Rotary Good News č. 6 / 2007Read Full Article

ROTARY INTERNATIONAL • DISTRIKT 2240 • ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 6/2007 ročník IXG O O D N E W S Návraty ke kořenům Návraty ke kořenům

Read Full Article

2

Read Full Article

333 Zkouška pomocí čtyř otázek 4 připomenutí tradice jednoho ze základních principů Rotary Guvernérův glosář 6 zamyšlení guvernéra distriktu Petra J. Pajase nad rotariánskými aktivitami Poselství prezidenta RI Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson 8 Los Angeles město Světového kongresu RI 2008 10 Síla Rotary: JEDNOTNOST V RŮZNORODOSTI 12 rozhovor s Horstem Heinerem Hellge, jedním ze 17 ředitelů - členů správní rady RI Jak zorganizovat klubové partnerství 14 přednáška Hanse Schleie, PDG, předsedy německé části ICC D-CZ-SK na semináři v Českém Krumlově Příklady meziklubových aktivit na mezinárodní úrovni 16 Junior Ambassador potřetí 20 reportáž z třetí části společného projektu našeho distriktu a Velvyslanectví USA v ČR PRO CIZINCE – výběr informací v anglickém jazyce 21 FOR FOREIGNERS – selected information in English K principům Nadace Rotary 25 úvahy předsedy Rady zmocněnců Nadace Rotary Roberta (Boba) S. Scotta Rotariáni adoptovali celou obec – příběh jedné indické vesnice 26 Služba obci – představení klubových projektů 28 Události v klubech 31 Štáb RVM (Rotary Video Magazine) v našem distriktu 35 In memoriam 36 Naše tipy – avíza akcí, co nás zaujalo, rotariánské kalendárium 38 Fakta o distriktu 42 NÁVRATY KE KOŘENŮM - Příznivé ohlasy úspěšných „ná- vratů“ z loňského roku podnítily organizátory letošních „ná- vratů“ (RC Zlín ve spolupráci s RC Uherský Brod a RC Kroměříž), aby druhý ročník otevřeli nejen hostům tuzemským a zahraničním, ale i všem rotariánům z celého distriktu a pos- kytli jim tak možnost zamyslet se společně nad tajemstvím od- kazu našich předků. Atmosféru navodily mimo jiné lidové kroje, v nichž příjemný den a večer strávili všichni účastníci. O průběhu úspěšného setkání, které se uskutečnilo začátkem října ve Vizovicích, a o tom, proč jeho tématem jsou právě „ná- vraty ke kořenům“, se dočtete na str. 29 v českém jazyce a na str.19 v kratší anglické verzi. (foto: Jana Richtarová). Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři, když nyní, v závěru kalendářního roku, zpět- ně listuji minulými čísly našeho časopisu, který od svého založení plní mimo jiné i funkci jediné chronologicky a relativně po- drobně vedené kroniky distriktu, zřetelně si uvědomuji, jak velké množství zajímavých aktivit naše Rotary kluby a jejich členové ve spolupráci s dalšími domácími i zahraniční- mi partnery realizují. Mnohdy je to zásluhou napojení do celosvětového systému RI, jindy je to zásluhou několika málo členů jednoho klubu, někdy i jen jedné osoby, která našla dostatek energie a chuti k obětavé práci pro klub nebo nezištné pomoci ostatním ve svém okolí. Takové příklady bychom měli násle- dovat všichni. Podle rotariánského střídání ročních období soustře ujeme v listopadu svoji pozornost na aktivity Nadace Rotary a v prosinci na upevňování rodinných vazeb. Do čísla, které jste právě otevřeli, se však sešlo více mate- riálů týkajících se jiného, neméně závažného tématu - meziklubové spolupráce. Utvořily jsme z nich jeden několikastránkový blok, který vás jistě zaujme praktickými příklady. V letošním roce si také připomínáme, že ro- tariáni už pětasedmdesát let užívají osvědče- ný test etického chování, tzv. „Zkoušku pomocí čtyř otázek“.V tomto čísle vám při- blížíme, jak štáb Rotary video magazínu na- táčel v našem distriktu a jak pokračuje úspěšná série setkání v rámci projektu Juni- or Ambassador. Kalendářní rok se chýlí ke svému závěru. Rád bych poděkoval všem našim přízniv- cům, dopisovatelům, fotografům i několika málo inzerentům za spolupráci a popřál jim i vám, našim čtenářům a čtenářkám, příjem- né prožití vánočních a novoročních svátků i úspěšný celý rok 2008. Jsem si jist, že i v něm budeme mít příležitost přinášet jen a jen samé „good news“, tedy dobré zprávy z našeho rotariánského prostředí. Svatopluk K. Jedlička šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS ROTARY INTERNATIONAL • DISTRIKT 2240 • ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 6/2007 ročník IXG O O D N E W S Návraty ke kořenům Návraty ke kořenům Foto:LadislavŠeiner dobré zprávy dobrým lidem OBSAH ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je společenství s celosvětovou působností, které sdružuje na základě předem daných zásad erudované odborníky a odbornice nejrozmanitějších profesí. Rotariánské společenství je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj země (státu), v němž působí. Svým členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle je- jich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY pozitivně ovlivňuje své okolí nezištným poskytováním tzv. „služeb“ (programy určené mládeži, stipendia, pracovní stáže, pomoc handicapovaným, humanitární projekty apod.). O uspořádání ROTARY v ČR a SR více na str. 42.

Read Full Article

4 Text: Nancy Shepherdson, RC Lake Zurich, Ill., USA. Překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG Foto: Brian Beaugureau a archiv RWMP Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 9/2007 Ve všech kancelářích vedoucích drogistických prodejen firmy Walgreens v USA se setkáte se čtyřmi otázkami, vyvěšenými na zdi. Tyto tabule jasně dokumentují filozofii společenské kultury podniku, který již po desetiletí vede rotarián Charles J. Walgreen Jr., syn zakladatele tohoto prodejního ře- tězce. Jeho otec, člen RC Chicago, který zemřel letos v únoru ve svých 100 letech, používal této zkoušky neformálně již od roku 1947, kdy působil jako ředitel své firmy. Tehdy u něj nastoupil Dick Schneider. Vzpomíná si, jak mu šéf předal kopii tohoto textu s tím, „že se jím ve firmě řídí jako kompasem“. Wal- green často ve svých projevech připomínal tyto čtyři otázky „jako předpis pro správný život, jako novou verzi zlatého pravidla“. O Zkoušce pomocí čtyř otázek se Walgreen dozvěděl poprvé od člena téhož RC Chicago Herberta J. Talyora, který je formuloval už v roce 1932. Byl v té době ředitelem společnosti Club Aluminium, která již téměř ztroskotala, protože v době hospodářské deprese téměř nikdo hliník nekupoval. Taylor si však řekl, že přesvědčí-li své zaměstnance, aby jednali správně za každé situa- ce, budou moci získat zakázky před svými konkurenty. A tak často rád vypra- voval, jak si jednoho rána sedl ke stolu, podepřel si rukama hlavu a po chvíli sáhl po listu papíru, na nějž napsal ve 24 anglických slovech to, co mu přišlo na mysl. Po pěti letech se společnost Club Aluminium skutečně zotavila. Podle Taylo- ra tomu vděčila za důslednou aplikaci Zkoušky pomocí čtyř otázek. Spole- čenství Rotary International ji přijalo za svou v roce 1943, přihlásilo se k právu jejího užívání a Herberta Taylora zvolilo v roce 1954 prezidentem RI. V uplynulých 75 letech přijalo tuto zkoušku za svou množství veřejných společností, protože její čtyři principy jsou stále aktuální. „Zkouška pomocí čtyř otázek byla vždy principem podnikatelské etiky“, říká Paul Bube, profesor náboženství na Lyon College v městě Batesville, Ark., USA. Když před několika lety mluvil v kansaském RC Salina o podnikatel- ské etice a Zkoušce pomocí čtyř otázek, prohlásil: „Taylor je formuloval v době, kdy katastrofální podnikatelské praktiky přispěly k hluboké hospo- dářské depresi. Také řada firemních skandálů, jak je vidíme dnes, nám připo- míná ty, které kdysi dokumentoval Taylor. Věřím proto, že tato zkouška je vizí, která může mít významný vliv na rozvoj pozitivních hodnot v celém svě- tě.“ „Můžete ji nazývat zkouškou uprostřed spánku“, říká Alan Resnick, vice-prezident právního odboru řetězce Walgreen. „Stále našim lidem opa- kuji: Chcete-li něco správného udělat, nežádejte o souhlas. Jednoduše to udělejte.“ Ovšem nejen pro něho, ale i pro řadu dalších lidí, kteří tak denně jednají, je Zkouška pomocí čtyř otázek něčím více, než návodem osobního chování. Je přesvědčivým podnikatelským modelem, který je současně i efek- tivním nástrojem účinného řízení pracovních sil. Podle Resnicka je snad nejužitečnějším projevem této zkoušky, že svádí do- hromady eticky smýšlející lidi. „Desku s otázkami vidí lidé ihned, jakmile vstoupí do mé kanceláře. Když pak při rozhovoru s nimi mluvím o kultuře Rotarián Charles R. Walgreen Jr., syn zakladatele řetězce drogistických prodejen, prosazo- val všude Zkoušku pomocí čtyř otázek Bývalý prezident RI Herbert J. Taylor si ověřil účinnost své zkoušky tím, že jejím prosazením zachránil svůj podnik před úpadkem Obchodník nemovitostmi Tony Weissberger vyzval členy svého klubu, aby text této zkouš- ky umístili na webové stránky svých firem

Read Full Article

5 naší společnosti, sleduji jejich reakce. Nereagují na ně? Nebo jsou vzrušeni? Vycítíte, zda pak chtějí pracovat v etickém prostředí.“ Firma Walgreens sídlící nedaleko Chicaga vynakládá ročně značné úsilí, aby všichni z jejích 200.000 zaměstnanců měli Zkoušku pomocí čtyř otázek stále na očích. A využívají jí i při řešení etických rozporů. Resnick si vzpomíná, jak před několika lety po prodeji určité části majetku získalo oddělení nemovi- tostí této firmy „pěkně velkou sumu peněz“, která by správně patřila kupují- cím, kteří ani nevěděli, že jsme ji dostali. Mnoho společností by takovýto šek ihned zinkasovalo. Kupující byli proto velmi udiveni, když od nás dostali pe- níze zpět.“ Rotarián Tony Weissberger, obchodník nemovitostmi v Texasu, přijal Zkoušku pomocí čtyř otázek za svou a dává jí výraznou přednost před devíti- stránkovými, drobným písmem tištěnými „Etickými principy“, které vydala Státní asociace obchodníků nemovitostmi. Říká: „Potřebují-li obchodníci nemovitostmi tolik slov, aby vyjádřili, več důvěřují, jak můžeme sami vědět, v co vlastně věříme? Řekl jsem jim, že budou-li používat Zkoušky pomocí čtyř otázek upřímně, nebudou už potřebovat nic jiného.“ Weissberger věří této zkoušce natolik, že vyzval všechny členy svého RC San Antonio, aby ji ve svých podnicích vzali za svou a umístili ji také na svých we- bových stránkách. Alespoň jeden ze členů klubu ji za svou skutečně vzal: Jim Landers, fotograf, pro něhož pracuje 14 lidí, říká: „Tato zkouška jen posílila vše, več jsem vždy sám věřil, je ovšem jako velmi jemný štěteček, který použí- váte při malování detailů. Je to filozofie, jíž se ve svém podnikání stále řídím a která mi pomáhá řídit se správnými zásadami.“ Kitu Lindsayovi, majiteli společnosti Lindsay Transmission ve Warrensbur- gu, Missouri, bylo 24 let, když od místního RC dostal poprvé ocenění „Four-Way Test Award“, určené nerotariánům. Byl na ně navržen jedním funkcionářem Rotary, který přijel do jejich města a potřeboval opravit svůj automobil. Jedna místní firma navrhla vyměnit celou převodovku, ale Lin- dsay si za opravu řekl jen 200 dolarů. „V našem podniku si říkáme: děláme to, co je správné.“ To se stalo před dvaceti lety. Lindsay se mezitím stal rotariánem a ve svém klubu předsedou výboru pro udělování ocenění „Four-Way Test Award“. Dostalo je už mnoho místních lidí. Nově zvolený ředitel RI Lars-Olof Frederiksson vyzývá, aby se Zkoušky po- mocí čtyř otázek využívalo v celém světě. Jako člen finského RC Äänekoski se snažil aplikovat tuto zkoušku po celou svou kariéru a ve sféře PR, nebo u finského letectva, protože jí lze využít opravdu všude. „Je správné vydělávat, ale dělat tak bez etického svědomí a bez odpovědnos- ti za důsledek je neobhajitelné.“ Zásady pravdy, čestnosti, slušnosti a morálky jsou dnes komplikovanější než kdy dřív a vedou k často opakované výmluvě: to záleží na tom … Zkouška po- mocí čtyř otázek však dává za všech okolností jasnou, jednoznačnou odpo- vě . n Odpověď na tyto čtyři otázky pomáhá ověřit, zda naše úmysly a činy skutečně přispívají k naplnění rotariánských zásad, k zachování a rozvíjení etických hodnot v mezilidských vztazích. 1. Je to PRAVDA? 2. Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká? 3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a vzájemnou DŮVĚRU? 4. Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným? Nově zvolený ředitel RI Lars-Olof Frederiksson využíval této zkoušky nejen ve sféře PR, ale i v době, kdy sloužil u finského letectva Řekněte všem kolem sebe, že sdílíte hodnoty vy- jádřené Zkouškou pomocí čtyř otázek a vyvěste je na panelu, rozdávejte je na letáčcích nebo jejich text noste na svém tričku. To vše si můžete objed- nat u společnosti „Four-Way Test Association” na adrese

Read Full Article

more

Read Full Article

7 způsob, jakým většinová společnost tak trochu ali- bisticky řeší své komplexy z existence „problémo- vé“ menšiny. My, rotariáni, nejsme spasitelé a nikdo od nás nemůže očekávat, že svojí službou obci a dobrovolnou činností nebo dokonce fi- nančním přispíváním situaci vyřešíme. To je pře- devším odpovědnost obcí na straně jedné a samotné romské menšiny na straně druhé. Ale já si osobně myslím, a utvrzují mne v tom rozho- vory s některými romskými aktivisty, že můžeme alespoň vytvářet podmínky pro komunikaci mezi oběma stranami, můžeme sehrávat roli zpros- tředkovatelů a musíme se snažit ve svém okolí na závažnost vytvářející se situace upozorňovat a po- máhat těm z Romů, kdo nabízejí vlastní dobro- volnou a poctivou práci směřující k tomu, aby si rodiče romských dětí vážili vzdělání, kterého se dostává jejich dětem, aby se sami snažili překonat bariéru negramotnosti, nebo ta nesporně mnoh- de nejen existuje, ale nebezpečně narůstá. A jak správně konstatovali přátelé v Hradci Králové, jde také o skutečnou gramotnost mládeže větši- nové společnosti, jíž jazykové a komunikační schopnosti velmi rychle degradují na úroveň, kdy stačí několik desítek zkomolených SMS slovíček na téměř celý společenský život. Programy zaměřené na mládež jsou jádrem čin- nosti mnoha Rotary klubů našeho distriktu. Jsme v tomto ohledu velmi silní v porovnání s okolními distrikty a zejména s distrikty v USA a jinde v ze- mích, kde Rotary působí bez přerušení již téměř celé století. Náš distrikt vykazuje oproti běžnému průměru až několikanásobné počty studentů vysílaných z našich dvou zemí a přijímaných reci- pročně na celý školní rok do rodin a středních škol v obou našich republikách. Slovenské kluby jsou navíc v těchto programech až trojnásobně aktiv- nější ve srovnání s kluby v Čechách a na Moravě. Chtěli bychom tuto aktivitu udržet na co nejlepší úrovni, ale musíme se také připravit na to, že stou- pají administrativní nároky kladené na tuto službu a tím i její cena. Je to důsledek zpřísňování podmí- nek vyžadovaných Rotary International k zajištění bezpečí a správné výchovy studentů, jakož i výsled- nice zájmů států stupňujících ochranná opatření při povolování dlouhodobých pobytů kvůli hroz- bám mezinárodního terorismu. Proto se v součas- ném období budeme snažit o hledání nových a účinnějších metod a postupů k řízení služby mlá- deži na distriktní i klubové úrovni. Důležitým programem, který se nám podařilo do- jednat zatím jen pro Českou republiku s velvysla- nectvím USA, je program známý pod označením Junior Ambassadors. Jde o program, který je mo- tivován snahou nabídnout něco nového, inspirují- cího a nad rámec všedního, zajímavého mladým a nadějným středoškolákům. Zároveň jde o pro- gram, který nabízí klubům možnost užší spolu- práce se středními školami tam, kde kluby působí a tím posílení jejich služby obci. Jde také o prog- ram, kterým se pěstuje spolupráce mezi kluby v určitých regionech a který vytváří mosty mezi mladou generací středoškoláků a starší generací rotariánů. A v neposlední řadě jde o program, kterým se velvyslanectví našeho nejdůležitějšího spojence v NATO, spojence z dob boje proti na- cismu a opory v úsilí zbavit se totality obrací jak ke středoškolákům, tak k podnikatelům z řad ro- tariánů ve snaze představit se jim jako opravdový spojenec, vážící si této role a usilující o vzájemné porozumění založené na spoluúčasti a informo- vanosti občanů. Jsem rád, že mohu již potřetí po- děkovat jak panu velvyslanci USA v České republice Richardovi Graberovi, tak pracovní- kům velvyslanectví, paní Alexandře McKnight a paní Heleně Markusové za péči, se kterou se 15. listopadu po celý pracovní den věnovali dva- nácti středoškolákům v doprovodu dvanácti rota- riánů během jejich přijetí v rezidenci velvyslance a na samotném velvyslanectví v Praze. Jsem pře- svědčen o tom, že mladí účastníci tohoto setkání, kterým byl udělen diplom mladého velvyslance samotným skutečným velvyslancem USA v ČR, patří k těm, kdo se mohou brzo ujmout odpověd- nosti za další rozvoj mnoha profesí a společnosti. Věřím, že tito Junior Ambassadors spolu s dopro- vázejícími je rotariány získali zcela původní vhled do činnosti i odpovědnosti pracovníků velvysla- nectví a že to nepochybně přispívá k dotváření je- jich osobnosti. Te bude také záležet na klubech, které je vybraly, aby s nimi udržely kontakt a posí- lily tak povědomí o hodnotách Rotary mezi mlad- ší generací a i mezi sebou a obcí. Věřím, že tím se naplňuje výzva prezidenta RI Wil- kinsona: ROTARY SHARES a tak trochu i moje heslo pro tento rok: Společně dokážeme více. n Text: Jozefa Poláková, guvernérka distriktu pro období 2008/2009, RC Košice Milí moji priatelia, po všetkých peripetiach pri cestovaní (napr. zrušený let z Ríma do Viedne, náhradný let neskoro večer, zlé počasie z Viedne do Šale, kde sme dorazili o jednej hodine v noci a pod.) sa vám hlásim nabitá energiou a poznatkami nielen zo seminára GETS, ale aj z Inštitútu RI. Mám nieko ko úžasných momentov pred očami, s ktorými sa rada s vami všetkými podelím: 1. Celé Sorrento žilo počiatkom novembra Inštitútom RI, v celom meste boli pútače, ktoré oznamovali túto udalos . Je to výborná forma PR, s pomerne malými nákladmi. 2. Osobná účas prezidenta RI W. Wilkinsona na Inštitúte RI, jeho oficiálne prijatie u Pápeža Benedikta a prezidenta Talianska je demonštráciou ve kej sily a dôležitosti hnutia Rotary v celosvetovom merítku. To nás oprávňuje by primerane hrdí na to, že patríme do tejto ve kej a výnimočnej rodiny sveta. 3. Vzdanie úcty ve kému rotariánovi, nedávno zosnulému Lucianovi Pavarot- timu v otváracom ceremoniáli vyvolavalo chvenie a zimomriavky na tele. Úžasné! 4. Množstvo prednášok, inšpiratívnych stretnutí s minulými i budúcimi gu- vernérmi zo zón 11-14, ktoré zahŕňajú ve kú čas Západnej a Strednej Euró- py, na konci dňa únava a súčasne nadšenie dozvedie sa zajtra viac. Takto ve mi stručne by som zhodnotila GETS a RI Inštitút. 5. Predposledný deň - na fóre Institutu RI zazneli prednášky n á š h o PDG Viktora Príkazskeho k problematike úplnej eradikácie poliomyelitídy dopl- nená o osobné skúsenosti past-prezidenta RI C. W. Stenhammara, za ktorý- mi nasledoval ohromný aplauz na podporu dotiahnutia tohto ojedinelého celosvetového projektu DO ÚPLNEHO KONCA! A potom prišla tá sláv- nostná chví a - z rúk prezidenta RI W. Wilkinsona dostal náš PDG Viktor Príkazský jedno z najvyšších ocenení RI, jediné vyznamenanie, ktoré bolo odovzdané počas celého Inštitútu RI, sprevádzané stiskami rúk a srdečnými gratuláciami. Tu si človek nutne musí poveda sám pre seba: „Postoj chví a, si krásna“, a stojí za to by rotariánom s celým srdcom. n Vysoké vyznamenání RI. Z rozhodnutí správní rady Nadace Rotary a rady ředitelů Rotary In- ternational bylo na zasedání mezinárodního institutu RI pro naši zónu číslo 13, které se tentokrát konalo během listopadu v italském Sorrentu, předáno jedno z nejvyšších oceně- ní, které Rotary International má k dispozici. Vyznamenán byl náš přítel, dvounásobný dis- triktní guvernér z let 2004-2005 a 2005-2006, obětavý a zanícený propagátor boje s virem dětské obrny, koordinátor distriktních aktivit v rámci projektu Polio plus a Polio Partners, MUDr. Viktor Prikazský, člen RC Poprad (vlevo). Mezinárodní cenu za zásluhy o svět zbave- ný viru polia „International Award for a Polio-Free World“ mu v přítomnosti jeho manželky a bývalé sekretářky distriktu Magdy Príkazsky-Kula (uprostřed) osobně předal prezident Rotary International Wilfrid J. Wilkinson (vpravo). Bylo to navíc jediné tak vysoké vyzname- nání předávané na tomto významném mezinárodním fóru. Ještě předtím měl právě PDG Viktor Prikazský tu čest a možnost vysvětlit podstatu tohoto úsilí a co vše bylo třeba pro dosažení současného stavu udělat.

Read Full Article

8 Překlad: mr Nadace Rotary je motorem, který pohání rotariánskou mezinárodní humani- tární pomoc. Bez Nadace by řada rotariánských programů nemohla existo- vat. Nebylo by PolioPlus, nebyly by humanitární granty, rotariánská stipendia, rotariánská sdružení za světový mír. Bez Nadace by Rotary bylo zcela jinou a slabou silou pro blaho na světě. Jako rotariáni štědře dáváme, sami však získáváme mnohem více: radost z toho, že pomáháme druhým, uspokojení z vědomí, že konáme dobrou věc, potěšení z uzavřených přátelství. Jako členové klubů se podílíme na světové moci a síle Rotary – síle více než 1,2 milionu rotariánů na celém světě, poten- ciálních partnerů našich projektů. Již dlouhou dobu mám důvěru v sílu Nadace. Již v roce 1980 jsem se zúčastnil na jednom z prvních grantů projektu 3-H (Health, Hunger, Humanity) při očkování dětí proti spalničkám v jižní Indii. Jako člen správní rady Nadace jsem cestoval po světě v souvislosti s podporou programů a vyhodnocováním projektů. Znovu a znovu jsem se přesvědčoval o přínosu, který zdroje Nada- ce znamenaly pro rotariánskou práci. Vyzývám každého z vás, abyste jako rotariáni v tomto měsíci poslali svůj dar ve prospěch Nadace – a opakovali svůj dar také v budoucích letech. Já sám beru tento závazek velmi vážně: moje manželka a já jsme přispěli na úrovni velkých dárců (Major Donor) a všechny naše děti jsou nositeli čestného od- znaku Paul Harris Fellow. Všichni z nás víme z první ruky, jaký význam má náš dar a jak tento dar posiluje naši organizaci, která pro nás tolik znamená. Jako prezident RI cítím zvláštní zodpovědnost za to, abych propagoval akci „Každý rotarián každým rokem“, která již přinesla podstatné zvýšení podpo- ry naší Nadaci. Věřím, že v tomto roce splníme náš cíl 100 milionů dolarů – průměrný dar 100 dolarů od každého rotariána. Základní zásadou Rotary je, že společně můžeme vykonat mnohem více, než každý sám. Nadace Rotary nám umožňuje, abychom se podíleli na našich zdrojích, pomáhali si navzájem a dosahovali tak výsledků, které by jinak byly nedosažitelné. Nadace je tady pro nás všechny a je naší odpovědností, aby- chom my zde byli pro ni. A právě proto by každý z nás měl odpovědět na vý- zvu „Každý rotarián každým rokem“. Preklad: ib December je mesiacom rodiny, a teda obdobím, kedy venujeme mimoriadnu pozornos práve akcentovaniu našej rotariánskej rodiny. V tejto súvislosti sa ma udia často pýtajú, čo vlastne rotariánska rodina znamená a prečo sa na ňu kladie taký dôraz. Ke porovnáte myšlienku vnímania Rotary ako ve kej rodiny so závažnými problémami, ktorými sa rotariáni zaoberajú, ako napríklad nedostatok jedla či pitnej vody, možno sa vám bude zda bezvýznamná. Možno si poviete, že poslaním nás - rotariánov - je najmä pomáha všetkým, ktorí pomoc potrebu- jú. Ve Rotary nie je o tom, aby sme si iba h adeli vlastných záujmov. Rotary úspešne poskytuje pomoc a službu v mnohých oblastiach už viac ako sto rokov. Ako rotariáni však máme zodpovednos za to, aby sa zaručila kon- tinuita tejto prospešnej práce, či v oblasti zaobstarávania pitnej vody a potra- vy, poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávania. Keby sme sa však zamerali výlučne na prácu, Rotary by postupne spelo k zá- niku. Práve preto je dôležité, aby sme venovali náležitú pozornos aj zdraviu našej vlastnej organizácie – potrebujeme sa venova svojim členom, klubom a hlavne potenciálnym členom, ktorí by v budúcnosti mohli posilni naše rady. Jedným z dôvodov, prečo sa mi Rotary snúbi s myšlienkou ve kej rodiny, je skutočnos , že ja sám pochádzam z ve kej rodiny. Som z 10 súrodencov, mám 5 bratov a 4 sestry. Naša rodina je však s tou rotariánskou neporovnate ná. Tá rotariánska pozostáva z 1,2 milióna rotariánov združených v 32 tisíc klu- boch. Zahŕňa tiež 250 tisíc členov Interact klubov, 170 tisíc členov Rotaract klubov, 150 tisíc príslušníkov Rotary komunitných zborov a len v ostatnom roku viac ako 8 tisíc mladých udí, účastníkov výmenného programu Rotary Youth Exchange. Do rodiny treba tiež zaráta partnerov a ostatných rodin- ných príslušníkov rotariánov. Spolu má teda rotariánska rodina už viac ako 2 milióny členov. Sila našej rodiny spočíva v tom, že je súdržná a neustále v nej vznikajú nové putá. Potrebujeme, aby sa rotariánska rodina neustále rozrastala a nových členov priberala vo všetkých svojich vetvách. Ustavične by sme preto mali o- slovova kvalifikovaných udí a ponúka im členstvo v klube. Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL Projevy a zprávy prezidenta RI Wilfrida J. Wilkinsona na www.rotary.org/jump/wilkinson Rotary Shares Sdílejme hodnoty Rotary Podelme sa o hodnoty Rotary

Read Full Article

9 Text a foto: Svatopluk K. Jedlička, šéfredaktor RGN RWMP je zkratka pro Rotary World Magazine Press, tedy skupi- nu jednatřiceti periodik licencovaných ústředím RI jako oficiální časopisy Rotary v jednotlivých regionech a jazykových oblastech. Jednou za dva roky se zástupci jejich redakcí scházejí na společ- ném pracovním semináři, organizovaném a vede- ném ústředím RI, resp. jeho odborem pro komunikaci s veřejností, a redakcí pilotního ma- gazínu THE ROTARIAN. Za místo setkání je vždy zvoleno to město, v němž se zhruba o půl roku později uskuteční Světový kongres RI. V říj- nu letošního roku se proto třídenní seminář RWMP uskutečnil v Los Angeles. V úvodním bloku semináře se prezident RI Wil- frid J. Wilkinson zamýšlel nad významnou úlohou časopisů Rotary. Jeho vystoupení bylo i motivací pro odpolední pracovní diskusi. V menších pra- covních skupinách účastníci semináře vzájemně konzultovali jednotlivé problémy související s re- dakční přípravou a distribucí časopisů i organizač- ní činností svých redakcí. Z rozhovorů vyplynulo, že každá z redakcí má zvláštnosti, které musí řešit. Snad jediným společným problémem pro všechny redakce je financování časopisů a náročnost distri- buce. Jak se zjistilo, ani na řešení těchto otázek však neexistuje univerzální recept. Divize pro komunikaci ústředí RI v průběhu semi- náře také představila novou strategii a nástroje pro vnitřní i vnější komunikaci rotariánského společenství. Vedle tištěných médií a tématicky zaměřených publikací je stále větší důraz kla- den na elektronická média. Novou podobu zís- kal od 1. října webový portál RI na adrese www.rotary.org (podrobněji viz str. 38) a úspěšně se rozvíjí samostatná edice videopořadů Rotary Vi- deo Magazine (viz též str. 35). Všechny materiály jsou distriktům, klubům i jednotlivým rotariánům k dispozici zdarma nebo za přijatelnou cenu a to vždy v několika jazykových verzích (kromě anglič- tiny zpravidla ve španělštině, němčině či francouz- štině, máme-li uvést jazyky nám nejbližší). Jejich přehled je uveden na http://shop.rotary.org/catalog/. Jeden den semináře RWMP byl věnován stavu příprav Světového kongresu RI 2008 a přiblížení místa jeho dějiště, Los Angeles. Tomuto tématu se věnujeme podrobněji na následující dvou- stranně a další informace budeme přinášet v příš- tích číslech našeho časopisu RGN. N Seminář střídavě vedli – zleva: Ron D. Burton (hlavní účetní Nadace Rotary), Clifford L. Do- chterman (past-prezident RI), Vince Aversano (manažer divize pro komunikaci RI), Ahmet Tükel (zástupce vedoucího divize pro komunikaci RI). Ron D. Burton v průběhu semináře RWMP představil už i koncepci a místo konání dalšího Světového kongresu RI v roce 2009. Pro rotariány z našeho distriktu bude jistě Birming- ham v Anglii dostupnější než LA. Tak jako během všech významných rotariánských akcí, i v průběhu plenárních jednání pra- coval naplno sehraný tým simultánních tlumočníků. První zastávkou při vyhlídkové cestě po LA byla pro účastníky semináře návštěva kongre- sového centra, v němž se příští rok uskuteční Světový kongres RI. Ve dvou skupinách (anglicky hovořících a španělsky hovořících) nás sympatické průvodky- ně seznámily s tím, kde budou v areálu umístěny jednotlivé aktivity kongresu. Předseda rady zmocněnců Nadace Rotary Robert S. (Bob) Scott (vlevo) doufá, že kongres přinese i výtěžek pro TRF. Organizační tým se představili v kongresových polokošilích.

Read Full Article

10 Preklad a redakčná úprava Ivan Belan, PDG Prevzato z mesačníku THE ROTARIAN 12/2007 Původní fotoreportáž pro RGN: Svatopluk K. Jedlička Ak ste sa ešte nikdy nezúčastnili na Svetovom kongrese Rotary Internatio- nal, určite sa zaregistrujte na ten nasledujúci, ktorý sa bude kona v Los An- geles. Mesto anjelov – druhá najväčšia metropola Spojených štátov, oplýva bohatou kultúrnou rôznorodos ou a vyznačuje sa etnickou diverzitou a koz- mopolitnos ou. Nehovoriac o Hollywoode. Ešte stále váhate? Prinášame tucet dôvodov, prečo sa na Svetový kongres treba zaregistrova čo najskôr. 1. Šetrite. Zaria te, aby sa na kongrese zúčastnila skupina z vášho dištriktu a získate nárok na kolektívnu z avu. Viac informácií o Celosvetovom pláne fi- nančných stimulov na kongrese v Los Angeles v roku 2008 (LA 2008 Worldwide Financial Incentive Plan) získate na webovej stránke www.rotary.org. O regis- tračné formuláre pre skupiny požiadajte na adrese ri.registration@rotary.org. 2. Svojou účas ou na podujatiach svetového formátu sa zapíšte do historic- kých análov. Bu te medzi prvými, ktorí sa zúčastnia na koncerte v úplne no- vom divadle Nokia Theater. Dostava sa má iba mesiac pred konaním kongresu. 3. Pokračujete v tradícii. L.A. je jedným z miest, v ktorých sa kongres konal už nieko kokrát. Kráčajte tak v š apajach tých rotariánov, ktorí do L.A. pri- cestovali v rokoch 1922 a 1962. 4. Dostaňte sa na tzv. zoznam A. Obmedzený počet rotariánov, ktorí sa na kongrese zúčastnia po prvýkrát, najmä zahraničných hostí, bude ma mož- nos spoji sa s lokálnymi rotariánmi, aby si mohli vymieňa mailovú koreš- pondenciu o atrakciách L.A. a predchádzajúcich kongresoch RI. 5. Vyhliadnite si nový ob- úbený projekt. Vo svete majú rotariáni mnoho prí- ležitostí na poskytovanie služby na medzinárodnej úrovni a nikde inde nenáj- dete väčšiu koncentráciu nápadov a ideí. Môžete tiež využi príležitos na prezentáciu svojich projek- tov na Výstave klubových a dištriktných projektov. 6. Bu te hrdí na svoje zá- sluhy. Na plenárnych za- sadnutiach získate aktuál- ne informácie o programe PolioPlus či iných progra- moch Nadácie Rotary a budete pyšní, že ste sú- čas ou organizácie, ktorá patrí k svetovej špičke v oblasti poskytovania hu- manitnej pomoci. 7. Nadväzujte kontakty. Pomyslite si na kontakty, ktoré nadväzujete na klu- Centrum LA tvoří Downtown, ostrov zhruba dvou desítek mrakodrapů. Tady je i většina lu- xusních hotelů, v nichž budou příští rok ubytováni účastníci Světového kongresu RI. Mezi mrakodrapy jsou široké ulice, náměstí a parky, takže i procházka je tu příjemným zážitkem. Jednu stanici metrem (nebo zhruba deset minut pěší chůze) od jižního okraje této městské části je i kongresové centrum. Jako METRO označují v LA celou jednu část systému městské hromadné dopravy, tedy ne- jen podzemní dráhu. Podzemka tu existuje něco přes deset let a její síť se velmi rychle roz- víjí. Jeho trasy tvoří v současné době pomyslný kříž, nebo spíš písmeno Y. Z jednoho konce města na druhý se tak dostanete relativně rychle. Slovo relativně je vztaženo k velké rozlo- ze města. Cesta z okraje do centra vám i tak zabere hodinu, hodinu a půl. To platí i o spoje- ní s mezinárodním letištěm (LAX), kdy musíte dvakrát přestupovat. Taxík tuto trasu zvládne za třičtvrtě hodiny, jsou-li ovšem dálniční přivaděče průjezdné. Soupravy metra se chvíli chovají jako podzemka, jinde jako dráha nadzemní, někde mají na silnici vyhrazené koridory včetně závor jako rychlodráha, jinde projíždějí jako běžná tramvaj, která se na kři- žovatkách řídí světelnou signalizací. Podstatné je, že za 5 $ můžete jezdit křížem krážem po všech částech města celý den dle své libosti. Koupit si jízdenku se vyplatí. Mohu potvr- dit, že revizory doprovázené městskými policisty tu potkáte i několikrát za den. Na zastávkách a ve vozech metra je zakázána spousta věcí, například odplivovat žvýkačky. Porušení kterého- koli zákazu je pokutováno částkou 250$ a hříšník musí navíc odpracovat 48 hodin veřejně prospěšných prací – zda se při současném porušení více zákazů testy načíta- jí nevím, raději jsem to nezkoušel. Dvojjazyčná anglicko španělská tabulka dokazuje, že LA je město, kde se bez problémů dohovoříte oběma jazyky. Když se řekne Hollywood, myslí se tím ateliéry filmových společností roztroušené na něko- lika místech a tato zhruba dva, možná tři kilometry dlouhá ulice – Hollywood bulvár, na níž jsou soustředěny nejrozmanitější zábavní atrakce. Dům ve tvaru věže v pravé části snímku je nejstarší hollywoodská budova. I ten byl patrně v domě svého vzniku nazýván mrako- drapem. Je vidět, že měřítka se časem posouvají.

Read Full Article

11 bových stretnutiach. Teraz ich vynásobte číslom 16.500 (počet účastníkov Svetového kongresu v roku 2007). Váš adresár bude obsahova mená udí z najrôznejších kútov sveta. 8. Staňte sa hviezdou. Ak chcete vybrusova svoje vodcovské schopnosti, bu- dete ma na to ideálnu príležitos počas rôznych zasadnutí a pracovného obedu pre nastupujúcich prezidentov klubov. 9. Dajte si slnečný kúpe . Cho te na pláž. Surfujte. 10. Prive te si so sebou spoločnos . Pozvite príbuzných, potenciálnych členov klubu alebo členov Rotaract klubov (členovia Rotaract klubov a absolventi programov Nadácie Rotary si môžu pozva hos a za zvýhodnených podmienok). 11. Staňte sa členom novej záujmovej skupiny. Na výber máte viac ako 80 ro- tariánskych záujmových spolkov či skupín. V Dome priate stva si mnohé ta- kéto spolky zriadia stánok, nájdete tu milovníkov psov či zanietených potápačov, pozrie si môžete aj živé vystúpenia na dvoch javiskách. (Ak máte zmysel pre dobrodružstvo, môžete sa sta členom Medzinárodného spolku rotariánov motocyklistov, ktorí na Svetový kongres v Los Angeles vyrazia z Chicaga a pôjdu po historickej Route 66.) 12. Pozrite si okolie. Disneyland, Napa Valley, Las Vegas či México sú len na skok. n www.rotary2008.com Slevy při registraci: 1. registrace do: 15. 12. 2007 2. registrace do: 31. 3. 2008 Bližší informace Připravované akce www.rotary2008.com Registrace https://riweb.rotaryintl.orgFoto: Glenn Cormier / LA CVB Beverly Hills je část LA obecně známá jako vilová čtvrť se spoustou zelně. Její jádro tvoří správní centrum s radnicí a několik bloků pouze několikapatrových budov. V obchodním centru (na snímku) najdete výhradně obchody zbožím nejluxusnějších značek. Chodníky Hollywood bulváru jsou po celé jeho délce vydlážděny charakteristickými hvěz- dami se jmény osobností showbusinessu. Před nejslavnějším premiérovým kinem světa Grauman\'s Chinese Theatre můžete potkat skutečné filmové hvězdy, i jejich dvojníky v od- povídajících převlecích – s nimi se můžete bez problémů fotografovat do té doby, než vás odstrčí jiný zájemce. Před vstupem do paláce, dnes uznávaným památkově chráněným ob- jektem, založil Sid Grauman v roce 1927 při jeho slavnostním otevření tradici zanechávání stop významných osobností. První poskytli Mary Pickford a Douglas Fairbanks. Šlápot, otisků dlaní a podpisů je tu dnes přes dvě stě, poslední jsou z minulého roku od Kevina Costnera. Ty moje letošní jistě už smyl déšť. Universal City – nejpřesnější synonymum pro pojem zábavní průmysl. Najdete ho v kopcích nad Hollywodem. Je to rozsáhlý umělý park doslova napěchovaný atrakcemi s atributy těch nejúspěšnějších filmových trillerů poslední doby. Těžko odhadnout jeho rozlohu, v žádném průvodci jsem přesný údaj nenašel, snad několik hektarů. Místo je snadno dostupné, od metra vás do něho přiveze vyhlídkový vláček. Počítá se, že v parku strávíte alespoň jeden den až do noci – ten kdo jednou přišel, jistě se vrátí, stále je co objevovat. Odpovídá tomu i vstupné, základní je za 64$, děti a liliputáni nižší než 48 palců platí o deset dolarů méně. Existuje však široký systém různých slev a rodinných vstupenek. Můžete si pochopitelně dopřát i VIP vstupenku se zvláštním servisem za dvě stovky, její přednosti vám však sdělit nemohu. Snímek je z hlavní komunikační tepny se suvenýrovými obchůdky a restauracemi - myslím, že dobře vystihuje atmosféru celého areálu. LA je po celé své západní délce lemováno pobřežím s nesčetnými letovisky, plážemi a zá- bavními parky. Na snímku je přístav výletních lodí, v pozadí na návrší maják, který byl jako historický objekt zrekonstruován z finančních příspěvků místních lionistů.

Read Full Article

12 Text: Matthias Schütt Překlad a foto: Dobroslav Zeman, PDG Převzato z německého měsíčníku ROTARY MAGAZIN 9/2007 Horst Heiner Hellge, člen RC Hamburg-Blanken- see, profesí notář, působil v letech 2005-07 jako jeden ze 17 ředitelů - členů správní rady RI. Byl v ní představitelem zóny č. 14, pod níž spadá i náš distrikt 2240. Do sféry mezinárodních aktivit Ro- tary vstoupil již v roce 1999 jako guvernér svého distriktu 1890 a v září 2006 vedl v Hamburku Ro- tary institut, jehož se zúčastnilo na 500 rotarián- ských představitelů z 20 zemí. Matthias Schütt, šéfredaktor měsíčníku ROTA- RY MAGAZIN, mu položil tyto otázky: Změnilo Vaše působení v nejvyšších funkcích Váš náhled na Rotary? Nezměnilo, spíše zaostřilo, protože působení v Evanstonu otevírá příležitost sledovat toto celo- světové společenství přímo z jeho centra. Fascinu- jící je zkušenost z nekonečné různorodosti a kreativity všech klubů i jednotlivých rotariánů, li- šících se podle světadílů, zemí i samotných obcí. Ovšem jejich kongeniální jednotnost v individuál- ní různorodosti je nejcennější hodnotou našeho společenství a tím zároveň i vodítkem pro všechna rozhodnutí, jež musí Správní rada ředitelů RI při- jmout. Je tak jejich samozřejmým mezinárodním představitelem, řídícím se ústředním heslem Ro- tary – SERVICE ABOVE SELF. Jak se dá z Hamburku organizovat práce v gré- miu, které zasedá ve Spojených státech a vyžadu- je co nejvyšší účast? Předpokladem je efektivní plánování pracovního času, zejména tehdy, je-li člověk dosud vázán svou vlastní profesí. Těch 4-5 týdnů strávených každoročně v Evanstonu je přitom jen malou čás- tí časových nároků. K nim se přičítá účast na zase- dáních komitétů RI, na rotariánských konferencích a dalších akcích, vyžadujících mno- ho dalekých cest. Navíc jsem byl pověřen novým uspořádáním distriktů v jižních oblastech jižní Ameriky. Tento velmi delikátní úkol vyžadoval mnoho času i diplomacie. Úspěchu lze dosáhnout jedině tehdy, získáte-li souhlas všech zúčastně- ných. To se mi podařilo: od roku 2008 budou tedy Rotary kluby v jižní Argentině rozděleny namísto do sedmi jen do pěti distriktů. Naším trvalým úkolem je rozvoj členské základ- ny, přičemž celkový počet rotariánů již po řadu let stagnuje na cca 1,2 milionu členů. Jak to jde dohromady? Nové členy klubů můžeme získávat ze dvou cílo- vých skupin: jsou to jednak mladí lidé do 40 let, jednak ženy, které jsou dosud stále málo zvány ke členství v klubech. Budeme-li obě tyto skupiny soustavně oslovovat, budeme moci stagnaci pře- konat. To je ovšem pouze část tohoto problému. Druhým problémem je, že počet lidí ochotných angažovat se v obecně prospěšných činnostech, a pro Rotary či pro jiné organizace, je omezený. Máme bolestnou zkušenost, že jen zlomek ve- doucích osobností či řadových pracovníků v ce- lém světě je skutečně ochoten reagovat na tuto výzvu. Co to znamená pro kluby? Musejí dbát na to, aby oba základní prvky Rotary – rozvoj přátelství a ochota pomáhat druhým – zůstaly ve zdravé rovnováze. Nesmíme zapomí- nat, že vedle přátelské spolupráce znamená člen- ství v klubu samozřejmě i ochotu poskytovat službu a pomoc. To také musíme přiměřeně otev- řeně zdůrazňovat i vůči novým potenciálním čle- nům. K tomu ještě přistupuje to, že jsme v našich klu- bech příliš zaměřeni sami na sebe. Musíme uvažo- vat nejen místně, ale i mezinárodně, chceme-li správně chápat princip Rotary. Přitom ne každý rotarián je schopen převzít některou z mezinárod- ních funkcí, i když z ní nikdo není předem vylou- čen. Zúčastníte-li se jakéhokoliv mezinárod- ního setkání, například Světového kongresu RI, může- te si při osobních setkáních ověřit vnitřní sou- držnost účastníků. Rotary je skutečně mezinárodní, podle mého názoru dokonce „nad- národní“: to znamená, že se nezabývá technickým řízením mezinárodních vztahů, nýbrž daleko spíše budováním mostů, překračujících hranice států. Mnozí rotariáni chápou svůj klub především jako kruh přátel na místní úrovni, jichž se celosvětový rozvoj našeho společenství netýká. Naopak mladší členové vidí v Rotary jakousi nevládní organizaci s celosvětovým akčním radiem. Jak lze tato proti- chůdná stanoviska sjednotit? Rozvoj přátelských vztahů a mezinárodnost patří k základním prvkům existence každého řádně fungujícího Rotary klubu. Potud nejsou tyto po- stoje neslučitelné. Pokud by však někdo chtěl me- zinárodní rozměr vyloučit, musí pochopit, že Rotary jako nevládní organizace již vstoupila do všeobecného povědomí, a to především díky své- mu podílu na vymýcení dětské obrny. Z meziná- rodně velmi uznávané a samými rotariány někdy nedoceněné úspěšné historie programu Polio- Plus pro nás vyplynula nová povinnost – nebo nám byla dokonce vnucena: totiž abychom tento jedinečný úspěch aplikovali co do koncepce i co do způsobu jednání i při řešení dalších celosvěto- vých problémů. Jsme nyní spoluhráči ve třetím sektoru, v oblasti dobrovolně působících soukro- mých subjektů, kdy je třeba plnit ty společenské úkoly, které není schopen zajistit stát či ekonomi- ka, a každý samostatně či ve vzájemné spoluprá- ci. Jaké nové úkoly stojí podle Vašeho názoru před Rotary? Máte-li na mysli takové velkoprojekty jako Polio- Plus, žádné nové plány nebyly zatím stanoveny. Jak jistě víte, vyhlásí RI takový „corporate pro- ject“ teprve tehdy, až se podaří dětskou obrnu zcela vymýtit. Měli bychom proto otázku tako- vých velkoprojektů vnímat ne jako svou povin- nost, ale spíše jako příležitost využít naši jedinečnou sí humanitární pomoci ve prospěch lidstva. Horst Heiner Hellge, člen RC Hamburg-Blankensee, bývalý člen správní rady RI. Dobroslav Zeman, PDG (vlevo), měl společně s manželkou Hankou v květnu 2005 jako RI President´s Representative na vý- roční konferenci distriktu 1890 vzácnou příležitost navštívit Horsta H. Hellgeho přímo v jeho pracovně v Hamburku.

Read Full Article

13 Autor: Marla Donato Překlad: Dobroslav Zeman, PDG Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 11/2007 Když Thevananth Thevanayagam dostal do své kanceláře na polooostrově Jaffna na Srí Lance balíček, považoval to za zázrak: obsahoval sušené mléko na celý měsíc pro jeho dvě malé děti a léky proti příznakům horečky „chikun- gunya“, kterou přenášejí komáři a která je nebezpečná právě dětem. Ovšem pravý zázrak spočíval v tom, že balíček přišel jako zvláštní letecká zá- silka vypravená mužem, s nímž Thevanayagam strávil dlouhé hodiny, dny i týdny ve vášnivých diskusích, v nichž se nemohli shodnout v otázkách dlou- holetého etnického konfliktu. Ten přináší na Srí Lance již od roku 1983 jen násilí mezi sinhálskou většinou populace a tamilskými separatisty. „Stále jsme si odporovali“, říká Raveendra Pathiranage, když si vzpomíná na svá první setkání s Thevanayagamem. K jejich vzájemnému pochopení došlo teprve na rotariánském sympoziu, věnovaném světovému míru a uspořáda- ném ve dnech 14.-16. června 2007 v Salt Lake City, těsně před Světovým kon- gresem RI 2007. Právě o rok dříve se Pathira- nage a Thevanayagam set- kali jako stipendisté rota- riánského mírového studia, nazvaného „Rotary Peace and Conflict Studies Pro- gram“ a probíhajícího na Univerzitě Chulalongkorn v Bangkoku, Thajsko. Pathiranage, kterého vyslal distrikt 3220, je starším stát- ním žalobcem při generální prokuratuře na Srí Lance a bývalý právní poradce pro Ústřední úřad ochrany životního prostředí. Thevanayagam, jehož vyslal Rotary klub Jaffna, je ve- doucím programu Organizace pro záchranu tamilských uprchlíků, která opatřuje potravu, útulky, záchrannou službu a jinou pomoc tamilským uprchlíkům, kteří ztratili svůj domov. Thevanayagam vysvětluje, v čem spočívaly jejich rozporné názory. „O svých problémech jsme však hovořili a postupně jsme jeden druhého začali chápat“, říká, a dodává, že k tomu přispěly zejména neformální diskuse v rámci studia. „Smazali jsme proto své pocity rozhořčení a řekli jsme si: Co můžeme udělat k vyřešení problému?“ říká Pathiranage, který sám má dvě děti ve věku 3 a 8 let. Vzpomíná si, jak ho dojalo k slzám, když Thevanayagam popisoval zoufalé podmínky, jaké panovaly v táborech tamilských uprchlíků. A tak v listopadu 2006, když si konflikt vynutil uzavření hlavní silnice vedoucí na poloostrov Jaffna, využil Pathiranage svých osobních kontaktů k tomu, aby odeslal balíček s naléhavými potřebami svému novému příteli. Oba si nyní vyměňují e-maily každý týden, a společně také přicestovali do Salt Lake City, aby se tam setkali se svými kolegy z tříměsíčního mírového kurzu, který Pathiranage charakterizoval jako užitečnější, než celoroční studium na uni- verzitě. „Poznatky, které jsme získali při vzájemných kontaktech a při disku- sích všech účastníků kursu, kteří přijeli z různých koutů světa a představovali nejrůznější profese, byly pro nás mimořádně důležité.“ n Thevananth Thevanayagam (vlevo) s Raveendra Pathiranage jsou dnes dobrými přáteli Chtěl bych se ještě jednou vrátit k tématu konge- niální jednotnosti v individuální různorodosti. S tím souvisí i způsob poskytování humanitární pomoci, odpovídající místním, civilizačním a kul- turním podmínkám. RI si je vědoma toho, že se služba a pomoc poskytovaná v kterékoliv oblasti světa může lišit a že se musí přizpůsobit místním kulturním podmínkám. Proto modely jednání z USA či z Asie nejsou v žádném případě přímý- mi předlohami či návody, jak poskytovat pomoc a službu třeba v Evropě. Jaké jsou – nezávisle na nějakém novém velko- projektu – nadřazené cíle, jimiž by se mělo spole- čenství Rotary v budoucnu řídit? Spočívají jednoznačně v oblasti porozumění mezi národy a v podpoře míru. Tyto nadřazené cíle, již formulované ve „Strategickém plánu RI“ i v plánu Nadace Rotary nazvaném „Future Vision Plan“, jsou řídící myšlenkou jakékoliv humanitární akti- vity. Ale i tady platí, že je možné je uskutečňovat jedině v souladu s kulturním prostředím daného regionu. Že nejde pouze o zabránění válce nebo ji- ným rozporům, ale především o toleranci, o vzá- jemný respekt, o podporu vzájemného pochopení jiné kultury, o posílení komunikace a spolupráce stejně tak jako o zlepšení kvality života. Mír v tom- to smyslu je také mírem mezi jednotlivými lidmi, uspokojováním jejich osobních a někdy dokonce zcela protichůdných zájmů. Po dvou letech v řídících funkcích RI jste se tedy zase vrátil na rotariánskou základnu. Jak uplat- níte své zkušenosti v budoucnosti? Především se těším na to, že se budu zase inten- zivněji podílet na životě svého Rotary klubu Hamburg-Blankensee. Vedle toho RI využívá zkušeností svých bývalých funkcionářů i v nejrůz- nějších grémiích. Jedním z takových úkolů, jemuž bych se nyní chtěl věnovat, je nové členění dosa- vadních 34 geografických zón RI. O této organi- zační záležitosti bude rozhodnuto v červnu 2008 – tyto změny se ostatně dotknou i evropských zón. S tím je spojeno i zavedení nového, demokraticky vyváženého rotačního principu při obsazování funkcí ve správní radě RI. n Horst Heiner Hellge s manželkou v pracovně

Read Full Article

14 Text: Hans Schlei, PDG Překlad a redakční úprava: Augustin Čermák, RC Hradec Králové Ilustrační foto: Svatopluk K. Jedlička Úvodní poznámka překladatele: Na setkání tří mezi- distriktních výborů pro mezinárodní spolupráci v Českém Krumlově ve dnech 5. - 9. 9. 2007, kterého jsem se zúčastnil jako distriktní koordinátor a jejich představitel v CEEMA a RIBI, mne nejvíce zaujala prezentace PDG Hanse Schleie, předsedy německé části ICC D-CZ-SK, a to především jeho návod, jak zorganizovat partnerství klubů z různých zemí. Na moji žádost o povolení překladu do češtiny pro použití v českých a slovenských klubech mi Hans s potěšením toto povolení udělil, a tak jsem se do toho hned po ná- vratu domů dal. Protože však je text určen především pro kluby z Německa, musel jsem ho trochu upravit (zkrátit), což však není na závadu jeho obsahu. I. Hledání vhodného klubu Vzhledem k vysokému počtu již existujících part- nerství mezi Rotary kluby bude stále těžší nalézt „volné“ kluby. Kdo chtěl partnerství navázat, už tak pravděpodobně v minulosti učinil. Nicméně bude tento návod přece jen užitečný třeba pro nově zakládané kluby. Zpravidla se ničeho nedosáhne, pokud prezident klubu, který hledá nový kontakt, vyhledá z mezi- národního seznamu „vhodně“ položený klub, sáhne po telefonu, tomuto klubu zavolá a navrh- ne mu navázání kontaktu. Tyto aktivity rychle po- minou, zvláště pokud je nemá nově nastupující prezident ve svém programu. Doporučuje se pro- to – po uzavření diskuse na toto téma v klubu a po odpovídajícím usnesení na klubovém shromáždě- ní – postupovat systematicky takto: 1. Vypracování profilu vlastního klubu Klub by měl vypracovat vlastní profil a najít podle něho v hledaném klubu co nejvíce shody. Metoda podle rčení „protivy se přitahují“ není v Rotary pevnou základnou. Profil může být zformován např. podle těchto pojmů: • jde o městský nebo venkovský klub? • typické zvláštnosti regionu: turismus, vinařství, průmysl, úřednické město, vysoké školy, nové technologie, vysoký podíl cizinců mezi obyva- telstvem apod., • typické zvláštnosti klubu: zámožnost, velikost, průměrné stáří (včetně extrémů), dámy, převa- žující klasifikace, orientace na projekty nebo na nadační činnost, RYLA, GSE, tábory mlá- deže, stipendisté, výměna studentů, ROTAR- ACT, atd. • znalosti jazyků, zemí, ochota cestovat • hledá se první partnerství nebo jeho rozšíření? Tento profil by měl být vypracován písemně. Te- prve potom může začít systematické hledání part- nerského klubu, případně s pomocí odpovída- jícího mezinárodního výboru ve vlastním distrik- tu. 2. Pomůcky pro začátek I přes shodný nebo podobný profil klubu je pouhá rotariánská idea partnerství příliš slabá na to, aby se něčeho dosáhlo, příp. trvá příliš dlouho, než mezi kluby zavládnou přátelské vztahy. Je vhod- né, pokud mezi městy/regiony existují již styčné body, protože na nich může potom klub stavět. Např.: • partnerství měst • partnerství vysokých škol • pospolitost na střední správní rovině, např. mezi předsedy zastupitelstev • osobní rotariánská přátelství • jiná přátelství: náboženské obce, nemocnice, školy, politické strany, zájmové svazy (např. ekologická ochrana společného toku) • povolání: koncern má např. dceřinné společ- nosti v odpovídajícím partnerském městě a v tomto koncernu jsou činní rotariáni. 3. Společné rotariánské projekty jako svorník Partnerství by se nemělo hned zpočátku vyčerpat na jídlo a pití. Pokud se začne se společným so- ciálním programem, přinese to hodně radosti a vzniknou tak přirozená přátelství. Může se jed- nat např. o pomoc školám, nemocným nebo sta- rým lidem, integraci cizinců, výměnu mládeže apod. Pokud se klub vyzná, může si rovněž trouf- nout na Matching Grant. 4. Kontaktní společná řeč Mnoho klubových partnerství ztroskotá po počá- tečním nadšení na jazykové bariéře. Členové by si toho chtěli hodně říci, ale slovní zásoba schází. Konverzace by neměla spočívat na jednom nebo dvou členech u méně známých jazyků (francouz- ština, italština apod.), ale je vhodné vyhledat klub z oblasti známějších jazyků (němčina, angličtina např.). 5. Zeměpisná vzdálenost Ozdobou klubové kroniky jsou bezpochyby kon- takty s kluby z Jižní Ameriky, Asie nebo Afriky. Ve skutečnosti jde však většinou o kontakty při společných projektech, které jsou omezené pou- ze na několik členů v klubu. Pokud se musí pro návštěvu klubu použít letadla nebo dvakrát noco- vat, je to základ pro vznik problémů. Doporučuje se proto vyhledat takové kluby, které je možno navštívit během prodlouženého víkendu. II. Co působí na životnost partnerství 1. Počáteční euforie se ztrácí ve všednosti Založení partnerství je obvykle jednodušší, než jeho udržení. Nový prezident klubu nesdílí již počáteční euforii a spokojí se s jednou nebo dvěma „povinný- mi návštěvami“ za rok. Často pak není daleko k de- naturaci návštěvy na hodovací víkend. 2. Malé pevné jádro Celý klub je zapojen jen zřídka. Spíše se vytvoří „pevné jádro“ z cca 10 až 12 přátel a jejich part- nerů. 3. Finance Klubové partnerství stojí peníze. „Pevné jádro“ to obvykle samo nezvládne. Příspěvky klubu jsou proto nutné a potřebné. To vede často ke zlosti „pasivních“, především pokud se projeví ona de- naturace. Partnerství se dostane pro své náklady do kritické fáze. Nebo – pokud klubové příspěvky díky kritikům odpadnou – jsou náklady pro „pev- né jádro“ příliš vysoké. Partnerství usne. 4. Stabilní struktury od počátku Klubové partnerství by se mělo v klubu hned zpo- čátku institucionalizovat. Nesmí se stát soukro- mou záležitostí těch přátel, kteří přišli s počáteční ideou nebo kteří kontakty „stejně mají“. Stačí proto trio: prezident, jeden starší a jeden mladší člen, kteří vytvoří déletrvající partnerský výbor. Vzájemné návštěvy je nutno pečlivě připravit. Doporučuje se připravit program návštěvy, ve kterém se nesmí zapomenout na dostatek „volné- ho času“. Není možno trávit několik dnů od rána do večera spolu. Přátelství vznikají zvláště tam, kde je možno organizovat ubytování u přátel. Je ale nutno počítat s tím, že společné večery bez dostatečné znalosti jazyka mohou být dlouhé. Vzájemné návštěvy mohou získat na přitažlivosti, pokud je možné je zařadit do regionálních udá- lostí (např. vinobraní, posvícení, slavnostní hry, kulturní týdny, jubilea měst, lyžařská sezóna, ná- vštěva distriktních konferencí). Hans Schlei, PDG distriktu 1880 a předseda německé části ICC D-CZ-SK při prezentaci na českokrumlovském setkání

Read Full Article

15 Text: Vladimír Růžička Foto: Miroslav Nedvěd Po řadě kontaktů a pokusů navázat partnerské styky s několika německými Rotary kluby, kdy iniciativa vzešla ze strany našich sousedů, jsme po krátkém čase konstatovali, že tato iniciativa při- pomínala do jisté míry starý vtip o tom, jak někte- rým lidem nejde ani tak o manželství, jako o to seznamování. Prostě po krátkém čase jsme se ko- respondenční formou dozvěděli, že filologické bariéry jsou na obtíž dalšímu rozvoji vztahů. Nikoliv snad v pozici kajícníka, avšak rádi jsme setrvali v partnerském vztahu ke klubu ze soused- ního okresu: jde o RC Cham, jehož členové stáli jako „kmotři" u založení našeho klubu. Tak jako u většiny mladých klubů se tyto partnerské kon- takty vyvíjely s větší či menší dynamičností. Ale dnes již můžeme konstatovat, že začíná jít o sku- tečně vyvážené a vzájemně vítané přátelské vzta- hy dvou doslova sousedících klubů, což hrálo v jejich vývoji určitě nezanedbatelnou roli. V sobotu 22. září 2007 jsme jako oplátku za před- chozí golfové a kulturní setkání v Bavorsku po- zvali své přátele k návštěvě hradu, zámku a galerie Klenová, kde současně probíhaly tři ex- pozice výtvarného umění. Po prohlídce jsme své hosty doprovodili na příjemný pozdní oběd do Klatov. Nejhlavnější však bylo, že jsme při této příležitosti učinili první kroky k založení tradice pravidelného setkávání na hraničním vrcholu Ostrý, která by se měla uskutečnit každoročně 1. května. K návrhu a volbě právě tohoto vrcholu jako místa našeho setkávání jsme nedošli náhodou: právě dvojvrchol hory Ostrý byl pro nás Šuma- vany po dlouhá léta symbolem „Źelezné opo- ny“, nesmyslně a neprostupně dělící Šumavu na dvě části. Proč by se te onen vrchol nemohl stát naopak symbolem přátelství dvou sousedů: vždy jejich styky trvají už 1500 let, jak jsme se spolu se sousedními rotariány v létě přesvědčili na reprezentativní výstavě „Bavorsko - Čechy - 1500 let sousedství“ ve Zwieselu, která připo- mněla, že to nebyly vždy jen přátelské, kulturní a hospodářské vztahy . . . ale i v tom spočívá smysl Rotary: pokusme se v těchto přeshranič- ních vztazích hledět společně dopředu a staré prvky resentimentu, s nimiž se dodnes mezi lid- mi často v povrchních soudech na obou stra- nách setkáváme, postupně nahrazovat dílčími přátelskými kroky. Myslíme si, že jeden takový krok jsme už učinili.n 5. Opatrně při změně struktur Osvědčené kontakty je nutno uchovat, ale je tře- ba i opatrně zavádět novinky pro udržení atrakti- vity partnerství, např.: • společná návštěva cizích měst • jazykové kurzy se soutěží o nejpokročilejší účastníky • kurzy vaření • výlety matek s dětmi („family of Rotary“). 6. V pravý čas zapojit mladší přátele „Pevné jádro“ stárne a s ním i partnerství. V pra- vý čas a opatrně by měli být zapojení mladší čle- nové. To není dnes ale jednoduché, protože mladší lidé mají dnes často mnohem větší cestov- ní horizont. III. Oživení skomírajícího partnerství 1. Raději přestávka, než křeč Partnerství může vykrvácet, když to dosavadní vy- prchalo a nové není k dispozici. Potom je lepší za- řadit přestávku, než upadnout v hektickou křeč. Tato přestávka by však měla být využita ke kon- centraci nových idejí. V Rotary již dokonce došlo k vypovězení partnerství. 2. Uspořádání soutěže o nové myšlenky. Členy klubu je nutno vyzvat k soutěži o nové myš- lenky. Tento „brainstorming“ přinese ale v Rota- ry zřídka něco konkrétního, protože není za ním žádný tlak (např. konkurence trhu). Výše uvede- né trio by mělo předložit strukturu nových nápa- dů. V Rotary je vždy snazší předtištěný list dopl- nit, než prázdný vyplnit textem. 3. Výměna informací o úspěších při distriktním shromáždění nebo při semináři PETS Trio by mělo hledat nové ideje. Výměna zkuše- ností na distriktní úrovni přinese mnoho užiteč- ného. Zjistí se, že všechna partnerství mají někdy stejné potíže. Co se někdy považuje za „starou vestu“, může být pro jiný klub velkou inovací. Takovým místem pro výměnu nápadů může také být výbor pro mezinárodní spolupráci v klubu nebo v distriktu. IV. Pouze Rotary International je opravdu Rotary Vyplatí se klubová partnerství budovat a přede- vším je udržet při životě. Vlastní horizont se ne- uvěřitelně rozšíří, pokud se přátelé rozhlédnou přes okraj vlastního talíře. Roste také odvaha po- hybovat se v cizích kulturách a vyjadřovat se v cizí řeči. Opravdová idea Rotary se završuje teprve v internacionalitě. n Vyhlídka z věže hradu Klenová - právě se rodí myšlenka na pravidelná setkávání na vrcholu hraniční hory Ostrý RC Klatovy Širší meziklubová a mezinárodní spolupráce může přerůst až do dlouhodobého distriktního projektu jakým se stal projekt německého distriktu 1880 s názvem „Brücke zum Osten“ – Most k východu.

Read Full Article

16 Text: Rostislav Zagora Foto: archiv klubu První kontakt mezi RC Český Krumlov a RC Udine Patriarcato vznikl v roce 2005 z iniciativy tehdejšího prezidenta italského klubu Paola Peti- zioly. Následovaly vzájemné návštěvy obou klu- bů, při kterých se členové vzájemně poznávali a seznamovali s místem, kde kluby působí, v ja- kém prostředí pracují a jakých výsledků ve své práci dosahují. Po dvou letech dospěli členové obou klubů k názoru, že společné zájmy by měly vyústit i v konkrétní společnou činnost. Jako první krok pro naplnění tohoto cíle byla dne 8. října 2007 uzavřena oficiální dohoda o vzájem- ném klubovém partnerství, kterou podepsal pre- zident klubu RC Udine Patriarcato Luco Termini a prezident RC Český Krumlov Petr Barták. Pod- pisu byl rovněž přítomen guvernér italského dis- triktu, ke kterému RC Udine Patriarcato přísluší. Dohoda obsahuje nejen vzájemné kontakty obou klubů, ale zároveň ustanovuje společnou komisi pro humanitární aktivity obou klubů, ve které bu- dou za RC Český Krumlov pracovat jeho členové Rostislav Zagora a Petr Barták. Tato komise se také bude podílet na zajiš ování výměny studentů a další společné činnosti klubů. Oba kluby si plně uvědomují závaznost uzavřené do- hody a budou dělat vše pro to, aby společné aktivity byly ku prospěchu myšlenek a činnosti Rotary. n Italští přátelé si na památku odvezli miniaturu českokrum- lovské zámecké věže. Na snímku zleva: Petr Barták - prezi- dent RC Český Krumlov, Luco Termini - prezident RC Udine Patriarcato, Rostislav Zagora - člen komise pro spo- lupráci s RC Udine Patriarcato, Paolo Petiziola - konzul pro ČR v Udine a člen RC Udine Patriarcato. Text: Kateřina Kubínová Foto: archiv klubu V letošním roce se začala úspěšně rozvíjet spolu- práce mezi českými Rotary kluby Uherský Brod, Kroměříž, Zlín a Přerov s kluby v Rakousku, Itálii a v americkém Coloradu. Američany jsme u nás přivítali v květnu, ve své velmi působivé prezenta- ci představili svůj stát Colorado a poté jsme si s nimi vyměnili své zkušenosti z práce klubů. Naše další spolupráce bude zaměřena především na mladé lidi, kteří se naším prostřednictvím mohou účastnit prázdninových kempů a výměnných po- bytů studentů. Na jejich organizaci se bude podí- let i náš klub. Vedle toho se bude náš klub orientovat na regio- nální akce zaměřené především na humanitární oblast, ochranu životního prostředí, služby obcím a na aktivity mládeže v regionu. V uplynulém rotariánském roce organizoval RC UB nebo se podílel na organizaci několika pros- pěšných a úspěšných akcí. V květnu je každoroč- ně pořádán turnaj v košíkové „Memoriál Mgr. Milana Lásky“ pro žáky základních škol regionu. Uskutečnil se již třetí ročník literární soutěže „Jaro v regionu“ pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty příslušných ročníků gymnázia. Téma literárních prací mělo název „Říká mi něco lidový kroj a folklorní tradice?“. Autoři nejlep- ších prací byli oceněni a všechny práce byly vydá- ny ve speciálním sborníku. Pro všechny účastníky soutěže uspořádal náš klub zájezd do Prahy, kde mimo jiné navštívili místa na Pražském hradě, kam běžný návštěvník nemá přístup. RC UB se také rozhodl finančně podporovat stu- dium slečny A. Maňasové na anglické univerzitě Cambridge po celou dobu jejího tříletého studia. V podzimních měsících se budou členové klubu věnovat dětem z Ústavu sociální péče v Uher- ském Brodě. Zorganizují pro ně odpoledne u koní a akci doplní malým pohoštěním, děti dostanou drobné dárky. Společně s pozvanými hosty se sejdou na hvězdárně v našem městě, kde si vyslechnou odbornou přednášku doplněnou filmem a budou pozorovat pomocí dalekohledu noční oblohu. Připravují také turistický „výšlap“ na Velký Lopeník, na který přizvou i členy RC Zlín a Kroměříž. Společnou akci Rotary klubů Zlín, Kroměříž a Uherský Brod „Návraty ke kořenům“ zorgani- zovali letos naši přátelé ze Zlína ve dnech 5. - 7. 10. 2007 ve Vizovicích. Ve dnech 8. až 10. června uspořádali zlínští kole- gové zájezd do Itálie, kterého se zúčastnili i čle- nové RC UB. Jejich cílem byl RC Lignano (D2060) se 48 členy, založený v roce 1970. Po pro- hlídce města Udine byli naši rotariáni přijati ho- norárním konzulem ČR panem Paolo Petizi- olem, členem mísního RC. Večer se zúčastnili slavnostního zasedání klubu, jehož prezidentem je Dr. Giulio Falcone, a pozvali při této příležitos- ti své italské přátele k návštěvě u nás. V letních měsících byli členové RC UB pozváni na návštěvu do rakouského Eferdingu. Místní RC (D1920) má 34 členů a členy naší delegace přijal prezident klubu, jemuž předal náš loňský prezi- dent Jiří Rosenfeld Medaili J. A. Komenského. Skupina našich členů navštívila řadu významných a zajíamvých míst tohoto regionu a těší se na ná- vštěvu svých nových rakouských přátel u nás. Vzájemné návštěvy jen potvrdily skutečnost, jak významné je poslání Rotary klubů při rozvoji a upevňování mezinárodních vztahů. nSetkání s rotariány v rakouském městě Efenberg RC Uherský Brod RC Český Krumlov Příklad všestranných aktivit jednoho Rotary klubu, založeného před dvěma roky

Read Full Article

17 Text: Jaroslav Benda, PP Foto: archiv klubu Na víkend uprostřed října přijelo 64 tuzemských i zahraničních přátel z 20 klubů ze čtyř distriktů k účasti na společném setkání v Lednicko-Val- tickém areálu, zapsaném do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Členové hostitel- ského klubu RC Valtice - Břeclav se na návštěvu, jak je již jejich dobrých zvykem, dobře připravili a „zajistili" i nádherné počasí. Sobotní program začal společným obědem ve vy- hlášené restauraci Valtická rychta rotariána Leo- narda Březiny, jejíž vynikající kuchyni měla možnost poznat celá řada rotariánů při jiných dří- vějších příležitostech (viz starší čísla našeho časo- pisu). Odpoledne čekala účastníky prohlídka Státního zámku Lednice včetně nově otevřeného patra s apartmány knížecí rodiny a návštěva oje- dinělého skleníku se subtropickými a tropickými rostlinami. Osvěžující procházka sluncem ozáře- ným zámeckým parkem uzavřela tuto část setká- ní. Společenský večer v zámečku La Veneria, při poslechu tradiční, umělecky vytříbené cimbálové muziky byl podtržen gastronomickým zážitkem z konzumace místních specialit. Při ochutnávce ojedinělé série moravských vín, oceněných v tu- zemsku i v zahraničí, navázali účastníci v příjem- ném prostředí a skvělé náladě mnohé zajímavé kontakty a uzavřeli nová přátelství. Nedělní program začal společnou účastí na mši svaté v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích a pokračoval prohlídkou Státního zámku Valtice. Po společném obědě čekala účastníky už jen cesta domů, pro některé bohužel velmi dlouhá. Vnímavému pozorovateli neušlo, že řada našich rakouských přátel byla velmi příjemně překvape- na prostředím a atmosférou. Mnozí totiž zdaleka netušili, co je při této návštěvě „za hranice“, do země bývalého sovětského bloku, vlastně čeká. Tento fakt zpětně potvrdilo i několik e-mailů, které pořadatelé obdrželi po zdařilém víkendu. Pravidelná setkání rotariánských sousedů budou mít pokračování v říjnu příštího roku na Sloven- sku, ve starobylém biskupském městě Nitra. nÚčastníci setkání před lednickým zámkem. Jedním z protagonistů setkání byl Harald Marschner, vedoucí rakouské sekce česko-slovensko-rakouského výboru pro me- zinárodní klubovou spolupráci. ICC CZ/SK-Rakousko Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 9/2007 Překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG Aby bylo možné podporovat přátelské vztahy a koordi- novat společné projekty, založili rotariáni z Ruska, USA a Kanady výbor pro mezinárodní spolupráci – ICC USA-Rusko. Ustavující setkání se uskutečnilo 8. června v rámci již 12. roční- ku konference „Rotary v Rusku“, která proběhla v městě Skokie, Ill., USA. Tento ICC, pod nějž spadá celkem 10 distriktů, je nejrozsáhlejším na světě. „Dovedete si představit, co může těchto deset distriktů společně dokázat?“, prohlásil Andrej Danilenko, guvernér 06/07 ruského distriktu 2220. „Máme skutečně neuvěřitelnou budoucnost. Plně jí proto využijme.“ Rotary klub Moskva převzal jako první v Rusku Chartu RI v roce 1990 a stal se součástí tehdejšího distriktu 142 (Finsko). Dnešní distrikt 2220, který byl ustaven v roce 2006, zahrnuje celkem 51 klubů na západ od Moskvy včetně St. Petěrburgu. Na třídenní konferenci se setkalo celkem 80 delegátů ze všech deseti distriktů, aby projednali možné projekty, rozvoj členské základ- ny a otázky služby mládeži ve svých klubech a distriktech a načrtli směr aktivit tohoto ICC. Jon Eiche, PDG 5890 (Texas), který této konferenci předsedal, prohlásil, že ICC bude podporovat rozvoj partnerských vztahů mezi kluby, svolávat výroč- ní setkání ICC, vyhledávat tiskové materiály RI, které je třeba přeložit do ruštiny a usilovat o zavedení dvojjazyčné webové stránky. „Vzájemné propojování ruských a amerických klubů je pro ICC nejdůležitěj- ším krokem“, řekl Gian Paolo Marello, člen RC Moskva Arbat a národní ko- ordinátor za distrikt 2220. „Nám rotariánům leží na srdci naše děti. A dlouhodobé přátelské vztahy povedou k dalším projektům. Tato spoluprá- ce bude naplňovat čtvrtý z hlavních cílů Rotary – mezinárodní porozumění a mír.“ „Snažíme se získávat povědomí o Rotary v celém Rusku“, prohlásil Jon Ei- che, který bude po tři roky předsedat ICC pro USA a Rusko. „Rotariáni mo- hou dokázat věci, které vlády nedokážou. Sedneme-li si pohromadě, dáme se do řeči a zapomeneme-li na politiku, je mezi námi jen málo rozdílů.“ Vedle distriktu 2220 patří do tohoto nového ICC tyto distrikty: 5010 (Yu- kon, Kanada; Rusko; Aljaška, USA), 5030 (Washington, USA), 5450 (Colo- rado, USA), 5500 (Arizona, USA), 5580 (Ontario, Kanada; Minnesota, Severní Dakota a Wisconsin, USA), 5690 (Kansas a Oklahoma, USA), 5790 a 5890 (Texas, USA) a konečně 6840 (Louisiana a Mississippi, USA). Cel- kem působí v těchto distriktech 25 900 rotariánů, soustředěných ve více než 550 Rotary klubech. n

Read Full Article

18 rozmlouvala: Andrea Vernerová foto: Dobroslav Zeman, PDG Když ing. Jan Moravec, který v Ostrovci, části maličké obce Velečín ležící na sever od Plzně, ko- ordinoval veškeré aktivity pro záchranu místního kostelíka Sv. Jana Křtitele, stanovil pro „ZDVIŽNOU“ – komorní slavnost, známou u nás spíše pod pojmem „glajcha“ – termín na 9. 11. Nemohl přitom tušit, jak je datum tohoto setkání pro naše německé sousedy až příliš sym- bolické. Abychom šli pěkně popořádku, požádali jsme koordinátora rotariánského podílu na této akci – Dobroslava Zemana, PDG, člena Rotary klubu Plzeň, o zodpovězení několika zásadních otázek: Z které doby vlastně kostelík pochází? První písemná zmínka o něm je již z roku 1284 – však jsou v jeho zdivu dosud výrazně patrné gotic- ké lomené oblouky. Později byl jako známé pout- ní místo barokně přestavěn. V roce 1878 bohužel vyhořel i s celou vsí, ale přesto byl opraven, aby se k němu mohla opět každoročně vydávat procesí. Ovšem poslední desetiletí jeho osudu vůbec ne- přála. Postupně došlo k prolomení střechy, zhroucení krovu a v důsledku toho i k těžké de- vastaci historického zdiva. Co mají se záchranou kostelíka společného rota- riáni? K záchraně a restaurování právě této kulturní památky dal svůj podnět už v roce 2005 profesor památkové péče na Universitě Otto-Friedricha v německém Bamberku pan Johannes Geisen- hof. Jeho snahou ve funkci prezidenta Rotary klubu Weißenburg (D.1950) pro rok 2006/07 bylo na jedné straně seznámit své studenty archi- tektury na konkrétním příkladu s tím, co taková péče o historické památky znamená z odborné- ho hlediska, ale na druhé straně také přispět fi- nančními prostředky na záchranu vážně poničeného objektu. Můžeme mu být vděčni, že si k záchraně vhodného objektu vybral právě kostelík sv. Jana Křtitele v západních Čechách. Po loňském prvním daru ve výši 7.500 Euro při- vezl tentokrát šek na dalších 8.500 Euro. Čím přispěli naši rotariáni ? Ing. arch. Jan Soukup vypracoval zdarma projekt nového krovu a zpracoval rozpočet nezbytných záchranných prací. Je členem RC Plzeň, který se tak společně s RC Weißenburg podílí i tímto způ- sobem na rozvíjení přátelských vztahů nejen mezi rotariány, ale i mezi občany obou zemí na poli hu- manitárním i kulturně-společenském. Protože na kompletní rekonstrukci kostelíka bude zapotřebí více než 5 milionů korun, přispívají na projekt sa- mozřejmě i další státní i soukromé subjekty. Tak například díky iniciativě poslance ing. Václava Grünera (ČSSD) přispěl i náš stát částkou 1,5 mil. Kč, Ministerstvo kultury ČR 100.000 Kč, Krajský úřad v Plzni 220.000 Kč (2006) a letos dalších 500.000 Kč, ale i Fond česko-německé bu- doucnosti v Praze 300.000 Kč. Dobrovolná sbírka místních občanů a chalupářů vynesla 75.000 Kč. Jak záchranné práce mezitím pokročily? Koncem roku 2006 bylo zdivo kostelíka zpevněno železobetonovým věncem. Letos byla dokončena konstrukce nového krovu, který bude přes zimu prozatímně přikryt plachtou. Ale hned v příštím roce se na krovu objeví červené střešní tašky, tak- že zdivo bude konečně bezpečně ochráněno. A te patrně přijde na řadu ono podivné slůvko „ZDVIŽNÁ“. Je tomu tak? Ano, „zdvižná“ je trochu pozapomenutý, ale znovu obnovovaný pojem ve stavebnictví, zna- menající „SLAVNOST ZDVIŽENÍ KROVU“, čemuž odpovídá německý výraz „Richtfest“, něco podobného jako už počeštělý, avšak původ- ně také německý pojem „glajcha“. Této malé slavnosti se zúčastnilo překvapivě mnoho lidí. Vedle desítek místních občanů a chalupářů při- jel prof. Johannes Geisenhof, jehož doprovázel jeden člen jeho klubu z Weißenburgu. Mezi námi se objevil také bývalý guvernér distriktu 1950 Frits Zeeuw a jeho přítel – člen RC Ne- ustadt/Aisch. Našimi nejvzdálenějšími hosty byli manželé – prof. dr. Werner Strik, bývalý ředitel nemocnice ve Würzburgu a jeho milá paní Gretl, s nimiž nás pojí již dlouholeté přátelství. Vzniklo proto, že Werner je členem mezidistriktního vý- boru pro mezinárodní spolupráci mezi německý- mi distrikty a distriktem naším – česko-slo- venským. Vedle toho působí jako významný čini- tel známé „Ackermann Gemeinde“, která je mí- rotvorným katolickým sdružením bývalých sudetských Němců, usilujícím o vzájemné poro- zumění a smíření. Velmi nás potěšila i účast představitelů médií – Českého rozhlasu v Plzni i tisku. Na setkání před kostelíkem pozdravila všechny přítomné místní starostka Marcela Zá- potocká, která – stejně jako po ní hovořící ing. Jan Moravec, místní koordinátor všech potřeb- ných prací – upřímně poděkovala zástupcům všech sponzorů. Účastníci slavnosti se pak setka- li k malému občerstvení v divadelním sále míst- ního hostince, kde jsem jim promítl novou PP-prezentaci, shrnující veškeré obrazové i tex- tové informace o podílu rotariánů i ostatních na záchraně tohoto kostelíka. RC Plzeň Marcela Zápotocká, starostka Velečína a Ostrovce, a ing. Jan Moravec, místní koordinátor záchranných prací Na zdvižnou se do Ostrovce sjelo překvapivě mnoho hostí Obnažené zdivo kostelíka muselo být nejdříve zpevněno železobetonovým věncem (stav prací v 11/06)

Read Full Article

19 V titulku našeho rozhovoru označujeme datum 9. listopadu jako symbolické. S jakými událostmi je můžeme spojovat? Ani jsme netušili, jaký význam má právě toto da- tum pro naše německé sousedy, pro něž je památ- ným dnem. Ve své zdravici na ně upozornil prof. Johannes Geisenhof s tím, že „vrhá na německé dějiny světlo i stín“: Tak právě 9. listopadu v roce 1918 došlo v Německu k revoluci, jíž byly v zemi odstraněny feudální struktury a z berlínského zámku vyhlášena Philippem Scheidermannem a Karlem Liebknechtem republika. Brzy nato, té- hož dne v roce 1923, vyhlásil Hitler v Mnichově před slavnou „Feldherrnhalle“ puč, který se však podařilo díky Výmarské republice ještě zlikvido- vat. Ale opět 9. 11. v roce 1938 došlo k pogromu na židy, inscenovanému nacisty a známému pod názvem „Křiš álová noc“. Byla to jakási pomsta za atentát, který spáchal Herschel Grynspan na vyslaneckého radu von Ratha v Paříži. A opět té- hož data, ovšem až v roce 1989, došlo k pádu Ber- línské zdi, která po dlouhou dobu oddělovala západní demokracii od komunistické totality. I my jsme se tedy do této řady devátých listopadů letos začlenili – naštěstí velmi pozitivně a z inicia- tivy právě našich německých sousedů – vztyčením nového krovu na jedné kulturní památce západ- ních Čech. A jen tak na okraj: převrátíme-li pořa- dí těchto číslic z 9. 11. na 11, 9th, jak píší datum Američané, jistě si každý z nás vybaví katastrofu, k níž došlo v New Yorku v roce 2002... Tedy opravdu netušená, a přitom zajímavá, by i po- hnutá symbolika! Děkujeme za zajímavý rozhovor. Text: Elena Gregová, prezidentka klubu a Jozef Klíma, ADG Foto: archív klubu V rámci medzinárodných vz ahov RC Košice na alej buduje priate ské a ro- tariánsky prospešné vz ahy s Rotary klubom v Užhorode. V roku 2002 bola zahájená spolupráca na úseku podpory miestnej školy. Za uplynulé obdobie sme prispeli pri budovaní tejto školy, ktorá má ve mi nízky finančný rozpo- čet, dodávkou školských lavíc a stoličiek, ako aj založením a doplňovaním školskej knižnice, ktorá sa teší ve kému záujmu československej komunity. Knihy, vzh adom na ich cenu, sú ve mi ažko dostupné pre ve kú skupinu obyvate stva. K alšiemu stretnutiu došlo tohto roku pri príležitosti odovzdania daru RC Košice pre školu s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode, kedy košic- kí rotariáni odovzdali škole cca 250 kníh beletrie a učebníc písaných v sloven- čine a češtine. Návšteva RC Užhorod spojená s touto akciou bola o to vzácnejšia, že sa jej zúčastnil aj guvernér dištriktu Petr Pajas, ktorý sa stal centrom záujmu pre miestne masmédiá spolu s členmi RC Košice. Pred 11 rokmi vznikla na Ukrajine prvá slovenská trieda, ktorú navštevovali deti zo slovenských rodín, samostatná škola s vyučovacím jazykom sloven- ským vznikla v Užhorode iba pre 3 rokmi. Vedenie školy spolu s agilným predsedom Matice Slovenskej na Ukrajine, p. Hajnišom vykonali odvtedy kus záslužnej práce. V škole je cíti „kus slovenskej hrudy“, obdivuhodné je múzeum venované histórii Zakarpatského regiónu, jeho udovej tvorivosti, prelínaniu kultúrnych tradícií v tejto oblasti, kedysi spoločných obom teraj- ším krajinám – Zakarpatskej Rusi. Pozitívnou informáciou bola pre nás sku- točnos , že škola má bohaté kontakty so Slovenskom, a doteraz ju navštívilo mnoho významných slovenských politických predstavite ov – o.i. aj prezi- dent R. Šuster, premiér M. Dzurinda, R. Fico a podpredseda vlády P. Čaplo- vič, a alší. Naopak, k vážnym nedostatkom patrí fakt, že škola nemá vlastnú kotolňu, a deti trávia celú vyučovaciu dobu v nevykúrených triedach. Zima v učeb- niach a v celej škole nás počas našej návštevy presvedčila k tomu, aby sme dodatočne a spontánne prispeli súkromnou zbierkou zúčastnených členov na nákup vstupných plastových dverí s lepšími tepelne izolačnými vlastnos- ami ako tie doterajšie a ohrievača vzduchu pre najmenších prváčikov. n RC Košice Milým poďakovaním za náš dar bolo vystúpenie školáčok – spev krásnych slovenských ľu- dových pesničiek. Košickí rotariáni odovzdali škole cca 250 kníh beletrie a učebníc písaných v slovenčine a češtine. Prof. Johannes Geisenhof (vlevo), bývalý prezident RC Weißenburg, v přátelském rozhovoru s bývalým guvernérem Ro- tary distriktu 1950 Fritsem Zeeuwem

Read Full Article

20 Text a foto: Svatopluk K. Jedlička V polovině listopadu přivítali pracovníci pražské- ho velvyslanectví USA další skupinu studentů středních škol, které doporučily jednotlivé Rota- ry kluby našeho distriktu pro účast v projektu Ju- nior Ambassador. Tentokrát se jednalo o jedenáct mladých lidí z jižní a východní Moravy (Znojmo, Třebíč, Jihlava, Telč, Brno, Uherský Brod, Zlín, Kroměříž, Přerov a Prostějov). Stejně tak jako jejich vrstevníci v předcházejících dvou skupinách, i oni měli možnost seznámit se s jed- notlivými pracovišti ambasády, diskutovat s pra- covníky konzulárního oddělení o podmínkách udělování víz apod. V Americkém středisku se se- známili nejen s jeho posláním a činností, ale také s možnostmi studia v USA. Výběr účastníků do společného projektu Rotary distriktu 2240 a Vel- vyslanectví USA v ČR bude završen na jaře příští- ho roku setkáním středoškoláků ze severní Moravy a Slezska. n Text: Michal Veselý Foto: Miloslav Hubatka Velvyslanec USA v ČR Richard W. Graber s manželkou Ale- xandrií zavítal začátkem listopadu na jižní Moravu. V Morav- ském Krumlově si prohlédli Slovanskou epopej Alfonse Muchy a při návštěvě Znojma se v rámci oficiálního programu setkali také s členy našeho Rotary klubu. Pan velvyslanec například znal náš projekt na zakoupení speciálně upraveného autobusu pro ústav sociální péče v Břežanech, který jsme realizovali na jaře letošního roku, a zajímal se o jeho podrobnosti. Bavili jsme se také o problematice získávání nových členů a hlavně členek. Například členskou základnu klubu, jehož je Richard W. Gra- ber v USA členem, tvoří z poloviny ženy. Pan velvyslanec má také aktivní zájem na podpoře talentovaných a schopných mla- dých lidí. Proto byl velmi rád, když se mu během setkání před- stavil student pátého ročníku víceletého Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě Aleš Brychta z Mikulova, který nějakou dobu žil v Kanadě a Německu. Aleš byl naším klubem vybrán pro účast v projektu Junior Ambassador. Na závěr jsme panu velvyslanci předali vlaječku klubu s láhví tradiční meruňkovice a pozvali ho na náš tradiční rotariánský ples. Domnívám se, že setkání, by bylo krátké, mohlo obohatit o nové poznatky obě strany. n Čerstvě jmenovaní Junior Ambassadors využili možnosti a nechali se vyfotografovat s čestnou jednotkou US Marine Na závěr setkání dekoroval guvernér distriktu 2240 Petr J. Pajas velvyslance USA v ČR Richarda W. Grabera čest- ným odznakem Sponzora Rotary International. Guvernér distriktu má z pověření prezidenta RI Wilfrid J. Wilkinsona oprávnění udělovat toto ocenění rotariánům, kteří se vý- znamně zasloužili o hnuti Rotary a jeho posilování. Místem, jehož prostřednictvím budou noví Junior Ambas- sadors naplňovat cíle projektu i v dalších letech, je Ame- rické středisko v Praze se svými pobočkami v Plzni a Brně. Možná, že některý z účastníků bude jednou iniciátorem vzniku takového střediska i ve svém městě. Pro zástupce zúčastněných Rotary klubů byl připraven in- formační seminář o vzájemných obchodních vztazích mezi ČR a USA Velvyslanec USA v ČR Richard W. Graber s manželkou Alexandrií a s prezidentem RC Znojmo Michalem Veselým RC Znojmo

Read Full Article

Our roots came alive again. A second "Back to the Roots" Rotary event was held in Vizovice on Saturday, October 6, organized this time by RC Zlín in conjunction with Rotarians from Uherský Brod and Kroměříž. In addition to members of the organizing clubs, Rotarians and their friends from Přerov, Olomouc, Břeclav-Valtice, and Trenčín assembled in the Jelinek Distillery premises at Vizovice. They were treated to a rich and varied program. Following a "Rotary" mass in the Vizovice Parish Church, the congregation moved to the Vizovice liquor factory compound. Wallachian songs in the rendition of the Slavičan Dulcimer Band were heard throughout the event. The guests were shown how Vizovice pastries are baked and straw hats made, and they could taste and judge the quality of samples of slivovice plum brandy distilled by participating Rotarians. Roots continued to be rediscovered at a banquet where traditional Wallachian delicacies were served. The evening was crowned by a promenade whose every participant showed off his or her local costume, highlighting its origin, character, and unique features. It was fun to see costumed guests grow younger, and show off their regional allegiances and loyalties. Everybody likes to come back to his deepest ethnic roots: the roots of their youth and the places where they were born and raised; the roots that inform and form our lives. Give your roots a chance to surface on your mental horizon, at least from time to time. Hopefully, it will happen again, next year. (Story by Stanislav Knotek and Eduard Richtar, ADG, Photography: Jena Richtarová) ROTARY INTERNATIONAL • DISTRICT 2240 • CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC 6/2007 supplement On the decision of The Rotary Foundation Trustees and Rotary International Board of Directors, one of the highest RI awards was conveyed during the session of the RI Institute for the zones 11-14, held in November in Sorrento, Italy. It went to Viktor Príkazský, M.D., our friend, twice district governor in 2004-2005 and 2005-2006 respectively, a selfless promoter of the fight against polio, district coordinator of the PolioPlus and Polio Partners projects, and member of RC Poprad (left). Rotary International’s President Wilfrid J. Wilkinson (right) handed over the International Award for a Polio-Free World to Dr. Príkazský in the presence of his wife, former district secretary Magda Príkazský-Kula (center). It was the only award of this top level to be presented at this important international forum. In his speech, Viktor Príkazský, PDG, highlighted the essence of this global effort and the activities that helped achieve the present situation. (Petr J. Pajas, DG) Two years ago, the RI Headquarters, or rather its communication section led by Vince Aversano started releasing a series of DVDs mapping Rotary activities in various regions. Six DVDs have been released in the Rotary Video Magazine (RVM) series to date. Our district captivated the RVM team by virtue of its historical connotations (Rotary tradition in pre-war Czechoslovakia) and by being a good example of the Rotary International Community’s support for the postcommunist countries’ quest to rediscover their Rotary tradition, and to restore and promote their civic societies. After a few weeks of consultations between the District Governor and the RVM editorial staff, representative club projects and personalities were selected. During a ten-day visit of the RVM team to our district in the fall of 2007, materials were processed on Czech clubs (Poděbrady, Hradec Králové, Třebíč, Plzeň, Český Krumlov, and Prague); a second excursion, scheduled for spring 2008, will map Slovak clubs. Naturally, all the documentary material assembled would fill more than one DVD. Our photo shows a mixed American-Czech filming crew in action. From left: sound engineer František Řehák, the team’s escort Svatopluk K. Jedlička, editor Joseph Derr, cameraman Karel Man, and director/producer Stephen Guenther. (Text by Svatopluk K. Jedlička, photography by Dobroslav Zeman)

Read Full Article

22 22222222 District Anniversary – Members of RC Praha Staré Město met in mid-September to mark the 80th anniversary of the foundation of Czechoslovakia’s Rotary District 6680 in 1927. RC Praha Staré Město’s President George J. Podzimek anchored the meeting, and Governor Petr J. Pajas discussed the importance of this anniversary for our present-day district. Also present was Stephen Guenther, manager of RI – Broadcast Media. The meeting was attended also by representatives of other Rotary Clubs as well as guests from home and abroad. (skj) Junior Ambassador Program – The project for junior high school students, jointly organized by the Embassy of the United States in Prague and our District, entered into its third phase on Thursday, November 15. A group of young people eager to learn more about the United States was joined by another 15 participants delegated by South Moravian Rotary Clubs. (skj) RC Český Krumlov – At the start of October, after two years of preparations, RC Český Krumlov and Italy’s RC Udine Patriarcato signed a formal partnership agreement. An Inter-Club Commission was set up to coordinate humanitarian projects, student exchange programs, and other joint activities. (Rostislav Zagora) U.S. Ambassador Visits Znojmo – Early in November, the U.S. Ambassador to the Czech Republic, Richard Graber and his wife Alexandria toured South Moravia. In Moravský Krumlov they saw Alfons Mucha’s famous paintings, The Slav Epic. In Znojmo they met with local Rotarians. They discussed the admission of new members, especially women. Thus, women account for half of the members of Ambassador Graber’s Rotary Club of Milwaukee, WI, USA. They also spoke about the Znojmo Rotary Club’s support for the mentally challenged people’s home at Břežany. (Michal Veselý) Multilingual Library – Argentina’s population largely consists of immigrants from various language cultures. The Ramos Mejia Sur Rotary Club (D 4900) has opened a library for those who want to read in various languages. The club invites Rotary Clubs across the world to help them develop their multilingual library. Please visit www.rotary-ramos-sur.com.ar/biblioteca. (dz) The Mirror Hall of Bratislava’s Primate Palace was the fitting venue for celebrating the 80th anniversary of RC Bratislava, on October 6. Rotarian goals and ideals permeated the speeches by the Club’s incumbent President Ján Kriška (on the picture left), the first post-1989 president Ján Korecký, the Lord Mayor of Bratislava Andrej Ďurkovský (in the middle), Honorary Member Eduard Kukan (right), who discussed the global impact of Rotary, and our Governor Petr Pajas. RC Bratislava has helped to establish two new clubs in the city, a worthy addition to the family of 17 Slovak RC’s. (Story by: Juraj Vereš, Photography: Club Archive) On a weekend in the middle of October, 64 national and foreign friends from 20 clubs of four districts took part in a meeting in the Lednice-Valtice historical complex—a UNESCO-registered world heritage site. Their hosts from RC Valtice-Břeclav had really prepared for the visitors. Saturday’s program opened with a lunch in the famous Valtická Rychta Restaurant, owned by Rotary’s Leonard Březina, whose excellent gourmet food had earlier been discovered and appreciated by many Rotarians. In the afternoon, the visitors were shown around the Lednice Chateau, including a newly open floor with princely quarters, and a unique glasshouse full of tropical and subtropical plant species. A dulcimer band serenaded the guests of a social evening at La Veneria Mansion. On Sunday morning, the participants attended a holy mass in the Assumption Church at Valtice, followed by a guided tour of the Valtice Chateau and a community lunch. Many of our Austrian friends were pleasantly surprised by the ambient atnmosphere, as some of them had been wary about going to a former Soviet Bloc country. The organizers received several favorable e-mails after the weekend. (Story by: Jaroslav Benda, PP, Photography: Club Archive) Under an agreement between Governors Phil Fowler and Petr Pajas, Rotary Districts 6860 (Alabama, U.S.A.) and 2240 will exchange GSE teams in the next year. The U.S. team will arrive on April 28 and stay until May 26. Our team will spend four weeks in Alabama in April. A GSE Team must not include Rotarians and their relatives but must be led by an experienced Rotarian. English is normally expected, and all members must have medical certificates and accident insurance policies. Assistant Governors will select the leader and four members of the team. The select hearing timetable will be set soon, and the lineup of our GSE Team should be known by the end of the year. (Story by Petr Fencl)

Read Full Article

23 2323 RWMP Seminar – Early in October, editors-in-chief of all 30 periodicals published by Rotary World Magazine Press (RWMP) met in Los Angeles at a biannual working seminar, organized by the RI Headquarters. Senior RI officials were in attendance. The seminar discussed the future of classical printed periodicals and the development of new communication means – the internet portal www.rotary.org, and the RVM series of Rotary video magazines. The participants were also invited to the venue of next year’s RI World Convention. (skj) Rotaract for Children – The first in a series of children’s annual summer camps, organized by the Ostrava International Rotaract Club, was held in late July/early August in Budišov nad Budišovkou. Its keynote was "Travelling through time in the search of a lost treasure". The campers set out on a journey into another time and space in pursuit of a highwayman, who had stolen run away with a vast treasure. They visited ancient Egypt, Chicago circa 1930, the Roman Empire under the rule of Caesar, the Czech Lands at the time of the arrival of Forefather Čech’s party, the Wild West, many other fascinating periods and lands. Their expedition ended in a distant future. Everybody is looking forward to next year’s camp. (Adam Soustružník) RC Třebíč – The Rotary Club of Třebíč has marked 70 years of its first foundation. Originally it came into being thanks to Tomáš Ba a, an avid Rotarian who organized clubs wherever his factories existed. The club was closed down by the Nazis in 1939 and was not resurrected until 1995. Its short-lived tradition was marked in the Stone Hall of the Třebíč Chateau. Pianists from the Kroměříž Conservatory and Prague’s Academy of Performing Arts delighted 100 Rotarians from Třebíč and related clubs, sponsors, as well as exchange program students. (František Ryneš, DGN) September 4, 2007 is the date of admission stated in the Charter of a second Olomouc club, designated RC Olomouc-City. Petr Pajas formally presented the bill to representatives of 13 clubs of our district on September 12, 2007, in the hall of the Olomouc Archdiocese Museum. Messages of congratulations came from the RI’s President W. J. Wilkinson and fellow Rotarians from the United States, Germany and Britain. The new Rotary Club is one third female, and although its 22 members were born between 1940 and 1961, they are young in spirit and their membership is expected to grow to 25 by the end of the Rotary Year. At the RI Charter Award Ceremony, the club proudly presented its flag, designed by Vladimír Hála, a new member of RC Olomouc-City and produced thanks to the selfless help of another new Rotarian. The Club Bell, a part of the charge material of which had been personally delivered by future Rotarians to a bell foundry at Brodek u Přerova, was cast and dedicated by female-Rotarian Marie Dytrychová, the President of RC Přerov. The bell is decorated by historical Olomouc motifs according to the design of Vladimír Hála. It was ceremonially first rung by Governor Petr Pajas (left) and the President of RC Olomouc-City Stanislav Mrňka. (Story by: Roman Gronský, PDG, Photography: Michal Veselý - RC Znojmo) Eleven years ago, the first Slovak primary-school class opened in Ukraine for pupils from Slovak families, and a school with Slovak as the language of instruction was established in Uzhgorod (Uzhhorod in Ukrainian) only three years ago. Its management, in conjunction with the efficient chairman of the Matica Slovenská Slovak Association in Ukraine has done a lot of memorable work since then. In 2002, RC Košice and RC Uzhgorod established cooperation in support of the school. We have helped to furnish the low-budget school with chairs and desks, and to start a school library for the local Czech and Slovak community. Books are prohibitively expensive for many people in Ukraine. The school has no boiler room and the classrooms are not heated. Cold classrooms during our last visit there in the autumn made us raise money to buy plastic doors with better heat insulation properties, and an air-warmer for first-graders. District Governor Petr Pajas joined our team on the visit to RC Uzhgorod. (Text by Club President Elena Gregová and Jozef Klíma, ADG; photo from Club Archive)

Read Full Article

Summer Camp in the Highland - As tradition dictates, a two-week international youth summer camp pitched tents in Vysočina (Highland) early in July 2007. RC Jihlava and RC Třebíč organize the event every other year, and RC Telč pitched in for the first time. The main method of mobility in the first week is the bicycle. In the second week of their camp, students arrive in Třebíč to stay with families – either Rotarian or those wishing to send their offspring to one of many Rotarian exchange schemes. The group of thirteen is joined by adults from the organizing Rotary Clubs and by John from Australia, Molly from Taiwan, and Katie from the United States – one-year student exchange program visitors to Vysočina Rotary Clubs. It goes without saying that young people from Jihlava, Třebíč and Telč are eager to imbibe the spirit of an event they’d like to take part in one day soon. (Story by: Pavel Toman and Jaromír Barák) RC Praha Classic - Golf and charity are natural bedfellows. In the middle of October, RC Praha Classic pooled its resources with the Golf Club Praha and Golf24Promotion to stage the first annual Rotary Praha Classic Charity Golf Cup. The weather was excellent; the roster was full – in short, a splendid end of the playing season. Altogether, CZK 109,100 were collected in registration fees, sponsor money, and advertising charges. This is an excellent result, and RC Praha Classic is going to use the proceeds to extend its long-term project in support of assistance services to wheelchair patients. (Story by: Jan Hlaváč) Rescuing Rare Architecture – Early in November, the small village of Ostrovec just north of Plzeň was the venue of a modest ceremony. A new truss had been provided for the local Church of St. John the Baptist, first mentioned in a 1284 chronicle. The rescue and reconstruction of this cultural heritage was inspired in 2005 by Professor Johannes Geisenhof of the Otto Friedrich University in Bamberg, Germany. As the President of RC Weißenburg (D-1950) for Rotary 2006/07, he wanted to introduce his architecture students to a concrete case of expertise it takes to preserve historical heritage, and to help raise funds to rescue a damaged historical edifice. Following last year’s gift of 7,500 Euro, this time he brought with him a check for another 8,500 Euro. Since, however, more than five million CZK are necessary for the complete overhaul of the church, other government and private donors have stepped into the project. The architect Jan Soukup of RC Plzeň worked for free to supply the truss project blueprints and to budget the key rescue efforts. Both Rotary Clubs share in fostering friendly ties between not only the Rotarians but indeed also the citizens of both neighbouring countries in the field of humanitarian aid, culture, and social contacts. (Text by Dobroslav Zeman, PDG) RC Klatovy – On Saturday, September 22, we invited our friends from Cham in Bavaria to the Klenová castle, chateau and art gallery where three art exhibitions were in progress. We seized the opportunity to start regular get-togethers on Mount Ostrý – long a symbol of the Iron Curtain that cut the Šumava range in two hermetically separated regions. Now, the summit could become a symbol of centuries-old friendship between two neighbors. (Vladimír Růžička) RC Hradec Králové – On Wednesday, October 7, the Baroque Assumption Church hosted the BONI PUERI boys’ choir, with Czech pop icon Lucie Bílá singing the solo parts. The church was crowded. The ornate ambience enhanced the appeal of their repertory, culminating in several sacral songs sung together. RC Hradec Králové and its Foundation presented a 150,000 crown check to a kindergarten for visually challenged children; one member donated 50,000 crowns, and the Opatovice Power Station donated the same sum. The chief aim of our concerts is to help the visually handicapped. (Augustin Čermák) In Memoriam - Sad news has reached us in the past two months from three of our clubs about members who passed away: Dr. Pavol Jablonský, founding member of RC Banská Bystrica; Vladislav Jáchymovský of RC Karlovy Vary; and the well-known violoncellist and concert promoter Vladimír Leixner of RC Praha – Staré Město. One year ago, one of our most distinguished Rotarians, Hynek V. Nápravník (1949-2006), a Paul Harris Fellow, member of RC Praha and active contributor to RC Ostrava left our ranks. They will be fondly remembered. (skj) Membership Card, confirmed by the home club’s secretary, is the only credible proof of membership of a Rotary Club and thereby also the ROTARY INTERNATIONAL community. Club secretaries renew them fairly often – once a year or two. Membership cards are identical for all Rotarians all over the world. They produce them to show their identity when visiting clubs across the world, and clubs identify them by their cards. It follows that neither visiting cards, made to specific personal taste (thus prone to misuse) nor badges, which often resemble souvenirs and can be obtained by non- members are relevant. A model membership card in actual size is shown on page 37. (av) Learn more about ROTARY INTERNATIONAL on www.rotary.org These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine ROTARY GOOD NEWS 6/2007. Translation: Libor Trejdl Editorial Board: +420 602 432 751 e-mail: goodnews@rotary.cz

Read Full Article

25 Je ve mi zložité písa či hovori o mieri, ke mnoho našich priate ov bojuje v prvých líniách a čelí nástrahám vojny. Práve preto je našou povinnos ou ve- nova sa tejto problematike. Na h adaní mierových riešení sa podie ame pro- stredníctvom Nadácie Rotary a jej vzdelávacích a humanitných programov. V júni nadácia zorganizovala prvé Rotary sympózium pre svetový mier – podujatie, na ktorom sa mali možnos prezentova študenti a absolventi programov mierových štúdií. Sympózia v Salt Lake City sa zúčastnilo asi 175 súčasných študentov a absolventov. Stovky rotariánov, ktorí mali možnos stretnú sa s týmito zanietenými mierotvorcami, oslovila zapálenos a znalo- sti týchto udí a tiež obrovský kus práce, ktorú za relatívne krátku dobu svoj- ho pôsobenia stihli vykona . Uvedomme si, že štúdium na Rotary centrách pre medzinárodné štúdiá zame- rané na mierotvorné procesy a riešenie konfliktov ukončili ešte iba štyri triedy – asi 230 adeptov. Ich pôsobenie v praxi je však už teraz markantné. Za všetkých možno spomenú nasledovné príklady: Miho Kishitani sa aktívne podie a na obnove Iraku, Stefano Gnes ako jeden zo štyroch absolventov pôsobiacich v Svetovej banke pomáha komunitám v Indonézii pri riešení poli- tických nepokojov a podie a sa na zmierňovaní následkov dopadu ničivej tsu- nami v roku 2004. Mohli by sme pokračova alej - stačí spomenú niektorú konfliktami a nepokojmi zmietanú čas sveta a s ve kou pravdepodobnos ou by sme natrafili na absolventa mierových štúdií v rámci programu Nadácie, ktorý pracuje na dosiahnutí mierového riešenia prospešného pre všetkých. Dostavenie sa evidentných výsledkov v tak krátkom čase je ve mi povzbudzu- júce a inšpiratívne. Všetci môžeme by hrdí na alekosiahle účinky našich mierových štúdií. Tieto programy treba kontinuálne podporova . Apelujem preto na každého rotariána, aby nám svojim príspevkom pomohol dotova Rotary Centrá a pripravova tak s ubných adeptov na mierotvorné procesy. S vašou pomocou sa pričiníme o to, že každý rok sa do sveta rozpošle celá trieda mierotvorcov, pripravených na znižovanie napätia vo svete. Robert (Bob) S. Scott, predseda správnej rady Nadácie Rotary Preložil: Ivan Belan, PDG Překlad: Milan Roch, PDG V roce 2004 zahájila Nadace Rotary novou akci ke zvýšení svých možností konat dobro ve světě. Jejím cílem bylo povzbudit všechny rotariány k podpoře programů Nadace tím, že každoročně darují nejméně 100 US dolarů ve prospěch fondu každoročních programů. Od doby, kdy jsme zahájili akci „Každý rotarián každým rokem“, jsme ušli dlouhou cestu. Příspěvky ve prospěch fondu každoročních programů se téměř zdvojnásobily – z 55,8 milionů dolarů v roce 2002/03 na rekordních 102,5 milionu dolarů v roce 2006/07. Avšak dosažení cíle 120 milionů dolarů ve prospěch fondu každoročních programů pro rok 2007/08 neznamená jen dar 100 dolarů od každého rotariána. Jde o to, aby kaž- dý z nás daroval podle svých možností co nejvíce. Pro někoho to může být 100 dolarů, pro někoho 1000 dolarů, pro jiné třeba jen 10 dolarů. Zvýšením la ky pro podporu Nadace můžeme zaručit, že její vzdělávací a humanitární programy budou dostupné pro více lidí, než kdykoliv dříve. Více studentů získá stipen- dia a více mladých profesionálů se zúčastní výměnných programů Group Study Ex- change. Zvýšení darovaných prostředků umožní snazší přístup ke zdrojům pitné vody, více potravinových darů a více zdravotní péče. Představme si, že z dříve podvyživených dětí se stanou lékaři, že z dříve negramotných lidí se stanou učitelé a že z lidí v konfliktních oblas- tech vyrostou mírotvorci. Objednejte si zdarma tiskovinu „Every Rotari- an, Every Year" na adrese www.rotary.org. V ní se dočtete, jak rotariáni získávají prostředky a využívají jich ve prospěch programů Nadace. Rozviňme tuto linku pomoci ve prospěch strá- dajícího světa, ve prospěch větší naděje pro vzá- jemné porozumění a mír. n

Read Full Article

26 Text: Stuart Cleland, nezávislý dopisovatel Přeložil a redakčně upravil: Dobroslav Zeman, PDG Foto: Alyce Henson / Rotary Images Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 11/2007 V jedné indické vesnici ležící severně od Kalkaty se o listopadovém odpoled- ni sešla rodina Baidyových ke společné fotografii, se sedmiletým Sayantanem uprostřed. S takovouto scénkou se můžete setkat kdekoliv na světě. Ovšem tito lidé mají proč se usmívat: integrovaný projekt rozvoje této obce, realizo- vaný Rotary klubem Calcutta Metropolitan ve spolupráci s kanadským RC Medicine Hat, Alberta, podpořený dotací Nadace Rotary 3-H (Health, Hunger, Humanity), přinesl prospěch každému z nich: Ritu, matku Sayanta- na, zaměstnává rotariány sponzorovaná škola, kterou malý chlapec navštěvu- je. Z poskytnutého mikrokreditu si rodina mohla koupit telátko. Z jiné podobné půjčky se hradí kurs Rity, v němž se seznamuje s vyučovací meto- dou „Montessori“. Celé rodině je poskytována zdarma zdravotní péče v míst- ním zdravotním středisku. Vesnice byla vybavena novými studnami, veřejné záchodky zlepšily stav hy- gieny. Bláto před domky, které byly v době deš ů prakticky nepřístupné, zmi- zelo díky novým betonovým chodníkům. „Nyní můžeme cestovat,“ říká dědeček, „máme radost z toho, že děti chodí do školy. A poci ujeme i hospo- dářský rozvoj.“ Znásobíte-li příklad této rodiny deseti tisíci, pochopíte rozsah tohoto nároč- ného projektu, který zvýší životní úroveň asi 54.000 Indů. Jeho koordinátor připouští, že si jeho RC s 54 členy vzal na sebe veliký úkol. Ale současně s dů- věrou uvádí: „Máme zdatný tým lidí, kteří dobře vědí, oč jde a chtějí pro to udělat maximum.“ Dva rozdílné světy Vše začalo koncem 90. let, když kalkatský podnikatel Dhandhania, rotarián od roku 1990, započal s úpravou jednoho pozemku, ležícího na sever od Kal- katy v blízkosti čtyř vesnic, na své venkovské sídlo. Byl to svět plný kontrastů: blízká velmi frekventovaná silnice spojuje Kalkatu s blízkou Bangladéší, oce- lové stožáry vysílají komunikační signály 21. století po celém Západním Ben- gálsku, zatímco vesnice si zachovávají životní styl dávných dob. Většina obyvatel těchto vesnic, z nichž mnozí se sem přistěhovali z Bangla- déše, žije v jednoduchých chýších, propojených klikatými stezkami. Na své ži- vobytí z ruky do úst si muži vydělávají jako příležitostní dělníci. I když je do většiny obydlí zavedena elektřina a obyvatelé mohou na svých přijímačích sledovat televizi, mnoho z nich je negramotných. Když sem Dhandhania při- šel poprvé, neměli místní přístup k žádné zdravotní péči. Dalším vážným problémem byl akutní nedostatek pitné vody, kterou musely ženy přinášet ve džbánech od studny, vzdálené až dva kilometry. Jak mohou v takových pod- mínkách žít? Proto vesničanům dovolil, aby si brali vodu z jeho pozemku. Jeho klub současně prozkoumal možnosti, jak do této oblasti pitnou vodu přivést a požádal o účelovou dotaci, aby bylo možné zřídit pro tisíc rodin ales- poň 10 vodních ručních čerpadel. Ničivá voda V roce 1998 došlo ke krizi – najednou bylo vody příliš mnoho: monzunové deště zcela zaplavily dvě nízko položené vesnice, které se staly neobyvatelné, takže bylo nutné přestěhovat 800 rodin, které našly záchranu jen na vyvýšené železniční trati, ve výše položené oblasti. Dhandhania společně se svým sy- nem proto pro ně narychlo zorganizoval přísun potravin, což jen upevnilo je- jich vztahy k vesničanům, kteří nemohli zapomenout, že je z jejich zoufalé situace zachránili právě rotariáni. Od té doby se také RC Calcutta Metropo- litan plně zapojil do pomoci vesničanům. Během dalších tří let bylo možné díky účelovým dotacím TRF pořídit pro čtyři vesnice více než 50 vodních sto- jánků na dobrou pitnou vodu. Rotariáni, posíleni svým úspěchem, se pak za pomoci další účelové dotace zaměřili na akutní zdravotní péči. V roce 2000 se jim podařilo sehnat finanč- ní prostředky na vybudování poradenského a zdravotního střediska v Joypu- lu, v jedné z těchto čtyř vesnic. Jsou v něm učebny, sloužící během dne dětem a večer dospělým. Je v něm také prostor pro odborné kursy a každý týden tam poskytuje své služby zdravotní středisko. Tři generace rodiny Upendra Baidyi Rotarián Krishnan Dhandhania i jeho manželka Manjulata se projektu věnovali od samého počátku Škola, kterou zřídili rotariáni ve vesnici Joypul, slouží součas- ně jako zdravotní středisko i středisko pro profesní výchovu Vesničany může ve zdravotním středisku ošetřit oční lékař, gynekolog i jiní specialisté

Read Full Article

27 Nedávají si malé úkoly Posíleni tímto úspěchem se rotariáni pustili ještě do většího projektu: požá- dali Nadaci Rotary o dotaci 3-H ve výši 300.000 dolarů, aby mohli vybavit čty- ři vesnice integrovanými službami. Jejich žádost podpořil částkou 12,500 dolarů ze svých fondů (DDF) vlastní distrikt 3290, navázali kontakt s kanad- ským Rotary klubem Medicine Hat: ten už v roce 1998/99 spolupracoval s ji- ným indickým klubem na MG-projektu, z něhož bylo možné zakoupit 800 umělých údů pro postižené osoby v oblasti Kalkaty. Od roku 1979 poskytla Nadace Rotary již 40 dotací v celkové výši přesahující 10 mil. dolarů na projekty 3-H, zaměřené na integrovaný rozvoj obcí. Řídí se přitom zásadou integrovaného přístupu při řešení problémů, zaměřených na podporu místní soběstačnosti. Dotace 3-H, schválená na tento projekt už v roce 2001, byla přiznána díky jeho komplexnosti, protože byl zaměřen na gramotnost dospělých, na vzdělá- vání dětí, na zajištění pitné vody, na hygienická opatření, odborné vzdělává- ní, poskytování mikrokreditů a zlepšení infrastruktury čtyř vesnic. Jednoduše to vyjádřil Debasish Mitra, guvernér distriktu 3290 pro 06/07, slovy: „Rotari- áni adoptovali celou obec.“ Skvělé výsledky Po šesti letech jsou výsledky překvapující. Po čtyři dny v týdnu je pro všechny vesničany otevřeno bu hlavní zdravotní středisko v Joypulu nebo pobočné v jedné z dalších tří vesnic. „Seznamujeme je se správnou výživou, poskytuje- me jim léky pro odčervení i pro doplnění nedostatkového železa,“ říká Na- resh Goral, lékař a člen RC Calcutta Metropolitan. Vesničané byli očkováni proti hepatitidě typu B, starším občanům byl odoperován šedý zákal. Každou neděli jsou jim poskytovány zdravotnické služby specialistů. Projekty infrastruktury už začínají nést své plody, obrazně i doslovně. „V těchto čtyřech vesnicích jsme už vysadili na 10.000 ovocných stromů, z nichž místní už začali sklízet první úrodu,“ říká Dhandhania. V sezóně monzunových deš ů byly dříve vesnice prakticky odříznuty od světa vrstvou bahna sahající po kotníky, přemíra vody vyplavila na povrch i odpadové splašky. Rotariáni však našli elegantní řešení: vybudovali mezi kanálem a vesnicí betonovou hráz s chodníkem, dlouhým půl míle a dostatečně širokým pro pěší, cyklisty i pro rikšu. Budoucnost plná naděje Roční náklady na všechna tato ekonomická, zdravotní a hygienická zlepšení, pracovní výchovu i na vzdělávání činí na osobu pouhé dva dolary. Rozhodují- cí je ovšem stálá participace Nadace Rotary: „Nedovedeme si takový projekt představit bez rozhodující spolupráce s Nadací a partnerským klubem ze za- hraničí,“ říká rotarián Binal Pal, který má na starosti zařízení pro dodávku pitné vody a prvky infrastruktury. Souhlasí s ním také Sandy MacKey, člen kanadského RC Medicine Hat. Jeho návštěva těchto vesnic jej přesvědčila o nutnosti popostrčit jeho klub při vyřizování žádosti o dotaci 3-H. Do Kalka- ty se znovu vrátí v únoru společně se svou ženou a několika dalšími členy klu- bu, aby i jiní začali chápat, jak skvělí jsou rotariáni v Indii a jak významná je pomoc Rotary prostřednictvím účelových dotací. Na tento projekt přispěla: Nadace Rotary 300.000 US $ Distrikt 3290 (Indie) 12.500 US $ RC Medicine Hat (Kanada) 12.500 US $ Na projektu se podílí: • 54.000 osob je poskytována zdravotní péče, mají přístup ke stojánkům s pitnou vodou a k toaletám • 300 dětí navštěvuje tři školy • 250 dospělých získalo mikrokredit v celkové hodnotě 16,000 dolarů • 150 dospělých získalo příspěvek na odborné vzdělávání • 50 dospělým se již odborného vzdělání dostalo • 50 dospělých navštěvovalo školu pro základní vzdělání n Jedním příkladem odborné výchovy mladých žen jsou kursy šití Mladší žáci touží po vzdělání ve své vesnické škole Veškeré prostředky místní dopravy používají ulice nazvané „Paul Harris Sarani“ („Na paměť Paula Harrise“) Zdravotní stav ve čtyřech sousedních obcích, pro něž RC Calcutta Metropolitan realizuje integrovaný obecní pro- jekt, se zlepšil poté, co jejich obyvatelé získali přístup k čisté vodě i k hygienickým zařízením

Read Full Article

28 Text: Jaroslav Bolfík Foto: Július Ferenc Rómske etnikum a jeho status rezonuje v súčas- nosti na oficiálnej i neoficiálnej úrovni nielen v médiách a v spoločnosti, ale aj v riadiacich orgá- noch štátov a Európskej únie. Na riešenie zložitej situácie sú vynakladané nemalé prostriedky z vládnych i mimovládnych zdrojov, ktoré sú však často použité neefektívne na projekty a poduja- tia, ktoré prispievajú k riešeniu len ve mi málo, alebo okrajovo. I ke civilizačné a asimilačné snahy z oboch strán sú už badate né – nekontro- lovate ne sa pritom rozbila organizačná štruktú- ra, subordinácia a ináč ve mi prísna rómska morálka (aj Rómov sloboda a demokracia „za- skočila“). Drvivá väčšina Rómov žije vo ve mi ažkých sociálnych podmienkach, až biede. Všeobecne je známa vysoká nezamestnanos , ktorá vyplýva z nízkej vzdelanostnej úrovne, nie je zriedkavý ani analfabetizmus, provizórne býva- nie, zarážajúci hygienický štandard, nedostatočné zdravotné uvedomenie. To všetko prispieva k marginalizácii etnika, čo vedie často k nedoroz- umeniam a konfliktom zo vzájomného nepocho- penia. Globálne riešenie je v nedoh adne a je len zbožným želaním zodpo- vedných, ktorí ve akrát nemajú dostatočný pre- h ad o aktuálnom stave. Nápomocné by mohli by niektoré zákonné ustano- venia a nariadenia, ale konkrétne riešenia je možné realizova len v re- giónoch. Nielen regióny, ale aj jednotlivé komunity a osady majú svoje špeci- fiká, na ktoré treba pri- hliada . Región Horného Geme- ra, ktorý tvoria zhruba okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, má popri Spiši a Zemplíne najvyššie zastúpenie róm- skeho obyvate stva v po- pulácii. Reálne odhady udávajú 18 až 20 % v prie- mere. Pritom podiel róm- skych pôrodov na celkovej pôrodnosti stúpol za po- sledných 35 rokov zo 17 % na súčasných viac ako 50%. Rozloženie nie je rovnomerné. Vo viacerých obciach tvoria Romovia aj väčšinu. Zaznamenávame aj rómskych starostov a poslancov obecných za- stupite stiev. Mnohé fakty je možné hodnoti ako po- zitíva, ale napriek tomu si rómska menšina zasluhuje zvýšenú pozornos a pomoc. Uvedené skutočnosti boli podnetom pre RC Rožňava, aby do dlhodobého plánu činnosti, aj v súlade so strategickou koncepciou RI, zaradil konkrétnu pomoc Rómom pod a aktuálnej situá- cie a potreby. Prvá akcia v rámci tohto programu sa uskutočnila v rómskej osade pod hradom Krás- na Hôrka, ktorá je domovom pre 800, niekedy aj 1000 obyvate ov (vplyv migrácie). Išlo o úpravu jedinej možnej prístupovej cesty v dĺžke viac ako 200 metrov, ktorá bola skôr „ tankodromom“ a v období daž ov bahniskom. Vyskúšal ju aj gu- vernér dištriktu Petr Pajas pri návšteve osady. Myšlienka vyspravenia cesty sa prvýkrát spome- nula práve pri rokovaní guvernéra s „ vajdom“ osady udovítom Gunárom. Pán guvernér diš- triktu sa počas návštevy v Rožňave, okrem al- ších záležitostí, ve mi živo zaujímal o rómsku problematiku nie len při prehliadke osady, ale aj počas prijatia u primátora Rožňavy MUDr. Vla- dislava Laciaka a vajdu v obci Krásnohorské Podhradie udovíta Gunára. Na týchto nefor- málnych besedách dostalo vedenie RC Rožňava pozvanie na rokovanie zástupcov mesta a róm- skych aktivistov s vyslankyňou vlády pani Adamo- vou, kde sa mala rieši konkrétne príprava projektov. Zúčastnili sa ho DGE Jozefa Poláko- vá, prezident RC Gabriel Vjeszt, rotariáni Fran- tišek Kardoš a Július Ferenc. Stretnutie však pod a účastníkov nesplnilo očakávané predstavy. Úpravu cesty organizačne zabezpečoval sekretár RC Július Ferenc, poslanec obecného zastupite - stva, a vajda udovít Gunár. Súhlas na vykonanie dal starosta obce Štefan Szarka. Pomocné práce vykonávalo priebežne 10 až 20 Rómov. O realizá- ciu sa však najviac pričinil rotarián Dionýz Do- bos, ktorý v rámci svojej stavebnej firmy poskytol materiál a dopravu. Naviac zamestnal vo svojej firme 5 Rómov z osady. Pod a vyjadrenia viace- rých obyvate ov osady takáto konkrétna pomoc je pre nich ove a významnejšia, ako množstvo de- klarovaných s ubov, ktoré sa neplnia. Je to prí- jemná forma ocenenia. Blaží. By rotariánom stojí za to. n RC Rožňava Rotariáni na návšteve u rómskeho vajdu Ľudovíta Gunára v Krásnohorskom Podhradí. Rotariánsky projekt v prospech rómskej komunity – úprava prístupovej cesty do jednej z osád

Read Full Article

29 Text: Augustin Čermák Foto: Bohuslav Rusek Je to skutečně pravda – benefiční koncert v rámci cyklu Tmavomodrých večerů se konal v Hradci Králové již popáté. Ve středu 17. října 2007 vystoupili v barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie chlapecký pě- vecký sbor BONI PUERI spolu se svou sólistkou – dá-li se to tak říct – Lucií Bílou. Náš klub má to- tiž to štěstí, že mezi jeho členy patří jeden z diri- gentů tohoto sboru a vlastně jeho spiritus agens Pavel Horák (tituly před a za jménem vynechá- vám). Protože má Pavel v pořádání takových kon- certů praxi – jeho „hodní chlapci“ nevystupovali snad jenom na Antarktidě – bylo jasno již začát- kem roku, kdy jsme začali s jeho plánováním, kdo bude hlavním organizátorem. Jako obdarovanou organizaci jsme si vybrali hradeckou Speciální mateřskou školku pro děti s vadami zraku. Naše nadšení nebralo konce, když jsme byli informováni, že Lucie Bílá sou- hlasí se svým vystoupením pro charitativní účely bez nároku na honorář stejně jako pěvecký sbor. Potom se podařilo zajistit bezplatné zapůjčení druhého největšího hradeckého kostela, stano- vit datum vyhovující všem účastníkům a drobná mravenčí organizátorská práce mohla začít. Vy- tvořit plakát, rozeslat pozvánky, sehnat padesát- ku sponzorů, uzavřít smlouvy na finanční i věcné dary, zajistit sponzorská loga, rozeslat tiskové zprávy novinám, televizi i rozhlasu – není možné všechno vyjmenovat. Koncert byl nakonec zcela vyprodaný a kostel s 500 místy zaplněný. V hoj- ném počtu se zúčastnili i naši přátelé z RC Par- dubice a RC Trutnov se svými partnerkami či partnery. Krásné barokní prostředí umocnilo dojem z předneseného repertoáru obou vystu- pujících, kteří ho ukončili několika společnými písněmi. O potlesku se ani nechci zmiňovat, pro- tože nebral konce. V průběhu koncertu předali zástupci našeho klu- bu a jeho Nadačního fondu šek paní ředitelce ma- teřské školky na 150 tisíc Kč. K nim se připojil zástupce Elektrárny Opatovice se svým šekem na 50 tisíc korun a jedna z uvaděček předala další šek rovněž na 50 tisíc korun od nejmenovaného člena našeho klubu. Za tento obnos si škola bude moci koupit dvě sady LCD optotypu NIDEK SC-2000 a zápisníku PAC Mate Bx400. Je tak na- plněn hlavní cíl těchto koncertů, tj. pomoc zrako- vě postiženým z naší komunity. P.S. Na následující schůzce klubu jsme se dohod- li, že šestý ročník TMV se bude konat za dva roky. Někteří členové dokonce už přišli s návrhem programu. Především jsme však pro jeho příští organizátory shromáždili všechny materiály a do- kumenty (viz shora) na CD, aby se už nemuselo vynalézat vynalezené. Jsme rovněž připraveni po- moci klubům, které nemají ještě praxi s realizací podobných akcí, a to tím, že jim poskytneme naše know-how. n RC Hradec Králové Text: Jan Hlaváč Foto: Miroslav Kek Golf a charita jsou pojmy, které patří k sobě. V polovině října to dokázali i členové RC Praha Classic, kteří ve spolupráci s Golf Clubem Praha a společností Golf24Promotion uspořádali první ročník turnaje „Rotary Praha Classic Charity Golf Cup“. Počasí bylo báječné, hráčů plná star- tovní listina – prostě vydařený závěr sezóny. Stále více firem, podnikatelů, ale i dalších hráčů golfu si uvědomuje, že pomocí potřebným dělají správnou, prospěšnou a důležitou věc. A pokud tím zviditelní i svou společnost nebo projekt, je to přesně ta situace, kdy mají prospěch všechny stra- ny. Tak tedy: sláva sponzorům - především roman- tickému hotelu a restauraci v Domě u tří čápů; tiskárně 24print.cz; finančnímu makléři OVB All- finanz – ředitelství Pavlu Horákovi; marketingové agentuře MVP Agency a společnosti ISOFIN. Longist drive sponzorovala se svým sloganem „A je to dlouhý!“ reklamní společnost Křídla. Ovšem finanční příspěvek dal každý hráč, a to si zaslouží samostatné poděkování! Celkem bylo vybráno 109.100 Kč. Je to skvělý vý- sledek a RC Praha Classic použije tyto prostřed- ky například na rozšíření svého dlouhodobého projektu podpory asistenční služby pro vozíčkáře. „Věříme, že naše ideje a činnost jsou blízké většině lidí. Finanční prostředky, které se podařilo shro- máždit, to jen potvrzují,“ uvedl organizátor turna- je a zástupce RC Praha Classic Aleš Boháč a pokračoval: „Nicméně společenství Rotary není primárně charitativní organizací. Naším mottem je: Služba a pomoc druhému, před vlast- ním zájmem - a to je myšleno v té nej- obecnější rovině“. Když jsme se zeptali, jaké byly golfové výsledky, odpověděl nám ředitel turna- je a rotarián Vojtěch Havránek se širo- kým úsměvem: „Nemyslím, že šlo o golfové výkony, i když poháry od fir- my Victoria byly krásné. Dnes šlo pře- devším o to se potkat, pobavit se a přispět na dobrou věc. Nicméně se nemohu nezmínit o vložené soutěži „Trouble shot“, která byla mimořádně náročná a prověřila kvalitu a bojovnost těch, kteří se odvážili to zkusit. Přihrávka na vzdálenost čty- řiceti metrů do metrového kruhu v bunkeru, ovšem zakrytá vzrostlými smrky, přes které se hrálo – to byla opravdu zábava.“ Při slavnostním předávání cen bývalý prezident RC Praha Classic Peter Appelt mimo jiné řekl: „Turnaj s tak milou a přátelskou atmosférou rozhodně příští rok zopakujeme, zvláště pak, po- kud nám naši finanční partneři zachovají přízeň. Již dnes uvažujeme právě vzniklou tradici rotari- ánského golfového turnaje posilovat a upevňo- vat, a možná i rozšířit o druhý turnaj v jarním termínu.“ n RC Praha Classic Společné vystoupení Lucie Bílé a světoznámého chlapec- kého pěveckého sboru BONI PUERI nadchlo všechny pří- tomné V průběhu koncertu převzala sponzorské šeky ředitelka královéhradecké Speciální mateřské školky pro děti s va- dami zraku Věra Kašparová a jeden ze žáků školy (oba na snímku uprostřed). Předávání šeků asistoval zástupce po- řádajícího klubu Ing. David Kafka v roli moderátora a po- chopitelně i Lucie Bílá.

Read Full Article

30 Text: Pavel Toman a Jaromír Barák Foto: archiv klubu Již tradičně se začátkem července 2007 konal rotariánský mezinárodní letní tábor pro mladé na Vysočině. RC Jihlava a RC Třebíč ho pořádají každý dru- hý rok, v letošním roce se aktivně zapojil i RC Telč. Tábor je čtrnáctidenní, ovšem hned první týden je pro účastníky dost nároč- ný, protože hlavním dopravním prostředkem při poznávání Vysočiny je kolo. A někteří účastníci si musejí sáhnout až na dno svých fyzických sil, zvláště účastníci ze zemí, v nichž nejsou zvyklí na tak kopcovité terény, jaké jsou na Vysočině. Ale většina účastníků to nakonec zvládla: obdivuhodné výkony podala zvláště děvčata z Dánska, Finska, Švédska, ale i Karolína z Kalifornie. Program je nabitý každý den – výlet na hrad Roštejn, návštěva sklárny, výlet do Slavonic a známé Maříže, kde si účastníci mohli namalovat svůj vlastní ke- ramický hrnek. Velkým zážitkem byla i návštěva uměleckého kováře Haber- manna, který nechal některé účastníky i zakovat, aby poznali, že kovářské řemeslo není nic jednoduchého. Nadšení přijeli všichni z Telče, kde pro ně místní Rotary klub připravil pestrý program – jízdu na koni, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, jízdu terénním autem apod. Druhý týden tábora má poněkud odlišnou podobu. Po příjezdu do Třebíče jsou studenti ubytováni v rodinách – jednak v rotariánských, ale také v rodi- nách, které mají zájem své děti vyslat na některý z mnoha typů rotarián- ských výměnných pobytů. I program této části tábora je jiný, méně náročný, jak si studenti po jeho letmém prostudování myslí. Ale již po absolvování první pěší 25kilometrové túry údolím Oslavy docházejí k názoru, že 45 kilo- metrů na kole je proti tomu vlastně pohoda. A další dny se k pěším túrám přidávají návštěvy dukovanské a dalešické elektrárny, projíž ka lodí po přehradě, prohlídka třebíčských pamětihodností a mnoho dalších zajíma- vých činností. „Je nám trošku líto, že nebydlíme pohromadě jak první týden v Dobré Vodě“, říká Eugen z Německa, „ale ten program je tak nabitý, že jsme stejně stále spolu. A je fajn, že chodíme pěšky a můžeme si pořád povídat, což se při jízdě na kole moc nedalo“. Evropští účastníci tábora nezůstávají při svých aktivitách sami. S dospělými členy pořádajících Rotary klubů se k jejich třináctičlenné skupince přidávají také John z Austrálie a Molly z Tajvanu a Katie z USA, kteří jsou ve vysočin- ských klubech na roční studentské výměně. I Tiffany z USA, která zde byla na měsíčním pobytu v rámci tzv. rodinné výměny, měla příležitost strávit s mezinárodním kolektivem několik dní. A samozřejmě – jihlavští, třebíčští a telčští vrstevníci studentů, kterých je někdy víc, než účastníků zahraničních a kteří chtějí poznat atmosféru akce, na jejíž obdobu by někdy v budoucnu rádi vyrazili. V závěru svého pobytu se účastníci tábora vydali do Prahy. Na tento výlet se studenti moc těšili. Všichni se shodli na tom, že dva týdny uběhly neuvěřitel- ně rychle. Smutné loučení, ale i krásné vzpomínky, neobvyklé zážitky. A také poznání života v České republice, kde většina z účastníků byla poprvé v živo- tě a měla o ní často zkreslené představy. Jednoduše řečeno, tábor se povedl a naplnil očekávání účastníků i organizátorů. n RC Jihlava - RC Třebíč - RC Telč Těžko spočítat, kolik kilometrů (mil) účastníci našlapali Plné ruce práce měl i doprovodný servis Odpočinek u Dalešické přehrady Energie zbyla i na fotbálek Všichni účastníci odjížděli zdraví a spokojení

Read Full Article

31 Text: Stanislav Knotek a Eduard Richtar, ADG Foto: Jena Richtarová Kořeny v nás opět ožily. Tentokrát ve Vizovicích, v sobotu 6. října, kde se uskutečnil již druhý roč- ník rotariánské akce s názvem „Návraty ke koře- nům“, pořádané tentokrát Rotary klubem Zlín ve spolupráci s rotariány z Uherského Brodu a Kro- měříže. Příznivé ohlasy úspěšných „návratů“ z loňského roku podnítily organizátory letošních „návratů“, aby již druhý ročník otevřeli všem ro- tariánům z celého distriktu a poskytli jim tak možnost zamyslet se společně nad tajemstvím od- kazu našich předků. A tak se v areálu firmy Jelí- nek ve Vizovicích sešli krom rotariánů ze Zlína i rotariáni a jejich přátelé z Uherského Brodu, Kroměříže, Přerova, Olomouce, Břeclavi-Valtic a Trenčína. Nechyběli ani zahraniční hosté z Ho- landska a z Izraele. Proč vlastně „Návraty ke kořenům“? Odpově není příliš složitá. Stačí se zamyslet nad nenasyt- nou uspěchaností současné doby, která nás stra- vuje neustálým a tvrdošíjným hledáním čehosi nového, neobvyklého a senzacechtivého, jež nás štve, za pomoci poháněčů zahalených do hávu všemocných médií, stále vpřed, vstříc novým vý- zvám a úkolům, aniž nám poskytuje příležitost se přesvědčit o správnosti nových cest a hodnot. Jako by přestala existovat naše minulost, jako by nežili naši předkové, kteří nám zanechali bohat- ství zkušeností a moudrosti, jež by mělo být vkla- dem do našeho života. Návraty ke kořenům umožňují vrátit se k odkazu předchozích generací, dovolují nám zamyslet se nad tím, zda jsme zbytečně rychle nezapomněli na všechny zkušenosti a moudrost našich předků, jež nám zanechali formou různých tradic. Zřetel- nou formou takové reminiscence jsou lidové kro- je, jež vypovídají o životě našich předků. Proto i Návraty ke kořenům apelovaly na účastníky set- kání, aby se oblekli do krojů a i tímto způsobem se přihlásili k odkazu předků. Pro účastníky setkání byl připraven bohatý a zají- mavý program. Po „rotariánské“ mši sloužené ve farním kostele ve Vizovicích pro účastníky setká- ní následoval program v areálu vizovické likérky. K uvítacímu slovu prezidenta zlínského klubu, Ji- řího Havlíka, se přidala starostka Vizovic Alena Hanáková, která pozdravila všechny přítomné ro- tariány a jejich hosty a vyslovila potěšení nad je- jich setkáním právě ve Vizovicích.Všechny hosty přivítal rovněž ředitel firmy Rudolf Jelínek a.s. rotarián Pavel Dvořáček. Ředitel Muzea Jihový- chodní Moravy, Karel Pavlištík pak pohovořil o významu lidových tradic pro společnost. Na jeho slova navázal další host, soudce a folklorista Josef Holcman, jenž přiblížil všem účastníkům osobní prožitky s folklorem. Vrcholem večera pak byla promenáda v krojích, při které každý z krojo- vaných účastníků představil svůj kroj, místo půvo- du, charakteristiku, zvláštnosti a typické prvky krojů. Bylo potěšením sledovat každého z krojo- vaných účastníků, jak s krojem omládl, jak je s krojem srostlý, jak k tomu kroji patří. Celé setkání provázely valašské písně a melodie v podání cimbálové muziky Slavičan. Účastníci setkání se mohli seznámit s výrobou vizovického pečiva, shlédnout výrobu slaměných výrobků a hlavně ochutnat a vyhodnotit kvalitu připrave- ných vzorků slivovice zúčastněných rotariánů, do které se mohli zapojit všichni přítomní. Jako nej- lepší byla ohodnocena slivovice našeho kolegy Pavla Veleva. Přítel a rotarián Pavel Dvořáček nabídl účastníkům akce ochutnávku Jelínkových specialit a prohlídku Distillery Landu, ale hlavně na počest rotariánského setkání nechal vypálit zvláštní slivovici, jejíž vzorek každý z účastníků dostal na památku. Návraty ke kořenům se proje- vily i ve zvláštním rautu, jehož jedna část byla mj. složena ze starodávných valašských jídel, jako na- příklad polévky valašská kyselica a ovarovica, slížky s makem, knedlíky plněné uzeným masem, valašský kuba, trnčačka… Co poznamenat závěrem? Snad jen to, že v kaž- dém z nás jsou naše kořeny nevyvratitelně zapuš- těny. Souvisí to s prožitým mládím a místem, kde jsme je prožívali. Souvisí s naším životem a jsou jeho součástí. Je jen třeba jim dát šanci, aby se čas od času dostaly na povrch našeho vědomí. Druhý ročník „Návratů“ skončil a můžeme se již těšit na třetí, který bude (jak všichni doufáme), ještě „dis- triktnější“. n Broďan,Vlčnovjan a nejmladší účastnice akce Těžko poznat, ale je to skutečně Roman Gronský, PDG v obležení děvčic z Hané Aleid Hamelink z Holandska Krojovaní účastníci Návratů ke kořenům RC Zlín - RC Kroměříž - RC Uherský Brod

Read Full Article

32 Text: Milan Brtáň Foto: archív klubu Stala sa už tradičnou – dá sa poveda o akcii, kto- rú náš klub v Liptovskom Mikuláši organizuje pravidelne - tento raz už po deviatykrát. Je to ak- cia, ktorá dostala názov BUĎ FIT S ROTARY. Organizujeme ju pravidelne v mesiaci septembri. Tohto roku sa tejto akcie zúčastnili aj priatelia z klubov Martin a Žilina. Akcie sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci rotariánov, čím sa napĺňa aj úloha vzájomného poznania nielen rotariánov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Tohtoročná akcia BUĎ FIT S ROTARY sa uskutočnila 22. septembra v Liptovskom Jáne. Hlavný stan bol v Kúpe no-rehabilitačnom ústa- ve MV SR Bystrá. Tento termín sme zvolili zá- merne preto, lebo v tomto období je v našej oblasti najstálejšie počasie a práve to ešte umoc- ňuje dobrú pohodu, ktorá je prvoradá pri stretnu- tiach rotariánov a ich rodinných príslušníkov. Celkom sa akcie zúčastnilo viac ako 60 rotariánov a ich rodinných príslušníkov spolu so zahraničný- mi študentmi. Aj tento rok sme športový program rozdelili do viacerých častí tak, aby sa všetci mohli zúčastni niektorej aktivity. Bol pripravený aj mokrý va- riant, ale vzh adom na dobré počasie tento nebo- lo treba použi . Pre náročných bol určený tenis, kde mohli preukáza svoju zdatnos . Výkony na oboch tenisových kurtoch s umelým povrchom všetci svorne zhodnotili ako vynikajúce. Pre vyznávačov bicyklov sme pripravili trasu, ktorá bola urče- ná nielen na potvrdenie ich vý- konnosti, ale aj pre poznanie Liptova a obdiv prírodných krás. Pre ostatných bola pripravená pešia vychádzka do okolia Lip- tovského Jána. Trasa bola zvole- ná tak, aby to zvládli aj tí, ktorí sa do prírody bu pre svoje pra- covné vy aženie nedostanú, ale- bo vyznávajú iný druh relaxu. Účastníci tejto vychádzky sa mohli pokocha prekrásnou lip- tovskou prírodou a spozna oko- lie Liptovského Jána a susednej Závažnej Poruby, keby mali v zime záujem o lyžovanie. Na záver týchto športových činností si každý mohol ís zapláva do bazéna v Kúpe no-rehabilitač- nom ústave MV SR Bystrá. Po skončení športovej časti ak- cie nám zamestnanci Kúpe no- rehabilitačného ústavu MV SR Bystrá pripravili občerstvenie v prírode, pri ktorom prebiehlo vyhodnotenie tenisového turna- ja a zhodnotenie celej akcie. Všetci účastníci sa zhodli vo svo- jich hodnoteniach, že akcia sa vydarila a splnila svoj účel. Okrem športového vyžitia spoz- nali krásy Liptova a hlavne - vy- tvorili sa nové rotariánske priate stvá. Na akcii boli aj zahraniční študenti, ktorých majú vo svojej opatere tieto tri kluby. Aj pre nich to bolo niečo nové. Spoznali nových členov klubov, mohli sa pokocha krásami prírody Liptova a od- nies si vo svojich fotoaparátoch spomienky na akciu BUĎ FIT S ROTARY. Nezabudnute né bude určite aj poznanie jedla, ktoré na občerstve- nie pripravili zamestnanci Kúpe no- rehabilitač- ného ústavu MV SR – „litpovské droby“... Všetci zúčastnení vyslovili po akovanie organi- zátorom RC Liptovský Mikuláš a vyslovili pria- nie, aby sa táto akcia organizovala aj v budúcom roku, aby sa na nej mohli zúčastni v ešte väčšom počte. Fotoreportáž je na stránke RC Liptovský Miku- láš vo Fotogalérii pod heslom BUĎ FIT S RO- TARY . n RC Liptovský Mikuláš Víťaz tenisového turnaja Juraj Sabaka prezident RC Žilina Zahájenie akcie prezidentom RC Liptovský Mikuláš Jozefom Kukučkom Účastníci vychádzkyPohľad na Kriváň

Read Full Article

33 Text: Juraj Vereš, čestný člen klubu Foto: Ing. Jana Zedníková, MBA „Chceme na alej prispieva k prosperite, demo- kratickému vývoju a rozvoju kultúry Bratislavy a celého Slovenska tak, ako nás k tomu zaväzujú tradície nášho hnutia, 80ročné jubileum nášho klubu a ciele Rotary“. To boli slová prezidenta RC Bratislava Jána Krišku v slávnostnej atmosfé- re osláv RC Bratislava, prvého Rotary klubu na Slovensku, založeného v roku 1927. Ke jeho prvý prezident Cyril Tille prevzal Char- tu spoločenstva Rotary International, bol brati- slavský klub jedným z prvých klubov založených v Československu. Medzitým, ako je známe, bol aj bratislavský dvakrát zakázaný. Po roku 1939 po vzniku fašistického Slovenského štátu a v roku 1948 po komunistickom puči. V roku 1990 sa teda bratislavský klub rodí, či vlastne oživuje po tretí raz. Verme, že natrvalo. V tomto duchu sa niesla v sobotu, 6. októbra toh- to roka oslava 80. výročia Rotary Clubu Bratisla- va. Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca hlavného mesta Slovenska bola dôstojným mies- tom pripomenutia si tejto významnej udalosti v dejinách československého i slovenského rota- riánskeho hnutia. Dôkazom toho bola nielen účas čestných hostí, predstavite ov politického, hospodárskeho a kultúrneho života, zástupcov klubov z nášho distriktu, ale aj tón a obsah prího- vorov slávnostných rečníkov i hodnotný kultúrny program. Znásobila ho i prítomnos guvernéra Rotary dištriktu 2240 ČR a SR Petra Pajasa. Sila a hodnoty rotariánskych cie ov a myšlienok rezonovali z každého slova rečníkov. Či už to bol súčasný prezident RC Bratislava Ján Kriška, prvý prezident obnoveného klubu po Novembri 1989 Ján Korecký, primátor hlavného mesta Slo- venska Bratislavy Andrej Ďurkovský, čestný člen RC Bratislava Eduard Kukan, ktorý obohatil prejavy globálnym nadh adom o pozitívnom pôsobení hnutia vo svete, či napokon zápalistým a pôsobivým príhovorom nášho guvernéra Petra Pajasa. Osobitné po akovanie a hodnotenie by si zaslú- žil kultúrny program, ktorý si svojím širokým žán- rovým záberom, gradáciou a kvalitou získal obdiv a priazeň prítomných. Zaslúžili sa oň najmä hus- lový virtuóz, člen nášho klubu Peter Michalica i gitarista Matúš Jakabčic. I počas slávnostného rautu slávnostná a priate - ská atmosféra pokračovala. Staré priate stvá, spomienky, nové projekty a dobrá nálada domi- novali aj pri pohári vína. Bol na to dobrý dôvod. Ve bratislavský klub, ktorý má dnes 35 riadnych a 5 čestných členov, vytvoril podmienky a dal impulzy nielen vzniku dvoch nových klubov v Bratislave – RC Bratislava Danube a RC Bratislava International, ale pri- spel aj k tomu, že rodina rotariánov na Slovensku sa už rozrástla na 17 klubov a alšie vznikajú. Nemohol by preto krajší a povzbudzujúcejší rá- mec pre pripomenutie si 80. výročia vzniku nášho klubu. n Text: Adam Soustružník, hlavní vedoucí tábora a sekretář RTC Ostrava International Foto: archiv klubu Je to tady! První ročník táborů Rotaract klub Ostrava International odstarto- val. Letní tábor pro děti ve věku 7 – 15 let se uskutečnil v termínu 29. 7. – 8. 8. 2007 v DDM Budišov nad Budišovkou. Jelikož pořádáním táborů a víkendo- vých akcí pro děti se zabývám již od 15 let, vím, že náměty na celotáborovou hru setkávající se s největším ohlasem našich účastníků jsou témata, kde ne- chybí zajímavý děj, rozmanité hry pro všechny věkové kategorie od her na pa- píře až po noční bojové hry, tématické scénky vedoucích či nečekané zápletky v ději. Proto jsme zvolili téma: „Putování časem, aneb po stopách ztraceného pokladu“, kdy děti byly, společně s námi vedoucími, agenti a všichni jsme mu- seli jít po stopách loupežníka, který ukradl a ukryl obrovský poklad někde do jiného časoprostoru. Každý den děti, rozdělené do dvou týmů, musely nasbí- rat pět symbolů, aby se branou času mohly přenést do další dimenze. Navštívili jsme například: Starověký Egypt, Chicago kolem roku 1930, Řím- ské impérium za vlády Caesara, českou kotlinu po příchodu praotce Čecha, divoký Západ a mnoho dalších úžasných dob a zemí. Naše společné cestování jsme ukončili v budoucnosti, ve které se nacházel onen ukradený poklad, kte- rý jsme si všichni rozdělili. Jelikož naše táborová akce se setkala s obrovským ohlasem, jak u dětí, jejich rodičů či samotných rotariánů našeho domovského Rotary clubu Ostrava International, kteří celou akci štědře sponzorovali, tak již te se můžete těšit na další úžasný ročník. O podrobnostech letního tábora 2008 Vás budeme informovat nejpozději do konce letošního roku, mimo jiné i na našich nově zprovozněných interneto- vých stránkách www.rtc-international.cz. n RC Bratislava RTC Ostrava International Pred slávnostnou ceremónií - zľava: súčasný prezident RC Bratislava Ján Kriška, primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský, čestný člen RC Bratislava Eduard Kukan

Read Full Article

34 Text: Roman Gronský, PDG Foto: archiv klubu a Michal Veselý (RC Znojmo) Již v první třetině rotariánské- ho roku 2007/08 se rozšířil po- čet našich Rotary klubů přijatých do Rotary Internati- onal v distriktu 2240 na číslo 64. Den 4. září 2007 je datem přijetí do RI, uvedeným na Chartě druhého olomoucké- ho klubu s označením RC Olomouc-City, podepsané prezidentem RI W. J. Wilkin- sonem i naším distriktním gu- vernérem Petrem Pajasem. Tuto listinu slavnostně předal za osobní přítomnosti zástupců 13 klubů naše- ho distriktu Petr Pajas dne 12. října 2007 v sále Arcidiecézního muzea v Olo- mouci. Komorní prostředí sálu, předchozí komentovaná prohlídka muzea, houslový koncert provedený emeritním houslistou Moravské a Stavangerské filhar- monie a členem tohoto nového Rotary klubu Jirkou Peštukou i přátelské a neokázalé posezení v přilehlých prostorách tohoto krásného areálu potěši- lo všechny účastníky, kde byl tentokrát široký prostor k přátelské diskusi. Sponzorský kroměřížský klub měl samozřejmě největší početní zastoupení mezi hosty, ale nové olomoucké rotariány potěšili svou přítomností i zástupci klubů z Frýdku-Místku, Hradce Králové, Olomouce, Ostravy, Pardubic, Pra- ha City, Praha Staré Město, Prostějova, Třebíče, Valtic, Zlína a Znojma, když se zá- stupci několika dalších klubů pro nemoc na poslední chvíli omluvili. Blahopřání novému klubu zaslal samozřejmě pre- zident RI W. J. Wilkinson, ale také rotariáni z USA, Němec- ka a Velké Británie. Na slavnostním předání Char- ty RI byla již prezentována vlajka klubu, jejíž návrh zpra- coval nový člen RC Olomouc-City výtvarník Vladimír Hala a jejíž výrobu ne- zištně zajistil také nový rotarián Jirka Paškuj. Klubový zvon, pro jehož výrobu část vsázkového materiálu osobně dovezli budoucí rotariáni do zvonařství v Brodku u Přerova, byl následně odlit a věnován rotariánkou Maruškou Dytrychovou, prezidentkou RC Přerov. Zvon nese dekor s motivy historické Olomouce podle návrhu Vladimíra Haly. Jeho první oficielní zazvonění pro- vedli společně guvernér Petr Pajas a prezident nového RC Olomouc-City Stanislav Mrňka. V tomto novém Rotary klubu tvoří plnou třetinu ženy, a přestože má 22 čle- nů s ročníky narození od r. 1940 do r. 1961, cítí se v něm všichni velmi mladí a lze očekávat, že do konce tohoto rotariánského roku dosáhne jejich počet 25. Velkým kladem tohoto klubu je také skutečnost, že 18 z jeho 22 členů je úplně novými rotariány a mohou tak přinést nové myšlenky, nápady i projek- ty rotariánskému hnutí, k čemuž jim všichni přejeme optimismus, výdrž a en- tusiasmus. n RC Olomouc – City Výtvarník Vladimír Halla, jeden z členů klubu, vytvořil jak dekor klubového zvonu s motivy historické Olomouce, tak návrh klubové vlaječky Přípravy na slavnostní předání Charty RI začaly už několik měsíců předem, kdy členové za- kládaného klubu přivezli do zvonařské hutě část materiálu potřebného pro odlití klubové- ho zvonu Odlití každého zvonu, malého i velkého, vyžaduje mistrovskou zkušenost a zručnost Slavnost se uskutečnila v olomouckém Arcidiecézním muzeu Na klubový zvon poprvé zazvonili společně guvernér distriktu Petr Pajas a prezident RC Olomouc-City Stanislav Mrňka Sváteční atmosféru setkání navodil emeritní houslista Moravské a Stavangerské filharmonie Jiří Peštuka, rovněž člen nového klubu

Read Full Article

35 Text: Svatopluk K. Jedlička Foto: autor textu a Dobroslav Zeman, PDG Před dvěma roky začalo ústředí Rotary Interna- tional, respektive odbor, který má pod vedením Vince Aversana na starosti oblast Public Relati- ons, vydávat ucelenou sérii DVD nosičů s na- hrávkami zajímavých videopříspěvků o činnosti rotariánů a rotariánek v různých regionech světa. Pochopitelně i mimo tuto sérii vznikají, tak jako dříve, jednotlivé videopořady zaměřené na kon- krétní projekty a témata. Edice dostala název Ro- tary Video Magazine (RVM) a zatím v ní bylo vydáno šest DVD. Z podnětu past-guvernéra našeho distriktu Dob- roslava Zemana se začátkem letošního roku začal redakční tým RVM zabývat jako zajímavým té- matem osmdesátým výročím vzniku českosloven- ského distriktu v roce 1927. Zaujaly jak historické souvislosti tohoto tématu, tak ta skutečnost, že náš současný distrikt je dobrým příkladem toho, jak mezinárodní společenství Rotary pomohlo obnovit nejen svou tradici, ale i občanskou spo- lečnost v postkomunistických zemích a jak ji po- máhá dále rozvíjet. Přípravu natáčení však hned v počátku zkomplikovaly, ale i pozitivně ovlivnily a obohatily, dvě skutečnosti. Jednak ta, že četné a rozmanité kontakty Rotary klubů našeho dis- triktu s partnerskými kluby v zahraničí se začaly postupně rozvíjet již od roku 1990, kdy byla rota- riánská tradice v tehdejším Československu ob- novována pod patronátem rakouského distriktu 1920 a za významné podpory mnoha klubů půso- bících v Německu. Převažující orientace na tyto dvě bezprostředně sousedící země je nasnadě i z hlediska geografického. Druhým kritériem, které bylo třeba brát v úvahu, je ta skutečnost, že náš současný distrikt pokrývá území dvou suve- rénních států a Rotary kluby v každé z obou zemí mají přeci jen poněkud odlišnou orientaci v ob- lasti mezinárodních vztahů a vazeb. V průběhu letních měsíců tak došlo na úrovni gu- vernéra distriktu a redakce RVM k výměně vel- kého množství informací a materiálů, které podle podkladů jednotlivých klubů a asistentů guverné- ra shromáždil, vyhodnotil a zpracoval distriktní výbor pro PR. Výsledkem těchto vzájemných konzultací se stal výběr jak reprezentativních klu- bových projektů a činností, tak výběr osobností, které mají k jednotlivým tématům co říci. Na zá- kladě takto pečlivě provedené přípravy se redak- ce RVM rozhodla rozdělit natáčení do dvou bloků: na podzim 2007 zpracovat během již pře- dem plánované desetidenní návštěvy v našem dis- triktu materiály týkající se klubů působících v Česku, a při druhém výjezdu, na jaře 2008, se věnovat klubům na Slovensku. Při takto koncipo- vaném natáčení vznikne pochopitelně větší množství dokumentačních materiálů, než pro je- den videopořad. Tým RVM je bude postupně vy- užívat i při tvorbě dalších příspěvků. Natáčení začalo fakticky již o prvním zářijovém víkendu, kdy štáb RVM pořizoval rozhovory s účastníky setkání tří distriktních výborů pro me- zinárodní spolupráci mezi naším distriktem a dis- trikty v Německu, Rakousku a Nizozemí. Později jeden celý den věnoval štáb RVM ve spolupráci s Dobroslavem Zemanem a Svatoplukem Jedlič- kou výběru archivních materiálů z historie Rota- ry a to nejen v prvorepublikovém Českosloven- sku, ale zejména z činnosti našich Rotary klubů v uplynulých sedmnácti letech. Jeden den se na- táčelo v Poděbradech (chráněné dílny v Handi- cap Centru Srdce a založení zdejšího gymnasia rotariány v roce 1946), další den v Hradci Králo- vé (rotariánská tradice v rodinách – Bedrnovi, Petrofovi, Ježkovi), potom v Třebíči (přístroje pořízené rotariány pro porodnické oddělení ne- mocnice) a jeden den byl věnován Plzni (projekty pro školy a sociální ústavy v regionu, rozhovor s Dobrou Zemanem, prvním guvernérem našeho distriktu a rozhovor s Janem Vaněčkem, naším nejmladším rotariánem a jeho matkou Janou, rovněž rotariánkou). V Praze byl pro natáčení zvolen pražský Obecní dům s jedinečnou secesní atmosférou, místo schůzek pražských rotariánů v letech 1931-1939. Zde poskytli své rozhovory Ota Veselý, PDG, předseda našeho distriktního výboru pro spolupráci s kluby v Rakousku, a Hans Schlei, PDG, vedoucí německé části me- zinárodního výboru pro spolupráci distriktů pů- sobících v Německu s naším distriktem. Další realizaci projektu budeme průběžně sledovat na stránkách našeho časopisu. nV Hradci Králové pátral štáb RVM po historii Rotary v prvorepublikovém Československu Frank Spekhorst, předseda distriktního výboru pro mezi- národní spolupráci s kluby v Nizozemí, představil projekt RC Třebíč Děti dětem Smíšený americko-český štáb v akci - zleva: technik a mistr zvuku František Řehák, Svatopluk K. Jedlička, který týmu posky- toval doprovod, redaktor Joseph Derr, kameraman Karel Man, producent a režisér Stephen Guenther

Read Full Article

36 Text: František Ryneš Foto: Pavel Ryneš Třebíčský Rotary klub oslavil letos sedmdesáté výročí svého prvního založení. Slavnost předání Charty Rotary International se poprvé konala 10. října 1937. Z rukou guvernéra československého distriktu 66 převzal tehdy vzácnou listinu prezi- dent klubu Dr. Otmar Šádek. Třebíčský klub vznikl z iniciativy Tomáše Bati, který byl sám nadšeným rotariánem. Kluby inici- oval všude, kde byly jeho závody. Klub se scházel každý týden v hotelu U Podlipnů. Kromě zmíně- ného Otmara Šádka byli v představenstvu ještě právník JUDr. František Žák, redaktor Jaroslav Křídlo a bankéř Cyril Halámek. Mezi významné členy patřili lékárník Mgr. Vladimír Jakubec, no- tář JUDr. Antonín Blaha, tiskař Mojmír Kubeš, ředitel obchodní akademie Metoděj Novák, ředi- tel Ba ových závodů Josef Radvanovský, ředitel pojiš ovny František Vaněk nebo podnikatel ve strojírenství František Wallig. Klub však mohl činnost vyvíjet jen krátce. Ihned po nacistické okupaci byly Rotary kluby násilně rozpuštěny. Po válce již klub neměl dost času obnovit činnost. Členové byli rozeseti po světě a klubový život obecně upadal. Když se dostali pučem v únoru 1948 k moci komunisté, bylo rotariánské hnutí znovu zakázáno. A tak teprve po listopadu 1989 dochází k znovuzakládání klubů. Obnovený třebíčský klub byl slavnostně inaugu- rován 25. září 1995 v Kamenném sále třebíčského zámku. Právě tam se konala v polovině října i vzpomínková slavnost. Historii klubu připome- nul prezident Miroslav Nešpůrek. Slavnostní at- mosféru podtrhlo vystoupení klavírních umělců z Kroměřížské konzervatoře a pražské Akademie múzických umění, kteří nadchli stovku rotariánů z Třebíče i ze spřátelených klubů, potomky zaklá- dajících členů, příznivce, sponzory a zahraniční studenty, pobývající u nás v rámci studentské vý- měny. n Ta zpráva nás zasáhla jako blesk z čistého nebe. Auto v úterý 18. září srazilo a zabilo Vladislava Jáchymovského (1923-2007), po desetiletí všeobecně známou a oblíbenou osobnost kulturního života vřídelního města, urbanistu, kronikáře, publicistu, historika, muzikologa a teatrologa, spoluzakládajícího člena Rotary klubu Karlovy Vary v roce 1991, skvělého řečníka, organizátora a ryzího idealistu, který se nikdy neptal, co za to. Za prospěch Karlových Varů by dal duši. Po dobu šedesáti let (!!!) nechyběl při žádné aktivitě, jež napomáhala propa- gaci a rozkvětu Varů. Byl z rodu báječných humanistických lidí, jakými byli např. David Becher, Jean de Carro a Rudolf Mannl. Jeho elán se zdál být až do vysokého věku nevyčerpatelný. Jeho vzorem byl energií sršící vlastivědný badatel Karel Nejdl. Karlovy Vary byly Jáchymovského celoživotní láskou. Všechny své síly a zna- losti věnoval v zaměstnání i v soukromí nejslavnějším českým lázním. Jeho celoživotní tvůrčí dílo se stalo velmi výrazným přínosem karlovarské vlastivě- dě a regionálnímu písemnictví po roce 1945. Počet jeho článků a studií jde do mnoha tisíců. Napsal řadu odborných knížek, např. o karlovarském pěvec- kém sboru, o karlovarském divadle, o Kraslicích aj. Jeho poslední knihou se stala monografie o obci Hory, jež vyšla letos zjara. Za své dílo dostal několik cen města Karlovy Vary. Jáchymovský se profesně zabýval zpracováváním širokého spektra karlovar- ské demografie, urbanistiky a koncepce rozvoje lázeňství. Na tomto speciali- zovaném úseku byl Jáchymovského zájem směrován i na ostatní západočeské lázně (Mariánské Lázně, Jáchymov, Františkovy Lázně, Kynžvart). Jeho největší láskou však byla hudba. Jako dlouholetý odborný pracovník karlovarského Urbanistického střediska se mimořádně zasloužil o probádání hudebních a divadelních tradic Karlových Varů. Poukázal na význam Karlo- vých Varů pro český hudební život. Více než třicet let vedl kroniku lázeňské- ho města, obsahem a formou příkladné a nesmírně rozsáhlé dílo, jehož důleži- tost a vysoká úroveň dnes nejsou ještě plně doceněné. Již od roku 1945 publi- koval Jáchymovský v místním i celostát- ním tisku, v odborných časopisech a sbornících materiály o karlovarské kulturní historii s důrazem na hudební minulost a přítomnost. Má obrovskou zásluhu na popularizaci vztahu Antoní- na Dvořáka ke Karlovým Varům a na osvětlení života a díla karlovarského skladatele a dirigenta Josefa Labitzkého. Byl spoluzakladatelem Karlovar- ského Dvořákova podzimu a mnoha dalších hudebních počinů. Stál také u zrodu historického semináře Karla Nejdla a Klubu přátel Karlových Varů. Přátelskou, laskavou a odborně vysoce erudovanou osobnost Vladislava Já- chymovského si každý brzy zamiloval. O to více bolí, že tento velikán karlovar- ské vlastivědy odešel z našich řad tak náhle, tak tragicky. Měl ještě mnoho sil a mnoho tvůrčích plánů. Právě pilně pracoval na přípravě výstavy o slavných muzikantech v Karlových Varech. Je vlastně příznačné, že nikdy pořádně ne- odpočíval, stále něco tvořil, to byl ve svém živlu. Říkával, že i ve vyšším věku člověk musí, aby mu mozek nezakrněl, stále „prohánět elektronky“. Svým ko- náním byl a je nám mladším vzorem a následováníhodným příkladem. Genius loci Karlových Varů ztratil ve Vladislavu Jáchymovském jednoho ze svých nejoddanějších znalců a ctitelů. Drahý Vladislave, díky, že jsi nám věno- val své přátelství, že jsme mohli jít kus cesty s Tebou a že jsi nám byl milova- ným učitelem. Budeš nám bolestně chy- bět, i když víme, že až přijde náš čas, zase se sejdeme. Jsi pořád s námi, je- nom jsi nás trochu předešel v čase. PhDr. Stanislav Burachovič, historik, Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary Vladislav Jáchymovský s prezidentem RC Karlovy Vary Leošem Tušakovkým při oficiálním představení kroniky klubu, kterou osobně vedl 15 let Vladislav Jáchymovský 1923 – 2007 významný člen RC Karlovy Vary od roku1992 RC Třebíč Slavnostní přednášku na téma filozofických kořenů rotari- ánství přednesl doc. Dr. Milan Klapetek, čestný člen Rota- ry klubu Brno City. Účastníky slavnostním večerem provázela Kateřina Dec- knerová, role hostitele se ujal prezident klubu Miroslav Nešpůrek.

Read Full Article

37 Je nám smutnou povinností oznámit všem, že nás navždy opustil náš člen Mgr. Vladimír Leixner, zná- mý violoncellista a ředitel umělecké agentury. Přes- tože byl Vladimír členem Rotary Clubu Praha - Staré Město teprve od roku 2005, do klubového ži- vota zapadl tak, jako by byl mezi námi odjakživa. Byl vynikajícím přednášejícím v oboru hudby a umění a skvělým debatérem při přednáškách ostatních čle- nů a hostí. V posledním roce působil v komisi pro Službu mládeži, kde mu ale již jeho nemoc nedovolila plně rozvinout svůj potenciál. Hlavní vzpomínka na něj zůstává díky jeho nasazení na poli charitativní čin- nosti, kde hlavně jeho zásluhou navázal náš klub dlouhodobou spolupráci s neziskovou organizací Modrý klíč – školou, chráněnou dílnou a stacioná- řem pro handicapované spoluobčany. Jeho záštita této organizace přesaho- vala i rámec klubových aktivit, kdy na podporu Modrého klíče pořádala jeho umělecká agentura každý rok benefiční koncert. Také jeho prací byla přípra- va mezinárodního projektu podpořeného Matching Grantem na koupi nové- ho autobusu pro přepravu handicapovaných do chráněných dílen a denního stacionáře Modrého klíče. Tento projekt bude dále pokračovat a ponese Vladimírovo jméno in memoriam. Vlá a neztrácel kontakt s klubem ani během své nemoci. Snad mu naše pod- pora alespoň trochu pomáhala v těžkých chvílích boje se zákeřnou nemocí. A když už to vypadalo, že vše proběhlo dobře, začal plánovat svůj návrat do klubu. Několik dní před jeho skonem jsme dojednali návrat do klubu násle- dující úterý. Žel bohu smrt přišla dříve, než přátelské stisky rukou v klubové místnosti. Vladimírovo místo v klubu zůstane prázdné, ale jeho místo v na- šich srdcích mu zůstane už navždy. Vladimír nám všem z klubu bude chybět a budeme na něj vzpomínat s přátelskou láskou. Jeho památku však nejlépe uctíme tím, že budeme pokračovat v projektu, který on započal. Je naší odpo- vědností jej realizovat tak, aby na nás byl hrdý. Za členy klubu RC Praha - Staré Město George J. Podzimek Před rokem nás zasáhla bolestná zpráva o sko- nu jednoho z našich nejváženějších rotariánů, Hynka V. Nápravníka (1949–2006), držitele ocenění Paul Harris Fellow, člena RC Praha a aktivního spolupracovníka RC Ostrava. V Hynkovi odešel muž, který si cenil toho, čeho dosáhl na poli hmotném jen jako prostředku pomoci jiným, a na poli duchovním jako daru vcítění se do duší utlačovaných, chudých a zapomínaných, štědrý mecenáš podporující umění, křes anskou víru i lásku k vlasti, ve které se narodil, i k vlas- ti, která ho později přijala a umožnila mu stát se i niterně takovým, jakým jsme ho znali. Od roku 1989 tak osciloval mezi Švýcarskem a naší republikou, kde založil několik úspěšných firem. Záhy se u nás stal také rotariánem. Byl štěd- rým sponzorem mnoha humanitárních projektů, a jak jsme se později dozvě- děli, nejen rotariánských, ale i čistě osobních. Finanční výtěžky z akcí, které podporoval, směřovaly vždy na pomoc potřebným, například obětem povodní nebo ničivých vln tsunami, na podporu domova týraných dětí v Praze a pro řadu dalších větších i menších akcí. Jistě si s dojetím vzpomeneme také na vý- znamné společenské události RC Praha, jakými byl nejen Charter v Kongreso- vém centru nebo oslava 70. výročí klubu ve Španělském sále Pražského hradu, ale i pět mezinárodních konferencí pořádaných před vstupem ČR do EU – i v tomto případě by byl výčet obsáhlý. Ani tyto aktivity by nebylo možné reali- zovat bez Hynkovy podpory. V Hynkovi nám všem odešel dobrý člověk, přítel v pravém slova smyslu, který neúnavně a beze zbytku naplňoval rotariánskou ideu SERVIS ABOVE SELF. Skromný, šlechetný, galantní muž, nikdy neza- pomínající na své přátele. Čest jeho památce! Jan Hladký, PP nejen za RC Praha Členovia RC Banská Bystrica sa so zármutkom rozlúčili 27.09.2007 so svojím zakladajúcim členom PP Pavlom Jablonským. MUDr. Pavel Jablonský bol od prvých týždňov rodiaceho sa RC Banská Bystrica jeho ve mi aktívnym čle- nom. Ke že RC Banská Bystrica bol založený medzi prvými klubmi v roku 1992, prvé rotariánske skúsenosti získaval návštevou klubových stretnutí ra- kúskych RC dištriktu 1920 už od roku 1991. Vždy aktívne vystupoval v disku- sii a pridal pozdrav zo Slovenska svojou nezabudnute nou fujarou, ktorú mnohí rakúski rotariáni videli a počuli prvýkrát. Touto spontánnos ou získal vždy obdiv a ve mi silno inšpiroval záujem rakúskych rotariánov k ich ešte účinnejšej a aktívnejšej podpore obnovy Rotary klubov a rotariánskej tradí- cie v celej - v tom čase ešte spoločnej Československej republike. Od začiatku sa ve mi aktívne zúčastňoval klubového života aj nášho obnove- ného klubu, bol v poradí jeho štvrtým prezidentom. V posledných rokoch však chronické vážne ochorenie mu nedovo o- valo zúčastňova sa týž- denne klubových stret- nutí a preto ostal čest- ným členom klubu. Z množstva pozitívnych vlastností chcem ešte raz pripomenú a zachova vo vašej pamäti najmä jeho určite geneticky za- kódovanú humánnos , udský prístup ku každému, priate stvo, úprimnos a pravdovravnos , jeho ochotu vždy pomôc núdznym, v krátkosti - chcem vyzdvihnú jeho charizma- tickú a charakternú osobnos . Bol vždy pozitívne naladený, rozdával pozitív- nu energiu pri každom stretnutí a rozhovore. V jeho blízkosti neboli udia nikdy zamračení a on sám mal často aj pri vlastnej bolesti úsmev na tvári. Tak určite budú na neho spomína všetci, ktorí ho poznali, všetci členovia nášho klubu, ako aj študenti na zdravotníckych školách a Akadémii umenia v Ban- skej Bystrici, kde ako ve ký obdivovate výtvarného umenia učil anatómiu. Lekársku prax zahájil v Trenčíne, pokračoval v Brezne a od roku 1983 v Ban- skej Bystrici, kde vybudoval personálne a materiálne oddelenie súdneho le- kárstva, bol krajský odborník a súdny znalec v odbore súdneho lekárstva. Odborné kruhy, ale aj rotariáni nikdy nezabudnú na ním vytvorené dielo a hodnoty, úprimné a spo ahlivé priate - stvo a ochotu aktívne vždy pomôc - aj nad vlastné záujmy. Mnohí doteraz pre- javujú v aku a rodina, pre ktorú vytvoril pocit bezpečia a istoty, sa často až teraz dozvedá o rozsahu jeho pomoci. V mene všetkých členov RC Banská Bystrica, ako aj v mene svojom, môžem zodpovedne ubezpeči , že rotariánska história v Banskej Bystrici na MUDr. Pavla Jablonského nikdy nezabudne. Čes jeho večnej pamiatke! Ivan Belan, PDG RC Banská BystricaPavel Jablonský a past-prezident RI Rajendra K. Saboo Pavel Jablonský so svojou nezabudnuteľnou fujarou Tóny navždy umlkly Tichá vzpomínka

Read Full Article

38 Uživatelé internetu jistě zaznamenali, že od 1. října má centrální webový por- tál ROTARY INTERNATIONAL (www.rotary.org) nově řešený design. Skupina pracovníků ústředí RI, kteří mají na starosti komunikační prostřed- ky, i tým zkušených webdesignerů, který převáděl jejich myšlenky, nápady a záměry do elektronické podoby, na tomto projektu pracovali více než rok. Nové řešení odpovídá nejnovějším trendům v uživatelském komfortu. Menu je podstatně zjednodušeno a dovoluje rychlejší prohledávání, přibyla mož- nost zvětšení či zmenšení velikosti písma na všech stránkách, je zde více od- kazů na dokumenty související s daným tématem. Také nástroje pro vyhledávání jak obecných pojmů, tak informací o jednotlivých klubech jsou dokonalejší. Redakční systém určený těm, kteří se podílejí na aktualizaci webu, umožňuje snadné vkládání nových částí a stránek například i s anima- cemi či videosekvencemi. Informace, které zatím nejsou převedeny do nové podoby, zůstávají k dispozici v podobě odkazu v původní verzi. Je tak zaruče- no, že přechod mezi starým a novým systémem se častých a stálých uživatelů nedotkne. n Rotary klub Ramos Mejia Sur v Argentině (D 4900) se rozhodl založit, vybu- dovat a provozovat mnohajazyčnou knihovnu. Jeho členy k tomu vedla ta skutečnost, že Argentina je zemí tvořenou především imigranty různého pů- vodu, různých národností a tedy i různých jazykových kultur. Rozšíření na- bídky pro ty, kteří mají zájem o četbu v jiných jazycích, je proto velmi význam- ným momentem. Členové klubu Ramos Mejia Sur se proto obracejí na všechny kluby uvedené v adresáři RI s dotazem, zda mají zájem podílet se na tomto projektu. Nejde přitom o shromaž ování peněz nebo finančních prostředků, ale výhradně jen a jen o získávání knih a publikací, které jsou volně k dispozici, vytištěných v různých jazycích a s různorodou tématikou (klasika, romány, dětské knihy, biografie, školní knihy, vysokoškolské učebnice atd.). Podrobnější informace najdete na webových stránkách: www.rotary-ramos-sur.com.ar/biblioteca. n Text: Petr Fencl Podle dohody guvernérů Phila Fowlera a Petra Pajase dojde v roce 2008 mezi Rotary distrikty 6860 (Alabama, USA) a 2240 k výměně GSE týmů. Americký tým přijede do našeho distriktu 28. dubna 2008 a stráví zde čtyři týdny do 26. květ- na. Podle vyjádření Gregory Jeane, vedoucího týmu, mají jeho členové zájem o pobyt zejména ve větších městech jako Praha, Plzeň, Ostrava, Brno a Bratislava. Náš tým stráví v Alabamě rov- něž čtyři týdny a to během dubna 2008. Členy týmu nesmějí být rotariáni ani jejich pří- buzní, naopak vedoucím týmu má být zkušený ro- tarián. Znalost angličtiny je samozřejmostí, podmínkou je zdravotní prohlídka a úrazové po- jištění na pobyt v zahraničí. Podle profesního za- měření vybraných členů bude jednáno s americkou stranou o místech pobytu a progra- mu našeho GSE týmu v Alabamě. Do výběru kan- didátů na vedoucího a čtyř členů GSE týmu budou zapojeni asistenti guvernéra. Po dohodě s výběrovou komisí bude v dohledné době stano- ven harmonogram výběrového řízení s tím, že slo- žení GSE týmu by mělo být známo nejpozději do konce tohoto roku. Stát Alabama Alabama sousedí na severu se státem Ten- nessee, na východě se státem Georgia, na jihu zčásti se státem Florida a zčásti je ohraničena Mexickým zálivem, a na západě se státem Missis- sippi. Alabama, která je označována jako země bavlny, patří mezi jižní státy USA. Je to převážně rovinatá země s obecným sklonem k řece Missis- sippi a k Mexickému zálivu. Je poměrně hustě za- lesněná; v místech, kde nejsou lesy, se obdělává úrodná půda. Hlavními odvětvími jsou hutnictví, chemický a papírenský průmysl a elektronika. Poloha: 32,354 s. š., 86,284 z. d. Připojen k Unii: 1819, 7 poslanců v Kongresu Rozloha: 133 915 km2 Počet obyvatel: (údaje z r. 2000) 4 447 100 Hlavní město: Montgomery Pět největších měst (údaje z r. 2000): Birmingham (1 242 820); Montgomery (201 568); Mobile (198915);Huntsville(158216);Tuscaloosa(77906) Oficiální webové stránky státu Alabama: http://www.alabama.gov/portal/index.jsp Webové stránky Distriktu 6860: http://cisfp.calhoun.edu/rotary6860.org n Členové GSE týmu z distriktu 5470 (Jižní Colorado, USA), který letos na jaře zavítal do ČR a SR. Uzávěrka přihlášek do GSE týmu je 31. 12. 2007. Výběrové řízení se uskuteční v polovině ledna 2008.

Read Full Article

39

Read Full Article

4040 Chcete navštívit Taj Mahal? - Rotarián Sunil, no- sitel čestného odznaku PHF a bývalý prezident Rotary klubu Agra (Indie, stát Uttar Pradesh, D 3110) založil společně s několika dalšími vý- znamnými rotariány společnost THSFA (Taj Hosting & Fellowship Society Agra). Její členové poskytli v letech 2001 až 07 ubytování ve svých do- movech již mnoha rotariánům z nejrůznějších distriktů či koutů světa, kteří přicestovali do Indie jako účastníci NID (Národních imunizačních dnů proti polio), v rámci přátelské výměny, jako čle- nové GSE-teamu či jako obyčejní turisté, sezná- mili je s místními historickými památkami a sami se z jejich návštěvy těšili. Festivaly, kterých se hosté přitom mohou zúčastnit, probíhají nejen v posledních třech měsících tohoto roku, ale i k oslavě vánočního svátku 25. 12. či novoročního svátku 31. 12. 2007. 13. ledna 2008 proběhne fes- tival Lohri v Punjabu, další festivaly pak ve dnech 17. 2. či 23. 3. 2008. Rotariáni z Agry jsou v kte- roukoli roční dobu připraveni stát se průvodci a hostiteli všech, které osud zavede do blízkosti slavného Taj Mahalu. Tato spolupráce indických rotariánů je výrazem vzájemného přátelství a dobré vůle. Podrobnosti můžete najít na adrese: www.geocities.com/tajhosting. (Přeložil a redakčně upravil: Dobroslav Zeman, PDG, foto: archiv RGN) n Seminář RYLA 2008 na obzoru - Rotary a Rota- ract kluby z našeho distriktu mají opět po roce možnost vyslat mladé lidi ve věku od 17 do 30 let na jarní seminář RYLA zaměřený na rozvoj osobnosti účastníků, posílení schopnosti vést tý- movou práci i jejich vůle a etických zásad v jedná- ní. Seminář bude tentokrát zaměřen na téma „Všichni jsme rozdílní, všichni jsme si rovni“. Kromě přednášek čekají účastníky motivační workshopy a týmové hry. Výběr dvacetičlenného týmu, při němž se předem poznávají schopnosti, vlastnosti a záliby kandidátů, se uskutečňuje s po- měrně velkým předstihem. Tréninkové programy jsou pak účastníkům semináře „ušité na míru“. Uzávěrka přihlášek je 29. února 2008. Seminář se uskuteční tradičně ve sportovním areálu RETA- SO nedaleko Rožnova pod Radhoštěm od 30. dubna do 4. května 2008. Na úhradu nákladů spojených s účastí na semináři budou dle dohody přispívat vysílající RC nebo RTC kluby a náš Ro- tary distrikt 2240. Seminář RYLA pořádají členo- vé Rotaract klubu Ostrava ve spolupráci s předsedou komise RYLA Zdeňkem Michál- kem, zkušeným lektorem z RC Ostrava. Bližší po- drobnosti: Stanislav Dlouhý, RTC Ostrava, standa80@centrum.cz, tel. 739 307 345. (skj) n Rotariánské vánoce u Clam-Gallasů 2007 Po mimořádném úspěchu pilotního vánočního večírku s kulturně-charitativním programem, který Rotary klub Praha City uspořádal v prosin- ci 2006 v jedinečných barokních prostorách Clam-Gallasova paláce na pražském Starém Městě, se letos před Vánocemi uskuteční tato akce opět. A – jak doufáme – letos již za podstat- ně větší účasti a tedy i většího výnosu ve prospě- ch projektů zúčastněných klubů. Náš „tajný“ fundraisingový recept se jmenuje – „aukce“! Dra- žit se budou hodnotné estetické či také užitné předměty všeho druhu (knihy, sklo, keramika, vý- robky uměleckých řemesel, víno, parfémy, apod.), které ze svých domácích či nakoupených zásob věnují účastníci setkání. Výtěžek z jejich prodeje pak připadne vždy tomu klubu, jehož čle- nové či hosté daný předmět věnovali. A vězte, že už loni dosažený finanční výsledek dalece předčil naše očekávání! A samozřejmě je celá charitativ- ní akce též orámována i příjemnými kulturními, společenskými i kulinářskými zážitky. A tak si zejména členové všech pražských klubů - ale nejen vy!– už nyní do svých kalendářů pozna- menejte prosím středu 12. prosince navečer (ho- dinu ještě upřesníme na pozvánce, kterou vám rozešleme v průběhu listopadu) a těšte se na úchvatné interiéry a atmosféru nejkrásnějšího ba- rokního paláce v Praze (viz www.ahmp.cz), na humorně-poetické vánoční povídky v přednesu herečky Zdenky Procházkové i doprovodný hu- dební program, na prohlídku výstavy palácové ar- chitektury a bytové kultury 18. století, která v té době bude v Clam-Gallasově paláci probíhat, na spoustu legrace při naší velké aukci a ovšem i na všechny staré i nové přátele, s nimiž si budete moci popovídat při závěrečném rautu. Přij te v hojném počtu, těšíme se na vás! Magdalena Živná, RC Praha City n datum pořadatel akce místo konání 4. 12. RC Ostrava Konference - „benschmarking“ Ostrava, ČR 4. 12. RC Valtice-Břeclav Benefiční koncert studentů konzervatoře Břeclav, ČR 7. 12. – 9. 12. DV – TRF Seminář o Nadaci Rotary Kroměříž, ČR 12. 12. RC Praha City Vánoční setkání s beneficí Praha, ČR 31. 12. D 2240 - GSE Uzávěrka přihlášek GSE tým do USA Všechny kluby 13. 1. – 20. 1. Rotary International International Assembly San Diego, USA, California 20. 1. D 2240 Pracovní porada D 2240 a D 2230 Jelenia Gora, PL 27. 1. Rotary International 60. výročí úmrtí Paula Harrise Všechny kluby 29.02. RCT Ostrava Uzávěrka přihlášek RYLA Všechny kluby 2. 2. RC Ostrava Inter. 3. benefiční reprezentační ples Ostrava, ČR 9. 2. RC Znojmo Benefiční ples Znojmo,ČR 9. 2. RC Bratislava Benefiční ples Bratislava, SK 16. 2. RC Žilina Benefiční ples Žilina, SR 22. 2. D 2240 - DGE Seminář distriktního týmu 2008/2009 Piešťany, SR 23. 2. D 2240 - DGE PETS – seminář pro nové činovníky Piešťany, SR 23. 2. Rotary International 103. výročí vzniku RI Všechny kluby březen ADG pro Prahu Konference o EURu a benefiční ples Praha, ČR březen D 2240 Junior Ambassadors – 4. část Praha, ČR 28. 3. ICC CEEMA Setkání mezinárodních výborů Cannes, Francie 28. 3. – 29. 3. Prezident RI Konference „Mír je možný“ Cannes, Francie 31. 3. - 28. 4. DV - TRF Náš GSE tým do D 6860 USA, Alabama 11. 4. D 2240 - DGE Distriktní shromáždění Místo bude upřesněno 11. 4. – 13. 4. D 2240 Rotary a víno - mezinárodní setkání Velké Pavlovice, ČR 12. 4. ICC CZ/SK-A Zasedání ICC CZ/SK-A Velké Pavlovice, ČR 28. 4. – 26. 5. DV - TRF GSE tým z USA (D 6860) u nás několik míst v ČR a SR 30. 4. – 4. 5. RTC Ostrava RYLA Prostřední Bečva, CZ květen Rotary International Štáb RVM – natáčení na Slovensku Kluby v SR 23. 5. – 24. 5. D 2240 Distriktní konference Praha, ČR 15. 6. – 18. 6. Rotary International 99. Světový kongres RI Los Angeles, USA, California 22. 6. – 27. 6. RI - IGFR 45. Světový golfový šampionát Niagara Falls, Canada Kalendárium avizuje ve zkratkovité podobě termíny všech nám známých aktivit, které se týkají rotariánského dění ve vztahu k na- šemu distriktu. Jsou zde uváděny akce tuzemské i mezinárodní, akce pořádané kluby, distriktními výbory i ústředím RI, akce otev- řené rotariánské veřejnosti i uzavřená pracovní setkání určená jen zvoleným delegátům. Je to jedna z mála možností, jak představit v koncentrované podobě mnohotvarost našeho rotariánského roku a jak vám připomenout některé termíny nebo vás na jednotlivá setkání pozvat. Ti, kteří náš časopis čtou pravidelně, jistě zkratkovité formě porozumí. Podrobnosti k jednotlivým akcím vám rád sdělí sekretář distriktu prostřednictvím e-mailu: pfencl@nextra.cz. Na snímku Eva Kacanu z Olomouce, která Taj Mahal na- vštívila v roce 2003 za podpory RC Praha Classic, jako úspěšná účastnice Světové abilympiády, uskutečněné teh- dy v hlavním městě Indie.

Read Full Article

41 Ples v Ostravě - Všechny sály a taneční parkety hotelu IMPERIAL OSTRAVA zaplní 2. února 2008 rotariáni a jejich přátelé. RC Ostrava Inter- national uskuteční pod záštitou primátora města Ostravy Petra Kajnara a guvernéra našeho dis- triktu 2240 Petra Pajase už 3. ročník benefičního reprezentačního plesu ROTARY (viz archivní foto z minulého velmi úspěšného ročníku). Cel- kové aranžmá plesu se tentokrát ponese v duchu užitého umění a uměleckých řemesel, které os- travští rotariáni chtějí představit v kontextu čes- kého kulturního dědictví. Nebudou chybět ani přední protagonisté kvalitní zábavy (zvučná jmé- na zatím organizátoři drží pod pokličkou – pozn. red.). Neodmyslitelnou součástí plesu bude opět předání finančních darů potřebným. Tentokrát byly pro sponzorský dar vybrány: Dětský ranč v Hlučíně o.s. – Hippoterapeutické centrum, Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hra- byni, a vydání publikace PhDr. Zuzany Beranové o významné opavské rodačce Joy Adamsonové. Svým benefičním posláním ples přesahuje vý- znam dosud konaných společenských akcí v O- stravě. Účast na něm se stává věcí prestiže pro přední osobnosti nejen moravskoslezského regio- nu. Tato společensky nepřehlédnutelná událost tak v Ostravě utváří tradici reprezentačních plesů na vysoké společenské a kulturní úrovni s neopa- kovatelnou atmosférou. Kontakt pro zájemce o vstupenky (případně ubytování) nebo sponzo- rování plesu: Dr. Eva Stýskalová, mobil: 603 418 407, e-mail: avanitour@volny.cz n Členský průkaz je jediný věrohodný doklad o pří- slušnosti jeho držitele k některému z Rotary klu- bů, potažmo ke společenství ROTARY INTERNATIONAL. Členské průkazy jsou jed- notné pro všechny rotariány na celém světě. Ro- tarián se tedy tímto dokumentem prokazuje při návštěvě kteréhokoli klubu, kdekoli na světě, a na jeho základě je jako rotarián tímto klubem přijat. Členské průkazy potvrzují klubovou příslušnost nejen uvnitř RI, ale i ve vztahu k širší veřejnosti. Směrodatné proto nejsou ani vizitky, které si ne- chává každý zhotovit dle vlastního uvážení (a je- jichž zneužití není možné zabránit), ani odznaky, které mají navíc často upomínkový charakter a mohou je získat i lidé, kteří nejsou členy Rotary klubu. Důvěryhodný je tedy právě jen řádně vypl- něný průkaz, potvrzený sekretářem domovského klubu. Jednotné členské průkazy poskytuje klu- bům ústředí RI prostřednictvím sekretáře distrik- tu. Členský průkaz vystavuje sekretář klubu na základě splněných členských povinností každého aktivního člena klubu. Aby členské průkazy odrá- žely aktuální stav členské základny, obnovují je kluboví sekretáři relativně často - v ročním, nej- déle pak dvouletém cyklu. Zde vytištěný vzorový průkaz je v originální velikosti. (av) n Síla ideálu – V průběhu září byl do distribuce pro Rotary kluby naše- ho distriktu připraven nový dokumentární TV film SÍLA IDEÁLU. Ve formě distriktního projektu ho jako externí zakázku vytvořil tým zkušených televizních dokumentaristů. V omeze- ném časovém rozsahu se zcela logicky nepodařilo zachytit celou škálu nejrozmanitějších aktivit čes- kých a slovenských rotariánů v oblasti humanitár- ních projektů, služby mládeži, profesního rozvoje, pomoci při rozvoji občanské společnosti v jed- notlivých místech či vlastní klubové činnosti. Autoři do- kumentu se tentokrát sou- středili na dvě obecnější, ale pro náš distrikt významná té- mata. Připomínají tradici Rotary v bývalém Českoslo- vensku v letech 1925-1939 a na příkladu projektu Poli- oPlus přibližují světový roz- měr rotariánského společen- ství. Velká pozornost je ve filmu věnována i podí- lu československých lékařů na boji proti dětské obrně v 60. letech minulého století, návaznému vzniku projektu PolioPlus a aktivitám současných českých a slovenských rotariánů v oblasti huma- nitární pomoci, která směřuje do zemí třetího světa. Jedná se tak o částečné naplnění projektu, který začal v roce 2005 připravovat tehdejší gu- vernér distriktu Otakar Veselý a v němž pokračo- val jeho nástupce Roman Gronský. Další části původně zamýšleného hodinového dokumentu budou realizovány postupně v dalších letech. Dvacetiminutový TV dokument SÍLA IDEÁLU je opatřen slovním doprovodem v kombinaci čes- kého a slovenského jazyka. Na stejném DVD no- siči je uložena i verze s komentářem v angličtině. Standardní distribuční DVD v evropské normě PAL je určeno především pro domácí DVD pře- hrávače, u PC jednotek záleží při přehrávání na schopnostech jejich softwarového vybavení. Je rovněž připravena verze v normě NTSC pro dis- tribuci na severoamerickém kontinentě. Vzhle- dem k tomu, že jsou na dobu pěti let zajištěna všechna autorská práva pro veřejné šíření TV fil- mu všemi prostředky a to jak v zemi původu (ČR), tak v zahraničí (např. SR), je možné jednat o jeho uvedení i ve vysílání celostátních i regio- nálních (kabelových) televizních stanic a studií. Rotary kluby mají možnost získat distribuční ko- pie TV filmu pro své potřeby (prezentace na spo- lečenských akcích, upomínkový dárek pro hosty klubu apod.) v počtu 3 ks za 500,- Kč (resp. adek- vátní částku v Sk.). Úhrada bude klubem prove- dena na příslušný účet distriktu. Objednávky je možné zasílat distriktnímu výboru pro PR pro- střednictvím sekretáře distriktu. (skj) n Veselé Vánoce a Nový rok - Také v blízkosti vašeho klubu budou vánoční a novoroční svátky trávit u slavnostně nazdo- beného stromečku a prostřeného stolu klienti sociálních ústavů nebo domovů pro handicapované a jejich pečovatelé (sní- mek z loňských Vánoc je z Domova Betlém, který provozuje v Kloboukách u Brna Diakonie Českobratrské církve evangelické a který dlouhodobě podporuje RC Brno). Najděte si čas i pro ně právě v tomto týdnu. Zastavte se za nimi při své sváteční rodinné vycházce nebo výletu s přáteli, potěšte je svým zájmem, stiskem ruky a vlídným slovem. Váš skutek bude mít hodnotu, kterou nelze penězi vyčíslit.

Read Full Article

42 Pro RI distrikt 2240 ČR a SR vydává: Agentura DŮM, s.r.o. IČ: 63992230 DIČ: CZ63992230 Osadní 26, 170 00 Praha 7 tel.: +420 221 490 992, fax: + 420 221 490 900 e-mail: produkce@agenturadum.cz evid. číslo MK ČR: E 15244, ISSN 1214-7222 Náklad: 2500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail RGN číslo 6/2007 © Praha, 3. prosince 2007 šéfredaktor: Svatopluk K. Jedlička, RC Praha Classic (skj) tel.: +420 602 432 751 e-mail: goodnews@rotary.cz zástupce šéfredaktora: Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica (ib) tel.: +421 484 111 744 e-mail: i.belan@bb.telecom.sk redaktoři: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň (dz) tel./fax: +420 377 328 209 e-mail: dr.zeman@quick.cz Andrea Vernerová, RC Brandýs-Boleslav (av) tel.: +420 602 386 359 e-mail: ada99@mbox.vol.cz další členové redakční rady: Augustin Čermák, ICC CEEMA a RIBI, RC H. Králové Petr Fencl, sekretář distriktu, RC Č. Budějovice Roman Gronský, PDG, RC Olomouc-City Jan Hladký, zástupce vydavatele, RC Praha Petr Jan Pajas, DG, RC Praha City Tomáš Prejda, RTC, RTC Ostrava Jozefa Poláková, DGE, RC Košice František Ryneš, DGN, RC Třebíč Vladimír Skalský, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň anglický překlad přílohy RGN - For Foreigners: Libor Trejdl (lt) grafická úprava a sazba: Igor Ondřej, agentura Red Cat produkce a distribuce: Filip Eisenbarth tel.: +420 605 503 433 e-mail: produkce@agenturadum.cz adresa redakce: ROTARY GOOD NEWS Business centrum U Hájků Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1 zastoupení pro inzerci ČR: Vydavatelství Inzertspoj, spol. s r.o. Vinořské nám. 34, 190 17 Praha 9 – Vinoř tel.: +420 221 490 909, fax: +420 221 490 900 e-mail: produkce@agenturadum.cz zastúpenie pre inzerciu SR: Vydavateľstvo R.G.T.Press, s.r.o. Skubínska cesta 38, 974 01 Banská Bystrica mobil:+421905625173,tel./fax:+421315520830 e-mail: rgtpress@slovanet.sk webmaster Rotary distriktu 2240 Vladimír Skalský, RC Praha City tel.: +420 284 812 627, fax: +420 284 812 627 Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských právních norem v souladu s jednotnými zásadami ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci územního celku zvaného distrikt. V našem případě má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjek- tivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb., a to ve formě mezinárodní nevládní organizace s působností na území České republiky a Slovenské republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Ro- tary kluby, a to všechny, které byly v obou státech přijaty za členy společenství ROTARY INTERNA- TIONAL (členem distriktu nemůže být jednotli- vec). Rotary kluby se na vedení organizace (distrik- tu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvím RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhají regionál- ní asistenti a členové tématicky zaměřených distrikt- ních výborů a komisí. Pod patronátem jednotlivých Rotary klubů rozvíjejí svoji činnost mladí lidé v ROTARACT klubech, absolventi studentských výměnných pobytů se sdružují v klubu ROTEX. Ob- měna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má roční cyklus – rotariánský rok začíná 1. července a končí 30. června. Podrobnější informace o činnosti klubů i distrik- tu získáte na www.rotary.cz a www.rotary.sk. Česká republika ROTARY KLUBY • Brandýs-Boleslav • Brno • Brno-City • České Budějovice • Český Krumlov • Frýdek-Místek • Hluboká nad Vltavou – Golf • Hradec Králové • Cheb • Chomutov • Jičín • Jihlava • Jindřichův Hradec • Karlovy Vary • Klatovy • Kroměříž • Liberec-Jablonec n. N. • Most • Olomouc • Olomouc City • Ostrava • Ostrava International • Pardubice • Písek • Plzeň • Plzeň-Beseda • Poděbrady • Prag Bohemia • Praga Caput Regni • Praga Ekumena • Prague International • Praha • Praha City • Praha Classic • Praha – Staré Město • Prostějov • Přerov • Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč • Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí • Zlín • Znojmo ROTARACT • Brno • Hradec Králové • Ostrava • Ostrava International – v zakládání • Plzeň • Praha ROTEX CZ Slovenská republika ROTARY KLUBY • Banská Bystrica • Bratislava • Bratislava Danube • Bratislava International • Košice • Košice Country • Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra • Nitra–Harmony • Nové Zámky • Pieš any • Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves • Trenčín • Zvolen • Žilina ROTARACT • Liptovský Mikuláš • Trenčín – v zakládání • Nitra • Žilina ROTARY INTERNATIONAL členů 1 222 788 162 679 279 343 klubů 32 756 7 073 10 841 distriktů 532 zemí 200 162 120 Dignitatis memores ad optima intenti Distrikt 2240 členů 1 027 390 1 417 Rotary klubů 46 18 64 RTC klubů 6 4 10 ROTEX 1 0 1 ocenění PHF 88 38 126 Cena TJB 44 12 56 goodnews@rotary.cz webmaster@euneco.cz

Read Full Article

43 4343

Read Full Article

44

Read Full Article