ASPartner 01/2015http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

1 ASPartner 01/2015 www.allianzsp.sk ASPartner Magazín pre klientov Allianz – Slovenskej poisťovne 02/2014 125 rokov poisťovne Allianz

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

2 OBSAH REDAKCIA V prípade nepriaznivého počasia, pri neustále sa me­ niacich trhových podmienkach a v náročných chvíľach stojí Allianz pri svojich klientoch, chráni ich a ich majetok a pomáha im realizovať svoje sny. A robí to už 125 rokov. Poisťovacia spoločnosť založená 5. februára 1890 v Mní­ chove dnes poskytuje služby 85 miliónom klientom vo viac ako 70 krajinách prostredníctvom svojim 147 000 za­ mestnancov. Allianz je úspešnou spoločnosťou najmä vďaka ľuďom, ktorí jasne vidia zmysel poistenia. Patrí k nim aj Todor Todorov, nový prezident a predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne, i Oliver Bäte, generálny ria­ diteľ Allianz SE, ktorý vo funkcii v máji vystriedal Michaela Diekmanna. Najväčšou snahou oboch pánov pri kormidle týchto poisťovacích spoločností bude naďalej ich úspešne viesť vo vodách spokojnosti našich klientov a partnerov. Niečo z histórie poisťovne Allianz, rozhovor s Todorom Todorovom a množstvo ďalšieho zaujímavého čítania vám prinášame v aktuálnom vydaní časopisu ASPartner. Veríme, že vám spríjemní letné dni. 3 Krátke správy 4 Allianz – Slovenská poisťovňa v sebe spája to najlepšie z dvoch svetov Rozhovor s Todorom Todorovom 6 Poisťovňa Allianz oslavuje 125 rokov (I. časť) 7 Rýchle a férové služby Allianz – SP Najsilnejšia značka medzi poisťovňami 8 Nové linky z Bratislavy: Dubaj, Atény, Madrid či Berlín Rozhovor s Ing. Ivanom Trhlíkom, riaditeľom Letiska M. R. Štefánika 10 Poistné udalosti v roku 2014 11 Odhalené podvody za 6 miliónov eur 12 Digitalizácia je cesta k jednoduchému a rýchlemu vybaveniu poistnej udalosti 13 Najlepšie zmluvné servisy 14 Silný tandem poistného a hypotekárneho poradenstva Rozhovor so Slavomírom Rumanom 15 Autá, ktoré nepatria do starého železa 16 Predĺžte si záruku spotrebičov a vyhnite sa nečakaným výdavkom 17 Poistenie dronov Ošetrenie v Turecku bez jazykovej bariéry 18 Na herectve ma baví pestrosť a rôznorodosť Rozhovor s Vladom Kobielskym 20 Nadácia Allianz pomáhala aj v roku 2014 21 Nové priezvisko, rovnaké poistenie 22 Allianz – SP sa stará o životné prostredie 23 Rozdiel v dôchodkoch žien a mužov je u nás najmenší 24 Leto v znamení paralympijských talentov Nové tváre pri kormidle EDITORIÁL

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

3 ASPartner 01/2015 KRÁTKE SPRÁVY Novým prezidentom a predsedom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne sa v apríli 2015 stal Todor Todorov, ktorý vo funkcii vystriedal Mareka Jankoviča. Viceprezidentom rezortu financií a riadenia rizík je od 1. mája 2015 Martin Wricke. Do funkcie generálneho riaditeľa Allianz SE 6. mája 2015 nastúpil Oliver Bäte. Allianz – SP i Allianz SE s novým vedením Allianz – SP je opäť zlatá Pri príležitosti jubilejného 10. ročníka štúdie Best Employers na Slovensku bola Allianz – Slovenská pois­ ťovňa ocenená ako spoločnosť, ktorá za obdobie 10 rokov štúdie Best Employers na Slovensku získala najviac titulov „Best Employer“ a patrí medzi najčastejšie oceňované spoločnosti. V štúdii sú zamestnávatelia posudzovaní z troch hľadísk – podľa názorov ich vlastných zamestnancov, personálnych politík spoločnosti a z pohľadu ich najvyššieho vedenia. Pre zaradenie medzi najlepších zamestnávateľov musí spo­ ločnosť dosiahnuť výborné výsledky v piatich atribútoch: miera motivovanosti, dôveryhodné vedenie, kultúra vyso­ kej výkonnosti, atraktivita zamestnávateľa a udržateľnosť. Allianz – SP je najviac oceňovaným zamestnávateľom Všetky nominované produkty Allianz – SP získali v súťaži fi­ nančných produktov Zlatá minca 2014 v silnej konkurencii ostatných poisťovní najvyššie ocenenie. Allianz – SP získala Zlatú mincu v kategóriách: kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, rizikové životné poistenie, úrazové poistenie, poistenie majetku, PZP motorových vozidiel, havarijné poistenie motorových vozidiel, ces­ tovné poistenie a poistenie pre podnikateľov. Allianz – SP obhájila aj ocenenie Najinovatívnejšia poisťovňa. Taktiež získala cenu Objav roka 2014 za produkt Môj domov.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

4 ROZHOVOR Odkiaľ pochádzate? Čo ste študovali? Pochádzam z Bulharska, z mesta Pernik v okolí Sofie. Do Bratislavy som prišiel v roku 1984 v rámci študentskej výmeny a už som tu ostal. Študoval som na Elektrotech­ nickej fakulte STU v Bratislave. Čo je zaujímavé, veľa ma­ nažérov na vyšších pozíciách v poisťovníctve nepochádza z ekonomických, ale z technických škôl. Vyštudovaného poisťováka ani nepoznám. Veľkým prínosom pre mňa bolo aj MBA štúdium na University of Chicago, ktoré mi umožnilo výmenu názorov, skúseností a konfrontáciu prístupov pri riešení rôznych manažérskych situácií. Aká bola vaša cesta do Allianz – SP? V roku 1996 som dostal ponuku pridať sa k novému manažmentu v Slovenskej poisťovni, kde som dva roky pôsobil ako vrchný riaditeľ pre ekonomiku. Ako člen predstavenstva som sa vrátil už do Allianz – Slovenskej poisťovne v roku 2005. Od roku 2007 som aj predsedom dozornej rady Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcov­ skej spoločnosti. Čím si vás poisťovníctvo získalo? Pred nástupom do Slovenskej poisťovne som toho o po­ isťovníctve veľa nevedel, bola to pre mňa výzva nezná­ meho. Poisťovníctvo je zaujímavé tým, že sa tu človek stretne so všetkým – s upisovaním rizík, prevádzkou, financiami aj marketingom. Poisťovníctvo pokrýva široké podnikateľské spektrum, poskytujeme produkty a služby celému podnikateľskému svetu v krajine. Vedomosti, ktoré v poisťovníctve človek potrebuje, aj to, s čím sa denne stretáva, je veľmi rôznorodé. Allianz – SP dôverne poznáte. Čo máte na tejto spoločnosti a jej zamestnancoch rád? Po fúzii Allianzu so Slovenskou poisťovňou tu ostala sym­ bióza toho najlepšieho z obidvoch svetov – bývalého štát­ neho kolosu s významným statusom a nemeckej kultúry. Spoločnosť nestratila silné spojenie na lokálnych zákaz­ níkov a zároveň nadobudla medzinárodnú dimenziu za pomoci našej nemeckej matky. Zamestnanci, ktorých som tu stretol, sú jedni z najlepších na trhu. Bolo to pre mňa príjemným prekvapením a som rád, že s nimi pracujem. Aká bola vaša prvá myšlienka, keď ste dostali ponuku stať sa prezidentom Allianz – SP? Viesť najväčšiu poisťovňu na trhu je výzva a zároveň aj ocenenie. Ponuka prišla od Manuela Bauera, ktorý je členom predstavenstva Allianz SE pre náš región. Musel som sa rozhodnúť rýchlo. Do určitej miery to pre mňa bolo prekvapenie, ale zároveň ma to i potešilo. Allianz – Slovenská poisťovňa v sebe spája to najlepšie z dvoch svetov Od apríla 2015 je prezidentom a predsedom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne Todor Todorov. Vyštudoval Elektro­ technickú fakultu STU, no osudom sa mu stalo poisťovníctvo. Po desiatich rokoch na čele rezortu financií a riadenia rizík privítal pestrosť povinností spojených s novou funkciou.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

5 ASPartner 01/2015 Aké sú vaše ciele a priority po nástupe do funkcie? Allianz – SP má svoju históriu a postavenie na trhu. S tým sa spájajú aj očakávania partnerov, zákazníkov, zamestnancov a akcionárov. Mojou snahou bude udržať komfortný servis, kvalitné produkty, dokázať uspokojiť našich zákazníkov a zároveň generovať dobré výsledky, ktoré budeme potrebovať pre ďalší rozvoj firmy. Ako vnímate súčasnú situáciu na poistnom trhu? Aké výzvy pred nami stoja? Poistný trh na Slovensku je relatívne malý, predpísané poistné je o niečo viac ako dve miliardy eur a stále na ňom pôsobí veľa hráčov. V dôsledku konkurenčného boja do­ sahuje trh výrazne nižšie výsledky v porovnaní s očakáva­ niami investorov. V prípade malých trhov to pre akcionárov nie je dlhodobo atraktívne. Je to markantne cítiť najmä po kríze v roku 2008. Materské spoločnosti poisťovní prehod­ notili svoje pôsobenie vo východnej Európe, niektoré opus­ tili slovenský poistný trh, ďalšie obmedzili svoje aktivity. Zároveň sa od roku 2016 v novom regulačnom prostredí (Solvency II) budú stupňovať kapitálové požiadavky a bude náročnejšie zabezpečiť chod firmy. Podľa môjho názoru to bude viesť k postupnému tlaku na konsolidáciu trhu v priebehu najbližších troch až piatich rokov. V čom vidíte silné stránky Allianz – SP? Vidím ich v komplexnom servise pre zákazníkov a v kva­ litných produktoch. Predávame istoty do budúcna, preto je dôležité, ako sa vyrovnáme s očakávaniami našich zákazníkov v prípade poistnej udalosti. Korektné služby a kvalitný servis pre našich klientov sú základom úspechu. Ďalším významným faktorom sú zamestnanci, ktorí po odbornej aj obchodnej stránke dokážu poskytnúť poistný servis pre našich zákazníkov na veľmi dobrej úrovni. Máte manažérsky vzor? Aký je váš spôsob vedenia? Manažérsky vzor ani nemám, skôr sa snažím od každého kolegu, s ktorým som pracoval, niečo si zobrať. Videl som metódy riadenia, ktoré sa mi páčili, ktoré sa mi osvedčili, aj také, čo nie. Každý máme nejaké predpoklady, priority, schopnosti a záleží na nás, ako ich budeme realizovať. Som zástancom otvorenej komunikácie. Podporím dobré nápady a mám rád dobrú klímu v kolektíve. Hovorí sa, že každý šéf je veľký, pokiaľ má vynikajúcich podriadených. Ak je niekto postavený v hierarchii najvyššie, je to vďaka kolektívnemu výsledku. Podobne ako vo futbale – jeden strelí gól, ale hrá celý tím. A motto, ktoré je vám sympatické? Život je beh na dlhé trate – pokiaľ má byť niečo dlhodobo udržateľné, nedá sa to jedným krokom zásadne zmeniť. Je to otázkou dlhodobej prípravy a ešte dlhodobejšej realizácie cieľov. Čo rád robíte vo voľnom čase? Od apríla mám voľného času stále menej, ale nejaký sa nájde. Snažím sa cestovať – po Slovensku aj zahraničí. Uprednostňujem kratšie cesty a spoznávanie krajín Eu­ rópy. Po večeroch alebo cez víkendy čítam knihy – rôzne žánre, mám rozčítané aj dve, tri knihy. V poslednom čase som si obľúbil nórskeho autora Jo Nesba. Rád počúvam aj hudbu, sú mi blízki interpreti a skupiny 70. a 80. rokov. Zo žánrov uprednostním jazz a blues. Todor Todorov (52) je od apríla 2015 predse­ dom predstavenstva a prezidentom Allianz – Slovenskej poisťovne. Do Slovenskej poisťovne nastúpil na pozíciu vrchného riaditeľa pre ekonomiku v roku 1996. V poisťovni AIG Slovakia (1998 – 2003) najskôr pôsobil ako člen predsta­ venstva a od roku 2001 ako predseda predsta­ venstva. V rokoch 2003 až 2005 viedol M&A pro­ jekty v regióne strednej a východnej Európy pre skupinu PPF. Vyštudoval mikroelektroniku na Slovenskej tech­ nickej univerzite v Bratislave a Executive MBA na University of Chicago.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

6 Zo začiatku pôsobil Allianz iba v Nemecku ako poisťovňa a zaisťovňa. V súčasnosti ponúka finančné služby z ob­ lasti poistenia, dôchodkového zabezpečenia, bankovníc­ tva a správy aktív klientom vo viac ako 70 krajinách sveta. V prvých rokoch ponúkal Allianz svojim klientom úrazové poistenie a poistenie prepravy a od začiatku bol pre­ pojený so zaisťovňou Munich Re. Po pár rokoch začal ponúkať poistenie pre prípad zneužitia dôvery, poistenie bicyklov pri lúpeži či poistenie strojov. Prvé telefóny, písacie stroje a kalkulačky sa v spoločnosti objavili v roku 1895. Dovtedy museli zamestnanci pra­ covať bez nich. V roku 1900 spolupracovalo s Allianzom okolo 3 000 obchodných agentov. Boli medzi nimi herci aj farmári, ktorí si týmto spôsobom často privyrábali a využívali pri tom svoje súkromné aj obchodné kontakty. Poisťovňa vďaka tomu získala nových klientov aj v časoch, kedy takmer nevyužívala reklamu. V roku 1913 mal Allianz zastúpenie nielen vo väčšine európskych krajín, ale aj v Egypte, Spojených štátoch, Austrálii, Číne, Južnej Amerike, v nemeckých kolóniách, Indii a v Mexiku. Po vypuknutí I. svetovej vojny narukovalo 40 percent zamestnancov a Allianz po prvýkrát vo svojej histórii začal zamestnávať ženy. V roku 1918 sa poisťovňa pustila do kontroverzného sektora – prišla s poistením áut, ktoré v tom čase predstavovali luxus pre pár zámož­ ných ľudí, no už o dva roky začalo toto poistenie rásť. Na trh životného poistenia vstúpil Allianz v roku 1922. V období pred II. svetovou vojnou Allianz rástol, aj keď zahraničný obchod pre politickú situáciu v Nemecku stagnoval. Predstavitelia Allianzu spolupracovali s Ná­ rodnosocialistickou nemeckou robotníckou stranou, jej organizácie boli poistené v konzorciu nemeckých pois­ ťovní. Cez vojnu Allianz nemal dostatok pracovných síl, množstvo jeho budov bolo zničených, obchod kolaboval a poisťovňa sa v máji 1945 dostala do technického kon­ kurzu. Vďaka zamestnancom však rýchlo obnovila svoju činnosť. Po vojne sa Allianz zapojil do odškodňovania poškodeného obyvateľstva. V roku 1948 predstavenstvo poisťovne odhlasovalo presťa­ hovanie centrály z rozdeleného Berlína do Mníchova, kde sa začalo s výstavbou novej budovy. Obchod sa v týchto rokoch obdivuhodne rýchlo spamätával najmä v oblasti neživot­ ného poistenia. Prispelo k tomu aj množstvo motivovaných a kvalifikovaných zamestnancov z radov vojnových utečen­ cov. Rozmach trval až do začiatku 70. rokov. Symbolom po­ vojnového ekonomického zázraku sa stal automobil, vďaka čomu sa táto oblasť poistenia stala pre Allianz kľúčovou. Od roku 1939 bolo povinné poistenie zodpovednosti za škodu, čo Allianzu prinieslo veľa nových klientov. Na ďalšie významné momenty zo 125-ročnej histórie poisťovne Allianz sa pozrieme v ďalšom vydaní časopisu ASPartner. 1890 V roku 1890 založil v Mníchove poisťovateľ Carl Thieme spolu s bankárom Wilhelmom Finckom spoločnosť Allianz so sídlom v Ber­ líne. Do loga zvolili emblém nemeckej orlice spolu s erbami dvoch domovských miest – Berlína a Mníchova. Poisťovňa Allianz oslavuje 125 rokov (I. časť) 1890 1895 1906 1913 1914 1918 1932 1954 založenie pois­ ťovne Allianz akcie poisťovne boli prvýkrát obchodované na berlínskej burze Allianz prostred­ níctvom americkej dcérskejspoločnosti Fireman‘s Fund vyplatil 250 mi­ liónov dolárov po zemetrasení v San Franciscu Allianz po prvýkrát zamestnáva ženy otvorenie testova­ cieho centra, dnes známeho ako Allianz centrum pre technológie Allianz je naj­ väčším poisťova­ teľom majetku v Nemecku začiatok poistenia automobilov centrála poisťovne sa presťahovala do Mníchova

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

7 ASPartner 01/2015 MARKETING Skupina Allianz každoročne na celom svete vyhodno­ cuje vnímanie svojich značiek v rámci medzinárodného spotrebiteľského prieskumu Brand Performance Mana­ gement. Výsledkom prieskumu je index značky FPI. Výsledky Allianz – SP za rok 2014 prelomili všetky re­ kordy. Naše FPI dosahuje dvojnásobok priemerných hodnôt konkurencie a stále rastie. Naša značka si zároveň dlhodobo drží prvé miesto pri celosveto- vom porovnaní značiek v rámci skupiny Allianz. Úspech každej značky je závislý od dobrých skú­ seností zákazníkov. Naši klienti sa dennodenne presviedčajú, že na Allianz – Slovenskú poisťovňu sa môžu spoľahnúť, pretože v prípade škodovej udalosti ju vyriešime rýchlo a fér. Hlavný headline kampane „Využite rýchle a férové služby“ bol doplnený novým vizu­ álnym stvárnením kvality piatich hviezdi­ čiek so sloganom „Rýchlo a fér“. Kampaň zároveň komunikovala viac ako 1,8 milióna klientov, ktorí využívajú služby Allianz – Slovenskej poisťovne, a naše prvenstvá v súťaži Zlatá minca 2014 ako najoceňova­ nejšej poisťovne na Slovensku. TV spot bol pripravený v dvoch verziách. Hlavnými hrdinami kampane boli už známi predstavitelia – roznášač pizze a sprievodkyňa, ktorí komunikujú náš proklientsky prístup. Pri natáčaní sme opäť využili skúsenosti režisérskeho dua GunPowderDirectors Mariky Majorovej a Jonáša Karáska. Nové príbehy vznikali prestrihaním starých materiálov a dotoče­ ním nových scén počas jedného uprša­ ného marcového dňa v Bratislave. Fotopro­ dukciu zabezpečoval náš takmer už dvorný fotograf Martin Fridner. Takisto sme pripravili nové vizuály pre vonkajšiu reklamu, inzerciu a internet. Grafický vizuál „Rýchlo a fér“ by sme radi využívali pri komunikácii našich služieb aj v budúcnosti. Allianz – Slovenská poisťovňa je najsilnejšia značka medzi poisťovňami Rýchle a férové služby Allianz – SP Určite mnohí viete, aké ťažké, ale zároveň nesmierne dôležité je pre firmu vybudovať silnú značku s dobrým menom. O to viac to platí pre poisťovne. Dobrá povesť je nevyhnutná na to, aby vám klienti dôverovali a zverili ochranu majetku či vlastného života. Silná značka je pre poisťovňu tým najcennejším aktívom. Jarná reklamná kampaň Allianz – Slovenskej poisťovne voľne nadväzovala na minuloročnú kampaň zameranú na podporu našich služieb. Vývoj Funnel Performance Index (FPI) ŽIVOT NEŽIVOT 2012 2013 2014 198 204 217 201 205 212 2012 2013 2014 Silné značky Slabé značky 100 0 200 Vývoj Funnel Performance Index (FPI) ŽIVOT NEŽIVOT 2012 2013 2014 198 204 217 201 205 212 2012 2013 2014 Silné značky Slabé značky 100 0 200 Šarlota Dz., klient Allianz - SP My vieme, čo dokážete najviac oceniť. Aj preto sme sa v súťaži Zlatá minca 2014 opäť stali Najoceňovanejšou poisťovňou na Slovensku. www.allianzsp.sk Využite rýchle a férové služby

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

8 VIP KLUB Aké služby letisko poskytuje? Portfólio služieb Letiska M. R. Štefánika sa základným spôsobom člení na služby bezprostredne súvisiace s obsluhou prostriedkov leteckej dopravy a s vyba­ vením cestujúcich (letecké služby) a na doplnkové aktivity realizované v prospech cestujúcej verejnosti a iných užívateľov v rámci ich potrieb na letisku (neletecké služby). Časť služieb poskytuje samotná letisková spoločnosť, ostatné služby sú zabezpečené prostredníctvom subdodávateľov. K leteckým službám patrí napríklad odmrazovanie lietadiel, dodávka jedál a nápojov na palubu, vybavenie cestujúcich a batožiny či bezpečnostná ochrana. Aké novinky ste pripravili v poslednom čase? Novinkou je príchod nového dopravcu flydubai, ktorý zabezpečuje pravidelné letecké spojenie z Bratislavy do Dubaja a späť trikrát týždenne. Významnou udalosťou je aj zriadenie základne leteckej spoločnosti Ryanair na našom letisku, čím sa zvýšili týždenné frekvencie letov, cestujúci majú k dispozícii lepšie časy odletov do ich destinácií a nové linky do Atén, Madridu a od októbra aj do Berlína. Zároveň letecká spoločnosť Smartwings počas letnej turistickej sezóny bude prevádzkovať pravidelné linky do destinácií Tel Aviv, Olbia, Palma de Mallorka, Heraklion, Rodos či Burgas. Ako sa vyvíja počet cestujúcich a leteckého obchodu? Za prvé tri mesiace roka 2015 vybavilo Letisko M. R. Štefánika spolu v pravidelnej aj nepravidelnej doprave 215 419 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 32 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Je to najlepší prvý kvartál od doby, keď svoju činnosť ukončila spoločnosť SkyEurope. Už teraz môžeme povedať, že sa napĺňajú naše predpoklady o náraste počtu prepravených cestujúcich v roku 2015. V minulom roku sme vybavili spolu na prílete aj odlete 1 355 625 pasažierov a prepravili 19 448 ton leteckého nákladu. Kam sa z Bratislavy lieta najviac? Počas letného letového poriadku, ktorý platí do 24. ok­ tóbra, majú cestujúci z Bratislavy k dispozícii 26 pra­ videlných liniek do 12 krajín. Cestujúci zároveň môžu využiť desiatky charterových letov z ponúk cestovných kancelárií, čím sa počet destinácií šplhá na viac ako 60 a počet krajín, kam možno z Bratislavy letieť, na 20. Spomedzi pravidelných letov využívajú najviac cestujúci letecké spojenia do Londýna, Dublinu, Milána, Bruselu, Ríma. Počas dovolenkovej sezóny Slováci najviac cestujú do destinácií Antalya, Burgas, Rodos, Hurghada či Monastir. Nové linky z Bratislavy: Dubaj, Atény, Madrid či Berlín Letecké spojenie medzi Bratislavou a Pra­ hou fungovalo už v roku 1923. Najväčšie slovenské letisko v Ivanke pri Dunaji sa začalo budovať o 23 rokov neskôr a s pravi­ delnou prevádzkou sa začalo v roku 1951. Meno významného vedca, letca, astro­ fyzika, vojenského analytika a diplomata Milana Rastislava Štefánika nesie od 21. júla 1993, premenované bolo symbolicky v deň jeho narodenín. O Letisku M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., sme sa porozprávali s jeho riaditeľom a predsedom predstaven­ stva Ing. Ivanom Trhlíkom.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

9 ASPartner 01/2015 Cestovanie je často spojené so stresom a hektikou, čo navodzuje aj nečakané situácie. Spomínate si na vtipné momenty, ktoré sa stali na letisku? Stalo sa nám, že dve cestujúce, ktoré cestovali do Hurghady a mali zaplatenú dovolenku s all inclusive pobytom, si začali do tašiek baliť rôzny tovar už na letisku v duty free obchode ešte pred odchodom na dovolenku, a to bez zaplatenia. Čudovali sa, že si tovar bez platenia zobrať nemôžu, lebo vraj ony majú zaplatený all inclusive pobyt. Ďalší manželia zase mali odlet na dovolenku krátko po polnoci o 0.05 hod. Keď sa nedostavili na odlet, letisko v spolupráci s cestovnou kanceláriou sa ich niekoľko ráz snažilo telefonicky kontakto­ vať. Až po mnohých pokusoch poslali nahnevaní manželia SMS s otázkou, kto ich toľko otravuje tak neskoro v noci. Na­ pokon vysvitlo, že manželia si neuvedomili, že po polnoci je už iný dátum a domnievali sa, že letia na dovolenku až nasledujúci deň. Celú dovolenku tak zmeškali. Často sa tiež stáva, že cestujúci chystajúci sa na rozlúčku so slobodou, prilietavajú oblečení v rôznych kostýmoch – mali sme tu už Batmana, vajíčko, ale aj Santa Clausa či Mozarta. Čo z batožiny cestujúcim odoberáte najčastejšie? Medzi predmety, ktorých sa ľudia dobrovoľne vzdajú na bezpečnostnej kontrole, patria napríklad putá, obušky, ďalej rôzne napodobeniny zbraní, aj detské hračkárske zbrane, napodobeniny nábojov, granátov, odobraná bola napríklad šamanská tyč s ľudskou lebkou, veľké lovecké nože, prívesky na kľúče v tvare nábojov, valašky, ktoré si ľudia chcú odniesť ako suveníry, peňaženka v tvare gra­ nátu, alebo opasky, ktorých kovová časť je v tvare granátu. Z potravín sú často ľuďom odoberané bryndza, treska, nutella, horčica, kečup, majonéza, pretože tie možno prepravovať v príručnej batožine len do objemu 100 ml alebo gramov, rovnako ako ostatné tekutiny, pasty a gély. Potraviny pastovej povahy s väčším objemom treba umiestniť do zapísanej batožiny, nie do príručnej. Cestujúcim nie sú zakázané predmety a potraviny či kozmetika, ktoré nespĺňajú povolené limity, odobrané automaticky. Vždy je im ponúknutá možnosť predmet alebo potravinu odovzdať svojmu príbuznému, ktorý pasažiera na letisku odprevádza, alebo je ponúknutá možnosť vrátiť sa na check-in a podať si príručnú bato­ žinu ako zapísanú batožinu, alebo je možnosť vrátiť sa do auta, ak ho máte odstavené na parkovisku a predmet si tam odložiť. Až v prípade, že cestujúci nevyužije ani jednu z ponúkaných možností, ostáva mu možnosť predmetu sa dobrovoľne vzdať. Akých chýb sa ľudia pri cestovaní najčastejšie dopúš- ťajú a je možné sa im vyhnúť? Najmä tí, ktorí letia po prvý raz, si neuvedomujú, že treba byť pri nástupnej bráne najneskôr 30 minút pred odle­ tom a nie až v čase odletu, ktorý je napísaný na letenke. Ak sa cestujúci dostaví na boarding k nástupnej bráne neskôr ako 20 minút pred odletom, už nebude pustený na odlet a nemá nárok na vrátenie peňazí za letenku. Cestujúcich letisko nevyzýva rozhlasom, aby sa dostavili k odletu, informácie majú k dispozícii na informačných tabuliach či na letenke. Rovnako si treba pred dovolenkou skontrolovať dĺžku platnosti pasu. Napríklad platnosť pasu pre cesty do Tu­ recka musí byť aspoň päť mesiacov po návrate, do Egypta aspoň šesť mesiacov po návrate, inak nebude cestujúci pripustený na odlet. V prípade zdravotných komplikácií, ako sú zlomeniny, vyššie štádium tehotenstva a pod., treba mať potvrdenie od lekára na presnom formulári od leteckej spoloč­ nosti. Po prílete si zase treba pri vyzdvihnutí batožiny dôkladne skontrolovať, či si pasažier vyzdvihuje naozaj svoj kufor. Keďže prepravné podmienky každej leteckej spoloč­ nosti sa rôznia, treba si vždy preštudovať prepravné podmienky danej spoločnosti na jej webstránke, vrátane hmotnostných či rozmerových limitov na batožinu, a tak sa cestujúci komplikáciám pri odlete vyhne.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

10 BOLESTNÉ PO DOPRAVNEJ NEHODE Traktor odhŕňajúci sneh v Prešovskom okrese vošiel do jazdnej dráhy osobného vozidla, ktoré po zrážke nara­ zilo do autobusovej zastávky, prevrátilo sa na strechu a jeho vodička utrpela vážne zranenia – drvivé porane­ nia hlavy, hrudníka, brucha a pravej dolnej končatiny. Allianz – SP poškodenej vyplatila bolestné vo výške 43 417 eur z povinného zmluvného poistenia vodiča traktoru. Okrem toho bola uhradená totálna škoda na osobnom automobile vo výške 26-tisíc eur a poistné plnenia na opravu zastávky a dopravného značenia. POŽIAR V BYTOVOM DOME Neopatrnosť pri krádeži benzínu z motorového vozidla zapríčinila požiar v podzemnej garáži bytového domu, pri ktorom boli obhorené nosné betónové konštruk­ cie a zničené rozvody elektriny a plynového kúrenia. Viacero bytov bolo zadymených. V stenách sa objavili trhliny, nosnosť niektorých konštrukcií bola znížená pod požadované hodnoty a v postihnutej časti bytovky museli byť kvôli narušenej statike byty vysťahované. Pri požiari zhoreli aj autá zaparkované v garáži. Poistné plnenie presiahlo výšku 270-tisíc eur. ÚHRADA EKOLOGICKEJ ŠKODY Vodič cisterny prevážajúcej naftu dostal šmyk pri krajnici vozovky a vozidlo sa prevrátilo. Cisterna sa pre­ razila, motorová nafta začala vytekať do pôdy a pred príchodom hasičov došlo ku kontaminovaniu okoli­ tej pôdy. Slovenská inšpekcia životného prostredia nariadila sanáciu okolia havárie. Cisterna prepravovala približne 22-tisíc litrov motorovej nafty, odvezených bolo 620 metrov kubických kontaminovanej zeminy. Celkové náklady na odstránenie ekologickej škody vo výške 73 491 eur uhradila Allianz – SP. ZOSUV PÔDY VO VRÁTNEJ Obľúbený turistický región v lete zasiahla silná búrka, po ktorej bolo viacero budov poškodených zosuvom kameňov, zeminy a povodňovou vlnou s bahnom. Poškodená bola aj kabínková lanovka. Výška škody zatiaľ nie je definitívne stanovená, bude závisieť od miery narušenia statiky budov po ukončení znaleckého dokazovania. Allianz – SP zatiaľ vyplatila 510-tisíc eur, predpokladaná celková výška škody sa môže pohybo­ vať okolo milióna eur. Poistné udalosti v roku 2014 Poistné plnenia od Allianz – SP v roku 2014 pomohli odstrá­ niť ekologickú škodu, škody po požiari a vyčíňaní počasia či aspoň finančne zmierniť následky dopravnej nehody. Priná­ šame výber najzaujímavejších poistných udalostí. LIKVIDÁCIA

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

11 ASPartner 01/2015 Poisťovacie podvody v uplynulom roku Zálusk na 2 000 000 eur Vyšetrovací tím Allianz – SP odhalil podvod s najvyššou uchránenou sumou dva milióny eur. Išlo o poistenie, ktorým si klient poistil svoj majetok na všetky riziká. Podnikateľ nahlásil poistnú udalosť, pri ktorej si v dôsledku poškodenej technoló­ gie nárokoval na plnenie poškodených po­ travín, zariadenia a ušlého zisku z dôvodu prerušenia prevádzky. Vyšetrovateľom sa hlásenie zdalo podozrivé a pri podrob­ nom šetrení vzniku udalosti sa zistilo, že technológia bola poškodená dávno pred uzatvorením poistenia, čo podvodník zamlčal, a škoda nevznikla tak, ako nahlásil poisťovni. Na základe zistených skutočností nebolo poistné plnenie vyplatené. Fingovaná autonehoda Častým objektom podvodníkov bolo aj pripoistenie finančnej straty k havarijnému poisteniu motorového vozidla (GAP). Takýmto prípadom bola aj škoda, ktorá pre­ sahovala sumu 25 000 eur. Poistený si kúpil v Nemecku zachovalé ojazdené auto za pri­ bližne 10 000 eur. Keď pri poisťovaní zistil, že v prípade totálnej škody by zaň mohol od poisťovne získať niekoľkonásobne viac, rozhodol sa úmyselne ho poškodiť. Z obavy o svoje zdravie vozidlo nezdevastoval počas jazdy. Spolu s kamarátom auto zdemolovali nárazom vysokozdvižného vozíka a vrak pristavili k stromu, kde simulovali náraz. Vyšetrovatelia podľa doterajších skúseností okamžite zbadali, že na náraze čosi nesedí. Po analýze prípadu bolo poistné plnenie zamietnuté a páchateľov v rámci trestného konania v súčasnosti vyšetruje polícia. Podvod v cestovnom poistení Koncom roka 2014 bola neznámou osobou telefonicky nahlásená poistná udalosť z dovolenky v Egypte. Pri identifikácii klient uviedol presné osobné údaje poistenej osoby a aj číslo poistnej zmluvy. Počas dovolenky v Egypte sa vraj u manželov prejavili tráviace ťažkosti, a preto boli ošet­ rení v zdravotníckom zariadení. Náklady na ošetrenie mali uhradiť v hotovosti. Po doložení potrebných dokumentov pois­ ťovni sa však vyskytli drobné rozpory, na základe čoho bola hlásená poistná udalosť detailnejšie preverená. Následne sa zistilo, že „poistení“ sa v čase vzniku poistnej udalosti nachádzali na území Slovenska a žiadnu poistnú zmluvu neuzatvorili. Taktiež vysvitlo, že manželia v Egypte dovolenkovali v celkom inom čase, ako uviedli. Ich neoprávnene požadované poistné plnenie, ktoré presiahlo sumu 1 700 eur, bolo zamietnuté a v súčasnosti tento prípad vyšetruje polícia. Účelové úrazové poistenie Často sa tiež stáva, že podvodníci nemajú svoj podvod dopredu naplánovaný, skôr ho berú ako výhodnú kompenzáciu a zhod­ notenie svojich nepríjemností. Vhodným príkladom je situácia, keď poistený v rámci svojho úrazového poistenia nahlásil, že si pri lyžovaní vážne poranil koleno. Porov­ naním dátumu uzavretia poistnej zmluvy a dátumu ošetrenia v zdravotníckom zariadení sa potvrdilo podozrenie, že pois­ tený vo svojom hlásení neuviedol pravdivé skutočnosti o čase a vzniku poranenia. Bolo zistené, že k úrazu skutočne došlo, avšak jeden deň pred účinnosťou poistnej zmluvy, teda v čase, kedy jeho zmluva ešte nebola platná. Poistený si ju totiž uzatvoril až po úraze a na lekárske ošetrenie išiel až o dva dni neskôr, keď sa mu zdravotný stav výrazne zhoršil. Nakoľko bol tento pokus o podvod odhalený v počiatočnom štádiu, k presnému vyčísleniu uplatnených nárokov nedošlo. Predbežný odhad by bol podľa vyšetrovateľov viac ako 500 eur. Odhalené podvody za 6 miliónov eur Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2014 prešetrovala 2354 dôvodne podozrivých škodových udalostí, z ktorých až v 2 109 prípadoch bolo podozrenie potvrdené. Potenciálne plnenie na poistných udalostiach v životnom a neživotnom poistení spolu predstavovalo 8 238 233 eur, z čoho interný tím vyšetrovateľov uchránil v prospech Allianz – SP rekordných 6 037 973 eur.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

12 LIKVIDÁCIA ONLINE KRYCÍ LIST V procese vybavovania škôd v havarijnom poistení je nesmierne dôležité, ako rýchlo dokáže poisťovňa rozhodnúť o poistnom krytí a garantovať finálnu výšku poistného plnenia na účet opravcu. Aj keď optima­ lizácia práce likvidátorov pri vystavovaní krycích listov vyčerpala posledné rezervy, na vystavenie krycieho listu bolo potrebné približne dve až päť hodín. Pre ďalšie zlep­ šenie prišiel na rad reingenering – teda zmena procesu od počiatku. „Zmenou procesu a preddefinovaním všetkých polo­ žiek vplývajúcich na výšku plnenia, ako sú spoluúčasť, dlžné poistné, zníženie plnenia a pod. už do fázy kalkulácie, sme dosiahli výrazný časový náskok pre vystavenie krycieho listu,“ hovorí Pavol Pitoňák, vice­ prezident pre rezort produktov a likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. Po vy­ stavení krycieho listu už len stačí nastaviť pravidlá pre očakávanú faktúru. Systém automaticky vystaví krycí list a opravca ho dostane už po niekoľkých sekundách od vloženia faktúry za opravu. WEBCENTRUM LIKVIDÁCIE Rozvoj webových služieb a dopyt klientov vyriešiť čo najviac vecí prostredníctvom in­ ternetu je dôvodom, prečo sa Allianz – SP rozhodla vybudovať pre klientov centrum služieb pre riešenie poistných udalostí. „V súčasnosti vstupuje do prevádzky časť pre poistné udalosti zo životného pois­ tenia. Naša webová aplikácia umožňuje jednoducho a intuitívne nahlásiť škodovú udalosť tak, aby jej ďalšie vybavovanie bolo čo najjednoduchšie,“ dodáva Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. Pri hlásení poistnej udalosti sa vyplnením odpovedí na otázky a ich potvrdením škoda automaticky zaregistruje v systéme. Klient dostane číslo poistnej udalosti a emailom alebo sms správou potvrdenie o jej zaregistrovaní. Aplikácia umožňuje súčasne s hlásením vložiť k poistnej udalosti digitalizované prílohy, ako sú fotky alebo scany dokumentov. Stav poistnej udalosti je možné sledovať pomocou aplikácie WebInfo, ktorá je súčasťou tohto komplexného riešenia. WEBINFO Cieľom riešenia WebInfo je sprístupniť klientom v ktoromkoľvek okamihu informá­ cie o poistnej udalosti. Na základe jej čísla, ktoré klient dostal po hlásení škody, sa môže prihlásiť do aplikácie, ktorá ho bude infor­ movať o stave riešenia jeho poistnej udalosti, prípadne o požadovaných dokumentoch potrebných k jej vybaveniu. Digitalizované dokumenty potom môže klient cez aplikáciu vložiť do systému a likvidátor s nimi môže ihneď pracovať. SMARTPROLIK Allianz – SP vyvinula a implementovala pre komunikáciu s externými partnermi vlastnú platformu nazývanú PROLIK. Tento nástroj je neustále rozvíjaný a modernizo­ vaný tak, aby vyhovoval všetkým požia­ davkám užívateľov na komfort, rýchlosť a technologickú vyspelosť. Aktuálne poslednou novinkou je apliká­ cia SmartProLik pre jednoduchšiu prácu s fotodokumentáciou. Táto funkcionalita obsahuje implementáciu pre mobilné zariadenia vybavené operačným systé­ mom Android a komunikujúce so základ­ nou platformou. Pracovník vykonávajúci obhliadku a fotodokumentáciu poškodenia môže vyhotoviť fotky mobilným zaria­ dením (smartfónom, tabletom), priamo v tomto zariadení doplniť popis a fotky ihneď odoslať. Automaticky sa pripoja ku kalkulácii a odošlú sa do systému, kde už sú k dispozícii likvidátorovi poisťovne. Žiadne ďalšie spracovanie alebo ukladanie nie je potrebné. Aj vďaka tomu, že mobilná aplikácia je vybavená inštrukciami, ako realizovať fotodokumentáciu, je vyhotove­ nie a spracovanie fotografií jednoduchšie a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Allianz – Slovenská poisťovňa investovala v poslednom čase množstvo energie a vývojových aktivít do zefektívnenia a skvalitnenia procesu likvidácie poistných udalostí, aby sa vďaka tomu stala rešpektovaným lídrom v oblasti poskytovania služieb svojim klientom a priekopníkom vo využívaní pokročilých technológií na trhu, a to nielen na Slovensku. Digitalizácia je cesta k jednoduchému a rýchlemu vybaveniu poistnej udalosti

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

13 ASPartner 01/2015 Allianz – SP každý štvrťrok vyhodnocuje štatistické ukazovatele vzájomnej spolupráce s nimi a každý rok aj rebríček najlepších zmluvných servisov, čo umožňuje neustále zlepšovanie sa a posúvanie kvality servisných služieb na vyššiu úroveň. TOP SERVIS Na základe dosiahnutých výsledkov vo vyhodnocovaní Semafor od Allianz – Slovenskej poisťovne je každo­ ročne ocenených 25 najlepších zmluvných servisov, ktoré získajú certifikát kvality služieb Top servis. V najlepších servisoch sú ocenené tímy aj jednotlivci. Odovzdaním certifikátov sa to však nekončí. Neustále zlepšovanie kvality služieb a vzájomnej spolupráce je pre Allianz – SP prioritou. Každoročne preto po­ zýva približne 200 najlepších zmluvných servisov na regionálne konferencie, kde prostredníctvom otvorenej diskusie a rôznych podujatí spoločne prichádzajú na nové vylepšenia. NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH V roku 2014 sa v Semafore do skupiny najlepších pre­ bojovalo 63 z 580 zmluvných servisov s komplexnými klientskymi službami a ďalších 163 sa im tesne priblížilo. Hodnotenie servisov pozostáva z rôznych kritérií a počet tých, ktorých služby sú vysoko kvalitné, je dôkazom toho, že strategické partnerstvo v zmluvnej spolupráci so servismi dnes jasne určuje klient poisťovne. Na konfe­ rencii najlepších 25 servisov Top Servis boli ocenení prví traja prijímací technici z nasledovných servisov. Najlepšieho prijímacieho technika má servis Dunauto DS v Dunajskej Strede, druhé miesto obsadil Motor-Car Trenčín a na treťom mieste skončil Fridrich Bors OPRAVA AUTOMOBILOV, Vojtechovce. SPOJENIE DVOCH ZNAČIEK Odborné motoristické časopisy Auto magazín a ProfiAuto spolu s Allianz – Slovenskou poisťovňou a Cechom predajcov a autoservisov SR už 18 rokov vypisujú celoslovenskú súťaž o najlepšieho autoopra­ vára a najlepší autoservis roka. Aj cieľom tejto súťaže je motivovať odborných pracovníkov a manažment autoservisov k zlepšovaniu kvality a rozširovaniu port­ fólia servisných služieb. Zároveň pomáha k zvyšovaniu dôvery motoristov o tieto služby. Od začiatku roka 2016 sa vyhlasovanie spojí s vyhodnocovaním Top servis a vznikne tak najvýznamnejšie oceňovanie autoservisov a autoservisných profesií na Slovensku. Záujmom každého moto­ ristu je zvoliť si vhodné a spoľahlivé poistenie svojho vozidla. V Allianz – Slovenskej poisťovni má svoje auto poistené každý tretí Slovák. V ne­ príjemnej situácii, akou je napríklad dopravná ne­ hoda, sa jej klienti môžu spoľahnúť na širokú sieť približne 600 slovenských zmluvných servisov. Najlepšie zmluvné servisy Certifikáty za rok 2014 v servisoch odovzdával Pavol Pitoňák, člen predstavenstva Allianz – SP, spoločne s Jozefom Hrdým, riaditeľom odboru likvidácie poistných udalostí

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

14 Čo viedlo k vzniku hypotekárnej siete v Allianz – SP? Úvery – hypotekárne i spotrebiteľské – sú v poslednom čase veľmi aktuálnou a často skloňovanou témou. Či ide o nové úvery, refinancovanie starších hypoték, alebo konsolidáciu spotrebiteľských úverov, vždy ide o financie klienta, hľadanie optimál­ neho variantu a, samozrejme, veľkú rolu v tomto systéme hrá aj poistenie. A práve v tomto smere ťahali poradcovia Allianz – SP za „kratší koniec lana“. Naši klienti do­ stávali v momente riešenia úveru ponuku poistenia od partnerských poisťovní bánk naviazanú na výhodnejšiu úrokovú sadzbu zo strany banky. Túto skutočnosť sme pociťovali ako veľký hendikep Allianz – SP, a to práve z dôvodu, že naša spoločnosť nemala možnosť spo­ lupracovať v úverovej oblasti so žiadnou bankou. Tým pádom sme strácali priamu možnosť poskytnúť našim klientom k ich úverom kvalitné poistenie. Rieše­ nie v podobe hypotekárnej siete ponúka klientovi dvoch odborníkov pod značkou Allianz, jedného na poistenie a druhého na úvery. Špecializovaní odborníci dokážu na základe vzájomnej spolupráce poradiť klientovi tak, aby našiel optimálny variant spojenia poistenia a úveru v jeho prospech. Ako prebiehal proces príprav hypotekárneho poradenstva? V prvom rade sme museli podstúpiť zložitý licenčný proces v Národnej banke Slovenska, aby sme ako poisťovňa vôbec mohli ponúkať v spolupráci s bankami úverové poradenstvo našim klientom. Následne sme otvorili náročné rokovania s bankami, kde sme sa snažili dosiahnuť čo možno najlepšie podmienky pre našich klientov a hlavne dohodnúť spoluprácu tak, aby mali naši poisťovací poradcovia možnosť ponúkať naše poistenie k úve­ rom aj navzdory skutočnosti, že banky sú viazané korporátnymi zmluvami so svojimi partnerskými poisťovňami. Som veľmi rád, že sa nám podarilo rokovaním dosiahnuť podmienky v prospech našich klientov tak, že majú možnosť získať výhodnejšie úvery a úrokové sadzby aj v prípade, že si uzatvo­ ria poistenie v Allianz – SP. Samozrejme, tieto výhody sú viazané len na prípady, keď bude klient riešiť svoj úver prostredníc­ tvom nášho úverového poradcu a poiste­ nie prostredníctvom nášho poisťovacieho poradcu. Aké produkty Allianz – SP ponúka a pre koho sú určené? Tak ako je naša spoločnosť zameraná na všetky segmenty poistného trhu, tak máme ambíciu zasiahnuť do všetkých sfér v rámci úverov. To znamená, že dokážeme ponúknuť služby fyzickým osobám (za­ mestnanci, SZČO) aj právnickým osobám (firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov atď.). V rámci našich služieb dokážeme kom­ plexne poradiť klientom vo sfére hypote­ kárnych účelových úverov (kúpa, predaj, rekonštrukcia nehnuteľnosti, hypotéky pre mladých so štátnou prémiou atď.), hypo­ tekárnych bezúčelových úverov (ame­ rické hypotéky), spotrebiteľských úverov, podnikateľských úverov, úverov na obnovu bytových domov či investičných úverov. Aké výhody klient získa? Naši klienti získavajú zo strany Allianz – SP komplexné a korektné poradenstvo v ob­ lasti úverov a poistenia, špeciálne výhody v rámci nastavení úverových produktov a služieb zo strany bánk a, samozrejme, v neposlednom rade zaujímavé úrokové sadzby. Aj v oblasti úverov chceme klien­ tom ponúkať to najlepšie. S ktorými bankami Allianz – SP spolupracuje? Pre spoluprácu sme strategicky vybrali veľké banky, ktoré svojimi produktmi, službami a nastavením dokážu ponúknuť našim klientom čo možno najlepšie pod­ mienky. Zároveň sme kládli veľký dôraz na skutočnosť, aby naši partneri v bankovom svete dokázali ponúknuť našim klientom adekvátne výhody práve vďaka tomu, že sa zveria do rúk poradcov Allianz – SP. Ak­ tuálne spolupracujeme s ČSOB, UniCredit bank, VÚB a Tatra bankou. V rámci spotre­ biteľských úverov dopĺňame naše portfólio ešte produktmi spoločnosti CFH. Silný tandem poistného a hypotekárneho poradenstva Slavomír Ruman pôsobí v poisťovníctve 13 rokov, pozná slovenský aj český poistný trh. V Allianz – Slovenskej poisťovni, kde pracuje od apríla 2014, stál pri vzniku novej hypotekárnej siete. PRODUKTY

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

15 ASPartner 01/2015 Máte doma veterána? Dobový automobil svojou eleganciou a retro vzhľadom zaujme nejedného motoristu. Aby mohol byť oficiálne označený ako veterán, musí spĺňať niekoľko kritérií. Iba tak môže získať preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medziná­ rodnej organizácie historických vozidiel FIVA. Prvou podmienkou je, že vozidlo musí byť staršie ako 30 rokov a nesmie byť používané v každodennej premávke. Ďalej by malo byť v dobrom technickom a historicky zodpo­ vedajúcom stave. Na základe rozsahu úprav a veku sa veterány delia do rôznych kategórií. V prípade, že je nutná renovácia, vypracova­ nie interiéru a exteriéru musí byť v originál­ nom prevedení, alebo čo najbližšie kopírovať dobovú dokumentáciu. Výhodné PZP Historické vozidlá sú svojím charakterom špecifické, a to aj z pohľadu poisťovne. Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje povinné zmluvné poistenie 225 historic­ kým vozidlám. „Naše občianske združenie zastrešuje približne 600 majiteľov veteránov. Už desiatky rokov poisťujú svoje historické vozidlá práve v Allianz – Slovenskej poisťovni. Keďže udržiavať veterána vo forme je veľmi nákladné, sme radi, že nám poisťovňa vyjde v ústrety výhodnou sadzbou poistného,“ hovorí Emil Môcik z Asociácie historických vozidiel SR. Asociácia zastrešuje približne 1 000 vozidiel s historickým preukazom a eviduje 10 000 áut starších ako 30 rokov. Ak má veterán preukaz historického vozidla, má aj zvýhodnenú sadzbu povinného zmluvného poistenia. V prípade historických vozidiel vybavených zvláštnym evidenč­ ným číslom „H“ platia ich majitelia ročné poistné vo výške 1/12 zo štandardnej výšky poistného v PZP, pri historických vozidlách s bežným evidenčným číslom je ročné poistné vo výške 1/4 zo štandardnej výšky poistného v PZP. V takomto prípade je potrebné preukázať, že veterán má preukaz historického vozidla. V obidvoch prípadoch klientom s bezškodovým priebehom ponúka Allianz – SP aj bonus a ďalšie zľavy. Ak však ide o staré alebo staršie vozidlo bez historic­ kého preukazu, PZP preň platí štandardne ako pre bežné vozidlo. Nehody veteránov Automobily, ktoré sú často staršie ako ich ma­ jitelia, so sebou prinášajú aj potenciálne riziko. I keď sú ich vodiči na cestách obozretnejší a ročne prejdú len približne sto kilometrov, môžu sa dostať do situácie, kedy sa ich vete­ rán stáva nebezpečným, či už pre nich alebo pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Allianz centrum pre technológie (AZT) sa preto v nedávnej štúdii zaoberalo najbežnej­ šími príčinami týchto nehôd. Výsledky štúdie ukázali, že pre veterány sú rizikové nehody, ktorým by sa pravdepodobne moderné autá za rovnakých podmienok vyhli. Štandardným príkladom sú kolízie, ktorých príčinou je zlé vyhodnotenie rýchlosti veteránu v porovnaní s moderným vozidlom. Nehodu môže spôso­ biť aj obmedzený výhľad vodiča historického vozidla na cestu či omnoho menší výkon bŕzd, na ktorý vodiči niekedy zabúdajú. Slovenskí majitelia veteránov však jazdia opatrne a bez­ pečne. „Za posledných 12 rokov evidujeme na cestách len jednu dopravnú nehodu veterána,“ dodal Emil Môcik. Autá, ktoré nepatria do starého železa Historické vozidlá na našich cestách denne nevídame. Najväčšia pravdepodobnosť, kedy na ne môžeme v premávke natrafiť, je obdobie zrazov a výstav veteránov. Každý skutočný veterán je pýchou svojho majiteľa a tiež pomerne drahou záležitosťou.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

16 PRODUKTY Odložte skrutkovač Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka svojim klientom riešenie nepredvídateľných výdavkov v podobe poistenia predĺženej záruky elektrospotrebičov. Toto poistenie kryje nečakané poškodenie alebo zničenie spotrebičov, za ktoré by inak niesol zodpovednosť jeho predajca, ak by nastali počas záručnej doby. Uzatvára sa na jeden, dva alebo na tri roky od konca zákonnej záruky a vždy sa uzatvára bez spoluúčasti. Klienti tak môžu mať od opráv pokoj až päť rokov po kúpe spotrebiča, poisťovňa totiž uhradí náklady na náhradné súčiastky a opravu elektrospotrebiča. Neúmyselné poškodenie Okrem poistenia predĺženej záruky si priamo v predajni môžu zákazníci uzavrieť aj poistenie náhodného poškode­ nia alebo odcudzenia elektrospotrebiča. Ak potom neúmy­ selne poškodia alebo zničia výrobok, napríklad pri preprave z predajne, ak im spadne alebo pri používaní na elektrické časti vylejú vodu, toto poistenie im zabezpečí opravu, úhradu nákladov alebo výmenu výrobku. Pri lúpeži alebo pri krádeži vlámaním poisťovňa poskytne nový elektrospotrebič rovnakých parametrov. Poistenie poškodenia a odcudzenia tovaru sa uzatvára na jeden rok so spoluúčasťou 15 percent. Čo sa dá poistiť? Poistenie predĺženej záruky sa môže uzavrieť na bielu techniku, ako chladnička, mraznička, sporák, rúra na pečenie, vstavaná mikrovlnná rúra, umývačka riadu, automatická práčka či sušička bielizne, a na vybranú elektroniku, napríklad televízor. V prípade, že sa niektorý z týchto pomocníkov pokazí, majiteľ nemusí siahnuť na svoje úspory, vyčlenené napríklad na letnú dovolenku. O nečakané výdavky sa totiž postará poisťovňa. Priamo pri kúpe Poistenie ponúka priamo predajca vo svojom obchode. „Už niekoľko mesiacov ponúkame poistenie predĺženej záruky elektrospotrebičov a iných výrobkov cez interne­ tové obchody. Klienti si tak rýchlo a jednoducho môžu pri kúpe zabezpečiť svoj nový tovar proti poškodeniu, krádeži či poruche,“ hovorí Andrea Leskovská, riaditeľka odboru manažmentu produktov v Allianz – Slovenskej poisťovni. Postup pri poruche je jednoduchý. Stačí zavolať na infolinku a operátori zorganizujú opravu elektrospotrebiča, uhradia náklady alebo pomôžu pri výmene výrobku za nový, ak je poistený výrobok odcudzený alebo nie je možné ho opraviť. O svoje spotrebiče sa nemusia strachovať ani tí, ktorí majú v Allianz – SP uzatvorené poistenie domácnosti, konkrétne moduly Štandard a Optimal. „Ak si naši klienti kúpia chlad­ ničku či práčku a majú poistenú domácnosť v strednom a vyššom module, pre vybrané spotrebiče platí predĺžená záruka automaticky. Poisťovňa uhradí náklady na opravu do výšky stanoveného limitu,“ dodáva Andrea Leskovská. Predĺžte si záruku spotrebičov a vyhnite sa nečakaným výdavkom To, čo sa pravidelne používa, sa aj rýchlejšie kazí. Poruchy elektrospotrebičov sú preto jedným z najčastejších problémov v domác­ nosti. Keď doslúži chladnička alebo práčka, ktorá už nie je v záruke, často je majiteľ donútený uhradiť opravu sám. V mnohých prípadoch však oprava stojí takmer rovnako, ako je cena nového spotrebiča.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

17 ASPartner 01/2015 Uplatnenie našli v armáde, monitorujú rozsah prírodných katastrof, strážia hranice, doručujú zásielky. Namiesto pi­ lota ich riadi navigátor či predvolený letový program. Čo sa však stane, keď havarujú? Spôsobená škoda sa môže vyšplhať pekne vysoko. Allianz – Slovenská poisťovňa už eviduje desiatky žiadostí na poistenie dronov. Boom bezpilotných lietadiel Od začiatku tohto roka Allianz – SP rozšírila svoj sortiment produktov o absolútnu novinku. Pre stúpajúci trend lieta­ júcich robotov prijala nový druh poistenia zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z prevádzky bezpilotného lietadla. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu zatiaľ drony ne­ potrebujú osvedčenie letovej spôsobilosti a navigátori ich môžu obsluhovať bez preukazu. Na Slovensku však všetky bezpilotné lietadlá musia byť pod dozorom Dopravného úradu, ktorý si vedie detailnú evidenciu prostriedkov schopných lietať bez pilota. Poistenie sa zíde aj lietadlu bez pilota Poistenie dronov v Allianz – Slovenskej poisťovni je možné jednoducho prirovnať k povinnému zmluvnému poisteniu lietadiel, ktoré pilotuje posádka. Aj keď toto poistenie zatiaľ povinné nie je, v prípade nehody kryje škodu spôsobenú dronom inej osobe a jej majetku, avšak nie škodu na samotnom bezpilotnom lietadle. Poistná suma sa podľa vzletovej hmotnosti dronu môže vyšplhať až na takmer 2 milióny eur. Keďže možnosť škodovej udalosti v prípade bezpilot­ ných lietadiel je veľmi vysoká, poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z jeho prevádzky je pre pois­ teného vhodný spôsob ochrany pred nepríjemnými následkami. V PRÍPADE ZDRAVOTNÝCH ŤAŽKOSTÍ SA BUDÚ MÔCŤ SPOĽAHNÚŤ NA PORADENSTVO ODBORNÍKA, KTORÝ BUDE K DISPOZÍCII NA TELEFÓNNOM ČÍSLE +421 940 835 381. Vďaka spolupráci Allianz – Slovenskej poisťovne s asis­ tenčnou spoločnosťou Allianz Assistance a sesterskou českou poisťovňou Allianz sa služby konzultanta osvedčili už počas minulého leta. Jeho pomoc využili desiatky pacientov, ktorých trápili rôzne zdravotné problémy. „V auguste sme boli s manželom v Alanyi, mala som otravu žalúdka, zrejme z jedla zo stánku na ulici. Volali sme na telefónne číslo konzultanta v Turecku, navštívil ma priamo v hoteli, poradil mi, ako mám postupovať v liečbe a dokonca nás aj s manželom odviezol do neďa­ lekej nemocnice,“ hovorí klientka Allianz – SP. Ošetrenie v Turecku bez jazykovej bariéry Drony, bezpilotné lietadlá, už nie sú len tech­ nickým úletom zo sci-fi filmov. Za uplynulých pár rokov sa stali realitou a ľudia objavujú čoraz väčšie možnosti ich využitia. Allianz – Slovenská poisťovňa aj počas tohtoročnej letnej sezóny ponúka svojim klientom dovolenkujúcim v Turecku služby medicínskeho konzultanta. Poistenie dronov

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

18 ROZHOVOR KEDY SA U VÁS ZAČALI PREJAVOVAŤ HERECKÉ SKLONY? ZAČALO SA TO KLASICKY HVIEZDOSLAVOVÝM KUBÍNOM A ZABÁVANÍM SPOLUŽIAKOV ALEBO VAŠA CESTA K HERECTVU BOLA INÁ? Presne si nepamätám, kedy sa to u mňa začalo. Na Hviezdoslavov Kubín som sa dostal až z konzervatória, hrali sme tam predstavenie postavené na poézii, a to som už herectvo študoval. V detstve som bol výrečný, čo som vy­ užíval pri výhovorkách. Nikdy som však nerobil amatérske divadlo a nemal som príležitosť vyskúšať si túto profesiu. Párkrát sme boli zo školy v Štátnom divadle v Košiciach na predstaveniach a viem, že magická sila, kúzlo a čaro divadla na mňa zapôsobili. A to asi rozhodlo, aby som to skúsil. KTORÉ KNIHY A FILMY VÁS V MLADOSTI NAJVIAC OVPLYVNILI? Najviac na mňa zapôsobili Dobšinského rozprávky, ktoré som si pravidelne čítal. Bol to môj rituál, keď som sa vrátil zo školy. Cestou som si kúpil jahodové nanuky v mlieč­ nej čokoláde, uvelebil som sa v kresle, prstom náhodne otvoril knihu a tam som sa začítal. Nesmierne ma bavila kniha Z poľovníckej kapsy, to bolo dobrodružné čítanie so zatajeným dychom. Čo sa týka filmovej tvorby, najviac ma ovplyvňovala európska produkcia, konkrétne francúzska. Tešil som sa na všetky pokračovania s Louisom de Funèsom. V rámci estrády som mal večer povolené pozerať Ein Kessel Buntes, tam ma vždy najviac zaujala tanečná zložka programu – kankán a sporo odeté devy. V programe Možno príde aj kúzelník som obdivoval etudy Kaisera s Lábusom a tam som hľadal inšpiráciu pre zábavu. Odkedy môžem pozerať televíziu aj po 20. hodine a chodiť večer do kina, mojím najobľúbenejším filmom je Forrest Gump a Moulin Rouge. Na herectve ma baví pestrosť a rôznorodosť Jeho hlas poznáte z reklamných spotov Allianz – Slovenskej poisťovne, svoju tvár prepožičal postavám v seriáloch Tajné životy či Búrlivé víno a mnohí si ho pamätajú ako Jabuka Švehlu z Paneláku, pre herectvo sa však nadchol v divadle. Herec Vlado Kobielsky prezradil, čo ho na jeho profesii najviac baví, s kým sa mu dobre spolupracuje a ako vyzerá jeho bežný deň.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

19 ASPartner 01/2015 KTORÁ Z VAŠICH DOTERAJŠÍCH POSTÁV VÁM NAJVIAC PRIRÁSTLA K SRDCU, RESP. V KTOREJ STE SA MOHLI NAJVIAC HERECKY REALIZOVAŤ? Sedem rokov som hral v Paneláku postavu Jakuba Švehlu. Keď sme začínali, povedali nám, že nebudú mať čas na hľadanie presných charakterov našich postáv, a preto som začínal ako odborník na IT a skončil ako úspešný podnikateľ. Jakub bol občas dojímavo neosvietený, ale tým bol mne a verím, že aj divákom, sympatický. Bol zmietaný ženami. Zažil som aj dojemnú situáciu, keď ku mne pristúpil pán so slzami v očiach a povedal mi, že presne s takou Švehlovou žije v jednej domácnosti, strašne ju miluje a nevie si pomôcť… OD ROKU 1998 HRÁVATE V DIVADELNEJ HRE NA KOHO TO SLOVO PADNE. KOĽKO REPRÍZ MÁTE ZA SEBOU? ČO VÁS NA TEJTO HRE STÁLE BAVÍ? Hra má 280 repríz, je nadčasová a nesmierne aktuálna tým, ako reflektuje spoločenské dianie. Pre nás má čaro vysokoškolských čias, skvelej partie spolužiakov a sú tam pasáže, ktoré sú improvizované a zakaždým iné. Takže pozývame do divadla Astorka. KONTROLUJETE SPÄTNE SVOJE VÝKONY, ALEBO STE Z TÝCH HERCOV, KTORÍ SA RADŠEJ NEVIDIA A NEPOČUJÚ? Určite som nevidel všetko, čo som natočil, ale ak mám čas a večer nehrám, pozriem sa. Kedysi boli vždy kontrolné projekcie, keď sa natočil obraz a mohli sme si to pozrieť, poprípade v ďalšej klapke niečo zmeniť. Dnes na to nie je čas. Takže kontrolné projekcie dávajú večer v telke. AKO MOMENTÁLNE VYZERÁ VÁS BEŽNÝ PRACOVNÝ DEŇ? Ráno začíname dosť skoro natáčať, niekedy máme ná­ stupy aj o piatej ráno. Keď začíname neskôr, po dotočení mávam ešte predstavenie v divadle a potom prídem domov, kde je ticho a môžem sa učiť texty. Občas sa zastavím u Dada Nagya v rozhlase alebo v dabingu. ČO VÁS NA VAŠEJ PRÁCI NAJVIAC TEŠÍ A NAPĹŇA? Pestrosť a rôznorodosť. Vždy je tam iný text, iná situácia, iný divák v divadle. Veľkým šťastím je, keď človeka práca a jeho profesia baví, a ja sa s radosťou priraďujem k tejto skupine. S KTORÝMI KOLEGAMI SA VÁM NAJLEPŠIE SPOLUPRACUJE? V divadle som najčastejšie spolupracoval s Martinom Hubom, ktorý bol mojím ročníkovým pedagógom a zároveň najčastejším divadelným režisérom. Ak by som si mohol zasnívať, možno by som si ešte rád zahral v predstavení Tančiareň, ktoré sme spolu robili. Možno pri nejakej obnovenej premiére… OKREM HERECTVA VÁS ŽIVÍ AJ VÁŠ HLAS. AKO STE NA TOM SO SPEVOM? ☺ Môj hlas ma našťastie živil v čase, keď sme boli pozatvá­ raní v dabingových štúdiách a nič sa netočilo. Od tých čias nahrávam televízne alebo rádiové spoty pre klientov ako ich voice over. A tento druh spolupráce má spája aj s Allianz – Slovenskou poisťovňou. Spievam veľmi rád a nahlas, ale nie je to určené pre cudzie uši. AKO RELAXUJETE? Najradšej s rodinou na dovolenke a pravidelne každý týždeň kosím záhradu. Výborný relax je behať po záhrade s hadicou, pozerať na prúd vody a zavlažovať. BLÍŽI SA LETO, AKÉ MÁTE NA TOTO OBDOBIE PLÁNY? ČO BY STE CHCELI VIDIEŤ A ZAŽIŤ? Plánujeme ísť na dovolenku, užiť si more a pokiaľ sa bude dať, hlavne sa po nociach nič neučiť. ☺ Foto: TV JOJ – Marián Ďatko

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

20 Minulý rok nadácia po prvýkrát vyhlásila grantový program Bezpečne na cestách pre obce a mestá, ktoré chcú osadením merača rýchlosti alebo vybudovaním priechodu pre chodcov či spomaľovačov zvýšiť bezpečnosť svojich občanov i ľudí, ktorí ich mestom prechádzajú. Prostredníctvom grantového programu podporila nadácia 30 miest a obcí v celkovej výške 30 000 eur. „Grant z Nadácie Allianz si veľmi vážime a cítime veľkú vďaku. Už teraz vidíme, že sa nám podaril náš spoločný cieľ – zvýšiť bezpečnosť obyvateľov, ale aj návštevní­ kov obce Hruštín. Ide nielen o chodcov či vodičov motorových vozidiel, ale aj cyklistov. Na tomto úseku cesty sa už stalo mnoho dopravných nehôd, pretože vodiči tu jazdili neprimeranou rýchlosťou. Aj za relatívne krátky čas, odkedy je namontovaný radar, je viditeľný výsledok. Vodiči spomalia, a tak zabezpečujú bezpečnosť sebe aj ostatným účastníkom cestnej premávky, a v prvom rade sa cítia bezpečne obyvatelia našej obce,“ hovorí František Škapec, starosta obce Hruštín. Na adresu Nadácie Allianz prišlo v minulom roku 117 žiadostí o finančnú pomoc. Roz­ hodovanie správnej rady nadácie je vždy ná­ ročné, najmä pokiaľ ide o podporu chorých detí či o snahu pomôcť ich rodičom v sociál­ nej núdzi. A hoci sociálna pomoc nebola pri vzniku nadácie hlavným cieľom, v roku 2014 podporila nadácia 15 rodín, ktoré ovplyvnila choroba dieťaťa či člena rodiny. Nadácia Allianz spolufinancovala aj zakú- penie EKG prístroja pre Nadáciu Detského kardiocentra, ktorý pomáha efektívnejšie a flexibilnejšie diagnostikovať srdcové ocho­ renia detských kardiologických pacientov. Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa snaží pacien­ tom čakajúcim na chemoterapiu spríjemniť tieto chvíle podávaním kávy a čaju, vytvára príjemnú a veselšiu atmosféru na chodbách, rozdáva časopisy či knihy na čítanie alebo organizuje kreatívne dielničky. Projekt sumarizuje Alžbeta Mračková, koor­ dinátorka programu Dobrovoľníckej skupiny Vŕba: „Vďaka podpore Nadácie Allianz sa nám podarilo udržať a skvalitňovať službu rozdá­ vania teplých nápojov v nemocnici a umožnili sme zapojenie sa do dobrovoľníctva aj ľuďom, ktorí by nezvládli klasické sprevádzanie dlho­ dobo chorých a umierajúcich. Vďaka zapoje­ niu odborných lektorov sme mohli zabezpečiť kvalitné zaškolenie dobrovoľníkov, ktorí budú na onkologickom oddelení sprevádzať pacien­ tov, organizovať a pripravovať kluby šikovných rúk či rozdávať kávy pri ambulanciách.“ „Najradšej by sme boli, keby naša pomoc nebola vôbec potrebná. Realita je však iná a nemôžeme ju ignorovať. Cieľom našej nadácie bolo pomáhať okoliu a som rád, že slogan Allianz – SP „Váš svet istoty“ získava pri nadačnej činnosti opäť iný rozmer,“ hovorí Viktor Cingel, predseda správnej rady nadácie. Nadácia Allianz pomáhala aj v roku 2014 Nadácia Allianz už šiesty rok pomáhala podporiť pro­ jekty v rámci celého Slovenska, zamerané predovšetkým na bezpečnosť v cestnej premávke a dopravnú výchovu. V roku 2014 podporila 70 projektov sumou 81 829 eur. NADÁCIA ALLIANZ Prehľad projektov v roku 2014 Celkovo podporených 70 projektov Bezpečnosť a dopravná výchova 42 551,6 eur; 49 % ◽ Bezpečnosť a dopravná výchova ◽ Sociálna podpora ◽ Šport ◽ Zdravotníctvo ◽ Benefičné koncerty Sociálna podpora 18 080 eur; 21 % Šport 4 800 eur; 6 % Zdravotníctvo 10 499 eur; 12 % Benefičné koncerty 10 120 eur; 12 %

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

21 ASPartner 01/2015 Zrušené poistenie Allianz – Slovenská poisťovňa svojim klientom pri bežnom poistení, akým je napríklad poistenie majetku, havarijné poistenie či poistenie zodpovednosti za škodu, zmluvne neukladá povinnosť oznámiť zmenu svojho priezviska. Avšak zamestnanci poisťovne odpo­ rúčajú, aby novomanželky túto zmenu v čo najkratšom čase nahlásili. Jedným z dôvodov je doručovanie koreš­ pondencie týkajúcej sa uzavretých poistných zmlúv. V prípade, že klientka zmenu priezviska neoznámi, môže dôjsť k nepríjemnej situácii. „Klientovi môže byť napríklad poslaný predpis na úhradu poistného, ktorý však z dôvodu nezhodujúceho sa adresáta nebude do­ ručený. Klient tak danú sumu pochopiteľne neuhradí a následkom toho môže byť jeho poistenie zrušené,“ informuje Jana Lesíková, riaditeľka odboru správy neži­ votného poistenia v Allianz – Slovenskej poisťovni. Neohlásenie zmeny priezviska môže byť tiež proble­ matické v prípadoch, keď klientovi poisťovňa vracia nespotrebované poistné či vypláca poistné plnenie for­ mou peňažného poštového poukazu. Údaje na tomto doklade totiž musia byť totožné s údajmi v osobných dokladoch klienta. V prípade nesúhlasného priezviska pošta nemôže overiť klientovu totožnosť a jeho finan­ cie mu nevydá. Zmenu priezviska môžete nahlásiť ešte dnes Potom ako odbijú svadobné zvony, môžu klienti zmenu svojho priezviska k poistným zmluvám nahlásiť jednoducho a rýchlo, a to napríklad na infolinke poisťovne. Preto je dobré vybaviť to čo najskôr. Aj keď za nesplnenie si danej povinnosti nie sú stanovené žiadne pokuty, prípadné vzniknuté riziká nesie klient na vlastnú zodpovednosť. Po svadbe sa mladomanželom objaví mnoho nových povinností a často vznikne aj niekoľko problémov. Nevesta by nemala zabúdať na zmenu priezviska, a to okrem sociálnej siete aj vo svojej poisťovni, banke či na úradoch. Nové priezvisko, rovnaké poistenie TIPY A RADY

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

22 KOMUNIKUJEME ELEKTRONICKY, ŠETRÍME PRÍRODU Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje službu elektro­ nickej korešpondencie. Klient dostáva dokumenty bez­ platne do elektronickej pošty, čo mu zabezpečuje rýchly a ekologický spôsob digitálnej komunikácie s poisťovňou. Logo ECO sa objavuje aj v signatúre e-mailovej komu­ nikácie ako upozornenie, aby sa zbytočne neplytvalo papierom pri tlači elektronických dokumentov. Ekologická je aj firemná sieť pre obchodných zástupcov, čo znamená, že potrebné materiály sa nemusia tlačiť na papier. Celú komunikáciu s klientom reprezentanti vyba­ via elektronicky a s ohľadom na životné prostredie. MYSLÍME EKOLOGICKY Zamestnanci Allianz – Slovenskej poisťovne aktívne triedia odpad, akumulátory a batérie, zbierajú papier a separujú plasty. Firma tiež podľa potreby zabezpečuje odvoz svetelných trubíc, žiaroviek či batérií na recykláciu. Zamestnanci dbajú aj na likvidovanie nebezpečného odpadu a šetrenie elektrickej energie. V budovách spoločnosti sú pri jednotlivých vypínačoch upozornenia, ktoré zamestnancov pri odchode z práce nabádajú, aby nezabudli vypnúť počítače, klimatizáciu a kúrenie. Poisťovňa využíva predovšetkým šetrné technológie, ako úsporné LED svietidlá, reklamné pútače, označenia budov a osvetlenie reagujúce na fotobunku. Snaha o zni­ žovanie spotreby tepla sa v budovách realizuje servisom okien a tesnení, rekonštrukciou alebo výmenou kotolní, zatepľovaním budov, využívaním podzemných vôd na chladenie a výmenou klimatizácií. VIAC NEŽ LEN DOBRÝ POCIT Motivácia k zavádzaniu takýchto opatrení vychádza z viacerých zdrojov. V prvom rade ide o pocit zodpoved­ nosti za environmentálne prostredie. Allianz – SP čerpá inšpiráciu od materskej spoločnosti z Nemecka a tiež od zamestnancov, ktorí sami prichádzajú s inováciami, ako napríklad zbieranie odpadkov v okolí budov či zveľaďova­ nie prostredia v projekte Naše mesto. Výdavky na ekologické opatrenia sú buď veľmi nízke, alebo žiadne. Niektoré z nich sú pre spoločnosť vý­ hodné aj ekonomicky, šetria totiž celkové prevádzkové náklady. Ohľaduplnosť k životnému prostrediu prináša aj nefinančné výhody, ako celkové urýchlenie procesov a zlepšenie klientskeho servisu. Allianz – SP sa stará o životné prostredie EKO Allianz – Slovenská poisťovňa je zodpovednou firmou nielen k svojim zamestnancom a klien­ tom, ale rovnako aj k životnému prostrediu. V snahe chrániť ho zavádza nové produkty a služby, ktoré sú označené ECO logom a svojich zamestnancov vedie k pocitu zodpovednosti za životné prostredie, v ktorom spoločne pracujú.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

23 ASPartner 01/2015 DÔCHODKYŇA BUDÚCNOSTI – VZDELANÁ, S VYŠŠÍM PRÍJMOM A DÔCHODKOVÝM SPORENÍM Výskum skupiny Allianz na základe informácií od Štatistického úradu Európskej komisie (Eurostat) hodnotil situáciu dôchodkýň, ich dcér a vnučiek. Mladé ženy sú dnes vzdela­ nejšie ako kedysi a majú lepšie možnosti po­ starať sa o seba. Na Slovensku má vyššie stre­ doškolské alebo vysokoškolské vzdelanie až 73,7 % žien vo veku 20 až 24 rokov. Slovenskí muži sú v tabuľke vzdelanostnej úrovne do­ konca na druhom mieste spomedzi všetkých skúmaných krajín. Vo veku 20 až 24 rokov má u nás až 80,1 % mužov maturitné vysvedčenie či vysokoškolský diplom. Patríme tak medzi najvzdelanejšie krajiny Európy. „Mladé ženy vedia, že ich kariéra má dlho­ dobý vplyv na ich dôchodkový príjem. Každá etapa života, v ktorej ostávajú doma alebo pracujú na čiastočný úväzok, tento príjem znižuje,“ hovorí Brigitte Miksa, expertka na dôchodkové systémy v skupine Allianz. Aj keď ženy oproti predchádzajúcim generá­ ciám žijú nezávislý život, stále sú v skupine s nižšími príjmami. Často sa obetujú rodine a pracujú na polovičný úväzok, dostávajú teda nižší zákonný dôchodok ako muži a nemôžu si zabezpečiť rovnaké alebo vyššie dôchodkové sporenie. VYROVNANÉ SLOVENSKÉ DÔCHODKY Štúdia skupiny Allianz hovorí, že v 27 člen­ ských štátoch EÚ majú v priemere o 40 per­ cent vyšší dôchodok muži než ženy. Naprí­ klad v Nemecku je rozdiel medzi pohlaviami 44 % a najväčšia medzera je v Luxembur­ sku – až 47 %. Slovensko je vo vyrovnanosti dôchodkov na prvom mieste. Spomedzi všetkých krajín máme najnižší rozdiel v dô­ chodkoch žien a mužov – len 8 %. Skupina Allianz radí ženám, aby dodržali šesť bodov, ktorými môžu pomôcť k lep- šiemu zabezpečeniu svojej finančnej budúcnosti: 1. Vyhľadať pomoc finančného poradcu. 2. Viesť si evidenciu vo svojich financiách, odkladať si mzdové výkazy, nájomné zmluvy, porovnávať príjmy a výdavky, sledovať ich a pravidelne rátať sumy, ktoré sa mesačne dajú ušetriť. 3. Poistiť si svoju práceschopnosť. Práca je základom pravidelného príjmu. Jeho výpadok môže kompenzovať životné poistenie. 4. Pravidelne si odkladať. Za každých okol­ ností mať vždy finančnú rezervu, ktorá je istotou v každej životnej situácii. 5. Zabezpečiť si dlhodobú starostlivosť. Oča­ kávaná dĺžka života žien je vždy vyššia ako u mužov a treba myslieť do budúcnosti. 6. Začať si šetriť hneď. Platí, že čím skôr začneme, tým viac si našetríme. Časť výplaty by vždy mala ísť aj na dôchodkové sporenie. Britskí dôchodcovia sa cítia vo svojich domoch zrejme dobre. V porovnaní so susedmi z iných európskych krajín míňajú najviac peňazí na nábytok a spotrebný tovar v domácnosti. Ich rovesníci v Čiernej Hore si potrpia na topánky a Fíni uprednostňujú nákup kníh. Slovenskí seniori dávajú najviac pe­ ňazí mesačne na domácnosť; vodu, elektrinu a plyn. ŠTÚDIA ALLIANZ Rozdiel v dôchodkoch žien a mužov je u nás najmenší Rozdiel  v  dôchodkoch  žien  a  mužov  je  u  nás  najmenší     Britskí  dôchodcovia  sa  cítia  vo  svojich  domoch  zrejme  dobre.  V  porovnaní  so  susedmi  z  iných   európskych  krajín  míňajú  najviac  peňazí  na  nábytok  a  spotrebný  tovar  v  domácnosti.  Ich  rovesníci  v   Čiernej  Hore  si  potrpia  na  topánky  a  Fíni  uprednostňujú  nákup  kníh.  Slovenskí  seniori  dávajú  najviac   peňazí  mesačne  na  domácnosť;  vodu,  elektrinu  a  plyn.     Dôchodkyňa  budúcnosti  –  vzdelaná,  s  vyšším  príjmom  a  dôchodkovým  sporením   Výskum  skupiny  Allianz  na  základe  informácií  od  Štatistického  úradu  Európskej  komisie  (Eurostat)   hodnotil  situáciu  dôchodkýň,  ich  dcér  a  vnučiek.  Mladé  ženy  sú  dnes  vzdelanejšie  ako  kedysi  a  majú   lepšie  možnosti  postarať  sa  o  seba.  Na  Slovensku  má  vyššie  stredoškolské  alebo  vysokoškolské   vzdelanie  až  73,7  %  žien  vo  veku  20  až  24  rokov.  Slovenskí  muži  sú  v  tabuľke  vzdelanostnej  úrovne   dokonca  na  druhom  mieste  spomedzi  všetkých  skúmaných  krajín.  Vo  veku  20  až  24  rokov  má  u  nás  až   80,1  %  mužov  maturitné  vysvedčenie  či  vysokoškolský  diplom.  Patríme  tak  medzi  najvzdelanejšie   krajiny  Európy.     „Mladé  ženy  vedia,  že  ich  kariéra  má  dlhodobý  vplyv  na  ich  dôchodkový  príjem.  Každá  etapa  života,  v   ktorej  ostávajú  doma  alebo  pracujú  na  čiastočný  úväzok,  tento  príjem  znižuje,“  hovorí  Brigitte  Miksa,   expertka  na  dôchodkové  systémy  v  skupine  Allianz.  Aj  keď  ženy  oproti  predchádzajúcim  generáciám   žijú  nezávislý  život,  stále  sú  v  skupine  s  nižšími  príjmami.  Často  sa  obetujú  rodine  a  pracujú  na   polovičný  úväzok,  dostávajú  teda  nižší  zákonný  dôchodok  ako  muži  a  nemôžu  si  zabezpečiť  rovnaké   alebo  vyššie  dôchodkové  sporenie.     Vyrovnané  slovenské  dôchodky   Štúdia  skupiny  Allianz  hovorí,  že  v  27  členských  štátoch  EÚ  majú  v  priemere  o  40  percent  vyšší   dôchodok  muži  než  ženy.  Napríklad  v  Nemecku  je  rozdiel  medzi  pohlaviami  44  %  a  najväčšia  medzera   je  v  Luxembursku  –  až  47  %.  Slovensko  je  vo  vyrovnanosti  dôchodkov  na  prvom  mieste.  Spomedzi   všetkých  krajín  máme  najnižší  rozdiel  v  dôchodkoch  žien  a  mužov  –  len  8  %.     0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Rozdiel  medzi  pohlaviami  vo  výške  dnešných   dôchodkov Rozdiel medzi pohlaviami vo výške dnešných dôchodkov

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/

24 REDAKCIA: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, SK, KONTAKTY: Soňa Hrúziková sona.hruzikova@allianz.sk, Katarína Schneiderová katarina.schneiderova@allianz.sk, Sylvia Spiritzová sylvia.spiritzova@allianz.sk, GRAFICKÁ ÚPRAVA: Visual Communication, s. r. o., creative studio, TLAČ: MIRE, s. r. o. SPOLUPRÁCA Tento rok sme sa rozhodli v spolupráci s Nadáciou Markíza podporiť špeciálny projekt Slovenského paralympijského vý­ boru s názvom HĽADÁME TALENTY 2015. Ide o organizáciu športových kempov pre talentovanú mládež s telesným postihnu­ tím, ktoré naštartovali kariéru mnohých úspešných paralympionikov. Projekt odštartoval 31. mája na Deň detí Nadácie Markíza za účasti člena predsta­ venstva Allianz – SP Pavla Pitoňáka. Na akciu, kde svoj deň oslávilo vyše 200 detí, zavítal aj jeden z našich najúspešnejších paralympionikov lyžiar Jakub Krako a pred­ seda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš. Bližšie predstavili projekt Hľadáme talenty nielen prítomným deťom, ale i širokej verejnosti, keďže reportáž z tohto dňa bola odvysielaná v rôznych reláciách TV Markíza. Na akcii odovzdali partneri Nadácie Markíza symbolické šeky na konkrétne projekty. Promo projektu pokračovalo na druhý deň v Teleráne TV Markíza. Hosťami v štúdiu boli za Allianz – SP Marta Kausichová, riaditeľka odboru marketingu, za SPV Ján Riapoš a paralympionička, strelkyňa Veronika Vadovičová. Aj sobota 6. júna patrila na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom slovenským paralympionikom a približne trom tisíckam návštevníkov. V slnečnom počasí sa usku­ točnil VI. ročník podujatia Paráda 2015 – paralympijský deň pre malých aj veľkých. Návštevníci si mohli vyskúšať viaceré paralympijské športy, jazdu zručnosti na mechanickom vozíku či prekážkovú trať na bicykli. Allianz – SP aj tu spolu s partnermi odprezentovala projekt Hľadáme talenty. V príjemnom tieni nášho stánku si deti mohli oddýchnuť pri kreatívnych hrách alebo sa odfotiť pri fotostene. Pevne veríme, že vďaka projektu nielen objavíme talenty, ale ich aj podporíme na nie vždy ľahkej ceste za svetovým športom. Deň detí Nadácie Markíza, zľava riaditeľ Centra marketingu TV Markíza Michal Borec, člen predstavenstva Allianz – SP Pavol Pitoňák, riaditeľka odboru marketingu Allianz – SP Marta Kausichová, predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a paralympionik Jakub Krako Tri zlaté, dve strieborné a dve bronzové medaily. To je bilancia úspechov slovenských paralym­ pionikov z posledných olympij­ ských hier v Soči. Sme hrdí, že Allianz – Slovenská poisťovňa patrí už takmer 10 rokov k podpo­ rovateľom slovenských paralym­ pionikov. Navyše koncern Allianz je od roku 2006 partnerom Medzinárodného paralympij­ ského výboru. Leto v znamení paralympijských talentov

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-01-15-klienti/