Tokijský Ghúl 12http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Dobrý večer. Neradi vás rušíme v práci, ale nechtěli byste laskavě chcíp- nout?

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Ren- dži. To jsi vyrobil sám? Vypadá to pěkně. Vždycky jsem rád vyráběl věci. Uta u nás ve čtyřce udělal masky všem! Až s tím šéfo- váním čtyřce jednou praš- tím, tak se tím třeba budu živit. Co ty na to? Ne, prosím, buď pořád u nás... Ale je to dobrej nápad. Tak jdeme na to. Tak čtyřka je ghú- lama úplně zamo- řená. Musíme na to jít rychle, jinak utrpíme ještě větší ztráty. ...!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

To je on... ten mladík s pope- lavými vlasy? Jak to prove- deme? Těžko říct... Kromě jejich vůdce pobijeme co nejvíc holubic. Nechci, aby se nám do toho někdo pletl. Dob- ře. Ro- zu- mím.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Takže šel po tvojí sestře a zabil ji? ... Vidím, že máš smysl pro rodinu. Tak teda dob- ře. Po- můžu ti pomstít se. Docela se hodí, že teď máme Arimu ve čtyřce. A jsme přece kama- rádi, ne? ...

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Kišó Arima. V boji s legen- dárním ghúlem Sovou si vedl tak dobře, že ho pový- šili o dvě hod- nosti. Teď je přidru- žený zvláštní inspek- tor. V životě neutrpěl porážku. Je to anděl smrti mezi inspek- tory...

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Měl jsem už jenom ji... ...mrt- vá? Promiň... neochránil jsem ji... Tomu, kdo ji zabil... ...bylo jen šestnáct let. Mezi inspek- tory se dostal na zvláštní povolení.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Na ghúla je to celkem obvyklý příběh. Měl jsem o hodně starší sestru. Rodiče i staršího bratra mi zabili, ještě než jsem pobral rozum. Zbyli jsme jen sami dva. Byla úplně jiná než já... ráda vyprá- věla. Ren- dži. Sněz to! ...! Dělám si srandu. Nebuď tako- vej Byla opravdu silná. po- se- ra.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Uto. Chci taky pomá- hat. ...! Toho Ari- mu... chci zabít osobně. No ne. Takovou iniciativu u tebe často nevídám. Proč se o něj tak zajímáš? ... Zase mlčíš?

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Nevadí, že jich posílají hodně. Horší je, kdo stojí v jejich čele. Většinu obětí má na svědomí on. Ari- ma. Při- družený zvláštní inspek- tor. Ale ale... takže druhá nej- vyšší šarže? Je mladej, ale zjevně velký zvíře. Znáš ho?

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Ztratili jsme šest mužů... Zdá se, že sem posílají víc a víc Holubic... Snaží se 4. okrsek vymlátit...

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

!! Kch... Fakt se- xy... Chjo... za koho mě vůbec máte? Kdyby vytáhli zbraně, strhl by se hrozný rámus. Fakt sexy...

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

... T o k i j s k ý G h ú l Kam jen se ten ghúl mohl podít? Utekl někam tám- hle... ...! ?! Dobrý večer, pánové... Žen- ská...?

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

T o k i j s k ý G h ú l T o k i j s k ý G h ú l O B S A H Pohaslé světlo Nehotová křídla Propletenec Zničení Opětovné shledání Furuta Odemknutí Stará devítka Tóka S U I I Š I D A Trefa do černého

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

klan A o g i r i Skupina ghúlů, která má v úmyslu podrobit si silou jak lidi, tak ostatní ghúly. Poté, co ÚPG dobylo jejich úkryt v 11. okrsku, napadli pro změnu oni detenční středisko ve 23. okrsku. Vládne jim tajemný “ Jednooký král “. T at ara Pobočník Jedno- okého krále. Zřejmě je to nesmírně schopný bojovník. Eto Neví se, odkud pochází. Často se pohy- buje ve spo- lečnosti Tatary. Ú P G inspektoři Úřadpropotírání ghúlůjevládní agentura,ojejíž založenísezasloužil rodinnýklanWašú. Zaměstnávámj.terénní inspektory(absolventy zvláštníAkademie), kteřísezabývají pátránímpoghúlech ajejichvyhlazováním; jejichhlavnímúkolem jevyhladitvšechny tokijskéghúly. Zatímtoúčelem ovládajízbranězvané “ quinque“. Kót aró Amon Velmi čestný inspektor se silným smys- lem pro spra- vedlnost. Je zcela oddán myšlence totálního vyhlazení ghúlů. Přeje si pomstít Kurea Madoa, který padl v boji s Ka- nekim. Má pohnutou minulost, ne- boť vyrostl v sirotčinci, který vedl kněz-ghúl. shrnutí Následkem transplantace orgánu, který patřil Rize, se z obyčejného univerzitního studenta Kena Kane- kiho stává poloviční ghúl. Tato proměna je pro něj velmi traumatická, jelikož Kaneki odmítá zabíjet lidi a jíst jejich maso. Po únosu spáchaném násilnickým klanem Aogiri skončí v jejich úkrytu v 11. okrsku v rukou sadistického Jamoriho. Během mučení Kaneki přijme své ghúlí “ já“ a dojde u něj k zásadní pro- měně. Později pak za pomoci Cukijamy a Bandžóa pátrá v 6. okrsku po původu Rize a také po lékaři, který jej proměnil v ghúla. Společně se vydají do jeho podzemní laboratoře, kde se střetnou s inspektory ÚPG. Kaneki se také dozví těžko stravitelnou pravdu a utrpí trauma, v jehož důsledku se stane “ polovičním Zářícím“. Noro Pobočník Jedno- okého krále. Nemluví a nikdo netuší, co si myslí. Ajato Kirišima Tóčin mladší bratr. Projevuje se daleko agresivně- ji než jeho sestra, se kterou dřív byd- lel ve 20. okrsku. Ke klanu Aogiri jej táhne prá- vě boje- chtivost. Jamori zesnulý Nesmírně krutý a obávaný ghúl známý pod přez- dívkou “ Jason“. Pochází ze 13. okrsku. Krutě Kanekiho mučil, avšak nakonec se vše obrátilo proti němu. Matasaka Kamiširo Bývalý vůdce 6. okrsku zvaný Šači čili Kosatka. Jeho podří- zení mu velmi důvě- řovali. Po útěku z vě- zení ve 23. okrsku se z neznámého důvodu přidal ke klanu Aogiri. NAKI Utekl z vězení spolu s Kosatkou. Uctíval Jamoriho jako boha a jeho smrt ho hluboce zasáhla. Za jejího viní- ka považuje Kanekiho a plánuje pro něj bolestivou smrt. Akira Mado (inspektor- ka 2. třídy) Nová parťačka Kótaróa Amona. Je- jím otcem byl Kureo Mado. Je absolvent- kou Akade- mie a vyni- ká chlad- ným vystu- pováním. Zřejmě po otci podědila lásku ke zbraním... Jukinori Šinohara (zvláštní inspektor) Bývalý instruktor Akademie. Kdysi spolupra- coval s Madoem a také učil Amona. Na první pohled je velmi mírný a přátel- ský, ale ve sku- tečnosti... kdo ví? Džúzó Suzuja (inspektor 2. třídy) Velmi neorto- doxní mladík, který k ÚPG vstoupil na zvláštní doporu- čení. Rád zabíjí a přeje si co nejlepší quinque. Hidejoši Nagačika Kanekiho kamarád z dětství, který se velmi zajímá o ghúly a nastou- pil proto na bridágu k ÚPG. Ve- litel Ma- rude roz- poznal je- ho talent a přidělil ho jako asistenta Amonovi a Akiře. Icuki Marude (zvláštní inspektor) Prahne po povýšení. Nemá rád quinque. Kišó Arima (zvláštní inspektor) Zázračně talen- tovaný mladík, kterého k ÚPG při- vedl sám prezident Wašú. V boji sla- vil mnoho úspěchů a dostalo se mu za to nezvykle rychlého povýšení.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

To k i j s k ý G h ú l s h r n u t í Ken Kaneki (Kaneki) Dříve býval oby- čejným klukem, který rád četl, ale pak se stal obětí nehody a byl mu trans- plantován ghúlí orgán. Tím pádem se z něj stal po- loviční ghúl, což mu působí značné problémy. Byl za- jat klanem Aogiri a během výslechu vedeném sadis- tickým ghúlem Jamorim se v něm probudil jeho “ vnitřní ghúl “. Tóka Kirišima (Tóka) Hrdinka, která je sice trochu od rány, ale pod drsným zevnějškem ukrývá laska- vé srdce. Snaží se zapadnout mezi lidi, které má podle všeho ráda, jen inspektory ÚPG nenávidí. Že by nějaká špatná zkušenost...? Jošimura (vedoucí) Vedoucí kavárny Anteiku. Jen díky němu dokázal Kaneki přežít coby ghúl. Často spolupracuje s Jomoem, ale zároveň je velký tajnůstkář. Šú Cukijama “ Labužník“ pátrající po dosud nepoznaných chutích. Má políčeno na Kanekiho. Kazuiči Bandžó Bývalý vůdce 11. okrsku, který miloval Rize. Společně s Kanekim unikl z úkrytu klanu Aogiri a nyní s ním spolupracuje. Rendži Jomo Na první pohled sice není zřejmé, že patří k personálu, ale často spolupra- cuje s vedoucím Jošimurou. Často si dělá starosti o Kanekiho a dává na něj pozor. Hinami Fueguči (Hinami) Hinami je sirotek, jelikož její rodiče zabili inspektoři z ÚPG. žije s kanekim a jeho přáteli. Nišiki Nišio (Nišiki) Kanekiho spolužák z univerzi- ty. Je vel- mi nadaný a dokáže dokonale předstírat, že je člo- věk – dokonce zvládne sníst i cukroví. Má lidskou přítelkyni, a když chce, doká- že být milý. Ut a Vlastník obchodu HySy ArtMasks Studio ve 4. okrsku. Dohlíží na Kanekiho. Sen Takacuki Talen- tovaná spisova- telka a celebrita. Její román Vejce černé kozy způsobil, že se Rize a Kaneki potkali. Rize Kamiširo (Rize) zesnulá Známá též jako “Žrout“. Nesnášela nudu, takže z 11. okrsku přesídlila do 20., kde potkala Kanekiho. Zahynula při nehodě. Její skutečné jméno a motivy však zůstávají tajemstvím. Ghúlové Ghúlové jsou bytosti na pohled nerozeznatelné od lidí, avšak jelikož se živí lidským masem (a kávou – nic jiného jim nechutná), stojí v potravním řetězci nad lidmi. Součástí jejich těl je tzv. dráp , který jim slouží jako mocná zbraň, s jejíž pomocí loví lidi. Někteří ghúlové se ovšem požírají navzájem. Dráp dokáže poškodit pouze “ quinque“ neboli zbraň vytvořená z jiného drápu. Doktor Kanó Bývalý patolog z ÚPG. Když byl Kaneki zraněn při nehodě, voperoval mu Kanó ghúlí orgány, a tím pádem z něj učinil ghúla.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

To k i j s k ý G h ú l t o k i j s k ý gh ú l t o k i j s k ý g h ú l T o k i j s k ý G h ú l

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

Tokyo Ghoul © 2011 by Sui Ishida All rights reserved. First published in Japan in 2011 by SHUEISHA Inc., Tokyo. Czech translation rights in Czech Republic and Slovak Republic arranged by SHUEISHA Inc. through VIZ Media Europe S.A.R.L., France. Tokijský ghúl 12 Překlad Anna Křivánková Redakce Boris Hokr Korektura Filip Gotfrid Šéfredaktor Jiří Pavlovský Sazba a lettering Karel Petřík Ředitel nakladatelství Petr Litoš Tisk Euro-Print Přerov, spol. s r.o. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2018 1. vydání ISBN 978-80-7449-521-2 Evidenční číslo MK ČR E 22624

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

18

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

19

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/

20

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-12/