KamPoMaturitě.CZ 9 2014http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 23 / září 2014 n 35Kč 57prezentací VŠ  25prezentacíVOŠ JaK Se pŘIpraVIt na pŘIJíMací zKOUŠKY a MatUrItU DnY OteVŘenÝcH DVeŘí DO KOnce rOKU BOnUSY v tomtočísle: n Slevové kupóny a časopisy zdarma uvnitř čísla n 7. ročník on-line soutěže MissMaturita.cz n Jak zvládnout maturitní ročník SlaVíMe16let nezůStaňte pŘíŠtí rOK pOD čarOU JaKSepŘIpraVItnapŘIJíMacízKOUŠKYaMatUrItUnDnYOteVŘenÝcHDVeŘí DOKOncerOKUnInFOrMaceKnUltÝMrOčníKůMnaJDetenaStr.6

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

Absolventka MUP Veronika Marková Koordinátorka externí komunikace SAZKA sázková kancelář, a.s. www.mup.cz KDE BUDETE ZA PÁR LETVY? VYBERTE SI OBOR HUMANITNÍ STUDIA A ZJISTĚTE TO! PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PŘIJÍMÁME DO KONCE ZÁŘÍ

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

3úvod Vážení studenti, vaši méně šťastní kolegové právě podstu- pují opravné termíny maturitních zkoušek. Doporučujeme maturitu nepodceňovat důkladně se na ni nachystat. Podrobný ná- vod, jak zvládnout maturitní ročník, najdete na str. 12, materiály pro maturitní zkoušku, prověřené přípravné kurzy i novinky v oblasti e-learningu můžete nastudovat na str. 4, 6 a 10. Na konci minulého školního roku jsme pro vás připravili novou verzi webových stránek www.KamPoMaturite.cz. Setkáte se zde s ak- tualizovanými články, analýzami a přehledy, novým designem a přehlednější strukturou celého webu. Inovovali jsme také nejoblí- benější část portálu, sekci Jak se dostat na nejžádanější obory. V sedmi sekcích věno- vaných top oborům najdete video návody, informacemi nabité e-booky a balíčky pro VIP přípravu s výhodnými bonusy. Více se o VIP balíčcích dočtete na str. 4. REDAKCE, VYDAVATEL AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905 T/F: 222 943 511 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Bc. Michaela Röschová – odborný poradce Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent INZERCE: Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v lednu a dubnu. NÁKLAD: 23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku. Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X DISTRIBUCE: do všech SŠ s maturitou, 140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven, poraden pro absolventy při ÚP NApIšTE NÁm …o čem byste si chtěli přečíst příště na casopis@kampomaturite.cz VšEChNY čLÁNKY … najdete na www.casopis.kampomaturite.cz NAšE STRÁNKY www.kampomaturite.cz NAšE DALší pRojEKTY www.adresarskol.cz www.seminarky.cz www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.missmaturita.cz www.ctenarsky-denik.cz TIp! Prvního září zahájil 7. ročník oblíbené on- -line soutěže www.MissMaturita.cz, ve které se jako maturanti můžete sami zúčastnit nebo hlasovat pro všechny odvážné soutěží- cí až do konce února 2015. Další číslo pro vás chystáme na leden 2015, časopis můžete zdarma prohlížet také v elektronické podobě na www.Casopis. KamPoMaturite.cz, Publero.com, Issuu.com nebo Floowie.com. Pokud vám některé téma v časopise či na webu chybí, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás na www.KamPoMaturite.cz. Jsme tu pro vás už šestnáct let! Přejeme vám úspěšné zahájení školního roku. Jiří Kadlec šéfredaktor, poradce ve vzdělávání oBSAh ÚVoD03 MISS MaturIta 201509 DoMáCí PříPraVa – Které KNIhy VáM DoPoručuJeMe10 rozVrh Na roK 2014/2015 S PřehleDeM PrázDNIN a SVátKů11 PříPraVa Na PřIJíMačKy Ve 3 KroCíCh04 VyzKoušeJte teSt ze SPolečeNSKýCh VěD14 JaK zVláDNout MaturItNí ročNíK12 PrezeNtaCe VeřeJNýCh a StátNíCh Vš16 PrezeNtaCe SouKroMýCh Vš35 PrezeNtaCe Voš45 PoMaturItNí JazyKoVé StuDIuM52 Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál Nedostal se na vás časopis? Zdarma si jej stáhněte na Casopis.KamPoMaturite.cz nebo na Facebook.com/KamPoMaturite

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

4 kam po maturitě S VIP balíčky pro přípravu ušetříte až 1077 Kč oproti cenám kurzů a knih zakoupených mimo balíčekTIp! www.kampomaturite.cz Přípravanapřijímačky ve3krocích ■ VIp BALíčEK pRÁVo Cena 8440,- Kč Bonusy v hodnotě 785,- Kč ■ VIp BALíčEK mEDICíNA Cena 8125,- Kč Bonusy v hodnotě 760,- Kč ■ VIp BALíčEK pSYChoLogIE Cena 8368,- Kč Bonusy v hodnotě 886,- Kč ■ VIp BALíčEK poLICEjNí AKADEmIE čR (VARIANTA Aj NEBo Nj) Cena 5698,- Kč Bonusy v hodnotě 229,- Kč ■ VIp BALíčEK EKoNomICKé fAKULTY Cena 5437,- Kč Bonusy v hodnotě 235,- Kč ■ VIp BALíčEK hUmANIT- Ní oBoRY (VARIANTA žUR- NALISTIKA, SpoLEčENSKé VěDY NEBo poLIToLogIE) Cena 8190,- Kč Bonusy v hodnotě 1077,- Kč ■ VIp BALíčEK oSp TSp (24 NEBo 30 hoDIN přípRAVY) Cena 2490,- nebo 2940,- Kč Bonusy v hodnotě 246,- Kč 1.krok:Stáhnětesie-booky Najdete je v příslušných sekcích Jak se dostat na… na www.KamPoMaturite.cz 2.krok:Podívejtesenavideonávod Všechna videa najdete na našem YouTube kanále 3.krok:Vybertesivhodnoupřípravu ■ Přípravné kurzy – najdete na str. 6 ■ Domácí příprava – knihy, které naši lektoři doporučují pro domácí přípravu – str.10 ■ VIP balíček Co jE To VIp BALíčEK? 16 let zkušeností s úspěšnou přípravou studentů na přijímací zkoušky jsme shrnuli do VIp balíčků. obsahují přípravné kurzy, knihy doporučené našimi lektory a bonusy v hodnotě několika set korun, u většiny kurzů také garanci vrácení peněz v případě nepřijetí na Vš

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

Think global Accredited degrees American and European Practical and critical thinking orientation International faculty and student body www.unyp.cz EDUCATING TOMORROW’S LEADERS European Bachelor Programs: • Business Administration • Marketing • Finance American Bachelor Programs: • Business Administration • International Economic Relations • Communication and Mass Media • Psychology • IT Management • English Language and Literature MBA Programs: • General Management • Marketing • Project Management • Finance and Banking • Management of Information Systems • Human Resource Management • Entrepreneurship • Flexible Online MBA Master Programs: • M.A. in Professional and Business Communication • LL.M in International and Commercial Law • M.Sc in International Management Ph.D Program: • Ph.D in Innovation (by Publication) Accreditations: Memberships:

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

6 kam po maturitě Zajímají vás názory studentů, kteří kurzy již absolvovali? Najdete je zde: a na www.KamPoMaturite.cz/reference-1TIp! u nultých ročníků, kde pořadatelem jsme my (aMoS – KamPoMaturite.cz, s. r. o.) s 96 hodinami výuky poskytujeme garanci vrácení peněz v případě nepřijetí na daný obor. u VIP balíčků s těmito kurzy máte program garance jako bonus zDarMa! Přípravnékurzy k maturitěapřijímačkám oNLINE KURZY K mATURITě ■ Příprava z domova. ■ Český jazyk, matematika a anglický jazyk. ■ Zábavná forma výuky, možnost opakování hodiny v archivu, zkušení lektoři a úspora času. www.KamPoMaturite.cz/ onlinematurita ■ VIP balíčKy a Nulté ročNíKy 2014/2015 – 66/72/96 hoDIN PříPraVy – PoDzIM 2014 až Jaro 2015 Praha, brNo, oStraVa ■ PráVNICKéFaKulty■ MeDICíNSKéobory■ PSyChologIe■ PolICeJNíaKaDeMIe ■ huMaNItNíobory■ eKoNoMICKéFaKulty■ PolItologIe■ žurNalIStIKa ■ aNglIčtINaKMaturItěaPřIJíMaCíMzKoušKáM www.kampomaturite.cz ■zIMNíSeMeStrálNíKurzy2014/2015–60hoDINPříPraVy–PoDzIM2014ažzIMa2015,Praha,brNo ■ MeDICíNa ■ PSyChologIe ■ PráVo ■ letNíSeMeStrálNíKurzy2015–60hoDINPříPraVy–zIMaažJaro2015,Praha,brNo ■ MeDICíNa ■ PSyChologIe ■ PráVo ■ PříPraVNéKurzyKeStátNíMaturItě2015–36hoDINPříPraVy–zIMaažJaro2015,Praha,brNo ■ MateMatIKa ■ čeSKýJazyK ■ aNglIčtINa ■ NěMčINa čeSKý JazyK aNglICKý JazyK NěMeCKý JazyK MateMatIKa Získejteslevuaž45%naonline kurzypropřípravukmaturitě. Platíaždo31.10.2014přizadání slevovéhokóduKPM2014

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

7kam po maturitěwww.Seminarky.cz NULTÉ ROČNÍKY: 96 hodin 7490,- Kč PRAHA, BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 18. 10. 2014 - 23. 5. 2015 MED, PSY, PRÁ, ŽUR, HU, POL* středa 1x týdně 17.00-20.10 22. 10. 2014 - 29. 4. 2015 MED, PSY, PRÁ, ŽUR, HU* 72 hodin 5990,- Kč OSTRAVA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 15. 11. 2014 - 25. 4. 2015 MED, PSY, PRÁ, HU středa 1x týdně 17.00-20.10 19. 11. 2014 - 8. 4. 2015 MED, PSY, PRÁ NULTÉ ROČNÍKY EKONOMICKÉ FAKULTY, PAČR, AJ 66 hodin 4990,- Kč PRAHA, BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 29. 11. 2014 - 25. 4. 2015 EKO, PAČR*, AJ* středa 1x týdně 17.00-20.10 12. 11. 2014 - 18. 3. 2015 EKO 36 hodin 3990,- Kč OSTRAVA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 15. 11. 2014 - 28. 2. 2015 EKO SEMESTRÁLNÍ KURZY ZIMNÍ 60 hodin 4990,- Kč PRAHA, BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 18. 10. 2014 - 14. 3. 2015 MED, PSY, PRÁ středa 1x týdně 17.00-20.10 22. 10. 2014 - 18. 2. 2015 MED, PSY, PRÁ PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ MATURITU 36 hodin 2990,- Kč PRAHA, BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 24. 1. 2015 - 11. 4. 2015 MČJ, MMAT, MAJ, MNJ středa 1x týdně 17.00-20.10 21. 1. 2015 - 25. 3. 2015 MČJ, MMAT, MAJ, MNJ MČJ – maturita z ČJ, MMAT – maturita z matematiky, MAJ – maturita z anglického jazyka, MNJ – maturita z němčiny, PSY – psychologie, PRÁ – právo, MED– medicína, HU – humanitní – společenské vědy, PAČR – Policejní akademie ČR, EKO – ekonomie, POL – politologie a mezinárodní vztahy, ŽUR – žurnalistika, AJ - angličtina k maturitě a přijímacím zkouškám, * kurz pouze v Praze PřehledKurZů Chcete získat kredity na stažení práce zdarma? Dejte po registraci „like“ Seminárkám na Facebooku a kredity jsou vaše.TIp! Potřebuješ sehnat otázky k maturitě, v počítači se ti hromadí seminárky nebo čtenářské deníky a navíc by se ti hodilo něco si vydělat? S námi zvládneš všechno na jednom místě: stahovat studijní materiály, které potřebuješ, publikovat, co jsi sám vytvořil, a za to ještě získat přivýdělek. Seminarky.cz: stahuj,publikuj,vydělávej Co STÁhNEš NA SEmINARKY.CZ? ■ VíCE NEž 3 000 mATURITNíCh oKRUhů – český jazyk a literatura, matematika, angličtina i němčina jsou samo- zřejmostí a k tomu přes 2 desítky dalších předmětů. ■ přES 2 000 ZÁpISů Do čTENÁřSKýCh DENíKů – při stahování se snadno zorientuješ podle období, názvu díla nebo spisovatele. ■ VíCE NEž 2 000 SEmINÁRNíCh pRACí A REfERÁTů – nevíš, jak strukturovat seminární práci, schází ti informace pro referát nebo tě zkrátka jen zajímá, jak téma zpracoval někdo jiný? Vybírej a zjišťuj, co potřebuješ. ■ DESíTKY SLohoVýCh pRACí – načerpej inspiraci pro svoji slohovku. ■ SToVKY pRofESIoNÁLNíCh STUDIjNíCh poDKLADů – do naší databáze přispívají nejen studenti, ale také odborníci z oboru, jejichž práce najdeš přehledně označené. Co můžEš pUBLIKoVAT NA SEmINARKY.CZ A Co ZA To ZíSKÁš? ■ U nás neplatí téměř žádná omezení – seminárky, čtenářské deníky, maturitní otázky, zápisky z hodin, vlastní povídky, slohovky, laboratorní práce… Zkrátka vše, co jsi zatím vytvořil pro školu, ale i literární soutěže nebo jen tak pro sebe„do šuplíku“. ■ Odměnu získáš, pokud si tvoji práci stáhne někdo další – a nejen to! První odměna ti na uživatelském účtu přistane hned, kdy je práce schválena naším týmem. A až budeš chtít, necháš si odměny převodem vyplatit na bankovní účet. A Co DALšího? ■ Dočteš se u nás, jak se připravovat na maturitu a na přijímací zkoušky na vysoké školy, jak správně citovat, jak studovat v zahraničí, a další rady a tipy ze studentského života. ■ POZOr: dÁreK PrO VŠeChNY, KdO dO KONCe rOKu NABIJÍ KredIT Chcete získat 360 kreditů (2 práce) zdarma? Nabijte si od 1. září do 31. 12. 2014 kredity alespoň v hodnotě 150 Kč a připíšeme vám 360 kreditů navíc! Stačí do vzkazu pro příjemce zadat „Nabití kreditů bonus“ a své uživatelské jméno na Seminárkách.

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

8 kam po maturitě Na této stránce najdete výhody nabízené partnery soutěže www.MissMaturita.czTIp! www.kampomaturite.cz 10% Sleva na kurzy platnoSt kupónu do 30. 4. 2015 Půjčovna společenských šatů Manuelle‘s style sleva na půjčovné pro držitelky IsIC karty 20 % a soutěžící MissMaturita.cz 30 % lnářská 780, Praha 10 www.Mojesaty.cz Nabij si kredit alespoň 150 kč a dostaNeš 360 kreditů (Na 2 práce) zdarma! platí od 1. 9. do 31. 12. 2014, do vzkazu pro příjemce napište „Nabití kreditů bonus“ a uživatelské jméno

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

9kam po maturitě Pořadatel: AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. 2015Zvolte nejhezčí maturantku a maturanta on-line 1. 9. 2014 – 28. 2. 2015 Vyhrajte rok studia angličtiny zdarma, značkové doplňky, sedací vak, šperky a spoustu dalších cen. Jak soutěžit: Zaregistrujte se na www.MissMaturita.cz, kde po potvrzení registrace upravíte svůj profil. Sežeňte co nejvíc podporovatelů a fanoušků, aby pro vás každý týden hlasovali. Jak hlasoVat: Povolíte na Facebooku aplikaci MissMaturita. Každý týden můžete dát hlas kterémukoliv ze soutěžících. Úplná pravidla na www.MissMaturita.cz. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál Learning is Fun! Partneři Mediální partneři:

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

10 kam po maturitě www.kampomaturite.cz Máme skvělé ceny a 95 % všech knih, které se dají na trhu sehnat. Chcete ještě lepší cenu? zadejte při objednávce kód agenta ae080 a získáte slevu 5 %. Nebo si objednejte náš kurz a jako student máte slevu 10 % na všechny publikace. Při zakoupeníVIP balíčků je sleva ještě vyšší a navíc máte poštovné zdarma! domácípříprava–kteréknihy vámdoporučujeme? PRÁVO, TSP A OSP ■ přijímací zkoušky na Vš – Testy - Všeobecný přehled (Fragment) 299 Kč 289 Kč ■ přijímací zkoušky na Vš -Testy studijní předpoklady a logika (Fragment) 199 Kč 189 Kč ■ Testy obecných studijních před- pokladů a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates) 299 Kč 289 Kč za jednu knihu PSYCHOLOGIE ■ psychologie - jak se dostat na vysokou (skripta) (AmoS) 250 Kč 209 Kč ■ moderní psychologie, hlavní oblasti současného studia lidské psychiky (portál) 585 Kč 485 Kč ■ Základy psychologie - m. Vágnerová (Karolinum) 290 Kč 282 Kč MEDICÍNA ■ Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta Lf mU (mU Brno) 149 Kč ■ odmaturuj z biologie (Didaktis) 229 Kč 219 Kč ■ odmaturuj z fyziky (Didaktis) 189 Kč 169 Kč ■ odmaturuj z chemie (Didaktis) 189 Kč 169 Kč POLICEJNÍ AKADEMIE ■ policejní akademie čR - řešení otázek bakalářského přijímacího řízení Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy 2014/15 (NaVysokou) 429 Kč ■ ANgLIčTINA nebo NěmčINA – cvi- čebnice středoškolské gramatiky (Vyuka.cz) 188 Kč 179 Kč ■ ANgLIčTINA nebo NěmčINA – přehled středoškolské gramatiky (Vyuka.cz) 181 Kč 179 Kč EKONOMIE ■ přijímací zkoušky z matematiky na VšE - skripta (AmoS) 289 Kč 259 Kč ■ přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (fortuna) 129 Kč 119 Kč ■ přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (fortuna) 135 Kč 129 Kč SPOLEČENSKÉ VĚDY ■ Základy společenských věd - ba- liček 4 dílů (Eurolex) všechny díly 590 Kč 290 Kč ■ jak se dostat na vysokou politologie/Sociologie (AmoS) 249 Kč 229 Kč za jednu knihu ■ Testy z českého jazyka k přijíma- cím zkouškám Vš (AmoS) 250 Kč 199 Kč ■ Angličtina – maturitní témata + CD 225 Kč 209 Kč ■ Němčina – maturitní témata + CD 225 Kč 219 Kč ■ Matematika – přehled středoškolské- ho učiva 181 Kč 179 Kč ■ 6 CD Maturita bez obav 360 Kč 259 Kč ■ CD jednotlivé 59 Kč 49 Kč MATURITNÍ OTÁZKY ■ Angličtina 149 Kč 139 Kč ■ Český jazyk 179 Kč 162 Kč ■ Ekonomie 179 Kč 162 Kč ■ Fyzika 179 Kč 162 Kč ■ Literatura 149 Kč 139 Kč ■ Matematika 199 Kč 189 Kč ■ Zeměpis 179 Kč 169 Kč ■ Maturita – Anglický jazyk 169 Kč ■ Maturita – Matematika159 Kč ■ Maturita – Český jazyk 169 Kč ■ Odmaturuj! z německého jazyka 1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 199 Kč ■ Odmaturuj! z anglického jazyka 1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 209 Kč ■ Odmaturuj! z dějepisu 1 a 2 cena za knihu od 199 Kč ■ Odmaturuj! ze společenských věd TESTY 199 Kč 189 Kč ■ Odmaturuj! z literatury TESTY 189 Kč 139 Kč ■ Odmaturuj! z matematiky 1, 2, 3 cena za knihu 189 Kč od 104 Kč mATURITA Další materiály seženete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz. Přes 7000 prací zdarma!TIp! přIjímAčKY

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

11kam po maturitě rOZVrhhOdIN1.POlOleTÍ2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalšíaktivity čas PO ÚT ST ČT PÁ SO Ne PrÁZdNINYAVOlNA 28.9.2014 neděle denčeskéstátnosti 25.–29.10.2014 so-st Podzimníprázdniny,denvznikusamostatnéhočeskoslovenskéhostátu 17.11.2014 pondělí denbojezasvoboduademokracii 20.12.–4.1.2015 so-ne Vánočníprázdniny 30.1.2015 pátek Pololetníprázdniny Rozvrh si můžete stáhnout v elektronické podobě na www.KamPoMaturite.cztip! rOZVrhhOdIN2.POlOleTÍ2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalšíaktivity čas PO ÚT ST ČT PÁ SO Ne PrÁZdNINYAVOlNA 2.-8.2.2015 so-ne Jarníprázdniny: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 9.-15.2.2015 so-ne Jarníprázdniny: Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 16.-22.2.2015 so-ne Jarníprázdniny: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město 23.2.-1.3.2015 so-ne Jarníprázdniny:Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 2.-8.3.2015 so-ne Jarníprázdniny: Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 9.-15.3.2015 so-ne Jarníprázdniny:Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 2.-6.4.2015 čt-po Velikonočníprázdniny+Velikonočnípondělí 1.5.2015 pátek Svátekpráce 8.5.2015 pátek denvítězství 1.7.–31.8.2015 st-po hlavníprázdniny www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

12 kam po maturitě www.kampomaturite.cz Podzim: mATURITA: CíLE, STRATEgIE A pLÁN přípRAVY ■ z jakých předmětů budete maturitu skládat ■ jaké jsou nároky společné a školní části maturity: důkladně si zjistěte, jakou mají zkoušky formu a jaké znalosti se po vás vyžadují. ■ jaké materiály k přípravě budete používat: budete se učit z vlastních zápisků z hodin, az učebnic, z již hotových otázek od spolužáků nebo z internetu, nebo si materiály pro přípravu k maturitě budete sestavo- vat sami? Čas potřebný pro přípravu se do velké míry odvíjí od toho, co od svých podkladů očekáváte a zda už je máte po ruce nebo je budete teprve vytvářet. V této fázi se snažte získat co nejvíce materiálů, abyste měli později z čeho vybírat. ■ vyberte si literární díla k maturitě ■ jaký jste učební typ: jaký typ učení vám vyhovuje, jak rychle jste si schopní zapamatovat větší množství látky, jak zvládáte stres – ujasnění těchto otázek vám po- může lépe zhodnotit, jakou přípra- vu zvolit. ■ udělejte si plán: pokud už víte, co, z čeho a jak se budete učit, je čas navrhnout si plán. Rozpočítejte si, kolik dnů zhruba máte na přípravu jedné otázky, naučení se tématu nebo přečtení knížky. ■ hlídejte si administrativu: nezapo- meňte sledovat, do kdy je třeba odevzdat přihlášky (začátek prosin- ce), seznam literárních děl (konec března) VYSoKé šKoLY: VýBěR oBoRU ■ vybírejte vhodný obor: vysoké školy nabízejí tolik oborů a vy nevíte, který si vybrat? Vycházejte ze svých dosavadních studijních zájmů, schopností, předpokladů a představ o budoucím uplatnění. Nebojte se podat si přihlášku na více škol a oborů – získáte tak více zkušeností na různých typech přijímacích zkou- šek a přes prázdniny si můžete ještě rozmyslet, kam nastoupíte. Navíc budete mít„pojistku“, a když vaše preferovaná volba nevyjde, můžete se o ni pokusit další rok. ■ hledejte informace o podmínkách přijetí: zjistěte si, jaké požadav- ky škola má, jakou podobu mají přijímací zkoušky i kolik se minulý rok hlásilo uchazečů a kolik bylo přijato. ■ využijte adresáře a veletrhy: možná se pro vás hodí obor, na který byste sami nepomysleli a o kterém ani možná nevíte, že existuje. Pokud si chcete udělat opravdu dobrý přehled, zapátrejte v souborných adresářích na internetu (např. www.VysokeSkoly.com) nebo na- vštivte některý z veletrhů. ■ poohlédněte se po přípravném kurzu: stejně jako přípravu na maturitu, ani přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu byste neměli v žádném případě pod- cenit. V přípravném kurzu navíc máte větší šance na úspěch než při samostudiu. Jakzvládnoutmaturitníročník září teprve začalo a maturita nebo přijímací zkoušky na vysokou školu jsou v nedohlednu? Nenechte se uchlácholit téměř deseti měsíci, které vás dělí od doby, než to všechno vypukne. Maturita i přijímačky vyžadují nastudování velkého objemu látky naráz a do toho musíte zvládat běžný průběh školního roku a další povinnosti.V článku vám proto poradíme, jak si všechny úkoly během následujícího školního roku rozdělit, abyste maturitou a přijímačkami prošli s úspěchem a hlavně bez zbytečných nervů a obav. Seznamte se s našimi projekty tip!

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

13kam po maturitěwww.Seminarky.cz Výstava Učeň, středoškolák, vysokoškolák 28. – 29. 11. 2014 Výstaviště Černá louka Ostravatip! Zima mATURITA: STUDIUm NA pLNý VýKoN ■ pusťte se naplno do učení: v listopa- du byste měli mít vše rozmyšlené, zbývá proto už jen začít s učením. Jeho začátek příliš neodkládejte a snažte se dodržovat stanovený plán. ■ učte se celistvě: nesnažte se hned naučit vše dopodrobna. Ze začátku je důležitější zvládnout nejdůleži- tější body každé otázky, na které můžete později nabalovat další poznatky. ■ najděte si„parťáka“: ve dvojici nebo větší skupině se můžete vzájemně podporovat – pomáhat si s přípra- vou otázek, vzájemně se přezkušo- vat a povzbuzovat. ■ respektujte svou paměť: člověk nej- více zapomíná v prvních hodinách a dnech po naučení. Látku si proto po kratších intervalech pravidelně opakujte, než se vám v paměti ustálí. ■ raději více než méně: protože si nikdy nebudete pamatovat vše, co se učíte, snažte se učit vždy o trošku více, než si myslíte, že využijete. ■ motivujte se: prvotní zápal do studia je pryč a teď pro vás přípra- va na maturitu není nic než dřina? Naplánujte si odměnu za její zvlád- nutí nebo i dílčí odměny při splnění měsíční nálože učiva. VYSoKé šKoLY: poZoR NA poDÁNí přIhLÁšKY ■ pohlídejte si termín odevzdání při- hlášky: většina veřejných vysokých škol má termín odevzdání stanovený na konec února. Umělecké obory ale obvykle vyžadují odevzdání přihláš- ky již v dřívějších měsících a naopak existuje řada oborů, na které se můžete hlásit i po únoru. ■ navštivte dny otevřených dveří: máte-li už užší výběr škol či oborů, běžte si pro informace rovnou ke zdroji. Největší kumulace akcí je během ledna a února. ■ důkladně si prostudujte obsah přijímacích zkoušek: podmínky pro přijetí a náplň zkoušek je dobré si zjistit ještě před podáním přihlášky. Měli byste mít přesnou představu o tom, jakou formu zkouška má (písemná, ústní, kombinace obojí- ho, praktická zkouška apod.) a jaké schopnosti a znalosti se po vás budou vyžadovat. Stejně jako u ma- turity pomůže, pokud znáte někoho, kdo přijímacími zkouškami na daný obor prošel. ■ opatřete si materiály pro přípravu: sežeňte si publikace a vzorové testy. Zvláště na žádaných oborech školy testují znalosti, které rámec střední školy překračují a učit se je budete v prvním ročníku. Vedle speciálních přípravných publikací tak nemusí být od věci ani základní skripta obo- ru nebo výpisky z hlavních předmě- tů od stávajících studentů třeba na www.Seminarky.cz. ■ spojte přípravu se studiem na ma- turitu: ve své přípravě na maturitu se můžete důkladněji soustředit na témata, která je možné očekávat u přijímacích zkoušek. U maturity s těmito podrobnějšími znalostmi zazáříte, využijete je zároveň u přijí- macích zkoušek a ve výsledku takto zefektivníte své studium. Jaro mATURITA: DoLAďoVÁNí A ZÁVěREčNé přípRAVY ■ pilujte, co už znáte: s koncem zimy se postupně snažte nejen o základní zvládnutí látky, ale při každém opa- kování dodávejte podrobnosti navíc. ■ doplňte, co vám chybí: pokud stále existují otázky a učivo, na které jste se zatím ani nepodívali, snažte se to co nejrychleji dohonit. ■ zkuste si maturitu doma: napište si společné testy podle zadání z mi- nulých let nebo se nechte rodiči přezkoušet z vybraných otázek, jako byste seděli u pravé maturity. ■ snažte se o psychickou pohodu: zvládnutí učiva je pro úspěšné slo- žení maturity nezbytné, ale není to vše. Důležité je také dobré duševní rozpoložení, které zabrání, aby se vám v klíčovém momentu vše vypa- řilo z hlavy. ■ u maturity se uklidněte: k testu nebo před komisi zasedněte s po- citem, že jste svou přípravu zvládli dobře. Pomůže vám to odhodit ne- jistotu a s klidnou hlavou předvést, co jste se naučili. ■ pokud to nevyšlo: může se stát, že maturita z nějakého důvodu nevy- jde. Pokud to potkalo vás, nevěšte hlavu, nejste jediní. Zkusit můžete podat žádost o přezkoumání výsled- ků a samozřejmě je pro vás otevřený opravný termín. VYSoKé šKoLY: přípRAVA NA ZKoUšKY ■ vyzkoušejte si testy nanečisto: školy často nabízejí ukázky z testů z minulých let, najdete je i na www. KamPoMaturite.cz. Díky nim získáte přesnější obraz o tom, jak jsou testy náročné a co je tedy všechno třeba znát, ale nepřekvapí vás pak ani formální stránka zkoušky. Věnujte pozornost tomu, zda je možné mít v jejím průběhu pomůcky, kam zaznamenáváte odpovědi, kolik času na test máte a podobně. ■ naplánujte si zkouškový den: dopředu si zjistěte, kde se zkoušky odehrávají a jak se tam včas do- pravíte. Ujistěte se, že máte s se- bou všechno potřebné, ať už je to pozvánka, občanský průkaz, nebo dostatek psacích potřeb. Nenechte tyto technické maličkosti, aby vás v rozhodující čas znervóznily. ■ připravte se na ústní pohovor: na střední škole studenti většinou zažívají spíše písemnou než ústní podobu zkoušení. Tento nezvyk spolu s tím, že u ústního pohovo- ru se můžete setkat s autoritami oboru, často na klidu a sebevědomí nepřidá. Dobře se proto na pohovor připravte a nespoléhejte jen na svoji spontánnost. Zatímco na vědomost- ní otázky se dá připravit spíše obecně, své představení, motivaci a představy o budoucím uplatnění si můžete dopředu sestavit poměrně přesně. Všem maturantům přejeme výdrž a pevné nervy během celého následu- jícího ročníku!

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

14 kam po maturitě www.kampomaturite.cz otestujte se, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek. otázky připravili lektoři našich kurzů společenských věd. Vyzkoušejte testzespolečenskýchvěd Další testy si můžete vyzkoušet na www.KamPoMaturite.cz v sekci Přijímačky na VŠ – Testy k přijímačkámTIp! 1. Vysvětli pojmy: ONTOLOGIE a GNOSEOLOGIE 3. Popiš Platónovo podobenství o jeskyni. 3. Kdo je považován za zakladatele dialektiky (je zároveň autorem výroku:„Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.“)? 4. O kterém starověkém filozofu je řeč? ¬ ...zanechal po sobě rozsáhlé dílo z mnoha oborů; odmítá Platónovu představu o existenci idejí mimo fyzický svět; každá věc je podle něj složená z látky a formy (tvaru), látka je možností, forma je aktivním prin- cipem; pohyb je proces, v němž lát- ka nabývá formy; vztah duše a těla je stejný jako látky a formy; stanovil vztahy nadřazenosti a podřízenosti pojmů a tato jeho logika byla přijí- mána beze změn až do novověku; navrhuje vzor státního zřízení... 5. co se opírá novověký empiris- mus? Uveď alespoň jednoho jeho představitele. 6. Který z novověkých dialektiků je autorem díla Fenomenologie ducha? 7. Autorem výroku:„Myslím, tedy jsem.“ je: … 8. Popiš základní východiska exis- tencialismu a uveď některé jeho představitele. 9. V čem spočívá Kantův kategorický imperativ? 10. Která renesanční osobnost ve svém spisku Vladař nastiňuje ne- tradiční etické a politické názory? 11. Kdo popisuje dionýský a apollón- ský protiklad procesu umělecké tvorby? 12. Mezi paměťové psychické procesy patří: 13. Oidipův komplex jako pojem zavádí v psychologii: … 14. Problémem kolektivního nevědo- mí se ve své analytické psychologii zabýval: … 15. Vysvětli pojem socializace. 16. Za zakladatele sociologie jako vědní disciplíny je považován: 17. Vysvětli sociologické pojmy for- mální a neformální skupiny: 18. Pojmem sociální role rozumíme: 19. Podle toho, kdo vykonává státní moc, rozlišujeme tyto formy státu: 20. Co znamená aktivní a pasivní volební právo? Řešení: 1. ONTOLOGIE je nauka o bytí, jsouc- nu, GNOSEOLOGIE se zabývá pozna- telností světa (nauka o poznání) 2. Platónovo podobenství o jeskyni: v jeskyni sedí připoutaní lidé zády ke vchodu, pozorují na zdi stíny, od- razy událostí dějících se vně jeskyni a považují je za jedinou skutečnost; vykreslení obrazu světa idejí v Platónově filosofii 3. Za zakladatele dialektiky je pova- žován (a autorem výroku:„Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.“ je) Hérakleitos z Efesu 4. Řeč je o Aristotelovi 5. Novověký empirismus se opírá o lidskou zkušenost, odmítání spekulací; mezi jeho představitele patřili Locke, Berkley, Hume 6. Autorem díla Fenomenologie ducha je novověký dialektik Friedrich Hegel 7. Autorem výroku:„Myslím, tedy jsem.“ je René Descartes 8. Popiš základní východiska existencialismu a. člověku jde o jeho bytí; zaintere- sovanost na životě je právě existencí b. do světa jsme vrženi (nerozhodli jsme se sami, že chceme žít); na- vzdory tomu neseme zodpovědnost c. naši existenci nelze oddělit od světa d. člověk žije v čase a je si toho vědom; bytí k smrt e. bezdůvodnost a tíže bytí f. a další... a uveď některé jeho představitele: Kierkegaard, Jaspers, Sartre, Camus, Heidegger, ... 9. Kantův kategorický imperativ spočívá v myšlence, že člověk je tvor mravně svobodný a výsledek jeho jednání není pro mravní hodno- cení podstatný ve srovnání s jeho mravním myšlením; není povinností konat dobro, mravním dobrem je konat povinnost 10. Netradiční etické a politické názo- ry ve svém spisku Vladař nastiňuje Nicolo Machiavelli 11. Dionýský a apollónský protiklad procesu umělecké tvorby popisuje Friedrich Nietzsche 12. Mezi paměťové psychické procesy patří zapamatování si, uchování (resp. zapomínání), vybavení si 13. Oidipův komplex jako pojem za- vádí v psychologii Sigmund Freud 14. Problémem kolektivního nevědo- mí se ve své analytické psychologii zabýval Carl Gustav Jung 15. Pojem socializace znamená veškeré začleňování člověka do společnosti 16. Za zakladatele sociologie jako vědní disciplíny je považován August Comte 17. Formální skupiny jsou ty, které vznikají z popudu„vyššího naříze- ní“ (pracovní tým, ...) a neformální skupiny jsou ty,které vznikají spontánně (parta kamarádů, ...) 18. Sociální role je souhrn chování a jednání, které soc. skupina očekává od jejího člena (role žáka, učitele, ...) 19. Podle toho, kdo vykonává státní moc, rozlišujeme tyto formy státu: demokracie a diktatura 20. Aktivní volební právo znamená právo volit a pasivní volební právo znamená právo být volen

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

15kam po maturitě Časopisydo vašeho PC,tabletu,mobilu Šetřte peníze Čtěte odkudkoli kdekoli Šetřte přírodu TIp! KPM-C2B-F1F Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál číslo 23 / září 2014 n 35Kč 57prezentací VŠ  25prezentacíVOŠ JaK Se pŘIpraVIt na pŘIJíMací zKOUŠKY a MatUrItU DnY OteVŘenÝcH DVeŘí DO KOnce rOKU BOnUSY v tomtočísle: n Slevové kupóny a časopisy zdarma uvnitř čísla n 7. ročník on-line soutěže MissMaturita.cz n Jak zvládnout maturitní ročník SlaVíMe16let nezůStaňte pŘíŠtí rOK pOD čarOU JaKSepŘIpraVItnapŘIJíMacízKOUŠKYaMatUrItUnDnYOteVŘenÝcHDVeŘí DOKOncerOKUnInFOrMaceKnUltÝMrOčníKůMnaJDetenaStr.6 Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál číslo 23 / září 2014 n 35Kč 57prezentací VŠ  25prezentacíVOŠ JaK Se pŘIpraVIt na pŘIJíMací zKOUŠKY a MatUrItU DnY OteVŘenÝcH DVeŘí DO KOnce rOKU BOnUSY v tomtočísle: n Slevové kupóny a časopisy zdarma uvnitř čísla n 7. ročník on-line soutěže MissMaturita.cz n Jak zvládnout maturitní ročník SlaVíMe16let nezůStaňte pŘíŠtí rOK pOD čarOU JaKSepŘIpraVItnapŘIJíMacízKOUŠKYaMatUrItUnDnYOteVŘenÝcHDVeŘí DOKOncerOKUnInFOrMaceKnUltÝMrOčníKůMnaJDetenaStr.6

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

16 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha ■ Většina vysokých škol uzavírá příjem přihlášek na konci února nebo v průběhu března. Výjimkou jsou umělecké a architektonické obory, kde bývá příjem přihlášek ukončen už v listopadu. Kampomaturitě: naveřejnouvysokouškolu Vysoká škola technická a ekonomická V Českých BudějoVicích viz str. 22 České Budějovice 387 842 108 www.vstecb.cz ČZu - fakulta lesnická a dřeVařská viz str. 19 Praha 224 383 743 www.fld.czu.cz ČZu - fakulta žiVotního Prostředí viz str. 17 Praha 224 383 765 www.fzp.czu.cz ČZu - ProVoZně ekonomická fakulta viz str. 19 Praha 224 382 360 www.pef.czu.cz ČZu - technická fakulta viz str. 18 Praha 224 383 216 www.tf.czu.cz masarykoVa uniVerZita - Pedagogická fakulta viz str. 24 Brno 549 494 864 www.ped.muni.cz masarykoVa uniVerZita - fakulta informatiky viz str. 24 Brno 549 491 818 www.fi.muni.cz uniVerZita Palackého - Pedagogická fakulta viz str. 34 olomouc 585 635 010 www.upol.cz uniVerZita tomáše Bati viz str. 33 Zlín 576 038 120 www.utb.cz VšB-tu ostraVa - ekonomická fakulta viz str. 30 ostrava 597 322 331 www.ekf.vsb.cz VšB-tu ostraVa - staVeBní fakulta viz str. 30 ostrava 597 321 318 www.fast.vsb.cz. Vše - fakulta managementu viz str. 21 jindřichův hradec 384 417 200 www.fm.vse.cz uniVerZita hradec králoVé viz 3. obálka hradec králové 493 331 389 www.uhk.cz Na vysokou školu míří cca 60 % všech maturaNtů, drtivá většiNa (zhruba 90 %) Na veřejNé vysoké školy. PravděPodobNost Přijetí dosahuje v Průměru 80 %, u NejžádaNějších oborů je ale Nižší: Právnické fakulty šance na přijetí od 24,4 % medicínské obory šance na přijetí od 15,5 % Psychologie šance na přijetí od 4,3 % Policejní akademie šance na přijetí od 12,4 % humanitní obory šance na přijetí od 18,1 % ekonomické fakulty šance na přijetí od 28,4 % Politologie šance na přijetí od 15,3 % žurnalistika šance na přijetí od 8 % Přijď se PodíVat na Přednášky Z Vejšky! Zdroje najdete v příslušných sekcích jak na nejžádanější obory na www.KamPoMaturite.cz. Provozně ekonomická fakulta

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

17veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – suchdol telefon: 224 383 765 tuharska@fzp.czu.cz www.fzp.czu.cz Nabízí Pro rok 2015/2016 studium v: bakalářských oborech: ■ aplikovaná ekologie (P, k) ■ krajinářství (P, k) ■ vodní hospodářství (P) ■ Územní plánování (P) ■ Územní technická a správní služba (P, k) (k - v Praze, litvínově, karlových Varech a Březnici) magisterských oborech v Českém jazyce: ■ aplikovaná ekologie (P) ■ ochrana přírody (P, k) ■ krajinné inženýrství (P) ■ krajinné a pozemkové úpravy (P) ■ regionální environmentální správa (P, k) ■ environmentální modelování (P) ■ voda v krajině (P) magisterských oborech v aNglickém jazyce: ■ environmental modelling (P) ■ Nature conservation (P) ■ land andWater management (P) ■ landscape Planning (P) Fakulta životního prostředí Čzu v Praze dny otevřených dveří: 23. 1. – 24. 1. 2015 Přihlášky jsou přijímány pouze formou el. formuláře od 15. 12. 2014 do 31. 3. 2015 na adrese: http://prijimacky.czu.cz. říjeN 3. 10. 2014 filmová a televizní fakulta amu www.famu.cz 18. 10. 2014 filozofická fakulta uk www.ff.cuni.cz 22. 10. 2014 fakulta stavební ČVut www.fsv.cvut.cz 31. 10. 2014 fakulta umění a designu (Ústav umění a designu) ZČu www.fud.zcu.cz listoPad 4. 11. 2014 fakulta architektury VutBr www.fa.vutbr.cz 6. 11. 2014 Přírodovědecká fakulta a fakulta umění a designu ujeP www.ujep.cz 8. 11. 2014 divadelní fakulta jamu difa.jamu.cz 11. 11. 2014 hudební fakulta amu www.hamu.cz 12. 11. 2014 fakulta strojní ČVut www.fs.cvut.cz 14. 11. 2014 fakulta elektrotechniky a informatiky uPce www.upce.cz/fei fakulta multimediálních komunikací utB program tPat www.fmk.utb.cz 21. 11. 2014 fakulta biomedicínského inženýrství a fakulta elektrotechnická ČVut www.cvut.cz univerzita Palackého v olomouci fakulty s výjimkou lf a fZV www.upol.cz Všcht (i 22. 11. 2014) www.vscht.cz 22. 11. 2014 informační den univerzity karlovy www.cuni.cz 24. 11. 2014 Všte ČB (i 25. 11. 2014) www.vstecb.cz 26. 11. 2014 fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií tul www.fm.tul.cz matematicko-fyzikální fakulta uk www.mff.cuni.cz ProsiNec 3. 12. 2014 fakulta strojní tul www.fs.tul.cz 4. 12. 2014 fakulta tělesné výchovy a sportu uk www.ftvs.cuni.cz Pedagogická fakulta uk www.pedf.cuni.cz 5. 12. 2014 lesnická a dřevařská fakulta mendelu www.ldf.mendelu.cz 10. 12. 2014 masarykův ústav vyšších studií ČVut www.muvs.cvut.cz 12. 12. 2014 fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická tul www.fp.tul.cz utB všechny fakulty (fmk program mks) www.utb.cz odebírejte náš pravidelný newsletter nebo stáhněte aplikaci adresář škol a nepropásněte žádný termín dnů otevřených dveří nebo přijímaček V minulém roce konaly v období od října do prosince dny otevřených dveří také další fakulty, k datu aktualizace (srpen 2014) nebyly informace na stránkách škol k dispozici: divadelní fakulta amu, fakulta informačních technologií ČVut, Ústav zdravotnických studií tul, farmaceutická fakulta v hradci králové uk, univerzita obrany, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VutBr, fakulta chemická VutBr, fakulta stavební VutBr, fakulta strojního inženýrství VutBr, Vysoká škola umělecko-průmyslová, fakulta strojní ZČu. Data jsme získali na webových stránkách škol a fakult, doporučujeme všechny termíny ověřit na studijních odděleních, neodpovídáme za chyby či změny termínů. Aktuální přehled najdete na www.KamPoMaturite.cz dNy otevřeNých dveří Na veřejNých vysokých školách

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

18 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha kamýcká 129 165 21 Praha 6 – suchdol telefon: 224 384 216 224 383 211 el. přihl.: ano kucerovap@tf.czu.cz www.tf.czu.cz technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech: ■ Zemědělská technika ■ silniČní a městská automoBiloVá doPraVa ■ technika a technologie ZPracoVání odPadů ■ technologická ZaříZení staVeB ■ oBchod a Podnikání s technikou ■ informaČní a řídicí technika V aPk ■ inženýrstVí ÚdržBy ■ technology and enVironmental engineering (vyučovaný v aj) dny otevřených dveří: 23. a 24. 1. 2015. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2015 na http://prijimacky.czu.cz. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz v sekci studium. technická fakulta Čzu v Praze faPPZ, ČZu v Praze kamýcká 129 165 21 Praha 6 – suchdol el. přihl.: ano www.af.czu.cz http://prijimacky.czu.cz/ nabízí Bakalářské studium těchto akreditovaných studijních oborů: ProFesNího zaměřeNí: rostlinná produkce ■ zahradnictví ■ zahradní a krajinářské úpravy ■ zahradní a krajinářská architektura ■trávníkářství ■ živočišná produkce ■ chov koní ■ speciální chovy ■ kynologie ■ zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty ■ ekologické zemědělství ■veřejná správa v zemědělství a krajině ■ rybářství a akvaristika. teoretického zaměřeNí: chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okras- né zahradnictví ■ rozvoj venkova ■ kvalita produkce ■ rostlinolékařství ■ výživa a potraviny ■ udržitelné využívání přírodních zdrojů ■ sustainable use of Natural resources ■ agriculture and Food. Pro absolventy bakalářských studijních programů nabízíme možnost navazujícího magisterského, případně doktorského studia prezenční formou, u vybraných oborů i formou kombinovanou. dny otevřených dveří: 23. 1. – 24. 1. 2015 termín podání přihlášek: do 31. 3. 2015 Přijímací zkouška pro bc.: 16. - 19. 6. 2015, pro Nmgr.: 11., 12. a 15. 6. 2015 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Čzu v Praze kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6 dejvice telefon: 224 353 164 info@muvs.cvut.cz www.muvs.cvut.cz ekoNomika a maNagemeNt Na Čvutv Praze bakalářské obory: ■ říZení a ekonomika PrůmysloVého Podniku ■ Personální management V PrůmysloVých Podnicích Navazující magisterské obory: ■ ProjektoVé říZení inoVací V Podniku ■ říZení regionálních Projektů ■ Podnikání a management V Průmyslu dny otevřených dveří: 10. 12. 2014, 8. 1. 2015 termín pro podání přihlášky: do 31. 3. 2015 více informací ovš studiu a doplňující nabídce vzdělávacích kurzů najdete na: www.muvs.cvut.cz masarykův ústav vyšších studií Čvut v Praze

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

19veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – suchdol telefon: 224 382 360, studijní odd. mgr. ivana Berníková bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz, www.facebook.com/PeF.czu.cz elektronická přihláška: ano Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Čzu v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání, a to navíc v prostředí jedinečného univerzit- ního kampusu. Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, včetně možnosti studovat vybrané obory i v angličtině. studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktor- ský (4 roky). Fakulta rovněž spolupracuje s mnoha zahraničními univerzitami a studentům se tak otevírá možnost účasti na zahraničních studijních pobytech a stážích na těchto partnerských univerzitách. univerzita nabízí studentům také skvělé počítačové vybavení, vlastní knihovny a čítárny. zároveň nabízí ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní i sportovní využití. bakalářské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, systémové inženýrství, veřejná správa a regionální rozvoj, hospodářská a kulturní studia, economics and management, informatics, business administration Navazující magisterské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, systémové inženýrství, veřejná správa a regionální rozvoj, hospodářská a kulturní studia, Projektové řízení, evropská agrární diplomacie, economics and management, informatics, european agrarian diplomacy doktorské studium: management, Podniková a odvětvová ekonomika, sector economics and economics of enterprise, regionální a sociální rozvoj, regional and social development, informační management, information management, systémové inženýrství, system engineering Přijímací řízení do bakalářského stupně studia: PeF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech druhů a forem studia na http://prijimacky.czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2015. dny otevřených dveří: 23. - 24. 1. 2015. Provozně ekonomická fakulta Čzu v Praze , Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – suchdol telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 848, 224 383 710 simandlovaj@fld.czu.cz, kurkova@fld.czu.cz, molikova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz www.fld.czu.cz, elektronická přihláška: prijimacky.czu.cz Fakulta lesNická a dřevařská České zemědělské uNiverzity v Praze Nabízí studium v bakalářských a Navazujících magisterských oborech: bakalářské obory tříleté (bc.): lesnictví (p+k), dřevařství (p+k), hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k), Provoz a řízení myslivosti (p+k), Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (p), konzervace přírodnin a taxidermie (p), game management - vyučovaný v angličtině (p), forestry - vyučovaný v angličtině (p) Navazující magisterské obory dvouleté (ing.): lesní inženýrství (p, k), dřevařské inženýrství (p, k), forestry, Water and landscape management - vyučovaný v angličtině (p), tropical forestry and agroforestry - vyučovaný v angličtině (p), forest engineering - vyučovaný v angličtině (p) p – prezenční studium, k – kombinované studium V rámci studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách nebo se zúčastnit krát- kodobých zahraničních stáží (španělsko, Velká Británie, švédsko, německo, kanada, rusko a mnohé další země). Přihlášky přijímáme prostřednictvím el. formuláře na http://prijimacky.czu.cz do 31. března 2015 dny otevřených dveří: 23. - 24. ledna 2015 Prominutí přijímacích zkoušek (jen obory vyučované v češtině): Bakalářské oBory: uchazeči, kteří nikdy nestudovali na Vš, budou na vybrané obory přijímáni také bez zkoušek. ostatní budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu fld. naVaZující magisterské oBory: uchazeči hlásící se na obor lesní inženýrství, kteří absolvovali v bakalářském programu lesnictví, a uchazeči hlásící se na obor dřevařské inženýrství, kteří absolvovali v bakalářském studijním programu dřevařství, budou přijímáni bez zkoušek. ostatní budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu. staňte se našimi přáteli na Facebooku: www.facebook.com/fld.czu.cz Fakulta lesnická a dřevařská Čzu v Praze

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

20 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha klinika adiktologie 1. lékařské fakulty univerzity karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze apolinářská 4, Praha 2 - 128 00 tel: 224 965 035, fax: 224 965 035 info@adiktologie.cz www.adiktologie.cz/studium, www.facebook.com/studium.adiktologie klinika adiktologie 1. lékařské fakulty uk v Praze a vFN v Praze staňte se adiktologem,tedy odborNíkem, který dokáže Pomoci lidem ohrožeNým závislostNím chováNím, a také jejich Nejbližšímu okolí. získejte zNalosti o vlivu Návykových látek Na chováNí lidí, jejich zdravotNí stav a roli ve sPoleČNosti. zaPojte se do výzkumů, Projektů a stáží realizovaNých kliNikou adiktologie a ProPojujte Nabyté teoretické zNalosti s Praktickými dovedNostmi. Přihlaste se ke studiu adiktologie! Najděte studium adiktologie na Facebooku - každý týden nová otázka k přijímačkám! den otevřených dveří 1. lékařské fakulty uk: sobota 10. ledna 2015. Přípravný kurz k přijímacímu řízení: 28. března 2015. bakalářské studium adiktologie (3leté, prezenční nebo kombinované) ■ absolvent studia získá transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case managementu, prevence a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících škod. ■ Úspěšnýmukončenímstudiaabsolventzískávákvalifikaciproprácivezdravotnictvípodlezákonač.96/2004sb. ■ Požadavky pro přijetí: sš vzdělání s maturitou, nejlépe humanitního zaměření magisterské studium adiktologie (2leté, prezenční nebo kombinované) ■ absolvent studia získá znalosti a dovednosti z oblasti rizikových faktorů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog. Program studenty vybavuje schopností hodnotit význam oblastí vymáhání práva, společenských norem nebo biomedi- cínských souvislostí a připravuje je rovněž pro řízení adiktologických služeb. ■ Požadavky pro přijetí: absolvent Bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Bc. studijního programu na jiné Vš doktorské studium adiktologie (4leté) ■ doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých rizikových faktorů souvisejících se škodlivým užíváním návykových látek a závislostním chováním. jádrem programu je klinický výzkum v oblasti veřejného zdraví a praxe zaměřená na oblast duševního zdraví. doktorský program zahrnuje metodologické vedení k transdisciplinár- nímu výzkumu v oboru adiktologie a kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního epistemologického rámce. ■ Požadavky pro přijetí: absolvent mgr. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně mgr. studijního programu na jiné Vš kliNika adiktologie dlouhodobě sPoluPracuje s Několika zahraNiČNími uNiverzitami. studeNti oboru adiktologie se tedy mohou ÚČastNit PravidelNých výměNNých Pobytů v rámci Programu erasmus+ NaPříklad v těchto zemích: belgie, velká britáNie, chorvatsko, šPaNělsko.

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

21veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz fakulta managementu Vše v Praze, jarošovská 1117/ii, 377 01 jindřichův hradec telefon: 384 417 200 info@fm.vse.cz, jirkova@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz elektronická přihláška: ano získejte zNalosti Pro PraXi Na Fakultě maNagemeNtu Fakulta managementu v jindřichově hradci je jedinou mimopražskou fakultouvysoké školy ekonomické v Praze. Poskytuje vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru maNagemeNt. studium probíhá v denní i kombinované formě. ProČ studoVat fakultu managementu Vše: ■ zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy od roku 2008 se Vše nepřetržitě umisťuje v respektovaném žebříčku eduniversal mezi třemi nejlepšími školami v oblasti Východní evropy, škola je držitelem certifikátů ects label a diploma supplement label. ■ kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia fm Vše poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě. ■ Nastavení studia podle potřeb studenta od zimního semestru 2011/2012 fakulta managementu přešla na modulární strukturu studia. ■ vysoká míra uplatnění absolventů v praxi dlouhodobě se daří dosahovat stavu, kdy absolventi fakulty nacházejí zaměstnání ihned po ukončení studia. ■ široké možnosti studia v zahraničí Vše spolupracuje s více než 200 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů a je členem mezinárodních organizací a sítí vysokých škol (cems, Pim). ■ Nové knihovnické a informační centrum a zmodernizované koleje studentům je k dispozici nové knihovnické a informační centrum. Pět minut chůze od školy se nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou. ■ studium v domácí a přátelské atmosféře v jindřichově hradci studenti fakulty oceňují především„rodinný”charakter školy a vstřícnost zaměstnanců. společenské a sportovní aktivity lze provozovat nejen v rámci univerzitního sportovního klubu, ale například i v divadelním spolku. další informace včetně termínů podávání přihlášek naleznete na webu www.fm.vse.cz Fakulta managementu vysoké školy ekonomické v Praze, jindřichův hradec fakulta mezinárodních vztahů Vše v Praze, nám. W. churchilla 4, 130 67 Praha 3, ing. andrea Petránková, andrea.petrankova@vse.cz www.fmv.vse.cz, www.facebook.com/fmvvse, www.facebook.com/FmvPridejseknam studiumv ČeštiNě: bakalářskéstudijNíobory–PrezeNČNíFormastudia ■ cestovní ruch a regionální rozvoj ■ mezinárodní obchod ■ mezinárodní studia – diplomacie ■ Podnikání a právo ■ Politologie bakalářskýstudijNíobor–kombiNovaNáFormastudia ■ manažer obchodu NavazujícímagisterskéstudijNíobory ■ cestovní ruch ■ evropská integrace ■ mezinárodní obchod (akreditace ePas) ■ mezinárodní politika a diplomacie ■ Podnikání a právo ■ Politologie doktorskéstudijNíobory –PrezeNČNíakombiNovaNá(distaNČNí)Formastudia ■ evropská studia ■ mezinárodní obchod ■ mezinárodní politické vztahy ■ obchodní a mezinárodní hospodářské právo ■ Politologie studiumv aNgliČtiNě: bakalářskéstudijNíobory ■ international Business NavazujícímagisterskéstudijNíobory ■ egei – economics of globalisation and european integration (erasmus mundus) ■ ids – international and diplomatic studies ■ iB – international Business – central european Business realities (akreditace ePas) doktorskéstudijNíobory–PrezeNČNíakombiNovaNá (distaNČNí)Formastudia ■ international Business ■ commercial and international economic law ■ international Political relations ■ european studies ■ Political science ProgramtyPumba ■ mae – master management et administration des entreprises Fakulta mezinárodních vztahů vysoké školy ekonomické v Praze den otevřených dveří: 31. 1. 2015 uzávěrky přihlášek: bc.: 31. 3. 2015 (obory v angličtině: 30. 4. 2015) ing.: 31. 3. 2015 (obory v angličtině: 30. 4. 2015) Phd: 15. 5. 2015

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

22 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Ekonomie Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium Konstrukce staveb Bakalářský obor, prezenční studium Stavební management Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium Strojírenství Bakalářský obor, prezenční studium Doprava a logistika Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium Logistické technologie Magisterský obor, prezenční i kombinované studium Obory s uplatněním více na www.VSTECB.cz Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - první profesně zaměřená veřejná vysoká škola v ČR ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČVUT je veřejnou vysokou školou. • Fakulta biomedicínského inženýrství má sídlo v Kladně. • Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Bakalářské studijní obory (3 roky) Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Studijní obory: Biomedicínský technik Optika a optometrie Biomedicínská informatika Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obory: Fyzioterapie Radiologický asistent Zdravotnický záchranář Zdravotní laborant Studijní program: Ochrana obyvatelstva Studijní obory: Plánování a řízení krizových situací Zveme Vás na dny otevřených dveří, kde pro vás bude připraven bohatý program: 21. listopadu 2014 a 13. února 2015 Bližší informace na e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz tel.: 312 608 267, 224 358 473 http://www.fbmi.cvut.cz Inzerat_FBMI_KamPoMaturite_06-14_90x130.indd 1 19.6.2014 17:05:25 www.fel.cvut.cz FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

23veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz heyrovského 1203, 500 05 hradec králové telefon: 495 067 111, fax: 495 518 002 www.faf.cuni.cz vysoce kvaliFikovaNí zdravotNiČtí PracovNíci jsouvychováváNi Na Farmaceutické Fakultě uNiverzity karlovy Farmaceutická fakulta uk působí v hradci králové 44 let, vychovala přes 5 500 absolventů, ti tvoří většinu farmaceutů v Čr. Fakulta dnes nabízí 2 směry studia: studium Farmacie ■ studijní program farmacie je magisterský pětiletý ■ studijní plán splňuje všechny požadavky evropské unie a je koncipován tak, aby znalosti a dovednosti absolventa odpovídaly jak sou- časným poznatkům farmaceutických věd, tak i potřebám naší i evropské praxe. absolventi nacházejí uplatnění především v lékárenství, vedle toho i ve výzkumu a vývoji nových léčiv, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, ve zdravotnických řídících složkách a zdravotnickém školství. studium končí vykonáním státní zkoušky a absolvent získá titul„magistr“ (mgr.) ■ Část studia lze konat v cizině - ročně více než 30 studentů vyjíždí na jednosemestrový pobyt ■ absolvent studijního programu farmacie může vykonat státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul„doktor farmacie“ (Pharmdr.) studium zdravotNické bioaNalytiky V minulosti nacházela řada farmaceutů výborné uplatnění i ve zdravotnických laboratořích.V roce 1999 byl zřízen samostatný studijní program Zdravotnická bioanalytika, jehož absolventi získávají optimální kvalifikaci pro práci v laboratořích. studium je akreditováno ministerstvem zdravotnictví Čr, absolventi jsou tedy plně způsobilí k výkonu nelékařských povolání v této oblasti.Výuku Zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z fakultní nemocnice v hradci králové, kde probíhá na špičkových pracovištích i část praktické výuky. studium zdravotnické bioanalytiky je dvojstupňové: ■ nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný („dálkový“) ■ následuje magisterský stupeň prezenční ■ absolvent studijního programu Zdravotnická bioanalytika může vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul„doktor přírodních věd“ (rndr.) absolventi studijních programů farmacie a Zdravotnická bioanalytika, kteří dokončili magisterské studium, mohou nastoupit do postgraduálního doktorského studia, v němž je možno získat akademický titul„doktor“ (Ph.d. za jménem) Podrobné informace na http://www.faf.cuni.cz univerzita karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v hradci králové Palackého tř. 1/3 612 42 Brno-královo Pole telefon: 541 562 796 fvhe@vfu.cz http://fvhe.vfu.cz ■ chcete studovat perspektivní obory? chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti potravin, veterinární medicíny a welfare zvířat? máte zájem o ekologii a ochranu zvířat? rádi se bavíte a sportujete? ■ nabízímeVám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě. studium ProgramuveteriNárNí hygieNa a ekologiev oborech: ■ magisterský -Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (mVdr.) ■ bakalářský - Bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (Bc.), i v kombinované formě ■ bakalářský – ochrana zvířat a welfare – 3 roky (Bc.) ■ Navazující magisterský - Bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (mgr.) ochrana zvířat a welfare – 2 roky (mgr.) ■ doktorský -Veterinární hygiena a ekologie - 4 roky (Ph.d.), i v kombinované formě Přijďte se podívat: den otevřených dveří 31. 1. 2015 Přijímací řízení: http://fvhe.vfu.cz Fakulta veterinární hygieny a ekologie, vFu brno

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

24 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Botanická 68a, 602 00 Brno telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820 studijni@fi.muni.cz, www.fi.muni.cz elektronická přihláška: ano Fakulta iNFormatiky Nabízí široký rozsah zaměřeNí, a to díky široké Nabídce bakalářských oborů sdružeNýchvetřech studijNích Programech. studijNí Program iNFormatika ■ matematická informatika ■ Paralelní a distriBuoVané systémy ■ PoČítaČoVé systémy a ZPracoVání dat ■ PoČítaČoVé sítě a komunikace ■ PoČítaČoVá grafika a ZPracoVání oBraZu ■ ProgramoVatelné technické struktury ■ umělá inteligence a ZPracoVání PřiroZeného jaZyka studijNí Program aPlikovaNá iNFormatika ■ aPlikoVaná informatika ■ Bioinformatika ■ informatika Ve Veřejné sPráVě ■ sociální informatika ■ grafický design /sPecialiZace/ studijNí Program iNFormatika a druhý obor ■ informatika a druhý oBor Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 28. 2. 2015. dny otevřených dveří: 15. 1., 21. 1. a 27. 1. 2015. Podrobnosti viz www.fi.muni.cz/admission/dod Fakulta informatiky, masarykova univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Telefon: 549 494 864, 549 493 254 prijimacky@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz Elektronická přihláška: ANO Věříte, že získáVání a předáVání zkušeností, náVyků, doVedností a znalostí má smysl? že kValitní Vzdělání je základním staVebním kamenem každého kulturního národa? my ano! a práVě proto patří pedagogická fakulta mu k nejúspěšnějším pedagogickým fakultám V České republice. ■ pedagogická fakulta masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v někte- rých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky. skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe. ■ bakalářské, magisterské, navazující magisterské a celoživotní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro mateřské školy a učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol. ■ aktuální informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 vč. důležitých termínů a nabídky studijních programů a oborů budou uvedeny po 1. listopadu 2014 na www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/ přihlášky se podávají výhradně elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ termíny pro podání přihlášky: 1. 11. 2014 - 28. 2. 2015 pro bakalářské a magisterské studijní programy 1. 2. 2015 – 30. 4. 2015 pro navazující magisterské programy pedagogická fakulta, masarykova univerzita

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

25veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity: 95 let zkoumáme svět 56 bakalářských a 60 magisterských oborů Zapojíme vás do výzkumu i jeho aplikací Navštivte dny otevřených dveří: 24. 1. a 27. 1. 2015, 900 –1300 . Finanční a pojistná matematika Analytický chemik – manažer chemické laboratoře Nanotechnologie – aplikovaná fyzika Aplikovaná geografie a geoinformatika Chemoinformatika a bioinformatika Lékařská genetika a molekulární diagnostika Ekologická a evoluční biologie Geologie aplikovaná a environmentální Ekotoxikologie Astrofyzika Biofyzika Biochemie Antropologie Kombinace se zaměřením na vzdělávání viz www.ucitseucit.cz Všechny obory najdete na http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc „Přijďte studovat do nejmodernějšího vědecko výzkumného areálu v naší zemi.“ „V éře masovosti vzdělávání je pro nás prioritou osobní přístup ke studentům.“ Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU Uzávěrka přihlášek k bakalářskému studiu: 28. února 2015. Kontakt: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz. Najdete nás na webu: sci.muni.cz a na facebooku: hhtps://www.facebook.com/FacultyofScienceMU. Foto: Oliver Staša Foto: Oliver Staša

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

26 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Zemědělská 3 613 00 Brno telefon: 545 134 006 certekov@mendelu.cz www.ldf.mendelu.cz …..proč právě ldF? uplatnitelnost – studujte pro praxi ■ šlP křtiny 10 000 ha vlastního lesa ■ studentský časopis lef – možnost sebeprezentace ■ spolek posluchačů ldf – kvalitně strávený volný čas ■ trubači ldf – největší a nejlepší hudební těleso v Čr ■ tvůrčí činnost – vlastní dílny ■ rozvinutá mezinárodní spolupráce – více než 70 univerzit na celém světě ■ Získání praktických zkušeností v rozvojovém světě – off shore campy v jemenu, nikaragui, Zambii lesnická a dřevařská fakulta patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva, nábytkářství a designu nábytku. naše fakulta je součástí mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919. NezaPomeň se nikde a rychle si podej přihlášku http://is.mendelu.cz/prihlaska/.... bakalářské studijNí Programy studijní Program oBor dřevařství dřevařství krajinářství krajinářství lesnictví hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí lesnictví arboristika arboristika nábytek tvorba a výroba nábytku design nábytku design nábytku stavby na bázi dřeva stavby na bázi dřeva lesnická a dřevařská fakulta mendelovy univerzity v brně deN otevřeNých dveří: 5. 12. 2014 a 30. 1. 2015 termín podání přihlášek: do 31. 3. 2015 Přijímací zkoušky: 1. – 9. 6. 2015 elektronická přihláška: aNo studijní oddělení Zf mendelu Valtická 337 691 44 lednice telefon: 519 367 225 fax: 519 367 222 info@zf.mendelu.cz www.zf.mendelu.cz (oficiální web)  www.zahradnickafakulta.cz  (pro uchazeče o studium) Zahradnická fakulta mendelu se sídlem v lednici je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu a vzdělávání v České republice. uskutečňuje vysokoškolské studium v celé šíři zahradnických oborů a na všech jeho úrovních, v denní i kombinované formě. svým studentům nabízí moderní posluchárny, labo- ratoře, skleníky či v rozsáhlou oborovou knihovnu. a to vše se odehrává v inspirujícím prostředí unikátní komponované krajiny lednicko-valtického areálu. obory bakalářského studia (bc.): ■ Zahradnictví (3Pk) ■ Vinohradnictví a vinařství (3Pk) ■ jakost rostlinných potravinových zdrojů (3P) ■ Zahradní a krajinářská architektura (4P) ■ Zahradní a krajinářské realizace (3P) obory magisterského studia (Nmgr.): ■ Zahradnictví (2Pk) ■ řízení zahradnických technologií (2Pk) ■ Zahradní a krajinářská architektura (2P) ■ management zahradních a krajinářských úprav (2P) Vysvětlení zkratek v závorce: např. 3Pk – 3 roky studia v Prezenční i kombinované formě. dny otevřených dveří: 28. ledna a 25. února 2015, vždy v 10:30 hod., aula Zf mendelu, lednice. Přihlášky ke studiu: 20. března 2015 (Bc.) a do 20. května 2015 (nmgr.). zahradnická fakulta mendelovy univerzity v brně studijní oddělení af mendelu Zemědělská 1 613 00 Brno telefon: 545 133 008 agro@mendelu.cz www.af.mendelu.cz agronomická fakulta mendelovy univerzity v brně obory bakalářského studia (bc.): ■ agrobyznys ■ agroekologie ■ fytotechnika ■ general agriculture (aj) ■ molekulární biologie a biotechnologie ■ odpadové hospodářství (+k) ■ Pozemkové úpravy a ochrana půdy ■ Provoz techniky ■ rostlinolékařství ■technologie potravin ■Všeobecné zemědělství (+k) ■ Zootechnika obory Navazujícího magisterského studia (ing.): ■ agrobyznys ■ agroekologie ■ automobilová doprava ■ Biotechnologie rostlin ■ ekotrofologie ■ fytotechnika ■ chov koní a agroturistika ■ jakost a zdravotní nezávadnost potravin ■ krmivářství ■ management techniky ■ rostlinolékařství ■ rozvoj venkova ■ rybářství a hydrobiologie ■ technologie a management odpadů (+ k) ■ technologie potravin ■ Zemědělské inženýrství (+k) Zootechnika ■ živočišné biotechnologie (+ k) Vysvětlení zkratek v závorce: + k = obor je vyučován i v kombinované formě, aj = v anglickém jazyce) Úspěšní studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně i v doktorském studiu a získat titul Ph.d. dny otevřených dveří: 9. ledna 2015, 23. ledna 2015, 6. února 2015, vždy v 10 hod. v posluchárně Q 01. Nabízíme: tradiční i nové studijní obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (např. skleníky, fytotrony, 2 vlastní pivovary a potravinářské poloprovozy, zkušebnu vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty) Přihlášky ke studiu: do 31. března 2015 (http:// prihlaska.mendelu.cz)

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

27veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ / WWW.VUTBR.CZ NAVRHNOUT FUNGOVAT ZKOUMAT PROPOJIT PODNIKAT STAVĚT KONSTRUOVAT TVOŘIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NESTUDUJ ZBYTEČNĚ NAŠI ABSOLVENTI JSOU ŽÁDANÍ NA TRHU PRÁCE. 48 % Z NICH MÁ PRÁCI ZAJIŠTĚNOU JEŠTĚ PŘED UKONČENÍM STUDIA A DO ROKA PO ABSOLUTORIU PRACUJE 98 % Z NICH. SVÉHO ROZHODNUTÍ STUDOVAT NA VUT NEBUDEŠ LITOVAT. JAK TO VÍME? 9 Z 10 NAŠICH ABSOLVENTŮ BY SI VUT VYBRALO PRO SVÁ STUDIA ZNOVU. FAKULTA ARCHITEKTURY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FAKULTA CHEMICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FAKULTA PODNIKATELSKÁ FAKULTA STAVEBNÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

28 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha absolveNtivutv brNě se Natrhu Práce Neztratí mít práci ještě před ukončením studia? Přání snad každého studenta. Pro ty z Vysokého učení technického v Brně však žádný problém, téměř polovina z nich má totiž zaměstnání zajištěné ještě než dostanou diplom. Více než třetina si ho pak najde do tří měsíců a do roka pracuje už 98 % z nich. Čím to, že jsou naši absolventi na trhu práce tak úspěšní? Během studia se totiž klade důraz na propojení teorie s praxí. díky spolupráci s firmami z oboru se studenti mohou už od 2. ročníku podílet na zajímavých projektech a vyzkoušet si přímo v praxi to, co znají z knížek. a že studium nemusí být rozhodně jen sezení v lavicích, počítání, kreslení a rýsování, dokazuje třeba formule student dragon, na jejímž neustálém zdokonalování se podílejí studenti hned několika fakult, včetně podnikatelské. dalším zajímavým projektem je konstrukce pneumobilu, tedy vozidla na stlačený vzduch.„když jsme s pneumobilem na fakultě začínali, museli jsme si spoustu věcí nastudovat a zkoušet, vše jsme znali jen teoreticky,“ popisuje začátky david smejkal, jeden z členů týmu. dnes s vozidlem objíždějí závody a sklízejí úspěchy doma i v zahraničí. to, že studium naVysokém učení technickém v Brně nebyla rozhodně ztráta času a že studenty obohatilo, dokazuje i to, že 9 z 10 absolventů svého rozhodnutí nelituje a školu by si i dnes znovu vybrali.

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

29veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz všb - technická univerzita ostrava, Fakulta strojní studujte strojNí obory Na Naší Fakultě! bakalářský studijNí Program„strojíreNství” můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, robotiku či automatizaci, nebo se profilovat v oblasti ener- getických zařízení, hydrauliky, pneumatiky a dopravních technologií. bakalářský studijNí Program„techNologie letecké doPravy” tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci provozovatele letec- ké dopravy nebo provozovatele letiště. dále vám Nabízíme: ■ studium v navazujícím dvouletém magisterském programu„strojní inženýrství” ■ získání vědecké hodnosti Ph.d. ve čtyřletém doktorském programu„strojní inženýrství” ■ možnost vycestovat během studia na více než 40 zahraničních univerzit ■ studium v prezenční i kombinované formě ■ získání teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi Více informací o fakultě, chystaných akcích i podmínky pro podání přihlášky ke studiu pro akademický rok 2015/2016 najdete na www.fs.vsb.cz/, www.facebook.com/fsostrava. navštivte náš den otevřených dveří 30. 1. 2015 v areáluVšB -tuo v ostravě-Porubě. 17. listopadu 15/2172, 708 33 ostrava – Poruba telefon: 597 321 221 (4122, 3107) vladimira.siroka@vsb.cz www.fs.vsb.cz , olbrichova 625/25, 746 01 opava telefon: 553 684 841 www.fvp.slu.cz slezská univerzita v opavě, Fakulta veřejných politik bakalářské studijNí obory: PreZenČní studium ■ Veřejná správa a sociální politika ■ sociální patologie a prevence ■ Všeobecná sestra ■ středoevropská studia komBinoVané studium ■ Veřejná správa a sociální politika ■ sociální patologie a prevence ■ Všeobecná sestra Podmínky Přijetí: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz magisterské Navazující studijNí obory: PreZenČní studium ■ Veřejná správa a sociální politika ■ středoevropská studia Podmínky Přijetí: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz doktorské studium: PreZenČní studium ■ moderní dějiny střední evropy komBinoVané studium ■ moderní dějiny střední evropy Podmínky Přijetí: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

30 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha všb - technická univerzita ostrava, Fakulta stavební bakalářský studijní program stavebNí iNžeNýrství v prezenční i kombinované formě studia (délka studia 4 roky) s obory: ■ geotechnika ■ městské inženýrství ■ stavební hmoty a diagnostika staveb ■ dopravní stavby ■ konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Příprava a realizace staveb ■ dopravní inženýrství ■ Building structures (studium v aj) absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu stavebNí iNžeNýrství (doba studia 1,5 roku) se studijními obory: ■ geotechnika ■ městské stavitelství a inženýrství ■ stavební hmoty a diagnostika staveb ■ dopravní stavby ■ konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Provádění staveb ■ dopravní inženýrství ■ Průmyslové a pozemní stavitelství bakalářský studijní program architektura a stavitelství pouze v prezenční formě studia se studijním oborem stejného názvu. absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu a oboru architektura a stavitelství (doba studia 2 roky) nebo ve studijních oborech navazujícího magisterského studijního programu stavebNí iNžeNýrství. den otevřených dveří je pořádán 23. 1. 2015 v areálu fakulty na ul. l. Podéště 1875/17 v ostravě-Porubě. Přihláška ke studiu je na adrese http://prihlaska.vsb.cz. Podává se do 31. 1. 2015 pro studijní program architektura a stavitelství a do 31. 3. 2015 pro studijní program stavební inženýrství. spolu s přihláškou musí být uhrazen i administrativní poplatek. Podmínky přijetí ke studiu a další informace jsou k nahlédnutí na www.fast.vsb.cz. Fakulta stavebNí všb-tu ostrava Nabízí studium v bakalářských a magisterských Programech: Když sníš o práci v zahraniční firmě studuj v angličtině a vydej se do zahraničí Stačí, když umíš jazyk a můžeš se vydat na jednu z 58 partnerských univerzit v Evropě nebo třeba v Koreji. Když poznáš, že to není jen o studiu sportuj, bav se a užij si to Usain Bolt, Jamie Cullum, Tomáš Berdych? Tyto i další hvězdy můžeš v Ostravě zažít naživo. Odreaguj se ve velkém sportovním areálu u kolejí, zajeď si do blízkých Beskyd nebo se pobav na Stodolní. Když se chceš orientovat ve světě eKonomiKy a financí pořád se něco děje Premiér ČR, ministr financí, guvernér a viceguvernér ČNB, irská velvyslankyně a mnoho významných ekonomů. Ti všichni během posledních dvou let vystoupili na Ekonomické fakultě. vyber si, máme co nabídnout Široká nabídka bakalářských a navazujících magisterských oborů. První autorizované školicí středisko Apple na vysokých školách v ČR. Když chceš být nejlepší, jdi za Kvalitou Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1 Tel.: +420 597 322 331, e-mail: kontakt.ekf@vsb.cz, www.ekf.vsb.cz, www.facebook.com/ekfostrava eKonomicKÉ VZDĚLÁNÍ NA dobrÉ ADRESE BAKALÁŘSKÉ STUDIUM EKONOMIKA A MANAGEMENT Ekonomika podniku * Marketing a obchod Management Účetnictví a daně HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Ekonomická žurnalistika Eurospráva ** Finance Národní hospodářství Regionální rozvoj Veřejná ekonomika a správa SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika v ekonomice ** KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA Ekonomika podniku Veřejná ekonomika a správa*** *Tento obor lze také studovat ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ** Tento obor lze také studovat v UHERSKÉM HRADIŠTI *** Tento obor lze také studovat v ŠUMPERKU

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

31veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz , České mládeže 8, 400 96 Ústí nad labem telefon: 475 283 223, fax:475 283 563 info@sci.ujep.cz, www.sci.ujep.cz www.facebook.com/Prirodovedecka.fakulta.ujeP Přírodovědecká fakulta univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem ■ Fakulta je jednou z nejmladších částí univerzity, své důležité postavení si vybudovala rychle. Nabízí širokou škálu tradičních i moderních oborů. o výuku studijních programů se starají špičkoví akademičtí pracovníci a vědci, kteří zaručují nejen kvalitu přednášek, práci s nejmodernější technikou, ale také to, aby se u nás student cítil jako v rodinném či přátelském prostředí. vychováváme absolventy pro průmyslovou praxi, ale také pro akademickou kariéru. studenti tak mají v budoucnosti větší šance pro uplatnění na trhu práce. ■ Úspěšná šňůra studentů PřF ujeP: Nebývalý úspěch se podařil našim třem studentům aplikovaných nanotechnologií ve druhé polovině roku 2014. simona lupínková získala cenu společnosti merck s.r.o. jako jediná studentka bakalářského studia mezi navazujícími magistry. bc. jakub braborec získal cenu av Čr za vědecký přínos na mezinárodní soutěži Famelab 2014. antonín Čajka svou prací a prezentací nadchl porotu na Česko-slovenské studentské konferenci, kterou pořádala matematicko-fyzikální fakulta uk, a umístil se tak na prvním místě v sekci aplikovaná fyzika. bakalářské studijNí obory: biologie ■ Počítačové modelování ve fyzice a technice ■ aplikované nanotechnologie ■ geografie ■ matematika a její použití v přírodních vědách ■ toxikologie a analýza škodlivin ■ informační systémy ■ dvouoborová studia ■ dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání Navazující magisterské studijNí obory: ■ biologie ■ Počítačové modelování ve vědě a technice ■ aplikované nanotechnologie ■ geografie ■ analytická chemie životního prostředí a toxikologie ■ dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň zš ■ dvouoborová studia učitelství pro sš doktorské studijNí obory: ■ obecné otázky matematiky ■ aplikované nanotechnologie ■ Počítačové modelování ve vědě a technice dny otevřených dveří: 6. 11. 2014 a 22. 1. 2015, termín pro podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2015 , na okraji 1001, 400 96 Ústí nad labem telefon: 475 285 511, 475 285 514 fax: 475 285 566 kontakt@fvtm.ujep.cz, www.fvtm.ujep.cz Fakulta výrobních technologií a managementu univerzity j. e. Purkyně ■ Fakulta je jednou z nejmladších součástí univerzity. Přes svoje mládí je uznávaná v České republice i v zahraničí. spolupracuje s fakultami na ostatních vysokých školách v Česku i za hranicemi naší republiky a s významnými průmyslovými podniky nejen v regionu. Fakulta připravuje absolventy technicko-ekonomického zaměření s cílem zabezpečit lidské zdroje pro průmyslovou sféru. ■ studovat je možné v bakalářských, v navazujících magisterských studijních programech a doktorském studijním programu. důraz je kladen na provázanost s praxí a na požadavky průmyslu. Na Fvtm jsou čtyři katedry: technologií a materiálového inženýrství, strojů a mechaniky, managementu a ekonomiky podniku a energetiky a elektrotechniky. věda a výzkum se na fakultě zaměřují na výrobní tech- nologie, průmyslové inženýrství a management, mechaniku těles, materiálové inženýrství a povrchové inženýrství. stejně jako studenti ostatních součástí ujeP, také na naší fakultě se využívá možností zahraničních výměnných pobytů v rámci programu erasmus. Fakulta má partnery na univerzitách na slovensku, ve švédsku, v Německu, rakousku, slovinsku, turecku, španělsku, maďarsku a dalších zemích. fakulta VyPisuje Pro akademický rok 2015/2016 Přijímací říZení Pro studium Ve studijních Programech a oBorech následujícího Zaměření: náZeV Programu/oBoru tyP Programu forma strojírenská technologie řízení výroby Bakalářské studium Ps, ks energetika energetika-teplárenství Bakalářské studium Ps, ks strojírenství materiály a technologie v dopravě Bakalářské studium Ps, ks strojírenská technologie Příprava a řízení výroby navazující magisterské studium Ps, ks strojírenství materiály a technologie v dopravě navazující magisterské studium Ps, ks strojírenská technologie doktorské studium Ps, ks

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

32 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha České mládeže 8 400 96 Ústí nad labem telefon: 475 283 163 Pfstudium@ujep.cz www.pf.ujep.cz www.facebook.com/pfujep www.twitter.com/pfujep Pedagogická fakulta univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem hledáte školu, která vás připraví na všemožná úskalí budoucího života? my hledáme lidi, kteří jsou připraveni přijímat výzvy, nést odpovědnost a řešit problémy. to vše s empatií a citem potřebným pro pohyb v mezilidských vztazích a utváření nových generací. shodli jsme se? to už je důvod zjistit si o nás víc. na naší fakultě se stanete součástí studentské komunity, které poskytujeme nejen inspirativní prostředí pro získání kvalitního vzdělání zaměřeného na praxi v oboru, ale také podporu pro rozmanité studentské akce. stejně jako každý rok, i letos nabízíme nepřeberné množství oborů a jejich kombinací s pedagogickým i odborným zaměřením. chystáme spoustu novinek, které do uzávěrky nebylo možné potvrdit. Navíc některé kombinace otevíráme i s FF a PřF ujeP, takže pro kompletní seznam bude nejlepší, když navštívíte stránky www.pf.ujep.cz. ■ aktivity v Přírodě ■ aNglický jazyk a literatura ■ Český jazyk a literatura ■ hudebNí výchova ■ obchodNí ruštiNa ■ tělesNá výchova a sPort ■ Pedagogika volNého Času ■ PoPularizace hudby a orgaNizace hudebNího života ■ sbormistrovství ■ sociálNě Pedagogická asisteNce ■ sociálNí Pedagogika ■ uČitelství Pro 1. stuPeň zš ■ uČitelství Pro mš ■ výtvarNá výchova + magisterské obory navazující na bakalářská studia mostní 5139 760 01 Zlín telefon: 576 032 024-5 576 038 008 studium@fhs.utb.cz www.utb.cz/fhs Fakulta humanitních studií univerzity tomáše bati ve zlíně Nabízí Pro akademický rok 2015/2016: bakalářské obory: ■ anglický jazyk pro manažerskou praxi ■ německý jazyk pro manažerskou praxi ■ sociální pedagogika ■ učitelství pro mateřské školy ■ andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře ■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka ■ Zdravotně sociální pracovník Navazující magisterský obor: ■ sociální pedagogika doktorský obor: ■ Pedagogika dny oteVřených dVeří: 12. 12. 2014 a 23. 1. 2015 elektronické Přihlášky: od ledna 2015 dvořákova 7 701 03 ostrava tel.: 597 091 111, 553 461 111 info@osu.cz podatelna@osu.cz www.osu.cz ostravská univerzita v ostravě ostravská uNiverzita v ar 2015/2016 Nabízí studium v bakalářských, Navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijNích Programech. otevření e-přihlášek od 1. 11. 2014

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

33veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz VIP BALÍČEK PSYCHOLOGIE S VIP balíčkem se připravíte na písemnou i ústní část přijímací zkoušky. Získáte celkový přehled o oboru a literaturu doporučenou našimi lektory. Součástí balíčku jsou hodnotné bonusy zdarma, mimo jiné program Garance v případě nepřijetí na vybraný obor. CO BALÍČEK OBSAHujE? PSYCHOLOGIE PřÍPrAVný Kurz (nuLtý rOČnÍK) 7490 Kč PSYCHOLOGIE - jAK SE dOStAt nA VYSOKOu (skripta) (AMOS): běžná cena 250 Kč, vaše cena v balíčku 188 Kč MOdErnÍ PSYCHOLOGIE, HLAVnÍ OBLAStI SOuČASnéHO StudIA LIdSKé PSYCHIKY (Portál): běžná cena 585 Kč, vaše cena v balíčku 437 Kč záKLAdY PSYCHOLOGIE - M. Vágnerová (Karolinum): běžná cena 290 Kč, vaše cena v balíčku 254 Kč zdArMA poštovné za zaslání knih z balíčku, v hodnotě 90 Kč zdArMA e-book „jak se dostat na psychologii“ v hodnotě 49 Kč zdArMA program Garance v případě nepřijetí na VŠ v hodnotě 500 Kč zdArMA videonávod „jak se dostat na psychologii“ zdArMA pravidelný mailing s aktualitami z oboru psychologie CEnA BALÍČKu: 8368 Kč (PůVOdnÍ CEnA 9254 Kč, BOnuSY V HOdnOtě 886 Kč) Balíček objednávejte na http://www.kampomaturite.cz/psychologii

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

34 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha žižkovo náměstí 5, 771 40 olomouc, P.o. box 212 telefon: 585 635 010, 585 635 027 libuse.lysakova@upol.cz, www.upol.cz elektronická přihláška: ano Pedagogická fakulta uP v olomouci poskytujeVš vzdělání budoucím učitelům a pedagogickým pracovníkům různých druhů škol – mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných vzdělávacích zařízení, zaměřuje se také na státní správu a samosprávu, bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního vzdělávání.Všechny studijní programy a obory otevírané v akademickém roce 2015/2016 na: www.studuj.upol.cz. Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol: ■ mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika) ■ Základních a středních (učitelství pro 2. stupeň Zš a sš v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných, technických) ■ středních a vyšších odborných škol (učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, učitelství pedagogiky) ■ škol pro žáky se specifickými potřebami V bakalářských studijních programech specializace v pedagogice a speciální pedagogika si uchazeči mohou volit kombinaci studijních oborů. Pro podporu odborné přípravy učitelů v oblasti přírodních a technických věd poskytujeme dotovaný studijní program (motivační stipendia). Příprava odborníků v oblasti: ■ Pedagogiky a vychovatelství (pedagogika – veřejná správa, pedagogika – sociální práce, řízení volnočasových aktivit), ■ speciální pedagogiky (logopedie, speciální pedagogika předškolního věku, speciálně pedagogická andragogika, komunikační techniky), ■ ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor). Elektronická přihláška ke studiu na Bc. a Mgr. studijní obory do 28. 2. 2015. Termíny přijímacích zkoušek: Bc. a Mgr. studijní obory: 15. – 19. 6. 2015. Doktorské studijní programy: 22. – 26. 6. 2015 Denotevřenýchdveří:15.2.2015 univerzita Palackého v olomouci – Pedagogická fakulta studujte ekonomiku, management, správu nebo informatiku v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech na fakultě ekonomicko-správní! studium probíhá v prezenční i kombinované formě studia. jaké oBory můžete studoVat V Bakalářském studiu? ■ Veřejná ekonomika a správa ■ management podniku ■ management ochrany podniku a společnosti ■ ekonomika a provoz podniku ■ informatika ve veřejné správě ■ regionální a informační management ■ informační a bezpečnostní systémy ■ management finančních rizik oBory naVaZujícího magisterského studia ■ ekonomika veřejného sektoru ■ regionální rozvoj ■ management podniku ■ Pojistné inženýrství ■ informatika ve veřejné správě ■ regionální a informační management Denotevřenýchdveří:19.1.2015 Přihláškykestudiu:do15.3.2015 (probakalářskéstudium),do15.4.2015(pronavazujícímagisterskéstudium),do30.5.2015(prodoktorskéstudium) Fakulta ekonomicko-správní, univerzita Pardubice studentská 95, 532 10 Pardubice el. přihláška: ano, http://eprihlaska.upce.cz telefon: 466 036 454 ipc.fes@upce.cz, www.uni-pardubice.cz Přijímacířízenídobakalářskéhostudia: přijetíbezpřijímacíchzkoušek,pouzenazákladě studijníchvýsledkůstředoškolskéhostudia. Podrobnéinformacek přijímacímuřízení: www.upce.cz/fes

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

35soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Zhruba 14 % všech VŠ studentů studuje na soukromých vysokých školách, většinou se jedná o ekonomické a humanitně zaměřené obory. Soukromé vysoké školy obvykle přijímají přihlášky až do konce září. Kampomaturitě: nasoukromouvysokouškolu Metropolitní uniVerZita praha viz 2. obálka praha 274 815 044 www.mup.cz unicorn college viz 4. obálka praha 271 097 111 www.unicorncollege.cz uniVerSity of new york in prague viz str. 5 praha 224 221 261 www.unyp.cz VySoká Škola hoteloVá V praZe viz str. xx praha 283 101 111 www.vsh.cz 16. 9. 2014 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 17. 9. 2014 Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. www.vsrr.cz 22. 9. 2014 Metropolitní univerzita praha, o.p.s. www.mup.cz 24. 9. 2014 Vysoká škola obchodní v praze, o.p.s. www.vso.cz 25. 9., 20. 11. a 11. 12. 2014 Vysoká škola hotelová v praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz 9. 10., 13. 11., 11. 12. 2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz praha 12. 11., Znojmo 25. 11. 2014 SoukroMá VySoká Škola ekonoMická ZnoJMo s.r.o. ww.svse.cz odebírejte náš pravidelný newsletter nebo stáhněte aplikaci adresář škol a nepropásněte žádný termín dnů otevřených dveří nebo přijímaček Většina soukromých VŠ umožňuje návštěvu pravidelně a po domluvě. V přehledu uvádíme školy, kde jsme informaci o konaných akcích nalezli na webu v době přípravy časopisu (srpen 2014). informace doporučujeme ověřit na studijních odděleních daných škol, neodpovídáme za chyby či změny termínů. aktuální přehled najdete na www.kampoMaturite.cz Dny otevřených Dveří soukromých vŠ oD poloviny září Do konce roku 2014

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

36 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Jungmannova 17, 110 00 praha 1 – nové Město elektr. přihláška: ano tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz cevro institut je soukromá vysoká škola, která se zaměřuje na studium práva, politologie a mezinárodních vztahů, ekonomie, či bezpečnostní problematiky. učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! cevro institut, praha oBory stuDiA BAkAlářské stuDium (Bc.) v oborech: ■ politologie a mezinárodní vztahy ■ právní specializace – Veřejná správa ■ právo v obchodních vztazích ■ ekonomie – hospodářská politika Délka studia: 3 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná mAgisterské stuDium (mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: ■ politologie ■ Veřejná správa ■ Soukromoprávní studia – obchodněprávní vztahy ■ Bezpečnostní studia Délka studia: 2 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná ■ obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru ■ učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. Miroslav novák, prof. Josef Šíma, prof. Dušan hendrych, doc. ivana Štenglová, doc. eva horzinková nebo JuDr. tomáš Sokol) ■ individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí ■ prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru prahy a Českého krumlova ■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže Široké uplAtnĚní: komerční či podnikový právník, politický komentátor, diplomat, bankovní analytik, soukromý podnikatel, investiční poradce, starosta, tajemník, ekonomický analytik v domácích i nadnárod- ních firmách, poslanec, senátor, televizní moderátor, tiskový mluvčí, bezpečnostní analytik… Dny otevřených Dveří: obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. většinu nabízených oborů můžete studovat také v Českém krumlově e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; tel.: 774 427 401. Soukromá vysoká škola ... malá škola s individuálním přístupem Po dohodě se ještě můžete hlásit na rok 2014/2015! Bakalářské studium s pedagogickým zaměřením v perspektivních oborech Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk Termíny přijímacích zkoušek a dnů otevřených dveří na: Kestudiusemůžetehlásiton-line. Prezenční a kombinovaná forma www.akcentcollege.cz Bc. Ing. Bc. studIum – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání – Management organizací – Účetnictví Ing. studIum – Management v mezinárodním podnikání – Strategický management – Management firemních financí www.svses.cz Náš hlavní obor: úspěch! soukromá vysoká škola ekonomických studií

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

37soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz londýnská 41, praha 2 tel.: 224 221 281 admissions@unyp.cz, www.unyp.cz university of new york in prague university of new york in prague je přední a největší soukromá vy- soká škola v České republice, která nabízí studium v anglickém jazyce. unyp nabízí náročné, akreditova- né studijní programy ve spoluprá- ci s renomovanými vzdělávacími institucemi z usA, velké Británie a evropy. v současné době studuje na unyp více než 800 studentů z více než 60 zemí světa a působí zde více jak 125 lektorů z více než 20 zemí světa. mezinároDní chArAkter na unyp Vás budou učit lektoři ze Spojených států, Velké Británie a evropy a z více než 20 zemí světa, kteří sebou přináší jak akademické, tak i profesionální zázemí. to dělá unyp nejrozmanitější a multikultur- ní instituci v České republice. Výuku zajišťují mezinárodně uznávaní a zkušení pedagogové, kteří k výuce přistupují moderním způsobem, jsou komunikativní a studenty provokují k myšlení a aktivní účasti na výuce. kulturně a geograficky různorodá skupina studentů odráží rozmanitost doby, což je charakte- ristikou dneška i zítřka. Studentům unyp jsou průběžně akademiky doporučovány postupy, které vedou k rozvoji jejich kritického a analy- tického myšlení, řešení problémů, vedení a rozhodování, které jsou potřebné pro kariérní úspěch a na- plňují život v 21. století. výhoDy stuDiA ■ uSa, eu a uk akreditace ■ americký vzdělávací model zaměřený na rozvoj kritického myšlení a interak- tivního učení ■ Získání dvojího diplomu ■ pracovní stáže a výměnné studijní pobyty ■ kariérové poradenství ■ Student v centru našeho zájmu ■ Mezinárodní a multikulturní fakulty a studentská rada ■ Zdarma sportovní zařízení / fitness centrum ■ hi-tech prostředí stuDijní progrAmy Americké bakalářské programy Ve spolupráci se State university of newyork, empire State college Akreditace: Middle States commission on higher education, uSa , MŠMt, cZ (*), Bac, uk ■ Business administration* (dvojí diplom) ■ komunikace a masmédia* (dvojí diplom) ■ Mezinárodní ekonomické vztah* (dvojí diplom) ■ psychologie* (dvojí diplom) ■ it Management ■ anglický jazyk a literatura evropské bakalářské programy Akreditace: MŠMt, cZ, iacBe, uSa Bac, uk ■ Business administration ■ finance ■ Marketing mBA programy Akreditace: iacBe, uSa, caMBaS, cZ ■ MBa Management ■ MBa finance & Bankovnictví ■ MBa Marketing ■ MBa podnikání ■ MBa Řízení lidských zdrojů ■ MBa Řízení projektů ■ MBa Management informačních projektů ■ MBa on-line flexibilní program magisterské programy ■ university of greenwich ll. M v oboru Mezinárodní a obchodní právo ■ la Salle university M. a. v oboru odborná a byznys komunikace ■ university of Bolton M.Sc. v oboru Mezinárodní management ph.D program ■ university of Bolton ph.D v oboru inovací (publikování) AkreDitAce A Členství programy unyp jsou akreditovány: ■ MŠMt - Ministerstvem školství, mlá- deže a tělovýchovy České republiky ■ iacBe - Mezinárodním shromáždě- ním kolegia pro obchodní vzdělávání (international assembly for collegiate Business education) ■ Bac - Britskou akreditační radou pro nezávislé další a vyšší vzdělávání (British accreditation council for independent further and higher education)  ■ caMBaS - Českou asociací MBa škol unyp je členem: ■ aacSB - association to advance collegiate School of Business ■ ceeMan - Sdružení pro rozvoj managementu ve střední a východní evropě (central and east european Management Development associ- ation) www.unyp.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

38 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Stand:06/2013 Wir suchen Dich mit sehr guten Tschechisch- und Deutsch- kenntnissen! Nabízíme pomaturitní vzdělání v oboru bankovnictví se silným podílem praxe podle německého duálního modelu v následujících oborech: Bachelor of Arts – obor finanční hospodářství (3-leté bakalářské studium) Bankkaufmann/-frau – profesní vyučení v oboru bankovnictví (2,5-leté studium) Všem našim studentům nabízíme: · Téměř 1.000 EURO měsíčně (ca. 27.000 Kč) již v průběhu studia, · Možnost poznat chod celé banky v široké škále interních oddělení, · Zajímavé úkoly týkající se péče o české i německé zákazníky, · Velkou nabídku dalšího vzdělávání a příležitostí k internímu postupu Co požadujeme: · Plynulou znalost německého jazyka · Chuť učit se a flexibilitu · Schopnost práce v týmu, angažovanost a nadšení pro práci · Proklientský přístup, umění jednat s lidmi · Maturitní vysvědčení lze dodat dodatečně (pro přihlášku není nutné!) Začátek Ausbildung / studia: srpen 2015 Uzávěrka pro zasílání přihlášek: do 31. března 2015 Wir als Ostsächsische Sparkasse Dresden zählen mit einer Bilanzsumme von mehr als 11 Milliarden Euro und über 1.800 Mitarbeitern zur Spitzengruppe der bundesdeutschen Sparkassen. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich vom Lausitzer Seenland bis zum Erzgebirge und grenzt an die Tschechische Republik. Bewerben Sie sich bitte in deutscher Sprache online unter www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Nähere Informationen findest Du auch unter: www.sporitelna-drazdany.cz (kariéra) Vybraným studentům nabízíme: • Průměrně 900 EURO měsíčně (ca. 22.500 Kč) již v průběhu studia, • Možnost poznat chod celé banky v široké škále interních oddělení, • Zajímavé úkoly týkající se péče o české i německé zákazníky, • Velkou nabídku dalšího vzdělávání a příležitostí k internímu postupu Die Ausbildung für Weltverbesserer: #regional #sozial #menschlich

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

39soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz nárožní 2600/9 158 00 praha 5 tel.: 251 114 555 el.přihláška: ano info@bivs.cz www.bivs.cz Bankovní institut vysoká škola je nejstarší soukromou vysokou školou v Čr. vznikla v roce 1999 na platformě vzdělávací instituce České národní banky. patří do mezinárodního holdingu cognos Ag. Bankovní institut poskytuje vysokoškolské vzdělání ve dvou stupních studia, bakalářském a navazujícím magisterském. všechny obory lze studovat v prezenční i kombino- vané formě studia. BAkAlářské stuDium (Bc.) tříleté: ■ Bankovní management ■ Banking Management (v anglickém jazyce) ■ Bankovskij menedžment (v ruském jazyce) ■ oceňování majetku ■ informační technologie a management ■ ekonomika a management podniku se specializacemi: Řízení společnosti, Malé a střední podniky, Marketing a sociální sítě, Řízení lidských zdrojů, právní aspekty řízení, krizový management nAvAzující mAgisterské stuDium (ing.) Dvouleté: ■ finance ■ finance (v anglickém jazyce) Školné – od 24 000.- kč za semestr, sleva pro absolventy v navazujícím magisterském studiu studentům nabízíme – moderní výukové metody, stipendia, tuzemské i zahraniční stáže, část studia lze absolvovat v zahraničí, kariérní poradenství, kontakt na budoucí zaměstnavatele Dále nabízíme – kurzy celoživotního vzdělávání, rekvalifikační kurzy, certifikaci osob. Bankovní institut vysoká škola, a.s. němčická 1749/4 142 00 praha 4 – Braník tel.: 261 227 065 241 480 153 skola@mipp.cz www.mipp.cz státní univerzita - užhorodská národní univerzita nabízí vysokoškolské studium v právních, ekonomických a dalších akreditovaných studijních oborů užhorodské národní univerzity. nabídka studijních oborů v akademickém roce 2015/2016 pro absolventy voŠ je připravena mimořádná nabídka získání bakalářského vzdělání ve zkráceném dvouletém studiu. BAkAlářské stuDium - 3leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Bc.: ■ obor práVo ■ obor Účetnictví a finance podniku ■ obor Sociologie ■ obor praktická psychologie ■ obor politologie nAvAzující mAgisterské stuDium - 2leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Mgr.: ■ obor práVo a práVní VĚDa ■ obor ÚČetnictVí a auDit ■ obor praktická pSychologie ■ obor politologie jeDnoleté pomAturitní stuDium jAzyků AkreDitovAné mŠmt anglický, nĚMecký, ŠpanĚlSký, ruSký  centrum celoživotního vzdělávání nabízí akreditovaný kurz: ■ oceňování nemovitostí centrum jazykové přípravy nabízí jazykové kurzy ruŠtiny, AngliČtiny, nĚmČiny, ŠpAnĚlŠtiny a ČeŠtiny pro cizince. termíny podání přihlášek: ii. kolo do 15. 9. 2015 mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. - praha VIP BALÍČEK MEDICÍNA VIP balíček obsahuje celoroční kurz s obsahovými bloky biologie, chemie a fyzika. Od lektora zjistíte všechny informace o přijímacím řízení na fakulty, kde jsou u přijímaček setkáte s výše uvedenými předměty, prověříte svoje znalosti a doplníte je o nové poznatky. Kromě učebnic doporučujeme také bonusy, které jsou součástí balíčku, zejména video a ebook zdarma. Co BALÍČEK oBsAhujE? Medicína + farmacie přípravný kurz (nultý ročník) 7490 Kč Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF Mu(MU Brno): běžná cena 149 Kč, vaše cena v balíčku 134 Kč odmaturuj z biologie (Didaktis): běžná cena 229 Kč, vaše cena v balíčku 197 Kč odmaturuj z fyziky (Didaktis): běžná cena 189 Kč, vaše cena v balíčku 152 Kč odmaturuj z chemie (Didaktis): běžná cena 189 Kč, vaše cena v balíčku 152 Kč ZDARMA poštovné za zaslání knih z balíčku, v hodnotě 90 Kč ZDARMA e-book „Dostanu se na medicínu“ v hodnotě 49 Kč ZDARMA program Garance v případě nepřijetí na VŠ v hodnotě 500 Kč ZDARMA videonávod „jak se dostat na medicínu“ ZDARMA pravidelný mailing s aktualitami z oboru medicíny CENA BALÍČKu: 8125 KČ (původní cena 8885 Kč, bonusy v hodnotě 760 Kč) Balíček objednávejte na www.KamPoMaturite.cz/medicinu

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

40 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha na pankráci 420/54, 140 00 praha 4 telefon: 226 539 741, info@art-campus.cz www.art-campus.cz literární akademie (international Art cAmpus prague, s.r.o.) máme AkreDitovány násleDující stuDijní progrAmy A oBory: BAkAlářské – titul BcA. mAgisterské – titul mgA. Studijní program obor Délka studia forma studia Jazyk studia literární tvorba literární tvorba 3 roky prezenční český literární tvorba literární tvorba 3 roky kombinovaná český Mediální tvorba Mediální tvorba 3 roky prezenční český Studijní program obor Specializace Délka studia forma studia Jazyk studia literární tvorba literární tvorba tvůrčípsaní-spisovatel 2 roky prezenční český literární tvorba literární tvorba redaktor - editor 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba audiovizuální tvorba 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba nová média 2 roky prezenční český ■ Školné od 27.500 kč za semestr. ■ temíny dnů otevřených dveří v akademickém roce 2014/2015 budou postupně zveřejněny na www.art-campus.cz. ■ nová nabídka krátkodobých i dlouho- dobých kurzů z oblasti tvůrčího psaní, osobního rozvoje, kreativity a dalších. proČ stuDovAt nA literární AkADemii? ■ nabízíme unikátní obory, které jinde nenajdete. ■ naši absolventi nalézají úspěšné uplatnění ve světě médií a literatury. ■ máme exkluzivní pedagogický sbor (mediální praktici, literáti, vědci různých specializací). ■ umožňujeme státní zkoušku z angličtiny na certifikované úrovni. ■ nejlepší absolventské práce vydáváme knižní formou v edici prvotiny. ■ studenti u nás mohou získat různé druhy stipendií. ■ panuje u nás přátelská atmosféra, máme ke studentům individuální přístup. ■ Budova školy se nachází v centru prahy, v těsné dostup- nosti metra trasy c (stanicevyšehrad a pražského povstání).

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

41soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Duškova 7, 150 00 praze 5 telefon: 210 082 418, fax: 257 316 787 info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz BAkAlářské stuDijní progrAmy vysokáškolazdravotnická,o.p.s.,v praze5,Duškova7,sespecializujenabakalářskévysokoškolskéstudium zdravotnickýchnelékařskýchoborůvšeobecnásestra,porodníasistentka,radiologickýasistentazdravotnickýzáchranář. všechnyoboryjsouakreditoványmzČramŠmtČr,v souladusezměnoupožadavkůnavzdělávánízdravotnickýchpracov- níkůnelékařskýchprofesídanouzákonemmzČrč.96/2004sb.,onelékařskýchzdravotnickýchpovoláních.vzděláníodpovídásměrnicímeuadle sděleníevropskékomiseeubudejehoabsolventůmv zemícheukvalifikaceuznána.Délkastudiajeujednotlivýchoborůtřiroky.studentimohou studovatprezenčníformoustudiaaoborvšeobecnásestraikombinovanouformoustudia.studijníprogramyjsoupřipravenypodlepožadavků Whoaeuaodpovídajínárokůmkladenýmnatatopovolánív zemícheu.Absolventizískávajípoobhájeníbakalářsképráceasloženístátnízkoušky titul„Bakalář“(Bc.).jednotlivépředmětyvestudijníchprogramechjsouuspořádánydomodulůamajípřidělenékreditypodle europeancredit transfersystém.studijníprogramymajívšechnyatributymoderníhoošetřovatelství,interdisciplinárníamultiprofesnícharakter.praktickévýuceje věnovánovícenež50%hodinovédotaceprogramu.vysokáškolajevybavenaproteoretickouipraktickouvýukuvšechoborů–jsouzdeodborné učebny,teoretickéučebny,posluchárna,počítačováučebnas napojenímnainternet,knihovnas rozsáhloustudijníliteraturou.odbornépraxe probíhajívakreditovanýchzdravotnickýchasociálníchzařízeních.Školanabízímožnostzahraničníchstážíběhemstudia.navýucesepodílířada renomovanýchodborníků–lékařůavysokoškolskyvzdělanýchsester,porodníchasistentek,zdravotnickýchzáchranářůaradiologickýchasisten- tů.Školavydáváivlastnípublikaceapedagogové,kteřízdepůsobí,realizujítakétvůrčíavědeckoučinnost.mnohovýznamnýchosobnostípřijalo členstvív akademickéraděškoly. vysoká ŠkolA zDrAvotnická, o.p.s. Školné ■ pro oborVšeobecná sestra a porodní asistentka výše školného činí 34.000,- kč za celý akademický rok. ■ pro obor radiologický asistent výše školného činí 56.000,- kč za celý akademický rok. ■ pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí 54.000,- kč za celý akademický rok. Školné je splatné ve dvou splátkách. Dny otevřených Dveří: 3. února 2015, 9. dubna 2015 přijímAcí řízení: i. kolo 10. 6. 2015, náhradní termín 20. 6. 2015 ii. kolo 7. 9. 2015, náhradní termín 9. 9. 2015 nABíDkA stuDijních oBorů oBor typ studia Délka studia Všeobecná sestra prezenční/kombinovaná 3 roky porodní asistentka prezenční 3 roky radiologický asistent prezenční 3 roky Zdravotnický záchranář prezenční 3 roky polská 10, 120 00 praha 2-Vinohrady tel.: 222 101 020 , fax: 222 718 813 admissions@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz prague college prague college, britská vysoká škola v centru prahy, nabízí studentům bakalářské a magisterské programy v rámci fakult School of Business, School of art & Design a School of it & computing. tyto mezinárodně uznávané britské tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskouteesside university, která byla zvolena veVelké Británii univerzitou roku (times higher education). proČ stuDovAt u nás? ■ kvalitní výuka pouze v anglickém jazyce ■ praktické studium, práce na reálných projektech ■ profesionální a zkušení lektoři ■ meziná- rodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou ■ délka studia přizpůsobitelná vašim potřebám (full-time, part-time, blended) ■ přátelská a osobní atmosféra příprAvné progrAmy pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje prague college tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení jazykových (english for higher education) či profesních (foundation Diploma) znalostí. BAkAlářské progrAmy tříletý univerzitní program složený z dvouletého studia hnD (higher national Diploma) a navazujícího ročního studia bakalářského pro- gramu, zakončený udělením britského titulu Ba či BSc.Velký důraz je kladen na získávání praktických znalostí, které může student ihned uplatnit v rámci své profesní kariéry. (nabízené programy: Ba (hons) international Management, Ba (hons) applied accounting & Business finance, Ba (hons) graphic Design, Ba (hons) fine art experimental Media, BSc (hons) computing) mAgisterské progrAmy navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc. Studium poskytuje širokou škálu potřebných teoretických a praktických zkušeností a zárověň strukturované manažerské vzdělání, které přispívá ke zvýšení hodnoty na trhu práce. (nabízené programy: MSc international Management, MSc computing) Dny otevřených dveří: každý den jsme tu proVás, proto nás neváhejte kdykoli kontaktovat!

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

42 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Bakalářské Magisterské studijní prograMy anglo–aMerická vysoká škola v praze lázeňská 4, 118 praha 1, admissions@aauni.edu, www.aauni.edu Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školstvím ČR s výjimkou bakalářského programu LLB – zde diplom uděluje University of London a akreditace je britská. Program MBA je držitelem prestižní světové akreditace AACSB. prospěchová stipendia Anglo-americká vysoká škola nabízí unikátní systém prospěcho- vých stipendií, díky kterému mohou ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average). • vzdělávání v angličtině • interaktivní výuka • flexibilní rozvrh • multikulturní prostředí • možnost výměnných pobytů na evropských i mimoevropských univerzitách den otevřených dveří: každou středu od 13.00 do 17.00 hod. termín podání přihlášky: v průběhu celého roku termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku poplatek: 500,- Kč Škola se bude na začátku příštího roku stěhovat do nových pro- stor- palác Thurn-Taxisů na Malé Straně. Ekonomika a management Mezinárodní vztahy Středoevropská a východoevropská studia Politika a společnost Židovská studia: historie a kultura Humanitní studia společnosti a kultury Žurnalistika a komunikace LLB Obchod a právo na mezinárodních trzích Mezinárodní vztahy a diplomacie Humanitní studia Veřejná politika MBA - ve spolupráci s Chapman University, USA gpa výše slevy školného 3.9 – 4.0 100 % 3.8 – 3.9 70 % 3.7 – 3.8 50 % 3.6 – 3.7 30 % 3.5 – 3.6 10 % ANGLO AMERICAN UNIVERSITY akreditace

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

43soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz www.mvso.cz Podniková ekonomika a management - organizace a řízení podniku - manažerské dovednosti, management a marketing - obecná ekonomie a podniková ekonomika Management a ekonomika ve veřejném sektoru - organizace a řízení ve veřejné správě - základy práva a aplikovaných právních disciplín - veřejná ekonomie a nance Podnikové informační systémy - informatika a její praktická aplikace do podnikových procesů - manažerské dovednosti, management a marketing - základy obecné ekonomie a podnikové ekonomiky Unikátní projektový systém výuky na naší škole je založen na naplňování kariérního plánu každého studenta. Propojujeme individuální přístup s praxí a podnikatelským prostředím regionu. Nabízíme široké možnosti studijních a pracovních pobytů v zahraničí. Sídlíme v moderních prostorách BEA centra Olomouc. www.mvso.cz facebook.com/mvsocz Studijní obory v bakalářském stupni: C M Y CM MY CY CMY K KamPoMaturite_0914.pdf 1 29.8.2014 9:40:05 Trápíš se s matikou? Na webu www.matematika.cz ti všechno vysvetlíme jednoduše polopate :-)

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha WWW.ISIC.CZ – Nový Web je Na Světě! Během posledních dní jsme pro vás pracovali na úplně nové podoBě stránek www.isic.cz. máme radost, že právě dnes vám můžeme naše stránky představit. co vás na nich čeká nového? DeSIgN – nový web byl vytvořen tak, aby pro návštěvníky působil přehledně. na novém webu požadované informace naleznete jednoduše a rychle. DatabáZe Slev – kompletní databáze slev prošla největší proměnou. zobrazení slev je teď atraktivnější. slevy můžete zobrazit třemi různými způsoby, získat více informací o poskytovateli slevy nebo si prohlédnout podobné slevy v dané kategorii. pokud budete se slevou spokojeni nebo zklamáni, můžete slevu ohodnotit nebo zanechat komentář. slevy je možné i jednoduše sdílet na sociálních sítích. StuDeNtSké jíZDNé - všechny informace o slevách v dopravě po celé české republice, ale i v zahraničí, nově naleznete i na novém webu. dříve informace o využití isic v dopravě byly součástí samostatného webu www.studentskejizdne.cz, který zaniká. Nová SekCe Služby – v úplně nové sekci služby vám přinášíme nabídky z oblasti kariérního rozvoje a vzdělávání. v této sekci naleznete i vstup do našeho eshopu isic point. MobIlNí verZe Webu – s mobilní verzí webu si na svém mobilním zařízení najdete jednoduše nejbližší slevu ve vašem okolí nebo informace jak a kde si pořídit svůj nový průkaz. jana rylichová, product development and communications manager shrnuje práci na novém weBu: „cílem bylo vytvořit moderní, přehledné a „svěží“ stránky pro studenty, které se jim budou líbit, ale hlavně stránky, kde studenti najdou přesně to, co od isic očekávají. proto jsme při vývoji nových stránek aktivně komunikovali se studenty a ptali se jich jak na začátku, tak i v průběhu tvorby nového webu na jejich názor prostřednictvím skupinových diskuzí a online dotazování nebo při závěrečném testování. děkujeme studentům za jejich spolupráci a jsme hrdí na to, že web byl vytvořen s pomocí studentů a jim na míru.“ spuštěním nové podoby stránek nic nekončí. web pro vás budeme nadále vylepšovat a rádi přivítáme i vaše připomínky a návrhy pro zlepšení webu, které můžete směřovat na e-mail info@isic.cz. Budeme rádi, pokud naše nadšení z nového weBu Budete sdílet s námi.

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

45VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy ■ Většina VOŠ přijímá přihlášky v 1. kole do konce května. ■ Vyšší odborné vzdělání je alternativou k bakalářským studijním programům vysokých škol. Zaměřuje se více prakticky a do hloubky. ■ VOŠ je možné studovat v denní formě (3 roky až 3,5 u zdravotnických oborů) nebo dálkově, ve večerní, distanční nebo kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní forma). Absolvent získá titul DiS. ■ V roce 2011/12 se na 180 vyšších odborných školách vzdělávalo 29,3 tis. studentů, v přijímacím řízení uspělo 84 % uchazečů. Nejvíce studentů denní formy studia je u zdravotnických oborů (23,9 %), oborů zaměřených na pedagogiku a sociální oblast (16,2 %) a ekonomiky a administrativy (14,2 %). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz/file/26467) Kampomaturitě: navyššíodbornouškolu Kompletní adresář včetně nabízených oborů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com. Mojmírovců 1002/42 709 00 Ostrava Tel.: 800 888 989, 734 578 175 vos@sokrates.cz www.sokrates.cz/vos VOŠ SOKRATES pOSKyTujE Vzdělání V ObORu pRáVO A EKOnOmiE ■ denní forma s výhodami studenta ■ dálková forma odkudkoliv z ČR ■ titul DiS. ■ symbolické školné ■ nejlepší student obdrží auto ■ další ceny pro studenty ■ individuální studijní plán u denního studia ■ možnost pokračování v Bc. studiu na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) ■ velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní sektor, apod.) ■ Místa výuky: Ostrava, Opava, Nový Jičín, Bruntál Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo na bezplatné infolince 800 888 989. VOŠ SOKRATES Štěchovice 4176 767 54 Kroměříž Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil Tel./fax: 573 334 936 www.vospaspsm.cz bAKAlářSKý STudijní pROgRAm: ■ Chemie a technologie potravin s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků Forma studia: kombinovaná akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz pROgRAmVyŠŠíhO OdbORnéhO STudiA: ■ potravinářství s profilací: Technologie a hygiena potravin, Analýza potravin, Zpracování mléka Forma studia: denní i kombinovaná délka studia: 3 roky Roční školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž Na Polabí 411 276 01 Mělník Tel.: 315 623 023-5 602 232 333 skola@zas-me.cz www.zas-me.cz denní tříleté a dálkové čtyřleté studium Vzdělávací program: zAhRAdní A KRAjinná TVORbA dny otevřených dveří: 24. 9., 24. 10., 12. 11., 3. 12., 14. 1. 2015, 11. 2., 4. 3., 22. 4., 13. 5. uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2015 přijímací řízení – denní forma 24. 6. 2015, dálková forma 25. 6. 2015 (druhé kolo pro obě formy 27. 8. 2015) Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy; v dálkové formě navíc přezkoušení ze základních odborných znalostí. Česká zahradnická akademie mělník střední škola a vyšší odborná škola

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

46 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Nad Rokoskou 111/7 182 00 Praha 8 Tel.: 284 680 880 725 196 038 pbvos@pbvos.cz studijni@pbvos.cz www.pbvos.cz Škola vznikla v roce 1992 a jejími hlavními partnery jsou Komerční banka, a. s., ČSOb, a. s.,VŠlg, o.p.s., Czech new Center a.s., hC Sparta praha, a. s., a řada dalších renomovaných firem. Nově zrekonstruovaná budova školy, včetně nového vybavení pro moderní způsob výuky, se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je dobře dopravně dostupná. Na škole pracuje fiktivní firma, která je zapsána v rejstříku fiktivních firem při Národním ústavu odborného vzdělávání. Škola získala od evropské komise Erasmus University Charter a může s podporou programu Erasmus vysílat studenty na studijní pobyt a stáže. Škola je vybavena třemi učebnami výpočetní techniky a multifunkční jazykovou laboratoří.Ve třídách jsou k dispozici dataprojektory, notebooky, televize a CD přehrávače.V celé budově je k dispozici připojení k internetu pomocí sítěWiFi. Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (2-3 semestry) v navazujících programechVŠLG. pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. praha Název oboru Délka Forma Finanční poradenství 3 denní Finanční poradenství 3 kombinovaná Aplikace výpočetní techniky 3 denní Aplikace výpočetní techniky 3 kombinovaná Cestovní ruch 3 denní Cestovní ruch 3 kombinovaná Personální řízení 3 denní Personální řízení 3 kombinovaná Žurnalistika a nová média 3 denní Žurnalistika a nová média 3 kombinovaná ObORy STudiA (diS.) Palachova 35 Ústí nad Labem Tel.: 475 211 276 studodd@szsvzs.cz www.szsvzs.cz Obory vzdělávání od 1. 9. 2015 – pro absolventy SŠ s maturitou TřílETé VzděláVání uKOnČEné AbSOluTORiEm ■ Diplomovaná dentální hygienistka – denní ■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní, kombinované ■ Diplomovaný zdravotní laborant – denní, kombinované ■ Diplomovaný zubní technik – denní ■ Diplomovaná všeobecná sestra – denní, kombinované ■ Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní Termín podání přihlášek: 1. termín – do 31. května 2015 2. termín – do 10. srpna 2015 3. termín – do 16. září 2015 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad labem Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6 Tel.: 233 017 351 233 017 315 737 218 595 vos.study@cuscz.cz www.vos-cus.cz ŠKOlA, SE KTEROu nAjdETE uplATnění STudijní ObOR: mAnAgEmEnT SpORTu Absolutorium: titul DiS. Forma studia: denní a kombinovaná Kritéria přijetí: bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání Roční školné: 23 000,- Kč denní/kombinované studium Den otevřených dveří: Pondělí až pátek od 9 do 15 hodin Vyšší odborná škola ČuS

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

47VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy Purkyňova 12 746 01 Opava Tel.: 553 760 500 Fax: 553 760 510 mszes@opava.cz www.zemedelka.opava.cz Nabízíme 3letý studijní obor REgiOnální pOliTiKA zEmědělSTVí A VEnKOVA Tento obor je jediný v ČR a je zaměřen na podnikání na venkově v rámci členství ČR v EU. Při studiu jsou skloubeny ekonomické a právní znalosti, jazykové dovednosti, ochrana krajiny, země- dělství a obnovitelné zdroje s projekční činností. V rámci různých projektů škola spolupracuje se Slezskou univerzitou v Opavě, VŠB-TU v Ostravě, Ostravskou univerzitou a Mendelovou univerzitou v Brně a nabízí možnost vycestování na zahraniční stáže do Řecka, Španělska, Portugalska nebo Holandska. V areálu je možnost celodenního stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže. K dispozici je mnoho zájmových kroužků, např. jezdectví, sportovní, aranžování. Obor připravuje absolventy na funkci nižšího a středního managementu ve velkých a středních podnicích, na řídící funkce v malých firmách a na výkon samostatné práce: ■ v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách ■ v soukromém podnikání v zemědělství, údržby venkovského prostoru a souvisejících odvětvích ■ v samosprávě obcí a v odborech vyšších správních a samosprávních celků (např. životního prostředí) ■ v podnicích zpracovatelského průmyslu ■ v ekologických a krajinářských institucích. masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. Ledecká 35 323 21 Plzeň Tel.: 377 534 450 info@vosplzen.cz www.vosplzen.cz DENNí STUDIUM: ■ diplOmOVAný zubní TEChniK ■ SySTémOVý AdminiSTRáTOR iT ■ mAnAgEmEnT SpORTOVníCh AKTiViT ■ CESTOVní RuCh DENNí A KOMBINOVANé STUDIUM: ■ SOCiální pRáCE ■ diplOmOVAný OČní OpTiK ■ bEzpEČnOST ObyVATElSTVA přijímací zkoušky: 25. června 2015, 25. srpna 2015 den otevřených dveří: 22. ledna 2015 a 21. března 2015 Možnost ubytování v DM. Bližší informace na: www.vosplzen.cz Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. plzeň Komenského 1 566 19 Vysoké Mýto Tel.: 465 420 314 skola@stavebniskola.cz www.stavebniskola.cz Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního stavebního oboru 36-41-n/03 inžEnýRSKé STAViTElSTVí se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních činností na úseku dopravních a vodohospodářských staveb. Profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky: ■ univerzální odborná připravenost v oboru inženýrského stavitelství ■ speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky. S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro praxi. Hodnocení v průběhu studia je prováděno kreditním systémem ECTS (European CreditTransfer System). Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.) a mezinárodní certifikát IES (International Education Society) pro uplatnění v zahraničí. Propojení s bakalářskými studijními programy Fakulty stavební v Ostravě a Dopravní fakulty Pardubice. Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké mýto

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

48 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Alšovo náměstí 75 397 01 Písek Tel.: 728 731 629 skola@vosr.cz www.vosr.cz Restaurování památek Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurováníakonzervování nábytku a dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01. ■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR. ■ Praxe v renomovaných institucích v ČR i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha). ■ motivační stipendia a mzda studentům, kteří během své praxe restaurují a konzervují objekty určené do expozic muzeí a galerií. ■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná možnost vzdělání ve výjimečných oborech. Vyšší odborná škola restaurátorská v písku 5. května 51 140 00 Praha 4 Tel.: 244 105 001 Fax: 244 105 043 zdravotnickaskola@centrum.cz studijni.oddeleni@centrum.cz www.zdravotnicka skola5kvetna.cz ObORy STudiA pRO ŠKOlní ROK 2015/2016: ■ DIPLOMOVANý ZDRAVOTNICKý ZáCHRANáŘ – denní forma studia ■ DIPLOMOVANý NUTRIČNí TERAPEUT – denní a dálková forma studia ■ DIPLOMOVANá VŠEOBECNá SESTRA – denní a kombinovaná forma studia Tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem. den otevřených dveří: 11. 3. 2015 od 15.30 do 17.30 hod. Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Středisko VOŠ Mariánská 1100 407 47 Varnsdorf Tel.: 412 315 011 412 315 022 j.nagyova@vosassvdf.cz www.vosassvdf.cz ObORyVOŠ–tříletédenníidálkové, školnéod2500-4000Kč/rok ■ VEŘEJNOSPRáVNí ČINNOSTI ■ INFORMAČNíTECHNOLOGIE ■ VýROBA, PŘENOS A UŽITí ELEKTRICKé ENERGIE ■ POČíTAČOVá GRAFIKAVTECHNICKýCH OBORECH ■ CESTOVNí RUCH ObORyVOŠ–tříletédenní, školnéod2 500–3000Kč/rok ■ STROJíRENSTVí SVyUŽITíM CAD/CAM TECHNOLOGIí ■ BEZPEČNOSTNě PRáVNí ČINNOSTI přijímacířízení:1. kolo – v pátek 26. 6. 2015 (uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2015); 2. kolo – ve stře- du 26. 8. 2015 (uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2015) dEnOTEVřEnýChdVEří: 21. 11. 2014, 23. 1. 2015 nebo kdykoliv po domluvě Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Tel.: 221 771 105 školní matrika voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté-dennívyššíodbornévzdělání zakončenéabsolutoriem ■ diplOmOVAná dEnTální hygiEniSTKA ■ diplOmOVAný FARmACEuTiCKý ASiSTEnT ■ diplOmOVAný zdRAVOTní lAbORAnT ■ diplOmOVAný zubníTEChniK 3leté–dálkováformavyššíhoodborného vzdělávánízakončenéhoabsolutoriem ■ diplOmOVAný OČní OpTiK podmínkypřijetí:maturitní zkouška, zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz denotevřenýchdveří:16. 3. 2015 a 15. 4. 2015 od 16:00 hod. přihláškykestudiuodevzdat:do 31. 5. 2015 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, praha ■ přes 450 aktualizovaných oborů ■ přehledné vyhledávání ■ informace o školném ■ náplně přijímaček ■ užitečné člán- ky – informace o zkráceném studiu, dvojích titulech, studiu při zaměstnání ■ Orientační termíny přihlášek a zkoušek ■ K dispozici také v rámci aplikace Adresář škol pro tablety a chytré telefony – stahujte zdarma!

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

49VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy Vyšší odborná škola zdravotnická JIHLAVA www.farmeko.cz; farmeko@farmeko.cz FARMEKO - VOŠ zdravotnická, Znojemská 76, Jihlava tel.: 567 306 261; gsm: 739 387 973 Tříleté vyšší odborné studium pro absolventy s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. Obor je zaměřen především na výuku medicínských a farmaceutických disciplín. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista – DiS. Uplatnění absolventů: odborníci pro činnost na farmaceutických pracovištích, pro aktivní účast na přípravě, kontrole, uchovávání a distribuci léčiv a zdravotnických potřeb uplatnění ve funkci farmaceutických asistentů v lékárnách všech typů, ve výrobnách léčivých přípravků, na odděleních výroby infúzních roztoků, v podnicích zdravotnického zásobování, v prodejnách léčivých rostlin, v laboratořích pro kontrolu léčiv, ve farmaceutickém průmyslu reprezentanti farmaceutických firem atd. denní forma vzdělávání kombinovaná (dálková) forma vzdělávání DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ Ekonomicky a psychologicky šetrnější alternativa ke studiu na VŠ: • Prakticky zaměřené studium s odbornou praxí. • 3leté studium, denní i dálková forma. • Studijní obor Řízení malého a středního podniku. • Studium od 1.000 Kč měsíčně. • 16letá tradice, zázemí Vysoké školy podnikání, koleje, spolupráce s firmami. • Absolvent získá titul DiS. a je velmi úspěšný na trhu práce. • Titul Bc. na Vysoké škole podnikání již za 1,5 roku po absolvování DiS.

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

50 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Evropská 33 166 23 Praha 6 Tel.: 233 091 261 info@pedevropska.cz www.pedevropska.cz ObORy Vzdělání: 1. Sociální práce a sociální pedagogika Forma studia – denní, 3 roky 2. předškolní a mimoškolní pedagogika Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 15. – 19. 6. 2015 2. kolo: září 2015 – jen pokud nebude po 1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2015 2. kolo: termín bude upřesněn v září 2015 Školné na školní rok činí 3 000,- Kč. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Poděbradova 842 537 60 Chrudim IV Tel.: 469 620 207 469 620 363 Fax: 469 620 207 crzemsk@szes.chrudim.cz Kontakt: p. Hrdinová www.szes.chrudim.cz STudijní ObOR: Správa ochrany životního prostředí kód oboru viz www.szes.chrudim.cz uzávěrka přihlášek: ■ 29. 5. 2015 ■ 31. 7. 2015 přijímací řízení: ■ 19. 6. 2015 ■ 18. 8. 2015 Forma a délka studia: denní i dálková - 3 roky počet přijímaných: denní 60, dálková 30 Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru možnosti uplatnění: ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti. Ubytování a stravování v sídle školy. Podrobné informace: www.szes.chrudim.cz Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Letohradská 1 170 00 Praha 7 Tel.: 273 130 240 603 251 745 sekretariat@voscr.cz www.voscr.cz pročstudovatprávěnatétoškole? ■ NabízímeVám mladé progresivní vedení a perspektivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výběru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia naVŠ na základě uznaných zkoušek zVOŠ ve zkráceném studiu. ■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu. ■ Minimální školné. ■ Technické vybavení na špičkové úrovni. ■ Ubytování a stravování je zajištěno. ■ Nová e-learningová učebna. dnyotevřenýchdveří:každý den na základě telefonické či emailové dohody. Přihlášky přijímáme již od ledna! Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, praha Resslova 440 387 01 Volyně Tel. 383 372 817 383 457 010 skola@volyne.cz www.vos.volyne.cz Vzdělávací programy: TVORbA nábyTKu A dřEVěné KOnSTRuKCE denní forma 3 roky, dálková forma 4 roky Zaměření po prvním roce společného studia: 1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů 2. dřevěné konstrukce a dřevostavby Možnost souběžného externě distančního studia bakalářského programu TU Zvolen „Konstrukce dřevěných staveb a nábytku“. nízKOEnERgETiCKé A pASiVní ObjEKTy denní forma – 3 roky Roční školné 3 000,- Kč. Ubytování je součástí školy a stravování je smluvně zajištěno pro všechny studenty. Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 29. května 2015, 2. kolo 14. srpna 2015 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Tel.: sekretariát 387 438 677 studijní oddělení 387 013 140 sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz nAbízí: Obory vzděláváníVOŠ zakončené absolutoriem: ■ ObChOdní pOdniKání - denní studium ■ VEřEjná SpRáVA - denní a dálkové studium ■ pRáVní ASiSTEnCE - denní studium dny otevřených dveří: 26. 2. a 2. 4. 2015 od 8.00 do 15.00 hodin. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Nám. Republiky 3 779 00 Olomouc Tel.: 585 209 020 585 209 025 skola@caritas-vos.cz www.caritas-vos.cz Vzdělávací programy: ChARiTATiVní A SOCiální pRáCE forma studia: denní i kombinovaná, 3 roky SOCiální A humAniTáRní pRáCE forma studia: denní, 3 roky Termíny přijímacího řízení: 1. kolo: 2. 6. – 4. 6. 2015 2. kolo (dodatečné): 25. – 26. 8. 2015 uzávěrka přihlášek: 1. kolo: do 30. 4. 2015 2. kolo: do 31. 7. 2015 Oba obory lze souběžně studovat v rámci vysokoškolského bakalářského studia na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, více informací na http://www.upol.cz. CARiTAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc Špindlerova 690 413 01 Roudnice n. Labem Tel.: 416831225 skola@vosasos.cz www.vosasos.cz DENNíTŘíLETé STUDIUM Vzdělávací program: mAnAgEmEnT FiREm (64-31-n/03) - zaměřený na EU přijímacířízení: vzdělání ukončené MZ Termínypřijímacíhořízení:18. 6. 2015, 13. 8. 2015. Školné:1.500,-/pololetí (státní škola) ■ Výuka probíhá na vysoké úrovni. ■ Škola umožňuje odbornou praxi v ČR i v zahraničí např. Švýcarsko, Německo... ■ Studium je zakončeno titulem„diplomovaný specialista“ DiS. ■ Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu naVŠ u nás i v zahraničí. ■ Možnost získání certifikátu ECDL. SrdečněVás zveme na prohlídku naší školy. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad labem Masarykova 2033 580 02 Havlíčkův Brod Tel.: 569 421 656 zdravskol@zdravskolhb.cz www.zdravskolhb.cz Studijníoboryvdenníikombinovanéformě: ■ Diplomovaná všeobecná sestra – 3leté denní studium zakončené absolutoriem přijímacířízení:23. 6. 2015 ■ Diplomovaná všeobecná sestra – 3,5leté kombinované studium zakončené absolutoriem přijímacířízení:24. 6. 2015 Termínpropodánípřihlášky: do 31. 5. 2015 Podmínkou přijetí je maturita a zdravotní způsobilost ke studiu. Absolventi vzdělávacího programu jsou teoreticky i prakticky připraveni pro výkon profese diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních v ČR i v zahraničí. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická havlíčkův brod

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

51VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy 800 100 300 | pracovnipobyty.cz | jazykovepobyty.cz pro začátečníky i pokročilé krátkodobé i dlouhodobé vyšší odborné školy a univerzity • • JAZYKOVÉ POBYTY krátkodobé, dlouhodobé, s možností studia Evropa, USA, Kanada a Nový Zéland gastronomie a hotelnictví, kempy, farmy, stáže PRACOVNÍ POBYTY • • standardní, kombinované se studiem au pair na farmě AU PAIR POBYTY • • USA, Evropa • • • NEJLEPŠÍ PO MATURITĚ! ČAS VYRAZIT PO MATURITĚ!PO MATURITĚ! DO ZAHRANIČÍ?

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

52 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Kampomaturitě: najazykovépomaturitní studium Pokud se budete hlásit na pracovní pozici nebo studijní pobyt či stáž v zahraničí, jedním z vašich úkolů bude určit a doložit své jazykové znalosti. Ohodnotit vlastní jazykovou úroveň často není snadné a spousta lidí má tendenci se přeceňovat, jiní se zas nevědomky podhodnocují. Pomoci vám mohou jazykové zkoušky. Jak? A které to jsou? Osvědčení o složení některé z mezinárodních jazykových zkoušek mají váhu jak u nás, tak ve světě. Umožní vám doložit svoji jazykovou úroveň. Což je velké plus v životopise. A pokud se vám na přijímacích zkouškách nebo pohovoru stane, že samou trémou nedokážete složit větu v cizím jazyce, máte alespoň doklad, který dokazuje vaše jazykové schopnosti. JAké JsOu hlAvní důvOdy PrO slOžení zkOušek? zlepšení znalostí – Jazykový pokrok je přípravou na zkoušky výrazně urychlen. Díky tomu, že máte cíl, za kterým jdete, máte i motivaci více a usilovněji pracovat. studium na univerzitě – Zahraniční, ale i tuzemské univerzity se studijním programem v cizím jazyce mají dnes jako jednu z podmínek přijetí, prokázání se úspěšně vykonanou mezinárodně platnou zkouškou. Jinde vám zase díky certifikátu zkoušku prominou úplně. kariérní růst – Pokud v dnešní době chcete získat zaměstnání v mezinárodní společnosti nebo přímo v zahraničí, znalost jazyka je podmínkou již od nejnižších pozic na kariérním žebříčku. Zlepšete se přípravou na zkoušku a v životopisu se vám pak objeví jedno velké plus pro přijetí navíc. Za posledních 5 let počet zájemců o složení mezi- národních zkoušek výrazně stoupl. Největší zájem je tradičně o certifikáty z angličtiny, následují zkoušky z němčiny a na třetím místě je francouz- ština. Stoupá i úspěšnost v absolvování zkoušek na první pokus. Většina zájemců totiž nenechává nic náhodě a ke zkouškám se hlásí po ukončení jazykových kurzů. V nabídce jazykových škol najdete i takové, které jsou zaměřené na přípravu k těmto zkouškám. AngličtinA Mezi nejpopulárnější jazykové certifikáty patří osvědčení největší britské vzdělávací organizace City & Guilds. Výhodou jejích certifikátů je testování praktických jazykových dovedností, zaměření jak na všeobecnou tak na obchodní angličtinu, flexibilita termínů zkoušek a také fakt, že certifikáty jsou uznávány firmami, institucemi i školami po celém světě. Studenti velmi oceňují i to, že zkoušky City & Guilds umožňují složení pouze písemné nebo naopak ústní části, případně obou, ale na různých úrovních. Na stabilní úrovni zůstává zájem o zkoušky Cambridge ESOL Examinations, jako např. FCE, CAE nebo PET. Tyto zkoušky patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. dAlší JAzyky Mezinárodní zkoušky z němčiny zaštiťuje kromě ETS Global v ČR také Goethe Institut nebo organizace ÖSD vydávající Rakouský jazykový diplom. Znalost francouzštiny si lze nechat ověřit zkouškami ve Francouzském institutu, kde můžete získat certifikáty DELF a DALF. Pokud potřebujete mezinárodně platné osvědčení o znalosti španělštiny, máte v ČR jedinou možnost, a to absolvovat zkoušku DELE. kde hledAt? Ať už budete hledat, kde zkoušku složit, nebo jen přípravné kurzy na jazykové zkoušky, pomůže vám web www.fairlist.cz. Na něm můžete srovnávat jazykové kurzy i zkoušky na základě hodnocení skutečných studentů a absolventů kurzů. Martin smutek FairList.cz ■ minimálně 4 vyučovací hodiny (délka 1 hodiny min. 45 minut) 5 dní v týdnu pro 1 jazyk ■ maximální počet studentů kurzu nebo společné hodině je 18 ■ trvání po dobu celého školního roku (od září do konce června) ■ jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT ■ studium musíte zahájit do konce kalendářního roku v roce, kdy jste vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři Zdroj: Vyhláška 19/2014 Sb., zákon 117/1995 Sb. v platném znění CO Musí sPlňOvAt POMAturitní JAzykOvé studiuM, Abyste získAli stAtus studentA: JAk váM MOhOu POMOCt JAzykOvé zkOušky

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz International Language Centers Chcete umět perfektně jazyk? Doporučujeme naučit se jej v zemi, kde se jím mluví.... S námi můžete studovat v programech: krátkodobé kurzy od 16 let a 2 týdnů > dhouhodobé programy od 16 let - semestr, rok a prodloužený rok > příprava na univerzitu nebo pracovní stáž > rok na střední škole v zahraničí > letní jazykový kurz 13 - 16 let a mohem více.... - na stránkách www.ef-czech.cz Proč si zvolit EF? > máme 50 let zkušeností > školy máme v cool světových metropolích > nástup na školu je možný každé pondělí > s námi jste flexibilní - pobyty od 2 týdnů > jsme akreditovaní - pravidelně provádíme inspekce kvality výuky Staňte se našimi fanoušky a buďte stále v obraze EF Education First s.r.o. Vodičkova 26 110 00 Praha 1 Tel.: 296 333 810 email: ef.czech@ef.com www.ef.com Studujte s námi v zahraničí v průběhu celého roku! Katalog zdarma na www.ef-czech.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

www.esl-jazykovky.cz ESL - Praha t +420 222 251 500 e info@esl-jazykovky.cz Jazykové kurzy v zahraničí okolo celého světa Více než 20 jazyků na 5 světadílech 54 jazyky a studium v zahraničí www.akcent.cz Pomaturitní studium angličtiny ukončené cambridgeskou zkouškou učebny: Bítovská 3, Praha 4 telefon: +420 261 261 638 e-mail: akcent@akcent.cz 2014 2015 výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně dosažení úrovně HSK 3 odpovídající úrovni B1 dle SERR kvalifikovaní učitelé (čeští i rodilí mluvčí) výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně zahrnuje 100% ceny za 1. zkoušku v daném školním roce zahrnuje 50% ceny za 2. zkoušku v témže roce čínštiny C M Y CM MY CY CMY K Italsko-český slovník (LEDA) Cena: 489 Kč (běžná cena 599 Kč) Rusko-český / česko-ruský slovník (LEDA) Cena: 787 Kč (běžná cena 899 Kč) Španělsko-český a česko-španělský slovník (LEDA) Cena: 629 Kč (běžná cena 790 Kč) Francouzsko - český česko - francouzský slovník (LEDA) Cena: 613 Kč (běžná cena 790 Kč Japonsko - český slovník (LEDA) Cena: 519 Kč (běžná cena 699 Kč) Čínsko-český a česko-čínský slovník (LEDA) Cena: 605 Kč (běžná cena 899 Kč) Italsko-český a česko-italský slovník (LEDA) Cena: 402 Kč (běžná cena 599 Kč) Německo-český česko-německý kapesní slovník (LINGEA) Cena: 109 Kč (běžná cena 159 Kč) Španělsko-český a česko-španělský kapesní slovník (LINGEA) Cena: 109 Kč (běžná cena 250 Kč) Velký německo-český slovník - 2 svazky A/L,M/Ž (LEDA) Cena: 798 Kč (běžná cena 1 190 Kč) Česko-portugalský slovník (LEDA) Cena: 624 Kč (běžná cena 799 Kč) Francouzsko-český česko-francouzský praktický slovník (LINGEA) Cena: 355 Kč (běžná cena 390 Kč) Nizozemsko-český slovník (LEDA) Cena: 599 Kč (běžná cena 949 Kč) usnAdněte si Cestu dO zAhrAničí, PříPrAvu nA MAturitu, PřiJíMAčky nebO JAzykOvé zkOušky s nAšiMi slOvníky. CelOu nAbídku AktuálníCh slev nAJdete nA www.kAMPOMAturite.Cz/ knihy-ve-velke-sleve/

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

55

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/

www.unicorncollege.cz Svět Tě POTŘEBUJE! I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management

http://www.floowie.com/en/read/kpm914/