TRAVELprofi 01-0218http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

XXIII. ročník, 01-02/2018 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Co všechno byly a jsou Jevišovice str. 19 Veletrh, na kterém byste neměli chybět str. 21 Pozdravy z Prešovského kraje str. 26 „...o toulce vonící Vysočinou, Vysočinou...“ str. 8-9 Pejřimov, výzva k putování str. 10 Čtěte na str. 14-15 HOTEL SLADOVNA – ČERNÁ HORA

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 3 Hotel Sladovna Černá Hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Holiday World 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 O puštěném mase a aktivitách postních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Krušnohoří míří do UNESCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 V Litoměřicích je marketing prioritou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Letošní „stovka“ v Plzeňském kraji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 „…o toulce vonící Vysočinou, Vysočinou…“ . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Pejřimov, výzva k putování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ještě jednou do Brna, tentokrát na celé století . . . . . . . . . . . . 11 Poznávejte naše regiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Z Hotelu Sladovna za baronem Trenckem . . . . . . . . . . . . . 14-15 Go a Regiontour s odstupem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 Tradice a práce – vína Skoupil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Co všechno byly a jsou Jevišovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Hotel Veronika v Ostravě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Veletrh, na kterém byste neměli chybět. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Clarion Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Aldis už čeká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pozvání na Kaléšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Prožijte Svitavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Už je to tady!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Pozdravy z Prešovského kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Bořku, bylo nám ctí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Černá louka – Dovolená a Region, Lázeňství . . . . . . . . . . . . . . 28 Milý lide turistický, máme za sebou týdny vskutku hodné masopustu. Dobu taš- kařic, kterých jsme si užili v přenosech přímých, nepřímých, zpro- středkovaných, pravdivých i lživých, zábavných i hloupých. Víc jak měsíc, kdy kandidáti, podporovatelé, vykladači myšlenek a všichni, kdo se potřebovali jakkoliv exhibovat, mají svých pět a více minut slávy „ve světlech ramp“ za sebou. Masopust skon- čil. Ten církevní, lidský i politický. Přichází doba postní. To sice nezní příliš optimisticky, ale vůbec to neznamená, že bychom měli propadat malomyslnosti a trudomyslnosti. Naopak. Přestaňme se škorpit, kdo měl být zvolen! Je hotovo. Usmějme se na sebe, popřejme si dobrý den a pojďme se věnovat věcem smysluplným, tomu, čemu opravdu rozumíme, co nás baví, co nám přináší odpočinek, co nás sbližuje, co nám přináší radost. Pojďme turistovat. Máte-li už naplánováno, kam o nejbližším víkendu, je to dob- ře. Jestli jste si ještě nevybrali, nevadí. Koukněte se do naší elek- tronické knihovny na www.floowie.com/cs/travelprofi a vy- berte si, kam se vypravíte. Nabídek jsou spousty. Kdybyste si ani potom nevěděli úplně rady, napište nám do redakce, rádi dobře poradíme. Když už jsme začali Masopustem a dobou postní, nelze jen tak minout Velikonoce, svátky církevní i civilní, svátky víry a jara. Až se vrátíte z posledního lyžování, zamyslete se, kam o Květ- né neděli, co si naplánovat na Modré pondělí a Žluté úterý, co dělat o Sazometné – lidově také Škaredé středě, kde strávíte Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a kam ještě o Božím hodu velikonočním před Červeným pondělkem. Pěkně barevný týden, což? A co si vymyslet pro celých čtyřicet postních dní, než přijde Bílá neděle? Ať už věřící, nebo bezvěrci, vydejte se na první letošní jarní cesty. Možná trochu rozblácené, místy ještě se zmrazky, ale jar- ní! Pokud se vám při tom všem podaří „pomladit“ svoji milou pružnou pomlázkou, žílou nebo tatarem, budete mít i první jarní dobrý skutek. Půst nepůst, neseďte doma, nekazte si oči před monitorem a duši u televizních obrazovek, zahoďte bačkory, nabalte batoh a jestli chcete opravdu držet půst, vezměte si na svačinu suchý rohlík. Doba postní končí čtyřicet dnů po Škaredé středě a to se dá přečkat – i když, ono to s tím půstem není třeba brát za- se tak přísně. Drazí turisté všeho věku, pohlaví, profesí, vzdělání a vyznání, jaro za pár dní zabuší na vaše turistická srdíčka, tak vzhůru za sluníčkem, deštěm, větrem, pohodou i nepohodou. Vždyť v Če- chách, na Moravě ani ve Slezsku turistická sezona nikdy ne- končí. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku O puštěném mase a aktivitách postních TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, PhDr. Laco Kučera, Bořek Homola. Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.travel-profi.cz, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6 krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele!

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

Několik slov k nominaci Myšlenka nominovat významné pozů- statky montánní neboli hornické činnosti na seznam UNESCO vznikla v Sasku už v roce 1998. První dokumentaci zpraco- vala Technická univerzita ve Freibergu, s níž záhy začalo za českou stranu spo- lupracovat Oblastní muzeum v Mostě. Postupně se do projektu zapojil i samotný Ústecký kraj a v lednu roku 2014, tedy po více jak patnácti letech došlo k zá- věrečným podpisům ministrů německé i české strany. Měsíc nato přišlo z Centra světového dědictví v Paříži oficiální po- tvrzení převzetí celé obsáhlé dokumen- tace. Rozhodnutí o zápisu či zamítnutí se tak očekávalo v roce 2016. Celý proces schvalování je velice slo- žitý a nemá cenu jej uspěchat, protože jakmile by jednou došlo k zamítnutí, ne- mohlo by již nikdy dojít k opětovné nomi- naci. „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří“ byla v dokumentaci tvořena pětaosmdesáti komponenty, tedy lokali- tami, které měla schvalovací komise navštívit a odborně prozkoumat. Kontroly v takových případech mohou být ofi- ciální i tajné. Na doporučení organizace ICOMOS, jež je hlavním poradním orgá- nem UNESCO, ještě v roce 2016 Ně- mecko nominaci prozatím stáhlo k do- pracování. Nejde však o nic výjimečného a naopak lze považovat za dobré zname- ní, že tato organizace zároveň pochválila odbornost dokumentu a označila jej za kvalitní základ k provedení doporuče- ných změn. Pozitivně se vyjádřil i starosta Krupky (jedné z nominovaných lokalit) Zdeněk Matouš: „Zkušenost z jiných pří- padů ukazuje, že dopracování dokumenta- ce výrazně zvyšuje šanci konečného za- psání památek na seznam UNESCO. Věří- me, že po doplnění informací již nebude zápisu Hornické kulturní krajiny Krušno- hoří na seznam UNESCO nic bránit.“ V prosinci roku 2017 tedy opět došlo k podpisům ze stran saského ministra vnitra a českého ministra kultury. Po pře- pracování je obsahem 782 stránkového dokumentu dvaadvacet lokalit, z nichž šest se nachází na české straně. Jste zvědaví, které to jsou? Za chvilku se na některé z nich podíváme blíže. Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří Výjimečnost oblasti spočívá v rozma- nitosti vyskytujících se rudních i nerud- ních nerostných surovin – od velkého množství různých kovů včetně uranu ne- bo vzácného stříbra až po černé uhlí. S tím souvisí velice dlouhá historie hor- nické činnosti, jejíž počátky sahají do 12. století a možná ještě dál – tedy celých osm set let, které nám tu zanechaly nejen hmotné památky, ale také kulturní hod- noty. Světový význam krušnohorského hor- nického regionu se zakládá mimo jiné v přínosu pro celé odvětví. Může se pyš- nit takovými osobnostmi jako Georgius Agricola, který je dodnes považován za otce mineralogie. Jeho největší přínos však spočívá především v sepsání dva- nácti knih o hornictví a hutnictví, jež se na dlouhou dobu staly jedinečnou encyk- lopedií či příručkou pro dobývání rud. Manželé Curieovi právě tady učinili důle- žitý objev radia. V roce 1765 byla v ně- meckém Freibergu založena vůbec první a dodnes existující hornická univerzita. Že vám název Freiberg něco říká? Ano, je to právě to město, kde se před dvaceti lety začalo pracovat na zápisu saského a českého hornického Krušnohoří na seznam UNESCO. Je tedy nabíledni, že právě Freiberg je jednou z nominovaných lokalit. Mezi Podstatou památek zapsaných na seznam UNESCO je ochránit a uchovat pro další generace jedinečné dědictví, které nám zde, na celém světě, zanechala nejen příroda, ale také naši předkové. Krušnohorská krajina taková místa skýtá, a proto vznikla německo-česká spolupráce při snaze nominovat „Hornickou kulturní krajinu Erzgebirge/Krušnohoří“ na Seznam světového dě- dictví UNESCO. O hornických lokalitách na české a německé straně se bude rozhodovat pravděpodobně už v příštím roce. KRUŠNOHOŘÍ MÍŘÍ DO UNESCO Štola Starý Martin Mědník

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 5 další saské komponenty patří například Hornická oblast Altenberg-Zinnwald, přes kterou vede příhraniční naučná hor- nická stezka propojená s Cínovcem nebo Krupkou na české straně. Stříbrné doly v Dippoldiswalde zase představují vzác- né svědectví prostřednictvím dochované podzemní krajiny z 12. a 13. století, kte- rou stále ještě postupně odkrývají ar- cheologové. Do nominace je v Sasku za- pojeno i mnoho technických památek jako jsou železárny, továrny nebo vodní pří- kopy. Jeden je ale také u nás – Blatenský vodní příkop z roku 1540 v Hornické krajině Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná. Z českých komponentů jmenuj- me dále Rudou věž smrti u Ostrova při- pomínající utrpení politických vězňů v 50. letech minulého století nebo Hornickou kulturní krajinu Jáchymov, o jejímž vý- znamu není pochyb. Komponenty Ústeckého kraje Na další české lokality se podíváme trochu zblízka a můžete to brát i jako po- zvánku na výlet. Takže pěkně postupně. Areál Vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem nedaleko Kovářské skrývá skvost v podobě nejstarší vápenky své- ho druhu v České republice. V součas- né době se pracuje na opravě stavby, aby mohla být v nynější torzální podobě zpřístupněna veřejnosti. Postavena byla před polovinou devatenáctého století hrabětem Buquoyem a sloužila přibližně do roku 1924. Za další lokalitou se vy- dejte přes Kovářskou. Ani ta vás totiž po hornické stránce nezklame. Po chvíli se už před vámi rozprostře úchvatná přírodní scenerie dotvořená montánní činností – Hornická krajina Vrch Mědník. Jak už název napovídá, tě- žily se tu hlavně měděné rudy. Dnes vám poskytuje nejen zdravou procházku a nád- herné výhledy z vrcholu korunovaného barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie, ale také pohled do šest set let staré historie těžby rud. Jedinečná je i koncentrace důlních děl z 15. až 19. století. Je jich zde na sedmdesát a dvě- ma z nich vstoupíte do podzemí i dnes – štolami Země zaslíbená a Marie Po- mocná. V Měděnci pak nezapomeňte na prohlídku hornického minimuzea. Pokud byste zatoužili po větší výpravě, vydejte se sem z Klášterce nad Ohří po naučné stezce Cesta z města a račte si před Mě- děncem všimnout i mimořádného skal- ního útvaru Sfinga. Na konec jsme si nechali Hornickou kulturní krajinu Krupka, jež reprezen- tuje bezmála tisíciletou historii dolování cínových rud. Záznamy, že se v oblasti těžil cín, existují dokonce už z poloviny 10. století! První písemná zmínka o měs- tě Krupka pochází z roku 1305 a o ně- kolik let později víme, že už tu stál hrad střežící město, cínové doly i obchodní stezky do německého Saska. Hrad, tedy jeho zbytky, si můžete přijet prohlédnout kdykoliv, ale o letních prázdninách vám tu bude k dispozici průvodce. Jednou z nejvýznamnějších montánních památek oblasti je prohlídková štola Starý Martin. Dozvíte se tu, jak se razila důlní díla, jak se v které době vyztužovaly prostory, prohlédnete si sbírky historických před- mětů i hornin a mnoho dalšího. Jako nej- starší cínové naleziště můžeme Krupku bez nadsázky považovat za průkopníka ve vývoji poznávání a následného způ- sobu těžby takzvaných greisenových cí- nových ložisek, kterých se v oblasti Kruš- ných hor vyskytuje celá řada. Ovšem i samo město stojí za prohlídku. Třeba významná poutní bazilika Panny Marie Sedmibolestné, kaple sv. Wolfganga za- svěcená patronovi horníků nebo Komáří vížka, na kterou z Krupky vede nejdelší lanovka ve východní Evropě bez mezi- stanice, to jsou unikáty, jež byste si ne- měli nechat ujít. Abyste měli putování po hornické historii Krupky snazší, je pro vás připravena naučná stezka Po sto- pách horníků. Východiště najdete v Hu- sově ulici, kde se na jaře letošního roku chystá otevření nově zbudovaného In- focentra Hornické krajiny Krupky. Je toho ještě mnoho, co by se dalo k Hornické kulturní krajině Krušnohoří napsat, sdělit, doporučit. Nikdy však ne- můžeme dokonale popsat ducha místa, a tak neváhejte a vydejte se prozkoumat oblast, která možná už co nevidět bude prohlášena za světové kulturní dědictví. Pavla Kovářová Foto: archiv Ústeckého kraje Více tipů na výpravy po Ústeckém kraji najdete na www.branadocech.cz Krupka Naučná stezka Po stopách horníků Infocentrum Hornické krajiny Krupky Podzemí Mědníku

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

Pro začátek, je možné výstižně charak- terizovat náplň, zaměření a strukturu nového odboru? Bude nás sedm – tedy postupně. Na odboru budou pracovat tři úseky: tisko- vý, marketingový a infocentrum. V zásadě chceme postihnout celou problematiku komunikace a propagace bez zbytečné a nepraktické fragmentace. Chceme pra- covat jako tým s jasně postaveným cílem a efektivními metodami. V čem spatřujete hlavní úkoly pro nej- bližší období – dejme tomu rok, dva…? V tuto chvíli v marketingu města. V oblasti komunikace už nám několik let dobře fungují všechny dostupné infor- mační kanály – ať již jde o každodenní zveřejňování aktualit na webu, elektronic- ké úřední desce v podloubí radnice a na náměstí, každý den vydáváme tiskové zprávy, každé pondělí zdarma dostávají uživatelé Mobilního rozhlasu souhrn nej- důležitějších zpráv o městě do svých mai- lů, točíme reportáže a intenzivně využí- váme ke komunikaci i sociální sítě. Dalším komunikačním uzlem je infocentrum. Jím poskytované služby jsou dlouhodobě na vysoké úrovni. Je to instituce, která si za léta fungování vypracovala solidní infor- mační bázi, pracuje s ní aktivně a není nadsazené, když řeknu, že s hmatatelnými výsledky. Ale… Ano. Ale… svět se řítí kupředu, dorůs- tají nové generace turistů, jejich po- žadavky jsou stále náročnější. Je tře- ba nejen pečovat o stávající, ale také vyhledávat novou klientelu. To bez marketingu zkrátka nejde. Jak na to v Litoměřicích? Předně je třeba definovat, co je mar- keting měst a obcí. Každý od něj očeká- vá něco jiného. Jde o poměrně novou disciplínu, kterou města a obce uchopily dle svého. Já v úvodu považuji za prio- ritní vytvoření jednotného vizuálního sty- lu města, jehož srdcem bude nové logo. S citem musíme začít řešit i venkovní re- klamu. Dále je třeba zintenzivnit spoluprá- ci s podnikateli a především s Destinační agenturou České středohoří, s níž již nyní připravujeme konferenci cestovního ruchu Stop and Stay a zahájení příští turistické sezony. A hlavně je třeba vymýšlet nové turistické produkty. Za velký úspěch po- važuji loňské otevření v ČR unikátního Muzea křišťálových dotyků, jehož provo- zovateli poskytlo město nádherné pros- tory v centru a marketingovou podporu. To je celá spousta práce. Ale je po- třeba uchopit město a okolí jako je- den celek, srozumitelně jej označit nezaměnitelnými symboly a pak s tím vším pracovat. To je kopec práce. Ku- dy na to? Krok za krokem. V první řadě jde o jed- notný vizuální styl. Tedy vytvoření právě těch symbolů, které bude možné apli- kovat na tiskové a propagační materiá- ly, venkovní reklamu, ale nakonec třeba i k označení automobilů úřadu, jeho bu- dov apod. To je ale „jen“ vnější tvář. Druhou, neméně důležitou, ne-li důležitěj- ší, je obsah. A to bude vyžadovat obrov- ské množství kreativní práce, zkušenost a znalost. Na jedné straně znalost města, památek, okolí, tradic, přírodních zají- mavostí…je to dlouhý seznam. Na druhé straně ale také znalost prostředí, do kterého směřujeme. Tedy i do prostoru cestovního ruchu, mezi turisty. Musíme je umět oslovit a udržet je v neustálém napětí a pozornosti. V tom vidím hlavní smysl práce celého odboru i mé vlastní. No, plány jsou jasné a cesta k cíli také. Co dodat na konec? Jen snad jednu nebo dvě věty. Lito- měřice jsou nádherné historické město se spoustou památek, výbornými restau- racemi, kulturními akcemi, skvělým vínem. Navíc leží uprostřed jednoho z nejkrás- nějších kusů Česka, uprostřed Českého středohoří. Tak přijeďte. Ne na den, ale na víkend nebo týden. Teprve potom můžete poznat, proč musíte přijet znovu a znovu. Pravda. To můžeme za celou naši re- dakci jen potvrdit. Děkuji za rozhovor. 6 1-2/2018 Informační centrum Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a tel.: +420 416 916 440, e-mail: info@litomerice.cz, skype: infoltm, www.litomerice.cz Platí stará pravda, že časy se mění a s nimi často i metody práce, plány, organizace a také týmy. Do jaké míry k lepšímu, ukáže vždy čas v závislosti na zkušenostech a dobré týmové komunikaci. Právě to jsou skutečnosti, které lze v Litoměřicích oprávněně považovat za tvrdá data. Od prvního dne letošního roku začal na litoměřické radnici pracovat nově zřízený odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu. V křesle jeho „pilota“ se budeme potkávat s ing. Evou Břeňovou, zkušenou novinářkou a šéfredaktorkou Radničního zpravodaje, která několik let vedla i Litoměřický deník. To si přímo žádá o několik otázek. V LITOMĚŘICÍCH JE MARKETING PRIORITOU Ing. Eva Břeňová – vedoucí odboru komunikace a marketingu MÚ Litoměřice

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 7 Plzeňský kraj, respektive kreativní tým odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje, opět, jak už je jejich zvykem, nemá ruce v klíně a doslova s plynovým pedálem na podlaze dokončil ke stému výročí republiky novu brožuru, jejíž slavnostní křest se odehraje na veletrhu ces- tovního ruchu Holiday World v Praze. Návštěvníci a vystavovatelé dostanou možnost se křtu nejen zúčastnit, ale také obohatit o tuto zajímavou publikaci svoji knihovnu. Vedoucí oddělení kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ilona Šnebergerová nám k tomu řekla: „Není jednoduché popsat, zhodnotit a představit celé století v „životě“ jednoho kraje; bez ohledu na jeho velikost. Zvláště, když se architektura života, vztahů, hod- not i politiky a víry tolikrát a tak významně měnila. Naší ambicí nebylo vytvořit historické dílo. Spíš zachytit zajímavé střípky života, vy- tvořit zajímavý kaleidoskop doby. Vnitřní strukturu naší nové knížečky jsme uspořádali v jakési matematické posloupnosti několika etap, jejichž začátek a konec označuje vždy osmička na konci letopočtu. Aniž bychom chtěli kriticky hodnotit jednotlivá období. Spíš nám jde o zajímavě popsané dějiny kraje s důrazem na to, jak lidé v kraji žili, jak se oblékali, s čím si hrály děti, jak reagovali na význam- né události. Pomocí dobových fotografií chceme představit každodenní, všední i sváteční dění. To všechno jako krasohled nevšední každodennosti. Na stránkách brožury se nevyhneme ani módě, životnímu stylu, finančním poměrům a zvyklostem a samozřejmě ani dobovému cestování a turistice ve snaze ukázat život jako takový. Místo mnoha slov a komplikovaných souvětí jsme využili geniálních výpovědí fotek, dobových letáků, bankovek nebo inzerátů. Jsou to takové barvité střípky století v Plzeňském kraji.“ K tomu ještě dodala: „Je třeba připomenout, že použité fotografie jsme hledali v muzeích našeho kraje, hodně nám pomohli ve Státním oblastním archivu i v Archivu města Plzně a nesmím zapomenout ani na soukromé sběratele, kteří nám ochotně zapůjčili řadu vzácných kousků. Velký kus práce odvedl i náš kolega Pavel Suk, historik, majitel obsáhlé sbírky starých časopisů, fotek, filmů a dalších dobových dokumentů. Je autorem podstatné části textů. Budeme tedy mít sto let Československa a České republiky v letech 1918–1938, pak od roku 1938 do roku 1948. Na to navazuje dvacetiletí do roku 1968, pak čtyřicetiletí zakončené událostmi roku 1989. No, a na konec je to posledních 27 let. Není toho málo a dalo nám dost práce všechno to stoleté dění seřadit do kompletu, který poučí, potěší, nezestárne nejméně dal- ších sto let. Chtěla bych touto cestou pozvat všechny turisty a hlavně přátele Plzeňského kraje do naší expozice na veletrhu Holiday World v Praze, kde proběhne slavnostní křest knihy. Nezapomeňte tedy přijít 15. února 2018 na výstaviště v Holešo- vicích raději hned dopoledne, aby se na vás také dostalo. Knihu zde může získat každý, kdo má náš kraj rád.“ Na konec je třeba ještě dodat, že kromě brožury nesoucí název 100 LET REPUBLIKY můžete na veletrhu získat i Programovou bro- žuru s kompletním seznamem akcí pořádaných v Plzeňském kraji k tomuto významnému výročí. Zástupci Plzeňského kraje by si přáli, aby jejich dílko a jejich společné snažení v každém návštěvníkovi Plzeňského kraje zažehly alespoň jiskru, když ne přímo plamen hrdosti na to, že jsme Češi. Abychom si uvědomili, že máme na co být hrdí – nejen na to, co bylo, ale i na to, co je a především na to, co bude alespoň dalších sto let. Laco Kučera, foto: archiv Plzeňského kraje www.turisturaj.cz Podobně jako na mnoha místech, ve městech i malých vesnicích se bude letos slavit prvních sto let našeho státu. A nejen slavit. Zavzpomíná se na události významné, slavné i tragické, na věci dobré i ty, které historie už posoudila a zařadila je pod zna- ménko plus nebo mínus. Tak už to v historii chodí. Důležité ale je, abychom dokázali správně využít všech zkušeností a informací, abychom uměli objektivně posoudit důsledky a příčiny, aby nám bylo dáno využít všeho vědění a utvořit si správný názor pro další roky, pro naše děti a děti jejich dětí. LETOŠNÍ „STOVKA“ V PLZEŇSKÉM KRAJI

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

„…O TOULCE VONÍCÍ VYSOČINOU, VYSOČINOU…“ Tentokrát nás čeká docela dlouhá ces- ta, pěkný kousek nádherného kraje mezi Tišnovem a Jimramovem. Tišnov určitě znáte – když ne osobně, tak alespoň z vy- právění. Vždyť právě zde, jen kousek za městem stojí slavné cisterciácké opatství Porta coeli, Brána nebes. Je to architek- tonický komplex, u kterého se zatají dech i zásadnímu bezvěrci a skeptik hned do- stane lepší náladu. Čisté linie, uměřené proporce, unikátní spojení pokory lidské- ho rodu a vznosné konstrukce lidské víry mířící svými lomenými oblouky k symbo- lickým vyšším principům našly dokona- lé uspořádání v jednom z nejkrásnějších a nejbohatších kamenných portálů u nás. Podpírají jej postavy deseti apoštolů, nad tympanonem s kamennou scénou zobra- zující Krista, Pannu Marii a sv. Jana Křti- tele se klenou lomené oblouky s hýřivou ukázkou mistrovského kamenictví. Vstup- te a poslouchejte ozvěnu svých kroků pod klenbou gotické Křížové chodby, za- jděte do bývalého proboštství, kde dnes sídlí Muzeum Brněnska a Podhorácké muzeum. Nedaleko od opatství se navíc nabízí i návštěva zbytků starého hradu Pernštej- nů zvaného Čepička. Pak už jste zváni do Tišnova. Město je atraktivní jak svými památkami, tak i současnými turistickými službami. Už sama radnice stojí za po- zornost, stejně jako několik secesních vil, funkcionalistická někdejší spořitelna nebo Galerie Josefa Jambora, jednoho z vyni- kajících malířů, pro něž se Vysočina stala vděčným tématem. V nejbližším okolí Tišnova lákají turisty další zajímavé cíle – především přírodní památka Květnice s propastí, několika jeskyněmi, vyhlídkou na skalním vrcholku Velká skála a samotným vrchem Květni- ce. Ten se proslavil nejen jako naleziště ametystů, záhnědy, křišťálu či malachitů, ale také nádhernou vyhlídkou. Tišnov se před vámi z Květnice rozprostře jako na obrovské zelené míse. Váš pohled bude sledovat i zákruty modré stužky řeky Svratky, podél níž se vydáme na dal- ší cestu ke Štěpánovicím a pak až do Lomnice, kde kromě jiného doporučuje- me návštěvu malého pivovaru. Ochutnejte zdejší pivo. V někdejším hraběcím pivo- varu, jehož průčelí zdobí u nás jediná socha krále Gambrina, se od roku 2017 znovu vaří výborný Genius noci – to pro- sím není překlep. Až si zavdáte, pocho- píte. Chcete-li se ale setkat s pravým „duchem místa“, nevynechejte lomnický židovský hřbitov s tisícovkou starých ná- hrobních stél. Na blízkém Židovském ná- městí s pěkně ošetřovanou synagogou se pak můžete projít i mezi domky židov- ské čtvrti. Klidně zde zůstaňte celý den, postůjte pod klenbou monumentálního chrámu Navštívení Panny Marie, pak projděte kolem zatím nepřístupného zám- ku po naučné stezce zámeckou oborou a z náměstí, od „mistrových nohou“ se vydejte po Cimrmanově stezce. A jdeme dál, na sever k vesničkám Strhaře a Ko- zárov s rozhlednou Babylon, která na- bízí výhled až na vzdálené Jeseníky. Odtud je to jen kousek k pozůstatkům nezná- mého hradu, pravděpodobně jde o Zu- zinov. Na mapách je často popsán jako Osiky, podle sousední vísky, jejíž roman- tiku podtrhuje kostelík sv. Stanislava, který spolu s hradní kaplí přečkal až do současnosti. Pak se jako podle majáku nasměrujte k televiznímu vysílači na Sý- koři a dál na západ k Nedvědici a slav- nému hradu Pernštejnu – co k němu dodat? Snad jen, abyste si prošli všechny čtyři jeho prohlídkové okruhy – možná potkáte i Bílou paní. Ale hrad je dosta- tečně znám a my vás chceme zavést i na místa méně proslavená, leč neméně zají- mavá. Severovýchodně od Nedvědic, v obci Chlébské stojí dřevěná usedlost, jedna z ukázek regionální lidové architektury z 19. století. A takových vás na cestě bude čekat ještě několik. Mezi obcemi Ujčov, Štěpánov nad Svratkou a Horním a Dol- ním Čepím si můžete vybrat, jestli se chcete věnovat prohlídkám pozůstatků Třeba si ještě někteří vzpomenete na refrén kdysi populární, ale již docela letité písně z repertoáru country kapely Plavci. Vlastně dnes už zase Rangers. I pro ně byla a věřím, že dodnes je Vysočina krajinou hodnou pozornosti, lásky, obdivu i úcty. Vědí to Plavci – Rangers, víme to my, vědí to všichni, kdo na Vysočině žijí. Ale víte to i vy? Nejste-li si jisti, pojďte s námi, přesvědčíme vás při dalším díle toulek Korunou Vysočiny. Hrad Pernštejn Kozárov s rozhlednou Babylon

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 9 důlní činnosti, starým štolám nebo zda vylezete na okolní kopce s vyhlídkami či snad raději zajdete proti proudu potoka protékajícího Ujčovem k nádhernému vo- dopádu. Není velký, ale nemůže se vám nelíbit. Právě zde, v tomto koutku Vysoči- ny si uvědomíte, jak nenápadnou krásou se může pochlubit. Až se zastavíte u ne- daleké zříceniny Kozlov, nezapomeňte dojít do stejnojmenné vesničky s další ukázkou krásně zachovalé venkovské usedlosti. Kdysi takové stavby zdobily ce- lý kraj. Švařec – další malá vesnice na ře- ce Svratce. Proč právě Švařec byste měli navštívit? Když pro nic jiného, tak proto, abyste se prošli ve stínu kryté lávky přes řeku, kterou zdobí došková střecha. Zdá se vám to málo atraktivní? No, mnoho celebrit zde asi nepotkáte. Ale není to náhodou dobře? Místo halasu velkých re- kreačních rezortů, blýskavých pozlátek a vtíravých rychloobčerstvoven si tu uži- jete čerstvého voňavého povětří, klidu, pohody. A pokud vás přepadne hlad ne- bo žízeň, kdejaká vesnická hospůdka se o vás postará – i kdyby to měly být třeba „jen“ utopenci. No, nemáte chuť už teď? Byli jste někdy na přehradě Vír? Zde se usaďte klidně i na celý týden. A stejně vám to nebude stačit, abyste prošli všech- na místa, která byste neměli vynechat. Prakticky hned pod tělesem hráze se skoro přímo z vody zvedá Jezerní stěna s via ferratou. Na další skalní masiv, Klu- bačice, můžete vylézt dokonce po dře- věném žebříku. Líbilo by se vám to? Tak ještě jednou – ale tentokrát na ferratu Velká věž s pět metrů dlouhým prova- zovým mostem – ta je ještě zajímavější. Stále je to málo? Ještě nemáte závrať? Tak vzhůru na Karasín, na rozhlednu, jejíž štíhlá betonová stopka skrývá schodiš- tě, po kterém vystoupáte do betonového kvádru horní kryté plošiny. Pod rozhled- nou je v zimě v provozu i velice oblíbený skiareál. Až slezete zase na pevnou zem, najdě- te cestu k Vírskému mlýnku – je to sice už replika pěkného a důmyslného vodní- ho dílka, jež pohánělo několik desítek dře- věných figurek, ale dnes už ani nepozná- te, že původní originály byly nahrazeny kopiemi. Na Víru I a II se sice nevykoupete, ani rybolov zde není povolen, ale stojí za to podívat se z hráze dolů, nebo naopak od její paty vzhůru, objet přehradu na kole po naučné vodohospodářské stezce či zajít do nedaleké vesničky Hluboké. Dlouhá „nudle“ přehradního jezera se postupně zužuje, až se vrátí k původním rozměrům řeky Svratky. To se už budete blížit okolo Ostré skály k Dalečínu, v je- hož středu se nalézají zubaté zbytky ka- menného zdiva zříceniny hradu. Zdaleka není celý, ale dodnes působí impozant- ně. Část jeho zdiva posloužila na přelomu 16. a 17. století k výstavbě zámku, který později dostal podobu alpské horské chaty. To už vám ale bude chybět jen pár posledních kilometrů do cíle celé dlou- hé etapy. Tím je městys Jimramov, který pravděpodobně většina z vás příliš nezná, ale znát by měla. Najdete tu zámek, jenž si dnes můžete prohlédnout jen zven- ku, třeba z přilehlého parku Bludník. Vý- znamným lákadlem je jistě i Síň rodáků v Jimramově. Když pro nic jiného, tak kvůli Janu Karafiátovi, autorovi popu- lárních Broučků nebo bratrům Aloisovi a Vilémovi Mrštíkovým a mnoha dalším. Laskavé pozornosti doporučujeme i úžas- né dioráma Broučci od vynikajícího ma- líře Jiřího Trnky. Navíc je městys Jimra- mov doslova „zabalen“ do zeleného okolí tvořeného loukami, lesy, kopci s vyhlíd- kami či skálami, na které můžete vylézt. Třeba skálou Kotkovice – zvedá se z řeky Svratky a je opředena zajímavou pověstí. Nebo Kabačka, Smutná skála, Babka a Dědek ukryté v lese pod Pavlovým kop- cem a nakonec třeba i Prosíčka. Slavná Prosíčka, nejvyšší bod široko daleko s dřevěným křížem na vršku. Prý zde stojí odjakživa, ale žádný dřevěný kříž přece nevydrží napořád. Ten současný je tedy z roku 2002 a je krásně řezbovaný. Výhle- dem z Prosíček do širokého okolí si ještě jednou na závěr dnešního dílu putování můžeme připomenout melodii „…o toul- ce vonící Vysočinou, Vysočinou…“ Nebo raději verše? Co takhle Nezval a jeho: Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil, na břehu řeky Svratky roste nízká tráva, rád chodil jsem tam denně, koupal se a snil… Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Koruny Vysočiny www.korunavysociny.cz Prosíčka Výrský mlýnek

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

Ono není divu. Pelhřimov je městem, které rok co rok navštěvují desetitisíce turistů ze všech koutů Česka a jistě i z blízkého nebo vzdáleného zahraničí. Mezi turisty se proslavil zejména díky v Evropě ojedi- nělé aktivitě – sbírání, registrování, měření a hodnocení rekordů skoro všeho druhu. Pelhřimov je zkrátka městem rekordů. Ale nejen rekordů, též kuriozit rozměrů nad- měrných i obrovských, malých i miniatur- ních. Pelhřimov s nejbližším okolím je ta- ké místem prosté krásy, krajiny, která se v mírných vlnách zvedá a klesá, podobná podle ročního období zelenému nebo bí- lému moři Českomoravské vysočiny. Sa- ma krajina kolem Pelhřimova je turistic- kou výzvou. Na kole, nebo pěšky? V pátek pěšky, v sobotu na kole, v neděli třeba na koloběžce. V pondělí ráno nebudete chtít odjet. To je ten pravý turistický Pejřimov. Centru města vévodí, jak jinak, jedno z největších náměstí v Česku. Obejděte je, zvedněte zrak do výše prvního patra a dívejte se – defiluje před vámi celá his- torie architektury. Chcete vidět město a pořádný kus Vysočiny z ptačí perspekti- vy? Vzhůru na ochoz věže kostela sv. Bartoloměje. Třeba vám na cestu zazvoní všech pět zvonů. Ve světničce hlásného si pak prohlédnete Pelhřimov na starých fotografiích. Nebo vás láká spíš podzemí a děje strašné a strašidelné? Tak vstupte do Pel- hřimovského pekla, navštivte Muzeum strašidel nebo zajděte na chvíli do šatla- vy v Muzeu Vysočiny. Až se dostatečně vystrašíte, vylekáte a pobavíte, nechte se pozvat k zážitkům kulturním do „MÚZYa Lipských“. Lipští – kdo by neznal slavného herce Lubomíra a skvělého režiséra Oldřicha. Víte ale, že už jejich otec byl významným kulturním a divadelním nadšencem známým v Pel- hřimově a široko daleko kolem? Jistě budete natěšeni také na informa- ce staré a ještě starší i na všechno o dě- jinách města a celého regionu. Muzeum Vysočiny Pelhřimov vám poskytne obrá- zek bohatý na detaily a přehledný ve své celistvosti. A to jsme ještě pořádně nevytáhli pa- ty z města. Co teprve, až se v létě vykou- pete v přehradách Sedlice nebo Trnáv- ka, navštívíte klášter v Želivě a Trčkův hrad, který je součástí kláštera. Teprve potom, až se vrátíte zpátky do Pelhřimova a znovu zajdete do informačního centra, nechejte si předložit komplexní nabídku. Ta už však bude představovat program na celý týden. To pak budete muset přijet znovu. Na úplný konec si nechejte návštěvu Muzea rekordů a kuriozit a expozice Zlaté české ručičky, rok za rokem bo- hatších výstav pod střechou i v plenéru, které mají jenom v Pelhřimově. Nebo při- jeďte přímo na festival Pelhřimov – měs- to rekordů, letos to bude 8. a 9. června. Ať přijedete kdykoliv, vždy budete vítáni a vzorně obslouženi. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv města Pelhřimov Turistické informační centrum Masarykovo náměstí 10 393 01 Pelhřimov, tel.: +420 565 326 924 e-mail: ic@kzpe.cz www.pelhrimovsko.cz PEJŘIMOV, VÝZVA K PUTOVÁNÍ Je tomu už dlouhá řádka let, kdy jsme s ještě hodně „mladým“ časopisem TRAVEL profi sjezdili celou republiku od vesnice k lesu, od rybníků k městům. V éře „předkrajské“, v dobách, kdy se cestovní ruch bouřlivě rodil na úrovni okresů. Dnes už nevím, kolikrát jsme byli v Pelhřimově, kolik stránek jsme o městě a okolí napsali. Vzpomínám ale, že tenkrát nám poprvé bylo odhaleno tajemství zrodu jména Pelhřimov. Dostal je po svém zakladateli, biskupovi Peregrinovi, Pelhřimovi, Pejřimovi, který se v údolí u říčky Bělé zastavil u stu- dánky při svém putování do Říma. Legenda o založení Pelhřimova nám vytane na mysli také vždycky, když na svých cestách po Polsku potkáváme průvody poutníků „pielgrzymů“. Krátce – Pelhřimov nebo také Pejřimov znamená putování, dnes spíše cestování, moderně turistický ruch.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 11 Bylo přirozené, že letošní prezentace Br- na na lednovém veletrhu Regiontour se odehrávala právě ve stylu století, hlav- ně pak s odkazem na kulturu dvacátých a první poloviny třicátých let. Měli jsme to potěšení strávit několik desítek minut s autorem, dramaturgem a kreativním tvůrcem oslav Pavlem Andělem a šéfkou marketingu Kateřinou Brettschneiderovou a zeptat se jich na stav příprav i celkovou koncepci. K tématu se vrátíme ještě ně- kolikrát, tak v tuto chvíli alespoň stručně. Dáma má přednost: „O našich oslavách, festivalu ke stému výročí se už hodně napsalo, ale stále ješ- tě musíme zdůrazňovat, že jsme zatím na středním úseku trati. A je to pořádný sprint. Díky opravdu dobré spolupráci celého týmu nepochybujeme, že se nám podaří všechno stihnout a brzy se všich- ni i dozvědí, jak bude vypadat kompletní program na všech plánovaných místech. Co je však důležité, Brno letos slaví dvě výročí – sto let republiky a 90 let výsta- viště BVV. Díky městu Brnu, Asociaci krajů, ministerstvu kultury ČR a spoustě dalších institucí máme solidní základnu, na které se dá postavit něco mimořád- ného. Menší ambice nemáme. Proto bu- de program Re:publika 1918–2018 ještě bohatší, zajímavější a jsem přesvědčena, že i krásnější. Už teď z celého srdce zvu do Brna na oslavy – festival všechny Če- chy, Moravany a Slezany a rádi přivítáme i návštěvníky ze Slovenska, Rakouska i Polska a vlastně z celé Evropy, z celého světa. Máme unikátní příležitost se sami sobě a před celým světem ukázat jako sebevědomý a na svoji minulost hrdý stát a národ. Teď ráda předám slovo Pavlu Andělovi.“ Zde si dovolím malou redakční vsuv- ku. Budou nás tak desítky, spíše stovky tisíc, kdo před pár lety doslova „ujíždě- li“ na televizních Nocích s Andělem. Na pořadu kultivovaném, poučném i pouče- ném a nádherně rozevlátém. Jsem straš- ně rád, že rozhovor s Pavlem Andělem potvrdil, že neztratil nic ze své noblesní kulturnosti. To nakonec posoudíte sami z toho, co nám řekl, a hlavně pak z toho, co sami při návštěvě festivalu Re:publika 1918–2018 zažijete. „V první řadě musím říct, že jsem byl poctěn nabídkou podílet se na přípravě Re:publiky, zároveň mě to také trochu vystrašilo a hlavně provokovalo. Komu se taková výzva postaví do cesty dvakrát? Takže po úvaze jsme se pustili do práce na koncepci, pak jsme o tom diskutova- li, ladili a doplňovali, až se zrodil formát festivalu. Proč festival a ne výstava? Aby to bylo živé, aby to nebylo muzeum a hlavně, abychom mohli postihnout celé století jako celek, bez důrazu na jednot- livosti. Aby si lidé dokázali připomenout, co sami zažili. Tak krásně kulaté výročí je unikátní příležitostí nejen k nějakým rekapitulacím, ale především k nějakým výzvám do dalších desetiletí. Ale ty nebu- deme stavět my, ty si musí postavit každý sám za sebe a vlastně celá republika. Shrnuto: je to nádherně obrovský kus práce. Jako vždy je málo času, ale zvlád- neme to. Brněnský tým je úžasný a ne- pochybuji o tom, že to všechno stihneme. Připojuji se k pozvání do Brna sebevě- domého a oprávněně pyšného na celých sto let naší republiky.“ Re:publika 1918–2018 bude událostí mimořádnou svým významem, kultur- ní hodnotou, společenským dopadem a jistě i vlivem na další rozvoj turisti- ky. Oslavy proběhnou i v dalších měs- tech, regionech a krajích. Oslavme na- še první republikové století důstojně a po našem. V dalším vydání přinese- me přesnější a obsáhlejší informace a těšit se můžete i na reportáže z oslav na mnoha místech České republiky, které se chystáme navštívit. Laco Kučera Foto: archiv TP JEŠTE JEDNOU DO BRNA, TENTOKRÁT NA CELÉ STOLETÍ Už nějaký čas není tajemstvím, že jedny z největších a podle všeho také hodně zajímavých a poučných akcí na oslavu prvního a dej Bůh ne posledního století existence našeho státu, se připravují v Brně. Zapamatujte si titul RE:PUBLIKA 1918–2018 a také podtitul: BRNO. LIDÉ. STOLETÍ. Dějištěm oslav, které budou svojí dramaturgií spíše festivalem, se stane od 26. května do 17. června 2018 výstaviště BVV a okolí a samozřejmě skoro celé Brno.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

Plzeňský kraj Kaceřov V krajině přírodního parku Horní Berounka se nachází obec Kaceřov. Leží asi jedenáct kilometrů od slavných Plas. První písemná zmínka pochází z roku 1376, kdy Kaceřov patřil Ctiboru ze Švamberka. V této době zde pravděpodobně nechal vystavět tvrz. Ta však byla za husitských válek velmi poničena a i když došlo k jejím opravám, zůstala už pustá. V polovině šestnáctého století je už majitelem vysoký královský úředník Florián Gryspek z Gryspachu, kte- rý zamýšlí v Čechách založit odnož svého rodu a právě z Kaceřova udělat rodné síd- lo. Že měl vážné úmysly, potvrzuje fakt, že na místě tvrze nechal vystavět rene- zanční zámek a zplodil čtyřiadvacet po- tomků. Vše ale končí v pobělohorském ob- dobí – jak rod, jehož příslušníci se podíleli na stavovském povstání a špatně dopad- li, tak sídlo, které bylo zkonfiskováno a při- padlo cisterciáckému klášteru v Plasích. Zámek je dnes opět v soukromém vlast- nictví, a tak si jej prohlédnete jen zvenku. Obec protíná cyklotrasa Baroko III, jež vás zavede za barokními skvosty Plzeňského kraje. Tvoří okruh, takže se přes Plasy do- stanete opět zpátky do Kaceřova, abyste se mohli konečně vydat k Berounce. Buď sami po vlastní ose, nebo po naučné stez- ce Kaňonem Horní Berounky. Foto: Petr Kinšt, Wikipedie Karlovarský kraj Krásno Nevelké, ale přece město ležící uprostřed Slavkovského lesa si zasluhuje pozornost všech turistů. Svoji historii píše už od roku 1241. O něco později se již stalo význam- ným horním městem s cínovými doly zná- mými po celé Evropě. Po dobrých časech ale přišly i ty horší. Produkce cínu zazna- menala úpadek, požár z poloviny 19. století zničil mnoho památek a uzavření Slav- kovského lesa pro vojenské účely za mi- nulého režimu také Krásnu neprospělo. To ovšem neznamená, že by zde nebylo nic k vidění. Naopak. V prostoru bývalého cí- nového dolu Vilém vzniklo po ukončení těžby Hornické muzeum Krásno otevřené celý rok mimo zimní měsíce. Kromě his- torie hornictví a samotného města si pro- hlédnete ukázkovou štolu, expozici důl- ní dopravy, lokomotivy a vagony užívané v podzemí a od května do září tu dokonce zažijete jízdu důlním vláčkem. Severním směrem se dostanete k velkým jámám. Jmenují se Schnödův a Hubský peň. Jde o propadliny povrchu v důsledku dlouho- dobé těžby vznikající zavalením podzem- ních vytěžených prostor. V centru obce vás jistě zaujme pseudorománský kostel sv. Kateřiny se zvonicí z 16. století a na jižní straně vystoupejte na Krásenský vrch s ne- typickou rozhlednou postavenou v letech 1933–1935. Z jejího ochozu uvidíte mimo jiné Dlouhou stoku, tedy umělý vodní ka- nál z poloviny 16. století, jenž přiváděl vo- du nutnou pro pohon strojů i plavení dřeva. Foto: Ben Skála, Wikipedie Ústecký kraj Vrutice Název získala obec od slova vruta, což znamená prudkou vodu, vření, nebo pra- men, který vře. Že se tak jmenuje právem, dokazuje pramen nacházející se ve středu obce nedaleko kaple sv. Antonína z roku 1766. Vody se týká i další zajímavost ve Vrutici – objekt čerpací stanice z roku 1902, který je hlavní stavbou na vodovodu, jenž zásoboval vrutickou podzemní vodou měs- to Litoměřice. Na jejich žádost byl pak vo- dovod pojmenován „Franz Josef Wasser- leitung“. Čerpací stanice prošla v průběhu let několika stavebními změnami, z nichž poslední proběhla celkem nedávno. Citlivý- mi úpravami byla objektu vrácena původ- ní podoba a uvnitř vznikla expozice přibli- žující historii vodárenství na Litoměřicku. S prohlídkou však ještě nespěchejte, ta je umožněna vždy jen při příležitosti Dne otevřených dveří. Nejbližší termín se chys- tá na léto 2018. Až zde ale budete, neza- pomeňte se zastavit také u sochy sv. Flo- riána zapsané jako kulturní památka. Dál můžete po celé obci obdivovat staré do- my z 19. století. Dva z nich najdete vedle sebe ve východní části obce. První, rou- bený, pochází z roku 1802 a druhý, posta- vený v empírovém stylu, tu stojí od roku 1869. Sídlil v něm formanský zájezdní hos- tinec a také dnes můžete vstoupit dovnitř a objednat si nějaké to občerstvení. Foto: Josef Mikuška, Vrutice Pardubický kraj Cotkytle Zprvu to zní jako jazykolam, ale brzy bys- te si určitě zvykli. Zvláštní jméno horské obce na Zábřežské vrchovině pochází z německého Zottkittel, což poukazuje na halenu, suknici, kytlici. První písemná zmín- ka pochází z poloviny 14. století a týká se mimo jiné dřevěného kostela Nane- bevstoupení Páně, který byl v roce 1726 zcela přestavěn a nově zasvěcen Janu Nepomuckému. Cotkytle a okolí jsou jako stvořené k výletům – kratším i delším, na kole i pěšky. Trasy vedou všemi směry a zalesněná krajina plná kopečků a kopců nabízí dobrodružnou jízdu serpentinami i nádherné výhledy do kraje. Vydejte se třeba na jih a až se dostanete k autobu- sové zastávce Pod Lázkem, silnice se vám rozdvojí. Zde si musíte zvolit tu pravou cestu, to je ta menší, vpravo. Zavede vás na vrchol Lázek, na němž stojí Reichlo- va chata s rozhlednou. Vybudoval ji Klub českých turistů v 30. letech minulého sto- letí a ihned se stala oblíbeným výletním místem prvorepublikových turistů. Během POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY Vodárenské muzeum Vrutice Zámek Kaceřov Hornické muzeum Krásno 12 1-2/2018

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

posledních let měla různé soukromé vlast- níky a v roce 2015 na tom byla velice špat- ně. Odkoupil ji však nový majitel a v ná- sledujícím roce zde dokonce pro turisty otevřel občerstvení. Jak je to s chatou a přístupem na rozhlednu v současné době, nevíme, ale úžasné výhledy do krajiny vás čekají už po cestě, takže litovat určitě ne- budete. Z Lázku pak můžete vykročit po žluté značce směrem na Zábřeh po tzv. Cestě nepokořených, jež připomíná hrdin- ství místních odbojářů za druhé světové války. Foto: archiv Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko Olomoucký kraj Hvozd Hvozd hledejte mezi hvozdy v prostějov- ském okrese, jihozápadně od Litovle. Patří k nejstarším obcím v okolí. Budete možná až překvapeni, jak je pěkný a plný živo- ta. Patří k němu i místní části Klužínek, Otročkov a Vojtěchov. V každé najdete něco jiného. Klužínek má pěknou velkou náves s rybníkem, zvoničkou a pomníkem obětem první světové války s fotografiemi padlých mužů. Otročkov vám po výšlapu poskytne milý odpočinek u rybníka a kap- le svaté Filomény. Vojtěchov zase uhasí žízeň v hostinci U posledního mohykána, a když se správně trefíte, třeba si tu užije- te i některou z mnoha akcí, jež organizu- jí. Sám Hvozd nabízí kromě kaple a kříž- ků několik pohostinství a sportovní vyžití i s ubytováním. To abyste si mohli důklad- ně projít neméně zajímavé okolí. Když se totiž dostanete na červeně značenou tu- ristickou trasu, čeká vás úžasný výlet po jeskyních a dalších zajímavostech. Jako první narazíte na jeskyni Průchodnici. Klid- ně vstupte a na druhé straně opět pokra- čujte. Za chvíli se ocitnete u jeskyně ve Hvozdecké hoře nacházející se v malém vápencovém lomu. Dodnes ještě není zce- la prozkoumána. Podél potoka Špraněk se přes Vojtěchov dostanete ke zřícenině hradu Branky, který stával na skále zva- né Zkamenělý zámek. To už si ale jistě všimnete, že již nějakou dobu jdete záro- veň po naučné stezce Špraněk. Nechte se jí vést až k propasti Zátvořice, k Javo- říčským jeskyním a zase zpět k Vojtěcho- vu, odkud je to jen kousek do Hvozdu. Foto: Jiří Komárek, Wikipedie Jihomoravský kraj Božice Znojemsko nabízí mnoho zajímavých ob- cí a Božice jsou jednou z nich. Ukrývají spoustu pamětihodností i přírodních krás. Ale postupně. Že k obydlení lákala tato lokalita už v pravěku, dokazují archeologic- ké nálezy nádob z doby kamenné v roce 1935 přímo v obci, přesněji v místní části Kolonie u Dvora. O Božicích samotných se poprvé dozvídáme v roce 1225, kdy byl vysvěcen kostel sv. Petra a Pavla, který dostal svoji dnešní podobu v osmnáctém a devatenáctém století. Na procházce směrem do středu obce dál potkáte do- mov seniorů, jenž dnes sídlí v části býva- lého komplexu budov dívčího penzionátu vybudovaného v letech 1894–1906. Po- všimněte si tu památkově chráněné bývalé kaple začleněné do budovy. V zahradě se pak skrývá opravdový skvost – takzvaná lurdská kaplička pocházející pravděpo- dobně z první poloviny 18. století. Na kon- ci ulice se dejte doleva a brzy dojdete ke krásně opravené kapličce se zvonicí z ro- ku 1862. Odtud popojděte jen pár metrů do středu obce, kde vás překvapí přírodní památka Božický mokřad. Vede okolo něj i cyklotrasa, tak pěkně mějte oči otevře- né, ať vám neunikne žádný z chráněných živočichů – třeba kuňka ohnivá nebo mo- ták pochop. Když se vypravíte ven z Božic směrem na Borotice, u velké lípy a u há- jenky sejděte z cesty a vydejte se pěšinou. Dovede vás k zámečku s příhodným ná- zvem Samota. A jestli jste sem přijeli v pá- ru, pak doporučujeme krásnou procházku po naučné stezce Údolím lásky jižně od Božic. Foto: archiv Wikipedie Zlínský kraj Salaš Salaš je malou obcí v Chřibech, do které se autem nedostanete jinak než přes Ve- lehrad. A když sem dojedete, tak tu mu- síte buď zůstat, nebo se otočit a jet zase zpět na Velehrad. Nikam ale nespěchejte a zůstaňte. To, že dál nevede silnice, ještě neznamená konec světa. A taky není. Když si vezmete turistickou mapu, uvidíte, jak ze Salaše vybíhají všemožnými směry ba- revné cestičky. Modrá, žlutá, zelená, čer- vená. Jedna vede na Bunč s krásnou dře- věnou zvoničkou a příjemnou restaurací, druhá okolo studánek a přes Poscanou skálu k samotě Vlčák, jež bývávala pan- ským hostincem. Třetí cesta vede přes pa- mátník obětem salašské tragedie k roz- hledně Brdo a další pak k nedokončenému mostu Na Salárně, jenž měl být součástí dálnice vedoucí přes celé Českosloven- sko. Pokračovat lze ke skalním útvarům Tvarůžek, Jeřabčina skála nebo Vylízaná skála. Ale nezapomeňte si projít i samot- nou Salaš. Prohlédněte si kapličku, odpo- čiňte si u skromné dřevěné zvoničky a pak pokračujte na místní rozhlednu zvláštních tvarů se dvěma vyhlídkovými plošinami. Měli byste v ní odhalit dvě šťastné sed- mičky zaklesnuté do sebe. Foto: Radek Linner, Wikipedie 1-2/2018 13 Reichlova chata – Lázek Přírodní rezervace Průchodnice Kaplička se zvonicí v Božicích Kamenná rozhledna Brdo Text: Pavla Kovářová

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

Baron Trenck možná okusil černohorské pivo jen jako trochu VIP vězeň, možná vůbec. Vy ale smíte přijet ochutnávat kdykoliv přímo ve Sladovně. Přesněji ře- čeno v Hotelu Sladovna v Černé Hoře, v jeho restauraci, šenku nebo při speciál- ním relaxačním pivním programu v hote- lových wellness zařízeních. Pravdou ale je, že z rámu prastarého obrazu si vás pandurský plukovník, rváč, dobrodruh, mi- lovník života a všech jeho dramatických situací změří přísným a trochu zkouma- vým pohledem už v hotelové recepci. V Hotelu Sladovna můžete začít docela dobrodružnou, zajímavou a jistě i pouč- nou cestu nejen za baronem, svobodným pánem Františkem Trenckem. Míst, turis- tických cílů, které byste měli navštívit, je v okolí Černé Hory pěkná řádka. Hotel Sladovna, s depandance Pivo- varský penzion, je dnes vynikajícím čtyř- hvězdičkovým ubytovacím zařízením s ně- kolika kongresovými sály vhodnými pro akce všeho druhu. Disponuje 40 pokoji o celkové kapacitě 87 lůžek, penzion pak deseti pokoji s 30 lůžky. Vše jako stvořené pro aktivní cyklisty všech věko- vých kategorií, pro rodiny s dětmi i pro pobyty seniorů. Pro všechny umí ma- nagement hotelu připravit plán aktivit tak říkajíc na míru. Někdo dá přednost rela- xačním programům, masážím a pivním koupelím, další si wellness procedury rád obohatí o malý rodinný turnaj v bowlingu, jiný se zase nechá zlákat k výpravám na bicyklech. Ať už kdokoliv z vás využije kteroukoliv z nabízených hotelových slu- žeb, všichni společně nakonec při veče- ři, snídani nebo obědě oceníte pohodu u bohatě prostřených stolů hotelové res- taurace, stylového Šenku u Prokuristy nebo při slavnostně prostřených tabulích ve Sloupovém sále. Chutná krmě a řízné černohorské vás nakonec inspirují i k návštěvě pivovar- ského podzemí a malého Muzea pivovar- nictví zřízeného v historických sklepeních bývalé sladovny. Uvidíte staré pípy, pivní sklenice, ale i nářadí, bez kterého by se pivo neuvařilo. Poznáte, jak se pracovalo s chmelem a sladem, co bylo a dodnes je jejich podstatou, v čem tkví mistrovská alchymie zkušeného sládka, jak se ledo- valo nebo kdo a jak vlastně kdysi myl pivní lahve. Expozice jsou postupně obo- hacovány a rozšiřovány, jak se daří na- cházet nové exponáty a vytvářet nové tematické muzejní celky. To všechno můžete zažít, vidět, ochut- nat a prožít, aniž opustíte Hotel Sladov- na. Ale vyplatí se naplánovat si pobyt v Černé Hoře nejméně na prodloužený víkend. Teprve pak se vám otevřou dal- ší lákavé možnosti a atraktivity spojené s pobytem ve Sladovně. A to stále ještě nestihnete všechny. Na to byste potře- bovali nejméně celý týden, nebo ještě lépe – několikrát se do Hotelu Sladovna vrátit a postupně si dávkovat všechny požitky zdejšího turistického regionu. Tak jako se nedá zvládnout projet a vi- dět vše, co je kolem Černé Hory k mání, ani my neumíme na dvoustranu napsat všechno naráz. A tak vám, milí turisté, budeme informace postupně dávkovat tak, abyste si v létě nebo v prosluněném podzimu plném barev mohli naplánovat svůj vlastní program. Začínali jsme baronem Františkem Trenckem, proto se jej dnes přidržíme. Chcete se s ním seznámit osobně? Pro- sím, máte možnost. Rakev s jeho mumií navštívíte v suterénu kapucínské hrobky v kostele Nalezení svatého Kříže na Ka- pucínském náměstí v Brně. Kromě po- věsti o jeho smrti se zde dozvíte mnoho zajímavých informací o řádu kapucínů, jejich obřadech a zvláštních způsobech pohřbívání. Třeba vás zaujme i legenda o pandurském pokladu, který měl údajně baron Trenck skrýt kdesi – právě ne úpl- ně daleko od Černé Hory, v místech, jež dodnes nesou jeho jméno – Trenckova rokle. Odvážní dobrodruhové se k této pří- rodní památce dramatického až divokého charakteru mohou vypravit hned z Ka- pucínského náměstí. My uvážliví a zku- šení dáme přednost odpočinku v Hotelu Sladovna, abychom se ráno odpočatí a dobře vybavení vydali na přibližně třicet kilometrů dlouhou cestu. Kdo chce být ochuzen o překrásné výhledy do krajiny V roce 1711, kdy se na samé špičce „italské boty“ Reggio di Calabria narodil třetí syn podplukovníka Johanna Trencka František, se už v pivovaru v Černé Hoře nedaleko Brna vařilo pivo rovných 413 let – a možná i déle. Jakou má souvislost životní příběh divokého dobrodruha a velitele nechvalně známých pandurů s poklidným regionem na pomezí Českomoravské vysočiny a Moravského krasu? Zvláštní, mlhavou, možná vlastně jen v podobě nějaké legendy vyvěrající z li- dové tvořivosti a skutečnosti, že baron Trenck ukončil svoji životní pouť ve věku osmatřiceti let jako vězeň v kasematech brněnského Špilberku. Z HOTELU SLADOVNA ZA BARONEM TRENCKEM

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 15 a možnost si zastavit, kde se mu zlíbí, nechť jede autem. Avšak do samotné Trenckovy rokle vedou jen neznačené cesty pro zdatné pěší. Ale stojí to za to. Z Černé Hory je nejlepší se vydat ces- tou na Žernovník, oddechnout si od kola výstupem na rozhlednu stejného jména a pokračovat po krátké chvíli přes Brťov, Zhoř a Rašov do Lomnice. Městečko pl- né zajímavých věcí – synagoga, židov- ský hřbitov, zámek, bývalá panská sýpka – ale nenechejte se odradit od další ces- ty. Do Lomnice se můžete vypravit příš- tě. Míříme k Doubravníku, kde přejedeme přes řeku Svratku a zapamatujeme si, že v okolí je tolik turistických cílů, že se k nim budeme muset co nevidět vrátit – třeba kryté lávky a mosty přes vodní toky, vy- hlídková místa nad řekou, kapličky v ob- cích, dřevěné zvonice nebo kříže u po- toků. Tak se raději vydáme na poslední etapu – do obce Drahonín, odkud je to k Trenckově rokli už jen co by kamenem dohodil. Říká se, že údolí, které ve svém nejhlub- ším a nejdivočejším úseku tvoří Trencko- vu rokli, patří k nejkrásnějším na Vysoči- ně. Osu rokle tvoří malý potok protékající fantastickými přírodními partiemi hlubo- ko zaříznutými do mechem a kapradím porostlých skal, na nichž se ze všech sil drží smíšený porost s převahou smrků. Jak budete postupovat do hloubky rok- le, dostanete se do úseků, které znalci expediční turistiky mohou označit už za mírně exponované. Přejdete-li je, za chví- li se ocitnete na prosluněné louce nebo pod pohádkově nádherným nevelkým vo- dopádem, jenž vás uprostřed léta bu- de jistě lákat k osvěžující přírodní sprše. No, rozmlouvat vám to nebudeme! Jste-li povahy skutečně romantické, porozhlédněte se, zda někde v prudkém svahu nad vaší hlavou nezahlédnete skrytou jeskyni s pověstným Trenckovým pokladem. Nakonec – na jednom stromě vedle rozcestníku visí tabulka s docela naturalistickým výkladem. Pozor! Dnem rokle nevede žádná upravená stezka. Jen pro pěší! Na kole zde jistě neproje- dete! Návštěva Trenckovy rokle je opravdu silným turistickým zážitkem. I tak cestou zpět doporučujeme několik dalších za- stávek – už poněkud klidnějších a poho- dlnějších. Třeba u zřícenin hradů Víckov a Koší- kov, jejichž romantické zbytky vás jistě zaujmou. Vede kolem nich červeně zna- čená turistická stezka podél toku říčky Bobrůvky. Pomocí turistické mapy se jis- tě zorientujete a neminete ani rozhlednu Křivoš nedaleko obce Zahrada. A to už se budete pomalu blížit k městu Tišnovu a legendárnímu Předklášteří. Zpátky do Černé Hory už to z Tišno- va není daleko – přes Drásov, Skaličku, Hluboké Dvory s nedalekou zříceninou hradu Trmačov se dostanete do obce Žernovník, kde se nabízí výstup na ochoz další zajímavé rozhledny. Rozhledna je dřevěná, naprosto dokonale souzní s okol- ní přírodou a nabízí překrásné výhledy na Boskovicko. Za ideálního počasí uvidíte hřebeny Jeseníků a dokonce i bílé skály jihomoravské Pálavy. Je to poslední mís- to, kde si můžete oddechnout před ná- vratem do Černé Hory, do Hotelu Sladov- na. Únavy z dlouhé cesty vás nakonec spolehlivě zbaví perličková koupel, ne- bo sauna, masáž a pak pohodlný pokoj, v němž se budete mít doslova jako v ba- vlnce. Možná se vám, milí turisté, první na- bídka poměrně dobrodružného výletu z Hotelu Sladovna zalíbí. Možná vás za- ujme do té míry, že se sem, do jednoho z nejméně známých, ale o nic méně krás- ných koutů Jihomoravského kraje budete vracet na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Může se stát, že na cestách od vesnice k vesnici prožijete nečekané příhody, propíchnete duši svého kola, že vás zkla- me počasí. Co vás ale zaručeně nezkla- me nikdy, jsou luxusní služby Hotelu Sla- dovna. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Hotelu Sladovna Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora tel.: +420 539 086 395, 731 689 907, e-mail: info@hotelsladovna.cz www.hotelsladovna.cz Restaurace Sladovna, tel.: +420 539 086 310

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

Pokud bychom měli zhodnotit čtyři ve- letržní dny jako jeden celek, pak by nám mohlo stačit jen několik ne příliš složi- tých vět: Veletrhy se oproti loňsku výraz- ně zlepšily. A organizátoři mají ambici být v roce 2019 ještě lepší. Hodlají zapojit tým kreativců a nový koncept tak posu- nout na ještě vyšší úroveň. Stejně tak se posun neobejde bez ještě lepší přípravy vystavovatelů a nebude to možné ani bez početného auditoria turistické veřejnosti. A hlavně – to je výzva nejen pro příští rok, ale pro roky další – Veletrhy GO a Re- giontour se nemůžou obejít bez důležité obchodní náplně. Ale to už se dostáváme k hodnocení podrobnějšímu, kde nám několik jedno- duchých vět stačit nebude. Máme-li podat o obou veletrzích co nejvěrohodnější zprávu, není třeba uvádět přehledy čísel o zastavěné ploše, počtech vystavovatelů, návštěvníků, zemí nebo novinářů. To jsou údaje lehce dohledatel- né na internetu. Za daleko podstatnější považujeme informace a poselství urče- né těm, kdo letos v Brně nevystavovali. Informace, které je už dnes budou inspi- rovat k plánům, jak se mají připravit na GO a Regiontour 2019. Veletrhy Brno letos odvedly velký kus práce nejen v oblas- ti koncepční, ale významně zaktivizova- ly vlastní marketing, propagaci veletrhu v Brně, v kraji i po celé České republice a v zahraničí. To je významný apel přede- vším všem vystavovatelům. GO a Region- tour zvýraznily svoji existenci a posílily svoji pozici na turistickém trhu v Evropě a nejbližším okolí. Velkým cílem je dosáhnout stavu, kdy se na obou veletrzích budou památky, cí- le a možnosti turistiky nejen prezentovat, ale především obchodovat. Nejen přímo v expozici, ale i v oblasti kontraktačních jednání mezi tvůrci produktů a cestovními kancelářemi. Že se začíná dařit, můžeme posloužit alespoň jedním příkladem. Při rozhovoru s představiteli některých pří- tomných cestovních kanceláří se nám do- stalo informací, že zde, na veletrzích GO a Regiontour, přímo v pavilonu „P“ byli natolik obchodně úspěšní, že z Brna od- jížděli se ziskem, který přinejmenším pl- ně pokryl náklady vynaložené na účast na veletrhu. Zájem o nakupování je reál- ný, stačí jen přijít s prodejnými produkty. Přidanou hodnotou je potom samotná propagace, reklama, nové kontakty a jistě i nové nápady, jak svoji nabídku udělat ještě atraktivnější. To přece není málo. Jednou z podstatných novinek letoš- ních veletrhů GO a Regiontour se stalo soustředění všeho prezentačního dění pod jednu střechu, do „péčka“. Myšlenka postavit vedle sebe cestovní kanceláře a regiony se ukázala jako správná a lze směle tvrdit, že si to vesměs všichni pochvalovali. Pokud se podaří i nadále pracovat s ideou, že návštěvníci by měli mít možnost si prohlédnout propagační materiály regionů České republiky, Slo- venska, Maďarska a dalších zemí a prak- ticky jen o pár kroků dál si třeba rovnou na veletrhu koupit zájezd nebo pobyt u cestovky, budeme všichni na správné cestě. Je to ale ambiciózní výzva. Pro všechny. Kraje, města, regionální sdružení i privátní ubytovatelé by měli spojit síly a nabízet se nejen individuálním turistům, ale začít tvořit produkty, které by cestov- ní kanceláře rády zařadily do svých ka- talogů. Zní to jednoduše, ale snadné to není. Dalším poštovním jevem veletrhů bylo, že prakticky unisono zněl ze všech expozic hlas, že některé kraje, ale hlavně menší regiony nebo samostatná města chtějí a musí změnit způsob komunikace s turistickou veřejností, změnit styl propa- gačních materiálů, změnit způsob práce na GO a Regiontour hned v příštím roce. Rozdávat skládačky, průvodce, brožurky nebo mapy je dnes už málo. Budoucnost má obchod. V celém pa- vilonu by se jistě našla řada příkladů, že tomu tak je. Za všechny alespoň jeden přímo z naší expozice: představitelé re- gionální cestovní kanceláře zabývající se zájezdy českých turistů po České repub- lice hledali partnery, se kterými by mohli 16 1-2/2018 Bylo nás celkem hodně, co jsme poslední měsíc nebo dva loňského roku a první týdny roku letošního prožívali v docela hektickém rytmu příprav na tradiční veletrhy GO a Regiontour na brněnském výstavišti. Na veletrhy, jejichž popularita díky řadě pozitivních změn v koncepci a doprovodných programech opět nabrala dobrý směr – jak u vystavovatelů, tak u náv- štěvníků. Právě proto jistě prožívali své hektické měsíce, týdny a nakonec i dny všichni manažeři, technici, tvůrci doprovod- ných programů pro odbornou i laickou veřejnost. Všichni ale s jediným cílem: bylo třeba, dokonce snad i povinností, aby veletrhy GO a Regiontour 2018 proběhly a skončily co nejlépe. Jaké tedy byly? Jak jsme je prožili? GO A REGIONTOUR S ODSTUPEM

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

přímo na veletrhu jednat o možnosti za- jištění ubytování a programu pro dva au- tobusy turistů. Na celý týden. To vůbec nezní špatně. Znamená to jediné. Oba brněnské veletrhy cestovního ruchu umí přitáhnout zájemce o obchod. Zatím to nebylo v masivním měřítku, ale bylo! A že měli z čeho vybírat. Stojí za to se alespoň u některých expozic na chvíli zastavit. Velmi příjemně, vstřícně a docela hezky komorně působila „hlavní scéna“ Východních Čech – s nádechem elegan- ce první republiky. Pozadu nezůstalo ani osazenstvo u pultů s módními doplňky dvacátých a třicátých let. Společně s do- bovou muzikou evokovaly nadcházející oslavy stého výročí vzniku Českosloven- ska. Nový směr brněnských veletrhů při- náší do koncepce krajských prezentací nové nápady a snad se blíží doba, kdy se probudí zájem i regionálních podnika- telů v oblasti turistických služeb. To sa- mozřejmě platí pro všechny kraje, regio- ny, města, pro celou Českou republiku a nejbližší okolí. Pokud bychom měli vybrat expozici, která by si zasloužila nejvyšší příčku, pak bychom museli bez rozpaků sáhnout po brněnském konceptu RE:PUBLIKA 1918 –2018. Formát festivalu, který se bude odehrávat v Brně a na brněnském vý- stavišti dokáže snadno přesáhnout přes hranice kraje a přivést do jihomoravské metropole návštěvníky ze všech koutů. Více se dočtete na straně 11. Jako jeden z nejvýraznějších rysů le- tošního Regiontouru můžeme vyzvednout doslova zhmotnění požadavků doby, zna- telnou aktivizaci vystavovatelů. I těch menších, kteří se rozhodli zvednout „svůj prapor“ tak vysoko, aby byl viditelný. Opět přibyly samostatné expozice měst nebo regionů z Česka i ze Slovenska. Je pravdou, že není nutné vždy stavět velkolepé chrámy. Jde spíš o výrazný ná- pad, vybavení, o aktivní práci „přes pult“, o nápaditou výzdobu a personál, který umí pracovat s tím, co má jeho region, město či obec k dispozici. I v tomto smě- ru bychom na GO a Regiontouru 2018 našli nejeden dobrý příklad. Nejen nám jistě udělaly radost expo- zice, jež se možná do nedávna skrývaly někde ve změti pultíků krajských vele- expozic. Třeba Benešov u Prahy. Samo- statně, v nevelké, ale jasně a srozumitelně působící expozici nedal nikomu šanci, aby si jej špatně zařadil, aby se nezasta- vil, nezeptal, co mají nového. Nebo Jevi- šovice. Městečko na Znojemsku ležící na říčce Jevišovce, s malou přehradou a nád- herným historickým barokním jádrem si ve společné expozici Znojemska vydoby- lo solidní pozici. A nezapomeneme ani na Krnov – byť trošku zastrčený za velkou expozicí Východní Moravy, přece jen sa- mostatně. Stejně jako vloni, i letos jsme si jej i s tradiční výstavkou turistických známek rádi našli. A s námi spousta tu- ristů, pro něž jsou malé dřevěné disky s nápisem a siluetou místa, které repre- zentují, sběratelskou vášní. Tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho – projít skoro celé Slovensko, okoštovat hodně z maďarských specialit a nakonec zajít za zábavou i do sousedního „efka“ s atrak- cemi vodními, cyklistickými i adrenalino- vými. Na sám konec ještě pár slov o nás a našich partnerech ve společné expozi- ci. Destinační agentura České středohoří důstojně zastoupila Ústecký kraj. I když ten byl také přítomen, pod vlajkou Czech- Tourismu. Avšak o region pod Milešov- kou byl u nás překvapivý zájem. I o jeho služby zde projevila zájem nejméně jed- na cestovka pátrající po možnosti navá- zání obchodních vztahů. Podle hodnoce- ní zástupců Českého středohoří, kteří byli na Regiontouru poprvé – jednoznačný úspěch. Naši druzí partneři z Prešovského kra- je jsou zkušení veletržní harcovníci a na Regiontour se letos po malé přestávce vrátili. I oni pojali účast na veletrhu ve spolupráci s TRAVEL profi jako sondu, jak se připravit na příští rok. Výborné by- lo, že na první dva dny přijel i předseda Prešovského samosprávného kraje Milan Majerský a ředitel jeho úřadu Marek Cim- bala. Z kratičkého rozhovoru, který jsme s nimi v průběhu veletržního shonu stih- li pořídit, jasně vyplynulo, že odjížděli spokojeni a s myšlenkami na důstojnou samostatnou účast v příštím roce. Jaký zájem mají v Prešovském kraji o české tu- risty, je několika větami uvedeno i v roz- hovoru s předsedou Prešovského samo- správného kraje na jiné stránce tohoto vydání. Co dodat? Už jen to, že návrat TRAVEL profi na Regiontour po tříle- té přestávce bylo správné rozhodnutí a že jsme udělali dobře, když jsme se aktivně zapojili také do jeho mediální podpory. Takže pro vás, kdo jste letos v Brně chyběli, ať už za výstavním pultem, nebo před ním, už máte pouze necelý rok na to, abyste se na GO a Region- tour 2019 dobře připravili. Laco Kučera Foto: archiv Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz/go-regiontour/

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

TRADICE A PRÁCE – VÍNA SKOUPIL Možná teď čekáte, že se pustíme do po- pisu – více či méně odborného – senzo- rických vlastností bílého nebo červeného, že se dočkáte doporučení, která vína si vybrat k pokrmům, jež se servírují v jejich restauraci, nebo dokonce budeme popi- sovat jednotlivé odrůdy a jejich přívlastky. Máme mnohem lepší, jednodušší a praktičtější doporučení. Přijeďte si sami okoštovat, hledejte všechny vůně a chu- tě, obdivujte barvu rubínů nebo granátů s fialovými odlesky, nechte se oslnit tou spoustou slunce, které září z každé skle- nice jiskřivého bílého. A vybírejte sami. Pečlivě a beze spěchu. Víno je ušlechti- lý nápoj a zaslouží si, abyste se k němu chovali jako k půvabné ženě. Stejně tak se pak bude víno chovat k vám. Moudrým a pozorným se odmění, nepozorné, zbrk- lé, nebo dokonce nedočkavé rychle po- trestá. Ale dost poetických úvah. Je třeba se věnovat i věcem praktickým a obecně užitečným, zejména pro návštěvníky z ja- kéhokoliv daleka. Abyste mohli dodržet vše, co je ve vztahu k vínu popsáno výše, potřebujete pohodu, příjemné prostředí, kvalitní ser- vis a v neposlední řadě i dokonalou gas- tronomii. To všechno najdete v penzionu a v restauraci, které jsou součástí rodin- ného Vinařství Petr Skoupil. Brzy zjara a o pozdním podzimu nebo v zimě pod střechou, v létě i na zahrádce pod mod- rou oblohou budete obslouženi jako něk- de v Provence. Myslíte, že je to odvážné tvrzení? Přijeďte, uvidíte, zažijete. Chcete pozvat svoje obchodní partne- ry a klienty na opravdu atraktivní víkend? Chtěli byste přitom i trochu pracovat, jed- nat o obchodech a plánovat další spolu- práci? Vinařský dům je tím pravým mís- tem. Bude pro vás připraven požadovaný prostor, technické vybavení, diskrétní servis a soukromí. Nebo je libo svatbu? No prosím. Slavíte rodinnou událost? Za- jisté. Zadejte svoje požadavky, bude vám vyhověno. A jako bonus, nadstavbu nebo přida- nou hodnotu si můžete zkusit, co je to práce na vinici. Nejen při sběru zralých hroznů, ale i při pracích mnohem všed- nějších a pohříchu namáhavějších. Avšak zkusit byste to měli. I v té každodenní těžké práci je zakleta schopnost rozu- mět vínu, pochopit jeho charakter. Nebo byste chtěli vyzkoušet práci ve vinařství samotném, ve sklepě? Na to se musíte zeptat samotného vinaře Petra Skoupila, který spolu se dvěma syny, s celou rodi- nou a pracovitým týmem kultivuje úro- veň rodinného podniku od roku 1992. A daří se. Získal řadu ocenění doma i v zahraničí, stal se Vinařem roku 2010. Ctitelé vysokých estetických hodnot oce- ní i vnější tvář lahví, zejména etikety nové kolekce KERAMIKA. Inspiraci jejich tvůrci našli v uměleckém ztvárnění dekorativ- ních prvků na keramických střepech z ar- cheologických nalezišť v okolí Velkých Bí- lovic. Pod kvalitními korkovými zátkami tiše v chladu a temnu vinařského sklepa zrají vína tradičních moravských odrůd počínaje Irsai Oliver až po Modrý Portu- gal a Frankovku. Vše v jedinečných od- růdových kolekcích Terroir, Reserva a Li- mited. Než vyrazíte směrem k rodinnému Vi- nařství Petr Skupil, nezapomeňte si do- předu zarezervovat ubytování a další služby. Co dodat? Už se chystáte? Laco Kučera Foto: archiv Vinařství Petr Skoupil Jestli právě teď vzpomínáte, kdy a kde jste se naposled setkali s víny z vinic a sklepů rodiny Skoupilových, pak vám mů- žeme připomenout, že buď ve Velkých Bílovicích, nebo na veletrhu Regiontour v Brně. Ať už to bylo kdekoliv, stojí za to se k obsahu lahví s opravdu pěkně řešenými etiketami vracet. Nejlépe přímo ve Velkých Bílovicích ve Vinařském domě rodinného Vinařství Skoupil. VINAŘSTVÍ PETR SKOUPIL Čejkovská 450, 691 02 Velké Bílovice, provozovna: Sadová 1399, 691 02 Velké Bílovice - sklepy e-mail: info@skoupil.com, www.skoupil.com, GPS 48°51\'21.262"N,16°54\'33.581"E

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 19 Víte, že své jméno město získalo proto, že „je výš“? Nejen výš nad řekou nebo okolní krajinou. Jak se sami můžete pře- svědčit, svojí atraktivitou převyšuje ne- jedno město mnohem rozlehlejší. Víte, že bylo pobořeno a vypáleno Švédy za třicetileté války? Že až do po- loviny 18. století měly Jevišovice vlastní- ho kata vykonávajícího právo hrdelní? Víte, že v Jevišovicích se usadila po- četná jednotka Napoleonových vojáků a později na stavbě přehrady pracovaly stovky italských dělníků? Víte, že podobných zajímavých histo- rických událostí najdete v Jevišovicích celé přehršle? Víte, že Jevišovice jsou zajímavé a pů- vabné právě díky svému neokázalému, přirozenému a přitom nevtíravě atraktiv- nímu charakteru? Při pohledu z některé- ho z okolních kopců jsou jako rozkvetlá slunečnice uprostřed úrodného zeleného kraje. Tak vzhůru do města. Začněme v Před- zámčí Jevišovice, což je architektonicky skvostný komplex přiléhající k Starému zámku. Součástí komplexu jsou rozlehlé budovy, nádvoří, zahrada a vinný sklípek. To vše prošlo v období od února až do srpna roku 2015 celkovou rekonstrukcí, jež přišla na 25 milionů korun. Pětaosm- desát procent nákladů pokryla dotace z ROP Jihovýchod. Historie Předzámčí Jevišovice je spo- jená se Starým zámkem, který nechal postavit v první polovině 15. století Seze- ma z Kunštátu. Jevišovice jsou přibližně po tři století spjaté s rodem Kunštátů, z nichž nejznámější je Hynek řečený Su- chý Čert. Ten se proslavil úspěšnou obra- nou města Znojma proti vojskům krále Zikmunda a vévody Albrechta, ale poz- ději proslul spíše jako násilník a lapka. Dalším významným držitelem Jevišovic je Raduit de Souches, který zas v roce 1645 úspěšně ubránil Brno proti početné pře- vaze Švédů. Brněnská posádka tehdy číta- la patnáct set obránců, na straně Švédů bylo pod vedením generála Torstensona dvacet pět tisíc mužů. Maršál de Souches byl obranou pověřen císařem Ferdinan- dem III. Po tomto úspěchu si u něj vy- sloužil významné postavení a získal od něj za výhodných podmínek jevišovické panství. Ve Starém zámku dnes najdete především výstavy a stálé expozice Mo- ravského zemského muzea. Samotné Předzámčí Jevišovice v mi- nulosti sloužilo jako strojní traktorová stanice, byty nebo restaurace. Dnes je v něm umístěna nová expozice se za- měřením na historii Jevišovicka a okolí. V rámci expozice Jevišovicko můžete vidět nejen mnoho zajímavého z historie města, ale dozvíte se také informace tý- kající se etnografie, fauny, flóry a mnoho dalších zajímavostí. Město Jevišovice iniciovalo na podpo- ru projektu tvorbu turistického portálu JEVIŠOVICKO – HISTORIE A ZÁŽITKY. Portál je dostupný na webové adrese www.jevisovice.info. Projekt dále město podpoří navazující marketingovou komu- nikační kampaní. V rámci turistického portálu a navazující kampaně bude měs- to prezentovat také turistické cíle v oko- lí, zejména zajímavosti v Přírodním parku Jevišovka a přilehlých obcích. Víte, že Jevišovice mají Turistické in- formační centrum na kruhovém objezdu v nadmořské výšce 338 metrů? Víte, že se v případě zájmu o radu či doporučení, kam ve městě, můžete obrátit i přímo na starostu Mgr. Pavla Málka na telefon +420 606 379 439 nebo e-mailem na adrese starosta@jevisovice.cz? Laco Kučera Foto: archiv města Jevišovice Turistické informační centrum kruhový objezd, 671 53 Jevišovice tel.: +420 731 589 833, e-mail: su@jevisovice.cz, www.jevisovice.info GPS: 48°59\'22.17"N 15°59\'13.32"E CO VŠECHNO BYLY A JSOU JEVIŠOVICE Jevišovice jsou sice nejmenším městem Jihomoravského kraje, ale půvabem a bo- hatstvím zajímavých památek, příběhů a turistických možností si nezadají s městy mnohem většími. Posuďte a pak se sami přesvědčte. Přijeďte do Jevišovic, jste srdečně zváni.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

20

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 21 Už dnes je zřejmé, že obsazenost výstav- ního pavilonu bude bohatá. Opět se zde potkáte se spoustou známých a přátel, kteří do Ostravy jezdí pravidelně. Ale mů- žete se těšit i na nejednu novinku. Če- chy, Morava i Slezsko sem zase přijedou v silném zastoupení, Asociace turistic- kých informačních center ČR by už mohla na výstavní ploše expozicemi a stánky svých členů složit celou mapu republiky. Že na Černou louku přijíždí rok co rok bo- hatá reprezentace ze Slovenska, Maďar- ska a stále častěji i ze sousedního Pol- ska, je věc obecně známá. Letos přibudou expozice Opolského vojvodství a Slezské turistické organizace z Katowic. To však zdaleka není všechno. Zájemci se mohou těšit na celý seriál cestovatelských přednášek, které je pro- vedou po všech světadílech i po domá- cích destinacích a nebudou jistě chybět ani prezentace cestovních kanceláří, me- zi jinými i stále populárního Atisu. Příjemným zpestřením se také stanou ochutnávky a košty regionálních specialit, především pak moravských vín, piv z ma- lých i velkých pivovarů a třeba i sklíneček pravé slivovice, třešňovice nebo meruň- kovice – či snad raději slovenské marhu- ľovice? Zkrátka, je na co se těšit, je spou- sta argumentů, proč na veletrh Dovolená a Region, Lázeňství přijet buď jako vysta- vovatel, nebo jako návštěvník. Zvláštní pozvánku vám společně s ve- letržní správou na Černé louce předáváme na jednu ze dvou konferencí. Už tradičně se jedná o Konferenci A.T.I.C. ČR, kde se bude hovořit na témata týkající se čes- kých „íček“ v bloku „Turistická informační centra od A do Z“ a pak svůj čas dosta- nou představitelé infocenter ze Slovenska a Polska. I zde určitě načerpáte nejednu pozitivní inspiraci uplatnitelnou právě ve vašem městě nebo obci. Novinkou je pro letošní rok konferen- ce o projektu CITTASLOW. Volně přelo- ženo „Města klidného života“. Podstatou je aktivizace obyvatel měst do 50 000 lidí, podpora tradic, řemesel, komunikace me- zi lidmi, vzájemného setkávání. Kdy, kde a jak projekt vzniknul, jak funguje v evrop- ských zemích a jakých úspěchů se v něm podařilo dosáhnout v Polsku, vám při- jedou povědět, předvést a ukázat naši přátelé a partneři z organizace Cittaslow z polského vojvodství Warmia-Mazury, kde se do něj úspěšně zapojily už více jak dvě desítky měst. Smyslem je nabídnout českým, moravským a slezským městům nový a v mnoha zemích praxí prověřený projekt, který by dokázal prospět oživení společenského, kulturního, ale také pří- jemně lidského života. Sami všichni víme, jak moc by to bylo potřeba. Už teď se těšíme na setkání s vámi všemi, kdo na veletrh Dovolená a Regi- on, Lázeňství jezdíte rok co rok a hlavně s vámi, kteří si na Černou louku přijedete pro nové impulzy a inspiraci. Obě konference budou krátké a urči- tě hodně obsažné. Nuda vás tu rozhod- ně nečeká, stejně jako na celém veletrhu, tradičně doplněném o dvě souběžné ak- ce: „Ostravský knižní veletrh“ a veletrh „Svatba“. Vše pod jednou střechou za vstupné více než symbolické. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP VELETRH, NA KTERÉM BYSTE NEMĚLI CHYBĚT Není snadné vyhodnotit, kterou veletržní akci obsadit a kterou si nechat zase na příště. Všichni víme, jak důležitou roli mohou veletrhy cestovního ruchu sehrát pro rozvoj turizmu v obcích, regionech, městech, krajích i v celé republice. Na výběr je bohatá nabídka, v níž veletrh Dovolená a Region, Lázeňství v Ostravě na Černé louce už mnoho let hraje význam- nou roli. Patří k výrazně oblíbeným. Proč? Má svůj nezaměnitelný charakter a srozumitelnou náplň atraktivní jak pro turistickou veřejnost, tak i pro profesionály a v neposlední řadě také pro municipality. I pro letošní Dovolenou a Region, Lázeňství se chystá nejedno významné překvapení. Termín veletrhu: 2. – 4. března 2018 Na vaši návštěvu se těší Ostravské výstavy, a.s. Denisa Ježková, DiS., denisa.jezkova@cerna-louka.cz, tel.: 596 167 119, 724 184 439 Marcela Pechálová, marcela.pechalova@cerna-louka.cz, tel.: 596 167 118, 606 515 666 www.cerna-louka.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

22

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 23 Už osmnáct let je v análech veden jako regionální. Ovšem dávno to není pravda. Už by si zasloužil, v plném rozsahu to- ho označení, obohatit svůj název i logo o kouzelné slovíčko mezinárodní. Jistě neočekáváme, že se zde budou prezen- tovat velké národní centrály – to ani není třeba. Ale pokud v sálech a všech výstav- ních prostorách Kongresového centra Aldis můžeme stále častěji a v početněj- ším zastoupení navštěvovat expozice ze Slovinska, Ukrajiny, celé řady polských regionů nebo slovenských rekreačních rezortů a lázní, pak je vhodné mezinárod- ní charakter veletrhu Infotour a Cyklo- turistika otevřeně přiznat. To je ale jen jeden pohled. Neméně atraktivní je královéhradecký veletrh i ja- ko scéna, na níž se pracuje nejen v expo- zicích, ale také na pódiích. Besedy s náv- štěvníky, odborná setkání a konference, možnost tříbení názorů nebo sbírání zku- šeností při rozhovorech formálních i ne- formálních – to dává veletrhu skutečné tempo a život. Dva dny se zde člověk moc nezastaví. I když je oficiální doprovodný program zatím v hrubých rysech, už dnes může- me alespoň za naši redakci slíbit, že do Aldisu dovezeme nejméně jednu atrak- tivní besedu a co nejpříjemnější a přitom pracovní atmosféru v naší expozici, kte- rou najdete jako vždy v prvním patře. Termín veletrhu: 9. – 10. 3. 2018 Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP ALDIS UŽ ČEKÁ Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 052 207, mobil: +420 602 460 681, e-mail: mancova@aldis.cz www.infotourhk.cz Je půlka února, jsme uprostřed nejváž- nějších příprav na hlavní turistickou se- zonu, jezdí se z jednoho veletrhu na druhý, třetí…pátý. Moudrý však počítá a soudí, které veletrhy se vyplácí více. Nemůžete nám nedat za pravdu, že mezi veletrhy, kde poměr cena versus výkon jednoznačně vychyluje pomy- slný jazýček na stranu výkonu, hraje Infotour a Cykloturistika v Kongreso- vém centru Aldis hodně výraznou roli.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

I když Biskupické kaléšek – slavnost sli- vovice, dobrých lidí a skvělé zábavy se zde koná až na začátku října, Biskupice stojí za návštěvu po celý rok. Kaléšek zde můžete ochutnat nejen v restauraci, ale i v proslulé pálenici. Avšak nejen kaléšek, mnohem více turistických zážitků na vás čeká jak v samotné obci, tak i v jejím okolí. Cyklisté si zde užijí, co hrdlo i nohy ráčí. Trojúhelník Biskupice, Jaroměřice, Jevíčko a zpět Biskupice můžete v klidu projít i pěšky. Měří jen pár kilometrů, ale zážitků na nich je tolik, co jinde nenajde- te ani na cestách dlouhých desítky tisíc metrů. V Jaroměřicích je to třeba překrás- ná loretánská kaple Panny Marie Ustavič- né pomoci s nedalekým poutním místem, Horou Kalvárií z 16. století. Architektura kostela Povýšení sv. Kříže je inspirova- ná bazilikou Božího hrobu v Jeruzalémě a cestou k loretě jedenáctkrát postojíte u zastavení křížové cesty. Do Jevíčka je to co byste kamenem dohodili. A zážitků? Na několik dnů! Jen stručně: bývalý klášter augustiniánů je dnes muzeem, z městské věže si pro- hlédnete město i pěkný kus Malé Hané skoro jako z letadla, zahlédnete též zbyt- ky kdysi plánované „Hitlerovy dálnice“ se dvěma mosty. Můžete se podívat k syna- goze, na židovský hřbitov nebo zajít k Fin- sterlově hlubině, uměle vytvořené enklá- vě s rybníčkem, kde našly svoje hnízdiště vzácné druhy našich zpěvných a vodních ptáků. Ale to už budete doslova jen pár kroků od Biskupic. Nemáte chuť na kaléšek? Tak přijeďte třeba už v létě a na podzim znovu. www.biskupice.cz Pravá, voňavá, zdravá a veskrze chutná slivovice je nápojem hodným koštování. Pálí se, ochutnává se, hodnotí se a koštuje se na celé Moravě. Ale do „kaléška“ vám ji nalijí jenom v Biskupicích. V drobné, po všech stránkách půvabné ves- ničce na Malé Hané, v takovém trochu pozapomenutém koutku Pardubického kraje, necelých pětatřicet kilometrů od Svitav. POZVÁNÍ NA KALÉŠEK

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

1-2/2018 25 Díky partnerství Slovenska se letošní ročník veletrhu HOLIDAY WORLD stává in- tegrální součástí společných akcí ke 100. výročí vzniku Československa. Jsme proto nesmírně rádi, že právě náš veletrh stojí na začátku společných celoročních oslav, a to ve spojení s cestovním ruchem, jako dnes už zcela nezbytnou součástí život- ního stylu. Dovolená na Slovensku – dobrý nápad! Hlavním partnerem veletrhu je v letošním roce Slovensko. Na veletrhu se představí největší kulturní unikáty i atraktivní incen- tivní programy. Na pódiích vystoupí lido- ví umělci s temperamentním slovenským folklórem, výrobce fujar a pasteveckých bičů předvede, jak se s nimi mistrně pra- cuje. Návštěvníci veletrhu budou mít mož- nost také ochutnat slovenské speciality. Zájezdy za milion – soutěž pro návštěvníky veletrhu Kromě našich sousedů a dalších evrop- ských zemí včetně Středomoří, mohou návštěvníci načerpat informace o exotic- kých krajinách jako jsou Thajsko, Čína, Indonésie, Dominikánská republika, Ku- ba, Mexiko, Srí Lanka, Palestina a mnoho dalších a za zvýhodněné veletržní ceny zakoupit konkrétní zájezdy od cestovních kanceláří a agentur. Součástí bude i sou- těž. Ti šťastnější tyto zájezdy vyhrají v sou- těži Zájezdy za milion! Každý den budou mít všichni přítomní příležitost na veletr- hu získat hodnotný zájezd a samozřejmě i slevové kupony pro příští turistickou se- zonu. Zájezdy a slevové kupony na zá- jezdy bude možné vyhrát pouze osobně na veletrhu Holiday World 2018. Podrob- nosti o soutěži jsou na webových strán- kách www.zajezdyzamilion.cz Bohatý doprovodný program Během celého víkendu bude probíhat bohatý doprovodný program. Součástí ve- letrhu budou zajímavé workshopy, před- nášky a semináře na aktuální témata v oboru. Návštěvníci veletrhu budou mo- ci prostřednictvím expozic procestovat téměř celý svět, poznat kulturu, památky, národní zvyklosti či ochutnat místní spe- ciality z desítek zemí a stovek regionů. World Film – setkání s osobnostmi i s jejich dobrodružnými zážitky Již tradiční a velmi atraktivní součástí veletrhu HOLIDAY WORLD je víkendová přehlídka filmů, autogramiád, vystoupe- ní cestovatelů a prezentace jejich nových dobrodružství, premiér nových filmů a vý- stav fotografií z cest pod názvem WORLD FILM v Křižíkově pavilonu B. Mezi nimi bude i legendární český cestovatel Miroslav Zikmund. Oceňovaný fotograf Václav Šilha se podělí o zážitky z návštěv ohroženého kmene amazon- ských indiánů Waorani. Připraveno je i na- pínavé povídání polárníků Markéty Peggy Marvanové a Adama Závišky. Dále příbě- hy úspěšného spisovatele Pavla Stehlíka, veterána z Afghánistánu a mnoha dalších. TOP GASTRO & HOTEL V roce 2018 se mohou návštěvníci těšit také na 12. ročník gastronomického vele- trhu Top Gastro & Hotel. Cílem spojení jednotlivých veletrhů je poukázat na vzá- jemné souvislosti mezi světy cestování a gastronomie. Celá atmosféra bude pod- kreslena bohatým doprovodným progra- mem. Všichni příchozí se mohou zapojit do školy vyřezávání ovoce a zeleniny pod taktovkou mistrů v tomto oboru nebo fandit profesionálům v barmanských show, které pořádá partner veletrhu, Česká bar- manská asociace. Program výstavních dnů bude na holešovickém výstavišti opravdu bo- hatý, nenechte si tedy ujít jedinečnou příležitost seznámit se zblízka s celým světem. Text: Incheba Expo Praha Foto: archiv TP Další informace naleznete na: www.holidayworld.cz www.top-gastro.cz Ve dnech 15. – 18. února tohoto roku se v Praze Holešovicích uskuteční největší středoevropský veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD. Letošní partnerskou zemí veletrhu se stane Slovensko. Toto partnerství bylo vybráno na počest stému výročí Československa a pětadvacetiletému výročí samostatnosti obou republik. Na veletrhu se soustředí téměř celý svět. Chybět nebudou Národní turistické cen- trály tradičních evropských zemí, ale i z Ameriky, Asie nebo Afriky. Na turistické zážitky budou lákat všechny regiony České republiky. Paralelně s Holiday World proběhne i Top Gastro & Hotel – gastronomický veletrh a World Film – cestova- telský festival plný besed, projekcí a výstav s významnými cestovateli. UŽ JE TO TADY!!! Vstupné: 15.2. 2018 – POUZE PRO ODBORNÍKY (platí na Holiday World a Top Gastro & Hotel) Předregistrace odborníků: 200 Kč (permanentka na 4 dny), na pokladně: 500 Kč 16.2. – 18.2. 2018 – PRO VEŘEJNOST (platí na Holiday World a Top Gastro & Hotel) Vstupné plné: 150 Kč, zlevněné vstupné: 100 Kč (pro seniory, studenty a ZTP) Zdarma (děti do 15 let, ZTP+P vč. 1 osoby doprovodu) Děti do 15 let musí mít doprovod Zákaz vstupu se psy

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

Pane předsedo, váš kraj, alespoň po- dle našich zkušeností, patří u českých turistů díky Tatrám k nejoblíbenějším slovenským lokalitám. Ale Prešovský kraj má mnohem více přírodního i kul- turního bohatství. Jsme přesvědčeni, že by naše čeké turisty zaujala i tako- vá místa jako Sabinov, Poloniny, lidová venkovská architektura a mnoho dal- ších drobných a méně známých míst. Jaké plány v oblasti rozvoje turistiky Pre- šovský samosprávný kraj připravuje? Prešovský kraj je z pohľadu turizmu mi- moriadne zaujímavý a pestrý. Okrem prí- rodných krás, kraj ponúka veľké množstvo kultúrnych a historických pamiatok, miesta- mi spojených s tradíciami, folklórom a du- chovnou kultúrou. V kraji máme vyše štyri tisíce kultúr- nych pamiatok. Práve tejto téme je venova- ný rok 2018, v ktorom Prešovský kraj pre- zentujeme ako Kraj kultúrnych pamiatok. Predstavíme nielen hrady a zámky, ľudovú architektúru, pamiatky Gotickej cesty, ale aj perličky ako najstaršiu kalváriu na Sloven- sku – Spišský Jeruzalem, najvyšší nesko- rogotický drevený oltár na svete v Levoči alebo hrobku germánskeho kniežaťa z pre- lomu 4. a 5. storočia, jedinú svojho druhu v Európe. Čakajú nás aj investície do rozvoja in- fraštruktúry. Jedným z plánov je postupné budovanie medzinárodnej cyklotrasy Euro- Velo 11. Jak jsme informováni, realizujete zají- mavé projekty s polskou stranou. Jejich výsledkem by měly být nové turistic- ké produkty. Plánujete jejich uplatnění i na českém turistickém trhu? Spolupráca s poľskými partnermi pre- bieha už niekoľko rokov, aktuálne v spoloč- nom projekte Svätomariánska púť – Svet- lo z východu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európske- ho fondu regionálneho rozvoja. V projekte je Prešovský samosprávny kraj vedúcim partnerom a participuje na ňom ďalších šesť partnerov na slovenskej a šesť na poľskej strane. Úlohou projektu je vytvoriť nový produkt cestovného ru- chu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pút- nickou trasou Santiago de Compostela. Súčasťou je dobudovanie prvkov turistic- kej infraštruktúry na vybraných pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí. Ukončenie projektu a spustenie do aktív- neho života nás čaká v polovici roku 2019. Tento produkt cestovného ruchu bude prostredníctvom veľtrhov a výstav ponú- kaný aj na českom turistickom trhu. Jak hodnotíte zájem českých turistů o váš kraj? Jaké jsou tendence zájmu? Českí turisti sú druhými najčastejšími návštevníkmi Prešovského kraja, pred nimi sú už len domáci. Sme radi, že ich záujem ďalej rastie. Česi okrem Vysokých Tatier majú záu- jem aj o oblasť Pienin a severného Spiša, oblasť Svidník – Dukla a kúpeľné mestá. Posledné účasti na veľtrhoch v Česku uka- zujú, že českých turistov lákajú aj Poloni- ny a východné časti kraja. Takže srdečne všetkých pozývam, určite si každý nájde to svoje. Už několik let ve vašem kraji běží úspěšné programy jako Choď a foť, Cyklopátrania a další. Mnohých jsme se zúčastnili, jsou to vynikající akce. Zejména ty cyklistické – myslím, že i třeba akce Cyklopátrania by si mezi českými cykloturisty našla svoje věrné účastníky. Plánujete se svými progra- my nějaké aktivnější působení na čes- kém trhu? Kraj kultúrnych pamiatok už propagu- jeme aj v Česku. Za sebou máme úspeš- nú prezentáciu Prešovského kraja na ne- dávnej medzinárodnej výstave Regiontour v Brne, ktorú navštívilo okolo tridsaťtisíc návštevníkov. Našou cieľovou skupinou zostávajú špeciálne aj českí cykloturisti, ktorých pozývam na všetky nami organizo- vané podujatia vrátane populárnych zábav- no-poznávacích pretekov Cyklopátrania. Cyklisti prostredníctvom pretekov spozná- vajú zaujímavé oblasti v okolí Medzilaboriec, na poľsko-slovenskom pohraničí v okrese Bardejov, aj Levočské vrchy a Slanské vr- chy v blízkosti Prešova. Ak počas nich vzniknú fotografie aj od českých návštev- níkov, budeme veľmi radi. Víťazné fotogra- fie z predošlých ročníkov boli prezentova- né aj na výstave v českej Kroměříži. Na závěr, pane předsedo, každý máme své oblíbené, zamilované místo. Kam byste vy osobně pozval české turisty? Co byste jim doporučil na letošní jaro a léto nebo podzim? Pre mňa osobne sú srdcovkou Levoč- ské vrchy na bicykli. Rád by som pozval českých návštevníkov na jar do Pienin, na splav Dunajca. V lete na naše námestia, ktoré ožívajú festivalmi a ako tip do príro- dy odporúčam výlet na Kremenec v Polo- ninách, na trojhraničie Slovenska, Ukrajiny a Poľska. V jeseni stojí za to objaviť fa- rebnosť Tatier. V blízkosti rázovitej obce Ždiar vyrástol Chodník korunami stromov v Bachledovej doline, odtiaľ si môžu užiť pohľad na nádhernú prírodu, využiť blízke cyklotrasy a spoznať goralskú kultúru. Děkujeme za rozhovor. www.severovychod.sk 26 1-2/2018 Do jednoho z nejkrásnějších regionů Slovenska se tentokrát nechejte pozvat od predsedy Prešovského samosprávného kraja Milana Majerského. Neodmítejte, přijměte je a hlavně přijeďte. POZDRAVY Z PREŠOVSKÉHO KRAJE

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

Znali jsme se – ne to není správný výraz. Byli jsme přátelé, kolegové, kamarádi více jak dvacet let. Stál kdysi v roce 1996 u zrodu TRAVEL profi, celé roky přispíval ke kvalitě jeho obsahu s využitím všech svých zkušeností a znalostí profesionála, dlouholetého zpravodaje z mnoha míst ve světě. Proseděli jsme společně dlouhé hodiny diskuzemi nad problémy oboru i jen tak, obyčejným lidským povídáním o věcech tak prostých, jako je život, umění, cestování a novinařina. Bořek dokázal svým tichým hlasem umlčet kdejakého křiklouna. Jeho klid a mírný projev byl naplněn autoritou a zkušeností. Dlouhá léta byl pro nás – a jistě nejen pro nás – kamarádem nad jiné. Přitom byl ve své novinářské profesi nesmírně potentní. Napsal ně- kolik knih z ranku literatury faktu, v na- šem oboru uměl vidět věci vždy ještě trochu jinak, lépe, zajímavěji. Přitom si nepamatuji, že by kdy svých znalostí, vědění, přehledu nebo schopnosti se vyjadřovat využil ve svůj prospěch. Byl trpělivě skromný, moudře věděl, že veškerá sláva je opravdu jen tou polní trávou. Zkrátka byl to Bořek Homola. Vypsat zde jeho profesní curriculum vitae není možné. Je to materiál na celou knihu. Ani nevím, jestli by si ně- co takového přál. Spíš si myslím, že daleko více by si vážil, že na něj neza- pomeneme. Že tu a tam se nám něk- de na veletrhu, na tiskovce nebo při nějakém cestovatelsky novinářském setkání zazdá, že je zase mezi námi. A víte, je. Ať už píšu cokoliv, jsou chvíle, kdy mě doslova spadnou prsty z klávesnice, abych na chvíli zastavil běh myšlenek a jen tak sám pro sebe se tiše zeptal, jak by to viděl Bořek. No, život už je takový. Opět nastala doba veletrhů cestov- ního ruchu. Ať už se chystáte na Holi- day World nebo do Hradce Králové na Infotour či snad do Ostravy na Dovo- lenou a Region, všichni, kdo jste měli Bořka rádi, stavte se u nás v expozici. Dnes už můžeme udělat jen pár věcí, abychom nezapomínali na skvělého člověka a přítele. Přijďte k nám si na něj vzpomenout třeba při skleničce dobrého vína, které jako rodilý „Mo- ravák“ z vinorodého Znojemska měl tak rád. Tak snad jen pár malých slov na závěr. Bořku, bylo nám ctí! BOŘKU, BYLO NÁM CTÍ Žijeme v době dynamické, moderní, rychlé, v době informační. Někdy nás však každodenní tsunami zpráv, sdělení a reportáží z celého světa nutí příliš rychle zapomínat. To není moc spravedlivé ani správné. Prosím, zastavte se na chvíli. Víte, že letos jste se nepotkali s jedním z doyenů turistické žurnalistiky, s Bořkem Homolou?

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/

28

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi01-0218/