Rotary Good News č. 6 / 2016https://thousandfacepublishing.com/

Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 6 / 2 0 1 6 good news Arch Klumph a Nadace Rotary 100 let konání dobra ve světě

https://thousandfacepublishing.com/

rotaract Rotaract European Meeting 12.–15. januára 2017 Bratislava facebook.com/REM2017Winter Rem BRATISLAVA 2017 Rotaract European Meeting (REM) je príležitosťou pre mladú generáciu zapojiť sa do procesu učenia sa, učenia iných, výmeny znalostí a skúseností, spájania kultúr a stretávania nových ľudí (najmä) z celej Európy. Napriek skutočnosti, že sa REM zameriava najmä na región Európy, neplánujeme žiadne formálne obmedzenia a preto sa môžu zúčastňiť aj členovia Rotaractu z mimoeurópskych krajín. V januári 2017 sa bude konať REM v hlavnom meste Slo- venskej republiky Bratislave. Je to veľká česť a výzva nielen pre hosťujúci Rotaract klub Bratislava Danube, ale aj pre celý Rotary dištrikt 2240, v ktorom sa ešte nikdy nekonala Rotaract akcia s takým medzinárodným významom, rozsahom a dôležitosťou. REM je jedinečnou príležitosťou pre približne 600 členov Rotaractu na stret- nutie a výmenu rôznych názorov a náhľadov na život a na rozšírenie horizontu vnímania a chápania dnešného rýchlo sa meniaceho sveta. Konferencia bude trvať 4 dni (od štvrtka 12. 1. 2017 do nedele 15. 1. 2017) a bude mať plnohodnotný a zaujímavý program vrátane prehliadky bratislavského regiónu, motivujúcich prednášok a školení predstaviteľmi Rota­­ r­ - ­ actu, Rotary, ale aj zástupcami podnikateľského prostre- dia a politiky, jedným slovom úspešných ľudí, ktorí sa chcú podeliť so svojím životným príbehom za účelom inšpirácie mladšej generácie. Ubytovanie bude zabezpe- čené v štvorhviezdičkových hoteloch v centre Bratislavy. V sobotu večer uskutoční Rotaract klub Bratislava Danube formálnu gala večeru, kde budú mať všetci účastníci príležitosť diskutovať pri chutnom jedle a osviežujúcich nápojoch. Je mnoho skvelých dôvodov, ktoré zjednocujú mladých ľudí na celom svete pod hlavičkou Rotaractu. My však máme viacej spoločného ako len spoločné princípy a pre- svedčenia. Zdieľame vôľu zapojiť sa v rôznorodých dobro- činných komunitných projektoch za účelom pozitívnej zmeny života v našej krajine, ale aj na svete celkovo. V nadväznosti na uvedené v mene Rotaract klubu Brati- slava Danube týmto s úctou pozývame všetkých členov Rotary a Rotaractu z nášho „domovského“ dištriktu 2240 na našu spoločnú konferenciu REM Bratislava 2017. Spojme sa, reprezentujme náš dištrikt a pripravme nezabudnuteľný zážitok! Pre viac informácii a pravidelné novinky navštívte špeciálne pre tento projekt vytvorenú stránku:

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 3 glosář největšími událostmi pro rotariánský rok 2016/17 jsou oslava 100 let Nadace Rotary a ukončení projektu POLIO, které jsou plánované na konec roku 2016. Vakcinace dětí probíhá již nyní ve dvou posledních problémových zemích – v Afghánistánu a Pákistánu. Všichni věříme, že se nám konečně podaří smrtelný virus vymazat z mapy světa. S výborem Nadace Rotary nyní řešíme, jakým způsobem budeme slavit toto významné jubileum v rámci našeho distriktu. Já osobně navrhuji všem klubům, aby jeden z mítinků byl věnován této události. Na www.rotary.org/foundation100 je mnoho videí a jiných materiálů k propagaci této významné události. Na mých guvernérských cestách to je jeden z hlavních bodů přednášky při návštěvě v klubech. Mojí osobní iniciativou je udělení pamětního odznaku 100 let Nadace Rotary všem přátelům z našeho distriktu. Je to příležitost symbolickými dvěma sty korun přispět na účet nadace. Už si je převzalo 1200 rotariánů! Co se podpory Nadace Rotary týče, nemá se náš distrikt za co stydět. V rámci příspěvků do ústředí každoročně přispíváme částkou více než 1,2 miliónu korun. Na program Polio Plus dáváme každý rok skoro 350 tisíc korun a další nemalé finanční prostředky věnují kluby a jednotlivci přímo na konto Polia. Zvláště jim patří velký dík. Předvánoční čas je příhodný k zamyšlení, jak pomáhat těm, kteří naši pozornost potřebují. Většina klubů pořádá benefiční večery, prodej vánočního punče nebo jiné podobné aktivity. Z výtěžku uskutečňují své sociální projekty. I tady může významně pomoci Nadace Rotary prostřednictvím globálních nebo distriktních grantů. Nadace Rotary patří k rotariánskému životu tak, že si její význam mnohdy ani neuvědomujeme. Sté výročí nám ji připomíná. I náš magazín přichází se svou troškou do mlýna. Na pokračování uvádíme její historii. Dnes jí věnuje hlavní téma, možná trochu netradičním způsobem. Milí rotariáni, štěpán de wolf guvernér Distriktu 2240 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self.“ Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

https://thousandfacepublishing.com/

4 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 prezident RI Príhovory prezidenta RI Johna F. Germa a ďalšie informácie nájdete na: www.rotary.org/office-president LISTOPAD  Když si vzpomeneme na onen významný kongres Rotary v Atlantě v roce 1917, je těžké si do­ mýšlet, co mohlo být tehdy považováno za proble­ matické na slovech tehdejšího prezidenta Arche C. Klumpha: „Je naprosto v pořádku, abychom přijí­ mali majetkové dary za účelem vytvořit nadaci, kte­ rá umožní konat dobro ve světě.“ Nicméně, podpora té myšlenky nebyla tehdy ani zdaleka jednomyslná. Řada lidí se domnívala, že péče o nadační jmění při­ nese více problémů než užitku. Nakonec Klumpho­ vu myšlenku podpořil tím nejvhodnějším způsobem Rotary klub z Kansas City, který do vznikající nada­ ce vložil vklad ve výši 26,50 amerických dolarů. Dnes, skoro o 100 let později se ke Klumphově myšlence hlásíme: Nebyla to jen vizionářská, ale vpravdě revoluční myšlenka – dala vznik mechanis­ mu, který umožnil, aby se Rotary stalo tou ohrom­ nou silou, která „činí dobro ve světě“, jakou je dnes. Naše Nadace Rotary je na mnoho způsobů tou pravou nadací pro Rotary, jak ji dnes známe. Je zá­ kladem mechanismů spolupráce a partnerství mezi kluby a také mezi Rotary a jinými organizacemi; umožnila nám pouštět se do stále ambicióznější práce a dosáhnout takového cíle, jako je vymýcení viru dětské obrny, jehož význam je skutečně epo­ chální. Asi se nepodaří kvantitativně popsat celé to dobro, kterého bylo díky Nadaci Rotary za uply­ nulé století dosaženo. Avšak čím si můžeme být jisti, je, že kdyby to Arch Klumph mohl vidět, měl by určitě důvod k pocitu hrdosti. Těším se na to, že mnohé z vás uvidím na našem mezinárodním kongresu v Atlantě, ve městě, kde se naše nadace narodila. Doufám, že se tam sejde velký počet rotariánů, abychom společně oslavili století naší nadace. Do té doby ale využijme někte­ rou z mnoha dalších možností, jak se k oslavám připojit! Doporučuji vám přečíst si více o oslavách století Nadace na stránkách . Je tam popsána historie naší nadace a může­ te tam najít náměty na aktivity a projekty vhodné pro váš klub a vaši obec. Jedním z nejdůležitějších způsobů, jak můžeme správně oslavit stoleté výročí nadace, je shromáž­ dit celkový příspěvek nadaci ve výši 300 milionů amerických dolarů. Každý váš dar věnovaný nada­ ci je to nejlepší, co zajistí další století významné působnosti rotariánů ve snaze „činit dobro pro svět“ a umožní, aby Rotary sloužilo lidstvu. PROSINEC  Do Rotary jsem byl přijat jako inženýr. Těch klasifikačních kategorií inženýrů je v Rotary hodně, ale já jsem byl tehdy strojním inženýrem. Strojní inženýr umí spočítat ohřev a ochlazování nových budov, postarat se o to, aby dopravní signá­ ly byly na správném místě a vést rozvod teplé vody tak, aby nevyústil do pítka u fontány. Strojní inženýři se z obecného davu nijak nevy­ mezují, nestrhávají na sebe pozornost tím, co děla­ jí. Možná jste ani moc neuvažovali o inženýrech, kteří navrhli dům, který užíváte, vůz, ve kterém jezdíte, či dopravní značky, kterými se řídíte. Ale kdykoli vstoupíte do výtahu nebo otočíte klíčkem zapalování ve voze či přecházíte ulici, když se roz­ svítí zelená, svěřujete svůj život některému z inže­ nýrů kdesi a kdysi žijícímu, kterého jste v životě třeba ani nepotkali. Věříte, že se váš výtah otevře na tom podlaží, které jste navolili. Věříte, že se váš vůz rozjede a zastaví podle vašeho pokynu startovacím klíčkem. Věříte, že se se autům na křižovatce roz­ svítí červená dřív, než vám na přechodu zelená. Kaž­ dý den svěřujete svůj život do rukou lidí, jejichž jména neznáte a které ani nemůžete potkat. A ani o nich vůbec nemusíte přemýšlet – ale oni váš život ovlivňují každý den. Podobnou paralelu bych mohl nastínit pro mnoho dalších profesí – pro všechna ta povolání s obdobným dopadem na životy lidí. Naše povolání činí životy jiných lidí lepšími, bezpečněj­ šími a zdravějšími tolika různými způsoby, z nichž některé jsme schopni si uvědomit, a jiné ne. A to samé platí o tom, co děláme v Rotary. Výkonem našeho povolání a činností v našich klubech, pro naši obec i na mezinárodní úrovni se dotýkáme životů lidí, které ani neznáme a nejspíš ani nikdy nepotkáme. A v každém koutě světa, v kterýkoli den, ať už to víme nebo ne, žije mnoho lidí lépe, bezpečněji a zdravěji díky práci Rotary. Lidé, kterým pomáháme, možná ani nikdy nepo­ tkají byť jediného rotariána. Možná ani nemusí vě­ dět o tom, že nějaké Rotary existuje. Ale přitom mnohde pijí čistou vodu z vrtu, který pro ně pořídi­ lo Rotary. Učí se číst knihy, které jim poskytlo Ro­ tary. Žijí své lepší a šťastnější životy ve zdraví proto, že Rotary slouží lidstvu. Překlad: petr j. pajas, PDG john f. germ Prezident Rotary International

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 5 nadace december  Rotariáni sa často pýtajú, či Nadácia Rotary praktizuje spoločensky zodpovedné investo­ vanie za pomoci skríningu alebo obmedzovania niektorých investícií na základe sociálnych, environ­ mentálnych alebo politických kritérií. Odpoveď je áno – aj nie. Áno, nadácia pri vyhodnocovaní inves­ tície berie do úvahy finančnú aj sociálnu návratnosť. Náš investičný výbor apeluje na investičných mana­ žérov, aby investovali do takých spoločností, ktoré konajú v súlade s právnymi predpismi, etickými princípmi a národnými alebo medzinárodnými nor­ mami a aby hodnoty týchto subjektov boli v súlade s hodnotami Rotary. Tiež berieme na zreteľ, ako každý z našich investičných manažérov zahŕňa spo­ ločensky zodpovedné investovanie do investičného procesu. V súčasnej dobe siedmi z týchto manažérov zodpovedných za asi 36 percent celkových aktív nadácie sú signatármi Zásad OSN pre zodpovedné investovanie. Tieto zásady vymedzujú opatrenia na začlenenie spoločenských, sociálnych a environmen­ tálnych problémov, ako napr. zmena klímy, verejné zdravie, bezpečnosť na pracovisku a práva akcioná­ rov do investičnej praxe. Znamená to, že nadácia kategoricky vylúči určité spoločnosti alebo odvetvia z procesu investovania? Práve tu vstupuje do hry to moje „nie“ v odpovedi na danú otázku. Vzhľadom na rôznorodosť členov Rotary a ich rôzne kultúrne pre­ svedčenie by bolo dosiahnutie konsenzu na takýchto obmedzeniach veľmi náročné. Správcovia Nadácie Rotary a rotariánski finanční experti v našom inves­ tičnom výbore berú svoju prácu veľmi seriózne. Rotariáni nám zverili milióny dolárov, ktoré účelovo poskytli na konanie dobra vo svete. Takže je obzvlášť dôležité, aby sme vaše finančné dary investovali rozumne. Vzhľadom na to, že Nadácia Rotary patrí nám všetkým, pevne veríme v transparentnosť. Za tým účelom sme zverejnili obrovské množstvo infor­ mácií na stránke www.rotary.org. Môžete tam nájsť auditované výkazy nadácie za posledné tri roky a daňové priznania za posledných šesť rokov a tiež rozsiahly materiál o investičných postupoch, filozo­ fii a historické výnosy. Dúfam, že tieto podrobné informácie posilnia dôveru v našu nadáciu a ešte viac podnietia vašu veľkorysosť. november  Správna rada Rotary International sa v roku 1956 uzniesla, že počas stanoveného novem­ brového týždňa majú všetky kluby „zrealizovať podujatie na počesť Nadácie Rotary“. V roku 1982 rada dospela k záveru, že nadácii má byť venovaný celý mesiac november. Od tej doby sa naša nadácia rozrástla natoľko, že len máloktorý rotarián si to dokáže vôbec predstaviť. V roku 1985 sa Rotary podu­ jalo realizovať svoj prvý spoločný projekt – odvážnu kampaň na imunizáciu detí po celom svete proti det­ skej obrne s cieľom úplne vyhladiť toto ochorenie. Naše humanitárne programy rástli tak dynamicky, že nadácia už nedokázala efektívne spracovávať tak obrovský počet žiadostí o granty. Situácia vyústila do vytvorenia nového grantového modelu, ktorý podporuje globálne granty s ďalekosiahlym a dlho­ trvajúcim dopadom a dištriktné granty, ktoré finan­ cujú krátkodobejšie činnosti menšieho rozsahu. Splnili sme tiež v mysliach dlho pestovanú túžbu rotariánov po „mierovej univerzite“ tým, že sme zalo­ žili Mierové centrá Rotary. Objem finančných pros­ triedkov poskytnutých rotariánmi tiež zaznamenal raketový vzostup. V rokoch 1982–83 finančné príspev­- ky dosiahli sotva 19 miliónov USD. Na porovnanie, v roku 2015–16 tento údaj vyskočil na 265,6 miliónov USD. Tento rok budeme v novembri sláviť nielen mesiac nadácie, pripomenieme si aj sté výročie Nadácie Rotary. Na webových stránkach Rotary možno nájsť mnoho inšpiratívnych nápadov a návo­ dov, ako vzdať hold tejto mimoriadnej udalosti, no osobne obzvlášť odporúčam tri tipy. Prvým odporúčaním je usporiadanie podujatia pre celú komunitu, v rámci ktorého sa pozornosť upria­ ­ mi na 100 rokov úsilia nadácie vynakladaného v pro­ spech dobra vo svete. Druhé moje odporúčanie znie, aby ste si naplánovali a sponzorovali projekt, ktorý rieši zásadný problém. Projekt možno podporiť z lokálne získaných prostriedkov, ale možno sa uchá­ dzať aj o globálny grant. Existuje toľko možností, stačí si len vybrať: od poskytovania čistej vody, cez zabezpečenie základného vzdelania pre dievčatá v každej časti sveta, až po boj s maláriou alebo HIV/ /AIDS a inými ochoreniami. Tretím počinom je podpora jubilejnej finančnej zbierky. Vždy majme na pamäti, že Nadácia Rotary patrí nám všetkým. Vy a ja poskytujeme finančné pro­ striedky na takmer každý kúsok dobra vykonaného kdekoľvek vo svete pod záštitou našej nadácie – čin­ nosti, ktorej sa venovala celé storočie. Uistime sa, že v tejto tradícii budeme pokračovať ďalších 100 rokov. Kalyan Banerjee Předseda správní rady Nadace Rotary Oslávte Mesiac Nadácie Rotary Zodpovedné investovanie pri vykonávaní dobra Preklad: IVAN BELAN, PDG

https://thousandfacepublishing.com/

beautiful mind essay

https://thousandfacepublishing.com/

Až 92 % Filipíncov malo v roku 2015 prístup ku kvalitnejším vodným zdrojom, zatiaľ čo v roku 1990 to bolo len 84 %. Austrália Desiatky jácht vyplávalo 11. novembra do vôd Sydney­ ského prístavu, aby sa zú­ častnili na charitatívnej regate, ktorá je vlajkovým podujatím Rotary klubu Syd­ ney Cove. Vďaka tejto dobročinnej uda­ losti sa od jej založenia pred 22 rokmi po­ darilo na charitatívne účely vyzbierať okolo 5 miliónov AUD. Do akcie sa v ten deň zapojí takmer 1 000 sponzorov, hostí, majiteľov jácht, členov posádok a dobro­ voľníkov. „Nabádame hostí, aby sa na pretekoch aktívne zúčastnili, aby si sami vyskúšali vytiahnutie plachiet a obsluhu navijakov,“ upresňuje Bill Little, riaditeľ pretekov a zároveň člen klubu, ktorý sa schádza na palube výletnej lode Captain Cook kotviacej v blízkosti Opery v Sydney. Spojené státy americké Je typické, že ve Spojených státech se Den veteránů slaví většinou v listopadu. Členové kalifornského Rotary klubu Los Altos však všechny předběhli tím, že pro ty, kteří kdysi sloužili v armádě, připravují slavnostní večeři s plody moře a s červe­ ným vínem již v únoru. Od roku 1972 je tato každoroční večeře spojená s aukcí, která letos vynesla 30 tisíc dolarů. Tato částka byla vložena do stipendijního fon­ du, zřízeného na památku námořního ka­ pitána Matthewa P. Manoukiana, který padl v roce 2012 v Afghánistánu. Šesti místním veteránům se tak umožnilo, aby si doplnili své vzdělání. Spolu s Manou­ kianovými rodiči patřili také mezi 120 účastníků této slavnostní večeře. Ghana Miestni rotariáni si na zoznam plánovaných činností už dáv­ nejšie zaradili opravu intenzív­ ne využívanej autobusovej zastávky na­ chádzajúcej sa pri rušnej dopravnej tepne v hlavnom meste Akkre. S projektom sa však museli poponáhľať po tom, ako do­ šlo k zdemolovaniu prístreška prechádza­ júcim vozidlom. Rotary klub Accra-Ring Road Central prispel sumou 5 000 USD na nákup novej konštrukcie, ktorú postavili koncom apríla. Tá nahradila drevený prístrešok postavený s pomocou klubu v roku 2011. Konštrukcia zastávky bola navrhnutá tak, aby odradila vandalov a zároveň dôstojne propagovala Rotary – vysvetľuje členka klubu Janet Alamisi Da­ bire. Pri návrhu konštrukcie sa autori in­ špirovali mostom Adomi v Atimpoku, najznámejším visutým mostom cez rieku Volta. Pridali však strechu, ktorá čakajú­ cim poskytuje príjemný tieň. Náklady na výstavbu prístrešku financovali z dobro­ činných akcií, vrátane pochodu za zdravie, tanečnej zábavy a ochutnávky jedál a ná­ pojov nazvanej Chuť Ghany. ze světa 7 rotar y good news 6 | 2 0 1 6 Od roku 1981, kdy byly zavedeny, bylo prodáno více než 100 miliónů jednoduchých stolních her v 17 jazycích a ve 26 různých zemích.

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 8 en niekoľko minút cesty autom od miesta ko­ nania Svetového kongresu RI 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.–14. júna, sa nachádza Oaklandský cintorín, rozprestierajúci sa na ploche takmer 20 hektárov. Nájdete tu pamätníky vojakom Konfederácie a hroby miestnych významných osob­ ností, vrátane slávneho golfistu Bobbyho Jonesa a au­ torky románu „Odviate vetrom“ Margaret Mitchell. Keď už spomíname spisovateľku Mitchellovú, jej dom, v ktorom napísala svoj najznámejší román oce­ nený Pulitzerovou cenou, ešte stojí v jednej zo štvrtí Atlanty. Na druhej strane mesta si v oblasti Atlanta History Center môžete prezrieť viac historických do­ mov, vrátane farmy z obdobia občianskej vojny a usadlosti ešte z čias osídľovania tohto územia. Iba hodinu a pol trvá cesta do Maconu k národnej pa­ miatke Ocmulgee, kde sa návštevníkom ponúka mož­ nosť nahliadnuť do dávnejšej minulosti štátu Georgia – prehistorické územie v minulosti osídlené americ­ kými indiánmi vydáva svedectvo o 17 000 rokoch ne­ pretržitého ľudského osídlenia. Ak sa zaujímate o históriu Rotary, nebudete musieť chodiť ďaleko. Kongres Rotary v roku 1917 sa konal v baptistickom svätostánku, dnes dejisku koncertov známom jednoducho ako Tabernacle, nachádzajúce­ ho sa neďaleko od Fontány kruhov v Olympijskom parku. Zaregistrujte sa na kongres za najlepšie ceny do 15. decembra na: www.riconvention.org L M e d z i n á r o d n ý k o n g r e s RI 2 0 1 7 Atlanta kedysi a dnes Text: DEBLINA CHAKRABORTY, preklad: Ivan Belan, PDG Celá oblasť Atlanty utrpela rozsiahle škody počas občianskej vojny, v dôsledku čoho boli mnohé objekty z predvojnových čias zničené. Napriek tomu príbehy z takmer 300-ročnej histórie štátu Georgia stále ožívajú – stačí len vedieť, kde ich treba hľadať. ze světa Součástí Atlanta History Center je i „Labutí dům“ (Swan House)

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 9 Téma Pavol Čekovský RC Spi š sk á N ová V e s Využili sme príspevok z Nadácie Rotary dištriktu 2240: pre Spišskú katolícku charitu sme obstarali 3 mobilné oxygenátory, ktoré sa využívajú v rámci domácej ošetrovateľskej starost­ livosti pre ľudí s dýchacími ťažkosťami. K atar i n a Če c h ovÁ RC Br at i s l ava Int e rnat i o n a l    Vďaka Rotary Foundation RC Bratislava International v roku 2009 s podporou spolupracujúcich RC klubov vybudoval veľkokapacitný výťah pre imobilných pacientov a chovancov Domu sociálnych služieb v Oščadnici v celkovej hodnote 85 000 eur. M a rt i n Sa i t l RC T ře b í č Když jsem před 15 lety pracoval na našem prvním Matching Grantu, pochopil jsem, že Rotary a jeho nadace opravdu funguje. Spolupráce s TRF byla vždy potěšením. Ján Popad i č RC Marti n Činnosť nadácie nášho klubu ovplyvnila životy mnohých ľudí, ale najmä detí z nášho okolia. Vybudovanie detského dopravného ihriska, pravidelná výučba dopravných situácií a následné súťaže, štipendiá, ktoré poskytujeme deťom v detskom domove. Prvým Global grantom v našom dištrikte pomáhame sirotám vo Swazijsku. Ďaľšími projektami v rámci dištriktných grantov pomáhame nedonoseným detičkám, týraným ženám, postihnutým deťom a deťom s autizmom. FENOMÉN NADACE ROTARY

https://thousandfacepublishing.com/

10 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 téma V tomto rotariánském roce slavíme superkulatiny výročí založení Nadace Rotary! Tedy rovných 100 let od chvíle, kdy rotarián Arch Klumph navrhnul založení Nadace Rotary. Trvalo nějakou dobu, než se příspěvky rozběhly. Pak ale náš otec zakladatel Paul Harris v poslední vůli požádal, že si místo věnců a květin přeje dary naší Nadaci. A už to jelo jako po másle. Proč nás rotariány vyburcuje k velké aktivitě až nějaká ztráta či tragédie? Na logické úrovni všichni chápeme potřebu pomá- hat stabilně a dlouhodobě. Je to tedy asi v lidské povaze konat, až když k tomu máme silný impuls. Přitom nadace dělá neuvěřitelné množství projektů. Pominu-li ten největší, kte- rým je téměř dokončená snaha o vymý- cení dětské obrny, mohu jmenovat tisí- ce projektů na všech kontinentech a miliardy lidských životů, které jsou na tom díky nadaci lépe. I u nás je mnoho projektů, jimž Nadace Rotary pomohla znásobit vybrané prostředky. Máme super nadační tým v čele s Da­ nielkou Vondrovou, které právě v oblas- ti Nadačních grantů skvěle sekunduje Hanička Gamrot. Ony a celý zbytek dis- triktního týmu vám rádi poradí, jak může právě váš projekt čerpat z pod- pory Nadace RI. Jak tu datluji, přemýš- lím, že já jako Arch Klumph další nada- ci asi nezaložím. Nemá to smysl, protože už ji máme. Doufám, že nebudu muset umřít, aby se věci urychlily. Ale kdyby přece, ani já žádné kytky a věnce nechci. Přece víte, kam poslat svůj pří- spěvek. No prostě na tu naši. Začalo to v Clevelandu j a k t o v i d í m j á George J. Podzimek předseda redakční rady N ADA C E Granty Nadace Rotary Text: František Ryneš, PDG Nadace Rotary patří k těm pozoruhodnostem, které se váží k hnutí Rotary. Pozorní čtenáři našeho magazínu již vědí, k čemu slouží. Nadace Rotary je samostatný právní subjekt, který je nedílnou součástí Rotary International. Podle svých možností do ní každoročně dobrovolně při­ spívají všichni rotariáni na celém světě. Jediným posláním Nadace Rotary je pomá­ hat Rotary International v jeho úsilí dosáh­ nout vzájemného porozumění a míru na celém světě prostřednictvím mezinárodních humanitárních, výchovných a kulturních výměnných programů. K dosažení tohoto cíle poskytují programy Nadace humani­ tární dotace umožňující zlepšit úroveň života kdekoliv na světě. Jednotlivé kluby musejí být certifikovány, aby mohly z pro­ středků nadace čerpat. Pro místní použití slouží menší distriktní granty. Globální granty už jsou určeny pro velké akce a předpokládají mezinárodní spolu­ práci. Humanitární dotace (Humanitarian Grants), které umožňují zlepšit úroveň života kdekoliv na světě, výchovné dotace (Educational Grants) pro vysokoškoláky a jejich učitele, kteří zároveň působí jako mezinárodní vyslanci dobré vůle. Činnosti nadace vycházejí z dobrovolných příspěvků rotariánů a přátel Rotary. Před tím, než je těchto příspěvků přímo použito na jednotlivé programy nadace, jsou na bankovní účty ukládány na dobu tří let. Toto tříleté období umožňuje klubům a distriktům, aby si naplá­ novaly svou účast na programech. Z výnosů z těchto vkladů jsou pak hrazeny náklady na administrativu, správu programů a na další získávání finančních prostředků. Díky tomuto tříletému cyklu se celých sto procent všeobecných příspěvků věnuje přímo na financování konkrétních programů. V podmínkách našeho distriktu nadace podpoří dvanáct projektů. Na peníze se těší v Banské Bystrici, Bratislavě, Českých Budě­ jovicích a v Českém Krumlově, na Hluboké, v Jihlavě, Košicích, Liberci, Martině, v Po­ pradu a v Rožňavě. Celkem je na tento účel vyčleněna částka 12 tisíc USD. Připravuje se i globální grant Rotary klubu Košice Classic. Podpoří domov důchodců v Jasině na bývalé Podkarpatské Rusi. Staroušci tam nemají zdroj pitné vody a také kanalizace je v nevy­ hovujícím stavu. Klub shání finanční pro­ středky, kde se jen dá. Připojte se k těm klu­ bům, které již svou pomoc přislíbily!

https://thousandfacepublishing.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 11 p o l i o p l u s Donovan překonal dětskou obrnu a stal se „polio-ambasadorem“ Autor: Ryan Hyland Překlad: Dobroslav Zeman, PDG Sedmdesátiletý zpěvák Donovan Leitsch, známý široké veřejnosti jen pod svým křestním jménem, je známý i tím, že překonal dětskou obrnu, která ho zasáhla již v jeho dětství. Připojil se proto ke společenství Rotary v jeho úsilí o celosvětové vymýcení polia. T žení poliem mi nikdy nevadilo. I když není nic příjemného mít jednu nohu kratší, než je ta druhá, mohl jsem to vše bez starostí překonat,“ říká Donovan. „V průmyslu hudby se naštěstí každý vždy staral o to, jak zpívám a hraji, a nikoliv mám-li snad jednu nohu kratší.“ Ve své funkci rotariánského „polio-amba­ sadora“ bude Donovan podporovat kampaň „Purple4Polio“, kterou vede Rotary Interna­ tional v Anglii a v Irsku společně s Králov­ skou zahradnickou společností. Onou „čer­ vení“ je myšlen nesmazatelný inkoust, jímž zdravotničtí pracovníci označují prstíky dětem, které již dostaly polio vakcínu v rámci imunizačních kampaní. A Donovan ještě dodává: „Zapojit se do této kampaně bylo docela snadné. Sám jsem dětskou obrnu prodělal, a chtěl jsem proto každému říct, že už brzy bude vymý­ cena na celém světě. A to je velice důležité: chtěl bych jejímu konečnému vymýcení napomoci v jeho poslední fázi, která je vždy ta nejdůležitější.“ ento dnes tak slavný zpěvák ze Síně slávy rock and rollu říká, že se poliem nakazil již ve věku tří let ve skotském Glasgow. Polio ochromilo jeho pravou nohu, která zůstala slabší a kratší. Protože byl nucen strávit řadu let svého dětství na lůžku, předčítal mu jeho otec básně. V nedávném rozhovoru pro anglický Daily Express Donovan uvedl, že poslech poezie v něm probudil zájem o tvůrčí psaní. „Kdybych takovou zkušenost nezískal, nebyl bych se pustil v uplynulém půlstoletí do psaní a zpívání svých vlastních písní,“ říká. „Výrazně jsem si uvědomil, že je-li jedna část našeho těla nějak postižena, sna­ žíme se nahradit ji něčím jiným.“ Donovanovi vyšla řada populárních alb i singlů jak v Anglii, tak i v USA a v dalších zemích. Jeho nejznámější singly nesou název Mellow Yellow a Hurdy Gurdy Man. Se známou kapelou Beatles spolupracoval na řadě písní, např. na Žluté ponorce, a vy­ stupoval společně s takovými hudeb­ ními ikonami, jako Bobem Dylanem a Joan Baezovou. „Když jsem pak dospíval, posti­ I ty můžeš pomoci v téhle poslední fázi!

https://thousandfacepublishing.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 12

https://thousandfacepublishing.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 13 Nadace Rotary je již sto let mocnou silou konající ve světě jen dobro. To všechno započalo jako sen Arche C. Klumpha, rotariána z Clevelandu. Na počátku čerpala jen z osobních darů – dnes však poskytuje každým rokem stovky dotací v hodnotě přesahující 3 miliardy USD k financování humanitárních projektů po celém světě. 329 GRANTŮ Celkem 19,8 mil. USD 33 GRANTŮ Celkem 8 mil. USD 78 GRANTŮ Celkem 5,7 mil. USD 302 GRANTŮ Celkem 20 mil. USD 68 GRANTŮ Celkem 4 mil. USD 168 GRANTŮ Celkem 11,2 mil. USD 123,4 mil. USD GLOBÁLNÍ GRANTY NADACE 2014–15 GLOBÁLNÍ GRANTY NADACE 2014–15 BOJ S NEMOCÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ PITNÉ VODY ROZVOJ MÍSTNÍCH EKONOMIK PROSAZOVÁNÍ MÍRU OCHRANA MATEK S DĚTMI VYMÝCENÍ POLIA

https://thousandfacepublishing.com/

14 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 Zdravě přemýšlející A. C. Klumph se plně oddal vytvoření této nadace a jejích hodnot. Sám o sobě říkal: „O Rotary přemýšlím, spím i sním." Miloval velké sny. Podnikavý dřevařský magnát Klumph se stal v roce 1911 zakládajícím členem Rotary klubu v Clevelandu. Jeho přátelé si jeho oddanosti vážili, a proto jej v roce 1916 zvolili prezidentem Mezinárodní asociace Rotary klubů. Už jako prezident představoval Klumph svou filantropickou vizi budoucnosti celého společenství Rotary.

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 15 starejme se, jak poskytnout ve svém okolí nejrůznější službu a pomoc. Abychom mohli konat ve světě dobro, bude nejvhodnější postarat se o naše pravidelné příspěvky. Jeho projev byl přijat velmi pozitivně. Je však samozřejmé, že Arch Klumph nebyl prvním rotariánem, který propagoval náš ideál – Service Above Self.

https://thousandfacepublishing.com/

16 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 Motto Rotary „One Profits Most Who Serves Best" se inspirovalo projevem Arthura Fredericka Sheldona, rotariána z Chicaga, předneseným na vůbec prvním kongresu Rotary, svolaném v roce 1910 právě do Chicaga. Rotariáni se tímto ideálem řídili při poskytování charitativní pomoci po ohromných záplavách, které v roce 1913 postihly řadu měst na Středozápadě USA. Přispěli také k hygieně města a v Chicagu vybudovali první veřejné záchodky. Právě Klumph usiloval jako první o založení stálé charitativní nadace zajišťující, že služba bude centrální osou, kolem níž se bude naše veliké kolo otáčet.

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 17 Tato nadace měla slibný začátek: hned po Klumphově projevu poskytl Rotary klub v Kansas City svůj první dar ve výši 26,50 USD. A pak... už nic. S výjimkou několika málo příspěvků nadace už jen po řadu let spala. Bylo to až v roce 1928 , kdy byla Nadace Rotary formálně zřízena jako důležitý legální subjekt, který je součástí společenství Rotary. Již tehdy musel Klumph přenést všechny aktivity nadace ze svých osobních kanceláří v Clevelandu, kde pro ně nebylo dostatek místa, do centrály Rotary v Chicagu. Klumph ve svých aktivitách pro nadaci nikdy neustal, ovšem jeho přátelé-rotariáni to vnímali spíše jako jeho posedlost. „Moc jsem litoval, když jeden rotarián byl tak neochotný a nečestný, když říkal, že... ...Nadace byla jen Klumphovým divokým snem." * * z jednoho jeho projevu v roce 1934

https://thousandfacepublishing.com/

18 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 Další šok přišel 27 . ledna 1947, když Paul Harris, zakladatel Rotary a Klumphův věrný přítel, po dlouhé nemoci zemřel. Paul Harris prohlásil ještě před svou smrtí, že si nepřeje, aby mu byly na památku stavěny honosné pomníky. Dokonce si ani nepřál, aby mu lidé posílali na jeho pohřeb květiny. Chtějí-li jeho památku skutečně uctít, ať svým darem přispějí do Nadace Rotary. Do července 1948 se v Památečním Harrisově fondu sešlo více než 1,3 mil. USD od rotariánů z celého světa. Dnes by to odpovídalo ekvivalentu 13 mil. USD. Z tragédie se zrodilo vítězství.

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 19 Sám Klumph zemřel 3. června 1951 ve věku 82 let. Až do svých 70 let zůstal Klumph aktivním propagátorem nadace a dožil se toho, že jeho „divoký sen" se konečně stal skutečností. Arch. C. Klumph zanechal budoucím generacím odkaz, aby se prostředky nadace využily ve prospěch celého světa.

https://thousandfacepublishing.com/

Ke zmírnění následků 2. světové války poskytla Nadace Rotary pomoc zavlečeným rotariánům a jejich rodinám, ovšem to byl jen jeden ze symptomů války. K propagaci významu pro příští generace vedoucích osobností vyhlásila Nadace svůj první program – stipendia pro pokročilé studium – známý nyní jako „vyslanecká stipendia". V letech 1947 až 2013 sponzorovala nadace již více než 41 000 stipendistů z více než 130 zemí, aby mohli v zahraničí vystupovat jako vyslanci dobré vůle. I nadále pokračuje v podpoře stipendií poskytováním globálních nebo distriktních grantů. V roce 2002 začali studovat první Rotary Peace Fellows. V současnosti existuje již šest Mírových center Rotary při významných univerzitách na celém světě. Mírová centra přispěla k výchově již více než 1000 studentů tzv. Peace Fellows, kde se učí jak předcházet konfliktům a připravila je k zastávání řídících funkcí ve vládách, v nevládních organizacích, při prosazování platných zákonů apod. 20 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6

https://thousandfacepublishing.com/

21 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 V roce 1930 poskytla Nadace Rotary svůj první dar ve výši 500 USD (Velikonoční pečetě) Mezinárodní společnosti pro péči o invalidní děti. Tím byly položeny základy pro poskytování humanitární pomoci v oblasti veřejného zdraví, případně to vedlo i k vyhlášení Programu 3 H (Health-Hunger-Humanity). První grant k imunizaci 6 milionů dětí proti dětské obrně na Filipínách byl poskytnut v roce 1979. Úspěch na Filipínách inspiroval nadaci k tomu, aby přemýšlela ještě daleko výše. V roce 1980 se nadace zavázala, že globální imunizací vymýtí dětskou obrnu. Program PolioPlus byl vyhlášen v roce 1986 a Společenství Rotary International začalo spolupracovat s WHO, UNICEF, CDC a s Nadací Billa a Melindy Gatesových, aby napomohlo tomuto eradikačnímu úsilí. Každým dnem se Nadace Rotary a její partneři blíží k definitivnímu vymýcení dětské obrny. 2,5 MLD. očkovaných DĚTÍ 2,5 MLD. očkovaných DĚTÍ přes 1,6 mld. dolarů od rotariánů přes 1,6 mld. dolarů od rotariánů od roku 1988 bylo polio vymýceno ve více než 120 zemích od roku 1988 bylo polio vymýceno ve více než 120 zemích

https://thousandfacepublishing.com/

22 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 Matching granty (zřízené v roce 1965), 3-H granty (zříz. 1978) a následující typy globálních a distriktních grantů (zříz. 2013) byly hlavní metodou nadace, jak uvolnit finanční prostředky na hodnotné účely. Ať šlo o podpis dohody o Dalším rozvoji koncentrované výuky jazyka, jež vedla ke zvýšení vzdělanosti v Thajsku, či o podporu modelu zdravotního pojištění matek a dětí v Nigérii... ... granty rotariánům po celém světě umožnily změnit nesčetné životy lidí jen k lepšímu. PROSAZOVÁNÍ MÍRU PROSAZOVÁNÍ MÍRU OCHRANA MATEK S DĚTMI OCHRANA MATEK S DĚTMI ROZVOJ MÍSTNÍCH EKONOMIK ROZVOJ MÍSTNÍCH EKONOMIK BOJ S NEMOCÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ PITNÉ VODY BOJ S NEMOCÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ PITNÉ VODY

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 23 Příběh Nadace Rotary začal Archem C. Klumphem, ale v průběhu dalších sta let se rozrostl na poskytování milionů – a dokonce i miliard – po celém světě. Je to také historie každého rotariána, který vynaložil svůj čas i finanční prostředky na kterýkoliv z mnoha projektů nadace. Je to také příběh všech těch, jejichž životy se podařilo zlepšit právě pomocí těchto projektů. Je to příběh o konání dobra ve světě – a ten příběh právě začal. Náš zvláštní dík patří DaVIDU c. fORWArdovi, autorovi PROJEKTU „JAK KONAT VE SVĚTĚ JEN DOBRO“ A JEHO INSPIRAtivního příběhu „prvních sto let nadace rotary“. O Nadaci Rotary a o tom, jak můžete oslavit sté výročí, se dočtete na adrese www.rotary .org/foundation100. Přispějte I VY DO NADACE ROTARY PROSTŘEDNICTVÍM WWW.ROTARY.org/give

https://thousandfacepublishing.com/

24 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 ze světa otěšitelná byla velká účast členů česko-slovenské sekce. A když při- počítáme čestného člena německé sekce Dobru Zemana a Zdeňka Filipa, řád- ného člena německé sekce, byla česky mluvící skupina dosti významná. Ne vždy to tak bývalo. A rovněž tradičně se jednání zúčastnil guvernér distriktu 1950, letos vlastně guvernérka, Christine Büring. Její vystou- pení bylo podnětné. Seznámila účastníky s mottem prezidenta RI z hlediska němec- kých distriktů. Ráda by například po­ vznesla výměnu mládeže na vyšší úroveň. K tomu budou sloužit moderní komuni- kační prostředky, zejména sociální sítě. Povědomí o rotariánských programech dnes jiným způsobem mezi mladé není možno dostat. Dobra Zeman vzpomněl prezentací na loňské zasedání ve Františkových Lázních. Podle slov Kurta Drossela byla vydařená loňská mezinárodní RYLA v St. Ma­ rien­ tal s českou účastí. Zajímavé byly zprávy o stavu globálních grantů v Německu a na Slovensku. PDG Bernd Koob přednesl velmi zajímavou zprávu o projektu RC Gera „Dát šanci a budoucnost uprchlíkům v jejich zemi“. Přístup německé veřejnosti je diametrálně jiný, než v Česku a na Slovensku. Německé kluby jsou velmi angažované při pomoci uprchlíkům a jejich integraci. František Ryneš představil dva projekty ze Slovenska. Novým projektem je dokon- čení opravy synagogy v Žilině. Místní klub hledá zahraniční partnery, chybí již jen velmi málo. Jinak je tomu u projektu RC Košice Classic. Projekt opatření pitné vody a kanalizace v seniorském domově v Jasině na Ukrajině se teprve rozbíhá. Byl upraven prováděcí projekt a nově stanoven rozpo- čet. Projekt je ve fázi získávání závazných příslibů financování, aby mohlo být požá- dáno o globální grant. Předseda německé sekce Frits Zeeuw zhodnotil bratislavskou konferenci na téma „Zůstaneme v rozhovoru“. Doprovodný program byl věnován návštěvě muzea umění „Historická zelená klenba“, kde je možno vidět poklad sas- kých kurfiřtů. Všechny ohromila nákladná rekonstrukce válečným bombardováním téměř zničené budovy. Setkání bylo zakon- čeno společnou večeří v plovoucí restau- raci Kahnaletto, zakotvené na Labi. D R Á Ž Ď A N Y Plenární zasedání ICC Text: František Ryneš, PDG Plenární zasedání mezinárodního výboru Česko– –Slovensko–Německo hostil Hotel Artushof v Drážďanech. A jak už bývá dobrým zvykem, zasedání bylo spojeno s vernisáží výstavy Zachráněné dědictví. Pozvání přijali představitelé města i vedení banky. Po dobu třech týdnů ji mohou shlédnout návštěvníci místní Ostsächsiche Sparkasse Dresden. P Příští setkání koncem září bude hostit náš distrikt. Ze dvou navržených možností – Karlovy Vary a Bratislava – si účastníci zvolili první z nich.

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 25 z domova Fašistický i komunistický režim se neblaze podepsal na jeho rodině. Uvědomuje si tedy intenzivněji než kdokoli z nás, že chceme-li, aby se žádná zločinná diktatura nevrátila, má každý slušný člověk povinnost se o svou zemi starat. A tak Tomáš Czernin zodpovědně pracuje, občansky se angažuje, věnuje se komunální politice, pracuje v senátu. Ptal se: František Ryneš Foto: archiv Tomáše Czernina aše rodina je s českou historií spjata po mno- ho století. Žijeme v Čechách už devět set let. Byli jsme tu dříve než rajčata a brambory. Ale vážně, naše rodina tu prokazatelně žije po staletí, konec konců i psaná forma našeho jména upomíná ještě na spřežkový pra- vopis, kdy tam, kde se píše dnes C s háčkem, se užívala spřežka Cz. Kdosi mi dokonce jednou vytýkal cizáctví, protože polština si spřežky zachovala a on se domníval, že pocházíme z Polska. Členové rodiny byli vždycky mecenáši umění, připomenu Humprechta Czernina, který postavil zámek, jenž nese jeho jméno, i politiky, například Ottokar Czernin vykonával funkci ministra zahraničí Rakousko-Uherska. Ale i v nejnovějších dě- jinách se členové rodiny zapojovali do společenského r o z h o v o r Pokračuji v rodinné tradici V

https://thousandfacepublishing.com/

26 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 života. Můj dědeček Rudolf Theobald byl příkladně jed- ním z delegátů starých českých rodin, kteří na podzim 1938 podpořili prezidenta Beneše v úsilí zachovat územ- ní celistvost naší vlasti. Na jaře 1939 pak ještě vydali prohlášení sounáležitosti s českým národem. Všichni účastnícisedíkytěmtoprohlášenímautomatickydostali na seznam osob nepřátelských Říši a většinou byli tvrdě perzekuováni. Na majetek mého dědečka byla uvalena nucená správa a později byl i uvězněn za poslouchání zahraničního rozhlasu. Později, když mu byl majetek komunisty zkonfiskován, emigroval do Rakouska, ale otec s námi zůstal zde a živil mě a čtyři sourozence jako řidič náklaďáku a později sanitky. K Dymokurům, kde nyní s rodinou žijete, máte také dlouhou rodinnou vazbu. Žijeme v Dymokurech již v šesté generaci, tak se, myslím, můžeme označovat za starousedlíky. Zámek a panství vyženil v roce 1833 Otakar Czernin od Rosi- ny Cavriani, vdově po Josefu Colloredovi. Od té doby byly, s výjimkou neblahé doby komunistické vlády, v držení naší rodiny. Jsem rád, že můžu v rodinné tradici pokračovat. Vy jste majetek převzal od svého otce, budou vaši synové ochotni se této úlohy také ujmout? Upřímně v to doufám. Já sám jsem se narodil v hlu- bokém socialismu, vystudoval jsem stavební fakultu, což opravdu nemá moc společného se zemědělstvím, lesy či rybníky. Někdy okolo mého dvacátého roku jsem si ale uvědomil, že patřím do Dymokur, a začal jsem doufat, že se tam jednou vrátím. Události roku 1989 a návrat do Dymokur pro mě byl ohromnou satisfakcí. Když byl otci restitucí majetek navrácen, pustili jsme se společně do práce. Začátek byl těžký, měli jsme ale zájem, píli a tým dobrých odborníků, u nichž jsem se mohl učit. Bylo to složité, ale myslím, že se to podařilo. V posledních letech bohužel hospodařím sám. Moji synové mají tu výhodu, že už vědí, do čeho jdou. Od malička vidí každoroční koloběh prací, zasvěcuji je do hospodaření na polích i v lese. Věřím, že se roz- hodnou pokračovat a majetek budou dobře spravovat do doby, než budou moci jejich děti tuto štafetu převzít. Myslím, že jsme je s manželkou vychovali k vědomí tradice a odpovědnosti a mají ideální podmínky se na to připravit. Zatím se zdá, že svá studia orientují tímto směrem. A samozřejmě mne těší, že je oba, stejně jako mne, baví myslivost. Snadno se řekne, že podnikáte na polích a v lese, ale co si pod tím má člověk představit? Vedu rodinný podnik, který hospodaří na polích, v lesích a na rybnících, tedy nemovitostech, které toho času mají na listu vlastnictví mé jméno. V zemědělství se snažíme pracovat maximálně hospodárně. Výsled- kem jsou dobré výnosy, i když s poměrně vysokými náklady. Ty jsou však nezbytné pro trvalé udržení úrodnosti půdy a kvalitu životního prostředí. Pokud bychom nedali do půdy zpět alespoň to, co jsme si z ní vzali, obírali bychom sami sebe, a hlavně ty, kteří přijdou po nás. Takže přesto, že intenzivně využíváme chemii, nemá to negativní vliv na ekologii, především na vody a opylovače. Jako první v republice jsme si na- příklad pořídili zařízení sloužící k ekologické likvidaci vody, kterou se proplachují postřikovače po skončení chemického ošetření pozemků. Práce v lese je běh na dlouhou trať. Na porostech, které nyní kácíme, nemáme my nejmenší zásluhu, to je dílo předchozích generací. A ze stromů, které sázíme a o které pečujeme, budou zase mít užitek až příští generace. To je obrovská symbolika tradice přenášené z generace na generaci. Já sám nacházím v lese zdroj životní energie a trávím v něm chvilky klidu. Velmi rád lovím, ale na prvním místě zůstává péče o zvěř, lov je jen prostředkem k udržování přirozeného stavu. Rybníky jsou nezbytnou součástí naší kulturní krajiny. Zadržují vodu a vytvářejí příznivé mikrokli- ma, přinášejí užitek v podobě konzumních ryb a plní i funkci krajinotvornou, estetickou a rekreační. Ale

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 27 z domova Již více než 20 let jsem i členem RC Poděbrady. Ro- tary kluby považuji za důležitou součást občanské společnosti. Je důležité, když se spolu lidé scházejí kvůli něčemu jinému, než jsou jejich podnikatelské či pracovní aktivity, a ještě lépe, když přitom dělají něco prospěšného. Rotary coby mezinárodní klub má ohromnou sílu. Osobně považuji za nejzáslužnější pro- gram End Polio. Podíl na vymýcení dětské obrny jistě ocení historie, stále jsme ale ještě jen v cílové rovince a nevíme, jak je dlouhá. Byl jsem prezidentem klubu i asistentem guvernéra, přiznávám ale, že v poslední době kvůli ostatním aktivitám příliš aktivním rota- riánem nejsem. V tom je ale to kouzlo – jak funkce v Rotary kolují, jsou na řadě ti, kteří si to právě mo- hou dovolit. V letošních senátních volbách jste v okrsku Jičín- -Nymburk zvítězil a jste nyní členem horní komory Parlamentu. Politika ale u nás nemá příliš dobré jméno. Myslím, že politika je práce jako každá jiná. Dá se dělat dobře nebo špatně, poctivě nebo nepoctivě, od- povědně nebo populisticky. A dá se taky dělat čestně i nečestně. Každý by měl vždy začít u sebe, jsem tedy rozhodnutý chovat se jako vždycky. Čestně a odpo- vědně. Pak snad odvedu dobrou práci. Pravda ale je, že jsem už s politikou do kontaktu přišel dříve, a to jako místostarosta Dymokur. Jistěže to nelze srovnávat, ale myslím, že to byla dobrá praxe. Když jako senátor uděláte chybu, málokdo si toho všimne a chyba se projeví až za dlouho. Když uděláte chybu jako místostarosta, ukáže se to hned a souse- dé vám to také hned řeknou. Přesvědčil jsem se, že komunální politika na malé obci může být podstatně těžší, nežli politika vrcholová. Taky nemůžu říci, že by mě do politiky hnala ně- jaká touha po pár minutách slávy. Spíš jakýsi pocit povinnosti. Splnila se mi všechna přání. Vrátili jsme se do Dymokur, já dnes hospodařím na tom, o co mého dědečka nacisté a komunisté obrali, a funguje to. Děti jsou vychovány a téměř samostatné. Uvědomil jsem si, že právě proto mám určité povinnosti. Vůči rodině, společnosti, vlasti. Tak jak mi to kdysi na prahu dospě- losti řekl Karel Schwarzenberg. Dal jsem se do toho a lidé mě zvolili senátorem. Budu se snažit nezměnit se. A jsem si jistý, že kdyby se mi to nedařilo, ti, kdo mi dali hlas, třeba u nás v Dymokurech, by mi to velmi rychle po sousedsku řekli. právě tady jsem si uvědomil, jak důležitá je pokora před sílou přírody. V okamžiku, kdy jsem měl pocit, že se všechno daří, přišla povodeň v roce 2013, která protrhla hráz Komárovského rybníka. Veliké škody jsme měli i na polích a dalších rybnících. Protržená hráz ale byla příšerná katastrofa, která postihla nejen nás, ale i další lidi. Dnes už je Komárovský rybník, dílo Jakuba Krčína, opravený a letos jsme jej opět i vylovili. Zdá se, váš postoj k majetku není jen podnikatelský, ale že se v něm zrcadlí mnoho z vaší osobnosti. Můj otec často říkal, že je pouze dočasným správ- cem, a toho se držím i já. To, co jsme dostali od předků, musíme ve stejně dobrém, nebo ještě lepším stavu předat našim dětem. Takže se k majetku nemůžeme chovat, jako by po nás měla přijít potopa. Stejně tak se musíme chovat i k naší zemi. Kdysi, když jsem byl hodně mladý, jsem uvažoval o tom, že emigruji (můj dědeček s babičkou žili od roku 1964 v Rakousku). O jedněch prázdninách jsem pobýval ve Štýrsku u Karla Schwarzenberga a o svých úvahách jsem se zmínil. On mi vynadal, že on sám je z emigrace nešťastný, že nemůže být doma, že si mám vážit toho, že jsem tady vyrostl, mám tu přátele a že musíme věřit, že se to obrátí. To byl zlom v mém myšlení, uvědomil jsem si, že za vlast neseme odpovědnost opravdu všichni. Kromě hospodářství se věnujete také charitě. Jste členem Řádu maltézských rytířů. Členství v řádu je rodinná tradice. I oba moji dě- dečkové byli členy, maminka se v 90. letech věnovala charitativnímu dílu řádu. V tom se snažíme s mou manželkou pokračovat. Musím však přiznat, že má žena je mnohem aktiv- nější než já. Asi nejdůležitější akcí, kterou v rámci řádu organizujeme, je každoroční pouť do Lurd s nemoc- nými. Lurdy jsou jedním z nejposvátnějších poutních míst světa. Řád tuto pouť organizuje již padesát osm let, z Čech se jezdí od převratu v roce 1989. Posled- ních osm let organizujeme s manželkou tuto pouť my. Najímáme letadlo, aby měli naši nemocní maximální komfort. Vždy ve čtvrtek před první květnovou nedělí odlétáme. Skupina nemocných a skupina lidí, kteří o ně pečují, dohromady plné letadlo, tedy 189 lidí. Nemocní jsou většinou lidé s těžkými diagnózami, s roztroušenou sklerózou, po dětské mozkové obrně, s následky těžkých úrazů. Ale protože na tom místě došlo k tisícům lékařsky potvrzených a nevysvětli- telných uzdravení, odjíždějí tam ti lidé s nadějí. Ni- koliv s planou nadějí, že vyskočí z toho vozíku, ale s vyhlídkou jistého srovnání se se svým postižením, s poznáním, že život má smysl i na tom vozíku. Je pro mne velkým zadostiučiněním vidět nemocného, jak se vrací domů posílený a s nadějí. Jsou to často skutečné zázraky. Rotary kluby považuji za důležitou součást občanské společnosti. Rotary, coby mezinárodní klub má ohromnou sílu. Osobně považuji za nejzáslužnější program End Polio. V lokti ohnutá obrněná paže držící šavli v horní části erbu jako by znázorňovala heslo rodu „Nezahyneš ani ohněm, ani mečem“.

https://thousandfacepublishing.com/

28 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 etkání se zúčastnilo celkem 59 středo- školáků z Česka společně se svými rodiči. Členové DVVM seznámili zájemce s mezinárodní neziskovou organizací Rotary International, která výměnný program zaštiťuje, se základními principy a pravidly výměn a s nabídkou celkem 30 převážně zámořských zemí, do kterých je možné na výměnný pobyt vyjet. Členové Rotexu, což je organizace bývalých absolventů programu, prezentovali svoje zkušenosti z pobytu v zahraničí a podařilo se uskutečnit i několik skypových hovorů se studenty, kteří jsou na výměně v tomto školním roce. Letní kempy 2016 Text: Jaromír Barák Foto: Jaroslav Šmarda Anna Rubášová /RC Klatovy/ Zastoupení zemí jednotlivých účastníků bylo velice pestré. Například z Velké Bri- tánie, Španělska, Francie, Itálie, Turecka, Izraele, Indie, Egypta, České republiky a Tchaj-wanu. Během prvních tří dnů jsme navštívili významné památky hlavní- ho města Prahy a v úterý podvečer se přesunuli do Klatov. Uprostřed týdne jsme se také zúčastnili meetingu klatovského Rotary klubu. V sobotu jsme hřebeno- vou túrou došli na Svaroh a do Německa. Stejně jako v Klatovech i v Německu jsme se setkali se členy místního Rotary klubu a i se členy chamského Rotaractu. Posled- ní den brzo ráno jsme vyrazili na pražské letiště a před odlety nastalo vřelé loučení. Během našeho kempu se z nás stali oprav- doví kamarádi. Tereza Všetečková /RC Jičín/ Během osmnácti dní jsme stihli navštívit šest zemí: Belgii, Nizozemsko, Lucembur- sko, Německo, Francii a Itálii. Na každou jsme měli tři dny. Největší dojem ve mně zanechalo Lucembursko. Dohromady se o nás staralo sedm Rotary klubů – v kaž­ dé zemi jeden, a v Německu dokonce dva. Se členy klubů jsme se měli možnost setkat na večírcích, které pro nás uspo- řádali. A v Lucembursku jsme dokonce byli svědky předávání funkce prezidenta místního Rotary klubu! Nejradši však vzpomínám na Duomo di Milano – mi- lánský dóm. E4E camp mi dal spoustu nezapomenutelných zážitků, přátele z celé Evropy, skvělou lekci angličtiny, možnost objevit nové kraje… Zkrátka léto, na které jen tak nezapomenu. k l a t o v y– c h a m Sightseeing and Hiking e v r o p a E4E T Ř E B Í Č Příprava na rok v zahraničí V neděli 6. listopadu 2016 uspořádal Distriktní výbor Výměny mládeže Rotary distriktu 2240 Česko & Slovensko a Rotary klub Třebíč první informační setkání zájemců o dlouhodobý pobyt v zahraničí ve školním roce 2017/18 v rámci programu Rotary Youth Exchange. mládež S

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 29 Jan Pavlíček /RC Cheb/ Po přistání v Kodani nás čekala cesta vla- kem až do severní části Dánska, do městeč- ka Rebild. Rebild se pro nás stal domovem, ze kterého jsme vyjížděli na výlety po celé severní části země. Camp měl zaměření na ekologii a díky tomu jsme měli příleži- tost jet do výzkumného centra alternativ- ních zdrojů energie na samém severním pobřeží Dánska, kde se testují větrné elek- trárny a aplikace solárních panelů. Nejlepší výlet byl ten, při němž jsme měli možnost vidět Rubjerg Knude maják. Podívaná je to opravdu impozantní. Protože nic z toho bychom nezažili, nebýt přátel z Rotary, kte- ří nám věnovali svůj volný čas, a umožnili nám tak strávit úžasných dvanáct dní v je- jich krásné zemi, chtěl bych jim na závěr poděkovat za tento camp. Lucie Košková /RC Tábor/ O prázdninách jsem se společně s dalšími patnácti studenty účastnila tábora v Hor- ním Rakousku, který pořádaly kluby měst Steyr a Kirchdorf. První týden jsme strávili v nádherném prostředí Národního parku Křídové Alpy. Většinu času jsme trávili v přírodě, hráli týmové hry a učili se, jak přežít v divočině. Během druhého týdne jsme poznávali kulturu Horního Rakous- ka. Ubytování v rodinách nám umožnilo poznat Rakousko z dalších úhlů pohledu. Například jsem zjistila, že hornorakous- ká němčina se té, kterou se učím, moc nepodobá, že místní kuchyně je výborná a hostitelé velmi milí. Martina Rájková /RC Cheb/ Na kemp jsem se vydala za účelem procvičit angličtinu a poznat novou zemi a nové přátele. Díky Rotary se mi to povedlo. Kemp byl zaměřený na poznání regionu Ticino, který sousedí se severní Itálií. V tomto regionu jsme vyšplhali na nejvyšší horu Monte Tamaro. Dále jsme jsme navštívili čokoládovnu Al- prose, malebné zahrady Parco Scherrer s dechberoucím výhledem na jezero, byli jsem provedeni městečkem Mendrisio, které se pyšní antickými základy. Nejob- líbenější vzpomínka je na výlet do města Lugano. Místní mládež toto město opráv- něně nazývá Rio de Janeiro. Všechny vzpomínky, zážitky a prožitky si s sebou poneseme celý život. A za to bych chtěla Rotary ohromně poděkovat. Hrabinská Blanka /RC Poděbrady/ Pobyt se neodehrával pouze na jednom místě, ale pohybovali jsme po jihový- chodním pobřeží a navštívili několik měst. Dechberoucím zážitkem byla celodenní plavba na více než 100 let staré veteránské lodi. Pro mě zcela nevšední aktivitou byl lov ryb a mořských plodů na širém moři. Město Stord bylo naší další zastávkou. V této lokalitě nás čekaly prohlídky hydroelektráren a námořních muzeí. Za zmínku určitě stojí také ná- vštěva univerzity Høgskolen Stord/ /Haugesund. Jsem nesmírně vděčná za dva týdny strávené spolu s dalšími 11 účastníky z celého světa. Děkuji nejen poděbradskému Rotary, ale celému Rotary International za zprostředkování těchto krátkodobých výměn. Š V Ý CAR S KO Trekking, Culture and Sport D á n s k o Kemp Green Planet 2016 RAKO U S KO Wilderness and Culture n o r s k o Nature, Business, Culture

https://thousandfacepublishing.com/

30 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 téma Jan Steinke /RC Cheb/ Kemp byl zaměřen na turistiku poblíž jezera Sun Moon Lake. Naše skupina čtr- nácti lidí se skládala převážně z Evropanů. Kempu se zúčastnili lidé z České repub- liky, Rakouska, Polska, Dánska, Francie, Belgie, Litvy a Izraele. Naše ubytování bylo vzdálené 10 minut jízdy autem od jezera. Rodina, u které jsem dva dny pobýval, mě přijala téměř jako vlastního. Neustále mi něco nabízeli a snažili se se mnou komuni- kovat, přestože neuměli ani slovo anglicky. Nejlepší zážitek byl jednoznačně výlet do hornického města Jiu Fen. Úzké uličky byly zaplněny trhy, ve kterých se dalo sehnat naprosto všechno. Jsem opravdu vděčný, že mi bylo Rotary klubem distriktu 2240 umožněno setkat se s takto odlišnou kulturou a poznat tolik nových lidí. Barbora Fuková /RC Hluboká n. Vltavou – Golf/ Byla jsem velmi mile překvapena oběta- vostí všech zdejších rotariánů. Pořád se nás někdo ptal, jestli jsme v pořádku, jestli nám něco nechybí. Byl nám zajištěn pestrý program, měli jsme možnost poznat jak historickou část země, tak i moderní život a čtvrti. Prošli jsme kostely, mešity, muzea, podívali se do velkých měst, několikrát jsme se koupali v mořích i oceánu a ochut- nali místní speciality. Měli jsme skvělého průvodce, který se snažil omezit ty méně zábavné aktivity a zajistil nám například adrenalinové zážitky na moři. Všichni účastníci byli velmi přátelští a užili jsme si spolu spoustu zábavy. Na tomto kempu ne- bylo nic, co bych chtěla změnit, ani co bych mu měla vytknout, byl jednoduše perfektní a velmi ráda na něj vzpomínám. Adriana Tomešová /RC Prag Bohemia/ Sailing Camp in Poland předčil pozitivně má očekávání ve všech směrech. Camp byl v polsko-německé kooperaci, tudíž Němců a Poláků se campu účastnilo více než ostatních zemí. Úvodní a závěrečnou veče- ři sponzoroval Rotary klub Giżicko, který nám během celých 8 dnů poskytl úžasné zázemí. Propluli jsme celými Mazurami. Každý den jsme měli možnost vykoupat se v jezerech, ať už ráno v rámci otužová- ní, nebo během dne při polední zastávce. Zároveň jsme se díky skipperům naučili obsluhovat a řídit 12metrovou plachetnici a osvojili si mnoho polských slovíček. Mockrát děkuji za tak krásný kemp! Adriana Tomešová /RC Prag Bohemia/ Ráda bych vyzdvihla úžasnou švýcarskou pohostinnost a zázemí, jaké nám bylo po- skytnuto. Kempu se zúčastnilo 16 milých mladých lidí z celého světa. V průběhu jsme se mezi sebou postupně seznamova- li, kochali se krajinou, přírodou a nádher- nými výhledy, konzumovali švýcarskou čokoládu po kilech, šplhali do kopců, během jízdy poslouchali písničky a užívali si spousty legrace. Nejlepší byl pro mě pocit, že skoro doslova „po svých“ cestuji skrz Švýcarsko! Shlédli jsme mnoho míst, Rorschach u Bodensee, hory v Schaanu, Lichtenštejnsko a jeho parlament ve Vadu- zu, Bergün. Děkuji za možnost účastnit se tak báječného kempu. Rotary členové se k nám chovali jako ke svým dětem. Dostáli tak Rotary motta: Rotary is a family. t c h a j - wa n Cesta do srdce Tchaj-wanu i z r a e l Summer Adventure P o l s k o Mazurská jezera š v ý c a r s k o Swiss Bike Tour 2016

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 31 mládež Filip Horáček /RC Poděbrady/ Bydlím kousek od Ria. Vstanu těsně před desátou. Vyrážíme, první zastávka byla v části Lapa. Další zastávka je na legen- dární pláži Copacabana. Poté jsme jeli do laguny se slanou vodou, která je taky jedním ze stanovišt olympijských her. Další den jsme se vydali do parku Da Cida- de. Obědváme na pláži Itaipu, pro mě asi nejhezčí pláži v Riu. V pátek ráno vyjíždí- me směr stadion! Přijíždíme do olympijské vesnice, procházíme kontrolou a jdeme směrem k plavecké hale. Blíží se začátek a areál se pomalu zaplňuje. Po zhruba dvou hodinách mě to začíná nudit, protože všichni čeští plavci odplavali a musím se koukat jen na to, jak Brazilci a Američané vyhrávájí. Byl to super den a hlavně mno- ho zážitků. Timea Gregová /RC Bratislava Danube/ Svoj rok trávim v Austrálii, v malom mestečku Kojonup. Dnes sa stáva mojim druhým domovom. Mnohokrát dostávam od rodiny a priateľov na Slovensku otázku čo mám nové? Nové mám všetko. Od ško- ly, priateľov, kultúry, hosťovskej rodiny až po nový dom, izbu, posteľ. Spoznávam krajinu, kultúru, najkrajšie pláže, aké som kedy videla, nových ľudí a seba. Objavujem sa v situáciach, ktoré by som doma nezažila a som si istá, že práve na tie momenty budem spomínať, keď sa po roku vrátim na Slovensko. Rozhodnutie ísť na výmenný pobyt nikdy neoľutujem a už teraz sa neviem dočkať ešte všetkého, čo mi tento rok prinesie do cesty a načo ja budem raz spomínať ako na nezabudnuteľ- né momenty v mojom živote. David Pivoňka /RC Prague International/ Už to jsou tři měsíce, co jsem na rok opus- til Českou republiku a vydal se studovat do Brazílie, do hlavního města nejmenšího brazilského státu Sergipe – Aracaju. Je to tu boží! Už od začátku výměny poznávám každý jediný den něco nového ze zdejší kultury – od maličkostí až po věci, které mě dokáží šokovat. Když si teď uvědomím, že už jsem ve třetině výměny, mám pomalu slzy na krajíčku. Mám tu spoustu přátel, se kterými máme nespočet zážitků. Závěrem bych chtěl poděkovat mým rodičům, kteří Rotary výměnu našli. Samozřejmě děkuji i samotným členům Rotary, bez kterých bych na výměně vůbec být nemohl! b r a z í l i e První dny v Riu a us t r á l i a Ja a Austrália b r a z í l i e Čas tu utíká rychle Výměnné pobyty 2016

https://thousandfacepublishing.com/

32 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 Klára Vítková /RC Kroměříž/ Chodím tady na jazykovou střední školu, ale jediné cizí jazyky, kterými se tady do- mluvíte, jsou japonština a čínština. Dopo- ledne mám 4 hodiny korejštiny v angličtině s ostatními výměnnými studenty. Celkem je nás na mé škole 6, já, 4 Francouzky a Španěl. Výuku nám zajistilo Rotary, za což jsem velmi vděčná, protože sama bych se místní jazyk asi nenaučila. Odpole- dne jsme ale už ve třídách spolu s korejský- mi studenty. Zkuste si představit mate- matiku, když nepoužíváte čísla, ale znaky. Po skončení jedu zpátky domů školním autobusem a v úterý a ve čtvrtek chodím na hodiny korejského bojového umění – taekwonda. I když jsem tedy mezi malými dětmi, které by mě dokázaly knock-outo- vat a ani by se u toho nezapotily. Petr Fantyš /RC České Budějovice/ Kolumbii jsem si vybral ze tří důvodů. Teplo, španělština a fotbal. Miluju fotbal a tady je to opravdu víc než jenom hra. Když jdu městem a vidím všude okolo hřiště, kde hraje 22 dětí fotbal a vůbec jim nevadí, že hrajou na hřišti s hrboly a nemají pořádný míč, to se mi neskutečně líbí. Ve škole už jsem si za 2 měsíce udělal spoustu kamarádů a také jsem s nimi takhle jednou vyrazil ven. Došli jsme na hřiště a domluvili se s dalšími kluky, které nikdo z nás neznal, že si zahrajeme zápas. Hráli jsme asi 2 hodiny, na hřiště nám svítily pouze dvě pouliční lampy, ni- kdo neměl kopačky a míč nevypadal nijak vábně. Nikomu to nevadilo, prostě jsme hráli a já si to neuvěřitelně užíval. Zatím jeden z nejlepších momentů mé výměny. Eliška Buzášová /RC Kroměříž/ Filip Bokroš /RC Košice/ „Ahoj! Jak se máš?“ „Dobre. Ty?“ „Super! To je divný, že můžu mluvit česky.“ „Hej, aj pre mňa.“ Mezi výměnnými studenty zavládl nezvyklý klid: „Vy jste ti z Československa?“ Ne a nie zaznělo téměř současně. „Já jsem z České republiky.“ „Ja som zo Slovenska.“ „A Československo…?“ „Už ne. Už dvacet tři let jsme samostatné země.“ „Aha… Dobře.“ Mnohojazyčná konverzace se opět rozběhla na plné obrátky a i my jsme mohli pokračovat v rozhovoru. Po dvou měsících strávených bojem se španělštinou jsme si nemohli nechat ujít příležitost popovídat si s někým našimi mateřštinami. Sára Ondášová /RC Trenčín/ Ja som sa odhodlala stráviť výmenný pobyt v Mexiku. Bývam v meste Can­ cún, na Yucatánskom polostrove. Celý polostrov je známy mayskou kultúrou, ktorú tu možno cítiť na každom kroku. Výmenný pobyt však nie je len o užívaní si, ale aj o povinnostiach. Jednou z nich je škola. Musím priznať, že prvý deň v nej bol pre mňa celkom kultúrnym šokom, keďže tunajší školský systém je odlišný od toho slovenského. Avšak všetko chce čas. Po troch mesiacoch strávených v Mexiku som si túto krajinu zamilovala. Rotary výmenný pobyt je skvelá príleži- tosť, ktorá môže zmeniť váš život. Som veľmi povďačná Rotary klubu Trenčín a mojej rodine za možnosť zúčastniť sa výmenného programu. k o r e a Můj školní den k o l u m b i e We speak football a r g e n t i n a Slovensko-české přátelství m e x i k o Kultúrny šok

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 33 Tereza Kobzová /RC Brno/ Jsem tu 3 měsíce a už teď vím, že bych za nic neměnila. Miluju svůj život tady, svoje kamarády, rodinu, školu, jídlo, po- časí, všechno, na co si vzpomenete. Našla jsem tady svůj druhý domov, už jen těch pár měsíců mě změnilo, zjistila jsem, kdo jsou praví přátelé, a poznala nové. Těším se tu z každé maličkosti, jako když mi ses- třička přijde dát pusu na dobrou noc nebo když mi rodiče pochválí španělštinu. Každý den překvapuju sama sebe, zkouším nové věci, poznávám nová místa, nové zvyky a pokaždé se najde něco, na co se můžu tě- šit. Opravdu se tu začínám cítit jako doma a vím, že Tampico a všichni tady mi změnili život. Do České republiky se budu vracet se srdcem Mexičanky, protože jak říká můj mexický dědeček „Tereza La Mexicana“! Natália Božíková /RC Nitra/ Peruánci sú naozaj priateľskí a otvorení ľudia. Vždy majú čo povedať (stále rozprá- vajú), nie je poobedie, kedy by mi aspoň jeden z nich nepovedal nejakú vtipnú príhodu. Univerzita mi priniesla nové možnosti, navštevujem hodiny rovnako ako študenti, píšem písomky, učitelia ma berú ako rovnocenného študenta. Môžem sa zdokonaľovať v tom, čo ma baví, univer- zita mi vyšla plne v ústrety. Rodina v ktorej bývam, mi dala veľmi dobrý základ na pre- žitie v Peru (možno to znie vtipne, ale Lima vie niekedy naozaj potrápiť študenta, hlavne ak musí byť o 7 ráno v škole). Berú ma ako svoju dcéru, mám rovnaké práva a povinnosti ako moja host sestra. Som veľmi spokojná. Host otec sa so mnou rozpráva, zaujíma sa o problémy ktoré mám, vždy sa mi snaží pomôcť. Okúzlila ma príroda – nedávno sme boli navští- viť Machu Picchu, či najvyššie položené splavné jazero Titicaca. Bola som naozaj prekvapená jeho veľkosťou. Chcela by som poďakovať Rotary za umožnenie vyces- tovať, pretože Peru je naozaj to najlepšie, čo ma mohlo postihnúť na mojej výmene a som veľmi rada, že som dostala možnost poznať takých skvelých a vždy dobre nala- dených ľudí, ako sú Peruánci. Štěpánka Vránová /RC Prostějov/ Před pár dny to byly dva měsíce od doby, co jsem dorazila na svoji výměnu, tak jsem vám chtěla krátce napsat, jak se mi tu daří a že tu jen nesedím a nic nedělám. I přesto, že začátek byl nelehký (škola), tak vůbec nelituji, že jsem na výměnu šla. Byla jsem už ve městech jako Washington DC a New York a taky jsem si prošla univerzity jako Harvard nebo Georgetown. Moje host rodina je skvělá a jsem opravdu šťastná, že Rotary dokázalo najít rodinu, se kterou mám tolik věcí společných a kterou už čás- tečně počítám jako moji druhou část rodi- ny. (Jako když máte stranu taťky a mamky, tak já mám dvojnásobek.) Moje škola je taky super, i když začátek byl docela těžký, protože jsem nevěděla, jak co funguje, ale teď je to mnohonásobně lepší. Většinu mých předmětů naprosto zbožňuji a našla jsem si spoustu nových kamarádů. Můj host Rotary klub je taky super, už jsem párkrát byla na setkáních a zašla jsem si zahrát tenis a squash s některými ze členů. S mým councellorem máme dobrý vztah, takže z tohoto pohledu všechno funguje. Vlastně všechno je skvělé, hodně lidí se mě ptá, jestli se mi stýská po domově, ale já si to nemyslím, nemám na to čas. Moje výměna je teď můj domov. m e x i k o Tereza La Mexicana p e r u Škola začína o siedmej us a Má výměna, můj domov

https://thousandfacepublishing.com/

34 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 z domova yla pořádána Českou alumni, Japonské asoci- ace HIDA-AOTS a jejím hlavním organizáto- rem byl člen Rotary klubu Ostrava, Zdeněk Michálek, DGN 2018–19. Navázal tak na sérii konfe- rencí k Etice v podnikání a společnosti, které úspěšně proběhly v minulých letech. Posláním konference bylo ukázat význam lidského přístupu k vedení a motivaci zaměstnanců, zejména v průmyslu. Nad konferencí, které se zúčastnilo 96 lidí, převzal záštitu velvyslanec Japonska v České republice Tetsuo Yamakawa a vystoupilo na ní 20 řečníků. Kromě tuzemských, v čele s ředitelem CzechInvestu Karlem Kučerou nebo hlavním sponzorem Niclasem Pfüllerem-von Wobeser, generálním manažerem spo- lečnosti Brose CZ, patřili k nejzajímavějším např. ředi- tel Kaizen institutu z Rumunska Julien Bratu, emeritní profesor Oberlin univerzity v Tokiu Keiki Fujita a v neposlední řadě i čestný člen Rotary klubu Ostrava Josef Hromádka. A právě jemu na závěr konference předal nejvyšší ocenění našeho distriktu – Cenu Tomáše Bati – samotný guvernér Štěpán de Wolf. Stalo se tak při příležitosti 80. narozenin ThDr. Josefa Hromádky na návrh RC Ostrava, a to za jeho celoživotní práci ve prospěch klubu a společnosti. Konference měla velmi dobrý ohlas mezi účastníky a názorně ukázala, jak rotariánské principy uplatňo- vané v praxi mohou významně pomoci nejen rozvoji dobrých vztahů, ale i růstu produktivity a výkonnosti firem. Zdá se, že to byla zdařilá ukázka služby povo- lání. Je třeba tedy upřímně poděkovat všem řeční- kům, sponzorům i spoluorganizátorům, včetně členů RC Ostrava. O S T R AVA Služba povolání v rotariánské praxi Text: Zdeněk Michálek Tak by se dala nazvat mezinárodní konference s názvem Jak vést lidi k vyšší produktivitě, v rovnováze se smysluplnějším a šťastnějším životem, která se uskutečnila v Ostravě 11. a 12. 10. 2016. B Niclas Pfüllerem-von Wobeser a Keiki Fujita. Konference se zúčastnilo 96 delegátů.

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 35 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Keď sa v novembri roku 2015 rozhodli priatelia a ex-rotariáni žijúci na Záhorí založiť svoj klub aj v miestach kde žijú a podnikajú, netušili, ako dlho im splnenie ich sna bude trvať. ozef Maslin ako prezident, Marek Števček ako budúci prezident, Peter Banáš ako sekretár a Peter Rusnák ako pokladník vytvorili silné jadro, ktoré k sebe pritiahlo ich priateľov a známych so záujmom o hodnoty vyznávané rota­ riánmi v celom svete. Členovia Rotary klubu Stupava Záhorie v zakladaní sa od tej doby stretávali, vymieňali si myšlien­ ky a oboznamovali sa s históriou a myš­ lienkami Rotary aj za výdatnej pomoci Ing. Roberta Bečicu ako special repre­ sentative pre založenie klubu a Rotary klubu Dunajská Streda ako sponzorské­ ho klubu. Už na jar roku 2016 mal novo­ vznikajúci klub potrebný počet dvadsať členov a mohol začať so všetkými práv­ nymi krokmi, ktoré smerovali k hlavnej udalosti – chartru najnovšieho prírastku v rodine Rotary. Dňa 18. 6. 2016 za účasti guvernéra dištriktu 2240 Ing. Vladimíra Adámka, Ing. Roberta Bečicu, zástupcov sponzorského klubu z Dunajskej Stredy ako aj ďalších Rotary klubov zo Sloven­ ska sa v prekrásnom prostredí Hotela sv. Ludmily v Skalici uskutočnil Charter Ro­ tary Klubu Stupava Záhorie, ktorým ten­ to najmladší klub prvýkrát vykročil po ceste Rotary. Slová priateľov rotariánov, nádherné árie operného umelca Václava Cikánka, cimbalová hudba zo Skalice a hlavne priateľstvo a dobrá nálada dali tomuto chartru ten správny rámec a pev­ ne verím, že nový klub nasmerovali na tú správnu, rotariánsku cestu. Text: Peter Banáš s t u p a v a - z á h o r i e Prírastok do rodiny Rotary J

https://thousandfacepublishing.com/

36 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 zprávy Den 10. 10. se meeting Rotary klubu Ostrava stal setkáním absolventů programů Rotary v rámci Rotary Alumni Week. omuto setkání byl přítomen i guver­ nér distriktu 2240 Štěpán de Wolf, který předal prezidentovi Jaroslavu Klečkovi Rotary Membership Award. Absol­ ventů se zúčastnilo celkem 10, z nichž téměř každý přednesl, jakým způsobem byla účast na programech Rotary pro každého z nich přínosná. Meeting probíhal v přátelské at­ mosféře a za všechny členy našeho Rotary klubu musím doporučit všem Rotary klu­ bům, aby se aktivně zapojily do následují­ cích Rotary Alumni Week, protože se oprav­ du jedná o možnost, jak z absolventů získat budoucí Rotary členy. Text: Jan Bezecný OSTRAVA Rotary Alumni Week t e r c h o v á Jánošíkova Stružielka Stružielka, pri zrode ktorej stáli rotariáni, sa už 23 rokov venuje deťom s mentálnym a telesným postihnutím. etný tábor Rotary Stružielka je pre stružielkárov azda jedným z najkraj­ ších podujatí celého roka. Deti sa vždy veľmi tešia na týždeň strávený spolu s ka­ marátmi z Múzickej školy v Ostrave, ktorý je plný zábavných a tvorivých aktivít, neza­ budnuteľných zážitkov a dojímavých mo­ mentov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Vďaka veľkej podpore Rotary klubov Žilina i Ostrava, mesta Čadca, Žilinského samo­ správneho kraja a mnohých prajných spon­ zorov mohli zdravotne postihnuté deti strá­ viť nezabudnuteľné chvíle v lone čistej prírody na 23. ročníku Letného tábora Ro­ tary Stružielka 2016 v Terchovej. Celý týž­ deň všetci spoločne putovali po stopách Juraja Jánošíka, oboznamovali sa s jeho ži­ votom i rodným krajom. Hotel Boboty spo­ lu so svojím okolím ponúkol táborníkom nádherný pohľad na Malú Fatru i príjemné prostredie, v ktorom vznikali úsmevné si­ tuá­ cie, nové piesne i úprimné priateľstvá. Krajina pod Rozsutcom a úžasná partia vy­ tvorila príjemnú atmosféru, ktorú bolo cítiť i pri záverečnom predstavení. Práca s postihnutými deťmi nie je jedno­ duchá. Naplní ale človeka obrovskou ener­ giou a donúti zamyslieť sa nad tým, čo všetko máme my a iní nie. Verím, že vďaka podpore Rotary klubu Žilina a Ostrava i mnohých prajných ľudí bude Letný tábor Rotary Stružielka naďalej pokračovať a na­ pĺňať svoje poslanie. Text: Simona Melicherová L T Nej(h)různější kostýmy, ale i lidé „v civilu“, co se přišli jen tak pobavit, zaplnili v sobotu 29. října klub Solidní jistota v Praze. do měl zájem, mohl svůj outfit dovést k pomyslné dokonalosti za pomoci talentované maskér­ ky Kačky Markové. S velkým potleskem se setkalo také půlnoční taneční vy­ stoupení Anet Antošové. Mezi hosty byli kromě široké veřejnosti zastoupeni nejen členové pořádajícího Rotaract klubu Praha, ale i jiných Rotary i Rota­ ract klubů. Pražský Rotaract také celou akci využil k oslovení mladých lidí, mimo jiné např. bývalých absolventů výměny mládeže. Akce měla rovněž i charitativní rozměr – veškerý zisk ze vstupného bude klubem věnován na účet organizace Helppes, která se věnu­ je výcviku slepeckých psů. Text: Jaroslav Fořt RAC Strašidelná párty s dobrým koncem K Helppes Organizace, která se věnuje výcviku slepeckých psů, získala veškerý zisk ze vstupného.

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 37 zprávy Myšlienka prvého stretnutia s novými študentami v sebe nesie krásne spojenie vody ako symbolu života s jej úchvatným putovaním po celej planéte! ladí študenti z USA, Peru a Kolum­ bie prišli ako kvapky dažďa na Slo­ vensko, rieka Rotary zároveň od­ niesla našich 3 do rôznych končín sveta – Thajska, Mexika a USA. Vody Váhu sa sta­ li na pár hodín doslova medzinárodné. Pri­ šli rotariáni klubov Trenčín a Laugaricio, klub v zakladaní, študenti Fiona, Junior a Leo, bývalí výmenní študenti, rodičia i priaznivci nášho hnutia. Pomalé plynutie vôd dalo čas na úvahy a plány do najbliž­ šieho roka, ktoré nám pomôžu stať sa lep­ šími, urobiť aj svet lepším a pripraviť ho pre novú mladú generáciu. Text: Július Bruna TRE N Č Í N Medzinárodná rieka Váh v Trenčíne b a n s k á B Y STRICA Central Slovakia on Bike Rotary klub Banská Bystrica organizoval aj tohto roku už tradičný prázdninový cyklokemp. rvého júla sa v Banskej Bystrici stret­ la 15-členná skupina zahraničných študentov, aby spoločne z chrbta že­ lezného koňa (bicykla) spoznávali krásy stredného Slovenska. Zastúpenie bolo na­ ozaj pestré, keď okrem európskych účast­ níkov (Belgicko, Írsko, Litva, Poľsko, Ru­ munsko, Rusko, Španielsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia) zavítali k nám aj mládežníci z Izraela, Taiwanu a USA. Ako najlepší zážitok bol vyhodnotený výlet na horský hotel Kráľova studňa, kam sa účast­ níci dostali na bicykloch po prevýšení 831 m v úseku 18,6 km. Počas pobytu na hoteli účastníci objavili len zriedka sa vy­ skytujúci chránený kvietok plesnivec, ab­ solvovali tradičnú slovenskú opekačku, ale aj výstup na Krížnu a Ostredok (1596 m), odkiaľ sa im naskytol nádherný výhľad te­ mer na celé Slovensko. Pocit, že stoja na najvyššom vrchole svojej trasy, kde sa do­ stali vlastnými silami, nám spontánne vy­ jadrili tancom a spevom. Nedovolí mi nespomenúť aj tri najčastej­ šie „klamstvá“ organizátorov kempu: 1) „Už sme skoro tam“, 2) „Už pôjdeme len dolu kopcom“, 3) „Už bude obed za chvíľu“. Na záver ale všetci účastníci spoločne prehlásili: „Kemp bol úžasný, spoznali sme skvelých ľudí a nikdy nezabudneme na leto 2016 na Slovensku“. Text & foto: Andrea Stančeková P M Ve štukovém sále Znojemské Besedy se sešli znojemští rotariáni se svými přáteli a hosty k příležitosti 25. výročí založení klubu. íce než 60 přítomných si vy­ slechlo úvodní slovo prezidenta RC Znojmo. Byla vzpomenuta dlouhá historie klubu a rozsáhlá čin­ nost ve všech oblastech, kterou členové RC Znojmo naplňovali a naplňují myš­ lenky a cíle Rotary. Mezi přítomnými byli přátelé RC Eichstättu z Německa a Gerasu z Dolního Rakouska, kteří podpořili svým vystoupením toto vý­ znamné výročí. Z českých klubů se zú­ častnili i zástupci RC Brno, RC Brno City a RC Třebíč. Vzácný host, guvernér distriktu pro rok 2016/2017 Štěpán de Wolf předal Cenu Tomáše J. Bati čest­ ným členům RC Znojmo Josefu Janíč­ kovi, Petru Novákovi a in memoriam Karlu Nesnídalovi. Prezident RC Znoj­ mo převzal z rukou guvernéra distriktu Ocenění prezidenta RI pana Ravi Ravindrana. Úžasná atmosféra historického pro­ středí, významní hosté a ocenění umocňovali význam tohoto výročí a zá­ služnou činnost RC Znojmo. Text: Ivan Ivaniškin Z N O J M O 25. výročí rc znojmo V

https://thousandfacepublishing.com/

38 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 lenové Rotary se formálně sdružují podle svých zájmů a koníčků v Rotary Fellowships. Historicky prvním Fellowship našeho dis- triktu je Czech and Slovak Rotary Fleet (flotila). Jedná se o skutečný spolek jachtařů-rotariánů, založený dle pravidel RI, resp. International Yachting Fellowship of Rotarians (IYFR). 14.–16. 10. 2016 se setkala flotila jachtařů-rotariánů a jejich přátel v hotelu ve Slovenském ráji. Po veče- rech se besedovalo o minulých plavbách, budoucích aktivitách, naslouchali jsme vyprávění a sledovali jedinečné filmy Richarda Konkolského. Příznivé sobotní počasí všechny vytáhlo na žebříky i feratu nádherného Slovenského ráje. Velký dík za perfektní organizaci setkání patří Commodore Jánovi Babicovi a jeho přátelům. F E L L O W S H I P Rokování jachtařů Text: Martin Pešat 14.–16. 10. 2016 se setkala flotila jachtařů-rotariánů a jejich přátel v hotelu ve Slovenském ráji. Č 5. ročník Rotary Sailing Week bude v termínu 27. 5.–3. 6. 2017 v oblasti středního Jadranu. V úterý 30. 5. 2017 se všechny posádky setkají v Zadaru. Hlavním cílem je navázat osobní kontakty s chorvatskými rotariány-jachtaři. Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se opět všichni uvidí ve Vodici, kde společně probereme činnost flotily. Základním komunikačním prostředkem členů flotily se stává www.rotarysail.eu. Tam lze dohledat, co jsme dělali, co zamýšlíme, kontakty a další potřebné informace. > > Hlavní výst upy z jednání Příznivci jachtingu z řad rotariánů – neváhejte a přidejte se k nám! Ozvěte se přímo Jánovi Babicovi: babic@adrian.sk nebo Martinovi Pešatovi: martin.pesat@hertin.cz nebo Honzovi Chalupovi: jan.chalupa@isail.cz z domova

https://thousandfacepublishing.com/

39 Supplement english r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 In the family tradition You have won this year’s Senate elections in the Jičín-Nymburk con- stituency and bicame a member of the Upper House of the Czech Par- liament. I realized that I have certain obligati­ ons. Towards my family, this society, and this country. Karel Schwarzen­ berg taught this to me when I was reaching adulthood. I have tried hard and people elected me a Senator. I will try to stay unchanged. I am sure that if I failed, those who elected me in my native Dymokury would let me know it in a neighbourly way, and do it fast. In addition to managing your estate, you are also very charitable. You are a member of the Order of the Knights of Malta. Membership of the Order is a family tradition. But I must admit that my wife is more active than I. Annual pil­ grimages to Lourdes with people in ill health is perhaps the most important project our Order pursues. We hire a plane – most of our clients are diagno­ sed with grave ailments, such as mul­ tiple sclerosis, polio and traumatic past. Many people have miraculously recovered for medically inexplicable reasons in Lourdes and those who go there have hope. I have been a member of RC Podě­ brady for over 20 years now. I consider Rotary clubs a part of civic society. Rotary is very strong as an internati­ onal organization. Personally I give high points to the End Polio program­ me. History will judge our share in stamping out polio, but we are still only on a home stretch. I served as a club president and assistant to the governor, but I am not a very active Rotarian today. But that’s the magic: the Rotary Wheel turns and it is al­ ways the turn of those who can mo­ mentarily afford it. Tomáš Czernin believes that it is the duty of decent people to take good care of their country. He is a model professional, civil activist, local leader and Senator. Text: františek ryneš, pdg

https://thousandfacepublishing.com/

40 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 supplement Rotary Foundation Centenary and the closing of the POLIO Project are the biggest single events of Rotarian 2016/17, planned for the end of the year. Vaccination of children is underway in the last two problem countries: Afghanistan and Pakistan. We all trust we can finally eradicate the deadly virus from the map of the world. We are working with the Rotary Foundation Committee to find a way how to mark the jubilee in our District. Let me suggest that all clubs dedicate one of their meetings to this particular event. Website www.rotary.org/foundation100 offers many videos and other background that could be used to promote this important project. It is always high on the agenda of my meetings with the clubs. I have personally proposed that all friends in our districts be awarded the Centenary Memorial Badge. It is an opportunity to donate a symbolical sum of CZK 200 to the Foundation budget. To date,1,200 Rotarians have received their badges! Our district has nothing to hide concerning its support for the Rotary Foundation. Our annual contributions to the headquarters exceed 1.2 million CZK. We pay almost 350,000 CZK every year towards the Polio Plus programme, and our clubs and individual members send no small sums directly to the Polio account. Our sincere thanks go to these donors. The holiday season is an opportune time to think how best to help those who need help. Most clubs organize fundraising evenings, Christmas punch bazaars and many other activities. They finance their social projects with the proceeds. The Rotary Foundation can significantly help the effort by providing global or district grants. The Rotary Foundation is such an integral part of Rotarian life that one seldom comes to appreciate its importance. Its centenary is a time to highlight its significance. Rotary Good News brings you instalments on its history. The current cover story addresses the topic in what might be a little unusual way. g l oss a r y Dear Rotarians, Štěpán de Wolf, District 2240 Governor for 2016–17 The Rotary Foundation phenomenon is one of the specific features, characte­ - ristic of the Rotary movement. ts activities are financed by voluntary donations from Rotarians and friends of Rotary. Before the donations are used in the various Foundation program­ mes, they are deposited on bank accounts for a period of three years. This provision enables clubs and districts to plan their participation in the programmes. Pro­ ceeds from these savings serve to cover administrative expenses, programme ma­ nagement and the acquisition of further funding. Thanks to the three-year cycle, 100 percent of the general contributions is used to directly finance specific progra­ mmes. In our district, the Foundation supports 12 specific projects. Funding will go to Banská Bystrica, Bratislava, České Budějovice and Český Krumlov, Hluboká, Jihlava, Košice, Liberec, Martin, Poprad and Rožňava. In total, 12,000 USD were set aside for this purpose. Also under prepa­ ration is a global grant devised by the Ko­ šice Classic Rotary Club in support of a seniors’ home in Yasinia, in Trans-Car­ pathian Ukraine. Its residents have no access to drinking water and the sewage system is in a sorry state. The club makes every effort to collect funds. Please join the clubs that have promised help! Text: František Ryneš, PDG GRA N T S The Rotary Foundation I

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 6 41 supplement Rotary Good News 6 | 2016 These three pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRAN SLATI ON Libor Trejdl ED ITORIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org The plenary session of the Czech- Slovak-German Inter-Country Committee was traditionally linked with the launch of the Rescued Heritage exhibition. any guests represented the Czech-Slovak section. District 1950 Governor Christine Büring would like to raise youth exchange to a higher level. Modern communication chan­ nels, especially social networks, will be used for that purpose. Interesting reports outlined the state of global grants in Ger­ many and Slovakia. German clubs provide active assistance to migrants and their in­ tegration. František Ryneš presented two programmes from Slovakia. Repair and reconstruction of the Žilina Synagogue aligns the local club with its foreign part­ ners. RC Košice Classic’s project for drink­ ing water and sewage disposal at a seniors’ home in Yasinia, Ukraine has kicked off to a start. The next meeting in late September will be hosted by our district. Text: František Ryneš, pdg or 23 years now, the Stružielka organization, founded by Rota­ rians, has helped children with mental and physical challenges to im­ prove their creativity, mobility, moto­ ric skills, psychological capacity, ta­ lents and communication skills. Thanks to all-around support from Rotary Clubs in Žilina and Ostrava, the City of Čadca, Žilina Autonomous Re­ gion and many generous sponsors, handicapped children spent unfor­ gettable moments in nature’s realm at the 23rd annual Stružielka Rotary Camp 2016 in Terchová. Text: Simona Melicherová he Váh was a truly international river for a couple of hours. Rotarians from the Trenčín and Laugaricio clubs were joined by students Fiona, Junior and Leo, former exchange students, their parents, and friends of our movement. The lowly rolling river gave us time to think and plan ahead, for next year, how to better ourselves, make the world a better place, and prepare the world for the new young generation. Text: Július Bruna t r e n č í n International River I C C Germany-Slovakia- -Czech Republic t e r cho v á Jánošík’s Stružielka M F T

https://thousandfacepublishing.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Ostrava Pardubice Poděbrady Praha rotary k luby / čr / datu m p o ř a datel a k t i v i ta m í sto rotary k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Lučenec (v zakl.) Malacky Golf (v zakl.) Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Piešťany Poprad Prešov (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Trebišov Trenčín Zvolen Žilina ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T E R ACT ČESKO A SLOVE N SKO Praha Rožňava ROT E X Společně pro ČR a SR Rotary Good News 6 | 2016 © Praha, 10. prosince 2016 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VYDÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Re dakční ra da George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno Členové p orad níh o v ý boru Vladimír Adámek, PDG, RC Ostrava Jozefa Poláková, PDG, RC Košice Štěpán de Wolf, DG Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Lucie Spoustová Grafika Roman Černohous T is k Grafotechna Plus, s. r. o. Praha DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 6 / 2 0 1 6 good news Arch Klumph a Nadace Rotary 100 let konání dobra ve světě 9.–11. 12. DVVM Vánoční Praha pro inboundy Praha / ČR 9.–11. 12. DVVM Vánoční Bratislava pro inboundy Bratislava / SR prosinec jednotlivé kluby Adventní prodej punče na vánočních trzích jednotlivá města 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/1 (vychází 10.2.) všeobecná aktivita 2017 12.–15. 1. ROTARACT Rotaract European Meeting – zima 2017 Bratislava / SR 20.–21. 1. DVVM Zimní meeting inboundi ČR Třebíč / ČR 21. 1. DVVM Školení YEO / odevzdání AF outboundů ČR Třebíč / ČR 20.–21. 1. DVVM Zimní meeting inboundi SR Poprad / SR 21. 1. DVVM Školení YEO / odevzdání AF outboundů SR Poprad / SR 3. 2. RC Žilina Rotary ples Žilina / SR 11. 2. RC Ostrava City 3. benefiční ples v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava / ČR 26. 2. RC Ostrava Int. 12. benefiční ples v hotelu Imperial Ostrava / ČR 28. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/2 (vychází 10.4.) všeobecná aktivita 17.–19. 3. D-2240 PETS – setkání prezidentů klubů 2017/2018 Olomouc / ČR březen D-2230 Školení klubových sekretářů 2017/2018 bude upřesněno 19.–25. 3. DVVM Ski Week pro inboundy ČR + SR Nízké Tatry / SR 7.–8. 4. D-2240 Distriktní konference Františkovy Lázně / ČR 15.–25. 4. RC Praha City Zájezd do Vietnamu (10 dnů) Vietnam 28.–29. 4. RC Malacky Golf CHARTER NOVÉHO ROTARY KLUBU Malacky 29. 4.–13. 5. DVVM Eurotour ČR + SR evropské země 30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/3 (vychází 10.6.) všeobecná aktivita 1.–4. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy ČR Křižanov / ČR 3.–10. 6. RC Ostrava Rotary Sailing Week 2017 Jadran 8.–11. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy SR Slovenský raj 10.–14. 6. RI Světový kongres RI + Oslavy 100. výročí Nadace Rotary Atlanta / USA 21.–25. 6. DVVM Farewell Weekend ČR + SR Valtice / ČR 30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/4 (vychází 10.8.) všeobecná aktivita aktivity kluby

https://thousandfacepublishing.com/

43

https://thousandfacepublishing.com/

ALEŠ BUKSA – BUKSA & PARTNER

https://thousandfacepublishing.com/