Rotary Good News č. 6 /2019http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

GOOD NEWS ŽIVOT S ROTARY 6 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

15.00–18.00 Příjezd účastníků – registrace, ubytování, Kopřivnice 18.00 Večeře 19.00 Vanaivan, Kopřivnice – zahájení 21. ročníku RYLA: Život bez masky 20.00 Seznámení a tvorba týmů, vytvoření dohody Zadání týmových projektů 07.30 Snídaně 08.30 Život bez masky – prezentace esejí, pojetí tématu 09.30 „Nejmocnější je ten, kdo ovládá sám sebe“ – úvod do leadershipu, workshop 12.00 Oběd 13.00 Setkání s guvernérem Rotary D-2240 MUDr. Iljou Chocholoušem – historie Rotary, poslání, 4 otázky, projekty 14.30 Víra v sebe, víra v tým – aktivity v lanovém centru 17.00 Sdílení: Jak jsem překonal/a svoje bloky, strachy, co mi pomohlo 18.00 Večeře 19.00 Beseda – host v jednání 07.30 Snídaně 08.30 Networking / budování osobní značky 10.00 Muzeum Tatry Kopřivnice – komentovaná prohlídka 11.00 Práce v týmech na projektech 12.00 Oběd 13.00 Za krásami regionu – výlet do Štramberka, Trúba 16.30 Kdo jsem já a kdo jsou ti druzí – moje týmová role, týmová synergie 18.00 Večeře 19.00 Beseda – host v jednání 21.00 Čas pro sebe 07.30 Snídaně 08.30 Týmové aktivity 09.00 Etika v životě i podnikání, Pavel Motyčka – spolutvůrce projektu Etika ve školách 11.00 Čas pro sebe – KDO JSEM – budování osobní značky (vize, hodnoty, cíl existence) 12.00 Oběd 13.00 Labyrint světa a ráj srdce – inscenační zážitková hra z Lipnické školy 17:00 Zastavení – sdílení dojmů z prožitkové hry, sebereflexe 18.00 Večeře 19.00 Beseda – Příběhy účastníků RYLA o setkání s Rotary, o službě druhým, o dobrovolnictví 07.30 Snídaně 08.00 Týmová aktivita (dopracování prezentací) 09.00 Prezentace – představení projektů 10.00 Vyhodnocení práce týmů 11.00–14.00 Volba tématu pro RYLA 2021 + shrnutí, vyhodnocení, závěr, oběd, odjezd Hodnotný program (včetně ubytování a stravy) je plně dotován z rozpočtu Rotary klubů D-2240 a Rotary Distriktu 2240. 22. 4. Středa 23. 4. Čtvrtek 24. 4. Pátek 25. 4. Sobota 26. 4. Neděle Rotary Youth Leadership Award RYLA 2020 21. ročník prožitkového rozvojového programu pro zájemce od 18 do 30 let 22. 4.  –   26. 4. 2020 Kopřivnice, skautské centrum Vanaivan Téma: Život bez masky

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

To my jsme byli úplně jinačí. Kolikrát jsme to slyšeli a mnohdy sami řekli. Je to po gene- race podobné. A přitom to často neplatí, protože k našemu Rotary patří také Rotaract, Rotex i RYLA. Za těmito názvy jsou mladí lidé, kteří vnímají problémy současnosti, chtě- jí s nimi něco konstruktivního udělat, a přitom pracovat na svém osobnostním rozvoji. Není to kolikrát u mladých profesionálů snadné, skloubit svoji snahu a touhu být pro- spěšný jiným či své komunitě s pracovním nasazením nebo rodinou. O to víc si jich vážím. Jsou ambasadory rotariánských myšlenek mezi mladou generací, která má tolik nejrůz- nějších příležitostí, a přesto (nebo právě proto) má naše zásady řada jejích vrstevníků za atraktivní a následováníhodná. Jsou dobří, ti naši mladí. Naše účastnice a frekventanti letošního Rotary Youth Leader- ship Award, pořádaného v Bavorské Železné Rudě německými Rotary kluby společně s RC Klatovy, byli vysoce hodnoceni za výjimečnou jazykovou připravenost. Někteří měli za sebou dlouhodobou studentskou výměnu a znovu se potvrdilo, jaký význam to pro jejich budoucnost má. Nejen bezprostředně v osobním rozvoji, ale ve vytváření vztahů a vazeb v rámci Rotary, které jim nabídlo možnost – a oni se jí chopili. K výměně mládeže neoddělitelně patří členové Rotexu, dřívější absolventky a absol- venti programů, dnes se starající ve volném čase o naše studentské hosty – inboundy. Mají k sobě věkově blízko, rozumí si vzájemně, i oni prožívali to, s čím se výměnný student potýká, a leckdy vědí, jak pomoci, a svojí angažovaností přispívají k vysokém standardu práce s mládeží v našem distriktu. V Dětském centru Paprsek v Praze na Proseku je za mladými také výrazná stopa. Byla to iniciativa ještě nedávno „jen“ člena Rotaract klubu Praha, dnes člena Rotary, která byla ve spolupráci s kluby i jednotlivci zhmotněna do integrovaného dětského hřiště, umožňu- jícího poznat dětem na invalidním vozíku radost z „obyčejného“ kolotoče a hrát si společ- ně s dětmi bez postižení. Z docela velké dálky se koncem října do Paprsku sjeli absolven- ti výměnných pobytů, aby věnovali svůj čas na úklid areálu. Je velmi potěšující být u toho a vidět, s jakým úsilím a nasazením holky a kluci středoškolského věku makali, bez ohle- du na počasí. Motivující je mluvit s nimi o zkušenosti, kterou prožili, o tom, co jim dala i vzala, o jejich vztahu k Rotary, se kterým se možná jednou v budoucnu sejdou. Je dobře, že o sobě víme, respektujeme se a podporujeme. ILJA CHOCHOLOUŠ Guvernér 2019/20 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary. Ta dnešní mládež...

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

4 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 Listy prezidenta RI Milí rotariáni a členovia rodiny Rotary! Preklad: IVAN BELAN, PDG MARK DANIEL MALONEY Prezident Rotary International NOVEMBER  Deň Rotary v OSN, ktorý oslavujeme každý no­ vember, je dôležitou pripomienkou historického vzťahu me­ dzi našimi organizáciami. Ten tohtoročný je však významnej­ ší. V júni 2020 si pripomenieme 75. výročie podpísania Charty OSN. To, že si pripomíname toto výročie, je pre Rota­ ry úplne prirodzené, pretože sme zohrali významnú strate­ gickú úlohu na konferencii v San Franciscu, ktorá v roku 1945 položila základy pre vznik Organizácie Spojených národov. Rotary nielenže malo vplyv na vytvorenie OSN, ale Rotary časopis tiež zohral vedúcu úlohu pri komunikovaní jej ideá­ lov. Časopis prinášal členom informácie prostredníctvom mnohých článkov v The Rotarian a prostredníctvom brožúry nazvanej From Here On! (Odteraz!). Rotary bolo jednou zo 42 organizácií, ktoré Spojené štáty prizvali ako konzultantov svojej delegácie na konferencii v San Franciscu. Ľudia, ktorí oficiálne zastupovali Rotary: generálny tajomník, súčasný a niekoľkí bývalí prezidenti RI a šéfredaktor časopisu The Rotarian. Ďalší rotariáni z Afriky, Ázie, Austrálie, Európy a Severnej a Južnej Ameriky navyše pôsobili ako členovia, alebo konzultanti delegácií svojich vlastných národov. Máme hlboký a trvalý vzťah s OSN. Ako prejav úcty tohto vzťahu usporiada Rotary v období do budúceho júna päť špe­ ciálnych podujatí: Deň Rotary v OSN v New Yorku, tri prezi­ dentské konferencie na budúci rok v Santiagu v Čile, v Paríži, v Ríme a záverečné slávnostné podujatie tesne pred Svetovým kongresom Rotary International v Honolulu. Pouvažujte nad účasťou na jednom z našich podujatí na počesť OSN. V nasledujúcom roku si OSN nebude pripomínať iba minu­ lé udalosti, chce tiež osvetľovať cestu do budúcnosti. Medzi našou prácou a prácou na dosahovaní Cieľov trvalo udržateľ­ ného rozvoja OSN existuje množstvo paralel. Ciele sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak sa realizujú s rovnakým dlhodobým záväzkom a vytrvalosťou, ktorá je pre Rotary tak príznačná. Sami nedokážeme zabezpečiť čistú vodu pre všetkých, neod­ stránime hladomor, nevyhubíme detskú obrnu. Ale spolu s partnermi ako OSN to samozrejme máme šancu dokázať. DECEMBER  Účasti na Svetovom kongrese Rotary Internatio­ nal sa hneď tak ľahko nič nevyrovná. Jedinečnú atmosféru aloha a Rotary si v dňoch od 6. do 10. júna vychutnajte spo­ lu s rodinou, priateľmi a kolegami rotariánmi v Honolulu. Toto malebné prostredie je ideálnym miestom, kde sa členo­ via Rotary môžu stretnúť, aby oslávili svoje úspechy, utužo­ vali vzťahy a nadväzovali nové kontakty. Ako sami rýchlo zistíte, aloha nie je len pozdrav. Rovnako ako Rotary pred­ stavuje pre rotariánov životný štýl, aj aloha pre Havajcov predstavuje spôsob života, ktorý nabáda ľudí k harmonické­ mu životu, vedie ich k trpezlivosti, vzájomnej úcte, rešpek­ tu a k životnej radosti v kruhu rodiny. Náš hostiteľský výbor pripravil pre vás a vašu rodinu nie­ koľko úžasných podujatí. Medzi ne patrí aj dvojhodinová vyhliadková plavba loďou spojená s prezentáciou havajskej kultúry a obedovým pohostením. Z lode sa vám naskytne dych berúci výhľad na Diamond Head, Waikiki a zlaté pobre­ žie Kahala Gold Coast. Na palube sa môžete naučiť hrať na ukulele, zatancovať si tanec hula a vytvoriť si vlastný havaj­ ský kvetinový lei. Prechádzka za mier pri východe slnka sa uskutoční v prekrásnom plážovom parku Ala Moana Beach Park. Trasa dlhá 5 km vedie v blízkosti ikonického kráteru Diamond Head. Deň pred začiatkom kongresu usporiada Ro­ tary spoločne s OSN spoločné podujatie, ktoré bude zamera­ né na udržateľnosť životného prostredia. Okrem toho máme v pláne usporiadať najzelenší kongres v histórii Rotary. V priestoroch kongresových sál, ale aj mimo nich usporia­ dame najrodinnejší kongres v dejinách Rotary, rodinná te­ matika bude dominovať aj slávnostnému otvoreniu a tiež programu podujatí v Dome priateľstva. Teraz však prejdite na stránku riconvention.org a kliknite na tlačidlo REGISTRÁCIA hneď pod logom Honolulu Ha­ waii 2020. Cenové zvýhodnenie za skorú registráciu sa skončí 15. decembra, preto zbytočne neváhajte. Rovnako ako sa Rotary stalo pre rotariánov životným štýlom, pre Havajcov aloha predstavuje spôsob života.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 5 LISTOPAD  Nedávno jsme na Tchaj-wanu poprvé použili služ­ by profesionálního fundraisera pro Nadaci Rotary – a bylo to velmi úspěšné! Tchajwanská Asociace členů Společnosti Arche Klumpha (Arch Klumph Society Members Association) uspo­ řádala v srpnu setkání v Tchaj-peji. Měli jsme možnost vy­ slechnout inspirativní promluvu Ravišankara Dakoju z RC Bangalore Orchards (Indie, Distrikt 3190). Řekl nám, proč nadaci věnuje tolik svého času a peněz – proč je jejím význam­ ným donátorem. Jeho velkorysost je již pověstná – ale chce tak pomáhat světu, jak jen může. Jeho slova dojmula všechny přítomné. Máme tu čest s radostí oznámit, že náš fundraiser shromáž­ dil finanční dary v celkové výši 5,5 milionu dolarů. Máme teď 11 nových členů Společnosti Arche Klumpha, jejichž příspěv­ ky nadaci dosahují úrovně Kruhu předsedy (500 000 až 999 999 USD) a 14 členů s příspěvky na úrovni Kruhu členů správní rady (250 000 až 499 999 USD). Posíláme poděková­ ní našim velkorysým donátorům z Tchaj-wanu! Při tak významných událostech, jako je tato, si vždy při­ pomínám, jak mnoho dobrého můžeme díky Rotary usku­ tečňovat. Naše služba veřejnosti nás přivádí do blízkosti tolika zajímavých lidí na celém světě! Kdykoli se potkáváme, slyšíme o nejrůznějších projektech, což je vždy velmi inspi­ rativní. Nikdy se tak nepřestáváme učit jeden od druhého. Je to také úžasná lekce pro naše děti. Ukazujeme jim, jak významné je přátelství a jaký význam má navazování nových přátelství s jinými lidmi. Také jim ukazujeme, co je v životě opravdu důležité: navazovat kontakty, zlepšovat život těm, kdo to potřebují, a dělat, co můžeme, pro ostatní kolem nás. Rotary je nejlepší výchovný nástroj, jaký rodina může mít. Jsem nadšen tím, že prezident RI, Mark Daniel Maloney, vytkl rozšiřování rodiny Rotary jako svoji prioritu. Musíme zvát členy našich rodin na akce Rotary a dělat vše, co může­ me, abychom je povzbudili k odhodlání stát se součástí této skvělé organizace. Prostřednictvím Nadace Rotary se mohou takové rodinné vazby stát součástí našeho odkazu. Nikdy nejste pro Rotary ani příliš mladí, ani příliš staří. Věnujte Rotary svoji ctižádost a hledejte způsoby, jak při­ vést svoji rodinu do Rotary. Byl by to ten nejskvělejší dar pro ty, které milujete. Ni hao, rotariáni! Poselství předsedy správní rady Nadace Rotary Překlad: PETR J. PAJAS, PDG PROSINEC  Rok již téměř končí a já vím, že si kladete otázku jaké vybrat dárky a jak něčím přispět na poslední chvíli. Nabízí se snadná odpověď – darujte příspěvek Nadaci Ro­ tary. Nejde jen o moje doporučení: Podle jedné nezávislé analýzy se naše Nadace Rotary umístila na prvním místě mezi nejznámějšími charitativními organizacemi světa. Už 12. rok za sebou získala Nadace Rotary nejvyšší ohodnocení – čtyři hvězdy – od organizace Charity Navigator, která je ne­ závislým hodnotitelem charitativních aktivit. Naše nadace získala maximální počet 100 bodů pro hodnocení, které or­ ganizace Charity Navigator letos v srpnu použila, což je vy­ jádřením jak finanční síly naší nadace, tak jejího odhodlání plnit závazky odpovědnosti a transparentnosti. Organizace Charity Navigator v průvodním dopise k hod­ nocení poukazuje na to, že „jen 1 % charitativních organiza­ cí z těch, které hodnotíme, dosáhlo hodnocení čtyřmi hvěz­ dami po dobu nejméně 12 po sobě následujících let. To znamená, že Nadace Rotary funguje lépe než ostatní podob­ né organizace v Americe. Charity Navigator tímto mimořád­ ným oceněním staví Nadaci Rotary nad jí podobné a to je důkazem její důvěryhodnosti pro veřejnost.“ Toto uznání dovršuje řadu dalších ocenění, získaných za posledních ně­ kolik let. Odhodlání, s jakým se Rotary věnuje globálnímu vymýcení viru polio, vedlo k získání ceny pro nejlepší nezis­ kovou aktivitu od mezinárodního globálního hnutí v rámci kampaně „Jeden milion akcí pro mír“ (One Billion Acts of Peace), zaměřené na zvládání nejdůležitějších problémů světa. Také Asociace profesionálních fundraiserů, největší taková na světě, označila Nadaci Rotary za nadaci světového významu, čímž ocenila její dlouhodobé úspěchy. Je snadné říkat, že náležíme k jedné z největších filantro­ pických organizací světa. Ano, je pravda, že naše Nadace Rotary je nejlepší. Takže se snažme ukončit tento rok po­ skytnutím toho největšího z darů světu. Odvažme se a ukaž­ me, jak podporujeme Nadaci Rotary! Veselé Vánoce a šťastný nový rok! GARY C. K. HUANG Předseda správní rady Nadace Rotary Jsem nadšen, že prezident RI, Mark D. Maloney, vytkl rozši­ řování rodiny Rotary jako svoji prioritu. Musíme zvát členy našich rodin na akce Rotary a dělat vše, co můžeme, abychom je povzbudili k odhodlání stát se součástí této skvělé organizace.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

6 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 Podle nadace Habitat for Humanity bude Malawi potřebovat v příštích deseti letech v každém roce 21 000 nových bytových jednotek. Kanada Rotary klub v Langley (Britská Kolumbie) inicioval vybudování návštěvnického střediska na území místního arboreta. Na ploše téměř 100 m2 byla koncem června otevřena roubená stavba z místních virginských cedrů, borovic a jedlí. „Tady v Langley máme desítky neziskovek, jejichž členové se setkávají ve svých bytech, neboť jinde to nejde,“ říká člen klubu Allan Richmond. „Tak jsme si řekli, že by neškodilo mít budovu, která by byla k disposici kterékoli z těchto neziskovek.“ Klub na to shromáždil 190 000 dolarů a stej- nou částkou pak přispěla radnice města Langley. Místní obyvatelé pak přispěli materiálem a dobro- volnou prací. Trinidad a Tobago Viac ako 100 študentov stredných škôl z celého Karibiku dostalo mož- nosť predviesť svoje zručnosti v oblasti diplomacie v rámci simu- lovaného modelu Organizácie Spo- jených národov, za realizáciou kto- rého stál Rotary klub Central Port of Spain. Dvojdňové improvizované zasadnutie Valného zhromaždenia, kde sa zo slušne odetej mládeže stali reprezentanti náhodne zvole- ných krajín, bolo venované proble- matike globálnej utečeneckej krízy. Na podujatí sa zúčastnili aj štyria mladí ľudia, ktorí utiekli zo svojej rodnej Venezuely a usadili sa v Tri- nidade a Tobagu. Hoci na simulova- nej marcovej rozprave zastupovali Afganistan a Guyanu, vo svojich vystúpeniach využili vlastné skúse- nosti, ktoré nadobudli ako utečenci. „Do debaty prispeli mnohými cen- nými poznatkami,“ konštatuje členka klubu Abigail Edwards. Malawi Vdove s piatimi deťmi, ktorá žila v miestnosti s rozlohou necelých 30 m2 s prírodnou podlahou, ste- nami z nepálených tehál a sla- menou strechou, ponúkol pomoc pracovný tím z nadácie Habitat for Humanity, ktorý zahŕňal šty- roch rotariánov a manželky dvoch z nich. V marci títo dobro- voľníci postavili dom s tromi miestnosťami s rozlohou takmer 110 m2. Rotariáni – Carey Bea- mesderfer, Doug Borrett a David Driscoll z Rotary klubu West El Paso v Texase a Joann Navar z Rotary klubu Anthony v Novom Mexiku – sú všetci členmi správ- nej rady nadácie Habitat for Humanity v El Paso. ze světa Lidé v akci Text: BRAD WEBER, foto: ROTARY KLUB WARSZAWA ZOLIBORZ Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG Kanada Trinidad a Tobago Malawi Spojené království Indie

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

7 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 Anglie a Wales mají přes čtyři tisíce kilometrů národních stezek. India V júli masívne povodne spôsobené silnými zrážkami na pláňach v pohorí West Garo Hills vyhnali z domovov viac ako 100 000 ľudí. Rotaract klub NEHU (North-Eas- tern Hill University) v Shillong sa okamžite pustil do práce. Členovia klubu zorganizovali zbierku, do ktorej sa zapojili najmä zamest- nanci a študenti miestnej univer- zity, pomoc poskytol aj Rotaract klub Guwahati East. Päť členov Rotaract klubu NEHU vycestovalo do takmer 300 km vzdialenej, povodňou ťažko postihnutej osady Haribhanga autom, ktoré im poskytol ich sponzorujúci Rotary klub Orchid City Shillong. V obci rozdávali balíky ryže, mliečne výrobky, sušienky, mydlo, pracie a dezinfekčné prostriedky, ženské hygienické potreby a odevy, čím poskytli priamu pomoc viac ako 200 domácnostiam. Spojené království Každoroční pochod napříč Walesem přilákal v červnu víc než 200 poutníků, kteří za jeden dlouhý den ušli někdy i více než 60 km. V tomto roce se v souvislosti s tím vybralo více než 22 000 dolarů ve prospěch organizací, které si poutníci sami určili. „Je mnoho způsobů, jak vybírat peníze na veřejně prospěšné cíle, ale málokdy je součástí charitativního projektu pěší pochod krajinou uskuteč- něný během jediného dne,“ říká Paul Jones, člen Rotary klubu v Llanidloes, který je patronem této akce spolu s Rotary kluby v Newtownu a v Machynllethu. Tyto tři kluby podporují účastníky pochodu jídlem a povzbuzují je podél dobře vyznačené trasy. Ta začíná na západě blízko pobřeží u Machynllethu a pokračuje přes pahorkatinu centrálního Walesu, aby skončila u hotýlku Anchor Inn hned za hranicí s Anglií. (Je možné také zvolit trasy o délce 40, 25 a 13 km.) „Každý rok se setkávám s lidmi, kteří se hodně snaží ten pochod dokončit, když už se na něj vydali,“ říká Jones, který je jakýmsi „čer- ným vzadu“ – tím, kdo má na starost dovést do cíle i ty, co zůstávají pozadu. „Už jsem se potkal s lidmi, kteří před rokem celou trasu nezvládli, a proto se vrátili, aby se o zdolání rekordu pokusili znova. Byl to třeba třináctiletý chlapec nebo starší pán se slzami v očích – a každý z nich byl pro mne inspirací. Proto se i já vracím na trasu každý rok.“

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

8 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 zo sveta Nadácia – základ, na ktorom Rotary Foundation je uznávaná ako jedna z najúčinnejších a najlepšie spravovaných charitatívnych organizácií na svete, s 12 po sebe nasledujúcimi štvorhviezdičkovými ratingmi od Charity Navigator a ratingom A-plus od CharityWatch. Ako všetci vieme, Nadácia Rotary pomáha rotariánom konať dobro vo svete, no priblížiť celkový rozsah jej pôsobnosti je veľmi náročné. Zozbierali sme preto niekoľko údajov za posledných päť rokov od 2014–15 až do 2018–19, ktoré najvýstižnejšie vykreslia príbeh štedrosti rotariánov a kus skvelej práce, ktorú nadácia podporuje. November je mesiac Nadácie Rotary – ak si želáte podporiť nadáciu, navštívte webovú stránku rotary.org/donate. Článok bol pôvodne publikovaný v časopisu The Rotarian (november 2019). Oblasť zamerania Celkové financovanie Základné vzdelanie a gramotnosť 53 261 360 USD Hospodársky rozvoj komunity 54 118 305 USD Prevencia a liečba chorôb 151 761 859 USD Zdravie matiek a detí 35 233 163 USD Budovanie mieru a predchádzanie konfliktom 18 659 168 USD Voda, kanalizácia a hygiena 100 657 464 USD CELKOVÉ SUMY POSKYTNUTÉ V OBDOBÍ PIATICH ROKOV V USD Krajiny a geografické oblasti s najvyšším objemom príspevkov PÄŤ ROKOV GLOBÁLNYCH GRANTOV PODĽA OBLASTÍ ZAMERANIA KANADA 40 799 946 USD KANADA 344 USD USA 245 USD USA 395 699 358 USD* *Za posledných päť rokov Nadácia Billa & Melindy Gatesových navýšila túto sumu formou matching grantu o sumu vo výške 409 miliónov dolárov.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

9 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 zo sveta om sa dá stavať Prevádzková činnosť programov 20 Rozvoj fondu 19 Všeobecné administratívne náklady 15 Iné granty 12 Mierové centrá Rotary 5 Dištriktové granty 26 Globálne granty 87 PolioPlus 151 Prostriedky udelené na programy 90 % 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2018–19 CELKOVÉ VÝDAVKY 335 USD (v miliónoch USD) GLOBÁLNE GRANTY SCHVÁLENÉ PRIEMERNÝ ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA OBDOBIE PIATICH ROKOV NA ROTARIÁNA Krajiny a geografické oblasti s najvyšším objemom príspevkov SINGAPUR 615 USD HONGKONG 451 USD KÓREA 265 USD TAIWAN 330 USD INDIA 88 875 333 USD TAIWAN 53 105 767 USD JAPONSKO 84 467 802 USD KÓREA 79 249 818 USD 1 076 1 165 1 260 1 300 1 411

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

10 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 iovanni Scognamiglio si na začátku představoval klub, který bude mezi- národně laděný, ale přesto se speci- fickým vztahem k domovu. Scognamiglio, právník specializující se na mezinárodní právo a tehdy člen RC Napoli Nort-Est (severovýchodní Neapol) dospěl k názoru, že jeho vizi může naplnit e-klub. S podporou jednoho z prvních e-klubů, Rotary E-Club One of District 5450, shromáždil Scognami- glio skupinu přátel především z okruhu jeho profesionálních kontaktů a jejich známých. Kontaktoval anglicky mluvící Italy žijící v zahraničí. Vysvětluje to takto: „Angličtina sice není oficiálním jazykem klubu, ale hodí se členům k hovorům v angličtině. Pokud máme anglicky hovořícího hosta, můžeme s ním konverzovat.“ Člen klubu, Claudio De Luca, je konzul- tantem a podnikatelem pracujícím po něko- lik měsíců v roce v Hongkongu. De Luca chválí jasnozřivost přítele Scognamiglio, VIRTUÁLNÍ KOMUNITA Původně byl klub zamýšlen jako místo k setkávání – na internetu i osobně – pro světo- běžné Italy. Později se Rotary E-Club Jižní Itálie 2100 rozšířil a slouží i rotariánům jiných národností. Jejich zkušenost z mezinárodní práce vedla k navazování dalších kontaktů, což klubu umožnilo pustit se do vlajkového projektu zprostředkování zaměstnání, který umožňuje mladým profesionálům ucházet se o pracovní pozice po celé Evropě. ROTARY E-CLUB JIŽNÍ ITÁLIE 2100 ZÍSKAL CHARTER V ROCE: 2015 PŮVODNÍ POČET ČLENŮ: 25 SOUČASNÝ POČET ČLENŮ: 46 Být doma i v zahraničí přes internet Text: BRED WEBBER, překlad: PDG PETR J. PAJAS O N L I N E Nebojme se nových forem! ze světa G

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

ze světa R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 11 který se zaměřil právě na zajímavé osob- nosti pracující kdekoli na světě a zajíma- jící se o světové události: „Vytvořil e-klub a jeho prostřednictvím svedl dohromady lidi poddávající se jakémusi nomádskému pudu, který ovlivňuje jejich životy.“ Podle De Lucy jde o jakousi „repatriaci schopností a znalostí“. Nello Del Gatto, který působí v Jeruza- lému jako novinář, s tím souhlasí: „Já jsem si chtěl udržet nějaké vazby na město, kde jsem se narodil. A protože jsem stále na cestách, je e-klub tím formátem, který mi vyhovuje nejvíc.“ Návštěvy Del Gatta v klu- bech v Asii a ve Spojených státech přispěly k tomu, že si více váží regionálních aspektů Rotary, a také se tam setkával s novými myšlenkami a jinými přístupy. chůzky RC Italy South se konají on- -line na internetové platformě, která umožňuje účast na videokonferen- cích. Často se pak členové klubu podílejí na několika úlohách současně, neboť se snaží skloubit účast na setkáních se svým bohatým pracovním životem. Scognamiglio k tomu říká: „Často pak můžeme v prů- běhu setkání pozorovat naše členy, jak buď právě jedí nebo nějak pracují ve svých kancelářích.“ Na jedno je klub opravdu pyšný – je to jejich projekt zprostředkovávání zaměst- nání. Klub vybírá kandidáty mladší než 28 let, kteří by jinak mohli propást nějakou významnou kariérní příležitost, a vyhledává pro ně společnosti, které přijímají zájemce o tříměsíční studijní praxi. „My těm spo- lečnostem garantujeme, že jim posíláme mladého inženýra, ekonoma nebo práv- níka,“ říká Scognamiglio. Klub to považuje za způsob, jak propagovat hodnoty Rotary prostřednictvím těchto svých vyslanců kde- koli na světě. V klubu lze často zaslechnout úvahu: „Cokoli pak budou ve svém životě dělat, bude jistě k dobru věci.“ „Naše znalosti a zkušenosti ze života v zahraničí, včetně poznávání, co znamená být rotariánem v jiných zemích, přispí- vají k zlepšení našeho klubového života a k účinnosti našich projektů,“ dodává Del Gatto. A Berd Webber doplňuje: „Během našich on-line setkání, kdy můžeme ‚naživo‘ vidět, co právě dělají ostatní, nehraje žád- nou roli vzdálenost. Naopak, zdá se nám, že jsme nikdy neodcestovali.“ NOVÁTORSTVÍ KLUBU Obvykle se setkává přibližně 25 členů klubu, někteří spolu s přáteli nebo rodinnými příslušníky. Pár z nich se účastní osobně, nimrajíce se v nějakém jídle, zatímco ostatní používají internetovou videokonferenční platformu umožňující přiblížení obrazu. Tato jejich setkání – spolu s možností výměny názorů na stránce přístupné jen členům klubu – jsou velmi živá a poskytují pocit domova těm členům, kteří se připojují někde jinde na světě. S Pokud se zajímáte o další nápady jak oživit váš klub, podívejte se na stránky rotary.org/flexibility A pokud chcete své nápady s námi sdílet, použijte k tomu adresu club.innovations@rotary.org

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

12 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 O D P O Č Í TAVA N I E D O S V E T O V É H O K O N G R E S U Zábava pre celé rodiny Text: DIANA SCHOBERG Keď si budete plánovať svoju účasť na Svetovom kongrese Rotary International v Honolulu v dňoch 6.–10. júna, pamätajte na to, že máte zobrať aj deti. Honolulu je mimoriadne miesto, spomienky naň pretrvávajú celý život – a je tiež ideálnym prostredím na uvedenie vašich detí do veľkého sveta Rotary a zoznámenie sa s rotariánskou rodinou. uau – veľká párty spojená s výborným pohostením a bohatým zábavným programom je havajskou tradíciou pochádzajúcou z čias kráľa Kamehamehu II. Na väčšine luau uvidíte tanec hula, ktorý je zmysluplnou súčasťou polynézskej kultúry, pretože rozpráva príbehy prostredníctvom súboru kodifikovaných pohybov. Luau sa stali neoddeliteľnou súčasťou zážitkového programu návštevníkov Havaja, mnoho sa ich usporadúva práve v okolí Honolulu. Krásahavajskejprírodyjepovestnáa ideál­ nym spôsobom, ako ju spolu s rodinou čo najlepšie obdivovať, je vyraziť na vodu. Ak ste dobrodružná rodina, môžete vyskúšať surfovanie. Stačí si zobrať pár lekcií, veď v Honolulu zoženiete inštruktora bez pro­ blémov. Ak uprednostňujete skôr pokojnejší zážitok na vode, vyskúšajte jazdu na kajaku alebo šnorchlovanie v priezračných vodách v okolí nedotknutých útesov Kāne‘ohe Bay. A ak si spolu s deťmi jednoducho chcete iba stavať piesočné hrady, Honolulu má niečo aj pre vás – pláže na Oahu sú legendárne. Len si nezabudnite pribaliť opaľovací krém. zo sveta L Text: HANK SARTIN Preklad: IVAN BELAN, PDG Foto: CATHY RL Nenechajte si ujsť Svetový kongres Rotary 2020 v Honolulu. Zaregistrujte sa za zvýhodnených podmienok už len do 15. decembra na riconvention.org

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 13 Téma Jedno staré přísloví říká: „Kdybychom si sami mohli vybírat příbuzné, ušetřili bychom mnoho příbuzných“. A také si dokážu představit ten studený pot na zádech otce 10 dětí, když přijde jeho žena se slovy: „Tak táto, zase nás bude o jednoho víc.“ Na druhé straně, když jsem já slyšel, že nás bude víc, tak mi to udělalo opravdu dobře. Moje širší rodina je totiž Rotary. Mám tu své táty, ke kterým vzhlížím a kteří jsou mi pří- kladem a rádcem. Jsou tu mé mámy, které mě pohladí a pomohou, když to potřebuji. I když jak se nad tou parale- lou zamýšlím, tak v mém věku už je to spíše o bratrech, sestrách, synovcích a neteřích. Čas je neúprosný. Ten čas se ale trochu obrátil pro jed- no malé české město. Tím městem je Broumov na severu východních Čech. V tomto městě byla rodina rotariánů za první republiky. A nyní, díky mnoha obětavým a ochotným lidem, se do těch končin klub vrátil. Rodina se rozrostla. Takže bych jim moc a moc přál, aby jako rodina drželi pohromadě a měli se rádi. Aby si do klubu chodili dobít baterky, tak jako já chodím. A aby rost- li, protože i když kvantita neznamená vždy kvalitu, tak na velké projekty je potřeba hodně ochotných rukou. A už se těším, až od nich uslyším: „Tak nás zase bude o jednoho víc.“ PS: Dovolím si malou osobní vsuvku – poděkování mojí partnerce a mým dětem. Protože bez nich a bez jejich dlouhodobé podpory bych nemohl dělat to, co dělám. Jsem hrdý na to, že i bez odznaku jsou to rotariáni tělem i duší. R O D I N A R O TA R Y KDYŽ SI „PŘÍBUZNÉ“ VYBÍRÁME SAMI Text: GEORGE J. PODZIMEK

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

14 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 téma K A R L O V Y VA R Y Naše pomoc regionu Karlovarský Rotary klub od svého třetího charterování 23. 5. 1992 realizoval celou řadu sociálních, kulturních a vzdělávacích projektů. Na posledním dubnovém mítinku v GH Pupp jsme přivítali hejtmanku Karlovarského kraje J. Mračkovou Vildumetzovou, primátorku města A. Pfeffer Ferklovou, prezidenta Mezinárodního filmového festivalu J. Bartošku, pana M. Ebena a profesora M. Gabriela spolu s dalšími hosty. od heslem „Rotary pomáhá re- gionu“ vedení klubu seznámilo přítomné se svými předchozími i současnými aktivitami, mezi které patří pomoc Dennímu centru Mateřídouška s re- gionální působností, pečujícímu o děti se zdravotním postižením. Za pomoci našich sponzorů jsme přispěli na nákup svozového automobilu pro tělesně postižené děti. Dalším projektem, o jehož realizaci usi- lujeme, je snaha instalovat v našem městě novou sochu Karla IV. – sochu zakladatele města a jeho lázeňské tradice pro třetí ti- síciletí. Jedná se o myšlenku se zajímavým příběhem, jehož začátek spatřil světlo světa na mítinku v roce 2015, kdy jsme diskutovali o tom jak vhodným způsobem doplnit kul- turní aktivity města v souvislosti s oslavou sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. Začali jsme vydáním grafického listu s textem druhé kapitoly vlastního životo- pisu Karla IV. – „Vita Caroli Quarti“… „Když pak budete kralovati po mně, ozdobeni ko- runou královskou, pomněte...“ Na další kroky by nám brzy došel dech nebýt ochotných dárců a sponzorů, kteří naše myšlenky podpořili. Ve jménu připra- vovaných oslav jsme navštívili primátora města a v předvečer výročí narození jsme mu předali uměleckou vitráž s vyobrazením Karla IV. a seznámili ho s nápadem na vytvo- ření v pořadí čtvrté sochy zakladatele města. Pan primátor nám přislíbil podporu a v průběhu celoročních oslav kontroval sochou pískovou, kterou dávno rozvál vítr. My jsme však neslevili. Přesně v den naro- zení zakladatele města jsme se sešli před sochou od Otakara Švece, v šest hodin ráno l. č., tedy v hodinu narození, k oslavnému happeningu. S téměř stovkou spoluobča- nů a za doprovodu primátora města jsme navštívili i další památky připomínající zakladatele města. Za účelem vzniku sochy jsme založili peněžní sbírku, na kterou sami rotariáni přispěli částkou převyšující 200 000 Kč, což byla podmínka, abychom spolu s Ga- lerií umění Karlovy Vary vyhlásili soutěž o návrh na novou sochu Karla IV. V zadání jsme uvedli podmín- ku, aby vznikla socha moderní, reprezentující nové století, která by promlouvala k návštěvníkům našeho města v souladu s dnešní dobou a jejím životním stylem. Vyhodnocení soutěže provedla 10členná odborná porota. Většina členů poroty se shodla na tom, že první cenu získala jezdecká socha Karla IV. od profesora Michala Gabriela. Jed- notlivé návrhy byly formou ankety předsta- veny také veřejnosti, která se též většinou hlasů rozhodla preferovat návrh profesora Gabriela. Socha bude vyrobena z lamel vyřezaných laserem z 10 cm silného nerezového plechu a včetně podstavce bude téměř 5 metrů vy- soká, předpokládaná váha je 24 tun. Podsta- vec bude složen z 280 lamel. Pod určitým Text: PETR BENEŠ, IVAN THÝN Projektem, o jehož realizaci nyní usilujeme, je instalace nové sochy zakladatele města Karla IV. Založili jsme peněžní sbírku, na kterou sami rotariáni již přispěli částkou převyšující 200 tis. Kč. P

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 15 úhlem bude v průhledu soklu viditelná sva- továclavská koruna. V rámci veřejné sbírky, kterou hodláme zorganizovat, nabídneme donátorům i občanům, aby si „odkoupením“ jednotlivých lamel zasloužili vygravírování názvu jednotlivých firem, organizací i jmen jednotlivých osob na věčné časy a též jako připomínku svým následovníkům. Výrob- cem modelů i vlastní sochy je firma Kasper Kovo s. r. o. v Trutnově. Zvětšený model sochy v měřítku 1 : 5 byl součástí výstavy díla Michala Gabriela „Čer- vený koberec“, jejíž vernisáž se uskutečnila jako doprovodný program 54. Mezinárod- ního filmového festivalu. Po dobu výstavy a ještě dlouho po ní autor představil některé ze svých soch přímo v intravilánu města v kontaktu s kolemjdoucími návštěvníky a občany města. Oslavy sedmistého výročí narození Kar- la IV. jsme po třech letech ukončili zároveň s výstavou Michala Gabriela a společen- ským setkáním v Galerii umění. Pokračujeme v tradici, kterou založili naši předchůdci, když si v každém století připomínali památku svého patrona a nej- známějšího pacienta sochami, které obdi- vujeme dodnes. Vyšleme i my zprávu o kulturní vyspělosti dnešní generace našim potomkům?

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

16 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 ětšina účastníků dorazila do Brati- slavy již v pátek v podvečerních ho- dinách. Po společné večeři v hotelo- vé restauraci se rozběhla milá a živá diskuse. Sobotní dopoledne proběhlo ve znamení pra- covního setkání členů výboru ICC. Schůzku zahájili společně PDG Frits Zeeuw, předseda německé sekce, a Philipp Hanus, předseda české a slovenské sekce. PDG Otakar Veselý, předseda ICC distriktu 2240, si vzal úvod- ní slovo a představil a shrnul účastníkům schůzky aktivity jednotlivých ICC výborů. Mimo jiné také vzpomenul průběh distriktní konference ICC výborů distriktu 2240, které se konalo v letošním roce v Praze. ICC D- -CZ-SK také připomnělo nenahraditelnou ztrátu PDG Dobry Zemana, který po mnoho let aktivně vedl česko-slovenskou sekci ICC, byl prvním guvernérem distriktu 2240 a byl také čestným členem německé sekce ICC. Předseda německá sekce Frits Zeeuw pak oznámil, že čestným členem německé sekce byl zvolen František Ryneš. Jedním z projektů, které se staly před- mětem podrobné diskuse, byl například GG projekt Jasina na Ukrajině. Díky ICC se podařilo vybrat částku přesahující 7 000 eur. Touto částkou přispěly německé Rotary kluby na renovaci kuchyně v domově pro seniory a handicapované osoby. Pro úspěšné dokončení projektu stále schází částka 6 000 eur a ICC se shodlo na budoucí podpoře to- hoto projektu. V polovině listopadu plánují členové ICC návštěvu domova v Jasině, aby osobně prověřili správnost investovaných finančních prostředků. Dalším z diskutovaných projektů, které by v budoucnosti ICC mohlo podporovat, je pro- jekt „Revolution train“. Formou interaktivní výstavy by v útrobách renovovaného starého východoněmeckého vlaku mohla veřejnost, převážně mladí lidé, vidět na vlastní oči silně negativní důsledky typické drogové závislos- ti. Vedení ICC bylo pověřeno získáním více informací k tomuto projektu a především přípravou konceptu aktivního zapojení ICC do tohoto projektu v příslušných zemích. Další projekt osobně představil PDG To- máš Lang. V rámci tohoto projektu by se měla sejít ke spolupráci v kontextu Rotary klubů všechna evropská města, která mají v názvu „Nove Zamky“. R O TA R Y I C C Setkání v Bratislavě Setkání mezistátního výboru Rotary Německo, Česká republika a Slovenská republika (ICC D-CZ-SK) se v letošním roce konalo v Bratislavě v hotelu Devín. V hlavním městě Slovenské republiky se o víkendu 11. až 13. 10. 2019 setkalo 25 členů a hostů. Text: PHILIPP HANUS V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 17 I W C M O R AVA KLUB, KTERÝ SÁZÍ STROMY V sobotu 18. října jsme zasadili strom. Už ve stanovách našeho klubu je psáno, že budeme pomáhat dělat svět kolem nás trochu lepší. Jsme dámský klub, a tak máme přirozeně blízko k přírodě a ani vzhled věcí nám není lhostejný. Odtud byl již jen krůček k rozhodnutí sázet stromy. vláště sucha v posledních letech byla pro nás alarmující. Každému vzrost- lému stromu je potřeba se poklonit, vždyť dává stín, ochlazuje vzduch, a pokud je ovocný, tak přináší potravu. Připojili jsme se k iniciativě Jedlé město a zasadili jsme v Třebíči několik ovocných stromů v za- hradě Dětského stacionáře, každoročně ve škole v Nedabyli u Českých Budějovic sázíme na Den země jeden strom a i my jsme přispěli jedlým kaštanem do kaštano- vé aleje. A takových příležitostí byla v his- torii klubu již celá řada. Tentokrát jsme zasadili červený převislý buk, který bude zdobit zahradu za Gymnáziem v Třebíči. A tak i tentokrát doufáme, že svět kolem nás bude o trošičku hezčí. Text: MARIE RYNEŠOVÁ, foto: FRANTIŠEK RYNEŠ Pracovní setkání v Bratislavě se neslo také v duchu mnoha intenzivních rozhovorů o současných vztazích mezi jednotlivými zeměmi. Po dopoledním pracovním setká- ní a obědě následovala komentovaná pro- hlídka Starého města v Bratislavě. Jednou z hlavních událostí odpoledního programu byla ochutnávka 100 nejlepších sloven- ských vín. Oficiální program ICC setkání 2019 v Bratislavě jsme završili společnou slavnostní večeří. V neděli dopoledne se po snídani většina účastníků rozjela do svých domovů. Další pracovní setkání ICC D-CZ-SK se uskuteční 14. března 2020 v německém Würzburgu. Z téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

18 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 téma Stretnutia ISFR (International Skiing Fellowship of Rotarians) v Oberstdorfe a pred tým v Jasnej ukázali, že alpínske lyžovanie má silné zastúpenie aj inde ako v klasických alpských strediskách. Naše najbližšie stretnutie však bude opäť v rakúskych Alpách. rganizáciu a úlohu hostiteľa pre- brali RC Zell am See. Organizačný výbor sa opiera o miestnych hotelierov, členov Rotary, a priateľa a člena európ- skeho výboru ISFR Paula Popescu. Prog- ram je navrhnutý s ohľadom na samot- né mesto Zell am See , blízky Salzburg a kultúru a športoviská v jeho okolí. Samotné lyžiarske stredisko ponúkne od decembra 2019 ďalšie nové lanovky a prepojenia, spolu 408 km zjazdoviek rôznych obťažností vrátane lyžovania na ľadovci Kitzsteinhorn. Okrem doko- nale pripravených lyžiarskych terénov a sprievodného programu budeme mať možnosť stretávať sa spolu každý deň po lyžovačke vo Ferry Porsche Center s možnosťou ochutnať lokálne špecia- lity. Pozývame všetkých rotariánov, kto- rý majú záujem pomôcť postihnutým športovcom a užiť si náš obľúbený šport spolu s rotariánmi z celého sveta. Stret- neme sa 25. januára 2020 v Zell am See! Text: MILOŠ KMETY odpora z řad Rotary byla cítit po celou dobu konference, zejména během sobotního odpoledne věno- vaného právě spolupráci Rotary a Rotaractu. DG Ilja Chocholouš připomněl, že mnohé problémy (např. nedostatek aktivních čle- nů) trápí stejně Rotaract jako Rotary kluby. Zástupci českých a slovenských Rotaract klubů hledali cestu, jak co nejlépe uchopit po­ zitivnívývojv distriktu,např.vzniknových klubů (aktuálně se náš distrikt pyšní čtyřmi Rotaract kluby v zakládání). Zabývali se i ře- šenímaktuálníchvýzev,např.právěpotřebou rozšíření členské základny. Byla přijata celá řada ambiciózních usnesení k prohloubení spolupráce s Rotexem či Rotary Alumni, ale např. také že každý klub zajistí vyslání jednoho účastníka ročně na seminář RYLA či že dojde ke zřízení pracovní skupiny pro koordinaci nově vznikajícího Rotary/Rota- ract mentoring programu. Zástupci mladé generacetakdávajíjasněnajevo,žemyšlenka a hodnoty Rotary jim nejsou cizí, ba právě naopak a že se o jejich pokračování zasadí i v budoucnu. Na závěr konference účastníci spolu s mosteckými skauty zasadili dva sym- bolickéjinanydvoulaločné,kterébudouopat- řeny pamětní deskou k připomenutí 30 let od sametové revoluce. Dalším setkáním bude opět společná konference Rotary a Rotaractu v květnu 2020 v moravských Luhačovicích. My už se těšíme – a co vy? I S F R F E L L O W S H I P OPÄŤ V RAKÚSKYCH ALPÁCH V prípade otázok kontaktujte prosím: Miloš Kmety, kletymil@stonline.sk, člen RC Bratislava Danube. Program a prihlasovací formulár nájdete na: www.isfr.eu/next-events/ R O TA R A C T Myšlenky a hodnoty Rotary padnout nenecháme, vzkazují naši mileniálové „Šest guvernérů naráz, to jsme tu ještě neměli!“ glosovali zástupci RC Most hojnou účast členů vedení Rotary distriktu na distriktním setkání Rotaractu, které se uskutečnilo ve dnech 11.–13. října v Mostě. Text: JAROSLAV FOŘT, foto: SVATOPLUK K. JEDLIČKA, JAN MACHOVEC P O

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 19

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 20 1 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

z domova 21 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 ladé Boleslavi se v období prvorepublikového Československa s trochou nadsázky přezdí- valo „český Detroit“. Bylo to zásluhou Václava Klementa, který zde, ač původně knihkupec, vybudoval automobilku. Ta s přispěním jeho mladších následov- níků dosáhla oprávněně světové úrovně. Není proto překvapením, že právě v tomto městě vzniknul i jeden z prvních Rotary klubů v Československu a že mezi jeho třemi desítkami členů byli také další představitelé vr- cholového vedení firmy: Vilém Frynta a Karel Hrdlička. Členové Rotary klubu se scházeli v Grand hotelu Věnec, čerstvě zrekonstruovaném architektem Jiřím Krohou, jehož majitelem byl rotarián Josef Botka. Na distriktní konferenci v Plzni byl jeden z mladobole- slavských rotariánů, Bedřich Vraný, zvolen pro období 1928/1929 druhým guvernérem nového českosloven- ského distriktu. V roce 1936 se v Mladé Boleslavi uskutečnilo i pra- videlné pracovní setkání prezidentů a jednatelů všech československých Rotary klubů. Ostatně návštěvy tu- zemských, zejména pražských rotariánů, ale i zahra- ničních tu byly velmi časté. Z těch zahraničních stojí za zmínku především Klementův vrstevník, americký podnikatel českého původu František J. Vlček z RC Cleveland (Ohio, USA), který finančně podporoval vznik Československé republiky a zasloužil se později o založení RC Praha, prvního Rotary klubu v tehdejším Československu. V Mladé Boleslavi existoval Rotary klub od roku 1928 do roku 1939. Po 2. světové válce se ho obnovit nepodařilo. V minulých třech letech se rotariánskou tradici v Mladé Boleslavi snaží oživit asistent guvernéra Petr Javořík. Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA, foto: ARCHIV PETRA HRDLIČKY Rotariáni z „českého Detroitu“ M H I S T O R I E 1  Účastníci pracovního setkání prezidentů a jed- natelů československých Rotary klubů v roce 1936 před mladoboleslavským divadlem 2  Jedno z mnoha setkání rotariánů. Sedící vlevo Václav Klement, vpravo F. J. Vlček z RC Clevelend. Stojící zleva: Jindřich Waldes, Jaroslav Podhaj- ský a manželé Pucovi (všichni RC Praha) 3  Grand hotel Věnec, místo klubových schůzek (Foto: Muzeum Mladobole- slavska)

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

22 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 z domova Redakce distriktního časopisu První distriktní konference rozhodla mimo jiné i o vy- dávání tištěného dvouměsíčníku Československý ro- tarián, jednoho z třiceti oficiálních periodik meziná- rodního společenství Rotary. První číslo vyšlo v roce 1929 v Praze. Jeho tisk se později přesunul do tiskárny V. & A. Janata v Novém Bydžově, jejíž majitel byl členem zdejšího Rotary klubu. V roce 1931 se redakce i tiskárna časopisu přesunuly do Mladé Boleslavi. Redaktorem se stal Vácslav Rudl a tisk zajišťovala tiskárna Hejda & Zdroj. Oba rotariáni, Rudl a Hejda, byli sousedé, oba bydleli na Českobratrském náměstí. Tiskárnu už dnes nenajdeme. Byla v místech, kde dnes stojí na jižní straně náměstí Míru řada panelových domů. Se zákazem Rotary klubů v protektorátu Čechy a Morava přestal vycházet i Československý rotarián. Mladoboleslavský sirotčinec Patrně největším a nejvýznamnějším veřejně prospěš- ným projektem, který klub podpořil, byla výstavba a provoz sirotčince pro padesát dětí. Jak uvádí výroční zpráva nadace Václava Klementa a jeho choti, prvotní vklad představoval pozemek a částka milion korun v hotovosti na stavbu rozlehlé dvoupatrové budovy a vybavení. Další milion korun v cenných papírech na provoz a udržování sirotčince a k tomu 200 tisíc korun jako vklad pro zřízení fondu na vybavení si- rotků při jejich vstupu do praktického života. Jen poznámka na okraj: za milion korun se tehdy dalo pořídit cirka 40 nových osobních automobilů. V da- rovací listině Václav Klement podotknul: „Pocházím z chudé rodiny a záhy jsem ztratil matku; mnoho jsem zkusil a plnou měrou zažil jsem tvrdosti života. Chci postarati se sirotkům o druhý domov, kde by s nimi bylo vlídně zacházeno a z něhož by vyšli do života jako poctiví a řádní lidé.“ Sirotčinec byl slavnostně otevřen k 85.výročínarozeníprezidentaTGM.Odroku1936jeho provoz podporovali průběžně nejen mladoboleslavští rotariáni, ale i členové jiných klubů. Svědčí o tom zprá- va v časopise Československý rotarián, kde se uvádí, že RC Olomouc v té době daroval sirotčinci pro rozšíření zahrady elektrické čerpadlo z produkce firmy SIGMA. Budova sirotčince sloužila v druhé polovině minulého století různým účelům, dnes je mezigeneračním cen- trem mladoboleslavských občanů, v němž nacházejí volnočasové aktivity děti, mládež i senioři. Dědictví nejen soukromé V úvodujsmezmínilijménojednohoz významnýchčle- nů mladoboleslavského Rotary klubu, Karla Hrdličky. TenpřišeldoMladéBoleslaviv roce1929jakojižzkušený manažerseznalostívýrobyautomobilů.Bylpověřen,aby továrnu zmodernizoval a zvýšil rentabilitu její výroby i počty prodaných vozů v tuzemsku i zahraničí. Pod jeho vedením nejprve začala malosériovou produkci nahrazovat velkosériová pásová výroba, v areálu au- tomobilky vznikly nové specializované výrobní objek- ty i samostatná a výkonná uhelná elektrárna. Otázkou však zůstávalo, jaký typ automobilu vyrábět. Vzhledem k přetrvávající hospodářské krizi bylo třeba sestrojit spolehlivý, výrobně nenákladný a pro kupující cenově i provozně přijatelný automobil. Po různých peripetiích spatřila v roce 1933 světlo světa ŠKODA 420, která díky svýmjízdnímvlastnostem,vázepouhých650kga nízké pořizovací ceně získala velmi rychle oblibu. Právě proto se jí začalo říkat Popular. Brzy následovaly další typy osobních i nákladních vozů a automobilka se vyšvihla na třetí místo mezi prodejci. V té době se Karlu Hrdlič- kovi narodil syn Petr. Také on svůj životní osud spojil s automobilovým průmyslem a později i mladobole- slavskou automobilkou, kde například v roce 1987 stál u zrodu rovněž populárního vozu Favorit. A aby toho nebylo málo, i vnuk Karla Hrdličky, Martin, zůstal věr- ný mladoboleslavské automobilce. Věnuje se tu vývoji pohonných jednotek. Oživíme tradici? PředzhrubatřemirokyseasistentguvernéraPetrJavořík z RC Poděbrady začal zabývat myšlenkou na obnovení Rotary klubu v Mladé Boleslavi. Je si vědom toho, že je to mravenčí práce a běh na dlouhou trať. Nicméně dílčí výsledky jeho úsilí jsou již patrné. V minulém kalendář- nímrocesenapříkladdvastudentimladoboleslavského gymnázia Sofie Ljuboňka a Václav Jehlička účastnili prostřednictvím RC Poděbrady návštěvy velvyslanec- tví USA v Praze v rámci projektu Junior Ambassador Day. Podařilo se také navázat osobní kontakt se synem a vnukem Karla Hrdličky. Na podzim loňského roku se pak uskutečnilo pod záštitou města Mladá Boleslav setkání zájemců o aktivity Rotary z Mladé Boleslavi s poděbradskými a pražskými rotariány a činovníky distriktu. Další milou aktivitou bylo letošní letní se- tkání na zámku Křinec, pochopitelně se zasvěceným výklademjehomajitele.„Kdyžzatímnemámepravidelné schůzky, tak jsem založil facebookovou skupinu. Tady jsme vzájemně v kontaktu. Věřím, že se tato skupina bude postupně rozšiřovat,“ říká Petr Javořík. 4  Václav Klement (upro- střed vzadu) mezi dětmi ve vstupu do sirotčince 5  Škoda 420 – Popular odstartovala pod vedením Karla Hrdličky úspěšný rozvoj automobilky (Foto převzato z publikace Pocta Popularu) 6  Setkání mladobole- slavských příznivců Rotary s členy RC Poděbrady na zámku Křinec 7  Studenti mladobole- slavského gymnázia při návštěvě velvyslanectví USA v Praze 8  Potomci Karla Hrdličky – syn Petr (uprostřed vpravo) a vnuk Martin (uprostřed vlevo) při setkání s ADG Petrem Javoříkem (vpravo) a autorem textu S. K. Jedličkou (vlevo) Nejvýznamnějším projektem byla výstavba a provoz sirotčince pro padesát dětí. Prvotní vklad představoval pozemek a částka milion korun, za kterou se tehdy dalo pořídit cirka 40 nových osobních automobilů.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 23 4 5 7 6 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

24 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 ze světa FI NSK O CLEAN WATER CAMP 2019 NELA HALUZOVÁ /18/ RC VALTICE-BŘECLAV Na Helsinském letišti nás očekával krásný letní den. Milé překvapení na severský stát. Další takové mě očekávalo o 150 kilometrů později, kousek od vesničky Sysmä, v podo- bě té nejmilejší host family. Rozu- měli jsme si od první chvíle. Týden s nimi jsem strávila velmi aktivně. Díky Ebbě, mé host sister, jsem po- znala místní kulturu teenagerů. Druhý týden byl zaměřený na čistou vodu a natáčení videí na toto téma. První video jsem točila na téma pří- rody na Moravě, v dalším jsem se snažila vystihnout život finské ro- diny na venkově. Společně s ostat- ními studenty jsme si vyzkoušeli profesionální vybavení za účelem natočit videoklip k písni o vodě. Navštívili jsme města jako Helsinky nebo Lahti, ale i druhé největší je- zero Finska Päijänne. Zaujaly mě přednášky o životním prostředí, kterých bylo požehnaně. I ZRAE L ADVENTURE IN ISRAEL 2019 JAN BAŠTA /18/ RC PLZEŇ BESEDA Nad možností jet v dubnu 2019 do Izraele na pobyt v rámci Rotary kempů jsem neváhal ani vteřinu. Celý pobyt byl pro mne nesmírně obohacující. Bylo skvělé poznat mnoho nových lidí. S některými z nich se vídám i po kempu. Celý Iz- rael pro mě byla jedna velká podí- vaná. Jejich kulturní dědictví je až neskutečné. Všechny památky, kte- ré jsme navštívili, nám byly popsá- ny do nejmenších detailů díky skvělému průvodci, kterým byl Erez Hirsch. Během týdne jsme projeli celý Izrael od Ejlatu až po Akko. Navštívili jsme Jeruzalém, Arad, Haifu i jsme se na celé dopoledne zastavili u Mrtvého moře. Nesku- tečný zážitek! 1 Letní kempy 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 25 BRAZÍLIA CURITIBA 2019 DOROTA MOLČANOVÁ /15/ RC KOŠICE Môj camp bol zameraný na kultúru a šport. Za tri týždne som sa nauči- la základy z bojových umení capoei­ ra, judo, jiu jitsu a karate, za- žila hodinu zumby, samby a jógy, navštívila slávnu botanickú záhra- du, Múzeum holokaustu a Múzeum Oscara Niemeyera. Nesmela chýbať návšteva zábavného parku Beto Carrero. Štyri dni sme strávili v prí- morskom meste Balneário Cambo- riú. Navštívili sme krásne vodopády Buraco do Padre a skalnatý park Parque de Vila Velha. Taktiež sme navštívili inštitúciu s opustenými deťmi, ktorým miestny Rotary club pomáha a podporuje ich. Za tri týždne som sa naučila základy por- tugalčiny a vytvorila si nové pria- teľstvá. tematikou. Absolvovali sme turisti- ku na sopečnú horu Roque Nubio. Taktiež som po prvý raz v živote surfovala. Navštívili sme pieskové duny a previezli sa na ťavách. Boli sme i na exkurzii vo výrobni rumu. Nikomu, vrátane mňa, sa nechcelo odísť domov. Veľmi pekne ďakujem Rotary klubu Bratislava a p. Korec- kému, p. Bílekovi a p. Barákovi, že mi umožnili zažiť týchto nezabud- nuteľných 13 dní. KAN Á R S K É O STROVY RÔZNORODÁ GRAN CANARIA STELA DAŠKOVÁ /25/ RC BRATISLAVA Každý deň sme mali zaujímavý program. V hlavnom meste Las Pal- mas sme navštívili múzeum Krišto- fa Kolumba. Väčšinu dní sme sa zú- častňovali konferencie s mierovou A NGLIE LONDON CAMP 2019 LENKA KUČEROVÁ /17/ RC KLATOVY V červenci jsem se zúčastnila své- ho prvního letního kempu v Londý- ně. Poznala jsem 11 skvělých lidí především z Evropy, ale třeba i z Iz- raele nebo Tchaj-wanu. Během 14 dní jsem si skvěle procvičila anglič- tinu, navštívila skoro všechna zají- mavá a významná místa v Londýně, poznala zdejší život a naprosto se do Londýna zamilovala. Naše hosti- telské rodiny nás přivítaly s otevře- nou náručí a s pochopením, že ang- ličtina není náš rodný jazyk, a často se nám snažily v komunikaci pomo- ci. Londýnský kemp byl můj první kemp přes Rotary a pevně věřím, že není poslední.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

26 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 z domova váni ve škole plachtění přímo u jezera Como. Dopoledne jsme vě- novali teorii a po obědě jsme vyra- zili plachtit. Týdenní výcvik vyvr- cholil závodem posádek. Druhý týden pobytu jsme strávili v hosti- telských rodinách v Leccu a blíz- kém okolí. Navštívili jsme známá a zajímavá místa jako Milán, zábav- ní park Gardalandia, Monzu, nebo vojenskou pevnost Montecchio- -nord. Pro mě osobně byl největším zážitkem závodní okruh v Monze, kde nás členové Rotary svezli ve svých rychlých autech. I TÁL I E SAILING & NATURE CAMP, LAGO DI COMO 2019 DAVID JAHN /16/ RC PROSTĚJOV Kemp pořádaný místním Rotary klubem Lecco probíhal u malebné- ho jezera Como jako výcvik mla- dých jachtařů. Slétlo se nás šest- náct studentů z různých koutů světa, kteří toužili poznat krásy se- verní Itálie a získat novou doved- nost. První týden jsme byli ubyto- ITÁLIE CAMP VALTELLINA 2019 JAN PÁVEK /16/ RC PRAHA STARÉ MĚSTO Program kempu v italském městě Sondrio byl velmi pestrý. Hned první den jsem se skamarádil s klukem, u kterého jsem dva týdny bydlel. Podnikli jsme výšlap k ledovci, če- kal nás výlet do Milána, sjížděli jsme na raftech řeku Addu, měli se- tkání na radnici se starostou Sond- ria, plachtili jsme se na jezeru Lago di Como nebo jsme lezli po skalách ve Valmasinu. Závěrem dvou týdnů byl světový unikát v podobě horské atrakce zvané Fly emotion, kdy jste pomocí speciálního postroje při- poutáni k vozíku, který volně vede podél ocelového lana přes horské údolí Valtelliny ve výšce 50 m. Do- voluji si říct, že to byly jedny z nej- krásnějších dnů, jaké jsem zažil, a budu na ně moc rád vzpomínat. ŠVÉD SKO SAILING CAMP STOCKHOLM 2019 MAREK VEDRAL /19/ RC JIČÍN Švédský jachtařský kemp může na první pohled lákat zejména milov- níky jachtingu, ale svou náplní zau- jme také běžné sportovní nadšen- ce. Kemp byl zahájen prohlídkou Stockholmu a města Nynashämn, ze kterého jsme následující dny vy- plouvali na moře. Zde nás také dal- ší dva dny čekala výuka základní jachtařské teorie, navigace na moři nebo cvičné jízdy na malých lodič- kách v místním jachtařském klubu. Ubytování jsme byli u rodin míst- ních rotariánů, a získali jsme tak daleko lepší přehled o životě a zvy- cích švédských rodin. Po zbytek kempu jsme na pěti větších lodích objížděli ostrůvky a města zdejšího nádherného členitého pobřeží.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 27 2 Orientation meetings 2019 TRE NČÍ N ROK SE S ROKEM SEŠEL Distrikt 2240 přivítal nové výměnné studenty. Během srpna a září přiletělo do Česka a na Slovenko přes 70 studentů ze všech koutů světa. Třetí víkend v září měli možnost se poprvé setkat na meetingu v Trenčíne. pátek po večeři proběhlo slav- nostní zahájení, přání úspěš- né výměny předal studentům gu- vernér distriktu Ilja Chocholouš a dále se slova chopil předseda Dis- triktního výboru výměny mládeže Jaromír Barák. Studenti byli sezná- meni s programem meetingu a poté již mohla následovat zábava, kte- rou si pro studenty připravili členo- vé Rotexu v podobě několika sezna- movacích her. V sobotu se začalo již brzy ráno, a to jazykovým testem z češtiny nebo slovenštiny. Studen- ti měli možnost předvést své dosa- vadní znalosti a v příštích měsících budou mít možnost pozorovat svá zlepšení. Další na programu byla série užitečných prezentací o pravi- dlech výměny a Distriktu 2240, o české a slovenské kultuře a kul- turním šoku. Následovalo studenty oblíbené vyměňování odznáčků, které budou zdobit jejich Rotary saka. Odpolední program byl při- praven Rotexem v podobě her a vý- letu na Trenčínský hrad. Zároveň s meetingem inboundů probíhalo školení YEO, na které se sjeli rota- riáni z celého Česka a Slovenska. V neděli byl program ukončen dvěma důležitými prezentacemi a studenti se museli rozloučit s no- vými přáteli. Naštěstí mají brzy příležitost setkat se znovu na vá- nočním meetingu v Praze nebo v Bratislavě. Velké díky za organi- zaci meetingu patří členům Dis- triktního výboru výměny mládeže, rotariánům a rotexákům. Text: MICHAELA KULICHOVÁ, foto: KAROLÍNA KOLLÁROVÁ V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

28 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 T ŘEBÍ Č ORIENTATION MEETING I. PRO OUTBOUNDY A JEJICH RODIČE ČESKO 2019 Opět po roce, v neděli 3. 11. 2019, uspořádal Distriktní výbor výměny mládeže v Třebíči první Orientation meeting pro budoucí outboundy. To jsou středoškolští studenti, kteří mají zájem o studium v zahraničí ve školním roce 2020/21. a setkání přijeli společně se svými rodiči, v zaplněném sále bylo 165 účastníků z celého Česka. Veronika Musilová, která se v červenci vrátila ze svého ročního pobytu v Austrálii, nabitý celodenní program svojí prezentací odstarto- vala. František Ryneš, bývalý gu- vernér našeho česko-slovenského Rotary distriktu 2240, seznámil pří- tomné s historií a současností Rota- ry. Jaromír Barák, předseda DVVM, postupně v průběhu celého dne se- znamoval přítomné s podrobnostmi organizace ročního výměnného po- bytu. Katka Dušková, členka DVVM, ve svých přednáškách hovořila o pravidlech hostování studentů, Veronika Hándlová pak o svém roč- ním pobytu v Ekvádoru a o kultur- ním šoku, který každého výměnné- ho studenta pravděpodobně čeká. Karel Jelínek pak připojil svoje kon- krétní zkušenosti s hostováním. Rotexáci, což jsou bývalí výměn- ní studenti, postupně prezentovali svoje pobyty v zahraničí v předcho- zím roce, mimo jiné v USA, Brazílii a Indii. Volali jsme si i se studenty, kteří jsou momentálně v zahraničí, a ti nám sdělili svoje první dojmy, pokroky ve znalostech jazyka a zkušenosti s počáteční adaptací. Text: VERONIKA MUSILOVÁ, foto: ANDREA KERELOVÁ N z domova Během celého dne měli všichni možnost si osobně promluvit s rotexáky a se zahraničními studenty, kteří tráví v Česku tento školní rok, a zeptat se na otázky, které je o dané zemi zajímaly.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 z domova 29 SV I T PRVÝ ORIENTATION MEETING PRE BUDÚCICH OUTBOUNDOV V nedeľu, 10. 11. 2019, sa vo Svite uskutočnil prvý Orientation meeting pre študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o ročný výmenný pobyt v zahraničí počas školského roku 2020/2021. Na stretnutie prišli študenti z celého Slovenska aj so svojimi rodičmi. eeting odštartoval Oliver Berecz svojou prezentáciou o výmene v Brazílii. Počas celého dňa boli rotexákmi, teda bývalými výmennými študentmi, odprezen- tované ďalšie štyri prezentácie o výmenných pobytoch v USA, Ar- gentíne a na Taiwane. Predseda DVVM, Jaromír Barák, svojimi prednáškami odovzdal dôležité in- formácie o výmenných pobytoch, krajinách, do ktorých sa dá vyces- tovať, postupe vyplnenia prihlášky, podmienkach a pravidlách progra- mu a tiež o kultúrnom šoku za po- moci rotexákov a zahraničných študentov, ktorí trávia svoj výmen- ný pobyt na Slovensku. Podpredseda DVVM pre Sloven- sko, Ondrej Kollár, záujemcom predstavil Rotary a jeho aktivity vo svete. Pani Jaššová odovzdala rodi- čom záujemcov cenné rady pre hosťovanie zahraničných študen- tov. Svoje bezprostredné zážitky z výmeny budúcim outboundom odovzdali počas meetingu aj vý- menní študenti zo Slovenska a Čes- ka prostredníctvom videohovorov cez skype. Porozprávali nám o svo- jich pokrokoch v štúdiu jazyka, skúsenostiach v host rodinách a ich radostiach a starostiach, kto- ré v zahraničí prežívajú. Text: NATÁLIA ČIŽMÁROVÁ, foto: ROTEX M

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

30 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 z domova 3 Reboundi 2019 TAT RA NS K Á LO MN ICA REBOUND MEETING TATRANSKÁ LOMNICA 2019 Hlavnými aktérmi tohtoročného Rebound Meetingu, ktorý sa uskutočnil 27.–29. 9 2019 v Tatranskej Lomnici, boli reboundi, teda študenti, ktorí sa práve vrátili z výmeny. Práve pre nich bol tento meeting určený a mal rozhodnúť o tom, či sa zaradia do radov Rotexu, alebo nie. ujímavý, pretože každá prezentácia bola jedinečná a predstavovala iný príbeh. Svoje si odprezentovali aj rotexáci, ktorí mali svojim budúcim kolegom predstaviť členstvo v Ro- texe. Tento meeting samozrejme nebol iba o prezentáciách, ale aj o najrôznejších teambuildingových hrách. Pri týchto hrách vedených rotexákmi mali reboundi za úlohu bližšie sa spoznať a hlavne zabaviť sa. Aj pomocou týchto hier sa ro- texáci snažia tých budúcich svojím spôsobom pribrať k sebe. Medzi tieto hry už tradične patria out­ doorovky: re­ boundi mali hľadať papieriky poschovávané v lese a z indicií na nich na­ písaných po- skladať vetu do tajničky. Tomuto predchádzali fyzické disciplíny, kde sa mali otestovať praktické zruč- nosti našich reboundov. Každoročne sa reboundi aj ro- texáci najviac tešia na sobotný ve- čer, keďže je už zvykom že sa mee- ting zakončí so spoločnou párty. Víťazov disciplín, ktoré reboundi absolvovali počas dňa, čakali večer hodnotné ceny v podobe rôznych pochutín. Tento meeting mal zais- tiť to, aby študenti, ktorí absolvo- vali výmenu, zostali v čo možno najužšom kontakte s Rotary, či už prostredníctvom práce v Rotexe alebo inak. Sme si istý, že tento účel tohtoročný Rebound Meeting splnil. Text: TOMÁŠ SZEPSI, foto: KAROLÍNA KOLLÁROVÁ Úlohou každého z nich bolo odprezentovať svoje zážitky počas výmeny. Tieto prezentácie slúžia ako cenné informácie rota- riánom, ale aj rotexákom, ktorí potom môžu tieto informácie po- súvať novým záujemcom o výmen- ný pobyt. Meeting a hlavne jeho časť s prezentáciami, bol veľmi za-

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 31 KŘI ŽANO V REBOUNDI HLAVNÍMI HVĚZDAMI VÍKENDU Kdo jsou reboundi? Výměnní studenti, kteří se v letošním roce vrátili z ročního výměnného pobytu. Právě oni byli hvězdami celého Rebound meetingu, který se uskutečnil 11.–13. 10. 2019 v Křižanově. slova smyslu, ale také v negativním. Možná by se zdálo, že nám pod ru- kama již prošly stovky studentů a že už takové prezentace nemohou být nic nového a zajímavého, ale opak je pravdou. Každý rok se do- zvídáme nové informace a podrob- nosti o distriktech, kam naše stu- denty vysíláme. Nicméně meeting není pouze o prezentacích reboun- dů, ale také o představení Rotexu a možnostech spolupráce na orga- nizaci meetingů pro zahraniční vý- měnné studenty. Jinými slovy, ro- texáci se snaží začlenit reboundy do party. K tomu slouží zejména sobot- ní program v podobě teambuildin- gu. V něm je obsaženo mnoho akti- vit od vědomostních úkolů až po fyzicky náročnější, ale nejdůležitěj- ší je užít si pohodový den, mít čas si popovídat a v neposlední řadě stát se vítězem celého programu. Vyvr- cholením teambuildingu bylo po- skládání tajenky pomocí získaných indicií z jednotlivých disciplín a hle- dání odměny. Odměna byla naštěs- tí nalezena, a tak byl zajištěn i pro- gram na sobotní večer. Ke skvělé atmosféře sobotního dne přispělo i nebe bez mráčků a slunce v zá- dech. Účinkujících bylo během uplynulého víkendu mnoho, ale v hlavní roli byli reboundi a naše snaha získat jejich sympatie nejen pro práci v Rotexu, ale celkově pro zájem zůstat s Rotary dále v kon- taktu. Byly také odprezentovány další programy, do kterých se mladí studenti mohou zapojit, jako napří- klad Rotaract, Ryla, Alumni a Rotex Convention, která se v letošním ro­ ce bude konat v Brazílii. Text: MARTINA SAITLOVÁ Tento víkend totiž není jako většina ostatních, není o za- hraničních výměnných studentech, ale o těch českých, kteří ze zahrani- čí přivážejí drahocenné zkušenosti, nezapomenutelné zážitky a pro nás velmi důležitou zpětnou vazbu. Pro- to bylo povinností reboundů připra- vit si prezentaci o svém ročním dob- rodružství a povyprávět nám, jak rok prožili nejen v tom pozitivním

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

32 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz KLUBOVÉ Počátek příběhu je u současného prezidenta RC Praha Staré Město Rudolfa Školníka, jehož synové žijí a pracují v Broumově. Kromě své práce jsou oba aktivní v Agentuře pro rozvoj Broumovska, která mimo jiné zorganizovala několik návštěv RC Praha Staré Město v Broumově. Již tehdy začínal klub implemento­ vat myšlenku na založení Rotary klubu ve městě, kde již ve 30. letech minulého století existoval. C Praha Staré Město se již mnoho let zúčastňuje dlouhodobé výmě­ ny mládeže a v loňském roce byl vybrán na tento pobyt Eduard Školník. Když jeho otec mluvil se svými přáteli o dlou­ hodobé výměně, bylo to jako katalyzá­ tor dalšího děje. Rozpoutala se diskuze, proč nezaložit Rotary klub a zda by ne­ bylo možné realizovat výměnu studen­ tů přímo z Broumova. Zde vstupuje aktivně do děje hybatel mnoha Rotary akcí George Podzimek a začíná již kon­ krétní diskuze, jak klub založit. Od začátku bylo jasné, že na založení nového klubu nebude dostatek členů. A zde přichází zpráva z RC Praga Caput Regni, že se členové rozhodli zrušit klub Rotary a pokračovat ve svých cha­ ritativních projektech pouze na přátel­ ských setkáních. Z pozice ADG pro Pra­ hu a Beroun a po dohodě se sekretářem distriktu Otou Kovářem jsem požádal výkonného sekretáře RC Praga Caput Regni Aleše Šulce, aby zůstal aktivním členem a ostatní jako čestní členové s tím, že tento klub by se mohl převést do Broumova. Mezitím se v Broumově našlo 12 lidí, kteří byli myšlence Rotary nakloněni a právě ve službě mládeži našli svou zatím prioritní aktivitu. Zuzana Klinec­ B R O U M O V Ztráta může přerůst ve vítězství R N O V Ý K L U B

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

33 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 ká, jako budoucí YEO, byla ještě za RC Praga Caput Regni na školení činovní­ ků služby mládeži a tak rychle našli tři adepty na přijetí zahraničních studentů na dlouhodobou výměnu s rodinným zázemím. Dne 8. 10. 2019 proběhla v Broumově zakládající schůze klubu a byla odhla­ sována změna názvu na RC Broumov se sídlem v Broumově. Následně byl zvolen prezident, Zbyšek Záliš ml., se­ kretář, pokladník a YEO a president elect a velmi rychle provedeny nutné kroky požadované RI pro začlenění klu­ bu do struktury distriktu a RI. R. Škol­ ník daroval novému klubu zvon s věno­ váním od RC Praha Staré Město. RC Broumov uspořádal 9. 10. 2019 slavnostní schůzku v prostorách brou­ movského kláštera k příležitosti znovu­ obnovení Rotary v Broumově za přítom­ nosti mnoha významných osobností regionu, distriktního guvernéra I. Cho­ cholouše, ADG pro východní a severní Čechy P . Javoříka a členů RC Praha Sta­ ré Město. RC Broumov přeji hodně štěstí a zají­ mavé projekty. Jak jsem mohl při něko­ lika setkáních vidět, elán a vize členů RC Broumov jsou zárukou těchto cílů. Text: T. PETŘÍK P R E Š O V Aj Prešov je už Rotary V Aténach nad Torysou sa dvadsiatim Prešovčanom po niekoľkoročnej snahe podarilo zavŕšiť proces prijatia do veľkej rodiny Rotary International. RC Prešov-Šariš sa stal jej súčasťou, aby aktívne napĺňal myšlienky filantropie. rešovčania-rotariáni pozvali priateľov a sympatizantov 27 septembra 2019, aby sa stretli pri špeciálnej príležitosti. Dô­ vod bol jeden, ale o to slávnostnejší a jedi­ nečný, Charter night. Z rúk guvernéra dištriktu 2240 Ilju Chocholouša prevzali charter prezident, Vlado Gašpar, a charter sekretár, Kamil Sepeši, v mene celého klu­ bu zakladajúcu listinu, vlajku RI, zvon a ďalšie insignie. Nechýbali gratulácie z patronátneho klubu RC Košice-Classic, 4 zahraničných a 9 slovenských Rotary klu­ bov. Celý večer sa niesol v duchu spontán­ nej radosti, nápaditosti,  elánu a prebiehal v rodinnej a príjemnej atmosfére. Sálou sa ozývali tóny piesní Katky Koščovej, dua Queen Eve či Šarišanu. Vďaka hosťom a ich štedrosti sa výťažok z celej akcie Charter night v sume 4 090 eur venoval na športovú prípravu mentálne postihnutých športovcov na medzinárodné preteky Special Olympics 2019 vo Fínsku, v rámci činnosti klubu Skating Sports Pre­ šov o. z. a ich projektu „Učíme korčuľovať deti s mentálnym postihnutím“. Priatelia, ďakujeme a želáme vám i nám „Vivat, cres­ cat, floreat, Rotary“. Text: MICHAELA SEPEŠIOVÁ P N O V Ý K L U B Dlouhodobá výměna je naší vlajkou lodí a díky ní jsme možné ztráty jednoho klubu přišli ke 12 novým a pro Rotary zapáleným členům a Rotary dostali do regionu, kde bylo přibližně před 70 lety. Jako ADG pro Prahu a Beroun jsem sice ztratil klub, ale distrikt nový získal.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

34 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 Ž I L I N A Martin Decký nastúpil na Harvard Pod vedením priateľa Martina Slobodu, člena Rotary klubu Bratislava Danube a za spolupráce s vedením mesta Bratislavy a Bratislavskej župy pribudol v centre mesta bronzový model znázorňujúci Bratislavu v roku 1775. Pre turistov aj domácich obyvateľov ja to nová, názorná a poučná atrakcia. názorňuje mesto a  jeho bez­ prostredné okolie v unikátnom časovom rozpätí, keď už bol hrad po tereziánskej prestavbe, ale ešte pred zbúraním mestských hradieb. Teda v čase svojho najväčšieho rozkvetu za panovania Márie Terézie v 18. stor. Ako predloha slúžil zachovaný sadro­ vý model zo zbierok Mestského mú­ zea. Model meria 140 × 140 cm a je osadený na 400kg ocelovej konštruk­ cii. Táto je osadená po bokoch ume­ lým kameňom s veľkým logom Rotary. Do plochy znázorňujúcej Dunaj sú osadené popisy v slovenčine, anglič­ tine, nemčine a maďarčine, ako aj Braillovom písme. Po úspechu s odo­ vzdaním 100 holandských bicyklov Cyklokoalícii v roku 2018 veríme, že spolupráca s mestom a župou bude i naďalej úspešne pokračovať. Text: MARTIN SLOBODA, MILOŠ KMETY B R AT I S L A V A Bronzový model Bratislavy Rotary klub Žilina International oslovil mladý architekt Martin Decký ohľadom podpory jeho štúdia na prestížnej Harvardskej univerzite. eďže je sám zo Žiliny a je jeden z mála Slovákov, ktorým sa podarilo splniť veľmi náročné podmienky pre prija­ tie na túto prestížnu americkú univerzitu, rozhodli sme sa mu pomôcť sumou 1 000 eur z časti pokryť náklady na štúdium. „Hneď prvý týždeň som mal možnosť stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi s viace­ rých organizácií Harvardu. Na Joint Center for Housing Studies mi sľúbili pomoc pri spracovávaní dlhodobých plánov rozvoja pre slovenské krajské mestá. Vo svojom výskume sa budem zrejme venovať straté­ gii budovania dostupného bývania. O túto oblasť prejavili záujem žilinský ako aj bra­ tislavský magistrát. Ako študenti Harvard University môžeme podobné iniciatívy rea­ lizovať v Harvard Innovation Labs, kde ich konzultujeme s rôznymi odborníkmi z pod­ nikateľského prostredia. Cieľom tejto spo­ lupráce je, aby bol samotný výskum okrem teoretického prínosu aj aplikovateľný v praxi,“ povedal o svojich prvých zážit­ koch za oceánom Martin Decký. Veríme, že aj vďaka našej podpore bude môcť Martin získať nové vedomosti a skúsenosti, ktoré neskôr využije na užitočné projekty na Slo­ vensku alebo v Čechách, kde chce v oblas­ ti architektúry pôsobiť. Text: DUŠAN DVOŘÁK, foto: ARCHIV K Z 1 000 EUR Náš príspevok na štúdium Martina na prestížnej Harvardskej univerzite

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 35 S veľkým potešením zorganizovali 30. septembra 2019 členovia Rotary klubu Žilina International svoju zakladajúcu schôdzu na tradičnom mieste v žilinskom hoteli Holiday Inn, kde klub aj oficiálne sídli. a účasti guvernéra dištriktu 2240 Ilju Chocholouša a Roberta Beči­ cu, podpredsedu výboru pre zakladanie nových klubov, člena Rotary klubu Ko­ šice Classic, zložili členovia klubu sláv­ nostný sľub nasledovať princípy Rotary „Service above self“, a to nezištne slúžiť a pomáhať druhým. Klub začal svoju činnosť v roku 2016 a za necelé tri roky zorganizoval viacero podujatí, z ktorých podporil množstvo projektov so zame­ raním sa na deti, študentov, mladých pacientov, seniorov, ale aj v oblasti kul­ túry či záchrany historických pamiatok. Klub na oficiálne založenie pripravil prezident Antonín Pospíšil a aktuálne už máme zvolenú nadchádzajúcu prezi­ dentku pre obdobie 2020/2021 Denisu Škrovinovú. Všetkých 22 členov sa teší na ďalšie projekty, ktoré podporia dobré veci a spoluprácu v rámci veľkej Rotary rodiny. Oficiálnym dátumom registrácie členstva nášho klubu v Rotary Inter­ national je 22. 10. 2019 a klubovým ID 90517. Text a foto: DUŠAN DVOŘÁK Ž I L I N A Oficiálne založenie P Í S E K Peníze pro občany postižené explozí v Lenoře Ž I L I N A Žilina žije naplno Z Na zasedání Rotary klubu v Písku bylo rozhodnuto o pomoci pro lidi postižené následkem exploze domu v Lenoře. osláním klubů Rotary, které jsou sou­ částí mezinárodní organizace, je ne­ jen sdružovat lidi různých profesí, ale pře­ devším poskytovat humanitární služby, podporovat vysoké etické standardy a po­ máhat budovat dobrou vůli a mír na světě. Lidé, kteří v Lenoře přišli o domov a veške­ rý majetek, při takto složité životní situaci potřebují okamžitou pomoc. Text: MIRKA ŽIŽKOVÁ Štvrtý ročník multižánrového klubového festivalu „Žilina žije“ priniesol pre obyvateľov a návštevníkov mesta zaujímavý program. ávštevníci si mohli užiť koncerty, ces­ tovateľské prednášky, vystúpenia DJov, diskusiu so zaujímavými hosťami a ďalšie sprievodné akcie vo výnimočných priestoroch mesta Žilina. Súčasťou poduja­ tia bol aj streetfoodový festival gastronó­ mie. Rotary klub Žilina International pod­ poril festival sumou 1 000 eur a naši členovia sa zúčastnili viacerých podujatí, ktoré prekonali ich očakávania. Tešíme sa na ďalší ročník! Text a foto: DUŠAN DVOŘÁK P N 20 000 Kč Členové klubu se jednohlasně dohodli a posílají na konto pomoci do Lenory 20 000 Kč. 1 000 EUR Náša podpora festivalu Žilina žije. zprávy

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

36 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 zprávy Deti, ktoré navštívili v minulosti nemocnicu v Žiline, nemali možnosť sa zabaviť počas čakania na vyšetrenie, alebo počas samotného pobytu v nemocnici. Od 30. septembra 2019 to však už možné je vďaka Rotary klubu Žilina International. lub daroval a zároveň aj zorgani­ zoval výstavbu detského ihriska v sume 5 100 eur. Detské ihrisko prevza­ la po ukončení výstavby do správy Fa­ kultná nemocnica s poliklinikou v Žili­ ne. Ihrisko oficiálne otvorili generálny riaditeľ nemocnice Ing. Igor Stalmašek, guvernér dištriktu 2240 MUDr. Ilja Cho­ cholouš a prezident nášho klubu Anto­ nín Pospíšil. „Na ihrisku môžu deti vy­ užiť hojdacie zvieratká, detský domček, lezecké steny a parádnu šmykľavku. Za tento jedinečný projekt ďakujeme z ce­ lého srdca v mene všetkých rodičov i detí,“ povedal riaditeľ Ing. Igor Stalma­ šek. Tešíme sa, že sa deti môžu tešiť a zabaviť na novom ihrisku. Text a foto: DUŠAN DVOŘÁK Ž I L I N A Nové ihrisko pre deti v nemocnici K S P I Š S K Á N O V Á V E S Jeseň v Slovenskom raji 2019 RC Spišská Nová Ves v dňoch 11.–13. 10. zorganizoval obľúbenú akciu „Jeseň v Slovenskom raji“, na ktorej sa zúčastnili rotariáni z viacerých klubov nášho Dištriktu 2240 Česko a Slovensko a Dištriktu 2231 Poľsko, predovšetkým však z partnerského klubu RC Janow-Lubelski. bohatom programe počas slnečného víkendu okoreneného vynikajúcou náladou si mohli účastníci vybrať. Najväčší záujem bol o Náučný chodník Kyseľ-Ferrata spojený s výstupom na Kláštorisko v Slo­ venskom raji a návštevu Nestville parku s expozíciou tradičných ľudových remesiel, kde sa vyrába prvá exkluzívna slovenská whisky. Náučný chodník Kyseľ-Ferrata mohli absolvovať len športovo zdatní ná­ vštevníci, je to kombinácia pravej divočiny a unikátneho prírodného prostredia, výšľap po železných rebríkoch a lanách v plnej výstroji. Následne účastníci absolvovali výstup na Kláštorisko, krásne turistické stredisko Slovenského raja, kde je aj kartu­ ziánsky kláštor z 13. storočia. V Nestville parku si hostia prešli expozíciu tradičných ľudových remesiel spojenú s prezentáciou histórie a súčasnosťou liehovarníctva na severnom Spiši. Akcia vyvrcholila sobot­ ným gurmánskym, hudobným, ale predo­ všetkým priateľským spoločenským veče­ rom, kde prebehli pozdravy zástupcov zúčastnených Rotary klubov a slávnostne odovzdávanie insígnií novému prezidento­ vi hostiteľského klubu. Počas večera pre účastníkov boli pripravené aj prezentácie našich študentov o ich ročnom pobyte v za­ hraničí. Text: FRANTIŠEK KORNAJ, foto: ARTHUR SMITH, FRANTIŠEK KORNAJ V 5 100 EUR Dar nášho klubu na vybudovanie detského ihriska vo Fakultnej nemocnici v Žiline.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 37 Už jedenásť rokov trvá partnerstvo medzi RC Martin a nemeckým RC Sankt Goarshausen-Loreley. Spoločne zrealizovali viaceré projekty a udržujú priateľské vzťahy počas každoročných návštev. V tomto roku vycestovala do Nemecka jedenásťčlenná delegácia martinských rotariánov. polovici októbra sme zorganizova­ li výlet do stredného Porýnia v Ne­ mecku. Okrem toho, že je to preslávený vinársky región, je to aj miesto, kde pô­ sobí náš partnerský klub RC Sankt Goars­ hausen-Loreley. Hneď v prvý večer sme sa v plnej zostave zúčastnili sláv­ nostnej schôdzky partnerského klubu a pospomínali na doterajšiu spoluprácu a naznačili smery pre budúcnosť. Veru bolo na čo spomínať: v Martine na ne­ meckých rotariánov v dobrom spomí­ najú deti zo špeciálnej základnej školy, kde sme spoločne vybudovali učebne pre autistov, ako aj tkáčsku a keramickú dielňu. V dobrom spomínajú aj ľudia v južnej Afrike, kde sme zrealizovali glo­ bálny grant na zakúpenie sanitného vo­ zidla – prvý globálny grant, na ktorom sa podieľal klub z nášho dištriktu 2240. Prezidenti obidvoch klubov predložili návrhy na realizáciu ďalších projektov a predstavenstvá klubov v krátkej dobe vyberú projekt, pri realizácii ktorého sa opäť stretneme. Text: RENÉ GURÁŇ, foto: JÁN ŽIAK M A R T I N Martinčania na návšteve V Ž I L I N A Už tretí prístrešok slúži verejnosti Ž I L I N A Dlažba u Dobrého pastiera položená V daždi pokrstili rotariáni a ich hostia v poradí tretí turistický prístrešok v Tiesňavách, vo Vrátnej v Malej Fatre. ielo vlastnými rukami počas brigád vybudovali členovia Rotary klubov Žilina a Martin. Za to, že sa dielo podarilo, patrí poďakovanie aj obci Terchová a jej starostovi Jozefovi Dávidíkovi. Na prí­ strešku je umiestnená tabuľka, ktorá hovo­ rí: „Pre dobrých ľudí a na zachovanie nád­ hernej fatranskej prírody zhotovili Rotary klub Žilina a Rotary klub Martin. Spolupra­ covala obec Terchová.“ Text: JURAJ SABAKA otary klub Žilina v spolupráci s Nadá­ ciou Rotary zakúpil 200 m2 dlažby a obyvatelia sociálneho zariadenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom ju svojpo­ mocne položili. Hodnota matching grantu je 1 800 eur. Dobrá spolupráca, perfektný výsledok! Dobrý pastier sa stará už o 650 bezdomovcov a ľudí v sociálnej núdzi. www.ozdobrypastier.eu Text: JURAJ SABAKA, foto: ROMAN WETTER 1 800 EUR Príspevok na novú dlažbu v ramci matching grantu. zprávy R D

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

38 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 G L O S S A R Y Those young people of today ILJA CHOCHOLOUŠ District 2240 Governor for 2019–20 We were quite different! How many ti- mes have we ourselves heard and said it. But very often it is not the case be- cause our Rotary also includes Rota- ract, Rotex, and RYLA. These names imply young people who are aware of the problems of today. They are the am- bassadors of Rotarian ideas among the young generation. Our participants in this year’s Rotary Youth Leadership Award were highly appreciated for their outstanding linguistic preparedness. Some have participated in a long-term student exchange, and it testified to the fact how important these student ex- changes are for their future. In the „Paprsek“ children’s center in Prague, the young people have also achieved a lot. Initiated by the former member of the Rotaract Club Prague, no- wadays a member of Rotary, an integra- ted children playground has been bulit in cooperation with clubs and individuals. Children on wheelchairs may enjoy there an „ordinary“ marry-go-round and play with other, non-handicapped children. By the end of October, alumni of Rotary ex- change programs arrived from far away to donate their time to and assisted in ti- ding-up the site. It is very awarding to be there and see the highschool kids working with enthusiasm and engagement. It is motivating to talk with them about their experience, about their relationship to the Rotary which they might join sometime in the future. It is good to know about each and to harbor mutual respect and support. Supplement ENGLISH D-2240 K A R L O V Y V A R Y Rotary Club Helps the Region nder the motto ”Rotary Helps the Region“ the club raises funds to help the regional Daily Center Mateřídouška in providing care to disabled children. Thanks to our sponsors the club helped to purchase a big car to take physically disabled children where needed. Another project into the fu- ture is to raise a new statue of Charles IV, the founder of the city and its spa tradition for the third millennium. RC of Karlovy Vary in its third existence strives to continue in the tradition of its predecessors as regards commemorating the spa-city patron, who was also its most famous patient, by another sculpture besides those we have admired until thees days. Text: PETR BENEŠ, IVAN THÝN U Since its third chartering on May 23, 1992, the Karlovy Vary Rotary club has completed many social, cultural and educational projects.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 39 supplement In Athens, twenty Presovians have completed the chartering to Rotary International, pledging to fulfil the ideas of philanthropy. heCharterNightwasheldonSeptember 27, 2019. The RC Prešov-Šariš President Vlado Gašpar and Secretary Kamil Sepeši took over the club Charter and RI insignia from District Governor Ilja Chocholouš. The sponsoringRCKošice-Classic,4foreign,and9 SlovakRotaryclubscongratulated,andmusic performances by Katka Koščová, Duo Queen Eve, and Šarišan added to a festive atmosphe- re. The proceeds from the event, 4 090 €, were donated to “Skating Sports Prešov o.z.” trai- ning mentally handicapped children, partici- pating in the "Learning Children with Mental Disabilities to Skate" project, for the Special Olympics 2019 in Finland. Many thanks and "Vivat, crescat, floreat, Rotary". Text: MICHAELA SEPEŠIOVÁ P R E Š O V Prešov Has a Rotary Club T Devin Hotel in Bratislava has been the venue of an international meeting of Rotary Germany, Czech Republic and Slovak Republic, hosting 25 members and guests. he meeting was opened by PDG Frits Zeeuw, Chair of the German section, and Philipp Hanus, Chair of the CZ and SK section. In the opening address, PDG Ota- kar Veselý, Chair of the ICC District 2240 presented and summarized the activities of ICC committees. The ICC D-CZ-SK also remembered the irreplaceable loss of PDG Dobro Zeman, who was also the honorary member of the German ICC section. A newly elected honorary member of the German section is František Ryneš. The discussion focused on projects such as the GG Project Jasina in Ukraine or the future projects „Re- volution Train“ and „Nové Zámky“. Text: PHILIPP HANUS B R A T I S L A V A Rotary ICC Meeting Bratislava 2019 T To Be at Home Also Abroad Via the Internet. Rotary E-Club Italy South 2100
 Charter acquired in 2015
 Original number of members: 25
 Current Number of Members: 46 iovanni Scognamiglio’s idea was to establish a club with international flavor and yet with a specific relationship to the homeland. He concluded that his vision could take the shape of an e-club. Supported by one of the first e-clubs, Ro- tary E-Club One of District 5450, he con- tacted English speaking Italians living abroad. “English is not an official langu- age of the club but it serves its members as a conversation language. If we have an English-speaking guest, we can engage in conversation with him”, he explains. The RC Italy South meetings take place on-line on the Internet which facilitates participation in video conferences. Text: BRED WEBBER O N L I N E Let’s not Be Afraid of New Forms! G If interested in more ideas, go to rotary.org/flexibility Want to share your ideas with us, go to club.innovations@rotary.org N E W C L U B

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

40 R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 supplement have not hesitated a moment when I was offered the possibility to go to Israel in April 2019 to spend some time in a Rotary camp. The stay was an extremely enriching experience for me. It was great to meet many new people. I have been meeting with some of them even after the stay in the camp was over. Israel was one big spectacle for me. Its cultural heritage is unbelievable. Thanks to the excellent guide, Erez Hirsch who described in detail all monuments, we could fully appreciate their greatness. In a week we travelled across Israel from Eilat to Acco. We visited Jerusalem, Arad, Haifa, and we also made a stop at the Dead Sea. What a fantastic experience! JAN BAŠTA, 18 YEARS – RC PLZEŇ BESEDA Adventure in Israel I his year I participated in a three-we- ek camp in Brazil which was focused on culture and sports. I learned the basics of the martial art such as capoeira, judo, Jiu jitsu, and karate. I also took part in the Zumba, samba, and yoga lessons. We visited the famous botanical garden, the Holocaust Museum, the Oscar Niemayer Museum. Of course, we would not miss the visit of the holiday Beto Carrero park which was su- per. We also went to see the city of Ponta Grossa, the beautiful Buraco do Padre wa- terfalls, and the rocky Parque de Vila Velha. We visited an institute of abandoned chil- dren whom the local Rotary club helps and supports. I was able to learn the basics of Portuguese and established new friendships. DOROTA MOLČANOVÁ, 15 YEARS – RC KOŠICE B R A S I L I S R A E L Curitiba 2019 T On Saturday 18 October we planted a tree. We are a women’s club and so we are naturally close to nature, and we also care of the way things look. hat brought us to the decision to plant trees. We should bow to each grown tree since it provides shadow, cools down the air, and if it is a fruit tree it provides food. We joined the ini- tiative “Edible City” and planted several fruit trees in the garden of the Childre- n’s Short-Term Stay Facility in Třebíč. Every year we plant a tree in Nedabil near České Budějovice to mark Earth Day and this year, we planted a chestnut tree in a chestnut alley. This time we planted a copper beach which will decorate the garden behind the gymnasium in Třebíč. And again we hope that our environment will become a little nicer. Text: MARIE RYNEŠOVÁ Photo: FRANTIŠEK RYNEŠ I W C M O R A V I A A Club that Plants Trees T S T U D E N T E X C H A N G E P R O G R A M M E

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 Rotary Good News 6 | 2019 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 41 H I S T O R Y Rotarians from ”Czech Detroit“ In the period of first Republic Czechoslovakia Mladá Boleslav was nick-named “Czech Detroit” thanks to the local car manufacturer and its director and promoter Karel Hrdlička, member of the local Rotary club. he club was active in the years 1928- 1939, and one of its members – Bedřich Vraný – became a governor of the Czecho- slovak Rotary District. Mladá Boleslav was also the home of the Czechoslovak Rotarian magazine office. The club was often visited by American businessman of Czech origin František J. Vlček of RC Cleveland (Ohio, USA), who can take a credit for establishing the first Rotary club in Czechoslovakia. The biggest project of the club was its support of the building and operation of the orpha- nage which was founded by Václav Klement and his wife. The building has been in full operation to this day as an inter-generation community center. Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA T On 10. 8. 2019 a founding club meeting was held in Broumov, where the current RC Praga Caput Regni executive secretary admitted 12 new members, and the change of the name into RC Broumov with the seat in Broumov was announced. byšek Záliš jr. was elected the Pre- sident, and a secretary, a cashier, a YEO, and President Elect were elected. The RI provided for including the club in the district and RI structures. R. Školník, father of this idea, donated a bell to the club with a dedication from RC Prague Old Town to remember its establishment at their meetings. On 10. 9. 2019 RC Bro- umov held a ceremony at the Broumov monastery marking the re-establishment of Rotary in Broumov. Text: T. PETŘÍK B R O U M O V A New Club Z N E W C L U B

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 6 | 2 0 1 9 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Rotary Good News 6 | 2019 © Praha, 10. prosince 2019 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VY DÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter RE DAKČNÍ RADA George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno ČLEN OVÉ P ORA D NÍH O V Ý BORU Ilja Chocholouš, DG Zdeněk Michálek, IPDG Gabriel Vjeszt, DGE Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 036 31 877 Editorka Dana Dvořáčková Grafika Roman Černohous T ISK Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 D IST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz GOOD NEWS ŽIVOT S ROTARY 6 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org DATU M P O Ř A DAT EL A K T I V I TA M Í STO 29. 11.–22. 12. RC Ostrava Prodej vánočního punče na Masarykově nám. (denně) Ostrava 3. 12. RC Třebíč + IWM Benefiční koncert a dražba v Zadní synagoze Třebíč 3. 12. RC Praha City Benefiční koncert a dražba – Dům U kamenného zvonu Praha 6.–8. 12. DVVM Vánoční víkend pro inboundy v Praze Praha 6.–8. 12. DVVM Vánoční víkend pro inboundy v Bratislavě a Vídni Bratislava 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/1 (vychází 10. 2.) všeobecná aktivita 2020 17.–19. 1. DVVM Zimní víkend pro inboundy v SR Poprad 18. 1. DVVM Pracovní setkání klubových YEO – SR Poprad 24.–26. 1. DVVM Zimní víkend pro inboundy v ČR Třebíč 25. 1. DVVM Pracovní setkání klubových YEO – ČR Třebíč 9.–15. 2. DVVM Ski Week pro inboundy ČR+SR – Belianské Tatry Ždiar 29. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/2 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita 13. 3. RC Ostrava Inter. XV. benefiční ples v hotelu Imperial Ostrava 20.–21. 3. D-2240 PETS / DŠS Olomouc 27. 4. – 11. 5. DVVM + ROTEX EUROTOUR pro inboundy ČR+SR Evropa 30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/3 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita 15.–17. 5. D-2240 DISTRIKTNÍ KONFERENCE Luhačovice 28.–31. 5. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy ČR Křižanov 4.–7. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy SR Snižany 6.–10. 6. RI Světový kongres Rotary International Honolulu/Hawaj/USA 17.–21. 6. DVVM Rozlučkový víkend pro inboundy ČR + SR Valtice aktivity Beroun Brno Brno City Broumov (v zakl.) České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek & Kopřivnice Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa – satelitní Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Poděbrady Spa – satelitní Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno
 České Budějovice (v zakl.)
 Hradec Králové
 Most
 Pardubice
 Poděbrady
 Praha
 Zlín (v zakl.) ROTA RY K LUBY / ČR / ROTA RY K LUBY / S K / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov – Šariš Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International ROTA R ACT Banská Bystrica
 Bratislava (v zakl.)
 Bratislava Danube
 Martin (v zakl.)
 Nitra
 Nové Zámky
 Košice
 Košice Classic I N T ER ACT ČES KO A S LOV EN S KO Praha Rožňava ROT EX Společně pro ČR a SR kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/

nové byty 2019/2020 Ideální bydlení v centru města a přesto v přírodě тel.: +420 732 136 864 www.bydlenivHostivari.cz Vizualizace je ilustrační.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-6-2019-final/