Spektrum 13/2015http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 13 I ROČNÍK XXV I 25. června 2015 Rožnov pod Radhoštěm Prostřední Bečva Bývalý místostarosta Ivo Hanáček složil mandát i členství v ODS Pustevny ozdobí dřevěné sochy Bývalý místostarosta za ODS Ivo Hanáček rezignoval na mandát čle- na Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm. „Má rezignace souvisí s ukon- čením mého členství v Občanské demokratické straně. Tento krok tak umožní získat uvolněný man- dát náhradníkovi volební strany,“ uvedl v rezignačním dopise Ivo Hanáček. Místo člena městského zastupitelstva zaujal Alois Vycho- dil, který na jednání zastupitelstva v úterý 23. června složil slib. V zastupitelstvu jde o první změnu v tomto volebním období. V  uplynulém období rezignova- li Jarmila Mikulášková a Martin Blaha (oba v roce 2011), Miroslav Malchar a Tomáš Hradil (2012), Alois Vychodil a Blanka Mikolaj- ková (2013). (bur) Nezvyklý zvuk motorových pil i se- kání dlátem se rozléhaly o víkendu 13. a 14. června v běžeckém areálu na Pustevnách. Z mohutných dubo- vých kmenů pod rukama osmi řez- bářů zde vznikaly neobyčejné sochy. Sloužit budou jako lavičky. Podle or- ganizátora akce Michala Bočvarova si už v zimě uvědomili, že na rozdíl od ledových artefaktů ty dřevěné zů- stanou natrvalo. Strana 11 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu VODA TOPENÍ PLYN DLOUHOLETÁ PRAXE TRUMF prodej materiálu montáž plynu montáž ústředního topení montáž vody a kanalizace tlakové čistění domácí kanalizace kondenzační kotle tepelná čerpadla solární panely koupelny Chobot 93, Rožnov p. R.  608 77 10 05 josef.andrys@seznam.cz INZERCE Pište své názory, ptejte se pracov- níků radnice na to, co vás zajímá, dejte vědět, co byste chtěli v Rož- nově pod Radhoštěm zlepšit. OTEVŘENÉ RADNIČNÍ NOVINY KRÁTCE ZVONEČKOVÝ JARMARK. Celodenní program pro všechny zájemce přineslo v sobotu 13. června Valašské muzeum v přírodě. Přispěl k tomu Zvonečkový jarmark. „Tradiční pořad je setkáním hrnčířů, keramiků a dráteníků. Návštěvníci mohli obdivovat ukázky těchto tradičních řemesel a samozřejmě si výrobky i zakoupit. Přítomno bylo na sedm desítek řemeslníků z Česka a ze Sloven- ska, kteří pro malé i velké zájemce připravili také keramické tvůrčí dílny. V areálu byly k dispozici dva elektrické hrnčířské kruhy pro předvádění výroby. Zároveň si lidé mohli přinést starší nádobí a nechat si ho zadrátovat,“ vylíčil Jindřich Ondruš, ředitel Va- lašského muzea v přírodě. (bur), foto: Alexandra Buršíková Práce na Meziříčské Na silnici I/35 je umístěno pře- chodné dopravní značení upozor- ňující řidiče, že kolem komunikace probíhají stavební práce. „Doprav- ní značení je na levé straně ve směru příjezdu do Rožnova a na středním dělícím pruhu vozovky, a to v úseku od zadního vjezdu do průmyslového areálu až po výjezd z benzínové čerpací stanice,“ uvedl Marek Moll z městského úřadu. „Toto dopravní značení je instalo- váno v souvislosti s přeložkami in- ženýrských sítí, zejména plynovodu. Zhotovitel stavby nepředpokládá vý- raznější omezení dopravy. Značení nebude zasahovat do celého jízdní- ho pruhu a rovněž veškerá stávající odbočení budou průjezdná. Lokál- ně a krátkodobě však může dojít i k většímu zásahu a tím k zúžení průjezdné šířky pro vozidla, vždy však bude zachován provoz v obou směrech,“ doplnil Marek Moll. „V následujícím týdnu od 29. června pak bude po dobu něko- lika dnů, vždy v jednom pruhu tak, aby byl umožněn průjezd, uzavřen zmíněný zadní vjezd do areálu Tes- ly, a to z důvodů pokládky nového potrubí pod komunikaci,“ upozor- nil referent odboru rozvoje. (tg)

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

Studie naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, s nimi s nej- větší pravděpodobností nikdy nezačnou. Podle Rady vlády pro koordinaci protidrogo- vé politiky žije v ČR 60 tisíc denních uživatelů marihuany, z nichž je 30 tisíc závislých. Podle celkových odhadů máme v naší zemi 150 tisíc rizikových uživatelů marihuany. Z posledního celoevropskéhu průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2011) kou- řilo marihuanu 42.3 procent dětí ve věkové kategorii 15 až16 let. Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech evropských zemí! Věková hranice experimentování s alkoholem, marihuanou a  dalšími drogami se posunula k hranici 10 let! Zdroj: Občanské sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu STRANA 2 / 25. ČERVNA 2015 ZPRÁVY Z MĚSTA ZAZNAMENALI JSME Nejužívanější drogy? Alkohol a marihuana Alexandra Buršíková spektrum@roznov.cz Nejvíce užívanou drogou v regionu je alkohol. Z  nelegálních drog pak marihuana. To vyplývá z nedávno zveřejněné výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje. Nejvíce užívanou drogou v regionu je alkohol. Z nelegálních drog pak marihuana. V porovnání s ostatní- mi kraji je však situace poměrně příznivá. Je to dáno členitostí regi- onu, složitější dopravní obslužností a strukturou obyvatel. „Přesto mu- sel region v uplynulém roce vydat na systém protidrogové politiky téměř osm milionů korun,“ řekla mluvčí krajského úřadu Renata Škrobálková. Zkušenost s alkoholem přiznává velká většina dětí druhého stupně základních škol. „Přičemž žáci al- kohol vnímají jako běžnou součást života, a to především díky jeho nízké ceně, snadné dostupnosti a toleranci ve společnosti,“ řekla bu pocházejí z produkce určené primárně na polský trh. Klientela provozovaných nízko- prahových center ve Zlínském kraji je tvořena zejména uživateli injekč- ních drog, hlavně výše zmiňovaného pervitinu. Oproti roku 2012, kdy byl na základě vyměněných injekčních stříkaček zaznamenán pokles počtu narkomanů, došlo v roce 2014 opět k jeho nárůstu, a to nejvíce za po- sledních sedm sledovaných období. Co se týče problematiky pato- logického hráčství, je podle údajů Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku tento stav od roku 2005 stabilizovaný, a to i přes poměrně velký počet provozoven s elektronic- kými herními zařízeními v kraji. Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje pro sociální oblast a předsedkyně krajské protidrogo- vé komise. Marihuanu začínají užívat už dvanáctileté děti, a to dívky i chlap- ci. Alarmující je i poměrně snadná dostupnost pervitinu. Díky státní policii byla v regionu provedena četná zadržení nejen drog samot- ných, ale i jejich varen a přípravků nutných k výrobě. Látky pro výro- K TÉMATU Sportem proti zneužívání návykových látek Zájem získání dotace na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za kot- le na biomasu nebo kondenzační kotle na zemní plyn zjišťuje mezi obyvateli města rožnovská radnice. Dotační titul je v současné době připravován Zlínským krajem v rámci prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí. „Na Rožnovany se tedy obra- cím s prosbou a nabídkou. Mají-li o  získání uvedené dotace zájem, je potřeba se nezávazně přihlásit pomocí vyplněného dotazníku na městském úřadu,“ řekl místostaros- ta Jan Kučera. Výše dotace je maximálně 80 až 85 procent ze 150 tisíc korun. „V  případě nezatepleného domu je možno i z této částky použít na některé z částečných opatření, přinášejících zlepšení tepelně tech- nických vlastností obálky budovy,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin. Poslední termín pro vyjádření předběžného zájmu o takzvanou kotlíkovou dotaci je 2. červenec. Dotazník je volně k dispozici na po- datelnách městského úřadu nebo ke stažení na webových stránkách měs- ta. Po vyplnění ho lidé mohou zaslat na e-mail: podatelna@roznov. (bur) Kotlíkové dotace Řekni ne drogám, řekni ano živo- tu. Tak se jmenuje občanské sdru- žení, které už třináctý rok pořádá cykloběh napříč Českou republi- kou, aby po cestě šířilo protidrogo- vou osvětu. Účastníci akce dorazili v úterý 9. června také do Rožnova pod Radhoštěm. „Když se zaměří- me na tok peněz, zjistíme, že na- prostá většina je určena na řešení problémů spojených s návykovými látkami. Na prevenci jde jen za- nedbatelná část financí. A tento stav považujeme za nepřijatelný,“ vysvětlil mluvčí sdružení Pavel Mudra. Výskyt drog v ulicích i ve školách má stoupající tendenci. „A my se snažíme dětem na druhém stupni základních škol předat informace o nebezpečí drog dříve, než jim to řeknou různí uživatelé nebo deale- ři. Naše motto je nabídnout dětem možnost informovaného rozhodnu- tí drogy nebrat. Proto se i celá kam- paň jmenuje Pravda o drogách,“ vylíčil předseda sdružení Vlastimil Špalek. Čtyřicet účastníků akce se roz- dělilo do tří skupin. První rozdá- vá letáky a brožury s informacemi o škodlivosti návykových látek a ne- bezpečí závislosti v ulicích měst, druhá přednáší ve školách a třetí běhá a jezdí na kolech. Záštitu nad akcí převzal senát a  do Rožnova pod Radhoštěm dorazil s týmem také senátor Jiří Čunek. „Bohužel je pravdou, že v našem regionu máme s drogami velký problém. Upozorňují na to mimo jiné stále častěji také policej- ní svodky. To je tedy důvod, proč se této jízdy účastním a beru to jako základ pro další jednání s policií, se starosty obcí a dalšími kompetent- ními osobami a institucemi,“ připo- mněl Jiří Čunek. Sdružení Řekni ne drogám, řek- ni ano životu se ale nezabývá jen prevencí. Nabízí také pomoc těm, kteří již drogy vyzkoušeli a chtějí se své závislosti zbavit. A to prostřed- nictvím takzvaného Hubbardova detoxikačního programu, který je specifický tím, že nevyužívá žádné náhražkové drogy. (bur) Účastníci třináctého ročníku cykloběhu dorazili v úterý 9. června také do Rožnova pod Radhoštěm. Foto: Alexandra Buršíková

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

KRÁTCE ZPRÁVY Z MĚSTA STRANA 3 / 25. ČERVNA 2015 Zahájili seriál diskusí o kultuře Tomáš Gross gross.os@roznov.cz Dvě desítky organizátorů kulturních akcí, vedoucí souborů i zástupci kulturních or- ganizací diskutovali v pondělí 15. června na radnici o rozvoji kultury ve městě. Setkání rožnovské kulturní scény zorganizovalo vedení města společ- ně s kulturní komisí. Ředitelé příspěvkových organiza- cí města, členové kulturní komise, ale především dvě desítky pracovní- ků v oblasti kultury se sešli v pon- dělí 15. června na prvním velkém setkání rožnovské kulturní scény. „Vedení města chce především vytvořit jednotný kalendář kultur- ních a společenských akcí. Naším záměrem je podporovat talenty, kterými se Rožnov může chlubit, a v neposlední řadě bychom chtěli zřídit organizaci, která s vámi bude spolupracovat při přípravě a reali- zaci kulturních aktivit ve městě. Sa- mostatnou otázkou je samozřejmě také financování kultury, jež čás- tečně řešíme rozpočtovými zdroji města, ale chceme pomoci i v hle- dání dalších prostředků například z dotačních titulů,“ vysvětlil mís- tostarosta města Jan Kučera. Jedním z nejbližších cílů nejen kulturní komise, ale také rady města je úprava grantových schémat a na- výšení prostředků na pořádání kul- turních aktivit v Rožnově v rozpočtu města. „Zároveň s tím chceme také pracovat na efektivnějších marke- tingových nástrojích, které vám po- mohou propagovat vaši akci a tím pádem pomohou přilákat do města více návštěvníků,“ doplnil předseda kulturní komise Jindřich Motýl. Po představení jednotlivých účastníků setkání proběhla široká diskuse na téma možné spolupráce a rozvoje kulturní scény v Rožnově pod Radhoštěm. Schůzka nebyla v tomto roce poslední. Vedení radnice chce v na- staveném kurzu diskusí odborníků na kulturní dění pokračovat napří- klad dalším setkáním po turistické sezoně. Energetická komise poradí, jak uspořit Energetická komise, která je ini- ciačním poradním orgánem rady města, začne pracovat na začátku prázdnin. „Energetika tvoří dost podstatnou oblast života a zásad- ním způsobem ovlivňuje každého. Když to vezmeme z pohledu eko- nomiky, tak rodiny výraznou část rozpočtů ukrojí na teplo, vodu a elektřinu. Energetika má ale také dopad na prostředí, v němž žijeme. Proto na ni klademe velký důraz. Je to zkrátka složité odvětví a potřebu- jeme proto mít v komisi odborníky znalé, ideálně i mimo Rožnov, aby se mohly míchat názory těch, co znají místní prostředí s těmi, kteří jsou nezaujati Rožnovskem,“ vylíčil místostarosta Jan Kučera. Komise má šest členů a dva od- borníky ve vedoucím tandemu, který tvoří Miroslav Macek a Josef Gába. „Dali jsme si delší čas na slo- žení orgánu i jeho zadání, protože problematika, kterou bude řešit, je komplexní a chceme k ní přistoupit maximálně seriózně,“ vysvětlil Jan Kučera. (bur) Činnost energetické komise:   Kontrola znečištění ovzduší lokálními zdroji, osvěta veřejnosti.   Nákup silové elektrické energie a zem- ního plynu pro město na komoditní burze.   Zavádění inteligentního systému řízení energetiky budov.   Řešení využití lokálních obnovitelných zdrojů energie, vytváření podmínek postupné přípravy energeticky soběstačného města.   Zavádění energetického managementu s využitím zkušeností z jiných měst.   Poradenství k energetickým úsporám a využívání obnovitelných zdrojů pro občany.   Aktualizace Akčního plánu Územní energetické koncepce. Předseda Redakční rady Spektra Rožnovska Jan Petružela líčí plánované změny v městském periodiku. Foto: Alexandra Buršíková NOVÁ SLUŽBA Hospic pomáhá pacientům a jejich rodinám Strom života je domácí hospic, který poskytuje služby v Morav- skoslezském a Zlínském kraji paci- entům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. „Naše maminka měla ke konci života velké bolesti. Nevěděli jsme, jak je tlumit. Přes její protesty jsme ji proto nechali převézt do nemoc- nice, kde zemřela. Bohužel v době, kdy jsme u ní nebyli,“ vylíčila zakladatelka mobilního hospice Marie Ryšková s tím, že posláním mobilního hospice je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpo- řit jejich blízké v každodenní péči. Péče spočívá v tlumení fyzické i psychické bolesti a dalších přízna- ků nemoci. Zajišťuje ji tým lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, sociálních pracovníků, případně i duchovního, kteří jsou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. „V rámci služeb poskytuje Strom života domácí hospicovou péči, poradnu pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kom- penzačních pomůcek, terénní re- habilitační a ošetřovatelské služby a   kurzy pro pečující,“ přiblížila Marie Ryšková. Strom života je nestátní zdravot- nické zařízení, které nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, neboť domácí specializovaná paliativní péče zatím není v České republice hrazena z veřejného zdravotního pojištění. „Platby a provoz hospice hradíme výhradně z grantů a darů,“ doplnila PR manažerka Markéta Blinková. (bur) Můžete nás podpořit: Číslo účtu: 3925391369/0800 Co hospic nabízí:   Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života.   Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.   Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, jež nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.   Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení. Adresa: Máchova 619/30, Nový Jičín Msgr. Šrámka 1186/16, N.J. Telefon: +420 553 038 016 www.zivotastrom.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

STRANA 4 / 25. ČERVNA 2015 ZPRÁVY Z MĚSTA Objízdné trasy během rekonstrukce. Nákres: MěÚ Rožnov p. R. Ulice Palackého je u Orthesu zcela uzavřena Alexandra Buršíková spektrum@roznov.cz Druhou etapou pokračují práce na rekonstrukci části ulice Palackého. Úplná uzavírka se bude týkat části komunikace od stávajícího tržiště po budovu Orthesu. Rekonstrukce druhé části ulice Palackého, směrem od křižovatky u tržiště po budovu Orthesu, je za- hájena. S ní je spojena úplná uzavírka části silnice v délce sto padesáti metrů. „Řidiči jedoucí z náměstí budou moci odbočit na ulici Pi- onýrskou v nově rekonstruované části. Neprojedou ale rovně k Va- lašskému muzeu v přírodě. Objízd- né trasy povedou z obchvatu ulicí Partyzánská a Julia Fučíka kolem Domova pro seniory na Palackého ulici u muzea. V opačném směru, od Valašského muzea musí řidiči odbočit do ulice Jiřího Wolkera a  následně Partyzánskou,“ popsal vedoucí odboru rozvoje Ivo Mar- cin. Investorem rekonstrukce sil- nice je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Souběžně budou opraveny také chodníky, kde je investorem město Rožnov pod Radhoštěm. Obnova Palackého ulice by měla být hotova do konce prázdnin, chodníky budou zpřístupněny od konce září.

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

Prázdniny už klepou na dveře a s nimi také čas dovolených a cestování. Delší cestu vám mohou zpříjemnit audioknihy, které půjču- jeme v čítárně. Nabídka je pestrá a  tak bych dnes ráda doporučila některé z novějších CD. Vydavatelství OneHotBook patří na audioknižním trhu k těm mlad- ším, ale svou produkcí se dokázalo rychle prosadit a dnes vydává asi dvě desítky titulů ročně. Zaměřu- je se na detektivky, takže v jeho nabídce najdete např. krimi sérii Jo Nesba s policistou Harrym Ho- lem, které načetl Hynek Čermák, nebo trilogii Milénium od Stiega Larssona. Milovníci severské krimi ocení také další tituly. Náročnější posluchače může zaujmout šestice příběhů od 19. století do daleké budoucnosti, které zachycuje po- vedená zvuková adaptace Atlas mraků od Davida Mitchella. Film je skvělý, ale (audio)kniha lepší. OneHotBook se ovšem nevyhýbá ani českým autorům. Z novějších KULTURA / PUBLICISTIKA STRANA 5 / 25. ČERVNA 2015 OKO DO KNIHOVNY Letní cestování vám zpříjemní knihy do uší zmíním Rybí krev od Jiřího Hájíč- ka nebo Poslední aristokratku Ev- žena Bočka. Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů je laskavým příběhem, občas vtipným a  trošku romantickým. Odehrává se za dru- hé světové války. Jeho hrdinové jsou obyčejní lidé z venkova, kteří ctí své přátele a jejichž společným koníč- kem se stanou knihy. Tento román v dopisech načetly členky čtenář- ského spolku Veselé poutnice, aby pomohly domácímu hospici Cesta Alena Srovnalová srovnalova@knir.cz OCHRÁNCI PŘÍRODY INFORMUJÍ Skryté poklady Beskyd z dávných dob Michal Šulgan synlovcemedvedu2@centrum.cz Foto: Michal Šulgan Zkamenělý živočich z druhohor – amonit. Celé Beskydy byly kdysi dávno za- plaveny mořem. V ekologické vý- chově vždy říkám dětem, ať se po- dívají na oblohu, jak se po ní míhají mraky a představí si, že je všude ko- lem nich moře, kde plují živočicho- vé různých tvarů a velikostí. Každé dítě překvapeně zírá, ale zírají i dospělí lidé, když vám z jem- ných vrstviček jílovců vypadne do dlaní zkamenělý živočich z druho- hor – amonit (na obrázku). Vypadá jako zatočený šnek a před více než 125 miliony lety žil při mořském dnu. V Rožnově pod Radhoštěm pak zase za městem v  malém lesíku najdeme zkamenělé kostry ryb. Po- dobné rybám, které se dnes míhají v řece Bečvě. V zarostlých starých lomech si zase můžeme povšim- nout na kameni drobných čar či rýh, které se kroutí a připomínají nám autodráhu. Jsou to zkamenělé stopy moř- ských červů, kteří měli své chod- bičky na dně moře a prokousávali se tak životem až do té doby, než se po ústupu moře z písku stal pískovec. „Živá příroda“, která je kolem nás, nabízí odpočinek, po- znání, inspiraci. Velice úzce je však spjata s „přírodou neživou“. Ta ji dotváří a dohromady tak spolu tvoří neoddělitelný celek, který je součástí našeho života. ZAUJALO NÁS Skútry v Rožnově Přes šest set skútrů zaplnilo v so- botu 13. června rožnovské náměs- tí. Konal se zde totiž čtvrtý ročník mezinárodního srazu po Valašsku na skútru. Účastí s přehledem dvoj- násobně překonal loňskou účast. Po vyjížďce čekaly na skútraře v areálu Ranče Bučiska netradiční soutěže a boby. „Počasí se předvedlo v plné krá- se, a tak se kolem poledne Rožno- vem rozezněly motory šestistovek strojů. Takovou účast jsme sice od- hadovali, ale když se to stane sku- tečností, je to o to větší nádhera,” užíval si sraz hlavní organizátor Radek Rebroš. Trasa spanilé jízdy byla letos naplánována přes Valaš- skou Bystřici, Vsetín až ke karo- linskému Balatonu, kde se kolona skútrařů občerstvila a osvěžila. „Nádherná cesta, nejsme sice zdaleka, ale poznáváme, že Valaš- sko nemáme prozkoumané. Napo- sled tu určitě nejsme,” rozplýval se skútrař z ostravské party. Karlovic- ké údolí pak všechny dovedlo přes Bečvy zpět do Rožnova, do areálu Ranče Bučiska. Účastníky tu čeka- lo pár netradičních soutěží. Napří- klad Scooter Bobcross, který zvedl adrenalin v žilách závodníků. Dis- ciplína spočívá ve vyřazovací jízdě dvojic, kdy jsou za skútr zapřažené boby. (zv) domů. Nahrávku benefičně vydalo nakladatelství Tympanum. Mým posledním posluchačským zážitkem z minulého týdne je kniha afghán- ského spisovatele Khaleda Hossei- niho A hory odpověděly, kterou také vydalo Tympanum. Knihu tvoří více příběhů, jež pojí tragický osud dvou sourozenců Abdulláha a Parí, kteří jsou v dětství rozděleni a Parí prodána vlastním otcem do bohaté rodiny. Kniha je především o lásce. Mezi rodiči a dětmi, sourozenecké lásce i  partnerské. Hosseini se do- týká také společenských a politic- kých reálií Afghánistánu od 50. let do současnosti a problematického života imigrantů v jiných kulturách a zemích. Ve svých doporučeních bych mohla dlouze pokračovat. Třeba pro děti máme celou řadu zajíma- vých titulů a poslech audioknihy vaše dítě v autě zaručení zabaví. Stačí si jen vybrat. V katalogu na našich stránkách (www.knir. cz) nebo přímo v knihovně. Naše prázdninová otevírací doba je téměř beze změny: po, pá 8.00– ‑18.00, út–čt 12.00–17.00. Zavřeno máme pouze o sobotách a mimo- řádně v pátek 10. července. Další tipy na poslech i čtení najdete v rubrice Špeky z regálů měsíčního zpravodaje knihovny. Ten prázdni- nový právě vychází.

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

pátek 26. června – 19.00 hodin GEORGE KAY BAND Koncert zakladatelů kapely Blue Effect. • • • • • • • • • • • • • • • • pátek 10. července – 19.00 hodin KORIDOR Koncert zuberských rockerů k 30. narozeninám kapely. • • • • • • • • • • • • • • • • neděle 19. července – 18.00 hodin KONCERT S KYTIČKOU Sváteční koncert Rožnovanky s hostem Alenou Valovou. • • • • • • • • • • • • • • • • pátek 31. července – 19.00 hodin DVOJKONCERT – MIROSLAV PALEČEK A IVO JAHELKA Písničky tria Voskovec – Werich – Ježek nebo zhudebněné příběhy ze soudních síní. • • • • • • • • • • • • • • • • pátek 21. srpna – 19.00 hodin UKULELE TROUBLEMAKERS Recesistický rockový soubor hrající tradiční hity v netradičním provedení. • • • • • • • • • • • • • • • • pátek 28. srpna – 19.00 hodin THE BACKWARDS – Beatles revival Nejlepší světový Beatles revival, skvělá show, která nikdy nezklame! STRANA 6 / 25. ČERVNA 2015 KULTURNÍ SERVIS TVOŘÍME A HRAJEME SI S JARKOU 1 SVČ a okolí PONDĚLÍ 13. – PÁTEK 17. 7. PRÁZDNINY S ANGLIČTINOU I. SVČ PONDĚLÍ 13. – PÁTEK 17. 7. BAREVNÝ A DOBRODRUŽNÝ TÝDEN S BEČVA A S BEZVA KLUBEM SVČ a okolí PONDĚLÍ 13. – PÁTEK 17. 7. LETNÍ STREETOVÁNÍ I. Sál SVČ PONDĚLÍ 13. – PÁTEK 17. 7. MODELÁŘSKÝ SVČ, klubovna č. 6 Valašské muzeum v přírodě SOBOTA 27. 6. VALAŠSKÁ SVATBA ROŽNOVSKÁ 14.00 hodin – Dřevěné městečko PÁTEK 3. – PONDĚLÍ 6. 7. ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI 2015 9.00 – 19.00 hodin – Dřevěné městečko SOBOTA 11. 7. HEJŮV NOŽÍK 2015 9.00 – 19.00 hodin – Dřevěné městečko SOBOTA 11. 7. O VALAŠSKÉHO PRIMÁŠKA 2015 15.00 hodin – Dřevěné městečko NEDĚLE 12. 7. LÁZEŇSKÝ VÝLET 2015 9.00 hodin – Dřevěné městečko SOBOTA 18. 7. PEKAŘSKÁ SOBOTA 2015 9.00 hodin – Dřevěné městečko PONDĚLÍ 6. – STŘEDA 8. 7. ANDÍLEK NA NERVY 18.00 hodin PONDĚLÍ 6. – STŘEDA 8. 7. TEMNÉ KOUTY 20.00 hodin ČTVRTEK 9. 7. FILMOVÝ KLUB – SLOW WEST 18.00 hodin PÁTEK 10. – STŘEDA 15. 7. MIMONI 18.00 hodin PÁTEK 10. – NEDĚLE 12. 7. TERMINATOR: GENISYS 20.00 hodin PONDĚLÍ 13. – STŘEDA 15. 7. DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU 20.00 hodin Městská knihovna DO ÚTERÝ 30. ČERVNA POVÍHÁDKY A DALŠÍ PSÍ KUSY Výstava autorské knihy, ilustrací a další tvorby od srdce Petry Jirouškové Chodby a podkroví STŘEDA 1. 7. – PONDĚLÍ 31. 8. S BAŤŮŽKEM PO VALAŠSKU Prázdninová vědomostní soutěž pro děti Dětské oddělení ČTVRTEK 2. 7. REGIONÁLNÍ A NÁRODOPISNÁ LITERATURA Již tradiční beseda o nových knihách s národopisnou a regionální tematikou 18.00 hodin – podkroví PONDĚLÍ 6. 7. – STŘEDA 26. 8. 20 LET S BROUČKY T klub – kulturní agentura PÁTEK 26. 6. GEORGE KAY BAND 19.00 hodin – Masarykovo náměstí NEDĚLE 28. 6. RADHOŠŤ A MALÝ RADHOŠŤ 15.00 hodin – hudební altán PÁTEK 10. 7. KORIDOR 19.00 hodin – Masarykovo náměstí NEDĚLE 12. 7. KOMORNÍ ŽESTĚ 15.00 hodin – hudební altán Kino Panorama ČTVRTEK 25. 6. FILMOVÝ KLUB – DIOR A JÁ 18.00 hodin PÁTEK 26. 6. – STŘEDA 1. 7. MIMONI 18.00 hodin PÁTEK 26. – NEDĚLE 28. 6. VINCENTŮV SVĚT 20.00 hodin PONDĚLÍ 29. 6. – STŘEDA 1. 7. DÁMA VE ZLATÉM 20.00 hodin ČTVRTEK 2. – NEDĚLE 5. 7. MÉĎA 2 17.30 hodin ČTVRTEK 2. – NEDĚLE 5. 7. ŽIVOT JE ŽIVOT 20.00 hodin T klub – kulturní agentura Tel.: 571 620 222, 571 651 233 www.tka.cz TIPY PRO PŘÍŠTÍ DNY Výstava o lampionovém průvodu Chodby ČTVRTEK 9. 7. TYLOVICE Letní procházky pamětí města 16.00 hodin – před knihovnou ČTVRTEK 16. 7. ROŽNOVSKÉ NÁMĚSTÍ 16.00 hodin – před knihovnou Galerie Crears DO SOBOTY 1. 8. PAVOL HAMMEL BRAŇO JÁNOŠ Výstava obrazů Středisko volného času PÁTEK 26. 6. – SOBOTA 5. 7. RELAXAČNĚ PRÁZDNINOVÝ TÝDEN S PS DUHA Chorvatsko, Podaca PONDĚLÍ 29. 6. – PÁTEK 3. 7. PRÁZDNINOVÝ TÝDEN PRO ŠIKULKY SVČ a okolí STŘEDA 1. – ČTVRTEK 9. 7. RYBÁŘSKÉ LÉTO Horní Lideč PONDĚLÍ 6. – PÁTEK 10. 7. PRÁZDNINOVÝ FOTOATELIÉR SVČ a ZŠ Pod Skalkou PONDĚLÍ 6. – PÁTEK 10. 7. PRÁZDNINY S ATLETIKOU A KOLY Hutisko-Solanec PONDĚLÍ 6. – PÁTEK 10. 7. Kino Panorama Tel.:734366060 www.disdata.cz, www.tka.cz Městská knihovna Tel.: 571 654 747 www.knir.cz Valašské muzeum v přírodě Tel.: 571 757 111 www.vmp.cz Středisko volného času Tel.: 571 115 635 www.svcroznov.cz Galerie Crears Tel.: 739 403 486 www.galeriecrears.cz LETNÍ NÁMĚSTÍ • ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

PÍŠETE S NÁMI NOVINY STRANA 7 / 25. ČERVNA 2015 Poděkování učitelce Martině Orlíkové ze ZŠ Pod Skalkou Dověděla jsem se, že paní učitelka Martina Orlíková odchází ze Zá- kladní školy Pod Skalkou. Důvody neznám, možná tam neměla dobré podmínky ke své práci. Učila spor- tovní třídu od 1. do 5. ročníku. Touto cestou jí chci moc poděko- vat za její nadstandardní práci s dět- mi i rodiči. Podnikali jsme společně výlety na kolech s opékáním, vánoč- ní besídky, třída má talent, kurzy bruslení ukončené karnevalem, dvoudenní pobyty na chaloupce v Dinoticích s bohatým sportovním i  vědomostním vyžitím a  v  nepo- slední řadě – lyžařské výcviky. Na ně jsme se těšili celý rok. Po- znali jsme krásná místa, například Jeseníky-Ramzová, Kasárna-Velký Javorník, Kubínské hole. Na těchto týdenních akcích jsme měli mož- nost zjistit náročnost např. s obou- váním a převlékáním dvakrát den- ně tak malých dětí. Pozorovala jsem jejich třídní učitelku, s jakou vůlí a odhodlá- ním chce děti naučít dobře lyžovat. Měla pro ně připravený program, ke kterému jsme se mohli s nápa- dy připojit i my, scénky, soutěže a podobně – nuda tam neměla šan- ci. Jsem toho názoru, že ty pravé cennosti nemáme doma, ty nosíme v sobě a to jsou naše veselé, krásné zážitky. Tímto moc děkuji paní uč. Mar- tině a přeji i za ostatní rodiče, ať je v nové škole opravdu spokojená a najde v ní dobré zázemí. Ingrid Prečanová Základní škola Sedmikráska cestovala časem K období vrcholícího jara, krás- ných slunečných dnů a školního roku chýlícího se ke konci patří neodmyslitelně také výlety školáků do přírody, za památkami, ale i za zmrzlinou, koupáním… Základní škola Sedmikráska letos kromě těchto klasických výprav podnikla také pár výle- tů neobvyklých. Totiž výletů do minulosti. Třetí a čtvrtá třída se, v rámci připomenutí významného výročí upálení Jana Husa, věno- vala rekonstrukci husitské bitvy. Tato rekonstrukce byla zachycena i v krátké reportáži natočené regio- nální televizí Beskyd. A o několik týdnů později celá Sedmikráska se cestou na školu v přírodě vydala ještě hlouběji do času, konkrétně do pravěku. Na- psal jsem celá, což ovšem není úpl- ná pravda. Jeden z učitelů se poby- tu zúčastnit nemohl. A protože to byl shodou okolností angličtinář, oblažil žáky deváté třídy úkolem. Deváťáci mu měli napsat dopis, ve kterém mu svůj pobyt zkusí přiblí- žit. Dejme jim slovo: „Hello Mr. teacher, as you pro- bably know, we were at school in Štramberk, last week. We were hou- sed in recreational area U Kateřiny, each chalet had 4 beds.” „First day: It was raining. We were categorized on cottages – I  was with Eliška a Majda. We pla- yed games.” „Second day: Teachers had sce- ne about prehistory. And every tea- cher - shaman (we had Mrs teacher Sobotková) choose his group, in which we were until the end.” „Third day – Thursday: We ran a race in groups (our group Chalu-cha was the fastest). In the afternoon the groups made a pet and wrote little test (if you know what I mean) what we remember from tour.” „Fourth day: We were packing, when we finished this activity, we helped children from first stage. We went home. It was all beautiful, but it was last outdoor school for me, it´s a pity.” Daniel Stibor (S využitím prací Ivy Teturové, Kláry Stiborové a Štěpána Štorka.) Cesta Valachů z Rožnova do Rožnova a zpět Naše skupina čítající třináct osob, převážně z firmy Medites Phar- ma, se na konci května cestou z  turistického výletu do Krkonoš a farmaceutického muzea v Kuksu zastavila u našeho jmenovce, obce Rožnova poblíž Jaroměře. Zastavili jsme se, abychom pozdravili staros- tu Zbyňka Procházku, předali mu dary: perníkové rožnovské hodi- ny, fotografie našeho města, med z „hukvaldského panství“, kde před staletími končila valašská koloniza- ce, a zazpívali pár písniček. A taky jsme byli zvědaví, jak to v  obci stejného jména vypadá a jací lidé tam žijí. Zároveň jsme tímto symbolicky zahájili pokra- čování valašské kolonizace dále na západ od Beskyd – a sice už ne pasteveckým způsobem života, ale písničkami, zvyky a valašskou družností. Pana starostu jsme trochu zasko- čili tímto částečně krojovaným po- jetím, ale věřím, že to bylo setkání oboustranně příjemné. Pro účast- níky našeho výletu byla tato tečka zajímavým a nezapomenutelným zážitkem. Děkujeme za milé přijetí i pěknou knížku o Královehradec- kém kraji. Samotná obec kromě svého ná- zvu neskýtá mnoho atrakcí, mnohé je ve výstavbě, ale na to, že má jen pár set obyvatel, žije bohatým spo- lečenským životem a působí sympa- ticky. Atraktivní jsou sousední láz- ně Velichovky, kterým obec dodává léčivé bahno z místního rybníka. Poslední atrakcí výletu byla ces- ta „z Rožnova do Rožnova“, která trvá zhruba tři hodiny. Věřím, že jsme nebyli posledními návštěvní- ky z Beskyd, kteří ji absolvovali, a  že mnohé rožnovské spolky – lépe krojované a více sezpívané – ji ještě budou v budoucnu absol- vovat. Taktéž věřím, že perníkové rožnovské hodiny vyvinuté pro ten- to účel perníkářkou z Trojanovic, nebyly poslední a obohatí rožnov- ské tradice obou Rožnovů. Stanislav Ulčák Samotná obec kromě svého názvu neskýtá mnoho atrakcí. Foto: Stanislav Ulčák Foto: Jaroslav Polášek

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

Dokončení z minulého čísla Začátkem prosince skončila brigáda sklizně kiwi. Loučili jsme se s naši- mi novými přáteli, krásným místem u řeky a vydali se dál na jih, kde jsme měli přes kamaráda domluvené jedno místečko, které by se mohlo stát naší dočasnou základnou před další ces- tou. Práce na sadu v kolektivu Mexiča- nů byla asi naším osudem. Právě zde jsme si potvrdili, že Mexiko rozhodně nemůžeme vypustit z itineráře a naše další kroky povedou právě tam. To bych však předbíhal. Cestu do jižní Kalifornie jsme si naplánovali přes San Francisko a tzv. Pacific Cost Hwy, silnici lemující po- břeží Tichého oceánu v délce kolem tisíce kilometrů ze severu do Los Angeles. San Francisko, zlatá brána Ameri- ky. Pro Američany je San Francisko mýtem o zrození moderní Ameriky, její šťastnou hvězdou, která jako ma- ják na drsném opuštěném pacifickém pobřeží ukazovala milionům lidí cestu k novému životu. Bylo to právě zde, kde se objevila hrst zlatých valounů. Tato událost změnila velmi rychle tvář celého nové- ho kontinentu k nepoznání. Zlatá ho- rečka zachvátila zemi. Desetitisíce lidí zamířily do Kalifornie po Oregonské stezce nebo na lodích přes Panamskou šíji. Za nimi kráčela železnice a prů- mysl. V horách rostly osady, které vyžadovaly také kuchaře, hospodské, dopravce, řemeslníky nebo i prostitut- ky. Všichni chtěli být u toho. Nutno říci, že nejbohatšími lidmi se nakonec většinou nestali ti, kteří zlato těžili, ale ti, kteří uměli situace náležitě vyu- žít. Především obchodníci s nářadím, s pozemky, lichváři atd. STRANA 8 / 25. ČERVNA 2015 REPORTÁŽ San Francisko, zlatá brána Ameriky. Pro Am ní moderní Ameriky, její šťastnou hvězdou pacifickém pobřeží ukazovala mil Marek Tretera 34 let cestovatel Rožnov pod Radhoštěm   V průběhu tří let navštívil 20 zemí: Kanada, USA, Mexiko, Kuba, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Paraguay, Brazílie, Uruguay, Argentina a Chile. San Francisko záhy přerostlo v kul- turní a finanční metropoli americké- ho západu. Rozkvět přibrzdilo ničivé zemětřesení a třídenní požár v roce 1906. Větší část města lehla popelem, ale brzy povstala v ještě větším lesku. Symbolem města je bezesporu Gol- den Gate Bridge, most ve stylu art deco, který se stal ikonou celé Kali- fornie. Jelikož jsme kempovali po dvě noci na severním břehu San Francisco Bay, několikrát jsme přes něj přejíždě- li. Spatřit jej však v celé své kráse z ně- které z mnoha vyhlídek kolem města, jež jsme navštívili, se nám popravdě ani moc nepodařilo. Golden Gate je známý tím, že je prakticky neustále zahalen v hustých mlžných mracích valících se z moře. Obrovský záliv San Francisko, jeden z největších na zemi, je velmi pozoruhodné místo. Ač je zbytek Kalifornie v létě spalován slunečními žáry s teplotou blízkou 40 stupňům Celsia, v bezprostřední blíz- kosti Golden Gate a zálivu San Franci- ska je klidně o 30 stupňů méně. Může za to silný studený vzdušný proud z moře, který je nasáván kalifornským centrálním údolím právě přes Golden Gate. San Francisko má k dispozici přírodní klimatizaci obřích rozměrů, která nemá jinde ve světě obdoby. Další turistickou atrakcí je opuštěné skalisko v moři – Alcatraz, kde bývala v letech 1934 až 1963 obávaná vězni- ce. Za celou historii věznice se o útěk pokusilo jen 36 trestanců. Většina se však vzdala nebo utopila v ledové vodě zálivu. Pouze třem uprchlíkům se v roce 1963 podařilo uniknout. Policie tvrdí, že se utopili. Těla však nebyla nikdy nalezena. Dnes tam lodě vozí turisty. V se- zoně jsou však fronty na lístky velké a mimo sezonu zas drahé, že jsme si nakonec nechali zajít chuť. San Francisko je neuvěřitelně kos- mopolitní, tolerantní město s velmi San Fra Golden Gate Bridge.

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

REPORTÁŽ STRANA 9 / 25. ČERVNA 2015 meričany je San Francisko mýtem o zroze- u, která jako maják na drsném opuštěném liónům lidí cestu k novému životu. pestrou směsicí všech barev pleti a ná- rodností světa. Co člověk, to individu- alita. Toulání se ulicemi jsme si velmi užívali, bylo co a koho pozorovat. Žije zde velmi početná čínská ko- munita, se sto tisíci zástupci tvoří čínská čtvrť v San Francisku největší v zahraničí. Když k tomu připočteme dalších sto tisíc novodobých přistěho- valců, přes 80 tisíc homosexuálů, ge- neraci beatníků, slavnou éru hippies, kořeny osadníků, původ zlatokopů, získáme alespoň hrubý obrázek o po- pulačním mixu tohoto města s 800 tisící obyvateli. Ulice S.F. jsou vážně tak šikmé, jak se to o nich povídá. Někde jsme zcela jasně rozeznávali místa scén akčních amerických filmů, které zde byly na- táčeny. Velice zajímavá je návštěva Cable Car muzea věnované tramvajo- vým vozidlům, která jsou stále pýchou města. Z původních asi 150 mil tram- vajových linek se zachovalo posled- ních 10 mil jen na přímluvu místních obyvatel, aby tato vzácnost z města nezmizela úplně. San Francisko jsme si velmi oblíbili. To město má skuteč- ně něco do sebe. Vybírat si mezi mís- ty, kde v USA žít, pokud by to tedy muselo být velké město, velmi vážně bych o S.F. uvažoval. Silné mlžné mraky nás doprovázely další dva dny, kdy jsme cestovali dál- nicí číslo 1 kolem pobřeží Pacifiku ze San Franciska dolů směrem do Los Angeles. Stačilo však zajet 10 kilome- trů do vnitrozemí a mraky byly ty tam a svítilo zas jen sluníčko. Zajímavé. Cestou podél Pacifiku je čím se ko- chat. Kolmé útesy střídají pláže, kde jsou tu k vidění tuleni, lachtani a ry- pouši sloní. V San Francisku to byli lachtani, kteří se povalovali na molu č. 39 v přístavu. Zde to jsou přede- vším rypouši sloní, koho jsme obdi- vovali. Obrovská zvířata spala v klidu, naskládaná jedno vedle druhého. Lidi procházející se kolem pláže je nechali chladnými. Rypouš migruje podél po- břeží až na Aleuty a zpátky. Tedy jen samci, protože na cestě podél břehu je hodně kosatek a žraloků, se který- mi není sranda. Samice proto loví ra- ději na volném oceánu, kde sice není „oběd“ tak vydatný, ale zase je bez- pečněji. Na pobřeží chodí rypouši jen dvakrát za rok, jen na pár míst. Jako třeba teď na téhle pláži, kde tráví asi měsíc výměnou srsti. Za potravou se potápí v průměru do hloubky 700 m, ale dva kilometry prý zvládnou bez problémů taky. Na nádech dávají v průměru asi 30 minut pod vodou, ale když je potřeba i dvě hodiny. Sa- mice jsou „oplodněny“ v lednu na plá- ži tady v Kalifornii, ale ve skutečnosti zabřeznou až za dva měsíce, kdy už se samy plaví na širém moři. Po dva dny cesty do Los Angeles jsme hledali pláž, kde bychom se moh- li konečně vykoupat v Pacifiku. Pláží tu bylo dost, ale kvůli těžkým mlhám se nám do plavek ani nechtělo. Místy bylo u vody tak větrno a zima, že bych spíš oblékl kožich než plavky. Vše se však změnilo jako mávnutím proutku asi 100 km před L.A. Objevilo se slun- ko a s ním i teplo. Na plážích u Santa Barbary, kde jsme půl dne vegetili na pláži, se nám podařilo dokonce spat- řit hejno dravých kosatek. Při plavá- ní dál od břehu se stalo, že se kolem mě zcela zřetelně prosmýklo nějaké obří tělo. Byl to tuleň, rypouš nebo lachtan? Čert ví, co to skutečně bylo. Pekelně mě to ale vylekalo! Řeknu vám, spatřit ve vodě v těsné blízkosti něco tak obrovského, je hodně silný zážitek. Srdce mi málem vyskočilo hrůzou. Měl jsem co dělat, abych se v tom šoku neutopil. Jasně, každý ví, že tito mořští savci člověku neublíží, ale řekněte to svému vědomí! Když se znenadání ve vodě střetnete s něčím takovým, okamžitě panikaříte a první, co vás napadne, je „žralok“. I  když víme, že tu žádní nejsou, držíme se ra- ději jen pěkně při břehu. Být ve vodě nečekaně překvapen třímetrákovým rypoušem anebo dvoutunovou kosat- kou, tak takový zážitek si docela rádi necháme ujít. Zanedlouho nás vítá obří aglomera- ce L.A. s nápisem Hollywood a s ním i docela jiná Kalifornie, než na jakou jsme byli na severu zvyklí. O jižní Ka- lifornii příště. ancisko Alcatraz. Cable Car.

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

  Prodám kočárek pro dvojčátka nebo dvě děti po sobě, značky Nur- se, málo používaný. Cena dle doho- dy. Tel.: 604 270 729.   Prodám levně sběrateli knihy. Kuchařky a knihy o vaření: čínské, maďarské, tibetské a lidové kuchy- ně. Nabízím také knihy o myslivos- ti, lovu zvěře, výcviku loveckých psů. Formát A4 s bohatou fotodo- kumentací, část publikací je brožo- vaná. Na požádání zašlu seznam. Tel.: 702 508 919.   Prodám menší klávesy MA – 130 za 1 000 korun a elektrický psa- cí stroj Gabrielle za 1 000 korun. Dohoda možná. Tel.: 605 407 052. STRANA 10 / 25. ČERVNA 2015 INFORMACE / INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska.   Prodám čtvrtkruhový sprchový kout s vaničkou zn. Ravak, originál zabaleno, nevhodný dárek. Bílý, 80 cm. Cena: 4 900 Kč. Tel.: 608 771 910.   Prodám levně náhradní díly z HONDY CIVIC, r. v. 1988, víno- vočervená, dobrý motor, garážova- ná. Tel.: 775 388 669 (Val. Bystřice). PRODÁM V době od 15. 8. 2015 do 15. 9. 2015 bude probíhat internetové hlasování o nej- zajímavější fotografii v rámci kategorie „Cena veřejnosti“, a to na internetových stránkách města, kde budou zveřejněny všechny přihlášené fotografie.   Výběr tří nejzajímavějších fotografií v kategorii JUNIOR a v kategorii DOSPĚLÍ provede odborná komise do 15. 10. 2015 a výherci v každé základní kategorii získají finanční ceny v hodnotě: 1. místo –1 500 Kč, 2. místo – 1 000 Kč, 3. místo – 500 Kč. Výherce zvláštní kategorie „Cena veřejnosti“ obdrží dárkový balíček od vyhlašovatele.   Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne do 15. 11. 2015. Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete na webových stránkách města pod sekcí Kultura (www.roznov.cz/fotosoutez). Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Pavlicová, e-mail: pavlicova.os@roznov.cz Vyhlášení fotosoutěže – Rožnov objektivem Město Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje III. ročník fotosoutěže na téma „Rožnov objektivem“. Fotosoutěž je vyhlášena ve dvou základních (JUNIOR a  DOSPĚLÍ) a jedné zvláštní kategorii (CENA VEŘEJ- NOSTI). Soutěže se může zúčastnit každá fyzic- ká osoba, která ve lhůtě od 1. 5. 2015 do 31. 7. 2015 doručí na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm společně s při- hláškou nejvýše 5 fotografií. V roce 2015 jsou vyhlášeny 3 tematické oblasti: PŘÍRODA STAVBY LIDÉ

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

DOLNÍ BEČVA • Poslechnout si nejmladší žáky pobočky rož- novské Základní umělecké školy přišli 15. června do místní základní školy na závěrečnou besídku rodiče i prarodiče. Patnáct účinkujících zahrálo na klavír a klávesy populární či lidové melodie nebo skladby z filmů a pohádek.  571 643 230 www.prostrednibecva.cz  571 647 168 www.dolnibecva.cz DOLNÍ BEČVA / PROSTŘEDNÍ BEČVA STRANA 11 / 25. ČERVNA 2015 NENECHTE SI UJÍT KRÁTCE PROSTŘEDNÍ BEČVA • Nezvyklý zvuk motorových pil i seká- ní dlátem se rozléhaly o víkendu 13. a 14. června v běžec- kém areálu na Pustevnách. Z mohutných dubových kmenů pod rukama osmi řezbářů zde vznikaly neobyčejné sochy. Sloužit budou totiž jako lavičky. Zněly klávesy i klavír Pustevny ozdobí dřevěné sochy Podle organizátora akce Michala Bočvarova si už v zimě uvědomili, že na rozdíl od ledových artefak- tů ty dřevěné zůstanou natrvalo. „V letošním prvním ročníku řezbář- ského sympozia Dřevěné Pustevny řezbáři ukážou své umění na téma Lavička a socha. Tvůrcům jsme dali volný prostor ke kreativitě a těšíme se na krásné umělecké kousky, kte- ré na Pustevnách zůstanou,“ uvedl M. Bočvarov s tím, že pro výrobu soch vybrali dubové dřevo, jež dlou- ho vydrží. „Příjemného posezení není nikdy dost. Přesné umístění lavic ještě není zcela určeno, ale tu- risté je najdou na hřebeni i u lanov- ky,“ řekl patron sympozia řezbář Jan Paďour z Jaroměře. Ze dřeva vytvaroval opěradlo s bobrem. „Ten sice ještě tento vrchol hor neosídlil, tak se s ním aspoň lidé seznámí,“ dodal řezbář. Turistům se k odpočinku nabíd- ne třeba hřbet velryby nebo prkno, které nesou muži v montérkách, posedět lze v objetí Radegasta. „Chtěla jsem, aby se lidé mohli fo- tografovat nejen u jeho nohou, jak je tomu doposud, ale i v jeho náru- či,“ smála se mladá sochařka Vlas- ta Koběrská z Horní Suché. Ta při dokončování lavice zkoušela, zda je už dostatečně hladká a pohodlná. Své dílo vytesávala z kmene o délce 330 centimetrů a průměru 60 cen- timetrů. Stejně to podle ní jejímu záměru nestačilo, takže ještě ně- kolik desítek centimetrů na délku přidávala. Pro děti byl o víkendu připrave- ný doprovodný program s malo- váním na obličej, soutěžemi i vy- stoupením klaunů. „Na výlet jsme se dnes vydali na Pustevny úplně náhodou a moc si to tu užíváme. Pozorovat zručnost všech řezbářů i řezbářek při práci je prostě záži- tek. Dcerka si mezitím skvěle za- tančila s Rádiem Čas. Je dobře, že se tu můžeme takto bavit,“ uvedla Klára Sýkorová z Opavy. Text a foto: Táňa Arťušenková Na lavičce Vlasty Koběrské posedí lidé v objetí Radegasta.   Provoz v přírodním koupališti bude zahájen v pátek 26. června. Slavnostní přestřižení pásky se koná v 11 hodin. Doprovodný pro- gram s hrami a soutěžemi pro děti, například střelba z luku, je připra- vený po celý den. Vstup je zdarma.   Na Cestu kolem světa se vydají zájemci v pátek 26. června u kos- tela svaté Zdislavy. Připraveny jsou hry, soutěže, hudba i občerstvení. Bojovat se bude třeba s piráty. Za- čátek je v 16 hodin. (ta)   Třetí místo v krajském kole ce- lostátní soutěže v požárním sportu Plamen získalo družstvo starších žáků z místního sboru dobrovol- ných hasičů. Mladí hasiči bojovali o  postup do republikového kola 12. a 13. června v Uherském Bro- du. Své znalosti požární ochrany i  práci s požárním nářadím a vy- bavením, rychlost a obratnost do- kazovali v šesti disciplínách, mezi nimi v požárnické všestrannosti, štafetě dvojic 4x60 metrů, požár- ním útoku s překážkami či štafetě na 400 metrů. (ta) Třídou tak zněla preludia, valčík i  El Paso, Hvězdičko blýskává. „Starší školáci se předvedli na kon- certě v sále 10. června. Teď vystu- pují ti mladší,“ řekla Spektru Rož- novska vyučující Šárka Urbanová. V letošním školním roce učila čty- řicet čtyři zájemců. Dalších dvacet malých muzikantů chodilo na hodi- ny zobcové flétny a trubky k Petře Chromické. Ta děvčátka a chlapce seznamuje se základy hudební na- uky. Pobočka při zdejší základní škole existuje od roku 2006 a od té doby jí prošly stovky dětí. Pravidelně se zúčastňují soutě- ží. Loni Klára Blinková, Natálie Ryznerová a Lada Srovnalová obsa- dily tři 2. místa v okresním kole ve hře na klavír a Zuzana Blinková zís- kala v mezinárodní přehlídce v Po- važské Bystrici provedením skladeb na klávesách bronzové pásmo. Text a foto: Táňa Arťušenková   Výběrové řízení na půjčku na opravy bytů a rodinných domů z fondu rozvoje bydlení vypisuje sta- rosta obce. Vlastníci bytových nebo rodinných domů a bytů mohou požádat o úvěr až do výše 110 tisíc korun. Ten je úročený 3 procenty ročně. Splatit jej lze do 4,5 roku. Peníze jsou určeny na modernizaci a opravy bydlení. Z této půjčky není možné hradit opravy garáží, dílen, prádelen a dalších nebytových pro- stor ani novou výstavbu. Pravidla jsou k dispozici na Obecním úřadě v Dolní Bečvě. Žádosti je třeba ode- vzdat na podatelnu obecního úřadu do 28. srpna. Bližší informace na www.dolnibecva.cz. (ta) KAM ZA SPORTEM INFORMUJEME Léto s cimbálovou muzikou Hru na cimbál si jeho milovní- ci mohou poslechnout každou sobotu v kolibě Pod Horů. Cim- bálová muzika Radhošť se před- staví 27. června, o týden později 4. července je na programu Hara- fice-šurmyja s primášem Mirkem Urubkem. V sobotu 11. července se rozezní cimbálová muzika Hora s  primá- šem Petrem Baklíkem a  18.  čer- venec patří Kordulce s primášem Michalem Jelenkem. Poslední červencovou sobotu vystoupí Klo- bučan s  primášem Janem Fojtů. Večery začínají v 19 hodin. (ta)   Kvalifikační turnaj Českého po- háru v plážovém fotbale o postup do národního kola se koná v sobo- tu 4. července v Beach aréně Spor- tovního areálu u Bečvy. Zápasy začnou v 8.30 hodin. Hraje se na 4+1 hráče s tím, že v týmu může být maximálně 10 členů. Startovné je 1 500 korun na tým. Přihlášeno je zatím sedm týmů. Plážový fotbal si získává stále větší popularitu. Přihrávání na hlubokém písku je fyzicky namáhavější a technicky obtížnější než na trávníku, hra bývá mnohem svižnější. Méně se přihrá- vá a velmi často se střílí na bránu. K vidění bývají různé technické finty, triky, finesy a fotbalové pará- dičky. Zájemci se mohou přihlásit do 27. června. (ta) Školáci předvedli, co se za rok naučili.

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

 571 644 180 www.hutisko-solanec.cz  571 645 105 www.hornibecva.cz STRANA 12 / 25. ČERVNA 2015 HORNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC HUTISKO-SOLANEC • Dvaadvacet týmů dobrovolných hasi- čů zápolilo 13. června na fotbalovém hřišti v Kašpírkách v po- žárním útoku o Pohár obce Hutisko-Solanec. Čtvrtý ročník soutěže zahájil hasičský dorost z přípravky. Foto: Táňa Arťušenková Začátek závodu patřil nejmladším hasičům. Foto: archiv MŠ Větvičky a další rostliny určovali také předškoláci. Útočila i přípravka Na start se postavili předškoláci a děti z první třídy, aby ukázali, co se za půl roku v kroužku naučili. Diváci je za jejich výkon odměnili potleskem. A pak si už síly i doved- nost poměřovalo čtrnáct týmů v ka- tegorii mužů a po čtyřech v ženách a  veteránech (muži nad 35 let). V mužích se hned na začátku uja- lo vedení „béčko“ z Tylovic. Jejich čas 17,30 sekundy odolával velmi dlouho. Ve druhé polovině závodu se však začalo pořadí rychle měnit. Na první příčku se napřed prosadil tým Makova (17,02 s), ten však pře- konali hasiči z Trojanovic (16,01 s). Druhou příčku obsadila Podhorská Lhota se 16,88 s. V kategorii žen si nejlépe vedly hasičky z Tylovic. V mužích nad 35 let si vítězství odvezli veteráni z Veselé, kteří dosaženým časem 17,54  s pokořili nejedno družstvo mnohem mladších závodníků. (ta) POZVÁNKY   Malířské cesty kolem Soláně za- čnou v sobotu 27. června. Vernisáž Valašsko v díle Ludvíka Klímka ve Zvonici bude v 16 hodin. Hrát bude cimbálová muzika J. Nechanického. Výstava potrvá do 18. srpna. (ta) Poštolka vyhrála srnčí trofej KAM ZA ZÁBAVOU HORNÍ BEČVA • Třináct dospělých dobrovolníků a jedenáct dětí pomohlo ochráncům přírody z rožnovského ČSOP Sala- mandr uklidit první červnovou neděli louku v Přírodní památ- ce Pod Juráškou. Salamandři louku loni vykoupili, takže letos už hospodařili na svém. Foto: archiv ČSOP Salamandr Sklizené seno je určeno ovečkám. Juráška je uklizena Při kosení a sušení trávy se podaři- lo vyrobit pětapadesát balíků sena pro ovce. Účastníci akce viděli za odměnu pár cenností. Třeba čolka v tůni a na nepokosených místech fialově kvetoucí orchidej – prst- natec májový a bílé suchopýry. „Děvčátka a chlapci, které zrovna nelákalo hrabání sena, se účastnili připraveného speciálního progra- mu. Vybarvovali motýly, hledali a skládali pexeso v lese, hráli hru na žabky nebo vyplňovali pracovní listy,“ řekla Spektru Rožnovska Pet- ra Kutílková z ČSOP Salamandr. Pod Juráškou se nacházejí louky, které jsou z větší části podmáčené. Takových luk už v Beskydech mno- ho není. Rostou zde proto skvosty jako jediný divoký mečík v Besky- dech nebo vzácné orchideje. Kro- mě toho se tu vyskytuje přes dvacet druhů motýlů a louka je rájem i pro obojživelníky. (ta)   Tradiční předpouťové sousedské setkání se koná v sobotu 27. červ- na od 14 hodin v centru obce. Vy- stoupí cimbálovka Od Mezříča, ta- neční soubory Haferka a Jarášek, Tabásek a partyja, dechová kapela Záhořané, taneční skupina Dance Rebels a ABBA revival. Připra- vena je soutěž v  pojídání hafero-   Sečení luk na Soláni se v pátek 26. června uskuteční pošestnácté. Od 18 hodin bude na louce u Kory- tářů hrát cimbálová muzika Soláň, zazpívají Karlovjanky a mužský sbor z Kunovic. O Zlatou srnčí trofej se ucháze- li členové mysliveckých kroužků z Hutiska-Solance, Hranic a sloven- ské Levice 6. června v místním kole přírodovědné soutěže. Znalosti do- kazovalo čtyřiačtyřicet děvčátek a chlapců ve třech kategoriích. Vítězem kategorie pro 2. až 5. tří- du se stal Filip Pastorek, v kategorii B pak zvítězila Kateřina Skalíková, která rovněž obsadila první místo ve střelbě. Nejlepším střelcem v katego- rii A se stal Vojtěch Sekyra. Ten vy- bojoval v prestižní střelecké soutěži Pohár starosty. Členové Poštolky ob- stáli i v okresním kole. Zlatou srnčí trofej získali 13. června v Hrachovci Filip Pastorek v mladší a Kateřina Skalíková ve starší kategorii. (ta) vých knedlíků a další doprovodný program. Pouť bude pokračovat i v neděli 28. června. (ta) MIMONI JSOU PRVNÍ. Loňské vítězství se ziskem 17 bodů obhájili 19. června na Předpouťovém volejbalovém turnaji v místní základní škole Mimoni s kapitánkou Zuzanou Blanařovou. Stříbrnou medaili si odnesli hráči Do počtu pod vedením Josefa Proroka, kteří získali 15 bodů. Týden před hornobečvanskou poutí sedm smíšených volejbalových družstev odehrálo na dvou hřištích jednadvacet zápasů. Hrálo se systémem každý s každým na dva sety do 20 bodů. Turnaje se zúčastnili tentokrát jen domácí Bečvané z řad fotbalistů, učitelů, hasičů a bývalých žáků základní školy. Marie Němcová, foto: archiv turnaje

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

KAM ZA SPORTEM  571 757 051 www.mesto-zubri.cz  571 759 711 www.valasskabystrice.cz VALAŠSKÁ BYSTŘICE / ZUBŘÍ STRANA 13 / 25. ČERVNA 2015 ZUBŘÍ • Žlutá a zelená bar- va vládla 13. června areálu polyfunkčního centra vol- nočasových aktivit, který se proměnil ve velké sportovní kolbiště. Tentokrát však ne- představovaly pouze Zubří, ale také Brazílii, dějiště let- ních olympijských her 2016. VALAŠSKÁ BYSTŘICE •Ani téměř tropické teploty nezabráni- ly milovnicím fotbalu utkat se 13. června na dvanáctém roční- ku turnaje Míla Cup 2015 v minikopané. Soutěž nese jméno zakladatelky soutěže Milady Pomklové. KAM ZA KULTUROU Bojovaly o Míla Cup „První turnaj jsme uspořádali v roce 2004. Tenkrát proti sobě hrála pouze družstva žen z naší obce – ze středu, horního a dolního konce a Leskov- ce. Na hřiště přicházely fandit celé rodinné klany,“ vzpomínala zaklada- telka, která nyní hráčky povzbuzova- la jako divák. Organizátorskou štafe- tu před dvěma lety převzala mladší generace a Míla Cup se otevřel pro ženské týmy nejen z Valašské Bystři- ce. Na tom letošním se utkaly domá- cí hráčky s Hornobečvanskými stře- lami a 1. FC Valašským z Rožnova pod Radhoštěm. A jelikož dva účast- níci před zápasem odřekli, nahradili je mladší žáci. „Míla Cup si odvezl tým z Horní Bečvy, domácí se umístili na 2. mís- tě a jako třetí skončil Rožnov. Mlad- ší žáci Žabáci zvítězili zvlášť ve své kategorii – odvážných,“ uvedla jed- na z hráček Pavlína Machýčková. (ta), foto: Táňa Arťušenková   Valašskou svatbu podle Milo- še Kulišťáka předvedou v neděli 28.  června soubory Chaos, Tro- ják, Bystřičanka, Portáši a další dobrovolníci. Účinkující připravili ukázku jednoho z nejvýznamněj- ších okamžiků mladých lidí v jejich životě. Pásmo lidových zvyků a sva- PORTÁŠSKÉ SLAVNOSTI. Ukázka bitvy z roku 1708 pod názvem Oheň přišel z Uher začne v 16 hodin v sobotu 11. července na Portášských slavnostech 2015, které tradičně organizuje Valašský sbor portášský. Už od 10 hodin je připravený bohatý program plný soutěží i ukázek pro děti a rodiče. Slavnostní zahájení se uskuteční ve 14 hodin. Na pódiu vystoupí folklorní soubory valašskobystřický Troják, Bača z Va- laškého Meziříčí, Klobúčan z Valašských Klobouk, Ruky na dudy z Frenštátu pod Radhoštěm a Fringia z Bratislavy. Po slavnostním přijetí nových portášů vystoupí Pavel Tabáska a partyja, chybět nebude Dareband. Ve 22 hodin se rozhoří portáš- ská vatra a začne posezení u cimbálu. (ta), foto: archiv VSP Den v rytmu samby Nedílnou součástí dětského spor- tovního dne se stal atletický více- boj Čokoládová trepka. Na start se postavilo 165 sportovců od 2 do 12 let. Utkali se v běhu, skoku dalekém z místa a zcela netradiční disciplíně – hodu zuberskou met- lou. „Je vidět, že dětem ani jejich rodičům není pohyb a sportovní zápolení cizí. Letos byli závodníci rozděleni do třinácti kategorií – sedm chlapeckých a šest dívčích. Nejmladší přihlášenou účastnicí ví- ceboje byla dvouletá Adélka,“ řekl Josef Randus, organizátor sportov- ního zápolení. Na své si přišli také milovní- ci kopané. Sport, bez kterého by Brazílie nebyla tou pravou Brazí- lií – fotbal, v  různých podobách představil bývalý fotbalový repre- zentant René Bolf a také něko- likanásobný světový rekordman v  hlavičkování Bursas Charalam- bos. Atletická srdce přivítala olym- pijskou legendu diskaře Imricha Bugára, který přijel kočářem v kar- nevalovém průvodu s  brazilskými tanečnicemi. Na programu byla bubenická show, horolezecká stě- na a spousta her, soutěží i atrakcí, jež přibližovaly Brazílii. A  to vše pod motýlími křídly. Akce totiž podpořila organizaci DEBRA, což je sdružení pacientů a  rodinných příslušníků s  vrozenou, dědičnou vadou kůže, které se lidově říká „nemoc motýlích křídel“. Text a foto: Táňa Arťušenková GYMNASTKY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA. Již 16. ročník Mistrovství světa juniorek a seni- orek ve společných skladbách estetické skupinové gymnastiky se konal 5. až 7. června na Faerských ostrovech v hlavním městě Tórshavn. Světového šampionátu se zúčastnilo 21 juniorských a 23 seniorských týmů z celého světa, mezi nimi tři juniorská družstva – SK MG Mantila Brno, TJ Gumárny Zubří, TJ Sokol Velký Týnec – a tři seniorská družstva z České republiky. Tým ve složení Sára Bambuchová, Barbora Cábová, Karolína Davidová, Valentina Havlová, Klára Chlápková, Dominika Chudáčková, Daniela Martinková pod vedením trenérek Hany a Jany Šírových se- stavu na píseň „Hit the road Jack“ od Raye Charlese zacvičil velmi dobře a umístil se na 17. místě. Účast na Mistrovství světa v Tórshavnu se stala pro gymnastky krásným zakončením soutěžní sezony 2015. Text a foto: Gabriela Cábová Na stylu nezáleželo.   Tenisový turnaj o Pohár starosty na antukovém hřišti v polyfunkčním centru se koná v sobotu 27. června. Začátek je v 8.30 hodin. (ta) Hornobečvanské střely v turnaji ani jednou nezaváhaly. tebních písní začne v amfiteátru u  Společenského domu U Pernic- kých v 15 hodin. (ta)

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

 571 654 848 www.vigantice.cz STRANA 14 / 25. ČERVNA 2015 VIGANTICE / MIKROREGION KRÁTCE RODÁCI Z ROŽNOVSKA VIGANTICE • Přírodní vigan- tické výletiště mají místní občané v oblibě. S příchodem letních tep- lých dnů zastřešený areál slouží i k výuce některých školních před- mětů. Děti se na výletišti nejen rády učí, ale i baví. Například ve čtvrtek 11. června dováděly na Pohádko- vém odpoledni, kdy se čtrnáct děv- čat a chlapců loučilo s mateřskou školou a dvanáct žáků – absolventů čtvrté třídy – se základní školou. Spolu se šedesáti dětmi zavítali na výletiště i členové pedagogické- ho sboru a také rodiče předškoláků. Převlékli se za čerty, čertice, klau- ny, indiány, vodníky, motýly a další pohádkové bytosti a na desíti stano- vištích zadávali dětem úkoly. Za je- jich splnění pak rozdávali dárečky. Starší soutěžící si museli poradit i  s  morseovkou, řešením jazykola- mů apod. (mta) Paličky jsem vzal do rukou už v šesti letech Osud dal do vínku Daliboru Štruncovi hudební rodinu. Prošel folklorními soubo- ry Podskaláček a Radhošť. Jako svůj nástroj si vybral cimbál, který vystudoval na brněnské konzervatoři, kde od roku 2000 stejný obor vyučuje. Mimo jiné hudeb- ní aktivity působí už téměř čtvrt století v kapelách Cim- bal Classic a Javory. „ „ Kdy jste poprvé udeřil do strun cimbálu a kdo vás za něj posadil? Paličky mi dali do rukou v šesti letech na mou žádost. Ta počáteční cesta byla velmi přímočará a určil ji i jakýsi dětský pragmatismus. Čeka- lo se, že půjdu v rodinné folklorní tradici a stejně jako otec a bratr si vyberu housle. Ovšem po zhlédnutí jejich několika vzájemně „boles- tivých“ lekcí jsem nabyl jasného dojmu, že já tedy houslistou skuteč- ně být nechci. K mírnému zděšení rodičů jsem si vybral cimbál, který mi sice učaroval, ale hlavní důvod byl jiný – táta na něj neumí hrát, a  tedy ani vyučovat. Pocit vítězství pominul, když jsem zjistil, že i na něj se musí cvičit. Po letech i přes všechny nastražené překážky neli- tuji a rodičům děkuji. „ „ Jak se z aktivního a úspěšného hráče stává pedagog? Jako kluk a student této mé alma mater jsem si přál hrát v BROLNu a  v Javorech. Případně si zahrát s filharmonií či jinými uskupeními, natáčet hudební nosiče nebo vystu- povat na velkých scénách. To všech- no se mi měrou vrchovatou splnilo, ale že jednou budu učit na konzer- vatoři, že mě to bude nesmírně bavit a naplňovat, na to bych nevsadil ani zlámanou grešli. Říkám tomu s ob- libou aristokratický koníček a jsem tam rád. Mám kolem sebe mladé lidi a s nimi se v čase vracím zpátky. Nejen profesně, ale i lidsky. Poznal jsem, že všechno souvisí se vším. Po- kud hodně dávám, vrací se mi víc, pokud chápu, jsem chápán, pokud naslouchám, bývám vyslyšen. Učím a  učím se. Vracím, co jsem dostal a dlužím. Možná i předávám to, co jsem nestihl či neuměl dát vlastním dětem. Je to poslání bez velkého potlesku a tučných odměn, ovšem o to s větším smyslem. To, že mám všechny své posluchače a  práci s nimi upřímně rád, je pocit k neza- placení. „ „ Jaké byly začátky muziky Cimbal Classic? Cimbal Classic se zrodil nevin- ně v roce 1992 pro jednorázovou příležitost v rámci festivalu Okolo Třeboně. Spontánně jsme si zamu- zicírovali sami i s Vlastou Redlem a ono se to líbilo. Dnes už vím, že to zase nebyla taková náhoda, ale při- rozené vyústění mých tužeb a přání vyslaných někam do vesmíru. Byl jsem hráč mnoha kapel a měl jsem potřebu zkusit si věci sám. Třeba si i nabít ústa, ale sám. Určitě v tom byly ambice, ctižádost i vnitřní pnutí, které cítilo, že v sobě mám autorský potenciál a  tvrdohlavost dělat v tomto nástrojovém obsaze- ní muziku jinak, než bývá v  kraji zvykem. S odstupem času snad můžu neskromně říct, že jsme byli první „cimbálovkou“, která vsadila výhradně na autorský, písničkářský repertoár a na osobitý, mezi jinými rozeznatelný a nezaměnitelný zvuk. Cesta je to občas komplikovaná, kli- katá a zarostlá, ale naše. „ „ Nejste jen interpret, ale také skla- datel. Kde nacházíte inspiraci? Ve svých kořenech, ve svém srd- ci a v poznání či vědomí, že dary, které z nějakého důvodu dostává- me, si svou cestu ven vždycky nějak najdou. „ „ V Cimbal Classicu i Javorech hraje a zpívá také vaše paní. Vy- růstá již další generace muzikantů Štruncových? Mám tři děti a žádné z nich se mi naštěstí nepodařilo hudebně odra- dit. Nejstarší Martin písničkaří stej- ně tak jako nejmladší Matěj, který právě maturuje coby budoucí herec na brněnské konzervatoři. Marké- ta studuje hudební vědy a zároveň třetí ročník brněnské konzervatoře na housle. Mám je stále nablízku a jsem za to rád. „ „ Co vás letos ještě čeká? V letním období to bude přede- vším řada vystoupení a koncertů s oběma kapelami. Rád bych také dopsal rozdělanou vánoční mši, koncert pro cimbál, hoboj a orches- tr a nové písničkové album. Hlavně bych ale rád zažíval spoustu drob- ných radostí. „ „ Uslyší vás někdy také vaši rodáci? Jsem patronem Klubu Parkinson Rožnov a v rámci spolupráce jsme v dubnu měli benefiční koncert na jeho podporu v evangelickém kos- tele. Výhledově se budu samozřej- mě těšit na další pozvání od rožnov- ských pořadatelů. Ve svém rodném městě hraju rád a věřím, že i moje hudba si tu za ty roky našla spřízně- né duše. Táňa Arťušenková Foto: Petr Pilát Dalibor Štrunc na koncertě s brněnskou filharmonií. Foto: Libuše Miarková Rodiče se převlékli za indiány a další pohádkové bytosti. Pohádkové odpoledne na výletišti   Dvanáct dobrovolníků z řad vigantických občanů ve středu 10. června uklízelo bazén a budo- vu místního koupaliště. Otevřeno bude od 27. června, vždy od 10 do 18.30 hodin. Vstupné činí 30 korun pro dospělé a 15 korun pro děti.   Žáci první až čtvrté třídy navští- vili 12. června Dinopark Ostrava. Na netradičním školním zájezdě se seznámili s jednotlivými druhy di- nosaurů, projeli se Dinoexpresem a  zhlédli Dinoaquarium. Na zpá- teční cestě se vigantičtí výletníci zastavili ještě ve Štramberku, kde si prohlédli městečko.   Druhý ročník vybíjené se koná na vigantickém výletišti 11. červen- ce ve 14 hodin. (mta)

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

KULTURA / ZPRÁVY Z MĚSTA STRANA 15 / 25. ČERVNA 2015 Starostové ve Śremu běželi půlmaraton Místostarostka jela do Povážské Bystrice Delegace všech partnerských měst Považské Bystrice zamířily ve čtvr- tek 11. června do města nad Vá- hem. „Kromě zástupců rožnovské radnice se s primátorem Janasem setkali také hosté z Gruzie, Rus- ka, Litvy, Polska a také zástupci dalších moravských partnerských měst – Zubří a Holešova,“ vypočí- tala Kristýna Kosová. V rámci programu se všichni přítomní zúčastnili mimo jiné slav- nostního předávání Ceny primáto- ra města a Osobností města. „A na- šli jsme také chvilku na krátkou diskusi o rozsahu spolupráce v dal- ším programovém období EU mezi Rožnovem a Považskou Bystricí,“ uvedla místostarostka Kosová. (tg) Na jednadvacet kilometrů dlouhou trasu ve Śremu a okolí vyrazili prv- ní červnový víkend v konkurenci 828 závodníků oba starostové part- nerských měst Śrem a Rožnov. „Víkendové počasí bylo krásné, snad až příliš horké, ale o ochla- zování závodníků se pořadatelé postarali výborně. Celkové zajiště- ní závodu bylo na špičkové úrovni. A přestože je tradice závodu rela- tivně mladá, je potřeba smeknout nejen před organizátory, ale také před diváky, kteří podél trasy ve vel- kém počtu vytvořili skvělou atmo- sféru,“ netajil spokojenost starosta Rožnova Radim Holiš, který se zá- vodnímu běhání věnuje již řadu let. „Účast na půlmaratonu ve Śre- mu byla mou první cestou do to- hoto polského partnerského města a jsem rád, že jsem Śrem i jeho oko- lí poznal touto formou. A taky jsem si oddechl, že nás naši hostitelé na další zajímavá místa ve městě již vezli autem, protože závod samot- ný byl opravdu náročný,“ doplnil Radim Holiš, který počítá s tím, že se na oplátku starosta Śremu Adam Lewandowski zúčastní záři- jového Běhu rodným krajem Emila Zátopka. „Počítám, že pan starosta přijede i s dalšími polskými závod- níky a rozšíří tak startovní listinu našeho běhu. A já se samozřejmě také aktivně zúčastním,“ slíbil Ra- dim Holiš. A ještě statistika – Śremský půl- maraton zaběhl starosta Rožnova v čase 1:41:06 a ve své kategorii zaostal za vítězem o necelých 15 minut. (tg)

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/

Jste sportovní fanoušci, chcete podpořit svého ob- líbeného sportovce v ces- tě za jeho snem a ještě za to do- stat dárky, které jinde neseženete? Máte ideální možnost – představu- jeme vám projekt společnosti Spor- starter.cz, jehož cílem je pomoci rožnovskému cyklistovi Svatopluku Božákovi finančně zvládnout účast na jednom z největších ultramara- tonů světa – závodě Kolem Rakous- ka (Race Around Austria), který se jede v polovině srpna tohoto roku. Svaťa Božák je čirým amatérem, zároveň však neoddiskutovatelně patří k evropské i světové špičce. Na trati cyklistických ultramara- tonů bojuje nejen sám se sebou, se soupeři, ale i s horkem, zimou, únavou, spánkem či dokonce s ha- lucinacemi. Nyní však Svatopluk Božák vytáhl do další velké bitvy. Rozhodl se, že zkusí sehnat peníze na další velký závod kariéry pro- střednictvím finančně sportovní- ho projektu Sportstarter.cz. „Rád bych jel závod Kolem Rakouska. Jedná se o nejdelší nonstop závod v Evropě a zároveň nominační zá- vod na legendární RAAM – Race Across America. V roce 2011 jsem rakouský podnik absolvoval jako SPEKTRUM ROŽNOVSKA – čtrnáctidenní zpravodaj města Rožnov pod Radhoštěm – MK ČR E 13228 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází 25x ročně v nákladu 3 000 kusů • Vydává: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R., IČO: 00304271, e-mail: spektrum@roznov.cz • Šéfredaktor: Alexandra Buršíková – tel.: 571 661 172, 603 242 767 • Grafická úprava a sazba: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm • Tiskne: SAMAB BRNO GROUP, a. s. • Zdarma pro obyvatele města Rožnov pod Radhoštěm a obcí rožnovského mikroregionu • Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky neotisknout, upravit či krátit. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce.• Uzávěrka příštího čísla je 2. 7. 2015. • www.roznov.cz STRANA 16 / 25. ČERVNA 2015 SPORT Na turnaji je nyní přes šedesát přihlášených týmů ze všech koutů republiky. Foto: archiv FBK Rožnov p. R. Florbalisté zvou na Hornet\'s Cup Šestý ročník oblíbeného turnaje s názvem Hornet´s Cup je již za dveřmi. Přípravy na tradičně konanou sportovní akci jsou v plném proudu. Necelý měsíc schází k propuknutí turnaje, na kterém si přijde na své každý nadšenec hry s děrovaným míčkem. Barbora Mičkalová 1fbkroznov@seznam.cz Hornet´s Cup se každo- ročně těší velkému počtu florbalových příznivců, a to jak z řad samotných účastníků, tak i diváků, zejména těch nejmlad- ších. Pro ně bude letos přichystáno malé zkušební hřiště, na němž si děti budou moci na vlastní kůži vy- zkoušet zahrát florbal. Na turnaj se už nyní hlásí přes šedesát týmů ze všech koutů repub- liky, včetně několika týmů ze sou- sedního Slovenska. Kromě boje o putovní pohár a fi- nanční odměnu v hodnotě deset tisíc korun se hráči mohou například tě- šit na zvýhodněné vstupné do Valaš- ského muzea v přírodě nebo na lev- nější vstupné na místní krytý bazén a koupaliště. Součástí turnaje bude připravena soutěž v  nájezdech, je- jichž vítězná dvojice si odnese ceny v hodnotě více jak čtyři tisíce korun, včetně putovního poháru. Turnaj se uskuteční během tře- tího červencového víkendu a je určen pro tři soutěžní kategorie – muži pro, ženy a muži hobby. Díky velkému počtu účastníků bude odehrán celkem ve čtyřech ha- lách – v místní Synot Tip hale, ve sportovní hale Střední školy infor- matiky, elektrotechniky a řemesel, na venkovním hřišti vedle hotelu Energetic a ve sportovní hale blíz- kého města Zubří. Přijďte ve dnech 17.–19. 7. zhléd- nout pěkné florbalové výkony. Ob- čerstvení bude na všech hracích místech zajištěno. TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl skoku na lyžích a severské kombi- nace, pořádá v pátek 26. a v sobotu 27. června mezinárodní závody ve skoku na lyžích a severské kombi- naci – 57. ročník o Pohár starosty města Rožnova pod Radhoštěm. Závodů se účastní A tým reprezen- tace ČR ve skoku na lyžích i  se- verské kombinace, dále pak také závodníci Polska, Slovenska, Ka- zachstánu či Ukrajiny. Skoky se budou odehrávat v areálu na Bučis- kách v Rožnově, běžecká část pak v okolí Radhoště. Soutěžit se bude v kategoriích dorost, junioři, muži a ženy. (ran) Skoky a běh na Radhošť KRÁTCE Kdo podpoří cyklistu Božáka, získá dárek přes server www.sporstarter.cz najít v položce Svaťu Božáka a zvolit výši podpory. A tím i svůj dárek. Pokud by se podařilo vybrat finální částku 100 000 korun (do konce akce chy- bí dnes – ve čtvrtek 25. června – 45 dní), má rožnovský cyklista jasno o tom, na co je použít. „Šlo by to na startovné závodu, zapůjčení dopro- vodných vozů + pohonné hmoty, materiální zabezpečení pro závod- níka a také pro potřebný šestičlenný tým,“ prozrazuje Božák. (ran) generální zkoušku, zda jsem scho- pen RAAM zvládnout. (RAAM poté Svaťa Božák v létě 2012 jako první Čech v historii zdárně dokon- čil – pozn. red.) Pouhé čtyři hodiny spánku mi stačily na to, abych dojel do cíle v čase 4 dny 14 hodin a 44 minut.“ „Nyní jsem zase o něco zkuše- nější, a tak bych chtěl tento závod absolvovat co nejlépe a potit krev a slzy v alpských sedlech právě pro vás, mé fanoušky. Jelikož je účast na takovém závodě opravdu velmi nákladná záležitost, rozhodli jsme se zkusit sehnat peníze formou projektu na www.sportstarter.cz. Všem, kteří budou ochotni mě pod- pořit, moc děkuji,“ představuje pro- jekt Svatopluk Božák, jenž už letos v květnu pošesté v kariéře úspěšně zvládl těžký ultramaraton Kolem Slovinska. Specialitou projektu je, že kdo- koliv přispěje jakoukoliv částkou (už od 200 korun), dostane vždy nějaký dárek v návaznosti na výši svého příspěvku. Pokud se něko- mu myšlenka líbí a chce podpořit Svaťu Božáka, není nic lehčího, než Stolní fotbálek Největší a nejprestižnější turnaj ve stolním fotbale v České republice přilákal o prvním červnovém víken- du do Prahy největší česká esa této hry. Velmi dobře si mezi nimi vedli také borci z rožnovského Foos- ForLife týmu trenéra Radka Drdy. Vojtěch Holub, Jan Žanta a Vilém Bauer získali tituly mistrů a vice- mistrů republiky středních škol. V soutěži juniorských jednotlivců zvítězil Vojtěch Holub a na krásném druhém místě skončil Jan Žanta. Holub a Žanta také vyhráli soutěž juniorských dvojic. V kategorii smí- šených dvojic Vojtěch Holub a Andy Maratová získali čtvrté místo. V sobotních amatérských dvo- jicích dvojice Holub, Rára získala zaslouženě druhé místo po finálové porážce s maďarským párem. Ve- čer patřil rožnovskému FoosForLi- fe týmu, který získal titul mistrů re- publiky družstev za rok 2014/2015. V nedělní soutěži Open jednotlivců Radek Drda obhájil stupně vítězů z minulého roku a skončil z bezmá- la stovky jednotlivců na parádním třetím místě. Jan Žanta v soutěži amatérských jednotlivců zvítězil a získal titul. (ran) Program závodů Pátek 26. 6. 2015 9.30–13.30 hodin: trénink na K70 14.00–17.00 hodin: trénink na K70 Běh do Radhoště: start v 16.00 hodin od autokempu Rožnov, kategorie: dorost mladší, dorost starší, junioři, muži Sobota 27. 6. 2015 9.00–10.00 hodin: trénink na K70 10.30 hodin: závod ve skoku na lyžích do severské kombinace 12.00 hodin: vyhlášení výsledků severské kombinace 14.00 hodin: 1. kolo závodu ve skoku na lyžích (dorost, ženy, muži) 15.15 hodin: 2. kolo závodu ve skoku na lyžích (prvních 30 závodníků) 16.00 hodin: vyhlášení výsledků Závodit budu co nejlépe a chci potit krev a slzy ODMĚNY 200 korun – fotografie s podpisem a poděkováním, 500 korun – plakát (A4) s podpisem a poděkováním + CD s fotkami ze závodu Race Around Austria 2015, 1 000 korun – DVD s filmem Kdo spí, nevyhraje – Race Across America 2012, 2 000 korun – Set kniha Kdo spí, nevyhraje + DVD s filmem Kdo spí, nevyhraje – RAAM 2012, 5 000 korun – „Věnuji Ti výjezd na jednu ze tří dvoutisícovek na trase. Věř, že tady budu potit krev, ale pro Tebe to dokážu!“ říká Svaťa Božák. 10 000 korun – „Stáváš se oficiálním sponzorem. Tvé jméno bude viset na doprovodném voze a budeš mi krýt záda. Uveřejním Tě i na svém webu.“

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-13-2015/