BK 8-9/2018http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

www.bratislavskykraj.sk N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I V O T CESTUJEME PO NOVOM OPRAVUJEME CESTY JESENNÉ PODUJATIA V KRAJI NOVINKY V ŠKOLSTVE 8 – 9 2018

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 02 Zastupiteľstvo BSK v roku 2018 Vážení priatelia, doprava je oblasť, ktorá sa týka každého z nás. Všet- ci musíme cestovať do práce, do školy, za rodinou. V Bratislaveajejokolínásvblízkejdobečakajúzásad- né dopravné obmedzenia, na ktoré nemáme dosah, musíme ich len akceptovať. Robíme všetko preto, aby naše krajské cesty dokázali suplovať veľké dopravné tepny, ktoré štát momentálne začína rekonštruovať. Práve v takýchto situáciách je načase rozmýšľať nad využívaním verejnej dopravy či jednostopovej dopra- vy (bicykel, skúter). Ak vám cesta vlakom alebo autobusom bude trvať kratšie ako cesta autom, začnete uvažovať o tom, čo je pre vás výhodnejšie. Spolu s Bratislavskou integro- vanou dopravou a ďalšími partnermi sme pripravili zmeny, ktoré zvýšia rýchlosť aj zlepšia dostupnosť ve- rejnej dopravy. Zhustené spoje, pohodlnejšie prestupy, autobusy aj po jedenástej večer či 56 nových vlakových spojení sú naozaj dobrou alternatívou pre ľudí dochá- dzajúcich do hlavného mesta. Vlak neuviazne v zá- pche ani na D1, ani pod Prístavným mostom. A hľadáme aj ďalšie možnosti. Chceli by sme využiť dáta od mobilných operátorov o pohybe SIM kariet. Sú to veľmi cenné informácie, ktoré nám ukážu, koľ- ko ľudí, akými smermi a v akom čase cestuje. Vďaka tomu dokážeme lepšie prispôsobiť verejnú dopravu potrebám obyvateľov regiónu. Ako župan sa síce často musím prepravovať autom, ale vždy, keď mi to pracovné povinnosti dovolia, mô- žete ma vidieť na červenom skútri, bielom bicykli, prípadne v trolejbuse. Skúste to aj vy! predseda Bratislavského samosprávneho kraja JURAJ DROBA Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa schádzajú minimálne raz za dva mesiace. Do konca roka 2018 majú naplánované ešte tri zasadnutia: 21.  septembra, 16. novembra a 14. decembra. Priebeh zastupiteľstva je možné sledovať online na www.bratislavskykraj.skanarovnakejadresenájdete aj videoarchív rokovaní. Čo by sa malo prerokúvať na zasadnutí zastupiteľstva 21. septembra 2018? • VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. • Monitorovacia správa programového rozpočtu BSK k 30. 6. 2018. • Zmena rozpočtu BSK v roku 2018. • Čerpanie 2. tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky. • Menovanie Mgr. art. Martina Kubrana do funkcie riadi­ teľa Divadla LUDUS. • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pre­ bytočného majetku vo vlastníctve BSK – budovy býva­ lého SOU na parcele č. 17063/18 a pozemkov na parcele č. 17063/17 a 17063/22 na Starej Vajnorskej č. 14, Bratisla­ va, vedených na LV č. 4024 a LV č. 2056, a na budovu diel­ ní na parcele č. 17063/19 a prislúchajúceho pozemku na StarejVajnorskejč.14,Bratislava,vedenýchnaLVč.2056. Oboje v katastrálnom území Nové Mesto. • Určenie prebytočnosti a predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK nachádzajúceho sa v k. ú. Plavecké Podhradiev a v k. ú. Sološnica z dôvodu hodného osobit­ ného zreteľa obci Plavecké Podhradie. • Určenie prebytočného majetku a schválenie predaja ne­ hnuteľností – pozemku p. č. 1805/2 a p. č. 1805/3 na Pivo­ varskej ulici č. 202 v obci Gajary, vedenom na LV č. 6090, katastrálne územie Gajary, okres Malacky, obec Gajary, manželom Miroslavovi Šírovi a Anne Šírovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. • Zriadenie odplatného vecného bremena v prospech spo­ ločnostiZápadoslovenskádistribučná,a.s.spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku BSK v k. ú. Tomášov a Rohožník. • Bezodplatný prevod pozemkov a stavebných objektov na­ chádzajúcich sa v katastrálnom území Grinava do vlast­ níctva BSK. • Prenájom nehnuteľného majetku v katastrálnom území MostpriBratislavezdôvoduhodnéhoosobitnéhozreteľa. • Informácie o plnení uznesení zastupiteľstva BSK, o vy­ bavení interpelácií a o výzve na predkladanie žiadostí o  finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko. • Plnenie Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014 – 2020. • Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavné­ ho kontrolóra BSK.

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

www.bratislavskykraj.sk | 03 Vláčik Záhoráčik už prepravil viac ako 10 000 ľudí a 1 500bicyklov. Župa v číslach Ing. Jozef Krúpa Starostovia pre kraj Župa by sa mala stať koordinátorom všetkých pro­cesov súvisiacich s výstavbou komuni­ kácií, s výstavbou investícií, ktoré spôsobia obmedzenia, ale aj zaťažia cestnú sieť svojou funkciou. Župa má presadzovať princípy udržateľ­ nej dopravy tak, ako sú zadefinova­ né v záväzných strategických ma­ teriáloch a územnom pláne BSK. Je nevyhnutné spoločne informovať a rokovaťozmiernenínásledkovoča­ kávaného, tzv. dopravného kolapsu. Prioritou v doprave je preferencia verejnej osobnej dopravy a výstavba a realizácia s tým súvisiacich opat­ rení – kvalitné nové cesty, záchytné parkoviská, bus pruhy, rozvoj koľa­ jovej dopravy. Podmienkou je kva­ litná spolupráca s obcami, so štátom, s mestom, s KDI a investormi. Ing. arch. Zuzana Aufrichtová Klub siedmich strán SaS- OĽaNO-KDH- SMK-NOVA-OKS- ZZ/DúS Pripravované rekonštrukcie vý­ znamnej dopravnej infraštruktúry mesta sú potrebné pre fungovanie a odvrátenie pomalého, ale istého dopravného kolapsu Bratislavy. Ne­ vyriešia všetky dopravné problémy, no sú koncepčným riešením. Menej koncepčná je ich realizácia v jed­ nom čase, ale župa hľadá spôsoby na zmiernenie dosahu na obyvateľov, hlavne posilnením prímestských autobusov a vlakov s pravidelnými odchodmi. V súvislosti s rekonštruk­ ciami, ale aj mimo nich by sa župa a mesto v najbližšom období mali sústrediť na budovanie siete záchyt­ ných parkovísk a zosúladenie celo­ mestskej parkovacej politiky s verej­ nou dopravou. JUDr. Mgr. Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov Okrem čistoty je pre ľudí najdôle­ žitejším faktorom čas. Župa už robí prvé kroky, aby ces­ tujúci netrávili čas čakaním na spoj a prestupovaním. Od 19. augusta sa spustilinovécestovnéporiadky,ktoré zavádzajú taktovú dopravu – z naj­ vyťaženejších smerov v okrese Senec budú jazdiť spoje každých 7,5 minúty. Zároveň dochádza k navýšeniu počtu spojov. Ľudia teda budú môcť využiť častejšiu dopravu, v ktorej sa nebudú musieť tlačiť. Tieto kroky musíme po­ stupne urobiť aj na ostatných linkách v okresoch Malacky a Pezinok. Tiež bude treba doladiť harmonizáciu au­ tobusov a vlakov a tak zabezpečiť po­ hodlný prestup. Okom poslanca Každý mesiac vám prinášame názory poslancov zastupiteľstva bratislavskej župy na aktuálnu tému. Tentoraz sme sa troch členov komisie dopravy opýtali: Doprava v Bratislave bude v blízkom období pravdepodobne čeliť zvýšenému tlaku z dôvodu uzáver a rekonštrukcií. Čo môže urobiť župa pre zlepšenie dopravnej situácie? Čo je podľa vás prioritou v doprave? 41 791 hlasov pre komunitné projekty bolo zaznamenaných v priebehu augusta. Na stránke www.rozhodni-bsk.sk mohli občania zvoliť projekty, ktoré získajú finančnú podporu kraja. Bratislavskej župe schválili eurofondy vo výške 2 422 826,22eura, ktoré poslúžia na postupný prechod poskytovania sociálnych služieb komunitnou formou. O 58 % narástol počet spojov verejnej dopravy zabezpečujúcich spojenie medzi Ivankou pri Dunaji a Bratislavou po zmene cestovných poriadkov. 20štvorkomorových hniezdnych búdok osadila župa na svojich budovách a vytvorila tak 80hniezd pre dážďovníky.

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 04 Alžbeta Ožvaldová: Cestovať verejnou dopravou sa oplatí. S podpredsedníčkou Bratislavského samo- správneho kraja pre dopravu sme sa pozho- várali o aktuálnych výzvach a problémoch dopravy na území kraja. Prezradila nám, aké aktivity pre jej zlepšenie vyvíja bratislavská župa, a poodhalila aj plány rozvoja v blízkej budúcnosti. Odborníci varujú, že v najbližšom období nás čaká veľký kolaps dopravy. September každoročne prináša kolóny, od ktorých sme si v lete odvykli. Prečo bude doprava túto jeseň preťaženejšia ako po iné roky? V septembri sa začne s rekonštrukciou križovatky pod Prí­ stavnýmmostom,ktorásúvisísvýstavbouobchvatuD4/R7. Momentálne tiež prebieha samotná výstavba D4/R7. Môže spôsobovať rôzne obmedzenia aj na krajských cestách. Navyše, v blízkom čase sa pravdepodobne začne s roz­ širovaním D1 po Triblavinu. To môže ovplyvniť ľudí do­ chádzajúcich za prácou do Bratislavy. Má na tieto dopravné obmedzenia dosah župa? Intenzívne komunikujeme so zhotoviteľom D4/R7 a snažíme sa znížiť vplyv na premávku. D1 a križovatka Triblavina sú stavby štátu. Úloha župy je pripojiť túto križovatku na cestnú sieť najmä zo severnej strany od Chorvátskeho Grobu. Na tomto prepojení intenzívne pracujeme. Následne sa napoja obchvaty obcí Chorvát­ sky Grob a Slovenský Grob na obchvat miest Pezinok a  Modra, čím sa výrazne odľahčí doprava v centrách miest a obcí. Dopravné obmedzenia pravdepodobne spôsobia preťaženie ostatných ciest v okolí mesta. Jednou z nich je aj spojnica medzi Sencom a Pezinkom, ktorú mala župa v pláne zrekonštruovať. Ovplyvní dopravná situácia rekonštrukčné zámery? Požiadali sme o uvoľnenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok, ktorá patrí medzi najvyťaženejšie z pohľadu intenzity dopravy ťažkých náklad­ ných vozidiel. Navrhovaný začiatok úseku rekonštrukcie cesty je na mi­ moúrovňovej križovatke diaľnice D1 s cestou II/503 v okrese Senec a koniec je na križovatke ciest II/502 a II/503 v intraviláne mesta Pezinok. Koncom augusta vláda na rokovaní odsúhlasila poskytnutie 7,2 milióna eur na túto revitalizáciu z prostried­ kov štátneho rozpočtu pre Bratislav­ ský kraj. Do konca roku 2018 tak do­ kážeme vyriešiť nepriaznivý stav vozovky na tomto úseku a zlepšiť stav cestnej dopravy v celej lokalite. Čo robí župa pre zlepšenie dopravy v regióne? Pôsobíme takpovediac na dvoch frontoch. Rekonštru­ ujeme cesty, ktoré máme vo vlastníctve. Práve sa začína rekonštrukcia spojnice medzi Malackami a Ro­ hožníkom, nedávno sme v mesačnom predstihu ukon­ čili rekonštrukciu cesty v Čiernej vode, pripravujeme revitalizáciu cesty medzi Sencom a Viničným a mnohé ďalšie. Druhá veľká oblasť, ktorej sa venujeme, je verej­ ná doprava. Ako hlavný akcionár Bratislavskej integro­ vanej dopravy tlačíme na zmeny, ktoré verejnú dopravu zatraktívnia. Čím viac ľudí presedlá na verejnú dopravu, tým kratšie budú kolóny na cestách. Čím chcete obyvateľov presvedčiť, aby sa vzdali pohodlnej cesty autom? V auguste boli zavedené nové cestovné poriadky, skra­ cujú sa intervaly spojov, ktoré zabezpečujú dopravu me­ dzi Bratislavou a okolitými obcami. S dopravcami sme zaviedli 56 nových vlakových spojení. Taktiež nová mo­ bilná aplikácia umožní rýchle vyhľadanie najlepšieho spoja. A máme aj ďalšie plány.

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

www.bratislavskykraj.sk | 05 Zo Senca do Pezinka komfortnejšie Spojnicu medzi okresnými mestami Senec a Pezinok čaká v najbližších mesiacoch revitalizácia. Približne se­ demapolkilometrový úsek cesty, ktorá trpí nadmernou záťažou, bude župa rekonštruovať od polovice septem­ bra do decembra 2018. Nový asfalt, zvýšenie nosnosti, úprava odvodňovacích priekop aj výmena dopravného značenia zlepšia komfort cestovania medzi okresnými mestami. Revitalizácia si vyžiada aj dopravné obmedze­ nia. Cesta bude prejazdná v smere od Pezinka do Senca. V smere zo Senca do Pezinka bude doprava presmerova­ ná po obchádzkovej trase cez Šenkvice. Kraj na túto re­ konštrukciu získal 7,2 mil. eur zo štátneho rozpočtu. Uzávera križovatky v Novej Dedinke Križovatku ciest 1062 a 1065 na juhu Novej Dedinky v smere na Tomášov bude župa v priebehu jesenných mesiacov prerábať na kruhový objazd. Práce si vyžiada­ jú úplné uzatvorenie križovatky v období od 10. septem­ bra do 28. októbra. Pôvodne bola uzávera plánovaná na obdobie troch mesiacov. Zosúladením prác sa dopravné obmedzenia podarilo skrátiť o polovicu. Zriadenie ob­ chádzky priamo v mieste križovatky nebolo možné pre vedenie vysokotlakového plynu v týchto miestach. Cesta medzi Malackami a Rohožníkom v rekonštrukcii Cestu III/1113, ktorá spája obec Rohožník s okresným mestom Malacky, čaká v priebehu najbližších 13 mesia­ cov rekonštrukcia. Práce na revitalizácii dopravného spojenia uprostred záhorských lesov sa začínajú práve v týchto dňoch. Obyvatelia priľahlých obcí budú preto musieť počítať s určitými dopravnými obmedzeniami. Cesta bude 12 mesiacov uzavretá pre všetky vozidlá. Ob­ chádzková trasa povedie cez Pernek a Kuchyňu. Trpez­ livosť vodičov bude o niekoľko mesiacov odmenená úpl­ ne novou kvalitnejšou a bezpečnejšou komunikáciou. Pôvodná cesta nevyhovovala súčasnej intenzite cestnej premávky a preťažovanie, najmä nákladnou dopra­ vou, sa podpísalo na jej stave. Rekonštrukcia v hodnote 8 453 858 eur sa týka osemkilometrového úseku. Finan­ covaná bude z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a z rozpočtu Bratislavského sa­ mosprávneho kraja. Cesta v Chorvátskom Grobe otvorená o mesiac skôr Rekonštrukcia cesty III/1082 v Chorvátskom Grobe v časti Čierna Voda bola ukončená v mesačnom predstihu. Vodiči preto už v auguste nemuseli využívať obchádzkovú trasu. Bratislavský samosprávny kraj do opravy komunikácie in­ vestoval 1,2 milióna eur.

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 06 VIAC SPOJOV Do siete integrovanej dopravy pribudlo 56 nových vlako­ vých spojení a cestujúci budú mať možnosť využiť o 10 % viac autobusových liniek. Dohromady prostriedky verej­ nej dopravy ročne najazdia o 1,4 milióna kilometrov viac. Zmeny cestovných poriadkov zabezpečia viac spojov na vybraných trasách: • Ivanka pri Dunaji – Bratislava: nárast o 29 spojov, teda + 58 % • Most pri Bratislave – Bratislava: nárast o 6 spojov, teda + 13 % • Dunajská Lužná – Bratislava: nárast o 8 spojov, teda + 12 % • Chorvátsky Grob – Bratislava: nárast o 5 spojov, teda + 13 % RÝCHLEJŠIE CESTOVANIE Kratšie intervaly autobusov v rannej a poobedňajšej špičke znamenajú menej čakania na zastávkach, a teda rýchlejšiu cestu do vášho cieľa. Nové cestovné poriadky zároveň dbajú o lepšiu nadväznosť vlakových a autobu­ sových spojov tak, aby sa skrátilo čakanie na prípoje. Intervaly odchodov autobusov na vybraných trasách: • Ivanka pri Dunaji – Bratislava: autobus v rannej špičke každých 7,5 minúty, v poobedňajšej každých 10 minút • Most pri Bratislave – Bratislava: autobus v rannej špičke každých 7,5 minúty, v poobedňajšej každých 10 minút • Dunajská Lužná – Bratislava: autobus v rannej špičke každých 7,5 minúty, v poobedňajšej každých 10 minút • Chorvátsky Grob – Bratislava: autobus v rannej špičke každých 15 minút, v poobedňajšej každých 15 minút VEČERNÉ SPOJE Cestovanie vo večerných hodinách bude jednoduchšie vďaka predĺženým prevádzkovým hodinám dopravných liniek.Poslednédennélinkyautobusovejdopravybudúna najvyťaženejšie smery v kraji odchádzať aj po 23.00hod. JEDNODUCHŠIE PRESTUPY AJ TRASY Zmeny sa týkajú aj trás autobusových liniek, ktoré budú jednoduchšie a rýchlejšie. Linky autobusov budú záro­ veň častejšie zastavovať priamo na železničných stani­ ciach. Cestujúcim sa tak skráti čas potrebný na prestup a cestovanie bude komfortnejšie. Zdroj: BID Cestujeme po novom Viac spojov, rýchlejšie cestovanie, pohodlnejšie prestupy, ľahko zapamätateľné odchody autobusov a večerné spoje až do 23.00 hod. To všetko prinášajú zmeny cestovných poriadkov integrovanej dopravy platné od 19. augusta. Bratislavská integrovaná doprava ich zaviedla s Bratislavským samosprávnym krajom a s ďalšími partnermi.

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

www.bratislavskykraj.sk | 07 ĽAHKO ZAPAMÄTATEĽNÉ ODCHODY AUTOBUSOV Nové cestovné poriadky sú jednoduchšie a prehľadnej­ šie. Spoje budú odchádzať zo zastávok v rôznych hodi­ nách dňa v rovnakú minútu. Pre cestujúcich bude ponu­ ka spojov rovnomerne rozložená a ich odchody si ľahko zapamätajú. OPÝTAJTE SA Cestovanie po novom prinesie mnohé zmeny, ktoré za­ siahnu do dlhoročných zvykov cestujúcich. Odpovede na vaše otázky môžete získať v infocentre IDS BK alebo priamo u autobusového dopravcu Slovak Lines. Cestovanie v mobile Všetko, čo potrebujete vedieť o cestovaní verejnou dopravou v kraji, už čoskoro nájdete v novej mobilnej aplikácii Bratislavskej integrovanej dopravy. Získať ju budete môcť zadarmo. KUPOVANIE LÍSTKOV Prostredníctvom aplikácie si budete môcť kúpiť cestov­ né lístky, stačí si dobiť kredit alebo platiť priamo platob­ nou kartou. V ponuke bude kompletný sortiment den­ ných jednorazových cestovných lístkov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Na zakú­ penom elektronickom lístku sa zobrazí zostávajúci čas platnosti a preukážete sa ním pri kontrole cestovných dokladov. VYHĽADÁVAČ TRASY Aplikácia vyhľadá najlepšie spojenie verejnej dopra­ vy podľa vašich kritérií. Okrem východiskového bodu a cieľa cesty si nastavíte aj presný čas, počet prestupov či možnosť peších presunov. Na vyhľadanú trasu si budete môcť zakúpiť cestovný lístok. VYHĽADÁVAČ LINKY Podľa názvu alebo čísla linky nájdete jej trasu, najbližšie odchody aj kompletné cestovné poriadky. ZASTÁVKA Názov zastávky, prípadne jej poloha na mape vám po zadaní do aplikácie odhalí cestovné poriadky všetkých liniek, ktoré na nej zastavujú. AKTUALITY Najnovšie informácie o aktuálnej situácii, výlukách, meškaniach či o tarifných zmenách nájdete v schránke so správami pod ikonou Profil. cestujemeponovom.sk Zdroj: ZSSK Pre viac informácií o zmenách v cestovaní kontakujte info@ids.sk alebo 0948 102 102.

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 08 Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnos­ ti 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 jazykové školy a 1 školský inter­ nát s právnou subjektivitou. Rovnako aj ďalších 41 za­ riadení bez právnej subjektivity, ako sú školské jedálne a internáty, strediská odbornej praxe, školské kluby detí a centrum voľného času. Župa okrem toho v spolupráci so zamestnávateľmi postup­ ne vytvára centrá odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé oblasti hospodárstva tak, aby pripravo­ vali kvalifikovaných absolventov schopných uplatniť sa na trhu práce. Aktuálne na župných školách pôsobí 8 ta­ kých centier. Tri z nich momentálne vďaka 9-miliónovej investícii z eurofondov prechádzajú rekonštrukciou. Bratislavský samosprávny kraj sa každoročne podieľa aj na viacerých podujatiach pre študentov. Tradičné Župné školy v Avione, ktoré kraj pripravil tentoraz už v septembri, sa rozšíria aj do regiónov. Tri menšie podu­ jatia rovnakého charakteru zavítajú v októbri do Senca, Malaciek aj Pezinka. Budúcim stredoškolákom ponúknu všetky informácie o župných školách pod jednou stre­ chou. Pre žiakov končiacich ZŠ pripravil kraj stránku www.strednapremna.sk, plnú užitočných informácií, a prehľad župných škôl sumarizuje aj v brožúre, ktorá bude dostupná zadarmo pre všetkých deviatakov. Podporou mimovyučovacích a športových aktivít štu­ dentov, projektov ako Vráťme knihy do škôl či snahou o zabezpečenie zdravého stravovania v školách pomáha bratislavská župa školám nad rámec svojich zákonných povinností. Aktuálnou výzvou v oblasti školstva je ohodnotenie práce pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Finančné odmeny, darček pri príležitosti Dňa učiteľov alebo spoločenské podujatie sú prvými krokmi, ktoré kraj podniká pre zlepšenie pozície zamestnancov škôl. Jednou z najdôležitejších kompetencií župy je oblasť školstva. Samo- správne kraje sú zriaďovateľom väčšiny stredných škôl v regióne, za- bezpečujú ich chod, dozerajú na ich činnosť, hospodárenie, vymenú- vajú riaditeľov a poskytujú im finančné prostriedky. Župa v kocke – školstvo

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

www.bratislavskykraj.sk | 09 Snaha o prípravu študentov podľa súčasných požiadaviek trhu práce vedie školy k tomu, aby zavádzali nové odbory. Od tohto školského roka sa preto študenti župných škôl môžu vzdelávaťajvodborochakoprocesný špecialista pre chemický a farmaceu­ tický priemysel na SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle, operátor knihárskych technológií na SOŠ polygrafickej či operátor prevádzky a ekonomiky do­ pravy na SPŠ dopravnej. Tri gymná­ ziá v kraji budú od nového školského roka ponúkať uchádzačom bilingvál­ ne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým a Obchodná aka­ démia na Nevädzovej ulici v Bratisla­ ve zavádza odbor financie. SUŠ scé­ nického výtvarníctva otvára hneď 4 nové odbory: odevnýatextilnýdizajn, grafika vizuálnych komunikácií, fil­ mová a mediálna tvorba a animovaná tvorba. SOŠ technológií a  remesiel, ktorá doteraz pôsobila pod názvom SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava, po­ núkne vzdelanie v  odboroch mecha­ nik elektrotechnik a elektromechanik – chladiace zariadenia a  tepelné čer­ padlá. Premenovala sa aj SOŠ, Račian­ ska 105, Bratislava. Od septembra už podnázvomSOŠ bea­utyslužiebspustí experimentálne overovanie odboru barbier v spolupráci so SOŠ kader­ níctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici. Župy rozhodnú o najdôležitejších odboroch Zmena zákona umožní samospráv­ nym krajom určovať počty žiakov v  jednotlivých študijných a učeb­ ných odboroch. Doteraz kraje rozho­ dovali o počte tried prvých ročníkov. Od septembra budú podľa novej le­ gislatívy určením počtu žiakov pre jednotlivé učebné a študijné odbory usmerňovať školy k podpore odbo­ rov, ktoré sú žiadané na trhu práce. SOŠ pedagogická otvára škôlku Vďaka investícii Bratislavského sa­ mosprávneho kraja a miestnej sa­ mosprávy vzniká v Dúbravke nová škôlka. Bude sídliť priamo v budo­ ve SOŠ  pedagogickej na Bullovej 2   v  bratislavskej Dúbravke. Obyva­ telia tejto mestskej časti budú mať k  dispozícii materskú školu s kapa­ citou 82 miest (4 triedy) a žiačky ško­ ly, budúce učiteľky, zároveň získajú kvalitnú prax priamo vo svojej škole. Novinky v školstve September je novým začiat- kom nielen pre všetkých žiakov a študentov, ale aj pre školstvo všeobecne. V školách pribúdajú nové odbory a menia sa aj názvy vzdelávacích inštitúcií. PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách JESENNÉ 30. október 2018 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 VIANOČNÉ 21. december 2018 27. december 2018 – 7. január 2019 8. január 2019 POLROČNÉ 31. január 2019 1. február 2019 4. február 2019 JARNÉ 22. február 2019 25. február – 1. marec 2019 4. marec 2019 VEĽKONOČNÉ 17. apríl 2019 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 LETNÉ 28. jún 2019 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 10 Župné školy na webe Web www.strednapremna.sk ponú­ ka informácie o  desiatkach stred­ ných škôl v kraji. Bratislavská župa ako zriaďovateľ 54 stredných škôl pripravila tento web pre všetkých deviatakov, ktorí sa budú už čoskoro rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu. Školy si na stránke môžete vyhľadať podľa zamerania alebo podľa názvu. Množstvo informácií o župných stredných školách vďaka tomu náj­ dete na jednom mieste. Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu môžu získať aj Slováci Bratislavský samosprávny kraj je partnerom programu The Duke of Edinburgh’s. Ten umožňuje mladým ľuďom rozvíjať svoje schopnosti a aktívne využívať voľný čas. Tento medzinárodný vzdelávací program založil v roku 1956 princ Philip, vojvoda z Edinburghu a man­ žel britskej kráľovnej Alžbety II., ktorý je jeho patrónom dodnes. Ročne sa na ňom zúčastní 1,3 milióna mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov v 140 krajinách sveta. Cie­ ľom programu na Slovensku je pomôcť vychovať gene­ ráciu mladých ľudí zodpovedných za seba a svoje okolie. Študent si zvolí cieľ na jednej z troch úrovní (bronzová, strieborná, zlatá), ktoré sa kategorizujú podľa veku a dĺž­ ky trvania. Každá úroveň má štyri oblasti, ktoré musia účastníci zdolať. Sú to dobrovoľníctvo, športová aktivita, rozvojtalentu,dobrodružnáexpedíciaavzlatejúrovniaj rezidenčný projekt. Vyškolený učiteľ študentovi pomáha a radí, ako svoj cieľ naplniť. Mladí ľudia sa vďaka tomu učia cieľavedomosti, vytrvalosti a samostatnosti. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa do programu za­ tiaľ zapojilo 19 župných stredných škôl, 63 vyškolených učiteľov a o Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu sa uchádza 242 študentov. V školskom roku 2018/19 sa do programu plánujú zapojiť aj ďalšie školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Adlerka v novom šate Stredná priemyselná škola elektro­ technická na Ulici K. Adlera dostala v posledných mesiacoch nový vzhľad. Zateplenie budovy ušetrí náklady a moderný vzhľad zasa poteší študen­ tov.Krajdorekonštrukcie,ktorásaza­ čala v marci, investoval 442 830 eur. Práce ukončili v priebehu letných prázdnin.

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

www.bratislavskykraj.sk | 11 Všetky informácie v jednej brožúre Kraj v tomto roku po prvýkrát vydá publikáciu, ktorá sumarizuje informácie o všetkých župných školách. Brožúra poskytne prehľad odborov, profily absolventa či kontaktné údaje jednotlivých škôl. Do rúk súčasných deviatakov sa dostanezadarmonaprelomeseptembraaoktóbra.Budúcistredoškolácitedabudúmaťdostatokčasupreštudovaťsi ponuku župných škôl a vybrať si tú, ktorá im vyhovuje najviac. Vyber si strednú školu! Veľtrh župných stredných škôl sa v Bratislavskom kraji stal tradíciou. Už po ôsmy raz sa budú školy prezentovať v priestoroch obchodného centra Avion. Novinkou toh­ to ročníka je termín na začiatku školského roka, ale aj ukážky odborov vo vonkajších priestoroch. Päťdesiatjeden škôl sa predstaví v stánkoch, v ktorých sa všetko o ponúkaných odboroch dozviete od pedagógov a študentov. V čase od 9.00 do 18.00 hod. sa školy odpre­ zentujú vystúpeniami na pódiu a deviatakom predvedú aj ukážky odborných činností. Budúci stredoškoláci uvi­ dia, ako prebieha autodiagnostika, prezúvanie pneuma­ tík, miešanie nápojov, flambovanie, ako sa podáva prvá pomoc a mnoho iných činností. Príďte vybrať najlepšiu strednú školu pre vaše deti do Avion Shopping Parku v piatok 28. septembra. Tri menšie podu­ jatia rovnaké­ ho charakteru zavítajú v októbri aj do Senca (12. 10. 2018 Mestské kultúrne stredisko – oddelenie Labyrint), Ma­ laciek (19. 10. 2018 Športová hala MALINA) aj Pezinka (5.  10. 2018 Dom kultúry Pezinok). Viac informácií na www.strednapremna.sk. Krajšie bývanie pre študentov Župa postupne rekonštruuje stredoškolský internát na Saratovskej ulici v Bratislave. Kým prebudovaním pôvodných buniek na najnižších poschodiach vznikli učiteľské byty, na ďalších podlažiach sa prerábajú izby pre študentov. V súčasnosti sa začína s rekonštrukciou 21 buniek a chodby na 5. podlaží. Investícia vo výške 152 220,91 eura zabezpečí kom­ plexnú rekonštrukciu sociálnych zariadení od novej sanity, dlažby, nových obkladačiek až po výmenu rozvodov. Izby ožijú novými nátermi, vymenia sa podlahy aj dvere. Prá­ ce by sa mali ukončiť 20. októbra 2018. Župné školy v AVIONE v piatok 28. septembra NAJLEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT NAJLEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT www.strednapremna.sk Končíš základku? Príď si vybrať strednú podľa seba!

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 12 Kaštieľ v Modre bude kreatívnym centrom Národná kultúrna pamiatka, ktorá v posledných rokoch slúžila najmä Malokarpatskému osvetovému stredisku v Modre, v týchto dňoch vstupuje do rozsiahlej rekonštrukcie. Po jej ukončení sa z kaštieľa stane nové kultúrno-kreatívne centrum regiónu. Na začiatku 20. storočia kúpil vysokopostavený funkcio­ nár habsburského dvora bývalý mlyn. Prestaval ho na romantickésídlo,ktorésapozánikumonarchiedostalo do rúk štátu. Budova slúžila rôznym školám a v posled­ ných rokoch Malokarpatskému osvetovému stredisku. Na kaštieli sa podpísala história a jeho zachovanie a ďalšie využitie si vyžadujú rozsiahle investície. Tie sa Bratislavskému samosprávnemu kraju podarilo zís­ kať predovšetkým z eurofondov, no aj z vlastného roz­ počtu. Po rekonštrukcii, ktorá sa začína práve v týchto dňoch a potrvá dva roky, budú priestory historickej budovy slúžiť na zachovanie tradícií a kultúrneho de­ dičstva. Pôsobisko tu nájde nielen Malokarpatské osve­ tové stredisko, ale aj umelci, osvetoví a kultúrni pra­ covníci, umelecké školy, profesijné združenia a cechy, vinohradníci a vinári, široká a odborná verejnosť. Kaštieľ dostane počas rekonštrukcie novú fasádu, krov, strešnú krytinu a vymení sa aj väčšina okien. V interiéri vzniknú priestory pre digitalizačné stredisko, seminár­ ne miestnosti či expozíciu vinárstva, ktorá poskytne nové využitie bývalej pivnici vinárskej školy. Okrem toho sa zmeny budú týkať priľahlej záhrady, ktorá sa po revitalizácii bude využívať aj pre potreby spoločen­ ských podujatí. Rekonštrukčné práce počítajú s investíciou vo výške 1 864 795,22 eura. Veľkú časť financií pre tento účel zís­ kal Bratislavský samosprávny kraj z prostriedkov Eu­ rópskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráceInterregV-ASlovenskárepublika–Rakúsko. European Regional Development Fund Vizualizácia: ARCHiKON architektonická kancelária

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

www.bratislavskykraj.sk | 13 S rodinným pasom lacnejšie Projekt rodinných pasov dostupných zadarmo prináša množstvo výhod nielen v našom regióne. Za návštevu kultúrnych, vzdelávacích, športových a rekreačných zariadení, ale aj za bežné nákupy zaplatíte s rodinným pasom menej. Rodinné pasy ponúkajú zľavy od 5 % do 100 % na území Bratislavského kraja, no platné sú aj za jeho hranica­ mi v Trnavskom kraji, v rakúskom Burgenlande a v Dolnom Rakúsku. Vďaka nim môžete pripraviť svojej rodine aktívny víkend za menej pe­ ňazí. Kompletný zoznam zliav, ako aj registračný formulár nájdete na www.rodinne-pasy.sk. Tipy na zľavy s rodinným pasom: Malokarpatské múzeum v Pezinku zľava 25 % na rodinnú vstupenku na prehliadku expozícií a výstav múzea Mestské múzeum v Senci zľava 100 % pre deti do 18 rokov zľava 40 % na vstupné pre dospelých Dedinka remesiel a umenia Abeland zľava 20 % na atrakcie a občerstvenie Ali farma zľava 28,60 % na vstupné na kontaktnú a zážitkovú farmu Bratislavský Gašparko zľava 25 % na vstupné pre deti – rodinné bábkové divadlo a galéria Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10 851 01 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online alebo v  pokladnici v  pondelok až nedeľu od 14.00 do 18.00 hod. 17. 9. 19.00 Podvolenie 19. 9. 19.00 Extasy Show 22. 9. 10.00 Popoluška 23. 9. 19.00 Tiso 24. 9. 19.00 Tosca 25. 9. 19.00 Írska kliatba 26. 9. 19.00 Opona hore 28. 9. 19.00 Bankári 30. 9. 19.00 Dubček Divadlo ASTORKA Námestie SNP 489/33 811 01 Bratislava-Staré Mesto Vstupenky sú k dispozícii online alebo v  pokladnici v  pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 hod. 14. 9. 19.00 Lásky jednej plavovlásky 18. 9. 19.00 Višňový sad 19. 9. 19.00 Letmý sneh 20. 9. 19.00 Jama deravá 21. 9. 19.00 Sen svätojánskej noci 22. 9. 19.00 Sylvia 26. 9. 19.00 Kontajner Paríž 27. 9. 19.00 Idiot 28. 9. 19.00 Na koho to slovo padne 29. 9. 19.00 Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Is­ tropolisu (zadný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2. Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici na Škultétyho 5 v pracov­ ných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. a počas víkendov hodinu pred predstavením. 14. 9. 09.00, 18.00 Malá morská víla 15. 9. 14.30 Malá morská víla 16. 9. 10.00, 14.30 Malá morská víla 17. 9. 19.00 Kráľ 18. 9. 09.00, 11.00 Malá morská víla 19. 9. 09.00, 11.00 Malá morská víla 20. 9. 10.00, 17.00 Malá morská víla 21. 9. 10.00 Malá morská víla 22. 9. 14.30 Malá morská víla 23. 9. 10.00, 14.30 Malá morská víla 25. 9. 14.00 Gašparko s Kubom v Krištáľovom kaštieli 26. 9. 09.00, 10.30 Gašparko s Kubom v Krištáľovom kaštieli 27. 9. 09.00, 10.30 Gašparko s Kubom v Krištáľovom kaštieli 28. 9. 10.00 Gašparko s Kubom v Krištáľovom kaštieli 29. 9. 14.30 Nám sa ešte nechce spať 30. 9. 10.00 Nám sa ešte nechce spať 30. 9. 19.00 Fekete seretlek a Studio DAMÚZA: Kar Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L + S, Nám. 1. mája 5, 811 06 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online. 9. 9. 10.30 Hugo, Frigo, Bublina – ZÁJAZD 16. 9. 10.00 Hugo, Frigo, Bublina 20. 9. 10.00 Pozor, dobrý pes! 21. 9. 10.00 Pozor, double stress! 24. 9. 10.00 Cirkus LamPamTantalóne 26. 9. 10.00 Polepetko

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 14 Deň vo vinohradoch® 8. septembra 2018 11.00 – 19.00 hod. Malokarpatské vinice začiatkom septembra ponúknu návštevníkom možnosť pokochať sa výhľadmi, ochutnať hrozno a zároveň víno, ktoré je z neho vyrobené. Do podujatia sa zapája 53 viníc od Rače cez Svätý Jur, Pezinok, Modru až po Doľany. Spojte víkendovú prechádzku prírodou so someliérskym zážitkom. Počas podujatia sa do viníc ľahko dostanete Malokarpatským expresom. Viac informácií a vstupenky nájdete na www.mvc.sk. EC DAY – Deň európskej spolupráce 13. októbra 2018 Namaľujme si budúcnosť spoločne. Viac informácií o podujatí nájdete na poslednej strane mesačníka. September Lamačský fotomaratón Bratislava 31. 8. – 2. 9. 2018 Kráľovstvo husaciny Slovenský Grob 1. 9. 2018 Deň vo vinohradoch Malokarpatský región 8. 9. 2018 Festival Mravenec Plavecký Štvrtok 8. 9. 2018 Bratislavské jazzové dni Bratislava 8. 9. – 28. 10. 2018 Vegánske hody Bratislava 9. 9. 2018 Salón výtvarníkov Malokarpatský región 13. 9. – 14. 12. 2018 Vinobranie Rača Bratislava 14. 9. – 16. 9. 2018 Európsky týždeň mobility 16. 9. – 22. 9. 2018 Literatúra v Radnici: Anasoft Litera Pezinok 17. 9. 2018 Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a Štúrovci (výstava) Pezinok 18. 9. – 31. 10. 2018 Vinobranie Pezinok Pezinok 21. 9. – 23. 9. 2018 Dúbravské hody Bratislava 21. 9. – 23. 9. 2018 Krumpolový deň Sološnica 22. 9. 2018 Záhorácky folklórny festival Gajary 22. 9. 2018 Be2Can Bratislava 26. 9. – 2. 10. 2018 Európska noc výskumníkov 2018 Bratislava 28. 9. 2018 Karloveské hody Bratislava 28. 9. – 30. 9. 2018 Modranské vinobranie Modra 28. 9. – 30. 9. 2018 Bratislavské hudobné slávnosti Bratislava 28. 9. – 14. 10. 2018 Gulášmajster spod Vysokej Rohožník 29. 9. 2018 Malacká šošovica Malacky 29. 9. 2018 Bratislavský Októberfest Bratislava 29. 9. 2018 Ružinovské hodové slávnosti Bratislava 29. 9. – 30. 9. 2018 Október Dni Zelá Stupava 5. 10. – 7. 10. 2018 Jablkové hodovanie Modra 6. 10. 2018 Wannado – festival športu Bratislava 6. 10. 2018 Bratislava v pohybe Bratislava 6. 10. – 22. 10. 2018 ÚAMK Bratislava Tour Bratislava 6. 10. 2018 EC DAY – Deň európskej spolupráce Bratislava 13. 10. 2018 Slávnosti vína – Záh. Bystrica Záhorská Bystrica 13. 10. 2018 Jesenné podujatia Bratislavský región má množstvo charakteristických vôní a chutí a veľká časť z nich súvisí s jeseňou. Vinobrania, slávnosti kapusty či jablkové hodovania, to sú najznámejšie z podujatí, ktoré môžete zažiť každú jeseň. Aj v tomto roku ich náš kraj ponúka oveľa viac. Aktuálny prehľad podujatí nájdete na www.gob.sk. Aktuálny prehľad podujatí na víkend prinášame každý štvrtok na facebookovej stránke Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

www.bratislavskykraj.sk | 15 Wannado – festival športu 6. októbra 2018 Neviete, či sa vaše dieťa hodí na futbal, lukostreľbu ale­ bo skôr na kanoistiku? Príďte na festival športu, ktorý vašimdeťompomôžesvýberomnajvhodnejšejpohybovej aktivity. Viac informácií na www.wannadosports.com. Jablkové hodovanie® 6. októbra 2018 Podujatie je oslavou jabĺk a produktov, ktoré z nich mož­ no vyrobiť – od sladkých aj slaných koláčov cez netradič­ né polievky, kompóty až po jablčné mušty. Návštevníci môžu ochutnať aj čerstvo nazbierané chutné jablká od miestnych pestovateľov. Jablkové hodovanie sa koná súčasne v Modre, Pezinku, Senci, Limbachu, vo Svätom Jure, v Dunajskej Lužnej a Jablonovom. Viac informácií na www.moska.sk. Be2Can 26. septembra – 2. októbra 2018 Jedinečná prehliadka filmov z prestížnych festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes. Týždenný maratón filmov štartuje 26. septembra v Bra­ tislave a v ďalších 21 slovenských mestách. Milovníkom filmu poskytne výnimočnú príležitosť pozrieť si výber skvelých filmov z troch najslávnejších filmových festi­ valov. Návštevníci uvidia napríklad víťaza tohtoročné­ ho festivalu v Cannes – film Zlodeji alebo film ocenený Zlatým medveďom na tohtoročnom Berlinale Nedotýkaj sa ma. K vrcholom prehliadky bude patriť dlhoočaká­ vaný nórsky film Utøya, 22. júla o útoku, ktorý sa udial v roku 2011 na nórskom ostrove. Viac o Be2Can nájdete na www.be2can.eu. Európska noc výskumníkov 2018 28. septembra 2018 Festivalvedy,ktorýsakoná28.septembra2018,budeplný interaktívnychukážokaprezentáciíslovenskýchvedcov, výskumníkov a inovátorov. Hlavný program bude pre­ biehať v Starej tržnici a ďalšie aktivity budú situované vo V-klube, v Lab.cafe, Kunsthalle, Prírodovednom múzeu Slovenského národného múzea, v galérii Archa, v Panta Rhei na Poštovej ulici a v Slovenskom centre dizajnu. Vstup na Európsku noc výskumníkov je voľný. Program pre žiakov, študentov aj širokú verejnosť bude prebiehať od 9.00 do 23.00 hod. Do jednotlivých aktivít sa môžu za­ pojiť aj celé triedy základných či stredných škôl. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk alebo na facebookovej stránke podujatia. 26.9. 2.10. 2018 www.be2can.eu #Be2Can @Be2Can Filmy, o ktorých sa hovorí. B2C-inzercia-Portal-80x60.indd 1 30/08/2018 13:09

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/

Učiť sa bez premýšľania je zbytočné. Premýšľať bez... (Konfucius) Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 23. 9. 2018 spolu s vaším celým menom a s poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Di­ vadle Astorka Korzo \'90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Štatút súťaže vrátane informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na www.bratislavskykraj.sk. Rozlúštenie krížovky z 6 – 7/2018: Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil. (Mark Twain) Výhercov súťaže budeme kontaktovať písomne. Mesačník, 8. ročník, číslo 8 – 9. Vychádza 30. 08. 2018. Nepredajné. Vydáva: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16 820 05 Bratislava. IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktorka: Mgr. Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Ak nie je uvedené inak, autorom článku je šéfredaktor. Namaľujme si budúcnosť spoločne 13. 10. 2018 sobota 14.00 – 22.00 hod. DEŇ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE Miesto: Cyklomost slobody, Devínska Nová Ves HLAVNÝ PROGRAM 15.15 Muzikál Ľadové kráľovstvo 16.30 Swing Society Orchestra 17.30 Marián Greksa s kapelou MODUS Memory 18.30 Sima Martausová 19.45 POLEMIC organizátor: Bratislavský samosprávny kraj Program spolupráce Interact III. vstup SPRIEVODNÝ PROGRAM 14.00 - 19.30 Európa v rozprávkach Vzlety balónom Jazda na koni Rekord na cyklomoste Kurz prvej pomoci Ukážky hasičov DETSKÝ PROGRAM 14.00 Tvorivé dielne pre deti: Maľujeme spoločnú budúcnosť Európy 16.30 a 17.30 Bratislavské bábkové divadlo – Safaládka a Špajdlička voľný Spoločné hranice, spoločné záujmy DEŇ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE Podujatie sa uskutoční na symbolickom mieste – pri cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi. Tam, kde kedysi boli hranice, ktoré rozdeľovali Európu na slobodnú a neslobodnú, je dnes cyklomost spájajúci Slovensko s Rakúskom. Miesto, ktoré bolo neprekonateľné, je dnes spojnicou spoločnej Európy. Podujatie pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť si kladie za cieľ zdôrazniť myšlienku ce- zhraničnej kooperácie a sprítomniť najmä mladej generácii fakt, že európska mobilita a spolupráca sú možné iba vďaka v minulosti vybojovaným a dnes všeobecne uplatňovaným hodnotám slobody a demokracie. Podujatie akcentuje možnosti vzájomnej inšpirácie s víziou budúcnosti v zjednotenej Európe, ktorú si spoločne maľujeme pre ďalšie generácie. Konfucius (551 - 479 pred n. l.), najslávnejší mysliteľ, politik a filozof Číny: "Učiť sa bez premýšľania je zbytočné. Premýšľať bez ...” Konfucius (551 - 479 pred n. l.), najslávnejší mysliteľ, politik a filozof Číny: "Učiť sa bez premýšľania je zbytočné. Premýšľať bez ...” ruský ázijské ape, poškoď nomádi driemu papagáj obväzová zhotov 2 odpratal otec ruský súhlas ázijské pohorie ape, rej poškoď ostrie nomádi driemu papagáj obväzová potreba zhotov veniec 2 odpratal otec (fam.) patriaci príbuz- orgán set príbuz- nému orgán zraku set čistil nému čistil praním náuka egyptský boh praním ruská TV EČV okr. boh písma ruská TV stanica EČV okr. Nitra skratka písma skratka seniora rúb 1 seniora Jánoší- chvála 1 Jánoší- kova milá chvála čistiaci 100 °C čistiaci prášok prejav opica, umelý prášok prejav uznania opica, po angl. krútňava, umelý človek kód letiska uznania veľmi krátke vlny krútňava, po česky kód letiska Antverpy námet nemecká po česky kód Antverpy postav k námet nemecká automobilka kód Nemecka časť omamná postav k niečomu časť vlnovky omamná látka osobné bájny vták, vlnovky látka hlina osobné zámeno bájny vták, grif hlina zámeno 3 Ludolfovo 3 cér (zn.) Ludolfovo číslo cér (zn.) číslo meno dánsky okradni Karda- shian výrobca obuvi shian obuvi značka krídlo alkohol mliečnych výrobkov krídlo baziliky výrobkov baziliky Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Autor: J. Laco

http://www.floowie.com/en/read/bratislavsky-kraj-8-9/