Florbal MS žen 2013http://www.floowie.com/en/read/ms-zeny-florbal-2013/

15FLORBAL Jejím hlavním úkolem je dávat góly. Tlak si mladá hráčka nepřipouští. Jednou z tváří mistrovství svě- ta ve florbale žen, které star- tuje zítra v Brně a dále se pak stěhuje do Ostravy, je i česká útočnice Tereza Urbánková. Na tu tým spoléhá jako na jed- nu ze střelkyň. Jak se na první domácí šampionát těšíte? Těším se na to opravdu moc. Pro mě je to doma už po- druhé, jelikož jsem hrála za juniorský reprezentační vý- běr v Olomouci v roce 2010. A je to ještě speciální tím, že se to hraje i v Ostravě, odkud pocházím, a může se na mě přijít podívat rodina, která mě v tom velice podporuje. Jsou mými fanoušky už od mých začátků ve florbale. Oni tím v podstatě žijou a já se na ně moc těším. Jaké to je, když v hledišti slyšíte češtinu? Ta podpora českých fanouš- ků je opravdu famózní. Mys- lím si, že Češi jsou sportovní národ a prožívají to vždycky opravdu naplno. V Olomouci nám to pomohlo k první his- torické medaili. Medaili z minulého šampi- onátu teď budou obhajo- vat i seniorské reprezen- tantky. Cítíte větší tlak? Určitě si za cíl klademe ob- hajobu medaile. Je to svým způsobem tlak, který si vytvá- říme tak trošku i samy. Ale je to dobře, protože se aspoň můžeme soustředit na ty zá- pasy, můžeme navázat na tu bronzovou medaili a být mož- ná i lepší. Což doufám, že se podaří. Jakým způsobem se mezi sebou hecujete? Jsou určité hráčky, které vždycky přijdou, plácnou si s náma, snaží se vyhecovat ten tým. Já se o to snažím při rozcvičce, například párkrát na hřišti zařvu: Pojďme, hol- ky! Svým způsobem se podpo- rujeme pořád i na střídačce. Ze začátku jsme s tím mívaly problémy, pak jsme si řekly, že se musíme podporovat za každou cenu a musíme táh- nout za jeden provaz. A snad to pak vyjde. Vám se v posledních zápa- sech střelecky dařilo. Jaký si sama dáváte cíl pro šam- pionát? Moje role v týmu je taková, že jsem střelec, že se ode mě očekávají branky. Ale na dru- hou stranu se tím nechci ni- jak svazovat, jelikož patřím mezi ty nervóznější typy, tak- že se spíš snažím soustředit na sebe, i když to možná zní trochu sobecky. Soustředím se na sebe, na to zakončení, a teď se mi to opravdu podaři- lo. Hlavně na Euro Florbal Tour, kde jsem vstřelila hat- trick proti Finkám, což bylo pro mě něco úplně neuvěři- telného. Před zápasem jsem si řekla, že se chci zaměřit na zakončení, na střelbu, na na- bíhání. A všechno mi to vyšlo tak, jak jsem chtěla, takže je to super a doufám, že se mi to podaří i na šampionátu. Jak se projevuje vaše ner- vozita? Jsem zamlklá, soustředě- ná. Holky říkají, že se tvářím trošku i takovým vražedným způsobem, ale to je spíš ta moje soustředěnost. Ze začát- ku jsem taková nervóznější, ale pak už to ze mě spadne a hraje se mi dobře. Mně se třeba hraje dobře, když mám za sebou diváky. Velice mě to povzbuzuje, protože vím, že se ty lidi na mě dívají a hraju ten florbal pro ně, aby je to bavilo. Jak vypadá v týmu atmo- sféra před zápasem? Atmosféru v šatně ani tolik nevnímám, soustředíme se na rozcvičku, na průběh toho zápasu. Že by třeba kulisa di- váků znervózňovala spolu- hráčky, to asi ne. Nemyslím si, že by to negativně ovlivňo- valo naše výkony. Ale určitě se budeme snažit hecovat, snad to pomůže. Jak se na turnajích odrea- gováváte mezi zápasy, abyste pořád nemyslely jen na hru? Většinou při odpoledním klidu máme regeneraci, ma- sáže a podobně. A jinak bě- hem klidu třeba hrajeme ně- jaké společenské hry nebo si sedneme spolu a o něčem po- kecáme. Máme skupinku, kte- rá hraje karetní hry, u kte- rých se odreagujeme. Ale hlavně se soustředíme na ten florbal, protože máme pořád nějaké porady nad taktikou a podobně, bez toho to nejde. Karty hrajete jen pro zába- vu, nebo třeba i o peníze? Ne, o peníze určitě nehraje- me. +florbal ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz Tereza Urbánková Terezu Urbánkovou můžete vidět na plakátech a propagačních materiálech MS. ČFBU Mistrovství světa Dvaadvacetiletá hráčka praž- ského Herbadentu se narodila v Ostravě, kde také s florbalem začínala. ● Nyní žije, hraje a také studuje v Praze. Na ČVUT si vybrala obor stavební inženýrství. „V létě bych měla začít baka- lářskou práci, ale šampionát mi studium trošku zkompliko- val, takže teď ještě dolaďuju poslední detaily, jak to vyře- šit,“ prozradila. Pro tento obor se nerozhodla náhodou. „Oba rodiče pracují v oboru. Maminka je projek- tantka pozemních staveb a ta- tínek stavbyvedoucí. Když jsem se rozhodovala pro střed- ní školu, tak mi řekli, ať si vy- beru, co chci, ale že stavět se bude pořád. A já jsem ráda, že stavební inženýrství studuji,“ říká útočnice. ● A co ji na něm nejvíc baví? „Už odmalička mě baví mate- matika, rýsování, jen mi na to nezbývá dostatek času, takže doufám, že po šampionátu se na to vrhnu a všechno si to do- dělám.“ Mladý sport Florbalová mistrovství světa nemají až tak dlouhou historii. Konají se teprve od roku 1996, kdy hráli muži. Světový šampionát se hraje jednou za dva roky, přičemž v sudé roky soupeří muži, v liché potom ženy. Na posledních třech ženských mistrovství zvítězily Švédky. Češky před dvěma lety vybojovaly bronz. Cílem je alespoň obhájit bronz

http://www.floowie.com/en/read/ms-zeny-florbal-2013/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 6. prosince 2013 16FLORBAL Asistentka trenér- ky Šteglová doufá v dobré umístění. V týmu má i dceru. Některé hráčky vidí Markéta Šteglová téměř denně a dobře je zná. S vedením týmu usilovala také o to, aby se poznaly i florbalistky na- vzájem. Jaké to je potkávat hráčky tak často, když je trénuje- te v klubu a potom někte- ré i v reprezentaci? Určitě je to v mnoha smě- rech plus, protože vím, jak za- reagují, jak hrají. Mám je na očích mnohem víc než ty ostatní hráčky. Ale zase je to někdy pro ně nevýhoda, pro- tože tím, jak je znám, tak i vím, že třeba momentálně nemají formu nebo nějaké ta- kovéhle věci. Takže pro hráč- ky je to zároveň plus i minus, ale pro mě je to výhoda, pro- tože vím, co zvládnou, jak re- agují na určité situace. Máte v týmu i dceru Domi- niku. Není toho už až moc, vidět se tak často? My už spolu naštěstí dlou- ho nebydlíme, takže v tom je to určitě výhoda. V klubu už ji trénuji deset jedenáct let, v reprezentaci jsem ji měla v juniorkách čtyři roky, v žen- ských čtyři roky. Já jsem se ale na florbale naučila od za- čátku ji nevnímat jako dceru. Takže mi to problém nedělá a myslím, že ani jí ne. Jak se těšíte na první seni- orský šampionát v Česku? Těším se moc a doufám, že to bude i s úspěšným kon- cem. Protože hodně hráček tomu věnovalo opravdu maxi- mum za ty dva roky, snažily se na to připravit a doufám, že to snažení bude zúročeno. Jaká je atmosféra v týmu před šampionátem? Přijde mi, že holky jsou fakt tým, že se semkly. Už tam není taková ta klubová ri- valita, která tam byla možná ještě před dvěma lety. Cítím, že atmosféra je skvělá, taky holkám se daří po sportovní stránce, takže doufám, že to dotáhnou do toho vítězného konce. Zvládají se hráčky na tur- najích odreagovat samy, nebo podnikáte něco spo- lečně? Je jasné, že hráčky musí re- laxovat, a to zvládají samy. Když jsou spolu dlouho na turnajích, tak si vytváří samy skupinky, kde si něco hrají, nebo vymyslíme nějaké team- buildingové hry. V červnu jsme měly teambuildingovou akci, která si myslím, že hol- ky stmelila. A i Domča se té- hle psychologii věnuje, takže taky něco připravuje. RBTrenérka Markéta Šteglová s dcerou Dominikou MAFRA inzerce Holky na sobě pracovaly, věřím, že se to teď zúročí

http://www.floowie.com/en/read/ms-zeny-florbal-2013/

17FLORBAL Florbalistky mají v plánu na mistrov- ství světa získat medaili, organizá- toři zase touží zlomit dosavadní divácký rekord. Šampionát startuje už zítra. Máte rádi florbal? Pak máte jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči klání žen o titul světových mistryň. Česko to- tiž poprvé v historii hostí mis- trovství světa žen ve florbale. To začíná už zítra v Brně, na čtvrtfinálové a další boje se pak přestěhuje do Ostravy. „Tým se už strašně moc těší. Příprava byla dlouhá, jsme dobře připravené,“ řek- la za florbalistky jejich kapi- tánka Zuzana Macurová. Připraveni jsou také organi- zátoři. „Na mezinárodní fede- raci se neřeší, jestli zvládnou Češi organizaci, ale jestli bude perfektní atmosféra a mistrovství světa se zase po- sune dál. To se nám v roce 2008 při mužském šampioná- tu povedlo, stejné ambice máme i teď. Doufáme, že se nám povede zbláznit fanouš- ky. Chceme připravit velký florbalový karneval po celých devět dnů,“ prohlásil prezi- dent České florbalové unie Fi- lip Šuman. S dobrou atmosférou souvi- sí především návštěvnost zá- pasů. V tom chtějí Češi vytvo- řit nový rekord. Ten stávající drží předchozí šampionát ve Švýcarsku, který navštívilo 28 180 diváků. Rekord v ná- vštěvnosti jednoho utkání pak mají Švédové z roku 2009, kdy na finálový zápas přišlo 4521 diváků. „Rádi bychom překonali hranici čtyřiceti tisíc diváků na mistrovství. Byla obrovská propagace a jsou tomu nasta- veny i ceny vstupenek,“ řekl šéf organizačního výboru Jan Jirovský. Cílem je také překonat nej- vyšší českou návštěvnost na ženském utkání, kterou bylo 6024 příznivců na finále mis- trovství světa basketbalistek v roce 2010 v Karlových Va- rech. Důležité je také financová- ní mistrovství. Turnaj má roz- počet okolo dvaceti milionů korun. „Věřím, že finanční vý- sledek nebude záporný. V mi- nulosti ženský šampionát podle příkladů předchozích pořadatelů bez ztráty nebylo možné uspořádat. Já věřím, že my to zvládneme. Z veřej- ných peněz jde kolem 40 pro- cent rozpočtu, největší pod- poru máme od města Ostra- va. Strašně si toho vážíme,“ uvedl Šuman. České florbalistky získaly na minulém šampionátu ve Švý- carsku bronzové medaile. Bylo to poprvé v historii mis- trovství světa, kdy stály české hráčky na stupních vítězů. A rády by si tento pocit opět vyzkoušely, tentokrát před domácím publikem. Svou cestu za úspěchem od- startují zítra v 17 hodin v Brně utkáním proti Norsku. „Naše skupina je malinko těžší než druhá, ale je výho- da, že se musíme soustředit na každý zápas. Není tam sla- bých soupeřů,“ řekla jedna z trenérek českých florbalis- tek Markéta Šteglová. Češkám vyhovuje, že se hned na úvod nepotkají se Švýcarkami. „Nedělní zápas se Švýcarkami pro nás bude důležitý z pohledu nasazení v pavouku, budeme už také znát výsledek utkání Švédsko – Finsko. Další výhodou je, že se můžeme podívat na hru Lo- tyšek, které jsme neviděly od minulého šampionátu. Se- hnali jsme jen nějaké video,“ dodala Šteglová. Pokud se ve své skupině B české florbalistky umístí na prvním či druhém místě, po- stupují přímo do čtvrtfinále, které se už hraje v Ostravě. V opačném případě se budou o postup ještě prát s jedním ze dvou týmů ze skupiny C. Boje o medaile jsou na pro- gramu v neděli 15. prosince. Zápas o bronz začíná ve 12.30, finále pak v 15.30. RB Před šampionátem Češky pilně trénovaly. ČTK ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz Tým 20Tolik hráček tvoří český kádr. V něm jsou dvě brankářky, šest obránkyň a dvanáct útočnic. Trenérkou je Karolína Šatalíková. Citát „Věříme, že přijde hodně fanoušků, potáhnou nás a budou šestým hráčem.“ ZUZANA MACUROVÁ, KAPITÁNKA Fanděte Češkám. Domácí hráčky začínají už zítra Skupina A Utkání se hrají ve sportovní hale Vodova Brno. Rusko Polsko Finsko Švédsko Zítřejší zápasy: Polsko–Rusko 11.00 Švédsko–Finsko 14.00 Skupina B Utkání se hrají v hale Vodova Brno. Švýcarsko Norsko Česko Lotyšsko Zítřejší zápasy: Česko–Norsko 17.00 Švýcarsko–Lotyšsko 20.00 Skupina C Utkání se hrají v hale Vodova Brno – stará hala Maďarsko Austrálie Slovensko Korea Zítřejší zápasy: Austrálie–Maďarsko 13.00 Korea–Slovensko 19.00 Skupina D Utkání se hrají ve Sportovní hale Vodova Brno – stará hala Německo Dánsko Japonsko Kanada Zítřejší zápasy: Japonsko–Dánsko 10.00 Německo–Kanada 16.00 Češi chtějí úspěšný šampionát s rekordem Česká cesta Jaká utkání a kdy čekají české reprezentantky na mistrovství světa v základní skupině a případných dalších kolech. Stejně jako všechny ostatní týmy odehrají utkání základní skupiny v Brně, od čtvrtfinále už se bude hrát v Ostravě. Česko–Norsko zítra 17.00 Česko–Švýcarsko neděle 17.00 Lotyšsko–Česko pondělí 20.00 předkolo play-off úterý 18.00 čtvrtfinále čtvrtek 17.00 semifinále sobota (14. 12.) 17.00 boje o medaile neděle (15. 12.)

http://www.floowie.com/en/read/ms-zeny-florbal-2013/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 6. prosince 2013 18FLORBAL Pořadatelé si kladou za cíl zdolat nový rekord v návštěv- nosti, hlavně ale chtějí vytvo- řit dobrou atmosféru pro hráčky. Tomu také přizpůso- bili ceny vstupenek, které jsou už od 150 korun. RB Městská hala Vodova Brno – základní skupiny Mistrovství světa ve florbale se bude odehrávat ve dvou městech. Tím prvním je Brno. Zde se odehrají ve sportov- ní hale Vodova základní skupiny a předkolo play-off. K dispozici budou Vodova aréna A s kapacitou 2900 divá- ků a stará hala, která pojme 1000 diváků. Vůbec první ženské světové mistrovství ve florbale pořádané v Česku bude Brno hostit od 7. do 10. prosince. Areál, ve kterém šampionát proběhne, má dlouhou historii sahající až do první republiky. Stadion, který vznikl v té době na perife- rii Králova Pole, byl využíván hlavně k sokolským sletům. V 70. letech zde vyrostla víceúčelová sportovní hala, v roce 2001 se pak otevřela nová velká hala. ČFBU ČEZ Aréna Ostrava – boje o medaile příští víkend Druhým městem, kam se ženský florbalový šampionát přesune, je Ostrava. Zde diváci uvidí boje od čtvrtfinále až po finále. „Město Ostrava nám poskytlo významnou fi- nanční podporu, i proto se budou boje o medaile odehrá- vat právě tam,“ vysvětlil šéf České florbalové unie Filip Šuman. I zde budou k dispozici dvě haly: ČEZ Aréna A s kapacitou 9700 diváků a ČEZ Aréna B, která pojme tisíc diváků. Moderní víceúčelová hala splňuje i nejpřísnější nároky pořadatelů a návštěvníků. Sportovní a společen- ské zařízení dovolují pořádání nejnáročnějších podniků od sportovních utkání až po velké koncerty. Tato hala byla otevřena v roce 1986. ČFBU ISOLINE 3d TOP dávkovací uzávěr přináší nové možnosti při přípravě nápojů. Je složen ze tří pístků a v každém z nich je instantní směs se speciálním složením. 3d TOP je koncipován tak, aby přinášel tři různé funkční nápoje pro tři různé fáze dne. Tři nápoje v jednom uzávěru za cenu jednoho. DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT www.isoline3dtop.comDÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT DominikaŠteglová bronzovámedailistka,MS2011Švýcarsko Bez konzervantů Slazeno extraktem stévie FUNKČNÍ NÁPOJE V JEDNOM UZÁVĚRUVÝHODNÝ NÁKUP 6 KS NÁPOJOVÝCHUZÁVĚRŮ inzerce Vstupenky. Ceny příznivé pro diváky Ceny vstupenek Návštěvníci šampionátu si mohou koupit buďto celodenní vstupenku, nebo permanentku. ● Permanentky: Na základní skupině v Brně zaplatí dospělí 250 nebo 390 korun (záleží na kategorii), děti pak 90 nebo 150 korun. Do Ostravy si musejí dospělí nachystat 490 nebo 850 korun, děti zaplatí 180 nebo 250 korun. ● Celodenní vstup: V Brně stojí 150 nebo 250 ko- run pro dospělé, za dítě dáte 50 nebo 80 korun. V Ostravě jsou vstupenky na čtvrtfinále a semifinále od 190 korun (děti od 70 ko- run), za finále dáte od 250 korun (děti od 90).

http://www.floowie.com/en/read/ms-zeny-florbal-2013/