TRAVELprofi 09-1017http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

XXII. ročník, 9-10/2017 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Víte, kudy teče Nečíz? str. 19 Toulky Korunou Vysočiny I str. 20-21 Turistika – fotbal, jak se to rýmuje? str. 26 Na Labské stezce je stále živo str. 6 Když cesta, tak z města str. 11 Čtěte na str. 4-5 Dobrodružství na KŘINICKÉ CYKLOSTEZCE

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU VÝSTAVIŠTĚ BRNO 18.–21. 1. 2018 „2 míle západně“

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

9-10/2017 3 Křinická cyklostezka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Regiontour 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lidi, pište si! Aneb sebevražda mobilem . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Na kole do divočiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Na Labské stezce je stále živo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Poetické Litoměřice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Z Ústí nad Labem do Užhorodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Čtěte nejen Travel profi online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Když cesta, tak z města . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jaký tep měl letošní ITEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Poznávejte naše regiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Bez veletrhu Infotour to nejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Aby to šlo, musí se to umět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Také nevíte, proč strávit víkend v Uničově? . . . . . . . . . . . . . 18 Víte, kudy teče Nečíz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Toulky Korunou Vysočiny I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21 Nová tvář GO & Regiontour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Živé kulturní dědictví v cestovním ruchu . . . . . . . . . . . . . . . 23 Sejdeme se opět na Černé louce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pozvání do Moravskoslezského kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Turistika – fotbal, jak se to rýmuje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Holiday World 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 České středohoří – sezona nekončí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, PhDr. Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.travel-profi.cz, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6 krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! Bylo nám koncem prázdnin zabývat se činností poněkud zvláštní, nikoliv však nezajímavou. Spíše navýsost zajímavou. Zkrátka, dělali jsme něco jako velký po- řádek, jak říkáme my rodilí Moravané „große ordnung“. Z půdy, ze zastrčených šuplíků a jiných skrýší jsme se jali tahat krabice od bot nebo od bonbonů s ob- sahem, od něhož nebylo možné se jen tak odtrhnout. Byly plné starých pohlednic, korespondenčních lístků a přání ke vše- mu možnému. Hlavně pak pohlednic. Některé z nich byly tak letité, že jen obtížně jsme luštili rok otištěný na poštovním razítku, stejně jako scény, které zachycovaly. Byla to práce úmorná, odvedla nás daleko od původního záměru dosíci „pořádku“, ale čas strávený nad těmito poklady byl více než velkolepou odměnou. Nejen proto, že jsme mohli pátrat v paměti, která tetička kterému prastrýci tenkrát mohla psát. Hlavně pro ty nádherné a úžasné pocity a dojmy, jež v nás vyvolávaly vzkazy, přá- ní a pozdravy psané inkoustovým perem, pak kuličkovou tužkou a ty nejstarší do- konce tím, co se nazývalo inkoustová tuž- ka. Ale proč o tom vůbec píšu? Právě pro tu podstatu. Pro ten úžasný fenomén, kdy lidé lidem psali vlastní rukou, formulovali celé myšlenky, skládali sdělení a k tomu se podepsali celým jménem za nějakou, mnohdy květnatou závěrečnou formulku. A také pro zřetelný úbytek, možná ab- senci ochoty lidí investovat do pozdravů z dovolené chvíli času, aby způsobem mnohem osobnějším, než je esemeska s nějakým prefabrikovaným „smajlíkem“, vyjádřili své myšlenky a emoce svým blíz- kým. Vždyť i ta pohlednice bývala sama o sobě více než často kvalitním foto- grafickým dílkem. Jak jinak by se staré a starší pohlednice mohly stát předmětem sběratelských vášní? Už jste někde potkali sběratele ese- mesek z dovolené? O podivné vášni, které se dnes dost nehezky a nečesky říká „selfie“ ani ne- mluvě. Když vidím po mostě Karlově či kdekoliv jinde pobíhat turisty všech národ- ností, jak se pitvoří do vlastního mobilu – tu z ruky, tu z jakési tyčky, vtírají se mi do mysli otázky, zda si uvědomují, jak po- divně ta „self fotografie“ deformuje nejen jejich obličeje, ale celou skutečnost. Vždyť pro mnohé z nich není objektem zájmu zámecké průčelí, věž, hradní panorama nebo velebný interiér gotického chrámu. To oni sami sebe staví před všechno ostatní a pálí na sebe jednu dávku mobil- ního fotoaparátu za druhou. Není třeba mnoho fantazie, aby to prapodivně sebe- středné sebezobrazování nezúčastněné- mu, ale všímavému pozorovateli připomí- nalo pokusy o sebevraždy mobilem. Ne, prosím pěkně, nepodezírejte mě ze staromilství nebo zarytého odporu vůči moderním technologiím. To mě jen velice mrzí, že generaci našich dětí, vnuků ne- bo pravnuků asi zanecháme jen hodně podivný obrázek o nás samotných. I kdyby nakrásně někde někdo našel za dvacet, třicet let někde v krabici prázdný mobil, asi z něj nedostane ani střípek žádného selfie, ani písmenko z nějaké SMS zprá- vy, byť by byla sebedelší. Tak jen tiše a nesměle volám: lidi, piš- te si. Posílejte si pohlednice – ty papíro- vé. Jejich trvanlivost mnohokrát převyšuje životnost jakékoliv elektronické zprávy. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku Lidi, pište si! Aneb sebevražda mobilem

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

Kde jinde by měla mít svůj počátek než na Křinickém náměstí v Krásné Lípě u Do- mu Českého Švýcarska, u sídla nejstarší destinační agentury působící na území Ústeckého kraje. Právě sem byste ještě s posledními podzimními dny nebo zase na jaře příštího roku měli přijet a vydat se na skoro pětačtyřicet kilometrů dlouhou – nebo krátkou? – cestu. Projet necelou padesátku kilometrů na moderním kole nebo dokonce elektroko- le už dnes nepředstavuje nijak časově dlouhou výpravu. Můžete profrčet celou trasu za pár hodin. To se ale o mnohé ochudíte. Křinická cyklotrasa, která měla celkem nedávno svoji „premiéru“, je plná míst hodných pozoru, že se putování po ní klidně protáhne na celý víkend a po- řád vám zbude ještě mnoho, co byste měli navštívit zase příště. První úsek z Krásné Lípy, pak pod zříceninou starého hrádku loupeživých ry- tířů Krásný Buk, stále po proudu Křinice a do Kyjova je poměrně rovinatý, ale i tak si rádi na chvíli odpočinete při vjezdu do nádherného Kyjovského údolí. Už zde lze strávit i několik hodin výpravami na čtyři místa krásných výhledů. Po schodech vytesaných do skály si vyšlápnete ke zří- cenině Kyjovského hradu, jehož minu- lost je záhadná. Legenda praví, že tu síd- lili pěkní výlupkové, kteří přepadávali obchodní karavany. Potom alespoň na- hlédněte do jeskyně Vinný sklep. Žádná degustace zlatavých vín vás však neče- ká, jen krápníky připomínající svým tva- rem vinné lahve. Vyplatí se i malá od- bočka k jeskyni Klenotnice. Snad v jejích útrobách si schovávali výtěžky z loupež- ných přepadů právě lapkové z Kyjovské- ho hradu. Kolem pak najdete celou řadu bizarních skalních útvarů. Plni prvních dojmů pokračujte v očekávání dalších zá- žitků. Už po pár minutách nepřehlédněte odbočku k Jeskyni víl – zejména v zimě vás doslova zmrazí její překrásná ledová výzdoba. Ledové rampouchy visí ze stro- pu a některé z nich jsou dlouhé skoro dva metry – tedy od stropu jeskyně až k je- jímu dnu. Těžko popsat, je třeba vidět! Celý „okrsek“ pod Kyjovským hradem je plný cestiček mezi skalami, jež vás do- vedou k Nebeské bráně, skalní skupin- ce Kočka a pes, potom zase k Pekelné bráně nebo k Bratrským kamenům. Ně- která místa jsou zde spojena můstky. Zbytek cesty ke státní hranici, k býva- lé obci Zadní Doubice vás také nenechá v klidu. Na svazích zarostlých smrkovým lesem na vás zleva i zprava budou vyku- kovat skaliska nesoucí zajímavá pojme- nování – tu je to Tlustá paní, tu Malý muž nebo Orlí věž. Můžete se k nim vypravit, ale většinou si cestu nebo pěšinu budete muset najít sami, vyplatí se i GPS navi- gace. Avšak dříve nebo později, v místě zvaném Brtnický most, překročíte pomy- slnou čáru na mapě a vstoupíte, vlastně vjedete do Švýcarska Saského. Směr Hinterhermsdorf! Nevelké, ale turisticky nesmírně zajímavé sídlo patří pod správu města Sebnitz. Mezi hranič- ním přechodem a Hinterhermsdorfem se nachází pěkná řádka turistických atrakti- vit – vyhlídková místa, dvanáct jeskyní se skalními útvary kolem, dvě zříceniny, sem tam nějaká rozhledna a překrásně udr- žované ukázky lidového stavitelství, tak 4 9-10/2017 NA KOLE DO DIVOČINY Historické dokumenty, archeologické nálezy i pověsti a legendy hovoří o poměrně živém pohybu na prastaré obchodní cestě, jež dostala svoje pojmenování po říčce Křinici, která se proplétá údolími Českého Švýcarska až do Saska, aby zde splynula s mohutným proudem Labe. Bývalo na Křinické cestě živo i nebezpečno. To už je však dávná historie. Dnes drkotání kol těžkých povozů naložených vzácným tovarem nahradilo šustění pneumatik bicyklů všeho druhu, nejčastěji horských nebo MTB. Křinická stezka dostala novou, cyklistickou náplň. Meandry Křinice Zadní Doubice Kyjovské údolí Prameny Křinice

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

9-10/2017 5 zvané podstávkové domy. Ty jsou sa- mozřejmě k vidění na mnoha místech Českého i Saského Švýcarska. Zastavení v Hinterhermsdorfu se směle protáhne i na několik hodin, pokud byste chtěli vi- dět třeba luteránský barokní kostel En- gelkirche datovaný rokem 1689 nebo se pokochat pohledem z ochozu rozhledny Weifberg. Ani další kilometry vaši zvědavost a tu- ristické srdce nenechají na pokoji. Lákat vás budou prohlídky dalších jeskyní – jis- tě byste jich mohli napočítat víc jak dvě desítky, nebo výstupy na vyhlídková mís- ta, těch je nepočítaně. Putování příjemně zpestří také zastávky v místech, kde kdysi klapávaly vodní mlýny na Křinici – zde se jmenuje Krinitz – ať už je to Buschmüh- le, Neumannmühle nebo Felsenmühle. Nejen že si tu prohlédnete zajímavé stav- by a památky, nabízí se i posezení u chut- ného občerstvení. Musíte ale dávat pozor. Z Křinické cyk- lostezky vás budou svádět četné odboč- ky. Třeba ke zřícenině hradu Winter- stein, na místo zvané Kleiner Winterberg, k jeskyni Höhle am Satanskopf či k vodopádu v Kleiner Dom. Tak bychom mohli pokračovat ve výčtu pozoruhod- ných míst ještě dlouho. Necháme to však na vašem laskavém vlastním výběru. Až se vydáte na cestu Křinickou cyklostez- kou, sami poznáte, jak obtížné bude vy- brat si jen tolik cílů, kolik je technicky možné zvládnout. A to jsme sotva v polovině cesty. Čeká nás ještě zastavení v krásném městě Bad Schandau s Muzeem Ericha Wustman- na, spisovatele, cestovatele a etnografa. Dále termální lázně Toskana, přehlídka přístavů na Labi a nakonec třeba i plavba přívozem na druhý břeh a pak už cesta zpět k hranici, do Čech a dál do Děčína. Trasa kopírující řeku Labe proti prou- du bude mít sice mírné, ale jen opravdu velmi mírné stoupání. Pojedete kolem úchvatných skalních panoramat tu a tam vyčnívajících z lesních porostů. Ještě se zastavte alespoň na malé pivo v městeč- ku Schmilka a jste v Hřensku. Jistě si nenecháte ujít příležitost rozhlédnout se po „rodné hroudě“ z Labské vyhlídky nebo alespoň na chvíli zabrousit ke slav- ným skalním soutěskám na Kamenici. Ovšem to už je téma pro jinou, úplně sa- mostatnou turistickou výpravu. Až projedete kolem další soupravy jeskyní a skalních útvarů jako jsou Les- ní díra, Máslová díra či Krakonošova jeskyně na úpatí Labské Stráně, pro- kličkujete několika labskými zákrutami ve stínu Labského kaňonu a už zahlédnete nezaměnitelná panoramata Děčína. Samo město, jeho pamětihodnosti i pří- rodní zajímavosti stojí za delší zastávku, neřkuli za samostatný pobyt alespoň na celý víkend. To si pak můžete užít! Tře- ba výstup na Kvádrberk – tedy Stolič- nou horu. Nebo se odvážíte na populár- ní děčínskou via ferratu na Pastýřské stěně? Kdo ví? Třeba dáte přednost náv- štěvě zoologické zahrady nebo se ne- cháte provést nádhernými sály děčínské- ho zámku. Ať tak nebo onak, v Děčíně budete mít za sebou celou Křinickou cyklostezku pl- nou zajímavých zážitků a domů si pove- zete spoustu důvodů, proč se na ni vrátit ještě několikrát. Ostatně jako do celého regionu, do Českého Švýcarska a vlastně do Ústeckého kraje, který umí nabídnout dokonale pestrou paletu míst, zážitků, sportovních aktivit, relaxačních procedur a kulturních akcí po celý rok. Možná právě teď je správný čas vás pozvat do expozice Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu, jejichž sezona už je za dveřmi. Ať už na praž- ském Holiday World, v Ostravě na Do- volené a Regionu, Lázeňství, nebo kde- koliv jinde najdete všechny informace, které budete potřebovat. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Ústeckého kraje Ovšem, budete-li chtít získat průvodce, mapy a dobré rady, obraťte se přímo na odborníky nejpovolanější v Domě Českého Švý- carska v Krásné Lípě na Křinickém náměstí, tel.: +420 412 383 413, informace@ceskesvycarsko.cz, www.ceskesvycarsko.cz Více tipů na zajímavá turistická místa, výlety a akce v Ústeckém kraji najdete na www.branadocech.cz Křinická tramvaj Odemykání Křinické cyklostezky Krásná Lípa

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

Letos v září byl otevřen nový úsek vedou- cí vinařskou obcí Velké Žernoseky. Na- vazuje na již dříve vybudovanou část od Církvic a Libochovan právě k Velkým Žer- nosekům. Cyklisté tak už nemusí projíž- dět obcí po silnici, mají k dispozici no- vou, bezpečnější cestu podél Labe pod železnicí. Mimo jiné vás provede i velmi zajímavou lokalitou lužního háje. Ještě do konce letošního roku se Labská stezka v Ústeckém kraji dočká nových informač- ních prvků. Návštěvníci zde najdou infor- mace o turistických cílech v okolí a na některých infopanelech i údaje meteorolo- gického rázu či možnosti dopravního spo- jení vlakem, autobusem, popřípadě lodí. I když na Labskou stezku můžete při- jet prakticky kdykoliv, záleží pouze na vašich možnostech, schopnostech a zá- libách, přece jen jsou dva termíny, které mají svoje neopakovatelné kouzlo. Na „Jarní odemykání Labské stezky“ si musíte počkat, až se stromy opět za- zelenají. Budete-li pravidelně sledovat zprávy na webu Českého středohoří, jistě vám přesný termín této oblíbené akce a setkání cyklistů z Ústeckého kraje i vzdá- lenějších regionů neunikne. Přitom se dozvíte mnoho atraktivních novinek, jež se pro cyklistickou a turistickou sezonu v Ústeckém kraji na rok 2018 připravují už teď. Stejně oblíbené a hojně navštěvované je „Podzimní zamykání Labské stezky“. Kromě parádní jízdy krajinou, která se po- malinku chystá k barevně rozmarnému babímu létu a podzimu, se při doprovod- ném kulturním programu pobavíte, dobře pomějete a jistě najdete i řadu nových přá- tel. Pro letošní zamykání, které proběhlo koncem září, připravila Destinační agen- tura České středohoří turistům a cyklo- turistům především novou mapu Labské stezky, jejíž součástí jsou i důležité a pro- spěšné praktické informace a tipy. Podle nich si lze naplánovat ne jeden, ale hned několik výletů na trase podél Labe. Ať už na kole, pěšky nebo s využitím veške- ré možné dopravy, včetně oblíbené lodní. Už se těšíte? Už byste rádi věděli, kdy se bude na jaře Labská stezka otevírat? Pak si rezervujte víkend na přelomu břez- na a dubna 2018 a přijeďte do Děčína. Prožijete zde cyklistický i společenský ví- kend plný nádherných zážitků. Pokud byste se chtěli osobně setkat s manažery Destinační agentury České středohoří, nezapomeňte přijít v únoru na pražský veletrh cestovního ruchu Holiday World. V expozici Ústeckého kraje najde- te vše, co budete už pár týdnu po vele- trhu potřebovat, aby nejen vaše putování po Labské stezce bylo příjemné a plné dojmů. Jak nám k tématu řekl ředitel agentury Luděk Jirman: „…Všichni budou u nás v Českém středohoří, ale i na celé Lab- ské stezce srdečně vítáni. Navíc může- me laskavé pozornosti čtenářů doporučit i možnost pořádání opravdu zajímavých firemních akcí – Labská stezka je pro takové podniky jako stvořená. Ubytování, gastronomie, služby turistům, průvodcov- ské služby a v neposlední řadě i možnos- ti cyklistických výprav do sousedního Ně- mecka dávají akcím na Labské stezce novou dimenzi.“ Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv DA České středohoří 6 9-10/2017 Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice tel.: +420 412 871 140 – 141, 601 595 009, e-mail: info@ceskestredohori.info www.ceskestredohori.info NA LABSKÉ STEZCE JE STÁLE ŽIVO Bezmála sto kilometrů najedou cyklisté Ústeckým krajem na cyklotrase známé jako Labská stezka. Provede vás Podřipskem i Českým Švýcarskem. Ale její nejatraktivnější pasáže vedou Českým středohořím – podél vinic, nádhernou Portou Bohe- micou a Labským kaňonem. Turisté na ní najdou památky, unikátní přírodní lokality i možnosti kulturního a sportovního vyžití v bezpočtu vesnic i měst jako Roudnice nad Labem, Litoměřice, v samotném Ústí nad Labem nebo v Děčíně. Pro větší atraktivnost a spokojenost návštěvníků se na Labské stezce stále něco děje, něco nového buduje a připravuje.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

9-10/2017 7 Právě zde jako začínající advokátní konci- pient a úspěšný poeta hledal a nacházel inspiraci pro svoje verše. Zde nakonec našel i svou dramatickou smrt. Stal se tak navždy součástí litoměřického kulturního života. Kamenné divadlo nese jeho jmé- no, podobně jako schody pod jeho so- chou. Zrovna z jejich stupňů se otevírají jedny z nejkrásnějších pohledů na Dóm- ské návrší s katedrálou svatého Štěpána a administrací biskupství litoměřického. Přiznejme si, kdy naposledy jsme měli v ruce knížku s Máchovým Májem? Pa- matujeme si ještě něco víc než závěreč- né zvolání: „Hynku, Viléme, Jarmilo“? Přijeďte do Litoměřic ještě letos na podzim připomenout si osobnost, život a dílo jednoho z našich největších roman- tiků, který dokázal prostými slůvky malo- vat obrazy tak dramatické a barvité, až se tomu nechce věřit. Centrum cestovního ruchu Litoměřice pro vás, pro turisty, milovníky poezie, ale i pro všechny, komu se už Máchovy verše vytratily z paměti, nebo kdo se jim zatím úspěšně vyhýbal, připravilo zajímavou fo- tografickou výstavu Máj věnovanou právě Karlu Hynku Máchovi a jeho dílu. Auto- rem výstavy je muzikant, hudební produ- cent, ale také úspěšný fotograf Romek Hanzlík, jehož fotografie mimo jiné vy- hrály i dvě kategorie soutěže Czech Press Photo 2016. Pro příležitost litomě- řické výstavy zhotovil kolekci nádher- ných fotografií s tématy vázajícími se jak k osobnosti básníka, tak i k jeho dílu a především k místům, kudy se Mácha rád toulal. Nachystat srozumitelnou, důstojnou a obsažnou formou fotografickou výsta- vu věnovanou poezii je úkol nad jiné ne- snadný. Dílo „mladé“ už dvě století však neztratilo nic ze své umělecké hodnoty a jistě dodnes je schopno hovořit i k lidem velmi mladým. Jen se musí trochu chtít. A právě výstava Máj v Litoměřicích by se měla stát dobrým impulzem, připo- menutím a prezentací díla, které má své obdivovatele ve všech světadílech. Výsta- va bude zahájena vernisáží v prostorách divadla Karla Hynka Máchy v Litoměři- cích 24. října 2017 v 17 hodin. Nestih- nete-li vernisáž, můžete přijet kterouko- liv středu až do konce listopadu, kdy se otevírá divadelní pokladna, tedy mezi 14.30 a 18.00 hodin, nebo vždy hodinu před představením a v jeho průběhu. Projít výstavu vám potrvá přibližně ho- dinu. Co s dalším časem? Vydejte se tedy za Máchou do města, do Litoměřic. Po- stůjte pod jeho sochou, sestupte po Má- chových schodech dolů k řece a pak se projděte uličkami starého města, až na- razíte na Máchovu ulici, kde stojí dům Na Vikárce. Dům, kde Mácha bydlel ve dvou pokojících přeměněných na jeho malé muzeum, památník. Až budete mít expedici za Máchou a jeho dílem za sebou, neopouštějte Li- toměřice. Jsou městem s neuvěřitelně silným kulturním, historickým i turistic- kým potenciálem. Co všechno zde může- te vidět, navštívit, zažít nebo ochutnat se dozvíte v infocentru na náměstí přímo pod Kalichem. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Fotostudio H, s.r.o., Yan a Baara Čelikovských a CCR Litoměřice Krajina na soutoku Labe a Ohře pod pohádkovou kulisou homolí Českého středo- hoří lákala lidi od nepaměti. Litoměřice a jejich dlouhá, předlouhá historie jsou toho dokladem, který není třeba nijak dlouze dokazovat. Každému, kdo se kdy vyšplhal na vršek Radobýlu a shlédnul na město s Kalichem nad náměstím a s vy- sokou věží svatého Štěpána na Dómském návrší, se město Litoměřice a vlastně celé České středohoří muselo hluboce „zakousnout“ do srdce. Nejinak na tom byl i půl třetí desítky let mlád Karel Hynek Mácha. Centrum cestovního ruchu Litoměřice, informační centrum Mírové náměstí 16/8a, tel.: +420 416 916 440 e-mail: info@litomerice-info.cz, skype: infoltm, www.litomerice-info.cz POETICKÉ LITOMĚŘICE

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

Z ÚSTÍ NAD LABEM DO UŽHORODU, Krajské město Ústí nad Labem a met- ropoli Zakarpatské oblasti Užhorod dělí devět set padesát, respektive osm set čtyřicet kilometrů – to podle toho, zvolíte -li cestu přes Maďarsko, nebo přes celé Slovensko. Nejedná se o zanedbatelnou vzdálenost a také vízová povinnost mig- raci mezi oběma zeměmi nijak neusnad- ňuje. Ale jak v uplynulých letech vedení Ústeckého kraje prokázalo třeba na pří- kladu zdárně se rozvíjející a efektivní spo- lupráce s neméně vzdáleným polským Powiatem Ostróda, nesnadné a kompli- kované cíle jsou pro hejtmana Oldřicha Bubeníčka a jeho krajský tým lákavými výzvami. Protože jednotlivé oblasti zapracova- né do Smlouvy o spolupráci se Zakarpa- tím obsahují kromě vzdělávacích a vě- deckotechnických, kulturních, společen- ských, sportovních a hospodářských ob- lastí také cestovní ruch, vypravili jsme se přímo za hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem alespoň pro pár základních informací, co kraj k aktivitě na Ukrajině vedlo a co od budoucí spo- lupráce lze očekávat, popřípadě, co se Ústecký kraj chystá svým novým partne- rům nabídnout. „…V tuto chvíli je vše poměrně čer- stvé. Smlouvu jsme podepsali koncem června při návštěvě v Užhorodu. Samot- nému podpisu předcházela série setká- ní a jednání, ze kterých celkem jasně vyplynulo, že nejen vedení Zakarpatské oblastní rady, ale i obyvatelé celého roz- lehlého regionu mají o dobré a efektiv- ní kontakty s námi seriozní zájem. Jistě v tom poměrně nezanedbatelnou roli hrají i historické souvislosti z let první repub- liky, kdy takzvaná „Podkarpatská Rus“ byla součástí tehdejšího Českosloven- ska. Dodnes v Užhorodu i dalších měs- tech žijí početné skupiny obyvatel s ko- řeny v Česku. Mnozí z nás určitě znají slavné představení o Nikolu Šuhajovi lou- pežníkovi, jež tak krásně zpracoval Ivan Olbracht. Vesnice Koločava opravdu exis- tuje a možná, že právě tato typická ukra- jinská obec se brzy stane jedním z prv- ních cílů našich turistů, kteří stále častěji vítají možnost poznávat něco úplně no- vého, doposud málo známého, nebo do- konce opředeného jistou dávkou literární licence. Na druhé straně my, tedy náš Ústecký kraj vítá každou zajímavou možnost jak obohatit naše zahraniční vztahy. Zakarpat- ská oblast se může stát nejen lákavým turistickým cílem, ale i regionem, kde do- kážou najít dobré příležitosti podnikatelé z našeho kraje. Ať už v oborech technic- kých, společenských nebo třeba umělec- kých. Věřím, že se brzy budeme moci pochlu- bit i prvními konkrétními výstupy. Třeba právě v cestovním ruchu…“ dodává hejt- man Bubeníček. Je to tedy úplná novinka a můžeme se těšit, že třeba už při nejbližším veletr- hu cestovního ruchu se v expozici Ústec- kého kraje budeme moci setkat i s prv- ními informacemi ze Zakarpatské oblasti. Že kromě bohaté nabídky tradičních do- mácích cílů v Českém středohoří, Dolním Poohří, Českém Švýcarsku a Krušných horách a kromě už tradičních partnerů z Powiatu Ostróda, z krajiny Elblagského kanálu najdeme též zajímavé a lákavé ti- py nejen z Užhorodu, ale také z Chustu, Mukačeva nebo z Panonské nížiny či od jezera Siněvir. Možná, že se díky nové aktivitě Ústec- kého kraje na poli zahraniční spolupráce 8 9-10/2017 V dubnu roku 1995 byla mezi Českou republikou a Ukrajinou podepsána „Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci“, jejíž základní preambule se odvolávaly na staré tradice a vazby, které obě země spojují od dob první republiky. Letošní rok došlo k prohloubení spolupráce mezi Ústeckým krajem a právě Zakarpatskou oblastí, kdy byla v červnu mezi oběma strana- mi v rámci oficiální návštěvy v Užhorodě podepsána „Smlouva o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou a Ústeckým krajem“.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

ZE ZAKARPATÍ DO ÚSTECKÉHO KRAJE 9-10/2017 9 brzy dočkáme i nových turistických na- bídek ze země, která zatím nepatří k nej- vyhledávanějším destinacím. Ale je prav- dou, že nedá mnoho práce zjistit, kolik zajímavých míst se v Zakarpatí nabízí už dnes. Už jsme zmínili, že historicky mají k so- bě Zakarpatská oblast a Česko poměr- ně blízko. Na mnoha místech jsou pečli- vě opatrovány památky na české vlivy. Známý je název vesnice Koločava. Z Prahy budete muset urazit něco mezi devíti a dvanácti sty kilometry, abyste se dostali až k jednomu z dvanácti „muzeí“, které v této pětitisícové obci pracují. Jen pro příklad – Muzeum Česká škola, Mu- zeum Sovětská škola, Skanzen vesnické architektury a hlavně Historické a etno- grafické muzeum Ivana Olbrachta. Při- počtěte k tomu dvě desítky památníků, z nichž jeden připomíná českou četnic- kou stanici a o program je postaráno. Potkáte-li na ulici před „Hospodou Čet- nická stanice“ – opravdu psáno česky – i malé stádo krav jdoucích na pastvu ne- bo z okolních luk do stáje, nesmíte se divit. Život zde má rytmus, na nějž jsme u nás už trochu pozapomněli. O okolí ani nemluvě. Celý rozlehlý Siněvirský ná- rodní park je jednou úžasnou přírodní scenerií. Zajímavých momentů, které jsou dokla- dem naší společné minulosti a dokonce i stále ještě žhavé kulturní současnosti se najde celá spousta. Víte, že v Muka- čevě se v roce 1929 narodil známý a v Evropě úspěšný režisér Ludvík Ráža? Kdo by neznal Četnické humoresky ne- bo Dobrodružství kriminalistiky z režisér- ské dílny Antonína Moskalyka? Ten se narodil v Chustu, jen o rok později než Ráža. A „českých“ rodáků ze Zakarpatí – sice méně známých, ale ve svých obo- rech neméně významných – bychom mohli jmenovat ještě dlouhou řadu. Laco Kučera www.kr-ustecky.cz www.branadocech.cz Vinice u Žernosek Koločava Píšťanské jezero z Radobýlu Jezero Siněvir Krušné hory Karpaty – biosférická rezervace Foto: archiv Ústeckého kraje a Zakarpatské oblastní rady

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

Publikuj. .Sdílej.Vyd×lávej Èti www.floowie.com pro iOS (iPhone, iPad), Android nebo Ét×te na PC a Mac Stáhn×te si aplikaci Floowie Èt×te publikujte a Ét×te online Travel Profi elektronické publikace kdekoliv a kdykoliv Étením u nás podpoĕíte naĝi zem

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

Klášterecká radnice spolu s obcí Mědě- nec a státním podnikem Lesy ČR pro vás připravily opravdovou Cestu z města. Má charakter naučné stezky. Zatím ji nena- jdete na žádných mapách, protože do provozu byla uvedena teprve nedávno, v polovině letošního září. Jedná se tedy o žhavou turistickou novinku, která si zasluhuje vaši pozornost a návštěvu. Naučná stezka Cesta z města sice měří „jen“ sedm kilometrů, ale pobyt na ní a pak v Klášterci nad Ohří i v obci Mě- děnec vydá na celý víkend. Nejdříve za- vítejte do expozic porcelánu a historic- kých hodin nedaleko zámku, potom si dopřejte třeba návštěvu v Lázních Evže- nie, prohlédněte si město a nakonec za- jděte do informačního centra pro další turistické informace. Mezi nimi i pro map- ku, podle které bezpečně najdete výcho- zí bod, tedy Útočiště. Z centra Klášterce k přístřešku na Průseku dojdete po mod- ré turistické značce. Už na samém začát- ku stezky se jistě zastavíte, aby si vaše děti užily pohybu na houpačce, prolé- začkách a jiných atrakcích. Všechny jsou vyrobeny ze dřeva a jejich konstrukce splňují přísná bezpečnostní kritéria. Pro zábavu i poučení pak poslouží několik panelů s leporely. Na jejich otáčecích ta- bulkách se děti mohou dozvědět mno- ho o obyvatelích zdejších lesů, luk a polí i o stromech, květinách a travách. Dřevěný dendrofon vám napoví, jaké tóny vydávají různé typy stromů, poslechnete si les. Potom už směle pokračujte podél to- ku Širokého potoka k Měděnci. Cestou narazíte na další dva přístřešky, kde v klidu posvačíte a oddechnete si. Cesta z měs- ta k Měděnci vede totiž do kopce. Sice ne prudkého, ale přece jen stále vzhůru. Měděnec je malá obec s velkou his- torií a ještě větším turistickým potenciá- lem. I v létě poznáte, že cestou k Měděn- ci míjíte lyžařský areál Alšovka. Navíc tu najdete další dvě infotabule se zajíma- vými historickými fotografiemi. Na prv- ní se dozvíte, jak, na jakých lyžích a v ja- kém oblečením se lyžovalo v minulosti. Druhá vás provede zdejšími oblíbenými sportovními aktivitami. Pak už můžete vstoupit do Měděnce samotného. Obce, jejíž hornická minulost zde dodnes zanechala skutečně hluboké stopy. Archeologické průzkumy prokazu- jí, že první horníci tady kutali už v desá- tém století. První písemná zmínka o těžbě měděné rudy se pak datuje rokem 1449. A pokud budete chtít, můžete vstoupit do staré štoly Země zaslíbená. Jak hlá- sá nápis nad vstupem, do nitra země tu- dy vstupovali horníci od roku 1799. Ještě starší je štola Marie Pomocné. Za náv- štěvu stojí obě. Stejně jako třeba výstup na kopec Mědník, na jehož temeni stojí rotundová kaple a překrásná kamenná kaplička Srdce Ježíšova. Výhledy, který- mi se vám výstup na Mědník odvděčí, si odvezete jako trvalou vzpomínku na Cestu z města. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv města Klášterec nad Ohří KDYŽ CESTA, TAK Z MĚSTA! Žít ve městě se všemi jeho službami, technickým i kulturním servisem a pohod- lím je dobré. Přesto všichni čas od času zatoužíme po malém nebo větším dobro- družství, po zeleni luk a lesů, po kráse otevřené krajiny. Ať už zjara, uprostřed parného léta, v barevném pábení podzimu nebo ve velebném tichu bíle oděné zimní přírody. Zkrátka chceme z města ven. Máte-li i vy – ať už žijete v kterém- koliv regionu České republiky – občas podobné touhy, vezměte děti, prarodiče, známé, přátele a vyrazte na Cestu z města. Její začátek najdete v místě zvaném Útočiště na okraji Klášterce nad Ohří. 9-10/2017 11 Turistické informační centrum, nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří tel.: +420 474 359 687, e-mail: icklasterec@muklasterec.cz www.klasterec.cz, www.medenec.cz Kopec Mědník Sfingy a přístřešek u Měděnce

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

JAKÝ TEP MĚL LETOŠNÍ ITEP Bylo skutečně na co reagovat. Ve dvou halách TJ Lokomotiva Plzeň se na celé tři dny usadily expozice sto čtyřiceti vy- stavovatelů, které svým zájmem doslova atakovalo více jak třináct a půl tisíce náv- štěvníků. To jsou údaje, jež svědčí o zdra- vé podstatě veletrhu, který svou osobitos- tí, ojedinělým systémem „normovaných“ prezentačních stánků a bezvadným cho- dem organizačního stroje dokáže rok co rok zvýšit tep turistické veřejnosti z Plzeň- ského kraje i vzdálenějších regionů. Ale nejen to. O pevných základech ve- letrhu jasně hovoří i stále rostoucí počet vystavovatelů ze zahraničí. Už dávno to nejsou jen blízké regiony z německé stra- ny Šumavy. Přijíždějí zástupci destinací z Polska, Rakouska nebo Chorvatska, ros- tou počty subjektů ze Slovenska i Itálie a letos přivezli svoji nabídku také Rusové. Na pódiu pak ještě proběhla prezentace jedné méně známé destinace z Rumun- ska. Krátce řečeno: materiálů, které u vět- šiny návštěvníků veletrhu na jednotlivých stáncích vyvolávaly potřebu hlubšího záj- mu, byly přehršle. I když dnes už přes- ně nevíme, kolik kusů je jedna přehršle, mohli bychom počet přehršlí v každém stánku směle odhadovat na stovky. Velice rádi bychom vám, účastníkům veletrhu znovu připomenuli, a vám, kdo jste letos na ITEPu chyběli, představili všechny vystavovatele a jejich nabídky, ale není v možnostech dvou papírových stránek pojmout všechny krásy, zajíma- vosti, památky, možnosti rekreace a spor- tovního vyžití, jež se v halách Lokomotivy Plzeň na tři veletržní dny sešly. Tak ales- poň některé. Výrazným „nováčkem“ na ITEPu byla nedávno zřízená Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR). Její vstup do veletržního rytmu ITEPu byl vskutku ne- přehlédnutelný a možná, že by mohl být dokonce i inspirací pro další kraje – pra- covníci centrály své materiály rozložili hned na ploše dvou nebo tří standardních veletržních modulů. Než veletrh skončil, stačili jsme ředitelce SCCR Noře Dolan- ské položit jedinou otázku, jak se jim na ITEPu líbí. Odpověď parafrázujeme: Na veletrh jsem přijela až v pátek, ale kolegové si velice chválili čtvrteční provoz i zájem návštěvníků, a dnes, v sobotu odpoledne, jen pár hodin před koncem veletrhu, mo- hu s klidným svědomím říci, že jsme zde nebyli zbytečně. Příští rok bychom chtěli přijet znovu, ještě lépe připraveni a vyba- veni. Jsou veletrhy, a ITEP Plzeň mezi ně patří, které mají své stálice. Není třeba vyjmenovávat všechna města, regiony, infocentra nebo muzea z Plzeňského kra- je, které zde nesměly chybět od samé- ho počátku ani jeden rok. Spíš se sluší připomenout, že za úspěchem na ITEP jezdí zástupci Olomouckého, Moravsko- slezského, Ústeckého i Zlínského kraje, k tomu samostatně z Regionu Slovácko, z Valašska, ale také z Kadaně, Klášterce nad Ohří, Litoměřic a samozřejmě i z ne- dalekého Karlovarska. Pro mnohé z nás se ITEP stal nejen profesionální, ale i spo- lečenskou platformou. K té se vrátíme ještě na závěr této reportáže. Mnohem emocionálnější reakci jsme zaznamenali u vystavovatelů ze Sloven- ska. Není divu, letos na ITEP přijeli zá- stupci Regionu Senec a areálu Slnečné jazerá i Thermal Parku Bešeňová podru- hé. Jak nám sdělili, jejich očekávání byla splněna a v několika ohledech je i před- čila. Jejich tým čítající celkem čtyři členy si užíval nejen veletrhu samotného, ale – nakonec kdo by odolal – i skvělého plzeň- ského piva. Pokud bychom měli vybrat vystavova- tele, který návštěvníky zaujal nejvíce, pak jistě budete souhlasit s tím, že to opět byli naši staří a dobří známí, přátelé a ve- skrze příjemní, veselí a dobrosrdeční chla- pi ze Zbojské. Jejich venkovní prezenta- ce voněla slaninou, sýry, o jejichž kvalitě netřeba pochybovat i haluškami, za kte- ré by si zasloužili Michelinskou hvězdu. A navíc – kolem se nedalo projít, aniž by vás někdo z nich nezastavil, aby nabíd- 12 9-10/2017 Pokud bychom měli popsat tep plzeňského veletrhu cestovního ruchu ITEP, již třináctého ročníku jednoho z nejoblíbenějších setkání profesionálů s turistickou veřejností, pak bychom s plnou odpovědností použili výrazů: zdravě zvýšený, ale naprosto pravidelný a dokonalý. Srdce ITEPu v podobě organizačního týmu pracovalo dokonale. Jeho systola a diastola byly měřitelné bez přístrojů. Stačilo jen být přítomen, účastnit se aktivně veletržního mumraje, reagovat na podněty z vnitřního veletržního systému a hlavně na všechny signály z vnějšku, tedy od návštěvníků.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

9-10/2017 13 nul kousek slaniny nebo sýra k ochutná- ní. Rovněž u jejich prodejního pultu bylo trvale živo. A jak nám shodně potvrdili, plzeňský ITEP je pro ně jednou z nejpro- duktivnějších veletržních akcí v Česku. Také oni významně přispěli ke zdravě zrychlenému tepu ITEPu 2017. Bylo by velkou chybou se alespoň na chvíli nezastavit i v expozici pořadatelské, tedy u pultu Plzeňského kraje a města Plzně. Pracovníci oddělení cestovního ru- chu Krajského úřadu Plzeňského kraje na sobě nedali znát ani stopu únavy, nao- pak, s úsměvem a ochotně řešili „za cho- du“ všechno, s čím se na ně vystavovate- lé obraceli. Zkrátka profíci. Jejich rodinka Klusálkových v pravidelných intervalech uváděla na pódiu hosty, moderovala sou- těže pro návštěvníky a zvala jednotlivé vystupující v doprovodném programu, ze kterého si díky pestrosti a rozmanitosti každý mohl vybrat podle svého vkusu, zájmů a chuti. Opět prokázali, že jejich ITEP je pro celý kraj záležitostí skutečně srdeční. Že jim záleží nejen na tom, aby vše proběhlo ke spokojenosti vystavují- cích i příchozích, ale také aby dokázali na- bídnout příležitost k zábavě pro všechny, kdo na veletrh přicházejí pracovat. Ano, mám na mysli pověstně příjemný, zábavný a nápaditý galavečer neboli set- kání Na Spilce Plzeňského pivovaru. Ve- čer, který i letos měl svoje téma – „podmoř- ský svět“. Mořské panny i panáci, Neptun, chobotnice, medúzy, potápěči, piráti i žlu- tá ponorka se předvedli nejdříve v úvod- ní feérii a pak i na tanečním parketu. Ně- kolikahodinové setkání, při kterém jsme se nejen dobře bavili, ale také diskutovali o problémech našeho oboru, významně přispělo k rytmickému tepu ITEPu, do ně- hož se nechali vtáhnout i hoši ze Zboj- ské ve svých nepřehlédnutelných krojích. Kdo je viděl, nemůže jim upřít, že jsou to tanečníci nad jiné. Viďte, dívky, ženy a dámy. Avšak je třeba si uvědomit, že bez podpory – morální i finanční ze strany Plzeňského kraje, by musel ITEP zápasit s mnoha problémy. Sluší se tedy podě- kovat celé krajské politické i organizační reprezentaci. Co dodat na závěr? Kdo prožil veletrh ITEP 2017 s námi, ví, o čem je řeč. Kdo ne, má o čem přemýšlet pro příští roky. Každopádně čas a finanční prostředky vložené do prezentace na něm se vrace- jí znásobeny – vždy více těm, kdo se na účast umí dobře připravit. Tak na shledanou na ITEPu 2018, opět za rok v Plzni. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP www.itep-plzen.cz Pozvánka na vybrané akce: 28. 10. 2017 přijďte na Den krajů: ◆ Západočeské muzeum Plzeň a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Klatovy vás zve na prohlídky v rámci oslav vzniku republiky za zvýhodněné vstupné 28 korun. ◆ Zábavné odpoledne s dětmi prožijete v Muzeu Českého lesa v Tachově při Pohádkové cestě muzeem s loutkami a agenturou Abel. ◆ V Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici prožijete zábavný program s prohlídkami od 14 do 19 hodin. 30. 10. 2017 od 16 hodin jste zváni na zajímavou přednášku Dr. Viktora Kovaříka na téma „Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře doby baroka v Plzeňském kraji“. 4. 11. 2017 – Muzeum Českého lesa v Tachově zve všechny na „Oživené noční prohlídky“. Další akce najdete na www.turisturaj.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

14 9-10/2017 Středočeský kraj Křinec V nymburském okrese, na březích říček Mrliny a Křinecké Blatnice se rozkládá městys Křinec. Poprvé se o něm dozví- dáme v písemných záznamech z poloviny 14. století. V současnosti se zde můžete toulat a obdivovat historii více i méně dáv- nou. Hned na Náměstí stojí dvě sochy světců. Jedna představuje sv. Jana Nepo- muckého z roku 1729, jejímž autorem je s největší pravděpodobností Ferdinand Maxmilián Brokof. Druhá socha patří sva- tému Jiljí. V roce 1784 jej vytesali a posta- vili na místo, kde stávala jemu zasvěcená kaple. Ovšem bez svého svatostánku ne- zůstal, a tak opodál narazíte na raně ba- rokní kostel sv. Jiljí. Kousek historie obje- víte i na nedalekém zámku. Postavit jej nechal hrabě z Morzina pro svou ženu ihned po třicetileté válce. Stavba vzkvé- tala po několik generací tohoto rodu. Byli to milovníci umění, a proto i přilehlý zá- mecký park zdobilo mnoho soch a plastik. Když už jsme opět u soch, račte se vydat z Náměstí směrem k nádraží. Až budete přecházet řeku Mrlinu, zastavte se na chvíli a prohlédněte si pozorně sochy ve všech jeho rozích, jistě najdete souvislost a od- halíte, co představují. Pocházejí právě ze zámeckého parku a jsou jediné, které se dochovaly. Je toho ještě mnoho, co se dá v Křinci vidět – třeba legendami opředený svědecký vrch Chotuc s kaplí Nejsvětější Trojice, židovský hřbitov či zřícenina zám- ku Kuncberk. Foto: archiv městyse Křinec Královéhradecký kraj Loučná Hora Do Loučné Hory se nejlépe dostanete, když pojedete od Nového Bydžova smě- rem na sever. Je součástí obce Smidary a první písemná zmínka pochází z roku 1369. Na první pohled vás zcela jistě zaujme místní římskokatolický kostel svatého Jiří se zvonicí. Stavby jsou totiž unikátní tím, že jsou ze dřeva, což v tomto kraji není zvykem. Roubený pozdně barokní kostel pochází z konce 18. století, kdy nahradil původní dřevený kostel ze století čtrnác- tého. V první polovině 19. století byl však zvenku i zevnitř omítnut a na jeho původ- ní podobu se nejspíš zapomnělo. Vypadal tedy jako typický vesnický kostelík. Jak šel čas, kostel chátral. Mezi válkami byl uzavřen, následně odsvěcen a poté slou- žil dokonce i jako sklad. Někdy v sedmde- sátých letech minulého století se začalo pod opadanou omítkou odhalovat, že je kostel vlastně dřevěný, a tak se zahájila jeho záchrana. Rozhodlo se, že se zacho- vá jeho původní dřevěná podoba. Opravy probíhají průběžně dodnes. Před několika lety se do něj vrátily například varhany. Sice už nebyl znovu vysvěcen, ale pořádají se tu alespoň různé kulturní akce a koncerty. Foto: archiv TP Pardubický kraj Sedliště a Kornice Dvě obce na Litomyšlsku spojuje nejen Kornický potok. Kdysi v místech mezi tě- mito obcemi stávala osada Domašice a u ní pole „Nakorniceh“. O existenci Doma- šic se dozvídáme v záznamech z 12. sto- letí. Nikdo dnes už neví, co se během dalších dvou století odehrávalo, ale jisté je, že osada zanikla a naopak vznikly dvě nové obce – právě Sedliště a Kornice. Máme to štěstí, že obě přetrvaly do dneš- ních dnů, a proto se sem můžeme vydat. A pak třeba i do dalekých končin, nebo nedalekých Končin. Brzy pochopíte, čtěte dál. Začněme v Sedlištích, kde se určitě na chvilku zastavte u novorománské kap- le svatého Michala z roku 1874. Dále sto- jí za povšimnutí obecní studánka s má- chadlem. Když půjdete stále na východ, za posledními domy se před vámi otevře krásná cesta lemovaná stromy a poli. Za necelou hodinku příjemné procházky bu- dete stát uprostřed Kornic. Zde, u neo- gotické kaple svatého Václava najdete informační tabule, podle nichž zjistíte, že tu musí žít báječní a zábavní lidé. Tedy POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY Kaple Nejsvětější Trojice na Chotuci Kostel sv. Jiří dnes Most přes Mrlinu Kaple sv. Michala v Sedlištích Kostel sv. Jiří s omítkou - r. 1916 Foto: Wikipedie (z knihy Bohumila Vavrouška Kostel na dědině a v městečku)

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

jen malá ukázka: „Stojíte v závratné výš- ce 380 m n. m.; davy okolo vás jsou jen malou částí ze zdejších 150 obyvatel; ve- letok, který nevidíte, protože je zatrubněn, je zván Kornický potok, pod obcí se vy- nořuje na povrch a za Sedlišti rozhojňuje vody řeky Loučné.“ Až se poučíte a na- smějete, nechte se vést stoletými lípami až k studánce, která je zároveň prame- nem Kornického potoka. Odtud na sever to je něco málo přes půl hodinky chůze do Končin ke křížové cestě a kapli Panny Marie Lurdské. A do jakých končin se vy- pravíte potom, už necháme na vás. Foto: TP Jihočeský kraj Kaplice Město nedaleko Českého Krumlova vznik- lo již v raném středověku na významné obchodní stezce do Horního Rakouska. Leží na úpatí Novohradských hor, u řeky Malše. Dnes kromě kostelů a kapliček sto- jí za pozornost Náměstí, které se v době druhé světové války jmenovalo Adolfa Hitlera a konávaly se zde velkolepé vojen- ské nástupy. Zastavte se na chvíli i u ka- menné kašny. Původní dřevěnou nahra- dila v roce 1646 a říká se, že kamenný sloup uprostřed kdysi sloužil jako pranýř. Ve sklepních prostorách bývalého rožm- berského pivovaru se skrývá Galerie Kram- pus. Unikátní expozice skýtá pohled na originální dřevěné i kožené masky dé- monických alpských tvorů a jejich oděvy. Co kus, to umělecké dílo. Ovšem na pro- hlídku si budete muset počkat zase až do března. Kdo by to nemohl vydržet, ten si může naplánovat cestu do Kaplice na polovinu prosince, kdy se tu koná již tra- diční Krampus show. A jestli máte doma nějaká zlobivá dítka, vezměte je pro vý- strahu s sebou. Pokud by to na vás bylo „silné kafe“, přijeďte ještě teď na podzim a udělejte si cyklovýpravu po naučné stezce Řemeslo na řece. Podél Malše se vydáte za historií mlýnů, hamrů, dozvíte se něco o životě mlynářů, ale také potká- te další památky jako třeba poutní kostel Panny Marie Sněžné nebo pozůstatky tvrze v Tiché. Stezka má na české straně něco okolo 24 kilometrů, ale je možné po- kračovat ještě dál, až do Rakouska. Foto: archiv KIC Kaplice Jihomoravský kraj Boskovštejn Boskovštejn najdeme v Jevišovické pa- horkatině na řece Jevišovce. Dominantu obce tvoří tvrz pravděpodobně z první poloviny 16. století přestavěná na začátku dalšího století na renezanční zámek. Ne- váhej a vstupte, uvnitř totiž sídlí Muzeum kol s největší sbírkou historických i sou- časných bicyklů na světě. Mezi exponá- ty najdete opravdové „lahůdky“ a unikáty. Třeba kolo se sajdkárou, kolo z Tour de France či vojenská skládací kola a mno- ho dalšího. Pokud by vás to natolik inspi- rovalo, že byste dostali chuť nasednout a jet, využijte místní půjčovnu kol a areál bikeparku s pumptrackem a singletra- ckem. Užijete si tu zábavu i adrenalin na dřevěných lávkách, v ostrých zatáčkách, na brodech a dalších nástrahách terénu. Pokud stojíte spíše o klidnější jízdu pří- rodou s poznáváním okolí, vyrazte na ně- kterou z cyklotras. Dá se jet snad všemi směry. Stejně tak můžete vyrazit pěšky. Například na Jiřice u Moravských Budě- jovic, po Meditační křížové cestě k roz- hledně Aničce a ještě dál ke zřícenině hradu Bukovina. Severozápadním smě- rem od Boskovštejna zase dojdete podél potoka k rybníku zvanému Kabelka, u nějž stojí kaplička. Vnitřní klenba je dodnes zdobená kresbou popisující události, kte- ré předcházely jejímu postavení. Napovíme vám, že se jedná o legendu z doby Marie Terezie, kdy měla loupeživá pruská chás- ka spadeno na šlechtu a že v té době by- lo místo hustě zarostlé lesy. Bez zázraku se to samozřejmě neobešlo. Foto: archiv Muzea kol Olomoucký kraj Jednov I když třeba jezdíte autem, občas je dob- ré sjet z nudných, únavných dálnic a začít se proplétat dědinkami a městečky. Za prvé je cesta hned krásnější a veselejší, za druhé možná objevíte, že máte „za humny“ něco, co ani netušíte, že existuje. Jedním z takových pěkných míst je Jed- nov, součást obce Suchdol na Prostějov- sku. Vzniknul koncem osmnáctého století na lesní mýtině, kde se pásli panští vepři a říkalo se mu původně Einsersdorf. Byd- leli zde dělníci ze suchdolského statku. V celé osadě byl jen jeden pramen vody, tak si jej obyvatelé vážili a hleděli. Dokon- ce se mělo za to, že voda z něj je léčivá. Nechali tedy opravit studánku a nad ní postavili mariánskou kapličku. Olomoucký klášter klarisek, pod nějž Suchdol spadal, dal však roku 1793 kapličku zbourat, aby zde posléze mohl být vybudován poutní mariánský kostel. Ten byl postaven v ro- ce 1795, ale rozšiřování a další úpravy na něm probíhaly až do začátku dvacátého století. V současnosti se můžete těšit po- hledem na významný barokní kostel Nav- štívení Panny Marie i se studánkou pod ním. V Jednově je ještě jedna krásná stavba k vidění – je to větrný mlýn holand- ského typu. Fungoval necelých sto let, osudnou mu byla vichřice v roce 1931. Ovšem i když už dávno neslouží svému účelu a přebudovali jej na bydlení, je to jeden z nejzachovalejších mlýnů v oblasti. Foto: archiv TP Pavla Kovářová 9-10/2017 15 Galerie Krampus Tvrz s Muzeem kol Náměstí v Kaplici Kostel Navštívení Panny Marie se studánkou

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

BEZ VELETRHU INFOTOUR TO NEJDE Je to sice trochu kategorický soud, ale všichni víme, jak důle- žité je využít každé možnosti k osobní, bezprostřední a aktivní komunikaci s potenciálním klientem, s turistou, kterého chceme získat k návštěvě města, regionu nebo kraje či státu. Veletrhy cestovního ruchu takovou možnost dávají. Některé v rozměrech velkolepých, jiné podle technických možností prostoru, kde se konají. Avšak stále platí, že charakter, kouzlo, image či atraktiv- nost konkrétnímu veletrhu vždy dodají lidé, kteří připravují jeho organizaci, propagaci a doprovodné programy. Královéhradec- ký veletrh Infotour a cykloturistika je už řádku let právě jednou z nejatraktivnějších akcí svého druhu. Kdo do Kongresového centra na Eliščině nábřeží v Hradci Králové jezdí vystavovat, kdo si začátkem každého jara rezer- vuje dva dny na to, aby se nechal seznámit s turistickými novin- kami z celého Česka i ze sousedních zemí nebo vzdálenějších destinací, ví, že tomu tak je. Aby veletrh Infotour nezklamal své vystavovatele i návštěvní- ky na dalším ročníku, jsou jeho přípravy už dnes v plném prou- du. I když se zdá, že do veletržního termínu od 9. do 10. března 2018 je dost času, skutečnost je taková, že právě teď je správ- ná doba se přihlásit a hlavně se připravit na náročné turistické publikum, které na Infotour a cykloturistiku 2018 přijede už po devatenácté. Pravidelní i noví návštěvníci veletrhu se na vaši nabídku těší. Vyjděte jim vstříc. Laco Kučera 16 9-10/2017 Kontaktujte manažerku veletrhu Hanu Mancovou co nejdříve: tel.: +420 495 052 207, e-mail: mancova@aldis.cz www.aldis.cz, www.infotourhk.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

9-10/2017 17 Město Chrudim už několik let patří v Pardubickém kraji v podpoře rozvo- je cestovního ruchu k těm aktivnějším. Můžete stručně zrekapitulovat, co se podařilo, s čím jste spokojeni a co fun- guje? Je pravda, že město Chrudim se v po- sledních letech snaží výrazněji podpo- rovat cestovní ruch. V roce 2009 začala Chrudim také intenzivně spolupracovat s okolními městy v rámci turistické oblas- ti Chrudimsko-Hlinecko. Stala se reali- zátorem projektu s názvem ,,Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko“. V rámci tohoto projektu byly například vytvořeny webo- vé stránky navstevnik.cz, které sdružují podportály měst uvedené oblasti. Nalez- nete zde turistické cíle, ale také ubytová- ní nebo nejbližší stravovací možnosti. V kalendáři akcí lze vyhledat, co zajíma- vého se pořádá během nadcházejícího víkendu. Nedávnou novinkou začleněnou do celkové modernizace webu je sekce s turistickými programy, které poslouží jako inspirace na cesty Chrudimskem -Hlineckem různým věkovým kategoriím. Spolupráce s okolními městy pokračuje i v současnosti. Tiskneme například spo- lečné propagační materiály, účastníme se veletrhů cestovního ruchu. Co byste doporučili pozornosti celé české turistické veřejnosti? Turistické veřejnosti by jistě nemělo uniknout Muzeum barokních soch. Pro- jekt muzea, zaměřený na rekonstrukci bý- valého kostela sv. Josefa, získal v roce 2011 ocenění Stavba roku Pardubického kraje. Součástí prohlídky muzea je i zají- mavě zpracovaný film o nelehkých osu- dech chrudimských sochařů při stavbě barokního Sloupu Proměnění Páně na Resselově náměstí. Za povedený projekt lze jistě považo- vat také Rekreační lesy Podhůra. Ani zde nechybí ocenění, tentokrát meziná- rodní. V prestižní soutěži LivCom získal projekt v roce 2009 zlatou cenu a třetí místo v oblasti ekologicky udržitelných projektů. V lesích nacházejících se asi tři kilometry jižně od centra Chrudimi na- leznete rozhlednu Báru, lanový park pro děti i dospělé, Cyklopark Podhůra se sin- gltrekem či pumptrekem. Je toho ovšem více. Téměř každý rok v lesích přibude něco nového. Podívejte se na: www.lesychrudim.cz Pomalu ale jistě se blíží rok 2018 a s ním i veletrhy cestovního ruchu. Jak se na ně chystáte? Na kterých a v ja- ké podobě či formě vás turisté najdou? Jak jsem se již zmínil, veletrhů ces- tovního ruchu se účastníme především v rámci turistické oblasti Chrudimsko-Hli- necko. Propagace města Chrudimi včetně okolního regionu se ukazuje jako efek- tivnější a především přijatelnější pro po- tenciální vícedenní návštěvníky. V rámci expozice turistického regionu Východní Čechy budeme mít v roce 2018 jako tu- ristická oblast stánek na veletrhu Regi- ontour v Brně a Holiday World v Praze. Dále uvažujeme o účasti na veletrhu Eu- roregion Tour v Jablonci, Travelfest v Čes- kých Budějovicích nebo na ITF Slova- kiatour v Bratislavě. Děkujeme za rozhovor Foto: archiv města Chrudim Turistické informační centrum Resselovo náměstí 1, 537 01 Chrudim tel.: +420 469 657 821, 773 993 333 e-mail: info@chrudim-city.cz www.navstevnik.cz ABY TO ŠLO, MUSÍ SE TO UMĚT S turistickým společenský a sportovním děním v Chrudimi a nejbližším okolí vás seznamujeme už delší dobu. Jsme totiž pravidelnými návštěvníky jak samotného města, tak celého regionu Chrudimsko. S každým dalším pobytem zjišťujeme, kolik zajímavých míst, přírodních lokalit a drobných památek na nás ještě čeká. A nejen na nás. I vy určitě dokážete ve městě na řece Chrudimce najít více, než byste čekali. Chce to jen mít oči otevřené, dokázat se zeptat, zajímat se, číst naše reportáže a třeba i sami hledat a nacházet. Každý region, každá obec i město jsou na turistické mapě viditelné tak, jak je umí odpovědní funkcionáři a pracovníci nabídnout. Řadu let se o dobrou propagaci, kvalitní materiály a prezentace v Chrudimi na informačním centru stará Mgr. Tomáš Černý z úseku cestovního ruchu městského úřadu. Přečtěte si odpo- vědi na několik otázek, které jsme mu položili. Najdete v nich návod, co, jak a kde v Chrudimi a na Chrudimsku hledat. Chrudimské Muzeum barokních soch Rozhledna Bára na Podhůře Lanový park Podhůra

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

Na úvod jen malá exkurze do dávné mi- nulosti, až do doby kamenné, ze které po- cházejí nejstarší archeologické nálezy na území města a v okolí. Z pozdějších dob, z 8. a 9. století stojí za pozornost nález čtyřiadvaceti pecí na tavení železa a terén- ních stop po těžbě železné rudy. Odbor- níci odhadují, že z jedné „sazby“ do všech pecí bylo možno získat až sto kilogramů železa – to je výkon docela obdivuhodný. Avšak celá historie Uničova, včetně za- jímavých úvah o původu jména, stojí za pozornost a návštěvu. Informace, pěkné zážitky, poučení a prožitky na vás čekají mimo jiné v pěti muzeích. Víte o jiném de- setitisícovém městě, jež by mělo tolik stá- lých muzejních expozic? Pojďte si je krát- ce projít alespoň na této stránce. Začneme na Kostelním náměstí v Mu- zeu baroka. Proč právě zde? Snad také proto, že baroko je letošním velkým turis- tickým tématem, ale hlavně z důvodu, že barokní umění stojí vždy za to vidět. V no- vě zrekonstruovaných prostorách si pro- hlédnete sochy, obrazy, dřevěné plastiky s církevní tematikou a poutavou kolekci barokních stavebních prvků nebo dokonce náhrobky. Navíc, jako hodnotný bonus, se tu blíže seznámíte s osobností a tvorbou Jana Sarkandera, který v Uničově působil. Expozice k dějinám řádu minoritů je umístěna ve spojovací chodbě odsvěce- ného kostela Povýšení svatého Kříže a bývalého kláštera minoritů v Haškově ulici, v němž tento řád pobýval do roku 1815. Pokud by vám sama muzejní expozice ne- stačila, vyberte si pro návštěvu termín, kdy se bude v bývalém kostele pořádat některý z hodnotných koncertů – od roku 1983 totiž slouží jako koncertní síň s nád- hernou akustikou. Už zvenku působivě vyhlíží Muzeum U Vodní branky v Olomoucké ulici. Pů- vodně objekt sloužil jako městská zbroj- nice postavená v letech 1575–1585 v re- nezančním slohu. Je oválného půdorysu, místnosti zdobí dřevěné stropy a hlavní vchod lemuje kamenný portál. Zbrojnice bývala součástí městského opevnění a nedaleko skutečně stávala Vodní brána. V přízemí si můžete prohlédnout „pracov- nu uničovských starostů“ s galerií portré- tů a v prvním patře celou kolekci doku- mentů a dokladů o bohaté a pestré historii města. Kde jinde byste měli hledat expozici vězeňství než v Šatlavě v Příční ulici. Po- znáte zde, jak se uplatňovalo i vymáhalo právo a v bývalých celách si prohlédne- te také několik zajímavých „názorů“ a vý- tvarných počinů dočasných obyvatel od poloviny 18. století. Expozice jsou tak bo- haté a barvité, že zde můžete strávit celý den – a třeba se ještě jednou dobrovol- ně vrátit. Na rozdíl od těch, kteří zde byli z donucení. Poslední pozvánka je do Vesnického muzea v nedalekých Střelicích. Hned za dveřmi se ocitnete v letech dávno minu- lých. Najdete tu stovky drobných předmětů, nábytek, nářadí, potřeby pro domácnost i hospodářství, obrázky a hodiny, lahve pivní a lampy petrolejové, máselnice, žeh- ličky… Krátce, oči vám budou přecházet. A to, prosím, je jen malá ochutnávka toho, co v Uničově a okolí lze vidět, zažít a prožít. Další snad někdy příště, nebo – nechejte se vyprovokovat a přijeďte. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv města Uničov Městské informační centrum, Městská galerie, Masarykovo náměstí 29 tel.: +420 585 054 880, 603 996 312, e-mail: mic@unicov.cz, www.unicov.cz Přiznáváme, že slovíčko „také“ v titulku je trochu provokace. Ale vyvolaná skuteč- nými zážitky. V první řadě nedávnou návštěvou Uničova a následně několika dotazy mezi návštěvníky zářijového veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň. Z odpovědí na otázku: „Zda a kdy naposledy jste byli v Uničově?“ vyplynulo, že jen několik dotá- zaných vědělo, kde Uničov leží a že o návštěvě nebo pobytu v tomto hanáckém městě nikdo v posledních letech ani neuvažoval. Sami jsme tedy podlehli vlastní provokaci a zde je hned několik důvodů, proč do Uničova co nejdříve vyrazit. TAKÉ NEVÍTE, PROČ STRÁVIT VÍKEND V UNIČOVĚ? Městská knihovna Muzeum U Vodní branky Mariánský sloup

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

Snad jste se v tomto trochu záhadném popisu neztratili. Obyvatelé města, které se může chlubit přízviskem Hanácké Be- nátky, se jistě zorientovali okamžitě. Pro turisty ze vzdálenějších lokalit máme upřímnou radu – seberte se a jeďte se na Nečíz do Hanáckých Benátek podívat na vlastní oči. Pak sami poznáte, jak zajíma- vá je Litovel, město ležící na řece Moravě v regionu, kde si jedna z nejdelších mo- ravských řek mohla dovolit rozmarně se proplétat mírně zvlněnou krajinou a stvořit meandry tak bohaté, jaké jinde v Česku budete jen obtížně hledat. Ti odvážnější si mohou dokonce jednou za rok při ce- loměstské akci s názvem právě Hanácké Benátky vyzkoušet unikátní plavbu na loďce po Nečízu přímo pod radniční věží i náměstím. Kolem řeky a vody se v Li- tovli točí také několik naučných stezek – všechny stojí za návštěvu. Stejně jako nečekané množství míst přímo ve městě a blízkém okolí. Tak třeba šedesát pět metrů vysoká věž litovelské radnice. Postavili ji koncem 15. století přímo nad Nečízem. Po domlu- vě v infocentru si vyšlápnete 174 scho- dů, abyste si na ochozu užili výhledy, jaké vám hned tak nějaká rozhledna nena- bídne. Uvidíte Olomouc, Svatý Kopeček, Šternberk, Praděd i hanácký Mont Blanc – slavný Kosíř, lesy Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví a mno- ho dalších zajímavých míst. Přitom si pro- hlédnete pokoj hlásného a cestou dolů si zkuste něco přát a jednou – jen jednou! – si cinknout na zvon se zvláštní tajemnou mocí. Další krásnou a vzácnou dominantou města je kamenný Svatojánský most přes řeku Moravu. První povozy se po jeho sil- nici, kterou nese šest oblouků, projely již v roce 1592. Prostřední pilíř zdobí socha svatého Jana Nepomuckého. Svatojánský most patří k nejlépe dochovaným v celé republice. Víte, že v Litovli je možné navštívit nej- větší Muzeum harmonik ve střední Evro- pě? Skoro dvě a půl stovky harmonik v expozici je funkčních a máte-li alespoň trochu hudebního sluchu, vyzkoušejte, jak hrají. Ale s respektem, prosím. Nejstarší kusy mají až sto padesát let. Pak už směle vyrazte na prohlídku Hanáckého skanzenu v Příkazech, kde v prostorách starého gruntu najdete sbír- ku dětských hraček, poznáte, jak se byd- lelo a žilo na Hané v minulých stoletích a můžete posedět i v unikátní hanácké hospodě. V Cholině zase naleznete Hanácké ná- rodopisné muzeum, v nedalekém Bouzo- vě pohádkový hrad a Muzeum řemesel, krápníkové jeskyně lze navštívit v Ja- voříčku a Mladči a jistě nepohrdnete ani návštěvou Chudobína, unikátního tím, že se zde jako v jediné obci Česka nachází tři kostely různých církví. Ovšem to všechno je jen malá ochut- návka zajímavostí a krás, které na vás čekají v Hanáckých Benátkách, v Litovli, ve městě vody, ale také ve městě milých, přívětivých a pohostinných Hanáků. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv města Litovel Turistické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 tel.: +420 585 150 221, 721 269 146 e-mail: tic@litovel.eu, www.litovel.eu Litovel VÍTE, KUDY TEČE NEČÍZ? Pokud ne, tak se nechte pozvat do města, kudy toto jedinečné rameno řeky Mo- ravy protéká, a to dokonce i v podzemí. Nečíz se proplétá mezi domy městské zástavby, protéká tajemnou a přitažlivou úzkou Šerhovní uličkou, jejíž osobitá atmosféra se právě díky líně tekoucí řece a starobylým vysokým budovám nedá přirovnat k žádnému jinému místu ve městě. Náhle se Nečíz schová zvědavým očím pod radnici a dál si razí cestu podzemím pod náměstím Přemysla Otakara. Pouze v jediném místě se dá k jeho hladině sestoupit po klasicistním kamenném schodišti, které je působivou technickou památkou. Pak zase zmizí pod základy domů, aby se na povrchu znovu zjevil u Památníku tornáda ve Smetanových sadech mezi Uničovským a Olomouckým rybníkem. 9-10/2017 19 Schodiště k Nečízu Šerhovní ulička Pokoj hlásného Svatojánský most

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

TOULKY KORUNOU VYSOČINY I Mezi městy Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí je místa pro turistické toulání, že zde můžete strávit celé prázdniny a ještě stále budete mít mnoho důvodů, proč se sem vracet i v době barevného podzimu. Obě města dělí pouhých třicet kilometrů po silnici, ale na kole mezi nimi najezdíte kilometrů několik stovek. A nejen po slav- né Mlynářské cyklostezce. Třeba lesem, mezi poli a loukami či od rybníka k ryb- níku. To je nápad! Vždyť krajinu Křiža- novské vrchoviny zdobí skoro dvě stovky rybničních zrcadel. Kolik kaplí a kapliček, křížků u cest nebo božích muk zde pot- káte, to budeme muset teprve zjistit. Pojďte s námi na jednu z mnoha mož- ných turistických výprav mezi Žďárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím. Za výchozí bod je dobré zvolit žďárské in- focentrum, kde získáte nejen mapy, prů- vodce a základní informace, ale také ne- jednu dobrou radu, kam nejdříve a kam posléze. Prvním zastavením by se měla stát Tvrz. Ač tu stojí již od roku 1300, je dnes jako nová. Všímavý návštěvník nepře- hlédne některé původní gotické stavební prvky i pozdější barokní úpravy. Ale hlav- ně nikomu nemůže uniknout, že v jejích sálech se nacházejí sbírky a expozice Regionálního muzea. Při troše štěstí se vám naskytne možnost přehlédnout celé město a kus Vysočiny z ochozu věže při- lehlého poutního kostela sv. Prokopa. Kdo by však chtěl mít město doslova jako na dlani, měl by navštívit Modelové krá- lovství – jednu z největších modelových železnic v České republice. I zde si mů- žete vybrat některý z dalších turistických cílů – hrad Pernštejn nebo viadukt v Dol- ních Loučkách, Zelenou horu, nahlédnout až do areálu u Nového Města na Moravě a řady dalších atraktivních lokalit. Mnohé z nich stojí za návštěvu hned. Například ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře se dostanete snadno pěš- ky. Jakmile dojdete na barokní most me- zi Bránským a Konventským rybníkem, budete skoro u cíle. Až se dosyta nabaží- te nádhery, kterou na vršku nad městem vystavěl slavný Jan Blažej Santini-Aichel, nezapomeňte se zastavit v nedalekém Zámku Žďár, kde se třeba potkáte se zámeckým pánem z rodu Kinských, který jistě vaše další kroky nasměruje do Mu- zea nové generace. To představuje uni- kátní interaktivní výstavu z historie zdej- šího bývalého cisterciáckého opatství Studnice Mariina i výpravné podání díla architekta Santiniho, jenž se na podobě kláštera – dnešního zámku – rovněž nes- mazatelně podepsal. Srdcem areálu odka- zujícím na jeho historii je prastará Stud- niční kaple nebo Bazilika Panny Marie. V zámeckých prostorách můžete rovněž zhlédnout soukromou Galerii rodiny Kin- ských nebo výstavu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze. Strávíte-li na každém zatím popsaném místě alespoň hodinu, máte program na 20 9-10/2017 Máme v Česku krásné hory, ale ne velehory, úrodné nížiny, leč ne tak žhavé jako na jihu Evropy, řeky u nás tečou místy zčerstva a pak klidně. Jsme země, která nemá extrémů evropských nebo světových parametrů. Máme však Vysočinu – Českomoravskou, protože se krabatí podél historické zemské hranice někdy rozdělující, jindy spojující země české a země moravské. Vysočinu, která svým věkem patří k nejstarším pamětníkům geologického i společenského vývoje Země, zvláště pak epoch utvářejících dnešní podobu našeho Česka. Vysočinu, které nedávno byla nasazena symbolická Koruna jako turis- tický diadém. Nebo jako klobouk starého trampa? Ať tak či onak, obojí je dobře. Pojďte se tedy toulat Korunou Vysočiny. Křižanovská vrchovina Tvrz Žďár nad Sázavou Zelená Hora Křižanovská vrchovina - Olší nad Oslavou Zámek Žďár nad Sázavou – Muzeum nové generace Zámek Žďár nad Sázavou

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

9-10/2017 21 celý den. Najděte si tedy příjemnou res- tauraci nebo hospůdku, přenocujte třeba v samotném zámku či v kapli a ráno zase vzhůru na cesty. Ujet na kole třicet nebo čtyřicet kilo- metrů dnes není problém ani pro aktivní seniory. Se zastávkami u rybníků, ve ves- ničkách nebo na březích řeky Oslavy se brzy dostanete k dlouhé přehradě Mos- tiště. Slouží jako zásobárna pitné vody, ale její okolí je přímo úchvatné. A jistě byste nevěřili, že od hráze je to jen co by kamenem dohodil do Vídně. Ne do té ra- kouské, do Vídně na Vysočině. Prátr tu si- ce nenajdete, ale skromná kaple sv. Ro- diny také stojí za pozornost. Za okamžik se však před vámi otevře hluboké údolí a nad ním až neskutečně vysoký most na D1 a za ním neméně zajímavé Velké Me- ziříčí. Ještě než vstoupíte na jeho katastr, můžete okusit něco z „drážní architektu- ry“ – dva kamenné viadukty, které jako obří stonožky nastavují svoje záda na trati Velké Meziříčí – Martinice a pak dřevěný krytý most v zámeckém parku, jenž kdysi stál v Krásněvsi nad tokem řeky Oslavy, ale v rámci jeho záchrany byl přenesen „na souš“. A teď do centra, na Náměstí, do info- centra. Jeho interiéry patří k nejkrásnějším, jaké lze v Česku najít. Ukrývá se v příze- mí historické budovy radnice s fasádou z „psaníček“. Za dveřmi infocentra auto- maticky zvednete zrak ke klenutým stro- pům zdobeným freskami tvořícími parád- ní kulisu službám, které se tu nabízejí ve velice solidním rozsahu. Jistě vás pošlou mimo jiné na prohlídku města z ptačí perspektivy – z ochozu věže kostela sv. Mikuláše. Čtyřiašedesát metrů vysoko ční její špička, jež jako by tvořila dramatický kontrapunkt modernímu nejvyššímu dál- ničnímu mostu, který při pohledu z věže působí jako zjevení. Zajímavou podívanou skýtá v noci, kdy světla ženoucích se aut kreslí na temném pozadí až neuvěřitelnou světelnou show. Stačí se ale otočit zády k nesmyslnému dálničnímu chvatu a v kli- du si prohlédnout šest zvonů a rovných 99 historických fotografií města. A pak už se vypravit za dalšími půvaby Velkého Meziříčí – třeba na zámek. Původně na svahu nad městem stával gotický hrad, z nějž zbylo jen opevnění. Zámek má nád- hernou barokní podobu – jak jinak než z fantazie Jana Blažeje Santiniho. I přes průběžnou rekonstrukci jsou zámecké expozice přístupné, a tak se dejte pozvat do Sarajevského nebo Orientálního salon- ku nebo na některou z kulturních akcí, popřípadě i na noční prohlídku. A nezapo- meňte také na městské Muzeum Velké Meziříčí s uměleckými a etnografickými expozicemi a velice zajímavými výstava- mi, fotografiemi i modely mostů a dalších dopravních staveb. Nechybí ani muzejní instalace dějin města a jeho osobností. Území města je však bohaté i na mís- ta, která vás zlákají také v pomalu nad- cházející zimě – třeba Fajtův kopec. Má rovných 555 metrů a jeho severovýchod- ní úbočí dalo vzniknout dvěma sjezdov- kám a jednomu dětskému svahu – jsme přece na Vysočině, kde o sníh nouze ne- bývá. Samozřejmostí je i parkoviště, res- taurace, občerstvení a jako bonus mo- derní kovová šestatřicet metrů vysoká rozhledna, jejíž konstrukce je inspirovaná šroubovicí DNA. Vnitřkem se pak vine schodiště. U paty rozhledny je automatic- ká pokladna bez lidské obsluhy – když zaplatíte, budete vpuštěni na jejích 175 schodů. A co všechno uvidíte? No – uvi- díte! Ale zpátky dolů na zem. Přírodě ještě vládne barevný podzim, a proto stojí za to se vydat ještě jedním směrem – na kole nebo pěšky po naučných stezkách Balin- ským údolím kolem říčky Balinky, krajinou jako z pohádek, údolím klidu s nádherný- mi sceneriemi tvořenými lesy, křovinami, loukami, říčním tokem s velkými balva- ny a tu nebo onde vyčnívajícími skalními útvary. V jednom z mnoha říčních mean- drů narazíte na zvláštně utvářený kámen s mísovitou prohlubní. Je to jeden z kolo- mazných kamenů, kterých se podle pra- menů v okolí Velkého Meziříčí nachází ce- lá řada. A to stále zdaleka není všechno, co můžete v tomto zajímavém a nádherném kusu Koruny Vysočiny najít. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Koruny Vysočiny www.korunavysociny.cz Zámek Velké Meziříčí Viadukt Velké Meziříčí Rozhledna Fajtův kopec

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

Nová tvář GO & REGIONTOUR víc krajů a atraktivní odborný program Přípravy na GO & REGIONTOUR odstartovaly změnou celkové koncepce, při plánování nové podoby hrál klíčovou roli cíl vytvo- řit z události nosný projekt na podporu cestovního ruchu. Veletrhy Brno tak představují zcela nový koncept, který dává prostor podpoře incomingu a domácího cestovního ruchu. Součástí přeměny je též nová unikátní diskuzní platforma pro řešení aktuál- ních témat oboru. Samotný veletrh startuje v polovině ledna na brněnském výstavišti. „Naším cílem je dostat na jedno místo co nejširší prezentaci destinací v České republice. Klíčové je z tohoto pohledu za- stoupení krajů. Už nyní můžeme říci, že jich bude vystavovat víc než v letošním roce a pro rok 2019 jsme si vytyčili ambici mít kraje na veletrhu všechny. Zásadní je pro nás nová forma intenzivní spolupráce s Asociací krajů ČR,“ popisuje obchodní ředitelka společnosti Veletrhy Brno Dana Maria Staňková s tím, že veletrh se rozhodně neomezuje jen na regiony české. Silné bude za- stoupení Slovenska, Maďarska a příhraničních regionů, intenzivně se jedná s Polskem, Rakouskem či Německem. Zaměření na domácí cestovní ruch a incoming se promítne i do témat odborného doprovodného programu. Veletrhy GO a Regiontour „otevře“ zahajovací konference na téma „Aktuální podpora cestovního ruchu v regionech a jak dále“ a na ni na- vážou odborné panely zaměřené na atraktivní témata. Tematicky se program dotkne například marketingu v cestovním ruchu, certifikace destinačních managementů, systému kvality služeb v cestovním ruchu, nadregionální spolupráce, ale i velmi aktuálního vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Zážitkový pavilon Pomyslná škatulata nastala i v rozmístění veletrhů v pavilonech. Čtyři lednové dny, kdy se svět a celé Česko přestěhují na brněnské výstaviště, budou více atraktivní i pro širokou veřejnost díky festivalovému pavilonu. „K Regiontouru, který je již tradičně spojen s nejmodernější a největší výstavní halou P, se přestěhuje přehlídka cestovních kanceláří a agentur – ‚výjezdový‘ veletrh GO. Pavilon F se stane festivalovým pavilonem, kde si návštěvník bude moci vyzkoušet, ‚ochutnat‘ jednotlivé formy dovolené, které mu budou nabízeny v pavilonu P . Atraktivní doprovodný program obohatí znalostní a dovednostní soutěže,“ nastínil ředitel veletrhu Miloň Mlčák. Při pláno- vání zážitkového programu přitom tým projektu vycházel ze zájmu náv- štěvníků loňských ročníků, ale také aktuálních trendů. Aktivní dovolená se bude prolínat i veletrhem GO, který je zaměřený na výjezdovou turistiku. I zde kromě tradiční nabídky destinací přibude důraz na aktivní způsob dovolené. Na veřejnost zacílí dvojice veletrhů v pátek a během víkendu. „Ve spolupráci s vystavovateli chceme posílit doprovodný program a nabídnout opravdu až festivalový koncept pro všechny, kdo se chtějí nechat třeba jen inspirovat. To je pro nás z po- hledu veřejnosti a koncového zákazníka největší přidaná hodnota nového kon- ceptu: návštěvník si vybere dovolenou z komplexní nabídky, vyzkouší si ji v rám- ci doprovodných programů a nově i za- koupí za veletržní cenu,“ uzavírá Mlčák. Souběžně s veletrhy GO a Regiontour se odehrají cestovatelský festival GO Kamera a festival krajových specialit a regionální potraviny REGFOODFEST. Spolu s novým konceptem odstartova- la i zcela nová komunikační kampaň, která cílí na cestovatelské emoce. Text a foto: Veletrhy Brno a.s. 22 9-10/2017 Brněnské veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR vyhlásily na rok 2018 velký restart. Tradiční lednová akce prošla výrazným „faceliftem“, který poznáte podle atraktivního obsahu i nové tváře. A nová podoba i ambice dvojici GO & REGIONTOUR sluší. REGIONTOUR GO VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU VÝSTAVIŠTĚ BRNO 18.–21. 1. 2018 „Nezůstaneme na noc?“ www.bvv.cz/go-regiontour.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

9-10/2017 23 Ze všeho nejpříjemnější ale je, pokud vás program konference a jednotlivá vystou- pení překvapí svým obsahem, podáním a významem do té míry, že svůj připrave- ný příspěvek s omluvou nahradíte řečí „spatra“. Ne proto, že by byl špatně po- stavený, mimo téma či dokonce s myl- nými závěry. Ale proto, že vystoupení předřečníků jsou do té míry zajímavá a in- spirativní, že se k nim nemůžete nevyjád- řit. A to, přiznejme otevřeně, není příliš častým jevem. Co se tedy toho 12. září v Hradci Králové odehrálo? Ing. Martina Pásková, Ph.D., předsed- kyně Rady národních geoparků a členka Koordinačního výboru Sítě evropských geoparků ve své úvodní přednášce při- nesla celou kolekci informací nejen o geo- parcích a jejich historii, aktuálním stavu a budoucnosti nebo možnostech využití u nás, ale i pěknou řádku zkušeností ze zahraničí, které by bylo možno zužitkovat i u nás. Podrobná informace by vydala na několik stránek, tak alespoň jeden postřeh, podle mě veledůležitý – zdárný zrod, koncepce, obsah, propagace a vy- užití geoparků u nás vyžaduje nejen fi- nanční vstupy, ale především nadšení. To se však netýká jen geoparků, jak nakonec předvedli i další vystupující. Ať už to bylo povídání o dějinách Vamberec- ké krajky, jež jsou součástí expozic Mu- zea krajky ve Vamberku, nebo nečekaně atraktivní příspěvek Martiny Poliakové, ře- ditelky Tkalcovského muzea v Domě pod jasanem v Trutnově. Obě řemesla patří ke klenotům regionálního kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji a zasluhovala by si pozornost přinejmenším takovou, ja- ká je v poslední době věnována neméně významné tradici loutkářství – to se stalo i zásadním symbolem prezentací kraje na letošních veletrzích cestovního ruchu, jak uvedla Mgr. Lenka Jaklová, radní ma- gistrátu města Hradec Králové. Pak si k pultíku stoupli zástupci z Orlických hor a Podorlicka, a když si slovo vzal Jan Še- da z Ateliéru zvonaře a hrnčířky, dozvě- děli jsme se mnoho zajímavého o jejich činnosti v Deštném v Orlických horách. Šedovi a jejich přátelé, podnikatelé ve službách pro turisty jsou jedním z velmi dobrých příkladů, kudy za úspěchem. Po příspěvcích o hornických tradicích v Krkonoších, přišly na řadu statistiky návštěvnosti kraje a informace o zajíma- vém Mezinárodním festivalu Pod Zviči- nou a o udržování lidových tradic v kraji. Závěr konference pak patřil krátkému, a jak je uvedeno na začátku, také trochu improvizovanému vystoupení naší redak- ce. Z něj pak, laskavý čtenář dovolí, pou- žijeme jen jeden postřeh. Materiálů, pod- nětů nových aktivit a pozornosti hodných akcí čerpajících z bohatého kulturního dědictví kraje je taková spousta, že je velká škoda, pokud v oblasti propagace a PR pracujeme většinou stylem starým skoro třicet let. Materiály, letáčky, sklá- dačky – stále dokola, letošní skoro jako loňské. Jejich obsah je sice věcně správ- ný, ale víc technický než emocionální, bez příběhů, tedy poměrně málo zajímavý. Přitom jen samo kulturní dědictví je tak plné emocí, fantazie a lidské tvořivosti. Jaká škoda. Měli bychom si z našich předků a jejich chuti dát najevo více citů vzít příklad i při tvorbě našich součas- ných produktů. I ony se přece jednou mohou stát předmětem kulturního dědic- tví. Laco Kučera, Pavla Kovářová ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ V CESTOVNÍM RUCHU Pár postřehů z konference v Královéhradeckém kraji Je příjemné být pozván k diskuzi nad otázkami, které vás zajímají, které vám prakticky denně táhnou hlavou, jste-li „posti- ženi“ tím nádherným oborem, jemuž jsme si zvykli říkat docela nehezkým českým dvouslovím „cestovní ruch“. Je neméně příjemné, jste-li kromě pozvání i osloveni, abyste k danému tématu uvedli také pár vět, podělili se o svoje zkušenosti, sdělili svůj názor. Vrátíme se tedy na pár chvil na IX. ročník konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhra- deckého kraje, která se uskutečnila 12. září 2017 v Letzelově sále Regiocentra v Hradci Králové.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

SEJDEME SE OPĚT NA ČERNÉ LOUCE! Otázku, kam letos vyrazit na dovolenou, si před sezonou pokládají všichni, kteří chtějí vyrazit za sluncem, opalováním, od- počinkem, zábavou nebo dobrodružstvím a posílením duševních i fyzických sil. Ve výběru hraje roli několik důležitých faktorů. Poloha země, destinace, regionu, kulturní a sportovní vyžití, cena zájezdu, dopra- va, bezbariérový přístup i dostupné záze- mí. Informace o všem a mnohé jiné vám zodpoví a nabídnou zástupci cestovních kanceláří a agentur, představitelé turizmu několika evropských zemí, reprezentanti českých, moravských i slezských měst, krajů a obcí, lázní, středisek, rezortů a zá- bavních areálů na veletrhu cestovního ru- chu v Ostravě. Dvacátý první ročník veletrhu Dovo- lená a Region, Lázeňství se koná ve dnech 2. – 4. března 2018 na Výstaviš- ti Černá louka v Ostravě. Veletrh patří mezi nejvýznamnější události podporující rozvoj cestovního ruchu. Cílem výstavy je návštěvníkům nabídnout co nejširší spek- trum odpočinkových, ale i aktivních tipů pro strávení volného času a dovolené. Výstava Dovolená podporuje domácí i zahraniční cestovní ruch, představuje oblíbené zahraniční i tuzemské destina- ce a širokou škálu cestovních kanceláří a agentur. Nabídku turistických destinací České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Maďarska a dalších zemí dotváří výsta- va Region. I vy na ní můžete nabídnout všem návštěvníkům informace o nových zajímavostech, festivalech, turistických stezkách, historických a kulturních památ- kách, tradicích a řemeslech ve vašem městě, regionu či kraji. Výstava Lázeňství je zaměřena na propagaci a prezentaci lázeňských míst a zároveň představuje na- bídku příslušenství a vybavení pro lázně a wellness centra. Můžete se zde sezná- mit s posledními trendy nebo moderniza- cí ve vybraných oblastech. Součástí veletrhu bude výstava a pre- zentace členů A.T.I.C. České republiky – Asociace turistických informačních cen- ter, která se snaží zajistit prezentaci měst a okolí a rovněž bude organizovat odbor- ný seminář ve spolupráci s Moravsko- slezským krajem. V rámci doprovodného programu bu- de veletrh Dovolená a Region, Lázeňství doplněn o výstavu fotografií a cestovatel- ské besedy. Atraktivitu veletrhu podtrhují nabízené slevové balíčky a soutěže o hod- notné ceny. Přijeďte, zapojte se do sou- těží, vyhrajte atraktivní ceny. Veletrh Dovolená a Region, Lázeň- ství probíhá souběžně s 8. Ostravským knižním veletrhem a od soboty s výsta- vou Svatba. V rámci vstupného na ve- letrh Dovolená a Region, Lázeňství tak budete moci navštívit další dvě výstavy, vybrat si cíl vaší svatební cesty nebo se zásobit kvalitní literaturou pro klidné ve- čery někde v penzionu, pod stanem či v lázeňském lehátku. Na vaši návštěvu se těší Ostravské výstavy, a.s. Text: Ostravské výstavy, a.s. Foto: archiv TP Denisa Ježková, DiS. denisa.jezkova@cerna-louka.cz tel.: 596 167 119, 724 184 439 www.cerna-louka.cz 24 9-10/2017 Rádi byste na zimu odletěli do teplých krajin jako ptáci? Hledáte dobrodružství a adrenalin? Je odpočinek a relaxace přesně to, co po celoroční práci potřebujete? Dělá vám starost, kam s dětmi na prázdniny? Chcete cestovat letecky do exotických krajů, vlastním autem nebo jen tak, na kole? Rádi byste předem věděli, kde se ubytovat a kde se dobře vaří? Zajímají vás informace, kde mají bezbariérový přístup pro babičku? A co děti, mají si kde hrát?

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

9-10/2017 25 Poodří – Moravské Kravařsko Než napadne v Beskydech nebo Jeseníkách první sníh, vydejte se do barevně podzimní přírody regionu okolo řeky Odry. Hlavní letošní novinkou je vozíčkářská trasa v Klimkovicích. Nachází se v lesním parku hned vedle areálu Sanatorií Klimkovice. Bezba- riérové cesty tu vedou k informačním panelům, odpočinkovým místům s lavičkami a k množství herních prvků z přírodních ma- teriálů. Park je vhodný nejen pro lidi s postižením pohybového aparátu, ale i pro ty zdravé. Především děti si zde vyzkouší svoji obratnost a odvahu. Nenásilnou formou tu mimo jiné získají klad- ný vztah k přírodě i lidem s hendikepem. Okolí Klimkovic je vhodné také k projížďkám na kole, proto neváhejte, využijte posledních, alespoň trochu teplejších dní a vy- razte třeba do Pohádkového Poodří. Hned v Bílovci si zajděte do muzea a nevynechejte expozici Kouzelného sklepení. Dvě rodinky skřítků Picmochů tu nejen dětem představí tradiční ře- mesla, jako jsou například kovářství nebo výroba knoflíků. Ve Skotnici si pak najděte Muzeum venkovského života a země- dělství, kde vás přivítá a provede skřítek Plamínek. Vílu Rusalku potkáte na zámku v Bartošovicích, a kdyby vám výprava sem vyšla na 4. listopadu, zažijete zde Podzimní pooderské rybářské slavnosti spojené s výlovem rybníka, ochutnávkou rybích spe- cialit, prohlídkou Záchranné stanice pro volně žijící živočichy a dalším doprovodným programem. Další skřítkové na vás če- kají ve skutečné Katovně v Odrách, v Balerově mlýně ve Spálo- vě či na vodním mlýně Wesselsky. Nezapomeňte si ale dopředu zjistit otevírací hodiny. Někteří skřítkové se už totiž uložili k zim- nímu spánku a přivítají vás opět v nové turistické sezoně. Vše najdete na www.moravskekravarsko.cz a na stránkách www.pohadkovepoodri.cz naleznete také originální pohádky. Krajina břidlice na Opavsku Břidlice představuje krásný materiál, který si v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů oblíbili už ve středověku. Jak šel čas, stalo se z dolování tohoto nerostu celé průmyslové odvět- ví. Putování po jeho historii je dalším zajímavým tipem, kam v Moravskoslezském kraji. Začněte nejlépe v Budišově nad Bu- dišovkou v Muzeu břidlice. Zde se dozvíte vše o dolování břid- lice v kraji, prohlédnete si expozice s původním nářadím a ná- činím, staré důlní mapy, dobové fotografie i nálezy zkamenělých organismů. Zjistíte také, co bylo příčinou zániku tohoto odvětví. Na konec si nechejte Zahradní expozici neboli Malý geologic- ký park. Vyzkoušíte si práci štípače, zahrajete si na „břidlofon“ nebo se otestujete v umění kaligrafie. Vybaveni potřebnými znalostmi můžete směle putovat kraji- nou břidlice po pěti různých naučných stezkách, jež jsou vzá- jemně propojené. Dohromady po nich nachodíte nebo najezdíte až padesát kilometrů. Povedou vás k bývalým podzemním lo- mům, do okolních obcí, kolem mlýnů, na vyhlídky, ale hlavně pěknou přírodou. A kdyby se vám povedlo dojít i do obce Zá- lužné, popojděte ještě kousek do Mokřinek. V rekreačním ob- jektu Bílá Holubice se kromě občerstvení skrývá Imaginárium břidlice, které zapůsobí na váš zrak i sluch. Cestou si všímejte také domů a církevních staveb, jistě od- halíte mnoho břidlicové architektury. A ještě jeden tip na závěr. Až dojdete do obce Zálužné, zastavte se u kaple. Byla posta- vena na památku horníků, kteří zahynuli v břidlicových dolech. Poslední obětí se stal majitel dolu Augustin Mar, jehož příběh je vskutku tragický. Více tipů na výlety po Moravskoslezském kraji najdete na www.severnimorava.travel Pavla Kovářová POZVÁNÍ DO Moravskoslezského kraje Kraj na severu Moravy je všem známý Ostravou s unikátními technickými památkami a „barevným“ hudebním festivalem. Mnoho z vás už jistě prožilo i nezapomenutelné víkendy po celém kraji v rámci FAJNEHO LÉTA. Dá se jezdit po hradech, zámcích, městech, vsích a navštěvovat akce, na kterých není nouze o zábavu, dobré jídlo a pití, ale i vážnou hudbu či modernější rytmy. Můžete vyrazit za sportem do hor nebo za odpočinkem do lázní. Moravskoslezský kraj myslí na tu- risty „všeho druhu“, a tak tu máme opět pár novinek a tipů. Foto: archiv Střediska volného času Budišov nad Budišovkou Foto: archiv Sanatorií Klimkovice

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

Při tradiční návštěvě delegace Ústecké- ho kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem na rekonstrukci slavné bitvy u Grunwaldu byl dohodnut přátelský fot- balový mač sportovních nadějí z powia- tu Ostróda a Ústeckého kraje. Dvě muž- stva „piłki nożnej” kategorie U15 a ještě mladších se střetla celkem ve čtyřech zá- pasech. Dva proběhly na hřišti v Roudni- ci nad Labem a dva pak na umělé trávě v Ústí nad Labem. Na trávníku soupeři, ale po zápase přátelé. Výsledky utkání hovoří celkem jednoznačně ve prospěch domácích, ale to myslím v této chvíli ne- ní důležité. Podstatné je, že se zrodila nová přátelství, a že se brzy dá očekávat reciproční návštěva mladých fotbalistů z Ústeckého kraje v ostródském regionu. Jak dlouho pak potrvá, než se z mladých sportovců stanou turisté, kteří se rádi bu- dou vracet do míst, kde kdysi stříleli ví- tězné góly? Není totiž lepší, efektivnější a progre- sivnější propagace nad osobní zážitek a setkání lidí s lidmi. Celá polská delega- ce, tedy devětatřicet hráčů a devět členů doprovodu vedeného starostou Powiatu Ostródského Andrzejem Wiczkowskim, měla tak možnost poznat Roudnici nad Labem, setkat se s vedením radnice, pro- jít si pamětihodnosti a ve volném dni pak staroslavné Litoměřice, které si prohlédli i z Kalichu. Sestoupili také do podzemí, do expozice Dolu Richard a navštívili výstavu v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie. A aby byl sportovní cha- rakter návštěvy zachován, večer pak „na živo“ zhlédli utkání FK Ústí nad Labem versus Slovácko. Stalo se už dobrým zvykem, že při vzá- jemných návštěvách představitelů obou regionů se vždycky najde ještě nějaký bonus. Tentokrát to bylo sice neplánova- né, ale přece jen přátelské setkání s pre- zidentem České republiky, který byl zrov- na v Ústeckém kraji na návštěvě. Ať se na dosavadní vývoj vztahů Po- wiatu Ostróda a Ústeckého kraje díváme z kterékoliv strany, vždy nám z toho vyjde docela sympatický obraz: odpovědní či- novníci mají vždy v zásobě další a další aktivity, jež nesou žádoucí efekty. Na- konec, ale jistě ne v poslední řadě, i na poli cestovního ruchu. Starosta Andrzej Wiczkowski se svým týmem stejně jako hejtman Oldřich Bubeníček s oddělením cestovního ruchu podporují rozvoj vzá- jemných vztahů s jasným cílem vyvarovat se jakékoliv formálnosti. Svědčí o tom nejen popsaná sportovně-společensko -turistická událost, ale i zapojení Desti- nační agentury České středohoří do pří- pravy hodnotného doprovodného progra- mu. A už teď můžeme s jistotou tvrdit, že Powiat Ostróda se při nejbližší příležitosti předvede jako pozorný hostitel, výborný organizátor a propagátor kvalitních vzta- hů mezi Čechy a Poláky. Pokud se sami nestihnete ještě letos přesvědčit o pohodě, která vás čeká při návštěvě powiatu Ostróda, pak se vám nabízí dobrá příležitost při veletrhu Holi- day World 2018 v Praze. V expozici Ústec- kého kraje budete mít opět šanci se se- známit se všemi kouzly a atrakcemi, jež se nabízejí v samotné Ostródě, v okolí, na březích i hladinách jezer, při prostřené tabuli v tradičních krčmách warminských i na Elblagském kanále nebo na cyklotra- sách, jimiž je celý powiat protkán. Laco Kučera Foto: archiv Ústeckého kraje a TP www.mazury-zachodnie.pl www.powiat.ostroda.pl/cz 26 9-10/2017 TURISTIKA – FOTBAL, JAK SE TO RÝMUJE? I začínající poeta by mohl mít proti znění titulku výhrady. Ovšem jen do doby, než by sám poznal skutkovou podstatu předmětného tvrzení. Jsou tomu čtyři roky, co byla ve městě Ostróda ve vojvodství Warmia-Mazury v Polsku podepsá- na smlouva o spolupráci mezi Powiatem Ostróda a Ústeckým krajem. Smlouva, jejíž obsah nezůstává prázdným nebo jen formálním tvrzením, jak dokazují velice živé kontakty mezi oběma institucemi a regiony. A to jak na poli cestov- ního ruchu, tak i v oblastech společenských, hospodářských a sportovních.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

HOLIDAY WORLD 15.-18. 2. 2018 Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu a gastronomie VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE TOP GASTRO & HOTEL

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/

www.branadocech.cz SEZONA V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ NEKONČÍ Čtěte na str. 6

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1017/