MH prosinec 2017http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký to podstatné pro firmy a veřejnou správu    Listopad | Prosinec 2017 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi 3 – 4 Kam směřuje česká energetika? 6 Společenská odpovědnost jako součást firemní kultury 15 – 16 Speciál: Egovernment Moravské obce a města O jaké dotace na vodovody a kanalizace můžou obce žá- dat? Co s nevytříditelným od- padem? A jak lidem zjednodu- šit placení služeb ve městech? To byla jen některá z témat 9. ročníku konference Morav- ské obce a města, kterou pořá- dala společnost Magnus Regio v brněnském hotelu Voroněž. Více na str. 10 Kotlíkové dotace Jednadvacet vteřin a konec. O kotlíkové dotace byl v ně- kterých krajích takový zájem, že žadatelé, kteří se zpozdili i jen minutu, měli ve druhé vlně smůlu. Celkem si rozdělí 9 miliard korun. Ministerstvo si od programu slibuje zlepšení ovzduší. Více na str. 14 Datové schránky Nastane jednou čas, kdy bude- me moci volit prostřednictvím datové schránky? Zatím je s její pomocí možné požádat o voličský průkaz. O této možnosti ale většina lidí neví. Úřady navíc rozlišují mezi schránkami fyzických osob a živnostníků. Více na str. 16 Hackathon 2017 K čemu je dobré 48 hodin nespat? Jak může mobil radit s výměnou myčky na nádobí? A jak to spolu souvisí? To se dočtete v článku o mezinárod- ním maratonu technického „hackování“, ve kterém mezi účastníky z 22 zemí bodoval i český účastník. Více na str. 5 Ani ne dva a půl roku uběhlo od spuštění nového programu pro dotace z Evropské unie pojmenovaného Integrovaný regionální operační program. Za tu dobu se na dotacích v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském, Pardubickém, Královehradeckém, Jihočeském kraji a kraji Vysočina podařilo na dotacích rozdělit už skoro 28 miliard korun. Do konce října program ve zmíněných krajích podpořil 1 725 projektů. Peníze půjdou například na vybavení hasičských sborů, dopravních podniků, nemocnic, nebo také zateplení domů. Petr Jeřábek V celé České republice zatím program podpořil kolem 3000 projektů příspěvky do- hromady za 49 miliard. K udělení finanční pod- pory je doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které žádosti o podporu hodnotí. „Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepše- ní života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu,“ uvedlo centrum. Nejvíce doporučených projektů patří do oblasti zateplování bytových domů. Z celkem tisíce žádostí centrum podpořilo skoro 650. Největší objem peněz ale rozděluje výzva Zvýšení kvality návazné péče. Zaměřuje se na pořízení a modernizaci přístrojového vybave- ní, zdravotnických prostředků, technologií a  dalšího vybavení pro poskytování návazné zdravotní péče. 115 projektů si zatím rozdělí 6,5 miliardy korun. Pokračování na straně 14 IROP: Lepší prostředí pro pacienty i nové autobusy do krajů Pozn. Data jsou k 1. 11. 2017. Celkové objemy dotací jsou zaokrouhlené na desetiny miliard, dotace na projekty na miliony. Zdroj: Evropské strukturální a investiční fondy Integrovaný regionální operační program v jednotlivých krajích Olomoucký kraj Počet projektů: 218 Dotace z IROP: 2,8 miliardy korun Největší projekt: Stavba požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost   Hasičského záchranného sboru v nové   dislokaci s dotací 202 milionů korun Zlínský kraj Počet projektů: 183 Dotace z IROP: 2,3 miliardy korun Největší projekt: Rekonstrukce silnice II/437 v úseku Chvalčov –   křižovatka s MK Rajnochovice s dotací   161 milionů korun Jihomoravský kraj Počet projektů: 264 Dotace z IROP: 5,8 miliardy korun Největší projekt: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno s dotací 491 milionů korun Zlínský kraj Počet projektů: 183 Dotace z IROP: 2,3 miliardy korun Největší projekt: Rekonstrukce silnice   II/437 v úseku Chvalčov – křižovatka   s MK Rajnochovice s dotací   161 milionů korun Kraj Vysočina Počet projektů: 142 Dotace z IROP: 2,4 miliardy korun Největší projekt: Stavba nové stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s dotací 236 milionů korun Královehradecký kraj Počet projektů: 198 Dotace z IROP: 3,5 miliardy korun Největší projekt: Pořízení bezemisních vozidel pro účely veřejné dopravy s dotací 153 milionů korun Pardubický kraj Počet projektů: 118 Dotace z IROP: 1,7 miliardy korun Největší projekt:Výstavba areálu Územního   odboru Chrudim Krajského ředitelství policie   Pardubického kraje s dotací 206 milionů korun S p e ci á l •  eGov ernme nt  • Martin Záklasník rozhovor na straně 3

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

2 listopad | prosinec 2017 energetika U Havířova roste nová továrna na baterie U Havířova roste nová továrna na baterie. Zaměstná 250 lidí. FOTO: H3DA Stavba továrny na výrobu vysokokapacitních baterií začala v říjnu v Horní Suché v Moravskoslezském kraji. V továrně bude společnost HE3DA vyrábět lithiové vysokokapacitní baterie podle českého patentu. Anna Fajkusová Miliardový projekt má být ho- tový v roce 2019. Kapacita výroby by měla začít na jednom Giga- Wattu a  postupně se rozšířit až na 15 GW. Stane se tak největším výrobcem lithiových akumuláto- rů u  nás, které jdou využít na- příklad pro elektromobily nebo energetické banky. Navíc půjde o  nejekologičtější provoz svého druhu a  provoz bude robotizo- vaný podle konceptu 4.0. Investorem stavby je inves- tiční fond Batter Unite složený z českých investorů. Náklady by celkově měly dosáhnout 5,5 mi- robní haly i její podloží poslouží pro akumulaci sluneční energie a tepelné energie ze země. „Jedná se o technologicky na- prosto výjimečný provoz, který nemá nikde ve světě obdoby,“ uvedl pro Českou tiskovou kan- celář hlavní autor projektu Ra- domír Prus. Zájemců o investice bylo podle něj víc. „ „ Práce pro stovky lidí Za dva roky má v továrně pra- covat 250  kvalifikovaných pra- covníků. Po rozšíření má firma zaměstnat další stovky lidí. Po- dle Ministerstva průmyslu a ob- chodu České republiky je cílem zajistit finální výrobu ze všech surovin, které se v republice da- jí vydobýt, případně recyklovat, a jednou z nich je právě lithium z Krušných hor. „Pokud je tu máme, je nezbyt- ně potřeba, aby se na území Čes- ké republiky zpracovávalo nejen do úrovně polotovarů, to jsou ty různé uhličitany lithné a  další věci, ale až do stadia finálního produktu, to znamená prakticky použitelné baterie,“ uvedlo mi- nisterstvo. Podle Procházky by bylo ideální, kdyby se na zpracování lithia do aktivních materiálů po- dílely české chemičky. „Zde by ty materiály šly do baterií, odsud do celého svě- ta a vracely by se. My hodláme vykupovat jádra po skončení životnosti baterií a tady je recy- klovat, takže co by se vyváželo, je čistě jenom přidaná hodnota, to znamená ekonomičtěji už to asi nejde,“ řekl Procházka České televizi. liardy korun. Továrna by postup- ně mohla zpracovávat celou pro- dukci lithia z Cínovce. Prezidentem firmy je Roman Procházka, který v  této oblasti vlastní celosvětový patent. Ten působil řadu let v  USA, kde se zabýval vývojem technologie vý- roby a praktického využití nano- materiálů. „V rámci tohoto výzkumu jej zaujala možnost využití lithi- ových nanomateriálů k  výrobě zcela nové generace vysokový- konných baterií, včetně možnosti vyvinout na bázi těchto materiálů unikátní prostorové (3D) elektro- dy, které umožní vytvořit baterio- vý článek nové generace s  vyš- ší kapacitou, než umožňuje 2D (plošná) konstrukce. Po návratu do České republiky pokračoval Ing. Procházka v  intenzivním výzkumu, jež vyústil v  založení společnosti HE3DA s. r. o., kde se svým týmem rozvinul technolo- gii 3D akumulátorů do současné prakticky využitelné podoby,“ uvádí firma na webových strán- kách. Továrna bude podle společ- nosti bezprašná a bezemisní díky nanofiltrům. Vnější plocha vý- inzerce Velký Osek je průkopníkem ve využití metody EPC v menší obci „Metoda EPC pomáhá obcím snižovat náklady na energie,“ říká Martin Hvozda z MVV Energie CZ Provozní náklady tvoří v rozpočtu měst a obcí vždy podstatnou položku. A právě část energetických nákladů lze optimalizovat a ušetřené prostředky následně v municipální sféře využít jinde. Způsobů, jak dosáhnout úspor, je mnoho: od centrál- ních nákupů energií až po za- teplování objektů. „V  oblasti energetických úspor v  municipální sféře je využití úsporných projektů s  garantovaným výsledkem, tj. metoda EPC, jedním z neje- fektivnějších způsobů,“ zdůraz- ňuje Martin Hvozda, manažer Divize energetických služeb MVV Energie CZ, která má s projekty EPC v České repub- lice nejdelší zkušenost – již od roku 1993. Metoda EPC má proti kla- sickým investicím tu zásad- ní výhodu, že přístup klienta i dodavatele je stejný. Obvykle je přirozenou a  logickou mo- tivací dodavatelů realizovat co nejvyšší investici, u EPC meto- dy je však důležitější samotná úspora. Do projektu energetických úspor metodou EPC se pustila obecVelký Osek ve Středočeském kraji.V obci žije kolem dvou tisíc obyvatel.Náklady na energie obecních objektů i veřejného osvětlení tvořily v rozpočtu obecního úřadu dosti velkou položku, a tak je obec chtěla snížit. Do projektu byly po odborné analýze zařaze- ny: objekty základní i mateřské školy, obecního úřadu a celá soustava veřejného osvětlení obce, která čítá 350 svítidel. Jako nejvýhodnější technické řešení v  rámci veřejné zakázky vyhodnotilo obec návrh MVV Energie CZ a. s. „Zkušenosti z realizovaných projektů včetně moderniza- ce veřejného osvětlení nám pomohly přesně identifikovat potenciál úspor,“ říká Hvozda. Celková investice do energeticky úsporných opatření je 8,5  milionu korun (bez DPH). ■ V obou školách jsou instalovány nové kondenzační kotle a také systém IRC (systém s individuálním ří- zením teplot v místnostech). Oba objekty jsou také připojeny na energetický dispečink MVV. ■ Téměř ve všech prostorách škol,ale i obecního úřadu, dochází k instalaci nového úsporného LED osvětlení. ■ Součástí projektu je také instalace 262 ks vysoce kvalitních LED svítidel veřejného osvětlení s integro- vanou regulací. ■ Po celou dobu trvání projektu bude společnost MVV poskytovat také aktivní energetický management, je- hož úkolem je mimo jiné hledat další možnosti úspor. Základem je ideální poměr mezi investicí a úsporou „Cílem dodavatele EPC ne- ní maximalizace investice ja- ko takové, ale nalezení optima mezi investicí a  skutečně do- sažitelnými (funkčními) efek- ty právě kvůli garanci úspor. Stejně uvažuje i  klient, neboť úspory vedou k  nižším plat- bám za energie,“ říká Martin Hvozda. Klient zcela minimalizuje svá rizika – garantované úspo- ry dosáhne v každém případě Pokud by faktická úspo- ra byla menší, než je smluvně garantovaná, doplácí vzniklý rozdíl městu či obci poskyto- vatel EPC služby. Klient tak získává dlouholetého partnera pro oblast energetiky, který má naprosto stejnou motivaci – tj. neustále vyhledávat možnos- ti dalších úsporných opatření (např. optimalizace energetic- kých systémů i  toků energií a podobně). Klient nepotřebuje vlastní finanční prostředky Výhodou je také způsob fi- nancování investičních opatře- ní, které probíhá až v následují- cích letech a to z dosahovaných úspor. „Využití dodavatelského financování je ve veřejné sféře velmi oblíbené a  je v  podsta- tě využívané vždy. V  žádném případě však není podmínkou. Záleží na požadavcích a mož- nostech klienta,“ doplňuje Mar- tin Hvozda. V  rámci desetiletého projektu garantuje MVV obci celkovou úsporu téměř 11 milionů korun. Starosta obceVelký Osek Mgr.Pavel Drahovzal k projek- tu EPC uvádí:„V letech 2014–2015 jsme zateplili mateř- skou a základní školu i obecní úřad. Přesto nám výdaje za energie přišly stále příliš vysoké. Hledali jsme tedy další efektivní způsob, jak aktivně ušetřit. Kromě změny dodavatele jednotlivých forem energie,kterého vybíráme každý rok, nás zaujala metoda EPC.Tento způsob inves- tování do modernizace topných a  světelných soustav s pomocí soukromých zdrojů je vcelku chytré, moderně řečeno „smart“ řešení,jak zajistit efektivní úsporu,šetřit vlastní investiční prostředky a minimalizovat vlastní riziko. Je to totiž dodavatel, kdo provede investice na efektiv- nější nakládání s energií všeho druhu,garantuje díky nim konkrétní výši úspory po celou dobu trvání projektu a až na základě dosažení garantovaných úspor má právo na úhradu splátek investice, které do projektu na počátku vložil. Jsem rád, že se podařilo vysoutěžit zkušeného dodavatele, jako je MVV, a  přesvědčit zastupitelstvo, aby se takto rozsáhlý a dlouhodobý projekt na zlepšení energetického hospodářství naší obce vůbec realizoval.“ Projekt veVelkém Oseku je výjimečný v tom, že se jedná o první takto komplexní projekt EPC pro obec podobné velikosti za celou dobu více než dvacetiletého využívání metody EPC na českém trhu.V minulosti se sice v obcích EPC realizovala, ale šlo v podstatě vždy „pouze“ o mo- dernizaci veřejného osvětlení. Přístup Velkého Oseku k hledání úspor je tak skvělou inspirací pro další obce. „EPC je pro obce a  města optimálním řešením v  přípa- dech, kdy je potřeba moderni- zovat technické zařízení obec- ních budov. MVV klientovi zcela zdarma zmapuje poten- ciál úspor při využití metody EPC ve vybraných objektech i  veřejném osvětlení. Tato in- dikace je pak dobrým podkla- dem pro rozhodnutí, zda se do veřejné zakázky a následné realizace EPC pustit,“ dodává Martin Hvozda. Bc. Martin Hvozda působí v MVV Energie CZ a. s. od roku 2009. Od října 2016 zde řídí Divizi energetických služeb. martin.hvozda@mvv.cz MVV Energie CZ působí v 15 městech ČR. Jejím hlavním oborem je teplárenství. Dlouhodobě se zabývá realizacemi projektů energetických úspor – od roku 1993 realizovala 40 projektů, zejména metodou EPC. Zákazníci s MVV uspořili přes 950 milionů korun na projektech pro školy, bazény, nemocnice, kulturní domy, haly, výrobní i nevýrobní podniky. www.mvv.cz Budovy, které komunikují s lidmi, identifikační čipy, které na jedno „pípnutí“ zobrazí o člověku veškeré informace, a volení přes počítač. Není to tak dávno, kdy jsem o podobných nápadech četla vědecko-fantastické povídky, a najednou se všechno začíná odehrávat i v reálném světě. Na jednu stranu je fascinující a trochu dobrodružné, že se řadím ke generaci, která může říct, že zažila svět jak bez mobilů a internetu (který generaci po nás bude připadat nepředstavitelný), na druhou stranu je to trochu děsivé. Když pominu katastrofické scénáře, jako je vzpoura „chytrých“ laviček (v rozhovoru na str. 3 o nich mluví Martin Záklasník) nebo autonomních vozidel, nabízí se i reálnější hrozby, jako jsou krádeže a zneužití osobních dat nebo především absolutní ztráta soukromí a anonymity. Je otázkou, jestli to není příliš vysoká daň za pohodlí, které nám přinesou služby, jako jsou elektronické občanky (str. 15) nebo Státní cloud (str. 16). Je ale pravda, že podobné možnosti můžou ušetřit čas nejen lidem, ale i firmám.Ty potom díky tomu mají čas věnovat se CSR (tedy Corporate Social Responsibility nebo jednoduše česky společenské odpovědnosti firem).Tenhle poněkud upjatý název může znamenat například používání recyklovaného papíru v kancelářích, podporování zaměstnanců v dobrovolnických aktivitách nebo odmítání korupce. Anna Fajkusová, šéfredaktorka Moravského hospodářství Přestože k zodpovědnosti se v Čechách i na Moravě hlásí stále více firem, za západnějšími státy zatím zaostáváme (více se dočtete na str. 6). Abych se ale konečně dostala k něčemu pozitivnímu – v Brně máme nový pavilon lvů, takže se k nám tyhle krásné šelmy po 14 letech zase vrátily. Stavba je, alespoň z mého pohledu, natolik významná, že jsme ji zařadili do nového projektu Moravského hospodářství, ve kterém představujeme největší novinky a zajímavosti krajů na Moravě.Tentokrát jsme se zaměřili na letošní stavby a vybrali jsme pro vás opravdu pestrý přehled. Tak například Pardubicko se brzy pochlubí novým letištním terminálem, v Luhačovicích na Zlínsku čeká návštěvníky nová promenáda a v Přerově otevřel nový pavilon magnetické rezonance (více na prostřední dvoustraně). Příjemné čtení.  úvodník

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

listopad | prosinec 2017 3 elektřiny ze solárních panelů? My Vám umíme velice rychle spočí- tat, jestli Váš dům je vhodný pro fotovoltaiku. Kromě televizní kampaně vy- užíváte hojně i zmiňované sociál- ní sítě. Jak se vám to osvědčilo? Televizní vysílání má jednu obrovskou přednost. Dokáže za- sáhnout širokou masu lidí a umí velmi dobře ukázat ony zmíněné emoce. My jsme se v  minulosti soustředili hlavně na naše vlastní distribuční území – tedy jih re- publiky. A v ostatních regionech znalost naší značky nedosahuje takovou míru, jakou bychom po- třebovali. To byl další z hlavních důvodů, proč jsme spustili TV- -kampaň. Co se sociálních sítí týče, troufám si tvrdit, že E.ON patřímeziprůkopníkyjejichvyuží- vání. Například již zmíněná zá- kaznická obsluha prostřednictvím Facebooku patří již déle než 2 roky mezi naše standardy. Pokud mo- hu uvést jeden konkrétní příklad, během nedávné větrné kalamity jsme během 2 dnů odbavili téměř 1  000 facebookových příspěvků k dotazům na obnovení dodávek elektřiny. V ČR stoupá zájem o fotovol- taiku. Myslíte, že je to zapříčině- no spíše celkově větším zájmem o  ekologii, nebo Češi směřují k větší energetické soběstačnosti a decentralizaci? Fotovoltaika je trend a má zce- la nepochybně rostoucí tendenci. Zatímco v  roce 2016 požádalo o dotaci na zřízení nástřešní foto- voltaiky v celé ČR kolem 500 do- mácností, tak v  září letošního roku to již bylo 800 schválených žádostí. Stále více domácností Novým předsedou představenstva a jednatelem společnosti E.ON Czech Holding AG je od 1. června Martin Záklasník. Energetické společnosti podle něj už nestačí jen prodávat komodity jako elektřinu a plyn, důležité je podle něj vycházet zákazníkům vstříc doplňkovými službami a inovativními řešeními. Anna Fajkusová Při svém nástupu jste dekla- roval, že plánujete měnit strate- gii E.ON a investovat do fotovol- taiky a podpory elektromobilů. Kolik se toho od vašeho nástupu podařilo? Nikoliv já jsem se rozhodl změnit strategii E.ON, ale součas- né změny v energetice si vynutily tuto změnu. Za posledních něko- lik let se sektor energetiky změnil natolik, že i  my musíme projít rozsáhlou transformací. Ať již se jedná o ekonomické vlivy souvi- sející s těžbou břidlicových plynů v USA nebo politická rozhodnutí související s orientací na výrobu z  obnovitelných zdrojů energie a odklonu od výroby z fosilních surovin či jádra. Jsme postaveni ale i před nové výzvy v samotném obchodování s  komoditami. Na energetickém trhu se objevují no- ví hráči, kteří jsou schopni pružně reagovat na potřeby trhu a zákaz- níků, na druhou stranu však před- pokládáme samoregulaci trhu ve smyslu konsolidace odvětví, te- dy snížení hráčů na trhu. My se musíme těmto potřebám rovněž přizpůsobit a odlišit se od nabídky ostatních konkurentů. Zde vidím svou hlavní roli. Já vidím E.ON na jedné straně jako inovačního lídra mezi firmami obchodující- mi s energiemi, na druhé straně jako partnera pro naše zákazníky, který má vnést do tohoto velmi konzervativního prostředí emoce. Proto jste letošní televizní kampaň zaměřili právě na emo- ce? Naším cílem je jednoznačně být o krok napřed v technologic- kých řešeních před stávajícími po- skytovateli energetických služeb a stát se průvodcem pro zákazníka ve všech oblastech jeho nakládání s energiemi. Důležitá je pro nás tedy i nabídka doplňkových slu- žeb, které budou navazovat na to, na co byli zákazníci před několika lety zvyklí od energetické společ- nosti, tedy prodej samotné komo- dity (elektřiny a plynu). Sami jsme rozpoznali, že v dnešní době už nestačí nabízet jen komodity, tedy elektřinu a plyn. Nastupují zcela nové trendy - digitalizace, inter- net věcí a peer to peer obchodová- ní. Proto se tak silně zaměřujeme na inovace. Nutno podotknout, že i naši zákazníci po nás taková řešení požadují. si ji bude pořizovat a my máme kompetenci a znalosti jim v tom pomoci. V současné době pracu- jeme například na řešení, které domácnosti umožní uložit vyro- benou elektřinu do virtuálního úložiště – cloudu, pokud ji zrovna nebude potřebovat, a naopak z něj elektřinu čerpat, když jí bude mít nedostatek. Naopak elektromobily se roz- jíždí opravdu pozvolna. Vidíte v  tomto ohledu potenciál spíš v jednotlivcích, nebo v prosaze- ní elektromobilů v centrech měst prostřednictvím autopůjčoven, taxi a dalších přepravních služeb jako MHD? Elektromobilita není v  tuto chvíli zatím „samonosná“ a  je závislá na dotačních režimech. A  to jak v  oblasti budování in- frastruktury (nabíjecí stanice), tak v  oblasti pořizování vozidel (jak osobních, tak například pro veřej- nou dopravu). Rozvoji brání pře- devším cena vozidel, která je stále vysoká v porovnání s cenou vozů na klasické pohonné hmoty. Cena je však stejná i v okolních státech, nejde o specifikum České repub- liky, nicméně kupní síla obyvatel České republiky je jiná, než je tomu např. v Norsku, Holandsku či Dánsku, tzn. v zemích, kde je elektromobilita silně rozvinuta. Bez výrazných pobídek na nákup elektromobilů nebo poklesu cen těchto vozidel není v  České re- publice šance doufat v krátkodobý masivnější rozvoj segmentu. Elek- tromobilita určitě v krátkodobém ani střednědobém horizontu ne- dokáže nahradit současné pohony, bude ale tvořit postupně význam- něji se prosazující segment dopra- vy vedle klasických agregátů. Kromě ceny elektromobilů jsou tu také technická omezení, jako je nutnost nabíjení, omeze- ný dojezd … Instalace nabíjecích stanic jsou časově velmi náročné. Jedná se prakticky o stavby, na které je nut- né získat povolení v každé jednot- livé lokalitě, dále je nutné zajistit dostatečné připojení stanice k dis- tribuční soustavě a zároveň nalézt partnery, kteří mají zájem téma podpořit a nabídnout část svého pozemku pro účely nabíjení. To jsou hlavní milníky, které musí investor zajistit před začátkem instalace stanic, a jde o velmi ča- sově náročné činnosti. My si tím samozřejmě sami procházíme při výstavbě nových nabíjecích sta- nic. Například u té naší největší ve Vystrkově u  Humpolce nám trvalo asi 2 roky, než jsme byli schopni zahájit stavbu. Ale výsle- dek, myslím, stojí za to. Jedná se o jednu z největších stanic tohoto druhu v Evropě. Za rok provozu jí proteče tolik elektřiny, kterou spotřebuje zhruba 60 průměrných domácností. Vy sám už elektromobil řídí- te. Jaké jsou podle vás jeho uži- vatelské výhody a pro které řidi- če by se naopak vůbec nehodil? Elektromobilem jezdím a jsem tím naprosto nadšený. Elektromo- bil je úžasně tichý a má skvělou akceleraci. Z pohledu výhod bych na první místo určitě vyzdvihl ekologii a bezemisní provoz. Na druhém místě jsou náklady na provoz. Zatímco u  spalovacího motoru se můžeme pohybovat kolem 3 Kč na kilometr, bereme- -li do úvahy pouze náklady na palivo, tak u auta na stlačený plyn S  podobným zaměřením na zákazníka přišla například skupi- na PPF pro Air Bank. Myslíte, že podobný trend je v České repub- lice udržitelný? Nemáte pocit, že mají lidé na dodavatele energií, stejně jako na mobilní operátory, případně velké obchodní řetězce tendenci spíše nadávat? Trh s energiemi je velmi kon- zervativní. Zákazník v  podstatě očekává pouze to, že bude svítit, topit a vařit 24 hodin denně, 7 dní v  týdnu,  365 až 366 dní v  roce. A samozřejmě tak, aby to příliš nezatížilo rodinný rozpočet. Když už jste zmínila oblast bankovnic- tví, tak to je myslím velmi dobrý příklad toho, že konzervativní od- větví může být o  emocích. Proč byste nemohla mít ráda svého dodavatele energií, když víte, že mu na Vás záleží a stará se o Vás. Určitě je to o kombinaci silné sta- bilní značky a  přidané hodnoty, kterou vám tato značka může po- skytnout oproti konkurenci. My se chceme profilovat do role prů- vodce energetickým světem pro zákazníka, jak jednotlivce, tak fir- mu, tzn. nabízet produkty a služ- by s  přidanou hodnotou a  vnést do komunikace se zákazníkem emoce. Pokud bychom to uvedli na příkladu – zákazník je zvyklý na to, že se ho dnes energetická společnost zeptá: Kolik odebíráš? U firemních zákazníků pak: Jakou máš křivku, jaký máš diagram? Ale my se chceme s naším zákazníkem bavit ve stylu: Milý pane Nováku, máte plyn, máte elektrickou ener- gii, máte kotel. Kdo se Vám stará o kotel? Patříte ke generaci, která se pohybuje na sociálních sítích? Tak byste možná uvítal obsluhu na facebooku? Uvažujete o výrobě už jsme zhruba na 1,5 Kč a u elek- tromotoru se dostáváme hluboko pod 1 Kč. A to je příjemné. Ne- výhodou může být ještě nedosta- tečná infrastruktura pro nabíjení a také délka nabíjecího cyklu. Ale i zde se blýská na lepší časy. Za- tím co v  roce 2007 bylo v  celé České republice pouhopouhých 5 nabíjecích stanic, v loňském roce jejich počet stoupl na 330 a v le- tošním roce byly dokončeny další. V Plzni jste otevřeli centrum Smart city Polygon s  chytrým osvětlením, chytrými lavičkami a  dobíjením na elektromobily. Jak dlouho může trvat, než se podobné koncepty zabydlí v re- publice a na Moravě? Termín Smart city se dnes po- užívá velmi často, málokdo ale ví, co opravdu znamená. Smart city není o speciálních, nových tech- nologiích. Teprve způsob, jakým jsou používány a  řízeny, z  nich dělá Smart City technologie. Smy- slem a cílem Smart city je spoko- jený občan. Budoucnost bude jed- noznačně digitální a  tomu bude odpovídat i infrastruktura, která nás obklopuje. Společnost E.ON paří k zakládajícím členům aso- ciace Czech Smart City Cluster, která si klade za cíl zlepšit kva- litu života obyvatel měst, úsporu energií, podporu obnovitelných zdrojů, zlepšení životního pro- středí a zlepšení dopravní situace ve městech. Naším prostřednic- tvím se snažíme do projektu ak- tivně zapojovat co nejvíce měst a  obcí formou regionální spo- lupráce. Já osobně bych byl rád, aby nebyl daleko den, kdy starosta chytrého města zaparkuje na chyt- rém parkovišti, připojí do zásuvky svůj elektromobil a během dvaceti minut, než se mu nabije baterie, posedí na chytré solární lavičce, přes kterou se připojí k internetu, aby se podíval, jak mu svítí veřej- né osvětlení v obci. V oblasti energetiky jste velký vizionář. Nevzniknou ale velké propasti mezi městy a  venko- vem, pokud města půjdou v energetice nahoru? Města mají bezesporu výho- du v tom, že dokáží koncentrovat velké množství technologií na poměrně malém prostoru. Přesto ale, pokud se podíváme na trend posledních let, tak lidé opět začí- nají objevovat kouzlo bydlení blíže přírodě. Čím dál více v kurzu jsou lokality v poměrně dobré dojez- dové vzdálenosti od měst. Takže spojnice mezi městy a venkovem se určitě nevytrácejí. Je to spíše otázka občanské vybavenosti a za- bezpečení kvality života obyvatel. V každém případě za nás energe- tiky mohu říct, že investujeme jak do rozvoje sítí ve městech, tak na venkově. Z mého pohledu bych řekl, že města s venkovem spíše propojujeme, než abychom je od sebe oddělovali. rozhovor měsíce Martin Záklasník předseda představenstva a jednatel společnosti E.ON Czech HoldingAG Martin Záklasník (40 let) Od 1. 6. 2017 je předsedou představenstva E.ON Czech Holding AG a jednatelem společnosti Je členem představenstva E.ON Česká republika Od roku 2014 vedl B2B marketing a prodej TOP zákazníkům společnosti T-Mobile v Praze. Vystudoval ekonomii na univerzitách v Praze a ve Vídni.  kdo je… Martin Záklasník: Chceme do energetiky dostat emoce Novým předsedou představenstva a jednatelem společnosti E.ON Czech Holding AG je od 1. června Martin Záklasník. Společnost chce vést na jedné straně jako inovačního lídra mezi firmami obchodujícími s energiemi, na druhé straně jako na partnera pro zákazníky. FOTO: E.ON „Při nedávné větrné kalamitě jsme za 2 dny odbavili téměř 1 000 facebookových příspěvků k dotazům na obnovení dodávek elektřiny“ „Trh s energiemi je velmi konzervativní. Zákazník v podstatě očekává pouze to, že bude svítit, topit a vařit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 až 366 dní v roce“

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

4 listopad | prosinec 2017 Našim energetickým řešením můžete věřit Spolehlivost dodávek elektřiny zajišťujeme nákupem přímo z trhu. Pomáháme s revizemi stávajících elektrotechnických zařízení a navrhujeme spolehlivá řešení šitá na míru. V ON Semiconductor jsme vybudovali rozvodnu vysokého napětí, díky které společnost ušetřila desítky milionů korun. Díky našim zkušenostem a dodávaným technologiím si můžete být jisti, že ČEZ ESCO je investice do budoucna, která přináší chytrá řešení pro vaši společnost. www.cezesco.cz ENERGY SERVICE COMPANY ON Semiconductor - Vybudování vlastní VN rozvodny - Dodržení plánovaného termínu SPOLEHLIVOST energetika inzerce ČEZ ESCO: Energetika prochází revolucí Zatímco klasická energetika stagnuje, ta nová roste. Mění se i česká energetická skupina ČEZ, která posiluje v takzvaných energetických službách, které sdružila pod hlavičku ČEZ ESCO. Na podzim se ESCO rozšířilo o další čtyři společnosti. Kam míří česká energetika a proč ČEZ expanduje právě v tom- to segmentu, odpovídal Moravské- mu hospodářství generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Co přesně sektor ESCO zna- mená? ESCO znamená Energy Service Company, tedy společnost, která má ambici za firemní zákazníky a  za města, obce a  veřejnou sprá- vu vyřešit prakticky vše, co se týká energetiky. Energetika prochází re- volucí, pozorujeme podobné změny jako třeba v telekomunikacích nebo IT. Technologie jdou velice rychle kupředu a to, co donedávna nedáva- lo ekonomicky smysl, ho najednou dává. ČEZ už prostě není jen firma, která dodává elektřinu, plyn a teplo, V případě energetiky to jsou právě tyto chytré budovy osazené stov- kami čidel, které poznají, kolik je v  nich lidí a  podle toho si sami přitápějí, ohřívají se, nebo chladí vodou z  blízké řeky apod. A fas- cinující je, že to lze opravdu celé platit z úspor. Nic to nestojí, a to je na tom právě to chytré. Podobně je určitě budoucností měst elektri- fikace dopravy. Potřebujeme snížit smog ve městech. Máme trolejbu- sy, tramvaje, ale u nich musíte vy- budovat koleje, troleje, rozšiřovat silnice. Elektrobusy jsou v tomhle ohledu mnohem méně invazivní a ve městě ani elektromobily netrpí omezeným dojezdem, jako řekně- me někde na odlehlém venkově, kde nejsou dobíječky. V  Třinci jsme nedávno pomohli zavést flo- tilu deseti elektrobusů, u  nás na Brumlovce jsme oslavili milionté- ho pasažéra. Potřebujeme vyhnat smog z  měst a  elektrobusy jsou dobrým řešením. Co moravská stopa? Má ČEZ ESCO nějakou? Dokonce velice výraznou. Víc než polovina našich zaměstnan- ců působí na Moravě. ČEZ ESCO vyrostlo na našich dvou severo- moravských společnostech. ČEZ Energo je jedničkou v oblasti ko- generačních jednotek, ČEZ Ener- getické služby zas u staveb a pro- vozu energetických celků. Právě na těchto společnostech si ČEZ otesto- val, že je o energetické služby velký zájem. (zn) ale je poskytovatelem všech služeb souvisejících s energetikou. Můžete být konkrétnější? Jde opravdu o  cokoliv, co si zákazník přeje, nebo co mu dává smysl. Služby se přesunují od posky- tování konkrétních produktů k po- skytování řešení. Typicky se jedná o úsporu, kvalitu osvětlení, renovaci tepelného hospodářství apod. Nebo zákazník prostě jen řekne – přijďte se podívat ke mně do provozu a na- vrhněte, jak bych mohl běh celého energetického hospodářství vylep- šit. My máme tu výhodu, že v rámci ESCO je 13  dceřiných společnos- tí, které se věnují různým částem energetického byznysu, a  dohro- mady jsme schopni připravit řešení opravdu na míru. Z čeho se taková řešení sklá- dají? V  případě komplexních pro- jektů úspor se jedná o hloubkovou analýzu stávajícího stavu, návrh ře- šení, projekt, realizaci a pak i sle- dování cílového stavu. Je to spolu- práce na mnoho let a úspory jsou garantovány přímo ve smlouvě. Pokud by jich zákazník nedosáhl, ČEZ ESCO je doplatí. Investice se navíc v  těchto takzvaných pro- jektech EPC splácí ze samotných úspor, takže to nemá negativní vliv na cash flow. Je to win-win situ- ace pro obě strany. Máme v  tuto chvíli tři stovky budov, které tak- to spravujeme. Nemocnice, školy, divadla, administrativní budovy, průmyslové závody. Roční úspory dosahují milionů a někdy i desítek milionů korun. Navíc získáváme data o provozu a o zlepšeních, což veřejná správa velmi ocení. Příkla- dy? Národní divadlo, Rudolfinum, Nemocnice Jihlava. I ze starých pa- mátkově chráněných budov se dají udělat chytré budovy. Pro malé ob- ce a malé firmy máme energetický mini-audit, což je krátké posouzení energetické efektivity s  návrhem opatření, které nestojí takřka nic nebo velmi málo a přitom citelně zlepší efektivitu. Chytré budovy spadají pod v poslední době často používaný termín smart city. Co to znamená pro vás? Chytré město prostě znamená pohodlnější život pro obyvatele. Ministr Havlíček jednal s korejským ministrem obchodu, průmyslu a energetiky Generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. FOTO: ČEZ Ministr průmyslu a obchodu 1. pro- since jednal s jihokorejským minist- rem obchodu, průmyslu a energetiky Ungyunem Paikem.Vedle vzájem- ných česko – korejských obchodních vztahů při jednání rezonovala téma- ta spolupráce v energetice, ve vědě, technice, inovacích a v moderních technologiích. „Přestože mají vztahy mezi ČR a Korejskou republikou relativně krátkou tradici, patří dnes Jižní Korea mezi naše nejvýznamnější zahraniční partnery v mnoha oblastech, včetně obchodu, investic, kultury, akademic- kých vztahů či v turistice.To je dobrý základ pro prohlubování vzájemné spolupráce,“ uvedl k setkání ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Korejská republika se drží společně s Čínou a Japonskem mezi 3 nejvý- znamnějšími asijskými obchodními partnery České republiky.V letošním roce je vzájemný obchodní obrat ČR a Korejské republiky 2. nejvyšší v asijském regionu, hned po Číně. Roční dovozy ČR z Korejské repub- liky se pohybují na úrovni 3,5 mld. USD a ročně rostou přibližně o 5 %. Závěrem společného jednání byla za přítomnosti obou ministrů pode- psána Memoranda o porozumění mezi společností Doosan Škoda Po- wer, s. r. o. a korejskou institucí KHNP (Korea Hydro and Nuclear Power), dále mezi Aliancí české energetiky (CPIA) a KAIF (Korea Atomic Indu- strial Forum) a také Memorandum o porozumění mezi českým spolkem Jaderní veteráni a Korejskou nukle- ární asociací pro mezinárodní spo- lupráci v jaderné spolupráci. Čtvrté v řadě bylo Memorandum o poro- zumění, které bylo podepsáno mezi SÚRAO (Správa úložišť radioaktiv- ních odpadů) a Korejskou agenturou pro radioaktivní odpad. (red) FOTO: Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

listopad | prosinec 2017 5 energetika a bydlení inzerce Snímky mapují kvalitu ovzduší z družice Začátkem prosince byly ofici- álně zveřejněny první snímky z družice Sentinel-5P, která mi- mo jiné zaznamenala snímaný oxid siřičitý z vulkanické erup- ce Mount Agung na Bali v In- donésii. Vedle detekce různých znečišťujících látek v ovzduší mise měří také aerosoly. Tyto plyny ovlivňují kvalitu ovzduší, mají tedy přímý dopad na naše zdraví a klimatické podmínky, ve kterých žijeme. Družice je schopna také mapovat atmosfé- rický oxid uhelnatý po celém světě. Animace ukazuje vyso- kou úroveň této znečišťující lát- ky ve vzduchu v částech Asie, Afriky a Jižní Ameriky.  (zn) Innogy kontroloval těsnost plynovodů Největší distributor zemního plynu v ČR společnost GasNet ze skupiny innogy zvýšil od 20. do 24. 11. na území působnosti intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Nárazovou odorizaci provádějí všichni distributoři plynu pravidelně před zahájením hlavní topné sezóny, kdy je odběr plynu nejvyšší. Charakteristický zápach se do plynu přidává v tzv. odorizačních stanicích. (zn)  aktuálně Hackathon: Jak uspořit energii za 48 hodin a nespat? Vítězný tým Round Pancakes vyhrál s projektem chytrého osobního asistenta na úsporu energie. FOTO: Smart Energy Hackathn Prague 2017 ani nechtějí dovolit za ně utrácet takové peníze. Poté jsme se sami sebe zeptali, jak se takový problém dá vyřešit a postupně jsme dospěli až k nápadu na chytrého asistenta, který by v dnešní uspěchané době sám proaktivně radil lidem, jak Z mobilu se ozve hlas, že některé spotřebiče v domácnosti jsou zbytečně zapnuté a jen plýtvají energii. To není hudba budoucnosti, ale spíš hlas přítomnosti. Projekt chytrého osobního asistenta na úsporu energie představil tříčlenný tým s názvem Round Pancakes. Michaela Římanová S  projektem zvítězil na listo- padovém mezinárodním marato- nu technologického „hackování“ pro mladé a talentované studen- ty z  celého světa Smart Energy Hackathon v Praze. Round Pancakes uspěl nejen v konkurenci účastníků z 22 zemí světa včetně Německa, Francie, Itálie, Ruska či Spojených států, soupeřem byl také čas a  únava. Na vymyšlení a vypilování nápadu k finální verzi měly týmy 48 hodin. Ovšem bez přestávky. Uspěl návrh konverzačního bota pro mobilní ušetřit na elektřině. Ať už využívá- ním proudu, když je levnější, ne- bo třeba pořízením efektivnějšího spotřebiče. Věřím, že náš projekt zvítězil nad ostatními právě díky tomu, že jsme se snažili vyřešit opravdový problém místo toho, abychom přišli s něčím v uvozov- kách geniálním,“ podotýká jeden z  členů vítězného týmu Michael Vakoč. Účelem soutěže bylo nalézt co nejzajímavější zlepšovací systém úspory energie v  budoucnosti. Nejen v  domácnostech, ale také ve městech, autech nebo ve ve- řejných budovách. Zadání pro specializované týmy bylo jasné: vymyslet co nejatraktivnější a nej- efektivnější nápad v  kolektivním brainstormingu, a to beze spánku během 48 hodin. Nápad pak týmy na konci víkendu představily zá- stupcům společností, které působí v energetickém průmyslu. „S ko- legy jsme se účastnili již několika hackathonů v  minulosti. Vyho- vuje nám možnost se absolutně soustředit na jeden problém po celých 48 hodin. Kvůli nedostatku spánku je sice tělo velmi unavené, ale mozek funguje perfektně po celou dobu. Nejspíš díky adrena- linu, který celou akci doprovází,“ přibližuje Vakoč fungování akcí tohoto typu. „ „ Problémy z odlišných oborů Coby produktový manažer společnosti Skype řeší Vakoč po- dobné problémy jako na hackatho- nu téměř každý den. „Vymýšlíme a implementujeme nový software velmi často. Možnost zkusit si stej- né dovednosti otestovat v  jiném oboru je osvěžující a inspirativní,“ říká třiadvacetiletý muž s tím, že úspěchy na hackathonu mají ještě další výrazné výhody. „Vítězství slouží i  jako trofej pro pracovní život a pomáhá mi pro mojí kre- dibilitu produktového manažera,“ dodává. telefon, který může hlídat domácí účty za energie a rovnou sám na- vrhovat výměnu spotřebičů. Troji- ce vývojářů si odnesla jako hlavní cenu 5 tisíc eur. „Jaký je jeden z největších problémů s energie- mi? Ceny rostou a lidé si nemohou Užívejte si a přitom vydělávejte peníze! Od Toma Hodgkinsona, autora bestselleru Líný rodič Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice podivných fotogra í Neuvěřitelný životní příběh cestovatele a indiánského náčelníka Miloslava Stingla v dárkovém boxu s bonusy Pokud chcete být ve svém životě šťastní, musíte ho mít! To pravé HYGGE s modrobílou obálkou Bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět Jedinečná obrazová publikace o československém retrosvětě! s Nakladatelstvím JOTA hygge vánoce www. JOTA. CZ vždy výhodněji na také jako e-knihy Na VUT vzniká nové kariérní centrum Propojit studenty s firmami, nabídnout jim smysluplné stáže i  přínosné workshopy. Takový přínos má mít nové kariérní centrum, které připravuje Vyso- ké učení technické v Brně. Stu- dentům by mělo začít pomáhat už na jaře. vovat přínos pro firmu, kterou si student zvolí. „Jelikož nabídka odborných praxí je v  současné době velmi omezená, vidíme to jako významný přínos. To samé platí také pro psaní bakalářských a  diplomových prací,“ doplnila Kruljacová. k  projektu chtějí představit na všech kanálech najednou, pro dosažení toho pravého „Wow“ efektu. Nejdůležitější platformou pro představení centra ale bude kariérní portál. „Právě proto je design a  funkčnost portálu nesmírně důležitý aspekt. Momentálně existuje testovací verze, přičemž firmy a  studenti mají možnost zúčastnit se testování. V plánu je schůzka s firmami, které budou mít možnost portál připomín- kovat a vyjádřit svá přání a po- žadavky na obsah a funkčnost,“ dodává Kruljacová. Probíhající focus group se stu- denty jsou velmi důležité a pomá- hají zjistit nejen to, co chtějí stu- denti, ale stejně tak, co požadují firmy.Nazákladězískanýchinfor- mací bude dále možné nastavit konkrétní podmínky spolupráce na míru firmám. Dalším přínosem kariérního centra je navázání spolupráce s  portálem Kickresume, který během pár minut umožňuje vy- tvoření zajímavějších životopisů a motivačních listů v zajímavém a  osobitém designu. I  za tímto portálem stojí student Vysokého učení technického. „Studenti tak budou mít jis- totu, že je jejich CV opravdu správně. Personální oddělení ve firmách mají v průběhu výběro- vých řízení na každý dotazník pouze pár vteřin. Proto je první dojem opravdu důležitý. Zaujme či nezaujme? Každý student by se tedy mohl zaměstnavatelům prezentovat tak, jak sám uzná za vhodné a dát větší prostor krea- tivitě a  seberealizaci. Stejně tak firma potom bude mít možnost vybírat si z  různých druhů CV a  neuvidí neustále dokola jen jednotný design,“ zdůrazňuje Kruljacová. (zn) „Studenti budou mít možnost vybrat si ze široké nabídky odborných praxí, stáží a stejně tak si vybrat právě tu firmu, kde opravdu chtějí psát svou bakalářskou nebo diplomovou práci.“ Studenti budou mít zároveň možnost zajímavých worksho- pů. V současnosti už probíhá na Rektorátu VUT intenzivní kurz online marketingu zaměřený na čistou praxi pod vedením od- borníků: certifikovaného Google trenéra a Facebook Ads specia- listy. V plánu je samozřejmě ce- lá řada workshopů na podporu rozvoje studentských soft skills a  zvýšení jejich atraktivity na trhu práce. „ „ Design a efektivita Pro kariérní centrum je už vy- tvořena kompletní grafika, kterou taktéž vytvořil jeden z absolventů VUT. Organizátoři ji ale zatím odtajnit nechtějí. Celou kampaň Podle jedné z  organizá- torek Anny Kruljacové se na přípravě centra podílí studenti a  bývalí absolventi VUT, kte- ří mají do problematiky dobrý vhled. „V současnosti probíhají pří- pravné fáze. Samotné spuštění bude provázeno velkou promo kampaní. Momentálně je celý projekt ve fázi intenzivních pří- prav,“ informovala Kruljacová. Nyní podle ní probíhají schůzky s  firmami, které se do projektu zapojí. Projekt má zároveň ma- ximální podporu od vedení uni- verzity. Studenti budou mít podle Kruljacové možnost vybrat si ze široké nabídky odborných praxí, stáží a  stejně tak si vybrat prá- vě tu firmu, kde opravdu chtějí psát svou bakalářskou nebo di- plomovou práci. Tato spolupráce navíc může také reálně předsta-

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

6 listopad | prosinec 2017 Výsledky 14. ročníku ocenění top odpovědná firma ■ Top odpovědná velká firma 2017:  Accenture ■ Top odpovědná malá firma 2017 – cena společnosti Plzeňský Prazdroj: ZOD Brniště ■ Diverzita 2017 – cena společnosti GSK: Sap services – projekt Autism@Work ■ Počin roku 2017 cena společnosti ČSOB: Albatros Media – Nadace Albatros ■ Nejangažovanější zaměstnanci 2017:  KPMG Česká republika – projekt pomáháme tím, co umíme ■ Společensky prospěšný projekt 2017:  Skupina VEOLIA – STARTér, věř si a podnikej! ■ Leader v životním prostředí 2017 – cena společnosti Tetra Pak Česká republika: Skanska – zelená energie z obnovitelných zdrojů ■ Odpovědný leader 2017 – cena společnosti O2 Czech Republic za osobní přínos k rozvoji odpovědnosti a CSR: Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast lidských zdrojů  výsledky společenská odpovědnost firem CSR řeší stále víc českých firem. Za světem ale zaostávají Stále více firemních manažerů se učí význam zkratky CSR. Corporate Social Responsibility neboli společenská odpovědnost firem je stále výraznější součástí firemní kultury. A rozhodně nejen před Vánocemi. Michaela Římanová Malé i velké společnosti zjistily, že jejich dobročinné aktivity mají významný vliv na rozhodování zákazníků při nákupu zboží ne- bo služby. Především u mladších generací. „Přístup českých firem k CSR a udržitelnému podnikání se každoročně zlepšuje, což nás mile překvapuje,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost, který už čtrnáct let vyhlašuje anketu TOP odpovědná firma. I podle posledního průzkumu Ipsos CSR & reputation research z února letošního roku je 83 pro- cent expertů z  tohoto odvětví přesvědčeno, že se firemní CSR v  Česku stává stále významněj- ším tématem. Žádný div. Ještě norem a certifikací je podle exper- tů zcela zcestné. „Snahu Evropské unie regulovat CSR aktivity vní- mám jako jediné riziko. To by byla obrovská škoda, protože hodnota CSR tkví právě v dobrovolnosti,“ upozorňuje vedoucí vnějších vzta- hů Škoda Auto Michal Kadera. Proč má dobrá reputace firmy takový vliv na zákazníky? Spo- třebitelé si chtějí vybírat nejen konkrétní produkt, ale chtějí ta- ké volit, komu dávají své pení- ze. „Sami spotřebitelé si vybírají produkty a  značky, které jsou například nějakým způsobem še- trné k životnímu prostředí, nebo vědí o firmě, která je vyrábí, že se věnuje charitativním činnostem,“ podotýká Ondřej Pešek z katedry marketingu Vysoké školy ekono- mické v Praze. Doba se změnila. Dnes už ne- ní in, že se ředitel vyfotí s šekem pro dětský domov. Společnosti stále více hledají vlastní smys- luplnou strategii odpovědného a udržitelného podnikání a zva- žují efekty svých aktivit. „Investice firem do prospěšných projektů je třeba promyslet, říká zakladatel advokátní kanceláře Císař, Češ- ka, Smutný a  nadačního fondu Bohemian Heritage Fund Pavel Smutný. „Dobročinnosti, péči o  sociálně slabé, tyto aktivity je jistě nutné podporovat. Důležité ale je si z  množství organizací, které na tomto poli působí, dobře vybrat,“ dodává. Pro malé a střední firmy je od- povědné chování vůči okolí vět- šinou samozřejmostí, protože je v souladu s osobními hodnotami majitelů a zaměstnanců. Velké firmy zase přicházejí na to, že je výhodné podporovat a rozvíjet nápady a aktivity, se kte- rými zaměstnanci přijdou. Přestože je trend stoupající a firmy v Česku se věnují téma- tům udržitelnosti svého podni- kání více, v  globálním pohledu nepatří Česko mezi tahouny CSR. Zatímco v  západní Evropě píše pravidelnou zprávu o  odpověd- nosti firmy 82 procent největších společností, ve východní Evropě je to 65 procent. před deseti nebo patnácti lety se domácí firmy dvakrát nezajímaly o  životní prostředí nebo o  pra- covní podmínky nad rámec svých povinností. Aktuální trend je, že se firmy snaží CSR aktivity více propojovat či navazovat na před- mět svého podnikání. Firmy do ní nemusejí inves- tovat spoustu peněz, stačí mít dobrou vůli a  ochotu motivovat a  zapojit vlastní zaměstnance. Jakákoli společensky prospěšná aktivita má význam, bez ohledu na její rozsah. „Naší společnosti se například velmi osvědčily dob- rovolnické dny,“ tvrdí Edita Šilhá- nová, ředitelka právního oddělení a  firemních záležitostí Pivovary Staropramen. Právě dobrovolnost je pro fun- gování CSR extrémně důležitá. Prosazování CSR formou auditů, inzerce Které firmy jsou nejvíc spo- lečensky odpovědné? Nemusejí se hádat, odpověď pravidelně každý rok uveřejňuje nezávislá platforma pro odpovědné pod- nikání Byznys pro společnost. Ve čtrnáctém ročníku letos zvítězilo v malých firmách opět družstvo ZOD Brniště, mezi velkými spo- lečnostmi pak Accenture. „TOP Odpovědná firma je dnes jediným transparentním nástrojem pro mezioborové srov- nání odpovědného přístupu firem všech velikostí u  nás. Letos nás mile překvapila rostoucí úroveň u velkých i menších firem,“ těšilo Pavlínu Kalousovou, předsedkyni Byznys pro společnost. Soutěž TOP odpovědná firma je jediný domácí žebříček, který hodnotí snahy ve sféře udržitel- nosti. Oceňuje společnosti, které se strategicky a dlouhodobě sna- ží o snižování dopadu na životní prostředí, rozvoj společnosti a při- nášejí neotřelé nápady. Porotci letos neměli snadnou úlohu. Museli se rozhodovat mezi víc než stovkou strategií a projek- tů. „Je skvělé, že mnoho firem dnes využívá rating Odpovědná firma pro to, aby získaly zpětnou vaz- bu na své aktivity v odpovědném a udržitelném přístupu. Ty nejlep- ší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: obrovský hodnotový posun, dlouhodobost CSR strategií a rostoucí zájem za- městnanců se do podobných akti- vit zapojovat,“ doplňuje Pavlína Kalousová. U projektových a  speciálních kategorií rozhodl o pořadí celkový počet získaných bodů. U strate- gických kategorií postoupily firmy s  nejlepším bodovým hodnoce- ním do druhého kola, kde jejich zástupci osobně prezentovali své koncepty odborným komisím. Ty následně rozhodly o výsledku. Seznam aktivit a  přístupů, za které získaly společnosti ocenění TOP Odpovědná firma, je pestrý. Hlavní cenu pro malé a  střední firmy získalo ZOD Brniště. To se zabývá rostlinnou i živočišnou vý- robou v  podhůří Lužických hor. „Velmi si obhajoby titulu váží- me. Zemědělství je perspektivní obor, což si lidé často neuvědo- mují. Chceme poukázat na to, jak zásadně může dobrý hospodář zkvalitnit život na vesnici a dělat pro region, kde působí mnohem více, než „jen“ obdělávat půdu, dávat lidem práci a chovat doby- tek“, uvedl Petr Kubíček, předseda představenstva společnosti. Hlavní cenu pro velké firmy dostala v  roce 2017 poradenská firmaAccenture.Tamáširokýpro- gram společenské odpovědnosti. S Nadací Terezy Maxové podporu- je děti z dětských domovů při hle- dání stálé práce. „Prostřednictvím projektu Accenture Academy jsme pomohli téměř 600  mladým li- dem z 25 dětských domovů najít si práci,“ uvádí Alena Sochorová, zástupkyně vedení Accenture pro oblast společenské odpovědnosti a regionální vedoucí pro diverzitu a  inkluzi. Symbolicky podporuje své homosexuální zaměstnance a snaží se o genderovou rozmani- tost na svých pracovištích. Zabývá se i ekologií. Ocenění ABSL Diamonds v ka- tegorii Innovative Workplace (ino- vativní pracovní prostředí) získala společnost SAP Services za nové moderní kancelářské prostory, je- jichž podobu měli šanci ovlivnit i samotní zaměstnanci. Ocenění TOP odpovědná firma 2017 v  kategorii Diverzita společnost SAP Services získala za ojedinělý projekt Autism@Work, který dává příležitost lidem s po- ruchou autistického spektra začle- nit se do pracovního procesu i do nové komunity spolupracovníků ve firmě. (rim) Nejodpovědnější firmy? ZOD Brniště a Accenture ■ Shrnout si současné aktivity ■ Realisticky plánovat ■ Zaujmout zaměstnance ■ Vybrat vhodné lidi ■ Průběžné hodnotit ■ Informovat veřejnost  zásady CSR Sberbank CZ snižuje uhlíkovou stopu Sberbank CZ se jako první banka v ČR zapojila do pro- gramu SLEDUJEME/SNIŽU- JEME CO 2 . Přes zvyšování počtu klientů a zaměstnanců dokázala během loňského ro- ku snížit emise skleníkových plynů o 13,6 %. Meziročně se jedná o úsporu 259 tun CO 2 e, to odpovídá zplodinám ze 155 aut při provozu 10 000 km ročně. Stejné množství CO 2 pohltí 280 jedlí za 60 let svého života. „To je příznivý výsle- dek, který odráží energeticky úsporná opatření v bance,“ hodnotí v právě vydaném cer- tifikátu organizace CI 2 , o. p. s., garant programu. (red) Vysočina hledá odpovědné firmy Vysočina vyhlásila třetí roč- ník soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společen- skou odpovědnost. Soutěž má ocenit organizace, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti. Do soutěže se mohou opět přihlá- sit všechny soukromé subjekty a organizace veřejného sektoru i obce působící na území nebo jejichž sídlo se nachází na úze- mí Kraje Vysočina. Přihlášky Kraj Vysočina přijímá až do konce ledna 2018. (red)  aktuálně

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

listopad | prosinec 2017 7 Hlavním tahounem výzkumu budou podnikatelé podpora podnikání Venkovské obchody dál krachují, řešení je v nedohlednu Obchodů v malých obcích rychle ubývá. FOTO: David Schuller podklady odevzdat k  projedná- ní,“ konstatovala mluvčí mini- sterstva zemědělství Markéta Ježková. Podporu pro podnikatele a drobné živnostníky na venko- vě sliboval ministr zemědělství Jurečka už před rokem. Každo- ročně na ni mělo ze státního Obchody na venkově jsou životně důležité především pro starší lidi, kteří si nemohou zajet nakoupit do supermarketů ve městech. Stát sliboval finanční podporu, zatím se ale nepodařilo předložit vládě potřebný materiál. Mezitím krachují další podnikatelé. Velké ztráty hlásí také řetězec Coop, který má na vesnicích dominantní postavení. Veronika Vindišová Na začátku roku minister- stvo zemědělství zřídilo expertní skupinu, která se má právě touto rozpočtu směřovat 2,3 miliardy korun. Lidé, jejichž vyměřovací základ je nižší než 1,5 násobek průměrné mzdy, by měli nárok na slevu na dani. „Předpokládá- me, že by se to mohlo týkat více než 386 tisíc obyvatel ze dvou tisíc obcí,“ poznamenal Jurečka. Na kritickou situaci především v malých obcích do 500 obyva- tel upozornil také řetězec Coop, který provozuje 2700 prodejen. Nedávno uspořádal několik setkání se zástupci obcí a  ob- chodníky, kde hovořili na téma venkovských obchodů. „Shodli se, že v  malých obcích dochá- zí k rychlému úbytku obchodní obslužnosti, což zhoršuje situaci v  těchto obcích, znehodnocuje majetek občanů a  existuje zde malý prostor pro uplatnění re- gionální potravinové produkce. Zástupci obchodníku uvedli, že problém není pouze u  obcí do 500 obyvatel, ale mnohdy i  ve větších do jednoho tisíce oby- vatel,“ přiblížil výsledek jednání mluvčí Coop Lukáš Němčík. „ „ Většina oslovených souhlasí s podporou Obchodníci se také shodli, že provozování vesnických prode- jen by nemělo být považováno za „obyčejné“ podnikání, ale za čin- nost, která je ve veřejném zájmu. „Jediným řešením této krize je komplexní a systémový přístup státu formou dotací na elimino- vání ztráty prodejen. Mnoho obcí dnes řeší tuto problematiku individuálně a  domluvou s  ob- chodním provozovatelem v  ob- ci kompenzují provozní ztráty ze svých rozpočtů. Největší část těchto prostředků přitom při- padne na zvyšující se mzdy za- městnanců nebo energie,“ nastí- nil ještě Němčík, co zaznělo na setkáních. Většina lidí dotace na provoz obchodů v obcích do 500 obyva- problematikou zabývat. Už při- pravili prvotní materiál, který má sloužit jako podklad k  vypsání dotačního programu na pomoc venkovským obchodům. S  jeho zpracováním pomáhalo i minis- terstvo pro místní rozvoj. „Pro- tože ale dorazilo velké množství připomínek, nestihli jsme vládě inzerce Podnikatelé čím dám více investují do výzkumu a vývoje. Nejvíce je táhne strojírenství, digitální ekonomika, elektrotechnika a léčiva. Zhruba polovina firem ale získává prostředky z evropských firem, což může být za pár let velký problém. Možné potíže už naznačil technický výpadek evropských zdrojů v minulém roce, který zapříčinil celkový pokles výdajů na výzkum o téměř deset procent. Očekává se, že hlavním zdrojem financí směřujících na výzkum a vývoj budou proto v budoucnu podnikatelé, kteří by spolu s vládními výdaji měli postupně nahradit peníze z Evropské unie. Během osmi let by měl firemní sektor podle odborníků zvýšit výdaje na výzkum až na 90 miliard korun.Vyplývá to z analýzy, kterou si nechala vypracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků. „Nesmíme se nechat uspokojit tím, že výdaje na výzkum a vývoj jsou dnes na slušné úrovni,“ konstatoval předseda asociace Karel Havlíček. Podle dnes už bývalého místopředsedy vlády pro oblast vědy, výzkumu a inovací Pavla Bělobrádka se alespoň daří současné finance lépe cílit. „Situaci způsobenou výpadky evropských fondů dlouhodobě očekáváme a od roku 2014 ji zohledňujeme při příprav výdajů státního rozpočtu na vědu se střednědobými a dlouhodobými výhledy. Řízení systému vědy a výzkumu podporuje v daném ohledu zejména pozitivní trend nárůstu investic do výzkumu.Abychom se přiblížili ekonomicky vyspělým zemím, chceme do roku 2024 výrazně zvýšit podíl soukromých zdrojů na 1,5násobek,“ uvedl Bělobrádek. „ „ Česko patřilo mezi nejslabší země Kvůli lepší spolupráci s firmami se například před rokem Masarykova univerzita (MU) stala členem Svazu průmyslu a dopravy, který je nejvýznamnější a největší organizací svého druhu v Česku. „Zaštítění členstvím dodává naší univerzitě při komunikaci s firmami prestiž a důvěryhodnost. Budeme mít možnost oslovovat nejdůležitější hráče českého průmyslu s nabídkou spolupráce na aplikovaném výzkumu, s možností stáží studentů ve firmách nebo s nabídkou vyvíjených i již existujících technologií vytvořených našimi vědci,“ řekl Miroslav Mašek z Centra pro transfer technologií MU. Díky nové spolupráci měla univerzita možnost představit technologie a vynálezy v expozici svazu. Má co nabídnout i v technických oborech jako IT, biotechnologie, genové inženýrství nebo plazmové technologie. Ještě před pár lety přitom nebyla situace vůbec pozitivní. V roce 2010 byly výdaje podnikatelů na výzkum asi poloviční. Nadace Česká hlava, která vynikajícím vědcům každoročně rozdává stejnojmenné ceny, si tenkrát objednala studii u Českého statistického úřadu. Vyplývá z ní, že Česko bylo vůbec nejslabší ze všech zemí OECD. České vysoké školy totiž naprostou většinu financí na vědu získávali od státu a z grantových výzev. „Vysoká škola ke spolupráci s podnikem přistupovali často stylem: tak, tady nás máte. Přijeli jsme, proplaťte nám cestu. Chtějí být odměňováni za to, že existují a spolupracují, ne za ten výsledek,“ vyjmenoval dřívější problémy Zbyněk Frolík, ředitel firmy Linet vyrábějící zdravotnickou techniku. Univerzity si zase stěžovaly, že firmy jsou orientované na rychlý výsledek a nejsou ochotné investovat do dlouhodobějších vztahů, které by jim přitom mohly zisk přinést i v budoucnu. Situace se ale v posledních letech opravdu obrací. Výzkum financují firmy ve velkém. Například známý český miliardář Karel Janeček dokonce v roce 2013 založil Nadační fond Neuron na podporu vědy.Velké peníze do výzkumu investuje také biotechnologická firma Sotio, součást skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Zapojil se do výzkumu založeného na likvidaci nádorů speciální vakcínou tedy imunoterapií. Financují klinickou studii, která má pomoci vyvinout speciální lék pro dospělé nemocné s rakovinou plic, vaječníku a prostaty. Může prodloužit život onkologických pacientů.Vědci pracující pro společnost Sotio reprezentují českou vědu na světových odborných kongresech. Jejich publikace jsou přijímány do mezinárodních vědeckých časopisů. (ver) tel podporuje. Vyplývá to z prů- zkumu, kterou provedla agentura Ipsos. Souhlasilo 66 procent, pro- ti bylo jen 26 procent. Dotazovali se 525 lidí ve věku 18 až 65 let. „Proti podpoře prodejen se vy- jádřili zejména lidé s  vyššími příjmy, naopak nejvíce podporu vyjadřují lidé z menších obcí do 1000 obyvatel a lidé z Čech,“ vy- plývá z průzkumu. „ „ Další komplikace od nového roku V  republice neexistuje snad jediný okres, kde by nepotýka- li s krachujícími prodejnami na venkově. Jak jsme již dříve psali, aktuálně tyto problémy řeší třeba na Znojemsku i  Brněnsku. Ob- chod s potravinami zavřel třeba v  Neslovicích. „Chtěl jsem, aby potraviny v obci zůstaly. Obrov- ský zájem měli především senio- ři. Ne každý má rodinu, která jezdí nakupovat,“ uvedl tamější starosta Tomáš Hájek. Za podporu pro podnikate- le na venkově bojuje i Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), která upozorňuje na další komplikace. Ty může způ- sobit zvýšení minimální mzdy. Od ledna příštího roku se zvýší na 12 200. „Situace je dlouho- době nepříznivá. Život na ven- kově se pomalu dostává do krize a je třeba se ptát, zda má smysl, aby obce a  kraje podporovali pojízdné prodejny či nerenta- bilní pobočky pošt s  jednotka- mi transakcí denně. Nebylo by pro obyvatele venkova mnohem smysluplnější podpořit zacho- vání malých prodejen?“ nabídl řešení předseda AČTO Zdeněk Juračka. Kolínská chytrá klíčenka Kolínská chytrá klíčenka je unikátní projekt nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Kolín je předním českým městem, které s úspěchem implementuje moderní technologie do vlastního městského ekosystému. A díky kolínským úspěchům, jež k  technologickému pokroku inspirují i další města, jsou to prá- vě žáci 6. Základní školy Kolín, kteří se z  Chytré klíčenky radují jako první. Společně s partnery Masterca- rd, Paynovatio, ČSOB, Edhance a  městem Kolín, spustila 6.  Zá- kladní škola v Kolíně ostrý provoz pilotního projektu: Kolínská chyt- rá klíčenka v první školní den září 2017. Zahájení vyučování a startu projektu se zúčastnili i  zástupci města a vedení školy. Každý žák obdržel osobní dopis se svou vlastní Chytrou klíčenkou a stručným návodem k jejímu po- užívání. Spolu s  dopisem dostal každý také přehlednou brožuru, která podrobněji popisuje vlast- nosti Klíčenky a  možnosti jejího užití. Žákům i  rodičům brožura radí, jak s  moderní technologií Klíčenky zacházet a  vhodně ji uplatnit. Školáky potěšila i  malá pozornost v  podobě tašky s  dár- kovými předměty. Projekt Kolínská chytrá klí- čenka je určen primárně žákům základních škol. Klíčenka má po- dobu malé plastové kartičky, jíž lze připnout třeba ke klíčům. Cílem Klíčenky je nahradit množství či- pů, klíčů či peněženek, které děti běžně užívají, jediným funkčním nástrojem. Jeden takový jedno- tící nástroj by měl být schopen uskutečnit všechny identifikační, přístupové i  platební aktivity žá- ků. Kolínská klíčenka díky využití bezkontaktního čipu dokáže zastat funkcičtenářsképrůkazkyMěstské knihovny Kolín nebo čipu pro ob- jednání a výdej obědů ve školní jí- delně. Otevře též školní elektronický zámek nebo slouží jako časová jízdenka v MHD Kolín. Výhod Klíčenky je ale ještě více a projekt má do bu- doucna mnoho smělých vizí. Klíčenku lze aktivovat i  jako předplacenou kartu, na kterou mohou rodiče svému dítěti po- sílat kapesné. Díky snadnému ovládání, bezpečnému provozu a všestrannému užití je Klíčenka vhodná i pro nejmladší žáky. Při placení v  prodejnách partnerů projektu získá její uživatel zajíma- vé slevy a výhody. Přečerpání li- mitu či platbu přesahující zůstatek karta neumožní. Historie všech transakcí Klíčenky je jejímu drži- teli dostupná on-line, rodiče tudíž mohou na platební aktivity svých dětí snadno dohlédnout. Svět se mění stále rychleji  – staré principy i technologie mizí, nové se vyvíjejí. Mladou genera- ci je potřeba vzdělávat v souladu s  aktuálním děním, novými po- znatky a v reálném čase. Kolínská klíčenka umí děti do dnešního moderního světa aktivně zapojit. Je dobře sloužícím nástrojem i chytrou technologií, která dlou- hodobě vzdělává. A  jako každý dobrý projekt i  Chytrá klíčenka plánuje, vyvíjí se a zdokonaluje. Filozofie Klíčenky cílí na efek- tivní využití vědy a  moderních technologií pro obecně prospěš- né účely. Jednou z  takových vizí budoucích schopností Klíčenky coby platební karty určené žákům ZŠ je například možnost omezení nákupu výrobků pro děti a  mlá- dež nevhodných. Součástí vývoje Klíčenky je i příprava výukových materiálů a  studijního programu pro školy, a to na téma „Finanční gramotnost“. Hlavním cílem bude přiblížit mladé generaci témata ze světa „mimo školu a  po ní“, ale také ji motivovat k zohlednění ak- tuálních technologických trendů a k porozumění požadavkům trhu práce i  očekáváním zaměstnava- telů. Dalším nezbytným krokem pro  rozvoj Klíčenky je rozšíření současné nabídky novými služba- mi, které tak produkt ještě více zatraktivní  – takovýmto krokem může být i  propojení na oblast zdravotnictví, kdy by klíčenka mohla být využita jako elektro- nická zdravotní knížka pro děti a  jejich rodiče. To by znamena- lo, že rodiče budou vědět termín dalšího očkování dítěte, budou se moci objednat dopředu k předem vybranému lékaři. Pro některé to může znít jako hudba vzdálené budoucnosti, jiným jako potřebný standard v  dnešní době, jisté je jedině to, že Chytrá Klíčenka má a bude mít vždy co nabídnout.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

8 –9 investice v kra Co se postavilo? NEJ Moravské stavby Na Vysočině se letos soustředili na zdravotnický sektor, ve Zlínském kraji měli stavbaři plné ruce práce na silnicích. Jedny mají architektonický význam, jiné ocení občané měst a obcí. Výběr nejzajímavějších staveb, které letos na Moravě vznikly, přináší Moravské hospodářství. Cyklostezka, Jihlava Celkem 635 metrů dlouhý je nový úsek cyklostezky na pravém břehu řeky Jihlavy. Navazuje na síť stezek u historického mostu U Jánů, součástí je lávka přes koryta na soutoku Jihlavy a Jihlávky. Celkové náklady jsou 7,8 milionu. Pavilon chirurgic- kých oborů, Třebíč V listopadu otevřel pavilon chirurgických oborů Nemocnice Třebíč. Jednotlivá patra jsou barevně odlišená. Zelené jsou ARO a JIP chirurgických oborů, oranžové a modré jsou patra se standardními lůžky a žluté je přízemí s RDG a odbornými ambulancemi. Spojovacím designovým prvkem je symbol kruhu v patrech, recepcích i osvětlení. Pavilon pojmenovaný „C“ za 425 milionů je nyní největší investiční akcí kraje. Most přes Jihlavu, Třebíč Nový čtyřicet metrů dlouhý železobetonový most přes Jihlavu otevřel v dubnu. Kraj za něj zaplatil 50 milionů korun. Most byl naprojektován a postaven tak, aby vydržel při běžné údržbě dalších 100 let a poradil si až se stoletou velkou vodou.Vznikl prostor pro rozšíření vozovky o jeden odbočovací pruh, který urychlí dopravu. Římsy slouží jako chodníky. Most přes železniční koridor, Šakvice Dva staré mosty, které mezi Šakvicemi a Hustopečemi převáděly silnici III. třídy přes železniční koridor Brno-Břeclav, nahradily nové konstrukce.Ty kromě většího pohodlí a bezpečí pro řidiče zajistily i lepší parametry pro průjezd elektrických vlaků. Projekt stál 120 milionů korun. Pavilon lvů, Brno Do brněnské Zoo se po 14 letech vrátili lvi díky nové expozici. Stavba za 17 miliónů korun začala loni v srpnu. Expozice využívá stávající zeleň a členitost terénu. Zároveň je doplněná jezírkem a několika pahorky, které lvi rádi využívají k odpočinku. Součástí komplexu jsou vytápěné ubikace se třemi oddělenými boxy, obslužnou zónou, prostory pro chovatele a odstavným neexpozičním výběhem. Vinařské centrum, Valtice Dvoupodlažní budova se zázemím pro vinaře, malý park s vinicemi a naučnou vinařskou stezkou.To je Centrum Excelence pro vinohradnictví a vinařství, které otevřelo 1. září. Celkové náklady na stavbu centra dosáhly přibližně 32,5 milionu korun. V budově vzniklo výukové centrum pro školní i celoživotní vzdělávání. Mohou se zde pořádat vinařské kongresy, konference a nominační výstavy. Obecní komplex, Ostrožská Nová Ves Komplex je složený ze tří budov. V novostavbě věžové budovy bude kancelář matriky, účtárna a nová obřadní síň.V prvním patře bude sekretariát a kanceláře starosty a místostarosty, ve druhém zasedací místnost. Do vedlejší zrekonstruované budovy přesídlí pošta, v samostatné moderní budově otevře knihovna. Stavby za více než 73 milionů propojuje společná zahrada. Silnice Luhačo Rozhledna, hrad Lichnice Vyhlídková věž Milada se vrátila na zříceninu Lichnice. Kovová konstrukce za 1,7 milionu korun je skrytá za zbytkem původní věže. Investorem je jedenáct obcí a některé podniky v okolí hradu. I ona bodovala v soutěži Stavba roku Pardubického kraje. Letištní terminál, Pardubice Do konce roku má otevřít nový terminál Pardubického letiště za 256 milionů korun. Hrubá stavba letištní haly je hotová a probíhají v ní dokončovací práce. Nový terminál bude z přepravního i bezpečnostního hlediska odpovídat moderním standardům letišť v schengenském prostoru. Nabídne cestujícím pohodlné prostory i doplňkové služby, včetně nové příjezdové komunikace. Vývojové centrum ERA, Pardubice Čtvrt miliardy stálo sídlo a vývojové centrum ERA stejnojmenného výrobce pasivních radarů v průmyslové zóně v části Pardubičky, poblíž bývalého areálu TESLA.Architekti při jeho stavbě spolupracovali se zaměstnanci firmy. Architekti Bíza, Hilský a Táborský pojali budovu jako byt, kvůli komfortu pracovníků. Prosklená budova získala ocenění Stavba roku Pardubického kraje.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

listopad | prosinec 2017 jích a městech roku 2017 Silnice přes Červenohorské sedlo V červnu otevřela zrekonstruovaná silnice I/44 přes Červenohorské sedlo. Rekonstrukce spočívala v úpravě komunikace, v rozšíření silnice v točkách a také ve vybudování úseků pro možnost předjíždění v délce přibližně 1 000 metrů.Všechna tato opatření výrazně zvýšila bezpečnost silničního provozu na této důležité a velmi frekventované komunikaci. Stavba vyšla na 250 milionů. Pavilon magnetické rezonance, Přerov Pracoviště magnetické rezonance otevřelo v únoru v novém samostatně stojícím pavilonu Nemocnice Přerov. Náklady na pořízení diagnostického přístroje a stavební úpravy dosáhly 42 miliónů korun, přičemž budova byla pořízena z investičních prostředků Olomouckého kraje a přístrojové vybavení v hodnotě 20,5 miliónu korun z investičních prostředků společnosti Středomoravská nemocniční.  Stezka pro chodce a kola, Olomouc V Olomoucké Jílové ulici otevřela v říjnu nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Součástí stavby za 3,5 milionu korun je i odpočinková plocha s lavičkami, nový přístupový chodník na hřiště Malého prince a 12 nových parkovacích míst. Domov pro seniory, Vítkov Senioři se v červnu přestěhovali do nového komfortního objektu Domova Vítkov, který byl v rekonstrukci od podzimu 2015. Po úpravách vnitřních dispozic budovy má nyní 81 seniorů k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, na každém patře je společenská místnost, vznikla také nová terasa ve vnitřní části atria i parkovací stání před domovem. Rekonstrukce stála 85 milionů. Letecká základna, Ostrava Nová letecká základna, součást Integrovaného výjezdového centra v Ostravě-Zábřehu, vyšla kraj a Ostravu dohromady na necelých 20 milionů. V areálu vznikl nový hangár pro vrtulníky, podzemní nádrž leteckých pohonných hmot a rozšířená plocha před hangárem. Letecká služba bude poskytovat podporu policejním složkám, útvarům Hasičského záchranného sboru, složkám Integrovaného záchranného systému a útvarům Ministerstva vnitra. Separační komplex, Heřmanice Jedno z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě začalo v létě zpracovávat těžební odpad uložený na odvalu Heřmanice, který patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. Základním principem homogenizační linky je separace hlušiny procesem mokré úpravy, která definitivně eliminuje riziko hoření. čovice – Uherský Brod Zrekonstruovaný úsek silnice mezi Polichnem a Újezdcem v délce 3,4 kilometrů byl zkolaudován v červnu. Na vjezdu do Polichna vzniknul zpomalovací prvek, v celém úseku byla vyměněna svodidla, obnoveno odvodnění, rekonstruováno 18 propustků, upraveny sjezdy na přilehlé domy a obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.Většinu téměř 70 milionových nákladů pokryly dotace IROP, zbytek kraj. Pěší zóna, Luhačovice Od června slouží lidem nový dvousetmetrový úsek pěší zóny v lázeňském areálu vedoucí od pískové plochy u hotelu Jurkovičův dům směrem do centra města. Nový povrch získaly i chodníky mezi Inhalatoriem a Jurkovičovým domem. Nové jsou i lavičky a veřejné osvětlení. Stezka v oblacích, Krkonoše Stezka korunami stromů v Janských Lázních nabízí od července návštěvníkům procházku v celkové délce 1 511 metrů, která je zavede ke korunám stromů až do 45 metrů, ale i k jejich kořenům. Úsek D11 do Hradce Králové V srpnu otevřel čtyři kilometry dlouhý úsek dálnice D11 od Osiček do Hradce Králové. Dosud musely automobily sjíždět z dálnice přes křižovatku u Opatovic nebo použít provizorní sjezd u Libišan. Dostavba dálnice pomůže Novému Městu u Chlumce nad Cidlinou na silnici I/11, kterým projížděly kamiony na tranzitní trase Náchod - Praha. Stavba posledního úseku stála 882 milionů korun. Přírodovědecká fakulta, Hradec Králové Moderní budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, jejíž stavba trvala 21 měsíců, stála 450 milionů, většinu pokryla státní dotace. Objekt architektonicky navazuje na sousední budovy, výrazněji se však od nich liší pojetím interiéru i jeho výtvarným řešením. Stavba třetí budovy univerzitního kampusu – Přírodovědecké fakulty, byla zahájena v únoru 2015.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

10 listopad | prosinec 2017 investice ve městech a obcích inzerce ČR je skládková velmoc. Zákony to změní rý popsal, jak si republika vede v  nakládání s  odpady. „V ČR se hodně skládkuje. Je to dané i tím, že jsou za skládky nízké poplatky,“ upozornil. Odklon odpadů ze sklá- dek je podle něj ale nutný. „Mohla by to vyřešit evropská legislativa, která stanoví maximální hranici skládek,“ dodal. S komplexní čes- kou novelou o odpadech ale bude muset stát počkat na evropskou legislativu. Manharta vystřídala obchod- ní náměstkyně SAKO Brno Iveta Jurenová s  konkrétním návrhem řešení odpadového hospodářství. V prezentacipoukázalanapotenci- ál energetického využívání odpadu právě v souvislosti s očekávaným zákazem skládkování zbytkového směsného komunálního odpadu od roku 2024 a na možnosti, které v tomto ohledu nabízí SAKO Brno. Obce by mohly směsný komunální nerecyklovatelný odpad vozit do Brna k výrobě tepelné energie. Poslední přednášku na téma střetu zájmů a jeho řešení ve ve- řejné správě vedl advokát Radek Ondruš. Přítomným vysvětlil po- vinnosti veřejných funkcionářů včetně starostů a zastupitelů, kte- ré mají předcházet střetu zájmů a zodpověděl dotazy na konkrétní případy. Na závěr konference byly vy- hlášeny výsledky celostátní sou- těže Moravského hospodářství Nej školka. Vítězem se stala MŠ Vsetín Na Kopečku, druhá byla MŠ Zbraslav, třetí skončila MŠ V Zátiší Dobříň. O jaké dotace na vodovody a kanalizace můžou obce žádat? Co s nevytříditelným odpadem? A jak lidem zjednodušit placení služeb ve městech? To byla jen některá z témat 9. ročníku konference Moravské obce a města. Anna Fajkusová Odbornou konferenci pro zá- stupce měst a  obcí tradičně po- řádala 23. listopadu společnost Magnus Regio a účastníci se na ni sjeli do brněnského hotelu Voro- něž z celé Moravy. Akce se konala za finanční podpory z  rozpočtu Jihomoravského kraje. První blok zahájil hlavní eko- nom a  vedoucí ekonomického a strategického výzkumu Komerč- ní banky Jan Vejmělek s přednáš- kou na téma makroekonomické- ho vývoje v  ČR, ve které popsal perspektivy českého hospodářství v  roce 2018. „Situace v  globální ekonomice je letos tak příznivá, jak dlouho nepamatujeme. Pri- márně se daří rozvinutým zemím, se kterými obchodujeme přede- vším. Po dlouhé době to dokonce vypadá, že evropská ekonomika poroste rychleji, než americká. Růst ve většině zemí je teď založen na domácí poptávce, tedy nikoli na cí seznámil s problematikou jejich schvalování a nastínil okruh otá- zek, které pomůžou schvalování provádět věcně, ne jen formálně. Na jaká vodohospodářská opatření můžou obce získat pení- ze a za jakých podmínek, vysvětlil posluchačům Jan Žák z Minister- stva zemědělství ČR. V přednášce představil tři dotační programy převážně pro města a  obce za- měřené na vodovody, kanalizace, malé vodní nádrže i  na protipo- vodňová opatření. Blok uzavřel bývalý hacker a současný Security Solutin Architect Miroslav Kna- pkovský, který promluvil o důvo- dech pro centralizovanou správu událostí a strojových dat pomocí LOGmanageru. „Od příštího ro- ku bude platit vyhláška GDPR o ochranně osobních údajů. Ta je na jednu stranu těžko uchopitel- ná, na druhou stranu hrozí vyso- kými sankcemi. Je potřeba vědět, kdo ve vaší firmě k informačním systémům přistupoval, ať už au- torizovaně nebo neautorizovaně, případně jaká data kradl,“ upo- zornil Knapkovský. S tím podle něj můžou pomoci právě systémy, jako je LOGmanager. Druhý blok zahájila Ilona Va- culová z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Svou přednáškou o útocích ve školách a  radami, jak při nich postupo- vat, zaujala především přítomné ředitele škol a školek. „Útok bývá krátký, do dvaceti minut. Je téměř nemožné ho odhalit dopředu,“ varovala. Školám doporučila udě- lat bezpečnostní audit, na jehož základě můžou žádat o dotace na jejich zabezpečení. „ „ Bezpečnost škol a jednodušší platby Jak využít moderní technologie a zjednodušit každodenní život li- dí nastínila Zuzana Weissová ze společnosti MasterCard Europe. Účastníci se mimo jiné seznámili s  Kolínskou chytrou klíčenkou, která v  sobě jako multifunkční nástroj spojuje čipy a peněženky. Děti ji můžou využívat například při placení obědů, pro vstup do školy, jako platební kartu nebo průkazku na autobus. S  techno- logickou novinkou přišel i  další přednášející Jakub Vokáč ze spo- lečnosti Panasonic System Com- munications Company Europe. Posluchačům představil odolnou výpočetní techniku Panasonic Toughbook a  Toughpad, odolná zařízení do terénu s velkou výdrží baterie, která využívá například Městská police Brno. Velkým tématem konference, které zahájilo 3. blok, bylo odpa- dové hospodářství. První před- nášky se ujal Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Minister- stva životního prostředí ČR, kte- exportu. Zlepšuje se situace na tr- zích práce, nejen u nás, ale v celém regionu včetně Německa. Je malá nezaměstnanost a  začínají růst mzdy,“ oznámil ekonom. Doplnil také, že dynamika světových im- portů a exportů je pomalu nejlepší v  historii. Otázkou podle něj je, kdy tento trend skončí. „Americ- ká ekonomika roste od roku 2010, ale podle historické zkušenosti se vrací do pásma recese. Hospodář- ský cyklus nikdy nevymizí. Recese v USA nemůže přijít bez odezvy v Evropě. Měli bychom tedy my- slet i na časy, kdy to bude o něco horší,“ upozornil Vejmělek. Přednášející David Bauer, ře- ditel odboru Regulace a metodika účetnictví, finanční řízení a audit, Ministerstva financi ČR, přenesl téma přednášky z  makroekono- mického pohledu do toho mik- roekonomického, když promluvil o účetních závěrkách. Starosty ob- 1Na základě hodnocení bezpečnostních funkcí představených v roce 2016 u konkurenčních tiskáren ve stejné třídě, zveřejněného společností HP. Pouze společnost HP nabízí kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou na základě monitorování rozpoznat a automaticky znemožnit útok a při restartu pak ověřit integritu softwaru. Seznam tiskáren naleznete zde: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Další informace zjistíte na www.hp.com/go/printersecurityclaims.© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Chytré. Zabezpečené. S cenově dostupným barevným tiskem. Nové multifunkční tiskárny HP přinášejí na pracoviště bezkonkurenční dostupnost tisku, kopírování, skenování, nejzabezpečenější tisk na světě1 a cenově dostupné barvy. Přednášku na téma střetu zájmů a jeho řešení ve veřejné správě vedl advokát Radek Ondruš. FOTO:Vojtěch Vladár Velkým tématem konference bylo odpadové hospodářství. Přednáška hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka. Generální partner Hlavní partneři Partneři Videoreportáž z akce najdete na youtube kanálu Moravského hospodářství Nej školku mají ve Vsetíně Dvaaosmdesát školek soutě- žilo od poloviny června v celo- státní soutěži Moravského hos- podářství Nej školka a konečně je znám vítěz. Na konferenci spo- lečnosti Magnus Regio Moravské obce a města si pro první cenu přijela ředitelka vítězné školky Vsetín Na Kopečku Helena Ma- tošková i se čtyřmi dětmi, které pro návštěvníky konference při- pravily hudebně taneční před- stavení. Na druhém místě se umístila MŠ Zbraslav, kde při přebírání ceny předvedlo 12 tamních dětí čertovskou show, na třetím místě skončila MŠ V Zátiší Dobříň. Do soutěže se zapojily školky od malých vesnických mateřinek jen pro pár dětí, až po velké školky v krajských městech. Od poloviny června do 1. října probíhalo na webových stránkách Moravského hospodářství hlasování, kde škol- ky od našich čtenářů obdržely dohromady neuvěřitelných 50 000 hlasů. Díky hlasování se do finále dostalo 10 školek, ze kterých poté vybírala odborná porota ve slože- ní Miloslav Hubatka  – nezávislý expert, poradce, lektor a mentor v  oblasti vzdělávání a  expert na rozvoj dětí, PhDr. Marcela Štiko- vá ze školské komise Svazu měst a  zástupce jednoho ze sponzo- rů – ing. Eva Sadílková, obchodní manažerka Klubu mladých čtená- řů vydavatelství Albatros. „Je až neuvěřitelné, co všechno lidé ve školkách dokážou stihnout. Z to- ho, co jsem se o školkách dozvědě- la, sálala radost a nadšení z práce. Potvrdilo se také jedno známé motto, že obec a škola/školka jed- no jsou. Vůbec pro mne nebylo snadné školky obodovat. Rozsah a nápaditost jejich činnosti v ma- lém kolektivu nebo naopak při skloubení městských a  venkov- ských školek, poskytovat náslechy a  akreditované vzdělávací kurzy, šetřit si na výstavbu školky atd., to si zaslouží velkou poklonu,“ říká porotkyně Štiková. Na čtvrtém místě skončila Ma- teřská škola Milosrdných bratří, Brno, na pátém Mateřská škola Nové Město na Moravě. O šesté místo se se shodným počtem bodů podělily Mateřská škola Slavonice, Základní škola a  mateřská škola Lučice, Mateřská škola Roosevel- tova, Olomouc, Základní škola a Mateřská škola Nučice a Základ- ní škola a Mateřská škola Študlov. Hlavní ceny do soutěže věno- valy společnosti HP Inc. Czech re- public, AV Media a nakladatelství Albatros. Volné vstupy a dárkové balíčky pro děti připravily také zábavní park Bongo Brno, science centrum VIDA! Brno a  zábavní centrum Wikyland. Vyhlášení soutěže proběhlo v rámci 9. ročníku konference Mo- ravské obce a města 23. listopadu v brněnském hotelu Voroněž. Od- bornou konferenci pro zástupce měst a  obcí pořádala společnost Magnus regio. Mezí probíranými tématy byl například vývoj ekono- miky, dotační tituly, zabezpečení měkkých cílů nebo odpadové hos- podářství. (zn) FOTO:Vojtěch Vladár Partneři soutěže „NEJ ŠKOLKA“ Loni Česká republika vyprodukovala 34,2 milionů tun všech odpadů, to je o 3 miliony tun méně než předchozí rok. Z toho činily 1,4 milionů tun nebezpečné odpady a 32,8 mi- lionů tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR tak připadá ročně produkce 3 241  kg všech druhů odpadů. Vloni tvořil podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů 16 %.Obyvatelé ČR jich v roce 2016 vyprodukovali 5,6 milionů tun, to je o více než 300 tisíc tun než v roce 2015.V roce 2016 jsme využili polovinu vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % materiálově a 12 % energeticky. Informovalo o tom Ministerstvo životního pro- středí České republiky. (zn) Produkce odpadů klesá. Mimo komunálních  aktuálně

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

listopad | prosinec 2017 11 zdravotnictví inzerce Nový NIS jako Integrační platforma „I MY BYCHOM NĚKTERÉ VĚCI, ZA NIC NA SVĚTĚ NEVYMĚNILI. PROTO ANI NAŠE ZÁKAZNÍKY NENUTÍME, ABY SE VZDÁVALI SVÝCH OBLÍBENÝCH NEMOCNIČNÍCH SYSTÉMŮ, KTERÉ SE Z URČITÝCH DŮVODŮ OSVĚDČILY NEBO JE PROSTĚ MAJÍ RÁDI. NÁŠ SYSTÉM QMS JE NATOLIK KOMPATIBILNÍ, ŽE SE UMÍ SEHRÁT S JAKÝMKOLI STÁVAJÍCM SYSTÉM A JE ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM SHOPEN I S TOUTO FÚZÍ, KTERÁ NIKTERAK NENARUŠÍ BĚŽNÝ PROVOZ, NABÍDNOUT SOFTWARE DRUHÉHO TISÍCILETÍ, KTERÝ ODPOVÍDÁ STANDARDŮM EVROPSKÉ LEGISLATIVY.“ Naše firma působí na českém trhu od 90. let. Stavebními ka- meny našeho podnikání jsou férovost, odpovědnost, spolupráce a v neposlední řadě svoboda. Nedržíme našeho klienta v pasti, ale pomáháme mu prostřednictvím našich služeb a produktů růst a  zefektivňovat vlastní práci. Naším cílem není pouhý zisk, ale chceme společně s našimi zákazníky pomoci budovat lepší zdra- votnictví pro lidi. U našich zákazníků implementujeme již více než 5 let otevře- ná řešení, jejichž základem je integrační platforma společnosti InterSystems a stále věříme naší vizi konsolidovaného záznamu pacienta a využití vhodné integrační platformy a zásad SOA archi- tektury k dosažení efektivního a funkčního systému. Na naší cestě se bohužel stále častěji (téměř vždy) setkáváme s  neochotou dodavatelů nemocničních informačních systémů. Právě tento fakt a také potřeba trhu nás dovedla k rozhodnutí stát se jedním z těchto dodavatelů a dokázat, že to lze dělat i jinak. Chceme našim zákazníkům nabídnout otevřené a  flexibilní řešení. Nechceme, aby se stávali našimi rukojmí, ale aby měli svůj nemocniční systém zcela ve svých rukou. Rozhodnutí přinést na český trh nový nemocniční systém be- reme velmi vážně a strávili jsme spoustu času hledáním a výběrem toho nejvhodnějšího řešení. To, co chceme zdravotnickým zařízením nabídnout je plně konfigurovatelný systém, jehož platforma je navržena tak, aby mohl být integrován s jakýmkoliv SW nejen uvnitř zařízení, ale mohl být používán i regionálně a byl plně připraven a splňoval veškeré požadavky národní strategie elektronického zdravotnictví, tak jak byly popsány v koncepci MZ. Poprvé jsme naše řešení veřejně představili zástupcům zdra- votnických zařízení v úvodu pro odbornou konferenci Efektivní nemocnice v  rámci Efektivního oběda, který jsme již tradičně pořádali jako partner společnosti InterSystems na konci listopadu. � QMS – Nový NIS na českém trhu Nemocniční informační softwarová platforma QMS tvoří uce- lenou a inteligentně propojenou architekturu, která plně pokrývá veškerou agendu a potřeby zdravotnických zařízení. Platformu QMS lze chápat jako nemocniční informační systém „na klíč“, poskytující přehledné, navzájem propojené rozhraní, které je nepřetržitě k dispozici zdravotnickému personálu. QMS je jediná kompletní zdravotnická informační platforma, jež zahrnuje LIS QMS (Laboratorní Informační Systém), RIS QMS (Radiologický Informační Systém), systém pro lékárnu, TO QMS (Systém automatizace pro transfuzní oddělení), manažerský systém atd. jako samostatné moduly jednoho systému. Předností systému QMS je jeho snadná jednoduchá přizpůsobi- telnost pro kompatibilitu s již stávajícími systémy zdravotnických zařízení a snadná, intuitivní ovladatelnost. � Software QMS splňuje všechny zákonné požadavky na ochranu citlivých dat – „GDPR ready“ S naší platformou QMS mohou nemocnice dosáhnout v mezi- národním srovnání EMRAM úrovně 6. Část našeho softwaru qms byla vyvinuta v  rusku, kde jsou zdravotnická zařízení vzájemně elektronicky propojena. QMS je kompletně používán jako nemocniční informační systém ve ví- ce jak 160 zdravotnických zařízeních nejsme slepí k současným událostem, ale pokud sledujeme společné cíle pro dobrou věc, nehledíme na hranice. Míříme ještě dál. Náším cílem je umožnit propojenost zdra- votních systémů v evropě. Se samozřejmostí a bez obav platíme platebními kartami po celém světě. Nechceme, aby mezinárodní propojenost zůstala jen ve finančním sektoru. S tím jak lidé cestují se státává nutností bezpečně doručit důležité zdravotní informace k lékařům napříč evropskými státy, v budoucnu možná ještě dále. Nemalujeme čerta na zeď, ale zlé věci se prostě stávají. To nezmění- me. Ale chtěli bychom usnadnit a především urychlit poskytnutím informací o pacientovi opravdu rychlou lékařskou pomoc. C SYSTEM CZ a. s. Otakara Ševčíka 56 636 00, Brno-Židenice Tel.: +420 532 140 111 Fax: +420 532 140 118 email: info@csystem.cz E-recepty v současné podobě nemají význam, stěžovali si lékaři na celorepublikovém setkání v Brně Daleko větší odezvu ale vyvo- lalo téma elektronických receptů. Ty mají být povinné už od příštího roku, přitom ale stále chybí dopro- vodná vyhláška, která by upravila podrobnosti zákona. „ „ Drahý systém, který nikomu nepomůže V současné podobě je podle lé- kařů povinné zavedení elektronic- kých receptů nepřipravené a uži- vatelsky nepřátelské. „Otázkou je, proč by lékaři měli do tohoto Elektronické recepty přináší místo výhod jen výdaje a práci navíc, shodli se účastníci úterního Celorepublikového setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví. Anna Fajkusová NaBusinesssnídani,kteroupo- řádala společnost Magnus Regio, se probírala i  další témata jako elektronizace zdravotnictví, směr- nice o  verifikaci léků, podfinan- covanost zdravotnictví nebo per- sonální krize. Akce v brněnském hotelu Maximus Resort se konala za finanční podpory z  rozpočtu Jihomoravského kraje. U kulatého stolu zasedli spolu s řediteli nemocnic a lékaři napří- klad také vedoucí lékáren, zástup- ci pojišťoven, kraje, České lékařské komory nebo ministerstva zdra- votnictví. Právě Helena Rögnero- systému vstupovat, když jim nic nepřinese? Systém měl například sledovat interakci léčiv, to se ale nestane. Vypadá to, že bylo jen po- třeba odškrtnout kolonku „elek- tronizace“, ale přidaná hodnota není žádná,“ divil se například Zdeněk Mrozek z České lékařské komory ČR. Výhrady mají i prak- tičtí lékaři. „Pořád nevíme, zda bude mož- nost papírové alternativy receptů. Nedovedu si představit, když na- vštěvuji pacienty doma, zda s se- bou budu muset vozit tiskárnu. Nebo když spadne celý systém, re- cepty se prostě nebudou dva mě- síce vydávat?“ obává se praktická lékařka Jana Sklenská. Rögnerová lékaře ujistila, že vyhláška vyjde včas a  takovéto problémy bude řešit. E-recepty podle ní navíc přinesou úsporu 400–500 milionů korun. Kde přes- ně ale úspora vznikne, vysvětlit nedokázala. „To je otázka spíše na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ti ale svého zástupce na setkání ne- vyslali,“ odpověděla. Doplnila, že podobná diskuze se odehrála před dvěma lety, kdy se ministerstvo s lékaři domluvilo na dvouletém odkladu zavedení elektronických receptů. „V senátu je sice návrh na další odklad, ale nemyslím si, že se senátorům podaří ho teď před volbami prosadit. Osobně bych se klonila ještě k ročnímu odkladu, ale pokud by bylo zavedení e-re- ceptů dobrovolné, dočkáme se ho až za deset let. V současné době se totiž jejich počet nezvyšuje. V tomto jsme před západní Evro- pou pozadu,“ upozornila. Ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus s ní souhlasí. „Elektronizace se neřeší 5 minut před dvanáctou, ale hodinu po dvanácté. Měla tu už být dávno, ale také měla být připravená. Současná podoba e-receptu nemá přidanou hodnotu a vyžaduje jen čas a  investice. Zákon už se ale neodloží, takže je na diskuze poz- dě. Uvidíme, jestli tedy bude platit a nebude se dodržovat, nebo jak to bude. Věřím ale, že až budou vá z  Odboru dohledu nad zdra- votním pojištěním Ministerstva zdravotnictví České republiky, na setkání poprvé veřejně seznámi- la ředitele nemocnic s  podobou úhradové vyhlášky na rok 2018. „Dobrá zpráva je, že rozpočet se navýší o více než patnáct miliard korun,“ informovala Rögnerová. Díky tomu se podle ní zvýší ta- bulkové platy sestrám i lékařům. Naopak ambulantní sektor si příliš nepolepší. „Navýšení financí do špitálů nekomentujeme ani ne- závidíme. Už letos ale mělo dojít také k navýšení peněz pro lékař- ské praxe,“ upozornil člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR Ivo Procházka. e-recepty fungovat jak mají, pení- ze ušetří,“ dodal. Kvůli zavádění e-receptů chtějí někteří především starší lékaři za- vírat své praxe. Problémy s nedo- statkem lidí ve zdravotnictví má i řada nemocnic kvůli chybějícím sestrám. Ty o povolání ztrácí zá- jem nejen kvůli platům, kde se ale situace zlepšuje, ale také kvůli nedostatku volného času, nedosta- tečné motivaci a nastavení vzdě- lávacího systému. „Zatímco dříve sestrám stačilo čtyřleté vzdělání, dnes nejsou sestry po čtyřech le- tech střední školy dostatečně prak- ticky vzdělané, protože kvůli vše- obecným požadavkům na státní maturity není ve školách dostatek prostoru na odborné předměty,“ uvedla Michaela Hofštetrová- -Knotková z České asociace sester. Podle Pavla Stejskala z brněn- ské pobočky Vojenské zdravot- ní pojišťovny ČR je pozitivní, že peníze už přestávají být jedinou důležitou hodnotou, jak je vi- dět a  příkladu zdravotních se- ster. „Z  tohoto jednání zároveň vyplynulo, že řada problémů ve zdravotnictví je řešitelná, jen je zapotřebí dobrá vůle. Ministerstvo musí začít dávat návrhy k připo- mínkování v  dostatečném před- stihu a  věnovat se jim,“ uzavřel Stejskal. Velkou odezvu vyvolalo téma elektronických receptů.Ty mají být povinné už od příštího roku, přitom ale stále chybí doprovodná vyhláška, která by upravila podrobnosti zákona. FOTO: Jiří Salik Sláma Generální partner Partneři Videoreportáž z akce najdete na facebooku www.facebook.com/moravskehospodarstvi

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

12 listopad | prosinec 2017 naše akce Nízkoemisní zóny? Přednost dostane okruh uvažuje velké množství lidí. Hro- madnou dopravu je proto potřeba zefektivnit. Zdeněk Jarolín z Do- pravního podniku města Brna ale upozorňuje, že MHD nemůže au- tům konkurovat, pokud autobus stojí, stejně jako ona, v zaplněné ulici. „ „ Zákaz vjezdu do centra? Podle Pavla Vavřína ze spolku Brno autem, který se zabývá há- jením práv řidičů a rozvojem au- tomobilové dopravy, je zavedení nízkoemisních zón v současnosti nesmyslné. Dobudování velkého městského okruhu se váže na pře- stavbu železničního uzlu. „V do- bě, kdy bude velký městský okru hotový a tím pádem bude možné zavedení nízkoemisních zón, bu- de už skladba automobilů úplně jiná, takže nynější jednání ztratí jakákoli opodstatnění,“ upozornil Vavřín. Podle Vaněčka je ale studie o nízkoemisních zónách něco, od čeho se dá alespoň odrážet. „Má- me tak alespoň něco v rukou, na základě čeho můžeme diskutovat. A to i o tom, zda tyto zóny vůbec zavádět,“ míní Vaněček. Kvalita ovzduší v Brně a doprava, které ho ovlivňuje. To byla témata odborného diskuzního fóra, které v pátek 27. října pořádal Odbor životního prostředí brněnského magistrátu. U kulatého stolu diskutovali zástupci Magistrátu města Brna, ale také zástupci kraje, městských firem, nezávislí odborníci a zástupci sdružení a neziskových organizací. Anna Fajkusová Brněnský magistrát na akci představil Akční plán zlepšová- ní kvality ovzduší 2017. „Akční plán má 17 opatření. Zahrnuje například dopravní opatření ne- bo přípravy opatření z  pohledu územního plánování,“ uvedl ve- doucí odboru životního prostředí Martin Vaněček. Plán počítá například s výsad- bou liniové zeleně pro omezení jednorázové řešení zlepšení kva- lity ovzduší pravděpodobně ne- existuje. „Našim úkolem je tedy hledat řešení, která mají alespoň nějaký vliv, a jejich kombinací se ke zlepšení ovzduší dopracovat,“ myslí si Ander. Jedním z důležitých opatření je podle Andera přesvědčit lidi, aby dodržovali pravidla při domácím spalování. Například v  zahrád- kových koloniích je běžně vidět mnoho pálenišť, kde lidé pálí i jiný materiál, než povolený suchý. „ „ Svozové čtvrtky „Samotný zákaz ale nic nevyře- ší. Většinou jsou to starší lidé, kteří nemají možnost svozu, a musíme jim proto nabídnout alternativu. Vůbec nejlepší by bylo pálicí čtvrt- ky nahradit za svozové čtvrtky. S  tím jsme začali už u  Českého zahrádkářského svazu Brno, kte- rému jsme nabídli jednorázové přistavení kontejneru,“ popsal Ander. Další možností je podle něj nabízení příspěvků na kompostéry a řešení zateplení budov. Podle Bohumila Kotlíka ze Státního zdravotního ústavu se tato opatření pojí s dostatečným informováním lidí. „Lidé si u to- piv pletou pojmy ekologické a ob- novitelné. Ekologicky spalovatelný zdroj totiž neexistuje. Navíc ne- můžeme lidem ukazovat jen grafy a čísla o stavu ovzduší, je potře- ba upozornit je na reálná rizika,“ zdůrazňuje Kotlík. Kromě jednotlivců se podle diskutérů musí do zlepšování kvality zapojovat i firmy. Jednou z těch, která se snaží dopady na ovzduší minimalizovat, je společ- nost SAKO Brno. Spalovna a svoz odpadů SAKO podle environmen- tální specialistky společnosti Jany Suzové mimo jiné optimalizuje vozový park, aby odpad sváželo v  co největším množství co nej- méně vozidel. Diskuzi mezi přítomnými vy- volalo téma nízkoemisních zón. Že jejich zavedení není tak jedno- duché, upozornil konzultant Ja- kub Bucek, který má zkušenosti se zaváděním těchto zón v hlavním městě. „Tam jsme netušili, jaké problémy to může způsobit. Že když dopravu z centra vyloučíme, přesune se jinam. Což se nebude líbit právě okolním částem,“ po- psal Bucek. Odkloněná auta navíc musí mít možnost alternativních tras, které zatím v  Brně s  nedo- končeným velkým městským okruhem nejsou. Podle Andera ale nízkoemisní zóny nemusí znamenat jen přeliv vozidel do jiných částí. Část řidi- čů zaparkuje před zónou, část jich vůbec nevyjede. „Část ale může vyměnit auto za ekologičtější,“ věří Ander. Nízkoemisní zóny musí ale být mimo objízdných tras spoje- ny také s  odstavnými parkovišti, které musí být umístěny tak, aby doprava do centra byla dostupná, rychlá a  jednoduchá. „Popravdě řečeno, pokud bych měl jedinou alternativu k  autu třičtvrtěhodi- novou jízdu městskou hromadnou dopravou, raději budu stát stejnou dobu v  kolonách a  zaparkuji, co nejblíže to půjde,“ přiznal Bucek. Stejně jako on podle jeho názoru prašnosti, ta totiž podle něj z ulic mizí kvůli ochrannému pásmu ve- řejných sítí. Dalšími body plánu je na- příklad osvěta veřejnosti nebo spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Výsledky akčního plánu bude Brno v  nejbližší době vykazovat Ministerstvu životního prostře- dí. Diskutovaným tématem by- la i  možnost regulace dopravy v době vyhlášené smogové situa- ce. Podle odborníka z  brněnské pobočky Českého hydrometeoro- logického ústavu Jaroslava Rož- novského jsou možnosti boje se smogem omezené. „Přichází sem i  z  polské strany, což neovlivní- me,“ upozornil Rožnovský. Ani podle náměstka brněn- ského primátora Martina Andera Největší ples na Moravě   uspořádali studenti VUT v Brně Tři tisíce tanečníků ve dvou výstavních halách. Tak vypadal Ples VUT, který 1. prosince na brněnském výstavišti pořádali sami studenti pro své kolegy, bývalé absolventy univerzity i  další hosty. Mediálním part- nerem akce bylo Moravské hos- podářství. „Letos se ples konal ve dvou propojených halách, což pro nás znamenalo dvojnásobek práce: dva programy, dvě výzdoby atd. Ale všechno dopadlo skvěle. My- slím, že i  letošní ročník je dů- kazem toho, že když se studenti VUT dají dohromady, dokáží velké věci,“ uvedla hlavní orga- nizátorka plesu Anna Kruljacová. První přípravy začaly bezpro- středně po konci loňského plesu, od února letošního roku se na celé akci podílelo šest klíčových organizátorů a zhruba sedm de- sítek dalších studentů pomáhalo. „Jednou z novinek letošního ročníku bylo i to, že všechny líst- ky do tomboly byly výherní. Po- kud si výherce nevylosoval přímo některou z 1 340 cen, získal ales- poň slevu na služby a produkty od našeho partnera,“ vysvětlila Kruljacová. Design interiéru měl opět na starosti Architekt světla, což je doktorand z Fakulty stavební Jan Machát. Ten se podílel nejen na návrhu loňské podoby plesu VUT, ale stojí také za Festivalem světla na brněnské hvězdárně, rozsvěcením vánočního stromku na náměstí Svobody nebo festiva- lem Prototyp. Studenti a absolventi VUT se taky podíleli na finální realizaci: inzerce Podle PavlaVavřína (na snímku) ze spolku Brno autem je zavedení nízkoemisních zón v současnosti nesmyslné. FOTO:Attila Racek U stolu se sešli nejen zástupci města, kraje i nezávislí odborníci. Předmět diskuze: • Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP (nový zákon o odpadech 2015–2024) • Odpadové hospodářství obcí, motivace občanů k třídění • Odvoz odpadu do spalovny versus skládky • Předcházení vzniku odpadu • Kontrola odpadového hospodářství • Jak zlepšit ovzduší, příčiny znečištění • Nové technologie ve zpracování odpadu • Zpracování kalů z čističek Účastníci akce: • Ministerstvo životního prostředí ČR • Zástupci odborů životního prostředí z měst a obcí • Státní inspekce životního prostředí • Zástupci měst a obcí • Odborníci z oblasti životního prostředí • SFŽP ČR • ČIŽP • Český hydrometeorologický ústav business snídaně 2. ročník Ekologie a její budoucnost Téma kulatého stolu: Odpady a předcházení vzniku odpadu 25. ledna 2018, hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno Organizátor: Mediální partner: V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 PRODUKCE: GSM 725 893 273 g.drbalova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Videoreportáž z akce najdete na facebooku www.facebook.com/moravskehospodarstvi řešili světelné efekty, tvorbu au- diovizuálu, přípravu obou pavi- lonů a někteří byli dokonce sou- částí doprovodného programu. Kvůli plesu bylo nutné pořídit 360 svíček, potáhnout 2 500 žid- lí, připravit 327 stolů a nachystat veškeré dekorace, aby se výstavní hala rázem proměnila v kouzelný plesový prostor. „ „ Business Club i s Magnus Regio V rámci programu si návštěv- níci mohli užít taneční exhibice, akrobacii na kole nebo světelnou show v podání Dark Side Move- ment. Vedlejší hala G2 pak pat- řila elektroswingu a hosté se za- pojili i do tanečního workshopu. K dispozici byly také tři fotokout- ky nebo speciální rum&whiskey bar. Ceny jídel byly zvýhodněné pro studenty VUT, kteří mohli za jídlo zaplatit i průkazem stu- denta. „Pro naše vybrané partnery byl k  dispozici Business Club VUT, kde byl větší klid pro dis- kuzi pracovních témat. Zástupci firem tak měli možnost setkat se s vedením univerzity,“ vysvětlila Mariana Tesařová, která spolu- pracovala na této business sekci, jejímž partnerem byla také spo- lečnost Magnus Regio. Že je Ples VUT nejžádanější brněnský ples dokazuje i  to, že vstupenky na letošní ročník se podařilo vyprodat za rekordních 11  hodin od spuštění on-line prodeje. Enormní zájem hostů způsobil, že se oba sály vyprodaly prostřednictvím služby smsticket během pár hodin, což je nejrych- lejší prodej vstupenek v novodo- bé historii pořádání plesu. (red) Na ples brněnské techniky dorazily více než tři tisíce hostů FOTO: Igor Šefr Partner

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

listopad | prosinec 2017 13 inovativní firmy Nestor, nebo přestárlý? Naše město Újezd u Brna, když pomineme běžné problémy v rámci ekonomiky aj., má jeden velice zásadní problém, a to jsou záplavová území. Město má pěkný, rozložitý katastr, a tak by člověk získal pocit, že nemůže být problém s novou výstavbou domů a bytů, avšak pravidelně územní plán povoluje výstavbu, ale když se žadatelé dostaví na stavební úřad tak zjistí, že je to úplně jinak. Že záplavové území určené Povodím Moravy znemožňuje jakoukoli stavbu. A započne boj s větrnými mlýny. Žadatelé odcházejí rozzlobení, někteří zastupitelé informují, že záplavové území není dobře vymezeno, že se s tím dá něco dělat, a tak vznikne nesmyslný kolotoč, který je s výsledkem nula. Já však musím poděkovat novému generálnímu řediteli Povodí Moravy panu MVDr. Václavu Gargulákovi, protože nám začíná ve věci pomáhat a není k problému lhostejný. Řešení je: protipovodňová opatření, která má město povinnost projektovat a budovat ze zákona. Začne nové martyrium s projektem a poté se stavebním povolením. A pak se stane, že po letech práce zjistíte, že jeden majitel pozemku nesouhlasí, a jste zase na začátku. A co vize, že dosáhnete na dotace, které by umožnily stavbu protipovodňových opatření realizovat? Každé město má své specifické problémy, které jsou dané nejenom strukturou obyvatel, ale také samozřejmě   polohou, kde se nalézá. Velice často jsem slýchával výrok: „je to přestárlý člověk“. Míru vulgarity tohoto termínu jsem si uvědomil, až když jsem se sám dostal do věku, kdy mi mohou někteří říct: „hele, budeš brzy přestárlý…“ Co to znamená „přestárlý“? Že by snad bylo již nutné, aby z tohoto světa odešel? Aby ze- mřel? Mnohé tradiční domovy důchodců připomínaly čekárnu na smrt. Staří byli odloženi, aby doma neotravovali a  v  ústraní zemřeli. Dnes však již to není „přestárlý důchodce“. Je to kli- ent. Již tento název v sobě obsa- huje změnu postoje společnosti vůči takto potřebným. G. B. Shaw údajně řekl: „Kul- tura národa se pozná podle toho, jak se chová ke starým“. My jsme si u nás v Újezdě věc vzali k srd- ci. Postavili jsme Penzion pro důchodce, postavili jsme Dům s pečovatelskou službou, Sociál- ní ubytovnu pro sociálně slabé a chystáme denní stacionáře pro důchodce a invalidní děti. Nic neobvyklého, ale mám za to, že obce by měly takto řešit svoji vlastní sociální strukturu a neočekávat, že ji vyřeší krajská města. Stáří je těžké samo o  sobě. Od fyzických problémů po pro- ropský obchodní manažer, stal se šéfem Domova u Františka a  integraci do systému města zvládl tak, že Dům u Františka není stárnoucí ghetto. „ „ Řešení je, musí se však chtít… Dále v  parku je kupříkladu dětské hřiště, aby návštěvy rodin mohly být i s vnoučaty pohro- madě. blémy psychické, nepotřebnost, osamocenost, nezájem dětí. Naši součinnost s celou sociální pro- blematikou jsme řešili v  rámci spolupráce s  Jihomoravským krajem. My jsme darovali po- zemek v hodnotě 3 500 000 Kč, pomohli jsme s infrastrukturou a dnes tu stojí Domov u Františ- ka se specifikací a orientací na důsledky stáří kupř. na nemoc Alzheimer. V Domově u Františka je vy- nikající ředitel, pan JUDr. Anto- nín Jízdný, který byl přední ev- A v závěru, krom společných bálů pro důchodce, má domov nádhernou společenskou míst- nost vymalovanou až pohád- kovými bytostmi, ve které jsou 2 masážní relaxační křesla, a li- dé takto relaxují až do stavu hlu- bokého spánku. Jihomoravský kraj do tohoto zařízení nainves- toval přes 200 miliónů korun. Řešení je, musí se však chtít… ThDr. Jan Hradil, Th.D., Dr.h.c. starosta Újezdu u Brna inzerce  protipovodňová opatření ThDr. Jan Hradil,Th.D., Dr.h.c., starosta Újezdu u Brna Den, kdy jsme Domov u Františka otevřeli. FOTO: archiv města Újezd u Brna Investice do inovací plánuje třetina českých firem nezbytné pro další rozvoj firem. Inovace totiž pomáhají zvýšit kon- kurenceschopnost. Díky digitál- ním řešením a automatizaci mo- hou firmy zlepšit efektivitu výroby i produktivitu, prorazit na dalších Předpovídaný růst ekonomiky přináší optimismus do plánů českých firem na další roky. Podle průzkumu společnosti EY plánuje naprostá většina společností růst v roce 2018 minimálně o pět procent a necelá třetina dotázaných chce růst dokonce o patnáct procent. Petra Hanzlová V průzkumu firmy uvedly, že růstu chtějí dosáhnou především díky vlastním zdrojům, pak dí- ky pronikání na nové trhy a  na třetím místě jmenovaly investi- ce do inovací a vývoje. Podporu inovací plánuje na příští rok celá třetina českých firem, což je z ce- losvětového hlediska nadprůměr. trzích a výrazně tak v dnešní po- zitivní ekonomické situaci pod- pořit své růstové ambice,“ vysvět- luje  Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství společ- nosti EY v  České republice a  ve střední a  jihovýchodní Evropě. Podle ředitele Jihomoravského inovačního centra Petra Chládka by se společnosti neměly investic do inovací svého řízení obávat. „Inovacím svědčí zejména pro- středí s  různorodými podněty z rozmanitých oborů. Firmy by se neměly bát nabírat lidi s  různo- rodými expertízami. Právě syner- gie různých pohledů a zkušeností podporuje vznik nových způsobů organizace práce, čímž se vytváří vhodné podhoubí pro další vývoj produktů a služeb,“ sdělil. „ „ Nedostatek pracovních sil Jako hlavní překážku svého rozvoje označily firmy v průzku- mu EY nedostatek pracovních sil. Těžko se shání především kvali- fikovaní zaměstnanci. Plánované investice do inovativních techno- logií jsou proto také způsobem, jak zefektivnit výrobu a  dostát požadavkům zákazníků. „Nedo- statek lidí na trhu práce je daní za současný český ekonomický úspěch. A netýká se zdaleka jen České republiky. Je to globální problém. Řešením může být na- bírání potenciálních zaměstnan- ců z pracovních trhů, které ještě nejsou tak přehřáté. Dlouhodobě udržitelnější variantou je investo- vat do automatizace a digitalizace, a to nejen výroby, ale i služeb. Pří- kladem může být například za- vádění chatbotů pro zákaznickou podporu,“ doplnil Chládek. „Doposud byly české firmy při in- vestování do nových technologií spíše opatrné. Naráží ale na limity organického růstu. Inovace, inves- tice do moderních technologií ne- bo vlastní výzkum se ukazují jako Pětice firem využívajících inovace: Dativery Zakladatelem společnosti Dativery je Petr Ferschmann, který stojí například za ekonomickým systémem FlexiBee, což je online účetní software. Úspěch tohoto projektu umožnil Ferschmannovi věnovat se naplno oblasti webové integrace. Platforma Dativery umožňuje uživatelům pohodlně čerpat data z různých aplikací a databází. Uživatel se rychle dozví relevantní informace, aniž by musel trávit čas jejich vyhledáváním. Podle Ferschmanna je Dativery užitečný nástroj zejména v obchodním světě, když je potřeba získat přehled o  klientech nebo určité oblasti trhu. "Pomůžeme obchodníkům mít podstatná data o klientech na očích. Dříve, než je napadne, že je potřebují vědět. Dříve, než kliknou na odkaz, za kterým se potřebné informace ukrývají. Dříve, mnohem dříve, než se odhodlají klienta vyhledat v databázi firemních informací," popsal Ferschmann. Incomaker Firma vyvinula online marketingový systém, který funguje automaticky a nahrazuje tak práci mnoha odborníků na reklamu. Zacílení a podobu kampaně totiž navrhuje umělá inteligence na základě analýzy velkého množství dat. „Vyvinuli jsme produkt, následně s přispěním grantu od EU otestovali, a teď jej prodáváme. Existuje poptávka a máme platící zákazníky. Hlavní milník pro zbytek roku 2017 je transformovat firmu z rané fáze relativně nezralých, ,partyzánských‘ procesů do stavu, kdy to takříkajíc budeme sekat, jak Baťa cvičky,“ plánuje Tomáš Šalamon. Strojírna Oslavany Výrobcehydraulickýchtlumičůa dalšíchpřesnýchstrojníchsoučástíStrojírnaOslavanyzískala loni první místo v soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje. Dlouhodobě spolupracuje na vylepšování svých výrobních technologií s vysokými školami a zaměstnanci, kteří přijdou s inovativním návrhem, získávají odměnu. „Všichni zainteresovaní zaměstnanci musejí vědět, co chceme dělat, proč to chceme dělat a jak to chceme dělat. Na podporu toho jsme zavedli kreditový systém vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy – krátká,zpravidla dvouhodinová setkání, na nichž řešíme problémy týkající se inovací produktů i procesů. Úspěch naší inovační strategie stojí tedy především na proaktivitě a  angažovanosti některých zaměstnanců,“ nastínila ředitelka společnosti Alena Lubasová. Maxima Pojišťovna Maxima nabídla svým klientům nadstandartní produkt, který dosud v českém zdravotnictví neměl obdoby. Zajišťuje jim nepřetržitou možnost kontaktovat „doktora na telefonu“, který jim poradí, co dělat s aktuálními zdravotními obtížemi, a také jim vysvětlí nejasnosti, které jako pacienti potřebují vyřešit. MaxDoctors je unikátní produkt telemedicíny, který klientům umožňuje konzultovat zdravotní komplikace či lékařské zprávy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce s doktorem na telefonu. ASIO NEW Společně s výzkumníky Vysokého učení technického v Brně vyvinula společnost ASIO NEW projekt na čištění a opětovné využití takzvané „šedé“ vody v domácnostech. Díky novému zařízení je možné tuto vodu vyčistit na úroveň dešťové vody a v domácnosti ji znovu využít. „Zatím v České republice není ekonomický tlak na užívání jiných vod než z veřejných vodovodů či studní.Vydatnost vodní zdrojů zatím dostačuje, to se však velmi rychle může změnit.Už dnes mají mnohé oblasti země zásadní problémy s dlouhotrvajícím suchem.Sazby vodného a stočného by mohly za pár let narůst až nad sto korun za kubík vody,“ upozornil obchodně-technický zástupce společnosti Vladimír Jirmus.

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

14 listopad | prosinec 2017 evropské dotace inzerce Peníze na kotle? Byly pryč do minuty Jednadvacet vteřin a konec. O takzvané kotlíkové dotace byl v Královehradeckém kraji takový zájem, že žadatelé, kteří se zpozdili třeba jen minutu, měli ve druhé vlně smůlu. Petr Jeřábek Stejně jsou na tom už i zájem- ci ve Zlínském a  Pardubickém kraji. Na jižní Moravě, Vysočině, v Olomouckém i Moravskoslez- ském kraji stále mají lidé pří- ležitost pořídit si místo starého kotle nové ekonomičtější a eko- logičtější zařízení a dostat na ně nezanedbatelný příspěvek. Lidé z  Královehradeckého kraje se 30. října na dálku poprali o 1050 míst, která zajišťovala zís- kání části ze 100 milionů korun určených pro kraj. „Podmínky pro přidělení dotace se oproti minulosti změnily, ale odezva ža- datelů ukázala, že tento titul stále dokáže oslovit obrovský okruh zájemců o výměnu neekologické- ho zdroje vytápění,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací Pavel Hečko. Zlínský kraj začal s  přijímá- ním žádostí 25. října v osm hodin ráno. Za tři a  půl minuty úřad přijal více než 2 000 žádostí, čímž se vyčerpalo všech 155,3 milionů, které měl kraj k  dispozici. Při- jímání úředníci ukončili až 26. října v  jednu odpoledne. „Dů- vodem je, že si vytváříme tak- zvaný zásobník žádostí, ze kte- rého budou moci být podpořeni náhradníci, pokud by původní žadatelé dotaci nakonec nevyu- níci schválili celkem 29  217  žá- dostí za skoro 3,4 miliardy korun. Částku 3,4 miliardy mají kraje k  dispozici také ve druhé vlně spuštěné letos na konci srpna. Úspěšní žadatelé mohou na nové kotle získat 127 tisíc korun. Ministerstvo si od programu slibuje zlepšení ovzduší. „Chce- me proto především motivovat k  výměnám domácnosti v  lo- kalitách, kde je právě vytápění starými kotli hlavním zdrojem prašnosti a  úniku škodlivin do okolního prostředí a limity škod- livých látek jsou zde opakovaně překračovány. Automaticky zís- kají bonus ve výši 7 500 korun,“ podotkl dosluhující ministr Ri- chard Brabec. Dosáhnout na dotaci stále mohou lidé z  většiny krajů. „Ve druhém kole jsou prostředky stále k dispozici, aktuálně je vyčerpáno asi 685 milionů, zbývá tedy zhruba 206,5 milionu,“ ubezpečila napří- klad mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslava Chlebounová. Ne všichni ekologové ovšem považují program za ideální. „Z  pohledu globálního klima- tu mají smysl jenom kotle na obnovitelné zdroje, tedy dřevo. Z  hlediska lokálního znečištění ovzduší musí využívat velmi po- kročilou technologii spalování. Nahrazovat jedno fosilní palivo jiným nemá smysl,“ upozornila Yvonna Gaillyová, ředitelka Eko- logického institutu Veronica. O kotlíkové dotace se zajímají i podvodníci. Policie už vyšetřu- je několik případů ve středních a severních Čechách. Jinde zatím převládají spíše jen administra- tivní chyby. „Ze strany žadate- lů se jedná o nedopatření nebo o  špatné pochopení podmínek dotačního programu. Rizikové aspekty jsme doposud vždy pod- chytili před vyplacením dotace,“ ujistil mluvčí Jihočeského kraje Radek Šíma. žili,“ vysvětlil radní zodpovědný za řízení dotačních programů Jan Pijáček. V Pardubickém kraji zahájili podávání žádostí 31. října. Jenom v první minutě jich zájemci po- dali 870. Už 6. listopadu vyčer- paly žádosti objem financí, které měl kraj k dispozici. „Podávání žádostí bylo ukon- čeno 6. listopadu ve 12 hodin. K tomuto datu jsme přijali 1 028 žádostí v celkové hodnotě zhru- ba 105 milionů korun,“ uvedla radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inova- ce Hana Štěpánová. Neúspěšní žadatelé budou moci předložit žádost o  kotlíkovou dotaci do příští výzvy, jejíž vyhlášení Par- dubický kraj předpokládá v září příštího roku. „ „ Cílem je lepší ovzduší Na kotlíkové dotace poskytu- je peníze Evropská unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, ministerstvu životní- ho prostředí se podařilo vyjednat celkem 9 miliard korun. V první vlně vyhlášené v roce 2015 úřed- IROP: Lepší prostředí pro pacienty i nové autobusy Dokončení ze strany 1 Zdravotnictví se týká i výzva Deinstitucionalizace psychiat- rické péče. V ní uspěla Fakultní nemocnice Brno s  projektem Centrum komplexní psychiat- rické péče Brno. Z 578 milionů korun na něj obdrží z  Evropy přes 491 milionů. Za ně zrekon- struuje Psychiatrickou kliniku bohunické nemocnice. Součástí bude i  rekonstrukce akutních psychiatrických lůžek, zřízení stacionáře, vznik prostorového a  materiálního zázemí Centra duševního zdraví a  vybavení multioborového týmu Centra duševního zdraví Brno. „Chceme, aby lůžkové jed- notky přímo navazovaly na park, který má také vzniknout. Při psychiatrické péči hraje korun pořídit 60 autobusů na stlačený zemní plyn. „Chceme vozový park rozšířit o 44 CNG autobusů kloubových a 16 CNG autobusů standardních. Tyto vo- zy budou vybaveny i klimatizací salónu, tedy prostoru pro cestu- jící,“ vysvětlil generální ředitel podniku Miloš Havránek. V krajích má být i  bezpeč- něji. Kromě jedné velké dotace 700 milionů pro ministerstvo vnitra, dostanou peníze i třeba jednotlivé krajské hasičské zá- chranné sbory. Velmi význam- ná bude výstavba nové stanice hasičů v  Havlíčkově Brodě, na níže Evropa přispívá 236 milio- ny. Má zajistit schopnost rychle a dobře reagovat na mimořádné události způsobené změnou kli- matu a novými riziky. „Stávající stanice je v nevyhovujícím sta- možnost využití venkovního prostředí významnou roli,“ upo- zornil mluvčí nemocnice Pavel Žára. „ „ Nadjezd i CNG autobusy Nezanedbatelnou část dotací obdrží projekty, díky nimž bude lépe i řidičům. Ve Vsetíně díky příspěvku 138 milionů korun opravují skoro půlkilometro- vý nadjezd se silnici III/05735. Opravuje se celý most včetně vozovky a  veřejného osvětlení. Místní uvítají nové protihluko- vé stěny. „O tuto rekonstrukci jsme usilovali deset let, ještě když jsem starostoval na Vsetí- vu, navíc v  centru města, no- vou určitě potřebujeme,“ sdělila mluvčí vysočinských hasičů Pe- tra Musilová. IROP disponuje celkem 126 miliardami korun z Evrop- ské unie. Jedná se o  program, který nahradil v  programova- cím období 2014–2020 krajské Regionální operační programy. Podle neoficiálních informa- cí se tak stalo kvůli problema- tickým projektům a  podezře- ním z  korupce při přidělování některých dotací. Oficiálně byl zřízen kvůli větší přehlednosti pro žadatele, což někteří po- tvrzují. „Na rozdíl od předchozích žádostí už nepřevážíme krabi- ce dokumentů, ale všechno se k  posuzovateli žádostí přenáší elektronickou cestou,“ konstato- vala Pavla Libigerová, která má na starosti žádosti o dotace pro zlínské silničáře. ně, takže mám velkou radost, že k ní teď dochází. Jde o jednu z  velkých staveb ve Zlínském kraji. Provázely ji zpočátku pro- blémy s veřejnou soutěží, začá- tek realizace se protahoval, ale nyní mám radost, že všechno jede a vypadá to opravdu velmi pěkně,“ prohlásil hejtman Zlín- ského kraje Jiří Čunek. Peníze z  dotací znamenají příslib lepšího cestování i těm, kteří auto nevyužívají. Díky 680  milionům korun na čtyři projekty ostravského doprav- ního podniku se po krajském městě bude prohánět 20  no- vých tramvají, 10 CNG autobu- sů, 2 trolejbusy a 2 elektrobusy. V  Olomouci zase 164  milionů podpoří nákup osmi tramvají. Dopravní podnik města Br- na může díky 411 milionům Kotlíkové dotace ve druhé vlně ■ Výše dotace: až 127 500 korun ■ Účel dotace: výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel ■ Bonusy: 7 500 korun v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším, až 40 000 korun při kombinaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám  dotace Ministerstvo propaguje pohraničí Více než 117 milionů korun na propagaci cestovního ruchu v česko-polském pohraničí plánuje poskytnout minister- stvo pro místní rozvoj. Peníze na propagaci turisticky atrak- tivních cílů v česko-polském pohraničí půjdou převážně z evropských fondů. Až do 1. října 2018 budou mít certifi- kované destinační společnosti šanci žádat o peníze na pro- pagaci turistických atraktivit v Libereckém, Královehradec- kém, Pardubickém, Olomouc- kém a Moravskoslezském kraji v Programu česko-polské pře- shraniční spolupráce. Projekty budou moci žadatelé před- kládat počátkem roku 2018. „Výzva je zaměřena především na moderní online propagaci, na kterou půjde minimálně třetina výdajů každého ze schválených projektů. Chceme naplno využít turistický poten- ciál česko-polského pohraničí, evropské peníze nám k tomu dávají dobrou příležitost,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. (red) Software pomůže firmám čerpat dotace Všem, kteří uspěli a čerpají evropské peníze na školení a vzdělávání zaměstnanců, po- může software easyESF. Ocení ho firmy, které získaly dotace z Evropského sociálního fondu na vzdělávání zaměstnanců. Systém zjednodušuje nároč- nou administrativu a pomáhá firmám předcházet chybám. Ohlídá, aby firmy nemusely peníze vracet. Z výzvy 43 dosud čeští žadatelé dostali ve 3 kolech schvalování dotace ve výši 2,2 miliardy korun. (red) Dotace na IT posílí vnitřní systém úřadu Část Brno-střed uspěla s pro- jektovou žádostí na rozvoj a podporu infosystému rad- nice. Dotace z prostředků Evropské unie ve výši téměř pět milionů korun zefektivní vnitřní procesy úřadu. Pozitiva přinesou i navenek. Posílí na- příklad veřejnou bezdrátovou sít, která je občanům volně přístupná, nebo on-line ob- jednávkový systém na úřad. Rezervační systém zrychlí a zjednoduší odbavování kli- entů úřadu. (red)  aktuálně Ministerstvo životního prostředí si od programu slibuje zlepšení ovzduší. FOTO: Ulrik De Wachter dodává úsporné technologie s možností financování pomocí garantovaných úspor (EPC) Společnost ENBRA ve spolupráci s partnerskou firmou Amper Savings nabízí možnost realizace projektů na úspo- ru energie s  financováním pomocí metody EPC (Energy Performace Contracting). Díky ní lze investice splácet z ga- rantovaných úspor nákladů na energie.Úsporné technologie společnosti ENBRA se tak stávají dostupnější pro celou řadu zákazníků,kteří nemají na rozsáhlejší projekty dostatek vol- ného kapitálu. Společnost ENBRA se podílí jako dodavatel technologií na modernizačních projektech financovaných pomocí metody zaručených úspor – EPC. Ta umožňuje financovat projekty na základě budoucích úspor energií, a tedy i provozních nákladů. „Metoda financování EPC je vhodná jak pro firmy, tak i pro státní organizace.Vyplatí se hlavně u komplexnějších projektů, například u  modernizací vytápění, technologií pro úsporu vody nebo třeba u  instalací LED osvětlení,“ popisuje možnosti financování pomocí EPC Radovan Slaný, obchodní ředitel centra služeb společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, insta- lací a servisem otopné techni- ky. „Zákazník tak může třeba modernizovat otopnou sou- stavu v  objektu, ale splácet investice do technologií začne až ve chvíli, kdy vše funguje a vznikají úspory nákladů na energie,“ doplnil Slaný.Mezi další výhody financování projektů pomocí EPC patří též větší tlak na projektanty i dodavatele, kteří musejí investorovi navrhnout, respektive dodat energeticky co nejefektivnější technologie bez vícená- kladů či zbytečného navyšování investic.Úspory,jež moderní technologie provozovateli přinese, jsou přitom smluvně garantovány již při návrhu projektu, přičemž ošetřeno je také riziko,že výsledný projekt nebude mít tak velký úsporný efekt, s jakým se ve fázi jeho návrhu počítalo. Metodou EPC se již běžně financují úsporné projekty měst a obcí, ale i bytových družstev nebo soukromých firem. ENBRA, a. s. Popůvky 404,  664 41 Troubsko  | www.enbra.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

listopad | prosinec 2017 15 Korporátní architektura Moravskoslezského kraje: kraj jako podnik Elektronické občanské průkazy konečně přicházejí předpokládat, že zcela jistě s elek- tronickým průkazem získáte výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidičů, z insolvenčního rejstříku apod. „Pokud si držitel nového občanského průkazu s či- pem aktivuje funkci elektronické identifikace, bude moci bezpečně prokazovat svoji totožnost při vyu- žívání online služeb státu a nebude si muset pamatovat spousty přihla- šovacích údajů pro každou službu zvlášť. Krom toho si na čip průka- zu bude moci uložit svůj elektro- nický podpis,“ říká Blažková. S novou generací občanských průkazů lze předpokládat zvý- šený zájem o  jejich výměnu. Na druhou stranu i  s  přihlédnutím k  minulým zkušenostem nelze očekávat, že zájem bude enormní. Výrobce je kapacitně limitován množstvím 1,8 milionu průkazů, které je schopen za rok vyrobit (v případě potřeby lze navýšit až na 2,4 mil/rok). „Proto nebude probíhat plošná výměna, ale expi- rující občanské průkazy budou postupně nahrazovány novými,“ uzavírá Blažková. Základní informace k elektronickým občanským průkazům (zdroj: MV ČR): ■  Jak bude vypadat použití nového občanského průkazu v praxi? Pokud budu chtít využít nějakou online službu, která nabízí možnost vzdáleného přihlášení, jednoduše vložím občanský průkaz do čtečky čipových karet (je buď součástí počítače, nebo je nutné ji k němu připojit) a zadám identifikační osobní kód. Pak už stačí udělit souhlas s poskytnutím konkrétních údajů, které služba vyžaduje. ■  Co když nebudu chtít elektronické funkce čipu používat? Identifikační certifikát na čipu bude umístěn z výroby, ale pro jeho využívání bude nutná jeho aktivace.Ta je samozřejmě dobrovolná a probíhá při převzetí průkazu (nebo i kdykoliv potom u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností) zadáním identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu. ■  Co všechno bude na čipu uloženo? Z výroby to bude identifikační certifikát a údaje, které jsou v textové podobě natištěny na kartičce občanského průkazu. Jejich využití bude ale opět chráněno a spojeno se zadáním identifikačního osobního kódu. Po vyzvednutí průkazu bude možné nahrát na čip certifikáty pro elektronické podpisy. ■  Co když občanský průkaz ztratím nebo mi ho někdo ukradne? Pro tyto případy bude fungovat telefonní linka, kde bude možné zablokování identifikační funkce, podobně jako třeba v případě ztráty platební karty. Svět online transakcí je velmi rychlý a je třeba mít nástroj, kterým bude občan moci při ztrátě kontroly nad svým průkazem zablokovat autentizaci okamžitě. Zablokování autentizace je vratný proces, který nutně nevyžaduje vydání nového občanského průkazu. ■  Mám občanský průkaz s čipem už nyní, budu ho moci využít také k online identifikaci? Dnešní občanské průkazy s čipem byly vyvinuty před rokem 2012, jde o starší technologii, na kterou se nevztahují dnešní bezpečnostní certifikace vyžadované nařízením eIDAS. Proto musíme použít čipy nové generace a všem, kteří mají průkaz s čipem již nyní, bude výměna za nový poskytnuta zdarma. ■  Pro jaké služby budu moci novou občanku využít? Pro všechny služby veřejné správy, jejichž poskytovatelé to umožní a připojí své služby k národní identitní autoritě, která vlastní identifikaci zprostředkuje. Online služby veřejné správy budou na portálu veřejné správy v příslušných životních situacích a budou dostupné buď přímo, nebo prostřednictvím odkazu. ■  Kolik hesel / PINů k občance si budu muset pamatovat? Pro zajištění větší bezpečnosti při osobním prokazování totožnosti bude zachován stávající bezpečnostní osobní kód (BOK). Pro aktivaci vzdálené autentizace budou mít občané možnost zadat obnovu PIN a PUK na platební kartě, tzn. identifikační osobní kód a deblokační osobní kód.V obou případech půjde o kombinaci 4–10 číslic. Projekt „elektronických občanek“, který vláda připravovala již před mnoha lety, nabral značné zpoždění. Ladislav Koubek Od roku 2012 si můžeme vy- řídit elektronické občanky, ke kterým si sice musíme pamato- vat PIN, ale se kterými beztak nic nevyřídíme. Budeme aspoň nyní moci důležité úřední úkony vyří- dit z pohodlí domova? Rok 2018 snad konečně přinese elektronic- ké občanské průkazy, které budou plošně rozšířené a  prakticky vy- užitelné. „Občanka se díky novým elek- tronickým funkcím stane bez- pečným klíčem k  elektronickým službám státu. Chceme, aby do budoucna bylo možné většinu životních situací řešit jednoduše online,“ říká dosluhující ministr vnitra Milan Chovanec. Proč ale elektronické občanské průkazy nabraly zpoždění? „Máme platnou související legislativu, bez které by nebylo možné tento projekt realizovat, a  zákon o  elektronic- ké identifikaci, který s  použitím elektronických občanských prů- kazů bezprostředně souvisí.  Oba zákony nabydou účinnosti v čer- venci příštího roku, kdy se také začnou nové občanské průkazy s čipem plošně vydávat. Od konce srpna máme uzavřenou smlouvu s dodavatelem občanských průka- zů, kterým je Státní tiskárna cenin. Nic by tedy nemělo bránit tomu, abychom od července příštího roku začali nové občanské průka- zy vydávat,“ sdělila Moravskému hospodářství Andrea Blažková z ministerstva vnitra. „ „ Výměna bude postupná Náklady na výdej nových ob- čanských průkazů s čipem od 1. 7. 2018 do konce roku 2025 by ne- měly přesáhnout jednu miliardu korun. Jaké budou praktické přínosy pro občany? „Pro všechny služby veřejné správy, jejichž poskytova- telé to umožní a připojí své služby k národní identitní autoritě, která vlastní identifikaci zprostředku- je,“ říká poněkud tajemně Lucie Nováková, ředitelka odboru tis- ku a  PR na Ministerstvu vnitra. Konkrétní přehled těchto služeb zatím není k  dispozici, ale lze speciál – eGovernment S p e ci á l •  eGov ernme nt  • V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: databaze@moravskehospodarstvi.cz  Příští vydání dostanete na váš stůl do 7. února 2017. UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: do 19. 1. 2018 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor:Anna Fajkusová GSM: 774 112 643 e-mail: a.fajkusova@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová, Petra Hanzlová, Petr Jeřábek OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: Gabriela Kulhavá GSM: 774 010 540 e-mail: g.kulhava@magnusregio.cz Taťána Pelikánová GSM: 774 112 138 e-mail: t.pelikanova@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 775 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141  Životní prostředí  Odpadové hospodářství  Ekologie  Veřejné zakázky  Zdravotnictví  Cestovní ruch patří do Brno TOP 100 HE3DA s. r. o. – 2 E.ON czech holding – 3 GasNet, s. r. o. – 5 Sberbank CZ, a. s. – 6 BPS - Byznys pro společnost, z. s. – 6 Accenture – 6 Plzeňský Prazdroj, a. s. – 6 ZOD Brniště a. s. – 6 GlaxoSmithKline s. r. o. – 6 SAP Services s. r. o. – 6 Československá obchodní banka, a. s. – 6 KPMG Česká republika, s. r. o. – 6 VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. – 6 Tetra Pak Česká Republika s. r. o. – 6 Skanska Reality a. s. – 6 O2 Czech Republic a. s. – 6 ŠKODAAUTO a. s. – 6 Coop jednota obchodní – 7 Asociace českého tradičního obchodu, z. s. – 7 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) – 7 Svaz průmyslu a dopravy ČR – 7 L I N ET spol. s r. o. – 7 SOTIO a. s. – 7 PPF a. s. – 7 ERA a. s. – 8 Komerční banka, a. s. – 9 MasterCard Europe SA, organizační složka – 9 Panasonic Marketing Europe GmbH – 9 SAKO Brno, a. s. – 9 Albatros Media a. s. 10,6- 9 HP Inc Czech Republic s. r. o. – 9 AV MEDIA, a. s. – 9 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – 11 Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze – 12 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Bráfova – 12 SAKO Brno, a.s. – 12 Dopravní podnik města Brna, a. s. – 12 Brno autem, z. s. – 12 Ernst &Young, s. r. o. – 13 Dativery s. r. o. – 13 Incomaker s. r. o. – 13 STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. – 13 MAXIMA pojišťovna, a. s. – 13 ASIO NEW, spol. s r. o. – 13 SAMAB BRNO GROUP, a. s. – 15 Státní tiskárna cenin, s. p. – 15 MVV Energie CZ a. s. – 2 ČEZ a. s. – 4 Nakladatelství JOTA, s. r. o. – 5 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace – 6 MasterCard Europe SA, organizační složka – 7 HP Inc Czech Republic s. r. o. – 10 C SYSTEM CZ a. s. – 11 Újezd u Brna – 13 ENBRA, a. s. – 14 Rejstřík firem Seznam Inzerentů Obrovské informační možnosti, posílení flexibility a rychlosti reakce, ale i značné úspory: to vše přináší korporátní architektura. Moravskoslezský kraj je podle Ministerstva vnitra jejím pilotním projektem. Jednoduše řečeno, krajský úřad vnímá sebe a své příspěvkové organizace jako jednu korporaci.A díky tomu mohou i příspěvkové organizace využívat informační systémy, které by si jinak nemohly pořídit: „Korporátní architektura Moravskoslezského kraje přináší knihovně jakožto příspěvkové organizaci MSK především finanční úspory. Řadu sdílených aplikací by si naše organizace v tak vysoké kvalitě nebyla schopna samostatně pořídit. Jako příklad lze uvést komplexní řešení spisové služby s návaznou krajskou digitální spisovnou, které je poskytováno bezplatně ‚na klíč’ včetně návazných poradenských služeb. Řešení poskytnutá Moravskoslezským krajem tak umožňují knihovně věnovat se primárně tomu účelu, pro který byla zřízena – tedy poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům,“ chválí si projekt Libuše Foberová, ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny. Celý proces tvorby korporátní architektury je teprve na začátku a ukončen má být v roce 2020. Efekty se ale průběžně dostavují. „V současné době je to komunikace se zřizovatelem přes Portál kraje, na kterém jsou umístěny i aplikace Nákupní portál, právní systém Codexis, Portál majetku, přes který probíhá i komunikace s pojistným makléřem v případě škodních událostí, iUsnesení pro předkládání materiálů do rady resortu jako jednu z klíčových aktivit projektu Konsolidace agend a činností mezi organizačními složkami státu,“ doplňuje tiskový mluvčí MPO František Kotrba. Podle něj zástupce odboru informatiky MPO úzce spolupracuje s odborem hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra a je i členem pracovního výboru pro architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost. „ „ Integrace vs. zkostnatělost Myšlenka integrace elektronických systémů je prospěšná. Na druhou stranu mnohdy přináší komplikace. „Na jednu stranu mě těší, že se systém modernizuje a digitalizuje, na druhou stranu mě děsí, že již nejde podat žádost o dotaci či jiné důležité dokumenty jinak než prostřednictvím těchto systémů. Několikrát se nám stalo, že systém byl přetížen a museli jsme žádat o výjimku posunutí termínu uzávěrky. Nebo po aktualizaci systému někdy nastane problém s elektronickým podpisem a trávím hodiny času, než zjistím, jak dokument podepsat. Stalo se mi také, že jsem musel dokument podepsat třikrát, jednou fyzicky, dokument naskenovat a vložit do systému, a pak dvakrát ještě podepsat elektronicky, což zase zvyšuje administrativní zátěž. Vůbec nevím, jak to zvládají malé neziskovky,“ popisuje porodní bolesti integrovaných systémů ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Ladislav Koubek a zastupitelstva kraje, elektronická spisová služba, metodické informace apod.,“ uvádí další příklady Miroslav Schenk, ekonomický náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj je zatím první vlaštovkou korporátní architektury. „Mezi kraji jsme v tomto rozsahu zatím jediní.Víme o určitých aktivitách v Plzeňském kraji, Kraji Vysočina a Magistrátě města Brna.Velmi aktivní jsou v rámci veřejných institucí hlavně centrální orgány např. ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zdravotnictví atd.,“ říká Miroslava Chlebounová z kanceláře hejtmana. Právě ministerstva chtějí integrovat své počítačové systémy. „Ministerstvo kultury již principy enterprise architektury aplikuje do svých činností, především v oblasti IT.Tyto principy začalo naše ministerstvo aplikovat z důvodu naplnění strategie podpory kultury na roky 2014–2020 a nutnosti jasně definovat jednotlivé souvztažnosti mezi strategiemi, jednotlivými informačními systémy a jejich výstupy,“ uvádí Simona Cigánková z ministerstva kultury. „Navíc se na ministerstvo, stejně jako na další orgány ústřední státní správy, vztahuje usnesení vlády č. 889/2015 a tudíž je povinno pro projekty s objemem nad šest milionů korun za rok seznamovat s jejich obsahem Odbor hlavního architekta eGovernmentu,“ doplňuje Cigánková. „Ministerstvo průmyslu a obchodu zavedlo podnikovou architekturu v rámci celého svého Přinese rok 2018 prakticky využitelné občanky? ILUSTRAČNÍ FOTO: Mateusz Kapciak

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/

16 listopad | prosinec 2017 speciál – eGovernment Státní cloud: úřady mají málo informací Datové schránky a volby: Tři ze čtyř voličů by šli na úřad zbytečně Má zajistit potřebné výpočetní kapacity, větší spolehlivost i bezpečnost služeb provozovaných v rámci výkonu elektronizované veřejné správy, takzvaného eGovernmentu. Zároveň má být flexibilnější a hlavně levnější díky tomu, že sjednotí veškerou státní IT. Petr Jeřábek Virtuální síť Egovernment Cloud má začít fungovat nejpoz- ději do roku 2022. Některé úřady mají ovšem ze zavádění novinky obavy. Vadí jim navíc nedostatek informací od státu. V oblasti clou- dů spatřují nevýhody a rizika na olomouckém magistrátu. „Cloud bude podle odborníků vždy po- malejší než místní síť, jak do reak- a služby. Pro některé státní insti- tuce již teď hostujeme jejich sys- témy. Také hostujeme asi desítku systémů pro další kraje a několik desítek systémů pro města, obce a příspěvkové organizace v Kraji Vysočina,“ uvedl vedoucí odboru informatiky krajského úřadu Petr Pavlinec. Strategický rámec Národní- ho cloud computingu připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s  Ministerstvem financí a  Ná- rodním bezpečnostním úřadem. „Dlouhodobým cílem dokumen- tu je vytvoření národního eGo- vernment cloudu, který bude mít část komerční, kde si stát zaplatí služby poskytované komerční- mi dodavateli, a část státní, kde budou v  datových centrech ve vlastnictví státu provozovány sys- témy, které jsou pro chod veřejné správy klíčové a které zde budou sdíleně využívat všechny úřady,“ komentoval náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaro- slav Strouhal. Zaváděním cloudu se zabývá projekt Příprava vybudování eGo- vernment cloudu, který má vláda dostat na stůl do konce letošního roku. „Realizace prostřednictvím státu Má výhodu v tom, že za vše odpovídá stát, musí vše ohlídat a  vlastně si sám realizuje vlast- ní strategii. Otázkou však zůstá- vá, zda má stát skutečně v tomto směru dostatečné kapacity, aby tyto cíle dokázal naplnit,“ uvedl odborník na problematiku a šéf- redaktor Magazínu Egovernment Michal Jirkovský. ce, tak i do přenosových kapacit. V době, kdy procesory pracují na gigahertzových frekvencích, lokál- ní sítě nabízí přenosovou rychlost deset gigabitů za sekundu, tak informační systém bude čekat sekundy na odezvu z  cloudu,“ upozornila mluvčí úřadu Radka Štědrá. Dodala, že vadí také to, že ře- šení je mimo kontrolu lokálních správců a vyžaduje nákup drahého softwaru i  hardwaru. „Jako další rizika vidíme i možnost napadení cloudu byť jen primitivními DDoS útoky a jimi způsobené nedostup- nosti služeb a přerušení práce uži- vatelů,“ podotkla. Výhody systému nehodnotila. „Nejde hovořit o výhodách, pokud neznáme cenu služby a  co kon- krétně nabízí,“ uvedla. Nedostatek informací hlásí ta- ké z Ostravy. „Připravovaný celo- státní projekt eGovernment Cloud sledujeme a rovněž v aktuálně na- vržené strategii rozvoje ICT města reflektujeme. V současné době ale nejsou ze strany nositele projektu vůči obcím deklarovány přesné provozní, obchodní či legislativ- ní podmínky sdílených služeb,“ sdělila mluvčí města Andrea Voj- kovská. Více nakloněny projektu jsou další krajské úřady. „Zavede- ní podporujeme. Podobně jako u námi poskytovaných sdílených služeb očekáváme největší příno- sy v  úspoře financí, sjednocení metodiky, jednodušší integrační vazby a zajištění adekvátní úrovně bezpečnosti,“ uvedla mluvčí kraje Miroslava Chlebounová. Hlavní nevýhoda podle ní je především jeho obtížné a pomalé prosazování a zavádění. I ona upozornila na to, že kraj nemá zatím informace po- třebné pro zakomponování kon- krétních služeb do svých plánů. Příznivce má cloud v kraji Vy- sočina. „Cítíme se být s Techno- logickým centrem kraje jeho sou- částí. Připravujeme další kapacity  rozhovor Státní cloud má být podle záměru strategického rámce Národního cloud Computingu rozprostřený nad datovými cen- try státních a  krajských úřadů. „Do cloudu se postupně přesune provoz většiny, respektive všech informačních systémů veřejné správy,“ říká odborník na proble- matiku a  šéfredaktor Magazínu Egovernment Michal Jirkovský. V čem spočívá výhoda tako- vého řešení oproti současnému stavu? Výhoda v takovém okamžiku je stejná, jako při jakémkoliv ji- ném modelu využití cloudového úložiště  – snadnější a  jednotné zajištění bezpečnosti, spolehli- vost a sjednocení v rámci provo- zu informačních systémů a vyšší efektivita. Stát odhaduje snížení nákladů na stávající ICT služby o pětinu. Velkou část cloudu mají po- dle ministerstev zajišťovat státní podniky. Je to tak správně? Provoz by mělo zajišťovat mi- nisterstvo vnitra, přičemž samot- ný cloud bude mít dvě části. Stát- ní, která bude skutečně výhradně ve vlastnictví státu a  komerční, tedy tu, která bude zajišťována komerčními subjekty. Realizace prostřednictvím státu má svou výhodu v tom, že za vše odpoví- dá stát, musí vše ohlídat a vlastně si sám realizuje vlastní strategii. Otázkou však zůstává, zda má stát skutečně v tomto směru do- statečné kapacity, spíše personál- ní, aby tyto cíle dokázal naplnit. Pocítí změnu obyčejní lidé? Ano. Výhodu dostupnosti a  provázanosti jednotlivých dat a transakcí nečerpá v tomto smě- ru jen veřejná správa, ale zároveň její klienti, neboť pociťují vyšší efektivitu, menší byrokratickou zátěž a snazší komunikaci. Jaké největší zádrhely hro- zí při zavádění eGovernment Cloudu v České republice? Máme-li všichni, občané, firmy, ale i úřady, navzájem dů- věřovat operacím, které budou probíhat prostřednictvím clou- du, musíme si být jisti jeho za- bezpečením. To bude uzlový bod důvěry a  dalšího rozvoje služeb eGovernmentu. Jakýkoliv únik či narušení tohoto prostoru na- prosto ochromí jeho další využití. V tomto směru je velice důležitá debata i ve smyslu, co bude přes- ně obstarávat státní cloud, a kam až může zajít zmiňovaný privátní cloud. (třř) Zásadní otázka je zabezpečení, zdůrazňuje odborník Datové schránky se od října rozšířily na další subjekty, kterým jsou automaticky zřizovány.Vedle všech orgánů veřejné moci, právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, notářů, exekutorů, advokátů, daňových poradců a insolvenčních správců tak nově bude datové schránky používat i téměř 1200 statutárních auditorů vedených v seznamu Komory auditorů České republiky.  „Automatické zřízení datových schránek pro jednoduchou komunikaci se všemi orgány veřejné moci pro profesní skupinu statutárních auditorů jednak sníží byrokratickou zátěž spojenou s případným vyřizováním žádostí o zřízení datové schránky na žádost. Zároveň mají všichni statutární auditoři zaručený kanál pro komunikaci s Komorou auditorů.Tato profesní organizace bude takto zřízenou datovou schránku statuárního auditora spravovat,“ sdělil Moravskému hospodářství Ondřej Krátoška z tiskového odboru Ministerstva vnitra. ■ Do datové schránky se přihlásíte pomocí elektronické občanky A co se v tomto ohledu plánuje v nejbližší budoucnosti? „V rámci rozšiřování portfolia služeb, které mohou datové schránky svým uživatelům nabídnout, můžeme zmínit připravovanou autentizační službu, díky které bude možné se do datové schránky přihlásit pomocí občanského průkazu s čipem s aktivovanou funkcí elektronické identifikace. S rozšiřováním elektronických služeb díky elektronizaci agend veřejné správy bude možné využívat přihlášení k těmto službám pomocí přístupových údajů k datové schránce. Odpadne tak nutnost pamatovat si spoustu uživatelských jmen a hesel pro každý samostatný portál,“ dodává Krátoška. ■ Datovky pomohou při získání voličského průkazu Velmi praktické využití najdou datové schránky v souvislosti s volbami. Udělali jsme si malou anketu mezi vysokoškolsky vzdělanými voliči, zda vědí, že pomocí datové schránky mohou požádat o voličský průkaz, a odpadne jim tak cesta na úřad. Z 42 oslovených o této možnosti vědělo devět respondentů.A pouze dva z nich touto cestou již o průkaz požádali. Při parlamentních volbách ale někteří žadatelé narazili na úskalí: některé z úřadů rozlišují mezi datovými schránkami běžných fyzických osob a datovými schránkami živnostníků. Pokud živnostník požádal o voličský průkaz ze své „podnikatelské“ datové schránky, v některých místech měl smůlu.Tak tomu bylo například v Opavě. Naopak v Třebíči zaujali flexibilnější přístup: „Městský úřad Třebíč při volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017 vydal 415 voličských průkazů. Z toho bylo podáno 28 žádostí o voličský průkaz datovou schránkou (18 žádosti z datové schránky soukromé a 10 žádostí z datové schránky fyzické osoby podnikající). Po prověření byly v rámci dobré správy akceptovány i žádosti zaslané z datové schránky fyzické osoby podnikající. Žadatele o voličský průkaz jsme ověřili z veřejného živnostenského rejstříku dle IČ a evidence obyvatel.Voličský průkaz byl zaslán do vlastních rukou na červenou doručenku, takže není možné, aby voličský průkaz převzala jiná osoba,“ sdělil nám třebíčský starosta Pavel Janata. „Podání žádosti prostřednictvím datové schránky je v souladu se zákonem, takže Magistrát města Jihlavy žádosti o voličské průkazy učiněné touto formou akceptoval. Jednalo se vždy o datovou schránku fyzické osoby, bez ohledu na to, zda je podnikající či nepodnikající. Žádosti z datových schránek právnických osob by byly složitější a je otázka, zda bychom jim vyhověli. Domnívám se, že nikoliv,“ uvádí primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.Agendu voličských průkazů, má ve své výhradní kompetenci Ministerstvo vnitra.To připravuje jasné stanovisko pro nadcházející volbu prezidenta republiky. Je velmi pravděpodobné, že stejně jako v Jihlavě a Třebíči budou moci postupovat úřady v celé republice.V rámci voleb ale datové schránky využívá i ČSÚ, a to při úřední komunikaci s jinými volebními orgány. Nastane jednou čas, kdy například prostřednictvím datové schránky budeme moci přímo volit? Vůbec to není jisté. „Další možnosti rozšiřující využití datových schránek při volbách jsou otázkou širšího politického a společenského konsenzu, respektive přijetí legislativy, která by to umožnila,“ odpověděl Ondřej Krátoška. Ladislav Koubek S p e ci á l •  eGov ernme nt  •

http://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1712/