BRATISLAVSKÝ KRAJ 3-4/2019http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

3 – 4 | 2019 N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I V O T Bojujeme proti komárom Senecká synagóga opäť zažiari Sociálne služby v kraji – novinky Pomáhame s výberom strednej školy

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 02 EDITORIÁL predseda Bratislavského samosprávneho kraja JURAJ DROBA Milí čitatelia, som veľmi pyšný na naše župné stredné školy a na prí- ležitosti, ktoré vďaka nim mladí ľudia v živote dostáva- jú. Bol by som veľmi nerád, keby na strednú školu nie- kto nemohol ísť len preto, že sa ocitol v ťažkej rodinnej situácii. Všetkým takýmto študentom Bratislavský samospráv- ny kraj podáva pomocnú ruku, od 1. marca im ponú- kame zvýhodnené obedy aj ubytovanie. Za každý obed zaplatia iba jediný cent a za internát jedno jediné euro mesačne. Zvyšujeme tak dostupnosť vzdelávania na našich školách bez ohľadu na sociálnu situáciu ro- diny. Verím, že to pomôže vyštudovať dobrú strednú školu aj študentom, ktorí by si to inak nemohli dovoliť. Viac o tomto výnimočnom sociálnom programe sa do- čítate na strane 4. Vzdelanie je pre nás obzvlášť dôležité a robíme všetko pre to, aby naše školy zvyšovali svoju kvalitu a aby sme študentov i učiteľov podporili všade tam, kde to potre- bujú. Ôsmakom a deviatakom pomáhame s výberom tej správnej strednej školy, v spolupráci s Múzeom ho- lokaustu v Seredi pripomíname hrôzy 2. svetovej vojny. Navyše, do opráv a zlepšenia škôl investujeme milióny eur. Na s. 12 sa môžete začítať aj do pohnutej histórie senec- kej synagógy, ktorú nezlomil čas ani ľudská zloba, a na s. 9 sa zasa dozviete o tom, ako chceme zatočiť s otrav- nými komármi. V našom časopise vám prinášame aj novinky v oblasti cestovania a tipy na výlety počas veľkonočných sviat- kov spolu s programom župných divadiel. Prajem vám príjemné čítanie a krásne veľkonočné sviatky. OBSAH 02.............. Editoriál 03.............. Okom poslanca Zastupiteľstvo 04.............. Pomáhame tým, ktorí to potrebujú 05.............. Podporujeme vzdelávanie študentov stredných škôl: Múzeum holokaustu Pomáhame s výberom strednej školy 06 – 07..... Vyberte si zo 48 župných stredných škôl 08.............. Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb 09.............. Nové špecializované zariadenie pre deti s poruchoun autistického spektra Župa predstavila boj proti komárom 10 – 11..... Výhodné cestovanie s IDS BK 12............... Senecká synagóga opäť zažiari 13............... Turistický cyklovlak Záhoráčik Krížovka 14............... Veľká noc v malokarpatskom regióne 15............... Rozpis pohotovostných služieb ambulancií a lekární počas veľkonočných sviatkov 16............... Program župných divadiel Mesačník, 9. ročník, číslo 3 – 4. Vychádza 29. 3. 2019. Nepredajné. Vydáva: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864. Šéfredaktor: Ing. Alena Cehláriková Záleská, redakčná rada: PhDr. Branislav Masarovič, Katarína Weissová, Mgr. Nora Če- chmánková, PhD., Renáta Staněková, Ľubor Kyselý, foto titulka: shutterstock.com

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 03 ZASTUPITEĽSTVO Michal Drotován Okom poslanca Už tradične vám prinášame názory poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na aktuálnu tému. V tomto vydaní sme sa našich poslancov opýtali: „Aké sú priority BSK v oblasti školstva v najbližšom školskom roku?“ Martin Zaťovič Juraj Jánošík Zastupiteľstvo BSK  Na ostatnom zasadnutí, ktoré bolo 29. marca, poslanci prerokovávali niekoľko bodov týkajúcich sa školstva, sociálnej oblasti, majetku či Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Jedným z bodov bol aj odpočet aktivít Kancelárie Bra­ tislavského samosprávneho kraja v Bruseli za rok 2018 a predstavenie rámcového plánu aktivít na rok 2019. Zaoberali sa i návrhom zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10 v Bratislave a Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava. Poslanci prerokovávali aj návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpoč­ tu BSK na rok 2019. Po minuloročnej premiére a úspeš­ nom ukončení prvého ročníka ju župa vyhlasuje opäť. Starostovia pre kraj Podpora a rozvoj odborného škol­ stva, zamerať sa hlavne na dopyt na trhu a prispôso­ biť tomu i učebné plány s prihliad­ nutím aj na lokalitu školy. V prípade osemročných gymnázií zachovať ich kvalitu, nie kvantitu (zvážiť počty tried, aby zo základ­ ných škôl neodchádzali aj priemerní žiaci – to už je však skôr otázka na­ stavenia prijímacích pohovorov). Starostoviaprekraj Prioritou sú silné a kvalitné školy. V  školstve sme za rok zaviedli mno­ ho zmien a ešte nás mnohé čakajú. Preplácame učiteľom mimovyučovaciu činnosť. Aktuálne chystáme prípravu 3 spojených škôl, pretože naším cieľom je podporiť vznik veľkých, silných a kvalitných škôl. Od týchto škôl si sľubujeme kontinuitu, spoluprácu a  kvalitný personál. Spojením ZŠ a SŠ zároveň dokážeme využiť kvalifikovaných stredoškolských učiteľov na druhom stupni ZŠ, kde najviac chýbajú. Vy­ tvorili sme a financujeme iniciatívu Škola škole, ktorej zmyslom je spolu­ práca medzi školami, a tá je pre nás kľúčová. Naším cieľom je mať kvalit­ né školy. Robíme všetko pre to, aby sa učitelia cítili motivovaní a aby žiaci a rodičia boli spokojní. Krajský klub nezávislých Za jednu z priorít v oblasti školstva BSK považujem sprístupnenie športovísk a areálov aj pre verejnosť a nadviazanie užšej kooperácie s obcami. V Rači sme rozbehli stretnutia me­ dzi základnými a strednými ško­ lami a  bez ohľadu na zriaďovateľa hľadáme možnosti spolupráce. Kľú­ čové je tiež investovanie do obnovy budov – veľmi kladne hodnotím na­ príklad projekt opravy školy BSK na Hlinickej. Viac informácií o Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja, o poslancoch, kluboch a materiáloch nájdete na www.bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja je zborom zloženým z 50 poslancov zvolených v priamych voľbách. Poslanci spolu s predsedom a tromi podpredsedami z radov poslancov sa schá­ dzajú podľa vopred schváleného plánu zasadnutí na daný kalendárny rok. Na rok 2019 je schvále­ ných 6 riadnych pracovných zasadnutí. Prvé sa konalo 8. februára.

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 04 ŠKOLSTVO Pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú Študenti zapojení do duálneho vzdelávania, ako aj študenti zo sociálne znevýhodnených rodín majú vďaka BSK od 1. marca dostupnejšie obedy aj ubytovanie. Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 54 stred­ ných škôl, z toho je 35 stredných odborných a 3 sú spoje­ né školy. Prioritou v oblasti školstva pre župu je posil­ ňovanie odborného vzdelávania, skvalitňovanie výučby a najmä čo najväčší kontakt študentov s praxou už počas strednej školy. V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samospráv­ neho kraja je 10 stredných odborných škôl zapojených v  duálnom vzdelávaní. Ich študenti trávia takmer po­ lovicu času u zamestnávateľa, niekde je to až 60 % času, inde je to „len“ 40 %. Viac času v praxi absolvujú napríklad študenti doprav­ ných či obchodných škôl a o niečo menej povedzme štu­ denti finančných smerov na obchodných akadémiách. Základom však je, že teoretické predmety sa študenti učia priamo v škole a praktické zručnosti nadobúdajú u zamestnávateľa. Najviac študentov sa momentálne v duálnom systéme vzdeláva v oblasti obchodu a služieb, ďalší sa pripravujú v oblastiautoopravárenstva,elektrotechnikyaenergetiky, financií, ale dokonca aj v poľnohospodárstve. Záujem o po­ skytovanie praxe, teda o zapojenie sa do duálneho vzdelá­ vania zo strany zamestnávateľov, z roka na rok rastie. Od 1. marca 2019 môžu riaditelia župných škôl rozhod­ núť o tom, že zákonný zástupca, prípadne študent bude za stravovanie v školskej jedálni a ubytovanie v škol­ skom internáte uhrádzať tzv. osobitný príspevok. Štu­ dentovi sa umožní stravovať sa v školskej jedálni za sym­ bolickú sumu 0,01 € za obed a 0,01 € za doplnkové jedlo či byť ubytovaný v školskom internáte za symbolické 1 € mesačne. Suma 0,01 € za jedlo a 1 € mesačne za ubytovanie je finál­ na suma, ktorú uhrádza zákonný zástupca študenta ale­ bo plnoletý študent. Zvyšnú sumu bude jedálňam a in­ ternátom uhrádzať BSK. Priemerné mesačné náklady na jedného študenta stravujúceho sa v školskej jedálni sa budú pohybovať v rozmedzí 23,80 € až 26,60 € a priemer­ né mesačné náklady na jedného študenta ubytovaného v internáte v rozmedzí 20 € až 46 €. Zdroj: stock.adobe.com „Týmto krokom chceme zvýšiť dostupnosť a atraktivitu vzdelávania v systéme duálne- ho vzdelávania a zároveň zvýšiť dostupnosť vzdelávania na župných školách pre študen- tov bez ohľadu na sociálnu situáciu rodi- ny. Zároveň veríme, že vďaka tejto podpore porastie aj záujem o duálne vzdelávanie zo strany zamestnávateľov.“ Juraj Droba predseda BSK

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 05 ŠKOLSTVO Pomáhame s výberom strednej školy Deviatakom zostáva už len pár dní na podanie prihlášky na strednú školu. Termín odo­ vzdania prihlášky základnej škole je 10. apríl. Rozhodovanie o výbere strednej ško­ ly nie je jednoduché. Mnohým deťom ovplyvní ich ďalší život a  smerova­ nie. Keďže je dôležité robiť prácu, ktorá nás aj baví, už samotný výber strednej školy by mal človeka posú­ vať bližšie k jeho vysnívanej profesii. Razvidieťjelepšie,ako100-krátpočuť Vďaka projektu Stredná pre mňa pomáhame rodičom a  žiakom zá­ kladných škôl počas roka pri výbe­ re vhodnej školy predstavovaním stredných škôl v správe BSK na rôz­ nych podujatiach v Bratislave, Pezin­ ku, Senci a Malackách (Župné školy v Avione, Župné školy pre teba, Pro­ fesia days 2019). Školy prezentujú samotní študenti, nechýbajú ani pú­ tavé praktické ukážky. www.strednapremna.sk Pestrú ponuku 54 stredných škôl v našej  zriaďovateľskej pôsobnosti prinášame ešte bližšie k  rodičom a žiakom základných škôl aj na inter­ netovej stránke. 54 škôl v jednej brožúre Detailný prehľad škôl pre žiakov 8. a 9.ročníkaZŠnájdužiaciuždruhý rok aj v brožúre Končíš zá­ kladku? Vyber si strednú podľa seba! Stredoškolský internát Študenti župných škôl majú v celom kraji k dispozícii viac ako 3 600 lô­ žok v stredoškolských internátoch. Každý študent prijatý na župnú ško­ lu má garantované miesto. Internáty sú dostupné pre všetkých – ak to vy­ žaduje rodinná situácia, môže rodič alebo študent požiadať o odpustenie poplatku za ubytovanie a stravu. www.strednapremna.sk Podporujeme vzdelávanie študentov stredných škôl: Múzeum holokaustu Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Sloven­ ským národným múzeom pripravil pre študentov žup­ ných stredných škôl špeciálny vzdelávací program v Mú­ zeuholokaustuvSeredi.Zameranýje naoboznámeniesa so židovskou kultúrou a s dosahom holokaustu na život Židov na našom území. Všetky školy tak majú možnosť absolvovať prehliadku Múzea holokaustu a vypočuť si jednu z piatich tém vzdelávacieho programu. Témy vzdelávacieho programu: 1. Prenasledovanie Židov počas obdobia slovenského štátu 2. Pracovné tábory a strediská pre Židov 3. Úteky z táborov smrti 4. Deti a holokaust 5. Spravodliví medzi národmi a osudy Židov po druhej svetovej vojne

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 06 ŠKOLSTVO Vyberte si zo 48 ŽUPNÝCH STREDNÝCH ŠKÔL Termín odo­ vzdania prihlášky základnej škole je 10. apríl. ZÁKLADNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, DUNAJSKÁ 13, BA • gymnázium GYMNÁZIUM, GRÖSSLINGOVA 18, BA • gymnázium GYMNÁZIUM, HUBENÉHO 23, BA • gymnázium GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA, IVANA HORVÁTHA 14, BA • gymnázium GYMNÁZIUM ALBERTA EINSTEINA, EINSTEINOVA 35, BA • gymnázium GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO, TOMÁŠIKOVA 2, BA • gymnázium GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, VAZOVOVA 6, BA • gymnázium GYMNÁZIUM, PANKÚCHOVA 6, BA • 8-ročné gymnázium GYMNÁZIUM, UL. 1. MÁJA 8, MALACKY • gymnázium GYMNÁZIUM KAROLA ŠTÚRA, NÁM. SLOBODY 5, MODRA • gymnázium GYMNÁZIUM, SENECKÁ 2, PEZINOK • gymnázium GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA, LICHNEROVA 69, SENEC • gymnázium SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, LICHNEROVA 71, SENEC • logistika STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, VRANOVSKÁ 4, BA • puškár • obrábač kovov • strojný mechanik • programátor obrábacích a zváracích zariadení • mechanik nastavovač STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ A PODNIKANIA, KYSUCKÁ 14, SENEC • autoopravár – mechanik • autoopravár – elektrikár • autoopravár – karosár • autoopravár – lakovník • strojný mechanik • škola podnikania STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ZOCHOVA 9, BA • elektrotechnika • informačné a sieťové technológie STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KAROLA ADLERA 5, BA • elektrotechnika STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HÁLOVA 16, BA • elektrotechnika • informačné a sieťové technológie STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, RYBNIČNÁ 59, BA • mechanik počítačových sietí • mechanik elektrotechnik • elektromechanik – silnoprúdová technika • elektromechanik – automatizačná technika • elektromechanik – úžitková technika STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, HLINICKÁ 1, BA • mechanik počítačových sietí • mechanik elektrotechnik • technik informačných a telekomunikačných technológií • klientský manažér pošty STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, KVAČALOVA 20, BA • autoopravár – mechanik • autoopravár – elektrikár • autoopravár – karosár • autoopravár – lakovník • lodník • autotronik • komerčný pracovník v doprave STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, KVAČALOVA 20, BA • technika a prevádzka dopravy • prevádzka a ekonomika dopravy • elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách • operátor prevádzky a ekonomiky dopravy STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ A GEODETICKÁ, DRIEŇOVÁ 35, BA • staviteľstvo • geodézia, kartografia a kataster STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNOLÓGIÍ A REMESIEL, IVANSKÁ CESTA 21, BA • škola podnikania • mechanik počítačových sietí • mechanik elektrotechnik • technik energetických zariadení budov • elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá • elektromechanik – silnoprúdová technika • stolár • inštalatér • murár • technicko-administratívny pracovník • strojný mechanik • maliar • strojárska výroba • stavebná výroba STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ, RAČIANSKA 190, BA • grafik digitálnych médií • grafik tlačových médií • operátor tlače • polygrafia – polygrafická technológia • polygrafia – grafika tlačovín • operátor knihárskych technológií STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ, VLČIE HRDLO 50, BA • biotechnológia a farmakológia • technológia kozmetiky a chemických liečiv • technické lýceum • chemik operátor • chemická informatika STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VINÁRSKO-OVOCINÁRSKA, KOSTOLNÁ 3, MODRA • vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie • vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika • vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A HOTELOVÝCH SLUŽIEB, FARSKÉHO 9, BA • hotelová akadémia • pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu • poradenstvo vo výžive • čašník, servírka (4-ročné štúdium) • kuchár (4-ročné štúdium) • čašník, servírka (3-ročné štúdium) • kuchár (3-ročné štúdium) • cukrár • pekár • mäsiar, lahôdkar STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KADERNÍCTVA A VIZÁŽISTIKY, SVÄTOPLUKOVA 2, BA • kozmetik • kaderník – vizážista • telová kozmetika • manikér – pedikér • kaderník • umelecký parochniar a maskér • barbier STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SAMUELA JURKOVIČA, SKLENÁROVA 1, BA • pracovník marketingu • obchodný pracovník • skladový operátor • predavač • obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy • služby a súkromné podnikanie – marketing STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, MYSLENICKÁ 1, PEZINOK • čašník, servírka • kaderník • kuchár STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA BEAUTY SLUŽIEB, RAČIANSKA 105, BA • kozmetička a vizážistka • kaderník • fotograf • barbier HOTELOVÁ AKADÉMIA, MIKOVÍNIHO 1, BA • hotelová akadémia • čašník, servírka (4-ročné štúdium) • kuchár (4-ročné štúdium) • čašník, servírka (3-ročné štúdium) • kuchár (3-ročné štúdium) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU, NA PÁNTOCH 9, BA • hotelová akadémia • čašník, servírka (4-ročné štúdium) • kuchár (4-ročné štúdium) • čašník, servírka (3-ročné štúdium) • kuchár (3-ročné štúdium) • pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu SPOJENÁ ŠKOLA, TOKAJÍCKA 24, BA • styling a marketing • tvorba nábytku a interiéru • drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, STREČNIANSKA 20, BA • praktická sestra • asistent výživy STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, FAJNOROVO NÁBREŽIE 5, BA • mechatronika • strojárstvo • technické lýceum | 07 ŠKOLSTVO SPOJENÁ ŠKOLA, SNP Č. 30, IVANKA PRI DUNAJI • agropodnikanie – chov koní a jazdectvo • rybárstvo • agropodnikanie – kynológia • prevádzka a ekonomika dopravy • bioenergetika • obchod a podnikanie • služby v cestovnom ruchu • technika a prevádzka dopravy • veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov • veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov • chovateľ – chov koní a jazdectvo • rybár • mechanizátor lesnej výroby • agromechanizátor, opravár • lesokrajinár STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ZÁHRADNÍCKA GUSTÁVA ČEJKU, BRATISLAVSKÁ 44, MALINOVO • záhradníctvo – viazanie a aranžovanie • záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba • záhradník • viazač – aranžér OBCHODNÁ AKADÉMIA, NEVÄDZOVA 3, BA • obchodná akadémia OBCHODNÁ AKADÉMIA, RAČIANSKA 107, BA • obchodná akadémia OBCHODNÁ AKADÉMIA, DUDOVA 4, BA • obchodná akadémia OBCHODNÁ AKADÉMIA, MYSLENICKÁ 1, PEZINOK • obchodná akadémia • manažment regionálneho cestovného ruchu STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, STREČNIANSKA 20, BA • obchod a podnikanie • manažment regionálneho cestovného ruchu STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA MASMEDIÁLNYCH A INFORMAČNÝCH ŠTÚDIÍ, KADNÁROVA 7, BA • informačné systémy a služby • masmediálne štúdiá • marketingová komunikácia STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, BULLOVA 2, BA • animátor voľného času • pedagogický asistent STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, SOKOLSKÁ 6, MODRA • animátor voľného času • pedagogický asistent • vychovávateľsko- -opatrovateľská činnosť STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, ZÁHRADNÍCKA 44, BA • farmaceutický laborant • zubný asistent • zdravotnícky laborant • očný optik • ortopedický technik

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 08 NOVINKY Deinštitucionalizácia je prechod z inštitucio­ nálnej na komunitnú starostlivosť a jej cieľom je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov od­ kázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity s dostupnými ve­ rejnými službami. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál­ nych vecí a rodiny SR realizuje národný projekt Dein- štitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Pod- pora transformačných tímov (NP DI PTT), ktorého cieľom je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transfor­ mačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych slu­ žieb zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transfor­ mačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa deinštituciona­ lizácia postupne stáva realitou. Už do predchádzajúceho národného projektu Podpora procesu deinštituciona- lizácie a transformácie systému sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji sa zapojili trans­ formačné tímy župného Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača z Bratislavy a Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA Modra. Výsledkom bolo spracovanie trans­ formačných plánov uvedených zariadení poskytujúcich sociálne služby a ich schválenie Zastupiteľstvom BSK. Uvedené dokumenty poslúžili ako východisko pre prí­ pravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok, teda o eurofondy, pre projekt Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača, ktorá bola schválená vo výške 2,6 milióna eur, a žiadosti pre projekt Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA vo výške 3,7 milióna eur, ktorá bola predložená a je v procese hodnotenia. Obidve žiadosti sa uchádzajú o spolufinancovanie z  Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Domov sociálnych služieb a zariadenie pre se­ niorov Rača by vďaka eurofondom mohol začať dein­ štitucionalizačný proces už tento rok. V objekte na Strelkovej ulici v Bratislave, ktorý prejde kompletnou rekonštrukciou, získa 12 klientov možnosť prijímať so­ ciálne služby celoročnou pobytovou formou a 12 prijí­ mateľov bude môcť využívať služby ambulantnou, teda dennou návštevnou formou. Na Račianskej ulici sa ráta so stavbou dvojdomu, kde bude môcť v komunite žiť ďal­ ších 12 prijímateľov sociálnej služby po celý rok. Vďaka novému bezbariérovému prostrediu budú klienti z DSS samostatnejší. Projekt Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociál­ nych služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača je pre brati­ slavskú župu pilotný a bude slúžiť ako vzor pre ďalšie projekty. Spolufinancovanie BSK je vo výške 5 %, teda 128-tisíc eur. Do národného projektu NP DI PTT, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vďaka pod- pore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, sa môžu zapojiť zariadenia sociálnych služieb z celého územia Slovenskej republiky prostredníctvom Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP DI PTT, ktorá sa spolu s ďalšími informáciami nachádza na stránke www.npdi.gov.sk. Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 09 NOVINKY Nové špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra Bratislavský samosprávny kraj plánuje otvoriť od septembra 2019 nové špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra vo veku od 6 do 18 rokov. Zariadenie vybudujeme v  bratislavskom Domove so­ ciálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA na Dú­ bravskej ceste. Predpokladaná kapacita pri otvorení bude 8 miest (t. j. 2 skupiny detí vo veku 6 – 10 rokov a 11 – 18 ro­­kov), pričom neskôr plánujeme rozšírenie na 16 miest. Prevádzka pre tento nový druh ambulantnej sociálnej služby bude zriadená v oddelených priestoroch so sa­ mostatným vchodom, šatňou, s kuchynkou, jedálňou, ihriskom a  terapeutickými miestnosťami (snoezelen, bezpodnetová miestnosť). Očakávané náklady na úpra­ vu priestorov a  materiálne vybavenie predstavujú asi 64-tisíc eur a sú hradené z rozpočtu BSK. Bratislavský samosprávny kraj predstavil doku­ ment Monitoring potenciálnych liahnisk komá­ rov v BSK. Ten poukazuje na možné liahniská komárov, teda priamo na miesta, kde treba s hmy­ zom bojovať už v štádiu lariev. Ak bude hroziť množenie komárov, župa na tieto miesta apliku­ je účinnú látku Bti, ktorá ničí iba larvy komárov a pre ostatnú prírodu je neškodná. To znamená, že na území Bratislavského kraja by sme sa dospe­ lého otravného komárieho hmyzu v kalamitnom množstve nemali dočkať. Monitoring liahnisk realizovala pre BSK Prírodovedec­ ká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave hlavne v záplavovom území rieky Moravy približne od Devín­ skeho jazera až po obec Malé Leváre. Dokument slúži ako podklad pre efektívnejšiu reguláciu komárej popu­ lácie pri obciach nachádzajúcich sa pri Morave. Autori dokumentu v roku 2018 zmapovali potenciálne liahniská komárov na území kraja s rozlohou 140 km2. Na tomto území identifikovali spolu 439 liahnisk s cel­ kovou rozlohou 5,94 km2 (594 ha) a celkovým obvodom 446 km. Do tejto rozlohy sú započítané aj plochy, ktoré sa pri vyššom stave vody v rieke Morave ako liahniská správať nebudú, za určitých podmienok však majú po­ tenciál liahniskami byť. Do roku 2018 sa boj s komárími kalamitami na Sloven­ sku obmedzoval iba na hubenie dospelých jedincov po­ mocou insekticídu na báze účinnej látky cypermetrínu. Keďže chemická kontrola je problematická a má množ­ stvo vedľajších negatívnych vplyvov, na boj s komárími kalamitami treba využiť iné spôsoby, ktoré sú nielen účinnejšie, ale najmä majú minimálny dosah na životné prostredie. Niektoré kmene baktérií Bacillus thuringiensis israe­ lensis (Bti) a B. sphaercius (Bs) sú v súčasnosti zrejme najúčinnejšími prostriedkami v biologickom boji proti komárom. Ich najväčšia výhoda je, že Bti produkuje proteíny, ktoré sú vysoko účinné len pre larvy ko- márov, takže pôsobí iba na larválne štádium. Komáre teda nestihnú dospieť a naklásť vajíčka pre ďalšie ge- nerácie. Bti je úplne neškodné pre iné organizmy aj člo­ veka, vďaka čomu sa môže používať tiež v rezervoároch pitnej vody a bez rizika i letecky. Bezpečnostné opatre­ nia pri jeho aplikácii sú preto minimálne v porovnaní s chemickými toxickými látkami. Župa predstavila boj proti komárom

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 10 Na svoj lístok už môžete cestovať aj s rodinou alebo priateľmi. Plánujete so svojou rodinou a s priateľmi cez ví­ kend alebo počas sviatkov výlet či návštevu zná­ mych? Teraz môžete nechať auto doma. V Integ­ rovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji môžete využiť denný cestovný lístok za mi­ moriadne výhodnú cenu a spolu s vami môžu na váš lístok cestovať aj ďalšie osoby. Už nemusíte premýšľať, či máte v aute miesto pre auto­ sedačky alebo kde zaparkujete. Cez víkendy alebo počas dní pracovného pokoja môžete jazdiť v IDS BK len za 6,90  €. Ak si totiž zakúpite celodenný cestovný lístok, môže s vami cestovať ešte ďalšia dospelá osoba a až tri deti do 16 rokov. Je to ideálny spôsob cestovania pre ro­ diny. No skupinu nemusia tvoriť len rodinní príslušníci. Tieto cestovné lístky sú platné na všetkých linkách v ce­ lom Bratislavskom kraji vrátane nočných pre neobme­ dzený počet ciest a počas celej svojej časovej platnosti. Čiže ak sa rozhodnete vyraziť v sobotu a lístok si ozna- číte napríklad o 12.00, spoje IDS BK môžete so svojimi blízkymi neobmedzene využívať až do nedeľňajšieho Cestujte s Integrovaným dopravným systémom v Bratislavskom kraji ešte výhodnejšie! DOPRAVCOVIA A LINKY IDS BK Dopravný podnik Bratislava Električky 1 – 9 Autobusy a trolejbusy 20 – 212, X72 Nočné linky N21 – N99 RegioJet Prímestské vlaky S70 Slovak Lines Autobusy 215 – 747 Železničná spoločnosť Slovensko Prímestské vlaky S8, S20, S25, S50, S55, S60, S65 poludnia. Jedinou podmienkou je, že spolu s vami bude cestovať minimálne jedno dieťa do 16 rokov. VÝHODNÉ CESTOVANIE AJ PO BRATISLAVE Ak v sobotu, nedeľu alebo počas dní pracovného pokoja neplánujete cestovať po celom regióne, ale s deťmi sa budete presúvať len po Bratislave, môžete využiť ďal­ šiu zvýhodnenú ponuku: aj 24-hodinový lístok s plat­ nosťou pre zóny 100 + 101, za ktorý zaplatíte len 3,50 €, môžete využiť na rodinné cestovanie. Podmienky sú rovnaké ako v prípade sieťového 24-hodinového lístka. S dospelým cestujúcim musí cestovať aspoň jedno dieťa do 16 rokov. Maximálny počet cestujúcich sú dvaja do­ spelí a tri deti do 16 rokov. PLATNOSŤ AKCIE: • počas sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja • rodinný vzťah medzi osobami nie je dôležitý • platí pre všetky druhy lístkov – papierový, z čipovej karty alebo z mobilnej aplikácie (neplatí pre SMS lístok) POČET CESTUJÚCICH: • minimálne 1 dospelý a 1 dieťa do 16 rokov • maximálne 2 dospelí a 3 deti do 16 rokov CENY CESTOVNÝCH LÍSTKOV: papierový lístok/lístok v mobilnej aplikácii Platnosť(zónová/časová) Základný Zľavnený zóny 100 + 101/24 hodín 3,50 € 1,75 € zóny 100 + 101/72 hodín 8,00 € 4,00 € zóny 100 + 101/168 hodín 11,40 € 5,70 € sieťový (všetky zóny)/24 ho­ dín 6,90 € 3,45 € elektronický lístok Platnosť(zónová/časová) Základný Zľavnený zóny 100 + 101/24 hodín 3,15 € 1,58 € zóny 100 + 101/72 hodín 7,20 € 3,60 € sieťový (všetky zóny)/24 ho­ dín 6,21 € 3,11 € INTEGROVANÁ DOPRAVA

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 11 INTEGROVANÁ DOPRAVA Využite prenosné cestovné lístky Ideálna alternatíva pre firmy aj domácnosti Využívate pravidelne verejnú dopravu v Brati­ slave či v celom Bratislavskom samosprávnom kraji? Máte firmu alebo žijete v domácnosti s ďal­ šími ľuďmi, ktorí rovnako ako vy cestujú verej­ nou dopravou? Vyskúšajte prenosné predplatné cestovné lístky. Prenosné predplatné cestovné lístky sú platné na ne­ obmedzený počet ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti a pre neobmedzený počet ľudí, ktorí ich môžu využiť. Sú najvýhodnejšou voľbou pre každodenné cesty. Ak máte firmu a pri presúvaní sa po Bratislave či bratislavskom regióne chcete sebe a svojim kolegom ušetriť čas a starosti s neustálym hľadaním parkovacie­ ho miesta alebo chcete prispieť k zlepšeniu životného prostredia, prenosné predplatné cestovné lístky sú pre vás najlepšou alternatívou. Rovnako ideálnou voľbou sú aj pre domácnosti, ktorých členovia využívajú verejnú dopravu. Skrátka – použije ho ten, kto sa práve potrebu­ je prepravovať verejnou dopravou v rámci IDS BK. Pred kúpou prenosného predplatného cestovného líst­ ka si najskôr zo schémy zón vyberte tie zóny, cez ktoré budete chcieť cestovať. Podľa počtu a druhu zvolených zón sa cestujúcemu vypočíta cestovné. Do výpočtu ceny sa počíta každá zóna, cez ktorú budete cestovať, teda aj taká, ktorými váš spoj len prechádza a nezastavuje tam. Každá zóna má číselné označenie, pri kúpe lístka je vhodné vedieť predajcovi vymenovať zoznam zón, ktoré si želáte zakúpiť. Každá zóna sa však počíta iba raz, takže cez jednu zónu môžete počas cesty prechádzať viackrát. Potrebujete na to prenosnú čipovú kartu, ktorú si vyba­ víte na predajných miestach Dopravného podniku Brati­ slava alebo Slovak Lines. Cestovné lístky si môžete zakúpiť na predajných miestach všetkých zapojených dopravcov, v multifunk­ čných automatoch, prostredníctvom internetu a opako­ vaný predaj (predĺženie skôr zakúpeného predplatného cestovného lístka bez zmeny časovej alebo zónovej plat­ nosti) môžete zrealizovať aj v prímestských autobusoch. Viac info nájdete aj na www.idsbk.sk. Zdroj: stock.adobe.com

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 12 KULTÚRA Synagóga ortodoxných prečkala najhoršie obdobie slo­ venskej modernej histórie a pre nasledujúce generácie bude symbolom vzdoru voči ľudskej zlobe a hlúposti. Zároveň bude dôstojným pamätníkom smutných dejín Židov na našom území. Seneckú synagógu postavili v roku 1825, do súčasnej podoby prešla komplexnou prestavbou v rokoch 1904 až 1907.Vtomčasesasynagógystavaliveklektickomduchu často s orientálnymi prvkami. Senecká je mixom maur­ ských a neorománskych vzorov. Samotná modlitebňa je vysoká 10,6 metra a pýšila sa kazetovým stropom aj vý­ razným maurským oblúkom, ktorý sa týčil nad miestom uloženia tóry. Synagóga sa prestala používať po 2. svetovej vojne, pre­ tože miestnu židovskú komunitu počas nej prakticky zlikvidovali a domov sa vrátili len jednotlivci. Pritom pred vojnou bola asi štvrtina obyvateľov mestečka ži­ dovského pôvodu. Komunisti neskôr vyzvali židovskú náboženskú obec, aby budovu „dobrovoľne“ prepustila krajskému nákup­ nému stredisku. To v nej zriadilo sýpku, potom sklad poľnohospodárskych chemických látok. Dokonca sa tu predávali vianočné stromčeky, čo bolo zvlášť necitlivé k židovskej pamiatke. Rekonštrukcia objektu synagógy sa týka vonkajších a  vnútorných priestorov. Jej súčasťou je aj výstavba nového info pavilónu. Od roku 2020 v nej bude multi­ funkčné kultúrno-spoločenské centrum. Celý proces kontroluje Krajský pamiatkový úrad so zachovaním všetkých konštrukcií, ktoré sú ešte staticky vyhovujúce. Pri archeologickom výskume, ktorý sa realizoval pred samotnou rekonštrukciou, objavili pozostatky studne a starých rituálnych kúpeľov – mikvé, ktoré sa nachá­ dzajú v záhrade. „Súčasťou Synagógy ortodoxných bude aj expozícia dejín ži- dovskej kultúry bratislavského regiónu. Rovnako tak bude slúžiť ako multifunkčná kultúrna sála. V Senci tak vznikne unikátny priestor pre koncerty, prednášky či workshopy,“ zhrnula riaditeľka Odboru kultúry a  cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja Agáta Mikulová. Celkové náklady na rekonštrukciu a novostavbu vráta­ ne sadových a terénnych úprav prekračujú 1,5 milióna eur a plne ich hradí Bratislavský samosprávny kraj. Už sa opravila čelná fasáda aj vitrážové okná. Zhotovené je i vonkajšie lešenie a kompletná krytina s príslušen­ stvom. Pracovníci stavebnej firmy demontovali záklop stropu nad priestorom hlavnej miestnosti, odstránila sa aj vnútorná dlažba. V súčasnosti sa začali reštaurátor­ ské práce na fasáde objektu. „Som hrdý na to, že župa spolu s mestom Senec spustili re- konštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Po desiat- kach rokov sa sem opäť vráti život,“ uzavrel bratislavský župan Juraj Droba. Senecká synagóga opäť zažiari, nezlomil ju čas ani ľudská zloba Najvýraznejšia historická pa­ miatka v Senci a jeho širokom okolí sa po desaťročiach chátra­ nia konečne dočkala rekon­ štrukcie. Hoci definitívne za­ čne obyvateľom mesta slúžiť až v roku 2020, na centrálnom se­ neckom námestí už teraz svieti jej vynovená fasáda.

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 13 VOĽNÝ ČAS Vysoká pri Morave Plavecký Štvrtok Záhorská Ves Jakubov Malacky Zohor Lozorno Rohožník Sološnica Láb Stupava Devínska Nová Ves MORAVA Eurovelo13 Eurovelo13 MORAVA Borinka Jablonové Baba Pernek Kuchyňa Plavecký Mikuláš Plavecké Podhradie Kostolište Bratislava Bratislava Senica Pezinok Brno Brno „Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre:...............................“ Gustave Flaubert (1821 – 1880) KRÍŽOVKA Turistický cyklovlak Záhoráčik V sobotu 27. apríla vás pozývame na sláv­ nostné otvorenie 3. sezóny turistic­ kého cyklovlaku Zá­ horáčik. Aj vy sa pridajte k prvej jazde v tomto roku! Vlak štartuje o 8.20 hod. zo Záhorskej Vsi a o 9.35 hod. príde do cieľovej stanice v Plavec­ kom Podhradí. Ak nestihnete slávnostnú prvú jazdu, vláčik Zá­ horáčik bude premávať počas víkendov a štát­ nych sviatkov trikrát do dňa až do októbra. Vziať si môžete, samozrejme, aj svoj bicykel. Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 15. 4. 2019 spolu s vaším celým menom a s poštovou adresou. Výhercov súťaže budeme kontaktovať písomne. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle ASTORKA Korzo ,90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Štatút súťaže vrátane infor­ mácií o spracovaní osobných údajov nájdete na  www.bratislavskykraj.sk. Rozlúštenie krížovky z 1 – 2/2019: „O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie.“ Aristoteles Trasa: Záhorská Ves – Vysoká pri Morave – Lábske ja­ zero – Zohor (prípoje z/do Bratislavy) – Lozorno – Jablo­ nové – Pernek – Kuchyňa – Rohožník – Sološnica – Pla­ vecké Podhradie Ludolfovo milimeter označenie ruských severo- české domáce meno kilopond ktorý, aký značka pracuj ruský alo, ele číslo (zn.) lietadiel východ mestečko meno Adely (zn.) (hovor.) vysávačov pluhom súhlas olejnatá Adely (hovor.) udiera plodina udiera nohami súprava október nohami druh súprava nádob (skr.) usne 1 1 hliník podmienk. svetová organiz. to, po ohýbať, tu máš poobíjal Omarova milá z značka (zn.) spojka štátov to, po portugal. po česky Trenčína kozmetiky rampa avšak, no rampa trhovkyňa (hovor.) 1 000 kg Open Economic vnímal časť Economic Zone medveď zrakom včelína ber z Knihy (expr.) oslavuj džunglí nám oslavuj dcérky nám patriaci staršia značka ktorým 3 značka korenia smerom 3 počítacia korenia smerom ošatili tabuľka EČV okr. stále (nár.) erbium podmienk. EČV okr. Bratislava (zn.) spojka Bratislava plochá premie- plochá čiapka šavala 2 plakali 2 plakali (bás.) Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Autor: J. Farkaš

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 14 VOĽNÝ ČAS Pozývame vás na výlet do malokarpatského regiónu – regiónu vynikajúcich vín, kvalitnej gastro­ nómie, kultúrnych pamiatok a ľudovej majoliky. Pripravili sme pre vás pestrý víkendový program. Viac informácií nájdete aj na www.visitbratislava.com/sk sobota, 20. apríla 10.00 odchod autobusu z Bratislavy (Hurbanovo nám. 1 - Dom Quo Vadis) 11.30 prehliadka hradu Červený Kameň 13.00 presun z hradu Červený Kameň do Modry 13.30 obed – výber z denného menu v Hoteli Sebas­ tian u Hoffera 15.00 prehliadka Slovenskej ľudovej majoliky a mesta Modra s návštevou mestskej veže 17.00 ochutnávka vín v Pivnici u Pradeda (podľa záujmu) 18.00 odchod do Bratislavy nedeľa, 21. apríla 10.00 odchod autobusu z Bratislavy (Hurbanovo nám. 1 - Dom Quo Vadis) 11.30 prehliadka hradu Červený Kameň 13.00 presun z hradu Červený Kameň do Modry 13.30 obed v reštaurácii a degustácia vín vo vinár­ stve Elesko Wine Park, prehliadka galérie Zoya Museum s dielami Andyho Warhola alebo prehliadka vinárstva s technológom 15.30 presun z Modry do Svätého Jura 16.00 prehliadka mesta Svätý Jur so sprievodcom 17.00 neriadená degustácia vín vo vinárstve Bog­ nár s drobným občerstvením 18.00 odchod do Bratislavy Držiteľ Bratislava CARD City&Region má nárok na bez­ platnú dopravu Malo- karpatským expre­som a bezplatný vstup na hrad Červený Kameň. Veľká noc v malokarpatskom regióne

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

| 15 ZDRAVOTNÍCTVO Dátum Názov a adresa lekárne Čas 18. 4. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň HARMÓNIA, Malé Námestie 7 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 19. 4. Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2 Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274 07.00 – 15.00 15.00 – 22.30 20. 4. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň NEMOCNIČNÁ, Duklianskych hrdinov 34 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 21. 4. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 07.00 – 22.30 22. 4. Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274 Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2 07.00 – 15.00 15.00 – 22.30 23. 4. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň TESCO MALACKY, Pezinská 5662/13 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 Dátum Názov a adresa lekárne Čas 17. 4. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň MUŠKÁT, Silvánová 6061/33 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 18. 4. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň PETRA-FARM, Hollého 2 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 19. 4. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 07.00 – 22.30 20. 4. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň PLUS, Holubyho 28 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 21. – 22. 4. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 07.00 – 22.30 23. 4. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 LEKÁREŇ SCHNEIDER, Myslenická 2/B 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 Dátum Názov a adresa lekárne Čas 18. 4. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň ARNIKA, Polereckého 3 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 19. 4. Lekáreň MANDRAGORA, Fedinova 9 07.00 – 22.30 20. 4. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň BILLA MUCHOVO NÁMESTIE, Muchovo námestie 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 21. 4. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 07.00 – 22.30 22. 4. Lekáreň NA KORZE, Záporožská 7 07.00 – 22.30 23. 4. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň BOSÁKOVA, Bosákova 9 16.00 – 20.00 20.00 – 22.00 Rozpis pohotovostných služieb ambulancií a lekární počas veľkonočných sviatkov Dátum Názov a adresa lekárne Čas 18. – 23. 4. Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 6, Bratislava-Staré Mesto UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto Národný ústav detských chorôb Limbová 1, nemocničná lekáreň Kramáre nonstop nonstop nonstop 16.00 – 22.30 prac. dni 10.00 – 22.30 víkend POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ OKRES BRATISLAVA BRATISLAVA-PETRŽALKA OKRES MALACKY OKRES PEZINOK AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA PRE DETI pracovný deň: od 16.00 do 22.00, víkendy a sviatky: od 7.00 do 22.00 • Bratislava – Národný ústav detských chorôb: Limbová 1 • Pezinok: Bratislavská 85 AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA PRE DOSPELÝCH pracovný deň: od 16.00 do 22.00, víkendy a sviatky: od 7.00 do 22.00 • Bratislava: Šancová 110 • Bratislava-Petržalka: Strečnianska 13 • Malacky: Duklianskych hrdinov 34 • Pezinok: Bratislavská 85 ZUBNO-LEKÁRSKA POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA pracovný deň: od 17.30 do 24.00, víkendy a sviatky: od 11.00 do 23.00 • Bratislava: Drieňová 38

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/

Najbližšie predstavenie 12. apríla o 19.00 hod. 02. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 Deduško Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Sen svätojánskej noci 03. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 Deduško Divadlo Aréna 19.00 Opona Hore 04. Bratislavské bábkové divadlo 09.00, 17.00 Deduško Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Kontajner Paríž Divadlo Ludus 10.00 Modrý vták (1. verejná generálka) 19.00 Modrý vták (1. premiéra) 05. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 Deduško Divadlo Ludus 10.00 Modrý vták (2. verejná generálka) 19.00 Modrý vták (2. premiéra) Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Idiot 06. Bratislavské bábkové divadlo 09.30 a 11.00 Ako šlo vajce na vandrovku Divadlo Aréna 15.00 Aladinova čarovná lampa Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Jama deravá 07. Divadlo Aréna 19.00 Sklenený zverinec 08. Divadlo Aréna 19.00 Ujo Vankúšik 09. Divadlo Ludus 10.00 Plešivá speváčka Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Divadlo na jezerce: Shylock Bratislavské bábkové divadlo 09.00 a 10.30 Safaládka a Špajdlička Divadlo Aréna 19.00 Venuša v kožuchu 10. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 a 14.00 Safaládka a Špajdlička Divadlo Aréna 19.00 Bella Figura Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Sen svätojánskej noci 11. Divadlo Ludus 09.00 Pozor, dobrý pes Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Na koho to slovo padne Bratislavské bábkové divadlo 14.00 Ako šlo vajce na vandrovku Divadlo Aréna 10.00 Josef Švejk 12. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 Ako šlo vajce na vandrovku Divadlo Aréna 19.00 Biblia Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Náš človek 13. Bratislavské bábkové divadlo 9.30, 11.00 Ako šlo vajce na vandrovku Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia 14. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 a 14.30 Malá morská víla Divadlo Aréna 19.00 #dubček 16. Divadlo Aréna 10.00 a 19.00 Masaryk/Štefánik Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Kontajner Paríž 24. Divadlo Ludus 19.00 Tajný denník Adriana Mola Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Sen svätojánskej noci Divadlo Aréna 20.00 Depart Refire 25. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 Neviditeľní (verejná generálka) 18.00 Neviditeľní (1. premiéra) Divadlo Aréna 17.00 Hájnikova žena, 19.00 Muž, ktorý luže Divadlo Ludus 10.00 Tajný denník Adriana Mola 26. Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Letmý sneh Bratislavské bábkové divadlo 10.00 Neviditeľní Divadlo Aréna 19.00 Extasy Show 28. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 a 14.30 Neviditeľní 29. Divadlo Aréna 19.00 November Divadlo Ludus 19.00 Modrý vták 30. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 a 11.00 Neviditeľní Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Lásky jednej plavovlásky Divadlo Aréna 19.45 ESPRIT – večer jazzových cien Divadlo Ludus 10.00 Modrý vták Program župných divadiel – apríl BIBLIA v divadle Aréna Výnimočná hudobno-dramatická bá­ seň, dejiny človeka od stvorenia sve­ ta až po vzkriesenie Krista. Vybrané príbehy zo Starého a Nového zákona, ktoré kladú nadčasové otázky o mo­ rálke, svedomí, viere a sile duchovna v dobe, keď sa základné piliere našej európskej spoločnosti zmietajú v po­ chybnostiach. Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10, Bratislava. Predaj vstupeniek online a v pokladnici: pondelok – nedeľa od 14.00 do 18.00 hod. Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L + S, Nám. 1. mája 5, Bratislava. Vstupenky sú k dispozícii online. Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu (zadný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2 (YMCA). Divadlo ASTORKA Korzo´90 Nám. SNP 33, Bratislava. Predaj vstupeniek online a v pokladnici v pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 hod. Cez víkend: hodinu pred predstavením. Scénické čítanie biblických príbehov v podaní herca Ju- raja Kukuru vzniká ako kon­ cept hudobno-divadelného, ale i výtvarného vystúpenia, jedinečného projektu, ktorý vzniká v koprodukcii so Slo- venskou filharmóniou. Zmena programu vyhradená. www.divadloarena.sk www.astorka.sk www.ludusdivadlo.sk www.babkovedivadlo.sk

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-3-42019/