Řízení a údržba průmyslového podniku, březen 2012http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

16 Orbitální svařování 22 Ochranná zařízení 28 Zvyšování efektivity operátorů www.udrzbapodniku.czwww.udrzbapodniku.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

Revoluce v preventivní údržbě CMMS® PROACTINANCE / CMMS® INSPECT – automatizace preventivní a autonomní údržby ■ Váš kapesní elektronický zápisník a zdroj informací o zařízení ■ Určený pro pracovníky údržby, mazače a operátory ■ Inspekční sběr informací ze zařízení ■ Mazací plány a výkon mazací služby ■ Měření a sběr provozních dat ■ Pracovní příkazy a výkazy ■ Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů ■ Barevné strojové grafy a formuláře ■ Automatické vyhodnocení výjimek a překročení mezí ■ Automatická generace obchůzek, přenos dat a požadavků na práci CMMS® PROACTINANCE a SW pro řízení údržby CMMS® CHECKER – kapesní zkoušečka strojů pro údržbáře ■ Automatická diagnostika a odhalení poruch stroje ■ Zobrazení poruch na barevných strojových diagramech ■ Sběrač dat a měřicí přístroj s gigantickou pamětí 4 GB ■ Změření a automatická diagnostika stroje během dvou minut ■ Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů ■ Automatizace měření 5 snímači na ložisku ■ Opakovatelné uchycení snímačů rychlokonektorem na ložiskových maznicích CMMS s. r. o. Zbraslavská 22/49 159 00 Praha 5 cmms@cmms.cz www.cmms.cz 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 1 REDAKCE Vydavatel Michael J. Majchrzak Šéfredaktor Lukáš Smelík Odborná spolupráce Petr Moczek, Martina Bojdová, Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus, Kamil Hanák Předseda redakční rady Zdeněk Votava Redakční rada Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent Libor Keller, František Helebrant, Vladislav Marek, Lubomír Sláma, Juraj Vitkaj Věra Pelantová, Juraj Grenčík, Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta REKLAMA Account Manager Miroslava Pyszková mob.: +420 777 793 392 e-mail: mp@udzbapodniku.cz Grafické zpracování Eva Nagajdová TISK Printo, spol. s r. o. REDAKCE USA Bob Vavra Kevin Campbell Amara Rozgusová REDAKCE POLSKO Tomasz Kurzacz VYDAVATEL Trade Media International, s. r. o. Mánesova 536/27 737 01 Český Těšín Tel.: +420 558 711 016 Fax: +420 558 711 187 www.udrzbapodniku.cz ISSN 1803-4535 MK ČR E 18395 Milan Katrušák ředitel mk@udrzbapodniku.cz Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů nebo na změny jejich nadpisů. Nevyžádané texty nevracíme. Redakce neodpovídá za obsah reklamních materiálů. Časopis je vydáván v licenci CFE Media. Vážení čtenáři, první hřejivé sluneční paprsky se již prodírají do našich kanceláří i do prostor Vašich průmyslových závodů. Skřivánčí zpěv však ještě stále přebíjí krákání černých vran, které zatím nebyly zahnány návalem navrátivšího se ptactva, které letos plánuje své tažení z jihu o nějaký ten kilometr delší, protože na rozdíl od dalších evropských miliard se jim přes Řecko zřejmě nechce. V každém případě je jasné, že jaro se již rozhodlo, že i přes posled- ní mocný sněhový protiútok brzy vstoupí mezi nás. A stejně jako příroda dostává signál ke zvýšení rozmanitých aktivit, pro nás tento čas znamená, že opět nastala doba elektro- technických manévrů. Po loňském nestandardním dubnovém termínu se naštěstí – zřejmě v nějaké parafrázi velikonočního pravidla „po prvním jarním úplňku“ – výstavy vracejí k původnímu měsíci březnu. Kvůli nedávným změnám v českém výstavnictví si zřejmě mnozí z Vás kladli hamle- tovskou otázku Amper, či „neAmper“ (respektive Electron). Ačkoli se k Vám jistě dosta- ly lecjaké informace, jak to však letos všechno dopadne… tak tuto polemiku si necháme do dalšího vydání, čímž Vám také nabízím možnost vyjádřit se k celé této problematice (ať už přímo, nebo na našich sociálních sítích). Vzhledem k zaměření našeho časopisu kvitujeme s povděkem, že padlo rozhodnutí přidružit k loni vzniklému Electronu výstavu For Industry (její 11. ročník), kde se náš časopis bude poprvé prezentovat svou vlastní expo- zicí. Znamená to, že ať už se rozhodnete pro kterýkoli veletrh, můžete si v katalogu najít umístění naší společnosti Trade Media International, s. r. o., kde Vás společně s redakcí časopisu Control Engineering Česko rádi uvítáme. Ani březnové vydání našeho časopisu ovšem není zaměřeno pouze na novinky, které si sami budete moci osahat přímo na výstavách, ale po únorovém, mírně obměněném vydání se vrací série článků z různých oblastí Vašich závodů. Právě u příležitosti nad- cházejících elektrotechnických a automatizačních žní jsme pro Vás vybrali jako hlav- ní téma sérii článků z dílny našich amerických kolegů, která pojednává o problematice motorů, pohonů a možných úspor elektrické energie. Abyste si mohli úspory opravdu ověřit, naleznete v tomto čísle také nejaktuálnější průzkum trhu zaměřený na užívání multimetrů v průmyslových provozech, v němž připomínáme, že moderní přístroje již nejsou pouze obyčejnými volt- či ampérmetry. Ani tradiční sekce zabývající se řešení- mi z oblasti elektrotechniky nepřišla zkrátka. Milovníci řešení z oblasti automatizační techniky by jistě neměli opomenout článek amerických specialistů ze společnosti ABB o možnostech zvyšování efektivity operátorů, zato by měli nahlédnout do problematiky naplňování „zelených“ představ výrobců strojů a zařízení očima specialisty společnosti Schneider Electric. Zde si také dovolím malou odbočku, abych Vám doporučil aktuální rozhovor s novým generálním ředitelem české pobočky Schneider Electric Jaroslavem Žlábkem, který naleznete právě v tomto vydání časopisu Control Engineering Česko nebo později na našich internetových stránkách. Velice zajímavým důkazem toho, že řešení, tak často prezentovaná našimi informač- ními kanály, jsou realizovatelná i v provozech, kde by se to nemuselo jevit jako možné, se jeví další příspěvek. Článek s názvem Štíhlý vývoj produktů při- náší výhody pro výrobu ukazuje, jak dokázala dobrými rozhodnu- tími managementu růst společnost, jež vyrábí komerčně dostupné vybavení dětských hřišť. Můžete nám tedy věřit, že i nadále bude- me hledat rady, jak uspořit tam, kde je to možné, ale hlavně smys- luplné, přesto si na závěr neodpustím jeden povzdech… na rozdíl od některých členů naší vlády. Přeji Vám ničím nerušenou četbu, hodně obchodních kontaktů na veletrzích, ale hlavně veselý začátek jara… EDITORIAL Lukáš Smelík Šéfredaktor

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

Přeložené texty jsou v tomto časopi- se umístěny se souhlasem redakce časopisu “Plant Engineering Magazine USA” vydavatelství CFE Media. Všech- na práva vyhrazena. Žádná část tohoto časopisu nemůže být žádným způsobem a v žádné formě rozmnožována a dále šířena bez písemného souhlasu CFE Media. Plant Engineering je registrovanou ochrannou známkou, jejímž majitelem je vydavatelství CFE Media. 8 Březen 2012 ČÍSLO 2 (22) ROČNÍK V Co vám říká vaše relé? Velká průmyslová firma nedávno nainstalovala mikroprocesorová ochranná relé, aby na větším počtu motorů nahradila původní elektromechanická nadproudová relé. Chtěla využít všechny funkce nových jednotek a povolila funkci proudové nerovnováhy. Docházelo však k téměř okamžitému vypínání relé. Co se tam dělo? 48 Zaostřeno Jsou čeští OEM dostatečně zelení? 4 FORUM Revoluce v rychlosti a flexibilitě – FANUC M – 1iA Series 5 Chcete prodloužit dobu výměny pneumatických komponent? Vyzkoušejte osvědčenou kvalitu od firmy NORGREN! 6 Kdo je EFNMS? 8 TÉMA Z OBÁLKY Co vám říká vaše relé? 11 Najděte správná data pro odůvodnění modernizace elektrického systému 12 Jak neinstalovat vysoce účinný motor 14 Údržba pohonů a úspory 16 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Automatizované orbitální systémy svařování zefektivňují kontroly prováděné v průběhu procesu 19 Teplota 120 °C? Vteřinová lepidla Loctite® ! 20 Kontrola kvality ovzduší v čistých průmyslových prostorech 22 ELEKTROTECHNIKA Vyberte ochranná zařízení správně 24 To vše a chipsy k tomu 27 Galvanické oddělení a prodloužení USB 28 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Zvyšování efektivity operátorů 31 Firma DISTRELEC na veletrhu AMPER v Brně 32 Co je na programování nejtěžší? Začít. 34 ÚDRŽBA & SPRÁVA Štíhlý vývoj produktů přináší výhody pro výrobu 39 Ochranné systémy DAG-TS v prostředí s nebezpečím výbuchu ČÁST 1. 41 PRŮZKUM TRHU Multimetry plní roli univerzálních nástrojů také ve sféře průmyslu 43 Multimetry DMG a elektroměry DME 44 TOP PRODUKTY ARSIQA uvádí na trh nový produkt AROP START aneb jak ještě více vyhovět zákazníkům 46 OMC 8000 – PLC s širokou podporou měřicích funkcí 47 Tisk kvalitních štítků z mobilu 48 ZAOSTŘENO Jsou čeští OEM dostatečně zelení? Odstranit problémy vašich motorů můžete tím, že porozumíte relé.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 3 16 Strojní inženýrství Automatizované orbitální systémy svařování zefektivňují kontroly prováděné v průběhu procesu 28 Automatizační technika Zvyšování efektivity operátorů 22 Elektrotechnika Vyberte ochranná zařízení správně Současné orbitální systémy svařování využívají rozmanitých automatizovaných vlastností, jako např. shromažďování dat, programování a skutečný postup svařování, které pomáhají svářečům dokončit přesnější, vysoce kvalitní svary, a tím zvýší pravděpodobnost toho, že vyhoví kontrolám prováděným během procesu. Procesní průmysl přichází celosvětově každý rok o zhruba 20 miliard dolarů z důvodu narušení procesů, což představuje asi 5% celkového objemu výroby. Studie naznačují, že 80% těchto ztrát by se dalo zabránit a že z těchto zbytečných ztrát je 40% způsobeno především chybami operátorů. Technici energetických systémů mají na výběr ze široké nabídky ochranných zařízení. Zvolit jističe, nebo pojistky? Použít omezovač proudu, nebo nikoli? Byla by zemní ochrana vhodnou volbou, i když ji předpisy nevyžadují? ONLINE WWW.LINKEDIN.COM/E/GH/2038915/ Internetový portál LinkedIN sdružuje sourodé pracovní skupiny po celém světě. Prostřednictvím LinkedIN se můžete spo- jit s odborníky ze všech koutů země nebo třeba jen z jiné strany republiky. Po zaregistrování skupiny se aktivně můžete podílet na různých diskusích, vkládání příspěvků, nabízet či poptávat pracovní pozice v oboru. Vstupte do naší skupiny a diskutujte nad pojednáním dlouholetého údržbáře, který se nebál říct, jaký je současný stav údržby v ČR... Více na www.linkedin.com/E/GH/2038915

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

4 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU FÓRUM P ražskésídlospolečnostiFANUC hostilo ve dnech 22. a 23. února 2012 předváděcí akci řady nových robotů FANUC M-1iA, která představila společnostem, jež uvažují o zefektivnění svých výrobních proce- sů, nebo společnostem, které se výro- bou, manipulací či montáží malých dílů již zabývají, tuto žhavou novin- ku na poli průmyslových robotů. Akce byla rovněž určena firmám, které prozatím o robotizaci neuva- žují, ale pátrají po zajímavé inspira- ci pro budoucí rozvoj svého podniku. FANUC Robotics Czech se tak rozho- dl úspěšný model M-1iA představit české odborné veřejnosti podrobněji neždoposudapomocizdejšímfirmám využít v zahraničí ověřené know-how. Při praktické prezentaci předsta- vili techničtí pracovníci FANUC M-1iA na třech robotických buňkách: Conector assembly cell, High speed colour sorting cell a High speed tool bit arranging cell. V ukázkách prak- tických aplikací byly prezentovány kombinace robotů z rodiny M-1iA s vizuálními systémy. Z aplikací bylo předvedeno například vysokorychlost- ní třídění tablet podle barev, vysoko- rychlostní sbírání nástrojových břitů z běžícího dopravníku nebo přesná montáž pinů průmyslového konektoru. Názorná práce robotů M-1iA spo- lečně s vyčerpávajícím slovním doprovodem specializovaných tech- niků firmy FANUC dávala tušit, co můžeme očekávat od dalšího bloku akce „Revoluce v rychlosti a flexibi- litě“, a to potvrzení poznané skuteč- nosti, že robotická řada M-1iA je série lehkých kompaktních robotů s uni- kátní konstrukcí využívající paralel- ní kinematiku, která poskytuje pod- statně vyšší možné rychlosti a lepší opakovatelnost v porovnání s kon- venčními průmyslovými a montáž- ními roboty. „M-1iA Series = úspora vašich pro- vozních nákladů“ je marketingové motto společnosti FANUC pro řadu průmyslových robotů. Podívejme se tedy nejdříve na přední technické vlastnosti produktu M-1iA. Robot M-1iA se vyrábí ve dvou vari- antách, jež jsou využitelné pro spoustu aplikací a mohou být instalovány růz- ným způsobem. Šestiosá varianta M1iA/0,5A dispo- nuje tříosým zápěstím, které je extrém- ně flexibilní a univerzální v porovnání s tradičními SCARA roboty. Varianta se čtyřmi osami nabízí rychlost až 3 000 stup./sekundu a je ideální pro vysoko- rychlostní sbírání a balení. Pro tyto roboty se navíc nabízí 3 různé způso- by montáže, kde v základní variantě je pouze robot, dále je možná varian- ta s montáží na stůl a s integrovaným podstavcem a třetí varianta představu- je montáž robota s upevněním na strop nebo pod úhlem. Již v úvodu je zmiňována nízká hmot- nost pohybující se v rozmezí od 14 do 17 kg. Tato novinka od FANUCu rovněž disponuje velice kompaktní- mi rozměry a dovoluje využití robo- ta i na malém pracovním prostoru. Šestiosý design umožňuje podávání dílů i ze strany nebo pod úhlem přímo do pracovní zóny a tím zvyšuje využi- telnost svého pracovního prostoru. Díky flexibilní montáži a nízké hmotnosti je možné využít robota samostatně nebo jej jednoduše integrovat do stávající manuální nebo automatické výrobní linky s možností bezpečné práce, pokud je zde přítomen lidský faktor. Navíc je zde možnost zabudovat kamery s vyu- žitím unikátního FANUC iRVision – integrovaný kamerový systém zvyšu- je flexibilitu robota použitím funkcí kamerového navádění nebo aplikací s využitím vizuální kontroly. A jak se co do kvality liší robotická řada FANUC M-1iA od ostatních robo- tů? Především zmiňme skutečnost, že M-1iA vyvrací zažité způsoby využi- tí robotizace, tzn. z finančně náklad- né a prostorově náročné záležitosti se stává snadná a rychlá automatizace výroby, šetří náklady a zároveň v sou- časné době tak cenný výrobní prostor a přitom nabízí možnost integrace mezi pracovníky výroby. Paralelní kinematika není novinkou v oblasti průmyslové automatizace, nic- méně její využití v šestiosém provedení integrovaném do jediného celku spolu s možností adaptivních systémů, jako například iRVision nebo Force Sensing, je unikátní a nemá na současném trhu přímou konkurenci. Za zásadní a neoddiskutovatelnou výhodu M-1iA považujeme minimál- ní náklady na oživení takového zaří- zení, protože pro většinu aplikací je M-1iA z větší části skoro hotový All- in-One produkt, který dle požadavků může obsahovat veškerý SW a HW dle opce. Není nezbytně nutné hledat a slo- žitě integrovat produkty třetích stran do systému. Shrňme tedy možnosti uplatnění a využití robotické řady M-1iA v praxi výrobních podniků: ■ montáž drobných dílů nebo elek- tronických součástek ■ sbírání a třídění, také za pomoci vizuální kontroly ■ manipulace s drobnými díly do 1 000g ■ operace na manuálních linkách – kontrola, rework, třídění atd. ■ pájení, šroubování, odjehlování plastových dílů ■ etiketování a značení produktů Link na webové stránky s informa- cemi o M-1iA SERIES http://www.fanucrobotics.cz/cs/ Products/A_Industrial-Robots/M-1iA. aspx Revoluce v rychlosti a flexibilitě – FANUC M – 1iA Series

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 5 F irmaNorgrenjevýhradnídoda- vatel pneumatických prvků a automatizačních systémů v České republice a na Slovensku. Ze svého sídla v Žamberku s pomo- cí obchodních a technických speci- alistů poskytuje svým zákazníkům veškeré služby pro úspěšné aplikace v nejrůznějších oblastech strojíren- ské výroby, od výroby komerčních a kolejových vozidel až po energeti- ku, automobilový, chemický, textil- ní, farmaceutický nebo potravinář- ský průmysl. Hlavním výrobním programem spo- lečnosti Norgren jsou pneumatické pohony, ventily, ventilové terminály, úpravny a regulátory vzduchu, šrou- bení a hadice. Pobočka v Žamberku úzce spolupracuje s výrobní a vývo- jovou základnou Norgrenu v Brně - Modřicích, ale i s ostatními závo- dy v Evropě. To umožňuje navrhovat a dodávat komponenty pro řízení a kon- trolu toku vzduchu a kapalin v širokém sortimentu a podle požadavků zákazní- ka, a to jak z oblasti OEM, tak z oblasti údržby technologických celků. V průběhu mnoha let získala firma Norgren bohaté zkušenosti, které pře- dává svým zákazníkům, aby se stali úspěšnějšími na celosvětovém trhu. Naší filozofií je nalezení správných inženýrských řešení zhotovených zákazníkovi na míru a dodávání cenově dostupných, spolehlivých a ověřených výrobků a technologií. Vysoce kvalifi- kovaní technici a specialisté poskytu- jí zákazníkům veškerý servis a pora- denství, aby nalezli optimální řešení a zvýšili spolehlivost a výkon zaříze- ní. Dosažení tohoto úspěchu umožňu- jí aplikace, které jsou chytré, efektiv- ní a snižují celkové náklady výrobcům i uživatelům. Ing. Lumír Biskup tel.: +420 721 370 639 e-mail: biskup@cz.norgren.com www.norgren.cz Chcete prodloužit dobu výměny pneumatických komponent? Vyzkoušejte osvědčenou kvalitu od firmy NORGREN! HLEDÁTEsystémového integrátora? Hledejte na správném místě: www.integratori.controlengcesko.com ®®

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

6 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU FÓRUM Představení EFNMS Evropská federace národních společností pro údržbu (European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS) je nezisková organizace sdružující a zastřešují- cí národní společnosti pro údržbu ve 22 evropských zemích. Posláním EFNMS je rozvíjet profese údržby, podporovat inovace v údržbě a roz- šiřovat povědomí o významu údrž- by a řízení fyzických aktiv. Členem EFNMS je od roku 2006 i Česká spo- lečnost pro údržbu (ČSPÚ). Organizace EFNMS již vstoupi- la do páté dekády své existence – byla založena v roce 1970 v němec- kém Duisburgu zástupci pěti zemí: Francie, Velké Británie, Norska, Švédska a Nizozemí. Řada členských zemí, tedy jednotlivých národních spo- lečností pro údržbu, se pak rychle roz- růstala až na dnešních 22 členů, jako poslední přibyly společnosti pro údrž- bu z Rakouska (MFA), Řecka (HMS) a Litvy (LTPIA). Struktura EFNMS Nejvyšším orgánem EFNMS je valná hromada, v níž jsou jedním delegátem zastoupeny všechny členské společ- nosti. Valná hromada se schází dvakrát ročně a společně rozhoduje o všech akti- vitách EFNMS. Valná hromada volí předsedu EFNMS, kterým je v součas- né době Alex Stuber ze švýcarské spo- lečnosti Fmpro. S předsedou EFNMS úzce spolupra- cuje předsednictvo (Board of Directors), stálá pracovní skupina volená valnou hromadou, která zajišťuje podporu jak valné hromadě, tak i předsedovi EFNMS. Srdcem EFNMS je pět pracov- ních skupin zvaných committees, jež jsou zodpovědné za oblasti Asset Management, Health and Safety (bez- pečnost a ochrana zdraví), Maintenance Benchmarking, Certification (cer- tifikace „Evropský manažer údrž- by“) a Training (vzdělávání v údrž- bě). Committees mají vždy 5-10 členů a jejich úkolem je vytvářet výstupy uži- tečné jak pro členy EFNMS, tak i pro členy národních společností. ČSPÚ je člen EFNMS Od roku 2003 se Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) stala pozorova- telem při EFNMS a o tři roky poz- ději pak byla přijata za právoplatné- ho člena. Delegátem ČSPÚ ve valné hromadě EFNMS a zároveň předse- dou Evropské komise pro vzdělává- ní (European Training Committee) je od roku 2006 Tomáš Hladík, člen předsednictva ČSPÚ. V dalších pracov- ních skupinách jsou za ČSPÚ zastou- peni Tomáš Palma z České rafinér- ské a. s. (European Benchmarking Committee) a Pavel Bartejs z firmy Lafarge (European Health and Safety Committee). Časopis MaintWorld – evropský maga- zín údržby EFNMS ve spolupráci s finskou společností pro údržbu Promaint vydává časopis Maintworld, který je zájemcům z celého světa distribu- ován zdarma. Časopis v anglickém jazyce přináší v každém čísle články a zajímavé informace z oblasti údrž- by, asset managementu, spolehlivosti a technologií používaných v údržbě, jež jsou doplněny o případové studie „best practice“. Potkáme se na konferenci Euromaintenance 2012 Každé dva roky EFNMS spo- lečně s některou členskou společ- ností spoluorganizuje konferenci EUROMAINTENANCE. Letošní ročník této významné mezinárod- ní akce proběhne v květnu v srbském Bělehradě ve spolupráci se srbskou spo- lečností pro údržbu DOTS. Pravidelně se na této konferenci setkávají nejlepší přednášející z celého světa a odborníci na údržbu a asset management ze všech průmyslových odvětví, aby se podělili o své inovativní myšlenky, zkušenosti a know-how. Kontaktujte EFNMS Na webových stránkách EFNMS (www.efnms.org) najdete řadu infor- mací o EFNMS i jejích členech, pra- covních skupinách – komisích a jejich aktivitách. Najdete zde i úplné znění stanov EFNMS a informace o pláno- vaných akcích organizovaných a pod- porovaných EFNMS. Tomáš Hladík, člen ČSPÚ Kdo je EFNMS? Zástupci na valné hromadě EFNMS (Mnichov 2010). Členské země EFNMS.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

9

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

8 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU TÉMAZOBÁLKY ché tradiční tepelné nadproudové motorové ochrany. Základní ochrana motoru, vyžadova- ná většinou elektrotechnických předpisů, je zajištěna pomocí relé. Obvyklé jsou dva typy: elektromechanické zařízení, jako je tradiční „nadproudové“ relé a digitální relé. Elektromechanické relé je jednofunkč- ní zařízení, ale digitální relé obvykle chrá- ní před mnoha hrozbami, jako je přetížení, ztráta fáze, nadproud atd. Digitální motorové ochranné relé je slo- žitější zařízení, ale poskytuje vyšší míru ochrany než tradiční elektromechanické relé. Protože jedno zařízení provádí všech- na měření a může provádět velmi rychlé výpočty, lze monitorovat složité parametry a následně chytře jednat. Digitální motorové ochranné relé může komunikovat s řídicím systémem pro účely monitorování a preven- tivní údržby, a vydává alarmy s popisnými údaji, které lze použít pro rychlé odstraňo- vání problémů. Díky poklesu cen digitálních motorových ochranných relé v posledních letech je používá stále více firem a častokrát i u méně výkonných motorů než v minulos- ti. Nicméně protože uživatelé nemusejí mít mnoho zkušeností s těmito relé, nemusejí znát ty nejlepší způsoby jejich využití. Tepelné přetížení Když relé zobrazuje tuto zprávu o vyso- ké teplotě motoru a motor vypne, hledejte změny, které mohly zvýšit zatížení, jako je natržený dopravníkový pás, zablokovaný kus surového materiálu nebo poškozené ložisko. Tepelná přetížení detekovaná digitálními relé nejsou ve skutečnosti důsledkem vysoké tep- loty. Příčinou je překročení normálního prou- duvmotoruanastaveníčinitelezatížení,které následně sleduje tepelný model naprogramo- vaný do relé. Tento model odhaduje teplotu motoru na základě proudu. Některá sofistiko- vaná relé využívají vstup z teplotních senzorů na vinutí, ale často jen za účelem „postrčení“ tepelného modelu, pokud je vypočtená teplota menší než to, co měří senzor. Příliš častá spuštění jsou další příčinou přehřívání a relé se schopností dynamické- ho tepelného přetížení motor ochrání. Motor vyrobený podle standardů NEMA je určen k provedení dvou spuštění ze studena bez poškození. Ve vztahu k tepelnému modelu to znamená, že motor využívá přibližně 50% své dostupné tepelné kapacity (I2t) u jedno- ho spuštění. Proto platí, že je-li motor během V elká průmyslová firma nedávno nainstalovala mikroprocesoro- vá ochranná relé, aby na větším počtu motorů nahradila původní elektromechanická nadproudová relé. Chtěla využít všechny funkce nových jednotek a povolila funkci proudové nerov- nováhy. Docházelo však k téměř okamžité- mu vypínání relé. Co se tam dělo? Po určitém prošetření firma zjistila pří- činu: Důlkovou korozí zasažené kontak- ty spouštěcího stykače motoru snižovaly proud k jedné motorové fázi. Pokud by pro- blém přetrvával, pravděpodobně by způso- bil přehřívání motoru, a možná i zkrátil jeho životnost. Pokud by firma nevěděla, že fázo- vé proudy byly nevyvážené, mohlo by to vést ke zbytečnému přezkoumání motoru, který nebyl příčinou problému, nebo dokonce i ke snížení zatížení ve snaze omezit zahřívá- ní. Digitální relé umožnilo rychle najít sku- tečnou příčinu. Mnoho funkcí digitálních ochranných relé motoru lze použít pro odstraňování problé- mů s motory, ale pro operátory mohou být neznámé, protože jsou zvyklí na jednodu- Mark Pollock Littelfuse Startco Co vám říká vaše relé? Odstranit problémy vašich motorů můžete tím, že porozumíte relé.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 9 spouštění přerušen, rychle bude ohrožen poškozením a relé by se mělo přerušit. „Tepel- ná kapacita“ vychází z motorových specifika- cí zadaných do relé uživatelem a lze ji přizpů- sobit pro motory chlazené ventilátorem, které ke spuštění nevyžadují plných 50% tepelné kapacity. K výhodám dynamického tepelného modelu patří to, že je přesnější než samot- ný teplotní senzor ve vinutí, není omezen na diskrétní místa ve vinutí motoru a rych- leji reaguje na náhlé změny. Navíc, protože sleduje teplotu motoru tak přesně, může ope- rátora ochránit před restartováním motoru, Alarm Možná příčina Doporučená akce Tepelné přetížení Motor běží nad jmenovitým proudem nebo byl spuštěn několikrát bez adekvátního zchlazení mezi starty. Nechte motor zchladit na bezpečnou teplotu, než provedete spuštění znovu; zkontrolujte na relé prodlevu mezi restarty pro plánování doby opětovného spuštění. Po restartu zkontrolujte, zda motor běží na, nebo pod jmenovitým proudem, a podle potřeby snižte zatížení. Jde-li o vícemotorovou aplikaci (např. dopravníkový pás), zajistěte, aby motory byly vyvážené a dobře spolu vzájemně spolupracovaly. (Viz dokument společnosti Littelfuse Startco: Výběr motoru pro pohony pásových dopravníků.) V datovém protokolu relé. Zkontrolujte tepelnou kapacitu potřebnou pro spuštění motoru a zajistěte, že relé je nastaveno ak, aby umožnilo reset co nejdříve to bude bezpečné. Nadproud Závada izolace na vinutí motoru nebo poškozený/zkratovaný kabel. Okamžitě odpojte motor od proudu a hledejte příznaky poškození zkratem na kabeláži a v motoru. Před opětovným přivedením proudu otestujte izolaci a zkontrolujte spálené pojistky. Nerovnováha proudu Závada vinutí, špatné připojení vinutí nebo poškozený vodič. Může to rovněž signalizovat problém s napájením. Zkontrolujte svorky motoru a další místa na špatné připojení, zkontrolujte a/nebo otestujte vinutí motoru na závady a zkontrolujte napájení. Ztráta fáze, proud Motor nepřijímá proud z jedné z fází, což může znamenat problém s napájením, kabeláží nebo pojistkami. Zkontrolujte pojistky na přívodním vedení a/nebo motoru pro příslušnou fázi. Zkontrolujte rozpojení obvodu v kabelu. Zkontrolujte připojení ke svorkám motoru. Bezpečně zkontrolujte, zda je na fázi přítomno napětí. Ztráta fáze, napětí Problém s napájením, kabeláží nebo pojistkami. Bezpečně zkontrolujte, zda je přítomno napětí na hlavní přívodu nebo napájecím panelu pro příslušnou fázi. Zkontrolujte kabeláž a pojistky před problémovým místem, zda není rozpojený obvod. Obrácení fáze Nesprávné připojení fázových kabelů ke svorkám motoru. Zkontrolujte připojení ke svorkám motoru. Ověřte pořadí fází a opravte problém se zapojením. Zemní zkrat Zkrat mezi fází a zemí. Zkontroluje kabeláž, připojení ke svorkovnici a vinutí motoru na poškození nebo příznaky zkratu k zemi. Otestujte izolační odpor pro potvrzení spojení. Přepětí Problémy s kvalitou napájení ze zdroje napájení. Zkontrolujte monitory kvality napájení. Motor pokud možno nespouštějte. Podpětí Problémy s kvalitou napájení z důvodu zdroje napájení, přetíženého transformátoru, přílišné délce kabelů a příliš velkého počtu motorů startujících najednou. Zkontrolujte monitory kvality napájení. Spouštějte motory jeden po druhém. Zkontrolujte provedení systému, zda je transformátor správně dimenzován a délky kabelů jsou odpovídající. Nadměrná teplota Senzory teploty mohou indikovat extrémní teplotu motoru, okolního prostředí nebo ložisek. Kanály pro ventilaci vzduchu mohou být zablokované, proud motoru může kolísat nebo může existovat stav nerovnováhy. Ložiska mohou být opotřebená nebo způsobovat nadměrné tření. Zkontrolujte chladicí žebra motoru a zda všechny další chladicí opatření/kanály fungují správně. Očistěte motor od nadměrného prachu a nečistot. Zkontrolujte hlášení o proudu a nerovnováze na relé. V případě potřeby upravte ventilaci místnosti. Zkontrolujte ložiska, v případě potřeby je namažte nebo je vyměňte, jsou-li poškozená. Zablokování Zatížení se zvýšilo nad rámec schopnosti motoru nebo došlo k mechanickému zablokování. Zkontrolujte motor na přítomnost mechanického zablokování, vadných ložisek nebo jiných problémů, které by mohly bránit rotoru v otáčení. Zkontrolujte, zde se nezměnilo zatížení. Podproud Zatížení motoru se drasticky snížilo nebo v případě aplikace s čerpadlem může čerpadlo běžet naprázdno. Zkontrolujte motor na přítomnost mechanického zablokování, vadných ložisek nebo jiných problémů, které by mohly bránit rotoru v otáčení. Zkontrolujte, zde se nezměnilo zatížení. Nešvary motorů, diferenciální Diferenciální ochrana se obvykle používá pro zajištění plné ochrany vinutí a rychlou detekci zkratů mezi vinutím. Zkontrolujte, zda ochranné relé motoru měří malý proud zemního spojení. Pokud ano, zkontrolujte přítomnost zkratů ve vinutí motoru poblíž okraje vinutí. Zkontrolujte zbytek vinutí na případná mezifázová spojení. Podfrekvence/ nadfrekvence Problém s napájením. Zkontrolujte nastavení frekvence relé motoru a ověřte, zda je k motoru připojeno správné napájení. Aby nebyly odečty a ochranná měření zkresleny při použití frekvenčního měniče (VFD), povolte na ochranné relé motoru funkci sledování frekvence. To umožní úpravu vypočtených hodnot podle výstupní frekvence VFD. Neschopnost zrychlovat Mechanické zablokování, nadměrné tření nebo zatížení motoru nad rámec jeho kapacity. Zkontrolujte relé motoru na související jevy (přetížení nebo přerušení kvůli zablokování). Zkontrolujte motor na přítomnost mechanického zablokování, vadných ložisek nebo jiných problémů, které by mohly bránit rotoru v otáčení. Zkontrolujte, zda se nezměnilo zatížení. Nedostatečná rychlost/ nadměrná rychlost Zátěž tlačí nebo táhne motor. Jednou z takových aplikací je dopravníkový pás. Zkontrolujte, zda zátěž funguje tak, jak má. Ve vícemotorovém systému zkontrolujte, zda jsou motory náležitě sladěny. (Viz dokument společnosti Littelfuse Startco: Výběr motoru pro pohony pásových dopravníků.) Tabulka 1: Odstraňování problémů

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

10 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU TÉMA ZOBÁLKY když je motor ještě příliš horký. Napro- ti tomu elektromechanická nadproudo- vá ochrana motoru se ochlazuje rych- leji než motor, což může operátorovi dovolit restartovat motor za nebezpeč- né teploty. Digitální motorové ochranné relé navíc specifikuje „dobu pro restarto- vání“ takže operátor bude vědět, kdy je motor dostatečně chladný pro nové spuštění. Tím se předejde zklamání z nutnosti neustálé kontroly, zda je už restart přípustný a umožňuje mezitím provádět jiné úkony. Zablokování Tato zpráva zobrazuje, zda proud motoru přesahuje nastavenou hodno- tu (menší než startovací proud) v reži- mu běhu. Říká operátorům, aby hleda- li problém u zátěže namísto u motoru. Žádanou hodnotu pro tuto funkci (stej- ně jako všechny žádané hodnoty relé) lze chránit heslem, a zabránit tak ope- rátorovi a dalším osobám v její změně. S ochranou proti zablokování musí být relé dostatečné chytré, aby vědělo, kdy je motor v režimu spouštění, kdy dočasně deaktivuje ochranu proti zablo- kování. Bez této schopnosti byste muse- li určit časovou prodlevu, po níž by se předpokládalo, že se motor spustil. Ochrana proti zablokování může dete- kovat mechanické zablokování v moto- ru, nebo závažné přetížení, které motor zastavilo a brzy by způsobilo extrémní poškození. Některá ochranná relé motoru mají režim redukovaného nadproudu, který se liší od režimu zablokování. Lze jej aktivovat, aby dočasně snížil žádanou hodnotu nadproudu při provádění údrž- by na obvodu motoru, když motor běží. Protože má rychlou reakční dobu, může snížit energii obloukového výboje uvol- něnou během zkratu. Proud zemního zkratu Pokud relé vykazuje zemní zkrat, označovaný také jako zemní spoje- ní, příčinou je pravděpodobně zkrat ve vinutí nebo ve vstupním zapojení anebo opotřebená či roztavená izolace. Když motor není pod proudem, zkon- trolujte odpor vinutí motoru. Pokud nevykazuje problém, opatrně zkont- rolujte vstupní kabeláž na zemní spoj a ujistěte se, že používáte ochranné pracovní prostředky. Mnoho závodů modernizuje systé- my uzemněné přes odpor pro sníže- ní rizika obloukového výboje. Mnoho tradičních zemních relé nebylo navr- ženo pro tento typ systému a předpo- kládá velké proudy zemního spojení. Pro detekci zemních spojení v systému s uzemněním přes odpor mají nověj- ší digitální motorová ochranná relé možnost akceptovat vstupy z citlivých proudových transformátorů. Další metodou detekce spojení fáze se zemí je použití relé monitorujícího izolaci. Tradiční zemní relé deteku- jí spojení měřením proudu u transfor- mátoru a některá poškození moto- ru mohou nastat dříve, než relé obvod přeruší. Relé monitorující izolaci zabrání motoru ve spuštění, pokud detekuje zemní spojení, a tím zabrání případné- mu poškození. Nicméně u uzemněné- ho systému nelze použít monitor izola- ce, když je motor pod proudem. Další alarmy relé Elektronická motorová ochranná relé mají mnoho alarmů, které mohou pomoci při odstraňování problémů. Obvyklé jsou následující zprávy: ■ Nerovnováha proudu – Nerov- nováha mezi třemi fázemi. Typickou příčinou je to, že pokud máte stykač, jeden z kontaktů je postižen důlkovou korozí a snižuje proud v jedné fázi. ■ Ztráta fáze, proud – Jedná fáze má nulový proud. Dvě zbývající vinu- tí musejí pracovat usilovněji a zahří- vají se, což může rychle způsobit poškození. ■ Obrácení fáze, proud – K tomu- to dochází, když pracovník připojí ke svorce nesprávnou fázi. ■ Podproud – Ukazuje na ztrátu zatížení nebo běh čerpadla naprázdno. ■ Podpětí nebo přepětí – Pokud je napětí příliš nízké, může to poškodit motor. Je-li napětí příliš vysoké, bude namáhána izolace. ■ Nerovnováha napětí – Ukazuje, že jedna fáze má jiné napětí než jiné, což je často způsobeno problémem s napájením nebo s transformátorem. ■ Podfrekvence nebo nadfrekven- ce – Frekvence vstupního napětí (VA) je pod nebo nad žádanou hodnotou. ■ Neschopnost zrychlit a nedosta- tečná rychlost – Používá vstup otáč- koměru a poskytuje informace o moto- ru a zatížení, například údaj o tom, že se motor otáčí příliš pomalu. ■ Motorový diferenciál, proud – Používá přídavné proudové transfor- mátory pro detekci malých proudo- vých ztrát ve vinutí, které by mohly vést k zemním spojením. Shrnutí Manažeři závodů mohou pomocí digitálních relé ušetřit čas při odstra- ňování problémů a lépe chránit moto- ry. S tím, jak ceny relé klesají a závody mají nedostatek pracovníků, manažeři mají v ruce pádný argument pro nahra- zení starších tepelných nadproudových ochran moderními zařízeními. Účinnosti podle normy EISA 2007 NEMA EPAct (1992-2001) Standardní (před r. 1992) Účinnostmotoru(%) Normy pro účinnost (motory typu TEFC, 1800 ot./min) Výkon motoru (k) Snímek poskytla společnost: Littetfuse Startco

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 11 Najděte správná data pro odůvodnění modernizace elektrického systému V posledních letech bylo nesmírně obtížné odůvodnit a získat souhlas pro projekty elektrického napájení, a globální recese tuto situaci ještě zhoršila. I když velká a rychle stárnoucí instalovaná základna volá po modernizaci, vedení firem obecně schvalují jen projek- ty, které mají konkrétní vyčíslitelné ekonomické přínosy. To je důvodem, proč 41% respondentů v nedávném prů- zkumu organizace ARC Advisory Group uvádělo „ušlou výrobu“ a „náklady na poruchy“ jako primární odůvodnění pro projekty na modernizaci elektrorozvodných systémů. Odůvodnění založené jen na modernizaci na nejnovější verzi není úspěšnou strategií, stejně jako výměna elektrických napájecích systémů z důvodu amortizace prostředků. Téměř všichni koneční uživatelé, s nimiž organizace ARC hovořila, používají elektrické napájecí systémy, které jsou již dávno za bodem úplného odepsání, takže jen 6% respondentů uvá- dělo amortizační náklady jako odůvodnění modernizace. V současné atmosféře šetření na investičních výdajích spo- lečnost ARC doporučuje, aby uživatelé odůvodňovali moder- nizace nebo výměny elektrických napájecích systémů zdů- razněním nákladů na ušlou výrobu a nákladů na poruchy. Při jednání s CEO nebo CFO je to mnohem účinnější strate- gie, než jen zaměření na amortizační náklady, nebo dokonce snaha používat argumenty zastaralosti, zvýšení výkonu nebo četnosti závady. Plánování projektu Plánování migračního projektu může být záludné. Někte- ří průmysloví lídři mají zavedeny zásady pro správu životní- ho cyklu, které usnadňují proces plánování. Nicméně většina respondentů, 72%, neměla tyto zásady pro správu životní- ho cyklu zavedeny a „ušlou výrobu“ uvádělo 28% respon- dentů jako primární důvod spuštění procesu plánování modernizace. Dalším problémem při plánování je modernizace ochran- ných a kontrolních systémů založených na zařízeních, která se už nevyrábějí nebo je již výrobci nepodporují, jako jsou elektromechanická relé. Průzkum ukázal, že 63% respon- dentů plánuje modernizovat své ochranné a kontrolní sys- témy s těmito zařízeními, pokud jsou tyto systémy založe- ny na zařízeních, která lze nahradit formátem a funkčností identickými komponenty, jako jsou relé. Aktuální stav těch- to zařízení není při rozhodování o modernizaci rozhodují- cím faktorem. Nejdůležitějším faktorem je reputace zařízení, pokud jde o jeho spolehlivost a odolnost, i když se již nevyrá- bí, protože životní cyklus zařízení bude trvat ještě mnoho let. Povzbuzujícím zjištěním bylo to, že 78% respondentů nahradilo své zastaralé ochranné a kontrolní systémy v rámci výměny výkonových zařízení, zejména pokud to bylo pro- vedeno v rámci plánované odstávky pro preventivní údržbu, modernizaci vybavení apod. Tyto ochranné a kontrolní systé- my by obvykle nebyly vyměněny dříve, protože čas, náklady a úsilí potřebné pro výměnu těchto systémů společně s poten- ciální odstávkou výroby by neodůvodňovaly dřívější výmě- nu, zejména pokud důvod k výměně byla výhradně moder- nizace versus selhání zařízení. Společnost ARC doporučuje, aby uživatelé zavedli zása- dy pro správu životního cyklu ustavením týmu se zástupci z několika oborů, od vedení závodu až po provoz, technické zajištění a údržbu. Uživatelé by měli modernizovat také své ochranné a kon- trolní systémy založené na zařízeních, která se momentál- ně vyrábějí nebo jsou podporované dodavateli, aby zajisti- li dostupnost náhradních dílů, když budou vyměňovat své zastaralé ochranné a kontrolní systémy v rámci jejich výmě- ny napájecího vybavení. Rozsah projektu Rozsah migračního nebo modernizačního projektu je další otázkou. Například možnosti výměny za formátově a funkčně identické rozvodné prvky jsou dobře přijímány 64 % respondentů, kteří vnímají, že tento postup nabízí dobrou rovnováhu snadné instalace a nižších nákladů, bez narušení integrity řešení. Dále 74% provádí vyhodnoce- ní stavu systémů a vybavení před modernizací, jakožto zásadní krok pro využití plánované odstávky. Mnoho uživatelů zjistí, že projektovanou závadovost lze do určité míry usouvztažnit s výsledky vyhodnocení stavu, což nabízí příležitost aktivně plánovat a předcházet ztrátě výroby v budoucnu. Mnoho závodů má mnoho paralelních procesních drah, ale 84% respondentů bude uvažovat o modernizaci po jed- notlivých drahách, protože se obávají ušlého výrobního času. To je v souladu s obavou týkající se velkého dopadu, který má odstávka na ziskovost. Dále převažujících 95% respondentů preferuje provádět modernizaci a migrační projekty po fázích namísto přístupu typu „všechno najed- nou“ nebo „všechno vytrhat a vyměnit“. Společnost ARC doporučuje, aby uživatelé před jakou- koli modernizací provedli vyhodnocení stavu, aby tak maximalizovali efektivitu případné plánované odstáv- ky a zabránili nákladným neplánovaných odstávkám v budoucnu. Související video společnosti ARC, týkající se strategií správy životního cyklu elektrických napájecích systémů, naleznete na kanálu společnosti ARC na serveru YouTube. Craig Resnick, ARC Advisory Group

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

12 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU TÉMA ZOBÁLKY elektromotory. Obsahují tři cívky ve stacio- nární části motoru, označované jako stator. Tokem střídavého proudu cívkami statoru vzniká rotující magnetické pole. Rotor motoru tvoří hřídel se třemi oddě- lenými cívkami navinutými na rotoru moto- ru. Rotující magnetické pole vyvíjené tokem střídavého proudu statorem vytváří elektric- ký proud ve vinutí rotoru. Proud generova- ný v rotoru vytváří magnetické pole, které následuje magnetické pole statoru, a na roto- ru tak vzniká krouticí moment, který způso- buje jeho otáčení. Protože proud generovaný ve vinutí rotoru vzniká pohybem magnetického pole statoru, musí existovat rozdíl mezi rychlostí otáče- ní pole statoru, označovanou jako synchron- ní rychlost, a rychlostí otáčení rotoru. Tento rozdíl mezi rychlostí otáčení statoru a rotoru se označuje jako skluz a jeho velikost závisí na zatížení motoru. Například dvoupólový motor připojený ke zdroji napájení o frek- venci 60 Hz má rotující magnetické pole ve statoru s rychlostí 3600 ot./min. Jestli- že má skluz způsobený zatížením rychlost 50 ot./min, pak se bude motor otáčet rych- lostí 3550 ot./min. Jak se toto vše týká motorů EISA? Vyšší účinnosti elektromotorů je dosahováno pou- žitím většího množství mědi ve vinutí roto- ru. Objemnější vinutí rotoru zajišťuje nižší odpor indukovanému proudu v rotoru. Tím se v rotoru vytváří silnější magnetické pole, což znamená menší skluz a vyšší rychlost otáčení motoru. Například v programu MotorMaster ame- rického ministerstva energetiky je uvedeno, že průměrný motor o výkonu 75 k se stan- dardní účinností má rychlost otáčení okolo 3535 ot./min a účinnost při plném zatížení 94%. Motor s vysokou účinností dle NEMA (Premium efficiency) o stejném výkonu a spl- ňující požadavky normy EISA, má rychlost otáčení okolo 3555 ot./min a účinnost při plném zatížení 96%. Všimněte si, že motor NEMA Premium má o 2% vyšší účinnost při plném zatížení a otáčí se o 20 ot./min rych- leji než starší motor se standardní účinností. Nahrazením motoru se standardní účin- ností motorem EISA s vyšší rychlostí otáče- ní a vyšší účinností v aplikaci odstředivého čerpadla nezaznamenáte 2% snížení pro- vozních nákladů čerpadla, jak byste s účin- nějším motorem očekávali. Důvody této absence energetických úspor lze najít v systému. V systému se děje následující: Z ákon o energetické nezávislos- ti a bezpečnosti z roku 2007 (Energy Independence and Security Act – EISA 2007), který vstoupil v účinnost 19. prosin- ce 2010, nařizuje, aby všechny nové moto- ry prodávané v USA splňovaly parametry minimální efektivity. To však neplatí pro motory již ve skladových zásobách nebo převinuté motory. Očekávali byste, že instalací motoru s vyšší účinností, vyhovujícího požadavkům normy EISA, zaznamenáte snížení spotře- by energie a snížení provozních nákla- dů na zařízení. Jestliže jednoduše nahra- díte stávající motor, který se používal pro pohon odstředivých čerpadel nebo ventilá- toru, za motor s vyšší účinností dle EISA, možná neuvidíte takovou úsporu energie, jakou byste očekávali, anebo nedosáhnete vůbec žádné úspory. Podívejme se, jak se to může stát. Dosahování zlepšení účinnosti motoru Většina momentálně používaných elek- tromotorů jsou třífázové střídavé indukční Ray Hardee Engineered Software To, zda získáte efektivní výsledek, nezávisí jen na motoru. Jak neinstalovat vysoce účinný motor

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 13 ■ Motor EISA má menší skluz než motor se standardní účinností, což přináší vyšší rychlost otáčení motoru. ■ Protože existuje přímé spojení mezi motorem a čerpadlem, také čerpadlo běží s vyšší rychlostí otáčení. Tím se zvýší i tlak na čerpadle a průtok, podle zákonů afinity působících v čerpadle. ■ Protože průtok systémem je řízen regu- lačním průtokovým ventilem, zvýšení tlaku na čerpadle způsobí zvýšení výtlačného tlaku čerpadla, ale průtok zůstane stejný. ■ Vyšší výtlačný tlak čerpadla způsobuje vyšší vstupní tlak na regulačním ventilu. ■ Regulační ventil musí více škrtit, aby omezil průtok na 3,8 m3/min, což způsobí vyšší rozdílový tlak na regulačním ventilu. Když se podíváme na systém jako celek, vyšší tlak vyvíjený čerpadlem (jehož vytvoření si žádá více energie) má za násle- dek vyšší rozdílový tlak na regulačním ven- tilu při zajištění stejného průtoku. Takže všechna ta energie navíc vložená do sys- tému čerpadlem je odstraněna regulačním ventilem v podobě tepla, hluku nebo vibra- cí, což anuluje určitou zvýšenou účinnost motoru EISA. Podívejme se, co musíme udělat, aby- chom dosáhli 2% snížení spotřeby energie a provozních nákladů, které byste očekáva- li od používání účinnějšího motoru EISA. Jestliže snížíme průměr oběžného kola čerpadla, když je čerpadlo připojeno k motoru EISA běžícímu vyšší rychlostí, můžeme snížit tlak na čerpadle na původ- ních 680 kPa požadovaných systémem. Zmenšením oběžného kola pak čerpadlo produkuje požadovaný tlak 680 kPa. Díky tomu je spotřeba energie nižší a je dosaženo plné 2% úspory ročních provozních nákla- dů, které očekáváte od investování do nové- ho motoru dle standardu EISA. Závěr Když vyměňujete indukční elektromotor za motor s vyšší účinností, vylepšení moto- ru provedená za účelem zvýšení účinnosti motoru obvykle sníží skluz motoru a přine- sou vyšší rychlost otáčení. Jestliže motor pohání odstředivé čerpadlo, zvýšení rych- losti otáčení způsobí zvýšení tlaku na čer- padle. Tento zvýšený tlak vyvinutý čerpa- dlem při jeho nové vyšší rychlosti otáčení vyžaduje další výkon od motoru. Jediným způsobem, jak dobře využít motor s vyšší účinností, je upravit oběžné kolo čerpadla tak, aby vytvářelo stejný tlak na čerpadle při vyšší rychlosti otáčení motoru. Jestliže to provedete, dosáhnete úspor energie. Když oběžné kolo čerpadla nezměníte, zaplatili jste za motor s vysokou účinnos- tí, ale nedosáhnete plných úspor provozních nákladů. Při práci s jakýmkoli čerpacím systé- mem je důležité posuzovat systém jako celek a nesoustředit se jen na jednu jeho položku. Ray Hardee, PE, je zakladatelem spo- lečnosti Engineered Software. Má více než 30leté zkušenosti v oblasti posuzování potrubních systémů kapalin se speciálním zaměřením na snižování spotřeby energie u potrubních systémů a zvyšování spoleh- livosti závodů. Ray Hardee byl členem sku- piny ASME EA-2-2009 Energy Assessment for Pumping Systems. Je autorem publika- ce Piping System Fundamentals: The Com- plete Guide to Gaining a Clear Picture of Your Piping System. Dále se aktivně podílí na tvorbě různých publikací institutu Hyd- raulic Institute Pump System Matters. EISA 2007 Univerzální motory (subtyp I) vyrobené po 19. prosinci 2010, o výkonu od 1 k do 200 k, musí mít jmenovitou účinnost při plném zatížení nejméně tako- vou, jaká je definována v normě NEMA MG-1 (2006), tabulka 12-12 (neboli míru účinnosti „NEMA Premium“). Univerzální motory (subtyp II) vyrobené po 19. prosinci 2010, o výkonu od 1 k do 200 k, musí mít jmenovitou účinnost při plném zatížení nejméně tako- vou, jaká je definována v normě NEMA MG-1 (2006), tabulka 12-11. K motorům subtypu II nyní patří: ■ motor s rámem typu U ■ motor v provedení C ■ motor s těsně spřaženým čerpadlem ■ bezpatkový motor ■ vertikální motor s pevným hřídelem a normálním tlakem – testovaný v horizontální konfiguraci ■ osmipólový motor (900 ot./min) ■ vícefázový motor s napětím do 600 V (jiný než pro napětí 230 nebo 460 V). Motory požárních čerpadel vyrobené po 19. prosinci 2010 musí mít jmenovitou účinnost při plném zatížení nejméně takovou, jak definuje norma NEMA MG-1 (2006) tabulka 12-11. ■ Univerzální elektromotory NEMA Design B o výkonu od 200 k do 500 k vyrobené po 19. prosinci 2010, musí mít jmenovitou účinnost při plném zařízení nejméně takovou, jaká je definována v normě NEMA MG-1 (2006), tabul- ka 12-11. ■ Výše odkazovanou tabulku 12-11 normy NEMA MG-1 (2006) lze nalézt v normě pro účinnost NEMA Premium.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

14 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Údržba pohonů a úspory (obr. 1) Termokamera Fluke Ti25 P okračují- cí snaha výrobců m o t o r ů o optimalizaci kon- strukce, používání nových materiálů na jedné stra- ně a masové nasazování říze- ných pohonů ve snaze snižovat s p o t ř e b u e l e k- trické ener- gie, vyvolává paradoxně vyšší důraz na přehled o technickém stavu a údržbu těchto pohonných systémů. Představa, že nové pokročilé pohony nevyžadují údržbu, se ukazuje z mnoha důvodů jako lichá a pouhá metoda reak- tivní údržby, tedy oprava po havárii, tak zažitá v naší zemi, přináší stále velké ztrá- ty ve výrobě. To je však téma na jiné pojednání. I moderní bezúdržbové systémy podléhají fyzikálním zákonům a kazí se pod vlivem vnějších okolností. Proto průběžná znalost stavu elektric- kých pohonů je jedním z možných zdro- jů úspor a znalost zmiňovaných vnějších okolností je zdrojem druhým. Mnoho se dnes hovoří o různých energetických auditech. Ty však málo- kdy zahrnují ověření stavu elektrických pohonů a když, pak jsou jednorázovou záležitostí. Pravidelná kontrola elek- trických motorů je prováděna málo- kde i přesto, že je statisticky prokázá- no, že 80% veškeré elektrické energie v průmyslu je spotřebováno právě elektromotory. Motor s mezizávitovým zkratem, který se neprojeví jeho okamžitou havá- rií, může zvýšit jeho spotřebu až o 15% oproti normálu. Při pravidelné predik- tivní kontrole je tento stav odhalen záhy, a uspoří se tak energie jinak navíc spo- třebovaná do doby havárie. Druhou stranou zdroje úspor je kvali- ta elektrické energie v závodech. Napě- tí sítě není již dávno sinusové a obsa- h u j e m n o h o složek harmonic- kých i neharmo- nických, napě- ťových špiček a dalších jevů, které jednak zvyšují spotře- bu napájených pohonů a jednak zkracují jejich ž i v o t - nost díky zvýšenému oteplo- vání, přepěťovým špičkám a dal- šímu namáhání vlivem rušení. Ve většině případů tyto rušivé jevy produkují sama výrobní zařízení, a to buď z podstaty jejich činnosti, jako například bodové svářečky, které vytvá- řejí velmi krátké a velké proudové špič- ky, a tím i impulzní poklesy napětí. Řízené pohony zase řadu har- monických i interharmonic- kých složek směrem do sítě v závodě a vysokonapěťové špičky směrem k napájené- mu motoru. Ovlivňují tak ostatní poho- ny a ohrožují elektromotor nebezpečím průrazu izolace. Všechny tyto jevy se stále v českých podnicích velmi podceňují. Je to jak díky stále velmi nízké úrovni znalostí pracovníků údržby, případně pracov- níků servisních organizací, tak i díky základním neznalostem této problema- tiky, nedostatečnému a podceňovanému vybavení pracovníků údržby, zastaralé organizaci práce ze strany vedoucích i vrcholových managerů podniků. Díky tomuto stavu podniky ročně zbytečně spotřebují obrovské množ- ství elektrické energie, zničí množství velmi drahých motorů a zaplatí vysoká penále za zpoždění výroby díky poru- chám. Stálým podceňováním význa- mu kvality elektrické energie ze strany vedoucích pracovníků podniků dochá- zí denně k dalším obrovským ztrátám, o kterých vedení podniků většinou nemá ani tušení, natož aby se zabývalo jejich eliminací. Většina vedoucích pracovníků stále nechápe elektřinu jako jednu ze suro- vin pro výrobu, která má svou kvali- tu a její nekvalita zásadně ovlivňu- je přímo kvalitu výrobků podniku a velmi ovlivňuje napájená zařízení. Většina managerů končí u předsta- vy kvantitativních měření na úrovni spotřeby a čtvrthodinového maxima, a o sledování kvalitativních paramet- rů, jako jsou harmonické složky nebo rychlé změny napětí, nikdy ani nesly- šeli. I proto jsou pak příčiny poruch řídicích systémů, motorů, robotů a podobně připisovány nekvalitě dané- ho zařízení nebo náhodě, v nejlepším případě pak problémům na uzemnění. Údržba je pak stále organizová- na reaktivně, tedy následné opravy po havárii, případně preventivně, tedy pravidelná výměna vybraných dílů, a to i těch, které mohly ještě sloužit. Vychá- zejí přitom z pouze subjektivní před- stavy o stavu dané části nepodložené jakýmkoliv měřením. Je to i tím, že v mnoha případech vedení velmi podceňuje význam údržby a považuje ji stále za nutné zlo a nákla- dy na ni za ztráty. Ve skutečnosti je dnes údržba výrobních zařízení sou- částí kvality výroby a investice do ní zvyšují přímo kvality výrobků. Stejně jako snaha o zvyšování kondice obyva- telstva šetří přímo náklady na zdravot- nictví, tak i starání se o „zdraví“ výrob- ních zařízení snižuje výrobní náklady. Řešení je tedy poměrně jednoduché. Vědět, v jakém stavu mám klíčové části závodu, znamená pravidelnou kontro- lu parametrů vybraných částí výrob- ních zařízení měřením. V našem přípa- dě například elektrických pohonů a dále průběžná znalost kvalitativních (obr. 2) Analyzátor kvality elektrické energie Fluke 43B Ing. Jaroslav Smetana Blue panther instruments, s. r. o. TÉMA ZOBÁLKY

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 15 parametrů elektrické energie, alespoň té, která do závodu přichází. Monito- ring kvality elektrické energie a prů- běžná znalost kvalitativních parametrů elektřiny v závodě je zásadní pro před- stavu, odkud mohou pocházet zdroje poruch zařízení. V žádném případně nepostačuje jednou za rok provést měře- ní kvality analyzátorem sítě. Vlastnos- ti kvality se mění neustále a takovéto měření je obrazem pouze momentál- ního stavu. Představa, že po takovém- to měření „víme, jak to je“, je naprosto scestná a investice zbytečná. Také nepo- stačí kvantitativní měření energetických parametrů, kterými jsou dnes závody již vybaveny. Ty ve většině případů nedo- kážou ani zachytit rychlé změny napětí. Tato problematika je téma na samostat- né pojednání a ti, které zajímá, mohou kontaktovat autora článku. Dále se budeme zabývat problema- tikou možných řešení na straně údrž- by. Pro základní získání průběžných informací o stavu elektrických pohonů je velmi výhodné použít dvojici měře- ní, a to tepelného pole – měření termo- vizní kamerou a měření elektrických parametrů – měření analyzátorem kva- lity sítě. Tato měření je však třeba pro- vádět na základě plánu v intervalech nejdéle jeden měsíc, jinak pozbývají na významu. Termovizní kamerou lze velmi snad- no indikovat všechny změny stavu zařízení, neboť se projeví změnou tep- loty dané části zařízení. Jako velmi vhodné se jeví ověřené průmyslové kamery firmy Fluke, například Ti25 (obr. 1). Zjištěná změna teploty některé části motoru či pohonu pak signalizu- je změnu proti normálu, kterou je pak vhodné ověřit měřením elektrických parametrů napájecí sítě v místě připo- jení motoru analyzátorem kvality sítě. Zjistit stav symetrie napětí, proudu, přítomnosti harmonických a tak dále. Tato měření lze provádět průběžně bez nutnosti vypínání pohonu. Na trhu se nabízí mnoho analyzátorů sítě. Je však třeba volit přístroj s dostatečnou rych- lostí měření. Nepostačuje pouze to, že přístroj měří podle normy EN 50160. Je třeba přístroj s vyšší rychlostí vzorko- vání a pro práci v údržbě ani není třeba přístroj třífázový. Vhodný je například analyzátor Fluke 43B (obr. 2), který zahrnuje i osciloskop do 20 MHz, a zob- razí tak i velmi rychlé přechodové děje. V případě zjištění nevyváženého odběrového proudu či nesymetrie napě- tí je třeba již provést měření při vypnutí a zkontrolovat stav vinutí motoru, izola- ci a tak dále. To lze samozřejmě provést samostatnými přístroji. Na tomto místě bychom rádi upozornili na velmi prak- tický a komplexní tester motorů Mo- torAnalyzer z produkce firmy Schleich, výrobce testovací techniky pro testová- ní motorů ve výrobě s bohatými zku- šenostmi z oblasti metod odhalování poruch na motorech všeho druhu. MotorAnalyzer je určen pro praco- viště elektroúdržeb středních a velkých průmyslových podniků i firem, které se zabývají diagnostikou a opravami elek- tromotorů, dále pro servisní organizace a podobně. Pomocí vybraných testova- cích metod mohou jejich pracovníci jed- noznačně určit, zda měřený elektromo- tor je nutné vyměnit. Přístroj má vnitřní paměť a ukládá výsledky měření, které je možné následně archivovat. Opako- vaným měřením pak lze sledovat život každého elektromotoru a velmi přesně odhadnout jeho životnost a blížící se poruchu. MotorAnalyzer (obr. 3) nabízí až 11 testovacích metod. Je vybaven grafic- kým LCD displejem pro dokonalé zob- razení výsledků testů. Přepínání mezi jednotlivými testy probíhá ručně. Nej- významnějšími testovacími metodami jsou: Přepěťový test – rázová vlna (obr. 4), tímto testem lze velmi rychle a snad- no odhalit jakoukoliv změnu na moto- ru grafickým porovnáním „dobrého“ a porouchaného vinutí statoru. Impul- zem napětí a porovnáním jednotli- vých vinutí je možné jednoznačně určit mezizávitový zkrat nebo poruchu uvnitř vinutí. Rázové vlny jsou zobrazeny gra- ficky na LCD displeji a prostřednictvím matematické analýzy jsou automaticky vyhodnocovány „dobrý/ špatný“. Je to velmi bezpečný a spolehlivý test, který nevyžaduje žádné speciální znalosti provozovatele. Rázovou vlnu lze použít nejen k tes- tování cívek statoru mezi sebou, ale také pro srovnání s referenčním statorem, který byl načten dříve. Dále tester nabí- zí test ochranného vodiče, test izolační- ho odporu, vysokonapěťový test elek- trické pevnosti a měření polarizačního indexu. Měření polarizačního indexu je velmi zajímavá a důležitá informace, pokud nás zajímá stav izolace. Izola- ce v průběhu času stárne, namáháním a přetěžováním stárne rychleji a hrozí napěťový průraz. Sledování tohoto parametru nám ukazuje „život“ testo- vaného motoru a umožňuje nám velmi přesně odhadnout a naplánovat výměnu elektromotoru. Přístroj má možnost i komunikace s PC a software PrintCom je ideálním doplňkem pro MotorAnalyzer. Při pro- vádění testů mohou být výsledky zkou- šek dočasně uloženy ve vnitřní paměti testeru. Paměť postačí na 128 měřených výsledků. V PC jsou výsledky uloženy ve formátu EXCEL. Uživateli to nabízí optimální možnost vytvořit svůj vlast- ní protokol, a také zadávat další data do těchto protokolů ručně. Pro další podrobnosti o přístrojích pro údržbu, seminářích a konzultacích z oblasti údržby a kvality elektrické energie a samozřejmě i o popsaném pří- stroji kontaktujte společnost Blue Pan- (obr. 4) Přepěťový test – rázová vlna. Rázové pulzy jsou velmi rychle genero- vány přes paralelně spojený kondenzá- tor s testovaným vinutím. (obr. 3) MotorAnalyzer

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

16 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU STROJNÍINŽENÝRSTVÍ S oučasné orbitální systémy sva- řování využívají rozmanitých automatizovaných vlastnos- tí, jako např. shromažďování dat, programování a skutečný postup svařování, které pomáhají sváře- čům dokončit přesnější, vysoce kvalitní svary, a tím zvýší pravděpodobnost toho, že vyhoví kontrolám prováděným během procesu. Ještě důležitější je skutečnost, že auto- matizace rovněž poskytuje efektivní nástroje pro svářeče a inspektory během provádění těchto kontrol. Automatizovaná dokumentace Současné napájecí zdroje pro orbitál- ní svařování automaticky zaznamenávají většinu požadovaných svařovacích údajů pro projekty, a tím odstraňují zátěž, kte- rou představuje ruční dokumentování ze strany svářečů. Systémy shromažďují tyto údaje v elektronické podobě pro jednodu- chý, bezchybný přenos a předávají je pra- covníkům kontroly jakosti a inspektorům třetích stran. Automatizované elektronické shromaž- ďování údajů zajistí to, že je k dispozici možnost vyhledávání údajů zabezpečení jakosti pro svářeče a inspektory, a to tak, že každá strana může v průběhu procesu provádět kontroly efektivním způsobem. Po svářečích je vyžadováno, aby udržo- vali komplexní data o každém svaru v pro- jektu – jedná se o náročný proces, který může snadno zabrat 30 % celkových pra- covních hodin projektu, v případě, že je prováděn manuálně. Údaje zahrnují četné John Glessman Swagelok Automatizované orbitální systémy svařování zefektivňují kontroly prováděné v průběhu procesu Napájecí zdroje svařování s vyso- korychlostními tepelnými tiskárna- mi umožní uživatelům tisk trvalých záznamů detailů svaru pro účely dokumentace. Vyhovět kontrolám prováděným v prů- běhu procesu je pro projekty orbi- tálního svařování rozhodující, jelikož selhání může vést k nákladným opra- vám, zpoždění pro- jektu a odstavení systému. Fotosesvolením:Swagelok

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 17 Napájecí zdroje pro orbitální svařování využívají rozmanitých automatizovaných vlastností k tomu, aby pomáhaly zvýšit kvalitu svarů a pravděpodobnost toho, že svary vyhoví kontrolám prováděným v průběhu procesu. Fotosesvolením:SwagelokCo. parametry přiřazené ke každému svaru dle požadavku projektu a speci- fikace směrnic, jako je ASME B31.3 pro potrubní procesy a ASME oddíl 8 pro tlakové nádoby. Údaje mohou obsahovat osvědčení svářeče, použí- vané materiály, umístění svaru podle mapy svarů a četné další detaily. Automatizované shromažďování údajů zachycuje všechny tyto údaje s minimálním vstupem operátora, a tím poskytují svářečům prostor k tomu, aby se zaměřili na svou pri- mární práci, což představuje dokon- čení přesných, vysoce kvalitních svarů. Pro zajištění kompletního sběru údajů, některé napájecí zdro- je pro orbitální svařování zvýrazní požadovaná políčka údajů a nedovolí zahájit svařování do té doby, než operátoři vyplní veškerá otevře- ná políčka. Navíc mohou sváře- či poskytovat pracovníkům říze- ní jakosti dokumentační údaje v elektronické podobě pro vlo- žení do tabulkových procesorů, které prakticky eliminují poten- ciál lidské chyby během přenosu údajů. Řádný přesun údajů posky- tuje vyšší pravděpodobnost vyho- vění kontrolám prováděným v prů- běhu procesu. Dokumentační údaje v elek- tronické podobě poskytnuté inspektorům třetí strany uspíší jejich vlastní kontrolu v průbě- hu procesu. Jako součást postupů kontroly jakosti, mohou inspekto- ři revidovat data projektu, včetně záznamů svarů a dokumentačních svazků, k tomu, aby bylo potvrzeno, že daná svařovací společnost poskyt- la všechny požadované informace, že zkoušky byly náležitě provedeny a projekt je bez chyb. V elektronic- kém formátu jsou tyto údaje snad- no tříditelné a dohledatelné, a tím poskytují inspektorům cennou efek- tivitu během jejich revizí. Kontroly v průběhu procesu Záznamy v elektronické podobě rovněž pomáhají inspektorům loka- lizovat údaje rychleji během kontrol v průběhu procesu ve srovnání s lis- továním v záznamech svarů v papí- rové formě. Pokud si inspektor všim- ne chyby u určitého svaru během vizuální kontroly či fyzické zkouš- ky, může obratem nalézt v databá- zi informace o daném svaru, stejně dobře jako o jakýchkoli svarech pro- vedených ve stejném časovém období či s podobnými parametry. Tato efek- tivita je zvláště užitečná u různících se dokumentací a požadavků na kon- trolu v průběhu procesu stanovených průmyslovými odvětvími, aplikace- mi a vlastnickými společnostmi. Například u projektů svařová- ní v biofarmaceutických výrob- ních závodech je typicky požadová- na vizuální kontrola každého svaru. Svářeči musí vizuálně kontrolovat vnější průměr (D) svarů a zazname- nat tuto informaci – někdy dohroma- dy s video záznamem či obrazovým souborem. Inspektor použije boro- skop pro kontrolu vnitřního průměru (d) u specifikovaného procenta svarů v systému. U náhodně vybraných svarů pro kontrolu mohou inspek- toři rychle prohledávat elektronické záznamy za účelem lokalizace urči- tých svarů a jejich odpovídajících údajů. Inspektoři mohou rovněž vykoná- vat nedestruktivní zkoušky svarů, zahrnující jednu nebo více z následu- jících zkoušek: 1. Kapilární zkouška (PT): Barev- ná detekční kapalina je aplikována na vnější průměr svarové housenky, nadbytek této penetrační kapaliny je odstraněn a poté je aplikován vyvíječ. Jakékoliv zbývající pronikající bar- vivo je optickou indikací povrchové vady např. pórovitosti či trhliny. 2. Radiografické zkoušení (RT): Rentgenové záření anebo záření gama produkují snímky na filmu pro odhalení vnitřních nespojitostí svaru. Po provedení rentgenového sním- ku, inspektor zkoumá film, zda nenalezne náznaky studeného spoje, dutin či trhlin hledáním světlých nebo tmavých oblas- tí, anebo nepravidelných tvarů a odchylek. 3. Zkoušení Ultrazvukem (UT): Sonda přenáší ultrazvu- kový signál na povrch svaru a výsledný odraz tohoto signálu je zobrazen na monitoru. Operá- toři sledují monitor pro vyhledání jakýchkoli nedokonalostí uvnitř svaru, jako např. pórovitosti, dutin či trhlin. Normy často předepisují co je, či není přijatelné. Pokud svar nevy- hoví dané zkoušce, inspektor může prohledat elektronickou databázi, aby nalezl všechny svary vykonané během stejného období a posoudil jejich parametry. Dále může vykonat dodatečné zkoušky u těchto svarů a potenciálně doporučit přestavbu této části systému. V některých případech jsou v prů- běhu procesu u svařovacích prací vyžadovány kontroly u určitých mil- níků projektu. V těchto případech mohou údaje, automaticky uložené v napájecím zdroji svařování, zefek- tivnit kontrolu a umožnit svářeči vrá- tit se dříve ke svařování. Např. speci- fické předpisy u jaderných projektů požadují po inspektorech, aby kont- rolovali postup svařování každé čtyři hodiny.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

18 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Svářeči například pracují na části potrubí a doslova musí přerušit práci, když vyprší 4hodinová lhůta. Inspek- tor ověří, zda svary splňují kritéria kontroly a požadavky předpisů dříve, než může svářeč pokračovat v práci. Data z napájecího zdroje a nastavení alarmu mohou napomáhat s lokaliza- cí a řešením problému u kteréhokoli příslušného svaru. U některých prů- myslových odvětví a aplikací se kon- troly během procesu nemusí zaměřo- vat na každý svar. Místo toho mohou inspektoři kontrolovat dokumentač- ní podklady k tomu, aby byla potvr- zena odpovídající činnost napájecího zdroje pro orbitální svařování. Před uskutečněním svarů projektu, svářeči „zahájí platnost vzorku“ vykonáním destruktivní zkoušky na vzorku části trubky a provedou se na něm všech- ny zkoušky požadované v předpisech. Tato zkouška se stává součástí snad- no dohledatelného elektronického záznamu svarů a slouží jako základ- na pro následné svary. Tyto svary mohou být rovněž podrobeny zkoušce tahem anebo ohybem jako součást procesu kvali- fikace. Pokud zkušební svar splňu- je všechny požadavky normy jakos- ti, může svářeč používat zavedený svařovací program a proces k pokra- čování ve svařování stejných materi- álů do vypršení platnosti předepsa- ného časového limitu či množství svarů, anebo když je změněna nějaká základní proměnná. Interval mezi zaháje- ním a vypršením plat- nosti vzorku předsta- vuje ověřený časový rámec, ve kterém by všechny svary měly splňovat požadavky norem, za předpokla- du, že poslední svar je řádně proveden jako ten první. Automatizované vlastnosti Snížené manuál- ní požadavky, úbytek případných chyb zavi- něných lidským fakto- rem a ještě více auto- matizované vlastnosti současných napájecích zdrojů pro orbitální sva- řování zvýší pravděpodobnost toho, že svářeči budou vytvářet úspěšné, vysoce kvalitní svary, které vyho- ví kontrolám prováděným v průběhu procesu. Například novější napájecí zdro- je pro orbitální svařování poskytují kompletní, automatizovanou kontro- lu jak profukovacího, tak i ochran- ného plynu. Regulace profukovací- ho plynu pomáhá udržovat náležitý tlak ve vnitřním průměru svarové- ho spoje, zatímco regulace ochran- ného plynu chrání svarovou housen- ku před atmosférickým znečištěním na vnějším průměru svaru. Využi- tím integračního regulátoru průtoku množství tyto systémy nastaví průtok plynu automaticky dle zadaného pro- gramu svařování. Spíše než aby ope- rátor manuálně ovládal průtok plynu u každého svaru, což vnáší proměnli- vost, je aplikována automatická regu- lace, která nastaví průtok plynu přes- ně po celou dobu svařovacího procesu pro zhotovení odpovídajících, vysoce kvalitních svarů. Kromě toho některé napájecí zdro- je podávají napřímo detailní údaje o postupu svařování, a tím pomáha- jí operátorům lépe vyhodnotit svary. Graficky je zobrazen průběh, výkon- nostní úrovně, a start/stop pro kaž- dou úroveň svaru v reálném čase. Pokud se svar odchyluje od vybrané- ho plánu, diagram označí body, kde se tyto odchylky vyskytly, a tak ope- rátor může vyhodnotit svar po dokon- čení. Tato vlastnost umožňuje svá- řečům provedení účinných úprav za účelem zlepšení jakosti svaru. Závěr Během kontrol prováděných v prů- běhu procesu se jak svářeči, tak i inspektoři zaměřují na přesnost, kvalitu a úplnost za účelem mini- malizace možnosti uvedení systémů s vadnými svary do provozu. Pomo- cí efektivních vlastností automatizo- vaných zdrojů napájení pro orbitální svařování, svářeči vylepší své schop- nosti pro vytvoření přesných, vyso- ce kvalitních svarů, přičemž rovněž zvýší efektivitu ve shromažďování dokumentačních údajů. Nakonec tyto automatizova- né vlastnosti zvýší pravděpodob- nost toho, že bude vyhověno kon- trolám prováděným v průběhu procesu a vytvoří se hermetické finál- ní systémy. John Glessman je manažerem společnosti Swagelok, Solon, Ohio, zabývající se výrobou svařovacích systémů. Je k zastižení na: john.gless- man@swagelok.com. www.swagelok. com. Novější orbitální systémy svařování jsou vybaveny integrovanými USB porty, které umožní operátorům elektronické stažení dokumentačních údajů, což může pomoci minimalizovat chybu lid- ského faktoru během přenosu dat. Grafická rozhraní zobrazují okamžité údaje o postupu svařování, a tím pomáhají operátorům lépe vyhodnotit svary v reálném čase. Foto se svolením: Swagelok. Fotosesvolením:SwagelokCo.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 19 Teplota 120 °C? Vteřinová lepidla Loctite® ! Rychle a spolehlivě, tak fungují vteřinová lepidla Loctite® ODOLNÉ VŮČI TEPLOTĚ AŽ DO 120°C! INOVACE Více informací o vteřinových lepidlech Loctite® naleznete na: www.loctite-instantadhesives.com Henkel ČR spol. s r.o. – General Industry, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7 loctite@henkel.cz; www.loctite.cz; tel.: 220 101 410, 411, fax: 220 101 653 Značka Loctite® přichází na trh s inovací v oblasti vteřinových lepidel: Loctite® 401, 406, 454 s teplotní odolností od -40 °C až do 120 °C V teřinová lepidla neboli kyano- akryláty poskytují při jejich použití mnoho výhod, zejmé- na téměř okamžitou fixaci dílů a velmi vysokou adhezi na větši- ně materiálů. Standardní teplotní odol- nost těchto lepidel je 80 °C, což je pro řadu aplikací málo a vede pak v tako- vém případě k nutnosti použití napří- klad dvousložkových lepidel s mno- hem vyšší technologickou náročností. Nedostatečná teplotní odolnost kyano- akrylátů je stále patrnější v souvislos- ti s neustálým zvyšováním teplotních parametrů technických plastů a jejich používáním v náročných aplikacích např. v silových obvodech v elektro- technice a elektronice. Společnost Henkel jako vedoucí výrobce v oblasti průmyslových vteři- nových lepidel přichází na trh s inovo- vanou řadou kyanoakrylátů. Jedná se o nejznámější produkty Loctite® 401, Loctite® 406 a Loctite® 454, u kterých bylo díky použití nejnovějších unikát- ních technologií dosaženo teplotní odol- nosti 120 °C, aniž by se zhoršila jakáko- li jiná vlastnost, jako například rychlost fixace dílů nebo pevnost. Inovovaná lepidla naopak vykazují mírné zlepšení také v chemické odolnosti. Loctite® 401 představuje nyní skuteč- ně univerzální lepidlo, u kterého díky optimální viskozitě a schopnosti rychle lepit i materiály na bázi celulózy, feno- lové plasty a pokovené povrchy přiby- lo ještě zvýšení teploty použití o 50%. Pomocí inovovaného Loctite® 406, lepi- dla na plasty a pryže, je možné lepit i těsnění pro vysoké teploty. Gelový Loctite® 454 je užitečný všude tam, kde lepidlo nesmí stékat. V návaznosti na inovaci produktů byla vyvinuta unikátní ruční aplikační pistole pro kyanoakryláty. Tento dávko- vač umožňuje manuální nanášení kapek kyanoakrylátu o nastavitelné velikosti 2–9mg přímo z 20gramové lahvičky. Nanášení je čisté a úsporné s výbornou opakovatelností dávky. Pistole je velmi vhodná všude tam, kde lepení a mon- táž provádí velký počet pracovníků a je požadována vysoká přesnost nanášení. Více informací o novinkách najdete na www.loctite-instantadhesives.com.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

20 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Kontrola kvality ovzduší v čistých průmyslových prostorech Ing. Tomáš Kmoch Blue panther instruments, s. r. o. Tabulka 1: Klasifikace čistých prostorů dle ČSN EN ISO 14 644-1 Obrázek 1: KIMO MP 100 Minulost Přibližně před jedním stoletím byly vybudovány první čisté prostory, a to na operačních sálech a infekčních odděleních v nemocnicích. Tyto čisté prostory měly ochránit pacienta před infekcí. Zhruba před půlstoletím se čisté prostory rozšířily i do průmys- lového prostředí (v USA). Důvodem byly stále se zvyšující požadavky na čistotu prostředí při výrobě spe- ciálních komponentů letadel. Současnost V posledních deseti letech výstavba takovýchto prostorů prudce vzrost- la a v dnešní době jsou pro někte- ré výrobní technologie zcela nezbyt- né. Čistota pracovních prostorů jde ruku v ruce se zvyšujícími se nároky na kvalitu výrobků. V těchto speci- fických prostorech se kvalita ovzduší musí samozřejmě testovat. Při tako- výchto kontrolách se posuzuje čistota vzduchových filtrů (HEPA, ULPA), tlakové rozdíly mezi jednotlivými prostředími a hlavně počet a velikost částic nečistot v prostoru. Na základě počítání částic dojde k ověření, zda daný prostor splňuje nároky na poža- dovanou třídu čistoty. Normy a definice Čisté prostory a jejich roz- dělení je definováno v normě ČSN EN ISO 14 644 (Čisté prostory a příslušné říze- né prostředí). V této normě je uvedena také definice čis- tých prostorů: „Čistý prostor je definovaný prostor, ve kterém je koncentrace částic ve vzno- su regulována, aby byla splněna specifikovaná třída čisto- ty pro částice ve vznosu.“ Povolená velikost a maxi- mální počet částic jsou uvedeny v jednotlivých třídách čis- toty, jež jsou zaznamenány v první části normy (viz tabulka 1). Čisté prostory v průmyslu Čisté prostory se kromě nemoc- nic a výzkumu využívají při výrobě elektroniky (mikroprocesory, televiz- ní obrazovky), při výrobě mikrome- chanismů, v automobilovém průmyslu, ve farmaceutic- kém průmyslu, v potravi- nářském průmyslu atd. Měření tlakového spádu Tlakový rozdíl se měří mezi čistými prostory jiných tříd a také mezi čistým pros- torem a okolním prostředím. Vzduch proudí ve směru tlakového spádu (z oblasti s vyšším tlakem do oblasti s nižším tlakem), a proto by měl být tlak ve vyšší třídě čistého prostředí vyšší než v okolním čistém prostoru nižší třídy, respektive vyšší než v okolním „běžném“ prostoru. Toto zabezpeču- je, že čistý prostor nemůže být kontaminován okolím. Tlakový rozdíl mezi čis- tým prostorem a běžným prostorem by měl být 15 Pa a mezi různými tří- dami čistých prostorů 10 Pa. Přístroj, který je vhodný pro tako- véto měření, je např. mikromano- metr KIMO MP 100 (viz obrázek 1). Přístroj má dva vstupy, do nichž se při- vede vzduch o vyšším a nižším tlaku, a pomocí membrány je změřen tlako- vý rozdíl. Měření částic nečistot ve vzduchu Toto je nejdůležitější část kontro- ly čistých prostorů. Při tomto měře- ní je ověřeno, že koncentrace částic nepřekračuje limity, které jsou sta- noveny v normě ČSN EN ISO 14 644. Pro tato měření se nejčastěji pou- žívají laserové čítače, které dokážou stanovit počet a velikost jednotlivých částeček. Tyto přístroje měří počet a velikost částic na základě odraz- ného záření od částic. Rozptýlené světlo je fokusováno do objektivu Obrázek 2: Schéma laserového čítače částic

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 21 a převedeno na elektric- ký impulz (viz obrázek 2). Amplituda impulzů udává velikost částic a počet impulzů počet částic. Pro posouzení čistého prostoru je třeba měře- ní provést na několika místech prostoru (v závis- losti na velikosti a třídě čistoty prostoru). Přístroje pro měření počtu částic Přístroje se rozdělují na ruční, pře- nosné a stacionární. a) Ruční: Jedná se zpravidla o přístroje s nízkou hmotností. Přístroje mají tři nebo šest kanálů a některé z nich měří a zaznamená- vají i teplotu a vlhkost vzduchu, jako např. přístroj Airy Technology P 611 (viz obrázek 3). Přístroje jsou dodá- vány s PC softwarem pro vyhodnoce- ní měření na PC. Tyto ruční přístro- je se používají k certifikaci čistých prostorů dle ISO, ověřování kvality filtrů či hledání zdroje znečištění. b) Přenosné: Tyto přístroje nejsou již tak manipulovatelné jako ruční, ale nabízejí rychlé vzorkování (průtok 100 l/min). Pevné čítače se používají k certifika- ci čistých prostorů dle ISO, ověřování kvality filtrů či hledání zdroje znečištění. c) Stacionární: Tyto přístro- je se používají pro nepřetržité monitorování. Lze u nich regulo- vat průtok vzduchu. Tyto čítače se hodí pro integraci do větších sys- témů. Příkladem je přístroj Airy Technology P 231. Kritéria výběru čítače Důležitým kritériem je, jaké třídy čistých prostorů chcete ověřo- vat, a z toho plynoucí monitorova- né velikosti částic. Pro dlouhodobé monitorování jsou vhodné stacionár- ní přístroje. Ty slouží pro kontrolu možného znečištění při běžném pro- vozu. Pro vlastní testování čistých prostorů jsou vhodné ruční či přenos- né přístroje, které okamžitě vyhod- notí, zda prostor splňuje limity dle jeho třídy. Společnost Blue Panther s. r. o., která je zástupcem firem KIMO a Airy Technology pro Českou a Slovenskou republiku, vám s výběrem vhodných přístrojů ráda pomůže. Obrázek 3: Airy P611 Obrázek 4: Airy P231 13.–16. 3. 2012 www.electroncz.cz 2. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY A ENERGETIKY 2nd INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS AND POWER ENGINEERING LETŇANY VÁS ZVOU! WELCOME TO THE EXHIBITION CENTRE PRAGUE LETNANY! Souběžné veletrhy / Simultaneously: FOR ENERGO FOR AUTOMATION

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

22 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU ELEKTROTECHNIKA B ěhem návštěvy rozsáhlého prů- myslového zařízení na jihový- chodě USA jsem se zapojil do řešení technického problému, který by se mohl týkat části provozní sekce čerpadel napájecí vody kotlů 101. Jako vedoucí technického oddělení ve společnosti zabývající se výrobou celuló- zy a papíru jsem měl naplánováno navštívit jeden podnik na výrobu tkaniny kvůli pro- vedení kontroly účinnosti spalování dvou 130 000 PPH (pound per hour – liber za hodinu) parních kotlů. Zařízení bylo umístěno v oblasti, která přesahovala povolené imisní limity ovzduší pro ozón, CO a NOx . Vyvinuli jsme plán za účelem provedení provozní zkoušky měření emisí spalování, abychom byli schopni stanovit, zda by mohly být upraveny hořáky a řídicí prvky pro sní- žení emise škodlivin a dosažení toho, aby kotel vyhověl nedávno vyhlášeným přís- nějším požadavkům na emise škodlivin do ovzduší. Kotle (nainstalované v sedmdesátých letech dvacátého století) původně spalova- ly topný olej č. 6 a zemní plyn. Avšak sys- témy pro topné oleje č. 6 byly odstraněny koncem 80. let 20. století v důsledku změn předpisů, které upravují množství vypouš- těných emisí prachu a SOx. Seznámení s problematikou čerpadel Během předběžné prohlídky kotlů a pomocných systémů (před provedením režimu měření emisí) jsem si všiml, že byla v provozu obě vodní čerpadla (100 hp) pro napájení kotlů. Toto nebyl normální stav. Tyto dva kotle byly nainstalovány v systé- mu 100% zálohy. Spotřeba páry celé továr- ny se průměrně pohybovala v rozmezí od 70,000 PPH v letním období do 90 000 PPH v zimním období. Obecně byl jeden kotel vždy v provozu a druhá jednotka byla zahřátá do pohotovostního režimu s použi- tím koncepce rekuperace tepla a udržována při provozním tlaku. Vzhledem k tomu, že jsem toto zařízení v minulosti často navštěvoval, jsem věděl, že čerpadla napájecí vody (BFPs) byla rov- něž 100% zálohována. Při množství páry 90 PPH by neměl být žádný důvod k tomu, aby byla v provozu dvě čerpadla. Zdálo se, že obě čerpadla jsou v pořádku. Šel jsem proto do operačního střediska strojovny zkontrolovat data DCS a projednat tuto záležitost s osádkou směny. Po krátkém rozhovoru o nedávných čin- nostech mě jeden operátor informoval, že obě čerpadla (BFPs) jsou v provozu již několik měsíců. Poté jsem si vzpomněl na svou návštěvu v předchozím roce, kdy ke mně přistoupil předák údržby a spolu jsme diskutovali o určitých problémech s výko- nem těchto čerpadel. Spolu jsme provedli prohlídku obou čerpadel a já jsem navrhl, aby kvůli jejich stáří zvážil menší gene- rální opravu. Čerpadla byla konstruována jako dvoj- stupňová, horizontální s dělenou skří- ní a s oboustranným sáním. Naznačil jsem mu, že se jedná o docela jednoduchý postup opravy: demontovat horní polovi- nu skříně, zkontrolovat oběžná kola, těsni- cí kruhy a vlnolamy skříně pro zjištění roz- sahu eroze a poté, pokud bude vše vypadat normálně, vyměnit ucpávky. Zeptal jsem se proto operátora kotle, zda údržba provedla opravu čerpadel. „Ano, vloni v létě během každoroční odstávky zařízení,“ potvrdil operátor. Údržba nena- šla nic neobvyklého kromě opotřebova- ných ucpávek. Tlak páry v podniku se pohyboval mezi 215 až 225 psig a tlak napájecí vody při provozu jednoho čerpadla byl obyčejně mezi 340 až 360 psig. Každé čerpadlo bylo předepsáno pro 290 gpm při 720 ft. Odply- ňovací nádrž byla provozována při 7 psig (233 F); byla však nainstalována na stře- še budovy kotle s výtlačnou výškou čer- padla 30 ft. Z tohoto důvodu nepřicházelo v úvahu, že by tvoření vzduchových dutin mělo být zdrojem problémů právě u těchto čerpadel (40 ft plus sací výška čerpadla). Nato jsem se otázal operátora, proč potřebují provozovat obě čerpadla. „Jedno čerpadlo nedokázalo udržet hladi- nu v bubnu kotle a tlak ve sběrné komoře Gary Wamsley JoGar Energy & Utility Services Inc. Odhalení a odstranění závady na kotli vede ke zvýšení účinnosti

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 23 během náhlých změn zatížení páry,“ odpo- věděl. Domníval jsem se, že dvě čerpadla provozovaná souběžně by mohla zdvojná- sobit proud napájecí vody anebo zvýšit tlak blízký maximálnímu uzavíracímu tlaku 360 psig při 50% průtokové rychlosti. Poté jsem provedl další kontroly, abych shromáždil větší množství údajů. V roz- vodně obě čerpadla brala 82 až 85 A (při- bližně 75 % zatížení motoru). Zde je uve- den výpočet výkonu čerpadla: Pp = (Q × H × s. g.) / (3 960 × ηčerp) Motor kW = (V × A × PF × Múč. × 1 732) / 1 000 Pp = [220 gpm × (770 - 40) ft × 0,96] / (3 960 × 0,53) = 73 hp každé = 85 A při 460 V Průtok napájecí vody se rozhodně jevil vysoký. Zdálo se, že máme kombinované průtokové množství asi 440 gpm (gal- lons per minute – galonů za minutu) pro množství páry 90 000 PPH. Každé čerpadlo (při 220 gpm) mělo přibliž- ně 53% účinnost a používalo kombinova- ných 148 hp. Na základě předchozích zkušeností z jiných podobných parních zařízení jsem se rozhodl vyzkoušet minimální průtok cirkulačních potrubí. Každé čerpadlo má 1" potrubí (před vypouštěcí zpětnou klap- kou), které se vrací do odplyňovací nádrže. Tato potrubí poskytují minimální kontinu- ální průtok 10 % (v tomto případě přibližně 30 gpm) pro zajištění toho, aby nedochá- zelo k „nulovému průtoku“ uvnitř čerpa- dla, kdy se regulační ventil úrovně hladiny páry automaticky zavírá. Vzhledem k tomu, že teplota napájecí vody je 233 F, jsou tato potrubí plně izo- lována a pro nezkušeného operátora jsou obtížná k rozeznání. Trvalo mi něko- lik minut, než jsem zjistil polohu sestavy „clonky“ asi 3 stopy nad skříní čerpadla. Potrubí o průměru přibližně 3" byla opláš- těna hliníkovým plechem a některé části izolace se zdály být nové. Vytáhnul jsem šroubovák z mého nářadí a rozhodl jsem se provést rychlou zvukovou zkoušku průto- kové rychlosti. Konec šroubováku jsem položil na potrubí cirkulace a k rukojeti jsem přilo- žil ucho. Bylo naprosto zjevné, že zvuk průtokové rychlosti byl mnohem vyšší, než jaký by měl být. Při návratu do ope- račního střediska jsem se po další diskusi s operátorem dověděl, že za poslední rok se u obou potrubí vyskytla netěsnost (na 90° trubkových kolenech). Chápal, že tato potrubí umožňují minimální průtok, který chrání čerpadla před zadřením, ale nevěděl nic o umístění škrticí clony, která nastavu- je náležitou průtokovou rychlost. Nastal vhodný okamžik, abych si pro- mluvil s příslušným technikem. Chvíli trvalo, než se našel příslušný šanon čerpa- dla a než se vyhledala schémata potrubí. U 1" potrubí byla označena nerezová clona mezi přírubami s průměrem otvoru 0,135". Pamatujme, že tlak napájecí vody je asi 340 psig. Skrze silně erodovanou clonku (jak jsem očekával) mohlo snadno proté- kat 120 gpm zpět do odplyňovací nádrže. Po další disku- si a několika výpo- čtech se mnou začal technik souhlasit, že obě čerpadla byla provozována velmi neú- činně. Navrhl jsem tedy rychlý praktický pokus: 1. Požádali jsme operátora kotle, aby dočasně uzavřel armatury 1" cirkulační- ho potrubí obou čerpadel (armatury byly umístěny u každého čerpadla před sesta- vou přírub s clonou). Bezprostředně na to se snížilo zatížení obou motorů z 82 na 46 A. 2. Po několika minutách ustáleného stavu průtoku jsme zastavili čerpadlo číslo 2. Hodnota ampérů motoru čerpadla č. 1 se zvýšila ze 46 na 73, což představuje nor- mální stav během provozování jednoho čerpadla při 70% zatížení kotle. 3. Poté jsme přešli k čerpadlu č. 2 a dosáhli jsme stejných výsledků. 4. Nakonec se po otevření minimálního průtoku potrubí čerpadla č. 2 zvýšilo zatí- žení motoru na 86 A. 5. Není pochyb o tom, že clonky byly úplně erodované. Konec konců tyto kotle již byly 30 let v provozu. Operátor kotle nám pak připomněl, že náhlá změna zatí- Pojistky samy o sobě nedokážou zajistit ochranu proti zemnímu zkratu, kromě relativně vysokých zemních zkratů.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

24 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU ELEKTROTECHNIKA Bob Vavra Plant Engineering P ři hledání větší energetické nezávislosti postupovala spo- lečnost Frito-Lay podobně jako řada jiných výrobců. V závo- dech a distribučních centrech měla mnoho projektů, které byly zaměře- ny na nejrůznější aspekty snižování spotře- by energie. Byl zaveden program využívání obnovitelných zdrojů energie v distribučních centrech v Kalifornii, fotovoltaický systém v kalifornském městě Bakersfield a závod v Texasu běžel na bioplyn. Al Halvorsen vzpomíná na vyhodnoce- ní těchto úspěšných příběhů ve společnos- ti Frito-Lay za poslední desetiletí. „Z této diskuse vyplynula myšlenka, že kdybychom dali dohromady všechny tyto technologie, mohli bychom odpojit závod od veřejné elektrické sítě?“ To vedlo společnost Frito- Lay k vytvoření testovacího závodu, kde by se zkombinovaly všechny zásady nejlepší praxe uplatňované v rámci společnosti Fri- to-Lay a její mateřské společnosti PepsiCo a rozvíjející se globální strategie pro snižo- vání spotřeby energie a objemu odpadu. Společnost Frito-Lay zvolila svůj závod na výrobu chipsů v arizonském městě Casa Grande a udělala z něj zkušební laboratoř udržitelnosti. Toto úsilí učinilo ze závodu Casa Grande „téměř nulový“ závod běžící na obnovitelné zdroje energie s téměř nulo- vým objemem skládkového odpadu. Al Halvorsen, ředitel společnosti Frito- Lay pro ekologickou udržitelnost, připomí- ná, že firemní závazek k udržitelné výrobě začal před dvanácti lety a hlavním impul- zem tohoto úsilí bylo snižování nákladů v závodech firmy. „Když jsme si k tomu sedli poprvé v roce 1999, udržitelnost nebyla často používaným pojmem,“ vzpomíná Halvorsen. „Soustředi- li jsme se na tzv. ochranu zdrojů.“ Cíle firmy v oblasti ochrany zdrojů byly ambiciózní: snížení spotřeby vody o 50%, snížení spotřeby zemního plynu o 30 % a spotřeby elektrické energie o 25%. Úspory dnes dosahují výše 80 milionů dolarů ročně. „Jakožto firma, která se opírá o klíčo- vé přírodní zdroje, jako je voda a fosilní paliva, vypracovala společnost Frito-Lay strategie pro zajištění, že naše podniká- ní zůstane udržitelné, i kdyby tyto zdroje začaly být omezené,“ tvrdí Al Carey, býva- lý CEO a prezident společnosti Frito-Lay North America. „Frito-Lay a její mateřská společnost PepsiCo jsou odhodlány nachá- zet inovativní řešení, která jsou správná pro obchod a správná pro životní prostředí. Pro- jekt ‚téměř nula‘ je pro průmysl vzorovým příkladem toho, jak se tato dvě hlediska mohou prolínat.“ To vše a chipsy k tomu Linka na výrobu bramborových chipsů v závo- dě společnosti Frito-Lay v arizonském městě Casa Grande je součástí výrobního závodu kombinujícího solární technologie, využití bio- masy a úsporné postupy pro dosažení závo- du s téměř nulovým objemem odpadu.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 25 V Casa Grande, městě ležícím na půl cesty mezi Phoenixem a Tucsonem na dálnici I-10, jsou všechny tyto přírodní zdroje velmi ceně- ny. Ukázalo se, že je to i místo, kde je dostatek jiných obnovitelných zdrojů, včetně solární a větrné energie. Společnost Frito-Lay spolupracovala s laboratoří National Renewable Energy Lab na vypracování strategie, která by zahrnova- la využití biomasy, solární a větrné energie a snížení spotřeby vody. Následně společnost Frito-Lay vyhodnotila, který z jejích závodů má vhodný pozemek a dostupnost zdrojů pro zvládnutí takového projektu. Al Halvorsen rovněž spolupracoval s lokálními zdroji, jako je School of Sustainability v jeho alma mater – Arizona State University. „Společnost Frito-Lay se rozhodla vytvořit ekologickou laboratoř v našem závodě v Casa Grande, aby z něj učinila závod s téměř nulo- vou spotřebou,“ vysvětluje Halvorsen. „Naše koncepce výrazného snížení využívání pří- rodních zdrojů a dopadu na životní prostředí ze strany výrobního závodu byla unikátní.“ NAOBZORU Kotel na biomasu v „téměř nulovém“ závodě společnosti Frito-Lay v arizonském městě Casa Grande využívá dřevní a zemědělský odpad jakožto zdroj spalovací energie a produkuje páru potřebnou pro výrobní závod. Snižuje spotřebu zemního plynu o více než 80%. Cognex DataMan představuje kvantový skok ve výkonnosti snímání čárového kódu Společnost Cognex Corpo- ration představila svůj dosud nejvyspělejší, napevno mon- tovaný průmyslový snímač ID kódu – DataMan® 300. Snímač DataMan 300 je určen pro ty nejnáročnější aplika- ce čtení ID kódu i na těch nejrychlejších linkách. Tyto nové snímače dramaticky zvyšují frekvenci a rychlost snímání čárového kódu díky novému algoritmu 1DMax+™ využívajícímu novou revoluč- ní technologii „Hotbars™“. U 2D maticových a obtížně čitelných kódů DPM (Direct Part Mark) byl snímací výkon také výrazně zvýšen význam- nou aktualizací algoritmu z 2DMax™ na 2DMax+™. Se zařízením DataMan 300 je nastavení a spuštění pou- žívání ještě snadnější než dříve, a to díky modulárním a nastavitelným možnostem osvětlení a jedinečnému sys- tému ladění. „Prostě snímá. Tečka. DataMan 300 dokáže sejmout jakýkoli kód, který mu předložíme,“ uvedl Carl Gerst, viceprezident a ředitel obchodní jednotky ID pro- duktů. „Kromě nevídaných rychlostí snímání má snímač DataMan 300 ze všech našich zařízení nejsnadnější instalaci a údržbu a šetří našim zákaz- níkům čas a peníze – dvě věci, které potřebují alokovat do jiných oblastí svého provo- zu, aby byli úspěšní.“ www.cognex.com.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

26 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU ELEKTROTECHNIKA Vše pod sluncem Koncepce ekologické laboratoře společnosti Fri- to-Lay pro řízení spotřeby energie využívala každý druh dostupného obno- vitelného zdroje energie a každý z nich má svůj příběh o úspěchu. Jsou to například: Snížení spotřeby vody: Systém pro regeneraci a opětovné používání vody využívá mem- bránový biologický reaktor a technologie nízkotlaké reverzní osmózy pro recyklaci 50 až 70% vody a splňuje normy agentury EPA na primární a sekundární pitnou vodu. Snížení spotřeby elektrické energie: Na území o rozloze 81 hektarů v lokalitě Casa Grande bylo nainstalováno pět foto- voltaických systémů. Dohromady produku- jí ročně 10 milionů kWh elektrické energie. Dva jednoosové sledovací fotovoltaické sys- témy mají dohromady přes 18 000 solárních panelů. Snížení spotřeby zemního plynu: Nový kotel na biomasu o kapacitě 27 tun/hodinu využívá dřevní a zemědělský odpad jako zdroj své energie pro spalování. Tento kotel snížil spotřebu zemního plynu o 80% a pro- dukuje veškerou páru, kterou závod potře- buje ke svému provozu. Nulový objem skládkového odpadu: V roce 2010 vyvezl závod Casa Grande na skládku méně než 1% svého celkového objemu odpadu, a to díky rozsáhlé recyk- laci a použitím potravinářského odpadu ke krmení dobytka. Certifikát LEED: Závod Casa Grande se stal prvním stávajícím potravinářským výrobním závodem, který získal certifikát LEED Existing Building Gold Certification od americké agentury Green Building Coun- cil v roce 2009. Sdílení úspěchů „Pracovníci v Casa Grande v podstatě provozují dva závody – jeden vyrábějící chi- psy a druhý vyrábějící energii,“ říká Halvor- sen. „Pro naše pracovníky je to transparent- ní. Mohou se nadále soustředit jen na výrobu chipsů.“ V rámci trvalého důrazu na nulovou spo- třebu se nyní hledají cesty k dalšímu sníže- ní objemu materiálu vyváženého na skládky a způsoby, jak pomoci 40 řidičům vozového parku firmy rozvážet produkty efektivněji, tj. s co největší úsporou paliva. To se týká nejen vozidel samotných, ale také monito- rování okolností, jako je doba chodu moto- ru na volnoběh, a instalace GPS systémů na nákladní vozidla, aby produkty přiváže- la tou nejkratší trasou. Důležité zkušenosti ze závodu v Casa Grande jsou sdíleny v rámci celého systé- mu společností Frito-Lay a PepsiCo. Cílem je převést větší podíl výroby firmy na udr- žitelné zdroje energie a získat více z toku odpadů. Al Halvorsen viděl přínos těch- to aktivit pro životní prostředí a spojil je s firemní iniciativou společnosti PepsiCo „Účelný výkon“. „To vše nezačalo s myšlen- kou, že vybudujeme závod s nulovou spotře- bou. Soustředili jsme se na zvyšování pro- duktivity a tyto aktivity následně uvolnily finanční prostředky,“ prozrazuje Halvorsen. „Úspěch programu je větší, než by mohla dosáhnout jakákoli jednotlivá technologie. Je to rozhraní technologie a lidí, které zajiš- ťuje, že obě tyto strany fungují co nejefek- tivněji. Zahrnuje celý proces, od semínka až po hotový výrobek v regálu obchodu.“ Bob Vavra je obsahový ředitel časopisu Plant Engineering. Systém pro regeneraci a opětovné používání vody kombinuje membránový biologický reaktor a technologii nízkotlaké reverzní osmózy pro recyklaci až 75% vody v „téměř nulovém“ závodě společnosti Frito-Lay v arizonském městě Casa Grande. Recyklovaná procesní voda splňuje normy agentury EPA na primární a sekundární pitnou vodu. Jeden z největších solárních fotovoltaických systémů v „téměř nulovém“ závodě společnosti Frito-Lay v ari- zonském městě Casa Gran- de se rozkládá na ploše 15 hektarů na pozemku severo- západně od závodu a obsa- huje zhruba 18 000 panelů.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 27 Galvanické oddělení a prodloužení USB Obr. 3: Modul SX-3000 pro prodloužení USB přes Ethernet Obr. 1: Galvanické oddělení USB Obr. 4: Princip funkce sdílení USB zaří- zení přes Ethernet Obr. 2: Galvanicky oddělený USB HUB R ozhraní USB se dnes běžně používá k při- pojení růz- ných zařízení k počítači. Výhodou je jeho přítom- nost na každém počítači, nevýhodou je však jeho ome- zená délka, v praxi do 5m, která je v mnoha případech velmi limitující. Také skuteč- nost, že USB není galvanic- ky oddělené, je někdy problémem při jeho použití. Ukažme si produkty, které dodává společnost Papouch s.r.o., a které řeší uvedené nedostatky. Galvanické oddělení USB Skutečnost, že rozhraní USB není galvanicky odděleno, komplikuje jeho použití mnoha technikům, kteří se s notebookem připojují k různým zaří- zením. Často se oprávněně obávají mož- nosti poškození celého notebooku. Pro- pojení zemí je také na závadu u různých měřicích přístrojů připojený přes USB ke stolním počítačům, vytvářejí se tak zemní smyčky. Oddělení USB jednodu- še řeší malá krabička se dvěma konektory (obr. 1). Použití je jed- noduché, oddělovač se pouze vloží mezi dva USB kabely. Není třeba externí napájení není ani nutné insta- lovat žádný software. Oddělovač USB se dodává ve dvou verzích, a to s izolační pevností 2kV a 4kV. Prodloužení USB až na 45m Pro prodloužení USB až na vzdálenost 20 nebo 45 m je určen speciální optický kabel s označením M2-100. Jedná se o kom- paktní provedení optické- ho kabelu s převodníky na USB. Není jej tedy možné zkrátit, ale jeho použití je maximálně jednoduché: použije se jako kterýkoli jiný USB kabel. Protože je kabel optický, zajišťuje i zcela dokonalé galvanické oddělení, navíc se není třeba bát souběhu se silo- vými kabely nebo jeho položení kolem rušicích zařízení. Pokud je na vzdále- ném konci třeba připojit více zařízení, lze použít běžný USB HUB. Galvanicky oddělený USB-HUB Zajímavým produktem je galva- nicky oddělený HUB (obr. 2). Chová se jako běžný HUB, není tedy třeba instalovat žádný software. Jeho 4 porty mají společnou zem, ale jsou galvanicky oddě- lené od USB rozhraní k PC. Všechny porty poskytují napájení při- pojeným zařízením a mají ochranu proti přepětí i proudovému přetížení. Galvanické oddělení má pevnost 2500V. Prodloužení USB po síti LAN V některých případech je v objek- tu, kde je třeba instalovat vzdá- lené USB zařízení, rozve- dena ethernetová síť LAN. Pak není třeba tahat nové kabely, k pro- dloužení USB lze použít modu- ly SX-3000 (obr. 3). Moduly SX-3000 mají 2 USB porty a do sítě LAN se připojují jako běžný počítač, tedy do nejbližší ethernetové zásuvky. Na počítač, z něhož mají být zaří- zení ovládána, se pak nainstaluje dri- ver, který vytvoří virtuální USB porty. Gigabitový USB server v zařízení SX-3000 umožňuje připojit zařízení USB 2.0 s vysokou datovou propust- ností. Ty se objeví v operačním systé- mu stejně, jako by byly přímo součás- tí PC. Celé nastavení včetně síťových parametrů se provede jednoduchým konfiguračním programem. Výhodou je, že připojená zařízení lze sdílet více uživateli (obr. 4.). Všechny uvedené produkty je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici spo- lečnosti Papouch s.r.o. jsou připraveni poradit s jejich aplikací.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

28 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA Zvyšování efektivity operátorů Nástroje a metody k vytváření operátorského pracoviště připraveného pro potřeby přítomnosti a budoucnosti. Hongyu Pei Breivold, Martin Olausson, Susanne Timsjö, Magnus Larsson a Roy Tanner, ABB P rocesní průmysl přichází celo- světově každý rok o zhruba 20 miliard dolarů z důvodu naruše- ní procesů, což představuje asi 5 % celkového objemu výroby. Studie naznačují, že 80 % těchto ztrát by se dalo zabránit a že z těchto zbytečných ztrát je 40% způsobeno především chybami operátorů. To znamená, že celkový poten- ciál ke zlepšení, pokud by se podařilo najít cestu k zamezení chybám, činí 6,4 miliardy dolarů. Efektivita operátorů je základním prvkem zachování ekonomické hodnoty pro- cesního řízení a managementu. Jedním z míst, odkud by tento proces mohl začít, je posílení operátorů pomocí lepšího situačního povědomí a lepšího zvlá- dání abnormálních situací. Operátoři se pak budou moci lépe rozhodovat a zvýší tak bez- pečnost a dobu provozuschopnosti procesu. Snaha o efektivitu operátorů znamená čelit řadě významných výzev, pokud jde o technologii a management. Například správa a monitorování průmyslových pro- cesů je charakterizována nevyhnutelnými změnami technologie, zmenšující se zna- lostní základnou z důvodu demografických změn pracovní síly a stále rostoucí složitosti operací. Tyto faktory mohou vést k obrovské eskalaci nákladů, pokud se nebude důsledně řešit otázka efektivity operátorů. Při navrhování automatizačního systému existují čtyři hlavní pilíře výkonu operátorů: ■ integrované operace; ■ návrh s ohledem na vysoký výkon; ■ pozornost věnovaná lidskému faktoru; ■ kompetence operátora. Integrované operace Efektivní řídicí systém by měl zákazníkům poskytovat prostředky k hladké konsolidaci a racionalizaci dat z různých zdrojů. Zajiš- ťuje spolupráci mezi různými počítačovými programy a systémy a operátorům poskytu- je všechny potřebné informace z jakéhokoli počtu zdrojů. Operátoři mají intuitivní pří- stup k prakticky využitelným informacím a mohou dynamicky měnit pohled na situaci. Tyto vlastnosti zkracují dobu potřebnou pro identifikaci potřebných zásahů. V dnešní době může závod zahrnovat platformy s více řídicími prvky, včetně PLC (programovatelných automatů), DCS (distri- buovaných řídicích systémů), bezpečnost- ních systémů, FAS (automatizačních systé- mů závodů) a ECS (elektronických řídicích systémů). Dále jsou dostupné informační systémy závodů, jako je CMMS (počítačový systém řízení údržby), ERP (plánování pod- nikových zdrojů), videomonitorovací systé- my a datové sklady, které obsahují cenné informace, jež mohou operátorům pomáhat při rozhodování. Provedení s ohledem na vysoký výkon Mnoho standardizačních organiza- cí a výzkumných institucí přineslo cenné poznatky pro tvorbu HMI. Tyto znalosti se vtiskly do pokynů pro návrhy rozhraní, ergonomiku, situační povědomí a správu alarmů. Společnost ABB z tohoto čerpala stejně jako z vlastních zkušeností a společně s dalšími projektanty systémů podporuje zří- zení standardů dobré praxe prostřednictvím Efektivní design závodu vsází na snadný dosah všech zdrojů, které potřebují operátoři a výrobní management. Snímek poskytla společnost ABB.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 29 aktivní spolupráce v různých technic- kých komisích, pracovních skupinách a organizacích vyvíjejících standardy. Jednou z klíčových oblastí ovliv- ňujících vývoj HMI je zvládání abnormálních situací. Abnormál- ními situacemi se rozumí narušení nebo incidenty, s nimiž se řídicí sys- tém nedokáže vyrovnat sám o sobě, a proto vyžaduje zásah operátora. Při implementaci řídicího projektu má zásadní význam upravit rozvr- žení pracoviště podle provozní kon- cepce konečného uživatele a zajistit podporu pro implementaci vysoce účinných strategií pro správu alar- mů s funkcemi, jako je potlačování alarmů („alarm shelving“ – dočas- né potlačování alarmů operátorem) a skrývání alarmů („alarm hiding“ – potlačování alarmů na bázi splnění podmínek). Tyto funkce snižují počet obtěžujících a nekritických alarmů, takže uživatelé mohou plnit nebo pře- kračovat požadavky aktuálních dopo- ručení a norem, jako je EEMUA 191 a ISA SP18.2. Ian Nimmo, odborník na sprá- vu abnormálních situací a autor pub- likace „High Performance HMI Handbook“, se domnívá, že hybným faktorem u vysoce výkonných pro- vedení HMI je situační povědomí. „Dobré situační povědomí zname- ná, že operátor přesně vnímá aktuální stav procesu a zařízení a přesně chápe význam různých trendů probíhajících v jednotce,“ vysvětluje Nimmo. Ke klíčovým konceptům situačního povědomí patří definování a využití barev pro maximalizaci viditelnosti abnormálních situací. Koncepce situ- ačního povědomí není nová. Stále však je předmětem debat mezi mnoha organizacemi. Jedním z diskutovaných aspektů je použití škály šedé nebo pestrých gra- fických schémat procesu. Způsob pro- cházení a grafické definování navíc umožňuje rychlou reakci v případě abnormálních podmínek. Informace jsou prezentovány tak, aby bylo možno vyhledávat, předvídat a zcela odvrátit abnormální situace. Dobré situační povědomí může mít obrovský dopad díky: ■ zvyšování úspěš- nosti zvládání abnor- m á l n í c h s i t u a c í a návratu k normální- mu fungování; ■ zkrácení doby, k terou operátoř i závodu potřebují pro dokončení požadova- ných úkolů při abnor- mální situaci; ■ zvýšení četnos- ti případů, kdy ope- rátoři dispečinku detekují abnormální situaci dříve, než dojde ke spuštění alarmu. Pozornost věnovaná lidskému faktoru Projektanti systé- mů musejí vědomě věnovat pozornost lidskému faktoru. Jedním z hlavních důvodů je to, že zkušený projektant ví, že lepší pracovní prostředí může snížit stres operátora, což značně zvýší jeho výkon a efektivitu při zvládání abnor- málních situací a omezuje zdravotní problémy a spotřebu zdrojů. Efektivní operátorské pracoviště je vybaveno moderními klávesnicemi s horkými klávesami pro práci s více klienty, systémem operátorského stolu s motorizovanou stavitelnou deskou a polohou monitoru, směrovým zvu- kovým systémem a integrovaným tlu- mitelným osvětlením. Využívání těch- to koncepcí produktivního designu při tvorbě prostředí dispečinku má obrov- ský dopad na výkonnost operátorských týmů. Všechny tyto faktory přispí- vají ke zlepšení prostředí operátora a zvýšení úrovně pozornosti obsluhy dispečinku. Důležité jsou postupy využívané v dispečinku pro zajištění konzisten- ce operací. Mohou rovněž poskytovat operátorovi podporu při zřídka vyko- návaných aktivitách, například při tvorbě kontrolních seznamů pro navá- dění operátorů příslušnými postupy za specifických okolností. Jasné definování pracovních rolí a odpovědností je dalším životně důležitým prvkem charakterizují- cím úspěšné provozy. To znamená, že všechny úkoly, které by měl operátor dělat, by měly být definovány a zdo- kumentovány, včetně úkonů jdou- cích nad rámec běžného provozního režimu. Ve snaze definovat nový standard pro dispečinky nebo inteligentní řídi- cí centra se společnosti ABB a Sys- tem 800xA spojily s dodavatelem vybavení pro dispečinky, společností CGM, za účelem vytvoření ukázkové- ho projektu pro zdůraznění optimál- ního rozložení dispečinku se zaměře- ním na lidský faktor a ergonomiku. Středisko Future Operations Center ve švédském městě Borås je přesně tím místem, které byste měli navští- vit, hledáte-li nejnovější informace o optimálním dispečinku. Pohled do budoucna Obsluha procesu je týmová práce a různé směny potřebují vzájem- ně komunikovat a spolupracovat. K usnadnění této spolupráce operá- torům přispívá například kooperační deska dovolující uživatelům zanechá- vat vzkazy na displejích zobrazujících proces v reálném čase nebo výsuvná tabule pro náčrtky nápadů. Tato koo- perační funkce může sloužit pracov- níkům na různých úrovních, včetně managementu závodu, systémového managementu, manažerů a údržbo- vých a provozních pracovníků. Posílení operátorů pomocí lepšího situačního povědo- mí a lepšího zvládání abnormálních situací jim pomáhá k lepšímu rozhodování a z toho vyplývající vyšší bezpeč- nosti a vyšší době provozuschopnosti procesu. Snímek poskytla společnost ABB.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

30 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA Obrázek 3: Správná kombinace vybavení a ergonomiky vytváří prostředí, které sni- žuje míru stresu a umožňuje operátorům zlepšit situační povědomí. Snímek poskyt- la společnost ABB. Mnoho dnes najímaných operátorů „vyrostlo na počítačích“ a jsou v digi- tálním světě jako doma. Pro tyto nové generace je vizuální výuka ideální metodou, jak pochopit způsob chová- ní závodu. Studie zkoumající, jak tito lidé ovládají proces, ukazují, že mají otevřeno více obrazovek než star- ší členové týmu. Požadují také větší možnosti přizpůsobení svých obra- zovek. Novější operátoři mají ten- denci vizualizovat si chování závo- du graficky, zatímco starší operátoři se snaží chápat závod sekvenčním způsobem. Tajemství efektivity operátora Efektivita operátora je oblas- tí plnou výzev. Firma, která chce být v tomto směru úspěšná, se musí postavit do čela aktivit podporují- cích pilíře efektivity operátorů tím, že bude: 1. využívat automatizační platfor- mu, která sama dokáže podporovat a zajišťovat úroveň integrace a cent- ralizace potřebnou pro podporu koo- peračního prostředí; 2. podporovat plnění standar- dů a designových principů v oblas- ti situačního povědomí a zvládání abnormálních podmínek a využí- vat automatizační systém, který má dostatečnou flexibilitu pro plnění specifických požadavků zákazníka; 3. integrovat lidské faktory a zása- dy nejlepší praxe pro poskytnutí těch nejlepších podmínek pro maximální efektivitu operátorů; 4. zajišťovat nejen školení operá- torů, ale také prostředí využívají- cí ta nejhodnotnější aktiva a stávají- cí duševní vlastnictví pro budování sebedůvěry a kompetence operátorů. Procesní výrobce, jenž zamýš- lí dosáhnout vyšší efektivity operá- torů, by měl vytvářet prostředí při- nášející vyšší efektivitu operátorů, průběžně podnikat kroky v oblasti designu soustředěného na uživatele a sledovat technologie budoucnosti a jejich aplikace v oblasti efektivity operátorů. To může přispět ke sníže- ní rozsahu chyb díky efektivnějšímu využívání technologických zkuše- ností operátora, díky rychlému pří- stupu k relevantním datům v každé provozní situaci, což pomůže operá- torům při rozhodovacích procesech. Všechny tyto výsledky s sebou nesou udržitelnou ekonomickou hodnotu. Společnost ABB dosáhla značné- ho úspěchu při zvyšování provozní excelence tím, že se zaměřila na ope- rátory a poskytla rozhraní procesního řízení, která posilují schopnost operá- torů správně se rozhodovat za všech provozních režimů. Společnost je odhodlána zůstat v čele těchto aktivit prostřednictvím průběžného výzku- mu a vývoje a pomáhat zákazníkům dosahovat provozní excelence. Hongyu Pei Breivold, Martin Olausson, Susanne Timsjö a Magnus Larsson pracují pro společnost ABB Corporate Research ve švédském Västerås. Roy Tanner působí u spo- lečnosti ABB ve Wickliffu, stát Ohio. Obrázek 4: Kooperační deska umožňuje komunikaci operátorů s jinými směnami nebo s managementem. Snímek poskytla společnost ABB.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 31 D ISTRELEC, distributor elektroniky a počíta- čového příslušenství, se představí na letošním odborném veletrhu AMPER v Brně, který pro- běhne od 20. do 23. března 2012 v hale F, stánek 076. Pro návštěvníky je připraven aktuální katalog s kom- pletním programem této firmy, která již standardně přitahuje velmi zajímavými cenami. S obsáhlým výběrem vysoce kvalitních produk- tů od 1 000 renomovaných výrobců nabízí společnost DISTRELEC pestrou škálu výrobků z oblasti elektro- niky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlakovzdušných zařízení, nářadí a ostatního příslušen- ství. Nabídka jednotlivých výrobních oblastí se průběžně rozšiřuje a osvědčený sortiment se stává základem pro nové skupiny výrobků. Standardní dodací lhůta je 24 hodin, cena za dopra- vu zásilky činí 5 eur plus DPH. Tato cena je nezávislá na množství zboží v zásilce. Zejména ti zákazníci, kteří si jsou vědomi cen, najdou nyní v DISTRELEC on-line obchodě výhodnou týdenní nabídku, která je stále aktualizována. Mimo tištěný katalog pro elektroniku je veškerý sor- timent možné najít jak v DISTRELEC on-line obchodě (www.distrelec.cz), tak pomocí e-commerce (elektronic- kého obchodu). DISTRELEC Tel.: 800 14 25 25 Fax: 800 14 25 26 e-mail: info-cz@distrelec.com www.distrelec.cz Firma DISTRELEC na veletrhu AMPER v Brně

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

32 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Co je na programování nejtěžší? Začít. Obrázek 1: Příklad jazyka FBD – regula- ce teploty v místnosti. U mět programovat se dnes vyplatí více než kdykoli předtím. Další a další pří- stroje pobírají inteligenci, tak proč toho nevyužít? Základy programo- vání zvládne každý, zvláště když si na pomoc vezme schopného zástup- ce malé automatizace – řídicí systém Zelio Logic se softwarem Zelio Soft. Společnost Schneider Electric se roz- hodla nabídnout své znalosti a zkuše- nosti z oblasti malé automatizace všem, kteří potřebují nebo prostě chtějí začít programovat. Řada elektroinstalatérů, elektromontážních firem, výrobců roz- váděčů, konstruktérů, projektantů či koncových průmyslových uživate- lů dnes platí svým subdodavatelům za to, co lehce zvládne sama – vytvo- ření funkčního programu pro malý řídi- cí systém. Je na čase využít nového praktického školení „Vývoj aplikace pro malý řídicí systém Zelio Logic“. Prakticky vzato, umět programovat se vyplatí Malé řídicí systémy – typicky Zelio Logic – jsou přístroje, které přináše- jí automatizaci i do aplikací, kde to dříve nebylo z ekonomických důvo- dů možné, resp. běžné. Efektivně nahrazují systémy na bázi reléo- vé logiky a jednoúčelových karet. Skvěle se uplatňují v průmyslu, infrastruktuře, komerčních budo- vách i domácnostech. Z průmyslu, resp. infrastruktury lze jmenovat například: ■ automatizaci malých výrobních, dokončovacích, montážních a balicích linek, ■ decentralizaci automatizace pomocných zařízení středních a vel- kých linek, ■ řídicí systémy zařízení v země- dělství (zavlažovací a čerpací zaří- zení, skleníky apod.), ■ malé čistírny odpadních vod. V komerčních budovách nebo v domácnostech programovatelná relé zajistí: ■ automatizaci vstupních závor či vjezdu do garáže, ■ řízení přístupu do jednotlivých prostor, ■ automatizaci systémů osvětlení, kompresorů či chlazení atd. Zelio Logic aneb s kým máme tu čest Řídicí systém Zelio Logic od Schneider Electric spadá do kate- gorie malé automatizace. Disponuje 10 až 40 I/O (vstupy/výstupy), z nichž až 12 vstupů je analogových (0–10 V). Na trh se dodává ve dvou základních provedeních – Compact a Modular. Na druhém místě jmenovaný Modular lze pak rozšířit o další moduly (napří- klad komunikační pro Modbus nebo Ethernet). Systém můžeme napájet 12 nebo 24 V DC, 48 nebo 230 V AC. Zálohu dat (nastavených a aktuálních hodnot) zajišťuje EEPROM paměť typu flash po dobu 10 let. Z pohledu softwaru – tedy kýžené- ho programovaní – je důležité zmínit možnost připojení modemu (analogo- vého nebo GSM) a následného výko- nu vzdálené správy. Co je na programování nejtěžší? Začít. Programování malého řídicího systému Zelio Logic je snadné díky intuitivnímu programovacímu prostře- dí (na rozdíl od některých výrobků tře- tích stran). Pro jeho zvládnutí tak není potřeba žádné předchozí znalosti, plně postačí schopnost logického myšlení. Zelio Logic lze programovat dvěma způsoby. Zejména pro drobné úpravy již existujícího programu (jazyk Ladder) je možné využít 6 tlačítek přímo na těle přístroje. Samotný program se nejlé- pe – rychle a bezpečně – tvoří pomocí softwaru Zelio Soft. Zelio Soft. Profesionálně, bezplatně a bezpečně. Profesionální software Zelio Soft v. 2 je k dispozici zdarma a v českém jazyce. Díky kvalitní simulaci větši- ny funkcí poskytuje všem zájemcům jedinečnou možnost naučit se progra- movat malý řídicí systém bez nutnos- ti zakoupení samotného přístroje. K vytvoření plně funkčního progra- mu vám postačí PC. Využít můžete jednoho z níže uvedených univerzál- ních jazyků. AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA Obrázek 2: Příklad jazyka Ladder – říze- ní větrání ve skleníku Obrázek 3: Malý řídicí systém Zelio Logic v součinnosti s operátorským panelem Magelis STO.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 33 Programovací jazyk FBD (Function Block Diagram) se skládá z předem při- pravených funkčních bloků, které se vkládají do schématu zapojení. Vybrat si přitom lze jak ze široké škály bloků vstupních a výstupních, tak z řady logických, standardních a sekvenčních funkcí. S pomocí FBD lze řešit i složité aplikace jednoduchou cestou. Druhý jazyk – Ladder – využívá k programování kontaktních schémat. Z předem definovaných funkcí lze zmí- nit například časovače, analogové kom- parátory, textové bloky, hodiny nebo změnu letního/zimního času. K výhodám softwaru Zelio Soft patří bezesporu možnost simulace a test koherence napsaného programu. Ještě před jeho nahráním do samotného řídicího systému tak zjistíte, zdali vámi vytvořený program funguje – zda vyko- nává právě a pouze to, co jste si přáli (v opačném případě ho prostě doladíte). Příležitosti roku 2012 V tomto roce vypsal Schneider Electric zatím 5 řádných termínů praktického školení „Vývoj apli- kace pro malý řídicí systém Zelio Logic“, vždy s maximálním počtem 10 posluchačů: ■ 27. 3. 2012 Praha ■ 25. 4. 2012 Brno ■ 14. 6. 2012 Praha ■ 20. 9. 2012 Brno ■ 25. 10. 2012 Praha Hlavní důraz bude kladen na prak- tické předvedení a následné vyzkou- šení si programování konkrétních jednoduchých, avšak vskutku užiteč- ných úloh pomocí softwaru Zelio Soft (v obou jazycích, tj. FBD i Ladder). Zájemci si samozřejmě zkusí i odla- dění, simulaci a test koherence jimi vytvořených programů. Školení pove- de ten nejpovolanější – aplikační spe- cialista Bc. Tomáš Kletečka (tomas. kletecka@schneider-electric.com). Dobře zhodnocená investice Stále ještě váháte, jestli se vám znalost programování vyplatí? Pak nezbývá než vychýlit ručičku na misce vah tím správným smě- rem. Prvních 48 zájemců o výše uve- dené školení může využít zvýhod- nění 78 % a zaplatit pouze 480 Kč (místo původních 1 500 Kč). Každý absolvent obdrží unikátní certifikát a samozřejmě kompletní školicí mate- riály – včetně plné verze softwaru Zelio Logic v. 2 – na DVD. Přihlásit se lze na www.schneider- electric.cz v sekci Produkty a služ- by / Školení – baner na homepage. V přihlášce prosím uveďte do políč- ka „Poznámka“ kód akční nabídky 16007P. K dispozici je vám také linka Školicího střediska 281 088 665. Programování s malým řídicím systémem Zelio Logic, resp. s jeho softwarem Zelio Soft, je jednoduché a bezpečné. Budete překvapeni, co všechno dokážete. Ing. Oskar Lažanský Schneider Electric www.schneider-electric.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

34 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU S polečnost Playworld Systems se vždy pyšnila svou schop- ností rozumět různorodým potřebám svých zákazníků. V časech nedávné recese tato schopnost firmy maximalizovat hodnotu pro zákazníka umožnila společnosti pro- sperovat, zatímco ostatní firmy strádaly. Společnost Playworld, rodinný podnik s 230 zaměstnanci a se sídlem v Lewisburgu (stát Pennsylvania), vyrábí komerčně dostupné vybavení dětských hřišť pro školy, novou bytovou výstavbu a parky. Firemní objem prodeje byl úzce spjat s úvěrovými trhy, rozpočty škol a místních samospráv či s novou bytovou výstavbou. Avšak tato firma měla v záloze jistou taj- nou obranu. V roce 2003 začala společnost Playworld systematicky modernizovat své provozy za účelem omezit plýtvání a opti- malizovat procesy pomocí zásad štíhlé výroby. V roce 2005 zkrátila dobu plnění objednávek z 10 týdnů na 9 dnů a zvýšila přesnost plnění objednávek z 85% na 97%. V roce 2005 začala firma sklízet plody tohoto úsilí: méně hotovosti vázané na skla- dové zásoby, celkově nižší výdaje, nižší nákla- dy na nápravu chyb u objednávek zákazníků a rychlejší reakce na změny poptávky zákaz- níků. Začala přesouvat zásady zeštíhlování i do dalších oblastí podnikání. Na podzim roku 2008 si firma stanovila ambiciózní cíle dosáhnout obdobných zlepše- ní i v oblasti vývoje produktů: ■ zkrátit čas uvádění produktu na trh z 18 a více měsíců na méně než rok; ■ zajistit, aby všechny produkty splnily své cenové cíle a data uvedení; ■ snížit zátěž závodu dodáním rychlého prototypu, aby se splnily termíny pro vydání katalogu. Když naplno udeřily dopady recese, firma začala oceňovat nejdůležitější přínosy tohoto ÚDRŽBA&SPRÁVA Štíhlý vývoj produktů přináší výhody pro výrobu Neutuchající soustředění na hodnotu pro zákazníka zkracuje dobu uvádění produktů na trh. Katherine Radeková Whittier Consulting

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 35 programu při jeho samoobnově: schop- nost dodávat zákazníkům hodnotu fle- xibilně a rychle. Společnost Playworld umí dělat věci, které její konkurenti pro- stě nedokážou. Navzdory generálním škrtům o 20%, které silně zasáhly vývoj produktů, byla firma schopna dodat více produktů – a správných produktů – na trh na pod- zim roku 2009. „Devadesát procent našich produktů bylo v rozmezí 5% od jejich cílové ceny a na trh jsme uvedli o 50% více pro- duktů než v předchozích letech,“ uvedl Brett Barrick, ředitel produktového vývoje. „Navzdory 20% snížení výda- jů na výzkum a vývoj jsme vypraco- vali o 200% více nástrojů pro podporu nových produktů. Bylo to, jako bychom všechny tyto nástroje dostali zadarmo.“ Nutnost nového objevování Přepracovaný proces vývoje nových produktů společnosti Playworld také přispívá k úspěchu firmy. V roce 2005 si ve společnosti Playworld Systems uvědomili, že mají problém s převá- děním nápadů na produkty za cenu, kterou by byl zákazník ochoten zapla- tit, a v časovém rámci, který by firmě umožnil čelit konkurenčním výzvám. Vyvinout novou jednotku pro stávající firemní systémy dětských hřišť trvalo 18 až 24 měsíců. Nové systémy hřišť se připravovaly ještě mnohem déle. Proces rozhodování, které produkty vyrábět, se opíral o „hezké obrázky“ – koncepční náčrtky, které průmyslo- ví návrháři vytvořili pro ilustra- ci svých nápadů na nové produkty. Ačkoli návrháři věděli dost o technic- kých procesech a výrobě, aby mohli posoudit, jak budou fungovat doplň- ky standardní řady, proces začal váz- nout vždy, když se pokoušeli navrh- nout něco nového. Cokoli víc než jen nejjednodušší doplňky řady muselo procházet mnoha předělávkami návrhu a opakovaným rozhodováním, což vedlo k odkla- dům uvedení produktu z jednoho roku na druhý. Nebylo vzácností, že produkt uvedený v katalogu byl dostupný až v pozdních měsících katalogového roku. Některé nové produkty měly v prvních měsících po uvedení problémy s kvali- tou, a to z důvodu nedo- statečného času na prak- tické testování. Společnost Playworld často zjišťovala, že výro- ba nových produktů byla mnohem dražší, než původně předpokláda- la, a že zákazníci neby- li ochotni kupovat nové produkty za ceny, jež by byly pro společnost zis- kové. Vzhledem k již uskutečněným investi- cím do nových nástrojů muselo prodejní a marke- tingové oddělení společ- nosti Playworld nacházet cesty, jak vyšší cenu zdůvodnit. Výsledky úsilí, jež bylo věnováno vývoji nových produktů, byly zkla- máním. Vynaložila se spousta práce na dodání produktu, který nesplnil oče- kávání, jež vzbuzovaly „hezké obráz- ky“, které viděli před mnoha měsíci, a trvalo dlouho, než zákazníci produkt přijali. Štíhlý vývoj produktů Společnost Playworld se rozhodla zavést zásady zeštíhlování i do vývoje produktů. Byla vedena snahou zopa- kovat přínosy získané těmito zásadami ve výrobě i v oblasti technického zajiš- tění a navrhování. Když se o to společ- nost Playworld pokoušela v roce 2007 poprvé, koncepce štíhlého produkto- vého vývoje byla stále nová a ne zcela probádaná. Tak jako mnoho jiných, i společnost Playworld se nejprve sna- žila používat nástroje štíhlé výroby (jako je mapování hodnotového toku) u vývoje produktů. Tyto metody nefungovaly. Přede- vším většina plýtvání v oblasti produk- tového vývoje je neviditelná – zůstá- vá skryta na pevných discích nebo v mozcích přetížených projektantů. Nejdůležitějším plýtváním u produk- tového vývoje je neschopnost dodat produkt za cenu, která odráží skuteč- nou hodnotu pro zákazníka, neefek- tivní rozhodování způsobující zmat- ky a absence systémů pro pochopení a zachycení znalostí získaných během procesu vývoje produktu. Tento druh plýtvání není v hodnoto- vém toku vidět až do okamžiku, kdy jsou následky vážné, a to v případě neří- zených opakovaných předělávek. I když může mapa hodnotového toku identifi- kovat předělávky, které zpomalují vývoj produktu, hlavní příčiny těchto předě- lávek nejsou zobrazeny ničím, co je zachyceno v mapě samotné. Co je tedy zapotřebí? Především řešit příčiny, proč jsou vůbec předělávky nutné. Vytvářet mapu hodnotového toku u procesu produktového vývoje, který je příliš pomalý a příliš drahý, je jako mapovat tok výrobního procesu, když stroji uniká olej a představuje riziko. Většina odborníků na štíhlou výrobu by souhlasila s tím, že prioritou by měl být nebezpečný unikající stroj. Tým by měl využívat štíhlé metody řešení problé- mů pro trvalou opravu úniku a odstra- nit riziko dříve, než se bude pokoušet přepracovávat celý proces. Typická skupina produktového vývo- je má „unikající stroje“, kam se jen podí- váte. Každá neproduktivní porada krade čas z vývojářské práce vytvářející hod- noty. Každé přepracované rozhodnu- tí ztěžuje lidem soustředění. Pokaždé, když se má technik rozhodovat pod tla- kem, aby to udělal správně, aniž by měl dost času, aby to mohlo fungovat dobře, hodnota pro zákazníka trpí. Když je snadnější vynalézat něco znovu než použít to, co funguje, organi- zace přichází o příležitost věci usnadnit partnerům v následných článcích řetěz- ce, včetně konečného uživatele, což je rodič houpající své dítě na houpačce. V roce 2005 si ve společnosti Playworld Systems uvědomili, že mají problém s převáděním nápadů na produkty za cenu, kterou by byl zákazník ochoten zaplatit.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

36 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU ÚDRŽBA &SPRÁVA Cesty k nápravě všeho toho plýtvání jsou zdánlivě nelogické: rozvíjejte více alternativ, než můžete nakonec dodat, nejdříve věnujte více času učení, abyste později čas uspořili, zapojte technické pracovníky do spolupráce se zákazní- ky, i když to vypadá, že na to nemají čas, a čekejte s rozhodováním na ten posled- ní, ještě stále odpovědný okamžik. Jak víme, že tato opatření fungují? Současná situace Komunita štíhlé výroby si uvědomu- je, že vývoj produktu se významně liší od výroby a vyžaduje použití jiného souboru nástrojů, ačkoli zásady štíhlého uvažování stále platí. Na rozdíl od vět- šiny zaměstnanců organizace existují u vývojářů produktů čtyři hodnotové toky, které lze optimalizovat: ■ Tok hodnoty pro zákazníka: Jak bude zákazník využívat produkt, aby realizoval jeho očekávané přínosy? Plýtvání v tomto hodnotovém toku zahrnuje záležitosti, jako je nadměrná doba montáže, špatné uživatelské roz- hraní, které ztěžuje použití produktu, údržba a opravy. Zákaznický hodnoto- vý tok společnosti Playworld je složitý; mnoho různých osob je zodpovědných za doporučování produktu, konfiguraci systému, platby za něj, za jeho instalaci a používání. Tito zákazníci mají různo- rodé potřeby a konečný uživatel – dítě lezoucí na průlezce nebo sjíždějící ze skluzavky – nemá téměř žádnou roli při klíčových rozhodnutích vedoucích k návrhu a zakoupení nového systému. ■ Tok výrobní hodnoty: Hodnotový tok nejpodobnější štíhlým organiza- cím. Ve společnosti Playworld je hlavní závod ve stejné budově jako vše ostatní. Po pěti letech existence lze tento hodno- tový tok dobře vidět. ■ Hodnotový tok produktového návr- hu a testování: Procesy sloužící k pře- měně nápadu na produkt, který si může zákazník koupit. Jde o proces, jejž se pokoušely optimalizovat první aktivi- ty zeštíhlování produktového vývoje. Plýtváním jsou zde záležitosti, jako jsou přehnané požadavky, přetížené zdroje, neproduktivní porady, nadměrná doku- mentace a vykazování zpráv o stavu projektu. ■ Hodnotový tok tvorby znalostí: Ve většině organizací je neviditelný a je klíčem odemykajícím hlubší pochope- ní hlavních příčin zpožděných produk- tů, vad a nadměrných nákladů. Hodno- tový tok tvorby znalostí je tokem, který přetváří hrubé nápady ve zralé produk- tové znalosti využívané produktovými vývojáři při řešení podrobností návrhu produktu. Ve většině organizací k tomuto toku dochází „křížením“ mezi týmy – pro- duktoví vývojáři si budují zkušenosti, jež přebírají z jednoho projektu do dru- hého. Vybudované znalosti často pochá- zejí z jejich zkušeností s procháze- ním bolestivými předělávkami návrhů na zkušebních vzorcích. V organizaci se štíhlým produkto- vým vývojem je hodnotový tok tvorby znalostí souborem vzájemně prováza- ných učících cyklů, které se do značné míry podobají cyklům plánovat/provést/ zkontrolovat/jednat, což uplatňuje ope- rátor pro permanentní nápravu unikají- cího stroje. Namísto budování znalostí pro zlep- šení procesu budují tyto učící cykly zna- losti, které tým potřebuje pro dodávání dobrých produktů. Organizace se štíh- lým produktovým vývojem se nespo- léhá na to, že jednotlivci přenesou své znalosti z týmu do týmu, ale místo toho vytvořené znalosti zachycuje a sdílí. Když se společnost Playworld podíva- la na tyto hodnotové toky, zjistila, že její průmysloví návrháři již dobře rozumějí potřebám zákazníků, ale že trpí další tři hodnotové toky. V důsledku toho nedokázali technici přetavit své pochopení potřeb zákazní- ků do produktů, které by tyto požadav- ky za přiměřených nákladů splňovaly. Nedokázali odhadnout, kolik by stálo produkt vyrobit, až do doby, kdy byl proces příliš daleko. Potřebovali lépe porozumět nákladům spojeným s hod- notovým tokem výroby. Hodnotový tok produktového návrhu s testováním obsahoval mnoho cyklů předělávek. Průmysloví návrháři opus- tili práci na produktech, jakmile byly odeslány technikům. Existovaly určité příležitosti provést pozdější změny, ale bez řešení základních příčin hlavních problémů. Tak jako u mnoha organiza- cí, i ve společnosti Playworld byl hod- notový tok tvorby znalostí zcela závislý na jednotlivcích. Spolupracovníci muse- li věnovat více času pochopení toho, co nevěděli, a zařazení těchto informací do celkového rámce. Zkracování doby uvádění produktu na trh Vedení společnosti Playworld Sys- tems se rozhodlo zaměřit se na slabiny v pochopení hodnotového toku výro- by a na její schopnost přijímat efektiv- ní produktová rozhodnutí pro získání maximální hodnoty pro zákazníka, což by mělo dopad na hodnotový tok tvorby znalostí a hodnotový tok produktového návrhu a testování. Zaprvé zavedlo vedení firmy pro- ces definice produktu na listu A3, který pomohl definovat každý nápad na nový produkt se stále rostoucími úrovněmi vytříbenosti, čímž se zachy- covala historie klíčových rozhodnutí. A3 jsou zprávy o rozměrech odpoví- Pokud jde o přenos znalostí, organizace se štíhlým produktovým vývojem se nespoléhá na jednotlivce, místo toho vytvořené znalosti zachycuje a sdílí.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 37 dajících listu papíru o velikosti 27,9 × 43,2cm. Tato velikost nutí autora zprá- vy zaměřit se jen na ty nejzásadnější informace a všechny údaje zprávy jsou vidět najednou. Kromě „hezkých obrázků“ pro- duktů měl tým průmyslového návrhu nyní prostor k dokumentování potřeb zákazníků, prognóz obratu, potenciál- ních problémů s výrobou a neověřenou technologií. Tato dokumentace udržo- vala potřeby zákazníků a cílovou cenu viditelné. Výsledné zprávy A3 produktové definice pomáhaly dobrému rozhodo- vání pomocí polí ve formuláři a pomo- cí požadovaných schválení. Šablo- na společnosti Playworld pro zprávu A3 produktové definice vytvořila podmínky pro včasný zásah ze stra- ny klíčových funkčních oblastí, které byly vyžadovány pro vývoj produk- tu. To pomohlo zajistit, aby odborní- ci na výrobu, techniku, marketing, finance a průmyslové navrhování dodali informace potřebné pro dobré rozhodnutí. Zadruhé vypracovala společnost Playworld lepší způsoby prognózo- vání produktových nákladů a násled- ně zadala každý potenciální produkt do modelu prognózy nákladů. Díky tomuto procesu získal tým povědomí o návratnosti investice do produktu a vedení získalo lepší informace pro rozhodování o konceptu produktu. Společnost Playworld definovala více produktů, než potřebovala. V hodnoto- vém toku tvorby znalostí rozvíjení více alternativ stimuluje učení, dříve než se s důvěrou rozhodne o realizaci určité- ho návrhu. Znalosti získané v tomto procesu nejsou ztraceny a koncepce produktů, které se nedostanou do vývoje, mohou být později zváženy znovu. Produkty, jež projdou tímto proce- sem, byly důkladněji prověřeny a je daleko větší pravděpodobnost, že jejich vývoj bude probíhat bez rozsáhlých pře- dělávek návrhu. Tým využíval metody vizuálního managementu pro zobrazení celého portfolia produktů firmy. Celou jednu stěnu proměnili ve „stěnu produktové- ho plánování“, kde byl každý produkt prezentován na zprávě A3. Omezená plocha na stěně odpovídá vývojářské kapacitě organizace, což pomáhá bránit přetížení a zmatkům ohledně toho, které produkty skupina zvolila. Protože ve firmě pracovali průmyslo- ví návrháři, vizuální modely již byly důležitou součástí komunikace ve spo- lečnosti Playworld, avšak díky zeštíhlo- vacím aktivitám začaly být všudypří- tomné. Stěny vizuálního plánování sledují kromě portfolia také technické úkoly, rozvrhy a další závazky. Brady Central and Eastern Europe Brady s.r.o. Na pántoch 18 SK-83106 Bratislava Tel: +421 2 3300 4800 Fax: +421 2 3300 4801 Email: Central_Europe@bradycorp.com www.brady.cz • Přípravaa tisketiketpřeschytrýtelefonsesystémemAndroidnebotablet • Ostrýtiskodolnýchetiket,kterénevyblednou,nepoškrábajíse,neupadnou • Autokalibraceštítkupodlevloženékazetysespotřebnímmateriálem • Oběrucevolnédíkysilnémumagnetuprouchycenítiskárny Brady na výstavě AMPER 2012, pavilonV, č.155 ZDARMA vstupenky přes formulář na www.brady.cz * Akce platí od 20.3. do 23.4.2012. Podmínky na www.brady.cz Společnost Playworld vyrábí komerčně dostupné vybavení dětských hřišť pro školy, novou bytovou výstavbu a parky.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

38 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU ÚDRŽBA &SPRÁVA Výsledky Společnost Playworld Systems již neplýtvá návrhářskými zdroji na pro- dukty, které by musela opustit. Dobré nápady jsou důkladně přezkoumány ve fázi, kdy je to levné a snadné, a reali- zují se jen tehdy, když se vyjasní jejich přispění k hodnotě pro zákazníka. Přínosy procesu zeštíhlování produk- tového vývoje zaměřeného na zákaz- níka jsou pro společnost Playworld značné.Vdobáchreceseasezdrojiome- zenými o 20% dodali pracovníci firmy více nových produktů, z nichž se 90% vešlo do rámce cílové ceny. Tyto pro- dukty byly dodány včas a zaměstnanci firmy se tak vyhnuli práci na poslední chvíli, která byla bolestí vývoje katalo- gů v minulých letech. Zákazníci, kteří tyto produkty vidí na významných oborových veletrzích, si mohou nové výrobky s důvěrou objed- návat. Tyto produkty mají vše z inova- tivního provedení, kvality a bezpečnost- ních funkcí, které společnost Playworld vždy přinášela, a to za cenu, která více odpovídá jejich očekávání. Je příliš brzy hodnotit, jaký dopad to mělo na obrat a finanční výsledky spo- lečnosti Playworld Systems. Nicmé- ně první signály jsou slibné. Produkty této firmy si na veletrzích stály pozo- ruhodně dobře ve srovnání s produkty konkurence. Společnost Playworld zaznamenala 29% zvýšení poměru nových produktů u katalogu pro rok 2011 oproti katalo- gu z roku 2010. Zároveň snížila počet zpožděných projektů o 29% a pouze 1% jejích nových produktů bylo zpožděno o více než 60 dnů oproti plánovanému datu uvedení. Nová uvedení produktů společnosti Playworld pro rok 2011 byla o 138% vyšší než v roce 2008, což byl poslední rok před zavede- ním metod štíhlého pro- duktového vývoje. A co dál? Bytová výstavba a roz- počty obcí jsou stále pod velkým tlakem. Aby spo- lečnost Playworld těmto zákazníkům pomohla a aby otevřela nové trhy, rozhodla se uplatnit vše, co se naučila o zásadách zeštíhlování, na levné řadě produktů. Loni na podzim představila soustředěný program na vývoj nové- ho systému dětského hřiš- tě zcela od začátku, který je o 40% levnější než její standardní produktové řady s ekvivalentní hodno- tou pro hraní dětí. Tento cíl vedl pracovní- ky společnosti Playworld k přehodnocení tradičních předpokladů týkajících se výrobních a konstrukčních metod systémů dětských hřišť. Firma využila všechny dovednosti, které si za poslední 2 roky osvojila, k tomu, aby: ■ rozvíjela více alternativ pro řešení úkolů v oblasti optimalizace rychlosti a nákladů; ■ vytvořila jednoduchou stěnu vizu- álního plánování v rohu konferenční místnosti pro sledování hlavních úkolů, problémů, prošetřování a alternativ; ■ využila nové znalosti a analytické metody ke snižování nákladů u svých standardních produktových řad a nachá- zela cesty k úspoře nákladů u levné řady; ■ zapojila každého již na počátku cyklu vývoje, tj. projekci, výrobu, tech- nické zajištění, finance a marketing, aby pracovníci těchto oblastí mohli rychle přijímat pevná rozhodnutí. Zkušenosti projektového týmu za poslední 2 roky jim přinesly neotřesi- telnou důvěru v to, že tento úkol mohou splnit. Firma dodala zcela nový systém, od prvotního nápadu až po prodej pro- duktu na trhu, za méně než 6 měsíců. „Naším dalším úkolem je na zákla- dě těchto zkušeností vymanit se z roč- ního cyklu,“ uvedl Steve Malriat, CEO společnosti. „To nám pomůže co nej- lépe využívat kapacitu naší organiza- ce a ještě citlivěji reagovat na potřeby zákazníků.“ Katherine Radeková je prezidentka společnosti Whittier Consulting Group a spoluzakladatelka platformy Lean Product and Process Development Exchange, neziskové organizace zamě- řené na štíhlý vývoj produktů. Je autor- ka knihy „The Field Guide to Lean Pro- duct Development“ (Praktická příručka štíhlého produktového vývoje), kterou v roce 2012 vydá nakladatelství Pro- ductivity Press. Další informace o této autorce naleznete na adrese: www.lean- technologydevelopment.com. Přetištěno se svolením časopisu Tar- get magazine (3. číslo, 2011), Associ- ation for Manufacturing Excellence (AME). Sdružení AME je obsahový partner časopisu Plant Engineering. Společnost Playworld chápe různorodé potřeby zákazníků, kterým své produkty dodává. V dobách recese a se zdroji omezenými o 20% dodali pracovníci firmy více nových produktů, z nichž se 90% vešlo do rámce cílové ceny. FotografiiposkytlaspolečnostPlayworldSystems.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 39 S právně instalované a udr- žované ochranné systémy v provozech s nebezpečím výbuchu mohou při mimo- řádné události zabránit rozsáhlým ško- dám na majetku a na zdraví. Výběr vhodných armatur v běžném provozu minimálně zatěžuje systém a zároveň nesnižuje efektivitu výroby. Události posledních let přinášejí zprávy, že tlak na snižování výrobních a provozních nákladů vede k necitlivým zásahům v oblasti ochrany před výbuchem jak u stávajících provozů, tak i u nově budovaných provozů. ■ U stávajících instalací často chybí pravidelný servis nebo je prováděn nekvalifikovanými pracovníky. ■ V provozech se běžně setkává- me se zastaralými nebo poškozenými armaturami, které pak riziko zahoře- ní, rozšíření plamene a riziko výbuchu spíše zvyšují. ■ Setkáváme se i s nově instalova- nými armaturami, které nevyhovují provozním požadavkům, ale ani plat- ným předpisům a normám. ■ V praxi se občas setkáme i s opač- nými extrémy. Některé provozy jsou nabité ochrannými prvky a jejich cena se blíží ceně technologie, kterou mají chránit. Všechny tyto zkušenosti většinou vycházejí jen z nedostatku informací o míře rizika v prostředí s možností výbuchu v kombinaci s minimálními znalostmi o použitých ochranných sys- témech. Přehnaná prevence i chybějící opatření mohou vyjít dosti draho. Pokud se v provozu vyskytuje pra- coviště nebo objekt, kde se vyskytu- je nebo může vyskytnout prostředí s nebezpečím výbuchu, měl by mít provozovatel vypracované podkla- dy určující míru rizika s navrženými opatřeními, a především vyškolené pracovníky, kteří se v takovém pro- středí pohybují nebo o něm rozhodují. Uvádím jen několik základních doku- mentací: Technologické postupy, Spe- cifikace vnějších vlivů, Dokumenta- ce o ochraně před výbuchem, Návody k obsluze a jiné dle specifických pro- vozů a platné legislativy. Vyhodnocení rizika a navrže- ní použití ochranných systémů, tzn. jestli jich využít a v jaké míře, je plně v kompetenci projekčních kan- celáří, které mohou spolupracovat s výrobci nebo externími specializo- vanými společnostmi k doporučení optimálního řešení bezpečnostních opatření. Garance za samotné ochranné systé- my, jednotlivé armatury a jejich funkč- nost nese výrobce, který je povinen deklarovat shodu dle příslušné legis- lativy, tzv. CE prohlášením o shodě. (Na prohlášení o shodě musí být mimo jiné uvedeno, že armatury pro Směsi par nebo plynů se vzduchem jsou cer- tifikovány dle ČSN EN ISO 16852 a že armatury pro Prašná prostředí jsou dle účelu použití certifikovány dle ČSN EN 14373, ČSN EN 14797 nebo ČSN EN 15089. Pro prašná prostředí se při- pravuje nová zkušební norma!) Ochranné systémy DAG-TS v prostředí s nebezpečím výbuchu ČÁST 1. FTZU ATEX Q ISO 9001 94/9/ES IBExU ČSN EN ISO 16852 DAG-TS, spol. s r.o. Bosyně 11, Vysoká, PSČ 277 24 Email: info@dag-ts.cz tel: +420 315 672 023 fax: +420 315 601 887 URL: www.dag-ts.cz Protiexplozní armatury pro nádrže a potrubní systémy Seznamte se - s protiexplozními pojistkami • vynikající propustnost a zhášecí schopnost minimální tlakové ztráty • mezinárodně uznávané certifikáty IBExU, Freiberg, Německo • unikátní konstrukce zhášecího elementu údržba, čištění, náhrady • velká škála materiálového provedení uhlíková ocel, nerez 304, 316, hastelloy, titan Naše armatury splňují vysoké nároky moderních chemických provozů i ostatních průmyslových odvětví.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

40 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU ÚDRŽBA &SPRÁVA Garance výrobce může mít dvě podoby. A) Výrobce garantuje parametry uvedené v katalogových listech a je na objednateli, zda je dodrží při použití ve svém provozu. Záruční doba platí dle přiloženého záručního listu, technických podmínek a dále vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci). B) Výrobce garantuje parametry armatur dle přesných spe- cifikací provozních podmínek, které mu byly předem dodány ze strany objednatele. DAG-TS, jako výrobní a vývojová společnost, splňuje vyso- ké standardy kvality a respektuje všechny evropské legislativ- ní požadavky. Díky vysokému standardu a špičkové technolo- gii jsme schopni upravovat armatury dle individuální potřeby a poskytovat i individuální garance. V dalším čísle vám přiblížíme klasifikaci Prostředí s nebez- pečím výbuchu a doplníme informace o činnostech naší spo- lečnosti. Pokud byste nevydrželi, navštivte naše webové strán- ky nebo nás neváhejte kontaktovat. Tým DAG-TS Zatím jen krátce o jedné z technologií společnosti DAG-TS. Naše společnost v současné době disponuje uce- lenou řadou protiexlozních armatur DAG-A7 pro Směsi plynů nebo par se vzduchem k zajištění bezpečného pro- vozu zásobníků s hořlavými látkami a potrubních systé- mů, které jsou v provozu za atmosférických podmínek do 1,1 Bar (respektive 1,2 Bar) při teplotách v rozmezí –20 °C až +60 °C. Vyšší tlaky, teploty a specifická média řešíme individuál- ně. Dosud jsme certifikovali koncové armatury s účinnos- tí do 250 °C pro výbuchovou třídu IIA a koncové armatury pro dlouhodobé hoření pro výbuchovou třídu IIA. Velkou předností je škála výchozích materiálů pro jednot- livá provedení. Uhlíková ocel, Nerezová ocel (304, 316L, 316 Ti, Hastelloy), Titanové slitiny. Jak koncové, tak i potrubní armatury certifikujeme dle platné normy ČSN EN ISO 16852 v německé zkušebně IBExU Freiberg. Výsledkem jsou armatury s mezinárodně uznávanými certifikáty, které potvrzují špičkovou kvalitu. Michal Wolf DAG-TS, spol. s r. o. www.dag-ts.cz 40 Chcete vědět, kde vám utíkají peníze? Zapište se na on-line Energy University a staňte se ceněným odborníkem! K dnešnímu dni prošlo na celém světě „branami“ Energy University více než 90 000 registrovaných uživatelů, kteří dohromady absolvovali téměř 100 000 jednotlivých lekcí. Informace, které se vyplatí Aktuálně tvoří nabídku 75 produktově neutrálních – a bezplatných – kurzů. Rozumně řídit energie se totiž vyplatí všude – ve výrobních podnicích, dato- vých centrech, komerčních budovách i domácnostech. O zkuše- nosti s využitím získaných poznatků v praxi se lze podělit v rámci nově otevřené diskusní skupiny na LinkedIn. Mezi nejoblíbenější kurzy patří: • Energy Efficiency Fundamentals. • Active Energy Efficiency Using Speed Control. • Energy Audits. • Indroduction to Lifting Basic. • Measuring Data Center Electrical Efficiency. Certifikace, která se počítá Úspěšné absolvování každého kurzu je završeno získáním kre- ditů profesionálního vzdělávání. K partnerům Energy University přitom patří řada renomovaných institucí – například USGBC, IEEE FIRE nebo BOMI. Soutěž o čtečku E-knih Zapište se – bezplatně – na www.MyEnergyUniversity.com do 30. 4. 2012, absolvujte alespoň 1 kurz a budete zařazeni do soutěže o čtečku E-knih. Při registraci (Join) vyplňte v posled- ním kolonce („keycode“) soutěžní kód 15967P. www.MyEnergyUniversity.com METAL 2012 Již 21. ročník mezinárodní metalurgické a materiálové konfe- rence se uskuteční ve dnech 23. - 25. května 2012 v Brně. METAL 2012 je tradičním setkáním metalurgů, materiálových odborníků, inženýrů, manažerů a dalších pracovníků. Konference je rozdělěna na plenární sekci, 6 symposií, posterovou sekce, workshopy, prezentace firem a doprovodný program. Konferen- ce je jedinečnou příležitostí k získání informací o nejnovějších poznatcích, můžete si vyměnit zkušenosti a názory s odborníky z řady zemí Evropy, Ameriky a Asie a navázat s nimi kontakty. www.tanger.cz NAOBZORU

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 41 M ultimetry jsou často označovány za univer- zální nástroje. I přesto, že standardními veliči- nami spojenými s těmito přístroji je proud, napětí a elektrický odpor, sou- častné přístroje umožňují měřit mno- hem větší množství veličin – kapa- citu, frekvenci, střídání impulzu, teplotu, vodivost nebo indukčnost. Moderní multimetry tak nabízejí řadu užitečných funkcí. U digitálních mul- timetrů (DDM), které jsou v součas- nosti rozšířenější než analogové, jež menší funkcionalitou způsobují také větší nepřesnost (například i chybu při odčítání hodnot), naleznete např. funkce pro uložení posledních namě- řených hodnot, možnost automatické- ho rozsahu nebo grafické zobrazení hodnot ve formě sloupcového grafu. Pokročilejší modely pak mohou pra- covat také s počítačem přes USB. Právě díky vysoké sofistikovanos- ti přístrojů přineslo zajímavé zjiště- ní vyhodnocení otázky, která měla odhalit, jaké jsou klíčové parametry při výběru multimetru. Není asi vel- kým překvapením, že ve sféře prů- myslového uplatnění se ukázal jako klíčový rozsah měření. Druhým základním parametrem dobrého pří- stroje pak je pro respondenty funkč- ní a čitelný displej. Rozlišení mul- timetru se udává v počtech „digitů“ (číslic). Tento způsob se praktikoval do 70. let 20. století, kdy byl tento údaj významným obchodním artik- lem (větší displeje byly drahé, proto Multimetry plní roli univerzálních nástrojů také ve sféře průmyslu Multimetry jsou jedním ze základních nástrojů v procesech spojených s údržbou. Jejich popularita je určena hlavně všestranností, širokou škálou možností měření a malými rozměry. Své místo v průmyslových provozech si nacházejí v řadě odvětví, a jaké jsou zde nejaktuálnější trendy, jsme zjišťovali při našem posledním průzkumu trhu. MULTIMETRY Klíčové parametry při nákupu multimetrů Typ užívaných multimetrů Počet užívaných multimetrů Faktory nejvíce ovlivňující nákup/výběr dodavatele PRŮZKUM TRHU Lukáš Smelík šéfredaktor

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

42 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU mělo smysl nabízet přístroj s velkým displejem za nízkou cenu). Obchod- níci začali specifikovat rozlišení na základě velikosti displeje. Dob- rým signálem je pak bezesporu fakt, že ihned v závěsu (i když by se slu- šela i vyšší příčka) se objevily poža- davky na vyšší bezpečnost přístroje. Užívání multimetrů Z odpovědí vyplývá další skuteč- nost, která jistě není příliš překvapi- vá. Více než polovina respondentů se vyslovila, že užívá nejčastěji pro- dukty společnosti Fluke, což je způ- sobeno také tím, že tyto přístroje pře- vládají v nabídce většiny dodavatelů a internetových obchodů. Očividně nejpoužívanější jsou dnes ruční mul- timetry, lze však sledovat postupné rozšiřování stacionárních multime- trů, které již pro své aplikace užívá téměř polovina účastníků průzkumu. Podle mínění respondentů se pří- stroje tohoto typu užívají nejčastěji v procesu diagnostiky poruch v elek- trických systémech nebo při poru- chách elektrických strojů a zaříze- ní. Bez významu však není ani jejich uplatnění při pravidelné diagnostice strojů, kde právě výkyvy na elektric- kém toku bývají prvním indikátorem, že se strojem není něco v pořádku. Některé modely jsou pak užitečné také pro řízení kvality elektřiny. Nákup multimetrů Již v úvodu jsme odhalili, jak důle- žitá je funkcionalita přístrojů pro samotný výběr vhodného zaříze- ní. Nicméně u takto konkurenčních přístrojů se při nákupu musí hledět i na jiné faktory. Vzhledem k tomu, že multimetry jistě nejsou produk- ty s nekonečnou životností, výrob- ci a dodavatelé musí stále více hle- dět na požadavky uživatelů. Ačkoli se na první pohled nemusí zdát procen- to odpovědí, v nichž se responden- ti ztotožňují s myšlenkou měnit při dalším nákupu producenta, nikterak významné, myslím, že pokud každý čtvrtý není spokojen se svým pří- strojem, možná by se měli výrob- ci zamyslet nad tím, jestli naplňují všechny požadavky. Pokud dojde k opotřebení přístroje, což respondenti považují za nejčas- tější signál pro pořízení nového pří- stroje (dalšími je nedostatečná funk- cionalita nebo nedostačující počet přístrojů), je potřeba mít na paměti, že zákazník u své dodávky očeká- vá nejen adekvátní technické para- metry, ale také vysokou životnost a samozřejmě optimální cenu. Nema- lou roli pak hrají také doplňkové služ- by, mezi něž respondenti řadí třeba to, aby (včasná) dodávka obsahova- la také kvalitní měřicí kabely, hroty a pouzdra. MULTIMETRY Úkony pro užití multimetrů nebo kleští pro měření proudu Nejčastější důvod výměny multimetrů V případě nákupu nových přístrojů: PRŮZKUM TRHU

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

P ři přístupu k měřicím mís- tům se lze běžně setkat se třemi základními problé- my. Přístupnost (vzdálenost), obtížný vstup do rozvodny a množství měřených míst. Ve facility managemen- tu se mnozí setkali s problémem příliš dlouho trvajících odečtů spotřeby ener- gie z elektroměrů, plynoměrů, vodomě- rů. Multimetry a elektroměry řady DM umožňují řešit všechny tyto problémy. S výhodou lze využít tři úrovně měře- ní a sběru dat. Základní úrovní je koncové místo, kde je nainstalován elektroměr, vodo- měr nebo plynoměr se statickým výstu- pem. Druhou úrovní je multimetr, který může mít zároveň funkci elektroměru a který pomocí statických vstupů sig- nalizuje hodnoty měřené v koncovém místě např. vodoměrem, ukládá je anebo s nimi jinak pracuje. Na této druhé úrov- ni může být instalována i jednotka DMECD, která pouze pracuje se statický- mivstupy.Umožňujevšak připojení osmi, s rozšiřu- jícími moduly až čtrnác- ti jednotek se statickými výstupy. Pro každou při- pojenou jednotku umož- ňuje samostatně nastavit měřenou veličinu a převo- dovýpoměrmeziimpulzy a jednotkami měřené nebo v tomto pří- padě čítané veličiny. Třetí úroveň tvoří software DMK SW, který poskytuje možnost zobrazit stav všech přístrojů řady DM připojených k počítači (obr. 1). Variantou propojení přístrojů séri- ovou linkou s počítačem je nastave- ní jednoho z měřicích přístrojů (např. s portem USB) jako brány (gate) pro komunikaci ostatních měřicích přístrojů s počítačem. Příklad zapojení v nákupním středisku Měření spotřeby v jednotlivých obchodech elektroměry DME, sdruže- ní těchto elektroměrů jednotkami DME CD-ROM, v hlavním odběrném místě je zapojen multimetr DMG800 a měřené hodnoty jsou zobrazeny pomocí DMK SW na počítači připojeném sériovým portem nebo po Ethernetu. Příklad zapojení na vstupu menšího výrobního závodu Multimetr DMG300 s připojenými měřicími transformátory proudu měří odběr/dodávku/kvalitu elektrické ener- gie. Prostřednictvím digitálních vstu- pů na modulu EXM1001 snímá hod- noty z vodoměru a plynoměru (obr. 2). Za použití paměťového modulu EXM1030 ukládá data ve stanovených časových intervalech. Pomocí reléo- vých výstupů na modulu EXM1001 může ovládat např. dva kompenzač- ní stykače. A s podporou modulu EXM1013 je připojen k modemu (nebo jiné moduly se sériovým portem, USB) pro dohled on-line vzdálené obsluhy http://www.lovatoelectric.cz. Více informací naleznete na: www.LovatoElectric.cz Multimetry DMG a elektroměry DME Obr. 2. Zapojení na vstupu menšího výrobního závodu Obr. 1. Tři úrovně měření MULTIMETRY

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

44 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU TOPPRODUKTY ARSIQA uvádí na trh nový produkt AROP START aneb jak ještě více vyhovět zákazníkům Pohled na český trh Statistika ČR již několik let ukazu- je nezvykle pomalý rozvoj trhu s IS. Překvapivé je, že trendy a prognózy nefungují pro malé, střední ani velké firmy. Přesto lze další vývoj očekávat – koncentraci trhu, nástup cloud com- putingu, využívání firemních sociál- ních sítí apod. Samozřejmě zde působí současný evropský útlum, ale svou roli jistěhrajítaké česká specifika. Lidé jsou vzdělaní, skvěle informovaní, mají dob- rou orientaci na trhu a schopnost rychle a prakticky zhodnotit celkovou situaci. Četné osobní diskuse naznačují možné důvody. Aktivita malých firem se převážně soustředila na přežití krize. Investice do IS opravdu není na pořadu dne – nejsou peníze, systém by se nevyu- žil, jde o práci navíc (přijmout nového zaměstnance nelze), bohatě posta- čí hlava a papír. Část z nich bohužel opravdu skončila, ale občas se ozývá mírný optimismus a některé firmy rostou. Střední firmy často používají starší, levné SW (často krabice) bez efektiv- ního propojení. To vyžaduje poměrně pracné ruční přepisy dat a opět hlavu + papír. Aktuálně slabé výsledky a malé využití kapacity k investici nelákají. Přesto část firem prochází restruktu- ralizací a aktivně bojuje. Velké firmy IS většinou používa- jí, řízení výroby je ale často zastaralé nebo zatím žádné. Nutné výrazné úspo- ry nyní brání větším investicím, které si modernizacevětšíchprovozůjistěvyžá- dá. Firmy - pobočky zahraničních spo- lečností – sice směřují k jednotnému IS mateřské firmy (reporty, výsledky), ten ale často požadavkům náročné výroby nestačí. Investice mateřská firma opět nepovolí, část českých poboček dokon- ce zaniká. Je řešením vlastní vývoj? Mnoho podniků šlo cestou vývoje vlastního SW. Motivací je úspora znač- ných částek díky využití potenciálu vlastníchodborníků.Zdůvodněnívypa- dá rozumně, protože vlastní SW nejlé- pe vyhovuje zavedenému režimu. Pár let to opravdu funguje, ale firmy samy potvrdily, že vlastní vývoj vede do slepé uličky. Nové funkce a speciální úpravy jsou stále náročnější a nepřehlednější, integrace s ekonomikou, popř. další- mi aplikacemi je prakticky nereálná. Těžiště problému je ale jinde. Potřeba výrazného zlepšení produktivity a efek- tivity výroby vyžaduje nový přístup – změnu systému. Ta samozřejmě představuje zásadní a nákladnou pře- stavbu celé firmy. Proto zde ještě více platí – jděte k odborníkům. Kvalitní systém představuje obrovské náklady na 5– 10 let vědec- kého vývoje prová- děného kvalifikova- ným týmem expertů. Perspektivní řešení musí nejen respekto- vat teoretické princi- py, ale navržené pro- cesy je nutné ověřit a doladit v praktickém provozu. Jde o velmi dobrou investici s rychlou návratnos- tí, která zajistí nejen efektivní provoz, ale i konkurenční výho- du. Restrukturalizace firmy během současné stagnace je více než vhodná. Financovánílzeseserióznímpartnerem jistě dohodnout. Implementace kvalit- ních procesů řízení brzy zvýší efekti- vitu a produktivitu výroby, optimali- zuje cash flow a umožní nový rychlý start. Oceníte optimalizaci využívání materiálu, energie i lidí, rychlý přístup k dokumentaci a archivu změn, oka- mžitý přehled o stavu výroby a roz- pracovanosti zakázek a navíc znáte reálné dodací lhůty. Kvalitní podpora usnadňuje další rozvoj a přináší nové perspektivy. Faktor krize ve světě IS Úvahy o pořízení nového IS v obdo- bí krize jsou různé. Pro jednoduchou výrobu či nejistý byznys postačí i levný SW, který lze v případě nespokojenosti prostě odepsat. Pro seriózní podniká- ní však vyžadujeme špičkový produkt za vyšší cenu. Přidanou hodnotu pros- tě musíme respektovat. Jak jsme si již ale řekli, vývoj kvalitního IS vyžaduje obrovskou investici peněz, času a sesta- venítýmuodborníků.Vyhlídkanamin. 5 let čekání není moc „cool“, mnohem rychlejší je investice do nového SW s působivou grafikou a jednoduchým ovládáním, které zvládá nadaný absol- vent zapár měsíců.„Přidanou hodnotu“ ještě umocní profesionální marketing či dravá reklama a skvělý produkt je za rok na světě. Jednoduchost je sice vítána, ale užitná hodnota jí často odpo- vídá. U laika je úspěch prakticky zaru- čen, firemní odborník má ale dobrou šanci skutečnost posoudit a „pozlátko“ odhalit. Na praktickou manipulaci s termí- ny upozorňují sami experti: „Metody TOC, DBR a KANBAN nejsou plá- nováním výroby. Jejich smyslem ani není vytvořit reálný plán výroby. Tyto metody přebírají svou platnost tam, kde selhaly původní snahy vytvořit plno- hodnotný plán výroby.“ Dalším z řady tvrzení je: „Nehleď zaujatě na objekt řízení jako na celek, ale zaměř se na jeho slabá místa. Buď je posílíš, nebo ti nezbude nic jiného, než vše podřídit jejich slabosti.“ S uvedenou praxí se v mnoha podobách setkáváme denně, protože dobře funguje a ve volné sou- těži samozřejmě vítězí „nejvýhodněj-Obr. 1: Naplánování nové výrobyOb 1 N lá á í é ý b

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 45 ší nabídka“. Této situaci dnes bohužel nahrává prakticky nulová vazba inves- torů a držitelů akcií na „své podniky“. Obratné triky na burze a mediální mani- pulace „iluzionistů“ tak dnes často fun- gujíjakopočítačovéhry.Reálnáhodnota „ratingu“ virtuálních „figur“ v šacho- vých partiích již anonymní „hráče“ ani nezajímá. Rozhoduje lepší strategie a „skóre“. Teprve konfrontace s realitou pak může způsobit šok – krizi. Konečný účet totiž zaplatí celé státy, regiony, ale především samotní lidé. Obdivuji výstižnou definici krize Tomáše Bati (1932): „Krize je jiné jméno pro mravní bídu. To je příči- na, hospodářský úpadek je následek. Je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat peně- zi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. Nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mrav- ní stanoviska k lidem, k práci a veřejné- mu majetku. Nepodporovat bankrotá- ře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic… je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvě- rovými ji však překonat nelze, důvě- ra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“ Strategie ARSIQA Společnost ARSIQA jde při vývoji profesionálního produktu cestou pocti- vého vývoje a věří, že se kvalita v odbor- né praxi prosadí. Vychází z faktu, že u IS výrobních podniků tvoří výroba až 80%! To je důvodem, proč se systé- my AROP cíleně specializují na všech- ny procesy na výrobní ose a důsled- ně sledují celý hmotný tok. AROP je český produkt stálého autorského týmu ARSIQA, který 20 let systém rozvíjí a optimalizuje, dnes již ve 3. generaci. Jeho kvalitní a experty uznávané řeše- ní procesů úspěšně konkuruje špičko- vým produktům s výrazně vyšší cenou. Systémy AROP jsou datově nezávislé na serveru (aktuálně využívají serve- ry MS SQL, ORACLE a INFORMIX), a proto je lze integrovat s různými IS klienta.Realizacedodávkysystémupro- bíhá minimálně dvěma cestami. První je systémová integrace stáva- jící ekonomiky, popř. navázání dalších aplikací klienta. Pokud rutinní procesy (účetnictví, mzdy, docházka atd.) zatím vyhovují, je jejich zachování pro klien- ta výhodné. Jde nejen o menší narušení provozu podniku, ale hlavně o podstat- ně nižší cenu. U výrobních podniků je pak systémAROPklíčovýaARSIQAse stává systémovým integrátorem, který garantuje efektivní sdílení společných dat a zajišťuje vzájemnou komunikaci. Druhoumožnostíjedodávkakomplet- ního ERP systému. Při jednání o řešení výroby klienti sami poukazují na prak- tické limity stávajících (často krabico- vých) SW a vítají možnost volby vhod- né ekonomiky. Považujeme to za jasnou konkurenční výhodu. Zákazník jižčasto má svůj názor. Důvodem bývá osobní pozitivní zkušenost, shodná ekonomi- ka majetkově příbuzného nebo strate- gického partnera. Integrace nejrozší- řenějších ekonomik a CRM (HELIOS ORANGE, BYZNYS…) je již hotova a úspěšně provozována. Společná data na serveru uživatelé spravují podle při- dělených přístupových práv. AROP START – požadavek trhu Na základě diskusí a požadavků našich partnerů, kteří zatím nevyuži- jí sledování a řízení složitých opera- cí, ale prognózují budoucí rozvoj své firmy a vítají možnost pozdějšího pře- chodunaplnýsystém,přicházíARSIQA s novým produktem AROP START. Jde o koncentrovaný a zjednodušený sys- tém modifikovaný pro menší provozy. Stávající výrobní systémy převážně pokrývají velké a složité provozy, nebo naopak jednoduchou, téměř manufak- turní výrobu. Je zde samozřejmě otáz- ka ceny a rovněž složitosti zavádění do procesu. Pokud podnikatel pořídí levný a jednoduchý systém, je postaven předotázku,jakýnový,mocnějšísystém pořídit za dva roky, když se bude dařit výrobě a jednoduchý systém již nebu- de stačit. Pokud počítá s rozvojem své firmy (což je principem podnikání), pak by už dnes měl koupit drahý a složitý systém, na který však nemá prostředky ani personální kapacity. ARSIQA proto nabízí AROP START, který lze pořídit za nízké pořizovací náklady při snadné implementaci. Velkou výhodou je mož- nostupgradunakomplexníAROP,který pak poroste podle požadavků a potřeb podniku. Základní charakteristiky AROP START jsou jednodenní instalace na HW klienta, 1 licence – přístup 5 uži- vatelů, zjednodušené ovládání, zacho- vání unikátních funkcí, nízká cena základního balíčku, servis a podpora autorského vývojového týmu a praktic- ky neomezené možnosti úprav na míru, možnost upgradu na plný systém AROP. Stručný popis produktu AROP START Maximálně zjednodušené funkce pro nejčastěji prováděné činnosti: ■ TPV – snadná definice nových vyráběných a nakupovaných položek, počet údajů nutných pro popis položek je minimalizován; vlastní karta položky, technologický postup a kusovník jsou umístěny na jednom společném panelu, snadné vytváření nově vyráběné polož- ky kopírováním již ze zavedených vyrá- běných položek. ■ Plánování výroby – výrazně zjed- nodušené vytváření a změny výrobní náplně – jednoduchá správa seznamu finálních výrobků s údajem o jejich množství a s požadovaným termínem dokončení; stiskem jednoho tlačítka je provedeno kompletní naplánování výro- by, stiskem druhého tlačítka jsou vytvo- řeny výrobní podklady a stiskem třetí- ho tlačítka je zobrazen panel pro návrh sestavení objednávek materiálů. ■ Hlášení odvodu hotové výroby lze provést jednoduše výběrem výrob- ního úkolu z panelu dílenského plánu a potvrzením odváděného množství, hlášení odvodu výroby potvrdit – vše potřebné, včetně automatického zázna- mu spotřeb surovin ze skladu, je pro- vedeno na pozadí; lze provést hlášení odvodu celé výrobní dávky výrobku najednou. ■ MTZ – snadná správa struktury skladů, zrychlené objednávkové řízení. Množství funkcí celého systému je definováno tak, aby se co nejvíce zjed- nodušila orientace v systému, zároveň jsou ale funkce vybrány tak, aby pokrý- valy všechny potřeby malého výrobní- ho podniku. Ing. Michal Hudeček tel.: +420602367117 michal.hudecek@arsiqa.cz. www.arsiqa.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

46 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU TOPPRODUKTY S polečnost ORBIT MERRET, s. r. o., vyvíjí a dodává měřicí přístroje pro průmysl již více než 20 let. Naši společnost zastupuje řada partnerů v zahraničí, například pro Slovenskou republiku je to spo- lečnost TECHREG, s. r. o. Abychom svýmzákazníkůmmohlinabízetvýrob- ky, které odpovídají jejich konkrétním potřebám, naši vývojoví inženýři neu- stále sledují trendy průmyslového měře- ní a automatizace. Jsme pochopitelně připraveni vyhovět také požadavkům zákazníků. Například záruka na naše přístroje je 5 let, k dispozici jsou i více- jazyčné návody k přístrojům a další vymoženosti. V současné době je stále patrnější rozšiřování kdysi logických automatů o měřicí funkce. Proto jsme se rozhodli obohatit námi vyráběné měřicí přístroje o funkce logického řízení. Tak vznikla řada OMC 8000 – PLC určené pro říze- níúlohsměřenímibezněj.Jakopartne- ra pro zajištění softwarového vybavení jsme zvolili renomovanou firmu KW software. Součástí řešení je i vizuali- zace procesů řízených těmito automaty. PLC OMC 8000 je tvořen hlavním modulem, k němuž lze připojovat roz- šiřující moduly. Ty mohou být umístěny v těsné blízkosti. Mezi nejvzdáleněj- šími moduly však může být vzdále- nost až 40m. Hlavní modul může být napájen 230 V nebo 24 V. Obsahuje tři digitální vstupy, které reagují na úro- veň napájecího napětí. Dále obsahuje šest univerzálních vstupů, jež jsou izo- lovány od vstupů a výstupů napájení. Tyto vstupy umožňují připojení násle- dujících signálů: – impulzní do 30 V – impulzní – kontakt, NPN otevře- ný kolektor – analogový napěťový do 30 V – analogový proudový do 20 mA – analogový Pt1000, Ni1000, Pt100 (pouze dva vstupy) Univerzální vstupy mohou být též zapojeny jako dva plné kvadraturní vstupyproinkrementálnísnímače–dva pulzní signály posunuté o 90° elektric- kých+nulovacíimpulz.Jedenpármůže být použit jako RS485 pro komunika- ci s dalšími zařízeními, jako je napří- klad numerický nebo textový displej, jednoduchý operátorský panel a podob- ně. Výstupem je pět relé, form A, 250 V/10 A nebo pět otevřených kolektorů NPN, 30 V/0,3 A. OMC 8000 je vyba- ven rozhraním ETHERNET 100Base pro komunikaci v síti. Přes toto roz- hraní může být PLC propojen s další- mi PLC, s operátorskými panely HMI nebo s nadřazenými systémy, například SCADA. OMC 8000 může pracovat i jako datalogger. Pro ukládání dat slou- ží microSD karta. Hlavní moduly řady OMC 8000 mohou být propojeny do sítě PLC sdíle- jících data. Pro komunikaci mezi sebou mohou využívat např. OPC server běží- cí na nezávislém počítači, ke kterému pak mohou být připojeny i další systé- my. Tam, kde není žádoucí přítomnost dalšího stroje a náročná TCP/IP komu- nikace, je možné síť OMC 8000 propo- jit linkou RS485. Speciální driver pak zajistí aktualizaci dat ve sdílené paměti. Řada OMC 8000 může být rozšiřová- na přídavnými moduly. K jednomuřídi- címu modulu může být připojeno až 31 rozšiřujících modulů. Se vzrůstajícím počtem modulů je však třeba počítat i se vzrůstajícíminárokynakomunikaci s nimi. Přídavné moduly jsou vyráběny ve dvou šířkách – 36mm s maximálním počtem svorek 18 a 72mm s maximál- ním počtem svorek 39. Moduly jsou napájeny buď po mezimodulové lince, nebo vlastním napájecím zdrojem. Moduly s šířkou 36mm jsou tyto: – univerzální analogový výstup, napětí do ±10 V, proud do 20 mA – 8 univerzálních analogových/digi- tálních vstupů – 6 vstupů pro odporové teploměry – 6 vstupů pro termočlánky – 4 vstupy pro lineární potenciometr – 2 přesné analogové vstupy – jednofázový wattmetr – 15 digitálních univerzálních vstu- pů 12 – 230 V – 6 otevřených kolektorů –modulpro řízeníkrokovéhomotoru – komunikační modul s 2 × RS-232 / RS-485 + 1 CAN – komunikační GSM modul – 5W napájecí zdroj pro napájení modulů po intermodulové lince Moduly s šířkou 72mm jsou tyto: – 8 digitálních univerzálních vstu- pů 12 – 230 V + 10 relé, form A, 250 V/10 A nebo 10 otevřených kolektorů NPN, 30 V/0.3 A – 8 digitálních univerzálních vstu- pů 12 – 230 V + 2 přesné analogo- vé vstupy + 5 relé, form A, 250 V/10 A nebo 10 otevřených kolektorů NPN, 30 V/0.3 A nebo 2 univerzální analo- gové výstupy – 8 digitálních univerzálních vstu- pů 12 – 230 V + 2 přesné vstupy pro tenzometry + 5 relé, form A, 250 V/10 A nebo 10 otevřených kolektorů NPN, 30 V/0.3 A nebo 2 univerzální analo- gové výstupy – 2 univerzální analogové výstupy, napětí do ±10 V, proud do 20 mA – 2 univerzální analogové vstupy, stejné jako mají přístroje OM 402 nebo OMU 408 (DC, PM, Pt, Ni, Cu, Ohm, TC, DU) – 36 digitálních vstupů 230 V nebo 24 V – třífázový wattmetr – analyzátor sítě – 30W napájecí zdroj, 24 V/1 A + 5W napájení modulů po intermodulo- vé lince Moduly produktové řady OMC 8000 budou uvolňovány v průběhu roku 2012. www.orbit.merret.cz OMC 8000 – PLC s širokou podporou měřicích funkcí

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU březen 2012 • 47 T echnologie Bluetooth® umožňu- je vytvářet, upravovat a tisknout etikety pomocí chytrého telefonu se systémem Android. Společnost Brady Corporation uvedla na evropský trh tiskárny eti- ket BMP™51 a BMP™53. Jsou to její první tiskárny, které mají síťo- vou kartu Bluetooth®. Umožňují tak vytvářet etikety na chytrém telefonu se systémem Android, a to v aplika- ci Brady Mobile, a pak je vytisknout prostřednictvím bezdrátového Wi-Fi připojení. Tiskár ny etiket BMP™51 a BMP™53 jsou konstruovány pro efektivní a okamžitý tisk etiket. Tyto dvě tiskárny etiket se liší pouze v tom, že tiskárna BMP™51 má LCD displej a klávesnici QWERTY, které umož- ňují i tradiční způsob vytváření etiket a zadávání hodnot přes klávesnici pře- nosné tiskárny. „BMP 51 a 53 jsou první tiskár- ny, které jsou vybaveny připojením Bluetooth® k naší nové bezplatné apli- kaci Brady Mobile pro systém Android. Aplikace Brady Mobile umožňuje vytvářet etikety přímo v terénu pomocí chytréhotelefonusesystémemAndroid, aniž by bylo nutno nosit notebook či jiné zařízení,“ vysvětluje Gino Van der Ven, produktový manažer Brady EMEA. Aplikace Brady Mobile byla speciálně navržena pro snadnou tvor- bu předloh etiket. Mimo jiné obsahuje funkci čárového kódování a celou škálu symbolů a piktogramů. Další novou funkcí je snadno vymě- nitelná kazeta s etiketovacím materi- álem i barvicí páskou. Technologie „smart cell“ umožňuje tiskárně automa- ticky nastavit formát etikety, který přes- ně odpovídá vložené kazetě. Navíc obě tiskárny etiket disponují vestavěným dělicím nožem, vysokorychlostním tiskem a USB pro tvorbu etiket na PC pomocí softwaru Brady LabelMark™. ZařízenílzenapájetbateriemiAA,síťo- vým zdrojem nebo vyměnitelnou bate- rií Li-Ion. Tiskárny BMP51/53 stejně jako další zařízení si můžete vyzkoušet na stánku BradynavýstavěAMPER2012,vpavi- lonu V brněnského Výstaviště (č. 155). Vstupenky na výstavu AMPER získá- te ZDARMA na www.brady.cz. Tisk kvalitních štítků z mobilu ZADAVATELÉ reklamy název společnosti strana www stránky telefon ABF, a.s. 21 www.electroncz.cz, www.for-industry.cz +420 225 291 136 Arsiqa system s.r.o. 44, 45 www.arsiqa.cz +420 603 284 887 Blue Panther s.r.o. 14, 15, 20, 21 www.blue-panther.cz +420 241 762 724 Brady s.r.o. 37, 47 www.bradyeurope.com +421 2 3300 4862 CMMS, s. r. o. 2. str. obálky www.cmms.cz +420 251 812 449 DAG-TS, spol. s r.o. 39, 40 www.dag-ts.cz +420 315 672 023 Distrelec Gesellschaft m.b.H 31 www.distrelec.cz +420 800 14 25 25 Henkel ČR spol. s r.o. 19 www.loctite.cz +420 220 101 406 LOVATO spol. s r.o. 43 www.lovato.cz +420 603 417 178 Norgren 5 www.norgren.cz +420 721 370 639 ORBIT MERRET, spol. s r.o. 46 www.orbit.merret.cz +420 281 040 221 Papouch, s. r. o. 27 www.papouch.com +420 267 314 267 Schneider Electric CZ, s. r. o. 32, 33 www.schneider-electric.cz +420 382 766 333 SolidWorks Deutschland GmbH 4. st. obálky www.solidworks.cz +420 543 212 754 Terinvest, spol. s r. o. 33 www.amper.cz +420 221 992 126 ZAT a.s. 3. str. obálky www.zat.cz +420 318 652 111

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

48 • březen 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU ZAOSTŘENO V ýraz OEM (Original Equipment Manufacturer) se do českého jazyka volně překládá jako „výrobce stro- jů a strojního zařízení“. Tato interpretace je ovšem neúplná, proto- že stejným způsobem můžeme nahlí- žet na výrobu automobilů, popř. jiného průmyslového zboží, kde daný výrob- ce užívá standardní průmyslové kom- ponenty jiných výrobců. K odpovědi na položenou otázku se podržme výše uvedeného volného překladu, pracujme s ním však ve vztahu k širšímu význa- mu anglického akronymu. Producenti automobilového průmyslu se předhánějí v tom, kdo dodá – od tech- nologického pokroku ve vývoji spalova- cích i vznětových motorů přes použití hybridních pohonů až po e-mobilitu – na trh „zelenější“ automobil. Své výrob- ní závody certifikují dle světově uzná- vaných standardů, např. LEED. Rovněž výrobci „bílého“ zboží hlasitě lákají spo- třebitele na energeticky efektivní pro- voz spotřebičů značených A+. Ze srov- nání s těmito aktivitami by současný „výrobce strojů a strojního zařízení“ věru nevyšel nejlépe. Pokud mohu soudit z dění na trhu v posledních pěti letech, nebylo „zelené“ chování pro většinu z „výrobců strojů a strojního zařízení“ prioritou. Z pohle- dučeskéhotrhutokupodivunezpůsobila ani tak ekonomická krize v letech 2008- 2009 jako fakt, že poptávka zákazníků akcentovala jiné priority. Při jednání s potenciálními zákazní- ky, řekněme například z oblasti obrábě- cích strojů, stále zůstávají rozhodujícími faktory (samozřejmě kromě ceny) para- metry, jako jsou řezná rychlost, max. rozměry obrobku, produktivita, geome- trická přesnost apod. A já se nedomní- vám, že by od nich bylo v budoucnos- ti odhlédnuto. Na druhou stranu jsem si jist, že je záhy doplní údaje nové. V dnešním tvrdém konkurenčním boji se i zde stane energetická efektivita velmi rychle používaným obchodním argumentem. Výrobci začnou své stroje a strojní zařízení označovat „energetic- kými štítky“, např. známými A+, AA, A1 atd. Budou přitom vycházet z jed- noduché logiky. Chce-li potenciální zákazník, tj. uživatel stroje nebo stroj- ního zařízení, prezentovat své výrobní provozy jako k životnímu prostředí šetr- né a uhlíkovou stopu (emise C02 ) redu- kující, musí být energeticky efektivní především jeho strojový park. V sou- ladu s tím pak bude klást požadavky na jeho výrobce – zejména v oblasti měření a integrace do MES, ale napří- klad i konstrukčního řešení pohonných jednotek nebo užití pohonů s vysokou účinností. V brzké době se dočkáme legislativ- ního rámce, který bude oblast energe- tické náročnosti a z ní plynoucí zatřídě- ní do příslušných kategorií konkrétním způsobem upravovat právě pro „výrobce strojů a strojního zařízení“. Na jeho pří- pravě – a na souladu s legislativou EU – již nyní spolupracují jak významní čeští výrobci, tak přední technické univerzity. Společnost Schneider Electric je i v České republice obchodním part- nerem celé řady OEM. Zároveň si otáz- ku řešení udržitelného rozvoje vytkla jako prioritu a přizpůsobuje jí skladbu svých řešení, výrobků a služeb. Jsou OEM dostatečně zelení? Nejsou, ale blýská se na lepší časy. Vladimír Janypka působí ve společ- nosti Schneider Electric jako obchod- ní ředitel pro oblast průmyslové automatizace. Více o aktuláních trendech v oblas- ti OEM naleznete v březnovém vydání časopisu Control Engineering Česko. Vladimír Janypka Schneider Electric NA AKTIVNÍHO ČTENÁŘE Vzhledem k tomu, že je nám naprosto jasné, jací odborníci se skrývají na konci řetězce „vyda- vatelství-čtenář“, rozhodli jsme se vyhradit si také prostor právě pro vás. Také vy máte jedinečnou možnost vyjádřit svůj názor na jakýkoliv problém z oblasti řízení a údržby, či třeba automatizace. Pokud se tedy domníváte, že máte co říct, neostýchejte se ukázat, co ve vás dřímá. V každém čísle otiskneme vždy nejlepší a nejaktuálnější výpověď jednoho z vás. Avšak všechny kvalitní názory se objeví na našich internetových stránkách, takže vaše snaha v žádném případě nepřijde vniveč. Ovšem není kvalitního názoru bez nutnosti následné polemiky. Na internetových stránkách časopi- su www.udrzbapodniku.cz se objeví diskusní fórum, kde budete moci vyjádřit autorovi podporu jeho stanovisek nebo naopak horoucně protestovat vhodnými argumenty. Pevně věříme, že vás možnost prezentace letitých zkušeností v našem časopise zaujme a zahltíte naši e-mailovou schránku natolik, že si již nebudeme muset lámat hlavu při volbě kvalitní četby pro případná jarní deštivá odpoledne. Adresa pro zaslání příspěvků: redakce@udrzbapodniku.cz Zaost řeno... V brzké době se dočkáme legislativního rámce, který bude oblast energetické náročnosti a z ní plynoucí zatřídění do příslušných kate- gorií konkrétním způsobem upravovat právě pro „výrobce strojů a strojního zařízení“. Jsou čeští OEM dostatečně zelení?

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

Zralá firma s mladou tváří www.zat.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/

Náklady na vývoj sníženy o 20% Bezpečná, komplexní správa dat zkrátila dobu potřebnou k uvedení na trh o 20% Náklady na odpad a nutná přepracování sníženy o 50% PRACUJTE EFEKTIVN JI DÍKY SOLIDWORKSU ® VEZMĚTE SI PŘÍKLAD Z TÝMU ABCO AUTOMATION. Vsadili na řešení SolidWorks Enterprise PDM, aby zabezpečili správu dat, zkrátili návrhové cykly a zefektivnili vývojový proces podobně, jako jsou efektivní jejich balicí systémy. Byl to chytrý tah. Můžete těžit ze stejných výhod. Získejte vše, co potřebujete pro navrhování, simulace, komunikaci a řízení Vašich nápadů – budete schopni zkrátit návrhové cykly, snížit náklady a posílit inovace. Přesvědčte se sami u případových studií týmu ABCO a dalších zákazníků na www.solidworks.cz. Řízeníaúdržbaprůmyslovéhopodniku2012SolidWorksjeregistrovanáochrannáznámkaspolečnostiDassaultSystèmes.©2010DassaultSystèmes.Všechnaprávavyhrazena. Náklady nutná přepr sníženynynnnnynnynnyyy o 50% ní správaa ebno

http://www.floowie.com/cs/cti/ru-0312-hiress/