Školní noviny 3/2018http://www.floowie.com/cs/cti/školní-noviny-iii-2018/

AHOOOJ BEROUNKO! …STR. 5 OSMÁCI SI VYZKOUŠELI PSÁT KRASOPISEM …STR. 6 ÚSPĚŠNÁ ČERVNOVÁ ATLETIKA ...STR. 3 Informační čtvrtletník 1. ZŠ Rakovník číslo III ročník VIII 3. 9. 2018 PŘEDALI JSME CENY ČTYŘLÍSTEK 2018 …STR. 4 ŠKOLNÍ NOVINY Úspěch v celorepublikové soutěži iKid Žáci z 8. B se účastnili soutěže, ve které si mohli vy- zkoušet, jaké to je postavit se na vlastní nohy a zkusit prorazit na podnikatelském trhu. Náš tým se scházel každý týden už od pololetí, výsledkem schůzek bylo několik funkčních prototypů našeho M-Boxu a téměř profesionální prezentaci našeho výrobku. Během pololetí nás několikrát navštívil i přidělený mentor Dalibor Pulkert. Dalibor je odborníkem na testování úspěchu produktu na trhu a dal našemu týmu mnoho cenných rad a pomohl i s prezentací na finále. A jakou práci měl náš tým? Nešlo jen o  to, aby prototyp výrobku děti samy vyrobily, ale hlavně aby jejich výrobek uspěl na trhu. N začátku si děti nedoved- ly ani představit, co všechno je čeká, v  průběhu projektu se dozvěděly, co se skrývá za každým novým nápadem a ko- lik je to práce. Samy si udělaly průzkum trhu, oslovily základní i umělecké školy, oslovily dřevařské malovýrobce, porov- naly cenové nabídky oslovených firem, vypočítaly náklady na výrobu a možný zisk, vytvořily prezentaci svého produktu se všemi náležitostmi podle požadavků soutěže, a hlavně svoji prezentaci a výrobek odprezentovaly před ostatními soutěžními týmy a porotou. Na finále, které se konalo 14. června v  prostorách firmy Microsoft v  Praze, jsme přijeli celkem nervózní. I když jsme si prezentaci několikrát zkoušeli, před posluchači na finále při „ostrém“ vý- stupu to bylo něco jiného. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2 NEZAHÁLELI JSME Prázdninové období je určeno především pro odpočinek a načerpání nových sil, v životě školy jde však také o ideální příležitost k opravám všeho druhu. Některé stavební akce a další zásahy nelze logicky dělat za běžného provozu školy. Zatímco žáci a učitelé si užívali zaslouženého odpočinku, ve škole panoval čilý ruch. Kromě pravidelných prací, mezi které se počítá především malování učeben a  dalších prostor, jsme během čer- vence a srpna stačili provést třetí etapu výměny elektroinstalace, de- montovat zbývající část nevzhled- ného obložení stěn,  pořídit nový školní server a ovšem také nakoupit nový žákovský nábytek. Nebylo zapotřebí zvláštního po- zorovacího talentu, aby si každý, kdo procházel od dubna kolem naší školy, všiml lešení a množství stavebních dělníků. Na konci srpna se naše více než stoletá budova za- čala pomalu „vysvlékat“ ze svého dočasného železného kabátu. Z pozi- tivní změny se samozřejmě nejvíce radují zaměstnanci školy a žáci, vždyť kdo by nechtěl do takto krásné budovy chodit. Mám však za to, že nákladnou investicí do opravy střechy a fasády 1. ZŠ Rakovník zři- zovatel nejenom zvýšil kvalitu pod- mínek pro vzdělávání, nýbrž zásadně zatraktivnil jednu z nejhezčích lokalit v celém Rakovníku. Jménem všech zaměstnanců a žáků školy děkuji za zvýšený zájem o  potřeby školy, který představitelé města v posledních letech projevují. (kf)

http://www.floowie.com/cs/cti/školní-noviny-iii-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 3/2018 -2 SLOUPEK ŘEDITELE ŠKOLY Pořádek dělá přátele, a proto, a taky podle slibu, je třeba v úvodu zveřej- nit slovník k  výrazům použitým v červnovém sloupku. Právoved - advokát Nosovočky - brýle Nosohlenočistoplena - kapesník Hraničář - obránce Čechořečnost - čeština Heuréka! Máme fasádu. K tomu novou střechu, černozlaté hodiny a  renovované dveře. Uznávám, že vypůjčit si Archimédův výrok, který prý použil po svém nejslavnějším objevu, v situaci, kdy vám někdo opraví dům, může znít nevhodně. Ale radostnému nadšení, které se mě s postupně se „vylupující“ fasádou zmocňovalo víc a víc, se prostě nemohu ubránit. Před pěti lety jsme na realizaci pre- ventivních aktivit spolupracovali se společností Outdoored. Lektoři si nejprve přijeli prohlédnout město, aby si  vytipovali vhodné lokality, v  nichž by se dal náročný program uskutečnit. Byli nadšeni již ze samotného příjezdu do města a jeho nejbližšího okolí, z městského parku, naší velké tělocvičny a točené zmrz- liny na náměstí. Méně již z  mýtné budky u výjezdu… Cvakali spouštěmi foťáků jako o ži- vot, když jsme procházeli od naší školy ulicí U Hluboké studny dolů do Grillovy, na náměstí a zpátky Bran- kou a Vysokou ulicí k Vysoké bráně. Možná si ani neuvědomujeme, kolik krásných míst nás v Rakovníku obklopuje, zvlášť, když se po nich denně pohybujeme. Je dobře, že takových míst v českých městech postupně přibývá. Jedno takové mís- to přibylo v Rakovníku na adrese Martinovského 153. Najdete tu školu stodvacetiletou, která se nezdá… Karel Folber Každoročně nám zřizovatel školy, měs- to Rakovník, poskytuje příspěvek na provoz za účelem realizace vol- nočasových aktivit. Nejdelší tradici má podpora společného projektu rakovnických základních škol, která se zaměřuje na sportovní kroužky, podobným způsobem jsou mimo jiné financovány také řemeslné dílny v  rámci dalšího školního projektu Řemeslo má zlaté dno. V osmičkovém roce jsme získali pod- poru pro nový projekt, na kterém se budou podílet také rakovnické mateřské školy a jehož název najdete v tajence. Tajenka z minulého čísla MARTINOVA CESTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KŘÍŽOVKA POKRAČOVÁNÍ Z ÚVODNÍ STRANY Prezentace se povedla na výbornou a my jsme sklidili ohromující potlesk. Teď už zbývalo jen zhlédnout prezentace zbýva- jících soutěžních týmů a doufat, že náš nápad, a převážně prezentace, byl pro porotu nejzajímavější. Čekání na vy- hlášení bylo nekonečné, zároveň jsme ale měli čas dosyta využít připravený raut a seznámit se s ostatními týmy. Přišlo vyhlášení, porota to měla jistě těžké, ale když jsme uslyšeli vyhlášení 1. ZŠ Rakovník na druhém místě, všichni z týmu měli radost, že jejich práci porota ocenila jako druhou nejlepší z  deseti vy- braných škol z celé České republiky. Ano nejsme sice první a nejedeme do Dublinu prezentovat náš nápad, ale všechny konkurenční nápady byly také propraco- vané a je vidět, že žádný tým práci nijak nepodcenil. Po vyhlášení a gratulacích vítězným týmům se první tři vydaly na exkurzi po budově Microsoftu. Po prohlídce čtyř pa- ter budovy a střešní terasy si každý jistě řekl „tady bych chtěl jednou pracovat“. Benefity zaměstnanců firmy Microsoft jsou neuvěřitelné, věřím, že to byla ta největší motivace ke vzdělávání, jakou měli žáci naší školy kdy poznat, a to je hlavní cíl projektu iKid. Cenou za druhé místo jsou volné vstu- penky na několik dalších pražských vzdělávacích workshopů a powerbanky pro žáky. Z  letošní účasti si děti odnesly zajímavé zážitky a zkušenosti, nejen pro příští ročník soutěže, ale i pro život. Jako vedoucí úspěšného týmu bych chtěl poděkovat vedení naší školy za podporu v  projektu všem, kteří věřili a podpořili náš tým především Alici Jendelové, a také našemu mentorovi Daliboru Pulkertovi za odborné rady, ale hlavě žákům z  8. B Lucii Švarcové, Nikol Jankovičové, Mi- lanu Kočkovi a Lukáši Peškovi za vy- naložené úsilí při práci na celém projektu. Fotografie z akce stejně jako odkaz na video z prezentace našeho produktu na- jdete na webových stránkách naší školy www.1zsrako.cz. (Mgr. Martin Donát, foto: školní archiv) ÚSPĚCH V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI IKID Legenda: 1. Části kostry. 2. Obchodní dům v Praze. 3. Části saka. 4. Obr; 5. Ledovcové jezero v Tatrách. 6.  Ženské jméno (svátek 19. 12.). 7.  Umělecký předmět. 8.  Německy malý; 9. Zbytek látek vzniklý hořením. 10. Hřiby. 11. Dvojplátkový dechový hudební nástroj. 12. Malé pily. 13. Stopa. 14. Prasklé. 15. Tlustý.

http://www.floowie.com/cs/cti/školní-noviny-iii-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 3/2018 -3 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU V přehledu najdete termíny všech prázdnin a dalších školních akcí. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v  prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 Vánoční prázdniny: od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019 Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019 Jarní prázdniny: od pondělí 25. února 2019 do neděle 3. března 2019 Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů) Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno ve čtvrtek 31. ledna 2019, za 2. pololetí v pátek 28. června 2019. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 4. dubna 2019 od 14 do 18 hodin 5. dubna 2019 od 14 do 17 hodin Náhradní termín 8. dubna od 14 do 16 hodin (pouze po před- chozí domluvě). Pedagogické rady (termíny) 27. 8., 31. 8., 14. 11. 2018, 23. 1., 24. 4., 19. 6. 2019 Den otevřených dveří 15. 3. 2019 od 8 do 12:30 hodin, ve školní družině od 14 hodin. Ukázková hodina v 1. třídách proběhne 19. 9. 2018 od 8 hodin. Třídní schůzky 26. 9. 2018 (s rodiči prvňáčků), 15. 11. 2018 od 15:30 (2. stu- peň od 16:00, v 16:45 schůzka s rodiči vycházejících žáků), 19. 4. 2019 od 15:30 (2. stupeň od 16 do 18:30 formou konzultací) Školička a Pohádková škola Začátek Školičky v listopadu, PŠ 26. 3. 2019 od 14 do 16:30 Přijímací řízení Termín přihlášek na obory s talentovou zkouškou 30. 11. 2018, termín přihlášek na střední školy 1. 3. 2019. Talentové zkoušky - obory s TZ 2. 1. - 15. 1., gymnázium se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 2., konzervatoře od 15. 1. do 31. 1. (red) PROJEKTY TRADIČNÍ I NOVÉ Letitá podpora zřizovatele nám pomáhá v rea- lizaci řady volnočasových aktivit a projektů. Od září přibude další projekt, na kterém budeme spolupracovat s mateřskými školami. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 4. června 2018 schválilo poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz, které nám pomohou pokračovat v započaté práci. Předně jde o společný projekt rakovnických základních škol (takže se žáci mohou těšit na tradiční sportovní kroužky). Velký význam má také podpora adaptačních kurzů, která představuje určitou garanci účasti opravdu všech žáků. Na rozvoj řemeslné zručnosti, tradiční ruční práce a poly- technickou výchovu se zaměřujeme projektem Řemeslo má zlaté dno, který má za sebou pět let existence. Za tu dobu se desítky žáků zdokonalily v práci se dřevem, kovem, kerami- kou, papírem, plasty a dalšími materiály. Se jménem naší školy jsou již od roku 2014 spojeny klasické filmové animace. Kvůli své náročnosti na specifické doved- nosti, ale i na technické vybavení a celkové zázemí, se do animací pouští jen minimum škol. Proto jsme rádi, že pro- jekt Animace na Jedničce zastupitelstvo rovněž podpořilo. Osmičkový rok je významný vždy, ten letošní o to víc, že si v říjnu připomeneme sto let od založení republiky. Za tímto účelem vznikla koncepce projektu s názvem 100 let repu- bliky, na kterém se budou podílet pedagogové z naší školy, rakovnických mateřských škol a samozřejmě dětí z participu- jících organizací. Na podporu všech výše jmenovaných projektů vyčlenilo za- stupitelstvo města Rakovníka prostředky v souhrnné výši 132 300 korun. (kf, fotografie: školní archiv) ČERVNOVÁ ATLETIKA MEDAILOVÁ S velkými úspěchy se v červnu vrátili naši reprezentanti z atletických soutěží. Žáci ze všech škol zde mohly srovnávat své výkony ve skoku do dálky, skoku do výšky, v hodu kriketovým míčkem, ve vrhu koulí, v běhu na 60 m, 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 m a ve štafetě. Nejlepší výkony za naši školu z žáků 2. stupně předvedly hlavně dívky - Eliška Krupičková - 3. místo ve skoku do výšky, Martina Porcalová - 3. místo ve skoku do dálky a Kristýna Holečková - 1. místo v běhu na 800 m. Ani žáci 1. stupně, kteří soupeřili v obdobných atletických disci- plínách, se neztratili a obsazovali medailové příčky. V běhu na 50 m to byli Eliška Sailerová, Veronika Lentesová, Samuel Semerád, Radek Chvapil, Natálie Semerádová a Daniel Soukup, ve skoku dalekém Tereza Johanidesová, Samuel Semerád a Anna Macáková, v hodu míčkem Anna Pšeničková a Miroslav Hájek, v běhu na 1 000 m Mar- tin Bayer a v běhu na 1 500 m Nikola Jelínková a Barnabáš Broum. (red)

http://www.floowie.com/cs/cti/školní-noviny-iii-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 3/2018 -4 PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy Mgr. Bc. Karel Folber Zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně Mgr. Milena Mouchová Třídní učitelky 1. stupně I. A Mgr. Zuzana Ledvinová I. B Mgr. Barbora Bayerová II. A Mgr. Marika Palivcová II. B Mgr. Alena Rojíková III. A Mgr. Ivana Hejdová III. B Mgr. Petra Kůsová III. C Mgr. Pavlína Jirkovská IV. A Mgr. Jana Erlebachová IV. B Mgr. Irena Šimková V. A Mgr. Jolana Khunová V. B Mgr. Pavla Pešková Třídní učitelé 2. stupně VI. A Mgr. Jitka Brabcová VI. B Mgr. Šárka Divišová VII. A PaedDr. Květa Emingerová VII. B Mgr. Robert Chytrý VIII. A Mgr. Martina Vorlová VIII. B Mgr. Marcela Skučková IX. A Mgr. Alice Jendelová IX. B Mgr. Dana Rabová Netřídní učitelé Rebecca Elizabeth Cusack Mgr. Eliška Dyršmídová Mgr. Martin Donát Mgr. Eva Janotová Mgr. Markéta Křikavová Mgr. Markéta Marková Mgr. Barbora Polcarová Speciální pedagog Mgr. Michala Poulová ŠKOLNÍ DRUŽINA Vedoucí vychovatelka Romana Srbecká Vychovatelky Irena Hlavsová, Eva Janotová, Blan- ka Mudrová, DiS., Bc.Lenka Perglová Asistenti pedagoga Marie Dudáčková, Zdeňka Gregorová Eva Janotová, Blanka Mudrová, DiS., Radka Starová Správní zaměstnanci Ekonomka Radka Severinová Školnice Danuta Šímová Uklízečky Martina Benešová Pavlína Jakubův Jana Vostrá Věra Žáčková Vrátný Miroslav Severin PŘEDALI JSME CENY ČTYŘLÍSTEK 2018 V pondělí 25. června se konalo v Domě osvěty slavnostní předávání cen tradičního školního programu. Velký zájem o slavnostní předávání cen z minulých let nás přiměl k úvahám nad změnou místa konání. V minulosti již předávání probíhalo v tělocvičně školy, v rakovnické synagoze a nejčastěji v sálku Domu dětí, tentokrát jsme zvolili Dům osvěty a zdá se, že jsme měli šťastnou ruku - příjemné prostředí tohoto kul- turního stánku umocnilo celkový dojem ze slavnostní chvíle. Po přivítání přítomných a stručném představení principů programu Čtyřlístek poděkoval  ředitel školy hlavním part- nerům programu, kterými jsou letos opět společnosti CB Computers v. o. s. a Úspěšný web s. r. o. Poté se již na pódiu vystřídalo devětadvacet žáků, jejich jmenování přerušila pouze dvě hudební vystoupení kytarového kroužku s názvem Jedničky z Jedničky pod vedením Mgr. Zuzany Ledvinové. Na závěr bylo odtajněno jméno absolut- ního vítěze programu, který vzešel z hlasování učitelů a členů školního par- lamentu. Stala se jím Denisa Palivcová z IX. B a stala se tak v sedmileté historii Čtyřlístku osmou celkovou vítězkou po Kristýně Jelínkové (2012), Václavu Lužném (2013), Kristýně Štěpkové a Janu Gregorovi (2014), Davidu Trnkovi (2015), Marku Křížovi (2016) a Markétě Švecové. Učitelé a žáci u Denisy ocenili především její milou a kamarádskou povahu a  ochotu vždy pomoci. Kromě toho Denisa naši školu opakovaně reprezento- vala v nejrůznějších soutěžích a po celý rok dosahovala vynikajících studijních výsledků. Ocenění Denise předávala vítězka Čtyřlístku z roku 2014 Kristýna Štěpková. Všichni žáci obdrželi originální školní tričko, pamětní list a přívěšek ve tvaru čtyřlístku. Ocenění Čtyřlístek 2018 převzali:  • Eliška SAILEROVÁ 1. A • Martin BAYER 1. B • Kateřina ŠTIKAROVÁ 2. A • Tereza KINDLOVÁ 2. B • Veronika SEDLÁKOVÁ 2. C • Josef ČEČELSKÝ 3. A • David HOAI TO DUC 3. A • Karolína ANDRŠOVÁ 3. B • Anna PŠENIČKOVÁ 4. A • Adéla ZINKOVÁ 4. A • Marika ŠČUKOVÁ 4. B • Barnabáš BROUM 5. A • Vít LOCHOVSKÝ 5. A • Jan ŠNÍDL 5. A • Max SKŘIVAN 5. B • Matěj BRABEC 6. A • Štefan RAIS 6. A • Lucie BLÁHOVÁ 6. B • Kateřina ŠNÍDLOVÁ 6. B • Ema KUNOVÁ 7. A • Linda STAROVÁ 7. A • Kristýna HÁJKOVÁ 7. B • Viktorie HNÍDKOVÁ 7. B • Anna ŘEŽÁBKOVÁ 8. A • Nikol JANKOVIČOVÁ 8. B • Kristýna HOLEČKOVÁ 9. A • Jakub KRAUS 9. B • Denisa PALIVCOVÁ 9. B • Dominik PLAČEK 9. B BLAHOPŘEJEME! (kf, fotografie: školní archiv) OZNÁMENÍ PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY Vzhledem ke změně legislativy dochází ke změně od 1. 9. 2018, a to takto: Za zlevněné jízdné ve výši 25 % plného jízdného se přepravují cestující ve věku 6-15 let (neprokazují se žádným slevovým průkazem) a cestující ve věku 15 - 18 let (prokazují nárok na zvláštní jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů). (red)

http://www.floowie.com/cs/cti/školní-noviny-iii-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 3/2018 -5 OD ZÁŘÍ S NOVÝMI ŠABLONAMI Projekt Efektivní škola jsme k poslednímu srpnu ukončili, ovšem již od září se naplno pouštíme do dalších tzv. šablon. Efektivní škola II přinese částečně pokračování některých aktivit, ale i některé zcela nové. Do naplňování výstupů se nově pustí také školní družina. Žáci se mohou těšit na oblíbené kluby - počítáme opět s  pořádáním čtenářských klubů, s klubem deskových her a  zábavné logiky, novinkou bude komunikace v cizím jazyce. Oblíbené doučování žáků ohrožených školním neúspěchem bude rovněž pojračovat. Podstatnou část získaných prostředků využijeme na finan- cování pracovních pozic školního speciálního pedagoga, školního asistenta ve školní družině a v neposlední řadě na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů. Naši práci můžeme více zaměřit na využití ICT ve výuce a zkvalitnit vybavení školy moderními technologiemi. (kf) 100 let Československa rok po roce Pokračování seriálu o vybraných událostech z his- torie našeho státu. Minulý článek jsme zakončili v roce 1938. 1939 - 16. března byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava 1942 - 10. června vypálili Němci obec Lidice 1943 - na školách v Čechách a na Moravě začal platit nový klasifikační řád 1944 - boj s okupanty vedli partyzáni 1945 - 8. května končí 2. světová válka v Evropě, 9. května bylo osvobozeno Československo 1948 - 14. června se stal prezidentem Československa Kle- ment Gottwald 1949 - vznikla Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) 1950 - 27. června byla popravena poslankyně NS Milada Horáková 1952 - manželé Zátopkovi získali na olympijských hrách v Helsinkách zlaté medaile 1953 - 1. června vyhlásila vláda měnovou reformu 1955 - 14. května byla podepsaná Varšavská smlouva, vojen- ské spojenectví socialistických států 1957 - prezidentem se stal Antonín Novotný 1959 - první Nobelova cena v Československu - získal ji chemik Jaroslav Heyrovský 1960 - 11. července byl schválen nový oficiální název státu: Československá socialistická republika (ČSSR) 1963 - vyhlášen první národní park v Krkonoších (KRNAP) 1965 - na televizních obrazovkách poprvé objevil Večerníček 1968 - politicky nastalo svobodnější období, které bylo později označováno jako Pražské jaro. 20. - 21. srpna vstoupi- la vojska Varšavské smlouvy do Československa, poté Československo následně vstoupilo do éry normalizace (Eva Janotová) AHOOOJ BEROUNKO! Napsat článek o vodáckém kurzu se zdá být jednoduchým úkolem. Při psaní jsem myslela na Aničku z 8. A, která je vynikající vypravěčka a o jednom dnu ve škole dokázala napsat čtyři stránky. Kolik by jich asi napsala o vodáckém kurzu? Když jsem si ale před psaním článku začala v hlavě skládat všechny zážitky čtyř dnů strávených na Berounce, zjistila jsem, že na tom můžu být ještě hůř. A tak se budu snažit být stručná, protože všechen ten smích, odhodlané a lehce vystrašené pohledy před jezem, občasnou netrpělivost, povyk a zpěv na papír stejně přenést nemohu. Pro účastníky kurzu začala „voda“ v neděli 3. června. Pro nás mnohem dříve. Po objetí všech kempů a ujištění se, že naše zlatíčka budou mít veškerý důležitý servis a nákupu svačin nás čekal ten nejdůležitější úkol - neustálé sledování předpovědi počasí a zaříkávání, aby to ještě chvíli vydrželo. A asi nám to šlo dobře, protože během těch čtyř dnů jsme na obloze spatřili jen pár mráčků a teploty vybízely ke koupání. V neděli v podvečer nás všechny čekala zdravotní přednáška o  první pomoci, za kterou moc děkujeme žákům Zuzce Plačkové, Matěji Kocovi, Matyáši Kunovi z 5. B, Majdě Jirkovské a paní učitelce Pavlíně Jirkovské, že obětovali svůj volný čas a dorazili za námi. Zapojili jsme se všichni a dozvěděli se mnoho informací. Nejvíce si však vážíme toho, že si své znalosti předávají děti mezi sebou, a to klidně i mladší starším. Po přednášce byli vodáci seznámeni s pravidly Berounského bobříka, který probíhal po celou dobu kurzu, a začal stavěním stanu na čas. Tady jsme zažili opravdu mnoho legrace a i při- hlížející rodiče se velmi pobavili. Pak už však přišel čas na pár písniček s kytarou a hurá do spacáku. A i když některým trvalo trochu déle usnout, ať už to bylo nedočkavostí, kvákajícími žábami, nebo prostě nutkáním sdílet svoje myšlenky, ráno jsme se všichni probudili natěšení na to, až konečně nasedneme do kanoí a vyrazíme. Tomu však předcházelo sbalení, královská snídaně včetně dortu a proškolení od instruktorů. Po nahupkání do lodiček jsme plni očekávání koukali, kdo se vyklopí jako první. Musíme však přiznat, že nám spadly brady a po prvních několika kilometrech ještě více, protože všichni jeli jako by už na vodě byli nejméně týden. Navíc i svůj první jez všichni zvládli na jedničku. A i když došlo k jedné gentlemanské výměně posádek, všichni spokojeně pádlovali a my museli občas opravdu máknout, abychom se vyhnuli jejich cákajícím nájezdům. Zhruba osmikilometrová cesta z Tříman na Zvíkovec tedy celkem utekla a všichni se stačili v tábořišti vykoupat. Po další disciplíně Berounského bobříka, která spočívala v zakreslování do slepé mapy a kvízu první pomoci, jsme si ukázali různé druhy ohňů a jeden hned rozdělali, opekli buřty a dlouho zpívali s kytarou. V úterý se účastnici kurzu přenesli o 30 let zpátky v čase a stali se pionýry. Prožili klasickou rozcvičku a někteří opravdu přibalili do batůžku bílá trička a modré či červené trenky. Po snídani nás čekal nejkratší úsek ze všech dnů a tak jsme během těch 5 kilometrů do Skryj hráli nejhrůznější hry. Protože jsme opět dorazili do kempu brzy, po obědě jsme se vydali na procházku na Skryjská jezírka. Po návratu jsme pokračovali v „pionýrském dnu“ a ukázali si různé druhy uzlů, morseovku a  poznávačku rostlin a ptáků. Pak už se jen v kotlíku uvařila gulášovka a společně jsme si povídali u ohně. Ve středu nás čekal nejdelší úsek, ale naši vodáci už jeli opravdu zkušeně, takže jsme do Roztok dorazili tak akorát na pozdní obídek. Lodě jsme vraceli neradi a s instruktory se loučili s pocitem, že všechno moc rychle uteklo. Shrňme si to ještě v číslech. Vodáckého kurzu se účastnilo 19 žáků, 2 učitelé, 2 instruktoři a 1 pes Barney. Tábořili jsme ve 3 kempech, ujeli jsme 27, 4 km a sjeli 4 jezy. Vyklopily se 4 lodě (z  toho jedna několikrát), na jezu ani jedna a hlásíme jedno ošetření odřené dlaně. Počet opálených obličejů, mokrých zad- nic a nadšených tváří: 21. (Mgr. Alice Jendelová)

http://www.floowie.com/cs/cti/školní-noviny-iii-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 3/2018 -6 Školní noviny vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 se sídlem Rakovník, Martinovského 153, IČO 47016973. Evidenční číslo: MK ČR E 20454. Redakční rada: Mgr. Karel Folber, Mgr. Milena Fridrichová, Mgr. Eliška Dyršmídová, tel.: 725 399 299, skolni.noviny@1zsrako.cz. Vydání je neprodejné, vychází čtvrtletně, první pracovní den v březnu, červnu, září a prosinci. Webová prezentace: www.1zsrako.cz/skola/skolni-noviny. NA KONCI DRUHÉHO POLOLETÍ JSME VYHLÁSILI SKOKANY ROKU Od roku 2017 zveřejňujeme na konci každého pololetí skokany roku. Přečtěte si, kteří žáci si tento titul vysloužili ve druhém pololetí školního roku 2017/2018. Hlavní myšlenkou našeho programu je motivovat žáky do další práce, poukázat na jejich pokrok, ocenit je a sdělit jim i  jejich rodičům, že si vážíme toho, jakou cestu urazili za poslední půlrok. Jde o žáky, kteří oproti předchozímu pololetí dosáhli nej- většího zlepšení průměrného prospěchu. Z rukou třídních učitelů žáci obdrží pochvalné listy a malý dárek v podobě školních potřeb. Program má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii otevře- nou pro žáky obou stupňů. Pravidla školního programu vylučují účast žáků opakujících daný ročník, žáků, kteří byli z chování hodnoceni stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé, žáků s nedostatečnou a dále žáků nehodnocených v jednom či více vyučovacích předmětů. Skokany za druhé pololetí školního roku 2017/2018 jsou: • Dominik Kolos IX. B • Marek Litera VIII. A • Jáchym Kanta V. A • Eliška Procházková VII. A • Filip Koc IX. B • Simona Boháčová IV. B • Matěj Kejla IV. B • Tadeáš Klekner IV. B • Pavel Kryštof VII. A • Marika Ščuková IV. B Všem žákům, kteří společně s titulem Skokan roku získali také věcnou cenu, poukázku na odběr školních pomůcek, srdečně blahopřejeme. (red) OSMÁCI SI VYZKOUŠELI PSÁT KRASOPISEM NAŠICH BABIČEK V pátek 22. června jsme vyrazili na exkurzi do Prahy. Hlavním cílem bylo Národní pedago- gické muzeum Jana Amose Komenského, ale navzdory počasí jsme toho stihli mnohem více. Z  Rakovníka jsme vlakem vyjížděli před půl osmou, a jelikož zpoždění jsme si vybrali až na zpáteční cestě, byli jsme v  Praze před devátou hodinou. Cestou na Malou Stranu jsme se zas- tavili u památníku věnovaného obětem 2. světové války na stanici Malostran- ská, prošli kolem Rudolfina, ukázali si budovu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Klementinum tedy Národní knihovnu a UMPRUM. Poté už jsme se po Karlově mostě vrátili zpět na Malou Stranu a vydali se do Národního peda- gogického muzea. Zde byl pro žáky připraven velmi zají- mavý program. Nejprve jsme si s  průvodcem prošli stálé expozice věnované vývoji písma a vzdělávání v  českých zemích. Během prohlídky jsme poctivě vyplňovali otázky do ob- drženého sešitu. Skvěle jsme obstáli i  v  náročnějších úkolech týkajících se J. A. Komenského či vzdělávání v době okupace a doby, kdy bylo vše pod ve- dením komunistického režimu. Poté na osmáky čekal výtvarně psací workshop s  názvem Malý písař a  nadšeně jsem se zapojila i já. Vy- zkoušeli jsme si psaní hlaholicí, gotic- kou minuskulou, kurentem a krásnou českou latinkou, kterou psali naši babičky a dědečkové. Práci jsme si dali i s iniciálou a vzniklo mnoho krásných písmen P jako z 16. století. Po dokončení workshopu jsme mohli využít několika kostýmů a udělat si pěkné fotky s  kostýmy z  různého ob- dobí. Pak už jsme jen dokončili prohlídku muzea a vyzkoušeli si sedět v  prvorepublikové třídě a třídě našich rodičů, tedy 70. – 80. let. Když jsme opustili muzeum, vyrazili jsme posvačit do Valdštejnských zahrad k  budově Senátu, které nás opravdu okouzlily. Po občerstvení jsme se vydali směrem Nerudovou ulicí na Loretánské náměstí, kde jsme si pověděli něco o prezidentu Eduardu Benešovi, který zde má sochu. Poslechli jsme si zvonkohru na Loretě a Novým Světem se vydali k  Pražskému hradu. Tady nás čekala zase socha T. G. Masaryka. Na nádvoří nás chytil veliký slejvák, ale ani ten nás neodradil k fotce před Katedrálou sv. Víta. Čas nás tlačil, tak nezbývalo než se postavit větru dešti a vyrazit na vlak. Cestou jsme si zpívali písničku z  pro- gramu předešlého dne v letním kině, že tahle trocha nepohody nás nezkruší a  s  úsměvy došli na dejvické nádraží a vyrazili domů. (Mgr. Alice Jendelová, fotografie: škol- ní archiv)

http://www.floowie.com/cs/cti/školní-noviny-iii-2018/