Rotary Good News č. 6 / 2017http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

good news Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 6 / 2 0 1 7 Jsme odhodláni sloužit a pomáhat

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

vychádza posledné tohtoročné číslo nášho dištriktového časopisu. Dostane sa Vám do rúk v čase, keď v našich kluboch plánujeme všetky naše projekty, ktoré zvykneme realizovať na konci kalendárneho roka. V čase predvianočnom to bývajú najmä projekty a podujatia, ktorých výsledok sa orientuje na pomoc našim sociálne odkázaným spoluobčanom. Pred pár týždňami som vďaka našim priateľom z Rotary klubu Košice Classic navštívil ukrajinskú Jasiňu, tamojší domov sociálnych služieb, pre ktorý sa pripravuje náš ďalší globálny grant. Musím sa priznať, že s horšími podmienkami pre život sociálne odkázaných seniorov som sa zatiaľ stretol iba mimo Európy. Preto patrí veľká vďaka všetkým rotariánom – tak z nášho dištriktu, ako aj z ostatných partnerských dištriktov, ktorí sa rozhodli zapojiť do tohto globálneho grantu. Je to skutočne prejav medzinárodného porozumenia a veľmi významná forma napĺňania nášho rotariánskeho hesla „Service above self“. V porovnaní s podmienkami na Ukrajine je situácia v poskytovaní sociálnych služieb v našich dvoch krajinách výrazne lepšia. Napriek tomu, aj u nás je mnoho ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby. Oprávnene si preto zasluhujú pozornosť našich klubov. Prajem Vám preto, aby ste v tomto koncoročnom čase realizovali čo najviac podujatí, ktorých výnos môže skvalitniť život ľuďom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Zdôrazníme tým jednu z hlavných hodnôt Rotary, ktorou je SLUŽBA. Služba poskytnutá nezištne. Služba poskytnutá v čase, keď ju jej prijímateľ najviac potrebuje. Služba poskytnutá v spolupráci s ostatnými členmi klubu, často aj v spolupráci s inými našimi priateľmi, alebo aj s inými organizáciami. Využime tento slávnostný čas na to, aby sme podporili a zvýraznili vo verejnosti aj ďalšie základné hodnoty Rotary – priateľstvo, integritu i porozumenie pre rôznorodosť. Ukazujme, že sme slušní ľudia, ktorí uplatňujú správne etické princípy vo svojom každodennom živote v rodine, na pracovisku, ale aj v spoločnosti. Že sme ľudia sociálne cítiaci, pripravení prevziať zodpovednosť za to, aby sme svojím konaním zlepšovali kultúru medziľudských vzťahov. Uplatňovaním princípu „vedenie príkladom“ buďme vzorom pre svoje okolie, najmä pre mladých ľudí. Naša spoločnosť to v súčasnosti veľmi potrebuje. Prajem Vám pokojné vianočné sviatky a pevné zdravie v budúcom roku 2018. Milé priateľky a priatelia rotariáni, JÚLIUS TOMKA guvernér Dištriktu 2240 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

4 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 prezident RI Verejné vystúpenia a novinky prezidenta RI Iana H. S. Riseley sú dostupné na webovej stránke www.rotary.org/office-president NOVEMBER  V bežnom živote klubov nie je prítomnosť Na­ dácie Rotary často viditeľná, rovnako ako nie sú viditeľné základy domu, v ktorom sa práve nachádzame. To, že niečo nie je viditeľné na prvý pohľad, neznamená však, že pre náš život nie je podstatné, ba dokonca kľúčové. Nadácia predstavuje v mnohých aspektoch základy, na ktorých je postavená naša rotariánska služba. Vďaka nadácii sú si rotariáni vedomí skutočnosti, že ak majú ambície a dajú sa do práce, je len veľmi málo toho, čo je nad naše sily. V Rotary disponujeme neuveriteľne efektívnym mode­ lom, ktorému nemôže konkurovať žiadna iná organizácia na svete. Pôsobíme plne na lokálnej úrovni a plne na glo­ bálnej úrovni – máme lokálne zdroje, znalosti a kontakty vo viac ako 35 000 kluboch, takmer vo všetkých krajinách sveta. Zaslúžene sa tešíme výbornej povesti vďaka trans­ parentnosti, efektívnosti a osvedčeným obchodným po­ stupom a tiež preto, že v našich radoch sú vysokokvalifi­ kovaní odborníci, ako aj dobrovoľníci. Toto všetko nám umožňuje dosahovať úroveň efektívnosti, akej sa môže priblížiť len veľmi málo iných organizácií. Jednoducho po­ vedané, dolár venovaný Nadácii Rota­ ry má oveľa väčší potenciál než dolár poskytnutý iným charitatívnym orga­ nizáciám. Ak chcete venovať dolár na konanie dobra vo svete, nemôžete urobiť lepšie, ako ho darovať našej nadácii. To nehovorí zo mňa pýcha, naopak, je to preukázateľný fakt, ktorý sa odzrkadľuje v na­ šich hodnoteniach nezávislými organizáciami. Vo výročnom stom roku existencie nadácie rotariáni do­ konca prekročili cieľ, pretože objem získaných prostriedkov predstavuje 300 mil. USD. Ak ste sa podieľali na tomto úspe­ chu, boli ste súčasťou niečoho obrovského. Niekde vo svete, niekde, kde ste pravdepodobne nikdy neboli, budú ľudia ktorých ani nikdy nespoznáte, žiť lepší život – aj vďaka vám. V konečnom dôsledku nám naša nadácia umožňuje napĺňať naše základné presvedčenie: že svet možno meniť k lepšie­ mu, že je našou povinnosťou snažiť sa o to a že spoločná práca nás všetkých, v čo najlepšej kvalite a efektivite, je jediná cesta k dosiahnutiu reálnej a trvalej zmeny. DECEMBER  Pred 72 rokmi bola založená Organizácia Spoje­ ných Národov s cieľom „zachrániť budúce generácie pred nástrahami vojny... a presadzovať toleranciu a zabezpečiť život v mieri medzi národmi ako dobrými susedmi“. Na­ priek týmto vznešeným ambíciám a úsiliu investovanému do ich naplnenia sú „nástrahy vojny“ stále prítomné: v mi­ nulom roku zahynulo viac ako 102 000 ľudí v 49 ozbroje­ ných konfliktoch po celom svete. Terorizmus, neznášanli­ vosť a extrémizmus, utečenecká kríza, zhoršovanie životného prostredia – to sú globálne výzvy súčasnosti. V súčasnosti má Rotary vynikajúcu východiskovú pozíciu na to, aby zásadným a trvalým spôsobom ovplyvnilo mier vo svete: prostredníctvom programov zameraných na mier, ako sú Rotary Peace Fellows a prostredníctvom každej oblasti služby. Prístup k pitnej vode, hygienické zariadenia, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a hospodársky rozvoj sú oblasti, ktoré navzájom súvisia a sú súčasťou zložitých interakcií, ktoré môžu viesť ku konfliktu – alebo ho odvrá­ tiť. Nevyhnutnosťou sa stala potreba pochopiť tieto inter­ akcie a zodpovedajúcim spôsobom plánovať našu činnosť, aby sme čo najlepšie využili svoje pôsobenie vo všetkých týchto oblastiach a maximalizovali tak svoj vplyv na do­ siahnutie mieru. Z týchto dôvodov sme v období od febru­ ára do júna naplánovali sériu šiestich prezidentských mie­ rových konferencií v Kanade, Libanone, Spojenom kráľovstve, Austrálii, Taliansku a Spojených štátoch. Tieto konferencie sa nebudú zameriavať na mier ako taký, ale na budovanie mieru. Podelíme sa o spôsoby, ktoré možno apli­ kovať pri budovaní mieru prostredníctvom služieb našich Rotary klubov a dištriktov. Päť jednodňových konferencií osvetlí prepojenie medzi mierom a inou oblasťou zamerania. Prvá konferencia v kanadskom Vancouveri bude venovaná prepojeniu medzi mierom a ďalšou sférou, ktorá nás v Rota­ ry veľmi zaujíma – environmentálnou udržateľnosťou. Celý harmonogram konferencie a možnosť registrácie nájdete na stránke www.rotary.org/presidential-conferences. Ciele sú jednoduché: pomôcť rotariánom nájsť nové spô­ soby, ako napomáhať budovaniu mieru prostredníctvom ich služby, rozšíriť si obzory na prednáškach odborníkov a posilniť našu schopnosť budovať mier. Preklad: IVAN BELAN, PDG Ian H. S. Riseley Prezident Rotary International

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 5 nadace My nasloucháme! Podělte se se mnou se svými představami o Nadaci na adrese: paul.netzel@rotary.org prosinec  Tento měsíc se chci soustředit na účel a  sílu partnerství. S  partnerstvím se setkáváme na všech úrov­ ních Rotary. Jsme si partnery jako člen s členem klubu, jako klub s  klubem, jako distrikt s  distriktem. Všichni máme podporu v celé řadě programů, projektů a grantů Nadace Rotary. Nicméně teprve během několika minulých desetile­ tí jsme věnovali větší pozornost myšlence partnerství s or­ ganizacemi mimo Rotary. Mnozí z  nás budou souhlasit s tím, že ta změna nás dovedla ke globální iniciativě eradi­ kace virů polia, která dosáhla mnohého díky výměně zku­ šeností mezi partnery a  společné práci. Toto partnerství mezi veřejnými a soukromými iniciativami v oblasti globál­ ní péče o zdraví je teď blízko cíle, kdy se teprve podruhé v historii blíží úplné vymýcení zlé infekční nemoci. Teď již víme, že má-li Rotary dosáhnout maximální účinnosti své­ ho konání, musí vstupovat do inovativních partnerství, a to nejen na všech úrovních uvnitř naší organizace samotné, ale i mimo Rotary. Naším druhým největším partnerstvím se stal program mírových center Rotary. Během méně než deseti let naše mírová centra připravila více než 1 100 jed­ notlivců. V rámci tohoto programu získali naši stipendisté, které známe pod označením Rotary Peace Fellows, mnoho dovedností potřebných k  tomu, aby mohli sloužit v  čele těch, kdo usilují o mírová řešení konfliktních situací. Díky dlouhodobé práci spojeného výboru pro partnerství (Joint Committee on Partnerships), v němž slouží členové Rady ředitelů RI i správní rady Nadace Rotary, se dole připravuje celá řada nových partnerství s Rotary. Na portále rotary.org je pod „About Rotary“ samostatná stránka „Partners“, která nabízí mnoho dalších informací. Prohlédněte si ji až do konce, dozvíte se dost o partnerech a zjistíte, kde se může k partnerství připojit váš klub nebo váš distrikt. Jak se blíží rok 2018 a s tím i uvažování o novoročních předsevzetích, doporučuji se řádně zamyslet nad možnostmi služby a po­ moci, která se nám nabízí ve spolupráci s našimi vybranými partnery. Nechť je rok 2018 rokem, v němž plně využijeme výhod všech nabídek, které Rotary nabízí. Pak uvidíme, o  co produktivnější a  efektivnější může být naše snaha, když využijeme sílu partnerství. Všechno nejlepší a oprav­ du šťastný Nový rok vám všem. listopad  Naším zásadním posláním je naslouchat. Teď, na začátku měsíce Nadace Rotary, mohu s radostí ohlásit, že je vás slyšet velmi silně a že vám také nasloucháme. Ne­ dávno zesnulý RI President-Elect Sam F. Owori říkal, že na rotariánech je znát neuvěřitelné zaujetí pro to, aby se něco změnilo. Chtěl využít to nadšení a hrdost tak, aby se každý projekt stal nástrojem míru a prosperity. Z vašich dopisů, zpráv a díky vašim skvělým příběhům víme, že se Samem sdílíte vizi světa. V minulém roce jsme zaznamenali zvýše­ ný počet zahajovaných projektů s  podporou globálních a distriktních grantů a další rekord v počtu žádostí o míro­ vá stipendia Rotary (Rotary Peace Fellowship). A  také jsme zaznamenali vyšší celkový součet darů Nadaci. Zvláštní poděkování náleží prezidentům Rotary klubů a guvernérům distriktů za to, že zajišťují kontinuitu všech našich záměrů. Uznání, které nám vyjádřila Asociace pro­ fesionálů ve filantropii (Association of Fundraising Profes­ sionals – AFP) na svém mezinárodním kongresu tím, že jsme byli označeni za celosvětově významnou nadaci (World’s Outstanding Foundation), potvrzuje význam prá­ ce, jejíž realizaci napomáháte svými dary. Ve zdůvodnění výběru naší Na­ dace cituje nominační výbor AFP jako rozhodující faktor rozsáhlou a kom­ plexní kampaň, kterou Rotary vede s  cílem vymýcení viru dětské obrny. Vám, kdo si zasloužili dárcov­ ský titul Benefactor, kdo je členem Bequest Society a kdo obecně patří mezi významné dárce, vám všem náleží naše poděkování. Jste to vy, kdo zajišťuje finanční stabilitu do budoucna. Naše nadační jistina dále narůstá díky důvěře, kterou vkládáte v Nadaci a v její stále se rozvíjející progra­ my. Jsme na dobré cestě k dosažení cíle iniciativy vyjádře­ né heslem „Jistina Nadace Rotary v roce 2025 dosáhne na 2025“ – tj. nadační jistina tvořená dary a odkazy bude mít v roce 2025 hodnotu 2,025 miliard amerických dolarů. Jako od řadového rotariána, ze srdce a s láskou k vám, prosím, přijměte moje osobní poděkování za vaši neochvějnou práci a za vše významné, čeho jsme dosud dosáhli. Pojďme společně oslavit měsíc Nadace Rotary! Paul A. Netzel Předseda správní rady nadace Překlad: petr j. pajas, PDG

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

Novinky o Rotary z celého světa Letem světem Autor: Brad Webber Překlad do češtiny: Dobroslav Zeman, PDG Překlad do slovenštiny: Ivan Belan, PDG Čínská vláda opatřila 60 procent svých podzemních vod a třetinu povrchových vod potřebnými štítky s upozorněním „nevhodné pro využívání člověkem“. Malawi V roku 2015 minister zdravot­ níctva v Malawi uviedol, že v krajine s viac ako 17 milión­ mi obyvateľov pôsobilo len 10 aktívnych zubárov. Takže niet divu, že na ponuku bezplatného ošetrenia reflektovalo viac ako 1 100 Malawijčanov, ktorí prišli do stomatologického centra zriadeného pod dohľadom Rotary klubu Lilongwe na päť dní v hlavnom meste, v centrálnej ne­ mocnici Kamuzu. Rotariári použili výťa­ žok z golfového turnaja na zakúpenie lie­ kov a produktov zubnej hygieny, asistovali 30 zubárom a ďalším zdravot­ níckym pracovníkom, zabezpečili stravu pre dobrovoľníkov a distribuovali pacien­ tom balíčky zubnej starostlivosti. Nadace SkyJuice za zlevněnou cenu dvou tisíc dolarů produkují čirou, chemicky čistou vodu a k provozu nepotřebují elek­ třinu. S tímto projektem v celkové hodno­ tě 350 tisíc dolarů započali v roce 2011 za distriktního guvernéra jménem David Ha­ riela ve čtyřech školách poblíž Xi\'anu. Od té doby se již více než 200 rotariánů di­ striktu 3450 podílelo na instalaci tohoto systému a dalších více než 200 klubů ze 13 různých distriktů se k nim připojilo. Současný distriktní guvernér Hing Wang Fung navázal další spolupráci jak s vy­ učujícími, tak i s vládními úředníky, aby bylo zajištěno, že pracovníci ve školách budou zacvičeni k údržbě a ke sledování provozu těchto systémů. Čína Město Wej-nan, které je cent­ rem důlního průmyslu v pro­ vincii Šen-si a jež je považová­ no za těžbou nejvíce zasažené, mělo po dlouhou dobu vážné problémy se znečiš­ těnou pitnou vodou. Čínský Rotary dis­ trikt 3450, do něhož patří Hongkong, Ma­ cao, Mongolsko a provincie Kuang-tung, vybavil 94 čínských veřejných škol pasiv­ ním membránovým filtračním systémem, takže jejich 300 tisíc školáků má přístup k pitné vodě. Distrikt se bude snažit vyu­ žít svých partnerských vztahů s jednou nevládní organizací v Austrálii, aby v příš­ tím roce zdvojnásobil počet škol, vybave­ ných touto filtrací. Filtry Skyhydrant, kte­ ré dává k dispozici rotariánům ze světa 6 rotar y g ood n e ws 6 | 2 0 1 7

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

Švédsko zaznamenalo v roku 2015 rekordných 163 000 žiadostí o azyl, z toho približne tretinu tvorili žiadatelia zo Sýrie. Švédsko Rotariáni sa zaangažovali do pomoci prisťahovalcom, keď v októbri 2015 do švédskeho mesta Hultsfred prišli stovky sýrskych utečencov. Obyvateľov, vrátane vtedajšej prezidentky Rotary klubu Hultsfred Brity Freudenthalovej, zaujala ťažká situácia a biedne pomery utečencov, z ktorých mnohí prišli odetí len v tričkách a krát­ kych nohaviciach. „V deň, keď dorazili prví z nich, sme pochopili, že nie sme pripra­ vení,“ spomína Freudenthalová. „Zima sa práve začínala.“ Členovia klubu štrikovali pre utečencov ponožky a rukavice, zbie­ rali hromady svetrov a topánky. Klub sa v dominantnej miere ujal zaškolenia Sýr­ čanov do pravidiel bezpečného pohybu chodcov. Freudenthalová ďalej vysvetľuje, že jej dcéra, cukrárka s diplomom z inšti­ tútu Le Cordon Bleu, sa tiež podieľala na pomoci svojím dielom tak, že dvakrát do týždňa viedla kurz pečenia pre ženy. „Jed­ na z účastníčok v súčasnosti pracuje ako cukrárka. Nikdy predtým neupiekla žiad­ ny koláč.“ Filipíny Supertajfun Haiyan, který zasáhl Filipíny ve dnech 7. a 8. listopadu 2013, byl jed­ ním z nejsilnějších v dějinách. Zabil tisíce lidí a bez domova jich zůstaly miliony. Hned v několika dnech založili místní rotariáni pod vedením tehdy již jmenova­ ného ředitele RI Guillera Tumangana neziskovou společnost nazvanou Help & Assistance for Rotary Philippine Districts, aby jim vypomohli při odstraňo­ vání škod. Rotariáni poskytli cca 600 tisíc dolarů na výstavbu nových škol a společ­ ně s Ministerstvem výchovy se podíleli na projektu „adopt-a-school“.Za tři následu­ jící roky upravili nebo znovu vybudovali 142 školních tříd, které dnes navštěvuje 12 552 studentů. Guatemala Již od roku 1999 řídí kanadský distrikt 5550 svůj projekt s dominovým efektem a po­ stupně do něho vložil už více než 2,4 mil. dolarů. Je zaměřen na výstavbu a vybave­ ní více než osmdesáti škol na guatemal­ ském venkově; v jeho rámci byly uděleny také stovky stipendií. Rotary klub Que­ tzaltenango se spojil s RC Kenora v Onta­ riu a vybudovaly šest tříd včetně jedné počítačové laboratoře ve škole Llanos de la Cruz. Pět Rotary klubů z distriktu 5550, pokrývajícího Manitobu a části Ontaria a Saskatchewanu, vložilo do projektu 60 tisíc dolarů, rotariáni z Quetzaltenanga ří­ dili celou výstavbu a zajišťovali potřeb­ nou pomoc a materiály. ze světa 7 rotar y g ood n e ws 6 | 2 0 1 7

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 8 rámci návštevy mesta počas Svetového kon­ gresu Rotary International v dňoch 23.–27. júna 2018 určite dostanete chuť vyskúšať nie­ ktoré špeciality tej ktorej národnej kuchyne. Na svoje si prídu nadšenci talianskej kuchyne (Little Italy), gréckej kuchyne (Greektown), indických pokrmov (Little India), či čínskych jedál (Chinatown). V štvrti Little Portugal gurmáni chodia do Alex Rei dos Leitões na churrasco (grilované mäso), alebo do Nova Era Bakery na pastel de nata (koláčiky plnené žĺtkovým krémom). V Koreatown vyskúšajte Buk Chang Dong Soon Tofu, kde sa podávajú jedlá v tra­ dičnom kórejskom štýle (sundubu jjigae). V Kensing­ tonskej tržnici Jumbo Empanadas ponúkajú chilské empanády a humitas (kukurica, cibuľa a bazalka za­ balené v kukuricových listoch a dusené). Dokonca aj hamburger sa v Toronte dočkal kreatív­ nych vylepšení. Na Richmondskom nádraží v Station Burger dostanete burger v mliečnej žemličke s repo­ vým chutney. Z Burger\'s Priest si odnesiete Vatican City – dvojitý cheeseburger medzi dvoma grilovaný­ mi syrovými sendvičmi. A ak si radi pri dobrom jedle vychutnávate aj vý­ hľad, nič neprekoná otočnú reštauráciu 360 Restau­ rant, ktorá sa nachádza vo výške 350 m vo veži CN Tower – Randi Druzin. Registrujte sa na kongres za najlepšie ceny do 15. decembra. Navštívte stránku: riconvention.org V S v e t o v ý k o n g r e s R I 2 0 1 8 Kulinárske zážitky Text: Alyce Henson, preklad: IVAN BELAN, PDG Keďže Toronto patrí k najmultikultúrnejším mestám sveta, v jeho uliciach možno počuť nielen pestrú spleť jazykov, ale aj nájsť bohatú ponuku národných kuchýň. zo sveta

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 9 Téma FILOZOFIE ROTARY Připomínat si pro rotariány něco tak notoricky známého může někomu připadat zbytečné. Ale není. Konfrontováni s realitou všedního dne máme totiž tendenci zapomínat a ušlechtilé cíle se nám pak ztrácejí z dohledu. Konec kalendářního roku je příhodným obdobím k zamyšlení, bilancování a předsevzetím do budoucna. A tedy i nejvhodnějším časem zopakovat si, že filozofií Rotary je podporovat vysoké etické standardy a pomáhat budovat dobrou vůli a mír ve světě. Každé rozhodnutí musí projít čtyřbodovým testem, který zjišťuje, jestli jsou plánované akce slučitelné s myšlenkou rotariánství. Testem, který byl vytvořen rotariánem Herbertem J. Taylorem během Velké hospodářské krize jako návod pro obnovení ekonomiky a později byl přijat za jednu z etických norem Rotary. Obsahuje následující otázky: – Je to pravda? – Je to slušné ke všem zúčastněným? – Bude to rozvíjet dobrou vůli a lepší přátelství? – Bude to výhodné pro všechny zúčastněné?

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

10 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 téma o jsou však ty základní prvky? Existu- je spousta různých lidských typologií, a žádná mně nedávalaodpověď,takže jsem musel vymyslet úplně novou. Lidi je možno dělit nejen na melancholi- ky, choleriky, flegmatiky a sangviniky, ale i na dobrodruhy a dobráky. On většinou každý člověk má vedle jednoho i kousek toho druhého, ale u většiny jedna ta složka převažuje. Liší se od sebe v mnohém. Dob- rodruzi touží po novém, vyvolávají změny, jsou bojovní, objevují a dobývají, zatímco dobrákům stačí to, co mají, drží se toho, na co jsou zvyklí, mají ohledy na druhé, a když po nich někdo něco chce, tak mu vyhoví. Odlišné reakce dobrodruhů a dobráků vidí- me každodenně. Když magistrát vypíše daň z koček, dobrák s úsměvem mávne rukou a jde to zaplatit, a jsou i tací dobráci (jako já), kteří to zaplatí, i když žádnou kočku nemají. Dobrodruh svrhne městské zastu- pitelstvo i se starostou (stane se jím sám a zavede daň z koček ještě vyšší). Zatímco dobráci si i v čase nouze utáhli opasek a zů- stali doma, dobrodruzi odcházeli do světa, a to naprosto ne pouze z bídy, ale i tehdy, když jim doma nic nechybělo. Dobrák by dal vždy přednost tomu, aby statky byly nějak rozděleny, dostalo se tak na všechny a on o ně nemusel proti nikomu a s nikým bojo- vat, dobrodruh naopak považuje soutěž, či ještě mnohem lépe přímo boj nebo rvačku za ten jediný správný a nejspravedlivější způsob rozdělování. Ti spíše dobrodruzi „normálně“ hledí na ty spíše a více dobráky jako na předpodělané bázlivce, dobré tak k tomu, aby někomu táhli nějakou káru, zatímco dobráci vidí v dobrodruzích ne- bezpečné hazardéry, ohrožující jakoukoliv rozumnou pokojnou uspořádanost. Je-li na světě nějaké takové rozdělení lidí na různé typy, vyskočí okamžitě otázka: A co je správné, či kteří jsou ti lepší? Vážení přátelé, to je úplně špatně položená otázka. Lidská pospolitost potřebuje oba tyto typy, protože kdyby byli na světě pouze dobráci, ještě by se možná oralo hákem, a kdyby byli pouze dobrodruzi, tak by se možná už vůbec neoralo, protože by už nebylo vůbec nic. Je také dobré dodat, že se na první pohled může zdát, že na světě je víc dobrodruhů, ale to je optický klam, způsobený tím, že jeden dobrodruh nadělá rámusu za sto tisíc dobráků. Dobrodruzi a dobráci tedy žijí vedle sebe, avšak obvykle si moc nerozumějí. To, že jsou lidé takto rozděleni a namícháni, ale musí mít nějaký smysl! Je to tak, jenomže k tomu, aby to smysl dostalo, je potřeba ještě něco, a to je to, co jim má přinést ten třetí, který se k nim musí připojit. Ve starém Izraeli se mu říkalo „vidoucí“ nebo prorok, v Řecku filosof a jinak také mudrc. Je to ne- Ti tři, na kterých je postaveno Rotary C Milan Klapetek Jsem již rotariánem pěkných pár let, a když jsem se tak jednou při schůzi díval kolem sebe, uviděl jsem tak pestrou společnost, jaká se málokde nalezne. Přitom však, napadlo mne, něco musíme mít společné, jinak bychom si nemohli rozumět, případně bychom se vůbec nesnesli! Leželo mi to v hlavě a jednou, když jsem spatřil jakýsi chemický vzorec, se mi rozsvítilo. Rotary neshromažďuje lidi jednoho druhu, ale je jedinečným a neopakovatelným spojením několika odlišných typů, tvořících dohromady právě tuto jedinečnou sloučeninu! „Kdyby byli na světě pouze dobráci, ještě by se možná oralo hákem, a kdyby byli pouze dobrodruzi, tak by se možná už vůbec neoralo, protože by už nebylo vůbec nic.“

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 11 pominutelná role, i ten Dlouhý se Širokým mají svého Bystrozrakého, bez kterého by byli mnohdy vedle. Onen vidoucí je scho- pen s oběma komunikovat a je schopen jim dodat společnou myšlenku, která z nich, původně nepřátel, učiní navzájem se dopl- ňující spojence. Svou schopností vidět dál je „vidoucí“ schopen je i směrovat k takovým cílům, které budou pro všechny žádoucí. Vidoucí je schopen vidět konce cest, vnímat delší než bezprostředně aktuální horizonty a je schopen, jak se krásně říká, orientace ve vyšším slova smyslu. Soustava dobrodru- zi – vidoucí – dobráci je tedy teprve úplná a dokonalá, a právě ta je také, dovolím si tvrdit, Stvořitelovým úmyslem a vůlí. Je to ovšem soustava, která není samozřejmá, je poměrně vratká a snadno se může zhroutit v prosté využívání jedněch druhými či vzá- jemný boj. To je tím, že některé z těch složek jsou starší, hlouběji zakotvené, zatímco jiné jsou mladší. Nejstarší je dravá dobrodruž- nost – člověk je prapůvodně a v podstatě dravec, predátor. Smysl pro dobro a dobrotu v něm vychovala pozdější pospolitá forma existence a ona třetí složka je nejmladší, a ta je nejen v onom hebrejském prostředí chápána jako boží dar. A tím lze také vysvět- lit, že jakýkoliv neregulovaný vývoj vede k tomu, že dobrák je převálcován, vidoucí umlčen a převáží ono prapůvodní – dravost a agresivita. A tu jsme u Rotary. Je to jistě dílo lidí dobrodružných, jako celá Amerika. Právě tam se objevuje oněch dobrodruhů nejví- ce. Je to tím, že Amerika vždy přitahovala dobrodruhy jako lampa můry. I v té Ame- rice se našli tací dobrodruzi, mající v sobě i jisté možná přesně definované procento dobráka, a někde nalezli v sobě a mezi se- bou i toho třetího, vidoucího. Kus smyslu pro dobro i určitou člověka přesahující vizi s sebou do Ameriky přinesli sami otcové poutníci v podobě svého puritánského způ- sobu pochopení křesťanství, ve kterém je člověk povolán jako boží šafář spravovat svět, a to ve prospěch všech. Na rozdíl od čistých dobrodruhů to tito pochopili tak, že to neznamená ho dobýt, nýbrž obepnout poutem přátelství. Vážení přátelé, střezme tuto optimální kombinaci výchozích elementů naší rota- riánské myšlenky. Střezme a povzbuzujme nejen naši iniciativu a aktivitu, ale i smysl pro dobro jako nezbytné kritérium, kterým by měl být měřen jakýkoli čin, úspěch či vítězství, a stejně tak střezme i naši schop- nost „vidět dál“, vidět za a nad hranice svých zájmů! Rotary se zrodilo, když se kdysi sešel dobrodruh s dobrákem a měli pochopení i pro onoho vidoucího. To je ta pozitivní deviace, mohoucí být dobrým kvasem pro právě takový další vývoj tohoto světa!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

12 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 téma eho cílem je posilovat i nadále náš obraz na veřejnosti za využití všech digitálních nástrojů a maximalizovat jejich dosah. Sám k tomu poznamenává: „Všichni ti, kteří vědí, co dobrého Rotary koná, budou chtít být jeho součástí. Musíme proto nacházet nové modely členství, které umožní všem intere- sovaným podílet se také na našem poslání. Čím více bude Rotary všem na očích, tím více zájemců budeme lákat, aby se stali jeho sou- částí a podporovali jeho členskou základnu, která vykonává tolik dobrého po celém světě.“ Rassin získal titul MBA na Universitě ve Floridě v oboru zdravotní a nemocniční sprá- va a zastává na Bahamách funkci ředitele Americké akademie vedoucích pracovníků ve zdravotnictví. Nedávno se po 37 letech pů- sobení jako prezident společenství „Lékaři – nemocnice – zdravotnictví“ této funkce vzdal, ale i nadále tam působí jako poradce. Po celý život byl členem společnosti Americké sdružení nemocnic a působil ve správních radách řady organizací, včetně Rady kvality na Bahamách, Rady zdravotnické výchovy a Konfederace je- jich pracovníků. Od roku 1980, kdy se stal rotariánem, zastá- val funkci ředitele a vice-prezidenta zmocněnců Nadace Rotary. Byl vedoucím pracovníkem při výchově nových funkcionářů RI a asistentem světového prezidenta RI R. A. Ravindrana pro rok 2015/16. Nejvyšší pocty se Rassinovi dostalo uděle- ním ocenění Service Above Self Award, další humanitární ocenění vyplývala z jeho práce řídícího pracovníka pro pomoc obětem země- třesení na Haiti v roce 2010. Společně se svou manželkou Esther patří mezi největší dárce a sponzory Nadace Rotary. J rota ry i n te r natio na l Nové vedení Rotary International Překlad: Dobroslav zeman Do funkce prezidenta Rotary International pro funkční období 2018/19 byl zvolen Barry Rassin, člen Rotary klubu East Nassau na Bahamách. Barry Rassin

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 13 eškeré aktivity rotariánů vycházejí ze života jejich klubů,“ říká Maloney, po- voláním advokát. Jeho snahou je pod- porovat a posilovat činnosti Rotary klubů na místní úrovni, zachovávat jejich kulturu jako organizací zaměřených na pomoc druhým. „Ocenění pro RI za jeho úsilí o celosvětové vymýcení dětské obrny bude jednou bezpo- chyby velmi hodnotné a bude k tomu mnoho příležitostí,“ říká Maloney. Maloney je hlavní osobou v advokátní firmě Blackburn, Maloney, and Schuppert LLC, která se zaměřuje na daňo- vé otázky, pozemkové plány a na zemědělské právo. Řídí rozsáhlé zemědělské operace na jihozápadě a jihovýchodě USA, předsedal ze- mědělskému výboru Advokátní komory státu Alabama a Právnímu institutu v Alabamě. Ak- tivně působil v náboženské obci města Decatur, předsedal finančnímu výboru místního kostela a místnímu výboru katolické školy. Vedle toho působil jako předseda Místní a okresní nadace Decaturu, předseda okresní společnosti Jídlo na kolech v Morganu a ředitel dalších subjektů jako United Way of Morgan County nebo Decatur- -Morgan okresní obchodní komory. I Maloney je rotariánem od roku 1980, působil ve funkcích ředitele RI, zplnomocněnce a zástupce předsedy Nadace Rotary, zástupce prezidenta, oblastní- ho koordinátora, byl vedoucím výborů „Future Vision“ a Světového kongresu RI 2014 v Sydney. Dosud působí ve výborech Operations Review a Rotary Peace Centers. Byl oceněn uznáními Nadace Rotary jako Cita­ tion for Meritorious Service and Distinguished Service Award za záslužnou pomoc ostatním. Maloney i jeho žena Gay jsou nositeli odznaku Paul Harris Fellow, významnými dárci a členy Společnosti pro sprá- vu odkázaného majetku. V mark d. maloney Nominační výbor zvolil do funkce prezidenta RI pro rok 2019/20 Marka Daniela Maloneyho, člena Rotary klubu Decatur v Alabamě. „Máme svůj potenciál stát se globální centrálou pro konání dobra.“

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

14 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 téma ito hosté sdíleli během celého setkání se všemi účastníky své rotariánské, osobní i profesní zkušenosti. Cílem setkání tedy nebylo jen přiblížit všem pří- tomným činnost a fungování Rotary, ale nahlédnout také pod pokličku zajímavým profesím, dozvědět se něco nového, příjemně se pobavit a v neposlední řadě také přispět na dobrou věc. Během dopoledne promluvil Ilja Chocholouš o svém pozoruhodném životě nejen v zahrani- čí, ale také v České republice, o tom, jak se stal rotariánem a o své vášni pro povolání záchra- náře. Zdeněk Michálek navázal inspirativním seminářem o time managementu. Toto téma je velmi aktuální zejména v dnešní „rychlé“ době, kdy je třeba s naším časem nakládat efektivně. Po obědě a poté, co jsme nahlédli do jednoho z vozů záchranné služby a krát- kém představení vybavení sanitky a jejího fun- gování, jsme se přesunuli do světa sitcomů. Režisér Zdeněk Dušek představil parametry sitcomu, včetně ukázek, kterými mnohé z nás rozesmál. Na toto téma se rozvinula velmi živá diskuze a příjemně nás naladila na další část programu, jehož součástí byla ochutnávka vín a charitativní pub kvíz. Ochutnávku vín odborně vedl Tibor Szabó, který nám předal mnoho informací o různých odrůdách vína, které účastníci přinesli. Po ochutnávce ná- sledovala dražba několika zbylých lahví, kte- rá spolu s výtěžkem z kvízu, který připravil rotexák Michal Kukučka, podpořila projekt ShelterBox, jehož hlavním partnerem je již několik let Rotary International. Setkání bylo ihned po jeho ukončení velice kladně hodnoceno účastníky a také hosty, kte- ří do programu přispěli. Setkání se zúčastnilo 32 osob a na projekt ShelterBox byla vybrána celková částka 9 500 Kč. Velice rád bych i na tomto místě poděkoval za podporu a účast všem, kteří na setkání dorazili, a také všem hostům. Speciální poděkování patří Adéle Ma- cháčkové z RC Praga Ekumena a rotexačkám Kathrin Decknerové a Tereze Havelkové za pomoc při organizaci tohoto setkání. Sobotní sváteční den jsme si užili v příjemné společ- nosti a již se těšíme na další setkání! a lumni Druhé setkání je za námi! Text: jiří kadlec V sobotu 28. 10. 2017 se v Praze uskutečnilo Druhé setkání Alumni asociace Distriktu 2240. Na setkání dorazili členové Rotary klubů, Rotaract klubů, absolventi dlouhodobých výměn, seminářů Ryla a zástupci hostitelských rodin s několika zajímavými hosty, mezi kterými nechyběli přátelé a zástupci vedení našeho distriktu – Irena Brichta, Zdeněk Michálek, Ilja Chocholouš, Zdeněk Dušek a Tibor Szabó. T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 15 téma atracený čas pádí jak stádo splašených koní. Před pár dny mi někdo položil otázku: „Máš už na­ koupené vánoční dárky?“ S předstí­ raným humorem odvětím: „Ony jsou letos také Vánoce jako loni?“ Zasmě­ jeme se, ale já odcházím zděšen. Už jsou tu zase! Období stresu, zbyteč­ ného nakupování, uklízení i přejídání. Doba povinných návštěv u neoblíbe­ ných příbuzných. A taky nucené ve­ selí nad koncem roku. Asi je třeba se veselit, že to s námi nešvihlo, že jsme to vše opět nějak dali. My ak­ tivní v našem hnutí si asi na Silvestra zasloužíme o nějakou tu sklenku na­ víc, protože na rozdíl od většinové populace jsme ještě stihli výkazy, granty, punče, charitativní dražby a bůhví co dalšího, patřícího ke konci kalendářního roku u nás rotariánů. No však ony to ty ledviny a játra pře­ ci ještě nějak zvládnou. Mám tedy univerzální návrh. Pojď­ me začít slavit to, že nic neslavíme. Obchody se zase odstromečkují, trou­ by nahřívané na pečení se vypnou a každý, kdo se objeví v santovské če­ pici, dostane přes hlavu válečkem. Protiletadlová obrana bude nastave­ na na vysoký stav pohotovosti proti nízkoletícím sobům se saněmi a kap­ ra zase hodíme do rybníka. Sice neo­ slavíme konec roku, ale budeme v kli­ du a míru, alespoň pro letošek. Nevím, jestli se to ujme, ale každý má svůj sen. Já vám za sebe a za ce­ lou redakci přeji krásné Vánoce a klidný konec kalendářního roku, protože v tom našem rotariánském jsme teprve v polovině. Ale v červnu, to teprve bude fičák, aby se vše do konce roku zvládlo. Tak s kaprem přijdu až za rok j a k t o v i d í m j á George J. Podzimek předseda redakční rady Z dea priateľstva prerástla do ideálu služby a „Servis about self“ sa stal dlhodobým poslaním všetkých, dnes už 35 000 klu- bov spoločenstva Rotary. Paul Harris zomrel 27. ja­ nuára 1947. Nadácia Rotary zaznamenala v tom čase nebývalé príjmy ako výraz snahy o zachovanie jeho pokrokových myšlienok. Dodnes je jeho meno spojené s humanitár- nym poslaním Rotary. Rok 2016 sa niesol v znamení 100 ročného jubilea Rotary Foundation. Počas tohto obdobia bolo z darov a príspevkov použitých na reálne projekty pomoci vyše troch miliárd USD. Dištrikt 2240 od roku 2004/2005 pravidelne prispieval na Polio Plus. Vrátane aktuálneho rotariánskeho roka to predstavuje 200 000 USD. Všetci asi poznáme výraznú pomoc Billa a Me- lindy Gattesovcov. Nie každému sú však známi rotariáni z radov našich klubov, ktorí huma- nitárnu pomoc preukázali nezištne priamym finančným príspevkom do Nadácie Rotary. Pravidlá oceňovania finančnej podpory Na- dácie Rotary umožňujú za každých darovaných 1 000 USD nosiť známy PHF odznak postupne s jedným až piatimi zafírmi a ďalej jedným až troma rubínmi. Darcovia nad 10 000 USD sa stávajú členmi spoločnosti Bequest Society/ /Major Donor Society. V dištrikte máme jedného darcu, ktorý dosia- hol Bequest Society Level 5 (250 000 až 499 000 USD) a dvoch v Major Donor Level 1 (10 000–25 000 USD). ph s Paul Harris Society Text: Ján Žiak Na počiatku hnutia Rotary bola vízia amerického pána z Chicaga, advokáta Paula Harrisa. „Som presvedčený o tom, že v okolí Chicaga žijú mnohí mladí páni, ktorí sa tu chcú etablovať a priateľstvo s podobne zmýšľajúcimi im chýba práve tak, ako mne.“ I V čom vidím reálnu šancu výraznejšie individuálne podporiť Nadáciu Rotary, je prihlásenie sa k výzve „EREY – Každý rotarián každý rok“. Priatelia Gerry Tipple (v r. 2014), Jeroen Karel van Leeuwen (v r. 2015), Juraj Píš, Štěpán de Wolf a Shanan Phutrakul (všetci 2017), sú v tomto smere prvými lastovič­ kami. Verím, že sa v dištrikte nájdu ich nasledovníci.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

16 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 zo sveta o Washingtone sa nás stretlo vyše 80 účastníkov z viac ako 40 krajín. Čakalo nás 5 nabitých dní, ktoré oficiálne začínali už o 6. ráno a končili večer o 10. V rámci programu sme absolvovali množstvo workshopov a prednášok. Zaoberali sme sa témami leadershipu Rotary, ale aj aktuálnych tém, ako sú obnoviteľné zdroje energie, o ktorých nám bol prednášať priamo človek zo známej spoločnosti Solar City. Veľmi zaujímavou bola aj prednáška na tému vyjednávanie, ktorú viedol pán pracujúci pre americkú vládu v danej oblasti. S ním mám zaujímavú príhodu. Po prednáške som ho oslovil s niekoľký- mi otázkami, načo sa ma opýtal, odkiaľ som. Zistili sme, že bol výmenným štu- dentom na Slovensku a zvyšok otázok mi zodpovedal v slovenčine. Nepochyb- ne najväčšiu pozornosť mala prednáška terajšieho prezidenta Rotary Iana H. S. Riseleyho. Organizátori hneď na úvod rozdelili účastníkov do viacerých skupín, ktoré pracovali na svojich projektoch. Vzhľa- dom na to, že úspešná kampaň End Po- lio Now sa blíži ku koncu, zadaním bolo vymyslieť novú celosvetovú kampaň pre Rotary a následne ju odprezentovať pred porotou. Mimo všetky prednášky a workshopy sme navštívili Kapitol Spojených štá- tov, Delegáciu Európskej únie v USA a asi všetky najznámejšie pamätníky. Biely dom sa nachádzal len 2 ulice od nášho kampusu a prechádzali sme oko- lo tak často, až nám to neprišlo ani vý- nimočné. Určite stojí za to spomenúť aj kultúrne Expo, na ktoré si každá zo zú- častnených krajín pripravila svoj stá- nok a prezentovala svoju krajinu. Mu- sím neskromne povedať, že slovenský stánok bol jedným z najnavštevovanej- ších. Celý program uzatvárali tématické párty a večere na ambasádach Mexika a Kataru. Táto konferencia bola pre mňa skvelá skúsenosť, ktorá mi rozšírila obzory, dala veľa nových priateľstiev, vedomostí a motivácie. Preto by som sa chcel na záver poďakovať celému Rotary a hlavne organizátorom RYLA D2240 – Blažene Mačákovej a Zdeňkovi Michálkovi za túto skvelú príležitosť. Ďakujem! V V polovici júna sa v americkom hlavnom meste Washington konal 9. ročník konferencie RYLA North America. Ako účastník viacerých ročníkov RYLA D2240 som dostal šancu zúčastniť sa. Vzhľadom na to, že RYLA v našom dištrikte ma skvelú úroveň – určite každému odporúčam sa jej zúčastniť – mal som aj od americkej veľké očakávania. Text & foto: Jakub Kubát WA S H I N G T O N RYLA North America Nepochybne najväčšiu pozornosť mala prednáška terajšieho prezidenta Rotary Iana H. S. Riseleyho.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 17

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

18 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 rotaract M A R T I N Ako prekonať kultúrny šok Text: Peter Krupinský V nedeľu 12. novembra sme sa stretli v martinskom hoteli Turiec na prvom Orientation Meetingu pre slovenských záujemcov o štúdium v zahraničí v roku 2018/2019. Od 8.00 ráno sa pomaly začalo schádzať 47 študentov spolu so svojimi rodičmi. rogram pod taktovkou Jaromíra Baráka a Ondreja Kollára bol zahá­ jený o 9.20 prezentáciou o Rotary klube a jeho činnostiach. Predstavený bol program výmeny mládeže s podrobnými informáciami o jeho podmienkach a pravi­ dlách. Po krátkej prestávke na kávu a ob­ čerstvenie prezentácie pokračovali až do 12.15, kedy nasledoval zaslúžený obed. Poobedné hodiny boli venované proble­ matike hosťovania zahraničného študenta, kde boli predovšetkým rodičia poučení o všet­ kých starostiach ale aj zážitkoch, kto­ ré môžu očakávať, ak chcú hostiť zahraničného študenta. Pokračovali sme videokonferenčnými hovormi, v ktorých nám súčasní outboundi žijúci v krajinách ako Kolumbia, Mexiko, Taiwan či Austrália porozprávali o svojich skúsenostiach. Následne na nich nadväzovali členovia Rotexu, ktorí odprezentovali svoj rok v zahraničí. Ďalšia zaujímavá prezentácia sa týkala kultúrneho šoku a mala za účel pripraviť študentov ako aj ich rodičov na všetky problémy spojené s aklimatizovaním sa v novej krajine a kultúre. Nasledovali ďalšie praktické inštrukcie o administra­ tívnych náležitostiach spojených s vyces­ tovaním na ročnú výmenu, ako je vybavo­ vanie víz a iných administratívnych ná­ ležitostí, ďalších pravidlách spojených s cestovaním. Meeting bol ukončený dis­ kusiou o výbere hosťujúcich krajín, pred­ stavením možností a skúseností v rôz­ nych krajinách. P Orientation Meeting z domova

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 19 rotaract z domova T Ř E B Í Č O krok blíž Text: Tereza Dražanová Foto: Jiří Mládek Distriktní výbor Výměny mládeže ve spolupráci s RC Třebíč uspořádal v neděli 5. listopadu v Třebíči první Orientation meeting, na kterém se středoškolští studenti z Česka dozvěděli mnoho podstatných informací o tom, jak mají dále postupovat ke splnění svého životního snu. ěhem celého dne byli účastníci seznámeni se základními informa­ cemi o Rotary a jeho programech, s podmínkami a zásadami výměnného pobytu a byly jim dány instrukce týkající se cestování, víz, pravidel výměn a adaptace v novém prostředí. Měli možnost si poslechnout zkušenosti jak studentů, kteří si vše již zažili na vlastní kůži, ale díky možnosti skypování také těch, co si to právě zažívají, což jim utvořilo představu o životě v jednotlivých cizích zemích, a tím pádem snad i po­ mohlo k rozhodnutí, kam vlastně chtějí příští rok vycestovat. Další částí, podstat­ nou ze­ jména pro budoucí hostitelské rodiče, se pak stalo i pojednání o tom, jak se postarat o své „nové dítě“ v podání maminek, které si tím vším také již prošly. Skvělou prezentaci o tzv. kulturním šoku a o tom, jak by se s ním měli studenti vypořádat, měla připravenou Veronika Hándlová z Rotexu, která se teprve před rokem vrátila z Ekvádoru. Vše bylo samo­ zřejmě proloženo četnými otázkami a dis­ kuzemi a přestávkami na občerstvení. O hladký průběh a organizaci programu celého dne se postarali rotariáni v čele s předsedou DVVM Jaromírem Barákem společně s rotexáky, které opět velmi dobře vedla již zmíněná Veronika. Přestože se celý den plný nových infor­ mací a užitečných rad mohl zdát všem 170 účastníkům snad trochu vyčerpávající, rozhodně účast stála za to a studenti jsou zase o krok blíž k výměně! B Skvělá byla prezentace o tzv. kulturním šoku a jak by se s ním měli studenti vypořádat.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

20 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 rotaract ze světa Po příletu v dopoledních hodinách jsem strávil několik dalších hodin v rodině jednoho z organizátorů, než jsme se vy­ dali k moři do Saint-Cyprienu. Ten večer už jsme trávili všichni společně na lodi. Po celou plavbu tam s námi byli dva čle­ nové místního Rotary klubu, jeden jako kapitán a druhý jako kuchař. Pluli jsme na jih směrem k Barceloně. Cestou jsme se potkali se členy Rotary klubů v Ro­ ses a Blanes, kteří nás pozvali na večeři a strávili s námi večer. Po týdenní plavbě jsme se dostali zpět do Saint-Cyprienu, kde jsme měli strávit ještě 3 další dny v kempu. Bydleli jsme v mobilhomech v moc hezkém areálu s bazény a různými hřišti. K moři jsme to měli přibližně 15 minut vláčkem, který objížděl město, nebo 40 minut pěšky. Poslední den byl takový rozházený, jak jsme se loučili. Samozřejmě jsme odjížděli v různé časy, podle toho, kdy nám letělo letadlo. Celkově se mi kemp ohromně líbil. Tím, že jsme strávili hodně času na lodi, tak nás to nutilo bavit se s ostatními, což je jenom dobře. Myslím si, že díky tomu mezi námi vznikla silnější přátelství, což se jen potvrdilo tím, že jsme si společně na konci prázdnin zorganizovali malý výlet. Byla to úžasná zkušenost a můžu tento kemp jen doporučit. Richard Polan /RC Brno Třítýdenního Rotary kempu v Brazílii se účastnilo 14 studentů (včetně mě) z 9 zemí (z Německa, Slovenska, Čes­ ké republiky, Dánska, Belgie, Francie, Turecka, Mexika a Tchaj-wanu). Hlavním tématem kempu byly sportovní aktivity a poznávání kultury, přírody a nových lidí. V prvním týdnu jsme navštěvovali sportovní klub Volvo, ve druhé týdnu jsme na tři dny vyrazili na farmu a další tři dny na pláž. Poslední týden jsme se opět věnovali sportu. Na závěr jsme se zástupci brazilského Rotary klubu navští­ vili místní nemocnici, kde jsme zazpívali malým dětem s popáleninami. Markéta Šimková /RC Hradec Králové V průběhu devíti dní jsme jezdili po celém Estonsku. Naše cesta začínala v Tallinnu, pak jsme jeli do Tartu, Pärnu, pár dní jsme taky strávili v jezerní kra­ jině kolem Viljandi a na ostrově Kihnu. V hlavním městě Tallinnu jsme navštívili muzea, restaurace a prošli střed měs­ ta, který je zapsán na seznam památek UNESCO. V Tartu jsme se podívali do vědeckého experimentálního muzea a za­ žili saunu v rekreačním areálu Kopra Talu (Bobří farma). Byli jsme na mezinárod­ ním festivalu lidové hudby ve Viljandi. Estonsko je hezká země, stojí za to se do ní jet podívat. Ondřej Kubarič /RC Tábor F R A N C I E Rotary Sailing Camp Perpignan B R A Z Í L I E Cesta do Brazílie E S T o N S K O Healthy Adventure Letní tábory

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 21 Prvních sedm dní jsem bydlel s kama­ rádem u milé rodiny van Vugt poblíž vesnice Etten-Leur. Zažili jsme návštěvu zábavního parku Eftering a holandských muzeí, zaplavali si v Severním moři a po­ večeřeli se členy místního Rotary klubu. Druhý týden jsme plachtili na jachtě po zálivu Zuiderzee a kapitán nás učil, jak správně zacházet s lodí. Každý den jsme plachtěním strávili několik hodin. Celý kemp mi přinesl nejen poznání cizích kultur, ale i výrazné zlepšení komunikač­ ních schopností a vyjadřování se v ang­ ličtině. Pobyt jsem si velice užil a rád na něj vzpomínám. Ondřej Lachout /RC Tábor India sa nám predstavila festivalom šarkanov. Povyliezali sme na strechy miestnych domov, ktoré boli zaplnené deťmi púšťajúcimi farebných šarkanov. Počas dvoch týždňov sme precestovali tisícky kilometrov po severo-západnej Indii. Navštívili sme nádherné chrámy, paláce a historické uličky. Niekoľko dní sme strávili na najväčšej soľnej púšti na svete pri Pakistanských hraniciach. Slovami len ťažko opísať a priblížiť kultú­ ru, tradície, atmosféru a pokoru miest­ nych, ktorí sú ochotní dať vám aj to, čo nemajú. Ďakujem Rotary klubu Žilina za možnosť okúsiť pravú Indiu. Barbora Sukupčáková /RC Žilina Na táboře Sport and Fun, který pro nás při­ pravil maďarský Rotary Club Göd, se sešli studenti z celého světa: z Turecka, Belgie, Nizozemska, Finska, Ruska, Španělska, Estonska, Litvy, Itálie, Portugalska, Fran­ cie a samozřejmě i z Maďarska. Čekalo nás cestování, poznávání a hodně sportu. Hráli jsme fotbal, volejbal, vyřádili jsme se na bobové dráze, šplhali na lezeckou stěnu, pádlovali na kánoích, podnikli cyklovýlet, otestovali své schopnosti v lanovém cen­ tru a bojovali v laser games. Vše skončilo rozlučkovou party s rautem, tancem a ka­ raoke. Byl to vážně úžasný kemp, který určitě musím všem doporučit! Klára Halašková /RC Praha St. Město Čekalo nás 8 dní a 200 km pádlování na kánoích v naprosté pustině, každodenní stavění stanů, vaření a přenášení vyba­ vení a lodí přes mělčiny. Každý den se vstávalo okolo 6. ráno, denně jsme zvládli cca 20 km. Odměnou nám byla neskuteč­ ná příroda: spatřili jsme medvědy, losy, bobry, desítky orlů. Rotariáni potvrdili svou pověstnou kanadskou vřelost a ve všem nám vyšli vstříc. Myslím, že z toho­ to kempu si odnáším mnohem pevnější přátelství, než z těch předchozích. Pokud máte rádi pohyb, přírodu a v neposlední řadě ochotné rodiče, kteří vám pomohou s financemi, rozhodně do toho jděte! Veronika Kuchařová /RC Tábor H O L A N D S K O See, Smile and Sail I N D I E Unikátna farebná India M A Ď A R S K O Deset dnů dobrodružství K A N A D A Canada Canoe Camp

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

22 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 rotaract Na přelomu července a srpna jsem se zúčastnila skoro dvoutýdenního letního Rotary tábora v německém městě Brémy společně s účastníky z Indie, Tchaj­ -wanu, Belgie, Rumunska, Izraele nebo třeba Itálie. Tématem tábora byl vesmír. Navštívili jsme koncern Airbus, jehož pobočka v Brémách se zabývá vesmírem a stavbou raket, nebo společnost OHB, která se věnuje výrobě satelitů. Nechybě­ lo ani praktické seznámení s tematikou pomocí stavby a startu vlastní rakety ve SchoolLab na univerzitě v Brémách nebo návštěva planetária. Klára Odstrčilová /RC Brno Bydleli jsme v campusu univerzity Yu-Da v Hsin-chu. Náš každodenní program se skládal ze 4 hodin čínštiny, tří hodin kreslení, hry na okarínu nebo kaligrafie. Párkrát jsme měli také hodiny vaření a kung-fu. Také jsme navštívili Miaoli, Hsin-chu a hlavní město Tchaj-pej, kde jsem viděla mnoho památek. Kemp jsem si představovala jinak, toto byl spíš jazykový kurz se 160 hodinami čínštiny. Z Tchaj-wanu mám hezké vzpomínky, ale ne tak krásné jako z loňského kempu ve Finsku. Děkuji za příležitost se podívat do úplně odlišné civilizace, byla to pro mě absolutně nová zkušenost. Markéta Třeštíková /RC Kroměříž Na autobusovej stanici sme sa stretli všetci dvanásti, ktorí sme tento camp absolvovali. Kultúry (Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Belgicko, Taliansko, Holandsko, Litva, Francúzsko, Portugalsko, Švédsko a Slovensko) sa zmiešali a veru sa bolo o čom rozprávať. Postupne sme navštívili hrady, zámky, parlament, rôzne miesta a pa­ miatky v okolí. Belmont Outdoor Education Centre vďačím za nezabudnuteľné zážit­ ky, ako bola turistika v daždi, celodenné veslovanie po Loch Tay, lezenie po skalách. Posledný večer sme tancovali škótske tance, jedli hamburgery so škótskou tlačenkou a popíjali typický škótsky Irn Bru. Vanda Hanuštiaková /RC Rožňava Kemp Tasuleasa Social v samotném srdci Transylvánie byl velmi moderní a ekolo­ gický a vznikal hlavně díky dobrovolní­ kům. Dobrovolnictví byla hlavní myšlen­ ka našeho pobytu. Většina cizinců měla s prací zadarmo už zkušenosti, takže na toto téma proběhla nejedna diskuze. Sešlo se nás deset holek a dva kluci např. z Turecka, Itálie nebo Španělska. V blíz­ kém lese Pedagogical Forest jsme mluvili o zvířatech, rostlinách, stromech a nele­ gálním kácení. Rumunsko se za posled­ ních 50 let změnilo k lepšímu. Najdete tu úžasnou přírodu a milé lidi, na chudé části narazíte už zřídka. Nela Haluzová /RC Valtice-Břeclav N Ě M E C K O Space, time, flow T C H A J - WA N Discover Taiwan 2017 S K O T S K O Škótske dobrodružstvo R U M U N S K O Int. Volunteer Camp ze světa

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 23 rotaract Na letním kempu ve Švédsku jsem po­ bývala spolu s dalšími 12 dětmi z růz­ ných koutů světa (Slovensko, Slovinsko, Polsko, Turecko, Indie, Tchaj-wan, Belgie, Rumunsko, Nizozemí, Litva, Francie). Během 10 dnů jsem absolvovala hodinu švédštiny, koupání, lezení v 10 metrech nad zemí, návštěvu ZOO, hradu, projížď­ ku na lodičkách, rybaření, tenis, bowling. Jsem celiatik a často mívám problémy se stravováním, proto mě překvapilo, že tady žádný problém nenastal. Jídla jsem měla dostatek a velice chutného! Děkuji Rotary za krásné dny prožité ve Švédsku! Anita Žouželková /RC Prostějov Spolu se mnou zde bylo devět lidí ve věku 15 až 17 let z různých koutů Evropy. Bydleli jsme v malých domcích s vlastní kuchyní a hlavně wi-fi, každý měl vlastní pokoj. Součástí organizovaného progra­ mu byl samozřejmě jachting, ale i exkur­ ze a prohlídky nedalekých měst, akvárií, center a továren. Zklamal mě jen třídenní výlet lodí, neboť jsme strávili příliš času zakotveni u břehu, než abychom plach­ tili na moři. Přesto hodnotím kemp jako velmi dobrý. Celý zbytek prázdnin se mi stýskalo a odvezl jsem si cennou zkuše­ nost. Zahraniční tábor s Rotary z mého plánu na další prázdniny nevyloučím. Marek Vedral /RC Jičín Svůj nezapomenutelný tábor jsem strávila v severní Francii. Přiletělo nás 8 osmnáctiletých studentů z celého světa, nejdále z Mexika, Brazílie a Tchaj-wanu. Téma táboru „průmyslové dědictví“ se mi zdálo nezajímavé, návštěva továrny na krajky mě utvrdila o opaku. Navštívili jsme také bazénové muzeum i vinařství Moett & Chandon. Na poslední dva dny jsme odjeli do Paříže, kde jsme prošli místa jako Louvre, Champs-Élysées, Montmartre a zažili půlhodinový ohňo­ stroj na Den Bastily, což bylo nejlepší zakončení celých dvou týdnů. Gabriela Křempková /RC Opava Môj zájazd smeroval do Slovinska, so mnou boli Eduardo z Mexika, Ekaterina z Ruska, Manon z Francúzska a Efe z Tu­ recka. V tomto zložení sme šli k ďalším rotariánom a do dedinky Ivančna Gorica. Po celý čas sme cestovali a poznávali krajinu, užili si aj adrenalinový park. Naj­ silnejším zážitkom bola návšteva Bled – neskutočne krásneho mesta s úžasným výhľadom. Posledný deň prebiehal príliš rýchlo, zobrali nás na motokáry a trh v Ľubľani. Lúčenie bolo plné smútku a ra­ dosti, že som mohla stretnúť tak úžas­ ných ľudí a spoznala krajinu s podobným názvom ako moja. Adriana Držíková /RC Piešťany Š V É D S K O Na chatě v Sundholmenu N Ě M E C K O Sailing Camp francie Severní Francie S L O V I N S K O The Sunny Side of the Alps

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

24 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 z domova čkoliv máme za sebou relativně krátkou dobu, zvládli jsme toho opravdu hodně. Od drobných akcí po akce, které pomáhají. Začali jsme zvol­ na, abychom se navzájem lépe poznali. Naší první akcí bylo společné venčení psů v místním útulku, které nabralo jisté pra­ videlnosti. Opuštěná zvířata se těší nejen ze společných dlouhých procházek, ale i z plných misek. Neotálíme ani ve spolupráci se zbyt­ kem distriktu. Účastníme se konferencí, školení i projektů. Dále bychom rádi zmí­ nili spolupráci s RC Most – zapojili jsme se do golfové túry a účastníme se jejich schůzí se zajímavými hosty. Nezahálíme však ani s navazováním kontaktů mimo Rotary a úspěšně roz­ víjíme vztahy s jinými organizacemi, zejména s místními skauty. Zlatýmhřebemnašehoprvníhorokubyl 1. ročník charitativního turnaje v ma­ lém florbalu, který proběhl na konci července v mostecké sportovní hale. O umístění se utkalo 8 týmů čítajících na 45 hráčů. Výtěžek z celé akce podpořil Speciální a zvláštní školu v Mostě, které jsme na­ koupili pomůcky pro hipoterapii a po­ mohli s vybudováním „bosého chodníku“. Druhý rok našeho fungování zahajuje­ me velkou akcí, prodejem vánočního sva­ řáku. Na stánku se budeme střídat od 1. až do 22. prosince, takže pokud budete mít chuť a cestu kolem, rádi vás pohostíme na 1. náměstí v Mostě. Výtěžek poputuje na pomoc onkologickým pacientům. Společně věříme, že náš druhý rok bude minimálně tak dobrý, jako byl ten první. Držte nám palce! A Dne 22. 10. 2017 jsme s mosteckým Rotaract klubem pomyslně oslavili první výročí našeho společného fungování. Text: Petr Machovec r a c Je nám již jeden rok! 1 Všichni účastníci 1. charitativního turnaje v malém florbalu. 2 Florbalový tým Rotaract Most získal na prvním charitativním turnaji krásné třetí místo. 3 Účastníci golfového turnaje na Dýšině. RAC Most zastupoval Petr F. Machovec 1 2

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 25 3

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

26 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 z domova romě PDG Otakara Veselého se jednání zú- častnil i současný guvernér Distriktu 2240 Július Tomka z RC Banská Bystrica, který vy- soko ocenil nejaktivnější mezinárodní výbor distrik- tu. Otakar Veselý seznámil účastníky se strukturou a aktivitami ostatních mezinárodních výborů. Z německé strany se již tradičně jednání zúčastni- la past-guvernérka distriktu 1950 Christine Büring. Její vystoupení bylo zaměřeno na praktické připomín- ky zapojení mladé generace. K tomu mají sloužit mo- derní komunikační prostředky, zejména sociální sítě. Čestný člen německé sekce Dobra Zeman připo- mněl svojí perfektní prezentací loňské zasedání v Drážďanech. Předseda německé sekce PDG Frits Zeeuw upozornil na úpadek aktivit organizací, zabý- vajících se česko-německou spoluprací v České re- publice. Potíže organizace Brücke/Mosty a zastavení Prager Zeitung, zapříčiněné nedostatkem financí, škodí informovanosti a tím i vztahům mezi Čechy a Němci. Zajímavé byly zprávy o stavu globálních grantů v Německu a na Slovensku. PDG Bernd Koob přednesl velmi zajímavou před- nášku o aktuálních problémech německé politiky v souvislosti s migrační krizí. Přístup německé veřej- nosti je diametrálně jiný než v Česku a na Slovensku. Německé kluby jsou velmi angažované při pomoci uprchlíkům a jejich integraci. František Siska (RC Košice Classic) měl na zasedá- ní velmi dobrodružnou cestu. Přiletěl až v sobotu časně ráno z Košic do Prahy a odtud autobusem do Karlových Varů, právě včas, aby seznámil účastníky K Plenární zasedání mezinárodního výboru Česko– Slovensko–Německo hostil Hotel Sanssouci, patřící do lázeňského komplexu Imperial v Karlových Varech. Tentokrát mělo setkání „německého“ výboru širší rámec. Koordinátor mezinárodní spolupráce našeho distriktu PDG Otakar Veselý pozval i předsedy ostatních mezinárodních výborů. Byl to dobrý nápad. Výměna zkušeností byla velmi podnětná. Text: František Ryneš, PDG K A R L O V Y VA R Y Výroční zasedání ICC Česko–Slovensko–Německo

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 27 s aktuálním stavem globálního grantu „Projekt opat- ření pitné vody a kanalizace v seniorském domově v Jasině“ na Ukrajině. Byla již podána žádost do Evan- stonu a nyní je ve stadiu vyřizování připomínek. Pro- jekt již získal převážnou část závazných příslibů finan- cování, o pomoc při zajištění chybějících 20 tisíc EUR požádal Fero Siska výbor. Bylo dohodnuto, že předseda německé sekce Frits Zeeuw koncipuje a rozešle odpo- vídající dopis vybraným německým klubům, zejména těm, které mají partnera v Distriktu 2240. Doprovodný program byl velice bohatý. Již v pátek podvečer se přátelé setkali v jazzovém klubu Hotelu Imperial. Při sklence dobrého vínka a za tónů jazzové hudby diskutovali zejména členové ostatních meziná- rodních výborů s německými partnery, se kterými se dosud neznali. Sobotní odpoledne po společném obě- dě bylo věnováno návštěvě státního zámku v Bečově nad Teplou, kde se nachází naše druhá nejvýznamněj- ší movitá památka – relikviář sv. Maura. Nedávno re- staurovaný artefakt a jeho osud překvapil snad všech- ny účastníky z Německa, Česka i Slovenska. Později odpoledne následovala společná procház- ka centrem Karlových Varů se zasvěceným komen- tářem. Setkání bylo zakončeno stylově. Po společné večeři v jednom z objektů lázeňského komplexu hrá- la živá hudba k tanci i poslechu, čehož řada účastní- ků využila. Německé kluby jsou velmi angažované při pomoci uprchlíkům a jejich integraci. Hostitelem příštího jednání bude na podzim 2018 Německo.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

28 unkcionári a členovia fleetov sa kaž­ doročne stretávajú na „Area Meetin­ goch“, aby spoločne prerokovali svoje jachtárske plány a podelili sa so svo­ jimi skúsenosťami. Tohtoročné stretnutie malo v španielskom Alicante špeciálny bonus. Mali sme možnosť zúčastniť sa štartu jedného z najťažších jachtárskych pretekov na svete – Volvo Ocean Race. Od roku 1973 sa každé tri roky profesionálne jachtárske tímy vydávajú na etapové pre­ teky okolo sveta. Pôvodne pod názvom Whitbread Round the World Race (podľa vtedajšieho sponzora – britského pivovaru Whitbread), od roku 2001 Volvo Ocean Race. Bez ohľadu na názov, vždy sú to desaťtisíce námorných míľ cez oceány v tých najťažších podmienkach. Tohto roč­ níka Volvo Ocean Race sa zúčastňuje 7 po­ sádok lodí VOR65 (dĺžka 20m). Čaká ich vyše 50 tisíc míľ na trati Alicine–Lisabon– Cape Town–Melbourne–Hong Kong– Guang­zhou–Aucklandy–Itajaí–Newport– Cardiff–Gothenburg–Hague. Vrátane takých chuťoviek, ako sú južné moria (vietor okolo 100km/h, teplota tesne nad nulou a „vodo­ rovný dážď“), mys Horn a pod. Okrem toho ich čaká 11 prístavných regát, ktoré sú pri­ pravené pre divákov v miestach jednotli­ vých prestávok. V cieli sú lode očakávané koncom júna 2018. Som veľmi rád, že som spolu so zakladajúcim commodorom nášho fleetu – Janom Chalupom z RC Ostrava (a tiež s jeho manželkou, mojou manželkou a dcérou), mal možnosť sa tejto úžasnej udalosti zúčastniť. Aj náš fleet 2240 niekoľko rokov organizuje Rotary Sailing Week – jachtársky týždeň so spoločnými aktivitami vo vodách „nášho mora“ – na chorvátskom Jadrane. O tom, že jachtárov rotariánov a ich priateľov stále pribúda svedčí aj naras­ tajúci počet účastníkov. Tento rok sa nás na spoločnej večeri vo Vodiciach stretlo viac ako 80. Najbližší Rotary Sailing Week je dohodnutý na 26. 5.–2. 6. 2018. z domova r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 V o lv o O c e a n R a c e Rotariáni na štarte! Text: Radoslav Simon IYFR (International Yachting Fellowship of Rotarians) je najväčší a najstarší fellowship, združujúci rotariánov so vzťahom k jachtingu a lodiam. Je organizovaný do 3 oblastí (areas – EMEA, Americas, Asia&Pacific) a ďalej do menších regiónov a ešte menších „fleetov“. Aj v našom Dištrikte 2240 od roku 2015 existuje česko-slovenský fleet. Jeho dnešným commodorom je Ján Babic z RC Banská Bystrica Classic. F

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 29 rotaract průběhu večera vznikl nápad hned na další akci, která proběhla v srp­ nu a kde jsme opět spojili golf, kul­ turu (koncert vážné hudby) a dobré jídlo, tentokrát v Terezíně. V září jsme podpořili krásnou akci na Arcibiskupství pražském, kde kromě krásných prostor a setkání s panem Dukou bylo co ochutnávat. Na této akci bylo téměř 200 lidí ze všech koutů distriktu. V říjnu proběhla klasická akce, tentokrát skvělá večeře, v Bistrot104 v Praze. Tuto restauraci mně doporučili přímo kluci z národního týmu kuchařů a jídlo bylo vynikající, cena příjemná a víno zajímavé. A co nás čeká? Nevím, jestli čtenáři budou mít tuto jako akci budoucí, ale 28. 11. budeme mít večeři s lanýži v praž­ ském hotelu Jurys Inn. Jedná se už rovněž o tradiční akci ve svém třetím ročníku, kde kuchař s italskými kořeny Tomáš Salerno vaří menu vhodné k lanýžům a já nechám přivézt čerstvé lanýže přímo z Itálie a pak strouháme a strouháme a plníme svá bříška touto delikatesou. Chystám v no­ vém roce opět nějakou vegetariánskou večeři a potom bych určitě chtěl udělat nějakou akci společně s národním týmem kuchařů. Připravují se na olympiádu v Sin­ gapuru a ochutnali bychom soutěžní menu. A vše další v příštím roce je ote­ vřené a ocením jakékoli nápady i z Tvé strany, gurmánský příteli. Máme za sebou řadu hezkých akcí, a to nejen v Praze, a budu rád, když další zájemci o setkávání u dobrého jídla, v dobré společnosti a s dobrou sklenkou vína pošlou na můj e-mail kontakt a při­ dám je do své databáze. A ještě více budu rád, když svojí databází budu schopen podpořit zajímavou akci, která do ranku našeho fellowshipu patří. Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Volvo Ocean Race a tiež o aktivitách nášho fleetu IYFR, odporúčam navštíviť: www.rotarysail.eu www.volvooceanrace.com www.iyfr.net Databáze fellowshipu čítá kolem 130 rotariánů a přátel dobrého jídla. Tedy všem, kdo mají zájem se zapojit: dejte vědět Vojtovi na: havranek@titbit.cz g o u r m e t f e l l o w s h i p Golf a dobré jídlo Text: vojta havránek Letošní rotariánský rok jsme začali na konci července v již oblíbené Telči, kde se kombinoval golf, velmi dobrá večeře na statku v Bohuslavicích a potom ještě celý kulturně pojatý víkend v organizaci RC Telč. V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

30 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 z domova arodil se v roce 1909 v Kutné Hoře. Na dětství v pozdějších rozhovorech vzpomínal rád: „Kreslil jsem od malička vše, co běhalo, skákalo a co se plazilo po zemi, co plavalo v loužích a v potoce a co se vznášelo a létalo nad našimi hlavami, přečetl jsem vše, co bylo dostupné z knih o přírodě naší i v zemích dalekých. A což teprve, když do Kutné Hory přijel cirkus s exotickými zvířaty! Kreslil jsem pro sebe všechny ty zázraky přírody, a tyto moje záznamy se stále hroma­ dily a já jsem je pečlivě třídil a ukládal, aniž bych tušil, že je jednou využiji a zhodnotím. Knihy jsem si tehdy koupit nemohl. Na populární desetidílnou encyklope­ dii Brehmův život zvířat jsem si vydělal až v průběhu vysokoškolského studia.“ V roce 1928 se v Kutné Hoře uskutečnila rozsáhlá Vše­ obecná krajinská výstavareprezentující k desátému výročí vzniku Československa hospodářský i společenský rozvoj regionu. V expozici věnované výsledkům výuky kreslení na kutnohorských středních školách zastupoval místní reálku výběr z Pospíšilových perokreseb ke Kiplingově „Knize džunglí“, tři aktuální Pospíšilovy kresby (karikatu­ ry) pak byly zařazeny do expozice výtvarníků ze Sdružení kutnohorského studentstva. Na výstavě se prezentoval i Rotary klub Kutná Hora. Kutnohorské rotariány Pospí­ šilovy kresby zaujaly. Jejich autor právě začal studovat na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a jeho neutěšené sociální poměry byly obecně známé. V červencovém čísle Kutnohorského rozhledu z roku 1929 se dočítáme:„Rotary klub vydržuje od loňského roku při studiích na Umělecko­ průmyslové škole v Praze nadaného studenta, kterému se tak umožňuje dále studovati. Ředitelství ústavu podává na přání klubu zprávy o jeho prospěchu a pokladník rot. Sedláček s předsedou rot. Hejnou bdí nad tím, aby se mu podpory dostalo vždy v pravý čas. Tím zároveň koná klub svoji povinnost ve smyslu práce pro hochy.“ Klub tuto svoji „povinnost ve smyslu práce pro hochy“ plnil, dokud Pošpíšil studia úspěšně neukončil. Na vysoké škole byli jeho spolužáky Jiří Trnka a An­ tonín Strnadel. Všichni tři se pak soustředěně věnovali tvorbě pro děti. Pospíšil se brzy seznámil s českými peda­ gogy – Ferdinandem Krchem a Ladislavem Havránkem. V mladém Pospíšilovi našel Krch vynikajícího spolupra­ h i s t o r i e Návraty do dětství Text: Svatopluk K. Jedlička Foto: archiv autora textu Mnohým z nás se při vzpomínce na dětství vybaví učebnice pro prvňáčky Živá abeceda, Honzíkova cesta nebo sedmidílná encyklopedie Svět zvířat, která před rozšířením internetu nechyběla v žádné domácí knihovně. Společným jmenovatelem těchto i mnoha dalších dětských knížek byly ilustrace vytvářené akademickým malířem Antonínem Pospíšilem. N 1

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 31 covníka pro přípravu knížek určených předškolním dě­ tem. Společně vymýšleli, jak je nejpůsobivěji seznamovat se vším, co vidí kolem sebe, s různými zaměstnáními a druhy lidské činnosti. Jindy založili knížku na podobně znějících slovech odlišného významu nebo se věnovali základním geometrickým tvarům. Od roku 1939 působil Antonín Pospíšil na kutnohorském reálném gymnáziu a dětské knížky začaly vycházet častěji i s jeho ilustra­ cemi. V roce 1940 to byla „Srnečka Sisi“ od Josefa Prchala z nakladatelství Šolc a Šimáček a hned o rok později následovaly další čtyři. Pospíšil byl velmi dobrý a zku­ šený autor, který dokázal využívat různých výtvarných technik, a to nejen u rozdílných titulů, ale i v rámci jedné knížky. V roce 1942 akademický malíř Antonín Pospíšil opouští Kutnou Horu a natrvalo se zabydluje v Praze. Nejprve se vrátil na Uměleckoprůmyslovou školu jako vedoucí speciální školy pro užitou malbu, grafiku a ilu­ straci, v letech 1945–1953 působil na Státní grafické škole. Tady byl jeho žákem například malíř, kostýmní výtvarník, scénograf a automobilový závodník Theodor Pištěk. Opět se také vrátil i ke spolupráci s Ferdinandem Krchem a La­ dislavem Havránkem. Společně vydali v nakladatelství Jedličkova ústavu knížku Pětilístek (1948), zaměřenou na rozvoj matematického myšlení a prostorové předsta­ vivosti. Obsahovala „počtářské“ pohádky, říkanky, hry a názorné ilustrace, zachycující množstevní vztahy do čísla pět pomocí prstů ruky či lidského těla. Následovaly pak ještě knížky „Počítadlo pětilístku“ a „Početní obráz­ ky“. Když bylo po druhé světové válce v Praze založeno Státní nakladatelství dětské knihy, později přejmenované na Albatros, byli Antonín Pospíšil a Ferdinand Krch spolu s Ladislavem Havránkem požádáni o vytvoření ediční koncepce knih pro nejmenší čtenáře. Kromě SNDK spolu­ pracoval také s nakladatelstvím Mladé letá v Bratislavě. Za svého života ilustroval přes stovku knižních titulů, které se dočkaly častých reedicí, a jeho ilustrace vychá­ zely pravidelně v časopisech Mateřídouška a Ohníček. I když měl k rotariánům blízko nejen v době studií, řádným členem některého z prvorepublikových nebo po roce 1989 obnovených Rotary klubů se nikdy nestal. Zemřel v roce 2008 a ve svých 99 letech byl nejdéle ži­ jícím českým výtvarníkem. 1 Přírodní motivy prolínají všemi jeho knižními ilustracemi /Racek loupežník, 1941 2 Sedmidílná encyklopedie Světem zvířat vycházela postupně v letech 1960–1974. 3 Jedna z jeho prvních ilustrovaných knížek pro děti vyšla v roce 1941 /Stolečku, prostři se! 4 V době studií vytvořil Antonín Pospíšil i celou řadu karikatur. Tato je ze série Jeptišky a dal jí název Zpověď. 2 4 3

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

32 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Rotary klub Humenné v rámci napĺňania svojho motta „Návraty ku koreňom“ zrealizoval projekt „Osvetlenie Jasenovského hradu“ nachádzajúceho sa nad obcou Jasenov v humenskom okrese. a osvetlenie hradu boli zabezpeče- né a inštalované 3 solárne svieti- dlá – dve osvetľujúce vstupnú bránu a jedno nádvorie hradu, ktoré zabezpe- čujú osvetlenie denne až na 10 hodín. V súčasnosti sa v rámci SR realizujú ob- novy viacerých hradov, avšak len Jase- novský hrad je v súčasnosti každú noc osvetlený. Realizácia projektu klubom, ktorý má v súčasnosti 10 členov, je dôka- zom, že aj malý klub môže úspešne rea- lizovať projekt, ktorý vníma široká verej- nosť, čo napomáha budovať dobré meno celého Rotary hnutia. Rotary klub Hu- menné bol v roku 2010 prijatý do Rotary International ako 69. klub Dištriktu 2240. Okrem vyššie uvedeného, klub zor- ganizoval v roku 2010 aj 18. ročník festi- valu Blues Slovakia, kde sa zišli zástup- covia z celej SR. V nasledujúcom roku klub sprostredkoval odovzdanie prístro- ja, ktorý pomáha deťom s poruchami dýchania a zabezpečuje podpornú venti- láciu pre Novorodenecké oddelenie NsP A. Leňa v Humennom. V tom istom roku klub zabezpečil otvorenie turisticko-po- znávacej trasy k pravekej mohyle v loka- lite nad Humenným s osadením infor- mačnej tabule o mohyle. Zároveň klub dlhodobo podporuje deti z Centra sociál­ nych služieb Garden Humenné, kde sú umiestnené deti s mentálnym a teles- ným postihnutím a zároveň realizuje aj akcie pre svojich členov, rodinných príslušníkov a priateľov, ktoré napomá- hajú rozvíjať priateľstvo a ducha Rotary hnutia aj medzi súčasnými a možno aj budúcimi členmi klubu.  Text: marian lipa h u m e n n é Osvetlenie Jasenovského hradu N

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 33 zprávy Pre dobrých ľudí a na oslavu nádhernej fatranskej prírody. S takýmto mottom stoja dva drevené prístrešky, ktoré vznikli vďaka aktivite Rotary klubu Žilina a Rotary klubu Martin. va spriaznené kluby poskytli nielen finančné prostriedky, ale pri ich výro- be usporiadali aj spoločné brigády v rodis- ku legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka. „Najprv sme vyčlenili finančné prostriedky, vybavili potrebné stavebné povolenia a po- tom sa betónovalo, štrkovalo a natieralo,“ povedal s úsmevom Vladimír Mošat, prezi- dent RC Žilina. Nešlo pritom o prvé aktivi- ty tohto druhu. Martinčania umiestnili prístrešok a obnovili studničku v Gaderskej doline, Žilinčania participovali na náuč- nom chodníku v Jánošíkovych dierach. Text: Martin Barčík, foto: Oldřich Kovář Ž I L I N A Rotary pečať v Jánošíkovom kraji J I H L A V A Rotary cyklocamp 2017 V termínu od 12.–19. srpna RC Jihlava zajistil pestrý program pro 16 zahraničních studentů v letovisku Dobrá Voda u Telče. častníci absolvovali výlety na kolech a seznamovali se s Českomoravskou vrchovinou. Navštívili hrad Roštejn, rene- sanční zámek v Telči a vyzkoušeli si kovář- ské umění v lesní kovárně u mistra Haber- manna, v Maříži si pak prohlédli ruční malování hrníčků. Jedním z nejsilnějších zážitků byla návštěva Panského dvora v Telči, kde je ojedinělý lanový park a horo- lezecká stěna. Po týdenním pobytu na Dob- ré Vodě si studenty převzali přátelé z RC Třebíč. Vzhledem k dlouholeté tradici pořá- dání takovýchto táborů si vedení RC Jihla- va předsevzalo, že bude i nadále ve dvoule- tých intervalech podobné setkání pro za­ hraniční studenty pořádat. Text: L. Ferda Ú D 9 600 eur „Ide o významnú sumu, celkovo 9 600 eur, ale synergický efekt je oveľa väčší,“ skonštatoval Vladimír Mošat. O předposledním říjnovém víkendu jsme oslavili 80. výročí prvního založení Rotary klubu Třebíč. Přijela celá řada významných osobností z řad rotariánů v čele s guvernérem Rotary distriktu 2240 – Česká republika a Slovenská republika Júliusem Tomkou z Rotary klubu Banská Bystrica. účastnili se též zástupci našich partnerských klubů z Německa, RC Rothenburg ob der Tauber a RC Tor- gau/Oschatz a rotariáni z francouzské- ho distriktu 1520. Z Česka pak Rotary kluby Brno, Brno City, Valtice-Břeclav, Jihlava, Znojmo, Poděbrady, Inner Wheel Club Morava a Rotaract Club Brno. V Kamenném sále třebíčského zámku, kde probíhala hlavní část oslav, přivítala hosty prezidentka našeho klu- bu Renata Mládková. S historií klubu seznámil přítomné Martin Saitl, o hu- dební vložky se postarali náš bývalý člen Frank Spekhorst s Kamilem Ahma- diem. K vrcholům oslav patřila slav- nostní přednáška přítele Milana Klapet- ka z Rotary klubu Brno City. O večerní program se postaralo Kočovné divadlo Ad Hoc. Zaplněný sál třebíčského Ná- rodního domu odměnil výkony herců potleskem ve stoje. Slavnostní den byl zakončen bohatým rautem. V neděli pak zájemce o historii a architekturu provedl židovským městem PDG Fran- tišek Ryneš. Text: Renata Mládková t ř e b í č RC Třebíč oslavil 80. Z

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

34 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 zprávy V septembri 2017 sa uskutočnil v Žiline už 3. ročník medzinárod­ ného festivalu „Inter Nos – Medzi nami“, ktorý usporiadala Nadácia Krajiny harmónie spolu s mestom Žilina a to aj za aktívneho sponzorstva RC Žilina. estival „Inter Nos“ je vlastne pokračo- vaním tradičného festivalu Jašidielňa, nad ktorým rotariáni držali od založenia klubu patronát a aktívne naň prispievali. Podujatie malo za cieľ poukázať na silné stránky všetkých ľudí a podporiť vzájomné porozumenie medzi nami bez rozdielu na zdravotný stav. Len takýmto vzájomným zblížením si možno navzájom pomáhať a vytvárať plnohodnotný život. Celý prie- beh festivalu bol veľmi rušný s bohatým kultúrnym programom, ako bola škola tan- ca, spoločenské hry, divadielka, výpredaj maličkostí, koncertné vystúpenia viace- rých súborov a hlavne veľa zábavy, tanca a radosti. Festivalu sa zúčastnili mladí a aj zdravotne postihnutí mladí ľudia z 8 európ- skych krajín. Text: Karol Herian Ž I L I N A Inter Nos tretíkrát medzi nami m a r t i n Thanksgiving Day Výmenná študenka z Wisconsinu Tessa Tormoen trávi v Martine svoje prvé odlúčenie od rodiny. Spolu s ďalšími trinástimi výmennými študentami z USA nám predstavila tradície spojené s najvýznamnejším sviatkom USA. eň vďakyvzdania organizujeme v klu- be pre amerických študentov už po piaty krát. Pečený moriak, prílohové šaláty, batatové zemiaky a typický americký koláč tvoria jedálny lístok tohto večera. Pripra- vujú ich študenti z USA sami (pod odbor- ným dozorom personálu Motorestu Rapid). Rotariáni z nášho klubu vítajú možnosť predstaviť tento sviatok okrem výmenných študentov aj priateľom, zástupcom médií a hosťujúcim rodinám. Do prípravy vždy zapájame aj našich alumni. Tento rok sa nás 23. novembra opäť zišlo vyše 80. Text: Ján Žiak Náš první globální grant Distriktu 2240 byl schválen v březnu letošního roku a od té doby vše nabralo opravdu rychlý spád. červnu byly převedeny finanční prostředky na účet RC Limbe v Ma- lawi a o pár dní později TRF přispěla svým dílem. V červenci proběhlo výběro- vé řízení a nakoupilo se potřebné vyba- vení. Do konce září se nám podařilo vy- malovat všech 100 tříd na 16 školách a my byli připraveni začít se školením všech učitelů. V říjnu ovšem přišlo neče- kané překvapení, které nás doslova ohromilo:  telefonát z ministerstva škol- ství v Malawi. Bylo opravdu velmi pří- jemné poslouchat, jak moc si váží pomo- ci Rotary, ale jejich zájem o spolupráci na našem projektu nám jednoduše vzal dech. Náš projekt tedy vzbudil zájem ne- jen několika dalších škol, ale i samotné- ho ministerstva, které s námi od října intenzivně participuje na školení a zva- žuje vymalování dalších tříd na základ- ních školách v Malawi. Ve třetí nejchud- ší zemi světa s naším rozpočtem 51 500 USD pomáháme statisícům lidí a oprav- du měníme svět. Jsem moc hrdá na to, že mohu být u toho. Text: Hana Gamrot O S TR A V A Co dokáže globální grant V D F 51 500 USD Náš rozpočet pro pomoc lidem ve třetí nejchudší zemi světa.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 35 zprávy 35 Měl jsem zatím to štěstí bydlet posledních jedenáct let pět měsíců ročně ve Vietnamu ve městě Nha Trang. 70. letech jsem připravoval Vietnam- ce a další cizince ke studiu na čes- kých vysokých školách, takže po 10 le- tech mám ve Vietnamu skoro 1000 česky mluvících, dnes už šedesátiletých „stu- dentů“. Koupili jsme si tady byt ve 26pa- trové budově s výhledem na moře a s plá- ží pod našimi okny. V noci nám šumí moře a je tu moc fajn. Všichni nás ujišťo- vali, že ve městě Nha Trang žádné huri- kány nejsou. Proto si ho prý Francouzi zvolili za správní středisko Indočíny. V sobotu ráno 4. 11. bylo však vše jinak. Budova se začala třást, vítr foukal údajně 90 m/s a co nejhorší – strašně lilo. Tajfun Damrey dorazil z Filipín a otočil se kolem naší budovy. Byt se rychle plnil vodou, i když okna mají těsnění. Vybrali jsme kolem 200 l vody. Některé byty, které měly dřevěné podlahy, dopadly hůře, jak ukazuje obrázek od našich řeckých sou- sedů. Po třech hodinách se tajfun posu- nul nad pevninu a zanechal za sebou hodně poničené 350 tis. město, 35 000 evakuovaných, 80 mrtvých, stovky zniče- ných domů a obrovské množství pokáce- ných stromů. Celé město zůstalo bez proudu. Vietnamci jsou však pracovití lidé, tak za dva dni máme proud a v celém městě jsou slyšet stroje a vše se dává do pořádku. Domy se opraví, ale životy mno- ha lidem nikdo nevrátí. Text: Jiří Čapek V č e s k é b u d ě jovi c e Vietnamské dobrodružství ROTARYGOODS.COM Ukrajinský internetový obchod aktualizoval nabídku atributů pro rotariány, Rotary a Rotaract kluby licencovaného výrobce BETTER SERVICES Výhradní zástupce na Ukrajině Mikola Stebljanko sniko@ukr.net +38 067 650 30 Inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

36 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 zprávy Pána Bindera sme pozvali na prednášku pri príležitosti 25. výročia prehradenia Dunaja a zahájenia prevádzky sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros. ozvedeli sme sa dosiaľ nepublikované fakty, ktoré predchádzali vybudova- niu priehrady. Objasnil medzinárodno-po- litické súvislosti po druhej svetovej vojne. Nepoznaná bola úloha politikov Chruščova a Brežneva. Vývoj aj v tejto technickej ob- lasti odvodil od politických procesov v 50. rokoch, spomenul postoje vtedajších vlád- nych a straníckych orgánov. „Cítil som obrovskú zodpovednosť za prehradenie Dunaja. Vedomie, že keď neprehradíme Du- naj v októbri 1992, už nikdy nebude vodné dielo Gabčíkovo v prevádzke, bolo nezne- siteľné. Tak isto predstava, že odporcom vodného diela nebudeme môcť dať lekciu z ab­ surdnosti ich tvrdení,“ spomínal pán Binder. Počas 25 ročného prevádzkovania VD sa kvality vodného diela potvrdili. Text: Ladislav Gáll, foto : Robert Plevka N I TR A Hosť Július Binder Ž I L I N A Divadielko Gvarza Na Gymnáziu Varšavská cesta v Žiline sa v októbri konalo slávnostné prestrihnutie pásky na dverách do novej divadelnej dielne školského divadla v anglickom jazyku „Gvarza“. rojekt sa uskutočnil pod záštitou RC Žilina, s ktorým škola i divadelný krú­ žok úzko spolupracujú už roky. Do kr- úžku sa zapájajú aj zahraniční študenti, ktorí na škole študujú v rámci výmenného programu Rotary. Divadlo v anglickom ja- zyku úspešne reprezentuje školu na celo- slovenských i medzinárodných súťažiach a od minulého školského roku rozšírilo svoju činnosť aj o nemecký jazyk. Spolu- prácou s Rotary klubom v Žiline a jeho podporou nášho projektu všetci divadelní- ci našej školy získali adekvátny priestor na realizáciu svojich plánov a vhodné podm- ienky pre ďalšiu tvorbu a nové úspechy. Text: Mgr. Miljana Mišová Pátý ročník Opavské míle se konal tradičně ve středu, 6. 9. 2017. Letošní ročník potvrdil stoupající tendenci v počtu závodníků. o cíle doběhlo 920 běžců všech věkových kategorií. Množstvím závodníků nás překvapila kategorie vozíčkářů – své síly si na vozíčcích změřilo 20 závodníků. Aktivně se opět zúčastnili i běžci týmu Rotary klubu Opava. Letos poprvé dorazili do Opavy reprezentanti-rotariáni z Ostravy. Po­ dali skvělý výkon a jejich tým se umístil na třetím místě. Startérem 5. roč­ níku se stal Imrich Bugár a průběh závodu moderoval tradičně televizní komentátor Štěpán Škorpil. Příjemným zjištěním je, že občany našeho města závod zajímá a baví, neboť téměř 2000 lidí podél trati povzbuzovalo běžce na Olomoucké ulici i v cíli. A kdo zvítězil? Všichni, kteří doběhli a přispěli ze svého startovného skromnou částkou na podporu aktivit Základní školy a Prak­ tické školy v Opavě. Celkem jsme pře­ dali škole 4 500 Kč, tentokrát na reha­ bilitační pobyt jejich žáků. Tým opavské míle již nyní připravuje 6. ročník. Tě­ šíme se na další nárůst běžců, kterým běhání zůstane natrvalo. Překonáme magickou tisícovku? Mirka Melovská O P A V A Opavská míle 2017 D P D 4 500 Kč Částka ze skromného startovného přispěla na rehabilitační pobyt žáků Základní a praktické školy v Opavě.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 37 z domova Druhýkrát v tomto roku smútili členovia RC Banská Bystrica, keď na večnosť z našich radov odišiel štvrtého novembra náš blízky priateľ doc. Ing. MVDr. Norbert Michal Be- ňuška, PhD. Bol jedným zo zakladajúcich členov obnoveného RC Banská Bystrica, jeho druhým prezidentom, aktívne organi- zoval niekoľko ročníkov benefičných „tma- vomodrých“ koncertov, mnoho spoločen- ských klubových podujatí a do posledných dní bol aktívnym a osvedčeným správcom klubu. Bol úspešným iniciátorom založenia Rotary klubu Nitra a jeho čestným členom. Narodil sa roku 1939 v Skačanoch ( okres Par- tizánske), absolvoval roku 1962 Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, roku 1970 Vysokú školu veterinárnu v Košiciach, v roku 1979 ob- hájil titul CSc., roku 1993 habilitoval na docen- ta a roku 1999 obhájil PhD. Pracoval ako hlav- ný zootechnik a podpredseda JRD Poniky, v Biotike Slovenská Ľupča ako marketingový riaditeľ a ako štátny tajomník Ministerstva poľ- nohospodárstva SR v Bratislave. Od roku 2000 bol konzultantom zboru externých poradcov kancelárie prezidenta SR. Bol autorom 27 vy- riešených vedeckovýskumných úloh z oblasti veterinárnej farmácie, držiteľom 4 autorských osvedčení na vynálezy. Publikoval viac ako 105 odborných prác. V Rotary klube Banská Bystrica vždy oboha- coval naše stretnutia o svoje životné skúsenos- ti, ľudský prístup k riešeniu prípadných problé- mov, delil sa s nami o svoju múdrosť a životné poznanie. Všetci sme ho poznali ako človeka, ktorý mal nadhľad nad situáciou, vždy ochotne pomohol a poradil. Budeme stále spomínať na jeho prísny, ale úprimný a priateľský pohľad, na všetky spoločné chvíle, ktoré nám boli do- priate s ním stráviť. Pri poslednej rozlúčke sa s ním za členov Ro- tary klubu Banská Bystrica a ich rodín, za prí- tomnosti aj zástupcov RC Nitra, rozlúčil prezi- dent RC Banská Bystrica Peter Pohančaník. Česť jeho pamiatke. Smútiaci RC Banská Bystrica Ivan Belan, PDG, foto: P. Fiľo Doc. Ing. MVDr. Norbert Michal Beňuška, PhD. 4. 11. 2017 Členové RC Praha se rozloučili s přítelem, pastpresidentem Vojtěchem Holým, který zemřel ve věku nedožitých 91 let. Čtvrtina klubu se s ním do strašnického krematoria přišla rozloučit osobně. Vojta Holý byl členem našeho klubu od roku 1991 a v letech 1994/95 byl prezidentem klubu. Klub pod jeho vedením realizoval několik vý- znamných sociálních projektů i důstojných společenských akcí. Zasloužil se zejména o pří- pravu oslav sedmdesátého výročí založení klu- bu, které proběhly ve Španělském sále Pražské- ho hradu za účasti řady rotariánů z českých i zahraničních klubů, jakož i dalších význam- ných hostů. I jeho osobní život byl velmi aktivní. Závod- ně plaval, lyžoval a věnoval se dráhové cyklis- tice, ve filmu Nebeští jezdci hrál navigátora George, vystudoval čtyři vysoké školy, profesně se dlouho věnoval naší budoucnosti – auto- matizaci chemických procesů a informačním technologiím. Na Vojtu Holého budeme vždy vzpomínat jako na milého a vždy dobře naladěného příte- le a kamaráda, aktivního člověka a rotariána. Rozloučili jsme se s naším pastpresidentem Aleš Fojtík Ing. Vojtěch Holý 2.11. 2017

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

38 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 g l o s s a r y Dear Rotarian Friends, JÚLIUS TOMKA District 2240 Governor for 2017–18 The last RGN issue this year will reach you at a time our clubs are making plans for all the projects we got used to imple­ menting in the final days of the calendar year. Before the Yuletide season, our projects are usually geared towards helping the needy. Courtesy of our friends from Košice Classic RC, I was able to visit Ukraine’s Yasina and the local house of social services, the object of our next global grant project. I must say I have seen worse conditions for socially needy seniors only in places outside Europe. Our big thanks therefore go to all Rotarians—in our district and other partner districts—who took part in this global project. They have shown truly international understanding and helped bring to life our Rotarian motto: “Service above Self”. Compared with the conditions in Ukraine, the level of social service provision in our two countries is incomparably better, although many people here live below poverty line. But they also deserve the attention of out clubs. My wish is for you to embark, in this Holiday Season, on as many projects as possible the proceeds of which can help improve the quality of life of those relying on our help. In this way we would accentuate one of the main values of Rotary, namely, SERVICE. Service done in conjunction with all club members and often also our friends and other organizations. I wish you a Merry Christmas and firm health in 2018. Supplement english The three on whom Rotary was built Which brings us to the Rotary. Surely, it is the achievement of people as adventurist as America. Adventurists seem to be breeding there. It’s because America has al- ways attracted explorers just as the candle lures moths. But in America, too, there were adventure seekers with perhaps the precisely defined percentage of good-naturedness and somewhere out there they found within themselves, and among themselves, some- body third—a seer. A portion of sense of goodness and vision transcending humans was ushered into America by the Pilgrim Fathers and their puritanical approach to Christia- nity, which calls on one to manage the world as a lord giving to all without a proportion. Unlike certified adventurers, they understood that the world should not be conquered, but bound by the bonds of friendship. Dear friends, let us defend this optimal blend of elements of the Rotary idea. Let’s protect them and encourage not only our initiative and action, but also the sense of good as an indispensable yardstick with which to measure action, success or victory, and let’s also keep our ability to “see farther” beyond the limits of our interests. Rotary was born when the Adventurer met the Good-natured man and together they understood the Seer. It’s a positive deviation to work for the world to take precisely such direction! Adventurers and good-natured people live side by side but usually don’t dig each other. But such division and mix must make some sense! Sense comes with a third character that must join them. R Text: Milan Klapetek

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 39 supplement October saw the second Prague meeting of the District 2240 Alumni Association. t brought together members of Ro- tary and Rotaract Clubs, long-term exchange students, Ryla seminar parti- cipants and host families with several interesting guests, including friends and District elders Irena Brichta, Zde- něk Michálek, Ilja Chocholouš, Zdeněk Dušek and Tibor Szabó. Our guests shared with us their Rotarian, personal and private experience. Ilja Chocholouš passionately spoke about his work as a rescuer, Zdeněk Michálek held a semi- nar on time management, and film di- rector Zdeněk Dušek presented sitcom topics including graphic examples. Ti- bor Szabó presided over a wine-tasting session, followed by the auction of se- veral prize bottles and the proceeds of a quiz prepared by Rotex member Mi- chal Kukučka in support of the Shelter- Box project, to which Rotary Internati- onal has been a partner for many years. Text: Martina Saitlová a l u m n i Second Meeting over! I The fifth annual Opava Mile proved a rising tendency in runner registrations. he race was finished by 920 runners of all age groups, almost 40 % of the parti- cipants were young blood and 20 racers cha- llenged one another in wheelchairs. Ostrava Rotarians fought valiantly and took a splen- did third place. All participants contributed part of their registration fees in support of Opava Elementary and Practical School, to help ensure pupils’ rehab programmes. Text: Mirka Melovská On the penultimate weekend I October we celebrated 80 years of chartering a Rotary Club in Třebíč. any prominent Rotarians turned in, including the governor of Rotary District 2240 – Czech Republic and Slova- kia, Július Tomko of RC Banská Bystrica. Also present were partner club people from Germany—RC Rothenburg ob der Tauber and RC Torgau/Oschatz and Rotarians from French District 1520. The Czech side was represented by Rotary Clubs Brno, Brno City, Valtice-Břeclav, Jihlava, Znojmo, Poděbrady, Inner Wheel Club Moravia and Rotaract Club Brno. Club President Renata Mládková greeted the guests in Třebíč Cha- teau, Martin Saitl briefed them on the club history, and the proceedings were capped by a lecture delivered by our friend Milan Klapetek of RC Brno City. The day was crowned by a theatre performance and an opulent banquet. Text: Renata Mládková t ř e b í č RC Třebíč turns 80 o p a v a The Opava Mile M T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

40 r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 supplement The rules of financial support awarded by the Rotary Foundation reward every USD 1000 donated with the privilege of wearing a PHF with one to five sapphires and one to three rubies. onors of more than 10,000 USD become members of the Bequest Society/Major Donor Society. One do- nor in our District has achieved Bequest Society Level 5 (USD 250,000-499,000) and two scored a Major Donor Level 1 (USD 10,000-25,000). I see a real oppor- tunity to individually support the Rota- ry Foundation in responding to the EREY Call. Our friends Gerry Tipple (2014), Jeroen Karel van Leeuwen 2015), Juraj Píš, Štěpán de Wolf and Shanan Phutrakul (2017) are the first swallows of spring. I hope others in our District will follow their example. Text: ján žiak P H S Paul Harris Society D Rotary Club Humenné has illuminated the castle overlooking Jasenov in Humenné District. hree solar lamps were installed, one illuminating the entrance gate and one shedding light on the courtyard for up to 10 hours every day. The castle is seen from afar and undaunted souls can visit in night hours. The project, implemented by a club of 10, proves that little goes a long way and the good name of Rotary is succe- ssfully built. In 2010, Rotary Club Humenné was chartered as the 69th addition to Dis- trict 2240. Text: marian lipa On 12 November we met at the Hotel Turiec in Martin for the first Orientation Meeting for candidates of foreign study stays in 2018/2019. e opened the agenda with detailed in- formation about conditions and terms. We discussed foreign student hos- ting issues and host parents were told what they can expect. Outbounds in Co- lombia, Mexico, Taiwan or Australia video- -conferenced us on their findings, enhan- ced by the Rotex members who spent a year abroad. The catchy presentation fo- cused on the “culture shock” and its goal was to alert the audience to the problems associated with getting used to and sett- ling in another country and another cultu- ral environment. Text: Peter Krupinský o r i e n ta t i o n m e e t i n g How to cope with culture h u m e n n é Jasenov Castle comes shining T T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 Since 2015 District 2240 has prided itself of a Czecho-Slovak fleet of the International Yachting Fellowship of Rotarians. The present Commodore is Ján Babic of RC Banská Bystrica Classic. aking part in this year’s Volvo Oce- an Race are seven crews of VOR65 boats. They must negotiate more than 50,000 nautical miles spanning Alicino, Lisbon, Cape Town, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itají, New- port, Cardiff, Gothenburg and The Hague, including niceties such as the South Seas (100 kph winds, temperature slightly abo- ve zero and “horizontal rain”), Cape Horn, etc. In addition there 11 port regattas in store, staged for the public of the places to be visited. The ships are expected to call to port by the end of June 2018. I am happy I could take part in this momentous event with our fleet’s founding commodore – Jan Chalupa of RC Ostrava. Text: Radoslav Simon f e l l o w s h i p Volvo Ocean Race k a r l o v y v a r y ICC Annual Session W Karlovy Vary’s Hotel Sanssouci hosted a plenary session of the Czech Republic-Slovakia-Germany International Committee. Our District’s international cooperation coordinator PDG Otakar Veselý invited also the chairmen of other international committees. erman section head PDG Frits Zeeuw warned of a decline in the activities of organizations promoting Czech-German cooperation in the Czech Republic. Pro- blems of the Brücke/Mosty organization and the halting of the Prager Zeitung pub- lication due to lack of funding impair mu- tual awareness and thereby also mutual relations. PDG Bernd Koob reported on German political issues in the wake of the migrant crisis. German clubs are extreme- ly committed to helping immigrants and their integration.. František Siska (RC Ko- šice Classic) briefed those present about the situation of the global grant project— —“Drinking Water for Yasina Seniors’ Home” in Ukraine. Most of the promised funding has been ensured, and Fero Siska asked the committee to help with the pro- vision of the remaining 20,000 euros. It was agreed that German section chief Frits Ze- euw will send an appropriate letter to se- lected German clubs. The next meeting in autumn 2018 will be hosted by Germany. Text: PDG František Ryneš G Rotary Good News 6 | 2017 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 41

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

r o t a r y g o o d n e w s 6 | 2 0 1 7 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Most Pardubice Poděbrady Praha rotary k luby / čr / datu m p o ř a datel a k t i v i ta m í sto rotary k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T E R ACT ČESKO A SLOVE N SKO Praha Rožňava ROT E X Společně pro ČR a SR Rotary Good News 6 | 2017 © Praha, 10. prosince 2017 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VYDÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Re dakční ra da George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno Členové p orad níh o v ý boru Julius Tomka, DG Štěpán de Wolf, PDG Zdeněk Michálek, DGN Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Lucie Spoustová Grafika Roman Černohous T isk Grafotechna Plus, s. r. o. Praha DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz 12. 12. RC Třebíč Benefiční večer a aukce uměleckých děl Třebíč 12. 12. Pražské kluby Benefiční večer a aukce uměleckých děl Praha 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/1 (vychází 10. 2.) všeobecná aktivita 2018 19.–21. 1. DVVM Zimní meeting inboundi ČR + školení YEO Třebíč 19.–21. 1. DVVM Zimní meeting inboundi SR + školení YEO Tatranská Lomnica 26. 1. RC Oponice v z. Benefiční ples Oponice 27. 1. RC Znojmo Charitativní ples Znojmo 9. 2. RC Uherský Brod Benefiční ples Uherský Brod 10. 2. RC Ostrava City Charitativní ples Ostrava 10.–17. 2. ISFR Mezinárodní mistrovství lyžařů rotariánů Jasná / Nízké Tatry 28. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/2 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita 16.–18. 3. D2240 PETS, workshop pro klubové prezidenty 2018/2019 Olomouc 30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/3 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita 18.–19. 5. D2240 Distriktní konference Tále – Bystrá 31. 5.–3. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy ČR Křižanov 7.–10. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy SR Slovenský raj 24.–27. 6. RI Světový kongres RI Toronto 20.–24. 6. DVVM Farewell Weekend ČR + SR Valtice 30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/4 (vychází 10. 8.) všeobecná aktivita aktivity kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

Prosíme, pomozte i vy! Zřiďte si ještě dnes trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300. www.sos-vesnicky.cz Láskyplný domov pro každé dítě Pomáháme ohroženým dětem zvládnout těžké životní situace.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2017-final/