Tokijský Ghúl 11http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

...kruný- řové. chvost/krunýř Amacu Špína jako ty zaslouží chcíp- nout. Tak do toho. Kch!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

Ty jsi Naki, ghúl třídy S. Kruný- řový typ , že? Na tebe by se mi hodilo šupinaté quinque, ale... Bohužel jsem si ho dneska nevzala. Mám jen chvost- naté a...

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

Hnk? Co to...? Uáá!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

Lo- ket! Kch... Možná máš to svý “ kvinkvé“, ale zato máš jenom dvě ruce! B! Drápy jsou lepší!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

Kch! Má sí- lu... Kura (krunýř) Copak, voláš mamince, čahou- ne? Naki (krunýř) ghúl třídy S Ha! !

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

Narazil jsem tu na pěknou potvoru. Mami! Mami! No tááák! Všech- no se točí… Já? To jako já? Já… já… já… Já všechny ochrá- ním! Teď to nejde! Taky zrovna boju- jeme...! Přijdeme, hned jak tu skon- číme! Ha- ló- óó...

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

Krunýř Arata β 0.8 Chvost Démon Jamada 1 Tohle... tohle vidím prvně... Tógo Kurumatani Inspektor 1. třídy Aburagama (perutě) Vzpama- tuj se. Musíme mu asis- tovat. Šúdži Isojama Starší inspektor Šaku (chvost) Amone, Akiro… můžete mi přijít pomoct?

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

On je “Zářící“? hřbitov mechem porostlý Bude hotový tak z 50 %... Spíš nám záříš jen tak na- půl, viď, stonož- ko? Za- -září- cí?! ?? Co tu ten Kanó sakra prová- děl...? Kvůli tobě jsme sem sice ne- přišli, ale... ...jakožto inspektor tě nemůžu jen tak nechat jít!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

Uá- áá! To bylo o fous! Kdybych neaktivo- val Aratu, mohl jsem mít páteř vejpůl... Tenhle ghúl... Sice ještě není hotový, ale... je to možné?

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

Uch... ... Hn! Kch! Ne! Poví- dám, ne!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

11

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

... T o k i j s k ý G h ú l směska Jde to po nás! Na- saďte quin- que!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

T o k i j s k ý G h ú l T o k i j s k ý G h ú l O B S A H Směska Černá a bílá Kousnutí štíra Plyn Já a já Amnestie Trhlina Umělost Oběšenec S U I I Š I D A Nenávist Koleje

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

klan A o g i r i z 11. okrsku Skupina ghúlů, která má v úmyslu podrobit si silou jak lidi, tak ostatní ghúly. Poté, co ÚPG dobylo jejich úkryt v 11. okrsku, napadli pro změnu oni detenční středisko ve 23. okrsku. Vládne jim tajemný “Jednooký král “. T at ara Pobočník Jedno- okého krále. Zřejmě je to nesmírně schopný bojovník. Eto Neví se, odkud pochází. Často se pohy- buje ve spo- lečnosti Tatary. lidé Ú P G inspektoři Úřadpropotírání ghúlůjevládní agentura,ojejíž založenísezasloužil rodinnýklanWašú. Zaměstnávámj.terénní inspektory(absolventy zvláštníAkademie), kteřísezabývají pátránímpoghúlech ajejichvyhlazováním; jejichhlavnímúkolem jevyhladitvšechny tokijskéghúly. Zatímtoúčelem ovládajízbranězvané “quinque“. Kót aró Amon starší Velmi čestný inspektor se silným smyslem pro spravedl- nost. Je zcela oddán myšlence totálního vyhlazení ghúlů. Přeje si pomstít Kurea Madoa, který padl v boji s Ka- shrnutí Následkem transplantace orgánu, který patřil Rize, se z obyčejného univerzitního studenta Kena Kanekiho stává poloviční ghúl. Tato proměna je pro něj velmi traumatická, jelikož Kaneki odmítá zabíjet lidi a jíst jejich maso. Po únosu spáchaném násilnickým klanem Aogiri skončí v jejich úkrytu v 11. okrsku v rukou sadistického Jamoriho. Během mučení Kaneki přijme své ghúlí “ já“ a dojde u něj k zásadní proměně. Později pak za pomoci Cukijamy a Bandžóa pátrá v 6. okrsku po původu Rize a také po lékaři, který jej proměnil v ghúla. Společně se vydají do jeho podzemní laboratoře, kde se střet- nou s inspektory ÚPG. Pološílený Kaneki se přitom promění v nebezpečné monstrum připomínající stonožku... Noro Pobočník Jedno- okého krále. Nemluví a nikdo netuší, co si myslí. Ajato Kirišima Tóčin mladší bratr. Projevuje se daleko agresivně- ji než jeho sestra, se kterou dřív bydlel Jamori zesnulý Nesmírně krutý a obávaný ghúl známý pod přez- dívkou “Jason“. Pochází ze 13. okrsku. Krutě Kanekiho mučil, avšak nakonec se vše obrátilo proti němu. Mat asaka Kamiširo Bývalý vůdce 6. okrsku zvaný Šači čili Kosatka. Jeho podří- zení mu velmi důvě- řovali. Po útěku z vě- zení ve 23. okrsku se z neznámého důvodu přidal ke klanu Aogiri. NAKI Utekl z vězení spolu s Kosatkou. Uctíval Jamoriho jako boha a jeho smrt ho hluboce zasáhla. Za jejího viní- ka považuje Kanekiho a plánuje pro něj bolestivou smrt. Akira Mado (inspektor- ka 2. třídy) Nová parťačka Kótaróa Amona. Je- jím otcem byl Kureo Mado. Je absolvent- kou Akade- mie a vyni- ká chlad- ným vystu- pováním. Zřejmě po otci podědila lásku ke zbraním... Jukinori Šinohara (zvláštní inspektor) Bývalý instruktor Akade- mie. Kdysi spolupra- coval s Madoem a také učil Amona. Na první pohled je velmi mírný a přátelský, ale ve skutečnos- ti... kdo ví? Džúzó Suzuja (inspektor 2. třídy) Velmi neortodox- ní mladík, který k ÚPG na- stoupil na zvláštní doporučení. Rád zabíjí a přeje si co nejlepší quinque. Hidejoši Nagačika Kanekiho kamarád z dětství, který se velmi zajímá o ghúly a nastou- pil proto na brigádu k ÚPG. Ve- litel Ma- rude roz- poznal je- ho talent a přidělil ho jako asistenta Amonovi a Akiře. Kišó Arima (zvláštní inspektor) Zázračně talentova- ný mladík, kterého k ÚPG při- vedl sám prezident Wašú. V boji sla- vil mnoho úspěchů a dostalo se mu za to nezvykle rychlého povýšení. Kureo Mado zesnulý Inspektor a nadšený sběratel quinque. Nenáviděl ghúly, protože jej připravili o rodinu. Zahynul v boji. nekim. má pohnutou minulost, neboť vyrostl v sirotčinci, který vedl kněz-ghúl. ve 20. okrsku. Ke klanu Aogiri jej táhne právě bojechtivost.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

ghúlové To k i j s k ý G h ú l s h r n u t í Ken Kaneki (Kaneki) Dříve býval oby- čejným klukem, který rád četl, ale pak se stal obětí nehody a byl mu trans- plantován ghúlí orgán. Tím pádem se z něj stal po- loviční ghúl, což mu působí značné problémy. Byl za- jat klanem Aogiri a během výslechu vedeném sadis- tickým ghúlem Jamorim se v něm probudil jeho “vnitřní ghúl “. Tóka Kirišima (Tóka) Hrdinka, která je sice trochu od rány, ale pod drsným zevnějškem ukrývá laska- vé srdce. Snaží se zapadnout mezi lidi, které má podle všeho ráda, jen inspektory ÚPG nenávidí. Že by nějaká špatná zkušenost...? Jošimura (vedoucí) Vedoucí kavárny Anteiku. Jen díky němu dokázal Kaneki přežít coby ghúl. Často spolupracuje s Jomoem, ale zároveň je velký tajnůstkář. Šú Cukijama “Labužník“ pátrající po dosud nepoznaných chutích. Má políčeno na Kanekiho. Kazuiči Bandžó Bývalý vůdce 11. okrsku, který miloval Rize. Společně s Kanekim unikl z úkrytu klanu Aogiri a nyní s ním spolupracuje. Rendži Jomo Na první pohled sice není zřejmé, že patří k personálu, ale často spolupra- cuje s vedoucím Jošimurou. Často si dělá starosti o Kanekiho a dává na něj pozor. Hinami Fueguči (Hinami) Hinami je sirotek, jelikož její rodiče zabili inspektoři z ÚPG. Za určitých okolností dokáže být velmi nebezpečným protivníkem. V součas- nosti... kde vlastně je?! Nišiki Nišio (Nišiki) Kanekiho spolužák z univerzi- ty. Je velmi nadaný a dokáže do- konale před- stírat, že je člověk – dokonce zvládne sníst i cuk- roví. Má lid- skou přítel- kyni, a když chce, dokáže být milý. Doktor Kanó (člověk) Bývalý patolog z ÚPG. Když byl Kaneki zraněn při nehodě, voperoval mu Kanó ghúlí orgány a tím pádem z něj učinil ghúla. Širo/Kuro Jednooké ghúlky, které doktor Kanó stvořil pomocí orgánů Rize Kamiširo – stejně jako Kanekiho. Šlo by je v tom přípa- dě považovat za Kanekiho sestry...?! Rize Kamiširo (Rize) zesnulá Známá též jako “Žrout“. Nesnášela nudu, takže z 11. okrsku přesídlila do 20., kde pot- kala Kaneki- ho. Zahynula při nehodě. Její skutečné jméno a moti- vy však zůstávají tajemstvím. Ghúlové Ghúlové jsou bytosti na pohled nerozeznatelné od lidí, avšak jelikož se živí lidským masem (a kávou – nic jiného jim nechutná), stojí v potravním řetězci nad lidmi. Součástí jejich těl je tzv. dráp , který jim slouží jako mocná zbraň, s jejíž pomocí loví lidi. Někteří ghúlové se ovšem požírají navzájem. Dráp dokáže poškodit pouze “quinque“ neboli zbraň vytvořená z jiného drápu.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

To k i j s k ý G h ú l t o k i j s k ý gh ú l t o k i j s k ý g h ú l

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

Tokyo Ghoul © 2011 by Sui Ishida All rights reserved. First published in Japan in 2011 by SHUEISHA Inc., Tokyo. Czech translation rights in Czech Republic and Slovak Republic arranged by SHUEISHA Inc. through VIZ Media Europe S.A.R.L., France. Tokijský ghúl 11 Překlad Anna Křivánková Redakce Boris Hokr Korektura Filip Gotfrid Šéfredaktor Jiří Pavlovský Sazba a lettering Karel Petřík Ředitel nakladatelství Petr Litoš Tisk Euro-Print Přerov, spol. s r.o. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2018 1. vydání ISBN 978-80-7449-520-5 Evidenční číslo MK ČR E 22624

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

18

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

19

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/

20

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-11/