MH rijen 2017http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký t o p o d s tat n é p r o f i r m y a  v e ř e j n o u s p r áv u      z á ř í | ř í j e n 2 0 1 7 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi Nahradí chytré systémy člověka? Hovoří se o tom, že v budoucnu bude výroba plně automatizovaná a zaměstnance nahradí roboti. Pojem 4.0 už ale míří i do logistiky. Spediční aplikace má při expedici zboží nahradit fyzického prostředníka. Více na str. 2 Doprava a chytré město Bezpečné a chytré město a Bezpečná dopravní infrastruktura. To byla témata odborných setkání, která v uplynulých dvou měsících pořádal vydavatel Moravského hospodářství – společnost Magnus Regio. Obou se zúčastnili zástupci veřejné správy i experti v oboru. Více na str. 3 a 11 Konec tragédiím jako ve Studénce Střety vlaků s automobily na železničních přejezdech mívají tragické následky. Tyto případy mají postupně vymizet. Křížení silnic s kolejemi má totiž ubýt a začne se právě na místě nehody ve Studénce. Více na str. 6 Začíná strojírenský veletrh Plochy i konferenční sály jsou vyprodané. Do Brna míří více než 1 600 vystavovatelů, polovina z nich přijede ze zahraničí. Lídři světového trhu do Brna přivezou to nejlepší ze své nabídky. Partnerskou zemí veletrhu je Indie. Více na str. 14 2 Dopravci kritizují tendr na mýtné. Doprava zdraží. 9 Zaměstnanost v ČR je rekordní. Zabrzdí hospodářství? 13–16 Speciál: Strojírenství NA SPOLEČNÉ CESTĚ www.eurovia.cz Eurovia_inz_82x66_Moravské hospodářství_ucho_v02.indd 1 9/11/2017 2:02:57 PM České strojírenství roste Ředitelé českých strojírenských podniků letos očekávají růst produkce o více než tři procenta. Uvádí to strojírenská analýza CEEC Research. Ladislav Koubek V  příštím roce ale má tento růst klesnout na pouhého půl dru- hého procenta. Mezi důvody patří i to, že trh práce naráží na své kapacitní mož- nosti. Zvyšování produkce je pro mnohé firmy investičně náročné. „Nedostatek zaměstnanců je v současné době opravdu velkým problémem a od některých člen- ských firem Svazu víme, že už mu- sí zakázky odmítat. Obzvlášť velmi negativní dopad může mít takové odmítnutí v  případě zahraniční zakázky, protože do budoucna zhoršuje vyjednávací pozici tu- zemského výrobce a  zakázka se nemusí opakovat,“ řekl Moravské- mu hospodářství Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a  do- pravy ČR. Dle jeho vyjádření je mýšlet, a mnozí již tak činí, tak je jedno, v  jakém oboru podnikají. Může jít o strojírenství, sklářství, či chemický průmysl. Záleží na komplexnosti a  sofistikovanosti produktu. Pokud se bavíme o ex- portu, ten táhne především zboží, jako jsou dopravní prostředky, průmyslové a  spotřební zboží. Nadějnými obory jsou investiční celky v  energetickém průmyslu, vývoz zemědělských strojů, po- travin a  obalových technologií, technologie na ochranu životního prostředí, ale například i  vývoz zbraní,“ dodává Hanák Pokračování na straně 15 Milí čtenáři Moravského hospodářství, držíte v ruce podzimní číslo novin, ve kterém jsme se kromě strojírenského speciálu tentokrát zaměřili především na dopravu. Chybějící obchvaty, kamióny projíždějící skrz obce a nekonečné opravy D1 a dalších silnic a dálnic, to jsou jen některá z témat, kterým jsme se podrobně věnovali v článcích. Na téma dopravy byla také Business snídaně v Ostravě, na které Moravské hospodářství nechybělo, a o konkrétních problémech obcí v Moravskoslezském kraji se tak můžete dočíst v reportáži. Než noviny odložíte a vydáte se na cestu po silnicích, nalistujte ještě na rozhovor s šéfem dopravní policie. Možná si na něj za volantem vzpomenete a uznáte, že ten pracovní telefonát pár minut počká. Anna Fajkusová, šéfredaktorka Moravského hospodářství také nezbytné zamyslet se, jaké obory jsou perspektivní a  mají vysokou přidanou hodnotu. „ „ Průmysl 4.0 S nastupujícím Průmyslem 4.0 je trendem spojení výroby rov- nou s  poskytováním komplex- ních služeb k danému produktu. To může být například kombinace výroby, servisu, oprav, zaškolová- ní a rovnou i dopravy a montáže daného produktu. „Pokud takto komplexně budou výrobci pře- Bilboardy u dálnic zůstanou ještě několik měsíců 1. září skončila lhůta, do kdy měli provozovatelé reklamy od dálnic a silnic I. třídy odstranit billboardy. Ministerstvo dopra- vy nyní majitelům reklamních poutačů rozeslalo desítky výzev k odstranění. „Pokud majitelé bilboardy neodstraní, reklamu zakryje- me a na náklady majitele dáme pryč. Odstraňování poutačů může trvat řádově měsíce, než zmizí poslední,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. Někteří provozovatelé re- klamní poutače přelepili státní vlajkou. Tím, že změnili cha- rakter ploch, nejsou už podle nich bilboardy reklamním za- řízením. „Jeden z  vlastníků se dobrovolně přihlásil k billboar- dům a  přelepil je vlajkou. To může naopak pomoct rychleji identifikovat, které z  poutačů je potřeba rovněž odstraňovat,“ komentuje ministr dopravy Ťok. (zn) Jaké jsou a budou možnosti financování měst a obcí v progra- movém období 2014–2020? A jak správně zabezpečit datové toky a kybernetickou bezpečnost měst? Odpovědi na tyto otázky a prostor v diskuzi například také o rozpočtovém určení na příští rok nebo o novinkách v odpadovém hospodářství dostanou starostové a další zástupci státní správy a samosprávy, kteří se v Brně 23. listopadu setkají na konferenci Moravské obce a města. Tradiční akci již podeváté organizuje společnost Magnus Regio, vydavatel Moravského hospodářství. Součástí konference bude také vyhlášení výsledků celostátní soutěže o Nej školku, kterou Moravské hospodářství pořádá.V předvečer akce jsou všichni účastníci zváni na společenský večer v hotelu Voroněž, kde se bude konat i samotná konference. ■  Více na str. 11 Tímto číslem se také loučíme s Michalem Čejkou, který doposud Moravské hospodářství vedl, a já mu děkuji za dosavadní práci na novinách i spolupráci na aktuálním vydání. Moravské obce a města 2017  úvodník S p e ci á l •  stro jírenstv í  •

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

2 září | říjen 2017 transport a logistika inzerce Brňáci pro Brno aneb na Brně nám záleží Už se Vám stalo, že jste šli po ulici v Brně a viděli poškozené zábradlí, uvolněnou dlaždici v chodníku, přerostlou zeleň nebo jinou závadu a nenechalo Vás to v klidu? Máte-li s  sebou chytrý te- lefon či tablet, můžete hned správce komunikace upozornit, aniž byste hledali telefonní číslo, emailovou adresu nebo si jen posteskli nad tím, že ne vše je na komunikaci v pořádku. Sta- čí si stáhnout mobilní aplikaci Brňáci pro Brno nebo také po- užít webové rozhraní stejného názvu. Společnost Brněnské komunikace a.s. přichází s pro- jektem efektivního hlášení závad na komunikacích, které má ve své správě. Brňáci pro Brno jsou tady zkrátka pro všechny, komu není úplně lhostejné naše město. Brňáci uživatele vedou krok po kroku, takže zadání závady je velmi jednoduché: kategori- zace závady (dopravní značení, výtluky na vozovkách, poru- chy na chodnících, odvodnění, svodidlech či lávkách), poříze- ní  fotografie závady, lokalizace a následné odeslání všech údajů, které jdou pak přímo „na stůl“ odpovědného technika v Brněn- ských komunikacích. Mapa s  barevnými ikonami uživatelům ukazuje, zda je zá- vada přijata, opravuje se nebo www.soutezchytramesta.cz  |  www.smartcityinstitut.cz Společnost Brněnské komunikace a. s. zajišťuje správu a údržbu komunikací, inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost, geodetické práce a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, zpracovává prognózy, plány a modely dopravy. Spravuje a udržuje světelnou signalizaci na křižovatkách, zajišťuje centrální řízení dopravy a dohled tunelů v Brně. Společnost je pověřena organizací dopravy v klidu.  o nás je již opravena. Registrace ne- ní nutná, ale pokud se uživatel zaregistruje, má větší přehled o  zadaných informacích. Celý systém je provázán s  interní aplikací HelpDesk Brněnských komunikací. Projekt Brňáci pro Brno byl již prezentován na veletrhu Urbis 2017, kde byl velmi klad- ně přijat. Byl proto přihlášen do národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2017“ pořáda- né SCII/Smart City Innovations Institut z.ú. se záštitou Mini- sterstva průmyslu a obchodu ČR a  Ministerstva pro místní roz- voj ČR. Chystá se revoluce v logistice, chytré systémy nahradí člověka Dlouho se hovoří o tom, že v  budoucnu bude výroba plně automatizovaná a  lidi nahradí roboti. Žádná firma by ale nic nevyrobila, pokud by neměla součástky nebo suroviny. Klí- čová je proto propracovaná lo- gistika. Také v souvislosti s ní se mluví o nezvratné modernizaci a nástupu nových technologií. Pojem Logistika 4.0 zazněl poprvé roce 2011 v  Hannoveru na veletrhu IAA Užitková vozidla a vznikla v souvislosti s pojmem Průmysl 4.0, který označuje čtvr- tou průmyslovou revoluci, tedy současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s se- bou přinese. V  oblasti logistiky má jít o moderní spediční aplikace, kte- ré automaticky propojí odesílate- le zboží a dopravce přes internet. Nahradí tak fyzického prostřed- níka, který funguje ve většině firem. S tím je spojené i objevo- vání nových technických vychy- távek, které mají přispět k vyšší efektivnosti. „Česká republika je průmyslově orientovanou zemí, takže digitalizace a automatizace je naší budoucností. Nesmíme v tom zaspat,“ prohlásil předseda vlády Bohuslav Sobotka. Držet krok s  moderními trendy se české firmy snaží a vy- mýšlí různé inovace. Logistika je klíčová také pro jednu z  nejvý- znamnějších českých společností, a sice Škoda Auto. Nedávno za- čali používat třeba elektronickou rukavici ProGlove. Má v sobě im- plementovaný scanner. Dokáže rozpoznat, zda je použit správný díl nebo jestli byly jednotlivé pra- covní kroky správně provedeny. „Logistika je dnes důležitým ekonomickým a  konkurenčním faktorem, který může rozho- dující měrou přispět k  úspěchu automobilky. Průběžně proto testujeme moderní technologie, abychom optimalizovali každo- denní práci našich zaměstnanců. Inteligentní rukavice ProGlove pomáhá našemu týmu pracovat rychleji, efektivněji a bezchybně- ji,“ uvedl Jiří Cee, vedoucí logis- tiky značky ŠKODA. „ „ Chybí kvalifikovaní pracovníci Firma DHL Supply Chain působící také v České republice spustila globální program využí- vající datové brýle s  rozšířenou realitou. V praxi to vypadá tak, že za- městnanci, kteří kompletují zá- silky, jsou vybaveni vyspělými chytrými brýlemi, které vizuálně zobrazují místo na přepravním vozíku, kam musí být každá vybraná položka objednávky umístěna a  v  jakém počtu. Vi- sion Picking umožňuje rychlejší kompletaci objednávky s  mini- malizovanou chybovostí a navíc ponechává pracovníkovi volné ruce. „Tato technologie je nejen rozhodujícím krokem na cestě k  digitalizaci manuálních pro- cesů ve skladech, ale také nás citelně přibližuje k realizaci Prů- myslu 4.0. Testování technologií, jako je rozšířená realita, robotika a internet věcí, bude i nadále dů- ležitou součástí naší DNA,“ řekl John Gilbert, předseda předsta- venstva společnosti DHL Supply Chain. „ „ Školy otevírají nové obory Průmysl se ale celkově po- týká s  nedostatkem pracovních sil. Tento rok proto například na Střední škole techniky a  služeb SŠTaS Karviná zavedli nový stu- dijní obor pod názvem Logistika v průmyslu. Studovat lze násled- ně i na vysoké škola. Například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2009 otevře- la Fakultu logistiky a krizového řízení. Firmy ale mají problémy najít i pracovníky, kteří mají na starosti samotnou přepravu. Te- dy řidiče, kteří zboží, součásti či suroviny nutné k výrobě doručí na místo. „Zejména u  profesionál- ních řidičů, kde je vnímán ja- ko největší problém špatný poměr platového ohodnocení a  zodpovědnosti. Vyškolených zaměstnanců každoročně ubý- vá, naopak přibývá firem, ve kterých mohou najít uplatnění. Například mezinárodní doprav- ci musejí čelit tlaku ekonomicky silnějších firem z Německa nebo Rakouska,“ řekla Zuzana Linco- vá, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz. Veronika Vindišová Od roku 2020 se v České republice významně rozšíří síť silnic, kde mají kamiony povinnost platit mýtné. Mezi placené se nově zařadí osmnáct úseků o celkové délce 900,2 kilometru. Petra Hanzlová Rozšíření kritizují nejen do- pravci, ale také Hospodářská ko- mora. Podle nich je sporné, jestli se zavedení mýtného státu vyplatí, a obávají se také zdražení přepra- vovaného zboží a dopravních slu- žeb. Ministerstvu dopravy se loni nepodařilo včas vybrat nového provozovatele mýtného systému a  domluvilo se proto s  firmou Kapsch na prodloužení provozu o tři roky. Společnost za to od stá- tu dostane 5,3 miliardy korun. Ministerstvo poté v  letošním roce vypsalo tendr na desetileté provozování systému silničního mýta v objemu 29 miliard korun. Rozšíření mýta na nové úseky je součástí jeho zadávacích podmí- nek.„Splnili jsme usnesení vlády a soutěž na mýto jsme vypsali ještě před plánovaným termínem. Nyní máme čtyři přihlášky od renomo- dosavadního. Mýtné pro kamiony se na českých silnicích vybírá asi na 1 600 kilometrech dálnic a sil- nic první třídy od roku 2007. Za tu dobu se od dopravců vybralo 77,5 miliardy korun. Náklady na roční provozování systému jsou asi 1,5 miliardy korun. Ministr Ťok zpochybňování tendru odmítá a  naopak upo- zorňuje, že dosavadní dohoda s Kapschem není pro stát výhod- ná. „Napravení špatně uzavřené smlouvy s firmou Kapsch umož- nilo zahájit soutěž na nového pro- vozovatele mýtného pro náklad- ní automobily. Nedošlo zároveň k  výpadku příjmu z  mýtného, které už ročně vynáší skoro 10 mi- liard korun. Tyto peníze putují zpátky do oprav silnic,“ uvedl Ťok. Nový tendr má podle něj zaru- čit, že se o provozování mýtného systému může ucházet více firem a  není upřednostňována jediná technologie. Ekonomický přínos pro stát je však podle předsedy Doprav- ní sekce Hospodářské komory Emanuela Šípa sporný. „Není teď například jasné, zda připravované rozšíření mýta na silnicích první třídy pokryje svými výnosy vyna- ložené náklady, zdali toto rozšíření přispěje k  tomu, aby zpoplatně- né úseky pozemních komunikací byly méně objížděny přes města a  obce. Nejasné je také, jakým způsobem do poptávaného bu- doucího systému mýta budou za- hrnuté současné mýtné kapacity,“ upozornil Šíp. Pochybnosti vyslovil i  gene- rální tajemník Sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. „Tlačit na rozšíření mýta tam, kde by- chom jeho provoz museli dotovat z  peněz vybraných na dálnicích jen proto, aby do tendru mohli vstoupit uchazeči se satelitní tech- nologií, je proti zájmům daňových poplatníků. Peníze, které zaplatí dopravci a  pak jejich zákazníci a  občané, by měly sloužit k  vý- stavbě a  údržbě naší zanedbané silniční sítě a nikoliv živit doda- vatele mýtných systémů.“ Podle Svazu průmyslu a dopra- vy ČR přinese rozšíření placených silnic zdražení přepravních služeb, které lidé pocítí i na cenách v ob- chodech. „Dopravní firmy odmí- tají takové rozšíření, protože by ho musely promítnout do výše ceny přepravy osob a zboží,“ uvedl pre- zident svazu Jaroslav Hanák. Dopravci kritizují nový tendr na mýtné FOTO:Archiv vaných firem a  pokračujeme tak v plnění harmonogramu soutěže,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Mi- nisterstvo nyní vyhodnocuje, jestli všichni uchazeči splnili požadavky a v nejbližších dnech by je mělo vyzvat k  předložení předběžné nabídky. Podle sdružení dopravců Če- smad Bohemia je celý tendr na nového provozovatele mýta špatně vystavený. „Ten systém jsme deset let ladili společně s provozovate- lem, s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a s budovatelem Kapschem. Funguje to docela dob- ře a že by se celý měl vyhodit, aby se mohlo něco vytendrovat, nám připadá jako úplný nesmysl,“ uve- dl mluvčí sdružení Martin Felix. Souhlasí s  tím i  společnost Kapsch, která nyní systém mýt- ného provozuje. „Stát rezignuje na vlastní majetek a  vynaložené investice. Pro něčí zájmy vyhodí funkční mikrovlnný mýtný systém za 6 až 7 miliard,“ sdělil obchodní ředitel společnosti Karel Černý. Podle něj tendr zvýhodňuje sate- litní systém výběru mýta na úkor Železnice u Dolní Berounky má ztišit Snížit hluk nákladní železniční dopravy a prosadit nové a rychlejší železniční propojení Prahy a Berouna/Hořovic.Takový je plán ministerstva dopravy, Středočeského kraje a Svazku obcí – Region Dolní Berounka, který předpokládají ve společném memorandu.V plánu je také rekonstruovat stávající trať z Prahy do Berouna a do budoucna sledovat její využití primárně pro příměstskou dopravu a stejně tak přesunout dálkovou dopravu z údolí řeky Berounky. Ministr dopravy Dan Ťok chce za tímto účelem podpořit maximální využití dotačních programů z evropských i národních fondů. (zn) V ČR se poprvé zpracovává Koncepce vodní dopravy Vodní doprava bude mít v České republice poprvé jednotnou koncepci. Koncepci vodní dopravy pro období 2016–2023 v září Ministerstvo dopravy předložilo na jednání vlády. Materiál rozpracovává národní strategický dokument Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050. Definuje i předpoklady dalšího rozvoje vodní dopravy a zároveň deklaruje, co musí stát v oblasti dopravy učinit v rozvoji vnitrozemských cest, v oblasti bezpečnosti, udržitelného rozvoje, ekonomiky a životního prostředí. (zn)  aktuálně

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

září | říjen 2017 3 silniční doprava Infrastruktura v Moravskoslezském kraji nemá budoucnost bez napojení na vysokorychlostní železnice, bez vybudování obchvatů a vyřešení tranzitní dopravy. Na tom se shodli účastníci Business snídaně společnosti Magnus Regio na téma Bezpečná dopravní infrastruktura Moravskoslezského kraje. Anna Fajkusová Nad tématy důležitými pro ce- lý kraj diskutovalo v pátek 8. září přes čtyřicet odborníků, zástupců státní správy, starostů měst a obcí, ale i  zástupců firem, které mají s  dopravu co do činění Akce se konala za finanční podpory z roz- počtu Moravskoslezského kraje. Jak vysokorychlostní železnice, tak dokončení místních obchvatů je v  dlouhodobém plánu. Podle zkušeností účastníků diskuze jsou ale něco jiného plány a něco jiné- ho střet s realitou. „Do soutěže chystáme obchvat Frýdku- Místku, před dvěma týd- ny dělníci zahájili stavbu obchvatu kterým se budou všichni trápit,“ dodala. Další stavbou, která podle ŘSD zbytečně stojí, je Prodloužená Rudná, čtyřproudá komunikace, která má navázat na silnici  I/11 z Ostravy směrem na Opavu. „By- ly tam problémy s pozemky a na- víc napadená EIA, takže nemáme stavební povolení. S tím nyní ne- uděláme nic. Na přelomu srpna a září jsme tedy alespoň zprovoz- nili místní křižovatku u Globusu,“ popsal Hýbl. Stavba, která měla být za několik měsíců hotová, tak podle něj stojí zbytečně, kvůli ak- tivistům, kteří ji sabotují. „ „ Selhání státu? „Zrovna tuhle situaci považuji za totální selhání státu. Rezignoval na svoje základní funkce chránit občany a nechal se zmanipulovat ekologickými aktivisty. Zákon je nastavený tak, že nic nezmůže- me,“ reagoval na Hýbla náměstek moravskoslezského hejtmana Ja- kub Unucka. Sám dříve o situaci bezvýsledně jednal s  ministrem dopravy a poznamenal, že v tako- vých případech může pomoci jen změna legislativy. Podobně negativně vidí Unuc- ka i  výstavbu vysokorychlostní železnice, která podle něj se sou- časnou legislativou nemá velké naděje na realizaci. Náměstek ředitele pro tech- niku Správy železniční dopravní cesty Libor Tkáč mu přizvukuje. „Nejsem přesvědčen, že máme stá- vající legislativní rámec, abychom na zelené louce postavili novou infrastrukturu a to podle stejného stavebního zákona, podle kterého si stavíme plot kolem zahrady,“ myslí si Tkáč. Jako příklad pro zlepšení uvedl Německo, kde na budování staveb dopravní infra- struktury platí  speciální zákony, které se snaží proces stavby ma- ximálně urychlit. Sálem se ozývá souhlasný šepot účastníků, nejed- nou je slyšet slovo „vyvlastnění.“ Podle Milana Donta ze Státní- ho fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ale zkušenosti ze západu nejsou jen pozitivní. „V Rakousku i v Německu už mají stejnou zku- šenost s  blokací staveb jako my. Rozdíl je v tom, že na západě se projekty týkají rozšíření stávají- cích kapacit, my ale nemáme vy- budovanou ani základní síť. Oni s čtyřpruhem místo šestipruhu ně- jakou dobu vydrží, my ale dálniční síť nemáme dobudovanou vůbec,“ upozornil Dont. Diskutující se nakonec shodu- jí, že důležitá je především dobrá vůle. „U nás obchvat sice nevítají úplně všichni, ale jako samospráva ho podporujeme. Je totiž potřeba se dívat dál, co bude za deset let. Krnov historicky pomáhal s  vý- kupy pozemků a trvalo dvacet let, než jsme se dostali k řešení dopra- vy v rámci západní části Slezského kříže,“ připojil se starosta Krnova Michal Brunclík. Ke kulatému stolu se ale po- stupně dostávají i  pozitivnější témata, a  to především, když na řadu přichází bezpečnost, téma celé akce. „Mám na starosti posky- tování příspěvků Státního fondu Budoucnost je ve vysokorychlostní železnici. Stavbu brzdí stát i aktivisté Krnova, největšího záboru v rámci ŘSD mimo dálnice, problémové je ale stále dokončení obchvatu Třince,“ upozornil vedoucího úseku výstavby ostravské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Lu- bomír Hýbl. „ „ Aktivisté a problémový obchvat Tam byl podle něj problém s územním rozhodnutím, stavební firmou i  majetkoprávním vypo- řádáním pozemků. „Kromě toho byla napadena EIA,“ doplnil Hýbl. Své o tom ví starostka Třince Věra Palkovská. „Obchvat Třince se začal stavět za té podmínky, že bude fungovat úzká spolupráce mezi ministerstvem dopravy, Ře- ditelstvím silnic a dálnic, krajem, ale také mezi obcemi. A  obecní úřady nemůžou jen chtít, ale také pro to něco udělat, a  to včetně kompromisu dané obce k obchva- tu,“ zdůraznila starostka. Takto podle ní vznikne ob- chvat, který skončí hned za Třin- cem. Kamiony tak z  obchvatu sjedou na silnici, která vede cen- trem Ropic a Stříteže. „Ve třetím úseku se ztratily tři roky jen proto, že v  době územního rozhodnutí obce neudělaly, co měly. V rámci obchvatu zbývá ještě jeden úsek, dopravní infrastruktury a letos se nám sešel rekordní počat žádostí. Přispíváme na cyklostezky, pře- chody, dopravní křížení, přemo- sťování silnic. Původně jsme na tyto příspěvky měli rozpočet 250 milionů, ale podařilo se nám ho navýšit na 660, i když ani tak jsme nemohli pomoci úplně všem žada- telům,“ popsal Dont. „ „ Pozitiva na téma bezpečnost Kraj pro lidi připravuje novou koncepci dopravy, která by moh- la pomoci například s parková- ním. „Spolu se SŽDC jsme naplá- novali projekt chytré parkování u  nádraží,“ vysvětlil náměstek Unucka. Cílem je podle něj do- stat co nejvíce lidí z aut do vlaků. Když se ale k vlaku dopravují, po- třebují někam zaparkovat. „Řidič tedy k jízdence získá i místenku na parkování,“ upozornil. Dalším lákadlem pro cestu- jící vlakem by mohlo být zjed- nodušení plateb a  identifikace, pokud by se tyto funkce přenesly na platební kartu. Tento nápad podporuje společnost Master- Card Europe, která ke kulatému stolu vyslala Zuzanu Weissovou. „Ostrava jde s  dobou a  vychází vstříc potřebám občanů, takže v plánu mobility počítá i s vyu- žíváním platebních karet. Karty jsou rychlé, bezpečné a pohodlné platební médium,“ řekla Weisso- vá k jednání s Ostravou, která už má pro platbu kartou připrave- nou koncepci. Autonomní náklaďáky? Čeští řidiči se o práci nebojí Podle mezinárodního dopravního fóra hrozí, že auto- nomní kamiony nahradí do roku padesát až sedmde- sát procent řidičů.V Česku zatím řidiči zůstávají klidní. Auta, v nichž je řidič spíše pasažérem než opravdovým řidičem. Nebo kde není vůbec.To, co ještě před pár roky vypadalo jako záležitost vědeckofantastických románů, se pomalu ale jistě stává realitou. Přední automobilky světa svoje autonomní vozy vyvíjejí a zkoušejí. Co však může být pozitivní změna pro jedny, se může negativně dotknout druhých. Podle představitelů Mezinárodního dopravního fóra (ITF) hrozí, že kamiony bez řidiče zbaví práce profesionální řidiče. Moravští a čeští řidiči ovšem zatím strach nemají. Ve zprávě z jara letošního roku ITF uvedlo, že automatizované nákladní automobily mohou v Evropě a USA do roku 2030 snížit poptávku po řidičích o 50 až 70%. Podle jednoho ze scénářů je ohroženo 4,4 milionů pracovních míst z celkem 6,4 milionů. „Vozidla bez řidičů mohou být v příštích deseti letech pravidelně přítomna na mnoha silnicích. Samohybné nákladní automobily již fungují třeba v přístavech nebo dolech. Příprava na potenciální negativní sociální dopad ztráty pracovních míst sníží rizika v případě rychlého přechodu,“ varoval generální tajemník fóra José Viegas. V České republice má jít příkladem v zavádění autonomních automobilů Morava, konkrétně dálnice D2 z Brna do Bratislavy. Shodli se na tom český ministr dopravy Dan Ťok a slovenský místopředseda vlády Peter Pellegrini. „Měli bychom spolupracovat na rozvoji inteligentní dopravní infrastruktury a testovat autonomní vozidla. Dohodli jsme se, že bychom připravili přeshraniční projekt, který by mohl umožnit vyzkoušet chytrou dálnici v provozu," oznámil ministr Ťok. Přes prohlášení kolegů na nadnárodní úrovni i plány ministerstva zůstávají moravští a čeští řidiči kamionů klidní. „Myslím si, že to nebude tak horké. Zatím neexistují ještě ani studie na zavedení autonomních nákladních aut u nás. A dokud se nezavedou u nás osobní auta bez řidiče, nákladní určitě také ne. Jsou to auta, která vykonávají složitější činnosti. Musí někam dojet, zaparkovat, vyložit náklad,“ uvedl předseda Sdružení řidičů CZ Pavel Lukáš. Připomněl přitom, že řidiči v současnosti spíše chybějí. „Necelých patnáct let je rozhodně krátká doba na to, aby je nahradila automatická auta,“ je přesvědčený Lukáš. Podobný názor sdílí i sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. „My bychom samozřejmě byli rádi, kdyby do roku 2030 mohla jezdit autonomní nákladní auta. Nedostatek řidičů je chronický a takřka neřešitelný. Ale nevěřím, že se do té doby podaří vyřešit všechny technické i legislativní problémy,“ řekl mluvčí sdružení Martin Felix. Připustil, že automatizace aut postupuje a v omezené míře už funguje nyní, ale ne dostatečně. „Systémy se zatím neumí vyrovnat ani s takovou banalitou, jako je sněžení,“ podotkl. Legislativní problémy jsou podle něj především v tom, že předpisy v různých zemích nejsou sjednocené. „Brání tím i tak primitivním formám automatizace, jako je platooning.Tedy jízda v konvojích, kdy třeba tři kamiony jedou blízko těsně za sebou a takovou jízdou jednak šetří životní prostředí a jednak poskytují řidičům možnost si odpočinout,“ upozornil Felix. (třř) Zahájení příprav pro stavbu vysokorychlostních staveb. To ano. Ovšem neschválený zákon urychlující výstavbu velkých dopravních staveb nebo zvýšení příjmu fondu dopravy z DPH na paliva a maziva. To jsou zase pro- blémy, které na sebe v dopravní sféře musí vzít končící vláda. Před tou následující, ať bude v jakémkoli stranickém složení, je obrovské množství úkolů. Na co musí v  příštích letech dbát nejen ministerstvo dopravy, ale celá vláda? Třeba na to, co je pro Českou republiku důležité. „Prvním a  základním úkolem je pořádek v prioritách. Zanedbané je v dopravní infrastruktuře pod- statě všechno s výjimkou pražské- vypořádat a  nejlepší řešení mu- sí být chráněno, byť za odpoví- dajících kompenzací dotčeným. Dalším úkolem je dlouhodobá fi- nanční bilance dopravních staveb. Vytvořit nejméně dvacetileté va- riantní představy o tom, co lze fi- nancovat z ubývajících evropských peněz, co ze zdrojů státu a krajů, a kde se může uplatnit soukromý či jiný kapitál cestou PPP,“ doplnil Šíp z Hospodářské komory ČR. S  tím souhlasí i  Slanečka. „Úprava pravidel veřejných sou- těží je důležitá. Umožnit zadavate- lům soutěžit rozumný mix kritérií kvality, ceny a omezení rizik proti současnému stavu dominance kritéria nejnižší ceny,“ hlásil Sla- nečka. ho mezinárodního letiště, které se rozvíjí. Ale možná jen díky tomu, že do toho úředníci minimálně zasahují,“ upozornil předseda Dopravní sekce Hospodářské ko- mory ČR Emanuel Šíp. Ten jako hlavní priority vidí dokončení dálniční sítě, a vedle toho dořeše- ní a aktualizaci zastaralých prvků koncepce Vysokorychlostních tra- tí (VRT) a návazných tratí. „Tak, aby se mohly plynule připravovat pro start výstavby v  druhé půli příštího desítiletí,“ doplnil na do- taz Moravského hospodářství Šíp. Problematiku VRT vnímá jako klíčovou ministr Fischerovy vlády z let 2019-2010 Gustáv Slanečka. „Přijetí strategie s  časovým har- monogramem pro zapojení České Odborníci volají po návrhu řešení dlouhodobě udržitelné- ho systému financování staveb a údržby dopravní infrastruktury. „Vyčerpání finančních prostředků z  Operačního programu dopra- va 2 a průběžný pokles výběru ze spotřební daně na paliva vlivem nástupu alternativních paliv a zvy- šující se efektivnost pohonných jednotek bude hlavně po roce 2022 znamenat značný výpadek pro- středků,“ prohlásil Slanečka. Po- dle něj to souvisí s dalšími dvěma body: „První je realizace projektů PPP a  vytvoření dlouhodobého plánu jejich dalšího využívání. A  druhou věcí je příprava kilo- metrového zpoplatnění dálnice D1 osobními auty. Tedy kompenzovat výpadek spotřební daně. Naopak je potřeba odstranit daňovou zátěž typu silniční daně a  podporovat republiky do evropské sítě vyso- korychlostních železnic je priori- ta,“ prohlásil Slanečka, který čtyři roky také zastával funkci ředitele Státního fondu dopravní infra- struktury. „ „ Podpora strategických staveb Nejen strategie, ale také legis- lativu považují experti oslovení Moravským hospodářstvím za klíčové. „Především výběrová le- gislativa podporující a preferující nejvýznamnější státní strategické stavby. Projekty se musí rychleji nástup alternativních paliv,“ má jasno někdejší ministr. Patrně nejzásadnějším pro- blémem dopravní politiky této vlády je stále málo nově otevře- ných komunikací a  neschopnost prosadit zákon, který by umožnil zjednodušení a zkrácení příprav- ných prací, uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Ha- nák. „Otevřelo se nějakých 22, 23 kilometrů za čtyři roky. Výmluvy na minulé vlády na mě neplatí, měli tři a  půl roku, aby si legis- lativu upravili. Nezvládli to kvůli vnitřním rozporům anebo nepo- rozumění,“ uvedl Hanák. Jisté je, že důležité je odhodlání a vize. „Co bych zakázal? Jedno- značně hledání důvodů, proč to či ono nejde,“ uzavřel Emanuel Šíp. Michaela Římanová Před příští vládou stojí v dopravě velké úkoly Starostové debatovali o dopravní situaci a protahování termínů dokončení důležitých dopravních staveb. Stěžejní je podle nich především dokončení obchvatů. FOTO:Vojtěch Vladár Partneři Videoreportáž z akce najdete na facebooku Moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

4 září | říjen 2017 silniční doprava inzerce SILNIČÁŘI PŘES LÉTO OPĚT UZAVŘELI DESÍTKY KILOMETRŮ SILNIC PRVNÍCH TŘÍD A DÁLNIC KVŮLI OPRAVÁM. KROMĚ TOHO ALE OTEVŘELI I NOVÉ ÚSEKY DŮLEŽITÝCH DOPRAVNÍCH TEPEN. Petr Jeřábek Nervózní řidiči popojíždějící v kolonách nebo hledající zdlou- havé objížďky. Tak o prázdninách vypadala řada českých dálnic i silnic. Po konci léta se řidičům ulevilo nejen otevřením opravo- vaných úseků, ale také díky něko- lika zbrusu novým. Na opravy a  údržbu dálnic a silnic prvních tříd uvolnilo mi- nisterstvo dopravy letos stejnou částku jako v předchozích dvou letech. Tedy 10 miliard korun, z toho 7,1 miliardy na silnice I. třídy a  2,9  miliardy na dálnice. „Za poslední dva roky už jsme opravili přes tisíc kilometrů dálnic a silnic I. tříd, které byly léta zanedbávány. Zároveň jsme konečně rozjeli výstavbu nových úseků dálnic a  letos dokonču- jeme plnohodnotnou D11 do Hradce Králové, zprovozňujeme Další zlepšení zaznamenali v létě řidiči na trase mezi Hrad- cem Králové a  Prahou. A  to dokonce hned dvě. Nejdříve 24. července Ředitelství silnic a dálnic ukončilo opravu dálnice D11 mezi 27. a 18. kilometrem. „V úseku již byla zřetelná degra- dace povrchu vozovky, objevo- valy se trhliny, lokální výtluky a vyjeté koleje. Svodidla na kraj- nici již nesplňovala současné po- žadavky,“ popsal důvody oprav mluvčí Ředitelství Jan Rýdl. Doplnil, že v  místě silničáři vyměnili svodidla, upravili ne- zpevněné krajnice, opravili od- vodní žlaby a obnovili vodorov- né dopravní značení. Projekt stál 42,5 milionu korun bez daně. „ „ Hradečtí chtějí pokračování dálnice O měsíc později se motoristé dočkali ještě výraznějšího zlepše- ní. Konečně poprvé projeli celou trasu po dálnici díky otevření po- sledního úseku Osičky – Hradec Králové, který stál 882 milionů. „Hradečtí i lidé z okolí dali jasně najevo, že dálnici chtějí a chtějí i  její pokračování. Usiluji o  to, aby stavba dálnice od Hradce na Jaroměř pokračovala nejrychleji, jak to jen bude možné,“ uvedl ministr dopravy Ťok. Silničáři skutečně další části připravují. „V současné době již intenzivně pracujeme na dalších částech této důležité komunika- ce, která umožní kvalitní pře- shraniční propojení s  Polskem a  díky které dojde v  okolních obcích ke snížení hlukové zátě- že, imisí z  dopravy a  vysokého rizika dopravních nehod. Velký význam má dokončení dálnice D11 také z  ekonomického hle- diska“, konstatoval generální ře- ditel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Na projekt ovšem soudně útočí ekologové ze spolku Děti Země. „Napadají bezdůvodně už vydané stavební povolení a zdr- žují pokračování stavby,“ upo- zornil na problém ministr Ťok. Dálniční spojení do Polska přitom výrazně chybí i  podle silničních dopravců. „Je neuvě- řitelné, že v situaci, kdy většina nákladů jezdí po silnicích, ne- máme dálnice ani do Rakouska ani do Polska. Paradoxně za to nemůže nedostatek peněz, ale zdlouhavá příprava staveb daná i  tím, že neexistuje zákon o  li- niových stavbách,“ komentoval mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Mar- tin Felix. V létě, i  když už po prázd- ninách, stihli silničáři ještě do- končit dva z dálničních projektů. Nejdříve 12. září s půlměsíčním předstihem otevřeli most přes strouhu u  Svémyslic na dálni- V létě řidičům ulevil další kus opravené D1 i dostavba D11 OTEVŘENO.Jednou z dokončených staveb,které ocenili řidiči,bylo otevření úseku modernizované dálnice mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži. FOTO: ŘSD další část D3 směřující k Českým Budějovicím nebo dokončujeme tři modernizované úseky brněn- ské D1,“ sdělil ministr dopravy Dan Ťok. První dobrou zprávou pro ři- diče bylo o prázdninách otevření dalšího, tedy sedmého, oprave- ného úseku z velké rekonstrukce dálnice D1 mezi Brnem a  Pra- hou, 20.  července zprovoznili úsek mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži. „Každý řidič si doufám všim- ne obrovského rozdílu mezi starou Dé jedničkou a  novými úseky, které jsou širší, moder- nější a  bezpečnější. I  když chá- pu občasnou naštvanost lidí při cestování po téhle nejstarší české dálnici, nehody ve zúžených úse- cích, omezení rychlosti, musím stále opakovat – prosíme o sho- vívavost a děkujeme za trpělivost, musíme to dát dohromady,“ ape- loval ministr Ťok. Úsek s číslem 22 leží mezi exi- ty  162 Velká Bíteš a  168  Devět křížů a  jeho délka je 5  420  me- trů. V rámci modernizace byl postaven nový most, jeden most byl zrekonstruován a  dva od- straněny. Nová cementobetono- vá vozovka je v  obou směrech o 0,75 metrů širší, každý jízdní pás tak má 11,5 metru. Moderni- zace trvala 15 měsíců, cena byla 685 milionů korun bez daně. ci D10. Stál 52 milionů. Hlav- ně ale ještě 20. září otevřeli bez omezení dvanáctikilometrový úsek ústecké dálnice D8 mezi Bílinkou a  Řehlovicemi, který zajišťuje spojení do německých Drážďan. Významné silniční projekty v roce 2017 Nově otevírané úseky dálnice (36 km) ■ D3 v úseku Veselí nad Lužnicí – –Bošilec a Borek – Úsilné (8,5 km) ■ D11 Osičky – Hradec Králové (2,4 km) ■ D4 Skalka (4,8 km) ■ D1 modernizace – dokončení tří úseků 6, 18 a 22 (20,3 km) Nově otevírané a dokončované úseky na silnicích I. tříd (43 km) ■ I/3 Mirošovice – Benešov, změna uspořádání na 2+1 (14,3 km) ■ I/9 Dubá, obchvat (2,9 km) ■ I/11 Obchvat Třince: Nebory – – Oldřichovice – Bystřice (11,1 km) ■ I/34 Božejov – Ondřejov – – Pelhřimov (5,4 km) ■ I/35 Valašské Meziříčí – Lešná (0,7 km) ■ I/35 Zubří, přestavba křižovatky ■ I/37 Pardubice – Trojice (1 km) ■ I/44 Červenohorské sedlo – Jih (7,9 km)  projekty Pokrok se nedá zastavit. Stále vznikají nová inovativní řešení a my hledáme způsoby, jak je co nejlépe integrovat v našich městech a obcích pro zvýšení kvality a komfortu našeho života. Jelikož tak reagujeme na zvy- šující se nároky společenských požadavků napříč celou infra- strukturou, stávají se trendem dnešní doby tzv. „chytrá města“. Představit si pod tímto pojmem můžeme soubor technologií, sys- témů a opatření z různých oblastí života, které vzájemným propoje- ním může město a občané mno- hem lépe a účinněji využívat. Jedna z  nejčastěji zmiňova- ných oblastí v souvislosti s tímto termínem je doprava. Centra- lizované řízení inteligentních dopravních systémů ve formě dopravní ústředny dokáže efek- tivněji využívat existující sítě ko- munikací, dokáže optimalizovat dopravní toky a hlavně zvyšovat bezpečnost, informovanost a po- hodlí všech účastníků provozu. Konkrétně například městská dopravní ústředna eDaptiva vy- užívá data z podřízených systé- mů, jako jsou strategické detek- veřejnosti ať už rádiu, v televiz- ním vysílání, či v on-line aplika- cích na internetu nebo v mobil- ních aplikacích. „ „ Deset jednou ranou Podíváme-li se na zmíněné technologie z  blízka, můžeme říci, že mnohé z  nich předčily původní očekávání jejich účelu. Kupříkladu přestupkové kamero- vé systémy, které primárně účin- ně slouží ke zklidňování dopravy, dodržování silničních pravidel a ke snižování a prevenci neho- dovosti. V  praxi se osvědčily zvláště systémy společnosti AŽD Praha. Jejich úspěch spočívá v  rozpo- znání registrační značky vozidel při měření úsekové rychlosti (MUR-07), při sledování prů- jezdu vozidel křižovatkami na červenou (RedCon) anebo při měření výšky vozidel (HVS-15). Díky automatickému zpracování získaných dat se výrazně zjed- nodušilo řešení přestupků, jejich vymahatelnost i archivace. Kamerové systémy: bezpečnostní klíče k chytrému městu tory, senzory intenzity dopravy, kamerové systémy, informace získané z palubních jednotek vo- zů městské hromadné dopravy (MHD) či meteohlásek. „ „ Jak je to možné? Řídicí systém všechna získaná data průběžně validuje a vyhod- nocuje a na základě těchto výstu- pů je schopen automaticky v re- álném čase vytvářet a realizovat nejvhodnější scénáře (schémata) pro řešení vzniklých dopravních situací. A to jak úpravou signál- ních plánů na světelně řízených křižovatkách včetně zajištění preference vozidel MHD, tak i  prostřednictvím proměnných informačních tabulí (např. infor- mováním řidičů o stavu dopravy v  okolí, o  dojezdových dobách, jejich naváděním na volná parko- viště nebo do konkrétní lokality na plánované veřejné akce apod.) a to komplexně v kontextu celého města. Získaná data mohou slou- žit i  subjektům, které dopravní informace dále poskytují široké Ale v  dnešní neklidné době lze tyto zmíněné kamerové sys- témy se stejným úspěchem využít i pro podporu bezpečnějšího ži- vota ve městě. Centrální propo- jení přestupkových kamerových systémů společně s dohledovými kamerami CCTV pomáhá při vyhledávání či sledování pohybu odcizených a  podezřelých vo- zidel i  osob. Tyto systémy totiž disponují možností dlouhodobé archivace zaznamenaných úda- jů z detekovaných stanovišť a to včetně registračních značek vozi- del, která stanovišti projela. Stá- vají se tak významným nástrojem k  omezování trestné činnosti, potírání organizovaného zločinu a k prevenci vandalismu. Ač jsme zde zmínili pouze je- den díl skládačky, který centrál- ním propojením získal další vyšší rozměr, můžeme na tomto uve- deném příkladu vidět, jak neoce- nitelný přínos má propojení růz- ných dílčích technologií pro život ve městě. Jednoznačně můžeme konstatovat, že obyvatelům měs- ta a  jeho návštěvníkům přiná- ší adaptivní řízení města větší spokojenost, pohodlí a  bezpečí. A vedení města získává důleži- tý zdroj dat a  informací, která mají po statistickém zpracování zásadní význam i  pro plánová- ní dalšího rozvoje města a jeho infrastruktury. Zkrátka dnešní doba si žádá chytrá řešení. Lenka Trncová AŽD Praha s. r. o. Městská dopravní řídicí ústředna sdružující soubor různých dopravních systémů a detektorů. FOTO: archiv AŽD Systém sledování průjezdu na červenou v kombinaci se systémem měření výšky vozidel, které jsou napojeny na městskou dopravní řídicí ústřednu.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

září | říjen 2017 5 bezpečnost na silnicích NEPOZORNOST. TO JE PODLE ŘEDITELE DOPRAVNÍ POLICIE TOMÁŠE LERCHA NEJVĚTŠÍ PROHŘEŠEK NA ČESKÝCH SILNICÍCH. „Z VÝPOVĚDÍ OD KAMIOŃÁKŮ, DO KTERÝCH NARAZILO AUTO Z PROTISMĚRU, SE ČASTO DOZVÍDÁME, ŽE PŘI SRÁŽCE TOHO ŘIDIČE ZA VOLANTEM VŮBEC NEVIDĚLI. ZŘEJMĚ BYL OHNUTÝ A NĚCO HLEDAL,“ ŘÍKÁ LERCH. Anna Fajkusová O prevenci nehod, povinných zkouškách pro cyklisty i  o  tom, jak zajistit plynulost dopravy jsme s ředitelem dopravní policie mlu- vili v Brně, kde se jako člen hod- notící komise účastnil celorepubli- kové soutěže dopravních policistů. Má celorepubliková soutěž dopravní policie nějaký dopad na zlepšování bezpečnosti do- pravy? Jedná se o  prestižní akci pro osmadvacet nejlepších dopravních policistů, kteří vzešli z krajských kol z celkových tří a půl tisíc soutě- žících. Soutěž je především o zna- lostech a  vědomostech. Probíhá ve třech kategoriích. Nejprve se skládají testy z dopravních před- pisů. Potom se jezdí jízdy zruč- nosti na speciálně připravené trati. V poslední části jdou soutěžící do provozu řídit křižovatku. V Brně to byla křižovatka Vídeňská – – Poříčí, kde jezdí tramvaje a je na ní hustý provoz. Každoroční po- řádání této soutěže vnímám jako přínosné i z toho důvodu, že čeští řidiči se s řízením provozu poli- cistou setkávají čím dál tím méně, což se odráží na jejich mnohdy bezradném chování. Testy z dopravních předpisů by snad měli mít všichni doprav- ní policisté na plný počet? Většinou je mají na sto pro- cent, nebo alespoň téměř, i když tam bývají i velmi záludné otázky. Jinak se jedná o stejné otázky, jako při zkoušce na řidičský průkaz, jen v tomto případě na nákladní vozidlo. Ze soutěžících by podle výsledků u zkoušky uspěli všichni. Mezi účastníky soutěže jsou pouze muži. Ženy u  dopravní policie celkově příliš nepůsobí? způsoby. První je viditelný, kdy hlídky Policie ČR zastavují vozi- dla kvůli namátkovým kontrolám technického stavu, zákazu poží- vání alkoholu, případně při hle- dání kradených vozů a věcí apod. Druhý, tzv. skrytý dohled, spočívá v  dokumentaci zejména závaž- ných protiprávních jednání řidičů prostřednictvím neoznačených vozidel s příslušným technickým vybavením. Ideální by bylo, kdyby policie mohla dohlížet nad ohro- žujícím způsobem jízdy na všech rizikových úsecích, ale to v praxi není reálné. Třeba na dálnici na- víc nejde nebezpečného řidiče jen tak zastavit. Je třeba s  ním sjet mimo dálnici na bezpečné místo, abychom neohrožovali při řeše- ní protiprávního jednání ostatní účastníky silničního provozu. Prioritou je pro vás dodržo- vání rychlosti na dálnicích? Lidé si dělají z auta kancelář. Potom se umírá i na přehledných úsecích, říká šéf dopravní policie Do letošního republikového finále žádná žena nepostoupila. Určitě je ale u  dopravní policie zastoupeno více policistek než například u pořádkových jedno- tek, kde hodně záleží na kondici a dochází zde k častým fyzickým střetům. U dopravní policie ženy určitě své místo mají, například bývají pečlivější při zpracování dokumentace dopravních nehod, také často lépe vychází s  řidiči. Když při silniční kontrole řidič vidí uniformovanou ženu, větši- nou se k ní chová lépe než k mu- žům. K policistům se řidiči při kon- trolách chovají špatně? Obecně mám pocit, že se spo- lečnost ubírá neosobním směrem. Je to tím, jak je uspěchaná doba, všichni se ženou za prací, jsou unavení a  ve stresu. To potom i  člověk, který běžně není agre- sivní, je najednou podrážděný a k silniční kontrole se staví sty- lem: „Proč mě zastavujete, proč mě vůbec zdržujete?“ A není takový postoj opráv- něný? Z pohledu řidiče to oprav- du někdy vypadá, že hlídky za- stavují „nevinné“ řidiče, místo aby se zaměřily na ty, kteří svou jízdou ohrožují ostatní. Dohled nad silničním provo- zem probíhá dvěma základními cesty se to ztratí a řidič neohrožuje sebe, ani ostatní. Jak ale z pozice dopravní po- licie chcete dosáhnout toho, aby se lidé řízení opravdu věnovali? Snažíme se o preventivní kam- paně, které třeba v  rádiích mají dobrý ohlas. Hodně se snažíme působit i na děti a vzbuzovat v nich již od raného věku zodpovědnost za své chování. V roce 2013 se po dlouhé proluce konečně do škol vrátila dopravní výchova. Mini- málně jednu generaci to ale úplně minulo, a ti lidé jsou teď ve věku, kdy mají vlastní děti. Sami se ale nedozvěděli, pokud neprošli auto- školou, jak se chovat i jako chodci nebo jako cyklisté, takže to nemů- Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch FOTO: PČR Policisté odjeli do Makedonie a Srbska Čeští policisté budou působit v oblasti měst Gevgelija a Negotin.  V září odjeli do Makedonie a Srbska. „V minulém týdnu jsem se zúčastnil setkání nejvyšších policejních představitelů v Haagu, kde jsem si od zahraničních partnerů vyslechl pozitivní zkušenosti s českými policisty, kteří jsou vysláni na zahraniční mise a vůbec poděkování za naši aktivní spolupráci v rámci bilaterálních dohod,“ sdělil policejní prezident Tomáš Tuhý. Do Makedonie odjelo celkem 40 policistů, z toho 22 poprvé a jeden psovod se dvěma služebními psy. Do Srbska odjelo 15 policistů, z toho 9 poprvé. Policisté budou provádět především preventivní činnost, která spočívá v kontrolách osob, vozidel a dohledu nad veřejným pořádkem. K výkonu služby budou využívat terénní vozidla a ruční a vozidlové termovize. (zn) Policisté mají svého ombudsmana Policisté a zaměstnanci Policie České republiky se mohou ve věcech přímo spojených s výkonem služby či výkonem práce nově obracet na svého ombudsmana.  Do funkce byl 1. září 2017 jmenován Ladislav Tomeček, který dříve působil jako právník v Kanceláři veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. V kompetenci nového ombudsmana je zejména přijímání a řešení podnětů ze strany příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, a to pouze ve vztahu k výkonu služby a výkonu práce. Každý příslušník a zaměstnanec Policie České republiky se může obracet se svými podněty na ochránce práv písemně nebo elektronicky. Kontakt mohou policisté nalézt na intranetových stránkách Policie České republiky nebo podnět podat prostřednictvím kanceláře policejního prezidenta. (zn) V létě stouply hasičské výjezdy o 100 denně Léto je obdobím, kdy hasiči vyjíždějí častěji a to nejen k požárům, ale také k technickým zásahům. Nejčastější jsou požáry v přírodním prostředí, z technických zásahů vedou výjezdy k popadaným stromům a větvím po letních bouřkách. Hasiči ale také vyjíždějí k záchranám osob z výšek, hloubek nebo vodní hladiny. Častá je i záchrana zvířat. Letos v létě vyjeli hasiči celkem ke 24 551 udá- lostem, což znamená, že vyjížděli průměrně 396krát denně. Dlouhodobý denní průměr přitom činí 293 výjezdů. Hasiči tedy museli každý den vyjet o 100 krát častěji, oproti dlouhodobému průměru. Největší nárůst zaznamenaly právě technické zásahy.Těch bylo během letních prázdnin 14 393, tedy 232 denně (dlouhodobý denní průměr je 151). Naopak z hlediska požárů bylo letošní léto klidné. (zn) „Nedovedu si představit, že by cyklisti povinně skládali zkoušky.“ Letos je naší prioritou plynu- lost dopravy. Zaměřujeme se ze- jména na nesprávný způsob jízdy, mezi který patří zejména neo- právněná jízda v levém pruhu, ale i  nesprávné předjíždění zvláště pak nákladních vozidel. Letošní vývoj následků dopravních ne- hod na dálnicích naznačuje, že je to krok správným směrem. Z  tohoto důvodu se plynulosti silničního provozu chceme vě- novat i v následujících letech. Při plynulém provozu je mnohem nižší riziko vzniku dopravních nehod. Jaké jsou podle vás nejne- bezpečnější prohřešky českých řidičů? Rozhodně nepozornost, kte- rá je také nejčetnější příčinnou všech dopravních nehod vůbec. Lidé si dělají z auta kancelář, vyři- zují telefonáty nebo ještě hůř píší SMSky. Nejčastější příčinou tra- gických nehod je sice nepřiměřená rychlost, ale nejde jen o rychlost samotnou, vždy svou roli sehraji i nepozornost. Smrtelné nehody se často stávají na rovných, přehled- ných úsecích, kde auto z nezjiště- ných příčin najede do protisměru. Co takový řidič na rovném úse- ku asi dělal? Telefonoval? Usnul? Z výpovědí od kamioňáků v pro- tisměru se potom dozvídáme, že při srážce toho řidiče za volantem vůbec neviděli. Byl ohnutý a zřej- mě někde něco hledal nebo vlivem únavy usnul. Čím dál víc řidičů používá handsfree sady. To situaci nepo- máhá? Telefonování odvádí pozornost od řízení i při použití handsfree. Člověk je zabraný do rozhovoru a třeba po dvacetiminutovém te- lefonátu si najednou uvědomí, že vůbec neví, kudy jel, nebo jestli náhodou neprojel červenou. Po- kud musím vyřešit důležitý telefo- nát, je nejlepší vybrat si bezpečné místo a tam zaparkovat a zavolat si, případně napsat SMSku. Je to pár minut navíc, v celkové době žou svým dětem předat. Přitom vliv rodičů je velmi důležitý. Když dítě slyší, že se nemá za volan- tem telefonovat, ale jeho rodiče to přesto dělají, příjme to jako normu a připadá mu to normální. V červenci se na internetu objevilo video, kdy se dvě mla- dé dívky natáčely při jízdě v au- tě a v přímém přenosu natočily i  svoji nehodu, při které jedna z nich zemřela. Besip chtěl video využít v rámci preventivní kam- paně ve školách. Myslíte, že by to bylo přínosné? Videa z  reality na mladé lidi hodně působí. Vidí, že je to někdo z  nich. Kvůli etickému hledisku bych ale nepoužíval přesně tohle video, ale natočil bych podle něj spot. S tím, že na konci by byla uvedena informace, že je to podle skutečné události. Mladí lidé si to- tiž často neuvědomují, co můžou na silnici způsobit nejen sobě, ale i ostatním. Že následují zdravotní i  sociální dopady si obvykle vů- bec nepřipouštějí. Přitom pětinu nehod zaviní právě mladí nevy- ježdění řidiči. Další rizikovou skupinou jsou cyklisté, kteří sice využívají silnici, ale nepotřebují k  tomu žádné řidičské oprávnění, ani nemusí skládat zkoušky z pravi- del silničního provozu. Jak se dá pracovat s nimi? Tento problém vnímám jako závažný i s ohledem na stále ros- toucí zájem o cyklistiku. Nehody se zraněním cyklistů často vznikají tak, že řidič  – cyklista mnohdy pod vlivem alkoholu prostě ne- zvládne řízení jízdního kola. Dal- ším velkým problémem jsou elekt- rokola. Často si je pořizují senioři, kteří na jízdu ale fyzicky nemají. Najednou jsou mobilní, můžou dosáhnout velkých rychlostí, aniž si to uvědomují, a  elektrokolo v zatáčce prostě neuřídí. Opět je ale řešením spíše prevence. Že by se uzákonila povinnost, aby i cyk- listi povinně skládali zkoušky, to si nedovedu v praxi představit.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

6 září | říjen 2017 bezpečnost na silnicích KAMION ZAKLÍNĚNÝ MEZI ZÁVORY, VLAK SE BLÍŽÍ. HOROROVÁ SCÉNA, KTERÁ SE ALE NA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH PŘEJEZDECH ČAS OD ČASU OBJEVÍ. V PODVĚDOMÍ LIDÍ JE TENTO PROBLÉM HLAVNĚ KVŮLI PŘEDLOŇSKÉ NEHODĚ. Michaela Římanová Střet vlaku s  nákladem těž- kých plechů nepřežili tři lidé, dvě desítky dalších utrpěly různě váž- ná zranění. Polský řidič kamionu pak od soudu odešel s osmi a půl roku dlouhým trestem. Takové případy mají být stále vzácnější. Křížení silnic s kolejemi má ubýt. A začít se má právě na místě ne- hody ve Studénce. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vytipovala 24 nej- rizikovějších přejezdů. Ty chce urychleně přestavět do bezpeč- nější podoby. Že se mezi nimi objevil i ten ve Studénce, nepře- kvapilo starostu Lubomíra Šobi- cha. „I svými rozměry je trochu 24 přejezdů se vyšplhají na sko- ro dvě miliardy,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Iliaš. „ „ Podjezd zaplatí SŽDC „Město, co se týká podjezdu, fáze jeho přípravy i realizace, ne- bude platit nic. Vše je záležitostí státní organizace SŽDC,“ uvedl Šobich. Studénka nebude v  příštích letech jediným šťastnějším mís- tem křížení asfaltu a  kolejnic. Nové přejezdy mají vzniknout také v  Olomouci na trati Olo- mouc-Přerov, v  úseku Otroko- vice-Napajdel na trase Břeclav – – Přerov, dále pak v Rohatci na trase Břeclav – Přerov, v Polance nad Odrou mezi Přerovem a Bo- humínem a  také v  Uhersku na trati Česká Třebová-Praha. Drážní inspekce na základě statistiky zjistila, že na přejezdech vybavených jen světly se odehrá- vá skoro polovina všech nehod, proto chce, aby takové přejezdy byly vybaveny závorami. I když inspekce přichystala celou škálu preventivních akcí, aby varovala dospělé i děti před riziky hrozící- mi na železnici, u řady řidičů je to marné – riskují dál. Podle odborníků může za vět- šinu nehod na přejezdech přede- vším špatné chování řidičů. „Hodně šoférů pospíchá, mají pocit, že to ještě stihnou. Je to jejich špatný odhad, který může vyplývat ze zkušenosti, že se jim někdy podařilo přejet a  nic se nestalo. Nebo je to první pokus – s  přesvědčením, že to vyjde,“ vysvětlila dopravní psycholožka Adéla Doležalová. Konec tragédiím. Ve Studénce půjde silnice pod koleje atypický, není jen dvoukolejný jako jiné na hlavních tazích,“ řekl Moravskému hospodářství první muž severomoravského města. Značně vytížená železnič- ní trať se čtyřmi kolejemi se u  Studénky kříží s  frekvento- vanou silnicí. Dlouhá prodleva mezi blikáním červených světel a sklopením závor podle odbor- níků motivuje lidi, aby přejížděli na červenou a  riskovali. S tím má být konec. Od roku 2019 nebo 2020 má na místě přejez- du vzniknout podjezd pro auta. „SŽDC zadala zpracování pro- jektové dokumentace. Přejezd bude po realizaci podjezdem bez provozu těžké kamionové dopra- vy,“ uvedl studénecký starosta. Kamiony do nedaleké vagónky má přivádět nová cesta, na níž bude i nový přejezd. SŽDC postupně přejezdy ruší. Loni to bylo osm, za předchozích deset dokonce 481. Ideální vý- stavba nadjezdu nebo podjezdu ale není levná záležitost. Vyjde zhruba na 100 milionů korun. „Náklady na aktuálně vybraných Železniční nehoda ve Studénce se udála 22. července 2015 v 7.43 hodin na trati č. 270. Vlak SC 512 Pendolino jedoucí na trase Bohumín – Františkovy Lázně se na železničním přejezdu srazil s kamionem. Zemřeli 3 cestující a 17 dalších lidí bylo zraněno. Událost se stala asi 1,5 km od místa železniční nehody ze srpna 2008, při níž zahynulo 8 osob.  nehoda Královéhradecký kraj přebírá zrušené spoje soukromých dopravců Autobusové společnosti v Královéhradeckém kraji ruší některé dálkové komerční spoje, tedy linky, které neobjednávají kraje, ale na své podnikatelské riziko je provozují sami dopravci. Kraj chce dopad na cestující minimalizovat, a tak některé z těchto spojů přebírá do své režie. Uzpůsobil tak také jízdní řády linek, které objednává a hradí. Podle nového jízdního řádu se začalo jezdit první zářijovou neděli. Největší změny se tentokrát týkají dálkových linek. „Jde o důsledek nedostatku řidičů na trhu práce a nízké rentability těchto spojů. Dálkové spoje ruší hned několik dopravců a my jsme museli na vzniklou situaci reagovat. V rámci našich možností jsme některé zrušené spoje nahradili nově zavedenými spoji, v jiných případech jsme upravili jízdní řády krajem objednávaných spojů tak, aby zajistily dopravní obslužnost po zrušených dálkových spojích,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství. do Liberce nahradí rušený spoj ve směru Hořice a Jičín odjíždějící v 14:25. Další nový spoj bude v pracovní dny vyjíždět v 8:35 z Jičína do Hradce Králové. Další nové spoje nahrazující zrušené autobusy pojedou i v sobotu a v neděli. Rušení dálkových spojů se týká také spojů do Krkonoš. Nové spoje proto budou zavedeny na trase Vrchlabí – Nová Paka – Hořice – Hradec Králové a zpět a také na trase Vrchlabí – Špindlerův Mlýn. „Odhaduji, že náklady na tato vynucená opatření do konce roku dosáhnou částky okolo 700 tisíc korun, které budeme čerpat ze schváleného rozpočtu. Záležet ovšem bude hlavně na skutečné obsazenosti spojů,“ doplňuje náměstek Martin Červíček. Nový jízdní řád ovšem obsahuje i změny, které nebyly vynuceny rušením dálkových spojů, ale Královéhradecký kraj jimi reagoval na podněty obcí i samotných cestujících. Na základě požadavku občanů získá město Třebechovice pod Orebem nové spojení do Stěnkova. Lépe bude také zajištěno ranní dojíždění dětí z obcí na Kostelecku do školy ve Lhotách u Potštejna. (red) Tato situace se týká například linky Rokytnice v Orlických horách – Rychnov nad Kněžnou – Hradec Králové – Praha, na níž zůstal zachován pouze jeden ranní spoj. Kvůli zajištění dopravní obslužnosti obcí na Rychnovsku proto dojde k posunu některých linek a také k vytvoření zcela nového spoje s odjezdem v 19:10 z Rychnova nad Kněžnou do Rokytnice.V neděli je pak zaveden jeden pár nových spojů mezi Rychnovem a Rokytnicí. Roli zrušené linky do Prahy převezme v části hradeckého okresu posunutý spoj na trase Rychnov nad Kněžnou – Hradec Králové. Nově bude zajíždět ke škole v Třebechovicích a v 12:45 zajistí odvoz dětí do Nepasic a Blešna. Změny v důsledku rušení dálkových spojů se týkají i trasy Hradec Králové – – Jičín – Liberec, na což kraj reagoval lepším rozložením jím objednávaných spojů. Nově pak pojede v pracovní dny ve směru Hradec Králové – – Jičín autobus s odjezdem v 10:35, kterým bude odstraněna stávající dvouhodinová prodleva mezi spoji. Odpolední spoj v 14:40 z Hradce Králové Desítky tisíc aut vehnala uzavírka mostu na silnici I/43 u Černé Hory do ulic jihomo- ravského městysu. Problém znovu zvýraznil kritickou po- třebu stavby dálnice z Brna na Moravskou Třebovou. Když na konci července silni- čáři uzavřeli most u Černé Hory na Blanensku na silnici I/43, zna- menalo to katastrofu pro desetiti- síce lidí. Řidiči na frekventované trase z Brna na Svitavy se museli smířit se zdrženími a objížďkami, obyvatelé Černé Hory se najed- nou ocitli v  městysu rozděle- ném takřka neprostupně na dvě poloviny nekončícím proudem aut. Problém znovu a  důrazně upozornil na potřebnost stavby sa je přetížená už teď,“ zdůraznil mluvčí sdružení Martin Felix. Dodal, že krize jenom potvr- dila, jak chybí plánovaná dálnice z Brna na Moravskou Třebovou D43. „Bohužel v Česku nemáme dálniční síť, jsou to jen jednotlivé úseky. Přitom osmdesát procent dopravy je vedeno po dálnicích,“ upozornil Felix. „ „ Plány z roku 1940 Zmíněná silnice měla původ- ně vzniknout už v roce 1940 ja- ko německá exteritoriální dálnice Vídeň – Vratislav. Po oprášení plánované dálnice D43. Jenže ta je stále v nedohlednu. Most na silnici první třídy, zhruba dvacet kilometrů severně od Brna, uzavřelo Ředitelství sil- nic a dálnic České republiky 20. července. „Stalo se tak kvůli jeho havarijnímu stavu. Během příš- tího roku bude na místě vybu- dován most zcela nový,“ vysvětlil důvod uzavření mluvčí ŘSD Jan Studecký. Objížďku vyznačili policisté se silničáři přímo přes Černou Horu. Auta obě strany městysu rozdělila, lidé mohli přecházet pouze po jediném přechodu. „Nevadila ani tak osobní dopra- va, jenže přes nás jezdily i  ka- miony. Na to komunikace není stavěná, takže se ničí. A obyvatelé plánu na její vznik se počítalo se začátkem stavby v roce 2008. Proti se postavili aktivisté, kte- rým vadilo vedení trasy přes brněnské městské části Bystrc a Kníničky. Navrhli vlastní tak- zvanou Boskovickou brázdou. Dálnice byla také jedním z důvodů, proč obce a sdružení úspěšně napadly jihomoravské zásady územního rozvoje v roce 2012. Kraj sice schválil nové, ale i  na ně padla v  červenci 2017 žaloba. Silničáři jsou tak v současnos- ti v paradoxní situaci, kdy stavbě ani tak nebrání nedostatek peněz, jako to, že nemá oporu v územ- ně plánovací dokumentaci. „Pra- cujeme na územní studii trasy dálnice. Hotová má být do roku 2018 a  pokud půjde vše dobře, aktualizací ji do zásad včleníme do podzimu roku 2020. Pokud pociťují otřesy,“ popsal problémy starosta městysu Ondřej Měšťan. Alespoň částečně se místním ulevilo v  září, kdy ŘSD necha- lo most podepřít a  zprovoznilo jej alespoň ve směru z Brna. „V březnu se ale most zase zavře. A uzavírka potrvá až do prosince,“ upozornil starosta. Podle něj vedení obce stále doufá, že se podaří během uza- vírky alespoň vymístit tranzitní kamionovou dopravu. Objížď- ka by měla vést přes Mohelnici a Olomouc. Kamiony by tak na- jely osmdesát kilometrů navíc. To se nelíbí sdružení auto- mobilových dopravců Česmad Bohemia. „Je to radikální návrh. Byli jsme rádi, že během letní uzavírky neprošel. Zmíněná tra- soud zásady zruší, proces se zase může o pět a více let zdržet,“ ne- chtěl odhadovat termín náměstek hejtmana pro územní plánování Martin Maleček. Starosta Kuřimi Drago Suka- lovský spočítal, že poprvé bude možné kopnout do země nejdříve v roce 2030. „Legislativní lhůty to jinak nedovolují. Pokud nebude přijat zákon o liniových stavbách, který by proces urychlil,“ řekl. Kuřimští na základě zpraco- vané studie prosazují výstavbu D43 v původní trase v kombinaci s jižním obchvatem města. Na stavbu D43 toužebně čeka- jí také lidé ostatních obcí na trase současné I/43. „Situace u nás se stále zhoršuje. V pátek, neděli i pondělí se tu tvoří obrovské ko- lony,“ řekl třeba starosta Lažan Antonín Strážnický. (třř) Zavřený most poukázal na nutnost D43 Nehod, jako byla ta ve Studénce, ubude. Křížení silnic s kolejemi bude méně. FOTO: Ministerstvo dopravy Brněnský most v Jihlavě čeká rekonstrukce Jihlava – Kraj plánuje jednu z nejnáročnějších rekonstrukcí komunikace za poslední roky. Oprava Brněnského mostu na silnici II/602 v centru Jihlavy bude náročná kvůli přísným termínům a náročné logistice a vedení objízdných tras. „Jsme ve fázi podání žádosti o stavební povolení, vypsaná je zakázka na dodavatele celé stavby, dokončuje se majetkoprávní příprava a připravují se podklady pro spolufinancování z fondů EU,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.Stavba za 83 miliónů korun vyřadí jednu z klíčových dopravních tepen města z provozu od března do listopadu 2018.Vyžádal si to technický stav Brněnského mostu. (red) Správa a údržba silnic mění název. Kvůli záměnám Královéhradecký kraj – Krajská akciová společnost Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje změnila od 1. října název na „ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s.“ „Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že ze strany veřejnosti, ale i starostů a dalších partnerů docházelo často k záměnám s názvem a činností krajské příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje.Ta je majetkovým správcem krajské silniční sítě, zatímco posláním akciové společnosti je zimní a letní údržba komunikací a příprava projektů na rekonstrukce komunikací a mostů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Červíček. (red)  aktuálně

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

září | říjen 2017 7 doprava ...  automobilek v elektromobilitě ■ BMW 2017: 100 tisíc prodaných elektromobilů 2025: elektromobily 15–25 % veškerých prodaných vozů ■ Ford 2020: 13 nových elektrických modelů ■ Honda 2030: 2/3 prodaných vozů elektromobily ■ Renault-Nissan 2020: 1,5 milionu prodaných elektromobilů ■ Volkswagen 2025: 2–3 miliony prodaných elektrovozů ■ Tesla 2018: půl milionu prodaných elektroaut ročně 2020: milion prodaných elektroaut ročně ZDROJ: Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR  plány... Obce se chtějí zbavit kamionů dy silnice II/101 je krajskou komu- nikací, která ale nápor kamionů evidentně nezvládá. Není na to stavěná. Musíme se o majetek od- povědně starat a opravy stojí roč- ně desítky milionů korun,“ řekl. „ „ Zákaz vjezdu aut nad 12 metrů Říčany zavedly zákaz vjezdu kamionů také proto, že se obáva- ly připraveného omezení vjezdu aut delších než dvanáct metrů do Prahy. Hlavní město jej nakonec v červenci opravdu schválilo, ale rozhodnutí narazilo na odpor policie i  ministerstva dopravy. Pražští radní návrh podpořili jed- nomyslně. „Ačkoli děláme vše pro to, aby stát co nejrychleji dostavěl 150  tisíc elektromobilů. Většina z nich jezdí na silnicích šesti stá- tů unie: Francie, Velké Británie, Dánska, Německa, Nizozemska a Švédska. „Lídrem na evropském konti- nentu je pak Norsko s 29% podí- lem evropského trhu s elektromo- bily,“ uvádí informační kancelář Evropského parlamentu. Například v Německu jezdí ko- lem 48 tisíc čistých elektromobilů a kolem 44 tisíc plug-in hybridů, k dispozici jim je skoro dvacet tisíc Netolický. „Jako kraje se tímto dodatkem zavazujeme k  tomu, že pokud bude využito podpory v rámci tohoto operačního pro- gramu, zajistíme, aby doprav- ce, který bude služby zajišťovat HLUK, ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ A ZNIČENÉ SILNICE TRÁPÍ OBCE, KTERÝMI DENNĚ PROJÍŽDÍ STOVKY KAMIONŮ. MAJÍ TU SMŮLU, ŽE SI PŘES JEJICH ÚZEMÍ ZKRACUJÍ CESTU DOPRAVCI V ÚSECÍCH, KDE CHYBÍ DÁLNIČNÍ SÍŤ NEBO NENÍ POSTAVENÝ OBCHVAT. Petra Hanzlová Podle Sdružení dopravní fe- derace, která dopady kamionové dopravy dlouhodobě sleduje, je postižených měst a vesnic v České republice minimálně 233. Auta na elektřinu mají podle plánů evropských úředníků sní- žit škodliviny v ovzduší. V Česku jich je ale stále málo. I kvůli ne- dostatku dobíjecích stanic. Doprava v současném globali- zovaném světě je základem nejen české, ale celoevropské či celosvě- tové ekonomiky. Jak ovšem v září letošního roku upozornila Infor- mační kancelář Evropského parla- mentu v České republice, závislost dopravy na spalování ropy však současně vytváří problém v  ob- rovském množství vypouštěných emisí a částic prachu, které zhor- šují životní prostředí. Jako jedno z řešení navrhuje parlament mimo jiné přechod k autům s elektric- kým pohonem. Jejich počet roste i České republice, stejně jako po- čet dobíjecích stanic. V roce 2017 podle údajů Aso- ciace elektromobilového průmyslu jezdí v republice 1300 elektromo- bilů. K dispozici jim je asi 270 sta- nic s 631 dostupnými zásuvkami. „Počty přitom rostou o 55 % roč- ně,“ upozornila asociace. Přesto patří Česká republika v  porovnání s  okolními zeměmi k těm, kde je elektromobilů ještě málo, jen dvě desetiny procenta všech aut. „Problém je především malá dostupnost dobíjecích sta- nic pro elektromobily na delších trasách. Proto jsme se rozhodli v  rámci podpory čisté mobility v  Česku, vybudovat páteřní síť Pražský okruh, tak vše stále vázne. Proto považuji za svou povinnost bránit Pražany tímto způsobem,“ vysvětlil pražský radní pro dopra- vu Petr Dolínek. Ministerstvo dopravy sice chá- pe snahu vedení města zklidnit dopravu, ale s  touto variantou návrhu nesouhlasí. Zahrnuje to- tiž i úseky na Jižní, Štěrboholské a  Spořilovské spojce. V součas- nosti tímto místem projíždí asi deset tisíc kamionů denně kvůli nedostavěnému Pražskému okru- hu, který jednou spojí dálnice D1 a D11. „Zakázat kamiony na náhradní trase chybějícího silnič- ního okruhu kolem Prahy mezi Spořilovem a Běchovicemi může způsobit dopravní kolaps. Pokud město kamiony z této komunikace vytlačí, začnou ji objíždět po silni- cích, které nejsou pro takovouto zátěž vhodné,“ uvedl mluvčí mini- sterstva dopravy Zdeněk Neusar. odběrných míst. Ve srovnatelném Rakousku to je 11  tisíc elektro- mobilů, tři tisíce hybridů do zá- suvky a kolem tří tisíc dobíjecích míst. Premiér Bohuslav Sobotka ve snaze přiblížit se sousedům na začátku roku prohlásil, že vláda chce dát do roku 2020 miliardu korun na dosažení počtu 1 200 do- bíjecích stanic. Záměry stavět nové dobíjecí stanice ovšem mohou narážet na problémy. „Výstavbu většího po- čtu dobíjecích stanic komplikuje po 2023, byl vybrán na základě otevřeného nabídkového řízení, a aby tento dopravce v této do- bě využíval nakoupená kolejová vozidla. V případě, že bychom toto nebyli schopni zajistit, přišli V krajním případě chce minister- stvo odebrat Praze veškeré dotace na dopravu. Úplný zákaz je nepřijatelný ta- ké pro hejtmanku Středočeského kraje Jaroslavu Pokornou Jerma- novou. „Středočeské silnice na to nejsou připravené z  hlediska kapacity a ani středočeské mosty neunesou tíhu nákladní dopravy. My nejsme schopni za jednu sta- vební sezonu opravit tisíc mostů, které na našem území máme,“ ko- mentovala. „ „ Až doprava skončí kolapsem Podle sdružení dopravců Če- smad Bohemia je rozhodnutí pražských radních krátkozraké především nejednotná metodika stavebních úřadů. Realizace je ná- ročná také z pohledu financování výstavby, provozu stanic a zajiště- ní poměrně významného příko- nu,“ podotkl Fialka ze společnosti E.ON Česká republika. Vládachcepodporovatelektro- mobilitu nejen pomocí se stav- bou dobíjecích stanic. Na konci září schválila memorandum o bu- doucnosti automobilového prů- myslu, jehož součástí je i  Akční plán Český automobilový průmys- lu 2025, který se mimo jiné zabývá právě elektromobily. „V plánu bylo navrženo celkem pětadvacet opatření, které se tý- kají především infrastruktury pro bezemisní vozidla, standardizace a právních aspektů automatizova- ného řízení, vysokorychlostního internetu, digitálních a mobilních služeb a  výzkumu a  vývoje pro automobilový průmysl,“ potvrdil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba. Podle plánu třeba elektromo- bily dostanou bezplatný vjezd do center měst, budou osvobozeny od registračních poplatků, nebo je bude možné rychleji odepisovat ve firmách. Novinkám v technice i legisla- tivě se chtějí rychle přizpůsobovat automobilky. „Koncern plánuje rozsáhlé aktivity v  této oblasti. Během následujících deseti let plánuje nabídnout více než třicet čistě elektrických modelů,“ sdě- Některým obcím už došla trpělivost a  zavedly úplný zákaz vjezdu kamionů do svých cen- ter. Příkladem jsou třeba Říčany u  Prahy, kudy proudila doprava z nedostavěného Pražského okru- hu. Nově mohou do města zajet jen kamiony, které tu potřebují ně- co vyložit nebo naložit. Ostatním hrozí pokuta. „Firmy, které sídlí v Říčanech, nemusejí mít strach. Rozhodně ale nebudeme kamio- novou spojnicí mezi Německem a Polskem, mezi Plzní a Hradcem Králové. Kamiony patří na dál- nici,“ upozornil starosta Říčan Vladimír Kořen. Očekává, že díky zákazu ubyde na komunikaci ve- doucí i kolem školy nejméně tisíc nákladních aut denně. Zastupitel Středočeského kra- je a  zároveň místostarosta Říčan Zdeněk Hraba podotkl, že těžce naložené kamiony poškozují tam- ní silnice. „Dálniční přípojka – te- rychlodobíjecích stanic, kde si ři- dič dobije svůj vůz do půl hodiny,“ upozornil Miloslav Fialka ze spo- lečnosti E.ON Česká republika. „ „ V Evropě vede Norsko Podle dat od Mezinárodní energetické agentury se v  roce 2016 prodalo v Evropské unii asi Po šesti tratích by se v Pardu- bickém kraji mohly rozjet nové vlakové soupravy. Krajští radní v  září schválili návrh dodatku smlouvy o  zajištění stabilního financování regionální železnič- ní osobní dopravy mezi Minis- terstvem dopravy a  kraji. Tento dodatek řeší podmínky spolufi- nancování ze státního rozpoč- tu v  případě využití podpory z Operačního programu Doprava (OPD) na pořízení nových želez- ničních kolejových vozidel. „Vzhledem k tomu, že máme zájem pořídit nová železniční vozidla z Operačního programu Doprava, je nutné se k  tomuto dodatku připojit, neboť bude jedním z dokumentů, které musí být předloženy v  rámci žádosti o poskytnutí dotace na pořízení těchto vozidel,“ vysvětlil hejt- man Pardubického kraje Martin a pouze přesune problém s kami- onovou dopravou jinam. „Praha se svým zákazem chce vozit po zádech Středočechů. Toto roz- hodnutí nelze akceptovat ani jako vyděračské divadlo a možná bude nejlepší, když zákaz skutečně bude uveden do života a skončí kolap- sem, jaký naše silnice nepama- tují,“ varoval generální tajemník sdružení Vojtěch Hromíř. Oprávněnost zákazu vjezdu kamionů posuzuje policie, silni- čáři a  příslušný odbor dopravy a větší šanci na úspěch mají spíše ty obce, kudy si kamiony jen zkra- cují cestu do průmysových zón a podobně. Nemělo by se stávat, že když průjezd znemožní jedna obec, nákladní doprava začne proudit přes vedlejší město nebo vesnici. Například zákaz schvále- ný v  Říčanech ovlivnil dopravu v  blízkých Štíhlicích. „Nejhorší je, že když to zakážeme my, tak se problém přesune dál, v tomto případě do Kostelce nad Černými lesy, a  tam je to ještě horší, ka- miony projíždí centrem, kde jim vyvalují kostky," vysvětlil starosta Štíhlic Tomáš Rychta. lil Matthias Müller z  koncernu Volkswagen. Politice mateřského koncernu se přizpůsobí i mladoboleskavská Škodovka. „Podíl elektromobilů v portfoliu v roce 2025 bude muset být čtvrtinový,“ informoval Lukáš Folbrecht ze společnosti. Počet elektromobilů roste. Přesto jich má Česko málo Dobíjecí stanice v krajích podle hlavních distributorů elektřiny. Zdroj: ČEZ, PRE,Asociace elektromobilového průmyslu, Plugshare Pardubický kraj chce nové vlaky bychom o spolufinancování ná- kupu vozidel ze státního rozpoč- tu,“ dodal Netolický. „Na pořízení vozidel v rámci OPD 2 je nyní vypsaná výzva, ve které je alokována částka ve výši 7,73  miliard korun se spolufi- nancováním ve výši 85 procent,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu a  dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že Pardubic- ký kraj má už vytipované želez- niční tratě, na kterých by mohla tato vozidla v  budoucnu obslu- hovat. „Jedná se o úsek trati z Pardu- bic přes Hlinsko až do Havlíčkova Brodu v sousedním Kraji Vysoči- na. Dále pak tři úseky z  České Třebové do Chornice, Letovic, které se již nachází v Jihomorav- ském kraji, a Zábřehu na Moravě v Olomouckém kraji. Posledními zvažovanými variantami jsou tra- tě Choceň – Litomyšl a Svitavy – – Žďárec u Skutče,“ dodal Michal Kortyš. (red) mostním provizoriu. Souběžně s rekonstrukcí silnice II/481 bu- de probíhat výstavba cyklostez- ky, nových komunikací pro pěší a dešťové kanalizace, jejímž inves- torem bude obec Velké Karlovice. Opravy mají stát necelých 64 milionů korun. Silniční stav- ba bude spolufinancována z pro- středků EU v  rámci Integrova- ného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny 25. září 2017 a přeruše- ny před nástupem zimní sezony. Stavba bude pokračovat opět na jaře a  bude dokončena během roku 2018. Stavební úpravy sil- nice budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách šířky vo- zovky. Provoz bude v roce 2017 řízen světelnou signalizací. (red) Poslední velkou investiční stavbou, kterou v tomto roce za- hajuje Ředitelství silnic Zlínského kraje, bude rekonstrukce více než dva a půl kilometru silnice, která vede z Velkých Karlovic směrem na Soláň. Stavba za téměř 64 mi- lionůkorunbudespolufinancová- na z Integrovaného regionálního operačního programu. Dokonče- na bude v roce 2018. Celková délka řešeného úseku silnice je 2  677  metrů. Součástí investiční akce je také kompletní přestavba mostu, který převádí silnici II/481 přes tok Vsetín- ská Bečva. Stávající most bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový rámový most s předpjatou příčlí s délkou pře- mostění 25 metrů. Po dobu vý- stavby bude doprava vedena po Opraví silnici z Velkých Karlovic na Soláň FOTO: Pardubický kraj

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

8 září | říjen 2017 zdravotnictví a technologie S padělaným lékem jsem se nikdy nesetkal, říká ředitel nemocnice kaci pozn.) se teprve seznamuji. Všichni naši lékárníci a  vedoucí lékárny o něm samozřejmě ví a se- znamují se s ním, ale zatím čekáme na prováděcí vyhlášku, abychom měli konkrétnější informace. Další nařízení, které také při- šlo z EU a které vyžaduje velké in- vestice a změny, je GDPR, obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Jak se s ním vyrovnáváte? Je to hrozně složitý systém. Část týkající se kybernetické bez- pečnosti vyžaduje technická řešení a  touto dobou probíhají výběro- vá řízení na certifikační autoritu. Všichni, kdo mají ke klinickému informačnímu systému přístup, si budou muset měnit přístupo- vé heslo každé tři měsíce. My to našim zdravotníkům samozřejmě chceme zjednodušit, takže na- koupíme čipové karty, přes které budou do systému vstupovat. Ke všem koncovým stanicím ale mu- síme tím pádem zase nakoupit klá- vesnice se speciálním vstupem pro čipovou kartu. Všechna pracoviště navíc musí doložit, kde a  jakým způsobem nají uložena osobní da- ta, jakému podléhají stupni rizika a  jak zajistí jejich zabezpečení. V květnu budeme sice na nařízení připraveni, ale úplně hotovo mít nebudeme. Vyžaduje to mnohem víc kroků, tak na dva roky. Bude GDPR něčím přínosné? Nemocnicím i  pacientům by velmi pomohla elektronická karta pacienta, která by umožnila léka- řům získat najednou všechny in- formace o pacientovi. Navíc by to mělo i obrovský ekonomický do- PŘES DESET LET VEDE ROMAN KRAUS FAKULTNÍ NEMOCNICI BRNO, DRUHÉ NEJVĚTŠÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V REPUBLICE. V ROZHOVORU PRO MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ MLUVIL O ZBYTEČNÝCH NAŘÍZENÍCH, POTŘEBĚ CENTRÁLNÍHO KLINICKÉHO SYSTÉMU I O TOM, ŽE HROZÍ, ŽE 1 500 MATEK NEBUDE MÍT KDE RODIT. Anna Fajkusová Jedním z  aktuálních témat, které nemocnice řeší, je verifi- kace léků. Speciální kódy mají označovat krabičky s  léky jako prevence proti padělkům. Co si o tom myslíte? Považuji to jen za další naříze- ní, které nám šíleným způsobem zkomplikuje práci a  bude vyža- dovat velké investice. Zatím ještě nevíme, co všechno přesně bude prováděcí vyhláška nařizovat. Je ale jisté, že jako u mnohých jiných nařízení všechno vede k tomu, že se věci zkomplikují. Musíme za- městnat více lidí, nakoupit více technických řešení. Kontrola léčiv podle vás není potřeba? pad. Nedublovala by se vyšetření a například u starších lidí, kteří si nepamatují, jaké berou léky, by jim lékař nemohl předepsat podruhé ty stejné nebo nějaké, co se nesmí kombinovat. V tomto ohledu může GPDR zajistit ochranu osobních údajů, což by mohlo uklidnit or- ganizace, které proti centrálním registrům protestují právě kvůli ochraně dat. Potom už bude vytvoření cen- trálního registru možné? V ČR zatím chybí software, kte- rý by registr využil. To znamená výběrové řízení. Software by musel být jednotný pro celý zdravotnický systém v republice a taková soutěž nemůže přes samé námitky, od- volávání se a podezření z korupce nikdy skončit. V tom jsem skeptik. V rámci nemocnice ale cent- rální systém používáte. Pořád máme klinický infor- mační systém ICZ Amis-H, který finguje dobře, ale je technicky za- staralý. V datových úložištích má- me všechno a postupně pracujeme na inovacích. V republice bohužel neexistuje klinický systém, který by se dal jen tak koupit a dát do nemocnice. Existuje třeba v  Ně- mecku a  Rakousku, ale tamním firmám se nevyplatí ho lokalizo- vat – přeložit do češtiny a nastavit tak, aby vyhovoval našim právním předpisům. Bylo by to tak drahé, že by si to nikdo nekoupil. Na jaře byl v nemocnicích vel- ký problém s nedostatkem zdra- votních sester. Zlepšila se nějak situace? Problém je s  nedostatkem všech nelékařských zdravotních pracovníků od všeobecných ses- ter, přes ty dětské, až po sanitáře. V červenci jsme sice přijali 80 no- vých sester, ale mezitím dalších 60 odešlo. A 90 procent z nich neo- dešlo někam jinam, ale jsou v pra- covní neschopnosti. Prakticky ka- ždá mladá sestra, která otěhotní, jde na rizikové těhotenství, protože v provozu být nemůže. Zůstane tak v  počtu našich zaměstnanců, ale v pracovní neschopnosti. Teoretic- ky nám tedy chybí jenom 35 sester, ale s dalšími 85 na rizikovém těho- tenství je to reálně 120 sester. Zítra třeba otěhotní další dvě, s tím se nedá nic dělat. Musíte si víc hlídat doktory. (smích) Problém je, že před 5  lety jsme na čekací listině na zdravotní setry měli tak 50  lidí. Teď je tam  0. Čím dál míň jich totiž končí tyhle typy škol. Letos magisterské vzdělání dokončila polovina než předchozí rok. O tento typ studia tedy klesá zájem? Proč? Ony studují vysokou školu v  podstatě stejně dlouho jako lé- kařskou fakultu. Přichází s titulem a zjišťují, že budou z větší části dělat normální sesterskou práci se vším všudy a ten titul jim k ničemu není. Pokud jsme si dali za cíl, že část ses- ter bude mít titul, musí mít zároveň větší kompetence a vyšší odpověd- nost, a tím pádem vyšší plat. Také je potřeba předělat náplň studia. Tím, že setry ve velkém začaly su- dovat vysoké školy, na středních zdravotnických školách se totálně změnil způsob studia. Dřív mívaly půlku předmětů odborných, teď se to blíží gymnáziu. Studují zeměpis a dějepis, odbornost téměř ne. Když sem přijdou po střední škole, tak vlastně nic moc neumí. Jak motivaci řešíte teď? V posledních dvou letech jsme sestrám navýšili platy celkem razantně. Dnes jsme někde na 33,5  tisíce korun hrubého. Před třemi lety byly kolem 28 tisíc. Ještě navýšit ty kompetence a převést na Za celou svou kariéru jsem se nesetkal s jediným padělkem léku. Nikdy. Na vstupu do ústavní lé- kárny jsou všechny léky kontrolo- vány a našimi dodavateli jsou buď přímo farmaceutické firmy nebo velkodistributoři. A  už oni sami mají dostatečně velkou kontrolu. Bojujeme tedy proti něčemu, co v podmínkách České republiky ne- ní. Každý lék teď ale budou sestry před podáním pacientovi kontro- lovat. To znamená nakoupit mraky čteček kódů na všechna oddělení. Řeší se problémy, které neexistují. Přínos to může mít leda pro ty, co prodávají čtečky. Už jste se nějak na toto nové nařízení začali připravovat? S  GS1 systémem (globálním standardem pro identifikaci, auto- matický sběr dat a jejich komuni- inzerce Ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus FOTO: FN Brno ně nějaké činnosti, co dělají lékaři. Tomu ale zase brání odborné spo- lečnosti i lékařská komora. Začátkem roku vám byly při- slíbeny dotace na stavbu nové porodnice. Kam se projekt po- sunul? Porodnici chtějí všichni, ale zase se stalo, že v rozpočtu minis- terstva zdravotnictví na příští rok nejsou téměř žádné peníze. Stavba porodnice ale byla schválena s tím, že na ní dostaneme 70 % prostřed- ků ze státní dotace. Druhá věc ale je takovou věc finančně pokrýt. Na příští rok má ministerstvo 140 mi- lionů korun na veškeré investice do všech státních zdravotnických zařízení. Stavba se tedy odkládá? Protože je to schválená věc, zásadní je registrace akce, aby se mohla rozběhnout. Změnili jsme tedy projekt v tom smyslu, že pro- jekt stavby zaplatíme ze svého. Pů- vodně měly být i náklady na něj, tedy nějakých 60–70 milionů, sou- částí dotace. Tím pádem se projekt může registrovat, a jakmile se zare- gistruje, vyhlásíme výběrové řízení na jeho vypracování, aby se zahájila akce. Pokud bychom to neudělali, do 3  let by nastal velký problém a maminky nebudou mít kde rodit. Technický stav porodnice na Obilním trhu už je na tom tak špatně? Jedna věc je technický stav, kdy každou chvíli něco praskne nebo se zatopí. Pokud by ale personál z obilňáku dostal informaci, že se stavba nové porodnice zase od- kládá, tak ti lidi prostě odejdou. Všichni od porodníků po sestry si druhý den najdou práci kdekoli. Pokud se totiž rozutečou, nějakých 3 000 porodů zůstane ve vzduchu. Objeli jsme všechny porodnice v kraji a ukázalo se, že by zvládly přebrat maximálně 1500  poro- dů. Těch dalších 1  500  matek by se muselo posílat do Olomouce, Budějovic... Nevím, co by mělo být větší priorita, než porodnice, pokud chceme zvýšit porodnost a nechceme, aby populace stárla. business snídaně 8. setkání Celostátnísetkání ředitelů nemocnic a zástupcůze sektoruzdravotnictví 10. října 2017, Hotel Maximus Resort, a. s., Hrázní 327/4a, 635 00 Brno GSM 725 893 273  |  e.karaskova@magnusregio.cz GSM 725 006 094  |  j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz „U našich zákazníků implementujeme již více než 5 let otevřená řešení a stále věříme naší vizi konsolidovaného záznamu pacienta a využití vhodné integrační platformy a zásad SOA architektury k dosažení efektivního a funkčního systému,“ řekl technický ředitel C system Ladislav Pálka. Základem řešení je platforma pro rychlou integraci a vývoj propojitelných aplikací InterSystems Ensemble spolu s  dalšími technologiemi InterSystems, které umožňují realizovat analytic- kou podporu napříč různorodými zdroji dat a do transakčních aplikací zabudovat funkce pro aktivní analýzu v reálném čase. InterSystems Ensemble obsahuje širokou škálu adaptérů, po- mocí kterých se lze efektivně připojit téměř k libovolnému zdroji dat, a  to bez ohledu na jejich charakter a  místo vzniku. Tyto adaptéry a  komponenty pro automatickou abstrakci od zdrojů a formátů dat dovolují pracovat s různými zdroji dat uniformně a umožňují další rozšiřování na budoucí, nyní ještě nevyužívané, či zatím zcela neznámé formáty. Nad jednotlivými daty mohou IT pracovníci nemocnice se- stavovat podnikové procesy a propojovat využívané systémy do funkčně předem nadefinovaných celků a následně z nich čerpat konsolidovaná data pro potřebu analytického zpracování. Podpora business intelligence umožňuje nejen využití přehledných sestav, ale například také interaktivní grafické nástěnky určené vyššímu i střednímu managementu. � NIS – koupit nebo vlastnit? Na naší cestě se bohužel stále častěji setkáváme s neochotou dodavatelů nemocničních informačních systémů. Právě tento fakt a také potřeba trhu nás dovedla k rozhodnutí stát se jedním Otevřená integrační a vývojová platforma – základ moderních řešení z těchto dodavatelů a dokázat, že to lze dělat i jinak. Chceme našim zákazníkům nabídnout otevřené a flexibilní řešení. Nechceme, aby se stávali našimi rukojmí, ale aby měli svůj nemocniční systém zcela ve svých rukou. Rozhodnutí přinést na český trh nový nemocniční systém be- reme velmi vážně a strávili jsme spoustu času hledáním a výběrem toho nejvhodnějšího řešení. To, co chceme zdravotnickým zařízením nabídnout, je plně konfigurovatelný systém, jehož platforma je navržena tak, aby mohl být integrován s  jakýmkoliv SW nejen uvnitř zařízení, ale mohl být používán i regionálně a byl plně připraven a splňo- val veškeré požadavky národní strategie elektronického zdravot- nictví, tak jak byly popsány v koncep- ci MZ. „Poprvé chceme naše řešení veřejně představit zástupcům zdravotnických zařízení v  úvodu pro odbornou kon- ferenci Efektivní nemocnice v  rámci Efektivního oběda, který již tradičně pořádáme jako partner společnosti In- terSystems na konci listopadu,“ dodal Pálka. C SYSTEM CZ a. s. Otakara Ševčíka 56 636 00, Brno-Židenice Tel.: +420 532 140 111 Fax: +420 532 140 118 email: info@csystem.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

září | říjen 2017 9 rozvoj pracovního trhu Kam českou ekonomiku posune rekordní zaměstnanost? se stagnujícím počtem zaměst- nanců, zatímco ty střední a velké nadále plánují masivně nabírat. Velké korporace si mohou dovo- lit zaměstnancům připlatit. To ale Podle metodiky Eurostatu klesla nezaměstnanost v České republice pod tři procenta. Je nejnižší v Evropské unii a na trhu práce existují obrovské tlaky. Adekvátně počet zaměstnaných lidí je nejvyšší v historii České republiky. Ladislav Koubek Analytici varují, že při takto nízké nezaměstnanosti se trh práce stává brzdou růstu hospodářství. Jak se firmy s touto situací vyrov- návají? Vypadá to, že většinou re- agují zvyšováním mezd a snahou o zlepšení pracovních podmínek. „Situace se v různých sektorech firmy liší. Pokud máme úspěch na trhu, zajímá se o nás i více nových uchazečů. Naopak v  oblastech, kde jsme méně známí, je třeba re- cruitingu věnovat větší pozornost oproti minulým letem. Musíme vynaložit více času a zdrojů, aby- chom potenciální kandidáty za- ujali,“ říká Marek Třeška, výkonný ředitel HARTMANN-RICO. S  nízkou mírou nezaměstna- nosti roste tlak na růst mezd. Malé vyvolává další problém: často na- růstají mzdy v montovnách, které platí za nekvalifikovanou práci. To může vést dlouhodobě k  de- gradaci pracovní síly. „Vzhledem k  zakázkové výrobě a  opravám lokomotiv potřebujeme převáž- ně šikovné řemeslníky, kterých je fatální nedostatek. Bojujeme s  firmami dodávajících do auto- mobilového průmyslu, které na- bízejí čím dál tím více peněz za v podstatě nekvalifikovanou práci, což může mít v horizontu 20 let obrovský dopad na snížení odbor- né úrovně českých dělníků,“ řekl Moravskému hospodářství Tomáš Brancuzský, personální ředitel společnosti CZ Loko. Podle něj nedostatek zaměstnanců omezuje firmu v  počtu zakázek, které je schopna realizovat. „Problém nevyřešíme jedno- rázovým dovozem zaměstnanců ze zemí mimo EU, protože jsou převážně nekvalifikovaní. Bude- me muset řešit vlastní ubytovnu, zaškolení a  překladatele, což se projeví v  horizontu jednoho až dvou let. Sice máme svářecí ško- lu, ale pokud si potenciální svá- řeč nedokáže přečíst jednoduchý technický výkres, tak musíme s takovými začínat ‘od píky‘ a to je dlouhodobá záležitost,“ doplňuje Brancuzský. Spolupráce se školami je pro firmy dalším nástrojem, jak získat nové pracovníky. Řada zaměstna- vatelů tak platí studentům stipen- dia a uzavírá s nimi smlouvy. To je i příklad První brněnské strojírny Velká Bíteš. Dříve firmy komuni- kovaly spíše s absolventy a studen- ty vyšších ročníků na pracovních veletrzích, dnes je konkurence firmy tak začínají mít problémy a  nejsou na trhu práce konku- renceschopné. Dokazuje to Index trhu práce společnosti Manpower, podle kterého malé firmy počítají tak velká, že je vhodnější studen- ty podchytit ještě dříve v průběhu studia. Projekt Tiskelník, který vzni- kl v  Brně, umožňuje studentům vytisknout si materiály zdarma s tím, že zaměstnavatelé na nich mají zacílenou reklamu. „Propoju- jeme firmy a studenty vysokoškol- ských oborů. Když jste například strojírenská firma, která chce oslo- vit studenty technických oborů, tak máte díky nám možnost jim zaplatit vytištění jejich skript a na oplátku jim cíleně nabídnout stáž, praxi či rovnou pracovní místo,“ říká Tomáš Baran ze společnosti Winning Print, která za projek- tem stojí. „ „ Češi mění práci stále častěji O bezprecedentní situace na trhu práce vypovídá ještě jeden faktor: Češi mění práci čím dál častěji. Podle průzkumu společ- nosti Hays z letošního roku celých 47 procent Čechů pracuje v sou- časném zaměstnání méně než jeden rok. I to je nejvyšší číslo v historii. Firmy tak začínají vy- víjet systematickou snahu, aby si zaměstnance udržely. Podle spo- lečnosti Hays celých 57 % Čechů není v práci motivováno. A jako nejčastější důvod své demotiva- ce uvádějí vztah s  nadřízeným, popřípadě jeho manažerský styl a pracovní podmínky. „Osvícené firmy na to reagují a snaží se aktiv- ně zlepšovat manažerské doved- nosti svých vedoucích pracovníků. Pro mnoho lidí koneckonců není důležitou otázkou jen mzda, zda s ním firma jedná slušně,“ uzavírá Jana Karmasinová z  poradenské společnosti MotivP. ZDROJ: Průzkum Hays – Pracovní trh v roce 2017 inzerce Teplárny Brno zlikvidovaly letos v létě poslední zásoby těžkého topného oleje. Přestože již po dvě desetiletí topí primárně zemním plynem, na provozu Brno-Sever zůstávala uložena rezerva zhruba sedmi tisíc tun mazutu patřící do státních hmotných rezerv. I ta je však dnes minulostí a její odvoz důkazem, že ekologie není pro Teplárny Brno jen prázdným pojmem. Právě provoz Brno-Sever prošel ekologizací již v loňském roce, kdy zde byly instalovány dva špičkové horkovodní kotle vyrábějící teplo s účinností 96 % a  splňující veškeré zpřísněné emisní limity. „ „ Optimalizace velkých zdrojů = efektivní výroba tepla „Modernizace Brno-Seve- ru je dalším krokem naší opti- malizace velkých zdrojů, která Teplárny Brno topí ekologicky. Těžké topné oleje jsou minulostí spolu s  výměnou zastaralých parovodů za horkovody přiná- ší stále efektivnější a  současně ekologičtější výrobu i  distribuci tepla. Do budoucna s  využitím těžkých topných olejů nepočí- táme,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Faj- mon, MBA. Mazut byl uložen uvnitř are- álu Brno-Sever ve dvou zásobní- cích. Nádrže z ocelových plechů o  síle skoro 3  centimetry jsou umístěny v  jímce, která by při případném narušení obvodového pláště bezpečně zachytila veškerý jejich obsah. „ „ Nahřátý mazut se stáčel do vagónových cisteren Z  Brna odvezlo mazut po- stupně celkem 134  vagónových cisteren, každá o objemu 51 tun, přečerpání celého množství tr- valo zhruba dva měsíce. K napl- nění jednoho vlaku o  šestnácti vagonech byly potřeba čtyři ranní směny, které odčerpaly vždy okolo 800  tun. Aby bylo možné těžký topný olej vůbec začít stáčet, mu- sel se nejprve v zásobnících pro- střednictvím roštů mírně nahřát na teplotu 65 stupňů Celsia. Dřív se mazut přečerpával vždy z ciste- ren do nádrží, v obráceném pořadí se to dělo poprvé, a  proto bylo potřeba zvolit toto mimořádné řešení. Poslední tečku za více než čtyřiceti lety skladování a spalová- ní těžkého topného oleje v brněn- ských teplárenských provozech udělalo vyčištění obou nádrží. www.teplarny.cz O společnosti: Teplárny Brno jsou moderní společností s jistotou a zázemím dlouholeté tradice. V  současnosti dodávají teplo více než de- vadesáti tisícům brněnských domácností, což představuje přes 60 procent obyvatel morav- ské metropole. Teplo putuje nejen do moderních novostaveb, jako jsou například nejvyšší budova v České republice AZ Tower, CTPark nebo Cen- trum klinického výzkumu ICRC, ale společnost vytápí například také skvost funkcionalistické architektury, vilu Tugendhat.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

10 září | říjen 2017 obce a města Úřad bez čekání je nejpřívětivější v republice ZDROJ: Ministerstvo vnitra ČR Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou vyhrál celorepublikovou soutěž Přívětivý úřad 2017. Bodovaly také Valašské Klobouky, které jsou třetí. Petr Jeřábek Ždár nad Sázavou – Chození po úřadech a vyřizování nutných záležitostí znamená pro většinu lidí většinou spíše nepříjemně strávené hodiny. Podpořit změ- nu tak, aby byly úřady naopak příjemné, se snaží ministerstvo vnitra prostřednictvím soutě- že Přívětivý úřad. V ní se letos v  celorepublikové konkurenci místa, a to díky systému on-line objednání na vybrané agendy,“ uvedlo ministerstvo v publikaci, kde zveřejnilo příklady dobré praxe. S dostupností služeb úřa- du souvisí například i  rozšíření úředních hodin mimo úřední dny. „Snažíme se také, aby se úředníci zastupovali, třeba když jdou na oběd a občan si tak mohl potřebnou agendu vyřídit i v ta- kové době,“ konstatoval starosta Zdeněk Navrátil. Město podle něj systém po- stupně rozšiřovalo. „Poslední agenda, kam má ještě rozšíření smysl, je živnostenský úřad,“ na- značil Navrátil. Podle něj úřad zaujal i  dob- rou komunikací s lidmi. I ta se odehrává hlavně po internetu. „Občané mohou dostat třeba vyjádření k  umístění sítí či pa- sportu zeleně. Online také posí- lají náměty na jednotlivé odbory a dostávají zpětnou vazbu. Vyu- žívají i aplikaci Lepší místo, díky níž mohou třeba vyfotit černou skládku, rozbitý kanál či mobiliář a  upozornit nás. I v  tomto pří- padě dostanou odpověď,“ popsal starosta. Každý měsíc se politici a úředníci setkávají s lidmi i na- živo. Jako důležitou označil i trans- parentnost úřadu. Ten zveřejňu- je nad rámec zákona všechny smlouvy, ale také materiály z jed- nání rady, nebo podklady pro jednání zastupitelstva. „Máme i klikací rozpočet, kde si zájemci okamžitě zkontrolují, jak ho plní- me,“ podotkl Navrátil. Druhé místo v soutěži obsa- dil Liberec, třetí pak opět město z  Moravy – Valašské Klobou- ky, které se stalo také vítězem za Zlínský kraj. „Titul vnímáme jako odměnu městskému úřadu za jeho otevřený přístup k obča- nům Valašských Klobouk i celé správní oblasti obce s rozšířenou působností. Snaha o  vstřícnost, a to i přes rozličné životní situace občanů, ostatně patří ke každo- denní pracovní náplni zaměst- nanců a je také neustálou moti- vací k zavádění služeb a opatření pro zvýšení komfortu klientů,“ pochvalovala si valašskoklouboc- ká starostka Eliška Olšáková. Soutěž přívětivý úřad je pro obce a města dobrovolná. „V le- tošním roce se přihlásilo celkem 165 obcí a měst s rozšířenou pů- sobností,“ sdělila ředitelka odbo- ru tisku ministerstva vnitra Lucie Nováková. podařilo zvítězit radnici ve Žďá- ru nad Sázavou. Moravské město obsadilo také bronzovou pozici, patří Valašským Kloboukám. Představitelé Žďáru si ocenění převzali na slavnostní akci v Be- nešově. „Základní hodnocenou kategorií je poskytování nad- standardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě,“ sdělil náměstek ministra vnitra pověřený řízením sekce veřejné správy Petr Mlsna. Porotci hodnotili úřady podle padesáti kritérií. Žďár si je získal mimo jiné i tím, že vyřizování na radnici se může obejít bez jaké- hokoliv čekání. „Občané se mo- hou na úřad objednat z pohodlí domova či z libovolného jiného Chytrá klíčenka: cesta ke vzdělávání a výchově dětí Oči Evropanů se od letoška upínají na polabský středočeský Kolín. Respektive přímo na tamní 6. Základní školu, která od září poutá pozornost úspěšným a i v evropském prostoru unikátním pilotním projektem. Chytré klíčenky, malé čipové karty, kterou lze jednoduše při- pnout právě třeba ke klíčům ne- bo pověsit na krk. Klíčenka, která nabízí neuvěřitelně pestré využití a v budoucnu se může stát i uži- tečným nástrojem podporujícím a rozvíjejícím vzdělávání. Kolínská chytrá klíčenka je nyní určena přednostně žákům přesa- hující nastave- nou hranici platební karta neumožní. Historie všech trans- akcí Klíčenky je jejímu držiteli dostupná on-line, takže rodiče tudíž mohou platební aktivity svých ratolestí kdykoli sledovat a kontrolovat a v případě potřeby ihned reagovat. Jenže náš svět se přetváří stále rychleji a rychleji. Minulé prin- cipy i technologie v proudu času mizí, současné se vyvíjejí a nové zase postupně vznikají. Mladší generaci, ať již se nazývá písme- základních škol. Jejím cílem je nahradit množství čipů, klíčů nebo peněženek, které děti běž- ně musí nosit při sobě, jediným funkčním nástrojem, který by měl být schopen uskutečnit po- třebné identifikační, přístupové či platební aktivity jednotlivých instrumentů. Kolínská chytrá klíčenka již dnes díky využi- tí bezkontaktního čipu dokáže plnit funkci čtenářského průka- zu Městské knihovny Kolín ne- bo nástroje pro objednání a výdej obědů ve školní jídelně. Lze s ní otevírat a  zavírat elektronický zámek na vstupu do školy nebo úložiště jízdních kol a koloběžek a může být použita také jako ča- sová jízdenka v městské hromad- né dopravě. „Tím ale možnosti Chytré klíčenky zdaleka nekončí. Příle- žitostí k  využití Chytré klíčen- ky, kterou připravily společnosti Mastercard a Paynovatio, je pře- kvapivě mnoho a projekt má do budoucna mnoho smělých vizí,“ nem „Y“ nebo „Z“, je v nynější době více než kdy dříve nutné vzdělávat v souladu s aktuálním děním, v reálném čase a také způsobem, kterým je zvyklá komunikovat a nové poznat- ky přijímat. „Kolínská klíčenka umí děti do skutečného života v moderním světě aktivně zapojit. Je dobře slouží- cím nástrojem i  chy- trou technologií, která dlouhodobě vzdělává. A jako každý dobrý projekt i  Chytrá klí- čenka plánuje, vyvíjí se a zdokonaluje,“ vysvětluje Zuzana Weissová. Součástí dalšího vývoje klí- čenky je ale i příprava výukových materiálů a studijního programu pro školy, a to na téma „Finanč- ní gramotnost“. Hlavním cílem bude přiblížit témata ze světa „mimo školu a  po ní“ do pro- středí mladistvých natolik, aby zohlednily jak aktuální techno- logické trendy, tak i  očekávání, která jsou požadována na trhu práce zaměstnavateli. Chytrá klíčenka má za cíl i  efektivní propojení nejnověj- ších dostupných vědeckých po- upozornila Zuzana Weissová, mana- žerka rozvoje ob- chodu ve společ- nosti Mastercard. Klíčenku lze totiž rovněž aktivo- vat jako předplace- nou platební kartu, na kterou pak mohou rodiče pravidelně posí- lat kapesné svému dítěti a nad jeho útratami také mít dohled. Díky snadné- mu ovládání, bezpečnému provozu a všestrannému užití je Klíčenka vhodná i  pro ty nej- mladší školáky. Při placení Klí- čenkou v  prodejnách partnerů projektu pak získá její uživatel zajímavé slevy a výhody. V Kolíně se příkladně podaři- lo dojednat slevu ve zdejším oblí- beném Vodním světě, dále v pro- dejně školních a  kancelářských potřeb WIKY a  v  knihkupec- tvíchKosmasa KnihyDobrovský. Přečerpání limitu nebo platbu znatků a  moderních technolo- gií pro obecně prospěšné účely. Jednou z  takových budoucích vizí je například možnost blo- kování plateb uskutečněných Chytrou klíčenkou za návykové látky a  zboží ohrožující zdraví dětí a  mládeže, jako jsou alko- holické nápoje a tabákové výrob- ky. Klíčenky lze uzpůsobit i pro zamezení používání v provozov- nách dětem a mládeži nepřístup- ných. Nic z toho by se nepodařilo bez enormního úsilí představi- telů zastupitelstva města Kolín, kteří svým přístupem a odvahou cíleně a aktivně vytvářejí ze své- ho města místo, které promyšle- ně a  s  úspěchem implementuje moderní technologie do vlast- ního ekosystému. Za to, co vy- konávají ve prospěch svých oby- vatel, a  zejména dětí, jim patří velký dík. inzerce Představujeme Heřmanov – vesnici roku 2017 Každoroční slavná pouť, živá tradice „ostatků“, semknutí heřma- novští hasiči: to všechno je Heřmanov na Velkobítešsku (Vysočina). Malá obec s  pouhými dvěma stovkami obyvatel vyhrála letošní ročník soutěže Vesnice roku. Na druhém místě skončila obec Lu- kavice z Pardubického kraje a na třetím Slavkov ze Zlínského kraje. Hodnotící komise vybírala z 13 finalistů, vítězů krajských kol. Odpo- vědi heřmanovské starostky Pavly Chadimové naznačují, že úspěch nestojí především na opravených chodnících, silnicích či kanalizaci, ale že důležité je, jak fungují mezilidské vztahy. Jak se změní život Heřmanova poté, co se stal Vesnicí roku? Život v Heřmanově se doufám nezmění a budeme i nadále stejně dobrá parta jako dosud. To, co se změnilo určitě je, že nám vítězství přineslo spoustu nádherných emocí, společných zážitků. Jsme hrdí na to, že jsme vyhráli tak prestižní titul. Nikdo nevěřil, že všechny porazíme! Vždyť jsme letos zvítězili v konkurenci 213 obcí z celé republiky, a navíc vracíme na Vysočinu titul Vesnice roku po čtr- nácti letech. Naposled vyhrál republiku v roce 2003 Vilémov, druhý byl v roce 2008 Pikárec, další druhý byl 2014 Ořechov a třetí v roce 2012 Křižánky. Takže těch finalistů z Vysočiny opravdu moc nebylo. Heřmanov uspěl v konkurenci více než dvou stovek dalších obcí. V čem jste byli lepší? Heřmanov má něco málo přes dvě stovky obyvatel a údajně je i nejmenší obcí, která kdy byla finalistou v třiadvacetileté historii celé soutěže. Všichni vítězové těch třinácti krajských kol jsou úžasní. Všechny obce či městyse jsou krásně vybudované, mají co ukazovat, čím se chlubit. Myslím, že u nás to bylo opravdu jen a jen o lidech. Heřmanováci postupem času, protože jsme letos soutěžili už po šesté, přijali soutěž Vesnice roku za svou a opravdu se překonávali. Prezentace pro hodnotitelské komise jsme vždy připravili do po- sledního detailu a většinu programu si vymýšleli sami občané. Je to jejich zasloužené vítězství! Jak vypadalo slavnostní vyhlášení výsledků v  Luhačovicích a kolik Heřmanováků na ně přijelo? Slavnostní vyhlášení výsledků jsme si strašně užili. Do Luhačovic od nás přijelo něco kolem 120 lidí. Všichni si chtěli jen vychutnat krásnou atmosféru spojenou s vyhlašováním výsledků. Jeli na za- sloužený výlet a málokdo věřil, že bychom mohli vyhrát. To, co ale Heřmanováci předváděli na kolonádě, bylo naprosto úžasné. V hale Vincenty měly svůj samostatný minikoncert naše nejmenší děti – Heřmánkový sboreček. No a hlavně, tři muzikanti z Heřmanovské kapely hráli celý den u našeho stánku s bohatým občerstvením. Spolu s nimi celý den zpívali i ostatní hosté Luhačovic a úžasně se bavi- li. Samotné vyhlášení se konalo kvůli deštivému počasí v KD Elektra, takže zpívající Heřmanováci pochodovali i přes celé Luhačovice. No a po vyhlášení byli všichni úplně v šoku a nevěřili svým očím a uším! V Heřmanově máte krásnou a vyhlášenou pouť a bohatý spole- čenský život. Jak to děláte, že lidi v tak malé obci to všechno baví? V Heřmanově se běžně koná přibližně padesát akcí ročně, spousta akcí spojených s  dětmi, sportovci, s  kostelem, komunitní školou atd. Většina akcí je již tradičních jako jsou třeba ostatky, Boží tělo, vyhlášená pouť, rozloučení s prázdninami, ale vymýšlíme i nové akce jako je třeba zelňačkobraní, burčákobraní, buchtobraní, štrůdlobraní, ochutnávky slivovice i vína, promítáme letní kino apod. Prostě skoro každý týden se něco děje a opravdu to všechno zažíváme společně a baví nás to. Ladislav Koubek Přívětivý úřad 2017 Soutěž pořádá Ministerstvo vnitra ČR. Letos sou- těžilo celkem 165 obcí a  měst s  rozšířenou působností. Porotci obce hodnotili podle šestapadesáti kritérií Občané na radnicích nejčastěji oceňují rychlé jed- nání a minimální fronty Nejpřívětivějším úřadem České republiky se letos stal městský úřad ve Žďáře nad Sázavou. Druhým magistrát v Liberci a třetím městský úřad ve Valašských Kloboukách

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

září | říjen 2017 11 naše akce Obce straší směrnice o ochraně osobních dat z EU. Pomůžou dotace i nové technologie ních údajů, která začne platit už v  příštím roce a  řada samospráv si není jistá, jak se na ni připravit. „ „ Komplikace pro obce Co všechno vyhláška obnáší a co bude znamenat pro obce, ve své přednášce představil Miloš Šnytr, bezpečnostní ředitel Úřadu pro ochranu osobních údajů. „Vý- znamná je především změna sank- cí, které se za porušení pravidel mohou zdvihnout z  původních 10 milionů až na 20 milionů eur Bezpečné a chytré město. Tak se jmenovala konference na téma bezpečnosti budov, měkkých cílů i digitálních informací, a to především osobních údajů. Pátý ročník této konference se poprvé odehrával v Olomouci v úterý 19. září. Anna Fajkusová Již tradičně ho pořádala spo- lečnost Magnus Regio, a to za fi- nanční podpory z rozpočtu Olo- mouckého kraje. Konferenci zahájil primátor Olomouce Antonín Staněk s tím, že vnímá Olomouc jako chytré město s  budoucností. „Chytré město musí být také bezpečné. A právě bezpečnost měkkých cí- lů, jako jsou školky nebo kulturní instituce, jsou pro nás prioritou, kterou si uvědomujeme přede- vším při pořádání městských ak- cí,“ prohlásil Staněk. Zároveň ale nebo čtyři procenta celosvětového obratu celého podniku,“ upozor- nil Šnytr. Nová bude také povinnost upozornit Úřad pro ochranu osobních údajů na případné po- rušení zabezpečení osobních údajů nejpozději do 72  hodin od okamžiku, kdy se správce dat o porušení dozvěděl nebo zavede- ní pracovní pozice pověřence pro ochranu osobních údajů pro stát- ní správu a  firmy zpracovávající osobní údaje. Vznikne také funkce zmocněnce pro ochranu dat, kte- rý bude mít zacházení s osobními údaji pod kontrolou. Jak právě taková nařízení bu- dou vypadat v praxi, to si staros- tové nedovedou úplně představit. „Na obci máme jen jednoho úřed- níka. Takže teď budeme muset mít dalšího úředníka, který bude kon- trolovat toho prvního?“ divila se starostka Domašova u Šternberka Michaela Procházková. Šnytr starosty uklidnil, že tak náročné to zase nebude. Nejvíc práce bude s  GDPR na začát- ku, kdy budou instituce dávat informace o  osobních údajích dohromady. „Potom bude práce zmocněnce jen rutinní a on bude zvládat více subjektů najednou. O menší obce se může starat třeba i zmocněnec z krajského města,“ ubezpečil Šnytr. Starosta Újezdu u  Brna Jan Hradil upozornil na problém se zabezpečením dat z foliantů napří- klad s historickými záznamy obce. „Ani město, ani církev nemůžou takové záznamy uchránit. Staré psané záznamy mají asi dvě stě kilo, můžeme je maximálně zavřít do trezoru, ale ne zlikvidovat. Lidé se chodí dívat do archivů na stará data narození a podobně,“ vysvět- lil starosta. MilanBerka,ITSecurityMana- ger ve společnosti T-mobile upo- zornil na výjimku v rámci GDPR. „Informace, na které se vztahuje historický zájem, jsou z nařízení vyňaty, takže není potřeba je ře- šit,“ vysvětlil. upozornil i na důležitost ochrany osobních údajů. „Pokud chceme, aby občané při komunikaci s měs- tem využívali moderní technolo- gie, musíme je přesvědčit o jejich bezpečnosti,“ zdůraznil. V ohledu bezpečnosti se s ním shodnul také náměstek hejtmana olomouckého kraje František Jura. „Jsem rád, že se konference koná právě v Olo- mouci a doufám, že některé závěry uplatníme v praxi,“ uvedl. Nejen on, ale i starostové a za- stupitelé měst a obcí si díky odbor- ným přednáškám rozčleněným do třech bloků mohli udělat o proble- matice bezpečnosti lepší přehled. VelkýmtématemtotižbylaGDPR – nová směrnice EU o ochraně osob- inzerce Starostové a zastupitelé měst a obcí si díky odborným přednáškám na konferenci mohli udělat o problematice bezpečnosti dat lepší přehled. FOTO:Vojtěch Vladár V dalších přednáškách před- stavovali odborníci účastníkům konference technická řešení, která můžou s ochranou a zálohováním dat pomoci. Bývalý hacker a sou- časný Security Solutin Architect Miroslav Knapkovský promluvil o  důvodech pro centralizovanou správu událostí a  strojových dat pomocí LOGmanageru. Robert Hejtmánek ze společnosti HP zase upozornil na nebezpečí úniku dat z nezabezpečených tiskáren. Přestože na nové technologie obce často nemají peníze, můžou je zkusit získat s  pomocí dotací. Na možnost financování kyber- netické bezpečnosti obcí z IROP upozornil Aleš Pekárek z  Mini- sterstva pro místní rozvoj. „Do výzvy se nám zatím přihlásilo jen devět projektů, takže další projek- ty, které obdržíme a budou správ- ně podané, mají velkou šanci na úspěch,“ řekl. Kromě bezpečnosti dat se v  rámci tématu Chytré město probíraly novinky v krajské inte- grované dopravě nebo moderní technologie pro lepší komunikaci s občany. „Více než šest set měst a obcí využívá službu SMS Info- Kanál, která upozorňuje občany například na výpadky vodovodní vody,“ informovala Jana Merto- vá ze společnosti Konzulta, kte- rá v  současné době představuje InfoKanál plus, zabývající se kri- zovými scénáři. Hlavní partneři Partner Videoreportáž z akce najdete na facebooku Moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi Hlavní témata: • Rozpočtové určení daní na další rok 2018 • Možnosti financování měst a obcí v programovém období 2014–2020 • Zabezpečení datových toků a kybernetická bezpečnost • Zabezpečení měkkých cílů – škol a školek • Novinky v odpadovém hospodářství • Ukázky úspěšně realizovaných projektů v městech a obcích • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE www.magnusregio.cz/registrace Určeno pro zástupce státní správy a samosprávy – starosty, tajemníky, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje, správy majetku a ostatní úředníky všech pěti moravských krajů (Jihomoravs- ký, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Vysočina) a  krajů Královéhradeckého a Pardubického. odborná konference 9. ročník Moravské obce a města 2017 23. listopadu 2017, hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno Organizátor: Mediální partner: V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540  |  774 112 138 PRODUKCE: GSM 725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Účastnický poplatek: 1 200 Kč pro zástupce státní a veřejné správy 2 800 Kč pro zástupce soukromého sektoru VYUŽIJTE AKCI VIP 1+1 ZDARMA do 5. 11. s přihlašovacím kódem MR1125 (kód je potřeba zadat u registrace 2. osoby) Společenský večer 22. listopadu 2017 v předvečer konání odborné konference Nej školka Tisk, skenování, kopírování Snadný mobilní tisk Ekonomické kazety DeskJet 3700 Malá, ale výkonná Tiskněte přímo z mobilu na nejmenší multifunkční tiskárně na světě.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

12 září | říjen 2017 lidé a vzdělání Pětasedmdesátiletá Olga Foralová pracuje u pošty už třiašedesátý rok a s poštou spojila svůj život. FOTO: Olga Foralová Roznesla sta tisíce dopisů, pětkrát ji pokousali psi a na poštovní motorce ji srazilo auto. Přesto si nikdy nestěžovala. Pětasedmdesátiletá Olga Foralová pracuje u pošty už třiašedesátý rok a s poštou spojila svůj život. „Dělám to prostě ráda,“ krčí rameny žena. Anna Fajkusová Do služeb pošty nastoupila ve čtrnácti letech jako spojova- telka. „Propojovala jsem hovory, zapisovala časy. Zanedlouho jsem spoustu lidí poznala i po hlase, připadala jsem si občas jako taj- ný špion. Někdy jsem dokonce zaslechla milenecký hovor, ale nikdy nikomu nic neřekla – ani nejlepší kamarádce. Ctím poš- tovní tajemství,“ říká s  rozhod- ností žena. Už o  dva roky později si za ni vzal vedoucí hmotnou zod- povědnost, posadil ji k pokladně a nechal pracovat s penězi. Od té doby už pracovala po celém Rosicku ať už regulérně, nebo jako záskok. Vystřídala de- vět vedoucích a nespočet pozic. Každé z nich se ale věnovala na- plno. „Byly doby, kdy jsem o půl čtvrté ráno vyzvedávala poštu k roztřídění a závěrečné třídění jsem dělala zase o půl desáté ve- čer,“ počítá. Ze svého tempa neslevila ani po narození dětí. Při roznášce doručila dopisy v jedné ulici, šla domů nakojit, a pokračovala dal- ší ulicí. „Na přepážce jsem měla dítě s sebou a když bylo po třeba, vedoucí prostě na chvíli přepážku zavřel z důvodů kojení,“ směje se Foralová. V hlavě prý místo jmen nosí čísla domů. „Při roznáškách často potkávám lidi ze svého rajónu, u kterých jsem ještě nebyla ne- bo nebyli při doručování balíčků doma. Když se mě ptají, zda pro ně něco nemám, říkám ‚neříkejte jména, hlastě čísla‘, a potom oka- mžitě vím,“ usmívá se. Při doručování dopisů má nejraději právě kontakt s  lidmi. „Babičky se mi svěřují, chtějí se vypovídat,“ popisuje žena. Teď už podle ní ale na povídání ne- ní čas. Samotné pošty je sice na roznášku méně, kvůli narůstající byrokracii ale déle trvá. „Je to samý doporučený dopis a exeku- ce, podpisy a  razítka. A denní limity nejsou. Co k nám příjde, to se musí rozvézt,“ vysvětlu- je. Vzpomíná na dobu, kdy byl při práci kontakt s  lidmi bližší. „Jedné paní jsem třeba donesla dopis a rovnou jí i napumpovala a odnesla domů vodu ze studny, když bylo potřeba. Jiná si zase při přebírání pošty stěžovala, že jí nepřijeli pomocníci na složení sena na půdu. Tak jsem položila brašnu a už jsem byla se senem na žebříku. Jinde jsem zase vě- šela závěsy,“ vzpomíná pošťačka se smíchem. „ „ Přepadení a dopisy od krve Jiné zážitky z doručování už tolik úsměvné nejsou. „Psi mě pokousali pětkrát. Nejhorší byl vlčák, který mi roztrhl ruku, že jsem musela jít na šití. Všech- ny dopisy byly od krve,“ vypráví žena. Jednou také zažila přepadení. „V Zastávce u Brna, nedaleko od tamníno uprchlického zařízení, jsem potkala dva cizince, kteří Honění zlodějů a kojení za přepážkou. Žena u pošty prožila už 62 let mluvili špatně česky. Chtěli po mě rozměnit dvacetikorunu, prý do telefonní budky, a  pořád se zajímali, jestli mám u sebe pení- ze,“ vypráví žena. Odpověděla, že telefonní budky drobné vrací a peníze, které měla bokem, za- přela. Muži ji ale pronásledovali a  v  jedné chvíli ji tašku plnou dopisů vytrhli. „Pustila jsem se za tím zlodějem s plynovým spre- jem, který nosím u sebe. Naháně- la jsem ho kolem bloku, ale chytit se mi ho nepodařilo,“ vzpomíná. Taška s rozházenými dopisy se za pár dní našla v lese. „Chtěla jsem se jít s policí podívat do zastávec- kého tábora s tím, že bych zloděje podle obličeje poznala. Náš bez- pečák s tím ale nesouhlasil. Prý když nevzali peníze, že bude lepší se v tom zbytečně nešťourat,“ krčí rameny Foralová. Jednou ji na poštovní mo- torce, když jela ověšená balíky, srazilo auto do příkopu. Dlouho ležela v nemocnici a vypadalo to, že umře. „Ani mi nejdřív nechtě- li zasádrovat ruce, prý kdybych nepřežila, v rakvi bych se sádrou vypadala divně,“ směje se žena. Ani po takových zážitcích ale na poštu nezanevřela. Na motor- ce jezdí dál, pro psi nosí v kap- se granule a prý jí nic nechybí. „Hloupé bylo, když jsme museli povinně nabízet pojištění a  vý- herní losy. To už se naštětsí ne- musí,“ říká. Ještě někdy by ráda vyjela na podnikovou dovolenou na prodloužený víkend do láz- ní, po jiném zlepšení ale netou- ží a  do důchodu odejít nechce. „Tuhle jsem nesla důchod jedné paní a  ta na mě kouká a  říká, že už jsem nosila důchod jejím rodičům. Tak jí říkám, že jsem dokonce důchod nosila i  jejím prarodičům,“ směje se žena a do- dává, že když to dobře půjde, bude nosit důchod i její dceři. Celorepubliková soutěž Moravského hospodářství Nej školka SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ: Proběhne dne 23. listopadu 2017 v brněnském hotelu Voroněž v rámci konference „Moravské obce a města“ 1.  cena vybavení školky v hodnotě 30.000 Kč 2.  cena vybavení školky v hodnotě 20.000 Kč 3.  cena vybavení školky v hodnotě 10.000 Kč Celkový vítěz získá i možnost představit své děti a svou práci jakoukoli formou krátkého hudebního, recitačního či podobného vystoupení. ■ Zástupce úspěšných školek budeme o předání cen včas informovat ■ Tři nejlepší školky představíme v reportáži Moravského hospodářství V celostátní soutěži Moravského hospodářství NEJ školka skončilo hlasování a 10 z 82 přihlášených školek postupuje do finále. V něm bude z finalistů vybírat odborná porota, kterou představíme na webu www.moravskehospodarstvi.cz více na www.moravskehospodarstvi.cz Záštita Mediální partner Organizátor Naši finalisté: ■ Brno, MŠ milosrdných bratří ■ Vsetín, MŠ Na Kopečku ■ MŠ Slavonice ■ MŠ Nové Město na Moravě ■ MŠ Lučice ■ MŠ Zbraslav u Brna ■ Olomouc, MŠ Rooseveltova ■ MŠ Nučice ■ MŠ Študlov ■ MŠ Dobříň Děkujeme Vám za hlasování! Partneři

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

září | říjen 2017 13 speciál – strojírenství Nový program podpoří úsporu energie Od 19. září se mohou malí, střední ale i velcí podnikatelé hlásit o zvýhodněné financování pro energeticky úsporné projekty. Ty musí být realizovány na území České republiky s výjimkou Prahy. Program Úspory energie připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které na něj celkově vyčlenilo v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost 1,9 miliard korun ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Podpora je poskytována ve formě bezúročných úvěrů, subvence úrokové sazby komerčního úvěru a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku.  „Jde o jeden z mála produktů, prostřednictvím něhož mohou získat podporu podnikatelé z cestovního ruchu.Vedle nich na ni dosáhnou také podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, vodohospodářství, energetiky, stavebnictví a služeb,“ přibližuje podmínky programu náměstek ministra Tomáš Novotný.  Bezúročné úvěry z programu Úspory energie bude možno využít například na zateplení budovy určené k podnikání, na výměny kotlů, osvětlení, zavedení systémů měření a regulace energie, využití odpadního tepla a podobně. Rovněž je možné získat úvěr na nákup nových strojů a zařízení, které jsou energeticky efektivnější. (red)  aktuálně inzerce těsnou vazbu na zaměstnavatelské svazy a  asociace, stejně jako na další členské subjekty Svazu, bu- deme schopni se širokým spekt- rem aktivit a následně i výsledků Národního centra seznamovat široké portfolio zejména malých a středních firem. Na druhé straně hodláme být pro Národní centrum jakýmsi indikátorem skutečných a konkrétních potřeb firem, které se již rozhodly koncept Průmyslu 4.0 ve svých provozech zavést ne- bo je toto rozhodnutí čeká v blízké době,“ komentovala podpis me- moranda Dagmar Kuchtová, ge- nerální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR. Čtvrtá průmyslová revoluce bude mít velký dopad na stávající výrobní modely a dodavatelsko- odběratelské procesy. Pro některé průmyslové společnosti to bude znamenat příležitost, pro jiné hrozbu. Pro inovativní firmy pak možnost vstoupit do nových odvětví. Ladislav Koubek Hlavními dopady na tradiční průmyslové společnosti budou tlak na zvyšování produktivity, vzdělávání zaměstnanců a zejmé- na rychlejší tempo inovací. Na počátku září vzniklo no- vé Národní centrum Průmys- lu 4.0. Hlavními zakládajícími členy a  iniciátory vzniku centra jsou ČVUT, VUT Brno, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a do- pravy ČR, Hospodářská komora Konkrétní aplikace automa- tizace a  robotizace přicházejí do českých firem jen pomalu. Závisí to i  na konkrétní povaze výroby a  její sériovosti. „Tatry se zatím průmysl 4.0 netýká, není robotizo- vanou automobilkou plnou strojů s pár lidmi, kteří je obsluhují. Ve skutečnosti je Tatra speciální ma- nufaktura. Každé druhé auto, které se vyrobí, je jiné, takže potřebu- jeme specializované pracovníky,“ uvádí mluvčí kopřivnické Tatry Andrej Čírtek. Podle něj s  auto- matizací začíná Tatra hlavně na úrovni obrábění. „Investujeme do strojů a snažíme se zkracovat seři- zovací časy a podobně. Vzhledem k  charakteru výroby však není průmysl 4.0 úplně aktuální věc. Nevyrábíme velké množství iden- tických výrobků. Tam, kde je to potřeba, se samozřejmě automati- zaci nebráníme, ale není to pro nás prvořadá věc,“ doplňuje Čírtek. Rychlý rozvoj našich strojí- renských firem umožňuje nové využití informačních technologií. „Průmysl 4.0 chápeme spíše jako nástroj k propojení informačních toků a digitalizaci činností ve spo- lečnosti a mezi společnostmi a tím ke zrychlení veškerých činností ve výrobě. Průmysl 4.0 nechápeme pouze jako kroky k naprosté ro- botizaci pracovišť, která zejména v  naší kusové a  malosériové vý- robě není koneckonců plně apli- kovatelná,“ uvádí Luděk Švenda z První brněnské strojírny Velká Bíteš. Zavádění automatizace a zvy- šování efektivity výroby se stává i ekonomickou nutností. „Pokud bych se oprostil od trhu práce, za- žili jsme, a ještě nás zřejmě čeká posilování koruny vůči euru. V ta- kové situaci je podle mého názoru každé opatření, které podporuje vyšší produktivitu a efektivitu, te- dy i přístupy a metody Průmyslu 4.0, krokem správným směrem,“ uvádí výkonný ředitel a člen před- stavenstva HARTMANN-RICO Marek Třeška. „ „ Ekonomika nutí firmy automatizovat Dle jeho názoru také neplatí obava, že automatizace vezme lidem práci. „Naše firma inovu- je v  různých oblastech výroby, skladování i  dalších podpůrných procesů, ale samotnou automati- zaci zavádíme jen jako nutnost, abychom měli větší produkci. Automatizaci jako redukci perso- nálu nepoužíváme,” uzavírá Třeš- ka. Právě situace na trhu práce je nicméně pro řadu společností impulsem k automatizaci. To si za- číná uvědomovat i stát. „Jistá míra nedostatku pracovní síly v  kon- textu čtvrté průmyslové revoluce motivuje firmy k vyšší míře auto- matizace a digitalizace, usnadňuje její nástup a  přispívá ke zvýšení jak produktivity práce, tak investic do inovací směrem k vyšší přidané hodnotě. To má opět pozitivní do- pad na českou ekonomiku,“ uvádí Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí. ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum. Centrum má za cíl šíření osvěty o  Průmyslu 4.0 a  rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmy- slové sféry. V Českém institutu informatiky, robotiky a kyberne- tiky ČVUT v  Praze byl zároveň představen Testbed pro Průmysl 4.0 jakožto nové výzkumné a ex- perimentální pracoviště pro testo- vání inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. „Je pro nás ctí, že můžeme být, jakožto Svaz, jedním z  hlavních zakládajících partnerů nově vzni- kajícího Národního centra. Před- pokládáme, že s ohledem na naši Průmysl 4.0 skýtá potenciál pro domácí strojírenství S p e ci á l •  stro jírenstv í  • Průmysl 4.0 změní tuzemské firmy i trh práce Náklady práce na zaměstnance jsou v tuzemsku stále mnohem nižší, než je tomu u západoevropských průmyslových států. Avšak ani to nemusí trvat věčně. Řešení do budoucna nabízejí investice do modernizace výroby. Konkrétně do technologií, které přináší Průmysl 4.0. Robotizace a  automatizace výroby je v  situaci nedostatku pracovníků a nadbytku zakázek pro podniky jednou z možnos- tí, jak rozšiřovat svoji výrobu a růst. Na konci srpna 2016 čes- ká vláda přitom již i  schválila dokument Iniciativa Průmysl 4.0, jež ukazuje možné směry vývoje a  nastiňuje potřebná opatření. „Často, když procházím vý- robními prostory firem, vidím spoustu činností, které by dnes již hravě zvládly robotické linky a  automatizované systémy, ale stále je vykonávají lidé. A těch je přitom na trhu práce perma- nentní nedostatek,“ říká ředitel sítě Regionálních korporátních center České spořitelny Pavel Nejman. Pod pojmem Průmysl 4.0 se nemyslí jen pokročilá automa- tizace a  robotizace výroby. Ty už se v průmyslu dějí s různou intenzitou od 50. let 20. století. „ „ Průmysl 4.0 Nyní avšak díky obrovské- mu pokroku i zlevnění nových informačních technologií, sen- zorům, čipům a  softwaru do- chází k propojení všech přístro- jů, výrobních linek, výrobků, produkčních systémů, skladů, logistiky i servisu do jedné inte- ligentní informační sítě, v  je- jímž rámci všechny tyto prvky spolu komunikují a  reagují na aktuální potřeby klientů i  vý- robců. Plusem pro průmysl jsou významné úspory ve všech smě- rech. Digitalizace a  robotizace přitom umožňuje vyrábět indi- vidualizované výrobky za cenu hromadné výroby. „Moderní výrobní postupy mají zásadní vliv na produk- tivitu práce, ve které se v  cel- kovém pohledu určitě nemů- žeme srovnávat s  vyspělými státy například typu Německa. Dle mého názoru nám v tomto ohledu intervenční opatření na české koruně moc nepomohla,“ upřesňuje Pavel Nejman, který zároveň odpovídá i  na otázku, jak je na automatizaci a  robo- tizaci připraven český průmysl. Říká, že: „Velké firmy jsou více konfrontovány s  konkurenční- mi podmínkami na globálních trzích a moderní trendy sledují, je to pro ně nutnost a  vlastně již samozřejmost. Jiná situace je u některých menších a střed- ních podniků.“ „ „ Dopady na trh práce Podle ekonomických analy- tiků nehrozí, že by roboti způ- sobili vysokou nezaměstnanost. Ve vyspělejších průmyslových státech jako je například Němec- ko, Švédsko nebo Dánsko i přes mnohem vyšší míru robotizace k nárůstu míry nezaměstnanosti nedošlo. To však neznamená, že se nezmění požadavky na kva- lifikaci, schopnosti a  vzdělání pracovní síly. „Éra dělníků ve fabrice kon- čí, nahrazují je kvalifikovaní operátoři strojů. Samotné firmy by již nyní neměly podceňovat procesní, organizační a myšlen- kové změny, které digitalizace a robotizace přinese,“ tvrdí Pa- vel Nejman. Hlavní argument pro auto- matizaci a  robotizaci výroby přitom leží i v současné situaci na tuzemském trhu práce, který do budoucna ani nezavdává ně- jakou naději na zlepšení. Podle Nejmana nelze spoléhat done- konečna na dovážení pracovní síly ze Slovenska, Ukrajiny, Ru- munska či dokonce Mongolska. Firmy dříve či později budou muset začít využívat takové technologie, které nahradí kla- sické manuální činnosti. „ „ Koboti přicházejí Malou revolucí v robotizaci je rozšiřování takzvaných ko- botů, robotů spolupracujících s  lidmi. Koboti mohou lidem asistovat při různorodých čin- nostech. Začínají být i  cenově dostupní a vyplácí se díky své- mu flexibilnímu využití. Podle odhadů by se trh s ko- laborativními roboty měl zvýšit z  hodnoty 95 milionů dolarů v roce 2014 na více než miliar- du dolarů v roce 2020 a někteří analytici předpovídají, že do dvou let se stanou nejprodáva- nějším zařízením v  průmyslu. Jejich cena má přitom rychle klesat na úroveň mezi 15 a 20 ti- síci dolarů za kus. Zatímco ceny pokročilých robotů klesají,jejich výkony se neustále zvyšují.Podle odhadu by měla cena robotů do roku 2025 klesnout o další více než pětinu.Pokles cen se přitom odehrává ve všech částech zavádění robotů (projektový management, instalace a programování, doprovodné vybavení, cena robota včetně softwaru). Úvěry Česká spořitelna nabízí úvěry až do 100 mi- lionů korun na inovace, modernizaci a růst společnosti. Úvěr má zvýhodněnou úrokovou sazbu až 1 % p. a. po dobu až 5 let od podpisu smluvní dokumentace. Zvýhodnění je poskytováno ze zdrojů České spořitelny.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

14 září | říjen 2017  aktuálně speciál – strojírenství Strojírenský veletrh začíná. Plochy i konferenční sály jsou vyprodané možnost prohlédnout si na vlastní oči světově unikátní vozík AniGo pro hendikepovaná domácí zvířa- ta či koncepty dalších produktů, vyvíjených pro kompletní výrobu prostřednictvím 3D tisku,“ popi- suje Klára Ariño z českého startu- pu AnyoneGo. Bohatý je tradičně i doprovod- ný program. Velkým lákadlem bude výstava Royal Air Force, která oslaví československé piloty z  druhé světové války. Expozice v pavilonu Morava bude mapovat letectvo z předválečného období, emigraci letců do zahraničí v době války, odchody do Francie, cizi- ŠPIČKOVÉ PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE, ODPOBRNÉ KONFERENCE I PROSTOR PRO SETKÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ. TO JE MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH. Už 59. ročník přivítá plně vyprodané brněnské výstaviště. Letošní enormní zájem svědčí skvělé kondici průmyslové výroby i české ekonomiky. Anna Fajkusová Do Brna míří více než 1 600 vy- stavovatelů, polovina z nich přije- de ze zahraničí. Lídři světového trhu do Brna přivezou to nejlepší ze své nabídky – od supervýkon- ných obráběcích strojů až po prů- myslové roboty poslední generace. „Vysoká poptávka po MSV vždy signalizuje velmi dobrý stav eko- nomiky a pozitivní očekávání fi- rem. Česká republika dosáhla ve 2. čtvrtletí letošního roku růstu HDP o 4,5 % a patří mezi nejrych- leji rostoucí ekonomiky Evrop- ské unie,“ uvedl mluvčí Veletrhů Brno Jiří Erlebach. Letošní ročník, který se koná 9.–13.  10., má podle něj stejnou oborovou skladbu jako před dvě- ma lety, kdy vystavovalo přibližně 1 500 firem. Letos jich bude ještě o  stovku víc. Hlavním tématem veletrhu bude Průmysl 4.0 a pro- jekt Automatizace. „Součástí akce jsou také dva specializované vele- trhy – 8. mezinárodní veletrh do- pravy a logistiky Transport a Lo- gistika a  2.  mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH,“ doplnil Erlebach. Ve srovnání s  rokem 2015 podle něj výrazně přibylo vy- stavovatelů obráběcích a tvářecích strojů. Ti do Brna míří většinou přímo ze světové výstavy EMO Hannover, odkud přivezou i pre- miérové strojní exponáty. Obor zpracování plastů a  chemie pro strojírenství se rozrostl o čtvrtinu a významně se zvýšil zájem u vy- stavovatelů pohonů, elektroniky a strojírenských komponentů. „ „ Partnerská Indie Partnerskou zemí veletrhu je po pěti letech znovu Indie – eko- nomika s  globálním významem a  obrovským potenciálem. Indii bude reprezentovat přibližně stov- ka průmyslových firem. Pro české firmy se tak otevírá řada příležitos- tí navázat přímé kontakty na tom- to perspektivním trhu. V rámci doprovodného programu pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR v úte- rý 10. října Česko – indické pod- nikatelské fórum, na které naváží dvoustranná B2B setkání. Agen- tura CzechTrade ve středu 11. října představí Český podnikatelský in- kubátor v Indii – Bengalúru a mož- nosti zapojení pro české firmy.  Výrazné zastoupení budou mít také další asijské státy, jen z Číny přijede 70 firem a z Koreje sedm- advacet. Historicky poprvé se na MSV prezentuje šestice ruských regionů, všechny s  oficiálními expozicemi a zastoupené přední- mi průmyslovými podniky. Z ev- ropských států chystají kolektivní účasti Francie, Slovensko, Polsko, Rakousko, Španělsko a čtyři spol- kové země Německa. Všechny konferenční sály br- něnského výstaviště budou plně vytíženy. Stěžejní akcí doprovod- néhoprogramujeSněmSvazuprů- myslu a dopravy ČR, který v pon- dělí odpoledne přivede na jedno místo premiéra a ministry Vlády ČR spolu s představiteli předních českých firem. „České ekonomi- ce se v současnosti extrémně da- ří. Nejvíce za to vděčíme právě průmyslu, který tvoří základ naší ekonomiky. Těší mě, že ty nejlepší průmyslové firmy se Mezinárodní- ho strojírenského veletrhu v Brně účastní, aby představily své špič- kové technologie a inovativní pro- dukty,“ komentuje letošní zájem o veletrh Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Veletrh kromě zavedených líd- rů trhu nabízí příležitost i novým firmám a startupům. „Návštěvní- ci veletrhu tak budou mít poprvé inzerce inzerce S p e ci á l •  stro jírenstv í  • AŽD Praha Komplexní řešení pro chytrá města www.azd.cz Automobilový průmysl v ČR má „Akční plán“ Podobu ekonomiky vedle průmyslové výroby budou stále více ovlivňovat služby a digitální technologie.To si myslí ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Reagoval tak na memoran- dum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, který vláda schválila na konci září. „Tato změna staví automobilový průmysl, který je jedním z pilířů českého národního hospo- dářství, před důležité otázky a nabízí budoucí příležitosti,“ uvedl. I proto MPO společně se Sdružením automo- bilového průmyslu zpracovalo kromě memoranda také Akční plán „Český automobilový průmyslu 2025“. Zabývá se třemi oblastmi – elek- tromobilitou, autonomními vozidly a digitalizací. Plán navrhuje celkem 25 opatření, týkajících se například infrastruktury pro bezemisní vozidla, standardizace a právních aspektů automatizovaného řízení. (red) neckou legii, přechody z Francie do Británie, výcviková střediska Cosford, St. Athan, Shellingford, výcvik v Kanadě a na Bahamských ostrovech. Představí českosloven- ské perutě RAF a zmíní letce v za- jetí. Nabídne také vzpomínku na padlé letce. „Expozice je nastave- ná na rozsáhlé fotodokumentaci a  trojrozměrných předmětech z důvodů významu a zajímavosti expozice. Součástí expozice jsou originální uniformy velitelů peru- tí a leteckých es, doplněné jejich osobními věcmi, včetně vyzname- nání generálů,“ uvádí organizátor výstavy Jan Kratochvíl. FOTO: BVV Aktuální dotační možnosti pro podnikatele nejen ve strojírenství Operační program Podnikání a  inovace pro konkurenceschopnost nabízí dva hlavní trendy podpory podnikání. Úspory energií a  inovační procesy. Pro inovování má OP PIK několik nava- zujících programů, které podporují hlavní inovační oblasti podniků, a  to inovace výrobků, procesů a systémů. Inovace jsou považovány za jeden ze zdrojů udrže- ní konkurenceschopnosti podniku, podpora je smě- řována do všech stupňů, kterými inovační proces v  podniku může procházet. Posiluje a  zdůrazňuje spolupráci podniků s  univerzitami a  výzkumnými ústavy. Inovační programy pomáhají odstraňovat fi- nančně-ekonomické bariéry, které ztěžují podnikům inovace a napomáhají vytvářet a naplňovat podnikové inovační strategie. Pro prvotní fázi inovací jsou k dispozici Inovační vouchery, ve kterých je možné získat prostředky na měření, testování, certifikace výrobků, poradenské služby. Program Inovační vouchery pomáhá podni- kům najít cestu do výzkumné sféry, rozvíjet komuni- kaci, sdílet poznatky a know-how. Inovační vouchery jsou určené pro malé a střední podniky. V rámci jed- noho voucheru může podnik získat až 299 999,– Kč. Jeden podnik může získat tři inovační vouchery. Pokud přemýšlíte nad průmyslovým a  experi- mentálním výzkumem, program Aplikace je vhodná volba. Program zaplatí osobní náklady výzkumných pracovníků, technického a  podpůrného personálu, náklady na smluvní výzkum, patenty a poradenské energie, využívání moderních technologií s nízkou spotřebou energie, nízkouhlíkové technologie. Program Úspory energie je určený pro všechny typy podniků, tedy malé, střední i  velké podniky. Program je zaměřený na aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Mezi podporované aktivity patří nejen zateplování budov a výměna oken, ale také např. využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE, instalace kogenerační jednotky, mo- dernizace soustav osvětlení budov nebo areálů nebo snižování energetické náročnosti výrobních a tech- nologických procesů, v  rámci programu je možné pořizovat i nové technologie. Vyhlášení nové výzvy je plánované na konec roku 2017. Na využívání obnovitelných zdrojů energie je za- měřený program Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu, v  rámci kterého je možné instalovat fo- tovoltaické systémy a  fotovoltaické systémy včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniků. Do programu mohou vstupovat malé, střední i velké podniky, včetně podniků vlastněných veřejným sekto- rem. Maximální výše dotace dosahuje až 100 mil. Kč Mezi programy na zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií patří i Elektromobilita podporující využívání nízkouhlíkových technologií. V rámci programu je možné pořizovat elektromobily, budovat nabíjecí stanice. Program je určený pro malé, střední i velké podniky. Zajímavým programem je v rámci snižování ener- getické náročnosti podnikatelského sektoru podpora výstavby nových Energeticky efektivních budov, kte- služby. Program Aplikace je možné kombinovat s pro- gramem Potenciál. Podnik tak může získat prostředky jak na mzdy výzkumného týmu, tak i  na pořízení a vybavení vlastního výzkumného a vývojového stře- diska. Maximální výše dotace může být až 50 mil. Kč. Jestliže je součástí vaší inovační strategie vlastní středisko výzkumu a  vývoje, pak je pro vás vhod- ný program Potenciál. Program podporuje založení nebo rozvoj centra průmyslového výzkumu a vývoje pro malé a  střední podniky. Kromě vybavení pro výzkumnou infrastrukturu lze pořídit i nemovitost. Maximální výše dotace dosahuje až 50 mil. Kč. Program Inovace pomyslně uzavírá inovační pro- ces v podniku. Jestliže máte hotový prototyp, program Inovace vám umožní zahájit výrobu, v rámci progra- mu je poskytovaná podpora zvyšování technických a užitných vlastností výrobků, technologií a služeb, zvyšovat efektivnost podnikových procesů, zavádět nové firemní procesy jako automatizace a  roboti- zace. V rámci programu je možné pořizovat stroje, zařízení, stavby, software, získat ochranu průmyslo- vých práv, certifikovat váš nový výrobek, uskutečnit transfer technologií. Maximální výše dotace dosahuje až 50 mil. Kč. Druhou oblastí, do které je směřována intenziv- ní podpora, jsou programy zaměřené na využívání energie, snižování energetické náročnosti podnika- telského sektoru, úspora konečné spotřeby energie podniků. V rámci této oblasti mohou podniky vyu- žívat programy cíleně zaměřené na úsporu spotřeby energií, programy na využívání obnovitelných zdrojů rá kromě výstavby nových energeticky efektivních bu- dov podporuje i výstavbu nástaveb a přístaveb s vyš- šímenergetickýmstandardemkestávajícímbudovám. ■ Proč Eurovision? Za nás mluví čísla. Společnost Eurovision,  a.  s. působí na trhu od roku 2000, nabízíme klientům více jak 16 let zkušeností. Pomohli jsme zprostředkovat dotace za více než 35 mld. Kč. Naše klienty provádíme celým dotačním cyklem, poskytujeme komplexní servis od monitoringu mož- ností, nastavení projektu, zpracování žádosti, přes realizační management projektu až po realizaci veřej- ných zakázek a služby inženýrské činnosti. Prioritou je pro nás profesionální a individuální přístup zkušeného týmu našich konzultantů k potře- bám klientů a vysoká kvalita poskytovaných služeb. Naši konzultanti v Brně a v Praze jsou vám k dispozici s konzultací vašeho záměru. Eurovision, a. s. www.eurovision.cz Brno: Pobočka Praha: Veveří 102, 616 00 Brno Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 tel.: +420 539 050 600 tel.: +420 246 031 900 brno@eurovision.cz praha@eurovision.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

září | říjen 2017 15 České strojírenství roste Vývoj české průmyslové produkce v posledních dvou letech. Zdroj: ČSÚ který ve třetím čtvrtletí výrazně klesl. „Podle výsledků PMI to vy- padá, že po silném prvním po- loletí český zpracovatelský sektor ztratil ve třetím čtvrtletí na síle. Výroba a nové zakázky sice stá- stranství je architektonicky po- vedené a současně funkční. Chci poděkovat všem, jež se o nové přednádraží jakýmkoliv způso- bem zasloužili,“ dodal primátor Charvát. Stavba odstartovala v  říjnu loňského roku. Stavební firma se zavázala za 180 dní vybudo- vat v  prostoru před budovou hlavního vlakového nádraží moderní multimodální uzel ve- řejné dopravy, a to podle návrhu týmu architektů Med + Pavlík + Kmoníček. Ten do projektu zakomponoval také sochu Ja- na Pernera, která stojí přímo v  dláždění mezi budovou vla- le rostou, ale jejich tempo zpo- maluje již čtyři měsíce a v srpnu bylo zatím nejnižší v tomto roce. Podobně i zaměstnanost stále vý- razně roste, ale pomaleji než na začátku roku. Průzkumová data navíc zdůraznila intenzivní tla- kového nádraží a  přístřeškem pro kola. Dokončení přednádraží nezabránila ani mrazivá zima, která stavbu zpozdila o zhruba 55 dnů. Firma však stihla re- konstrukci dokončit v termínu a  město tak splnilo všechny podmínky, aby švýcarskou do- taci získalo. „K získání dotace bylo potřeba přesvědčit švý- carskou stranu o  tom, že jsme opravdu připraveni projekt do- táhnout. V roce 2014 se projekt ocitl ve slepé uličce a jeho restart stál všechny strany nejen velké úsilí, ale i  kus osobní odvahy v  tak krátkém čase tak nároč- ný projekt zrealizovat. Musím znovu všem, kteří tuto odvahu nalezli, poděkovat,“ uvedl ná- městek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehou- nek.Jedním z posledních kroků k  získání dotace pak byla re- konstrukce bytového domu na náměstí Jana Pernera. „Dům byl na základě kladného vyjádření Krajské hygienické stanice Par- dubického kraje rekolaudován na dům s  kancelářskými pro- story a  dvěma byty,“ podotkla náměstkyně primátora zodpo- vědná za investice a  územní plánování Helena Dvořáčková. Rekonstrukce vyšla na celkem 176 milionů včetně DPH, při- čemž většinu této částky město uhradí právě prostřednictvím švýcarské dotace. (red) ky v dodavatelském řetězci, které se v  srpnu projevily největším prodloužením dodacích lhůt za šest a půl roku. Prodlevy svědčí jednak o  omezených kapacitách dodavatelů a  jednak o  rostoucí poptávce po materiálech, což ná- Dokončení ze strany 1 Že je trh práce limitem dalšího růstu, si manažeři dobře uvědo- mují. „Situace na trhu práce nás jako společnost ovlivňuje zcela stejně, jako jiné zaměstnavatele. Nedostatek vhodných kandidá- tů pociťujeme zejména u  velice specializovaných pozic v  oblasti IT a vývoje, kde se na trhu práce potkáváme zejména se startupy, které z  hlediska nekorporátní firemní kultury mohou zajímat více kandidátů, či kandidáty, kteří nejsou ochotni se za prací relokovat. Nedostatek zaměst- nanců do výroby je také výzvou, nicméně naše geografická polo- ha nám umožňuje svážet kole- gy z Polska,“ uvádí Iva Bursová, personální ředitelka firmy Hella Mohelnice. Aby firmy obstály, musí se poohlížet po nových mo- delech řízení. „Současné situace dle mého názoru vytváří přímo nutnost jiného pohledu na prá- ci jako takovou, a to ať v rámci Průmyslu 4.0, tak dalších oblastí (agilní týmy, ploché organizační struktury), které jsou přímo nut- ností,“ je přesvědčena Bursová. Snižující se dynamiku české- ho průmyslu dokumentuje i  in- dex nákupních manažerů (PMI), Pardubice zkolaudovaly re- konstruovaný prostor u  par- dubického vlakového nádraží. Švýcarské dotace ve výši 108 milionů korun včetně DPH tak nejsou ohroženy.Stavba Multimodálního uzlu veřejné dopravy v  Pardubicích, kterou pro město realizovala firma STRABAG, byla dokončena za- čátkem června letošního roku. Od té doby přednádraží včetně nového terminálu městské hro- madné dopravy fungovalo v re- žimu zkušebního provozu. Re- konstrukce prostoru u hlavního vlakového nádraží trvala zhruba půlrok. Za tu dobu zde vyrostla nová cyklověž pro 118 kol či pří- střešek, pod který se schová 450 kol. Došlo k přemístění klidové zóny s vodním prvkem, jež byla ze středu dopravního uzlu pře- sunuta na vhodnější místo, blíže k budově pošty. „Rekonstrukce přednádraží se povedla, město má nyní důstojné a  příjemné místo, jež vítá všechny, kteří přijedou do Pardubic vlakem. Změnu k lepšímu pocítili a no- vý terminál ocenili zcela jistě i všichni ti, kteří cestují MHD,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Nově vzniklé pro- speciál – strojírenství S p e ci á l •  stro jírenstv í  • V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: databaze@moravskehospodarstvi.cz Příští vydání dostanete na váš stůl do 7. prosince 2017. UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHOVYDÁNÍ:do 27.11.2017 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor:Anna Fajkusová GSM: 774 112 643 e-mail: a.fajkusova@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová, Petra Hanzlová, Petr Jeřábek OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: Gabriela Kulhavá GSM: 774 010 540 e-mail: g.kulhava@magnusregio.cz Taťána Pelikánová GSM: 774 112 138 e-mail: t.pelikanova@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 775 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141  Energetika  Energetické úspory a management  Nízkoenergetické bydlení  Investice ve městech a obcích  Inovativní firmy  Speciál: eGovernment patří do Brno TOP 100 Hospodářská komora České republiky – 2, 3, 13, 16 Kapsch – 2 Ředitelství silnic a dálnic ČR P. O. – 2, 4 ŠKODAAUTO a. s. – 2, 13 DHL Supply Chain s. r. o. – 2 Profesia CZ, spol. s r. o. – 2 Ředitelství silnic a dálnic ČR P. O. – 3, 6 Správa železniční dopravní cesty s. o. – 3, 6 MasterCard Europe SA – 3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. – 6 Správa silnic Královéhradeckého kraje P. O. – 6 E.ON Energie, a. s. – 7 Ředitelství silnic Zlínského kraje P. O. – 7 HARTMANN - RICO a. s. – 9, 13 CZ LOKO, a. s. – 9 Winning Print s. r. o. – 9 Hays Czech Republic, s. r. o – 9 agentura Motiv P s. r. o – 9 ManpowerGroup s. r. o – 9 T-Mobile Czech Republic a. s. – 11 HP Inc Czech Republic s. r. o. – 11 KONZULTA Brno, a. s. – 11 Česká pošta, s. p. – 12 Siemens, s. r. o. – 13 TATRATRUCKS a. s. – 13 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. – 13 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. – 13 Veletrhy Brno, a. s. – 14 Czechtrade s. r. o. – 14, 16 AnyoneGo, s. r. o. – 14 HELLAAUTOTECHNIK NOVA, s. r. o – 15 PETROF, spol. s r. o. – 15 STRABAG a. s. – 15 AGROEXPO CZ group a. s. – 16 BERNDORF BÄDERBAU s. r. o. – 16 HYPOXIE Group s. r. o – 16 OIG Power s. r. o. – 16 Schiedel, s. r. o. – 16 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. – 16 AV MEDIA, a. s. – 12 AŽD PRAHA s. r. o. – 4, 14 Brněnské komunikace a. s. – 2 C SYSTEM CZ a. s. – 8 EUROVIA CS, a. s. – 1 Eurovision, a. s. – 14 HP Inc Czech Republic s. r. o. – 11 MasterCard Europe SA – 10 MEC Czech s. r. o. – 13 Teplárny Brno a. s. – 9 VATECHWABAG Brno spol. s r. o. – 16 Rejstřík firem Seznam Inzerentů Pardubické přednádraží jede naostro Pardubické přednádraží: stavbu navrhl tým architektů Med + Pavlík + Kmoníček součástí je: ■ cyklověž pro 118 kol ■ přístřešek pro 450 kol ■ nový terminál ■ socha Jana Pernera  pardubice sledně vede k ostrému a rychlej- šímu zvyšování nákupních cen,“ okomentoval výsledky indexu Phil Smith, hlavní ekonom spo- lečnosti IHS Markit. „ „ Tempo zakázek se zpomaluje Současná velmi dobrá situace českého průmyslu je umožněna i  pozitivním vývojem v  EU. Na evropském trhu je naše ekonomi- ka extrémně závislá. Do budouc- na tak čelí naše firmy výzvě diver- zifikace trhů. „Přes 83 % českého exportu míří v současné době do států Evropské unie. EU bude vždy náš dominantní obchodní partner, ale vysoká míra závislosti není, jak se ukázalo v minulých letech, optimální. Svaz průmyslu a  dopravy ČR vždy podporoval větší diverzifikaci exportu a vstup nebo návrat českých firem na al- ternativní trhy jako jsou napří- klad Írán, Kuba, Myanmar, Latin- ská Amerika nebo Jihovýchodní Asie,“ myslí si prezident Svazu průmyslu a dopravy Hanák. Evropské dotace umožní firmě PETROF vyrábět nové typy pianin a klavírů Český výrobce PETROF zahajuje výrobu zcela nových typů pianin a klavírů. Několikaletý vývoj dokončený před dvěma roky se promítne například v akustických vlastnostech či ovládaní hudebního nástroje. S bezmála desetimilionovou investicí do nových strojů na opracování litiny a dřevovýrobu pomohla firmě 35% dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020 administrovaného Agenturou pro podnikání a inovace. Inovace pomůže firmě dostat se na další zahraniční trhy.„Finanční prostředky nám umožní dostat k zákazníkům poslední vyvinuté modely klavírů a pianin rychleji a v ještě vyšší kvalitě. Plánujeme díky těmto modelům pronikat i na další trhy a tam prodávat nejenom tyto nové, ale i stávající modely. Budeme schopni obsloužit i vysoce náročné zákazníky,“ uvedl Martin Jenček, výrobní ředitel firmy PETROF. Na nákup nového výrobního vybavení za bezmála 10 milionů korun firma získala dotaci téměř 3,5 milionu korun z Výzvy I programu Inovace – Inovační projekt OP PIK Ministerstva průmyslu a obchodu. „O tento program je mezi podnikateli velký zájem.V první výzvě byla vydána rozhodnutí o poskytnutí dotace pro celkem 228 projektů za bezmála 3 miliardy korun,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. (red) Ekonomická diplomacie ČR: Česko-ghanské podnikatelské fórum Poslední zářijové úterý se uskutečnilo Česko-ghanské podnikatelské fórum, které slavnostně zahájili náměstci průmyslu a obchodu ČR a Ghany Vladimír Bärtl a Carlos Kingsley Ahenkorah. Fórum provázela vysoká účast českých a ghanských firem.Ghana aktuálně patří mezi pět nejdůležitějších obchodních partnerů ČR v subsaharské Africe, s nimiž ČR pojí bohatá historie politicko-ekonomických vazeb. Bilaterální spolupráce mezi oběma zeměmi v poslední době nabývá na intenzitě.V rámci rozšiřování hospodářských vztahů se západní Afrikou zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu ČR, zastupitelským úřadem ČR v Akkře a Ghana Free Zone Board (GFZB) Česko-ghanské podnikatelské fórum.“Rok 2017 je nepochybně rokem česko-ghanského přátelství. Letos obě země společně slaví 58. výročí navázání diplomatických vztahů a v dubnu byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění. Jistě není náhodou, že český vývoz do Ghany je nejvyšší v historii,” poznamenal náměstek Bärt. Ghanská podnikatelská delegace čítající přes dvacet firem byla jednou z největších, které kdy do ČR zavítaly. Mezi obory zastoupenými na ghanské straně byly zejména petrochemie, těžební průmysl, energetika, zpracovatelský a obuvnický průmysl, stavebnictví a také finanční služby. (red)

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/

16 září | říjen 2017 Čeští výrobci se vrací na ruský trh, musí se vypořádat s novým trendem Navzdory omezením schváleným kolektivně Evropskou unií a některými dalšími státy v Evropě, USA, Kanadou, Austrálií a Japonskem se čeští exportéři snaží rozšířit aktivitu směrem do Ruska. V srpnu se pod taktovkou Czechtrade podařilo sjednat významnou potravinářskou zakázku. FOTO: Flickr Po uvalení sankcí Evropskou unií se čeští výrobci vrací na ruský trh. Od začátku roku export narostl o více než dvacet procent. Zdaleka to však není tolik jako před zavedením zmíněných postihů. Firmy navíc čelí novému ruskému trendu, a sice lokalizaci výroby. Veronika Vindišová Státy západního světa uvalily embargo na ruské zboží, firmy a jednotlivce poté, co se na jaře 2014 Rusko zapojilo do takzva- né ukrajinské krize. Sankce byly schváleny kolektivně Evropskou unií a  některými dalšími státy v Evropě, USA, Kanadou, Aus- trálií a Japonskem. Navzdory těmto omezením se čeští exportéři snaží rozšířit aktivitu směrem do Ruska. Na- příklad v srpnu se pod taktov- kou Czechtrade podařilo sjed- nat významnou potravinářskou zakázku. Kontrakt přesahuje částku pět milionů Eur. Týká se odběru české suroviny pro výrobu ovocných nápojů mezi ruskou dceřinou společností české firmy Agroexpo a ruským distributorem. Česká republika se tím zařadila mezi význam- né dodavatele Ruské federace, neboť objem surovin uvedený ve smlouvě odpovídá třem pro- centům ročního objemu dovozu do této země. Podobně hovoří i bývalý mi- nistr průmyslu a obchodu Ivan Mládek. „Snaha maximálně vy- rábět v  Rusku je politickým zadáním, které je podpořeno masivní devalvací ruské měny,“ myslí si Mládek. „ „ Delegace do Ruska vyrazí na podzim Do Ruska v listopadu vyrazí česká delegace včele s preziden- tem Milošem Zemanem. Bude to největší podnikatelská mise v  novodobé historii České re- publiky. Organizací pověřila kancelář prezidenta Svaz prů- myslu a  dopravy a  Hospodář- skou komoru. Od roku 2002 se uskutečnilo už šest takových výjezdů do Ruska. „O tuto de- stinaci jeví podnikatelé velký zájem. Poslední mise čítající 27 firem zamířila do Ruska le- tos v červenci a doprovázela na zahraniční cestě ministra prů- myslu a obchodu Jiřího Havlíč- ka,“ přiblížila mluvčí svazu Eva Veličková. „ „ Sankce až do března 2018 Nicméně Evropská unie ne- dávno oznámila, že prodloužila individuální sankce o půl roku, tedy do března roku 2018. A to vůči 153  fyzickým a  40  práv- nickým osobám. Rusko však uvedlo, že chce nadále rozvíjet ekonomickou spolupráci s Ně- meckem a EU nehledě na přija- tá omezující opatření. „Budeme se držet všech našich dřívějších závazků. Naším cílem je zmírnit negativní dopad sankcí,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Ruské sankce se v České re- publice nejvíce negativně pode- psaly na strojírenství. Necelý rok po jejich zavedení export klesl o více než třicet procent. Problé- my pocítily zejména firmy, kte- ré vyvážely do Ruska produkci, která se vyrábí i tam. Také kvůli propadu rublu a dalším událos- tem byl jejich produkt rázem nekonkurenceschopný a mnozí dosavadní partneři upřednost- nili mnohem levnější domácí variantu. Vláda se tenkrát snaži- la navázat bližší vztahy s jinými postsovětskými státy jako Ázer- bájdžánem či Kazachstánem, nebo Marokem, které bylo dříve relativně zanedbáváno, nebo no- vě také v Mexiku. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž ten- krát odhadovalo, že nelze očeká- vat oživení hospodářské výměny s  Ruskem dříve než začátkem roku 2016. „Situace na ruském potravi- nářském trhu je stále složitější, je nutné být připravený a  fle- xibilní. V případě, že vnímáte všechny nástrahy a jste schop- ni získat potřebné informace či ochotni si nechat poradit, je zde reálná šance na úspěch. Vy- užíváme možnosti konzultovat s  agenturou CzechTrade řadu problémů, se kterými se na rus- kém trhu setkáváme. V Moskvě působí také česká agrární di- plomatka, na kterou se můžeme obrátit se specifickými požadav- ky,“ podotkl Ilja Meščerjakov, zástupce ruské pobočky firmy Agroexpo. Situace není složitá jen v po- travinářském průmyslu. Rusko nyní celkově tlačí na lokalizaci výroby. Podle náměstka mini- stra zahraničí Martina Tlapy pokud chtějí české firmy uspět, musí přenést výrobu přímo do Ruska. „Tyto informace máme přímo od našich. Snaží se v Rus- ku měnit strategii, protože je tam tlak na to, aby sami Rusové kupovali to, co se vyrábí v Rus- ku,“ poznamenal Tlapa. inzerce  aktuálně Cena Grand Prix míří do bazénu i do komína Po osmadvacáté se letos v září v Praze konal mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Odborná porota v rámci akce vybrala nejlepší exponáty a technologie. Ocenění Grand Prix udělila pěti ze šestačtyřiceti přihlášených exponátů. Oceněné byly společnost Berndorf Bäderbau za systém bazénového startovního bloku Berndorf Profi využitelného pro profesionální sportovce i laickou veřejnost, společnost Hypoxie Group za protipožární technologii FirePass, která slouží jako systém aktivní požární prevence chráněných prostor a je založená na trvalém snížení obsahu kyslíku na koncentraci, která zabraňuje vzniku požáru. Společnost OIG Power získala ocenění za inteligentní hybridní třífázový systém CES Battery Box 3F Home, který ukládá a hospodaří s elektrickou energií s využitím bateriového úložiště. Společnost Schiedel si odnesla cenu za komínový prvek Schiedel Kingfire, který obsahuje komínové těleso s integrovanou variabilní krbovou vložkou nezávislou na přívodu vzduchu z místnosti. Pátým oceněným byla společnost Wienerberger cihlářský průmysl za Koncept cihlového domu budoucnosti e4, tedy za koncept výstavby cihlových budov splňující požadavky na energetickou náročnost, ekonomii, ekologii a uživatelsky přátelské vnitřní prostředí. (red) Kůrovcové dřevo má přednost Problémy s těžbou, zpracováním a prodejem kůrovcového dříví má v plánu řešit Ministerstvo zemědělství. „Cílem je obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu surového dříví a vytvořit tak prostor pro zpracování dříví z kůrovcových či živelných kalamit,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Zastavit chce úmyslnou těžbu smrku a borovice, zpracovat se podle něj přednostně musí kůrovcového a kalamitní dříví. (red) speciál – strojírenství S p e ci á l •  stro jírenstv í  • Embargo ze strany Ruské federace zahrnuje zákaz dovozu hovězího, vepřového i drůbežího masa, soleného masa a masných výrobků, dále pak dovozu ryb, korýšů, měkkýšů, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, sladového výtažku a potravinových přípravků. Ruská federace je dlouhodobě největším mimounijním partnerem ČR v oblasti agrárního zahraničního obchodu.  sankce Sociálně-ekonomický rozvoj v regionu vietnamské provincie Soc Trang a posílení národního zásobování energií. To jsou dopady významného projektu stavby uhelné elektrárny na deltě Mekongu, na kterém se od roku 2016 podílí společnost VA TECH WABAG Brno. Stavba uhelné elektrárny Long Phu s  kapacitou 1,2 GW je klí- čový projekt vietnamského Power Master Plan. VA TECH WABAG Brno zde zajišťuje komplexní do- dávku technologií a inženýrských prací pro následné procesní sou- bory jako je předúprava surové vody, demineralizace, desalinace, úprava a zpracování kondenzátu, dávkování a  skladování chemi- kálií a  úprava vody na výstupu z elektrárny. Předpokládá se úplné dokončení a uvedení do provozu koncem roku 2018. � Zakázka v Iráku Kromě Vietnamu VA TECH WABAG Brno expanduje i na další trhy. Aktuálně společnost uspěla na novém zahraničním trhu v Irá- čerpací stanice surové vody, či- ření, pískové filtrace, skladování a dávkování chemikálií. � Fosilní energetika má budoucnost Jakou má společnost VA TECH WABAG Brno vizi do dalších let? Ředitel a jednatel společnosti Ing. Lubomír Němec odpovídá: „Dle mého názoru fosilní energetika stále neřekla své poslední slovo a energetické zdroje jako uhlí, plyn a kapalná paliva budou nadále ve světě žádoucí s ohledem na vývoj moderních technických řešení, která umožní tyto zdroje využí- vat a provozovat ekologicky čistě, racionálně a úsporně. VA TECH WABAG Brno je propagátorem moderních a  vysoce sofistikova- ných řešení, která má k dispozici jakožto člen nadnárodní skupiny VA TECH WABAG Group, která patří celosvětově do první pětice lídrů v  oboru. Svoji budoucnost vidíme v moderní energetice, prů- myslu i  municipalitách a  vidíme své podnikatelské poslání jak na VA TECH WABAG Brno pracuje na významném projektu ve Vietnamu Společnost VA TECH WABAG Brno spol. s r. o. nabízí komplexní řešení v oboru úpravy vody, zejména v následujících oblastech: ■ předúprava vody ■ ionexové technologie ■ membránová separace ■ filtrační postupy ■ čistírny odpadních vod ■ úprava pitné vody ■ neutralizační stanice ■ úprava chladící vody ■ tepelné úpravy vody ■ odvodňování kalů  nabízíme domácím trhu v  ČR tak přede- vším v zahraničí, v nástupnických zemích Sovětského svazu, balkán- ských států, Iráku, Iránu a  nově i ve státech jižní Ameriky.“ O firmě: VA TECH WABAG Brno spol.  s r.  o. byla založena v roce 1994 a je členem mezinárodního koncernu WABAG, který působí na světovém trhu od roku 1924 jako významný dodavatel vodohospodářské technologie pro komu- nální, průmyslovou a energetickou sféru. ku a získala zakázku od význam- ného obchodního partnera. Ta se bude týkat úpravy a  zpracování vody, která je součástí projektu ropné destilace rafinerie Basrah, kde je finálním zákazníkem Mi- nisterstvo ropného průmyslu v  Iráku. Součástí jejího plnění jsou kompletní inženýrské práce, realizace a  uvedení do provozu www.wabag.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1710/