KamPoMaturitě.CZ duben 2012http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 16/2012 n 29Kč 29 prezentací VŠ  49 prezentací VOŠ kde jeŠtě můžete pOdat přihláŠku přijímačky naVŠ2012 BOnuSy v tomtočísle: n Jak se dostat na nejžádanější obory n Kam po maturitě: do práce n Výsledky soutěže MissMaturita.cz Partner čísla: Jazykové kurzy v zahraničí pro mládež DOPŘEJTE SI ÚSPĚCH! v zahraničí pro mládežv zahraničí pro mládež  800 555 700 www.intact.cz Jazykové kurzy v zahraničí pro mládež Kurzy od 2 týdnů do jednoho roku Kurzy zakončené zkouškou 12 jazyků, 35 zemí

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

2

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

3úvod Nedostala se na vás kopie časopisu? Zdarma jej stáhnete na www.Casopis.KamPoMaturite.CZ Vážení studenti, v  tomto  čísle  najdete  rozpis  při- jímacích  zkoušek  na  psychologii  a žurnalistiku, přijímačky oborů, kte- ré se sem nevešly, najdete na www. VysokeSkoly.com.  Nestihli  jste  podat  přihlášku  na  vysokou  školu  včas?  Nezoufejte,  v dubnu ještě máte šanci na mnoha  veřejných  vysokých  školách,  v  pre- zentacích  pak  najdete  také  školy  soukromé, VOŠ i jazykové školy. Pokud  vás  další  vzdělávání  nelá- ká,  přečtěte  si,  jak  vybrat  budoucí  zaměstnání, napsat motivační dopis  a zvládnout výběrové řízení.  A protože právě finišujete v přípra- vách na státní maturitu, doporučíme   REDAKCE, VYDAVATEL AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 69384592 DIČ: CZ7604252788 T/F: 233 382 685 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba   Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent  INZERCE: Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v září a v lednu. NÁKLAD: 23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku.  Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X DISTRIBUCE:  do všech SŠ s maturitou, 140 ISŠ, VOŠ,  okresních knihoven, poraden pro   absolventy při ÚP NApIšTE NÁm …o čem byste si chtěli přečíst příště na casopis@kampomaturite.cz VšEChNY čLÁNKY … najdete na www.casopis. kampomaturite.cz NAšE STRÁNKY www.kampomaturite.cz NAšE DALší pRojEKTY www.adresarskol.cz www.seminarky.cz www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.missmaturita.cz www.ctenarsky-denik.cz tiP! vám  materiály  pro  přípravu  a  testy  k vyzkoušení. Celý  tento  časopis  a  vše,  co  se  do něj nevešlo, najdete na internetu   www.Casopis.KamPoMaturite.cz,  nově  také  na  www.floowie.com/ kampomaturite  a  www.publero. com,  kde  si  jej  můžete  prolistovat  nebo zdarma stáhnout v PDF. Další  číslo  chystáme  pro  vaše   kolegy na začátek září, přejeme pev- né  nervy  u  maturity  a  hodně  štěstí  u přijímacích zkoušek. jiří Kadlec šéfredaktor, poradce ve vzdělávání Obsah Úvod03 Vzorové testy04 Rozcestník: Kam po maturitě?06–07 Kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?08–09 Jak se dostat na nejžádanější obory10–11 Kam po maturitě: do nultého ročníku13 Kam po maturitě: do práce16 Status studenta18 Prezentace veřejných a státních VŠ21–23 Prezentace soukromých VŠ24 –33 Prezentace VOŠ34–41 Pomaturitní jazykové studium   42–46

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

4 kam po maturitě www.KamPoMaturite.cz Další vzorové testy z psychologie, matematiky, politologie a sociologie najdete na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-onlinetiP! Vzorové testy – český jazyk, biologie Ukázky testů jsou z knih Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám Vš a BIoLoGIE - jak se dostat na vysokou. Knihy objednávejte na www.Kampomaturite.cz. ■ Řešení testů a další vzorové testy najdete na www.Kampomaturite.cz Ukázky testů jsou z knih nakladatelství Amos česKý jaZyK biologie ■ 94.  Které ze substantiv je příkladem transpono- vaného verba? a) lovkyně b) loviště c) lov d) vylovena ■ 95.  Která varianta správně uvádí slovesné tvary  neurčité?  a) prézens, préteritum, přechodníky b) infinitiv, přechodníky, příčestí minulé, příčestí trpné c) infinitiv, přechodníky, préteritum, futurum d) přechodníky, příčestí minulé, kondicionál ■ 96.  Pro užití druhé osoby plurálu při komunikaci  s jednou osobou využíváme pojem:  a) onikání b) mykání c) tykání d) vykání ■ 97.  Najděte větu s chybou: a) Tohle by sis k rodičům neměl dovolovat.  b) Co byste si představovali jako svatební dar?  c)  Zapomeňte  na  to,  že  bysme  vás  dál  finančně  podporovali.  d)  Byli bychom rádi, kdybyste nám neurvalé chová- ní našeho syna mohli odpustit.  ■ 98.  Českým ekvivalentem termínu imperativ je:  a) vid dokonavý b) čas minulý c) rod činný d) způsob rozkazovací ■ 99.  Kterým gramatickým rysem je specifická ná- sledující skupina sloves? Muset, vědět, chtít,  žít, umět, smět. Vyberte správnou možnost:  a) Jde o slovesa, která nemohou tvořit tvar préterita.  b)  Tyto slovesné tvary jsou tzv. jednovidová slove- sa, pouze nedokonavá.  c)  Tyto slovesné tvary jsou tzv. jednovidová slove- sa, pouze dokonavá.  d)  Tato  slovesa  mohou  všechna  vytvořit  více  vi- dových dvojic, nemají tedy pouze jeden vidový  protějšek.  ■ 100.  Který  ze  slovesných  tvarů  je  příkladem  obouvidového slovesa?  a) vypadat b) nadchnout c) organizovat d) viset

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

5

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

6 kam po maturitě VEŘEjNé A STÁTNí Vš ✚ absolventi technických, práv- nických a lékařských oborů  veřejných škol mají nejlepší  uplatnění na trhu práce ✚ dobré jméno, kredit škol ✚ velké množství oborů, možnost  studovat v navazujícím nebo  doktorském stupni ✖ konkurence u přijímacích zkou- šek a při studiu (boj o termíny,  zápisy, populární předměty),  vysoká „úmrtnost“ v prvních  ročnících ✖ diskutabilní provázanost s pra- xí, málo vyučujících odborníků  z praxe, u některých škol přetr- vává nízká flexibilita organizace  i způsobu výuky ✖ u denního studia a náročných  oborů omezená možnost  přivýdělku ✖ titul bakalář nemusí být pro  zaměstnavatele dostačující,   u magistra vás čeká dlouhé   a náročné studium Rozcestník: Kam po maturitě? SoUKRomé VYSoKé šKoLY ✚ obvykle jednoduché přijímací řízení, ně- kdy i bez přijímaček ✚ vysoká šance na přijetí – v průměru 89% ✚ možnost stipendií nebo odpuštění  školného ✚ u vybraných škol návaznost na praxi  nebo garance uplatnění po absolutoriu ✚ individuálnější přístup ke studentovi, men- ší konkurence mezi studenty při zkouš- kách, zápisech, oblíbených předmětech ✖ školné desítky až stovky tisíc korun za  akademický rok ✖ někde chybí návaznost magisterského  studia ✖ téměř polovina škol neposkytuje dotova- né ubytování a stravování nebo nezajišťu- je ubytování vůbec ✖ titul bakalář nemusí být pro zaměstna- vatele dostačující, u magistra vás čeká  dlouhé a náročné studium VYšší oDBoRNé šKoLY ✚ prakticky zaměřené vzdělání, prohloubení specializace ✚ snazší přijímací řízení, někde i bez přijímaček ✚ praxe jako součást studia ✚ možnost navázání v bakalářském studiu a zkrácení doby  studia bakaláře ✖ nižší prestiž získaného titulu ✖ délka vzdělání se moc neliší od bakalářského titulu ✖ školné od cca 2 tisíc (veřejné) až po desítky tisíc korun  (soukromé VOŠ) ročně jAZYKoVý poBYT V ZAhRANIčí ✚ naučíte se cizí jazyk ✚ pokud seženete brigádu, můžete si přivydělat ✚ můžete získat mezinárodně uznávanou zkoušku  ✖ školné, peníze za cestu a pobyt ✖ nezískáte titul ✖ pokud nejedete přes agenturu, musíte vše zařídit a zjistit sami aktuální verze článků najdete na www.KamPoMaturite.cztiP! www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

7kam po maturitě        REKVALIfIKAčNí KURZY ✚ můžete se jich účastnit jako  uchazeč nebo zájemce o  práci na úřadu práce, ucha- zeč může dostat podporu  při rekvalifikaci a mohou mu  být proplaceny i dodatečné  náklady ✖ musíte splnit podmínky dané  zákonem o zaměstnanosti, mj.  daný kurz skutečně absolvovat,  nenastoupit během rekvalifika- ce do zaměstnání aj. ✖ rekvalifikace provádějí jen  akreditované instituce, nabíd- ka může být v daném regionu  nebo čase omezená NÁSTUp Do pRÁCE ✚ výdělek, získávání zkušeností,  kontaktů, nezávislosti ✖ horší návrat ke studiu a omeze- né možnosti uplatnění jAZYKoVé STUDIUm ✚ intenzivní výuka jednoho  nebo více světových jazyků,  možnost získání meziná- rodně uznávané nebo státní  jazykové zkoušky, někde  možnost spojení s nultým  ročníkem ✚ zachování statusu studen- ta (podmínky: nástup do  pomaturitního studia v roce  složení první maturity, min.  výuky 20 hodin týdně, škola  zapsaná v příloze vyhláš- ky MŠMT), více informací  najdete na str. 42 ✚ možnost přivýdělku nebo  další přípravy na studium VŠ ✖ fakticky ztráta jednoho roku ✖ pokud nejste z velkého  města, přičtěte náklady na  dopravu nebo ubytování ✖ cena kurzu v desítkách tisíc pRÁCE V ZAhRANIčí ✚ můžete získat potřebnou praxi nebo kontakty ze svého oboru, vylepšit si  životopis ✚ pravděpodobně vylepšíte jazykové znalosti ✖ u  stáží  a  dobrovolnických  projektů  můžete  pracovat  za  minimální  plat  nebo jen ubytování a stravu ✖ časová náročnost může negativně ovlivnit vaše další vzdělávání ✖ vydělané peníze pravděpodobně opět vydáte např. za cestování STUDIUm V ZAhRANIčí ✚ v zemích EU platí stejné  podmínky jako pro místní   studenty – nepotřebujete   tedy vízum ✚ v EU můžete také pracovat při  studiu ✚ v EU obdržíte Dodatek  k diplomu v cizím jazyce, který  má stejnou platnost i u nás ✚ možnosti studia mimo země EU  najdete na http://www2.dzs.cz  ✚ další alternativou je absolvovat  pouze část studia v zahraničí  v rámci projektu Erasmus   www.naep.cz ✖ musíte absolvovat přijímací  řízení, zjistit informace   o škole, přijímačkách,   ubytování, přihlásit se na   místních úřadech ✖ pokud se platí školné, musíte je  platit také nebo požádat   o stipendia ✖ životní náklady, pobyt mimo  známé prostředí, kulturní rozdí- ly, jazyková bariéra ✖ možnost přivýdělku je omezená  vašimi schopnostmi, znalostmi  jazyka a náročností studia ✖ pokud jste řádným studentem  zahraniční školy, zůstává vám  status studenta v ČR pouze  pokud je škola MŠMT uznána  za rovnocennou vysoké škole  v ČR, pozor na akreditaci za- hraniční školy ✖ nostrifikace MŠMT nebo  Ministerstva obrany   či vnitra (u vojenských   škol a škol z oblasti  bezpečnosti) NULTé RočNíKY ✚ intenzivní příprava  na přijímací zkoušky ✚ blíže poznáte daný obor  a ujistíte se, zda ho oprav- du chcete studovat ✚ lze je kombinovat s výukou  jazyků, přípravou na matu- ritu nebo praxí ✚ kromě Prahy, Brna  a Ostravy se konají   i v dalších větších městech ✖ nezískáváte status studenta  ✖ cena kurzu je sice několik  tisíc korun, v průměru na  hodinu vychází cena velmi  výhodně (cca 70 Kč/hod) ✖ pokud nejste z velkého  města, přičtěte náklady   na dopravu nebo  ubytování ✖ ani u kurzů pořádaných  přímo vysokou školou   nemáte jistotu přijetí ÚŘAD pRÁCE ✚ pokud jste během uplynulých  2 let alespoň 12 měsíců byli  účastni důchodového pojištění,  máte nárok na podporu v neza- městnanosti po dobu   5 měsíců nebo se můžete rekva- lifikovat – podrobně viz článek  na straně 19 ✚ pomoc při hledání práce, orien- tace v regionu a prostředí ✖ musíte plnit podmínky úřadu  práce (dostavit se, účastnit se  pohovorů či rekvalifikací)  ✖ nabídka nebývá příliš široká,  lépe je hledat práci aktivně Chystáte se k maturitě až příští rok? Přihlaste se v září do internetové soutěže www.MissMaturita.cz - informace najdete na str. 20tiP! www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

8 kam po maturitě PřIhláŠKy (1. NEBO 2. KOlO): Akademie múzických umění v praze www.amu.cz Divadelní fakulta: 10. 4. 2012 (1. kolo obor Teorie a kritika) české vysoké učení technické v praze  www.cvut.cz Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská: 15. 8. 2012 (2. kolo) česká zemědělská univerzita v praze  www.czu.cz Fakulta životního prostředí: 15. 5. 2012 (1. kolo obory v AJ) jihočeská univerzita v českých Budějovicích  www.jcu.cz Fakulta rybářství a ochrany vod: 16. 4. 2012 (1. kolo obor Ochrana vod) Zdravotně sociální fakulta: 15. 5. 2012 (1. kolo obory v AJ) mendelova univerzita v Brně  www.mendelu.cz Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 30. 4. 2012 (1. kolo) Technická univerzita v Liberci www.tul.cz Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií: 15. 8. 2012 (2. kolo) Fakulta strojní: 31. 8. 2012 (2. kolo) Fakulta textilní: 15. 4. 2012 (1. kolo) Ústav zdravotnických studí: 25. 5. 2012 (1. kolo), 10. 8. 2012 (2. kolo) Univerzita jana Evangelisty purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz Fakulta výrobních technologií a managementu: 25. 8. 2012 (2. kolo) přihlášku v dubnu můžete podat na většině soukromých vysokých škol. Veřejné vysoké školy měly obvykle uzávěrku přihlášek ke konci února nebo března, v dubnu a dalších měsících se uzavírají přihlášky do navazujícího magisterského studia nebo studia doktorského. Kompletní přehled najdete na www.VysokeSkoly.com. ■ Některé veřejné vysoké školy už  druhá kola pro podávání přihlášek  a přijímací zkoušky vypsaly, některé  je plánují, pokud v prvním kole ne- naplní své kapacity. Informace jsou  vždy dostupné na jejich stránkách  nebo úřední desce. Vždy je dobré  ověřit na studijním oddělení, zda   2. kolo nebylo zrušeno z důvodu na- plnění kapacity oboru v prvním kole. Kde se ještě můžete přihlásit na VŠ? Přesné termíny, náplně oborů a další informace najdete na www.Vysokeskoly.comtiP! www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

9kam po maturitě aktuální verze článků najdete na www.KamPoMaturite.cztiP! ■ Přehled vysokých škol, které pořádají 2. kolo přijímacích zkoušek, najdete na www.VysokeSkoly.com  a www.KamPoMaturite.cz.   ■ Všechny údaje v tomto článku byly zjišťovány na stránkách příslušných škol a fakult. Neodpovídáme za chybu či  uvedení jiného termínu, k jehož změně např. v mezičase došlo. Všechny termíny doporučujeme ověřit u studijního  oddělení příslušné fakulty. PřIhláŠKy (1. NEBO 2. KOlO): Univerzita palackého v olomouci www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta: 30. 4. 2012 (1. kolo obory Charitativní  a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce), 20. 7. 2012 (2. kolo  doplňující), 31. 7. 2012 (2. kolo obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní  sociální a humanitární práce) Pedagogická fakulta: 12. 8. 2012 (2. kolo doplňující) Přírodovědecká fakulta 15. 7. 2012 (2. kolo doplňující) Univerzita pardubice www.upce.cz Fakulta restaurování: 18. 5. 2012 (1. kolo) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně web.utb.cz Fakulta aplikované informatiky: 31. 5. 2012 (1. kolo obor Information and Control  Technologies) Fakulta humanitních studií: 31. 5. 2012 (1. kolo obor English for Business  Administration), 15. 8. 2012 (2. kolo doplňující) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  www.vfu.cz Fakulta veterinární hygieny a ekologie: 20. 7. 2012 (2. kolo obor Bezpečnost  a kvalita potravin) Vysoká škola báňská - Technická univerzita ostrava  www.vsb.cz Fakulta bezpečnostního inženýrství: 30. 4. 2012 (1. kolo), 13. 7. 2012 (2. kolo) Fakulta elektrotechniky a informatiky: 30. 4. 2012 (1. kolo) Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství: 30. 4. 2012 (1. kolo), 10. 8. 2012  (2. kolo) Fakulta strojní: 30. 4. 2012 (1. kolo), 13. 7. 2012 (2. kolo) hornicko-geologická fakulta: 30. 4. 2012 (1. kolo), 15. 8. 2012 (2. kolo doplňující) Vysoká škola ekonomická v praze  www.vse.cz Fakulta informatiky a statistiky: 4. 7. 2012 (2. kolo, 1. kolo obor Podnikové infor- mační systémy), 31. 8. 2012 (2. kolo obor Podnikové informační systémy) Národohospodářská fakulta: 31. 5. 2012 (1. kolo) Fakulta podnikohospodářská: 10. 6. 2012 (1. kolo obor Экономика предприятия и менеджмент) Vysoká škola polytechnická jihlava www.vspj.cz 30. 4. 2012 (1. kolo), 20. 7. 2012 (2. kolo), 12. 8. 2012 (3. kolo obory Aplikovaná  informatika a Počítačové systémy) Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz Fakulta chemická: 1. 8. 2012 (2. kolo) Fakulta stavební: 10. 7. 2012 (2. kolo doplňující pro program Stavební inženýrství,  Civil Engineering a Geodézie a kartografie) Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích  www.vstecb.cz 15. 4. 2012 (1. kolo) Západočeská univerzita v plzni www.zcu.cz Fakulta elektrotechnická: 15. 4. 2012 (1. kolo), 20. 8. 2012 (2. kolo doplňující) Fakulta strojní: 6. 4. 2012 (1. kolo) Fakulta zdravotnických studí: 14. 4. 2012 (1. kolo zaslání vytisknuté elektronické  přihlášky) www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

10 kam po maturitě Nestíháte přípravu? Chcete zvýšit úspěšnost u přijímaček? Intenzivní přípravné týdenní kurzy otevíráme v praze v květnu. Zajímají vás jiné obory? Všechny najdete na www.kampomaturite.cz/jak-se-dostat-na-vs-nebo-vostiP! jak se dostat na nejžádanější obory – psychologie, žurnalistika ■ pSYChoLoGIE Obor lze v různých podobách studo- vat na 6 veřejných a 3 soukromých  vysokých školách. Vedle samostatné  psychologie  jsou  nabízena  spojení  s dalšími společenskovědními a hu- manitními disciplínami, prakticko-te- rapeutická  zaměření  nebo  učitelství  psychologie.  ■ přijímací zkoušky Obvykle vícekolové. V prvním kole se  zjišťují  oborové  a  společenskovědní  znalosti, všeobecný přehled a studijní  předpoklady formou testů (vlastní tes- ty fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP  + ZSV). Ve druhém kole ústní pohovor  nad nastudovanou literaturou a důvo- dy volby oboru, posouzení motivace  a povahových vlastností. Může zahr- novat také talentovou zkoušku (např.  Arteterapie  na  JČU)  nebo  zkoušku  z  jazyka.  U  víceoborových  studií  se  skládá zkouška z dalšího oboru. ■ Úspěšnost přijetí U psychologických oborů je úspěš- nost dlouhodobě pod 20 %. ■ průběh a délka studia Magisterské studium (5 let), bakalář- ské studium (3 roky) a navazující ma- gisterské studium (2 roky). ■ přehled škol a fakult UNIVERZITA KARlOVA V PRAZE   www.cuni.cz ■ 1. lF (lékařská psychologie  a psychopatologie v doktorském  programu): červen 2012 ■ Filozofická fakulta (Psychologie,  další obory v doktorském   programu): 4. − 20. 6. 2012 ■ Pedagogická fakulta (Psychologie,  Psychologie a speciální pedago- gika, další obory v doktorském  programu): 6.−15. 6. 2012 ■ husitská teologická fakulta  (husitská teologie v kombinaci  s psychosociálními studii): nMgr.  18. − 22. 6. 2012   MASARyKOVA UNIVERZITA   www.muni.cz ■ Fakulta sociálních studií  (Psychologie, Psychoterapeutická  studia, další obory v doktorském  programu): Bc. termíny OSP   a ZSV NSZ Scio do 28. 4. 2012,   nMgr. 27. 6. − 4. 7. 2012 www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

11kam po maturitě intenzivní týdenní kurz k přijímačkám na žurnalistiku nebo psychologii, v Praze od 21.5.2012. Přihlaste se na www.KamPoMaturite.cztiP! ■ Filozofická fakulta (magisterské  studium Psychologie, další obory  v doktorském programu):   5. − 6. 5. 2012 TSP, 7. − 8. 6.  2012 oborové testy, možnost  prominutí  JIhOČESKá UNIVERZITA  V ČESKýCh BUDěJOVICíCh www.jcu.cz ■ Pedagogická fakulta (Arteterapie,  Psychologie, doktorský obor  Pedagogická psychologie):   6. − 19. 6. 2012 ■ Zdravotně sociální fakulta  (Rehabilitační-psychosociální   péče o postižené děti, dospělé  a seniory): 11. − 15. 6. 2012 OSTRAVSKá UNIVERZITA  V OSTRAVě www.osu.cz ■ Filozofická fakulta (Psychologie):  4. − 8. 6. 2012  UNIVERZITA PAlACKéhO  V OlOMOUCI www.upol.cz ■ Filozofická fakulta (Psychologie,  další obory v doktorském   programu): Bc. 5. − 27. 5. 2012,   nMgr. 18. 6. 2012 ZáPADOČESKá UNIVERZITA  V PlZNI www.zcu.cz ■ Fakulta pedagogická (Psychologie  se zaměřením na vzdělávání,  Učitelství psychologie pro střed- ní školy): červen 2012, možnost  prominutí Soukromé vysoké školy a školy   se zahraniční akreditací najdete na  www.VysokeSkoly.com. ■ Doporučená literatura psychologie – jak se dostat na vysokou – skripta (Amos, F. Smolík),  120 stran, 199 Kč moderní psychologie (Portál,  Grahame hill), 282 stran, 549 Kč ■ přípravné kurzy Společenské vědy „nultý ročník“  středa, sobota Praha, Brno, zahájení  říjen, Ostrava zahájení listopad psychologie „nultý ročník“ středa,  sobota Praha, Brno, zahájení říjen,  Ostrava zahájení listopad psychologie intenzivní týdenní kurz  Praha zahájení květen psychologie semestrální kurz Praha,  Brno, zahájení leden, únor ■ ŽURNALISTIKA Studium  žurnalistiky,  mediálních  studií,  marketingové  komunikace  či  public  relations  nabízí  6  veřejných  a 9 soukromých vysokých škol. Tyto  obory najdete na filozofických či so- ciálněvědních  fakultách,  ale  také  na  fakultách ekonomických.  ■ přijímací zkoušky UK  obor  Žurnalistika  písemný  test  ověřující  všeobecný,  historický,  kul- turní a politický přehled, znalost spi- sovné  češtiny,  jazykovou  tvořivost,  jazykovou  stylizaci,  doplněno  o  test  z  cizího  jazyka,  ústní  část  (prověře- ní  orientace  v  aktuálních  otázkách  dění, motivace ke studiu), UPOl test  studijních  předpokladů  s  důrazem  na  orientaci  v  kulturní  oblasti,  hu- manitních  a  sociálněvědních  disci- plínách.  Někde  NSZ  Scio  (MU  FSS,  UK  FSV  Mediální  studia,  VŠB-TUO  Ekonomická  žurnalistika),  ústní  po- hovor (VŠB-TUO, UPOl, lA, UK FSV  také obor Marketingová komunikace  a PR), talentová zkouška (např. lA). ■ Úspěšnost přijetí Pro jednotlivé obory není k dispozici,  pro orientaci úspěšnost přijetí na UK  FSV byla 34,5 %, MU FSS 29,1 %,  UPOl FF 28,7 %, FMK UTB 24,2 %. ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3 roky) a nava- zující magisterské studium (2 roky). ■ přehled škol a fakult UNIVERZITA KARlOVA V PRAZE   www.cuni.cz ■ Fakulta sociálních věd  (Žurnalistika, Mediální studia,  Marketingová komunikace  a public relations): Bc. písemná  6.−8.6.2012, ústní 13.−15.6.2012,  Mediální studia OSP NSZ Scio  do 28.4.2012, nMgr. písemná  1.−5.6.2012, možnost prominutí ■ Filosofická  fakulta  (Studia  nových  médií): 4.−20.6.2012    MASARyKOVA UNIVERZITA   www.muni.cz ■ Fakulta  sociálních  studií  (Mediální  studia  a  žurnalistika,  Žurnalistika):  Bc. termíny NSZ OSP a ZSV Scio  do 28.4.2012, nMgr. 27.6−4.7.2012 ■ Filosofická fakulta (Teorie interaktiv- ních médií): Bc. 5.−6.5.2012, nMgr.  20.−22.6.2012, možnost prominutí  UNIVERZITA hRADEC KRálOVé  www.uhk.cz ■ Pedagogická  fakulta  (Jazyková  a  literární  kultura,  literární  doku- mentaristika  a  teorie  čtenářství):  11.−15.6.2012 UNIVERZITA PAlACKéhO  V OlOMOUCI www.upol.cz ■ Filozofická  fakulta  (Žurnalistika,  Mediální  studia,  Komunikační  studia):  Bc.  5.−27.5.2012,  nMgr.  18.6.2012  UNIVERZITA TOMáŠE BATI VE  ZlíNě www.utb.cz ■ Fakulta  multimediálních  komuni- kací  (Marketingové  komunikace):  4.−7.6.2012  VySOKá ŠKOlA BáňSKá -  TEChNICKá UNIVERZITA OSTRAVA  www.vsb.cz ■ Ekonomická  fakulta  (Ekonomická  žurnalistika,  Ekonomika  a  právo  v  žurnalistice):  Bc.  termíny  OSP  NSZ  Scio,  ústní  10.5.2012,  nMgr.  28.−29.6.2012 Soukromé vysoké školy   s žurnalistickými obory najdete na   www.VysokeSkoly.com. ■ Doporučená literatura Testy z českého jazyka k přijíma- cím zkouškám Vš  (Amos, Mgr. S. Radotínská  hvězdová), 87 stran, 189 Kč Tvůrčí psaní pro každého (GRADA,  M. Dočekalová), 151 stran, 199 Kč ■ přípravné kurzy Žurnalistika „nultý ročník“ středa,  sobota Praha, Brno, zahájení říjen,  Ostrava zahájení listopad Žurnalistika intenzivní týdenní kurz  Praha zahájení květen Konkrétní požadavky k přijímacím zkouš- kám jednotlivých oborů na rok 2012/2013  najdete na www.VysokeSkoly.com.  Všechny údaje v tomto článku byly  zjišťovány na stránkách příslušných škol  a fakult. Neodpovídáme za chybu či  uvedení jiného termínu, k jehož změně  např. v mezičase došlo. Všechny termíny  doporučujeme ověřit u studijního oddělení  příslušné fakulty. Zdroje: http://dsia.uiv.cz/omz3.html, http:// dsia.uiv.cz/vysluch10.html, http://dsia.uiv. cz/vysluch11.html, v datech nejsou uvede- ny státní vysoké školy. www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

12 kam po maturitě pŘIjímAčKY mEDICíNA ■ BIOlOGIE – Jak se dostat  na vysokou (Amos) 219 Kč ■ Modelové otázky k přijímacím  zkouškám na 1. lF UK biologie,  chemie, fyzika (1. lF)   439 Kč pSYChoLoGIE ■ Psychologie – Jak se dostat na  vysokou – skripta (Amos) 199 Kč ŽURNALISTIKA ■ Testy z českého jazyka k přijíma- cím zkouškám VŠ (Amos) 189 Kč pRÁVo ■ Cvičebnice OSP  (základní i rozšířený) (Scio) 525 Kč ■ Testy obecných studijních  předpokladů a základy logiky   1. a 2. díl (Sokrates)   279 Kč za jednu knihu ■ Chcete se dostat na právnickou  fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates),   279 Kč za jednu knihu EKoNomIE ■ Přijímací zkoušky z matematiky  na VŠE– skripta (Amos) 249 Kč poLICEjNí AKADEmIE ■ Bezpečnostně právní studia,  Policejní činnosti, Kriminalistika  a další forenzní disciplíny,  Bezpečnostní management   ve veřejné správě řešení   bakalářského znalostního testu  (NaVysokou) 405 Kč ■ Testy na policejní akademii  (Fragment) 189 Kč máme 95% všech knih k maturitě a přijímačkám, které byly vydány v čR. objednávejte na www.Kampomaturite.cz: za bezkonkurenční ceny. Další slevy pro naše fanoušky na facebooku a účastníky přípravných kurzů k přijímačkám a maturitě. last minute: knihy pro přípravu SpoLEčENSKé VĚDY ■ Chcete se dostat na filozofickou,  pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl  (Sokrates), každý díl 189 Kč ■ Základy společenských věd 4 díly  (Eurolex) všechny díly za 290 Kč  poLIToLoGIE ■ Politologie – Jak se dostat  na vysokou (Amos) 219 Kč sháníte referáty, maturitní otázky, čtenářský deník nebo materiály k přijímačkám? Najdete je na www.KamPoMaturite.cz a www.seminarky.cztiP! mATURITA ■ 6 CD Maturita bez obav  (Fragment) 249 Kč ■ Maturita Český jazyk a literatura  (základní úroveň) 159 Kč ■ Maturita Anglický jazyk (základní  úroveň) 159 Kč ■ Maturita Matematika (základní  úroveň) 149 Kč (vše nakladatelství Didaktis) maturitní otázky, čtenářský deník a další podklady k maturitě stahuj- te na www.Seminarky.cz Knihy objednávejte na   www.Kampomaturite.cz  nebo osobně v našem   knihkupectví (Nakladatelství   a vzdělávací agentura Amos,  Dukelských hrdinů 21,   Praha 7, tel. 233 382 685,  otevřeno   pondělí – čtvrtek 8.30-17.30,   pátek 8.30-16.00,   přestávka 13.00-13.30) www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

13kam po maturitě Kam po maturitě: do nultého ročníku Letos přijímačky nevyšly? připravte se na příště. přípravné kurzy – nulté ročníky – otevíráme v ostravě, Brně a praze. časopis je nově dostupný on-line na publero.com/kampomaturite-cz/4-2012 a www.floowie.com/kampomaturitetiP! pRoč ABSoLVoVAT pŘípRAVNé KURZY? ■  Zaměříte se na témata, která budou u přijímaček na daný obor ■  Procvičíte testy, dozvíte se vychytávky (orientace v literatuře, příprava  na ústní zkoušku) ■ Budete v kolektivu lidí s podobným zájmem a motivací ■  Můžete se srovnat s výsledky ostatních ■  Naši lektoři vědí, o čem mluví, a dbají na zpětnou vazbu ■  Termíny ve všední den nebo o víkendu, nekolidují se svátky,  prázdninami a NSZ Scio ■  Můžete zaplatit na splátky, získat další slevy ■  Zvýšíte svou šanci na přijetí až 3x mEDICíNA + fARmACIE + VETERINA ■  přijímací zkoušky přírodovědec- kých, farmaceutických, veterinár- ních, lékařských a pedagogických  fakult  ■  příprava na rekvalifikační kurzy: masér, fyzioterapeut, instruktor,  trenér  ■ příprava na maturitu z biologie,   fyziky, chemie SpoLEčENSKé VĚDY ■  přijímací zkoušky filozofických,  pedagogických a humanitních  fakult ■  prohloubení znalostí zájemců  o práci v psychosociálních   poradnách, linkách důvěry,   personálních agenturách ■   příprava na maturitu z občanské- ho a společenskovědního základu   pRÁVA ■  přijímací zkoušky Právnické fakul- ty UK v Praze, Právnické fakulty  Masarykovy univerzity, Právnické  fakulty ZČU v Plzni a Právnické  fakulty UP v Olomouci pSYChoLoGIE ■  intenzivní příprava na přijímací  zkoušky ■  prohloubení znalostí pro zájemce  o práci v psychosociálních porad- nách, na linkách důvěry, v perso- nálních agenturách EKoNomIE ■  příprava na přijímací zkoušky VŠE,  FSV UK a ekonomických fakult  ČZU a dalších škol ■  procvičování znalostí z matematiky a cizího jazyka s důrazem na  zvládnutí přijímacích testů ANGLIčTINA ■  příprava na přijímací zkoušky  všech fakult, kde je součástí   přijímaček angličtina ■ příprava na maturitu z anglického   jazyka  ŽURNALISTIKA ■  příprava na přijímací zkoušky ■  prohloubení znalostí pro zájemce o práci v médiích – orientace  v české mediální scéně, české   i zahraniční politice ■  příprava na maturitu  z českého jazyka,   občanského a společensko-  vědního základu poLIToLoGIE A mEZINÁRoDNí VZTAhY ■  příprava na přijímací zkoušky ■  prohloubení znalostí asistentů  poslanců, pracovníků v politice   a žurnalistice ■  příprava na maturitu z občanského   a společenskovědního základu  poLICEjNí AKADEmIE ■  příprava na přijímací zkoušky ■  prohloubení znalostí  ekonomických věd a dat   politických událostí ChCETE SE pŘIpRAVIT jEšTĚ LEToS? V květnu otevíráme  intenzivní kurzy psychologie,  žurnalistiky a politologie   – mezinárodních vztahů.  Přihlaste se na    www.Kampomaturite.cz. www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

14 kam po maturitě jste lektorkou přípravného kurzu. jak se mění zájem o váš obor za poslední roky? KZ:  Zájem  o  psychologii  je  obecně  v populaci stále velký. Studium lidské  duše je pro mnohé lákavé a do kurzu  se často hlásí i lidé, kteří chtějí získat  do oboru vhled, přestože se na žádnou  školu nehlásí. Mezi maturanty se však  zájem o studium oboru trochu snižuje.  Psychologie má pověst oboru, na kte- rý se obtížně dostává, což mnohé od- radí i od toho, přijímací zkoušky vůbec  vyzkoušet. Navíc trh práce se novými  psychology  poměrně  nasytil  a  matu- ranti často volí jiné obory, kde je vyšší  šance budoucího uplatnění. KB: Zájem o studium medicíny je stále  vysoký, o čemž svědčí i velká konku- rence  u  přijímacího  řízení  na  většinu  fakult  v  republice.  Počet  přijímaných  studentů na jednotlivé fakulty se rov- něž  nikterak  výrazně  nemění.  Dá  se  tedy říct, že výběr uchazečů je poměr- ně tvrdý, zvlášť na některé fakulty (2.  lF UK 12%, lF MU v Brně 21%), a vy- žaduje nejen nezbytné vědomosti, ale  zejména odhodlání. :-) Np: Zájem o tento obor je konstantní.  Myslím, že žurnalistika byla a vždycky  bude atraktivním oborem nejen studij- ním, ale posléze i pracovním.  Samy jste tento obor vystudovaly nebo studujete. jaké jste byly stu- dentky? KZ:  Já  jsem  psychologii  vystudovala  na Filozofické fakultě Masarykovy uni- verzity v Brně a na studium velmi ráda  vzpomínám.  Patřila  jsem  mezi  ty  stu- denty, kteří poctivě chodí na přednáš- ky,  každý  semestr  jsem  si  zapisovala  řadu nepovinných předmětů a zkouš- kové období jsem končila mezi první- mi, neboť ke zkouškám mi vždy stačil  pouze první termín. Bylo by nefér tvrdit,  že jsem období na vysoké škole trávila  jen na přednáškách a v knihovně. Jako  každý student jsem okusila i kolejní ži- vot a brněnské noční rozjezdy :-) KB: Studuji  medicínu  na  2.  lékařské  fakultě  Univerzity  Karlovy  v  Praze.  Tuto  fakultu  jsem  si  vybrala  nejen  z  důvodu,  že  je  samozřejmě  nejlepší  :-), ale také proto, že se jedná o bý- valou  Fakultu  dětského  lékařství.  Od  začátku jsem se chtěla věnovat spíše  pediatrickým  oborům.  Těžko  mohu  posoudit, jaká jsem studentka, to by  spíš měli hodnotit jiní lidé. Ale studi- um medicíny mě velice baví, dalo by  se  říct,  že  se  mi  dokonce  stalo  ko- níčkem. Velice mi v tom pomohlo to,  že jsem se již ve 2. ročníku rozhodla  začít  věnovat  ve  svém  volném  čase  klinické medicíně. Což mě naučilo ne- uvěřitelnému množství odborných do- vedností,  komunikaci  s  pacienty,  ale  hlavně mi to dalo tak trochu jiný po- hled na medicínu jako takovou. Chtěla  bych za to velice poděkovat lékařům  Dětského  kardiocentra  FN  Motol,  1.  infekční kliniky 2. lF UK a Nemocnice  Na Bulovce a Kardiochirurgické kliniky  FN Motol, kteří mi věnovali a stále vě- nují svůj cenný čas a předávají mi své  zkušenosti.  Díky  těmto  mimoškolním  aktivitám se mi podařilo vycestovat na  stáž do kardiocentra v dětské nemoc- nici  hôpital  Necker  Enfants  malades  v Paříži. Studovat  medicínu  není  jednodu- ché, ale když v ní najdete její nesmír- nou krásu a pochopíte smysl tohoto  poslání,  tak  vás  to  naplní  dobrým  pocitem.  A  pochopíte,  že  to  je  ten  nejkrásnější  obor,  který  můžete  stu- dovat. :-) Np: Žurnalistika samozřejmě vyžaduje  aktivní účast na studiu, ve velké míře  i mimo posluchárny. Asi každého stu- denta žurnalistiky občas napadne, že  přece všechny ty úkoly nemůže stih- nout. Takže student musí dělat maxi- mum, ale stejně nikdy neví, jaká bude  za jeho snažení udělená známka. Mě  osobně  potěšily  velmi  dobré  známky  u státní zkoušky.    jak hodnotíte připravenost stu- dentů ke studiu na začátku kurzu? KZ:  Někteří  studenti,  kteří  do  kurzu  nastupují, často ani neznají podmínky  přijímacího řízení a jejich připravenost  je tedy poměrně malá. Co se týká kon- krétních znalostí z oboru psychologie,  mají  poměrně  velký  náskok  studenti  gymnázií,  kteří  maturují  z  psycholo- gie nebo základů společenských věd.  Velká část studentů se orientuje v zá- kladních pojmech a jménech, ke spl- nění podmínek přijímacího řízení by to  však  většinou  nestačilo.  Je  pravdou,  že  přijímací  řízení  na  psychologii  vy- žaduje od studentů velké množství in- formací. Paradoxně musí mít studenti  takové  znalosti,  které  jsou  obsahem  sylabů  jednotlivých  předmětů  v  prv- ních třech ročnících studia oboru psy- chologie na vysoké škole.  KB: Většina studentů, tedy aspoň na  přípravných kurzech na medicínu, má  již  jasno  v  tom,  kterou  fakultu  chtě- jí  studovat  a  proč.  Mají  představu  o podmínkách přijímacího řízení a ak- tivně se ptají na podrobnosti, jak v re- álu  přijímačky  probíhají.  Co  se  týče  chemie,  kterou  učím,  setkávám  se  s velice rozdílnou úrovní znalostí. Je  vidět, že na některých středních ško- jak zvládnout přijímačky: tipy lektorů přípravných kurzů Zajímá vás, jak se připravit na přijímačky nebo maturitu? Co obnáší přípravné kurzy a práce lektora? čtěte v rozhovoru s lektorkami našich přípravných kurzů Amos. informace k našim přípravným kurzům najdete na str. 13. Na www.KamPomaturite.cz se hlaste do nultých ročníků 2012/2013tiP! „připravenost studentů na konci kurzu úspěšně zvládnout přijímací řízení závisí ve velké míře na aktivitě samotného studenta. Ti, kteří navštěvují kurz pravidelně, průběžně studují doporučenou literaturu a plní domácí úkoly, mají velkou šanci na úspěšné složení zkoušek.“ (Mgr. Kateřina Zaplatilová, lektorka psychologie) www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

15kam po maturitě lách se věnuje chemii větší prostor,  někde spíše menší. Ovšem mojí sna- hou je, aby každý student po skon- čení našeho kurzu byl schopen bez  větších obtíží úspěšně složit přijímací  zkoušky z chemie. Np: Velmi  dobře  bývají  připraveni  studenti  gymnázií,  kteří  se  zajímají  o  předměty  související  se  žurnalisti- kou. Stejně se ale k přijímacím zkouš- kám musí hodně učit.  Na kolik odhadujete zlepšení při- pravenosti studentů po absolvová- ní kurzu?  KZ: Připravenost studentů na kon- ci  kurzu  úspěšně  zvládnout  přijímací  řízení  závisí  ve  velké  míře  na  aktivitě  samotného studenta. Ti, kteří navště- vují kurz pravidelně, průběžně studují  doporučenou literaturu a plní domácí  úkoly,  mají  velkou  šanci  na  úspěšné  složení zkoušek. Během kurzu zadá- vám studentům oborové testy z psy- chologie  z  minulých  let,  pomocí  kte- rých studenti sami sledují, že dosahují  stále  lepších  výsledků.  Jednou  jsem  měla v kurzu studentku, která na konci  kurzu  zvládla  oborový  test  na  100%  -  to  je  myslím  sen  každého  lektora.  Během přijímacího řízení jsou bohužel  znalosti z oboru psychologie jen dílčím  faktorem, velkou roli zde hrají i situač- ní faktory – stres, štěstí, náhoda. Bez  těch znalostí to však většinou nejde.  KB:  řekla  bych,  že  v  drtivé  většině  případů se jedná o výrazné zlepšení.  Ovšem nutno podotknout, že zlepše- ní připravenosti studentů nezáleží jen  na mně, ale především na studentech  samotných.  Ani  sebelepší  pedagog  nic nezmůže se studentem, který se  nechce  učit.  Chemie  bohužel  není  oborem,  který  by  se  dal  vymyslet  z  hlavy  a  „uvařit  z  ničeho“.  Z  mého  pohledu to není příliš složitý obor, ale  je nutné se zaměřit na zvládnutí ne- zbytných  základů,  aby  bylo  na  čem  stavět. Přestože chemie nepatří mezi  vysloveně  favoritní  předměty  mezi  gymnaziálními studenty, je nutné zdů- raznit,  že  pro  uchazeče  o  studium  medicíny  se  jedná  o  předmět,  kte- rý  musí  bezpodmínečně  ovládat.  Já  sama za sebe bych řekla, že chemii  jsem ze všech předmětů, které jsme  na  gymnáziu  měli,  využila  na  medi- cíně  snad  nejvíc.  Na  začátku  kurzu  se  velmi  často  setkávám  s  tím,  že  studenti  chemii  ovládají  tak  napůl  –  umí  spoustu  věcí  nazpaměť  (např.  chemické vzorce), ale sami je nejsou  schopni  odvodit  či  vymyslet.  Stěžují  si,  že  gymnaziální  chemii  nerozumí,  proto  ji  nemají  rádi  a  pomyšlení  na  chemii  v  nich  vyvolává  pocity  děsu  a hrůzy... :-) Tudíž mě vždy velice po- těší,  když  se  po  absolvování  kurzu  shodnou na tom, že chemie je vlastně  krásná věda, na níž není nic složitého,  a není třeba se jí bát. Np:  V  kurzu  probíráme  vše,  co  se  objevilo  na  přijímacích  zkouškách  v minulých letech. Zároveň jsou stu- denti informování o tom, co je třeba  dostudovat  doma.  Troufám  si  tvrdit,  že  například  připravenost  studenta,  který  nestuduje  gymnázium  a  hlásí  se na Masarykovu univerzitu, vzroste  několikanásobně.  máte nějaký tip pro přípravu na přijímačky a maturitu? KZ: hlavní rada, kterou však studen- ti  neradi  slyší,  je  opravdu  průběžná,  dlouhodobá  příprava.  Během  kurzu  se  studenty  probírám  zásady  efek- tivního učení, z nichž na tomto místě  musím zmínit především distribuova- né učení, respektování učebního stylu  a tvorbu kognitivních map. Takže můj  tip je: nenechat vše na poslední chvíli,  ke každému zadanému okruhu ales- poň něco vědět, den před dnem D se  pořádně vyspat a v den D zachovat  chladnou hlavu.  KB: Nejdůležitější je podle mě 100%  přesvědčení o tom, že chci jít studo- vat medicínu, protože od toho se pak  odvíjí  i  to  ostatní.  Všem  uchazečům  o  studium  doporučuji,  aby  si  zakou- pili  modelové  otázky,  které  vydávají  jednotlivé  lékařské  fakulty.  Je  dobré  být připraven na způsob, jakým se na  přijímacích  zkouškách  ptají.  Zkrátka  je  výhodou  „vědět,  do  čeho  jdu“.  Zároveň se tak studenti dozví, v jakém  rozsahu  po  nich  budou  požadovány  vědomosti jednotlivých oborů. Nejsem  ovšem  zastáncem  bezduchého  uče- ní  modelových  otázek  nazpaměť.  To  k ničemu nevede, na přijímačkách ne- budou otázky ve stejném znění. Proto  si myslím, že pokud si některý student  není jistý tím, zda se dokáže 100% při- pravit na přijímačky sám doma, a zda  je schopen všemu porozumět, měl by  zvolit přípravný kurz. Velká část peda- gogů během výuky přípravného kurzu  se  také  snaží  studentům  předat  pár  zkušeností a tipů na to, jak při přijíma- cím řízení uspět. Co  se  týče  přijímaček  na  medicínu,  myslím, že nejdůležitější je nespoléhat  na to, že po maturitě bude na přípra- vu na přijímačky dost času. Je dob- ré se připravovat průběžně. Přijímací  zkoušky na medicínu vyžadují pevné  nervy a trochu sebezapření, ale za ten  pocit, když se dostanete na svoji vy- sněnou fakultu, to stojí! :-) Np:  Studenti  žurnalisti  mají  velké  štěstí, že přijímačky do Brna se ko- nají ještě před maturitou. Můžou se  tedy na přijímací zkoušky připravit již  v únoru a březnu, pak odmaturovat  a následně vykonat přijímací zkouš- ky do Olomouce a Prahy, které jsou  bohužel úplně jiné než ty do Brna. Připravte se ještě letos na přijímačky žurnalistiky, psychologie nebo politologie. Praha květen 2012, přihlášky na www.KamPoMaturite.cztiP! mgr. Kateřina Zaplatilová (KZ)  – lektorka kurzu  psychologie.  Ukončeno studi- um jednooboro- vé magisterské  psychologie,  studuje speciální pedagogiku na  Masarykově univerzitě.  Kamila Blechová (KB) – lektorka  kurzu medicíny.  Studuje obor  všeobecné  lékařství na 2.  lF UK. Stážuje  v Dětském kardi- ocentru a na Kardiochirurgické klinice  Kardiocentra pro dospělé ve FN  Motol. V roce 2010 absolvovala stáž  v Paříži na specializovaném pracovišti  dětské kardiologie.  phDr. Nikola peřinová (Np) – lektorka kurzu  žurnalistiky.  Složila doktorát  z Psychologie  a edukace ve  výživě, kterým  navázala na svá  studia zdravot- ních věd. V roce 2007 absolvovala  státní zkoušku z oboru mediální  studia a žurnalistika na Fakultě sociál- ních studií MU v Brně.  podrobné medailony našich lektorů na- jdete na www.Kampomaturite.cz/o-nas www.Seminarky.cz LEKToRKY KURZů AmoS

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

16 kam po maturitě Co NEChCETE NEBo oDmíTÁTE DĚLAT: ■  Tabákový průmysl, alkohol, zbraně… Co oBjEKTIVNĚ NEmůŽETE DĚLAT ■  Ze zdravotních důvodů nebo pro- tože daná práce vyžaduje výkony  (fyzické  či  psychické)  nad  vaše  možnosti Co UmíTE A jAK DoBŘE? ■  Realisticky  zhodnoťte,  jak  jste  na  tom s jazyky, počítačem a technikou  obecně.  Které  programy  zvládáte  a  na  jaké  úrovni?  Co  vaše  vystu- pování,  prezentační,  přesvědčovací  a vysvětlovací schopnosti? Jste tý- mový hráč nebo sólista? Dynamický  typ? Analytik? Rozumíte účetnictví,  daním,  právu,  AutoCADu,  umíte  programovat, psát na počítači vše- mi deseti? Máte nějaké jiné znalosti/ dovednosti, které využijete v praxi?  Máte  řidičský  průkaz?  Kolik  máte  najetých kilometrů? ANALýZA ZAmĚSTNAVATELE A pRÁCE ■  U okruhu možných činností a po- tenciálních  firem  si  položte  dal- ší  otázky,  pište  si  klady  a  zápory  dané práce a zaměstnavatele. ■  Je  vybraný  obor  prací,  kterou  chcete  dělat  desítky  hodin  týdně  několik let? ■  Obsahuje  činnosti,  které  vás  bu- dou alespoň částečně bavit, máte  pro ně vlohy?  ■  Můžete  se  je  případně  naučit  a zvládnout? ■  Nabízí firma zaškolení, tréninky? ■  Stihne vás někdo zaučit? Nebo bu- dete hozeni do vody? ■  Jaká je atmosféra a firemní kultu- ra? Zapadnete tam, budete se cítit  dobře? ■  Jaké jsou vztahy mezi zaměstnan- ci? Panuje ve firmě fluktuace? Jde  o uzavřený kolektiv? ■  Vládne  tu  duch  kooperace  nebo  agresivita či soutěživost? ■  Můžete se ve firmě rozvíjet, vzdělá- vat, postupovat? ■  Jaká je odměna za práci, možnosti  navyšování odměny? ■  Pevný plat nebo pohyblivá složka  v závislosti na výkonu? ■  Jaký se očekává výkon? ■  Jaké jsou další benefity (pružná pra- covní doba, stravenky, více dovole- né, studium při zaměstnání atd.)? Kam po maturitě: do práce hledáte práci? Víte co, kde, kdy, jak a za kolik chcete dělat? odpověď na většinu otázek už určitě znáte, ale nezaškodí si informace shrnout. KDE hLEDAT ■  Pracovní  portály,  inzerce,  per- sonální agentury, úřad práce ■  Neformální  možnosti  –  přes  známé, příbuzné, bývalé učitele  a kolegy ■  Oslovte firmu, která se vám líbí.  Firmy mají zájem o motivované  zaměstnance. ■  U personálních agentur můžete  projít  i  dost  zdlouhavými  přijí- macími řízeními a testy, nabíze- né pozice pak mohou být hod- ně daleko od vašich požadavků  a  pokud  se  dostanete  do  ně- které z firem na pohovor, bude  v podstatě stejný jako v agentu- ře. I tak jde o užitečnou pomoc  a  dobrou  přípravu  na  „ostré“  pracovní pohovory. ■  Neomezujte  se  jen  na  Českou  republiku.  Některé  obory  jsou  žádané i v zahraničí a nemusíte  zdaleka až do Anglie nebo Irska.  Odkazy  najdete  na  specializo- vaných  stránkách  i  portálech  pro  hledání  práce  (např.  www. jobs.cz). Kurzy zaměřené na marketing, komunikaci nebo účetnictví najdete na www.KamPoMaturite.cz/odborne-kurzy/tiP! www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

17kam po maturitě Strukturovaný životopis by měl ob- sahovat  aktuální  fotografii  pasového  formátu.  U  pracovních  zkušeností  vypište  kromě  názvu  pozice  i  náplň  práce.  Pokud  ovládáte  více  jazyků,  připravte si i cizojazyčnou verzi obou  dokumentů,  pozor  na  přehlednost,  velikost  souborů  a  jejich  formát  –  asi  nejideálnější  je  PDF  nebo  DOC.  Životopis  se  vyplatí  vystavit  na  pra- covních  portálech  a  dobře  nastavit  vyhledávací  agenty,  abyste  nepře- hlédli žádný inzerát. čím VYVÁŽIT NEDoSTATEK pRAxE ■ Školní praxe, fiktivní firma  ■ Výsledky vlastní činnosti – plakáty  na ples, zajímavý projekt, výzkum ■ Účast v soutěžích, školních  olympiádách ■ Výměnné  pobyty,  dlouhodobé  za- hraniční pobyty, mezinárodní brigád- nické tábory, dobrovolnické projekty ■ Organizace školní a mimoškolní čin- nosti – vedení oddílu, pomoc s orga- nizací táborů, sběrů nebo plesů pŘípRAVA NA pohoVoR ■ Čím víc informací, tím lépe ■ Připravte se na dotazy – co už jste  dělali, proč vybíráte tuto práci a fir- mu, jaké máte plány, proč by měli  vzít právě vás, nejlepší a nejhorší  vlastnost/zážitek, silné a slabé  stránky a další ■ Přizpůsobte styl oblečení, vůni,  účes, doplňky a (dámy) líčení ■ Připravte si dokumenty – životo- pis, doklady o vzdělání, reference,  portfolio prací  ■ Nechoďte ani moc brzy, ani pozdě,  případně zavolejte a omluvte se ■ Co se při pohovoru nedoporučuje:  pomlouvat učitele, bývalé za- městnavatele, uvádět nepravdivé  informace o dovednostech, zkuše- nostech nebo vzdělání, nedostatky  v chování (hlučnost, agresivita,  žvýkání, mobilní telefon atd.) o KoLIK SI ŘíCT pENĚZ? ■ Pokud firma uvede rozpětí v inzerá- tu, můžete z něj vyjít. Pokud máte  praxi  nebo  schopnosti,  řekněte  si  i o víc, chce to ale realistický odhad. ■ Srovnání platů najdete např. na  www.platy-mzdy.cz, www.platy.cz  nebo www.mpsv.cz/ispv.php oDKAZY www.jobs.cz, www.monster.cz, www.prace.cz, www.sprace.cz, www.aprace.cz, www.istp.cz, www.occupationsguide.cz, www.infoabsolvent.cz Životopis a motivační dopis Životopis by měl být přizpůsoben konkrétní pracovní nabídce. při popisu praxe totiž můžete zdůraznit činnosti, které požaduje daný inzerát. Totéž platí pro motivační dopis. ŽIVoTopIS jIŘí NoVÁK Konečná 21, 999 99 lhota Tel. 777 000 000 E-mail novak.lhota@gmail.com Datum a místo narození:  21. 9. 1992 lhota VZDĚLÁNí 2007 – 2011 Lhotecká akademie  Maturitní zkouška z matematiky,  anglického jazyka, účetnictví,   odborných ekonomických předmětů pRAxE/pRACoVNí ZKUšENoSTI 2010 – 2011 E-LhoTA s.r.o.:  významný výrobce sušených rajčat  a rajčatového protlaku 2011: pracovník obchodního odděle- ní – Příprava propagačních materi- álů, organizace a účast na obchod- ních jednáních, příprava prezentací  a jejich následné prezentování  zákazníkům, zajišťování fakturace 2010: pracovník recepce – adminis- trativní a organizační práce 2007 – 2011 jednatel fiktivní firmy  v rámci lhotecké akademie, organi- zace a účast na veletrhu FIF srpen 2010 vedení Work Camp  lhota Tomato 2010 organizační za- jištění, vedení a organizace volného  času 25 zahraničních účastníků ZNALoSTI Anglický jazyk – plynně slovem i pís- mem, státní zkouška Francouzština – středně pokročilá  znalost Práce s počítačem – Word, Excel,  Access, Outlook, PowerPoint   nadstandardní uživatelská znalost řidičský průkaz skupiny B,   8000 najetých kilometrů DALší VLASTNoSTI A DoVEDNoSTI Flexibilita, spolehlivost, proaktivita,  schopnost samostatné i týmové  práce, prezentace před lidmi,   odolnost vůči stresu REfERENCE Ing. Petr Zelený,  vedoucí obchodního oddělení  E-lhOTA s.r.o. tel. 777 999 999 e-mail zeleny@elhota.cz lhOTEX  s.r.o. Mgr. lucie Nováková Počáteční 21 999 99 lhota Vážená paní Nováková, reaguji na Váš inzerát na pozici Obchodní specialista, který jsem si přečetl na www. lhotecko.cz. V současné době končím studium na lhotecké akademii, během studia jsem získal  praxi ve společnosti E-lhOTA s.r.o. jako pracovník obchodního oddělení. Zde jsem při- pravoval propagační materiály, organizoval obchodní schůzky a jednání se také účastnil.  Jsem zvyklý prezentovat před větším množstvím lidí, ovládám jazyky a práci s počítačem,  nabízím flexibilitu, proaktivitu a schopnost práce samostatně i v týmu. Věřím, že mohu být pro Vaši společnost přínosem a rád bych se účastnil výběrového  řízení pro tuto pozici. Děkuji a těším se na další spolupráci, Jiří Novák Tel. 777 000 000, E-mail novak.lhota@gmail.com Konečná 21, 999 99 lhota VZoR moTIVAčNího DopISU Vzory životopisu, motivačního dopisu a dalších dokumentů stahujte na www.seminarky.cztiP! www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

18 kam po maturitě Po uplynutí těchto lhůt a nebo po  dosažení věku 26 let - pokud se ab- solvent  neregistruje  na  úřadu  prá- ce  nebo  nenastoupí  do  zaměstnání  -  je  nutno  nahlásit  se  na  zdravotní  pojišťovně  jako  tzv.  osoba  bez  zda- nitelných  příjmů  a  platit  minimální  pojistné, v roce 2012 je suma stejná  jako v předchozím roce, tj. 1080 Kč  měsíčně. poBYT V ZAhRANIčí Student cestu do zahraničí za úče- lem výdělečné činnosti nemusí ozna- movat ČSSZ, nemusí hradit pojistné  na sociální zabezpečení a příspěvek  na  státní  politiku  zaměstnanosti.  Je  možné  se  přihlásit  před  odjezdem  k dobrovolnému důchodovému pojiš- tění, aby se tato doba započítala do  nároků na důchod. Informace k pod- mínkám  zaměstnávání,  registraci  a  platbám  pojistného  je  třeba  zjistit  u dané zahraniční instituce. Kontakty  pro země EU viz zdroje článku. STUDENT/ABSoLVENT ZAmĚSTNANEC Jako zaměstnanec je student či ab- solvent plátcem pojistného.  Výjimky, kdy student/absolvent-za- městnanec není plátcem pojistného: ■  příjmy pouze z práce z praktického  výcviku ■  dohoda  o  provedení  práce  (příjem  do 10000 Kč měsíčně) ■  zaměstnanec na nepravidelnou vý- pomoc nebo na dohodě o pracovní  činnosti (DPČ), pokud nedosáhl za- počitatelného příjmu pomATURITNí STUDIUm K jednoletému pomaturitnímu jazy- kovému studiu se můžete přihlásit ve  stejném roce, kdy jste vykonali první  maturitní zkoušku nebo absolutorium  v  konzervatoři.  Pokud  nesložíte  ma- turitu  nebo  absolutorium  v  řádném  termínu, můžete nastoupit bez výhod  studenta a po složení zkoušky v ná- hradním/opravném termínu do konce  kalendářního  roku  bude  váš  status  obnoven. Podrobnosti k pomaturitní- mu studiu najdete na str. 42. Na  status  studenta  máte  nárok  i v případě, že se ke studiu přihlásíte  později, a to do 31.12. daného roku.  Této  výhody  lze  využít,  pokud  se  např.  rozhodnete  pro  ukončení  stu- dia na vysoké škole nebo jiném typu  školy, na kterou jste se přihlásili po  maturitě.  Zdroje najdete v článku na http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/ status-studenta-a-platby-pojistneho-1tiP! jAKé jSoU VýhoDY pLYNoUCí Z ŘÁDNého DENNího STUDIA NA Sš, Voš, Vš A pomATURITNí- ho jAZYKoVého STUDIA? ■  zdravotní  pojištění  placené  státem  do 26 let věku ■  zachování rodinných přídavků, da- ňových úlev a sociálních dávek při  splnění  příslušných  podmínek  do  26 let věku ■  všechny  obvyklé  studentské  slevy  (slevy v dopravě, kultuře, ISIC aj.) SoCIÁLNí pojIšTĚNí Od 18. narozenin student přestává  být účasten na důchodovém pojiště- ní, tj. není již hrazeno státem a doba  studia se nezapočítává do nároku na  důchod.  Student,  který  nevykonává  výdělečnou činnost, nemusí pojistné  odvádět.  Student si může zajistit účast na pojištění: ■  dobrovolným důchodovým pojiště- ním - v roce 2011 šlo o částku 1732  Kč, 2012 je pojistné 1760 Kč, při- hlašuje se na příslušné OSSZ. ■  nastoupit  do  zaměstnání  (pozor,  od  roku  2012  se  týká  i  dohody  o  provedení  práce  s  příjmem  nad  10000 Kč měsíčně), pojistné odvádí  zaměstnavatel ■  začít samostatnou výdělečnou čin- nost - studenti do 26 let jsou pova- žováni za OSVČ s tzv. vedlejší čin- ností, důchodové pojištění se platí  pouze v případě, že daňový základ  z  podnikání  dosáhl  určité  výše  nebo  se  sami  přihlásí  k  účasti  (za  rok 2011 je rozhodná částka 59374  Kč, snižuje se o 1/12 za každý mě- síc, kdy nebyla vedlejší samostatná  výdělečná  činnost  vykonávána).  Nemocenské pojištění je dobrovol- né, účast na něm vznikne, pokud se  k němu OSVČ přihlásí. NEmoCENSKé pojIšTĚNí Studenti  nejsou  účastni  nemocen- ského pojištění a tudíž nemají nárok  na příslušné dávky - peněžitou pomoc  v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací  příspěvek v těhotenství a mateřství. ZDRAVoTNí pojIšTĚNí Z pohledu zdravotního pojištění se  považuje student po ukončení SŠ do  nástupu na VŠ stále za nezaopatřené  dítě soustavně se připravující na bu- doucí povolání.  Za  absolventy  SŠ  hradí  pojištění  stát do konce prázdnin (31.8.), u VOŠ  měsíc po absolutoriu, u VŠ měsíc po  závěrečných státních zkouškách.  Pozor, pokud celý kalendářní měsíc  vykonáváte výdělečnou činnost - bez  ohledu  na  typ  smlouvy  či  úvazku  -  toto pravidlo neplatí. V roce 2012 se  také odvádí pojistné u dohody o pro- vedení práce, pokud váš měsíční pří- jem přesáhne 10000 Kč. status studenta od 18. narozenin už student není účasten na důchodovém pojištění, jako tomu bylo dříve. Co tedy vlastně obnáší status studenta? www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

19kam po maturitě Celý článek a zdroje k němu najdete na www.kampomaturite.cz/ kampomaturite/absolventi-a-nezamestnanosttiP! Zákon o zaměstnanosti se v roce 2012 opět změnil. Tentokrát se změna týká i absolventů středních škol. Nezaměstnanost absolventů Můžete jako absolventi dosáhnout  na podporu v nezaměstnanosti? Ano,  ale pouze v případě, že jste v posled- ních 2 letech měli důchodové pojiště- ní při zaměstnání nebo jiné výdělečné  činnosti, a to po dobu 12 měsíců. V  letošním  roce  se  tzv.  rozhodné  období  zkrátilo  ze  3  let  na  2  roky.  Jedná se o dobu, během níž jste mu- seli být účastni na důchodovém po- jištění, abyste měli nárok na podporu  v nezaměstnanosti. Ani v roce 2012 se nemůže do evi- dence uchazečů o zaměstnání zařa- dit  student  (tedy  dle  zákona  osoba  soustavně se připravující na budoucí  povolání = denní studium na střední  škole,  konzervatoři,  VOŠ  a  jazykové  škole s právem státní jazykové zkouš- ky + prezenční studium na VŠ včetně  prázdnin, které jsou součástí školní- ho/akademického roku). poDpoRA V NEZAmĚSTNANoSTI V číSLECh 2  poslední roky, během nichž jste museli po určenou dobu být účastni  důchodového pojištění. Jinak podporu nezískáte. 5  měsíců, po které dostanete podporu v nezaměstnanosti, je-li vám do  50 let a splníte další podmínky 12  měsíců placení důchodového pojištění, pokud chcete získat  podporu 45%  průměrného měsíčního výdělku/vyměřovacího základu – podpora  v posledním měsíci nebo za celou dobu, pokud uchazeč ukončil  pracovní poměr dohodou nebo bez vážného důvodu 50%  výdělku/základu – podpora 3. a 4. měsíc 60%  výdělku/základu – podpora při rekvalifikaci 65% výdělku/základu – podpora 1. a 2. měsíc 3.434 – maximální podpora při rekvalifikaci bez doložení příjmů 3.562 – maximální výše podpory bez doložení příjmů 13.761 – maximální výše podpory při doložení příjmů 15.421 – maximální podpora při rekvalifikaci a doložení příjmů SEmINARKY.CZ A CTENARSKY-DENIK.CZ: STÁhNĚTE SI poDKLADY pRo pŘípRAVU ■  Největší databáze prací ■  18.000 prací  ■  Tým pro kontrolu  a zařazení prací ■  Zaplatíte jen to, co stojí  za to ■  Neoriginální práce označí- me a jsou zadarmo ■  Víte, co stahujete ■  Maturitní otázky, čtenářské  deníky, referáty, studijní  texty, skripta, bakalářské  a diplomové práce ■  Práce SŠ, ZŠ, VŠ i VOŠ ■  Vydělejte si i vy – vložte  svoje práce k nám www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

20 kam po maturitě PP_zrcadlo_185_x_130_mm_KRIVKY.indd 1 3/7/2012 3:41:20 PM ■ Touto dobou již známe vítězku  a vítěze soutěže!   Finále skončilo 31. března. ■  Na www.missmaturita.cz najdete  výsledné pořadí. Gratulujeme   výhercům a děkujeme všem   účastníkům, hlasujícím i partnerům  soutěže. ■ Sledujte www.facebook.com/miss- maturita, kde vyhlašujeme minisou- těže, zveřejňujeme nové přihlášené  a informujeme o nových výhrách. ■ Příští kolo začne opět 1. září  – nezapomeňte se přihlásit nebo  hlasovat. MissMaturita.cz 1. Kateřina Bodyová, 2. Nikola Krátká, 3. Dagmar Leinveberová, 4. vítězný pár z lednové minisoutěže na facebooku: pavlína Lachmanová, Lukáš fára 1 live english www.polyglot.cz POLYGLOT mluvit budou všichni… Jazyková škola, překlady a tlumočení nakladatelství PRAHA•BRNO • ČESKÉBUDĚJOVICE JIHLAVA•PLZEŇ•LIBEREC POMATURITNÍ STUDIUM PŘÍPRAVA K MATURITĚ A K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA VŠ 2 3 4 www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál číslo 14/2011 n 29Kč AktuálníAdresářvysokýchškol 49 prezentAcívš  24 prezentAcívoš jAksedostAt nAnejžádAnější oboryvš seznAmtese: seminArky.cz bonusy v tomtočísle: n Přehled oborů vyučovaných na vysokých školách n Harmonogram maturitního roku n Dny otevřených dveří VŠ 2011/2012 n Nové přípravné kurzy v Ostravě, Praze a Brně Partner: Od září hlasujte v soutěži MissMaturita.cz 2012 KPM14 _3_15_ redakce .indd 1 8/19/11 2:17 PM Kam po maturitě: na veřejnou vysokou školu ■ Výdaje na vzdělání činily v roce 2010 4,3% HDP, v mezinárodním srovnání jsme mezi posledními. Průměr OECD představuje 6,2% HDP. Výdaje přitom nadále klesají, u vysokých škol mezi- ročně o 1,5%. ■ V roce 2010/11 bylo nejvíce přihlášek podáno na ekonomické vědy (28,6%), humanitní a společenské vědy (27%), technické (23,8%) a pedagogické (20,8%) obory. 92% zájemců se hlási- lo na veřejné vysoké školy. ■ V průměru podali uchazeči 2,2 při- hlášky, čerství maturanti pak 3 při- hlášky. 56,2% přihlášených tvořily ženy, zapsáno ke studiu jich bylo také více než mužů (52,7%). Cizinci podali 9,7% všech přihlášek, představova- li 9,6% z celkového počtu studentů zapsaných ke studiu; nejvíce zájemců přišlo ze Slovenska (cca 60%), Ruska (9%), Ukrajiny (4,5%), Kazachstánu (3,7%), Vietnamu (2,5%), Běloruska (2%) a USA (1,5%). ■ Kompletní adresář, informace o oborech a přijímačkách najdete na www.VysokeSkoly.com. Přestože většina vysokých škol uzavřela přihlášky koncem února, stále ještě máte šanci. Přehled veřejných škol, které ještě přijímají přihlášky, najdete na str. 8. 21veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com ČZU – Fakulta lesnická a dřevařská viz str. 22 Praha 224 384 873 www.fle.czu.cz Vysoká Škola technická a ekonomická V Českých BUdějoVicích viz str. 22 České Budějovice 387 842 108 www.vstecb.cz UjeP – Fakulta pedagogická viz str. 23 Ústí nad labem 475 282 111 www.ujep.cz Vysoká Škola Polytechnická jihlaVa viz str. 23 jihlava 567 141 111 www.vspj.cz chcete si ČasoPis kamPomatUritě.cZ ProhlédnoUt on-line? ■ Prolistujte si jej na Casopis.KampoMaturite.cz a nově na publero.com/kampomaturite-cz/4-2012 www.Floowie.com/kampomaturite ve verzi pro PC, notebook, iPad a chytré telefony ■ Navíc 3x ročně 23.000 výtisků ■ Od roku 2006 zdarma maturitním ročníkům v celé ČR ■ Doporučte nás dál! Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál číslo 15/2012 n 29Kč mapavysokýchškolvČr 84 prezentací vš  49 prezentací voš jak vyplnit přihlášku na vš vyzkoušejte vzorové testy Bonusy v tomto čísle: n Jak si vybrat vysokou školu n Dny otevřených dveří vysokých škol n MissMaturita.cz jde do finále Partner čísla: přehledvšechvysokých škol v čr Číslo 11/2010 •29 Kč poradíme, jak sivybratvš,voš představímenové obory bonusyv tomto čísle • rozhovor s rektorem mu brno • přihláška namissmaturita.cz • 70 prezentacívš avoš Partner: i ty se přihlas na vysokou! KPM09_ redakce.indd 1 26.8.201 0 14:46:05

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

22 veřejné vysoké školy , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 710, 224 383 848 simandlovaj@fld.czu.cz, kurkova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz, molikova@fld.czu.cz www.fld.czu.cz, Elektronická přihláška: http://prijimacky.czu.cz FakUlta lesnická a dřeVařská České Zemědělské UniVerZity V PraZe VyhlaŠUje 2. kolo Přijímacího říZení Pro akademický rok 2012/13. na oBory VyUČoVané V ČeŠtině BUdoU UchaZeČi Přijímáni BeZ Přijímacích ZkoUŠek. Bakalářské oBory tříleté (Bc.): lesnictví (p+k), dřevařství (p+k), hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k) Provoz a řízení myslivosti (p+k), Game management - vyučovaný v angličtině (p) Forestry - vyučovaný v angličtině (p) Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku, Trutnově a Hranicích na Moravě. naVaZUjící maGisterské oBory dVoUleté (ing.): lesní inženýrství (p, k), dřevařské inženýrství (p, k), Forestry, Water and landscape management - vyučovaný v angličtině (p), tropical Forestry and agroforestry - vyučovaný v angličtině (p) p – prezenční studium, k – kombinované studium V rámci studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách v rámci programu erasmus nebo double-degree programů. Přihlášky posílejte do 20. července 2012. Přijímací zkoušky: Na obory vyučované v češtině přijímáme bez zkoušek, na ostatní obory: 4. 9. 2012. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze VYSOKÁŠKOLATECHNICKÁAEKONOMICKÁVČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH www.VSTECB.cz > prezenční i kombinované forma > bezplatné studium > výborná uplatnitelnost absolventů > kompletně vybavený vysokoškolský kampus >>>>>>>>studujtekvalitněabezplatně >>>>>>>>>>>>veřejnouvysokouškolu včetně specializaceMANAGEMENTDOPRAVY A PŘEPRAVY!

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

23veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem Telefon: 475 283 163 PFstudium@ujep.cz www.pf.ujep.cz www.facebook.com/pfujep www.twitter.com/pfujep Pedagogická fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem Pedagogická fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem je již přes padesát pět let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást uni- verzity byla dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout i jejím dalším fakultám. V bakalářských (i magisterských) oborech nabízíme v různých kombinacích i samo- statně široké spektrum učitelských i neučitelských studijních oborů: ■ Aktivity v přírodě ■ Anglický jazyk a literatura ■ Český jazyk a literatura ■ Hudební výchova ■ Obchodní ruština ■ Tělesná výchova a sport ■ Pedagogika volného času ■ Popularizace hudby a organizace hudebního života ■ Sbormistrovství ■ Sociálně pedago- gická asistence ■ Sociální pedagogika ■ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ■ Učitelství pro MŠ Výtvarná výchova + magisterské obory navazující na bakalářská studia některé obory jsou otevřeny ve spolupráci s PřF nebo FF UjeP, je tedy možné studovat na PF i kombinace s historií, německým jazykem, společenskými vědami aj. Vybrané obory lze na PF UjeP studovat také v doktorském studiu: ■ Hudební teorie a pedagogika ■ Teorie výtvarné výchovy ■ Teorie vzdělávání v bohemistice Veškeré informace k otevíraným oborům naleznete na stránkách fakulty. Tolstého 16 586 01 Jihlava Telefon: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz Vysoká škola polytechnická jihlava Veřejná Vysoká Škola naBíZí tříleté Bakalářské stUdijní oBory: ■ aPlikoVaná inFormatika ■ cestoVní rUch ■ Finance a říZení ■ PoČítaČoVé systémy ■ Porodní asistentka ■ VŠeoBecná sestra Absolvent získává titul bakalář (Bc.). Forma studia je prezenční a kromě oboru aplikovaná informatika také kombinovaná Uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo přijímacího řízení 30. dubna 2012, pro 2. kolo přijímacího řízení 20. července 2012 Přihlášky ke studiu: elektronické Podmínky přijímacího řízení a bližší informace o studiu naleznete na webových stránkách školy www.vspj.cz 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava – Poruba Telefon: 597 323 112 (3108, 3107) El. přihl.: ANO vladimira.siroka@vsb.cz ludmila.stankova@vsb.cz www.fs.vsb.cz Vysoká škola báňská – tU ostrava – Fakulta strojní Bakalářský stUdijní ProGram „strojírenstVí” Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, nebo se profilovat v oblasti energetických zařízení či dopravních technologií. Bakalářský stUdijní ProGram „technoloGie letecké doPraVy” Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště. dále naBíZíme: ■ studium v navazujícím dvouletém magisterském programu „Strojní inženýrství” ■ získání vědecké hodnosti Ph.D. ve čtyřletém doktorském programu „Strojní inženýrství” ■ možnost vycestovat během studia na více než 40 zahraničních univerzit ■ studium v prezenční i kombinované formě ■ získání teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi NAŠi ABSOLVENTi NEMAJí PROBLéMy S UPLATNěNíM! Více informací i podmínky pro podání přihlášky ke studiu do 30. 4. 2012 najdete na http://www.fs.vsb.cz/.

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

24 soukromé vysoké školy Výhody ■ Obvykle jednoduché přijímací řízení, někde bez přijímaček ■ Vysoká šance na přijetí – v průměru 89% ■ Možnost stipendií nebo odpuštění školného ■ Od roku 2013 se chystá školné i na veřejných školách ■ U vybraných škol návaznost na praxi nebo garance uplatnění po škole ■ Individuální přístup ke studentovi, menší konkurence při zkouškách, zápisech, oblíbených předmětech NeVýhody ■ Školné ■ Někde chybí návaznost magisterského studia ■ Velká část škol neposkytuje dotované ubytování a stravování nebo neposkytuje tyto služby vůbec ■ Titul bakalář nemusí být pro zaměstnavatele dostačující, u magistra vás čeká dlouhé a náročné studium Kam po maturitě: na soukromou vysokou školu Palackého 1381/25 750 02 Přerov I – Město Telefon: 581 259 149 studijni@vslg.cz www.vslg.cz Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, techno- logické a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z finančního plánová- ní, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele. BAkALářské sTUdIJNí OBOry: ■ dopraVNí logistika ■ logistika služeb ■ iNformačNí maNagemeNt ■ logistika cestoVNího ruchu ■ logistika letecké dopraVy NAVAZUJící MAGIsTerské sTUdIJNí OBOry: ■ logistika dOkTOrské sTUdIJNí OBOry (ČVUT Praha, Fakulta dopravy): ■ dopraVNí logistika termíny pro podání přihlášky ke studiu: VŠlg přerov: 1. termín do 30. 4. 2012, 2. termín do 15. 6. 2012, 3. termín do 5. 9. 2012 edukační centrum praha: 1. termín do 21. 5. 2012, 2. termín do 5. 9. 2012 dny otevřených dveří (přerov): 15. května 2012, 5. června 2012. Vždy od 13:00 do 16:00 hod Vysoká škola logistiky o.p.s. metropolitNí uNiVerzita praha viz 2. obálka praha 274 815 044 www.mup.cz uNiNoVa viz str. 26 praha 220 515 510 www.peuni.cz uNicorN college viz 4. obálka praha 271 097 111 www.unicorncollege.cz uNiVersity of New york iN prague viz str. 27 praha 224 221 261 www.unyp.cz VŠ meziNárodNích a VeřejNých Vztahů viz str. 30 praha 251 171 935 www.vip-vs.cz VŠ fiNaNčNí a spráVNí viz 3. obálka praha 210 088 800 www.vsfs.cz VŠ hoteloVá praha viz str. 25 praha 283 101 111 www.vsh.cz VŠ maNažerské iNformatiky a ekoNomiky viz str. 28 praha 251 512 231 www.vsmie.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

25soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com duškova 7, 150 00 Praze 5 Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787 info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz bakalářské studijNí programy Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ Čr č. 96/2004 sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělání odpovídá směrnicím eU a dle sdělení evropské komise eU bude jeho absolventům v zemích eU kvalifikace uznána automaticky. délka studia u obou oborů je tři roky. studenti mohou studovat pouze prezenční formou studia. studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a eU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích eU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle european credit Transfer system. studijní program Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka má všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní charakter. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením Pc na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. Vysoká Škola zdraVotNická, o.p.s. ŠkolNé ■ Pro obor Porodní asistentka a Všeobecná sestra výše školného činí 34.000,- kč za celý akademický rok. ■ Pro obor radiologický asistent výše školného činí 56.000,- kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí 48.000,- kč za celý akademický rok. Školné je splatné ve dvou splátkách (k 30.9. a 1.2.) složenkou typu A na účet školy. iNformace ke studiu: kontaktujte studijní oddělení tel. 210 082 418 přijímací řízeNí: I. kolo 20. 6. 2012, uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2012 II. kolo 10. 9. 2012, uzávěrka přihlášek do 3. 9. 2012 zahraNičNí spolupráce: Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží. Nabídka studijNích oborů obor Zkratka kód oboru délka studia Závěrečná zkouška Všeobecná sestra Vs 53-41-r/009 3 roky státní zkouška Porodní asistentka PA 53-41-r/007 3 roky státní zkouška radiologický asistent rA 53-45-r/010 3 roky státní zkouška Zdravotnický záchranář ZZ 53-45-r/0241 3 roky státní zkouška

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

26 soukromé vysoké školy www.akcentcollege.cz Soukromá vysoká škola Hledáte perspektivní uplatnění? Staňte se lektorem angličtiny nebo češtiny pro cizince. Naučíme Vás učit... Bakalářské studium prezenční i kombinované Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk Rozšiřující studium angličtiny pro pedagogy Připravujeme nové obory Přijímací zkoušky již 23. dubna 2012 0694_IH_AC_inz_90x130.indd 1 1.3.12 12:58           

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

27soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Legerova 72, Praha 2 Tel.: 224 221 281 admission@unyp.cz, www.unyp.cz university of New york in prague (uNyp) byla založena v roce 1998 ve spolupráci se state university of New york (suNy) empire state college (usa). Na UNyP je možno studovat úspěšné bakalářské a magisterské pro- gramy zahraničních partnerských univerzit (BA, MA, MBA, LLM). Mezi tyto univerzity patří již zmiňovaná sUNy empire state college, neméně významnými partnery jsou renomované La salle University, National American University (obě UsA), University of Greenwich (Uk) a švýcar- ský Institut Universitaire kurt Bösch. Výuka probíhá v anglickém jazyce. uNyp je jako soukromá vysoká škola uznána ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čr, dále je akreditována britskou akreditační radou (british accreditation council) a je členem české asociace mba škol (cambas) a association to advance collegiate schools of business (aacsb). Výhody studia na uNyp: Princip spolupráce s partnerskými univerzitami nespočívá pouze v tom, že absolvent UNyP získává diplom prestižní zahraniční univerzity; tato spolupráce se zásadně promítá do průběhu celého studia. V jeho rámci jsou uplatňovány tytéž výukové metody, výjimkou není ani hostování lektorů z partnerských univerzit. Výsledkem je styl výuky, jehož smyslem je na jedné straně napomoci plnému rozvinutí potenciálu každého jednotlivého studenta a na straně druhé komplexně vybavit studenty do profesního i každodenního života. Individuální a otevřený přístup spolu s interaktivními a dynamickými výukovými metodami studentovi umožňují uplatnit a dále zdokonalo- vat jeho analytické, komunikační a rozhodovací schopnosti. důležitým předpokladem pro kvalitní a efektivní výuku je pochopitelně i složení pe- dagogického sboru, proto na UNyP působí vybraní lektoři z akademic- kého i profesního prostředí ze spojených států, evropské unie a České republiky. Výuka v anglickém jazyce umožnuje studium také zahraničním studentům. Ti spolu s lektory z různých zemí světa vytvářejí mezinárodní prostředí. proč zvolit uNyp ■ absolvent získává diplom prestižní zahraniční univerzity, zároveň může získat i český titul bakalář ■ úzké propojení výuky s praxí a spolupráce s firmami ■ osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce na profesionální úrovni ■ multikulturní prostředí ■ výhodné postavení na trhu práce ■ flexibilita financování školného university of New york in prague V současné době studuje na university of New york in prague přes 700 studentů z více než 60 zemí. bakalářský program – prezenční studium, 4 – leté: ■ business administration ■ international economic relations ■ communication & mass media ■ psychology ■ english language & literature ■ it management Všechny bakalářské obory prezenčního studia jsou za- končeny získáním diplomu ze state University of New york empire state college (UsA). V oborech Business Administration, International economic relations a communication & Mass Media má student možnost získat vedle diplomu z americké univerzity i český bakalářský diplom. požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělá- ní, motivační esej a test z anglického jazyka. bakalářský program – prezenční a víkendové studium, 3 – leté ■ european bachelor´s of business administration v oborech: ■ business administration ■ marketing ■ finance Tento obor je zakončen získáním českého bakalářské- ho diplomu. Požadavky na přijetí: ukončené středoškol- ské vzdělání, motivační esej a test z anglického jazyka. postgraduálNí studium: ■ m.a. in professional communication & public relations ■ m.a. in clinical-counseling psychology ■ mba* v oborech: ■ podnikání ■ management ■ řízení lidských zdrojů ■ bankovnictví ■ marketing ■ informační technologie ■ sustainability ■ project management ■ on-line flexible mba ■ llm: ■ international and commercial law ■ phd by publication * tento obor je možno studovat jak prezenční víkendovou formou, tak on-line formou certifikát: ■ peace, conflict, and environmental studieswww.unyp.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

28 soukromé vysoké školy Trpělivost si koupit můžeš Vzdělání si nekoupíš Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky VZDĚLÁNÍ – PARTNERSTVÍ – ÚSPĚCH www.vsmie.cz Informatika Ekonomika Právo Management Marketing Přehled studijních oborů: ◦ Management ICT ◦ Informační technologie ◦ Podniková ekonomika a management ◦ Marketing ◦ Management sociální práce ◦ Právo v podnikání ◦ Právo ve veřejné správě Elektronická přihláška na: www.vsmie.cz/eprihlaska Studium v denní i dálkové formě. Praha 5, Vltavská 585/14 Praha 9, Kytlická 757 Kladno, C. Boudy 1444 Sokolov, 5. května 655 tel.: 800 555 808 vsmie@vsmie.cz Přijímací pohovory v květnu a červnu 2012.

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

29soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město elektr. přihláška: ANO Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz ceVro institut je soukromá vysoká škola právních a sociálních studií. učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! ceVro institut, praha obory studia bakalářské studium (bc.) v oborech: ■ Politologie a mezinárodní vztahy ■ Právní specializace – Veřejná správa ■ Právo v obchodních vztazích ■ sociologie – sociální analýzy délka studia: 3 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná magisterské studium (mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: ■ Politologie ■ Veřejná správa délka studia: 2 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná ■ Obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru. ■ Učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. dušan Hendrych, prof. Miroslav Novák, prof. Josef Šíma, prof. František Zoulík nebo JUdr. Tomáš sokol). ■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí ■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého krumlova ■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže Široké uplatNĚNí: management ve veřejné správě i soukromém sektoru, domácí, evropské i celosvětové politické instituce, právní oddělení firem, obchodní i marketingová oddělení firem i veřejných institucí, analy- tická oddělení a útvary, výzkumné agentury, think-tanky, nadace a jiné Ngos, média a pr agentury dNy oteVřeNých dVeří: obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. Většinu nabízených oborů můžete studovat také v českém krumlově e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; tel.: 774 427 401. Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady Tel.: 222 101 020, Fax: 222 718 813 info@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz Prague college, britská vysoká škola v Praze, nabízí magisterské a bakalářské studium na třech fakultách - school of business, school of art & design a school of it & computing. Mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci s Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii Univerzitou roku 2009/10 (Times Higher education). Na Prague college naleznete – kvalitní výuku v anglickém jazyce, moderně vybavené prostory s kvalitní technikou, přátelskou a osobní atmosféru, profesionální a zkušené lektory, programy akreditované britskou organizací edexcel a registrováné MŠMT magisterské studium ◆ msc international management studijní program, který zajišťuje strukturované manažerské vzdělání, zahrnující studium prostředí meziná- rodních a multikulturních organizací. Program je určený pro zájemce o pracovní pozice ve vyšším managementu. ◆ msc computing Program splňuje veškeré požadavky na rychle se měnící prostředí a vývoj nových technologií díky pokročilému výzkumu, praxi v oboru a vysoké akademické úrovni. bakalářské studium Tříletý britský univerzitní program a navazující jednoleté studium pro absolventy Higher National diploma. ◆ ba (hons) international management ◆ ba (hons) graphic design ◆ ba (hons) fine art experimental media ◆ bsc (hons) computing - zaměření general computing nebo multimedia design & development higher NatioNal diploma dvouletý britský univerzitní program s přímým postupem do posledního bakalářského ročníku. ◆ hNd business ◆ hNd graphic design ◆ hNd interactive media ◆ hNd computing iNterNatioNal busiNess Pomaturitní studijní program nabízející praktické vzdělání v oblasti obchodu a managementu. ◆ certificate (9 měsíců) – diploma – Higher diploma (18 měsíců). přípraVNý rok V oboru busiNess Nebo art & desigN ◆ access program - roční program, během něhož studenti získají základní znalosti a dovednosti z oblasti obchodu, zdokonalují se v anglickém jazyce a zároveň se připravují na vysokoškolské studium. ◆ foundation diploma v oblasti art & design Jde o roční program vytvořený pro studenty se silnou motivací k získání vyššího vzdělání nebo kariéry v oblasti umění a designu. Tento program umožňuje studentům vyzkoušet řadu uměleckých technik, materiálů a procesů a zároveň jim dává prostor pro experimentování a rozvoj praktických dovedností. kontaktujte nás kdykoliv, rádi Vám poskytneme bližší informace při osobní schůzce se studijním poradcem. prague college

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

30 soukromé vysoké školy U santošky 17 150 00 Praha 5 Telefon: 251 171 935 info@vip-vs.cz www.vip-vs.cz chcete Vstoupit do sVĚta Vip jako kValifikoVaNí odborNíci? zVolte kariéru V diplomacii Nebo VeřejNé spráVĚ Na meziNárodNí ÚroVNi! Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha a Vzdelávací a konzultačný inštitút v bratislave zajišťují bakalářský a magisterský studijní program meziNárodNí a VeřejNé Vztahy v prezenční i kombinované formě se studijními obory: ■ MeZINárOdNí VZTAHy A dIPLOMAcIe ■ VeřeJNá sPráVA ■ PUBLIc reLATIONs ■ MeZINárOdNí A dIPLOMATIcká sTUdIA ■ eVrOPská sTUdIA A VeřeJNá sPráVA ■ POLITOLOGIe A POLITIkA V MeZINárOdNícH VZTAZícH působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public relations. poskytujeme studium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence. Vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni. máme tým vysoce erudova- ných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí. završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy. Navštivte nás na www.vip-vs.cz nebo ve dnech otevřených dveří, které se v r. 2012 konají v pražském sídle: 26. dubna, 31. května, 28. června, 6. září – vždy od 15 hod. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha Na Pankráci 54 140 00 Praha 4 Telefon: 272 773 045 elektr. přihláška: ANO info@literarniakademie.cz www.literarniakademie.cz obory studia ■ Školné od 45 000,– kč / rok ■ Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu erasmus. ■ stipendia pro nadané studenty ! ■ kurzy Tvůrčího psaní – určené široké veřejnosti, v rámci programu celoživotního vzdělávání. kurzy probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách. uzávěrka přihlášek k 1. termínu přijímacího řízení pro všechny obory: 31. 5. 2012 literární akademie (soukromá vysoká škola josefa Škvoreckého), s.r.o. bakalářské (titul bca.) délka forma jazyk Tvůrčí psaní a publicistika 3 roky prezenční + kombinovaná český komunikace v médiích 3 roky prezenční český NaVazující magisterské (titul mga.) délka forma jazyk Tvůrčí psaní – Tvůrčí psaní 2 roky prezenční český Tvůrčí psaní – redakční práce 2 roky prezenční český Tvůrčí psaní – Literatura faktu 2 roky prezenční český komunikace v médiích 2 roky prezenční český Okružní 935 674 01 Třebíč Tel.: 568 850 047 800 400 220 info@zmvs.cz www.zmvs.cz západomoravská vysoká škola třebíč, o. p. s. nabízí čtyři bakalářské studijní obory maNagemeNt a marketiNg VeřejNospráVNí studia aplikoVaNé iNformačNí techNologie iNformačNí maNagemeNt ■ přijímací řízení (ověření studijních předpokladů) ■ přihlášky je možno podat od 2. ledna 2012 do 20. srpna 2012 ■ podmínky přijímacího řízení pro tříleté studium – zaslat elektronickou přihlášku, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a poplatek za přijímací řízení 550,- kč ■ den otevřených dveří: 23. 4. 2012 ■ formy studia: prezenční, kombinované a celoživotní vzdělávání. ■ standardní doba studia 3 roky, možnost zkráceného studia dis. (tři semestry). od 17. 1. 2008 může zmVŠ na základě registrace statutu školy přijímat absolventy vyšších odborných škol a uznat jim část dosaženého studia na vyšší odborné škole. podmínkou pro studium je shoda studijních programů VoŠ a zmVŠ. západomoravská vysoká škola třebíč, o. p. s.

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

31soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5; c. Boudy 1444, 272 02 kladno el. přihl.: ANO, Telefon: 251 512 231, 800 555 808 vsmie@vsmie.cz, www.vsmie.cz VŠmie je soukromá vysoká škola vyučující informatiku, ekonomiku a právo. to, čemu věříme, se vejde do 3 slov: VzdĚláNí, partNerstVí, ÚspĚch. o Škole specializujeme se na oblasti, ve kterých nás mnozí považují za nejlepší. poskytujeme špičkové vzdělání v jedinečné kombinaci informatiky, eko- nomiky a práva, a to formou denního i dálkového studia. u nás může- te získat bakalářský titul v tříletých oborech: aplikovaná informatika, manažerská ekonomika a právní specializace. Naším cílem není vychovat z vás vědce, ale co nejlépe vás připravit na budoucí informatickou, mana- žerskou a právní praxi. Výuka u nás není zadarmo, stejně jako tomu bude v dohledné době na veřejných školách. oproti nim vám však poskytneme vzdělání, které vám pro život a kariéru opravdu k něčemu bude. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, praha zVol si spráVNou VejŠku... VzdĚláNí, partNerstVí, ÚspĚch. partneři školy: Oracle Academy poskytuje studentům know- how potřebné pro úspěšné budování kariéry. dále poskytuje software a výukové materiály pro vyučované předměty na škole. společnost HP je výhradním dodavatelem Pc tabletů a zároveň partnerem v oblasti náboru absolventů do praxe. www.rb.cz raiffeisenbank a. s. nabízí v České republice velké množství bankovních služeb pro soukromou i podnikovou klientelu. Poskytuje služby na mnoha pobočkách, v klientských i hypotečních centrech. Ms IT Academy Program nám posky- tuje podporu při výuce informačních a komunikačních technologií. společnost cIscO zaštiťuje výuku v předmětech o počítačových sítích včetně mezinárodně uznávané certifikace ccNA. přijímací pohoVory: u přijímacího pohovoru se zjišťuje: ■ zájem o studium ■ úroveň všeobecné informovanosti o problematice vybraného studijního oboru ■ nezjišťujeme vědomostní znalosti zahájit studium můžete bez přijímacích testů! iNformace o možNostech studia přehled studijNích oborů: ■ MANAGeMeNT IcT ■ INFOrMAČNí TecHNOLOGIe ■ POdNIkOVá ekONOMIkA A MANAGeMeNT ■ MArkeTING ■ MANAGeMeNT sOcIáLNí Práce ■ PráVO V POdNIkáNí ■ PráVO Ve VeřeJNé sPráVě přípraVa Na studium: ■ PříPrAVA NA sTáTNí MATUrITU ■ „NULTÝ“ rOČNík se ZAPOČíTáNíM kredITŮ klíčová vzdělávací témata v oboru: aplikovaná informatika: ■ moderní programovací jazyky (.NeT, c#, JAVA, PHP) ■ počítačové sítě - fungování počítačových sítí, jejich tvorba a správa, cIscO koncept, ■ databázové systémy – návrh, tvorba a správa, OrAcLe standard, ■ řízení podniku v informační společnosti - systémy crM, erP apod., ■ business a IcT, tvorba a testování software ■ operační systémy platformy Linux a Windows ■ počítačové a internetové právo, ochrana a bezpečnost dat. Ve 2. ročníku si posluchač vybírá ze dvou specializací: ■ Management IcT: zaměřeno na řízení projektů a návrh informačních systémů. ■ Informační technologie: zaměřeno na programování a správu sítí, databází a systémů. klíčová vzdělávací témata v oboru manažerská ekonomika: ■ manažerská ekonomika – řízení firemního hospodaření, ■ finanční, nákladové a manažerské účetnictví, ■ controlling - metody zjišťování a odstraňování nedostatků ve firemních procesech, ■ moderní marketing a komunikace – metody získávání a udržování zákazníků, řízení reklamní komunikace apod., ■ podnikání na Internetu - e-shopy, elektronické bankovnictví apod. ■ procesní a projektový management klíčová vzdělávací témata v oboru právní specializace: ■ obchodní právo v praxi, ■ živnostenské právo, regulace podnikání, ■ podniková ekonomika, bankovnictví, právo cenných papírů, mezinárodní obchodní právo, ■ právo sociálního zabezpečení pro podnikatele, pojišťovací právo, ■ autorské právo, průmyslová práva. ■ základy politologie, ústavní soudnictví, správní soudnictví, ■ rozhodovací činnost orgánů veřejné správy, ■ právní vztahy k nemovitostem, ■ pozemkové právo, právo životního prostředí, finanční hospodaření samosprávných celků. posluchač si vybírá ze dvou specializací: ■ Právo v podnikání: zaměřeno na oblast podnikového práva. ■ Právo ve veřejné správě: zaměřeno na právo v oblasti státní správy, místní samosprávy a neziskové sféry.

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

32 soukromé vysoké školy Pilská 9 198 00 Praha 14 – Hostavice Tel.: 281 932 013 731 411 370 Fax: 281 930 154 infovs@palestra.cz www.palestra.cz studijNí obory: ■ sportovní a kondiční specialista ■ sportovní a volnočasový pedagog ■ sportovní a kondiční specialista, nově i s možností specializace „wellness“ forma a délka studia: prezenční, kombinovaná – 3 roky forma ukončení studia, titul: bakalářská závěrečná zkouška, Bc. Školné: 29 000,- kč/semestr termíny přijímacího řízení: 11. 5. a 22. 6. 2012 (10 -15 h) dny otevřených dveří: 11. 5. a 22. 6. 2012 (10 -15 h) kurzy celožiVotNího VzdĚláVáNí studijNí obory: ■ Výživový specialista ■ instruktor sportovních aktivit ■ manažer sportovních aktivit ■ instruktor tvořivých činností pro volný čas ■ wellness praktik ■ manažer wellness aktivit forma a délka studia: kombinovaná – 2 roky forma ukončení studia: získání Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Následně je možné nastoupit do 3. ročníku vysokoškolského studia a získat titul Bc. Školné: 35.000,- kč/rok (Výživový specialista) 36.000,- kč/rok (Instruktor sportovních aktivit) 37.500,- kč/rok (Wellness praktik) 45.000,- kč/rok (Manažer sportovních aktivit, Instruktor tvořivých činností pro volný čas, Manažer wellness aktivit) dny otevřených dveří: 11. 5. a 22. 6. 2012 (10 -15 h) rekValifikačNí kurzy a semiNáře: ■ sportovní masér ■ instruktor fitcentra ■ cvičitel zdravotní tV a další Vysoká škola tělesné výchovy a sportu palestra, spol. s r.o. Hybernská 1009/24 110 00 Praha 1 Telefon: 222 125 256 info@svse-praha.cz www.svse-praha.cz akreditovaný studijní program ekoNomika a maNagemeNt tříletý bakalářský studijní obor ÚčetNictVí a fiNaNčNí řízeNí podNiku kombinovaná forma studia – dvoudenní soustředění (pátek a sobota) ■ bez přijímacího řízení podmínky přijetí: ■ vyplnění on-line přihlášky ke studiu ■ doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo nostrifikační doložky ■ poplatek za přijímací řízení ve výši 400,- ■ studentům VŠ lze uznat totožné předměty hodnocené v předchozím studiu A, B nebo c ■ v rámci školného obdrží studenti základní studijní literaturu ■ studenti mohou využít služeb knihovny ■ studenti se připravují kromě soustředění i samostatně s využitím studijních opor poskytnutých školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů ■ ke studiu bude v akademickém roce 2012/2013 přijato maximálně 80 studentů, rozhoduje pořadí uchazečů ■ studenti se mohou ZdArMA zapojit do profesního vzdělávání v „systému certifikace účetních v Čr“ dle podmínek IcÚ, a.s., a získat certifikát „certifikovaný účetní“ termín podání přihlášky: do 30. 8. 2012 dny otevřených dveří: 17. dubna, 15. května, 26. června 2012 – vždy 16,00 – 18,00 hodin s Námi má ŠaNci Na VysokoŠkolské VzdĚláNí každý soukromá vysoká škola ekonomická znojmo, s.r.o. studijní středisko praha Loucká 656/21 669 02 Znojmo Telefon: 515 224 891 info@svse.cz www.svse.cz posláNí Školy: sVŠe je Školou kValitNí a studijNĚ NáročNou. Výuka probíhá V příjemNém prostředí a V atmosféře pohody. sVŠe Znojmo nabízí bakalářské studium ve studijních oborech: ■ ÚčetNictVí a fiNaNčNí řízeNí podNiku ■ marketiNg a maNagemeNt (se zaměřením na cestovní ruch) ■ ekoNomika VeřejNé spráVy a sociálNích služeb proč studovat právě u nás: ■ Tým kvalitních pedagogů ■ Individuální přístup vyučujících ke studentům ■ Přijatelné finanční podmínky (mimořádně výhodné ubytování na VŠ kolejích, školné lze hradit v měsíčních splátkách) ■ Moderně vybavené posluchárny a učebny ■ Možnost absolvovat zahraniční stáže den otevřených dveří: 10. dubna 2012 soukromá vysoká škola ekonomická znojmo, s.r.o.

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

33soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com www.svses.cz LLinnndndneneed rovrovr a 1a 1a 1,, PPPrraahhaa 8 Soukromá vysoká škola ekonomických studií Přřihhlaasttee sse do bbakalářsskýkýcchh a mmaaggissteerrskkýcýchh prproggrarammůů RROOOZZDDÍÍLLL JJE VV LLIIDDDEECCCHH Chcete studovat na škole, kde budete jen položkou do počtu? Líbí se vám arogantní přístup ke studentům? Máte rádi prostředí naplněné strachem a obavami? Pak se na naši školu nehlaste! Na naší škole je kvalita a individuální přístup absolutní prioritou. Studenti jsou pro nás rovnocennými partnery a společně tvoříme tým. Výuka i zkoušky probíhají v příjemné a přátelské atmosféře. Naši studenti u nás studují opravdu rádi. Stojí to sice peníze, ale stojí to za to! Den otevřených dveří: 18. 4. 2012 od 14.00 do 17.00 LLLinnndd www svses czwwwwww.sv.sv.s sessesses.cz.cz. nnneeeerrovva 111 PPrarahhaaa 888nnneeeerovrovrovaa 1a 11, P, P, Prarahrahhaaa 888 SVSES_podzim_2011_inzerce_90x130.indd 1 3/7/12 4:31 PM FORMY STUDIA: u Bc. bakalářské denní, tříleté u CŽV– při zaměstnání, bez pohovorů Konzultační střediska v Praze a v Terezíně Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí! tříleté u CŽV při zaměstnání STUDIUM: Psychologie, Sociologie, Cross Cultural Management VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE Moje škola pro život UPLATNĚNÍ: uOdborník v práci s lidmi, personalista, podnikatel uManažer ve vzdělávání, HR manažer (po získání praxe) uOdborný pracovník ve veřejné a státní správě uPoradce a odborný pracovník sociálních služeb uSpecialista na obchodní a interkulturní spolupráci Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. 411 55 Terezín, Náměstí ČSA 85 Tel.: 734 659 112, E-mail: info@vsaps.czwww.vsaps.cz Koleje s příspěvkem u Bc. bakalářskékék denní, tříleté FORMY STUDIA: SSTUUDDIUUMM: PPssyycccchhhhhhoooollooggie, Sociol UPLATATA NĚNÍ: uOdborník v práci s lidmi, personalista,a,a podnikatel uManažežež r ve vzdělávává ání, HR manažežež r (po získkání praxexex ) uOdborný pracovník FOR STUD STUDIJNÍ OBOR: Personální a interkulturní management PŘIHLÁŠKY DO 15. ČERVNA 2012 DO NAPLNĚNÍ KAPACITY ŠKOLY inzerat A6 kam po maturite_Sestava 1 - kopie 1.3.2012 13:13 Stránka 3

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

34 vyšší odborné školy Kam po maturitě: na vyšší odbornou školu Kompletní adresář včetně nabízených oborů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com. Na Polabí 411 276 01 Mělník Tel.: 315 623 023-5 602 232 333 skola@zas-me.cz www.zas-me.cz Denní tříleté a dálkové tříapůlleté studium Vzdělávací program: ZahraDní a Krajinná tVOrba Dny otevřených dveří: 25. 4., 16. 5. 2012 Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství Přijímací říZení: Uzávěrka přihlášek - 31. 5. 2012 Přijímací řízení - 21. 6. 2012 (2. kolo 27. 8. 2012) Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy a posouzení uchazečovy motivace ke studiu. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola mělník Habrmanova 1540 560 02 Česká Třebová Tel.: 465 568 111 Fax: 465 568 199 vda@vda.cz www.vda.cz Kontaktní osoba : Ing. Aleš Stránský ales.stransky@vda.cz Obor: LOGiStiKa a manaGement Forma: denní Počet přijímaných: 80 Délka studia: 3 roky roční školné: 3000 Kč ■ LOGISTIKA - Logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až k prodeji hotového výrobku. Logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup surovin, pro řízení vý- roby a pro efektivní distribuci výrobků. Absolventi oboru se uplatňují ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou a transportem zboží. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku. Obor: SOciáLní Práce Forma: denní Počet přijímaných: 80 Délka studia: 3 roky roční školné: 3000 Kč ■ SOCIÁLNÍ PRÁCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. termín přijímacího řízení: I. kolo 21.6. 2012, II. kolo 28.8. 2012 termín uzávěrky přihlášek: I. kolo 31.5. 2012, II. kolo 24.8. 2012 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká třebová ■ Vyšší odborné vzdělání je alternativou k bakalářským studijním programům vysokých škol. Zaměřuje se více prakticky a do hloubky. ■ VOŠ je možné studovat v denní formě (3 roky až 3,5 u zdravotnických oborů) nebo dálkově, ve večerní, distanční nebo kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní forma). Absolvent získá titul DiS. ■ Ve školním roce 2010/2011 fungovalo 182 VOŠ. 112 je veřejných, 50 soukromých (27,5%) a 12 církevních (6,6%). Na všech školách včetně veřejných se platí školné. ■ Na VOŠ se vzdělává necelých 30 tisíc studentů, z 19 tisíc uchazečů bylo přijato necelých 15 tisíc. 72% studentů představují ženy. Oproti minulým ročníkům počty zájemců stouply, důvodem je hlavně doplňování kvalifikace (např. všeobecná sestra, sociální pracovníci, policisté). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2010 Pošepného nám. 2022 148 00 Praha 11 Tel.: 272 921 332 732 773 905 Fax: 272 921 332 info@orangefactory.cz www.svosur.cz Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy – Orange Factory byla založena v roce 2004 a umožňuje nadaným zájem- cům studium reklamní fotografie, grafiky, výstavnictví a strategie a obchodu. Připravuje studenty pro činnost v reklam- ních agenturách, v marketingových odděleních firem a pro další profese související se zadáváním, tvorbou a distribucí reklamy. Škola se pravidelně účastní významných akcí v oboru a na projektech zadávaných škole přímo firmami. Absolventi jsou schopni odborné činnosti v kreativní i v obchodně ekonomické oblasti, a to ve velkých i ma- lých firmách či jako podnikatelé. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy – Orange Factory, Praha ■ Mendelova 131 256 01 Benešov Telefon: 317 723 571 www.zemsbn.cz Vaše cesta k prosperitě Diplomovaný specialista v oboru ZeměDěLSKé PODniKání ■ Studium: denní (tříleté), dálkové (čtyřleté) ■ Pro absolventy všech typů středních škol ■ Stáže v zahraničí Podání přihlášek do 1. kola do 31. 5. 2012 www.zemsbn.cz Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, benešov

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

35vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Mjr. Nováka 34 700 30 Ostrava Tel.: 603 365 984 800 100 570 vos@sokrates.cz www.sokrates.cz/vos ® Poskytuje vzdělání v oboru Obecně PráVní ČinnOSt. ■ Denní nebo dálkové studium odkudkoliv z ČR. ■ Po skončení obdržíte titul DiS. ■ Možnost prominutí přijímací zkoušky, uznáme již absolvované zkoušky z předchozích studií, individuální studijní plán (ISP). ■ Nejlepší absolvent získá auto. Právo a ekonomie - naše DiSciplína! Vyšší odborná škola SOKrateS Zátopkova 2/100 Praha 6 – Břevnov, 160 17 Tel.: 233 017 351, 233 017 315 vos.cstv@cstv.cz www.cstv.cz StUDijní ObOr Tříleté prezenční a čtyřleté dálkové studium – management tělesné výchovy a sportu, zakončené absolutoriem a titulem DiS. Široká možnost uplatnění ve vedení firem, ve všech oblastech organizované TV a sportu i v rámci soukromého podnikání. Vyšší odborná škola ČStV, s.r.o. Na Chodovci 2700/54 141 00 Praha 4 Tel.: 776 756 524 776 756 526 bojarova@skolamedea.cz www.skolamedea.cz máte zájem studovat na moderní škole s dlouholetou tradicí? Pak se těšíme právě na Vás! Uchazeče přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK do následujících oborů: DiPLOmOVaná VŠeObecné SeStra 3,5letá denní i kombinovaná forma studia DiPLOmOVaný ZDraVOtnicKý Záchranář 3letá denní a 3,5letá kombinovaná forma studia Chcete-li být prospěšní svému okolí, získat prestižní zaměstnání, titul DiS., studovat v příjemném prostředí a získat nejen poznatky z oboru, ale i spoustu zážitků ze zdravotnických akcí, neváhejte zavolat a informovat se. Stejně tak naleznete veškeré informace na našich webových stránkách. Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická meDea, s.r.o. Svatý Jan pod Skalou 1 266 01, p. Beroun Tel.: 311 671 308 311 672 461 info@svatojanskakolej.cz www.svatojanskakolej.cz Obor: 75-31-n/03 – PřeDŠKOLní a mimOŠKOLní PeDaGOGiKa Forma: denní a kombinovaná Délka studia: 3 roky Školné: denní: 5500 Kč, kombinovaná: 7000 Kč Podání přihlášek: do 15. května Uplatnění: učitel v MŠ a pedagog volného času Během studia je zařazeno 20 týdnů praxe a při výuce je kladen důraz na praktické využití získaných znalostí. Možnost ubytování a stravování přímo v budově školy. titul bc.: Studium je zakončeno titulem DiS, dále je možno ve zkrácené formě pokračovat bakalářským studiem na Teologické fakultě JČÚ Den otevřených dveří: 11. dubna 2012 od 8:00 do 15:30. Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý jan pod Skalou Hadovitá 1023/7 141 00 Praha 4 Tel.: 241 482 422 603 836 149 vosherecka@vosherecka.cz www.vosherecka.cz www.pidivadlo.cz www.loutkarskeumeni.cz ■ herectVí a mODerOVání Hlavním studijním předmětem je herectví a moderování. Tomuto oboru zde vyučují renomovaní čeští herci a režiséři, například Karel Kříž, Jaromíra Mílová, Vlasta Žehrová, Jiří Fréhar, Pavel Khek, Aleš Bergman, Jitka Sedláčková, Hana Seidlová, Jakub Korčák, Ivana Mikulčíková nebo David Vejražka. ■ herectVí S LOUtKOU Hlavním předmětem je herectví s loutkou ve všech formách a stylech, které tento obor nabí- zí. Pedagogy tohoto oboru jsou známí loutkáři, například Hana Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo Alica Dubská. ■ PiDiVaDLO Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolvent- ských představení studentů a víkendových představení pohádek pro děti. Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. Nám. Republiky 3 779 00 Olomouc Tel.: 585 209 020 585 209 025 Fax: 585 209 021 skola@caritas-vos.cz www.caritas-vos.cz Vzdělávací programy: charitatiVní a SOciáLní Práce forma studia: denní i dálková, 3 roky SOciáLní a hUmanitární Práce forma studia: denní, 3 roky termín přijímacího řízení: 1. kolo 5.- 7. 6. 2012 2. kolo (dodatečné) 29.- 30. 8. 2012 Uzávěrka přihlášek: kolo: 30. 4. 2012 kolo: 31. 7. 2012 Oba obory lze souběžně studovat v rámci vysokoškolského bakalářského studia na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, více informací na http://www.upol.cz caritaS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc Michálkovická 1810/181 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava Tel.: 595 228 161 721 313 090 sekretariat@svosp.cz www.svosp.cz Absolvent vzdělávacího programu je teore- ticky i prakticky připraven pro vykonávání pracovních pozic a profesí v podnicích všech právních forem, např. podnikatel, ekonom firmy, personalista, hlavní účetní, marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pra- covník úřadů státní, veřejné či obecní správy. VZDěLÁVACÍ PROGRAM: říZení maLéhO a StřeDníhO PODniKU Forma vzdělávání: denní i dálková, 3 roky Školné za rok: denní studium – 10 000 Kč dálkové studium – 13 500 Kč Po úspěšném absolvování možnost navazujícího jednoročního bakalářského studia na VŠP Ostrava. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Dřevnická 1788 760 01 Zlín Tel.: 577 143 580 info@skolaumeni.cz www.skolaumeni.cz VýtVarný ateLiér Obory: UŽitá maLba, SOchařSKá tVOrba,GraFicKá tVOrba Přijímací řízení: talentové zkoušky i. termín: 11. a 12. 6. 2012, ii. termín: 27. 8. 2012 DramaticKý ateLiér Obor: hUDebně DramaticKé Umění Přijímací řízení: talentové zkoušky i. termín: 10. 6. 2012, ii. termín: 26. 8. 2012 Forma: tříleté denní studium Školné: 20.000,- Kč/ročně Počet přijímaných: 6-8 studentů do jednotlivých oborů termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2012 Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

36 vyšší odborné školy Středisko VOŠ Mariánská 1100 407 47 Varnsdorf Tel.: 412 315 011 412 315 022 nagyova@vosvdf.cz info@vosvdf.cz www.vosvdf.cz ObOrY VOŠ – tříleté denní, dálkové – zakončené absolutoriem s titulem DiS. 68-43-N/04 VeřejnOSPráVní ČinnOSti (školné ve výši 2500 Kč/1 rok) 26-47-N/04 inFOrmaČní technOLOGie (školné 3000 Kč/1 rok) 26-41-N/04 VýrOba, PřenOS a UŽití eLeKtricKé enerGie (školné 3000 Kč/1 rok) 26-47-N/08 POČítaČOVá GraFiKa V tech- nicKých ObOrech (školné 3000 Kč/1 rok) 65-43-N/01 ceStOVní rUch (školné 4000 Kč/1 rok) Ubytování a stravování: součástí školy Přijímací řízení: 1. kolo - pátek 29. červen 2012 (uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2012), 2. kolo - pátek 24. srpen 2012 (uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2012). Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Wolkerova 316 473 01 Nový Bor Tel.: 487 712 211–3 Fax: 487 712 228 info@glassschool.cz www.glassschool.cz OBOR VyŠŠÍ ODBORNé ŠKOLy: tvorba uměleckého skla 82-41-n/017 Tříleté studium denní, zakončeno absolutoriem, titul DiS. Školné 2500,- Kč za semestr Přijímací řízení: Všichni: test z cizího jazyka (AJ nebo NJ)- maturitní úroveň, testovací kresba - absolventi výtvarných škol: motivační pohovor, domácí práce - absolventi nevýtvarných škol: talentové zkoušky, motivační pohovor, domácí práce termín: 1. kolo 22. 6. 2012, 2. kolo 29. 8. 2012 Podmínka přijetí: maturitní zkouška maximální počet přijímaných uchazečů: 30 Dny otevřených dveří: kdykoliv po telefonické dohodě Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, nový bor, příspěvková organizace Kotlářská 9 611 53 Brno Tel.: 541 321 338 Fax: 541 211 613 oa@oakobrno.cz www.oakobrno.cz VZDěLÁVACÍ PROGRAMy: SOciáLní Práce Forma studia – denní, dálkové (3 roky) inFOrmaČní SLUŽbY a KnihOVnictVí Forma studia – denní (3 roky) termín přijímacího řízení: 1. kolo: 25. 6. 2012 2. kolo: 13. 9. 2012 (na uvolněná místa z 1. kola) termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2012 2. kolo: 31. 8. 2012 Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, brno Petruškova 4 700 30 Ostrava – Zábřeh Tel.: 597 582 678 aholvos@ahol.cz www.ahol.cz VZDěLÁVACÍ PROGRAMy: ■ inFOrmaČní technOLOGie (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ ceStOVní rUch (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ Finance, úČetnictVí, FinanČní říZení (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ manaGement LiDSKých ZDrOjŮ (3/3,5 letý, denní, dálková, v akreditačním řízení) ■ meZinárODní ObchOD, PřePraVa, ZaSíLateLStVí (3/3,5 letý, denní, dálková) ■ SOciáLní POjiŠťOVnictVí (3/3,5 letý, denní, dálková) Studenti obdrží na konci vzdělávání také „DODATEK K DIPLOMU“ s mezinárodní platností. Odborná praxe je zajišťována v tuzemsku i v zahraničí. Všechny vzdělávací programy jsou bez přijímacích zkoušek. ahOL – Vyšší odborná škola, Ostrava Evropská 33 166 23 Praha 6 Tel.: 233 091 261 info@pedevropská.cz www.pedevropska.cz ObOrY VZDěLání: 1. Sociální práce a sociální pedagogika Forma studia – denní, 3 roky 2. Předškolní a mimoškolní pedagogika Forma studia – denní i dálková, 3 roky termín přijímacího řízení: 1. kolo: 18. – 22. 6. 2012 2. kolo: září 2012 Uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2012 2. kolo: 31. 7. 2012 Školné na školní rok činí 3 000,- Kč. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Ortenovo nám. 34 Praha 7 – Holešovice Tel.: 222 782 007 603 251 745 spsvos@volny.cz www.voscr.cz Proč studovat právě na této škole? Nabízíme Vám mladé progresivní vedení a perspektivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výbě- ru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia na VŠ na základě uznaných zkoušek z VOŠ ve zkráceném studiu. ■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu. ■ Minimální školné. ■ Technické vybavení na špičkové úrovni. ■ Ubytování a stravování je zajištěno. Dny otevřených dveří: každý den na základě telefonické či emailové dohody Přihlášky přijímáme již od ledna! Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, Praha Salmovská 8 120 00 Praha 2 Tel.: 224 919 498 224 920 425 jabok@jabok.cz www.jabok.cz Studijní obor: SOciáLní PeDaGOGiKa a teOLOGie Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (DiS.). Může též obdržet bakalářský titul v oboru PASTORAČNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE zajišťovaném společně s Evangelickou teologickou fakultou UK. Denní tříleté studium, výrazně zaměřeno na praxi v ČR i v zahraničí. Student získá sadu základních učebnic v ceně 3 000,- Kč na počátku studia zdarma. Příjem PřihLáŠeK: do 30. dubna 2012 Přijímací říZení: pohovor – červen 2012 II. kolo – srpen 2012 Škola má vlastní kolej. jabOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha Ledecká 35 323 21 Plzeň Tel.: 377 534 450 info@vosplzen.cz www.vosplzen.cz DENNÍ STUDIUM: ■ DiPLOmOVaný ZUbní techniK DENNÍ A DÁLKOVé STUDIUM: ■ SOciáLní Práce ■ DiPLOmOVaný OČní OPtiK ■ beZPeČnOSt ObYVateLStVa ■ manaGement SPOrtOVních aKtiVit Přijímací zkoušky: 27. června 2012 Bližší informace na: www.vosplzen.cz Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, Plzeň

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

37vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Komenského 1 566 19 Vysoké Mýto Tel.: 465 420 314 skola@stavebniskola.cz www.stavebniskola.cz Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního stavebního oboru 36-41-n/03 inŽenýrSKé StaViteLStVí se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.) a mezinárodní certifikát ieS (International Education Society) pro lepší uplatnění na mezinárodním trhu práce. Podstatné zkrácení bakalářského studia na Fakultě stavební Technické univerzity v Ostravě. Další informace na webových stránkách, telefonicky, případně osobně na adrese školy. Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké mýto Slovačíkova 400/1 197 00 Praha 9 – Kbely Tel.: 286 852 080 603 286 852 Fax: 286 850 188 info@palestra.cz www.palestra.cz StUDijní ObOrY: ■ management sportu ■ Pedagogika volného času a vychovatelství Forma a délka studia: denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS. Školné: 23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové) 23 800,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - denní) 18 300,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - dálkové) Podmínky přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení termíny přijímacího řízení: 18. 5., a 15. 6. 2012 (9-15h) Dny otevřených dveří: 18. 5., 15. 6. 2012 (9-15h) reKVaLiFiKaČní KUrZY a Semináře: ■ instruktor fitcentra ■ Sportovní masér ■ cvičitel zdravotní tV a další Podrobné informace k jednotlivým kurzům naleznete na www.palestra.cz akademie tělesné výchovy a sportu PaLeStra – vyšší odborná škola, spol. s r.o. Nad Rokoskou 111/7 182 00 Praha 8 Tel.: 284 680 880 725 196 038 Fax: 284 681 345 pbvos@pbvos.cz www.pbvos.cz Pb – VOŠ a SŠm, s.r.o., vznikla již v roce 1992 a má již přes 1900 úspěšných absolventů. Partnery školy jsou Česká manažerská asociace, ČSOb, a.s., Česká kapitálová informační agentura, a.s., eXim tOUrS, a.s., raiffeisenbank a.s., Unicredit bank czech republic, a.s., a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek. microsoft software pro studenty oboru aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!! Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLG: Dopravní logistika a Logistika služeb Pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Praha Název oboru Délka Forma Finanční poradenství 3 denní Finanční poradenství 3 dálková aplikace výpočetní techniky 3 denní aplikace výpočetní techniky 3 dálková cestovní ruch 3 denní cestovní ruch 3,5 dálková Personální práce 3 denní Personální práce 3 dálková ObOrY StUDia (DiS.)

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

38 vyšší odborné školy Blažejské náměstí 9 772 00 Olomouc Tel.: 585 208 813 Fax: 585 227 508 info@dorkas.cz www.dorkas.cz Vzdělávací program: SOciáLní a DiaKOnicKá Práce Tříleté denní studium připravující k výkonu profese sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách. Přijímací řízení probíhá formou individuálního pohovoru na základě motivačního dopisu. Možnost žádat o ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy. Absolventi školy mají možnost získat ve zkráceném návazném studiu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity bakalářský titul. Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení: 31. května 2012 Přijímací pohovory 1. kola přijímacího řízení: 14. června 2012 Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas, Olomouc Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Tel.: sekretariát 387 438 677 studijní oddělení 387 013 140 sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz nabíZí: Obory vzdělávání VOŠ zakončené absolutoriem: (denní i dálková forma vzdělávání) ■ marketing ■ Obchodní podnikání ■ Veřejná správa (denní forma studia) ■ ekonomika a management v podnicích finančních služeb Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Přemysla Otakara II. 938 286 14 Čáslav Tel.: 327 312 611 739 053 610 sekretar@sps-caslav.cz www.sps-caslav.cz Studijní obor: VýrObní a říDící SYStémY PODniKU Zaměření oboru: eKOnOmicKé s profilací Management a personalistika nebo Účetnictví a finance podniku technicKé s profilací Řízení jakosti a metrologie nebo Údržba a servis techniky Forma studia: tříleté denní, tříleté kombinované studium termín podání přihlášek: 31. 5. 2012 (I. kolo), 31. 7. 2012 (II. kolo) Přijímací řízení formou pohovoru. Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny, domova mládeže a školní knihovny. Vyšší odborná škola Čáslav VOŠ, SPŠ a Oa Čáslav Kollárova 5 186 00 Praha 8 – Karlín Tel.: 222 333 311 222 314 469 www. akademie-kollarova.cz Studium je denní tříleté, zaměřené na firemní ekonomiku v globál. ekonomic- kém prostředí. Ve 2. a 3. roč. se střídají bloky teoretické výuky v AJ s praxí ve firmě. Absolvent tak získá nejen výbornou znalost cizího jazyka, ale i odbornou praxi a často i zaměstnání ve stejné firmě, kde v rámci studia pracoval. Předpokladem přijetí je maturitní zkouška, dobrá znalost AJ a úspěšně složené přijímací zkoušky. Přihlášky: do 31. 5. 2012 Přijímačky: 19. a 20. 6. 2012 Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha Zahradní 249 383 22 Prachatice Tel.: 388 312 214 388 318 896 vosspt@seznam.cz www.spgspt.cz Vzdělávací program VOŠ: SOciáLní Práce – denní tříleté studium zakončené absolutoriem Přijímací řízení: proběhne bez přijímacích zkoušek na základě dodaných materiálů o prospěchu a sociálních aktivitách (blíže www.spgspt.cz), 1. kolo – 19. 6. 2012, 2. kolo – 27. 8. 2012 absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální práce (DiS.) a má možnost uplatnění v sociálních službách ve veřejnoprávních i soukromo- právních institucích. Škola disponuje vlastní ubytovací kapacitou. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Tel.: 221 771 105 voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté – denní vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem ■ DiPLOmOVaná DentáLní hYGieniStKa ■ DiPLOmOVaný FarmaceUticKý aSiStent ■ DiPLOmOVaný ZDraVOtní LabOrant ■ DiPLOmOVaný OČní OPtiK – dálková forma vzdělání ■ DiPLOmOVaný ZUbní techniK Podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz Den otevřených dveří: 11. 4. 2012 od 16:00 hod. Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2012 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

39vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Štěchovice 1358 767 54 Kroměříž Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil Tel./fax: 573 334 936 www.vospaspsm.cz BAKALÁŘSKý STUDIJNÍ PROGRAM: ■ chemie a technologie potravin s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků Forma studia: denní i kombinovaná akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz PROGRAM VyŠŠÍHO ODBORNéHO STUDIA: ■ Potravinářství s profilací: Technologie a hygiena potravin, Analýza potravin, Zpracování mléka Forma studia: denní i kombinovaná Délka studia: 3 roky roční školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž Poděbradova 842 537 60 Chrudim IV Tel.: 469 620 207 469 620 363 Fax: 469 620 207 crzemsk@szes.chrudim.cz Kontakt: p. Hrdinová www.szes.chrudim.cz STUDIJNÍ OBOR: Správa ochrany životního prostředí kód oboru viz www.szes.chrudim.cz Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2012 ■ 31. 7. 2012 Přijímací řízení: 21. 6. 2012 ■ 16. 8. 2012 Forma a délka studia: denní, 3 roky Počet přijímaných: denní 60 Dálkové studium bude otevřeno v roce 2013/2014. Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru možnosti uplatnění: ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti. Ubytování a stravování v sídle školy. Podrobné informace: www.szes.chrudim.cz Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola chrudim Komenského nám. 22 570 12 Litomyšl Tel.: 461 614 550 Tel./fax: 461 615 705 vospspgs@vospspgs.cz www.vospspgs.cz Vyšší odborná škola nabízí denní i dálkové studium ■ UČiteL/Ka mateřSKé ŠKOLY ■ VYchOVateL/Ka ■ VYchOVateL/Ka PrO POStiŽené jeDince podrobné informace: www.vospspgs.cz termíny uzávěrky přihlášek: do 31. 5. 2012 – 1. kolo, do 16. 8. 2012 – další kolo termíny přijímacího řízení: 19. – 20. 6. 2012 – 1. kolo, 30. 8. 2012 a 27. 9. 2012 (další kola, pokud počet přijatých studentů nebude dostačující) Den otevřených dveří se koná v pátek 20. dubna 2012 od 10,00 do15,00 hod. Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl Tyršova 34 Opava 746 95 Tel.: 553 613 315 vos@sshsopava.cz www.sshsopava.cz VZDěLáVací PrOGramY: ■ 65-42-N/04 říZení hOteLOVéhO PrOVOZU – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-42-N/04 říZení hOteLOVéhO PrOVOZU – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ 65-43-N/02 rOZVOj a říZení reGiOnáLní tUriStiKY – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-43-N/02 rOZVOj a říZení reGiOnáLní tUriStiKY – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ Bakalářský obor hOteLnictVí, 3 roky, absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.). absolventi získávají titul diplomovaný specialista (DiS.). Uchazeči o vzdělávání na VOŠ nekonají přijímací zkoušku. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova 2033 580 02 Havlíčkův Brod Tel.: 569 421 656 zdravskol@zdravskolhb.cz www.zdravskolhb.cz Studijní obory v denní i kombinované formě: ■ Diplomovaná všeobecná sestra – 3leté denní studium zakončené absolutoriem Přijímací řízení: 26. 6. 2012 ■ Diplomovaná všeobecná sestra – 3,5leté kombinované studium zakončené absolutoriem Přijímací řízení: 27. 6. 2012 termín pro podání přihlášky: do 31. 5. 2012 Podmínkou přijetí je maturita a zdravotní způsobilost ke studiu. Absolventi vzdělávacího programu jsou teoreticky i prakticky připraveni pro výkon profese diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních v ČR i v zahraničí. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická havlíčkův brod Nám. T. G. Masaryka 788 390 02 Tábor Telefon: 381 252 686 380 421 030 reditel@szestabor.cz www.szestabor.cz VOŠ nabízí 3leté studium 41-31 -n/04 PéČe O KrajinU se zaměřením: ■ pozemkové úpravy a ekologie krajiny ■ zemědělské technologie a stavby v krajině poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí činností při navrhování pozemkových úprav, využití půdy, při návrzích projektů pro obnovu a údržbu krajiny a zemědělských staveb Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, tábor Pražská 931 547 01 Náchod Tel.: 491 426 243 491 420 339 voss-na@voss-na.cz www.voss-na.cz StUDijní ObOrY: ■ Obnova stavebních památek ■ Pozemní stavby Forma: denní Délka studia: 3 roky Počet přijímaných: 30 + 30 studentů Školné: 3 000,- Kč/rok termíny uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2012 a 20. 8. 2012 Přijímací řízení – ukončení: 6. 6. 2012 a 26. 8. 2012 beZ Přijímacích ZKOUŠeK Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. jana Letzela, náchod Masná 13 110 00 Praha 1 Tel.: 222 323 537 737 685 129 studijni.oddeleni@ vops-praha.cz www.vops-praha.cz StUDijní ObOrY: ■ MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU ■ BANKOVNICTVÍ A FINANCE ■ LETECKÁ DOPRAVA V CESTOVNÍM RUCHU Přijímací řízení: 1. kolo 1. 6., 2. kolo 25. 6. a 3. kolo 28. 8. 2012. ■ Přijímáme bez přijímací zkoušky. ■ Termín pro podání přihlášky je vždy 3 dny před přijímacím řízením. informace: Den otevřených dveří – 16. 4. a 14. 5. 2012 od 15,00 – 16.30 hod. Škola je zařazena v síti škol MŠMT. VOŠ – Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o.

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

40 vyšší odborné školy Opatovická 18 110 00 Praha 1 Tel.: 224 930 037 – studijní oddělení, 224 930 851 – sekretariát školy studijni@vosp.cz vosp@vosp.cz www.vosp.cz StUDUjte méDia PraXí V Denní i KOmbinOVané FOrmě! ■ VOŠP nabízí studium autorské žurnalistiky (kultura, politika, ekonomika, sport, cestování, life style), audiovizuálních a digitálních médií (televize, weby, rozhlas, rádia), PR a marketingové komunikace (business, umění, neziskové organizace). ■ Studium prostřednictvím modulového kreditního systému (180 ECTS) umožňuje individualizaci studijního plánu i přenositelnost kreditů do dalšího studia na univerzitě a v zahraničí. ■ Jádrem výuky je praktický výcvik v redakcích studentských zpravodajských periodik, odborná průprava v audiovizuálních tvůrčích štábech a práce v kreativních týmech PR a marketingové komunikační agentury. Školné je 28.000 Kč za školní rok. termíny Dnů otevřených dveří sledujte na www.vosp.cz. Vyšší odborná škola publicistiky T. G. Masaryka 47 568 02 Svitavy Tel.: 461 533 571 akademie@oa.svitavy.cz www.oa.svitavy.cz Obor vzdělání: eKOnOmiKa a PODniKání Vzdělávací program: účetnictví a finanční řízení podniku ■ Délka studia: 3 roky ■ Forma: denní ■ Dosažený titul: diplomovaný specialista (DiS.) ■ Uchazeči o studium budou přijímáni bez přijímací zkoušky ■ Podmínkou přijetí je složení maturitní zkoušky ■ Příprava pro kvalifikovaný výkon odborných činností v ekonomické oblasti ■ Odborná praxe 20 týdnů za studium ■ Možnost ubytování v domově mládeže ■ Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2012 a 13. 8. 2012 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy Filipínského 1 615 00 Brno Tel.: 548 213 303 vsa@vsa.cz www.vsa.cz nejVětŠí VYŠŠí ODbOrná ŠKOLa S DeVatenáctiLetOU traDicí. ■ Nabízíme vzdělávání ve společensky žádaných oborech. ■ Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce. ■ Ke vzdělávání jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. ■ Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, označení DiS. za jménem. ■ Studenti jsou přijímáni bez přijímací zkoušky do 27. září 2012. ■ Další místo poskytovaného vzdělávání: VyŠKOV, Brněnská 17, 682 01 Vyškov, tel.: 517 344 549, E-mail: vyskov@vsa.cz Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o.

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

41vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Gen. Krátkého 1 787 29 Šumperk Tel.: 583 326 240 Fax: 583 213 265 opatovska@vsps-su.cz www.vsps-su.cz nabízí ve školním roce 2012/2013 všem absolventům středních škol s maturitní zkouškou studium na vyšší odborné škole – denní studium obor vzdělání: 26-47/n.. informační technologie Vzdělávací program: 26-47-n/02 aPLiKace VýPOČetní techniKY Zaměření: ■ počítačové sítě ■ webovské aplikace ■ informační systémy ■ ekonomické apli- kace ■ technické aplikace ■ informatika Přihlášky ke studiu (I.kolo) do 31. 5. 2012 Přijímací řízení (I.kolo) 25. 6. 2012 Ubytování a stravování ve vlastním domově mládeže s připojením na internet. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk Alšovo náměstí 75 397 01 Písek Tel.: 382 21 28 19 728 73 16 29 skola@vosr.cz www.vosr.cz Poskytujeme vyšší odborné vzdělání ve specializovaných oborech reStaUrOVání nábYtKU a DřeVOřeZbY (8 000,- Kč/semestr) reStaUrOVání KOVŮ (6 000,- Kč/semestr). Nabízíme studium s vysokým podílem umělecko-řemeslné praxe, do značné míry individualizované, stáže v renomovaných institucích, odborné exkurze. Navštivte stránky naší školy pro ukázky prací studentů a další informace. i. kolo přijímacích zkoušek se koná 22. června 2012. Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku Komenského 234 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 075 111 Fax: 495 513 485 zshk@zshk.cz www.zshk.cz nabízené obory ve školním roce 2012/2013 pro absolventy středních škol: ■ DiPLOmOVaná VŠeObecná SeStra ■ DiPLOmOVaný FarmaceUticKý aSiStent Přijímací zkoušky: 1. kolo 27. června 2012 (přihlášky do 31. května) 2. kolo 28. srpna 2012 (přihlášky do 17. srpna) Dny otevřených dveří VOŠ: kdykoliv po telefonické domluvě. Vyšší odborná škola zdravotnická a SZŠ, hradec Králové Poděbradská 2 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 233 936 sekretariat.skoly@ zdravkakv.cz www.zdravkakv.cz OBORy VOŠ OTEVÍRANé VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ■ DiPLOmOVaná VŠeObecná SeStra ■ DiPLOmOVaný FarmaceUticKý aSiStent ■ DiPLOmOVaný ZUbní techniK ■ DiPLOmOVaný nUtriČní teraPeUt Informace na tel. č.: 353 233 936 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary Husova 1302 742 21 Kopřivnice Tel.: Jana Špirková 556 833 304 jana.spirkova@voskop.cz www.voskop.cz VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání v denní a dálkové formě studia: ■ eKOnOmiKa a PODniKání ■ StrOjírenStVí Přijímací řízení pro oba obory: Denní studium: 1. kolo - 7. 6. 2012, uzávěrka přihlášek: 28. 5. 2012. 2. kolo - 27. 8. 2012, uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2012 Přijímací řízení se koná formou pohovoru bez přijímací zkoušky. Dálkové studium: 1. kolo - 8. 6. 2012, uzávěrka přihlášek: 7. 6. 2012. 2. kolo - 27. 8. 2012, uzávěrka přihlášek: 24. 8. 2012 Přijímací řízení probíhá bez osobní účasti uchazečů. roční školné: 3000 Kč Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Žerotínovo nám. 6 602 00 Brno Tel.: 542 213 907 Fax: 542 211 532 info@voszbrno.cz www.voszbrno.cz VZDěLáVací PrOGramY: ■ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA ■ DIPLOMOVANý ZDRAVOTNICKý ZÁCHRANÁŘ Formy studia: denní - 3 roky kombinovaná - 3,5 roku Ukončeno absolutoriem, profesní titul DiS. termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2012 Přijímací zkoušky: 18. – 19. 6. 2012 Vyšší odborná škola zdravotnická, brno Horní náměstí 1 466 80 Jablonec n. Nisou Tel.: 483 312 805 Fax: 483 310 421 sekretariat@supsavos.cz www.supsavos.cz Vzdělávací program: 82-41-N/06 raŽená meDaiLe a mince Forma studia: 3leté, denní Přihláška ke studiu: na předepsaném formuláři do konce května 2012 Školné: 5000,- Kč/rok Počet přijímaných studentů: 8 titul: DiS. (diplomovaný specialista) Přijímací řízení: 14. 6. 2012 talentová zkouška (prokázání kresebné dovednosti, samostatného výtvarného projevu a plastického vyjadřování), pohovor a předlo- žení domácích prací, prospěch ze SŠ absolutorium: teoretická zkouška z odbor- ných předmětů, zkouška z cizího jazyka, obhajoba absolventské práce (kresebný návrh, plastický model, realizace, písemná obhajoba) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace Na Valech 690 583 29 Chotěboř Tel.: 569 624 106 skola@oachot.cz www.oachot.cz OBORy: říZení a ZabeZPeČOVání jaKOSti, říZení beZPeČnOSti Práce, oba v denní a dálkové formě studia. Jedna z prvních VOŠ, výborné zázemí. Škola je výrazná atraktivitou a vyjímečností vzdělávacích programů. Vzhledem k povinnostem podniků ze zákona je o absolventy mimořádný zájem, především v zahraničních firmách, které upřed- nostňují praktickou průpravu VOŠ oproti Bc. Navíc možnost získání Manažera juniora v říze- ní jakosti, BOZP a PO, EMS životní prostředí), OZO (odborně způsobilá osoba) PO a Požární technik a další certifikáty. Uchazeči během studia absolvují 14 týdnů praxe. Připravujeme nový lukrativní obor (sledujte web). VOŠ a Oa chotěboř

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

42 jazyky a studium v zahraničí Kam po maturitě: na jazykové pomaturitní studium Výhody ■ Intenzivní výuka jednoho nebo více světových jazyků ■ Možnost získání mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky ■ Někde možnost spojení s nultým ročníkem – přípravným kurzem k přijímačkám na vysokou školu ■ Možnost přivýdělku ■ Vzhledem k rozsahu a intenzitě kurzu velmi dobrý poměr cena/výkon NeVýhody ■ Fakticky ztráta jednoho roku ■ Pokud nejste z velkého města, přičtěte náklady na dopravu nebo ubytování ■ Cena kurzu v desítkách tisíc PodrobNý adresář jazykoVých škol Najdete Na www.jazykoveskoly.com. Pomaturitní jazykové studium nabízí velkou výhodu. Pokud zahájíte pomaturitní studium do 26 let věku a to ve stejném roce, kdy vykonáte maturitní zkoušku/ absolutorium na konzervatoři, a splníte další podmínky (denní studium po dobu jednoho školního roku, výuka nejméně 4 hodiny denně, 20 hodin týdně, do 18 účastníků ve třídě), zůstává vám status studenta. Z hlediska zdravotního pojištění, zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek či studentských slev v dopravě jste tedy stále považováni za studenty. odPoVědi Na VšechNy otázky Najdete Na www.Vysokeskoly.com. ■ Náplně oborů ■ statistiky úspěšnosti přijetí ■ Nezaměstnanost absolventů ■ data podání přihlášky, otevřených dve- ří, přijímaček ■ testy z minulých let ■ kalendáře akcí ■ srovnání školného ■ Dostanu se vůbec na vybranou školu? ■ Z čeho přesně jsou přijímačky? ■ Kdy se přijímačky konají? ■ Neskončím po studiu na úřadu práce? ■ Můžu si vyzkoušet testy? ■ Na kterých školách se „můj“ obor učí? ■ Co mě to bude stát? ■ Kdy škola pořádá dny otevřených dveří?

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

43jazyky a studium v zahraničíjš JazykoveSkoly.com Hornoměstská 357 594 01 Velké Meziříčí Tel.: 800 555 700 info@intact.cz www.intact.cz jazykoVé kurzy V zahraNičí Pro děti, mládež a dosPělé ■ kurzy zakončené zkouškami FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL kde jiNde se chcete Naučit jazyk Než V zahraNičí? ■ angličtina, němčina ■ španělština, francouzština ■ italština,portugalština ■ ruština, polština, řečtina ■ arabština, čínština a japonština ■ 22 LET TrADICE ■ NEjšIrší Výběr ■ gArANCE NEjNIžší CENy ■ DOPřEjTE SI úSPěCH! iNtact U Stadionu 10, 779 00 Olomouc Tel.: 585 224 359 rejskova 19, 796 01 Prostějov Tel.: 582 336 659 Kosmákova 17, 750 02 Přerov Tel.: 581 217 416 Nerudova 167, 760 01 Zlín Tel.: 577 011 498 info@lingua-centrum.cz www.lingua-centrum.cz jedNoleté deNNí PomaturitNí studium aj, Nj, Fj, šj ■ Lingua Centrum je trvale zařazeno do vyhlášky MšMT Čr (studentské výhody pro čerstvé maturanty). ■ Lingua Centrum je akreditované vzdělávací a zkouškové centrum Cambridge ESOL a City and guilds. ■ Lingua Centrum je jediná škola na střední a východní Moravě certifikovaná ACErT. ■ Lingua Centrum může v Olomouci zaručit otevření kurzů anglického jazyka pro nejméně 4 pokročilosti. ■ Lingua Centrum poskytne všem studentům učebnice a e-learning na celý školní rok zdarma. lingua centrum jazyková škola ■ 18 000 prací ■ Tým pro kontrolu a zařazení prací ■ Zaplatíte jen to, co stojí za to ■ Neoriginální práce označíme a jsou zdarma ■ Víte, co stahujete ■ Maturitní otázky, čtenářské deníky, referáty ■ Studijní texty, skripta a diplomové práce ■ Práce Sš, Zš, Vš a VOš ■ Vydělejte si i vy – vložte svoje práce k nám ■ ročně stránky navštíví 1,8 milionu návštěvníků ■ Nejširší databáze s největší tradicí Naše další Projekty: www.kampomaturite.cz, www.adresarskol.cz a další studentské weby www.seminarky.cz ■ facebook.com/seminarky.cz stahujte Na www.seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

Proč zrovna EF?  jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole  jsme ve všech cool světových metropolích  jsme tu již přes 40 let  jsme akreditovaní – pravidelné inspekce kvality výuky Jaké kurzy organizujeme?  krátkodobé kurzy v zahraničí  pomaturitní programy v zahraničí  příprava na univerzitu nebo pracovní stáže Zakousněte se po maturitě do cizího jazyka s EF EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1 Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com www.ef.com EF Česká republika Staňte se fanoušky Studium jazyků v zahraničí

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

45jazyky a studium v zahraničíjš JazykoveSkoly.com nám. Míru 15,120 00 Praha-Vinohrady nám. Na Santince 1554/2, 160 00 Praha 6 Tel.: 800 100 620, skola@spevacek.info, www.spevacek.info Pomaturitní studium aNGličtiNy a jaPoNštiNy pro školní rok 2012/2013 se statusem studenta na základě vyhlášky mšmt. sPěVáček jazyková škola – učebny můstek, Nám. míru, Pražského povstání, anděl a dejvická iNteNziVNí Výuka, meziNárodNí zkoušky ■ malé studijní skupiny ■ výuka s rodilými mluvčími ■ důraz na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám ■ záruka složení Cambridge ESOL doProVodNý ProGram ■ volitelné předměty Matematika na VšE a ČZU, Příprava na OSp Scio ■ pro zájemce školní zájezd do Velké británie (během studia) ■ pro zájemce studijní a pracovní pobyt (po ukončení studia) FiNaNce, sleVy, služby zdarma ■ možnost uhrazení školného formou 2 nebo 7 splátek ■ sleva 10 % na učebnice ■ sleva 75 % na libovolný veřejný kurz naší školy ■ stolní voda během vyučování zdarma ■ ISIC karta zdarma ■ vrácení školného při přijetí na Vš moderNí učebNy u metra ■ učebny v pěti lokalitách v blízkosti metra ■ využití multimédií při výuce (DVD, širokoúhlé TV, internet) ■ v každé učebně WIFI zdarma ■ výuka s iPady GaraNtujeme Vám Vysokoškolský PřístuP! Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice Tel.: 274 776 256, 724 173 829 info@bi.cz, www.bi.cz sPecialista Na PomaturitNí VzděláVáNí ...již 20 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz jAZyKOVÉ POMATUrITNí STUDIUM: aNGličtiNy, NěmčiNy, FraNcouzštiNy či šPaNělštiNy (jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: Aj, Nj, šj, Fj, Ij, rj) bohemia iNstitut ... škola pro život ... jedNoleté iNteNziVNí deNNí studium ■ pro čerstvé maturanty i další zájemce ■ vstupní rozřazovací testy, všechny pokročilosti ■ možná kombinace s odbornými předměty (níže uvedené moduly u akreditovaných kvalifikací) ■ statut studenta – letošní maturanti, finanční dotace – „starší zájemci“ ■ výborní čeští a zahraniční lektoři – vždy kombinace ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazykový pokrok- gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka certiFikáty, Výuka dle eVroPského reFereNčNího rámce ■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – nadprůměrná úspěšnost našich absolventů ■ ve vyhl. MšMT, mezinárodní certifikace studia IES (London) ■ konzultace, předtesty a registrace ke zkouškám ZDArMA studeNtský serVis, další Výhody ■ splátky školného bez navýšení ceny i výhodný studentský úvěr ■ zajiště- ní učebnic školou na zálohu – velká finanční úspora ■ kurz literatury, kurzy přípravy na Vš, literární soutěže ■ výlety do hor, gb i jinam, hudební večery a studentské párty ■ studijní pobyty v zahraničí – kompletní servis ■ ISIC karta, kontakty na ubytování pro mimopražské odborNé akreditoVaNé kValiFikace maNaGemeNt, obsluha Pc ■ 2-3 semestry, prezenční i dálkové ■ akreditace MšMT, mezinár. certifikáty IES ■ moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy, účetnictví,... Výuka V moderNích učebNách blízko metra ■ vše „pod jednou střechou“ – kompletně vybavené vzdělávací centrum, kanceláře i učebny na jedné adrese ■ multimediální vybavení učeben, internetová studovna, kopírka, občerstvení ■ snadné parkování u objektu sleVy Při záVazNé reGistraci s tímto iNzerátem: NIC NErISKUjETE - školné Vám vracíme při přijetí na Vš na základě smlouvy! ■ do 30. 4. – 5000,-Kč ■ do 31. 5. – 4000,-Kč ■ do 30. 6. – 3000,-Kč ■ do 31. 7. – 2000,-Kč ■ do 31. 8. – 1000,-Kč slaVíme 20 let – slaVte s Námi :) bOHEMIA INSTITUT je členem aiVd (Asociace institucí vzdělávání dospělých), zakládajícím členem rady pro cizojazyčné vzdělávání a členem hospodářské komory čr.

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

46 jazyky a studium v zahraničí Jsme akreditovaným centrem pro mezinárodní zkoušky z angličtiny a němčiny. Rozsah: 4 vyučovací hodiny denně (20 vh týdně) Místo konání: učebny přímo v centru města moderní multimediální vybavení a wi-fi možnost úhrady ve splátkách všechny výhody studenta, ISIC karta zařazeno do vyhlášky MŠMT ČR J zzk www.hello.cz Rozsah: 4 vyučovací Místo konání: učebny R M hodiRozsah: 4 vyučovacíR SLEDUJTE AKČNÍ CENY NA INTERNETU a získejte atraktivní výhody Pomaturitní jazykové studium 2012/13 ANGLIČTINA, NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA Telefon: 777 143 556 Email: info@hello.cz ICQ: 249 284 704 OSTRAVA - BRNO - OPAVA entru města -finí a wi- Nejlepší ceny v kraji www.akcent.cz Důraz na výsledek Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny pro cizince Mezinárodně auditovaná jazyková škola Docházkové a firemní jazykové kurzy Příprava a složení jazykových zkoušek Family club Kurzy angličtiny pro děti Pomaturitní jazykové studium Firemní jazykové kurzy a jazykový audit Od března můžete navštěvovat také kurzy v novém centru Florenc 0694_IH_inz_90x130.indd 1 1.3.12 13:00 certifikát kvality ISO 9001:2008 www.glossa.cz adresář Vš, Voš, sš, jš, zš obory Vysokých škol Přijímačky 2012 dNy oteVřeNých dVeří VzoroVé testy

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

99% www.vsfs.cz 99%99%99 našich studentů to natře všem! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ Bakalářské a magisterské studijní obory: / Aplikovaná informatika / Bankovnictví / Finance a finanční služby / Marketingová komunikace / Pojišťovnictví / Právo ve veřejné správě / Právo v podnikání / Řízení podniku a podnikové finance / Sociologie / Sociální politika / Veřejné finance / Veřejná správa / / Business Management and Corporate Finance / Marketing Communication / Přihlaste se ke studiu do 31. 5. 2012 a získáte e-čtečku knih!

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/

I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management www.unicorncollege.cz Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe 7.6. a 21.6.2012

http://www.floowie.com/en/read/kampomaturite-cz-duben-2012/