdéle tříminu- tový text podle vlastního výběru a příběh dopro- vodit vlastní videopre- zentací.Soutěž je urče- na pro děti,jejichž mateřštinou je němčina, i pro mladé lidi,kteří studují němčinu jako cizí jazyk.Finále se odehrává před obecenstvem na slavnostním večeru v Grand Hotelu Bohemia.Během večera slyšíme nejlepší soutěžní pří- spěvky a vítězové dostávají ceny.Z iniciativy našeho člena Eckarta Bauma a v součinnosti s Pražským domem literatury RC Prag Bohemia se již připravuje soutěž pro rok 2014.Společným zájmem škol,kulturních institucí a německy ho- vořící komunity je,aby se našemu projektu dostávalo i podpory spřízněných firem a Pražského domu literatury. úkol přednést nejdéle tříminu- RC Prag Bohemia se již připravuje soutěž pro institucí a německy ho- vořící komunity je,aby PRAHA T urnaj usporiadal RC Banská Bystrica v spolupráci s RC Nitra.Rekordná účasť takmer 80 golfistov z Rota- ry klubov z celého Slovenska i zahraničia svedčí o rastúcej popu- larite turnaja s charitatívnym cie- ľom.Výťažok turnaja 1320 eur venujú kluby na charitatatívnu čin- nosť a podporu grantov Komunit- nej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica a Spojenej internátnej škole na Červe- ňovej ulici v Nitre pre deti so stredným stupňom men- tálneho postihnutia a deti po- stihnuté autizmom.Každoročne rastúci počet účastníkov turnaja umožňuje poriadajúcim klubom poukázať na charitatívne projekty čoraz väčšie čiastky peňazí. ry klubov z celého Slovenska nej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica a Spojenej so stredným stupňom men- tálneho postihnutia a deti po- BANSKÁ BYSTRICA : Karol Fabian,PP RC Banská Bystrica MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA RI V GOLFE RECITAČNÍ SOUTĚŽ Na golfovom ihrisku Gray Bear Tále sa uskutočnil už jedená- sty ročník golfového turnaja Rotary International. Recitační soutěž, kterou jsme již potřetí za sebou pořádali v roce 2013, je projekt z trochu jiného soudku.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

R otary klub Frods- ham Helsby začal maraton pořádat v roce 2008,s cílem pod- pořit organizaci Save the Children,která pomáhá hla- dovějícím dětem.Závodu se účastní týmy dětí do 13 let, které štafetovým způsobem běží maratonskou vzdálenost 42 195 m.Letos proběhl již 6.roč- ník dětského maratonuWorld Marathon Challenge,kterého se zúčastnily i školy z České repub- liky.Ve všech kategoriích bylo celosvětově registrováno 599 škol a v námi obsazené ka- tegorii smíšených týmů do 13 let bylo registrová- no 383 týmů.Ve stře- du 23.října zazněl star- tovní výstřel v Hradci Králové na stadionuTJ Sokol a v Pardubicích na Městském at- letickém stadionu.V obou měs- tech probíhal maraton v příjem- né atmosféře a s velkým zápalem závodníků.Rotary klub Hradec Králové oceňuje obdivuhodné nasazení dětí a děkuje učitelům a ředitelům škol za podporu při pořádání této akce. V ýťažok na realizo- vanie tejto chari- tatívnej myšlien- ky Rotary klub získal z benefičnej dražby na XIII. Reprezentačnom ple- se cestovateľov SR a priateľov Rotary, kde sa dražili rôzne umelecké predmety. Boli za- kúpené 3 ks kyslíkových kon- denzátorov, ktoré budú slúžiť pacientom s respiračnými ochoreniami. „Som veľmi vďač- ný Rotary klubu Spišská Nová Ves v mene Spišskej katolíckej charity, ale ešte viac v mene ľudí, ktorým tento dar po- slúži. Skvalitní to ich ži- vot, lebo nebudú mu- sieť skončiť či už v zdravotníckom alebo v sociálnom zariadení, kde často aj končia, ak nemajú inú možnosť,“ uviedol diecézny ria- diteľ Spišskej katolíckej charity PhDr. Ing. Pavol Vilček. Children,která pomáhá hla- škol a v námi obsazené ka- tegorii smíšených týmů du 23.října zazněl star- tovní výstřel v Hradci HRADEC KRÁLOVÉ XIII. Reprezentačnom ple- ľudí, ktorým tento dar po- slúži. Skvalitní to ich ži- v zdravotníckom alebo v sociálnom zariadení, kde SPIŠSKÁ NOVÁ VES : Edita Sýkorová,PR mesta Spišská Nová Ves DĚTSKÝ MARATON KYSLÍKOVÉ KONDENZÁTORY Rotary klub Hradec Králové letos ve spolupráci s partnerským Rotary klubem z Frodsham Helsby z Velké Británie pořádal již druhý ročník Dětského maratonu. Zástupcovia Rotary klubu Spišská Nová Ves odovzdali Spišskej katolíckej charite kyslíkové kondenzátory pre pacientov postihnutých dýchacími chorobami. UDÁLOSTI Dovolená ve Vietnamu Zaváděcí cena za celé apartmá (2× 2 lůžka) 1000 Kč/den*, minimální pronájem 7 dní. Možnost pronájmu od března 2013 do října 2014. Byt o velikosti 64 m2 se nachází ve 20. patře čtyřhvězdičkového hotelu Muong Thanh, má 2 ložnice, kuchyň a balkon. Výhled na moře, 50 m vzdálená pláž. *Peníze půjdou na léčbu Honzíka Čapka s Duschnanovou muskulární distrofií. Rezervace: capekjm@gmail.com vietnam.educo-cb.cz inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

V E N O V Á N O D O K O N A L O S T Iˇ ALTRO, SPOL. S R.O., INFOLINKA 602 366 783, WWW.ALTRO.CZ prodejna: Zlatnictví Gold, infolinka: 568 841 870, www.zlatnictvi-gold.cz ASTRON. Seiko vyvinula nový GPS přijímač s nízkou spotřebou energie a vyrobila tak hodinky, které se připojují k síti GPS a využívají ji ke zjišťování nejen času, ale i časového pásma. Nový Astron rozpoznává všech 39 časových pásem na Zemi, a protože veškerou potřebnou energii bere jen ze světla, nepotřebuje nikdy výměnu baterie. seikowatches.com inzerce O tomto víkendu se v Písku sešli ro- tariánští přáte- lé. Došlo k výměně zkušeností a vzájemné informaci o činnosti klu- bů. Přátelé z Německa si pro- hlédli pamětihodnosti města Písku a jejich procházka konči- la na 73 metrů vysoké pí- secké věži Děkanského kostela. Měli tak město Písek jako na dlani. Čle- nové RC Písek předpo- kládají, že se do obou měst podívají v dubnu 2014 u příležitosti slavnostního charitativního koncertu. tomto víkendu se informaci o činnosti klu- la na 73 metrů vysoké pí- secké věži Děkanského kostela. Měli tak město Písek jako na dlani. Čle- nové RC Písek předpo- kládají, že se do obou PÍSEK Z účastnilo sa 200 pozvaných účast- níkov z 32 rôz- nych zariadení, a to z 11 štátov Európy. 24. ročník festivalu sa niesol v znamení hier Williama Shakespeara. Úvodné predsta- venie v divadle, ale aj samotné dielne predvádzali útržky z klasických divadelných hier, ako sú Hamlet, Romeo a Júlia, Macbeth, Sen noci svätoján- skej, Richard III. Uskutočnenie takéhoto podujatia nie je mož- né bez podpory, a jed- ným z hlavných spon- zorov je aj Rotary klub Žilina. Projekty ako je Jašidielňa nám pomá- hajú napĺňať ciele Rotary International a sú aj akýmsi vzorom, ako by všetci ľudia mali navzájom vychádzať, ako pestovať priateľstvo a porozu- menie.To sú veľmi vzácne pri- ority, ktorých by sme si mali všetci vážiť. né bez podpory, a jed- ným z hlavných spon- zorov je aj Rotary klub Žilina. Projekty ako je Jašidielňa nám pomá- hajú napĺňať ciele Rotary ŽILINA : Karol Herian : Mirka Žižková,RC Písek JAŠIDIELŇA MILÁ NÁVŠTĚVA Medzinárodný festival tvorivosti Jašidielňa pre mladých s postihnutím, ktorý organizuje Nadácia Krajiny harmónie, je pre obyvateľov mesta Žilina dobre známy. RC Písek navštívili přátelé z RC Bad Wildungen a Fritzlar. UDÁLOSTI

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

DATUM POŘADATEL AKCE MÍSTO KONÁNÍ KALENDÁRIUM prosinec RC Poprad Vánoční punč na adventních trzích Poprad 11.12. RC Znojmo Adventní koncert Znojmo 17.12. RC Třebíč Vánoční punč Třebíč 21.12. RAC Nitra Vánoce v dětském domově Nitra 23.–24.12. RAC Poděbrady Zpívání koled v Domově seniorů Poděbrady 27.12. RC Spišská N. Ves Vánoční punč D-2240 na Štrbském plese Štrbské pleso 31.12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/1 (vychází 10.2.) Všeobecná aktivita 12.–18.1. RI International Assembly San Diego, USA 18.1. RC a RAC Ostrava Inter. Reprezentační ples Rotary Ostrava 24.–26.1. D-2240 SM-YSE Setkání zahraničních výměnných studentů Třebíč/B. Bystrica 1.2. RC Cheb/Eger Ples spolu s RC K.Vary,RC Fichtelgebirge,RC Stiftland Cheb 7.–8.2. RC Spišská N. Ves XIV.Reprezentační ples cestovatelů SR Levoča 8.2. RC Žilina XIII.Benefiční ples Žilina 28.2. D-2240 Uzávěrka přihlášek pro seminář RYLA 2014 Všeobecná aktivita 28.2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/2 (vychází 10.4.) Všeobecná aktivita 22.3. D-2240 SM-YSE Lyžování pro zahraniční studenty Jasná 22.3. D-2240 PETS – workshop nových prezidentů a sekretářů klubů bude upřesněno 23.3. D-2240 SCK – seminář činovníků klubů (dříve distrikt.shrom.) bude upřesněno ROTARIÁNSKÉ 41rotary good news | – 2014 Sledujte a aktualizujte kalendář klubových a distriktních aktivit na www.rotary2240.org UŽIVATELSKÁ PODPORA Webmaster distriktu Jan Vaněček (RC Plzeň) Webdesignér Juraj Píš (RC Praha – Staré Město) Jste srdečně zváni na Charitativní ples Rotary, který připravují Rotary kluby Cheb/Eger, Karlovy Vary a bavorské Fichtelgebirge a Stiftland. Výtěžek z plesu bude věnován projektům, které podporují jednotlivé kluby. Cena vstupenky je 250 Kč. CHARITATIVNÍ PLES ROTARY 1. 2. 2014 od 20.00 V případě zájmu se obraťte na sekretáře klubu Cheb/Eger PhDr. Miroslava Lišku: liskamiroslav@seznam.cz. KULTURNÍ CENTRUM SVOBODA, CHEB

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

Rotary ČR Rotary SR Archiv Rotary Good News Beroun Brandýs – Boleslav Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek–Místek Hluboká n.Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec KarlovyVary KarlovyVary Spa (v zakl.) Klatovy Kroměříž Liberec,Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava International Ostrava Ostrava International Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha-Staré Město Přerov Prostějov Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice-Břeclav Vrchlabí Zlín Znojmo ROTARACT Brno Ostrava City Ostrava International Poděbrady Praha Plzeň Říčany KLUBY KLUBY Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bardejov (v zakl.) Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda (v zakl.) Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Lučenec (v zakl.) Malacky Golf v zakládání Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Piešťany Poprad Prešov (v zakl.) Rožňava Spišská NováVes Trebišov Trenčín Zvolen Žilina ROTARACT Bratislava – Danube Košice Nitra INTERACT ČESKO A SLOVENSKO Praha Rožňava ROTEX Společně pro ČR a SR Všechna čísla našeho časopisu od prvního čísla, které vyšlo v roce 1999, si můžete přečíst na www.rotarygoodnews.cz Rotary Good News 6/2013 © Praha,10.prosince 2013 evid.číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad:2500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (RotaryWorld Magazine Press) V ROTARY INTERNATIONAL – DISTRIKT 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO:86595130 Dusíkova 4829/16,586 01 Jihlava Šéfredaktor: František Ryneš Zástupce šéfredaktora: Svatopluk K.Jedlička Editorka RWMP: Megan Ferringer R George Podzimek,předseda,RC Praha – Staré Město František Ryneš,PDG,RCTřebíč Svatopluk K.Jedlička,RC Praha City AlexanderTurkovič,IPDG,RC Brno Irena A.Brichta,DG,RC Prague International Ivan Belan,PDG,RC Banská Bystrica Dobroslav Zeman,PDG,RC Plzeň Peter Férenc,DGE,RC Spišská Nová Ves Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ Nádražní 32,150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 284 73 531 Editorka: Lucie Spoustová Grafika: Roman Černohous Tisk: Grafotechna Plus,s.r.o.,Praha D Mailstep Praha RGN@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz good news R�������|�|���� ROTARY INTERNATIONAL • Distrikt 2240 • Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org ŽENY VROTARY NOVÝ POHLED ���. 8–17 good news R�������|�|���� ROTARY INTERNATIONAL •

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

43rotary good news | ������–����� ���� Archiv hlavního města Prahy Národní galerie v Praze NOEMI Arts&Media Výstava se koná pod záštitou primátora hl.m. Prahy POŘADATELÉ: PARTNEŘI: Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika PRAŽSKÉ POMNÍKY 19. STOLETÍ 25. 9. 2013 – 5. 1. 2014 | Clam-Gallasův palác, Praha 1, Husova 20

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2013/