Školní noviny 1/2013http://www.floowie.com/cs/cti/skolni-noviny-i-2013/

Informační čtvrtletník 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153 O r g a n i z a c e Adresa 1. ZŠ Rakovník Martinovského 153 Rakovník 269 01 Email skolni.noviny@1zsrako.cz reditel@1zsrako.cz Telefon +420 313 512 397 +420 725 399 299 Web http://www.1zsrako.cz IČ 47016973 DIČ CZ 47016973 Lednové akce pro předškoláky a rodiče Leden byl jako každoročně ve znamení řady akcí, které jsme pořádali pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale také pro další zájemce. Setkání odstar- toval 9. ledna třetí díl našeho programu Školička, následovala ukázková hodina anglického jazyka 16. ledna (více na straně 5). Možnost navštívit výuku v rámci dne otevřených dveří využila v pátek 25. ledna řada rodičů, ještě větší zájem byl o Pohádkovou školu, která se konala 29. ledna. (kf; fotografie: školní archiv) … z obsahu vybíráme (str. 2) Druhý ročník Pohádkové školy (str. 3) Nakupujeme a nosíme škol- ní brašnu (str. 4) Nový vzdělávací program - povinný další cizí jazyk (str. 5) Ukázková hodina anglické- ho jazyka (str. 5) O novém písmu Comenia script (str. 6) Popelka pro mateřské školy Asociace středo- školských klubů Čes- ké republiky, o. s. a Národní informační centrum pro mládež ocenily v 6. ročníku soutěže s názvem Školní časopis roku také náš informační čtvrtletník Školní noviny. V kategorii Základní škola / 1. + 2. stupeň jsme zís- kali 3. místo za gra- fiku. (kf) Březen 2013 - květen 2013 ročník III číslo 1/2013 Datum vydání: 1. března 2013 Cena: zdarma OCENĚNÍ PRO ŠKOLNÍ NOVINY NOVÝ ŠKOLNÍ WEB Na staré adrese v novém kabátě - tak by se dal ve stručnosti charakterizovat nový školní web, který jsme na konci ledna spustili. Změ- na proti dosavadní prezenta- ci je zřejmá již na první po- hled: lepší orientace, atrak- tivnější design, logické uspo- řádání menu nebo možnost přehledného vyhledávání v článcích. Princip dobrého školního webu však tkví pře- devším v jeho obsahu. Nadá- le v internetových stránkách spatřujeme klíčový nástroj naší komunikace s žáky, rodi- či a veřejností a podle toho také hodláme přistupovat k jejich aktualizaci. Nově se na tvorbě stránek díky intui- tivnějšímu redakčnímu sys- tému bude podílet více na- šich pedagogů v roli redaktorů, takže se čte- náři mohou těšit na pestřejší skladbu příspěvků a celkově aktuálnější a komplexnější informační servis. Web na- jdete opět na adrese www.1zsrako.cz, původní stránky jsou k dispozici na archiv.1zsrako.cz. (kf) Společný svět Eine Welt one world один мир Uspěli jsme v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mláde- že a tělovýchovy. S vlastním projektem Společný svět jsme v konkurenci desítek dalších projektů z celé České republiky obsadili 4. místo. Cílem projektu je seznámit cílovou sku- pinu se specifickými znaky národností, připravit ji na kontakt s odlišnou kulturou, rozšířit obecnou znalost o jiných zemích a celkově opravit nežádoucí stereotypy v pohledu na men- šinové etnikum. V rámci projektu bude mimo jiné zrealizována tematická výstava prací žáků školy a partnerských mateřských škol a vznikne stálá expozice včetně audiovizuální instalace přístupná veřejnosti se zaměřením na problematiku národnostních menšin. (kf)

http://www.floowie.com/cs/cti/skolni-noviny-i-2013/

2 Školní noviny | č. 1/2013 Vyhodnocení ankety Jak reagují rodiče na neúspěšné vysvědčení Vysvědčení za 1. pololetí bylo vydáno. I přes celkově dobré výsledky našich žáků (píšeme o nich na straně 6) se našlo několik jedinců, jejichž vysvědčení rodiče příliš nenadchlo. V této sou- vislosti jsme se na našem webu ptali, jak rodiče na neúspěšné vysvědčení reagu- jí. Co jsme anketou zjistili? 20% rodičů se nijak zvlášť neprojeví; 17% rodičů je zklamaných, ale špatné vý- sledky nijak nekomentují; 17% rodičů své ratolesti důrazně domluví; 15% rodi- čů přistoupí k fyzickému trestu a 13% rodičů řeší neúspěch svých dětí ve škole trestem ve formě zákazu. 18% rodičů řeší problém jiným způsobem. Z šetření, které bylo ano- nymní, tak mimo jiné vyplý- vá, že přibližně každý sedmý rodič se řídí zásadou Škoda rány, která padne vedle. (kf) KŘÍŽOVKA V tajence se skrývá název hry využívající prvky házené a odbíjené, K jejímu základnímu vybavení patří jedna nebo dvě odrazové konstrukce. Tajenka křížovky z minulého čísla: ŠKOLIČKA 1. Den v týdnu 2. Dopouštět se (křivdy, zlo- činu apod.) 3. Z toho důvodu 4. Základní rybářská potře- ba (mn. č.) 5. Karetní hra pro 2 - 10 hráčů vyvinutá v USA 6. Křestní jméno malíře Pi- cassa 7. Pracovní zkušenost 8. Škoda v lese způsobená vichřicí 9. Letec SLOUPEK ŘEDITELE ŠKOLY 28. března uplyne 421 let od narození Jana Amose Komen- ského, jednoho z největších českých filosofů a spisovatelů, který je nejen učitelům znám především jako autor řady spisů z oboru pedagogiky. Komenský byl prvním, kdo se pokusil rozdělit žáky podle úrovně jejich nadání do šesti skupin na: 1. bystré, dělají radost 2. bystré, líné 3. bystré, vzpurné 4. s nedostatkem bystré mysli 5. s nedostatkem bystré mysli, líné 6. s nedostatkem bystré mysli, vzpurné Je přáním každého učitele mít mezi svými svěřenci co nejvíce zástupců „jedničkové“ katego- rie. V praxi je však dětský ko- lektiv pestrou směsicí osobnos- tí a je znakem dobré školy, dokáže-li poskytovat kvalitní péči také jedincům, které sám Komenský řadí ve své škále na poslední místo. U příležitosti Dne učitelů přeji všem pedagogům především do- statek trpělivosti a mnoho ra- dostných chvil. (Karel Folber) Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih. J. A. Komenský Čtení nás baví je nejen název projektu na naší škole, ale i věta, kterou si už mohou ně- kteří žáci říkat. Je tomu skutečně tak. Žá- kům v nižších ročnících radost ze čtení při- blížili někteří dospělí – v 1. ročnících to byl např. ředitel školy K. Folber a maminka Lucin- ky Bláhové, ve 2. ročníku pak tisková mluvčí policie ČR Jana Žáčková. Ti se snažili žákům nejen zprostředkovat krásu mluveného slo- va, ale i ukázat, co čtení přináší každému člověku – dospělým i dětem. Na druhém stupni pak už většinou záleží na každém jednotlivci, jakou knihu ke čtení zvo- lil. Ale i tady je na mnohých vidět, že jim čtení přináší radost a uspokojení. S radostí si berou své knihy a pokračují tam, kde skonči- li. A my pedagogové máme dobrý pocit, že ke knihách se začínají přibližovat další, možná i budoucí vášniví čtenáři. (mf) Už čtu Už čtu. To mohou říci děti z 1.B, kteří se učí číst genetickou metodou čtení. Proto děti pozvaly své rodiče na 22. ledna a uká- zaly jim, jak to všechny zvládají. A aby děti rodičům jen nečetly, připravily si pro rodi- če několik písniček, které se v 1. třídě nau- čily, a zahrály jim divadlo s básničkou „Mámo, usmaž kobližky“ a „ O Sněhurce“. Je úžasné, co zvládly děti za čtyři měsíce. Znají všechna velká a malá písmenka, umí je vyhláskovat, složit ve slovo. Umí číst. Každé ještě svým tempem, ale trénováním se budou stále zlepšovat. Rodiče společně s učitelkou ocenili děti novou pohádkovou knížkou a keramickým sluníčkem pro štěstí. Myslím si, že se celá akce povedla. Na konci školního roku ukáží děti, jak se ve čtení zlepšily. V dětském oddělení knihovny budou pasovány na čtenáře. (ed; fotografie: školní archiv) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P P P P P P P P P K T O Y R O E M T ČTENÍ NÁS BAVÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/skolni-noviny-i-2013/

3 Školní noviny | č. 1/2013 FEJETON Jana Pokorná Už se Vám někdy stalo, že jste spadli na ledu a nemůže- te se postavit, protože Vám nohy jaksi nechtějí sloužit a půda pod nohama stále klouže a klouže? Co teď? Všichni se na Vás dívají a smějí se. Teď už se dá dělat jen jedno - předstírat, že to je schválně pro pobavení ostatních. Stej- ně se všichni předtím tvářili, jako by jedli citron. (pozn. red..: autorka je žákyní 8. A) NAKUPUJEME A NOSÍME ŠKOLNÍ BRAŠNU aneb jak snížit zátěž na páteř při každodenní cestě do školy Již druhým rokem nabízíme na našem webu (www.1zsrako.cz/tezka-taska) informace o rizicích, která způsobuje příliš těžká školní taška, přičemž připojujeme také některé základní rady. Nově se v této rubrice objevil také materiál vydaný Státním zdravotním ústavem Praha určený především rodičům budoucích žáků prvních ročníků. Mezi první připomenutí nastávajících změn, na které se většina dětí těší, je nákup školní brašny. Se stále se zvyšujícími nároky na výuku se i školní brašna více plní a stává se pro dítě těžkým břemenem, ohrožujícím jeho zdravý vývoj. Nepřiměřená zátěž trvající delší dobu často přispívá ke vzniku vadného držení těla, které se v pozdějších letech projevuje bolestmi zad. Proto je na nás dospělých, abychom toto riziko co nejvíce snížili. Vybrat praktickou a po zdravotní stránce vhodnou tašku v dnešní široké nabídce je dosti obtížný úkol. Navíc se také brašna musí líbit malému školákovi, aby ji rád nosil. Informace, které SZÚ předkládá, mají ulehčit rozhodování při nákupu a upozornit rodiče na důležité ergonomické faktory, které by měla brašna splňovat. Mezi ně nepatří jen její hmotnost, ale také tvar, umístění na zádech, bezpečnostní prvky týkající se dobré viditelnosti dítěte při přecházení ulice atd. RADA PRO RODIČE Brašnu nakupujte raději ve specializovaných prodejnách, kde by Vám prodávající měl vzhledem ke vzrůstu dítěte poradit. To, co dítě opravdu musí nosit každý den do školy, je především otázkou třídního učitele a proto je důležité s ním spolupracovat. V první a druhé třídě se zaměřte na brašnu, popřípadě batoh stabilnějšího (pevnějšího) tvaru, který umožňuje větší přehled nad učebními pomůckami. Důležitou součástí je pevné nepromokavé dno zajišťující stabilitu a tím i ochranu učebních pomůcek před znehodnocením v mokru. Další nepostradatelnou součástí brašny jsou bezpečnostní prvky, zlepšující viditelnost dítěte na silnici a na přechodech. Do brašny nepatří zbytečnosti! Často to jsou rozečtené knížky, kterým se dítě ve škole nemá možnost věnovat. Pochlubit se hračkou může, ale jen malou a občas. Dle normy ČSN 79 6506 nesmí prázdná brašna vážit pro školáka 1. stupně více než 1200 g, u 2. stupně více než 1400 g. Váha brašny s učebními pomůckami není u nás dána žádnou normou, doporučit lze max. váhu nepřesahující 10 - 15 % váhy dítěte. Pokud je dítě drobnější postavy nebo má vadné držení těla, případně je nuceno nosit každý den brašnu delší dobu, věnujte váze a obsahu brašny každodenní pozornost! (kf) V článku byly použity citace, informace a obrazový materiál ze zdravotně výchovného materiálu Jak vybrat školní brašnu vydaného Státním zdravotním ústavem, Praha 2011. DĚKUJEME ZA DŮVĚRU 7. a 8. února 2013 proběhl zápis pro školní rok 2013/2014. Během zápisu se potvrdil stoupající zájem o naši školu. Zúčastnilo se ho 61 rodičů, přijato bylo 49 dětí, v jedenácti případech rodiče podali žádost o odklad povinné školní docházky, je- den rodič podal žádost o přijetí mladšího dítěte. Informativní schůzku pro rodiče bu- doucích prvňáčků pořádáme ve čtvr- tek 30. května 2013 od 15:30 ho- din v budově školy. Mezi příjemné povinnosti, které na rodiče v pozápi- sovém období čekají, je také nákup školní brašny (pokud již brašnu nenašly děti pod vánočním stromkem). Užiteč- né informace k tomuto tématu nalez- nete v článku Nakupujeme a nosíme školní brašnu. (kf) NEZAPOMEŇTE, ŽE KE ZDRAVÉMU RŮSTU VELKOU MĚROU PŘISPÍVÁ I DOSTATEK VŠESTRANNÉHO POHYBU. PRÁVĚ RODINA HRAJE V ÚTLÉM VĚKU ROZHODUJÍCÍ ÚLOHU, ZDA AKTIVNÍ POHYB BUDE PROVÁZET ČLOVĚKA AŽ DO POZDNÍHO STÁŘÍ. TO SE PAK MŮŽE STÁT VÝZNAMNÝM PREVEN- TIVNÍM FAKTOREM ŘADY CIVILIZAČ- NÍCH ONEMOCNĚNÍ. Správná velikost brašny - by měla odpo- vídat tělesné stavbě školáka, podélného tvaru, orientovaná delší stranou svisle /1/, ne širší než jsou ramena dítěte /2/, vrchol by neměl přesahovat linii ramen /3/, spodní část by neměla být níže než je linie boků /horní okraj pánve/ /4/. Mezi časté chyby patří zejména příliš široká nebo hluboká brašna příp. velká brašna neodpovídající vzrůstu dítěte. V lednu nás navštívily děti z mateřských školek. Strá- vily se školáky jednu vyu- čovací hodinu. Viděly, jak děti v hodinách pracují, a zároveň si práci v hodině společně se školáky vy- zkoušely. (ed)

http://www.floowie.com/cs/cti/skolni-noviny-i-2013/

4 Školní noviny | č. 1/2013 NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM = POVINNÝ DALŠÍ CIZÍ JAZYK MŠMT vydal upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1. 9. 2013. Mezi jeho nejčastěji diskutované změny patří především povinnost zařadit další cizí jazyk. Školy tak musí podle svých možností učinit nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Tedy například tři hodiny v osmé a tři hodiny v deváté třídě, nebo dvě hodiny týdně od sedmé do deváté třídy. Mezi další úpravy rámcového vzdělávacího programu patří také přesunutí učiva o zlomcích a desetinných číslech na 1. stu- peň, povinně přibude do výuky finanční gramotnost, větší důraz bude kladen na dopravní výchovu, ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obranu vlasti, korupci, sexuální a rodinnou výchovu. Cizí jazyky: Jaká je praxe na naší škole ve školním roce 2012/2013 Naši žáci začínají s anglickým jazykem v 1. ročníku, přičemž první dva roky je týdenní dotace 2 hodiny, od 3. ročníku 3 hodiny týdně. Od šestého ročníku si žáci mohou volit další cizí jazyk, nabízíme německý jazyk a ruský jazyk, výuku obou zajišťujeme kvalifikovanými pedagogy. (kf) Testování 5. a 9. ročníku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pro školní rok 2012/2013 podle § 171 odst. 2 zá- kona č. 561/2004 Sb., o předškol- ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, program zjišťování vý- sledků vzdělávání: Zjišťování vý- sledků vzdělávání Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013. Pro druhou celoplošnou generální zkoušku ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol byl stanoven termín 13. 5. 2013 - 7. 6. 2013. Oproti předchozímu roku dozná tes- tování řady změn v rovině organiza- ce, technologie i obsahu testů (např. přizpůsobení žákům se speciálními vzdělávacími potřebami). (kf) Obrazem z lyžařského kurzu - BEDŘICHOV 9. - 16. 2. 2013 Jarmark ve škole V úterý 18. prosince jsme pořádali vánoční jarmark, který navštívily desítky pozvaných rodičů našich žáků. Ve školním infokoutku organizovali prodej členové školního parlamentu pod vedením koordinátora R. Chyt- rého, instalaci prodejní výstavy měla na starosti M. Vorlová. O vystavené výrobky byl nevídaný zájem, který tak pouze potvrzoval kvalitu dětských prací. Ty vznikly během Předadventních dílen, při- čemž první možnost seznámit se s nimi měli zájemci na akci pořádané Městskou knihovnou Pohoda v Brance. Hlavním pozitivem jarmarku byla pestrost sortimentu, jestliže jsme nabízeli výrobky z papíru, proutí, vlny, těsta, keramiky, přírodnin a další. (kf) TCHOUKBALL NA NAŠÍ ŠKOLE Tchoukball je míčová hra, která kom- binuje prvky házené, volejbalu a baskické peloty. Při hře, která je ryze bezkontaktní, se družstva snaží bě- hem vymezeného času porazit soupeře rozdílem bodů, které se přidělují za určité bodované činnosti. K základnímu vybavení patří jedna od- razové konstrukce, přičemž existují varianty hry s jednou či dvěma odra- zovými konstrukcemi. Pomocí těchto konstrukcí se hra přenáší z útoku do obrany. Cílem útočícího hráče je vystřelit tak, aby odražený míč spadl na vymezenou hrací plochu tak, že jej protihráč není schopen zachytit. Název hry vychází ze zvuku míče od- rážejícího se od konstrukce – „tchouk“. Zakladatelem tchoukballu je švýcarský biolog Hermann Brandt. První zmínky o tchoukballu pochází z počátku sedm- desátých let 20. století. Bezkontaktnost tohoto míčového sportu spočívá v tom, že obránci nesmí žádným způsobem bránit útočníkovi ve hře (např. cloněním, strkáním, bloková- ním apod.), ale pouze „čtou“ způsob provedení útoku, tj. jak a kam se míč odrazí od konstrukce a poté míč buď chytají nebo ho odbíjejí (v tomto pří- padě se hojně využívá technika tzv. „bagru“. (kf) fotografie: školní archiv

http://www.floowie.com/cs/cti/skolni-noviny-i-2013/

5 Školní noviny | č. 1/2013 HODNOCENÍ ŠKOLY ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve dnech 3. - 4. 12. a 6. 12. 2012 provedla na naší škole inspekční činnost České školní in- spekce. Přes Jsme rádi, že cesta, kterou jsme se na škole vydali, byla ČŠI pozitivně hodnocena. Jsme si vědomi, že se v naší práci stále ještě objevují určité nedostatky; vní- máme je však jako příležitosti příležitost k vlastnímu zlepšení. Ze závěrů inspekčního týmu vyplývá, že:  Vykonáváme svoji činnost v souladu s rozhodnutím o zařazení do rej- stříku škol a školských zařízení,  školní vzdělávací programy (pro základní vzdělávání a školní družiny) jsou v souladu se školským zákonem,  umožňujeme žákům rovný přístup ke vzdělávání. Na požadované úrovni zajišťujeme péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,  náš preventivní systém potlačující rizikové chování žáků je účinný,  se ve škole daří vytvářet příznivé sociální klima,  podpora rozvoje osobnosti žáků i rozvoj klíčových kompetencí a funkčních gramotností jsou na požadované úrovni a vzdělávání je pro- pojeno s praxí a životními situacemi,  prostředí školy je podnětné a bezpečné,  naše personální podmínky umožňují realizovat deklarované vzdělávací programy,  spolupráce se zřizovatelem je fungující. (kf) COMENIA SCRIPT Od září 2010 se na více než třech desítkách základních škol ověřovalo nové písmo Comenia script. Ze zprávy zveřejněné na webu minister- stva školství vyplývá, že písmo, jehož autorkou je Radana Lencová, děti baví a vyhovuje i levá- kům nebo žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Na základě zjištěných výsledků při rozvoji psa- ní žáků uvedeným písmem ministerstvo školství doporučuje, aby bylo písmo Comenia script al- ternativou k běžně užívané psací abecedě. Pod- mínkou pro školy, které se ho rozhodnou Come- nia script zařadit do výuky, bude souhlas rodičů s výukou tohoto psaní s upozorněním na možné komplikace při přestupu žáka na jinou školu, používání určeného typu didaktických materiálů při nácviku psaní a vyškolený pedagog v metodice výuky psaní tohoto písma. Učitelům bude prostřednictvím Národního in- stitutu dalšího vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s autorkou písma nabízen akreditovaný vzdělá- vací kurz zaměřený na didaktiku rozvoje počá- teční čtenářské gramotnosti s využitím písma Comenia script. Rozhodne-li se škola zařadit písmo Comenia script do výuky, je povinna uvést tuto skuteč- nost ve školním vzdělávacím programu. Naše stanovisko V současnosti nepočítáme se zavedením Come- nia scriptu do praxe na naší škole. I přes někte- ré výhody vnímáme také očividné nevýhody; znaky Comenia scriptu jsou značně odlišné od dosavadního psacího vzoru, hranice slov je mé- ně čitelná, psaní je pomalejší vzhledem k tomu, že se písmena píší více tahy. Za určitých podmí- nek skutečně může Comenia script některým dětem zjednodušit nácvik psaní. Především však není jisté, jestli by zavedení Comenia scriptu neznamenalo v první řadě vysokou ekonomickou a časovou zátěž pro školu s nejistým výsled- kem. (kf) Podzim v omáčkovně Školní družina navštívila rakovnickou rouben- ku, kde na děti čekala pohádka. A nebyla to ledajaká pohádka! Děti si ji za pomoci úžasné paní knihovnice zahrály s figurkami samy. Ta- ké si prohlédly krásné loutky ve vitrínách, mnohé si při hře s molitanovými kostkami vzpomněly na mateřskou školu, jiné přeměnily barevné podsedáky v ledové kry, a pak musely dávat skutečně velký pozor, aby nesklouzly do chladného, byť pomyslného oceánu. Jen ty knihy v knihovně byl oříšek… No, jsou to prostě knihy, a proto se už mnohé děti těší, až budou umět samy číst. (Blanka Mudrová) Ukázková hodina anglického jazyka V rámci programu připravovaného především pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče proběh- la 16. 1. ukázková hodina angličtiny. Ta se na naší škole vyučuje již od 1. ročníku pomocí metody Helen Doron. Hlavními aktéry byli žáci 2. ročníku, kteří předvedli svým rodičům i ostatním přihlížejí- cím, jak taková běžná hodina ve škole vlastně vypadá. Ukázka trvala asi 45 min a byla plná nejrůznějších aktivit. Poté, co děti překonaly počáteční ostych, všem ukázaly, kolik už se toho zvládly naučit a také to, co je nejvíc baví. Veškeré konverzační situace byly dopl- něny obrázky, pohybovými aktivitami, soutě- žemi, nechyběly také písničky a tolik oblíbená práce s interaktivní tabulí. Hodina probíhala celá v angličtině a bylo vidět, jak přirozeně dokáží děti v cizím jazyce reagovat. Myslím, že se hodina povedla a největší dík a pochvala patří určitě dětem, na kterých bylo vidět to nejdůležitější - že angličtina u nás ve škole je opravdu baví. (Mgr. Šárka Divišová) Z emailu čtenářů (příspěvky můžete posílat poštou, do- ručit osobně do kanceláře školy nebo emailem na skolni.noviny@1zsrako.cz) Ráda bych se ze- ptala, jaká je šan- ce, že se Vaši příští prvňáci budou učit nový typ písma Comenia Script. Jinak bych ráda poděko- vala za možnost výběru metody čtení. Je fajn vědět o dalších možnos- tech. Bývala bych ji zvolila i u staršího syna, který mívá občas problém při psaní - často zapomíná některá písmenka napsat. Proto už vím, jak se roz- hodnout u našeho předško- láka. (Jana Lochovská)

http://www.floowie.com/cs/cti/skolni-noviny-i-2013/

6 Školní noviny | č. 1/2013 Ze školního parlamentu Pro jednání s vedením školy byla ustanovena Rada parlamentu. Jedná se o pěti- členný tým složený z volených zástupců školního parlamentu (ŠP), který je oprávněn zastupovat ŠP při jednání s ředitelem školy, tlumočit názory, disku- tovat. Jednání Rady parlamentu probíhá na partnerské úrovni, vedení školy se názory členů Rady parlamentu zabývá a podněty řeší. Chceme umožnit žákům aktivněji se podílet na řešení některých problémů, vy- jadřovat myšlenky otevřeně, konstruktivně v týmu složeném z dospělých i dětí projednávat otázky týkající se provozu školy, chování žáků, volnočasových akti- vit a jiných oblastí. Z jednání Rady parlamentu se pořizuje zápis, ze kterého jsou mimo jiné zřejmá přijatá opatření, témata diskuse apod. (je k dispozici na školním webu) První setkání ředitele školy s Radou parlamentu se konalo 22. 2. Přítomní žáci předložili řediteli školy řadu podnětů, nejvíce je zajímala otázka realizace ote- vřené wifi sítě v prostorách školy, možnost přístupu na facebook ve škole nebo také problémový provoz automatu na potraviny a nápoje. První Rada parlamentu pracuje ve složení Kristýna Jelínková, Petr Ivanov, He- lena Rafaelová, Milan Nováček a Tomáš Lavička. (kf) Školní noviny Redakční rada Školních novin pracuje ve složení: Mgr. Karel Folber (kf), Mgr. Milena Fridrichová (mf), Mgr. Eliška Dyršmídová (ed). Kontakty na redakční radu: mobilní telefon: 725 399 299, email: skolni.noviny@1zsrako.cz. Školní noviny naleznete také v samostatné rubrice na www.1zsrako.cz/skolni-noviny. 1/2013 Informační čtvrtletník 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153. Vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153, IČ 47016973. Vychází v září, prosinci, březnu, červnu, vždy v první pracovní den v měsíci. Zdar- ma. Školní noviny jsou zapsány v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20454. Popelka pro mateřské školy V jednom malém království… Tak zní první slova naší pohádky O Popelce, kte- rou jsme 12. prosince hráli pro děti z rakovnických mateřských škol. Ještě než se do tělocvičny naší školy nahrnuly desítky dětí, museli jsme pro- vést řadu úkonů; zkontrolovat, zda vlastnoručně vyrobené kulisy připravené den předem přečkaly noc v pořádku; převléci se do kostýmů, nalíčit si obliče- je a hlavně pod líčidly skrýt vlastní tré- mu, vždyť před tak náročným publikem nikdo z členů dramatického kroužku do té doby nehrál. S prvními tóny melodie Tří oříšků pro Popelku z nás nervozita spadla, takže jsme úvodní vystoupení zvládli úspěšně. Stejně tak druhé vystoupení, které jsme hráli s větší jistotou, takže jsme měli dojem, že hrajeme sice stejnou pohádku, přesto v něčem jinou. Za půlhodinové představení jsme byli odměněni pěknými dárky od dětí, ale především dlouhotrvajícím potleskem, který byl tou největší odměnou a snad také důkazem, že se představení líbilo. (N. Horníková, 8. B) Pozn. red.: Děkujeme mladým hercům nejen za kulturní zážitek, ale také za článek (jmenovitě Nikole Horníkové), který byl otištěn v únorovém čísle mě- síčníku Radnice. Přehled prospěchu za 1. pololetí školního roku 2012/2013 Ve čtvrtek 31. ledna se na většině základních a středních škol v České re- publice rozdávalo vysvědčení za 1. pololetí. 292 žáků naší školy nebylo vý- jimkou, první opravdové vysvědčení svého školního života obdrželi také žáci dvou prvních tříd. Celkově došlo na škole k mírnému zlepšení průměrného prospěchu. Z grafu je patrné, že téměř polovina žáků prospěla s vyznamenáním a pouze dva žáci neprospěli. Celkový prospěch zahrnuje výsledky žáků obou stupňů, při- čemž tradičně lepší průměrný prospěch zaznamenali žáci 1. stupně (1,277). Oproti stejnému období loňského školního roku však došlo ke zlepšení vý- sledků také u žáků 2. stupně (1,890). Ředitel školy udělil 39 pochval. (kf) Omluva Během spouštění nového webu na přelomu ledna a února se objevilo několik nedo- statků, které způsobovaly jeho omezenou funkčnost. Všem návštěvníkům našich stránek se omlouváme

http://www.floowie.com/cs/cti/skolni-noviny-i-2013/