Český export-Thajskohttp://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

Z Á K L A D N Í I N F O P O D N I K A T E L S K É P R O S T ŘE D Í N A C O S I D Á T P O Z O R O B C H O D N Í P ŘÍ L E ŽI T O S T I V S T U P N A T R H M A R K E T I N G D O V O Z N Í P O D M Í N K Y P L A T E B N Í P O D M Í N K Y K O N T A K T Y EXPORTNÍ PRŮVODCE CZECHTRADE /2015/ 2 THAJSKO Thajsko z e m ě p ří l e ži t o s t í v s r d c i A s i e

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

Z á k l a d n í i n f o Thajsko Thajsko T h a j s k é k r á l o v s t v í B a n g k o k 2 5 1 3 1 1 5 k m , 5 1 . n a s v ět ě 6 7 , 4 m i l . ( 5 / 2 0 1 5 ) , 2 0 . n a s v ět ě t h a j št i n a ; v o b c h o d n í m s t y k u n e j f r e k v e n t o v a n ěj ší m j a z y k e m a n g l i čt i n a T h a j s k ý b a h t ( T H B ) ; 1 0 0 T H B = 7 3 , 2 C Z K ( 5 / 2 0 1 5 ) 6 6 , 8 6 7 2 8 / 8 / 2 0 1 5 + 6 6 O f i c i á l n í n á z e v s t á t u : H l a v n í m ěs t o : R o z l o h a : P o če t o b y v a t e l : Ú ře d n í j a z y k : M ěn a : T e l e f o n n í p ře d v o l b a : i 1 Čl e n s t v í v m e z i n á r o d n í c h o r g a n i z a c í c h a ú m l u v á c h O S N , M M F , S v ět o v á o b c h o d n í o r g a n i z a c e , S v ět o v á b a n k a , A S E A N , W T O , A I I B ( A s i a n I n f r a s t r u c t u r e I n v e s t m e n t B a n k )  v čí s l e c h H D P Standard & Poor\'s Moody\'s Fitch BBB+ / výhled stabilní Baa1 / výhled stabilní BB+ / výhled stabilní R a t i n g P r a h a 8 5 7 3 k m e K o h S a m u i P h u k e t P a t t a y a C h i a n g M a i T h a j s k o j e r o z v i n u t á p r ům y s l o v á z e m ě s d y n a m i c k y r o s t o u c í m t r h e m a v ý h o d n o u s t r a t e g i c k o u p o l o h o u u p r o s t ře d a s i j s k o - p a c i f i c - k é h o r e g i o n u . S t a b i l n í m a k r o e k o n o m i c k é p r o s t ře d í , v y s p ěl ý k a p i t á l o v ý t r h , p ře v a žu j í c í s o u k r o m é p o d n i k á n í , s i l n á d o m á c í p o p t á v k a a p r o e x p o r t n í z a m ěře n í t h a j s k ý c h f i r e m v y t v á ře j í p ří z n i v é p r o s t ře d í p r o če s k é f i r m y , k t e r é s e c h t ěj í p e v n ěj i e t a b l o v a t v j i h o v ý - c h o d n í A s i i . M a s i v n í i n v e s t i c e d o d o p r a v n í i n f r a s t r u k t u r y , z e j m é n a v y s o k o r y c h l o s t n í c h že l e z n i c , k t e r é p r o - p o j í j i žn í Čí n u s e S i n g a p u r e m a M y a n - m a r s V i e t n a m e m , s e s t a n o u v ý z n a m - n ý m h n a c í m m o t o r e m t h a j s k é e k o n o m i k y . R o z v o j m ěs t s k é v e ře j n é d o p r a v y v B a n g k o k u a p ři l e h l ý c h o b l a - s t e c h s s e b o u p ři n á ší s i l n ý s t a v e b n í b o o m , k t e r ý j e n a v í c p o d p o r o v á n p ří l i v e m z a h r a - n i čn í c h i n v e s t i c d o t h a j s k ý c h n e m o v i - t o s t í . M o d e r n i z a c e z e m ě v y ža d u j í c í n o v é t e c h n o l o g i e a i n o v a c e n a b í z í řa d u z a j í m a v ý c h p ří l e ži t o s t í p r o e x p o r t i i n v e s t i c e . B a n g k o k Thajsko 6 4 0 0 0 k m d á l n i c , 4 0 0 0 k m že l e z n i c , 7 m e z i n á r o d n í c h l e t i šť, 6 h l u b o k o m o řs k ý c h p ří s t a v ů, 2 m e z i n á r o d n í ří čn í p ří s t a v y , p l á n o v a n é i n v e s t i c e d o i n f r a s t r u k t u r y v í c e n e ž 9 0 m l d . d o l a r ů ( v p r ůb ěh u p ří št í c h 8 l e t ) I n f r a s t r u k t u r a :  v čí s l e c h 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10 8 6 4 2 0 -2 -4 500 400 6 300 200 100 0 HDP HDP% změna Inflace Míra nezaměstnanosti % mld. USD T e l e k o m u n i k a c e : 1 1 0 m i l i o n ů a k t i v n í c h u ži v a t e l ů m o b i l n í c h t e l e f o n ů, 1 5 , 3 m i l i o n u u ži v a t e l ů c h y t r ý c h t e l e f o n ů, d o m i n a n t n í m O S j e A n d r o i d ( 8 0 % t r h u ) , 4 m i l i o n y u ži v a t e l ů t a b l e t ů, 2 3 , 9 m i l i o n ů u ži v a t e l ů i n t e r n e t u ( 3 7 % o b y v a t e l ) i 2008 2009

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

„ „ P r o č ? Thajsko 2 Thajsko vás sice nikdy nepřestane překvapovat, faktem však zůstává, že je to země nesčetných příležitostí pro export a investice v srdci nejdynamičtějších ekonomik Asie A s e a n E c o n o m i c C o m m u n i t y t v o ří B r u n e j , F i l i p í n y , I n d o n é s i e , K a m b o d ža , L a o s , M a l a j s i e , M y a n m a r , S i n g a p u r , T h a j s k o a V i e t n a m . ? J e d n o t n ý t r h A E C P r o t o že . . . V í t e , že . . . s u b r e g i o n ši r ší h o M e k o n g u ( T h a j s k o , M y a n m a r , K a m b o d ža , L a o s , V i e t n a m a j i h o čí n s k é p r o v i n c i e J ü n n a n a G u a n g x i , c e l k e m 3 2 0 m i l i o n ů o b y v a t e l ) b u d e p r o p o j e n v y s o k o r y c h l o s t n í že l e z n i c í a v s t u p n a j e d n o t l i v é t r h y j e m o žn ý i d í k y n o v ý m z v l á št n í m e k o n o m i c k ý m z ó n á m b u d o v a n ý m u h r a n i c s K a m b o d žo u , L a o s e m a M y a n m a r e m ? je 2. největší ekonomikou jednotného trhu ASEAN prostřednictvím thajských firem je možno oslovit trh o velikosti přes 600 milionů obyvatel 50 % světové populace se nachází v dosahu 4,5 hodiny letu z Bangkoku, leží v centru subregionu širšího Mekongu, který je cílem masivních investic a stane se centrem pro otevírání Číny vůči jižní a jihovýchodní Asii podpora zahraničních investic: nejenže Thajsko nejenže nabízí široké možnosti pro investování (dopravní infrastruktura, energetika aj.), množství daňových i nedaňových pobídek a úlev, ale nově nabízí i možnost etablovat podnikání v rámci zvláštních ekonomických zón průmysl tvoří přes 39 % HDP a výroba je na vysoké úrovni, především elektrotechnický, automobilový a agropotravinářský sektor. Thajsko je ideální místo pro založení výroby, která může zásobovat celý region jihovýchodní Asie i I n f o r m a c e o p o b í d k á c h a e k o n o m i c k ý c h z ó n á c h n a l e z n e t e n a s t r á n k á c h T h a j s k é r a d y p r o i n v e s t i c e - T h a i l a n d B o a r d o f I n v e s t m e n t ; h t t p : / / w w w . b o i . g o . t h ! T I P !

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

„ „ 1. 2. 3. 4. 5. P r o č ? Thajsko 2 V T h a j s k u j e o d r o k u 2 0 1 4 z a s t o u p e n í Če št í p o d n i k a t e l é t e d y v T h a j s k u s n a d n o n a l e z n o u p o m o c a z á z e m í . ? ? V í t e , že . . . V í t e , že . . . N a p o čá t k u 9 0 . l e t t r v a l a d o p r a v a z b o ží z B a n g k o k u d o K u n m i n g u v Čí n ě p ře s H o n g k o n g 6 t ý d n ů. V s o u ča s n o s t i j s o u T h a j s k o a z e m ě A S E A N c í l e m s v ět o v ý c h p ře p r a v c ů, k t e ří d í k y i n t e r m o - d á l n í d o p r a v ě s n í ži l i t e n t o ča s n a 2 d n y . K o n t r o l u n a d s v ý m i i n v e s t i c e m i s i u c h o v á t e p o m o c í v h o d n é f i r e m n í s t r u k t u r y , k d e b u d e t e m í t r o z h o d o v a c í p r á v a v k l í čo v ý c h o r g á n e c h j a k o j s o u p ře d s t a v e n s t v o n e b o d o z o r čí r a d a . T h a j s k o j e v e l m i v s t ří c n é v ůči z a h r a n i čn í m m i n o r i t n í m i n v e s t o r ům , c o ž s e o d r á ží i n a h o d n o c e n í S v ět o v é b a n k y , k d e j e T h a j s k o h o d n o c e n o v t é t o o b l a s t i s t e j n ě j a k o n a p ří k l a d U S A . P o t ře b u j e t e v ěd ět v í c e ? N a p i št e n a C e n t r u m i n f o r m a čn í c h s l u že b C z e c h T r a d e a z í s k e j t e k o m p l e t n í d o k u m e n t D o i n g b u s i n e s s T h a j s k o 2 0 1 5 ! ( d i t a . n e d e l k o v a @ c z e c h t r a d e . c z ) D o i n g B u s i n e s s je neobyčejně perspektivní trh pro investice a export, ale je i náročný. - celní a mimocelní bariéry na výrobky produkované i lokálně. - jednání byla v roce 2014 pozastavena z důvodu politické situace. - přímé působení na trhu poskytuje možnost bezprostřední kontroly obchodů, spolehlivý partner zase pomůže při certifikacích nutných pro prodej na místním trhu. Cizinci většinou nemohou vlastnit půdu a ve společných podnicích mohou mít maximálně 49% podíl. má Thajsko lepší pozici než Česká republika i sousední země v regionu ASEAN. Thajsko Protekcionismus Dohoda o volném obchodu s EU Nutnost mít thajského partnera V hodnocení podnikatelského prostředí Thajsko  p o d n i k a t e l s k é p r o s t ře d í Česká republika zatím není v Thajsku příliš známá jako dodavatel vyspělých technologií, po kterých je zde však velká poptávka. Česká nabídka se potkává s thajskou poptávkou: technologie potřebné pro rozvoj infrastruktury + čeští výrobci jsou schopni nabízet inovativní technologie. Thajsko je 24. nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Thajsko je ideální místo pro založení místní výroby pro rozsáhlý region Jiho- východní Asie (lze využít výhodných podmínek v nových ekonomických zónách). Přeprava se neustále zrychluje, jak roste význam regionu a stoupá konkurence mezi přepravci. Tajsko  v ý h o d y p r o če s k é p o d n i k a t e l e Celkově skončilo Thajsko v porovnání podnikatelského prostředí podle hodnocení Světové banky pro rok 2015 na 26. místě ze 189 sledovaných zemí. V rámci regionu tak dosahuje nadprůměrných výsledků (pro srovnání: Česká republika se umístila na 44. místě, průměr pro region východní Asie a Tichomoří je 92). V posledních letech se v zemi uskutečnilo několik reforem, které podpořily a usnadnily podnikání. Proto se hodnocení DB oproti minulému roku o 2 body zlepšilo. Thajsko D o i n g B u s i n e s s

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

P r o č ? Thajsko 2 m í s t n í k u l t u r a j e s i l n ě s v á z á n a s b u d h i s - m e m ; p r o j e v e m j s o u z v y k y - n a p ř. : n a n i c n e u k a z u j e m e n o h o u ( a n i p o d r á žk a b y n e m ěl a s m ěřo v a t n a n ěj a k o u o s o b u ) , p ře d s t a r ší o s o b o u n e s e d í m e s p ře k ří že - n ý m a n o h a m a , n e d o t ý k á m e s e n i k d y n i čí h l a v y , n e u k a z u j e m e n a n i k o h o p r s t e m a t p . ? V í t e , že . . . Z a j í m á V á s m o žn o s t e x p o r t o v a t d o T h a j s k a , z í s k a t o b c h o d n í h o p a r t n e r a , z o r g a n i z o v a t o b c h o d n í j e d n á n í n e b o z a l o ži t s p o l e čn o s t ? N i k d y t o n e b y l o j e d n o d u šší ! N y n í m á t e k d i s p o z i c i k o m p l e t n í a s i s t e n c i d í k y n o v é z a h r a n i čn í k a n c e l á ři v B a n g k o k u ! Thajsko D o i n g B u s i n e s s Z a čá t e k p o d n i k á n í : R e g i s t r a c e n e m o v i t o s t i : O c h r a n a i n v e s t o r ů: D a ňo v é z a t í že n í : P ře s h r a n i čn í o b c h o d : 4 a d m i n i s t r a t i v n í ú k o n y ; 2 7 , 5 d n e ; c e n a 6 , 6 % d ůc h o d u n a h l a v u ; v c e l o s v ět o v é m s r o v n á n í s e T h a j s k o u m í s t i l o n a 7 5 . m í s t ě. 2 a d m i n i s t r a t i v n í ú k o n y , 2 d n y , n a 2 8 . m í s t ě ( ČR : 3 1 ) . N a 2 5 . m í s t ě ( ČR : 8 3 ) . 2 2 d a ňo v ý c h p l a t e b , 2 6 4 h o d i n v y p l ňo v á n í f o r m u l á řů a p ří p r a v y , d a n ě: 2 6 , 9 % z e z i s k u / r o k . R e f o r m y z r o k u 2 0 1 3 a 2 0 1 4 s n í ži l y d a ňo v o u s a z b u z e z i s k u a s a z b u n a s o c i á l n í p o j i št ěn í z a m ěs t n a n c ů. i m p o r t s t a n d a r d n í h o z b o ží v y ža d u j e 5 d o k u m e n t ů, a d m i n i s t r a c e t r v á 1 4 d n í a s t o j í 5 9 5 U S D . % Při je nejobvyklejším jazykem , mimo obchodní kruhy není angličtina příliš rozšířená. Státním náboženstvím je . Thajci nechápou ateismus, náboženské téma se sice při jednáních otevírá výjimečně, avšak nesmíme thajskou víru znevážit. obchodních jednáních angličtina thérávádový budhismus 1. 2. J a k n a t o ?p ří m o T i p y z B a n g k o k u i §

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

P r o č ? Thajsko 2 J a k n a t o ? T i p y p ří m o z B a n g k o k u 3. 4. 5. 6. 7. K o n v e r z a c e : T h a j c i j s o u v e l m i h r d í a j s o u v e l c í p a t r i o t i . V T h a j s k u j s o u n e d o t k n u t e l n é d v ě i n s t i t u c e , a t o m o n a r c h i e a n á b o že n s t v í . Z a k a žd o u c e n u j e n u t n é s e v y h n o u t k r i t i c e v t ěc h t o o b l a s t e c h . S t e j n ě t a k j e v h o d n é s e v y h n o u t c i t l i v ý m t é m a t ům , j a k o j s o u d r o g y a p r o s t i t u c e . T h a j c i v ša k v e l m i o c e n í z á j e m o j e j i c h z e m i a v h o d n ý m t é m a t e m p r o t o m ůže b ý t t h a j s k á k u c h y n ě. r i z i k a e l i m i n u j e t e n a m i n i m u m , p o k u d v y u ži j e t e s l u že b z a h r a n i čn í k a n c e l á ře v B a n g k o k u , k t e r o u v e d e I n g . J a n L e m b a s . M á t e p o c h y b n o s t i ? v B a n g k o k u P o k u d m á t e j a k é k o l i v p o c h y b n o s t i o h l e d n ě s v é h o o b c h o d n í h o p ří p a d u , p o žá d e j t e o k o n z u l t a c i v e d o u c í h o z a h r a n i čn í k a n c e l á ře j a n . l e m b a s @ c z e c h t r a d e . c z ! i ? ? V í t e , že . . . N a c o s i d á t p o z o r Thajci obvykle nereagují na e-maily Thajci neuzavírají obchody na dálku. Založte si v Thajsku pobočku. Buďte sebevědomí. K jednání buďte formálně oblečeni, velmi pečlivě připraveni, (reagují pouze v případě, že již máte dobrý pracovní vztah), domluvte si osobní schůzku, telefonicky přes osobní asistentky. Obchodního partnera chtějí osobně poznat. Při vstupu na thajský trh je proto nezbytné počítat nejméně s jednou, ale spíše s více cestami do Thajska. Při prvním setkání je obvyklé vyměnit si dárek. K zastoupení pro obchod v Thajsku potře- bujete opravdu zkušeného zástupce, ale i přes to si musíte obchody hlídat. Thajci nejraději obchodují s partnery, kteří mají v Thajsku zastoupení, i proto, že navázání obchodních vztahů trvá dlouho. Thajci mají tendenci se přiklonit k tomu silnějšímu, buďte proto hrdí na ČR a vyzdvihněte především její technologickou vyspělost. jednání se většinou odehrávají v Bangkoku a proto si naplánujte cestu tak, abyste neměli zpoždění. Vyhýbejte se konfliktům. Naslouchejte partnerovi. Korektní vystupování. Právo. Thajsko má vlastní specifický právní systém, který jen vzdáleně připomíná ten západní. Slabší ochrana práv k duševnímu vlastnictví. Thajce je lehké urazit a to pak přestanou komunikovat. Thajci málokdy něco přímo odmítnou, spíše jen naznačí a kolem skutečného problému pouze „obcházejí“. Společnost je svázána protokolem, který je dán společen- ským postavením (věk, majetek, prestiž), a který ovlivňuje téměř každý aspekt chování. Osobní hierarchie může dokonce znemožnit spolupráci mezi osobami různých postavení. Proto je třeba se spolehnout na služby místních právníků. V případě potřeby je zahraniční kancelář Bangkok připravena pomoci českým firmám vybrat vhodné právní, daňové a účetní poradce.

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

„ „ 3 K a m a o d k u d O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i vývoz do ČR dovoz z ČR Thajsko miliony CZK  v ý v o j b i l a n c e z a h r a n i čn í h o o b c h o d u  o b c h o d n í b i l a n c e ČR / T h a j s k o i V ý v o z : D o v o z : h l a v n í c í l o v é d e s t i n a c e ( 2 0 1 4 ) : Čí n a ( 1 1 % ) , U S A ( 1 0 , 5 % ) , J a p o n s k o ( 9 , 6 % ) , M a l a j s i e ( 5 , 6 % ) , H o n g K o n g ( 5 , 5 % ) h l a v n í z e m ě p ův o d u ( 2 0 1 4 ) : Čí n a ( 1 6 , 9 % ) , J a p o n s k o ( 1 5 , 7 % ) , U S A ( 6 , 4 % ) , M a l a j s i e ( 5 , 6 % ) , S p o j e n é a r a b s k é e m i r á t y ( 5 , 6 % ) T O P o b o r y če s k é h o v ý v o z u d o T h a j s k a ( 2 0 1 4 ) S t r o j í r e n s t v í : 8 5 3 m i l . C Z K ( 2 4 % ) C h e m i c k ý a f a r m a c e u t i c k ý p r ům y s l : 7 1 0 m i l . C Z K ( 2 0 % ) E l e k t r o n i k a a e l e k t r o t e c h n i k a : 5 8 4 m i l . C Z K ( 1 6 % ) Proto český export neustále stoupá – za posledních 5 let vzrostl až o 148 % a v roce 2014 dosáhl 3,6 mld. CZK. Čeští podnikatelé můžou uspět v již etablovaných oborech, jako je strojírenství, především v segmentu stavebních strojů, což je perspektivní odvětví vzhledem k masivním investicím do rozvoje infrastruktury, a také v segmentu strojů a zařízení pro potravinářský průmysl. Díky sofistikovaným technologiím můžeme uspět v dynamicky se rozvíje- jících oborech energetiky, automobilového průmyslu a zdravotnického vybavení. Thajsko je zemí mnoha obchodních příležitostí z rozmanitých oborů! 3 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Thajsko !

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

3 O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i ! Thajsko Thajsko stroje a zařízení Thajsko z d r a v o t n i c t v í p o t r a v i n á řs k ý p r ům y s l m o d e r n i z a c e i n f r a s t r u k t u r y Thajsko T O P p o l o žk y d o v o z u z T h a j s k a ( 2 0 1 3 ) S t r o j e p r o a u t o m a t i z o v a n é z p r a c o v á n í d a t : 2 3 0 8 7 m i l . U S D ( 9 % ) E l e k t r o n i c k é i n t e g r o v a n é o b v o d y : 1 0 4 1 7 m i l . U S D ( 4 % ) M o t o r o v á v o z i d l a p r o n á k l a d n í d o p r a v u : 1 0 2 3 5 m i l . U S D ( 4 % ) K a u ču k p ří r o d n í , b a l a t a , g u a t a p e r ča , g u a j a l a p o d : 8 8 3 1 m i l . U S D ( 4 % ) M i n e r á l n í o l e j e , o l e j e z e ži v i čn ý c h n e r o s t ů, n e s u r o v é : 7 3 1 8 m i l . U S D ( 3 % ) O s o b n í a u t o m o b i l y a j i n á m o t o r o v á v o z i d l a p r o p ře p r a v u o s o b : 7 0 8 8 m i l . U S D ( 3 % ) V rámci plánu by mělo být investováno 3,38 trilionu bahtů: 33 % na veřejnou dopravu v Bangkoku a okolí, 30 % na dálniční síť, 26 % na železniční síť, 7 % na leteckou přepravu a 4 % na vodní přepravu. železniční infrastruktura propojující Bangkok s jeho předměstími, propojující hlavní centra země a ekonomické zóny, napojující Thajsko na sousední země rozvoj logistiky. V příštích osmi letech tak bude investováno až 100 mld. USD. , čemuž má pomoci i budování páteřních železničních systémů, spojujících zemi s Laosem, Yunnanem, Myanmarem, Kambodžou a Vietnamem, a to za přispění japonského a čínského kapitálu. rozvoje infrastruktury 2015–2022 Rozvoj dopravního systému Thajsko má ambici stát se významným dopravním uzlem Indočíny Výdaje na zdravotnictví rostou Infrastruktura poptávka po zdravotnickém vybavení a technologiích roste , dosáhly 4,2 % HDP a je zde potenciál pro další růst (např. v Německu je to 11,5 %). Hlavními hybateli jsou v současnosti „health tourism“ (2,5 mil. turistů-pacientů v roce 2012 hledajících především ortopedické, kardiolo- gické, estetické a dentální ošetření/léčbu), urbanizace a rozvoj měst. (počet nemocnic, lůžek a personálu) je stále hluboko pod světovým průměrem. Na druhou stranu trh roste, populace čítá 64,9 milionů, přičemž 95 % obyvatel je nějakým způsobem pojištěno. V zemi funguje 1000 veřejných a 400 soukromých nemocnic a klinik, , ale ze dvou třetin je dovážena. Thajsko je 12. největším exportérem potravin, Většina je dovážena hybatelem dalšího růstu jsou investice do zpracování potravin, díky čemuž roste trh s technikou pro zpracování potravin. Zpracované potraviny již teď tvoří 38 % agropotravinářského exportu a toto číslo poroste. V současnosti zde působí 10 tisíc společností zaměřených na zpracování potravin. K největším hráčům patří Nestle, SahaPathana Inter Holding, PatumRiceMill&Granary, Royal, Unilever, Thai Union, Dole, SahaFarms, ThailandCharoenPokphand Group, Kellogg\'s, Del Monte, Procter&Gamble atd. V segmentu potravinářských technologií je však Thajsko stále závislé na dovozu strojů. z Japonska (26 %), Nizozemí (11 %), Německa (11%) a Číny. Nejčastěji jsou dováženy stroje k plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví, plechovek, krabic atp., dále stroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin a nápojů. V p o s l e d n í c h l e t e c h s l e d u j e m e v z e s t u p m o d e r n í h o m a l o o b c h o d u . D í k y t o m u s e T h a j s k o s t á v á p o Čí n ě j e d n í m z n e j v ět ší c h t r h ů s m o d e r n í m i p o t r a v i n a m i ( w e l l b e i n g , e k o l o g i c k é a f u n k čn í p o t r a v i n y a t p . ) . M e z i n e j v ět ší o b c h o d n í k y p a t ří E k - C h a i D i s t r i b u t i o n s y s t e m . c o . L t d ( T e s c o ) , C P - A l l P c l . ( 7 - e l e v e n ) , S i a m M a k r o P c l ( M a k r o ) , B i g C S u p e r c e n t e r P c l , C e n t r a l F o o d R e t a i l c o . L t d . , T h e M a l l G r o u p . ? V í t e , že . . . z í s k e j t e i n f o r m a c e o a k t u á l n í c h p ří l e ži t o s t e c h a t e n d r e c h v T h a j s k u n a s t r á n k á c h B u s i n e s s i n f o . c z v j e d i n e čn é d a t a b á z i z a h r a n i čn í c h n a b í d e k , p o p t á v e k a t e n d r ů! w w w . b u s i n e s s i n f o . c z / p r i l e z i t o s t i i

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

„ „ Thajsko Thajsko 3 O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i a u t o m o b i l o v ý p r ům y s l Thajsko ročně vyrobí 2,5 milionu automobilů, z toho více než polovina jde na export. V zemi působí 14 společností zaměřených na výrobu automobilů, 7 na výrobu motocyklů, Thajsko však není pouze montovnou; 80 % komponentů je vyrobeno lokálně, výrobou autokomponent se zabývá na 2500 společností. Thajsko, Detroit východu. i BIG 3(podle výrobní kapacity) T o y o t a ( 2 5 % ) , M i t s u b i s h i ( 1 4 % ) , I s u z u ( 1 4 % ) . D a l ší v e l c í h r á či : A A T , N i s s a n , G M , H o n d a , F o r d a S u z u k i . Zajímá Vás, z d a p r á v ě V á š p r o d u k t m á v T h a j s k u p o t e n c i á l ? O s l o v t e z a h r a n i čn í k a n c e l á ř v B a n g k o k u a n e c h t e s i z p r a c o v a t p r ůz k u m t r h u . w w w . c z e c h t r a d e . c z / c z e c h t r a d e - s v e t / a s i e / t h a j s k o / ?

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

Thajsko 3 4 V s t u p n a t r h „ „ Thajský trh je velice perspektivní, zároveň vysoce konkurenční. Vyžaduje systematické zpracování a budování osobních vztahů založených na vzájemné důvěře. Při obchodních jednáních je obvyklá angličtina, Thajci ocení profesionální přístup a kvalitní přípravu. Celními i mimocelními bariérami je chráněna místní výroba, snaha je přilákat nové technologie přednostně formou přímých investic v Thajsku. ? Hledáte obchodního partnera V Thajsku funguje mezinárodní databáze Kompass a dále několik soukromých thajských databází. Z nich nejkomplexnější a uživatelsky nejpřívětivější je bezplatná databáze www.thailandfirms.com, www.thaicompanylist.com. J a k n a t o ?

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

„ „ Thajsko 4 V s t u p n a t r h v ý b ěr o b c h o d n í h o p a r t n e r a Thajsko ! Obchod je zpravidla uzavírán na základě dlouhodobého osobního kontaktu, je tedy třeba být trpělivý a partnera několikrát navštívit. Při kontaktu je Thajsko nadprůměrné je žádoucí nespoléhat se pouze na e-mail a nepodceňovat telefonickou komunikaci. Z hlediska studie World Bank Doing Business v oblasti podnikatelského prostředí, obsadilo 26. pozici. I přes to je třeba se připravit na byrokracii a zdlouhavější procesy například při zakládání společnosti. Získejte o v ěře n é h o o b c h o d n í h o p a r t n e r a s n a d n o a b e z s t a r o s t í ! K a n c e l á řa g e n t u r y v B a n g k o k u j e k d i s p o z i c i p r o o v ěře n í n ěk t e r ý c h ú d a j ů o f i r m ě p ří m o v j e j í m s í d l e . K a n c e l á ře m ůže t e v y u ží t i v p ří p a d ě, že h l e d á t e o b c h o d n í p a r t n e r y a n e b o p o t ře b u j e t e o v ěři t z á j e m o v á š p r o d u k t .

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

Thajsko 3 4 V s t u p n a t r h v s t u p p ří m o n e b o v z a s t o u p e n í Thajsko Thajsko A k t u á l n ě: i z á k l a d n í k r o k y T I P ! ! při zakládání společnosti J a k n a t o ? C h c e t e v T h a j s k u z a l o ži t f i r m u ? v B a n g k o k u , K o n t a k t u j t e Z a h r a n i čn í k a n c e l á ř a g e n t u r y C z e c h T r a d e k t e r á j e p ři p r a v e n a p o m o c i p ři u r če n í m í s t a k a n c e l á ře , v y t i p o v á n í v h o d n é h o p a r t n e r a a m ůže r o v n ěž a s i s t o v a t u j e d n o t l i v ý c h p r á v n í c h k r o k ů. Nejefektivnější cestou vstupu na trh je využití místního zástupce a distributora. Především proto, že podnikání je v Thajsku postaveno na mezilidských vztazích. Stejně tak jsou místní zástupci schopni dostát lokálním zvyklostem a mají potřebné znalosti trhu. Výběru distributora je třeba věnovat čas a obezřetnost, pomoci vám může zkušená zahraniční kancelář agentury CzechTrade. Nejčastější formou společnosti je společnost s ručením omezeným, . Private Limited Company Minimálně 3 společníci Výše minimálního kapitálu je 5 bahtů, liší se dle obchodní činnosti Registrace trvá dva až šest týdnů, výše poplatků je odvislá od výše zapsaného kapitálu 100% majitelem může být zahraniční společnost Private Limited Company 1 0 0 % m a j i t e l e m m ůže b ý t z a h r a n i čn í s p o l e čn o s t . S p o l e čn o s t j e v ša k z a z a h r a n i čn í p o v a žo v á n a j i ž t e h d y , k d y 5 0 % z á k l a d n í h o k a p i t á l u j e v l a s t n ěn o c i z i n c i . V t a k o v é m p ří p a d ě s p a d á r e g i s t r a c e s p o l e čn o s t i d o r e ži m u . N ěk t e r é o b c h o d n í či n n o s t i m o h o u b ý t p r o c i z i n c e z a k á z á n y n e b o p o d m í n ěn y z í s k á n í m . F o r e i g n B u s i n e s s A c t F o r e i g n B u s i n e s s L i c e n c e D o p o r u ču j e m e t h a j s k é h o s p o l e čn í k a , k t e r ý z a j i s t í l e p ší p ří s t u p ú řa d ů i p o t ře b n é k n o w - h o w . V t a k o v é m p ří p a d ě j e d ůl e ži t é d o b ře p ři p r a v i t z a k l a d a t e l s k o u s m l o u v u a s t a n o v y s p o l e čn o s t i t a k , a b y s t e m ěl i n a d s p o l e čn o s t í k o n t r o l u . T o z n a m e n á j m e n o v a t s e g e n e r á l n í m ře d i t e l e m s p o l e čn o s t i s j e d i n ý m p o d p i s o v ý m p r á v e m . D ůl e ži t é j e i p o n e c h a t s i v e s p o l e čn o s t i h l a s o v a c í p r á v a v e v ý ši 6 5 % h l a s ů. Registrace názvu firmy. Zda je vámi vybraný název k dispozici, můžete zjistit na: www.dbd.go.th/Applications/cds/ Podání zakladatelské smlouvy a přijetí stanov firmy. Složení vkladů do banky. Svolání statutární schůze. Předání dokumentů o vzniku firmy a registrace u úřadu pro podporu obchodu: Zapsání k platbě daní, nahlášení na správu sociálního zabezpečení. Department of business Development. Registrace společnosti se provádí u Ministerstva obchodu, úřadu pro podporu podnikání, Department of Business Development. Na jejich stránkách naleznete vždy aktuální informace: www.dbd.th

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

Thajsko 4 V s t u p n a t r h d i s t r i b u čn í a p r o d e j n í k a n á l y O b v y k l é m a r že : Thajsko i J a k n a t o ? Distribuční systém je většinou postaven na spolupráci s místním velkoobchodníkem, distributorem nebo místním zástupcem. Ti jsou totiž schopni zajistit odpovídající vztahy se zákazníky. Obchodní marže distributorů se pohybují zpravidla mezi 10 až 15 % z ceny zboží. Cena je pro Thajce velmi důležitým faktorem. Thajsko má veliký potenciál pro elektronické obchodo- vání, zajímavé je specifické , tedy prodej přes sociální síť Facebook. Obrat se odhaduje až na . V maloobchodním prodeji má největší podíl na tržbách segment obchodů se smíšeným zbožím, kde největší rozvoj pozorujeme u potravinářských řetězců jako je 7-Eleven, Family Mart, Lawsons 108, 108 Shop, Tesco Express, Mini Big C a MaxValuTanjai. Mezi největší hráče patří Tesco Lotus, Central Retail, Big C Supercenter PCL a Home Product Center. E-commerce: F-commerce 100 tisíc USD měsíčně Maloobchodní řetězce: Z a h r a n i čn í k a n c e l á ř B a n g k o k pomůže při výběru vhodných právních, účetních a daňových poradců a spolu s nimi pomůže klientovi zvolit vhodný postup při založení společnosti v Thajsku v závislosti na druhu podnikání. u o b c h o d ů s e s m í še n ý m z b o ží m či n í o b v y k l é m a r že z h r u b a 1 8 –2 0 % c e n y , v d i s k o n t n í c h ře t ěz c í c h s e p o h y b u j e k o l e m 1 0 % , o b v y k l á m a r že u v ý r o b c ů a v e l k o o b c h o d n í k ů b ý v á c c a 5 –1 0 % .

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

„ „ Thajsko 3 4 V s t u p n a t r h Thajsko m a r k e t i n g a p r e z e n t a c e P o d í v e j t e s e d o k a l e n d á ře a k c í n a a z í s k e j t e i n f o r m a c e o a k t u á l n í c h v ý s t a v á c h a v e l e t r z í c h p o c e l é m s v ět ě! A k t u á l n ě: w w w . c z e c h t r a d e . c z C h c e t e u še t ři t ? v B a n g k o k u , K o n t a k t u j t e z a h r a n i čn í k a n c e l á ř k t e r o u v e d e I n g . J a n L e m b a s , a v y u ži j t e m o žn o s t i s p o l e čn é ú ča s t i n a v e l e t r h u . T a p ři n á ší ú s p o r u ča s u , s n í že n í n á k l a d ů a z v ý še n í p o čt u n a v á z a n ý c h o b c h o d n í c h k o n t a k t ů d í k y a s i s t e n c i z a h r a n i čn í k a n c e l á ře C z e c h T r a d e . ? i J a k n a t o ? Jazykem prezentačních, propagačních materiálů i doprovodné dokumentace by měla být thajština. Pro úspěšný prodej je nutné úvodní předvedení výrobku, poskytnutí vzorků a osobní návštěva u distributora. Pro úspěšné uvedení nového produktu na trh je důležitá reklama v masmédiích. Nicméně ta je poměrně finančně náročná a proto zůstávají efektivním způsobem propagace výstavy a veletrhy, inzerce a katalogy a osobní kontakty. Prezentace na výsta- vách a veletrzích však má význam pouze poté, co byl vyřešen způsob místního prodeje a v případě potřeby i servisu. Před zahájením marketingových aktivit je nutné najít dovozce, distributora nebo jiného místního partnera, který dodá potenciálním thajským zákazníkům jistotu, že výrobek je dostupný na místním trhu. Nejlepším způsobem prezentace produktu je účast na odborně zaměřených veletrzích, a to především v Bangkoku ARCHITECT RENEWABLE ENERGY THAI WATER POWER-GEN Asia MEDICAL FAIR THAILAND OGET METALEX (architektura, design, vybavení domácností, osvětlení) (obnovitelné zdroje energie) (voda, technologie na ochranu životního prostředí) (energetika, obnovitelné zdroje energie) (zdravotnické technologie) (petrochemie) (strojírenství) N e j v ý z n a m n ěj ší v e l e t r h y v T h a j s k u Nejpopulárnější formou reklamy je televize, na kterou připadá 60 % výdajů na propagaci. Následovaná je novinovou reklamou s 13 %, reklamou v kinech se 7 %, rádiem s 5 %, billboardy s 4 %, ostatní outdoor a in-store reklamou také se 4 %. Největší růst se předpokládá u médií jako je kabelová TV, web, sociální sítě a další digitální média, a to až o 50 %. ročně (zahájení provozu 24 nových TV kanálů). Reklama v novinách je také efektivní a navzdory tomu, že jsou zde silné anglické tituly jako The Bangkok Post a The Nation, jako je KrungThepThurakit. Internetová reklama zatím představuje pouze 1 %. Nicméně nejdůležitější i pro další roky zůstane TV reklama s růstem až 10 % doporučujeme inzerci v thajských médiích ! Nezapomeňte! Při prezentaci je třeba respektovat, že reklama na alkoholické nápoje, likéry a cigarety je zakázána. Jinak platí obvyklá ochrana, jako například zákaz klamavé reklamy.

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

„ „ o b v y k l é p l a t e b n í p o d m í n k y P ři f i n a n c o v á n í a p o j i št ěn í o b c h o d u l z e v y u ží t p o d p o r y s t á t u . Z h l e d i s k a p o j i št ěn í p ří p a d n é h o o b c h o d n í h o p ří p a d u j e m o žn o v y u ží t s t á t n í E x p o r t n í a g a r a n čn í p o j i šťo v a c í s p o l e čn o s t i ( E G A P ) , k t e r á T h a j s k o k l a s i f i k u j e čí s l e m 3 , k d y 1 z n a m e n á z e m ě s m i n i m á l n í ú r o v n í r i z i k a . O b d o b n ě j e m o žn é v y u ží t s l u že b Če s k é e x p o r t n í b a n k y p ři f i n a n c o v á n í . ? V í t e , že . . . Thajsko 5 D o v o z n í p o d m í n k y Thajsko Obzvláště při realizaci obchodu s novým partnerem je vhodné zvolit , který je nejen vhodným typem platby, ale i zajištěním. Vyhnete se díky němu tomu, že vám odběratel včas nezaplatí, nebo odmítne zaplatit. exportní dokumentární akreditiv Thajsko c l a , c e r t i f i k a c e , p o ža d a v k y n a p r o d u k t Vstup na trh proto zůstává v některých sektorech obtížný – dovoz některých produktů je zakázán úplně, většinou však bývá dovoz korigován udělováním licencí a certifikací. Týká se to především farmaceutických produktů, starožitností a zbraní. V jiných případech jsou na dovoz uvalena vysoká cla, například u automobilů až 80 %. Jednání o Dohodě o volném obchodu s EU byla v roce 2014 z důvodu politické situace pozastavena. i O d p o v ěd n o s t z a c e l n í p r o b l e m a t i k u m á t h a j s k ý c e l n í ú řa d : w w w . i n t e r n e t 1 . c u s t o m s . g o . t h /

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

Thajsko 3 5 D o v o z n í p o d m í n k y Thajsko o m e z e n í d o v o z u C h c e t e v ěd ět . . . ? Thajsko d o v o z n í p o ža d a v k y a d o k u m e n t a c e vyplněný formulář celního prohlášení (Customs Declaration Form), originál faktury a kopie, konosament (Bill of Lading), balicí list (Packing List), povolení nebo licence (vyžaduje-li to povaha dováženého zboží), případné další doklady (např. potvrzení o původu – Certificate of Origin) Při dovozu do Thajska jsou požadovány následující dokumenty: Na dovoz většiny zboží jsou uplatňovány dovozní tarify ve výši . Spodní sazba platí pro většinu výrobních zařízení, polotovarů a surovin. jsou uplatňována na dovoz tzv. . Thajsko si tímto způsobem chrání domácí trh a export tak může být pro českého podnikatele z hlediska času a nákladů obtížný. 5 – 60 % Vyšší cla luxusního zboží P o d r o b n ěj ší i n f o r m a c e l z e n a l é z t n a s t r á n k á c h t h a j s k é h o c e l n í h o ú řa d u h t t p : / / i n t e r n e t 1 . c u s t o m s . g o . t h / a v k o n k r é t n í c h p ří p a d e c h j e m o žn é s e o b r a c e t s d o t a z y n a z a h r a n i čn í k a n c e l á ř B a n g k o k . Z a j í m a j í v á s k o n k r é t n í p o d m í n k y p r o v ý v o z v a še h o p r o d u k t u ? V y u ži j t e a p l i k a c i M a r k e t A c c e s s D a t a b a s e : m a d b . e u r o p a . e u ! T I P ! Léky, potraviny a potravinové doplňky Starožitnosti a umělecká díla Zbraně a střelivo, výbušniny, pyrotechnika a repliky střelných zbraní Kosmetika vyžaduje, aby dovozce uváděl svou Divoká zvířata, květiny, ryby a další vodní živočichové (nutná licence Food and Drug Administration Ministerstva zdravotnictví) (nutné povolení Fine Arts Department) (nutné povolení od Ministerstva vnitra) adresu, místa výroby produktu a jeho skladování, kategorii apod (povolení od orgánů ministerstva zemědělství a rybolovu) Regulaci u dovozu podléhají následující položky: Základní institucí je Institut pro průmyslovou standardizaci - , který normy a certifikace zajišťuje a uděluje. Označování výrobků je regulováno tzv. , označení produktu tak musí obsahovat: jméno nebo obchodní značku výrobce nebo dovozce místo výroby nebo místo odkud byl produkt dovezen složení zemi původu cenu, hmotnost, doporučení a upozornění k užívání, informace o expiraci Veškeré informace o označování zboží získáte u , Office of the Consumer Protection Board na: www.ocpb.go.th. Industrial Standard Institute (TISI) Consumer Protection Act Úřadu pro ochranu spotřebitelů Thajsko n o r m y naleznete na portálu Zpravodajství pro export (rubrika zahraniční obchod na www.businessinfo.cz), www.businessinfo.cz/zpe Aktuální informace J a k n a t o ?

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

„ „ Thajsko 5 D o v o z n í p o d m í n k y Thajsko i d o p r a v a V s t u p a p o b y t Thajsko má rozvinutou infrastrukturu a výhodnou polohu, která umožňuje dovézt zboží téměř všemi způsoby přepravy. Mezi nejvytíženější přístavy patří Je plánováno dále rozšiřovat jejich kapacity a propojit je dálniční a železniční sítí. V Thajsku je pět hlavních letišť, . Logistická centra a hlavní dopravní uzly jsou propojeny železniční a dálniční sítí. Bangkok a Laem Chabang. Bangkok, Chiang Mai, Chiangrai, Hat Yai a Phuket Celní kontroly a odbavení při vývozu do Thajska zaberou 2 dny a stojí 255 USD. Příprava dokumentů trvá 8 dní a stojí 135 USD. Pro vnitrozemskou přepravu a manipulaci je potřeba 1 den a 210 USD. A poslední část procesu, přístavní a koncová manipulace, trvala 2 dny a stála 160 USD. Tyto údaje platí pro export do Bangkoku. Podle údajů ze zprávy Doing Business, je pro export standardního kontejneru do Thajska je zapotřebí 5 dokumentů, 13 dní a 760 USD. Import do země je časově i finančně náročnější než export z ní. K e v s t u p u d o T h a j s k a n e n í p o t ře b a v í z u m , p o u z e c e s t o v n í p a s s p l a t n o s t í d e l ší n e ž 6 m ěs í c ů, z p á t e čn í l e t e n k a a t a k é j e t ře b a p r o k á z a t f i n a n čn í p r o s t ře d k y v e v ý ši 1 0 t i s í c b a h t ů n a o s o b u . M a x i m á l n í p o v o l e n á d o b a p o b y t u b e z v í z a j e 3 0 d n ů. P r o p o b y t p ře s a h u j í c í 3 0 d n ů n e b o z a j i n ý m ú če l e m n e ž j e t u r i s t i k a , j e n u t n é žá d a t o v í z u m , a t o n a v e l v y s l a n e c t v í c h či k o n z u l á t e c h T h a j s k a v z a h r a n i čí . Z a o b c h o d n í m i ú če l y j e n u t n é p o žá d a t o v í z u m t y p u N o n - i m m i g r a n t , k a t e g o r i e B , z a p o p l a t e k 1 6 0 0 C Z K . Velvyslanectví Thajského království v ČR www.thaiebassy.cz K o n t a k t :

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

Zahraniční kancelář Bangkok  Vedoucí zahraniční kanceláře: Ing. Jan Lembas  Tel.: 00 66 262 530 63  E-mail: bangkok@czechtrade.cz Centrum informačních služeb Analytické oddělení: Dita Nedělková Tel.: 224 907 537; E-mail: dita.nedelkova@czechtrade.cz Internetový portál pro podnikání a export Aktuální analýzy ke stažení: Zpravodajství pro export www.businessinfo.cz/zpe Velvyslanectví ČR v Bangkoku Vedoucí úřadu: Vítězslav Grepl Tel.: + 66 225 092 23-24 E-mail: bangkok@embassy.mzv.cz www.mzv.cz/bangkok Honorární konzulát Phuket Vedoucí úřadu: Anurak Tansiriroj Tel.: +66 (0)76 249400 linka 1501 E-mail: phuket@honorary.mzv.cz Honorární konzulát Chiang Mai Vedoucí úřadu: Pol Gen Prasan Wongyai Tel.: +66 (0)8 4191 5440 E-mail: chiangmai@honorary.mzv.cz i  www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/asie/thajsko/ www.businessinfo.cz Thajsko 3 6 K o n t a k t y Thajsko Thajsko Česká republika p o d p o r a e x p o r t u : p o d p o r a e x p o r t u : d ůl e ži t é k o n t a k t y :

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

Centrální banka (Bank of Thailand) Celní úřad (The Customs Department) Ochrana duševního vlastnictví (Department of IntelectualProperty) Agentura pro podporu investic (ThailandBoard of Investment) www.bot.or.th www.ipthailand.go.th/en/ www.customs.go.th www.boi.go.th/index.php?page=index Thajsko 6 K o n t a k t y Thajsko m í s t n í i n s t i t u c e

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/

Česká agentura na podporu obchodu Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331 e-mail: info@czechtrade.cz www.czechtrade.cz GPS: 50°4`31.769"N, 14°24`55.811"E Exportní průvodce CzechTrade / 2 / T h a j s k o Česká agentura na podporu obchodu © 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/thajskowebn/