KamPoMaturitě.CZ duben 2014http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 22 / duben 2014 n 35Kč 25prezentací VŠ  47 prezentacíVOŠ StatuS Studenta2014 JakSedOStat naekOnOmické fakulty BOnuSy v tomtočísle: n Jak podat odvolání n Kam se dostanete bez přijímaček n Které vysoké školy ještě přijímají přihlášky SlaVíme16let nezůStaňte příŠtí rOk pOd čarOu medicínan pSychOlOgien práVaadalŠí n prahan BrnOn OStraVa zaháJeníříJen/liStOpad2014ninfOrmaceknultÝmrOčníkůmnaJdetenaStr.8

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? ONLINE PŘIHLÁŠKA NA WWW.MUP.CZ VYBERTE SI OBOR MEZINÁRODNÍ OBCHOD A ZJISTĚTE TO! Absolventka MUP Olga Šedivcová Manažerka strategického nákupu Touax s.r.o.

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

3úvod Vážení studenti, toto číslo jsme věnovali přípravě na ob- dobí, které vás čeká po složení maturitní zkoušky. Najdete tu jak informace ke statusu studenta, tak informace pro pří- pad, že nebudete pokračovat ve studiu na vysoké škole. Pokud jste zatím nestihli podat přihláš- ku, i v tomto období se můžete přihlásit na veřejnou vysokou školu. Jejich pře- hled uvádíme na str. 10. Na výběr máte také soukromé školy, VOŠ nebo poma- turitní jazykové studium. Prezentace škol vám přinášíme ve druhé části časopisu od str. 22. REDAKCE, VYDAVATEL AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905 T/F: 233 382 685 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Bc. Michaela Röschová – odborný poradce Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent INZERCE: Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v září a lednu. NÁKLAD: 23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku. Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X DISTRIBUCE: do všech SŠ s maturitou, 140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven, poraden pro absolventy při ÚP NApIšTE NÁm …o čem byste si chtěli přečíst příště na casopis@kampomaturite.cz VšEChNY čLÁNKY … najdete na www.casopis.kampomaturite.cz NAšE STRÁNKY www.kampomaturite.cz NAšE DALší pRojEKTY www.adresarskol.cz www.seminarky.cz www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.missmaturita.cz www.ctenarsky-denik.cz TIp! Celý časopis najdete v online podobě na www.Casopis.KamPomaturite.cz a na našem Facebooku, kde si jej můžete prolistovat nebo zdarma stáhnout v PDF. Přejeme hodně štěstí u maturity a přijímaček. Jiří Kadlec šéfredaktor, poradce ve vzdělávání oBSAh ÚVOD03 ODVOláNí06 Materiály K Maturitě a PřiJíMačKáM07 PříPraVNé Kurzy 2014/201508 rOzCestNíK: KaM PO Maturitě?04 JaK se DOstat Na eKONOMiCKé FaKulty + test12 Které VŠ JeŠtě PřiJíMaJí PřihláŠKy10 PrezeNtaCe VeřeJNýCh a státNíCh VŠ22 PrezeNtaCe sOuKrOMýCh VŠ25 PrezeNtaCe VOŠ35 POMaturitNí JazyKOVé stuDiuM44 Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál Nedostal se na vás časopis? Zdarma si jej stáhněte na Casopis.KamPoMaturite.cz nebo na Facebook.com/KamPoMaturite

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

4 kam po maturitě Videa s návody, jak se dostat na nejžádanější obory, najdete na www.KamPoMaturite.cz nebo na YouTubeTIp! www.kampomaturite.cz Rozcestník: Kampomaturitě? SoUKRomé Vš ✚ často bez přijímacích zkoušek a vysoká šance na přijetí ✚ možnost stipendií nebo odpuštění školného ✚ většinou individuálnější přístup, menší konkurence při zkouškách nebo zápisech ✖ školné v řádech desetitisíců ✖ je nutné sledovat návaznost magis- terského studia a šance na uplatnění po studiu ✖ velká část škol neposkytuje dotova- né ubytování a stravování VEřEjNé A STÁTNí Vš ✚ neplatí se školné ✚ dobré uplatnění absolventů u tech- nických a lékařských oborů ✚ pro výkon některých povolání (lékaři, advokáti) nutné absolvování oborů na veřejných školách ✚ velký výběr oborů, návaznost v dal- ších stupních studia ✖ nižší šance na přijetí, vyšší„úmrt- nost“ v prvních ročnících ✖ je nutné sledovat šance na uplatnění po studiu a provázanost s praxí ✖ omezená možnost přivýdělku při studiu Voš ✚ prakticky zaměřené vzdělání, pro- hloubení specializace, praxe součástí studia ✚ často bez přijímacích zkoušek a vy- soká šance na přijetí ✚ možnost zkráceného studia na VŠ ✖ školné ✖ zaměstnavatelé mohou dávat před- nost VŠ vzdělání jAZYKoVý poBYT V ZAhRANIčí ✚ zdokonalení v jazyce, možnost slože- ní jazykové zkoušky ✚ pokud seženete brigádu, můžete si přivydělat ✖ školné, peníze za cestu a pobyt ✖ pokud jedete sami, náročné zařizo- vání, přes agenturu poplatek navíc přípRAVNé KURZY ✚ intenzivní příprava, bližší poznání požadovaného oboru ✚ možnost kombinace s přípravou na maturitu, s praxí nebo s pomaturit- ním jazykovým studiem pro získání statusu studenta ✚ výhodná cena v přepočtu na hodinu (cca 70 Kč/hod.) ✖ cena kurzu, náklady na dopravu nebo ubytování ✖ obvykle nezískáváte status studenta ✖ nemáte jistotu přijetí na daný obor NÁSTUp Do pRÁCE ✚ výdělek, zkušenosti, nezávislost ✖ obtížnější návrat ke studiu ✖ pro některé profese potřebujete vyšší kvalifikaci/titul ÚřAD pRÁCE, REKVALIfIKACE ✚ pomoc při hledání práce, orientace v regionu a prostředí, zvýšení šance na uplatnění ✚ nemusíte platit SP, ZP ✖ pro získání podpory nebo rekvali- fikace musíte splnit podmínky (viz článek na str. 16) ✖ nabídka nebývá příliš široká, může být omezena v regionu nebo dané době pRÁCE V ZAhRANIčí ✚ získání jazykových znalostí, praxe, zkušeností ✖ u stáží nebo dobrovolnických projektů minimální plat nebo jen ubytování a strava ✖ obtížné hledání pozic v požadova- ném oboru nebo kvalifikaci ✖ náklady na ubytování, cestu, agentu- ru apod. mohou převýšit vydělanou částku STUDIUm V ZAhRANIčí ✚ v zemích EU stejné podmínky jako pro místní studenty, nepotřebujete vízum, můžete pracovat při studiu ✚ Dodatek k diplomu má stejnou plat- nost i u nás ✚ můžete absolvovat jen část studia v zahraničí např. v rámci Erasmu ✚ status studenta v případě, že je zahraniční škola uznána MŠMT za rovnocennou VŠ v ČR ✖ často složité přijímací řízení, pří- padně školné, nutnost přihlášení na místních úřadech ✖ kulturní rozdíly, jazyková bariéra, pobyt mimo známé prostředí ✖ v zemích mimo EU vás mohou čekat další administrativní úkony – např. víza, nutnost nostrifikace aj. ✖ náklady na ubytování, cestu, agenturu apod. pomATURITNí jAZYKoVé STUDIUm ✚ zdokonalení v jazyce, možnost slože- ní jazykové zkoušky ✚ možnost přivýdělku ✚ výhodná cena v přepočtu na hodinu ✚ pokud zahájíte studium do konce roku po maturitě u akreditované školy, máte i nadále status studenta ✖ cena kurzu, náklady na dopravu nebo ubytování

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

www.unyp.cz EDUCATING TOMORROW’S LEADERS European Bachelor Programs: • Business Administration • Marketing • Finance American Bachelor Programs: • Business Administration • International Economic Relations • Communication and Mass Media • Psychology • IT Management • English Language and Literature MBA Programs: • General Management • Marketing • Project Management • Finance and Banking • Management of Information Systems • Human Resource Management • Entrepreneurship • Flexible Online MBA Master Programs: • M.A. in Professional and Business Communication • LL.M in International and Commercial Law • M.Sc in International Management Ph.D Program: • Ph.D in Innovation (by Publication) Think value Accredited degrees Practical and critical thinking orientation International faculty and student body Career office The American University of Prague Accreditations: Memberships:

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

6 kam po maturitě www.kampomaturite.cz Vzory úspěšných odvolání najdete na www.KamPoMaturite.czTIp! jAK poSTUpoVAT ■ Prohlédněte si testy a zjistěte, zda jste dosáhli dostatečné- ho počtu bodů pro přijetí ■ Odvolání podávejte, jen pokud jste sice„pod čarou“ pro přijetí, ale přijímačky jste udělali ■ Pokud nemáte žádost podloženou konkrétně, například chybou v zadání nebo ve vyhodnocení testů, je vaše šance nízká ■ Pokud děkan nezmění stanovisko, předá žádost k rozhod- nutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnu- tí potvrdí (Zákon č. 111/1998 Sb.). oBECNé ZÁSADY pRo ÚSpěšNé oDVoLÁNí ■ Všechny náležitosti. Jméno, datum konání přijímaček, obor, odůvodnění, jednací číslo ■ Adresování orgánu, který rozhodnutí vydal ■ Správný formulář. Některé školy mají vlastní formuláře žádosti, např. Masarykova univerzita nebo Ostravská uni- verzita v Ostravě ■ Dodržení lhůty pro podání – do 30 dnů od doručení vyro- zumění, zmeškání lhůty vám může být prominuto jen ze závažných důvodů ■ Došlo k chybnému ohodnocení odpovědi v testu, zadání nebylo jednoznačné, případně vaše odpověď byla také správná a měla být jinak bodově hodnocena. KTERé DůVoDY VÁm NAopAK NEpomohoU Velký zájem o studium oboru, rodinná tradice, výborné výsledky v předchozím studiu, praxe v oboru, absolvování přípravných kurzů, subjektivní pocity týkající se organizace přijímacího řízení nebo jeho průběhu, pozdní příchod, zdra- votní indispozice, sociální situace. Co DěLAT, KDYž To NEVYjDE ANI NA oDVoLÁNí ■ přihlaste se na jinou Vš – veřejné vysoké školy, které ještě přijímají přihlášky, najdete na str. 10. Soukromé školy obvykle nabírají nové uchazeče až do konce září ■ podejte přihlášku na Voš – na většině z nich uspějete s přihláškou do konce května, velká část koná i další kola přijímacího řízení ■ pomaturitní jazykové studium – kurzy zahajují na pod- zim 2014, pokud se stihnete přihlásit do konce kalendářní- ho roku, nepřijdete o status studenta (informace na str. 16) ■ přípravný kurz – připravte se důkladně na další rok. Přehled přípravných kurzů na nejžádanější obory najdete na str. 8. Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Žádost o přezkoumání rozhodnutí je třeba podat do 30 dnů od doručení vyrozumění. adresovat jej musíte orgánu, který rozhodnutí vydal. Jaká je vaše šance? OdvOlání–žádost opřezkoumánírozhodnutí

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

7kam po maturitě Další materiály seženete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz. Přes 7000 prací zdarma!TIp! www.kampomaturite.cz/ucebnice-testy-a-knihy-k-priprave/ státní maturita startuje už za pár týdnů, přijímačky naVŠ probíhají od dubna do června.V našem e-shopu najdete 95 % všech knih k maturitě, přijímačkám, jazykové učebnice i slovníky. Ceny jsou lepší než v kamenných obchodech a při osobním vyzvednutí ušetříte i za dopravu! Jstepřipraveninamaturitu apřijímačky? MEDICíNA BIOLOGIE – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos) 250 Kč 209 Kč Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (1. LF) 449 Kč PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos) 250 Kč 209 Kč EKONOMIE Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos) 289 Kč 259 Kč PRáVO Přijímací zkoušky na VŠ -Testy studijní předpoklady a logika (Fragment) 199 Kč 189 Kč Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates) 299 Kč 289 Kč za jednu knihu POLITOLOGIE Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos) 249 Kč 229 Kč ŽURNALISTIKA Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos) 250 Kč 199 Kč SPOLEČENSKÉ VĚDY Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates), každý díl 199 Kč Základy společenských věd 4 díly (Eurolex), všechny díly 590 Kč 290 Kč POLICEJNí AKADEMIE Bezpečnostně právní studia, Policejní činnosti, Kriminalistika a další forenzní disciplíny, Bezpečnostní management ve veřejné správě: řešení bakalářského znalostního testu (NaVysokou) 429 Kč ■ Maturita – Anglický jazyk 169 Kč ■ Maturita – Matematika 159 Kč ■ Maturita – Český jazyk 169 Kč ■ Angličtina – maturitní témata + CD 225 Kč 209 Kč ■ Němčina – maturitní témata + CD 225 Kč 219 Kč ■ Matematika – přehled středoškolské- ho učiva 181 Kč 179 Kč ■ 6 CD Maturita bez obav 360 Kč 259 Kč ■ CD jednotlivé 59 Kč 49 Kč MATURITNí OTáZKY ■ Angličtina 149 Kč 139 Kč ■ Český jazyk 179 Kč 162 Kč ■ Ekonomie 179 Kč 162 Kč ■ Fyzika 179 Kč 162 Kč ■ Literatura 149 Kč 139 Kč ■ Matematika 199 Kč 189 Kč ■ Zeměpis 179 Kč 169 Kč Zadejte slevový kód AE080 při objednání a získejte slevu 5 % na knihy, Cd i další publikace ■ Odmaturuj! z německého jazyka 1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 199 Kč ■ Odmaturuj! z anglického jazyka 1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 209 Kč ■ Odmaturuj! z biologie 199 Kč 179 Kč ■ Odmaturuj! z dějepisu 1 a 2 cena za knihu od 199 Kč ■ Odmaturuj! ze společenských věd TESTY 199 Kč 189 Kč ■ Odmaturuj! z literatury TESTY 189 Kč 139 Kč ■ Odmaturuj! z matematiky 1, 2, 3 cena za knihu 189 Kč od 104 Kč mATURITA

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

8 kam po maturitě Zajímají vás názory studentů, kteří kurzy již absolvovali? Najdete je zde: a na www.KamPoMaturite.cz/reference-1TIp! Každý rok se téměř tři čtvrtiny zájemců nedostanou na práva a medicínu, až polovina zájemců na ekonomické a humanitně zaměřené obory, u psychologie na uK máte jen 5 % šanci na úspěch. Připravte se s námi! Všechny kurzy najdete na www.KamPoMaturite.cz Jaksedostatnanejžádanějšíobory? Chcetodůkladnoupřípravu PráVNiCKé FaKulty šance na přijetí od 24,4 % POliCeJNí aKaDeMie šance na přijetí od 12,4 % POlitOlOgie šance na přijetí od 15,3 % MeDiCíNsKé ObOry šance na přijetí od 15,5 % huMaNitNí ObOry šance na přijetí od 18,1 % ŽurNalistiKa šance na přijetí od 8 % PsyChOlOgie šance na přijetí od 4,3 % eKONOMiCKé FaKulty šance na přijetí od 28,4 % aNgličtiNa K Maturitě a PřiJíMaCíM zKOuŠKáM jAK poZNÁTE DoBRý KURZ ■ Zopakujete si požado- vanou látku, ale přede- vším si testy nanečisto vyzkoušíte ■ Sami si určíte, které otázky vám dělají pro- blém, a podle toho se výuka přizpůsobí ■ Máte prostor pro zpět- nou vazbu ■ Vyučující jsou absolven- ty příslušných oborů nebo studují v posled- ních ročnících ■ Lektoři, kteří se vám věnují i mimo vlastní výuku (zasílání materi- álů, komunikace přes internet apod.) ■ Připraví vás na realitu vysoké školy. Vyzkoušíte si přednášky, cvičení, ale také domácí přípravu a samostudium ■ Nulté rOčNíKy 2014/2015 – 66/72/96 hODiN PříPraVy – PODziM 2014 aŽ JarO 2015 Praha, brNO, OstraVa www.kampomaturite.cz ■ iNteNziVNítýDeNNí Kurz – 20 hODiN PříPraVy – KVěteN 2014 Praha PsyChOlOgie ŽurNalistiKa POlitOlOgieaMeziNárODNíVztahy ■ziMNíseMestrálNíKurzy2014/2015–60hODiNPříPraVy–PODziM2014aŽziMa2015,Praha,brNO ■ MeDiCíNa ■ PsyChOlOgie ■ PráVO ■ letNíseMestrálNíKurzy2015–60hODiNPříPraVy–ziMaaŽJarO2015,Praha,brNO ■ MeDiCíNa ■ PsyChOlOgie ■ PráVO ■ PříPraVNéKurzyKestátNíMaturitě2015–36hODiNPříPraVy–ziMaaŽJarO2015,Praha,brNO ■ MateMatiKa ■ česKýJazyK ■ aNgličtiNa ■ NěMčiNa

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

9kam po maturitěwww.Seminarky.cz Semestrální kurzy a kurzy ke státní maturitě vypíšeme v průběhu léta. Jejich přehled najdete na www.KamPoMaturite.czTIp! Zdroje k článku uvádíme na str. 22. NA Co NAopAK DÁT poZoR ■ Slibuje kurz úspěšnost 98 %? Vážně myslíte, že téměř všichni účastníci uspějí u přijímaček? Např. u psychologie o tom silně pochybujeme. U nás máte po absolvování kurzu 3x vyšší šanci než prů- měr populace. ■ Velikost skupiny. V přednáškovém sále pro 100 studentů nedostanete zpětnou vazbu, není prostor na dotazy ani individuální přístup. Optimální je skupina do 30 studentů. ■ Poměr cena výkon. Na kolik vás vyjde hodina dou- čování nebo jedna hodina v kurzu? ■ Chybí informace o lektorech? Tituly ani garanti kurzů nejsou zárukou kvality. Zjistěte si reference předchozích účastníků a prohlédněte informace o lektorech. INTENZIVNí TÝDENNí KURZY 20 hodin 2390,- Kč PRAHA týden pondělí - pátek 17.00-20.10 19. - 23. 5. 2014 PSY*, ŽUR*, POL* NULTÉ ROČNíKY: 96 hodin 7490,- Kč PRAHA, BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 18. 10. 2014 - 23. 5. 2015 MED, PSY, PRá, ŽUR, HU, POL* středa 1x týdně 17.00-20.10 22. 10. 2014 - 29. 4. 2015 MED, PSY, PRá, ŽUR, HU* 72 hodin 5990,- Kč OSTRAVA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 15. 11. 2014 - 25. 4. 2015 MED, PSY, PRá, HU středa 1x týdně 17.00-20.10 19. 11. 2014 - 8. 4. 2015 MED, PSY, PRá NULTÉ ROČNíKY EKONOMICKÉ FAKULTY, PAČR, AJ 66 hodin 4990,- Kč PRAHA, BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 29. 11. 2014 - 25. 4. 2015 EKO, PAČR*, AJ* středa 1x týdně 17.00-20.10 12. 11. 2014 - 18. 3. 2015 EKO 36 hodin 3990,- Kč OSTRAVA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 15. 11. 2014 - 28. 2. 2015 EKO SEMESTRáLNí KURZY ZIMNí 60 hodin 4990,- Kč PRAHA, BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 18. 10. 2014 - 14. 3. 2015 MED, PSY, PRá středa 1x týdně 17.00-20.10 22. 10. 2014 - 18. 2. 2015 MED, PSY, PRá PSY – psychologie, PRá – právo, MED– medicína, HU – humanitní – společenské vědy, PAČR – Policejní akademie ČR, EKO – ekonomie, POL – politologie a mezinárodní vztahy, ŽUR – žurnalistika, AJ - angličtina k maturitě a přijímacím zkouškám, * kurz pouze v Praze S NÁmI NIC NERISKUjETE U nultých ročníků s 96 hodinami výuky poskytujeme garanci vrácení peněz v případě nepřijetí na daný obor. Pořadatel kurzů: AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. PřEhlEdKuRZů ■ Last minute příprava na maturitu 2014 ■ Online kurzy pro přípravu na maturitu ■ Pro naše čtenáře 20 % sleva na předmět, 21 % při zakou- pení 3 předmětů ■ www.KamPoMaturite.cz/ onlinematurita ■ více informací a kódy na slevu najdete na str. 32

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

10 kam po maturitě Většina veřejných škol uzavřela příjem přihlášek na konci února nebo v březnu. Pokud jste podání zmeškali, máte stále šanci u většiny soukromých vysokých škol (většinou až do října), na VOŠ (obvykle do konce května) nebo na níže uvedených školách. Úplný přehled pro všechny obory najdete na www.Vysokeskoly.com. Kterévysokéškolyještě přijímajípřihlášky Článek aktualizujeme každý měsíc, nejnovější verzi najdete na www.KamPoMaturite.czTIp! www.kampomaturite.cz 9. 4. 2014 Divadelní fakulta obor Teorie a kritika DAMU (1. kolo) www.damu.cz 11. 4. 2014 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (1. kolo) www.vstecb.cz 15. 4. 2014 Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní ZČU (1. kolo) www.zcu.cz 25. 4. 2014 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU (1. kolo) www.frrms.mendelu.cz 30. 4. 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce (1. kolo) www.cmtf.upol.cz Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta strojní, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO (1. kolo) www.vsb.cz Fakulta mezinárodních vztahů obor IBB, Národohospodářská fakulta obor Economics VŠE (1. kolo) www.vse.cz Vysoká škola polytechnická Jihlava (1. kolo) www.vspj.cz Národohospodářská fakulta VŠE bakalářské obory mimo Economics (1. kolo) nf.vse.cz 16. 5. 2014 Fakulta restaurování UPCE (1. kolo) www.upce.cz/fr 30. 5. 2014 Fakulta aplikované informatiky UTB obor Information and Control Technologies (1. kolo) www.fai.utb.cz 31. 5. 2014 Fakulta humanitních studí UTB obor English for Business Administration (1. kolo) www.fhs.utb.cz Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT cizojazyčné obory (1. kolo) www.fbmi.cvut.cz 30. 6. 2014 Fakulta chemická VUTBR (2. kolo) www.fch.vutbr.cz Fakulta informatiky a statistiky VŠE 2. kolo s výjimkou oboru ME a 1. kolo pro PIS fis.vse.cz 4. 7. 2014 Fakulta tropického zemědělství (býv. Institut tropů a subtropů) ČZU 2. kolo www.ftz.czu.cz 11. 7. 2014 Fakulta strojní VŠB-TUO (2. kolo) www.fs.vsb.cz 13. 7. 2014 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO (2. kolo) www.fbi.vsb.cz 18. 7. 2014 Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU (2. kolo) www.fvhe.vfu.cz 28. 7. 2014 Vysoká škola polytechnická Jihlava (2. kolo) www.vspj.cz 31. 7. 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce UPOL (2. kolo) www.cmtf.upol.cz 9. 8. 2014 Fakulta textilní TUL (2. kolo) www.ft.tul.cz 10. 8. 2014 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO (2. kolo) www.fmmi.vsb.cz 11. 8. 2014 Ústav zdravotnických studií TUL (2. kolo) www.uzs.tul.cz 15. 8. 2014 Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (2. kolo) www.fm.tul.cz 17. 8. 2014 Fakulta informatiky a statistiky VŠE 2. kolo pouze pro obor PIS (2. kolo) fis.vse.cz 20. 8. 2014 Fakulta elektrotechnická ZČU (2. kolo) www.fel.zcu.cz 29. 8. 2014 Obchodně podnikatelská fakulta SLU (2. kolo) www.opf.slu.cz 31. 8. 2014 Fakulta strojní TUL (2. kolo) www.fs.tul.cz Fakulta humanitních studí UTB obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy (1. kolo) www.fhs.utb.cz Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol Některé veřejné vysoké školy už druhá kola pro podávání přihlášek vypsaly, další je plánují, pokud v prvním kole nenaplní své kapacity. Informace vždy doporučujeme ověřit na studijním oddělení. Aktuální přehled škol, které přijímají přihlášky, najdete na www.KamPoMaturite.cz.

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

11kam po maturitě Stáhněte si ZDARMA aplikaci Adresář škol na Google play nebo AppStore a aktuální data budete mít vždy ve svém mobiluTIp! www.Seminarky.cz Dělají vám starosti přijímací zkoušky? bez přijímaček už se dnes dostanete na velkou část veřejných vysokých škol, a zdaleka nejen na technické obory. V přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 obor můžete letos dostat bez přijímací zkoušky. informace ke konkrétním oborům najdete na www.Vysokeskoly.com. nakteroufakultusemůžete dostatbezpřijímaček Mnoho fakult navíc umožňuje prominutí přijímacích zkoušek například při určitém studijním průměru nebo po absolvování soutěží nebo olympiád – jejich přehled by byl velmi dlouhý, proto je zde neuvádíme. Informace z článku doporučujeme ověřit na studijním oddělení. čZU Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí www.czu.cz čVUT Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská www.cvut.cz jčU Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta www.jcu.cz mENDELU Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta www.mendelu.cz oSU Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta www.osu.cz SLU Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě www.slu.cz TUL Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická www.tul.cz UhK Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu www.uhk.cz UjEp Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta www.ujep.cz UK Matematicko-fyzikální fakulta www.mff.cuni.cz UpoL Přírodovědecká fakulta www.prf.upol.cz UpCE Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemicko-technologická www.upce.cz UTB Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studí, Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická www.utb.cz VfU Fakulta veterinární hygieny a ekologie www.fvhe.vfu.cz VšB-TUo Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta www.vsb.cz VšChT všechny fakulty www.vscht.cz Vysoká škola polytechnická jihlava www.vspj.cz Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích www.vstecb.cz ZčU Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická www.zcu.cz Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

12 kam po maturitě www.kampomaturite.cz ekonomické obory nabízí přes 50 fakult veřejných a státních vysokých škol a 28 soukromých škol. ekonomicky zaměřené obory najdete i na technických a uměleckých fakultách. přIjímACí ZKoUšKY Obvykle se koná písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpo- kladů. Na vybrané fakulty se dostanete i bez přijímacích zkou- šek, s testy studijních předpokladů se setkáte např. na OPF SLU. ÚSpěšNoST přIjETí VŠE F1 28,4 %, F2 45,1 %, F3 32,5 %, FIS 53,7 %, NH 54,4 %, FM 85,0 %, UK FSV 28,4 %, MU FES 31,1 %, ČZU PEF 63,4 %, JČU EF 76,2 %, MENDELU PEF 45,1 %, VŠB-TUO EF 79,9 %, SLU OPF 99,7 %, pro další fakulty uvádíme na webu Jaksedostat naekonomické fakulty VYSoKÁ šKoLA EKoNomICKÁ V pRAZE www.vse.cz ■ fAKULTA fINANCí A ÚčETNICTVí: 12. a 13. 6. 2014, písemný test z mate- matiky a angličtiny ■ fAKULTA INfoRmATIKY A STATIS- TIKY: u většiny oborů první kolo 18. 6. 2014, druhé 28. 8. 2014, písemný test z matematiky a angličtiny (u pro- gramu KME a oborech PIS a MEP možnost NJ), možnost prominutí ■ fAKULTA mANAgEmENTU: 12. – 13. 6. 2014, test předpokladů k mana- žerskému rozhodování, z matematiky, světového jazyka, možnost prominutí ■ fAKULTA mEZINÁRoDNíCh VZTA- hů: 9. - 11. 6. 2014, písemný test z mate- matiky a dvou cizích jazyků ■ NÁRoDohoSpoDÁř-SKÁ fAKUL- TA: test OSP, termíny NSZ Scio do 31. 5. 2014 ■ fAKULTA poDNIKohoSpoDÁřSKÁ: u většiny oborů 16. - 17. 6. 2014, písemný test z matematiky a cizího jazyka UNIVERZITA KARLoVA V pRAZE www.cuni.cz ■ fAKULTA SoCIÁLNíCh VěD (Ekonomie a finance, obor Ekonomie 2014 není otevřen) test OSP, termíny NSZ Scio do 8. 5. 2014, MAT do 12. 4. 2014, možnost prominutí mASARYKoVA UNIVERZITA www.muni.cz ■ EKoNomICKo-SpRÁVNí fAKULTA: 3. - 4. 5. 2014 TSP, možnost prominutí čESKÁ ZEměDěLSKÁ UNIVERZITA V pRAZE www.czu.cz ■ pRoVoZNě EKoNomICKÁ fAKULTA: 9. - 13. 6. 2014, test z matematiky a cizího jazyka jIhočESKÁ UNIVERZITA V čESKýCh BUDějoVICíCh www.jcu.cz ■ EKoNomICKÁ fAKULTA: bez přijímací zkoušky mENDELoVA UNIVERZITA V BRNě www.mendelu.cz ■ Provozně ekonomická fakulta: 22. - 26. 4. 2014, test MAT a cizí jazyk, možnost prominutí SLEZSKÁ UNIVERZITA V opAVě www.slu.cz ■ oBChoDNě poDNIKATELSKÁ fA- KULTA: 9. - 13. 6. 2014 test studijních předpokladů, ekonomie, společen- ský přehled, matematika, možnost prominutí VYSoKÁ šKoLA BÁňSKÁ - TEChNICKÁ UNIVERZITA oSTRAVA www.vsb.cz ■ EKoNomICKÁ fAKULTA: test OSP, termíny NSZ Scio do 31. 5. 2014 VZoRoVé TESTY Odkazy uvádíme v online verzi článku a na * Fakulty s největším počtem studentů dle informací ÚIV za rok 2012 + FSV UK a VŠE v Praze. V článku nejsou uvedeny detailní přehledy ke všem oborům, spolu s daty pro další ekonomické fakulty je najdete v článku o nejžádanějších obo- rech na www.KamPoMaturite.cz. PřEhlEdfAKult* Informace k nejžádanějším oborům najdete na www.KamPoMaturite.cz, nebo si o ně napište na jaknavs@vysokeskoly.comTIp!

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

13kam po maturitě Další testy si můžete vyzkoušet na www.KamPoMaturite.cz v sekci Přijímačky na VŠ – Testy k přijímačkámTIp! Otestujte se, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek na ekonomické fakulty. test je převzatý z knihy Přijímací zkoušky z matematiky na VŠe, kterou můžete zakoupit na www.KamPoMaturite.cz. test:ekonomickéfakulty Příklady neoznačené * jsou za 5 bodů. Příklady označené * jsou za 10 bodů. 1. * Uvažujme logaritmickou funkci f (x) = log m/(m − 1) x, kde x je reálná proměnná a m je reálný parametr. množina všech hodnot parametru m, pro které je uvedená exponen- ciální funkce rostoucí, je rovna množině: a) (−∞, 0) b) (1, ∞) c) (−∞, 0) U (1, ∞) d) (−∞, 0) U (0, ∞) e) žádná z předchozích odpovědí není správná 2. Diference v aritmetické posloupnosti, ve které platí a1 + a5 = 6, a2 + a6 = 10 je rovna číslu: a) −1 b) −2 c) 2 d) 1 e) žádná z předchozích odpovědí není správná 3.*V aritmetické posloupnosti je dáno: a2 + a4 = 24, a3 /a7 = 3/8. číslo a15 je pak rovno: a) 64 b) 36 c) 24 d) 72 e) žádná z předchozích odpovědí není správná 4. * Uvažujme reálnou funkci f jed- né reálné proměnné definovanou předpisem f (x) = x2 − 3x. množina všech reálných čísel a, pro která platí f (a) − f (a – 2) < 10, je rovna množině: a) (−∞, 5) b) (5, ∞) c) (−5, ∞) d) (−∞,−5) e) žádná z předchozích odpovědí není správná 5. průsečíkem funkcí f (x) = 5x + 1 − 13, g (x) = 5x + 7 je bod: a) [2, 112] b) [0, 8] c) [1, 1] d) [1, 12] e) žádná z předchozích odpovědí není správná 6. množina všech reálných čísel, pro která platí 0 < |x − 1| < 2 je rovna množině: a) (−1, 3) b) (−3, −1) c) (−3, −1) U (−1, −3) d) (−1, 1) U (1, 3) e) žádná z předchozích odpovědí není správná 7 * množina všech reálných čísel, pro která platí 3|x − 1| < 9 je rovna množině: a) (−1, 3) b) (−3, −1) c) (−3, −1) U (−1, −3) d) (−1, 1) U (1, 3) e) žádná z předchozích odpovědí není správná 8. množina řešení rovnice ||x − 1|| = 1 náleží intervalu: a) (−3, −1) b) (0, 4) c) (−4, 0) d) (−1, 1) e) žádná z předchozích odpovědí není správná 9. Kvadratická rovnice x2 + 2x + m2 + 3m + 2 = 0 s reálným parametrem m má jeden kořen nulový pro dvě hodnoty parametru m1 a m2 . Součin m1 ∙ m2 je roven číslu: a) −4 b) 2 c) −2 d) 4 e) žádná z předchozích odpovědí není správná 10. Určete kvadratickou rovnici s re- álnými koeficienty, víte-li, že jedním kořenem této rovnice je komplexní číslo x1 = 2 − i. a) x2 − 4x – 5 = 0 b) x2 − 4x + 5 = 0 c) x2 + 4x − 5 = 0 d) x2 + 4x + 5 = 0 e) žádná z předchozích odpovědí není správná 11. * Uvažujme exponenciální funkci f (x) = ((m − 1)/m)x , kde x je reálná proměnná a m je reálný parametr. množina všech hodnot parametru m, pro které je uvedená exponenciální funkce rostoucí, je rovna množině: a) (−∞, 0) b) (0, ∞) c) (−∞, 0) U (1, ∞) d) (−∞, 0) U (0, ∞) e) žádná z předchozích odpovědí není správná 12. průsečík funkce f (x) = 4x − 16 s osou x je: a) [1, 0] b) [2, 0] c) [4, 0] d) žádný není e) žádná z předchozích odpovědí není správná 13. číslo log125 25 je rovno číslu: a) 3/2 b) 5/2 c) 2/5 d) 2/3 e) žádná z předchozích odpovědí není správná 14. množina (reálných) řešení rovni- ce x2005 = 2 náleží intervalu: a) (−3, −1) b) (0, 4) c) (−4, 0) d) (−1, 1) e) žádná z předchozích odpovědí není správná 15. číslo log4 32 je rovno číslu: a) 3/2 b) 5/2 c) 2/5 d) 2/3 e) žádná z předchozích odpovědí není správná SpRÁVNéoDpoVěDI: 1b,2c,3d,4a,5d,6d,7a,8e, 9b,10b,17a,28b,13d,14b,15b www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

14 kam po maturitě www.kampomaturite.cz hledáte práci? už víte, co, jak a za kolik chcete dělat? Může se vám zdát, že na to máte ještě dost času, ale je to skutečně tak? Kampomaturitě:dopráce UjASNěTE SI, po čEm jDETE Měli byste vědět, co ne- chcete nebo odmítáte dělat, a co objektivně nemůžete dělat například ze zdravot- ních důvodů. Není dobré se podceňovat – spoustu věcí se můžete doučit – ani pře- ceňovat (opravdu si myslíte, že váš budoucí šéf bude mít zájem o člověka, který všechno ví i umí, ignoruje kritiku a nenechá si pora- dit?). Málokdy se podaří zís- kat vysněné místo na první pokus. Chce to trpělivost a vytrvalost. Co UmíTE A jAK DoBřE Jedna z oblíbených otázek při pohovoru: proč by měli přijmout právě vás? Měli byste realisticky zhodnotit, jak jste na tom s jazyky, technikou, počítačem, jaké další dovednosti můžete uplatnit v praxi. Zda ovlá- dáte účetnictví, AutoCAD, píšete všemi deseti a vlast- níte řidičského oprávnění. Věnujte velkou pozornost přípravě životopisu a vlast- nímu motivačnímu dopisu, jsou obvykle vašim prvním kontaktem s potenciálním zaměstnavatelem a i tady se hraje na první dojem. jSTE NA pRÁCI přIpRAVENI? Chcete pracovat v oboru, který jste vystudovali? Máte šanci na uplatnění? Pokud jste až nyní zjistili, že vás i vaše spolužáky nemá kdo zaměstnat, chce to náhradní plán. Buď přesun do jiného regionu, nebo úplně do zahraničí, případně práce v jiném oboru, anebo další studium či rekvalifikace. Můžete také zkusit vlastní podnikání. poKUD mÁTE Z čEho VYBíRAT ■ Máte na výběr více nabí- dek? Dejte dohromady klady a zápory daného zaměstnavatele a pracov- ní pozice. ■ Ujasněte si, zda se jedná o práci, kterou budete chtít dělat několik let. ■ Umíte všechno nebo máte šanci se to doučit? Nabízí budoucí zaměst- navatel zaškolení nebo tréninky? Jaká je ve firmě atmosféra, vztahy mezi zaměstnanci? ■ Můžete se ve firmě rozvíjet, vzdělávat? ■ Jaká je odměna za práci, jaký se očekává výkon? ■ Nabízí firma nějaké benefity (pružná pra- covní doba, studium při zaměstnání aj.)? KDE hLEDAT ■ Inzerce, personální agentury, úřad práce ■ životopis vystavte i na pracovních portálech a dobře nastavte vyhledávací agenty, aby vám neutekl žádný inzerát ■ Neformální možnosti – přes příbuzné, známé, bývalé učitele nebo kolegy ■ oslovte přímo firmu, která se vám líbí. firmy mají zájem o motivované zaměstnance, a i když momentálně třeba nikoho nehledají, situace se může za nějakou dobu změnit pRoč hLEDAT UpLATNěNí RADějI DříV možná uvažujete o tom, ještě si pro- dloužit prázdniny. počítejte ovšem s tím, že to nenapadlo jen vás. Navíc v září při- budou mezi zájemci o práci ti, které nepři- jali na vysokou nebo dodělali maturitu až v opravném termínu. Konkurence se vám může objevit i mezi studenty, kteří sháně- jí přivýdělek. Profesní kurzy a kurzy se zaměřením na sebezdokonalování najdete na www.KamPoMaturite.czTIp! NEjAKTUÁLNější A NEjpoDRoBNější ADRESÁř VYSoKýCh šKoL ■ zjistěte svou šanci na přijetí ■ jaká je nezaměstnanost absolventů ■ vyberte obor podle náplně, zaměření nebo školy, na které se učí ■ srovnejte školné ■ zjistěte v kalendářích: dny otevřených dveří, data uzávěrky přihlášek, data přijímaček ■ bakalářské, navazující magisterské i doktorské obory ■ přes 8000 podrobně popsaných oborů akreditovaných v čr Všechny tyto informace můžete mít teď přehledně ve svém telefonu. aplikaci adresář škol zdarma stáhnete na

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

15kam po maturitě Vzory životopisu, motivačního dopisu a dalších dokumentů stahujte na www.Seminarky.czTIp! www.Seminarky.cz Co BYV žIVoTopISE NEměLo ChYBěT ■ VAšE foTo – ideálně jako na průka- zové fotografii, pozor na ostrost, zřetelnost a aktuál- nost fotografie ■ pRACoVNí ZKUšENoSTI – název pozice i stručná náplň práce ■ STRUKTURoVANÁ foRmA – měli byste se vejít na 2 strany A4 ■ Pokud ovládáte více jazyků, připravte si i CIZojAZYčNéVERZE ■ Pozor na přEKLEpY A pRAVopISNé ChYBY ■ IDEÁLNí jE pDf foRmÁT, kde nebý- vá problém s různými verzemi progra- mu a jejich otevřením, ani s rozdílným zobrazením formátování, ohlídejte jen celkovou velikost dokumentu. čímVYVÁžIT NEDoSTATEK pRAxE ■ Brigády, školní fiktivní firma, praxe při škole ■ Výměnné pobyty, zahraniční dob- rovolnické projekty nebo studium v zahraničí ■ DALší čINNoSTI – zajímavé projek- ty, výzkumy, účast v soutěžích nebo školních olympiádách, dobrovolnická a mimoškolní činnost, kde jste něco organizovali nebo odpovídali za výsledek moTIVAčNí DopIS Stejně jako životopis by měl být při- způsoben konkrétní pracovní nabídce, adresujte jej kontaktní osobě, která je v inzerátu uvedena. I tady je nejdůle- žitější první dojem, buďte tedy věcní. Detaily najde personalista v životopise, v dopise se soustřeďte na to, čím můžete být firmě prospěšní (např. zkušenost z obchodních jednání, prezentace před větším množstvím lidí, nadstandardní znalosti práce s počítačem, schopnost práce pod tlakem atd.), případně zmiňte referenční osoby. Nezapomeňte uvést kontakt na sebe. přED pohoVoREm Získejte co nejvíce informací o firmě a dané pracovní pozici. Připravte se na dotazy (proč chcete pracovat právě zde, proč by měli vzít právě vás, kde se vidíte za x let a další) a ujasněte si výši platu – můžete vyjít z rozpětí v inzerátu, nebo se poptejte v okolí, případně zkuste srovnání platů např. na mujplat.cz nebo www.platy.cz. Kromě životopisu si připravte také reference nebo portfolio prací. Na vlastní pohovor přijďte včas, ani brzy, ani pozdě, případně zavolejte a omluvte se. ■ Kde hledat informace: www.infoabsolvent.cz,www.occupationsguide.cz, www.istp.cz,www.europass.cz,www.discotools.cz www.jobs.cz,www.sprace.cza další jAK SE přIpRAVIT NA pRACoVNí pohoVoR? Rozhodli jste se, že vyrazíte vstříc tvrdému pracovnímu životu a če- kajíVás první pohovory? Známe to všichni – v první moment radostná zpráva, že budete mít možnost prezentovat své znalosti a doved- nosti, na druhé straně ale nejistota a obavy z toho, zda v této proVás nové situaci obstojíte… V hlavě se Vám možná honí spousta otázek typu – co si mám vzít na sebe, jak zaujmout, co mám a nemám říkat… Odpověď se nese v duchu praktické psychologie. Je prokázáno, že více, než 80 % celkového projevu má na svědomí neverbální komunikace. Není to pouhá zlidovělá fráze, ale oprav- dový lety prověřený fakt.Vzpomeňte například na staré dobré rčení„šaty dě- lají člověka“. Kolikrát jste si koupili zboží jen proto, že mělo zajímavý obal, čiVám ho prodal sympatický prodavač? Na pracovním pohovoru„prodáváte“ v podstatě sami sebe. ■ V rámci příprav na pohovor si nejprve ujasněte, co konkrétně na sobě chcete na trhu práce prodat. ■ Jaké schopnosti a vlastnosti může- te potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout? ■ Zmapujte si předem své silné stránky! ■ Máte- li v blízkém okolí někoho, komu důvěřujete, zeptejte se ho, jakVáš projev působí a kde by byl prostor pro práci na sobě. ■ Lámete si hlavu nad tím, co všechno si vlastně pod pojmem neverbální komunikace představit? ■ Vzpomeňte na zvířata, která mezi sebou komunikují bez použití jazyka v našem slova smyslu a velmi dobře se mezi sebou domluví: Haptikou (doteky), proxemikou (dodržováním vzdálenosti jeden od druhého), ges- tikou, mimikou, posturikou (držením těla), intonací a pod. ■ Dbejte také na správnou intonaci a neopomeňte vazomotorické proje- vy, tedy činnost našich cév, které mají na svědomí známé zčervenání nebo zblednutí v momentech subjektivního vnímání stresu. ■ Totéž se týká pocení či třesu těla. ■ Neverbální komunikace je prací našeho nevědomí, tedy není mnohdy ovlivnitelná naší vůli, tedy pouze do jisté míry, i když valnou část z výše zmíněného můžete vlastní prací sami na sobě výrazně ovlivnit. ■ Často je to otázka spojená s proble- matikou sebevědomí, se kterýmVám pomůže zkušený psycholog pohybu- jící se v oblasti personalistiky, jenžVás nasměruje tou správnou cestou. mgr.Věrarejlová Psychologvoblastihr.Jejíkurzynajdetena www.KamPomaturite.cz. Životopis a motivační dopis přizpůsobte konkrétní pracovní nabídce. Můžete tak zdůraznit vzdělání, zkušenosti nebo činnosti, které požaduje budoucí zaměstnavatel. Životopis,motivační dopisapohovor

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

16 kam po maturitě TIp! STATUS STUDENTA Až Do 26. NARoZENIN ZAhRNUjE: ■ Zdravotní pojištění placené státem ■ Zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek při splnění příslušných podmínek ■ Studentské slevy v dopravě, kultuře aj. STATUS NEZAhRNUjE DůChoDoVé pojIšTěNí Od 18. narozenin už není pojistné hrazeno státem a doba studia se nezapočítává do nároku na důchod. Můžete si jej zajistit buď dobrovolnými platbami (2014 je minimální pojistné 1817 Kč), v rámci samostatné výdělečné činnosti po dosažení příslušné výše daňového základu/přihlášením k účasti, nebo nástupem do zaměstnání (i DPP s příjmem nad 10000 Kč). STATUS STUDENTA mÁTE, poKUD STUDUjETE: ■ VŠ v libovolné formě studia – denní, kombinovaná, dálková ■ SŠ nebo VOŠ v prezenční podobě (u dálkové, distanční, večer- ní nebo kombinované formy studia pouze v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměst- nanosti či při rekvalifikaci) ■ Jednoleté pomaturitní jazykové studium (za podmínek daných vyhláškou 322/2005 Sb. v platném znění), studium musíte zahájit v roce, kdy jste vykonali první maturitní zkouš- ku nebo absolutorium v konzervatoři po ÚSpěšNém ABSoLVoVÁNí šKoLY: Do KDY mÁTE STATUS STUDENTA: SŠ, VOŠ (mimo programů s absolutoriem v lednu) Do konce prázdnin (31. 8.) VOŠ s absolutoriem v lednu Do ledna VŠ Měsíc po závěrečných státních zkouškách Pokud po ukončení studia během prázdnin celý kalendářní měsíc vykonáváte výdělečnou činnost nebo jste vedeni na úřadu práce, případně kombinace a nestanete se v témže roce studentem VŠ (§ 13 a 14 zákona 117/1995 Sb.), ztrácíte status studenta. jINé přípADY UKoNčENí: Do KDY mÁTE STATUS STUDENTA: Opravné termíny maturity a absolutoria Do konce prázdnin (31. 8.) Náhradní termín maturity a absolutoria (zdravotní důvody nevykonání zkoušky) Do dne vykonání zkoušky Zanechání studia VŠ Do dne doručení písemného prohlášení o zanechání studia fakultě/vysoké škole Nesplnění požadavků studijního programu podle studijního a zkušebního řádu VŠ Do dne stanoveného studijním a zkušebním řádem Vyloučení ze studia VŠ (mj. podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky) Do dne, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabude právní moci Statusstudenta2014Co obnáší status studenta, kdy vzniká, zaniká a jaké termíny je dobré si ohlídat? www.kampomaturite.cz poDpoRA V NEZAměSTNANoSTI: jAK jE To po šKoLE? Můžete jako studenti či absolventi dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti? Ano, ale pouze v případě, že jste v posled- ních dvou letech měli důchodové pojištění při zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, a to po dobu alespoň 12 měsíců. Připravsenamaturituavydělávejse blíží se maturita, je čas na přípravu, a seminárky.cz jsou to pravé místo pro získání podkladů. Navíc si u nás můžete přivydělat. Čas je neúprosný a den D se blíží. Máte spoustu podrobných a složitých podkladů, ze kterých se nemůžete efektivně naučit nebo je pochopit? Pak jsou Seminárky.cz správná volba pro vás. V naší databázi studentských prací najdete přes 6 000 materiálů, které lze využít k přípravě na maturitu: ■ mATURITNí oTÁZKY – středoškolská látka zpracovaná studenty přímo pro efektivní a snadnou přípravu k maturitě jak pro jednot- livá témata nebo i souhrnně pro celý předmět ■ čTENÁřSKé DENíKY - studentské i profesionální obsahy a rozbory českých a světových děl ■ VýUKoVé LISTY – středoškolské učivo nejdůležitějších předmě- tů stručně a přehledně a navíc i v profesionálním zpracování Máte doma podklady, které využíváte při přípravě?Vložte je na Seminárky.cz a přivydělejte si! Odměny získáváte za vložení a staho- vání prací. Navíc pomůžete i dalším studentům. DALší možNoSTI ZíSKÁNí KREDITů: ■ Na Seminárky.cz můžete při registraci získat 180 kreditů za like na facebooku, které můžete využít pro další stahování prací nebo si je nechat proplatit. ■ Pokud poskytnete své vložené práce ostatním zdarma, která musí být delší než 2 strany, poté vám na váš účet bude připsáno také 180 kreditů. ■ Vložili jste své práce už v minulosti? Nezoufejte, i vy můžete do- stat těchto 180 kreditů zdarma, pokud nám pošlete e-mail o uvolnění vašich prací zdarma. ■ Za pár minut navíc při přesnějším vyplnění formuláře vložené práce můžete získat dalších 50 nebo 100 kreditů navíc. je to jednoduché! Vkládejte a vydělávejte zároveň. Další materiály seženete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz. Přes 7000 prací zdarma! V tomto článku uvádíme informace převzaté z různých internetových zdrojů k datu aktualizace článku, a informace zjištěné na základě písemné a telefonické komunikace s příslušnými úřady. doporučujeme je vždy konzultovat s příslušnou zdravotní pojišťovnou, ÚP či ČSSZ pro případ, že by v mezičase došlo k aktualizaci resp. k mylné interpretaci z naší strany. Zdroje k článku najdete v online verzi článku na www.KamPomaturite.cz.

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

17kam po maturitě ■ řECKo sleva 2 EUR do Akropolis, Athény ■ ITÁLIE snížené vstupné do vybra- ných galerií a muzeí v Římě, Benátkách prohlídka s průvodcem v Colosseu v Římě ■ fRANCIE sleva 2 EUR do Louvre v Paříži vstupné 37 EUR na dva dny do Disneyland v Paříži sleva 9 EUR do Muzea vosko- vých figurín Grévin v Paříži ■ špANěLSKo sleva 40 % do Gugenheimova muzea, Bilbao ■ ANgLIE sleva 3 GBP do Tower of London a Tower Bridge sleva 1 GBP St Paul´s Cathedral and Galleries volný vstup do Stonehenge ■ IRSKo vstupné 12,5 EUR do Zoo Dublin ■ šVéDSKo sleva 50 % do The Royal Opera ■ SLoVENSKo slevy až 50 % do muzeí, galerií a divadel ■ EgYpT až 50 % sleva na pyramidy v Gíze, Káhira ■ NěmECKo sleva až 4 EUR na prohlídku zámku Neuschwanstein, Bavorsko Nejvyužívanější benefit pro držitele ISIC je ISIC cestovní pojištění do celého světa s opakovanými výjezdy s platností až na 16 měsíců za 200 Kč. www.isic.cz/pojisteniTIp! s isiC máte tisíce výhod. Jednou z těch nejdůležitějších a nejžádanějších je cenově zvýhodněné cestování, tzv. stuDeNtsKé JízDNé, nově platné po celý rok. Chystátesecestovat? nezapomeňtenaISIC! ■ V době školní roku určitě většina z Vás využívá žákovské jízdné, určené pro trasy mezi domovem a školou. Ale jak získat sle- vu na cestování mimo určenou trasu? Do školy se přeci jenom neženete každý den a raději jedete za kámoši, zábavou nebo k babičce na buchty. ISIC vám pro tyto účely představuje STUDENTSKÉ JíZDNÉ, se kterým můžete cestovat autobusem nebo vlakem po celý rok se slevou. ■ Mezi patnáct autobusových dopravců, kteří poskytují slevu mezi 10 – 25 % procenty patří například BusLine, CDS Náchod, Eurolines, Student Agency, Veolia Transport nebo ČSAD z měst Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice nebo Vsetín. Zlevněné jízdenky můžete pak zakoupit jednoduše online, v předprodeji nebo u řidiče. ■ V případě, že dáváte přednost cestování vlakem, můžete využít služeb dopravců LEO Express a RegioJet, kteří poskytují celoročně slevu 10 % z aktuální ceny jízdenky. ■ Ve všech krajských městech (mj. Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Liberec nebo České Budějovice) můžete ISIC využít jako doklad o potvrzení studia při zakoupení studentského kupónu pro ces- tování městskou hromadnou dopravou. ■ Slevu na cestování lze získat i pro cestu do zahraničí. Jízdenky nebo letenky tak budete mít výrazně levnější. ■ I když je počet zapojených dopravců velký, stále se ho v ISIC snažíme zvyšovat a aktuálně reagovat na vaši poptávku, proto sledujte čerstvé novinky ze světa dopravy a přehled všech zvýhodněných spojů na novém webu www.student- skejizdne.cz a na www.facebook.com/ isicpoint. NEZApomEňTE: Pro využití studentského jízdného musíte mít platný ISIC. www.Seminarky.cz ChYSTÁTE SE NA CESTY Do ZAhRANIčí? mějTE U SEBE ISIC!

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

18 kam po maturitě www.kampomaturite.cz Věřila jste si ohledně vítězství od začátku? Nebo jste si účast chtěla jen tak zkusit? Do této soutěže jsem se přihlásila, jako asi většina dívek a chlapců, s tím, že to jen zkusím. Nebyla jsem úplně mezi prvními přihlášenými, některé dívky už měly značný náskok. Zjistila jsem, jak tahle soutěž funguje a když jsem viděla, že má snaha vykazuje nějaké výsledky, tak jsem se do toho pořádně obula. Zpočátku jsem tomu moc nevě- řila, protože mé soupeřky byly velice hezké, ale mí fanoušci mě nezklamali. Každý týden poctivě hlasovali, ale samozřejmě jsem se musela neustále připomínat. Ze které výhry máte největší radost? Těším se na všechny ceny, největší ra- dost mám asi z kurzu angličtiny, i když nevím, jak to budu stíhat dojíždět a ještě přitom studovat vysokou školu, tedy v tom případě, že se na ni dosta- nu.  A moc se také těším do Paříže, tam jsem ještě nebyla. No a další ceny jsou velmi příjemným bonusem, ať už se jedná o mobil, oblečení, či šperky. jak se připravujete na maturitu? Pomalu už začínám s přípravami na maturitu. Dávám dohromady otázky a odpovědi na ně, hlavně do odbor- ných předmětů, jako je psychologie a ošetřovatelství, tam je toho nejvíc. po maturitě byste chtěla pokračovat na vysokou ve stejném oboru. proč zrovna tento obor a jak se chystáte na přijímačky? Po maturitě bych chtěla zůstat ve svém oboru, takže se hlásím na vysoké školy se zdravotnickým zaměřením. Mým snem je vystudovat vysokou školu a kdyby se mi to podařilo podle svých plánů, tak pak odjet do zahraničí a pracovat tam. jak jste oslavila své vítězství a jak na Vaši výhru v soutěži reagovalo okolí? Vítězství jsem oslavila se svými přáteli. Další oslavy proběhly doma s rodinou, největší radost z toho měla babička s dědou. Přemýšlela jsem nad tím, jestli jsem se vyloženě setkala s nega- tivní reakcí na tuhle soutěž nebo spíše na mé účinkování v ní. Nesetkala, když někdo nechtěl, tak prostě nehlasoval, je to celé založené na dobrovolnosti a ochotě podpořit vás. Co byste poradila nebo vzkáza- la účastnicím příštího ročníku soutěže? Přeji mnoho zdaru všem svým, teď již bývalým, soupeřkám a spolusou- peřům u maturit a přijímaček na vysoké školy. Dalším následovnicím vzkazuji: Nebojte se a pojďte do toho. Rozhodně nemáte co ztratit, ba naopak můžete hodně získat. Nejde jen o ty ceny, ale o pocit, že jste si něco dokázaly vybojovat samy a zároveň budete chviličku třeba středem něčího alespoň malého obdivu. A ten pocit za to rozhodně stojí. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů nejen u maturity a přijímaček. .cz AKCE 1 + 1 ZDARMA CESTUJTE VE 2, ZAPLATÍ JEN 1 Jízdenky se slevou do více než 100 evropských měst v prodeji od října 2013 on-line na na www.eurolines.cz Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portálhlavní studentsKý mediální partner hlavní mediální partner RozhovorsMissMaturita2014 GabrielouSieglovou DěKUjEmE VšEm SoUTěžíCím, hLASUjíCím A pARTNERům SoUTěžE 7. ročník soutěže Miss Maturita začíná 1. září 2014 www.MissMaturita.czTIp! letošní Miss Maturita se stala studentka zdravotnické školy gabriela sieglová. Jak vypadal boj o první místo a co by doporučila účastnicím příštího ročníku?

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

19kam po maturitěwww.Seminarky.cz Jedním z nejmladších, určitě však nikoli méně významných, byl na začátku letoš- ního roku první ročník průzkumu švédské společnosti Universum, jejíchž průzkumů se každoročně účastní více než 400 000 studentů a absolventů z více než 1 700 škol z celého světa. Letos poprvé proběhl mezi studenty vysokých škol i v České republice. V elitní trojce nejžádanějších zaměstnava- telů se umístila Skupina ČEZ, které dali svůj hlas studenti napříč všemi obory, nejlépe pak uspěla u studentů technických oborů. Skutečnost, že se Skupina ČEZ již delší dobu umisťuje na předních příčkách žebříčků žádaných zaměstnavatelů, je pochopitelně velice potěšující. Jsme velká a stabilní česká firma, která absolventům nabízí široké spek- trum pozic od administrativních po ryze technické.Věříme však, že umístění v těchto žebříčcích jsou také výsledkem našeho pří- stupu k zaměstnancům a naší systematické práce se studenty vysokých škol. Bohužel situace na trhu práce není v tuto chvíli úplně ideální a zdá se, že nebude lepší ani v nejbližší budoucnosti. Zájem mladých lidí o studium technických oborů klesá, což pozorujeme například u našich partner- ských středních a vysokých škol. Z našich zkušeností vyplývá, že nejhůře se obsazují pozice technického charak- teru. Proto systematicky spolupracujeme především s technickými školami, přičemž základy této spolupráce byly položeny již v roce 1992. Síť partnerských škol dnes zahrnuje 50 středních a 13 fakult vysokých škol ze všech regionů. Pro naše partnerské školy pořádáme besedy a přednášky významných osob- ností z oblasti energetiky a organizujeme exkurze do informačních center a ener- getických provozů. Realizujeme též řadu soutěží, v rámci kterých vyhledáváme a podporujeme talentované studenty od střední po vysoké školy. Pro vysokoškoláky jmenujme například soutěž vědeckotech- nických projektů Cena Nadace ČEZ nebo soutěž diplomových a doktorských prací Cena ČEZ. Těmito soutěžemi prošlo již více než 600 studentů. Při hledání budoucích energetiků z řad vy- sokoškoláků se nám osvědčil také program Letní univerzita. Tu organizujeme již 7 let a výsledkem je, že zhruba polovina jejích účastníků najde své uplatnění v energetice. Tento program je také zdrojem stipen- distů, kteří jsou následně připravováni na specifické pozice především v provozu jaderných elektráren. Za posledních 5 let jich evidujeme přes padesát. V rámci vzdělávacího programu Svět ener- gie pak nabízíme učitelům fyziky a přírodo- vědných předmětů semináře, kde jim uka- zujeme, jak učit fyziku tak, aby žáky bavila a nepokládali ji za obtížnou a nezáživnou. Semináře jsou celodenní, mají akreditaci MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků a zajišťují je specializované odborné lektorky na základě vypracované metodiky. Ročně proběhne 10 seminářů v různých městech ČR a od roku 2006, kdy jsme semináře začali nabízet, jimi prošlo již více než 1 500 účastníků. Součástí vzdě- lávacího programu je také nabídka besed se studenty o energetice, dostupnosti a vyčerpatelnosti zdrojů, o jejich výhodách a nevýhodách a o možnostech energetiky budoucnosti. Besedy se nazývají Energie – budoucnost lidstva a konají se dle zájmu na školách po celé republice. Jsou určené pro studenty ve věku 14 – 19 let. Ročně proběhne na školách více než 300 tako- vých besed – mezi lektory těchto besed je kromě nezávislých energetických odbor- níků i 5 našich zaměstnanců – operátorů jaderných elektráren nebo fyziků z elektrá- ren. Celkem od roku 2001, kdy jsme besedy poprvé nabídli, jich proběhlo cca 4 500 pro celkem cca 175 000 studentů. Naši zaměst- nanci také chodí přednášet na partnerské vysoké školy, kam jezdíme v rámci spolu- práce, nebráníme se však ani přednáškám na dalších vysokých školách. Založili jsme také Klub pro učitele – Klub Světa energie – v němž je dnes více než 570 členů. Pořádáme pro ně 3x ročně setkání spojené s exkurzemi do zajímavých energetických nebo s energetikou souvise- jících míst, přednáškami zajímavých osob- ností, ukázkami fyzikálních pokusů a další inspirací pro výuku. Klubu učitelů posíláme měsíční newsletter s inspirací a obohacením pro výuku a s aktuálními informacemi ze světa energetiky. Učitelům je také zdarma k dispozici soubor vzdělávacích materiálů – tiskovin, videofilmů, plakátů, počítačo- vých programů a internetových aplikací ke stažení na školní počítače a tablety. Někteří členové Klubu jsou autory našich výuko- vých materiálů – vědí přesně co výuka fyziky potřebuje a mají vlastní zkušenosti. Vydáváme také popularizační časopisTřípól (v elektronické formě na www.tretipol. cz) popularizující vědu a techniku obecně s důrazem na energetiku – články z něj čtou nejen studenti, pro které je časopis určen, ale učitelé je často využívají pro obohacení výuky. ČasopisTřípól získal třetí cenu v sou- těži SCIAP pořádané Akademií věd ČR za po- pularizaci vědy.V poslední době se nám daří zajišťovat stínování našich zaměstnanců učiteli odborných předmětů. Pedagogům je tak umožněno sledovat nejnovější trendy a neztrácet tak kontakt s praxí v oboru. Kdejinde, nežvČEZ?Přelom každého kalendářního roku s sebou přináší řadu průzkumů oblíbenosti firem mezi středoškolskými či vysokoškolskými studenty. Časopis prohlížejte a stahujte zdarma na Casopis.KamPoMaturite.czTIp!

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

20 kam po maturitě marku, co tě vedlo na brigádu do call centra? Před třemi lety mě v létě jako studenta VOŠ přivedla do call centra touha lépe využít volný čas, finančně se postavit na vlastní nohy a do- přát si věci, které moje kapesné nezvládalo pokrýt. Vzhledem k tomu, že jsem společen- ský člověk a Proveon nabízel flexibilitu směn a solidní výdělek v kolektivu mladých lidí, rozhodl jsem se vyzkoušet svoji šanci. Takže tvůj původní záměr byl jen si přivydělat? Přesně tak, původně jsem neměl v plánu nějakou dlouhodobější spolupráci, spíš mě za- jímalo pár konkrétních věcí, které jsem si chtěl koupit. Poslal jsem životopis s motivačním dopisem a na výběrovém řízení jsem uspěl. Po proškolení jsem za pár dní nastoupil jako operátor na aktivní linku. jak se ti dařilo skloubit školu s prací? Naštěstí jsem si vybral CC, kde bylo mož- né chodit jen na 16 hodin týdně. Při této vytíženosti jsem s přehledem zvládal studijní povinnosti. Navíc, díky individuálnímu přístupu vedoucích a kolektivu, který táhl za jeden provaz, se mi od začátku dařilo a plnil jsem stanovené cíle. To přinášelo výsledky v podobě hezké výplaty, na kterou se velice dobře a hlavně rychle zvyká… proč ses nakonec rozhodl v CC zůstat? Jak to bývá, žádná výplata není dost velká na to, aby se nedala utratit a já ten nový telefon, hadry apod. prostě potřeboval. Po třech měsících na aktivním projektu se uvnitř společnosti konalo výběrové řízení na pasivní linku pro mobilního operátora. Požadavkem bylo chodit minimálně 20 hodin týdně, ale práce slibovala praxi a možnost chodit i o ví- kendech. Štěstí při mně stálo a po týdenním školení jsem se stal operátorem pasivní linky. Na pasivu mě bavila hlavně různorodost, práce ubíhala rychle a člověk se nenudil. Také nesmím opomenout skvělý kolektiv a tímto zdravím všechny své bývalé kolegy! jaký byl první krok k tvé současné pozici? Asi po roce se otevřela v našem týmu mož- nost kariérního postupu na pozici operátora asistenta. To je člověk, který je přímo podříze- ný vedoucímu týmu, vede směny a zodpovídá za výsledky. Ze zodpovědnosti jsem nikdy neměl strach, proto jsem se rozhodl zúčastnit. Kupodivu neúspěšně. Takže prvním krokem byl neúspěch? Paradoxně ano a to proto, že jsem to nevzdal. Když se podobné výběrové řízení konalo o několik měsíců později, napodruhé jsem uspěl. Tehdy se utvořil skvělý tým a měli jsme výborné výsledky. To znamenalo hezké peníze a všeobecnou spokojenost s naší prací… Díky tomu vedení zaznamenalo můj kariérní po- stup, což za krátkou dobu vyústilo v možnost posunout se na vyšší místo. Stal jsem se supervizorem celého týmu a s vyšším platem přišlo více povinností a hlavně rozvoj mých manažerských schopností. A jak ses dostal na tvou současnou pozici? Náš tým dál skvěle šlapal a vydobyl si všeobecný respekt napříč projekty. Právě v tomto období za mnou přišel můj nadřízený s příležitostí převzít kompletně celý, avšak jiný tým. V praxi to znamená denní komunikaci se zadavatelem projektu, jeho koordinaci nebo dohled nad požadovanou kvalitou práce. Po krátkém váhání jsem tuto možnost přijal. V době mého příchodu byl ale tento několi- kaletý projekt ve fázi„klinické smrti“. Úkol byl vrátit ho tam, kam patří, a několikanásobně navýšit jeho kapacitu. To, co se ze začátku zdálo jako utopie, se díky tvrdé práci začalo stávat realitou a tým, který startoval v 9 lidech, se během 2 měsíců rozrostl na celkem 60 lidí se skvělými výsledky. Co bys doporučil všem, kdo o podobné brigádě přemýšlí? Určitě nebát se. Při zpětném pohledu mohu říct, že práce v Proveonu pro mě znamena- la a znamená hlavně skvělou školu života. Získal jsem spoustu zkušeností a usnadnil si rozhodnutí, co chci v životě dál dělat. Zkrátka jděte do toho! Zletníhopřivýdělkujsemudělal kariérníodrazovýmůstek! Jak vybrat správnou brigádu a zúročit získané zkušenosti? zeptali jsme se Marka Klimeše, který obrátil krátkodobou brigádu v kariéru a momentálně působí ve druhém největším brněnském call centru jako supervizor senior. MYSLI NA SVOU BUDOUCNOST Do našeho mladého kolektivu hledáme inteligentní lidi, kteří chtějí budovat svou kariéru už při studiu. www.karieraproveon.cz Zelená linka 800 777 879 Purkyňova 97a, Brno /Proveon Čeká tě 95 Kč/hod + bonusy Flexibilní pracovní doba Možnost kariérního růstu KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha www.kampomaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

21kam po maturitě Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Proč sis hledala práci právě v call centru? Po škole jsem samozřejmě hledala práci ve svém oboru, který jsem vystudovala, nicméně všude jsem narazila na stejný problém – nedostatek praxe. Když se to takto táhlo už asi půl roku, začala jsem se dívat i v jiných oblastech, ale stále se nedařilo. Až mi pak kamarádka doporučila práci v call centru Atento, kde sama pracovala. Tak jsem si řekla, že to zkusím, protože kamarádka byla celkem spokojená. Poslala jsem životopis, pozvali mě na pohovor a zanedlouho už jsem nastupovala. Jak probíhá zaškolení na pozici Operátora? Co vím od kolegů a kolegyň, které mají zkušenosti i z jiných call center, tak zaškolení probíhá různě. Záleží na projektu, který se volá, a také na tom, jestli se jedná o aktivní telemar- keting nebo pasivní telemarketing, kdy zákazník volá nám. Já nastoupila na projekt aktivního telemarketingu. Tady školení bylo dvoudenní. První den jsme se zaměřili na znalost pro- duktu, který budeme volat, a druhý den pak základy prodej- ních a komunikačních dovedností. A pak jsme hned šli do ostrého provozu. Čím je práce operátora pro tebe přínosem? Tak určitě je to super v tom, že na tuto práci není vyžado- vána žádná předchozí praxe. Je jen potřeba, aby člověk byl komunikativní a nebál se telefonovat. Všechno ostatní se naučí. Navíc všichni zlepší svoje komunikační a prezentační dovednosti, což se hodí vždycky. A ještě získáte tolik ceně- nou praxi. A když je někdo šikovný, tak má také možnost relativně rychle postoupit na vyšší pozice, což si myslím, není úplně všude možné. V Atento je přímo rozvojový program, který operátorům pomáhá připravit se na kariérní postup. Co tě na práci Operátora nejvíc baví? Tak je to hlavně komunikace s lidmi a pestrost. Každý člověk je jiný, takže i každý telefonát je jiný. Ne vždy jsou zákazníci příjemní, takže je potřeba se obrnit trpělivostí a hlavně se nenechat odradit odmítnutím. Pak mě také baví různé motivační soutěže, které v týmu máme. A celkově si myslím, že je tu hodně dobrý kolektiv, což je podle mě taky hodně důležité. Co bys vzkázala ostatním absolventům? Je mi jasné, že spousta lidí se dívá na práci operátora skrz prsty, ale já osobně si myslím, že to je velmi dobrá zkuše- nost pro každého. Proto bych všem chtěla vzkázat, aby se toho nebáli a vyzkoušeli to, protože se je to opravdu skvělá možnost zlepšit svoje komunikační a prezentační dovednosti a taky získat praxi a taky spoustu nových známých a přátel. Opravdu to stojí za to. BEZPRAXE NEJSOUKOLÁČE Každý rok z našich středních, vyšších odborných i vysokých škol přijde na pracovní trh velké množství čerstvých absolventů. O tom, jaké to je hledat si po škole práci a jaké mají možnosti, jsme se bavili s Terezou Brotánkovou, která pracuje v mezinárodním call centru v Praze. www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

22 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha ■ Většina vysokých škol uzavřela příjem přihlášek na konci února a v březnu. Přehled škol, které přijímají přihlášky i v dubnu a dalších měsících, najdete na str. 10. Zdroje: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2011, MŠMT www.msmt.cz, data za rok 2013, ÚIV a https://is.cuni.cz/studium/podprij/ index.php?do=info&fakulta=11210&zobraz=Zobrazit https://is.cuni.cz/studium/podprij/index. php?do=detailobor&id_obor=13135&fakulta=11230 https://is.cuni.cz/studium/podprij/index. php?do=detailobor&id_obor=12808&fakulta=11210 Kampomaturitě: naveřejnouvysokouškolu Studentská 2 461 17 Liberec 1 uzs@tul.cz Studijní oddělení: Ing. Renata Čermáková renata.cermakova@tul.cz Telefon: 485 353 194 Marcela Málková marcela.malkova@tul.cz Telefon: 485 353 724 www.uzs.tul.cz Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci ÚsTav zdravoTnických sTudií TuL nabízí bakaLářská sTudia v programech ■ oŠeTřovaTeLsTví Studijní obor: Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia ■ biomedicínská Technika Studijní obor: Biomedicínská technika v prezenční formě studia důvody, proč sTudovaT na ÚsTavu zdravoTnických sTudií: ■ Vážíme si vašich studijních výsledků ze střední školy, a proto mnozí z vás mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky. ■ Přednášet vám budou specialisté ve svých oborech v moderně vybavených učebnách a laboratořích. ■ Pro realizaci odborné praxe máme zajištěno kvalitní zázemí na špičkových pracovištích. ■ Získáváte možnost účastnit se zahraničních stáží. ■ Všichni studenti TUL mají zdarma přístup na internet. ■ Není u nás problém sehnat místo na kolejích. ■ Liberec a okolí nabízí pestré možnosti sportovního a kulturního vyžití. ■ Jako naši absolventi nebudete mít problém s pracovním uplatněním. Termín podání přihlášek: 20. 5. 2014 (1. kolo) a 11. 8. 2014 (2. kolo). Elektronická přihláška: ANO VySOká škOLA TEchNIcká A EkONOMIcká V ČESkých BUděJOVIcích viz str. 24 České Budějovice 387 842 108 www.vstecb.cz VySOká škOLA POLyTEchNIcká JIhLAVA viz str. 24 Jihlava 567 141 111 www.vspj.cz na vysokou ŠkoLu míří cca 60 % vŠech maTuranTů, drTivá věTŠina (zhruba 90 %) na veřejné vysoké ŠkoLy. pravděpodobnosT přijeTí dosahuje v průměru 80 %, u nejžádanějŠích oborů je aLe nižŠí: právnické fakulty šance na přijetí od 24,4 % medicínské obory šance na přijetí od 15,5 % psychologie šance na přijetí od 4,3 % policejní akademie šance na přijetí od 12,4 % humanitní obory šance na přijetí od 18,1 % ekonomické fakulty šance na přijetí od 28,4 % politologie šance na přijetí od 15,3 % žurnalistika šance na přijetí od 8 %

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

23veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vŠb - Technická univerzita ostrava, Fakulta strojní sTudium sTrojních oborů přináŠí sebereaLizaci, upLaTněníTvořivosTi, individuáLních schopnosTí a navíc předsTavuje – iv dneŠní době doznívající krize – perspekTivu budoucího upLaTnění. sTudujTe u nás! bakaLářský sTudijní program„sTrojírensTví” Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, nebo se profilovat v oblasti energetických zařízení či dopravních technologií. bakaLářský sTudijní program„TechnoLogie LeTecké dopravy” Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště. dáLe nabízíme: ■ studium v navazujícím dvouletém magisterském programu„Strojní inženýrství” ■ získání vědecké hodnosti Ph.d. ve čtyřletém doktorském programu„Strojní inženýrství” ■ možnost vycestovat během studia na více než 40 zahraničních univerzit ■ studium v prezenční i kombinované formě ■ získání teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi Uzávěrka podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů je 30. dubna 2014.Více informací o fakultě, chystaných akcích i podmínky pro podání přihlášky ke studiu najdete na www.fs.vsb.cz/, www.facebook.com/fsostrava. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba Telefon: 597 321 221 (4122, 3107) vladimira.siroka@vsb.cz www.fs.vsb.cz ... studium v souladu s přírodou VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Chcete studovat zajímavé a perspektivní obory na moderní fakultě technické univerzity v Ostravě? Pro akademický rok 2014 / 2015 si v rámci strukturovaného třístupňového studia můžete vybrat z více než 20 oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geoinformatiku, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, ekonomiku a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku. Termín pro podávání Vašich elektronických přihlášek byl stanoven do 30. dubna 2014 ! Úplný přehled studijních oborů Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava naleznete na: www.hgf.vsb.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

24 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Dlouhodobá praxe v rámci studia! Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16, Jihlava Veřejná vysoká škola nabízí tříleté bakalářské studijní obory v prezenční i kombinované formě studia: aplikovaná informa�ka (p) cestovní ruch (p, k) nance a řízení (p, k) počítačové systémy (p, k) porodní asistentka (p) všeobecná sestra (p, k) zdravotně sociální pracovník (p) Absolvent získává �tul bakalář (Bc.) informace: studijní oddělení, tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz www.vspj.cz Podání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2014 Strojírenství Stavitelství Doprava Ekonomika Přihlášky do 11. dubna www.VSTECB.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

25soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Zhruba 14 % všech VŠ studentů studuje na soukromých vysokých školách, většinou se jedná o ekonomické a humanitně zaměřené obory. Soukromé vysoké školy obvykle přijímají přihlášky až do konce září 2014. Většina soukromých škol umožňuje návštěvu pravidelně nebo po domluvě – tyto školy v přehledu níže neuvádíme. Aktualizace v únoru 2014, informace doporučujeme ověřit na studijních odděleních daných škol. Kampomaturitě: nasoukromouvysokouškolu AKCENT College s.r.o. Praha 4 www.akcentcollege.cz 9. 6., 21. 7., 18. 8. a 8. 9. 2014 Bankovní institut vysoká škola a.s. Praha 5 www.bivs.cz 24. 4., 29. 5., 26. 6., 24. 7., 28. 8. 2014 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice www.czechuniversity.com 10. 5., 14. 6., 5. 7., 16. 8. 2014 Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) Praha 4 www.art-campus.cz 24. 4., 15. 5. 2014 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Praha 10 – Strašnice www.mup.cz 16. 4., 21. 5., 18. 6., 1. 9., 22. 9. 2014 NEWTON College, a.s. Brno www.newtoncollege.cz 10. 4., 29. 5., 19. 6., 4. 9. 2014 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Praha 4 – Háje www.pvsps.cz 8. 4. 2014 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Mladá Boleslav www.savs.cz 18. 6., 28. 8. 2014 Unicorn College s.r.o. Praha 3  www.unicorncollege.cz 19. 5., 16. 6., 20. 8., 3. a 9. 9. 2014 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Praha 3 www.ujak.cz 16. 6., 17. 6., 1. 9., 2. 9. 2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha 10 www.vsfs.cz 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8. 2014 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha 8 www.vsh.cz 10. 4., 15. 5., 19. 6., 10. 7., 26. 8. 2014 Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Brno www.vske.cz 17. 6. 2014 Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov I - Město www.vslg.cz 6. 5., 3. 6. 2014 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. Praha 5 www.vsmiep.cz Sokolov 9. 4. 2014 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Praha 5 www.vip-vs.cz 24. 4., 29. 5., 4. 9. 2014 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Praha 1 - Nové Město www.vso.cz 16. 4., 14. 5., 11. a 18. 6., 10. a 24. 9. 2014 Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. Praha 17 www.vsrr.cz 16. 4., 14. 5., 11. 6. 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Havířov - Město www.vsss.cz 17. 5. 2014 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. Praha 14-Hostavice www.palestra.cz 10. 4., 12. 5., 17. 6. 2014 INforMAce o StudIu Můžete ZíSKAt I NA dNecH oteVřeNýcH dVeří: MetroPolItNí uNIVerZItA PrAHA viz 2. obálka Praha 274 815 044 www.mup.cz uNIcorN college viz 4. obálka Praha 271 097 111 www.unicorncollege.cz uNIVerSIty of New yorK IN PrAgue viz str. 27 Praha 224 221 261 www.unyp.cz VŠ MeZINárodNícH A VeřejNýcH VZtAHů viz str. 29 Praha 251 171 935 www.vip-vs.cz VySoKá ŠKolA HoteloVá V PrAZe viz str. 28 Praha 283 101 111 www.vsh.cz PANeVroPSKá VySoKá ŠKolA viz str. 30 Praha 220 515 510 www.peuni.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

26 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město elektr. přihláška: ANo tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz CEVRO Institut je soukromá vysoká škola, která se zaměřuje na studium práva, politologie a mezinárodních vztahů, ekonomie, či bezpečnostní problematiky. Učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! CEVRO Institut, Praha OBORY STUDIA BAKALÁřSKé STUDIUM (Bc.) v oborech: ■ Politologie a mezinárodní vztahy ■ Právní specializace – Veřejná správa ■ Právo v obchodních vztazích ■ ekonomie – Hospodářská politika délka studia: 3 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná MAgISTERSKé STUDIUM (Mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: ■ Politologie ■ Veřejná správa ■ Soukromoprávní studia – obchodněprávní vztahy ■ Bezpečnostní studia délka studia: 2 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná ■ obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru ■ učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. Miroslav Novák, prof. josef Šíma, prof. dušan Hendrych, doc. Ivana Štenglová, doc. eva Horzinková nebo judr. tomáš Sokol) ■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí ■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého Krumlova ■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže ŠIROKé UPLATNĚNÍ: komerční či podnikový právník, politický komentátor, diplomat, bankovní analytik, soukromý podnikatel, investiční poradce, starosta, tajemník, ekonomický analytik v domácích i nadnárod- ních firmách, poslanec, senátor, televizní moderátor, tiskový mluvčí, bezpečnostní analytik… DNY OTEVřENýCH DVEřÍ: Obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. Většinu nabízených oborů můžete studovat také v Českém Krumlově E-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; Tel.: 774 427 401. Soukromá vysoká škola ... malá škola s individuálním přístupem Již nyní se můžete hlásit na rok 2014/2015! Bakalářské studium s pedagogickým zaměřením v perspektivních oborech Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk Termíny přijímacích zkoušek a dnů otevřených dveří na: Kestudiusemůžetehlásiton-line. Přijímacízkouškyoddubna2014. Přijďte na den otevřených dveří a dozvíte se víc! www.akcentcollege.cz Prezenční a kombinovaná forma Čekajíváspřijímačky ajstezahlceni informacemi?Připravili jsmeprováspřehledná videa–jaksedostat naVŠ,jaksedostatna právaadalší. www.KamPomaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

27soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz legerova 72, Praha 2 tel.: 224 221 281 admission@unyp.cz, www.unyp.cz University of New York in Prague THINK EXCLUSIVE University of New York in Prague je přední a největší soukromá vy- soká škola v České republice, která nabízí studium v anglickém jazyce. UNYP nabízí náročné, akreditova- né studijní programy ve spoluprá- ci s renomovanými vzdělávacími institucemi z USA, Velké Británie a Evropy. V současné době studuje na UNYP více než 800 studentů z více než 60 zemí světa a působí zde vice jak 125 lektorů z více než 20 zemí světa. THINK INTERNATIONAL Na uNyP Vás budou učit lektoři ze Spojených států, Velké Británie a evropy a z více než 20 zemí světa, kteří sebou přináší jak akademické, tak i profesionální zázemí. to dělá uNyP nejrozmanitější a multikultur- ní instituci v České republice. Výuku zajišťují mezinárodně uznávaní a zkušení pedagogové, kteří k výuce přistupují moderním způsobem, jsou komunikativní a studenty provokují k myšlení a aktivní účasti na výuce. Kulturně a geograficky různorodá skupina studentů odráží rozmanitost doby, což je charakte- ristikou dneška i zítřka. Studentům uNyP jsou průběžně akademiky doporučovány postupy, které vedou k rozvoji jejich kritického a analy- tického myšlení, řešení problémů, vedení a rozhodování, které jsou potřebné pro kariérní úspěch a na- plňují život v 21. století. THINK ADVANTAgES ■ uSA, eu a uK akreditace ■ Americký vzdělávací model zaměřený na rozvoj kritického myšlení a interak- tivního učení ■ Získání dvojího diplomu ■ Pracovní stáže a výměnné studijní pobyty ■ Kariérové poradenství ■ Student v centru našeho zájmu ■ Mezinárodní a multikulturní fakulty a studentská rada ■ Zdarma sportovní zařízení / fitness centrum ■ Hi-tech prostředí THINK CHOICES Americké bakalářské programy Ve spolupráci se State university of New york, empire State college Akreditace: Middle States commission on higher education, uSA , MŠMt, cZ (*), BAc, uK ■ Business Administration* (dvojí diplom) ■ Komunikace a masmédia*(dvojí diplom) ■ Mezinárodní ekonomické vzta- hy*(dvojí diplom) ■ Psychologie*(dvojí diplom) ■ It Management ■ Anglický jazyk a literatura Evropské bakalářské programy Akreditace: MŠMt, cZ, IAcBe, uSA BAc, uK ■ Business Administration ■ finance ■ Marketing MBA programy Akreditace: IAcBe, uSA, cAMBAS, cZ ■ MBA Management ■ MBA finance & Bankovnictví ■ MBA Marketing ■ MBA Podnikání ■ MBA řízení lidských zdrojů ■ MBA řízení projektů ■ MBA Management informačních projektů ■ MBA on-line flexibilní program Magisterské programy ■ university of greenwich ll. M v oboru Mezinárodní a obchodní právo ■ la Salle university M. A. v oboru odborná a byznys komunikace ■ university of Bolton M.Sc. v oboru Mezinárodní manage- ment Ph.D program ■ university of Bolton Ph.d v oboru Inovací (Publikování) THINK QUALITY Programy UNYP jsou akreditovány: ■ MŠMt - Ministerstvem školství, mlá- deže a tělovýchovy České republiky ■ IAcBe - Mezinárodním shromáždě- ním kolegia pro obchodní vzdělávání (International Assembly for collegiate Business education) ■ BAc - Britskou akreditační radou pro nezávislé další a vyšší vzdělávání (British Accreditation council for Independent further and Higher education)  ■ cAMBAS - Českou asociací MBA škol UNYP je členem: ■ AAcSB - Association to Advance collegiate School of Business ■ ceeMAN - Sdružení pro rozvoj mana- gementu ve střední a východní evropě (central and east european Manage- ment development Association) www.unyp.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

28 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

29soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz u Santošky 17 150 00 Praha 5 telefon: 251 171 935 info@vip-vs.cz www.vip-vs.cz CHCETE VSTOUPIT DO SVĚTA VIP JAKO KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI? ZVOLTE KARIéRU V DIPLOMACII NEBO VEřEJNé SPRÁVĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI! Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha aVzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave zajištují studijní program MeZINárodNí AVeřejNÉVZtAHy se studijními obory: BAKALÁřSKý 3LETý CYKLUS ■ MeZINárodNíVZtAHy A dIPloMAcIe ■ VeřejNá SPráVA A PuBlIc relAtIoNS MAgISTERSKý 2LETý CYKLUS ■ MeZINárodNí A dIPloMAtIcKá StudIA ■ PolItologIe A PolItIcKý MArKetINg ■ eVroPSKá StudIA AVeřejNá SPráVA Působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public relations. Poskytujeme studium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence.Vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni. Máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí. Završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy. Navštivte nás na www.vip-vs.cz nebo v dny otevřených dveří, které se konají v pražském sídle: 24. dubna, 29. května a 4. září 2014 vždy od 15.00 hodin. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha Na Pankráci 420/54 140 00 Praha 4 telefon: 226 539 741 info@art-campus.cz www.art-campus.cz MÁME AKREDITOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ STUDIJNÍ PROgRAMY A OBORY: BAKALÁřSKé – titul BcA. MAgISTERSKé – TITUL MgA. ■ Školné od 27.500 Kč za semestr. ■ Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus. ■ Stipendia pro nadané studenty. ■ Široké spektrum umělecky zaměřených kurzů z oblasti literatury a médií určených široké veřejnosti, kurzy v rámci programu celoživotního vzdělávání. Dny otevřených dveří v roce 2014 – 24. 4. 2014, 15. 5. 2014. Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s.r.o.) Studijní program obor délka studia forma studia jazyk studia literární tvorba literární tvorba 3 roky prezenční český literární tvorba literární tvorba 3 roky kombinovaná český Mediální tvorba Mediální tvorba 3 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba 3 roky kombinovaná český Studijní program obor Specializace délka studia forma studia jazyk studia literární tvorba literární tvorba tvůrčípsaní-Spisovatel 2 roky prezenční český literární tvorba literární tvorba redaktor - editor 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Audiovizuální tvorba 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Nová média 2 roky prezenční český Nárožní 2600/9 158 00 Praha 5 tel.: 251 114 555 el.přihláška: ANo info@bivs.cz www.bivs.cz Bankovní institut vysoká škola je nejstarší soukromou vysokou školou v ČR. Vznikla v roce 1999 na platformě vzdělávací instituce České národní banky. Patří do mezinárodního holdingu COgNOS Ag. Bankovní institut poskytuje vysokoškolské vzdělání ve dvou stupních studia, bakalářském a navazujícím magisterském. Všechny obory lze studovat v prezenční i kombino- vané formě studia. BAKALÁřSKé STUDIUM (Bc.) TřÍLETé: ■ Bankovní management ■ Banking Management (v anglickém jazyce) ■ Bankovskij menedžment (v ruském jazyce) ■ oceňování majetku ■ ekonomika a management podniku se specializacemi: řízení společnosti, Malé a střední podniky, Marketing a sociální sítě a řízení lidských zdrojů. NAVAZUJÍCÍ MAgISTERSKé STUDIUM (Ing.) DVOULETé: ■ finance ■ finance (v anglickém jazyce) Dny otevřených dveří: 24. 4. 2014 (10-12 hod.), 29. 5. 2014 (15-17 hod.) – hlavní prezentace začíná v 11 hod., resp. v 16 hod. Příjem přihlášek: do 31. 5. 2014 – všechny obory Studentům nabízíme – moderní výukové metody, stipendia, tuzemské i zahraniční stáže, část studia lze absolvovat v zahraničí, kariérní poradenství, kontakt na budoucí zaměstnavatele Dále nabízíme – kurzy celoživotního vzdělávání, rekvalifikační kurzy, certifikaci osob. Bankovní institut vysoká škola, a.s.

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

30 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Free videoportál VŠFSpro maturanty + ++ + angličtinas Harrym ++ matika s Albertem čeština se Švejkem =

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

31soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz duškova 7, 150 00 Praze 5 telefon: 210 082 418, fax: 257 316 787 info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz BAKALÁřSKé STUDIJNÍ PROgRAMY Vysokáškolazdravotnická,o.p.s.,v Praze5,Duškova7,sespecializujenabakalářskévysokoškolskéstudiumzdravotnic- kýchnelékařskýchoborůVšeobecnásestra,Porodníasistentka,RadiologickýasistentaZdravotnickýzáchranář.Všechny oboryjsouakreditoványMZČRaMŠMTČR,v souladuse změnoupožadavkůna vzdělávánízdravotnickýchpracovníků nelékařskýchprofesídanouzákonemMZČRč.96/2004Sb.,onelékařskýchzdravotnickýchpovoláních.VzděláníodpovídásměrnicímEUadlesdělení EvropskékomiseEUbudejehoabsolventůmv zemíchEUkvalifikaceuznánaautomaticky.Délkastudiauobouoborůjetřiroky.Studentimohou studovatpouzeprezenčníformoustudia.StudijníprogramyjsoupřipravenypodlepožadavkůWHOaEUaodpovídajínárokůmkladenýmnatatopo- volánívzemíchEU.Absolventizískávajípoobhájeníbakalářsképráce asloženístátnízkouškytitul„Bakalář“(Bc.).Jednotlivépředmětyvestudijních programechjsouuspořádánydomodulůamajípřidělenékreditypodleEuropeanCreditTransferSystem.Studijníprogramymajívšechnyatributy moderníhoošetřovatelství,interdisciplinárníamultiprofesnícharakter.Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Vysokáškolajevybavenaproteoretickouipraktickouvýukuobouoborů–jsouzdeodbornéučebny,teoretickéučebny, posluchárna,počítačová učebnas napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává  i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o.p.s. ŠKOLNé ■ Pro oborVšeobecná sestra a Porodní asistentka výše školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor radiologický asistent výše školného činí 56.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí 54.000,- Kč za celý akademický rok. Školné je splatné ve dvou splátkách složenkou typu A na účet školy. DNY OTEVřENýCH DVEřÍ: individuálně po telefonické domluvě. PřIJÍMACÍ řÍZENÍ: I. kolo 11. 6. 2014, náhradní termín 20. 6. 2014 II. kolo 8. 9. 2014, náhradní termín 10. 9. 2014 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží. NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORů oBor Zkratka Kód oboru délka studia Závěrečná zkouška Všeobecná sestra VS 53-41-r/009 3 roky Státní zkouška Porodní asistentka PA 53-49-r/007 3 roky Státní zkouška radiologický asistent rA 53-45-r/010 3 roky Státní zkouška Zdravotnický záchranář ZZ 53-45-r/021 3 roky Státní zkouška Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady tel.: 222 101 020 , fax: 222 718 813 info@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz Prague College Prague college, britská vysoká škola v Praze, nabízí studentům magisterské a bakalářské programy na třech fakultách: School of Business, School of Art & Design a School of IT & Computing.tyto mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci steesside university, která byla zvolena veVelké Británii univerzitou roku (times Higher education). Prague college poskytuje kromě standardních magisterských a bakalářských vysokoškolských programů i tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení jazykových (english for Higher education) či profesních (foundation diploma) znalostí a připraví tak studenty na další univerzitní studium. PROČ STUDOVAT NA PRAgUE COLLEgE: ■ kvalitní výuka v anglickém jazyce ■ praktické studium ■ mezinárodní vzdělání ■ pracovní příležitosti ■ příjemné studijní prostředí MAgISTERSKé STUDIUM ■ MSc International Management ■ MSc computing BAKALÁřSKé STUDIUM ■ BA (Hons) International Management ■ BA (Hons) Applied Accounting & Business finance ■ BA (Hons) graphic design ■ BA (Hons) fine Art experimental Media ■ BSc (Hons) computing V roce 2012 byla Prague college zařazena na prestižní seznam Studentské unie cambridge university jako ”educational destination for Success” a je doporučována jako atraktivní možnost pro britské studenty.

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

32 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Němčická 1749/4 142 00 Praha 4 – Braník tel.: 261 227 065 241 480 153 skola@mipp.cz www.mipp.cz Státní univerzita - Užhorodská národní univerzita nabízí vysokoškolské studium v právních, ekonomických a dalších akreditovaných studijních oborů Užhorodské národní univerzity. Nabídka studijních oborů v akademickém roce 2014/2015 Pro absolventy VOŠ je připravena mimořádná nabídka získání bakalářského vzdělání ve zkráceném dvouletém studiu. BAKALÁřSKé STUDIUM - 3leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Bc.: ■ obor PráVo ■ obor Účetnictví a finance podniku ■ obor SocIologIe ■ obor Praktická psychologie ■ obor PolItologIe NAVAZUJÍCÍ MAgISTERSKé STUDIUM - 2leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Mgr.: ■ obor PráVo A PráVNí VĚdA ■ obor ÚČetNIctVí A AudIt ■ obor PrAKtIcKá PSycHologIe ■ obor PolItologIe Centrum celoživotního vzdělávání nabízí akreditovaný kurz: ■ oceňování nemovitostí Centrum jazykové přípravy nabízí jazykové kurzy RUŠTINY, ANgLIČTINY, NĚMČINY, ŠPANĚLŠTINY a ČEŠTINY pro cizince. Dny otevřených dveří: 15. dubna, 7. a 28. května, 18. června, 9. července a 27. srpna 2014 (vždy od 12:00 - 16:00 hod.) Termíny podání přihlášek: I. kolo do 16. 6. 2014, II. kolo do 15. 9. 2014 Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. - Praha

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

33soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Základem je správná vejška! Denní i dálkové studium: ◦ Management ICT ◦ Informační technologie ◦ Podniková ekonomika a management ◦ Marketing ◦ Management sociální práce ◦ Právo v podnikání ◦ Právo ve veřejné správě Elektronická přihláška na: www.vsmiep.cz Zelená linka: 800 555 808 E-mail: vsmiep@vsmiep.cz Střediska: Praha, Kladno, Sokolov

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

34 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Bc. Ing. Bc. studIum – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání – Management organizací – Účetnictví Ing. studIum – Management v mezinárodním podnikání – Strategický management – Management firemních financí www.svses.cz Náš hlavní obor: úspěch! soukromá vysoká škola ekonomických studií C M Y CM MY CY CMY K Kam po maturitě_inzerce_03_2014.pdf 1 7.3.2014 14:30:33

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

35VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy ■ Většina VOŠ přijímá přihlášky v 1. kole do konce května. ■ Vyšší odborné vzdělání je alternativou k bakalářským studijním programům vysokých škol. Zaměřuje se více prakticky a do hloubky. ■ VOŠ je možné studovat v denní formě (3 roky až 3,5 u zdravotnických oborů) nebo dálkově, ve večerní, distanční nebo kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní forma). Absolvent získá titul DiS. ■ V roce 2011/12 se na 180 vyšších odborných školách vzdělávalo 29,3 tis. studentů, v přijímacím řízení uspělo 84 % uchazečů. Nejvíce studentů denní formy studia je u zdravotnických oborů (23,9 %), oborů zaměřených na pedagogiku a sociální oblast (16,2 %) a ekonomiky a administrativy (14,2 %). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz/file/26467) Kampomaturitě: navyššíodbornouškolu Kompletní adresář včetně nabízených oborů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com. Mjr. Nováka 1455/34 700 30 Ostrava Tel.: 800 888 989, 734 578 175 vos@sokrates.cz www.sokrates.cz/vos VOŠ SOKRATES pOSKyTujE Vzdělání V ObORu pRáVO A EKOnOmiE ■ denní forma s výhodami studenta ■ dálková forma odkudkoliv z ČR ■ titul DiS. ■ symbolické školné ■ nejlepší student obdrží auto ■ další ceny pro studenty ■ individuální studijní plán u denního studia ■ možnost pokračování v Bc. studiu na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) ■ velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní sektor, apod.) ■ Místa výuky: Ostrava, Opava, Nový Jičín, Bruntál Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo na bezplatné infolince 800 888 989. Vyšší odborná škola SOKRATES Salmovská 8 120 00 Praha 2 Tel.: 211 222 440 jabok@jabok.cz www.jabok.cz Studijníobor: SOCiálnípEdAGOGiKAATEOlOGiE Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (DiS.).Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK je možné na Jaboku studovat také vysokoškolský studijní obor Pastorační a sociální práce (Bc.).Vysokoškolský systém studia, 600 hodin praxe během studia, praxe v ČR i zahraničí, 2 cizí jazyky. Ubytování v budově školy. Formastudia:denní a kombinovaná délkastudia:3 roky. Školné: 3 500 Kč/semestr PŘIHLÁŠKY: I. kolo: 1. 2. – 30. 4. 2014, II. kolo: 10. 6. – 15. 8. 2014. Přijímací řízení probíhá pouze formou pohovoru, který sleduje motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky přijímacípohovor: I. kolo: červen 2014, II. kolo: srpen 2014. jAbOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, praha Michálkovická 1810/181 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava Tel.: 595 228 161 721 313 090 sekretariat@svosp.cz www.svosp.cz STudijní ObOR: ŘízEní mAléhO A STŘEdníhO pOdniKu ■ Denní i dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. ■ Prakticky zaměřené studium, souvislá čtyřměsíční odborná praxe. ■ Uplatnění v podnicích všech právních forem, např. podnikatel, personalista, účetní, marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné či obecní správy. ■ Po úspěšném absolvování možnost pokračovat ve studiu naVysoké škole podnikání, a. s. v Ostravě a získat titul Bc. Podrobnosti na www.dvatituly.cz. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

36 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Nad Rokoskou 111/7 182 00 Praha 8 Tel.: 284 680 880 725 196 038 pbvos@pbvos.cz studijni@pbvos.cz www.pbvos.cz Škola vznikla v roce 1992 a jejími hlavními partnery jsou Komerční banka, a. s., ČSOb, a. s.,VŠlG, o.p.s., Ringier Axel Springer Cz, hC Sparta praha, a. s., a řada dalších renomovaných firem. Nově zrekonstruovaná budova školy, včetně nového vybavení pro moderní způsob výuky, se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je dobře dopravně dostupná. Na škole pracuje fiktivní firma, která je zapsána v rejstříku fiktivních firem při Národním ústavu odborného vzdělávání. Škola získala od evropské komise Erasmus University Charter a může s podporou programu Erasmus vysílat studenty na studijní pobyt a stáže. Škola je vybavena třemi učebnami výpočetní techniky a multifunkční jazykovou laboratoří.Ve třídách jsou k dispozici dataprojektory, notebooky, televize a CD přehrávače.V celé budově je k dispozici připojení k internetu pomocí sítěWiFi. Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (2-3 semestry) v navazujících programechVŠLG. pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. praha Název oboru Délka Forma Finanční poradenství 3 denní Finanční poradenství 3 kombinovaná Aplikace výpočetní techniky 3 denní Aplikace výpočetní techniky 3 kombinovaná Cestovní ruch 3 denní Cestovní ruch 3 kombinovaná Personální řízení 3 denní Personální řízení 3 kombinovaná Žurnalistika a nová média 3 denní Žurnalistika a nová média 3 kombinovaná ObORy STudiA (diS.) Palachova 35 Ústí nad Labem Tel.: 475 211 276 studodd@szsvzs.cz www.szsvzs.cz Obory vzdělávání od 1. 9. 2014 – pro absolventy SŠ s maturitou TŘílETé VzděláVání uKOnČEné AbSOluTORiEm ■ Diplomovaná dentální hygienistka – denní, kombinované ■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní ■ Diplomovaný zdravotní laborant – denní ■ Diplomovaný zubní technik – denní ■ Diplomovaná všeobecná sestra – denní, kombinované ■ Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní Termín podání přihlášek: 1. termín – do 31. května 2014 2. termín – do 10. srpna 2014 3. termín – do 16. září 2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad labem Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6 Tel.: 233 017 351 233 017 315 vos.study@cuscz.cz www.vos-cstv.cz www.voscus.cz ŠKOlA, KTERá má uplATnění pRO SVé AbSOlVEnTy STudijní ObOR: mAnAGEmEnT TělESné VýChOVy A SpORTu Počet přijímaných studentů: 60 Absolutorium: titul DiS. Forma studia: denní a kombinovaná - 3 roky Kritéria přijetí: bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání Roční školné: 23 000,- Kč denní/kombinované studium Den otevřených dveří: Pondělí až pátek od 9 do 15 hodin Vyšší odborná škola ČuS

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

37VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy Purkyňova 12 746 01 Opava Tel.: 553 760 500 Fax: 553 760 510 mszes@opava.cz www.zemedelka.opava.cz Nabízíme 3letý studijní obor REGiOnální pOliTiKA zEmědělSTVí A VEnKOVA Tento obor je jediný v ČR a je zaměřen na podnikání na venkově v rámci členství ČR v EU. Při studiu jsou skloubeny ekonomické a právní znalosti, jazykové dovednosti, ochrana krajiny, země- dělství a obnovitelné zdroje s projekční činností. V rámci různých projektů škola spolupracuje se Slezskou univerzitou v Opavě, VŠB-TU v Ostravě, Ostravskou univerzitou a Mendelovou univerzitou v Brně a nabízí možnost vycestování na zahraniční stáže do Řecka, Španělska, Portugalska nebo Holandska. V areálu je možnost celodenního stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže. K dispozici je mnoho zájmových kroužků, např. jezdectví, sportovní, aranžování. Obor připravuje absolventy na funkci nižšího a středního managementu ve velkých a středních podnicích, na řídící funkce v malých firmách a na výkon samostatné práce: ■ v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách ■ v soukromém podnikání v zemědělství, údržby venkovského prostoru a souvisejících odvětvích ■ v samosprávě obcí a v odborech vyšších správních a samosprávních celků (např. životního prostředí) ■ v podnicích zpracovatelského průmyslu ■ v ekologických a krajinářských institucích. masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. Ledecká 35 323 21 Plzeň Tel.: 377 534 450 info@vosplzen.cz www.vosplzen.cz DENNí STUDIUM: ■ diplOmOVAný zubní TEChniK ■ SySTémOVý AdminiSTRáTOR iT ■ mAnAGEmEnT SpORTOVníCh AKTiViT ■ CESTOVní RuCh DENNí A KOMBINOVANé STUDIUM: ■ SOCiální pRáCE ■ diplOmOVAný OČní OpTiK ■ bEzpEČnOST ObyVATElSTVA přijímací zkoušky: 26. června 2014, 26. srpna 2014 den otevřených dveří: kdykoliv na základě telefonické nebo emailové dohody - tel: 377 534 450, email: info@vosplzen.cz Možnost ubytování v DM. Bližší informace na: www.vosplzen.cz Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. plzeň Komenského 1 566 19 Vysoké Mýto Tel.: 465 420 314 skola@stavebniskola.cz www.stavebniskola.cz Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního stavebního oboru 36-41-n/03 inžEnýRSKé STAViTElSTVí se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních činností na úseku dopravních a vodohospodářských staveb. Profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky: ■ univerzální odborná připravenost v oboru inženýrského stavitelství ■ speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky. S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro praxi. Hodnocení v průběhu studia je prováděno kreditním systémem ECTS (European CreditTransfer System). Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.) a mezinárodní certifikát IES (International Education Society) pro uplatnění v zahraničí. Zájemce může pokračovat ve studiu nastoupením do 3. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě stavební Ostrava. Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké mýto

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

38 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Kostelní 134 411 08 Štětí Tel.: 411 152 000 info@odbornaskola.cz www.odbornaskola.cz 82-41-n/09 ObAlOVý A GRAFiCKý dESiGn 3leté denní vyšší odborné studium umělecko-průmyslový obor (grafik designér, výtvarník v dTp studiu nebo obalový technik) ■Talentová zkouška + prezentace vlastních prací ■ Školné 5000 Kč / rok ■ Moderní ubytování za nízkou cenu ■ Maximální napojení na praxi, exkurze a stáže v ČR i zahraničí VOŠ obalové techniky Štětí Kotlářská 9 611 53 Brno Tel.: 541 321 333 oa@oabrno.cz www.oabrno.cz Vyšší odborná škola brno VzděláVACí pROGRAmy: EKOnOmiCKO-pRáVní ČinnOST 68-41-n/03, denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky) zAhRAniČní ObChOd, 63-41-n/08, denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky) Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2014, 2. kolo: 22. 8. 2014, pro dálkové studium do 30. 6. 2014 Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 23. 6. 2014, 2. kolo: 10. 9. 2014, dálkové studium 26. 8. 2014 SOCiální pRáCE, 75-32-n/01, denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky) Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2014, 2. kolo: 22. 8. 2014 dálkové studium do 30. 6. 2014 Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 24. 6. 2014, 2. kolo: 11. 9. 2014 dálkové studium 27. 8. 2014 inFORmAČní Služby A KnihOVniCTVí, 72-41-n/02, denní studium (3 roky) Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2014, 2. kolo: 22. 8. 2014 Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 25. 6. 2014, 2. kolo: 10. 9. 2014 Alšovo náměstí 75 397 01 Písek Tel.: 728 731 629 skola@vosr.cz www.vosr.cz Restaurování památek Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurováníakonzervování nábytku a dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01. ■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR. ■ Praxe v renomovaných institucích v ČR i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha). ■ motivační stipendia a mzda studentům, kteří během své praxe restaurují a konzervují objekty určené do expozic muzeí a galerií. ■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná možnost vzdělání ve výjimečných oborech. Vyšší odborná škola restaurátorská v písku

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

39VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy Vyšší odborná škola zdravotnická JIHLAVA www.farmeko.cz; farmeko@farmeko.cz FARMEKO - VOŠ zdravotnická, Znojemská 76, Jihlava tel.: 567 306 261; gsm: 739 387 973 Tříleté vyšší odborné studium pro absolventy s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. Obor je zaměřen především na výuku medicínských a farmaceutických disciplín. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista – DiS. Uplatnění absolventů: odborníci pro činnost na farmaceutických pracovištích, pro aktivní účast na přípravě, kontrole, uchovávání a distribuci léčiv a zdravotnických potřeb uplatnění ve funkci farmaceutických asistentů v lékárnách všech typů, ve výrobnách léčivých přípravků, na odděleních výroby infúzních roztoků, v podnicích zdravotnického zásobování, v prodejnách léčivých rostlin, v laboratořích pro kontrolu léčiv, ve farmaceutickém průmyslu reprezentanti farmaceutických firem atd. denní forma vzdělávání kombinovaná (dálková) forma vzdělávání DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT Fotografická tvorba Grafický design Filmová tvorba Studuj Vyšší odbornou školu reklamní a umělecké tvorby Dny otevřených dveří: 3. 4., 15. 5. a 22. 5. 2014 od 10 do 15 hodin Vystup do světa reklamy a umění! www.skolamichael.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

40 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Evropská 33 166 23 Praha 6 Tel.: 233 091 261 info@pedevropska.cz www.pedevropska.cz ObORy Vzdělání: 1. Sociální práce a sociální pedagogika Forma studia – denní, 3 roky 2. předškolní a mimoškolní pedagogika Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 16. – 20. 6. 2014 2. kolo: září 2014 – jen pokud nebude po 1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2014 2. kolo: termín bude upřesněn v září 2014 Školné na školní rok činí 3 000,- Kč. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Poděbradova 842 537 60 Chrudim IV Tel.: 469 620 207 469 620 363 Fax: 469 620 207 crzemsk@szes.chrudim.cz Kontakt: p. Hrdinová www.szes.chrudim.cz STudijní ObOR: Správa ochrany životního prostředí kód oboru viz www.szes.chrudim.cz uzávěrka přihlášek: ■ 30. 5. 2014 ■ 31. 7. 2014 přijímací řízení: ■ 19. 6. 2014 ■ 15. 8. 2014 Forma a délka studia: denní, 3 roky počet přijímaných: denní 60 Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru možnosti uplatnění: ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti. Ubytování a stravování v sídle školy. Podrobné informace: www.szes.chrudim.cz Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Na Chodovci 2700/54 141 00 Praha 4 Tel.: 775 554 635 602 796 171 info@skolamedea.cz www.skolamedea.cz máTE zájEm STudOVAT nA mOdERní ŠKOlE S dlOuhOlETOuTRAdiCí? paksetěšímeprávěnaVás! Uchazeče přijímáme BEZ PŘIJíMACíCH ZKOUŠEK do následujících oborů: ■ DIPLOMOVANÁVŠEOBECNÁ SESTRA ■ DIPLOMOVANý ZDRAVOTNICKý ZÁCHRANÁŘ ■ DIPLOMOVANý NUTRIČNíTERAPEUT nabízíme obory v 3,5leté kombinované i 3leté denní formě studia Chcete-li být prospěšní svému okolí, získat prestižní zaměstnání, titul DiS., studovat v příjemném pro- středí a získat nejen poznatky z oboru, ale i spoustu zážitků ze zdravotnických akcí, neváhejte zavolat a informovat se. Stejně tak naleznete veškeré informace na našich webových stránkách. Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická mEdEA, s.r.o. Ortenovo nám. 34 Praha 7 – Holešovice Tel.: 273 130 240 603 251 745 sekretariat@voscr.cz www.voscr.cz pročstudovatprávěnatétoškole? ■ NabízímeVám mladé progresivní vedení a perspektivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výběru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia naVŠ na základě uznaných zkoušek zVOŠ ve zkráceném studiu. ■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu. ■ Minimální školné. ■ Technické vybavení na špičkové úrovni. ■ Ubytování a stravování je zajištěno. ■ Nová e-learningová učebna. dnyotevřenýchdveří:každý den na základě telefonické či emailové dohody. Přihlášky přijímáme již od ledna! Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, praha Filipínského 1 615 00 Brno Tel.: 548 213 303 vsa@vsa.cz www.vsa.cz nEjVěTŠí VyŠŠí OdbORná ŠKOlA S dVACETilETOu TRAdiCí ■ Nabízíme vzdělávání ve společensky žádaných oborech. ■Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce. ■ Ke vzdělávání jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. ■Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, označení DiS. za jménem. ■ Studenti mohou posílat elektronické přihlášky od 1. 2. 2014. ■ Další místo poskytovaného vzdělávání: VYŠKOV, Brněnská 17, 682 01 Vyškov, tel.: 603 170 107, E-mail: vyskov@vsa.cz Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o. Wolkerova 316 473 01 Nový Bor Tel.: 487 712 211-4 Fax: 487 712 228 info@glassschool.cz www.glassschool.cz ObOR VyŠŠí OdbORné ŠKOly: Tvorba uměleckého skla 82-41-n/013 Tříleté studium denní, zakončeno absolutoriem, titul DiS. Školné 2500,- Kč za semestr přijímací řízení: Všichni: test z cizího jazyka (AJ nebo NJ) - maturitní úroveň, testovací kresba Absolventi výtvarných škol: motivační pohovor, domácí práce Absolventi nevýtvarných škol: talentové zkoušky, motivační pohovor, domácí práce Termín: 1. kolo 20. 6. 2014, 2. kolo 29. 8. 2014 - vždy od 8 hodin podmínka přijetí: maturitní zkouška maximální počet přijímaných uchazečů: 30 dny otevřených dveří: kdykoliv po telefonické dohodě Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, nový bor, příspěvková organizace Resslova 440 387 01 Volyně Tel. 383 372 817 383 457 010 skola@volyne.cz www.vos.volyne.cz Vzdělávací programy: TVORbA nábyTKu A dŘEVěné KOnSTRuKCE denní forma 3 roky, dálková forma 4 roky Zaměření po prvním roce společného studia: 1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů 2. dřevěné konstrukce a dřevostavby Možnost souběžného externě distančního studia bakalářského programu TU Zvolen „Konstrukce dřevěných staveb a nábytku“. nízKOEnERGETiCKé A pASiVní ObjEKTy denní forma – 3 roky Roční školné 3 000,- Kč. Ubytování je součástí školy a stravování je smluvně zajištěno pro všechny studenty. Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 30. května 2014, 2. kolo 15. srpna 2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně T. G. Masaryka 14 293 80 Mladá Boleslav Tel.: 326 718 055 studijni@oamb.cz www.oamb.cz profilové předměty: finanční řízení, účetnictví, právo, cizí jazyk (A, n). Denní forma studia je tříletá, dálková čtyřletá. Přijímací řízení proběhne ve třech kolech bez přijímacích zkoušek. Přijímáme na základě studijních výsledků ve 4. a 3. ročníku SŠ. Termín podání přihlášek pro 1. kolo je 31. 5. 2014. Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní a 40 studentů dálkové formy. Roční školné 3000,- Kč. Obchodní akademie,Vyšší odborná škola ekonomická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, mladá boleslav

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

41VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy Hybešova 53 680 01 Boskovice Tel.: 511 123 101 Fax: 516 455 083 skola@vassboskovice.eu www.vassboskovice.cz Vyšší odborné studium - denní forma 63-41-n/18 EKOnOmiKA A pOdniKání se zaměřeními: Finanční řízení podniku Daňové poradenství 63-43-n/13FinAnČniCTVí A bAnKOVniCTVí 65-43-n/01CESTOVní RuCh 53-41-n/11 diplOmOVAnáVŠEObECná SESTRA den otevřených dveří: 10. 4. 2014 přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2014 přijímací řízení – 1. kolo 26. 6. 2014 (bez přijímacích zkoušek) Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný prospěch jednotlivých ročníků SŠ. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, boskovice, hybešova 53 Kollárova 5 186 00 Praha 8 – Karlín Tel.: 222 333 311 222 314 469 www.kollarovka.cz Studium je denní tříleté, zaměřené na firemní ekonomiku v globál. ekonomic- kém prostředí. Ve 2. a 3. roč. se střídají bloky teoretické výuky v AJ s praxí ve firmě. Absolvent získá nejen výbornou znalost cizího jazyka, ale i odbornou praxi a často i zaměstnání ve firmě, kde v rámci studia pracoval. Předpokladem přijetí je maturitní zkouška, dobrá znalost AJ a úspěšně složené přijímací zkoušky. přihlášky: do 31. 5. 2014 přijímačky: 24. 6. 2014 Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Štěchovice 4176 767 54 Kroměříž Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil Tel./fax: 573 334 936 www.vospaspsm.cz bAKAláŘSKý STudijní pROGRAm: ■ Chemie a technologie potravin s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků Forma studia: kombinovaná akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz pROGRAmVyŠŠíhO OdbORnéhO STudiA: ■ potravinářství s profilací: Technologie a hygiena potravin, Analýza potravin, Zpracování mléka Forma studia: denní i kombinovaná délka studia: 3 roky Roční školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž Jana Maláta 1869 504 01 Nový Bydžov Tel.: 495 490 353 Fax: 495 493 347 reditel@sosnb.cz www.sosnb.cz ObOR: EKOnOmiKA A pOdniKání VzděláVACí pROGRAm: ÚČETniCTVí A dAně (63-41-n/22) Absolventi získají titul DiS. – diplomovaný specialista v oboru účetnictví a daně Forma studia: denní i kombinovaná (3 roky) Školné na školní rok: 3 000 Kč Možnost ubytování na DM 1. kolo přijímacích zkoušek: kombinované studium - 23. 6. 2014 denní studium - 26. 6. 2014 Je zajištěna prostupnost na veřejné i soukromé vysoké školy. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, nový bydžov Středisko VOŠ Mariánská 1100 407 47 Varnsdorf Tel.: 412 315 011 412 315 022 j.nagyova@vosassvdf.cz www.vosassvdf.cz ObORyVOŠ–tříletédenníidálkové, školnéod2500-4000Kč/rok ■ VEŘEJNOSPRÁVNí ČINNOSTI ■ INFORMAČNíTECHNOLOGIE ■ VýROBA, PŘENOS A UŽITí ELEKTRICKé ENERGIE ■ POČíTAČOVÁ GRAFIKAVTECHNICKýCH OBORECH ■ CESTOVNí RUCH nOVéObORyVOŠ–tříletédenní, školnéod2 500–3000Kč/rok ■ STROJíRENSTVí SVYUŽITíM CAD/CAM TECHNOLOGIí ■ BEZPEČNOSTNě PRÁVNí ČINNOSTI přijímacířízení:1.kolo – v pátek 27. 6. 2014 - uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2014 ; 2.kolo – v úterý 26. 8. 2014 - uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2014 dEnOTEVŘEnýChdVEŘí: kdykoliv po domluvě Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Tel.: sekretariát 387 438 677 studijní oddělení 387 013 140 sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz nAbízí: Obory vzděláváníVOŠ zakončené absolutoriem: ■ ObChOdní pOdniKání - denní studium ■ VEŘEjná SpRáVA - denní a dálkové studium přijímacízkouškyseproškolnírok 2014/2015nekonají. Termínproodeslánípřihlášekje 31.května2014. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Palackého 1380/19 750 02 Přerov I – Město Tel./fax: 581 218 018 724 080 017 vosz@sszprerov.cz www.sszprerov.cz www.zivka.cz mOdERní ŠKOlA S dlOuhOlETOuTRAdiCí dEnníVzděláVání: ■ Bezpečnost práce a krizové řízení ■ Dopravní a spediční činnost ■ Finanční řízení ■ Marketing dálKOVéVzděláVání: ■ Sociálně právní činnost ■ Marketing Hodnocení ČŠI nadprůměrné Možnost zahraničních stáží Možnost pokračování na partnerskéVŠLG o.p.s. Vyšší odborná škola živnostenská přerov, s.r.o. Komenského nám. 22 570 12 Litomyšl Tel.: 461 614 550 Tel./fax: 461 615 705 vospspgs@vospspgs.cz www.vospspgs.cz Vyšší odborná škola nabízí denní i dálkové studium ■ uČiTEl/KA mATEŘSKé ŠKOly ■ VyChOVATEl/KA ■ VyChOVATEl/KA pRO pOSTižEné jEdinCE podrobné informace: www.vospspgs.cz Termíny uzávěrky přihlášek: do 31. 5. 2014 – 1. kolo, do 16. 8. 2014 – další kolo Termíny přijímacího řízení: 17. – 18. 6. 2014 – 1. kolo, 28. 8. 2014 a 26. 9. 2014 (další kola, pokud počet přijatých studentů nebude dostačující) Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, litomyšl

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

42 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Tel.: 221 771 105 školní matrika voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté-dennívyššíodbornévzdělání zakončenéabsolutoriem ■ diplOmOVAná dEnTální hyGiEniSTKA ■ diplOmOVAný FARmACEuTiCKý ASiSTEnT ■ diplOmOVAný zdRAVOTní lAbORAnT ■ diplOmOVAný zubníTEChniK 3leté–dálkováformavyššíhoodborného vzdělávánízakončenéhoabsolutoriem ■ diplOmOVAný OČní OpTiK podmínkypřijetí:maturitní zkouška, zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz denotevřenýchdveří:16. 4. 2014 od 16:00 hod. přihláškykestudiuodevzdat:do 31. 5. 2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, praha Hadovitá 1023/7 141 00 Praha 4 Tel.: 241 482 422 603 836 149 vosherecka@vosherecka.cz www.vosherecka.cz www.pidivadlo.cz www.loutkarskeumeni.cz ■ hERECTVí A mOdEROVání Hlavním studijním oborem je herectví a mo- derování. Vyučují zde renomovaní čeští herci a režiséři, například Jaromíra Mílová, Jaroslava Tvrzníková, Tomáš Petřík, Kristýna Frejová, Ivana Mikulčíková, David Vejražka, Karel Kříž, Jiří Fréhar, Aleš Bergman, Otakar Kosek, Martin Vokoun. ■ hERECTVí S lOuTKOu Hlavním oborem je herectví s loutkou ve všech formách a stylech, které tento obor nabízí. Pedagogy jsou známí loutkáři, například Hana Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo Alica Dubská. ■ pidiVAdlO (stálá školní scéna VOŠh) Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolvent- ských představení studentů a víkendových představení pohádek pro děti. Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. Špindlerova 690 413 01 Roudnice n. Labem Tel.: 416831225 skola@vosasos.cz www.vosasos.cz DENNíTŘíLETé STUDIUM Vzdělávací program: mAnAGEmEnT FiREm (64-31-n/03) - zaměřený na EU přijímacířízení: vzdělání ukončené MZ Termínypřijímacíhořízení:19. 6. 2014, 14. 8. 2014. Školné:1.500,-/pololetí (státní škola) ■ Výuka probíhá na vysoké úrovni. ■ Škola umožňuje odbornou praxi v ČR i v zahraničí např. Švýcarsko, Německo... ■ Studium je zakončeno titulem„diplomovaný specialista“ DiS. ■ Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu naVŠ u nás i v zahraničí. ■ Možnost získání certifikátu ECDL. SrdečněVás zveme na prohlídku naší školy. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad labem Pošepného nám. 2022 148 00 Praha 11 Tel.: 272 921 332 732 773 905 Fax: 272 921 332 info@orangefactory.cz www.svosur.cz Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy – Orange Factory byla založena v roce 2004 a umožňuje nadaným zájemcům studium reklamní fotografie, grafiky, vý- stavnictví a strategie a obchodu. Připravuje studenty pro činnost v reklamních agentu- rách, v marketingových odděleních firem a pro další profese související se zadává- ním, tvorbou a distribucí reklamy. Škola se pravidelně účastní významných akcí v oboru a na projektech zadávaných škole pří- mo firmami. Absolventi jsou schopni odborné činnosti v kreativní i v obchodně ekonomické oblasti, a to ve velkých i malých firmách či jako podnikatelé. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy – Orange Factory, praha Dřevnická 1788 760 01 Zlín Tel.: 577 143 580 info@skolaumeni.cz www.skolaumeni.cz OBORY: užiTá mAlbA, SOChAŘSKá TVORbA, GRAFiCKá TVORbA, VýTVARná FOTOGRAFiE A nOVá médiA, hudEbně dRAmATiCKé umění přijímací řízení: talentové zkoušky I. termín: 15. – 16. 6. 2014 II. termín: 24. – 25. 8. 2014 Forma: tříleté denní studium Školné: 20.000,- Kč/ročně počet přijímaných: 6-8 studentů do jednotlivých oborů Termínuzávěrkypřihlášek: 31. 5. 2014 zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Národní 32 110 00 Praha 1 Tel.: 222 323 537 737 685 129 studijni.oddeleni@ vops-praha.cz www.vops-praha.cz STudijní pROGRAmy: ■ CESTOVNí RUCH ■ BANKOVNICTVí A FINANCE ■ LETECKÁ DOPRAVA V CESTOVNíM RUCHU přijímací řízení: 2. 6. 2014 a 1. 9. 2014 Přihlášky se přijímají průběžně Přijímáme bez přijímací zkoušky den otevřených dveří – 15. dubna 2014 a 20. května 2014 od 15:00 – 16:30 hodin Škola je zařazena v síti škol MŠMT. VOŠ – Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o. Masarykova 2033 580 02 Havlíčkův Brod Tel.: 569 421 656 zdravskol@zdravskolhb.cz www.zdravskolhb.cz Studijníoboryvdenníikombinovanéformě: ■ Diplomovaná všeobecná sestra – 3leté denní studium zakončené absolutoriem přijímacířízení:24. 6. 2014 ■ Diplomovaná všeobecná sestra – 3,5leté kombinované studium zakončené absolutoriem přijímacířízení:25. 6. 2014 Termínpropodánípřihlášky: do 31. 5. 2014 Podmínkou přijetí je maturita a zdravotní způsobilost ke studiu. Absolventi vzdělávacího programu jsou teoreticky i prakticky připraveni pro výkon profese diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních v ČR i v zahraničí. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická havlíčkův brod Tyršova 34 Opava 746 95 Tel.: 553 613 315 vos@sshsopava.cz www.sshsopava.cz VzděláVACí pROGRAmy: ■ 65-42-n/04 ŘízEní hOTElOVéhO pROVOzu – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-42-n/04 ŘízEní hOTElOVéhO pROVOzu – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ 65-43-n/02 ROzVOj A ŘízEní REGiOnálníTuRiSTiKy – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-43-n/02 ROzVOj A ŘízEní REGiOnálníTuRiSTiKy – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ bakalářskýobor hOTElniCTVí, 3 roky, absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.). Absolventi získávají titul diplomovaný specialista (diS.). uchazeči o vzdělávání naVOŠ nekonají přijímací zkoušku. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

43VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy Poděbradská 2 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 233 936 sekretariat.skoly@ zdravkakv.cz www.zdravkakv.cz PRO ŠKOLNí ROK 2014/15 OTEVíRÁME TYTO OBORY: ■ diplOmOVAná VŠEObECná SESTRA ■ diplOmOVAný FARmACEuTiCKý ASiSTEnT ■ diplOmOVAný zubníTEChniK Informace na tel. č.: 353 233 936 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary Gen. Krátkého 1 787 29 Šumperk Tel.: 583 326 240 Fax: 583 213 265 opatovska@vsps-su.cz www.vsps-su.cz nabízí ve školním roce 2014/2015 všem absolventům středních škol s maturitní zkouškou studium na vyšší odborné škole – denní studium obor vzdělání: 26-47/n.. inFORmAČníTEChnOlOGiE Vzdělávací program: 26-47-n/02 Aplikace výpočetní techniky ZAMěŘENí: počítačové sítě ■ webovské aplikace ■ informační systémy ■ ekonomické aplikace ■ technické aplikace A NOVě Vzdělávací program: 26-47-n/18 multimediální internetové služby přihlášky ke studiu (I.kolo) do 30. 5. 2014 přijímací řízení (I.kolo) 23. 6. 2014 Ubytování a stravování ve vlastním domově mládeže s připojením na internet. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk ■ Mendelova 131 256 01 Benešov Telefon: 317 723 571 www.zemsbn.cz Vaše cesta k prosperitě diplomovaný specialista v oboru zEmědělSKé pOdniKání ■ Studium: denní (tříleté), dálkové (čtyřleté) ■ Pro absolventy všech typů středních škol ■ Stáže v zahraničí Podání přihlášek do 1. kola do 31. 5. 2014. www.zemsbn.cz Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, benešov Komenského 234 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 075 111 Fax: 495 513 485 zshk@zshk.cz www.zshk.cz nabízené obory ve školním roce 2014/2015 pro absolventy středních škol: ■ diplOmOVAná VŠEObECná SESTRA ■ diplOmOVAný FARmACEuTiCKý ASiSTEnT přijímací zkoušky: 1. kolo 25. června 2014 (přihlášky do 31. května) 2. kolo 21. srpna 2014 (přihlášky do 15. srpna) dny otevřených dveří VOŠ: kdykoliv po telefonické domluvě Vyšší odborná škola zdravotnická a SzŠ, hradec Králové Přemysla Otakara II. 938 286 14 Čáslav Tel.: 327 312 611 739 053 610 sekretar@sps-caslav.cz www.sps-caslav.cz Studijníobor: VýRObní A ŘídíCí SySTémy pOdniKu zaměřeníoboru: EKOnOmiCKé s profilací Management a perso- nalistika nebo Účetnictví a finance podniku TEChniCKé s profilací Řízení jakosti a metrologie nebo Údržba a servis techniky Formastudia: tříleté denní, tříleté kombinované studium denotevřenýchdveří:26. 3. 2014 od 10:00 do 16:00 hod. Termínpodánípřihlášek: 31. 5. 2014 (I. kolo) 31. 7. 2014 (II. kolo) přijímacířízení formou pohovoru. Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny, domova mládeže a školní knihovny. Vyšší odborná škola Čáslav VOŠ, SpŠ a OA Čáslav J. Palacha 1840 272 01 Kladno Tel.: 312 248 752, fax: 312 247 639 info@spskladno.cz www.spskladno.cz SPŠ a VOŠ Kladno nabízí denní i dálkové studium oboru 23-41-n/03 STROjíREnSTVí Forma a délka studia: Denní studium – tříleté Dálkové studium – čtyřleté Studium je ukončeno absolutoriem, profesní titul DiS. Přijímací zkoušky se nekonají uzávěrka přihlášek: 1. kolo 3. 6. 2014 2. kolo 27. 8. 2014 SpŠ a VOŠ Kladno Husova 1302 742 21 Kopřivnice Tel.: Jana Špirková, DiS 556 833 300 jana.spirkova@voskop.cz www.voskop.cz VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání denní i dálkovou formou studia: ■ EKOnOmiKA A pOdniKání ■ STROjíREnSTVí přijímacířízeníproobaobory: Forma Uzávěrka přihlášek Přijímací řízení dEnní 26. 05. 2014 05. 06. 2014 13. 08. 2014 21. 08. 2014 přijímacířízeníprobíháformou nevědomostníhopohovoru. dálKOVá 06. 06. 2014 09. 06. 2014 18. 08. 2014 21. 08. 2014 přijímacířízeníprobíhábezosobníúčasti uchazečů. Ročníškolné:Kč 3 000,- Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o. Matky Boží 15 586 01 Jihlava Tel.: 567 312 629 info@svoss.cz www.svoss.cz denní i dálkové studium (3 roky) Obor: SOCiální pRáCE A SOCiální pEdAGOGiKA,tituldiS. Přijímací zkoušky nejsou zařazeny. Přihlášky od 2. 1. do 16. 5. 2014 poskytovanýnadstandardprotistátním VOŠaVŠzaškolné13 000,-Kčročně: Výcvik praxe, konstrukce a realizace projektů, rozšiřující výuka počítačů a personalistiky. Absolvent je připraven pro práci v oboru bez zaškolení. Možnost pokračování naVŠ zkráceným studiem. Odpoledne otevřených dveří je 20. března 2014 Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ, o.p.s. Jihlava

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

44 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Kampomaturitě: najazykové pomaturitní studium POMATURITNÍ STUDIUM • garance otevření kurzu – v AJ nejméně pro 4 pokročilosti • akreditované vzdělávací a zkouškové centrum CAMBRIDGE ENGLISH a City & Guilds – zkoušky vykonáte přímo na naší škole • příznivá cena a navíc učebnice a e–learning na celý rok zdarma Pokud se nedostanete na žádnou vysokou školu, nezoufejte. Jsou i jiné možnosti, jak plnohodnotně využít svůj čas. Řeč je o pomaturitním studiu jazyků, ve kterém vám zůstane zachován status studenta. Toto studium zná téměř každý, ale informací o něm má většina lidí málo. Proto si pojďme tento typ studia více přiblížit. Několik čísel Pomaturitní studium navštěvovalo v minulém školním roce kolem 5000 žáků se statusem studenta. V kurzech je podle různých odhadů cca 25 % lidí, kterých se status studenta netýká a kteří tedy žádné výhody nemají, a přesto kurz studují. Školné se v závislosti na regionu a akčních nabídkách pohybuje mezi 20-25 000 Kč za školní rok. Maximální počet studentů ve třídě je 18, obvykle je to ale spíše 12-14. Požadavky na kvalifikaci lektorů jsou shodné s požadavky na kvalifikaci pedagogických pracovníků středních škol. Zvláště ve větších městech tvoří velkou část lektorů pomaturitních kurzů rodilí mluvčí daného jazyka. Jak dlouho takový kurz trvá a Jak často probíhá? Roční pomaturitní kurzy zpravidla trvají od 1. září do 30. června. Výuka probíhá po každý všední den a to 4 vyučovací hodiny denně. Díky takovéto intenzitě budete jazyk ovládat na velmi vysoké úrovni. I když je angličtina nejvyhledávanějším jazykem, v nabídce škol se objevuje i pomaturitní studium němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a jiných jazyků. Některé školy nabízí ke kurzům i možnost ubytování, kterou jistě ocení a využijí dojíždějící studenti. Jak vybrat kvalitNí pomaturitko? Pomaturitní jazykové studium dnes nabízí stále více a více škol v celé České republice, a tak ať už pocházíte z Prahy, Brna, Ostravy či jiného města, zaručeně si budete moct vybírat z více možností. Na to ale dejte pozor - právě díky velkému výběru můžete narazit i na méně kvalitní pomaturitní jazykové kurzy nebo dokonce zbytečně předražené. Jaké Jsou hlavNí zásady výběru? ■ Jazyková škola musí mít akreditaci ministerstva školství ČR. Seznam akreditovaných škol naleznete na stránkách MŠMT, pro školní rok 2014/15 bude zveřejněn do 30. května 2014. ■ Lektoři kurzu musí být dostatečně kvalifikovaní (včetně rodilých mluvčích). ■ Rozdělení studentů do jednotlivých skupin kurzu by mělo proběhnout na základě písemného testu, který určí úroveň znalosti jazyka. ■ Ve skupině by nemělo být více než 18 studentů. ■ Jazyková škola by měla nabízet možnost složení státních jazykových zkoušek (v lepším případě i mezinárodních). ■ Pokuste se zjistit procento úspěšnosti studentů jazykové školy u státních jazykových zkoušek (toto číslo nejlépe vypoví o kvalitě školy). ■ Kvalita použitých učebních materiálů, se kterými se během roku pracuje – učebnice, doprovodná literatura, zvukové a audiovizuální nahrávky apod. ■ Reference – nejcennějším zdrojem informací o kvalitě a průběhu kurzů jsou reference bývalých či současných studentů školy, případně doporučení od přátel. Ověřené reference studentů i absolventů jazykových kurzů, včetně pomaturitních, najdete na internetových stránkách www.fairlist.cz. a Jde to i dálkově Kromě pomaturitních jazykových kurzů si také můžete zaplatit i dálkové pomaturitní studium. To není v oblasti studia jazyků příliš známé, ale pro ty, kteří na běžné studium v takové intenzitě nemají dostatek času, je to nejvhodnější forma výuky. Martin Smutek, FairList.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

Jazykové pobyty • pro začátečníky i pokročilé • krátkodobé i dlouhodobé • vyšší odborné školy a univerzity Pracovní pobyty • krátkodobé, dlouhodobé, s možností studia • Evropa, USA, Kanada a Nový Zéland • gastronomie a hotelnictví, kempy, farmy, stáže Au pair pobyty • standardní, kombinované se studiem, au pair na farmě • Evropa a USA Po maturitě je ten nejlepší čas vyjet do zahraničí 800 100 300 www.pracovnipobyty.cz www.jazykovepobyty.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

absolvovala jsi čtyřtýdenní pobyt v brightonu. Co tě vedlo k rozhodnutí jet do anglie studovat? V první řadě to byla touha zkusit si všech- na ta pravidla gramatiky ze školních lavic v praxi. Dále potom chuť poznat Anglii, zažít trochu jiné prázdniny, než měla většina mých vrstevníků, a v neposlední řadě snaha osamostatnit se. Po první zkušenosti, kdy jsem v Brightonu strávila tři týdny, jsem následující rok neváhala a rozhodla se pobyt si zopakovat, tento- krát na celý měsíc. Co jsi musela zařídit před odjezdem a jaká byla cesta? Nejdříve jsem si musela najít vhodnou agenturu, která by splňovala všechny mé požadavky. Prošla jsem si seznam míst a škol, které nabízejí. Samozřejmě jsem chtěla vyrazit do Londýna, což mi ovšem v agentuře rozmluvili, Londýn je veliký, doprava je tam komplikovaná, drahá a je možnost, že rodina by bydlela na druhém konci města, než je škola. Doporučili mi tedy Brighton, což byla jednoznačně skvělá volba. Společně jsme se domluvili na termínu a délce pobytu. Potom už jen stačilo koupit letenky, nechat se pojistit a začít balit kufry. byla škola náročná? Jak probíhala výuka? Škola byla náročná přiměřeně znalostem jednotlivých studentů. První den školy jsme každý dělali rozdílové zkoušky, které se skládaly z písemného testu a krátkého pohovoru. Podle znalostí nás potom roz- dělili do tříd. Výuka neprobíhala formou nudného učení gramatiky, jak to známe z našich škol. Učitelé byli skvělí, každý týden se výuka zaměřovala na nějaké téma, jednou to bylo jídlo, podruhé třeba architektura. Bylo báječné, že každý stu- dent měl vždy možnost k tématu přidat něco ze své kultury, ze svých zvyků, a o to zajímavější hodiny byly. Občas jsme do- stali nějaký domácí úkol, ale nic náročné- ho, a v případě, že jsme ho nevypracovali, nikdo se nezlobil, nerozdával malá bezvý- znamná mínus, bylo na každém z nás, do jaké míry se budeme výuce věnovat. kolik bylo volného času a jak jsi ho využila? Volno jsem měla každé odpoledne po škole a také o víkendech. Měli jsme možnost trávit čas s koordinátory volno- časových aktivit, kteří vymýšleli společný program, ať už to byly sportovní hry, návštěva muzea, hodina jógy, či výlet do Londýna. Nebylo to však povinné a já jsem se většinou neúčastnila, našla jsem si kamarády, se kterými jsem posedávala po kavárnách, chodila na pláž, na nákupy, nebo jezdila na výlety. Snažila jsem se vidět toho z Anglie co nejvíc, několikrát jsem byla v Londýně, také v Oxfordu, Cambridge, Bathu… uvažovala jsi po zkušenosti s tímto pobytem o dalším studiu nebo práci v zahraničí? Letos maturuji a hned potom bych nejra- ději vyrazila na Gap Year, to se však moc nelíbí mým rodičům, kteří by mě raději viděli na vysoké škole a v teple domova. Jestli se však na vysokou školu nedo- stanu, rozhodně nebudu sedět doma a někam vyrazím. Je to nejlepší způsob, jak strávit volný rok! Jaký byl podle tebe největší přínos pobytu? Když pominu fakt, že angličtina už pro mě není jen jedním z předmětů, který prostě přetrpím a jdu domů, tak je to určitě sku- tečnost, že jsem se velmi osamostatnila, měsíc v Anglii mě toho naučil víc, než celý rok ve školní lavici. Obecně hrozně ráda cestuju a po zkušenosti s jazykovým po- bytem v zahraničí už se nebojím cestovat sama. Svět mi díky tomu přijde menší. Co bys doporučila těm, kdo o podobné cestě přemýšlejí? Nebát se! Nejtěžší je překonat sám sebe, najít odhodlání a domluvit si první kon- zultační schůzku v agentuře. ■ Co můžete čekat na jazykovém pobytu, jak probíhá a proč se na něj vydat – ptali jsme se Terezy Veselé, která se vydala do Anglie hned dvakrát. MěsícvAngliisESLměnaučil víc,nežrokveškolnílavici www.esl-jazykovky.cz ESL - Praha t +420 222 251 500 e info@esl-jazykovky.cz Jazykové kurzy v zahraničí okolo celého světa Více než 20 jazyků na 5 světadílech 46 jazyky a studium v zahraničí

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

47jazyky a studium v zahraničíJŠ JazykoveSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Věštínská 36/ 9, 153 00 Praha 5 Tel.: 224 934 279 info@studypoint.cz, www.studypoint.cz iNteNzivNí studiumv zahraNičí – iNvestiCe dovaŠí budouCNosti Chcete strávit rok na střední škole v usa? pak je tento program právě pro vás. budete bydlet v hostitelské rodině, chodit na zahraniční střední školu, studovat v cizím jazyce. poznáte novou kulturu, získáte nové přátele. zvýhodněné ceny! Školní rok v usa – 142 800 Czk,velká británie od 165 565 Czk. přihlaste se ještě dnes! uzávěrka přihlášek se blíží! studypoint program zahrNuJe: ■ Garance umístění v hostitelské rodině ve vámi vybrané zemi ■ Ubytování a stravování v pečlivě vybrané hostitelské rodině ■ Stravování zajišťuje hostitelská rodina ■ Komplexní zdravotní a úrazové pojištění (pouze v USA) ■ Umístění a výuka na zahraniční střední škole ■ Přípravné informační materiály a Student Handbook ■ Asistence při vyřizování vízových formalit ■ Předodjezdovou informační schůzku ■ Transfer z letiště do hostitelské rodiny ■ Kontakt s umisťovací organizací a jejími oblastními koordiná- tory, kteří se o studenta starají po celou dobu jeho pobytu ■ 24hodinová telefonní služba ve všech hostitelských zemích ■ Pravidelné reporty pro rodiče ■ Diplom o absolvování High School programu. Přihlášku pro studium na střední škole pro školní rok 2014/2015 je nejlépe podat do 15. 4. 2014. Přihlášky přijímáme i po 15. 4. 2014, ale některé programy a destinace mohou být již obsazené. Studenti přijatí do programu po splnění přihlašovacích požadavků mají garantované umístění. více informací naleznete na www.studypoint.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

48 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha nám. Míru 15,120 00 Praha-Vinohrady nám. Na Santince 2, 160 00 Praha 6-Dejvice Tel.: 800 100 620, skola@spevacek.info, www.spevacek.info pomaturitní studium aNgličtiNy, NěmčiNy a JapoNŠtiNy pro školní rok 2014/2015 se statusem studenta na základě vyhlášky mŠmt. spěváček jazyková škola – učebny můstek, Nám. míru, budějovická, anděl a dejvická moderNí učebNy u metra ■ učebny v pěti lokalitách v blízkosti metra ■ využití multimédií při výuce (DVD, širokoúhlé TV, internet) ■ v každé učebně Wi-Fi zdarma ■ výuka s iPady iNteNzivNívýuka, meziNárodNí zkouŠky ■ velmi malé studijní skupiny ■ 6 úrovní jazykové pokročilosti ■ výuka s rodilými mluvčími ■ důraz na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám ■ záruka složení Cambridge ESOL nebo Goethe-Zertifikat doprovodNý program ■ volitelné předměty Matematika na VŠE a ČZU, Příprava na OSP Scio ■ pro zájemce školní zájezd do Velké Británie (během studia) ■ pro zájemce studijní a pracovní pobyt (po ukončení studia) FiNaNCe, slevy, sluŽby zdarma ■ možnost uhrazení školného formou 2 nebo 7 splátek ■ sleva 75 % na 2 libovolné veřejné kurzy naší školy ■ bohatý program mimoškolních aktivit ■ ISIC karta zdarma ■ vrácení školného při přijetí na VŠ přiJďte Na bezplatNou ukázkovou hodiNu kdykoli v průběhu ŠkolNího roku. Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice Tel.: 274 776 256, 724 173 829 info@bi.cz, www.bi.cz speCialista Na pomaturitNívzděláváNí pomaturitNí studium: aNgličtiNy, NěmčiNy, FraNCouzŠtiNy či ŠpaNělŠtiNy (jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: aj, Nj, Šj, Fj, ij, rj) bohemia iNstitut ... škola pro život ... JedNoleté iNteNzivNí deNNí studium ■ pro maturanty i další zájemce ■ všechny pokročilosti ■ statut studenta – letošní maturanti ■ finanční dotace –„starší zájemci“ ■ výborní, dynamičtí čeští a zahraniční lektoři – vždy kombinace pouze profesionálních lektorů ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazy- kový pokrok - gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka výuka v moderNíCh učebNáCh blízko metra ■ vše„pod jednou střechou“ – kompletně vybavené vzdělávací centrum, kanceláře i učebny na jedné adrese ■ multimediální vybavení učeben, internetová studovna, kopírka, občerstvení ■ snadné parková- ní u objektu meziNárodNí zkouŠky, CertiFikáty, státNiCe ■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – vynikající úspěšnost našich absolventů ■ mezinárodní certifikace studia IES (London) ■ konzultace, předtesty a registrace ke zkouškám ZDARMA studeNtský servis, výhody, sluŽby zdarma ■ splátky školného bez navýšení ceny ■ zajištění učebnic na zálohu – velká finanční úspora ■ kurz literatury, kurzy přípravy na VŠ, literární soutěže ■ výlety do hor, Velké Británie, Francie, Německa, hudební večery a studentské párty ■ studijní pobyty v zahraničí ■ ISIC karta, ubytování pro mimopražské zvýhodNěNé studiJNí kombiNaCe – sleva 3000,- kč (kombinace s jazykovým studiem) ■ MŠMT akreditované rekvalifikace – MANAGEMENT, OBSLUHA PC ■ 2-3 semestry, pouze 1-2x týdně odpoledne ■ mezinárodní certifikáty IES ■ moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy, ekonomika, účetnictví,... BOHEMIA INSTITUT je členem aJŠa (Asociace jazykových škol a agentur), aivd (Asociace institucí vzdělávání dospělých), mezinárodní certifikace ies (International Education Society, London) a členem hospodářské komory čr. ...již 22 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz sleva při závazNé registraCi s tímto inzerátem do 30. dubna: 5000,- kč, do 31. května: 4000,- kč, do 30.června: 3000,- kč. NIC NERISKUJETE - školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy!

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

Studium jazyků v zahraničí EF je světovou jedničkou mezi jazykovými školami. S námi budete studovat nejen nejlepší kurzy, ale také získáte mnoho zkušeností. Naším cílem je Váš jazykový úspěch! Proč zrovna EF? > jsme mezinárodní - na školách je minimum českých studentů > jsme ve všech atraktivních světových destinacích > naše zkušenost s jazykovými pobyty je téméř 50 let > jsme akreditovaní - provádíme pravidelně inspekce kvality výuky Jaké kurzy s námi můžete absolvovat? > Juniorské kurzy pro studenty od 13 do 16 let > Krátkodobé jazykové kurzy od 16 let a od 2 týdnů > Akademické programy od 16 let - příprava na univerzitu, pracovní stáž Kde nás najdete? EF Education First s.r.o. Vodičkova 26 110 00 Praha 1 Tel: 296 333 810 email: ef.czech@ef.com www.ef.com Order yOur catalOgue fOr free = Objednejte si svůj katalog na www.ef.com International Language Centers

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

50 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha certifikát kvality ISO 9001:2008 Jindřišská 11, Praha 1, tel.: 224 219 484 www.glossa.cz S BRITSKÝM CERTIFIKÁTEM POMATURITNÍ STUDIUM S NÁMI SE DOMLUVÍTE ! Kvalitní kurz v dobré škole za výhodných podmínek. Intenzivní studium angličtiny, britská jazyková zkouška v ceně. Možnost kombinace studia s dalšími jazyky, široký výběr kurzů 6 jazyků na 6 místech Prahy! 23 980 Kč za celý kurz včetně poplatku za zkoušku a učebnic pro přihlášené do 30. června. Plná cena 27 980 Kč, splátky bez navýšení. Praha, Plzeň, České Budějovice info@jipka.cz, www.jipka.cz vaŠe Jazyková iNteNzivNí péče pomaturitní studium se statusem studenta! Jazyková škola Jipka studeNtské výhody ■ Status studenta po celý rok ■ Možnost zahájení studia se statusem studenta při předložení maturitního vysvědčení až do konce roku 2014 ■ Možnost nastoupení do studia i pro zájemce, kteří maturovali v dřívějších letech NeJlevNěJŠí Forma iNteNzivNího studia ■ Angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, italština ■ Denní příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám 4 lekce denně – jedna lekce – 45 minut ■ 3 varianty studia – BASIC, ALL INCLUSIVE a VIP ■ Zkušení čeští lektoři a rodilí mluvčí s odbornou kvalifikací garaNCe sloŽeNí zkouŠky ■ Úspěšnost 95 % ■ Jako jediná škola garantujeme složení mezinárodní zkoušky – pokud v testu neuspějete, získáte zdarma semestrální přípravný kurz ke zkoušce doplňkové sluŽby za zvýhodNěNou CeNu ■ 2 semestrální kurzy (jakýkoliv jazyk) k výuce ■ ISIC karta až se 100% slevou ■ Registrace na zkoušky ESOL se slevou 150 Kč ■ Zkoušky nanečisto CeNa výuky ■ Sleva až 5 000 Kč při platbě kurzovného do 30. 6. 2014 ■ Cena od 17 900 Kč (v závislosti na variantě studia) ■ Sleva„Přiveď kamaráda“ (slevy se nesčítají) ■ Splátkový kalendář bez navýšení konečné ceny ■ Při přijetí na veřejnou vysokou školu vrácení kurzovného – potvrzení je nutné předložit do 30. 9. 2014 místo výuky ■ Moderní učebny se skvělou dopravní dostupností ■ Příjemné studentské prostředí ■ Mladý a ochotný personál ■ Wi-fi zdarma ve všech učebnách JipkaNárodní:Národní 416/37, 110 00 Praha 1 Jipkabutovice: Nušlova 4, 158 00 Praha 5 Jipkapalmovka: Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8 Jipkaplzeň:Rooseveltova 10/9, 301 00 Plzeň Jipkačeskébudějovice:Karla IV. 3, 370 01 České Budějovice praha | plzeň | české buděJoviCe další informace na www.jipka.cz www.akcent.cz Pomaturitní studium angličtiny ukončené cambridgeskou zkouškou učebny: Bítovská 3, Praha 4 telefon: +420 261 261 638 e-mail: akcent@akcent.cz 2014 2015 CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZUAj 20 hodin týdně zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně 100% ceny za 1. zkoušku v daném školním roce 50% ceny za 2. zkoušku v témže roce volitelně NJ, ŠJ, FJ - 4 hodiny týdně - se slevou Školné zahrnuje:

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

51

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/

www.unicorncollege.cz Svět Tě POTŘEBUJE! I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19.5., 16.6., 20.8., 3.9. a 9.9.2014

http://www.floowie.com/en/read/kpm22-duben2014-nahled/