ČILICHILI 3/2018http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

2

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3 7RWRVHOtEtOLGHPNWHĥtQHQiYLGtORXĆHQt 7RWRVHOtEtVQREĭP]3URVWĕMRYD 5DGLPäLåND.DçGpGtWĕE\PĕORXPĕW]DKiMLWYø]NXPWUDQVSODQWDFH URKRYN\ 9LNWRU-DQLå.XOLĆ -LĥLQD.UiWNi\'REĥHMHåWĕMLQDN.RXOLç" (OLåND+DåNRYi&RROLGJH6DPR]ĥHMPĕ7ĥHEDQD:RROLGJH -LĥLQD.UiWNi\'REĥHWDNMLQDNUøPXMHVHWRQDQĕFR" (OLåND+DåNRYi&RROLGJH-DNE\VHĆHWOR"&RROLGJH 7RVHQHOtEtOLGHP].XQGUDWLF 0DULDQ9HVHOø1HQt]DĆ (OLåND+DåNRYi&RROLGJH(OLåND+DåNRYi&RROLGJHÐGĕNXML 7RVHQHOtEtVWDUåtPDQLPODGåtPçHQiP 7RVHOtEtĆOHQĭP$XWRPRWWRNOXEXąHOiNRYLFH (OLåND+DåNRYi&RROLGJH1HYtP9LGĕODMVHPKRMHGQRXYHçLYRWĕDWR ]URYQDRWHYtUDOREiONXVHVORçHQNDPL Fakebook ČiliChili 3 | 2018 (OLåND+DåNRYi&RROLGJH Foto: Profimedia =DSUH]LGHQWD.HQQHG\KRMVHPVHSĥLQDXĆLODRHWLNHWĕDPRUiOFH QHMYtFH9çG\SRYtGiYDOçHVHQHPiPHSWiWFRGiVWiWQiP OHĆFRP\GiPHVWiWXąDVWRQDWRQDPpPUHVWLWXRYDQpP]iPNX Y]SRPtQiP 0RMHFHORçLYRWRYpPRWWRKRYRĥtÅ9ĆHUHMåHNMHGiYQR]DQiPL WHQQH]PĕQtPH=tWĥHNMHGDOHNRSĥHGQiPL\'QHåQtGHQMH MHGLQøFR]PĕQLWPĭçHPHæLMPHKRQDSOQRVSRFWLYRVWt HPSDWLtVHVHEHUHÁ H[tDRGYDKRX´9\KUiODMVHP]DQĕM&HQX SURQHMGHOåtPRWWRQDVHYHUQtSRORNXOL 9%tOpPGRPRYĕYçG\SODWLORçHVWDUåtPiSĥHGQRVWSĥHG PODGåtPL,SUH]LGHQW1L[RQQDWRWRYHOPLWUYDO$WRDçGR WDNRYøFKGHWDLOĭMDNRE\OSĥtFKRGQDWRDOHW\9çG\QHMSUYHåOD QDWRDOHW\VWDUåtçHQDDWHSUYHQDQLVLPRKODMtWVHGQRXWPODGåt 9içHQiSDQt\'tN\9iPMVHPVHQDXĆLOFHQLWVL/DGLVODYDäSDĆND 3DQt+UiåNRYiMDNVHSURVtPĆWHYDåHGUXKpSĥtMPHQt" 3UH]LGHQW7UXPDQVHFHOøçLYRWVQDçLONRXNiYDWQDVYĕWRĆLPD GUXKøFK3URWR]DKiMLOSURJUDPYø]NXPXWUDQVSODQWDFHURKRYN\ 7RWpçE\FKRPPĕOLXĆLWLP\QDåHGĕWL &HORGHQQtNXU]GLSORPDWLFNpKRSURWRNROXSURSĥHGåNROiN\ SRYHGH(OLåND+DåNRYi&RROLGJHĥHGLWHONDSRGDWHOQ\SĕWL DPHULFNøFKSUH]LGHQWĭ 3UH]LGHQW-HIIHUVRQPLMDNRPODGLĆNDWpGtYFHYçG\SRYtGDOÅ1D VKOHGDQRXGĕYĆDWD´3DPDWRYiPVLWRGRGQHVDĥtNiPWRYçG\ NG\çVHORXĆtPVQĕMDNøPLGĕYĆDW\ (OLåND+DåNRYi&RROLGJH (OLåND+DåNRYi&RROLGJH (OLåND+DåNRYi&RROLGJH 0DULDQ9HVHOøf(OLåND+DåNRYi&RROLGJH -LĥLQD.UiWNif(OLåND+DåNRYi&RROLGJH (OLåND+DåNRYi&RROLGJH (OLåND+DåNRYi&RROLGJHE\ODR]QDĆHQDYĆOiQNX (OLåND+DåNRYi&RROLGJH $QGUHD9OiVNRYi2EiON\VGLSORPDWLFNRXNRUHVSRQGHQFtRWHYtUDO VWHMQøP]SĭVREHP" ,QIRUPDFH æHQDNWHUiVWURXKDODWXçN\YåHPDPHULFNøPSUH]LGHQWĭP 3UH]LGHQW5HDJDQVLSĥLRWHYtUiYiQtREiON\VHVORçHQNDPLSRGORçLO REiONXOHYRXUXNRXDSUDYRXSRWRPRSDWUQĕWiKOSHURĥt]HNHP VNU]REiONXVPĕUHPRGHWĕOD7RWpçVDPpLMiGQHVXĆtPVYp VWXGHQW\ (OLåND+DåNRYi&RROLGJH

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

4 02 Dovolte mi představit vám pana Kulhánka. Pan Kulhánek je star- ší pán, který žije v domku na kraji vesnice. Dřív bydlel ve městě a bydlel tam rád, ale vesnice je levnější, a tak nebylo moc o čem. Kromě toho ta svítání u lesa mají něco do sebe, ranní káva panu Kulhánkovi hned víc chutná. Před pár měsíci měl pan Kulhánek problémy s kyčlí a musel na operaci. Všechno dobře dopadlo, chodí se mu dobře a navíc se tam o něj starala taková pěkná sestřička... Už spolu byli dvakrát v lese na hou- bách (a našli dokonce pár hřibů, které nebyly osliz- nuté hlemýžděm!). Pan Kulhánek má psa a tři kočky. Tedy kočky mají spíš jeho; prostě jednou přišly a už neodešly. Pan Kulhánek si ale nestěžuje, rád je hladí za ušima a poslouchá, jak vrní. Jeho psovi se zase líbí, když kočky prchají. Před ním. To mu vždycky zvedne náladu. I panu Kulhánkovi – ona psovi trocha pohybu udělá jen dobře. A dobře je přesně to, jak si žije pan Kulhánek. Má radost z všedních věcí, které ale pro spoustu lidí na druhé straně světa vůbec všední, nebo snad dokonce ani samozřejmé nejsou. Má radost z to- ho, jak daleko je (nejen česká) medicína, z toho, že má vodu, kterou si může zalít kafe, i z toho, jak voní les. Víte, kam tím mířím? Buďte jako pan Kulhánek. Mějte radost. (A protože my ji rádi rozdáváme, napěchovali jsme dobrými zprávami celé téma tohohle vydání.) < Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz Dočtete se u nás i s obrázky 6 Plutosevrací 8 MonaLisaodhalená 12 Nenítotakzlé 24 Lidštítučňáci 28 Amatéřinejencz 30 Samorostyjakoumění 34 Tútú 36 BorcizeŠanghaje 40 Kulturnínálož 123:Vodafone 44 Můj Vodafone 46 4G LTE internet 47 Všechno o telefonech 56 Vodafone stroje 58 Nabídka pro věrné 60 Předplacená nabídka 62 Připojení s Vodafonem 64 Nabídka 60+ 65 Tarif pro mladé 66 Příslušenství 67 Tarify pro firmy 70 Vodafone Pass 72 Tarify pro jednotlivce 74 Rodinné tarify TIRÁŽ VydavatelBoomerangCommunication,s.r.o., Nad Kazankou37/708,171 00Praha7 – Troja,IČ: 26447657,tel.: 244023201,www.boomerang.co.com, pro Vodafone CzechRepublic,a.s. TiskHelmaRoto,s.r.o.Uzávěrkavydání15.2.2018. Datumvydání1. 3. 2018.DistribuceČeskárepublika. Periodicitaměsíčník.ProdejinzerceLenkaSchinlderová, e-mail:lenka.schindlerova@boomerang.co.com. Uzávěrkapodkladůinzerce4/201815.3.2018.MK ČR 15371.Kanecsbobry,všechnodobré.Údajejsou platnéke dniuzávěrky.Změnyuvedenýchúdajůnebo tiskovéchybyjsouvyhrazeny.Božímlýnymelou pomalu,alepomalu.E-maildo redakce: redakce@cilichili.cz.Kompletní ceníks aktuálními cenamistejnějakokompletnípopispodmínek jednotlivýchproduktůa služebnajdete na www.vodafone.cz. Foto: Michael Kratochvíl ČILICHILI 123 Ředitelkaprojektu Markéta01Moreno Šéfredaktorka Tereza02Jiráková Zástupkyněšéfredaktorky Petra03Poláková Obsahovýdohled Štefan04Švec Hlavníeditor Filip05Horáček Kreativníředitel Petr06Toman Editořia psavci Jindřich07Novák Markéta08Bajerová Onlinedepartment Jan09Studnička Designéři Tomáš10Trnobranský Petr11Bláha Ilustrátorky KristinaŠimková KarolínaSlováková Manažerredakce Marek12Slezák Produkční Pavel13Matuška DTP Jan14Pitra Manažeřiinzerce LenkaSchindlerová, ZdeněkVaculík Fotograf MichaelKratochvíl Titulka LukášVodička 01 03 05 07 04 06 08 09 10 11 13 12 14 Předplatné T Chcete ČILICHILI až domů a originální dárek k tomu? Stačí říct. Prostě si objednejte předplatné jen za 25Kč měsíčně a dárek dostanete ke každému číslu. Více na cilichili.cz/predplatne-cilichili Rozjezd

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Navýchodním Slovensku spustili revolučníe-shop E-shop s použitým nábytkem má pro každýdruh sortimentuvlastní, speciálně přizpůsobenýautomobil s majáčkem. Díkytomu je při nakládání jasné, do kteréhovozu kterýdruh nábytku patří. Rozjezd 5 ČiliChili 3 | 2018 Zdravotnictví T Obcímchybípraktičtílékaři.Vládavyzvala knástupudoslužbynepraktickélékaře. Společnost T Lidé z Prahyjsoulepší, potvrdilvýzkum Fakulta humanitních studií UniverzityKarlovypřišla s nepřekvapivou zprávou, ževPraze ži- jí lepší lidé než jinde. Novinkou je přitom informace, že Pražané nejsou jen superiorní vzhledem k Brňanům či jiným venkovanům, ale i vzhledem ke všem ostatním lidem na planetě. Rozdíly me- zi Pražany a zbytkem světa jsou tak výrazné, že když přijede do Prahy kdokoli zvenku, tak je zcela dezorientovaný. Nepražané se dokonce bojí i do metra, které přitom Pražané používají bez nejmen- ších problémů. Po zveřejnění výsledků očekává pražský magistrát, že se stane rozhodující institucí pro správu planety, samozřejmě hned poté, co zjistí, proč spadla ta zatracená lávka vTroji.= < Bryskně T Díky novému preventivnímu programu forenzních psychologů bude možné předcházet sebevraždám vraždami. Ve Skotsku začali vyrábět brusinkovou whiskypro ženy. Real Madrid překvapivě zvítězil nad domácími v Dolní Čermné. Společnost T Od 40 letvýš vyděláváme už jenom na zuby Příslušníci střední třídy dávají větši- nu svých příjmů stomatologům, uvádí ekonomický časopis Mediocrity. Zdravé zuby se staly novou známkou společen- ského statusu. Bohatší lidé mají údajně až šedesát zubů.= <

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Komunikace T Nazývejme věci pravými jmény, žádají odpůrci politické korektnosti Názvy,kterékvůlifalešnékorektnostiskrývajípodstatuvěcí, zvířat alidí, jetřebavjazyce nahradit.Tvrdí to jazyková komi- se think-tanku NotCorrect. Falešné slovo „křeček“ by se napří- kladmohlonahraditvýrazem„smradlavýchlupatýprudič“,slovo „středoškolák“výrazem„zoufalýpytelhormonů“aslovo„politik“ výrazem „střední manager v jednom z konkurenčních domácích koncernů“. Think- -tank NotCorrect se zároveň s touto výzvou přejmenoval na think-tank Minderwertig- keitskomplex.= < 6 105 –Hřebík, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin Rozjezd Hra králů T Novéverze šachů V kostce T Pro zajištění lepšího financování protikomerčních a antikapitalistických aktivit začali pražští squateři pronajímat Kliniku přes Airbnb. Astronomové přidali Pluto zpátky mezi planety, aby byla bžunda. Podle životopisu manželky Jana Roháče z Dubé Jenovéfy byl Jan Roháč paroháč. Šachy podle Parlamentních listů Vlastenecké šachy České šachy Inkluzivní šachy Média T JiříKajínekodmítlnabídkumoderovatKrimizprávy naPrimě. Bude účinkovatvseriálu Soudce Jirka.

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Najdete všech sedm rozdílů? Na obrázku vidíte dvě zdánlivě stejné postavy. Při podrobnějším pohle- du ale můžete najít až 7 drobných rozdílů. Je-li vás víc, můžete soutěžit, kdo který rozdíl objeví ja- ko první. = < Umění T Mona Lisa se jmenuje podle autorky Dlouholetý spor o to, kdo je vlastně namalo- ván na slavném obrazu Mona Lisa, má řešení. Zobrazeným objektem je Leonardo da Vinci poté, co ztloustl, zešílel a začal nosit ženské šaty, aby se vyhnul službě ve vojsku Medi- cejských. Portrét obézního génia s prázdným výrazem namalovala jeho žačka Monalisa de Vendetti a po ní se také slavné dílo jmenuje. Postupem času se ovšem na původ díla zapomnělo a začal být považován za zobrazení inteligentní, krásné a záhad- né ženy. = < Rozjezd 8 Foto: Profimedia, Obrázek: Tereza Vašků Duel Zuby : Nehty Vyžadují každodenní péči 0 : 1 Chlapi vědí, že stačí čas od času Dospělá verze nedoroste 0 : 1 Jsou samoobnovovací Opravdu špatně se bez nich jí 1 : 0 S nožem a vidličkou je nepotřebujete Živí celé jedno odvětví medicíny 1 : 0 Ty nehtárny zase tak drahé nejsou Plný zuby můžete mít lecčeho 1 : 0 Za nehet se toho moc nevejde Bílá. Jiná barva je vážně hnus 0 : 1 Můžou zářit a třpytit se všemi barvami 3 : 3 Je to plichta, ale pravda je, že dohromady jsou to fakt nebezpečné zbraně Hra T Hledej chameleona

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

www.scanquilt.cz 4 6 p r o d e j e n v Č R

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Záhady T Kriminalisté zjistili, kdo byl Jack Rozparovač Po více než sto letech londýnští policisté a historici vypátrali, kdo byl tajemným vrahem, který na konci 19. století terorizoval lon- dýnské prostitutky. „Víme, kdo byl Jack Rozparovač,“ uvedl mluvčí ScotlandYardu. „Ale neřeknemevám to, protože jsme banda sarkastických bes- tií,“ dodal.= < Sport T Horští myslivciušetříza pohyblivéterče Střelecký trénink horských myslivců se obvykle v zimě prodraží, protože provoz pohyblivých terčů je pod bodem mrazu velmi ná- kladný. Situaci vyřešilo zjištění, že malé děti na sáňkách se pohybují podobnou rychlostí jako pohyblivé terče. Nově tedy budou myslivci číhat u malých sjezdovek a dalších kopečků. Děti a jejich rodiče se nema- jí čeho bát, protože trefit i skutečný pohyblivý terč je velmi těžké. Podaří se to maximálně v polovině případů.= < Rozjezd 10 Foto: Profimedia Internet T Wikipediažádákaždéhouživatele opříspěvek 14milionůdolarů. Jemně T Kampaň Mléko zdarma vystřídá v zimních měsících ve školách kampaň Grog za malý příplatek. Lidé, kteří vzimě krmí malé ptáčky, jsou rasisté, tvrdívelcí ptáčci. Republika je zásadně rozdělena, potvrdil Ústav pro rozlišování mužů od žen. Školství T Soukromévysoké školyzavádějí nové obory Na trhu vysokoškolského vzdělání do- chází díky privátním univerzitám k rozšíření nabídky bakalářských a ma- gisterských studijních programů. Řa- da soukromých vysokých škol získala akreditaci pro obor Zábavné čekání na titul, další se rozhodly rozšířit portfo- lio o Party life a Vypořádání se s min- drákem z neúspěšných přijímaček na opravdové univerzity.= <

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Dva příběhyna téhle stránce jsou skutečné a dvavymyšlené. Schválně: přijdete na to, které jsou které? Řešení najdete na straně 44vlevo dole. FAKT,JO? V Melbourne cvičí senioři v domovech důchodců šerm, aby se ubránili případnému vpádu nepřátelských mušketýrů na území Austrálie. Vedlejšími účinky cvičení jsou zlepšení koor- dinace pohybů, vyšší sebedůvěra a menší opotřebování čud- líků na televizních ovladačích. Zvyk chodit v pátek do kanceláře bez kravaty se ve filipínské Manile zvrhl. Místní zaměstnanci bank a státních úřadů se často domluví a dorazí do práce téměř nazí. Nové kancelář- ské zábavě se tu říká „Paghahanda isang magandang“ neboli „Příprava na povedený víkend“. Ochráncům zvířat se to nebude líbit, ale paní Ma-eng Wo z čínského města Chen má na své zahradě živé pohovky. Díky superpevnému lepidlu přilepila zvířatům končetiny k tělu a těla pak k zemi. Paní Wo se kromě omezení pohybu o své svěřence vzorně stará. Ken Bannister má tak rád banány, že jim v Altadeně v Kalifor- nii vybudoval muzeum. Je samozřejmě složité udělat muzeum něčemu, co průměrně vydrží týden, než to zhnědne a shnije, ale Ken to prostě dokázal. AŽ MOC NEFORMÁLNÍ PÁTEK NEJMÍŇ TRVANLIVÉ MUZEUM NA SVĚTĚ 11 TŘI MUŠKETÝŘI JEŠTĚ PO 60 LETECH ŽIVÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK ČiliChili 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Téma 12

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

JSME A BUDEME SE MÍT JEŠTĚ Kdekdo nás straší koncem civilizace, pádem do propasti a globální katastrofou. A víte co? Jsou to nesmysly. Žijeme v nejlepší a nejsvobodnější době, která kdy byla, a dál to bude jenom lepší, pokud si to sami nezkoníme. Text: Jiří Holubec, Foto: Profimedia, Ilustrace: Karolína Slováková ČiliChili 3 | 2018 13

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

PROCENTO OBYVATEL PLANETY ŽIJÍCÍ V ABSOLUTNÍ CHUDOBĚ (PŘEŽÍVÁNÍ O HLADU) Vzhledem k tomu, že za poslední dvě století vzrostl počet lidí zhruba sedmkrát, je to až neuvěřitelné zlepšení, ale je to vážně pravda. Na rapidním snížení nejhorší chudoby má zásluhu hlavně rychlý ekonomický růst v Číně a Indii, díky kterému se od 90. let z chudoby vymanilo kolem 130 000 lidí každý den! V roce 2015 provedla nadace YouGov jednoduchý, ale zají- mavý průzkum. V nejbohat- ších zemích světa se zeptali skoro 19 000 lidí na to, jestli to se světem jde k lepšímu, nebo jestli se řítíme do pekel. Výsledky nebyly moc optimistické. I ve Švédsku, v zemi, která se pravidelně umis- ťuje na špičce průzkumů spokojenosti, si jen 10% dotázaných myslelo, že se svět lepší. U Dánů, Finů a Norů – tedy dalších notoricky spokojených národů – to bylo pouhých 8%. Optimistických Američanů bylo 6%, Britů a Němců 4%, Australanů a Francouzů 3%. Čechů se výzkumníci neptali, nebo možná ano, ale výsledky nepublikovali, protože ve formu- lářích neměli kolonku „dotázaný mi dal pár facek“. Na celém tom neveselém průzkumu je podivné to, že se naše vnímání světa příkře rozchází s realitou. Racionálně vzato se totiž máme čím dál tím lépe. A to nejenom my, zpo- vykaní Evropané, ale doslova všichni, co se na naší planetě vyskytujeme. Zlepšují se životní podmínky K lepšímu a delšímu životu už dnes přispívá fakt, že stále víc lidí má přístup k potravinám, pitné vodě a kanalizaci. I v nejchudších stá- tech světa stoupl od 60. let kalorický přísun o čtvrtinu a vloni po 30 letech skončil i katas- trofální hladomor v Jižním Súdánu. Díky pro- gramu Spojených národů a aktivitám Billa Gatese a dalších filantropů se oproti roku 1990 podařilo snížit počet lidí žijících v mís- tech bez zdroje pitné vody a základního hygienického standardu (hlavně toalety) na polovinu. S lepším a delším životem se sice pojí obavy, že nám naše planeta brzy přestane stačit, ale zdá se, že se ani tyto černé scé- náře nevyplní. S úbytkem chudoby a zlepšo- váním zdraví souvisí i nižší porodnost a podle odhadů se populační růst na konci tohoto století zastaví a počet obyvatel se stabilizuje na asi 10 miliardách. Pak by nás mělo začít opět ubývat. Lepší to nikdy nebylo Začali jsme se vážně zabývat ochranou život- ního prostředí. Zaceluje se ozonová díra. Omezujeme rybolov v přetěžovaných pří- břežních oblastech. Omezujeme produkci skleníkových plynů. Sázíme nové stromy a obnovujeme pralesy. Zvyšuje se tolerance k menšinám a rovnoprávnost žen. Víc cestu- jeme, bavíme se, komunikujeme, produku- jeme nejvíc hudby, filmů a umění v historii. Zkrátka, když přestanete hltat zpravodaj- ství plná katastrof, vražd a válek, zjistíte, že si žijeme zatraceně dobře. Vlastně nejlépe, jak si kdy kdo v dějinách lidstva žil. 1820 90  % 1990 5  % CHUDOBA PROCENTO NEGRAMOTNÝCH LIDÍ NA PLANETĚ 1820 80 % 2015 15 % 1980 45 % NEGRAMOTNOST PROCENTO DĚTÍ, KTERÉ SE NEDOŽIJÍ 5. NAROZENIN 1850 40 % 1900 37 % 1950 20 % 2015 4,25 % DĚTSKÁ ÚMRTNOST 1990 33  % 2000 7,5 % 1950 60 % Téma 14

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

MLADÝJSOU LEPŠÍ LIDI A MY SE TVÁŘÍME, ŽE JIM TO PŘEJEME Svět kráčí k lepším zítřkům a je pozitivní, že ho zdědí nejlepší generace, která kdy po Zemi chodila. Víc studují Ve státech OECD (35 ekono- micky nejsilnějších států světa) se proti roku 2000 zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných lidí z 26 na 43%. Podíl teenagerů, kteří předpokládají, že budou studovat na univerzitě, dál roste. Tráví víc času s rodiči Časopis Journal of Marriage and Family publikoval v dubnu 2016 studii, podle které tráví děti s  rodiči zhruba dvojnásobek času, než tomu bylo před 50 lety. Studie sledovala děti v  USA, Kanadě, Německu, Velké Britá- nii, Nizozemsku, Dánsku, Špa- nělsku a Slovinsku. V roce 1965 spolu trávila rodina denně pou- hých 54 minut, v roce 2012 už to bylo 105 minut a čas se neustále prodlužuje – mimo jiné i proto, že dnešní rodiny jsou méně početné, a rodiče se tedy starají o menší počet potomků. Odmítají násilí Bostonská univerzita provádí dlouhodobé sledování násil- ného chování mládeže a její výsledky jednoznačně potvr- zují klesající tendenci. Počet mladých Američanů zapojených do násilných trestných činů klesl od roku 2002 o celou třetinu, o deset procent klesl i počet členů mladistvých gangů. Jsou štědřejší Podle průzkumu provedeného organizací Charity Commission of the UK se mladí Britové v porov- nání se svými předchůdci daleko častěji zapojují do charitativních projektů. Lidé mezi 20 a 30 lety taky vnášejí do světa dobročin- nosti zvýšené nároky na průhled- nost a efektivitu projektů – víc než polovina dotázaných potvrdila, že před darováním má ve zvyku organizaci prověřit podle hodno- cení její činnosti a výsledků. Firma Blackbaud, která se zabývá vývo- jem aplikací a technologií pro neziskové a charitativní organi- zace, upozornila na to, že zatímco celkový objem darovaných peněz roste ročně zhruba o procento, charitativní online projekty ros- tou skoro desetinásobně. Mají později děti Takřka po celém světě výrazně klesá počet dívek, které mají děti před 20. rokem. Jen v USA jich od roku 1990 ubylo celých 61 % a pokles nadále pokra- čuje. Ve Velké Británii pouka- zují sociologové na to, že velmi rychlý pokles počtu teenager- ských matek (ale i četnost dal- ších negativních jevů, jako je alkoholismus nezletilých a uží- vání drog) nastal po nástupu sociálních sítí. Od roku 2007 jich ubylo 45 %. Zlepšují se jim životní podmínky Mezinárodní organizace práce (ILO) oznámila, že počet dětí nucených pracovat klesl od roku 2000 o celých 40% (z 250 mi- lionů na 152 milionů) a že nej- víc pracujících dětí navíc ubylo v  těch nejrizikovějších oblas- tech. Děti, které jsou osvobo- zeny z otrocké práce, mají také větší šanci dostat se ke vzdělání. Velkou zásluhu na tomto stavu má výnos The Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015, který zakazuje do USA dovážet zboží, na jehož výrobním cyklu se podílely děti. Stejný výnos navíc zakázal dovoz například oblečení z bangladéšských „sweatshopů“ nebo ryb a  mořských plodů pocházejících z oblastí Thajska, kde pracují novodobí otroci. Míň pijí a fetují Americký National Institute on Drug Abuse, který sleduje uží- vání drog, alkoholu a tabáku u mladistvých od roku 1975, zve- řejnil vloni zprávu, že počet mla- distvých uživatelů drog a tabáku neustále klesá. Jediný nárůst byl zaznamenán u vapingu a uží- vání marihuany. Klesající zálibu v alkoholu a drogách potvrzují i v Kanadě. Během průzkumu životního stylu se 82% mileniálů svěřilo s tím, že se často dobro- volně vzdají alkoholu a rozváží své kamarády z hospod domů. ČiliChili 3 | 2018 15

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

VÁLCUJEME SVĚT, PROTOŽE JSME BORCI Někdy si možná říkáte, že jsme malý a nedůle- žitý národ. A ono ne. Některé věci umíme nej- líp na světě a ostatní by bez nás byli v čudu. Anna Hulačová má úspěch se zvláštními sochami. Ještě že umíme chlastat Jedním z nejvýznamnějších medicínských objevů loňského roku bylo odhalení, že lék proti alkoholové závislosti disulfiram (pro- dávaný jako Antabus) má silné protirakovi- nové účinky. Objev učinil tým vedený Jiřím Bártkem a vědci z Lékařské fakulty Uni- verzity Palackého v Olomouci. Výsledky výzkumu, na kterém se podíleli vědci z Dán- ska, Švédska, Švýcarska, USA a Kanady, byly zveřejněny v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů Nature. DRŽTE NÁM PACKY, VYRÁBÍME PLACKY Firma GZ Digital Media v Loděnici u Prahy je největší světový výrobce vinylů. Vylisuje jich přes 20 milionů ročně, vychází odsud nahrávky veličin, jako jsou Rolling Stones, Elvis Presley, U2 nebo Lady Gaga. Největší v nejmenších věcech V oblasti pidinástrojů a nanomateriálů jsou Češi a Moravané extratřída už dlouho. Vel- kou zásluhu na tom má Technická uni- verzita v Liberci, která dokázala vyvinout unikátní přístroj Nanospider, schopný utkat vlákna o průřezu pouhých 20 nanometrů, a dostat ho i do komerčního prodeje. Další vynálezce v oblasti nanotechno- logií je Jan Procházka. Jeho společnost HE3DA vyvíjí například vysokokapacitní baterii (bude pohánět automobily TESLA) anebo neméně zázračný nátěrový materiál FN Nano. Ten díky reakci se světlem ničí nečistoty a brání fasádu i vnitřní prostory staveb proti růstu řas a plísní. Firma Nanopharma zase z nanovláken vyrábí chytré náplasti, které efektivně pře- náší léčivo do pokožky, a dokonce vyvi- nula i prototyp umělého brzlíku, který by měl posilovat imunitu u lidí s organismem poškozeným po transplantacích nebo s poruchami imunitního systému. Výroba každé desky začíná kovovou matricí. 16

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Děláme to s vesmírem Češi se podíleli na stavbě skoro poloviny přístrojů, které ponese sonda Solar Orbi- ter ke Slunci. Napájecí zdroj navrhovali Češi i pro sondu JUICE (Jupiter Icy Moons Explo- rer), která v roce 2028 odstartuje zkoumat měsíce největší planety sluneční soustavy. Postavil ho tým vědců kolem Reného Hudce z Astronomického ústavu, který se podílí i na velkém rentgenovém dalekohledu ATHENA. Český astrofotograf Petr Horá- lek je navíc jedním z nejlepších světových fotografů vesmíru. Jeho fotky (nejen) noč- ního nebe vybrala už jedenáctkrát NASA jako prestižní Astronomický snímek dne. Kupujte umění mladých, jednou budou staří O české umělce jeví zájem nejprestižnější světové galerie. Deutsche Telekom koupil do svých sbírek už dvě instalace Evy Koťát- kové. Sochy a instalace Anny Hulačové zase putovaly do soukromých sbírek v Belgii, Švý- carsku, Maďarsku a Tchaj-wanu. Evropskou centrální banku zdobí socha Romana Ště- tiny, obrazy Vladimíra Houdka koupil vlivný italský sběratel Antonio Coppola. Velmi úspěšní jsou ve světě mladí čeští portrétisté. V soutěži britské Královské společnosti por- trétistů vyhráli už dva – Jan Mikulka a Hynek Martinec. Martinec v Británii vyhrál i soutěž BP Portrait Award o nejlepší portrét roku. VYRÁBÍME 1/3 TRAMVAJÍ NA SVĚTĚ Z dílen českých výrobců tramvají Škoda Transportation a Ekova Electric pochází skoro třetina všech tramvají, co jich po planetě jezdí. To je, co? SPORTOVNÍ TRIUMFY Úspěchy náš sport nesbírá zdaleka jenom na olympiádích. Mrkněte. Poprvé v historii obsadily české tenistky obě první příčky žebříčku WTA. Karolína Plíšková vedla žebříček v singlu a Lucie Šafářová ve dvojhře. Velká generace vyrůstá české atletice. Z posledního MS přivezl Jakub Vadlejch stříbrnou a Petr Frydrych bronzovou medaili z hodu oštěpem, Barbora Špotáková k tomu přidala zlatou. Pavel Maslák obhájil zlato na 400m a na stejné trati Zuzana Hejnová vyhrála stříbro. Tomáš Staněk byl druhý v hodu koulí a Filip Sasínek třetí v běhu na 1500m. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích získali čeští vodáci šest medailí. Na MS ve vodním slalomu vybojoval Ondřej Tunka zlato, Vít Přindiš se stal jako první český kajakář celkovým vítězem Světového poháru. Ondřej Synek se popáté v kariéře stal mistrem světa ve skifu. Zdeněk Štybar vyhrál jako první Čech po čtrnácti letech etapu na Tour de France. Ester Ledecká vyhrála stříbrnou medaili v paralelním slalomu a zlatou v obřím slalomu na MS ve snowboardingu. Eva Samková se stala vítězkou světového poháru ve snowboardcrossu. Martina Sáblíková je stále fantastická na 5km trati. Z MS v Kangnungu dovezla zlatou a přidala stříbrnou na 3km. Vloni také vyhrála pojedenácté v kariéře Světový pohár. 17

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Téma 18 Pitná voda z moře i ze vzduchu MANCHESTER/SYDNEY – Jedním z nej- hrozivějších problémů dneška je nedo- statek pitné vody. Podle odhadu OSN by mohla být za deset let těžce dostupná až pro 14% světové populace. Některé africké státy se s katastrofálním suchem potýkají už dnes. Paradoxem je, že mnoho z nich leží na pobřeží, tedy u skoro nevy- čerpatelného zdroje vody – ovšem vody slané. Dnes používané odsolovací tech- nologie problém nedokážou vyřešit, pro- tože jsou energeticky obrovsky náročné a škodlivé pro životní prostředí. Změnu k lepšímu by měly přinést desalinační membrány vyrobené z grafenu. Na jejich vývoji pracuje řada týmů, nejvíc se mluví o výsledcích Rahula Naira z Univerzity v Manchesteru. Ten dokázal vyvinout membránu s přesně nastavitelnou veli- kostí pórů, která umí filtrovat sůl z vody energeticky úsporným mechanickým pro- cesem. Další cestou k vodě – hlavně pro země bez moře – bude získávání vody ze vzduchu. Technologie už exis- tuje. V roce 2011 ji předsta- vil Edward Linacre, student Australské univerzity s pří- strojem Airdrop. Přikládací bazmek na opravu lidí COLUMBUS – Výzkumníci z Ohia vyrobili miniaturní čip, který pomocí elektrického impulsu směrovaného nanokanály dokáže po pouhém přiložení na jakoukoli část těla přeprogramovat lidské buňky na jiný typ buněk. Třeba při vážných popáleninách můžou buňky z okolní tkáně začít vytvá- řet novou kůži a cévy. Podobně dokáže čip nastartovat hojení a opravu vnitřních orgánů. Tvrzení se zdá až zázračné, ale vynález prošel všemi testy s až 97% účin- ností a zvládl i tak náročné úkoly, jako byla oprava myšího mozku postiženého mrtvicí. ROBOTICKÝ PRÁVNÍK STANFORD – Právnické služby jsou složité. A přitom můžou být pro člověka s nízkým příjmem zásadní. Aby zpřístupnil právníka všem lidem, vyvinul stanfordský student Joshua Browder chatbota jménem DoNotPay. Uživatel s ním vede reálnou psanou konverzaci, na základě které robot zvolí nejlepší způsob, jak v daném případě postupovat. ELON MUSK PUSTIL AUTO DO VESMÍRU. BRM. Jako jedinec člověk možná o moc chytřejší než v pravěku není. Ale jako skupina jsme fakt docela daleko. Když se podíváte, co jsme zase zvládli nového, budete zírat... JSME CHYTRÝ JAK DVĚ RÁDIA KDYŽ MÁTE DVOJOPICI FILADELFIE/PEKING–Velképokroky dělámev genetice.Umímetřebaupravit bílékrvinkytak,abyničilyleukémii.Slibná jetaképrodukceinzulínua existuje reálná šance,žesedočkámelékuna cukrovku. Na koncilednavědciz čínskéAkademie vědoznámili,žesejimpovedlo naklonovatopici.Z kmenovýchbuněk vyrostlaidentickádvojčataČungČung a ChuaChua.Lidébezrukoua nohou dnespoužívajíumělékončetiny ovládané signályz mozku.V blízkébudoucnosti bychommohlimístoumělýchnáhrad používatkončetinyopravdové, vypěstovanézesvévlastníDNA. Téma 18

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

19 ČiliChili 3 | 2018 ZATOP SE SVÝM ZACHRÁNCEM SOMERSET – Firma Windhorse Aerospace vyvinula speciální dron nazvaný Pouncer. Je určený pro přepravu pomoci při přírodních pohromách (to je 6 P za sebou, přátelé). Pouncer je nejen lehký a má vysokou nosnost, ale dá se celý rozebrat a zužitkovat. V křídlech je uložena zásoba vysokoenergetických potravin, potah se dá použít jako pokrývka nebo stanová celta a dřevěnou kostrou je možné zatopit. Na Mars a ještě dál ADELAIDE – Věda a technologie mění svět k lepšímu. A také spojují nespojitelné. Napří- klad Rusko a USA. Tyhle dvě věčně znesvá- řené velmoci se ještě nedávno v dobývání vesmíru předháněly, ale pak si uvědomily, že ve dvou se to na Mars líp lítá. Na Mezi- národním astronautickém kongresu v Aus- trálii proto představily projekt první lunární základny nazvané Deep Space Gateway. Program navazuje na projekt Mezinárodní vesmírné stanice a má se stát prvním kro- kem k dobývání planet sluneční soustavy. Kromě toho hrají v dobývání vesmíru čím dál větší roli soukromé programy. SpaceX Elona Muska nedávno dokázal dopravit raketu na orbit a zase přistát. Wifina i ve vaší džungli! KALIFORNIE – Přístup k internetu bude čím dál nezbytnější. Přesto ho dnes má jen necelá polovina lidstva. Řešení by mohl při- nést ambiciózní plán firmy Google jménem Project Loon. Počítá s vypuštěním systému stratosférických balonů, které by vytvořily přenosovou síť a dostaly signál i do nej- odlehlejších oblastí světa. Aby mohli noví uživatelé internet používat, vznikl pro ně i speciální přístroj. Počítač Endless je levný, ale přitom výkonný a odolný, vhodný pro používání v doslova polních podmínkách. 19

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

PŘÍRODA SE ZAČÍNÁ VZPAMATOVÁVAT Ekologové konečně přesvědčili lidstvo, že se musí něco dělat, a výsledky jsou na dohled. DEŠTNÉ PRALESY ZNOVU POROSTOU Jihoamerické státy začaly bojovat proti pokračujícímu kácení Amazonského deštného pralesa. Velké úsilí vynakládá hlavně Brazílie, která v roce 2015 přijala rozhodnutí o reforestaci deštného pralesa, v rámci kterého má znovu osázet 12 milionů hektarů vykácené plochy (během příštích šesti let má být zasazeno na 73 milionů nových stromů). Výsledky už jsou vidět. V porovnání s rokem 1999 vzrostl počet nově vysazovaných stromů o 26%. MOŽNÁ TO KONEČNĚ PŘESTANE ČUDIT TUČŇÁCI PORAZILI TĚŽAŘE Čína hodlá kvůlikritickému znečištění ovzdušído roku 2025zakázat prodej aut sespalovacímmotorem. Londýn jeuž napřed:tamějšíradniceohlásila plán vyřadit do roku 2021všechny taxíky poháněnéspalovacímmotorem a nahradit celou flotilu čítajícívícenež 9000vozidelelektromobily.K zákazu spalovacích motorů se pravděpodobně přidá i Rakousko,Dánsko,Německo, Irsko,Japonsko,Nizozemsko, Portugalsko,Španělsko,Francie,Indie, JižníKorea a celá Velká Británie– tedy státy, které už dnes aktivně podporují prodeja vývojbezemisníchvozidel. Technologický vizionářRamez Naam odhaduje,žev roce2050už budebenzin činaftu spalovat jen 10% automobilů. Chilská vláda vloni zastavila jednání o obřím projektu těžby železné rudy v regionu Coquimbo v Andách v hodnotě přes 2,5 miliardy dolarů. Důvodem je Národní rezervace tučňáků Humboldtových, která se nachází v blízkosti plánovaného dolu a která patří k nejvýznamnějším světovým lokalitám, kde žijí tito tučňáci a řada dalších ohrožených živočichů a rostlin. PLASTY Z MOŘE ZMIZÍ Oceány jsou plastem zamořené. Jen Severopacifický plastový vír, do kterého proudy nahánějí odpad z půlky Tichého oceánu, má rozlohu mezi 700 000 a 15 000 000 km2. Naštěstí se situace zlepší. Plastové obaly jsou už zakázané ve více než 40 zemích světa a koncem roku podepsalo v Nairobi 200 států rezoluci o omezení plastových obalů a jejich nahrazení rozložitelnými materiály. Už také existují plány, co dál. Největší pozornost budí Boyan Slat, který vypracoval metodu čištění oceánů jako středoškolský projekt. Jeho flotila plovoucích kolektorů by měla do pěti let snížit rozlohu obřího plastového ostrova v Pacifiku na polovinu a postupně ho úplně zlikvidovat. Téma 20

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Ochrana a obnova korálů se konečně začíná brát vážně. do dnes silně netransparentního světa moř- ského rybaření má přinést společný projekt World Wildlife Fundu, amerického startupu ConsenSys a vládních agentur v Austrálii, Novém Zélandu a Fidži. Společně zavádí systém přísného sledování lovu tuňáků, během kterého bude muset být každá ryba pomocí blockchain technologie dohledatelná z  lodě až na  talíř spotřebitele. Zvířat, kterým už nehrozí vyhy- nutí, je daleko víc. Ze seznamu byla nedávno vyňata panda velká, ame- rický aligátor, vlk šedý, medvědi baribal a gri- zzly, brazilský miniopičák lvíček zlatý, klokan červený, jelenec oregonský atd. Světová popu- lace včel loni vrostla o 27% a divoká zvířata se začínají vracet i k nám. Znovu se u nás napří- klad zabydlel rys ostrovid a vlk evropský. Přestáváme vybíjet zvířata Čína v roce 2016 oznámila, že postaví mimo zákon obchod se slonovinou. V rozporu s odhady, že to bude trvat nejméně pět let, svůj slib splnila už vloni. Podle ochránců pří- rody je to zásadní krok v úsilí zastavit vybíjení slonů pytláckými gangy, pro které byl obrov- ský čínský trh jedním z hlavních odbytišť. Věří, že díky tomu slonovina zmizí i z trhů ve Viet- namu, Laosu, Myanmaru a Hongkongu. Zlepšuje se i prostředí moří a oceánů. Oceánologové a ekologové z australské univerzity v Queenslandu přišli na způsob, jak obnovit život v částech umírajícího Vel- kého bariérového útesu. Projekt zaměřený na ochranu korálů probíhá nedaleko Sumatry v oblasti souostroví Banyak, kde ho navíc vedou vědci z Liberecké zoologické zahrady. Ve spolupráci s místními potápěči tu zakládají korálové školky, které budou později použity pro zakládání nových či obnovu již zničených korálových útesů. Přímořské státy čím dál častěji omezují neregulovaný rybolov. Jen v roce 2015 vytvo- řila Velká Británie, Nový Zéland a  Čile chrá- něné oceánské rezer- vace o rozloze víc než tři miliony km2. V roce 2016 bylo za chráně- nou mořskou rezervaci prohlášeno Rossovo moře u Antarktidy (1,55 milionu km2) a byla rozšířena havajská rezervace Papahānaumo- kuākea Marine National Monument. Díky těmto a  podobným rozhodnutím už ze seznamu kriticky ohrožených druhů zmi- zela velryba keporkak, plejtvákovec šedý, lachtan ušatý, kareta obrovská a koroun bezzubý (mořská kráva). Přehlednost PŘES SLEZSKO UŽ ZASE TÁHNOU LOSI. 21

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

LIDI NEJSOU JENOM HYENY Téma 22 Chcete slyšet zajímavý fakt pro chvíle chandry? My, slabí, pomalí a choulostiví primáti, jsme vytvořili civilizaci jen díky tomu, že si navzájem pomáháme. Nejstarším známým projevem existence našeho rodu jsou stopy otisknuté do sopečného popela na planině poblíž kráteru Ngorongoro v severní Tanzanii. Před třemi a půl miliony let tudy prošli dva naši prapředci. Podle způsobu jejich chůze je přitom zřejmé, že jeden druhého v nejistém terénu podpíral. Stejně je tomu i dnes. Sice si občas nemůžeme přijít na jméno, ale když se někdo z nás ocitne v nouzi, je naším prvním a instinktivním impulsem mu pomoct. Od chodců z Ngorongora utekla spousta času, ale platí to pořád. Mrkněte. Plaváček je holka SUMATRA – V roce 2004 zasáhlo Sumatru silné zemětřesení a tsunami. Jamaliah Jan- nahová přišla v záplavě o čtyřletou dceru, kterou oplakala. Po deseti letech jí ale zavo- lal bratr, který náhodou projížděl vesnicí na několik desítek kilometrů vzdáleném ost- rově. Ve městě prý viděl dívku, která mu připomněla Raudhatul. Jamaliah a její man- žel se na ostrov okamžitě vypravili a zjistili, že čtrnáctiletá dívka je skutečně jejich dcera, kterou na moři zachránili a vychovali rybáři. I ve staré bance můžete nechat spát lidi, aby přes zimu neumrzli. Zmrzlíci přespávají v bance MANCHESTER – Fotbalisté Gary Neville a Ryan Giggs si v Manchesteru United vyču- tali dost na to, aby si mohli užívat na jach- tách v Karibiku. Rozhodli se ale podnikat v nemovitostech a jako první si vybrali sta- rou banku v centru Manchesteru. Byla dlouho bez využití a obývala ji komunita bezdomovců. Při podpisu smlouvy chtěli bývalí majitelé nelegální nájemníky vystě- hovat. Gary s Ryanem to odmítli s tím, že se blíží zima. Místo toho se s komunitou domluvili, že budou udržovat budovu v pořádku, a nechali je bydlet až do jara. Velkorysé gesto je vyšlo na 5 milionů korun. 22

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

ČiliChili 3 | 2018 23 PIZZA ZACHRAŇUJE ŽIVOTY MEMPHIS – Susan Guyová rozváží pizzu v americkém Memphisu. A zachránila lidský život. Všimla si totiž, že už pár dní nejela s pizzou ke staré paní Wilsonové. Namísto aby nad tím mávla rukou, rozhodla se jet podívat, jestli je všechno v pořádku. Nevzdala to, ani když nikdo neotevíral, a zavolala na policii. Ta našla starou paní ležet vysílenou a dehydrovanou v koupelně, kde upadla a nemohla se dostat k telefonu. A JAKO SVATEBNÍ DAR DOSTANEŠ VESNICI AURANGÁBÁD–Svatbav Indiije největšíoslavav životě.I tinejchudšíse ještěvíczadluží,abysineuřízliostudu. Vzepřítsetétotradiciskoronejdea chce toodvahua odhodlání.Obojeprojevil AjayMunot,kterýna svatbusvédcery našetřilhezkých2,5milionukorun. Paksealerozhodlmístotřídenního mechechekoupitkuspůdya nechat na němpostavit90domkůsezákladním vybaveníma tekoucívodou.Nevěsta s ženichemdostalihromaduklíčů,které ve svatebnídenrozdalilidemživořícím v místnímslumu. Psi, co vyhráli olympiádu SOČI – Když se Soči připravovalo na  zimní olympiádu, vyhlásily zdejší úřady zátah na toulavé psy. Desítky hafanů byly utraceny, ale někteří měli štěstí a dostali se do provizorních útulků zříze- ných lékařkou Vladou Provotorovou. Když se zpráva o zachránkyni dostala do novin, vznikla nadace Sochi Dogs, která útulky začala finančně podporovat a nabízet psy k adopci. Našla nový domov pro víc než stovku psů, některé z nich si dokonce adop- tovali olympionici. Akrobatický lyžař Gus Kenworthy si odvezl do Ameriky hned čtyři, další se dostali za oceán s hokejisty Davi- dem Backesem a Kellim Stackem. Bezďák s velkým srdcem NEW JERSEY – Když Kate McClureová jela domů z návštěvy, došel jí benzin. Na místě nebyl signál, takže se musela vydat pěšky k nejbližšíbenzince.Kdyžvystupovalaz auta, přišel k ní bezdomovec, který se představil jako Johnny. Varoval ji, že místo není bez- pečné, a nabídl, že jí pro benzin dojde. Za chvíli opravdu přišel s plným kanystrem, za který zaplatil svých posledních 20 dolarů. Kate mu je ani nemohla vrátit, protože neměla hotovost. O pár dnů později zajela na místo znovu. Vrátila Johnnymu peníze, doneslamuoblečenía zjistila,žejetobývalý voják, který je na ulici kvůli nemoci a nedaří se mu našetřit na bydlení. Kate proto zalo- žila crowdfundingovou kampaň a za 12 dní v ní vybrala 225 000 dolarů. Johnny už dnes bydlía částpenězdalna charitu,abyz lidské dobroty neprofitoval jen on sám. 23 ČiliChili 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Ledoborci, to jsou borcivledu.Tedyotužilci, kteří sevplavkách pravidelně noří do ledovévody, abysi nakopli imunitu. Nazývá je tak slovenskýfotograf Karol Stollmann, kterýje zachytilve stejnojmenné sérii snímků pořízenévevodní nádrži Bukovec u Košic. Mrkněte na ně.Tahle zima byvám mohla udělat radost stejně jako jim. Foto:KarolStollmann/www.photostollmann.com Ledoborci 24 Čumenda

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

25 ČiliChili 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

AŽKDYŽJSEMNAFOTILPRVNÍSÉRIIPORTRÉTŮADOSTALZANISLOVAKPRESSPHOTO VKATEGORIISPORT,ROZHODLJSEMSE,ŽEDOTÉVODYTAKYVLEZU.CHTĚLJSEMBÝTSVÝM OTUŽILCŮMBLÍŽ,ALENEJENTO.PRAVDAJE,ŽEJETOZDRAVÉ. Čumenda 26

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

–––PortrétzesouboruoceněnéhonaSlovakPressPhoto2017. 27 ČiliChili 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Jeden byřek, ževědecké objevymají na trikuvědci. Nevždycky je to ale tak. Někdyjim úspěšně fušují do řemesla nadšení amatéři, kteří učinilivelmi zásadní objevy, rozlouskli dlouho odolávající problémya posunuli nás o pořádnýkus kupředu. Amatéři,kteříto natřeliprofíkům 1. DOBRÝ ŠRÍNIVÁSA RÁMANUDŽAN Jestli jste viděli film Dobrý Will Hunting, tak si vzpomenete na scénu, ve které Robin Wil- liams vypráví o indickém chlapečkovi, který si náhodou přečetl učebnici geometrie a pak vymyslel novou oblast matematiky. Ten chla- peček existoval a jmenoval se Šrínivása Ráma- nudžan. Pocházel z rodiny úředníka, škola ho moc nebavila a jediné, co ho zajímalo, byla matematika. Když mu bylo šestnáct, dostal od studenta, který bydlel u rodičů v nájmu, učebnici trigonometrie a analýzy. Zhltnul ji a bez další pomoci začal derivovat teorémy tak pokročilé, že jim nerozuměli ani nejlepší indičtí matematikové. Frustrovaný Rámanud- žan se pokoušel oslovit matematiky z ciziny, což se mu dlouho nevedlo. Není divu. Kdy- byste byl uznávaným vědcem a neznámý indický mladík vám poslal dopis plný podiv- ných rovnic s nekonečnými řadami a inte- grály, taky byste ho zahodili a šli na tenis. Přesně to udělal i profesor G. H. Hardy, kte- rému to naštěstí nedalo, list z koše vylovil a uvědomil si, že jde o dílo génia srovna- telného s Newtonem. Hardy si s Rámanud- žanem začal psát, zařídil mu stipendium na univerzitě v Madrasu a dlouho ho pře- svědčoval, aby přijel do Cambridge (pro bráhmanskou kastu tehdy znamenalo pře- plutí oceánu znesvěcení). Do Anglie se mladý matematik nakonec vypravil a pracoval tu na oblastech matematiky, které nejenže nebyly prozkoumané, ale nikdo o nich do té doby nepřemýšlel. Bohužel mu anglické počasí a strava podlomily zdraví, po pěti letech se vrátil do Indie, kde ve 32 letech zemřel. 2. LOVEC PLANET William Herschel neměl pro dráhu vědce amatéra moc důvodů. Už ve svých dvaceti letech byl uznávaným virtuosem na varhany, což byla v 18. století lukrativní kariéra. On si přesto odpíral spánek a všechen volný čas věnoval své vášni, kterou byla astrono- mie. Začal tím, že několik let šestnáct hodin denně vlastnoručně brousil čočky a zakřivená zrcadla potřebná k sestavení teleskopu. Když s ním byl konečně spokojen, trávil u něj celé noci. V květnu 1773 zpozoroval matný disk, který se nepřesouval s ostatními hvězdami, ale nepohyboval se dost rychle na to, aby to byla kometa. Nějakou dobu si s tou záhadou lámal hlavu a nakonec se obrátil na ruského astronoma Andreje Lexella, který vypočítal, že amatér Herschel objevil novou planetu. Ta nějakou dobu dokonce nesla jeho jméno, dokud se pro ni nevžil název Uran. Na poli neprofesionální astronomie se dá mimocho- dem uspět i dnes. Mezi nejplodnější objevitele Text:JiříHolubec Foto:Profimedia,YouTube 1 3 Já jsem jim natřel 2 28 Zoom

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

nových vesmírných těles patří skupina ama- térů, která si říká Planet Hunters (Lovci pla- net). Upozornili na sebe v roce 2012, kdy oznámili objev 42 do té doby neznámých pla- net. Na 15 z nich navíc může teoreticky exi- stovat život. 3. DÍVKA, CO PRODÁVALA MUŠLE Občas se stane, že objevíte něco zásadního, aniž se o to snažíte. Povedlo se to třeba jede- náctileté dívence jménem Mary Anningová. Na začátku 19. století neměly holčičky moc kariérních příležitostí, takže si Mary přivydě- lávala tím, že sbírala na plážích v anglickém Dorsetu mušle a zkameněliny, které prodá- vala turistům. Poklidný život se jí změnil, když jednoho dne objevila ve skále zkamenělou lebku tvora připomínajícího krokodýla. Po úmorné práci dokázala s neskutečnou peč- livostí vysekat kompletní kostru prvního ofi- ciálně popsaného dinosaura v historii. Objev byl začátkem víc než tři dekády trvající kariéry, během které objevila kostry ichtyosaura, ple- siousaura, pterodaktyla a řady dalších saurů. De facto tím přepsala velkou část biologie, protože do té doby většina vědců existenci praještěrů odmítala. Velkého uznání se nedo- čkala, protože vědecké kruhy se tehdy řídily zásadou, že ženy se nemají brát příliš vážně. Přestože dokázala holýma rukama vyprostit ze skal exempláře nedocenitelné hodnoty (jen plesiosaurus jí zabral 10 let pilné práce), ví o ní málokdo. Daleko slavnější než její pří- nos paleontologii je anglický jazykolam „She sells sea shells by the sea shore“ (Prodává mořské mušle na mořském břehu), který Mary Anningová inspirovala. 4. UČITEL LUŠTITEL Stejně málo známý je středoškolský učitel ekonomie Donald Harden. Ten vstoupil do dějin v době, kdy si kalifornská policie marně lámala hlavu nad záhadným sériovým vrahem přezdívaným Zodiac Killer. Jeho případ děsil koncem 60. let celou Ameriku. Má na svědomí minimálně sedm (možná až 37) vražd, stal se námětem bezpočtu knih, filmů a internetových konspi- račních stránek. Kromě počtu zločinů ho proslavil především zvyk posílat do novin zašifrované dopisy. Vyšetřovatelé samozřejmě prahli po jejich obsahu, ale ani nejlepší vojenští kryptologové je nedokázali rozluštit. Vyšetřování zamrzlo na mrtvém bodě do chvíle, kdy do jedněch novin zavolal jakýsi učitel a tvrdil, že spolu se svou ženou šifru prolomil. Ukázalo se, že to nebylo vůbec jednoduché. Zodiac jen pro písmeno E používal 14 různých znaků a navíc udělal v dopise řadu chyb – buď aby zmátl vyšet- řovatele, anebo prostě proto, že byl cvok. Bohužel ani Hardenova luštitelská genialita detektivům nepomohla, protože dopisy obsa- hovaly pouze bláboly typu: „Zabíjím lidi, pro- tože je to zábavnější než zabíjet zvířata, a až zemřu, znovuzrodím se v ráji a lidé, co jsem zabil, mi budou sloužit jako otroci.“ Kdo byl Zodiac, se dodnes neví, hypotéz a domně- nek jsou tisíce. Včetně té, že vrahem byl právě Harden. Protože tak svět odplácí. 5. KADEŘNÍK, CO NEZMĚNIL SVĚT Asi nejzáhadnější z amatérských objevitelů je anglický kadeřník, pábitel a vynálezce Mau- rice Ward. Objevil se zničehonic v roce 1993 v britském televizním pořadu Tomorrow\'s World (Svět zítřka), do kterého přinesl uká- zat vlastnoručně vyrobený materiál Starlite. Během pořadu ho vystavili drsným zátěžo- vým testům. Například jím obalili vejce, které pak pět minut žíhali letlampou, aby po roz- balení zjistili, že zůstalo syrové a zcela stu- dené. Pořad způsobil takový rozruch, že se o amatérského vynálezce začaly zajímat výzkumné agentury. Co se dělo poté, se neví. Z různých zdrojů se ale můžete dozvědět, že vědci přiznávali, že Ward sice během rozho- vorů občas mluvil nesmysly, ale jeho výro- bek je zázračný. Měl údajně přestát nukleární explozi, vydržet teploty několikanásobně pře- sahující tavný bod diamantů, být perfektně tvárný a poddajný. Komerční využití tako- vého materiálu by bylo neomezené, a Ward proto odmítal ponechat ho v laboratoři na delší testování, aby mu formuli výroby nikdo nezcizil. Záhadný vynálezce údajně vedl roz- hovory s NASA, americkou i britskou armá- dou, ale snad kvůli nehorázným finančním požadavkům nedošlo k žádné dohodě. Když v roce 2011 zemřel, vzal si tajemství výroby do hrobu. Někdo tvrdí, že recept přechovává jeho rodina, mnoho odborníků je skeptických a tvrdí, že šlo o rafinovaný podvod. Pokud ale Starlite existoval, mohl jím amatérský vyná- lezce změnit svět. < 4 5 plot 29 ČiliChili 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

30 Pokec

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Vysledovali jste nějakou časovou osu vývoje? Čím domácí umění vzniklo a čím zaniklo? KZ: Nějaký vývoj se dá vysledovat. Mezi nejstarší věci patří dětské lampičky a takovéto krabičky na šití, popřípadě šperkovnice (vyta- huje krabici se zaklapovacím víčkem zdobenou vyšívanými vzory a třásněmi). Je na ní hezky vidět, co jsme dokázali při tvorbě umění využít. Ten průhledný plast, kterým je krabice potažená, je fólie, na kterou se pořizují rentgenové snímky. Někdo je přinesl z nemocnice, horkou vodou z nich odstranil fotocitlivou vrstvu a měl průhlednou plastovou fólii, která drží dodnes. Odráží se v domácím umění nějaké skutečné umělecké trendy? PdS: Hodně domácího umění bylo inspirováno soudobým designem nebo uměním. Nejvíc je to vidět koncem 50. let, kdy Československo sklízelo úspěchy s pavilonem na EXPO v Bruselu. Jelikož si u nás ale nemohli porcelánové volavky Jaroslava Ježka koupit, tak si je začali lidé vyřezávat ze dřeva nebo formovat z plexiskla. Brusel měl vůbec velký vliv, zaoblené tvary a diagonály se dají v domácím umění vysle- dovat ještě v 70. letech. Kdy zažívalo domácí umění největší rozkvět? PdS: Zlatá éra byla 60. léta. Ta vedou v kreativitě, v pestrosti mate- riálů, v množství, prostě ve všem. Vznikali tu různí ti Švejci a Miki- mausové z drátů. Postavičky z pivních zátek. Reliéfy z tepaných kovů. Sošky, svícny, samorosty. 70. léta už v podstatě jen opakují a použí- vají jiné materiály, hlavně různé plasty a překližku. Domníváme se, že je to kvůli přítomnosti sovětské armády a většímu přísunu překliž- kových bedýnek s náboji. Podařilo se vám vypátrat u nějakého ikonického předmětu původ- ního autora? Někoho, kdo jako první ukroutil z drátu Švejka? Bohužel ne. Jsou to všechno naprosto anonymní výtvory. > Existuje oficiální definice domácího umění? PdS: Domácí umění je vše, co lidé vytvářeli vlastníma rukama pro výzdobu svých domácností nebo domácností svých blízkých v Čes- koslovensku v období mezi lety 1948 a 1989. Je to naše vlastní defi- nice, kterou jsme zveřejnili, a tím se stala oficiální. KZ: Zkrácená verze zní: Československý lidový design druhé polo- viny 20. století. Domácí umění vznikalo i na Slovensku? PdS: Ano. Dokonce se ani nedá přesně poznat, odkud který kus pochází. Hodně domácího umění původně vytvářeli vojáci základní služby, kteří byli rozmisťováni do posádek bez ohledu na to, odkud pocházeli. Například tyhle překližkové hodiny (vytahuje bohatě vyře- závaný artefakt ze dřeva a špejlí se zabudovaným budíkem) jsou vyřezávané z materiálu, který si vojáci brali z krabic na náboje. Po odchodu do civilu si tu dovednost odnášeli domů a stejné hodiny jste pak mohli najít v Čiernej pri Čope i v Plzni. Paní servírka, která přináší kávu: Ježiš, já se omlouvám, že ruším, ale přesně tyhle psíky z toho odpornýho chemlonu jsme měli doma taky! Proč je domácí umění omezeno na dobu socialismu? PdS: Protože je podmíněno zvláštní situací, která za socialismu pano- vala. Neexistoval trh, obchody byly prázdné, když se v nich něco objevilo, tak to bylo drahé. Lidé ale měli zároveň spoustu volného času a v práci byl k dispozici materiál, který se dal odnést domů. To všechno dohromady způsobilo, že si lidé mohli – a museli – vytvá- řet artefakty sami. Před rokem 48 byla válka a poválečný nedostatek, lidé měli jiné starosti než si zdobit příbytky. Po roce 89 když někdo něco vyrobil, tak se to snažil prodat. Dnes už nic takového vznikat asi ani nemůže. Nedovedu si představit, že by si někdo ze Škodovky přinesl domů kus železa a zrecykloval ho ve svícen. Fenomén domácího umění postihuje i tyz nás, kteřívjeho éře nevyrůstali. Některé dokonce fascinuje natolik, že podivné, podomáckuvyrobené artefaktyzačnou sbírat. Na rozhovor pak přinesou překližkové hodiny, lakovanýsamorost a svícen s MickeyMousem vyřezanýz půlcentimetrové oceli.Ve sbírce sdružení Domácí umění, které na našem setkání reprezentovali Pablo de Sax a Klára Zápotocká, je podobných unikátů na půldruhého tisíce. Text:JiříHolubec Foto:MichaelKratochvíl To jsme měli doma taky! 31 ČiliChili 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Máte mezi nimi nějaké oblíbené? PdS: Já mám spíše oblíbené některé skupiny předmětů. Třeba věci vyráběné ze zátek od piva. Ty když vidím, tak neváhám a kupuji v pod- statě cokoli. Stejně tak vždy kupuji hrady vyvrtávané z plexiskla. KZ: Mně vždycky udělá radost něco, co vidím poprvé. Některé před- měty se vyskytují často a ve spoustě variant. Pak ale objevím třeba tadyto (vytahuje ručně malovaný svícen ve tvaru Mickeyho Mouse vyřezaný z půlcentimetrového ocelového plátu). A mám taky oblí- bené samorostlé prso. PdS: To je vážně krásné. Objevili jsme ho na blešáku v Kolbence. Pán za něj chtěl sto padesát korun, což mi připadalo moc. Doma se mi to ale rozleželo v hlavě a celý týden jsem si vyčítal, že jsem si takhle unikátní předmět nechal ujít. Naštěstí tam ňadro týden nato ještě pořád bylo. A máte nějaký předmět, co vyloženě nemáte rádi? PdS: Vyloženě nemám rád drhané věci ze sisalu. Ty sbíráme jen ze sběratelské důslednosti, protože do domácího umění patří. Jinak se mi příčí jak materiál, tak i co z něj vznikalo. Vím, že jste domácí umění vyvezli i za hranice, dokonce pro- běhla výstava v New Yorku. Jak na něj reagují kunsthistorici, kteří neznají kontext jeho vzniku? PdS: V New Yorku na výstavu přišli lidi, co znají českou kulturu a brali domácí umění jako další střípek její mozaiky, společně s českým fil- mem, divadlem nebo designem. Podle mě velký rozdíl mezi domá- cím uměním a opravdovým uměním není, nebo je odděluje jen velmi tenká hranice. Pokud dnes sbíráme a vystavujeme v muzeích dejme tomu lidovou tvorbu z 19. století, tak proč bychom v nich neměli vystavovat domácí tvorbu, co vznikla o sto let později? Rozdíly tam samozřejmě jsou. Domácí umění například až na výjimky nepracuje s náboženskými motivy, neslouží k oslavě svátků. Odkazuje se větši- nou na populární kulturu a je výsledkem radostné domácí činnosti. Nemá jinou ambici než zdobit. Totéž ale můžeme říct i o objektech, které za umění považujeme. Něco jako anekdoty. Kdyby se někdo takový přihlásil, tak bych mu asi ani nevěřil. Málokdy se najde i konkrétní člověk, který něco vyro- bil. Jen jednou se nám přihlásil pán, že by nám mohl tyto předměty vyrábět. My jsme mu vysvětlovali, že nestojíme o nové výrobky, ale o původní artefakty. On nějaké doma měl a několik nám jich i pro- dal, mezi nimi krásnou tabatěrku s integrovanou lampičkou, která se při otevření víka automaticky rozsvítila. Znát takto přímo autora a příběh, který se k předmětu váže, je ale úplná výjimka. A nedá se ani vysledovat oblast, ze které různé druhy domácího umění pochází? Vznikalo jiné domácí umění ve Slezsku a v západ- ních Čechách? Na Slovensku? PdS: Ne. Opravdu vznikaly stejné věci napříč Československem. Jediné, co určovalo ráz tvorby, byly provozy, ze kterých se získával materiál. Například ve Strakonicích byla fabrika na motorové řetězy a díky tomu má dodnes spousta strakonických domů ploty svařo- vané ze zbytků pásové oceli. Dá se plot považovat za umění? PdS: Máte pravdu, že plot už je těsně za hranicí, kde se domácí umění mění v kutilství. Obojí vlastně vyráběli stejní lidé a jak ploty, tak různé sekačky z motorů od pračky a podobné nástroje jsou svým způso- bem také artefakty. My jsme si ale určili kritérium, že budeme sbírat pouze předměty, které nemají primárně praktickou funkci a vznikaly především z estetických pohnutek. Máme tedy ve sbírce i lampičky nebo hodiny, protože ty zdobí, i když zrovna nesvítí nebo neměří čas. KZ: Dalším kritériem je, že domácí umění se omezuje na interiér. Plot tedy v naší sbírce nenajdete. On by se tam vlastně ani nevešel. Podomácku vyrobené ploty můžeme považovat za domácí umění v exteriéru, které pro radost dokumentujeme. Co vás vlastně vedlo k založení sdružení Domácí umění? KZ: Pablo našel v jednom rozbořeném domě UFO. Prosím? PdS: Opravdu. Bydlel jsem kdysi na Buďánkách, spoluvlastnil jsem tam jeden dům a vzal jsem do něj kamaráda, abych mu ukázal, kde jsem žil. Našli jsme v něm ze dřeva vyřezanou vesmírnou loď na pod- stavci z poklice od pneumatiky. Šli jsme pak s tím krásným kouskem do hospody a stěžovali si, jak už dneska takové věci nikdo nedělá a na ty staré se zapomíná. Nakonec se nás našlo asi šest, kteří se rozhodli začít domácí umění sbírat, katalogizovat, schraňovat a vystavovat. To bylo někdy v roce 2000. První oficiální výstavu jsme měli o sedm let později v galerii na Dobříši, během které jsme s podivem zjistili, že se nám lidé nesmějí a nevyhání nás z galerie klackem. To bylo impulsem k založení občanského sdružení, které funguje dodnes. Máte ambici založit vlastní galerii? PdS: Ambicí máme spoustu. V ideálním případě bychom chtěli posta- vit někde v Praze šumperák a sbírku do něj nastěhovat. Anebo získat jeden sál ve zrekonstruovaném Uměleckoprůmyslovém muzeu. Zatím připravujeme aspoň novou verzi webové galerie domaciumeni.cz a stálou výstavku asi stovky předmětů máme v Retromuzeu v Chebu. Což je pouhý zlomek naší sbírky. Ta čítá asi šestnáct set unikátních kousků. 32 Pokec ČiliChili 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Jak se na domácí umění díváte vy sami? PdS: Já jsem s ním vyrůstal, takže jsem ho bral jako samozřejmost, poz- ději jako nějaké kýče, co visí na každé zdi. Až časem jsem přišel na to, že to má své kouzlo. Možná kouzlo nechtěného, ale přece jen kouzlo. A že je nepopiratelnou součástí vývoje umění a designu v Česku. KZ: Náš pohled je ovlivněný tím, že jsme poznali obrovskou šíři záběru domácího umění. Já jsem původně znala jen samorosty, které lze jed- noduše odsoudit jako kýč. Což spousta lidí i institucí dělá. Na Design- bloku jsme se setkali i s velmi ojedinělým – vždyť nakonec se expozice domácího umění umístila v divácké anketě na třetím místě za expo- zicemi Vitra a Nike – názorem, že bychom měli exponáty nanosit na hromadu a podpálit. Jenže když začnete objevovat všechny styly domácího umění, tak vám začnou dávat smysl. O to se i snažíme. Chceme bořit předsudky, které proti domácímu umění panují. Tak přeji, ať se to podaří. Možná ho za pár let objeví kunsthistorici a vaše sbírka bude mít milionovou hodnotu. KZ: To by bylo vynikající. Zatím jsme ho objevili a sbíráme jen my a Maxim Velčovský. Ten ale sbírá všechno. < 33

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

* Tahle reportáž vznikla díky projektu #jetovtobě, s jehož pomocí jsme hledali nové reportéry. Jan Rosenthaler tak začal spolupracovat s naší redakcí a vy se můžete těšit i na jeho další články. 34 Reportáž

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Soutěžit můžetevledasčem.Třebavtom, kdo je lepší jelen. Přesnějivco nejvěrnějším napodobení jeleního troubení. Zažil jsem takovou soutěž navlastní oči a uši. Text:JanRosenthaler Foto:Profimedia Profesionální jelen Na akci mě pozval kamarád. Sám totiž soutěžil. Do té doby jsem ho považoval za fajn člověka... Na druhou stranu, v životě je třeba vyzkoušet všechno, a tak jsem se vydal podívat se na to, kdo přivábí nejvíc laní a následně bude v době honu nejspíš zastřelen myslivcem. LEGENDA MEZI TROUBIČI Vystupujících je prý asi sto. Všichni jsou to studenti míst- ních lesnických oborů. Sto mladých lidí se místo opíjení, hraní fotbalu nebo počítačových her rozhodlo napodo- bovat jelení troubení. Dobře, možná jsem moc skeptický, třeba to bude skvělá podívaná. Celou akci uvádí vítěz pěti ročníků. Podle jeho věku usuzuji, že to bylo v době, kdy sovětské tanky vítězily u Stalingradu. KDO JE VĚTŠÍ TROUBA? V prvním kole mají soutěžící za úkol co nejvěrněji napo- dobit vábení laně jelenem. Jejich výkon ohodnotí student- ská porota. Nechápu ovšem, podle jakých kritérií, tak se raději zeptám. „Dost záleží na vystihnutí troubení jelena, které má specifickou výšku a intonaci. Není to tak jedno- duché, jak by se mohlo zdát,“ odpovídá mi Mirek, jeden z členů poroty. „Taky koukáme na to, jak dovedně sou- těžící využívá řevnici (nástroj na vábení) nebo na jeho oděv, jestli je dost myslivecký,“ dodává. Většina soutěžících mi splývá dohromady, jeden mi ovšem utkvěl v hlavě jako střepina od granátu. Vystupu- jící se jmenoval Luboš. První věc, kterou stihl na pódiu udělat, bylo upustit řevnici a rozkřupnout ji. Luboš následně obdržel nový nástroj a mohl začít vábit. Dal řevnici k ústům a vydal tak svůdný zvuk, že i já jsem měl potřebu za ním přiběhnout a spářit se. Když performaci dokončil, přidal mohutnou úklonu, během které omylem vábničkou praštil profesora, který chtěl vzácný nástroj odnést do bezpečí. Možná i kvůli tomu dostal vysoké hodnocení a zařadil se na přední příčky. Druhé kolo už hodnotila profesionální porota. Tedy lidé, kteří už mají z jeleních obor něco naposloucháno. Jejich zadumané výrazy jsou o dost zábavnější než to, co se děje na jevi- šti. Můj kamarád se sice snaží, ale na nejlepší nemá. A ani Lubošovi se už nestane nic neočekávaného. NA LANĚ Soutěž skončila. Vzápětí přišlo vyhodnocení, emotivně uváděné Stalinovým současníkem. V sále je naprosté ticho, bylo by slyšet i jelení mrknutí. Po vyhlášení třetího místa se strhne aplaus jako po gólu na fotbale. Obsadil ho můj oblíbený Luboš, který vypadá spokojeně a přebírá si cenu – myslivecký klobouk a samozřejmě Starou mys- liveckou. Podobné ceny dostal i držitel medaile stříbrné. Vítěz celého klání, student Jakub, si kromě věc- ných darů odnáší i právo reprezentovat na mistrovství ČR. Pokud vyhraje i tam, čeká ho mistrovství Evropy. V něm bývají Češi úspěšní, mnohokrát se jim podařilo získat titul. Což mě vlastně nepřekvapuje. Který jiný národ by napadlo ve volném čase intenzivně trénovat vábení laní. Po vyhlášení chytám v zákulisí Jakuba. „Jak často tré- nuješ?“ ptám se. „Tak my to máme jako volitelný předmět ve škole. Před soutěží jsem ale trénoval třeba hodinu denně.“ „A baví tě to?“ „Ale jo. Hlavně můj táta je v tom i mistr ČR, tak to máme jako rodinnou tradici.“ „Nechci, aby to znělo nějak pochybovačně, ale k čemu ti to bude?“ „K ničemu, stejně jako většina věcí, co se ve škole naučíš. Je to ale o dost lepší než se bavit třeba šikanou ostatních.“ A to je odpověď, která mladého člověka šlechtí. < KČEMUJESOUTĚŽ VEVÁBENÍLANÍ? Hlavní důvod je prostý. Udržení lesnických tradic. Soutěž má dlouholetou historii a má veřejnosti přiblížit myslivost. Dobře napodobit jelena pomocí vábničky vyžaduje léta praxe, vždyť jde vlastně o hru na hudební nástroj. 35 ČiliChili 3 | 2018 35

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Prvně se s někým musíte seznámit, že jo. A to nemusí být jen v klubu, i když to je nejčastější a nejvtipnější možnost. Hudba totiž duní natolik, že ani netušíte, jestli na vás ten pohledný mladý chlapec mluví čín- sky, anglicky, svahilsky nebo jiným světovým jazy- kem. A vlastně si ani nejste jistí tím, zda není příliš mladý, protože věk se nám Evropanům u lidí z Asie odhaduje těžko. A i o tom, zda je chlapec, máte trochu pochyby, tady to někdy bývá ošemetná záležitost. Raději na něj tedy máváte mobilem, na kterém svítí váš QR kód, a on si jej může „ojet” skenerem a přidat mezi kon- takty. Hračka, doposud žádné trapné hlášky, vše může proběhnout v tichosti. Případně si ještě vyměníte pár vět, které však musíte poslat přes mobil, protože vás ten druhý opravdu nemůže slyšet a křičet do ucha mu nehodláte, minimálně ne do třetího rande. A pak přijde první zpráva. Neškodné „Hi“, na které buď odpovíte hned, pokud jste doposud při smyslech, nebo až druhý den s dozní- vající kocovinou. Pak se vás možná ještě zeptá na to, odkud jste (bude překvapený, že nejste z Ruska, protože víc zemí asi ani nezná), pak co studujete, ale ti nejvíc nevybouření vytáhnou velký zbraně už v další zprávě. „Ahoj, nemáš provázek? Chtěl bych navázat kontakt“ nebo „Modrooká holka je pro mě důvod se zamilovat“ vám naženou husí kůži, zvednou kufr a zběsilým mačkáním „Smazat kontakt“ si málem rozbijete displej. Text:MaryLeev rámciprojektu#jetovtobě Koláž,foto:Yvans,Profimedia Z romantických filmů známe hodně klišovitých balicích hlášek, ale tadyvŠanghaji hollywoodské skvosty volně přecházívrealitu.To, covypošlete svému exve tři ránovalkoholovém opojení, je slabýčajíček oproti tomu, co za perlydokážouvyplodit asijští chlapci.Aněkdyi za střízliva. Šanghajskáromance 36 Zoom

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Aspoň budete mít ráno památku, až si začnete pročítat ty perly, které jste chlapcům ve večerním opojení sdělovaly. Mnohdy je to něco na způsob (Jsi fakt pěknej), takže je vám rázem špatně nejen z nekvalitního alkoholu, který jste v klubech předešlého večera pily zadarmo (bohatí Číňani zjevně rádi sledují, jak se pije po evropsku), ale i z vlastních opilých výroků. A co je nejhorší, platí tu ono neblahé pravidlo, že ať je to v noci jakkoli velkej fešák, ve dne je kouzlo fuč. JISKŘIČKA NADĚJE Ale vše není ztraceno, řekněme, že se najde typ, co vás neodradí hned ve druhé či třetí zprávě, a vy si domluvíte rande. Malé upozornění, i když by z vaší strany šlo jen o „Zajdeme na kafe a uvidíme“, oni se už po 5 minutách budou netrpělivě ptát, jestli jste odteď jeho přítel- kyně. A budou to myslet vážně. Rande jako takové může být výhra, nebo propadák, záleží, na koho jste narazili. V případě dospělejšího a vyzrálejšího jedince-pracanta můžete zažít bohatou večeři o několika chodech, kino a zaplacení taxíku domů. V mnoha ohledech sen každé holky. Nebo v případě chudého studenta zažijete nejtrapnější večeři v historii. V univerzitní jídelně. Domů přece dojedete na kole a na kino zapomeňte, to je snad jasný. To ještě ujde, protože také můžete dostat dárek z pravé lásky. Gumový náramek z nějaké akce, na které byl. Doteď netuším, co to vlastně mělo znamenat, podle konspirač- ních teorií mých kamarádek jsem už přivdaná do rodiny, a to pouze proto, že jsem dar přijala a nechtěla zranit jeho city odmítnutím tak vzácného šperku. Už to nikdy ani nezjistím, po pár arogantních zprá- vách jsem se vzdala vidiny krásné čínské svatby a kontakt smazala. VIRTUÁLNÍ HOROR No a až se budete jednoho dne hodně nudit a vaše ego bude potře- bovat vzpruhu, zkuste čínskou verzi Tinderu. Asi z toho nic nebude, protože budou mít všichni ty nejhorší a zároveň nejvtipnější pře- zdívky (zde si představte něco na způsob PussyDestroyer69 a u toho fotka tak čtrnáctiletého Číňana v brejličkách a s pěšinkou uprostřed) a anglicky nebudou umět ani žbleptnout, ale aspoň se vám vším tím smíchem prodlouží život. Já se musím přiznat, že jsem tam dokázala vydržet přesně pět minut a od té doby leží chuděra aplikace ladem. Co ale byla větší zábava, bylo Badoo, které jsme si jednoho typic- kého pátečního večera stáhly s kamarádkami v hospodě s milionem piv nejrůznějších značek. Mezi nejlepšími výsledky byl třeba podivný mužík s vypláznutým jazykem (asi byl na zubařky). Další o sobě tvr- dil, že je mu 28, vypadal na 38 a bydlel u maminky. Bjorn s ukázkovou modelovou fotkou à la plnej pekáč buchet, ale pohledem mnohoná- sobného vraha koťátek. Při stopadesáté profilové fotce se psem jsme frustrovaně házely mobily z okna. Nejděsivější moment ale nastal, když jsme byly na cestě domů posledním metrem a najednou mi došla zpráva od náhodného čínského týpka: „Are you at Hongkou?“. Což byl shodou okolností název další stanice, kam jsme mířily. To pak vytřeštíte oči a začnete se vyděšeně rozhlížet v dojmu, že vás za tu krátkou dobu virtuálního randění už vystopoval nějaký stalker a je vám v patách. Holky se vzhledem k situaci a mému výrazu smí- chy málem válely po zemi. Na konci dne, kdy počáteční vlna zájmu, zpráv a srdíček přejde, si stejně uvědomíte, že jedinej dobrej pokec jste skrze tuto neuvěřitelně užitečnou appku měli s Čechem, na kte- rého jste narazili naprostou náhodou a jako jediný se nevytasil s větou: „Hey there beautiful.“ ZÁVĚREČNÝ ROZSUDEK Seznamování je výzva, o tom žádná, ale v Asii je to nepochopitelná hra přetvářky a přeslazených vět, které by ani Hugh Grant nebyl ochoten za velký balík peněz pronést. Muži tu nechápou, co to zna- mená být odmítnut, protože jsou to často rozmazlení „malí císaři“ a od žen očekávají, že se k nim budou chovat s náležitou obřadností jako za starých časů. Ale nejdřív je zahrnou komplimenty, které zní levně a lehce urážlivě. Takže, dámy, važte si českých chlapců, pro- tože může být hůř. < 37 ČiliChili 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

PůvabnáUkrajinkaAnastasiazvládnevjednéruceuspávatsvéhotříměsíčníhosynka adruhourukouplnitzelímatvarohemtradičníšátečky„varenyky“.Anajejichlahodnéchuti setonijakneprojeví.Alejednoducháprácetonení.Takprovásmámedrobnouradu,nežsedo nichpustíte.Zapojtedojejichpřípravysvédrahépartnery.Vedvousetototižlépelepí. Text:HelenaSuchá Foto:MichaelKratochvíl 1–––Míchejte a hněťte: Nejdříve si připravte těsto. Do mísy dejte všechny ingredience a míchejte a hněťte, až je těsto tuhé a hladké. Vodu však přidávejte postupně. Pokud máte doma kuchyňský robot s hnětacím hákem, práci vám to ulehčí. Vypracované těsto rozdělte na dva bochánky, nechte je odpočívat (zhruba 30 minut) a pusťte se do náplní. 2–––Duste a mačkejte: Nakrájejte cibuli na kostičky a na rozpáleném oleji ji nechte zesklovatět. Přidejte zelí a mrkev nakrájené na nudličky, lžičku soli, špetku pepře a duste zeleninu doměkka. Jakmile máte hotovo, nechte směs vychladnout a chopte se tvarohu. Ten si rozmačkejte v míse, přidejte celé vejce, osolte a míchejte. Jakmile se tvaroh spojí s vajíčkem, máte náplně hotové. 3–––Vařte a smažte: Vezměte si jeden bochánek těsta a na pomoučeném válu rozválejte na placku zhruba 3mm ten- kou. Skleničkou nebo kruhovým vykrajovátkem vykrájejte z těsta kolečka. Na každé pak naneste po lžičce zelné směsi, přeložte kolečko do půlměsíce a prsty přimáčkněte okraje, aby se slepily. Totéž udělejte i s druhou půlkou těsta, kolečka však naplňte tvarohem. Naplněné taštičky vložte do hrnce s vroucí osolenou vodou, jakmile vyplavou na hladinu, počítejte ještě tak pět minut, než je děrovanou naběračkou vyjmete z vody. Na talíři pak varenyky polijte orestovanými kostičkami bůčku s výpekem nebo rozpuštěným máslem a ozdobte lžící zakysané smetany. < 38 Sporák

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

UKRAJINKA Z VOLYNĚ „Český jazyk, vaše tradice i lidové písně mne prová- zely už od malička, takže když jsme se s manželem rozhodli přestěhovat do Prahy, rozhodně to pro mě nebyl krok do neznáma,“ konstatuje Anastasia, která vyrůstala na ukrajin- ském venkově mezi volyň- skými Čechy. Poprvé se do Prahy vydala před více než deseti lety, tehdy zde stu- dovala na Karlovce češtinu pro cizince. Po návratu do Kyjeva nastoupila na český konzulát, později svou zna- lost českého jazyka i kul- tury zúročila v Českých cen- trech. A dnes už i v Praze, kde nyní žije se svou rodinou. Natěsto: –––450ghladkémouky –––2vejce –––160mlvody –––1/2lžičkysoli Nazelnounáplň: –––1cibuli –––olej –––1/4hlávkyzelí –––1mrkev –––lžičkusoli –––špetkupepře Natvarohovounáplň: –––200gtvrdéhotvarohu –––1vejce –––2lžičkysoli A nazávěr: –––100guzenéhovepřovéhoboku –––zakysanásmetanakdochucení CO BUDE POTŘEBA 39 ČiliChili 3 | 2018

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Konzum 40 Důvody k radosti David Byrne – American Utopia vychází 14. 3. 2018, davidbyrne.com, Metronome festival, 22.–23. 6. 2018, Výstaviště, Praha Hlavní mluvící hlava znovu zasahuje. Frontman někdejších art punk hrdinů Talking Heads David Byrne se vrací po čtrnácti letech s novým albem American Utopia a je to návrat jako hrom. Deska je dokonale propracovaná, překvapivě taneční a vůbec tak nějak optimisticky působící. A to se dnes cení. Byrne k ní ostatně představil celý koncept, který nazval podle jednoho staršího hitu anglického zpěváka Iana Duryho Reasons to be Cheerful, a snaží se všechny přesvědčit, že i v dnešním složitém světě je spousta důvodů k radosti. Některé nabízí sám, ale na jeho webové stránce můžete ostatním představit i radosti vlastní. A to nejlepší nakonec – David Byrne se u nás po dlouhých letech ukáže také na pódiu, vystoupí v rámci pražského festivalu Metronome a podle jeho vlastních slov nás čeká největší show, se kterou kdy koncertoval. KONCERT Věci, které jsme objevili a které stojí za tovidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text:MichalPařízek,Jan Studnička,ŠtefanŠvec, MarkétaBajerová Foto:archiv,Profimedia.cz 40

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

41 Mexické řeznice Les Butcherettes 23. 3. 2018, Futurum Music Bar, Praha, www.dsmacku.com Žhavá latino divočina trochu jinak. Mexická hudební skupina Les Butcherettes loni oslavila deset let na scéně a do Prahy se vrací po dvou letech. V čele mexických řez- nic stojí Teri Gender Bender, kterou možná budete znát z mnoha spoluprací s jejím manželem Omarem Rodríguezem-Lópezem (At the Drive-In nebo Mars Volta). Les Butcherettes živě, to je neskutečná porce řízných riffů, energie a divokého garážové- ho rocku, na jejich minulém albu si s nimi zazpíval dokonce samotný kmotr hlasitého rokenrolu Iggy Pop, což je to nejlepší doporučení. Do pražského music baru Futura přivezou nové album Grafiti Amargo. Chuchel do mobilu Chuchel PC, Mac, Android, iOS, chuchel.net Po úspěšných Samorostech a Machináriu přichází studio Amanita Design s novou hrou, v hlavní roli je tentokrát nová po- stavička, malý černý Chuchel v oranžové čepici řešící logické hlavolamy. Vychází 7. března. Já to vidím jinak Aféra 3. série, 2014–2016, USA, www.hbo.cz Jasně, každý nebo alespoň každý neko- mediální seriál potřebuje vraždu nebo aspoň zločin. A i Aféra má své mrtvolky, ale o ně tady nejde. To jsou jen okol- nosti, které tlačí na každou z hlavních postav, aby je ždímaly, drtily a mačkaly v příběhu, který se točí kolem jedné milostné aféry. Originální nápad není ani to, že se na děj díváme postupně očima těchto postav. Ale Aféra s touhle meto- dou pracuje hodně zajímavě. Tak, jak už to ve vztazích bývá, každý vidí to, co se stalo, trochu jinak. Jinak si to pamatuje, jinak si to přikrášluje, něco vytěsní, něco nafoukne a je na vás, divácích, která verze je přijatelnější a komu dáte za pravdu. Tak už to ve vztazích chodí. Doporučujeme sledovat v páru. Mulder a Scullyová vrací úder Akta X – Pravda je někde tam venku Baronet 2017, 360 stran, 380Kč U příležitosti vydání jedenácté série kultovního seriálu vyšla skoro čtyřsetstránková antologie povídek o dvou nejslavnějších agentech FBI. Příběhy jsou rozházeny mezi devadesátkovou a současnou érou a každého, kdo má seriál aspoň trochu nakou- kaný, potěší všechny charakterové rysy epizod i postav. No prostě je to další porce paranormálních jevů a konspirací, tentokrát v psané podobě. KONCERT VÝSTAVA Pouliční abeceda Keith Haring: Alphabet 16. 3.–20. 6. 2018, Albertina, Vídeň, www.albertina.at Amerického malíře Keitha Haringa možná podle jména nezařadíte hned, ale jak uvidíte obraz, víte. U příležitosti nedožitých šedesátin výtvarníka přichystala známá vídeňská výstavní síň Albertina velkou retrospektivu Alphabet, na které bude k vidění rovná stovka děl. Keith Haring neměl rád elity, předsudky a pral se za svobodu názoru a vyznání, známé jsou také jeho akce namířené proti apartheidu nebo na podporu lidí postižených nemocí AIDS. Na následky této nemoci také zemřel. Jeho kresby zdobí dodnes kromě respektovaných galerií také ulice mnoha velkoměst, zdaleka nejen domovského New Yorku. ČiliChili 3 | 2018 KNIHA www.amanita-design.net

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Výčep Na stojáka Výčep Na stojáka Běhounská 16, Brno, www.vycepnastojaka.cz Nejlepší pivní bar v ČR, píše se na strán- kách výčepu Na stojáka, který se nachází na brněnském Jakubském náměstí. Něco na tom bude. Momentálně jeden z nejoblíbenějších podniků moravské metropole vyhrává kvalitou a přístupem. Začít můžeme výjimečným vlastním ležákem Stojácké poupě, pokračovat čištěním trubek po každém sudu nebo drobnými, ale dotaženými chuťovkami. Jak je již z názvu patrné, tady se u půllit- ru nesedí. Během teplých dní expanduje osazenstvo výčepu na chodník a často i na celé náměstí, na kterém se zdaleka ne výjimečně schází i několik stovek lidí. Na drink s pac-manem Joystick bar Jindřišská 5, Praha 1, www.joystickbar.cz Takový ten bar s arkádovou hernou, co mají v kaž- dém druhém filmu, který se odehrává v osmdesát- kách v nějakém americkém zapadákově. Kdo by to nechtěl vyzkoušet. Tak přesně takový teď najdete i v Praze a vyzkoušet ho můžete. Arkády, flippery a pivo, co chcete víc. Pankáč z černé hvězdy Donny McCaslin Quartet 14. 3. 2018, Trutnov – Jazzinec; 15. 3. 2018, Jazzfest Brno – Sono Centrum; 21. 5. 2018, Praha – Palác Akropolis, donnymccaslin.com V lednu to byly dva roky, co se Starman vrátil ke hvězdám. David Bowie se rozloučil se světem albem Blackstar, které mnozí považují za jedno z jeho nejlepších. Teď se aspoň můžete podívat na koncert kapely, která ho s mistrem nahrála. Saxofo- nista Donny McCaslin ovšem není „jen“ pouhým spoluhráčem Bowieho, ale také jedním z největších jmen současné jazzové scény a hlavně – v duši pankáčem. Jeho koncerty děsí divokým freejazzovým nářezem, se svým kvartetem se představí na koncertech v Brně, Trutnově a v květnu pak nakonec v Praze. Těšit se můžeme hlavně na skladby z alba Beyond Now, které vzniklo právě na základě jeho setkání s Davidem Bowiem, ale nepřijdeme ani o Blackstar. KONCERT BAR Foto:JanCága Foto:www.joystickbar.cz Konzum 42

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

43 ČiliChili 3 | 2018 Každý ples jiná ves Studna v poušti www.raduza.cz Člověk by řekl, že Radůza už jako písničkářka zkusila úplně všechno a vyřvala se na všechny možné způsoby, co jdou. A víte co? Furt ne. Její desky z posledních let jako Studna v poušti, Gaia a Ocelové město jsou tak pestré, že prakticky každá písnička zkouší jinou polohu a hraje si s jinou tradicí. A přesto to všechno drží pohromadě nasazení té ženské a taky její dar dělat naprosto dryjáčnické rýmy, které bůhvíproč fungují. Jo, abychom nezapomněli: Studna v poušti je vlastně vánoční album, tak doufáme, že jste rádi, že vám ho doporučujeme v březnu. Jako aby bylo dost času ho zkusit, že jo. Křičím: „To jsem já.“ Křičím: „To jsem já.“ Příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost, Miloš Hroch, Ivan Adamovič, Jitka Kolářová, Michal Nanoru, Pavel Turek, Jaroslav Švelch, Antonín Tesař a Viktor Palák, PageFive, 2017, www. pagefive.com Historie českých fanzinů slovem a obrazem. Metal, videohry, sci-fi, punk, feminismus, komiks nebo fotografie. HUDBA URNA simulátor Tom Clancy\'s Rainbow Six: Siege PS4, Xbox One, PC, od 15 eur Nejtaktičtější a nejpropracovanější multiplayerová střílečka za dlouhá léta sice vylezla už před dvěma lety, ale vzhledem k množství přidaného obsahu a péče, kterou Duhové šestce Ubisoft věnuje, má smysl do ní skočit i teď. Čeká vás hromada postav, až nesnesitelně intenzivní přestřelky, spousta plánování, frustrace a herních orgasmů. Navíc Ubi teď přišel se Starter edition, ve které dostanete celou hru za poloviční cenu, jen si trochu hůř vyděláváte herní měnu. Prostě máloco vám jde tak na ruku jako tenhle simulátor zásahových jednotek. Uvidíme se na bojišti. Foto:PageFive KNIHA „Žena plačky sklouzne na lavici a tvář skryje do dlaní. Cítím vedle sebe bolestné štkaní jejího nářku a neúměrné záchvěvy jejího břicha. Manžel na ni ustrašeně a znepokojeně hledí od trojnožky a čeká na naši reakci. Reakce k němu dolehne z úst Ramira, jenž vytáhl pistoli a vyzývá jej, aby zamířil ke dveřím. Popadneme pláště a zbraně a v tichosti jej následujeme. Ve dveřích se otočím, abych ještě jednou pohlédl na ženu, která na lavici stále pláče, nyní již tišeji. Rád bych jí řekl, že se jim nic nestane. Rád bych jí řekl, že ani my nemůžeme za to, co nás potkalo. Vím však, že by to stejně nebylo k ničemu.“ Julio Llamazares: Vlčí měsíc Akropolis, 2017, www.akropolis.info

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

44 0ņM9RGDIRQH 7DG\MH 9RGDIRQRYR 0ņM9RGDIRQH 44 */7(LQWHUQHW 46 9wHFKQRRWHOHIRQHFK 47 9RGDIRQHVWURMH 56 1DEÈGNDSURYöUQÄ 58 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 60 3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP 62 1DEÈGND 64 7DULISURPODGÄ 65 3IJÈVOXwHQVWYÈ 66 7DULI\SURILUP\ 67 9RGDIRQH3DVV 70 7DULI\SURMHGQRWOLYFH 72 5RGLQQÄWDULI\ 74 9ÈFHQDvodafone.cz/muj-vodafone 1RY¼6XSHU$SND 0ņM9RGDIRQHMHWHêMHwWö OHSwÈ$DE\FKRPWRRVODYLOL èHN¼QDY¼VYEIJH]QXÕSOQ¼ G¼UNRY¼VPUwļ 0ņM9RGDIRQH QDGöOXMH =DVRXWöŔWHVLYEIJH]QX RVNYöOÄYØKU\ &KWöOLE\VWHY\KU¼WWRSPRGHO\ WHOHIRQņ$SSOHL3KRQH;6DPVXQJ *DOD[\1RWH+XDZHL0DWH3UR 9RGDIRQH6PDUW9QHER;LDRPL 5HGPL1RWH$"1HERUDGöMLGURQ\\'-, 6SDUND0DYLF6SKHUR0F4XHHQQHER \'URQH QEDVH"$FRFK\WUÄKRGLQN\ *DUPLQ)HQL[6"6WDèÈKU¼WDY\KU¼W -DNQDWRVHGR]YÈWHQD vodafone.cz/muj-vodafone =MHGQRGXwWHVLŔLYRW V$SOLNDFÈURNX 1HMHQŔHYQÈPņŔHWHSRKRGOQö QDVWDYRYDWYwHFKQ\VOXŔE\NRQWURORYDW VSRWIJHEXGDWDÕWUDWXSODWLWNDUWRX 9\ÕèWRY¼QÈQHERFHONRYöNRQWURORYDW VYņMÕèHW-HWXWRWLŔYŔG\FN\QöFR QDYÈF\'¼VHVQÈLOHGDFRVY\KU¼W SIJÈSDGQö]ÈVNDWG¼UHN$WRVDPR]IJHMPö QHMHQYEIJH]QX7DNŔHSRNXGMLMHwWö QHP¼WHQHY¼KHMWHDVW¼KQöWHVLMLQD vodafone.cz/muj-vodafone $SRNXGXŔMLP¼WHPUNQöWHMDNMÈWR YQRYÄPVOXwÈDFRY¼PQDEÈ]È 6RXWöŔWHNDŔGØWØGHQRwSLèNRYÄ WHOHIRQ\GURQ\DGDOwÈY\FK\W¼YN\ $GREÈMHQÈNUHGLWXEXGHÕSOQ¼ UDGRVW3RNXGGRELMHWH.èDYÈF GRVWDQHWHNUHGLWXMDNRG¼UHN DWR]DNDŔGÄEIJH]QRYÄGRELWÈ ıHwHQÈ]HVWUDQ\3UDYGLYÄMVRXSIJÈEöK\ RPXwNHWØUHFKDEDQ¼QRYÄPPX]HX3IJLOHSHQ¼]YÈIJDWD VHYHVNXWHèQRVWLOÄèÈ]QHPRFÈQDIDUPöY$UNDQVDVX DYHILOLSÈQVNÄ0DQLOHVODYÈVWXGHQWLPÈVWQÈYØMLPHèQØ VY¼WHN

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3× Apple iPhone 8 1× Apple iPhone X 4× DJI Spark Více na tam.je/platbakartou 1DwHSODWHEQÈEU¼QDMHWHêFK\WIJHMwÈ1RYöSRGSRUXMHLSODWE\0DVWHUSDVVSHQöŔHQNRXD]DSDPDWXMH VLSöNQöYwHFKQ\ÕGDMHYDwÈNDUW\0DVWHUFDUG9PRELOQÈDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERY,QWHUQHWRYÄ VDPRREVOX]HPXMYRGDIRQHF]MH]DG¼WHMHQMHGQRXDSIJÈwWöXŔEXGHWHPÈWFHORXSODWEXSIJHGY\SOQöQRX -HGQRX]DG¼WHDSDNXŔMHQNOLN¼WH-HWRYŔG\EH]SHèQÄDGLVNUÄWQÈYDwHÕGDMH]Q¼MHQEDQND 0ņM9RGDIRQH=DSODļWHNDUWRX 0DVWHUFDUGDY\KUDMWH 9\KU¼YDWO]HDŔGR9ÈFHVHGR]YÈWHQDDGUHVHtam.je/platbakartou -DNPņŔHWHY\KU¼W" -HWRVQDGQÄ6WDèÈNG\Ŕ]DSODWÈWHVYÄ 9\ÕèWRY¼QÈQHERVLGRELMHWHNUHGLW YPRELOQÈDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH èLY,QWHUQHWRYÄVDPRREVOX]H0ņM 9RGDIRQHSRPRFÈSODWHEQÈNDUW\ 0DVWHUFDUGèLVOXŔE\0DVWHUSDVV 0H]LYØKHUFHUR]GöOÈPH ²WHOHIRQ$SSOHL3KRQH;²$SSOH L3KRQH²\'-,6SDUND²FK\WUÄ KRGLQN\*DUPLQ)HQL[6-HVWOLMVWH Y\KU¼OLSU¼YöY\VHGR]YÈWHQDVWU¼QFH 0RMHQDEÈGN\YPRELOQÈDSOLNDFL0ņM 9RGDIRQH 0ņM9RGDIRQH 4× Garmin Fenix 5S 0ņM9RGDIRQH 45

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

46 4G LTE Internet &RSRWIJHEXMHWHDE\VWHWRUR]EDOLOLQD*/7(" 7DULI VGDW\ /7(6,0NDUWXNWHURX Y¼PU¼GLY\PöQÈPH ]GDUPDYMDNÄNROL SURGHMQö 7HOHIRQQHERWDEOHW SRGSRUXMÈFÈ*/7( /RQLMVPHE\OLSRGOHXŔLYDWHOVNØFKPöIJHQÈQD\'6/F]QHMU\FKOHMwÈ]HYwHFK RSHU¼WRUņYHVWDKRY¼QÈ/7(GDWDWREöKHPMHGHQ¼FWLPöVÈFņ]FHOÄKRURNX 1DSIJÈNODGYSURVLQFLMVPHPöOLSUņPöUQRXU\FKORVWVWDKRY¼QÈ0ELWV 3RGOHPöIJÈFÈKRQ¼VWURMH1HW0HWUMVPHYURFHE\OLYHVWDKRY¼QÈ/7(GDW QHMU\FKOHMwÈGRNRQFHNDŔGØPöVÈF 1DwLVÈļQHXVW¼OH ]GRNRQDOXMHPH 9ÈFHQDYRGDIRQHF]QDVHVLW

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 47 Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Vodafone Smart E8 LG K4 2017 Ceny Standardní cena .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP Rozlišení displeje ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rs 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

2200 2500 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs Bluetooth r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

/7(   5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²² ²² Speciální certifikace s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9<%5$1¤352\'(-1<652=k¨ı(128 1$%¨\'.287(/()21Ņ$7$%/(7Ņ Brno • *DOHULH9DģNRYND • Masarykova 2 • 2&2O\PSLD çHVNÄ%XGöMRYLFH • ,*<&HQWUXP3UDŔVN¼ +UDGHF.U¼ORYÄ • 2&)XWXUXP -LKODYD • City Park .DUORY\9DU\ • =H\HURYD /LEHUHF • OC Nisa 0ODG¼%ROHVODY • 2&2O\PSLD 0RVW • 5DGQLèQÈ 2ORPRXF • *DOHULHkDQWRYND • *OREXV 2VWUDYD • Avion Shopping Park • Nová Karolina 3DUGXELFH • $WULXP3DODFH 3O]Hģ • Q¼P5HSXEOLN\ 3UDKD • &HQWUXP&KRGRY • &HQWUXPçHUQØ0RVW • \'HMYLFN¼ • -XJRVO¼YVN¼ • 1&(GHQ • OC Arkády • 2&$WULXP)ORUD • OC Novodvorská Plaza • 2&1RYØ6PÈFKRY • 2&/HWģDQ\ • 3DOODGLXP • 9¼FODYVNÄ Q¼PöVWÈ 3URVWöMRY • .RQHèQ¼ 7¼ERU • (UEHQRYD 7HSOLFH • Q¼P6YRERG\ µVWÈQDG/DEHP • 2&)RUXP =OÈQ • NYöWQD Všechny SIJÈVWURMHMHPRŔQÄ REMHGQDWGRNWHUÄNROL SURGHMQ\RVREQö nebo e-mailem.

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

48 Přehled telefonů a tabletů Nabídka chytrých telefonů Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. Nokia 2 Vodafone SmartN8 Xiaomi Redmi 5A Huawei Y6 2017 Nokia 3 Ceny Standardní cena 2777 Kč 2977Kč 3077 Kč 3177Kč 3377Kč Ceny na splátky (příklad) Počáteční platba 377 Kč 577Kč 677 Kč 777Kč 977Kč Měsíční splátka 100Kč 100Kč 100Kč 100Kč 100Kč Počet měsíců 24 24 24 24 24 Více variant splátek zjistíte u našich prodejců Dostupnost Aktuální dostupnost zlatobílá varianta dostupná ve vybraných prodejnách modrá a bílá varianta dostupná v e-shopu Všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem. Telefony bez poznámky jsou dostupné ve všech prodejnách i v e-shopu. Technická specifikace Operační systém /Podpora EET Android/• Android/• Android/• Android/• Android/• Displej v cm/" 12,7 cm/5" 12,7 cm/5" 12,7 cm/5" 12,7 cm/5" 12,7 cm/5" Rozlišení displeje 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 Celková vnitřní paměť/RAM až 8 GB/1 GB až 16 GB/1,5 GB až 16 GB/2 GB 16 GB/2 GB 16 GB/2 GB Podpora paměťové karty/ Max. velikost paměťové karty •/128 GB •/32 GB •/256 GB •/128 GB •/128 GB Procesor 4× 1,3 GHz 4× 1,25 GHz 4× 1,4 GHz 4× 1,4 GHz 4× 1,3 GHz Typ USB konektoru/Podpora bezdrátového nabíjení MicroUSB/– MicroUSB/– MicroUSB/– MicroUSB/– MicroUSB/– Fotoaparát/Blesk/Autofokus 8Mpix/•/• 13Mpix/•/• 13Mpix/•/• 13Mpix/•/• 8Mpix/•/• Fotoaparát přední 5Mpix 5Mpix 5Mpix 5Mpix 8Mpix Kapacita baterie (mAh) 4100 2400 3000 3000 2630 Wi-Fi/GPS/Čtečka otisků prstů •/•/– •/•/• •/•/– •/•/– •/•/– Bluetooth •/4.1 •/4.2 •/4.1 •/4.0 •/4.2 FM rádio/MP3 přehrávač •/• •/• •/• •/• •/• Frekvence (MHz) LTE 700/800/850/900/ 1800/2100/2300/2600 700/800/900/ 1800/2100/2600 850/900/1800/1900/ 2100/2300/2500/2600 800/900/1800/ 2100/2600 700/800/850/900/ 1800/2100/2300/2600 Rozměry (mm) 143,5 × 71,3 × 9,3 144,55 × 71,95 × 8,65 140,4 × 70,1 × 8,35 143,85 × 72,2 × 8,85 143,4 × 71,4 × 8,48 Speciální certifikace – – – – – Formát SIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. Lepší cenapro věrné VoLTE aWi-Fi volání Lepší cenapro věrné Pro věrné zákazníky máme telefony za lepší cenu. Více na stranách 58–59. Dual SIM VoLTE aWi-Fi volání Lepší cenapro věrné

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 49 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Lenovo Moto E4 Plus Samsung Galaxy J3 2017 Xiaomi Redmi Note 5A Prime Nokia 5 Samsung Galaxy J5 2017 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% *%*% *%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

5000 2400 3000 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrs rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

/7(      5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM Dual 6,0 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

50 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Vodafone SmartV8 Sony Xperia XA1 Huawei P10 lite Huawei P Smart LG Q6 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP Rozlišení displeje 1080 ×1920 720 × 1280 1080 × 1920 ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% *%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% Procesor 8× (4× *+]× *+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²*+] ²*+] 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%&s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3000 2300 3000 3000 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrs Bluetooth r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr sr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

/7(      5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

× × 7,99 ²² ²² 150,1 × 72,05 × 7,45 ²² Speciální certifikace s s s s IP52 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 51 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Samsung Galaxy Xcover4 Samsung Galaxy A3 (2017) Sony Xperia XCompact Apple iPhone SE 32/128 GB Samsung Galaxy A5 (2017) LG G6 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 *%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% –/– r*% r7% Procesor ²*+] ²*+] ² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²*+] ²*+] ² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs 0LFUR86%&r 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

2800 2350 2700 QHXY¼GÈVH 3000 3300 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr rr rr sr rr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

/7( 800/850/900/1800/ 800/850/900/1800/ 700/800/850/900/  800/850/900/ 700/800/850/900/ 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/ 5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3 – – ,3 ,3 )RUP¼W6,0 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

52 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Huawei P10 Samsung Galaxy A8 (2018) Nokia 8 Sony Xperia XZ1 Compact Xiaomi Mi MIX 2 Apple iPhone 7 32/128GB Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V ]ODW¼DwHG¼YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHVKRSX *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² 1080 × 2220 1440 × 2560 720 × 1280 1080 × 2160 750 × 1334 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% –/– –/– Procesor 8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²7ZLVWHU \'0,360+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3200 3000 2700 3400 QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

/7(   2500/2600 700/800/850/  1800/2100/2600 1800/2100/2600 2100/2600 5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – ,3 ,3 ,3 – ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání Dual 6,0 /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ máme telefony za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs /HSwÈ cenapro YöUQÄ

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 53 Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. Samsung GalaxyS8 Huawei Mate 10 Pro Apple iPhone 8 64/256 GB Samsung GalaxyS8+ Samsung GalaxyS9 64/256GB Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ    9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHVKRSX ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH ]HSWHMWHVHQ¼V ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% ss ss r*% r*% ss Procesor ²*+]²*+] ² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

² 0RQVRRQ0LVWUDOQP ²*+]²*+] ²*+]²*+] ² 0RQVRRQ0LVWUDOQP 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&r 0LFUR86%&s /LJKWQLQJr 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV \'XDOSL[HO0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr \'XDOSL[HO0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

 QHXY¼GÈVH  QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

/7(       5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3rr ,3 ,3 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

54 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. Samsung GalaxyS9Plus 64/256GB Samsung Galaxy Note8 Apple iPhoneX 64/256GB Nokia 130 Nokia 3310 CAT B30 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 12 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPX 1RNLD6HULHVs EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPXs \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 1440 × 2960 1440 × 2960 1125 × 2436 128 × 160 240 × 320 176 × 220 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ0%0% ss *%0% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% ss r*% r*% r*% Procesor ²*+]²*+] ²*+]²*+] 6×0RQVRRQ0LVWUDOQP s s s 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV \'XDOSL[HO0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[ss 0SL[rs 0SL[rs )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ s s s .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3500 3300 QHXY¼GÈVH 1020 1200 1000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrs sss sss sss Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

/7( 700/800/850/900/ 1500/1800/1900/ 2100/2600 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2300/ 2500/2600 800/900/1800/ 2100/2600 s s s 5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²² ²² ²² ²² ²² 118 × 54 × 16 Speciální certifikace IP68 IP68 IP67 s s IP67 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 0LQL6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 55 Vodafone Tab N8 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Apple iPad 32 GB Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB Apple 12.9 iPad Pro 512 GB Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHVKRSX YHVKRSX YHVKRSX YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r L26r L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ²2048 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%QHXY¼GÈVH DŔ*%QHXY¼GÈVH 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% ss ss ss Procesor ²*+] ²*+] ²*+] QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[ss 0SL[rr 0SL[sr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

4600 7300 8827 QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH :L)L*36èWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

/7(    5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – – – – – )RUP¼W6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDWDEOHWņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÈFHQX9ÈFH QDVWUDQ¼FKs

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

1HSIJHKOÄGQXWHOQö FK\WIJHMwÈ 1DwHWHOHIRQ\DWDEOHW\Y\QLNDMÈVNYöORXNRPELQDFÈ Y\VRNÄNYDOLW\DQÈ]NÄFHQ\DQDGFKQRXLQHMYöWwÈ IDMQwPHNU\ 8YHGHQÄFHQ\MVRXSODWQÄSIJLQ¼NXSX]DIJÈ]HQÈQDVSO¼WN\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈP.èDMVRXYèHWQö\'3+\'DOwÈLQIRUPDFHY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL &HQ\MVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 56 9RGDIRQHVWURMH VodafoneSmartE8 1HMGRVWXSQöMwÈWHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 9HONØGLVSOHM \'ORXK¼YØGUŔEDWHULH µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOØSRPöUFHQDYØNRQ 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö 9ÈFHQDvodafone.cz/nase-zarizeni QHER 800 777 777 .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartN8 6W\ORYØWHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNņSUVWņ .YDOLWQÈ+\'GLVSOHM 6NYöOØ0SL[IRWRDSDU¼W *%ÕORŔLwWö D*%RSHUDèQÈSDPöWL 9HGYRXEDUHYQØFK YDULDQW¼FK 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö .è .è²PöVÈFņ .è 3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÈ

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

VodafoneTabN8 1HQ¼URèQÄPXXŔLYDWHOL SIJLQHVHYwHFRSRŔDGXMH DMHwWöQöFRQDYÈF +\'GLVSOHMRYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYØFKNDUHW *%ÕORŔLwWöD*%5$0 9RGDIRQHVWURMH 57 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartV8 &HORNRYRYØVW\ORYØWHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP 1¼GKHUQØ)+\'GLVSOHM )RWRDSDU¼W VUR]OLwHQÈP0SL[ µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÈSDPöļ*% çWHèNDRWLVNņSUVWņ .è .è²PöVÈFņ .è 3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÈ

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

1DEÈGNDSURYöUQÄ ]DOHSwÈFHQX 7\NWHIJÈXQ¼V]ņVW¼YDMÈGRYHGHPHRGPöQLW 1DEÈGNDSURYöUQÄVHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÄEDUHYQÄYDULDQW\GDQÄKRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÈN\VSOģXMÈFÈSRGPÈQN\YöUQÄKR]¼ND]QÈND9RGDIRQXDSODWÈSIJL VRXèDVQÄPX]DYIJHQÈèLSURGORXŔHQÈVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈP.èDSRIJÈ]HQÈWHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÄYDULDQWö&HQ\XY¼GÈPHLV\'3+ DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\9ÈFHLQIRUPDFÈQDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÈKRWØPX VodafoneSmartE8 1HMGRVWXSQöMwÈWHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 9HONØGLVSOHM \'ORXK¼YØGUŔEDWHULH µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOØSRPöUFHQDYØNRQ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è 9ÈFHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER 58 1DEÈGNDSURYöUQÄ .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartN8 6W\ORYØWHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNņSUVWņ .YDOLWQÈ+\'GLVSOHM 6NYöOØ0SL[IRWRDSDU¼W *%ÕORŔLwWöD*% RSHUDèQÈSDPöWL 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartV8 &HORNRYRYØVW\ORYØWHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP 1¼GKHUQØ)+\'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÈP 0SL[ µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÈSDPöļ*% çWHèNDRWLVNņSUVWņ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è Samsung *DOD[\- 1DYUŔHQVH]IJHWHOHP NGHWDLOX *%5$0D*%ÕORŔLwWö 6XSHU$02/(\'GLVSOHM 2VPLM¼GURYØSURFHVRU &HORNRYRYØGHVLJQ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è Nokia3 .U¼VQØWHOHIRQVHV\VWÄPHP $QGURLGvDYwHPLQH]E\WQØPL IXQNFHPL +\'GLVSOHM 9QLWIJQÈSDPöļ*% )RWRDSDU¼W0SL[ *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

1DEÈGNDSURYöUQÄ 59 HuaweiPSmart 6PDUWSKRQHRGWUDGLèQÈKR YØUREFHVGYRMLWØP IRWRDSDU¼WHP GLVSOHMV)XOO+\'UR]OLwHQÈP 2VPLM¼GURYØSURFHVRU +L6LOLFRQ.LULQ *%RSHUDèQÈSDPöļ5$0 D*%LQWHUQÈÕORŔLwWö \'YD]DGQÈIRWRDSDU¼W\V0SL[ D0SL[VHQ]RUHP 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneTabN8 1HQ¼URèQÄPXXŔLYDWHOLSIJLQHVH YwHFRSRŔDGXMHDMHwWöQöFR QDYÈF 7DEOHWV+\'GLVSOHMHP RYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYØFKNDUHW *%ÕORŔLwWöD*%5$0 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è +XDZHL3OLWH 6W\ODYØNRQEH] NRPSURPLVņ \'RERXVWUDQQö ]DNIJLYHQÄVNOR .RYRYØU¼P %DWHULHVNDSDFLWRXP$K çWHèNDRWLVNņSUVWņ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è .è²PöVÈFņ .è Samsung *DOD[\$ 

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

\'HVLJQVODGQØPLNIJLYNDPLVWDUDMÈFÈ VHRSRKRGOQÄDHUJRQRPLFNÄ RYO¼G¼QÈ (OHJDQWQÈU¼PHèHN ]HVNODDNRYX *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

 ,QWHUQÈSDPöļ*% .RPELQDFH0SL[D0SL[VHQ]RUX IRWRDSDU¼WX 3RGSRUDEUØOÈ*HDU95 6WDQGDUGQÈFHQD MH.è 8wHWIJÈWH.è

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777 60 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈSIJHGSODFHQÄNDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW 9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW Kartapropartunavolání 9FHQöNDUW\MHEDOÈèHNQHRPH]HQÄKR YRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF 3RWÄVHEDOÈèHNREQRYÈ]D.èPöVÈèQö 1DVWDYHQÈO]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ 9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÈ.è 3RNXGVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÈèHN3IJLSRMHQÈQDPöVÈFVH0% GDWMHQ]D.è .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è .DUWDGRVYöWD 9RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÈ"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWD aYROHMWHGRY\EUDQÄ]HPö YØKRGQöMLGÈN\VOXŔEö0\&RXQWU\ 6WDèÈVLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÈ \'R9LHWQDPXçÈQ\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPņŔHWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÈVH]QDP]HPÈDFHQÈNQDMGHWH na YRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6OXŔEX0\&RXQWU\QDYÈFVWRXWRNDUWRX ]ÈVN¼WHQDPöVÈFņ]GDUPD 9ç5Y¼VYRO¼QÈEXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÈFPņŔHWHYRODW na èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈMHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è &HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è Karta26 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]HEDOÈèNņ NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV*%GDWDQHRPH]HQØPL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFK QDYUFKVHVOHYRX]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÈèN\O]HVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è Pro PODGÄ =DNDŔGÄGRELWÈPLQLP¼OQö .èY¼VRGPöQÈPHDŔ ([WUDNUHGLWXQDYÈF 6WDèÈVH]DUHJLVWURYDW9ÈFH na YRGDIRQHF]RGPHQ\

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPņŔHWH YRODWQHRPH]HQö 3RNXGEXGHWHPÈWQöNWHUØ ]EDOÈèNņNWHUÄREVDKXMÈ GDWDDNWLYQÈPņŔHWH VLQ\QÈYDSOLNDFL0ņM 9RGDIRQHY\]YHGQRXWGDOwÈ GDWDQDYÈF Neomezené $QRQDwHEDOÈèN\MVRX QHRPH]HQÄMDNSURYRO¼QÈWDN SUR606N\ Bezsmlouvy 9wHFKQ\EDOÈèN\MVRXEH] VPOXYD]¼YD]Nņ&HQXEDOÈèNX Y¼PRGHèWHPH]NUHGLWX 3IJL]SņVRELYÄ 0ņŔHWHVLY\EUDWEDOÈèHNNWHUØ SU¼YöSRWIJHEXMHWH$NG\Ŕ ]URYQDMHGHWHQDGRYROHQRX DFKFHWHPÈWRGWHOHIRQX SRNRMPņŔHWH]ņVWDWMHQ XVYÄKRNUHGLWX 6REQRYRY¼QÈP SRPöVÈFL %DOÈèN\VHY¼PSIJHVQö SRPöVÈFLDXWRPDWLFN\REQRYÈ WDNŔHVHRQLFQHPXVÈWHVWDUDW 1DSIJÈNODGEDOÈèHN]VH Y¼PREQRYÈ DWG 8NRQèHQÈEDOÈèNņ VREQRYRY¼QÈP SRPöVÈFL 9SIJÈSDGöŔHQHEXGHWH PÈWYGREöNG\VHEDOÈèHN REQRYXMHGRVWDWHèQØNUHGLW ]UXwÈVHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÈWG¼OH Y\XŔÈYDWMHSRWIJHEDMHM]QRYX DNWLYRYDW%DOÈèHNWDNÄPņŔHWH MHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0ņM 9RGDIRQH 6WDèÈVLDNWLYRYDWQDwHEDOÈèN\ NWHUÄMVRXSURVWö %DOÈèN\NHNDUWös\'DWDD606 ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR 0%GDWD606 YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR *%GDWD606 YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è =DwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR *%GDWD606 YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è %DOÈèN\NHNDUWös9RO¼QÈ =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÈVOR 9RO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÈVOR 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÈVOR 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,968\'(),;QDèÈVOR 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö .è %DOÈèN\NHNDUWös.RPSOHW ZDwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÈVOR .RPSOHWYVÈWL *%GDW606DYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX.203/(7968\'(),;QDèÈVOR .è .RPSOHWGRYwHFKVÈWÈ *%GDW606DYRO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\Y¼PèHUSDO\GDWD .EDOÈèNņP.RPSOHWVLVWDèÈY\EUDWQöNWHUØ]9RGDIRQH3DVVņs 6RFLDO&KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFKQDMGHWHQD VWUDQö 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 61 9ÈFHQDYRGDIRQHF]EDOLFN\

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

62 Internet Mobilníinternet 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ 3RèHW6,0NDUHW YWDULIX =YØKRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÈFņ &HQD EH]]¼YD]NX 5HG\'DWD*% 1+3 .è .è 5HG\'DWD*% 1+1 .è .è 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*% 1 .è .è */7(LQWHUQHWXŔSRNUØY¼WDNIJNDNDŔGØNRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPņŔHWHVMDNØPNROLGDWRYØPSIJLSRMHQÈPRG9RGDIRQX -DNVLSRIJÈGLWGDOwÈGDWRYØREMHP 2EMHPGDWVLPņŔHWHQDYØwLWYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÈPVOXŔHE=YöWwHQÈGDWRYÄKREDOÈèNX R*%PöVÈF]D.è

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

D\'RGDWHèQØREMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņDXY¼GÈPHMHLV\'3+ 7DULISURSIJÈOHŔLWRVWQÄSIJLSRMHQÈsLGH¼OQÈQDSIJSURMÈ]GQÈIJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÈ &HQD 3IJLSRMHQÈQDPöVÈF0% .è .WDULIņP5HG\'DWDGRVWDQHWHGDOwÈ/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN\'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÈFH]DIJÈ]HQÈ 6,0 GRGDOwÈKR ]DIJÈ]HQÈ 9ÈFHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER XŔRG 477.è 477.è VWDULIHP5HG\'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è 86%02\'(0 9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG \'RSIJHMWHVYÄPXGRP¼FÈPXPD]OÈèNRYL YROQRVWLEH]SHèÈ3RK\ESVDPņŔHWH SRKRGOQöVOHGRYDWQDVYÄPPRELOX +/¨\'$&¨2%2-(. $OFDWHO0RYH7UDFNHU :,),+276327 9RGDIRQH0RELOH:L)L5K /]HSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÈUR]PöU\ XŔRG 477.è $NWLYXMWHVLPRELOQÈ79 6OHGXMWHWHOHYL]QÈY\VÈO¼QÈSIJÈPR YHYDwHPWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL .GLVSR]LFLP¼WH]SöWQÄVOHGRY¼QÈDDŔ KRGLQ]¼]QDPX %DOÈèHNSURJUDPņMLŔRG.èVLPņŔHWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

WI-FI MODEM HuaweiLTE CPEB310 Pevnýinternet bezomezení 3RIJLêWHVLLQWHUQHWEH]GDWRYÄKROLPLWX SIJHVNWHUØSIJLSRMÈWHFHORXGRP¼FQRVW QHERWIJHEDPHQwÈILUPX :L)LVÈļYŔG\WDP NGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÈV*%GDWVLPņŔHWHXŔÈW GRPDLQDFKDWö \'DWRYØREMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORXPöVÈèQÈ VSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼PGDWDSIJHVWRFK\EöOD PņŔHWHVLMHMHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÈD0ELWVSUR QDKU¼Y¼QÈY¼PEXGHVWDèLWNURPöEöŔQÄKRVXUIRY¼QÈ LSURVN\SRY¼QÈKUDQÈKHUDVOHGRY¼QÈYLGHÈ =DSRMHQÈMHVQDGQÄ0ņŔHWHSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ QDMHGQRX 3IJLSRIJÈ]HQÈVOXŔE\VHVPORXYRXGRVWDQHWHVOHYX .èQDPRGHP6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 1\QÈVLPņŔHWHSHYQØLQWHUQHWSRIJÈGLWMHwWöYØKRGQöMLYU¼PFL]EUXVX QRYÄNRPELQRYDQÄQDEÈGN\1DSIJÈNODGYWDULIXSURURGLQXV*%GDW 0öVÈèQÈWDULI =YØKRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRXQD PöVÈFņ &HQD EH]]¼YD]NX 3IJLSRMHQÈEH] NDEHOX1DSOQR .è .è &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\XY¼GÈPHMHLV\'3+ .è .è²PöVÈFņ .è 9ÈFHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOXDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW nebo Internet 63 NOVINKA 3RGÈYHMWHVHLQDGDOwÈYDULDQW\NRPELQRYDQÄQDEÈGN\SURURGLQX VWU

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

MHGQRWOLYFH VWU

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

QHERILUPX VWU

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

 5\FKORVW DŔ0ELWV 3IJLSRMÈPHY¼VSIJHV */7($\'6/9\'6/ QHERRSWLFNÄVÈWö 3RNUØY¼PH SRSXODFH \'RVWXSQRVWXY¼V GRPDVQDGQRRYöIJÈWH QDYRGDIRQHF] SHYQ\LQWHUQHW =IJÈ]HQÈ ]GDUPD %H]SODWQ¼DNWLYDFH DLQVWDODFH 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 6RFLDOD&KDW3DVV ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö Red+Home20GB SURèOHQ\URGLQ\

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

 1DEÈGNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÈNņPVWDUwÈPOHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÈ.èPöVÈèQöDPöVÈèQÈFHQ\ WDULIXVLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÈFÈFK&HQ\ XY¼GÈPHYèHWQö\'3+-VRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈP PöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņ]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHP GROņDMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 6SRXVWDYØKRG SRwHGHV¼WFH Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÈèQö 7DEOHWVPRELOQÈPLQWHUQHWHP Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÈ.èDSRWÄ .è²PöVÈFņ .è VWDQGDUGQÈFHQDMH.è

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

.è PöVÈèQö 0öVÈèQÈWDULIVYROQØPL MHGQRWNDPL SMS .è PLQXW GRYwHFKVÈWÈ SRY\èHUS¼QÈ]D.èPLQ 250 MB GDW =DNDŔGÄGRELWÈQDG.è Y¼VRGPöQÈPHNUHGLWHP QDYÈF9ÈFHQDVWU .è PöVÈèQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWL SMS .è 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ YVÈWL9RGDIRQH 9RO¼QÈGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .èPLQQDY\EUDQ¼èÈVOD .èPLQQDRVWDWQÈèÈVOD 8ŔY¼PE\OR"6WDèÈQ¼PXN¼]DWREèDQNXDPņŔHWHVL Y\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHWVPRELOQÈP LQWHUQHWHP]D]YØKRGQöQRXFHQX-È]GQÈIJ¼G\PDS\ DGDOwÈDSOLNDFHNWHUÄY¼PSRPRKRXXŔÈWVLŔLYRW QDSOQRSDNEXGHWHPÈWNG\NROLSRUXFH =ņVWDQHY¼PèÈVOR 3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPņŔHWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÄ WHOHIRQQÈèÈVOR 1DVWDYÈPHY¼PYöWwÈSÈVPR 1DQRYÄPWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÈPHYöWwÈSÈVPR SUROHSwÈèLWHOQRVW \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\èHUSDO\GDWD ]YDwHKRWDULIX6WDèÈVLY\EUDWQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVs6RFLDO&KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHWHQDVWU 64 Nabídka 60+ 9ÈFHQDYRGDIRQHF] QHER 800 777 777

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

\'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\ èHUSDO\GDWD]WYÄKRWDULIX6WDèÈVLY\EUDW QöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVVs6RFLDO &KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHwQDVWUDQö Tarify 65 9ÈFHQD vodafone.cz/tarify QHER 800 777 777 5R]MHêWRV*,*$ YHVWXGHQWVNÄPWDULIX -HWRYWREö"7DNVHNQ¼PSIJLGHM 0¼PHSURWHEH*%]¼EDY\QD VXUIRY¼QÈDQHRPH]HQÄYRO¼QÈ L606GRYwHFKVÈWÈ3URèHUS¼QÈ GDW]WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PH GUXKRXGDWRYRX6,0WIJHEDGR WDEOHWX7DNMHVWOLWLMHwWöQHE\OR DP¼wSODWQØ,6,&MGLGRWRKR Tarif MHWRYWREö Datová SIM ]GDUPD .è PöVÈèQöEH]]¼YD]NX Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ 10GB dat Bez ]¼YD]NX 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHYèHWQö\'3+ 1\QÈY¼PYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHGDUXMHPH 0%GDWQDYÈF6WDèÈVLMHY\]YHGQRXW 8ŔLMWHVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\Y¼P èHUSDO\GDWD]WDULIX6WDèÈVLY\EUDWQöNWHUØ ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVVNWHUÄQDMGHWHQD VWUDQö .WDULIXVLPņŔHWHGRNRXSLWDŔGDOwÈGDWRYÄ 6,0NDUW\GÈN\QLPŔVYņMGDWRYØEDOÈèHN Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK3RIJÈ]HQÈMH ]GDUPD]DVGÈOHQÈ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0NDUWX 1DVWDUWXMWH VYņMWDULI 3RNXGQHSRWIJHEXMHWH QHRPH]HQÄYRO¼QÈDYHONRX SRUFLGDWP¼PHSURY¼VWDULI 6WDUWPLQXWNWHUØY¼V XUèLWöXVSRNRMÈ Start 500minut .è PöVÈèQö .è606 500 minut GRYwHFKVÈWÈGDOwÈ.èPLQ 500MB dat

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Více na vodafone.cz/prislusenstvi \'RSIJHMWHVLSIJÈVOXwHQVWYÈNWHUÄVNYöOHGRSOQÈY¼wFK\WUØWHOHIRQQHERWDEOHWDSRYØwÈQDW¼èHQÈYLGHÈ èLSRVOHFKKXGE\QDQHYwHGQÈ]¼ŔLWHN5R]KRGQöXQ¼VP¼WH]èHKRY\EÈUDW 3RIJLêWHVLH[NOX]LYQÈSIJÈVOXwHQVWYÈ 66 3IJÈVOXwHQVWYÈ &HQ\XY¼GÈPHYèHWQö\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ DJIMAVICAIRdron RVØVWDELOL]RYDQØ]¼YöVNDPHU\ .YLGHRVGDWRYØPWRNHP0ELWV 0SL[VIÄULFN¼SDQRUDPDWD 6ORZPRWLRQYLGHR *%YQLWIJQÈKRÕORŔLwWö \'UXK¼JHQHUDFHIXQNFH)OLJKW$XWRQRP\ $ŔPLQXWOHWX 9\QLNDMÈFÈREUD]RY¼NYDOLWD]¼]QDPXGÈN\0SL[VHQ]RUX YHOLNRVWL BezdrátovýreproduktorBeoPlayM5 =DEXGRYDQÄ]HVLORYDèHWIJÈG\\' %OXHWRRWKYVWXSSUR03SIJHKU¼YDèDPRELOQÈ]DIJÈ]HQÈ :L)L/$1 3RGSRUD*RRJOH&KURPHFDVW$SSOH$LU3OD\èL0XOWLURRP (OHJDQWQÈGHVLJQRYÄSURYHGHQÈ \'RNRQDOØ7UXH]YXNXPRŔģXMHVWHMQöGREUØSRVOHFK EH]RKOHGXQDXPÈVWöQÈUHSURGXNWRUX 1DYØYRMLVHSRGÈOHODVSROHèQRVW%DQJ 2OXIVHQ .è .è 3IJL]DNRXSHQÈ UHSURGXNWRUX %HR3OD\0]ÈVN¼WH GUXKØUHSURGXNWRU %HR3OD\$ SRX]H]D.è %H]GU¼WRY¼QDEÈMHèND Mophieprotelefony ]QDèN\$SSOHL3KRQH 3OXVD; 5\FKOÄDVSROHKOLYÄQDEÈMHQÈ EH]GU¼Wņ $ŔRSRORYLQXU\FKOHMwÈ QDEÈMHQÈRSURWLVWDQGDUGQÈP QDEÈMHèN¼P 5\FKORQDEÈMHFÈ4L WHFKQRORJLH 3URWLVNOX]RY¼ÕSUDYDSRYUFKX 9QLWIJQÈUREXVWQÈNRQVWUXNFH 2NDPŔLWÄVSXwWöQÈQDEÈMHQÈ .è PowerbankaMophie 0LQLPDOLVWLFNØGHVLJQ .DSDFLWDP$K \'YD86%SRUW\SURU\FKOÄ QDEÈMHQÈLGYRX]DIJÈ]HQÈ QDMHGQRX .RPSDNWQÈXQLYHU]¼OQö NRPSDWLELOQÈH[WHUQÈEDWHULH \'ÈN\/(\'LQGLN¼WRUņPYŔG\ ]Q¼WHVWDYQDELWÈSRZHUEDQN\ .è

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

VodafoneeDohled: Pohlídámecokoli 9ODVWQÈWHYR]RYØSDUNVWURMHQHERWIJHEDGRUXèXMHWH]¼VLON\DFKFHWH PÈWYwHSRIJ¼GSRGNRQWURORX"\'ÈN\VOXŔEö9RGDIRQHH\'RKOHGEXGHWH PÈWQHXVW¼OØRQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼wPDMHWHNQDFK¼]ÈDFRVH VQÈPGöMH 3URŻ UP\ 67 3RWIJHEXMHWHYÈFHLQIRUPDFÈRVOXŔEöH\'RKOHG"&KFHWHVLH\'RKOHGNRXSLW" 5H]HUYXMWHVLVFKņ]NXVQDwÈPSRUDGFHPSURILUHPQÈ]¼ND]QÈN\ eDohled–Evropa Monitoring po celé EU 8NO¼G¼QHRPH]HQRXKLVWRULL DXPRŔģXMHQDVWDYHQÈ OLERYROQÄKRSRèWX geozón .è ]DPöVÈF &HQ\XY¼GÈPHYèHWQö\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ Více na vodafone.cz/edohled Snadnáinstalace 1HPXVÈWHQLF]DSRMRYDWVOHGRYDFÈMHGQRWNX XORŔÈWHGR]DYD]DGODQHERVLOQØPPDJQHWHP NDPNROLSIJLFK\WÈWH Obsluhaasprávaodkudkoli $ļMHMHGQRWNDNGHNROLYWHUÄQXPņŔHWHML RQOLQHQDVWDYLWDVOHGRYDW]SRUW¼OX eDohledmodulStandard %DWHULHY\GUŔÈDŔPöVÈFņEH]QDELWÈ 9SRK\EXFFDNP 3RVN\WXMHVW¼OØSIJHKOHGRWHSORWö YOKNRVWLRWIJHVHFKSIJHNURèHQÈU\FKORVWL èDVHFKSURVWRMņDGDOwÈFKSDUDPHWUHFK Monitoringkdekoli \'ÈN\JORE¼OQÈ6,0PņŔHWHVOHGRYDW VYņMPDMHWHNSRFHOÄPVYöWö ([WUÄPQÈYØGUŔEDWHULH %DWHULHY\GUŔÈGOHW\SXMHGQRWN\DŔURN .è .è²PöVÈFņ .è Novinka \'DOwÈYDULDQW\PRGXOņNWHUÄVHOLwÈSRX]HYØGUŔÈEDWHULH 9ØGUŔEDWHULHQDMHGQR nabití Cena eDohledmodulMini PöVÈF .è eDohledmodulMaxi URN .è \'DOwÈYDULDQW\VOXŔE\H\'RKOHG Dosah Cena eDohledMini SRX]HQDÕ]HPÈç5 .èPöVÈèQö H\'RKOHG6YöW PRQLWRULQJSRFHOÄPVYöWö .èPöVÈèQö

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Více na vodafone.cz/business-red-plus nebo 800 777 700 FiremnítarifRed+ Q\QÈVYöWwÈSRUFÈGDW 68 Pro firmy 1DYØwLOLMVPHVGÈOHQ¼GDWD1DWUYDORDRKRGQös]*% KQHGQD$QHMOHSwÈQDWRPMHŔHFHQD]ņVWDODVWHMQ¼ çHUS¼QÈGDW 6GÈOHQ¼GDWDPņŔHWHGRSIJHGXUR]GöOLWSURNDŔGÄ èÈVOR]YO¼wļ 3IJLGDOLMVPHVSRXVWXGDW $WRMDNQRYØPWDNLVW¼YDMÈFÈP]¼ND]QÈNņP 1DYØwHQÈSUREöKORDXWRPDWLFN\ \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\Y¼PèHUSDO\ GDWD6WDèÈVLY\EUDWQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVs6RFLDO&KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFH QDVWU .è PöVÈèQö Red+20GB WDULISURèOHQ\ILUP\ 12 GB 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW ²1HRPH]HQÄ606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈ &HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMVRXYèHWQö\'3+DMVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ TRVALE VÍCE DAT

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Kombinovanánabídka Red+Officeprofirmu 3URŻ UP\ 69 Více na vodafone.cz/red-office 6OHYD.èQDWHOHIRQ .5HG2IILFH*%VHVPORXYRXQDPöVÈFņY¼PSIJLEDOÈPH VOHYX.èQDMDNØNROLYWHOHIRQNWHUØSRGSRUXMH*/7( -HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPņŔHWHVLMLQDYØwLWEXê QD0ELWV]D.èPöVÈèQöQHERQD0ELWV]D.è =¼OHŔÈQDWHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYPÈVWöLQVWDODFH 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 50 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 1RYöSURY¼VP¼PHQHRPH]HQØSHYQØLQWHUQHWYHYØKRGQÄPEDOHQÈ3IJLEDOÈPHY¼PNQöPX WDULISURèOHQ\ILUP\VQHRPH]HQØPYRO¼QÈPD606RKURPQRXSRUFÈPRELOQÈFKGDWDQDYÈF GYöPD9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÈVÈWöDFKDWRY¼QÈ6YÄREOÈEHQÄDSOLNDFHVLWDNEXGHWH PRFLXŔÈYDWDQLŔE\VWHSRèÈWDOLGDWD Red+Office50GB SURèOHQ\ILUP\ 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 6RFLDOD&KDW3DVV 6RFLDOD&KDW3DVV ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö Red+Office20GB SURèOHQ\ILUP\ NOVINKA .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PPHQwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈPÈVWDLQVWDODFH7\VLPņŔHWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXMHPRŔQÄNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHLQIRUPDFÈ]ÈVN¼WHXSURGHMQÈKRWØPX

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

70 Vodafone Pass Více na vodafone.cz/pass 6EDOÈèN\9RGDIRQH3DVV XŔGDWDSRèÈWDWQHPXVÈWH 3RVORXFKHMWHKXGEXSIJHKU¼YHMWHYLGHDFKDWXMWHQHERVXUIXMWHQDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKRGU¼QDGRYHèHUD $SOLNDFHNWHUÄMVRX]DKUQXWÄGRY\EUDQÄKREDOÈèNX9RGDIRQH3DVVWRWLŔQHRGHèÈWDMÈGDWD]YDwHKR WDULIX9wHFKQ\èW\IJL3DVV\LMHMLFK]YØKRGQöQÄNRPELQDFH9RGDIRQH0XOWL3DVVMHGQRGXwHDNWLYXMHWH YDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH 6GÈOHMWHVYÄ]¼ŔLWN\ QDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFK 5R]MHêWHWRQD)DFHERRNX7ZLWWHUX ,QVWDJUDPXD3LQWHUHVWX 6OHGXMWH REOÈEHQÄSRIJDG\ /HQRwWHXREOÈEHQØFKVHUL¼OņYLGHÈDILOPņ6OHGXMWHMH SIJHV

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Vodafone Pass 71 6SU¼YQÄIXQJRY¼QÈVOXŔE\Y¼PPņŔHPH]DUXèLWXRILFL¼OQÈFKPRELOQÈFKDSOLNDFÈNWHUÄMVRXGRY\EUDQÄKREDOÈèNX]DIJD]HQ\9SIJÈSDGöY\XŔLWÈDOWHUQDWLYQÈFKDSOLNDFÈQHER ZHERYØFKYHU]ÈVOXŔHEQHPņŔHPHRYOLYQLWŔHGDWDQHEXGRXSRèÈW¼QD\'DWDQHPXVÈWHSRèÈWDWSRNXGSRXŔÈY¼WHREVDKSIJÈPRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÈVWUDQ\ 6HVOXŔERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÈW¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÈDSRVÈO¼QÈ]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÈW¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXŔEDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÈW¼PHGDWDYSIJÈSDGöSIJHKU¼QÈUHNODP\YU¼PFLYLGHDKXGE\QHERNG\ŔY¼VUHNODPDRGN¼ŔHPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÈVOXŔHEQHQÈ SIJHGSODWQÄ QDSIJSIJHGSODWQÄYU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

6HVOXŔERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÈW¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÈYLGHÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö &RYwHFKQRY¼P9RGDIRQH3DVVXPRŔQÈ 9\XŔÈYDWGDWDEH]REDY =DSRPHģWHQDKOÈG¼QÈPöVÈèQÈKR GDWRYÄKROLPLWX 1HRPH]RYDW]¼EDYX 9\XŔÈYHMWHVYņMFK\WUØWHOHIRQ RSUDYGXFK\WIJH 1HèHNDWQD:L)L œLMWHRNDPŔLNHPsGDWXMWH NG\NROLDNGHNROL 0ÈFK¼PHWRQHMOHSwÈ 2EOÈEHQÄNRPELQDFHQDwLFK3DVVņWHêQDMGHWHSRKURPDGö6WDèÈVLMHQY\EUDWNWHUÄDSOLNDFHVHGÈ SU¼YöY¼PDMHGHQ]0XOWL3DVVņVLDNWLYRYDW$QHMOHSwÈQDWRPMHŔHXwHWIJÈWH 1RYLQND

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Více na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777 Tarify RedNaplnoprojednotlivce DatováSIM .WDULIņPVLPņŔHWHSRIJÈGLWDŔ 3 další datové SIM. Data pak Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK 3RIJÈ]HQÈMH]GDUPD]DVGÈOHQÈ ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0 Nynídárek2GB 9DSOLNDFL0ņM9RGDIRQHY¼P Q\QÈG¼PHQDYÈF*%GDW ]GDUPD6WDèÈMLMHQSRXŔÈYDW DGDWDVLY\]YHGQRXWYVHNFL Moje nabídky. Výdajepodkontrolou 3RNXGGRV¼KQHWHGYRMQ¼- VRENXVYÄSUņPöUQÄÕWUDW\ ]DSRVOHGQÈFKPöVÈFņ XSR]RUQÈPHY¼VQDWRQRYö SMSkou. &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMHYèHWQö\'3+DSODWÈGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ çHUS¼QÈGDWPņŔHWHNRQWURORYDWGÈN\DataStropuSRMHKRŔGRVDŔHQÈSIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÈOHQÄGDWRYÄNDUW\9ØwLDataStropu]PöQÈWHYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH 3URILUHPQÈ]¼ND]QÈN\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÄILUP\]DGDUPR6QDwÈ931P¼WHYRO¼QÈD606YHVYÄILUHPQÈeVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYØFKèÈVHO0D[LP¼OQÈSRèHWÕèDVWQÈNņ931QHQÈRPH]HQ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö 10 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ RedNaplno 10 GB 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko .è PöVÈèQö 20 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko RedNaplno 20 GB 7dníneomezenéhovolání, SMSDDŔ0%GHQQö ]Y\EUDQØFK]HPÈVYöWD 72 Tarify 5 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ RedNaplno 5 GB

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Kombinovanánabídka RedHomeprojednotlivce -HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW 3RNXGE\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWV PņŔHWHVLMLQDYØwLWEXêQD0ELWV]D.è PöVÈèQöQHERQD0ELWV]D.è=¼OHŔÈQD WHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö -HwWöYÈFHPRELOQÈFKGDW .G\E\Y¼PQHVWDèLOR*%PRELOQÈFKGDWPņŔHWH VLMHVQDGQRQDYØwLWQDQHER*%6WDèÈVH ]HSWDWQDwLFKSURGHMFņ 9\EUDQÄDSOLNDFHEH]SRèÈW¼QÈGDW 0öMWHPRELOSRUXFHsVXUIXMWHQDVRFL¼OQÈFK VÈWÈFKDFKDWXMWHNG\NROL6EDOÈèN\6RFLDO D&KDW3DVVY¼PQHEXGRXREOÈEHQÄDSOLNDFH VSRWIJHERY¼YDWGDWD9ÈFHQDVWU 73 7DULI\ .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PPHQwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈYDwHKRE\GOLwWö7\VLPņŔHWHRYöIJLWQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXPRKRXY\XŔÈWLILUHPQÈ]¼ND]QÈFLDMHPRŔQÄMLNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXYèHWQö \'3+D]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ 8GöOHMWHVLUDGRVWQDwÈVNYöORXQRYLQNRX9HYØKRGQÄPEDOHQÈQDMGHWHQHRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606SRIJ¼GQRXSRUFLPRELOQÈFKGDWDNWRPXYwHPXGYD 9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÈVÈWöDFKDWRY¼QÈWDNŔHVLXŔLMHWHVYØFKREOÈEHQØFKDSOLNDFÈ SRGOHOLERVWL 9ÈFHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH nebo 6RFLDOD&KDW3DVV 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö 5 GB PRELOQÈFKGDW RedHome SURMHGQRWOLYFH 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV NOVINKA

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

74 Rubrika Více na vodafone.cz 1DYØwLOLMVPHVGÈOHQ¼GDWD1DWUYDORDRKRGQös]H*% KQHGQD$QHMOHSwÈQDWRPMHŔHFHQD]ņVWDODVWHMQ¼ 9ÈFHQDvodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 Pro rodinu 74 TarifRed+prorodinu Q\QÈVYöWwÈSRUFÈGDW 3IJHKOHGQØÕèHW 9ØGDMHFHOÄURGLQ\P¼WHSRGNRQWURORX QDMHGQRPÕèWX 3IJLGDOLMVPHVSRXVWXGDW $WRMDNQRYØPWDNLVW¼YDMÈFÈP]¼ND]QÈNņP 1DYØwHQÈSUREöKORDXWRPDWLFN\ çHUS¼QÈGDW \'DWDYURGLQöVLPņŔHWHGRSIJHGXUR]GöOLWSUR NDŔGÄèÈVOR]YO¼wļ .è PöVÈèQö Red+ WDULISURèOHQ\URGLQ\ 2 GB 10 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW ²1HRPH]HQÄ606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈ TRVALE 5× VÍCE DAT

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

6OHYD.èQDWHOHIRQ .5HG+RPH*%VHVPORXYRXQDPöVÈFņY¼PSIJLEDOÈPH VOHYX.èQDMDNØNROLYWHOHIRQNWHUØSRGSRUXMH*/7( -HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPņŔHWHVLMLQDYØwLWEXê QD0ELWV]D.èPöVÈèQöQHERQD0ELWV]D.è =¼OHŔÈQDWHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö 5XEULND 75 Více na vodafone.cz 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 50 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 9ÈFHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH QHER 800 777 777 3URURGLQX 75 .RPELQRYDQ¼QDEÈGND 5HG+RPHSURURGLQX .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PPHQwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈYDwHKRE\GOLwWö7\VLPņŔHWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXMHPRŔQÄNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHLQIRUPDFÈ]ÈVN¼WHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMVRXYèHWQö\'3+DMVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ Red+Home50GB SURèOHQ\URGLQ\ 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 6RFLDOD&KDW3DVV 6RFLDOD&KDW3DVV ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö Red+Home20GB SURèOHQ\URGLQ\ NOVINKA 6SROXXŔQDSHYQR1RYöVLPņŔHWHXŔÈWQHRPH]HQØSHYQØLQWHUQHWYHYØKRGQÄPEDOHQÈ VSROXVWDULIHPSUR1DMGHWHYQöPRKURPQRXSRUFLGDWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606 D9RGDIRQH3DVV\7DNŔHEURX]GDWSRVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKDFKDWRYDWEXGHWHRGU¼QDGRYHèHUD

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/

Galaxy A8 ˜ͱϩ̟̋ʪϕϩʯ̷ʭΧʪ Duální selfie fotoaparát Infinity displej Certifikovaná voděodolnost (IP68)

http://www.floowie.com/en/read/cilichili-32018/