MH srpen 2017https://lebardessciences.com/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký to p o ds tat n é pro fi rm y a v eře j n ou spr áv u    č e rve n ec | srpe n 2017 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi Dálnice D35 dostala injekci 2,7 miliardy Verzi memoranda o vzájemné spolupráci kraje a minister- stva dopravy rozšířenou právě o 2,7 miliardový dárek, podepsal s ministrem Ťokem hejtman Martin Netolický. Stavba D35 se totiž neúměrně vleče. Termín dokončení dálnice se posunul hodně za rok 2020. Více na str. 5 Ministerstvo dopravy chystá jednotné jízdné na železnici Projet Česko vlakem různých dopravců má být od konce roku 2019 stejně jednoduché jako ve Švýcarsku. Nebudete si muset pro každý úsek kupovat jízden- ku zvlášť, ale bude stačit jedna. Postupně by stejný model mohl platit i u autobusů. Nevýhodou ale může být cena. Více na str. 4 Města chtějí vodovody zpět Na mnoha radnicích roste nespo- kojenost s vodárenskými firmami v rukou zahraničních společnos- tí. A tak vznikají plány vyplatit zahraniční vodohospodářské společnosti a získat tak kontrolu nad místními vodovody. Na Moravě radnice s tímto úsilím začínají. Více na str. 8 Veřejné zakázky? Už jen elektronicky Zadávání veřejných zakázek v budoucnu půjde pouze elektronicky. Nový systém už testují státní instituce a naplno se má rozjet v příštím roce. Má výrazně přispět k zprůhlednění spletitého systému, který je často zneužívaný. Více na str. 13 Dopravci i kraje mohou žádat o miliardy na nové soupravy České vlaky čeká modernizace. Státní i soukromí dopravci, stejně jako kraje, mohou zažádat o dotaci na nové soupravy. Dotace v celkovém objemu až 7,7 miliardy korun umožní pořízení několika desítek nových vlakových souprav pro regionální dopravu. některých krajů a otevřel nakonec dotace i  pro ty, kteří s  drahami nemají smlouvu vysoutěženou. „Chceme z evropských prostřed- ků co nejvíce podpořit pořízení nového vozidlového parku na že- leznici včetně regionálních linek. Proto jsme tento program krajům otevřeli a řešili s Bruselem nasta- vení podmínek pro čerpání dota- cí,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. Ministerstvo dopravy jakož- to Řídící orgán OPD 2014–2020 vyhlásilo výzvu pro předkládání projektových žádostí na pořízení železničních kolejových vozidel ve specifickém cíli programu, kterým je „vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopra- vy prostřednictvím modernizace dopravního parku“. „ „ Podpora železnice Projektovéžádostibudemožno podávat prostřednictvím portálu ISKP2014+v obdobíod21.7.2017 do 29. 6. 2018. Cílem je podpořit rozvoj dotované regionální že- lezniční dopravy, která je objed- O podporu z evropských fondů se mohou ucházet jak jednotliví železniční dopravci, tak i  kraje, které regionální železniční do- pravu na svém území objednávají a financují. Dosud u nás většinu vlaků objednávaných kraji zajišťují České dráhy zcela bez soutěže na základě desetileté smlouvy z  ro- ku 2009. Stát ustoupil požadavku Vlaky stojí. SŽDC opravuje tratě na řadě míst republiky Staví se v létě. Hlavně v dopra- vě je to osvědčený fakt. A tak se republika především v době let- ních prázdnin změní ve staveniš- tě. To se týká nejen dálnic a silnic, ale v řadě případů i železnice. Výluky na kolejích si letos uži- jí ve všech krajích. Modernizace a rekonstrukční práce sice načas naštvou cestující, pro ekonomy jsou však dobrou zprávou. „České stavebnictví vstává z  mrtvých. Jeho výkon zůstává blízko nejvyšší úrovně za posled- ní dva roky. I když částečně jde pochopitelně o  výsledek velice slabé srovnávací základny loňské- ho roku. Inženýrské stavitelství stále ještě doplácí na pomalé čer- pání prostředků z  rozpočtu EU a  na nízkou připravenost inves- tičních projektů v  oblasti infra- strukturní výstavby,“ uvedl pro ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Pokračování na straně 4 Jsou naše města bezpečná? Při pohledu do ulic ano. I podle prozkoumání statistik kriminality. Také nebezpečných míst v dopravě je navzdory stále hustšímu provozu méně a méně. Teď druhá otázka: jsou naše města chytrá? Zcela jistě ano. V ulicích, parcích i na zastávkách se to stále častěji hemží zajímavými technologiemi, o kterých se našim rodičům pořádně ani nesnilo. Ovšem se spojením chytrosti a bezpečnosti přichází nové, nepoznané nebezpečí.Třeba ochrana osobních údajů, to je pořádná výzva. Příští rok má vejít v platnost velká změna známá pod zkratkou GDRP – v češtině Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Právě tomuto tématu se bude, mimo jiné, velmi podrobně věnovat konference společnosti Magnus Regio, která se uskuteční 19. září v Olomouci. Právě tam bude možné načerpat nejčerstvější informace o této problematice.Ale nejen o ní. ■  Více na str. 10 a 11 2 Snížení hluku patří mezi další výzvy na železnici 6 Po dotacích na Dešťovku se jen zaprášilo 10 Blíží se revoluční změna ochrany osobních údajů S p e ci á l •  prů mysl 4. 0  • návána v závazku veřejné služby. Podpora bude poskytována ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů. Vozidla pořízená z dotace budou moci být provozována na celém území České republiky. Budou muset splňovat přísné požadavky na kvalitu cestování. Cílem je zvýšit komfort na že- leznici a posílit konkurenceschop- nost osobní železniční dopravy. V případě výrazného převisu zá- jmu žadatelů a předložení dosta- tečného počtu kvalitních projektů jsme připraveni dále navýšit aloka- ci pro tuto oblast a vyhlášení dal- ších výzev. Se soutěží jsou nejdále v Jihomoravském kraji, který chce jít cestou, že vozy bude mít ve svém vlastnictvía pronajímatjebudedo- pravcům. Soutěž už běží. Předběž- né oznámení vypsal Ústecký kraj. MICHAL ČEJKA BEZPEČNÉ A CHYTRÉ MĚSTO

https://lebardessciences.com/

2 červenec | srpen 2017 železniční doprava Boj s hlukem na železnici? Okolí tratí hyzdí betonové stěny, lidem se nelíbí V řadě zemí,včetně České republiky,je dosud hlavním protihlukovým opatřením stavba vysokých betonových stěn podél tratí. FOTO: Emchberger časném udržení její konkurence- schopnosti,“ uvedla na květnové konferenci Společenství evrop- ských železnic a  provozovatelů infrastruktury (CER).  Podle výkonného ředitele CER Libora Lochmana by na Poptávka po železniční přepravě nákladu i lidí neustále roste, ale se zvyšujícím se počtem vlakových souprav stoupá také hluková zátěž pro obyvatele v okolí tratí. Petra Hanzlová Lékařské studie prokazují, že dlouhodobé vystavovaní nad- měrnému hluku může způsobo- vat vážné zdravotní komplikace. V  České republice proto spolu s  rozvojem a  rozšiřováním stá- vajících železnic přibývají podél tratí protihlukové stěny, kte- ré jsou však  často terčem kri- tiky. Hlučnost železniční dopra- vy považuje evropská dopravní komisařka Violeta Bulcová za zásadní problém, který vyžaduje koordinovaný přístup členských zemí. „Poptávka po mobilitě sou- stavně roste, zvyšuje se tím i cel- ková hlučnost. To má negativní snižování hlučnosti měly pama- tovat dotace z veřejných rozpo- čtů. „Železniční sektor podpo- ruje strategii snižování hlučnosti, které míří přímo ke zdroji. Vý- měna hlučných brzdových sys- témů za tišší je nejefektivnějším opatřením, je však nutné zlepšit systém státní finanční podpory," upozornil. „ „ Zákony chtějí beton V řadě zemí, včetně České re- publiky, je dosud  hlavním pro- tihlukovým opatřením stavba vysokých betonových stěn podél tratí. Vyžaduje to místní legis- lativa. Zákonem stanovené pro- tihlukové limity jsou pro zástav- bu mimo ochranné pásmo dráhy, tedy většinou šedesát metrů od kolejí, přes den pětapadesát deci- belů a v noci padesát. „Tam, kde se do těchto limitů nevejdeme, jsme nuceni přistoupit k dalším krokům. Kromě budování pro- tihlukových zdí nemáme mnoho jiných možností, chceme-li do- držet uvažovanou kapacitu trati. Dříve hojně používaná indivi- duální opatření, která spočívají ve výměně oken za více zvukově izolující v domech stojících po- blíž tratí, mohou být pouze dopl- ňujícím opatřením. Je totiž nutno dodržet hlukové limity ve vzdále- nosti tří metrů od fasády domů s obytnými místnostmi a jinými dopad na lidské zdraví. Vyžaduje to od nás všech komplexní pří- stup zahrnující společné pláno- vání a organizaci akcí. Jádrem je péče o koridory a nalezení mode- lů pro spolufinancování. Musíme snížit hlučnost železnice při sou- VÍTE, JAK ZABEZPEČIT BUDOVY VE VAŠÍ SPRÁVĚ? Nová D1 má dalších 5,5 kilometru Stavba nové dálnice mezi Prahou a Brnem má už sedmý modernizovaný úsek. Pro provoz se otevírá úsek mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži. Celkem je už postaveno bezmála 50 kilometrů (48,3) nové D1, letos k nim ještě přibydou další dva nové úseky. Rozestavěno tak zůstává aktuálně šest míst na D1 a ještě dalších osm jich zbývá do konce roku 2020 dodělat. „Každý řidič si doufám všimne obrovského rozdílu mezi starou D1 a novými úseky, které jsou širší, modernější a bezpečnější. I když chápu občasnou naštvanost lidí při cestování po téhle nejstarší české dálnici, nehodách v zúžených úsecích, omezení rychlosti, musím stále opakovat – prosíme o shovívavost a děkujeme za trpělivost, musíme to dát dohromady,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. (red) Zlínsko utratí 100 milionů z IROP Rozhodnutí o přidělení dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na další dvě investiční akce na krajské silniční síti obdržel Zlínský kraj. Celkově jde o částku 100,552 milionu korun, kterou kraj využije k dofinancování rekonstrukce průjezdního úseku silnice č. II/487 v obci Huslenky a modernizaci silnice č. II/490 mezi Polichnem a Újezdcem, místní části Uherského Brodu. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dosáhnout na tyto dotace, které nám pomohou financovat dopravní stavby vedoucí ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a rovněž ke snížení negativních dopadů provozu na obyvatele i přírodu,“ uvedl Pavel Botek, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy. (red) Každodenní zácpy a  dlouhé čekání na obchvat města trá- pí obyvatele Břeclavi. Opoziční hnutí Mladí a  neklidní přišlo s nápadem, jak vytíženým silni- cím ulehčit. Dopravu po městě by mohly doplnit vlaky, které by jezdily po stávajících kolejích. Problémy autobusům měst- ské hromadné dopravy i dalším řidičům dělá zejména cesta do části Poštorná, kterou se zbyt- kem Břeclavi spojuje jediná cesta. „Neustále řešíme, jak vytvořit al- ternativní propojení těchto měst- ských částí. Vycházíme primárně z potřeb města, ale i z toho, jaké máme v Břeclavi dědictví - želez- niční,“ navrhuje předseda hnutí Jakub Matuška. Jako první by se do sítě měst- ské hromadné dopravy mohly zapojit železniční stanice Břec- lav, Boří les a Poštorná. „Chceme Havlík. Navíc by podle něj mohly vlaky na linky vyrážet jen dvakrát za hodinu, protože víc kapacita tratí neumožňuje. z  železnice vytvořit páteřní síť, která pojme větší množství lidí a  to včetně pracovníků velkých podniků a třeba i jejich kol. Na tuto páteřní síť budou navazovat přesměrované nebo i  nové lin- ky autobusové dopravy. Reálně tedy můžete mít na cestě jeden přestup navíc, ale ušetříte tře- ba patnáct minut času,“ doplnil Matuška. V další fázi by se do sítě mohla zapojit také zastávka v  Charvátské Nové Vsi a  další možností je spojení s Lednicí.  Vedení města se nápadu ne- brání, ale jeho uskutečnění je závislé na pořízení vlakových souprav za desítky milionů ko- run. Spolenost Kordis, která provozuje Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, nedává této myšlence příliš šan- cí. „Nevím o žádném městě, které by si hradilo železniční dopravu. Úlevu v  dopravě tak zřejmě přinese až očekávaný obchvat, jehož příprava se ale stále více oddaluje. V červnu dal krajský soud za pravdu sdružení Děti Ze- mě, které poukazovalo na chybný postup úředníků. „ „ Kdo je viník? „Hlavní viníci pozastavení přípravy obchvatu Břeclavi jsou stavební úřad v  Břeclavi, který v únoru 2007 bez stanoviska EIA vydal územní rozhodnutí, a kraj- ský úřad v Brně s ministerstvem životního prostředí, které bez stanoviska EIA neměly v  roce 2015 žádná kompenzační opat- ření ukládat,“ řekl předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Ministerstvo životního pro- středí totiž rozhodlo o zahájení kompenzačních opatření, která Chybějící obchvat chtějí v Břeclavi nahradit vlaky Obávám se, že pro rozpočet měs- ta velikosti Břeclavi je to finanč- ně neuchopitelné,“ sdělil pro MF Dnes mluvčí Kordisu Květoslav mají vynahradit zásah do přírody kvůli budoucí stavbě obchvatu. Protože bylo podle soudu ne- platné už rozhodnutí stavebního úřadu o  umístění stavby, žádné práce neměly začít. „Zřejmě do- jde k  pozastavení příprav kom- penzačních opatření,“ potvrdila mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová. Pokud rozhodnutí nezvrátí ještě výrok Nejvyššího správního soudu, stavba obchvatu se odloží nejméně o pět až deset let. Bylo by totiž zřejmě nutné pro stavbu získat posouzení vlivu na životní prostředí a  teprve poté usilovat o  zisk územního rozhodnutí. Děti Země dlouhodobě usilují o  to, aby se namísto obchvatu postavila v okolí Břeclavi dálnice D55, která by sloužila jako spo- jení jižní Moravy s Vídní namís- to zvažované dálnice D52 přes Mikulov. PETRA HANZLOVÁ chráněnými prostory,“ vysvětlil Pavel Andršt z odboru traťového hospodářství Správy železniční a dopravní cesty. Jenže řadě lidí se výstavba vysokých protihlukových stěn nelíbí. Vadí jim, že jim cloní vý- hled do krajiny a často jsou také tyto plochy terčem sprejerů. Je- jich výstavba navíc modernizaci tratí výrazně prodražuje a v ne- poslední řadě může komplikovat přístup záchranářů k  nehodám na železnici. Proti stavbě protihlukových stěn je například i sdružení Kaš- tanka z  Hradce Králové, které protestuje proti zdvojkolejnění trati vedoucí místní historickou alejí. „Chceme vybudování tako- vých protihlukových bariér, které by plnily svou funkci a zároveň nebyly jen ošklivou vysokou be- tonovou zdí. Je naším cílem, aby se nesnižovala kvalita bydlení a života obyvatel přilehlého oko- lí,“ sdělil jeden z členů sdružení Bohdan Samek. Jedním z  řešení mohou být nízké protihlukové stěny, které měří jen asi jeden metr, ale umí snížit hluk projíždějících vlaků až o pět decibelů. Prosadili si ji obyvatelé z Tetčič na Brněnsku, kteří nechtěli přijít o výhled na les za tratí. Místní si toto řeše- ní pochvalují, ale podle Správy železniční a dopravní cesty není použití nízkých stěn úplně bez problémů. „Skutečnost, že taková clona je umístěna výrazně blíže koleji než klasická protihluková stěna, výrazně omezuje a  prodražu- je údržbu tratě a je i překážkou pro bezpečný pohyb pracovníků dráhy. Přesto se zdá, že i u nás se podaří vytvořit podmínky pro jejich použití,“ podotkl mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Hradec Králové nabídne zelenou linku Součástí královéhradecké městské hromadné dopravy bude od září takzvaná Zelená linka.Ta poprvé v novodobé historii MHD propojí samotný historický střed města s širším centrem.Trasu obslouží elektrobus a jízda bude pro cestující zdarma. Dopravní podnik a město tak chtějí lidem nabídnout alternativu cestování v centru, ulevit přetížené dopravě a přispět k ekologičtějšímu provozu. „Zavedením nové linky chceme oslovit nejen stávající cestující městské hromadné dopravy, ale i ty, kteří pro cestu do centra využívají auta. Elektrobus nabídne možnost dopravy do centra bez starosti s hledáním místa k zaparkování, v tomto případě navíc zcela zdarma,“ řekl primátor města Zdeněk Fink. (red)

https://lebardessciences.com/

červenec | srpen 2017 3 železniční doprava inzerce SŽDC vložila do oprav nádraží už 215 milionů korun Začátkem loňského červen- ce došlo k  dlouho očekávanému převodu staničních budov pod Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Od té doby vynaložila do oprav, stavebních úprav nebo pro- jektové přípravy přes 215 milionů korun. Do konce letošního června tato státní organizace dokončila 149  stavebních akcí za bezmála 110 milionů, další desítky větších či menších oprav právě probíhají. Odkoupení části závodu ČD, jejíž součástí bylo 1  569  budov a 1,385 milionu metrů čtverečních pozemků v bezmála 950 lokalitách osobních nádraží, bylo bezesporu dlouho očekávanou událostí roku 2016. České dráhy ji odprodaly za 3,31 miliardy korun. Transakce se netýkala hlavního nádraží v Brně a pražského Masarykova nádraží. Do konce loňského roku byl celý proces koupě zdárně dokončen i z hlediska nezbytných legislativ- ních formalit. „Není žádným tajemstvím, v jakém technickém stavu je řada nádraží, stojí před námi nelehký úkol. Očekáváme, že náklady na opravy i investice si podle prvot- ních odhadů vyžádají kolem 10 miliard korun. Jejich realizace potrvá celou řadu let. Loni jsme zahájili drobné opravy, letos úspěš- ně pokračujeme,“ uvádí náměstek generálního ředitele pro správu majetku Tomáš Drmola. Nepoměr mezi opravami a roz- sáhlejšími rekonstrukcemi v prv- ním roce správy nádraží je dán faktem, že České dráhy neměly až na několik výjimek projekčně při- pravenou žádnou stavbou, zároveň má SŽDC odlišné představy o roz- sahu a  charakteru rekonstrukcí a revitalizací nádraží. „Proto jsou ještě letos v plánu opravy za bez- mála 600 milionů korun, dalších 57 milionů jde na zahájení rozsáh- lejších rekonstrukcí sedmi nádra- ží, na projektovou přípravu necelé sedmdesátky pak letos vynaložíme 90 milionů korun. V dalších letech očekáváme výrazný nárůst objemu investičních prostředků do rekon- strukcí,“ dodává Tomáš Drmola. Finanční prostředky jsou roz- dělovány podle  aktuálního stavu nádražních budov, potřeby akut- ních oprav, hustoty železniční do- pravy, frekvence cestujících, počtu objektů a dalších faktorů. Opravy tak probíhají napříč celou repub- likou. V loňském roce a v první po- lovině letošního roku se realizují především opravy menšího rozsa- hu. Jako příklad lze uvést výměnu oken a  dveří, opravy přístřešků, střešních krytin a fasád. Upravují se ale také prostory pro cestující, například interiéry čekáren, ná- dražních hal či sociálních zařízení. „ „ Letos začnou první větší rekonstrukce Nejčastější byly především vý- měny výplní, jedná se o  desítky oprav, namátkou v Hradci Králové, Dvoře Králové nad Labem, Raspe- navě, Hrubé Skále, Bílé Třemešné, Dobrušce, Staré Pace, Všetatech, Staňkově, Staré Roli, Olomouci- -Nové Ulici, Suchdolu nad Odrou či Hranicích na  Moravě. Novou či opravenou fasádu mají nádraží v  Ivančicích, Novém Jičíně, Háji ve  Slezsku, Rumburku, Ústí nad Labem západě, Boleticích nad La- bem, Stráži nad Ohří a dalších. Ještě letos zahájí SŽDC rekon- strukce nádraží v Břeclavi, Kuřimi, Hradci Králové, Turnově, Lipníku nad  Bečvou, Přerově a  Sokolově. Předpokládané náklady na  zapo- čaté rekonstrukce činí cca 211 mi- lionů korun, letos se z  této část- ky stihne proinvestovat přibližně 57 milionů. Samotné realizaci sta- veb musela předcházet aktualizace projektových dokumentací, které SŽDC odkoupila od Českých drah. Tah Jihlava – – Pelhřimov dostane novou tvář Kraj Vysočina zahajuje modernizaci silnice II/602 na výjezdu z Jihlavy ve směru na Pelhřimov. Čtyřkilometrový úsek krajské páteřní komunikace je dle diagnostického posouzení v nevyhovujícím stavu.Vykazuje řadu závad, které je třeba pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu. Od 10. července probíhají stavební práce související s odvodněním komunikace, tedy pročištění příkopů a propustků. Následně bude rekonstrukce vozovkových vrstev provedena po polovinách za částečného dopravního omezení, každá polovina ve třech etapách. Kompletní zprovoznění se předpokládá do konce října letošního roku. (red) Kvasinská zóna dostane šest miliard Vláda Bohuslava Sobotky dala zelenou aktualizaci usnesení vlády k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Do Kvasinské zóny tak půjde místo plánovaných tří miliard korun dvojnásobek finančních prostředků. Během podzimu se má rozběhnout i nový dotační program pod hlavičkou ministerstva pro místní rozvoj, který podpoří místní infrastrukturu, včetně nové výstavby bytů a rekonstrukce místních komunikací.Tento oddíl byl díky rozhodnutí vlády posílen z původních 480 milionů na 1,3 miliardy korun. (red)  aktuálně Signál ve vlaku? Problém i v roce 2017 však signál nedostupný na mno- hem více místech, než ukazuje měření, protože někde se pokryté a  nepokryté úseky střídají příliš rychle a mobily nebo počítače se nezvládnou připojit. Operátoři mají povinnost po- krýt do roku 2019 LTE signálem polovinu páteřních tratí a do ro- ku 2021 všechny. Jenže ani teh- dy nemohou cestující počítat se spolehlivým signálem. Výsledky měření telekomunikačního úřa- du totiž ukázaly, že i  v  místech, kde je signál dostatečný, ruší jeho Telefonování nebo používání internetu ve vlaku je i v dnešní době pořád problematické. Hovory se přerušují a na některých tratích jsou mobilní telefony i vlakové wifi vysílače bez signálu i desítky minut. Petra Hanzlová Jak situaci zlepšit? O řešení se dohadují dopravci s  mobilními operátory. Jedni tvrdí, že na někte- rých místech stále chybí pokrytí, druzí namítají, že příjem signálu tlumí stěny vagónů. Michal Weiss dojíždí z  Blan- ska do Brna za prací a přišlo by mu vhod, kdyby si pracovní maily mohl vyřizovat už po cestě. "Sou- prava by podle informací Českých drah sice měla být vybavená wifi vysílači, ale ve skutečnosti je téměř nemožné se k internetu ve vlaku připojit. Zvláště v okolí Adamova je úplně mrtvo a signál naskočí až kousek před Brnem," komentoval pravidelný cestující. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) loni testoval pokrytí sig- příjem stěny vlaků.  „Přístup ke službám mobilních sítí pro cestu- jící bude bez dalších technických opatření značně omezený. Je tedy nutné jej zajistit například použi- tím opakovačů nebo vytvořením takzvaných pikobuněk pro interiér vozů," doplnil Drtina. Překvapivě je signál lepší ve starších typech vozů. Pendolina snižují výkon signálu stonásobně a modernizo- vané typy vozů druhé třídy i kvůli vnitřnímu členění více než dese- titisícinásobně. Pro České dráhy i  další železniční dopravce by však instalace opakovačů signálu znamenala obrovskou investici. Vybavení jedné soupravy se může šplhat ke statisícům a vlaků s wifi připojením jen České dráhy pro- vozují více než 550. Opakovače dráhy zatím testovaly, ale protože se jedná o telekomunikační zaří- zení, ještě není dořešená licence na jejich provoz.  „Připravujeme první instalaci opakovače do rych- lovlaků pendolino. Zřejmě půjde o  první  instalaci tohoto zaříze- ní u nás a prakticky ve střední Ev- ropě na drážním vozidle,“  uvedl před časem mluvčí Českých drah Petr  Šťáhlavský.Zároveň ovšem upozornil, že na mnoha místech stále mobilní signál chybí, a opa- kovače tedy nemají co zesilovat. „ „ Opakovače signálu Zlepšení úrovně signálu v čes- kých vlacích se zabývá pracovní skupina Asociace provozovatelů mobilních sítí. V první řadě navr- huje instalaci opakovačů signálu. „Druhým krokem je zahuštění venkovní infrastruktury nad rá- mec licenčních podmínek stano- vených ČTÚ. Zde je třeba jednak využít stávajících vysílačů GSM-R a jednak je doplnit novými vysí- lači. Třetím krokem je vytvoření technického  řešení pro tunely, kde by mohly pomoci aktuálně získávané poznatky při pokrývání metra,“ informoval ředitel asocia- ce Jiří Grudl. Podle něj by operátoři měli postavit stovky nových vysílačů. Jenže ty k tomu nic nenutí. Sta- čí,když pokrytí signálem, i třeba slabým, zajistí podle podmínek stanovených ČTÚ. Přestože jeho síla nebude pro komfortní užívání internetu a volání stačit.  nálem mobilních operátorů na hlavních železničních koridorech. "Nejslabší pokrytí měření odhali- lo na II. tranzitním  železničním koridoru Petrovice u  Karviné – Ostrava – Přerov  – Břeclav, kde v sítích LTE je poměr pokrytých a  nepokrytých bodů přibližně stejný. Naopak nejlepší hodnoty vykazuje IV. koridor Děčin – Pra- ha –  České Budějovice  – Horní Dvořiště, kde sítěmi LTE je po- kryto až pětasedmdesát procent délky tratě," sdělil mluvčí úřadu Martin Drtina. Ve skutečnosti je

https://lebardessciences.com/

4 červenec | srpen 2017 Vlaky stojí. SŽDC opravuje tratě na řadě míst republiky železniční doprava Ministerstvo dopravy chystá průlomové jednotné jízdné na železnici jednoho jízdního dokladu,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Hlavním cílem tohoto projek- tu je vybudovat systém národní- ho tarifu, který umožní, aby i na liberalizovaném trhu, kde jezdí více dopravců, bylo možné naku- povat jízdenky platné mezi dvě- ma body sítě pro ideálně všechny dopravní služby. Lidé tak budou moci pravidelně dojíždět s růz- nými dopravci na základě jedné jízdenky. Podle Miroslava Vyky, Od konce roku 2019 hodlá Ministerstvo dopravy zavést jednotné jízdné, které budou uznávat všichni zapojení dopravci. Cestující nejen na železnici si pak nebudou muset kupovat jízdenky u každého dopravce zvlášť. Michal Čejka Příprava projektu, pro nějž našel úřad inspiraci ve Švýcarsku, už začala. Projekt má na staros- ti ministerský podnik CENDIS, který by měl zajišťovat i rozúčto- vání tržeb a  nákladů mezi jed- notlivými dopravci. V Česku jsou podobné tarify už běžné, ale jen na krajských úrovních. O celo- státní jízdenku byly v minulosti různé pokusy, ale vždy selhaly. Dopravcům se do dohod nechtě- lo z  obavy z  kartelové dohody. prezidenta Svazu cestujících ve veřejné dopravě, by měl jednotný tarif umožnit cestování libovol- nými vlaky, autobusy i městskou dopravou. „Odbavení cestujících by mělo být stejně jednoduché jako otočení klíčem od auta,“ řekl Vyka pro ČTK. Nový jednotný tarif počítá s tím, že se jízdné bude počítat podle ujetých kilometrů, nikoli podle nejednotných ceníků na- stavených stávajícími dopravci. U vlaků mimo závazek veřejné služby (bez dotace) pak bude na dopravcích, zda se do systému připojí a  nechají například část vlaku zcela bez místenek pro ces- tující s těmito flexibilními jízden- kami a zbytek s místenkami a se svým tarifem a nabídkami. Ná- vrh dále řeší i zavedení časových jízdenek včetně možnosti roční jízdenky na celou železniční síť nebo variaci současných IN ka- ret s  různými slevami. „Oproti stávajícímu stavu, kdy si dopravci jízdné neuznávají, se jedná o vý- razné zvýšení komfortu cestují- cích, doplnil ministr Ťok. „ „ Konkurenční ceny Zákazníci na české železnici si dnes užívají luxus, zejména na hlavních trasách Praha  –  Olo- mouc – Ostrava či Praha – Brno, kde platí za jízdenky v přepočtu na kilometr výrazně méně, než je běžný kilometrický tarif Českých drah. Důvodem je konkurence více dopravců. Dochází tak k si- tuacím, kdy jízdenka stejným vla- kem stojí z Prahy do Brna méně než z Kolína do Brna. Nový jed- notný tarif ale počítá s tím, že se jízdné bude počítat podle ujetých kilometrů, ne podle konkurence. Ministerstvo dopravy v rámci první etapy příprav prostřednic- tvím své podřízené organizace CENDIS vytvoří otevřený in- formační systém (software) ve vlastnictví státu a pořídí nezbyt- ný hardware pro bezpečný a bez- závadový provoz tohoto systému. Dále úřad vybere provozovatele tohoto systému. Proto teď chce udělat tarif mini- sterstvo dopravy. Pro dopravu v České repub- lice jde o průlomové řešení: roz- dílná cena jízdného a podmínky pro dopravce jsou považovány za hlavní překážku soutěží na dál- kové i regionální vlaky. Potvrdil to v  minulosti i  antimonopolní úřad. „Národní tarif počítá s tím, že bude možné jet libovolným spojem libovolného dopravce mezi dvěma body na základě Dokončení ze strany 1 Ředitel analytické společ- nosti CEEC Research Jiří Vacek uvedl, že k rostoucímu objemu zakázek od soukromých inves- torů přibývají i veřejné zakázky. „Za prvních pět měsíců vzros- tl objem zadaných stavebních zakázek téměř o  dvě třetiny. Velkou měrou se na tomto zlepšení podílí zejména sedm velkých infrastrukturních zaká- zek Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za 11,8 miliardy korun,“ doplnil Vacek. Kde tedy vlaky momen- tálně nejedou? Kvůli údržbě nepojedou ve východních Če- chách vlaky od 17. července do 28. srpna na trati Dzbel – Česká Třebová v úseku Dzbel – Třebo- vice v Čechách. Od 25. červen- ce do 3. srpna je přerušen vlaků mezi Borohrádkem a Týništěm nad Orlicí, dále pak nahradí autobusy železniční spojení z Chrudimi do Hrochova Týnce od 7. do 26. srpna. Na jižní Moravě bude po dobu letních prázdnin zasta- ven provoz vlaků mezi Tišno- vem a Vlkovem u Tišnova. Po celý červenec a srpen pak bude zaveden provoz vždy pouze po jedné traťové koleji mezi Brnem  –  Královým Polem a  Kuřimí. Do 8. září potrvá stejné omezení v  navazujícím úseku z Kuřimi do Tišnova. V termínu od 3. května až do 10. září je zastaven pro- voz v  obou traťových kolejích v  Brně mezi tamním hlavním nádražím a Židenicemi. Od 1. do 14. srpna pak budou železničáři opravovat výhybky na trati ze Šumperka do Libiny a  do Petrova nad Desnou. Autobusy vyjedou místo vlaků také na trati Bohu- slavice nad Vláří – Bylnice od 10. do 31. srpna. Na severní Moravě a  ve Slezsku museli cestující počítat s výlukou na trase z Valšova do Dětřichova nad Bystřicí. Kvůli opravě mostů zde byl provoz zastaven od 3. do 25. července. Další výluku si vyžádal rekon- strukce mostku mezi stanicemi Hnojník a  Dobrá u  Frýdku- -Místku. Vlaky zde nejely od 3. do 25. července. Mezi Štramberkem a  Ve- řovicemi pak bude přerušen provoz od 22. července do 30.  srpna. Posledním větším omezením bude výluka první traťové koleje mezi Albrechti- cemi u Českého Těšína a Cho- těbuzí, která potrvá od 4. srpna až do 15. září, uvedla správa železnic. MICHAELA ŘÍMANOVÁ Vzdálenost mezi Hradcem Králové a Pardubicemi vzdušnou čarou neměří ani dvacet kilome- trů. Každý týden tento úsek ab- solvuje na železnici 42 tisíc ces- tujících. Za pár let se jejich cesta může smrsknout na pár minut. Mezi krajskými městy mají vlaky jezdit až 160 kilometrů v hodině. „ „ Pracuje se na dokumentaci Nejen rychlost, ale hlavně plynulost dopravy doslova stojí na jedné koleji. Mezi léty 2019 a 2021 má dojít k modernizaci úseku z  Pardubic do Stéblové a poté z Opatovic nad Labem do Hradce, prostřední část ze Stéb- lové do Opatovic se dokončila letos na konci července. Aktuál- ně se zpracovává dokumentace. Stavba by měla stát 1,65 miliardy korun. „Plánované zdvoukolej- nění povede k větší stabilitě jízd- ního řádu, odstraní se jím kři- žování vlaků a vlakové soupravy budou navíc moci využívat celý svůj rychlostní potenciál. Na tra- ti jsou nasazeny nejmodernější dynamické elektrické nízkopod- lažní soupravy,“ popsal Martin Červíček, první náměstek hejt- mana pro dopravu. Přípravy rekonstrukce a  sa- motná operace není zcela bez problémů. „Současná trať je jednokolejná, určitá část stavby bude spojená s  náhradní au- tobusovou dopravou. U  první etapy se vyskytly problémy, byly znečištěné komunikace, chceme, aby to zhotovitel řešil kvalitněji a rychleji," řekl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý. O  rozšíření trati se hovoří zhruba od roku 2000, podle Suré- ho není nic mimořádného, že pří- prava trvá deset až 12 let. „Trou- fám si říct, že finanční prostředky pro investice nejsou problém.“ Obě hlavní města východních Čech o zrychlené spojení výrazně stojí. Oba kraje i města dokonce podepsaly memorandum. „Krá- lovéhradecký kraj podporuje modernizaci a dokončení zdvou- kolejnění celého úseku tratě, kte- rá bude nejenom pro obyvatele Královéhradeckého kraje zna- menat zkrácení jízdní doby, díky zvýšení rychlosti, ale především zvýšení kapacity a efektivity pro- vozu železniční dopravy,“  sdělil hejtman Královéhradeckého kra- je Jiří Štěpán. Cílem memoranda je vyjádře- ní podpory k urychlené realizaci investičního záměru Správy že- lezniční dopravní cesty, přestože většina tratě leží na území Par- Plán: z Hradce Králové do Pardubic po kolejích rychleji Moravskoslezský kraj jedná s ČD Náměstek hejtmana pro chytrý region a dopravu Jakub Unucka začal z pověření krajské rady jednat s Českými drahami o bu- doucnosti železniční dopravy v regionu. Na konci roku 2019 totiž vyprší desetiletá smlouva mezi Moravskoslezským krajem a Českými drahami o provozo- vání vlaků. Stát navíc vyhlásil dotační program na nákup nových vla- kových souprav. Chce-li v něm Moravskoslezský kraj uspět a získat alespoň 1, 7 miliardy korun na nákup 12 souprav, musí mít o nových podmínkách železniční dopravy na svých tratích jasno už do konce letoš- ního roku. „Dnes jsme odstartovali in- tenzivní jednání o budoucnosti železniční dopravy v našem re- gionu se zástupci Českých drah, ve kterých budeme pokračovat. Pokud se nám nepodaří se s Českými drahami dohodnout, budeme jednat s dalšími do- pravci,“ sdělil Jakub Unucka. Moravskoslezský kraj nyní dotuje dopravu částkou 900 mi- lionů korun, podobnou sumu vynakládá také na autobusovou dopravu. „Výši prostředků, které putují do železniční dopravy, chceme zachovat, ale zároveň chceme kvalitnější služby – ať už jde o nové vlaky či častější spoje. Prostě za stejné peníze více muziky,“ dodává náměstek Jakub Unucka. (red)  aktuálně ■ Se zdvoukolejňováním trati mezi oběma krajskými městy začala SŽDC před třemi lety na úseku Stéblová – Opatovice nad Labem. Úsek stál 770 milionů korun. ■ Etapa mezi Hradcem Králové a Opatovicemi by měla začít za rok a stát 3,8 miliardy korun. Jejich součástí bude například i rekonstrukce hradeckého hlavního nádraží či vybudování nové zastávky v Březhradě. ■ Podle náměstka primátora Jindřicha Vedlicha by tato etapa měla být hotová v roce 2021. ■ Následovat bude třetí etapa rekonstrukce trati mezi Stéblovou a Pardubicemi za 1,6 miliardy korun. ■ SŽDC plánuje ještě vybudování takzvané Ostřešanské spojky, která zjednoduší cestování vlakem do Chrudimi. Její stavba má vyjít na2,5 miliardy.  dvojkolejka dubického kraje, je úsek Hradec Králové – Pardubice podle počtu přepravených cestujících nejsil- nějším traťovým úsekem v Králo- véhradeckém kraji. Trať napojuje krajské město Hradec Králové na první  tranzitní koridor. V  pra- covní den dosahují denní prů- měry přes 6,5 tisíc, o víkendech pak přes 5 tisíc přepravených ces- tujících. Celkem se tedy za týden v  tomto  úseku přepraví zhruba 42,5 tisíce cestujících. „ „ Páteřní železnice Podle kategorizace železnič- ních tratí Královéhradeckého kraje je trať v úseku Hradec Krá- lové – Pardubice páteřní železnič- ní tratí první kategorie. V tomto úseku je v  pracovní dny provo- zováno 37 párů vlaků, obdobný počet je provozován i o víkendu. Královéhradecký a  Pardubický kraj objednává v tomto úseku vla- ky kategorie „osobní“ a „spěšný“, Ministerstvo dopravy objednává vlaky kategorie „rychlík“. Železniční trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi byla zpro- vozněna v  roce 1857. Od  roku 1965, kdy byla trať elektrifiko- vána, na ní ale nebyl proveden žádný významnější konstrukční zásah. Dopravní kapacita stáva- jící železniční tratě je tudíž vy- čerpána a jednotlivé prvky jsou na hranici životnosti. MICHAL ČEJKA CHCETE CHYTŘE PARKOVAT, JEZDIT MHD I PLATIT?

https://lebardessciences.com/

červenec | srpen 2017 5 doprava ve městech inzerce www.agrotectrucks.cz Brno – Dornych 65  |  Olomouc – Lipenská 47  |  Horní Suchá – U Lékárny 5 Chytré auto ve vašem chytrém městě K vytoužené dálnici D35 je o 2,7 miliardy blíž Bez investice kraj nechtěl podpořit státem prosazovanou takzvanou jižní trasu dálnice D35, tedy klíčové komunikace propojující východ a západ země. FOTO: Ministerstvo dopravy D35 se měla stavět už mnohem dříve. Je to škoda, byli jsme brz- děni neplatným posudkem EIA a dalšími věcmi. Na druhé stra- ně jsem rád, že jsme postoupili tak daleko, že zahájíme v tomto roce dva úseky. Fakticky jsme je již zahájili, neboť archeologický průzkum je první fáze stavební činnosti,“ uvedl Ťok. Pardubický kraj má za pení- ze ze Státního fondu dopravní Nejen podpis memoranda o vzájemné spolupráci, ale hlavně obří injekce v podobě 2,7 miliard korun. Michal Čejka Takový byl výsledek setkání ministra dopravy Dana Ťoka a  vedení Pardubického kraje v  čele s  hejtmanem Martinem Netolickým. Peníze budou po- užity i  na stavbu dalšího úseku dálnice D35. Za ně postaví třeba spojnici mezi Vysokým Mýtem a Chocní nebo opraví silnici mezi Českou Třebovou a  Litomyšlí. Finanční podpora kraje byla klíčová pro podpis memoranda. Důležitá do- pravní tepna D35 se tak dočká dálničních přivaděčů a východo- české obce obchvatů. Už je na čase. Stavba „dépětatřicítky“ se vleče pořádně dlouho. Podle pů- vodních plánů měla dálnice stát a používat se už v letech 2013 až 2014. Jenže momentální situace je taková, že kromě mimoúrovňové křižovatky v Opatovicích s napo- jením na dálnici D11 se nezačalo stavět. A termín dokončení? Ně- kdy po roce 2020. infrastruktury vybudovat ob- chvat Rokytna a  Dašic na Par- dubicku, modernizovat silnice II/358 mezi Českou Třebovou a Litomyšlí a upravit komunika- ce II/360 mezi Ústím nad Or- licí a  Litomyšlí. Modernizovat se bude i silnice II/312 v úseku Choceň – České Libchavy – – Žamberk. Nejdražší stavbou pak má být spojnice Vysokého Mýta a Choc- ně, která bude sloužit i jako ob- chvat Chocně. Pokud by však nová stavba byla pozemkově a  ekonomicky příliš náročná, modernizovaly by se dosavadní silnice do Chocně. Podle pardubického hejtma- na Martina Netolického by nová dálnice i přivaděče měly pro in- vestory zatraktivnit odlehlé ob- lasti regionu, zejména Svitavsko a  Moravskotřebovsko. „Už nyní vidíme zájem investorů tam, kde bude vést dálnice. Stávající sil- niční síť ale zdaleka neodpovídá zátěži, která tam vznikne,“ upo- zorňoval Netolický. Navazující komunikace na D35 by proto měly vznikat současně s dálnicí. „ „ Osm úseků Trasa dálnice je v  Pardubic- kém kraji rozdělena do osmi úse- ků. Podle Ťoka je možné, že se některé, například kolem Vyso- kého Mýta, budou stavět dřív, než k  nim dospěje úsek předchozí, aby se ulehčilo dopravě ve městě. Některé části východně od Svitav na Mohelnici by se podle úvah ministerstva dopravy moh- ly stavět jako projekty veřejně- -soukromého partnerství (PPP). „Postupně docházejí peníze z Operačního programu Dopra- va 2, takže nad tím přemýšlíme, neboť nebude dostatek národ- ních ani evropských zdrojů,“ vy- světlil ministr. Dálnice D35 má vést přes Če- chy na Moravu a být dopravní al- ternativou frekventované dálnice D1. V Pardubickém kraji naváže na třípatrovou křižovatku v Opa- tovicích nad Labem, povede smě- rem na Vysoké Mýto, Litomyšl a dál na Moravu. Zdržení dálnice v  poslední době způsobily potíže s posudky na životní prostředí, jejichž pro- ces mělo Česko obecně špatně nastaveno a EU kvůli tomu od- mítala proplatit miliardové sta- vební projekty. První dva úseky dálnice D35 z Opatovic do Časů a  Ostrova ale získaly výjimku vlády a  nemusely znovu usilo- vat o  kompletní posudek o  vli- vu stavby. „Jsem přesvědčen, že Poláci se s dálnicí přiblížili Česku Stavebně náročný poslední úsek rychlostní silnice S3 Bolkow – Lubawka, který naváže na plánovanou dálnici D11, se letos začne stavět. Na společném jednání ve Dvoře Králové nad Labem to potvr- dil polský ministr infrastruk- tury a stavebnictví Andrzej Adamczyk. Podle českého ministra dopravy Dana Ťoka se letos otevře dvoukilomet- rový úsek z Osiček do Hradce Králové a začne se stavět část dálnice D11 směřující do Smiřic a dále do Jaroměře. V současnosti probíhá v Pol- sku třetí kolo výběrového řízení na zhotovitele výstavby dvou úseků rychlostní silnice S3 Bolkow – Kamienna Góra (16,1 km) s Kamienna Gó- ra – Lubawka – státní hranice (15,3 km). „Stavebně náročný úsek začneme letos stavět a je velmi dobře, že Česká repub- lika si vyjednala s Evropskou komisi výjimku a nemusela na zbývajících stavbách D11 opakovat proces posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA,“ řekl polský ministr. Český ministr dopravy pozval svého polského kolegu na slavnostní otevření posled- ního chybějícího úseku do Hradce Králové, který bude zprovozněn v srpnu. Zároveň řekl, že se v letošním roce za- čnou stavět další úseky dálni- ce D11 do Smiříc a Jaroměře a v přípravě je i zbývající část k hranicím. (red)  aktuálně

https://lebardessciences.com/

https://psicopico.com/

https://lebardessciences.com/

červenec | srpen 2017 7 vodohospodářství Radikální řez je nutný pro lepší budoucnost Generální ředitel společnosti Petr Brzezina chce v čele OHL ŽS uplatnit bohaté zkušenosti z oboru. FOTO: OHL ŽS 2016 se ztrátou téměř 1,5 miliar- dy Kč. Jak k tomu došlo? V roce 2016 se sešlo mnoho negativních faktorů, z nichž kaž- Jedna z nejvýznamnějších českých stavebních firem OHL ŽS, a. s. prochází výraznými změnami. V loňském roce došlo k výměně na postu generálního ředitele. V polovině roku 2016 byl do funkce jmenován Ing. Petr Brzezina, MBA. Tím začal řetězec dalších změn a čtenáře Moravského hospodářství zajímá, kam tyto změny směřují. Známe se už řadu let z vašeho působení v Alstomu (dříve ABB, dříve První brněnská strojírna). Řekl byste více k vaší dosavadní profesní kariéře? Ano, začínal jsem v První br- něnské strojírně v  roce 1988 na pozici technika. V roce 1993 vý- znamnou část koupil švýcarsko- -švédský koncern ABB a později v roce 1999 francouzský Alstom. Ve firmě jsem prošel různými pozicemi od technických po ma- nažerské, pracoval jsem v  lokál- ní i  globální struktuře. Sedm let jsem strávil v globálních pozicích v zahraničí, v Bruselu a ve Stutt- gartu. Firma za tu dobu prošla obrovskými změnami, začlenila se do globální struktury velkých koncernů, v reakci na změny trhu prošla restrukturalizacemi, odpro- dejem částí firmy, nebo uzavřením části výroby a optimalizací svých struktur. Většinu mé kariéry jsem pracoval v pozicích svázaných s ří- zením firmy a s velkými projekty dý jednotlivě by slabší společnost bez silného majoritního vlastní- ka pravděpodobně zlikvidoval. OHL  ŽS,  a.  s. je společnost ope- rující především v  oblasti veřej- ného sektoru a infrastrukturních projektů. Po hektickém čerpání evropských fondů v  roce 2014 a 2015 se jaksi zapomnělo, nebo nebyl čas, připravovat projekty nové z dalšího období 2014-2020. Do podzimu 2016 se nové zakázky téměř nevypisovaly, mírné oživení nastalo až před účinností nového zákona o zadávání veřejných za- kázek v říjnu 2016, ale to už jen minimálně zasáhlo výnosy roku 2016. Jaký to mělo na společnost dopad? Výpadek výnosů měl okamžitý dopad na výsledek. Největší vliv na vytvořenou ztrátu měly ovšem problematické zahraniční zakáz- ky, které se uzavíraly v letech 2011 až 2014, z nichž mnohé jsou nyní v závěru realizace, kdy se obvykle projeví všechna rizika a náklady. Honba za zvyšováním objemů za každou cenu přinesla své "ovoce" ve formě ztráty už v letech 2014 a 2015 a nakonec výrazně přispěla k  rozhodnutí dozorčí rady pro- vést radikální řez. Od poloviny roku 2016 bylo zavedeno měsíční detailní sledování rizik a příleži- tostí na každém projektu, byly detailně vyhodnoceny všechny projekty a výsledkem byl více než poloviční podíl na celkové roč- ní ztrátě. Museli jsme zrevidovat také další náklady a  nejrůznější opravné položky, např. na nevy- užitou mechanizaci, účetní odpis starého informačního systému, nést náklady na zrušené pracovní pozice a  optimalizaci zahranič- ních poboček. Jaké jsou reakce uvnitř a v okolí firmy? Není to jednoduchá situace, ale troufám si říci, že nejhor- ší už je za námi. Pomohla nám konzistentní komunikace s  do- zorčí radou, bankami, zákazníky a zaměstnanci. To jsou naši nej- důležitější stakeholdeři a  s  nimi průběžně vedeme dialog tak, aby celé úsilí vedlo k cíli. Je důležité říci, že i  přes těžkosti máme od všech podporu a je jen na nás si ji dlouhodobě udržet. I když ta ztráta za rok 2016 vypadá hrozivě, je potřeba vidět pozitivum v tom, že si OHL ŽS, a. s. poctivě plní své závazky, jsme spolehlivým part- v tuzemsku i v zahraničí, od na- bídkové fáze až po realizaci. A když v roce 2016 přišla na- bídka od OHL ŽS, a. s.? Pro mne bylo důležité, že pro- cesy velkých projektů jsou vel- mi podobné a  že budu schopen uplatnit své dlouholeté zkušenosti v tomto oboru, i když budu muset vstřebat technické odlišnosti. Pro dozorčí radu, která vybírala nové- ho ředitele, byly podle mého také důležité zkušenosti z  globálního prostředí a  předpoklady k  zave- dení potřebných strukturálních změn. Jak hodnotíte svůj první rok v OHL ŽS, a. s.? Byl velmi hektický. Nejprve bylo nutné v krátké době provést detailní analýzu stavu a  rychle stabilizovat management firmy. Vytvořil se krizový tým, který po analýze navrhl potřebná opatření a strukturální změny. Na podzim jsme předstoupili před dozorčí radu s návrhem radikální změny organizační struktury, poměrně drastické optimalizaci režijních nákladů a  pětiletým plánem. V  té době začalo být jasné, že firma bude potřebovat posílení kapitálu a dlouhodobou podporu mateřské firmy v oblasti provoz- ního financování. To byl kritický moment a po diskusích jsme ve všech bodech dostali od dozorčí rady zelenou. Změny jsme za- čali neprodleně realizovat již od podzimu 2016 a  pokračujeme i  v  letošním roce. Zásadní bylo zrušení jedné úrovně řízení, což v kombinaci s dalšími opatřeními již v roce 2017 přináší významné úspory režijních nákladů. Dru- hým důležitým úspěchem bylo dvojí navýšení kapitálu, které firmě přineslo 1,6 miliardy do vlastního kapitálu. Koncem května firma zve- řejnila finanční výsledky za rok nerem pro zákazníky i dodavatele a i v těžkých dobách realizujeme významné stavby. Poučili jsme se z chyb v minulosti a jsme úspěšní v  získávání nových projektů. Za první polovinu roku jsme získali nové zakázky v objemu 5 miliard Kč a jsme na dobré cestě vytvořit si solidní zásobu práce do budouc- na. Zatím všechny nové zakázky jsou na domácím trhu a šli jsme do nich s pečlivou analýzou rizik. Posledním důkazem vnímá- ní pozitivního trendu ze strany hlavního akcionáře jsou aktuální změny v představenstvu a dozor- čí radě, kde zahraniční manage- ment postupně předává řízení fir- my zpět lokálnímu vedení, což je jasný projev podpory a obnovené důvěry. Jak vidíte budoucnost firmy? Čeká nás ještě hodně práce, než se definitivně vypořádáme s  minulostí. Předpokládám, že se v tomto roce zbavíme většiny problematických zahraničních projektů a budeme stavět přede- vším na našem domácím trhu, za který považujeme nejen Čes- kou republiku, ale i  Slovensko. Nerezignujeme na zahraničí, ale máme již zaveden systém hodno- cení příležitostí, kdy se v samém počátku rozhodujeme, jestli do projektu a  jeho přípravy bude- me, nebo nebudeme investovat na základě rizikového profilu. Půjdeme pouze do zakázek, kde máme přidanou hodnotu a  kde jsou přijatelné podmínky s reál- nou šancí na úspěch. A co železniční stavitelství? Chceme jej udržet jako náš nosný obor, kde jsme a  budeme významným hráčem na trhu. Rozvojovými segmenty jsou Sil- nice a Technologie, kde očekává- me v  příštích letech růst. Chce- me si udržet a posílit naši pozici v regionech, zejména na Moravě. Rozvojová teritoria s očekávaným budoucím růstem jsou Čechy a Slovensko. V pětiletém horizon- tu chceme objemově růst, ale nej- důležitějším je pro nás dosahování zisku počínaje rokem 2018. Děkuji velmi za rozhovor a přeji mnoho zdaru. MAGDA SLANINOVÁ K největším živelným katastrofám patřily v České republice v minulosti bezesporu povodně. Kromě miliardových škod si vyžádaly lidské životy. Veronika Vindišová Od těch nejničivějších v  čer- venci uplynulo dvacet let. Neustá- le se hledají nová protipovodňo- vá opatření, jak podobné situaci zabránit. Jaké ničivé následky může mít voda viděli obyvatelé dotčených míst před dvaceti lety. Jen na jižní Moravě v  červenci 1997 musely domovy opustit tisíce lidí. Svou nebývalou dravostí řeka Morava překvapila nejen obyvatele měst na tocích řek, ale také odborní- ky. Po povodních vodohospodáři pročistili koryta toků od nánosů a  naplavenin. Na hlavních i  na drobných tocích opravili mosty a lávky, mnoho jich bylo postave- ných nových. „V reakci na povodně jsme v letech 1999 až 2001 rekonstru- ovali jez ve Veselí nad Moravou. Nejvýznamnější protipovodňová opatření byla realizována na  Li- tavě v  městě Slavkov u  Brna, a také v Napajedlech. Ve Slavko- vě jsme zvýšili kapacitu koryta. A zajistili tím městu ochranu před povodněmi z  Litavy. Do- končené je také protipovodňové opatření Uherské Hradiště,“ při- blížil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Poslední dva doky navíc se při- pravuje protipovodňový varovný a monitorovací systém, který bu- de stát kolem pětadvaceti milionů korun. Bude se týkat všechny ves- nic a měst na toku řeky Moravy od Veselí až po Mikulčice. Bude po nich rozmístěná moderní rozhla- sová síť, která místní varuje před případným nebezpečím. V přísta- vech se bude voda monitorovat pomocí speciálních čidel. Celý projekt má pod taktovkou dob- rovolný svazek Obce pro Baťův kanál Voda řádila i  na severu Mo- ravy, také tam proto investují do protipovodňových opatření. Na jaře se například na spolupráci dohodli obec Rapotín, Vikýřovi- ce, Petrov nad Desnou a  Povodí Moravy. „Bude s jednat se o nej- významnější vodohospodářskou akci v povodí Desné a jednu z nej- větších akcí přírodě blízkých PPO v povodí Moravy. Akce je řešena na katastrech tří obcí a význam- ně přispěje ke zvýšení míry jejich ochrany před povodněmi i revita- lizaci částí toku,“ popsal Antonín Tůma pověřený řízením Povodí Moravy. Protipovodňová ochrana obcí bude spočívat ve stavbě odlehčo- vacích ramen s  biotopy, ochran- ných hrází a  zídek a  rozšíření koryta Desné. Současně dojde k rekonstrukci pevného jezu. Ten- to tok by se měla vysoutěžit firma, která opatření provede. Projekt mý Od povodní uplynulo 20 let. Stále se vymýšlí nová preventivní opatření Začala rekonstrukce VD Boskovice V létě Povodí Moravy zahajuje rekonstrukci další z vodních nádrží. Vodní dílo Boskovice čekají úpravy a modernizace, aby splnilo nové požadavky na zabezpečení vodních děl. Práce potrvají přibližně dva roky a jejich cílem je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz i v případě desetitisícileté po- vodně. Rekonstrukce zajistí zvětšení průtočné kapacity stávajícího bezpečnostního pře- livu, skluzu a vývaru tak, aby při průchodu povodní nehrozi- lo přelití s následným protrže- ním sypané zemní hráze. Práce potrvají do podzimu 2019. Cel- kové náklady na rekonstrukci vodního díla Boskovice jsou 138 mil. Kč. V okolí nádrže je vymezeno pásmo hygienické ochrany I. a II. stupně, proto všechny činnosti, technologie, materiály apod. budou odpoví- dat požadavkům předepsaným pro tato pásma. Stavební práce budou probíhat tak, aby nedo- šlo k znečistění vody. V prů- běhu rekonstrukce vodního díla Boskovice bude uzavřen průchod přes hráz. (red)  aktuálně Co napáchala voda před 20 lety povodeň v území povodí řek Morava, Odra a horníLabe byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami  |  denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm (místy > 600 mm/ 5 dní) |  nejintenzivnější úhrny srážek byly naměřeny ve dnech 4.–8. 7. 1997 řeka Morava zaznamenala vzestup hladiny o 2 až 6 m a zaplaveno bylo území o rozloze 12 500 km2 | šířka rozlivů dosahovala až 4 km dosažené kulminační průtoky měly charaktery až 800leté povodně (stanice Raškov na vodním toku Morava). povodeň si vyžádala 50 lidských obětí a zničeno nebo poničeno bylo 29 000 domů jen v úseku mezi Kroměříží a Uherským Hradištěm sedimentovalo 350 – 400 tis. tun plavenin způsobené škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč Zdroj: Povodí Moravy být hotový do konce roku 2020. Preventivní opatření proti povodním plánuje také největší město na jižní Moravě. Brno před rokem uzavřelo memorandum s Povodím Moravy. V letech 2016 až 2019 se má řešit architektonická soutěž a  další nebytné věci jako třeba změna územního plánu. „ „ Zabezpečí také Brno „Od první velké vlny povodní uplynulo již dvacet let. Za tu do- bu se postupně upřesňovalo, jaká opatření Brno pomohou ochránit. Vlna prvních pěti konkrétních opatření, na které nyní město Br- no připravuje investiční záměr, by měla ochránit 26 tisíc obyvatel města,“ uvedl již dříve brněnský primátor Petr Vokřál. Jde přede- vším o lokalitu Starého Brna u ře- ky Svratky a  oblast Židenic, Hu- sovic a Zábrdovic u řeky Svitavy. Ačkoliv by se mohlo zdát, že vše jde svižným tempem, není to úplně pravda. Problémem nejsou jenom neshody mezi obcemi a vo- dohospodáři, kteří mají mnohdy odlišný názor. „Stavby trvají dlou- ho a jsou za to malé peníze. Soutěží se za nejnižší cenu, což má dopad na kvalitu,“ podotkl Jiří Pavlíček, místopředseda představenstva společnosti Ekostavby Brno.

https://lebardessciences.com/

8 červenec | srpen 2017 vodárenství a čističky Česko-slovenskému příhraničí pomůže miliarda V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká re- publika bylo schváleno 76 pro- jektů umožňujících další rozvoj česko-slovenského příhraničí. Výše podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj činí přibližně miliarda českých korun. Projekty byly schváleny na zasedání Monitorovacího vý- boru. Podpořeny byly projekty zaměřené na zachování a pod- poru kulturního a přírodního dědictví příhraničí, obnovu a ochranu biodiverzity, podporu ekosystémových služeb, pod- poru přeshraniční spolupráce a projekty zlepšující možnost pracovního uplatnění díky vzdělávání cílenému na potřeby trhu práce. (red) MPO se zaměří na high tech suroviny Vláda schválila Surovinovou politiku České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Jednou z priorit státu je zabezpečení dostatku nerostných surovin pro do- mácí ekonomiku a důslednou ochranu ložisek, což deklaruje státní surovinová politika. Dobrá kondice surovinového průmyslu, jako sektoru, jehož produkty představují základní a nenahraditelné vstupy pro téměř veškerý průmysl a ener- getiku, disponuje schopností podpořit další růst ekonomiky. Surovinová politika se zaměřuje na oblast vědy a výzkumu, pře- devším v segmentu materiálově úsporných technologií, nových moderních dobývacích metod, hledání nových druhů surovin a jejich využití. (red)  aktuálně Města chtějí vodovody zpět Vodohospodářská zařízení Šum- perk, a. s., je miliardový. Pokud vše funguje, jak má, provoz gene- ruje zisk, který v případě vlastního provozování může zůstat v  sys- tému a  nevyvádí se ven. Navíc vlastní provoz znamená možnost větší kontroly například nad ob- novujícími opravami či běžným provozem ze strany vlastníka in- frastruktury,“ myslí si František John, starosta Zábřehu na Moravě. Podle něj spolu se správou majet- ku jde ruku v ruce zodpovědnost a starosti. Osobně je ale přesvěd- čen, že obchodní společnosti ve vlastnictví municipalit mohou fungovat efektivně. Jak ale prakticky dosáhnout přechodu infrastruktury do ru- kou obcí? Záleží na smluvních vztazích. „Smlouvy o provozová- ní vodohospodářské infrastruk- tury v  oddílném modelu jsou Na mnoha radnicích roste nespokojenost s vodárenskými firmami v rukou zahraničních společností. A tak vznikají plány vyplatit zahraniční vodohospodářské společnosti a získat tak kontrolu nad místními vodovody. Na Ústecku se to již podařilo, na Moravě radnice s tímto úsilím začínají. Ladislav Koubek Na Ústecku zástupci 458 obcí z  ústeckého a  libereckého kraje schválili v červnu plán, podle kte- rého budou mít hospodaření s vo- dou opět ve svých rukou. Vedly je k tomu mnohé důvody, mimo jiné i  vysoká cena vody. Rozho- dování ale nebylo vůbec jedno- značné. Například primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová krok nepodpořila. „Na valné hro- madě jsem nehlasovala pro odkup akcií, protože součástí transakce je vybudování další společnosti, takzvané provozní a  servisní, ve které Veolia bude mít 25% podílu. Díky koupi akcií v  řádech dvou miliard korun, které si zřejmě bu- deme muset zčásti půjčit, se obá- vám, že cena vody neklesne a zá- roveň díky tomu, že provozování nebude přímo obcemi, nebude uzavírány na dobu určitou. Tato skutečnost znamená, že vlastník vodohospodářské infrastruktu- ry bude mít na konci stávající smlouvy o provozování možnost vypsat nové koncesní řízení na provozovatele, nebo provoz svěří bez koncesního řízení jím zřízené a  vlastněné společnosti (tzv. in- -house zadávání). Druhou mož- ností je majetkový vstup vlastníka vodohospodářské infrastruktury v průběhu trvání smlouvy o pro- vozování do stávající firmy, která infrastrukturu provozuje,“ uvádí Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Platí skutečně, že tam, kde se o  infrastrukturu starají obce, je voda levnější? „Vlastnictví infra- struktury obcemi má pozitivní vliv na cenu vody, a to jak ve vod- ném, tak stočném. Účelem obcí není generovat zisk, ale pouze zdroje na obnovu a modernizaci infrastruktury. Navíc, tím, že ma- jitelem infrastruktury jsou obce, tak je při její obnově kladen ne- malý důraz na kvalitu práce a pou- žitých materiálů,“ myslí si starosta Pacova Lukáš Vlček. Vlivů na ceny vody je ale celá řada. „Kromě již zmíněného vlastnictví infrastruk- tury, tak dalším důležitým fakto- rem je dostatek vlastních zdrojů pitné vody. Efektivita provozu je dalším aspektem, který ovlivňuje konečnou cenu,“ dodává Vlček. „ „ Obce chtějí o ceně vody rozhodovat samy Každopádně nelze jednoduše říci, že převzetím vodovodů ob- cemi zlevní voda. Její zdražování ale může být pod větší kontro- lou. „Samotná změna provozního modelu musí být nastavena tak, že nebude mít negativní vliv na vývoj vodného a stočného. Vlastní investice na pořízení provozní fir- my, ať již její koupě od stávajícího vlastníka či vybudování na zelené louce, by měla být financována z provozního zisku, který se dnes ze systému vyvádí. Jde o to správ- ně nastavit a  úspěšně realizovat tento investiční model. Po splace- ní této investice na pořízení pro- vozní části by pak provozováním generované prostředky zůstaly v  systému a  používaly se na in- vestice a obnovující opravy. Z hle- diska dlouhodobé perspektivy by se promítly do efektivity provozu a tím i příznivějšího vývoje vod- ného a stočného pro spotřebitele,“ uzavírá zábřežský starosta John. možné čerpat evropské peníze,“ řekla Moravskému hospodářství Nechybová. Každopádně rozhod- nutí padlo a nyní bude zajímavé sledovat, jak se v  severních Če- chách osvědčí v praxi. „ „ Dobrý hospodář Na Moravě je častější model, kdy se o  infrastrukturu starají obce. A tam, kde tomu tak není, uvažují o  znovupřevzetí vodo- vodů. Tak je tomu například na Zlínsku a na Šumpersku. „Každý dobrý hospodář nejdříve přemýšlí, zda by nebylo výhodnější, aby svůj majetek spravoval a  provozoval sám, před tím, než ho dá někomu do pronájmu. A vodohospodářský majetek ve vlastnictví společnosti JAK FINANCOVAT KYBERNETICKOU BEZPEČNOST? Jak zkrotit povodně? Jde to i pomocí vody. Zdánlivou nelogič- nost řeší fakt, že voda je uvězněna v neprodyšném vaku. Modernímu typu pohyblivé a plně automatické hradicí konstrukci se říká vakový jez. Už pěkných pár let dvojná- sobnou porci těchto instrumen- tů využívají v  Třebíči. Centrum města chrání před velkou vodou. Jejich úloha je nezastupitelná. Při povodních v  letech 2002 a  2006 zabránily zaplavení Židovské čtvr- ti, památky UNESCO. Jarní tání sněhu je prověří téměř každý rok. Novodvorský jez, zvaný též Ho- molkův, byl postavený už v roce 1996. Podklášterský byl zbudován o pět let později. Jezy pracují automaticky, pří- padně ručně. Fungují na principu spojených nádob. Jakmile průtok v korytě dosáhne určitého množ- ství, tlak vody v  nadjezí vytlačí vodu z  vaku. Jeho výška se tak sama sníží podle potřeby. Pokud průtok dosáhne kritických 110 kubíků za sekundu, jez se samo- činně zcela spustí až na práh. No- Stavba roku, která vlastně není ani tolik vidět. Ta- kovou zvláštnost mají na Vysočině. Nejzajímavějším novým objektem roku 2016 se stala unikátní nádrž. Obří podzemní rezervoár zachytí nečistoty i příva- lové vody. Na povrchu kryje stavbu zeleň, přesto se krajská porota rozhodla udělit právě jí cenu v kate- gorii průmyslových a vodohospodářských staveb. Takzvaná dešťová zdrž je součástí mnohem větší- ho systému. Jde o projekt devíti samostatných staveb, které mají za úkol snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy. Právě tak se pro- jekt jmenuje. „Ocenění si velmi vážíme, jde o uznání a poděkování všem, kdo se na stavbě samotné i celém projektu podíleli, je to skutečně výjimečný počin. Cena svědčí také o tom, že se Jihlava dokáže postarat o rozvoj vodohospodářské infrastruktury a zvládne vodvorský jez se tak sníží skoro o dva metry, Podklášterský o de- vadesát centimetrů. Celoroční průměrný průtok v řece vykazuje u Třebíče hodnotu 5,51 kubíků za sekundu. „ „ Jednoduchý provoz Nejde o novinku. První vakový jez spatřil světlo světa už před více než padesáti lety. Umožňuje úplné vyhrazení při průchodu velkých vod, a  to i  při výpadku energie a nemá žádný negativní dopad na životní prostředí. Vyznačuje se jednoduchým provozem, nená- ročnou údržbou a rychlou mon- táží, což při jeho poměrně nízkých pořizovacích nákladech znamená nespornou výhodu. Ve srovnání s  ostatními hradicími konstruk- cemi však mají vodou plněné va- ky ještě další přednosti. Zaručují spolehlivou funkčnost v  zimním období, optimální začlenění do te- i její správu,“ uvedl náměstek jihlavského primátora Jaromír Kalina, který za město cenu přebíral. Město v rámci projektu vybudovalo více než čtyři kilometry dlouhou kanalizačních stoku a  několik dalších vodohospodářských zařízení. Funkci nádrže a celého systému představil jihlavský primátor Rudolf Chaloupek. „Nádrž má velmi pozitivní dopad na čistotu vody v  řece. Nádrž zejména při vydatných srážkách pojímá velké množství dešťové vody, kte- rá je znečištěná splašky, protože je zde jednotná kanalizace. Znečištěná voda se nedostane do řeky, ale z nádrže postupně odtéká do čistírny odpadních vod,“ prohlásil. Jak tedy vypadá oceněná podzemní nádrž? Má objem 1 840 metrů krychlových a je umístěná v údolí řeky Jihlávky v  Hradební a  Brněnské ulici. Stavba o  rozměrech 31  ×  20  metrů a  stěnách, vysokých až sedm metrů, sestává z  tříkomorového ‚bazénu‘ dešťové zdrže, odlehčovací komory, výustního ob- jektu do řeky a propojovacích žlabů, komory s lapá- kem štěrku, česlemi a dalších zařízení a technologií, umožňujících jejich ovládání. Stropní desku nádrže kryje asi metr zeminy a zeleň. Celý projekt o  devíti stavbách měl rozpočet 138 milionů korun, šlo o jednu z největších investic města v posledních letech. Na financování se podílel Státní fond životního prostředí zhruba 92 miliony korun. Dodavatelem stavby bylo sdružení firem OHL ŽS, a. s., a PSJ, a. s. MICHAL ČEJKA rénu, automatickou regulaci horní hladiny, vysokou odolnost proti vibracím, způsobenými přepadem vody. Samozřejmostí je dlouhá ži- votnost (prakticky bez koroze). Vakové jezy jsou proto vhodným řešením pro malé vodní elektrár- ny, rekonstrukci starých pevných i pohyblivých jezů, a to i zakřive- ných. Pohyblivá konstrukce vaku přitom umožní i  zvýšení výšky vzdutí hladiny v  nadjezí oproti původnímu stavu. Hodí se rovněž k  úpravě režimů spodních vod, k závlahovým systémům i k rekre- ačním účelům. Vaky naplněné vodou se ale da- jí použít i jinak. Třeba k ochraně před povodněmi. Kanadský patent zkoušeli před lety v Přerově. Žluté vaky se postavily do cesty řece. Ta je přitom sama naplnila. Martin Šístek, obchodní zástupce firmy, která tento kanadský patent v Čes- ké republice a ve východní Evro- pě prodává, byl tehdy spokojený. „Tady jsme tyto vaky rozbalovali v pěti lidech, ale zvládne to i jeden člověk. Maximální výška hladiny, kterou tím úplně zastavíme, je me- tr a půl. Je to velmi skladný systém. Jezdím octavií a dostanu do ní na délku sedmdesát metrů hrazení o výšce více než půl metru,“ líčil pro MF Dnes Šístek. MICHAL ČEJKA Proti povodním zasahují i vakové jezy Stavba roku na Vysočině? Nádrž, která nejde vidět Vlastnictví vodohospodářské infrastruktury dle regionů Pramen: pravdaovode.cz

https://lebardessciences.com/

červenec | srpen 2017 9 vodárenství a čističky inzerce Recept na zpětný tok i zápach pochází ze Švédska WASTOP zpětné a proti zápachové kanalizační klapky jsou jedinečným řešením pro stávající i nové kanalizační řady, domovní přípojky, odlehčovací objekty, čerpací stanice a další objekty a systémy. Hodí se všude tam, kde nastá- vá nebo by mohl nastat problém s  nežádoucím vzdutím hladiny, zpětnému toku či nepříjemnému zápachu šířícího se díky komíno- vému efektu do obytných zón či přímo objektů. Klapky WASTOP jsou vy- ráběny ve Švédsku, společností WAPRO AB jež sídlí v  přístav- ním městě Karlshamn, zde pro- bíhá nejen výroba ale i technický vývoj a zkoušky dle příslušných norem. Materiálové provedení klapek a jejich funkční vlastnosti předčí veškeré běžné zpětné ka- nalizační klapky. Jednoduchostí je jednostran- ně těsnící, excentrická kuželová membrána (do dimenze DN200 silikonová od DN250 polyureta- nová) ložená v těle klapky (nerez/ plast) bez jakéhokoli mechani- smu otevření. Membrána se hydrostatickým tlakem protéka- jícího média formuje a  umožní přiměřený průtok, přitom zbytek světlosti potrubí zůstává vzdu- chotěsně uzavřeno. Podmínkou otevření je však nižší hydrostatický tlak na straně odtoku z klapky, v opačném pří- padě zajišťují klapky nepropust- nost až do zpětného protitlaku 8 metrů vodního sloupce. Rozsah vyráběných dimenzí je od DN75 až po DN1800, vý- hodou je jejich snadná instalace a to i v případě větších průměrů potrubí. Stovky instalací v České Republice pochvalují nejen jejich uživatelé ale i provozovatelé ka- nalizací, kterým ubylo stížností a žádostí o náhradu škod způso- bených zaplavení z kanalizačních řadů. „ „ Skvělé řešení pro Český Krumlov Zdárným příkladem kom- plexní ochrany je instalace ně- kolika desítek klapek WaStop (DN200-800) v historickém měs- tě Český Krumlov. Zde klapky chrání kanalizační systém proti vtoku vody ze vzduté řeky Vltavy skrze odlehčovací objekty. To- to opatření řešilo hned několik problémů a to nejen nežádoucí balastní vody odváděné na ČOV (úspora energií čerpání a čištění) ale i zaplavování pobřežních uli- ček uličními vpustěmi a  zame- zení tvorbě komínového efektu v kanalizaci. Mimo to byly klapky ve vět- šině případů instalovány způso- bem ztracené instalace „dovnitř potrubí“ tedy ani jejich instalace nenarušuje krásu kamenných po- dezdívek a pobřežních stěn Vlta- vy v historickém centru Českého Krumlova. Klapky WASTOP jsou ře- šením pro stávající potrubní systémy ve většině případů bez nutnosti stavebních úprav. Va- riabilitou instalace se klapka WASTOP přizpůsobí každému požadavku jako například in- stalací na začátku, v  trase nebo na konci potrubí, ani instalace v horizontální či vertikální pozici není problémem. Dnešní problematika od- vodnění urbanizovaných území spolu se změnou charakteristiky úhrnu srážek se odráží na potře- bě chránit majetek a dobře hos- podařit se srážkovými vodami. Společnost WAPRO AB inovuje a vyvíjí prostředky, které pomá- hají problematiku řešit. Mimo zpětných klapek WASTOP nabí- zí i regulátory průtoku WAREG a další jedinečná zařízení pro ří- zení toku nejen odpadních vod. Výhradním zástupcem spo- lečnosti WAPRO AB je od roku 2009 společnost ATER s.r.o., za- jišťuje nejen dodávky ale i tech- nické poradenství a montáž za- řízení. JIŘÍ GÄRTNER ATER s. r. o. – dodavatel strojů a zařízení vodního hospodářství Strakonická 1134/13 150 00 Praha 5 - Smíchov www.ater.cz Co když dojde voda? Jak je stát připraven na případný nedostatek? programů na podporu konkrét- ních opatření k zabezpečení vod- ních zdrojů v ČR, které předložilo ministerstvo zemědělství a  osm z těchto dotačních programů bylo již zahájeno. I vzhledem k důrazu na sou- kromé vlastnictví po listopadu 1989 a  neblahým vzpomínkám z  minulosti v  Česku ustala vý- Extrémní sucha na jižní Moravě způsobí mnoha zemědělcům katastrofickou neúrodu. Sucho je ale dlouhodobý jev a Česka, které je „střechou Evropy“, se dotýká stále víc. Ladislav Koubek Co dělá stát proti nedostatku vody? Existuje koncepce, která by řešila sucho a problémy s vo- dou? „Po jarním zemědělském suchu v roce 2014 byla dohodou ministrů zemědělství a životního prostředí ustavena Meziresortní komise VODA-SUCHO, která se soustředila na koordinaci prací k  přípravě opatření na omezení následků sucha a nedostatku vo- dy. Výstupem činnosti Komise byly materiály zpracované pra- covníky ministerstva zeměděl- ství a  životního prostředí, které vytvořily základ pro Koncepci na ochranu před suchem pro území České republiky. Návrh této Kon- cepce byl letos v červnu předložen k projednání na vládu. Jde o do- stavba přehrad. I to se ale začíná měnit. V  přípravě je šest víceú- čelových vodních nádrží, jejichž efekty vedou ke povodní i sucha. Jde o  lokality na Rakovnicku (Senomaty a  Šanov), dále Pěčín v  povodí Orlice, Vlachovice na Zlínsku a Skalička v povodí Beč- vy. „Zrychlily se rovněž práce na zahájení výstavby nádrže Nové Heřminovy v povodí Opavy, která se připravuje 15 let a v povodí se budují i pomocné poldry – z nich největší na Jelením potoce mů- že zachytit povodňové průtoky v  objemu 750 mil. m3,“ dodává Jurečka. Zdá se, že na rozdíl od jiných oblastí, když jde o  sucho, doká- žou se ministerstva mezi sebou domluvit. „Očekáváme, že vláda schválí celkovou koncepci boje se suchem v České republice. Jedná se o  společný materiál Minister- stva životního prostředí a Minis- terstva zemědělství, který mimo jiné zastřešuje všechny dosavadní strategické a koncepční materiály, které se dotýkají sucha, hospoda- ření s vodou i klimatickou změ- nou. Jedná se například o Strategii adaptace na změnu klimatu, na ní navázaný akční plán konkrétních kroků ad. Koncepce obsahuje řadu konkrétních opatření, jak zajistit do budoucna, aby voda zůstáva- la v krajině a ochránili jsme naše zdroje podzemních i povrchových vod,“ doplňuje Jurečkův vládní kolega Richard Brabec za resort životního prostředí. Aktivitu ministrů oceňuje Svaz měst a  obcí. Ten již mnoho let apeloval na vládu, aby v  oblasti sucha navrhla nějaké řešení. „Vel- mi vítáme snahu současné vlády tuto záležitost řešit a  oceňujeme také, že průběžně jsou vypisovány příslušné dotační tituly. Jedním ze zásadních pozitivních efektů těch- to kroků je pak zvýšení povědomí o problematice sucha i v místech, kde zatím fakticky nenastalo. Je však smutné, že až kritická situace, která v posledních letech nastává v  některých oblastech, donutila vládu ke konkrétním krokům,“ řekla Barbora Tomčalová z Legis- lativní a právní sekce Svazu. „Podle našeho názoru je hlav- ním problémem současné hospo- kument, který na základě rozbo- ru ohrožení území ČR suchem v průběhu vývoje změny klimatu, přináší soubor opatření, kterými lze následky sucha omezit a posí- lit odolnost proti nedostatku vod- ních zdrojů v budoucích letech,“ řekl nám ministr zemědělství Marian Jurečka. Podle něj vláda rovněž schválila soubor dvanácti daření s dešťovou vodou, která je v naprosté většině případů během dešťových srážek odváděna buď přímo oddílnou kanalizací do vodních útvarů či jednotnou ka- nalizací na místní čistírnu odpad- ních vod a následně do vodotečí. Tento způsob hospodaření s deš- ťovou vodou je dlouhodobě neu- držitelný, neboť přispívá k rychlé- mu odvádění srážek mimo území ČR. Z těchto důvodů je nutné více využívat retenci a zasakování deš- ťových vod přímo v  místě jejich dopadu,“ myslí si ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák. „ „ Srážek spadne stejně, ale odtečou pryč Mnoho činností v této oblas- ti budou muset vykonat správci vodních toků. Například před Povodím Moravy stojí řada vý- zev. „Vzhledem k tomu, že ČR je střechou Evropy, nemá ledovce a  nic k  nám nepřitéká, je hlav- ním cílem Povodí Moravy vytvořit taková opatření, abychom mohli dešťovou vodu zadržovat a  dále s ní hospodařit podle potřeb oby- vatel, zemědělců, průmyslu a kra- jiny. V tomto smyslu připravujeme revitalizační opatření na vodních tocích, která vedou k  zpomalení odtoku vody. V současnosti probí- há předprojektová příprava vodní nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji, která má sloužit jako klíčo- vý prvek v boji proti důsledkům klimatické změny a  zdroj povr- chové vody na Zlínsku a Uhersko- hradišťsku. Dále je to zvažované vodní dílo Skalička na Přerovsku, o jehož finální podobě ale rozhod- nou probíhající studie,“ sdělil Petr Chmelař z Povodí Moravy.

https://lebardessciences.com/

10 červenec | srpen 2017 bezpečné a chytré město inzerce Přijíždíte do města za prací. Chytrá aplikace vám pomůže najít volné parkovací místo v okolí vašeho pracoviště. Včera to bylo na náměstí, dnes v  podzemním parkovišti kancelářské budovy. Přes den cestujete na pracovní schůzku MHD, kde zaplatíte jízdenku pouhým přiložením platební karty k terminálu. úsporu v situacích, kde ještě nedávno museli složitě vyhledávat v mapách, hledat po kapsách drobné či volat na informační linku. Aby města mohla projekty Smart Cities spustit komplexně a s co největším zabezpečením dat, obrací se nezřídka na experty v oboru. Takovou společností je i Mastercard, jež má rozsáhlé zkušenosti z různých projektů chytrých měst. Funguje jako konzultant, který pomáhá městům s plánováním, přípravou kon- ceptu a zadávací dokumentací. "V uplynulém roce se řada měst pustila do promýšlení strategie chytrého města. Nejčastěji se volení zástupci zaměřují na ener- getiku, ekologii, dopravu, vzdělávání a bezpečnost. Na základě zpracované koncepce pak poptávají konkrétní řešení od jednotlivých dodavatelů," říká Martin Do- lejš, šéf rozvoje obchodu pro Čechy a Slovensko ve společnosti Mastercard. Mezi průkopníky Smart Cities se nově řadí i Olo- mouc. Další projekty realizuje Mastercard ve spolu- práci s municipalitami například v Kolíně, Plzni, Brně či Liberci. Posledně jmenované město bylo první, ve kterém bylo možné zaplatit v tramvajích kartou. "Dů- ležitým ukazatelem úspěšnosti je zda zvolené řešení zpříjemní život obyvatelům a městu pomůže uspořit prostředky," upřesňuje Dolejš. Jedním ze způsobů ušetření nákladů je i zavedení elektronických plateb do všech oblastí působení místních samospráv. Ty pomáhají například zefektivnit výběr daní a omezovat riziko korupce. Podle Dolejše by cílem všech českých měst mělo být zajištění kvalitního a příjemného pro- středí nejen pro stálé obyvatele, ale i pro lidi přijíždě- jící za prací, kulturou, sportem nebo nákupy. Dodává, že města jsou si dobře vědoma toho, které oblasti je potřeba inovovat a  jaké technologie by jim mohly pomoci situaci řešit. "Důležité je tedy postupovat kon- cepčně, mít dlouhodobý plán a strategii a současně sbírat nejlepší zkušenosti z ostatních uskutečněných tuzemských i zahraničních projektů," uzavírá Dolejš. Jak je vidět, česká města jsou díky digitalizaci a rozvoji technologií připravena na to stát se "chyt- rými". Kdo ví, možná nás jednou čeká i robotický policista, kterého nedávno přivítali do svých řad po- licisté v Dubaji. www.mastercard.cz Když nadejde polední pauza, natáhnete se v parku na zelenajícím se pažitu, který monitorují senzory vlhkosti napojené na zavlažovací systémy. Tou dobou už je váš vybitý mobil zapojen do chytré lavičky ve vašem dosahu. Nedaleký koš na odpadky právě poslal do městského systému informaci, že je přeplněn. Do hodiny ho přijedou vysypat. Hudba budoucnosti? Ano i  ne. Sen s  názvem Smart Cities si postupně začínají plnit i česká města. Z tohoto konceptu těží nejen volení zástupci, kteří mohou docílit výrazných finančních úspor a zvýše- ní efektivity v  řadě oblastí. Systém také usnadňuje život obyvatelům, kteří mohou díky platebním kar- tám a mobilním aplikacím získat komfort a časovou Chytrá města jsou na dosah Jaké změny přináší nařízení o ochraně osobních údajů: ■ Povinnost ohlašovat Úřadu pro ochranu osobních údajů případy porušení zabezpečení osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se správce o incidentu dozvěděl. ■ Zvýšení pokut, které mohou dosáhnout až čtyř procent celosvětového obratu celého podniku nebo 20 milionů eur podle toho, co je vyšší částka. ■ Odpovědnost zpracovatele za způsobenou újmu. ■ Povinnost vést interní záznamy o zpracování osobních údajů. ■ Zavedení pracovní pozice pověřence pro ochranu osobních údajů pro státní správu a firmy zpracovávající osobní údaje. ■ Přenositelnost údajů. ■ Jednoznačný souhlas ke zpracování údajů. ■ Dříve udělené souhlasy musejí být v souladu s požadavky, které zavádí nařízení. ■ Právo být zapomenut. ■ Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. ■ Detailnější důraz na zajištění bezpečnosti. ■ Nařízení se bude týkat i firem se sídlem mimo Evropskou unii, které však nabízejí služby a výrobky evropským spotřebitelům.  změny Blíží se revoluční změna ochrany osobních údajů Nová pravidla pro ochranu osobních údajů mají platit už za necelý rok. Podle expertů se pro tuto změnu zatím udělalo málo. FOTO: archiv Dotkne se státních úřadů. Ale také mobilních operátorů, nemocnic, bank a internetových obchodů. A každé firmy, která má věrnostní program. Od 25. května příštího roku musí všichni výše vyjmenovaní zacházet přísněji s osobními údaji. Michal Čejka Přísné požadavky zavádí evropské nařízení o  ochraně osobních údajů. Nejen firmy to bude stát těžké peníze. Od stovek tisíc po desítky milionů korun, v  závislosti na velikosti firmy. Náklady se budu zcela jistě pohybovat v řádu miliard. Na trhu totiž koncem loňského roku bylo skoro 452 tisíc firem. Podle ministerstva vnitra mohou být naopak státní úřady v  klidu. Pro státní správu prý GDPR nepřináší tolik novinek. Převážnou většinu předpisů už Na firmy dopadne nařízení tvrději. A to bez ohledu na od- větví, ve kterém podnikají, nebo výši obratu. I drobný podnikatel, který přichází do styku s osob- ními daty svých zaměstnanců či zákazníků, s nimi musí pracovat podle platné legislativní normy. Co to pro živnostníka znamená? Že by měl počítač, který použí- vá, mít určitým způsobem za- bezpečený. Všichni, kdo nakládají s  osobními daty, budou totiž muset zjistit, co s  osobními údaji vůbec provádějí neboli provést datový audit. Podle jeho výsledků se pak firma musí roz- hodnout, zda potřebuje koupit například software na šifrování nebo anonymizaci dat, aby se v  případě jejich úniku nedala zjistit identita jednotlivce. Další peníze spolkne nákup počítačo- vého vybavení nebo potřebného softwaru. „ „ Značné sumy za kontroly Firmy budou muset zajistit také prověrku od právníků, zda mají v pořádku smlouvy týkající se poskytování souhlasu se zpra- cováním osobních dat, kontrak- ty s  dodavateli, bude potřeba například připravit interní a ex- terní dokumentaci, která bude reagovat na požadavky nařízení. To vše si vyžádá značné sumy. Na své si proto kromě soft- warových společností přijdou rovněž právníci. Předělávat se totiž mohou například postupy, jak obchodníci získávají souhlas se zpracováním osobních údajů. Třeba při nákupu na internetu je nyní často nutné zaškrtnout políčko, kterým se prodejci dává souhlas se zpracováním dat spotřebitele, aby se prodej uskutečnil. Řada kupujících to provede automaticky, přičemž údaje o nich pak slouží k mar- ketingovému využití nebo se s nimi dál obchoduje. To už ale nebude za rok možné. totiž musí plnit podle aktuálně platných předpisů. Jenže tak jed- noduché to není. Firmy i  úřa- dy mají totiž povinnost zavést pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). O jed- noho takového úředníka, správ- ce osobních údajů, se sice může dělit i  několik obcí, potřební odborníci ale mohou na trhu podle expertů scházet. Někteří odhadují, že jen ve státní správě jich schází na 1800. Ministerstvo vnitra navíc může celou záležitost zlehčovat, protože stát se zatím na GDPR příliš nepřipravuje. Novelu čes- kého zákona o  ochraně osob- ních údajů chce ministerstvo vnitra předložit až v srpnu. Hlavní témata: • Bezpečnost budov ve svěřené správě měst a obcí – ochrana tzv. měkkých cílů – školy, školky, zdravotnická zařízení • Integrovaná doprava a součinnost krajů v MHD • Technologie pro chytrá města pro oblast chytrého parkování, nákup jízdenek, kde všude možno bezpečně platit kartou • Ochrana osobních údajů – jak se promítnou novinky v zákoně v běžném životě měst a obcí (připravovaný zákon č. 412/2005 Sb.) z pohledu NBÚ • Zabezpečení dat a zálohování dat, co se stane, když… • Dotační tituly a zdroje nejen v oblasti IT • Příklady chytrých měst u nás Určeno pro všechny se zájmem o posílení ochrany obecního majetku a bezpečnosti ve vašich městech a obcích, především pak zástupce měst a obcí z pěti moravských krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Kraj Vysočina) a krajů Královéhradeckého a Pardubického. odborná konference 5. ročník Bezpečné a chytré město 19. září 2017, Olomouc Organizátor: Mediální partner: Záštitu nad akcí převzal: V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540  |  774 112 138 PRODUKCE: GSM 725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Předpokládaný počet účastníků: 100–120 Účastnický poplatek: 1 200 Kč pro zástupce státní a veřejné správy 2 800 Kč pro zástupce soukromého sektoru www.magnusregio.cz/registrace Primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk

https://lebardessciences.com/

červenec | srpen 2017 11 Stručný návod k ochraně dat dle nařízení GDPR Brno má plán pro snížení emisí ve městě V Brně se bude dýchat lépe a zdravěji. Takový je aspoň plán vedení města, které chce do roku 2020 snížit hladinu emisí pod zákonem požadované hodnoty. Michal Čejka Nejedná se o snění, ale o sou- bor konkrétních opatření. „Akční plán není vize nebo studie. Jde o soubor konkrétních úkolů, které mají na starosti konkrétní úřední- ci magistrátu,“ říká náměstek br- bude Odbor životního prostředí MMB každoročně vyhodnocovat a aktualizovat o nová opatření. Brno má s  kvalitou ovzduší problém delší dobu. Každý rok je na některých z měřicích stanic překročen zákonem stanovený li- mit 35 dnů, kdy může být ovzduší nadměrně znečištěné prachem. Loni limit překročily stanice na Zvonařce a ve Svatoplukově ulici v Židenicích. ze města krátkých vzdáleností, bez pochyb dojde ke snížení produkce škodlivých látek v ovzduší. Město velikosti Brna, které má ambici se umisťovat na  čele žebříčků světových metropolí, si nemůže dovolit překračovat limity škodli- vin v ovzduší a nemít plán, jak to změnit,“ řekl náměstek primátora. „ „ Přináší konkrétní úkoly a termíny Akční plán nadto pracuje s opatřeními v dopravě nejen bě- hem smogových situací, obnovou vozového parku města i jeho or- ganizací nebo zavedením chytré parkovací politiky. Nově nastaven bude systém úklidu komunikací v  zimním období, aby posypo- vý materiál zbytečně nezvyšoval prašnost. Dalším úkolem je posí- lit výsadbu tzv. „izolační zeleně“ v okolí silnic a zlepšit péči o ni, včetně správného sečení trávníků. Zlepšovat se bude také informova- nost veřejnosti, ať už pomocí inter- netu nebo infopanelů ve veřejném prostoru. Dokument Akční plán bezpečné a chytré město V první polovině července se z jihomoravského Mikulova stává město s nejvyšším počtem městských policistů na počet obyvatel. A to zřejmě nejen v České republice. Strážníky už do města pod Pálavou tradičně láká soutěž ve střelbě z pistole pod názvem O pohár starosty města. Letos jich na jih Moravy i s kolegy z Policie ČR dorazilo na 130, soutěžilo se nejen mezi jednotlivci, ale také mezi 33 týmy z celé republiky. Účast byla tradičně hojná. Aby ne, když se utkali již podvanácté. Letos měla zastoupení i společnost Magnus Regio, vydavatel Moravského hospodářství. Jak dlouho sloužíte u MP a co vás na této práci nejvíc baví? U Městské policie Ostrava pra- cuji sedmým rokem. Nyní jako strážník hlídkař. Nejraději mám střelecké závody. (smích) Ne, teď vážně. Největší radost mám, když od občanů dostávám pozitivní zpětnou vazbu. Když cítím je- jich důvěru, když se s námi dají do řeči, když dávají najevo, že nás rádi vidí. Lidé samozřejmě mnohem častěji poukazují na tu represivní činnost, ale je potřeba si uvědomit, že ta je vždy vyvolána protiprávním jednáním, na které my musíme adekvátně reagovat. O čem se už tolik nemluví, je pomoc občanům v nouzi. Často se pak setkávám s lidmi, kteří mě třeba za rok znovu potkají, zastaví se u mě a řeknou, že si váží práce strážníků. Je střelba a vůbec zbraň u pří- slušníka městské policie důleži- tou součástí jeho práce? Jistě že je. Člověk nikdy neví, s čím a kým se zejména při vý- jezdech potká. Naštěstí je použití zbraně velmi ojedinělé, ale zvlášť v dnešní době je dobře, že strážník je i v těch nejkrajnějších situacích schopen jednat. Kdy jste si začal ke střílení budo- vat vztah? Byla to láska na první pohled? Dá se říct, že ano. (úsměv) Ke střelbě jsem měl kladný vztah již od dětství, kdy mi otec při střelbě na plechovky musel natahovat starou vzduchovku, protože jsem na to ještě neměl dost síly. Zbrojní průkaz jsem si udělal už na střed- ní škole, ale sportovní střelbě a zá- vodům jsem se začal naplno vě- novat až v rámci služby u Armády ČR. Jsem rád, že v tom pokračuji i dnes u městské policie. Jak často je potřeba trénovat, aby člověk vyhrával v této kon- kurenci? Co nejčastěji! Vzhledem k ome- zeným časovým i finančním možnostem, ale netrénuji v takové frekvenci, jak by bylo třeba. Urči- tou možností je tzv. suchý nácvik, kdy střelec trénuje na signál tasení zbraně z pouzdra, výměnu zásob- níků a hlavně správné spouštění. Vše probíhá bez nábojů. Do jisté míry se tak dá obejít bez návštěvy střelnice. Máte nějaký střelecký sen? Právě ho žiji. (úsměv) Nemám vysněnou akci nebo metu, ale spíš přání do budoucna. Chtěl bych se střelbě i nadále intenzivně věnovat a výkonnostně růst. Zúčastnit se mezinárodních závodů na špičko- vé úrovni a tam uspět. Vnímám však řadu úskalí, zejména v sou- vislosti s možnostmi tréninku, které bude třeba překonat. ■ Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno ■ Prezentace Vývoj stavu ovzduší Brno ze dne 17. 6. 2016 ■ Ročenka stavu životního prostředí ■ Prezentace ČHMÚ pana Mgr. Roberta Skeřila, Ph.D. z 3/2016 ■ Tabelární ročenka ČHMÚ ■ Souhrnná zpráva o přístupech k řešení znečištění ovzduší ve vybraných evropských městech ■ Strategie pro Brno ■ Analytická část Plánu udržitelné městské mobility  ovzduší „Největší radost mám, když od občanů dostávám pozitivní zpětnou vazbu.“ Městští strážníci se v Mikulově utkali ve střelbě z pistole   1. Je potřeba si ujasnit, jaká osobní data používáme a zpracováváme (vždy zpracováváme nějaká osobní data, minimálně o vlastních zaměstnancích). V jakých systémech, programech, počítačích jsou umístěna? Ale také na jakých papírech, v jakých skříních, místnostech, budovách apod. Kdo k nim má přístup a proč.Toto tvoří rozsah (scope) našeho systému.   2. Je třeba zjistit, zda od daných osob máme souhlas se zpracováním jejich dat. U vlastních zaměstnanců s tím velký problém nebude. Jinak je bude potřeba oslovit a souhlas získat, nebo data vymazat. Do budoucna pak nastavit systém průběžného získávání tohoto souhlasu.   3. Bezpečnost stojí na třech pilířích - důvěrnost, integrita a dostupnost.V tomto případě nám jde především o důvěrnost. Jde o to, aby se k datům nedostal někdo nepovolaný.   4. Vytvoříme analýzu rizik.Aktiva, tedy osobní data, už určena máme. Dále potřebujeme znát hrozby tedy to, co jim hrozí.Ty najdeme buď v ISO TR 13335, nebo v Zákoně o kybernetické bezpečnosti. Podobně zranitelnosti a možná opatření jsou také např. v ČSN ISO/IEC 27 002.   5. Tyto parametry ohodnotíme podle důležitosti od 1 do 5 podle nějaké metodiky (CRAMM,ALE apod.) a spočítáme rizika. (riziko = aktivum*hrozba*zranitelnost / opatření). Pro rizika vysoká (125 - 85) a střední (84–40) musíme najít další opatření, která riziko sníží. Nízká rizika řešit nemusíme.   6. Vytvoříme bezpečnostní politiku a další dokumenty podle ČSN ISO 27 001.   7. Sledujeme a řešíme, případně hlásíme narušení bezpečnosti (k tomu musíme mít prověřenou osobu).   8. Celý proces opakujeme při změnách nebo minimálně jedenkrát ročně.   9. Jedenkrát ročně proces vyhodnotíme, provedeme audit a vytvoříme zprávu, kde všechny události popíšeme. 10. Je možné využít řady věci a návodů z legislativy a ISO norem. Nebo se taky obrátit na komerční organizace, nechat si to udělat a pochopitelně zaplatit. Tento návod je velmi stručný, dala by se o tom napsat menší kniha, s příklady, s uvedením hrozeb, zranitelnosti, jejich hodnot, příklady výpočtů apod.To ale není účelem tohoto článku.V současné době je hlavně potřeba si ujasnit rozsah a provést analýzu rizik. S implementací opatření bych počkal na novelizaci Zákona o ochraně osobních údajů.Ten má být v listopadu 2017. Je vhodné mít smlouvy se zaměstnanci na ochranu osobních údajů, stejně tak s dodavateli, je vhodné provádět školení ohledně bezpečnosti atd. Obecně existuje řada opatření, která za různou cenu řeší problém stejné hrozby. Například neoprávněný přístup k datům.V počítačovém systému bez Internetu je možné přístup omezit účtem a heslem – ale někdo může ukrást počítač. Proto ho umístíme do uzamčené místnosti, zavedeme přístup přes kartu.Ale i do místnosti se může někdo vloupat.A tak zašifrujeme data na HD např. Bitlocker nebo VeraCrypt.Všechna tato opatření je možné kombinovat. Opatření přitom musí být za rozumnou cenu. Milan Berka expert na ochranu osobních údajů a odborný garant konference Bezpečné a chytré město ovzduší v Brně je doprava, proto je Akční plán úzce propojen s cí- li Plánu udržitelné městské mo- bility, jehož vize byla schválena na  konci roku  2015. Naplněním Plánu mobility, především pak vi- a  termíny. „Jeho hlavním cílem je motivovat k  šetrnější mobili- tě, lépe uklízet silnice, dostat více zeleně do ulic a lépe informovat občany,“ podotkl Ander. Hlavním zdrojem znečištění něnského primátora pro životní prostředí Martin Ander. Současný Akční plán se výrazně liší od dříve schvalovaného Progamu zlepšení kvality ovzduší. Rozdíl je právě v tom, že přináší konkrétní úkoly Pro soutěžící byla připravena řada cen. Na jižní Moravě to samozřejmě bylo hlavně víno. I když bylo střílení v hlavní roli, důležitá byla také dobrá zábava. Nejpřesnější mušku ze všech měl Pavel Burda z Ostravy. Proděravělých terčů zbylo po tradiční mikulovské akci nepočítaně. Mezi účastníky tentokrát nechyběla ani společnost Magnus Regio. V řadách městské policie jsou i ženy.A i ty pochopitelně střílejí.A dobře! FOTO: poznavamesvet.cz  rozhovor s vítězem – Pavlem Burdou

https://lebardessciences.com/

12 červenec | srpen 2017 Myšlenka je jen začátek – pomůžeme Vám uskutečnit Vaše sny! osvědčilo, když je celý proces jak přípravy i realizace projek- tu zastřešen jedním zkušeným subjektem. Často se setkáváme s případy, kdy se na nás obracejí příjemci dotace, abychom jim pomohli vyřešit problémy, které jim vznikly právě nedostatečnou přípravou či špatným dohledem nad vlastní realizací. V životním cyklu každé firmy nastane situace, kdy řeší možnosti dalšího rozvoje, hledá cesty inovativního přístupu nebo jen potřebuje technologicky vyspělé vybavení či prostor k realizaci svých vizí. Michal Čejka Přirozeně tak začne zvažo- vat, zda je schopna vytčeného cíle dosáhnout sama a  z  vlast- ních prostředků nebo se pokusí získat finanční injekci prostřed- nictvím dotačních titulů. Cest je mnoho, jednou z nich je spojení s prověřenou poradenskou spo- lečností, která se v problematice EU dotací perfektně orientuje a je schopna záměr nasměrovat a dopracovat k úspěšné realizaci. Jak se správně zorientovat v  nabídce a  zvolit správného partnera pro Váš projekt si dnes nastíníme se statutárním ředite- lem společnosti Eurovision, a. s., panem Mgr. Davidem Šeichem. První co mne napadne, proč investovat čas i peníze do po- radenství a nezkusit zpracovat záměr vlastními silami? V  tomto programovém ob- dobí je více než kdy jindy dů- ležitá pečlivá příprava projektů, protože ve většině programů je obrovská konkurence. Také hodnocení projektů a výběrová kritéria jsou s  každou výzvou přísnější. Kvalitní poradce nejen zajistí dodržení veškerých pravi- del a  specifik konkrétní výzvy, měl by také nabídnout objektiv- Radost z  toho, že projekt získal příslib dotace, může být příčinou ztráty obezřetnosti při vlastní realizaci. Příjemci dota- ce se často obracejí na poradce, kteří jim připraví žádosti o dota- ci a v tom lepším případě k to- mu ještě přidají i  dotační ma- nagement, tedy vypracovávání monitorovacích zpráv a žádostí o  platbu v  průběhu realizace projektu. Jenomže to není vše, klíčo- vým prvkem pro úspěch pro- jektu podpořeného z veřejných zdrojů jsou správně provede- ná výběrová řízení. U větších projektů stavebních investic je rovněž důležité i  zajištění od- borného technického dozoru na realizaci stavby. V průběhu na- šeho působení na trhu se našim klientům již mnohokrát potvr- dilo, že pokud na všechny části dotačního projektu – projektová příprava, žádost o  dotaci, do- tační management, organizace zadávacích řízení i  technický dozor investora na stavbě – do- hlíží jedna společnost, prakticky se výrazně eliminuje riziko, že by poskytovatel dotace nebo ji- ný kontrolní orgán nalezl chybu, která by vedla k odebrání části dotace. Průběžná konzultace = nejlepší minimalizace rizika. Jak poznám kvalifikované- ho poradce, nemohu se napá- lit? Role poradce už dnes nespo- čívá jen v napsání žádosti o do- taci a  získání dotace. Poradce by měl usilovat o  správný mix využití dotací jako jednoho ze zdrojů financování investic s re- spektováním konkrétních strate- gických cílů podnikatele, oblasti podnikání a vývoje ekonomické situace v  daném teritoriu. Dí- ky znalosti celého projektového cyklu musí být poradce schopen zajistit kvalitní dotační manage- ment. Ten musí zahrnovat do- poručení k využití konkrétních dotací v jednotlivých oblastech i jejich přizpůsobení skutečným potřebám podnikatele. Rovněž také musí umět správně opti- malizovat čerpání dotací a řízení administrace včetně udržitel- nosti projektů tak, aby maximál- ně snížil riziko z toho plynoucí. Hodnota služby poradce vní- maná podnikatelem bude dale- ko vyšší, pokud poradce prokáže schopnost najít optimální vy- užití zdrojů – dotací v dlouho- dobém horizontu a zodpovědně posoudí i jiné možnosti financo- vání v kontextu ekonomickém, finančním, legislativním a daňo- vém. Poradce se rozhodně nesmí bát zodpovědnosti za své rady a doporučení. Pro úspěšné využití dotací je nutné postupovat dle definova- ných pravidel a mantinelů, která nejsou často slučitelná s běžným podnikatelským životem. Tyto dva zdánlivě neslučitelné světy by měl poradce umět propojit. Proč Eurovision? Vypovídající jsou hlavně čís- la. Společnost Eurovision,  a.  s. působí na trhu již od roku 2000, disponuje tak více jak 16 lety zkušeností. Za tu dobu překročil celkový objem dotace zprostřed- kované naší společnosti částku 35 mld. Kč. Našim klientům jsme prů- vodcem celým dotačním cyk- lem, poskytujeme komplexní dotační servis od monitoringu možností, nastavení projektu, zpracování žádosti, přes reali- zační management projektu až po realizaci veřejných zakázek a služby inženýrské činnosti. Prioritou je pro nás profe- sionální a  individuální přístup zkušeného týmu našich konzul- tantů k potřebám klientů a vyso- ká kvalita poskytovaných služeb. A na závěr mi prozraďte, jaké nejzajímavější možnosti mohou klienti nyní využít? V OP PIK můžeme sledovat dva základní trendy podpo- ry podnikání. Úspory energií a  inovační procesy. Pro ino- vování nabízí OP PIK několik programů, které na sebe logic- ky navazují a poskytují zájemci dostatečný prostor a  podporu pro jeho inovační záměry. Ne- jen pro prvotní fázi inovací jsou k  dispozici Inovační vouche- ry, ve kterých je možné získat prostředky na zaplacení služeb výzkumných a vývojových pra- ní pohled na záměr jako tako- vý a hledat někdy neočekávané cesty k definování projektového záměru. Je tedy z vašeho pohledu do- stačující využít služeb poradců pouze při přípravě projektů? Rozhodně ne. U mnoha na- šich projektů se nám více než evropské dotace covišť pro měření, analýzy, nová konstrukční řešení apod. Pokud přemýšlíte nad průmyslovým a experimentálním výzkumem, program Aplikace zaplatí osobní náklady výzkumných pracovní- ků nebo smluvní výzkum. Vlast- ní středisko výzkumu a vývoje si pořídíte pomocí programu Potenciál. Kromě vybavení pro výzkumnou infrastrukturu lze pořídit i  nemovitost. Zahájit výrobu nového prototypu vám umožní program Inovace. Druhou velkou oblastí pod- pory jsou programy zaměřené na využívání energie, ať už se jedná o  program Úspory s  cí- lem snižování konečné spotře- by energie, ve kterých je možné i  pořizovat nemovitost, nebo programy na zavádění nových technologií v oblasti nakládání s  energií, jako je Elektromobi- lita. V OP ŽP je v současné době možné čerpat finanční příspěvek z OP ŽP na výstavbu nových ve- řejných budov ve vysokém ener- getickém standardu, realizaci energetických úspor veřejných budov a  také je podporována výsadba zeleně. Na podzim se chystají zajímavé výzvy na ka- nalizace a  čistírny odpadních vod. Bude také vyhlášena výzva na aktivity spojené s materiálo- vým a  energetickým využitím odpadů. V rámci IROP jsou aktuální výzvy zaměřené na rozvoj cyklo- dopravy či výstavbu a moderni- zaci přestupních terminálů nebo energetické úspory v  bytových domech, na podzim budou spuštěny výzvy k podpoře soci- álního bydlení nebo muzejních fondů. OPZ přináší možnosti k re- alizaci projektů charakteru so- ciálního podnikání nebo také provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost. Aktuální harmonogram vý- zev napříč programy je ke zhléd- nutí na www.eurovision.cz Eurovision, a. s. Pobočka Brno: Veveří 102, 616 00 Brno tel. +420 539 050 600 e-mail: brno@eurovision.cz Pobočka Praha: Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 tel.: +420 246 031 900 e-mail: praha@eurovision.cz www.eurovision.cz inzerce Strategie managementu inovací firmy Inovace poskytují příležitost k dalšímu rozvoji a růstu podniku. Nemusíme si namlouvat, že inovovat je snadné. Nebo levné. Jen málo podniků je schopno samo realizovat vlastní výzkum a vývoj. Někde chybí personální kapacity, zkušenosti s výzkumem, jinde potřebné prostory a zařízení. Pokud má podnik zájem o vlastní výzkum a vývoj, často narazí na hranice v podobě finanční náročnosti vývoje. Jak inovovat za pomocí OP PIK? Stručný průvodce procesem inovací. Vhodná inovační strategie zajistí firmě potřeb- né financování ve všech fázích inovačního procesu. Možnosti pro inovování, které nabízí Operační pro- gram Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, vytváří schůdky inovačního procesu, po kterých je možné v inovacích postupně stoupat. Od počáteč- ní myšlenky až po zahájení výroby inovovaného produktu jsou k dispozici programy pro jednotlivé fáze vývoje. mzdy, hardware a sítě, stroje, software, cestovné, se- mináře... Minimální dotace je 500 tis. Kč, maximální 3,5 mil. Kč, dotace je do výše 70 % způsobilých výdajů. A kam dál v inovacích? Je čas na vytvoření funkč- ního prototypu, softwaru, užitného nebo průmyslové- ho vzoru, zahájení poloprovozu. Využijte průmyslový a experimentální výzkum. Můžete realizovat výzkum ve spolupráci podniku a  střediska výzkumu a  vý- voje. Program Aplikace vám umožní zaplatit osob- ní náklady vědců, smluvní výzkum nebo patenty či poradenské služby pro účely projektu. Maximální míra podpory je 70 %. Minimální dotace je 1 mil Kč, maximální až 100 mil Kč. Až doposud jste používali k výzkumu a vývoji cizí zdroje. Nyní se dostáváte do fáze, ve které zvažujete založení vlastního střediska výzkumu a vývoje. Pro- gram Potenciál podporuje zakládání a rozvoj center průmyslového výzkumu a  vývoje. Mimo vybavení pro výzkumnou infrastrukturu můžete pořídit i ne- movitost. Minimální částka dotace jsou 2 mil Kč, maximální je 75 mil Kč. Dotace je poskytovaná až do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. Vyvíjeli jste, zkoumali, vyrobili prototyp. Vaše ino- vační snaha je pro tuto chvíli u cíle. Je čas na program Inovace. Spustit výrobu a začít vyrábět. V programu Inovace získáte potřebné prostředky, které umožní Máte nápad, první myšlenku na nový produkt a  nechcete prozatím investovat příliš velkou sumu do vývoje? Pro začátek inovačního procesu je možné využít program Inovační vouchery. Tento program příliš využíván není, což je rozhodně škoda. Ve srov- nání s ostatními programy patří Inovační vouchery, s  maximální částkou podpory 250 tisíc Kč, mezi malé programy. Získáte až 75% podporu na zaplacení služeb výzkumných a vývojových pracovišť. Můžete zaplatit různá měření, laboratorní zkoušky, analýzy, rozbory, vývoj materiálů, návrh průmyslového desig- nu, originální software apod. Pokud by vám 250 tisíc Kč na zaplacení všech potřebných služeb nestačilo, můžete získat ještě další dva vouchery, celkem tři vouchery na jedno IČ. První stupínek inovačního procesu je za námi a co dál? Co třeba, šikovný absolvent magisterského nebo doktorského studia na vývoj nových produk- tů, zlepšování procesů? Podíváme se na Partnerství znalostního transferu. Program vytváří partnerství mezi MSP a výzkumnou organizací. Můžete uhradit zahájení výroby. Je možné pořídit stroje a zařízení, stavby, software, získat ochranu průmyslových práv, koupit licence, certifikovat nový výrobek. Minimální dotace je 1 mil Kč, maximálně lze získat 100 mil Kč. Velký podnik může získat 25 % způsobilých výda- jů, střední podnik 35 %, malý podnik 45 % z proká- zaných způsobilých výdajů. Stručně a zjednodušeně jsme vám představili, jak může probíhat inovační proces v podniku s progra- mem OP PIK. Otevřené výzvy podporující inovace ve všech fázích inovačního procesu, od prvotní myšlen- ky až po zahájení výroby, jsou velkou šancí, jak získat podporu vlastního vývoje a  výzkumu a  posunout se dál. Záleží jen na tom, ve které fázi inovačního procesu se právě nacházíte a  podle toho si vybrat vhodný program. Pro podrobnější informace o dotačních možnos- tech z podnikatelského sektoru neváhejte kontaktovat naši specialistku pro dotační poradenství: Bc. Helena Mužíková, tel.: 774 731 116, h.muzikova@eurovision.cz. Eurovision, a. s. www.eurovision.cz Pobočka Brno: Pobočka Praha: Veveří 102, 616 00 Brno Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 tel.: +420 539 050 600 tel.: +420 246 031 900 brno@eurovision.cz praha@eurovision.cz Mgr.David Šeich,zakladatel,statutární ředitel a předseda správní rady společnosti Eurovision, a. s. FOTO: Eurovision

https://lebardessciences.com/

červenec | srpen 2017 13 Konec obálek. Veřejné zakázky bude možné zadávat jen elektronicky FOTO: Pinterest ručené prostřednictvím tohoto nového elektronického nástroje. Zástupci firem již nebude nosit listinné nabídky na podatelny úřadů. Novou elektronickou platformu musí od dubna dodr- žovat všechno organizační slož- ky státu a  centrální zadavatelé. V praxi to vypadá tak, že musí Zadávání veřejných zakázek v budoucnu půjde pouze elektronicky. Nový systém už testují státní instituce a naplno se má rozjet v příštím roce. Veronika Vindišová Má výrazně přispět k  zprů- hlednění spletitého systému, kte- rý je často zneužívaný. Skončit by měly situace, kdy se pár minut před uzávěrkou na úřad hrnou zástupci firem s obálkami. Od července příštího roku začne pro všechny bez výjimky platit povinnost zadávat veřej- né zakázky pouze elektronicky prostřednictvím takzvaného Národního elektronického ná- stroje (NEN). Na jednání vlády se kvůli spuštění tohoto systému spustila bouřlivá debata. „Kro- mě zadávání veřejných zakázek se bude týkat také elektronických tržišť. Svým návrhem, který jsem předložila vládě, jsem plnila její usnesení z července 2014, které s dodavateli zakázek komuniko- vat výhradně elektronicky. Loni byly přes NEN zadány zakázky v  hodnotě 4,4 miliardy korun, což je ale jen zlomek celého trhu. V zemi je kolem patnáct tisíc zadavatelů, kteří si loni objedná- vali práci za více než 480 miliard korun. Strategii elektronizace veřej- ných zakázek a  elektronických tržišť schválila vláda už na začát- ku minulého roku. Její součástí je především analýza popisující výchozí situaci projektu, definici cílů, prioritních oblastí a  popis organizačního a  finančního za- jištění navržených opatření. Podle Kateřiny Koláčkové ře- ditelky poradenské společnosti Otidea, která se veřejnými za- kázkami zabývá, je elektronizace důležitou součástí modernizace. „Má vést k odstranění přebuje- lé administrativy a  papírování. Nicméně přínosem bude teprve v okamžiku, kdy si na ni zvyk- nou nejen zadavatelé a dodava- telé, ale především, až kontroly nebudou vyžadovat předkládání dokumentů v  listinné podobě,“ poznamenala Koláčková. „ „ Kritika od NKÚ Elektronizací veřejných za- kázek se v  minulosti dokonce zabýval Národní kontrolní úřad (NKÚ). Prověřoval, zda minis- terstvo pro místní rozvoj efek- tivně vynaložilo peníze na tento projekt. „NEN je sice od srpna 2015 v ostrém provozu, ale jeho vybudování, spuštění i samotný provoz provázela řada vážných problémů,“ konstatoval ve se zprávě NKÚ. Úřad také poznamenal, že spuštění NEN do ostrého pro- vozu se zpozdilo o více než dva roky. „Přestože původně to mělo trvat osm měsíců. Jeho vytvo- ření stálo ministerstvo více než 230 milionů korun. Další čtyři miliony korun měsíčně stojí mi- nisterstvo jeho provoz. Plánova- nou úsporu pro veřejný rozpočet ministerstvo pro místní rozvoj dalo úkoly s ohledem na to, aby byl NEN povinný,“ připomenu- la ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Až se elektronické zadávání zakázek spustí naplno, nebude už možné přijímat listinné na- bídky, ale pouze nabídky do- veřejné zakázky Komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek pro všechny kategorie zadavatelů (státní instituce i soukromé firmy). Podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy. Plně podpoří plánovací aktivity, neboť často bude využíván pro veřejné zakázky realizované v rámci dlouhodobých investičních projektů.  co je NEN? Celorepubliková soutěž Moravského hospodářství Nej školka V celostátní soutěži Moravského hospodářství NEJ školka skončila doba registrací a začal boj! Na hlavní stránce zpravodajského webového portálu www.moravskehospodarstvi.cz (v liště na pravé straně) můžete vybrat svého favorita a dát mu hlas. Můžete si prohlédnout fotografie všech 82 přihlášených školek, i si přečíst, co o své školce napsali (všechny příspěvky v původní verzi). Hlasování na internetu bude probíhat až do 30. září. Deset školek s nejvíce hlasy postoupí do finále, vítěze z nich vybere odborná porota. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ: Proběhne dne 23. listopadu 2017 v brněnském hotelu Voroněž v rámci konference „Moravské obce a města“ 1. cena vybavení školky v hodnotě 30.000,- Kč 2. cena vybavení školky v hodnotě 20.000,- Kč 3. cena vybavení školky v hodnotě 10.000,- Kč Celkový vítěz získá i možnost představit své děti a svou práci jakoukoli formou krátkého hudebního, recitačního či podobného vystoupení. Překvapte nás! Hlasujte do 30. září na www.moravskehospodarstvi.cz Záštita Mediální partner Organizátor ve výši pěti miliard korun ale NEN nepřinesl,“ píše se ještě ve zprávě. Spuštění NEN nabralo zpož- dění zejména proto, že dodavatel nepředal prototypy k  testování v  dojednaných termínech. Na- příklad druhý prototyp z celko- vých šesti dodal v prosinci 2012, kdy už měl být celý NEN hotový. Rok a  půl trval také zkušební provoz NEN, kdy nesloužil k za- dávání veřejných zakázek. Přesto MMR v  této době zaplatilo za jeho provoz přes 46 milionů ko- run. Do ostrého provozu se tak NEN dostal až v srpnu 2015. Antimonopolní úřad dokon- ce udělil ministerstvu půlmilio- novou pokutu, protože tento dů- ležitý nástroj pro státní zakázky podle nich vznikl v  rozporu se zákonem, respektive minister- stvo na začátku soutěžilo jiné podmínky, které poté upravi- lo ve prospěch dodavatele, ale v neprospěch státu. Zřejmě kvůli tomu mohlo vysoutěžit horší ce- nu, protože jiný dodavatel mohl podat lepší nabídku.

https://lebardessciences.com/

14 červenec | srpen 2017 speciál – průmysl 4.0 Velcí hráči jsou v zavádění moderních technologií aktivnější naplňování jednotlivých aspektů Industry 4.0 zejména ve velkých, často zahraničních společnostech, které v  tomto směru přirozeně představují špičku. Jedná se o silné evropské nebo už i světové hráče, takzvané „tvůrce trhu,“ vysvětluje ředitel Svazu strojírenské techno- logie Oldřich Paclík. Menší podniky, které se pohy- bují na samé hranici efektivnosti, nemají na technologický posun dostatek prostředků, ani lidských a technických kapacit. „Vedení malých a  středních podniků tedy spíše čeká na kro- ky konkurence a usilovně se snaží plnit požadavky svých konkrét- ních zákazníků. V oblasti strojí- renských technologií se nicméně podařilo řadě středních i menších podniků proniknout na světové trhy s  vlastními sofistikovanými finálními produkty a  realizovat tak zajímavou přidanou hodnotu,“ dodává Paclík. „ „ Dál montovnami? Dle jeho slov je na tom strojí- renství lépe než ostatní české prů- myslové obory, jejichž zástupci se prý nadále spokojují s  rizikovou rolí montoven či subdodavatelů velkých zahraničních koncernů. „V případě, že se rozhodneme pro zavedení Průmyslu 4.0 v  plném rozsahu, bude nutné tento pro- ces rozdělit do několika navazu- jících etap. Každá z  těchto etap bude znamenat poměrně výraz- nou změnu současného stavu, a to zejména v technickém a SW vybavení jednotlivých pracovišť, nastavení infrastruktury, a hlavně doplnění vzdělání a  změně my- šlení pracovníků,“ říká předseda představenstva Brisk, a. s. Mojmír Čapka. Ve výhledu do budoucna se více než polovina (53 procent) ředitelů strojírenských společností shoduje na tom, že do pěti let ne- bude úroveň ICT procesů (aktuál- ně používaných v jejich firmách) dostatečná pro další vývoj a bude muset dojít k  jejich zkvalitnění a inovaci. U velkých firem je pak tento názor zastoupen dokonce ve dvou třetinách (64  procent) případů. Stálý inovativní proces. Permanentní průmyslová revoluce, jejímž cílem je digitalizace a robotizace. To jsou jen dvě z mnoha charakteristik módního výrazu Průmysl 4.0. Michal Čejka V České republice se o tomto fenoménu hodně mluví. Jenže dělá se pro něj dost? Pokud se české ekonomice nepodaří přestup do světa čtvrté průmyslové revoluce, důsledky mohou být fatální. Mís- to jasných plánů a  strategií však zatím zaznívají spíše politické proklamace o tom, kolik peněz je připraveno na digitalizaci a robo- tizaci výroby. Všechno ale není zdaleka tak optimistické, jak se může podle slov politiků zdát. Zhruba třetina českých firem má již se zaváděním nějakých technologií z oblasti Průmyslu 4.0 jisté zkušenosti. Víc než padesát procent firem chce v  nejbližších třech letech v tomto smyslu pro- vést výrazné změny. Zároveň však zhruba stejné procento firem po- ciťuje nedostatek příslušným způ- sobem kvalifikovaného personálu a  uvítalo by také výraznou roli státu v této oblasti, např. ve for- mě systému investičních pobídek. „Jen za poslední tři roky rozdala vláda asi 40 miliard korun na in- vestičních pobídkách. Těchto 40 miliard Kč si rozdělilo pouhých 258 firem, a to především velkých zahraničních. A  protože tyto munikačních technologií. Vyplý- vá to ze Studie českého průmyslu H1/2017, který zpracovala analy- tická společnost CEEC Research ve spolupráci s  aplis.cz. To však neznamená, že zbývající firmy moderní technologie odmítají. Spíše do nich vložily nemalé pro- středky už v minulých letech. Zástupci domácích strojíren- ských společností hodlají jít s do- bou. Tři z deseti tuzemských stro- jírenských firem aktivně zavádějí principy technologické revoluce Průmysl 4.0. V blízké budouc- nosti to plánuje více než polovina podniků. Značné rozdíly ovšem panují mezi velkými a  malými firma- mi. Velcí hráči jsou – pokud jde o principy Průmyslu 4.0. a jejich zavádění do praxe – logicky ak- tivnější. Mají více peněz i lidských zdrojů. Více než polovina ředitelů stro- jírenských firem očekává, že do pouhých pěti let budou současné firemní ICT procesy nedostatečné. Tomu odpovídá i plán dvou pětin podniků výrazněji investovat v ro- ce 2018 do moderních informač- ních a komunikačních technolo- gií. Vyplývá to ze Studie českého průmyslu H1/2017, který zpraco- vala analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s aplis.cz. Principy Průmyslu 4.0 v sou- časné době do svých výrobních procesů aktivně zavádí 29 procent českých strojírenských společností a v horizontu pěti let by se trend digitalizace a s ní související au- tomatizace výroby měl rozšířit na více než polovinu (56 procent) firem. Pokud jde o velké společnosti, Průmysl 4.0 aktivně zavádějí do výroby ve dvou třetinách přípa- dů. V dlouhodobějším horizontu se tento poměr navýší dokonce na 86 procent. U malých firem se ale jedná jen o  dvě procenta dotázaných. Výrazné změny ve výrobě neplánují malé firmy ani v horizontu pěti let, což potvrzují dvě třetiny jejich šéfů. „Těmto ob- rovským rozdílům v  plánech na změnu svých výrobních programů odpovídají i rozdíly v plánech na zvýšení investic do informačních systémů, které firmy používají. Inovace se týkají v naprosté větši- ně velkých firem,“ komentuje roz- díly ředitelka pro průmysl a ICT CEEC Research Alena Burešová. „V našem oboru výrobních strojů lze velmi dobře sledovat „pobídnuté“ firmy nejsou nijak inovativní, ani nepřinesly do ČR nové, hypermoderní technologie, znamená to, že vláda za 40 mili- ard korun ještě prohloubila naši závislost na zahraničních firmách a  ještě zhoršila strukturu české- ho průmyslu,“ uvedl na setkání lídrů českého průmyslu a dopra- vy předseda rady Asociace podni- katelů a manažerů Radomil Bábek Podle něj se skutečné zámě- ry vlády se zaváděním strategie Průmysl 4.0 za deset, patnáct let sečtou. „Velké firmy budou mít ro- botizované provozy a my budeme mít statisíce nezaměstnaných lidí, protože o práci nekvalifikovaných nebude zájem,“ upozornil. „ „ Výrazně investovat Změny jsou ale nutné. Více než polovina ředitelů strojírenských fi- rem očekává, že do pouhých pěti let budou současné firemní ICT procesy nedostatečné. Tomu od- povídá i plán dvou pětin podniků výrazněji investovat v  roce 2018 do moderních informačních a ko- S p e ci á l •  prů mysl 4. 0  • inzerce 59. mezinárodní strojírenský veletrh 8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí MSV 2017 ENVITECH 9.–13. 10. 2017 Výstaviště Brno www.bvv.cz/msv 132x43.indd 1 11.07.17 15:24 Předmět diskuze: • Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu z pohledu Moravskoslezského kraje • Napojení kraje na vysokorychlostní železnici, další modernizace železničních tratí a nákup kolejových vozidel v Moravskoslezském kraji • Zavedení chytrých technologií v dopravě • Zvyšování bezpečnosti na železničních a silničních přejezdech • Aktuální stav čerpání evropských dotací letos a pro rok 2018 • Výstavby obchvatů velkých měst Účastníci akce: • Zástupci Ministerstva dopravy ČR • Zástupci Moravskoslezského kraje • Zástupci statutárního města Ostravy • Zástupci managementu SŽDC, Českých drah, SFDI, Ředitelství silnic a dálnic, Centra dopravního výzkumu, Správy silnic MSK, Ostravských komunikací, Dopravního podniku Ostrava, Drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR • Zástupci měst a obcí MSK business snídaně 6. ročník Bezpečná dopravní infrastruktura MSK 8. září 2017, BEST WESTERN Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh Organizátor: Mediální partner: V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540  |  774 112 138 PŘIHLASTE SE NA: GSM 725 893 273 e.karaskova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Výhody digitalizace výrobního procesu sledují se zájmem všechny firmy.Ty větší ale mají při jejím aplikování výrazné výhody. FOTO: Pinterest

https://lebardessciences.com/

červenec | srpen 2017 15 Změny v průmyslu se týkají všech. Mluví se o kratší pracovní době Inspirace na Dálném východě. Premiér ČR Bohuslav Sobotka v Japonsku diskutoval se svým protějškem Šinzó Abem i o průmyslu 4.0. FOTO:AP jící s technologickým pokrokem. Například ve Francii se pracuje pouze 35 hodin týdně. „Kratší pracovní týden zní samozřejmě lákavě, ale pro Českou republiku to je hudba budoucnosti. Toto opatření si může dovolit pouze Průmysl v nejbližších letech čekají velké změny. Promítne se do něho současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby a změny na trhu práce. Dokonce se hovoří o zkrácení pracovní doby. Modernizace se odrazí také ve školství. Veronika Vindišová Takzvaná strategie Průmysl 4.0 vychází z konceptu, který byl představený na veletrhu v  Ha- nnoveru v roce 2013. Premiér So- botka nedávno na česko-japon- ském hospodářském fóru v Tokiu prohlásil, že do modernizace, robotizace a digitalizace českého průmyslu by měly více investo- vat japonské firmy. A nejenom do automobilového průmyslu, strojírenství či elektroniky, jak je tomu doposud. Nyní u  nás pů- sobí 250 japonských firem a pro- investovali už kolem čtyř miliard korun a vytvořili desítky nových pracovních míst. „Patříme mezi země, které se v  rámci Evropské unie staly bránou pro japonské investi- ce. Myslím si, že i  v  souvislosti s  brexitem, kdy v  minulosti řa- da japonských investic mířila do Velké Británie, je zde příležitost pro Českou republiku, aby se stát se znalostní ekonomikou a  výjimečnou efektivitou práce s  extrémně vysokou přidanou hodnotou. Robotizace se sice ubírá tímto směrem, ale do sta- vu snížení počtu pracovních dní máme opravdu ještě hodně dale- ko,“ myslí si říká Radovan Hauk z poradenské společnosti BDO. Firmy zatím robotizaci prů- myslu hodnotí opatrně. Podle nich má strategie svoje poziti- va i negativa. „Jako poradenská společnost s  kontakty na tisíce podniků a  se znalostí podniká- ní v  české republice vnímáme strategii Průmysl 4.0 jako pří- ležitost, ale i  jako hrozbu. Stát, a na něj napojené instituce, spo- lečně s  velkými průmyslovými podniky připravují řadu aktivit a alokují finanční zdroje, pomocí kterých by se měly výsledky vý- zkumu v oblasti robotizace a di- gitalizace zavádět. Implementace nebude jednoduchá ani levná, proto považujeme za velmi alar- mující, že v celém procesu jsou přehlíženy malé a střední firmy a  jejich potřeby a  možnosti.,“ uvedla Pavlína Šlajsová, obchod- ní ředitelka společnosti Everesta. „ „ Fatální důsledky Je přesvědčená, že do procesu přípravy a implementace strate- gie Průmysl 4.0 musí být přizvá- ny i malé a střední podniky, a to z různých oborů podnikání. „Po- kud by tomu tak nebylo, a jejich hlas a  potřeby by nebyly vzaty v úvahu, důsledky by mohly být pro českou ekonomiku i pro exis- tenci malého a  středního pod- nikání v  Česku fatální,“ dodala Šlajsová. Kvůli modernizaci průmy- sl se bude muset změnit i  pří- stup k výuce. Průmysl 4. se ne- týká pouze technických škol či učitelů technických předmětů. Zasahuje všechny obory lidské činnosti a vzdělávání v něm hra- je klíčovou roli. Podle mnohých odborníků se nacházíme v době plné klíčových změn. Inovace, které ovlivňují celé obory pod- nikání, jsou stále častější. Příkla- dem může být doručování balíků prostřednictvím dronů, které si už vyzkoušely i české firmy. Jako byl internetový obchod Mall.cz. Díky úspěšnému testu jsme lépe připraveni na diskuzi ohledně možných legislativních změn. Vydařený test vnímáme také ja- ko povzbuzení k práci na dalších inovacích a  službách ve všech oblastech, které se dotýkají na- šich zákazníků,“ prohlásilJakub Havrlant, CEO Mall Group. stala ještě významnější bránou, pokud jde o  vstup japonských podnikatelů a firem na společný trh Evropské unie,“ konstatoval předseda vlády. Nové investice z Japonska by podle Sobotky mohly přispět právě k rozvoji Průmyslu 4.0, ale také rozvojem elektromobility te- dy provozu dopravních vozidel na elektrický pohon. V Japonsku podepsal memorandum o  po- rozumění mezi českou Aliancí Společnost 4.0 a japonskou Ini- ciativou pro robotickou revoluci (RRI). S nástupem robotizace se do- konce začalo hovořit z  krácení pracovní doby na čtyři pracovní dny v týdnu. Je to trend souvise- speciál – průmysl 4.0 S p e ci á l •  prů mysl 4. 0  • V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: databaze@moravskehospodarstvi.cz  |  Příští vydání dostanete na váš stůl do 5. října 2017. UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: do 25. 9. 2017 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor: Michal Čejka GSM: 774 112 643 e-mail: m.cejka@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová, Petra Hanzlová OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: Gabriela Kulhavá GSM: 774 010 540 e-mail: g.kulhava@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 775 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz Edita Karásková GSM: 725 893 273 e-mail: e.karaskova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141  Transport a logistika  Silniční doprava, silniční infrastruktura a bezpečnost na silnicích  Nákladní doprava a logistika  Teplárenství a energetické suroviny  Rozvoj pracovního trhu a vzdělávání  Zdravotnictví patří do Brno TOP 100 Brněnské VUT připraví doktorský obor pro Průmysl 4.0 ky Průmyslu 4.0 stojí na mezi- oborové spolupráci. Stále se ob- jevují nové technologie, máme nové požadavky na průmys- lovou výrobu, kdy se snažíme o  individualizovanou výrobu s  co nejkratší výrobní dobou. Společně s  výzkumným cen- trem CEITEC VUT a  němec- kými partnery jsme pro tento záměr získali financování 1. fáze projektu RICAIP, který má za cíl položit základy budoucího česko-německého výzkumného centra pokročilé průmyslové vý- roby s ambicí rozvoje evropské vědecké infrastruktury,“ pozna- menal ředitel institutu ČVUT Vladimír Mařík. Dodal, že praž- ská i brněnská univerzita pone- sou velký díl zodpovědnosti za směřování Průmyslu 4.0. V oblastech spojovaných s takzvanou čtvrtou průmyslo- vou revolucí mohou výzkumná centra VUT nabídnout spolu- práci menším i středním průmy- slovým podnikům v oblasti vý- voje strojírenských technologií, robotiky, virtuální a  rozšířené reality, simulace a  modelování reálných procesů, automatizace nebo zabezpečení dat. MICHAL ČEJKA Průmysl 4.0 je patrně nej- skloňovanějším termínem po- sledních let v  oblasti výroby. Jenže chybí odborně vyškolení pracovníci. A bez nich přechod na vyšší stupeň průmyslu nepů- jde. Pomoci má nový doktorský obor na univerzitách. Na konci roku 2018 by mohla být udělena akreditace nového studijního programu určenému přímo pro uchazeče z průmys- lu. Vyučovací jazyk: angličtina. Studovat půjde na brněnském Vysokém učení technickém i  pražském ČVUT. „Jedním z  aktuálních problémů je ne- dostatek vedoucích odborníků schopných zvládnout složitost Průmyslu 4.0 v  celé jeho šíři. Chybí nám vzdělaní lidé, kteří dokážou problematiku obsáh- nout,“ připomněl rektor VUT Petr Štěpánek. Tato slova zazněla v červnu v  Brně na semináři, který se zabýval právě otázkou, jak na Průmysl 4.0. „Velmi brzy bude- me potřebovat tyto specialisty, jsme si tudíž vědomi nutnosti rychlého dovzdělání odborníků pro oblast Průmyslu 4.0. Zejmé- na těch, kteří působí v manažer- ských pozicích. VUT a  ČVUT proto připraví společný doktor- ský studijní program, na kterém se budou podílet fakulty a vý- zkumná centra obou největších českých technických univerzit,“ nabídl Štěpánek možné řešení. „ „ Desítky firem i ministr Semináře se zúčastnily ta- ké desítky jihomoravských fi- rem, ale také ministr průmyslu a  obchodu Jiří Havlíček, který upozornil, že jeho úřad momen- tálně aktuálně připravuje výzvu se zaměřením na Průmysl 4.0. „Chceme, aby požadavky vzešly přímo z praxe a aby bylo mož- né výzvu zveřejnit letos v září. Počítáme s  alokací zhruba půl miliardy korun. Výstupy ze setkání se budou projednávat s Výborem pro Průmysl 4.0, kte- rý vznikl z  rozhodnutí vlády,“ řekl ministr. Brno se také možná dočká testovací laboratoře pro Prů- mysl 4.0. První taková se u nás buduje v Praze, ale vyjít má i na jih Moravy. „Základní myšlen- Asociace podnikatelů a manažerů – 14 Bdo CA s. r. o. – 15 Brisk a. s. – 14 CEEC Research s. r. o. – 4,14 CENDIS, s. p. – 4 Cyrrus – 1 České dráhy a. s. – 3 Ekostavby Brno a. s. – 7 Everesta s. r. o. – 15 EY Czech Republic – 16 KORDIS JMK, a. s. – 2 Mall group – 15 Metaldyne Oslavany s. r. o. – 16 Nejvyšší kontrolní úřad – 13 OHL ŽS a. s. – 8 OTIDEA a. s. – 13 Povodí Moravy s. p. – 7, 9 První brněnská strojírna Velká Bíteš a. s. – 16 PSJ a. s. – 8 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – 6, 8, 9 Správa železniční dopravní cesty, s. o. – 1, 2, 3, 4 Státní fond dopravní infrastruktury – 5 Státní fond životního prostředí – 6 Svaz města a obcí – 9 Svaz strojírenské technologie – 14 VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a. s. – 8 Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. – 8 AGROTEC a. s. – 5 ATER s. r. o. – 9 Eurovision, a. s. – 12 Jazz Fest Brno – 16 MasterCard – 10 Regionální hospodářská komora Brno – 14 Správa železniční dopravní cesty – 3 Veletrhy Brno, a. s. – 14 Rejstřík firem Seznam Inzerentů Zastánci uvádějí jako největší výhodu zlepšení kvality života, menší stres a tím pádem i větší produktivitu práce. Pokud by ale zkrácenou dobu zavedly jenom některé země, pravděpodobně by byly kvůli tomu ve značné nevýhodě.  4 dny v práci?

https://lebardessciences.com/

16 červenec | srpen 2017 speciál – průmysl 4.0 Čtvrtá průmyslová revoluce zaměstnanost změní, ale pozitivně a  plasmatického dělení materi- álů,“ říká Luděk Švenda z První brněnské strojírny Velká Bíteš. Ani Weishäupl ani Švenda se přitom neobávají ztráty pracov- ních míst. „Myslím si však, že dojde, resp. už dochází ke změně poptávky po pracovnících s vyšší kvalifikací např. v oblasti znalosti informačních technologií a  au- tomatizací ve výrobě,“ myslí si Švenda. Dá se tedy předpokládat, že Průmysl 4.0 výrazně změní strukturu zaměstna- nosti. „V horizontu 10 až 20 let dojde k zániku určitých profesí, ale i  k  rozšíření zaměstnanosti zejména ve službách a ke vzniku zcela nových profesí. Je třeba vzít v úvahu i vývoj nabídky pracov- ních sil, tedy zejména stárnutí společnosti. Pro rok 2029 odha- dujeme, že se o práci bude uchá- zet o cca 400 tisíc lidí méně než dnes. Největší pravděpodobnost ztráty místa kvůli komputerizaci mají především profese s nízkou úrovní kvalifikační náročnosti, a naopak nejméně budou ohro- ženy profese, které vyžadují vyso- kou úroveň kvalifikace. Nástup 4. průmyslové revoluce není nutné chápat jen jako možnou hrozbu, ale naopak jako výzvu, která bu- de přinášet trhu práce také nové příležitosti,“ sdělila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V českém prostředí jsou více než samotné profese ohroženi konkrétní pracovníci. Digitali- zace ve výrobních firmách totiž klade zvýšené nároky na počí- tačovou gramotnost na všech úrovních. „V  současnosti stále existují firmy, jejichž oddělení údržby nedisponuje počítači, či společnosti, které pro sběr infor- mací o strojích využívají papírové sešity,“ uvádí Burian ze společ- nosti EY. Česko si užívá vrcholu ekonomického cyklu, nezaměstnanost je na historických minimech a počet uchazečů na jedno místo je u nás celosvětově druhý nejmenší po Japonsku. Ladislav Koubek Přesto existují názory, že s  nástupem Průmyslu  4.0 bude všechno jinak. Průmysl 4.0 totiž má nejen vítěze, ale také poraže- né. Co může udělat se zaměst- naností? Průzkum „Průmysl 4.0 z po- hledu české praxe“ provedla po- radenská společnost EY. Podle něj si české výrobní firmy již dnes uvědomují potenciál Průmys- lu 4.0 a více než polovina z nich plánuje v příštích třech letech in- vestovat do jeho nástrojů. „Pokud se jedná o  inovace, trendy jsou zejména monitoring výrobních technologií v reálném čase za využití přídavné senzori- nástup nových postupů a techno- logií. „To, co již máme implemen- továno, nebo co připravujeme v naší firmě, by se dalo označit za jednotlivé kroky, jež jsou přípra- vou, blíží se, nebo jsou v soula- du s obsahem daného konceptu. Využíváme například propojení výrobních zařízení s řídícím sys- témem, který zohledňuje denní výstupy na jednotlivých zaří- zeních a  automaticky plánuje následující operace, zohledňuje skluzy a zmetkovitost, operativ- ně koriguje posuny jednotlivých operací a přiřazuje strojní zaříze- ní dle požadovaných parametrů a kapacit. Jeho funkce je ale také mnohdy pouze informativní, ne- boť stále vyžaduje lidský zásah. Cílový stav ovšem je plánování a řízení zakázek, stanovení stroj- ních zařízení a optimální využití jejich kapacit v  plně automa- tickém režimu,“ uvádí Čestmír Weishäupl, jednatel společnosti Metaldyne Oslavany. „ „ Pracovní místa ohrožena nejsou „Veškeré naše současné ino- vační aktivity, které souvisí s in- vesticemi, zaměřujeme spíše na modernizaci a vytváření prostře- dí pro  budoucí aplikaci roboti- zace a digitalizace. Příkladem je nákup nových moderních strojů s  efektivnějšími a  rychlejšími systémy výměny nástrojů, mě- řícím automatickým vybavením a  s  propojením na informační systém společnosti. Na slévárně např. plánujeme rozšíření robo- tizace pracovišť obalovací linky ky, který nejvíce zaznamenává- me u  obráběcích strojů – 80  % firem, které tímto způsobem stroje monitorují, využívá řešení tzv. on-premise, tedy bez využití cloudových platforem. Stále ví- ce firem však využívá pro sběr a analýzu dat zmiňované cloudo- vé platformy, jež umožňují připo- jení množství technologií a sběr a  analýzy obrovského množství dat. Dalším trendem je On-line diagnostika v rámci údržby stro- jů a zařízení a využití 3D tisku – 40  % respondentů z  výrobního prostředí EY průzkumu „3D tisk z pohledu české praxe“ potvrdilo, že jej aktivně využívají a 20 % re- spondentů uvedlo, že 3D tisk plá- nují v  příštích letech využívat,“ uvádí Jan Burian, senior manažer podnikového poradenství spo- lečnosti EY. Podle něj je důležitá i integrace podnikových systémů, zejména nástrojů pro konstruk- ci, správu dat a  podnikového ERP systému. Naopak rozšířená realita, prediktivní modely pro údržbu za využití strojového uče- ní nebo robotická automatizace procesů nacházejí v českých pod- nicích využití zatím jen okrajově. Podle Kryštofa Čeřovského z  Ministerstva průmyslu a  ob- chodu jsou v  souvislosti s  Prů- myslem 4.0 nejčastěji zmiňována big data (62 %), u kterých se oče- kává významná součinnost státu v  podobě podpory při budová- ní klíčové ICT infrastruktury. „Řada firem zároveň plánuje již v příštím roce datovou integraci s  obchodními partnery, počíta- čové virtualizace a simulace nebo využívání autonomních robotů,“ řekl Čeřovský. Když jsme se ptali přímo v  průmyslových firmách, vypa- dalo to, že zatím si spíše vytvá- řejí podmínky pro opravdový inzerce DIANA KRALL 20. 9. 2017 DRFG Arena, Brno hlavní partneři generální partner generální mediální partner VSTUPENKY NA WWW.JAZZFESTBRNO.CZ A V BĚŽNÝCH PŘEDPRODEJÍCH S p e ci á l •  prů mysl 4. 0  • Centrum výzkumu INTEMAC v Kuřimi chce české firmy povzbudit k zavádění chytré výroby. Společně s partnerskými podniky sestavilo výrobní buňku, která umí sama i zkontrolovat a opravit své výrobky.V budoucnu plánuje funkce rozšiřovat a experimentovat s nimi. Cílem je pomoci českým podnikům být efektivnější a konkurenceschopnější. „Rozhodli jsme se na laboratorním modelu reálného provozu ukázat, jak prvky tohoto konceptu aplikovat na stávající výrobní zařízení, tak aby podniky mohly čerpat výhody, které Průmysl 4.0 přináší,“ uvádí ředitel centra výzkumu INTEMAC Radomír Zbožínek.Výsledkem je Výrobní buňka 4.0 neboli vzájemně propojená zařízení, která se podílejí na dílčích krocích výroby kovových obrobků.V aktuální podobě umožňuje buňka tzv. adaptivní proces výroby – měřicí stanice umí po dokončení obrábění vyhodnotit kvalitu obrobku a při nalezení nedokonalosti poslat informace do stroje, který obrobek opraví. (red) INTEMAC připravil Výrobní buňku 4.0  aktuálně inzerce Předmět diskuze: • Elektronizace zdravotnictví a její aktuální výzvy • Dopady připravovaného zákona o zkrácení potřebného vzdělání zdravotních sester • Návrh úhradové vyhlášky na rok 2018 • Vývoj platů lékařů a zdravotnického personálu • Chybějící lékaři a zdravotnický personál v jednotlivých krajích. V jakých odvětvích je situace nejsložitější a jak s tím bojovat? • Odliv českých lékařů do zahraničí – jak je motivovat, aby zůstali u nás? • Kraje cílí na mladé lékaře. Lákají je na stipendia • Nový fenomén – narůstající dluhy zahraničních pacientů v českých nemocnicích • Jaké jsou možnosti pro efektivitu výdajů finančních prostředků ve zdravotnictví Účastníci akce: • Zástupce ministerstva zdravotnictví • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, Česká asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aj. • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR business snídaně 8. setkání Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví 10. října 2017, Hotel Maximus Resort, a. s., Hrázní 327/4a, 635 00 Brno Organizátor: Mediální partner: V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540  |  774 112 138 PŘIHLASTE SE NA: GSM 725 893 273 e.karaskova@magnusregio.cz NEBO NA: GSM 725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Pracovní příležitosti kvůli průmyslu 4.0 nezaniknou. Jen vzniknou nová, odlišná pracovní místa. FOTO: Pinterest

https://lebardessciences.com/