BK 05/2015http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

Mesačník pre obyvateľov Bratislavského kraja NEPREDAJNÉ www.bratislavskykraj.sk 5 Kedy začať športovať? Rozhovor s Petrom Saganom Bicykel verzus auto: Kto je rýchlejší? Investície v Pezinku a Dúbravke Foto: archív Petra Sagana

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

2 Župa v kocke Peter Švaral (nezávislý) 1. Mojou prioritou je ces- ta medzi Rohožníkom a Malackami, a to vrátane obchvatu obce a napoje- nia tejto cesty na diaľnicu. Pričom si treba uvedomiť, že cesta a obchvat sú v kompetencii BSK, avšak napojenie si už vyžaduje koordináciu s ďalšími sub- jektmi. Realizácia tohto projektu, ktorý je asi jeden z  najrozpracovanejších, reálne pomôže doprave na celom podhorí v okre- se Malacky. Rád by som prispel k zmenšeniu dis- proporcií v prerozdeľovaní prostriedkov, financovaní a realizovaní aktivít BSK v rámci kraja, aby toto bolo regionálne rovnomernejšie a vyváženejšie. 2.  Bicykel nie je mojím každodenným dopravným prostriedkom a používam ho skôr rekreačne, respek- tíve pre radosť a relax. Martin Zaťovič (SDKÚ-DS) 1. Podporovať revitalizácie športových areálov a pla- vární na našich stredných školách a rekonštrukcie škôl. Medzi ne patrí aj škol- ský areál na Adlerke v Dúb- ravke. Verím, že na interná- te Jána Jonáša v Dúbravke pribudnú nové učiteľské byty a že dokončíme pro- jekt rozširovania kapacít v materských školách. Bu- dem rád, ak sa podarí pro- jekt vybudovania mater- skej školy na pedagogickej škole na Bullovej ulici. Ve- rím, že vďaka dobrému hospodáreniu BSK zvýšia prostriedky aj na opravu miestnych komunikácií. To všetko sú projekty, ktoré už reálne bežia, a verím, že ich dokončíme. 2. Na bicykli jazdím podľa možnosti a času. Bicykel využívam skôr na relax ako na každodennú dopravu. Uprednostňujem bezpeč- né trasy alebo cyklochod- níky. V kraji máme niekoľko dobrých cyklochodníkov.  Anna Zemanová (SaS) 1. Pred voľbami do VÚC som voličom predstavila jasný program. Týkal sa konkrétnych zlepšení živo- ta obyvateľov, ale aj kon- cepčných krokov v rámci chodu kraja. Jednou z mo- jich konkrétnych miestnych priorít je plavecký bazén v SOŠ Na Pántoch 9 v Rači. Verím, že sa ho podarí zrekonštruovať a vytvoriť tam atraktívne centrum pre študentov, ale i obyvateľov Rače, Vajnôr a širšieho okolia. Z kon- cepčných zámerov je to napríklad zámer zlepšenia energetického hospodáre- nia s majetkom kraja, zme- ny v zostavovaní rozpočtu a záverečného účtu. Mám aj v pláne predstaviť zastu- piteľstvu projekt podpory obnovy nehnuteľných ná- rodných kultúrnych pamia- tok na území kraja.  2. Bicykel považujem nie- len za športové náradie, ale aj za dopravný prostriedok. Bicykel využívam na výlety do okolia Vajnôr, kde žijem, a ako dopravný prostrie- dok v rámci tejto mestskej časti. Podporujem pokra- čovanie projektu rekreač- nej Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály „JURAVA“ smerom do Ivanky pri Du- naji i na sever do Pezin- ka. Na zásadnejšie využíva- nie bicykla na vzdialenejšie ciele je potrebné prispôso- biť možnosť kombinovanej dopravy vlak – bicykel – au- tobus. Napríklad železnič- né stanice Vajnory a Rača sú súčasťou projektu BID, ale až keď budú reálnymi prestupovými stanicami vlak – autobus – bicykel – auto – chodec, bude sa v mojom volebnom obvode dať hovoriť o skutočnej al- ternatívnej doprave. Zúfalý stav najmä vajnorskej sta- nice zatiaľ zámeru nepraje. Poslancov Bratislavskej župy sme sa pýtali, aké sú ich plány v našom regióne, no aj na ich vzťah k bicyklovaniu. Čo myslíte, používajú bicykel namiesto auta ako alternatívnu dopravu? Bicykel je pre nás relaxom Anketa Odbor školstva, mládeže a športu vypracúva dlho- dobú koncepciu rozvoja športu v  kraji, navrhuje rozpočet športu, koordi- nuje a metodicky usmer- ňuje činnosť a aktivity obcí, škôl, športových a iných subjektov v ob- lasti regionálneho športu. Kontroluje tiež účelnosť využívania peňazí, po- skytnutých z rozpočtu kraja na regionálny šport. Župa tiež organizuje, podporuje a  koordinu- je športové podujatia a  projekty v  kraji, ktoré sa zameriavajú na rôz- ne skupiny obyvateľstva od širokej verejnosti cez školské súťaže mládeže až po vrcholový šport. V rámci školských športo- vých súťaží sa zameriava na zapojenie čo najväč- šieho počtu detí do orga- nizovaného športovania a vytvorenie základne pre výber talentov. Podporuje organizovanie a vytvára- nie pravidelných mimo- vyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na ško- lách v zriaďovateľskej pô- sobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Bratislavská župa pravi- delne podporuje aj podu- jatia pre širokú verejnosť, ako sú bratislavský mara- tón, Baba cup, cyklistické MTB maratóny a  množ- stvo ďalších akcií. Župa je okrem iného aj zriaďovateľom stredných škôl, preto investuje aj do ich športového vybavenia. ŽUPA V KOCKE Bratislavský samosprávny kraj má dôležitú úlohu v oblasti podpory športu. Ide zároveň o jednu z prio- rít vedenia župy. Šport v kraji má na starosti Odbor školstva, mládeže a športu. Čo je jeho úlohou? – šport Len v minulom roku prein- vestovala do rekonštruk- cií školských športových areálov 164-tisíc eur, kto- ré zabezpečili opravy te- locviční napríklad na SPŠ elektrotechnickej na Ulici Karola Adlera v Bratislave, opravy vonkajších športo- vých plôch na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci a  ďalšie. V  tomto roku je na rekonštrukcie športo- vých areálov vyčlenených až 865-tisíc eur. Župa tiež prispieva k budovaniu a rekonštrukciám športo- vísk pre verejnosť. Aj jej prispením sa Petržalčania už čoskoro dočkajú pla- várne a po celom kraji sa rozrastá sieť cyklotrás.

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 3 Vážení čitatelia, v máji je cyklistická sezóna už naplno rozbehnutá, a aj preto vám prinášame množstvo článkov, ktoré vás naladia na ak- tívny oddych. Na jar sa roztrhlo vrece aj s cyklistickými pod- ujatiami, medzi ktorými si nájde vhodnú súťaž skutočne kaž- dý. Od trénovaných športovcov cez širokú verejnosť, ktorá sa môže zúčastniť Župného pohára, až po deti a mládež, ktoré si môžu zmerať sily na Detskej tour Petra Sagana. Práve s Pet- rom Saganom vám tento mesiac prinášame aj rozhovor. Redakcia mesačníka Bratislavský kraj Online vydanie Výhercovia Rozlúštenie krížovky z vydania 4/2015: „Každá vojna končí vyjednáva- ním. Prečo nevyjednávať hneď?“ (Džáváharlál Néhrú) Výhercovia krížovky: Irena Penzová (Bratislava), Jozef Granec (Zohor), Mária Šidelská (Bratislava) Blahoželáme! často zabúdame na svoje zdravie a  jeho hodnotu si uvedomíme až vo chvíli, keď ho strácame. Aby sme všetci v tomto kraji práve v  takej chvíli mali k  dis- pozícii kvalitné lekárske služby pod jednou strechou v  adekvátnom prostredí, v  Bratislave má vzniknúť nová nemocnica. Množ- stvo otázok, ktoré súvisia s plánovanou nemocnicou, vyvolalo búrlivú diskusiu, a preto sme koncom apríla zorganizovali stretnutie ši- rokej odbornej verejnosti, kde si zástupcovia rôznych názorov mohli vymeniť svoje argumenty v  disku- sii. Verím, že táto diskusia prispeje k tomu, aby nová nemocnica bola skutočne pre všetkých a poskytova- la tie najlepšie zdravotníc- ke služby. So zdravím, sa- mozrejme, súvisí aj zdravý životný štýl, a preto netre- ba zabúdať na pohyb, a to predovšetkým u  mládeže, ktorá trávi stále viac času pri počítači. Aj tento rok preto podporujeme množ- stvo športových podujatí pre širokú verejnosť a dú- fam, že sa ich zúčastní čo najviac obyvateľov nášho kraja. Pavol Frešo Vážení priatelia, Duálne vzdelávanie zna- mená, že žiak sa teore- ticky pripravuje na škole a praktickú prípravu absol- vuje priamo na pracovisku u zamestnávateľa. Cieľom je zvýšiť atraktivitu stred- ného odborného vzdelá- vania, pripraviť študentov na pracovný trh a garanto- vať absolventom pracovné miesto. Do konca apríla sa uskutočnila certifikácia a  overovanie spôsobilosti zamestnávateľov poskyto- vať praktické vyučovanie v študijnom odbore v sys- téme duálneho vzdelá- vania. Následne zamest- návateľ prerokuje so strednou odbornou ško- lou spôsob a podmienky uskutočňovania praktic- kého vyučovania a ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duál- nom vzdelávaní. Po uzatvorení zmluvy zverejnia na svojich we- bových sídlach oznáme- nie o možnosti absolvo- vať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore a  bude nasledovať nábor žiakov zamestnávateľmi s prijí- macími skúškami v  riad- nych termínoch 11.5.2015 alebo 14.5.2015. Do 31.5.2015 stredné ško- ly zašlú zoznamy prijatých žiakov zamestnávateľom a najneskôr do 31.8.2015 budú uzatvorené učebné zmluvy so žiakmi alebo ich zákonnými zástupcami. Bratislavská župa ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl v  regióne dlhodobo podporuje spo- luprácu stredných škôl so zamestnávateľmi. Ešte pred spustením duálneho vzdelávania spustil pilot- né projekty, napríklad tzv. „LIDL triedy“ na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkovi- ča v Bratislave, ktoré vznik- li ako výsledok spolupráce so spoločnosťou Lidl Slo- venská republika. Firma sa podieľa na praktickom vy- učovaní žiakov študijných odborov „obchodný pra- covník“ a „pracovník mar- ketingu“ a praktická výuč- ba sa uskutočňuje priamo v predajniach. Žiakom po- núka aj garanciu pracovné- ho miesta po absolvovaní strednej školy. Podobnú spoluprácu rozvíja škola aj s DM drogerie a TESCO. Bratislavská župa sa naj- novšie usiluje o  spolu- prácu so spoločnosťou Volkswagen Slovakia. Výsledkom má byť pre- pojenie vzdelávacích sys- témov jednotlivých krajín s využitím prvkov nemec- kého vzdelávacieho sys- tému v odbornom vzdelá- vaní a vytvorenie „Duálnej akadémie“, ktorá by pri- pravovala kvalifikovaných absolventov pre potreby zamestnávateľa. Firmy zamestnajú študentov Študenti stredných odborných škôl si budú môcť zvýšiť svoje šance na trhu práce. Doteraz absolventov znevýhodňovala chýbajúca prax. To má zmeniť duálne vzdelávanie. Študenti sa môžu vzdelávať nielen v škole, ale aj priamo u konkrétneho zamestnávateľa. stredných škôl

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

Nové detské ihrisko s mul- tifunkčným využitím, pies- kovisko, preliezky pre najmenšie deti, hracie i lezecké zostavy a pre star- ších fitness zostavy a step- pery. Takú podobu má vychádzkovo-oddychová zóna L. Novomeského, ktorá bola prvou zastáv- kou Pavla Freša v Pezinku. Pribudli tiež nové lavičky, smetné koše, informačné tabule a okrášľovacie pred- mety. Investícia do novej oddychovej zóny dosiahla viac ako 278 500 eur. Rovnakou revitalizáciou prešla aj vychádzkovo-od- dychová zóna Na bielenis- ku. Na Základnej škole Na bielenisku z eurofondov vybudovali triedy z  chod- bových priestorov, obnovili školskú kuchyňu aj podla- hy vo vstupnej hale. Ob- novou prešli aj vonkajšie objekty ZŠ. Pribudli bez- bariérové prístupy aj multi- funkčné ihrisko. „Projekty, ktoré sa realizujú, ušetrili Pezinku mestské peniaze, najmä v prípade dvoch re- konštrukcií škôl, Základnej školy Na bielenisku a Zák- ladnej školy na Kupeckého ulici. To všetko, čo sa tam urobilo, strecha, zatep- lenie, nové okná aj nové učebne, je obrovské plus, možno z  vlastných peňazí by sme to ani nedokázali urobiť,“ uviedol primátor Pezinka Oliver Solga.  Z eurofondov je financo- vaná aj rekonštrukcia Zá- kladnej školy na Kupecké- ho ulici. Vymenili sa okná, dvere, zateplil obvodový plášť, obnovila strecha, školská kuchyňa aj che- mická učebňa. Obnovili sa vchody, ihrisko aj oplote- nie. Pred štyrmi rokmi sa poda- rilo zrevitalizovať Zámocký park. Výška tejto investí- cie dosiahla 679  785 eur. V  rámci úpravy verejného priestranstva zrekonštru- ovali chodníky formou ka- mennej dlažby, postavili altánok na detskom ihrisku a  v  parku s  posedením. Fontána pred zámkom znázorňuje súsošie prešia- rov pri prešovaní hrozna. Zrealizovali sa aj terénne úpravy rybníka a  vybudo- vali sa dve móla na dvoch miestach. Detské ihrisko bolo navrhnuté pre dve vekové kategórie a vyme- nili aj 70 nových svietidiel, ktoré majú nižšiu spotrebu. Viac ako 160-tisíc eur z  Bruselu smerovalo do rekonštrukcie Záhradníckej ulice. Opravili poškode- né chodníky a vybudovali nové, osadilo sa 27 nových lavičiek, 11 smetných ko- šov a  pre zvýšenie bez- pečnosti sa oplotilo detské ihrisko. 4 v Dúbravke chcú športové centrum Bratislavský župan Pavol Frešo zamieril do Pezinka a Dúbravky. S primátorom Oliverom Solgom a starostom Dúbravky Martin Zaťovičom si bol prezrieť investičné projekty, realizované v spolupráci s Bratislavskou župou. Župný štvrtok Dúbravka žije športom Investície v Pezinku presiahli dva milióny, Obyvatelia bratislavskej Dúbravky sa teraz môžu tešiť z obnoveného špor- tového areálu na SPŠ elek- trotechnickej Karola Adle- ra, kde je zrekonštruovaná telocvičňa aj komplexne opravená antuková bežec- ká dráha. Náklady dosiahli okolo 50-tisíc eur. Župa v  spolupráci s  mestskou časťou chce pokračovať v rozvoji tohto športového areálu, zapojiť by sa mal aj súkromný partner. „Za- tiaľ je tu antuková dráha, ale tipujem, že o také tri až štyri roky pribudne tarta- nová dráha, multifunkčné ihrisko, nové tenisové kur- ty a aj malá športová hala s fitness, jogou či saunou. Bude to závisieť od poslan- cov na župe, či nám pomô- žu vypožičať tie pozemky súkromníkovi,“ povedal Martin Zaťovič. Uvažuje sa o  dlhodobom prenáj- me súkromníkovi, ktorý by vybudoval celý športový komplex s podmienkou, že školy ho budú môcť využí- vať v doobedňajších hodi- nách zadarmo. Investície odhadol na jeden milión eur. Spoločne so županom Frešom predstavili pripra- vovaný pilotný vzdelávací projekt na Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bulovej, ktorý by mal byť financovaný z eurofondov. V  rámci Pedagogickej a  sociálnej akadémie  by mali vzniknúť dve triedy pre škôlkarov, kde by štu- denti mohli absolvovať prax. „Je to lastovička zo zahraničia. O  tie eurofon- dy môže požiadať mestská časť alebo súkromník. Re- alizovať to chceme v spo- lupráci s  Bratislavským samosprávnym krajom, je to na ich pôde, ale my o to požiadame ako mestská časť a my to budeme spra- vovať ako mestská časť,“ povedal starosta. V druhej fáze sa uvažuje aj o vytvo- rení denného stacionára pre seniorov. V ostatných dvoch rokoch Bratislavský samosprávny kraj pridelil Dúbravke dotá- cie vo výške viac ako 23-ti- síc eur. Z peňazí sa vybu- dovalo napríklad detské ihrisko, upravili sa exteriéry na Bazovského ulici, vyme- nili sa okná, dvere, zrekon- štruovala sa kúpeľňa v MŠ Ožvodlíkova, zrevitalizova- lo sa ihrisko na Hanulovej a dostavalo sa ihrisko na Nejedlého ulici. Rekonštrukcia verejného priestranstva v Pezinku Novú antukovú dráhu v Dúbravke by mohli doplniť multifunkčné ihriská Nové detské ihrisko v Dúbravke na Bazovského ulici

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

Premávka na cestách bola po deviatej plynulá, ranné zápchy už opadli. Monika išla po ceste po- volenou rýchlosťou. Na Prístavnom moste sa bez väčších problémov pri- pojila do hlavného prúdu smerom na výpadovku z  Bratislavy, o  chvíľu ju opustila s  smerovala na Bajkalskú. Mala šťastie. Dostala sa do tzv. zelenej vlny, takže na červenej nestrácala čas. Len pri športovej hale na Pasien- koch. O  pár sekúnd sme už na parko- visku pred Interom. Za- stavujeme stopky. Cesta nám trvala 10 minút a 55 sekúnd. Juraj si vybral svoju vlastnú trasu, napojil sa petržalskú hrádzu, Most Apollo, následne Miletičo- vu ulicu, potom Bajkal- skú a  je na dohodnutom mieste. Monika ho čakala menej ako osem minút. Jurajovi sa podarilo prísť do cieľa za 18 minút a 44 sekúnd. „Myslím, že by som prišiel aj skôr, no boli miesta, kde som chvíľu musel stáť,“ povedal Juraj v  cieli. Mesto síce nepo- núka ideálne riešenia pre cyklistov, jazda bicyklom po Bratislave sa však ako alternatíva k autám jed- noznačne oplatí. Neho- voriac o  tom, že v  prípa- de dopravnej zápchy by sa časový rozdiel medzi bicyklom a  autom ešte zmenšil. 5 www.bratislavskykraj.sk Za ostatné roky bolo vybu- dovaných viacero nových trás. Pribudol cyklomost, z eurofondov bolo prezna- čených a nanovo vyznače- ných viac ako 300 km trás prevažne v  Malých Karpa- toch a v oblasti Pomoravia pribudlo aj cyklistické záze- mie – cykloodpočívadlá na Bielom Kríži, v Malých Le- vároch, vo Vysokej pri Mo- rave a Devínskej Novej Vsi a tiež množstvo cyklostoja- nov na Záhorí. Nové cyklotrasy poprepájali aj obce v Seneckom okrese a cyklistom už slúži aj časť Malokarpatsko-šúrskej ma- gistrály. V ostatných rokoch v seneckom okrese pribudli chodníky, spájajúce Ivanku pri Dunaji s Bernolákovom, zrevitalizovaná bola cyk- lotrasa v  Kalinkove, ktorá dnes ponúka aj oddychové zóny a fitness prvky. Novú cyklotrasu, vedúcu popri toku Čiernej vody, už vyu- žívajú aj v Kráľovej pri Sen- ci a zrevitalizovaná bola aj trasa v Hamuliakove, ktorá zlepší prepojenie existujú- cich cyklotrás. V tomto roku bude dokon- čená aj trasa medzi Novou Dedinkou a  Bernolá- kovom, ktorá predĺži už existujúci chodník popri Čiernej vode. Vo fáze príprav je aj revi- talizácia trasy z Ivanky pri Dunaji k  Mohyle M. R. Štefánika, kto- rá predĺži nedávno dokončený chodník v  Ivanke a  ponúkne aj cykloodpočívadlo. Modernizácia a  nový asfaltový povrch čaká aj turistický chodník z  Rovinky do To- poľového, ktorý tiež doplní odpočí- vadlo. Jednou z  najväč- ších investícií bola výstavba JURAVY, prvej časti Malo- kapatsko-šúrskej magistrály, kto- rá je dlhá takmer 30 km a od minulého roka ponúka cyklistom aktívny oddych. JURAVA spája Svätý Jur s Račou a Vajnormi. V ďal- ších fázach by mala byť napojená na Vrakuňu a Pe- zinok. Test Bicyklu trvalo prekonať rovnakú trasu len o osem minút dlhšie ako autu Sieť cyklotrás v kraji sa stále rozrastá V dnešnej dobe sa máloktorý cyklista odváži vstúpiť s bicyklom na cestu a kľučkovať pomedzi autá, ktoré často jazdia veľmi neohľaduplne. Pre všetkých cyklistov, rekreačných, ale aj tých, ktorí používajú bicykel ako dopravný prostriedok, je preto mimoriadne dôležitá sieť cyklotrás v kraji. Bratislavský kraj podporuje jej rozvoj aj vďaka eurofondom. Ak premýšľate nad trasou cyklovýletu, kliknite na stránku www.letsbike.eu. Tá vám ponúkne mapu kraja s vyznačenými a podrobne popísanými cyklotrasami. Dozviete sa nielen dĺžku jednotlivých trás, ale aj kategóriu náročnosti, štatistiky stúpania a klesania, prezrieť si môžete podrobný profil trate a aj fotografie. Portál vznikol vďaka podpore z eurofondov a Bratislavskému samosprávnemu kraju. Plánujte na LETSBIKE.EU V Bratislave si to rozdali auto s bicyklom Je krátko pred deviatou hodinou ráno, pri Ekonomickej univerzite na Dolnozemskej ceste v bratislavskej Petržalke vedľa seba stoja šoférka Monika a cyklista Juraj, ktorý sa roky venuje bicyklom v stupavskej predajni Koliesko. Ich úlohou je dostať sa na parkovisko pri futbalovom štadióne Inter vedľa obchodného centra Polus. Zapíname stopky. Chceme vedieť, koľko im to bude trvať. 1. Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta, 9:00 hod. Parkovisko pri Interi Monika na aute: 9:10 hod. Juraj na bicykli: 9:18 hod.

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

6 Vždy si chcel byť pro- fesionálnym cyklistom, alebo si mal aj nejaký „záložný plán“? Cyklistiku som robil prak- ticky od prvej triedy, ve- noval som sa horskej, dokonca keď som mal 18, získal som titul juniorské- ho majstra sveta a neve- del som, čo bude ďalej. Až keď som prešiel v roku 2009 na cestnú cyklistiku, zistil som, že to bude môj chlebíček. Koľko si mal rokov, keď si sa začal venovať cyk- listike? Skúšal si pred- tým aj iné športy? Spomínam si, že som bol prvák na základnej škole, keď som začínal, potom neskôr som prešiel do klubu CYS Žilina, kde ma trénovali Milan Novosad a neskôr Peter Zánický. A iné športy? Chvíľu futbal.  Koľko hodín denne strávi profesionálny cyklista športom? Tri až päť hodín denne som na bicykli.  Ako cyklisti riešia situá- cie, keď počas pretekov musia ísť na toaletu? Jednoducho, malá po- treba niekedy aj počas bicyklovania. Veľká? Má- lokedy sa to stane, ale ak je to potrebné, stačí rýchlo odskočiť do lesa a hneď naspäť do pelotónu.  Aké sú pre teba ideálne pod- mienky na pre- tekanie? V proficyklistike si nenavyberáte, každý má rov- naké podmien- ky. Viem sa pri- spôsobiť každej situácii a zažil som už všetko na cestách. Naj- lepšie? Okolo 20 stupňov, mierne kopcovitý terén a s dojazdom mierne nahor.  Sú doplnkové športy, ktorým sa rád venuješ, alebo také, ktoré mu- síš absolvovať, aby si bol úspešný? Nie, nemám doplnko- vé športy. Akurát počas sústredení robíme rôzne gymnastické cvičenia. V čom je tvoja najväč- šia výhoda oproti sú- perom? Prečo si taký úspešný? Je to fyzická príprava, taktika, psy- chika? To si nechám pre seba. Nemôžem všetko prezra- diť, ale podriaďujem cyk- listike všetko a snažím sa byť stále úspešný.  Je medzi cyklistami v tíme aj rivalita, alebo sú to vždy kamarátske vzťahy? Bol som päť rokov v jed- nom profesionálnom ta- lianskom tíme Cannon- dale, predtým sa volali Liquigas. Zažil som tam dobrú kamarátsku partiu. Teraz som štyri mesiace v novom tíme Tinkoff-Sa- xo. Prepožičal si svoje meno Detskej tour, ktorá motivuje mlá- dež k  cyklistike. Budú ťa mladé talenty môcť stretnúť na niektorom z podujatí aj naživo? Človek musí za sebou aj niečo zanechať a myslím si, že myšlienka je skvelá, keď deti športujú a majú svoje vzory. Detská tour odštartovala druhým roč- níkom vo Svätom Jure, pokračuje až do septem- bra. Sledujem výsledky, mám tam aj dvoch sy- novcov Lukáša a Davida. Jeden z nich, Lukáš, vla- ni vyhral svoju kategóriu päť- až šesťročných, tak- že som rád, že niečo také existuje. Neviem, či prí- dem, pretože sa to pre- lína s mojím programom, ktorý mám veľmi nabitý. Ak sa naskytne čas, tak určite by som zavítal me- dzi športujúcu mládež. Náš najúspešnejší cyklista Peter Sagan začínal na horských bicykloch. Dokonca sa stal juniorským majstrom sveta, cestná cyklistika mu však učarovala oveľa viac. Známemu cyklistovi sa najlepšie preteká pri teplote 20 stupňov Peter Sagan: Na bicykli som tri až päť hodín denne Foto: archív Petra Sagana

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 7 Našich úspešných športovcov sme sa opýtali, kedy začali športovať a v akom veku je pre deti ideálne začať so športom, ktorému sa venujú. Detská tour Petra Sagana je projekt, ktorý v  tomto roku ponúka rodinám s  deťmi deväť cyklistických podujatí. Tie sa budú konať v rôznych častiach Slovenska a sú ur- čené pre rôzne vekové ka- tegórie od najmenších detí do štyroch rokov, ktoré si zašportujú na odrážadlách, až po 14-ročných žiakov, ktorí si vyskúšajú skutočnú súťažnú atmosféru. Cieľom podujatia je, aby deti začali športovať. Tra- te sú prispôsobené tak, aby neboli pre deti príliš náročné, ale, naopak, zá- bavné. Štartovné je zdarma a okrem cyklistiky deti po- teší aj divadlo, maľovanie na tvár, skákacie atrakcie a ďalšie aktivity. Všetky deti, ktoré sa do podujatia zapoja, získajú účastnícke listy, podpísané Petrom Saganom. Najmenší si odnesú medaily aj vtedy, keď nepretnú cieľovú pásku medzi prvými, a tí najvytrva- lejší, ktorí sa zúčastnia via- cerých podujatí, môžu pod- ľa počtu odbicyklovaných pretekov získať rôzne výhry. Prihlásiť sa môžete pros- tredníctvom stránky www. detskatour.sk alebo priamo na mieste podujatia. Budete potrebovať prilbu a horský bicykel/trojkolku/odrážadlo. Ďalšie podujatia: 17. mája – Terchová 27. júna – Domaša 4. júla – Dolný Kubín 16. augusta – Svit 22. augusta – Granč 6. septembra – Slovenský raj 27. septembra – Udiča Kedy by deti mali začať so športom? S biatlonom som začínala v 15-tich až 16-tich rokoch. Dnes sa začína prí- liš skoro, od 10-tich až 11-tich rokov. Strieľa sa zo vzduchovej zbrane a pri pre- chode na malorážku športovec pociťuje veľký rozdiel, čo je nevýhodné. Keď sa začína v ranom veku, tréningy sú väč- šinou komplexné a nie je možné, aby sa športovec odborne zameral najprv na beh na lyžiach a potom na streleckú prípravu. Na streleckú časť musí byť športovec psychicky vyzretý, čo prichádza až v star- šom veku. V prípade, že dieťa už behá v žiackych kategóriách, je potrebné mu zaobstarať vzduchovku. Od dorastenec- kých kategórií je už potrebná malorážka. Nasťa Kuzminová Deti sa zoznamujú s naším športom zhruba vo veku okolo 10 – 11 rokov. Nutné je dosiahnuť určitú mentálnu úroveň, čo v skoršom veku nie je možné. Dovtedy je nutná sústredenosť na iné druhy športov a rozvoj kondície. Predtým, ako dieťa začne s tréningom v športovej streľbe, malo by byť po fyzic- kej stránke pripravené. Plaváreň a cviky na posilňovanie chrbtice sú bežnou vý- bavou kondičných tréningov. Dôležitá je u detí koncentrácia, rozvinutá jemná mo- torika, zmysel pre detail a pracovitosť. Jozef Gönci S plávaním môžu deti za- čínať už ako batoľatá. Batoľa a malé dieťa sa síce samostatne nenaučí plávať až do približne troch rokov, ale naučí sa vo vode správať prirodzene a uvoľnene. S plávaním odporúčam začať plaveckým kurzom vo veku štyri až päť rokov. Od šiestich až deviatich rokov nasleduje prí- pravné plávanie, kde sa deti zdokonaľujú  a učia technicky zvládať rôzne plavecké spôsoby. Dá sa začať aj neskôr, záleží to aj od pohybového nadania. Začínať s pláva- ním okolo 10-teho roku je však neskoro. Martina Moravcová Ja som začínala v 11-tich rokoch s rýchlostnou kanoistikou a po troch rokoch som prešla na vodný slalom. Myslím si, že so slalomom je dobré začať v 10-tich až 11-tich rokoch, ale predtým by deti mali mať nejakú všeobecnú pohybovú prípravu. Môže to byť plávanie, bicykel, gymnastika alebo akýkoľvek iný šport, pri ktorom získajú obratnosť aj kondíciu. S vodným slalomom deti začínajú na stojatej vode a postupne sa učia zvládať tečúcu. Trvá niekoľko rokov, kým prejdú na skutočne divokú vodu. Jana Dukátová Pamätám si, že s hokejom som začínal v deviatich rokoch v rodnom Martine. Bol som tretiak na základnej škole. Podľa mojej osobnej skúsenosti je vek na hokejové začiatky individuálny. Mal som na tréningoch deti, ktoré mali štyri až päť rokov a bavilo ich to. To je základ. Ak rodičia vidia, že to dieťa ešte nie je pripra- vené, je lepšie počkať. Nič tým nepokazia. Zdeno Cíger S lyžovaním je mož- né začať aj v troch rokoch, pokiaľ to nie je pre dieťa trauma- tizujúce. Na prvé kroky na lyžiach stačia základné pohybové schopnosti, zodpove- dajúce veku dieťaťa, a, samozrejme, vôľa dieťaťa učiť sa pohybu, ktorý sa odohráva v prostredí a na povrchu, ktoré nie sú pre človeka úplne prirodzené. (Foto: Jakub Kovár) Veronika Velez-Zuzulová Už o pár týždňov Slováci budú s napätím sledovať Petra Sa- gana v súbojoch najlepších cyklistov na Tour de France. Aj vďaka jeho príkladu mnohé deti zlákala cyklistika. Ďalší cyklistický talent možno drie- me práve u vás doma. Odhaľ- te ho na Detskej tour! Zoberte deti na tour Niekoľko otázok o  športovaní detí sme položili Petrovi Zá- nickému, mládežníckemu tré- nerovi Petra Sagana, ktorý je riaditeľom Detskej tour Petra Sagana. 1. Peter je dnes vzorom pre mnohé deti. V  koľkých ro- koch začal s cyklistikou pod vedením trénera? Peťo začínal, keď mal de- väť rokov, na horskom bicykli. Začínal na podob- nom podujatí, aké teraz organizujeme pod jeho menom. 2. V akom veku by mali deti začínať s cyklistikou organi- zovane pod vedením trénera? Myslím si, že práve ten vek, kedy začínal aj Pe- ter, tých deväť až desať rokov, je optimálny. Je dobré, ak sa deti dovte- dy vedú všeobecne, ak chodia na podobné akcie, akú organizujeme, pláva- jú, hrajú futbal, robia tu- ristiku... 3. Ako vyzerajú tréningy mládeže? Ako často trénujú deväť- až desaťročné deti? U  nás v  Žiline trénujú okrem pondelka každý deň. Naozaj je to náročné. Tí mladší začínajú na hor- ských bicykloch a starší prechádzajú aj na cestu.

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

8 Vyberte si správny bicykel Pred kúpou bicykla je dôležité uvedomiť si, akým spôsobom a ako intenzívne bu- dete bicykel používať. Odborníci z Kaktus bike vám poradia, ako si vybrať v bohatej ponuke bicyklov. Bicykle pre nadšencov, ktorí vy- znávajú jazdu v teréne, prevažne mimo cesty. Za jeden z pozná- vacích znakov môžeme považo- vať kotúčové brzdy. Pri nových horských bicykloch sa zriedka stretnete s ráfikovými brzdami. Rámy MTB bicyklov sú nižšie, často veľmi rôznorodo tvarova- né. Kategória sa ďalej delí na bicykle podľa druhu použitia: · Bicykle s prednou odpruženou vidlicou · Bicykle celoodpružené · 26“ bicykel je v teréne ob- ratnejší, lepšie zvláda prudké a pomalé výjazdy, má lepšiu manévrovateľnosť v trialových chodníkoch a v prudkých zákru- tách. Má nižšiu hmotnosť. · 29“ bicykel je v teréne pokoj- nejší, lepšie zvláda nerovnosti, má menší uhol nájazdu na pre- kážky, má väčšiu zotrvačnosť. Je jednoznačne určený pre pokojnejšie jazdy a pre vyšších jazdcov. Po výmene trekingo- vých plášťov ich môžete využiť aj na cykloturistiku. Bicykle na výlety a do ľahšieho terénu s prevahou spevnených ciest a cyklotrás. Charakteristic- ké sú vzpriameným pohodlným posedom a 28‘‘ ráfikmi s užšími plášťami s nevýrazným vzo- rom. Na rámoch nájdete návarky pre nosiče, blatníky, stojany a podobne. Prevody týchto bi- cyklov sú podobné ako na hor- ských bicykloch, vďaka tomu sú schopné prejsť aj kopcovitý terén. Krosové bicykle sa od tre- kingových líšia športovejším po- ňatím, hrubším vzorom plášťov pre lepšiu priľnavosť v teréne.  Mestské bicykle sú v ponuke v mnohých typoch, od základ- ných s jedným prevodom po prevodovky v náboji, s blatníkmi či bez nich, s ko- lesami s rozmermi 26 ‚‘ alebo 28 ‚‘. Pre mestské bicykle je typická jednoduchosť vzhľa- du, hladšie plášte, pohodlný vzpriamený posed, kryty reťa- ze pre možnosť jazdy v civil- nom oblečení. Horské bicykle (MTB) 26/29“ bicykle Krosové bicykle a trekingové bicykle  Mestské bicykle Najnovšia kategória bicyklov na trhu. Tieto bicykle sú vhodné pre starších cyklistov, prípadne na každodenné dochádzanie do práce. Pomáhajú do kopca, tak- že jazdec vydrží viac a má tiež väčší pôžitok z výletu. Sú určené na športovú a pre- tekársku jazdu na ceste. Líšia sa osadením, geometriou, kva- litou rámu. Lacnejšie bicykle v cenách okolo 600 – 800 eur bývajú viac orientované na komfort, pohodlie. Drahšie cestné bicykle sú zamerané na športovú cyklistiku. Majú dlhší posed a rýchlosť z nich doslova vyžaruje. Dámske bicykle sú dostupné vo všetkých uvedených kategó- riách. Sú plne prispôsobené ženám s ohľadom na inú stavbu ženského tela. Majú odlišnú geometriu rámu (kratšie, nižšie položenú), tenšie držadlá, odliš- ne tvarované sedlá, mäkšie pru- žiny vo vidliciach kvôli menšej hmotnosti. Veľkosť detského bicykla je potrebné starostlivo zvážiť. Rodičom, ktorí zastávajú názor, že dieťa do veľkosti bicykla dorastie, sa neodporúča nákup výrazne väčších kolies. Elektrobicykle  Cestné bicykle Detské bicykle Dámske bicykle Výška postavy (cm) Horské bicykle (palce) Krosové bicykle (palce) Cestné bicykle (cm) 150 až 155 13 – 15 “  16 “ 49 155 až 160 15 “ 16 “ 52 160 až 165 15 – 17 “  17 “ 52 166 až 170 17 – 18 “  17 – 18 “ 52 – 54 171 až 175 17 – 18 “  18 – 19 “ 54 – 56 176 až 180 18 – 19 “  19 – 20 “ 56 181 až 185 19 – 20 “ 20 – 21 “ 56 – 58 185 až 190 20 – 21 “  21 – 22 “ 58 – 60 190 až 195 21 – 23 “  22 – 23 “ 60 – 62 195 a viac 24 “  24 “ 62 – 64  Každý bicykel sa vyrába v niekoľkých veľkostiach z dôvodu pohodlia pre cyklistov rôznych výšok. Touto veľkosťou sa myslí vzdialenosť medzi stredovou osou a kon- com sedlovej trúbky rámu. Akú veľkosť bicykla vybrať Priemer kolies Vek dieťaťa Výška postavy (cm) 12 "  2 – 4 rokov 90 – 110 16 "  3 – 6 rokov 100 – 125 20 "  5 – 9 rokov 105 – 135 24 "  8 – 12 rokov 115 – 155 26 "  nad 9 rokov nad 130 Detské bicykle sa rozdeľujú na niekoľko veľkostí podľa priemeru kolies, ktoré sa líšia použitím pre danú vekovú kategóriu detí. Prípadne sa dá rozli- šovať podľa výšky dieťaťa.

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 9 VSTUPNÉ: dospelí 6 € / deti 2 €, ZŤP 2 € LETECKÝ DEŇ DUBOVÁ 2015 30. MÁJ 2015 OD 9 h – 16 h OD 9 h – 16 h LETISKO DUBOVÁ / PRI MODRE / www.leteckydendubova2015.sk / 09:30 – 11:30 hod. / Prílety lietadiel, statická prezentácia leteckej techniky, letové ukážky – motorové rogalá, vyhliadkové lety, pro- gram pre deti a mládež / 12:00 hod. / • Oficiálne otvorenie • Spoločné letové ukážky vírnikov a vrtulníka BELL 206 • Letová ukážka vrtulníka BELL 206 • Letová ukážka vírnikov • Prelet JAK 52 • Letová ukážka lietadla Bucker • Prelety ultraľahkých lietadiel • Prelet vládneho špeciálu TU-154 • Spoločná letová ukážka lietadla Delfín a majstra sve- ta v leteckej akrobacii Zoltána Veresa • Samostatná letová ukážka lietadla Delfín • Akrobatické vystúpenie majstra sveta v leteckej akro- bacii Zoltána Veresa • MI-17 letová ukážka ukážka špeciálnych jednotiek MV SR. Výsadok špeciálnych jednotiek a ukážka zásahou, zaistenie páchateľov. Pyrotechnické efekty. • Letová ukážka lietadla Zlín • Retro Sky Team vzdušné súboje a pozemné boje z 2. svetovej vojny. Bombardovanie letiska. partneri: sponzori: ZÁBAVA PRE CELÚ RODINU VYHLIADKOVÉ LETY POČAS CELÉHO DŇA BOHATÝ PROGRAM PRE DETI ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZAL PAVOL FREŠO, PREDSEDA BSK A ĽUDOVÍT RUŽIČKA, STAROSTA OBCE DUBOVÁ AEROTRADE, s.r.o. LET DEN 206x132 upr.indd 1 12.5.2015 14:55 Komunikačno-zážitková kampaň Slovensko potrebuje dobrých otcov vstúpila do tretieho ročníka. Jej hlavným cieľom je spopularizovať oslavy Svetového dňa otcov na Slovensku. Výťažok celoslovenského projektu podporí Detskú linku záchrany 0800 12 12 12, ktorá ročne pomôže až päťtisíc deťom do 18 rokov a prevádzkuje ju Centrum Slniečko, n. o. „Keďže už pilotný ročník kampane 2013 bol odme- nený prestížnym spoločen- ským ocenením Krištáľové krídlo v sekcii filantropia, považujeme za prejav na- šej spoločenskej zodpo- vednosti v nej pokračovať a rozširovať ju,“ povedala spoluautorka projektu Silvia Struhárová, predsedníč- ka Zážitkového združenia AHOJ, o. z., ktoré spolu s Profitmediou, s. r. o. ten- to roku organizuje kampaň v Bratislave, Banskej Bys- trici a Žiline. Generálnym partnerom je NAFTA, a. s. Hlavnými partnermi sú Bra- tislavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a mesto Banská Bystrica. Záštitu nad bratislavský- mi oslavami Dňa otcov 21. júna 2015 prevzal pred- seda Bratislavského sa- mosprávneho kraja Pavol Frešo. „Ja sám som otec troch detí a veľmi dobre viem, koľko práce je so ser- visom okolo nich. Verím, že to staré klišé, že žena má byť doma s deťmi a muž má iba zarábať, je dávno preč. Preto som veľmi rád, že som mohol prijať záštitu nad podujatím „Slovensko potrebuje dobrých otcov“. Pretože ich naozaj potrebu- je,“ zdôraznil Pavol Frešo. „Dobrí otcovia sú hrdino- via všedných dní… sú so- ľou života“ – to je motto kampane, ktorej poslaním je verejne oceniť a celo- spoločensky poďakovať otcom za ich starostlivosť, podporu, záujem a lásku. Kampaň sa snaží tiež vy- zdvihnúť hodnotu dobrého otcovstvaprešťastiedieťaťa a jeho matky, pre prosperi- tu komunity a spoločnosti. Víkend ku Dňu otcov v Bratislave a regiónoch 20. – 21. júna pozostáva zo zábavno-umelecko-hra- vých aktivít predovšetkým pre otcov a ich deti, ale aj pre širokú verejnosť. Na Bratislavu čaká okrem vý- stavy prác detí s názvom „Môj dobrý ocko“ aj sláv- nostný galaprogram, a to v Divadle Malá scéna STU. Začne sa o 19:00 hod. pod názvom Ďakov- ný koncert pre dobrých otcov 2015 a bude spojený s oce- ňovaním víťazov celoslovenskej faceboo- kovej súťaže o titul Dobrý otec 2015. Pri tejto príleži- tosti tiež bude odovzdaný výťažok kampane na Det- skú linku záchrany pre zá- stupcov Centra Slniečko, n. o. V programe sa pred- stavia mažoretky MERCI zo Záhorskej Vsi, Veronika a Ľubomír Paulovičovci, Petra Palevičová, MAOK & ENIESA, Martin Valihora a jeho hudobní hostia. Mo- derátormi večera budú Jan- ka Buršáková a Rado Kuric. Lístky na ďakovný koncert je možné zakúpiť v poklad- ni divadla, výťažok z  ich predaja poputuje na konto Detskej linky záchrany. Viac na www.dobriotcovia. sk a fanúšikovskej stránke kampane na Facebooku s rovnakým názvom „Slo- vensko potrebuje dobrých otcov“, kde do súťaže Dob- rý otec 2015 môžete prihlá- siť aj vášho dobrého otca alebo starého otca, alebo hlasovať za najkrajší sku- točný otcovský príbeh. Bratislavská oslava Dňa otcov sa blíži

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

10 Tip na výlet Bratislavský samosprávny kraj každoročne podpo- ruje množstvo športových podujatí a medzi ne patrí aj cyklistická séria, ktorá má župu aj v  názve. Aj tento rok sa pretekári a rekreační športovci stretnú na šies- tich kolách Župného pohá- ra. Prvé z nich sa konalo už v apríli a prilákalo viac ako 500 účastníkov. Nenechajte si ujsť ďalšie kolá: 24.5.2015 Kaktus Bike Karloveský kros 13.6.2015 Kaktus Bike Bratislavský MTB maratón 21.6.2015 Malokarpatský drapák 5.7.2015 Kaktus Bike Svä- tojurský blesk 25.7.2015 ŠKODA Stupa- va Trophy – MTB & Run Ak je pre vás cyklistika vášňou, zúčastnite sa čo najväčšieho počtu prete- kov. Tí, ktorí ich absolvujú aspoň päť, získajú cyklis- tický dres. Najväčší česko-slovenský multižánrový festival Cibula Fest, ktorý sa každoročne koná na letisku v Holíči, sa opäť pomaly blíži. Vynovený areál, nižšie vstupné, športové aktivity, atrakcie pre deti i dospelých či divoký západ môžete zažiť na vlastnej koži na letisku v Holíči od 23. do 25. júla 2015. Siedmy ročník vám po- núka atraktívny hudobný program, ktorého každo- ročnou súčasťou sú naj- väčšie české a  slovenské hviezdy. V tomto ročníku Cibula Festu sa môžete te- šiť napríklad na nestarnúcu Luciu Bílú. Tá vystúpi spolu s kapelou Arakain, s ktorou pred 30 rokmi začínala svoju hudobnú kariéru. Festival chystá až päť zón, v ktorých si každý nájde to svoje, či už rock, pop, me- tal, ska, hip-hop, reggae, dnb, house, disko alebo country. Jednou z  atrakcií bude aj westernové mestečko, ktoré vám svojimi aktivita- mi vyrazí dych. Nájdete tu maľovanie na tvár, detský westernový kolotoč, streľbu z  luku, kone, skutočných indiánov, náučné a dobové ukážky, ako žili Indiáni v Se- vernej Amerike, a taktiež ci- buľový divoký západ, ktorý bude inšpirovaný známymi filmami a rozprávkami. Ďal- šou novinkou bude prírodné kino, ktoré bude súčasťou westernového mestečka. Cibula Fest otvorí svoje brány v termíne 23. – 25. júla 2015 na letisku v Ho- líči. Vstupenky sú v  pre- daji v sieti PREDPREDAJ. SK. Pre deti do 10 rokov v  sprievode dospelej oso- by je vstup bezplatný. Cibula Fest spája všetky generácie Veľkou homoľou Nechajte sa očariť Počas slnečných májových víkendov len málokto zosta- ne doma a odolá vôňam rozkvitnu- tej prírody. Tento mesiac vám preto prinášame turis- tický tip, ktorý vás prevedie šumiacim lesom až k panora- matickému výhľa- du na zazelenané Karpaty. Hora Veľká homoľa (709,2 m nad morom) sa nachádza uprostred Malých Karpát, severozápadne od Modry. Na jej vrchu nájdete dreve- nú rozhľadňu, ktorá meria 20 metrov a ponúkne vám panoramatický výhľad na Malé Karpaty, Záhorskú nížinu, Po- dunajskú nížinu, Považský Inovec, Tríbeč a  za dobrej viditeľnosti sa môžete po- kochať aj pohľadom na ra- kúske Alpy. Šípky na zábradlí najvyš- šieho podlažia vás upozornia na dô- ležité lokality. Drevenú rozhľad- ňu spoločne vy- budovali mestá Modra a  Pezinok v roku 2001 za fi- nančnej podpory z  fondov Európ- skej únie. Snaha o  jej vybudova- nie siaha ďaleko do histórie. Prvá rozhľadňa tu stá- la už v  roku 1894. O  niekoľko desaťročí ne- skôr, v roku 1929, sa Klub československých turis- tov v  Modre znovu snažil o vybudovanie rozhľadne. Prístup k Veľkej homoli je možný z  viacerých strán. Pokiaľ si zvolíte najdlhšiu cestu, vydáte sa na vý- let z  Pezinka po červenej značke a  cesta k  vášmu cieľu potrvá zhruba tri ho- diny. Stredne dlhá trasa vedie z  Modry po modrej značke a zaberie vám dve hodiny. Ak si zvolíte naj- kratšiu možnosť, pôjdete od zastávky autobusu na Zochovej Chate po červe- nej značke a na Veľkú ho- moľu by ste sa mali dostať do hodiny. Posledná cesta zo Zo- chovej chaty vás prevedie lesným chodníkom, popri prírodnom kúpalisku, cez lyžiarske svahy, na kraji ktorých si môžete pozrieť prírodnú pamiatku Tisové skaly. Tie nesú názov po drevine tis, ktorý sa na tomto území vyskytuje. Ďalej vás cesta prevedie okolo hvezdárne – Astro- nomického a geofyzikál- neho observatória Uni- verzity Komenského. Po strmom výstupe sa dosta- nete až  na vrchol Veľkej homole. Ak si chcete pre- chádzku predĺžiť, vydajte sa z  vrcholu po zelenej značke a  zhruba po de- siatich minútach dorazíte k  ďalšiemu prírodnému úkazu. Pod názvom Traja jazdci sa tu týčia kremen- cové bralá. Župný pohár 2015

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 11 Za mostom Príroda celého regiónu má svoj zvláštny charakter. Prevláda rovina striedaná s miernymi pahorkami. Na východe sa Malé Karpaty dvíhajú do výšky viac ako 750 metrov. V  roku 1940 pri natáčaní filmu nahra- dilo zasnežené Moravské pole ruskú krajinu. Väčšinu plochy už pred mnohými storočiami premenil člo- vek na poľnohospodársku pôdu. Močiare, nížinné jazerá, spleť ramien, pies- kové duny, stepné pa- sienky zväčša zanikli. Aby sa niečo z  nenahraditeľ- ného prírodného pokladu zachovalo aj pre budúce generácie, boli tu postup- ne zriadené viaceré chrá- nené územia a rezervácie. V  roku 1927 tu vzniklo prvé chránené územie v  Rakúsku, tzv. weiken- dorfská remíza. Piesočné duny pri Oberweidene boli v  roku 1961 vyhlásené za chránenú lokalitu. Kon- com osemdesiatych rokov rakúska vláda po protes- toch verejnosti ustúpila od plánu postaviť vodnú elektráreň na Dunaji ne- ďaleko Hainburgu. Miesto toho bol v  roku 1996 na úseku rieky medzi Viedňou a  Devínom zriadený roz- siahly národný park, chrá- niaci dunajské lužné lesy a ich vzácnu flóru a faunu – Donauauen. Chránené územie podobného ur- čenia vzniklo v  deväťde- siatych rokoch aj na rieke Morave. Štyridsať rokov existencie železnej opo- ny na slovenskej strane paradoxne uchránilo celý riečny úsek od ľudskej činnosti a zachovalo vzác- ne biotopy v  Moravskej nive. Na dolnom toku bolo v roku 1993 zriadené chrá- nené územie niva Moravy, s  rozsiahlymi lužnými les- mi, ramenami, močiarmi, jedinečnými rastlinnými a  živočíšnymi spoločen- stvami. Aj časť Záhorskej nížiny vyhlásili ešte v roku 1988 za Chránenú krajin- nú oblasť. Na jej rozsiahlej ploche vyše 27-tisíc hek- tárov je množstvo väčších či menších chránených ekosystémov a prírodných území európskeho význa- mu, dôležitých na zacho- vanie biologickej rozmani- tosti a ekologickej stability. Východnú časť celého re- giónu pokrýva Chránená krajinná oblasť Malé Kar- paty. Nad sútokom Dunaja a Moravy sa nachádza ná- rodná prírodná rezervácia Devínska Kobyla, v  rámci ktorej dominuje pieskovis- ko Sandberg, svetoznáma lokalita neogénnych ska- menelín. Našlo sa tu vyše 300 druhov fosílnych (ska- menených) organizmov. Živočíšstvo na dolnom Pomoraví bolo v minulos- ti rozmanitejšie. Násled- kom činnosti človeka ešte v  1. polovici 19. storočia vymizli veľké šelmy ako medveď a  vlk, v  dávnej- ších časoch na oboch brehoch rieky celkom bežné. Veľkolepé lovecké podujatia šľachty zapríči- nili pokles stavov ostatnej poľovnej zveri. Počas jed- nej poľovačky bolo v roku 1754 v  okolí Schlosshofu zastrelených 800 jeleňov, tisíc zajacov, 130 líšok a  60 diviakov. Napriek v i a c e - rým hro- madným odstre- lom tu z o s t a l o dostatok s r n č e j a  jelenej zveri aj diviakov. V  lesoch M a l ý c h K a r p á t sa rozší- ril muf- lón, na poliach a  lúkach je hojný v ý s k y t z a j a c a p o ľ n é - ho, ba- ž a n t o v , s y s ľ o v , chrčkov, h r a b o - šov. Líšky, kuny, lasice a  ďalšia drobná zver do- pĺňajú pestrú faunu. V po- sledných rokoch sa na brehoch riek opäť objavil bobor, donedávna pokla- daný za vyhynutého. Du- najské a  moravské luhy sú domovom viacerých druhov vodného vtáctva. V okolí Marcheggu je naj- viac rozšírený bocian, kto- rý sa stal symbolom mes- ta. Z ostatných druhov sú zastúpené volavky, kačice, potápky a divé husi. Lesy sú domovom ďatľov, droz- dov, kukučiek aj dravých vtákov, ktorým dominuje vzácny orliak morský, haja, na skalách Malých Karpát hniezdi sokol a v okolitých lesoch myšiak a jastrab. Zo stromov je najrozší- renejšia borovica lesná, často umelo vysadená, na menej pieskových pôdach sú miešané dubovo-boro- vicové lesy, niekde spes- trené inými druhmi. Na nive Moravy prevláda vŕba a topoľ, na vyššie polože- ných miestach jaseň, brest a  dub. Bohatstvom rôz- nych druhov flóry, najmä kvetov, sú na jar a  v  lete príťažlivé lúčne komplexy v  nive Moravy, zvyšok panónskej stepi v chráne- ných územiach a  na sva- hoch Devínskej Kobyly. Príroda dolného Pomo- ravia tvorí pozoruhodný komplex krás a  zaujíma- vostí. Modelovaná ľudskou činnosťou sa z väčšej časti zmenila na región chleba, vína a kultúrneho prostre- dia, ktorému dominujú ba- rokové kaštiele a kostoly. ZA MOSTOM: Príroda Kráľom primoravských lúk a lužných lesov je bocian Pohľad z vrchu Braunsberg pri Hainburgu na Národný park Donau-Auen Koncom roka 2013 Bratislavský sa- mosprávny kraj vydal knihu Za mos- tom. Táto publikácia mapuje prírodné, historické a geografické pomery ob- lasti Pomoravia a jej jednotlivé kapi- toly vám budeme pravidelne prinášať v župných novinách. Kniha vznikla vďaka projektu, spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Jej autorom je Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/

206. výročie obliehania bratislavy napoleonom saD JanKa KrÁĽa tyrŠovo nÁbreŽie CentrUm bratislavy 22.-24. 5. 2015 UbrÁnili sme sa Neznámy autor: Francúzske vojsko pri Bratislave, kombinovaná technika, zo zbierok GMB, foto © Archív GMB PARTNERI: MEDIÁLNI PARTNERI: SPOLUORGANIZÁTOR: C. k. peší plu k č. 2 „Alexander I., cár rusk ý“, Bratislava s konti ngentom 4. delostreleckéh o pluku C. k. peší plu k č. 2 „Alexander I., cár rusk ý“, Bratislava s konti ngentom 4. delostreleckéh o pluku V dňoch 22. až 24. mája hlavné mesto zažije historickú rekon- štrukciu bojov o Bratislavu. Napoleonské vojská sa utáboria na petržalskej strane Dunaja, kde si návštevníci budú môcť pre- zrieť ich historické zbrane, sledovať, ako pred 200 rokmi vo- jaci bojovali, ako táborili, a na vlastné uši si vypočuť aj streľbu z dela. Hlavný program čaká divákov v sobotu 23. mája. V čase od 14:00 do 16:00 hod. bude vojenský tábor sprístupnený verejnosti a pozrieť si v ňom môžete aj dobové ukážky vojen- ského výcviku. O 17:00 v Sade J. Kráľa vojská predvedú rekon- štrukciu bitky o Bratislavu z roku 1809 a o 21:30 hod. zahája delostrelecké bombardovanie Bratislavy z Tyršovho nábrežia. Hovorí sa o aktivitách vo voľnom čase - ... (Erich Fromm) Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 31.5.2015 spolu s vaším celým menom a poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle Astorka Korzo ´90 a Divadle Aréna. Troch z vás vyžrebujeme a odmeníme. Mesačník Ročník 5/ číslo 5 Vychádza 14.5.2015 Nepredajné Vydáva: Sabinovská 16 820 05 Bratislava IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktor: Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Marketing: Jozef Adam jozef.adam@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Napoleon zaútočí na Bratislavu

http://www.floowie.com/en/read/bsk-05-2015-flowie/