Tokijský Ghúl 13http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

co to dě- láš? Tehdy na Džúzóa zapo- mínal. Drtím mrave- nečky. Dobrý večer, pane Učino. Tyhle noční pro- cházky já rád... Mamince se jistě vede dobře. ? Džú- zó, ehm… nazdar.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

Poté se ho ujalo ÚPG. Tělesně je ten kluk třída! Jako nějaký cirku- sák! Svaly má jako pruži- ny! A ta vizuální moto- rika! Výcvik na Aka- demii nepod- stou- pil, přesto se vy- rovná inspek- torovi první třídy! Kdyby- chom ho dali stu- do- vat... Ne. Ten kluk je vylo- ženě problé- mový. Navíc zcela postrádá smysl pro morál- ku. I za tu krátkou dobu stihl mnoho- krát ublížit sobě i jiným... Strávil s ghúly příliš mnoho času... ...a nyní vykazuje pozoru- hodný ne- dostatek mravních zásad. A jak jinak měl přežít? Vždyť je to spíš oběť. Měli bychom si ho nechat, už kvůli rehabi- litaci.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

Myslel si, že zůstane s „maminkou“ navěky, ale stačil jeden den a všechno bylo jinak. „Holu- bice?!“ Pryč! To je „Big Mada- me“! Za ní, je to velký zvíře!! Íík! Po- mo–! Zab- te ji! ...

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

Ta tvoje bělouč- ká pleť a obrov- ská očička... vypadáš úplně jako hol- čička. Ty můj andílku, maminka tě má moc ráda. Jenže nakonec mi vy- rosteš a nabe- reš svaly... A zhrubne ti hlas... Kéž bys takhle vypadal na- vždycky... No jistě! zba- víme toho- hle! Jsem já to hlavička! Ono to půjde, když tě Maminko? Co to...? A ode dneška budeš holčič- ka!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

I tohle se však nakonec stalo... U á á á ! ...smys- lem jeho života. Vý- borně, Džúzó! Před- veď se! Ještě se nesmíš rozbít! Musíme je pobavit! Vy- drž! Vy- drž! Ach Džúzó, miláčku. Ty jsi tak rozkošný.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

A dnešním porco- vačem je... Džú- zó! Jé! Vi- da! Roz- párej mu bři- cho! Džú- zó! Džúzó!! Džú- zó! V roli porco- vačem vystu- poval jako „Džúzó“. To jméno mu vybrala Big Madame. Džúzó! Copak? Voláte mě? Nejdřív z toho prozvracel tři dny i noci a trápily ho divoké sny. Íííík!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

Pa- desát jed- na... ...pomalu otupěl vůči bolesti. To díky mnohonásobnému mučení, kterému ho vystavila „Big Madame“. No vidíš! Že jsi moje hodné děťátko? Ano. Tak co, Reii? Těšíš se zítra do prá- ce? Ano, Džú- zó. Vždyť mám za dnešek jen 60 bodů. Musím se hodně sna- žit... ...aby mě maminka pořádně pochválila. To je fakt.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

To bylo úvodní číslo a nyní přikročíme k dnešnímu hlavnímu chodu. Né- éé! Po- mozte mi ně- kdóóó! Maminko...? Byl jsem dneska hodný? Ale ano, Džúzó. Za dnešek ti dám 60 bodů! 60 bodů? A teď budeš mé hodné děťát- ko... Rei...

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

Uch! Hnk! Džúzó, zla- tíčko, ty sebou tak nád- herně mrs- káš! Ua! A! Uch! „Big Mada- me“... Džúzó je velmi obratný, že? To ano. Džúzó je můj miláček, jsem na něj pyšná. cho! Och Och Och

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

Hn! Uf!

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

11

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

T o k i j s k ý G h ú l *pozn. překl.: Japonské znaky v názvu kapitoly jsou slovní hříčka – odkazují na „rolničku“ (což je narážka na Suzujovo původní jméno „Rei“) a zároveň se dájí číst jako „žirafa“. ty jo

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

T o k i j s k ý G h ú l T o k i j s k ý G h ú l O B S A H zlatá rolnička domácí fronta rozmluva bouře na obzoru prvotní hřích zlá krev toužení a vyčkávání divadlo vítězství nadosah S U I I Š I D A otázky shledání

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

klan A o g i r i Skupina ghúlů, která má v úmyslu podrobit si silou jak lidi, tak ostatní ghúly. Poté, co ÚPG dobylo jejich úkryt v 11. okrsku, napadli pro změnu oni detenční středisko ve 23. okrsku. Vládne jim tajemný “Jednooký král “. T at ara Pobočník Jedno- okého krále. Zřejmě je to nesmírně schopný bojovník. Eto Neví se, odkud pochází. Často se pohy- buje ve spo- lečnosti Tatary. Ú P G inspek- toři Úřadpropotírání ghúlůjevládní agentura,ojejíž založenísezasloužil rodinnýklanWašú. Zaměstnává mj.terénní inspektory (absolventyzvláštní Akademie),kteříse zabývajípátráním poghúlechaje- jichvyhlazováním; jejichhlavním úkolemjevyhladit všechny tokijskéghúly. Zatímtoúčelem ovládajízbraně zvané “ quinque“. Kót aró Amon Velmi čestný inspektor se silným smys- lem pro spra- vedlnost. Je zcela oddán myšlence totálního vyhlazení ghúlů. Přeje si pomstít Kurea Madoa, který padl v boji s Kanekim. Má pohnutou minulost, ne- boť vyrostl v sirotčinci, který vedl kněz-ghúl. shrnutí Následkem transplantace orgánu, který patřil Rize, se z obyčejného univerzitního studenta Kena Kanekiho stává poloviční ghúl. Tato proměna je pro něj velmi traumatická, jelikož Kaneki odmítá zabíjet lidi a jíst jejich maso. Po únosu spáchaném násilnickým klanem Aogiri skončí v jejich úkrytu v 11. okrsku, kde se dostane do rukou sadistického Jamoriho. Během mučení Kaneki přijme své ghúlí „já“ a dojde u něj k zásadní proměně. Později pak za pomoci Cukijamy a Bandžóa pátrá v 6. okrsku po původu Rize a také po lékaři, který jej proměnil v ghúla. Společně se vydají do jeho podzemní laboratoře, kde se střetnou s inspektory ÚPG. Kaneki se také dozví těžko stravitelnou pravdu a utrpí trauma, v jehož důsledku se stane „polovičním Zářícím“. Noro Pobočník Jedno- okého krále. Nemluví a nikdo netuší, co si myslí. Ajato Kirišima Tóčin mladší bratr. Projevuje se daleko agresivně- ji než jeho sestra, se kterou dřív byd- lel ve 20. okrsku. Ke klanu Aogiri jej táhne prá- vě boje- chtivost. Jamori zesnulý Nesmírně krutý a obávaný ghúl známý pod přez- dívkou “ Jason“. Pocházel ze 13. okr- sku. Krutě Kanekiho mučil, avšak nakonec se vše obrátilo proti němu. Matasaka Kamiširo Bývalý vůdce 6. okrsku zvaný Šači čili Kosatka. Jeho podří- zení mu velmi důvě- řovali. Po útěku z vě- zení ve 23. okrsku se z neznámého důvodu přidal ke klanu Aogiri. NAKI Utekl z vězení spolu s Kosatkou. Uctíval Jamoriho jako boha a jeho smrt ho hluboce zasáhla. Za jejího viní- ka považuje Kanekiho a plánuje pro něj bolestivou smrt. Akira Mado (inspektor- ka 2. třídy) Nová parťačka Kótaróa Amona. Je- jím otcem byl Kureo Mado. Je absol- ventkou Akademie a vyniká chladným vystupo- váním. Zřejmě po otci podědi- la lásku ke zbra- ním... Jukinori Šinohara (zvláštní inspektor) Bývalý instruktor Akademie. Kdysi spolu- pracoval s Madoem a také učil Amona. Na první pohled je velmi mírný a přátel- ský, ale ve sku- tečnosti... kdo ví? Džúzó Suzuja (inspektor 2. třídy) Velmi neorto- doxní mladík, který k ÚPG vstoupil na zvláštní doporu- čení. Rád zabíjí a přeje si co nejlepší quinque. Hidejoši Nagačika Kanekiho kamarád z dětství, který se velmi zajímá o ghúly a nastou- pil proto na bridágu k ÚPG. Ve- litel Ma- rude roz- poznal je- ho talent a přidělil ho jako asistenta Amonovi a Akiře. Seidó Taizaw a (inspektor 2. třídy) Prahne po povýšení. Nemá rád quinque. Kišó Arima (zvláštní inspektor) Zázračně talen- tovaný mladík, kterého k ÚPG při- vedl sám prezident Wašú. V boji sla- vil mnoho úspěchů a dostalo se mu za to nezvykle rychlého povýšení.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

To k i j s k ý G h ú l s h r n u t í Ken Kaneki (Kaneki) Dříve býval oby- čejným klukem, který rád četl, ale pak se stal obětí nehody a byl mu trans- plantován ghúlí orgán. Tím pádem se z něj stal po- loviční ghúl, což mu působí značné problémy. Byl za- jat klanem Aogiri a během výslechu vedeného sadis- tickým ghúlem Jamorim se v něm probudil jeho “vnitřní ghúl “. Tóka Kirišima (Tóka) Hrdinka, která je sice trochu od rány, ale pod drsným zevnějškem ukrývá laska- vé srdce. Snaží se zapadnout mezi lidi, které má podle všeho ráda, jen inspektory ÚPG nenávidí. Že by nějaká špatná zkušenost...? Jošimura (vedoucí) Vedoucí kavárny Anteiku. Jen díky němu dokázal Kaneki přežít coby ghúl. Často spolupracuje s Jomoem, ale zároveň je velký tajnůstkář. Šú Cukijama “ Labužník“ pátrající po dosud nepoznaných chutích. Má políčeno na Kanekiho. Kazuiči Bandžó Bývalý vůdce 11. okrsku, který miloval Rize. Společně s Kanekim unikl z úkrytu klanu Aogiri a nyní s ním spolupracuje. Rendži Jomo Na první pohled sice není zřejmé, že patří k personálu, ale často spolupra- cuje s vedoucím Jošimurou. Často si dělá starosti o Kanekiho a dává na něj pozor. Hinami Fueguči (Hinami) Hinami je sirotek, jelikož její rodiče zabili inspektoři z ÚPG. Za určitých okolností dokáže být velmi nebezpeč- ným pro- tivníkem. V součas- nosti... kde vlastně je?! Nišiki Nišio (Nišiki) Kanekiho spolužák z univerzi- ty. Je vel- mi nadaný a dokáže dokonale předstírat, že je člo- věk – dokonce zvládne sníst i cukroví. Má lidskou přítelkyni, a když chce, doká- že být milý. Ut a Vlastník obchodu HySy ArtMasks Studio ve 4. okrsku. Dohlíží na Kanekiho. Endži Koma Dlouho- dobý za- městnanec Anteiku. Kdysi se mu prý říkalo „Opičí démon“, ale kdo ví...? Vaří vynikající kávu. Rize Kamiširo (Rize) Známá též jako “Žrout“. Nesnášela nudu, takže z 11. okrsku přesídlila do 20., kde potkala Kanekiho. Zahynula při nehodě. Její sktečné jméno a motivy však zůstávají tajemstvím. Ghúlové Ghúlové jsou bytosti na pohled nerozeznatelné od lidí, avšak jelikož se živí lidským masem (a kávou – nic jiného jim nechutná), stojí v potravním řetězci nad lidmi. Součástí jejich těl je tzv. dráp , který jim slouží jako mocná zbraň, s jejíž pomocí loví lidi. Někteří ghúlové se ovšem požírají navzájem. Dráp dokáže poškodit pouze „quinque“ neboli zbraň vytvořená z jiného drápu. Kaja Irimi Dlou- hodobá zaměst- nankyně Anteiku. Má mi- mořádné smysly a často tak panu Jošimurovi pomáhá při akcích.

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

To k i j s k ý G h ú l t o k i j s k ý gh ú l t o k i j s k ý g h ú l T o k i j s k ý G h ú l

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

Tokyo Ghoul © 2011 by Sui Ishida All rights reserved. First published in Japan in 2011 by SHUEISHA Inc., Tokyo. Czech translation rights in Czech Republic and Slovak Republic arranged by SHUEISHA Inc. through VIZ Media Europe S.A.R.L., France. Tokijský ghúl 13 Překlad Anna Křivánková Redakce Boris Hokr Korektura Filip Gotfrid Šéfredaktor Jiří Pavlovský Sazba a lettering Karel Petřík Ředitel nakladatelství Petr Litoš Tisk Euro-Print Přerov, spol. s r.o. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2019 1. vydání ISBN 978-80-7449-647-9 Evidenční číslo MK ČR E 22624

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

18

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

19

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/

20

http://www.floowie.com/cs/cti/tokijsky-ghul-13/