Rotary Good News č.5 /2016https://gorgoncreations.com/

Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 5 / 2 0 1 6 Velký speciál o programu výměny mládeže good news

https://gorgoncreations.com/

Czech Republic Sales Office Manghi Czech Republic, s. r. o. Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 Czech Republic T +420 224 256 210 M +420 725 860 300 portopiccolo@manghi.cz www.manghi.cz Portopiccolo Strada Costiera km 137 Sistiana / Trieste / Italy T +39 040 291 291 info@portopiccolosistiana.it www.portopiccolosistiana.it V jednom z nejpůsobivějších míst horního Jadranu je Portopiccolo novou des- tinací pro ty, kteří chtějí zažít nové emoce, které ovládají život. Luxusní jachty a plachetnice zaplňují velkolepý Terstský záliv, kde je Jaderské moře nejčistší. Ráj nedotčené přírody mezi útesy nad mořem a remízky středomořské vegetace. Pohodlí, soukromí a luxus exkluzivních rezidencí různých typů, ale všechny s výhledem na moře, s poklidným a sofistikovaným spojením moderní archi- tektury a tradičních místních materiálů. Dokonalý servis, pyšnící se vždy exklu- zivním stylem, splňuje všechny požadavky. Příjemná energie vesnice daleko od davů a dopravy, schopná nabídnout denně překvapení a uspokojit každé přání. Kompletní italská kvalita pohostinnosti, nenapodobitelné spojení doko- nalosti a kreativity, designu, jídla a životního stylu. Portopiccolo představuje rovněž projekt avantgardní přestavby krajiny navržený a vyvinutý při plném respektování životního prostředí. Ten dobrovolně spojil své síly s Ministerstvem životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů a moří s cílem snížit emise do ovzduší a neutralizovat dopad na životní prostředí, jakož i zapojit využití obnovitelných zdrojů energie. Portopiccolo U ž ijte s i vla stní rez idenci na  pob řež í J a ders kého moře 1 % z  c eny n a   c h a r i tat i v n í proj e kty d i str i ktu

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 3 glosář poslední týden měsíce srpna nám většina studentů – outboundů – odletěla na roční pobyty do celého světa. Zahraniční studenti – inboundi – jsou již ve svých hostitelských rodinách a začínají si zvykat na naše prostředí. Pro Rotary kluby, které je mají na starosti, je velice nutné věnovat jim velkou pozornost a pomáhat s překonáváním počátečních obtíží. Každý inbound by měl být zván do svého hos- titelského Rotary klubu, aby poznával náš klubový život. Je to naše vizitka, kterou si bude odvážet příští rok domů. Září je měsícem, kdy už začínáme s přípravou výjezdů nových studentů pro rok 2017/18. V Kroměříži 17. září proběhlo školení DVVM pro činovníky – YEO z klubů, které budou vysílat studenty na výměnné pobyty. Organizace byla opět perfektní. Byl jsem velmi potěšen, že tomuto školení věnujete tak velkou pozornost. Dnes už prakticky není klub, který by se nějaké formy výměnných programů Rotary Inter- national nezúčastnil. Nezapomeňte na výzvu klubům, která se k vám již opakovaně dříve dostala. V týdnu od 9. do 15. října bude probíhat Rotary International Alumni Reconnect Week. Do programů Rotary jsou prioritně zařazování studenti a mladí lidé z nero- tariánských rodin. Absolventům programů říkáme alumni. Pozvěte je a jejich rodiče do klubu, požádejte o přednášku o zajímavé profesi a nestyďte se nabídnout členství. V mnoha případech už jsou i bývalí studenti sami dospělí, je jim kolem třicítky a mají dnes zajímavé profese. Během července, srpna a září jsem navštívil kluby na východním a středním Slovensku a na jižní Moravě. Chtěl bych poděkovat za přátelská přijetí ve všech tamních klubech. Byl jsem mile překvapen velkým množstvím akcí a projektů, které kluby pořádaly a mají v plánu pořádat v následujícím roce. Jen je škoda, že se informace nedostávají do širšího okruhu našich klubů. Kluby mezi sebou musejí více komunikovat. Třeba založením skupin na facebooku, využitím našeho portálu nebo anoncí v Rotary Good News. Zde vidím také velkou úlohu pro rotariánské následovnictví, fellowship. Jeho prostřednictvím se o společných akcích dozvědí přátelé v celém distriktu nebo i v zahraničí. Milí rotariáni, štěpán de wolf guvernér Distriktu 2240 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost,  je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self.“ Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

https://gorgoncreations.com/

4 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 prezident RI Príhovory prezidenta RI Johna F. Germa a ďalšie informácie nájdete na: www.rotary.org/office-president september  V lete roku 1917, len pár mesiacov po tom, čo Spojené štáty vstúpili do prvej svetovej voj- ny, sa konal ôsmy kongres Rotary v Atlante. Paul Harris v tomto neľahkom období poznačenom ne- istotou a obavami vo svojom príhovore na zhro- maždení predniesol jedny z najčastejšie citovaných slov v Rotary: Jednotlivec môže prostredníctvom individuálneho úsilia, v prípade, že je správne na- smerované, dosiahnuť mnoho, no najväčšie dobro nutne musí vzísť zo spoločného úsilia mnohých ľudí. Individuálne úsilie môže byť podmienené in- dividuálnymi potrebami, ale spoločné úsilie má byť dedikované službe ľudstvu. Sila spoločného úsilia nepozná hraníc. Niet preto divu, že práve na tomto kongrese vtedajší prezident RI Arch C. Klumph predložil návrh na založenie Nadačného fondu Ro- tary „na účely vykonávania dobra vo svete“. K sile združeného úsilia sa pridal ďalší silný faktor – spo- ločné finančné zdroje. Vzniknutá kombinácia dvoch hybných síl, ktorá sa neskôr preukázala ako nezastaviteľná, stojí za obrovským množstvom prá- ce, ktorú Rotary odviedlo za ostatných 100 rokov. Dnes si len ťažko vieme predstaviť Rotary bez svo- jej nadácie. Práve nadácii vďačí Rotary za to, že z organizácie združujúcej lokálne kluby sa stala medzinárodná hybná sila s potenciálom zmeniť svet k lepšiemu. V tomto rotariánskom roku si pri- pomíname sté výročie našej Nadácie Rotary v mes- te, kde začala svoju púť – v Atlante. S istotou mož- no konštatovať, že 108. svetový kongres Rotary International bude jedným z najzaujímavejších v histórii, na ktorom sa predstavia inšpiratívni reč- níci, hostí upúta skvelý zábavný program a široká paleta rôznych podujatí a prezentácií, vďaka kto- rým budú môcť účastníci posunúť službu vykoná- vanú v rámci Rotary zasa o krok vpred. Pochopiteľ- ne, sté výročie nadácie oslávime vo veľkom štýle. Či už ste pravidelným účastníkom kongresov, prí- padne ste sa nejaký ten rôčik na žiadnom nezúčast- nili, alebo na svoju premiérovú účasť na takomto podujatí ešte len čakáte, kongres v roku 2017 si určite nenechajte ujsť. Atlanta sama o sebe je skvelá destinácia, nájdete tu výborné jedlo, pria- teľských ľudí a mnoho miestnych atrakcií. Tou najpodstatnejšou motiváciou zúčastniť sa na kon- grese je však vždy samotné podujatie a ľudia, ná- pady, inšpirácie a priateľské vzťahy, ktoré tu nájde- te. Ak sa chcete dozvedieť viac a trochu ušetriť na registračnom poplatku, navštívte stránku www.riconvention.org. Uvidíme sa v Atlante! október  Prezident RI James Bomar ml. vycestoval v roku 1979 na Filipíny, aby podporil začínajúce úsilie Rotary s imunizáciou detí proti detskej obrne. Po tom, ako aplikoval pár kvapiek vakcíny do úst jedného z detí, pocítil, ako ho malý chlapec ťahá za nohavicu a snaží sa tak upútať jeho pozornosť. Bomar sa obzrel a v tom sa brat očkovaného dieťaťa naňho uprene za- hľadel a zašepkal „ďakujem, ďakujem, Rotary“. Táto choroba každoročne postihla 350 000 ľudí, v prevažnej miere deti. Dnes, 31 rokov po spustení programu PolioPlus, deti na Filipínach a vo všet- kých ostatných krajinách sveta s výnimkou dvoch, vyrastajú bez strachu z detskej obrny. Namiesto 1 000 nových prípadov detskej obrny pribúdajúcich v minulosti na dennej báze, evidujeme v súčasnej dobe v priemere menej ako jeden prípad týždenne. No čím viac sa vytráca strach z detskej obrny, tým slabne aj povedomie o tejto chorobe. Teraz je dôle- žité udržať povedomie o tomto ochorení a presadiť boj s detskou obrnou na popredné priečky spolo- čenskej agendy a dostať ho na zoznam priorít jed- notlivých vlád. Potrebujeme zabezpečiť aby svet vedel, že naša práca na odstránení detskej obrny ešte nie je zavŕšená. Dňa 24. októbra si Rotary pripomenie Svetový deň boja proti detskej obrne, počas ktorého pred- staví dosiahnuté úspechy v danej oblasti a zameria sa na získanie finančných prostriedkov, potrebných na dovŕšenie úplnej likvidácie ochorenia. Vyzývam vás všetkých, aby ste podporili tento cieľ tým, že zorganizujete podujatie vo svojom klube, vo svojej komunite, alebo on-line. Námety a materiály sú k dispozícii na stiahnutie vo všetkých rotarián- skych jazykoch na endpolio.org/worldpolioday. Zároveň máte možnosť svoju akciu tu aj zaregist- rovať. Môžete sa tiež pridať ku mne a desiatkam tisícom kolegov rotariánov počas naživo prenáša- nej globálnej aktualizácie súčasného stavu o 18.00 hod. východného času v Americkom centre pre kontrolu a prevenciu chorôb v Atlante. Budem tam spolu s riaditeľom centra Tomom Friedenom, s ďal- šími odborníkmi a inšpiratívnymi hosťami, ktorí nám sprostredkujú náhľad na problematiku z po- zície vedy a odbornej spolupráce a priblížia nám ľudské príbehy viažuce sa na odstránenie detskej obrny. Pre rotariánov nastáva neuveriteľne vzrušujúce doba. Nachádzame sa pred záverečným špurtom do finále: chystáme sa zavŕšiť program PolioPlus a žiť život vo svete bez obrny. Porazenie obrny je naozaj príležitosť, aká sa naskytne iba raz za život, a to vďaka nášmu Rotary pomáha ľuďom. john f. germ Prezident Rotary International Překlad: IVAN BELAN, PDG

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 5 nadace říjen  Při našem úsilí o vymýcení viru polio jsme zaznamenali znepokojivý vývoj: lidé v mnoha čás- tech světa se domnívají, že hrozba, kterou předsta- vuje virus polio, již pominula. Abychom každého přesvědčili, že dětská obrna je od nich vzdálena jen jednu cestu letadlem, zavedlo Rotary připomínku tohoto nebezpečí Světovým dnem boje s poliem, který se pravidelně koná v říjnu. Během minulých let jsme ten den připomí- nali nejrůznějšími způsoby. Kluby pořádaly sbír- kové akce nebo osvětlovaly budovy v jejich městech zobrazeními se slovy „Skončeme s poliem teď“. Nedávno jsme začali pořádat internetové debaty, v nichž vystupovali přední odborníci zabývající se otázkami veřejného zdraví a žurnalisté spolu s našimi významnými představiteli. V tomto roce jsme uzavřeli partnerskou smlouvu s Americkými centry pro zvládání a prevenci nemocí (U.S. Centers for Disease Control and Pre- vention – CDC), které tyto internetové semináře pořádají ve svém centrálním sídle v Atlantě. (Každý seminář je nahráván a archivován, takže si jej váš klub může kdykoli vyslechnout). Zpravodajství o pokrocích vědy a o stavu zdravotnictví mají v režii Tom Frieden, ředitel CDC, a Jeffrey Kluger, služebně starší redaktor časopisu Time. K nim se přidávají další známí zdravotničtí odborníci a diskutují o díl- čích cílech, o nadějných postupech a o zbývajících hrozbách v boji za vymýcení viru dětské obrny. Byli bychom ovšem rádi, kdyby se k připomínce Světového dne boje s poliem přidali i rotariáni všu- de jinde než jen v Atlantě. Rádi bychom zazname- nali celosvětově alespoň tisíc událostí spojených se Světovým dnem boje s poliem. Vybízím vás k orga- nizování společného poslechu zmíněných interne- tových seminářů a k organizování souvisejících benefičních akcí. Nezapomeňte vaši událost zare- gistrovat na stránce www.endpolio.org/world­po­ lio­day, na níž lze najít také další náměty, jak tako- vou událost úspěšně realizovat. Počet výskytů dětské obrny poklesl od roku 1988 o více než 99,9 %. Jsme už blízko cíle, ale dokud počet výskytů neklesne na čistou nulu, zůstane virus polio hrozbou pro nás všechny. září  Před několika měsíci jsem četl v časopise The Rotarian příběh Karla Sanderse, člena RC Kenosha ve státě Wisconsin, USA. Sandersovi se podařilo roz- vinout úspěšně obchod s obrazy i přesto, že neuměl číst – tohle zahanbující tajemství si nechával raději pro sebe. Ten příběh mne trochu překvapil. Domní- val jsem se totiž, že negramotnost je problém, který postihuje zejména lidi z chudých zemí, a že se nemůže týkat rotariánů v USA. Ale ukazuje se, že Sandersova situace není až tak neobvyklá. Dokonce i v tak bohaté zemi, jakou jsou Spojené státy, nemají miliony lidí základní návyky umožňující plynulé čtení. Sandersův příběh měl nakonec šťastný konec. Podělil se o své tajemství se svým rotariánským pří- telem, a ten ho přivedl mezi účastníky místního pro- gramu zvyšování gramotnosti a pomáhal mu zvládat úkoly z lekcí ve čtení. Naše Nadace Rotary by ráda přispěla k tomu, aby takových šťastných konců obdobných příběhů bylo více; bohužel není málo těch, kdo by to potřebovali. V současnosti je údajně na světě více než 750 milionů dospělých, kteří jsou v podstatě negramotní. V roce 2015–2016 poskytla naše Nadace 146 globál- ních grantů v celkové hodnotě 8,3 milionu dolarů na podporu základního vzdělávání a na projekty zvyšo- vání gramotnosti. Tyto projekty se v různých částech světa podstatně odlišují – někde jde o poskytnutí počítačů a školních potřeb, jako třeba v Ghaně, jinde o podporu domácí výuky po skončení školy, jako v USA, nebo o zvyšování gramotnosti a dohled nad výukou děvčat z etnika Romů, jako v Bosně. V mé vlasti se Rotary podílí na misi zvyšování gra- motnosti již několik let. V Indii žije 1,2 miliardy lidí a jen asi 75 % z nich umí číst a psát. Negramotnost je nejčastější ve venkovských částech Indie, kde však žije nejvíce obyvatel. Proto se Rotary v Indii dohodlo s vládou na společném tažení proti negramotnosti, a to zejména negramotnosti mezi ženami. To proto, že gramotné ženy vychovávají gramotné rodiny a tím přispívají k lepší budoucnosti celé společnosti. A skutečně lze pozorovat, jak skokově narůstají počty gramotných – takže až se cíle projektu naplní, mohou být jeho dopady neuvěřitelně významné. Září je měsícem základního vzdělávání a gramot- nosti. Pomysleme proto na miliony těch, jimž šanci na úspěch omezuje negramotnost. Naše Nadace pomáhá mnohým z nich! Ale s podporou rotariánů a jejich účastí můžeme pomáhat tolika dalším! Kalyan Banerjee Předseda správní rady Nadace Rotary Gramotnost je klíčem k lepší budoucnosti Oslavme 24. říjen jako Světový den boje s poliem Překlad: petr j. pajas, PDG

https://gorgoncreations.com/

best cheap date ideas los angeles matchmaker matches match.com

https://gorgoncreations.com/

Srí Lanka je jednou z prvních zemí na světě, kterým se podařilo zbavit se hrozby polia již v roce 1993. SRÍ LANKA V říjnu minulého roku se rotariáni se svými přáteli a příbuznými – všichni se znakem Rotary a s nápisem End Polio Now – vydali ve svých autech na asi 80kilometrovou cestu po 6 okrscích Srí Lanky. Tento konvoj čítající 86 vozidel zorganizoval Rotary klub Negombo na den 24. října, který je Světovým dnem boje proti dětské obrně (World Polio Day), a připomněl tak veřejnosti, jak je důležité mít stále na paměti nebezpečí, kterým polio hrozí. „Členové Rotary klu- bů Pamunugama, Wattala a Jaela-Kan- dana srdečně přivítali tuto rallye nazva- nou Polio Free World stejně tak jako skupinu motocyklistů, kteří se k nim přidali cestou,“ říká Ajith Weerasinghe, bývalý prezident RC Negombo. KOLUMBIA Rotary klub Bogotá Centena- rio pomáha živnostníkom a drobným podnikateľom vymaniť sa z chudoby prostredníctvom neustále sa rozrastajúceho projektu za- meraného na poskytovanie mikroúverov. Táto iniciatíva sa začala v roku 2007 pre- rozdelením sumy 9 700 USD v 150 až 300 USD dávkach 75 nádejným začínajú- cim podnikateľom. Zhruba 98 % dlžníkov priame pôžičky splatilo. V druhej etape projektu sa 145 príjemcom poskytli úvery, z ktorých všetky boli splatené. V súčas­ nej tretej fáze projektu sa prerozdelí suma 67 000 USD, získaná z príspevkov Rotary klubov v Severnej Kalifornii a Ko- lumbii a z grantu poskytnutého Nadáciou Rotary. Členovia klubu vytvorili tzv. soli- dárny skupinu, ktorá poskytuje odborné poradenstvo podporeným podnikateľom v oblasti účtovníctva, plánovania a nasta- venia obchodných cieľov a pomáha tak dosiahnuť vzájomný úspech, uvádza Am- paro Buendía, člen RC Bogotá Centenario. Klub finančne podporil aj globálny gran- tový projekt na poskytovanie mikroúve- rov, ktorý sa premiérovo realizuje pod zá- štitou Rotary klubu Bogotá-Chapinero. SPOJENÉ ŠTÁTY Už šesť desaťročí na divadlo orientovaný Rotary klub v Ha- miltone v štáte Ohio pripravu- je divadelnú šou ako svoj ťažiskový pro- jekt. Štyri predstavenia žoviálneho Muzikálu o Shrekovi v marci prilákali 1 922 divákov. Výťažok zo vstupného vo výške takmer 10 500 USD poputuje na dotáciu vysokoškolských štipendií a pod- poru miestnych neziskových organizácií. Účinkujúci nie sú z radov rotariánov (Syd- ney Higgins, dcéra člena klubu, si zahrala hlavnú ženskú rolu). Samotní rotariáni sa ujali ostatných činností, vrátane prípravy javiskovej scény, predaja vstupeniek a propagácie podujatia, vysvetľuje past prezident David Mancuso, poukazujúc na skutočnosť, že v pozícii dobrovoľníkov ruku k dielu priložilo 56 členov klubu. ze světa 7 rotar y g ood n e w s 5 | 2 0 1 6

https://gorgoncreations.com/

8 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 ze světa a rozdíl od některých jiných míst amerického Jihu (například v Texa- su) se Atlanta svým růstem příliš nepyšní, ale její obyvatelé dobře vědí, jaké tam bývá horko, jak ohromné má Atlanta letiště, jak bohatou má historii, ale i jak upřímně se umí postarat o své hosty. Jako syn rodičů, kteří mi dosud neodpus- tili moje rozhodnutí přestěhovat se na sever mezi „Yankees“, stále cítím potřebu vyjadřo- vat náklonnost k rodnému městu, prozradit některá jeho tajemství a upozornit na jeho krásy. Samozřejmě vím, že hlavní novin- kou Atlanty je, že velký význam se skrývá v poměrně kompaktním, nyní se rozvíjejí- cím centru města, které ve svém Světovém kongresovém centru přivítá ve dnech 10. až 14. června 2017 Celosvětový kongres spole- čenství Rotary. Není to tak dlouho, co jsem své mamin- ce prozradil, že mám raději Pepsi než Coca- -Colu, takže mě považovala za odpadlíka. Vždyť právě v Atlantě se výtečná kola řadí jako ikona města jen těsně za Rhetem Butle- rem. Můžete si to ověřit návštěvou místního Muzea Coca-Coly, vybudovaného na ploše 10 000 m2 za 97 milionů dolarů. Ve vstup- ní hale tam spatříte ohromnou láhev koly vysokou skoro 6,5 metru, zavěšenou v pro- skleném pilíři a vytvořenou umělci z celého světa na počest Letních olympijských her v roce 1996. V muzeu se seznámíte i s plně- ním lahví a se způsobem jejich zátkování, aby v nich perlivý nápoj vydržel. A budete tam samozřejmě moci kolu i ochutnat. Méně sladké, ovšem o to přesvědčivější je nedaleké nově vybudované Muzeum ob- čanských a lidských práv. Velké pozornosti se těší od roku 2014 a bylo otevřeno severně od Stoletého olympijského parku na třídě Auborn, nedaleko od místa narození reve- renda Martina Luthera Kinga ml. Až si tam u pultu dáte oběd, můžete při něm za pomoci sluchátek interaktivně komunikovat a sezná- mit se s výsměchem, jemuž jsou vystaveni protestující z hnutí občanských práv. Za parkem se tyčí budova ústředí CNN. Návštěvníci si mohou prohlédnout studia, dokonce se posadit za ovládací pult nebo navštívitohromnou zpravodajskou místnost. Je možné, že tam zahlédnete také Wolfa Bli- tzera s jeho mohutným vousem. Srovnáváme-li Atlantu třeba se San Fran- ciskem nebo New Yorkem, zjistíme, že je zaplavena „novými nápady“, jak je uvádějí místní noviny: třeba restaurací Gunshow nabízející své „skvělé potraviny, tatarské řízečky s čínskými knedlíčky, a dokonce i výtečné hovězí Wellington“ – tak své hosty láká deník Atlanta. Jen několik kilometrů od centra, v módní čtvrti Decatur v č. 246 se také výborně daří skvělé kuchyni, kterou vede místní celebrita Ford Fry a jež nabízí velké plátky hovězího, které by chutnaly kterémukoliv Texasanu. A kdo by si pak nepochutnal třeba na pstru- hu ze Severní Karolíny, zalitém šunkovou a česnekovou majonézou? V těsném sou- sedství s Atlantou je také proslavený rybí trh, nabízející z moře právě vylovené ryby. Pro mne však existuje jen jediné místo, které prostě musíte navštívit: veliké červené V označuje, že jde o Varsity, tedy o student- skou jídelnu, kde se prostě musíte zastavit. Stejný restaurant najdete kdekoliv na dál- nicích. V tomto největším řetězu restaurací na světě si musíte dát chilli-cheeseburger a skvělý pomerančový nápoj Varsity. Od bohaté zeleně Olympijského parku až po proslavenou třídu Peach Tree Street, lemovanou broskvoněmi, je Atlanta stejně nádherná jako všechna místa, která se objevila ve slavném filmu Jih proti Severu (Gone with the Wind). Text: Bryan Smith Foto: Frank Ishman Překlad: dobroslav zeman AT L A N TA Krásy a pohodlí jihu N

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 9 Speciální promítání slavného filmu Jih proti Severu (Gone with the Wind) se uskuteční pro účastníky kongresu ve Foxově divadle. Další informace o obou těchto akcích najdete na adrese: www.rotaryconvention2017.org

https://gorgoncreations.com/

10 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 rotaract ze světa Původně se jim říkalo Yellow Jacket (žluté sáčko) – podobně zněla i přezdívka atletic- kého týmu univerzity Georgia Tech, který založil Frank Gordy již v roce 1928. Ovšem na Varsity byly tyto restaurace přejmenová- ny poté, co byla nařízena výstavba dálniční spojky vedoucí přes centrální část Atlanty (dálnice Interstate 75/85). Restaurace hně- dočervené barvy ve stylu art deco, jakoby zamrzlá v oné době, se rozpíná přes dva městské bloky, a může tak nabídnout večeři pro 800 hostů a parking pro 600 jejich aut. Pro místní je podnik Varsity něčím víc než jen restaurací a i já s k tomu připojuji. Můj dědeček mě tam bral s sebou, když skončil zápas Malé ligy, a hned zavolal číšníka, aby nám přinesl míchanou čokoládu. Však rodiče v celé Atlantě dobře věděli, že nejlepší způ- sob, jak zabránit hádce s malým spoluces- tujícím na zadním sedadle, je pohrozit, že ve Varsity nezastavíme jako obvykle. Když jste se najedli, nezapomeňte vzít si pěkný suvenýr, který má větší cenu než jedna jízdenka městským autobusem. Zkus- te se podívat třeba do Ponce City Market, vzdáleného jen asi 15 min. cesty autem od kongresového střediska, kupte si tam malou medovou zmrzlinu a projděte se expozicemi firem jako Ponce Denim Co. nebo Q Clothier nabízející luxusní pánskou konfekcí, sáh- něte si pro mléko v kávovém baru U tančící kozy, prvním obchodu, který se otevřel po přestavbě budovy Sears, Roebuck, a mrk- něte do obchodů jako Boogaloos Boutique nebo Citizen Supply, kde vystavují své zboží místní řemeslníci. Chcete-li se však nakupování vyhnout, ochlaďte se ve Stoletém olympijském parku v interaktivní prstencové fontáně, která je největší na celém světě. Děti ji milují a stou- pá-li teplota, rádi se v ní osvěží i dospělí. Chcete-li se seznámit s jiným způsobem využití vody, jděte se podívat do nedaleké- ho Akvária Georgia. Jistěže má každé velké město něco podobného, ovšem tento zázrak s obsahem asi 45 000 hl vody byl největším akváriem celého světa až do roku 2012, kdy tento titul získal Park mořského života v Sin- gapuru. Akvárium představuje sedm hlav- ních témat, z nichž to nejnovější představuje galerii pohádek o delfínech. Její součástí je kryté hřiště, v němž účinkuje v půlhodino- vém programu asi tucet delfínů. Jistěže to všechno stojí za vidění, ovšem já mám nejra- ději expozici nazvanou Ocean Voyager. Toto akváriums obsahemcca28tis.hlmořskésla- né vody je svého druhu největším v Severní Americe a je domovem žraloků obrovských. Až se pohodlně usadíte v ohromné míst- nosti a budete se dívat do proskleného stro- pu, budete sledovat ohromné rejnoky – včet- ně toho jménem Nandi, který byl zachráněn ze sítí, bránících průniku žraloků k pobřeží jižní Afriky. Budou je doprovázet skupiny jasně zbarvených nebo zlatých exotických ryb, karmínových chňapalů a jiných exotů, ladně se vznášejících v zářící modři. Bude- te-li si myslet, že vás už nic jiného nemůže překvapit, budete žasnout, až se objeví živý Moby Dick – žralok obrovský, přízračně bílý a ohromný, doprovázený eskortou lodivodů, tiše se před vámi vznášejících ryb. Na druhé straně není nic tichého v blízké Síni fotbalové slávy místní univerzity. Od chvíle, kdy vstoupíte do nádvoří a spatříte před sebou stěnu vysokou jako mrakodrap, složenou z přileb více než 700 univerzit, vy- roste před vámi zvuková stěna, vyřvávající názvy slavných zápasů, vítající právě vstře- lené góly a stoupající podél vertikálních prv- ků muzeální expozice, nazvané „Chick-fil- -A Peach Bowl Skill Zone“. Dokonce si tam můžete vyhledat pomocí sluchátek a mi- krofonu libovolné kritické momenty těch nejslavnějších fotbalových zápasů. Až se seznámíte s vnitřním městem At- lanty, budete si jistě chtít vypůjčit auto a podniknout krátký výlet k jednomu z ob- líbených míst ve státě Georgia, které mám tak rád: k hoře Stone Mountain. Je vysoká 1 700 stop, složená z křemene a monzonitu, a říká se jí monadnock. Hora je šedá, holá, trochu odpuzující. Je však třeba pozname- nat, že tahle naše pýcha – v celosvětovém měřítku největší monolit obnažené žuly – není tak docela jedinečná: žula v něm sice obsažena je – avšak jen jako jeden minerál z řady dalších. Podpisy vyryté do tohoto kamene, největší basreliéf na celém světě, nesou jména těch- to mužů: Robert E. Lee, Stonewall Jackson, a Jefferson Davis. (Připomínají-li vám však jiné rytiny na Mount Rushmore, není to žádné překvapení: tento dokonce slavnější reliéf vytvořil stejný sochař, ale až poté, co vznikl ten větší.) Už jako dítě jsem věděl, jak to je nádherné vyšplhat se po jeho západní svažité straně až na vrchol, pustý jako měsíční krajina, a jak je pak děsivé sestupovat dolů a mít před očima Panorama Atlanty od mostu k Jackson Street. vpravo Kamenná hora vystavuje artefakty a informace o událostech za posledních 12 tisíc let. Z centra Atlanty je to ke Kamenné hoře jen 30 minut a dozvíte se tam vše o jejím vzniku, o přírodě a o tematickém parku

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 11 rotaract jeho strmou tvář. Při mé poslední návštěvě jsem namísto toho použil „leteckou tramvaj“, nabízejícíovšemneménědramatickýpohled. Když hovoříme o Atlantě, i ona má svou historii, i když jen méně než dvousetletou. To mne také přivedlo k jedné její hodnot- né zajímavosti, i když ne k té nejznámější: jde o centrum věnované dějinám Atlanty. Na pozemku o velikosti 33 akrů je umístě- no několik historických staveb, jako např Labutí dům, farma Tullie Smitha a dřevěná rodinná chatka. Klenotem ovšem je sbírka předmětů z občanské války. Obsahuje běžné předměty jako šavle, pušky, modré a šedé dámské kabáty, ale i dechberoucí osobní předměty: dopisy domů psané brkem na otlučeném stolu, pár kulatých skel vlože- ných do rámečku z drátu, přičemž levé sklo je nacpané do šilhavého čtyřúhelníku; po- škrábaná a promáčknutá polní láhev a sa- mozřejmě i památky na pochod generála Williama Shermana k moři, na srdcervoucí moment, kdy Atlantu spálil až do základů. Projděte se celou halou. Najdete tu vý- stavku padesáti exponátů, mezi nimiž je například ručně psaný text Martina Luthera Kinga ml. s textem jeho proslovu při převzetí Nobelovy ceny míru, forma na láhev Co- ca-Coly z roku 1915, pálka, kterou legenda baseballu Hank Aaron použil při odpálení své šestisté rány, nebo plakát k filmu Gone with the Wind (podle knihy Margaret Mit- chellové, jejíž dům, využívaný historickým střediskem, dosud stojí mezi ulicemi Pe- achtree a 10th). Mezi zmíněnými 50 objekty byl jeden, kte- rý pro mne skutečně charakterizuje Atlantu: Richovo růžové prasátko. Vždy o Vánocích jezdilo před dávno zaniklým Richovým ob- chodním domem na jedné kolejnici vozítko ve tvaru selete, na němž jsem se každoročně vozil společně se svou sestrou. To také zůstá- vájednouz mýchnejsilnějšíchvzpomínekna toto město – na místo, kde budete obslouženi ledovým čajem sladkým jak sirup (pokud si neobjednáte něco jiného) a plátkem té nejlepší broskve; kde Mary Mac´s nabízí ta nejlepší smažená kuřata a kde místní lidé mají zvláštní „zaoblenou“ výslovnost své angličtiny. Obyvatelé Atlanty jsou přátelští a otevření lidé, hned se usmívají nebo smějí a rádi vám pomohou, když se ztratíte. A po- dle toho, s kým se právě setkáte, můžete být dokonce pozváni i na nedělní večeři. Os lav t e s  n á m i st é v ý ro čí N a dace Rota ry v   Atlant ě ! Téměř před sto lety navrhl Arch C. Klumph na Kongresu Rotary v Atlantě založení nadace, „abychom mohl ve světě konat jen dobro“. Od prvního příspěvku ve výši 26,50 dolarů se tato nadace výrazně rozrůstala a dosud vynaložila na různé programy a projekty více než 3 miliardy dolarů. Oslavme ji společně ve městě, kde to všechno začalo. Více se dozvíte na adrese: www.rotary.org/foundation100 P ři h last e s e je št ě d n e s a uš e t ří t e a ž 15 0 d ola rů Účastnický poplatek za včasnou registraci – do 15. prosince 2016 – k účasti na Mezinárodním kongresu Rotary v Atlantě činí 340 USD pro rotariány a 70 USD pro členy Rotaractu. Přihlaste se ještě dnes na: www.riconvention.org

https://gorgoncreations.com/

ze světa 12 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 dokumentovaná na stránkách časopisu The Rotarian 1966 HistOriE NadAce Rotary Překlad: ivan belan, PDG (sk), 1960 1967 1980 1984 1979 V rámci svojho prvého projektu financovaného z nového nadačného grantu pre oblasti zdravia, hlado­ moru a ľudskosti (granty 3–H) sa Rotary zaviazalo realizovať päťročný program vakcinácie detí na Filipínach proti detskej obrne. Tejto tematike venoval The Rotarian obálku decembrového vydania. V januári 1965 časopis infor­ moval o novom výmennom programe Group Study Exchange. V júlovom vydaní sa čitatelia mohli oboznámiť sa skúsenosťami niekoľkých tímov – vrátane skupiny z Connecticutu, ktorá navští­ vila továreň na výrobu auto­ mobilov v Brazílii. Novembrové vydanie z r. 1984 informuje, že v rámci programu 3–H sa financujú imunizačné projekty v 15 krajinách, spolu s veľkými projektmi zamera­ nými na zdravotnú starostli­ vosť, vzdelávanie, komunitný rozvoj, poľnohospodárstvo, zásobovanie vodou a hygienické podmienky. V roku 1983–1984 nadácia schválila 15 nových grantov v celkovej výške 3,86 mil. USD. Novembrové vydanie r. 1960 prekvapuje správou o obrovskom náraste podpory nadácie: „Do roku 1947 rotariáni prispeli na konto Nadácie Rotary sumou 700 000 USD. Od tej doby výška ich príspevkov dosiahla takmer 6,5 mil. USD. Len v roku 1959–1960 rotariáni nadácii venovali 695 000 USD, z ktorých asi 330 000 USD bolo použitých na granty pre 126 štipendistov.“ Nadácia od r. 1962 udeľuje štipen­ diá na profesijné a odborné škole­ nia. V novembri 1967 si čitatelia v „Denníku praktikanta“ prečítali o skúsenostiach malajzijského záhradníka Chelliaha Veluppillaya. V júnovom vydaní r. 1980 časopis prináša správu, že imunizačný projekt 3–H proti detskej obrne sa rozširuje do Afriky a na ďalšie kontinenty, s cieľom vyhubiť vírus všade na svete. II. DÍL

https://gorgoncreations.com/

ze světa 13 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 1985 1988 1986 1989 Počas prvého Národného imuni­ začného dňa konaného pod záštitou PolioPlus 28. 9. 1985 v Paraguaji bolo zaočkovaných celkovo 468 473 detí. V apríli 1986 sa na stránkach časopisu písalo: „Programu PolioPlus sa dostalo nadšenej podpory celej krajiny. Zistili sme, že všetci... sa spojili pre dobrú vec. Rota­ riá­ ni aktívne spolupracovali skoro s každou verejnou a súkromnou organizáciou v krajine... Rotariáni tiež začali rozsiahlu informačnú kampaň, cieľom ktorej bolo priblížiť dôležitosť programu PolioPlus.“ Svetové zdravotnícke zhromaž­ denie si v r. 1988 na základe popudu úspešného fundrai­ singu zrealizovaného rota­rián­mi stanovilo za cieľ zlikvidovať detskú obrnu na celom svete a založilo Globálnu iniciatívu za odstránenie detskej obrny (GPEI). O vedúcej úlohe Rotary v tomto úsilí sa písalo vo februári 1989. V septembri 1985 sa v časopise dočítame: „keďže zamedzenie výskytu detskej obrny predsta­ vuje iba jednu oblasť v boji za zlepšenie zdravia detí, program Polio 2005 dostal prívlastok, ktorý lepšie vystihuje celkový cieľ: ‚PolioPlus‘.“ Rada riaditeľov Rotary a správcovia nadácie „odsúhlasili, že nadácia sa s pod­ porou verejnosti podujme zorga­ nizovať kampaň na získanie finančných prostriedkov potreb­ ných na program PolioPlus s cieľom získať 120 mil. USD.“ V májovom čísle z r. 1988 rota­ riá­ ni nachádzajú správu o prvom Mierovom fóre Rotary, ktoré sa konalo vo februári v Evanstone v štáte Illinois. V decembrovom čísle (1988) sa objavuje prekvapujúca správa, prednesená na Svetovom kon­ grese Rotary vo Filadelfii: v rámci kampane PolioPlus, ktorej cieľom bolo získať 120 mil. USD, sa napo­ kon vyzbieralo takmer 220 mil. USD (toto číslo bolo neskôr revi­ dované na 247 mil. USD). 1991–2009 P ŘÍŠTĚ

https://gorgoncreations.com/

rotaract Rotaract European Meeting 12.–15. januára 2017 Bratislava facebook.com/REM2017Winter Rem BRATISLAVA 2017 Rotaract European Meeting (REM) je príležitosťou pre mladú generáciu zapojiť sa do procesu učenia sa, učenia iných, výmeny znalostí a skúseností, spájania kultúr a stretávania nových ľudí (najmä) z celej Európy. Napriek skutočnosti, že sa REM zameriava najmä na región Európy, neplánujeme žiadne formálne obmedzenia a preto sa môžu zúčastňiť aj členovia Rotaractu z mimoeurópskych krajín. V januári 2017 sa bude konať REM v hlavnom meste Slo­ venskej republiky Bratislave. Je to veľká česť a výzva nielen pre hosťujúci Rotaract club Bratislava Danube, ale aj pre celý Rotary dištrikt 2240, v ktorom sa ešte nikdy nekonala Rotaract akcia s takým medzinárodným význa­ mom, rozsahom a dôležitosťou. REM je jedinečnou príle­ žitosťou pre približne 600 členov Rotaractu na stretnutie a výmenu rôznych názorov a náhľadov na život a na roz­ šírenie horizontu vnímania a chápania dnešného rýchlo sa meniaceho sveta. Konferencia bude trvať 4 dni (od štvrtka 12. 1. 2017 do nedele 15. 1. 2017) a bude mať plnohodnotný a zaujímavý program vrátane prehliadky bratislavského regiónu, motivujúcich prednášok a školení predstaviteľmi Rotar­ actu, Rotary, ale aj zástupcami podnikateľského prostre­ dia a politiky, jedným slovom úspešných ľudí, ktorí sa chcú podeliť so svojím životným príbehom za účelom inšpirácie mladšej generácie. Ubytovanie bude zabezpe­ čené v štvorhviezdičkových hoteloch v centre Bratislavy. V sobotu večer uskutoční Rotaract club Bratislava Danube formálnu gala večeru, kde budú mať všetci účastníci príležitosť diskutovať pri chutnom jedle a osviežujúcich nápojoch. Je mnoho skvelých dôvodov, ktoré zjednocujú mladých ľudí na celom svete pod hlavičkou Rotaractu. My však máme viacej spoločného ako len spoločné princípy a pre­ svedčenia. Zdieľame vôlu zapojiť sa v rôznorodých dobro­ činných komunitných projektoch za účelom pozitívnej zmeny života v našej krajine, ale aj na svete celkovo. V nadväznosti na uvedené v mene Rotaract clubu Brati­ slava Danube týmto s úctou pozývame všetkých členov Rotary a Rotaractu z nášho „domovského“ dištriktu 2240 na našu spoločnú konferenciu REM Bratislava 2017. Spojme sa, reprezentujme náš dištrikt a pripravme nezabudnuteľný zážitok! Pre viac informácii a pravidelné novinky navštívte špeciálne pre tento projekt vytvorenú stránku:

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 15 Téma 100 studentů ve světě V programu výměny mládeže si vedeme dlouhodobě velmi dobře a patříme k nejlepším distriktům na světě. A letošní rok byl opět pestrý a plný rekordů. Ostatně posuďte sami!

https://gorgoncreations.com/

16 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 téma Předsedy distriktního výboru Výměny mládeže Jaromíra Baráka jsme se zeptali, co nového přinesl uplynulý rok. Program výměny mládeže Z našeho distriktu jsme do zahraničí vyslali 100 dětí, 47 z Česka a 53 ze Slovenska. Nejvíce jich odletělo do USA – 32, do Brazílie 14, do Mexika 10, na Tchaj- -wan 9, do Kanady 6, do Argentiny a Indie po 5, do Kolumbie 4, do Peru 3, po 2 studentech do Austrá- lie, Japonska a Thajska a po jednom studentovi do Bolívie, Chile, Finska, Itálie, Jižní Koreje a Německa. VYSLANÍ STUDENTI 100 Tentokrát budeme u nás hostit 99 studentů, 50 na Slovensku v 18 Rotary klubech, v Česku 49 studentů v 24 klubech. Studenti jsou z devatenácti zemí, nejvíce z USA – 33, z Brazílie 12, z Mexika a Tchaj-wanu po 9, z Argentiny, Indie a Kolumbie po 5, z Kanady 4, z Japonska, Peru a Thajska po 2 a po jednom z Bolívie, Ekvádoru, Finska, Itálie, Chile a Jižní Koreje. V lednu 2017 pak přiletí z Austrálie 4 a z Jižní Afriky jedna studentka. příchozí studenti 99

https://gorgoncreations.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 17 dyž jsme spolu dělali rozhovor před rokem, mluvil jste o re- kordním počtu studentů účast- nících se ročních výměnných pobytů. Letošní počty jsou opět zhruba o 20 % vyšší. Existuje nějaká hranice? Hranice samozřejmě existuje. Máme stanovený maximální počet zahranič­ ních studentů, které může hostit jeden Rotary klub, na pět. Od toho se odvíjí počet českých a slovenských studentů, které může každý klub do zahraničí vy­ slat. Ve výjimečných případech může být počet studentů vysílaných vyšší než po­ čet přijímaných, klub může v případě, že nemá dostatek hostitelských rodin, no­ minovat i nadpočetné studenty. Ti jsou potom považováni za náhradníky. Nám se občas podaří takovéto studenty umís­ tit v zahraničí i bez reciprocity, dáváme však přednost studentům, kteří bydlí v místech, kde Rotary klub neexistuje. Zvyšující se počet vysílaných studentů je tedy především dán zvyšujícím se po­ čtem klubů zapojených do dlouhodo­ bých výměn. V Česku je to letos o 50 % klubů více než loni, každý český klub hostí v průměru dva zahraniční studen­ ty. Na Slovensku je počet zapojených klubů na zhruba stejné úrovni, v každém klubu jsou tam tři studenti. Počet klubů majících zájem o dlouhodobou výměnu se stále zvyšuje, letošního školení klubo­ vých činovníků Služby mládeži v Kromě­ říži se zúčastnili zástupci celkem 53 Ro­ tary klubů, 33 z Česka, 20 ze Slovenska. A jak toto množství studentů zvládáte na distriktní úrovni? Není to samozřejmě jednoduché. Bě­ hem uplynulého roku se nám podařilo Distriktní výbor Výměny mládeže stabi­ lizovat, došlo pouze ke změně na postu místopředsedy pro Slovensko, kde Evu Szanyiovou z RC Rožňava, která odstou­ pila ze zdravotních důvodů, nahradil On­ drej Kollár z RC Poprad. Ondrej v našem týmu pracoval už od roku 2013 na pozici korespondenta pro země Jižní Ameriky a svoji novou funkci zvládá velmi dobře. Velký podíl práce členů distriktního vý­ boru tvoří administrativa. Proto jsme, stejně jako ve většině zahraničních dis­ triktů a multidistriktů, zajišťujících ob­ dobný počet výměn, přistoupili k částečné profesionalizaci administrativních činnos­ tí. S tím je spojeno i navýšení poplatků za výměnné pobyty zhruba o 10 %. I tak je cena, kterou studenti zaplatí, nejméně o 60 % nižší, než cena požadovaná za srov­ natelné pobyty ostatními neziskovými organizacemi nebo cestovními agentura­ mi, působícími na území obou republik. Předpokládám, že velmi nízká výše po- platku není jedinou výhodou výměn- ného pobytu zajišťovaného Rotary? Nebojím se říct, že náš dlouhodobý výměnný program patří k nejlepším na světě. Máme totiž ohromnou výhodu oproti ostatní „konkurenci“, a tou je celo­ světová síť Rotary klubů a velmi propra­ covaný systém. Pokud pošleme dítě do zahraničí, tak máme jistotu, že o ně bude skvěle postaráno. Student je hostem místního Rotary klubu, který zajišťuje a prověřuje hostitelské rodiny, zajišťuje školu, a v případě potřeby řeší problémy přímo na místě. Na dítě klub celý rok do­ hlíží, přidělí mu counselora, tedy porad­ ce, který je s dítětem v pravidelném kon­ taktu. Hostitelský distrikt pak pro stu­ denty zajišťuje další servis včetně pra­ videlných setkávání všech výměnných studentů a nejrůznějších výletů. K Na letní tábory jsme o letošních prázdninách do 26 převážně evropských zemí vyslali z celého distriktu 120 dětí (Česko 77, Slovensko 43), recipročně jsme uspořádali 4 tábory v Česku (51 účastníků ze zahraničí) a specializovaný Handicamp s 10 účastníky, dva tábory na Slovensku (27 dětí) a jeden kombinovaný česko-slovenský s 11 účastníky. LETNÍ KEMPY 120

https://gorgoncreations.com/

18 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 téma e dnech 16.–18. 9. 2016 jsme nově příchozí výměnné studenty neboli inboundy přivítali na jejich prvním Orientation meetingu v Kroměříži. Úkolem členů Distriktního výboru výměny mládeže a členů Rotexu (bývalých výměnných stu­ dentů) bylo seznámit studenty s naším dis­ triktem, jeho činovníky a s pravidly, která musejí studenti dodržovat pro úspěšné absolvování ročního výměnného pobytu. Slavnostního zahájení celého meetingu se v pátek večer ujal guvernér distriktu Štěpán de Wolf spolu s předsedou Distrikt­ ního výboru Výměny mládeže Jaromírem Barákem. Po slavnostním zahájení byly pro studenty připraveny seznamovací akti­ vity a hry, které vyvrcholily výměnou odznáčků, které začaly zaplňovat výměnná saka všech inboundů. Během nedělního dopoledne jsme usoudili, že některým stu­ dentům jedno sako na všechny odznáčky rozhodně stačit nebude. Sobotní dopoledne bylo věnované prezen­ tacím o pravidlech výměny a seznámení studentů s kulturním šokem. Nechybělo ani představení Česka a Slovenska, během kte­ rého jsme byli překvapeni, kolik toho stu­ denti o našich zemích již vědí. Odpolední procházku po historickém centru Kroměříže sice překazil déšť, ale na skvělé náladě stu­ dentů to neubralo, protože byli nadšení, že se konečně všichni vidí a seznamují. Během sobotního dne v Kroměříži probíhala také porada YEO, jejímž cílem bylo seznámit činovníky klubů s novinkami a plány výměnných programů pro letošní rok. Dalšími dvěma prezentacemi během nedělního dopoledne byl meeting ukončen a studenti se museli rozloučit. Neloučí se ale nadlouho, protože další akce proběhne již v prosinci, a to v Praze a v Bratislavě. Za pomoc s organizací tohoto setkání patří poděkování členům RC Kroměříž, členům Distriktního výboru výměny mládeže a také rotexákům. k r o m ě ř í ž Vítání nových inboundů Text & foto: Martina Saitlová Se začátkem nového rotariánského roku přijíždějí do našeho distriktu také zahraniční studenti, kteří v Česku a na Slovensku stráví celý školní rok. V letošním roce hostíme doposud největší počet výměnných studentů, kterých je téměř 100. V Některým studentům jedno sako na všechny odznáčky rozhodně nestačilo.

https://gorgoncreations.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 19 lavním záměrem konference bylo sdílení zkušeností, rad a nápadů mladých rotexáků zejména v rámci práce s outboundy, inboundy a reboundy, tedy s účastníky dlouhodobých výměn­ ných pobytů. Pro samotné účastníky kon­ ference bylo velice zajímavé nejen sezná­ mit se s ostatními rotexáky, a navázat tak nová přátelství, ale také poznat, jak fun­ guje Rotex v jiných distriktech, jaké akce pro výměnné studenty organizují a jakým způsobem se o ně starají. K tomu všemu bylo určeno několik workshopů, v rámci kterých probíhaly živé diskuze a debaty nejen mezi rotexáky, ale také s rotariány, kteří byli součástí workshopů týkajících se zejména komunikace a vztahu mezi Ro­ texem a Rotary. Dlouhé diskuze probíhaly také mezi českými rotexáky, kteří sdíleli své dojmy z workshopů a ze srovnání českoslo­ venského Rotexu s ostatními. Shodli jsme se na tom, že můžeme náš distrikt repre­ zentovat doslova s hrdostí, protože v porov­ nání s ostatními odvádíme velmi dobrou práci, která je promyšlená a zodpovědně vedená členy Distriktního výboru, díky kte­ rým je organizace akcí pro výměnné stu­ denty jednodušší a kvalitnější. Kromě formálního programu byl připra­ ven také program neformální, a to v po­ době návštěvy starosty Hannoveru, pro­ hlídka města či slavnostní gala večer. Čeští rotexáci vyrazili také na čtyřdenní post trip po severním Německu, na kterém měli také prostor pro hlubší navázání kontaktů s ostatními rotexáky a pro diskuzi o pro­ běhlé konferenci. Diskutovali jsme zejména s tchajwanskými rotexáky, pro­ tože v samotném závěru konference bylo odhlasováno místo konání příští konfe­ rence, která se uskuteční opět za dva roky, tentokrát v jiné než evropské zemi – na Tchaj-wanu. Všichni rotariáni i rotexáci jsou na Tchaj-wan srdeč­ ně zváni. Bude to určitě stát za to! H a n n o v e r International Rotex Convention Text: Martina Saitlová Ve dnech 11.–14. srpna 2016 proběhla již třetí mezinárodní Rotex konference, která se tentokrát konala v německém Hannoveru. Konference se zúčastnilo 220 rotexáků z celkem 20 zemí světa, mezi kterými nechyběli ani zástupci Rotexu našeho distriktu. Náš distrikt na konferenci reprezentovali rotexáci Martina Saitlová, Marek Hándl a Jaroslav Fořt. H Pro účastníky bylo zajímavé poznat, jak funguje Rotex v jiných distriktech.

https://gorgoncreations.com/

20 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 téma Jednoroční výměna středoškoláků je kulturně-vzdělávací program, při němž hostující student odcestuje do zahraničí, kde navštěvuje školu a žije postupně ve třech až čtyřech hostitelských rodinách. Největší zájem je o mimoevropské země, nejvíc studentů tráví svůj školní rok v USA, Kanadě, Mexiku a Brazílii. outboundi Byla jsem úplně sama v cizí zemi, měla jsem tak spoustu času na přemýšlení. Začala jsem si uvědomovat, která rozhodnutí bě­ hem svého života jsem udělala správně a která špatně. Tím, že jsem se dostala z okruhu lidí, se kterými jsem byla celý ži­ vot, jsem konečně viděla, kdo mě jen vyu­ žíval pro vlastní účely, kdo se jen přetvařo­ val a kdo mě měl doopravdy rád. Popravdě uvědomit si tohle všechno je na jednu stra­ nu úžasné, ale na stranu druhou nejen to vedlo k depresím. Stýskalo se mi po rodině a přátelích. Obrovskou útěchu a pochopení mi přinesli výměnní studenti. Všichni jsme byli ve velmi podobné situaci a rozuměli jsme si. Budoucím výměnným studentům chci vzkázat, že nakonec je úplně jedno, jakou zemi si vyberete. Budete mít problé­ my, budete mít zážitky, ale to je to, co život dělá životem. Na mítincích se vás budou ptát, proč do té země jedete. Já jsem říkala, že chci poznat kulturu, jazyk atd. Ale teď bych řekla něco jiného: „Chci poznat sama sebe, rok každého změní a já chci být lep­ ším člověkem.“ Valerie Vítková /vyslaná RC Kroměříž/ e k v á d o r Proč právě Ekvádor? T c H A J - WAN Změna je život Většina lidí mi před od letem říkala: „To bude super zkušenost, ale proč sis proboha vybra­ la Ekvádor? Proč ne něco normálního jako USA nebo Kanada?“ Byla to ta nejlepší volba. Nyní už vím, co bych na jejich otázku odpo­ vídala: přátelští a otevření lidé, výborné jídlo, nádherná příroda. Na výměnu jsem odjíždě­ la s velmi chudou znalostí španělštiny, avšak po měsíci jsem již byla schopná se sama domluvit. V tom mi velice pomohly mé rodi­ ny. Byly velice otevřené, přátelské a opravdu mě braly za svou vlastní dceru. Úžasnými zážitky byly výlety do amazonského pralesa anebo na Galapágy. Bylo až neuvěřitelné, jak jsou zde zvířata krotká a pokojná. Mohli jste se přiblížit až na dosah ruky. Bylo úžasné plavat v moři, když si kolem vás hrají tučňá­ ci a klidně si zde plavou obrovské mořské želvy. Byl to nejlepší rok mého života. Na­ učila jsem se plno věcí o životě, škole, přáte­ lích nebo o tom, co chci v životě dělat. Jsem za to velmi vděčná. Veronika Hándlová /vyslaná RC Brno/

https://gorgoncreations.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 21 Seděla jsem na letišti ve Philadelphii a sama pro sebe jsem si říkala „To teda ale stálo za to!“ Vypadá to, že deset měsíců je dlouhá doba. Je to rozhodně dost času na to, vytvo­ řit si druhý domov. Sblížit se s lidmi, zami­ lovat si místní jídlo a sporty. Je to dost času stát se svým lepším já. Celou výměnou mě provázely momenty, kdy jsem si uvědomo­ vala, kolik lidí mělo možná díky mě život lehčí alespoň na pár minut. Třeba když mi paní v Hermans dala extra porci zmrzliny nebo když jsem se dostala na Prom Court. Jeden úsměv daný se mi vrátil desetkrát. Nejvíce mě dostalo, když jsem si nechala podepsat ročenku od svých učitelů, spolu­ žáků a kamarádů. Po pár podpisech už jsem v ročence ani neměla místo. Každý z těchto úžasných lidí připojil i zážitek se mnou, kte­ ré říkají, že jim vždy vytvoří úsměv na tváři. I když byly chvíle, kdy mi nebylo hej, vždy mě inspirovalo nadšení a láska, se kterou se v mém novém domově lidé perou se živo­ tem. Nejste si jisti, jestli jet? Jeďte! God bless America. Viktorie Řimánková /vyslaná RC Ostrava International/ Bol to neuveriteľne zvláštny pocit, keď som vedela, že moju rodinu, priateľov, mesto, krajinu neuvidím rok. Jeden rok. Mala som zmiešané pocity pričom som sa veľmi tešila, no zároveň aj bála. Na letisku v São Paule ma čakala host-rodina s prezidentom a mo­ jou counselorkou. Bola som vystresovaná, no keď som sa začala po anglicky rozprávať s host-bratom, všetko zo mňa opadlo. Moja rodina bola skvelá. Správali sa ku mne ako k ich skutočnej dcére. Stále sme sa rozprá­ vali a vedeli o všetkom, čo sa dialo. Okamži­ te zistili ak som mala zlý deň, alebo ma niečo trápilo. Brávali ma na výlety loďou alebo mi urobili výlet do Amazonie. Ľudia v Brazílií sú veľmi otvorení a dobrosrdeční. Pri stretnutí majú zvyk objať sa, dať si pusu na líce a vôbec nezáleží na veku alebo po­ stavení v spoločnosti. Uvedomila som si, že nie každá vec je samozrejmosť. Strecha nad hlavou či vlastná izba. Mala som možnosť vidieť veľké bohatstvo, ale aj obrovskú chu­ dobu, no na ľuďoch som to nespozorovala. Stále boli usmievaví a užívali život. Barbora Kabátová /vyslaná RC Košice/ Popravde nikdy som neuvažovala ísť na vý­ menny pobyt s Rotary alebo s akoukoľvek inou organizaciou. Keď už k tomu prišlo, chcela som zažiť exotický a výnimočný rok a čo už znie lepšie ako Bolivia? Väčšina ľudí by opísalo Boliviu tromi slovami: kriminali­ ta, chudoba a drogy. No pre mňa je Bolivia domovom. Miestom, kde som našla samu seba. A dnes hrdo tvrdím, že niesom len Slo­ venka, ale v môjom srdci som taktiež Bolí­ vijčanka. Za všetko vďačím Rotary, výny­ močne môjmu klubu RC Martin. Patricia Holigová /vyslaná RC Martin/ U S A Laugh through everything b r a z í l i a Skvelá rodina BOLÍVI a Viva la vida!

https://gorgoncreations.com/

22 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 téma Ja som svoj študijný pobyt strávil v Austrá­ lii v meste Brisbane v hlavnom meste štátu Queensland na východe Austrálie. Nece­ lých dvanásť mesiacov v tejto krajine mi do života vnieslo mnoho nových skúsenos­ ti ktoré nikdy nezabudnem. Počas mojej výmeny som vymenil päť rodín. Ak by som mal vybrať jeden z najlepších, najnezabud­ nuteľnejších a najaustrálskejších zážitkov tak to určite bude môj dvojtýždňový výlet, na ktorom som mal možnosť vyskúšať hna­ nie dobytka. Všetko, čo som mal a potrebo­ val k životu, bolo 500 kráv, 25 koní, 10 psov a karavan. Dávid Fulka /vyslaný RC Spišská Nová Ves/ Od první chvíle jsem věděla, že jsem si vy­ brala dobře. Vše bylo velké, všeho bylo moc, vše bylo jako z budoucnosti. Až do posledního dne mě neustále něco překva­ povalo. Jednu chvíli se procházíte uličkami s mrakodrapy, kolem sebe nekonečně mnoho všeho možného, o čem by nás v Česku nikdy nenapadlo, že vůbec existu­ je. Od karaoke přes veřejné pc herny až po kavárny s knihovnami, domácími mazlíčky nebo soukromým pokojem s filmovým pro­ jektorem. V této zemi jsem našla sebe, zjis­ tila, co je důležité, a zažila nespočet no­ vých a skvělých věcí také díky skvělým místním členům Rotary, výměnným stu­ dentům a host-rodinám. Jsem si jistá, že tato země bude mou velkou součástí i v budoucím životě. Samozřejmě je to hod­ ně individuální, ale i moje rodina, která za mnou přijela poslední týden výměny, byla nadšená a doufá, že za mnou v budoucnu přijedou znovu a ukážu jim toho mnohem více. Další zážitky jsem si mimo jiné psala i na svůj blog – exchangeyearinkorea. blogspot.com Anna Zahrádková /vyslaná RC Třebíč/ Výmenný rok som strávila v Spojených štá­ toch amerických v Pensylvánii. Tých 11 úžasných mesiacov nebolo vždy jednodu­ chých. Byť na výmene znamená naučiť sa zápasiť s rôznymi problémami, ale v tom istom čase nezabúdať plniť si povinnosti a užívať si. Počas výmeny boli ťažké chvíle, ktoré som musela prekonať a zvládnuť. Nový spôsob života, jazyk iný ako môj ma­ terinský, iné tradície, nová kultúra, nová kuchyňa a s ňou spojené stravovacie návy­ ky, rôznorodá mentalita miestnych ľudí. To všetko násobil pocit smútku za domovom, zo rodinou a priateľmi. Presne tak to je a má byť. My, výmenní študenti, kdekoľvek vo svete si tým všetkým prechádzame. Tie ťažké časy sú istou daňou za tento náš sen – žiť a prežiť našu vysnívanú výmenu. Môj výmenný rok mi priniesol veľa poznatkov o sebe samej. Zistila som, že mám vlast­ nosti a schopnosti, o ktorých som ani netušila. Michaela Lužicová /vyslaná RC Nitra/ KOREA Neustálé překvapení U S A Ťažké časy a ust r á l i a Cow-boy

https://gorgoncreations.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 23 Zabávala som sa, mala som naozaj dobrú ro­ dinu a skupinku kamarátov. No nech som robila čokoľvek, kdesi vnútri som sa cítila osamelo. Chýbala mi moja kultúra, môj ja­ zyk, moja rodina, môj domov. A nikto tomu poriadne nerozumel. Moja rada znie: nene­ chajte sa týmto odradiť. Vydržte to. Ak sa niečo podobné stane aj vám, nepíšte rodičom že sa chcete vrátiť domov, pretože napriek všetkému to malo aj svetlú stránku. Získala som kamarátov a zážitky na celý život. Rok v Mexiku ma zmenil, som samostatnejšia, mám jasnejšie vo svojej budúcnosti. Všetko vďaka tomu, aká bola moja výmena náročná. Vladimíra Špačková /vyslaná RC Košice Classic/ „Tam zmrzneš, ne?“ „A to tam jako budeš žít v iglú s eskymáky nebo co?“ „Neblbni, vždyť tě tam sežere medvěd!“ A další po­ dobné hlášky doprovázené smíchem či vý­ razem upřímné starosti o mé zdraví – to byly reakce většiny lidí, když jsem jim oznámil, kam jedu na svůj roční výměnný pobyt. Vydal jsem se na cestu, která, aniž bych to tehdy věděl, mi změnila život. Po­ zoroval jsem losy, medvědy, soby, velryby. Několikrát jsem viděl nepopsatelně krás­ nou polární záři, šel na lov, byl dobrovolní­ kem na Iditarodu, nejdelším závodu psích spřežení na světě, brodil se opravdu stude­ nými ledovcovými jezery a řekami, pokusil se naučit kamarádku z Mexika lyžovat a ka­ maráda z Chile bruslit, zapojil se do mnoha projektů na pomoc komunitě. Když jedete na roční výměnný pobyt, nejedete na do­ volenou ani na dlouhý výlet. Je to cesta, která vám bezpochyby změní život, a to se vším, co tahle často nadužívaná fráze ob­ sahuje. Vrátíte se zpátky a zjistíte, že se nic nezměnilo, až na jedno – vás! Prokop Švábík /vyslaný RC Kroměříž/ Môj rok som strávila v Brazílii. S Rotary som absolvovala niekoľko výletov, ktoré boli úžasné a veľa sme sa naučili. Nádherná prí­ roda, úžasné jedlo, milí a veľmi priateľskí ľudia, teplo, pláž, more, zaujímavá kultúra čo viac si človek môže priať? Ja osobne to, aby môj rok v Brazílii nikdy neskončil. Tento rok mi dal veľa vecí a naučil ma byť viac ot­ vorenejšou a užívať si každý deň môjho ži­ vota, pretože žijeme len raz a čas uteká veľ­ mi rýchlo. Človek si to tak neuvedomí pokiaľ nevylezie zo svojej kukli, potom si len bude priať aby ten čas spomalil a on si mohol užiť viac vecí. Monika Norrisová /vyslaná RC Poprad/ BRAZ í LI a Láska na prvý pohľad ME X IKO Ročný pobyt v Mexiku U S A Aljaška 2015/2016 Když jedete na roční výměnný pobyt, nejedete na dovolenou ani na dlouhý výlet.

https://gorgoncreations.com/

24 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 téma Čo sa dá zažiť v Indii? Očakávaj čokoľvek, ale určite nečakaj nič, čo sa dá čakať. Po ulici sa preháňajú motorky blokujúce luxusné autá, nádherné farebne pomaľované nákladiaky, bicykle a niekoľko druhov rikší. Špeciálny zážitok vám sprostredkujú preplnené auto­ busy bez okien a dverí. Hoci cestou visíš z imaginárnych dverí, alebo ti práve nezná­ my starček sedí na kolenách, konduktor pýta peniaze. Padá ti notebook z pleca, kým sa hojdáš vo víre sviežeho horúceho vzduchu? Nerob si starosti. Stačí sa usmiať a spoluces­ tujúci ti ho ochotne postrážia, pretože v Indii žijú najochotnejší ľudia na svete. Jakub Kubíček /vyslaný RC Bratislava/ INDI e Nič nie je nemožné Keď som sa v prvom ročníku na strednej škole dozvedela o Rotary výmene, bola som celá pobláznená, aj moji rodičia si mysleli, že je to iba môj výmysel a zachvíľu na to za­ budnem. Mňa to ale neprešlo a išla som si za svojím snom. A ukazálo sa, že som zažila najlepší rok v mojom živote. Vďaka mojim host-rodinám som spoznala skoro každý štát v USA – od púští v Nevade až po sopky na Havaji. Spoznala som úžasných ľudí a na­ učila som sa, ako byť tolerantná a nesúdiť podľa prvého stretnutia. Výmena ma zme­ nila, urobila zo mňa lepšieho človeka a dala mi spomienky a priateľov, ktorých budem mať navždy. Aj keď som bola v Iowe, kvôli ktorej som dostala prezývku Kukurica, a vti­ py o kukurici som počula každý deň, až do­ kým som neodišla na výmenu, tento rok by som za nič nevymenila. Aj keď som navští­ vila veľké metropoly, ako bol New York, Wa­ shington DC, Chicago alebo Los Angeles, stále bude Iowa môj domov. Ďakujem Rota­ ry za novú rodinu a domov a za navždy tr­ vajúce spomienky. Petra Kolembusová /vyslaná RC Košice/ Po ukončení výmeny v Kanade, kde som strávila rok v malom mestečku Dryden v provincii Otário, môžem povedať, že pre mňa znamená byť výmenným študentom osvojenie si kanadskej kultúry a stanie sa súčasťou mojej host krajiny. Počas školské­ ho roka v Kanade som chodila na predmet, ktorý sa volal Outdoor Education a jeho ná­ plňou bolo predstavenie kanadského života v divočine a ako tam prežiť zimu. Boli sme na troch výletoch a jeden z nich bol na psích záprahoch. Dva dni na snežných saniach po zamrznutom jazere a jedna noc strávená v quinzhee. Quinzhee je snežný prístrešok vyrobený nahromadením kopy a následným vydlabávaním snehu, aby vznikol priestor na spanie. Hlavnou zložkou výletu boli psi, ktorých bolo úžasné sledovať. Každé ráno, keď sa začali tešiť na beh, a každý beh, kedy zo seba vydali to najviac. Kvôli ich dôvere, ktorú do nás vkladali pred každým behom, ma donútila byť zodpovednou, ale taktiež som sa kvôli tomu cítila výnimočne. Sandra Hrášková /vyslaná RC Bratislava/ U S A Rok v kukurici KANADA Zlomový bod

https://gorgoncreations.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 25 Kolumbie vás naprosto pohltí. Celý rok jsem bydlela v malém městě v horách, takže jsem se setkávala spíše s chudšími lidmi, ale oni byli pořád šťastní a s úsměvem od ucha k uchu. Zúčastnila jsem se několika úžas­ ných Rotary výletů. Koupala jsem se v Ka­ ribiku, prodírala se džunglí, abych došla k nejkrásnějším plážím, dávala sladkosti žebrajícím dětičkám v poušti, setkala se s indiány, spala v houpacích sítích, plavila se po řece Amazonce, chovala si lenochoda a anakondu, našla tarantuli v posteli, plula v noci džunglí, abych chytila malé kajmany a zažila spoustu dalších neuvěřitelných věcí. Hedvika Češková /vyslaná RC Písek/ Před více než rokem jsem dorazila do země, kde jsem nikoho neznala. Celý rok jsem strávila ve státě Nový Jižní Wales v oblasti Hunter Valley, což je místo díky vinicím vel­ mi oblíbené turisty. Vyzkoušela jsem si život ve třech rodinách. Chodila jsem denně do místní střední školy, kde jsem poznala aus­ tralský způsob výuky. Strávit rok v zahrani­ čí bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat. Byla to velká zkušenost, kte­ rou si ponesu celý život. Jsem velmi vděčná svým rodičům, Rotary a všem, kteří mi po­ mohli tak krásný pobyt uskutečnit. Linda Herrmannová /vyslaná RC Opava/ Jako výměnný student Rotary jsem jela do jižní Indie. Dalo by se říct, že mám Indii pro­ cestovanou křížem krážem více než kdejaký Ind. Výletů bylo spousta, ale ty nejdelší po celé severní a jižní Indii trvaly měsíc. Měla jsem možnost navštívit spoustu hinduistic­ kých i džinistických chrámů, projet se na velbloudech i na slonech a vidět na vlastní oči Tádž Mahal. Rok v Indii jsem si užila, i když samozřejmě nebyl úplně lehký. Uvě­ domila jsem si spoustu životně důležitých věcí a hodnot. Nyní si dokážu více vážit věcí, které nejsou úplnou samozřejmostí. Indie se stala mým druhým domovem. Adéla Havlová /vyslaná RC České Budějovice/ KOL U MBIE Que viva Colombia! Aust r á l i e Nejlepší rozhodnutí INDIE Rok v Indii V Argentíne v meste Córdoba na mňa čaka­ la prvá z mojich 4 rodín so slovenskou vlaj­ kou a nadšenými úsmevmi. Nasadla som do auta a mala milión otázok, ale nevedela som po španielsky a moja mamina nevede­ la po anglicky. Po viac ako 11 mesiacoch sme sa stretli s mojmi kamarátmi v parke. Roz­ právali sme sa a ja som spomínala na to, ako som tu bola prvýkrát. Ako sa odvtedy všetko zmenilo. Ako som sa zmenila ja a moje zvy­ ky a aký to bol krásny rok. Kamarátka ma buchla do pleca a hovorí „Prestaň snívať!“ Ešte nie, ešte mi zostáva jeden deň z tohto krásneho sna. Ďakujem, Rotary. Daniela Bušová /vyslaná RC Trenčín/ AR G EN T í NA Môj rok v Córdobe

https://gorgoncreations.com/

26 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 téma V programu výměny mládeže v rámci RI hrají hostitelské rodiny klíčovou roli. Hostitelskou se může stát každá rodina bez ohledu na to, zda se jejich dítě účastní výměny, či nikoli, dokonce to ani nemusí být rotariánská rodina. Jen musí mít tu správnou motivaci hostit studenta. host-rodiny Naší první host-dcerou byla Montana z USA, druhou Chalisa (ale říkali jsme jí Beam – pa­ prsek) z Thajska a třetí dcerou byla DanBee z Jižní Koreje. Každá u nás byla něco okolo 3 měsíců. To, co bylo pro obě strany zpočát­ ku trošku náročnější, byla jazyková bariéra. Studenti se češtinu teprve učí, mají se snažit mluvit „jen“ česky, a to není zrovna legrace. Navíc to s mojí angličtinou taky nebylo ni­ jak slavné, ale vyřešily jsme si to po svém: pokud jsme se nemohly vůbec nijak domlu­ vit, prostě jsem jí to napsala česky a ona si to přeložila do angličtiny. A po pár měsících už to nebylo potřeba. V našem městě byli výměnní studenti jen čtyři (kromě holek to byl ještě Scott z USA), trávili spolu kromě Rotary schůzek, výletů a mítinků i čas na lekcích češtiny. Každá z našich host-dcer byla z úplně jiného světa, a my jsme tak mohli poznat, že vůbec nezáleží na tom, od­ kud kdo je, jaké je národnosti, vyznání, z ja­ kých majetkových poměrů atd., záleží jedi­ ně na ochotě spolupracovat, na touze poznat svět toho druhého, dozvědět se více o jeho zemi, kultuře, způsobu života. Alena Hanáková Když se moje starší sestra rozhodla, že chce jet na výměnný pobyt, rodiče ji v tom pod­ porovali. Přihlásila se do Rotary Youth Ex­ change Program. Vzhledem k tomu, že ona se stala takzvaným výměnným studentem, naše rodina se stala hostitelskou rodinou pro jiné výměnné studenty. V našem případě to byli Riccardo z Mexika, Hannah z Arkan­ sasu a Allison. Riccardo se s námi mnohému naučil. Když přijel, neuměl si zavázat tka­ ničky, což někomu přijde neuvěřitelné, ale on to prostě nikdy v životě nepotřeboval. Bydlí na ostrově a celý rok chodí v žabkách, maximálně si obuje své konversky, které jsou ale zavázané pořád. Poprvé v životě dr­ žel v ruce vařečku, jel vlakem nebo viděl sníh. Dokonce se naučil lyžovat! Být hosti­ telskou rodinou není jednoduché, ale záleží jen na tom, jak se k tomu postavíte. Riccar­ do jako náš vůbec první výměnný student nám přirostl k srdci a do teď jsme v kontak­ tu. Stal se dalším členem naší rodiny a na­ vždy zůstane. Klára Vítková Čekání, starosti, radosti, loučení. Tak by se dala stručně vyjádřit naše zkušenost s host­ -dcerou Montanou, z města Idaho Falls, USA. Montaně jsme poskytli skromné, ale bezpečné útočiště. Pochopila, v čem spočí­ vá ta správná rodina. Odměnou za to byly neokousané nehty, se kterými odlétala zpět domů. Odměnou za to je odpověď „Teď jste moje rodina vy“ na dotaz, proč už delší dobu nevolala domů. Odměnou za to je sice jedi­ né, ale zato velice povedené a chutné jídlo, co nám Montana přichystala – z batátů a marshmallow. Díky Rotary za tuto zkuše­ nost. Díky Montaně, že tu byla s námi. Renata a Jiří Mládkovi Jak jsme ke třem novým dcerám přišli Jaké je být hostitelskou rodinou? Montana není jen stát v Americe

https://gorgoncreations.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 27 Jmenujeme se Stloukalovi a máme tři děti. Každé dítě je jiné, a tak jsme nebyli překva­ peni, že čtvrté – host-dítě – je také originál. Chyběla nám však postupná příprava a po­ znávání, kdy bychom se přibližně 18 let uči­ li, v čem je Casey dobrá, co má ráda, co jí udělá radost. Nejtěžší bylo najít rovnováhu mezi tím, aby se Casey nenudila, nebo aby­ chom jí nepřetěžovali, aby dostala svoje rovnocenné postavení v rodině, ale aby měla i prostor být sama se sebou. Ani Casey se neubránila našim aktivitám. Naučila se pár kousků v kuchyni, poprvé v životě zasadila rajčata, sbírala hříbky a také ví, jak se dojí kozy. Prostě ochutnala život na vesnici. Dagmar Stloukalová Našou prvou študentkou bola Emily z Cone­ sus, New York. Em bola naša prvá výmenná študentka a možno aj preto nám najviac prirástla k srdcu. Oslávila u nás narodeniny, meniny, dostala sladkosti od Mikuláša, za­ žila s nami slovenské Vianoce aj Silvestra. Pre Em sme boli mamka a ocko a ostaneme nimi už navždy. Tak ako ona bude už navždy naša dcéra. Vďaka výmene celá naša rodina zažila skvelý rok plný zážitkov. Miroslava Fafráková Naše dcera odjela do USA a do jejího pokoje se nastěhoval mládenec z Tchaj-wanu Khai­ -sing Chang. Přál si, abychom mu říkali Kenneth. Kenneth byl tichý, introvertní mládenec. Přesto nám tři měsíce společného života daly spoustu poznatků o odlišném způsobu života na Tchaj-wanu a u nás, o rozdílech ve fungování rodin, škol, cesto­ vání, stravování. Naše první hostování skon­ čilo bohužel předčasně už po 3 měsících, protože si Kenneth na lyžích zlomil nohu. Ačkoli to byla těžká událost, kterou nikomu z host-rodičů nepřejeme, naše poučení z ní je, že s pomocí Rotary nakonec všechno dobře dopadne. Barbara Římánková V  programu Rotary Youth Exchange jsme letos hostili již druhou studentku. Tentokrát to byla Lucy z Kalifornie. Strávi­ la u nás pět měsíců. Evropský životní styl se Lucy natolik líbil, že plánuje studium na některé z evropských vysokých škol. Vzhle­ dem k tomu, že úspěšně získala stipen­ dium na přípravný dvouměsíční kurz pořá­ daný Stanfordovou univerzitou, věřím, že se jí její sny podaří naplnit. Brigita Bilíková Daniela Patricia Sanchez Guillen, šestnác­ tiletá dívenka z Peru, která nás s úsměvem na rtech učila trpělivě vyslovovat celé její jméno. Moc nám to nešlo, tak jsme ji říkali prostě Danielo. Získala si nás svým úsmě­ vem a kladným přístupem ke všemu, s čím se u nás postupně seznamovala. Přece je­ nom dvanáctimilionové město Lima, odkud pocházela, bylo něco jiného než Ostrava. Zatímco v Peru jezdila na výlety autem, tady ji sportovně založené rodiny braly na výlety pěšky i na kole. Velmi rychle si zvyk­ la a toužila stále více poznávat naši zemi. Projevilo se to i tím, jak rychle dokázala zvládnout český jazyk. Její nadšení pro tuto zem bylo tak nakažlivé, že si toho všimla i média. Daniela vystupovala v televizi, dě­ lala velký rozhovor pro pořad Koktejl Čes­ kého rozhlasu, povídala si se známou you­ tuberkou. Poslední týdny už přemýšlela jen nad tím, co může udělat proto, aby se moh­ la jednou vrátit. Třeba studovat vysokou školu. Moc bychom jí to přáli a doufáme, že ji ještě někdy uvidíme. Andrea a Jiří Šlachtovi Náš život s Casey Ako sa rodina rozrástla Stát se může ledacos Půlrok s Lucy V Ostravě jako doma

https://gorgoncreations.com/

28 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 téma Již po několik desetiletí pořádáme mezinárodní rotariánské tábory (short term – camps). Většinou jde o dvoutýdenní pobyty s různým zaměřením, počet účastníků se pohybuje mezi 10 až 25 a bývá pravidlem, že se z jedné země může zúčastnit pouze jeden zástupce. kempy RC Košice sa rozhodol organizovať letný kemp od 18. do 29. 8. 2016 v Košiciach so zameraním na robotiku. Kempu sa zúčast­ nilo 12 študentov z 9 rôznych krajín, vo veku 15–17 rokov. Počas prvého týždňa kempu boli študenti ubytovaní v rotariánskych ro­ dinách samostatne, mohli spoznať život v rodinách a počas dňa mali spoločný pro­ gram zameraný na robotiku, ale aj výlety do krásnych prírodných miest Slovenska. Celé dva týždne boli organizačne podpore­ né a odborne koordinované mládežníkmi z tímu Talentum, študentami z Košíc, ktorí sa robotike venujú vo voľnom čase a úspeš­ ne reprezentujú Slovensko na celosveto­ vých súťažiach. Záver letného kempu bol spojený so súťažou s účastníkmi vytvore­ nými a naprogramovanými Lego robotmi a slávnostnou večerou s rotariánmi. Koor­ dinátor kempu a člen RCK Juraj Mičko po­ ďakoval RCK, všetkým sponzorom, hosti­ teľským rodinám, organizačne zapojenému Rotaract klubu Košice a predovšetkým tímu Talentum. Juraj Micko V srpnu byl pořádán čtrnáctidenní letní kemp za účasti dvou klubů RC Martin a RC Ostrava International pro zahraniční stu­ denty z mnoha zemí. Pro slovenský klub to byla již několikátá akce, pro český bylo po­ řádání kempu první zkušeností. Navštívilo nás celkem 11 studentů z Indie, Finska, Švý­ carska, Slovinska, Polska, Maďarska, Turec­ ka, Belgie, Španělska, Portugalska a Ru­ munska. Program se skládal ze dvou částí, kdy v prvním týdnu studenti navštívili zají­ mavosti Moravskoslezského kraje, poté od­ cestovali společně se zástupci Rotary a hos­ titelských rodin na dvoudenní výlet do Jeseníků. Po príchode účastníkov na Sloven­ sko pokračoval kemp v športovom aj pozná­ vacom duchu. Pri záverečnom stretnutí zahraniční študenti hodnotili kemp a opiso­ vali svoje pohnútky, prečo sa rozhodli strá­ viť časť prázdnin práve na dobrodružstve v „Československu“. Zdá sa, že značka „CZE­ CHOSLOVAKIA“ má stále výbornú povesť. A možno tento fakt inšpiruje aj iné kluby, aby to vo dvojici skúsili tiež a pokračovali v organizovaní československých kempov. Karin Jandíková, René Guráň KO š ICE Rotary Robotic Summer Camp 2016 o st r a va – m a r t i n An Adventure in Czechoslovakia Letos byl tábor pod taktovkou Rotaract klu­ bu Brno, jehož prezidentka Barbora Sládko­ vá byla i vedoucí tábora. Posláním tábora je pomoct mladým lidem, kterým jejich zdra­ votní problémy znemožňují plnohodnotné zapojení do společnosti. Naším cílem je poskytnout jim smysluplné využití volného času během letních prázdnin kombinací workshopů a fyzických aktivit. Tábor není důležitý jen pro postižené děti. Ještě větší popularitě se těší mezi jejich rodinami. Je­ likož celoroční starost a dohled nad jejich potomky je velmi vyčerpávající, možnost dvoutýdenního odpočinku je pro ně velmi vítaná. Rotaract Club Brno b r n o HandiCamp

https://gorgoncreations.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 29 Ano, i já jsem nyní hostitelským otcem. Po letech, kdy jsem praco- val jako counselor pro příchozí studenty, na mě také došlo. Dceru mám na druhé straně světa, kde se cpe suši, nosí školní uniformu a samozřejmě nepíše. To je prý známkou toho, že je v pořádku. A tak jsme na chvíli zůstali se synem sami dva. Na toho třetího stále čekáme. Náš Brazilec si totiž podal žádost o studentské vízum zhruba týden před plánovaným pří- letem. Střet s českou byrokracií ho možná trochu připraví na naši rea- litu, protože ani po 6 týdnech mu vízum nebylo vystaveno. Tak zatím komunikujeme přes Facebook. To s druhým synem, tentokráte z Tchaj-wanu, je to naprosto jasné. Česky nehovoří a anglicky také ne. Tajně doufám, že mu jedna nebo druhá řeč alespoň trochu naskočí. Prostě začátky jsou těžké pro všechny. Ale až budou za 10 měsí- ců odjíždět, potečou nám všem slzy jak hrachy. A když se nám po školním roce v cizině místo našich trochu bláznivých ratolestí vrátí mladé ženy a mladí muži, kteří si dokázali, že to dokážou, bude mít Rotary výměnný program mládeže zase o mnoho silných ambasadorů více. Takže nám všem přeji mnoho zdaru a pevné nervy. Moji synové a já j a k t o v i d í m j á George J. Podzimek Předseda redakční rady „Byl to pro mne opravdu nezapomenutelný týden po všech stránkách a budu všemi těmi zážitky, ať už dobrými nebo těžkými, žít hodně dlouho.“ Popisuje současná pre­ zidentka RC Opava Jana Weiszová, která se společně s dalšími rotariány, pedagogy spe­ ciálních škol i dobrovolnými asistenty účastnila tábora zaměřeného na soužití zdravých i handicapovaných dětí a dospě­ lých. Šest dní během měsíce července v pro­ storách areálu Davidova mlýna ve Starých Těchanovicích trávili společné chvíle 41 účastníků a 21 doprovodných osob. Zdolá­ vali překážky při olympiádě, stezce odvahy, a ve stylu antiky tvořili kostýmy bohů a bo­ hyň, pokřiky týmů, plnili tajemné úkoly, vyráběli předměty v keramické dílně, dopřá­ vali si vodní hrátky v bazénu, opékali buřty a zpívali karaoke. Náš klub spolufinancuje tento tábor s pomocí RC Ostrava Internatio­ nal, občanů Opavska i Hlučínska zakoupe­ ním punče při adventních trzích již pátým rokem. V minulosti jsme obdrželi též pří­ spěvek z distriktu díky grantu a celková fi­ nanční částka již přesáhla výši 500 000 Kč. Mirka Melecká o p a va Tábor pro handicapované Byla jsem nadšená, že jsem mohla strávit více než tři týdny v San Diegu jako hobojist­ ka International Youth Symphony. Reper­ toár jsme se dozvěděli až na první zkoušce orchestru a byl čistě klasicistní. Již osmý den nás čekal první koncert v Balboa parku v Organ Pavilionu v rámci cyklu „Twilight in the Park“. Náš nejdůležitější koncert se konal v Escondidu, kde zazněl celý náš pro­ gram. Účast na Music Campu obnášela ne­ jen práci, ale i zábavu. Chtěla bych poděko­ vat Rotary International za to, že orga­ nizuje tyto mezinárodní kempy, které pomáhají mladým studentům v seberozvíjení a po­ znávání různých kultur světa. Kateřina Trumpešová V dňoch 20. augusta až 2. septembra som sa zúčastnil Rotary Summer Campu v Nemec­ ku v Brémach. Rotariáni nám pripravili dob­ re organizovaný program plný aktivít s naj­ rôznejším zameraním. Za dva týždne som nadobudol úprimné priateľstvá, spoznal novú krajinu, a zdokonalil sa v angličtine a nemčine. Týmto vyjadrujem poďakovanie RC Trebišov, že mi umožnil zúčastniť sa. Filip Vaško S a n D i e g o Music Camp BR É M Y Rotary Summer Camp

https://gorgoncreations.com/

ze světa 30 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 D Text: vladimír adámek K YJ E V Nový distrikt 2232 Od června letošního roku má Rotary International nový distrikt 2232. Má 52 klubů a 847 členů. dist r ikt 2 232 Bělorusko-Ukrajina, zahrnuje oblasti Minsk, Krym, Jalta, Doněck. Celkem 52 klubů s 847 členy. istrikt k nám má blízko nejen číslem, ale také geograficky a historicky. Je to distrikt Bělo- rusko-Ukrajina. První klub na území součas- né Ukrajiny vznikl v Užhorodu v roce 1930 a následo- val ho Lvov se založením v roce 1935. V novodobé historii byl založen v roce 1992 klub v Kyjevě. Bělo- rusko a Ukrajina byly součástí multidistriktu společ- ně s Polskem. Zatímco v Bělorusku jsou pouze tři kluby, a navíc všechny v Minsku, Ukrajina zahrnuje i kluby z Krymu a východní Ukrajiny, jako je Jalta nebo Doněck. Věřme, že se tomuto ne zcela sourodé- mu distriktu dobře povede. V čele distriktu bude v tomto rotariánském roce stát člen RC Lvov Henna- dii Kroichyk, který obdržel od guvernérky distriktu 2230 Barbary Pawlisz zcela nový řetěz. Dlouhou tradici má spolupráce našich klubů s klu- by na Ukrajině. Mezi největší patří podpora domova seniorů v Jasini. V Kyjevě jsem potkal rotariány, kte- ří mají zájem se na zlepšení životních podmínek v tomto zařízení ve spolupráci s našimi kluby výraz- ně podílet. Guvernér distriktu 2232, pan Hennadii Kroichyk Barbara Pawlisz při slavnostním předávání řetězu vpravo Cyklistická akce na podporu programu PolioPlus

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 31

https://gorgoncreations.com/

32 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 ze světa ři pobytu ve městě Iganda bylo mou hlavní náplní práce vyučování na místní základní škole. Uganďané se ve srovnání s námi mají velmi špatně, vět­ šina rodin z vesnice, kde jsem pracovala, trpí finanční tísní, lidé nemají dostatek pra­ covních příležitostí, aby své rodiny zajistili, děti chodí do školy, jen když rodiče mohou zaplatit školné. Docházka do školy je tou­ hou každého dítěte v Ugandě, ale bohužel je to pro mnohé z nich nemožné, jelikož rodiny mají běžně sedm a více dětí. Dítě chodí do školy, dokud má rodina na zapla­ cení školného a nákladů spojených s vý­ ukou (sešity, uniforma, oběd). Pokud peníze dojdou, musí dítě odejít. Vrátí se, až když rodiče peníze doplatí nebo ono samo po­ třebnou částku vydělá. V jedné třídě se pak scházejí děti různého věku a největší pro­ blém mají sirotci. O to víc překvapivý je je­ jich přístup k životu, radování se z malič­ kostí a vděčnost za cokoli. Běloch se tu sa­ mozřejmě v davu neschová. Malé děti se mne bály a při pohledu na mě propukaly v pláč, větší děti mi naopak sahaly na vlasy a na ruce a zkoušely, jestli se od mojí kůže neumažou a nezbělají. Lidé, se kterými jsem se setkávala každý den, mi ukázali novou tvář života. Bylo veli­ ce přínosné zkusit si žít v místních podmín­ kách, bez sprchy a dalších vymožeností, které běžně patří k našim životům a v pod­ statě si bez nich život neumíme představit. Před odjezdem jsem se setkala i s Rotary a Rotaract klubem Kampala-North. Přijali mne s otevřenou náručí a v budoucnosti doufáme ve spolupráci. P Text: Markéta Růžičková m i s e Dobrovolnictví v Ugandě Moje cesta do Ugandy proběhla v rámci dobrovolnické mise, trvající měsíc. Byla to úžasná zkušenost, ale zároveň drsné setkání s chudobou. uga nda Uganda je krásná země rozkládající se na břehu Viktoriina jezera, na jejímž území se nachází několik národních parků. Právem je přezdívána „perla Afriky“. Odvrácenou tváří Ugandy je ale životní a sociální úroveň obyvatel.

https://gorgoncreations.com/

33 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 34 ešlo tentokrát ani o ujeté kilometry ani o zá- pis do světové knihy rekordů. Kompletně ce- lou trasu absolvovali za podpory cyklistů, běžců nebo online bruslařů v etapových místech dva sportovci. Vojtech Špišák je známý jako slovenský pro- pagátor extrémních sportů a je zapsán v registru dár- ců kostní dřeně. Ten na příjemce své pomoci teprve čeká. Druhému protagonistovi Petru Filipcovi naopak před několika léty jiný dárce kostní dřeně od někud ze světa zachránil živost. Sám musel postoupit náročnou operaci a dnes je zcela fit. Každou třetí sobotu v září si veřejnost připomíná zásluhy dárců kostní dřeně v různých místech na všech kontinentech. Proto i v etapových místech vytr- valostní jízdy byla propagována myšlenka dárcovství a činnost jejich tří registrů – Národného registera dar- cov kostnej drene SR, Českého registru dárců krvetvor- ných buněk v IKEM Praha a Českého národního regis- tru dárců dřeně, o. p. s., Plzeň. Zatímco na Slovensku byla hlavním organizátorem nadace Kvapka náděje a Rotary kluby v etapových mís- tech byly jen účastníky doprovodných akcí, v české části distriktu se Rotary kluby ujaly aktivní úlohy orga- nizátorů setkání Vojty a Petra s veřejností. Od hranic SR a ČR koloběžkáře po trase Hrozenkov–Zlín–Ostrava– Olomouc–Svitavy–Pardubice–Praha doprovázelo v jed- notlivých etapách několik skalních fanoušků a jako organizátor Honza Machálek z RC Poděbrady. Nad jíz- dou převzal záštitu policejní prezident ČR genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, člen RC Ostrava City, a zdravotnickou službu po celou dobu zajišťoval člen našeho klubu a asi- stent guvernéra Ilja Chocholouš prostřednictvím své firmy Ambulance Meditrans, osobně se zúčastnil i ně- kolika etap. Promotion akce o dárcovství krvetvorných buněk v místech zastávek koloběžkářů připravili členo- vé místně příslušných Rotary klubů. Díky jim za to! Patrně nejdojemnější byla zastávka v Olomouci, kde Petr navštívil oddělní nemocnice, v níž prodělal svoji život zachraňující operaci. Honza Krejčí z RC Olomouc City vystihnul i podstatu celé akce, když k setkání v nemocnici poznamenal: „S kluky, přesněji ‚dobráky od kosti‘, jsem byl po jejich středečním dojezdu z Os- travy do Olomouce. Následně jsem měl tu čest je do- provodit do Olomoucké Fakultní nemocnice na oddě- lení, kde Petrovi zachránili život díky dárci z Německa. Poté, co mi popisoval, jak osvobozující pro něj bylo, když po měsíci izolace v malém pokoji mohl konečně vyjít na chodbu a ujít 30 metrů, chápu tu sílu a moti- vaci, s kterou jede těch 1000 km.“ Vytrvalostní jízda se uskutečnila za zájmu veřejnos- ti i médií a přispěla k informovanosti veřejnosti o tom- to lékařském oboru. Právě proto byla pro příští rok zařazena již oficiálně do akcí Světového dne dárců kostní dřeně (World Marrow Donor Day – WMDD). Kudy povede její trasa, záleží i na vás, čtenářích těch- to řádků. Záleží na tom, které z našich klubů projeví zájem, aby se jejich město stalo pro příští ročník eta- povým místem. z domova N 1 Setkání s guvernérem distriktu Štěpánem de Wolf se uskutečnilo mezi brněnskými rotariány 2 Petr se v Olomouci setkal s těmi, kteří mu díky neznámému dárci zachránili život 3 Jedno z etapových míst, v tomto případě Ostrava 4 Konečně v cíli. Z Košic do Prahy ujeli přes 1000 kilometrů Tento příznačný název dostala vytrvalostní jízda koloběžkářů napříč naším Rotary distriktem mezi 4. a 17. zářím z Košic do Prahy v celkové délce přes 1000 kilometrů. Text: Svatopluk K. Jedlička K O Š I C E – P R A H A Dobráci od kosti

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 35 1 3 2 4

https://gorgoncreations.com/

36 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 z domova aždý rok první zářijovou sobotu zve Meziná- rodní výbor pro spolupráci mezi Rakouskem, Slovenskem a Českem přátele (nejen) z těchto zemí ke společnému putování a setkání. Také letos byla tato akce výborně organizována Rotary klubem Rohrbach, zejména díky Miku Har- dingovi, Walteru Wöberovi a ostatním přátelům pořá- dajícího klubu. Na tomto setkání je pozoruhodná jeho symbolika: přátelé ze tří národů vycházejí vzhů­ ru na půl cesty svým přátelům, každý ze své strany hranic, aby na vrcholu společně prožili mezi- národní přátelskou stránku Rotary. Není mi známo, že by se někde jinde na světě uskutečňovala podobná akce. Ostatně měla vysokou úroveň, přesně 1333 metrů. Přišlo nás více než čtyřicet rotariánů ze sedmi národů (Rakousko, Česko, Argentina, Japonsko, Mexiko, Somálsko a USA), z devíti Rotary klubů a dvou Rotaract klubů ze dvou distriktů, přišli dva past guvernéři, tři prezidenti klubů a pět výměnných studentů. Mezi účastníky byly i Halina a Khadra ze Somálska. Utečenecké děti, které si osobně k sobě vzal přítel Thomas Grafenauer z RC Rohrbach a na setkání je také přivedl. Jednoduše – velkolepé! t r o j m e z í Třístoličník 2016 Text: Dalibor Truhlar V sobotu 3. září se na Třístoličníku, na trojmezí Rakouska, Německa a České republiky, uskutečnilo mezinárodní setkání. K Pochodu se zúčastnilo více než čtyřicet rotariánů ze sedmi národů, z devíti Rotary klubů a dvou Rotaract klubů.

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 37 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Petr Filipec a Vojtěch Špišák – dva mladí muži, kteří se rozhodli zdolat trasu z Košic do Prahy na koloběž­ kách za 12 dní, dorazili ve čtvrtek 15. září do Brna. dyž v pravé poledne zastavili před brněnským hotelem Voro- něž II, měli v  nohou kolem 1200 km. Oba touto cestou dělají osvětu dárcovství kostní dřeně v rámci projektu Dobrák od kosti a snaží se motivovat mladé lidi od 18 do 35 let, aby vstoupili do registru dobrovolných dárců. K téma- tu mají osobní vztah – jeden je po úspěš- né transplantaci kostní dřeně, druhý je zapsán v registru dárců. V Brně u informačního stánku oba sympatické jezdce přivítala patnácti- členná skupina rotariánů z obou brněn- ských klubů, Rotaractu Brno, organizač- ního týmu a několika mladých lidí, kteří se o projektu na podporu dárcovství kostní dřeně dozvěděli a přišli jej podpo- řit. Guvernér Distriktu 2240 Štěpán de Wolf předal mužům na koloběžkách vlaj- ky Rotary International. Než se Petr s Vojtou vydali na cestu, aby pokračova- li přes Svitavy do Pardubic, stačili ještě během krátké přestávky na občerstvení odpovědět na spoustu dotazů. Text: Věra Staňková B R N O Dobrák od kosti v Brně K 1200 km Délka trasy v rámci projektu na podporu dárcovství kostní dřeně.

https://gorgoncreations.com/

38 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 zprávy V pátek 29. 7. 2016 se uskutečnil již 2. ročník charitativního golfového turnaje na hřišti Golf resort Telč. urnaj hrálo 17 hráčů ve dvou katego- riích. Vítězem v kategorii HCP 0–25 se stal Pavel Jaša a v kategorii HCP 25,1–54 Martin Sedlák. Celkové výsledky jsou zveřejněny na webu golfové federace. Z výnosu turnaje ve výši 10 000 Kč jsme vě- novali polovinu na podporu výměnných studentských kempů a polovinu o. p. s. Sdí- lení Telč na domácí hospice. Hotovost 5000 Kč předala paní ředitelce Michaele Če- řovské na závěr akce prezidentka klubu RC Telč Veronika Kovářová. Děkuji všem rota- riánům a hráčům za účast a podporu našich charitativních projektů a věřím, že se za rok opět setkáme již na 3. ročníku turnaje. Text: Miloslav Pop t e l č Rotary Telč Golf Cup 2016 ž i l i n a Keď nevládzeš, tak pridaj Večerný beh okolo Váhu v blízkosti Vodného diela Žilina zaknihoval v posledný júlový piatok už tretí ročník. a štart sa postavilo 350 bežcov, ktorí prijali výzvu organizátorov a Rotary clubu Žilina ako tradičného hlavného partnera podujatia. Trať hlavných pretekov merala 8,2 km a na popredných miestach sme mohli vidieť aj olympionika – bývalého slovenského reprezentanta v chôdzi Petra Tichého a Juraja Vitka, víťaza Rajeckého ma- ratónu. Práve druhý menovaní si odniesol víťazstvo. Ostrieľaní borci aj „hobíci“, ale aj členovia RC Žilina a súťažiaci v detských ka- tegóriách si každoročne vychutnávajú tento krosový beh povzbudzovaní početnou divác- kou kulisou. Suma sumárom viac než 500 ľudí sa oddáva tejto športovej udalosti, po ktorej nasleduje slávnostné vyhlasovanie výsledkov a párty pre bežcov, ich priazniv- cov, priateľov a známych. Žilinskí rotariáni podporujú nielen tých, čo potrebujú pomoc, ale aj tých, ktorí posúvajú latku hore a inšpi- rujú svoje okolie v túžbe posúvať hranice možností a prekonávať prekážky. Pri zvuku štartovacej pištole zaznelo Zátopkovské „Keď nevládzeš, tak pridaj“, ale v cieli sa cenil každý výsledok a celé to korunovala spoloč- ná radosť z vydareného športovo-spoločen- ského večera. Text & foto: Martin Barčík N T Setkání s naším přátelským klubem Wien-Nordost se velmi vydařilo a myslím si, že Vídeňačky byly také nadšené. etkání začalo sázením symbolic- kého stromu – lípy. Z Vídně přijelo osm členek IWC Wien-Nordost s manžely. Shromáždili jsme se všichni u již zasazené lípy. Měla tři metry, asi by- chom si s tím v podpatcích ani neporadi- ly. Slavnostní projev a symbolické zasa- zení provedly prezidentky obou klubů. Maximus resort nachystal elegantní sto- leček a fotografa, Eliška slivovici a neplá- novaný přelet balonu jen ozvláštnil slav- nostní okamžik. Poté jsme povečeřeli v krásné nové re- stauraci. Od našich IW přítelkyň jsme zde převzali obrovskou vlajku s logem IW. Druhý den jsme si prohlédli hvězdárnu, zhlédli opravdu zajímavý film o vzniku vesmíru, který byl promítán na kopuli pla- netária, až se nám z toho doslova zatočila hlava. Po příjemném občerstvení jsme se vydali na okružní cestu Brnem. Prohlédli jsme si především nedávno restaurované známé vily, které jsou spolu s jejich zahra- dami architektonickými poklady Brna. I mnohé Brňačky je viděly poprvé. Setkání jsme zakončili v mexické re- stauraci Monte Bú na Kraví hoře. Naše poděkování patří i partnerům na- šich členek, zejména Sašovi Turkovičovi a Martinu Saitlovi, kteří nám vydatně pomáhali a výrazně přispěli ke zdaru na- šeho setkání. Text: Marie Rynešová I W C M or a v a Vydařené setkání S 10 000 Kč Výnos turnaje věnovaný na podporu výměnných studentských kempů a domácích hospiců.

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 39 zprávy Bezprostředně po skončení golfového turnaje pokračoval páteční rotariánský program zahajovacím koncertem Marie Rottrové na zámeckém nádvoří v Telči. arie Rottrová nadchla telčské pub- likum, a to ji na oplátku opakovaně odměnilo potleskem ve stoje. V so- botu dopoledne jsme si nejprve prohlédli krásné Slavonice s úžasným výkladem prů- vodce pana Karáska. Odpolední program byl zaměřen na poznání města Dačice s odbor- ným výkladem rodáka Oty Kováře. Večerní koncert Krystyny a Szidi Tobias byl krásnou předehrou pro večerní slavnost – rotování, tj. předání funkce prezidenta klubu Veronice Kovářové a připomenutí 10 let činnosti klubu RC Telč. Prezentaci na toto téma výborně připravil duchovní otec klubu Ota Kovář.   Text: Miloslav Pop T e l č Folkové prázdniny K R U M L O V Rotariánský tenis pomáhá Jubilejní 20. ročník tenisového turnaje osobností, který tradičně pořádá Oblastní hospodářská komora Český Krumlov společně s českokrumlovským Rotary klubem, se uskutečnil v sobotu 27. srpna v Tenis-Centru Český Krumlov. od záštitou předsedy JHK a zároveň prezidenta RC Český Krumlov Luďka Keista a PDG Otakara Veselého se na českokrumlovské antuce utkalo celkem de- vět dvojic. Vítězství brala velešínská dvojice Šrámek-Švec. Českokrumlovské barvy hájili Petr Barták s Ivo Heřmánkem a Rostislav Zagora, kterému zároveň náleží zásluha za ředitelství turnaje. Ze startovních vkladů všech účastníků a také díky podpoře PDG Otakara Veselého, který poskytl bezplatně pro turnaj tenisové kurty ve svém Tenis-Cen- tru, se podařilo získat výtěžek 2600 Kč pro sociální projekt Rotary klubu Český Krum- lov. Klub již v letošním roce uskutečnil pro- jekt na nákup polohovacího lůžka pro on­ kologické oddělení českokrumlovské nemocnice. Výtěžek turnaje doplní prostřed- ky pro druhou etapu tohoto projektu, nákup dalšího lůžka, na kterém se RC Český Krum- lov podílí s českobudějovickými rotariány. Na kurtech Tenis-Centra pořádal RC Český Krumlov vlastní turnaj již v červnu. Výtěžek 3500 Kč podpořil první etapu zmíněného vy- bavení krumlovské onkologie. Text: Jan Bohdal P M RC Žilina aktívne pomáha od roku 2002 projektu zameranému na pomoc postihnutým ľudom na vozíku pod názvom Aktívny vozík. bčianske združenie Aktívny vozík bolo založené v roku 1999 a vznik- lo na základe stretnutia a úprim- ného priateľstva študentov s pohybovým obmedzením. Jeho zakladatelia a aj súčasní predstavitelia sú Peter Grňa, Ka- tarína Štulrajterová a Zuzana Malecká. Cieľom združenia Aktívny vozík je združovať postihnutých ľudí z celého Slo- venska, najmä tých, čo zostali na vozí- koch a pomôcť im žiť aktívnejší a plno- hodnotnejší život. Združenie sa tiež zameriava na osvetu verejnosti a preko- nanie bariér, ktoré existujú medzi zdra- votne postihnutými ľuďmi a ostatnou verejnosťou. Združenie prevádzkuje vlastnú internetovú stránku, prostredníc- tvom ktorej môžu vozíčkari a ich priaz- nivci komunikovať, organizuje rôzne kul- túrne podujatia a spolupracuje s inými združeniami a nadáciami. Združenie sa postupne zameralo najmä na priamu finančnú pomoc hendikepova- ným a ich rodinám a taktiež na rekondič- no-intergračný pobyt v Nízkych Tatrách a pri mori. V tomto roku Aktívny vozík zorga­ nizoval za finančnej podpory Rotary klubu Žilina už 9. ročník oddychového po­ bytu v Krpáčove. Spolu tam bolo vyše 80 ľudí aj s rodičmi postihnutých detí. Všetci mali bohatý kultúrny i športový program a užívali si radosti leta. Text: Jozef Galdun, Karol Herian ž i l i n a Aktívny vozík v Krpáčove O 6100 Kč Celkový výnos dvou letošních turnajů věnovaný nákupu polohovacích lůžek.

https://gorgoncreations.com/

40 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 zprávy Po dlhoročnom úspešnom projekte Jaši­ dielňa prišla Nadácia Krajina harmónie ešte vlani s novým projektom pod ná­ zvom „InterNos – Medzi nami“. ento medzinárodný festival sa usku- točnil 8. septembra v Žiline. Podľa vyjadrenia predsedníčky Správnej rady Nadácie Krajina harmónie v Žiline Soni Holúbkovej festival veselou formou pripomenul, že všetci tvoríme spoločnosť a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť. Spoločné zážitky a osobné príbehy môžu pomôcť vytvoriť nové postoje k ľuďom, kto- rých nepoznáme. Festival ponúkol mestské hry, súťaže, tvorivé dielne a koncerty hu- dobných skupín, tanec a diskotéku. V tomto roku sa na InterNose zúčastnilo 80 zahraničných účastníkov z 9 krajín, taký istý počet účastníkov z celého Slovenska a k tomu aj miestne školy. Účastníci festi- valu získali veľa nových priateľov. Text: Karol Herian ž i l i n a Len spolu oceníme rôznorodosť d un a jsk a str e d a Rotary studničky Jedného dňa prišiel Roland, náš klubový turista, so zaujímavým problémom. e vyznávačom naturistického pohybu v prírode a rád si nájde vodu v hore sám. V horách sa orientuje aj pomocou máp VKÚ, na ktorých sú zaznačené studnič- ky – zdroje vody. Problém je v tom, že v mi- nulosti udržiavané studničky dnes chátrajú a podľa mapy sa tým pádom voda nie vždy dá nájsť. No a keďže ochrana vôd je jednou z priorít Rotary, nový klubový program sa ponúkol sám. Problémom studničiek je fakt, že nie vždy sú pod strechou a tým pá- dom sa ľahko zanesú nečistotami. Riešenie? Vyčistime studničky a vybudujme prístreš- ky. V prvom kroku sme vytipovali 9 studni- čiek, dali sme pre ne vyrobiť drevené prístrešky a dva z nich sme už aj osadili. Prvý v úžasnom prostredí neďaleko Klátov- ského ramena – prítoku Malého Dunaja v dunajskostredskom okrese a druhý neďa- leko obce Belušské Slatiny v okrese Považ- ská Bystrica. Obe studničky fungujú a po tom, ako sa voda vyčistila, sme sa z nich všetci napili. Naším prvým cieľom je oživiť deväť stud- ničiek a požiadať skautov o spoluprácu pri ich údržbe. V druhej etape oslovíme ďalšie kluby a požiadame ich o spoluprácu v ich regiónoch. Text: Ladislav Nagy J T Na golfovom trávniku Gray Bear Tále sa uskutočnil dňa 11. 9. 2016 už 10. ročník otvorených Majstrovstiev Rotary International Slovenska v golfe, ktoré spoločne organizujú RC Banská Bystrica a RC Nitra. úťažilo sa v troch spoločných ka- tegóriách podľa dosiahnutých HCP a troch doplnkových súťa­ žiach. Za ideálneho počasia sa majs- trovstiev zúčastnilo 43 štartujúcich. Jubilejný 10. ročník podporili aj členo- via RC Banská Bystrica svojim výjazdo- vým klubovým stretnutím. Prezident Martin Klus privítal všetkých golferov, zagratuloval víťazom a zaželal ďalšie úspechy organizátorom v udržaní tradí- cie tohto podujatia a v príprave ďalších ročníkov. A to nielen preto, že turnaj je benefičný a výťažok z turnaja používajú organizujúce kluby na podporu svojich projektov, ale aj pre jeho významnú spo- ločensko-športovú hodnotu stretnutí ro- tariánov so svojimi priateľmi, sympati- zantmi a obchodnými partnermi. Výťažok z turnaja pomôže Spojenej škole internátnej v Nitre (deti postihnuté autizmom) a v Banskej Bystrici projek- tom Komunitnej nadácii Zdravé mesto Banská Bystrica. Vďaka patrí nielen organizátorom, ale aj sponzorom podujatia: Tlačiarne Ban- ská Bystrica, Trendwood – twd, s. r. o., Strojsmalt, s. r. o., RC Banská Bystrica, Aero Slovakia, a. s., Divadlo A. Bagara, Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o. Text & foto: Ivan Belan nitra, b. bystrica Majstrovstvá v golfe S

https://gorgoncreations.com/

41 Supplement english r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 Volunteer Work in Uganda n the town of Iganga I was a tea- cher at a primary school. All kids want to go to school, but for many, it is impossible. Most families in the places I worked in are dirt-poor and have little opportunity to feed them- selves. Children go to school if the family can pay tuition fees and educa- tion costs (copybooks, uniforms and lunch). When money runs out the pu- pil must leave. He returns if his pa- rents pay or he makes money to pay the arrears. One class brings together kids of different age and orphans face the biggest problems. But surprising- ly, they take life as it comes, marvel about smallest things and are grateful for everything. The people I met every day gave me a new look at life. It was good to try and live without a shower and other perks we take for granted. Before departing, I met with people from Rotary and Rotaract Club Kam- pala-North. They received me with open hearts and we hope for closer interaction in future. I My journey to Uganda on a volunteer mission took one month. It was an incredible experience, but at the same time a harsh encounter with poverty. Text: Markéta Růžičková

https://gorgoncreations.com/

42 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 supplement The Active Wheelchair civic association was founded in 1999 and reflects interaction and candid friendships among students with motoric handicaps. t was established and is represen- ted today by Peter Grňa, Katarína Štulrajterová and Zuzana Malecká. RC Žilina has been helpful ever since 2002. Active Wheelchair wants to bring together handicapped people from across Slovakia. The association also pursues public enlightenment and strives to help break the barriers be- tween the handicapped and the rest of the general public. They target direct financial assistance to handicapped people and their families. This year, with financial support from RC Žilina, Active Wheelchair organized its ninth annual rest-and-recreation outing in Krpáčov for more than 80 participants, including the parents of handicapped children. Text: Jozef Galdun and Karol Herian ž i l i n a Nine active wheelchairs in Krpáčov I During the last week in August, most of our student outbounds left here for year- long stays all over the world. Foreign students, inbounds, have established themselves in their host families and started adjusting to our environment. The Rotary Clubs in charge of these inbounds must properly take care of them and help them to overcome initial hardships. Inbounds should be invited by their host clubs to get the hang of our club life. It’s a lasting impression they will take home next year. In September, we start preparing the dispatch of fresh students for Rotary 2017/18. On 17 September, Kroměříž hosted a District Youth Exchange Committee-sponsored training programme for YEOs from the clubs planning to enroll students in youth exchange programmes. As usual, thumbs up for the organizers. I was delighted to see you devote so much attention to the programme. There is virtually no club today that wouldn’t take part in some form of Rotary International exchange programmes. Please don’t ignore the call on the clubs you have repeatedly received. The week from 9 to 15 October will be a Rotary International Alumni Reconnect Week. Rotary programmes prioritize students and young people from non-Rotarian families. Alumni are those who participated in the programmes. Invite them and their parents to your club, ask them to talk about interesting professions and don’t be shy to offer them a membership. Many former students are adult people, thirtyish, and have interesting professions. In the course of July, August and September I visited clubs in eastern and central Slovakia and southern Moravia. I’d like to thank them for kind reception. I was pleasantly surprised to see the sheer number of events and projects they have organized and plan to organize in the next year. It’s a shame information does not reach a wider circle of our clubs. Clubs must talk to each other and maybe set up Facebook discussion groups with the help of our portal and announcements in Rotary Good News. Here I can also see the role of the Rotarian fellowship. It can spread the gospel about our joint projects to our friends across the District and beyond. g l o s s a r y Dear Readers, Štěpán de Wolf, District 2240 Governor for 2016–17

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 43 supplement We asked the chairman of the Youth Exchange District Committee, Jaromír Barák, what the past year has brought. In an interview one year ago, you spoke about a record-high number of students taking part in year-long exchange pro- grammes. This year’s count is about 20 percent higher… We set five as the maximal number of stu- dents hosted by one Rotary Club. This deter- mines the count of Czech and Slovak students a club can send abroad. The increasing num- ber of students sent abroad is therefore given by the ever-increasing number of clubs parti- cipating in long-term exchanges. There are 50 % more clubs in the Czech Republic than last year and every Czech club hosts two foreign students on average. The count of participa- ting Slovak clubs is roughly the same and each hosts three students. Ever more clubs are interested in long-term exchanges and this year the training course for Service to Youth activists in Kroměříž was attended by people from 53 Rotary Clubs: 33 from the Czech Republic and 20 from Slovakia. How do you cope with so many students on the District level? Last year we successfully stabilized the District Youth Exchange Committee, and a change occurred only in the post of Deputy Chair for Slovakia, when Eva Szanyiová from RC Rožňava, who stepped down for health reasons, was replaced by Ondrej Ko- llár from RC Poprad. Administrative chores make up a large part of the district commi- ttee members’ responsibility. Therefore we opted for a measure of professionalization in the administrative field. This explains an about 10-percent increase of the exchange programme fees. Even so, the costs paid by the students are at least 60 percent smaller than the price of comparable projects orga- nized by other NGOs or travel agencies operating in both countries. Presumably, very low charges are not the only asset of the Rotary-provided stu- dent exchanges… It is safe to say that our long-term ex- change programme is one of the best in the world. We have a great advantage against the other “competition”, namely a world- -wide network of Rotary Clubs and a well- -designed system. When we send a young- ster abroad we can be assured he or she will be taken good care of. Students are the guests of the local Rotary Club that provi- des for and verifies the host families, orga- nizes school and tackles problems on the spot if need be. The club keeps an eye on the student throughout the year and assig- ns a counselor who is in touch on a regular basis. The host District provides other stu- dent services, including regular get-toge- thers of all exchange students, and various outings and excursions. I N T E R V I E W Youth Exchange Programme 99 100 120 Our District will host 99 students, 50 of them in Slovakia’s 18 Rotary Clubs, and 49 in 24 Czech clubs. The students hail from 19 countries, most of them, 33, from the USA, 12 from Brazil, 9 each from Mexico and Taiwan, 5 each from Argentina, India and Colombia, 4 from Canada, 2 each from Japan, Peru and Thailand, and one each from Bolivia, Ecuador, Finland, Italy, Chile and South Korea. In January 2017 four will arrive from Australia, and one from South Africa. Our District despatched 100 young people abroad: 47 from the Czech Republic and 53 from Slovakia. Most of them, 32, flew to the USA, 14 to Brazil, 10 to Mexico, 9 to Taiwan, 6 to Canada, 5 each to Argentina and India, 4 to Colombia, 3 to Peru, 2 each to Australia, Japan and Thailand, and one each to Bolivia, Chile, Finland, Italy, South Korea and Germany. We sent 120 children from the District to summer camps in 26 mostly European countries (Czech Republic – 77, Slovakia – 43) and reciprocally opened four camps in the Czech Republic (51 foreign campers), specialized Handicamp for 10 children, two camps in Slovakia (27 children), and a Czech-Slovak camp for 11 children. You t h E xc h a n ge P ro gra m m e i n N u m b e rs

https://gorgoncreations.com/

44 r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 supplement It was incredibly strange to know that I will not see my family, friends, city and landscape for a year.  ne whole year. My feelings were a mixture of eager anticipation and great fear. My host family with the President and my counselor met me at the Sao Paulo airport. I was so unea- sy, but when I started talking in English with my host brother, all anguish was gone. My family was great. They treated me like a daughter. We talked all the time and knew what’s cooking! They immediately knew I had a nightmare or was worried about things. They took me on boating trips and arranged an excur- sion to Amazonia. People in Brazil are very open and goodhearted. They hug each other when they meet, kiss on the cheeks, and never mind anyone’s age or social status. But I realized not all things are taken for granted. Shelter or one’s own bedroom. I saw immense ri- ches but also immense poverty, but couldn’t discern that in people. They smiled and enjoyed life. Text: Barbora Kabátová o utb o u n d s Beautiful Family T Every third Saturday in September, we celebrate the role of bone marrow donors across all continents. ood to the Bone is a kick-scooter endurance race across our Rotary District that took contestants over 1,000 kilometres from Košice to Prague, between September 4 and 17. Escorted by bikers, runners and on-line skaters on the race stages, two athletes took part in the project: Vojtech Špišák and Petr Filipec. The endurance ride stages served to pro- mote the bone marrow donorship idea and its three proponents – the Slovak National Register of Bone Marrow Donors, the Czech Register of Blood-forming Cell Do- nors at IKEM Prague, and the Czech Nati- onal Register of Bone Marrow Donors, a Plzeň-based public benefit organization. While the Kvapka nádeje (Drop of Hope) foundation was the main organizer in Slo- vakia and stage-based Rotary Clubs only provided for side events, Czech clubs han- dled all organizational matters in the coun- try, sponsoring encounters between Vojta and Pavel on the one hand and the general public on the other. From the Czech and Slovak borders, the kick-scooter champs were escorted by a handful of loyal fans, and Honza Machálek from RC Poděbrady as the event organizer. The event took pla- ce under the auspices of Czech Police Pre- sident Tomáš Tuhý, member of RC Ostrava City, while medical assistance was provi- ded by Ilja Chocholouš, a member of our club and Assistant Governor, through the god offices of his firm, Ambulance Medit- rans, who took part in several stages. The event, promoting donorship of haematopo- ietic cells, was assisted by the members of local clubs at the various stages of the ride. Our big thanks go to them. Text: Svatopluk K. Jedlička K O Š I C E – P R A G U E Good to the Bone G

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 45 supplement Rotary Good News 5 | 2016 These five pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRAN SLATION Libor Trejdl EDITORIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org Since June 2016, Rotary International has had a new District 2232. It has 52 clubs and 847 members. he Belarus-Ukraine District is close to us both geographically and historica- lly. The first club on the territory of modern Ukraine was chartered in 1930 in Uzhhorod and was followed by Lviv in 1935. Modern history saw the chartering of a club in Kiev, in 1992. Belarus and Ukraine were parts of a multi-district alongside Poland. Belarus’s three clubs operate in Minsk, but Ukraine encompasses also clubs in the Cri- mea and eastern Ukraine, including Yalta and Donetsk. In this Rotary Year, the Dis- trict will be headed by RC Lviv member He- nnadii Kroichyk, who received a brand-new chain from the hands of District 2230 Gover- nor Barbara Pawlisz. Interaction between our clubs and those in Ukraine has a long tradition. Supporting a seniors’ home in Ya- sinia is one of the major projects. Text: Vladimír Adámek It was a pleasure to meet with our friends from the Wien-Nordost RC. e planted an iconic tree, a lin- den. The presidents of both clubs symbolically planted a three-metre-tall specimen. Maximus Resort fetched a stylish little table and a photographer, Eliška brought some slivovitz, and a flying hot-air balloon added lustre to the occasion. Our IWC friends presented us with a huge flag with the IW logo. Our gratitude goes also to the spouses of our members, especially Saša Turkovič and Martin Saitl, who helped us so much and also helped to make our meeting a success. Text: Marie Rynešová In the mountains, you can find your bearing also with the help of VKÚ maps with water springs marked. ut many wells are decrepit and wa- ter cannot be found. Since water conservation is one of the Rotary priorities, a new club programme offered itself: Let’s clean wells and build shelters. We have chosen nine wells that we fitted with wooden shelters with the Rotary lo- gos and installed the first two. One in the breathtaking scenery not far from Klátov- ské rameno – a tributary to Malý Dunaj river in the Dunajská Streda district, and the other near Belušské Slatiny in the Po- važská Bystrica district. We want to invite other clubs to do the same in their regions. In addition to promoting the good name of Rotary, we would certainly also strengthen ties among the clubs. Text: Ladislav Nagy du n aj s k á s t r eda Rotary Wells kiev New District B RNO IWC Moravia T W B

https://gorgoncreations.com/

r o t a r y g o o d n e w s 5 | 2 0 1 6 46 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Ostrava Pardubice Poděbrady Praha rotary k luby / čr / datu m p o ř a datel a k t i v i ta m í sto rotary k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Lučenec (v zakl.) Malacky Golf (v zakl.) Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Piešťany Poprad Prešov (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Trebišov Trenčín Zvolen Žilina ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T E R ACT ČESKO A SLOVE N SKO Praha Rožňava ROT E X Společně pro ČR a SR Rotary Good News 5 | 2016 © Praha, 10. října 2016 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VYDÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Re dakční ra da George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno Členové p orad níh o v ý boru Vladimír Adámek, PDG, RC Ostrava Jozefa Poláková, PDG, RC Košice Štěpán de Wolf, DG Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ Nádražní 32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 284 73 531 Editorka Lucie Spoustová Grafika Roman Černohous T is k Grafotechna Plus, s. r. o. Praha DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 5 / 2 0 1 6 Velký speciál o programu výměny mládeže good news 9.–15. 10. jednotlivé kluby Alumni Week – týden s absolventy programů Rotary Všeobecná aktivita 10. 10. RC Pardubice Ženatý-Bogunia koncert k 90. výročí založení klubu Pardubice 14.–16. 10. D 2231 Rotary Culture Weekend Wroslaw 21.–23. 10. RI Zóna 19 Rotary Leader Training Seminar Graz 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2016/6 (vychází 10. 12.) Všeobecná aktivita 4. 11. RC Valtice-Břeclav XII. klubový meeting s pečenou husou a vínem Bořetice 5. 11. RC Valtice-Břeclav Gourmet meeting zvěřina a moravská vína Valtice 14.–15. 10. RC Tábor Sportovně společenský víkend k 25. výročí klubu Tábor 14.–16. 10. RC Poprad Rotariáni spoznávajú Tatry (4. ročník) Skalnatá chata 6. 11. DVVM OM I. pro outboundy a jejich rodiče z ČR Třebíč 11. 11. RC Praha City Charitativní ples ve znamení doby Karla IV. Praha 12. 11. DVVM OM I. pro outboudy a jejich rodiče ze SR Martin 12. 11. D-2240 Seminář Nadace Rotary – mezinárodní podpora projektů Martin 13. 11. D-2240 Seminář Nadace Rotary – mezinárodní podpora projektů Praha 25. 11. RC Žilina XII. benefičný koncert RC Žilina Žilina 25.–27. 11. DVVM OM II. pro outboundy – distriktní výběr ČR+SR Strečno 25.–27. 11. RI Rotary Institute Madrid 9.–11. 12. DVVM Vánoční Praha pro inboundy Praha 9.–11. 12. DVVM Vánoční Bratislava pro inboundy Bratislava prosinec jednotlivé kluby Adventní prodej punče na vánočních trzích Bude upřesněno 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/1 (vychází 10. 2.) Všeobecná aktivita 2017 12.–15. 1. ROTARACT Rotaract European Meeting – zima 2017 Bratislava 20.–21. 1. DVVM Zimní meeting inboundi ČR Třebíč 21. 1. DVVM Školení YEO – odevzdání AF outboundů ČR Třebíč aktivity kluby

https://gorgoncreations.com/

47

https://gorgoncreations.com/

ALEŠ BUKSA – BUKSA & PARTNER

https://gorgoncreations.com/