MH unor 2019http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký t o p o d s tat n é p r o f i r m y a  v e ř e j n o u s p r áv u      l e d e n | ú n o r 2 0 1 9 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi Česká moderní statistika slaví 100 let Před sto lety u nás byly po- loženy základy moderní stát- ní statistické služby. V  úterý 28.  ledna 1919 vznikl Státní úřad statistický, na jehož odkaz dnes svojí činností plynule na- vazuje Český statistický úřad. ČSÚ při této příležitosti za- hajuje projekt Století statistiky, který bude připomínat historii i současnost statistiky a její spo- lečenský přínos. „ „ Výročí i na fasádě V  lednu úřad spustil zvlášt- ní webovou stránku www.stole- tistatistiky.cz a  výročí se věnuje i lednové vydání popularizačního e-recepty Povinnost vydávat eRecepty mají lékaři už od loňska, ale dosud za její porušení nehrozily žádné sankce. To se od 1. ledna změnilo a pokuta může dosáhnout až dvou milionů korun. FOTO: Freeimages Za vypsání papírového receptu „ hrozí už letos lékařům pokuta Rok zkušebního fungování mají za sebou elektronické recepty a lékaři jich za tu dobu vypsali 58,5 milionu kusů. Ministerstvo zdravotnictví si jejich zavedení pochvaluje a připravuje další online aplikace, jako jsou elektronické neschopenky nebo sdílený lékový záznam pacientů. Petra Hanzlová Samotní lékaři si stěžují, že je vypisování receptů na počítači zdržuje. Pokud se ale papírových receptů nebudou chtít vzdát, hrozí jim v  současnosti pokuta až dva miliony korun. Gynekolog Petr Čík z povinné- ho vypisování receptů radost ne- má. „Je to pro mě výrazné zdržení. Papírový recept jsem měl vypsaný za minutu, ten elektronický mi za- bere třeba i deset minut, protože systém se pomalu načítá. To ani nemluvím o tom, že často vypa- dává internet,“ stěžuje si. „Úspora času pro zdravotníky je to jedině v tom, že si někteří lidé řeknou, že tu frontu v čekárně stát nebudou, a  pro recept si vůbec nepřijdou, pokud to není nezbytně nutné,“ dodává. Povinnost vydávat eRecep- ty mají lékaři už od loňska, ale dosud za její porušení nehrozily žádné sankce. To se od 1. ledna změnilo a pokuta může dosáhnout až dvou milionů korun. Prezident Lékařské komory Milan Kubek ve svém projevu na sjezdu organizace označil situaci kolem eReceptů za nepřehlednou. Obává se také, že kvůli vysokým pokutám řada lé- Ekologie a její budoucnost Odpady byly hlavním té- matem setkání u kulatého stolu pod názvem Ekologie a její budoucnost. O recyk- lovatelnosti plastů, třídění i skládkování přijeli do Brna diskutovat zástupci měst a obcí spolu s od- borníky ze státní správy i firem. Více na str. 13 Hon na plastovou čarodějnici Nová evropská směrnice pro boj s plastovým odpadem zakáže prodávat plastové talířky, příbory, i vatové tyčinky. Češi ji musí přijmout do dvou let. Podle kritiků ale globálně nepomůže. Více na str. 9–11 Podpora hospodaření v lesích se letos skoro zdvojnásobí Na otázky Moravského hospodářství odpovídal ministr zemědělství Miroslav Toman. V rozhovoru představuje svůj pohled na řešení kůrovcové kalamity. Více na str. 15 Vesmírní vědci se angažují v Brně Jihomoravským firmám nově pomáhají vesmírní vědci. V Brně totiž začal fungovat inkubátor Evropské kosmické agentury, zatím podporuje dva projekty. Více na str. 4 kařů, zejména těch starších, svou praxi ukončí. „Nevím, co radit a jak se zachovat. Mohu ale slíbit, že za sankcionované lékaře se ko- mora postaví,“ komentoval. Ministerstvo zdravotnictví lé- kaře ubezpečuje, že milionové po- kuty za drobné prohřešky nehrozí. „Nenastane žádná represe. Nikdo se nemusí obávat, že by za nepře- depsání jednoho e-receptu dostal maximální sankci. Ty nastanou jen v případě systematického ignoro- vání zákonné povinnosti,“ řekla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyo- vá. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sliboval koncem loňského roku snížení maximální výše po- kuty na 300 tisíc korun, ale dosud se mu to nepodařilo prosadit. Na povinnost vypisovat elektronické recepty dohlíží Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle jeho ředitelky Ireny Storové se systém eReceptů průběžně zdokonaluje. „V první polovině loňského roku jsme spo- lečně s  ministrem zdravotnictví uspořádali po České republice ně- co na způsob roadshow, kde jsme se setkávali s  lékaři a  lékárníky a ptali jsme se jich na jejich zku- šenosti s elektronickou preskripcí. Získávali jsme tak zpětnou vazbu a  spoustu praktických postřehů, které jsme do systému zapracova- li. Začátkem června jsme nasadili novou verzi eReceptů, kde jsme zohlednili připomínky a podněty lékařů a lékárníků,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Pokračování na straně 2 V roce2018používaloeRecepty: ■ 17 083 zdravotnických zařízení ■ 2 894 lékáren ■ 41 864 lékařů  e-recepty Milí čtenáři, co myslíte, že se děje s plastovými lahvemi poté, co je hodíte do žlutých kontejnerů? Třeba od nás z Brna se do bříšek delfínu ani velryb pravděpodobně nedostanou ani v případě, že se do nádoby s tříděným odpadem nestrefíte. Mylná je ale i představa, že většina plastu bude smysluplně využita při výrobě nových produktů.V lepším případě skončí ve spalovně a trochu nás zahřeje v těchto mrazivých dnech, v tom horším vycestuje na skládky nebo za hranice.Vše, co vás o plastových odpadech, jejich zákazu i třídění zajímalo, najdete v naší příloze Odpadové hospodářství a ekologie v druhé polovině novin.Až si budete chtít od odpadu odpočinout, nalistujte na stranu 7. Zveme vás do nádherné přírody Krkonoš.A to ze strany, kterou nejspíš vůbec neznáte. Pokud jsou vám nejen horské lesy bližší než oběhové hospodářství, otočte na stranu 15, kde si přečtete, jak to vypadá s budoucností českých lesů. Já se s vámi tímto číslem loučím a příště se vrhnete na téma Smart city už s novým kolegou.  úvodník Anna Fajkusová, šéfredaktorka Moravského hospodářství S p e ci á l • odpadov éhospodá řství• 3 České zdravotnictví v roce 2019 6 – 7 Business style: Nábytek 9 – 16 Speciál: Odpadové hospodářství a ekologie časopisu Statistika & My. Histo- rickou významnou událost si statistici symbolicky připomněli rozsvícením číslovky 100 na fa- sádě sídla Českého statistického úřadu na pražské Skalce. „Čes- ký statistický úřad navazuje na odkaz svého prvorepublikové- ho předchůdce a  oprávněně se k němu hlásí. Stovku totiž neslaví úřad, jako instituce, ale přede- vším moderní státní statistická služba, tak jak ji dnes chápeme,“ upozornil Marek Rojíček, před- seda Českého statistického úřa- du. (red)

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

2 leden | únor 2019 zdravotnictví Standardy GS1 „Zavedení standardů GS1 a skenování čárových kódů příp. 2D symbolů na operačních sálech umožnilo plnou sledovatelnost zařízení, nástrojů, produktů, lékařů a sester i pacientů. Procesy na operačních sálech šetří čas a náklady a zvyšují bezpečnost pacientů. Stahování vadných výrobků dříve trvalo v průměru až 50 hodin na jednoho pacienta a nyní pouze 30 minut.“ James Mayne manažer programu Scan4Safety Univerzitní nemocnice Derby Výhody zavedení  Systému GS1 v DTH ■ Na všech operačních sálech je zavedena plná sledovatelnost. V případě potřeby stažení zdravotnických prostředků nebo léčivých přípravků je možné identifikovat všechny pacienty, při jejichž léčbě byl inkriminovaný produkt použit. ■ Nemocnice zvýšila přesnost záznamů svých OPCS kódů (kódů procedur používaných pro identifikaci výkonů prováděných zdravotnickým personálem), které nyní zachycují všechna data a náklady v místě péče.Toto zlepšení umožnilo uspořit více než milion liber za rok. ■ Díky ukládání naskenovaných dat z čárových kódů všech implantátů, zařízení a výrobků jsou evidovány úplné a přesné procedurální náklady na pacienta. ■ Odhad celkových úspor za fiskální rok 2017–2018 činí 2,8 milionu liber. Hlavním zdrojem úspor je zavedení standardů na operačních sálech a v endoskopických a katetrizačních laboratořích.  výhody inzerce budování dalšího zázemí nemoc- nice potřebovala řešení, které by optimalizovalo využití stávajících operačních sálů, aniž by hrozilo snížení kvality poskytované pé- če. DTH současně chtěla zajistit efektivnější a rychlejší stahování zdravotnických prostředků a lé- čivých přípravků z oběhu. Časo- vě náročný manuální proces již dostatečně neodpovídal přísným bezpečnostním nárokům. Poskytovatelé zdravotní péče v britské nemocnici Derby Teaching Hospitals pomocí standardů GS1 ušetří 2,8 milionu liber ročně. Zdravotnictví prochází změ- nami, jejichž cílem je zvyšování dostupnosti zdravotní péče, její kvality a bezpečnosti. Důraz je kladen na co nejlepší ekonomic- ké výsledky jednotlivých zdra- votnických zařízení i  sektoru jako celku. Globální standardy GS1 vyvíjené více než 40 let mají díky schopnosti jedno- značně identifikovat produkty, osoby, majetek, služby nebo ob- jekty v tomto procesu nezastupi- telnou roli. Nemocnice stále více využívají řešení známá z jiných rozvinutých oborů: automatizo- vané sklady a řízení skladových zásob, elektronizaci objednávko- vých systémů a fakturace, elek- tronické katalogy, sledovatelnost a systémovou podporu stahová- ní závadných nebo rizikových produktů ap. Následující příklad úspěšné implementace standar- dů GS1 v nemocničním zařízení pochází ze Spojeného království. „ „ Optimalizace „ bez kompromisů Univerzitní nemocnice v Der- by (Derby Teaching Hospitals, DTH) poskytuje zdravotní „ „ Skenování čárových kódů v každém kroku Nemocnice zavedla GS1 apli- kační identifikátory zakódova- né ve standardních symbolech k  identifikaci osob, produktů, zařízení a umístění. Identifikaci nyní podléhá prakticky vše, co je zapojeno do procesu operace; to se týká samozřejmě i nemoc- ničního personálu. Lékaři a se- stry skenují čárové kódy, které identifikují pacienta, a  zazna- menávají časy, během kterých proces operace začíná a postu- puje – od podání anestetika až po dospání; následně pak ve fázi rekonvalescence na standardním oddělení. Skenují se čárové kódy s identifikací konkrétního místa stejně jako kódy, které určují, kdo je přítomen a  jakou práci vykonává, typ použitého anes- tetika a  jakýkoli postup, který se provádí u pacienta, zejména při implantaci zdravotnického prostředku. „Naše řízení zásob, produktový katalog a  finanční systém byly integrovány tak, aby data zaznamenaná při ske- nování čárových kódů mohla být použita při automatickém zasí- lání objednávek dodavatelům, které jsou vytvářeny na základě skutečného použití produktů,“ doplňuje James Mayne z Univer- zitní nemocnice Derby. Příno- sem projektu je vysoká úspora času, dříve vynakládaného např. na vytváření objednávek, a mož- nost jeho využití pro odbornou práci na operačních sálech. Iden- tifikace umožnila snížit zásoby a  náklady na skladování. Díky povinné evidenci použitého vy- služby pro cca 600 000 obyvatel hrabství Derbyshire. Provozuje fakultní nemocnici Royal Der- by se specializací na akutní péči a  oblastní nemocnici London Road. Vedení DTH se rozhodlo re- organizovat práci na operačních sálech. Fakultní nemocnice byla postavena před více než deseti le- ty a jejích 35 sálů dosáhlo hranice maximální vytíženosti. Spíše než bavení a implantátů u každého pacienta, resp. zákroku a  jeho propojení se souvisejícími ná- klady, zaměstnanci a daty o ča- su operace nyní management disponuje úplnými a  přesnými údaji o nákladech na operaci. „ „ Analýza výsledků na úrovni pacienta Vzhledem k  tomu, že jsou zaznamenány informace o všech operačních úkonech, může být tato databáze využita k analýze výsledků týkajících se každého pacienta a rozdílů v jednotlivých klinických postupech. Datové nosiče Systému GS1 nemocnice používá také k  zaznamenávání komorbidity (současný výskyt více nemocí). Přístup k  přes- ným údajům o nákladech a ča- sech spojených s  konkrétními léčebnými procesy pomohl po- ukázat na rozdíly mezi výkony podávanými různými skupina- mi lékařů provádějících stejné úkony. Analýza těchto dat pak slouží vedoucím lékařům jako základ pro diskusi o  tom, kde lze provést zefektivnění procesu. Pomocí skenování čárových kó- dů GS1 bylo evidováno již více než 150 000 operací. Standardy GS1 na operačním sále Podrobné informace o využití standardů GS1 v konkrétních procesech v nemocničním zařízení a doporučených datových nosičích (čárový kód GS1-128 a 2D kód GS1 DataMatrix) najdete zde: Lenka Martínková GS1 Czech Republic www.gs1cz.org Největší motivací k práci je pro nelékaře možnost pomáhat druhým lidem Podle výsledků šetření je více než 80 % pracov- níků se svou aktuální pracovní pozicí spokojeno. Na otázku, co je motivací k práci, nejvíce respondentů (68,1 %) odpovědělo, že možnost pomáhat druhým lidem. Motivace finančním faktorem skončila až na druhém místě, jako třetí motivaci v pořadí uvedli kolektiv. Téměř dvě třetiny respondentů (60 %) neplánuje v letošním roce odchod ze stávajícího zaměstnání, nicméně necelých 76  % respondentů považuje za nejčastější důvod odchodu svých kolegů ze zaměst- nání mzdové podmínky. Tuto informaci velmi dobře doplňuje fakt, že s výší fixní složky mzdy není dle průzkumu spokojeno 36 % respondentů. V žebříčku opatření, která by vedla ke stabilizaci počtu sester, nejvíce respondentů uvedlo zvýšení platu/ mzdy, na druhém místě zlepšení pracovních podmínek a dále možnost výsluhové renty. Otázky mířily také na hodnocení pracoviště. Celkově je s pracovištěm spokojeno přes 80 % lidí, stejně tak respondenti hod- notí mezilidské vztahy. 33 % respondentů považují vybavení či podmínky pro svou práci za dobré, avšak množství administrativní zátěže uvádí téměř třetina z nich (30,7 %) jako spíše nepřiměřené či vysoké. Mezi nejzávažnější problémy, které dotazník uká- zal, patří nedostatek personálu z důvodu přetížení sester byrokracií, nevyužitý potenciál sester v lůž- kové péči z pohledu kompetencí a upřednostňování některých zaměstnanců podle sympatií vedení. MZ, Redakčně zkráceno S cílem zmapovat situaci a spokojenost nelékařského zdravotnického personálu napříč všemi specializacemi, obory a zdravotnickými zařízeními připravilo Ministerstvo zdravotnictví internetové dotazníkové šetření, které probíhalo od srpna do konce října loňského roku. Za vypsání papírového receptu hrozí už letos lékařům pokuta Dokončení ze strany 1 Ministr zdravotnictví Vojtěch si projekt eRe- ceptů pochvaluje a chce v elektronizaci lékařských záznamů pokračovat. „Slýcháme čím dál víc po- zitivních reakcí, i od lékařů. Jeho oblíbenost pro- kazatelně roste, především u SMS formy zasílání identifikátoru eReceptu, navíc spolu s připravova- ným lékovým záznamem představuje další přínos pro pacienty,“ uvedl Vojtěch. Sdílený lékový záznam, ze kterého získá lé- kař informaci o  tom, jaké všechny přípravky má pacient předepsané, má začít fungovat ješ- tě letos. „Přinese to užitek zejména seniorům a chronicky nemocným, kteří často užívají velké množství léků současně. Některé z nich se ovšem mohou vzájemně vylučovat či vykazovat nežá- doucí interakce, což doposud lékař neměl mož- nost zjistit, a tak nemohl rizikům předejít,“ uve- dl vedoucí tiskového oddělení ministerstva Jan Brodský. Od poloviny letošního roku lékařům také přibude povinnost odesílat elektronicky hlášení o vypsání neschopenky, což dosud většina z nich dělala písemnou formou. pracovní a platové podmínky, důvody odchodu ze zaměstnání a faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců na pracovišti, jako je třeba admi- nistrativní zátěž, kvalita stravování či mezilidské vztahy,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Odpovědi byly plně anonymizované. Minister- stvo zdravotnictví rozeslalo dotazník na zdravot- nická zařízení prostřednictvím emailu, umístilo ho na své webové stránky a facebookový profil. Pro účely hloubkového průzkumu mezi nelékařským zdravotnickým personálem byl vytvořen i  speci- ální email, na který mohli respondenti zasílat své názory, podněty, či zkušenosti z  praxe. Ke dni ukončení dotazníkového šetření 21. října 2018 vy- plnilo dotazník 15 432 respondentů, z nichž největ- ší skupinou byly všeobecné sestry u lůžka s praxí více než 10 let. Výsledky ukázaly, že největší motivací k práci je možnost pomáhat druhým lidem, zatímco finanční ohodnocení je zmiňováno až na druhém místě. „Odpovědi nám zaslalo přes 15 tisíc respondentů, což lze skutečně považovat za dostatečně reprezen- tativní vzorek. Všem, kteří dotazníku věnovali svůj čas, velice děkuji. Díky vám máme zpětnou vazbu z terénu, která nám pomůže reagovat na skutečné problémy, což bychom nikdy ,od stolu‘ nezvládli,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Díky dotazníkovému šetření ministerstvo získa- lo přehled o základních problémech, které ztěžují výkon profesí nelékařského personálu v jejich pů- sobišti. Dotazník vznikl na základě podnětů široké odborné veřejnosti a  také samotného personálu nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. „Cí- lem dotazníku bylo zmapovat například názory na Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

leden | únor 2019 3 zdravotnictví inzerce V aktuální fázi vývoje světové medicíny jsou zřejmé obecné trendy směrem ke globalizaci a informatizaci. Klinická pracoviště chtějí být ve využití digitálních technologií na světové úrovni a zároveň potřebují, aby jejich zapojení do praxe bylo přirozené. A jaká vlastně je ta světová úroveň? Na co je potřeba se zaměřit na náročné cestě digitálních inovací? Největší a nejuznávanější ko- munita, která se podílí na pod- poře optimálního využívání IT a systémů řízení v oblasti zdra- votnictví, je HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society). Jedná se o glo- bální neziskovou organizaci se sídlem v  Chicagu, založenou v roce 1961, jež má v současnosti více než 60 tisíc individuálních a více než 600 firemních členů. Její hlavní cíl – zlepšení zdravot- ní péče a kvality léčby pomocí informačních technologií. Ja- kožto nezisková organizace zís- kává HIMSS finanční prostřed- ky především prostřednictvím členských příspěvků, inzerce, pořádání výstav a  vzdělávacích akcí. „ „ Osmistupňový hodnotící systém Metodiky pracují s osmistup- ňovým (fáze/stage od  0 do  7) systémem hodnocení, detailně a  exaktně specifikovaným pro všechny uvedené oblasti; každá fáze odpovídá určité úrovni vý- voje organizace podle zvoleného vyhodnocovacího parametru. Například nejnižší, nulová úro- veň v  rámci modelu EMRAM ukazuje, že v  organizaci nejsou instalovány žádné laboratorní, farmaceutické, ani radiologické nebo kardiologické informační systémy. Sedmá, nejvyšší úroveň znamená dostupnost kompletní- ho elektronického zdravotního záznamu a formátu bezpapírové nemocnice; Úrovně EMRAM  7 dosahuje celosvětově pouze pět nemocnic. Úrovně EMRAM  6 dosahuje 30  nemocnic v  rám- ci EU. HIMSS tedy vytváří specific- ké standardy pro kvalitu infor- matiky, poskytuje jedinečné pří- ležitosti k  zajištění efektivního, inteligentního zpracování dat a  tím zvyšuje efektivitu a  bez- pečnost zdravotní péče. V  této oblasti je HIMSS podporováno 18 certifikovanými konzultanty po celém světě, kteří pomáhají lékařským organizacím rozvíjet se k úplné informatizaci. Společnost SP.ARM, výrob- ce nemocničního informační- HIMSS jako přesný světový kompas pro zdraví Ing. Ladislav Pálka MBA, technický ředitel C SYSTEM CZ a. s. HIMSS Analytic... ... vyvinula systém metodik pro zavádění a vyhodno- cování úrovně vývoje IT v  lékařských organizacích v různých oblastech: ■ model zavedení elektronických lékařských záznamů EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model), ■ ambulantní model O-EMRAM (Outpatient Electronic Medical Record Adoption Model), ■ model schopnosti analyzovat pořizovaná data AMAM (Adoption Model for Analytics Maturity), ■ model kontinuity poskytování péče CCMM (Continuity of Care Maturity Model) ■ modelu implementace digitálního zobrazování (DIAM). ho systému qMS, zastoupená na českém trhu společností C  SYSTEM  CZ  a.  s., je od ro- ku 2018 oficiálním partnerem HIMSS Europe. Systém qMS tak disponuje vlastními certifikova- nými HIMSS konzultanty, kteří aktivně pomáhají zákazníkům s  implementací požadované EMRAM úrovně. Systém qMS se osvědčuje jako výkonný ná- stroj pro implementaci vysokých EMRAM úrovní. Jeden z nejvý- znamnějších zákazníků systému qMS, Centrum urgentní medicí- ny a radiologie A. M. Nikiforova dokonce jako první nemocnice ve východní Evropě dosáhla úrovně EMRAM 6. Změny ve zdravotnictví 2019: zdravotníci dostanou přidáno, živnostníci si připlatí platy sester, sanitářů a mladých lékařů. Kvalifikovaní lékaři si polepší o dvě procenta. Státní pokladnu tak letos celkově platy lékařů v nemocnicích vyjdou na šest miliard korun. „ „ Vyšší zálohy „ na zdravotní pojištění Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), tedy například živnostníci, si od letoška připlatí na minimálních měsíčních zálohách na zdravotní pojištění. Oproti předchozímu roku se částka zvyšuje o 184 korun na 2208 korun. Záloha se pohybuje podle toho, jak stoupá průměrná mzda v České republice. Stát stanovuje pouze minimální zálohu, celková výše platby je individuální a závisí na hrubém zisku vykázaném za předchozí rok. Nová pravidla platí už od začátku roku, proto musí OSVČ zaplatit minimální zálohu v nové výši už osmého února.Výjimku mají tělesně postižení, zaměstnanci, co si bokem přivydělávají, nebo důchodci či lidé celodenně pečující o děti. „ „ Kontroly léků „ kvůli padělkům Od letoška musí každé balení léků, předtím než jde do prodeje, projít ověřením původu. Lékárníci musí kód na krabičce každého léku vyhledat v evropském úložišti. Pokud tam kód nenajdou, musí s lékem zacházet jako s možným padělkem, a zákazníkovi ho nemohou vydat. Podle prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudoby vyjde tato nová administrativní zátěž asi na půl miliardy korun ročně. „Jsou to ohromné peníze, které samozřejmě požadujeme po ministerstvu zdravotnictví,“ sdělil.Tato novela zákona o lécích reaguje na evropské nařízení, které kontrolu všech léčiv požaduje.Výskyt padělaných léků však v České republice není příliš častý. „ „ Hrazení zubních plomb Změny letos čekají pacienty také u zubaře. Lékaři už nebudou moct používat míchané amalgámové plomby, které si připravovali přímo v zubařských ordinacích. Při jejich výrobě se totiž mohou uvolnit nebezpečné rtuťovité výpary. Navíc se příprava nemusí pokaždé povést a výplň je pak příliš suchá či měkká. Míchané výplně nahradí amalgám dózovaný v průmyslově vyráběných kapslích, který vydrží déle.Ten bude díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištěný plně hrazený. Dospělým u stálých zubů pojišťovny proplácí dále už jen samopolymerující kompozitní materiál na opravu špičáků a řezáků. U dětských dočasných zubů jsou hrazené i výplně z plastického materiálu. „ „ Proplácení „ zdravotnických pomůcek Ministerstvo zdravotnictví na konci loňského roku představilo změnu v úhradách zdravotnických prostředků. Platba za pomůcky by se měla sjednotit, dosud mohou jednotlivé pojišťovny účtovat různé částky. „Pokud bychom novelu zákona nepřipravili tak, aby platila od 1. ledna, hrozilo by riziko pětadvacetiprocentní spoluúčasti pojištěnců u drtivé většiny zdravotnických prostředků," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle něj přibude zdravotnických pomůcek proplácených zcela a u jiných spoluúčast pacientů klesne.V současnosti platí novela pro pomůcky vyráběné na míru pacientům, u sériově vyráběných pomůcek se k jednotným úhradám má přistoupit od letošního prosince. „ „ Zrušení karenční doby Od poloviny letošního roku se ruší takzvaná karenční doba. Za první tři dny nemoci tedy dostanou zaměstnanci opět náhradu mzdy ve výši šedesáti procent vyměřovacího základu. Sněmovna v lednu přehlasovala senátní veto novely zákoníku práce. Náklady na proplácení mzdy ponesou zaměstnavatelé, a to do 14. dne nemoci. Poté se náhrada mzdy vyplácí z pojištění. Stát jim na oplátku o 0,2 procenta sníží odvody, což odpovídá částce přibližně 3,5 miliardy korun. Podle kritiků povede zrušení karenční doby k zvýšení krátkodobé nemocnosti. Podle zastánců tento krok zabrání dalšímu trestání pracovníků za nemoc. České zdravotnictví zažívá v letošním roce několik důležitých změn. K těm pozitivním se řadí, že lékaři, sestry a další zdravotní pracovníci dostanou přidáno, nebo že pojišťovny budou hradit nový typ zubních výplní. Spokojení však nebudou živnostníci, kterým se zvyšují minimální zálohy na zdravotní pojištění. Na komplikovanou administrativu si zase stěžují lékárníci, kteří musí nově ověřovat původ všech léků. Petra Hanzlová „ „ Zvýšení platů zdravotníků Podle nové podoby úhradové vyhlášky si lékaři, sestry a další zdravotničtí pracovníci v nemocnicích výrazně polepší na platech. Zejména lidé pracující ve směnném provozu. Sestry, co pracují na směny, dostanou navíc pět tisíc korun a další nelékařský personál získá o dva tisíce korun měsíčně víc. Od ledna se kromě toho mění také platové tabulky zdravotníků. O sedm procent se zvyšují Změny letos čekají pacienty také u zubaře. Lékaři už nebudou moct používat míchané amalgámové plomby, které si připra- vovali přímo v zubařských ordinacích. FOTO: Freeimages

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

4 leden | únor 2019 Vesmírní vědci se angažují v Brně V rámci spolupráce s vesmírným programem vymyslela například brněnská firma kávovar, který uvaří kosmonautům kávu i ve vesmíru. FOTO: Freeimages přináší českým firmám příležitost podílet se na přípravě špičkových technologií i pokrokových aplika- cí družicových systémů, které pak nacházejí uplatnění i  v  letectví, obraně či automobilovém průmy- slu,“ konstatoval ministr dopravy Daň Ťok. Cílem České republiky v ESA je účast našich firem na společ- ných projektech. Zvýší se tím je- jich konkurenceschopnost, pro- tože dostanou možnost zapojit se do velkých řetězců dodávajících různá komerční řešení, po kte- rých dnes dynamicky roste po- ptávka. „ Jde například o účast na přípravě nosné rakety Ariane 6 pro kosmickou dopravu. Obdob- né je to i u obecných technologií, družicové telekomunikace nebo pozorování Země, na kterých se podílí desítky českých firem,“ při- blížila mluvčí ministerstva dopra- vy Lenka Rezková. Jihomoravským firmám nově pomáhají vesmírní vědci. V Brně totiž začal fungovat inkubátor Evropské kosmické agentury, zatím podporuje dva projekty. Veronika Horáková Život kosmonautů ve vesmí- ru, kde panuje stav beztíže, je po- měrně složitý. Na pro nás zcela běžné věci, jsou v takových pod- mínkách nutné mnohé „vychy- távky“. Se zvládnutím některých situací pomáhají i  jihomoravské firmy. Například G. L. Electronic sídlící v brněnských Medlánkách vymyslela speciální kávovar, kte- rý funguje právě ve vesmírných podmínkách. Dostali totiž mož- nost spolupracovat s  Evropskou které pracují se satelitními daty. Druhá zmiňovaná firma přitom vznikla na začátku minulého roku. „Znalosti expertů z ESA chceme využít na rozvoj vlastních tech- nologií. Jde nám hlavně o algorit- my pro barevné ladění satelitních snímků pro tvorbu bezešvých map,“ přiblížil Petr Přidal, jedna- tel OctoGeo. Vytvořili takzvané mapTiler, které jsou alternativou ke Google Maps. Podle odborníků je jejich výhodou, že je lze jedno- duše adaptovat pro vlastní použití, neobsahují reklamy a pracují také zcela off-line. Druhá z  vybraných firem World from Space zpracovává satelitní data z  družic Sentinel evropského programu Coperni- cus. Informace o aktuálním stavu a  změnách v  oblastech vegetace, infrastruktury či hospodářských aktivit pomáhají jejím klientům, městům, regionům i zemědělcům, lépe reagovat na období sucha a zavádět opatření, kterými se mu mohou lépe bránit. „ „ Dodávají součástky pro rakety ESA otevřela pobočku v Brně v březnu minulého roku. Přičemž jeden takový inkubátor už delší dobu funguje v  Praze. Agentura CzechInvest, která je celorepub- likovým garantem tohoto pro- jektu, ale chtěla umožnit takovou podporu také firmám působícím mimo hlavní město. Jihomorav- ský kraj na provoz pobočky kos- mického inkubátoru v Brně vložil 300 tisíc euro. Stejnou částkou do projektu přispívá i ESA, která síť kosmických inkubátorů po Evro- pě provozuje.  „Už krátce po zahájení provo- zu pražského kosmického inku- bátoru jsme věděli, že potenciál rozvíjet kosmické technologie směrem k  praktickému využití v  běžném životě mají firmy po celé České republice, nejen v Pra- ze. Projekty, s kterými české firmy přicházely do ESA BIC Prague, nám pomohly přesvědčit ESA, že otevření další pobočky je jedno- značně krok správným směrem,“ myslí si Tereza Kubicová, ředi- telka Odboru interních projektů a  podpory malých a  středních podniků agentury CzechInvest. Česká republika je členem Evropské kosmické agentury už deset let. Na projektech se podí- lí okolo čtyřiceti českých firem. Další desítky se účastní jako subdodavatelé.  Jejich stopu lze nalézt v  projektech týkajících se meteorologických misí nové ge- nerace, nových systémů řízení letového provozu nad Evropou, technologií pro drony či sondách směřujících ke Slunci a Jupiteru. „Účast Česka v programech ESA kosmickou agenturou (ESA). Teď mají šanci i  další. Jihomoravské inovační centrum totiž navázalo s  vesmírnými vědci spolupráci a  spustili inkubátor na podporu firem. Během tří let přerozdělí agentura společně s  krajem přes jedenáct milionů. Zatím odborníci vybrali dva projekty, které podpoří grantem ve výši padesát tisíc eur. „Kromě finanční podpory budou moct využít konzultační a  poradenské služby v  technologické i  podni- katelské oblasti a  marketingové podpory nebo pomoci s vyhledá- váním partnerů a  potenciálních investorů,“ nastínila za brněnský inkubátor ESA  Markéta Filipen- ská.  Konkrétně jde o  projekty fi- rem World from Space a OctoGeo, inovativní firmy inzerce Předmět diskuze: • Aktuální stav dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji • Financování a zdroje evropských dotací • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 • Bezpečnost na železničních přejezdech a silničních přechodech, stav vysokorychlostních železnic • Zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě • Parkování v centrech měst Bezpečná dopravní infrastruktura Jihomoravského kraje 14. března 2019, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno setkání u kulatého stolu 9. ročník Účastníci akce: • Ministerstvo dopravy ČR • Zástupci Jihomoravského kraje • Zástupci Statutárního města Brna • Zástupci managementu SŽDC, SFDI, ŘSD, Českých drah, Centra dopravního výzkumu, Správy a údržby silnic JMK, Drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR, DPMB, KORDIS JMK a Brněnské komunikace a. s. • Zástupci měst a obcí JMK V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 PRODUKCE: GSM  725 893 273 p.sterbakova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Organizátor: Mediální partner: záštitA: Záštitu převzal JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje Předmět diskuze: • Rozvoj dopravní infrastruktury v Královéhradeckém a Pardubickém kraji • Bezpečnost v silniční a železniční dopravě • Železnice a jejich rozšiřování v obou krajích • Financování a zdroje evropských dotací • Zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě Bezpečná dopravní infrastruktura ve městech a obcích KHK a PAK 25. dubna 2019, hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové setkání u kulatého stolu 5. ročník Účastníci akce: • Zástupci Ministerstva dopravy ČR • Zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje • Zástupci managementu SŽDC, Českých drah, SFDI, Ředitelství silnic a dálnic, Centra dopravního výzkumu, Drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR, OREDO, SÚS Královéhradeckého kraje, SÚS Pardubického kraje, aj. • Zástupci měst a obcí Královéhradeckého a Pardubického kraje V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 PRODUKCE: GSM  725 893 273 p.sterbakova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Organizátor: Mediální partner: Firmy v inkubátoru ESA ■ OctoGeo: vytvořili takzvané mapTiler, které jsou alternativou ke Google Maps. ■ World from Space: zpracovává satelitní data z družic Sentinel evropského programu Copernicus.  firmy Zpátky ke kořenům. „ Kvítka v bytě učí Moravany zahradničit ve městě Vyjít vstříc všem, co to touží po bytech plných zeleně a nespokojí se s ovadlou rostlinkou ze supermarketu, se rozhodly dvě sestřenice z Moravy Veronika a Nikol. Přestože jedna vystudovala mezinárodní vztahy a druhá je keramička, nyní se jejich život točí od rána do večera kolem pokojových rostlin. Pořádají pěstitelské workshopy, uzdravují nejen Brňanům nemocné rostliny a přes sociální sítě radí téměř osmi tisícům lidí, jak o pokojové květiny pečovat. „Myslím, že většina lidí si kvítka do bytu pořizuje kvůli atmosféře. S kvítkama prostory působí příjemněji.A nejspíš to dokonce vnímají i muži,“ směje se Veronika. Projekt Kvítka v bytě se podle ní snaží k rostlinám přistupovat komplexně. Zájemcům radí, jaká rostlina je pro ně vhodná, kam ji v bytě umístit, se zákazníky prochází půdorysy jejich bytů a hledají nejlepší řešení. S péčí radí na workshopech, na konzultacích i přes sociální sítě a krátká videa. Nemocné rostliny se snaží zachraňovat ve vlastní péči. Druhá půlka dua, Nikol, dokonce vytváří vlastní květináče pod značkou Kera, které jsou pro rostliny vhodné. „Spoustu lidí si totiž koupí kvítko v květináči v supermarketu nebo v hobbymarketu. Rostlina je ale často ve špatném stavu i v nevhodném malém květináči, kde chybí drenáž. Za pár týdnů umře a člověk jde a koupí si novou.Tenhle přístup se nám nelíbí. Samy se snažíme o takový udržitelný slow-planting.A překvapilo nás, kolik lidí má o pomalé pěstování zájem,“ popisuje Veronika. Ženy už rozjely i e-shop, kde kromě ručně vyráběných keramických květináčů, klíčících misek a pokojových rostlin prodávají také pěstitelské předplatné nebo oblíbené řasokoule – nenáročné kulovité rostliny pěstované v dóze s vodou. „Řasokoule jsou hodně populární v Asii, kde je dětem kupují místo domácích mazlíčků. Do Evropy pronikly spíš jako designový prvek. Jsou teď populární, jako kdysi lávové lampy,“ vysvětluje Veronika. Pěstitelské předplatné zase lidé často kupují jako dárek.Ten obdarovaného, jak říkají sestřenice, postaví před hotovou věc. Zákazníkovi každý měsíc přijde balíček se semínky nebo hlízami, hlínou, doplňky a bojovým úkolem.Veronika a Nikol pro své podnikání zatím po Brně hledají vhodné prostory, a tak veškeré rostliny k prodeji i k léčení sdílí životní prostor s nimi doma. Jejich nadšení pro pěstitelství dokazuje také plánovaná kniha Kvítka v bytě, která vyjde pod vydavatelstvím Albatros v první polovině března. (zn)

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

leden | únor 2019 5 Krkonoše z druhé strany inzerce cestovní ruch Luboš Andršt Blues Band & Peter Lipa (cz/sk) 26. 4. Sono Centrum jazzfestbrno.cz generální partner hlavní partneři generální mediální partner Contraband Jazz Orchestra po 30 letech (cz) Máte krkonošské pohraničí prochozeno křížem krážem? Zkuste se letos vypravit za polskou hranici. Na druhé straně hor čeká řada zážitků a zajímavých míst k navštívení. Jen pozor, na rozdíl od České republiky vybírá polská strana za vstup do národního parku vstupné. Za jeden den zaplatíte 6 zlotých, za třídenní vstup 15 zlotých. Správa parku nabízí možnost zaplatit přes webové rozhraní a mobilní aplikaci na adrese https://kpn.eparki.pl/, kde je možné zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem. Možnost je zaplatit i klasicky na pokladnách v podhůří. Vodopád Kamieńczyka Práh nejvyššího vodopádu v polské části Krkonoš se nachází v nadmořské výšce 843 m.Vodopád se skládá z trojstupňové kaskády o celkové výšce 27 m a padá do nádherné soutěsky Kamieńczyka, dlouhé asi 100 m. Její kolmé skalní stěny dosahují více než 25 m výšky, šířka v některých místech nepřesahuje 4 metry. Za prostřední kaskádou se nachází,Valony částečně uměle zvětšeny, jeskyně – tzv. Złota Jama (Zlatá jáma), kde se vyskytuje pegmatit a ametysty. U vodopádu je turistická chata „ Kamieńczyk“ a „Szałas Sielanka“. FOTO: Szklarskaporeba Sklárna Julia v Piechowicích V Piechowicích můžete nahlédnout pod ruce mistrům sklářům. Právě sklářské řemeslo má v Krkonoších dávnou tradici. Ve sklárně Julia se prolíná historie, krása sklářských výrobků a ruční výroba. Při komentované prohlídce zažijete mimořádnou podívanou a zjistíte, jak vzniká křišťálové sklo. Návštěvníci prochází několika odděleními a mimo jiné místy, kde zkušení skláři foukají a formují horkou sklovinu. Jako kdyby kouzlo dalo vzniknout křišťálovým artefaktům, které pak jsou broušeny a zdobeny a následně, po absolvování kontroly kvality, opatrně zabaleny. Součástí sklárny je i obchůdek s místními produkty a kavárna nabízející zákusky. FOTO: Krkonoše – svazek měst a obcí  Park miniatur Park miniatur památek Dolního Slezska v Kowarech vznikl v roce 2003 v areálu bývalé továrny na výrobu koberců. Představuje nejvýznamnější a nejhezčí památky Dolního Slezska. Slouží také jako informační centrum euroregionu. Při prohlídce parku uvidíte modely hradů, zámků, klášterů nebo radnic zmenšené v poměru 1:25. Sněžka je 50 krát menší než originál. Miniatury jsou vyrobeny nejnovějšími modelářskými technikami, které odolávají nepříznivým povětrnostním vlivům. Do nejmenších detailů vypracované modely doplňuje zeleň, přírodní prostředí. Komentovaná prohlídka trvá 45 minut a během ní průvodce návštěvníky seznámí nejen s historií regionu, ale dozvědí se i zajímavosti o vystavených památkách. Dále si vyslechnou romantickou legendu o ukrutné Kunegundzie z hradu Chojnik, hraběnce ze zámku „Spiż“, která snila o věčném životě nebo o králi, jenž si nechal postavit sídlo ve tvaru parníku. FOTO: Krkonoše – svazek měst a obcí Kostel Wang Kostel Wang na severním úbočí Krkonoš byl do Polska kompletně přestěhován z Norska, z vesnice Vang, v polovině 19. století. Dřevěný protestantský svatostánek, původně vikingský kostel, stál v norské rybářské obci Vang již od roku 1175. Roku 1841 se její obyvatelé rozhodli, že si postaví větší zděný kostel.Aby získali peníze na novostavbu, rozhodli se starý kostel prodat jako dřevo na otop. Shodou okolností se na dražbě objevil norský malíř Johan Christian Dahl, profesor Akademie výtvarných umění v Drážďanech. Nejprve usiloval o zachování kostela v Norsku, ty však ztroskotaly. Selhal i pokus umístit kostel na Pavím ostrově v Berlíně. Pro přestěhování kostela získal podporu pruského krále Fridricha Viléma IV. a díky tomu byla rozebraná stavba převezena do Královského muzea v Berlíně. O jeho dalším osudu rozhodla korespondence mezi panovníkem a hraběnkou Friderikou von Redern z Bukovce, která potřebovala pro evangelické obyvatelstvo horských vesnic na svém panství nový svatostánek. Pozemek poskytnul hrabě Christian Leopold von Schaffgotsch. FOTO: Krkonoše – svazek měst a obcí

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

6 leden | únor 2019 Mobitex 2019 bude ve znamení novinek a chytrého bydlení ho totiž i studenti ze Slovenska, Maďarska a Polska. Čtvrtek bu- de ve znamení studentské sek- ce  GRAND PRIX MOBITEX. Studenti představí své práce na téma Student versus praxe a ak- ce vyvrcholí vyhlášením vítězů v několika kategoriích. Páteční a sobotní doprovod- ný program se zaměří na nové trendy v interiérech, o kterých na své přednášce promluví na- příklad známá česká interiérová designérka Iva Bastlová. Všemi třemi veletrhy se prolne téma a  projekt  Chytré bydlení, který na praktických ukázkách předvede, jak může fungovat inteligentní domác- nost. Chybět nebude ani bez- platné poradenství Cechu ča- louníků a dekoratérů a Klastru českých nábytkářů. Na programu jsou přednášky o nových materiálech, technolo- giích a  designu představených na světových veletrzích 2017 a  2018 v  Kolíně nad Rýnem, Frankfurtu a  Miláně. K  vidě- ní zde bude i  výstavka strojů, technologií a  materiálů. Od- borníci vyhlásí GRAND PRIX MOBITEX vystavovatelů. (red) Novinky, nové trendy i poradenství ke všemu, co souvisí se stavbou a vybavením domu či bytu, přinese MOBITEX, veletrh nábytku a interiérového designu na brněnském výstavišti. Představí se v  novém jar- ním termínu – od 27. února do 2.  března. Spolu s  Mobitexem se tradičně odehraje i Stavební veletrh Brno a  veletrh DSB  – Dřevo a stavby Brno. Všechny tři tyto akce zaštiťuje společný název Stavební veletrh. Nový termín  vyhovuje lépe sezonnímu charakteru oboru stavebnictví. Ještě před samot- ným zahájením stavební sezo- ny tak veletrh umožní získání potřebných informací, přehle- du o novinkách na nadcházející období nebo nalezení realizá- torů a  dodavatelů staveb, sta- vebních materiálů či nábytku. Na veletrhu MOBITEX poprvé uvidí návštěvníci novinky pro sezonu 2019, protože je prvním středoevropským nábytkářským veletrhem v  roce. Kromě dří- vějšího termínu čeká veletrh změna i v otevírací době, denně od 9 do 18 hodin. Vstupenku si v online předprodeji zájemci zakoupí již za 100 Kč, navíc od 15 hodiny bude vstup na veletrh zcela zdarma. Veletrh situovaný do pavilo- nu F bude věnován problema- tice vhodného výběru nábyt- ku s  pozitivním dopadem na zdraví. Vybrat si můžete třeba z širokého sortimentu sedacích souprav či matrací, které pod- porují správnou polohu těla a umožňují tak eliminovat třeba bolest zad. „ „ Truhlářství i čalounictví Pro návštěvníky připravuje bohatý doprovodný program, kde si najdou své jak odborníci, tak i  laická veřejnost. Dopro- vodný program  ve středu pat- ří truhlářům – na výstavišti se odehraje  mistrovství České re- publiky v oboru truhlář, a to za mezinárodní účasti. Zúčastní se Novinky, nové trendy i poradenství ke všemu, co souvisí se stavbou a vybavením domu či bytu, přinese MOBITEX, veletrh nábytku a interiérového designu na brněnském výstavišti. Jím i souběžnými veletrhy se prolne téma a projekt Chytré bydlení, který na praktických ukázkách předvede, jak může fungovat inteligentní domácnost. FOTO: BVV business style inzerce SHOWROOM Kounicova 10, Brno, 602 00 módní konzultant: Ondřej Durkáč Telefon: +420 732 471 162 facebook.com/krejcovstvilagarde instagram.com/la_garde_tailoring www.la-garde.cz Luxusní obleky a košile La Gard‘e zakázkové krejčovství, již celkem často používaná fráze, ať už v dámské nebo pánské módě. O co ale přesně jde? U nás v La Gard‘e opravdu nenajdete konfekční oblečení, žádný pocit, že jsem jeden z mno- ha. Šijeme na míru, ale tato služba není jen o oděvu, je to zážitek. Je to čas investovaný do vás samých, je to první dojem, kterým se zapíšete do paměti každému, kdo vás spatří. Kdo nezažil, neuvěří a kdo ano, ten velice často změnil styl svého oblékání, ale hlavně změnil styl nakupování a místo stresu a hle- dání, se nechá opečovat. Proč si mám koupit oblek na míru a ne konfekci? Vždyť je to výhodnější… Cena je jedno kritérium, jestli to byl dobrý nebo špatný nákup ale poznáte až ve chvíli, kdy si oblek vezmete na sebe a nějakou dobu jej nosíte. Přeci jen umělé a přírodní materiály mají specifické vlastnosti, které jim nelze odpárat, byť na první pohled mohou vypadat stejně. Nejsme jen obchodníci s oblečením, ale buďme upřímní, nejsme ani vyučení krejčí, nicméně naše vášeň pro módu, pro image a styl z nás dělá lidi, kteří svým nadše- ním doplňují vědomosti. Jsme tu pro vás, pomůžeme s návrhem kompletního šatníku v kombinaci s vaším oblíbeným a již poří- zeným oblečením, poradíme jak se o nové i stávající kousky starat, jak ladit oblečení i obuv a doplňky a v neposlední řadě při- dáme veškeré užitečné informace o etiketě oblékání, tedy abyste za každé situace byli vhodně a zároveň pohodlně oblečeni. Naši konzultanti rozumí tomu, že budování šatníku chvíli trvá a trpělivost je ctnost, kterou oplýváme. Chceme s vámi budovat vztah, být součástí vašich významných dnů a úspěchů, to všechno zosobňují oděvy od La Gard‘e a vy v nich.  ■ TON – křeslo Chips Křeslo navrhla Lucie Koldová. Jemné křivky, kontrast materiálů a technologie ručního ohýbání dřeva. Lounge křeslu Chips dominuje impozantní vzdušný opěrák ve tvaru bramborového lupínku, který ve své spodní části tvoří zároveň jednu ze třech podnoží. Do kontrastu je mu postaven masivní sedák s komfortním čalouněním a taštičkovými pružinami uvnitř. Pohodlí při sezení zvyšuje ještě variabilní zádový polštář. Společnost TON z Bystřice pod Hostýnem ručně ohýbá nábytek v místě, kde se tato technologie používá od roku 1861. Její možnosti však posunuje dál a spojuje ji se současnými nápady designérů. Židle a stoly se tak stávají jedinečným spojením kvality, inovativních tvarů a odkazu místa, které se po generace učilo rozumět dřevu. LUGI – Barovka 02 Barovka 02 designéra Matěje Chabery je klasická barová židle složená ze základních nábytkových tvarů. Její charakteristický prvek je diagonální tyč, která prochází sedákem a nohami. Je to zároveň konstrukční výztuha, mini opěrátko, držadlo a věšák na věci. Udává barovce její směr a definuje její radikální charakter. Barovka 02 má velkorysý sedák s velmi měkkými tvary a nabízí dokonalou sedací pozici, díky čemuž je tak pohodlná, jak jen dřevěná barovka může být. LUGI, člen Asociace českých nábytkářů, Cechu čalouníků a dekoratérů, je český výrobce nábytku zaměřený na zakázkovou výrobu interiérových řešení a na vlastní kurátorsky sladěnou kolekci nábytku a interiérových doplňků. Spolupracuje s řadou architektů a designérů s cílem vytvářet produkty a interiéry, které představují trvalou hodnotu díky jejich kvalitě a nadčasové čisté estetice. Portfolio značky pokrývá všechny zásadní aspekty interiéru od nábytku a kuchyní až po postelové systémy. Mminterier – křeslo NONA NO 01 Křeslo je určené do veřejných interiérů. Jedná se o model z loňského roku a získalo ocenění „Nábytek roku 2018“, které uděluje Asociace českých nábytkářů. Subtilní organicky měkké tvarosloví s důrazem na ergonomii a pohodlí. I přes zaoblené organické tvarosloví vycházejí základní formy z přímkových ploch. Nicméně všechny plochy jsou lehce vyklenuté, aby tvary měly určité napětí.Toto vyklenutí je v rámci pružnosti běžné potahové látky. Jedinou výjimkou je vnitřní plocha opěráku, kde z přímkové plochy vystupují rohy s lehkým přesahem k bočnicím. Firma Mminterier se zabývá výrobou čalouněného sedacího nábytku pro veřejné i bytové interiéry. Společnost s dvacetiletou historií patří k předním výrobcům v České republice. Její výrobní program zahrnuje desítky modelů charakteristických svou jednoduchostí, strohou elegancí a variabilitou. Při vývoji nových modelů spolupracuje nejen s vynikajícími českými designéry, ale také se studenty VŠUP v Praze.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

leden | únor 2019 7 Český nábytek nevymře. Univerzity vychovávají nové ikony Soutěž designérů Cena prof. Jindřicha Halabaly vyhrála studentka Mendelovy univerzity v Brně Lucie Černochová. Při tvorbě žlutého sofa se inspirovala tvarem housenky. Třetinu všech ocenění ve 14.  ročníku  soutěže získali kon- cem loňského roku studenti Men- delovy univerzity v  Brně. Z  cel- kového počtu 27  ocenění si jich odváží deset za osm různých prací. Soutěž představuje tvorbu studen- tů oboru designu a nábytku a in- teriérů. Celkem porota odborníků vybírala z 244 prací ze 14 univerzit sedmi států a ze sedmi středních škol. V  kategorii Design nábytku u závěrečných prací vyhrála Che- nille sofa studentky Mendelovy univerzity v  Brně Lucie Černo- chové. Ve stejné kategorii získala ocenění za stůl Memo i Dominika Sirná. Speciální cenu Primátora města Brna získala stolní lampa další studentky Mendelovy uni- verzity v Brně Veroniky Polehlo- vé. Černochová sama považuje ocenění za prestižní.  „Udělá mi dobré jméno do budoucna,“ po- chvalovala si. Její sofa byla původ- ně inspirovaná tvarem housenky, autorka také zamýšlela mnohem menší práci, než jak se jí nakonec vyvinula. Na realizaci svého díla musela hledat partnera, protože výroba stála desítky tisíc korun. „Musela jsem obejít asi osm firem, než jsem se domluvila v brněnské společnosti Resa. Tato firma mi hodně pomohla. Barevná kombi- nace se jim hodí i do loga,“ uvedla Čechová s tím, že firma bude po- hovku nabízet k prodeji. „ „ Nábytek není spotřební zboží Podle jednoho z organizátorů soutěže a  vedoucího Ústavu ná- bytku, designu a bydlení Lesnické a  dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Jiřího Taubera má v dnešní době design a funkce směřovat k tomu, aby se nábytek používal delší dobu. „Vrací se retro styl. Opravují se starší kusy nábyt- ku, které se vrací do moderních interiérů. Nemyslím si, že nábytek by měl být spotřebním zbožím,“ uvedl Tauber. (red) V kategorii Design nábytku u závěrečných prací vyhrála Chenille sofa studentky Mendelovy univerzity v Brně Lucie Černochové.Její sofa byla původně inspirovaná tvarem housenky, autorka také zamýšlela mnohem menší práci, než jak se jí nakonec vyvinula. FOTO: MENDELU business style UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: do 21. 3. 2019 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor:Anna Fajkusová GSM: 774 112 643 e-mail: a.fajkusova@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová, Petra Hanzlová, Petr Jeřábek OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: Gabriela Kulhavá GSM: 774 010 540 e-mail: g.kulhava@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 725 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz Petra Štěrbáková GSM: 725 893 273 e-mail: p.sterbakova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141 patří do Brno TOP 100 V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: a.fajkusova@magnusregio.cz Příští vydání dostanete na váš stůl do 5. dubna 2019.  Smart city  Stavebnictví  Developerské projekty na Moravě  Dopravní stavby  Trh realit  Doprava a bezpečnost ve městech  Ekonomika a export  Telekomunikace  Integrovaný záchranný systém  Business style: Design OctoGeo – 4 World from Space – 4 G. L. Electronic – 4 Kvítka v Brně – 4 BVV – 6 TON – 6 LUGI – 6 Mminterier – 6 Formdesign – 6 Situs – 6 Resa – 7 CETIN – 8 McDonald\'s ČR – 9 Lidl Česká republika – 9, 16 Rohlik.cz – 10 Czech Funds – 10, 11 AVE CZ – 13 EKO-KOM – 13 SAKO Brno – 13 Suez – 13 Toyota – 13 EFA CZ – 13 Vetropack Moravia Glass – 14 Recifa – 14 AMT – 14 Lesy ČR – 15 SodaStream International LTD – 16 IKEA ČR – 16 Starbucks Česká republika – 16 Costa Coffee CZ – 16 FRUITISIMO FRESH – 16 GS1 Czech Republic – 2 C SYSTEM CZ a. s. – 3 JAZZFESTBRNO   AHEAD, s. r. o. – 5 Auxilium PX   Consulting s. r. o. – 6 Crystalis s. r. o. – 8 AVE CZ   odpadové hospodářství, s. r. o. – 10 Magistrát města Brna – 12 Česká manažerská   asociace – 14 TRIADA, spol. s r. o. – 16 Rejstřík firem Seznam Inzerentů Situs – židle FIGURE Za designem židle FIGURE stojí Petr Šebela. Situs vytváří výrobky s nadčasovým designem nesoucí prvky originálních přístupů s důrazem na detail a s propracovanou ergonomií. Její historie se píše od roku 2007, kdy se zakladatel Milan Husička rozhodl začít vyvíjet a vyrábět výrobky s vlastním, originálním designem a to za pomoci českých hlav a rukou. Chtěl dokázat, že jsou u nás ještě šikovní lidé, kteří dokáží vytvořit výrobky, které obstojí ve všech ohledech i na náročném evropském trhu. Společně s designérem Petrem Šebelou se pustili do vývoje nových výrobků. Z této spolupráce vznikly produkty jako křesílko LEAF, soubor CETUS nebo křeslo ERRA. Zásadní výrobek pro další vývoj firmy, židle FIGURE, přišel až na sklonku roku 2012, téměř po pěti letech práce. FIGURE upoutala pozornost odborné veřejnosti, získala řadu cen, včetně prestižní americké GOOD DESIGN AWARDS, ale především oslovila zákazníky. FORMDESIGN – Křeslo CABRIO Celodřevěné křesílko se vyznačuje velmi dobrou stohovatelností, kvalitou, komfortem a tvarovou jednoduchosti. Doplňuje ho jídelní stůl z dubového masivu s velmi výraznou kresbou.Tato sestava je vhodná do bytových interiérů, konferenčních místností, ale vyhoví také náročnému provozu špičkových hotelů, restaurací a salónků. Firma FORM CZ byla založena v roce 1991 s výrobním zaměřením na atypické interiéry. Od prvopočátku se záměr opíral jak o vlastní truhlářskou výrobu, tak o projekční erudici.Toto spojení stálo i u rozhodnutí započít s malosériovou výrobou sedacího nábytku. Časem si firma vybudovala vlastní výrobní provozovnu v Kozmicích u Hlučína, kde dnes zaměstnává přibližně 60 zaměstnanců.Vedle interiérů pokračuje v malosériové výrobě sedacího, stolového a doplňkového nábytku. Hlavním sortimentem firmy jsou pracovní židle a sedací soupravy.Vedle těchto produktů se firma zabývá výrobou dalších nábytkových součástí, jako jsou rozkládací jídelní stoly, věšáky a další nábytkové doplňky.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

8 leden | únor 2019 inzerce Vší silou proti kůrovci. Včetně dotací Kůrovcová katastrofa vzácně sjednotila soukromé vlastníky i představitele státu, koalici i opozici. Letošní rok snad bude ve znamení výrazně intenzivnější podpory státu vlastníkům lesů. Ladislav Koubek Obrovskou sílu kůrovcové ka- lamity dokumentuje příklad Les- ního družstva svazu obcí (LDSO), které hospodaří na Velkobítešsku v kraji Vysočina. „Plošný rozpad smrkových monokultur v  roce 2018 navýšil plánovanou těžbu 5 000 m3/rok na celkovou výši 21 000 m3/rok na zhruba 700 ha vý- měry majetku Lesního družstva svazu obcí. Je to tedy více než 10 mil. Kč, které jsme na prodaném dříví tratili vůči ceně před počát- kem kalamity. Skutečnou a nevy- číslitelnou újmou je ovšem to, že uhynuly stromy středního věku, na kterých mělo začít dorůstat dříví. Nyní nás čeká padesát roků péče o les s nejasným výsledkem,“ říká správce LDSO Jiří Nohel. Podle ministra zemědělství Tomana má stát zájem na včas- né a rychlé obnově všech funkcí lesa. Pokud se jeho plány stanou skutečností, mohla by v  násle- dujících letech dosáhnout státní podpora soukromým vlastníkům lesů až tří miliard korun ročně. „Podpora státu vlastníkům lesa se postupně zvyšuje, rozhodně však nedosahuje výše, které by bylo třeba. Doposud jsou řešeny, a to pouze částečně, základní čin- lesního hospodaření váhavě v do- kumentech jako Národní lesnický program či Zásady státní lesnické politiky. Ministerstvo zemědělství ovšem ani tyto vládou schválené plány nenaplňovalo. A nenaplňuje převážně ani konkrétnější, byť stá- le ještě nedostačující úkoly Národ- ního akčního plánu adaptace na změny klimatu. Nová ‘zalesňovací‘ vyhláška je lepší než ta předchozí, zvyšuje povinné podíly listnáčů a jedle při výsadbě, ale zdaleka ne dostatečně. Opatření pro zvlád- nutí kalamity avizovaná minist- rem Tomanem jsou až na výjimky správná, ale přicházejí pozdě. Jsou třeba systémové změny na mnoha úrovních – legislativou a dotační politikou počínaje a  naším myš- lením konče,“ řekl Jaromír Bláha z Hnutí Duha. I přes špatný stav našich le- sů je Česko ve srovnání s jinými státy poměrně zalesněnou zemí. Množství dřeva v  našich lesích nemá smysl. Pokud bude poptáv- ka na trhu, někdo tu poptávku uspokojí,“ uvádí IT odborník Jan Vobecký. Na druhou stranu ale uznává, že českou internetovou infrastrukturu je zapotřebí po- sílit. „Posilování páteřních sítí je potřebné pro zrychlení inter- netu obecně. Vysokorychlostní přípojky pro domácnosti najdou využití především pro přenos vi- dea, takže sledování internetové televize a  filmů přes internet, videorozhovory apod.,“ dodává Vobecký. Svým zájmem o dotace si nejsou jisti ani někteří teleko- munikační operátoři. „Vodafone situaci ohledně dotačních výzev kontinuálně vyhodnocuje. Dlou- hodobě podporujeme opatření v nedotační oblasti, to znamená snižování administrativních, le- gislativních a  finančních bariér realizaci projektu. Dokumentace k  výzvě byla podstatně zjedno- dušena, což by mělo povzbudit zájem. Ministerstvo pak vidí ještě jeden podstatný důvod, pro vy- psání výzvy. „V ČR do sítí elektronických komunikací investují soukromé subjekty na základě tržních me- chanizmů a  volné hospodářské soutěže především v  lokalitách s  vysokou perspektivou po- ptávky. Ve svém důsledku tento přístup dále rozšiřuje propast v  dostupnosti vysokorychlost- ního připojení k internetu mezi venkovskými a  městskými ob- lastmi. Méně obydlené oblasti ČR by mohly zůstat v důsledku nedostatečného přístupu k inter- netu  – dokonce i  při stoupající poptávce  – dlouhodobě vylou- čeny z hospodářského rozvoje,“ upozorňuje Milan Řepka. Ladislav Koubek dlouhodobě roste a  stát zároveň podporuje další zalesňování. Na- příklad město Přibyslav získalo od Státního zemědělského intervenč- ního fondu poskytnuta dotaci na založení nového lesního porostu. Dotace přitom neposkytuje jen stát, ale i  kraje. „Kraj Vysočina věnuje podpoře hospodaření v lesích velkou pozornost. Ve své dotační politice sledoval a  sle- duje odstraňování jejich slabých stránek. Dlouhodobě podporuje zvyšování druhové pestrosti le- sů, jejich celkové stability. Tímto směrem je zaměřena dotační po- litika i do budoucnosti. V rámci Programu Fondu Vysočiny jsme v  roce 2019 připraveni podpořit např. zakládání lesích porostů a  ochranu lesních porostů proti zvěři za podmínek jejich výrazné druhové pestrosti, či např. jejich výchovu prostřednictvím prořezá- vek nebo probírek,“ uvádí hejtman Běhounek. „ „ Jak budou vypadat nově vysázené lesy? Otázkou nicméně je, jaké má být složení nově vysazovaných lesů. „Smrkové monokultury byly výsledkem více než dvou- setletého snažení. Návrat příro- dě blízkých smíšených lesů tedy nelze uskutečnit za pár roků. Je nutné nechat tvořit přírodu stra- tegií, kterou je na rozpad takové- ho rozsahu vybavena (náhradní porosty břízy apod.). Rozhodně by nebylo moudré začít pěstovat borové, douglaskové nebo dubo- vé monokultury. Zaseli bychom stejný problém, který dnes řešíme. Praktickým lesníkům by nejvíce pomohlo odbourat komickou by- rokracii s původem semen lesních stromů nebo zjednodušit možnost čerpání peněz na zalesňování hlu- bokokořenných dřevin. Tedy na- výšit a  zpružnit stávající systém podpory, který je myslím dosta- tečný a podporuje vždy určitý pro- ces při obnově lesa. Především je však nutné okamžitě změnit soci- alistický zákon o myslivosti a zre- dukovat přemnoženou spárkatou zvěř,“ doplňuje Jiří Nohel. nosti směřující k  zachování ne- bo obnově lesních porostů. Jsou poskytovány finanční prostředky např. na obnovu lesa, jeho výcho- vu lesních porostů, nově pak na opatření proti kůrovci. V  tomto ohledu se rozsah podpory posu- nul správným směrem,“ myslí si hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Síla kalamity je mnohem větší, než to vypadalo ještě před několi- ka lety. Loňský mimořádně suchý a  teplý rok její průběh výrazně zhoršil. „Je pro mě trošku zkla- máním to, když za působení pana ministra Milka se udělala jedna velká tisková konference, ve které jsme spolu s bývalým generálním ředitelem Lesů ČR panem Dani- elem Szórádem byli označeni za viníky celé této kalamitní situace. Tehdy pan premiér měl poměrně silná prohlášení, že situaci vezme pevně do svých rukou, kalamitní stav se bude zásadním způsobem řešit a on přímo bude komuniko- Ministerstvo průmyslu a ob- chodu na přelomu ledna a února vyhlašuje novou dotační výzvu zaměřenou na rozšíření vysoko- rychlostního internetu. Plánuje na ni uvolnit zhruba miliardu korun s tím, že v případě zájmu bude alokace navýšena. „Z dosavadních výsledků ma- pování vyplývá, že cca v 10% úze- mí České republiky žádná přístu- pová síť nové generace neexistuje v  dostatečném rozsahu anebo kvalitě a ani není pravděpodob- né, že ji zde v příštích třech le- tech tržní subjekty zavedou. Pro vybudování vysokorychlostní in- ternetové infrastruktury v těchto oblastech je cílena výše uváděná investiční podpora,“ uvádí mluv- čí MPO Milan Řepka. Oblasti (bí- lá místa), kde je možné projekty výstavby infrastruktury,“ sdělil Moravskému hospodářství mluv- čí firmy Ondřej Luštinec. Ten ta- ké uvádí jiná data o dostupnosti, než jsou data MPO. „Vodafone nabízí svým zákazníkům vyso- korychlostní mobilní i  pevné připojení k internetu, tedy kon- vergentní služby. Pevný internet od Vodafonu už může mít 99 procent českých domácností.“ Naopak podle Terezy Gáliko- vé ze společnosti CETIN dotace mohou dávat smysl, při dodržení pravidel pro poskytnutí veřejné podpory, pro pokrytí oblastí, kte- ré nelze ekonomicky racionálně v  rozumném časovém výhledu připojit. „Účast v nové výzvě zvá- žíme po zveřejnění kompletních podmínek. Společnost CETIN podporuje veškeré smysluplné aktivity, které usnadní rozšíření vat se zástupci lesnického sektoru. Osobně mám však pocit, že tato aktivita poměrně rychle vyprcha- la. Přišel nový pan ministr Toman, který se dle mého názoru společně s týmem pana náměstka Mlynáře snaží věci měnit. Některé kroky jsou ještě z dob, které jsem se za mého působení snažil na mini- sterstvu připravovat. Moc bych mu přál, aby se mu dané kroky a  opatření podařily dotáhnout a dokázal nalézt dostatek finanč- ních prostředků právě třeba na odškodňování  v  rámci kalamitní situace, protože to budou částky v miliardách korun. Jako opoziční poslanec se budu snažit tyto ro- zumné kroky podporovat,“ udává Jurečka. Kritičtí vůči činnosti státu jsou ekologové. „Státní politika reagovala na naléhavou potřebu adaptace lesů na změny klimatu i další nové vědecké poznatky uka- zující nezbytnost změny způsobů realizovat, jsou v současné době předmětem vypořádání veřejné konzultace na portálu verejna- konzultace.cz. MPO pravidelně konzultuje připravovanou výzvu s profesními organizacemi a dal- šími relevantními aktéry. Celá výzva je konzultována se zástupci Evropské komise. „ „ Zájem telekomunikací Ohledně dotací na internet se pravidelně objevují kontroverze. Ani mnozí odborníci je nevní- mají jako smysluplné. „Dle mé- ho názoru jsou jakékoliv dotace principálně špatné, takže moje odpověď je, že ani tato dotace pokrytí vysokorychlostními sítě- mi v ČR. Za takové považujeme především opatření k odstranění zbytečné byrokracie a bariér pro výstavbu a  snižující náklady na umisťování sítí na pozemcích ve- řejné správy. Právě poplatky za věcná břemena např. za umístění sítě do chodníku ve městě jsou nezřídka stanoveny místní sprá- vou v  rozporu s  platným záko- nem, čím se prodražuje a zpoma- luje pokrývání optickými sítěmi,“ upozorňuje Gáliková. „ „ Tentokrát „ snad bude o dotace zájem Oproti neúspěšné první výzvě bude tentokrát možné v  rámci projektu pořídit aktivní prvky sítí a zvolit si velikost území pro veřejné zakázky  |  dotace Na dotovaný internet půjde miliarda Obchodní války ČR zatím neohrozí Podle čtvrtletní zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu stojí za zpomalováním tuzemské ekonomiky spíše než dopady obchodních válek nedostatek pracovních a výrobních kapacit.Výsledky naznačují možnost kulminace a ukončení dlouhodobého růstového trendu zaměstnanosti. „Vzhledem ke stále nízké nezaměstnanosti a rekordnímu převisu volných pracovních míst nad počtem nezaměstnaných, lze i v následujících měsících očekávat stále dynamický růst mezd,“ říká náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko. Aglomerace podpořila projekty za miliardy Hradecko-pardubická aglomerace úspěšně pokračuje v realizaci projektů, které pomohou zlepšit dopravu, vzdělávání, životní prostředí nebo také stav památek v území. Za dva roky od prvních výzev podpořila 106 projektů za 2,6 miliardy korun.V letošním roce mají přibýt další za jeden a půl miliardy korun. „Máme již prvních čtrnáct projektů, které jsou úspěšně dokončené,“ říká primátor Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát. Firmy „ můžou získat kreativní vouchery Kreativní vouchery Brno můžou opět pomoci jihomoravským firmám v prezentaci a inovaci jejich značky, produktů nebo služeb. Malé a střední podniky mají možnost spolupracovat s odborníky třeba na design, digitální marketing, nebo tvorbu video spotů a aplikací. Město Brno jim na společnou práci přispěje prostřednictvím JIC až 100 tisíc korun v podobě voucherů. Do projektu se firmy můžou registrovat do 19. února. (zn)  aktuálně Pokud se plány ministerstva na obnovu lesů stanou skutečností, mohla by v následujících letech dosáhnout státní podpora soukromým vlastníkům lesů až tří miliard korun ročně. FOTO: Freeimages

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

leden  | únor 2019 www.moravskehospodarstvi.cz | www.facebook.com/moravskehospodarstvi Speciál: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE Hon na plastovou čarodějnici? Obchodníci se přizpůsobí Nová evropská směrnice pro boj s plastovým odpadem zakáže prodávat plastové talířky, příbory, i vatové tyčinky. Češi ji musí přijmout do dvou let. Podle kritiků ale globálně nepomůže. Petr Jeřábek Nakoupit zboží a  odnést si ho v jednorázové tašce, kterou zákazník zdarma dostal přímo u pokladny. Už více než rok tuto možnost lidé nemají. Jako sou- část boje proti plastovému zne- čištění je čekají další omezení. Nová evropská směrnice někte- ré výrobky zakáže úplně. Ekolo- gové regulaci vítají, obchodníci jsou s ní většinou smíření. Podle kritiků ovšem znamená zátěž hlavně pro koncové odběratele. A především řeší jen minimální část světového plastového zne- čištění. Podle evropského plánu už si lidé nekoupí vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, míchát- ka, tyčky od balónků, nádoby na nápoje a  nádoby na potraviny z  expandovaného polystyrenu, kelímky z expandovaného poly- styrenu a výrobky z plastů rozlo- žitelných vzduchem. Zákaz PET láhví sice nehrozí, ale od roku 2025 musí být alespoň ze čtvr- tiny vyrobené z recyklovaného materiálu. „Konečná podoba nové směrnice o jednorázových plastech dosud nebyla finálně schválena. Dá se předpokládat, že v  průběhu prvního pololetí letošního roku k tomuto dojde a  směrnice bude publikována v  Úředním věstníku EU. Poté se rozeběhne dvouletá lhůta pro všechny členské země pro zave- dení této nové evropské směr- nice do národní legislativy,“ popsala Dominika Pospíšilová z  tiskového oddělení minister- stva životního prostředí. Směrnice se podle ní dotkne více českých zákonů. „Kromě bo plně certifikované materiály. Přes osmdesát procent všech našich obalů je na bázi papíru,“ sdělila mluvčí společnosti Zuza- na Svobodová. I ona připustila, že přechod na alternativní obaly bude dra- hý. „Ekologická opatření jsou obecně dražší a  nákladná je i  inovace výroby či případné další změny v  dodavatelském řetězci. Pak jsou zde ještě zákaz- níci, kteří musí dané změny při- jmout, ale věříme, že v současné konstelaci je více lidí nakloněno ekologičtějším variantám serví- rovaní, například nápojů. Ať už to jsou papírová brčka, která budeme letos na jaře testovat ve dvaceti našich restauracích nebo třeba i  nápoje bez brček a víček,“ řekla. Úspěchy na poli omezování plastů se chlubí i samoobsluhy Lidl. „Už v  březnu 2017 jsme jako první řetězec zrušili pro- dej igelitových tašek a nahradili taškami papírovými a  taškami na více použití. V minulém ro- ce jsme se pak zavázali k tomu, že během následujících let, nej- později do roku 2025, snížíme množství plastů u výrobků na- šich privátních značek o pětinu, a používané plastové materiály budou všechny recyklovatelné. Tento krok nelze učinit oka- mžitě, na možných opatřeních proto úzce spolupracujeme s na- šimi dodavateli,“ popsala mluvčí Zuzana Holá. Řetězec začne právě s výrob- ky, na něž se zaměřuje směrni- ce. „První krok provedeme již v průběhu letošního roku, kdy nejpozději do konce tohoto roku zrušíme prodej jednorázových plastových výrobků, tedy ke- límků, brček, příborů, vatových tyčinek, a nahradíme je výrobky z alternativních materiálů,“ slí- bila Holá. Směrnici předem naplňuje i  řetězec Sklizeno. „Neomezu- je nás. Vybraných plastových výrobků jsme se už zbavili či se právě zbavujeme. Omezuje- me jakýkoliv zbytečný odpad a obalový materiál a především plastový, protože jsme se k tomu sami zavázali v  našem kodexu kvality,“ uvedl zakladatel obcho- du David Kukla Zvýšení nákladů pro řetě- zec podle něj není dramatické. „I díky spolupráci se zákazníky obalů spotřebováváme méně, a tak náklady nejsou nijak vý- razně vyšší. A hlavně věříme, že příroda si to zaslouží,“ řekl. Ve Sklizenu už například brčka nahradili papírovými, navíc je zákazníkům nedávají automaticky. Sendviče balí do papíru a už několik let nenabí- zejí plastové tašky. Pokračování na straně 10 zákazu uvádění na trh bude směrnice u  dalších jednorá- zových plastových výrobků požadovat například snižová- ní spotřeby, provádění osvěty, označování a vytváření systémů rozšířené odpovědnosti výrob- ců,“ podotkla. S  domluvenou podobou směrnice jsou spokojení ekolo- gové. „Společně s kolegy z dal- ších spolků ji považujeme za dobrý krok kupředu,“ uvedl ex- pert na plasty Hnutí Duha Ivo Kropáček. Na plánované zákazy se chys- tají i čeští podnikatelé. „Všech- na smysluplná opatření v oblasti omezení plastových obalů pod- porujeme. Uvědomujeme si, že ke zlepšení situace je potřebná široká shoda napříč společností. Pro omezení používání jednorá- zových obalů ale potřebujeme stanovit jasná pravidla hygieny, která to umožní. V řadě jiných zemí se tak už stalo, v  České republice na to netrpělivě čeká- me,“ podotkl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Upozornil přitom, že zavá- děná opatření budou náročná na realizaci. „Některé velké společnosti nabízejí zákazní- kům zajištění recyklace odpadu formou sběrných boxů na ba- terky či plechovky nebo pro své obaly používají již recyklované materiály. To samé je příklad papírových brček a  kelímků. Jednou z  alternativ, které by nahradily jednorázové plastové kelímky, může být vratný ná- pojový kelímek s klipem, který funguje na principu zálohování a je vyroben z recyklovatelného materiálu. Všichni si uvědomují nutnost s tím něco dělat. Nepo- chybujeme, že to české podniky zvládnou,“ prohlásil Prouza. Zároveň připustil, že alterna- tivy budou dražší. „Například cena za odbouratelné kelímky je o polovinu vyšší než u běžných plastových kelímků, což dopad- ne hlavně na koncové zákazní- ky,“ uvedl. Problém mohou mít také některé podniky. „Je jasné, že se zákaz dotkne oblasti umě- lohmotného průmyslu. Jen pro představu, v  roce 2015 dosáhl v  rámci EU tržeb 340 miliard eur a  zaměstnával 1,5 milionu lidí,“ podotkl Prouza. Evropskému zákazu se snaží předejít řetězec rychlého ob- čerstvení McDonald‘s. „K té- matu přistupujeme zodpověd- ně a proaktivně. Už v loňském lednu jsme na globální úrovni vydali vlastní cíle v oblasti na- kládání s obalovým materiálem. Do roku 2025 hodláme sto pro- cent našich obalů posílat na dal- ší zpracování a pro jejich výrobu používat pouze recyklované ne- Fotopasti potvrdily množení rysů Na česko–rakouském pomezí na jihu Třeboňska byl potvrzen výskyt vlků na začátku března 2018. Informovalo o tom hnutí Duha. Odborníci podle pobytových stop, stržených hospodářských i volně žijících zvířat a fotografií z fotopastí zjistili, že se tu pohybuje vlčí pár. V průběhu léta pak fotopasti zaznamenaly čtyři až pět vlčat. Znamená to, že vlčí smečka se na Třeboňsku etablovala.Vlci se do České republiky vracejí po mnoha desetiletích. Jsou dobří lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožené velké kopytníky, jako jsou srnci, jeleni a prasata divoká, kteří způsobují značné škody zemědělcům i lesníkům. Je ale nyní nově potřeba s jejich přítomností počítat a přizpůsobit jí způsob chovu a zabezpečení hospodářských zvířat. „ „ Pastevcům pomůže stát To, odkud vlci na Třeboňsko přišli, nyní zkoumají vědci z Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity, kteří vzorky trusu geneticky analyzují. Zatím potvrdili, že jeden vlk pochází ze středoevropské nížinné populace. Další vzorky trusu a srsti teprve budou genetické analýze podrobeny. Mohou přinést informace o původu druhého jedince z rodičovského páru. Proto, že se vlci v naší krajině začínají objevovat, připravila Agentura ochrany přírody a krajiny takzvaný Program péče.Ten nastaví koncepční přístup k ochraně této velké šelmy, soustředí se na to, jak mají chovatelé hospodářských zvířat svá stáda chránit a s jakou pomocí státu, ať již jde o podporu zabezpečení stád nebo výši náhrady škod, mohou počítat. Stanoví také postup v případech, kdy se vlci chovají nestandardně. Návrh programu péče byl projednán s různými zájmovými skupinami, například s Českomoravskou mysliveckou jednotou či svazy chovatelů, nyní jej připomínkuje Ministerstvo životního prostředí. Podrobnosti o zabezpečení stád i postupu při náhradě škod jsou přehledně k dispozici na webových stránkách www.navratvlku.cz. (red)  aktuálně Co všechno zakáže evropská směrnice: ■ Plastové nádobí na jídlo ■ Plastové kelímky ■ Vatové tyčinky do uší ■ Plastové láhve ■ Plastové příbory, talíře a brčka ■ Balónky a jejich plastová držátka ■ Vlhčené ubrousky a hygienické vložky ■ Igelitové tašky ■ Filtry na tabákové výrobky  směrnice EU

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

10 leden | únor 2019 speciál – odpadové hospodářství a ekologie inzerce A máme tu nový rok 2019. Z hlediska odpadů bude nejdůležitějším a nejvíce probíraným tématem novela zákona o odpadech, doprovázená dvěma souběžnými zákony, a to novelou zákona o obalech a zcela novým zákonem o výrobcích s ukončenou životností – MŽP ho nazývá zkratkou VUŽU. Návrhy těchto zákonů se již brzy objeví ve veřejném prosto- ru a  na všech připomínkových místech (v době psaní článku tomu tak ještě nebylo). Během celého roku bude spousta příle- žitostí a  profesní povinností se k nim vyjádřit. Proto mně dovol- te, abych se dnes zabýval jiným ožehavým tématem, a to je stále více a  více mediálně probírané zavedení záloh na PET lahve (nejde o vratné lahve v pravém slova smyslu, protože stávající PET lahve není možné používat opakovaně). Je důležité říci, že toto diskutované opatření v roz- poru se všeobecným očekáváním rozhodně nepovede k  navýšení množství recyklovaných materi- álů. Již nyní je úspěšnost jejich třídění občany někde na úrovni 80 %, a  díky další intenzifikaci počtu sběrných míst je oprávně- ný předpoklad, že se procento úspěšnosti ještě více navýší. zbývající obsah plastů, kterého je cca 60 %, skončí na skládkách odpadů. To by byla veliká škoda. Aktuálně mohou být použity jako výmět (kat. č. 19 12 12) pro vý- robu TAP jako palivo pro výrobu cementu. Když nebudou ve žluté popelnici, ze směsného komunál- ního odpadu je nikdo nevytřídí. Občan je stále nenahraditelnou silou, která odpady vytřídí a od- nese do vyznačených nádob. Další věcí, kterou se chystají zavést výrobci plastových nádob, je výroba nových, tzv. PET G. Ne- bezpečnost tohoto plastu pro další využití jsou jeho stejné vlastnosti, jakou mají odpady z PVC. PVC zásadně odmítají ve svých zaříze- ních spalovat především cemen- tárny, ale i  provozovatelé jiných zařízení. Jestliže je možné PVC separovat při zpracování (třídě- ní) díky optickým separátorům, tyto separátory PET G nezachytí. Takže pokud se dostanou jejich Množství produkovaných od- padů, v tomto případě obalů, je rok od roku stále větší. PET lah- ve nejsou výjimkou. I tak znám dost lidí, kteří PET láhve vůbec nekupují. Část z nich říká že se jich toto téma netýká, druhá část chce naopak ostatní informovat o  tom, že to jde. Pravdou ale zatím zůstává, že PET lahví je v  oběhu velké množství a  jsou komerčně velmi zajímavé. Proto se jim také věnujeme. Dnes je systém sběru a třídění nejen PET lahví na tak vysoké úrovni, že je nesmyslné to všechno měnit. Ani propagátoři výkupu PET lahví se nijak netají tím, že by vykoupe- né PET lahve odvezli stejně na stávající třídicí a posléze zpraco- vatelská zařízení. Tzn. že se láhve nevrátí zpět do oběhu, ale budou buď odvezeny na stávající zaříze- ní nebo nadrceny a odvezeny ke zpracovatelům. Takže pokud se výrobci zaštiťují tím, že to dělají zbytky do TAP, způsobí velké problémy na koncovém zařízení. Takže tvrzení výrobců, že lahve z PET G jsou plně recyklovatelné platí pouze tehdy, pokud z tohoto recyklátu budou zpětně vyrobeny opět PET lahve. Na závěr bych se rád zmínil o  obecnějších věcech týkající se odpadového hospodářství. Naší povinností je vytěžit z dnešní ne- bývalé prosperity co nejvíce pro budoucí generace. Nechceme jim přenechat zdevastovanou plane- tu, téměř bez přírodních zdro- jů, s neživými ostrovy plastů na mořích, se zničeným ovzduším, s krajinou neschopnou zadržovat vodu. Je důležité, abychom svou činností zanechali co nejmenší ekologickou stopu. Je třeba vyu- žívat více těch materiálů (chce- te-li vhodných odpadů), které jsou dnes zbytečně ukládány do skládek popř. i  nesmyslných te- rénních úprav. Smysl mají recy- klační linky na stavební odpad, jejichž výstupem jsou výrobky či neodpady, které se dají využít ja- ko stavební či zásypový materiál = šetříme tím přírodní zdroje, vý- kopy se nezasypávají čistým pís- kem, podklady pro komunikace se nestaví z čistého a čerstvě vytě- ženého kameniva apod. Potenciál těchto výrobků je mnohem větší. Společnost AVE si na vlastních plochách pro biologickou úpravu vyrábí rekultivační materiály Re- kosol a Vitahum z čistírenských kalů, inertních odpadů a dalšího biologicky rozložitelného odpa- du. Tím šetříme přírodní zdro- je, neboť si dokážeme provést rekultivaci z  vlastního výrobku, aniž bychom museli nakupovat čistou a čerstvě vytěženou zemi- kvůli ochraně životního prostře- dí a zpětného využití při výrobě nových „petek“, tak to není úplně pravda. „ „ Vrácené lahve se zpět do oběhu nevrátí! Dalším nepopiratelným fak- tem je skutečnost, že obce do- stávají od obalové společnosti EKO KOM, a. s. příspěvky podle množství především PET lahví ve vytříděném plastovém odpadu ve žluté popelnici. A pokud o tento příspěvek přijdou, přestane se jim třídění plastového odpadu vyplá- cet  – tzn. že to bude pro obce drahé. Takže buď se odvoz vytří- děných plastů, papíru a skla lidem zdraží, anebo ho prostě přestanou zajišťovat a  podporovat. A  ten nu (jedná se o desetitisíce kubíků ušetřené zeminy). Šetříme další přírodní zdroje tím, že zpraco- váváme PET lahve a  vyrábíme z  nich mnoho dalších výrobků ve vlastním zpracovatelském zařízení PETKA. Snažíme se co nejlépe zpracovávat obrovské množství odpadu vhodného pro energetické využití. Jedná se ze- jména o odpad kat. č. 19 12 12 – výmět z  třídicích linek, zbytky z  vytřídění žlutých popelnic od občanů, které v tuto chvíli nemají ekonomické využití a  skončí na skládce. Dále jsou to průmyslové odpady kategorie „ostatní“, tvz. „automotivy“ – zmetky a zbytky z  výplní interiérů automobilů (střechy, sedadla apod.), které mají velkou výhřevnost. TAP se dodává především cementárnám jako palivo, čímž se významně šetří uhlí jako palivo při výrobě cementu. Největší pokrok dě- láme v  energetickém využívání směsného komunálního odpadu (SKO) v  zařízeních pro energe- tické využívání odpadu (ZEVO) nebo v teplárnách. Energetickým využíváním SKO se ušetří jak hnědé uhlí, tak řada přírodních materiálů. Dojde k  úspoře po- zemků, a  to jak v  zemědělském půdním fondu (ZPF) tak v lesním půdním fondu (LPF). Pro výstav- bu a provoz skládek je potřeba řa- da přírodních materiálů, Energe- ticky využitý SKO může nahradit zásobování teplem a elektrickou energií vyrobenou z uhlí. Zde nás čeká největší úkol a nejdelší cesta. Šetření přírodních zdrojů nejvíce brání dosud neschválená legisla- tiva, která by umožnila energetic- ké (a zároveň ekologické) využití odpadů. Odpadové výzvy pro rok 2019 Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Podle ekologů nelze omezit plasty jen osvětou. „Důraz na to, aby lidé neodhazovali odpadky v přírodě a více odpadu třídili jsme kladli posledních dvacet let masivními kampaněmi pod heslem Nebuďte líní,třiďte odpad,“ vypočetl Kropáček z Hnutí Duha. FOTO: Freeimages Hon na plastovou čarodějnici? Obchodníci se přizpůsobí Dokončení ze strany 9 Na papír přešel také největší internetový prodejce jídla Rohlik. cz. Slabé igelitové sáčky používá pouze v případě balení mraženého zboží, například zmrzliny. „Plasty jsme omezili na nutné minimum, tomuto jsme se však zejména z  hygienických důvodů vyhnout nemohli,“ upřesnil marketingový ředitel společnosti Rostislav Br- zobohatý. Doplnil, že firma vy- užívá sáčky, které se do dvou let rozkládají. Koncem loňského srpna pro- dejce spustil i takzvanou bezplas- tovou uličku. Zákazníci mohou na webové stránce zapnout filtr, který jim vybere pouze produkty, jež ne- jsou baleny do plastů. „ „ Konkurenční výhoda? Přechod k ekologickým mate- riálům může být pro firmy i za- jímavý způsob propagace mezi ekologii stále více nakloněnými zákazníky. „Já například preferu- ji podniky, které něco dělají pro životní prostředí. Pokud bude takových zákazníků více, budou se muset provozovatelé změnit. Pokud běžné obchody nezarea- gují, přijdou o  zákazníky. O  mě už přišly,“ poznamenal Kropáček z  Hnutí Duha. S  odklonem od dářství, vedoucí k  tomu, aby se příliš neplýtvalo surovinami, má budoucnost,“ řekl. Zároveň ale upozornil, že ploš- né zakazování plastů v Evropské unii není šťastná cesta. „Je to omezení pro firmy a podnikatele. Navíc nevím, zda je smysluplné zabývat se titěrnostmi jako brč- ka či tyčinky do uší. S přemírou plastu je jednoznačně nutné něco dělat, ale ty drobnosti situaci ne- zlepší. Je potřeba světový dialog. Evropa totiž vůbec není hlavním znečišťovatelem, tím jsou asijské země. Globálně se tak nezlepší nic, a naopak přibude další regulace na už tak přeregulované ekonomice,“ sdělil analytik. Jak se konkrétně Česká re- publika podílí na plastovém zne- čištění, zatím nikdo nespočítal. „Odhadujeme, že příspěvek je zanedbatelný. To ale neznamená, že by se naše země neměla pro- blematikou jednorázových plastů zabývat. Jednoznačně chceme je- jich spotřebu výrazně omezit, není důvod se na kumulování tohoto odpadu dále podílet, zamořovat jím naši přírodu a plýtvat primár- ními zdroji,“ zdůvodnila mluvčí ministerstva Pospíšilová. „ „ Zapojení rodin Podle ekologů navíc nelze omezit plasty jen osvětou. „Dů- raz na to, aby lidé neodhazovali odpadky v  přírodě a  více odpa- du třídili jsme kladli posledních dvacet let masivními kampaněmi pod heslem Nebuďte líní, třiďte odpad“. Ukazuje se, že dobrovol- ný přístup má své limity, na kte- plastů mohou také pro podnika- tele vznikat nové příležitosti. „Řa- da firem vnímá omezení jedno- rázových plastů jako příležitost. Kdo první začne vymýšlet, vyrábět a  zavádět inovace v  této oblasti, bude mít náskok a  příležitosti nejen v  Evropě nápady prosadit a zpeněžit,“ myslí si Jan Freidinger z Greenpeace. Určitou příležitostí pro inovace může být zákaz také podle ekono- ma Czech Funds Lukáše Kovandy. „Myslím si, že cirkulační hospo- ré jsme narazili. Nyní, po letech kampaní a  systematické práci s dětmi, které nyní zakládají rodi- ny, vytřídíme a zrecyklujeme pou- ze šest z deseti plastových lahví,“ vypočetl Kropáček z Hnutí Duha. Je přesvědčený, že je nutné či- nit i  další kroky, s  nimiž počítá plastová strategie Evropské unie. „Důležité bude investovat do výzkumu a  zajistit, aby čistírny odpadních vod byly schopny za- jišťovat i čištění mikroplastových vláken vzniklých praním plasto- vých textilií. Členské státy by mě- ly zakázat používání mikroplastů v kosmetice, kam výrobci záměrně vnášejí mikroplasty, které násled- ně znečišťují povrchové vody, či moře. Nutně je třeba řešit největší zdroj mikroplastů, kterým jsou otěry z  pneumatik a  podrážek bot. Mikroplasty pijeme i dýchá- me a  staly se dokonce součástí našeho jídelníčku,“ zdůraznil. Ministerstvo životního pro- středí zatím mimo směrnici plá- nuje především rozvíjet kampaň Dost bylo plastu. „Cílí na ome- zování používání jednorázových plastových výrobků zejména v re- stauracích, kavárnách, fastfoodo- vých a obchodních řetězcích a při hromadných akcích pro veřejnost. Snaží se o  předcházení odpadů a obalů, ne jejich nahrazování ji- nými materiály,“ popsala mluvčí Pospíšilová. Kampaň má však podle ekolo- gů rezervy. „Vnímáme ji pozitiv- ně a  oficiálně podporujeme. Jde o  snahu něco změnit na dobro- volné bázi. Nicméně je vidět, že ministerstvo má na ni omezené kapacity. Jako nejdůležitější vidí- me legislativní změny, které ovliv- ní všechny subjekty,“ sdělil expert Kropáček. ■  Přečtěte si rozhovory k tématu na vedlejší straně.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

leden | únor 2019 speciál – odpadové hospodářství a ekologie 11 Analytik Kovanda: Evropa se na znečištění podílí minimálně. Regulacemi ztrácí konkurenceschopnost Ekolog Freidinger: Jenom třídit nestačí, musíme produkovat méně odpadů Národní parky mění zonaci spojené státy a ztenčuje se ná- skok na Asii. Už to má neblahé sociální dopady. Které? Francouzské žluté vesty a  jejich protesty nejsou zda- Zákaz prodeje některých jednorázových plastů moc nepomůže, ale naopak se stane jednou z dalších regulací snižujících konkurence- schopnost Evropy. O tom je přesvědčený hlav- ní ekonom Czech Funds Lukáš Kovanda. „Zákaz je samozřejmě zátěž pro podnikatele a  firmy. Nevím také, zda je smysluplné zabývat se titěrnostmi jako brč- ka či tyčky do uší. To jsou mar- ginálie,“ upozorňuje analytik. Má tedy boj s plastovým od- padem smysl? Jednoznačně je třeba s  je- ho přemírou něco dělat. Ale ty drobnosti situaci nezlepší. Hlavní je celosvětový dialog. Největšími znečišťovateli ne- jsou evropské země, ale asijské a další rozvojové. Pokud Evro- pa trochu sníží produkci plastů, z  globálního hlediska nic ne- změní. Přinese ale další zátěž do V České republice neumíra- jí mořští ptáci či ryby zamota- ní do plastového odpadu a ani se plasty z  ní nedostávají ve větším množství do světových moří. Přesto se nemůže zříkat zod- povědnosti. Upozorňuje na to koordinátor kampaně Plast je past Jan Freidinger z hnutí Gree- npeace. „Samozřejmě je pravda, že Česko nemá moře a náš podíl na znečišťování moří a oceánů plasty je omezený. Ale i Česko spoluvytváří pravidla pro celou Evropskou unii. A v rámci spo- lečného trhu se evropské státy dohodly, že pravidla musí být společná, aby byla pro výrobce, ale i spotřebitele srozumitelná,“ říká ekolog Velmi velké procento plastů u nás lidé recyklují. Nestačí to jako náhrada zákazu? To je poměrně nepřesné sdě- lení. Lidé nerecyklují nic  – li- dé a velmi dobře, třídí odpady a  v  plastech jsme skutečně na špici. Přes sedmdesát procent obalových materiálů se vytřídí, ale to neznamená, že se zrecyk- lují. Stále podstatná část končí na skládkách a  ve spalovnách, protože je jejich recyklace buď technologicky složitá, nevyplatí se a podobně. Proto se Evropa ve své plas- tové strategii dohodla, že bude směřovat k tomu, aby byly ma- teriály snadněji recyklovatelné a recyklace se vyplácela. Takže ano, jen třídit nestačí, klíčem je produkovat méně odpa- du. Nemůže být řešením také například energetické využití plastového odpadu? Pálení plastů ve spalov- nách je naprosto běžné, pod recyklaci se aktuálně schovává i  takzvané materiálové využití plastů, například, výroba pali- va z plastů. Ale není to řešení, ke kterému chceme směřovat. Prohnat cenný materiál či su- rovinu komínem lze akceptovat jen v  případech, kdy neznáme jiné lepší řešení. I stávající česká a evropská legislativa obsahuje takzvanou odpadovou pyrami- du, která říká, že na prvním místě v  nakládání s  odpady je předcházení jejich vzniku, na druhém místě je znovupoužití, na třetím recyklace, až na čtvr- přeregulovaného prostředí. Je to podobné, jako u aut. Evropa je příliš malá, aby globálně mohla něco změnit. Náklady na ekolo- gická opatření musí být rozvr- žená a nezatěžovat jen Evropu. Té se pak hospodářsky vzdalují tém energetické využití a na po- sledním skládkování. A nepomůže místo zákazu prodeje jednorázových plastů naopak větší důraz na to, aby lidé nepohazovali odpadky v přírodě, případně více recy- klovali? Obojí je součástí řešení, ale ne řešení samo o  sobě. Celo- světově se recykluje jen mizivá část odpadu, většina plastů, ale i  jiných materiálů, se nedá re- cyklovat do nekonečna a dříve či později se stejně stanou od- padem. Existuje naprostá shoda mezi experty, vědci i politiky, že řešení je v předcházení vzniku odpadu a jeho znovu využívání. Lidstvo za posledních několik leka jen proti dani na benzín, ale obecně proti zátěži, pod níž jsou zaměstnanci ve Francii. Je stále silnější a  zatěžuje jejich rozpočty, což vede k  frustraci. Radikalizace probíhá právě kvů- li regulacím, proto je potřeba být s  nimi opatrný. Mohou se totiž obrátit proti Evropě sa- motné. Máte informace, jak jsou české podniky připraveny na zavádění směrnice EU o záka- zu plastů? Ne. Zatím se bude jednat spíš o  mikroekonomické náklady než makroekonomický dopad. Zatím to je na úrovni drobného spotřebního zboží. Samo o sobě to nepřinese problém. S ekono- mikou se nic nestane, když za- kážete brčka. Jenže regulace se sčítají, a to může být problém. Připočtou se k velkým hrozbám, jako je omezování emisí. Kvůli němu mohou desetitisíce lidí přijít o práci. Jsou nějak propočítány do- pady opatření na podnikání, nebo to vše zjistíme až s jeho zavedením? Otázka, co s  plasty, se dis- kutuje intenzivněji jen krátkou dobu. Takže regulace nejsou v pokročilé fázi. S tím, jak bu- de diskuze pokračovat, budou regulace nabývat závažnějších a  nákladnějších forem. Nemo- hu říct, že zákaz nebude mít makroekonomické dopady, ale zatím jsou jen mikroekono- mické. Myslíte, že existuje levnější varianta k  zákazu? Lze za ni označit recyklaci, či energetic- ké využití odpadu? Určitě jí může být využívání odpadu k výrobě energie, nebo vodíku, s čímž teď uspěla česká firma v Americe. Určitě lze čekat větší rozvoj cirkulární ekonomi- ky, která více vyžívá odpady pro další zužitkování. Pracuje se na tom, ale je to v počátcích. Do- pad regulací tak může být i po- zitivní v tom, že se firmy budou snažit lépe nakládat s plasty, aby náklady byly co nejpřijatelnější. Zefektivní nakládání s  odpady a  energiemi. Ale nesmíme je zahubit, než změny dovedou do konce a provedou inovace. Může být šetrnější chování novou příležitostí k podniká- ní? Určitě. Úzce to souvisí právě s  cirkulačním hospodářstvím. Vede k  tomu, aby se zbytečně neplýtvalo a  má budoucnost před sebou. Debata o  něm se vede několik let, teď se pod tí- hou nové regulace zintenzivní. Očekávám, že podobné trendy budou sílit a můžeme o nich če- kat konference, debaty, stanou se politickým tématem. (pj) desítek let vyprodukovalo přes šest miliard tun plastového od- padu, zrecyklováno bylo jen de- vět procent. Jak hodnotíte aktivity stá- tu v  otázce plastů, například kampaň ministerstva životní- ho prostředí Dost bylo plastu? Kampaň Dost bylo plastu je sympatická, škoda jen, že když dojde na lámání chleba, například při vyjednávání výše uvedené směrnice, Česko nikdy nepatří k  těm ambicióznějším státům. A jak se díváte na aktivi- tu českých prodejců případně provozovatelů restaurací v da- né oblasti? Může být šetrnější chování pro ně i dobrou pro- pagací, nebo dokonce novou příležitostí k podnikání? Určitě. Téma plastového opa- du, zbytečných jednorázových plastů ve společnosti silně rezo- nuje, lidé si uvědomují obrovské množství jednorázových plastů, které často zbytečně využívají a sami aktivně tlačí na firmy, aby se chovaly odpovědně. Zároveň inovace v této oblasti jsou skvě- lou obchodní příležitostí. Řada progresivních firem vnímá ome- zení zbytečných jednorázových plastů nejen jako velkou výzvu, ale i příležitost, Evropu v tomto sleduje celý svět a kdo první za- čne vymýšlet a vyrábět či zavá- dět inovace v této oblasti, bude mít náskok a příležitosti nejen v Evropě ale po celém světě své nápady prosadit a zpeněžit. (pj) V národních parcích vrcholí po 18 měsících proces přípravy a schvalování nové zonace, vyplývající z novely zákona o ochraně přírody a krajiny schválené našimi zákonodárci v květnu 2017.V případě NP Šumava a KRNAP je nyní připravena nová podoba zonace navržená jednotlivými správami národních parků, která byla, po posouzení souladu jednotlivých návrhů se zákonem o ochraně přírody a krajiny a metodikou Ministerstva životního prostředí, ministerstvem již odsouhlasena, a může tak zamířit mimo rezort k oficiálnímu projednávání s partnery v regionech.V případě NP Podyjí a NP České Švýcarsko již došlo ke zdárnému projednání zonace v jednotlivých radách národních parků a nyní je jejich zonace, připravená ve formě vyhlášek, těsně před vstupem do mezirezortního připomínkového řízení. „Krkonošský národní park rozeslal krkonošským starostkám, starostům a dalším partnerům v Radě KRNAP ministerstvem potvrzený návrh nové zonace začátkem minulého týdne, zahajujeme seriál individuálních či skupinových jednání nad konkrétními lokalitami, mapami a dotazy,“ vysvětluje náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. „Šumavskému národnímu parku byla ministerstvem zonace odsouhlasena před několika dny,“ dodává ředitel správy národní parku Pavel Hubený. V obou národních parcích tak dojde k oficiálnímu zahájení projednávání návrhu nové zonace, kdy se v následujícím období (leden–duben 2019) budou jak zástupci MŽP, tak příslušné správy národních parků snažit o maximální prodiskutování návrhů v rámci svých regionů, a to jak formou individuálních jednání, tak formou veřejných seminářů.  „Proces projednávání zonace pak vyvrcholí projednáním návrhů v jednotlivých radách obou národních parků, které předpokládáme, že by mohlo proběhnout v dubnu,“ přibližuje zákonný proces náměstek MŽP Vladimír Dolejský. Naše dva menší národní parky Podyjí a České Švýcarsko již mají projednání návrhů své zonace v radách národních parků zdárně za sebou. V obou případech došlo k dohodě v příslušných radách národního parku v průběhu září 2018 a aktuálně je takto odsouhlasená podoba zonace obou národních parků ve formě vyhlášek těsně před vstupem do mezirezortního připomínkového řízení. S dohodnutou podobou zonací těchto národních parků se lze blíže seznámit na webových stránkách správ národních parků. Nová, tzv. managementová zonace, směřuje především ke správcům daného území, tedy primárně ke správám národních parků, a určuje, jaké přístupy péče se budou v dané lokalitě uplatňovat. (red)

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

12 leden | únor 2019 speciál – odpadové hospodářství a ekologie Komerční prezentace „Průvodce“ RE-USE managementem města Brna Projekt RE-USE „Druhý život“ Projekt RETRO-USE Projekt RE-NAB  Více informací naleznete na webových stránkách: www.brno.cz | www.sako.cz | https://www.retro-use.cz/ „Možná procestovaly celý svět, možná je používal někdo slavný…" V červnu roku 2016 město Brno spustilo projekt, který byl do té doby v České republice ojedinělý, jedná se o projekt RE-USE „Druhý život“, zaměřený na předcházení vzniku odpadů. Jeho podstatou je, že ne všechny věci, které již nepotřebujeme a nevíme, jak je dál využít, musí být vyhozeny a stanou se tak odpadem. Co už neposlouží nám, ale je funkční a zachovalé, může přece posloužit jiným. Proto na čtyřech sběrných středicích určených k odkládání odpadů vznikla v roce 2016 místa, tzv. RE-USE pointy, kam je možné „nepotřebné“ věci odložit. Předměty jsou pak shromážděny do pro tyto účely upravených buněk a nabízeny za symbolickou cenu případným dalším zájemcům.Výtěžek putuje do veřejné sbírky zvané „Květiny v Brně“ a slouží na zkrášlení brněnských ulic. Do dnešního dne bylo vybráno přes 400 tis Kč. Z těchto prostředků byly např. vysázeny trvalkové záhony na Rostislavově náměstí nebo cibuloviny na ulici Hlinky. A co zde můžete všechno najít? Předměty všeho druhu – např. skleničky, hrníčky, hrnce, poklice, demižony, kola, kočárky, tříkolky, lyže, brusle, hůlky, obrazy a jiné dekorační předměty, květináče, plyšáky, knihy, stoly, židle, poličky a spoustu dalšího. Nechybí ani stínítka do světel nebo náhradní hubice či hadice k vysavačům. Z bezpečnostních důvodů není přijímáno elektrozařízení, byť je funkční. Pokud chcete získat věci s příběhem, navštivte některé z našich RE-USE pointů na sběrných střediscích odpadů Veveří, Hapalova, Okružní a Jana Svobody. Od července 2018 k těmto místům nově přibyly i RE-USE pointy na sběrných střediscích Ukrajinská a Dusíkova. Stejně tak, než vyhodíte nějakou již nepotřebnou věc do koše, zamyslete se, zda by nemohla posloužit ještě někomu jinému. Pokud ano, doneste ji na některý z výše uvedených RE-USE pointů. Tento projekt město Brno realizuje taktéž od roku 2016, a to prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Americký fond, o. p. s., která provozuje tři střediska předcházení vzniku odpadů. Pro menší věci je určeno středisko na ulici Husova v Atomovém krytu 10-Z a nově otevřená pobočka přímo v centru města na ulici Orlí 8. Pro větší předměty pak slouží externí sklad na adrese Francouzská 36 (dříve na ulici Škrobárenská). Smyslem vzniku těchto středisek je zajistit opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí (vyrobených především před rokem 1989), které už doma lidé nepotřebují, ale je jim líto je vyhodit. Předměty historické hodnoty jsou přednostně nabízeny do sbírek muzeí, ostatní věci pak najdou využití např. ve fundusech divadel, ve školách, v tzv. Literárních lavičkách. Kromě zachování předmětů historické hodnoty pro další generace se tak prodlužuje životní cyklus předmětů, které by jinak skončily jako odpad ve sběrných střediscích. Pokud vlastníte takovou věc a už pro ni nemáte využití, přineste ji, my pro ni určitě další využití rádi najdeme. Příjem i výdej předmětů je bezplatný. Pokud máte doma nábytek, který je plně funkční a zachovalý, může ještě posloužit potřebným. Stačí když jej dovezete v nedemontovaném stavu na některé sběrné středisko odpadů, kde bude umístěn do speciálního zastřešeného kontejneru a po jeho naplnění poputuje do tzv. Nábytkové banky. Zde jsou jednotlivé kusy uskladněny a zaznamenány do databáze na webu, kam mají přístup pouze sociální kurátoři.Ti pak odtud se svými klienty vybírají vhodný nábytek do jejich nově přidělených bytů. Zájem je o skříně, nábytkové stěny, stoly, židle, postele, dětské postýlky, ohrádky, věšáky, police a jiné. Z hygienických důvodů není přijímán nábytek čalouněný. Doposud bylo takto vybráno od roku 2016, kdy byl projekt spuštěn, 28 tun nábytku, který pak pomohl lidem v nouzi. Místa, kam můžete nábytek přivézt, jsou shodná s RE-USE pointy. Jedná se tedy o sběrná střediska odpadů Veveří, Hapalova, Okružní, Jana Svobody, Ukrajinská a Dusíkova. Kromě výše uvedeného jsou ještě pořádány bazárky na různých akcích, a i zde vybrané peníze jsou využity na veřejnou sbírku „Květiny v Brně“. A protože není málo toho, co město Brno pro předcházení odpadů dělá, přijíždí k nám zástupci různých měst, abychom jim poradili, jak podobné činnosti zrealizovat.V rámci mezinárodního projektu navštívila Brno na jaře roku 2018 i početná delegace z Polska. 1.  věc se nestane odpadem 2.  poslouží někomu dalšímu 3.  drobný příspěvek za ni poslouží k ozelenění ulic A za to Vám děkujeme.  má to efekt

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

leden | únor 2019 speciál – odpadové hospodářství a ekologie 13 inzerce Ve třídění odpadů se Češi neustále zlepšují. Údaje společnosti Ekokom, která v republice organizuje systém třídění a recyklace přinášejí pozitivní čísla. V současnosti dává k dispozici úplná data za rok 2017. A podle nich vytřídil každý Čech průměr- ně sedmačtyřicet kilogramů odpa- dů. Odpady aktivně třídilo třiase- dmdesát procent obyvatel. Přitom čtyřiasedmdesát kilogramů bylo vytříděno a předáno k využití či recyklaci. Za pozitivním trendem ovšem poněkud zaostává další vy- užití odpadů, v  němž má Česko i Evropa ještě rezervy. Odborníci proto stále doporučují vytvářet plastového odpadu co nejméně. V  uplynulých padesáti letech ovšem úloha a  význam plastů v hospodářství naopak trvale ros- například v  cementárnách. Nic- méně nové evropské odpadové směrnice započítávání takovéto recyklace odmítají a  po jejich implementaci do české legislativy se dozvíme, jak to s naší vysokou recyklací ve skutečnosti je. A při- pravme se, že to nebude radostný pohled. Máme v recyklaci plastů obrovské rezervy a  stát zde za- spal,“ uvedl odpadový odborník Hnutí Duha Ivo Kropáček. V Česku zatím i  ekonomická výhodnost třídění odpadů je dána z velké části něčím jiným, než pro- dejem vytříděných plastů. V ceně za koupený výrobek platí zákazník i  poplatek do třídícího systému Ekokom, který z peněz platí obcím za dobré třídění. Dosažení lepší efektivity je přitom podle Kropáčka možné. „Stát by mohl například přikázat, že protihlukové zábrany kolem nových cest a tratí budou výhrad- ně z recyklovaného plastu, pak se rozhýbe skutečná recyklace. Ře- šením pro omezení plastů a roz- hýbání jejich recyklace by byla Evropskou komisí navrhovaná te. „Evropské unii přitom zůstává potenciál recyklace plastového od- padu z velké části nevyužit. Opě- tovné použití a  recyklace plastů se skončenou životností jsou na velmi nízké úrovni, zejména ve srovnání s jinými materiály, jako je papír, sklo nebo kov,“ upozor- nili autoři evropské strategie pro plasty. V Evropě se podle nich každo- ročně vyprodukuje přibližně 25,8 milionu tun plastového odpadu. „K  recyklaci se nasbírá méně než třicet procent tohoto odpa- du. Z  tohoto množství nechává EU významný podíl zpracovávat v třetích zemích, kde mohou platit odlišné environmentální normy,“ popsali odborníci. Stav to je nejen neekologický, ale také neekonomický. „Podle odhadů je pětadevadesát procent hodnoty plastových obalových materiálů, tedy mezi sedmdesáti a 105 miliardami EUR ročně, ztra- ceno pro hospodářství po velmi krátkém cyklu prvního použití,“ uvedli specialisté. Poptávka po recyklovaných plastech v  sou- daň z plastů vzniklých z primár- ních surovin. Jde o konkrétní ře- šení problematiky, které je jako jediné známé řešení zároveň plní příjmovou stránku státního roz- počtu,“ navrhl Kropáček. Autoři evropské strategie do- poručují, aby bylo odvětví plas- tového průmyslu do budoucna inteligentní a  inovativní. Design a výroba v něm mají plně respek- tovat potřeby opětovného použití, oprav a  recyklace. Výrobky mají být trvanlivější a  zhotovené tak, aby je bylo možné vysoce kvalitně recyklovat. „Taková vize přinese Evropě růst a zaměstnanost a po- může snížit v EU emise skleníko- vých plynů i závislost na dovozu fosilních paliv,“ věří. Jako možné využití hůře uplat- nitelných vytříděných plastů má své příznivce i  jejich přeměna v  tepelnou a  elektrickou energii v  moderních a  maximálně eko- logických spalovnách. Například z tepla uvolněného z odpadů v Br- ně v  tamním zařízení se vyrábí pára a horká voda, které z více než čtvrtiny ohřívají šestadevadesát ti- síc domácností napojených na sys- tém centrálního zásobování tep- lem. Do rozvodné sítě dodá tolik elektrické energie, kolik spotřebu- je za rok dvacet tisíc domácností. časnosti v  Evropě dosahuje jen přibližně šesti procent poptávky po plastech. „V posledních letech se odvětví recyklace plastů v EU potýkalo s nízkými komoditními cenami a s nejistotou v souvislos- ti s  odbytem na trhu. Investice do nových kapacit pro recyklaci plastů brzdí vyhlídky na nízkou ziskovost tohoto odvětví,“ vysvět- lili autoři. „ „ Omezený trh Problematické je v současnosti mimo jiné to, že materiálová re- cyklace je kvůli možnému škod- livému dopadu na zdraví velmi omezena a může být použita jen na určité výrobky. Trh s nimi je ale omezený a jeho nové části se vždy rychle nasytí. Podle ekologů navíc česká legislativa chápe pojem recykla- ce jinak, než by měla. „Je jedno, zda výsledný výrobek po separaci skončí jako tuhé alternativní pali- vo, které je určeno ke spoluspálení Přitom má stále potenciál. Brňané se o tom přesvědčili loni v zimě. „Naše zařízení na energetické vy- užívání odpadu pracuje na plný výkon a zásoby odpadu k výrobě energie nám začínají klesat,“ upo- zorňoval tehdy ředitel společnosti SAKO Karel Jelínek. Ekologové zase vidí cestu v co nejomezenějším využívání plas- tů. Podle Evropské strategie pro plasty v  oběhovém hospodářství jsou ale plasty stále nenahraditel- né například v automobilech nebo letadlech, kde šetří palivo a snižu- jí emise CO 2 . Vysoce účinné jsou i jako izolační materiály, které po- máhají ušetřit na účtech za energii. U obalů zase pomáhají zajistit bez- pečnost potravin a  omezit jejich plýtvání. Omezení plastů zdůrazňují i  úředníci ministerstva životního prostředí, kteří spustili kampaň Dost bylo plastu. Dobrovolně se do ní zapojují různé společnosti v Česku. „Dosud je uzavřeno tři- náct dohod s  firmami  – velkými producenty jednorázových odpa- dů. K této naší aktivitě se hlásí stále více firem, nejenom v rámci naší kampaně, ale v  rámci deklarace společenské odpovědnosti,“ uvedla Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva. (pj) Třídíme dobře, ve zpracování odpadů ale máme rezervy, upozorňují odborníci setkání u kulatého stolu 11. setkání Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví 7. února 2019, WELLNESS HOTEL STEP, Malletova 1141/4, Praha-Libeň PRODUKCE: GSM  725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Třídit nestačí? Co s plasty zatím nevíme, zaznělo v diskuzi Odpady, a to především ty plastové, byly hlavním tématem setkání u kulatého stolu pod názvem Ekologie a její budoucnost. O recyklovatelnosti plastů, třídění i skládkování přijeli ve čtvrtek 24. ledna do Brna diskutovat zástupci měst a obcí spolu s odborníky ze státní správy a firem, zabývajících se odpady. Akci pořádala již tradičně společnost Magnus Regio. Anna Fajkusová Jako první vystoupil za Mi- nisterstvo životního prostředí ČR Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů s představením směrnice o jednorázových plas- tových výrobcích. „V minulých dnech byla schválena Směrnice omezení jednorázových plastů. Vydána bude na jaře, ale nás se první termíny budou dotýkat v  horizontu do dvou let. Pod- statné bude především omezení jednorázových obalů – mělo by zabránit vysoké spotřebě plastů. Omezí se kelímky i polystyreno- vé výrobky. Omezení se týká ta- ké plastových lahví, které budou muset mít víčka pevně přichyce- na k tělu lahve. Jejich materiál navíc bude obsahovat povinný objem recyklovaného plastu,“ popsal část dopadů Manhart. Finální znění směrnice se ale podle něj může ještě změnit, až řekne Evropská unie konečné slovo. „Plastová hysterie podle mě nevznikla kvůli výrobkům jako takovým, ale proto, že s ni- mi neumíme zacházet. Odpadky se válí v lese, létají po krajině… Kromě směrnice bude tedy po- třeba také osvětová kampaň,“ myslí si Manhart. Podle místostarosty Obce Miroslav Petra Augusta je čas na zavedení směrnice příliš dlouhý a vznikne během něj další ob- rovské množství odpadu. „Není možnost nějakého radikálnější- ho a rychlejšího řešení?“ zajímal se místostarosta. Podle Manharta se minister- stvo obává, že pokud přistoupí na radikálnější opatření, vy- volá vlnu kritiky. „Pravděpo- dobně bychom byli nařčeni, že se snažíme být papežštější než papež,“ myslí si Manhart. Po- dle něj se ale řada firem snaží zapojit do řešení odpadového problému dobrovolně už nyní. „Můžeme to vidět například na obchodních řetězcích, které se dobrovolně zapojily nahrazo- váním igelitových tašek za jiné. Ministerstvo zase přispělo kam- paní Dost bylo plastu,“ popsal Manhart. Právě na osvětu by se nejen ministerstvo mělo zaměřit podle místostarostky Žďáru nad Sáza- vou Ludmily Řezníčkové. „Kro- mě toho je důležitá také moti- vace, jako je snížení poplatku za komunální odpad pro ty, kteří třídí,“ myslí si místostarostka. Odlišný názor na zacházení s plasty vnesla do diskuze envi- Odpady, a to především ty plastové, byly hlavním tématem setkání u kulatého stolu pod názvem Ekologie a její budoucnost. FOTO:Vojtěch Vladár Partneři romentální specialistka společ- nosti SAKO Brno Jana Suzová. „ „ Co když třídit nestačí? „Musíme si říct o  plastech pravdu. Z těch vyseparovaných skončí přibližně třetina na sklád- kách, asi třetina je energeticky využita, další se odveze a jen asi 6 % se zpracovává. EU nemá ka- pacity na zpracování plastu. Sice mají být řešením jednodruhové, rozložitelné plasty, jenomže čím víc budeme separovat, tím větší problém máme. Musíme hlavně přemýšlet nad tím, kdo potom bude tyto plasty zpracovávat a kdo bude výrobky z nich kupo- vat. Ekologická osvěta nepomů- že. Můžeme třídit, jak chceme, ale nevíme, co s tím,“ upozornila Suzová. Dalším diskutovaným pro- blémem bylo omezení sklád- kování. „Špatnou zprávou je posunutí zákazu skládkování. Předpokládané datum zákazu skládkování nevytříděného ko- munálního odpadu se odkládá o 6 let z roku 2024 na 2030, takže potřeby životního prostředí byly opět převálcovány zájmy sklád- kařů,“ zlobil se vedoucí Odboru životního prostředí Jihomorav- ského kraje František Havíř. Podle výkonného ředitele České asociace oběhového hospodář- ství Miloše Kužvarta tak je Čes- ká republika dokonce rájem pro skládkařské firmy. „Kvůli této změně navíc došlo ke ztrátě dů- věry podnikatelského sektoru,“ upozornil. Fotogalerii z diskuze najdete na facebooku moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

14 leden | únor 2019 speciál – odpadové hospodářství a ekologie Komerční prezentace přínosná pro společnost, pokud upřednostní skutečné manažery, před těmi, kteří jedou v hlavním servilním proudu doby,“ pozna- menává. K  přínosům soutěže se vyjádřili i  tři zástupci podnika- Česká manažerská asociace pokřtila 28.října 2018 knihu o manažerských osobnostech minulosti i současnosti 100 let od začátku svobodného podnikání v Československu. či inovovaných kategorií – Smart manažer, Vizionář, Krizový ma- nažer, Mladý manažerský talent do 35 let či Zahraniční manažer. Nominace do letošního 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU jsou v plném proudu. Vedle tradičních oborových kategorií nabízí zajímavé inovace, pět nových kategorií, které reagují na technologické a společenské změny a nové trendy v managementu. Vědec a  zakladatel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT prof. Vladi- mír Mařík, profesorka ekonomie Eva Kislingerová, generální ředi- tel společnosti BROSE CZ Niclas Pfüller. To jsou tři jména osob- ností, které se objeví v  letošním 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, jejímž vyhlašovatelem telské sféry, kteří v loňském roce obdrželi od vyhlašovatele soutěže ČMA titul Manažer čtvrtstole- tí. Patří mezi ně Jan Rýdl z TOS Varnsdorf, pro něhož soutěž zna- mená ohodnocení práce týmu lidí, je Česká manažerská asociace (ČMA). Další manažeři se již do ní hlásí. Do konce února 2019 mají zájemci možnost přihlásit se také na www.manazerroku.cz, kde lze jednoduše vyplnit nominační list či přihlášku. „ „ Co si manažeři myslí o soutěži Několika vítězů či finalistů předchozích ročníků jsme se ze- ptali na jejich názor, co jim účast v  soutěži přinesla. Oslovení ma- nažeři se shodli v tom, že zapojení do soutěže byla skvělá zkušenost. „Měl jsem možnost vyměňovat si na názory, poznat různorodé styly řízení, inspirovat se, motivo- vat a porovnat se navzájem,“ uve- dl ředitel olomoucké společnosti Koyo Bearings ČR Petr Novák. Majitel a šéf strojírenské firmy Soma Ladislav Verner příznivě hodnotí skutečnost, že se soutěž snaží vyhledávat a oceňovat i ma- nažery méně známé. „Soutěž je kteří se podílejí na úspěchu firmy. Stejný názor zastává i  Vladimír Feix, dlouholetý šéf Českého por- celánu. Pozitivně hodnotí MANA- ŽERA ROKU Jaroslava Valová, úspěšná manažerka a zakladatel- ka společnosti SIKO koupelny. „Doporučuji, aby se manažeři do soutěže přihlásili. Jednak se budou setkávat s  úspěšnými manažery a jejich příběhy. Obohatí to jejich podnikatelský, tak i osobní život,“ zve k účasti. „ „ Manažeři křtili „svou“ knihu ČMA vydala loni knihu 100 let od začátku svobodného podni- kání v  Československu, která nese hrdý podtitul Manažeři se lvíčkem. Těžištěm této atraktivní publikace jsou příběhy úspěšných manažerů. Další manažery zvi- ditelní letošní 26.  ročník. Pojatý je na rozdíl od předchozích let inovativně  – přibylo pět nových Soutěž MANAŽER ROKU: Nabízí ocenění úspěšných Již 25 let soutěž vyhledává, hodnotí a oceňuje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je současně prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo téměř 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer/ Manažerka roku bylo oceněno 59 z nich.V roce 2018, příhodně v roce stoletého výročí založení republiky, byli oceněni Manažeři čtvrtstoletí. Další informace, včetně nominačních listů či přihlášek, najdete na www.manazerroku.cz  o soutěži Češi třídit sklo umí. Dělají z něj i materiál budoucnosti Češi dohromady za jeden rok vytřídí do 75 000 bílých a zelených kontejnerů asi 110 000 tun skla. FOTO: Pexels řízení jakosti firmy Vetropack Moravia Glass z Kyjova na Ho- donínsku Svatopluk Kudláč. Správná recyklace skla vy- žaduje precizní vytřídění, které probíhá na třídicích linkách. Jejich úkolem je zbavit sklo ne- žádoucího materiálu a  nečistot. „Proto před vhozením do kontej- neru není nutné skleněné nádoby důkladně vymývat nebo z  nich odstraňovat etikety a víčka,“ vy- světlil výkonný ředitel České aso- ciace odpadového hospodářství. I přes kvalitní umístění v ev- ropském měřítku ovšem tuzem- ský trh objevuje nové možnosti, mezi které patří i pěnové sklo. Jde o porézní materiál, který se vyznačuje malými uzavřenými póry. Ve skutečnosti jde o mo- lekuly vzduchu obalené sklem. Pro své izolační vlastnosti a vy- sokou pevnost v tlaku se v Evro- pě a USA používá při výstavbě silnic, železničních tratí, tunelů či mostů. „Na výrobu pěnového skla se používají jemné podíly, které vznikají při zpracování skleněných střepů pro sklárny. Tyto podíly obsahují drobné ka- mínky, porcelán, keramiku a or- ganické částice. Jinými slovy jde o znečištěnou zbytkovou frakci, kterou bychom uměli zpracovat, ale vzhledem k  nedostatečné poptávce po finálním produktu, zatím většina této frakce končí na skládkách. Řádově hovořím o tisících tun,“ uvádí Stanislav Cimburek ze společnosti Recifa, která spolu s  propojenou spo- lečností AMT patří k lídrům na českém trhu. Průměrná česká domácnost ročně vytřídí asi 26 kg skla. Česká republika se proto dlouhodobě pohybuje na špičce v Evropě, co se týče procentuálního podílu sebraného skla. Dohromady za jeden rok vytřídíme do 75 000 bílých a zelených kontejnerů asi 110 000 tun skla. Michaela Římanová „Recyklovaným sklem lze nahradit až 65  % sklářského písku a  ušetří se tím až 90  % energie,“ říká výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. V současnosti je velkým té- matem zvyšování sběru ploché- ho skla, čemuž by mělo dopo- moci právě povinné dokládání způsobu likvidace odpadového plochého skla pro stavební fir- my, jak je tomu obdobně u zpra- cování autoskel. Podíl čirého skla na celkovém sběru skla činí dlouhodobě 22 % a díky novým technologiím se stále zlepšuje efektivita dotřiďování nebarve- ného skla, avšak ČR má stále deficit při separaci tabulového skla při rekonstrukci a demolici budov. „ „ Pozor na porcelán Nicméně i  spolupráce s  ko- nečnými spotřebiteli je velmi důležitá. Pro dosažení optimál- ní výroby nového skla musí mít totiž to staré ve sběrných kon- tejnerech požadovanou kvalitu. „Do kontejnerů patří výhradně obalové sklo, jako nápojové lah- ve a zavařovací sklenice, ploché sklo… V  žádném případě tam nepatří keramika, porcelán, sklo ze sklokeramických desek nebo televizní obrazovky. Odpovědné zacházení se surovinami k výro- bě skla je pro udržitelnou výrobu stejně důležité jako účinné stroje a optimální procesy. A týká se to odpovědného chování výrobce stejně jako odpovědného chová- ní nás spotřebitelů,“ říká ředitel Sklo je jednou z nejlépe recy- klovatelných surovin. Podle Mi- nisterstva průmyslu a obchodu se stát bude i dál snažit zvyšovat podíl recyklace skla před sklád- kováním. „Stále existují rezervy v obje- mu vytříděného materiálu, pře- devším v jeho obsahu v nevytří- děném směsném komunálním odpadu. V naší asociaci klade- me důraz na zefektivnění proce- su separace a následného zpra- cování vytříděných druhotných surovin. Tím jsou naplňovány cíle strategie oběhového hos- podářství EU,“ vysvětluje Ha- velka. Srnčata v polích mají naději Každý rok v České republice při sečení zemře kolem 60 000 srnčat. Podle aktivistů z projektu STOP! sečení srnčat se má ale situace zlepšit. „Ve čtvrtek 24. ledna jsme měli osobní schůzku s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Jen si to představte, na jedné straně stolu pan poslanec Jan Zahradník, který schůzku sjednal, Pavla Benettová za kampaň Stop sečení srnčat a pan Radek Podhorecký z ekologické komise ČMMJ, na straně druhé pan ministr Toman, Jiří Pondělíček a Jiří Janota, ministerští radové z kanceláře MZe.Výsledek jednání byl opravdu překvapivý! Ministr snahy o ochranu zvěře otevřeně podpoří,“ uvádí na svých stránkách dobrovolníci z projektu. Na začátek března bude podle nich svolán seminář pro zástupce zemědělských a mysliveckých organizací, účastnit se kromě nich budou i někteří poslanci z Podvýboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a aktivisté. Ministr chce již pro letošní sezónu vidět jasné změny, zejména v kontrole hlášení zemědělců a aktivitě myslivců. Dobrovolníci, kteří mají zájem pomoci před sečením vyhánět nejen srny z luk, se podrobnosti dozví na portálu www.senosec.czu.cz Jak postupovat, radí stránka i zemědělcům. (zn) Pozemkové úpravy mají udržet vodu V rámci pozemkových úprav se musí navrhovat řešení, která budou dostatečně účinná v klimatických podmínkách předpovídaných pro druhou polovinu 21. století, uvedlo Ministerstvo zemědělství ČR. Zaměří se tedy na dlouhodobé zadržení vody v krajině; součástí pozemkových úprav bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody. Nově se budou řešit pozemkové úpravy v několika na sobě navazujících katastrech najednou „V posledních desetiletích se pozemkové úpravy orientovaly především na ochranu půdy proti erozi a na protipovodňovou ochranu území. Je však zřejmé, že se budeme muset mnohem více soustředit i na problematiku sucha. Změny, které jsme připravili, umožní lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými extrémy, tedy suchem i povodněmi. Současně zamezí zrychlené erozi půdy,“ řekl ministr Miroslav Toman. Nové principy pozemkových úprav připravil tým rektora České zemědělské univerzity v Praze Petra Skleničky. Cílem bylo upravit postupy v pozemkových úpravách tak, aby se krajina lépe adaptovala na klimatické podmínky projektované pro období po roce 2050. Proti předchozím obdobím bude prioritou akumulace vody a její efektivní využití v krajině. (red) Africký mor prasat ustupuje Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 188 nálezů.Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z loňského dubna a jednalo se o kus uhynulý několik měsíců předtím.Ve 175 případech bylo vyšetření negativní. Nyní se čeká na výsledek jednoho vyšetření. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1203 divočáků. Vyšetření prokázalo AMP pouze u jednoho kusu odloveného během února 2018 v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.V oblasti s intenzivním odlovem bylo od 1. 2. do 31. 12. 2018 zastřeleno 9755 divokých prasat, v roce 2019 se v této oblasti dosud ulovilo 876 kusů.Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo. Mor prasat je velmi nebezpečné, nakažlivé onemocnění domácích i divokých prasat všech plemen a věkových kategorií.Vnímavé jsou i další druhy z čeledi prasatovití. Je charakteristický téměř 100 % podílem zemřelých. Na lidi se nepřenáší. Původcem nákazy je DNA virus, který se u nakažených prasat nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech. (red)

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

leden | únor 2019 speciál – odpadové hospodářství a ekologie 15 Strategický plán sníží antibiotika Plán, jak dále snížit používání antibiotik do roku 2022 ve veterinární i humánní medicíně, zahrnuje hledání alternativních léčebných postupů, podporu výzkumu a ještě důslednější kontrolu. Materiál, který připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví (MZ), schválila vláda. Strategický materiál Akční plán Národního antibiotického programu ČR na období 2019-2022 popisuje oblasti, na které se chce MZe s MZ a dalšími resortními organizacemi zaměřit, aby společně snížili používání antibiotik. „Akční plán je souborem opatření, jejichž účinnost se násobí, pokud je budeme provádět souběžně. Chceme zlepšit informovanost veřejnosti i odborníků, kontrolovat používání antibiotik, podporovat vědu a výzkum s větším zaměřením na alternativní léčebné postupy,“ řekl ministr Toman. (red) Zlín rozšíří třídění kovu Město Zlín v minulém roce rozšířilo možnosti třídění odpadu rozmístěním šedých nádob na kovový odpad. Zlíňané pak do těchto patnácti nádob odevzdali, více než 5 tun kovového odpadu. V prosinci tak přibyly další nádoby a další budou rozmístěny v únoru. Celkem tak bude k dispozici 29 šedých kontejnerů. „Tímto chceme třídícím občanům poděkovat, že tyto nádoby na kovy využívali. Letos ještě rozmístíme dalších osm nádob. Pokud má někdo na umístění nádoby tip, budeme za něj rádi,“ prozradila Agáta Zajíčková z Odboru životního prostředí. O vhodnosti tipu rozhodnou další okolnosti jako vlastnictví pozemku či možnost vývozu hydraulickou rukou.Větší kusy kovu by měly být odevzdány do sběrných dvorů. „Odložené kovy, tašky a pytle s kovy vedle nádob jsou založením černé skládky a komplikují vývoz nádob,“ vysvětlila referentka zodpovědná za odpady. Kovové obaly se v rámci recyklace dotřídí. V této fázi se zbaví nečistot a rozdělí na různé druhy. Roztříděné se dále zpracovávají v hutích, kde se přidávají k dalším surovinám na výrobu kovů a při vysoké teplotě se roztaví. Potom se roztavený kov lije do forem, čímž se vytvoří nový tvar a připraví se tak pro další použití. Z recyklovaného materiálu se poté vyrábí odlitky, slitiny kovů, původní výrobky a dráty. (red) Obce dostanou nové kanalizace Na tři desítky obcí po celé ČR se již brzy pustí do budování kanalizací a čistíren odpadních vod. Rezort MŽP schválil 105 úspěšných projektů v různých výzvách Národního programu Životní prostředí. Nejvíce peněz, bezmála 800 milionů korun, míří do obcí, které chtějí pro své občany vybudovat kanalizaci a čistírny odpadních vod. 13 obcí posílí nebo vybuduje nové zdroje pitné vody. (red)  aktuálně Ministr: Podpora hospodaření v lesích se letos skoro zdvojnásobí Jaká je budoucnost českých lesů? Jak podpoří stát jejich vlastníky? A jak pokračuje boj s kůrovcem? V rozhovoru představily svůj pohled na věc společnost Lesy České republiky a Ministerstvo zemědělství České republiky. Ministr zemědělství Miroslav Toman Tlumení probíhající kůrov- cové kalamity bude pravděpo- dobně mnohaletou záležitostí, přičemž její délku nelze nyní přesně odhadnout. Zásadním faktorem jsou (a budou) v této situaci klimatické podmínky. Rok s dlouhou zimou a chlad- ným a deštivým počasím během vegetační sezóny, tedy průběh počasí nepříznivý pro vývoj ků- rovců, by vytvořil předpoklady rozvoj kalamity zbrzdit či po- zastavit. My se snažíme dělat maximum opatření, abychom kalamitu v lesích zmírnili. Zále- ží také na všech, kdo hospodaří v  lesích, zda budou dodržovat veškerá potřebná opatření k li- kvidaci kůrovce. Zalesnění novou skladbou dřevin již začalo, většina ploch bude zalesněna do dvou let od jejich vzniku, jak je i  uvedeno v lesním zákoně. Vše ale bude záležet na počasí, a tedy i dalším možném odumírání stávajících porostů. Lesy České republiky mají zpracovaný tak zvaný Program 2020, v  němž jsou hlavní pri- ority popsány. Samozřejmě podporujeme rekreační funkce v lesích – výstavbou altánů a bu- dování odpočinkových míst, na- učných stezek apod. Věnujeme se biodiverzitě v lesích, chrání- me významné stromy. Desítky procent lesů, které spravujeme, jsou natolik významné z  po- hledu ochrany přírody, že jsou v některé z kategorií chráněných území, tedy je v nich omezeno běžné hospodaření. Jak by vám v tom mohli po- moci lidé, případně zastupitelé samospráv? Zastupitelé samospráv by možná mohli více vnímat fakt, že i státní les využívají obyvatelé obcí. Kvalita lesa je daná péčí o něj. V některých případech se setkáváme se zbytečnými kom- plikacemi a  omezeními, nepo- chopením. Pokud je teď třeba z lesa odvážet kůrovcové dřevo, měli by to všichni vnímat ja- ko společný problém, který se vyřeší, a  nekomplikovat situa- ci vlastními zájmy. Větší míru porozumění jen uvítáme  – od samospráv i veřejnosti. (zn) Na otázky Moravského hospodářství odpovídal ministr zemědělství Miroslav Toman. V rozhovoru představil svůj pohled na řešení kůrovcové kalamity. Jaké konkrétní možnosti dotací a finanční podpory při- pravujete v letošním roce pro vlastníky lesů? Podpory hospodaření v  le- sích letos vzrostou z  630 mili- onů na přibližně 1,15 miliardy korun, což představuje nárůst z  550 na 1000 korun/hektar. Vlastníci lesa je mohou využít například na obnovu, ochranu a  výchovu porostů. Minister- stvo připravuje pravidla nového dotačního titulu na dorovnání ztráty při  prodeji dříví. Důvo- dem aktuální ztráty je propad cen kalamitního dříví a výrazná odbytová krize na trhu s dřívím. Zisky dnes vlastníkům nepokrý- vají ani obnovu kalamitních po- rostů a  nutnou péči o  porosty mladší 40 let. Stát má zájem na včasné a  rychlé obnově všech funkcí lesa. Pro nestátní vlastní- ky lesů by výše podpory mohla v  následujících letech dosáh- nout až tří miliard korun ročně. Jak jste spokojen s  přístu- pem Lesů ČR ke kůrovcové kalamitě? Jaké by podle Vás měly být základní zásady dlouhodobé státní koncepce hospodaření v lesích? Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo na příští rok balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalami- ty a jejích následků. Změní se pravidla, aby lépe odpovída- la současné kalamitní situaci a vlastníci lesů mohli účinněji zasáhnout proti kůrovci. Zá- sady, kterými se lesníci řídili v  minulosti, už nejsou dosta- tečné. MZe rozčlení území ČR na oblasti podle stupně napa- dení lesních porostů a reálných možností na jejich záchranu. Vlastníci pak dostanou výjim- Bude mít změna skladby stromů vliv na lesní živočichy a na co se v tomto ohledu mu- síte připravit? Především je třeba nové po- rosty chránit před zvěří, která nové výsadby vyhledává jako potravu. ku, aby v  nejhůře zasažených oblastech nemuseli dělat taková protikůrovcová opatření, která nejsou efektivní. Jedním z nich může být například možnost odložit těžby suchých stromů, ze kterých už kůrovec vylétl. To majitelům uvolní síly, aby mohli soustředit těžbu do míst, kde ještě lze lesní porost za- chránit. Udělení výjimky bude možné po novele lesního záko- na, která by mohla začít platit v  prvních měsících letošního roku. Má být součástí řešení i  zpestření smrkových mono- kultur v lesích? Od ledna nabyla účinnosti nová vyhláška, která navrhu- je omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a do- poručuje druhově pestřejší a  odolnější porosty. Vyhláška mj. rozšiřuje výčet vhodných tzv. melioračních a  zpevňu- jících dřevin, tedy především listnáčů. To umožní vlastníkům lesů pěstovat druhově pestřejší porosty, které mohou lépe odo- lávat účinkům klimatických změn. Jsou také více motivováni příspěvky na hospodaření v le- sích. Na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin dostanou podle typu stanoviště dvakrát až třikrát vyšší příspěvek než na základní dřeviny. Praxe uka- zuje, že jde o  velmi efektivní způsob. Kromě toho během prvního pololetí tohoto roku Ministerstvo zemědělství za- hájí přípravu nové dlouhodobé koncepce lesního hospodářství v ČR za účasti dalších minister- stev, vlastníků lesů, podnikatelů v  lesním hospodářství, akade- mické obce a nevládních orga- nizací. Základní zásadou bude nadále obhospodařování lesů na základě principu trvalé udr- žitelnosti. Ladislav Koubek Možnosti státního podniku jsou dány legislativou, zejména zákonem o zadávání veřejných zakázek, i současnou situací na trhu se dřevem i na trhu práce. Vedení podniku aktivně připra- vuje a  realizuje kroky k  maxi- málnímu zefektivnění boje s ků- rovcem, které zahrnují i posílení vlastních kapacit v rámci lesních závodů a vytvoření modelu pro obchodování vlastního dřeva. O  postupu státního podniku jsem pravidelně informován. Jak dlouho podle Vás bude trvat, než se situace v českých lesích přiblíží normálnímu stavu a  kůrovcová kalamita pomine? Sucho je v České republice velkým tématem. Mimo jiné nepříznivě působí na lesy. Jed- ním z důvodů jsou převažující monokultury některých dru- hů stromů (převážně smrků). Je obtížné současnou skladbu stromů měnit? Skladba lesů se mění po- stupně při obnově porostů už řadu let. Les ale roste v průmě- ru 115  let. To znamená, že se ročně při řádném hospodaření obnoví přibližně procento lesů, na které se skladba dřevin upra- vuje. Jak dlouho by mohla obno- va skladby trvat a  co jí musí podpořit, aby se v lesní půdě držel dostatek vody? V současné době se soustře- díme především na obnovu lesů na plochách, na kterých porosty vzhledem k suchu a klimatické změně odumřely. Plochy ob- novujeme uměle výsadbou sa- zenic, ale současně využíváme veškeré vhodné přirozené nálety semen do půdy. Jaká je aktuální strategie boje proti kůrovcovi? Změni- lo se něco za poslední měsí- ce? Můžou pomoci současné mrazy? Kůrovec je velmi odolný hmyz, kterému škodí pouze mrazy okolo –30  °C po dobu alespoň 14 dní. Současné mra- zy mu proto významně neublí- ží. V zimě se ale kůrovec neší- ří, proto je to ideální doba na vyhledání a zpracování napade- ných stromů. Snažíme se využít veškeré dostupné kapacity, aby se nám to na většině území po- vedlo. Je dřevozpracujicí funkce lesů vnímána státem jako ta nejdůležitější? To je spíše otázka na státní správu. My vnímáme les jako systém, který plní funkce pro- dukční i mimoprodukční. Díky produkci dřeva je možné pečo- vat o les, tedy financovat odbor- nou péči, které je třeba, budovat infrastrukturu, ale i podporovat další aktivity. Jsou to spojené nádoby, ani jedna z  nich není „nej“. Jakým způsobem podporu- jete či propagujete další funkce lesa? Lesy ČR: Kůrovec je odolný, současné mrazy mu neublíží Tisková mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/

16 leden | únor 2019 speciál – odpadové hospodářství a ekologie inzerce Svět mají zachránit ekologické kampaně S plastovým znečištěním nebojují jen zákony, ale i osvětové kampaně. FOTO: Pixabay V poslední době přibývá internetových i jiných kampaní, které mají přesvědčit zákazníky a občany ke změně nakládání s odpady. Michaela Římanová Je to kampaň! Takové zvolá- ní se v posledních letech často valí z  prostředí české politiky. Ovšem toto prohlášení může být i užitečné. Kampaní, v tom- to případě ekologických, se totiž vyrojilo spousta. Jde jen o mód- ní vlnu a formu propagace, nebo je to skutečně cesta, jak naučit zákazníky lépe pečovat o životní prostředí? Z prvního může být nařčena třeba společnost SodaStream International LTD. Ta předsta- vila novou video kampaň za- měřenou na ekologické škody způsobené v důsledku využívání umělohmotných lahví na jedno použití. Za posledních 15 let se totiž spotřeba plastů zdvojná- sobila, přičemž množství plas- tových odpadů se zvýšilo čtyř- násobně. ciativě připojuje vlastní kampaní #KrajBezPlastu, jejímž cílem je omezit užívání jednorázových plastových obalů a dalších zby- tečných plastů v regionu. „Chce- me nabízet a podporovat alter- nativy, které budou mít pozitivní dopad na životní prostředí a bu- douzároveňekonomickyvýhod- né. Motivace přitom musí být pozitivní,“ sdělil Miroslav Kubá- sek, předseda výboru krajského zastupitelstva, který kampaň na Jihomoravském kraji povede, a který má dlouholeté zkušenosti s organizováním celorepubliko- vé akce Ukliďme Česko. „ „ Nejde jen o plast Ovšem i bez rozpočtu a me- diálních agentur či zájmu sa- mospráv může fungovat zají- mavý projekt. Stačí jen nadšení. V Česku odstartovala osvětová kampaň Replechuj zaměřená na ekologickou recyklaci plechovek „Veškerý prostor, který kampaň dosud získala, vzniká z  vlast- ního přesvědčení zapojených partnerů, influencerů a  médií. Bezplatně,“ uvádí Přemysl Ada- mec, který se stará o medializaci kampaně. Podobný název, Nepetuj, ne- se zase kampaň Radka Staňka z Uherčic na Břeclavsku a jeho týmu. Za úkol si vzala neplýt- vat plastovými obaly a snižovat jejich produkci. Zájemci o pro- jekt podpoří opakovaným napl- něním lahve, což přispívá také k  ochraně životního prostředí. „Chceme lidem ukázat, že se dá žít i bez pet lahví. Mrzí mě, že s touto iniciativou nepřišly sa- my obce, protože je to v jejich zájmu, aby odpadu bylo méně,“ řekl Staňka. Informační kampaně ale zahájily třeba brněnské vyso- ké školy. Mendelova univerzita v Brně zjistila, že studenti v její menze vyhodí až pětinu jídla, což je 93 kilogramů za den. Škola proto zahájila informační kampaň, která má zmírnit plýt- vání potravinami. Menzy Vysokého učení tech- nického v Brně zase přestanou používat běžné plastové kelím- ky, kterých v  současnosti stu- denti spotřebují téměř půl mi- lionu ročně. Od nového roku menzy přešly na kelímky z eko- logického materiálu. Ovšem většina organizací chce přesně to stejné, o co jde SodaStreamu. Změnit myšlení, a  následně i  chování spotře- bitelů. Patrně nejvyšší autori- tou je v  tomto Evropská unie. V Evropské komisi se aktuálně připravuje návrh nové legisla- tivy s cílem zredukovat použití jednorázových plastů. Nezahá- lejí však ani jednotlivé národní vlády. „Hlavním tématem po- sledních měsíců je předložení nových zákonů týkajících se moderní odpadové legislati- vy – zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukon- čenou životností a  novela zá- kona o  obalech. Řešit se bude zejména stěžejní problém ČR, kterým je nutnost razantního snížení skládkování a  naopak posílení recyklace,“ vysvětluje ministr Richard Brabec, jehož ministerstvo představilo inicia- tivu #dostbyloplastu. Do ní se už zapojily významné firmy jako Ikea, Starbucks, Costa Coffee, Lidl, Fruitisimo nebo Česká ze- mědělská univerzita. V součinnosti s národní ini- ciativou se zapojují také jednot- livé kraje. Ambiciózní plán má kraj jihomoravský. Ten se k ini- Výběr z aktuálních kampaní ■ Replechuj Kampaň vyzývá k recyklaci plechovek. Ukonči s námi neplechu, začali nabádat tři výrobci nápojů Secco+, Vi Wine a Smarty. ■ Nepetuj Má za cíl snížit produkci PET lahví a také, jak symbolika v logu kampaně naznačuje, měnit myšlení lidí ve vztahu k zodpovědnosti za odpad, který každý z nás produkuje. ■ Dost bylo plastu MŽP přichází s iniciativou proti nadužívání jednorázového nádobí. S restauracemi a občerstveními v nákupních centrech, kavárnami nebo fast foody chce proto uzavřít dobrovolné dohody a docílit toho, aby zákazníci měli možnost se plastového nádobí vzdát. ■ Kraj bez plastu Cílem je hledat, realizovat a propagovat opatření, která povedou ke snížení spotřeby jednorázových a zbytečných plastů. Kampaň necílí jenom na zaměstnance krajského úřadu či na organizace zřízené krajem, ale smyslem je pro myšlenky kampaně nadchnout i veřejnost a další subjekty, které působí v Jihomoravském kraji.  EKO kampaně 2019 1.–2. dubna Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 385 Konference se bude věnovat zejména těmto tématům  Jak dál v informa�zaci veřejné správy – online služby pro občany a rmy, infrastrukturní projekty, efek�vní a centrálně koordinované ICT ve veřejné správě, potřebná legisla�va, nové výzvy…  Další rozvoj efek�vní komunikace občanů s veřejnou správou – Portál občana, snižování administra�vy, elektronická iden�ta, uživatelsky přívě�vé služby…  Cloud, sdílení výpočetního výkonu, sdílené služby, mobilní technologie…  Transparentnost veřejné správy, otevřená data…  Kyberne�cká bezpečnost, ochrana osobních údajů…  Chytrá města, internet věcí, plné využi� potenciálu moderních technologií…  Financování projektů, veřejné zakázky, elektronická tržiště…  Možnos� implementace zahraničních vzorů a zkušenos�…  Workshopy, panelové diskuse, příklady dobré praxe, populární soutěže… Další informace týkající se upřesněných okruhů témat a koncepce jednotlivých odborných bloků budou postupně zveřejňovány na www.isss.cz.  22. ročník renomované konference – jedné z největších evropských akcí svého druhu  Mimořádná příležitost k setkání se špičkami domácí poli�cké scény, ministry, zástupci státní správy a samospráv z ČR i zahraničí, krajskými či městskými informa�ky, vysokými manažery renomovaných rem i nezávislými odborníky  Přes 200 přednášek a vystoupení během dvoudenního programu, více než 100 partnerů a rem ve výstavní čás�  Rozsáhlá publicita prostřednictvím desítek mediálních partnerů, mezi nimiž nechybí ČT, ČRo nebo ČTK www.isss.cz www.v4dis.eu ISSS2019_inz_132x185.indd 1 21.1.2019 11:14:20 Hlavní témata: • Kam kráčí městská policie – vize, novelizace (Ing. Milan Kladníček, MBA, předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy, ředitel MP Zlín) • Novela zákona o zbraních pro MP a OP, aktuální dění v MP a OP (Mgr. Milena Bačkovská, Ministertvo vnitra ČR) • Prevence kriminality, bezpečnost ve školách z pohledu samosprávy a MP (Ministerstvo vnitra ČR + MP) • Legislativa a aktuální projekty • Pohled z praxe na přestupky v dopravě, měření rychlosti (Ministerstvo dopravy ČR) • Případové studie, příklady dobré práce MP • Technologie usnadňující práci strážníků Celostátní konference zástupců městské a obecní policie 8. dubna 2019, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno odborná konference 5. jubilejní ročník Předpokládaný počet účastníků: 120–140 Účastnický poplatek: 1 200 Kč  pro zástupce státní a veřejné správy 2 800 Kč  pro zástupce soukromého sektoru V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 PRODUKCE: GSM  725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Organizátor: Mediální partner: Záštitu převzal: JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje Určeno pro zástupce městských a obecních policií z celé ČR

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1902/