SaB - Stavebníctvo a bývanie - Január 2012http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

ISSN 1336-0191 január 2012 I 1,95 € (59, – Kč) I ročník 13 www.stavebnictvoabyvanie.sk PREDPLAŤTE SI A ZMEŇTE SVOJ INTERIÉR!viac na str. 47 Č A S O P I S , S K T O R Ý M S A O P L A T Í S T A V A Ť , R E K O N Š T R U O V A Ť , B Ý V A Ť . ARCHITEKTÚRA: –Stavbaroka 2011 –CE.ZA.AR 2011 BÝVANIE BEZ RIZÍK ŽIJÚCA LEGENDA PHILIPPE STARCK najkrajsiu najkrajsiu záhra duSúťaž viac na str. 52 EAENERGETICKÉ ALTERNATÍVY OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ KUCHYNE,KTORÉ

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

SEAT LEON Priemerná spotreba: 3,8 – 8,1 l/100 km. Priemerná hodnota emisií CO2: 99 - 190 g/km.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

ADRESA REDAKCIE Moyzesova 35, 010 01 Žilina tel.: +421/41/5079 312, 5640 370, fax: +421/41/5640 371 sab@mediast.sk www.stavebnictvoabyvanie.sk REDAKCIA Šéfredaktorka: Mgr. Barbara Turčíková, 041/5079 337 turcikova@mediast.sk Redaktorky: Mgr. Sláva Štefancová, 041/5079 345 stefancova@mediast.sk Ing. Jana Zajasenská, 041/5079 324 zajasenska@mediast.sk Mgr. Katarína Segešová segesova@mediast.sk Obrazová redaktorka: Ing. Jana Zajasenská, 041/5079 324 REDAKČNÁ RADA Prof. Ing. Zuzana Sternová, CSc., Ing. Eva Wernerová, Prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., Prof. Ing. Ľudovít Fillo, CSc., Prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc., Ing. Juraj Králik, Ing. Ivona Partmanová OBCHODNÁ RIADITEĽKA Jana Zemková, zemkova@mediast.sk tel.: 0948 158 835, 0905 275 610 Inzertné oddelenie: inzercia@stavebnictvoabyvanie.sk Ing. Pavol Jurošek, jurosek@mediast.sk Ing. Zuzana Rožaiová, rozaiova@mediast.sk Ing. Eva Kuzmová, kuzmova@mediast.sk Ľudmila Podhorcová, podhorcova@mediast.sk Jana Cikhartová, cikhartova@mediast.sk B. Bystrica: 048/415 25 76, 77, 0903/537 255 Ing. Ľubomír Hajšel, hajsel@mediast.sk Anna Ďurečková, dureckova@mediast.sk PRODUKCIA Barbora Podkrivacká, podkrivacka@mediast.sk tel.: 041/5079 312 VYDÁVA MEDIA/ST, s. r. o., Žilina IČO: 36 380 849 IČ pre DPH: SK2020102568 RIADITEĽKA VYDAVATEĽSTVA Ing. Antónia Franeková, franekova@mediast.sk RIADITEĽ DISTRIBÚCIE Ing. Pavol Jurošek, jurosek@mediast.sk tel.: 0903 50 90 93 MARKETING Ján Franek, franek@mediast.sk PREDPLATNÉ predplatne@stavebnictvoabyvanie.sk predplatne@mediast.sk tel.: 041/5640 370 GRAFICKÉ ŠTÚDIO MEDIA/ST Grafika: Viktor Rek, Erika Karaffová Výtvarná koncepcia: Viktor Rek, rek@mediast.sk TLAČ VKÚ, a. s., Harmanec ROZŠIRUJE Media Print Kapa, Slovenská pošta, a. s., In- terpress, stavebné sporiteľne, sieť predajní so stavebnými materiálmi, čerpacie stanice PHM a súkromní predajcovia. Objednávky na pred- platné prijíma každá pošta a doručovateľ Slo- venskej pošty. Objednávky do zahraničia vyba- vuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatné- ho tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Brati- slava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk Nevyžiadané rukopisy a materiály redakcia nevracia. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Celoročné predplatné: 9,95 € (299,– Sk). Objednávky prijíma sekretariát redakcie REGISTRAČNÉ ČÍSLO EV 3439/09 FOTO NA TITULNEJ STRANE Sia Home Fashion media/st ďalej vydáva: MESAČNÍKY: Strojárstvo/Strojírenství MONOTEMATICKÉ PUBLIKÁCIE: Top Fashion Top trendy v bývaní Top hotelierstvo Top hotelnictví Trendy ZIMA Trendy LETO Eko bývanie P.F.2012FOTOLenkaTrishaKowařowská JeJeJJeJeJ ddededeeeeeeeededeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn kakakkakaaaaakkakkkkkammmmamamaaaammmmammaamm rárárááárráááttttt sasasasasa mmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaa rrrrararaaaarraraararazzzzzzzz opopopoppppopopopopopooppoooooo ýtýtýýtýtttýýtýýtýýtýýýýýttýttýtalalalllaaalaaaaaaaaaaaa :: „KK„K„ ebebebyy saa ttii mamamalolol vv žživi o-o- tetete ssplpllllllllllnnnnnnnninininnnninnnnnnnnnninnininnnnnnn ťťťťťťť jeeejejeeejejejjedndndndndnndndnddndnndddd ooooooooo žžežežžežežežežežeežellalalalallalalallalalalaaaaannninininniniie,e,e,e,,e,e,e,eee ččččoooo bbbybyyyyby ssssiiiii ssissiiisiiiissssii pppppppppppprririialala?a?““ ZZaamymyslslelelaa sosom sassasasasasassssssssasassasasasassssssaasssaassasasasasassssaaaaasasaaaaasasaaaaasasass ,,,,,,, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ajajajaja kkkkkeďeďeďďďďďďeďďď rrrrrozozozzozzo hhhohohhoohohoddndndndndnuuuututututuuu iee nnnneebebbbbbee ooolollllollllo ooooooo aaažžžžažažaaž tttttttttakakéé ťaťažkkž é,é, mmmysysľoľouu mimi v prprprprieieieieieebbbbeeebbehhuhuu ttrroooochchchchh ssssekekekkekúúúúnúnúnúúúúúnú dddd pppprprrreeeebbbbbbbbbbbbebeeeehehhhhhehhhhheee llllloolololl aaaaaaasisisssssisisss sssstototot vvvveeceecí,í, ooddd svsvsvsvetetete ovové-é- hohohhhohohohohho mmmmmiiieiieeerurururu, cceeceezzz zzdzdzddraraviivie,e,e llllllláááásásáskkukukuuuuukuuuk aaaaaažžžžžžžžž popopopopooopopopopopopopp nnnovovo ýý iPiPiPodo . MoMojaja ddvav d-d saaaasasasaťjťjťjťjťjťjjededddenenenenrroroočččnčnááá kaak mamarárárááátktkktkkkkaaa,aa,a,, kkkkkkkkkkkkkktttototototoooooooootttototoott ááráááárárááárárrr bbolaa prprprprpp ii teejtjtoo debabatete, vyvy- hlhlhlásásásásásásásssssásáásássássssssssssásssilililililililiiiiiiiiiiiii a,aa,a,, žžžžeeee bybybybybbybybbybybyyyyy ccchchchhhcceleleleellaaaaaaa mmmmmamammaaťťťť vvžžvžžvždddyyydyyd nnnnnabababblílíílízkzkzkzkuuu všvšvvšetetkýkýkýýchchc ssvovojijichhhch priaaaaatteteteeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeľľľľľľoľoľľoľoľľľľľľľ vv.v KKKKKammamaarararrrrrrrrarrrááátátáttááttááááátáá ,,, kkktktktkktoorý ss tétéétt momomomomooouuuuu zazazazazazaččačačačačalllll,ll, pppppppoovovvovovovo ažžažaaažžovovo alal zzaa nan j- dôleleleležižiiižiiiiiižiittetteetttettt jšjššjšjššj ieieiiie zzzdrdrdrraaavvvvvavviieieeeeeeieeeeeie sssvovojijij chch, zaaz titiaľaľľ nnnneenenararoddodennnýcýccýýcýýýcýcý hhhhhh deddettítítí aa môjôjôôj priateľ bbybbyybbbbbbbbby nnnecechchchchccchcchceelelellllllllllleeel mmmmmmaťať až do kkononnonca životaa žižiiaaddddaada nneennn sttattaarororooss-s-s ti. Zaujjjjííímímímmmíímímavaváá trtrrojojjjoojjoojiiiicicicccicaaaaaaaa žežežžežežžežežežželalalalalalalaníníníní,,, ktktktoororéééé sasa nnnaaa prp vývývý pppppooohhohhhohhľľaaľľad zdzdajajúú rrrrororrorrororrororo dzdzdzddzdzdzzdzdzzdzdzdz iiiieieieieiieiiiieieiiieiiielllnlnlnlnlnlneeeee.e.e MMMMMMM jjajajjajúúúú vššvšv akakakkkakak ssssspopopopopppoppp lololololl čnčnčnčnčnčnúúúúú popopop dsd tatutu, kakažždžddždžžddž ýýýý iisisi žž leláááá toto, čočoo bbbbbbbyyyyyyyy hhoooo urobib lo šťaťaststststnýnýnýýýnýnnnn m.m.mmmmm AAAAA pppprárárávveev cccccccelelelelložožžoživivototottnénénéé šššťaťťaťastststieieieie bbbbo-o-oo lolololololoolollo mmmojojojíímímím žžžžž lelannímím. VVViViVVianannana ocococco eeee súsúsúúúús pprerererere žžžžžžželeleleleeelananana iai ttttýmmmým nnajajajjleleeleelel pšpšpšpšpšpšpp ímímímmí ooobddbbdobobímím. JeJee ttttoooo čačaass, ktktktkttktkttttk oorororý byyyyy ssssmememem mmmmallaalaliiiii ststststrráárárráráviť ss rororodididinoonon uuuuuuu aaaaaaa nananananajbjbjbj lil žšími prrp iaiatet ľmii. Cíííttititiť sasaa ppppppppríríríríír jejejjejej mmnmnmnmne,e,,,, bbbbbbezeezzzezeezpppepepeččnčnnee a asaspoop ňňňň nananaaana pppárár dní zabuudnúťť nana vvvšššešetktktkyyy ststarrrrarososossossssssstititiitittitittittittit .. VyVyVV čačarurrururururururururuuruujtjtjtee čačaroor vnvnúú atatta mmmmomm sfféééréruu jjajaj uu váás dddo- mmmmmamamm aaa nnecechahaajjjtjtj eee sasa iinšnšpipirorovvvvvvavav ťť nan šišimim ttipippi mmmii nnaa vivianannnočoočo núnú vvvvýýý- zddzdzz obobobbobuuuu llalla bebboo zazazaaz bbbbebebebbebb zpz ečenennnnnnnnnnnnnniiiieiiiieie ddommu.u. VVeďďďe pprárááveve nnaa ViiViViViananococeeee bbybyb ssasasaaaaaa mala ceceecccccc léééléléé rrrrrrrodinaaaaaaaa ccccícícííc ttititiťťť vvv popoopoohohhohoddededededde aa vvvvv bbbbbezezeezpepepečíčíčí.. VšVššetetetetkýkýkk mm ččitateľommm, sspopopoopp luluullulululull prprprprpppp aca ovnííkokomm a obchododnýným papartrttnerom časopisu SSaBBaB bbbbbyyyy sososososos mmmmmmm chhchccc cella z žažellaťť ššťťaa tst éné VViiaanoce a vykročenie do nnovévévéhohho rrokkoko a.a NNNecechhh ávávámm prprprpriinineee-e ssiee zmzmeenu, samozozrejjmjme,e, mmysy límm zmzmenennuu kkk lel pšp iemu. AA ve- rím, že nám zaachchoováte svoojjuu priazezeeňň ajaj v roku 2012, prre-e- tože my sa budemmmee snažiťť pprinášať vvváááv mmmm stststáláláleee viviviacacac iiinšnšnšpipipirarara- tívnych trendov i prrakaktitickcký JaJanana ZZajajasasenenskskáá ckckýcý h informmmácií.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

5

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Photo:StudioEffettoStyling:Ikos G-FULL SYSTEM: INNOVATION, FUNCTION, EMOTION DESIGN NILO GIOACCHINI Distributor in Slovakia: Poly System, spol. s r.o. , Severná 2423/29, 97101 PRIEVIDZA tel.: 046/ 543 02 33, 0914 322 443, fax: 046/543 17 97 e-mail: info@polysystem.sk www.polysystem.sk 2009

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Light - Park | Račianská 90 Gaštanový Hájik | Bratislava www.elmina.sk | elmina@elmina.sk tel.: 02/ 634 522 59 | 0910 919 711

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

BÝVANIE 12 Aktuálne 16 Osobnosť Téma: Kuchyňa a jej ergonómia 18 Kuchyne, ktoré inšpirujú 26 Mini – Maxi 30 Architektúra kuchýň Interiér 34 Vianoce 2011 38 Z vianočnej nádielky 46 Izba pre súrodencov EXTERIÉR Téma: Zimná záhrada 54 Doprajte si slnečné lúče 58 Neštandardná predzáhradka STAVEBNÍCTVO 66 Aktuálne Téma: Bývanie bez bariér 68 Zabezpečte si svoj domov 74 Bývanie v inteligentnom dome 83 Bezpečné a praktické podlahy Materiály 92 Čo pristane stenám ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY 108 Aktuálne Téma: Obnoviteľné zdroje energií 110 Nádejou pre Slovensko je biomasa 114 Reportáž: Bytový komplex Minergo 128 Ekologické darčeky S a B – S T A V E B N Í C T V O A   B Ý V A N I E 8 OBSAH ⁄ december 2011 / január 2012 16 38 30 48 34 18 6

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Venujte 2% zo svojIch daní na konto nadácie Barbory Franekovej iss Humanita a pomôžte deťom s onkologickými ochoreniami 9 energetické alternatívy ČASOPIS O ENERGETICK ÝCH ÚSPOR ÁCH A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOCH ENERGIE NÁDEJOUPRE SLOVENSKOJE FOTOLEICHT OBYTNÝ KOMPLEX MINERGO NOVÉ TRENDY V ZNIŽOVANÍ NÁKLADOV ÚSPORNÉ DARČEKY BIOMASASaB-december 2011-novsi.indd 107 7. 12. 2011 1:29:57 107 107 58 54 83 68 92 www.misshumanita.sk www.barborafranekova.skčíslo účtu: 2925 866 622 / 1100 114 110

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

www.FloorExperts.sk Vieme, že podlahy sú veľmi dôležitou súčasťou Vášho domova, ktorý vyjadruje Vašu osobnosť. Preto sa snažíme robiť maximum, aby ste si mohli vybrať tú správnu podlahu. Kvalita všetkých obytných, ale aj komerčných priestorov závisí hlavne od správneho výberu podlahy. V našom predajnom programe môžete nájsť zo všetkého trošku a vo všetkých „charakteroch“ podláh – od chladných a pokojných, teplých aj hravých, radostných i veselých, divých či trúfalých, moderných ale aj tradičných, rustikálnych, cez antické, až k vidieckym a ojedinelým. Načúvajte svojím pocitom a vyberajte s vkusom! PARKETOVÉ CENTRUM BRATISLAVA | Galvániho 7/A | 821 04 Bratislava | m. 0948 224 321 | t. 02 4333 00 57 | info@floorexperts.sk PARKETOVÉ CENTRUM PREŠOV | K Surdoku 1/A | 080 01 Prešov | m. 0948 405 222 | t. 051 4523 977 | info@floorexperts.sk PARKETOVÉ CENTRUM KOŠICE | Žriedlova 3 | 040 01 Košice | m. 0948 461 300 | t. 055 6941 891 | info@floorexperts.sk PARKETOVÉ CENTRUM PRIEVIDZA | Bojnická II/1870 | 971 01 Prievidza | m. 0903 560 155 | t. 069 2077 866 PARKETOVÉ CENTRUM ŽILINA | Pavla Mudroňa 7 | 010 01 Žilina | m. 0914 326 241 PARKETOVÉ CENTRUM ZVOLEN | Buzulucká 3 | 960 01 Zvolen | m. 0915 225 586

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

FOTOSIEMATIC str. 11 – 50 Showroom Stopka Hodžovo námestie 1 A 811 06 Bratislava www.stopka-sk.sk SieMatic model SC 66 Kuchyňa v posledných rokoch získava celkom nový status. Stáva sa epicentrom diania, či dokonca spoločenskou miestnosťou. Preto by mala byť nielen funkčná a účelná, ale aj estetická. A keďže hranice sa každým rokom posúvajú o kúsok ďalej, moderné kuchyne umožňujú počas prípravy pokrmov odosielať pracovné emaily, či vyhľadať si potrebný recept na internete. Zásuvky sa po letmom dotyku samy otvoria a varenie vám spríjemní aj obľúbená hudba zo zabudovaného systému ozvučenia. Pýtate sa, aká asi bude kuchyňa o desať rokov, keď už teraz dokáže toto všetko? Nechajme sa prekvapiť... bývanie

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 12 BÝVANIE ⁄ aktuálne 3 V 1 Philips predstavuje systém AquaTrio – prelomovú inováciu, kto- rá súčasne vysáva, umýva a suší. Je ideálny na všetky tvrdé podlahové krytiny vrátane dreva, laminátu, linolea, keramických dlažieb a prírodného kameňa. Využíva priekopnícku technológiu Triple-Acceleration, ktorá odstraňuje prach, umýva a suší podla- hu v jednom kroku. Pomocou funkcie Cyklónové vysávanie najprv vysáva prach a voľnú špinu a potom rýchlo rotujúca kefa odstrá- ni fľaky a lepkavé nečistoty aj z ťažko dostupných škár. Nakoniec druhá rýchlo rotujúca kefa absorbuje vodu, ktorá zostane. Tým skráti čas potrebný na vyschnutie podlahy o polovicu. PRIPRAVILASlávaŠtefancová FAREBNÉ STOLIČKY Dokonalý dizajn, absolútne pohodlie a trendové farby charakterizujú kolekciu stoličiek talianskej firmy SCAB. Sýte farby s vysokým leskom alebo stále populárnejší priesvit- ný plast dopĺňajú chrómovanú konštrukciu nôh. V ponuke sú aj rôzne vzory a farebné kombinácie. Na širokú paletu dizajnových stoličiek nadväzuje nová línia jedálenských stolov. Ich základ tvorí stabilná oceľová konštrukcia, ktorej originálny tvar šetrí miesto a umožňuje pohodlné stolovanie. Pamätalo sa aj na malé kuchyne a kuchynské kúty – sortiment rozširuje pestrá ponuka menších stolíkov. www.teakandgarden.sk SYSTÉM ERGON Viete, ako sa zbaviť pocitu stiesnenos- ti v malých priestoroch? Vyberte si dver- ný systém ERGON, ktorý zaručí vašu po- hodu pri pobyte v malých miestnostiach. Zdanlivý problém, keď je veľkosť inte- riéru jednoducho daná, sa dá elegant- ne vyriešiť so systémom otvárania dve- rí ERGON. Kombinuje „otočné a posuv- né“ krídlo v jednom jedinom mechaniz- me. Systém minimalizuje nároky na pô- dorysný priestor otvoreného dverného krídla oproti klasickému, a to až o 40 per- cent. Pozrite sa na bezchybné fungova- nie dverného systému ERGON na strán- kach firmy. www.twinkovania.sk NAJVÄČŠÍ V NITRIANSKOM KRAJI Spoločnosť Sconto Nábytok otvo- rila na Slovensku svoju druhú predajňu. Obchodný dom s po- nukou nábytku a bytových do- plnkov v obci Lužianky pri Nitre sa stal najväčším v Nitrianskom kraji. Jeho brány sa pre verej- nosť otvorili 17. novembra 2011. Na predajnej ploche takmer 7 800 m2 ponúka zákazníkom nábytok a bytové doplnky rôz- nych štýlov a cenových úrov- ní. Kapacita parkovacej plochy pre návštevníkov je 250 miest. NOVÉ SHOWROOMY Spoločnosť Drevex EU otvorila popri za- behnutom showroom v Prievidzi dva no- vé showroomy v Bratislave. Chce sa tak pri- blížiť hlavnej klientele svojho nadštandard- ného a luxusného nábytku, nakoľko väčšina klientov žije v Bratislave a v blízkom okolí, ale aj tí z východného Slovenska častejšie zájdu do hlavného mesta ako do Prievidze. Showroomy možno nazvať aj interiérový- mi štúdiami – zákazníci môžu požiadať o vi- zualizáciu svojho interiéru, respektíve ne- chať si vypracovať ponuku na mieru. Prvý showroom bol otvorený v septembri a na- chádza sa na Krasovského ulici 13 – hneď pri Starom moste a vstupe do Sadu Janka Kráľa. Druhý showroom je v Poluse, kon- krétne na Wall Street.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Spojenie citu, vášne a kreativity. HOLLEX LUXURY LIVING Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji Tel.: 0905 72 70 72, E-mail: hollex@hollex.sk www.hollex.sk OTVÁRACIE HODINY: Po - Pi 10:00 - 19:00, So 10:00 - 16:00 Bratislava Senec Ivanka pri Dunaji sm erČierna voda Nádražná METRO COBRA

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

PRIPRAVILASlávaŠtefancová NOVÁ KOLEKCIA IRON-ART Firma Iron-Art, s. r. o., naj- väčší výrobca kovaného štýlového nábytku v Českej republike otvorila svoju prvú reprezentatívnu pre- dajňu na Slovensku. Pod tradičným názvom Galéria Papillon sa na predajnej ploche 200 m2 nachádza v Bratislave, na Košickej ulici 37C v objekte bývalej továrne Cvernovka všet- ko podstatné z komplet- nej kolekcie firmy Iron- Art, vrátane doplnko- vých interiérových produk- tov ďalších firiem. Príďte sa pozrieť na novú kolek- ciu Modern Flash 2012. Darček pre vašich klientov – na 298 stra- nách dostanete mnoho inšpirujúcich ti- pov nielen pre prácu majiteľa či šéfa fir- my. Užitočné informácie v nej nájde kaž- dý, kto sa zaoberá moderným manažmen- tom. Publikácia je pestrým výberom člán- kov z rôznych dôležitých oblastí riade- nia. www.toolbox.success.sk Ručne maľova- ná skrinka Brocante z masívu je ukážkou z kolekcie kuchyn- ského nábytku firmy Elmina. V tomto štý- le si môžete vyskladať celú kuchyňu, jej ce- na, samozrejme, zá- visí od počtu a veľko- sti kuchynských mo- dulov. PREHRÁVAČ ROKA Európsky Blu-ray prehrávač roka 2011/2012 nemá v oblasti kvality obrazu a rozlíšenia 3D obrazu konkurenciu. Vďaka konverzii z 2D do 3D formátu dokáže model BDP-S780 reprodukovať ten najostrejší a najrealistickejší obraz, aký ste kedy videli. Technológia Advanced IP Content Noise Reduction Pro zabezpečuje brilantne ostrý a čistý obraz aj pri nekvalitných video obsahoch z internetu, „pixelizovaných“ filmoch pri prehrávaní prúdov (streaming) a on-line obsahu často nižšej kvality. Ak chcete byť v kontakte s vašimi príbuznými, môžete využiť možnosť telefonovania a video telefonovania prostredníctvom aplikácie Skype™ na veľkej Full HD obrazovke. Ak chcete surfovať na webe alebo ovládať prehrávač prostredníctvom smartphonu, práve vám je určená aplikácia Media Remote.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

BOLOGNA 42x36/10 115 EUR GARDA 60x45/2 135 EUR GARDA 120x45/2 215 EUR CARMEN 60x46/3 155 EUR 129 EUR STEFANIE 180x80 / 268Liter / 106kg 1150 EUR 899 EUR AURORA 160x70 / 198Liter / 102kg 1150 EUR 899 EUR ROSALIE 160x70 / 248Liter / 102kg 1150 EUR 899 EUR OLIVIA 160x70 / 238Liter / 110kg 1250 EUR 999 EUR CARMEN 120x46/3 255 EUR 209 EUR BOLOGNA 70x42/10 165 EUR ALASSIO 90x50/9 245 EUR 199 EUR LISETTE 90x45/2 155 EUR NOVINKY 2012 MARMORO s.r.o. 945 01 Komárno, Lodná 2/B Tel./Fax: +421 (0)35 777 8828 Mobil: +421 915 225 856 Email: info@marmoro.sk Pri objednávke v našom e-shope je doprava ZADARMO v rámci Slovenska a ČR! Umývadlá a vane z liateho mramoru zo Švédska... Ceny sú platné do 28. februára 2012. MARMORO s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu. Marmoro 235x295 hirdetes SK 1.indd 1 11/22/11 11:33 AM Marmoro 235x295 hirdetes SK 1.indd 1 11/22/11 11:33 AM

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 16 BÝVANIE ⁄ osobnosť TEXT Sláva Štefancová FOTO archív firiem Mnohí ho považujú za čudáka alebo „Enfant terrible” sveta dizajnu. On svojim neprajníkom odpovedá desiatkami nových projektov a prevratnými nápadmi. Nezáleží mu na tom, ako veci vyzerajú, ale aké pocity vyvolávajú. P hilippe Starck sa narodil ako syn le- teckého konštruktéra a veľkú časť svojho detstva strávil pod otco- vou kresliacou doskou, kde celé hodiny pílil, rezal, lepil a rozoberal bicykle, mo- tocykle a rôzne predmety. Všetko, čo mu prišlo po ruky odkladal, neskôr opravoval alebo nanovo zostavoval. Už vtedy si uve- domoval, že dizajn nie je len o vzhľade ve- cí, ale o ich fungovaní. Bez oddychu Starck je povestný tým, že má za sebou množstvo realizácií, či už pod vlastnou značkou alebo pod hlavičkami iných fi- riem. Navrhuje takmer všetko – od zaria- denia interiérov po úžitkové predmety. Venuje sa dokonca aj priemyselnému di- zajnu. A tak sa v portfóliu jeho produk- tov ocitli vedľa seba kuchyne, lampy, vá- zy, kľučky, príbory, kúpeľne a kúpeľňové doplnky, televízory, reproduktory, počíta- čová myš, okuliare, šatky, hodinky, spodná bielizeň, topánky, veterné elektrárne či au- tá, motorky a jachty. Aby toho nebolo má- lo, navrhuje aj interiéry hotelových apart- mánov, kaviarní, obchodov a verejných i súkromných budov. O jeho neúnav- nej práci svedčia realizácie doma, vo Francúzsku, i v zahraničí (reštaurácia Peninsula v hoteli v Hong Kongu, Teatron v Mexiku, Hotel Delano v Miami, Mondrian v Los Angeles, Paramount Hotel v New Yorku...). Niektoré inte- riéry zariadil kompletne od nábytku až po doplnky. Hnací motor Tento momentálne najvýznamnejší francúzsky dizajnér priznáva, že isté obdobie jeho tvorby ho poháňala túžba po novinkách a vlastné ego. Dnes pri svojej práci zohľadňuje najmä envi- ronmentálne hľadisko a ľudský princíp – nechce tvoriť lu- xusný nábytok limitovanej edície, nedostupný bežným ľu- ďom. Je známy svojimi netradičnými riešeniami a kom- binovaním napohľad nesúrodých materiálov – skla s kameňom či plyšu s chrómom. Za svoj život získal množstvo ocenení. Žijúca legenda Mademoiselle armchair – teda „kreslo slečna“ je malé dizajnové kresielko oblečené do rôz- nych kvetinových vzorov. Nohy z priehľadného polykarbonátu sú osadené na čalúnený korpus z rôznych materiálov. Jedným z nich sú aj tkaniny so vzormi Missoni či Moschino. Lampu Ara navrhol Starck pre firmu Flos v roku 1988. Varná kanvica Hot Bertaa bola navrhnutá v roku 1990 – teda štyri roky po tom, ako Starck začal spolupracovať so slávnou talianskou firmou, ktorá vyrá- ba domáce potreby. náva, ách i- Varn navr štyri zača talian ba do

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

17 Philippe Starck Narodil sa 18. januára 1949. Vyštudoval École Nissim de Camondo v Paríži. V roku 1968 vznikla jeho prvá vlastná firma, ktorej umeleckým riaditeľom sa stal spolu s Pierrom Cardinom. Od polovice 70. rokov pracoval ako samostatný interiérový a produktový dizajnér. Navrhol dokonca interiér súkromného apartmánu vtedajšieho francúzskeho prezidenta Françoisa Mitterranda. V roku 1980 založil firmu a distribučnú spoločnosť Starck Production. Je štvrtýkrát ženatý a má štyri deti, ktoré dostali netradičné mená Ara, Oa, Lago a K. Žije a pracuje v Paríži. Sitko Max le Chinois s mo- sadznými nožič- kami vzniklo rov- nako v spoluprá- ci s firmou Alessi. Patrí k dizajné- rovým komerčne najúspešnejším produktom. Koncept kuchyne pod názvom Starck by Warendorf posúva tento priestor na no- vú úroveň. Stavebnicový systém prepája ku- chynské prvky s nábytkom obývacích izieb. Odšťavovač Juicy Salif vznikol v druhej polovici 80. rokov a vyvolal veľkú dis- kusiu o vzťahu for- my a funkcie pred- metov. Dodnes patrí k ikonám firmy Alessi. Niekomu pripomína vesmírnu raketu, iné- mu hmyz. Známa je dizajnérova spolupráca s nemeckou fir- mou Duravit. Navrhol pre ňu niekoľko sérií kúpeľní. Vyznačujú sa jednoduchosťou a moderným minima- lizmom. Vaňa Starck X má rozmery 180 x 90 cm a je symbolom luxusu, ktorý si človek dopraje pri domá- com wellness. Reproduktory Parrot Zikmu, kompatibil- né s Wi-Fi a Bluetooth, spojili naj- modernejšiu technológiu so špičkovým dizajnom. 17 ryproduktor urrot Zikmu,, ilil-kompatibibi Finé s WiWi-F h,a Bluetoetooth aj-spopojili na umododernejši uechnológi mšpičkovým m.dizajnom Rešpekt vzbudzu- jú najmä Starckove nábytkové solitéry. Stoličku Louis Ghost navrhol pre Kartell v roku 2002. Ide o plastovú stoličku in- špirovanú štýlom éry Ľudovíta XV. a záro- veň najodvážnejší prí- klad polykarbonátu vstrekovaného do jed- nej formy.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 18 BÝVANIE ⁄ téma ktoré inšpirujú TEXT Sláva Štefancová v spolupráci s firmou Decodom FOTO archív firiem Zosúladiť praktickosť s pohodlím je niekedy ťažké. Funkčnosť stojí v popredí aj pri návrhu a zariaďovaní kuchyne. Kuchyňa vás musí in- špirovať, aby ste sa v nej cítili príjemne a nebrali varenie ako nutnosť. Jednoduchá a tvaro- vo čistá kuchynská linka ZORA pôsobí v kombiná- cii so správnymi úchytmi odľahčene a moderne. Ponúka: Decodom KUCHYNE, Ku- chy- ňa

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

19 D E C E M B E R 2 0 1 1 Chyby, ktoré sa urobili pri zaria- ďovaní priestoru nábytkom, najviac vidieť v malých ku- chyniach. Dobre vyriešená kuchyňa sa totiž nikdy nezdá byť malá. „Mnohým menšia kuchyňa vyhovuje, pretože v nej dokážu pracovať efek- tívnejšie. Najefektívnejšie malé kuchyne sú väčšinou vstavané, dovoľujú čo najviac využiť podlahovú plochu. Dôležité je vytvoriť v kuchy- ni tri pracoviská, vzájomne prepojené hlavnými činnos- ťami – ide o takzvaný pracov- ný trojuholník,“ radí Ing. Ján Boledovič, vedúci oddelenia marketingu firmy Decodom. Princíp ergonómie Pracovný trojuholník zahŕňa umývaciu zónu (drez, umý- vačka, kôš na odpad, drvič odpadu), prípravnú pracov- nú zónu (kuchynské náradie, príprava jedla) a varnú zó- nu (rúra, varný panel, diges- tor). V strede trojuholníka sa nachádza odkladanie (riad, sklo, príbor) a skladovanie (chladnička, mraznička, špaj- za). Princípom ergonómie je plynulý pohyb a bezpečná práca v kuchyni, čo zaruču- je nie príliš veľká vzdialenosť medzi jednotlivými zónami.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 20 BÝVANIE ⁄ téma TYPOLÓGIA KUCHYNE VEĽKOSŤ KUCHYNSKEJ ZOSTAVY ZODPOVEDÁ POČTU ČLENOV DOMÁCNOSTI. V SÚLADE S PRACOVNÝM TROJUHOLNÍKOM ROZLIŠUJEME ŠESŤ ZÁKLADNÝCH DISPOZIČNÝCH RIEŠENÍ KUCHÝŇ: 1.Priama – lineárna, je vhodná pre menšie domácnosti s jednou alebo dvoma osobami. Ak má slúžiť ako plno- hodnotná kuchyňa, mal by byť priestor pri stene dlhý mini- málne 3 m a široký 1,7 m. 2.Paralelná – dvojstranná, najlepšie využíva priestor vďaka dvom zostavám umiestneným oproti sebe. Komunikačný priestor medzi oboma linkami by mať mať aspoň 1,2 m. 3.Rohová v tvare L. Hodí sa do stredne veľkých a veľkých domácností a veľmi dobre funguje s otvoreným obýva- cím priestorom. Pracovné zóny by mali byť oddelené pra- covnou plochou. 4.Rohová v tvare U – uplatní sa aj v malých bytoch. Využíva až tri plné steny a ponúka maximum úložné- ho priestoru a pracovnej plochy. Je vhodná aj do veľkých priestorov, kde môže členiť kuchyňu na pracovnú a jedálen- skú časť. 5.S varným ostrovom – vhodná len do veľkých miest- ností, zámerne rozdeľuje priestor na pracovnú a obý- vaciu časť a prispieva k pocitu otvorenosti. Dobre navrhnu- tý ostrovček zabraňuje zbytočnému obchádzaniu dookola a slúži súčasne aj ako obyčajný stôl. Musí byť prístupný zo všetkých strán. 6.Polostrovná – pridaním ďalšieho ramena pracovnej zostavy k rohovej kuchyni vznikne písmeno T a G. Predĺžením pracovnej dosky vznikne jedálenský pult. Opticky rozdeľuje priestor na pracovný a obývací. Do menších bytov „Ako spotrebitelia vnímame logické členenie v mnohých oblastiach. Kuchyne sa rozdeľujú do dvoch hlavných kategórií – na prístavné kuchyne ako súbor sólo skriniek a modulov a vstavané ku- chyne, ktoré sú kombináciou kuchynského nábyt- ku, spotrebičov a doplnkov na mieru. Prístavné ku- chyne sú charakteristické svojou flexibilitou, môžu sa dopĺňať a obmieňať. Jednoradové kuchyne po- zostávajú z určitého počtu spodných skriniek, spo- ráka, rúry, chladničky a umývačky riadu. Dôležité sú závesné skrinky a digestor. Takáto kuchyňa je ideálna do menších bytov. Predávajú sa v demon- tovanom stave, pričom každá skrinka je zabalená v plochom kartónovom obale. Vzhľadom na jedno- duchosť takejto kuchyne si montáž dokáže podľa návodu zabezpečiť zákazník sám. Vyrábajú sa vo veľkých sériách a ich dodací čas je krátky. Sú pre- to najlacnejším riešením,“ vysvetľuje Ján Boledovič výhody prístavných kuchýň. Šírka ich skriniek sa líši podľa výrobcu, väčšinou je však kvôli hromad- nej výrobe optimalizovaná. Kuchyňa ako súčasť stavby Opakom prístavnej kuchyne je vstavaná kuchy- ňa, ktorá je zabudovaná do miestnosti a má celis- tvú pracovnú dosku. Architekt spoločne so zákaz- níkom naplánuje dispozíciu jednotlivých elemen- Kredenc v proven- sálskom štýle z ma- hagónového dreva s patinou vychádza z typických kuchýň francúzskeho vi- dieka. Všetko v nich musí pôsobiť starým dojmom a spotrebiče bývajú ukryté v dre- vených skrinkách. Ponúka: Tintinhal

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

21 D E C E M B E R 2 0 1 1 tov – modulov, s cieľom zabezpečiť racionálne a ergonomic- ké vykonávanie práce v kuchyni. Dobre naplánovaná kuchy- ňa je perfektnou syntézou medzi funkciou a estetikou, medzi technikou a útulnosťou. Presťahovať takúto kuchyňu je ne- možné, pretože je súčasťou stavby. „Vstavané jednoduché ku- chyne vykazujú špecifiká prístavných kuchýň, ponuka mo- dulov je však bohatšia, technické vyhotovenie a použité ma- teriály sú na vyššej úrovni. Ďalšou výhodou je používanie na- staviteľných nôh spodných skriniek, odnímateľný sokel a ce- listvá pracovná doska. Vstavané komplexné kuchynské linky sú zadané do výroby po odsúhlasení všetkých parametrov zá- kazníkom. Ten si môže vybrať z alternatívnych doplnkov, ko- vaní, vnútorného vybavenia, zásuviek, osvetlenia, závesných programov, úchytiek, soklov a ďalších technických vymože- ností. To sa, samozrejme, odrazí aj na cene Na montáž takejto kuchyne je nevyhnutné objednať si profesionálnych montáž- nikov,“ dopĺňa vedúci oddelenia marketingu. Moderné bloky Kuchyňa ako otvorený priestor prepojený s obývačkou zme- nila pohľad na kuchyňu pozostávajúcu zo spodných skriniek prekrytých pracovnou doskou a nad nimi zavesených hor- ných skriniek a z doplňujúcich vysokých skríň. Klasické ku- chynské linky vytláčajú skryté delenie a ostrovčeky. Obsah yyyyyyyyy yyyyyyy yyyy jjj yyyyyyyyyyyyKKKKKKKKKKKKKKKKllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssiiiiiiiiiiiccccccccccckkkkkkkkkkkkéééééé kkkkkuuuccccchhhhhhhhhyyyyyyyynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssskkkkkkéééééé llliiinnnnnkkkkkkkyyyyy vvvvvvyyyyyyyttttttllllááááččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččaaaaajjjjúúúúú ssssskkkkkrrrrryyyyyyttttééééé yyyyyy pppppppppppppddddddddddddeeeeeeeeeeellllllllllleeeeeeeeeeeeennnnnnnnniiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee aaaaaa oooossssstttrrrrrooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvččččččeeeeekkkkkkkyyyy.. OOObbbbbbsssaaaaaahhhh sssskkkkkkkkrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnniiiieeekkkk ssssaaaa pppppppppprrrrrreeeeeessssssssssssssuuuuuunnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuullllllllll ýýýýýýýýý ppppppp ppppppppdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllloooooooooookkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuu,,,,, kkkkkkkkkkkkkkttttooooooorrrrrrrýýýýýý cccccceeeeeelllllllkkkkkkoooooovvvvvvooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo pppprrrrrrrrrriiiiiippppppooooommmmmmmííííínnnnnaaaa vvvvsssstttaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaannnééééé sssskkkrrrrriiiinnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeee.. Namiesto klasických keramických obkladov so špárovkou použite dizajnérsku „vychytávku“ v podobe jednoliateho grafoskla. Architekt, stolár alebo kuchynské štúdio vám do návrhu zakomponujú celosklenený obklad s digitálnou potlačou alebo textíliou. Špeciálna vnútorná laminácia digitlače a látok zabezpečí bezproblémovú údržbu. Ponúka: JAP Kuchynská zostava v country štýle s hnedobielymi dvierkami a svetlomodrými dvierkami s matným lakom. Sklenené vrchné skrinky sú vnútorne osvetlené. Veľký pracovný priestor na umývanie a varenie a tiež barové sedenie v ostrovčekovej časti uspokoja aj najnáročnejšieho milovníka tohto štýlu. Ponúka: Kuchynské štúdio Špaček

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

22 BÝVANIE ⁄ téma skriniek sa presunul do bloku, ktorý celkovo pripomína vsta- vané skrine. Blok nenarúšajú viditeľné príchytky ani polič- ky a vo svojom vnútri môže ukrývať aj „kuchynský chaos”. Kompaktný architektonický celok bez špár zaručia zabudova- né spotrebiče, ktoré nie sú na našom trhu žiadnou novinkou. Stavte na lesk a industriálnosť Z materiálov je v kurze dyha, vysokolesklé povrchy v rôznych odtieňoch, antikoro, hliník, sklo a štruktúrované povrchy la- minátov a fólií, pri ktorých výrobcovia kladú čoraz väčší dô- raz aj na hmatové vnímanie materiálov. „Ruka v ruke s návra- tom k prírode a environmentálnym hľadiskom ide aj fareb- nosť – prevláda škála zemitých hnedých a šedých odtieňov, lagúnovo modrá, teplá pieskovo žltá, prírodné tlmené odtiene v kombinácii s bledými drevinami, ako jaseň a pínia. Bielené a šedé odtiene drevín ponúkajú nadčasové riešenie priestoru. Avšak v najmodernejších minimalistických kuchyniach kra- ľuje bielo-čierna kombinácia so štipkou industriálnosti v po- dobe betónových, kamenných a kovových povrchov nasviete- ných LED osvetlením. Momentálne je naším najpredávanej- ším kúskom kuchyňa Elis, ktorá spĺňa tieto atribúty,“ ukonču- je svoje rozprávanie Ján Boledovič. Klúč k ú n u movu bytové doplnky lampy, zrkadlá, hodiny kožené stoličky sedačky chesterfield masívny nábytok No ka masívny nábytok v provensálskom štýle www.tintinhal.com Teak & Garden s. r. o. R1 Centrum Rožňavská 1, Bratislava 0903 668 009 Vo veľkých otvorených priestoroch zvyčajne na oddelenie kuchyn- skej a obývacej zóny slúži jedálenská časť. Na obrázku sú rustikálne stoličky Tilly s poťahom Masai Caldero (pásikavá) a Asante Caldero (kvetinová). Ponúka: KA International

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

23

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 24 BÝVANIE ⁄ téma Ku- chy- ňa TEXT Sláva Štefancová FOTO Oresi Lesklá kuchyňa nie je krásna len na obrázkoch v časopisoch o bývaní a v brožúrach výrobcov. Lesklé lamino Lak, ktorý sa dlho používal na dosiahnutie lesku, postupne na- hrádza lesklé lamino, ktoré je aj cenovo výhodnejšie. Ak sa bo- jíte odtlačkov prstov na vašej linke, zvoľte si práve bielu, na ktorej ich vidno najmenej. Pri iných farbách váš problém vy- rieši čistiaci prostriedok. Lesklý povrch má však aj veľkú výho- du – nenájdete na ňom jamky a mikropóry, v ktorých sa mô- žu usádzať baktérie. Hladké plochy sa navyše čistia lepšie ako plochy členité a zdobené. Odľahčený efekt V modernom otvorenom interiéri sa kladie dôraz na prepojenie jednotlivých zón. Odľahčený efekt sa dosiahne minimom hor- ných skriniek kuchynskej linky, ktoré budú usporiadané v jed- nej línii. Jednou z možností je výber čiernej lesklej kuchyne so vstavanými spotrebičmi, ktorá bude korešpondovať napríklad s čiernou koženou sedačkou v obývačke. Vhodnými doplnko- vými farbami sú biela, červená alebo cyklámenová. Z materiá- lov vyskúšajte drevo či imitáciu prírodného kameňa. J e čoraz žiadanejšia aj na našom trhu a stala sa súčasťou mnohých domácností. Ak sa rozhodujete pre praktickú a modernú kuchynskú linku, mali by ste voliť bielu s vysokým leskom. Biela je totiž stálicou medzi farbami, opticky rozširuje priestor a pôsobí vzdušne. Dajte svojej kuchyni lesk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Porovnajte našu ponuku s konkurenciou! Najlepšia cena a z nej ešte zľava! Ďalšie viac na www.oresi.sk Najväčší predajca kuchýň v ČR teraz aj na Slovensku! BRATISLAVA, OC Galéria Lamač, Lamačská cesta 1c/5959, tel.: +421 254 650 146, +421 254 650 147, +421 254 650 148 DUNAJSKÁ STREDA, OC Galéria Dunajská Streda, Hlavná 75, tel.: +421 315 500 061, +421 315 500 062, +421 315 500 063 KOŠICE, OC OPTIMA, Moldavská ces- ta 32, tel.: +421 553 112 294,+421 553 112 295 MARTIN, OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A, tel.: +421 434 135 457, +421 434 135 460 NITRA, Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61, tel.: +421 373 221 229, +421 373 221 230 NOVÉ ZÁMKY, OC AQUARIO, Nitrianska cesta 111 A, tel.: +421 356 421 528, +421 356 421 544, +421 356 421 545 PREŠOV, OC MAX, Vihorlatská 2A, tel.: +421 517 598 009, +421 517 598 010, +421 517 598 011 PRIEVIDZA, SC KORZO, Nábrežná 1913/5A, tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202 TRENČÍN, OC Laugarício, Belá 7271, tel.: +421 326 585 585, +421 326 585 598, +421 326 585 599 TRNAVA, OC Galéria Trnava, Veterná 40, tel.: +421 335 936 233, +421 335 936 300, +421 335 936 286 ZVOLEN, OC HOBBY EXPRES, Obchodná 2, tel.: +421 914 340 947 ŽILINA, MIRAGE Shopping Center, Námestie A. Hlinku 7/B, tel.: +421 412 908 030, +421 412 908 031

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 26 BÝVANIE ⁄ téma MINI - MAXI TEXT Noemi Czerwinska FOTO Indeco Mnohí považujú kuchyňu za srdce domova a majú na ňu tie najvyš- šie požiadavky. Dizajnér Roman Vrtiška zakomponoval do kuchýň INDECO veľa zaujímavých a na našom trhu jedinečných prvkov. Keď chýba priestor K uchyňa S je sériou kuchýň určených predovšetkým do malých bytových priestorov, akými sú napríklad „štar- tovacie bývanie“ alebo garsoniéry. Uplatnenie urči- te nájdu aj v kanceláriách. Ich hlavnými prednosťami sú mi- nimalizácia montážnych rozmerov kuchyne, možnosť úpl- ne uzavrieť pracovnú dosku a extenzia úžitkového priestoru. Táto atypická kuchyňa urobí radosť všetkým, ktorí nemajú vo svojom byte dostatok miesta, a nemôžu si tak dovoliť bežný kuchynský štandard a rovnako všetkým, ktorí uprednostňujú jednoduché línie a sofistikovaný dizajn. Ku- chy- ňa

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

27 EXKLUZÍVNA VIANOČNÁ AKCIA Ohľadom zľiav sa informujte na predajných expozíciách. Aktuálny zoznam nájdete na www.indeco.sk JEDINEČNÝ DESIGN ŠPIČKOVÁ KVALITA ÚTULNOSŤ A PRAKTICKOSŤ Maximálna voľnosť pri výbere Návrh a riešenie týchto kuchýň zo série M vychá- dza z potrieb majiteľov bytov strednej veľkosti a umožňu- je im maximálnu voľnosť pri výbere kombinácií materiá- lov a farieb. Kolekcia „veľko- sti M“ je určená milovníkom živých farieb a tým, ktorí oce- nia široké možnosti kombiná- cií. séria s mnohými variant- mi a veľkosťami modulov žňuje operatívne reagovať na akýkoľvek priestor, a tým na- pĺňať potreby zákazníka. Pre náročných Decentná forma, exkluzív- ne materiály, ostré hrany, ak- cent na detail – jednoducho povedané, kuchyne pre nároč- ných. Forma a veľkosť odka- zujú na potreby súčasného bý- vania – príjemné a vzdušné riešenia a moderné ostrovče- kové poňatie kuchyne. Pri na- vrhovaní sa odborníci snaži- li zohľadniť niektoré z najväč- ších nedostatkov súčasných kuchýň, akými sú absencia ba- rového pultu alebo jednotná výška pracovnej plochy. Tým dosiahli osobitý a nezameni- teľný výraz, ktorý je špecific- ký pre celú sériu kuchýň XL. Samozrejmosťou sú spotrebi- če najvyššej kvality.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 28 BÝVANIE ⁄ téma TEXT A FOTO Polyston Hladký nenasiakavý materiál pracovnej dosky POLYSTON je zárukou do- konale homogénneho a kompaktného povrchu. Materiál je hygienický a ne- porézny, netvoria sa na povrchu nečistoty, baktérie, mikroorganizmy ani plesne, takže spĺňa dôležité hygienické a antibakteriálne požiadavky. Výsledný efekt okrem dokonale jednoliateho vzhľadu zaručuje aj veľmi jednodu- chú a rýchlu údržbu. Navyše, je teplý a príjemný na dotyk. Atraktívny materiál dokonalý v každom detaile K eďže je hmota samozhášavá, pri ex- trémnom zahriatí sa začne z jej mo- lekulárnej štruktúry uvoľňovať pa- ra, a to zabráni horeniu. POLYSTON má najvyššiu tepelnú odolnosť z minerálnych kameňov. Neobsahuje ani skryté trhliny, ktoré by časom mohli viesť k praskaniu, ako je to v prípade prírodného materiálu. Výsledný efekt okrem dokonale jedno- liateho vzhľadu zaručuje aj veľmi jedno- duchú a rýchlu údržbu. Navyše, je teplý a príjemný na dotyk. Prechody k stene a obkladu sú zaoble- né, čím sa zachováva hygienická a čistá línia. Do plochy materiálu je možné ho- mogénne integrovať drezy a umývadlá POLYSTON všetkých tvarov, ktoré sú vy- bavené antišokovou ochrannou vrstvou, odolnou voči praskaniu povrchu, chemi- káliám a farbivám. Keďže materiál možno ľubovoľne tva- rovať a ohýbať do najrôznejších tvarov, môžete s ním docieliť a vytvoriť bezšká- rové spojenie jednotlivých kusov a vy- tvárať nielen ergonomické a dizajno- vo zaujímavé telesá a intarzie, ale aj lu- xusné prvky interiéru. Z POLYSTON-u je možné vytvárať nekonečné množstvo tvarov a interiérových prvkov v bezspo- jovom vyhotovení. Spoločnosť POLYSTON, s. r. o. okrem produktov, ktoré vyrába a spracová- va, dodáva svojim odberateľom aj ďal- šie typy minerálnych kameňov a ma- teriálov, napríklad technický kameň, porcelán, žulu, sklo či masívne drevo. Poskytujeme odborné a technické po- radenstvo s kompletnými technickými riešeniami a zabezpečujeme kompletný servis od zamerania špeciálnym 3D ske- nerom až po konečnú montáž u zákazní- ka, záručný i pozáručný servis. Ku- chy- ňa www.polyston.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

29 D E C E M B E R 2 0 1 1 High-tech porcelánová doska Porcelánová pracovná doska ponúka najefektívnejšie riešenie pre náročné architektonické projekty, rovnako ako neobmedzené kombinácie farieb a povrchových úprav, čo z nej robí návrhársky atraktívny produkt, ktorý možno použiť v mnohých aplikáciách pre exteriéry aj interiérové vybavenie. Medzi jej dôležité vlastnosti patrí odolnosť voči vysokým teplotám a tvrdý povrch, odolný proti opotrebovaniu, poškriabaniu a odieraniu. Skladá sa len z prírodných materiálov a nevylučuje žiadne látky, škodlivé pre životné prostredie. Z materiálu Neolith možno vyrábať jednoliate dosky úctyhodných rozmerov – až 3,6 x 1,2 m bez spojov. NOVINKA: Porcelánové dosky dodáva výhradne POLYSTON s. r. o.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A   B Ý V A N I E 30 BÝVANIE ⁄ téma ARCHITEKTÚRA KUCHÝŇ TEXT Michal Lalinský FOTO Forte P Bulthaup, nemecký producent kuchýň s prívlastkom high-end ide- alizuje koncept nevyhnutnej jednoduchosti inteligentných produk- tov bez toho, aby robil ústupky v otázkach formy a funkcie. 1/ Zvonku minimálne, no vnútri maximalisticky vybavené kuchyne poskytnú bezchybný servis. 2/ Nádherne zasadená dyha z jabloňového dreva krášli dvierka kuchynského ostrova. 3/ Ušľachtilý, nezvyčajne mäkký odtieň šedej farby vynikne na skromnej kuchyni radu b1. 4/ Kuchyne série b3 ponúkajú všetko potrebné, ukryté za fasádou uhladených tvarov. 5/ Prvotriedne materiálové spracovanie detailov preniká skrz-naskrz kuchyňami Bulthaup. Princíp rozumného zjedno- dušenia, typický pre mini- malistické stratégie. však v chápaní dizajnérov z diel- ní Bulthaup neobchádza té- mu vľúdnosti. Naopak! Zákutiami pokojných, vyvá- žených tvarov, v ktorých je každý detail podrobený ab- solútnemu naplneniu účel- nosti, zaistí nadčasovú hod- notu jednoduchej krásy inte- riéru. V nej každý nájde napl- nenie svojich snov o príjem- nej i efektívnej kuchynskej scenérii. 1 2 3 4 5 Ku- chy- ňa

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

31 D E C E M B E R 2 0 1 1 NOČNÉ DOBRODRUŽSTVO 1/ Posteľ Manhattan zaujme zrelým, takmer veľkomestským šarmom. 2/ Bohatý výber postelí Wittmann Bettenkollektion uspokojí i tie najvyššie nároky. 3/ Elegantné záhlavie Eaton zdobí gombíkmi prešité čalúnenie typu capitonné. 4/ Architekt Paolo Piva prenáša ušľachtilé tvaroslovie svojich stavieb aj do nábytku. 5/ Návrhy z dielne Soda Designers vynikajú striedmym vzhľadom. Bedtime Stories Jeho najnovšie dobrodružstvo, kolekcia postelí, prináša ďalší dôkaz o remeselnom majstrovstve, akým je tento podnik po- vestný. Wittmann poveril svojich návrhárov aj technológov, aby dôkladne premysleli ideálne lôžko. Pritom svoju pozor- nosť nezameral len na vonkajšiu podobu postelí, ale do naj- menších detailov premyslel aj samotnú ich konštrukciu, naj- mä inovatívne zloženie matracov. Elegantnými čalúnenými záhlaviami, pod ktorými sú podpísaní dizajnéri Paolo Piva či Soda Designers, napokon korunoval svoje majstrovské spál- ňové dielo. Výsledok skutočne stojí za pozornosť. TEXT Michal Lalinský FOTO Forte P Vyše sto rokov nábytkárskych skúseností ikony dizajnu vo výrob- nom portfóliu a neutíchajúca vášeň po dokonalej remeselnej kvali- te – to je rodinný podnik Wittmann z Rakúska. 1 3 4 5 2

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 32 BÝVANIE ⁄ interiér P ozývame vás, aby ste sa prida- li k nám, do spoločenstva dobre oddýchnutých, uvoľnených a zre- generovaných ľudí. Spíme s vedomím, že majstrovsky vyrobená posteľ zmení všetko. Spíme s nadšením a presvedčením vy- kričať to svetu, lebo vieme, že to zmení aj vás. Spíme v Hästens. A vy? S vášňou a zanietením Firma Hästens pôsobí na trhu od roku 1852 a od svojho vzniku sa riadila jedi- nou myšlienkou. Nebola to však iba myš- lienka, vždy šlo o vášeň a zanietenie už piatej generácie zakladateľov Hästens. Vďaka jej úsiliu sa darí firmu ďalej viesť a rozvíjať a zároveň ju so cťou propa- govať ako synonymum svetovej špičky v oblasti ručnej výroby postelí z prírod- ných materiálov. Čisto prírodné materiály My v Hästens vyberáme pre vaše po- stele len tie najkvalitnejšie materiály. Namiesto umelých materiálov, imitujú- cich prírodu, používame prírodu samú. V žiadnej posteli od Hästens preto ne- nájdete latex, umelú hmotu, penovú gu- mu ani polyuretán. Každá z nich obsahu- je len čisté konské vlasy, bavlnu, ľan, vl- nu a drevo z borovíc vypestovaných na severe Švédska. A pretože súčasťou prí- rody ste i vy sami, čo môže byť prirodze- nejšie, než spať v prírode? My spíme. A vy? TEXT Zuzana Václavová FOTO slogan My v Hästens spíme. Hlbokým, prirodzeným spánkom. Pociťujeme ho v duši, v svaloch, v schopnosti sústrediť sa. Spíme, lebo spánok nám prináša úžasný dar. HÄSTENS, TIE NAJLEPŠIE POSTELE PRE VAŠE SNY

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Tretina života v posteli Človek prespí v priemere 25 rokov, teda tretinu života. Všetko, čo v Hästens robí- me sa sústredí na to, aby sme túto veľmi dôležitú tretinu života premenili v čosi ra- dikálne iné, než spotené a nervózne pre- suny od nočnej lampičky k budíku a späť. Kvalitný spánok je totiž jedným z hlav- ných predpokladov kvalitného života. Prospieva činnosti imunitného systému a telo vďaka nemu dokáže lepšie regene- rovať. V neposlednom rade kvalitný spá- nok pozitívne ovplyvňuje náladu, pamäť, fyzickú kondíciu a schopnosť učiť sa a zú- žitkovať novozískané informácie. Zároveň spomaľuje proces starnutia, čím preuká- zateľne redukuje vznik vrások a zvyšuje šance na dlhý a plnohodnotný život. Pre kráľovský dvor Počas celej existencie našej firmy sme neobjavili materiál, ktorý by svojimi kva- litami pri výrobe postelí dokázal preko- nať vlastnosti čistých konských vlasov. Vďaka ich spôsobu spracovania, vráta- ne prania a čistenia parou, naše produk- ty neobsahujú žiadne alergény. Firma Hästens je jediným výrobcom postelí na svete, ktorému sa dostalo výsady dodá- vať postele pre švédsky kráľovský dvor. Málokto si dokáže predstaviť, akú život- nosť majú postele Hästens. V exemplá- roch, ktoré sú staršie ako polstoročie, dodnes spí viac ako tisíc Švédov. Možno už chápete, prečo sme schopní poskyt- núť na naše postele 25-ročnú záruku. 33 D E C E M B E R 2 0 1 1 HASTENS STORE BRATISLAVA HOLLEX LUXURY LIVING Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji tel. č. 0905 727 072 www.hollex.sk Prinášame vám ten najlepší nábytok z celého sveta... Značky, ktoré firma Hollex zastupuje:

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 34 BÝVANIE ⁄ interiér TEXT Jana Zajasenská v spolupráci so Sia Home fashion FOTO Sia, Gant, Mark&Spencer, Elmina, Bird & Tree TRADÍCIA VIANOC SA U NÁS SPÁJA S ČERVENOU A ZELENOU FARBOU, IHLIČÍM A SLAMENÝMI ČI DREVENÝMI OZDOBAMI. DNEŠNÁ KOZMOPOLITNÁ SPOLOČNOSŤ NÁM VŠAK PRINÁŠA VPLYVY A INŠPIRÁCIE ZO VŠETKÝCH KÚTOV SVETA. OBZVLÁŠŤ ZAUJÍMAVÉ SÚ TIE ZO SEVERSKÝCH KRAJÍN. VEĎ KTO SA UŽ ROZUMIE VIANOCIAM LEPŠIE, KEĎ AJ SAMOTNÝ, NAZVEM HO, OTEC VIANOC, POCHÁDZA Z MRAZIVÉHO SEVERU... Vianoce

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

35 D E C E M B E R 2 0 1 1 KRIŠTÁĽOVÝ PALÁC Prvý z trendov tohtoročných Vianoc prináša kombináciu toho najluxus- nejšieho a najčistejšieho. Do centra pozornosti sa dostávajú ozdoby so striebornými a zlatými odleskmi, sklo, krištáľ a biele kvety zdobené flit- rami. Ešte pár sviečok a výsledok bude jednoducho oslňujúci. TRENDOVÁ ZIMA Duch haute-couture vládne s ele- ganciou, bez lesku, ktorý vás omr- zí tak rýchlo, ako sa deti naba- žia darčekov. Žiaru do tohto štý- lu vnáša množstvo zrkadlových od- razov. Vzácne materiály sú in – vy- tvorte zimný vzhľad, ktorý je pre- dovšetkým o absolútnom pohodlí. T Z Duc gan zí ta žia lu v razo tvor dov

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

POLÁRNA ŽIARA Je to čas prvých snehových vločiek, keď príroda evoku- je autentickú vianočnú atmo- sféru. Pre tento štýl sú nos- né dekorácie trblietavé a ele- gantné ako jemná námraza. Skombinujte bielu a striebor- nú farbu s rustikálnymi ma- teriálmi a vytvorte atmosféru čistého a rafinovaného kúzla. ŠKANDINÁVSKY FOLKLÓR Túto vianočnú tematiku ocenia najmä deti. Do vášho domo- va vnesie radosť, farby, smiech a kúzlo. Nadväzuje na tradič- né škandinávske dekorácie, prináša červeno-bielu kombiná- ciu, sobí vzor a figúrky, ktoré sú rovnako symbolom sviatkov a vtiahnu vás do rozprávkového sveta splnených želaní. S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 36 BÝVANIE ⁄ interiér Y ho d

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Rekonštruujte a vyhrajte. Wellness víkend pre 2 v Grand hoteli Kempinski vo Vysokých Tatrách alebo jednu z alších cien Pus te sa do rekonštrukcie WC práve teraz a zapojte sa do sú aže o hodnotné ceny. Sta í si vybra jeden z inštala ných systémov Geberit, urobi 2 fotogra e po as rekonštrukcie – pred a po – a zasla ich e-mailom na marketing.sk@geberit.com alebo poštou na adresu: Geberit Slovensko s. r. o., Karadži ova 10, 821 08 Bratislava s heslom SÚ AŽ. Akcia trvá od 1. 12. 2011 do 30. 4. 2012. Podrobné informácie nájdete na www.geberit.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

38 BÝVANIE ⁄ interiér Z vianoènej nádielky PRIPRAVILA Sláva Štefancová FOTO archív firiem Pod vianočný stromček nemusíte dostávať obligátne ponožky. Čo tak zaželať si nejakého nového kuchynského pomocníka? NA DOBRÉ RÁNO Hriankovač EAT7 100R zvládne chutné chrumka- vé raňajky za pár chvíľ. Ponúka šesť rôznych na- stavení ohrevu, takže kaž- dý člen rodiny si príde na svoje. Jeho vonkajší plášť je dokonale tepelne izolo- vaný a zaručuje, že sa pri dotyku nikdy nepopálite. Trendové červené vyhoto- venie navyše oživí interiér kuchyne. ODPORÚČANÁ CENA: OD 44,84 € DIZAJN: ELECTROLUX PRE ZANEPRÁZDNENÝCH Kávovar LB 850 CHIARA vyu- žíva kapsulový systém Lavazza Blue. Má vylepšený oblý tvar bez ostrých hrán, praktické miesto na ohrev šálok a transpa- rentnú nádobku na vodu. To sú len niektoré z dizajnových prv- kov, ktoré uspokoja estetické a praktické požiadavky používa- teľov. Tento dizajnový kávovar je novinkou na slovenskom tr- hu. Má snímateľnú nádržku na vodu s obsahom 2 500 ml, tlak 15 barov a príkon 850 W. V jeho cene je aj 100 kusov kávových kapsúl. ODPORÚČANÁ CENA: 237,60 € DIZAJN: LAVAZZA PRE NÁROČNÝCH Limitovaná edícia mikrovlnnej rúry MAX pri- náša varenie so spätnou väzbou. Umožňuje to špeciálny panel s intuitívnym dotykovým ovlá- daním, textovým asistentom a netradičným fa- rebným podsvietením. Do interiéru kuchyne prináša nevšedný hi-endový dizajn – jej nezvy- čajný okrúhly tvar je na trhu unikátny. Je to zá- roveň jediná mikrovlnná rúra, ktorú môžete jednoducho umiestniť do rohu kuchynskej lin- ky. Vynikajúci výkon mikrovlnky s technoló- giou 6. zmyselTM dopĺňa unikátne LED pod- svietenie, ktoré prispôsobuje farebnosť podľa aktuálne použitej funkcie. Biele, zelené, červe- né či modré svetlo vychádza zo spodnej časti rúry a osvetľuje okolie, pričom nenarúša čita- teľnosť grafického displeja. ODPORÚČANÁ CE- NA: NA POŽIADANIE V PREDAJNI DIZAJN: WHIRLPOOL PRE MILOVNÍKOV KÁVY Automatický mlynček na kávu využíva technológiu inteli- gentného dávkovania, ktorá automaticky nastavuje dávko- vanie mletej kávy pri každej zmene. Rôzne druhy prípravy kávy vyžadujú aj rôzne nastavenia hrubosti mletia, aby ste dosiahli maximálnu arómu a chuť – mlynček ich má až 25. Jeho súčasťou sú dva nadstavce držiaka filtra a praktická dóza na mletú kávu. Zásobník na kávové zrná s kapacitou 450 g je vybavený unikátnym systémom zamykania a odo- mykania, vďaka ktorému ho môžete jednoducho vybrať a prenášať. Vzduchotesné viečko umožňuje zachovať maxi- málnu čerstvosť kávových zŕn. ODPORÚČANÁ CENA: 199,99 € DIZAJN: CATLER NA UHASENIE SMÄDU Značka SodaStream rozširuje ponuku produktov o nový ex- kluzívny prístroj CRYSTAL. Vďaka výnimočnému dizajnu a nadštandardnej výbave patrí medzi najzaujímavejšie do- teraz ponúkané prístroje. Ponúka jednoduchý mechanický systém sýtenia nápoja – pootočením čiernej poistky sa prí- stroj odklopí, následne stačí vložiť sklenenú karafu, zatvo- riť a stlačením vrchného tlačidla nasýtiť nápoj podľa vlastné- ho gusta. V balení sa spolu s prístrojom nachádza aj bombič- ka na sýtenie nápojov, ktorá vystačí na výrobu 60 až 80 l ná- poja. Exkluzivitu dokazuje aj dizajn jedinečnej sklenenej fľaše s objemom 0,7 l, ktorá je súčasťou balenia. Tá uchová lahodný nápoj dlho svieži a navyše, je vhodná do umývačiek riadu. ODPORÚČANÁ CENA: 129,90 € DIZAJN: SODA STREAM S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

3939 JE 8011 Catler prináša nové možnosti v odšťavovaní, pretože s týmto prístrojom pripravíte nielen čerstvé ovocné a zeleni- nové šťavy, ale taktiež pyré bohaté na vlák- ninu z mäkkého ovocia ako sú napr. baná- ny, mango, jahody a pod. Takto pripravené šťavy a pyré môžete ďalej využiť ako zák- lad pre 100% ovocné koktejly, osviežujúce zmrzliny, delikátne pomazánky, krémové polevy alebo detskú výživu. S odšťavovačom Catler JE 8011 je jediným obmedzením Vaša fantázia. J v p n n n š la z p S je Priamo z čerstvých plodov... Exktraktor na pyré a šťávu w w w . c a t l e r . s k PRE DETAILISTOV Automatický indukčný penič mlieka vďaka technoló- gii indukčného ohrevu urýchli nielen prípravu nápo- ja, ale navyše šetrí energiu. Multifunkčný otočný ovlá- dač slúži na ovládanie prístroja a nastavenie teploty rozmedzí od 40 – 80 °C. Voľba „COLD STIR“ umožňu- je prípravu nápoja bez nutnosti ohrevu tekutiny. Táto funkcia je ideálna na prípravu osviežujúcich stude- ných nápojov, alebo iba na rozpustenie ingrediencií. Napeňovač mlieka sa dodáva s dvoma nadstavcami na napenenie – „Cappuccino“ a Latté“ Vo viečku antiko- rovej kanvičky je zabudovaná vyberateľná odmerka. ODPORÚČANÁ CENA: 159,99 € DIZAJN: CATLER PRE ZDRAVO ŽIJÚCICH Prevratný keramický povrch Thermolon neobsahuje toxické po- lyméry fluóru, je teda zdravotne ne- škodný a vďaka mimoriadnej odolnos- ti voči poškriabaniu a teplote až do 450 ˚C má aj dlhú životnosť. Panvice GreenPan sú navyše zásluhou ekologic- kej výroby šetrné k životnému prostre- diu a kompatibilitné aj s indukčnými varnými doskami. Biela kolekcia Dubai white poteší náročných kuchárov i in- teriérových estétov. ODPORÚČANÁ CE- NA: OD 75 € DIZAJN: GREENPAN PRE GAZDINKY Tlakový hrniec CHEF má profesio- nálny vzhľad a tenké krátke ergo- nomické držadlá, ktoré umožňu- jú pohodlné skladovanie. Už viac nemusíte sledovať čas, CHEF vás sám upozorní na skončenie vare- nia. Hrniec má odnímateľný časo- vač s LCD displejom, automatic- ký uzáver veka a indikátor úrovne tlaku. ODPORÚČANÁ CENA: OD 41 € DIZAJN: FAGOR

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

40 BÝVANIE ⁄ interiér S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E PRE MILOVNÍKOV ŠTÝLU Exkluzívny kávovar Bugatti Diva, ktorý u nás ponúka firma Hollex, je súčasťou mnohých domácností na celom svete. Spoločnosť Bugatti je známa ako výrobca najrýchlejšieho osobného automobilu na svete, ve- nuje sa však aj výrobkom do domác- nosti. Spojenie so svetom automo- bilov je vidieť na tachometri kávo- varu, ktorý je nielen výrazným di- zajnovým prvkom, ale slúži aj ako merač teploty. Kávovar spracováva mletú i zrnkovú kávu a nádržka na vodu obsahuje špeciálny filter, kto- rý filtruje vodu. Nápoj položený na kávovare zostáva teplý, lebo je ne- ustále zohrievaný. Vyrába sa vo via- cerých farbách. Informácie o cene v predajni. DIZAJN: BUGATTI PRE STARÝCH RODIČOV Elektrické rýchlovarné kanvice Siemens TW 86103 (čierno-strieborná) a Siemens TW 86104 (červeno-strieborná) disponu- jú funkciou proti prehriatiu, dvojstranným vonkajším ukazovateľom hladiny vody, an- tikalcifikujúcim fitrom, termostatom a za- bezpečením proti spusteniu bez vrchnáka. ODPORÚČANÁ CENA: OD 52 € DIZAJN: SIEMENS PRE PROFESIONÁLOV Oceňte dizajn a skvelú výba- vu kuchynského robota zo série MUM5. Antikorová misa na mieša- nie a množstvo príslušenstva, kto- ré si môžete dokúpiť, robia z toh- to robota nenahraditeľného domá- ceho pomocníka. Informácie o cene v predajni. DIZAJN: BOSCH PRE UMELCOV Štýlový nemecký porcelán Rosenthal, ktorý nájdete v po- nuke firmy Potten & Pannen prichádza s jedinečnou sé- riou svetoznámeho umel- ca Andyho Warhola. Predstaviteľ pop artu a jedna z najvýraznej- ších osobností americkej kultúry 20. storočia sa síce narodil v USA, je- ho súrodenci a rodičia však pochádzajú z vý- chodného Slovenska. O to viac potešia série Flowers a Butterfly, kto- ré sú výnimočné nielen tým, že každý kus je „pod- písaný“ Warholom, ale jed- notlivé časti série sa od se- ba líšia – dezertný tanier je úplne iný ako polievkový či plyt- ký. Spoločný je motív kvetov a mo- týľov. Informácie o cene v predajni. DIZAJN: ROSENTHAL NA DLHÉ ZIMNÉ VEČERY Chladiaci návlek so zipsom na víno či šampanské obsahu- je štyri chladiace náplne. Neoprénový obal môžete celý vlo- žiť do mrazničky – nie je potrebné vyberať chladiace nápl- ne. Chladiaci návlek udrží optimálnu teplotu vína hodinu, čo je podľa štatistík priemerná doba konzumácie jednej fľaše. ODPORÚČANÁ CENA: 83,80 € DIZAJN: PEUGEOT

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

41

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 42 BÝVANIE ⁄ interiér Je to pohľad na úžasný tvar všet- kých kľučiek, ktoré spolu tvo- ria harmonický celok. Všetky sú v rovnakom dizajnovom vyhotove- ní, pričom každá z nich „otvára iný zá- mok“. Skvelý pocit z nádherne zladené- ho interiéru robí vašu kávu ešte chutnej- šou. Otváranie dverí či okien s príjem- ným vizuálnym efektom, ktoré je rovna- ko príjemné aj na dotyk, umožňuje vy- budovať vaše vlastné, individuálne die- lo. Pri tom sa môžete spoľahnúť na bez- problémové fungovanie dverí a okien. Aktuálne trendy Ak ste detailisti, určite vás poteší mož- nosť zladiť kovania v interiéri v každom detaile – počínajúc vstupnými dvera- mi, cez interiérové dvere, okenné kľuč- ky a ďalšie doplnky. To znamená, že na všetkých typoch okien a dverí bude po- užité zhodné kovanie. Ďalšou možnos- ťou zladenia interiéru je zladenie pomo- cou listely – využíva sa pri určitých ty- pov kovania a umožňuje do neho vkla- dať materiály použité v okolí. So znač- kou kovania TWIN každý dostáva mož- nosť vybudovať si svoje vlastné ojedine- lé dielo, ktoré dotvárajú krásu interié- rov. Vytvorte si krajšie domovy, kovanie TWIN vám to umožňuje – vy- berte si na internetových stránkách firmy. Vymaľované rovnakým štetcom Zjednotenie kovania v interiéri je možné v každom detaile – počínajúc vstupnými dverami, cez interiérové dvere, okenné kľučky a ďalšie doplnky. TEXT Iva Brabcová FOTO TWIN, Shutterstock Viete si predstaviť tú pohodu – sedíte v obývačke v pohodlnom kres- le, pozeráte sa cez sklenené dvere do záhrady, pomaly sa zdvíhate – otvárate okno, potom posuvné dvere, chcete si ísť po kávu, chytíte kľučku do ruky, otvárate dvere, ale niečo vás náhle zastaví...

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

43

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 44 BÝVANIE ⁄ inšpirácie J avisko je upratané, rezne zjedené, hostia odišli... Čo sa dialo? Pod Tatrami sa kona- la jedinečná prehliadka umenia dvoch vý- znamných floristiek a tohtoročná dámska kveti- nová jazda, ktorú organizovala spoločnosť Kvety Victor. Každá z dám na javisku bola iná, zamera- ná na úplne odlišné komerčné prostredie. Bližšia srdcu a peňaženkám zákazníkov bola Ruženka Bubeníčková, významná floristka z Prahy, skrom- ná na pohlaď, milá k ľudom. Prekvapila do detai- lu prepracovanými aranžmánmi – jemnou prácou od srdca. Na pohľad chvatné a miestami úsmevné kreácie predviedla Hanneke Kauffmann, pôsobiaca v Paríži, energická, živelná, rovnako ako jej farba- mi hrajúce kvetinové aranžmány. TEXT Slavomír Šebest, florista FOTO Kvety Victor Koniec roka je obdobím, keď sa Poprad zaplaví kvetmi. A to doslova. V poradí už deviata kvetinová show privítala 13. no- vembra dve dámy vrcholovej floristiky. KVETINOVÁ SHOW 2011 veľkoobchod – maloobchod Bajkalská 18, Poprad, Slovakia VICTOR s. r. o. floristická škola Bajkalská 18, Poprad, Slovakia e-mail: florista@kvety-online.sk www.kvetyvictor.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

45 D E C E M B E R 2 0 1 1 Obe spoločne vyložili náradie na stôl, ponúkli neskutoč- né možnosti inšpirácií kvetinárom a potešili nejedného laického návštevníka umením, ktoré síce nie je večné, no v spomienkach dokáže vydržať dostatočne dlho. Bolo mi potešením pomáhať im obom a neskutočným zážitkom bolo vidieť ich pracovať naživo. Veď posúďte sami... Energická a živelná Hanneke Kauffmann pôsobí v Paríži. Ruženka Bubeníčková z Prahy prekvapila do detailu prepracovanými aranžmánmi.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

46 BÝVANIE ⁄ poradňa S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E P ultová strecha vytvára strop so svetlou výškou 2,8 m až 3,4 m. Práve táto skutočnosť inšpirovala majiteľov k vytvoreniu galérie s priesto- rom na spanie. Izba je určená súroden- com – chlapcovi a dievčaťu v predškol- skom veku, ktorí ju budú spoločne zdie- ľať niekoľko rokov. Ďalšími požiadavka- mi bolo, aby v budúcnosti neboli potreb- né žiadne zásadné zmeny a aby bola za- chovaná laminátová podlaha, ktorú už majitelia zakúpili. Aj keď dizajnérka za- danú úlohu vybudovať galériu so spa- cím kútom nakoniec nesplnila, preto- že do priestoru nebolo možné umiestniť bezpečné schodíky, podarilo sa jej alter- natívne využiť priestor detskej izby. Súkromie pre obe deti „V izbe som vytvorila priestor na uče- nie pre budúcich školákov – pracovný stôl s kútikom na počítač, či v budúc- nosti notebook. Pre deti by som odporú- čala zakúpiť rastové stoličky. Ďalej som do návrhu umiestnila šatníkovú skriňu s dostatočným úložným priestorom, po- lice na knihy či hračky a nakoniec po- schodovú posteľ s úložným priestorom, ktorý sa nachádza pod hornou poste- Izba pre SÚRODENCOV estoru nebolo možné umiestniť TEXT Sláva Štefancová FOTO archív Bytová dizajnérka, ktorá dostala do rúk projekt a požiadavky nášho čitateľa Viktora, stála pred neľahkou úlohou. Mladý pár plánuje zmeniť provizórne zariadenú izbu s pultovou strechou na detskú izbu s galériou pre ich dve ratolesti.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

ľou. Posteľ je navrhnutá tak, že kaž- dé z detí má svoje súkromie a dostatok priestoru nad hlavou. Vrchná posteľ je vo výške 1,7 m, spodná posteľ môže byť pre lepšiu manipuláciu na kolieskach. Keď sa odsunie, vznikne kútik na hra- nie typu domček, ktorý deti zbožňu- jú. Dieťa, ktoré bude spať na hornej po- steli, si môže vďaka vlastnému osvetle- niu večer čítať bez toho, aby rušilo sú- rodenca,“ vysvetľuje svoj návrh Tatiana Gotthardová. Z detskej tínedžerská Návrh detskej izby ráta so zakúpenou laminátovou podlahou. Nábytok je na- vrhnutý z bio dosky v kombinácii s bie- lym a žltým laminom. Priestor je lade- ný do teplej žltej farby, ktorá izbu počas zimných dní krásne preteplí. Dizajnérka zvolila doplnky v zelenej limetkovej far- be, ktorá je v harmónii s farbami nábyt- ku i stien. Zároveň sa tým vyhla gen- drovému výberu dievčenskej ružovej a chlapčenskej modrej farby. Na ste- nu navrhla žltú tapetu s jemným vzo- rom a nad okno umiestnila biele obláči- ky z MDF dosky. „Keďže strop je vysoký, zjemnila som ho žltou s medovým od- leskom. Sadrokartón s bodovým osvetle- ním nad posteľou priestor oživí a osvet- lí. Keď deti vyrastú, izba sa jednodu- cho zmení na tínedžerskú, stačí vyme- niť doplnky za iné, veku zodpovedajú- ce. V prípade, že poschodová posteľ bu- de fixná, bez mobilnej dolnej postele, je možné umiestniť pod okno menší pra- covný stôl, čo bolo požiadavkou investo- ra. Vzhľadom na otváranie balkónového okna však pracovný stôl nemôže byť pl- nohodnotným pracovným stolom s hĺb- kou 70 cm,“ dopĺňa autorka návrhu. Kontakt na dizajnérku vám poskytne- me v redakcii. Ing. Tatiana Gotthardová (42) z Bratislavy Vyštudovala Ekonomickú univerzitu a pracovala v obchodnej oblasti a krátky čas aj vo farmácii. Zariaďovanie a navrhovanie interiérov ju vždy lákalo a realizovala sa hlavne pri stavbe vlastného rodinného domu, pri rekonštrukcii domu rodinných príslušníkov a ako poradca známych a kamarátov. To bolo impulzom pre štúdium v Alfa Education. V budúcnosti by sa chcela venovať tejto oblasti profesionálne a dúfa, že v jej prípade bude platiť príslovie „Nikdy nie je neskoro začať“. CHCETE AJ VY ZMENIŤ SVOJ INTERIÉR? Predplaťte si náš časopis, navštívte stránku www.stavebnictvoabyvanie.sk, stiahnite si dotazník z hlavnej stránky a vyplnený ho zašli- te emailom na adresu sab@mediast.sk. Priložte pôdorys da- nej miestnosti (ideálne 1 až 2 izby), prípadne ho zakreslite a pripoj- te aj fotografie. Už v budúcom čísle to môžete byť vy, komu v spo- lupráci s ALFA Education pomôžeme krajšie bývať. D E C E M B E R 2 0 1 1 474

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E PRIPRAVILA Sláva Štefancová Trinásty ročník Designbloku sa niesol v znamení mesta. Mesto ako stredobod života a inšpirácie bolo hlavnou témou najväčšieho českého dizajnového veľtrhu. D ni dizajnu v Prahe prebiehali v českej metropole vo vybraných showroomoch, predajniach a galé- riách od 4. do 9. októbra 2011. Súčasťou akcie sú tradične návštevy významných osobností z odboru. Hviezdami posled- ného ročníka boli Edward Barber a Jay Osgerby z Londýna, ktorí v rámci pred- nášky prvýkrát v Českej republike pred- stavili stoličku Tip Ton vyrobenú pre Vitru (foto 1). Každoročne sa počas Designbloku udeľujú Ceny šéfredaktorov, ktoré putujú k najlepším exponátom. Porota zložená zo šéfredaktorov českých i zahraničných mé- dií zameraných na dizajn a štýl udelila ce- ny v nasledujúcich kategóriách. V ZNAMENÍ mesta 48 BÝVANIE ⁄ výstavy 1. Najlepší nový nábytok: Polstrin design (foto 2) 2. Najlepšia kolekcia bytových doplnkov: Štúdio Pirsc Porcelain (foto 3) 3. Najlepšia kolekcia svietidiel: Brokis 4. Najlepšia kolekcia šperkov: Zdeněk Vacek a Daniel Pošta s kolekciou Vírus 5. Najlepšia česká módna kolekcia: Víťaz: Zdenka Imreczeová Najlepšia módna kolekcia zahraničnej značky: adidas Originals s kolekciou od Jeremy Scotta 6. Najlepší nový výrobok: Hansgrohe, prvky z kolekcie Axor Bouroullec 7. Najlepší prototyp dizajnéra: Kristýna Pojerová za svietidlo Skleník (foto 4) 8. Najlepšía inštalácia výrobcu Nike s inštaláciou od študentov VŠUP Tomáša Vargu a Daniela Gonzalesa 9. Najlepšia inštalácia dizajnéra a dizajnérskeho štúdia: Chatty a ich inštalácia mäsiarstva 10. Najlepšia prezentácia obchodu: STOCKIST 11. Najlepšia prezentácia módneho butiku: Denisa Nová 12. Najlepšia školská prezentácia: Univerzita Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta umenia a dizajnu 13. Najlepší výstavný projekt: Veľký Atlas sveta, výstava Designbloku v spolupráci s Hnutím DUHA 14. Špeciálna cena za mimoriadny počin mimo kategórie: Design help za projekt, ktorý využíva nemocničný materiál na tvorbu šperkov a výťažok následne vracia späť do zdravotníctva 1 2 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

FOR FURNITURE / FOR HABITAT / FOR OFFICE / FOR GARDEN / FOR GREENERY www.forfurniture.cz Všetkých päť vzájomne prepojených veľtrhov prispieva k celkovej úspešnosti celej akcie, pretože ponúknu návštevníkom ucelenú prehliadku príbuzných odborov. Predošlého roční- ka veľtrhov sa zúčastnilo celkom 535 vystavovateľov, ktorí predstavili svoje expozície v 4 halách na ploche 25 000 m2 . Pre nadchádzajúci ročník usporiadatelia plánujú rozšírenie o dve nové výstavné haly. O prestíži celej akcie vypovedá aj partnerstvo Asociácie českých nábytkárov, ktorá považuje tieto veľtrhy za najperspektívnejšie v rámci celej ČR. Veľtrh FOR FURNITURE je tiež ako jediný u nás podporovaný Voľným združením nábytkárov a Slovenským zväzom spracovateľov dreva. Usporiadateľská veľtržná správa ABF, a.s. si je vedomá toho, že pre vystavovateľov sú tieto veľtrhy vhodným miestom na prezentáciu vlastných noviniek pre rok 2012. Preto sa tiež rozhodla v rámci veľtrhu FOR FURNITURE predstaviť na podporu prezentácie noviniek a téme designu úplne nový projekt s názvom DESIGN SHAKER, ktorému bude vyčlenená špeciálna hala. V nej budú mať možnosť dizajnéri a firmy spĺňajúce vopred dané kritéria prezentovať svoje produkty. Spoločnosti, ktoré by radi v tejto hale vystavovali, budú vyberané na základe posúdenia organizátora, a to podľa nasledujúcich požiadaviek: Novinka na trhu s kvalitným dizajnom, Inovatívny český výrobok, Český výrobca s tradične kvalitným súčasným dizajnom alebo Špičkový zahraničný súčasný dizajn. Cieľom tejto akcie je tiež rozpútanie debaty o súčasnom dizajne. Tá by mala vyplyn- úť na pripravovanom diskusnom stretnutí formou okrúhlych stolov na tému "Kam kráča súčasný design?", Ku ktorému budú prizvaní najvýznamnejší českí dizaj- néri a teoretici dizajnu. Pre vystavovateľov všetkých piatich veľtrhov je pripravený slávnostný galavečer, ktorý sa bude konať v Interhotele Ambassador a v rámci ktorého budú vyhlásení víťazi súťaže Nábytok roku 2012. Odovzdané tu budú aj ceny za najlepší výrobok GRAND PRIX a za najlepšiu expozíciu TOP EXPO. Viac informácií nájdete na www.forfurniture.cz Na veľtrhu FOR FURNITURE prebehne pretras otázok súčasného designu Zaujímate sa o bytový dizajn či nábytok a pritom hľadáte nové obchodné príležitosti? V tom prípade by ste nemali chýbať na 2. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku a bytového dizajnu FOR FURNITURE, ktorý sa bude konať v dňoch 22. – 25. marca 2012 v PVA EXPO PRAHA v Letňanoch. Tento špecializovaný veľtrh doplní aj ďalšie štyri prebi- ehajúce veľtržné akcie – FOR HABITAT, FOR OFFICE, FOR GARDEN a FOR GREENERY. 22. –25. marca 2012 / PVA EXPO PRAHA

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

13. – 18. 3. 2012 22. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov nábytok abývanie WWW.AGROKOMPLEX.SK

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Hovorí sa, že v zime príroda odpočíva. Áno, z fyziologického hľadiska sa životné procesy rastlín v zime spomalia, podobne ako u človeka pri spánku. My si ju však môžeme užiť aj v tomto období. Veď čo je romantickejšie, ako prechádzka zasneženou alejou a zábavnejšie, ako guľovačka s priateľmi? xteriérstr. 51 – 64 FOTOGANT

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 1. Vaše meno a kontakt 2. Mesto, kde sa záhrada nachádza 3. Veľkosť záhrady 4. Kedy ste robili tieto fotky (mesiac a rok) 5. Ste majiteľom záhrady? 6. Ako by ste opísali štýl záhrady? 7. Čo pokladáte na tejto záhrade za najzaujímavejšie? 8. Pracovali ste na nej so záhradným architektom? Súťaž potrvá do konca ferbruára 2012 a víťaza odmeníme uverejne- ním jeho záhrady v časopise SaB a zaslúženým wellness pobytom. Tešíme sa na vaše fotografie! SÚŤAŽ PREDĹŽENÁ DO KONCA FEBRUÁRA 2012 V každom čísle časopisu SaB vám prinášame zaujíma- vé inšpirácie a rady pre vaše záhrady. Aj vy by ste však mohli prispieť a aktívne sa podieľať na tvorbe vášho obľúbeného časopisu. Prinášame vám preto súťaž o najkrajšiu záhradu. Do súťaže sa môžete zapojiť jednoducho: › Na e-mail zajasenska@mediast.sk pošlite fotografiu (naj- lepšie viac ako jednu) zo záhrady, ktorú chcete do súťa- že prihlásiť. › Do e-mailu pripojte vyplnený krátky dotazník, ktorý náj- dete aj na našom webe www.stavebnictvoabyvanie.sk. 52 EXTERIÉR ⁄ aktuálne Súťaž najkrajsiu najkrajsiu záhra du

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

53

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 54 EXTERIÉR ⁄ téma Zimná záhra- da slneèné lúèe DOPRAJTE SI

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Z imné záhrady môžu mať rôzne podoby. Preto je dôležité uvedomiť si eš- te pred výstavbou, čo od nej očakávate. Môžno ju využí- vať ako ďalšiu z obytných miestností celoročne alebo dať prednosť jej podobe izo- lantu domu. Od toho záleží voľba konštrukcie, umiesne- nie, či nutnosť tienenia a kú- renia… to všetko, samozrej- me, ovplyvňuje aj jej cenu. Poznáme teda niekoľko tipov zimných záhrad. Nevykurované záhrady Takéto zimné záhrady nie sú vhodné na obytné účely, pre- tože jediným zdrojom tepla je tu slnečná energia a teplota v nich často klesá až na bod mrazu. K vykurovaniu sa pri- stupuje len počas dlhotrvajú- cich extrémne nízkych tep- lôt. V nevykurovanej zimnej záhrade dobre rastú najmä vždyzelené a opadavé dre- viny pochádzajúce z chlad- ných subtrópov, ako sú au- kuba (Aucuba), rozmarín (Rosmarinus), fatsia (Fatsia), vavrín (Laurus) alebo myr- ta (Myrtus). Mnohé tieto rast- liny majú voňavé listy, a tak môžeme pobyt medzi nimi považovať za formu aromate- rapie. Počas leta sa tieto dre- viny vynášajú do záhrady ale- bo na terasu, čomu hovorí- me letnenie. Okrem druhov s okrasnými listami môžu priestory spestriť aj kvitnú- ce rastliny, ako sú cykláme- ny (Cyclamen) alebo kamélie (Camelia). Subtropické záhrady Tieto záhrady sa označujú aj ako „poloteplé”, charak- terizuje ich teplota v rozme- dzí 5 – 15 °C a svojou klímou pripomínajú teplé subtrópy. Rastliny, ktoré sem môžme umiestniť, znesú krátkodo- bo aj striedanie teplôt, ich ko- rene by však mali byť v tep- le. Okrem množstva drevín so subtropickým pôvodom tu možno pestovať aj niekto- ré druhy exotických popí- navých rastlín. Osvedčili sa najmä mučenka (Passiflora), pandorea (Pandorea) ale- bo impozaná bugénvilea (Bougainvillea). Popínavé rastliny môžu vytvárať aj de- liacu stenu alebo chrániť pred pohľadom zvonka. Pri ich výbere však treba upred- nostniť druhy s menšími lis- tami, aby sme neobmedzili prenikanie vzácneho svetla. Tropická zimná záhrada Ponúka bezpochyby naj- viac možností, pretože tep- lota v nej sa pohybuje v roz- medzí 15 – 25 °C. Tieto typy zimných záhrad sú ideálne na celoročné obývanie, prob- lémom však môže byť vyso- ká vzdušná vlhkosť. Tá prá- ve mnohým rastlinám vyho- vuje a v iných častiach domu chýba. Teplota aj vlhkosť sa ešte zvyšujú počas slnečných dní, a preto je nevyhnutnou súčasťou týchto záhrad tiene- nie a vetranie. Čím je teplota v zimnej záhrade vyššia, tým viac svetla pestované rastli- ny vyžadujú. Rastlinám pro- spieva najmä svetlo dopada- júce zhora, no mali by sa roz- miestniť aj podľa individu- álnych nárokov. Dôležité je aj to, aby sa listy tropických rastlín nedotýkali skla a ne- nachádzali sa v blízkosti vy- kurovacích telies. Paleta rastlín, vhodných do tohto typu zimnej záhra- dy, je naozaj široká. Možno tu pestovať rôzne druhy paliem, kvitnúce antúrie (Anthurium), plodiace ana- násovníky (Ananas), citru- sy a banánovníky (Musa) a atraktívne papraďorasty. Svoje miesto tu určite nájdu aj dracény (Dracena), všetky druhy figovníkov (Ficus), di- fenbachií (Difenbachia) a fi- lodendronov (Philodendron). Vykurované zimné záhrady 55 D E C E M B E R 2 0 1 1 TEXT Jana Zajasenská v spoluprácu s Alu Garden a Techcon-SK FOTO HLADÍK stavební servis, s. r. o. – systém SOLARLUX Zimné záhrady si v poslednej dobe získavajú čoraz viac priaznivcov. Dokonale technicky zvládnutá zimná záhrada môže rozšíriť obytný priestor a zároveň môže byť celoročne zelenou oázou s možnosťou relaxu a oddychu, či súkromným wellnes kútikom.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

môžu byť atraktívne aj vďa- ka kvitnúcim orchideám ale- bo broméliám. Okrem rastlín pochádzajúcich z tropických pralesov, možno do vykuro- vanej zimnej záhrady umiest- niť aj kaktusy a sukulenty. Vhodné podmienky Starostlivosť o rastliny závi- sí od ročného obdobia. V zi- me ich zavlažujeme minimál- ne – jedenkrát za dva týžd- ne. Na jar rastliny postup- ne privykáme na slnečné lú- če, v lete ich dostatočne zalie- vame a prihnojujeme. Na je- seň im doprajeme každý sl- nečný lúč, obmedzíme záliev- ku a prestaneme s prihnojo- vaním. Súčasťou rastlinné- ho spoločenstva v zimnej zá- hrade sú aj živočíšni škodco- via, ktorí pochádzajú z vonku alebo ktorých sme „nakúpili“ spolu s rastlinami. Chránime ich chemicky či biologicky. Umiestnenie zimnej záhrady Zimná záhrada by mala z do- mom tvoriť optický celok. Vo väčšine prípadov býva táto presklená prístavba umiest- nená pred jednou z miestnos- tí domu, najčastejšie obýva- cou izbou. Môžete ju prista- vať širšou stranou k domu alebo vysunúť do okolitej prí- rody ako samostatné krídlo a užívať si tak väčšie prepoje- nie s krajinou. Zásadný vpyv na využíve- S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 56 EXTERIÉR ⁄ téma Dôležité je aj to, aby sa listy tropic- kých rastlín ne- dotýkali skla a nenachádzali sa v blízkosti vy- kurovacích telies.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

nie zimnej záhrady má sveto- vá strana, na ktorú je orien- tovaná. Najvýhodnejšou voľ- bou je juh, pretože interiér aj v zime vyhrievajú slneč- né lúče, potom je západ, kde si môžete vychutnávať prí- jemnú atmosféru slnečných podvečerov aj západy slnka. Na týchto stranách sa, vďa- ka dostatku svetla, dobre da- rí aj rastlinám. Kto dáva pred- nosť východu slnka, môže zvoliť orientáciu na východ. Najmenej vhodná je zim- ná záhrada na severnej stra- ne. Síce tu pôsobí ako tepel- ný izolant domu, no slnko ju takmer nevyhrieva. Materiál na konštrukciu Na stavbu zimnej záhrady si môžete vybrať plast, hliník alebo drevo. Plastová kon- štrukcia je lacná a má mini- málne požiadavky na údržbu. Je odolná voči poveternost- ným vplyvom a UV žiare- niu. Má však nižšiu pevnosť, a preto je vhodná len pre menšie zasklené stavby. Najpevnejší materiál je kov (oceľ, hliník), ktorý umožňu- je vytváranie subtílnych kon- štrukcií s veľkými zasklený- mi plochami. Dobrým rieše- ním sú aj kombinácie drevo – hliník alebo drevo – plast, a to hlavne pre šikmé streš- né diely. Drevená konštrukcia vyni- ká aj dobrou nosnosťou, je však náročnejšia na údržbu. Zaujímavým a osvedčeným riešením sú drevené lepené profily, ktoré zaručujú stabili- tu a stálosť celej konštrukcie. Ďalšou dôležitou súčasťou zimnej záhrady je sklo. Z bez- pečnostných dôvodov sa pou- žívajú izolačné multifunkčné sklá, ktoré sú odolné aj me- chanicky. Vďaka obojstran- nému vytvrdzovaniu majú šesťkrát väčšiu pevnosť ako obyčajné sklo. Strešné výpl- ne musia byť najbezpečnej- šie, tu sa odporúča združené bezpečnostné sklo, ktoré pri rozbití nevytvára ostré črepy. Ďalšou možnosťou sú streš- né výplne z polykarbonátu (lexanu), ktoré sú, v porovna- ní s bezpečnostnými sklami lacnejšie. Tienenie a vetranie: Pri väčších zasklených plo- chách, aké sa nachádzajú na zasklenej verande aj moder- nej zimnej záhrade, vzniká prirodzený skleníkový efekt. Ten zabezpečuje zimnej zá- hrade dostatok tepla, ale v le- te môže byť príčinou nadmer- ného prehrievania vzduchu. Niektoré druhy skla dokážu prenikanie slnečných lúčov eliminovať, napriek tomu sa bez mechanického zatiene- nia nezaobídete. Možností riešenia je viac, naj- efektívnejšími sa však uká- zali predokenné rolety, ktoré zabraňujú prenikaniu slneč- ných lúčov k povrchu skla. Vonkajšie zatienenie je vý- hodnejšie aj v záhrade s väč- ším množstvom zelene, kde je ťažší prístup k stenám. Dôležité je aj vetranie, čer- stvý vzduch môže prúdiť do interiéru cez okná a dve- re, ako aj vetracími mriežka- mi, elektrickými ventilátor- mi či vetrákmi. Efektívnym spôsobom vetrania sú výklop- né strešné okná, ktoré obme- dzujú nepríjemný prievan. Ďalšou možnosťou je elektro- nicky ovládaná posuvná stre- cha, ktorá mení polohu na zá- klade údajov zo snímačov. Zatvorí sa, ak napríklad vnú- torná teplota klesne pod ur- čenú hranicu alebo ak zo- silnie vietor, či začne pršať. Ak je záhrada vysoká a úz- ka, sklenená plocha vyhrie- va len malé množstvo vzdu- chu. V takom prípade mož- no na vetranie využiť komí- nový efekt – dole sa nasáva chladnejší vzduch, ktorý zo- hrievajú prenikajúce slnečné lúče, a ohriaty stúpa nahor. Prehriaty vzduch sa hornými prieduchmi vytláča von. 57 D E C E M B E R 2 0 1 1

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 58 NEŠTANDARDNÁ PREDZÁHRADKA TEXT Jana Zajasenská ILUSTRÁCIE Andrea Cochran Landscape Architecture FOTO Marion Brenner Aj keď sa to nezdá, predzáhradka býva pre majiteľa domu aj pre pro- fesionálneho záhradného architekta poriadne tvr- dým orieškom. Riešenie by malo ladiť s fasádou domu, mala by zapadať medzi okolité záhrady, najmä ak ide o dom, ktorý je súčasťou radovej zástavby. V neposlednom rade by mala zodpove- dať vkusu majiteľa.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

EXTERIÉR ⁄ reportáž 59 D E C E M B E R 2 0 1 1 T ento projekt predstavuje alternatívu štandard- nej predzáhradky, ktorá napriek tomu ladí s okolím a keďže architekti použili domáce ma- teriály a rastliny, je aj nenáročná na údržbu. Návrh dáva vyniknúť svahu, ktorý bol doteraz skôr príťa- žou, využíva trvalo udržateľné materiály a priesto- rové vzťahy medzi verejnou i súkromnou zónou. Vízie Okolité prostredie architektom ponúkalo dve mož- nosti riešenia. Prvou bolo vytvorenie otvorenej trávnatej plochy, ktorá by však nijako neprepája- la dom s ulicou a, navyše, vyžadovala by neustále zavlažovanie a s tým spojené investície. Prioritou druhej možnošti bolo súkromie domáceho prostre- dia. To však vyžadovalo vytvorenie vysokej neprie- hľadnej bariéry medzi domom a ulicou – mohut- ný živý alebo ináč riešený plot. Nakoniec sa archi- tektom podarilo na tomto dvore s rozlohou 1 400 štvorcových metrov, vytvoriť návrh, ktorý poskytu- je obyvateľom súkromie a zároveň umožnil, aby fa- sáda domu zostala súčasťou okolia. Pôvodný stav Pred redizajnom tvorilo predzáhradku v podstate len schodisko vedúce do prudkého svahu, priamo k vstupným dverám domu. Svah neponúkal oby- vateľom žiadne využitie a bol vysadený okrasný- mi rastlinami s vysokými nárokmi na vodu. Klienti, ktorí žijú v dome už dve dekády, sa preto rozhod-

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 60 EXTERIÉR ⁄ reportáž li pre rekonštrukciu a prispôsobili dom a záhradu svojim me- niacim sa potrebám. Za najvýraznejší aspekt a prejav identi- ty miesta považoval záhradný architekt i klienti duby, ktoré tu sami zasadili, keď sa do objektu nasťahovali. Stromy ako sochy Háj sa stal ústredným prvkom nového dizajnu. Skrútené ko- náre stromov dávajú domu charakter a mierku, nová kompo- zícia zdôrazňuje ich vek a krásu. Esteticky zvládnutý plot spĺ- ňa aj funkciu oporného múrika a okrem fixovania svahu chrá- ni aj stromy. Skonštruovaný bol na mieru, tak, aby ani je- den zo stromov nemusel padnúť za obeť. Ani tenké platne ocele COR-TEN nenarušili korene, majú totiž znížený počet nosníkov. Architekti pripravili obyvateľom i každému návštevníkovi pô- sobivý dojem pri vstupe. Pri kráčaní k domu po kľukatom chodníku poteší vaše oko množstvo krásnych prvkov – tvary robustných stromov, bohaté štruktúry ocele COR-TEN a nako- niec reflexy vodných hladín. To priam láka pristaviť sa a zdô- razňuje tvarovanie chodníka. Množstvo materiálov, jednoduché línie Čisté tvary múrov z ocele COR-TEN a tmavé odrazy v bazé- ne vytvorili novú líniu horizontu, ktorá odpútava pozornosť od ulice a dvíha pohľady do korún stromov. Interiér na príze-

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

61 D E C E M B E R 2 0 1 1 Projekt je príkladom, ako môže inovatívna prestav- ba vstupných priestorov vytvo- riť miesto, ktoré spája dom s uli- cou a vyjadruje jasný názor. mí rozširuje terasa, ktorá vznikla na vyššej úrov- ni predzáhradky. Architekti v úzkej spolupráci so záhradnými architektmi navrhli zasklený altánok, ktorý pretína bazén s vodou a umocňuje vzájom- nú reflexiu, transparentnosť a tiene. Múriky sú vy- soké 1,2 metra, takže zabezpečujú súkromie a pri- tom nebránia výhľadu z domu. Asfaltové parkovis- ko pozdĺž ulice nahradili vegetačné tvárnice, vďa- ka čomu možno popri dome prechádzať, i keď tu chýba chodník. Priepustnosť zlepšili aj na zadnej terase, kde odstránili pásy betónu v prospech póro- vitého materiálu. Zaujímavé alternatívy Tento projekt je dôkazom, že opadané dubové listy dokážu vytvoriť zaujímavú alternatívu k bežne po- užívaným pôdopokryvným rastlinám. Okrasné zá- hony esteticky nahradili lineárne nenáročnou vý- sadbou prirodzenej domácej vegetácie. Aj použi- tím jemných farebných odtieňov sa dá zvýrazniť pocit hĺbky... PENINSULA RESIDENCE Lokalita: Hillsborough, CA, USA Záhradný architekt: Andrea Cochran Landscape Architecture Hlavný dizajnér: Andrea Cochran, FASLA Architekt: KUTH/RANIERI Architects Realizátor stavebných prvkov: Pete Moffat Construction Realizátor záhradných prvkov: Pascual Castillo Landscape

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

1.Ríbezľa krvavá dorastá do výšky a šírky 2 m, je nenáročná, príliš suché pôdy jej však nevyhovujú, máva veľmi hustý vzrast. 2.Pajazmín dorastá do výšky 3 m a šírky 2 m, je nenáročný, znáša všetky pôdy, konáre bývajú mierne previsnuté. 3.Orgován sa vyskytuje sa v bielej farbe a všetkých odtieňoch fialovej, dorastá do výšky 3 – 4 m, vyžaduje priepustné a živné pôdy. S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 62 N iekto preferuje skôr len symbolické odde- lenie svojho pozemku od okolia, iný stavia priam hradby. Výška plota, samozrejme, ne- závisí len od želania investora, ale aj od prostredia, kde bude stáť. Symbolické oplotenie, s maximálnou výškou 1 meter, takmer nevnímame. Zvlášť, ak je le- mované okrasnými krami. Takéto oplotenie si dnes môžu dopriať len obyvatelia satelitných mestečiek. Alebo tí, ktorí sa neuzatvárajú pred susedmi, a naj- mä, z vandalov a zlodejov. Výber plota Ak chceme chrániť svoje súkromie a majetok, mu- síme zvoliť predovšetkým oplotenie funkčné, s mi- Plot je ako vizitka TEXT Jana Zajasenská v spolupráci s firmou Betafence FOTO John Ellis, Jerry Harpur, Charles Mayer, Stephen Stimson Associates, Charles Anderson Landscape Architecture, Jeff McNamara Plot, spoločne s fasádou domu vypovedajú o svojich majiteľoch veľa. Patria k prvým veciam, čo okoloidúcich upútajú, preto by sme ich nemali zanedbávať. Hlavne plot a vstupná brána vítajú každého prichádzajúceho hosťa. ↑ V najlepšom prípade môže plot tvoriť nielen funkčný, ale aj veľmi estetický prvok záhrady. 1

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

EXTERIÉR 63 D E C E M B E R 2 0 1 1 nimálnou výškou 1,5 metra. Nezabúdajme však, že plot by nemal presahovať výšku 1,8 metra, v tom prípade totiž pôsobí na okoloidúcich skôr ako vä- zenie. Veľký vplyv na vzhľad oplotenia majú zvis- lé stĺpy. Nemali by byť usporiadané nahusto a ne- mali by byť príliš nápadné, aby nepôsobili násilne. Ťažšie stĺpiky použijeme len v okolí vjazdu a brán- ky, aby udržali závesy brán a dverí. Plot by mal vždy ladiť s domom. Môžeme použiť rovnakú farebnosť alebo materiál. Je nespočetné množstvo možností, aký plot si môže- me zvoliť. Vo všeobecnosti môžeme ploty rozdeliť na živé ploty, pletivo alebo ploty murované. Každý typ má svoje pre aj proti. Živé ploty Sú snom všetkých milovníkov prírody a prírodné- ho vzhľadu. Pôsobia pozitívne na ľudskú psychi- ku, výborne sa hodia takmer do každého prostre- dia, dokážu splynúť s okolím, chránia pred hlu- kom aj prachom. Nevýhodou je, že potrvá nejaký rok, kým vám takýto plot dorastie do požadovanej veľkosti. Do každej záhrady sa hodí iný živý plot. Pri výbere rastlín sa riadime najmä vlastným vkusom, ale svo- ju úlohu hrá aj veľkosť záhrady. Vo veľkej záhra- de vyniknú živé ploty z kríkov s ozdobnými kvet- mi, stredne veľké záhrady sú vhodné pre vždy ze- lené dreviny, ktoré budú svoju funkciu plniť de- ↑ V malých záhra- dách alebo uzav- retých dvoroch sa často stretávame s vysokými susedia- cimi stenami. Vte- dy sa dá živý plot na- hradiť popínavý- mi rastlinami, kto- ré nezaberajú veľa priestoru. 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 64 EXTERIÉR siatky rokov. Malé záhradky ozvláštnime po- pínavými rastlinami, ktoré vysadíme ku kla- sickému plotu. Kombinovať sa oplatí Vyberať môžeme z bohatej ponuky drevín a bylín. Pre strihaný plot odporúčame najmä rýchlo rastúci hrab, buk, vtáčí zob, tis, cez- mínu, výborný na tvarovanie je tiež krušpán (buxus), ten však rastie pomalšie. Ak nás uchvátila krása nestrihaných plotov, má- me aj tu z čoho vyberať. Najlepší efekt do- cielime, keď skombinujeme niekoľko dru- hov rastlín. Zabezpečíme tým prelínanie niekoľkých farieb, a ak pri výsadbe budeme dbať na rady záhradníkov, môžeme ľahko docieliť kvitnutie plota počas celej sezóny. Nenáročným krom je tavoľník alebo pajaz- mín; orgován a meruzalka kvitnú najlepšie na plnom slnku. Vhodná je tiež kalina, šted- rec či drieň. Plot z pletiva Pletivo je obľúbené najmä keď chceme oplo- tiť veľkú plochu (záhradu, športovisko), ale dá sa využiť aj ako lacnejší variant oplotenia ro- dinného domu. Veľkej obľube sa tešia kombi- nácie pletiva so živým plotom. Pletivo zabez- pečí okamžitú účinnosť, a keď dorastie živý plot, budeme sa tešiť aj z estetického vzhľadu. Môžeme si vybrať z pletiva poplastovaného alebo lacnejšieho pozinkovaného. Murované ploty Výhodou murovaných plotov je najmä ich pev- nosť a absolútna nepriepustnosť. Nevýhodou môže byť príliš veľká izolovanosť od okolitého prostredia. Pri stavbe masívneho, murovaného plota je možné kombinovať rôzne materiály – prírodný kameň, betón, tehly, plotové prefabri- káty s rôznymi druhmi výplní (drevené, plasto- vé či oceľové). Nezabúdajme, že na stavbu plo- ta musíme mať vybavené stavebné povolenie. ↑↑ Nenáročné stĺpovité tuje a cyprušteky sú u nás veľmi obľúbené. Do súk- romných záhrad sa napriek tomu nehodia, pretože ich stĺpovitý tvar má symbolic- ký – smútočný charakter. ↑ Záhradným architektom navrhnutá a na mieru vyro- bená vstupná brána z ma- hogónovým rámom a bron- zovými rúrkami, je vsadená do kamenného plota. ↗ Kombinácie rôznych ma- terálov môžu pôsobiť naozaj efektne. Najmä, keď sa po- darí skombinovať zdanlivo kontrastné materiály, ako sú prírodný kameň a oceľ.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Ako postaviť dom, aby sa v ňom dobre bývalo všetkým členom rodiny, aby nás jeho prevádzka vďaka vysokým poplatkom za energie nedostávala do stavov zúfalstva a aby bola jeho architektúra ozdobou okolitého prostredia? Ak sa vám tých požiadaviek vidí priveľa, prirátajte si ešte bezpečnosť, bezbariérovosť a nadčasovosť. V zahraničí, mysliac tým, samozrejme, zahraničie smerom na západ, tieto požiadavky na kvalitu bývania vyplývajú zo stavebných noriem. A hoci u nás sa ešte do predpisov a vyhlášok nedostali, stavajme svoje domy tak, aby ich spĺňali. V konečnom dôsledku si tak uľahčíme život aj v časoch, keď sa nám už nebude kráčať hore schodmi tak ľahko, ako dnes... tavebníctvostr. 65 – 106 FOTOVILLEROY&BOCH

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 66 STAVEBNÍCTVO ⁄ aktuálnePRIPRAVILABarbaraTurčíkováFOTOarchívfiriem NOVINKA PRE VARIABILNÉ INTERIÉRY Architektonický ateliér Slabey ponúkol pri rekonštrukcii spoločenskej sály kultúrne- ho domu v Záhorskej Bystrici patentovaný systém sklopných interiérových panelov Variorior, ktorý slúži ako netradične riešený strop aj ako systém polohovateľných pane- lov, deliacich priestor na menšie časti podľa aktuálnej potreby. Princíp systému je jed- noduchý – do sály sa namontuje nový stropný podhľad s patentovaným systémom Varior. Ten visí na ľahkej pevnej kovovej konštrukcii, pričom jednotlivé panely sú prichytené v polohe „stropu“ alebo visia podľa potreby a dispozičného riešenia, aby dočasne opticky delili miestnosť na viac boxov. Panely visia voľne smerom k zemi, kde sa môžu, ale ne- musia uchytiť. Môžu byť z rôznych materiálov – z hliníka, plexiskla, plátna i dreva, pri- čom plátno môže niesť rôzne motívy, zladené s interiérom. Keď sa variabilný strop ne- používa, plátno tvorí zaujímavú štruktúru na strope. Variabilný strop v spoločenskej sále kultúrneho domu v Záhorskej Bystrici bol aj finalistom súťaže Ce.Za.Ar 2011. VIAC DENNÉHO SVETLA Denné svetlo do interiéru prichádza najmä cez okná. Na miestach, kam sa svetlo tak jednoducho nedostane, možno okná či umelé osvetlenie nahradiť svetlíkmi. Privedú do miestnosti prirodzené svetlo, ktoré blahodarne vplýva na ľudský organizmus. Obmedzenie umelého osvetlenia šetrí aj elektrickú energiu. Prostredníctvom širo- kej škály svetlíkov AWAK prináša denné svetlo do interiérov skupina Icopal. Hoci sa využívajú prevažne v priemy- selných stavbách, ani estetické osadenie na plochú strechu bytového či rodinného domu nie je problém. Ich po- čet a rozmiestnenie treba prispôsobiť potrebe osvetlenia a vetrania interiéru. Svetlíky môžu byť pevné (neotvá- ravé) alebo otváravé s doplnkovou funkciou vetrania miestností. So svetlíkom s kupolou čírej farby získate viac denného svetla. Opálová farba rozkladá svetlo a bráni oslňovaniu. AKO NA HLUK, NEPRIAZEŇ POČASIA, ČI VLÁMANIE? Základom je výber typu okien. Ten ovplyvňuje faktor zvukovej izolácie na základe profilu, jeho hustoty, celkovej hrúbky skla a typu skla. Inteligentne skonštruovaný viackomorový systém bluEvolution s tromi dorazovými tesneniami prináša neprekonateľnú izoláciu proti hluku. Aj pri zvlášť vysokej intenzite hluku bluEvolution ponúka riešenie vo forme špeciálneho skla na izoláciu až do hrúbky 60 mm. Výkyvy počasia však nie sú jedinou hrozbou pre váš domáci pokoj a bezpečie. Okná, či balkónové dvere sú totiž častou bránou pre vlamačov. A práve tu sú prvé minúty kľúčové! Bez akýchkoľvek prídavných opatrení má bluEvolution extrémnu konštrukčnú bezpečnosť. Vďaka stabilnej oceľovej výstuži, veľkej stavebnej hĺbke rámu, krídla a veľkého prekrytia skla a samotného rámu je bluEvolution lídrom v bezpečnosti. SKLO S VÁŠŇOU PRE KRÁSU Základnou úlohou skla je prepúšťať prirodzené svetlo do interiéru. Sklo však aj chráni pred teplom, chla- dom, hlukom, ohňom a zvedavými pohľadmi. Pre svoju eleganciu, fu- turistický vzhľad či hygienické vý- hody sa čoraz viac uplatňuje v in- teriéroch a exteriéroch rodinných domov a bytov. Sklenenné zábrad- lia schodísk a balkónov sa stáva- jú obľúbeným prvkom na presvet- lenie malých a tmavých priestorov, zásteny a paravány z matného či dekorovaného skla sa vyrábajú na mieru. Spoločnosť Kováč sa už 10 rokov venuje komplexnému spra- cúvaniu plochého skla. Brúsením, leštením, vŕtaním a frézovaním otvorov, fazetovaním, kalením, le- pením, tavením, ohýbaním, pies- kovaním, tieňovaním, gravírova- ním a sieťotlačou vznikajú fasád- ne steny a obklady stien, markízy, deliace sklenené priečky, schodis- ká a lávky, zábradlia, okná a dvere, sprchové kúty, aj drobné interiéro- vé dekoratívne predmety.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

67 D E C E M B E R 2 0 1 1 IDEÁLNE RIEŠENIE PRE ZATEPLENIE V súčasnosti rastú požiadavky na dokonalé izolácie vonkajšieho plášťa budov (strechy, podlahy, steny, výplne otvorov), čo sa prejavuje i v normách. Bežnou záležitosťou sú už nízkoenergetické domy a stúpa záujem o domy pasívne, so spotrebou tepla na vykurovanie nižšou ako 15 kWh/m2 , súčiniteľom prestupu tepla plášťa pod 0,15 Wm-2 K-1 a súčiniteľom prestupu tepla výplňami otvorov menším ako 0,80 Wm-2 K-1 . Nutné je účinné vetranie s rekuperáciou a vzduchotesnosť budovy. Ideálnym riešením je garantovaný systém MultiTherm® NEO. Ide o certifikovaný ETICS (vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém), využívajúci izolačný prvok novej generácie, tzv. sivý polystyrén. EPS 70 NEO, vyrobený zo suroviny NEOPOR® patentovanej firmou BASF SE, ktorý dokáže zaručiť požadované tepelné vlastnosti pri hrúbke izolačných dosiek až o 20 % menšej ako majú bežné fasádne polystyrény (EPS). SPOJENIE ORIGINALITY A KVALITY Jedinečnosť bratislavského projektu Nová Mýtna si uvedomilo veľa záujemcov o nové bývanie. Zhruba za me- siac od spustenia predaja bytov v tejto lokalite mal každý šiesty byt svojho majiteľa. Hlavný blok B s recep- ciou a pasážou je takmer vypredaný a „zaprášilo“ sa aj po dvojizbových bytoch. Developer v septembri dokon- čil hrubú stavbu troch sedempodlažných objektov s trojpodlažnými podzemnými garážami na pozemkoch me- dzi Radlinského a Mýtnou ulicou. Finálnu podobu objekt získa v máji 2012, no už teraz môžu klienti navštíviť vzo- rový byt, ktorý predstavuje nový pohľad na bývanie. Je zariadený dizajnovým nábytkom, zodpovedajúcim predsta- vám o modernom interiéri. V pripravenej galérii si môžu vybrať z rôznych vzoriek kvalitných obkladov, dlažieb, interiérových dverí a ďalších komponentov. V komplexe je 78 bytov – 28 jednoizbových, 9 dvojizbových, 27 trojiz- bových, 11 štvorizbových, jeden ateliér a dva päťizbové mezonety. TEHLY HELUZ ZÍSKALI CERTIFIKÁT NATUREPLUS Tehly Heluz Family 50 a Heluz Plus 25 priniesli spoločnosti Heluz cihlářský průmysl, v. o. s., ako prvému výrobcovi stavebného ma- teriálu v ČR medzinárodný envi- ronmentálny certifikát Natureplus. Firma sa tak zaradila k vyše štyrid- siatim európskym výrobcom sta- vebných materiálov s právom pou- žívať toto označenie. Natureplus je medzinárodná značka kvality pre stavebné výrobky a výrobky na za- riaďovanie všetkých stupňov sta- vebného procesu. Výrobky s týmto certifikátom sa vyznačujú vysokým stupňom kvality z hľadiska zdravia, životného prostredia a užitočnos- ti. Certifikát získavajú iba tehlové produkty, spĺňajúce smernicu 1102 spoločnosti Natureplus pre tehlo- vé výrobky. Tá zahŕňa napr. požia- davky na energetickú účinnosť vý- roby, na emisie spalín vznikajúcich pri výrobe, emisie škodlivých látok (formaldehyd, acetaldehyd, VOC – prchavé látky), ťažké kovy, priro- dzenú rádioaktivitu či recykláciu. NOVÉ ADITÍ- VA PRE VYSO- KO VÝKONNÉ BIOPLASTY So zmenšovaním zásob fosíl- nych palív rastie záujem priemys- lu o bioplasty. Tie však majú opro- ti konvenčným vysoko výkonným plastom isté obmedzenia, naj- mä v stabilnosti a pevnosti. V spo- lupráci s firmou Tecnaro spoloč- nosť Henkel vyvinula výkonné po- lyamidové aditívum na báze obno- viteľných surovín, ktoré môže vý- razne zlepšiť výkonnosť bioplas- tov. Vďaka vysokému obsahu prí- rodných surovín sú aditíva značky Macromelt ideálne na výrobu prie- myselných plastov. Túto apliká- ciu umožnilo používanie dimerizo- vaných mastných kyselín na báze prírodných olejov (napr. repkového a borovicového). Nové aditíva pozi- tívne ovplyvňujú aj výkonnosť bio- plastov. Zlepšila sa i odolnosť vo- či nárazom a priľnavosť k vláknam. Podľa zloženia plastov dokážu adi- tíva znížiť aj teplotu spracovania plastov, čím sa znižuje pnutie pou- žívaných vlákien a zlepšuje sa sta- bilnosť a vzhľad plastov.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Býva- niebez rizík S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 68 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma Zabezpečte si svoj domov TEXT Barbara Turčíková FOTO Divacorp, NIKO, Dtelektronik, Apple Na nové bývanie často šetríme roky, a tak je pochopiteľné, že ho chceme chrániť pred zlodejmi a vandalmi. Najlepšou ochranou sú v súčasnosti elektronické zabezpečenie a kamerové systémy. Na kvalitné zabezpečenie domu a bytu sa najčastejšie inštalujú alarm a kamery. Samozrejme, treba uvažovať aj o zabezpečení vonkajších priestorov.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

69 D E C E M B E R 2 0 1 1 Z abezpečovacie systé- my sa vyrábajú aj v bez- drôtovej (rádiovej) ver- zii, no často je vhodnejšie in- štalovať zabezpečovacie za- riadenie pomocou káblov. Potom nemusíme v alarmoch a kamerových systémoch meniť batérie, lebo využíva- jú elektrický rozvod v dome či byte. Moderné zabezpečovacie systémy Alarmy sa v ostatnom desať- ročí stali bežnou súčasťou vy- bavenia nielen firem, ale i do- mácností. Ich funkcia nekon- čí zistením prípadného pácha- teľa či vandala, ale umožňujú aj spínanie kúrenia pomocou SMS správy, informujú o vyto- pení objektu či kontrolujú prí- chod a odchod detí do školy. Kvalita a spoľahlivosť Domové alarmy nahrádzajú klasické spúšťanie poplachu pomocou sirény pri ohrození objektu. Signalizujú poplach cez prenosové zariadenie na pult Polície SR či pult centrál- nej ochrany niektorej z bez- pečnostných agentúr. V prípa- de narušenia objektu ihneď vyráža na miesto špeciálna zásahová jednotka strážnej agentúry, polície či hasičov. Prenos sa uskutočňuje pomo- cou telefónnej linky, GSM sie- te alebo rádiovej linky. Niektorí majitelia domov a bytov žiadajú od firiem a predajcov elektronické za- bezpečenie až vtedy, keď im obydlie vykradli. Potom rýchlo kúpia "nejaký", väč- šinou nespoľahlivý, elektro- nický zabezpečovací systém. To sa, žiaľ, prejaví onedlho, keď zabezpečovací systém začne vysielať napríklad fa- lošné poplachy. Preto, ak eš- te nemáte zabezpečený svoj dom, byt či chatu, urobte to čo najskôr. BEŽNÁ PONUKA NA TRHU: › požiarne alarmy, › vodné alarmy, › plynové alarmy, › zariadenia pre detskú a osobnú bezpečnosť, › kamerové systémy, › videotelefóny, › repasované alarmy Ochrana majetku a osôb je v sú- časnosti veľmi potrebná, vzhľa- dom na rastúcu kriminalitu. Alarm vám dodá pocit bez- pečia a istoty. ← Okrem alarmu si na ochranu domu môžete objednať aj bez- pečnostné fólie, bezpečnostné závory či bezpečnostné dvere.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 70 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma Ako vyberať alarm Premyslite si, aký typ zabez- pečovacieho zariadenia po- trebujete – alarm do domu, alarm do bytu, zabezpečenie chaty, chalupy, garáže... Uvážte, či bude pre vás vhod- nejší klasický drôtový ale- bo bezdrôtový zabezpečo- vací systém. Potrebujete za- bezpečiť celý objekt, ale- bo len vybrané miestnosti či poschodia? Naplánujte počet pohybo- vých detektorov pre objekt – na každú miestnosť rátaj- te jeden pohybový detek- tor. Dosah detektora je asi 13 metrov a uhol záberu 110°. Počet klávesníc zabezpečova- cího zariadenia má byť rov- naký ako počet využívaných vstupov do domu. Dôkladne si náplánujte spô- sob komunikácie zabezpe- čovacieho zariadenia – siré- na, prenos poplachu na pult centralizovanej ochrany, po- slanie SMS správy na mo- bil, resp. kombinácia týchto komunikácií. Využite možnosť pripojenia alarmu na pult centralizova- nej ochrany. Druhy alarmov Klasické drôtové alarmy – zabezpečovacie zariade- nia prepojené káblami, kto- rými sa prenáša napája- cie napätie a všetky infor- mácie. Spravidla sú lacnej- → Domový alarm má poplachové výstupy – sirénu alebo na- pojenie na pult cen- tralizovanej ochra- ny, či kombinácie oboch. Alarm do do- mu dokáže aj chrá- niť, otvárať garážo- vé i vjazdové brány. ↓ Technologické riešenia robia váš domov bezpečnej- ším a zároveň jed- noduchším. Pomo- cou nich môžete svoj dom alebo byt moni- torovať, riadiť a za- bezpečiť takmer v každej situácii.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

71 D E C E M B E R 2 0 1 1 šie ako bezdrôtové, ale zasa je drahšia ich inštalácia o ka- beláž a zapojenie detektorov. Pri klasickom alarme možno kombinovať komponenty nie- koľkých výrobcov v jednej in- štalácii. Výhodou klasického alarmu je, že netreba myslieť na výmenu baterií v sníma- či. Treba však vykonávať pre- ventívne prehliadky zabezpe- čovacieho systému. Bezdrôtové alarmy – komu- nikujú medzi sebou rádiovo. Snímače sú napájané z baté- rií. Inštalácia je rýchla, čistá a lacná, vzhľad interiéru ne- rušia inštalačné lišty. Majú aj tú výhodu, že pri sťahovaní si môžete zabezpečovací sys- tém vziať so sebou do nového domu alebo bytu. Ak si však vyberiete bezdrôtové alarmy, rátajte s pravidelnou výme- nou batérií. Výber dodávateľskej firmy Dnes si môžete vyhľadať kvalitnú firmu cez internet. Nájdite si dostatočný počet fi- riem (aspoň štyri), ktoré sa problematikou alarmu zao- berajú. Mali by to byť firmy, ktoré nielen montujú alarmy, ale aj prevádzkujú pult cen- tralizovanej ochrany. Firmy by mali sídliť čo najbližšie k chránenému objektu. Mali by mať aspoň päťročné skú- senosti s dodávkou a mon- tážou alarmov a prevádz- kou pultu centralizovanej ochrany. Montáž alarmu Zakúpený alarm si dajte na- inštalovať firme špecializova- nej na túto problematiku, aby bol naozaj spoľahlivý. Ak si ho dáte namontovať odbor- nou firmou, poisťovňa vám poskytne výraznú zľavu na poistnom. Naopak, neprofesi- onálne zabezpečený byt vám prinesie nepríjemné prekva- penie v podobe krátenia po- istného pri poistnej udalosti. Ako je to s cenou Dnes už alarmy nie sú rieše- ním len pre bohatých, môže si ich dovoliť každý. Cena sa odvíja od počtu senzo- rov, a od toho, či ste si vy- brali klasický alebo bezdrô- tový alarm. Ak potrebuje- te svoj objekt chrániť len is- tý čas a neoplatí sa vám ku- povať alarm nastálo, môže- te si zabezpečovací sytém prenajať. Kedy montovať alarm Ak ste vo fáze hrubej stav- by, resp. dokončovania do- mu, ideálnym momentom na montáž alarmu je mon- táž silnoprúdu. Jednotlivé komponenty alarmu sa tak prepoja káblom pod omiet- kou. Ak ste sa už nasťahova- li do hotového domu, alebo ste sa pre alarm rozhodli až po jeho dokončení, počítajte s tým, že pri inštalácii zabez- pečovacieho systému bude v už zariadenom dome istý čas mierny neporiadok. ↑ Farebný video- telefón so sedem- palcovám displejom a so vstavanou pa- mäťou na 128 sní- mok. Možno k ne- mu pripojiť bezdrô- tové slúchadlo a me- nu dovoľuje aj pri- pojenie štyroch dve- rových staníc a cctv kamery. Telefón je vybavený aj funkciou otvárania dverového zámku. TIP NA ZVÝŠENIE OCHRANY Bezpečnostná fólia – používa sa na skle- nené plochy a okná objektov, kde je riziko lúpeže. Ide aj o vhodnú ochranu pred prí- rodnými pohromami, ako sú víchrica ale- bo krupobitie. Fólia je bezfarebná, vybave- ná UV filtrom, ktorý zachytí až 98 percent škodlivého UV žiarenia. Fólie dokážu úplne nahradiť bezpečnostné mreže – po rozbi- tí sklo ostane v celku, takže nemôže dôjsť k poraneniu osôb, k preniknutiu predme- tov, vandalov a zlodejov cez sklenenú plo- chu. Navyše, fólie zvyšujú pružnosť skla. Fólie s hrúbkou 100 mikrónov sú ideál- ne na sklá v kúpeľni, na interiérové sklene- né priečky či zasklené dvere doma i v kan- celárii. Hrúbka 175 mikrónov umožňuje ich použitie vo frekventovanejších priestoroch, kde sa ráta s väčšou intenzitou nárazov (športové centrá, obchodné centrá, školy). 300 mikrónov hrubé fólie slúžia na zabez- pečenie sklenených plôch proti násilnému vniknutiu osôb pri kriminalite a vandalizme.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

K aždá prekážka, kto- rú musí zlodej preko- nať, zvyšuje šancu, že sa nedostane dnu. Vlamač to- tiž riskuje, že kým bude pre- konávať zábranu, spustí sa poplašné zariadenie alebo ho niekto nečakane vyruší. Okná a dvere V použití dverí a okien pri vlámaní je štatistický roz- diel. V polovici prípadov zlo- dej vnikne do domu balkóno- vými dverami, v 34 percen- tách oknami a len 11 v per- centách cez vstupné dvere. Zabezpečiť teda treba nie- len vchodové dvere, ale naj- mä okná. Balkóny a ešte viac lodžie sú rizikové, lebo zlodej je na nich chránený pred po- hľadom zvonka, a ak ho ne- vyruší ktosi, kto pozná oby- vateľov domu, takmer urči- te vnikne do bytu. Pri oknách sa to v 80 percentách stane vypáčením okenného krídla. Účinné opatrenia Najdôležitejšia je pravidel- ná kontrola stavu okien, kde si musíme overiť, či sú všetky okná pevné a všetky zámky, kovania či západky ich udr- žia uzavreté. Všetky príchyt- né skrutky musia byť dlhé. Zámky treba namontovať na všetky okná na prízemí a na poschodiach na okná prí- stupné zo strechy, odkvapu a bleskozvodu. Existujú sys- témy na zabezpečenie krídla proti vypáčeniu. Ak zlodej na takýto systém narazí, takmer vždy odíde. Zabezpečenie proti vypáčeniu predstavu- je účinný systém ochranných bodov, ktorým možno zabez- pečiť celé okno či celé dvere. Proti rozbitiu okna pomá- ha bezpečnostné sklo, role- ty a okenice, ale je to náklad- né riešenie. Mreže, okenice a rolety na celý dom sú po- trebné v občasne alebo ried- ko obývaných lokalitách a na neosvetlených osamelo stoja- cich rodinných domoch. Mreže V oblastiach s vyššou krimi- nalitou sa oplatí inštalovať pevné alebo posuvné mreže, čo je najjednoduchšie a zá- roveň najbezpečnejšie zaria- TEXT Barbara Turčíková FOTO Linea color, Trocal, Burglar, Bars, Ashland Black Podľa policajných štatistík sa až 80 percent vláma- ní odohrá prekonaním okien či vchodových dverí. Preto je ochrana vstupu, terasových dverí a okien najdôležitejšou časťou zabezpečenia domu. S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 72 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma OVERENÉ PRAXOU: Mechanické zabezpečenie V polovici prípadov zlodej vnikne do domu balkónovými dverami. Zabezpečenie dverí proti vypá- čeniu predstavuje účinný systém ochranných bodov. Býva- niebez rizík

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

73 D E C E M B E R 2 0 1 1 denie na zabezpečenie okna. Odporúča sa montovať ich nielen na okná a balkónové dvere prízemných bytov, ale i na zasklené vstupné dvere, svetlíky, pivničné a garážo- vé okná. Bezpečnostné mre- že sa vyrábajú z pozinkova- nej a farbenej ocele, z ušľach- tilého antikora, resp. z prírod- ného a eloxovaného hliníka. Na rodinných domoch a cha- tách sa najčastejšie používajú pevné mreže, menej často na- víjacie. Rozťahovacie mreže sa využívajú takmer výlučne v komerčnej sfére. Odolnosť mreží zvyšujú zosil- nené miesta križovania oce- ľových profilov. Na správnu funkciu mreží vplýva aj odol- nosť proti korózii. Mreže vy- robené na zákazku môžu byť vyrobené z rovnakého ma- teriálu ako okrasné brány, zábradlia, ploty a iné kovo- vé doplnky, takže s nimi mô- žu byť dizajnovo zjednotené. Mreže s predsadeným objem- nejším priestorom v spodnej časti umožňujú umiestnenie kvetináčov. Zasúvacie mreže Je to najexkluzívnejší typ mreží. Sú bezpečné a ich používanie je pohodlné. Nepotrebujú miesto na otáča- nie či vyklápanie, dá sa ved- ľa nich pohodlne prechá- dzať, či už sú v aktívnej alebo odomknutej polohe. Vodiaci systém môže byť umiestnený na vonkajšej strane steny, aj vnútri steny. Toto umiestne- nie mreží je však najdrahšie, jeho montáž je veľmi prácna, najmä ak sa používa tzv. mre- žové puzdro. Mreže sa mô- žu vysúvať ručne aj pomocou elektromotora. Mreže medzi sklami Inštalujú sa napríklad pri vý- klopných a otočných oknách, kde by pevná mreža kotve- ná do muriva musela byť prí- liš objemná na to, aby sa da- lo otvárať aj okno. Vnútorná mreža môže byť zakalená a tak čiastočne chránená pro- ti prerezaniu. Systém s mre- žou vo výplni okna by sa mal kombinovať s bezpečnostný- mi fóliami a prídavným zám- kom na okenných krídlach. Bezpečnostné okenice Bezpečnostné otváracie oke- nice slúžia na ochranu okien a balkónových či terasových dverí. Pancierové okenice za- braňujú pokusu o vniknu- tie a sú pekné. Ak sú vybave- né šikmými lamelami, poslú- žia aj ako žalúzie. Okenice na terasových dverách by mali byť, podobne ako bezpečnost- né dvere, vybavené kvalit- ným obojstranným zámkom, kovaním s viacerými aktív- nymi výsuvnými bodmi a zá- vesmi chránenými proti vy- sadeniu. Ich otváranie uľahčí elektronické ovládanie, kto- ré dokáže otvárať či zatvárať všetky okenice naraz stlače- ním jedného tlačidla na diaľ- kovom ovládaní. Ďalšie prvky ochrany okien K ďalším možnostiam ochra- ny okien patria uzamykateľ- né kľučky kovania, poistky proti vysadeniu okien a vý- suvné tyče. Namiesto mre- ží môžeme použiť napríklad vrstvené sklá, zložené z via- cerých vrstiev skla a medzi- vrstiev z polyvinylbutyralovej fólie. Nevýhodou tohto rieše- nia je nutnosť výmeny pôvod- ného zasklenia a vďaka vyš- šej hmotnosti skiel aj rámov. Tomu sa dá vyhnúť apliká- ciou bezpečnostnej fólie do okien. Fólie sa lepia z vnútor- nej strany okna, sú číre a pre- púšťajú 80 percent denného svetla. Po ich nalepení sa ne- mení tvar ani vzhľad pôvod- ného zasklenia, len sa me- chanicky spevňuje zasklenie okien. Niektoré poisťovne hodno- tia odborne zafóliované okná ako zamrežované a znižujú poistné za takto chránený ob- jekt. Zabezpečenie však mu- sí byť komplexné – rám musí byť ukotvený v stene dlhými skobami, okno musí mať uza- mykateľné kľučky a kovanie pre vetraciu polohu. Okno však musí byť zavreté, lebo až 35 percent páchateľov vy- hľadáva práve otvorené okná a balkónové dvere. Ak aj nemáme poplašné za- riadenie, na dome by sme mali mať hlásiče pohybu, kto- ré ho osvietia, ak zazname- najú pohyb osôb. Možnosť osvetlenia a upozornenia po- lície zlodeja odradí. V oblastiach s vyššou krimina- litou sa oplatí inštalovať pevné alebo posuvné mreže. Bezpečnostné otváracie ale- bo výklopné okenice slúžia na ochranu okien a balkónových či terasových dverí. Mreže sa odporúča na okná a bal- kónové dvere prízemných bytov, na zasklené vstupné dvere, svet- líky, pivničné a garážové okná. Okenice na terasových dverách by mali byť vybavené kvalitným obojstranným zámkom a závesmi chránenými proti vysadeniu.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 74 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma S pôsob prevádzkovania systémov podmieňujú možnosti ich regulá- cie a riadenia. Tu vzniká priestor na aplikáciu moderných technológií, ktoré umožňujú prenos a spracovanie veľkého množstva dát. Princípom je al- goritmizácia štandardných regulačných zásahov na jednotlivých systémoch. Systémy vybavené reguláciou sa tak mô- žu do istej miery správať autonómne na základe podnetov senzorov regulačné- ho systému. Toto správanie sa systémov dalo základ pojmu Inteligentná budova. Inteligentná budova v dnešnom poňa- tí je budova vybavená zjednoteným ria- dením viacerých funkčných systémov – vykurovania, vetrania či zabezpeče- nia. „Inteligencia“ budovy sa prejavuje napríklad tým, že si jednotlivé systémy navzájom nekonkurujú. Pri vykurova- ní a vetraní je typickou situáciou otvore- nie okna v zime – „bežná“ budova začne viac kúriť, aby pokryla vyššiu tepelnú stratu. „Inteligentná“ budova „vie“, že je otvorené okno a intenzitu vykurovania začne zvyšovať až po istom čase. Energetické a ekologické funkcie Ide o funkcie zabezpečujúce prevádz- ku energetických a ekologických systé- mov – technických zariadení na prenos energie a médií pre zabezpečenie kvali- Býva- niebez rizík Bývanie v inteligentnom domeTEXT Barbara Turčíková FOTO Gira, Domintel, HomeStars, Gazprom Rozvoj informačných technologií založených na elektronickom spracovaní a prenose informácií sa premieta do všetkých oblastí nášho života. Ovplyvňuje aj výstavbu budov, kde otvára nové možnosti a mení zabehnuté princípy. Funkcie inteligentnej budovy podľa účelu: › Energetické a ekologické › Komfortné › Bezpečnostné › Dopravné › Sociálne › Zábavné › Komerčné

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

75 D E C E M B E R 2 0 1 1 ty prostredia. Patria sem zdravotechni- ka (vodovod, kanalizácia, plynovody), vykurovanie, chladenie a vetranie bu- dov, príprava teplej vody a silové roz- vody elektrickej energie. Ich úlohou je hospodárne využívať energie, aby sa mi- nimalizoval negatívny vplyv fungovania týchto systémov na životné prostredie. „Inteligentné“ riadenie umožňuje i diaľ- kovo monitorovať tieto funkcie a pri ne- štandardnej situácii aj vyslať upozor- nenie prevádzkovateľovi či majiteľo- vi objektu. Moderné systémy vykurova- nia i chladenia často využívajú obnovi- teľné zdroje energie, napríklad solárnej a energie zeme. Pri bežnom riadení si tieto zdroje často konkurujú a nevyuží- vajú tak naplno svoj potenciál. V systé- moch s akumuláciou tepla získavaného zo solárnych kolektorov je častým prob- lémom dohrev. Regulácia, resp. obsluha musí správne odhadnúť predpokladaný priebeh solárnych ziskov a odberu ener- gie, aby vo chvíli, keď začnú solárne zis- ky vznikať, bolo kde energiu akumulo- vať. V bežných systémoch totiž doplnko- vý zdroj energie často nabije akumulá- tor v nočných hodinách a ráno, keď už solárne zisky začínajú pôsobiť, už nie- to kde energiu akumulovať. Inteligentné riadenie umožní oveľa lepšie hospodá- riť s energiou a ak systém reaguje na meteorologické údaje, aj jeho adaptív- ne správanie. Podobné situácie sa riešia i v chladení. V systéme nočného chla- denia sa podľa krátkodobej predpovede počasia nastaví optimálna miera vychla- denia objektu. Funkcioe pre komfort Patria k nim hlavne funkcie, ktoré ria- dia systémy vytvárajúce vnútorné pros- tredie budov – vykurovanie, chladenie a vetranie miestností s možnosťou indi- viduálne nastaviť požadované paramet- re prostredia. Aby takýto systém riade- nia fungoval, musí byť prispôsobený aj systém energií, dodávajúcich vzduch do miestností. Ku komfortu patrí aj ovlá- danie umelého osvetlenia s voľbou rôz- nych scenárov osvetlenia. Ďalšiu oblasť tvorí ovládanie brán a dverí. Pre použí- vateľa je atraktívna možnosť vzdialené- ho monitorovania parametrov, využíva- júca webové rozhranie na sledovanie stavu objektu, resp. na nastavenie žia- daných systémových hodnôt. Napríklad pred návratom zo zimnej dovolenky prepne vykurovanie na vyššiu teplotu. Bezpečnostné funkcie Bezpečnostné funkcie sú najrozvinutej- šou oblasťou riadenia inteligentných bu- dov. Patria sem systémy monitorovania vstupu osôb do objektu, pohybu osôb v objekte, systémy protipožiarnej ochra- ny a zabezpečenia proti havarijným sta- vom jednotlivých technických systé- mov. Bezpečnostné služby sú zamerané na ochranu budov pred nevítanými náv- števníkmi. Na rozdiel od ochrany pred Inteligent- ná budova v dnešnom poňatí je budova vybave- ná zjednoteným riadením viace- rých funkčných systémov – vyku- rovania, vetrania či zabezpečenia. ← Všetky spotrebiče, bezpečnostné zariadenia a služby – televízia, hudba či (video)telefónia sa monitorujú cez centrálnu ústredňu.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 76 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma dokáže pomoc privolať sám, využíva sa alarm automaticky aktivovaný kritický- mi biomedicínskymi dátami (EKG, pulz, dýchanie či nehybnosť osoby). Tieto funkcie vyžadujú senzory, ktoré dáta sní- majú. Okrem upevnenia priamo na te- le, čo monitorovanú osobu do istej miery obmedzuje, možno senzory umiestniť do postele, toalety alebo vane. Systémy na elimináciu handicapu použí- vateľov sú zamerané hlavne na podporu pamäti, sluchu, zraku a zníženej pohybli- vosti. Riadiaci systém inteligentnej budo- vy používateľovi pripomenie, že má užiť lieky, zavrieť okná a pri odchode zamk- núť dom. Dôležitou službou je superví- zia opustenia budovy v noci a zime, kde môže byť alarm aktivovaný, ak chorý používateľ nečakane opustil svoj dom. Princípom systémov na elimináciu po- ruchy sluchu je indukčná slučka a optic- ká komunikácia – svetelný zvonček, tele- fón. Zníženú schopnosť pohybu osôb rie- šia adaptabilné prvky od vane s pohybli- vým dnom, cez WC, po kuchynskú linku s nastaviteľnou výškou. Zábavné a komerčné funkcie Zábavné a komerčné funkcie súvisia s rozvojom internetu. V oblasti zábavy sa centrom audiovizuálneho systému stáva jeden domáci počítač, ktorý zabez- pečuje prehrávanie hudby a obrazu, prí- jem televízneho signálu, nahrávanie, ko- munikáciu, hranie hier či on-line obcho- dovanie. technickými poruchami je ich súperom človek, ktorý sa snaží tieto systémy preľ- stiť. Spomeňme napríklad systémy iden- tifikácie človeka podľa analýzy oka, slín či otlačkov prstov. Okrem bežných funkcií možno v bu- dovách s inteligentným riadením vy- tvárať používateľské profily – podobne ako v mobilných telefónoch. Napríklad v profile „opustenie domu“ sa vypnú spotrebiče, zatvoriae sa okná a vetranie sa prepne na minimálnu výmenu vzdu- chu; profil „dovolenka“ zabezpečí nepra- videlné rozsvecovanie svetiel v budove. Dopravné funkcie Inteligentné riadenie dopravných slu- žieb v budovách je zamerané najmä na optimalizáciu prevádzky výťahov, eska- látorov a travelátorov. Sociálne funkcie Sociálne funkcie zvyšujú využiteľnosť budov pre deti, telesne postihnutých, se- niorov a chorých. Ide hlavne o privola- nie pomoci v núdzi, monitorovanie zá- kladných životných funkcií a pomoc pri eliminácii handicapu používateľov. Pomoc v núdzi sa najjednoduchšie pri- volá klasickým telefónom s hlasovou voľbou a zrýchlenou voľbou telefónneho čísla. Vyspelejšie systémy využívajú te- lefón s diaľkovým ovládačom s rýchlou voľbou v podobe prívesku či náramku. Ďalšou možnosťou sú alarmové tlačidlá v miestnostiach. Odporúča sa umiestniť ich pri podlahe, aby na ne človek pri pá- de na zem dosiahol. Tieto spôsoby privo- lania pomoci vyžadujú aktívny zásah po- stihnutého. Ak hrozí, že postihnutý si ne- ← Pripojená videokamera umožňuje vizuálnu kontrolu prichádzajúcich. V noci je dobrý obraz zabezpečený pomocou prechodu do čiernobieleho režimu a infračerveným prisvietením. Moderné technoló- gie s množstvom in- teligentných funk- cií využívajú aj tzv. smartfóny. Zvlášť atraktívne je moni- torovanie a ovláda- nie domácnosti pro- stredníctvom Ap- ple iPhone a iPad. ZABEZPEČENIE OKIEN HLÁSIČ DYMU A VYŠŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÝ ALARM BEZPEČN. DVERE KONTROLA VSTUPU CENTRÁLNA JEDNOTKA ŠIROKOPÁSMOVÉ ALEBO MOBILNÉ PRIPOJENIE POHYBOVÝ SENZOR

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

/ Prestížna adresa v Bratislave / Posledné tri byty v ponuke / Možnosť prenajať alebo kúpiť kancelárie od 80 do 150 m2 Realitná kancelária Centrum bývania, s. r. o. 0902 893 305 www.centrumbyvania.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 78 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma N apríklad prístupová cesta a vchod do do- mu si priam vyžadujú použitie exteriérových svieti- diel s pohybovým senzorom. Môžeme si vybrať z pestrej ponuky, v rôznych vyhotove- niach i cenách. Použitie svetiel vybavených senzorom však nekončí pri vchode do domu. Každý vie, aké nepríjemne je chodiť po dome za tmy, či rozvietiť svet- lo po návrate z nákupov, keď máme plné ruky. Pre tieto si- tuácie je vhodné inštalovať na chodbách a v predsieni in- teriérové svietidlá so sníma- čom pohybu, ktoré spravidla využívajú princíp infračerve- ného senzora a môžu sa po- užiť ako doplnkové tlmené osvetlenie aj ako plnohodnot- né osvetlenie. Do priestorov, kde trávi- me voľný čas, alebo pracuje- me, sa hodia stmievače s re- guláciou intenzity osvetle- nia. Napríklad v pracovni môžeme pomocou stmieva- Býva- niebez rizík Inteligentné osvetlenie TEXT Barbara Turčíková FOTO Advantech, Archzine Aj keď sme pri stavbe domu nerátali s umiestnením zariadení na centrálnu správu, môžeme si spríjemniť bývanie inštaláciou zariadení na automatickú reguláciu osvetlenia a zlepšiť si svetelnú pohodu domova.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

79 ča udržať rovnakú intenzi- tu osvetlenia a šetriť tak zrak. Reguláciou intenzity osvetle- nia v obývačke zasa možno dotvárať náladu v miestnosti. Ak sme s inštaláciou inteli- gentného osvetlenia počíta- li už v projekte, možností je viac. Okrem rozsvietenia sve- tiel pri zaznamenaní pohy- bu môžeme vypnúť osvetle- nie pri odchode z domu, na- programovať jednotlivé sve- telné režimy, po prepojení s bezpečnostným systémom za dlhšej neprítomnosti v do- me môžeme simulovať prí- tomnosť v dome spínaním vy- braných svetiel. Princípom inteligentnej inšta- lácie je využitie dátovej zber- nice a inteligentných prvkov riadiaceho systému na ovlá- danie zariadení. Na ovláda- nie zariadení sa používajú slaboprúdové tlačidlá alebo inteligentné ovládače priamo na zbernici. Jednotlivé zaria- denia – svetlá, zásuvky a ďal- šie, sa zapínajú a vypínajú manuálnym povelom z ľubo- voľného miesta alebo na zá- klade údajov z rôznych sní- mačov, či podľa časových nastavení. Inteligentná elektroinštalá- cia zabezpečuje ovládanie: Osvetlenia – vnútorné i von- kajšie osvetlenie sa pohodl- ne ovláda lokálne, centrál- ne či automaticky podľa po- hybu alebo prítomnosti, sve- telné scény vytvoria príjemné prostredie s potrebným osvet- lením stlačením jediného tla- čidla na vypínači alebo diaľ- kovom ovládači. Žalúzie, rolety, markízy – žalúzie, rolety a markí- zy možno ovládať časovým programom, podľa denného svetla, alebo manuálne podľa individuálnych požiadaviek. Automatické ovládanie zaru- čujú aj snímače vetra, inten- zity denného svetla a dažďa, ktoré napríklad pri zlom po- časí uvedú tieniace prvky do bezpečnostnej polohy. Vetranie – podľa požiada- viek manuálne či automatic- ky na základe údajov zo sní- mačov kvality vzduchu mož- no otvárať a zatvárať okná, resp. zapínať ventilátory cen- trálneho systému vetrania. Vykurovanie a chladenie – podľa využitia a individuál- nych požiadaviek možno in- dividuálne regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach. Riadenie spotreby energií – automatické využívanie vý- hodných taríf pre výkonovo náročné spotrebiče, monito- rovanie spotreby a možnosť vypínať jednotlivé spotrebiče či okruhy. Riadenie výkonu INTELIGENTNÉ ELEKTROINŠTALÁCIE jednoduchá a flexibilná inteligentná elektroinštalácia na systémoch KNX/EIB, EDX SVETELNÁ TECHNIKA – LED SYSTÉMY návrh svetelných sústav na LED technológiách, LED svietidlá pre interiér a exteriér, špeciálne efektové a scénické svetlá ZVUKOVÁ TECHNIKA – OZVUČENIE návrh 100V systémov, multizónové riešenia pre nákupné centrá, obchody, fitness centrá, návrh ozvučenia pre nočné podniky, bary, kluby HLINIKOVÉ KONŠTRUKCIE certifikované ALU konštrukcie s vysokou nosnosťou, využitie v oblasti výstavníctva, stavby pódií, prístreškov, dekoračných konštrukcii v interiéroch a exteriéroch showroom: ProSLD s.r.o. Svätoplukova 28 82108 Bratislava Web: www.prosld.sk email: info@prosld.sk Tel: 02 208 504 40

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

kotla alebo klimatizácie pod- ľa požiadaviek na dodávku tepla alebo chladu. Tepelná pohoda – systémy vykurovania, chladenia, vet- rania a ovládania žalúzií na- vzájom spolupracujú a vy- tvárajú príjemnú tepelnú po- hodu pri optimálnom využi- tí energií. Časové riadenie – časové riadenie osvetlenia, vykuro- vania, žalúzií, roliet, domá- cich spotrebičov či záhradnej techniky podľa časových spí- načov alebo udalostí. Bezpečnosť – vlámanie, po- žiar, dym, únik plynu alebo vody možno včas rozpoznať a nahlásiť. Kamera pri vstup- ných dverách domácim uká- že, kto pred nimi stojí. Vizualizácia – pri odchode z domu vám inteligentný sys- tém ukáže, ktoré okná či dve- re a sú otvorené. Z jedného miesta môžete ovládať všet- ky funkcie domu, prezerať záznamy a udalosti, ktoré sa v dome udiali. Na dovolenke – simulácia prítomnosti v dome rozsveco- vaním a zhasínaním svetiel, pohybom žalúzií či roliet. Ozvučenie – hi-fi kompo- nenty môžu byť len v jednej miestnosti, ovládané i v ďal- ších miestnostiach panelmi v stene alebo diaľkovým ovlá- dačom. V celom dome môže znieť rovnaká, alebo v každej miestnosti iná hudba podľa vášho priania. Obľúbené CD už netreba prenášať. S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E NiSSOT – Nový inteligentný systém spínania osvetľovacích telies Nissot využíva bezdrôtové diaľ- kové ovládanie svetla, ktoré prevyšuje všetky ostatné bez- drôtové systémy na ovládanie svetla. Systém tvorí ľubovoľ- ná kombinácia vypínačov (kľuč- ka, diaľkový ovládač, kľúčen- ka), bezdrôtová prenosová ces- ta a inteligentný výkonový pr- vok, tzv. prijímač, vložený pria- mo do osvetlenia (stropnej kryt- ky lampy či do tienidla). Vypína- če môžu byť umiestnené priamo pod kľučkou alebo na mieste vy- pínačov pri klasickom drôtovom umiestnení. Bezdrôtovú preno- sovú cestu zabezpečuje vysiela- cí kód s dosahom 30 – 50 m. Používateľ môže na zákla- de vlastnej voľby ovládať jed- no svetlo z ľubovoľného poč- tu miest, napríklad osvetliť halu zo štyroch izieb, alebo z jedné- ho miesta rozsvietiť akékoľvek množstvo svetiel, ktoré si mô- že vopred navoliť a meniť pod- ľa svojho uváženia. Ďalšou vý- hodou je, že netreba ukladať vo- diče do stien, čím odpadá zložité káblovanie. Tento systém môže byť zavedený aj tam, kde už sú funkčné vypínače, ktoré nie je potrebné odstrániť. Pri vchodo- vých dverách je systém zabez- pečený proti zopnutiu nepovola- nou osobou. Vypínač je napájaný batériou 2V (23 AE), ktorej život- nosť je cca tri roky. Pred vybitím batérie kontrolná dióda signali- zuje, že ju treba vymeniť. NÁŠ TIP: 80 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

O kno CFP do plochej strechy je pevné, ne- dá sa otvárať, preto sa najviac hodí do priestorov, kde plní úlohu presvetlenia. Okno do plochej strechy s označením CVP sa dá otvá- rať pomocou elektrického ovládania. Slúži nielen na presvetlenie, ale umožňuje aj vetranie interiéru. Navyše, je vybavené dažďovým sen- zorom, ktorý zaručí automa- tické uzavretie okna pri pr- vých dažďových kvapkách. Otvorenie okna je možné až do výšky 150 mm. Diaľkové ovládanie je založené na bez- drôtovej technológii IQ ho- mecontrol, ktorá umožňuje súčasne ovládať strešné ok- ná alebo tieniace doplnky VELUX. Okná VELUX do plochej strechy sú bezúdržbové a da- jú sa nainštalovať do stre- chy so sklonom 0° až 15°. Vybavené sú izolačným dvojsklom s veľmi dobrý- mi tepelnoizolačným vlast- nosťami a akrylátovou ale- bo polykarbonátovou kupo- lou. Kupola môže byť v čí- rom (transparentnom) alebo v opálovom (mliečnom) vy- hotovení. Súčiniteľ precho- du tepla Uw je pri oboch ok- nách 1,4 W/(m2 .K). Okná do plochej strechy možno dopl- niť vnútornou plisovanou ro- letou s elektrickým ovláda- ním. Tým sa dá citlivo regu- lovať presvetlenie interié- ru. Dizajnové spracovanie, typické pre všetky výrobky VELUX, zaraďuje okno do plochej strechy do kategó- rie produktov obytného inte- riéru. V ponuke nájdete šesť veľkostí okien CFP i CVP. www.velux.sk 81 D E C E M B E R 2 0 1 1 Riešenie pre ploché strechy od firmy VELUX TEXT A FOTO Velux Strešné svetlíky sa tradične osádzajú do plo- chých striech priemyselných budov. Okná VELUX do plochej strechy sa vďaka prepracova- nému dizajnu a kvalitnému spracovaniu dobre uplatňujú aj v obytných priestoroch moderných rodinných a bytových domov. Time® Arbo. Naozajstné drevené rámčeky. Z masívu. Čo kus, to originál. Chcela by som mať doma vo všetkom kúsok prírody. Vyjdem do našej záhrady a som šťastná. Od jari do jesene si užívam každú jej farebnú premenu. Preto ma zaujala elektroinštalácia s rámčekmi z masívneho buka v kombinácii s jemnými metalickými odtieňmi vypínačov a zásuviek. Čerešňa, jelša, mahagón a prírodný buk. Pri výbere som sa mohla pohrať s farbami rovnako ako príroda na záhrade. Stmievanie, rozvod zvuku, bezdrôtové diaľkové ovládanie svetiel i žalúzií. Mám rada komfort a kvalitu Time® Arbo. www.abb.sk/vypinace ABB, s.r.o. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava Tel.: 02 - 594 18 701, 801 Fax: 02 - 594 18 766

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 82 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma A plikácia liatych podláh v obyt- ných interiéroch je aktuány trend, ponúkajúci praktické a dizajno- vo neobmedzené riešenia ako alternatí- vu k dlažbe, drevenej podlahe, linoleu (PVC) a kobercom. Rozsah ich použitia je široký – od bytov, domov, kancelárií, kúpeľní a sociálnych zariadení po vstup- né haly, galérie, obchody, reštraurácie, bary či garáže. Výrazný rozdiel oproti priemyselným podlahám je v povrchovej úprave a di- zajne. Pri priemyselnej podlahe je naj- dôležitejšia funkčnosť a nikoho netrápi, že podlaha je po týždni prevádzky vyso- kozdvižných vozíkov kdesi v sklade špi- navá a doškriabaná. Drobné škraban- ce nemajú vplyv na funkčnosť podla- hy, no z estetického hľadiska sú v obyt- ných interiéroch neželané. Preto pou- žívame rôzne postupy a technológie na ich elimináciu, aby podlahy pri správnej údržbe ostali dlho pekné. Na výrobu liatych podláh sa používajú materiály renomovaných výrobcov, aby zohľadňovali prostredie, zaťaženie, pod- klad, funkčnosť a vizuálny charakter podlahy. Najčastejšie sú to syntetické ži- vice, epoxidy, polyuretány a v súčasnos- ti aj veľmi žiadané laite podlahy na bá- ze cementu, ktoré sa svojimi vlastnosťa- mi blížia k prírodnému kameňu či liate- mu betónu. Býva- niebez rizík Liate podlahy TEXT A FOTO 4 image, s. r. o. Vari každý z nás pozná priemyselné liate podlahy z verejných parkovísk, obchodných domov, skla- dových priestorov či výrobných hál. Tieto podlahy sú veľmi pevné, odolné a zdravotne neškodné. Výhody liatych podláh: › Bezšpárová technológia umožňuje vy- tvárať jedoliate celky až do cca 100 m2 bez jedinej špáry alebo dilatácie, čo uľahčuje údržbu. › Podlahy sú vhodné aj na podlahové kúrenie, pričom vďaka malej hrúbke a dobrej tepelnej vodivosti pôsobia prí- jemne na dotyk. › Hrúbka podláh v závislosti od druhu je 3 – 25 mm, čo umožnuje bezprob- lémové napojenie na ostatné povrchy v interiéri, napríklad na dlažbu, kobe- rec i plávajúcu podlahu, bez prechodo- vých líšt. › Veľa možností kreatívneho stvárne- nia povrchu, ako napríklad perleť, fa- rebné chipsy, glitre, prelivy farieb, mat- né i lesklé povrchy, rôzne vzory, nadpi- sy a logá. Skúsenosti z našej 7-ročnej praxe uka- zujú, že pre úspešnú aplikáciu liatych podlách je rozhodujúca správna prípra- va podkladu. Odporúčame ich použitie uviesť do projektu počas prípravy stavby. Správne zvolený typ liatej podlahy bude pri vhodnej úrdžbe svojim majitelom ro- biť radost a dobre slúžiť dlhé roky. 4 IMAGE, s. r. o. Železná 8, Bratislava www.4image.sk ← Od jednoduchých jednofarebných podláh až po umenie na podlahe, kde je každý štvorcový meter originálnym dielom. ↓ Špecifikom liatych podláh je nekonečný výber farieb, štruktúr a povrchov. Klient nie je odkázaný na výber z katalógov, ale sám si môže navrhnúť svoju novú podlahu.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

83 D E C E M B E R 2 0 1 1 Býva- niebez rizík P ri výbere podlahovej krytiny tre- ba myslieť i na to, či sa nám bude páčiť aj o niekoľko rokov a dbať na jej kvalitu. To, ako dlho podlaha vy- drží, určuje i kvalita podkladu. Pri no- vej podlahe je nutná hydroizolácia, kto- rá má oddeľovať nosnú konštrukciu od tepelnej izolácie, najmä v miestnostiach priamo nad terénom. Tepelná izolácia má mať nad nevykurovaným priesto- rom 80 až 120 mm, na stropnej kon- štrukcii nad exteriérom 100 až 150 mm, pod stropnou konštrukciou aspoň 50 mm a nad temperovaným suterénom 40 až 100 mm, podľa hĺbky zapustenia su- terénu pod úroveň terénu. Na tepelnú izoláciu sa dáva roznášacia vrstva, kto- rá ju chráni a rovnomerne rozkladá za- ťaženie. Napríklad plávajúce podlahy sa podľa roznášacej vrstvy delia na ľah- ké a ťažké – ťažké sa robia mokrým pro- cesom (roznášacia vrstva z betónu), ľah- ké suchým spôsobom (montáž veľko- plošných dosiek zo sadrovlákna, dre- votriesky či cementotriesky). Základné požiadavky na podlahy Mechanická odolnosť – podlaha má preniesť zaťaženie v miestnosti do kon- štrukcie stropu, má byť pevná v tlaku, odolná proti nárazu, sústredenému za- ťaženiu (pri dlhodobom zaťažení nábyt- kom) a proti obrusu. Tepelnotechnické parametre – treba zabrániť únikom tepla z vykurovanej miestnosti. Medzi jednotlivými vrstvami podlahy nemá kondenzovať vodná para. Akustické požiadavky – stropná kon- štrukcia s podlahou, ktorá oddeľuje dve miestnosti nad sebou, musí zabrá- niť prenikaniu zvuku vzduchom (vzdu- chová nepriezvučnosť) a tlmiť zvuk, kto- rý sa šíri hmotou všetkých vrstiev stro- pu a podlahy (kroková nepriezvučnosť). Vzduchovú nepriezvučnosť zlepší zvý- šenie hmotnosti celej konštrukcie stro- pu aj pomocou ťažkej podlahy, krokovú nepriezvučnosť zlepší oddelenie nášľap- nej vrstvy od pevného pokladu zvuko- vou izoláciou. Odolnosť proti vode – priestory, v kto- rých môže na podlahu dlhodobo pôso- biť voda, ako je napríklad kúpeľňa, tre- ba chrániť hydroizolačnou vrstvou. Bezpečnosť – podlaha nesmie byť šmykľavá a nášľapná vrstva musí byť bez výškových rozdielov a nerovností. TEXT Barbara Turčíková FOTO Forbo, Tring Invest, PT podlahy, HomeiQ, Quick Step, Rako, Ryalux, archív redakcie Podlaha má byť praktická, nešmykľavá a pekná. Je výrazným prvkom v interiéri a popri stenách, strope a osvetlení spoluurčuje celkovú atmosféru domo- va. Výber správnej podlahy či úpravy stien závisí od funkcie miestnosti, jej veľkosti a presvetlenia. Materiálom, štruktúrou a farebnosťou podlahy možno vytvoriť praktické riešenie nenáročné na údržbu. PODLAHY BEZPEČNÉ A PRAKTICKÉ

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 84 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma DREVENÉ PODLAHY Hodia sa do obývačky, spálne, detskej izby a do kuchyne. Na trhu je pestrý výber domácich aj exotických drevín, v rôznych odtieňoch a štruktúrach. Výhodou drevených podláh sú ich vynikajúce tepel- noizolačné vlastnosti. Dokážu absorbovať vysokú vlhkosť vzduchu a pri nízkej vlhkosti ju uvoľňujú, čím vytvárajú príjemnú klímu. Drevo je do istej miery elastické a príjemné na dotyk.Vďaka nízke- mu elektrostatickému náboju nepriťahuje prach a jednoducho sa udržiava čisté. Odolnosť podlahy zvyšuje lak s vysokou tvrdosťou. LAMINÁTOVÉ PODLAHY Laminátová podlaha je obvykle lacnejšia, no je to len imitácia dreva. Často je však na nerozoznanie od pravých drevených parkiet a fošní. Na trhu je asi dve- sto laminátových imitácií dreva rôznych farebných odtieňov. Ľahko sa ukladajú a sú veľmi odolné proti poškrabaniu a oderu. Odporúčame typy s tzv. V-drážkou – ich povrch pôsobí prirodzenejšie a priznaním spojov sa predíde zanášaniu a vydúvaniu. Zvoľte si podlahové dosky s vhodnou krokovou izoláciou. KERAMICKÉ PODLAHY Na trhu je mnoho keramických a gresových dla- žieb. Keramické majú črep a vrchnú glazúrova- nú vrstvu, gresové sú spekané a väčšinou negla- zúrované. Gres je tvrdší, odolnejší a asi 10 krát menej nasiakavý ako bežné glazúrované obkla- dy. Trendom ostatných rokov je dlažba s veľkými rozmermi – 30 × 60, resp. 45 × 90 cm, v prírod- ných svetlohnedých a antracitových odtieňoch. Už niekoľko rokov sa upúšťa od klasického kla- denia dlažby do cementovej malty. Moderné le- pidlá prácu urýchľujú a sú spoľahlivé. Treba však vybrať správne lepidlo podľa typu podkla- du. Podklad musí byť rovný a suchý. Ak je po- vrch podkladu, spravidla betón, hrboľatý alebo má preliačiny, musí sa vopred vyrovnať pomo- cou samonivelačnej zmesi. Mokrý proces však nie je vhodný, ak je podkladom drevená podlaha. Tu sa na spevnenie a vyrovnanie používajú dre- vovláknité dosky hrubé aspoň 12 mm, ktoré sa k drevenej podlahe pritlčú a na ne sa lepí dlažba. VINYLOVÉ KRYTINY Vinylové podlahoviny sa predávajú za prijateľné ceny a v širo- kom výbere vzorov – od abstraktných cez reálne imitácie drevín a dlažby až po kovový vzhľad. Pri výbere treba prihliadať na hrúb- ku PVC. Do domácností je vhodná minimálna hrúbka 1,35 mm, vyšší komfort poskytuje hrúbka 1,5 až 1,6 mm. Hrúbka 2 mm za- ručí tichú a pohodlnú chôdzu. Kvalitné PVC podlahoviny majú na rube roznášaciu penu s tvarovou pamäťou, ktorá rozloží zaťa- ženie na väčšiu plochu a po odstránení zaťaženia umožní návrat do pôvodného tvaru. Treba však dbať, aby sa podlaha nepoškodi- la nadmerným bodovým zaťažením. Výhodou je aj šírka tejto kry- tina – až 4 m, takže pri kladení stačí použiť minimálny počet spo- jov. Vinylovú podlahovú krytinu možno položiť i na podlahové vy- kurovanie ako teplejšiu alternatívu keramickej dlažby. Tak, ako laminátové, aj vinylové podlahové krytiny sa delia podľa tvrdosti a triedy zaťaženia (odvodené od počtu vystužujúcich vrstiev, hrúb- ky nášľapnej vrstvy a typu podkladu).

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

85 D E C E M B E R 2 0 1 1 KORKOVÉ PODLAHY Sú najvhodnejšie do detských izieb. Zo všetkých podláh sú naj- pružnejšie a najlepšie tepelne izolujú. Sú nepriepustné, nepodlie- hajú hnilobe a odolávajú oderu. Sú antistatické a hypoalergénne, čo je pre zdravie detí veľmi dôležité. LINOLEUM Moderné a ekologické linoleá z prírodných materiálov umožňujú vy- tvárať veľmi zaujímavé podlahy. Vrchná vrstva býva povrchovo upra- vená už pri výrobe, alebo sa upravuje až po uložení. Na rozdiel od starých podláh z PVC sa linoleum dá obnoviť, a ak sa ho rozhodne- te vymeniť, ľahko ho stiahnete a skompostujete. Pri výbere dezénu a farby linolea porozmýšľajte nad modernými odtieňmi. TEXTILNÉ PODLAHOVINY – KOBERCE Sú stále obľúbené, lebo vytvárajú v interiéri príjemnú atmosféru. Sú aj tepelným izolantom a zlepšujú krokovú nepriezvučnosť stro- pu. Nevýhodou je náročnejšia údržba a fakt, že sú zdrojom alergé- nov. Ako pri všetkých podlahách, aj tu má byť pred položením pod- klad suchý a rovný. Ak ho tvorí betón, nemusia na ňom byť ďalšie vrstvy. Ak je podkladom drevená podlaha, pred položením kober- cov platia rovnaké zásady ako pri podlahách z PVC. Okrem kvalit- ných a drahých kobercov z čistej strižnej vlny, pre ktoré sú typické elastickosť, antistatickosť a vysoká odolnosť proti špine, sú na trhu i koberce zo syntetických vláken. LIATE PODLAHY Zatiaľ sú síce ojedinelé, ale už sa objavujú aj v našich domácnos- tiach. Ich výhodou je kompaktná plocha a vysoko lesklý povrch, ob- ľúbený u mnohých dizajnérov a vhodný najmä pre nekonvenčné mladé rodiny, ktoré ocenia čistý, moderný a praktický priestor. Po realizácii možno podlahu používať už na druhý deň.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

P ožiarnu odolnosť stavby môžu oslabiť poruchy konštrukcie, elek- trických rozvodov a plynových po- trubí, ktoré navonok nevidno. Príčinou môže byť prirodzené starnutie materi- álu, poškodenie domu pri povodni, sla- bom zemetrasení aj poveternostný- mi vplyvmi. Okrem zabudnutých ciga- riet a sviečok býva príčinou požiarov vý- buch plynu a skraty v elektrickom ve- dení. Signálom, že sa niečo deje, môžu byť časté skraty a výpadky elektriny spô- sobené preťažením vedenia. Rizikové sú najmä staršie budovy, kde elektric- ké vedenie nebolo dimenzované na ta- ké množstvo spotrebičov, ako sa použí- va dnes. Tu je potrebná kompletná reno- vácia elektrických rozvodov. Prevenciou pred rizikom požiaru sú i spoľahlivé ply- nové a elektrické spotrebiče s bezpeč- nostnými poistkami. Príčinou požiaru môže byť aj blesk. Dom treba opatriť bleskozvodom, najmä ak stojí mimo zástavby. Oheň nemusí vždy vzniknúť vnútri budovy, môže prísť aj zvonku. Ochranu pred požiarom teda môže zabezpečiť dodatočná tepelná izo- lácia. Dokonale nehorľavé sú izolácie z minerálnej vlny, polystyrén má mať sa- mozhášavú úpravu. Súčasťou obytného domu majú byť ha- siace prístroje a hydranty. Úroveň po- vinného vybavenia budov týmito prvka- mi určuje veľkosť a typ budovy a je upra- vená príslušnými zákonmi a vyhláška- mi. Povinná výbava musí byť v dobrom a použiteľnom stave. Po použití ju tre- ba ihneď nahradiť novými prístrojmi. Starý hasiaci prístroj treba dať skontro- lovať alebo vymeniť za nový – zaruče- ne funkčný. Vo väčších budovách musia byť požiarne alarmy – spínače prekryté sklom, spravidla umiestnené pri úniko- vých schodiskách. Požiarne hlásiče sú užitočné aj v rodin- nom dome alebo v byte. Ich úlohou je detekovať signály požiaru – dym ale- bo vysokú teplotu konštrukcií hlasovým signálom, ktorý obyvateľov upozorní na nebezpečie. Senzory by mali byť as- poň v kuchyni a v miestnostiach s kozu- bom, kde je riziko vzniku požiaru vyš- šie. Na týchto miestach môže dochádzať i k falošným poplachom, spôsobujúcim zbytočnú paniku. Základom hodnotenia úrovne poplašných zariadení je preto ich schopnosť rozoznať skutočné nebezpe- čenstvo požiaru od falošných signálov. TEXT Barbara Turčíková FOTO Energetec Okrem správne navrhnutej stavby a kvalitných sta- vebných materiálov sa na požiarnej bezpečnosti budov podieľajú plynové a elektrické inštalácie. Aktívnu for- mu protipožiarnej ochrany predstavuje technické vy- bavenie – hlásiče požiaru, hasiace prístroje a podobne. Ochrana pred požiarom 86 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma S V L , s. r. o. Vysokoškolákov 6, Žilina 010 08 tel: +421 41 56 55 209; fax: +421 41 56 55 209 ; mobil: +421 905 269 890 e-mail: svlsro@svlsro.sk Firma S V L , s. r. o., vyrába a dodáva: – strešné svetlíky – bodové, pásové, pevné presvetľovacie s kupolou PMMA, šedové, sedlové (vyhotovenie z hliníka a polykarbonátu – lexan, makrolon) – nútené požiarne vetranie – ventilátory – dymové zábrany – pevné, textilné, sklenené, rolovacie – kompletnú obnovu a dodávku strešných plášťov – hasiace prístroje – práškové, snehové, vodné – projekčnú a revíznu činnosť Býva- niebez rizík

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Minimum starostí so strechou Zjednodušte si život s bezstarostnou oceľovou strechou Ruukki Zamatovo baklažánová Vínovo červená Ak chcete,aby váš dom ešte viac vynikol,dovoľte Ruukki Adamante ukázať sa v plnej kráse! V dvoch nových farbách: vínovo červenej a zamatovo baklažánovej. Adamante. Jednoduchý spôsob ako sa prejaviť. Cenak rytín už od ak ryt d €/m € 2 beez D z PH 5,9999 € s D P D PH Výherca medzinárodnej súťaže s Ruukki je zo SLOVENSKA! SpoločnosťRuukkipripravilatotoletoprezákazníkovv16európskych krajinách súťaž o kompletnú rekonštrukciu s montážou. Do súťaže sa od apríla do konca júna prihlásilo 16 645 súťažiacich. Spomedzi týchto súťažiacich vyhral jeden zo 762 slovenských účastníkov. NeuveriteľnéšťastiesausmialonajednurodinkuzdedinyOstrovany pri Prešove,ktorí v dňoch od 23.-25.9.2011 strávili nezabudnuteľný víkend v Paríži a a počas tohto víkendu sa spoločnosť Ruukki postaralaonajjednoduchšiurekonštrukciunasvete.Vymenilastarú krytinu na dome výhernej rodiny za novú strechu Ruukki Finnera s 40 ročnou zárukou. Sledujte našu webovú stránku a zistite ako by mohla dopadnúť aj Vaša najjednoduchšia rekonštrukcia s kry- tinami Ruukki. Teraz môžete mať Ruukki Decorrey už od 4,99 € bez DPH/m2 celkovej šírky krytiny, 5,99€ s DPH/m2 celkovej širky krytiny. Táto akciová cena sa rovná sume 5,22€ bez DPH/m2 krycej šírky krytiny, 6,26€ s DPH/m2 krycej šírky krytiny. Viac informácií na www.ruukkistrechy.sk e-mail: ruukki.slovakia@ruukki.com A na telefónnych číslach Západ SR: 0905 286 791 Stred SR: 0907 970 026 Východ SR: 0907 922 527 Bezplatné poradenstvo - Roof Doctor: 0800 11 66 55

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S ystém ZODT sa navrhu- je ako účinný systém, ktorý napomáha k cel- kovej ochrane ľudí a objektov pred požiarom. Systém od- vodu dymu a tepla je súčas- ťou požiarnej ochrany budov. Jeho návrh a celkové riešenie závisia od projektu požiarnej ochrany a od celkovej kon- cepcie riešenia stavby. Funkcia a návrh Zariadenia na odvod dymu a tepla slúžia na udržanie tzv. bezdymovej vrstvy a ná- sledne na celkové oddyme- nie zasiahnutého priestoru. Bezdymová vrstva je priestor s relatívne čistým vzduchom, v ktorom je zaručená viditeľ- nosť a teplota neohrozujúca ľudský život. Tento priestor bez dymu zabezpečuje rýchly prístup osôb k únikovým ces- tám z objektu a pomáha pri lokalizácii požiaru, ako aj pri efektívnom zásahu hasičské- ho a záchranárskeho zboru. Súčasťou navrhovaného sys- tému ZODT sú aj zábra- ny proti šíreniu splodín ho- renia, tzv. dymové zábrany. Tieto zábrany slúžia na odde- lenie jednotlivých dymových úsekov, alebo na usmerne- nie dymu k odvodným zaria- deniam. Tieto zábrany môžu byť pevné alebo pohyblivé. Certifikácia a skúšanie Všetky navrhované a dodáva- né zariadenia na odvod dymu a tepla musia byť certifikova- né podľa európskych noriem. S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 88 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma Zariadenia na odvod ymu a teplaTEXT A FOTO Colt International Nebezpečenstvo požiaru nespôsobuje len vysoká teplota a tepelné žiarenie, ale aj vznikajúci toxický a horúci dym. Jeho chemické zloženie závisí od horiaceho materiálu a od priestoru, v ktorom sa daný požiar nachádza. Teplota dymu v niektorých prípadoch môže dosiahnuť až 500 °C. Tieto vlastnosti dymu ohrozujú život ľudí a v neposlednom rade aj konštrukciu stavby. › obchodné centrá › sklady a logistické centrá › výrobné haly a závody › športové haly › konferenčné a spoločenské sály, auly › športové haly a výstaviská › podzemné garáže › stanice metra a vlakové stanice › tunely Zariadenia na odvod dymu a tepla sa navrhujú pre: Býva- niebez rizík

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

89 Pre prirodzený odvod dymu a tepla sa ako podklad pre skúšanie a certifikáciu pou- žíva norma STN EN 12101- 2. V tejto norme sú popísa- né jednotlivé požiadavky na činnosť a klasifikáciu – spo- ľahlivosť, otváranie pri zaťa- žení snehom a vetrom, účin- nosť pri nízkej okolitej tep- lote a odolnosť voči vyso- kej teplote. Klapka, ktorá je certifikovaná podľa tej- to normy, musí mať dokáza- ný tzv. výtokový koeficient (cv ). Tento koeficient vyjad- ruje pomer aerodynamic- kej plochy (Av ) k celkovej geometrickej ploche klap- ky (Ag ). Napríklad pri geo- metrickej ploche klapky Ag = 5 m2 a výtokovom koeficien- te cv = 0,50 je aerodynamic- ká voľná plocha klapky Av = 2,5 m2 . To je plocha, s kto- rou musíme pri samotnom výpočte uvažovať. Zariadenia na nútený od- vod dymu a tepla sa skúša- jú a certifikujú podľa STN EN 12101-3. Pre ventiláto- ry sú požiadavky na teplot- no-časovú klasifikáciu, obje- mový prietok a tlak, vonkaj- šiu povrchovú teplotu a tep- lotu chladiaceho vzduchu te- pelne izolovaných ventiláto- rov, zaťaženie vetrom a sne- hom, na prevádzku pri níz- kych teplotách, spoľahlivosť a prevádzkové vlastnosti. Každé zariadenie musí mať na sebe viditeľne umiestne- ný certifikačný štítok, ktoré- ho údaje musia byť totožné s vydaným certifikátom. „People feel better in Colt conditions.“ Colt International s. r. o. Kopčianska 65, 851 01 Bratislava tel.: +421 2 6820 9600, fax: +421 2 6820 9620 www.colt.sk I www.coltgroup.com Colt – expert na kontrolu ovzdušia, vetrania, na solárne tienenie a kontrolu dymu. podľa spôsobu odvetrania: › prirodzené › nútené podľa umiestnenia: › strešné › stenové › šachtové Základné delenie ZODT:

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 90 STAVEBNÍCTVO ⁄ materiály S pojenia kovových mo- zaík so sklom, či dreve- ných s prírodným ka- meňom, sú príťažlivou alter- natívou pre milovníkov mo- derného dizajnu. Sú určené tým, ktorí majú radi prostú krásu jednoduchých línií bez zbytočných ozdôb. Sklené mozaiky Patria k najpopulárneším. Ich rôznorodosť dovoľuje vy- tvárať množstvo kombiná- cií a vzorov. Sklené mozai- ky sa vyznačujú bohatou pa- letou farebných odtieňov, tva- rov i štruktúr. Ich povrch mô- že byť lesklý, matný, perleťo- vý, aj so zlatými reflexnými prvkami. Vďaka množstvu módnych fa- rebných odtieňov a vzorov ich možno veľmi dobre zosúladiť s inými prvkami a zariadením v interiéri. Výborne sa kom- binujú s prírodnými materiál- mi, napríklad s drevom a ka- meňom. Použitím trojrozmer- ných sklených doštičiek na- príklad veľmi jednoducho op- ticky zväčšíme malý priestor. Veľmi pôsobivé je aj uloženie mozaikových prvkov so zr- kadlovým leskom v štýle art deco, čím získame zaujímavé zákutie v interiéri a zároveň TEXT A FOTO VFS, s. r. o. Mozaiky patria k veľmi exkluzívnym prvkom interiérov. Okrem bežne zná- mych materiálov – skla, keramiky či kameňa sa uplatňujú aj kompozície zhotovené z kovu, medi alebo dreva. Z hľadiska dizajnu sú na výber mo- zaiky vytvorené z malých ozdobných prvkov, až po platne rôznych rozme- rov, ktoré vo vzájomnej kombinácii vytvárajú neopakovateľné vzory. mozaiky Atraktívne a moderné

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

91 D E C E M B E R 2 0 1 1 Firma VFS s. r. o., Partizánske Nitrianska 114, je výhradným dodávateľom produktov DUNIN na slovenský a český trh. kontakt: office@dunin.sk, objednavka@dunin.sk, tel: 038 / 749 7428, obch. zástupca: 0917 733 213 www.dunin.sk krásne ozdobenú stenu. Sklené prvky sú určené naj- mä do priestorov vystave- ných dlhodobému pôsobe- niu vody, napríklad na steny kúpeľní, kuchýň, spŕch ale- bo sáun. Treby však myslieť na to, že sklo je menej odolné voči poškriabaniu, preto sa neodporúča jeho použitie na veľmi rušných miestach, kde hrozí poškodenie jeho hlad- kého povrchu. Mozaiky z keramiky Keramika dokáže vytvoriť ra- finovanú a pôsobivú atmosfé- ru. Spôsobov jej ukladania a kombinácií je veľa. Vyrába sa v mnohých farebných od- tieňoch, čo uľahčuje jej kom- bináciu s ostatnými prvkami a zariadením interiéru. K tra- dičným keramickým obkla- dom sa výborne hodia dekory vychádzajúce z jednoduchých geometrických vzorov, s kto- rými vytvoria ucelenú efektnú dekoráciu. Vyniknú aj v mini- malistických interiéroch, kde vytvoria dominantný dekorač- ný prvok. Keramické moza- iky, spájajúce tradíciu so sú- časnosťou, sú určené do vnú- torných priestorov, napríklad do kuchýň, kúpeľní alebo hál. Kovové mozaiky Mozaiky vyrobené z ko- vu vystihujú vkus priazniv- cov minimalizmu. V spojení so sklom či betónom dodajú priestoru industriálny charak- ter. Ich povrch je hladký, s ko- vovým leskom. Umožňujú do- konale dotvoriť interiér v du- chu elegancie a estetiky. Ďalším kovom, používaným pri tvorbe mozaík, je meď. Vzory vytvorené z medi pod- čiarknu prírodný chrarakter priestoru a zároveň mu pre- požičajú nadčasový charak- ter. Navyše, mozaiky z medi a kovu sa veľmi dobre kombi- nujú s prírodnými materiálmi – drevom a kameňom. Kovové mozaiky veľmi dobre odolávajú korózii, ako aj vy- sokým či nízkym teplotám. Mozaiky z kameňa Prírodný kameň dodá in- teriéru jednoduchý, ale vý- razný štýl. Kamenné moza- iky sa vyrábajú z prírodné- ho kameňa, napríklad z plat- ničiek alebo kamienkov mra- moru, kremeňa, travertínu či ónyxu. Kompozície z tých- to materiálov pôsobia v inte- riéri chladným a zároveň le- gantným dojmom. Vyznačujú sa množstvom farieb i tva- rov – od tradičných po naj- novšie trojrozmerné obrazce. Ich povrch môže byť lesklý aj matný a tvary hranaté, oblé i nepravidelné. Kameň veľmi dobre odoláva vplyvom vonkajšieho prostre- dia, čo umožňuje jeho použi- tie v exteriéri aj v interiéri. Je ideálny na vytváranie mozaík na terasách, stĺpikoch a kozu- boch, ako aj na obklady kú- peľní, kuchýň, sprchových kútov a sáun. Drevené mozaiky Drevené mozaiky sú urče- né tým, ktorí si chcú preniesť do priestorov svojho domova kúsok prírody. Na ich výro- bu sa používajú také dreviny, ako dub, wenge, merbau, cyp- rus, hrab, amberwood a bam- bus. Vystihujú vkus tých, čo túžia po pokojnej a harmo- nickej atmosfére naplnenej teplom domova. Mozaiky z prírodných dre- vín dajú interiéru jednodu- chý, až asketický vzhľad, pri- čom vytvoria rafinovanú at- mosféru. Vynikajúco sa kom- binujú s béžovou, morskou zelenou i s monochromatic- kými odtieňmi sivej. Drevené mozaiky sa dajú kombinovať aj s prvkami z prírodného ka- meňa. Tieto kompozície sa hodia napríklad do kúpeľne, ktorej vzhľad bude pripomá- nať domáce wellness. Drevenými mozaikami sa ob- kladajú podlahy i steny – v kú- peľni, kuchyni či v obývačke. Pri vhodnej starostlivosti budú zdobiť interiér dlhé roky.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 92 STAVEBNÍCTVO ⁄ materiály Čo pristane stenám PRIPRAVILA Barbara Turčíková FOTO archívy firiem Pekné, bezpečné a komfotné bývanie je snom kaž- dého z nás. A hoci sa predstavy o tom, ako majú naše interiéry vyzerať, líšia podľa našich mož- ností a vkusu, niektoré zásady platia univerzálne. Napríklad bez ohľadu na to, akú povrchovú úpravu stien si zvolíme, musíme mať vhodne pripravený podklad a dodržať technologický postup aplikácie. ŠKÁRY, KTORÉ SA ČISTIA TAKMER SAMY Väčšina z nás si neuvedomuje, že kým obložená či vydláždená plocha v kuchyni či v kú- peľni je aj po dlhom čase ako nová, škáry sú znečistené, môžu byť porušené a dokon- ca sa i drobiť. To narúša celkový dojem z priestoru. Spoločnosť BASF predstavila nový typ škárovacej hmoty PCI Geofug® , vďaka ktorej škáry vo vašej kúpeľ- ni či kuchyni ostanú hygienicky čis- té a estetické. Vlastnosti škárovacej hmoty sú navrhnuté tak, aby ostala esteticky čistá po celý čas životnos- ti obkladov a dlažieb. Je určená len do interiérov, na všetky keramické obklady a dlažby, obklady z kame- niny i z porcelánovej a sklenej mo- zaiky. Vyrába sa v 12 najžiadanej- ších odtieňoch v 5 kg baleniach. JEMNÁ VYROVNÁVACIA HMOTA JUBOLIN P-50 je disperzná vyrov- návacia hmota určená na vnútorné povrchy stien a stropov. Dá sa po- užiť i na vyplnenie menších poško- dení. Nanáša sa strojovo i ručne, dobre drží na vápenných, vápenno cementových a cementových jem- ných omietkach i na sadrokartó- ne. Používa sa i na vyrovnanie ne- omietnutých betónových povrchov, pórobetónového muriva, vláknito- -cementových dosiek a drevotrie- sok. Môže sa nanášať aj na už ma- ľované povrchy (nesmú sa rozmá- čať vo vode a musia dobre držať na podklade). Po vyrovnaní získa- te veľmi jemnú štruktúru povrchu, ktorý možno maľovať všetkými dis- perznými maliarskymi farbami, le- piť naň tapety a inak ho dekoračne upravovať. Kvalitu a jemnú štruk- túru povrchu oceníte najmä na sadrokartónových doskách. REŠTAURÁCIA FOU ZOO ZAUJME NA PRVÝ POHĽAD Veľká časť projektu sa realizovala pod vede- ním architektov z pražského štúdia SAD Ateliér. Základnou ideou je spojenie množstva zaujíma- vých prvkov zladených do harmonického celku. Hlavnému priestoru dominujú dva oblé balva- ny, pripomínajúce prvky tradičných japonských záhrad, v ktorých sa ukrýva všetko, čo nesmie chýbať v dobrom barovom pulte. Zaujímavo ich dopĺňa podlaha so vzormi akoby vyhrabanými do piesku. Atmosféru japonskej záhrady pod- čiarkujú tri exotické stromy rozmiestnené v tej- to zóne. Ďalší priestor má dynamický charak- ter, efekt dotvára podlaha a obklad z exotic- kej dreviny. Táto časť jemne kontrastuje s od- delenou treťou zónou, ktorá nízkym sedením a pokojnou atmosférou navodzuje pocit poho- dy. Zaujímavým „výstrelkom“ sú betónové plo- chy stolov. Ich drsný vzhľad dáva vyniknúť všet- kému, čo sa na stôl položí.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

93 D E C E M B E R 2 0 1 1 RENESANCIA FOTOTAPIET Fototapety, resp. obrazové tapety, zažívaju renesanciu. Niekoľko desaťročí sa vyrábajú na papiero- vej báze, no v ostatných rokoch je čoraz obľúbenejším materiálom vlies, vyrábaný z vláknitej buni- činy, ktorý má stále rozmery, výborne prepúšťa vzduch a vodné pary, veľmi ťažko sa zapáli a tapeto- vanie s ním je veľmi jednoduché. Na vlies totiž netreba nanášať lepidlo, stačí ho naniesť len na ste- nu. Vlies sa osvedčil aj pri výrobe fototapiet s využitím moderných technológií digitálnej tlače. Vzory sa tlačia aj na individuálne objednávky, čo dovoľuje i menšie úpravy rozmerov. V katalógu vliesových fototapiet firmy Dimex nájdete takmer 600 originálnych vzorov. ABY VÁS VLHKOSŤ NETRÁPILA Prenikanie vody cez stenu a mokré steny dokážu napáchať veľké škody, pričom fľaky, plesne a odpadávanie omietky sú iba „vrcholom ľadovca“. Príčinou je vlhkosť, stúpajúca v mu- rive od zeme. Navlhnuté murivo nemá dostatočné tepelno- izolačné vlastnosti a stráca schopnosť regulovať vnútornú klímu. Tieto problémy odstráni sušiaca omietka KEMASAN 580, na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúz- ne otvorených mikropórov. Používa sa v starších budovách i v novostavbách na všetky typy stien, na vnútornú i vonkajšiu základnú omietku, na omietnutie soklov budov, pivničných priestorov a klenbových konštrukcií. INŠPIROVANÉ PRÍRODOU Ešte stále „letia” veľké formáty, ktoré tvoria čisté plochy jedného celku. Z hľadiska dizajnu sú ideálne rektifikované – takmer bezškárové obklady. Vysoký lesk pomaly vytláča matný, jemne štruktúrovaný dizajn a prírodné farby. Imitujú sa prírodné povrchy všetkého, čo príroda dokáže vyčariť. V dizajne povrchov dlažieb dominujú prírodné odtiene od ľahkých pieskovo sivých až cementových farieb, cez zemité hnedé odtiene až po tmavo-sivé až čierne hladké povrchy zaujímavej štruktúry s veľkoplošnými, ale jemnými vzormi imitujúcimi prírodu. V KURZE SÚ ZVIE- RACIE MOTÍVY Dizajn originálnej kolekcie vynilo- vých tapiet z kolekcie Natives od fir- my Elitis je inšpirovaný štruktúrou a farebnosťou zvieracej srsti. Steny v odvážne ladených interiéroch mô- žu zdobiť tapety pripomínajúce srsť koní, zebier i kráv. Zujímavo pôsobí aj vzhľad potetovanej kože v elegant- ných moderných farbách. Predávajú sa v rolkách: 10 m x 0,70 m. MAĽBA, KTORÁ DRŽÍ TEPLO Premal Thermo je biela maliarska farba s ob- sahom jemného keramického plniva a s výbor- nými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Je vhod- ná najmä na nátery stien, ktoré nie sú dosta- točne tepelne izolované a treba znížiť ich tepel- nú priepustnosť. Posilňuje izolačnú schopnosť stien, ktoré oddeľujú nevykurované priestory od obytných, napríklad medzi garážou a obytnou časťou domu. Jednou z veľkých výhod tejto far- by je aj to, že spôsob jej aplikácie je úplne rov- naký ako pri použití bežnej interiérovej farby.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

EUROLINE Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 83000 Bratislava3 bezplatná linka: 0800 135 955 tel.:02/44458549, fax:02/44458552 e-mail: predaj@eurolineslovakia.sk www.EurolineSlovakia.sk nový katalóg 21noviniek ceny domov 131 bungalovov bungalovov odod 49.000.-€ ti l 3 bez dph 2012 802 4,90€CENA 460 strán NAJPREDÁVANEJŠIE PROJEKTY NA SLOVENSKU NNNÍÍÍZZKKKOOOEENNEERRGGEETTIICCKKÉÉ AAA PPAASSÍÍVVNNEE DDOMY 2211 NNOOVVÝÝCCHH RROODDIINNNNÝÝCCH DDOOMMOOVV 113311 BBBUUNNGGAALLOOVVOOV 9 788097 025625 ISBN 978-80-970256-2-5 STAVEBNÉ MATERIÁLY - KNIŽKA ZLIAV kkkkkkkuuuuuuu kkkkkkaaaaaaažžžžžžddddddééééééémmmmmmmmuuuuuu ppppppppprrrrroooooooojjjjjjjeeeeeekkkkkktttttttuuuuuuujjjjj kkkkkktt KKKKKKKKNNNNNNNNIIIIIIIŽŽŽŽŽŽŽŽKKKKKKKKAAAAAAAA ZZZZZZZZLLLLLLLLLIIIIIIIAAAAAAAAVVVVVVVAAA ZZZLLLLLIIIIIAAAAAVVVV www.EurolineSlovakia.sk RODINNÉ DOMY ÁÁ Š v predaji od 15.12.2011 EFEKTÍVNE ODSTRÁNENIE SMOGU COLORLAK, a. s., prišiel s rýchlym, technicky a ekonomicky schod- ným riešením smogovej situácie v postihnutých oblastiach – FN® nátermi. Podľa koncentrácie škodlivín 1 m2 povrchu ošetreného FN® náterom odstráni zo vzduchu desiatky kg organických škodlivín roč- ne. Pri fasáde väčšieho domu to môžu byť tony organických škodli- vín, ktoré FN® náter rozloží na vodu a oxid uhličitý. Vážnym problé- mom znečistenia vzduchu v okolí priemyselných miest je aj organic- ká látka benzoapyrén, ktorá je silne karcinogénna, mutagénna a dl- hodobo sa ukladá v ľudských tkanivách. Suspenzie FN® rozložia aj benzoapyrén a iné organické látky naviazané vo vzdušnom aerosóle na polietavý prach. Fotokatalytické nátery FN® majú prirodzenú sa- močistiacu schopnosť a udržujú fasády domov dlho čisté. OBKLADOVÉ PRVKY Z PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV Výrobky spoločnosti KRYTEX® sú svojou štruktúrou, reliéfom a sfarbením doko- nalou imitáciou prírodného kameňa, prí- padne pálenej lícovej tehly. Horizontálne vrstvený obklad s charakteristickým, prirodzeným reliéfom a sfarbením je prakticky na nerozoznanie od prírodného ka- meňa. Základnú skladbu tvorí kombinácia prvkov rôznej výšky. Najčastejšie sa uplatňujú pri obkladaní fasád a soklov rodinných domov, plotových a oporných múrov, ale aj ako dekorácia v in- teriéroch. Obkladové prvky sa vyrábajú z prírodných surovín, sú ekologicky a zdravotne neškodné a technológia výroby a celo- prierezové prefarbenie sú zárukami ich dlhodobej životnosti. TEXAM – KOLEKCIA MACRO Spoločnosť Karki priniesla na trh novinku v podobe vliesových tapiet, vyrábaných metódou laserovej hĺbkovej tlače, ktorá vytvára v textílii zaujímavé a pôsobivé trojrozmerné efekty. Spojenie týchto trojrozmerných vzorov s jemnými tónmi metalických farieb alebo rôznymi odtieňmi sivej a bielej farby vzniká interiér, ktorý sa vyznačuje veľkou eleganciou a zároveň jemnou atmosférou. AKO TO FUNGUJE? Pri kontakte s osvetleným povrchom TiO2 vzdušný kyslík zreaguje so spolodinami (karcinogény, molekuly pachov, vírusy, baktérie a pod.) vznikajú minerálne látky – predovšetkým voda a oxid uhličitý. ...svetlo ...organická látka (dym, mikróby, výpary a pod.) ...kyslík (vzduch) ...funkčný náter (TiO2 povrch) ...voda a oxid uhličitý ...oxidácia

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Skúsenosti z veľkých stavieb k Vám Infolinky: Bratislava: 0914 326 090, 0917 673 604 Banská Bystrica: 0914 326 095, 0917 673 608 Košice: 0914 326 092, 0917 673 605 Nitra: 0914 326 081, 0917 673 612 Nové Zámky: 0914 326 087, 0917 673 613 Poprad: 0914 326 094, 0917 673 607 Prešov: 0914 326 093, 0917 673 606 Zvolen: 0914 326 096, 0917 673 609 Žiar nad Hronom: 0914 326 097, 0917 673 610 Žilina: 0914 326 098, 0917 673 611 www.sika.sk Stavebnú chémiu Sika kúpite v predajniach: www.mpl.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

TEXT Barbara Turčíková ZDROJ: ABF Slovakia 19. októbra v Mestskom divadle P. O. Hviedzoslava slávnostne odovzdali ceny 17. ročníka súťaže Stavba roka 2011, ktorej zámerom je podporovať kvali- tu výstavby a stavebníctva so zámerom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Súťaž začala písať svoju históriu v roku 1995 a vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela bez ohľadu na štátnu príslušnosť autora ich architek- tonického riešenia, projektanta, zhotoviteľa, stavebníka a developera. STAVBA ROKA S tavby posudzovala sedemčlenná odborná porota s medzinárodnou účasťou. Jej predseda, známy ne- mecký architekt Dipl. Ing., Acad. Arch. Igor Barta, je autorizovaným architek- tom Bayerische Architektenkammer a držiteľom viacerých ocenení za reali- zované projekty v Nemecku i v zámorí. O titul Stavba roka 2011 súťažilo 30 stavieb (16 bratislavských a 14 z ostat- ných regiónov). Ocenenia si odnies- lo rekordných 14 stavieb – deväť brati- slavských a päť mimobratislavských. Aj v tomto ročníku verejnosť prostred- níctvom internetu hlasovala o Cene verejnosti, ktorú tento raz získal Multifunkčný komplex River Park – novostavba, Bratislava. CENY VYHLASOVATEĽOV: S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 96 STAVEBNÍCTVO ⁄ architektúra 2011 Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska – za vysokú kvalitu realizácie získal BYTOVÝ KOMPLEX HLBOKÁ V BRATISLAVE, na Hlbokej ulici.lici. FotoJurajHantabal FotoJakubHauskrecht Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty – za uplatnenie vedy a techniky v realizácii udelila porota GYNEKOLOGICKO- PÔRODNÍCKEJ NEMOCNICI KOCH, Bratislava Staré Mesto, Partizánska ulica. FotoJánKuchta Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. – za progresívne riešenie si odniesli autori za HOTEL ZOCHOVA CHATA**** Piesok 87, Modra.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

97 D E C E M B E R 2 0 1 1 STAVBA ROKA 2011 FotoPavelMeluš FotoPaťoSafko FotoMarekVelček FotoĽuboStacho Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie získal RODINNÝ DOM, Záhorská Bystrica, Bratislava Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a Stavebníctva – ABF Slovakia – za originálne urbanistické a architektonické riešenie patrí POLYFUNKČNÉMU OBJEKTU RETRO 3, Bratislava – mestská časť Ružinov, Nevädzová ulica Cenu technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. – za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov a systémov získal MULTIFUNKČNÝ KOMPLEX RIVER PARK, Bratislava, Dvořákovo nábrežie. Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Bytový dom roka 2011 (vrátane RD), si odniesli autori REZIDENCIE CASSOVAR, Košice, Staré Mesto, Žriedlová ulica. Zvláštna cena poroty za netradičné priestorové stvárnenie z hľadiska stavebno-konštrukčného a interiérového dizajnu patrí objektu SIGNUM M&S SPOLOČ- NOSTI VÍNO MRVA& STANKO a. s., Trnava, Orešianska cesta. FotoJozefMravec Cena ministra dopravy, výstav- by a regionálne- ho rozvoja SR TERMINÁL LETISKA M. R. ŠTEFÁNIKA BRATISLAVA DVE CENY ZA CELOSPOLOČENSKÝ PRÍNOS: FotoJurajBartoš FotoAndreaKornošová Cena primátora Bratislavy PROTIPO- VODŇOVÁ OCHRANA

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

NOMINÁCIE NA HLAVNÚ CENU – STAVBA ROKA 2011: HLAVNÁ CENA STAVBA ROKA 2011 S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 98 STAVEBNÍCTVO ⁄ architektúra UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Martin Paulíny Porota udelila nomináciu na hlavnú cenu za inovatív- ny návrh stavby, ktorý sa pri minimalizácii investičných a prevádzkových nákla- dov odzrkadlil v jej moder- nom a originálnom vzhľade, za optimálne využitie tech- nických riešení a progresív- nych stavebných materiálov a za nadštandardnú kvalitu realizácie. FotoBranislavHovorka REKON- ŠTRUKCIA KOM- PLEXU BUDOV STAREJ RADNI- CE A APPONYIHO PALÁCA, národná kultúrna pamiatka Bratislava Staré mesto, Radničná ulica a Hlavné námestie ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Ondrej Strýček Porota udelila nominá- ciu na hlavnú cenu za citli- vý prístup k rekonštrukcii Národnej kultúrnej pamiat- ky pri snahe sprístupniť jej maximálne možnú časť ve- rejnosti, za prínos k zatrak- tívneniu historického jadra Bratislavy a za realizáciu stavebného diela na vyso- kej odbornej úrovni a s vy- užitím moderných techno- lógií pri realizácii staveb- ných prác. Foto:CtiborBachratý UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, areál UKF Pod Zoborom ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica Nomináciu porota udelila za optimálne osadenie stavby na pozemku areálu UKF, za vy- riešenie stiesnených pomerov medzi pôvodnou zástavbou a valcovitou prístavbou s vylú- čením konfliktu medzi pôvod- nou budovou a novostavbou knižnice, za riešenie dispozí- cie stavby s vylúčením strato- vých plôch, za perfektné do- tiahnutie architektonického riešenia, za efektívne riešenie spotreby energie hlbokými traktmi, optimálnym pome- rom plochy fasády k ploche budovy a dobrou ochranou proti prehrievaniu budovy sl- nolamami, za zaujímavé po- užitie netradičných materiá- lov na opláštenie, ktoré umoc- ňujú atypický architektonic- ký výraz budovy, za nadštan- dardnú kvalitu stavebnej rea- lizácie a remeselných prác. FotoJurajBartoš FotoJurajBartoš ZIMNÝ ŠTADIÓN ONDREJA NEPELU Bratislava, ulica Odbojárov ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Ján Jacko, Ing. arch. Richard Koseček, Ing. arch. Zoran Samoľ, Ing. Mojmír Vychodil Porota udelila nomináciu na hlavnú cenu za architek- tonické a funkčné riešenie multifunkčnej haly, s pri- márnym využitím pre ľado- vý hokej a krasokorčuľova- nie, za progresívne rieše- nie strešnej konštrukcie multifunkčnej haly a tré- ningovej haly, za výkonné technologické zariadenia (vzduchotechnika, osvetle- nie, ozvučenie, informač- né zariadenia) za nadštan- dardnú kvalitu stavebnej realizácie. FotoĽuboStacho Viac sa dočítate na www.stavebnictvoabyvanie.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

27. - 31. 3. 2012 STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA CLIMATHERM CONECOINVEST SLOVREALINVEST INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava T +421-2-6727 2139, 6727 2414, 6727 2485 F +421-2-6727 2201 • E coneco@incheba.sk www.incheba.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 100 STAVEBNÍCTVO ⁄ architektúra CENA VEREJNOSTI: Otio, dom pri fare Autor: Sebastián Nagy Okrem šiestich oficiálnych víťazov bola udelená aj cena ve- rejnosti, ktorej hlasovanie sa uskutočnilo prostredníctvom internetu. Dom situovaný v pamiatkovo chránenom kom- plexe rímskokatolíckej farnosti úspešne rieši otázku ubyto- vania farára tvarovo nápaditým spôsobom, korunovaným komplexnou geometriou manipulovanej sedlovej strechy. Ambíciou domu OTIO je istá nadčasovosť a trvácnosť, tak, aby reagovala na generačnú výmenu svojho obyvateľa – fa- rára. FOTO PAŤO SAFKO TEXT Barbara Turčíková Jubilejný X. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR vyvrcholil 13. októbra 2011 slávnostným odovzdaním sošiek víťazom za prítomnosti hostí z odbornej, verejnej a spoločenskej sféry. Ceny sa už tradične odovzdá- vali v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér. O víťazoch rozhodovala medzinárodná odborná po- rota v zložení Jiří Suchomel (CZ) – predseda poro- ty, Andrej Alexy (SK), John B.W. Bosch (NL), Aleš Burian (CZ), Peter Riepl (AT), Iľja Skoček (SK) a scé- nograf Peter Čanecký, (SK). Do súťaže CE·ZA·AR 2011 architekti celkovo prihlásili 99 diel, čo je najvyšší počet v doterajšej histórii ceny. Podľa slov Ing. Arch. Juraja Šujana, predseda Slovenskej komo- ry architektov, rozhodovanie poroty bolo pomerne ťažké, keďže všetky tohtoročné nominácie sa vyznačovali archi- tektonickou kvalitou, precíznosťou a potrebnou vynalieza- vosťou návrhov. CE.ZA.AR 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

101 D E C E M B E R 2 0 1 1 OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ STAVBY: Centrála firmy Phoenix Zeppelin Autori: Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny Objekt Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici je celoslovenskou firemnou centrálou a zároveň banskobystrickou pobočkou spoločnosti. Stavba spája administratívnu, skladovú a opravá- renskú prevádzku. Medzi administratívnou a opravárenskou časťou objektu, obsahujúcou dva veľké opravárenské boxy, sú umiesnené skladové a technické priestory. Určujúcimi výcho- diskami konceptu stavby bola jej lokalizácia v blízkosti ruš- nej rýchlostnej komunikácie a potreba prezentovať v exterié- ri predmet podnikania – stavebné stroje. Hluk z rušnej cestnej premávky eliminuje umiestnenie administratívnej časti okolo átria na severnej strane objektu. Sklenené plochy átria vnáša- jú do interiéru prírodné prvky, pričom jeho koncepcia umož- nila aj vytvorenie pomerne uzavretých vonkajších fasád – zá- padnej a východnej. Ich uzavretosť zdôrazňuje aj obklad vy- tvorený z membrán z perforovaného hliníkového plechu – ťa- hokovu. Vo vnútri budovy átrium cez zasklenú fasádu pokra- čuje do haly, kde sú umiestnené pracoviská prvého kontaktu. FOTO BRANISLAV HOVORKA, ŠTEFAN MORAVČÍK REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV: Centrum sociálnych služieb Autori: Miloslav Dulík, Branislav Rzyman Centrum sociálnych služieb v Poprade vzniklo re- konštrukciou objektu bývalej materskej školy. Štvorpodlažný objekt s plochou strechou má jed- noduchý obdĺžnikový pôdorys. Využíva sa ako za- riadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár s kapacitou 19 lôžok a izolačkou (zariadenie opat- rovateľskej služby). Ďalších 10 lôžok využívajú klienti denného stacionára. Na nadstavenom štvr- tom podlaží vznikla možnosť azylového bývania. Objekt si aj po rekonštrukcii zachoval meximálne jednoduchý tvar, a „prísnu“ geometrickú logiku bez zbytočných ozdôb. Minimalistické farebné rieše- nie sa podriaďuje aj funkcii objektu a potrebám je- ho obyvateľov – seniorov. Celkový dojem z objektu stavia na jednoduchosti, proporcionálnosti a har- mónii. Orientácia denných – „pobytových” miest- ností na juh zabezpečuje maximálne osvetlenie a preteplenie interiéru. Na severnej strane objek- tu sú komunikačné priestory, ktoré nie sú len chod- bami – môžu sa využívať na stretávanie, príležitost- né posedenie i pohyb. Veľká terasa je prevádzko- vo zapojená do komplexu priestorov denného sta- cionára na prvom podlaží a je orientovaná na juh. Hlavný vstup i všetky priestory, vrátane kúpeľ- ní, sú bezbariérové. FOTO ROBO KOČAN, MILO DULÍK, BRAŇO RZYMAN EXTERIÉR: MÓLO – kultúrny pavilón Autori: Martin Lepej, Michal Riabič, Richard Murgaš Autori Móla v Martine sa zamerali na vytvorenie miesta na relaxáciu a organizovanie kultúrnych podujatí. Jeho dynamický dizajn môže byť využitý aj na príležitostné koncerty, alternatívne divadlo, letné čítania, alebo na premietanie filmov. FOTO BRAŇO BOĎA, MILO FABIAN

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

RODINNÉ DOMY: Rodinný dom Medzi stromami Autor: Viktor Šabík Rodinný dom medzi stromami je dostavbou k pôvodnému staršiemu do- mu, ktorý sa nachádza v tradičnej vidieckej zástavbe v obci Cabaj – Čápor, v časti Cabaj. Stavbu definuje snaha o synergické splynutie s prírodou, o čom vypovedá aj jej názov – Rodinný dom medzi stromami. Autor projek- tu pristúpil k zadaniu „víkendovej chalupy“ odlišným spôsobom, založeným na zriedkavých stratégiách. Pôvodný dom mal štyri miestnosti, pričom tri z nich boli prepojené z prostrednej, prístupnej z typickej, dodatočne zaskle- nej verandy. Z tohto priestoru obyvatelia domu vchádzali aj do kuchyne, ktorá mala aj osobitný vstup zo dvora a nebola prepojená s ostatnými obyt- nými miestnosťami. Pri podobných prestavbách a dostavbách často pada- jú za obeť pôvodné do- spelé stromy a záhra- da sa mení na neosob- ný priestor. Tu ich au- tor nového konceptu bývania organicky za- pojil do výslednej po- doby domu i jeho bez- prostredného okolia. Toto riešenie umož- nilo vytvoriť bývanie, kde sú interiér i ex- teriér rovnocennými zložkami. FOTO DANIEL VESELSKÝ BYTOVÉ DOMY: Nízkoener- getický bytový komplex Minergo Autori: Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová Spolupráca: Kristína Izáková Novostavba Nízkoenergetický bytový kom- plex Minergo sa nachádza na východnom svahu bratislavskej Koliby. Atraktívne prostredie strmého svahu s vý- hľadmi na mesto umožnilo umiestniť oba bytové domy tak, že výškovo sú navzájom posunuté takmer o dve podlažia. Táto kom- pozícia zachováva priehľady a využíva zele- né plochy na vytvorenie terás so záhradka- mi. Rodinnú atmosféru málopodlažných ob- jektov zdôrazňujú súkromné predzáhrad- ky bytov, ktoré sú v priamom kontakte s te- rénom. Striedanie strešných terás s hmotou bytov na poslednom poschodí zvyšuje inti- mitu obytných terás. Dominantným prvkom architektúry sú čisté a jednoduché línie, kto- ré nepriamo súvisia s technickým riešením, vychádzajúcim z koncepcie nízkoenergetic- kého riešenia. Všatky byty sú vybavené níz- koenergetickým teplovzdušným vykurova- ním a chladením pomocou decentrálnych vzduchotechnických jednotiek napojených na tepelné čerpadlá voda-vzduch. FOTO JURAJ HANTABAL (Viac sa dočítate na str. 114 – 117) INTERIÉR: Kníhkupectvo Alexis Autori: Martin Jančok, Aleš Šedivec Autorom projektu sa podarilo vytvoriť priestor, ktorý okrem primárnej funk- cie slúži aj na poriadanie sprievodných akcií – projekcie, verejné čítanie, malé koncerty či workshopy. Ťažiskové body kníhkupectva sú umiestne- né na oboch koncoch pozdĺžneho priestoru predajne – pokladňa pri vstupe a kaviareň na opačnom konci, na pôvodnej vyvýšenej galérii. Obidve úrov- ne prepájajú kaskádovité stupne – hľadisko pre sprievodné podujatia, kde si môžu počas bežnej prevádzky kníhkupectva zákazníci sadnúť si a prelisto- vať knihu. Knihy sú sústredené do dvoch regálov pozdĺž priestoru kníhku- pectva. Tým sa dosiahla jasná organizácia a pôsobivý monumentálny efekt množstva kníh na celej plo- che stien. Uzavretá časť priestoru kníhkupectva, zá- zemie s kanceláriou, skladmi a toaletami, sa ukrýva pod galériou a je dostupná jed- noramenným schodiskom na rozhraní kaskád a kaviar- ne. FOTO TOMÁŠ AMTMANN, MARTIN JANČOK, SYMON KLIMAN, ALEŠ ŠEDIVEC S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 102 STAVEBNÍCTVO ⁄ architektúra

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

103

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

104 STAVEBNÍCTVO ⁄ technológie T echnické riešenie spočí- va v demontáži existujú- cich pôvodných balkó- nov, resp. lodžií a v ich nahra- dení novými predsadenými lodžiami. Ide o tzv. bezúdrž- bový systém, vytvorený z pre- fabrikovaných železobetóno- vých prvkov s rozmermi 3,60 x 1,5 m, teda 5,4 m2 . Prefabrikované lodžie sú za- ložené na základových pät- kách v stene domu, nad úrov- ňou existujúcich základov domu. Sú kotvené pomocou oceľových kotiev v miestach styku obvodového plášťa do priečnych nosných panelov. Naša spoločosť v rámci rea- lizácie zákazky na „kľúč” za- bezpečí komplexnú dodáv- ku prefabrikovanej balkóno- vej zostavy, betónového zá- bradlia, klampiarskych vý- robkov, náterov i kompletné- ho príslušenstva. Samozrejmou súčasťou realizá- cie zákazky je statické posúde- nie stavby a vypracovanie pro- jektovej dokumentácie. Najpopulárnejším typom zá- bradlia je v súčasnosti betónové zábradlie, ktoré môže byť rov- né, alebo so skosenými rohmi. Prefabrikované lodžie je mož- né nainštalovať aj na tie obyt- né domy, na ktorých balkóny predtým neboli. LODŽIE pre panelové a tehlové domy TEXT A FOTO Revitalstav Dôležitou súčasťou obnovy, resp. revitalizácie panelových i tehlových bytových domov je okrem zateplenia fasády aj rekonštrukcia a v prípade potreby aj komplet- ná výmena balkónov a lodžií. Spoločnosť REVITALSTAV SK, s. r. o., sa špecializuje práve na komplexnú realizáciu lodžií a balkónov panelových i tehlových domov. 00421 904 593 885 e-mail: revitalstav@zoznam.sk www.revitalstav.sk NAŠE SLUŽBY: REVITALIZÁCIE REKONŠTRUKCIE LODŽIE A BALKÓNY A – stropný panel B – ľavý stenový panel C – pravý stenový panel D – betónové zábradlie, pravouhlé rohy rozmery v metroch: šírka = 3,6 – hĺbka = 1,5

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

105

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

106

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

energetické alternatívy ČASOPIS O ENERGETICK ÝCH ÚSPOR ÁCH A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOCH ENERGIE NÁDEJOUPRE SLOVENSKOJE FOTOLEICHT OBYTNÝ KOMPLEX MINERGO NOVÉ TRENDY V ZNIŽOVANÍ NÁKLADOV ÚSPORNÉ DARČEKY BIOMASA

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 108 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ aktuálne OD ODPADU K UMENIU Ondrej Lewis, dizajnér a majiteľ dizajnového štúdia ATELIERO spolu so svojou bývalou spolužiačkou Joanne Riddle vytvárajú ľahké farebné svie- tidlá z recyklovaných PET fliaš. Špeciálna metóda zapustenia farby do plastového povrchu PET fľaše predstavuje výnimočný koncept práce s re- cyklovanými materiálmi. „Jedinečná textúra lisovanej fľaše vyniká ne- pravidelným zvlnením. V kombinácii s výraznou farbou vzniká jedinečný prvok, ktorý je základným stavebným prvkom svietidla,“ vysvetľuje pro- ces výroby Ondrej Lewis. Svietidlá sa predstavili počas londýnskych vý- stav New Designers 2008 a [Re]Design 100 % Design 2008. O ich inšta- láciu sa zaujímali aj zástupcovia exkluzívneho obchodného domu Colette v Paríži, čo je veľká pocta i pre svetovo známych dizajnérov. Funkčný lus- ter z recyklovaných PET fliaš, upnutý na hliníkovej konštrukcii, prekvapuje divokou hrou ohnivých farieb. Nový systém zavesenia podčiarkol žiarivosť a upriamil pozornosť na tvar svietidla. PRIPRAVILABarbaraTurčíková TEPELNO AKUMULAČNÝ MATERIÁL DUPONT™ ENERGAIN® Eko-dom „Crossway“ pri meste Staplehurst v anglickom Kente spája energetickú účinnosť a prí- jemný vzhľad. Jedným z inovačných energeticky úsporných prvkov v dome je tepelno akumu- lačný materiál DuPont™ Energain® , založený na patentovanej technológii fázovej zmeny. Vyrába sa vo forme panelov, ktoré sa ľahko inštalujú za sadro- kartónové obklady stien i nad stropné dosky. Pri zvyšo- vaní izbovej teploty (cca pri 22 °C) absorbuje okolité tep- lo a pri poklese teploty (cca pri 18 °C) ho uvoľní do miest- nosti. Skúšky ukázali, že DuPont™ Energain® vyrovná- va rozdiely v izbovej teplote až o 7 °C, znižuje náklady na kúrenie až o 15 % a na chladenie až o 35 %. Dom do- stal oficiálne označenie „Passivhaus“ a patrí k prvým takto akreditovaným domom vo Veľkej Británii. HLINÍKOVÉ OKNÁ PRE PASÍVNE DOMY Hliníkové profily Schüco AWS 90.SI+spájajú výhody hliníka a nízku energetickú náročnosť. Dosahujú najvyš- šie tepelno-izolačné parametre pri sta- vebnej hĺbke 90 mm (Uf= 1,0 W/m²K – po- hľadová šírka 117 mm, Uw= 0,8 W/m²K, pri Ug= 0,6 W/m²K a plastové dištanč- né rámiky). Nový profil prináša optima- lizovanú izolačnú zónu a dá sa bez prob- lémov kombinovať so sériou dverí ADS 90 PL.SI. Oproti predchádzajúcim systé- mom dosahujú profily úsporu až 30 %. Nové profily majú i ďalšie výhody – systé- movo testovanú bezpečnosť, rôzne prv- ky a spôsoby otvárania, bohaté farebné možnosti stvárnenia, vybavenie odolné voči vlámaniu a požiaru, balisticky odol- né prvky, efektívnu tepelnú a zvukovú izo- láciu. Kovania možno obsluhovať manu- álne, mechatronicky či cez centrálne ria- denie budovy. Odolnosť voči vlámaniu po triedu WK 3 (DIN V ENV 1627) a vybave- nie prispôsobené pre starých a zdravot- ne postihnutých ľudí spĺňajú kritériá DIN 18024, resp. 18025.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

BUDÚCNOSŤ DIZAJNU ČERPACÍCH STANÍC JE V MATÚŠKOVE V Matúškove pri Galante prednedávnom vyrástla nová čerpacia stanica. Domáca značka GAS sa rozhodla pre architektonicky unikátne riešenie. Stanica púta pozornosť svojou výnimočnosťou už z diaľky a jej tvar je ľahko zapamätateľný. Investor sa so svojou víziou obrátil na český ateliér SAD. Výsledkom spoločného snaženia je pumpa, ktorá rešpektuje najvyššie bezpečnostné a technické požiadavky a zároveň udáva nové smerovanie značky GAS. Z estetickej stránky už na prvý pohľad zaujmú organické tvary strešnej konštrukcie. Pripomínajú plodnice húb – kuriatok a nenásilne zapadajú do okolitej krajiny, v ktorej prevláda zvlnený terén. Dizajn by sa dal označiť za retro-futuristický, no jeho silnou stránkou nie je len krása, ale aj vysoká funkčnosť. 109 D E C E M B E R 2 0 1 1 BREZOVÁ UŽ KÚRI ŠTIEPKOU Spoločnosť Cofely splnila svoj sľub Mestu Brezová a úspešne do- končila rekonštrukciu kotolne na Piešťanskej ulici. Zdroj, ktorý zá- sobuje teplom cca 90 % obyvateľov mesta napojených na centrálne zá- sobovanie, je v súčasnosti dvojpa- livový – okrem zemného plynu vy- rába teplo najmä z drevnej štiepky. V projekte „Rekonštrukcia tepel- ného hospodárstva v Brezovej pod Bradlom“ vyhrala vo verejnej súťa- ži dodávku dvoch kotlov Viessmann MAWERA FSR 2600 na spaľova- nie drevnej štiepky spoločnosť Viessmann, s. r. o.. Projekt podpo- rila 40-percentná dotácia z euro- fondov, ktorú sa spoločnosti poda- rilo získať cez Ministerstvo životné- ho prostredia SR v rámci programu na znižovanie emisií. Zmena pali- vovej základne a dotácia z eurofon- dov bude mať pozitívny vplyv aj na stabilitu ceny tepla. DLHÁ ŽIVOTNOSŤ A FUNKČNOSŤ Konopná izolácia neobsahu- je ekologicky škodlivé pri- dané látky. Používateľa pre- svedčí dlhou životnosťou, funkčnosťou a tvarovou stá- losťou. Vyrába sa vo forme rohoží alebo roliek a hodí sa na izoláciu stien, striech, stropov, podláh i obvodo- vého plášťa. Môže sa pou- žiť v novostavbe aj pri rekon- štrukcii. Výborné izolačné vlastnosti a parametre radia konopnú izoláciu k produk- tom budúcnosti a k vyhľadá- vaným stavebným materiá- lom. Konopné vlákna, z kto- rých sa izolácia vyrába, ne- obsahujú bielkovinu, pre- to ich netreba ošetrovať pro- ti plesniam a hmyzu. Vďaka pružnosti bez deformácie pri navlhnutí, vysokej aku- mulačnej schopnosti a di- fúznej priepustnosti, schop- nosti redistribúcie vlhkos- ti a výborným akustickým vlastnostiam pomáha vytvá- rať prirodzené a zdravé in- teriérové prostredie a pred- stavuje návrat k zdravým tradičným materiálom. www.proficolor.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S  istou dávkou zveličenia možno povedať, že legis- latívne nejasnosti, spre- vádzajúce využívanie obnovi- teľnej energie, ruka v ruke s is- tou prirodzenou podnikateľ- skou dravosťou či necitlivos- ťou a s odozvou na jadrovú ha- váriu v japonskej Fukušime, urobili pre popularizáciu ob- noviteľných zdrojov energie (OZE) oveľa viac ako cielená propaganda. Dvadsať percent do roku 2020 V oblasti obnoviteľnej ener- gie určujú základný rámec aktivity na úrovni Európskej únie. Predovšetkým ide o pri- jatie robustného súhrnu legis- latívnych nástrojov, takzva- ného energeticko-klimatic- kého balíčka (január 2008). Jeho súčastou je i Smernica 2009/28/ES o OZE (ďalej len Smernica), s transpozíciou do národného práva do 5. decem- bra 2010. Smernica určila zá- väzný cieľ 20-percentného po- dielu využívania OZE v po- mere k hrubej celkovej ener- getickej spotrebe EÚ do roku S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 110 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ téma Nádejou pre Slovensko je biomasa PRIPRAVILA Jana Zajasenská v spolupráci s Jozefom Škultétym a Petrom Dlhošom FOTO Slovenské elektrárne, Scan Problematike obnoviteľnej energie sa odborná verejnosť intenzívne venuje už niekoľko desať- ročí. V ostatnom čase však z viacerých dôvodov výrazne púta aj pozornosť širšej verejnosti. 2020. Každý členský štát pri- tom musí dosiahnuť individu- álny cieľ podielu OZE na cel- kovej spotrebe. Na Slovensku prevládajú voda a biomasa Slovenská republika má po- vinnosť zvýšiť využívanie ob- noviteľných zdrojov energie v pomere k celkovej hrubej Spaľovanie, zelená energia Spracovanie – štiepkovanie Vznik drevného odpadu pri ťažbe Rast lesa Fotosyntéza CO2 CO2

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

111 D E C E M B E R 2 0 1 1 energetickej spotrebe zo 6,7 percent v roku 2005 na 14 per- cent v roku 2020. Národný akčný plán pre ener- giu z obnoviteľných zdrojov schválený slovenskou vládou 6. októbra 2011, stanovuje ná- rodné ciele pre podiel spotre- bovanej energie z OZE v sek- tore výroby elektriny, v sek- tore tepla a chladu a v dopra- ve v roku 2020. Projekcie sú nasledovné: › zvýšiť podiel spotreby elek- triny z OZE z 19,1 % v roku 2010 na hodnotu 24 % v ro- ku 2020, › zvýšiť podiel OZE v spotre- be tepla a chladu zo 7,6 % v roku 2010 na 14,6 % v ro- ku 2020, › zvýšiť podiel spotreby OZE v doprave zo 4,1 % na 10 %. Podľa plánovanej prognózy Slovensko splní svoj záväz- ný cieľ a, navyše, môže časť energie z OZE preniesť do iných členských štátov EÚ. Kľúčovými zdrojmi obnoviteľ- nej energie by mala byť voda a biomasa s predpokladaným využitím najmä v kogenerač- ných zariadeniach, a až po- tom ďalšie druhy týchto zdro- jov energie. Výhodou je, že práve vodná energia a bioma- sa sú najmenej nákladnými zdrojmi. Čo je biomasa? Biomasu tvoria produkty po- zostávajúce z rastlinnej hmo- ty alebo z jej časti, pochádza- júce z poľnohospodárstva či lesného hospodárstva, ktoré možno využiť na výrobu ener- gie. Rovnako aj drevný odpad a rastlinný odpad považujeme za biomasu, ak sa spaľuje v za- riadeniach na to konštruova- ných a môže sa spaľovať ako klasické palivo. V projektoch Slovenských elektrární sa používa biomasa rastlinného pôvodu a kyslič- ník uhličitý ako jeden z najvý- raznejších emisných prvkov, lebo sa vracia späť do prírod- ného kolobehu vo forme foto- syntézy. Môžeme teda pove- dať, že záťaž prostredia skle- níkovými plynmi je veľmi ma- lá. Preto všeobecne považu- jeme biomasu za ekologic- ké palivo a zelený zdroj ener- gie. Spoluspaľovanie bioma- sy, okrem pozitívneho vply- vu na životné prostredie, zlep- šuje prevádzkovú výkonnosť elektrárne, pretože zefektňuje vlastný proces výroby. SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, ČLEN SKUPINY ENEL, SPUSTILI V OKTÓBRI 2011 SPOLUSPAĽOVANIE BIOMASY V TEPELNEJ ELEKTRÁRNI NOVÁKY. POROZPRÁVALI SME SA O TOM S RIADITEĽOM ELEKTRÁRNÍ NOVÁKY, MILANOM BUGÁROM. › Aké hlavné enviromentálne prínosy má spolu- spaľovanie biomasy v ENO? Na rozdiel od ostatných fosílnych palív využíva- ných na energetické účely, ako uhlie, ropa či zem- ný plyn, je biomasa považovaná za ekologické pali- vo najmä preto, že nezvyšuje produkciu kysličníka uhličitého (CO2 ). Pri spaľovaní biomasy sa uvoľňu- je len toľko CO2 , koľko rastlina počas svojho rastu prijala. Z hľadiska vypúšťania emisií do ovzdušia je biomasa neutrálna. To znamená, že využívanie bio- masy na energetické účely nemá vplyv na tvorbu skleníkových plynov. Keďže oxid uhličitý, vznikajúci pri spaľovaní bio- masy, považujeme za neutrálny, dochádza k  jeho úspore v porovnaní s predpokladom. Nahradením určitého podielu fosílnych palív biomasou dosiah- neme v súčasnosti úsporu kvót CO2 a do budúcnos- ti výraznú úsporu v podobe pripravovaných poplat- kov za emitované množstvo CO2 . V prípade Elek- V porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami využívanými na energetické účely, ako uhlie, ropa alebo zemný plyn, je biomasa považovaná za ekologické palivo, a to najmä pre nezvyšovanie produkcie kysličníka uhličitého. dokončenie na ďalšej strane

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 112 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ téma trární Nováky ide o  spoluspaľovanie biomasy s  uhlím vyťaženým v Slovenských baniach vo fluidnom kotli FK1 v prevádzke ENO A. V prvej etape tvorí množstvo drevnej štiepky asi 10 percent hmot- nostného objemu súčastne spaľovaného uhlia v tomto kotli. To sa bude v budúcom roku postupne zvyšovať až na 15 percent. Okrem už uvedeného prínosu pre ekológiu bude spaľovanie drevnej šitep- ky v ENO prínosom i pre pracovné prostredie, o čom sme sa pre- svedčili už počas skúšok v  predchádzajúcom období. Predovšet- kým dovezená čerstvá lesná štiepka svojimi živicovými prchavými zložkami doslova pozitívne zmenila uhoľnú mikroklímu prevádzky zauhľovania. › A čo ekonomické prínosy? Plánujete vytvoriť aj nové pracovné miesta? Pri stálom raste cien za všetky vstupy, na ktorých je výroba ener- gií závislá, sa snažíme hľadať spôsoby ako udržať, resp. znížiť pre- vádzkové náklady. Progresívna fluidná technológia má tú výhodu, že umožnuje spaľovanie palív s rozdielnými hodnotami výhrevnos- ti v  jednom kotlovom zariadení, a  to regulovaním všetkých médií vstupujúcich do spaľovacieho procesu, teda paliva, vzduchu a adi- tíva, pri dodržaní optimálnych parametrov spaľovania pri zachova- ní vysokej účinnosti kotla. Fakt, že palivo na báze biomasy neobsa- huje takmer žiadnu síru a má minimálny obsah nespáliteľných zlo- žiek, sa pozitívne prejaví na znižení spotreby aditíva pre odsírenie, pri dodržaní stanovneného limitu SO2 . Okrem toho sa zníži aj pro- dukcia popolovín, čo zníži náklady spojené s ich dopravou a ukla- daním. Na využívanie drevnej štiepky v podmienkach nášho závodu sa okrem novoinštalovaného triediaceho zariadenia garantujúceho dodržanie granulometrie (požadovaných rozmerov drevnej štiep- ky) v plnom rozsahu využíva technlógia prevádzkovaná v súčasnos- ti. Drevná štiepka je domáci energetický nosič dostupný z viacerých zdrojov a jej cena nezávisí od monopolného dodávateľa či od situá- cie na medzinárodnom trhu. Získané finančné prostriedky za pre- daj drevnej štiepky zostávajú na regionálnej úrovni. Znamená to podporu miestnej ekonomiky, vytváranie nových pracovných príle- žitostí a v konečnom dôsledku prispievanie k rozvoju vidieka. › Zvýši spoluspaľovanie biomasy efektívnosť prevádzky? Výsledky nielen prevádzkových skúšok, ale aj dlhodobej prevádzky v iných elektrárňach ukázali, že najmä fluidné kotly sú mimoriadne vhodné na spoluspaľovanie biomasy a uhlia. Zmes uhlia a bioma- sy má vo viacerých smerovch výhodnejšie vlastnosti ako jednotlivé zložky. Biomasa má nízky obsah síry a popola a pri jej spoluspaľo- vaní sa znižuje množstvo plynných a tuhých škodlivín. Vysoký podiel prchavej horľaviny spolu s nízkym obsahom popola prispieva k zní- ženiu strát v tuhých nespálených častiach. Dobré prevádzkové skú- senosti so spoluspaľovaním biomasy a uhlia sú aj v našej sester- skej tepelnej elektrárni na východe Slovenska, vo Vojanoch. › Je zavedenie novej technológie súčasťou modernizácie/ekologi- zácie závodu? Aké dôsledky to bude mať v súvislosti s využívaním uhlia a všeobecným hospodárskym záujmom? Politika Európskej únie v oblasti energetiky výrazne posunula do po- predia enviromentálne aspekty, týkajúce sa využívania jednotlivých palív. S  tým súvisia i  požiadavky na maximálne možné využivanie obnovitelných zdrojov energie, teda aj biomasy. Spustenie trvalého spoluspaľovania drevnej štiepky vo fluidnom kotli v ENO je príspev- kom k ekologizácii prevádzky závodu. V štádiu prípravy je i projekt modernizácie, ktorý by mal zabezpečiť nielen rozšírenie využívania biomasy, ale aj termické využitie komunálneho odpadu v samostat- ných, špeciálne na to konštruovaných spaľovacích zariadeniach. Na- ším cieľom do je diverzifikovať palivovú základňu pri zachovaní ma- joritného podielu uhlia a  inovovať technológiu elektrárne tak, aby sme minimalizovali negatívne vplyvy na životné prostredie.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

113 D E C E M B E R 2 0 1 1 PROTI VLHKOSTI Účinným pomocníkom proti vlhkosti a plesni v domoch môžu byť teplovzdušné so- lárne panely SolarVenti. Ich hlavnými funkciami je vetranie, odvlhčovanie a tempe- rovanie. Výhodou je bezplatná prevádzka, nezávislá na elektrickom pripojení, pre- tože panely sú poháňané a riadené len slnkom. V samotnom paneli je umiestne- ná solárna bunka, ktorá pri každom slnečnom svite začne vyrábať prúd potreb- ný na spuste- nie a chod ven- tilátora. Zadnou stranou panela sa do nej nasá- va čerstvý vzdu- ch zvonku. Vo vnútri panela sa vzduch ohre- je a ventilátor ho následne vže- nie dovnútra do- mu. Cirkulácia temperovaného vzduchu v objek- te zabráni usa- dzovaniu vlhkosti vo vnútri domu a vzniku plesní. Pokiaľ ste zvyknutí chalupu na je- seň zazimovať a vypnúť všetky prípojky, môžete byť po inštalácii SolarVenti pri ná- vrate príjemne prekvapení čerstvo prevetranou chalupou. www.solarventi.sk PRIPRAVILIJanaZajasenskáaBarbaraTurčíková PLOCHÉ ČI RÚRKOVÉ KOLEKTORY? Na trhu existuje viacero typov solárnych kolek- torov, v zásade ich však môžeme rozdeliť na ploché a vákuové – rúrkové. Ploché kolekto- ry (napr. WOLF TopSon F3 aleco CFK od KKH) preukazujú v praxi vynikajúci pomer ceny a zis- ku tepla, pričom majú najlepšiu účinnosť počas teplejších slnečných dní. Využívajú sa predo- všetkým na ohrev pitnej vody. Vákuové rúrkové kolektory (napr. WOLF CRK-12 od KKH) dokážu lepšie zachytiť i tzv. difúzne žiarenie, oproti plo- chým kolektorom majú vyšší solárny zisk hlav- ne v chladnejšom období. Sú určené na ohrev pitnej vody, ale hlavne na podporu vykurovania, celoročný ohrev vody v interiérových bazénoch i na solárne chladenie. MODULY NA MIERU Fotovoltické moduly Schüco ProSol sa, na rozdiel od štan- dardizovaných modulov, vy- rábajú na mieru z hľadiska tvaru, farby a optickej štruk- túry. Štandardizovaná mon- táž a upevňovacie kompo- nenty poskytujú najspoľah- livejšie spracovanie a maxi- málnu kvalitu. Moduly mô- žu byť okrem strechy do- mov, napríklad súčasťou fa- sády, efektívne je ich spoje- nie so zimnými záhradami, či svetlíkmi SOLÁRNE ČLÁNKY MAĽOVANÉ NA STRECHY Solárne články by sa mali vyrábať lacnej- šie s použitím nanočastíc farby, ktorá umož- ní, aby boli vytlačené ako noviny či nama- ľované na steny a strechy budov. Tím Briana Korgela z Univerzity v Texase predstavil nízkonákladovú tech- nológiu, fungujúcu na báze roztoku podobného na atra- ment. Technológia využíva nanomateriály 10 tisíckrát tenšie ako vlas, absorbujúce svetlo. Tieto materiály sa napriek mikro- skopickej veľko- sti menia na veľ- mi účinné zaria- denia. Špeciálny roztok, obsahu- júci nanočasti- ce schopné za- chytávať slnečné žiarenie, je vy- robený zo zme- si medi, india, gália a selénu (tzv.CIGS), ktorá je lacnejšia ako použitie kremíka a šetrnejšia k ži- votnému pros- trediu. NOVÉ TECHNOLÓGIE FOTOVOLTICKÝCH PANELOV Zriaďovanie malých elektrární pre rodin- né domy či priemyselné parky podporu- je pokles nákupných cien a rozvoj technoló- gií. Vďaka nim stúpa výkon výroby elektric- kej energie a využívanie slnečného žiare- nia aj za menej priaznivých vonkajších pod- mienok. Amorfné fotovoltické panely Dupont DA100-B1 pohlcujú širšie spektrum slneč- ného žiarenia. Na streche priemyslovej ha- ly v Humennom ich inštalovala spoločnosť NWT, a. s., Testy ukázali, že elektráreň vyrá- ba viac energie i za horších slnečných pod- mienok ako polykryštalické panely. K použi- tiu amorfných panelov viedol aj fakt, že stre- cha nie je ideálne natočená na juh. Strechy so sklonom 12° sú natočené na východ a západ. Realizácia projektu si vyžiadala 950 panelov s celkovým výkonom 95 kWp. Elektráreň ročne vyrobí 95 tisíc kWh elek- trickej energie. ZDROJ: slnko

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 114 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ reportáž B Y T O V Ý K O M P L E X MINERGO B Y T O V Ý K O M P L E X MINERGO

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

115 D E C E M B E R 2 0 1 1 A rchitektonický kon- cept stavby vychádza zo schválenej urbanis- tickej štúdie Podhorský pás – Nové Mesto. „Kedysi sa v tej- to časti nachádzali vinohra- dy – pozemok má svahovitý, terasovito usporiadaný cha- rakter. Pri návrhu sme vyu- žili logické usporiadanie pô- vodného terénu, do ktorého sme v smere vrstevníc vlo- žili dva málopodlažné byto- vé domy,“ hovorí spoluau- tor projektu Ing. arch. Juraj Hantabal. Architektonický di- zajn budov stavia na dynami- ke. „Hľadali sme spôsob, ako zatraktívniť monotónne, lí- nie budov. Opäť nás inšpiro- val už spomínaný terén, kto- rý má v severno-južnej orien- tácii prevýšenie 6 m a vo vý- chodno-západnej 16 m,“ pri- bližuje koncepčné riešenie Juraj Hantabal. Čisté a jednoduché línie ne- priamo súvisia s technickým riešením, vychádzajúcim z nízkoenergetického kon- ceptu. Objekty prezentujú sú- časnú jednoduchosť, oboha- tenú plasticitou fasád na ju- hovýchodnej strane domov s lodžiami a polovysunutý- mi terasami. Horná a dol- ná línia sa mierne odlišujú v tvarovaní domov, vyplýva- júcom z väzby na svetlotech- nické požiadavky oboch línií a z okolitých objektov. Dispozično-prevádzkové riešenie Každá budova sa skladá z pia- tich na seba nadväzujúcich sekcií. Jednotlivé sekcie sú združené okolo spoločného schodiska s výťahom, ktorý spája všetky úrovne – od gará- že, cez hlavné vstupné podla- žie na prízemí, až po najvyš- šie poschodie (druhé až štvrté, podľa sekcie). Sekcie sa skla- TEXT Barbara Turčíková FOTO Juraj Hantabal Autorom komplexu Minergo na bratislavskej Kolibe išlo najmä o zníženie nákladov na bývanie. Z hľadiska architektúry sa komplex dvoch domov vy- značuje čistými a jednoduchými líniami. Je realizovaný tak, aby spĺňal para- metre nízkoenergetického riešenia a požiadavky energetickej triedy A. ↙ Bytový komplex Minergo od Juraja a Michaely Han- tabalovcov je prvý bytový komplex postavený v nízko- energetickom štandarde, s teplovzdušným vykurova- ním a chladením napojeným na tepelné čerpadlo – pou- žíva jeden systém na vykurovanie i chladenie a bez zvý- šenia finančných nákladov umožňuje i rekuperáciu. ← Čierne zábradlie z vertikálnych plo- chých oceľových tyčí je jednoduchým, ale veľmi účinným de- tailom a dodáva čis- tej fasáde kontrast a eleganciu.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E dajú z dvoj až štvorizbových bytov s veľkým otvoreným spoločenským priestorom s obývačkou, jedálenským kú- tom a kuchyňou. V sekciách sa rytmicky opakujú dva mo- duly bytov s odlišným tva- rom, riešením členenia okien, lodžií a terás, i funkčným usporiadaním. V prvej sa na- chádzajú dva 3-izbové a jeden 2-izbový byt, druhá pozostáva z dvoch 4-izbových bytov. „Striedaním modulov sme ro- zohrali fasády budov v hori- zontálnom smere. Členenie fasád umocňujú aj obkladové materiály, kde sa popri omiet- ke uplatňuje bridlica. Obklad je osadený vo vertikálnom smere, čím narúša dlhú líniu stavby,“ dodáva architekt. V západnej časti pozem- ku je verejná komunikácia s 33 vonkajšími parkovací- mi miestami, ktorá spája po- zemok s príjazdovou ces- tou. Na komunikáciu nadvä- zuje bytový objekt, pod kto- rým je radený ešte jeden. Prirodzený svah vytvoril vhodné podmienky na rieše- nie priľahlých exteriérov, na- vrhnutých ako záhradné te- rasy s výmerou cca 80 m2 . Západné terasy nadväzujú na byty prvého nadtzemné- ho podlažia a východné tvo- ria súčasť bytov prízemia. ↑ Minergo sa na- chádza na juho- východnom svahu niekdajších kolib- ských viníc v oblas- ti nazývanej Podhor- ský pás, ktorá v os- tatných rokoch za- žíva prudkú urbani- záciu. NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ KOMPLEX MINERGO › CE • ZA • AR v kategórii bytové domy › Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová › Projekt architektonickej časti: Hantabal architekti, s. r. o. › Projekt rozhodujúcej odbornej časti – kúrenie a chladenie: Ing. Mikuláš Paško › Hlavný zhotoviteľ: HANT BA, a. s. › Čas výstavby: október 2009 – máj 2011 116 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ reportáž

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

D E C E M B E R 2 0 1 1 ← Obytné miestnosti sú zorade- né po obvode stavby, čo umožňu- je prirodzené denné osvetlenie i vetranie oknami. Prízemné by- ty sú napojené priamo na terén cez terasy a predzáhradky. Byty vo vyšších podlažiach majú tera- sy a balkóny. ↑ Dotvorenie spevnených plôch, zazelenených terás, sado- vých úprav a malej architektú- ry umocnilo celkový výraz byto- vých domov a dodalo prostrediu charakter moderného bývania. V suteréne sa nachádza garáž so vstupmi do bytov. „Po ce- lej dĺžke je riešená ako súvis- lá plocha so 4,5-percentným klesaním. Tým sa prispôsobi- la svahu pôvodného terénu, bez potreby budovania zby- točných rámp, ktoré by členi- li priestor a vytvárali nevyu- žiteľné plochy,“ podotýka ar- chitekt. Strecha garáže záro- veň slúži ako strešná záhra- da. Okrem automobilových státí je v týchto priestoroch i domová vybavenosť a tech- nické zázemie. Počet garážo- vých miest je 63 + 3 miesta pre imobilných. Použité technológie Zdrojom tepla sú tepelné čer- padlá doplnené rekuperáciou a insoláciou. Systém ohrie- va vodu v domoch, zásobuje ich teplom a v lete ich chladí. Vďaka filtrácii privádzaného vzduchu je bývanie vhodné aj pre alergikov. Prednosťou technológií je využívanie ob- noviteľných zdrojov energií, čím sa komplex stal nezávis- lým od dodávky plynu či inej vykurovacej energie. Použitý systém je ekonomicky i tech- nicky na našom trhu najefek- tívnejší. Vykurovanie a chlade- nie bytových priestorov zabez- V prípade nižších teplôt mož- no energiu doplniť prostred- níctvom elektrokotlov. Každý byt má podstropnú decentra- lizovanú teplovzdušnú jed- notku napojenú na dané čer- padlá, ktorá podľa potreby chladí alebo vyhrieva jed- notlivé miestnosti prúdiacim vzduchom. Kúpeľne sa na- vyše vyhrievajú podlahovým kúrením. Tento systém bráni prašnosti, vzniku plesní a vý- skytu peľov v interiéri. pečujú dve tepelné čerpadlá voda-vzduch umiestnené cen- trálne na streche sekcie B. 117

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 118 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ šetríme energie PRIPRAVILI Mgr. Michal Ondruš, Petra Kuczmanová FOTO KKH, Aneko Znižovanie nákladov na bývanie je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších oblastí. Jednoduchým a veľmi efektívnym spôsobom zníženia energetických nákla- dov je investícia do vykurovania, ktorá súčasne za- bezpečí váš komfort. Prinášame vám niekoľko tipov. Nové trendy v znižovaní nákladov na energie 2.Kondenzačné kotly Kondenzačné kotly majú na roz- diel od bežných kotlov až o 15 per- cent vyššiu účinnosť, lebo využívajú všet- ko teplo vzniknuté pri spaľovaní zemného plynu, vrátane kondenzačného tepla vod- ných pár v spalinách. V štandardných plyno- vých kotloch sa vodná para nesmie konden- zovať, lebo vzniknutý kondenzát by spôso- bil koróziu častí kotla. Súčasťou moderných kondenzačných kotlov (napríklad od spoloč- nosti Wolf) je aj kompaktný regulačný sys- tém s ekvitermickou reguláciou, ktorá plynu- lo mení výkon vykurovania podľa vonkajšej teploty. Kotol sa požiadavke prispôsobí a pra- cuje pri najnižšej teplote. Moderné konden- začné kotly poskytujú bezproblémový servis a údržbu pod plným tlakom v systéme. 1.Tepelné čerpadlá Tepelné čerpadlá získavajú až 80 percent tepelnej energie zadarmo z obnoviteľných zdrojov. Majú mimoriadne tichú prevádzku a sú vybavené inovovaným „manažérom tepelného čerpadla“ – regulá- ciou, s ktorou možno ľahko regulovať aj ďal- šie zdroje energií. Tepelné čerpadlá sú vyso- ko efektívne a hospodárne, o čom svedčia vy- nikajúce hodnoty energetickej výkonnosti výroby tepelnej energie tepelným čerpadlom COP (z anglického coefficient of performan- ce). Čím je výkonový koeficient vyšší, tým je prevádzka tepelného čerpadla efektívnejšia. Napríklad tepelné čerpadlo Wolf soľanka/vo- da má výkonový koeficient až 4,7. Znamená to, že z jedného kW elektrickej energie po- trebnej na pohon čerpadla získame 4,7 kW vykurovacieho výkonu. Rozdiel 3,7 kW tvorí teplo prečerpané z okolitého prostredia. 3.Podlahové vykurovanie Systém podlahového i stenového vykurovania je založený na princí- pe rovnomerného šírenia tepla z veľkej plochy. Pri ideálnom vykurova- ní je vo výške hlavy stojaceho človeka teplota vzduchu o 2 – 3 °C nižšia ako na úrovni nôh. Vzniká tak teplotné vrstvenie vhodné pre človeka. Pri horizontál- nom rozložení by mala byť teplota vo všetkých rovinách rovnaká, čo podlahové vykurovanie zabezpečuje ove- ľa lepšie ako klasické vykuro- vacie telesá. Sálavý spôsob vy- kurovania je pre ľudský orga- nizmus veľmi vhodný a zod- povedá optimálnym teplot- ným hodnotám. Relatívne níz- ka teplota vykurovacej vody – menej ako 50 °C, prináša vyso- kú prevádzkovú úsporu ener- gie, lebo znižuje spotrebu pa- liva kondenzačného kotla.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

119 D E C E M B E R 2 0 1 1 5.Plastové okná Celkovým zateplením budovy a výmenou okien môžete znížiť energetic- ké náklady na vykurovanie o 40 až 60 percent. V panelovom byte totiž môže cez okná unikať až 50 percent tepla. Správne zvolený rám a sklo okien sú preto rozhodujúce. Dobre vybratým oknom možno za rok priemerne ušetriť až 30 percent nákladov na vykurovanie. Vedú, samozrejme, plastové okná. Dôvodom je nižšia cena a ich oveľa lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Inovatívnym riešením je využitie lepeného trojskla. Pri jeho použití možno klasickú oceľovú výstuž v ok- nách nahradiť penovou. Oceľ je veľkým vodičom tepla, preto možno vďaka tejto technológii ušetriť na vykurovaní. Návratnosť investície je len dva roky. 4.Rekuperačné vetranie Systém rekuperačného vetrania slú- ži na komfortné vetranie bytových priestorov. Rekuperačná jednotka odsáva opotrebovaný vzduch z kuchýň, kúpeľní, WC alebo vedľajších miestností a po prefiltrova- ní ho vypúšťa do okolia cez protiprúdový do- skový výmenník tepla, kde odovzdáva teplo čerstvému vonkajšiemu vzduchu. Poskytuje tak zdravú klímu nielen pre alergikov, k dis- pozícii je vždy čerstvý vzduch bez potreby otvárania okien. Protiprúdový výmenník tep- la – rekuperátor, využije až 95 percent tepla z odvádzaného vzduchu. Energetická nároč- nosť rekuperačného systému je pritom veľ- mi nízka, príkon ventilátorov v týchto prípa- doch tvorí spolu okolo 34 W – podobne ako pri malej žiarovke. Pri riadenom vetraní vyu- žívajúcom rekuperáciu sa dá ušetriť 20 až 25 percent celkových nákladov na vykurovanie, lebo privádzaný čerstvý vzduch sa neohrieva z vonkajšej teploty, ale dohrieva sa len tep- lotný rozdiel medzi privádzaným a odvádza- ným vzduchom. Napríklad pri vetraní miest- ností s plochou 100 m2 sa za hodinu musí vy- meniť 125 m3 vzduchu. Pri vnútornej teplote 20 °C a vonkajšej teplote 10 °C dosahuje re- kuperačný systém CWL účinnosť 90 percent a čerstvý vzduch sa dohrieva len o 1,1 K. 6.Solárne kolektory Solárne zostavy využívajú slnečnú energiu prijímanú zo slnka pro- stredníctvom solárnych kolektorov na ohrev vody a vykurovanie. Najviac slnečného žiarenia zaznamenávame na juhu Slovenska, najmenej na Orave a Kysuciach. Napriek tomu sú solárne zostavy vhodné do každé- ho regiónu, lebo rozdiel medzi najteplejšími a najstudenšími oblasťami na Slovensku je len okolo 13 percent. Na inštaláciu solárnej zostavy nepotrebuje- te stavebné povolenie. Pri zmene elektrického ohrevu na solárny systém v ro- dinnom dome sa investícia vráti do šesť rokov, pričom životnosť kvalitných solárnych kolektorov presahuje 30 rokov. Nezanedbateľná je i štátna dotácia, ktorá dokáže prvotné investičné náklady do solárnej zostavy výrazne znížiť.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

N ajdôležitejšou úlohou regulácie vykurovania je úsporné a raci- onálne využitie energie. Inými slovami – v každej miestnosti zabezpe- čiť v požadovanom čase potrebné množ- stvo tepla, podľa poveternostných pod- mienok a individuálnych požiadaviek na tepelné pohodlie. Udržiavať rovna- kú teplotu vo všetkých miestnostiach je zbytočné (úniky tepla) a veľmi náklad- né. Termostatickými ventilmi radiátorov alebo iným druhom regulácie reguluje- me teplotu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu a podľa potreby – to je správne hospodárenie s energiou. Termostatický ventil Namontujte si na radiátory ventily s ter- mostatickou hlavicou, ktoré umožnia automatickú reguláciu teploty v miest- nosti a zabránia zbytočnému prekuro- vaniu. Radiátorový ventil s termostatic- kou hlavicou prostredníctvom teplotné- ho snímača automaticky zníži prietok vykurovacej vody v čase oslnenia miest- nosti cez okná alebo pri pôsobení iných vnútorných tepelných zdrojov (naprí- klad osvetlenie, elektrické spotrebiče, pobyt ľudí, atď.). Podmienka správnej funkcie termostatického ventilu je sú- lad s tlakovým pomerom vykurovacie- ho systému. Termostatické ventily umožňujú aj za- bezpečenie rozdielnej a individuálne nastavenej teploty v jednotlivých miest- nostiach. Ich použitím sa okrem zvý- šenia hospodárnosti vykurovania zlep- ší aj vnútorná klíma. Montujú sa pri bu- dovaní novostavieb aj pri modernizá- cii už jestvujúcich vykurovacích sú- stav. Tieto ventily vám ušetria až 20 per- cent energie, samozrejme, že v závislos- ti na tepelno-technických vlastnostiach objektu, vykurovacej sústavy a režimu vykurovania. Ešte väčšia úspora Ako znížiť náklady na teplo ešte viac? Jednoduchým riešením je výmena sta- rých termostatických hlavíc novými, elektronickými, čím môžete ušetriť 23 percent využitej energie. Nahradením ručných ventilov novými výrobkami li- ving by Danfoss ušetríte dokonca až 46 percent. Jednoduchý displej na elektronických termostatických hlaviciach umožňu- je používateľom okamžite vidieť dôleži- té informácie – teplotu vzduchu v izbe a časový harmonogram kúrenia, čo za- ručuje absolútnu kontrolu. S elektronickými termostatickými hlavi- cami si možno zvoliť jeden z vopred in- štalovaných programov, jednu z volieb nastavenia, alebo vytvoriť individuál- TEXT e-filip, Real Trade servis Slovakia FOTO Real Trade servis Slovakia Účinnú úsporu ener- gie možno dosiahnuť vtedy, ak súčasne používame moderné metódy regulovania a vhodné prvky regulačnej techniky. Na túto skutočnosť sa často zabúda, hoci práve tu sú najväčšie rezervy. ÚSPORA ENERGIE pod kontrolou S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 120 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ šetríme energie Táto samostatná, inteligentná a používateľ- sky prístupná termostatická hlavica pred- stavuje po nastavení podľa potrieb zákazní- ka najúspornejší spôsob kontroly využíva- nia energie.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

ne programy pre nastavenie týždenné- ho harmonogramu vykurovania podľa vlastných potrieb. Tieto hlavice udržiavajú presné teplo- ty, čím pomáhajú optimalizovať vykuro- vanie pre zdravšie vnútorné prostredie. Rovnako využívajú energiu len vtedy, keď je to potrebné. Umožňujú kontro- lu aj pri vetraní, keď sa teplota v miest- nosti výrazne zníži. Vtedy termostatic- ká hlavica automaticky uzavrie prívod tepla. Počas dovolenky (dlhodobej ne- prítomnosti v byte, dome či kancelárii) možno využiť ďalšiu výhodu termosta- tickej hlavice, a to funkciu „dovolenka“, vďaka ktorej sa vrátite do príjemne vy- kúreného domova. Moderná regulácia vykurovacieho sys- tému prináša okrem používateľské- ho komfortu aj o 20 – 30 percent niž- šiu spotrebuju energie, čo je pri súčas- nom trende rastu cien energie veľmi aktuálne. S termostatickými ventilmi môžete šet- riť energiu bez toho, aby ste sa museli zriecť vykurovacieho komfortu. Oproti iným opatreniam na úsporu energie v dome sú termostatické ventily nepora- ziteľné v pomere ceny a výkonu. Výmenou starých ter- mostatic- kých hla- víc za nové, elektronic- ké, môže- te ušetriť 23 percent využitej energie. D E C E M B E R 2 0 1 1 Termostatická hlavica Danfoss Link™ CC fun- guje bezdrôtovo v celom dome a poskytuje vysoký výkon. Pri komunikácii na Z-Wave táto kombiná- cia predstavuje flexibil- ný spôsob kontroly ná- kladov za energie a vnú- tornej teploty. Vykuro- vanie reguluje z jedného centrálneho bodu v do- me, pričom každá miest- nosť môže byť nastavená osobitne. 121

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 122 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ materiály TEXT Jana Zajasenská v spolupráci s Petrom Skořepom zo združenia Ekovesnice o.s. FOTO Petr Skořepa „Prevádzka budov a ich výstavba majú v dnešnej technickej dobe pomerne výrazný podiel na celosvetovej spotrebe energie. Najväčšia časť, približne 48 %, pripadá na prevádzku, a preto sa dnes veľa hovorí o domoch nízkoenergetických a pasívnych. Na novú výstavbu sa spotrebuje okolo 20 % z vyrobenej energie. Z tohto dôvodu sa snažíme nasmerovať staviteľov a architektov k používaniu energeticky menej nároč- ných materiálov, a to najlepšie z miestnych zdrojov,“ hovorí Petr Skořepa zo združenia Ekovesnice, o. s.. V DOME Z PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV D nes sa veľmi propa- gujú nízkoenergetic- ké a pasívne domy, ale len zriedka sa v nich myslí aj na zdravie ich obyvateľov. Pritom je to také jednodu- ché. Prírodné materiály majú úžasné vlastnosti, napríklad prirodzenú reguláciu vlh- kosti v interiéri, pohlcovanie škodlivých látok zo vzduchu a jeho neustále filtrovanie. Správne zvolený materiál pre stavbu a vybavenie domu má vplyv nielen na naše fyzické zdravie, ale aj na našu dušev- ZDRAVÝ ŽIVOTZDRAVÝ ŽIVOT

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

123 D E C E M B E R 2 0 1 1 nú pohodu. Hlina a drevo prí- jemne voňajú a neodoberajú telu teplo, preto sú príjemné a „mäkké“ na dotyk. Svetlo sa jemne odráža na stenách, ktorým nepravidelnosť nie je na škodu. Miestnosti pôso- bia útulným dojmom. Zvuk sa zbytočne nešíri, ani neod- ráža. A v neposlednom rade prírodné prvky majú svoju estetickú hodnotu. Hlina a nepálené tehly Nepálená hli- na dokáže ab- sorbovať preby- točnú vlhkosť. Ak je miestnosť suchá, tak zase absorbovanú vlhkosť odparuje, teda udržu- je optimálnu vzdušnú vlhkosť okolo 50 %. V neposlednom rade má dobrú chopnosť te- pelnej akumulácie. „V jednej dedinke pri Bratislave stojí pasívny dom, ktorý má vnú- tornú prímurovku na všet- kých stenách z nepálených tehál a majiteľ v zime zistil až po štrnástich dňoch, že im nefunguje kúrenie. Hlinou je teda možné obmedziť výkyvy teplôt.“ Ako hovorí Petr: „Veď aj naši predkovia stavali nie- koľkotonové pece a práve tá ťažká hmota im po vyhriati pomáhala zmierňovať kolísa- nie teplôt medzi dňom a no- cou aj napriek tomu, že domy neboli izolované.“ Tehly z nepálenej hliny na svoj vznik potrebujú asi 40-krát menej energie ako klasické pálené tehly a svo- jou pevnosťou a odolnos- ťou sú porovnateľné s iný- mi stavebnými materiál- mi. Íl, z ktorého možno ro- biťť nepálené tehly, zdra- vé omietky, kachle a pece je u nás skoro všade, asi 50 cm pod ornicou. V minulosti do- konca bývalo pri každej de- dine ílovisko. Preto už naši predkovia vyrábali svoje do- my z nepálenej hliny (napr. Vepřovice a Kotovice v ČR) a dodnes takto stavajú svoje obydlia ľudia na celom sve- te. „Pri väčšine domov zba- dáte, že sú hlinené, dokon- ca niektorí murári, ktorí na- vštívili nejakú našu stavbu, krútili hlavou a neverili, že v omietkach nie je žiadny ce- ment ani vápno. Na Zemi ži- je dnes okolo 7 miliárd ľu- dí a hovorí sa, že približne 3 miliardy bývajú alebo pra- cujú v stavbách vyrobených z nepálenej hliny. Vo svete existujú takéto stavby staré stovky rokov. Jedna pani nám rozprávala, že jej predkovia postavili hline- ný dom pod kopcom, z ktoré- ho každý rok, po prívalových dažďoch, prišla voda. Dom bol postavený tak, aby prešla stre- dom domu, dlhou chodbou z kameňov a domu sa nič ne- stalo”, hovorí Petr. „Určite sa však tieto stavby nehodia do povodňových oblastí.” Generácie, ktoré prídu po nás, budú chcieť bývať v stavbách podľa svojich predstáv, nezaťažujme ich problémami, čo robiť s „odpadom“ po našej, neuváženej výstavbe. Ako na to Výrobcov hlinených omie- tok, tehál a iných certifiko- vaných prírodných materiá- lov je u nás už viac a dopyt po zdravom bývaní stále rastie, ale je stále málo firiem a re- meselníkov, ktorí tieto tech- nológie ovládajú. Občianske združenie Ekovesnice, o. s. učí na seminároch alebo aj priamo na stavbách naprí- klad aj to, ako stavať dreve- nú nosnú konštrukciu a ste- nu s difúzne otvorenou sklad- bou hlina-slama-hlina. Potom teda môžeme povedať, že ide o dom, ktorý dýcha. „Na ta- kúto stavbu vám prídu ra- di pomáhať kamaráti a zná- mi. Nudná stavba sa tak mô- že ľahko zmeniť na priateľ- ské stretávanie sa, kde jedni radia, rozprávajú vtipy, hra- jú sa s deťmi, iní pripravujú občerstvenie a hlavne väčši- na „veľkých“ sa hrá s drevom, slamou a hlavne s hlinou. Stavebný materiál sa dá na- kopať pri vlastnej stavbe, čím odpadá záťaž spojená s dopra- vou a naviac môže nám takto vzniknúť budúce jazierko“, zo skúseností dodáva Petr. Práca s hlinou pre neobme- dzené tvarové možnosti a far- by tohto mate- riálu, priam na- báda ku krea- tívnemu a ume- leckému spra- covaniu. Je to takmer ako prá- ca s plastelí- nou, len vo väč- šom. Vzhľadom na to, že je neškodná aj pre pokožku, môžeme priamo rukami tvo- riť rôzne dekorácie, ako hli- nené poličky, lampy, výklen- ky, lavice, ornamenty a pe- ce. Nápaditosti sa medze ne- kladú, stačí občas ako arma- túru použiť pletivo, trstinu, prútie, drevo alebo jutu. Pre hlinené omietky sú charak- teristické oblé tvary, ktoré sú veľmi príjemné aj funkč- né. Väčšinou je totiž hlina

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

v ostrom – a pravouhlom tva- re náchylná na odlomenie. Na seminároch sa ľudia učia, ako namiešať omietkové zme- si s veľkou odolnosťou, ale pre interiérové použitie je väčšinou taká pevná omiet- ka nežiaduca, z dôvodu uľah- čenia možnej prestavby v bu- dúcnosti. „Dnes sa tieto už za- budnuté techniky znova ob- javujú. Pri pokusoch s rôzny- mi pomermi miešania omiet- kových zmesí sme boli v jed- nom prípade veľmi prekva- pení, keď pri potrebe vysekať kus steny sme zrazu narazi- li na omietku, od ktorej pri is- krení odletovali len centimet- rové kúsky, podobne ako pri betóne. A to v sebe mala len zložky z miestnych zdrojov, teda žiadny cement,“ hovorí s úsmevom Petr Skořepa. Prírodné izolácie Ovčia vlna a konopa Ovčia vlna a konopa sú málo používané izolačné materiály. Možno ich kúpiť ako priemy- selne vyrobené izolačné ro- hože ošetrené proti škodcom, podobne ako rohože z mine- rálnej vaty. Ale tiež môžete na izoláciu použiť surovú umy- tú ovčiu vlnu priamo z oviec. Túto je dobré napustiť pro- ti škodcom ekologickým po- strekom na báze octaboritanu a umiestniť do uzavretej kon- štrukcie, pretože lanolín za- pácha. Takúto izoláciu môže- te získať zadarmo, čo ušetrí na stavbe nemalé prostriedky. Výnimočnou vlastnosťou ov- čej vlny je, že tepelne izoluje aj keď je mokrá. Slama Ďalším zaujímavým izolač- ným materiálom je slama, ktorá sa aj napriek zjavným výhodám stále používa veľmi málo. Väčšinou ide o odpad z poľnohospodárskej výroby, teda vďaka minimálnej spot- rebe energie na výrobu a pre- vádzku nezaťažujeme život- né prostredie. Tepelná vodi- vosť slamy pri 20,6 °C, vlh- kosti 14 % a objemovej hmot- nosti 70 kg/m3 , je kolmo na steblá 0,052 W/mK a pozdĺž stebiel 0,063 W/mK. Teda môžeme povedať, že stena hrubá 40 cm zodpovedá po- lystyrénu s hrúbkou približ- ne 15 – 20 cm. Slama má dostatočnú život- nosť, ak zabránime preni- kaniu vody do konštrukcie. Tento materiál je použiteľ- ný dokonca aj pre verejné bu- dovy, pretože rakúske atesty stanovili požiarnu odolnosť na 90 minút. Hlinená omiet- ka na takejto stene zamedzu- je prístupu vzduchu, a tak vzniká nehorľavá a samozhá- šavá hmota. Vymlátená slama neponúka žiadnu potravu pre myši, a ak je dostatočne liso- vaná, tak sa ich chodbičky sa- mi uzatvárajú. Myši sú tiež le- nivé a nechcú si budovať do- mov stále dookola, radšej te- da pôjdu bývať k susedovi do polystyrénu. Ďalšie informácie nájdete na www.slamenedomy.sk alebo www.ekovesnice.cz S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 124 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ materiály › Ak sa rozhodnete pre výstavbu „zdravého“ domu, jeho konštrukciu môže tvoriť kameň, drevo, pálená a nepálená tehla, vápenec, hlina, íl, piesok, ale aj slama, ľan alebo do- konca vlákna konopy. › Vhodnosť jednotlivých druhov materiá- lov a technológií záleží na využití. Združe- nie Ekovesnice, o. s., sa snaží vzdeláva- ním verejnosti, remeselníkov, staviteľov a architektov pomôcť k šíreniu informácií o environmentálne vyspelom staviteľstve. › voda predstavuje nebezpe- čenstvo, preto sú tieto do- my nevhodné do záplavo- vých oblastí › nedostatok tuzemských skúseností a informácií › obavy z netradičného › slamu nemožno kúpiť v stavebninách › presvedčenie, že to, čo je lacné alebo zadarmo, ne- môže byť dobré › prácnosť – ak chcete, aby vám stavbu postavila fir- ma na kľúč, pre väčšiu prácnosť vyjde finančne podobne ako drevostavba, prípadne o niekoľko per- cent viac. Nevýhody, alebo čo nám bráni v použití: › nízka cena › nízka energetická nároč- nosť › dostatočná životnosť › možnosť postaviť zdravý BIO dom, ktorý dýcha › dobré izolačné a protipo- žiarne vlastnosti › využitie lokálnych zdrojov (prínos pre miestnu eko- nomiku) › vhodné na stavbu svojpo- mocou Výhody stavby z alternatívnych materiálov:

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

125 D E C E M B E R 2 0 1 1 T éma „zdravé bývanie“ získava stá- le väčší význam. Veľa ľudí trpí alergiami a rôznymi zdravotnými problémami, ktoré sú vyvolané škodli- vými látkami obsiahnutými v použiva- ných stavebných materiáloch. 90 per- cent života trávime v interiéri, a tak i malá koncentrácia škodlivých látok môže negatívne ovplyvniť naše zdravie. Konopnú izoláciu stavební technológo- via a odborníci na zdravé bývanie ozna- čili certifikátom „Lekársky odporúčané pre zdravé bývanie“. Konopná izolácia neobsahuje žiad- ne pridané, ekologicky škodlivé látky. Používateľa okrem toho presvedčí svo- jou dlhou životnosťou, funkčnosťou a tvarovou stálosťou. Konopné vlákna z ktorých je izolácia vyrobená neobsa- hujú bielkovinu, preto odpadá ich ošet- rovanie proti moliam a hmyzu. Izolácia sa vyrába vo forme rohoží alebo ro- lí a hodí sa na izoláciu stien, striech, stropov, podláh i obvodového plášťa. Nezáleží na tom, či sa používa na no- vostavbe alebo pri rekonštrukcii, jej vý- borné parametre ju radia medzi pro- dukty budúcnosti. Čím je výnimočná? V lete je dôležité, aby sa teplo vyžiarené slnkom akumulovalo v stavebných kon- štrukciách a do obytného priestoru bolo odovzdané len vtedy, keď sa vonku ochla- dí. Konopná izolácia chráni proti chladu v zime, teplu v lete a vďaka dobrým difúz- nym vlastnostiam zaručuje automatickú reguláciu vlhkosti, ktorá vedie k zdravej a príjemnej klíme v interiéri. Parametrami pre zhodnotenie letnej ochrany proti vy- sokým teplotám je tlmenie amplitúdy a fá- zový posun (fázové oneskorenie). Tlmenie teplotnej amplitúdy ukazuje mieru reduk- cie prieniku tepla cez stavebné materiály. Fázové oneskorenie udáva také množstvo hodín, o koľko je prienik maximálnej tep- loty oneskorený. Vďaka nepatrnej tepel- nej vodivosti 0,040 W/(m².K) a schopnos- ti uchovávať akumulované teplo, prispie- va konopná izolácia významne k úspore energie na vykurovanie v zimnom obdo- bí. Vzhľadom na súčasnú nezanedbateľnú cenu energií je toto veľmi dôležitým as- pektom pre spotrebiteľa. Riešenie pre drevostavby Pri porovnaní konopnej a minerálnej izolácie má konopná skoro dvojnásobnú schopnosť akumulácie tepla, čo ocenia hlavne majitelia drevostavieb s ľahkými konštrukciami. Vďaka schopnosti redis- tribúcie vlhkosti aj účinne bráni lokál- nemu zavodneniu a chráni najmä dre- vené konštrukčné prvky pred zvýšenou vlhkosťou a ich následnou degenerá- ciou. Jej vlastnosti ju predurčujú na po- užitie do difúzne otvorených skladieb, hlavne do drevených konštrukcií obvo- dových stien, konštrukcií striech a dre- vostavieb ako takých. TEXT A FOTO Zdeno Duriš, PROFI AIR-COLOR, s. r. o. Konopa je jednou z najstarších kultúrnych plodín a pre ľudstvo je už po stáročia suro- vinou na výrobu oblečenia, papiera, oleja a iných potravýn a produktov. Dnes sa stáva významným fenoméhom aj v stavebníctve. Izolujte prírodne, izolujte KONOPOU... Pri výrobe jedného m³ konopnej izolácie (od siatia až po mon- táž izolácie) vzniká menšie množstvo CO2 , ako konopa od- búra vo fáze rastu. Takú fantastickú CO2 bilanciu nenáj- deme v žiadnom inom, bežne vyrába- nom, izolačnom materiáli.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 126 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ recyklovanie T ento problém sa týka mnohých od- vetví, stavebníctvo a bývanie nevy- nímajúc. Ťažba neobnoviteľných, ale aj obnoviteľných zdrojov energie a stavebných surovín prispieva k zhor- šovaniu stavu životného prostredia. Recyklácia a znovupoužitie stavebné- ho odpadu sa preto čoraz častejšie stáva- jú bežnou a samozrejmou súčasťou po- nuky mnohých stavebných firiem. O zlepšenie sa môžete pričiniť aj vy Ak si však myslíte, že recyklácia staveb- ného odpadu sa týka len veľkých firiem s potrebnou ťažkou technikou, mýlite sa. Aj vy sami sa môžete pričiniť o zlep- šenie životného prostredia. Ako na to? Ak sa chystáte rekonštruovať alebo sta- vať, prvým krokom je nájsť zdroj pou- žitého materiálu vo svojom okolí. Preto sa nebojte napríklad osloviť susedov, ktorí sa chystajú zbúrať starú chalupu. Materiál, ktorý oni považujú za bezcen- ný, môže ušetriť nielen životné prostre- die, ale i vašu peňaženku. Veľkým pre- kvapením a zdrojom množstva materi- álu môže byť aj lokálna skládka odpa- du, kde vyhadzujú nepotrebný materiál všetci obyvatelia dediny alebo mestskej štvrte. Vhodné je osloviť aj majiteľov miestnych firiem, ktorí sa rekonštruk- cii domov a bytov venujú profesionál- ne. Starý a pre nich nepotrebný materiál môžete získať zadarmo, alebo za malý poplatok. Rovnako dobre ako stavebné firmy, môžu poslúžiť aj firmy zaoberajú- ce sa búracími prácami či zberné dvory stavebného odpadu. Skvelým pomocníkom pri hľadaní šetr- ných alternatív je internet. Takmer kaž- dá firma už pochopila silu prezentácie, menný zoznam firiem s ponukami slu- žieb a cien je preto samozrejmosťou. Môžete skúsiť nájsť súkromné ponuky na recyklovaný stavebný materiál – na- príklad škridly alebo tehly z rekonštruo- vaných domov. Úspora i estetická hodnota Recyklácia stavebného odpadu nemu- sí byť len otázkou úspory či šetrenia ži- votného prostredia. Veľa mladých a kre- atívnych ľudí využíva stavebný odpad na zveľadenie a skrášlenie svojho domu alebo bytu. Staré dlaždice skombinujte s novými, alebo z nich vytvorte originál- nu mozaiku. Rovnako aj starý drevený nábytok získa s novým náterom alebo lakom celkom iný, nový nádych. POVEDZME ÁNO RECYKLÁCII STAVEBNÉHO ODPADU TEXT Katarína Segešová FOTO Vassal EKO, Knauf Insulation, Novoles Zo všetkých strán sa na nás valia hrozivé predpovede o vyčerpaní prírod- ných zdrojov. Táto otázka už nie je problémom budúcnosti, je to problém našej generácie, prípadne generácie našich detí. Naša planéta sa len ťaž- ko vyrovnáva s ranami, ktoré jej pravidelne uštedrujeme a možností na uživenie siedmych miliárd ľudí rapídne ubúda. Otázky využitia alternatív- nych energií a recyklácie sú preto čoraz pálčivejšie a nástojčivejšie. môžete z poplatok firmy, m ce sa búr stavebné Skvelým ných alte dádá fifirma mememmemennnný z žieb a ci Môž t 1.Odpad vzniknutý pri spracovaní dreva sa využíva aj na výrobu tzv. Heraklitu (obr. 1 hore), alebo drevovláknitých a dre- votrieskových dosiek, ktoré predstavujú pomocný materiál na výrobu nábytku. 2.Mechanizmy dokážu pri recyklácii betónu rozdrviť veľké kusy na menšie časti, pričom je možné nastaviť veľkosť zŕn recyklátu a dokonca aj odstrániť materiály, ako je kameň, drevo alebo tehly, ktoré sú často súčasťou betónu. 1 2

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

127 D E C E M B E R 2 0 1 1 Pán inžinier, mohli by ste čitateľom v skratke vysvetliť, prečo recyklovať stavebný odpad? Zhodnocovaním stavebných odpadov spoločnosť prispieva k šetreniu prírod- ných surovinových zdrojov, lebo efektív- nou recykláciou sa znižuje nutnosť ťažby štrkov, pieskov a iných nerastných suro- vín využívaných v stavebníctve aj v ener- getike. Navyše, materiál z búracích a de- molačných prác netreba uskladňovať na skládkach ako odpad. Jeho recykláciou vzniká stavebný materiál, ktorého kvalita je porovnateľná s pôvodnou surovinou, pričom jeho cena je výrazne nižšia. Aké materiály a akým spôsobom sa dajú recyklovať? Materiály na báze betónu sú na Slovensku asi najfrektentovanejšie. Pri recyklácii mechanizmy drvia kusy be- tónu na menšie časti, pričom je mož- né nastaviť veľkosť zŕn recyklátu podľa ďalšieho použitia. Jednotlivé kusy betó- nu často obsahujú aj iné materiály (ka- meň, drevo, tehly), ktoré dokážu najmo- dernejšie mechanizmy efektívne odstrá- niť a ďalej spracovať. Jedinou výnim- kou je toxický odpad, ktorý znemožní ďalšie použitie recyklovaného betónu. Granulát zrecyklovaného betónu sa mô- že ďalej použiť ako štrk, a teda aj ako sú- časť nového betónu, ako podklad pre zámkovú dlažbu, podklad pre asfaltové a betónové plochy a pozemné komuni- kácie či komunikácie na staveniskách. Materiály na báze dreva môžeme recyk- lovať dvomi spôsobmi. Pri prvom vyu- žívame fyzikálne vlastnosti dreva. Z od- padu vzniknutého pri spracovaní dreva sa vyrábajú drevovláknité a drevotries- kové dosky, výrobky z drevotrieskových stružlín mineralizované cementom – Heraklit a podobne, ktoré sa následne po- užívajú predovšetkýcm na zhotovova- nie obkladov, izolácií, alebo ako pomoc- ný materiál a na výrobu nábytku. V men- šej miere sa z kvalitného dreva zhotovu- jú preglejky, nosné drevené lepené kon- štrukcie (najmä väzníky, dosky, stĺpy). V ostatnom čase sa z kvalitných drevoš- tiepok zhotovujú drevoštiepkové tvarovky a profily na výrobu rámov a krídel okien aj dverí. Štiepky môžu poslúžiť ako vhod- né plnivo do betónu alebo ako dekorácie pre záhradnú architektúru. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na drevo ako zdroj energie, ktorá vzniká jeho spaľovaním. Druhý spôsob recyklácie dreva využíva jeho estetické vlastnosti. Predpokladom je zdravé drevo, z ktorého sa dajú vy- rábať konštrukcie krovov, estetické ob- klady, výplne dverí, podlahy s dobrými úžitkovými vlastnosťami a vizuálnou je- dinečnosťou. Takéto zhodnotenie dreva považujeme za najefektívnejšie. Materiály na báze ocele a železa sa v ce- losvetovom meradle recyklujú zo všet- kých materiálov najviac. Je to spôsobené ich rozšíreným používaním v konštruk- ciách, ako aj faktom, že sa recyklujú po- merne ľahko, pretože sa v rámci odpadu ľahko triedia (magneticky alebo mecha- nicky). Akýkoľvek oceľový odpad možno recyklovať na plnohodnotný nový staveb- ný materiál z hľadiska kvality, pričom sa materiál nedegraduje v závislosti od stup- ňa či opakovania použitej zložky. Dnes už zhruba 40 percent produkcie „novej“ oce- le tvorí práve recyklovaná zložka. TEXT Jana Zajasenská FOTO Vassal EKO, s. r. o. Na tému recyklácie stavebných odpadov sme sa porozprávali s Ing. Vladimírom Kováčom, riaditeľom spoločnosti Vassal EKO s. r. o., ktorá je lídrom v oblasti recyklácie a zhodnocovania stavebných odpadov v západoslovenskom kraji. ŠETRITE PRÍRODU AJ PEŇAŽENKU “Recyklácia staveb- ných materiálov má obrovský vplyv na ekonomiku a životné prostredie. Napríklad až 90 percent staveb- nej sutiny, ktorá vzni- ká pri demoláciách, možno opätovne vyu- žiť v stavebníctve, kde plne nahrádza prí- rodné materiály. Výhodou našej tech- nológie je možnosť recyklovať staveb- ný odpad priamo na mieste stavby, ako aj v niektorom z vlast- ných recyklačných stredísk spoločnos- ti. Náš vozový park umožňuje demoláciu starej stavby, spra- covanie a vytriedenie stavebného odpadu i realizáciu zemných prác s využitím práve zrecyklovaného ma- teriálu.” Ing. Vladimír Kováč, riaditeľ spoločnosti Vassal EKO, s. r. o. www.vassal.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 128 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ eko domácnosť Úsporné darčeky PRÁČKY PRE ALERGIKOV Pre ľudí s citlivou pokožkou, ktorí sú alergickí na pracie prostriedky, je nesmierne dôležité dokonale odstrániť pri plákaní prací prostrie- dok. Automatické práčky Bosch a Siemens získali prestížne ocenenie ECARF, čo potvr- dilo ich vhodnosť pre alergikov. „Neustále sa snažíme maximálne vyjsť v ústrety požia- davkám našich koncových zákazníkov a pri- spôsobiť produkty ich náročným potre- bám. V prípade automatických práčok mô- že ísť napríklad o vývoj a zaradenie nových pracích programov alebo špeciálnych funk- cií,“ hovorí Miroslav Veselý, marketingový ria- diteľ značiek Bosch a Siemens. Práčky bu- dú niesť informáciu o ocenení ECARF for- mou samolepky umiestnenej na spotrebiči. SAMOČISTIACA RÚRA Vďaka elektrickej rúre rýchlo a jedno- ducho pripravíme celú škálu pochúťok – od predjedla až po dezert. Jej čiste- nie však trvá nekonečne dlho, nehovo- riac o agresívnych čistiacich prostried- koch, ktoré neničia len špinu, ale aj prí- rodu. Unikátnym riešením je technoló- gia StarcleanTM, ktorou bola ako prvá obdarená rúra Fusion 6. ZmyselTM, a vďaka ktorej je čistenie rúry jedno- duché, ako nikdy predtým. Technológia podčiarkuje ekologický prístup nie- len vďaka tomu, že nie je nutné použí- vať agresívne čistiace prostriedky, ale aj z hľadiska úspory energie. Na celý čistiací cyklus rúra vygeneruje teplotu iba 90 °C. Jednoduché čistenie umož- ňuje špeciálna povrchová úprava vnú- torného priestoru a sklenená plocha dvierok ošetrená nanotechnológiou. PRIPRAVILAJanaZajasenskáFOTOarchívfiriem NAJEKOLOGICKEŠÍ TV Smart LED TV Philips Econova ECO 46PFL6806 získal od EISA ocenenie Najlepší európsky ekologický TV pre sezónu 2011/2012. Je energeticky úsporný a namiesto plastových die- lov používa recyklovaný hliník. Televízor sa dá naprogramovať, aby sa po štyroch hodinách automaticky vypol, pričom na roz- diel od iných TV je vybavený vypínačom zabezpečujúcim nu- lovú spotrebu vo vypnutom režime. Táto funkcia je k dispozí- cii v celom sortimente televízorov Philips. Porotcovia EISA kon- štatovali: „TV Philips 46PFL6806H v štandardnom režime spot- rebu iba 56 wattov, čím prekonáva priamu konkurenciu.“ TRIO CHLADNIČKY Modely chladničiek Trio od Fagoru majú až tri oddele- nia.V prostrednom oddelení môžete regulovať teplotu od -14 do +14 ºC, pre uchovanie akej- koľvek potraviny. Na zeleninu je určená špeciálna nádoba, tak- zvaný „Zvlhčovač spa“, ktorý udržiava optimálnu vlhkosť, aby si ovocie a zelenina zachovali všetky chuťové a nutričné vlast- nosti. Pri čistení netreba mraz- ničku rozmraziť, pretože sa vo vnútri netvorí námraza. Okrem toho môžete uložiť potraviny do ktoréhokoľvek z košov, preto- že všetky mrazia rovnako. Vďaka dvojitému účinku filtra a anti- bakteriálnej nádobky sa potravi- ny uchovávajú v čistejšom a hy- gienickejšom prostredí.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

129 D E C E M B E R 2 0 1 1 24. - 27. 4. 2012, BANSKÁ BYSTRICA 15. VÝSTAVA STAVEBNÍCTVA SÚBEŽNÉ VÝSTAVY BB EXPO, spol. s r. o., ČSA 12, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/4125 945, 4152 691, fax: 048/4124 205, e-mail: bbexpo@bbexpo.sk, www.bbexpo.sk 11. VÝSTAVA REGIONÁLNEHO ROZVOJA 8. VÝSTAVA RECYKLÁCIE A ZHODNOCOVANIA ODPADOV VŠESTRANNÝ POMOCNÍK Philips EasyLife je skonštruovaný tak, aby dosahoval vy- soký čistiaci výkon pri nižšej spotrebe energie v porovna- ní s bežnými vysávačmi. Účinný 1400 W motor generuje ma- ximálny sací výkon 300 W. Pomocou filtra HEPA, ktorý fil- truje vyfukovaný vzduch a zachytáva škodlivé mikroskopic- ké parazity, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest, pomá- ha udržiavať vzduch vo vašej domácnosti čistý. Okrem to- ho môžete jednoducho vyprázdniť zásobník stlačením jed- ného tlačidla bez toho, aby ste si zašpinili ruky. Ochranu parketových podláh pred poškriabaním zabezpečuje špe- ciálna hubica na parkety s jemnými kefovými štetinami. ŠETRNÁ SUŠIČKA Oblečenie o vás prezradí ľuďom naokolo všetko. A je jedno, či ste vyznávačom značkových odevov, ale- bo naopak. Správne ošetrovaný odev vyzerá totiž vý- borne, aj keď ho často periete. Tajomstvo sa skrý- va v správnom procese sušenia. Senzorová technoló- gia kondenzačnej sušičky Electrolux EDH97981W roz- pozná, kedy je bielizeň vysušená na požadovanú úro- veň, a tým ju chráni. Inteligentný systém prispôsobu- je spotrebu energie každého cyklu podľa veľkosti dáv- ky. Pokiaľ máte na jazyku tradičnú výhradu o energe- tickej náročnosti sušičiek, model EDH97981W vás pre- svedčí technológiou tepelného čerpadla. Pracuje jem- ne a hlavne šetrne. Pre ilustráciu, limit energetickej účinnosti triedy A posúva dole o ďalších 50 percent.

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

BÝVANIE Hlavná téma: Moderný interiér › Trendy 2012 – farby, materiály, dizajn nábytku a doplnkov › Prepojenie a zariadenie priestoru obývačky, kuchyne a haly › Podlahy a úprava stien v hale, vstupné dvere Vedľajšie témy: › Detská a študentská izba › Súkromná zóna bytu – spálňa, kúpeľňa a šatník › Osobnosti svetového dizajnu EXTERIÉR Hlavná téma: Zakladáme záhradu › Najnovšie trendy v záhradnej tvorbe Vedľajšie témy: › Príprava na novú sezónu – pôda, hnojivá, výsadba, záhradná technika › Štýl – Biozáhrada › Jar v záhrade – cibuľoviny a rýchlená zelenina STAVEBNÍCTVO Hlavná téma: Fasáda › Fasádne systémy › Povrchové úpravy a omietky › Zatepľovacie systémy a materiály › Transparentné fasády › okná, balkóny, lodžie Veľajšie témy: › Konštrukcia strechy – materiály, krytiny, doplnky, izolácie. › Hydroizolácie › Elektroinštalácie, rozvody kúrenia, vody a plynu ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY Hlavná téma: Nízkoenergetické bývanie › Nízkoenergetické domy › Pasívne domy Vedľajšie témy: › Financovanie a návratnosť investícií › Princípy pasívneho domu – tvar, umiestnenie, izolácia, konštrukcia, vetranie, výplne otvorov › Stavebné systémy na energeticky úspornú výstavbu › Ekologické murovacie materiály a strešné krytiny › Separácia a recyklovanie odpadu HLAVNÁ TÉMA: NOVÉ TRENDY BÝVANIA S a B – S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 130 PRIPRAVUJEME ⁄ marec 2012

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

Módamade in Slovakia najlepšie svetové KOLEKCIE sezónyHIGHLIGHTY T O P s t a ň t e s a s ú č a s ť o u m ó d n e h o s v e t a JeseňJeseň ‡‡ ZimaZima 3,90 € / 97 Kč 1. vydanie t o p - f a s h i o n . s k w w w . t o p - f a s h i o n . s k NOVÝ MÓDNY MAGAZÍN práve v predaji!

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/

FAGERHULT Group:

http://www.floowie.com/cs/cti/sab-januar-2011-nahlad/