Dárkový speciál TIMhttp://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

• TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN • ZDARMAwww.czech-tim.cz ORIGINÁLNÍORIGINÁLNÍ PRODUKTYPRODUKTY DÁRKOVÝ SPECIÁLDÁRKOVÝ SPECIÁL 4–5 /4–5 / KUDY Z NUDY O VÁNOCÍCHKUDY Z NUDY O VÁNOCÍCH 7/7/MALIÿTÍ KOLIB ÍCIMALIÿTÍ KOLIB ÍCI 29 /29 / VÁNOCE NA OLOMOUCKUVÁNOCE NA OLOMOUCKU 33 /33 / VYSOÿINA O VÁNOCÍCHVYSOÿINA O VÁNOCÍCH ROČNÍK 7 PROSINEC 2011 OD SRDCEOD SRDCE DAROVANÉDAROVANÉ

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

Tel./fax: +420 257 217 711 • e-mail: info@czech-tim.cz Víte kam? ANO! S TIMem po Česku... Nemusíte si pamatovat žádné webové stránky – stačí jen jedna ÚVODNÍK, CHU OVKA TIM V PRAZE TIM V BRN TIM V REGIONECH TIM V LÁZNÍCH TIP NA VÝLET TIM V DOPRAV RECENZE RADY, NÁZORY TIM NA SLOVENSKU TIM V KUCHYNI Předplaťte si TIM na celý rok pohodlně až do vaší schránky 6 běžných čísel 3 speciály (přednostně pro předplatitele) za pouhých 280 Kč včetně balného a poštovného Odměna za vaši objednávku! Dárek si můžete vybrat z více než 200 různých výrobků českých výrobců – keramiku, dřevěné hračky, bylin- nou kosmetiku a mýdla, panenky, skleněné dekorativní předměty, výšivky, drátěné předměty, výrob- ky z vlny a textilu – vše originál. Výrobky najdete na našich stránkách www.czech- tim.cz v sekci E-Shop TIM nebo si je můžete vybrat osobně na veletrhu cestovního ruchu HolidayWorld v Praze 9.–12. 2. 2012 na našem stánkuVH 115. Objednávku předplatného můžete zaslat poštou, e-mailem: Redakce magazínu TIM Chemická 955 148 00 Praha 4, Kunratice e-mail: info@czech-tim.cz nebo přes Postservis: oddělení předplatného Poděbradská 39 190 00 Praha 9 bezplatná infolinka: +420 800 104 410 e-mail: postabo@prstc.cpost.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM – Turistický informační magazín • DÁRKOVÝ SPECIÁL • prosinec 2011 Vydavatel: Eurocard s.r.o.; Šéfredaktor: Ing. Radek Zerzáň (radek@czech-tim.cz); Redakce: Milan Horký, Jana Ptáčková, Petr Koudelka, Vojtěch Rolínek; Adresa redakce: Chemická 955, Praha 4; Tel./fax: +420 257 217 711; Tel.: +420 722 558 946; Registrováno: registrační číslo MK ČR E 15069; Uzávěrka textů: 27. 12. 2011; Distribuce: ČP; Grafická úprava a sazba: Karla Šmídová; Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků. TIM je distribuován ZDARMA. OBSAH czech-tim.cz 3 ÚVODNÍK • CHUŤOVKA • TIM V REGIONECHTTIMM VV RREGGIOONNECCHH To pravé ze ŠumavyToo praravévé zeze ŠuŠummavyvy............................................................. . .. .. .. .. .. .. .. .. 66 Jihočeský kraj podporuje svoje výrobceJihhočečeskký kkrajj poodpporurujee svovojee výýrobbcee .................... .. . 66 Milá šumavská holubičkaMMiláá šuumavsská hoolubbičkka.................................................. .. .. .. .. .. .. .. .. 777 Maličcí kolibříciMMaliččcí kolibřříci..................................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 77 Jihočeské přírodní sklo – vltavínJihhoččeskké ppřírroddní sskloo –– vlttavívín................................... .. . . .. .. 1111 Starodávný nábytekSStaaroddávvnýý náábytytek......................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..k 1111 Značka PrácheňskoZnaččka Práchheňňsko ........................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1212 Nádhera smaltuNáádhheraa smmaltu................................................................. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 13113 Medvědů není nikdy dostMMeedvěvědůdů nneníní niikdydy ddostst............................................... .. .. .. .. .. .. .. 1313 Chodská keramika paní KorečkovéCChoodskská kkerrammikaka ppaníní Koorečečkoovéé ............................. .. .. .. .1313 Originály Českého rájeOrOriginginálály ČČeskskéhéhoo rájeje..................................................... .. .. . .. . .. .. . 1414 Původní český kámenPůvůvoddníní čeeskýký kákámmen....................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1414 Skleněné betlémySSkleeněěnéé beetléémymy.............................................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15155 Originální dřevěný šperkOOriggináálníní dřřevěvěnýý špperrk................................................. . .. .. .. .. .. ..k 1515 Dřevěné mísy z TrpolyDřřevěvěnéé mmísyy z TTrppolyy...................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. 1515 Regionální značka – Moravské KravařskoRReggiononálální znaačkka –– MMoraavskské KKraavařařskoko regionální produktreregiionnálnní pproddukkt............................................................. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1616 Dřevěný svět človíčkůDřDřevvěnýný svsvětt čloovíčíčkůů...................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1616 Hodné ovce valaškyHoodnné oovcece vavalašaškyy .......................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1616 České Švýcarsko – perla severních ČechČČeskské ŠŠvývýcararskoko –– peperlaa seeverernícníchh Čecech .................. .. .. .17177 Originály Ústeckého krajeOrOrigiginálály ÚÚsteteckckéhho kkrajaje............................................... .. .. .. .. .. .. .. 1717 Krása a energie dřevaKrárásaa a eeneerggie ddřeeva ....................................................... . .. .. .. .. .. . .. .. 1818 Každý den za světlaKKažždýý deen zza ssvětětla........................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18188 Mikulášovičtí nožířiMMikuulášovvičttí nožííři ........................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1919 Děčínská jeřabinka proti nastuzeníDěěčínínskká jejeřaabinnkaa prprotiti naastutuzeení............................. .. .. .. ..í 1919 Malebný Hradecký krajMaalebbnýý HrHraddeckcký kraaj.................................................... .. .. . .. .. .. .. ..20200 Dobroty a krásy KrkonošDDobbrooty aa krkrásysy KKrkokonooš................................................. .. .. .. .. .. .. .. 2020 Vděčné látkové hračkyVdVděččnéé látátkoovéé hraračkky..................................................... .. .. .. . .. . .. .. 21221 Jemňoučká paličkovaná krajkaJememňňouučkáká ppaliččkoovaaná kraajka.................................... .. .. .. .. .. .. 2121 Nádhera originálu na vašem těleNNáddheeraa oririginnálulu nna vvašeemm tělle................................. .. .. .. .. .2121 Pozvánka do BeskydPoPozvzvánnkaa doo Beeskkyd......................................................... .. .. .. . .. .. .. .. .. 2222 V peřince z BeskydV ppeřeřincce zz Beeskykyd............................................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23223 Štramberská keramikaŠŠtraambberrskáká kekeraamiika...................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. ..23233 Příborská freudovkaPříborsská freeuddovka.......................................................... .. .. . .. . .. .. . .. 2323 Proč spát ve vlněPrročč spápát vve vvlnně ................................................................ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 24224 Hořické trubičkyHoořicckéé truubiččkyy................................................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2424 Podkrkonoší regionální produktPPoddkrkrkonnošší reegioionánálnní prrodduktkt .................................. .. . .. .. .25255 Podorlická sodovkárna, moštárna a pálenicePoPododorlilickáká sosodoovkkárnna,, mooštátárnna aa pápálenenicce.......... 2525 Pískovcové BroumovskoPísskovcoovéé Brroumoovsko.................................................. .. .. .. .. .. .. .. .. 26226 Hračky pana JirsyHraačkky ppanana JiJirsyy ............................................................... . .. .. .. . .. . .. .. ..26266 Lovecké nože, lovecké zbraně, lovečtí psiLLoveveckké nnožže, lloveveckké zzbraraněě, looveečtíí pssi................. .. .2727 Dáreček z Orlických horDáDáreečekk z OOrlrlickkýchch hhor................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. 27227 Bábovičky na kopečkuBábbovovičkčky nna kkopopeččku ..................................................... .. .. . .. . .. .. .. 2828 Rodinný pivovar BravůrRRoddinnný ppivvovavar BBravavůrr ................................................... .. .. .. .. .. .. .. .28288 V zimě kam? No přece na Olomoucko!VV zimmě kamm?? Noo přřecece nna OOloomoouccko!o!...................... .. .. 2929 Luxusní ruční papírLuuxussníí ruččníí paapírr........................................................... .. .. .. . .. .. .. .. .. . 2929 Jeseníky originální produkt zdobíJJesesenííkyy oririginnálnlní pprooduukt zzdoobí fialový zvonečekfifialoovýý zvovonenečeek................................................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..k 3030 Jak se dělá u Jakuba skloJak se děláá u JJakkubba sskloo................................................. . .. .. .. .. .. .. 30330 Haná – regionální produktHaanáá – reregiionnálnní pprododukkt.............................................. .. .. .. .. .. .. ..3131 Bylinková nadějeBByliinkokovává nanaděěje................................................................ .. .. .. .. . .. . .. .. .. 3131 Radosti malovaných hodinRaRadoostti mmaloovaanýcých hhoddin............................................. .. .. .. .. .. .. . 31331 Metoda fusingMeetoodaa fususingng..................................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3232 Užitečné košíčkyUUžititeččnéé koošíčkčky................................................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .32322 TIP NA VÝLETTIPP NNAA VÝVÝLLETT Turistický portál Kudy z nudy o VánocíchTuuristtickký pportrtáll Kuudyy z nnuddy oo VáVánoocících .............. .. 4–54––5 Chalupa Katky NeumannovéCChaalupupa Katatkyy Neeummanannoovévé........................................... . .. . .. .. .. 888 Penzion a restaurace VyhlídkaPePenzzionon aa resestaauraacee Vyyhlíídkaka......................................... .. .. .. .. .. .. 88 Šumava romantickáŠuumaavaa romomaantiickáká ............................................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 99 Hotel JenišovHotel Jennišoov ......................................................................... . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 99 Sejdeme se v Kašperských Horách na náměstíSSejddemmee see v KKašpšpererskýkýchh HoHorááchh naa nááměměsttí......íí 10100 Chata KvildaChhatta KKvilda......................................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1010 Vysočina o VánocíchVyysoččinana oo Váánococícch.......................................................... .. .. . .. .. .. .. .. .. 33333 To pravé vysočinské…TTo ppraavéé vysysoččinsskéé…...................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. ..33333 TIM PLUSTTIMM PPLUUS......................................................... .. .. .. .. .. . .. .. .. 3434 Vážení a milí čtenáři, přestože už vánoční číslo TIMa vyšlo, rozhodli jsme se před Vánoci vydat ještě jeden speciál, který se bude týkat výhradně značky „originál- ní produkt“. Dozvíte se, kde můžete tyto výrobky sehnat, jak si vybrat a nechat doručit až domů takové skvosty, jako jsou originální šperky, ručně šité hračky, bylinná kosmetika podle přírodních receptur, originální výrobky ze skla, keramiky, dřeva a dalších přírodních materiálů. Zapome- nout nesmíme ani na batiky, krajky, pokrývky a hromadu dalších výrobků, o kterých si můžete přečíst na dalších stránkách. Vánoce se nezadržitelně blíží, a protože TIM píše o originálních produktech již více než dva roky, chceme vás tímto speciálem upozornit na výrob- ky, z nichž sálá pozitivní energie, kterou do nich vložily ruce jejích tvůrců. Od poloviny listopadu a někdy i dříve na nás doslova útočí letáky nákupních center, různých těch super a hyper, a hýří slovy jako zadarmo, akce, sleva, ušetříte a platit budete až později. Výrobky s nápisem Vyrobeno v Číně, Thajsku, Indonésii, kde obchodní řetězce levně – takřka za hubičku – nakoupí, které nám před svátky dra- ze prodají… takové výrobky alespoň podle mého názoru nenesou to pravé kouzlo Vánoc. Ruční výroba se dnes cení po celém světě. Ještě živě si pamatuji výlet do kanadské přírody, kde místní indiáni vyráběli nádherné panenky – jed- na stála 50 dolarů. Pak se tam daly koupit i levné výlisky – na policích jich byly stovky a jen za 10 dolarů. Pokud bychom je ale koupili, nepředáme svým blízkým malého kanadského indiánka, ale čínského továrního soudruha. A tak je to po celém světě – ruční práce je velmi ceněná, jenom u nás jsme na to dočasně pozapo- mněli a brali supermarkety útokem. V tomto čísle TIMa vás chceme upozornit na možnost objednat si originální dárek bez tlačeni- ce, vyrobený s láskou, za dobrou cenu… Dárek, který potěší každého. Uvařte si voňavou kávu a pusťte se do toho. A pokud se vaši blízcí budou radovat z originálního dárku, snad to bude i naší skromnou zásluhou. Pak vyčkáte v úkrytu, až vaše milá vyjde ven z chýše, a do zadní části jí vystřelíte tento sym- bolický šíp. To znamená, že jste jasně vyjádřili své úmysly. To v našich končinách máme pro vás daleko lepší radu. Zajeďte si na nějaký pěkný trh, kde prodávají ručně dělané dárečky, a vyber- te: tu pěkný náhrdelník, tu keramický hrníček nebo krásnou holubičku. I když se nemusíte hned ženit, vaše úmysly budou stejně jasné jako třeba v Papui- Nové Guinei. ZAMILOVANÝ PAPUÁNEC JINÝ KRAJ – JINÝ MRAV. POKUD BYSTE ŽILI V NEPŘÍSTUPNÉ DŽUNGLI MIMO VEŠKEROU CIVI- LIZACI A CHTĚLI PROJEVIT NÁKLONNOST SVÉ ZBOŽŇOVANÉ, POPŘÍPADĚ JI ZÁROVEŇ POŽÁDAT O RUKU, MÁTE ZA ÚKOL TOTO: VYJÍT SI UŘÍZNOUT PĚKNÝ KLACÍČEK NA ŠÍP. HEZKY HO OHLADIT, POMALOVAT NÁDHERNÝMI ORNA- MENTY A KONEC ŠÍPU OBALIT MĚKKOU KŮŽIČKOU.

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

prosinec 2011 4 Uherské Hradiště 18. 11. – 22. 1. Vánoce v galerii, Vánoce v muzeu aneb… Jedinečný projekt, který spojuje 5 na sebe navazujících výstav, zabývající se betlemářskou tematikou i symbolem narození Ježíše Krista. Jeho součástí je i dnešní česká, slovenská a pol- TURISTICKÝ PORTÁL KUDY Z NUDY O VÁNOCÍCH JAK UŽ JSME SI ZVYKLI, TURISTICKÝ PORTÁL KUDY Z NUDY PRO NÁS PŘIPRAVUJE V KAŽDÉ ROČNÍ DOBĚ SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH TIPŮ, A PROTOŽE SE KVAPEM BLÍŽÍ VÁNOCE, ZAMĚŘILI JSME NAŠI POZORNOST NA ADVENTNÍ AKCE, VÁNOČNÍ TRHY, KON- CERTY, VÝSTAVY NEBO TŘEBA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ. NA VÝBĚR JSME MĚLI SPOUSTU AKCÍ ZE VŠECH KOUTŮ REPUBLIKY, TAK SE NA NÁS NEHNĚVEJTE, ŽE SE SEM NEVEJDOU VŠECHNY. PŘEJEME PŘÍJEMNOU ZÁBAVU, A POKUD VYLUŠTÍTE TAJENKU NA STRANĚ 48, NAJDETE I TIP NAŠEHO ČASOPISU. • TIP NA VÝLETTEXTAFOTO:REDAKCE

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

czech-tim.cz 5 TIP NA VÝLET • ská betlemářská tvorba. 2. ročník mezinárodní výstavy betlémů. Třebíč 15. 11. – 11. 12. Ježíškova pošta plní dětská přání V informačním centru u baziliky sv. Prokopa bude po celou dobu otevřena pro děti Ježíškova pošta, aby se mohla splnit všechna jejich vánoč- ní přání. Hrádek u Nechanic 16. 11. – 1. 1. Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic O víkendech se můžete projít zámkem a nechat si vyprávět o starých vánočních zvycích a oby- čejích a prohlédnout si historickou vánoční výzdobu. Praha 26. 11. – 1. 1. Tradiční vánoční staroměstské trhy Jako každý rok probíhají na Staroměstském náměstí vánoční trhy s bohatým programem, ochutnávkou tradičních dobrot, nechybí ani dětská dílna. Praha 7. 11. – 6. 1. Festival České doteky hudby Jedinečný festival vážné i nevážné hudby, který vám nabídne bohatou nadílku vánočních, novo- ročních i tříkrálových koncertů. Tábor 25. 11. – 8. 1. Táborské Vánoce 2011 Tradiční oslava Vánoc v Táboře nabízí bohatý program pro děti i dospělé, vánoční trhy s ukáz- kami řemesel, vánoční dobroty. Pardubice 26. 11. – 15. 1. Kralické betlémy – živá tradice Zajímavá výstava vás seznámí s jedním z tra- dičních směrů betlemářství, který se zformoval v okolí města Králíky. Karlovy Vary 26. 11. – 23. 12. Adventní čas Adventní čas zahajuje rozsvícení vánočního stromu na třídě T. G. Masaryka. Stánky s vánoč- ními dobrotami, výběr vánočních dárků, pro- gram pro děti i dospělé. Staré Hrady 26. 11. – 8. 1. Vánoce na hradě Nové Hrady Víkendovou prohlídkou během Vánoc vás pro- vede čarodějnice, princezna, čertice nebo sám hradní čaroděj. Brno 25. 11. – 23. 12. Tradiční vánoční trhy v Brně Tradiční rozsvícení vánočního stromu, bohatý program pro děti i dospělé. Stánky s občerstve- ním i klasické vánoční trhy. Přerov nad Labem 26. 11. – 15. 1. Lidové Vánoce v Polabí Chalupy skanzenu na Vánoce ožívají scénka- mi ze života našich předků. Drží se zde staro- bylé vánoční zvyky – přástky, barborky, lucky. Můžete navštívit také předvánoční trh. Bouzov 3.–11. 12. Advent na hradě Bouzov Víkendové prohlídky zámku spojené s ochut- návkou tradičních jídel a ukázkami vánočních obyčejů. Agentura Czechtourism vám přeje pěkné a klid- né Vánoce. Další informace se dozvíte v infor- mačních kancelářích na Vinohradské ulici a Staroměstském náměstí a po Novém roce na veletrhu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Více na www.kudyznudy.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

6 prosinec 2011 Hýčkat můžete i své chuťové pohárky. Vyzkou- šejte rozmanitost šumavských pokrmů. Ochut- nejte třeba čerstvě upečený chleba u Lenorské pece, Rendlovy tyčinky nebo Krchlebské koláče. Nezanedbatelná není ani nabídka starošumav- ských pokrmů v certifikovaných restauracích a hospůdkách. Pro Šumavu jsou typická jídla z brambor, zelí a hub. Vyzkoušejte některá tra- diční jídla, třeba bramborový báč nebo střapač- ky se zelím – jistě vás uspokojí svojí chutí a neo- pakovatelnou zemitou tradicí. Ucelenýpřehledvšechdržitelůznačkysimůžete prohlédnout na www.regionalni-znacky.cz TO PRAVÉ ZE ŠUMAVY VELKÉMU ZÁJMU NÁVŠTĚVNÍKŮ I MÍSTNÍCH OBYVATEL SE TĚŠÍ ŠUMAVŠTÍ VÝROBCI I PROVOZOVATELÉ UBYTOVACÍCH A STRAVO- VACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTEŘÍ JSOU DRŽITELI ZNAČKY ŠUMAVA ORI- GINÁLNÍ PRODUKT® . TOUTO ZNAČKOU SE PYŠNÍ JIŽ VÍCE NEŽ 75 VÝROBCŮ A 32 SLUŽEB. VÝROBCI TAKÉ NABÍZÍ RUKODĚLNÉ KUR- ZY A WORKSHOPY, KDE SI SAMI MŮŽETE VYZKOUŠET JEJICH ŘEMES- LO. VYROBÍTE SI TŘEBA VLASTNÍ SKLENĚNÝ KORÁLEK, UVIJETE VĚNEČEK ZE SUŠENÝCH ROSTLIN NEBO SI NAMALUJETE HRNEČEK V KERAMICKÉ DÍLNĚ. Kateřina Vlášková – regionální koordinátorka značky ŠUMAVA originální produkt Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422 Tel.: +420 380 120 263, +420 731 768 125 E-mail: vlaskova@rras.cz www.isumava.cz •KONTAKT • TIM V REGIONECHTEXTAFOTO:REDAKCE Ve městech i obcích je otevřeno množství obchůdků, které toto zboží nabízejí, a tím vlast- ně propagují celou turistickou oblast. Proto se i TIM pustil do zpracování nabídky originálních produktů, které přivedou do oblasti více turis- tů. Ti zde můžou tyto výrobky nejen nakoupit, ale mají také možnost zajít přímo za výrobcem a domluvit si malou exkurzi v dílně nebo výrob- ně. Na Šumavě se také, jako v zatím jediné oblasti, značka originální produkt netýká pouze výrob- ků: jsou oceňovány i ubytovací zařízení, která jsou k prostředí ekologicky šetrná. Jsou to vět- šinou malé penziony a hotely, otevřené v původ- ních historických objektech. Při pobytu v nich si osaháte, jak bydleli naši předkové. Letošní Vánoce i silvestrovské oslavy jsou ve znamení osvědčených a prověřených akcí. Můžete si projít adventní trhy, jarmarky, čeká vás i zpívání koled snad v každém větším jiho- českém městě. Třeboňský advent, Vánoce ve Vimperku, v Českých Budějovicích, advent a Vánoce v Českém Krumlově, Táborské Vánoce 2011 – to je jen menší část ze všech zajímavých akcí, s nádhernou výzdobou, vánočními stromy a osvětlením. A nezapomeňme na to hlavní – zažijete zde vánoční pohodu a rozhostí se vám klid v duši. JIHOČESKÝ KRAJ podporuje svoje výrobce V JIŽNÍCH ČECHÁCH SE TO ORIGINÁLNÍMI PRODUKTY JENOM HEMŽÍ. SNAD NEJVĚTŠÍ KON- CENTRACI VÝROBCŮ V RÁMCI CELÉ REPUBLIKY JSME NAŠLI NA ŠUMAVĚ, KDE JSOU TAKÉ, ALESPOŇ PODLE NAŠEHO NÁZORU, V PROPAGACI ORIGINÁLNÍCH VÝROBKŮ NEJDÁL. Český Krumlov Vimperk TEXTAFOTO:REDAKCE

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • czech-tim.cz 7 Pavel Sarauer 382 26 Horní Planá Tel.: +420 380 738 332, +420 605 172 963 E-mail: psarauer@seznam.cz www.sarauer.cz •KONTAKT MILÁ ŠUMAVSKÁ HOLUBIČKA VŠICHNI JI ZNÁME A RÁDI NA NÍ OKEM SPOČINEME. DŘEVĚNÁ HOLUBIČ- KA ZE ŠUMAVY PUTUJE JAKO DÁREK DO CELÉHO SVĚTA. PAN SARAUER NAVÁZAL NA VÍCE NEŽ STOLETOU RODINNOU TRADICI A VYRÁBÍ, JEZ- DÍ PO TRZÍCH A VÝSTAVÁCH U NÁS I V ZAHRANIČÍ… DODÁVÁ SVOJE HOLUBIČKY DO CERTIFIKOVANÝCH PRODEJEN NA ŠUMAVĚ. TEXT:REDAKCEFOTO:PAVELSARAUER CENÍK: (orientační ceny u výrobce včetně DPH): malá Šumavská holubička – 70 Kč střední Šumavská holubička – 100 Kč velká Šumavská holubička – 200 Kč MALIČCÍ KOLIBŘÍCI MINIATURNÍ KNÍŽEČKY OBDIVUJE SNAD KAŽDÝ Z NÁS. JSOU MILÉ NA POHLED, OBDI- VUJEME, JAK JE MOŽNÉ VŮBEC TAKOVÉ KNÍŽKY VYROBIT. Vydavatelství COLIBRI Petr Šebek / Mgr. Zdenka Broukalová Mírová 407, 385 01 Vimperk Tel.: +420 380 123 379 Mob.: +420 603 593 429, +420 775 977 739 E-mail: info.colibri@centrum.cz www.colibri-nest.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:COLIBRI Vydavatelství Colibri ve Vimperku takové poklady vyrábí už více než 10 let. S vlastní výrobou miniaturních knížeček s obrázkovým leporelem – „kolibříků“ – začalo vydavatelství ve spolupráci s dnes již zaniklou knihařskou dílnou vimperských tiskáren, a navázalo tím na místní tradici zde vyráběných miniaturních knížeček a koránků o velikosti krabičky od sirek. Tyto knížečky jsou vyráběny tradičním ručním způsobem.

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

prosinec 2011 8 Odtud můžete vyrážet na pěší i cyklistické túry po značených stezkách, milovníci sběru mohou vyrazit na borůvky či brusinky, houbaři tady najdou svůj ráj. V zimě najdete v okolí množství sjezdovek a běžkařských tras. Přijeďte se k nám podívat, u nás si odpočine každý. Penzion Vyhlídka 340 22 Hojsova Stráž Tel.: +420 376 390 114, +420 604 501 287 E-mail: htrskova@tiscali.cz www.http://vyhlidka.hotel.cz •KONTAKT PENZION A RESTAURACE VYHLÍDKA PENZION NAJDETE V OBCI HOJSOVA STRÁŽ NEDALEKO ŽELEZNÉ RUDY. DOKONALE SI TU ODPOČINETE UPROSTŘED KRÁSNÉ PŘÍRODY ŠUMAVSKÝCH LESŮ. K DISPOZICI VÁM JE RODINNÁ RESTAURACE S KUCHYNÍ STARÉ ŠUMAVY, SAUNA, DĚTSKÝ KOUTEK S PÍSKO- VIŠTĚM, KRÁSNÁ UDRŽOVANÁ ZAHRADA S KRBEM, V LÉTĚ VENKOVNÍ BAZÉN. TEXT:REDAKCEFOTO:PENZIONVYHLÍDKA Právě do této chalupy přivezla Kateřina Neu- mannová své nejcennější medaile z olympij- ských her a mistrovství světa. Osobní přístup, pohodová atmosféra, vaše soukromí… Pokud hledáte něco speciálního, chalupa Katky Neu- mannové s 5 kompletně vybavenými apartmá- ny je pro vás tou správnou volbou. Komplexní nabídku doplňuje relaxační zóna (bazén se sla- nou vodou, sauna, fitness), půjčovna horských kol, sjezdových i běžeckých kompletů, progra- my pro děti a lyžařská škola. CHALUPA KATKY NEUMANNOVÉ TO JE ŠUMAVSKÁ CHALUPA NABÍZEJÍCÍ SPOJENÍ NÁDHERNÉ PŘÍRODY A KOMFORTNÍHO UBYTOVÁNÍ. NAJDETE ZDE INTERIÉRY S VELMI ELEGANTNÍM A VELKORYSÝM ŘEŠENÍM PROSTORU, KTERÉ VONÍ DŘEVEM, A DETAILY DOTVOŘENÉ RUČNÍ PRACÍ S VYUŽITÍM ZÁKLADNÍCH PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ NA VÁS DÝCHNOU VELMI DOMÁCÍ A PŘÍJEM- NOU ATMOSFÉROU. • TIP NA VÝLETTEXT:REDAKCEFOTO:CHALUPAK.NEUMANNOVÉ

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

czech-tim.cz 9 TIP NA VÝLET • INZERCE_2011.indd 2 28.11.2011 15:49:26 INZERCE

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

prosinec 2011 10 Již velmi dávno stál na tomto místě hosti- nec s hostinskými pokoji. Hnací silou složité rekonstrukce téměř rozpadlé budovy byla láska k Šumavě a touha vybudovat takové místo, kde by se její návštěvníci mohli cítit jako doma. Čtyřhvězdičkovýhoteljeodsvéhootevřenívroce 2002 veden stále stejnou rodinou. Majitelé se o hotel pečlivě starají a dbají na nadstandardní kvalitu všech služeb. Postupně z něj vybudovali jeden z nejlepších hotelů pro dovolenou s dětmi v ČR. Jeho součástí je i krásné dětské centrum se spoustou zábavy. Nově zde připravují i zají- mavé programy pro dospělé, většinou zaměřené na poznávání Šumavy, její přírody, tradic a lidí, kteří zde žijí a něco umí. V Aparthotelu Šumava mají Šumavu opravdu rádi a chtějí vám z ní nabídnout to nejlepší! Aparthotel Šumava 2000 Náměstí 8, 41 92 Kašperské Hory Tel.: +420 376 546 910 E-mail: info@sumava2000.cz www.aparthotel-sumava.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:APARTHOTELŠUMAVA2000 • TIP NA VÝLET APARTHOTEL ŠUMAVA 2000 SE NACHÁZÍ PŘÍMO NA HISTORICKÉM NÁMĚSTÍ V KAŠPER- SKÝCH HORÁCH, NAPROTI KAŠNĚ. TOTO MÍSTO SE STRATEGICKOU POLOHOU UPROSTŘED ŠUMAVY MÁ VELMI BOHATOU HISTORII A JE MĚSTSKOU PAMÁTKOVOU REZERVACÍ. SEJDEME SE v Kašperských Horách na náměstí Najdete tady potřebný klid k relaxaci a odpo- činku. Pokud jste houbaři, rádi sbíráte les- ní plody, váš koníček vás zavede do zdejších krásných lesů. Dalšími oblíbenými aktivitami jsou lyže a běžky, turistika a cykloturistika. Okolí chaty je protkáno turistickými stezkami a cyklostezkami. 50 m od chaty je lyžařský vlek vhodný zejména pro rodiny s dětmi, přímo za domem vedou pravidelně upravované běžecké stopy. V létě je Kvilda křižovatkou ekoautobu- sů, kterými se dostanete i do míst, která by pro vás byla jinak nedosažitelná. Ubytovat se můžete v pětilůžkových apartmá- nech s televizí a Wi-Fi připojením. Chata Kvilda Martina Vostradovská Kvilda 77, 384 93 Kvilda Tel.: +420 731 723 592, +420 606 620 179 E-mail: vostradovsky@kvilda.org www.kvilda.org •KONTAKT CHATA KVILDA CHATA KVILDA STOJÍ UPROSTŘED NÁDHERNÉ KRAJINY V SAMÉM CENTRU ŠUMAVY. TEXTAFOTO:REDAKCE

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • czech-tim.cz 11 Vznik dílny i její každoroční provoz podporuje úřad práce v Českém Krumlově. V současné době zaměstnává chráněná dílna 5 zaměstnan- ců se zdravotním znevýhodněním. Více informací najdete na našich webových stránkách. CHRÁNĚNÁ DÍLNA VZNIKLA V ČESKÉM KRUMLOVĚ V ROCE 2010 Z POTŘE- BY POSKYTNOUT DOSPĚLÝM LIDEM SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM MOŽNOST PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ S OHLEDEM NA JEJICH MOŽNOSTI, SCHOPNOSTI A POTŘEBY. JEJÍ ZAKLADATELÉ MĚLI NA PAMĚTI, ŽE PRÁCE MÁ PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM NEJEN PRAKTICKÝ, ALE TAKÉ VELKÝ SOCIALIZAČNÍ A REHABILITAČNÍ VÝZNAM. 1. solární ck, s. r. o. Vyšehradská 233, Český Krumlov GSM: +420 725 850 200 E-mail: info@1solarnick.cz www.1solarnick.cz •KONTAKT JIHOČESKÉ PŘÍRODNÍ SKLO – VLTAVÍN Cena vltavínů: od 30 Kč/g Cena talismanů: 160–200 Kč TEXT:REDAKCEFOTO:CHRÁNĚNÁDÍLNAČESKÝKRUMLOV Na zakázku vám vyrobí repliky selského ná- bytku z masivu v mnoha variantách provedení a v kvalitní povrchové úpravě. Můžete se přijít podívat do naší vzorkové prodejny v Hluboké u Kdyně, kde je otevřeno Po–Pá od 10 hod. do 16.30. Nábytek tady vystavený je v různých provedeních, takže si můžete vybrat vzor i povr- chovou úpravu. Je připravený k okamžitému odběru. STARODÁVNÝ NÁBYTEK FIRMA TRUHLÁŘSTVÍ LEITL, KTERÁ BYLA ZALOŽENA ROKU 2000, SE ZABÝVÁ VÝROBOU REPLIK LIDOVÉHO NÁBYTKU Z KONCE 19. STOLETÍ. Truhlářství Leitl Tel. prodejna: +420 379 732 297 E-mail: truhlrarstvi.leitl@volny.cz www.nabytek-leitl.cz •KONTAKT Psací stůl –14 300 Kč Šatní skříň 9 240 Kč Komoda –10 450 Kč Kredenc –17 380 Kč Psací stůl –14 300 Kč TEXT:REDAKCEFOTO:TRUHLÁŘSTVÍLEITL

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

12 prosinec 2011 S prácheňskou tradicí je spojen i projekt pěti místních akčních skupin z Blatenska, Písecka, Strakonicka a Vodňanska, díky kterému mohou výrobci z těchto území získat značku Prácheň- sko regionální produkt. Zákazník má při koupi výrobku s touto značkou jistotu, že si kupuje originální výrobek, kde značka garantuje jeho kvalitu, ekologickou šetrnost a původ. Prácheňsko má stejně jako každý region svůj vlastní, neopakovatelný charakter. Ten je dán pří- rodním bohatstvím, kulturou a staletými tradice- mi jeho obyvatel. Také zdejší výrobky a produkty nesou část tohoto charakteru. Je do nich vložena práce místních lidí i část jejich duše. Tyto vlastnos- ti regionálních produktů nejsou zatím dostatečně ceněny, a proto je často jejich výroba více koníč- kem než hlavní pracovní činností. Věříme, že až se s nimi seznámíte, případně je ochutnáte na někte- ré z propagačních akcí, získají si vaši přízeň. Značku spravuje Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s., užívají ji všechny uvedené partnerské místní akční skupiny. V současné době je na Prácheňsku certifikováno 56 regio- nálních výrobků. Podrobné informace najdete na www.regional- ni-znacky.cz a na www.strakonicko.net ZNAČKA PRÁCHEŇSKO REGIONÁLNÍ PRODUKT MÁ JIŽ 56 CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ. JMÉ- NO DALA ÚZEMÍ PRÁCHEŇSKA HORA PRÁCHEŇ, O JEJÍMŽ VÝZNAMU V ČESKÝCH DĚJINÁCH SVĚDČÍ I TO, ŽE KÁMEN Z PRÁCHEŇSKÉ RULY JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH KAMENŮ NÁRODNÍHO DIVADLA. OD STŘE- DOVĚKU AŽ DO REFORMY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V ROCE 1849 PŘEDSTAVOVAL PRÁCHEŇSKÝ KRAJ ROZLEHLÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ. REFORMOU BYLO ROZDĚLENO MEZI SOUČASNÝ PLZEŇSKÝ, JIHOČESKÝ A STŘEDOČES- KÝ KRAJ. PŘESTO SLOVO PRÁCHEŇSKO NEUPADLO V ZAPOMNĚNÍ. LIDÉ SE K TOMUTO NÁZVU STÁLE HLÁSÍ BEZ OHLEDU NA TO, VE KTERÉM OFICIÁLNĚ USTANOVENÉM KRAJI DNES ŽIJÍ. ŘADA INSTITUCÍ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ I PODNIKATELSKÝCH SUBJEK- TŮ VE SVÉM NÁZVU NEBO V NÁZVU SVÝCH PRODUKTŮ „PRÁCHEŇSKO“ VYUŽÍVÁ. Kontakty na koordinátory značky na územích zúčastněných místních akčních skupin: MAS LAG Strakonicko Iva Chládková, Tel.: +420 722 546 374 E-mail: prachensko.st@seznam.cz MAS Svazku obcí Blatenska Tereza Ptáčníková, Tel.: +420 602 400 140 E-mail: massob.certifikace@seznam.cz MAS Brána Písecka Jitka Kotenová, Tel.: +420 606 774 077 E-mail: infocentrum@cizova.cz MAS Střední Povltaví Ing. Klára Tesařová, Tel.: +420 725 552 287 E-mail: mas-sp@seznam.cz MAS Vodňanská ryba PhDr. Alena Cepáková, Tel.: +420 602 373 536 E-mail: cepakova@centrum.cz •KONTAKT Značení Prácheňsko regionální produkt je spolufinancováno Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – Osy IV LEADER v rámci projektu Spolupráce „Zavedení regionální značky Prácheňsko“. TEXT:REDAKCEFOTO:PRÁCHEŇSKO • TIM V REGIONECH Nad Kváskovicemi „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • czech-tim.cz 13 NÁDHERA SMALTU ATELIÉROVÝ ŠPERK VYTVOŘENÝ TECHNIKOU TEPLÉHO SMALTU, KAŽDÝ ŠPERK JE ORIGI- NÁL. ŠPERK OBDRŽÍTE ZABALENÝ V DÁRKOVÉ KRABIČCE. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ BALNÉHO A POŠTOVNÉHO. (Foto je ilustrační). DŮM UMĚNÍ Jiří a Kateřina Hniličkovi Kozlov 39 387 15 Střelské Hoštice Mobil: +420 602 962 859 E-mail: dumumeni@dumumeni.cz •KONTAKT č. 1 200 Kč č. 3 300 Kč č. 4 200 Kč č. 5 200 Kč č. 6 150 Kč č. 7 300 Kč č. 8 VLASOVÁ SPONA 325 Kč č. 2 250 Kč FOTOATEXT:J.aK.HNILIČKOVI Paní Mathausová vyrábí i hračky na přání a k různým příležitostem – k svatbě, narození děťátka nebo Vánocům. Hračky jsou kouzelné a děti je budou hýčkat každý den. MEDVĚDŮ NENÍ NIKDY DOST TO JE HLAVNÍ MOTO AUTORKY NÁDHERNÝCH RUČNĚ VYRÁBĚNÝCH ZVÍŘÁTEK A PANE- NEK – PANÍ MATHAUSOVÉ Z REJNŠTEJNA. PLYŠOVÍ MÉĎOVÉ A PANENKY Z JEJÍ DÍLNY SE DOSTALI AŽ DO AUSTRÁLIE NEBO JAPONSKA. KROMĚ MEDVÍDKŮ TADY NAJDETE I DALŠÍ ZVÍŘÁTKA – VYDRU, ZAJÍCE, KOČKU, OVEČKU –, PROSTĚ TA, KTERÁ MŮŽETE VIDĚT I V OKOLNÍ PŘÍRODĚ. PANENKY MAJÍ ŠITÉ, HÁČKOVANÉ I PLETENÉ OBLEČENÍ A KOŽENÉ BOTIČKY. Romana Mathausová Sušická 67, Rejnštejn Tel.: +420 731 456 411 E-mail: mima.mathaus@seznam.cz •KONTAKT CHODSKÁ KERAMIKA PANÍ KOREČKOVÉ FIRMU ZALOŽILA PANÍ KOREČKOVÁ VÍCE NEŽ PŘED 20 LETY A OD TÉ DOBY SE ZABÝVÁ VÝROBOU A MALOVÁNÍM CHODSKÉ A CHLISTOVSKÉ KERAMIKY, KTERÉ JSOU TRADIČNÍ PRO TUTO OBLAST POŠUMAVÍ. VŠE, CO SE ZDE VYROBÍ, JE VELMI KVALITNÍ A KAŽ- DÝ KUS JE ORIGINÁL. CHODSKÁ KERAMIKA JE MALOVANÁ RUČNĚ A CHLISTOVSKÁ JE KERAMIKOU HLAVNĚ UŽITKOVOU A JE ZDOBENÁ POTISKEM. Květa Korečková Chlistov 72 Tel.: +420 607 985 206 E-mail: ketty.keramika@seznam.cz www.kettykeramika.com •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:R.MATHAUSOVÁTEXT:REDAKCEFOTO:K.KOREČKOVÁ

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

• TIM V REGIONECH Turnov 9.–11. 12. Tradiční vánoční trhy s bohatým programem a ukázkami řemesel 17. 12. O chytré princezně – pohádkový muzi- kál na motivy pohádky Boženy Němcové 18. 12. Adventní koncert Zámek Dětenice 12.–17. 12. od 17. hod. Netradiční strašidelné prohlídky zámku s upíry, čarodějnicemi, stra- šidly a dalšími nestvůrami Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína 1.–31. 12. Netradiční vánoční prohlídky Jilemnice 10. 12. Vánoční koncert v Krkonošském muzeu 28. 12. Tradiční vánoční koncert v kostele sv. Vavřince Železný Brod 16. 12. Přijďte se podívat na živý betlém 22. 12. Zpívání pod vánočním stromem Českýrájjekrajempřírodníchkrás,hradů,zám- ků, sakrálních památek a staveb lidové archi- tektury. Regionem, ve kterém můžete objevovat staletá tajemství českého šperkařství, kamenář- ství a sklářské a bižuterní výroby. Setkat se tu ale můžete také s dalšími tradičními řemeslný- mi produkty – dekorativními výrobky z orobin- ce, dřevěnými hračkami a šperky a originálním textilem. Při toulkách Českým rájem jistě také zatoužíte ochutnat něco ze zdejší potravinářské produkce, jako jsou výborné sýrové speciali- ty, pečivo vyráběné podle tradičních receptur, lahodné ovocné mošty či pivo ze zdejších pivova- rů. Tyto poctivé výrobky z Českého ráje poznáte díky značce Regionální produkt Český ráj. ORIGINÁLY ČESKÉHO RÁJE MĚSTA ČESKÉHO RÁJE PŘIPRAVILA NA KONEC ROKU MNOŽSTVÍ ZAJÍMAVÝCH VÁNOČ- NÍCH AKCÍ. PŘIJĎTE JE NAVŠTÍVIT A VYCHUTNEJTE SI POKLIDNOU ROMANTIKU HRADŮ, ZÁMKŮ I HISTORICKÝCH NÁMĚSTÍ. PŘI SVÝCH CESTÁCH PO VÁNOČNÍCH TRZÍCH A JAR- MARCÍCH OBJEVÍTE I KOUZLO ORIGINÁLNÍCH PRODUKTŮ ZE ZDEJŠÍHO KRAJE. TEXT:REDAKCEFOTO:ČESKÝRÁJ Granát Turnov je tradiční výrobce kvalitních šperků a jediným nositelem práv težby české- ho granátu u nás. Vybírat šperky můžete buď v některé z podnikových prodejen nebo přímo na e-shopu www.granat-shop.cz. Granát Turnov, d.u.v., již dlouhou dobu pouka- zuje na špatnou kvalitu některých dovážených šperků, které jsou pak na trhu prezentovány jako tradiční český šperk, ač pocházejí z růz- ných koutů planety a kvatita provedení není dobrá. Pokud opravdu hledáte český šperk, přijďte se do prodejen Granátu podívat a nechte si vysvět- lit rozdíly v kvalitě provedení. PŮVODNÍ ČESKÝ KÁMEN V ŘÍČNÍCH NAPLAVENINÁCH BYL TENTO ČERVENÝ KAMÍNEK SBÍRÁN JIŽ OD STAROVĚKU. PO ROCE 1700 SE ZAČALY ČESKÉ GRANÁTY V KLENOTNICTVÍ POUŽÍVAT VŠEOBECNĚ. NEJVĚTŠÍ SBÍRKU HISTORICKÝCH PRACÍ MÁ NÁRODNÍ MUZEUM V PRAZE, UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉ MUZEUM A MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ. TAKÉ V TURNOVĚ JSOU ULOŽENY UKÁZKY PŘÍMO VE ŠPERKAŘSKÉ ŠKOLE NEBO V MUZEU ČESKÉHO RÁJE. 14 prosinec 2011 Granát Turnov, d. u. v. Výšinka 1409 511 13 Turnov http://www.granat.eu •KONTAKT Prodejny: Praha 1, Dlouhá 28, Tel.: +420 222 315 612 Praha 1, Panská 1, Tel.: +420 224 247 463 Turnov, náměstí Českého ráje 4, Tel.: +420 481 323 598 Liberec, Soukenné náměstí 156, Tel.: +420 485 100 583 České Budějovice, Dr. Stejskala 9, Tel.: +420 386 358 068 Český Krumlov, Latrán 53, Tel.: +420 380 711 748 TEXT:REDAKCEFOTO:GRANÁTTURNOV,d.u.v.

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • czech-tim.cz 15 Ve 2 firemních prodejnách v Železném Brodě a v e-shopu (www.bijouxvenetia.cz) lze nakoupit volné skleněné vinuté perle, nevšední bižuterii z vinutých perlí, skleněné figurky, zvířátka i skle- něné betlémy. Ve firemníprodejně v Železné ulici 103 v Železném Brodě mohou zájemci sledovat předvádění výro- by u sklářského kahanu. Předvádění je bezplatné, bez nutnosti objednání a zájemcům se dostane iodbornéhovýkladu.Kreativnězaměřenínávštěv- níci si mohou vyrobit z nakoupených materiálů náhrdelník podle vlastních představ, jednoduché typy zvládnou udělat i menší děti. •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:LAMPGLAS,s.r.o. SKLENĚNÉ BETLÉMY ZE ŽELEZNÉHO BRODU FIRMA LAMPGLAS SE ZABÝVÁ VÝROBOU SKLENĚNÝCH RUČNĚ VINUTÝCH PERLÍ (NĚKDY ZVANÝCH LAMPOVÉ PERLE) A SKLENĚNÝCH FIGUREK. VÝROBA U SKLÁŘSKÉHO KAHANU MÁ V TOMTO KRAJI VÍCE NEŽ STOLETOU TRADICI A FIRMA JE NOSITELEM ZNAČKY REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÉHO RÁJE. Jejich díla najdete v malých galeriích, ate- liérech oděvních výtvarnic a obchodech s umě- leckými předměty po celé republice. Paní Řez- níková pořádá i řezbářské kurzy – další semes- tr, na který se můžete přihlásit, začíná v únoru 2012. ORIGINÁLNÍ DŘEVĚNÝ ŠPERK RUČNĚ VYRÁBĚNÉ DŘEVĚNÉ ŠPERKY VÝTVARNICE MIROSLAVY ŘEZ- NÍKOVÉ ZDOBÍ ŽENY PO CELÉM SVĚTĚ. VYUČENÁ JAKO ŘEZ- BÁŘ-POZLACOVAČ SE ŘEMESLU ZAČALA VĚNOVAT AŽ NA POČÁTKU 90. LET, KDY V MINIDÍLNĚ NA ÚPATÍ KOZÁKO- VA ZAČALA REALIZOVAT SVÉ VÝTVARNÉ PŘEDSTAVY. STEJNÝM SMĚREM SE VYDALY I JEJÍ DCERY, V JEJICHŽ TVORBĚ SE SPÁJÍ KOV SE DŘEVEM. VZNIKLA TAK PRAVÁ RODINNÁ TRADICE SE VŠÍM VŠUDY. LAMPGLAS, s. r. o. Firemní prodejny: Železný Brod, Štefánikova ulice 520 Železná ulice 103 Tel.: +420 603 178 960, +420 777 987 070 E-mail: info@lampglas.cz www.lampglas.cz www.bijouxvenetia.cz •KONTAKT Miroslava Řezníková Koberovy 8, Železný Brod Tel.: +420 487 354 657, +420 607 167 101 E-mail: miroslava.reznikova@koberovy.cz www.drevenysperk.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:M.ŘEZNÍKOVÁ Zajet si sem můžete pro biozeleninu (brambory, fazole, mrkev, petržel, rajčata, celer, červenou řepu) nebo pro ovoce (jablka, hrušky třešně) i pro med a ořechy. Na farmě chovají také ovce, drůbež a králíky, produkty můžete koupit pří- mo na farmě. V zimě pan Macháček vyrábí dřevěné mísy a mis- ky pomocí dláta a motyčky, starých nástrojů na vysekávání, vyrábí také krabičky na šperky, reli- éfy, rytiny. Svoje výrobky dotváří pouze přírodní- mi materiály – včelím voskem, olejem, šelakem. DŘEVĚNÉ MÍSY Z TRPOLY RODINA PETRA MACHÁČKA HOSPODAŘÍ NA EKOFARMĚ V HUNTÍŘOVĚ. Ekofarma Trpola Huntířov 46 Tel.: +420 604 986 171 E-mail: petr.machacek@post.cz www.statektrpola.com •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:EKOFARMATRPOLA

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

• TIM V REGIONECH 16 prosinec 2011 S regionální značkou „Moravské Kravařsko regionální produkt® “ se pojí dvě zajímavosti. Tou první jsou „příborské šifle“, které peče paní Eva Gilarová v pekařství-cukrářství Skotnice. Příborské šifle mají tvar obdélníku, naznačené dílky k odlamování, jsou středně tuhé, na jazy- ku se však rozplynou. Základem je pšeničná hladká mouka a velké množství medu a dal- ších přísad. Druhou zajímavostí je příběh dvou kamará- dek, které měly to štěstí, že našly jedna druhou, a začaly společně tvořit. Jejich tvorba vychází z vlastní fantazie, proto je každý kus originá- lem. Kamarádky z Bílovce, Mgr. Květa Bartošo- vá a Mgr. Alena Jermářová, vyrábějí malované hedvábí, sklo tvořené vitrážovou technikou, drátované filigrány, bižuterii a ručně malované oblečení. REGIONÁLNÍ ZNAČKA – MORAVSKÉ KRAVAŘSKO REGIONÁLNÍ PRODUKT® V TURISTICKÉ OBLASTI MORAVSKÉ KRAVAŘSKO PŮSOBÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKU- PINA REGIONU POODŘÍ, KTERÁ JE NOSITELEM PRÁV K REGIONÁLNÍ ZNAČCE. SDRUŽENÍ MÁ SÍDLO NA ZÁMKU V BARTOŠOVICÍCH. TEXT:REDAKCEFOTO:MOR.KRAVAŘSKOREGIONÁLNÍPRODUKT Moravské Kravařsko regionální produkt MAS Regionu Poodří, o. s. Ing. Oldřich Usvald manažer MAS Regionu Poodří, o. s. 742 54 Bartošovice, čp. 1 – zámek Tel.: +420 556 720 491 Mob.: +420 737 874 248 E-mail: mas@regionpoodri.cz www.mas.regionpoodri.cz •KONTAKT Vlna se vyčistí a zpracuje do rouna. Z toho se pak podle požadavků zákazníka šijí pokrývky, polštáře, piknikové polštáře, sedáky, podsedky nebo dekorační figurky. Připravuje se rozšíření o sortiment dětských vaků, hracích dek a růz- né druhy dekoračních válců. HODNÉ OVCE VALAŠKY NA FARMĚ PANA LUMÍRA KUCHAŘÍKA CHOVAJÍ PŮVODNÍ VALAŠSKÉ OVCE – TY PAK DÁVAJÍ AŽ 80 % VLNY, KTEROU VEŠKERÁ PRODUKCE PANA KUCHAŘÍKA POTŘEBUJE. Lumír Kuchařík Jeseník nad Odrou 246 Tel.: +420 603 845 571 E-mail: kucharik.lumir@seznam.cz www.calounickadilna.wz.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:L.KUCHAŘÍK V dřevěném světě z Oder je plno človíčků, kteří vyrábějí, tvoří, jezdí v dřevěných autech a dalších dopravních prostředcích. Sortiment hraček je bohatý – stavebnice, hry, loutky i celá loutková divadla a divadélka, kde můžete vybírat z 80 růz- ných kulis. Jméno Gerlich, které patřilo k nejstarším a nej- slavnějším, dnes ale najdeme jen na náhrobcích místního hřbitova. Proto se manželé Maciuchovi z úcty ke krajanům, kteří v Odrách žili a pracova- li, rozhodli včlenit jejich jméno do názvu firmy. DŘEVĚNÝ SVĚT ČLOVÍČKŮ SPOLEČNOST GERLICH ODRY ZALOŽILI MANŽELÉ MACIUCHOVI SE ZÁMĚREM OPATŘIT ZAMĚSTNÁNÍ PRO LIDI SE ZMĚNĚNOU PRACOV- NÍ SCHOPNOSTÍ, KTEŘÍ BY PRÁCI V REGIONU SEVERNÍ MORAVY JEN TĚŽKO NAŠLI. TI DNES TVOŘÍ 75 % PRACOVNÍKŮ FIRMY, KTERÁ PRO DĚTI VYTVÁŘÍ NÁDHERNÉ HRAČKY. TEXT:REDAKCEFOTO:GERLICHODRY,s.r.o. Gerlich Odry, s. r. o., chráněná dílna, výroba a služby Ke Koupališti 370/15, Odry Tel.: +420 556 730 147 E-mail: obchod@gerlich-odry.cz www.gerlich-odry.cz •KONTAKT

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • Lidé v krajině… Tato oblast, které se už více než dvě stě let říká Českosaské Švýcarsko, je proslulá především svými přírodními krásami. Uprostřed úchvat- ných skal a roklí, na krajích hlubokých lesů, na svažitých loukách a v údolích potoků a řek ale od nepaměti žili lidé, kteří svými životy cha- rakter krajiny dotvářeli. Fortel jejich řemesel a postupně se rozvíjející průmysl – od malých dílen a drobných manufaktur až po velké a slav- né továrny – daly základ tradici regionální řeme- slné výroby, která se v kraji udržuje dodnes, a v posledních letech dokonce viditelně a utěše- ně rozkvétá. A je opravdu nač navazovat – Čes- kosaské Švýcarsko, to nebyli jen bezejmenní fachmani a kumštýři, byly to i slavné a prestižní značky. Takové „jégrovky“ jsou pojmem dodnes, stejně jako Schichtovo mýdlo s jelenem, punčo- chy z varnsdorfské Elite, křehká krása z chřib- ské sklárny... Od června roku 2010 je přeshra- niční region Českosaské Švýcarsko zapojen do celorepublikové sítě oblastí s regionální znač- kou. •www.ceskesvycarsko.cz TEXT:DANAŠTEFÁČKOVÁFOTO:Z.PATZELT ČESKÉ ŠVÝCARSKO SE ROZPROSTÍRÁ V SEVEROZÁPADNÍM POHRANIČNÍM CÍPU NAŠÍ REPUBLIKY NĚKOLIK DESÍTEK KILOMETRŮ OD KRAJSKÉHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM. PŘESTOŽE JE ÚSTECKÝ KRAJ ZNÁ- MÝ PŘEDEVŠÍM SVÝM PRŮMYSLEM, MÁ TATO OBLAST TAKÉ SVŮJ PŘÍRODNÍ KLENOT. TÍM JE UNIKÁTNÍ, ČLOVĚKEM TÉMĚŘ NEDOTČENÉ PŘÍRODNÍ ÚZEMÍ O ROZLOZE 80 KM² S JEDINEČNOU FLÓROU A FAUNOU, KTERÉ BYLO V ROCE 2000 VYHLÁŠENO ZA NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO, A STALO SE TAK ČTVRTÝM NÁRODNÍM PARKEM ČR. ČESKÉ ŠVÝCARSKO – PERLA SEVERNÍCH ČECH Za jejich výrobci se můžeme zajet podívat, udě- lat si malou exkurzi po jejich výrobně a dozvě- dět se tak více o kořenech rukodělné výroby v tomto kraji. Například Mikulášovské nože se vyráběly na Šluknovsku již v 18. století. V té době jste si mohli běžně koupit i šavli nebo meč. Dnes se zdejší kvalitní nože a výrobky vyvážejí do celé- ho světa. Můžete si koupit originální dřevěné hřebeny – krásně probarvené dřevo vypráví svou historii. Zajeďte ochutnat známou Děčín- skou jeřabinku, která v mrazivém počasí přijde obzvlášť k chuti. Další výrobci se zabývají výro- bou šperků, předmětů z pískovce, nabídnou ručně dělaná mýdla a bylinné tinktury. Pokud si zajedete na místní vánoční trhy, mno- ho z těchto výrobců tady potkáte a jejich výrob- ky ozdobíte vánoční stromek nebo je zabalíte jako překvapení pod něj. ORIGINÁLY ÚSTECKÉHO KRAJE O DLOUHÉ TRADICI ORIGINÁLNÍ RUČNÍ VÝROBY V ÚSTECKÉM KRAJI JSME JIŽ PSALI. PŘESTOŽE SE NĚKTERÉ VÝROBKY, KTERÉ KDYSI MĚLY ZVUK NEJEN V NAŠÍ VLASTI, ALE I ZA HRANICEMI, NEPODAŘILO ZACHRÁNIT, JINÉ SE NEZTRATILY A ZAČALY PSÁT SVOU VLASTNÍ HISTORII. czech-tim.cz 17 TEXTAFOTO:REDAKCE

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

• TIM V REGIONECH 18 prosinec 2011 Již deset let je uměleckým brusičem a zpraco- vatelem dřeva, výrobcem dřevěných knih, hře- benů, spon do vlasů a dalších výrobků ze dře- va. Zároveň hraje na kytaru, percuse, klávesy, fujaru, je zastáncem „Cesty Cti“ věčných pravd a ctností. Píše texty o stromech a o životě, rád si zahraje divadlo, moderuje a koordinuje české konference, má rád hudbu, stromy a harmonic- ké žití s nimi i přírodou… Přírodní krásu dřeva i léčivou sílu stromů nalez- nete v jeho výrobcích, které pohladí vaši duši i oči. Pořádá semináře o práci se dřevem, před- náší o stromech, lidech, keltském stromokruhu, o síle vody, přírodních zákonitos- tech a dalších tématech pro nalezení hlubšího smyslu našeho života na této zemi. Více nalez- nete na www.stromyazivot.cz Karel Kříž Tel.: +420 605 388 722 www.stromyazivot.cz KRÁSA A ENERGIE DŘEVA KAREL KŘÍŽ PROŠEL MNOHÝMI ZAMĚSTNÁNÍMI, ALE JAK SÁM ŘÍKÁ, PO SPLNĚNÍ SVÝCH SNŮ V URČITÉ ETAPĚ SVÉHO ŽIVOTA NASTOUPIL ZCELA JINOU CESTU S JINÝMI CÍLI A HODNOTAMI. •KONTAKT TEXTAFOTO:K.KŘÍŽ Hřeben s rukojetí (440 Kč) Masážní dřívka (140 Kč) Knížečky (340 Kč) Zdejší výrobci objevili léčivé účinky přírody, mýdla vyrábějí zastudena, ručně, takže veške- ré léčivé a výživné složky zůstávají v mýdlech. V malém útulném obchůdku můžete koupit voňavé dárky pro svoje blízké. Mýdla v dárko- vých kazetách, výrobky ze soli z Mrtvého moře, oleje, tuhé bylinkové šampony, přírodní prací mýdla i drobnou keramiku. Veškeré výrobky rádi zašlou i na objednávku k vám domů. KAŽDÝ DEN ZA SVĚTLA MÝDLÁRNA RUBENS SE NALÉZÁ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝ- CARSKO. POKUD VÁS VÝROBA RUČNĚ VYRÁBĚNÝCH MÝDEL ZAJÍMÁ, MŮŽETE JI NAV- ŠTÍVIT A DOZVĚDĚT SE NĚCO O HISTORII MÝDLA, O TOM, JAK NEJLÉPE SE V DRUZÍCH MÝDEL ORIENTOVAT, O RŮZNÝCH BYLINKÁCH A PŘÍSADÁCH, ZE KTERÝCH ZDE MÝDLA VYRÁBĚJÍ, KTERÁ JSOU PRO VÁS VHODNÁ A KTERÁ NE. SKUPINY MOHOU POOBĚDVAT PŘÍMO V OBJEKTU – JE TADY PĚKNÝ PENZION RŮŽÁK I S DOMÁCÍ KUCHYNÍ. Mýdlárna Rubens Miloslava Hrachovcová Růžová 195, Arnoltice Tel.: +420 737 337 011 E-mail: mydlarna.rubens@centrum.cz www.mydlarnarubens.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:MÝDLÁRNARUBENS

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • czech-tim.cz 19 MIKULÁŠOVIČTÍ NOŽÍŘI MIKOV, S. R. O., JE TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE NOŽŮ A NOŽÍŘSKÝCH VÝROBKŮ. VĚTŠINA „ČECHOSLOVÁKŮ“ MÁ MIKOV SPOJENÝ HLAVNĚ S MALÝM ZAVÍRACÍM NOŽEM „RYBIČ- KA“, KTERÝ SE STÁLE VYRÁBÍ A VELICE ÚSPĚŠNĚ PRODÁVÁ DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA. Mikov, s. r. o. 407 79 Mikulášovice 741 Tel.: +420 412 394 113 E-mail: info@mikov.cz www.mikov.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:MIKOV,s.r.o. Rybička je jedním ze 4 regionálních výrobků z produkce firmy Mikov. Spolu s ní tento certifikát sdílí i tradiční lovecký „zavírák“ Fixir, se kterým začínala většina lovců a milovníků přírody. V žád- ném případě nelze opomenout ani kla- sickou loveckou dýku Venado či vyha- zovací nůž Predator, který patří stejně jako rybička v nožířském světě mezi uznávané modely. To potvrzuje i fakt, že si jeden z modelů vyhazovacího nože zahrál ve filmu Casino Royale s Jamesem Bondem. V současné době je k mání jak vyhazovací nůž Predator, tak i slavná rybička v několika mode- lových variacích. Nejnovějším a v tuto chvíli nejdražším nožem je Investiční rybička, která je vyrobena z masivního 18karátového zlata, s čepelí a perem z damascénské oceli a s červe- ným českým granátem v oku. Aby byla podtržena její výjimečnost, je dodávána v dřevěné dárkové krabičce, která má tvar ČR. Více o nabídce a specialitách z produkce Mikov, s. r. o., naleznete na www.mikov.cz V roce 2009 získala také ocenění v soutěži Nej- lepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje v kategorii alkoholické nápoje. Pálenka se stáčí do pěkných 0,5l lahví – cena je 275 Kč. DĚČÍNSKÁ JEŘABINKA PROTI NASTUZENÍ V OKOLÍ DĚČÍNA SE DAŘÍ JEŘÁBU PTAČÍMU, KTERÝ SE V LIDOVÉM LÉČITELSTVÍ POUŽÍVAL NA DOBRÉ TRÁVENÍ A PROTI NASTUZENÍ. DĚČÍNSKÁ JEŘABINKA, KTERÁ SE TADY VYRÁBĚLA JIŽ PŘED 2. SVĚTOVOU VÁLKOU, SE VYRÁBÍ Z RUČNĚ TRHANÝCH JEŘABIN Z OKOLÍ DĚČÍNSKÉHO SNĚŽNÍKU A MAXIČEK. MÁ NEZAMĚNITEL- NOU CHUŤ, NEPŘIDÁVÁ SE DO NÍ CUKR A ZNALCI JE VELMI CENĚNÁ. Waldemar Grešík – Natura, s. r. o. Saská 134/60, Děčín Tel.: +420 412 528 020, +420 603 794 522 E-mail: natura@gresik.cz www.gresik.cz •KONTAKT TEXTAFOTO:REDAKCE

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

20 prosinec 2011 V nabídce výrobků nesoucích tuto značku najdete např. výrobky Ladislava Šlechty z Har- rachova, který vyrábí trojrozměrné drátované objekty technikou smyček, za které získal titul Mistr, který mu byl udělen Cechem česko- moravských uměleckých dráteníků. Perličkové vánoční ozdoby se v Poniklé vyrábí už více než sto let, jsou ale stále originální a krásné, a co víc – ve firmě Rautis můžete na vlastní oči vidět celý proces výroby od foukání přes stříbře- ní a barvení až po montáž, kte- rou si můžete sami vyzkou- šet. Za zmínku ale stojí i ručně vyráběné loutky Aleny Gašparové, šité hračky Rozalie Mládkové Sosno- vé, paličkované krajky Lenky Máslové Špetlo- vé, originální šperky Daniely Roudné, výrobky z ovčí vlny Hany Wondráčkové, výrobky z recyklované lepenky firmy EMBA, roubenky Roubal, pravá krkonošská medovina Apicor, mléko a mléčné výrobky z Rodinné farmy Mejsnar, která vám je dopraví až do domu, nebo pražená káva VOLKAFE z Trutnova, kde se praží a mele, takže je vždy čerstvá, s originální chutí a vůní. Vše najdete na webu www.regionalni-znacky. cz/krkonose Tak dobrou chuť a příjemné pokoukání! TEXT:REDAKCEFOTO:HRADECKÝKRAJTEXT:REDAKCEFOTO:KRKONOŠEORIGINÁLNÍPRODUKT DOBROTY A KRÁSY KRKONOŠ ZNAČKU KRKONOŠE ORIGINÁLNÍ PRODUKT REPREZENTUJÍ SKUTEČNÉ SKVOSTY. Na území Hradeckého kraje jsou pískovcová skalní města loupežníka Rumcajse a jemných víl. Najdeme tady i krásná historická města, která k Vánocům nachystala spoustu zajíma- vých kulturních akcí. Můžeme navštívit i zná- mou zoo ve Dvoře Králové, ale pokud máme rádi hory, vydáme se do Krkonoš a Podkrkonoší, kde žije mnoho výrobců originálních produktů. Po domluvě se můžeme do jejich dílen a dílniček, v nichž vše vzniká podle místních tradičních postupů, zajet podívat, přesvědčit se o šikov- nosti jejich rukou a obdivovat jejich fortel. Jmenujme jen některé: výrobci ručně paličko- vaných krajek, krásných šitých hraček, skleně- ných vánočních ozdob nebo betlemáři, řezbáři, košíkáři a brašnáři. S jejich výrobky se můžeme setkat i na vánočních a adventních trzích. Ty vám doporučujeme navštívit – trochu si odpo- činete od všedního shonu a ručně vyráběnými skvosty, které tady najdete, můžete potěšit svoje blízké. MALEBNÝ HRADECKÝ KRAJ V HRADECKÉM KRAJI NAJDEME SNAD VŠECHNY ATRIBUTY PŘÍZNAČNÉ PRO ROZVINUTÝ CESTOVNÍ RUCH. • TIM V REGIONECH Zoo Dvůr Králové nad Labem Martínkovice

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • czech-tim.cz 21 Látková zvířátka, která vyrábí Rozárka, budou děti také milovat. Jsou krásná a hlavně jsou z naší přírody. Veverka, myška, kozlík nebo koníček – jako dárek pod stromeček pohladí na duši. VDĚČNÉ LÁTKOVÉ HRAČKY TAKÉ JSTE SI SCHOVALI SVOU NEOBLÍBENĚJŠÍ HRAČKU? JÁ MÁM TAKOVÉHO UŠMUDLANÉHO MÉĎU, KTERÝ MĚ PROVÁZEL PŘI USÍNÁNÍ VÍCE NEŽ 10 LET. JE LÁTKOVÝ A UŽ TROCHU OPELICHANÝ, JE TO ALE SPOLEČNÍK MÉHO DĚTSTVÍ, A TAK HO NEMŮŽU NIKOMU PŘENECHAT. Rozalie Mládková Sosnová Velká Úpa 298 Pec pod Sněžkou Tel.: +420 603 155 731 E-mail: rozaliems@email.cz www.ceskezviratko.cz •KONTAKT Veverka Terka KoníkPíďa Myška Drobka A já za sebe dodávám, že ceněné ruční krajky, které lemovaly blů- zičky a jupky našich maminek, se zase vracejí do módy, takže jako dárek ho ocení všechny na sebe dbalé znalkyně módy. JEMŇOUČKÁ PALIČKOVANÁ KRAJKA VÝTVARNICE LENKA MÁSLOVÁ ŠPETLOVÁ ZŮSTALA VĚRNÁ OBORU, KTERÝ VYSTUDOVALA – RUČNÍ KRAJKÁŘKA, TEXTILNÍ VÝTVARNICE. V SOUČASNÉ DOBĚ KRAJKY NEJEN VYTVÁŘÍ, ALE NAVRHUJE TAKÉ VZORY PRO PALIČKO- VÁNÍ. I PO 18 LETECH, KDY SE TÉTO TECHNICE VĚNUJE, JI PRÁCE NAPLŇUJE A BAVÍ A NA JEJÍCH VÝROBCÍCH JE VIDĚT, ŽE JE TVOŘÍ S LÁSKOU. Lenka Máslová Špetlová A. Dvořáka 538, 543 71 Hostinné Tel.: +420 604 639 743 E-mail: l.spetlova@seznam.cz www.lkrajka.ic.cz •KONTAKT Anděl – 560 Kč Dívka se džbánem – 540 Kč Strom – 450 Kč Hlava s květy – 400 Kč Hlava bílá – 380 Kč TEXT:REDAKCEFOTO:L.MÁSLOVÁŠPETLOVÁ Madona – 580 Kč TEXT:REDAKCEFOTO:R.MLÁDKOVÁSOSNOVÁ Při jejich výrobě je základem technika fili- grán, kterou doplňují dřevěné korálky nebo polodrahokamy. V ate- liéru si můžete vyzkoušet a koupit náramek, náhrdelník, prstýnek, náušnice. Měděné šper- ky působí příznivě na klouby, při výrobě použí- vá techniku Reiki. Měď je čistá, neobsahuje nikl. Stříbrné šperky vyrábí tradičními zlatnic- kými technikami a kombinuje je s přírodními drahokamy, opět využívá techniku filigrán, kte- rou autorka přetvořila do vlastního osobitého stylu. NÁDHERA ORIGINÁLU NA VAŠEM TĚLE ORIGINÁLNÍ ŠPERKY Z ATELIÉRU DANIELY ROUDNÉ JSOU OBDIVOVANÉ NA KAŽDÉM TRADIČNÍM KRKONOŠSKÉM I PODKRKONOŠSKÉM JARMARKU. Daniela Roudná Amultovice 80, Rudník Tel.: +420 773 631 133 E-mail: original-sperk@seznam.cz www.original-sperk.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:L.MÁSLOVÁŠPETLOVÁ

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

22 prosinec 2011 Rožnovský skanzen nabízí největší soubor lido- vých staveb u nás. V Beskydech najdete zajíma- vé zámky, kostely, stavby Dušana Jurkoviče, nádhernou nedotčenou přírodu, lesy, louky, pastviny. Pro milovníky cykloturistiky bude asi velkým lákadlem nově otevřená cyklostezka Beč- va, lemující tok Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Ale genius loci daného místa by nebyl úplný, kdyby nezahrnoval místní lidi, jejich práci a for- tel. Ty z jejich výrobků, do kterých je zakleta krása a vůně regionu, se mohou pyšnit značkou „Vyrobeno v BESKYDECH“, která patří v rámci systému regionálního značení výrobků k nej- starším. A co o svém řemesle a výrobcích říkají někteří z nositelů značky? O tkaní „Tkaní je jen dobrá organizace nití. Co kus, to originál. Tašky, ubrusy a kabelky se rozběhly po celé republice, přes přátele a známé, kteří si u nás vždy něco vybrali a odvezli. A ti řekli zase svým známým a přátelům, a tak vlastně ani nevíme, kde ty všechny věci jsou a kdo je použí- vá.“ (Ing. Lenka Kovářová, tkadlena, Hovězí) „… já gdyž nic nedělám, bolíja mňa ruky. Paličko- vání krajek mňa nebavilo, to nepřibývá a trpělivá na niťky takej nejsu. Tkaní – tož to je jiná práca, ale gde vzíť stav, gdyž svůj staříčci gdysik spálili? Ale já su obrychtovaná cerka, tož už mám dva… myslím ty stavy. Po mojich kobercoch chodíja Němci aj Švýcaři a ubrusy s prostírkama vyta- hujú enom na svátky, tolik si jich vážíja! Šak majú recht, je to poctivá práca!“ (Petra Pilná, tkadlena, Vsetín) O medu „Chov včel přináší užitek nejen v podobě medu, vosku, pylu, propolisu pro zdraví člověka, ale opylovací činnost včel v přírodě má hodnotu vyšší než uvedené produkty. Včely mně již 30 let přináší radost i starost a učím se stále moud- rosti Stvořitelem skryté v přírodě. Těší mě zájem odběratelů, kteří si se sklenicí medu odnesou i něco této moudrosti.“ (Josef Řádek, včelař, Liptál) „Vzhledem k tomu, že Česko má pro výrobu medu v porovnání s jinými zeměmi mnohem přísnější normy, je český med jeden z nejkvalit- nějších na světě. Med od včelaře je zárukou kva- lity. Prodávám med květový, medovicový a pasto- vý. V poslední době si pastový med, který vzniká mícháním květových medů (bez jakýchkoliv přísad), získává čím dál větší oblibu. Je stále vláčný a uchovává si všechny vitaminy a mine- rály.“ (Marie Knödlová, včelařka, Dům včelařů Chlebovice) O hlíně „Schopnosti, které dnešní hrnčíř k ručnímu vytvořenídobréhodílapotřebuje,jsoustejnéjako v minulosti – představivost, cit pro tvar a nača- sování jednotlivých úkonů spolu s důvěrnou znalostí hlíny a jejích vypalovacích charakteris- tik. Pod pojmem keramika rozumíme všechny předměty ze zeminy zpevněné vypálením. Ruce a hlína tvoří úžasné hmatové spektrum, které je pro nás jednoduché a srozumitelné. Pravdou zůstává, že již dávný prapředek z raného paleoli- tu stvořil první keramiku před pětadvaceti tisíci lety, a od té doby se náš vztah k tomuto přírodní- mu materiálu vůbec nezměnil…“ (Lenka Horec- ká, keramička, Štramberk) A tak bychom mohli pokračovat ve vyprávění o dalších řemeslech zařazených v projektu regio- nálního značení v Beskydech, a to řezbářském, dřevařském, kožedělném, o zpracování vlny, malování kraslic či výrobě kolovrátků, bylinné- ho likéru freudovka nebo trdelníků. Od červen- ce přibudou výrobky nové – figurky ze šustí od paní Márie Kubalové, perníčky podle tradičních receptů od paní Seibertové, ručně šité panen- ky s ručně malovaným obličejem z galerie Iona v Kopřivnici a další. To vše lze spatřit při virtuální návštěvě Beskyd na www.regionalni-znacky.cz, ale jen reálná návštěva vám umožní pocítit atmosféru tohoto malebného koutu Moravy. POZVÁNKA DO BESKYD DO BESKYD SE JEZDÍ PŘEDEVŠÍM DO PŘÍRODY, NA LYŽE A KOLO, ALE TAKÉ ZA LIDOVÝMI TRADICEMI A PAMÁTKAMI. • TIM V REGIONECHTEXT:REDAKCEFOTO:BESKYDY

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • Hlavním sortimentem firmy Batex jsou při- krývky, polštáře, podložky a jiné doplňky z ovčí vlny. Vlna, kterou firma vykupuje výhradně od českých chovatelů, prochází procesem praní a mykání šetrně, aby se neztratily její typické vlastnosti. Při dodání vlastní potní nebo prané vlny můžete dostat na vlněné výrobky slevu. Na zakázku vám zde rádi vyhotoví i výrobky atypických rozměrů s libovolnou hmotnostní náplní. Pod peřinkou z Batexu zapomenete na celý svět. Batex 739 41 Palkovice 57 Otevřeno: Po–Pá 7–17 hod. Tel.: +420 558 656 266 E-mail: info@batex-style.cz www.ceskeprikryvky.cz •KONTAKT V PEŘINCE Z BESKYD OVČÍ VLNA ODPRADÁVNA PROVÁZÍ LIDSTVO NA CESTĚ ZA POHODLÍM A ZDRAVÍM. kombinovaný vlněný polštář – 680 Kč vlněná přikrývka – 1 090 Kč vlněná podložka – 640 Kč dětský vlněný nánožník – 700 Kč vlněný váleček a podkova – 200 Kč malá vlněná podkova –160 Kč TEXT:REDAKCEFOTO:BATEX Každý rok se snaží něco zdokonalit, zaměřuje se především na ručně točenou keramiku, hledá pro své zákazníky originalitu i uměleckou hod- notu. Jejím přáním je, aby každý výrobek nesl pozitivní energii, kterou bude předávat zákazní- kům v jejich domovech. ŠTRAMBERSKÁ KERAMIKA PANÍ LENKA HORECKÁ SE VÝROBOU KERAMIKY VE SVÉ DÍLNĚ POD ŠTRAMBERSKOU TRÚBOU ZABÝVÁ OD ROKU 1992. Lenka Horecká Novojičínská 452, Štramberk Tel.: +420 604 101 037 E-mail: keramikastramberk@seznam.cz www.keramikastramberk.cz •KONTAKT Příborská freudovka se stáčí do tzv. plácaček (0,2 l) opatřených porcelánovým uzávěrem s plombou a kolkem. Větší balení (0,7 l) má kovovou uzavírku s plombou a kolkem. Obě balení jsou opatřená i pěknou visačkou. PŘÍBORSKÁ FREUDOVKA PŘÍBORSKÁ FREUDOVKA JE BYLINNÝ LIKÉR VYRÁBĚNÝ PODLE PŮVODNÍ RECEPTURY A JEJÍ NÁZEV JE ODVOZEN OD JMÉNA ZNÁMÉHO PSYCHOANALYTIKA SIGMUNDA FREUDA, KTERÝ SE 6. 5. 1856 V PŘÍBORU NARODIL. V TOMTO MĚSTEČKU MÁ VÝROBA LIKÉRŮ VELKOU TRADICI A TRADUJE SE, ŽE SVÉHO ČASU BYL JEDNÍM Z DEGUSTÁTORŮ I FREUDŮV OTEC. Fleret Trade, s. r. o. U Tatry 1498, Příbor Tel.: +420 736 776 652 (Jana Karbanová) E-mail: freudovka@centrum.cz http://www.flerettrade.c •KONTAKT czech-tim.cz 23 TEXT:REDAKCEFOTO:L.HORECKÁTEXT:REDAKCEFOTO:FLERETTRADE,s.r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

• TIM V REGIONECH 24 prosinec 2011 A proč spát ve vlně – to vám v Palkovicích rádi vysvětlí. Vlna je jedinečný mistrovský produkt přírody. Izoluje proti chladu a vlhku, je zdravá, nehořlavá a odolná proti zašpinění. Beskyd Agro, a. s. Palkovice 619 Tel.: +420 558 656 155 E-mail: beskydagro@beskydyagro.cz www.beskydagro.cz •KONTAKT PROČ SPÁT VE VLNĚ AKCIOVÁ SPOLEČNOST BESKYD AGRO PALKOVICE MÁ ZA SEBOU VÍCE NEŽ 10LETOU TRA- DICI. PŘESTOŽE JE HLAVNÍM PŘEDMĚTEM JEJÍHO PODNIKÁNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ ČINNOST, SPOLEČNOST SE ZABÝVÁ I VÝROBOU A PRODEJEM PROŠÍVANÝCH DEK, POLŠ- TÁŘŮ, SPACÍCH PYTLŮ, DĚTSKÝCH PŘIKRÝVEK, PROŠÍVANÝCH VEST A DALŠÍCH VÝROBKŮ Z OVČÍ VLNY A DUTÉHO VLÁKNA. KROMĚ PROFESIONÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ VÁM BESKYD AGRO JAKO PŘÍMÝ DODAVATEL MŮŽE NABÍDNOUT I VELMI PŘÍZNIVÉ CENY. TEXT:REDAKCEFOTO:BESKYDAGRO INZERCE

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • czech-tim.cz 25 Ochutnejte to pravé z regionu PODKRKONOŠÍ! Například pravé hořické trubičky, Dobrovod- ské kysané zelí červené a bílé, královédvor- ské pivo TAMBOR, čerstvé ovoce P. Kareše z Ostroměře, pravý domácí jablečný mošt, víno z Kuksu a mnoho dalších pochoutek, s kte- rými se můžete setkat v průběhu celého roku na různých jarmarcích a slavnostech. Nesmíme opomenout ani firmu Kámen Ostroměř, s. r. o., která se zabývá těžbou a zpracováním hořického pískovce, jenž se používal pro stavební a sochař- ské účely již v dávné minulosti, např. na opravu Karlova mostu, Národního divadla apod. Seznam všech certifikovaných výrobků a produktů nalez- nete na www.regionalni-znacky.cz PODKRKONOŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT® PODKRKONOŠÍ JE KRAJEM, KDE KÁMEN OŽÍVÁ A MLUVÍ, KRA- JINOU ROZKVETLÝCH SADŮ A POLÍ ÚRODNÝCH. ZASAHUJE DO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A TURISTICKÉ OBLASTI POD- ZVIČINSKO. MŮŽETE SE ZDE SETKAT S VÝROBKY A PRODUKTY OZNAČENÝMI OCHRAN- NOU ZNÁMKOU PODKRKONOŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT® , JEJÍMŽ KOORDINÁTOREM JE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODCHLUMÍ, O. S. Podchlumí, o. s. Holovousy 39, 508 01 Hořice Tel.: +420 777 854 526 E-mail: mas@podchlumi.cz www.maspodchlumi.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:REGIONPODKRKONOŠÍ Ten pivovar od základů zmodernizoval a podnik velmi dobře prosperoval až do znárodnění, kdy byl přebudován na sodovkárnu. V roce 1993 byl celýobjektvezchátralémstavurodiněMikšových vrácen a vnuk JUDr. Jan Mikš výrobu piva obnovil. V minipivovaru dnes vaří Rychnovský Kaštan 11%, Rychnovský Habrovák – extra pivo, Rychnovský Zilvar 10% a Rychnovskou Kněžnu 12%. V objektu pivovaru se pořádají i nej- různější kulturní akce. Je možné si objednat prohlídku, která je vhod- ná pro 10 až 40 osob, a rozšířit ji i o návštěvu lihovaru, kde můžete ochutnat pálenky, které se tady vyrábějí z kvalitních surovin od velkopěstitelů. Tyto pálenky se pra- videlně při hodnoceni a soutěžích umisťuji na předních místech. PODORLICKÁ SODOVKÁRNA, MOŠTÁRNA A PÁLENICE PROVOZ CELÉHO OBJEKTU NAVAZUJE NA HISTORII PŮVODNÍHO TRČKOVA ZÁMKU ZE 16. STOLETÍ. ZÁMEK BYL PŘEBUDOVÁN NA PIVOVAR, KTERÝ PROVOZOVAL ROD KOLOWRATŮ AŽ DO ROKU 1918, KDY BYL OBJEKT PRODÁN PANU JANU MIKŠOVI. Podorlická sodovkárna Kaštany 435, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Tel.: +420 494 533 069, +420 494 533 630 E-mail: info@sodo.cz www.sodo.cz www.pivovarrychnov.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:PODORLICKÁSODOVKÁRNA

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

• TIM V REGIONECH 26 prosinec 2011 Výrobci nabízí také ukázky a kurzy své prá- ce. Na včelí farmě v Rokytníku se můžete seznámit s výrobou medu a dozvědět se zají- mavé informace ze života včel. Paní Ines Šťo- víčková vás zasvětí do tajů ručního předení vlny nebo tkaní koberečků. Chuťové pohárky uspokojí výborné ovčí sýry z farmy Menčíko- vých v Šonově nebo kravské a kozí sýry paní Dity Šrámkové. Oboje skvěle doplní Polic- ký chléb vyráběný Kvíčerovskou pekárnou. Jako dárek si z Broumovska můžete odvézt svíčky z včelího vosku Jiřího Vlka nebo plete- ný vrbový košíček Anny Tůmové. Regionální produkty BROUMOVSKA vám mají co nabíd- nout, neváhejte a ochutnejte Broumovsko všemi smysly. PÍSKOVCOVÉ BROUMOVSKO BROUMOVSKO – KRAJ PÍSKOVCOVÝCH SKAL A BAROKNÍCH PAMÁTEK, KDE LIDÉ DO SVÝCH VÝROBKŮ VKLÁDAJÍ KOUSEK SVÉHO „JÁ“. NÁVŠTĚVNÍCI I MÍSTNÍ OBYVATELÉ SI MOHOU VYBRAT NEJEN Z POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, ALE TAKÉ PRODUKTY Z OVČÍ- HO ROUNA NEBO VRBOVÉHO PROUTÍ. MEZI PRVNÍ CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY PATŘÍ VYNIKAJÍCÍ MED A VČELÍ PRODUKTY, ZNAMENITÉ PŘÍRODNÍ SÝRY A TVAROH, TRADIČNÍ POLICKÝ CHLÉB A RUČNĚ TKANÉ VÝROBKY Z OVČÍ VLNY. ZAJÍMAVÝM CERTIFIKOVANÝM VÝROBKEM JE STÍNICÍ TECHNIKA PAVON S POTISKEM Z KOLEKCE ROSENBERG. Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s. Klášterní 1, 550 01 Broumov Markéta Hanušová Tel.: +420 733 739 728 E-mail: marketah@broumovsko.cz www.broumovsko.cz •KONTAKTHRAČKY PANA JIRSY SOUSTRUŽENÍM SE PAN JIRSA ZABÝVÁ JIŽ 30 LET A DOKONCE PRACUJE NA MALÉM SOUSTRUHU VLASTNÍ VÝROBY. V POSLEDNÍCH LETECH VYRÁBÍ PŘEVÁŽNĚ DŘEVĚNÉ HRAČKY, NEJRADĚJI PRACUJE S JASANOVÝM, OŘECHOVÝM, BUKOVÝM NEBO JAVORO- VÝM DŘEVEM. PŘI JEJICH BARVENÍ POUŽÍVÁ JEN EKOLOGICKÉ BARVY. CERTIFIKÁT BYL RUKODĚLNÝM VÝROBKŮM PANA JIRSY UDĚLEN ROKU 2008. Karel Jirsa 518 01 Pohoří 134 Tel.: +420 494 622 374, +420 732 520 182 E-mail: k.jirsa@quick.cz www.nalok.cz/farmy/karel-jirsa •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:AGENTURAPROROZVOJBROUMOVSKA,o.s.TEXT:REDAKCEFOTO:KARELJIRSA

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • czech-tim.cz 27 Momentálně je v nabídce puškohled Swarowski, souprava s napínáčkem na ZH, opakovací kulovnice Brno Fox, kulové kozlice na ZH, ZBK 110 super lux r. 222 Rem. Z loveckých nožů nabízí firma lovecký nůž s párákem (rukojeť z leštěné rohoviny), lovecký nůž s univerzální čepelí (rukojeť z ořechové kořenice), lovecký nůž univerzální (rukojeť z leštěného parohu). Pospíchalovi mají také chovnou stanici hladko- srstých foxteriérů – volná štěňátka najdete také na jejich www stránkách. LOVECKÉ NOŽE, LOVECKÉ ZBRANĚ, LOVEČTÍ PSI PAN POSPÍCHAL VÁM NABÍDNE VŠE, CO K DOBRÉMU LOVU POTŘEBUJETE. AKTUÁLNÍ NABÍDKU LOVECKÝCH ZBRANÍ NAJDETE NA WEBOVÉ STRÁNCE FIRMY. Puškařství, nožířství, chovatelství – Martin Pospíchal Pod Lesem 460, Hanušovice Tel.: +420 775 265 466 E-mail: martinpospichal@gmail.com www.puskarstvi.com •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:M.POSPÍCHAL V čisté a krásné krajině je pěkně po celý rok a vy se sem můžete přijet podívat a naplánovat si výlety na běžkách, vyjet na sjezdovky… V létě je vám k dispozici síť značených cyklostezek a možnosti pro pěší turistiku jsou téměř neo- mezené. Originální výrobky a jejich výrobci – to je dal- ší lákadlo Orlických hor. V případě zájmu se můžete domluvit na prohlídce přímo s jednotli- vými výrobci. Můžete navštívit rodinný pivovar, ochutnat ovocné pálenky, obdivovat se zruč- nosti pan Jirsy při výrobě hraček, nadchnout se ručně paličkovanou krajkou. V Orlických horách najdete snad všechna stará řemesla, dokonce i výrobu krojů. DÁREČEK Z ORLICKÝCH HOR POKLID A KRÁSA PŘÍRODY ORLICKÝCH HOR, BOHATOST POHÁDEK A MÍSTNÍCH POVĚSTÍ, ŠIKOVNOST A ZRUČNOST ZDEJŠÍCH LIDÍ, TO VŠE SE ODRÁŽÍ I V ORIGINALITĚ MÍST- NÍCH VÝROBKŮ. Luboš Řehák Tel.: +420 494 623 440, +420 602 114 007 E-mail: mas.pohodavenkova@val.cz www.pohodavenkova.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:L.ŘEHÁK

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

• TIM V REGIONECH 28 prosinec 2011 Sdružení Neratov, o.s. Chráněné dílny Kopeček Bartošovice v Orlických horách 15 517 61 Rokytnice v Orlických horách Tel.: +420 731 604 084 E-mail: kopecek@neratov.cz www.kopecek.neratov.cz •KONTAKT Keramická dílna • točená keramika, keramika odlévaná do sád- rových forem; hrnečky, zvonečky, misky, mísy, bábovky apod. • modelovaná keramika; domovní čísla, zname- ní, kachle Tkalcovská dílna • zpracování ovčí vlny; praní, česání, spřádání na kolovratech, skaní • tkaní koberců, předložek, tašek apod. • šití hraček a polštářů plněných ovčí vlnou a vyloupanou pohankou Košíkářská dílna • pletení z vrbového proutí; koše, ošatky, pomlázky apod. • pletení z pedigu a trav; ošatky, košíčky, pod- nosy apod. Zaměstnávámeosobysezdravotnímpostižením. Naše výrobky mají certifikát Orlické hory – ori- ginální produkt. V dílnách si můžete objednat exkurze a nakoupit výrobky. Ve venkovním are- álu máme funkční Kovárnu U Starýho Dána, Hrnčířskou pec Klára na vypalování keramiky dřevem, Chlebovou pec Berta na pečení chle- ba a buchet. Ukázky kování, výpalů a pečení chleba můžete vidět na našich jarmarcích, kte- ré v areálu dílen pravidelně pořádáme, nebo po dohodě během exkurze. BÁBOVIČKU NA KOPEČKU CHRÁNĚNÉ ŘEMESLNÉ DÍLNY KOPEČEK V BARTOŠOVICÍCH V ORLIC- KÝCH HORÁCH JSOU V PROVOZU OD LEDNA 2007. NALEZNETE ZDE KERAMICKOU, TKALCOVSKOU A KOŠÍKÁŘSKOU DÍLNU. TEXT:REDAKCEFOTO:CHDKOPEČEK Dnes pivovar vaří pivo Václav vynikající chuti. Používá při tom proslulou českou technologii a nejkvalitnější české suroviny – horácký slad, žatecký chmel, vodu z podhůří Jeseníků a živé pivovarské kvasnice. Pivovar dále vaří: světlou výčepní 10; Mnichov- skou 11; ležáky: Loučenský Václav světlý, polot- mavý a tmavý; speciály: Loučenský Václav světlý, polotmavý a tmavý (13 a 14 stupňové), pšeničné pivo, Kalifornia Ale. Připravuje Vídeňskou 12. Piva Rodinného pivovaru Bravůr můžete ochut- nat v 8 místních restauracích. RODINNÝ PIVOVAR BRAVŮR PIVOVAR NAVAZUJE NA TRADICI VAŘENÍ PIVA V LOUČNÉ NAD DESNOU, KDE BYL PIVO- VAR ZALOŽEN UŽ R. 1743. V R. 1750 SE ZDE UVAŘILO 998 SUDŮ PIVA A KOLEM R. 1830 ZÁSOBOVAL PIVOVAR 25 VÝČEPŮ NA PANSTVÍ. R. 1846 BYL POSTAVEN NOVÝ PIVOVAR U POŠTY, A V TOMTO OBJEKTU SE DNES RODINNÝ PIVOVAR BRAVŮR NACHÁZÍ. Rodinný pivovar Bravůr Kouty nad Desnou 65, Loučná nad Desnou Tel.: +420 603 146 416 E-mail: halaxa@pivo-vasek-cz.cz, jurecek@post.cz www.pivo-vasek.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:RODINNÝPIVOVARBRAVŮ

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

czech-tim.cz 29 TEXT:REDAKCEFOTO:REDAKCE Jeseníky Zima každoročně láká do Jeseníků tisíce lyžařů, aby vyzkoušeli pestrou nabídku služeb moder- ních lyžařských center, která nabízí upravované sjezdovky, půjčovny lyžařského a snowboardo- vého vybavení, večerní lyžování, lyžařské školy i lákavé atrakce. Do mnoha lyžařských středisek se pohodlně dostanete skibusy. Najdete zde bez- počet upravovaných běžeckých stop a kromě dovádění na sněhu nabízejí Jeseníky řadu spor- tovních a kulturních zařízení, kde si můžete dopřát zábavu, pohodu i radost. K dispozici jsou vám služby místních lázní a wellness center. Za návštěvu stojí největší div Olomouckého kraje, kterým je Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně nebo jedinečná výrobna ručního papíru ve Velkých Losinách. Střední Morava Střední Morava je turistickým regionem, kte- rý vás svou nabídkou nezklame v žádné roční době. O nové poznatky vás obohatí celá řada kulturních zařízení – galerie, divadla, muzea. Chcete-li se pobavit nebo odreagovat, vyberte si z programu místních kin a klubů. Dopřejte si pohyb v četných sportovních zařízeních, zajdě- te do fitness centra nebo akvaparku, napněte svaly na horolezeckých stěnách. Odměnou vám budou gastronomické speciality v podobě tva- růžků nebo piva. Zima rozhodně neubere měs- tům a jejich památkám na kráse. Právě naopak, máte stále z čeho vybírat. • www.ok-tourism.cz V ZIMĚ KAM? NO PŘECE NA OLOMOUCKO! OLOMOUCKÝ KRAJ JE SVOU BOHATOU NABÍDKOU SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ UNI- KÁTNÍ. HORSKÉ OBLASTI JESENÍKŮ NABÍZÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM PESTRÉ MOŽNOSTI SPOR- TOVNÍHO VYŽITÍ V OBLASTI ZIMNÍCH RADOVÁNEK I V NETRADIČNÍM SPOJENÍ S LÁZEŇ- SKÝMI POBYTY. STŘEDNÍ MORAVA VÁS ZASE OBOHATÍ O JEDINEČNÉ KULTURNÍ ZÁŽITKY A NABÍDNE ZÁBAVU S AKTIVNÍM POHYBEM. TEXT:REDAKCEFOTO:OLOMOUCKÝKRAJ TIP NA VÝLET • Dnes patří velkolosinská manufaktura k nejstar- ším dosud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se tu vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou kvalitu je využíván třeba ve výtvarném umění nebo restau- rátorské a knižní výrobě. V objektu je otevřeno i Muzeum papíru. Prohlíd- ka je vedena nejatraktivnějšími částmi manufak- tury, můžete si prohlédnout celý výrobní postup. Expozice vás provede dějinami papíru a jeho manufakturní výroby od nejstarších dob. Pro- hlídka trvá přibližně hodinu a můžete si ji objed- nat on-line nebo v informačním centru, které vám nabízí dále tyto služby: rezervace a prodej vstupenek do muzea, informace o provozu areá- lu, prodej suvenýrů, publikací, občerstvení. LUXUSNÍ RUČNÍ PAPÍR PAPÍRENSKÁ TRADICE JE VE VELKÝCH LOSINÁCH VELMI STARÁ. NA PANSTVÍ MORAVSKÉ- HO RODU PÁNŮ ZE ŽEROTÍNA BYLA PAPÍRNA ZALOŽENA JIŽ KONCEM 16. STOLETÍ. Ruční papírna Velké Losiny, a. s. 788 15 Velké Losiny Tel.: +420 583 248 433 E-mail: infocentrum@rpvl.cz www.muzeumpapiru.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:MUZEUMPAPÍRU

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

30 prosinec 2011 TEXT:REDAKCEFOTO:JESENÍKY Sortiment produktů je opravdu bohatý – od potravinářských produktů, rukodělných před- mětů přes knihy místního vydavatelství až po roubené domy. Mezi ty nejoriginálnější a uni- kátní v rámci střední Evropy patří ruční papír z Velkých Losin. Tamní manufaktura ho vyrábí nepřetržitě už po čtyři staletí. Řada jesenických výrobků vychází z tradičních dovedností někdej- ších obyvatel, přesto přináší nové, moderní prvky. Mezi takové patří skleněné konzervy Via Delicia. Kdo by si nevzpomněl na zavařené vepřové maso ve vlastní šťávě, nakládané lišky v kyselém nálevu, kdo by nechtěl ochutnat šíp- kový džem ve sklenici utěsněné gumičkou? JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT® zdobí fialový zvoneček UŽ VÍCE NEŽ ROK MAJÍ JESENÍKY SVÉ REGIONÁLNÍ VÝROBKY. V ZÁŘÍ ROKU 2010 TOTIŽ ZAVEDL KOORDINÁTOR PRO OBLAST JESENÍKŮ, MAS HORNÍ POMORAVÍ, ZNAČKU JESE- NÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT® . ZA TU DOBU ZÍSKALO CERTIFIKÁT OPRAVŇUJÍCÍ UŽÍ- VÁNÍ ZNAČKY CELKEM 36 VÝROBKŮ. ZÁKAZNÍK JE POZNÁ PODLE FIALOVÉHO KVÍTKU, ZVONKU JESENICKÉHO. • TIM V REGIONECH JAK SE DĚLÁ U JAKUBA SKLO SKLÁRNA JAKUB VZNIKLA PŘED 17 LETY V HRUBÉM JESENÍKU. RUČNĚ ZDE VYRÁBÍ REPLIKY HISTORICKÉHO SKLA, KTERÉ JSOU ZHOTOVOVÁNY PODOBNÝM ZPŮSOBEM JAKO VE STŘEDOVĚKU. VZNIKÁ TAK BOHATĚ ZDOBENÉ TZV. „LESNÍ SKLO“, PRO KTERÉ JE CHARAKTERISTICKÁ NAZELENALÁ BARVA A DROBNÉ BUBLINKY. ZPŮSOB JEHO VÝRO- BY NENÍ SNADNÝ, VYŽADUJE SKLÁŘSKOU ZRUČNOST A NĚKOLIKALETÉ ZKUŠENOSTI. NA FORTEL ZDEJŠÍCH SKLÁŘŮ, DÍKY KTERÉMU ZDOBÍ VÝROBKY SKLÁRNY JAKUB STOLY PO CELÉM SVĚTĚ, SE MŮŽE PŘIJÍT KDOKOLIV PODÍVAT. TEXT:REDAKCEFOTO:SKLÁRNAJAKUB Petr Slavkovský & Lída Slavkovská Mnichov 278, 793 26 Vrbno Pod Pradědem Tel./Fax: +420 554 75 14 32 Mobil: +420 737 33 43 80 E-mail: sklarnajakub@seznam.cz www.sklarnajakub.cz •KONTAKT

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

TIM V REGIONECH • czech-tim.cz 31 TEXT:REDAKCEFOTO:HANÁ-REGIONÁLNÍPRODUKT® HANÁ – regionální produkt® je značka pro domácí výrobky, která garantuje zejména původ výrobků na Hané a jejich jedinečnost vyplývající z vazby na region (tradice, místní suroviny, ruč- ní výroba apod.). Značku uděluje MAS Morav- ská cesta od března 2011. Značka je udělována výrobkům spotřebního charakteru, určeným pro běžné zákazníky. Pro přehlednost je možné tyto produkty rozdělit do tří skupin: • Řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice •Potraviny a zemědělské produkty – např. mlé- ko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med •Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda Logo značky HANÁ – regionální produkt® znázorňuje obilný klas v žlutohnědé barvě zralého obilí. Nepravidelná kontura orna- mentu odkazuje na ruční práci, osobní přístup a jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání a kvality. S výrobky označenými značkou HANÁ – regio- nální produkt® se můžete setkat prakticky kde- koli, protože jejich prodej není nikterak ome- zen. Kontakty na prodejní místa můžete nalézt na www.domaci-vyrobky.cz. HANÁ – REGIONÁLNÍ PRODUKT® HANÁ MÁ SVŮJ NEOPAKOVATELNÝ CHARAKTER, DANÝ PŘÍRODNÍM BOHATSTVÍM, KULTUROU A STALETÝMI TRADICEMI JEJÍCH OBY- VATEL. TAKÉ VÝROBKY A PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z HANÉ NESOU ČÁST TOHOTO CHARAKTERU – JE DO NICH VLOŽENA PRÁCE ZDEJ- ŠÍCH ŘEMESLNÍKŮ A ZEMĚDĚLCŮ I ČÁST JEJICH DUŠE. Jarmila Vitoslavská – Hanácké kroje AMALTHEA s.r.o. Ing. Arch. Zdeňka Giacintová Bylinné produkty jsou zpracované bez chemic- kýchakonzervačníchpřísad.Firmavyrábívsou- časné době více než 100 druhů bylinných tink- tur, mimořádně účinné jsou tinktury z pupenů. Mgr. Podhorná objevila i možnost zvýšení účin- ku tinktur o energii včelího biopole. Na požádání firma sestaví i kúru vhodnou přímo pro vás. BYLINKOVÁ NADĚJE FIRMA MGR. JARMILA PODHORNÁ – NADĚJE VYRÁBÍ BYLINNÉ TINKTURY Z PUPENŮ ROSTLIN, PŘEVÁŽNĚ Z VLASTNÍCH SUROVIN. LÉČIVÉ ROSTLINY ZDE MAJÍ POD KONTRO- LOU OD JEJICH ZASETÍ AŽ PO KONEČNÉ ZPRACOVÁNÍ. FIRMA VYRÁBÍ DÁRKOVÉ SADY, PŘÍRODNÍ KOUPELE, VÝLUHY Z PUPENŮ, MASTI, OLEJE, GEMMOGLUKANY. Mgr. Jarmila Podhorná – Naděje Brodek u Konice 3 Tel.: +420 582 391 254 E-mail: info@nadeje-byliny.eu www.byliny-nadeje.eu •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:J.PODHORNÁ Vybrat si můžete z mnoha vzorů, barev a moti- vů i velikostí (od 15×15 cm až do 100×100 cm), všechny hodiny jsou vybaveny kvalitním stroj- kem Quarz. V ateliéru Malované hodiny paní Jitka Helová prostě tvoří hodiny do každého interiéru. Takové hodiny se stanou jeho ozdo- bou a milou součástí. RADOSTI MALOVANÝCH HODIN NA HODINÁCH SPOČINE NÁŠ ZRAK MNOHOKRÁT ZA DEN – PROČ SE TEDY NENECHAT POTĚŠIT, POHLADIT A INSPIROVAT DŘEVĚNÝMI HODINAMI, KTERÉ MOHOU BÝT VYRO- BENY PŘÍMO PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ. Ateliér Malované hodiny Senice na Hané, Cakov 40 Tel.: +420 776 304 386, +420 731 02 46 42 E-mail: malovanehodiny@seznam.cz www.malovane-hodiny.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:ATELIÉR

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

• TIM V REGIONECH 32 prosinec 2011 Sklo se zpracovává ve speciálních fusingových pecích při teplotách 700–900 °C. S rozvojem foukaného skla byla tato metoda opomenuta, až v 19. století se objevil malíř a sklář L. K. Tiffany, který používal tuto metodu ke zdobení skleně- ných dílů spojovaných kovovými pásky (např. vit- ráží). Koncem 20. století se metoda užívá k výrobě dekoračních předmětů, paravánů, svítidel. Pan Miroslav Dvořák začal hledat vlastní variantu fusingu a nakonec ji našel – vytváří vlastní tave- ninu, kdy je dekor v celém prostoru tavené desky, čímž vzniká trojrozměrná varianta fusingu. METODA FUSING VŽDYCKY JE DOBRÉ SE DOZVĚDĚT NĚCO NOVÉHO. A TAK JSME SE DOZVĚDĚLI, ŽE FUSING NEBOLI SPÉKÁNÍ JE JEDNOU Z NEJSTARŠÍCH TECHNOLOGIÍ SKLÁŘSTVÍ; DÁ SE ŘÍCT, ŽE FUSINGEM TO VŠECHNO ZAČALO. Miroslav Dvořák Výroba a zpracování skla Janštejn 166, Horní Dubenky Tel.: +420 567 374 217, +420 604 233 693 E-mail: dvorak.fusing@tiscali.cz http://home.tiscali.cz/fusing •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:M.DVOŘÁK Paní Renata Mahelová z Vysočiny takové krásné košíčky vyrábí, právě proto, aby v domácnos- ti našly své stálé místo a byly nám užitečné. Do košíků z pedigu vplétá různé materiály a barvy používá pouze přírodní. Její další výrobky jsou spojeny s Velikonocemi a Vánocemi. Všechny se vyznačují precizním ruč- ním zpracováním. UŽITEČNÉ KOŠÍČKY SNAD KAŽDÁ HOSPODYŇKA POUŽÍVÁ VE SVÉ DOMÁCNOSTI SPOUSTU RŮZNÝCH MIS- TIČEK, KOŠÍČKŮ A OŠATEK, KTERÉ MAJÍ SVÉ PEVNÉ URČENÍ. TAHLE MISTIČKA JE NA JABLKA, TAHLE NA OŘECHY, DO TOHOHLE ZAVÍRACÍHO KOŠÍČKU DÁVÁME KŘÍŽALY, S TÍMHLE NEJRADĚJI CHODÍME NA HOUBY. POKUD JE ZROVNA NEMŮŽEME NAJÍT, JSME Z TOHO TROCHU ROZMRZELÉ… Renata Mahelová Pískovny 7, Jihlava Tel.: +420 736 201 347 E-mail: prouti-vysocina@seznam.cz www.prouti-vysocina.webgarden.cz TEXT:REDAKCEFOTO:R.MAHELOVÁ •KONTAKT

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

czech-tim.cz 33 TIP NA VÝLET • Město Jihlava vás pozve 14. 12. na Vánoce s kamarády a Pohádku o vánočním kaprovi. Společné zdobení stromku a zpěv vánočních koled je působivým závěrem představení. Vánoční mazec – zahájí vánoční interaktivní show pro malé i velké diváky. Autorské písničky i netradiční soutěže. Vyhlášení soutěží o nejhez- čí vánoční stromek, nejhezčí masku čerta, Miku- láše a anděla, divadelní představení Vánoční kouzlo. Havlíčků Brod vás zve hned na dva adventní trhy: od 29. 11. do 31. 12. na Smetanovo náměstí a od 14. do 23. 12. na Havlíčkovo náměstí. Najde- te na nich vánoční dobroty, typické vánoční zboží i originální dárky. Advent v MAMMAcentru – každou adventní sobotu můžete navštívit dílničku, vyrábět vánoč- ní dárky, zdobit perníčky. Humpolec nabízí od 6. do 29. 12. dvě zajímavé vánoční výstavy: Dolní náměstí – Výstava betlémů: tradiční bet- lémy z vlastních depozitářů, hostem výstavy je pan Oldřich Kučera s malovaným Ladovým bet- lémem. Horní náměstí – Vánoční výstava v muzeu o sta- rých vánočních zvycích a obyčejích, můžete si vyzkoušet i výrobu tradičních vánočních dárků. Třebíč nabídne od 1. 12. 2011 do 1. 1. 2012 pohled na české a rakouské betlémy. Uvidíte rozdílné techniky a různé zajímavosti. Žďár nad Sázavou zve 11. 12. na zámecký adventní koncert spojený s krásnými starodáv- nými trhy. Pelhřimov připravil na 18. 12. Zlatou neděli na radnici – předvádění starých řemesel, vánoční „nej“ z Muzea rekordů a kuriozit, stánky s vánoč- ním zbožím, společné zpívání koled. Vysočina se navíc může pochlubit množstvím výrobců originálních produktů, které najdete na zdejších vánočních a adventních trzích. • www.region-vysocina.cz TEXT:REDAKCEFOTO:MARTINJELÍNEK VYSOČINA JE PŘEKRÁSNÝ KOUT NAŠÍ ZEMĚ. POKAŽDÉ, KDYŽ JEDEME NA VYSOČINU NĚCO VYŘÍDIT, MUSÍME JEDEN DRUHÉHO UPOZORNIT, ŽE NENÍ DOBRÉ KOCHAT SE KRA- JINOU ZA JÍZDY. TO ABYCHOM NEDOPADLI JAKO PAN HRUŠÍNSKÝ. VYSOČINA, TO JSOU ZVLNĚNÉ KOPEČKY, KRÁSNÉ LOUKY A NÁDHERNÉ LESY. A MEZI NIMI MĚSTA, KTERÁ JE RADOST NAVŠTÍVIT… MĚSTA, KTERÁ PRO VÁS PŘIPRAVILA SPOUSTU VÁNOČNÍCH TRHŮ, KDE NAČERPÁTE POZITIVNÍ ENERGII, OCHUTNÁTE NĚCO DOBRÉHO A KDE MŮŽETE NAKOUPIT JEDINEČNÉ VÁNOČNÍ DÁRKY. VYSOČINA O VÁNOCÍCH Mezi certifikovanými výrobky z Vysočiny nalez- neme med, biopotraviny, ale i díla kovářů, hrn- čířů atd. Producenti jsou často z řad drobných řemeslníků, ale cestu ke značce si zde našly i velké firmy s dlouholetou tradicí, např. Měst- ský pivovar Havlíčkův Brod nebo firma Pleas, a. s. Malého a začínajícího producenta předsta- vuje například Marek Šemík zabývající se dveř- ním kováním, kterému je 21 let a patří mezi nejmladší certifikované producenty v rámci ČR. Po ukončení automobilové školy dlouho přemýšlel, jakým směrem se vydat. Jak říká: „Baví mě vymýšlet nové tvary a rád zkouším netypické technologie. Od mé první vyrobené kliky uplynuly téměř dva roky a nabídku jsem rozšířil o různé tvary štítků, ocelových a dřevě- ných klik a ostatního kování na dveře.“ Na druhou stranu Pleas, a. s., největší český výrobce nočního a spodního prádla v ČR, je společností velkou a její historie sahá až do roku 1873. Akciová společ- nost Pleas zajišťuje ve vlastních pro- vozech všechny výrobní činnosti na úseku pletárny, barevny a konfekce. Tato se dále dělí na střihárnu, vlastní konfekční zpracování a balírnu výrobků. Mezi její sortiment certifikovaný značkou VYSOČI- NA regionální produkt patří řada nesoucí znak kraje Vysočina – jeřabinu. TO PRAVÉ VYSOČINSKÉ… VYSOČINA JE KOPCOVITÝ REGION, KTERÝ NA NĚKOHO MOŽNÁ PŮSOBÍ TROCHU NEPŘÍSTUPNĚ, ALE UKRÝVÁ OHROMNÉ MNOŽSTVÍ PŘÍROD- NÍCH KRÁS I KULTURNÍHO BOHATSTVÍ. A PODOBNÉ JE TO I S LIDMI, KTEŘÍ ZDE ŽIJÍ A PRACUJÍ. ZNAČKU OBDRŽELO MNOHO VÝROBCŮ, JEJICHŽ VĚHLAS SAHÁ AŽ ZA HRANICE REGIONU. ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s. Podhradí 1022 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: +420 568 620 070 www.vysocinaregionalniprodukt.cz •KONTAKT TEXT:REDAKCEFOTO:ZERA,o.s.

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

Vyluštěnou křížovku a samotest zasílejte do 20. 1. 2012 na info@czech-tim.cz, nebo na adresu: Vydavatel magazínu TIM: EUROCARD s.r.o., Chemická 955, 148 00 Praha 4 • http://www.czech-tim.cz Co je to fusing? • K ÍŽOVKA • SAMOTEST Dárkový speciál 2011 34 SAMOTEST o ceny Poznáte výrobky, které vám tu představujeme? Deset z vás, kteří pošlete správnou odpověď (uveďte vždy celý název výrobku a oblast, kde se vyrábí), od nás dostane nějaký originální výrobek. Vyhrát můžete keramiku, sklo, krajky, mýdla, šperky… Děkan fakulty (zkr.) Ea, kastor, ISO, mobile, Miletín, Rét, čmuchal Přikrývka Název hlásky R Policejní vůz Název hlásky Š Sportovní sáně Česká lékařská komora (zkr.) Ženské jméno Souhlas Ptačí citoslovce Vlněná látka Pak Jméno Gotta Sklad uhlí Mladí sloužícíOcas Sladko- vodní ryba Iniciály moder. Ebena Starší vztažné zájmeno Národ Ztráceti svěžest Iniciály Blanaro- vičové Pokrýt posypem 2. díl tajenky Obec u Plzně Velký pytel Značka jízd. kol Asyrský bůh Anebo Prvek (At) Modla Výběry peněz Hispánec Vůdčí myšlenka Asijský stát SPZ Přerova Způsobiti ranění Obyvatel Récie Angl. „prodej“ Krátké kabáty Maďar. jezero Cizokraj. plod Pták pod. bažantu Estonské sídlo Maď. lid. republika Obec u N. Jičína Uhlo- vodík Sloven. „ar“ 1. díl tajenky Slídil Blok Stupeň citl. filmu Sloven. „jen“ Značka kilotuny Anglicky „v“ Jižní plod Anglicky „pohyb- livý“ Mléčný výrobek 3. díl tajenky Povrch atlet. drah Domácky Tomáš Třpyt Výherci lázeňských pobytů: Zdeňka Tomášková, Praha 10 Leoš Svoboda, Olomouc Marie Kolbenová, Prostějov 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6.5.

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

Nemáte představu, kolik zážitků vás čeká kousek od vašeho domova. V České republice najdete 37 lázeňských míst, 12 památek UNESCO a 119 památkových rezervací. Ochutnáte tu vína z 6 vinařských podoblastí a originální kulinářské speciality ze 17 turistických regionů. Pro aktivní odpočinek se nabízí 80 golfových hřišť, téměr 160 krytých plaveckých areálů a 37.000 kilometrů cyklotras. Inspirujte se na portálech: Dovolená v Dovolená v esku,esku, to letí!to letí! www.czechtourism.com www.kudyznudy.cz www.ceskelazenstvi.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/

36

http://www.floowie.com/cs/cti/tim-darkovy-special-2011/