MH červen 2019http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký to p o ds tat n é p ro f i r m y a  v eř e j n o u sp r áv u     k v ěte n | č e rv e n 20 19 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi Obnovitelné zdroje Zatímco po vstupu do EU a zejména v letech 2007–2014 se dařilo podíl obnovitelných zdrojů zvyšovat, od té doby přišla stagnace, a to především v dopravě a výrobě elektřiny. Podle odborníků je to dáno špatnou státní koncepcí. ZDROJ: Pixabay.com Obnovitelné zdroje: Česku ujíždí vlak poskytují veřejnou službu v po- době snížení emisí skleníkových plynů (boj s  klimatickou změ- nou), snížení znečištění ovzduší a  zlepšení zdraví obyvatelstva, vytváření příležitostí pro mo- dernizaci průmyslu a umožňují široké veřejnosti a obcím zapojit se do energetického systému,“ uvádí Martin Mikeska z Komory obnovitelných zdrojů energie. „ „ Pravidla určuje EU Co konktrétně musí Česko udělat, aby splnilo stanovený cíl? „Zde je nutné zdůraznit, že „ces- ty“ pro zvýšení podílu obnovitel- ných zdrojů energie jsou v rela- tivně velké míře determinovány legislativou EU. Ta kupříkladu stanovuje podcíle v rámci dvou ze tří sektorů, jedná se o sekto- ry dopravy a vytápění a chlaze- ní. Způsob, jakým by ČR měla dosáhnout příspěvku podílu energie z  obnovitelných zdrojů (OZE) na úrovni 20,8 %, navrhla ČR v  rámci Návrhu vnitrostát- ního plánu v oblasti energetiky a  klimatu,“ řekl Moravskému hospodářství náměstek minis- tra pro energetiku MPO René Neděla. Pokračování na straně 2 Česko se zavázalo do roku 2030 využívat 20,8 % veškeré energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se přitom o hrubou konečnou spotřebu energie, která zahrnuje nejen elektřinu, ale například i energii spotřebovanou ve vytápění či dopravě. V roce 2017 tento podíl činil 14,8 % a již několik let po sobě mírně klesal. Ladislav Koubek „Na spotřebě elektřiny se ob- novitelné zdroje podílely 14 %, na spotřebě v dopravě 7 % a na konečné spotřebě při vytápění 20  %. Rozvoj obnovitelných zdrojů a využití potenciálu, kte- rý má ČR k dispozici, by mělo být strategickým cílem ČR. Jde o ekonomicky nejefektiv- nější energetické zdroje, které Miliarda korun na výstavbu vsakovacích nádrží a zelených střech aut či řešení dopravní situace v turisticky atraktivních lokalitách. Neopomněli jsme ani městkou hromadnou dopravu, resp. zvýšení její atraktivity pro cestující. Vody je v  přírodě čím dál větší nedostatek, a když už ně- jaká z nebe naprší, je škoda ji nechat jen tak spláchnout do kanálu. Ministerstvo životního pro- středí proto chce podpořit obce, aby s dešťovou vodou lépe hos- podařily, a v novém programu tzv. Velká dešťovka mezi ně roz- dělí miliardu korun. Peníze jsou určeny na vý- stavbu zadržovacích a  vsako- vacích nádrží, zelených střech nebo výměnu nepropustných povrchů za propustné. Nedo- statek vody v  krajině je klíčo- vým tématem posledních let. Na nedávném jednání se na tom shodli vodohospodáři i zástupci státu. Pokračování na straně 3 Milí čtenáři, tématem, které nyní rezonuje celou společností, je voda a efektivní hospodaření s ní. Česká republika bývá často nazývána střechou Evropy. Žádný z významných evropských toků k nám nepřitéká, voda z našeho území pouze odtéká. Jsme tak závislí pouze na vodě srážkové.A právě podle toho bychom s ní měli nakládat. Města Region čeká modernizace železnice Především havarijní stav více než poloviny komunikací kraje a také zastaralá želez- niční síť, resp. proces její modernizace. To byla hlavní témata setkání u kulatého stolu Bezpečná dopravní infrastruktura Pardubického a Královéhradeckého kraje. Více na str. 7 Bezpečná doprava v turistických lokalitách Plní se hory, cyklostezky, vodní parky – zkrátka veškeré mysli- telné atrakce a přírodní zajíma- vosti. Tahle veskrze pozitivní zpráva však má svůj rub, a tím je zhoršení dopravní situace. Kom- plikuje život nejen přijíždějícím turistům, ale zejména místním obyvatelům. Více na str. 14 Celostátní konference strážníků městské policie Hrozí do budoucna nedostatek strážníků? Jaké změny vyplývají pro městkou policii při řešení přestupků ze změn zákona o sil- ničním provozu? Desítky strážní- ků diskutovaly spolu s představi- teli MVČR, Ministerstva dopravy či Policejního prezidia ČR. Více na str. 15 Sdílení aut má proti Západu zpoždění Sdílení věcí patří k trendům. A i když se móda sdílené mo- bility prosazuje také v České republice, stále je u nás ještě „v plenkách“. Oproti západní Evropě máme zpoždění deset až patnáct let. Na druhou stranu se o domácí trh už začali zajímat i velcí světoví hráči. Více na str. 11  úvodník Kamila Fuchsová šéfredaktorka Moravské hospodářství a obce mají nyní skvělou příležitost, jak jít svým občanům příkladem.V rámci Velké dešťovky si mohou nyní požádat o dotaci na projekty, které pomohou srážkovou vodu zadržet a dále ji využít. Jak třeba? Dozvíte se na následujících stránkách.Aktuální přílohu jsme pak věnovali dopravě ve městě. Dočtete se třeba, jak jiná města řeší problém s parkováním.Také se věnujeme sdílení 3 Zadržená dešťovka osvěží zeleň ve městech 4 Méně odpadu na skládkách. Ministerstvo zpřísnilo pravidla 9 –16 Speciál: Doprava ve městě S p e ci á l •  dopra va ve mě stě  •

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

2 květen | červen 2019 energetika a OZE Obnovitelné zdroje: Česku ujíždí vlak Na střechách obytných domů potenciál pro 7,9 gigawatt nových fotovoltaických elektráren.Jen střešní solární elektrárny mohou tedy za rok vyrobit podobné množství elektřiny, jako dodá do sítě jeden temelínský reaktor. ZDROJ: Pixabay.com ZDROJ: MPO „ „ Nevyužitý potenciál solární energie Podle nezávislé studie zpra- cované pro Solární asociaci v  loňském roce je v  Česku jen na střechách obytných domů po- tenciál pro 7,9 gigawatt nových fotovoltaických elektráren. „Jen střešní solární elektrárny mo- hou tedy za rok vyrobit podob- né množství elektřiny, jako dodá do sítě jeden temelínský reaktor. Další potenciál pro instalace fo- tovoltaických panelů skýtají stře- chy komerčních budov (výrobní haly, krytá parkoviště, logistická centra, apod), ale i  brownfieldy, bývalé skládky a  další nevyuži- té plochy. Jen do roku 2025 by Česká republika mohla instalovat až 1  gigawatt nových solárních elektráren. Solární energie má tedy v České republice obrovský potenciál, který zatím čeká na své využití,“ řekla Petra Písková ze Solární asociace. Podpora pro střešní instalace na obytných budovách restarto- vala solární trh a opět je zde řada progresivních instalačních firem. „Trendem posledního roku je zájem o instalaci fotovoltaiky na střeše spolu s  baterií. Zákazník si může vybrat z  řady nabídek Dokončení ze strany 1 „Na úrovni EU se v souvislos- ti s obnovitelnými zdroji energie mluví zejména o  větné energii a fotovoltaice, v prostředí ČR jsou však velmi důležité projekty vyu- žívající nejrozšířenějšího zdroje obnovitelné energie v ČR, což je obecně bioenergie. V tomto ohle- du sledujeme s  velkým zájmem kupříkladu projekty v  oblasti teplárenství zaměřené na vyšší využití biomasy, ale také projek- ty v oblasti bioplynu, kupříkladu pilotní projekty čištění bioplynu na úroveň biometanu,“ doplňuje Neděla. Zatímco po vstupu do EU a zejména v letech 2007–2014 se dařilo podíl obnovitelných zdrojů zvyšovat, od té doby přišla stag- nace, a  to především v  dopravě a výrobě elektřiny. Podle odbor- níků je to dáno špatnou státní koncepcí. „Pokud sledujete diskusi o energetice a vývoj v této branži, tí, tak to vždy bude jen doplněk k jádru. „Nízký zájem o sektor pak přináší neúměrně složité a dlouhé povolovací procesy pro OZE, které nemá motivaci nikdo zefektivňo- vat,“ dodává Chalupa. S  existencí bariér souhlasí i politici. „Aby ČR splnila stano- vené cíle v oblasti OZE do roku 2030, je nutno upravit legislativu tak, aby byly odstraněny legisla- tivní bariéry bránící vyšší míře rozvoje obnovitelných zdrojů. Velký potenciál vidím v  rozvoji domácích aplikací, především fo- tovoltaických elektráren v kombi- naci s bateriovými uložišti. Další oblastí vhodnou pro rozvoj je výroba biometanu. Zde je velká možnost využít tento plyn jako LNG nebo CNG pro dopravní účely, případně jej lze vtlačovat kterou stát dobře nastavil v roce 2006, poté nezvládl zregulovat fo- tovoltaický boom plynoucí z dra- matického zlevnění technologie v letech 2009 a 2010 a následně, když už bylo dávno po všem, tak v roce 2013 zastavil podporu de facto pro všechny obnovitelné zdroje. Výsledkem je přemrštěná podpora pro pár stovek výrobců, diskreditace solární energetiky na několik let a  stop stav v  ce- lém sektoru, který platí prakticky dodnes,“ uvádí Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Podle něj je zásadní potíž v tom, že se vláda velmi intenzivně zaměřuje na jadernou energetiku, konkrétně na téma, jak zafinanco- vat a postavit nový jaderný blok v  Dukovanech. Státní správa se tím kapacitně vyčerpává a v pří- padě obnovitelných zdrojů se pak omezuje na nejasná prohlášení, že je potřebujeme, že tu nějaké vzniknou, případně ještě dodává, že protože tu prý málo fouká a sví- Největší projekty v ČR – větrné elektrárny: Lokalita Instalovaný výkon (MW) Spuštění Kryštofovy Hamry 42 2007 Václavice 26,1 2017 Horní Loděnice 18 2009 Andělka 14,35 2012, 2014 Červený kopec 13,8 2012 Horní Paseky 10 2012 Největší projekty v ČR – fotovoltaické elektrárny: Lokalita Instalovaný výkon (MW) Spuštění Provozovatel Ralsko 38,3 2010 ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. Nová Ves-Vepřek 35,1 5/2010 FVE CZECH NOVUM s. r. o. Ševětín 29,9 2010 ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. Brno – letiště Tuřany 21,2 2009, 2010 BS Park I. s. r. o.  |  BS Park II. s. r. o.  |  BS Park III. s. r. o. Mimoň 17,5 2010 ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. Vranovská Ves 16,0 2010 ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. Stříbro 13,6 12/2009 Solar Stříbro s. r. o. Chomutov 13,0 2010 ALKOUN s. r. o. Uherský Brod 10,21 2010 Divalia a. s. Chrudichromy 10,0 2010 Photon Park, s. r. o.  |  Photon Forest, s. r. o. Letkov 10,0 2010 SPL a. s. Líně 10,0 2010 Signo Solar PP01 s. r. o. Celková energie z obnovitelných zdrojů v roce 2017 Energie z OZE celkem (GJ) Odhad podíl na primárních energetických zdrojích (%) Podíl na energii z OZE (%) Biomasa (mimo domácnosti)   47 584 709   2,66 %   25,21 % Biomasa (domácnosti)   75 817 912   4,24 %   40,18 % Vodní elektrárny   6 730 074   0,38 %   3,57 % Bioplyn   25 459 055   1,42 %   13,49 % Biologicky rozl. část TKO   3 853 432   0,22 %   2,04 % Kapalná biopaliva   13 197 851   0,74 %   6,99 % Tepelná čerpadla   5 223 499   0,29 %   2,77 % Solární termální systémy 826 865   0,05 %   0,44 % Větrné elektrárny   2 127 737   0,12 %   1,13 % Fotovoltaické elektrárny   7 896 125   0,44 %   4,18 % Celkem 188 717 259 10,54 % 100,00 % ZDROJ: MPO tak se asi nebudete divit, že spo- kojeni opravdu být nemůžeme. Moje hlavní výtka je, že v  sek- toru čisté energetiky zcela chybí jakákoliv dlouhodobá strategie státu, jak ji můžeme pozorovat v jiných zemích. Nejen obnovitel- né zdroje, ale celý sektor energeti- ky potřebuje dlouhodobý výhled a konzistentní přístup. V případě obnovitelných zdrojů to u  nás ale jde ode zdi ke zdi. Nejevi- dentnější to je v případě finanční podpory výroby elektřiny z OZE, do plynárenské soustavy,“ sdělil předseda sněmovního podvýbo- ru pro energetiku Pavel Pustě- jovský. Senátor František Bradáč jej doplňuje: „Nárůst je dle mého možný u solární energie, na které bohužel stále lpí nálepka solár- ních baronů. Přitom podmínky zde špatně nastavil stát. Změnit to do budoucna nebude snadné, ale podle mě je to jediná možnost. Věřím, že zde pomůže novela zá- kona o podporovaných zdrojích energie, která se připravuje.“ od velkých energetických společ- ností po regionální firmy. Větší instalace vznikly také na několika firmách. Namátkou můžeme zmí- nit zajímavý projekt ostrovního systému ve firmě Tedom. Kom- binuje fotovoltaiku, kogenerační jednotku a baterii. Mimo realiza- ce na rodinných domech, kde jde ročně o řádově tisícovky nových projektů, jsou však větší solární instalace na firemních střechách spočítatelné pomalu na prstech jedné ruky,“ uzavírá Písková. Hrubá konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů [TJ]

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

květen | červen 2019 3 sucho a povodně Na co se dají dotace z Velké dešťovky využít: ■ Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů ■ Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu ■ Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně ZDROJ: MŽP  dešťovka Zadržená dešťovka osvěží zeleň ve městech Pokud například svedeme dešťovou vodu místo do kanalizace ke stromořadí v ulici, bude toto stromořadí lépe zásobeno vodou a bude produkovat větší stín a výpar než doposud, což sníží riziko zdravotních problémů lidí v období veder a tím i náklady na zdravotní péči. ZDROJ: Pixabay.com změny klimatu. Tím, že propojí- me srážkovou vodu s městskou zelení, vytvoříme přirozenou a  levnou městskou klimatiza- ci. Ale to není všechno, sníží se prašnost prostředí, zvýší se ulic. K tomu poslouží nově budo- vané nádrže, které dešťovou vodu zachycují. „Starostové ušetří pit- nou vodu, ochrání vodní zdroje Vyprahlé hnědé trávníky a usychající stromy jsou nepěkným obrazem provázejícím letní horké počasí ve městech. Obce v parnech řeší, kde sehnat dostatek vláhy na pravidelné zalévání, když nechtějí plýtvat pitnou vodou z vodovodu, která je navíc drahá. Přitom nejlepší zdroj užitkové vody, tedy déšť, stále nechává spousta měst a obcí bez povšimnutí odtékat do kanalizace. Petra Hanzlová Podle předsedy Asociace pro vodu Davida Stránského má chytré hospodaření se sráž- vlhkost vzduchu, sníží se objem rychlého odtoku do kanaliza- ce, čímž se sníží riziko jejího přetížení a  zaplavení sklepů či městských povrchů. Neměli by- chom zapomínat ani na vodní před znečištěním a zároveň uspoří energie i finance z obecních roz- počtů,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Žádosti o dotace z Velké deš- ťovky přijímá Státní fond život- ního prostředí ČR do 13. ledna 2020. „Peníze mohou obce pou- žít na vybudování podzemních vsakovacích zařízení, retenčních nádrží, zasakovacích pásů, pold- rů, výstavbu zelených vegetačních střech nebo jednoduše na přemě- nu nepropustných povrchů v pro- pustné. Částka, kterou evropské fondy na taková opatření přispějí, dosahuje až pětaosmdesát procent z  vynaložených nákladů na pro- jekt,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Příkladem projektu na vylep- šené hospodaření s  vodou může být třeba stavba nového parko- toky, kam jsou srážkové vody nárazově zaústěny z kanalizací, čímž způsobují erozi a ohrožují vodní společenstva,“ vyjmeno- val Stránský. Ekonomický přínos je po- dle něj v  tom, že obce ušetří poplatky za odvádění srážkové vody do kanalizace, které u vět- ších areálů mohou dosahovat statisíce korun ročně. „Druhou rovinou je hodnota ekosystémo- vých služeb, které se zadržením vody v území úzce souvisí. Po- kud například svedeme dešťo- vou vodu místo do kanalizace ke stromořadí v ulici, bude toto stromořadí lépe zásobeno vo- dou a bude produkovat větší stín a výpar než doposud, což sníží riziko zdravotních problémů li- dí v období veder a tím i nákla- dy na zdravotní péči,“ popsal. Investice do retenčních nádrží nebo vsakovacích pásů se pak obcím vrátí zpravidla za méně než deset let. Přestože je zasazování nových nádrží nebo vsakovacích zařízení někdy obtížné z hlediska soula- du s územním plánem, stále více obcí se do těchto staveb pouští. Ukazuje to i průzkum společnos- ti Wavin Ekoplastik mezi staros- ty obcí nad osm tisíc obyvatel, podle kterého tři čtvrtiny obcí mají zájem o  vybudování prv- ků na zadržování srážkové vody. „V České republice v tomto ohle- du významně pomáhá legislativa, která všem novým stavebníkům nakazuje, aby ekologicky řešili sběr i vsakování srážek spadlých na jejich pozemek. Jsem přesvěd- čen o tom, že je jen otázkou ča- su, kdy se problematice začnou systematicky věnovat i obce, pro kovou vodou pro obce řadu výhod, včetně těch ekonomic- kých. „Zadržení srážkových vod v  území a  jejich propojení se zelení je jedno z nejdůležitějších adaptačních opatření na projevy Dokončení ze strany 1 „Hospodaření s vodou na úze- mí České republiky je zcela závislé na atmosférických srážkách jako na jediném zdroji vody. Musíme být tedy schopni tyto omezené a zranitelné zdroje zadržet a ná- sledně s nimi efektivně nakládat. Negativní dopady suchého období z minulých let na krajinu a vodní zdroje se kumulují a stále se pro- hlubují,“ sdělil předseda předsta- venstva Svazu vodního hospodář- ství ČR Petr Kubala, podle kterého by se v budoucích plánech nemělo zapomínat ani na protipovodňová opatření. V zastavěných oblastech stále většina dešťové vody odteče pryč kanálem. Přitom by ji obce moh- ly uchovávat pro horké dny, kdy jsou potřeba velké zásoby vláhy na zalévání zeleně a ochlazování něž v  současné době prioritou zůstává zejména zkapacitně- ní kanalizační sítě,“ pozname- nal zástupce společnosti David Penc. „ „ Zájem o inovace roste Nad využíváním dešťové vo- dy na údržbu zeleně nyní uvažu- jí v brněnské městské části Sta- rý Lískovec. „Plánujeme stavbu dvou větších parkovišť, z jejichž plochy bude slušné množství srážek. Rádi bychom do projek- tu zapracovali podzemní retenč- ní nádrž. Nepočítám, že by nám voda stačila na každý trávník, ale alespoň na zalévání stromů bychom nachytanou vodu rádi využili,“ popsal starosta městské části Vladan Krásný. Zájem využívat moderní technologie potvrzuje i starosta města Humpolce Karel Krato- chvíl. „Když rekonstruujeme staré nebo budujeme nové ulice především v okrajových částech města a  tam, kde to vyžaduje nutnost realizovat protipovod- ňová opatření, budujeme pro zadržení dešťových vod suché poldry, popř. oddílnou kanali- zaci. Samozřejmostí je podmínit výstavbu nových objektů budo- váním vsakovacích zařízení,“ uvedl starosta s  tím, že nejen pro město Humpolec, ale i další obce s  rozšířenou působností připravují územní studii krajiny, jejíž součástí jsou architektonic- ké úpravy, které zadržují vodu v krajině. Miliarda korun na výstavbu vsakovacích nádrží a zelených střech viště v  Bruntále, kde přemýšleli, jak účinně zadržet odtékající déšť a  ochránit před spodní vlhkostí přilehlou historickou budovu multifunkčního vzdělávacího cen- tra. Mezi parkovištěm a  domem vznikl zasakovací průleh s rýhou. „ „ Pro obce, školy i neziskovky „Jedná se o  protipovodňové opatření, díky kterému dojde ke zpomalení a  zasakování dešťo- vých vod. Zatravněný průleh za- chytí hrubé nečistoty a splaveniny, jemné částice, těžké kovy a jejich nerozpuštěné sloučeniny, uhlovo- díky, organické látky a živiny. Ne- předpokládá se sice, že by dešťová voda ohrožovala objekt zaplave- Školy, nemocnice či úřady si mohou požádat o příspěvek na renovaci Ministerstvo životního prostředí po- kračuje v úspěšných dotacích a nabízí obcím, městům, ale například i minis- terstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z Operačního programu Životní (OPŽP) prostředí na energeticky úsporné renovace veřej- ných budov. Mezi ně je možné zahr- nout modernizaci či opravu vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku nebo opatření zabraňující letnímu přehřívání. Dotace tak pomůže uhradit třeba nová LED světla, stínicí techniku na vnějšku budovy nebo akustické prvky v učeb- nách a posluchárnách. Oproti dřívější výzvě se u vybraných opatření změnilo omezení způsobilých investičních výdajů. Maximální způsobilé výdaje se v případě zateplení fasády budovy zvýšily o 15 %.  aktuálně ním, ale vlivem přítomnosti deš- ťové vody může být objekt trvale poškozován vyšší zemní vlhkostí,“ vysvětlil mluvčí města Jiří Ondrá- šek. Z  celkových nákladů skoro 1,5 milionu korun získalo město dotaci 1,25 milionu. Kromě nádrží je dotační balík určený také na zelené střechy ve- řejných budov nebo výměnu ne- propustných zpevněných povrchů za propustné. Další podporovanou oblastí je zkapacitnění a  zvýšení členitosti potoků a  řek protéka- jících obcemi nebo povodňové parky. O peníze z Velké dešťovky mohou žádat nejen obce, ale také kraje, městské části hlavního měs- ta Prahy, státní organizace, vysoké školy a školská zařízení, neziskové organizace a další. „Pokud radnice uvažují o projektech proti suchu a povodním, neměly by váhat. Do- pady klimatické změny jsou stále citelnější a  aktuálně nabízená fi- nanční podpora z EU fondů může budoucí rizika významně elimino- vat,“ doplnil ministr Brabec. Petra Hanzlová V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 893 273 p.sterbakova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Žijme v bezpečném a chytrém městě či obci 21. listopadu 2019, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc setkání u kulatého stolu 7. ročník Předmět diskuze: • Bezpečná dopravní infra- struktura v Olomouckém kraji a její aktuální stav • Alternativní doprava měst, cyklodoprava, car sharing, projekt CityChangers • Financování projektů měst a obcí • Technologie usnadňující život občana a podporující jeho bezpečnost • Zabezpečení, ochrana a inteligent- ní řízení budov, kamerové systé- my, inteligentně řízená doprava, křižovatky a parkování, využití platebních karet • Smart Cities, chytré prvky měst- ského mobiliáře (chytrá zastávka, osazení veřejné wi-fi u dopravních terminálů, dopravních prostředků, chytré lavičky, dobíjecí stanice…) • Chytré technologie v praxi, příkla- dy realizací, projekt CityChangers Účastníci akce: • Zástupci Olomouckého kraje, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, investic, strategického rozvoje kraje a další. • Starostové, místosta- rostové měst a obcí, vedoucí odboru dopravy, rozvoje a investic, dotač- ních projektů, informatiky a Smart City.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

4 květen | červen 2019 Proč třídit? Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám, případně mohou být využity v chemickém, gumárenském či dřevařském průmyslu. Použité jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně v čistírnách odpadních vod, kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění. Dalším důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky. Plnění povinnosti Povinnost může obec zajistit různými způsoby: ■ speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.); ■ speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu; ■ sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce. Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020 Komunikace Při zavádění sběru jedlých olejů a tuků je nutno občany důsledně informovat prostřednictvím používaných informačních nástrojů v obci (obecní zpravodaj, webová stránka obce, letáky do poštovních schránek, beseda s občany, ekologická výchova ve školách, vývěsky v obci), vysvětlit důvody pro zavedení sběru i způsoby jeho provedení. Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedlé tuky a oleje jiné odpady. Obec také musí komunikovat s firmou, která sběr olejů zajišťuje, vyhodnocovat, jak systém funguje (například čistota a množství vytříděných surovin), a případně upravovat jeho nastavení. O výsledcích třídění by měla obec občany informovat. Zdroj: MŽP Méně odpadu na skládkách. Ministerstvo zpřísnilo pravidla K novému opatření přistoupil stát na popud Evropské unie,která plánuje oproti roku 1995 snížit množství odpadu končícího na skládkách na zhruba třicet procent.Podle nové odpadové legislativy musí navíc již v roce 2025 Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 procent, dnes se jí to daří pouze z 38 procent. ZDROJ: Pixabay.com Uvadající rostliny, použité čajové sáčky nebo slupky od brambor končí většinou v koši, který máme v kuchyni. Ten pak vynášíme do klasických popelnic na komunální odpad, jejichž obsah končí na skládkách, kde se rozkládá a vzniká skleníkový plyn přispívající ke změně klimatu. Veronika Vindišová Od dubna proto musí města a obce zajišťovat celoročně pod pokutou milion korun sběr vy- tříděného bioodpadu. Radnice nové nařízení nezaskočilo, služ- by v tomto směru pro své oby- vatele neustále rozšiřují.  K novému opatření přistou- pil stát na popud Evropské unie, která plánuje oproti roku 1995 snížit množství odpadu končí- cího na skládkách na zhruba třicet procent. Ministerstvo ži- votního prostředí navíc předlo- žilo novou odpadovou legisla- tivu.  Podle ní již v  roce 2025 musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 procent, dnes se jí to daří pouze z 38 procent.  Ministerstvo navíc v souladu s evropskými recyklačními cíli navrhlo v  novém zákoně po- stupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyk- lovatelných odpadů na skládky, a  to ze současných  500 až na 1 850 korun v roce 2029. „Růst disek, je skoro každému obča- novi nějaké dostupné v blízkosti jeho bydliště. V celorepubliko- vém měřítku je takové množ- ství poměrně rarita, například v hlavním městě jich mají sedm, v  Ostravě dvanáct,“ uvedl ná- městek primátorky Petr Hladík s tím, že na každém z těchto míst mohou lidí bioodpad odkládat a SAKO zajistí jeho zpracování. Jen za loňský rok ho Brňané do sběrných středisek přinesli více než 2,6 tisíc tun. Sběr odpadu několika způ- soby zajišťují také v Olomouci. „Místní mohou bioodpad od- kládat do speciálně určených sběrných nádob, na sběrových dvorech nebo ho odevzdat bě- hem mobilního svozu, který pořádáme o sobotách. Mimo to město podporuje i předcházení vzniku bioodpadu formou pod- pory domácího kompostování. Jde o bezplatnou výpůjčku kom- postérů. Bioodpad se sváží jed- nak od rodinné zástavby, a také ze sídlišť, kde jsou rozmístěny kontejnery o  objemu 660  lit- rů.  Následně se zpracovává na kompostárnách v  nejbližším okolí  Olomouce. Nádoby na jedlé tuky a oleje máme ve městě instalovány již  téměř čtyři ro- ky,“ přiblížila mluvčí Olomouce Radka Štědrá. „ „ Méně odpadu na skládkách Na nová pravidla jsou připra- vená i menší města. Například v Bučovicích na Vyškovsku, kde žije přes šest tisíc lidí, likvidaci rozložitelného komunální od- padu zajišťují už od roku 2012. „Od tohoto termínu bylo po městě rozmístěno okolo 23 vel- kých kontejnerů, 160  nádob s obsahem 240 litrů a 541 nádob obsahu 140  litrů. Svoz tohoto odpadu zajišťuje zdejší společ- nost Respono. Cílem je v soula- du s platným Plánem odpadové- ho hospodářství města snižovat množství ukládaného směsného odpadu na skládku zvyšováním podílu odpadů separovaných s  jejich následným energetic- kým využitím,“ uvedla mluvčí města Martina Hašková.  Co se týče odstraňování tuků a olejů, místní je mohou odnést do sběrného dvora, který je ote- vřený třikrát týdně. „Zajistili jsme ve městě insta- laci tří kontejnerů o obsahu cca 120 litrů, zatím sbíráme zkuše- nosti z hlediska využívání této možnosti. Legislativa úseku od- padového hospodářství ukládá povinnost obcím vytvořit pod- mínky pro oddělený sběr jed- lých olejů a tuků od roku 2020. Jsme proto v předstihu i s tímto systémem rozšíření, který se provozuje jako služba našim obyvatelům již dva roky. Svoz olejů a  tuků zajišťuje vybraná soukromá společnost s  odpo- vídající licencí pro nakládání s  uvedeným druhem odpadu,“ uzavřela Hašková. Na moderní trendy v odpa- dovém hospodářství myslí i ma- lé obce. Jako například dvoutisí- cový Bánov u Uherského Brodu. Podle zdejšího starosty Marka Mahdala mají místní k dispozici sběrné středisko jako ve velkých městech. je na základě zkušeností z okol- ních států tím nejúčinnějším motivačním nástrojem k  cestě za zvyšující se recyklací odpadů. Skládkovací poplatek v posled- ních letech několikanásobně stoupá ve státech na východ od nás jako např. Rumunsko, Litva, Lotyšsko i Polsko. Západní ze- mě mají poplatky už mnoho let mnohonásobně vyšší,“ zdůvod- nil ředitel odboru odpadů mini- sterstva Jaromír Manhart. „ „ S odpadem do sběrného střediska Města a obce se na přísnější pravidla dlouhodobě připravují. Například brněnská společnost SAKO pro svoz a  zpracování odpadu plní nově předepsa- né normy už několik let. Sběr biologicky rozložitelného od- padu i  jedlých olejů umožňují prostřednictvím sítě sběrných středisek, kterých je nyní po městě 37 a další čtyři vzniknou. „Díky tomu, že máme v  Brně velmi hustou síť sběrných stře- odpadové hospodářství inzerce ■ Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno). ■ Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.  co s olejem?

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

květen | červen 2019 5 Vykazování údajů o odpadech bude pro obce jednodušší Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad v roce 2019 významně omezí administrativní zátěž obcí při vykazování údajů o odpadech. Obce v současnosti zasílají údaje jak ministerstvu, podle zákona o odpadech, tak i ČSÚ podle vyhlášky o programu statistických zjišťování. Uleví se tak 60 % z nich. V návaznosti na analýzu dat o produkci a nakládání s odpady v obcích sbíraných Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Českým statistickým úřadem (ČSÚ) bylo rozhodnuto, že ČSÚ bude přímo přebírat informace ohlášené obcemi na MŽP. „Shoda dat byla velmi vysoká, což umožňuje, aby ČSÚ v případě obcí započal s přebíráním dat ze systémů ministerstva a omezil tak primární sběr na úrovni obcí,“ říká ministerská náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí Berenika Peštová. Analýza prokázala, že data poskytovaná ministerstvem jsou využitelná jako opora pro statistiku komunálního odpadu. ČSÚ proto již v roce 2019 provede omezení svého statistického zjišťování u obcí tak, že sníží počet jednotek ve výběrovém souboru o více než 60 %. Předpokládaný počet obcí, které budou nadále zasílat data o odpadech ČSÚ, by měl klesnout ze zhruba 1400 pod 500.Tímto se uleví řadě subjektů veřejné správy. Možnosti dalšího snížení administrativní zátěže budou oba úřady nadále analyzovat. „Snahou Českého statistického úřadu je co možná nejvyšší využití již existujících administrativních dat, odstraňování duplicit a snižování zátěže našich respondentů. Musí se tak samozřejmě dít při současném zachování kvality a důvěryhodnosti našich výstupů,“ upozorňuje Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu. MŽP a ČSÚ jednají také o dalších krocích, které by vedly k omezení administrativní zátěže u firem při zachování plnění všech povinností obou institucí vyplývajících z národní legislativy i mezinárodních závazků České republiky. Spolupracují například na potřebných úpravách informačního systému ministerstva. Dílčí výsledky by měly být známé do konce roku 2019.  (fuk) Nejmodernější sběrný dvůr v Olomouckém kraji mají v Lošticích Na odpad jsou připraveny velkoobjemové sběrné nádoby, moderní zastřešený ocelový kontejner, plastové popelnice i boxy na baterie či zdravotnický odpad. Statistiky pak bude zpracovávat evidenční systém ECONIT, který dokáže eliminovat i nadměrnou administrativu. FOTO: JRK „ „ Systém umí přehledné statistiky a grafy V  Lošticích je součástí sběr- ného dvora evidenční systém ECONIT. Jeho hardwarová část představuje nástroje na sběr dat – tedy čtečky, které načítají kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Systém je přizpůsobený potřebám obce Loštice. Kromě toho, že zde Město Loštice zprovoznilo sběrný dvůr, který patří k nejmodernějším v Olomouckém kraji. Nové zařízení na sběr odpadu používá digitální technologie. Tou zásadní je evidenční systém, který vede k úsporám a motivuje občany ke třídění. Cílem zastupitelů Loštic je s pomocí nového sběrného dvora separovat polovinu všech odpa- dů, a to už během dvou let. Bude to možné proto, že nová tech- nologie bude občany motivovat k  vyššímu třídění. Sběrný dvůr nabídne obyvatelům pohodlné a  jednoduché třídění odpadů. Ty se pak soustředí například do moderního zastřešeného ocelo- vého kontejneru, velkoobjemo- vých sběrných nádob, plastových popelnic apod. Občané mají rov- něž k dispozici boxy na baterie či mají přehled o množství odpadů, které vyprodukují různé subjekty, tak systém ECONIT šetří zastupi- telům i administrativu „Připravuje totiž přehledné statistiky a  grafy ohledně nakládání s  odpady, ale také vytváří výkazy pro Integro- vaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) či Systém sběru a  recyklace obalových od- padů (EKO-KOM),“ uvádí Robin Liška – regionální manažer spo- lečnosti JRK, která sběrný dvůr za podpory města vybudovala. (fuk) zdravotnický odpad. „Rozhodli jsme se vybudovat tak moderní sběrný dvůr proto, abychom zvý- šili míru třídění a  v  konečném důsledku tak ušetřili peníze,“ vysvětluje starostka obce Šárka Havelková Seifertová a  dodává: „Pomocníkem, který nám pomů- že k úsporám, je především evi- denční systém sběrného dvora. Díky němu jsme získali přesný přehled domácností, které odpad odevzdají. Systém navíc nastavil i  spravedlivý bonusový systém pro občany.“ odpadové hospodářství inzerce Otevřený dopis ministru Brabcovi je útokem proti kompromisu návrhu zákona o odpadech Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se od otevřeného dopisu distancuje. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství považuje za důležité se jakožto jeden z největších členů České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) distancovat od otevřeného dopisu ministru životního prostředí a ohradit se proti některým argumentům, pod nimiž je ČAOH v tomto dopise podepsána. AVE CZ jakožto jeden z největších členů asociace se stanovisky uvedenými v dopise, která kritizují návrh nového zákona o odpadech, při projednávaní na plénu ČAOH nesouhlasila a zaráží nás, že nás nikdo o záměru odeslání otevřeného dopisu dopředu neinformoval a dozvěděli jsme se o jeho odeslání až v momentě, kdy byl prezentován médiím. Načasování odeslání otevřeného dopisu rovněž vyvolává řadu otázek, jelikož nové zákony o odpadech jsou teprve v meziresortním připomínkovém řízení. Chceme se proto proti takovému postupu ČAOH ohradit a od dopisu se distancovat. Zatímco signatáři dopisu prosazují posunutí termínu ukončení skládkování na rok 2035, návrh nového zákona stanovuje tento termín na rok 2030. Zmírňuje tedy současný platný paragraf, podle něhož by skládkování mělo být ukončeno od 1. ledna 2024. Společnost AVE CZ, která v současné době provozuje na území ČR 8 velkých skládek, na rozdíl od signatářů dopisu považuje návrh zákona o odpadech za dobrý kompromis, díky němuž se podaří naplnit požadavky legislativy EU a který umožní do konce roku 2029 výrazně skládkování omezit a který zároveň nepřenese tíhu navyšování poplatku za skládkování skokově na bedra měst a obcí. Postupné zvyšování poplatku za skládkování je základním a nutným předpokladem pro to, aby se současný systém nakládání s odpady posunul směrem k modernímu oběhovému hospodářství, které je založeno na recyklaci a myšlence prevence vzniku odpadů. Společnost AVE CZ tyto principy plně podporuje. Roman Mužík, jednatel AVE CZ „Shoda dat byla velmi vysoká, což umožňuje, aby ČSÚ v případě obcí započal s přebíráním dat ze systémů ministerstva.“

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

6 květen | červen 2019 Česko s Polskem půjde po „odpadových“ mafiích Ve více jak třech tisících sudech bylo 16 druhů nebezpečných látek,převážně rozpouštědel,emulzí,barev a laků a kapalných hořlavých látek obsahujících nebezpečné látky. Odpad se nacházel ve vodohospodářsky nezabezpečeném objektu. ZDROJ: Pixabay.com V Polsku si pronajali sklady, ve kterých uschovali tisíce tun chemikálií. Ty potom vyhazovali po různých místech. Dvě taková si vytipovali i v České republice. Kriminalistům už se podařilo zajistit minimálně sedmnáct členů takzvané odpadové mafie. Česko společně s Polskem nyní řeší, jak podobným situacím v budoucnu zabránit. Veronika Vindišová Jen ve skladu ve Starém Městě u Frýdku-Místku bylo na 650 tun nelegálně navezeného nebezpeč- ného odpadu. Ve více jak 3 tisících sudech bylo 16 druhů nebezpeč- ných látek, převážně rozpouštědel, emulzí, barev a laků a kapalných hořlavých látek obsahujících ne- bezpečné látky. Odpad se nacházel ve vodohospodářsky nezabezpeče- ném objektu. bude vše vyvezeno,“ uvedla Matějí- ková s tím, že náklady na likvidaci skládky jsou odhadovány na zhru- ba 8 milionů korun. „Zatím si vše hradíme sami. Otázka proplacení z krajského úřadu nebo minister- stva se odvíjí od dalších událostí, zejména od výsledků šetření po- licie, zda dopadne pachatele, tedy toho, kdo k  nám odpad navezl,“ dodala ještě mluvčí. Jiná situace je v Bohumíně, kde se odpad nachází v  soukromém objektu. „Jako město nemůžeme žádným způsobem zasahovat do vlastnických práv soukromých osob. Neznáme ani podmínky ná- jemní smlouvy, na jejímž základě soukromý majitel svůj objekt pro- najal. Jisté však je, že obyvatelé Bohumína nebudou v  žádném případě hradit likvidaci materi- álu uskladněného v  tomto sou- kromém objektu. Je to problém jeho majitele, který si zřejmě dob- ře neošetřil podmínky nájemní smlouvy,“ informovala o aktuální situaci mluvčí Bohumína  Lucie Balcarová. „ „ Vzájemná dohoda a speciální tým Uskladněný odpad nyní po- dle jejích slov neohrožuje život- ní prostředí. „Kontaktovali jsme ministerstvo životního prostředí s tím, zda bude jednat s  Polskem o zpětném odvozu těchto odpadů, protože podle informací z veřej- ných zdrojů se jedná o nedovole- nou přepravu přes hranice dvou státu EU a původcem odpadu je Polsko,“ sdělila ještě mluvčí. Ministr životního prostředí Ri- chard Brabec  se s  polským pro- tějškem Henrykem Kowalczykem na společném jednání dohodli, že inspekce životního prostředí a po- licie obou zemí budou mezi sebou v  boji proti odpadovým mafiím úzce spolupracovat. „Podepsali jsme společnou dohodu. Zároveň plánujeme vytvořit speciální po- licejní tým, který by se zabýval envirokriminalitou,“ prohlásil Brabec.  „Česká inspekce životního prostředí vyhlásila havárii podle vodního zákona z  důvodu hroz- by mimořádně závažného ohro- žení jakosti povrchových nebo podzemních vod, takže jako obec s  rozšířenou působností jsme museli vzniklý stav z  hlediska bezpečnosti začít řešit,“ přiblížila mluvčí Frýdku-Místku Jana Matějí- ková. Česká inspekce životního prostředí  proto souhlasila  s tím, aby se nebezpečný odpad postupně z haly odebral, převezl a zlikvido- val odbornou firmou, aby se vylou- čila možnost úniku látek a ohrože- ní povrchových i podzemních vod a obyvatelstva. „Odpady z nelegál- ního skladu ve Starém Městě se stále průběžně odvážejí převážně do spaloven, a pokud všechno dob- ře půjde, tak do poloviny května odpadové hospodářství Novela zákona o obchodování s povolenkami schválena Vláda schválila novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která reaguje na revizi evropské směrnice. Návrh zachovává podporu pro programy energetických úspor jako je Nová Zelená úsporám a zcela nově zavádí i tzv. Modernizační fond, který podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. „V nadcházejících letech čekají českou energetiku a průmysl zásadní změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv. Novela zákona nabízí v období po roce 2021 řadu finančních nástrojů, které umožní významně investovat do rozvoje nízkoemisních technologií,“ představil vládě zákon ministr životního prostředí Richard Brabec. Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace Další dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů i pořízení protipovodňových varovných systémů. Celkově nabízí Ministerstvo životního prostředí ve dvou dotačních výzvách z evropských fondů 250 milionů korun. Žádosti o dotace v rámci 124. výzvy mohou kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat do 3. června 2019 na Státní fond životního prostředí ČR.  aktuálně inzerce Další úspěšný ročník konference ISSS V královéhradeckém Kongresovém centru Aldis skončil v úterý 2. dubna odpoledne dvaadvacátý ročník konference ISSS. Počet účastníků vysoce překročil 2 �sícovky, v programu se odehrálo na 200 prezentací, diskusí a pracovních setkání a ve výstavní čás� se představilo přes 100 rem a ins�tucí. Slavnostního zahájení se osobně zúčastnila celá řada osobnos� poli�ckého života – místopřesedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, eurokomisařka Věra Jourová, premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ministryně Klára Dostálová a Marta Nováková, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a mnoho dalších včetně šéfů státních organizací, hejtmanů či primátorů. Většina hostů byla překvapena pozi�vní atmosférou konference, kterou zapříčinil především fakt, že současná poli�cká reprezentace napříč celým spektrem dospěla k určité shodě, kterým směrem by se měl v následujících letech rozvoj digitalizace veřejné správy v ČR ubírat – patrné to bylo na prezentacích, v projevech i všech vystoupeních. 23. ročník konference 20.–21. 4. 2020 Hradec Králové Doprovodná mezinárodní konference V4DIS www.isss.cz / www.v4dis.eu ISSS_2019_inz_132x185_MH.indd 1 2.5.2019 11:17:08

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

květen | červen 2019 7 naše akce UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: do 4. 7. 2019 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor: Kamila Fuchsová GSM: 774 112 643 e-mail: k.fuchsova@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová, Petra Hanzlová, Petr Jeřábek,Alena Georgiadisová OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: Aleš Haluza GSM: 774 112 138 e-mail: a.haluza@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 725 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz Petra Štěrbáková GSM: 725 893 273 e-mail: p.sterbakova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141 patří do Brno TOP 100 V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: k.fuchsova@magnusregio.cz Příští vydání dostanete na váš stůl do 17. července 2019.  Vodohospodářství a protipovodňová opatření  Vodárenství a čističky odpadních vod  Železniční doprava a bezpečnost na železnici  Integrované dopravní systémy  Letecká doprava  Evropské dotace  Veřejné zakázky  Business style: Koně a dostihy  Téma čísla: VODA Komora obnovitelných zdrojů energie – 2 Solární asociace – 2 Tedom – 2 Asociace pro vodu – 3 Wavin Ekoplastik – 3 Svaz vodního hospodářství ČR – 3 Státní fond životního prostředí ČR – 3 Sako – 4 JRK – 5 Smart City Innovations Institut – 9 Česká kancelář pojistitelů – 9 České dráhy – 10 Centrum dopravního výzkumu – 10, 13 AJO carsharing – 11 Rekola Bikesharing – 11 Car4Way – 11 Autonapůl – 11 ŠkodaAuto – 11 RegioJet – 11 Uniqway – 11 HoppyGo – 11 Anytime – 11 EKO-KOM, a. s. – 4 AVE CZ – 5 TRIADA, spol. s r. o. – 6 JAZZFESTBRNOAHEAD, s. r. o. – 6 Hospic sv.Alžběty o. p. s. – 10 C SYSTEM CZ a. s. – 11 Městské kulturní středisko Náměšť nad Oslavou – 14 GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a. s. – 16 Rejstřík firem Seznam Inzerentů Region čeká modernizaci železnice. Stav okresních silnic se pomalu zlepšuje nění tratě v celé délce dle varianty schválené ve studii proveditelnos- ti. Bc. Jiří Bláha Náměstek primá- tora Hradce Králové Ing. Bc. Jiří Bláha informoval o  modernizaci železničního uzlu Hradec Krá- lové. „Na území města Hradce Králové se chystá zdvojkolejnění železničních tratí ve třech úsecích. Jedná se o úseky HK – Pardubi- ce, HK – Týniště nad Orlicí a HK – Chlumec nad Cidlinou. Dojde tak k  poměrně velkému zásahu na rozsáhlém území města Hradce Králové,“ řekl Bláha. 25. dubna 2019 – Co trápí Královéhradecký a Pardubický kraj z hlediska dopravní infrastruktury? Především havarijní stav více než poloviny komunikací kraje a také zastaralá železniční síť, resp. proces její modernizace. Kamila Fuchsová To byla hlavní témata setkání u kulatého stolu na téma Bezpeč- ná dopravní infrastruktura Par- dubického a  Královéhradeckého kraje, kterou v Hradci Králové 25. dubna 2019 pořádala společnost Magnus Regio. Akce se konala za finanční podpory Královéhradec- kého kraje. Po úvodní zdravici hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. si vzal slovo Ing. Luděk Sosna, ředitel odboru strategie z  Ministerstva dopravy ČR. Ten nastínil aktuální situaci ohledně vývoje dopravních staveb v  Královéhradeckém i  Pardubic- kém kraji. „Prioritou Ministerstva dopra- vy (MD) je v Královehradeckém kraji dostavba dálničního tahu D11, což bude mít významný po- zitivní dopad i pro místní obyva- tele. Po dokončení dálnice dojde v obcích ke snížení hlukové zátěže, imisí z dopravy a ke zvýšení bez- pečnosti,“ uvedl Luděk Sosna. Dále MD pokračuje v přípra- vách na dálnici D35. „V Králo- véhradeckém kraji jde konkrétně o trasu Úlibice – Plotiště a odve- dení tranzitní dopravy mimo ob- ce,“ informoval Sosna. O stavu komunikací II. a  III. tříd informoval Ing. Tomáš Jurček, vedoucí odboru dopravy a silnič- ního hospodářství KHK. I  když je na území KHK stále více než polovina těchto komunikací v kra- ji v  havarijním a  nevyhovujícím V současné době je zdvojkolej- nění rozděleno na několik etap – jako první na řadě je právě úsek Hradec Králové – Pardubice. Ča- sový výhled zatím připadá na ob- dobí 2021–2024. „Předběžná do- hoda se SŽDC je taková, že SŽDC zajistí zpracování projektové doku- mentace (s přihlédnutím k poža- davkům města), vybere dodavatele stavby a zajistí stavbu samotnou. Město se bude finančně podílet na stavbě úseků, kde budou naše požadavky jiné než původně na- vrhnuté řešení. Proto bylo nutné tyto potenciálně problematické úseky předem identifikovat,“ uve- dl Bláha s tím, že při přípravě bylo vybráno celkem 18  potenciálně problémových úseků. Většinou se jedná o křížení se silnicemi. „Ře- šení těchto úseků je potřeba najít společně se SŽDC, na čemž bude- me intenzivně pracovat.“ „ „ Finance na bezpečnou dopravu O možnostech čerpání pří- spěvků ze Státního fondu doprav- ní infrastruktury (SFDI) infor- moval konzultant Karel Havlíček. „Od roku 2001 poskytl SFDI více než 3,5  miliardy korun na akce zvyšující bezpečnost dopravy, přes dvě miliardy pak na výstav- bu a  údržbu cyklostezek,“ uvedl Havlíček. Havlíček dále upozornil na to, že celý proces získání příspěvku ze SFDI může trvat i tři roky. Je tedy zapotřebí se celé akci a její přípra- vě náležitě věnovat. Pro letošek je zatím dle plánovaného rozpočtu vyhrazeno 460 milionů korun na zvyšování bezpečnosti a plynulost dopravy a 200 milionů korun na cyklostezky. Tyto částky se však mohou navýšit. Na akci vystoupil také Ing. Ja- roslav Martinek z  Fakulty do- pravní ČVUT v Praze a jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu, který představil projekt CityChangers. Ten mimo jiné řeší právě i možnosti koncepce měst- ské mobility na základě podnětu občanů a samospráv. „Z hlediska mobility potřebujeme propojit všechny účastníky silničního pro- vozu od chodců, cyklistů po mo- torová vozidla,“ uvedl Martinek. Plk. Ing. Petr Dušek, vedoucí odboru služby dopravní policie z  Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje, účast- níky pak seznámil i se statistikami z hlediska bezpečnosti dopravy ja- ko takové. V roce 2018 sice došlo k nej- nižšímu počtu úmrtí na silnicích Královéhradeckého kraje, ovšem i  tato čísla by se podle něj dala ještě ponížit. Mnohdy by stačilo nepodceňovat důležitost bezpeč- nostních pásů. stavu, je podle Jurčeka pozitivní, že se v porovnání s předchozími lety stav povrchu vozovek dále již nezhoršuje. „Je to zejména z dů- vodu zvyšování objemu finanč- ních prostředků investovaných do oprav a  rekonstrukcí, které jsou sdružovány ze strany kraje, státu i EU,“ uvedl Tomáš Jurček Řeč přišla také na vodní kori- dor Dunaj – Odra – Labe. „V ro- ce 2018 byla dokončena Studie proveditelnosti vodního koridoru DOL. Nyní probíhá proces me- ziresortního připomínkového ří- zení. V části, kde DOL prochází Pardubickým krajem, byla v rámci studie proveditelnosti doporuče- na trasa v  dílčích částech odliš- ná od trasy chráněné v Zásadách územního rozvoje,“ nastínil Luděk Sosna. Trať mezi Hradcem Králové a  Pardubicemi čeká zdvoukolej- Po úvodní zdravici hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr.Jiřího Štěpána,Ph.D.si vzal slovo Ing.Luděk Sosna, ředitel odboru strategie z Ministerstva dopravy ČR.Ten nastínil aktuální situaci ohledně vývoje dopravních staveb v Královéhradeckém i Pardubickém kraji. FOTO:Vojtěch Vladár Partner Fotogalerii z diskuze najdete na facebooku moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

8 květen | červen 2019 business style ANKETA: Jak jste se dostali k myslivosti? Tmavě zelený oblek, flinta přes rameno a plnovous. Takové asociace v mnohých vyvolá slovo „myslivec“. Ostatně i obrázky v dětských knížkách či na internetových vyhledávačích laickou veřejnost v těchto představách jen utvrzují. Ovšem nejít dál a zůstat pouze u stereotypu, to by byla škoda. „Myslivost totiž není jen tak nějaké hobby, je to celoživotní styl,“ říkají jeho vyznavači. Kdo jsou dnešní myslivci? Kamila Fuchsová Již v době, kdy byla volně žijící zvěř předmětem pouhého lovu, si lidé uvědomovali potřebu její ochrany. Například v 16. století byl na několik let zakázán lov laní pro uchování jelení zvěře. V první polovině 17. století byl na tři roky zakázán lov tetřevů, tetřívků, bažantů a koroptví. Postupně pak ochrana zvěře začala nabývat na významu a lovec- tví se postupně transformovalo v myslivost. „ „ Především péče o přírodu Myslivci se v Čechách o přírodu starají už stovky let. „První písemná zmínka o cíleném mysliveckém hospodaření je 1000 let stará a vydal ji Boleslav I. Generace myslivců od sklizně přikrmují zvěř až do jarního období, starají se o klid v době kladení mlá- ďat, pečují o životní prostředí zvěře – úklid a sběr odpadků, vytváření krytů před predátory, setí krm- ných políček, ale i snižování počtu predátorů, dle domluvy sázení nových stromků, čištění studánek a potoků,“ říká pro Moravské hospodářství Jiřina Špálová, předsedkyně klubu Dámy české myslivosti. Podle něj je pak problém v tom, že se společnost zcela odklání od přírody, vše se odosobňuje, lidé v přírodě nežijí tolik jako dříve, protože si už na mnoho požitků nemusí vydělat v přírodě, ale koupí v supermarketu, ztrácí se vnímání přírody zvláště u lidí ve městech. „Myslivost má navíc problém uká- zat mladým, že příroda je základ, odkud jsme vzešli a je třeba o ni pečovat, a že myslivost není zkost- natělá konzervativní zábava starých pánů,“ uvádí. „ „ Jak se stát myslivcem V myslivosti se setkávají lidé všech profesí a vzdě- lání. Většina nových myslivců podle něj pochází z mysliveckých rodin, ale poslední dobou se obje- vuje mnoho starších z nemysliveckých rodin, kteří přicházejí k myslivosti kvůli aktivnímu odpočinku a znovunačerpání sil z přírody. „Na myslivecké akci je pak krásné to, že jsou si všichni rovni, počet titulů a funkcí není rozhodující,“ říká Jiří Kasina. „Pokud využiji statistiku klubu Dámy české my- slivosti, tak 70 % členek se k myslivosti dostalo pro- střednictvím rodiny, ostatní díky vzdělání, kynologii nebo z jiných důvodů,“ doplňuje Jiřina Špálová. Pro výkon práva myslivosti musí zájemce splnit legislativní podmínky – vlastnit lovecký lístek. K je- ho získání je potřeba navštěvovat kurz, absolvovat roční praxi a složit zkoušku. Zkouška se skládá ze 7 předmětů – kromě tradic a myslivecké mluvy se zaobírá legislativou, zbraněmi, péčí o zvěř, zoologií, kynologií a lovectvím. Další zkouška, která budou- cího myslivce čeká, je zbrojní průkaz skupiny C. „Pokud by měl zájem, může se vzdělávat dál. V Čechách je myslivecké vzdělávání 3 stupňové – základní, které jsem již popsala, dále následuje zkouška pro myslivecké hospodáře (ti „řídí“ mys- livecké spolky) a poslední je Vyšší odborná zkouš- ka z myslivosti, která držitele opravňuje přednášet a zkoušet budoucí myslivce. Dále se může vzdělávat detailně ve všech oblastech – hodnocení trofejí, stře- lecký rozhodčí, kynologický rozhodčí, ale například i výživa zvěře, zařízení pro přikrmování zvěře atd. Některé myslivce oslovuje vábení zvěře, sokolnictví, hra na lesní rohy, fotografování zvěře a  přírody. Tito se pak mohou organizovat v klubech ČMMJ,“ uzavírá Jiřina Špálová. „ „ Vrchol ledovce Velká část myslivců se věnuje i osvětě – chodí na přednášky do škol a školek, mezi různé skupiny, jsou součástí spolkového života v obcích – organi- zují plesy, dětské dny apod. „Jsou to stovky hodin dobrovolnické práce ročně,“ uvádí Špálová a sou- časně dodává: „To, co někdy veřejnost vnímá jako hlavní náplň – lov – je pouze pomyslným vrcholem ledovce veškeré celoroční činnosti.“ Lov však k myslivosti jednoduše patří, je sou- částí hospodaření a je upraven i legislativou. Není to ale tak, že by myslivci mohli kdekoliv, kdykoliv a cokoliv lovit. Zvěř, která se obhospodařuje lovem, je upravena zákonem, má stanoveny doby lovu. „Myslivecké hospodaření se řídí mysliveckým plá- nem lovu a chovu zvěře. Tento plán vypracovává myslivecký hospodář každého mysliveckého spolku a na základě sčítání zvěře, minimálních a normova- ných stavů zvěře stanovuje plán lovu pro jednotlivé druhy zvěře,“ vysvětluje Matouš Hruban, předseda Spolku myslivců při Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Jiřina Špálová k tomu dodává: „Pokud se zvěř přemnoží, způsobuje škody na lesních i zeměděl- ských porostech, domácích zvířatech, zvyšuje se riziko dopravních nehod, dochází k její degene- raci příbuzenským křížením, zvyšuje se agresivi- ta – zvěř se snaží uhájit velikost svého území, kde žije. Žijeme v prostředí, které jsme urbanismem, fragmentací, zemědělskou výrobou významně ovlivnili – i proto je nutné redukovat stavy zvě- ře. Stejně jako v  každém i  domácím rozumném hospodaření.“ „ „ Třecí plochy Dnes běžně potkáváme v klidových částech ho- niteb čtyřkolky, cyklisty, příznivce geocachingu, v  zimě běžkaře a  v  době sběru borůvek či hub narůstá denní počet návštěvníků lesa několikaná- sobně. Tím může docházet k rušení zvěře, které je zvláště v době jejího rozmnožování pro ni velmi nepříznivé a zároveň také k častějším konfliktům návštěvníků lesa s myslivci. Tyto konfrontace bývají vděčným námětem medializace s negativním do- padem na myslivost. Podle Jiřího Kasiny, myslivce a šéfredaktora časopisu Myslivost, jsou však právě myslivci jedni z mála, kteří v přírodě dlouhodo- bě hospodaří. „Přírodě mnohé vrací, ne, že by si z přírody jen brali a pouze ji využívali jako právě třeba sběrači lesních plodů, turisté či pejskaři,“ míní Kasina. Jiřina Špálová předsedkyně klubu Dámy české myslivosti Patřím ke skupině myslivců, která si cestu k tomuto koníčku, i když spíše životnímu stylu, našla prostřednictvím mysliveckého kroužku.Ten jsem navštěvovala asi od 7 let v místě bydliště a už tehdy mě vše, co je s myslivostí spojené, natolik oslovilo, že jsem chtěla být „hajná“. Nyní se sice profesionálně myslivosti nevěnuji, ale mám k ní velice blízko. Jsem spoluzakladatelkou a předsedkyní klubu Dámy české myslivosti ČMMJ, z. s. a také jsem byla zvolena do Myslivecké rady naší největší myslivecké organizace – Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.V této pozici jsem za více než 90-ti letou historii první ženou. Matouš Hruban předseda Spolku myslivců při Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze K myslivosti mě přivedla hlavně Trutnovská lesnická škola, kde se myslivost vyučovala ve třetím ročníku. Z rodiny je můj strýc myslivec, ale do té doby než jsem šel na „lesárnu“, jsem o myslivost zájem neměl. Ihned po nástupu na Českou lesnickou akademii v Trutnově se můj zájem o myslivost a hlavně o lesnictví 100násobně zvýšil. Dále to také byli kamarádi z mysliveckého spolku u nás doma. Jiří Kasina šéfredaktor časopisu Myslivost Přímo v rodině jsem myslivce neměl, asi nejvíce mne ovlivnilo to, že rodiče pořídili v mém útlém věku chalupu v Českém středohoří. Od mala jsem měl rád zvířata a přírodu, a jelikož jsme na chalupě trávili veškerý volný čas, dostával jsem se s místními kamarády a myslivci k přírodě a myslivosti tak nějak spontánně, nenásilně a přirozeně. Nakonec i to asi vedlo k tomu, že jsem se jako dítě ze spíše technicky zaměřené rodiny přihlásil na Vysokou školu zemědělskou, obor zootechnický, odkud už k myslivosti bylo docela blízko.A to, že jsem se stal šéfredaktorem časopisu Myslivost, byla už jen shoda náhod. Petr Hadam myslivec Brno K myslivosti mne přivedl kamarád, který se myslivosti věnoval již od mládí. Dlouhou dobu jsem s ním chodil do jeho revíru, kde jsme přes zimu přikrmovali zvěř, po celý myslivecký rok se starali o myslivecká zařízení (stavby a opravy posedů, krmelců, opravu oplocenek a dalších). Před 22 lety mne vyzval, zda bych si nechtěl udělat myslivecké zkoušky. Po několika letech jsem si udělal zkoušky na mysliveckého hospodáře a začal mu pomáhat i s mysliveckou agendou. Rovněž v revíru působím jako myslivecká stráž. MYSLIVOST jako životní styl FOTO: Pixabay.com Myslivci jsou nositeli významných tradic a pečují o mysliveckou kulturu i v současné době.V roce 2009 byl Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky rozšířen o Sokolnictví a v roce 2011 o Myslivost. Česká myslivost pak významně přispěla v roce 2010 k zápisu Sokolnictví jako světového nehmotného kulturního dědictví v seznamu UNESCO.  na seznamu UNESCO

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

květen  | červen 2019 www.moravskehospodarstvi.cz | www.facebook.com/moravskehospodarstvi Speciál:  DOPRAVA VE MĚSTĚ Přednost hromadné dopravy i inteligentní silnice. Chytrá města dobývají dopravu FOTO: Město Zlín vědností za informační technolo- gie a Smart City. „ „ O dopravní situaci informují tabule Zlín se přihlásil ke konceptu Smart City ve strategii Zlín 2020 a  některé projekty už uvedl do praxe. Funguje tam už aplikace, která rozpozná zpoždění trolej- busu a  následně upraví signály světelných křižovatek tak, aby zpožděné vozidlo nemuselo za- stavit a  mohlo dohnat zpoždění. „To vše systém zvládne, aniž by došlo k rozpadu koordinace celé sítě křižovatek, takže ostatní řidiči tyto zásahy ani nepozorují,“ sdělil Martin Habuda z oddělení koordi- nace projektů magistrátu. Cestující mají také možnost pomocí on-line aplikace na webu Stále více měst na Moravě i v Čechách se hlásí ke konceptu Smart City. Ovlivňuje i dopravu. Má ji učinit plynulejší a bezpečnější. Petr Jeřábek Jak jsou obsazená parkoviště? Kdy se za aktuální dopravní si- tuace dostanu na určené místo? Nejen tyto informace, ale i další podobné budou lidem ze Zlína už brzy snadno dostupné. Měs- to se chystá rozšířit svoje chytré systémy zaměřené na dopravu. Zahrnují mimo jiné i  například inteligentní závorový systém či inteligentní systém řízení dopra- vy. Podobné projekty nachystali, nebo už uskutečnili také v dalších městech na Moravě a v Čechách. Zlínští v  aktuálním projektu hodlají investovat dvanáct mili- onů korun, většinu chtějí pokrýt z evropské dotace. „Jde o techno- logie nazývané také Smart City. Jejich využívání je současný trend a my se k němu hlásíme,“ sdělil zlínský radní pro dopravu Michal Čížek. Plánovaný navigační parkova- cí systém má řídit dispečinkové pracoviště v  areálu Technických služeb Zlín. Má zahrnout i  vy- dopravního podniku sledovat ak- tuální polohu svého spoje. O do- pravní situaci ve městě a  vhod- nosti využití jednotlivých tras zase informují řidiče světelné tabule při vjezdu do Zlína. Největší moravské město se k filozofii chytrých měst oficiálně přihlásilo ve Strategii Brno 2050. „Díky integrovanému plánování mobility a  využití inovativních řešení je Brno městem krátkých vzdáleností, kde nejsou důvodem pro omezení pohybu vyšší věk ani hendikep. Principy udržitelné a  efektivní mobility jsou apliko- vány i  na přepravu zboží. Díky těmto změnám je město Brno v  roce 2050 místem se zdravým a  příjemným prostředím pro ži- vot,“ uvádí strategie. Brno už také za chytré tech- nologie dostalo ocenění. V  roce 2017 mu porota udělila ocenění Chytré město 2017 v  kategorii Projekt Smart City za mobilní aplikaci Brňáci pro Brno. Apli- kace už od roku 2010 umožňuje řidičům hlásit závady na silnicích druhých a třetích tříd a zefektivnit tak jejich opravy městskou firmou Brněnské komunikace. „Projekt Brňáci pro Brno získal mimořád- ný ohlas v  hodnocení odborné poroty, složené z  expertů z  řad státní správy, akademické obce z České republiky a zahraničních univerzit a  lídrů dodavatelského sektoru. Obyvatelům města Brna se dostává touto aplikací nástroj na evropské úrovni,“ konstatoval předseda Správní rady Smart City Innovations Institutu Pavel Vokáč. Nejen hromadné dopravě v Br- ně zase pomohl projekt Dopravní telematika ve městě. Systém spočí- vá v rekonstrukci brněnských svě- telných křižovatek tak, aby mohly efektivněji řídit dopravu. Kromě toho sbírají také strategická da- ta a  především dávají preferenci hromadné dopravě. V  praxi to znamená to, že křižovatka pozná blížící se tramvaj a dá jí přednost- ně zelenou. Brzy se Brňané mají dočkat i takzvaných chytrých silnic. Br- něnské komunikace se totiž zapo- jily do projektu C-Roads Czech republic. Má umožnit například okamžité informace o  provozu i třeba upozornit řidiče, že se blíží sanitka. Tvůrci doufají, že zvýší bezpečnost na silnicích, sníží po- čet nehod a  zlepší plynulost do- pravy. Do stejného projektu minister- stva dopravy je zapojená i Ostrava. Takzvané technologie kooperativ- tvoření systému inteligentního parkování na ulici s  využitím chytrých senzorů a videodetekce či závorového systému na parko- vištích s propojením na navigační tabule s  informacemi o  obsaze- nosti. „Ve Zlíně už inteligentní dopravní systémy máme, využívá je například dopravní společnost. Výhodou je, že bychom nově za- mýšlené technologie mohli v pří- padě úspěšné žádosti zaplatit z velké části z dotace,“ upozornil radní Pavel Simkovič. Informace z plánovaného do- pravního systému chce Zlín využít nejen přímo v praxi, ale i v dalších dopravních výzkumech či pro po- třeby obyčejných lidí. „V  úvahu přichází například data o parko- vání. O ta by jistě majitelé vozidel i akademická obec měli zájem. To samé platí i o dalších otevřených datech. I ta chceme dát k dispozici veřejnosti, aby mohly vzniknout smart aplikace,“ prohlásil Jiří Ja- roš, člen městské rady se zodpo- ních systémů tam loni nainstalo- vali na pěti místech u tras veřejné dopravy. „Na základě zkušeností z praxe zástupci dopravních pod- niků identifikovali problémové dopravní úseky, na kterých by nasazení technologie mohlo při- nést výrazné zvýšení bezpečnosti nejen cestujícím ve vozidle MHD, ale i dalším účastníků silničního provozu,“ uvedli tvůrci projektu. Chytré jednotky se tak obje- vily na známé trati linky 5, která několikrát kříží frekventovanou silnici, nezabezpečený přejezd v  Podzámčí či křižovatku Horní a Martínkovy. Na vznik inteligentního do- pravního systému se připravují v  Hradci Králové. „Momentálně probíhá soutěž na dodavatele. Do provozu systém plánujeme zavést v  letech 2020 až 2022,“ uvedla mluvčí města Kateřina Šmídová. Podobně jsou na tom i v sou- sedních Pardubicích. „Ve fázi pro- jektu připravujeme inteligentní řízení dopravy. Jednat se bude o  křižovatky a  parkování,“ řekla mluvčí Alexandra Tušlová. V Olomouci jsou o něco dál. V  nedávné době jsme dokončili projekt Dopravní řídící ústředna, který nám umožní řídit dopravu ve městě na základě aktuálního dění. Součástí tohoto projektu by- lo i vybudování moderního dispe- čerského pracoviště, včetně dodá- ní moderního softwaru,“ uvedla mluvčí Radka Štědrá. Některé z  výstupů přenáší systém do veřejného webového portálu chytra.olomouc.eu a  do mobilních aplikací. „Občanům jsou tak dostupná aktuální data o  dopravních nehodách, uzavír- kách, obsazenosti parkovacích ploch apod. Do budoucna plánu- jeme tento projekt rozšířit o další komponenty, jako jsou například proměnlivá dopravní značení, de- tekce dojezdových časů, detekci parkování na ulici a  podobně,“ doplnila Štědrá. Dodala, že ačkoliv je zatím br- zy na objektivní hodnocení pro- jektu, jsou s ním zatím spokojení. ■ Informace z plánovaného dopravního systému chce Zlín využít nejen přímo v praxi, ale i v dalších dopravních výzkumech. ■ Brzy se Brňané mají dočkat i takzvaných chytrých silnic. Ty mají zvýšit bezpečnost na silnicích, snížit počet nehod a zlepšit plynulost dopravy.  v praxi Ministerstvo dopravy vyhlásilo další výzvu dotací na výstavbu plnicích stanic na vodík Ministerstvo dopravy vyhlásilo druhou výzvu z Operačního programu doprava na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování plnicích stanic na vodík.Alokace na tuto výzvu je 102 miliony Kč. Konečný termín pro předložení žádostí bude 29. 8. 2019. O dotaci v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky. Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosáhnout maximálně 60 000 000 Kč, maximální míra podpory je 85 %.Tato výzva navazuje na první výzvu vyhlášenou v květnu 2018. V rámci obou výzev by měla být podpořena výstavba minimálně 6 stanic, což by vytvořilo solidní základ pro rozvoj vodíkové mobility v České republice. Detekce nepřipoutaných osob na všech sedadlech již od září 2019 Evropská unie formálně odsouhlasila novelu předpisu EHK OSN, který bude od září 2019 vyžadovat u všech nových vozidel upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy na všech předních i zadních sedadlech. Dosavadní předpisy EU, platné od roku 2009, vyžadovaly upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás pouze na sedadle řidiče. Bezpečnostní pás je stále nejúčinnějším nástrojem pasivní bezpečnosti. Přestože je jeho používání v zemích EU28 povinné, na předních sedadlech se ve skutečnosti používá pouze v 88 % případů a na zadních sedadlech dokonce pouze 74 %. Míra používání je navíc významně nižší u osob v dodávkách a nákladních vozidlech.Tyto skutečnosti mají významné dopady – je známo, že nepřipoutané osoby mají v průměru vyšší pravděpodobnost smrtelné nehody, při které by použití pásu zachránilo jejich život. Z odhadů ETSC (2012) vyplývá, že kdyby 99 % cestujících v EU používalo pásy, zabránilo by se celkem 900 úmrtím. Každý rok se stane více než tisíc sekundárních dopravních nehod Nehody s fatálními následky nemusí vzniknout jen chybou či nepozorností v silničním provozu, ale často bohužel také kvůli nedodržení bezpečnostních postupů při nehodách nebo během dění v jejich blízkosti. Po nehodě jsou účastníci silničního provozu v šoku či afektu, jednají zbrkle, bez rozmyšlení.To pak může přivodit právě sekundární nehody, které mohou být daleko fatálnější. Nová kampaň České kanceláře pojistitelů ukazuje, jak jim předejít. „BESIP tuto kampaň podporuje, neboť jednoduše a výrazně dává návod, jak se v dané situaci zachovat: Obléknout si reflexní vestu, umístit výstražný trojúhelník, opustit vozovku a volat linku pomoci řidičům nebo záchranáře v případě zranění,“ uvedl Tomáš Neřold z BESIPu. Do definice sekundární nehod, ke kterým dojde na dálnici a silnicích 1. třídy, spadá více než 1 000 nehod za rok. Za posledních 7 let to bylo 7 400 havárií. Z toho bylo 4 300 bez zranění, přibližně 2 350 s lehkým zraněním, 560 s těžkým zraněním a bezmála 170 nehod s úmrtím.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

10 květen | červen 2019 speciál – doprava ve městě inzerce do lepší formy ve firemním tričku sobota 8. června 2019 v 10:00 Registrace firemních týmů: Dana Zvonková, fundraising@hospicbrno.cz, 736  503  781 Partneři: Rock Point, Mattoni, Běžecká škola Miloše Škorpila, Decathlon, iMi Partner, Magistrát města Brna, Magnus Regio Svou účastí a darem podpoříte rekonstrukci a dostavbu brněnského hospice. Akce se koná pod záštitou a za účasti JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna. www.behyprohospice.cz Parkování je stále bolest měst, sahají proto k omezením Obce a města stále řeší nedostatek parkovacích míst převážně v centrech. Sahají proto k zavádění rezidentních zón. Podle odborníků je potřeba přimět lidi k využívání jiné dopravy než automobilové. Petr Jeřábek Moc aut a málo místa na jejich zaparkování. Problém, se kterým se musí vyrovnávat představitelé menších i větších měst na Moravě a v Čechách. Stavba nových stání nepomáhá, proto některá z měst sahají k  omezování především takzvaným rezidentním parková- ním. Ne všude se ale osvědčilo, někde ho mění, jinde ho zrušili. Bouřlivé bylo zavádění rezi- dentního parkování v  Brně. Li- dem se nelíbil systém, který město zvolilo. Jednalo se o  nejpřísnější možnou formu rezidentního par- kování, takzvanou květinku. Lidé tam mají na rezidentní kartu prá- vo zaparkovat jen v bezprostřed- ní blízkosti bydliště a  přilehlých oblastech, ve zbytku města mají status návštěvníka, který za ho- dinu parkování stojí až sto korun za hodinu. Změnu kritizovaného systé- mu na jaře ohlásilo nové vedení města. „Příprava nové koncep- ce trvala několik měsíců. Je vý- sledkem opravdu usilovné práce a  důkladného promýšlení. Měla by být uživatelsky příjemnější jak pro rezidenty a abonenty, tak i pro návštěvníky města. V  tuto chvíli máme koncept, podle něhož bude možné postupovat v  následují- cích týdnech a  měsících. Změní se dopravní značení, nařízení, ce- ník i celé technické nastavení. Ale máme už plán, podle něhož mů- žeme postupovat, a věřím, že celý systém bude možné na podzim spustit,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková. Jenže největší problém zůstává. „Nová koalice se rozhodla zacho- vat systém květinky. To znamená, že rezident bude zdarma parkovat pouze ve své oblasti a v oblastech sousedních. Všude jinde bude platit parkovné. Na většině úze- mí města budou Brňané cizinci ve vlastním městě, a to již od pě- ti odpoledne,“ kritizoval Robert Kotzian ze spolku Brno+, který se dopravou ve městě zabývá. Jeho slova Brňané potvrzují. „Stěžuje to dopravu ve městě, kde žijeme. Auto prostě občas člověk někdy potřebuje. Nemluvě o tom, že celý systém odsouvá problém s parkováním jen za hranice regu- lované zóny,“ myslí si třeba Tomáš Záležák. Nadšení nejsou ani lidé z okolí Brna, kteří jezdí do města za pra- cí. „Před zavedením rezidentního parkování šlo zaparkovat těžko, ale šlo to. Teď se auta, včetně mé- ho, kupí třeba v Králově Poli. Sli- bovaná záchytná parkoviště v do- statečném počtu pořád chybějí,“ postěžoval si Michal Oprchal. Právě na zmíněná záchytná parkoviště či parkoviště Park and Ride chtělo město auta rezident- ním parkováním dostat, většina z  nich je ale ve stadiu přípravy. V plánu jich má šestnáct, některá ale až na rok 2030. Podle odbor- níka Centra dopravního výzku- mu Zbyňka Sperata přesto není omezování řidičů špatná cesta. „Neuvážené navyšování parkova- cích kapacit neřeší problém, pro- tože neodstraňuje jeho příčinu, ale krátkodobě odstraňuje důsledek problému, například nemožnost zaparkovat v určité oblasti města. Navyšování parkovacích kapacit naopak může dále krást cestující z městské hromadné dopravy, kte- ří ji dnes využívají právě proto, že nemají kde zaparkovat auto. Pro- blém s parkováním je tedy nutné řešit primárně v úrovni poptávky, protože ovlivnit poptávku a moti- vovat cestující k využívání jiných dopravních prostředků je zpravi- dla levnější a  dlouhodobě kon- cepčnější řešení,“ uvedl Sperat. Rezidentní parkování funguje už třeba v Pardubicích. Jsou tam s  ním spokojení. Nově zpřísnili výdej parkovacích karet. „V minu- lých letech docházelo k případům, kdy parkovací kartu získali kro- mě majitele bytu i jeho nájemci. Tomu se chceme vyhnout,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš. V  současné době je v  Pardu- bicích ve třech parkovacích zó- nách zahrnujících centrum města, zhruba od vlakového nádraží po Kostelíček a  příčně od pravého břehu Labe po železniční trať, 3 688 parkovacích míst. Parkova- cích karet je pro toto území zhru- ba o desetinu více. Aby ulevili centru, Pardubič- tí v  dubnu otevřeli první zdejší záchytné parkoviště v Masaryko- vých kasárnách. „ „ Rezidentní parkování: Ano, či ne? Naopak ve Zlíně rezidentní omezení neplánují. „V tuto chvíli není jeho případné zavedení pri- oritou,“ konstatoval mluvčí města Zdeněk Dvořák. Olomouc zavedení parkova- cích zón nevylučuje. „V současné době připravujeme novou parko- vací politiku města, kdy jedním z témat bude i případné zavedení rezidentního parkování. Analyzu- jeme a sbíráme podněty ze stran občanů a komisí městských částí. Návrhovou část se poté chystáme s  občany veřejně projednávat. Schválení předpokládáme asi v polovině příštího roku,“ sdělila mluvčí Radka Štědrá. Zrušit systém rezidentního parkování se rozhodli ve Fren- štátu pod Radhoštěm. Nechají ho jen v  ulicích Františka Horečky a Rožnovské. „Stále narůstá počet vozidel s vydanou rezidentní par- kovací kartou, čemuž neodpovídá množství existujících parkovacích stání. Obyvatele dotčených lokalit to řeší tím, že parkují svá vozi- dla mimo tyto lokality, což vede následně k  tomu, že obyvatele dalších oblastí vyžadují zřízení nových rezidentních parkovacích zón. Tím se dostáváme do začaro- vaného kruhu a situaci to neřeší,“ zdůvodnil ředitel tamní městské policie Vladimír Pražák. V  novém systému radní roz- dělili město na tři zóny: červe- nou  A, tedy historické centrum, zelenou B a modrou C. Zlepší se například režim pro návštěvníky, kteří dostanou příležitost zapar- kovat v zóně B za poplatek 400 ko- run týdně či 1 200 měsíčně. ■ Stavba nových stání nepomáhá, proto některá z měst sahají k omezování především takzvaným rezidentním parkováním. ■ Ne všude se ale osvědčilo, například v Brně chystají od podzimu změny, částečně zrušit tento systém parkování se pak rozhodli ve Frenštátu pod Radhoštěm.  praxe ukáže Ne všude se rezidentní parkování osvědčilo,někde ho mění,jinde ho zrušili.Bouř- livé bylo zavádění rezidentního parkování v Brně. Lidem se nelíbil systém, který město zvolilo. Jednalo se o nejpřísnější možnou formu rezidentního parkování, takzvanou květinku. Změny proto chystá město Brno zavést na podzim.  ZDROJ: Petr Jeřábek Olomouckým regionem budou jezdit nové vlaky Dvanáct nových vlaků letos posílí drážní dopravu v Olomouckém kraji. „Nová dohoda o zajištění vlakové dopravy na Hané a Jesenicku obsahuje nejen ustanovení o modernizaci vozového parku, ale například i přísné sankce za zpoždění vlaků,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Smlouva s ČD bude platit do roku 2029. „Dvanáct nových vlakových jednotek bude velkým kvalitativním skokem. Půjde o moderní dieselové stroje, které budou obsluhovat lokální neelektrifikované tratě,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy Jan Zahradníček. Druhý úsek cyklostezky z Piletic se začne stavět v červenci Stavba druhého úseku cyklostezky, který spojí městské části Piletice a Rusek, začne v červenci. Úsek dlouhý více než 1,5 kilometru se má podle plánu vystavět během sedmi měsíců. Stavba prvního úseku z Hradce do Piletic odstartovala v dubnu. Už následující měsíc se začne stavět úsek druhý. „Ačkoliv je v plánu začít stavět v červenci a dle smlouvy má stavební firma na vyhotovení sedm měsíců, tak doufám, že by to bylo možné dokončit i dříve, snad ještě koncem tohoto roku,“ sdělil náměstek primátora Jiří Bláha. Druhá část vyjde na 6,8 milionu korun bez DPH. „V rámci smlouvy o dílo pak bude zhotovena nejen samotná cyklostezka, ale také přechody pro chodce a samozřejmě veřejné osvětlení,“ dodal Bláha. V Olomouckém kraji se dočkají dopravních hřišť Zábřeh,Vícov, Bělá pod Pradědem nebo Písečná – to jsou obce, kde ještě letos vyrostou nová dětská dopravní hřiště. Olomoucký kraj na jejich vybudování a také na obnovu stávajících výukových areálů v celém regionu uvolnil více než 4,6 miliónu korun. „Děti získají moderní zázemí pro tréninkové jízdy na kole. Malí cyklisté si na hřištích osvojí základní pravidla chování na silnicích, naučí se bezpečně projet křižovatkou i mnoho dalších užitečných věcí,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Zahradníček.Kromě nových hřišť budou díky krajské dotaci opraveny stávající areály například v Hranicích, Uničově, Šternberku, Prostějově nebo Mohelnici, Jeseníku a Rudě nad Moravou. Nové vybavení přibude v Přerově, Loučné nad Desnou a Javorníku.  aktuálně Parkování Navyšování parkovacích kapacit naopak může dále krást cestující z městské hromadné dopravy, kteří ji dnes využívají právě proto, že nemají kde zaparkovat auto.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

květen | červen 2019 speciál – doprava ve městě 11 inzerce Sdílení aut má proti Západu zpoždění, ale prudce roste V  úvodu bylo naznačeno, že k pohybu po městě lidé nově ne- využívají jen automobily, ale také kola nebo koloběžky. S příchodem jara obnovila provoz například růžová kola společnost Rekola. Ta si aktuálně lze půjčit v sedmi městech  – Praze, Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Liberci, Frýdku-Místku a  Ostravě. V  té ostatně působí i německá společ- nost Nextbike. „Vzniká nám tu nový fenomén, který se jmenuje mikromobilita. Netýká se jen bi- kesharingu, ale všech vozítek leh- čích než 10 kg. Ta jsou při určitých jízdách výhodnější, rychlejší, lev- nější nebo i pohodlnější než auto. Pěkným příkladem jsou elektrické koloběžky, třeba tak, jak je vidíme v Americe,“ dodává zakladatel Re- kol Vít Ježek. Móda sdílené mobility se prosazuje také v České republice. O domácí trh se už začali zajímat i velcí světoví hráči. Michaela Římanová Mít k dispozici automobil, ale přitom se o  něj nemuset starat? Jde to. Sdílení aut je stále oblí- benější i u nás. Pojištění, benzin, dálniční známka, parkování na modrých zónách, servis, pneuma- tiky, asistenční služba. Nic není potřeba řešit, vše je v ceně. Žádný div, že je o  tuto alternativu stá- le větší zájem. Carsharing může být provozován buď jako služba fungující mezi lidmi na principu sdílení, nebo prostřednictvím společností umožňující půjčování vozů. „Auto potřebuji vlastně jen párkrát do roka, jeho vlastnictví by se mi nevyplatilo. Auto si proto už několik let jen půjčuji,“ řekl pravidelný uživatel služby Marek Veselý z Brna. Sdílení věcí patří k  moder- ním trendům. U  nás je ale stále „v plenkách“. Oproti západní Ev- ropě máme zpoždění deset až pat- náct let. „V sousedním Německu používají carsharing přibližně 2 % populace a i po více než 25 letech Anytime plánuje investice pře- devším v Praze, alespoň v počát- ku. Ovšem sídlení aut není jen záležitost hlavního města. Služba Car4way své vozy nabízí v  Pra- ze, Brně, Pardubicích, Svitavách a Poděbradech. „Aktuálně máme ve volném carsharingu, při kterém vůz uživatel vrací a vyzvedává bez omezení, 600 vozů v Praze a více jak 70 vozů v Brně,“ říká Hynek Homola, manažer Car4way. „Do konce roku jich v  Brně chceme mít až dvě stě,“ uvedl vlastník největší české carsharin- gové společnosti Car4way Pavel Louda. Firma přitom teprve před pár měsíci rozšířila služby i  do Brna. „ „ Náhrada za 12 aut Carsharing má mimo uživa- telů celou řadu bonusů také pro města, kde se služba využívá. Po- dle statistiky jedno sdílené auto nahradí osm až dvanáct osobně vlastněných aut, kterých se lidé zbaví, když mají alternativu v po- době sdíleného auta. „Tím se uvol- ní parkovací místa, která zabírala osobně vlastněná auta. I  proto municipality v řadě zemí carsha- ring podporují a ani Praha nebo Brno nejsou výjimkou. Sdílená auta zde mohou parkovat v rámci rezidentního parkování zdarma nebo za zvýhodněnou cenu,“ do- plňuje CEO z  re.volt carsharing Pavel Kuchta. Stranou samozřejmě nezůstá- vají ani výrobci automobilů. Ti vnímají změny v  chování uživa- telů velmi citlivě. A  někdy jdou i  příkladem. „Sdílené dopravní prostředky budou v hustě zalidně- ných městech ulehčovat například denní dojíždění do práce a stanou se nepostradatelnými,“ popisuje Giudo Haak ze Škody Auto. Ve Škodovce takto už pomocí speciál- ní aplikace propojují zaměstnance, aby dojížděli do práce spolu. V Česku se v posledních týd- nech rozjelo několik zásadních projektů sdílení aut. Pustil se do něj třeba podnikatel Radim Jan- čura. Cestující, kteří vystoupí či nastoupí v Praze nebo Brně z au- tobusu či vlaku dopravce RegioJet, budou moci ke své návazné cestě využít za zvýhodněných podmí- nek auto od společnosti Car4Way. Zákazník RegioJetu si může auto zajistit přímo v rezervačním systé- mu autobusového a železničního dopravce. Místo tisíce korun za- platí za registraci korunu a první hodinu jízdy bude mít zdarma. Podle předpovědí do roku 2025 nebude téměř polovina lidí mladších 35  let považovat vlast- nictví vozu za nutné. K tomu se pak přidává silný ekonomický aspekt: průměrný automobil stojí až 96 procent času nevyužitý na ulici nebo v garáži. Majitel ho tak využívá jen ze 4 procent kapacity. fungování tamní carsharingový trh stále rychle roste,“ uvádí CEO a jednatel AJO carsharing Jaromí- ra Klimka. V souvislostí s carsharingem je potřeba rozšířit slovník o další cizí slovo: multimodalita. Ta spočívá v  tom, že třeba i  v  rámci jedné cesty využívám různé dopravní prostředky a můžu využívat jejich nejlepší vlastnosti. „Jsem ve měs- tě, je tu kolo. Potřebuju se dostat daleko, tak vezmu kolo a pojedu s ním na nádraží, tam si sednu na vlak, přesednu na MHD, pak sed- nu do sdíleného auta, abych dojel tam, kam potřebuju,“ říká zakla- datel bikesharingové společnosti Rekola Vít Ježek. I  kola se totiž dostávají do hledáčku „městských cestovatelů.“ V České republice podnikají v  oblasti sdílení aut s  vlastním vozovým parkem například fir- my Car4Way, Autonapůl a Ajo.cz. Celkově je v Česku přes 700 sdí- lených aut. Funguje ještě sdílení aut mezi studenty Uniqway nebo projekt HoppyGo, který umožňuje sdílení soukromých aut. Poslední přírůstek je Anytime. Je jedním z největších poskytova- telů carsharingu na světě a záro- veňprvnímnadnárodnímhráčem, který přichází do Česka. V České republice plánuje v příštích letech investovat až 30 milionů eur, tedy přes tři čtvrtě miliardy korun. Zajímavosti o carsharingu: ■ Z 90 % jsou uživateli carsharingových aut muži. ■ Nejvíce carsharing využívají lidé mezi 21 až 40 let, lidé se středním a vyšším vzděláním a ti co pracují tzv. na volné noze. ■ Jedno sdílené auto dokáže být ekvivalentem až 12 vlastněných aut. Je zde tak ekologický aspekt i výhoda toho, že je v ulicích méně aut, takže se dá lépe zaparkovat. ■ V průměru 96 % času vlastněná (soukromými osobami, nikoli auta firemní) auta zahálí a jen stojí někde zaparkovaná. ■ Průměrné náklady na vlastnictví auta (ztráta hodnoty, benzin, servis, pojištění, pneumatiky…) jsou 121 000 Kč ročně.  carsharing Díky carsharingu se uvolní parkovací místa, která zabírala osobně vlastněná auta. I proto jej municipality v řadě zemí podporují a ani Praha nebo Brno nejsou výjimkou. Sdílená auta zde mohou parkovat v rámci rezidentního parkování zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. ZDROJ: Car4way

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

12 květen | červen 2019 speciál – doprava ve městě Anketa: Jaké inovace, které zpříjemní cestování, jste zavedli nebo se chystáte zavést? Chytrá a moderní MHD Česko patří ke špičce ve využívání městské hromadné dopravy v Evropě. I přesto je množství aut v našich městech vysoké. Co dělá stát a města pro to, aby hromadná doprava byla ještě atraktivnější? Ladislav Koubek „Změně mohou napomoci jen komplexní řešení prostřed- nictvím tvorby Plánu udržitel- né městské mobility. Díky němu lze vytvářet takové prostředí, ve kterém občané přirozeně upřed- nostní MHD. V tomto procesu se budeme snažit města pod- porovat metodicky a  v  někte- rých oblastech i finančně,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Podle něj je plánování udržitelné městské dopravy založeno na předchá- zení dopravním potřebám lidí, což se týká i plánování dalšího rozvoje měst. Následovat musí motivace k využívání šetrnějších způsobů dopravy, optimalizace dopravy a  nemůže chybět ani nové utváření veřejného uliční- ho prostoru. „Úspěšná MHD, která vítězí nad auty, musí být spolehlivá, vybavená moderními klimati- zovanými vozy, kde WI-FI je standard. Musí být rychlá a fi- nančně velmi dostupná, tak aby přepravní časy mohly konkuro- vat ostatním druhům dopravy. Stát by měl upravit stávající le- gislativu tak, aby pozice MHD byla upřednostněna před indivi- duální dopravou a z národních zdrojů by měl podporovat mo- dernizaci infrastruktury sloužící MHD včetně podpory nákupu moderních vozidel,“ míní po- slanec a  člen podvýboru pro dopravu Radek Zlesák. „Upřed- nostnění využívání MHD před jízdou autem má dva aspekty, a to časový a finanční. Z časo- vého hlediska je na místě umož- nit lepší (rychlejší) průjezdnost v daném městě, např. podporou přednostního průjezdu – signa- lizace. S ohledem na cenu jízd- ného je na místě zvýhodnění cen nejen ve vztahu k seniorům a studentům, ale ke všem oby- vatelům daného města (zvýhod- něné předplatné jízdné apod.). Bezesporu účinnou motivací je budování parkovišť u  větších měst, tzv. Park & Ride,“ dopl- ňuje další člen výboru Roman Onderka. „ „ Všechny bariéry musí pryč Z pohledu uživatelů je důle- žité i  co nejnižší množství ba- riér. K bariérám patří i nutnost kupovat si několik jízdenek při přestupování mezi spoji. A to je důvodem, proč se MHD stává součástí integrovaných doprav- ních systémů. Jeden z  prvních v  Česku vznikl na jižní Mo- ravě. „Již samotný Integrovaný do- pravní systém Jihomoravského kraje je základem k tomu, aby bylo spojení mezi městem Br- nem a  krajem bezproblémové. Nejde jen o cestující z regionu, ale i o obyvatele Brna, kteří mi- mo Brno vyjíždějí do zaměst- nání nebo na výlety. IDS všem nabízí jednoduše pochopitelný tarif, sjednocená pravidla pro používání všech druhů veřejné dopravy a  jednotné ceny jízd- ného. V  minulosti jsme také zavedli řadu chytrých řešení – např. informační panely s aktu- álními odjezdy na zastávkách nebo v mobilních či webových aplikacích, centrální dispečink, který zajišťuje přestupy a  řeší problémy cestujících na jednot- ném telefonním čísle pro celý kraj, nebo i  mobilní aplikaci POSEIDON, která nejen vyhle- dá spojení, poskytne informace o  jízdních řádech a  o  aktuál- ní dopravní situaci, ale navíc umožňuje koupit elektronickou jízdenku pro jakékoli spojení linkami IDS JMK v Brně nebo kraji,“ uvádí Jiří Horský, ředitel společnosti KORDIS, která sys- tém provozuje. „ „ Vedle komfortu i ekologie Cestující na jižní Moravě se mohou těšit na rozšíření elek- tronických předplatných jízde- nek fungujících zatím jen v Brně do celého kraje. „Současně s tím předpokládáme v  regionálních autobusech zahájení prodeje jednorázových jízdenek bezkon- taktní bankovní kartou a po do- končení ostatních souběžných projektů i celosystémovou mož- nost hrazení jízdného bankovní kartou s  denním zastřešením výše jízdného,“ doplňuje Hor- ský. Kromě uživatelského kom- fortu (WIFI, jednotné jízdné, platba kartou) může být MHD průkopníkem v  oblasti ekolo- gie a  bezpečnosti. „Prostředky MHD jsou ideálním cílem po- litiky ,nulových emisí a nulové nehodovosti‘. Primárně tedy vi- dím nutnost rozšiřování závislé elektrické trakce ve městech, popř. využívání elektrobusů a  vodíkových autobusů. Dále je potřeba provoz prostředků MHD co nejvíce oddělovat od ostatní automobilové dopravy (vyhrazené pásy apod.). Velkou příležitostí jsou také informač- ní technologie, kdy je možnost díky aplikacím v mobilním tele- fonu přijít na zastávku prakticky na čas,“ řekl Moravskému hos- podářství dopravní expert Aleš Kratina. Brno – Petr Hladík náměstek primátora Zavedli jsme elektronické odbavování cestujících.V první etapě pro předplatitele, připravuje se druhá etapa pro běžné jízdné, a to ve spolupráci s IDS JMK. Dále nabízíme úhradu jízdného pomocí SMS,WI-FI prostředí ve vozidlech.A nechybí ani dopravní aplikace pro mobilní techniku. Hradec Králové – Alexandr Hrabálek primátor K zásadním inovacím z poslední doby patří úspěšné zavedení provozu celkem 20 elektrobusů do plnohodnotného městského provozu, zavedení internetového prodeje – nabíjení elektronických karet sloužících pro odbavení cestujících, zavedení možnosti uhradit jízdné prostřednictvím aplikace Hopon v chytrém telefonu. Zavedení platby jízdného bankovní kartou v trolejbusech. Dopravní podnik města Hradce Králové má záměr po ukončení výběrového řízení nahradit celý svůj současný odbavovací systém novým odbavovacím systémem s předpokladem integrace do regionálního dopravního systému a možností úhrady jízdného mimo jiné bankovní kartou ve všech vozidlech současně s obnovou odbavovacího systému plánuje Dopravní podnik i obnovu systému elektronických zastávkových označníků a rozšíření počtu staničních označníků poskytujících cestujícím informace o příjezdu vozidla do dané zastávky v aktuálním reálném čase. Jihlava – Karolína Koubová primátor V loňském roce jsme realizovali projekt chytrých zastávek, od letošního roku máme aplikaci na sledování polohy vozidel MHD, v nových vozech je klimatizace, wifi, USB nabíjecí porty. Připravujeme upgrade odbavovacího systému, aby se dalo platit ve vozech platební kartou. Opava – Tomáš Navrátil primátor Nyní nově zavádíme platbu mobilní aplikací a bankovními kartami. Jsem přesvědčen o tom, že komfort cestování opavskou MHD se výrazně zvýší. Připravujeme výměnu stávajícího odbavovacího systému za modernější, ale ponecháme nástup cestujících předními dveřmi. Domníváme se, že jen tak můžeme eliminovat černé pasažéry a vandalismus ve vozidlech. Mimo těch inovací, které jsem již uvedl, chceme zvyšovat podíl plně klimatizovaných vozidel a doplnit do nich LCD panely za účelem zlepšení informovanosti cestujících. Hodláme zvýšit počet bezbariérových zastávek a pořídit na nich elektronické panely – tzv. inteligentní zastávky. O novinkách v MDH chceme ještě více informovat prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, web města), zpravodaje města a místních periodik. Ostrava – Tomáš Macura primátor Nově je možné se přímo ve vozech v ostravské MHD připojit zdarma k internetu. Ostravský dopravní podnik zavedl vlastní mobilní aplikaci, prostřednictvím které lze snadno zakoupit jízdné a zjistit si požadované spojení přímo z místa, kde se právě nacházíte. Nově již umí a nabízí nahrání dlouhodobého jízdného na virtuální platební karty v aplikacích ApplePay a GooglePay. Nová vozidla jsou vybavena USB konektory, kamerovým systémem i klimatizací. Starší vozidla jsou těmito prvky dovybavována. Přerov – Petr Měřínský starosta Stanovili jsme parametry stáří autobusů: stáří každého jednotlivého autobusu nesmí přesáhnout 12 let. Průměrné stáří autobusů nesmí přesáhnout 9 let od první registrace. Autobusy jsou vybaveny GPS sledovacím systémem a dálkově ovládaným elektronickým akustickým zařízením pro osoby se sníženou schopností orientace. Zapomenout nesmím na to, že autobusy jsou klimatizovány. Třebíč – Pavel Pacal starosta Určitě bych zmínil možnost placení bezkontaktní platební kartou, kterou jsme zavedli mezi prvními v České republice již v roce 2017. Uherské Hradiště – Stanislav Blaha starosta Naším cílem je udělat MHD takovou, aby byla pro lidi výhodná a zajímavá. Musíme dokázat cestujícím, že doprava pomocí MHD je pro ně výhodnější než autem. Autobusy MHD by měly například mnohem lépe obsluhovat samotné centrum města, aby sem občané nemuseli v takové míře jezdit svými auty, řešit otázku parkování a podobně. Pro obsluhu centra města chceme postupně zavést pouze elektrobusy. Od jejich zavedení si slibujeme snížení hlučnosti i produkce zplodin a tím i zpříjemnění cestování. Protože nový koncept je značně rozsáhlý, nedosáhneme změn hned. Navíc zmíněná koncepce není dogma – naznačuje principy, na jejichž základě by měla veřejná doprava fungovat.Ale abych byl konkrétní. Prvními počiny v přenastavení celého systému MHD bylo už vloni zřízení nové linky č. 8, zajišťované malými elektrobusy a výstavba několika nových zastávek. A podobně bychom chtěli pokračovat dál.V současné době vyhodnocujeme čerstvě dokončené průzkumy dopravního chování obyvatelstva. Máme celou řadu strategických dokumentů, na jejichž základě se dá stavět, přičemž pro MHD je nyní směrodatná nová Koncepce dopravy v centru Uherského Hradiště, u které začínáme s postupným naplňováním prvního z milníků – rozjetí optimalizované MHD za co nejmenších nákladů. Vsetín – Jiří Růžička starosta Od roku to bude 2020 obnova vozového parku – pořídíme 14 nových autobusů s moderním odbavovacím systémem, platba kartou i QR kódy, chybět nebude klimatizace a bezbariérovost. Připravujeme nové jízdní řády. Zlín – Jiří Korec primátor Chystáme platební terminály na platbu přímo platební kartou. Žďár nad Sázavou – Martin Mrkos starosta Zavedli jsme informaci o poloze vozidel – respektive vlivu na jízdní řád. Cestující s chytrým telefonem si mohou tuto informaci získat na zastávce pomocí QR kódu, v počítači a na významných dopravních zastávkách na odjezdové tabuli. Připravujeme preferenci vozidel na křižovatkách. (red) Informace o MHD ve vybraných městech Město Platba kartou Poloha vozidel v mobilní aplikaci Wifi Podíl bezbariérových autobusů Počet autobusů na čistý pohon – elektřina / plyn Brno v přípravě ano ano   72 % 50 % Hradec Králové ano ne ne 100 % 59 % vozokilometrů odjedou autobusy na čistý pohon Jihlava v přípravě ano částečně 100 % trolejbusy 50 % výkonů, CNG autobusy 35 %, naftové 15 % Opava v přípravě ne ne 100 % 50 % Ostrava ano ano ano   71 % 59 % Přerov ano ne ne 100 % 10 z 22 Třebíč Ano ano ne ano 100 % 0 Uherské Hradiště ne ano ne   77 % 4 Vsetín v přípravě v přípravě ne 100 % od roku 2020 budou všechny autobusy na CNG Zlín ne ano ano 100 % Žďár nad Sázavou v přípravě ano ne   85 % 15 % ZDROJ: Starostové a primátoři uvedených měst Úspěšná MHD,která vítězí nad auty,musí být spolehlivá,vybavená moderními klimatizovanými vozy,kdeWI-FI je standard. Musí být rychlá a finančně velmi dostupná, tak aby přepravní časy mohly konkurovat ostatním druhům dopravy.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

květen | červen 2019 speciál – doprava ve městě 13 Ministři debatovali o vysokorychlostní železnici v zemích Visegrádské čtyřky Na téma vysokorychlostní tratě propojující Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko diskutovali ministři dopravy a zástupci Visegrádské čtyřky v Bratislavě. Stavbu vysokorychlostní železnice podpořil na jednání ministr dopravy Vladimír Kremlík, který za Českou republiku podepsal společné memorandum. „Problematika vysokorychlostních tratí je i pro mě v České republice prioritou. Náklady a přínosy nového spojení mezi Varšavou, Katowicemi, Ostravou, Brnem, Bratislavou a Budapeští ověří studie proveditelnosti, která bude počítat se zapojením příspěvků z evropských fondů,“ řekl po jednání ministr dopravy Vladimír Kremlík. Studii proveditelnosti zadává maďarská strana a bude vycházet z již vykonaných či běžících prací ve zbývajících třech státech. Dalším tématem bylo krácení peněz na silniční infrastrukturu v příštím rozpočtovém období Evropské unie na příští sedmileté rozpočtové období EU, tedy na roky 2021 až 2027. „Budeme bojovat za to, abychom dostali peníze alespoň na úrovni současného období,“ řekl slovenský ministr dopravy Arpád Érsek.  aktuálně Jak plánovat bezpečnost silničního provozu? Na základě výzkumu bezpečnosti silničního provozu 2017–2020. Metodická podpora tvorby a  implementace místních strategií je odpovědnou reakcí na Centrum dopravního výzkumu řeší od ledna 2019 tříletý výzkumný projekt „Strategické plánování bezpečnosti silničního provozu ve městech a jeho zavádění do praxe“. Cílem projektu je vytvořit me- todická doporučení pro tvorbu místních strategií bezpečnosti sil- ničního provozu uplatnitelná pro všech 6 250 obcí v ČR. Do řešení tohoto výzkumu jsou zapojena vybraná města Jihomoravského a Zlínského kraje. „Nosnou myšlenkou u  této koncepční činnosti je „Vize 0“ – filozofické vyjádření myšlenky, že tragickou skutečnost dopravních nehod ve městech, kde každo- ročně v průměru umírá 205 lidí, z toho 40 % chodců a vyjadřuje zá- měr na zásadní minimalizaci do- pravní nehodovosti na území měst s  akcentem na konkrétní kroky k ochraně zdraví a životů občanů,“ uvádí Ondřej Valach z Centra do- pravního výzkumu. „ „ Z analýzy vyplynou silné a slabé stránky Města svým zapojením do pro- jektu podporují výzkum zaměřený na zásadní minimalizaci doprav- ní nehodovosti na svém území. Výsledky můžou mít dopad na zvýšení kvality života obyvatel různorodých obcí a měst ČR. Vy- tvořenými místními strategiemi dojde dle autorů výzkumu k syste- matickému zvyšování bezpečnosti silničního provozu mimo jiné díky identifikaci bariér v dosavadních postupech samospráv. „V  současné době probíhají analytické činnosti při sestavo- vání metodiky tvorby místních strategií, a to zejména zpracová- ní kritické SWOT analýzy pilotní verze strategie bezpečnosti města Otrokovice. Kontinuálně probíhá vyjednávání s obcemi a stanovení prioritních témat v oblasti bezpeč- nosti silničního provozu, sběr po- třebných podkladů, věcná analýza a nalezení nových reálných postu- pů s využitím ověřených českých i  zahraničních zkušeností. Ana- lýzou dosavadní praxe měst jsou identifikovány silné, slabé stránky včetně příležitostí a ohrožení. Na základě dosavadních zkušeností obcí bude stanovován postup pro systematické řízení bezpečnosti silničního provozu. Tento postup bude konzultován a připomínko- ván na všech úrovních vč. pravi- delných konzultací na Minister- stvu dopravy ČR,“ říká Ondřej Valach. Ve druhé polovině letošního roku bude řešení výzkumné- ho projektu směřovat k  hledá- ní východisek na místní úrovni i v dlouhodobém horizontu. V té- to části bude nastaven postup pro zhodnocení území a  dopravních podmínek města a  podrobnou analýzu nehod s  osobními ná- sledky, včetně vyčíslení celkových ekonomických ztrát způsobených nehodovostí. (fuk) žádná dopravní nehoda s vážnými následky není z  etického hledis- ka přijatelná. Cíl řešení projektu je v  souladu s  Národní strategií něných částech měst oproti méně zalidněným suburbiím, kde je ob- vykle veřejná doprava méně do- stupná, což souvisí s nižší ekono- mickou efektivitou jejího zavádění do těchto oblastí. Takže politikou státu by měla být v rámci územ- ního plánování podpora takového uspořádání měst, které je příznivé pro obsluhu veřejnou dopravou (tzv. „TOD – transit oriented de- velopment“). Jaké faktory jsou rozhodující pro to, aby lidé dávali přednost využívání MHD místo aut? Volba dopravního prostřed- ku  – nemusí jít vyloženě jen o MHD, ale i další módy dopravy jako pěší nebo cyklistická dopra- va – je samozřejmě založena na základě největších přínosů pro daného jedince. Základní roli přitom hraje dostupnost daného dopravního prostředku a  cena/ náklady, ale svůj podstatný vliv má i doba přepravy, interval mezi spoji a  spolehlivost dodržování jízdního řádu, komfort apod. Je tou  – jednotlivě placené mýtné, parkovné atd. než dlouhodobé náklady na provoz jako povinné ručení, roční dálniční známka, servisní náklady apod. Z hlediska celkové politiky mo- bility ve městech je třeba si uvědo- mit, že nelze jen aplikovat restrik- tivní opatření vůči automobilové dopravě (zavádění rezidenčního parkování, zvyšování sazeb par- kovného, omezování vjezdů, …) aniž by byla předtím nabídnuta smysluplná a  funkční alternativa například v  podobě zřízení sys- tému parkovišť P+R na hlavních příjezdových směrech a  zároveň posílení linek MHD směřujících od těchto parkovišť k hlavním cí- lům ve městě. S jakými nejnovějšími trendy, pokud jde o  systémy MHD, se setkáváme ve světě? Spíše než o MHD by bylo lepší mluvit o mobilitě jako takové. Již dlouhodobě známou věcí je pod- pora a rozvoj multimodální mobi- lity, kdy se propojují různé druhy veřejné dopravy – nejčastěji regi- onální vlak, příměstský autobus a  MHD, do společného systému nabízejícího tarifní a organizační (jízdní řády, linkové vedení) in- tegraci. ale nutné si uvědomit, že každý z  těchto faktorů má pro každou osobu jinou váhu. V rámci rozhodování o volbě dopravního prostředku je důleži- té získat co nejvíce dlouhodobých předplatitelů na MHD – kdo si ho pořídí, má pak tendenci k jejímu co největšímu využívání, protože každá další cesta jej už vlastně ne- stojí nic navíc. Obdobně u  řidičů ne každý náklad na cestu autem hraje při rozhodování stejnou roli – daleko negativněji jsou vnímány poplatky spojené s  jednou konkrétní ces- V  současné době směřuje trend ještě dále k systémům MaaS (mobility-as-a-service), který ve- dle integrace veřejné dopravy na- bízí ještě komplexnější dopravní řešení  – umožní v  rámci cesty využít další inovativní služby ja- ko car/bike-sharing, car-pooling, případně i  nějaké formy taxi apod., a  to vše z  jediné aplika- ce (plánovač cest) – taková je již ve veřejném  provozu například v Helsinkách pod názvem Whim. Z  hlediska technologického směřují systémy MHD k většímu nasazení bezemisních vozidel, vedle elektrobusů (z nás Třinec, Hradec Králové, Trutnov) napří- klad v trolejbusové dopravě jsou nyní velmi populární tzv. parciál- ní trolejbusy, které umožňují část jízdy absolvovat mimo trolejové vedení s  pomocí baterie (u nás Zlín, České Budějovice, Plzeň). A  ve vzdálenější budoucnosti se možná v  rámci veřejné dopravy dočkáme i  běžného nasazování autonomních vozidel (zatím vět- šinou v  testovacích projektech: Wien-Seestadt, Stockholm, bavor- ský Bad Birnbach nebo švýcarský Sion). Za Moravské hospodářství se ptal Ladislav Koubek Na odborný pohled týkající se podpory využívání MHD jsme se zeptali Ivo Dostála, výzkumného pracovníka Centra dopravního výzkumu. Co může stát udělat, aby mo- tivoval lidi ve městech k využívá- ní MHD namísto aut? Stát jako takový nemá příliš mnoho pravomocí ovlivnit samot- nou MHD, neboť ta je v pravomo- ci jednotlivých municipalit. Dílčí věci podporuje – existují progra- my na obnovu vozového parku, výstavbu multimodálních termi- nálů, z fondů EU se daří zadotovat i větší investiční akce jako některá rozšíření tramvajových sítí. Obecně platí, že vyšší míra využívání MHD je v hustě zalid- Základní roli hraje dostupnost daného dopravního prostředku Vytvořenými místními strategiemi dojde dle autorů výzkumu k  systematickému zvyšování bezpečnosti silničního provozu. FOTO: Centrum dopravního výzkumu V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Světla měst a obcí 20. září 2019, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno setkání u kulatého stolu 2. ročník Předmět diskuze: • Dotační tituly na veřejné osvětlení • Osvětlení přechodů a přejezdů (požadavky PČR, bezpečnost, údržba) • Využití LED zdrojů a SMART technologií ve veřejném osvětlení (cíle, způsoby, údržba, technické standardy měst a obcí) • Údržba veřejného osvětlení • Světelný smog a jeho dopady na lidi a přírodu • Nasvětlování památek a historických budov • Profesionální a úsporné vánoční osvětlení Účastníci akce: • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR • Ministerstvo životního prostředí ČR • Zástupci měst a obcí, technických sítí • Zástupce dotačního titulu • Odborník na světelné znečištění • Architekt – urbanista • Zástupci Policie ČR • Zástupci vysokých škol Podzemní multimodální terminál SCHUMAN v centru Bruselu propojuje příměstskou železnici s několika linkami metra přímo v srdci Evropské čtvrti. FOTO: Ivo Dostál

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

14 květen | červen 2019 speciál – doprava ve městě Je bezpečná doprava v turistických lokalitách vůbec možná? obce Dolní Morava Richard No- vák: „Převládající způsob dopra- vy přijíždějících návštěvníků jsou osobní automobily. Na běžnou návštěvnost (asi tři tisíce lidí za den) je zdejších 1 000 parkovacích míst dostatečný počet, ovšem to neplatí ve špičkách o prodlouže- ných víkendech.“ Takových dnů bývá asi deset do roka a tehdy řeší parkování podobně jako při jiných velkých akcích, tj. na vhodných loukách. Velká část současných par- kovacích ploch je na dočasných plochách, tvořených pouze zpev- něnou štěrkodrtí. V  budoucnu budou mít tato provizorní par- koviště jiná využití (například cyklostezka), proto už dnes obec uvažuje o výstavbě nových parko- vacích ploch či parkovacích domů. Jednak by měly působit estetic- ky, a také by měly mírně navýšit množství parkovacích ploch pří- mo v obci. Dále se na špičkovou návštěvnost řeší výstavba odstav- ného parkoviště před obcí, s kyva- dlovou dopravou do míst atrakcí. „ „ Ještě větší nápor „Z popsané situace je jasné, že turisté ve špičkách místní obyva- tele obtěžují. Jejich množství a od- stavená auta komplikují výjezd ze soukromých pozemků i místních cest,“ říká starosta Novák a dodá- vá: „Zvýšený je také hluk a množ- ství zplodin.“ Iniciátor tohoto tu- ristického šílenství – Resort Dolní Morava  – situaci řeší organizací parkování vlastními regulovčíky, kterým ve špičkách pomáhá také Policie ČR. Letos se nově uvažuje i o zavedení obecní policie, proto- že je očekávána větší návštěvnost v souvislosti s chystaným otevře- ním nových atrakcí – od června Stamichmanovy štoly a od srpna Mamutí bobové dráhy. Z minulosti se v Dolní Moravě poučili zejména v tom, že regulaci dopravy je nutno řídit systémově. Pokud je regulovčík parkování nu- cen se s každým druhým řidičem vybavovat (například při nedo- statečném označení parkovacích ploch), pak dochází ke štosování aut a ke vzniku kolon. Regulovčík zkrátka nesmí být hlavním orga- nizátorem dopravy. To platí nejen pro všechna tři zde zmíněná tu- ristická centra, ale pro každého organizátora nějaké větší akce. Stabilita ekonomické situace celé společnosti je dobře patrná na posilujícím turistickém ruchu. Plní se hory, cyklostezky, vodní parky – zkrátka veškeré myslitelné atrakce a přírodní zajímavosti. Tahle veskrze pozitivní zpráva však má svůj rub a tím je zhoršení dopravní situace v turistických centrech. Komplikuje život nejen přijíždějícím turistům, ale zejména místním obyvatelům. Alena Georgiadisová Extrémním příkladem složi- tých dopravních situací jsou tu- risticky vyhledávaná skalní města Broumovska. Ke komplikacím zde došlo už loni a exodus turistů za- znamenali i o letošních májových dnech. Královéhradecký kraj se snažil situaci předejít a  před za- čátkem turistické sezóny posílil vlakové spojení do Adršpachu z  Teplic nad Metují. „Dohodli jsme se s  majitelkou pozemku u  hlavního nádraží v  Teplicích. Vzniklo tak volné parkoviště pro lidi, kteří budou chtít pokračovat dál ke skalám vlakem,“ říká sta- rosta Teplic Josef Bitnar. Další letošní úpravou turistic- kého ruchu, už přímo v Adršpa- chu, je návrat k původnímu reži- mu na parkovištích u  vstupu do skal. Dosud používané parkování véhradecký kraj zadal studii, kte- rá má do budoucna najít řešení dopravy turistů na Broumovsku. Ochranáři razí zřizování odstav- ných parkovišť s návazností na au- tobusy a vlaky. Už dnes dostanou ti, kdož do skal přijedou hromad- nou dopravou, desetiprocentní slevu na vstupné. Jiným turisticky oblíbeným cílem je Rožnov pod Radhoštěm v  Moravskoslezských Beskydech. Také zde se vypořádávají s nápo- ry turistů. Podle slov Marka Ha- vrana, destinačního manažera, je město druhou nejnavštěvovanější památkou Zlínského kraje. Míst- ní Valašské muzeum v  přírodě má každoroční návštěvnost přes 300 tisíc a návštěvnost města sa- motného je asi půl milionu lidí za rok. Přičemž převládající způ- sob dopravy přijíždějících je auto. Při pěti největších akcích sezóny (např. Velikonoce na Valašsku, Vá- noční Jarmark, Garden Food festi- val a další) s kumulací návštěvníků nejsou parkovací plochy ve městě dostatečné. „Město Rožnov  p.  R. vnímá otázku rozvoje cestovního ruchu ve městě nejen jako snahu přilákat do města co nejvíce turistů a na- bídnout jim kvalitní atraktivity, ubytování, stravování, kulturní, sportovní a společenské programy, ale na stejnou váhu bere také dru- hou stranu mince. To znamená se o turistu dobře postarat, a tím zá- roveň i nekomplikovat život rezi- dentům,“ říká Ing. Martin Beníček z  Oddělení kultury a  cestovního ruchu. Při zmiňovaných největ- ších akcích sezóny navštíví město až 30 tisíc lidí za víkend. Proto je pro město jedním z hlavních bodů speciální režim pro parkování aut při největších eventech sezóny. „ „ Jednosměrky pomohou Otestovali jej úspěšně už v roce 2018, kdy při akci Garden Food festival došlo ke zjednosměrnění tří ulic ve městě a přichystání ně- kolika mimořádných parkovacích ploch, což vše dohromady udělalo několik set parkovacích míst navíc pro danou akci. Pro lepší orienta- ci přijíždějících řidičů rozdávala městská policie speciální brožurku s přehlednou mapkou parkovacích ploch. Pro rok 2019 už mají vyti- pované největší akce, při kterých se bude parkování ve městě upra- vovat dle zmiňovaného modelu. Jasným cílem je ulehčit situaci jak řidičům přijíždějícím na velké ak- ce, tak obyvatelům Rožnova, aby město bylo co nejméně zacpané. Jinak je při velkých akcích par- kování a  doprava po městě pro rezidenty velmi nekomfortní. Popsané řešení vychází z jed- né zkušenosti, která se „úplně neosvědčila“. Dřív pro velké akce město také připravovalo parkova- cí plochy, jenže byly vzdálené od místa konání akce zhruba 15 mi- nut chůze. Tyto speciální parko- vací plochy zdarma však turisté nevyužívali. Zkrátka, dojít čtvrt hodiny pěšky pro ně bylo daleko... Fakt, že popisované problémy jsou obecně platné pro všechna turisticky atraktivní místa, doklá- dá i  zkušenost z  Dolní Moravy v  pohoří Králického Sněžníku (Pardubický kraj). Do území obce patří i vyhledávaný stejnojmenný Resort Dolní Morava. Jak ovliv- ňuje život v obci, popisuje starosta zdarma totiž nesplnilo očekávání plynulejšího provozu na přileh- lých komunikacích a zrychlení od- bavení aut. Naopak, na noc se sem stahovala řada lidí, kteří v autech kempovali. Proto od letoška stojí parkování nově stokorunu a tatáž částka platí i pro parkoviště u Tep- lických skal. Místní zastupitelé pro parkoviště uvažují navíc i o poří- zení závorového systému. Od začátku května pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko v terénu kontrolují, zda někde nevznikají divoká par- koviště jako reakce na zavedená opatření. „V Bučnici jsme museli zapáskovat cestu, aby tam nevjíž- děla auta. Na křižovatce do Zdo- ňova zase bylo plno aut po pří- kopech. Řešili jsme i  obyvatelku Adršpachu, která si organizovala parkování na zahradě. Volali nás z  Hodkovic, kde na louce nele- gálně zaparkovalo 85  aut,“ po- pisuje situaci zástupce vedoucí Správy CHKO Petr Kuna. Popis nejtěžších chvil doplňuje staros- ta Teplic Josef Bitnar: „Jsou plná veškerá parkoviště, autokemp, obě parkoviště u skal a také náhradní parkoviště u koupaliště a kluziště. Plné je i další parkoviště, které pro nejnutnější případy povolila Sprá- va CHKO, na louce nad školou.“ Jinak ale ochranáři nepovolují, aby Adršpach odstavoval auta na louky, a to ani ve dnech s vysokou návštěvností. Limitem parkova- cích míst, kterých je zde asi 750, se totiž snaží omezit množství tu- ristů ve skalách na optimum, které přírodě neuškodí. „ „ Sleva za MHD Do Adršpašských skal míří ročně kolem 300  tisíc platících turistů, což z  nich činí nejvy- hledávanější přírodní památku v  Česku. Kvůli tomu už Králo- ZDROJ: Dolní Morava inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

květen | červen 2019 15 naše akce Na celostátní konferenci se diskutovalo o náhradách i změnách při řešení přestupků Povinnost mít pověřence zů- stala i pro malé obce, možné po- kuty kvůli porušení zákona ale byly vypuštěny. „Úřad nemusí udělovat pokuty, může však za- kázat zpracování osobních údajů jako takové. Protiváha v podobě pověřence je tedy stále důležitá,“ upozornila Jamborová. Standardní povinnosti správ- ce nebo zpracovatele, jako bez- pečnost a  technicko-organizační opatření, zůstávají zachovány. Správce musí být schopen splnění svých povinností doložit. „ „ Prevence kriminality „Základem prevence krimina- lity a práce městských strážníků je komunikace,“ otevřel svou před- nášku Tomáš Koníček, odborný pracovník odboru prevence kri- minality z Ministerstvo vnitra ČR. Kriminalita podle něj kle- sá, což je pozitivní. „Vidíme, že projekty mají smysl, ovšem na druhou stranu o to hůře se nám ale zdůvodňuje, že potřebujeme více finančních prostředků na ty- to programy,“ poznamenal Tomáš Koníček. To naopak nehodovost bo- hužel po několika letech pokle- su stoupá, jak informoval Tomáš Lerch z Policejního prezidia ČR. „V roce 2018 došlo navíc k nárůs- tu fatálních následků. Při relativně stejném počtu dopravních nehod jsou následky bohužel výrazně horší,“ uvedl Lerch s tím, že příčin je hned několik. „Zásadním činitelem je cho- vání účastníků silničního pro- vozu. Jinak nejvíce rizikovým je stále mladý a nezkušený řidič do 25 let. Dále se čím dál více ohroženou skupinou stávají se- nioři, chodci a motorkáři, je po- třeba se jim věnovat,“ upozornil Tomáš Lerch. Počet seniorů za volantem a  motorkářů výrazně narůstá. Oblibu motorek u Čechů Lerch demonstroval srovnáním se sousedním Slovenskem, kde je 145 000  registrovaných motocy- klů, u nás toto číslo dosahuje na 1 160 000 kusů. Dalším tématem byla napří- klad bezpečnost ve školách a ně- kolik případových studií z praxe, kdy jedna z nich demonstrovala, jak je možné právě do zajištění bezpečnosti školy zapojit měst- skou policii. Brno, 8. dubna 2019 – Kam kráčí městská policie, hrozí do budoucna nedostatek strážníků? Jaké změny vyplývají pro městkou policii při řešení přestupků ze změn zákona o silničním provozu? Do jaké míry mají v boji s kriminalitou vliv preventivní programy dotované ze státních prostředků? Kamila Fuchsová To byla některá z  hlavních témat konference s názvem Ce- lostátní setkání zástupců měst- ské a obecní policie. Ti se sjeli ze všech koutů České republiky, aby spolu s představiteli Minis- terstva vnitra, Ministerstva do- pravy, Policejního prezidia ČR a  také Kolegia ředitelů Měst- ských policií statutárních měst diskutovali již pátý rok v  řadě. Akci v brněnském hotelu Voro- něž pořádala společnost Magnus Regio. V  úvodní zdravici náměstek primátorky města Brna Petr Hla- dík vyzdvihl činnost městské po- licie jako celku s tím, že spoustou činností, které strážníci vykoná- vají, částečně suplují práci státní policie. Současně zdůraznil, že městská policie často funguje ja- ko líheň pro další složky záchran- ného integrovaného systému. Na to navázal svým příspěvkem Mi- lan Kladníček, předseda Kolegia ředitelů obecních a  městských policií, s tím, že to je právě jeden z problémů, se kterým se potýkají a  mají za následek destabilizaci jednotek. Jako řešení navrhu- je Milan Kladníček narovnání a  navrhuje obdobné podmínky nároku pro výsluhy a  odchod- né jako jsou uvedeny v  zákoně č.  361/2003  Sb., ve znění poz- dějších předpisů pro příslušníky bezpečnostních sborů. městské a  obecní policie v  do- bě, kdy se ekonomice daří, je na místě. Dále Bačkovská například informovala o  systému školení městských strážníků. „Po vykonání čtyř zkoušek odborné způsobilosti je obec povinna vždy po 5 letech zabez- pečit školení a  výcvik strážníka ve vzdělávacím zařízení s  akre- ditací MŠMT pro přípravu k čin- nostem strážníka obecní policie. Postup je stejný jako u běžných „prolongací“, a to jak u školení, tak výcviku. Osvědčení vydané akreditovaným školicím zaříze- ním doporučujeme zařadit do personálního spisu strážníka,“ uvedla Milena Bačkovská. Petr Čechlovský z  Odboru agend řidičů Ministerstva dopra- vy ČR představil novinky z hle- diska řešení přestupků a  změny v  bodovém systému. Strážníci mají nově rozšířené oprávnění projednávat přestupky příkazem na místě. „ „ Novinky dle zákona o silničním provozu Celkově se výrazně snížil počet přestupků, za něž se ukládal zákaz činnosti, zejména z nejmírnějšího pásma se vypustily přestupky, za které se ukládal zákaz činnosti při jejich druhém spáchání v jednom roce. Účelem této změny je umož- nit jejich projednání příkazem na místě. Potrestání opakovaného páchání těchto přestupků je zajiš- těno popsanými principy. Vznikla nová skutková podsta- ta – nedodržení bezpečné vzdále- nosti. „Jak se to bude řešit v praxi, se zatím řeší v pilotním provozu v rámci Policie ČR. Každopádně čím ta vzdálenost bude menší, tím ta pokuta bude vyšší,“ uvedl Čechlovský. Petr Čechlovský navíc ještě zmínil novinku v podobě odlože- ní přestupku obecní policií. „Je-li naměřená hodnota alkoholu vdechu do 0,24 ‰ (včetně) a nic nenasvědčuje tomu, že je daná osoba pod vlivem alkoholu, např. přiznání požití alkoholu před jíz- dou, narušená motorika apod., může strážník obecní policie věc odložit, avšak je nutné toto odlo- žení přesvědčivě zdůvodnit, aby nedocházelo k případnému zne- užívání,“ sdělil. Dochází také ke zjednodušení a zpřísnění bodového systému se zavedením principu „2× a dost“ a „3× a dost“. „Jedná se o prin- cip, kdy druhým, příp. třetím spácháním přestupku řidič po- zbyde na 1  rok řidičské opráv- nění z důvodu dosažení 12 bodů v  bodovém hodnocení řidiče,“ řekl Čechlovský. Možnost sní- žení bodů absolvováním kurzu bezpečné jízdy na polygonech se podle něj nemění. O novinkách v oblasti ochra- ny osobních údajů, a to zejména v kontextu nového zákona o zpra- cování osobních údajů, který při- jal parlament v  březnu tohoto roku, informovala Kateřina Jam- borová z Ministerstva vnitra ČR. „Proto je nezbytné vytvořit takové sociální a  společenské podmínky, které zajistí stabiliza- ci a  rozvoj těchto jednotek, jež se staly nedílnou součástí zajiš- tění vnitřní bezpečnosti obyvatel v ČR,“ konstatoval Milan Kladní- ček s žádostí o otevření diskuze týkající se narovnání sociálního postavení strážníků. Když se navíc podíváme na věkovou strukturu strážníků v  ČR  – nejsilnější skupinou je věková skupina od 41 do 50 let. „Pokud nedojde ke změnám v té- to oblasti, pocítíme nejpozději v  horizontu jednoho desetiletí závažné problémy vyplývající z  hlediska věkové proporciona- lity strážníků, která může vést k  negativnímu ohrožení vnitřní bezpečnosti ve městech,“ uvedl Milan Kladníček. Podle Kladníčka jsou dvě možné cesty, a to buď nárok na výsluhu, který by měl strážník vykonávající službu nejméně po dobu 20 let, další možností je sní- žení věkové hranice o pět let při odchodu do řádného důchodu při alespoň 15 odpracovaných le- tech. Na místě by podle něj a dal- ších účastníků bylo také zařazení do platové třídy podle nejnároč- nější práce, kterou v rámci druhu práce strážník vykonává. „Ano, zaměřili jsme se na to, abychom městské strážníky posunuli z tří- dy sedm do třídy osmé. Bohužel se to zatím nepodařilo,“ konsta- toval Kladníček. Milena Bačkovská vedoucí oddělení Odboru bezpečnostní politiky z  Ministerstva vnitra ČR potvrdila, že otevřít diskuzi ohledně benefitů pro strážníky Jak získat nové strážníky? Podle Milana Kladníčka jsou dvě možné cesty, a to buď nárok na výsluhu, který by měl strážník vykonávající službu nejméně po dobu 20 let, další možností je snížení věkové hranice o pět let při odchodu do řádného důchodu při alespoň 15 odpracovaných letech. FOTO:Vojtěch Vladár Hlavní partneři Partneři Fotogalerii z diskuze najdete na facebooku moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 893 273 p.sterbakova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci MSK 5. září 2019, BEST WESTERN Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh setkání u kulatého stolu 8. ročník Předmět diskuze: • Bezpečná dopravní infrastruktura v Moravsko- slezském kraji, její aktuální stav a rozvoj • Alternativní doprava měst, cyklodoprava, car sharing • Financování projektů měst a obcí • Technologie usnadňující život občana a podporující jeho bezpečnost • Zabezpečení, ochrana a inteli- gentní řízení budov, kamerové systémy, inteligentně řízená doprava, křižovatky a parková- ní, využití platebních karet • Smart Cities, chytré prvky městského mobiliáře (chytrá zastávka, osazení veřejné wi-fi u dopravních terminálů, dopravních prostředků, chytré lavičky, dobíjecí stanice…) • Chytré technologie v praxi, příklady realizovaných projektů Účastníci akce: • Zástupci Moravsko- slezského kraje, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, investic, strategického rozvoje kraje a další. • Starostové, místostarostové měst a obcí, vedoucí odboru dopravy, rozvoje a investic, dotačních projektů, informatiky a Smart City.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/

16 květen | červen 2019 speciál – doprava ve městě komerční prezentace

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1905/