Strojárstvo/Strojírenství 12/2019http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

3 ₧  90 Kč 12/2019 e n g i n e e r i n g m a g a z i n e t r e n d o v é i n f o r m á c i e  a u t o m o t i v e www.engineering.sk Robotizácia Konferencie – prezentácie Zváranie Predaj a servis profesionálnej zváracej techniky

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Nájdete nás aj na facebooku UŽ VIAC AKO 5 ROKOV NÁS MÔŽETE ČÍTAŤ AJ CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU Tituly MEDIA/ST si môžete objednať na stránke www.mediast.sk/e-shop, telefonicky na č. +421/41/564 03 70 alebo e-mailom na sekretariat@mediast.sk. Vianočná zľava platí do 31. januára 2020. engineering.sk engineeringcz.cz 30 % vianočná zľava

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

3

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

PF 2020 Želáme vám krásne Vianoce a do nového roka veľa osobných a pracovných úspechov! TECHNOLÓGIA KOVOTLAČENIA – SMERY ĎALŠIEHO ROZVOJA Metal spinning technology – actual possibilities and future trends . . 20 STRIEDAVÝ POHON V EXTRÚZII PLASTOV DÁVA ZMYSEL AC Drive in plastic extrusion makes sense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 TRH S BATERIEMI JE ZÁVISLÝ NA PĚTI ZEMÍCH Batteries market depends on five countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 DATA – NOVÁ ZLATÁ ŽÍLA Data – The new bonanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 AUTOMATIZOVANÁ VÝROBA DÍKY VÝSTRUŽNÍKŮM RX Automated production by the help of RX reamers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 FIREMNÉ VEĽTRHOVÉ LÁKADLÁ Companies trade fairs attractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 BUDÚCNOSŤ AUTOMOTIVU ZÁVISÍ OD PREFERENCIÍ ZÁKAZNÍKOV The future of automotive depends on customer preferences . . . . . . . 50 VEDE PATRÍ DÔSTOJNÉ MIESTO Science appertain to dignified place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 20 24 28 30 z obsahu / editorial

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Celý obsah nájdete na str. 70 Vážení čitatelia, čas neúprosne odkrajuje z kalendára… december nám pripomenul, že zostáva už len pár dní na dokončenie rozpracovaných projektov či objednávok s termínom rok 2019. A to už ani nehovorím, že adventný čas je tu a s ním najkrajšie sviatky roka. Decembrové vydanie sme pre vás koncipovali tradične. Prinášame niekoľko príspevkov z konferencií či firemných podujatí z oblasti zvárania, automotive, plastikárskeho priemyslu, obrábania, IT, reportážny návrat do veľtrhového Brna… Priestor dostal aj úspešný manažér v rubrike Fórum manažéra. O tom, že odchádzajúci rok nebol až taký „zlý“, ako ho médiá vykresľovali, svedčia vaše vyjadrenia v rubrike Okrúhly stôl. Tam drvivá väčšina z vás podala pozitívnu správu, že to bol vcelku dobrý rok! Zachytili sme oceňovanie úspešných osobností, ktoré si prevzali Ceny za vedu a techniku, v rámci tradičného Týždňa vedy a techniky. Opäť sa potvrdzuje, že Slovensko má múdrych a rozhľadených ľudí, ktorí sú príkladom pre mladú generáciu, dokazujúcich, že sa tu oplatí žiť, študovať, podnikať, venovať sa bádaniu. Eurofondy, fenomén o ktorom sa hovorí najmä pri pertraktovaní rôznych káuz vymyslených či pravdivých. Málo sa však hovorí o ich jednoznačnom prínose pre rozvoj regiónov, priemyslu aj životného prostredia. Preto sme na záver roka zvolili aj túto tému v rubrike Ekonomika. Popri prezentačných príspevkoch z firiem a poďakovaní za spoluprácu, prinášame i niekoľko odborných poznatkov z oblasti údržby, povrchových úprav aj robotiky. A rámec posledného vydania roka 2019 uzatvárajú pozvánky na veľtrhové podujatia budúcoročného priemyslového kalendára. … a propos: Ak ešte nemáte pre svojich zamestnancov Strojársky kalendár 2020, zavolajte nám – zabezpečíme, pošleme! Úspešný záver roka a vykročenie tou správnou nohou do roka 2020, vám zo srdca želá Mgr. Ján Minár šéfredaktor Nájdete nás aj na facebooku UŽ VIAC AKO 5 ROKOV NÁS MÔŽETE ČÍTAŤ AJ CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU ďalej vydávame: člen Asociáciácie vydavateľov tlače 36 45 50 56 5

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Nová prevádzka iba začiatkom Po skončení vysokej školy začínal ako živnostník v rozličných segmentoch podnikania. Postupne sa jeho aktivity vyprofilovali, pričom čoraz dôležitejšiu úlohu začal hrať predaj zváracej techniky. Dnes firma Petra Valenta známa ako Valtec, resp. jeho divízia ZVARCENTRUM, patrí k silným hráčom na trhu v oblasti zváracích technológií. TEXT:  Michal Múdrý  FOTO:  archív firmy Svoju silu demonštrovala v tomto roku otvo- rením novej prevádzky vo Zvolene. Aké sú však ďalšie plány firmy? Aj tie nám v nasledu- júcom rozhovore prezradil konateľ firmy Peter Valent. Pán Valent, predstavme na úvod firmu Valtec a jej históriu. Firma VALTEC je nástupcom živnosti Peter Va- lent – VAPA a vznikla v roku 2004. Počas jej pôsobenia sa jej činnosti rozdelili do viacerých divízií. Pôsobili sme v oblasti predaja zvára- cej techniky, dopravy, prenájmu nehnuteľností a stavebnej činnosti. V súčasnej dobe sme firmu vyprofilova- li do troch silných divízií: ZVARCENTRUM, CONSTRUCT a PROPERTY. Od roka 2008 fir- ma otvorila svoju predajňu zváracej techni- ky a začala s expanziou predaja v tejto oblasti na celom území SR. Počas pôsobenia na slo- venskom trhu a rozširovania portfólia pribud- li svetové značky, ktoré začala zastupovať: LORCH, AerService, ELBOR, PROMOTECH, Malina-Safety, voestalpine – BÖHLER, HTS a mnohé ďalšie. Práve divízii predaja a servisu profesionálnej zváracej techniky, ktorá nesie obchodný názov ZVARCENTRUM, sa bude venovať náš rozhovor. Na aký typ zákazníkov sa zameriavate? Na to nie je jednoduchá odpoveď. Našim cieľom je obsluhovať veľké strojárske spoločnosti, kde jedinou cestou je kvalita ľudských zdro- jov, spolu s kvalitnými technológiami. Pre- to sa štruktúra našich zamestnancov rozširuje o aplikačných technikov, obchodníkov a ser- visných pracovníkov pravidelne školených v oblasti nových prístupov k inovatívnym tech- nologickým postupom a zariadeniam. Každý zákazník je pre nás dôležitý, a preto s maximál- nou odbornosťou a intenzitou pristupujeme ku každému rovnako. Či už je to náš veľký kmeňo- vý klient alebo ktokoľvek iný, kto si príde kúpiť drôt, horák alebo špičku do predajne. Pôsobíte ako partner výrobcu zváracích zariadení Lorch Schweisstechnik na Slovensku. Ako by ste charakterizovali produkty práve tohto výrobcu? S firmou LORCH spolupracujeme od roka 2012. Počas nášho pôsobenia sme prešli spoločnou cestou integrácie tohto výrobcu na sloven- ský trh. Je to typický nemecký výrobca, ktorý si zakladá na kvalite svojich výrobkov. Je jed- ným z mála tých, ktorí produkty stále vyrábajú v Nemecku. Čo sa týka portfólia, je to od ma- lých MMA zdrojov až po zváracie zariadenia pre robotické bunky. Viete pomôcť aj pri aplikácii automatizovaných zariadení? Na Slovensku je akútny problém s nedostatkom zváračov, predpokladám, že firmy sa o automatizáciu procesov pri väčších sériách začínajú zaujímať čoraz viac. Áno, vieme. Viac ako dva roky sme sa pripra- vovali a školili svojich zamestnancov. V súčas- nosti dokážeme poskytnúť nielen predaj, ale aj odbornú integráciu automatizovaných systé- mov do výrobných procesov našich zákazní- kov. Robotické, ale aj kolaboratívne zariadenia sú súčasťou našej ponuky. Aktuálne ste sa presťahovali do nových priestorov v Lieskovci. Čo všetko je súčasťou novej prevádzky? V našom novom areáli chceme poskytnúť cel- kové portfólio služieb pre firmy, v ktorých sú súčasťou postupov zváracie procesy. Rozší- rili sme služby o predaj a rozvoz plynov, zväč- šili sme servisné stredisko spolu s aplikačným centrom. Súčasťou je aj obchodný priestor spojený so školiacou miestnosťou. Dôležité miesto vo fungovaní vašej firmy má e-shop. Aké sú termíny dodania zákazníkom? Distribúcia je výlučne lokálna, t.j. len pre slovenský trh? E-shop je jedným z prostriedkov, ktorý- mi chceme potenciálnym novým a konco- vým zákazníkom ponúkať sortiment našich produktov. A zároveň pomáhať aj našim sú- časným zákazníkom a obchodníkom s aktu- álnymi informáciami o produktoch. E-shop je prepojený s účtovníckym softvérom, kto- rý poskytuje v reálnom čase nielen aktuálnu Ing. Peter Valent 6 engineering.sk fórum manažéra

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

cenu, ale aj skladovú zásobu. Čo sa týka otáz- kydistribúcie,smezástupcamiznačiekpreslo- venský trh. Preto distribúciu poskytujeme na území Slovenskej republiky. Dodacie termíny sú závislé od aktuálnej skladovej zásoby. Tovar, ktorý je dostupný v našom sklade a objednaný do 14:00, je dodaný zákazníkovi na druhý deň. Sklad je jedným z našich silných argumentov pri rokovaní s klientom. Aktuálne sme schop- ní skladovať na 1 400 paletových miestach a v sklade držíme cca 7 500 položiek. Akú podporu poskytujete zákazníkom, ktorí potrebujú pomôcť s optimálnym výberom tovaru? Pre mňa ako konateľa firmy, je táto otázka tou, ktorú musíme 100-percentne odborne napl- niť. Takto smerujem aj celú firmu. Najlepšou investíciou je investícia do odbornosti našich zamestnancov. Všetci naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školení na Slovensku aj v zahraničí, aby vedeli odborne poradiť či už z výberom zariadení alebo materiálov v aktu- álnom čase. O aktuálnom čase hovorím preto, lebo súčasná doba je veľmi rýchla aj vo vývo- ji nových zariadení a materiálov. A my ako firma musíme kopírovať moderné postupy. Poskytujete zákazníkom aj školenia? Školenia pre odbornú verejnosť sú u nás zatiaľ len v plienkach. Čo sa týka školení našich zá- kazníkov, máme nastavené interné postupy, pri ktorých dodržiavame princíp informova- nosti o zariadení alebo produkte. Školenie nezačína pri dodávke zariadenia. Už pred pre- dajom chceme vyškoliť zákazníka ako pracovať so zariadeniami a materiálmi, ktoré predáva- me. Naši obchodníci a hlavne aplikační technici poskytujú kompletný predpredajný a popredaj- ný servis u zákazníka. Ich hlavnou úlohou je pomôcť mu s výberom vhodného zariadenia alebo materiálu. To je aj najčastejšou otázkou zákazníka. Sme komplexne vyškolení poskyto- vaťinformáciev oblastizváracíchzdrojov,kola- boratívnych robotov či prídavných materiálov, od základných až po špeciálne materiály vyrá- bané na zákazku, ochranných pracovných po- môcok a v neposlednom rade jednoúčelových strojov na ukosovanie, dierovanie a rezanie. Blíži sa koniec roka. Vďaka otvoreniu novej prevádzky bol pre firmu určite výnimočný, ako to však vyzerá po ekonomickej stránke? Už teraz môžem povedať, že rok 2019 bude tak isto ako predchádzajúce roky, rokom ras- tu. Dosiahneme obrat cez šesť miliónov eur. Za posledné dva roky sa nám podarilo stabi- lizovať stranu pohľadávok, ktoré sme zníži- li vhodným výberom zákazníkov a posilnením nášho ekonomického oddelenia. Ako hovo- ríte, rok bol výnimočný, ale nie cieľový, z hľa- diska našich investícií do spektra služieb, ktoré chceme ponúkať zákazníkom. V roku 2020 je cieľom rozšírenie servisného oddelenia a vy- budovanie nového aplikačného a výskumné- ho centra s kompletným vybavením nielen čo sa týka zváracích zariadení. V roku 2020 bu- deme taktiež schopní nie len poskytovať ško- lenia, ale reálne predviesť zákazníkom na ich vzorkách výrobkov vhodnosť našich postu- pov. Vhodnosťou postupov nemyslím len kvali- tatívne hľadisko, ale v dnešnej dobe, zameranej na konkurencieschopnosť, aj hľadisko ekono- mické. Aplikačné a vývojové stredisko bude vy- bavené špičkovými zariadeniami: robotickým pracoviskom s možnosťou osadenia plazmo- vého, laserového, zváracieho alebo rezacieho horáka, kolaboratívnym robotom s komplet- ným vybavením a plazmovým naváracím za- riadením.  Peter Valent (40) Vzdelanie:  SPŠ Dopravná Zvolen, VŠ SPU Nitra, Mechanizačná fakulta, odbor automatizácia Zamestnanie: •  Od 4/1999 živnostník Peter Valent – VAPA, obchodná činnosť •  Od 8/2004 konateľ firmy VALTEC, spol. s r. o. Záľuby:  rodina, bicyklovanie, cestovanie 7 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Hodnotenie uplynulého roka Rok 2019 finišuje do svojho záveru, a tak je tu čas na jeho hodnotenie. Opýtali sme sa vybranej vzorky manažérov a šéfov firiem, aký bol ten ich rok 2019. TEXT:  Ján Minár  FOTO:  archív firiem Martin Podešva vedúci predaja, 4dot Asi jako většina firem, i my ve 4dot jsme trochu bojovali se situací na českém trhu práce. To nás brzdilo v řadě projektů. Na druhou stranu se nám podařilo dokončit vývoj vlastní jednotky Chipmunk pro monitoring kondice obráběcích strojů. Téměř dva roky práce pak vyústily v oficiální představení jednotky na EMO Hannover a MSV v Brně. Jednotka vzbudila velký zájem a již nyní připravujeme řadu pilotních osazení. Je to dílčí úspěch, ze kterého máme radost, ale čeká nás ještě spousta práce. Koncem roku jsme začali pociťovat nervozitu českých a slovenských firem kvůli ekonomické situaci v Německu, což bohužel ovlivnilo i nás. V tomto období se většina zákazníků rozhodla pro odklad investic do nových progresivních technologií. V této situaci však vidíme i příležitost. Výrobní podniky by do nových technologií měly investovat, dokud na to mají prostředky, aby byly v období poklesu ekonomiky maximálně konkurenceschopné. Peter Lenčeš riaditeľ, Trend Technologies Prešli sme zásadnými zmenami. Tou hlavnou bola akvizícia z konca marca, vďaka ktorej sme sa stali 100-percentnými členmi globálnej skupiny Trend Technologies, a preto došlo aj k premenovaniu z Trend Rejlek na Trend Technologies Slovakia, s. r. o. Americkí majitelia majú záujem firmu rozšíriť, a preto bolo schválené rozhodnutie presťahovať sa do nových – väčších priestorov. Výstavba novej haly s výrobnou plochou 9 677 m2 plus administratíva 1 550 m2 sa začne už začiatkom roka 2020, s plánovaným ukončením a presťahovaním do konca roka 2021. Z pohľadu biznisu hodnotím rok tiež pozitívne. Síce tiež cítime pokles v sektore automotive, ale rozbehom nových projektov pokračujeme v raste. Ešte úspešnejší sme boli v non-automotive. Získali a rozbehli sme veľmi zaujímavé projekty a získali sme aj nových zákazníkov. Filip Lukeš konateľ, Advantage-FL Vnímali jsme nárůst požadavků zákazníků na kvalitu finálního povrchového opracování. Portfolio jsme letos rozšířili o novou řadou strojů OTEC SF pro proudové omílání, jejíž „mikroprecizní povrchová úprava“ a krátké výrobní časy jsou obdivuhodné a získali jsme tak mnoho spokojených zákazníků. Nárůst zájmu o kvalitní finální opracování nám definitivně potvrdila účast na MSV v Brně, kde jsme v této oblasti vnímali mimořádnou pozornost návštěvníků, včetně následného ověření kvality celého procesu, které umíme pomocí optického 3D měření tvaru a drsnosti povrchu vyhodnotit s přesností až na 0,02 µm. Zákazníci oceňovali a využívali možnost opracování zkušebního vzorku s procesní zprávou zahrnující přesnou metrologii. Trend zvyšujících se požadavků na kvalitu finálního povrchového opracování očekáváme i v roce 2020, kdy se připravujeme na růst zájmu o automatizaci výrobního procesu. Naši partneři při vývoji nových produktových řad a zařízení směřují k plné robotizaci. Aleš Koutný konateľ, ALFA CHROM servis Zabýváme se opravami, úpravami, modifikacemi a servisem forem pro plastové díly do autoprůmyslu. V současné době je významným trendem v tomto oboru zadávání celých skupin forem pro nové projekty v Asii. Ze zkušenosti víme a každodenní praxe nám to potvrzuje, že takto vyrobené formy nejsou vždy schopny být hned zařazeny do sériové výroby. Proto svým zákazníkům nabízíme tzv. second stage. Tato strategie se jeví jako dobrá a o naše služby je stálý zájem. Rok 2019 hodnotím jako dobrý se vzrůstajícím potenciálem do budoucnosti. To koresponduje i s přípravou stavebního rozšíření naší haly na cca dvojnásobek. Stavební práce plánujeme od dubna s dokončením do konce roku 2020. Slibujeme si od toho významné rozšíření kapacit. 8 engineering.sk pri okrúhlom stole

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Antonín Holub konateľ, CERATIZIT Rok 2019 byl přelomovým pro celý koncern CERATIZIT. Věnovali jsme se zejména fúzi se společností KOMET a současně vzájemnému a hlubokému propojení hned čtyř světoznámých značek – Cutting Tools by CERATIZIT, WNT, KOMET a KLENK. Rozvíjíme tak nový Team Cutting Tools skupiny CERATIZIT, v rámci kterého nabízíme nejkomplexnější portfolio na trhu třískového obrábění a společně intenzivně pracujeme na inovacích a vývoji dalších produktů. Přelomovým byl rok také pro Česko i Slovensko. Právě dokončujeme rozšíření našeho Technického centra ve Velkém Meziříčí. Investovali jsme nejen do výstavby, ale zejména do technického vybaveni dílny a školicí místnosti, včetně nového 5-tiosého obráběcího centra. Od nového roku opět začneme s pořádáním vysoce kvalitních technických školení pro naše zákazníky, naše zaměstnance i zahraniční pobočky. S velkým úspěchem jsme se letos účastnili MSV, kde jsme s nástrojem FreeTurn a technologií High Dynamic Turning získali prestižní ocenění Zlatá medaile za inovaci ve zpracovatelské technologii. Alena Pribišová marketingová manažérka, Minerva Minerva rozšiřovala převážně ERP řešení stávajících zákazníků, či byla zapojena do mezinárodních implementací. Letos jsme u výrobních firem pozorovali zvýšený zájem o mobilní prostředí ERP systému. ERP QAD má předpřipravené rozhodující dashboardy pro jednotlivé role uživatelů a využívá technologii HTML5, aby měl uživatel svůj systém k dispozici kdekoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení. Většina zákazníků se zajímá o Průmysl 4.0 a hledá cesty, jak jej realizovat. Všichni jdou postupnými kroky, nakupují automatizovaná pracoviště nebo dílčí systémy. Ne každý si však uvědomuje, že největší efekt lze dosáhnout až celkovým zastřešením firmy schopným podnikovým informačním systémem, který zajistí průtok informací, organizaci práce a propojí dílčí automatizované části ve firmě. I toto propojování lze provádět postupně, ale vhodný ERP systém už musí být od počátku k dispozici. Prostředí kolem nás se mění tak rychle, že přežijí jen ti, co dokážou na změny dostatečně rychle reagovat. A ERP systém je mozkem výrobní firmy, který musí být flexibilní a adaptivní. Jozef Chudej konateľ, Reca Slovensko Na slovenskom trhu úspešne pôsobíme 19 rokov. V končiacom roku sa silný ekonomický rast spomalil vplyvom zhoršujúceho sa medzinárodného vývoja. Jeho pokles sa prejavil vo väčšine odvetví a, samozrejme, aj u našich obchodných partnerov. No napriek tomu môžeme byť s dosiahnutými výsledkami spokojní. Na trh dodávame nielen produkty, ale aj systémy a služby, ktoré ovplyvňujú naše výsledky. Uvedomujeme si, že v tomto období sa musíme maximálne koncentrovať na všetky činnosti s cieľom zabezpečiť potreby obchodných partnerov. Ďakujem všetkým partnerom za dôveru, prajem im úspešne ukončenie roka 2019 a veľa úspechov v roku 2020. Georgi Zilev vedúci predaja pre východnú Európu, Walter Maschinenbau Z obchodního hlediska jsou trhy východní Evropy značně ovlivněny evropskou dotační politikou. Řada firem tuto možnost modernizace vlastních technologických schopností využívá, což nám pomáhá realizovat finančně poměrně náročné projekty i v letošním roce. Situace na trzích bývalého Sovětského svazu je ale poněkud odlišná. Je silně ovlivněna politickými a strategickými prioritami vládnoucí garnitury spolu s dlouhodobou sankční politikou ze strany Evropské unie a ostatních vyspělých států. V konečném důsledku nám tento rok přinese podobné výsledky jako rok předchozí. Samozřejmě, vidíme jisté indikace ochlazení poptávky v globálním měřítku ovlivněné finanční politikou centrálních bank, obchodní válkou na různých úrovních a v neposlední řadě situací kolem Brexitu. To je ale pro nás příležitostí přezbrojit na „lepší časy“ a nabídnout našim zákazníkům něco více než to, co dokáže konkurence. Petr Jašek konateľ, HIWIN Osobně vnímám končící rok jako dobrý. Mírné ochlazení trhu se nevyhnulo ani našemu odvětví, tedy produktům lineární techniky včetně dodavatelských celků. Toto ochlazení se nakonec ukázalo jako ne zcela negativní. Povede k vyrovnání poptávky a nabídky a k celkovému zklidnění situace na trhu, včetně trhu práce. Zpomalí se tlak na růstu mezd a tím se opět mimo jiné zvýší naše konkurenceschopnost zejména v exportních aktivitách. Zklidnění trhu umožní i zapracovat na organizačních a strukturálních záležitostech firmy HIWIN a rozšířit výrobní a skladovací prostory pro budoucí období, kdy by mělo opět dojít k růstu. Trend mírného poklesu trhu se udržuje i v posledním čtvrtletí roku 2019 a dle vývoje v Asii a Německu bude minimálně ještě půl roku trvat. Největší podíl na tom má krize, která je momentálně v Číně a také omezení investic do automobilového průmyslu, kde jsou naše produkty lineární techniky díky své přesnosti polohování a celkové kvalitě často využívány. 9 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Pavel Čepelák konateľ, Ekomaziva Zajímavý a úspěšný rok plný různých výzev. V tomto roce jsme se účastnili čtyř konferencí povrchových úprav, kde jsme prezentovali sortiment určený pro toto odvětví. Také jsme absolvovali čtyři strojírenské veletrhy. V oblasti zpracování kovů je znatelný příklon firem k ekologičtějším a ekonomičtějším mazivům. S tím pak souvisí i zájem o mikrodávkovací zařízení pro aplikaci maziv. V letošním roce jsme také zrealizovali velmi zajímavé instalace zařízení Suparator na odstraňování olejů z lázní předúprav a mycích lázní. V souvislosti s tím jsme také instalovali aktivní vakuové pásové filtry na nečistoty od velikosti 5 µm. Jak se bude vyvíjet příští rok, teprve uvidíme. Nicméně, už letos jsme se začali připravovat, aby nás nepřekvapil a my udrželi rostoucí trend naší firmy. Marc Siracusa riaditeľ, Courbis Tento rok sme mali pravidelnú mesačnú aktivitu, čo sa týka obratu. Aj napriek tomu sme pred očakávaniami. Niektoré očakávané projekty sa neskonkretizovali, hlavne kvôli klesajúcemu trhu. Konštatujeme aj nerovnováhu v niektorých výrobných závodoch OEM v oblasti investícií. Dopyty z oblasti automobilového priemys- lu prijaté v 4. kvartáli 2019 s očakávanými realizáciami v budúcom roku predstavujú zaujímavý potenciál pre 1. kvar- tál roka 2020. Už tradične bude potrebné z hľadiská obchodu sa „pobiť“, aby sme dosiahli stanovené ciele. Z pohľadu ľudských zdrojov sme neboli konfrontovaní so špecifickými problémami a podarilo sa nám udržať všetky kľúčové posty. Tibor Handák obchodný riaditeľ, CNC expert Sme výhradným predajcom CNC obrábacích strojov PRIMINER, ako aj autorizovaným predajcom nástrojov KORLOY. Náš tím poskytuje záručný aj pozáručný servis obrábacích strojov, ako aj komplexné technologické služby v oblasti trieskového obrábania. Vždy hľadáme technologické postupy a parametre, ktoré umožnia v konkrétnych podmienkach optimalizovať a zefektívňovať výrobu. To si vyžaduje zodpovedný prístup celého tímu. Rok 2019 hodnotíme veľmi pozitívne z pohľadu vývoja aj výkonov spoločnosti. V priebehu roka sme sa presťahovali do nových priestorov, úspešne sme sa prezentovali na MSV v Nitre, zorganizovali sme Deň otvorených dverí v našej spoločnosti, pribudli nám noví spokojní zákazníci v oblasti CNC strojov i nástrojov a pracujeme na ďalších zaujímavých projektoch. Ďakujeme za prejavenú dôveru v roku 2019 a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2020. Ivan Moltaš ředitel, HOMMEL, člen skupiny JENOPTIK Rok 2019 je rokem, kdy se naše firma musela připravit na pokles objednávek a tento trend potrvá i v roce 2020. Firma, jako distributor špičkových měřicích technologií JENOPTIK, očekává trend změny zájmu uživatelů směrem k finančně dostupnějším produktům. Mnoho uživatelů již pozitivně zareagovalo na ekonomicky dostupná řešení přístrojů a zhodnotili návratnost investic. Našli jsme cestu vpřed a můžeme pouze konstatovat, že v letošním roce nebudeme hovořit o negativním výsledku. To, co je pro letošní rok podstatné, je příprava na další rok. Domníváme se, že další rok bude probíhat podle očekávaných změn v trendu pohonů a mnoho změn proběhne v zavedených výrobních technologiích. Doufáme, že rozvoj elektromobility přinese nové příležitosti v oboru zabezpečení kvality výroby a my jsme připraveni taková řešení nabídnout. Karol Flimel konateľ, LASCAM systems V oblasti automatizovaných laserových zařízení na obrábění kovů stále evidujeme globální růst trhu nad 10 %. Jedná o segment, který je typický pro neustálé inovace a nové možnosti uplatnění. Laserová zařízení nacházejí využití nejen v automotive, ale také v leteckém, plastikářském, potravinářském, medicínském a elektro průmyslu či ve výrobě akumulátorů. Díky tomu pokles poptávky po automobilech pro nás nemá takový dopad a rozhodovací proces zákazníka je ovlivněn spíše obavami z implementace nových technologií než reálnými ekonomickými vlivy. Naší společnosti se v posledních letech daří realizovat meziroční nárůst o více jak 50 %. V roce 2019 se nám podařilo dokončit zakázky, kterým předcházelo dlouhodobé testování a diskuse se zákazníky. Investovali jsme zejména do rozšiřování výrobních kapacit, nákupu nového vybavení a náboru zaměstnanců. Nicméně, stejně jako většina technologických firem, i my bojujeme s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, s rychlým růstem mezd a fluktuací zaměstnanců. 10 engineering.sk pri okrúhlom stole

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

26. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU ELEKTROTECHNIKY, ENERGETIKY, ELEKTRONIKY, OSVETLENIA A TELEKOMUNIKÁCIÍ Miesto konania: VÝSTAVISKO NITRA Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín 26. – 29. 5. 2020 Veľtrh ELO SYS sa koná súbežne s Medzinárodným Strojárskym Veľtrhom K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín Slovenská republika tel.: +421-32-770 43 32 mobil: +421-905-55 11 24 e-mail: lelkesova@expocenter.sk

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

FOTO: RCPV FOTO: Škoda JS Rekvalifikácie v Česku nefungujú České firmy už dlhší čas trápi nedostatok pra- covníkov. O rekvalifikovanú pracovnú silu ale- bo o zaškoľovanie ľudí z iných odborov však väčšinou príliš nestoja. Ako uviedol server no- vinky.cz, podľa prieskumu, ktorý pre denník Právo nechala vypracovať ČSOB, v súčasnos- ti prijíma rekvalifikovaných zamestnancov bez požadovanej praxe iba tretina spoločností. Ďal- ších 15 percent podnikov by sa pre preškolené- ho zamestnanca rozhodlo iba vo výnimočných prípadoch. Polovica podnikov ich neprijíma vô- bec. Ľudia bez dlhodobých skúseností a od- bornosti z rovnakého odboru sa v niektorých firmách uchytia iba výnimočne, na ich zauče- nie podniky nemajú čas. Rekvalifikáciu neza- mestnaných finančne podporuje štát. Počet rekvalifikovaných však v posledných rokoch klesá. Zatiaľ čo v roku 2017 ich bolo viac než 18-tisíc, vlani absolvovalo podľa Úradu prá- ce ČR rekvalifikáciu zhruba 13-tisíc ľudí. V ro- ku 2017 poskytol Úrad práce na rekvalifikácie 174 miliónov Kč (6,82 milióna eur), minulý rok iba 128 miliónov Kč. Ako uviedla hovorkyňa úradu Kateřina Beránková, najčastejšie sa re- kvalifikačné kurzy zameriavajú na získanie počítačových zručností a vodičských a profe- sijných preukazov, dopyt je aj po zváračských kurzoch či účtovníctve. Podľa niektorých pod- nikateľov však rekvalifikácie nie sú veľkým prí- nosom. Ako napríklad povedal majiteľ odevnej spoločnosti Altra Martin Kárych, rekvalifikácie sú typickým produktom dotácií a subvencií bez výraznejšieho výsledku. Zařízení pro jadernou elektrárnu Plzeňská Škoda JS podepsala s ukrajinskou NAEK Energoatom dohodu o dalších dodávkách pro ukrajinské jaderné elektrárny. Půjde o dva kom- plety pohonů pro první a druhý blok Rovenské jaderné elektrárny, zdro- je s reaktory typu VVER 440. Hodnota dodávky včetně příslušenství je téměř 27 milionů eur (asi 690 milionů korun). „Jde o dodávku 76 poho- nů řídicích tyčí s příslušenstvím, které jsou výkonným prvkem systému kontroly a řízení reaktoru. Zajišťují lineární pohyb palivových kazet, čímž regulují výkon a zajišťují havarijní ochranu reaktoru,“ uvedl mluvčí firmy Jan Stolár. Modernizovaný pohon zlepší provozní charakteristiky zdro- je a sníží pravděpodobnost poruch. Uvedený typ firma aktuálně dodá- vá pro všechny čtyři bloky jaderné elektrárny Dukovany, pro slovenskou elektrárnu Mochovce a pro čtyři bloky elektrárny Paks v Maďarsku. Cel- kem dodala Škoda JS do ČR i zahraničí přes 1 200 kusů pohonů, které se průběžně modernizují. „Po skončení prací na prvních dvou blocích Temelína si Škoda JS dokáza- la uchovat nejen své kapacity, ale také know-how v jaderné energetice a tým odborníků díky tomu, že nadále rozvíjela jak výrobu, tak inženýring a servis jaderných zařízení,“ řekl předseda představenstva Škody JS Vla- dimír Poklop. ŠKODA JS s 1 100 zaměstnanci vykázala loni zisk před zda- něním 235 milionů korun při tržbách 4,1 miliardy korun. Kvůli nedostatku příležitostí v ČR se musí stále více orientovat na export, který loni mířil do 14 zemí a na obratu firmy se podílel 68 procenty. Cylinders Holding otevřel továrnu v Bělorusku Firma z holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíkaotevřelaspolusesvýmmenšinovýmak- cionářem Běloruským metalurgickým závodem (BMZ) továrnu v běloruském městě Orša. Cy- linders Bel je výrobním a distribučním zázemím holdingu pro země Eurasijské ekonomické unie. „Počáteční objem výroby je více než 100 tisíc ocelových lahví určených zejména pro distribuci technických plynů, dále pro strojírenství, auto- mobilový průmysl, požární systémy, potravinář- ství a další oblasti,“ uvedla mluvčí holdingu Eva Kijonková. Provoz je plně automatizovaný, no- vá továrna má zhruba 40 zaměstnanců. „O nový projekt v této části světa jsme usilovali několik let a nyní jsme díky spolehlivému partnerovi dospě- li k jeho úspěšné realizaci,“ uvedl generální ředitel Cylinders Bel, Vladimír Kufa. BMZ je významným hutním producentem, který se postaral o výrob- ní zázemí a infrastrukturu. „Podílí se také na do- dávkách vstupního materiálu pro láhve skupiny Cylinders Holding, jejíž nespornou tržní výhodou je, že disponuje vlastním špičkovým know-how a ověřenou, vysoce produktivní výrobní techno- logií,“uvedlaKijonková. 12 engineering.sk aktuálne z domova

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Zadlužené strojírny Papcel možná vzkřísí Němci Významný světový výrobce technologií pro papírenský průmysl, Bellmer, si chce prona- jmout většinu výrobních hal společnosti Papcel Litovel, která je od poloviny září v úpadku. Sku- pina Bellmer sídlí v Německu a vedení Papcelu tento týden požádalo soud o schválení nájem- ní a licenční smlouvy s její českou pobočkou. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstří- ku. Pokud soud pronájem části podniku schválí, podaří se podle Papcelu udržet v Litovli výrobu papírenských technologií i zhruba 80 pracov- ních míst. S pronájmem části výrobního závo- du Papcelu Litovel podle jeho vedení souhlasí insolvenční správce i prozatímní věřitelský vý- bor Papcelu. Jednání se skupinou Bellmer předseda před- stavenstva Papcelu David Dostál v žádos- ti soudu zdůvodnil tím, že litovelská firma už nemá peníze na další provoz podniku a placení zaměstnanců. Zastavení výroby papírenských strojů by podle Dostála mělo nepříznivý dopad na stav majetkové podstaty i zaměstnance. Bellmer by navíc mohl dokončit rozpracované projekty Papcelu a výhledově má zájem jednat o odkupu vybraných aktiv litovelské firmy. S pronájmem výrobních hal Papcelu souhla- sí společnost 1. správcovská a konkurzní, kte- rá byla jmenována insolvenčním správcem Papcelu. Pavel Novák z 1. správcovské a kon- kurzní odhadl, že pronájem výrobního závodu Papcelu by mohl finanční situaci podniku zlep- šit o několik desítek milionů korun. Nabídka společnosti Bellmer je podle Nováka nyní oje- dinělá. „V současné době insolvenční správ- kyně neeviduje žádného jiného zájemce, který by měl zájem o pronájem takové části podniku, respektive pronájem majetku a převzetí pod- statné části zaměstnanců dlužníka jako Bell- mer Czech,“ podotkl. Papcel na sebe v srpnu podal insolvenční návrh. Firma má 443 věřitelů a dluhy 418 milionů korun. Soud v polovině zá- řírozhodl,žepodnikjev úpadku.Dostálv insol- venčním návrhu napsal, že firma je v úpadku pro platební neschopnost. Prognózy indikujú pomalší rast Slovenska Rast reálneho hrubého domáceho produk- tu (HDP) sa v roku 2019 na Slovensku výrazne spomalí – na 2,7 %. Na podobných úrovniach – 2,6 %a 2,7 %–zostaneajv rokoch2020a 2021. Uviedla to Európska komisia (EK) v rámci pre- zentácie svojich jesenných hospodárskych prognóz pre krajiny Európskej únie (EÚ). V dôsledku výrazného rastu miezd a rekordne nízkej nezamestnanosti bude súkromná spot- reba i naďalej významným zdrojom rastu HDP. Očakáva sa, že slabší dopyt zo strany kľúčo- výchobchodnýchpartnerovv EÚsivyberiedaň v poklese vývozu, najmä v roku 2019, a rast in- vestícií by sa po menšom náraste v prvej polo- vici roka 2019 mal znormalizovať. SR bola v roku 2019 pod tlakom menšieho za- hraničnéhodopytu,podľaEK savšakdáočaká- vať postupné zvyšovanie vývozov, v roku 2021 pravdepodobne o 4,5 %. Rovnako platí predpo- klad, že obchodná bilancia sa v roku 2019 po- norí do záporného pásma, ale v rokoch 2020 – 2021 sa pomaly zotaví. Toto oživenie však bude závisieť od vyhliadok kľúčových obchod- ných partnerov SR a od vývoja ovplyvňujúceho automobilový priemysel (možné clá zo stra- ny USA). Inflácia zostane počas prognózova- ného obdobia mierne zvýšená, najprv na 2,7 % (2019) a potom na 2,5 % (2020) a 2,2 % (2021), pričom k celkovej inflácii majú prispieť najmä služby, ceny potravín a energie. Ceny potravín, ktoré v roku 2019 rýchlo rástli, by sa mali v naj- bližších dvoch rokoch zmierniť. Deficit verejných financií na Slovensku sa v ro- ku 2018 zvýšil o 0,1 percentuálneho bodu, na 1,1 % HDP, v roku 2019 sa celkový deficit zníži na úroveň 0,9 % HDP. EK očakáva, že vysoká súk- romnáspotrebaa silnýtrhprácepodporiapríjmy z DPH, dane z príjmu a sociálnych príspevkov. Pokiaľ ide o výdavky, ich najväčšie zvýšenie sa očakáva pri odmeňovaní zamestnancov a v ob- lasti sociálnych dávok. Tie by mali byť čiastočne vyvážené vývojom v oblasti investícií a výdav- kovnaúroky.V štrukturálnomvyjadrenísasaldo verejných financií zlepší asi o 0,1 percentuálneho bodu. EK očakáva, že v roku 2020 sa deficit slo- venských verejných financií zvýši na 1,2 % HDP v dôsledku zavedenia fiškálnych opatrení vlády znižujúcich daňové zaťaženie a zavádzajúcich minimálne dôchodky. Podľa predpokladov sa štrukturálne saldo v tomto roku zhorší o 0,2 % HDPtakmerna1,8 %HDP.V roku2021sacelko- vý deficit zvýši o 0,1 % HDP. Komisia predpokladá, že pomer verejného dlhu k HDP zostane na ústupe vďaka tempu nomi- nálneho hospodárskeho rastu. Experti z Bru- selu odhadujú, že tento rok uvedený pomer klesne na 48,1 %, v roku 2020 na 47,3 % a v ro- ku 2021 dosiahne hranicu 46,9 %. Zo spravodajského servisu TASR a E15.cz pripravil: -jm- FOTO: TASR FOTO: Twitter 13 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

FOTO: BusinessLIVE FOTO: CNBC Continental chystá propouštění Německý dodavatel automobilových součástek Continental v rámci restrukturalizace výroby do roku 2028 zruší asi 5 040 pracovních míst, a to v Německu, v Itálii a ve Spojených státech. Oznámila to sama fir- ma, která působí i v České republice. Continental po celém světě zaměst- nává přes 240 tisíc lidí. Společnost se rozhodla ukončit v příštích letech výrobu hydraulických součástek pro benzinové a naftové motory kvůli „drastickému“ poklesu poptávky. Ten je podle ní důsledkem přesunu au- tomobilového průmyslu k elektrickému pohonu, který urychlují přísněj- ší emisní pravidla. Continental v roce 1993 koupil otrokovického výrobce pneumatik Barum a nyní má v České republice několik výrobních závo- dů a výzkumné a vývojové centrum. Continental Barum je největším za- městnavatelem ve Zlínském kraji, pracuje pro něj zhruba 5 000 lidí. Continental v Česku kromě pneumatik vyrábí také například automobi- lovou elektroniku, řídicí jednotky motorů a převodovek, senzory, dveřní moduly, klíčky, brzdové posilovače, elektrické vakuové pumpy, převodo- vé jednotky pro elektronické parkovací brzdy, ostřikovací systémy, mo- duly pro recirkulaci výfukových plynů, vysokotlaká dieselová a benzinová čerpadla nebo pláště pneumatik pro osobní i nákladní vozidla. Rast ekonomiky eurozóny sa stabilizoval Rast ekonomiky eurozóny sa stabilizoval a naj- novšie kroky Európskej centrálnej banky (ECB) na podporu hospodárstva fungujú, povedal slovinský člen Rady guvernérov ECB Boštjan Vasle. „Nevidím dôvod na úpravu súčasných odhadov rastu ekonomiky,“ povedal Vasle v rozhovore pre agentúru Reuters. Ako dodal, ekonomika sa vyvíja presne tak, ako ECB vo svojej prognóze predpokladala. „V tejto chvíli je situácia pod kontrolou a veci sa uberajú očaká- vaným smerom,“ dodal. Najnovšie údaje z priemyslu a obchodu síce na- značujú, že súčasné nižšie tempo rastu ekono- miky bude pokračovať aj v prvých mesiacoch budúceho roka, signály z oblasti služieb a z trhu práce sú však zasa pozitívnejšie. Vasle prizná- va, že možnosti ECB sú obmedzené, čo zvyšuje tlak na fiškálnu politiku. Dodal však, že v prípa- de potreby má ECB ešte stále priestor aj na prí- padné ďalšie kroky. „Ak sa situácia zmení, je tu priestor (na ďalšie zníženie úrokových sa- dzieb),“ uviedol. Na druhej strane upozornil, že je čas, aby sa do podpory ekonomiky eurozóny zapojili aj člen- ské štáty a nenechávali všetko na pleciach ECB. Ako povedal, ECB v rámci svojej menovej politiky urobila výrazné kroky a teraz potrebu- je spoluprácu. ArcelorMittal vycouval z převzetí ocelárny Společnost ArcelorMittal, která je největším světovým producentem oceli, odstupuje od převzetí italské ocelárny Ilva. Firma se tak pod- le oznámení rozhodla proto, že jí italská vláda odebrala dříve dohodnuté záruky imunity před trestním stíháním v souvislosti se znečiště- ním způsobeným továrnou firmy. ArcelorMittal přitom kvůli převzetí ocelárny Ilva prodal svůj podnik v České republice. Rozhodnutí je ranou pro vládní koalici, která doufala, že se jí podaří ocelárenského obra přemluvit, aby od smlouvy neodstupoval. Vyvolává také otázky ohledně spolehlivosti Itálie jako partnera pro zahraniční investice. ArcelorMittal se na koupi společnosti Ilva dohodl loni. Ilva sídlí v jihoitalském městě Taranto, v regionu s jednou z nejvyšších neza- městnaností v zemi, a má kolem osmi tisíc za- městnanců. Závod je největším producentem oceli v Evropě. Slibovaná právní ochrana by po- skytla manažerům společnosti ArcelorMittal imunitu před stíháním souvisejícím s plánem čištění ocelárny. Podle zdrojů se ministr průmyslu Stefa- no Patuanelli setkal s ministrem pro zále- žitosti jihu Giuseppem Provenzanem, aby zhodnotili možnosti obnovení imunity. Arce- lorMittal slíbil investovat stovky milionů eur do zlepšení ochrany životního prostředí v závodě. Chtěl však záruky, že nebude čelit žalobám místních obyvatel nebo zaměstnanců kvůli ne- gativním dopadům na zdraví. Na začátku letošního roku Evropský soud pro lidská práva (ECHR) odsoudil Itálii za to, že své občany neochránila před znečištěním z oce- lárny Ilva. Podniku je přičítána odpovědnost za stovky úmrtí na rakovinu a řadu dalších zdra- votních problémů místních obyvatel. Soud se sídlem ve Štrasburku tehdy rozhodl, že italský stát musí zaplatit odškodné pět tisíc eur (bez- mála 130 tisíc korun) každému ze 161 lidí, kteří se v letech 2013 až 2015 obrátili v této záleži- tosti na soud. 14 engineering.sk euroinfo

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Rast nemeckej ekonomiky je naďalej slabý Ekonomický rast v Nemecku sa v poslednom štvrťroku tohto roka udrží na nízkej úrovni, nie je však dôvod obávať sa recesie. Uviedla to ne- mecká centrálna banka, Bundesbank. Ako na- vyše dodala, vyhliadky pre rozsiahly nemecký priemyselný sektor sa postupne stabilizujú. Nemecká ekonomika v 3. kvartáli tesne unik- la recesii, keď po poklese v 2. štvrťroku me- dzikvartálne zaznamenala rast o 0,1 %. Tento údaj však naznačuje skôr stabilizáciu než zota- venie hospodárstva, keďže proexportne orien- tované sektory majú aj naďalej problémy. „Nemecká ekonomika bude v spomaľovaní po- kračovať podľa všetkého aj vo 4. štvrťroku,“ in- formovala Bundesbank v najnovšej mesačnej správe. „Na druhej strane, príliš výrazné osla- benie sa neočakáva. Vzhľadom na súčasný stav je možné predpokladať, že ekonomika bu- de viac-menej stagnovať,“ dodala banka. Podľa Bundesbank sú tu zároveň určité ná- znaky stabilizácie dopytu po priemyselných produktoch a podporu ekonomike by aj naďa- lej mal zabezpečovať domáci trh. „Keďže trh práce by sa mal udržať na terajšej solídnej úrov- ni a mzdy by mali pokračovať v raste, vyhliadky domácností by mali byť aj naďalej priaznivé,“ dodala nemecká centrálna banka. FOTO: Reuters FOTO: archív redakcie Zo spravodajského servisu TASR a E15.cz pripravil: -jm- Tata Steel zruší 3 000 miest Oceliarsky koncern Tata Steel plánuje vo svo- jich európskych prevádzkach zrušiť približne 3 000 pracovných miest. Uviedla to agen- túra Reuters, pričom dôvodom je prebytok ocele na trhu. Už skôr šéf Tata Steel pre Eu- rópu Henrik Adam povedal, že spoločnosť plánuje oznámiť znižovanie počtu pracov- ných miest v európskych závodoch, ktoré zamestnávajú približne 20 000 ľudí. Presnej- šie údaje o počte rušených pracovných miest však nezverejnil. Po stretnutí s holandskými zamestnancami zdroj pre Reuters uviedol, že zrušených by malo byť približne 3 000 miest, pričom detaily by sa mali dotiahnuť v naj- bližších týždňoch. Európsky oceliarsky sek- tor zápasí so zahraničnou konkurenciou a vysokými energetickými nákladmi. Eu- rópske oceliarne obviňujú najmä Čínu, kto- rá je najväčším producentom ocele na svete, z presýtenia trhov. Čína sa bráni, že sama vý- razne znížila produkčnú kapacitu. Podľa Ta- ta Steel je však situácia Európy o to horšia, že sa „stala skládkou pre prebytočnú oceľ vo svete“. Výrobca veterných turbín ruší tisícky miest Významný nemecký výrobca veterných turbín Enercon oznámil rozsiah- le rušenie pracovných miest a zároveň ostro kritizoval energetickú politi- ku spolkovej vlády. Podľa informácií viacerých nemeckých médií plánuje Enercon zrušiť približne 3 000 pracovných miest. „Očakávame, že naše nové plány v rámci branže veternej energetiky cel- kovo zasiahnu tisícky pracovných miest – v samotnom Enercone, u vý- robných partnerov, dodávateľov a regionálnych pracovných agentúrach,“ povedal šéf Enerconu Hans-Dieter Kettwig. Enercon je jedným z najväčších nemeckých výrobcov v tomto odvetví. Už vlani oznámil, že sa sústredí na medzinárodnú expanziu a vo svojich nemeckých továrňach zruší zhruba 800 pracovných miest. Ako dôvod uvádza spoločnosť energetickú politiku spolkovej vlády, ktorá viedla k prepaduvoveternejenergetike.„Súčasnáenergetickáa klimatickápoli- tika ohrozuje nielen roky budované know-how a pracovné miesta v našej branži, ale aj ochranu klímy a energetickú zmenu ako takú,“ povedal Ket- twig.Rozsahtrhusav tomtorokumedziročneprepadoltakmero 90 per- cent. „Po predložení vládneho balíka na ochranu klímy je jasné, že nás čakajú ešte väčšie problémy.“ V prvom polroku 2019 sa budovanie nových veterných turbín v Nemec- ku takmer zastavilo. Hlavnými príčinami sú zdĺhavé schvaľovacie proce- sy, príliš málo pridelených plôch a množstvo žalôb zo strany občianskych iniciatív. Minister hospodárstva Peter Altmaier síce začiatkom septem- braohlásilrozsiahlyprogramnaurýchleniebudovanianovýchturbín,kon- krétne výsledky sa však nedostavili. 15 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Baterie bude možné nabíjet rychle Vědci z Ministerstva energetiky Spojených států amerických (DOE) představili nové řešení, které umožňuje významně zrychlit nabíjení ba- terií. Revoluční objev poprvé používá světlo, které se stává důležitou složkou pro kontrolu a vliv na samotný chemický proces probíhající bě- hem nabíjení baterie. Nabíjení baterie je zdlouhavý proces. Pokud nechceme baterii rychle zni- čit,měloby nabíjení probíhat pomalu, to je známý fakt. S příchodemrych- lonabíječek pro elektromobily bylo nutné přizpůsobit například chlazení baterií, které snižuje poškozování baterie při rychlém nabíjení. Dle nového objevu lze ale tomuto procesu ještě velmi výrazně pomoci světlem. Stačí paprsek koncentrovaného světla z xenonové lampy, nic víc. I to stačí k to- mu, aby se rychlost nabíjení zvýšila klidně o více než dva řády. Vědci totiž přišli na to, že právě světlo ovlivňuje poškozování elektrod, tím pádem otevírá bránu k rychlejšímu nabíjení. Pro prototyp byly vytvoře- ny speciální Li-Ion články, které měly průhledné desky u katody. Tes- továním verze bez průhledného okna se ukázalo, že původní hypotéza byla potvrzena a bílé světlo interaguje s běžným materiálem pro katodu – LiMn 2 O 4 (LMO). Hlavní reakční složkou je mangan, který při absorpci fotonů mění svůj stav z trojvalenčního na čtyřvalenční, což zapříčiní to, že se ionty lithia z katody přesouvají rychleji. Důležitou informací je, že ani při takto zrych- leném nabíjení nedochází k vyšší degradaci baterie. Jedním z cílů vědců je snížit dobu nabíjení u elektromobilů s tím, že chtě- jí pokořit hranici 15 minut pro dobití téměř celé baterie. Lze si ale předsta- vit,žei tutodobubudemožnédáleposouvat.Pokudsevyřešíproblémna straně baterie, což by právě zmíněná technologie ve spojení se světlem měla přinést, vědci musí, samozřejmě, řešit zase další překážky. Ty se týkají například samotných nabíječek. Aktuálně už se staví výkonné 350 kW modely, s možností takto rychlého nabíjení bychom se ale moh- li rychle dostat už na úrovně megawattů pro nabití jednoho automobilu. S tím souvisí nové typy kabelů, nové typy součástek i systém chlazení a ochran, které si poradí s obrovskými proudy. Ulbrich Slovensko, s. r. o. Bratislava: tel.: 02 / 43 42 40 16 e-mail: bratislava@ulbrich.sk Vranov n.T.: tel.: 057 / 446 20 26 e-mail: vranov@ulbrich.sk www.ulbrich-sk.sk FOTO: Inside EVs FOTO: CNet Nositelnosti a prvky IoT vydrží déle Vědci z UCSD (University of California, San Die- go) se pochlubili novým typem čipu, který se zaměřuje na oblast internetu věcí a nositelnos- tí, kde spotřeba elektrické energie hraje velmi důležitou roli. Nový čip řeší optimalizaci pro- bouzení kvůli synchronizaci dat, která je často zbytečná (nedošlo k žádné změně). Zařízení internetu věcí a nositelností mají jedno společné – není u nich nutnost, aby docháze- lo k neustálému přenosu bezdrátového signá- lu,kterýspotřebovávápoměrněhodněenergie. Tato zařízení se tak v nastavených intervalech automaticky probudí a synchronizují signál, jestli se neobjevily nové informace či požadav- ky na přenos dat. Toto probouzení hlavního či vedlejšího čipu ale způsobuje rychlejší vybíjení baterie. A právě tento problém nový miniatur- ní čip řeší. Čip funguje jako efektivní přijímač, který sám kontroluje změny v signálu, a tedy případné požadavky na hlavní čip. Oproti němu to ale dělá extrémně efektivně. Jeho spotřeba je totiž pouhých 22,3 nW při velikosti 4,55 cm2. Tako- vá kombinace parametrů dosud neexistovala – srovnatelné starší řešení jsou asi 20-krát větší. Vědci toho dosáhli tím, že používají vysoké frekvence v oblasti 9 GHz, díky čemuž doká- zali zmenšit všechny části přijímače – anté- nu, transformátor a další. Jednou z dalších výjimečných vlastností je i teplotní stabilita, se kterou dokáže čip pracovat. V současné for- mě zvládne čip fungovat při teplotách v rozsa- hu -10 až 40 °C, což umožňuje jeho použití i ve venkovním prostředí. Díky tomu, že se hlavní čip daného IoT zaříze- ní či nositelnosti nemusí tak často probouzet, je možné významně zvýšit jeho výdrž na ba- terii. Dle obecných statistik u menších IoT za- řízení, které standardně vydrží několik měsíců na jednu baterií, by se výdrž prodloužila rovnou na roky. Čip přitom dokáže na potřebu přeno- su informace reagovat poměrně rychle. Jakmi- le je v signálu zachycen probouzecí podpis, do 540 ms probudí hlavní čip daného IoT zaříze- ní, který pak už přenáší data a synchronizuje se s hlavním serverem pomocí vlastní bezdrátové technologie s vyšší spotřebou. 16 engineering.sk zaujímavosti vedy a techniky

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Král hrubování Kennametal uvedl svou poslední novinku pro vysokorychlostní hrubování hliníku – celokar- bidovou stopkovou frézu KOR 5. Tato pětibřitá stopková fréza, navržená pro maximální pro- duktivituobráběnív leteckémprůmyslu,přináší zvýšení posuvu až o 66  % v porovnání s běžně používanými tříbřitými nástroji. Tím mění defi- nici produktivity pro výrobce letadel a jejich do- davatele. Nástroj KOR 5 je určen k odebírání velkých objemů kovu a jeho odstraňování z místa ře- zu tak rychle, jak je to jen možné. Vyznaču- je se zužujícím se jádrem, proměnnou roztečí a 35 ° šroubovicí – to eliminují vibrace a vy- chýlení nástroje. Vnitřní chlazení nástroje od- plavuje třísky a snižuje teplotu. Unikání lamač třísek je navržen pro lámání dlouhých třísek, které se tak nedostávají do dalšího kontak- tu s břitem, což přispívá k vysokým jakostem povrchu. Nástroj má potenciál stát se novým standar- dem pro stroje využívající programování drah nástrojů v CAD/CAM systému. KOR 5 má oproti dvou- nebo tříbřitým stopko- vým frézám více míst, kde je v aktivním kon- taktu s materiálem, neboť se jedná o pětibřitý nástroj, jenž se vyznačuje lepší stabilitou a eli- minuje vibrace i při nejtěžších řezech. Aplikace nástroje při frézování s malou šířkou, ale velkou hloubkou řezu přináší mnohem vyšší úběry materiálu než tradiční metody obrábění. Pro zajištění předvídatelného výkonu bez rizika vytažení nástroje při maximálních posuvech je KOR 5 k dispozici s držáky Safe-Lock. Čína spouští komerční službu 5G Tři státní čínští telefonní operátoři spouštějí pro zákazníky ultrarychlé in- ternetovépřipojenísítípátégenerace(5G).ČínajetakpoJižníKoreji,Velké Británii a Spojených státech letos další zemí, která zprovoznila komerč- ní telekomunikační služby příští generace. Země je stále v obchodní vál- ce se Spojenými státy a doufá, že jí tento krok pomůže stát se globálním technologickým lídrem, uvedla agentura Reuters. Peking původně plánoval spuštění ultrarychlých mobilních internetových služeb až na příští rok. Záměr, který má umožnit průlom v oblastech ja- ko chytrá města a autonomní vozy ale urychlil kvůli zostřujícímu se napě- tí ve vztahu s Washingtonem a kvůli bojkotu čínského telekomunikačního giganta Huawei. Čínští státní telefonní operátoři China Mobile, China Unicom a China Te- lecom na svých stránkách uvedli, že základní tarif umožňující ultrarychlé připojení bude dostupný za 128 jüanů (asi 416 Kč) měsíčně. Podle čín- ské státní agentury Nová Čína je služba v současnosti dostupná v 50 čín- ských městech včetně Pekingu a Šanghaje. Podle vlády bude do konce roku zprovozněno více než 130 000 základnových stanic 5G. To by z čín- ské sítě učinilo jednu z nejrozsáhlejších na světě. www.profika.cz …od roku 1992 FOTO: MEPAX FOTO: Centrio News FOTO: Techmonitor Podľa ČTK, TASR, VTM.cz a MEPAX pripravil: -mm- Nový rad kvapalín pre obrábanie Spoločnosť TOTAL uviedla na trh nový rad kva- palín Folia pre obrábanie v priemyselnej výrobe. TOTAL Folia je chladiaca a mazacia kvapalina na vodnej báze bez minerálnych olejov a emulgá- torov. Prináša podstatné zvýšenie produktivi- ty,dlhšiuživotnosťstrojova nižšieprevádzkové náklady. Chladiace a mazivové vlastnosti pro- duktov tohto radu predlžujú životnosť nástro- jov, umožňujú pracovať rýchlejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie, a tým sa výrazne podieľajú na znižovaní výrobných nákladov. 17 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Nová bezpečnostní výbava Členské země Evropské unie formálně schváli- ly seznam povinných bezpečnostních techno- logií, kterými budou vybaveny nové automobily od roku 2022. Ministři financí potvrdili dohodu unijních států s europarlamentem na konečné podobě novinek, které by podle některých od- hadů mohly snížit počet smrtelných doprav- ních nehod až o pětinu. Nová pravidla se budou vztahovat na osobní vozidla, dodávky, auto- busy i nákladní automobily. Od května 2022 by tak všechna nová auta prodávaná na evrop- ském trhu měla mít například systém inteligent- ní regulace rychlosti (ISA), který řidiče na základě sledování map a rozpoznání dopravních značek upozorní na překročení povolené rychlosti. Sa- motný systém neomezí rychlost vozidla a řidiči budou mít možnost jej vypnout, při každém na- startování se však zapne automaticky. K dalším povinným systémům bude patřit pokročilý sys- témnouzovéhobrzděnía rozpoznáváníúnavyři- diče či technologie nouzového udržování vozidla v jízdnímpruhu.Autamajíbýtvybavenatakéde- tekcí zpětného chodu či zařízením monitorujícím přesný tlak v pneumatikách. Snadněji do nich půjde instalovat alkoholový imobilizér. Nákladní vozy a autobusy budou nově muset mít podo- bu, která výrazně omezí mrtvé úhly kolem vo- zidla, do nichž řidič nevidí. Budou také povinně vybaveny technologiemi schopnými rozpoznat chodce a cyklisty v bezprostřední blízkosti. Od začátku století do roku 2017 se podle unijních statistik snížil počet úmrtí při dopravních neho- dách v Evropě o více než polovinu. Dosud po- slední povinné bezpečnostní úpravy automobilů všakEU schválilapředdesetilety. FOTO: Detroit News FOTO: Škoda Auto FOTO: Autocar Nová Octavia ještě letos Škoda Octavia čtvrté generace se k prvním zákazníkům v Česku dostane ještě do konce letošního roku. Nová Octavia je proti předchůdci větší a má i větší kufr. Dostala také nové pohonné jednotky včetně hybridní verze a nové asistenční systémy. Objednávky nové generace nejprodávanější- ho modelu značky začali prodejci přijímat na konci listopadu. „V příštím roce bychom chtěli na českém trhu prodat přes 25 000 no- výchoctavií.Zákaznícisedočkajíi oblíbenýchderivátův podoběsportov- ní verze RS a volnočasového scoutu,“ řekl ČTK šéf českého zastoupení značky Luboš Vlček. Automobilka předpokládá, že zhruba 40 % všech prodávaných octa- vií v ČR bude disponovat zážehovým agregátem, a to včetně verzí s mild -hybridnítechnologií.Zhrubastejnýpodílmajímítdiesely.Zbývajícípětina by se mohla rovnoměrně rozdělit na verze s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a plug-in hybridním pohonem. Nová Octavia narostla o 19 mm do délky a o 15 mm do šířky, provedení combijepakdelšío 22 mm.Objemkufruvzrostlz 590 lu sedanu,respek- tive 610 l u combi, na 600 a 640 l. Poprvé bude mít tato modelová řada chytré světlomety Matrix s 22 ne- závisle ovládanými LED diodami nebo ergonomická sedadla, která nabí- zejí na přání vyhřívání, masážní funkci a také funkci ventilace. Premiéru u značky má i head-up displej, který zobrazuje důležité informace na čelní sklo. Poprvé jsou v nabídce rovněž některé asistenční systémy, například asistent vyhýbání nebo varování při vystupování z vozu. Vůz dostal přeplňované benzinové i naftové motory o objemu od 1,0 do 2,0 l a o výkonu až 204 koní. Nabídku doplňuje varianta s pohonem na zemní plyn (CNG), verze s plug-in hybridním pohonem a také tzv. mild hybrid. Octavia je vůbec první model značky, který nabízí ovládání auto- matické převodovky DSG systémem shift-by-wire. Řazení převodových stupňů tak není mechanické, ale elektronické. Automobilové skupiny sa dohodli Francúzska skupina PSA Peugeot Citroën a taliansko-americký koncern Fiat Chrys- ler Automobiles (FCA) sa dohodli na fúzii rov- ných. „Diskusie otvorili cestu k vytvoreniu novej skupiny s globálnym dosahom a zdrojmi, vlastnenej na 50 % akcionármi Groupe PSA a na 50 % akcionármi FCA,“ uvádza sa v spo- ločnom vyhlásení. Zlúčenie by sa malo zrea- lizovať výmenou akcií, čím sa vytvorí štvrtý najväčší výrobca áut na svete (za skupina- mi Volkswagen, Toyota a Renault-Nissan) s ročným odbytom 8,7 miliónov vozidiel. Roč- né synergie sa odhadujú na 3,7 miliárd eur bez zatvorenia akéhokoľvek závodu. Nový kon- cern, ktorý vznikne fúziou, bude flexibilnejší a efektívnejší, aby mohol v rýchlo sa meniacom prostredí reagovať na nové výzvy v oblasti ko- nektivity, elektrifikácie, zdieľanej a autonómnej mobility. Navyše synergické efekty zvýraznia jeho silnú globálnu stopu v oblasti výskumu a vývoja, čo podporí inovácie. Predseda správ- nej rady FCA John Elkann by mal byť na čele správnej rady novej skupiny a výkonný riaditeľ PSA Carlos Tavares by mal túto funkciu zastá- vať aj v novom koncerne. Nová skupina PSA- FCA bude registrovaná v Holandsku a kótovaná na burzách v Paríži, Miláne a New Yorku, pri- čom jej centrály budú vo Francúzsku, Taliansku a USA. Podľa Wall Street Journal trhová kapita- lizácia FCA a PSA predstavuje dohromady oko- lo 45 miliárd eur. Skupina PSA vyrába autá značiek Peugeot, Citroën, DS, Opel a Vauxhall a FCA vozidlá zna- čiek Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia alebo Maserati. 18 engineering.sk automobilový priemysel

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Benzín 95 s vyšším podielom biozložky Na Slovensku sa bude od januára 2020 predávať benzín s oktánovým číslom 95 s vyšším podielom biozložky. Zatiaľ čo v súčasnosti môže ob- sahovať najpoužívanejší benzín s označením E5 od 5 % do 7,4 % objemu bioetanolovej zložky, od budúceho roka sa bude predávať benzín s ozna- čením E10, v ktorom je podiel ekvivalentu bioetanolovej zložky nad 7,4 %. Zmení sa preto aj medzinárodné označenie 95-oktánového paliva na vý- dajných stojanoch na čerpacích staniciach z E5 na E10. Informovala o tom Zuzana Oprchalová, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie petrolejár- skehopriemyslua obchodu(SAPPO).BenzínE10s vyššímpodielombioz- ložky je podľa jej informácií plne v súlade so špecifikáciami kvality normy pre motorové benzíny STN EN 228. Toto palivo sa už niekoľko rokov pre- dáva na čerpacích staniciach v Nemecku, vo Francúzsku či vo Fínsku, od budúceho roka sa zavedie v Maďarsku a pripravuje sa aj v ďalších okoli- tých krajinách. Motorový benzín E10 je možné používať v automobiloch, ktoré sú konštrukčne kompatibilné a prispôsobené na používanie moto- rového benzínu s maximálnym objemom bioetanolu do 10 %. Prevažná väčšina vozidiel s benzínovým motorom na Slovensku je podľa dostup- ných štatistík kompatibilná s novým palivom. Podľa predbežných infor- mácií od väčšiny členských spoločností SAPPO je možné predpokladať, že pre spotrebiteľov, ktorí chcú i naďalej používať palivo s nižším podielom biozložky, ostane k dispozícii i benzín s označením E5. Oktánové číslo ben- zínuE10sanelíšiodbenzínuE5a animedziostatnýmicharakteristikaminie je výrazný rozdiel. Používanie motorového benzínu E10 preto neznamená zásadné zmeny vo výkone vozidla. Spustili podporu elektromobilov Počet elektromobilov by sa mal na slovenských cestách v budúcom ro- ku zvýšiť. Prispieť k tomu má aj podpora štátu. Ministerstvo hospodár- stva Slovenskej republiky (MH SR) zverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov, pričom prvé žiadosti bude možné podať 17. decembra. Celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur. Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné zís- kať príspevok 8 000 eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5 000 eur.O dotáciumôžupožiadaťfyzickéosoby,podnikateliaajverejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné zís- kať dotáciu, je 50 000 eur s DPH. Rezorthospodárstvazverejnilpodmienkyposkytnutiadotácienasvojom webe a aj na internetovej stránke www.chcemelektromobil.sk, kde je zá- roveň možné nájsť všetky informácie. MH SR je vyhlasovateľom výzvy, administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Rezort hospodárstva na podporu vyčlenil 5 miliónov eur zo štátneho roz- počtu. Výzva je otvorená až do vyčerpania tejto sumy. „Na cesty sa tak môže dostať až tisícka ďalších elektromobilov a plug-in hybridov. Po- skytnutie tejto dotácie je ďalším z krokov, ktorými rezort podporuje elek- tromobilitu,“ dodal minister hospodárstva Peter Žiga. MH SR okrem toho v najbližšom čase vyhodnotí prvé kolo podpory vý- stavby siete nabíjacích staníc pre samosprávy a pripravuje aj jeho ďalšie pokračovanie. Rezort sa v súčasnosti nechystá využiť možnosť tzv. šro- tovného ani podporu ďalších alternatívnych palív. FOTO: Driving FOTO: Physics World FOTO: Muscle Cars Podľa TASR a ČTK pripravil: -mm- Nošovická automobilka omezila výrobu Nošovická automobilka Hyundai omezila výro- bu. Každé druhé pondělí až do konce letošního roku budou její zaměstnanci doma se 70 % pla- tu. Firma snížením výroby reaguje na pokles prodeje automobilů. Informaci přinesla Mladá fronta Dnes (MfD). „Po čtyřech letech růstu zájmu o naše vozy a překračování výrobních plánů jsme letos po- prvé mírně pocítili dopad ochlazení poptáv- ky na trhu automobilů, o němž se již delší dobu hovoří, a snížili jsme výrobní plán o 2,8 %,“ uve- dl mluvčí nošovické automobilky Pavel Barvík. Podle něj i přes toto opatření je automobil- ka stále nad hranicí výrobní kapacity, na kte- rou byl závod stavěn. „Tempo výroby, což je přes 1 400 vozů denně, udržujeme dál. Situaci jsme vyřešili zavedením několika nevýrobních dnů v měsíci, při nichž mají zaměstnanci ve vý- robě pracovní volno s garancí 70 % mzdy,“ do- plnil mluvčí. Propouštět se zatím automobilka, v níž pracuje přes 3 000 lidí, nechystá. Zaměstnance si chce udržetnapříštírok,kdyv souvislostis předsta- vením nových modelů počítá s opětovným na- výšením výroby. 19 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Technológia kovotlačenia smery ďalšieho rozvoja Najrozšírenejšou technológiou výroby priestorovo nerozvinuteľných, osovo symetrických aj asymetrických súčiastok z tenkých plechov je ťahanie. Táto technologická metóda je však náročná z hľadiska vstupných nákladov. Tie zahŕňajú výrobné zariadenia, nástroje a energie, čo pri zohľadnení súčasného dynamicky sa rozvíjajúceho trhu vyžaduje výrobu tvarovo zložitých výtvarkov v malých výrobných dávkach. Práve to núti výrobcov hľadať nové, efektívnejšie postupy výroby. TEXT/FOTO:  ŠUGÁR, Peter; ŠUGÁROVÁ, Jana; STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; EIBEN, Gabriel; PETROVIČ, Ján; Eiben, spol. s r. o., Vlkanová Z ekonomického hľadiska, ale tiež z hľadiska zvyšovania požiadaviek na integritu vlastností povrchov takto vyrobených súčiastok, sa ako vhodná alternatíva k procesom ťahania javí technológia tlačenia, nazývaná tiež kovotlačenie. Jej aktuálnosť umocňuje tiež to, že moderné svetové tren- dy v oblasti výroby súčiastok tvárnením charakterizuje rozvoj technoló- gií, kde prenos tvárniacich síl medzi nástrojom a výtvarkom je realizovaný prostredníctvom malej, obvykle veľmi úzkej kontaktnej plôšky, presúva- júcej sa po tvárnenej ploche, nazývaných tiež inkrementálne tvárnenie. (Šugárová, 2008, Šugárová, 2016) Úvod Jedným z výrazných trendov v oblasti spracovania materiálov technoló- giou tvárnenia, zaznamenanom v ostatnom období, je zvýšený záujem o procesy založené na princípe lokálnej plastickej deformácie mate- riálu výtvarku, ktorá je realizovaná postupne v malých objemoch prí- rastkovým (inkrementálnym) spôsobom. Takýto spôsob plastického pretvorenia materiálu sa nazýva inkrementálne tvárnenie (IF – Incre- mental forming). K jeho najvýznamnejším pozitívam patrí skutočnosť, že získanie požadovaného tvaru výtvarku je možné s použitím univerzál- nych a relatívne ľahko dostupných výrobných zariadení, častokrát aj bez použitia formy (pozitívneho alebo negatívneho modelu výtvarku). Pro- ces výroby charakterizuje vysoká pružnosť na zmeny výrobného sor- timentu a možnosť výroby výtvarkov, ktorých vyrobiteľnosť klasickými postupmi tvárnenia je obmedzená. Poslednou, avšak nie menej význam- nou výhodou, je fakt, že v procese inkrementálneho tvárnenia sa zlep- šujú – často významne – charakteristiky tvárniteľnosti spracovávaného materiálu, pozitívne ovplyvňujúce výslednú integritu vlastností povrcho- vých vrstiev výtvarkov. K najznámejším technologickým procesom, založeným na tomto prin- cípe, patrí jednobodové inkrementálne plošné tvárnenie (SPISF – Single point incremental sheet forming), viacbodové tvárnenie (Multi-point for- ming), tvárnenie kvapalinovým prúdom (WJF – Water jet forming) a lase- rové tvárnenie (LF – Laser forming). Patrí sem tiež technológia tlačenia (rotačnétvárnenie,kovotlačenie),ktorejpodstatoujevýrobadutýchoso- vo symetrických alebo osovo nesymetrických výtvarkov s rôznym tva- rom profilovej krivky z plechov, rúr alebo tvarovo preddefinovaných plechových polovýrobkov. Technológia kovotlačenia Tlačenie je stará technologická metóda, odvodená zo staroveké- ho egyptského umenia výroby hlinených nádob na hrnčiarskom kruhu, známeho už v období 3 000 rokov pred n. l. Princíp generovania nových plôch spočíva v tom, že rotujúci polotovar, pôsobením tlačného nástro- ja (tlačného trecieho nástroja alebo tlačnej kladky), sa postupne plastic- ky deformuje a nadobúda tvar predom zhotoveného modelu tak, ako je to znázornené na obr. 1. FOTo: Century Metal Spinning 20 stroje a technológie engineering.sk

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Klasifikácia procesov tlačenia Procesy tlačenia klasifikuje norma DIN 8582, podľa ktorej proces tva- rovania polotovaru na finálny výtlačok môže byť realizovaný niekoľko- násobným dopredným i spätným prechodom nástroja (tzv. konvenčné tlačenie bez zmeny hrúbky steny výtvarku – Conventional spinning) ale- bo na jeden prechod nástroja, pri ktorom dochádza k doprednému pre- súvaniu materiálu, výsledkom čoho je výrazná zmena hrúbky steny výtvarku (šmykové tlačenie – Shear spinning). Tieto postupy sa použí- vajú na výrobu výtvarkov kónického, konkávneho i konvexného tvaru. Do tejto skupiny je zaradená aj operácia kovotlačenia, realizovaná na rotač- ných dutých polotovaroch (napr. rúrach), pri ktorej dochádza k axiálnemu doprednému alebo spätnému premiestňovaniu materiálu sústavou tvár- niacich kladiek (obr. 2), výsledkom ktorého je zmena hrúbky steny vý- tvarku, spojená s výrazným mechanickým spevnením povrchovej vrstvy materiálu, zjemnením štruktúry materiálu a vytvorením typickej mate­ riálovej textúry (Flow forming, Power spinning, Tube spinning). Priemyselné aplikácie Medzi najvýznamnejšie prednosti technológie kovotlačenia patrí sku- točnosť, že potrebné nástrojové vybavenie je jednoducho vyrobiteľné, pomerne univerzálne a vyžaduje krátke zoraďovacie časy. To prispieva k tomu, že technológia tlačenia je veľmi flexibilná, použiteľná na výrobu malého počtu výtvarkov, alebo dokonca na zhotovenie jedného výtvar- ku. Vyrábať je možné široké rozmerové spektrum výtvarkov v rozmedzí priemerov od 3 mm do 10 000 mm a hrúbok spracovávaných materi- álov od 0,4 mm do 30 mm (pri zvýšenej teplote až do hrúbky 140 mm) s nízkymi výrobnými toleranciami (napr. výtvarky do priemeru 600 mm pri bežnej presnosti dosahujú odchýlky rozmerov od +/-0,38 mm do 0,79 mm, pri zvýšených požiadavkách na presnosť od +/-0,02 mm do 0,13 mm) a priaznivou integritou vlastností povrchových vrstiev výtvar- ku. Proces výroby je ľahko automatizovateľný a častokrát umožňuje pri jednom upnutí polotovaru kombinovať proces tvárnenia s inými tech- nológiami, napr. obrábaním alebo zváraním. Vzhľadom na lokalizované tlakové pôsobenie nástroja na spracovávaný materiál a s tým spojený špecifický charakter priebehu plastickej deformácie existuje len ma- lá pravdepodobnosť porušenia materiálu. Špecifický charakter priebe- hu plastickej deformácie prispieva k zvýšeniu hodnôt pevnosti materiálu pri súčasnom zvýšení hraničných hodnôt únavy materiálu, odolnosti voči korózii a odolnosti voči rôznym formám opotrebenia. Tlačením sa spracovávajú rôzne druhy kovových materiálov, v praxi sa však najčastejšie vyskytujú tlačené súčiastky z uhlíkových a zliatinových ocelívrátaneaustenitickýchkoróziivzdornýchocelí,niklu,hliníka,medi,ti- tánu, horčíka, kobaltu, platiny a ich zliatin. Spracovateľné sú aj materiály, ktoré sú vo všeobecnosti považované za ťažšie tvárniteľné. Počas tlače- nia pri teplotách pod teplotou rekryštalizácie materiálu dochádza k mo- difikácii jeho pevnostných charakteristík (spevňovaniu), čo je v podstate priaznivý jav umožňujúci vyrábať súčiastky so zníženou hrúbkou ste- ny pri zachovaní jej pevnosti. Niektoré materiály, ktoré sa počas tlačenia intenzívne spevňujú, vyžadujú zaradenie operácií medzioperačného ží- hania. Na zníženie energetickej náročnosti procesu plastickej deformácie je možné využiť lokálny predhrev materiálu prídavným tepelným zdro- jom (obr. 3) vo forme elektrického indukčného ohrevu, kyslíkovo-acety- lénového plameňa, plazmového oblúka alebo laserového zväzku. (Music et al., 2010) Obr. 3 Princíp technológie tlačenia s lokálnym ohrevom (Brummer, 2016) a – predohrev, b – medzitvar, c – konečný tvar Technológia tlačenia sa uplatňuje najmä vo výrobe súčiastok pre ob- lasť potravinárstva, pôdohospodárstva, telekomunikácií, osvetľova- cej a ventilačnej techniky, energetiky, zdravotníctva, leteckého, lodného, obranného a v neposlednom rade tiež automobilového priemyslu, a to predovšetkým pri výrobe diskov kolies, dýz, nátrubkov a iných podob- ných súčiastok (obr. 4). Obr. 4 Príklady súčiastok vyrobených technológiou tlačenia (Eiben, 2019, DENN, 2019, Jakopin, 2019) Súčasné trendy rozvoja technológie tlačenia na Slovensku Technológia kovotlačenia po období útlmu spôsobenom tendenciou zhromadňovania výrob, a s tým spojeným preferovaním technológie hl- bokéhoťahania,predstavujeveľmidobrúalternatívuk týmtopostupom Obr. 1 Princíp technológie tlačenia (Jurković et al., 2006) Obr. 2 Základná klasifikácia procesu tlačenia: a – konvenčné tlačenie, b – šmykové tlačenie, c – tlačenia rotačných dutých polotovarov 21 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

výroby súčiastok. Hoci objavovanie zákonitostí výroby súčiastok ko- votlačením bolo historicky založené prevažne na empirických zákla- doch, až súčasný intenzívny priemyselný rozvoj priniesol nové impulzy do poznávania tejto technológie využitím exaktného experimentálneho výskumu dopĺňaného poznávaním skrz matematické modelovanie a po- čítačovú simuláciu. Medzi aktuálne trendy v rozvoji tejto technológie patrí hľadanie nových, inovatívnych postupov výroby súčiastok tlačením, ge- nerujúcich priaznivé napäťovo-deformačné stavy v materiáli výtlačku, umožňujúce vysoký stupeň jeho pretvorenia. Študované sú vplyvy širo- kého spektra materiálových, kinematických a konštrukčných parametrov procesu (napr. kovotlačenie bez modelu alebo model nahradený proti- kladkou, kovotlačenie s pohyblivým pridržiavačom alebo kovotlačenie s viackladkovou hlavou), vplývajúcich na hraničné hodnoty plastického pretvorenia materiálu výtvarku, a formovanie komplexu vlastností vý- tvarku označovaných pojmom integrita povrchu. V podmienkach slovenského priemyslu bola technológia v minulosti in- tenzívne využívaná firmou Sandrik Hodruša-Hámre, ktorá bola známa predovšetkým výrobou rôznych výrobkov pre oblasť gastronómie. Jej kovotlačiteľská dielňa využívala najmä ručný spôsob výroby výtlačkov, neskôr rozšírený o tlačenie na mechanických a hydraulických kovotla- čiteľských strojoch. Spôsob výroby súčiastok kovotlačením, reflektujú- ci požiadavky modernej priemyselnej výroby, je v súčasnosti intenzívne rozvíjaný v podmienkach firmy Eiben, spol. s r. o., Vlkanová. Firma sa špecializuje na výrobu výtlačkov z ocelí a zliatin kovov na báze ľahkých a ťažkých farebných kovov, pričom významné zastúpenie majú najmä výtlačky z rôznych typov koróziivzdorných ocelí (Petrovič, 2015). Firma v súčasnosti patrí k významným producentom kovotlačených súčiastok s vysokou pridanou hodnotou technického riešenia (výtlačky s premen- livou hrúbkou steny; výtlačky s tvarmi dosahujúcimi hraničné možnosti pretvorenia materiálu) pre oblasť spotrebného, automobilového a obran- ného priemyslu. Súčasné perspektívy využitia tejto technológie v priemyselnej praxi bo- li stimulom prepájania existujúceho zázemia na rozvoj tejto technológie v slovenskom priemyselnom prostredí s vedecko-výskumným poten- ciálom Ústavu výrobných technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave. V rámci riešenia medzinárodného projektu aplikovaného výskumu MANUNET ERA-NET, súčasti 7. RP EÚ (partnermi projektu sú španielske univerzitné pracoviská: University of Basque Country a Mondragon University a zástupcovia praxe: Eiben Vl- kanová (SK); DENN Barcelona (ES); Matrici Zamudio (ES) a Inpromat Sondica (ES)) bola pozornosť sústredená na overenie možností využi- tia laserom generovaných povrchových textúr na optimalizáciu tribo- logických pomerov v kontakte tlačný nástroj (tlačná kladka) – materiál výtvarku. Vybrané typy textúr, vyrobené laserovým textúrovaním piko- sekundovým laserom, boli aplikované na kovotlačiteľských nástrojoch (obr. 5) a následne testované v prevádzkových podmienkach sloven- ských a španielskych partnerov. Očakáva sa, že zvládnutie postupov výroby povrchových textúr nástro- jov bude mať pozitívny dopad na energetickú náročnosť procesu tvár- nenia, zníži sa spotreba procesných látok (mazív) a pozitívne budú ovplyvnené procesy plastickej deformácie materiálu, determinujúce ma- kro- a mikrogeometrické parametre výtvarkov.  Problematika prezentovaná v príspevku je súčasťou riešenia grantovej úlohy KEGA 022STU-4/2019 Literatúra:   [ 1 ] ŠUGÁROVÁ, J. Združené ohýbanie materiálu za rotácie. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 65 s. ISBN 978-80-228-1964-0.   [ 2] ŠUGÁROVÁ, J. CNC metal spinning. Study of properties of spun parts. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 106 s. ISBN 978-80-7380-616-3.   [3] JURKOVIĆ, M., JURKOVIĆ, Z. and MAHMIĆ, M. 2006. An analysis and modelling of spinning process without wall-hickness reduction. Metalurgija. 2006, vol. 45, 4, pp. 307-312. [Online] August 2008, http://public.carnet.hr/ metalurg/Metalurgija/2006_vol_45/No_4/MET_45_4_307_312_Jurkovic.pdf.   [4] MUSIC, O., ALLWOOD, J. M. and KAWAI, K. 2010. A review of the mechanics of metal spinning. Journal of Materials Processing Technology. 2010, vol. 210.  [5]  Brummer, C., Eck, S., Marsoner, S., Arntz, K., Klocke, F. Laser-assisted metal spinning for an efficient and flexible processing of challenging materials. International Conference on Materials, Processing and Product Engineering, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 119 (2016)   [6] Rotačné kovotlačenie. 2019. [Online] November 2019, http://eiben.sk/rotacne-kovotlacenie   [ 7 ] DENN. 2019. [Online] November 2019, www.globalmetalspinning.com/ machinery_wheel_forming_rotary_forging.htm   [8] Jakopin. 2019. [Online] November 2019, www.kovinostiskarstvo.si/en/metal-spinning/   [9] PETROVIČ, J. Vplyv vybraných technologických parametrov konvenčného tlačenia na rozmerovú a tvarovú presnosť výtvarkov z koróziivzdorných ocelí. Dizertačná práca. Trnava: MTF STU Trnava. 2015. Metal spinning technology – actual possibilities and future trends Drawing is the most widespread basic sheet metal forming technology used in the manufacturing of sheet metal parts. This technological method is relatively demanding in terms of initial investment, which forces manufacturers to search out new and more efficient manufacturing processes given the fact that the currently dynamically developing market demands the manufacture of complex formed products in small production batches. One such alternative is metal spinning. The pertinence of this technology is enhanced by the fact that current global trends in the manufacture of formed parts are driving the development of the technology and equipment needed to exploit the transfer of the forming force between the tool and the product using a small contact surface that moves over the formed surface. Such a solution is well-suited to mitigate and lessen the effects of forming forces, decrease the negative impacts on nearby material and often produces forming processes that are currently infeasible using modern methods. Obr. 5 CNC kovotlačiteľský stroj (Zenn 80, fa Denn) a tlačný nástroj s povrchovou textúrou 22 stroje a technológie engineering.sk

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Lepšie a efektívnejšie procesy omieľacieho procesu Neposunúť sa vpred je vlastne krok späť – na tejto línii Rösler neustále pracuje v optimalizácii svojich médií a prípravkov s cieľom ďalej zlepšovať stabilitu procesu, nákladovú efektívnosť a produktivitu procesov hromadného dokončovania – omieľania. TEXT/FOTO: Rösler Omieľanie | Pieskovanie Rösler Oberflächentechnik GmbH Hetmanekgasse 15 A-1230 Wien rosler-at@rosler.com www.rosler.com ... PRE OMIEĽANIE A TRYSKANIE LÍDER V AUTOMATIZÁCII ... Vďaka zvyšujúcemu sa dopytu zákazníkov spoločnosť Rösler predsta- vuje nový typ média – Y. Ide o typ plastového média s charakteristika- mi keramických kameňov,ktoré sa neštiepia a zároveň minimalizujúriziko poškodenia obrobku. Tieto umelohmotné omieľacie médiá majú rovnaké vlastnosti omletia a odstránenia kovov ako ich keramické náprotivky, za- tiaľ čo vykazujú vyššiu elasticitu. Okrem toho tento typ média umožňuje rýchlejšie spracovanie jemných obrobkov z neželezných kovov. Ďalším prelomom vo vývoji je nový rad tekutých pást RSP 8. Toto no- vé omieľacie médium je stále čerpateľné cez dávkovač, čo umožňuje presnejšie dávkovanie v súlade s danými požiadavkami na opracova- nie. Automatické dávkovacie systémy umožňujú ďalšiu optimalizáciu ce- lého procesu. Dávkovacie systémy pomohli zlepšiť riadenie procesov, čo viedlo k dosiahnutiu požadovaných konečných výsledkov s menším poč- tom zamestnancov. Granulované pelety – nový vývoj v oblasti čistenia odpadových vôd Tieto pelety nahrádzajú práškové výrobky, ktoré sa až doteraz používa- li na flokuláciu a zlepšenie konzistencie kalu. Umožňujú optimalizova- nú manipuláciu bez rizika prachu, čím prispievajú k zvýšenej bezpečnosti na pracovisku. Zabraňujú tiež tzv. mostnej stavbe v dávkovacích jednot- kách. Nové flokulanty sa môžu dávkovať pomocou existujúcich dávkova- cích jednotiek a vedú k presnejšiemu dávkovaniu, čo je veľmi dôležité pre procesy využívajúce vodu, ktorá má tendenciu peniť. Všetky tieto vlast- nosti v kombinácii s mechanickou stabilitou granúl a krátkymi reakčnými časmi zaisťujú významné zlepšenie stability procesu.  Vývoj spotrebných tovarov

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Nové technologické systémové zmeny pro- duktov,z  z ktorých mnohé vyšli z vývojovej základne ABB, nachádzajú svoje miesta v rôz- nychodvetviachpriemyselnejvýroby.Platítoaj pre odvetvie spracovania plastov a gumy. Dôvod bol jednoduchý. Jednosmerné moto- ry boli jediným strojom schopným pri extrúzii plastov dosiahnuť vysoký záberový moment spojený s konštantným momentom na níz- kych otáčkach, ktoré vyhovujú požiadavkám jednoduchej alebo dvojitej extrúzie. V skutoč- nosti jednosmerné motory pri zábere s viskóz- nymi polymérmi presahujú menovitý moment až o 400  %. Prvé generácie striedavých motorov vysoký záberový moment potrebný pre extrúdery ne- poskytovali. Neposkytovali ani stabilnú regulá- ciu rýchlosti na nízkych otáčkach požadovanú pri niektorých aplikáciách extrúzie. Pre nut- nosť vysokého prúdu pri nízkych otáčkach boli v tomto prevádzkovom stave striedavé moto- ry neefektívne. Svet sa mení Pokrok a vývoj je však neuveriteľne rýchly. Striedavé motory a pohony sa stali praktic- ky štandardom pri nahradzovaní zastaraných jednosmerných motorov aj tu. V ľubovoľnom podniku plastovej extrúzie sú hlavnými ná- kladmi surový materiál, práca a energia. Mi- nimálne dva z nich – práca a energia – sú ovplyvnené jednosmerným motorom a po- honom. Nákladná údržba Práca sa premieta do nákladov na údržbu. Jed- nosmerné motory, hlavne starnúce stroje, si vyžadujú náročnú údržbu. Podstatnou časťou problému sú uhlíky, ktoré rotujú po komutátore, pričom zabezpečujú mechanickú komutáciu. Striedavý motor však využíva zásadne odlišný princípbezpoužitiauhlíkova jevovšeobecnosti lacnejší, robustnejší a okrem občasného pre- mazania prakticky nevyžaduje údržbu. Údržba sama o sebe ale nie je dostatočné odôvodne- nie prechodu na striedavý pohon. Stráženie prevádzkových nákladov Najväčším dôvodom nahradzovania jed- nosmerného pohonu striedavým je znižova- nie nákladov na prevádzku. Zdanlivý výkon (udávaný v kVA) je vždy väčší pri jednosmer- nom, než pri ekvivalentnom striedavom po- hone. Na regulovanie otáčok jednosmerného motora sa využíva tyristorový usmerňova- cí mostík s riadeným zapínacím uhlom. Tento má z princípu svojej činnosti veľmi zlý celkový účinník v celom regulačnom rozsahu v porov- naní s moderným striedavým pohonom. Mo- tor s nízkym účinníkom pri konkrétnej záťaži spotrebuje na rovnakú vykonanú prácu väč- ší prúd, než motor s vyšším účinníkom. Väč- šie prúdy zvyšujú straty vo vedení a vyžadujú mocnejšie káble a ostatné distribučné zaria- denia. Celkovo zvyšujú spotrebu energie. K to- mu si distribútori účtujú príplatky za zvýšený odber pri nízkom účinníku. V závodoch s veľmi nízkym účinníkom dosahuje príplatok v mno- hých prípadoch 30 až 40 % % ceny štandard- nej kWh. Striedavé pohony majú účinník v celom regu- lačnomrozsahupodstatnelepší,a sútakvhod- nou alternatívou jednosmerného meniča, ktorá šetrí na celkovo menšom prúde i poplatkoch za rezervovaný výkon. Striedavý pohon v extrúzii plastov dáva zmysel Za relatívne krátky čas prerástli striedavé motory a pohony na dominantnú technológiu trhu v oblastiach, ktorým ešte prednedávnom neochvejne vládli jednosmerné pohony. S pokrokom v elektronike, výpočtovej technike a s nástupom priameho momentového riadenia (DTC) spolu s použitím komplexných algoritmov, sa striedavé pohony vyšvihli na alebo nad úroveň jednosmerných pohonov. TEXT/FOTO: ABB Typické usporiadanie extrudérovej linky PE rúrka pri výstupe extrudéra 24 stroje a technológie engineering.sk

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Potenciál úspory Extrúzia je proces s konštantným momen- tom. To znamená, že po prekonaní prvotného vysokého odporu, ktorý kladie tekutý plast pri pretláčaní závitovou hlavou, má samotný pro- ces extrúzie pomalý, lineárny priebeh. Na roz- diel od zariadení, ktoré uplatňujú kvadratický moment, ako čerpadlo, ventilátor a kompresor, extrúder pracuje na lineárnom vzťahu medzi rýchlosťou a výkonom. Úspory síce nie sú tak výrazné, každopádne stále sú prítomné. Pod- ľa vyjadrení viacerých prevádzkovateľov tých- to zariadení, aj úspora pol percenta na 350 kW aplikácií v priebehu roka ušetrí významné ná- klady elektrickej energie. Napríklad pri inštalácii striedavého pohonu s motorom IE4 SynRM od ABB na jednu z extrúznych liniek v závode na výrobu polyetylénových trubiek zákazník od- haduje úspory až na 15  % ročne s návratnosťou investície do dvoch rokov. Environmentálne normy Úloha šetrenia energie v odvetví spracovania plastov je kľúčová. Väčšina výrobcov podpísala Parížsku dohodu o zmene klímy a je motivova- ná spĺňať požiadavky na úspory energie a zís- kavať kredity. Najväčším spotrebiteľom energie je extrúzia. Práve pre ňu si spoločnosti uvedomujú výhody prechodu na striedavé pohony. Pre všetky firmy pohybujúce sa v tejto oblasti je najdôležitejším parametrom meranie spotrebo- vanej energie na kg vyprodukovaného produk- tu tak, aby ročne úspora dosiahla 10-percentné zníženie. Pritom už aj nové systémy stlačené- ho vzduchu a  a chladenej vody implemento- vali projekty efektívneho osvetlenia. Najväčším spotrebiteľom energie je tu ale extrúzia. Práve pre ňu si spoločnosti uvedomujú výhody pre- chodu na striedavé pohony. Ďalšia generácia Technologický pokrok neustáva, v súčasnosti už nové technológie vytláčajú dokonca aj štan- dardné striedavé motory a pohony. K takým patrí aj pohon SynRM od ABB, ktorý je založený na synchrónnom reluktančnom motore s frek- venčným meničom. TechnológiaABBSynRMponúkaažo 40 %vyš- šiu hustotu výkonu oproti konvenčným indukč- ným motorom. Takýto motor môže byť o dve veľkosti rámu menší ako štandardný indukčný motor. Je to dôležitá výhoda pre výrobcov stro- jov, ktorí často pracujú v zmenšenom priesto- re alebo sa snažia nahradiť existujúci DC motor. SynRM ponúka podobne vysokú hustotu vý- konu ako ekvivalentný motor s permanentným magnetom, ale s robustnosťou a výrazne jed- noduchšou údržbou asynchrónneho motora s kotvou nakrátko. Pretože rotor takéhoto mo- tora sa pri prevádzke zahrieva menej ako u iných motorov, následne sa menej zahrievajú ložis- ká a motor vydrží na jedno premazanie zásadne dlhšie,čotaktiežznižujecenuvyššiespomínanej údržby. Toto riešenie prináša po inštalovaní tiež výraznú redukciu hluku vo výrobnej hale. Na chlp presne Jednosmerné motory sú chladené vnút- rajškom, a to si vyžaduje prídavné venti- látory s filtrovaným vzduchom. Striedavé motory sa spravidla chladia externe, vďa- ka čomu sú vhodnejšie do prašných prostredí. Navyše, jednosmerné motory zvyknú byť dl- hé a úzke, striedavé naopak kratšie, ale širšie v priemere. SynRM motor od ABB môže byť až o dve veľkosti rámu menší než štandardný in- dukčný motor. Celkovo menšia veľkosť otvára veľké množstvo využití pre SynRM balík. Dvakrát meraj, raz strihaj Pri zvažovaní prechodu z jednosmerné- ho na striedavý pohon je dôležité dôkladne si premyslieť vek, regulačný rozsah a poplat- ky za energiu. Vhodnosť striedavého pohonu a úskalia jeho inštalácie odhalí úvodný monito- ring konkrétnej aplikácie. Umožní presne určiť skutočný potenciál úspor a vhodne dimenzo- vaťstriedavýmotora pohon.Častosaužprije- ho zostavovaní podarí zmenšiť veľkosť motora a pohonu vzhľadom na požiadavky výroby. Je tiež dôležité dôkladne naštudovať schémy existujúceho zapojenia a prepojenia s nadra- deným systémom. Pri inštalácii sa odstraňuje jestvujúci DC menič aj s jeho prepojeniami. Je potrebné sa dopredu uistiť, že nový pohon sa prepojí s existujúcimi nadradenými systémami bez vplyvu na funkčnosť. V tomto je skúsený partner z oblasti pohonov nedoceniteľný. Presnosť regulácie Striedavé motory sa taktiež dajú regulovať v re- žime s otvorenou slučkou, s presnosťou a riade- nímmomentunaúrovni,o ktorejsmev minulosti mohli len snívať. Riadenie v otvorenej slučke na- príklad znamená, že pri použití priameho ria- denia momentu (DTC) nie je potrebné použiť spätno-väzobný člen ako napríklad tachometer alebo enkodér, a teda sa šetrí na nákladoch za dodatočný hardvér. Pri striedavom motore do- káže menič dostatočne presne spočítať otáčky aj v otvorenej slučke a ľahko dosiahne presnosť otáčok a momentu, požadovaných pri regulácii na konštantné otáčky pri extrúzii plastov. Striedavé pohony sú v súčasnosti také vyspe- lé, že všetky merania a výpočty potrebné pre reguláciu sa počítajú vo vnútri softvéru poho- nu. Pri prevádzke alebo diagnostike sa vďaka tejto vlastnosti dôležité hodnoty ľahko zobra- zujú na ovládacom paneli pohonu ako aktuál- ne premenné spolu s kompletným popisom.  Pohon so SynRM inštalovaný u zákazníka nahradil zastaralý DC motor. Striedavé motory sa stali štandardom pri nahrádzaní zastaralých jednosmerných motorov. 25 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Plyny LASERSTAR LaserStar je rad ultra-čistých plynov a zmesí určených pre aplikáciu laserov, ktoré SIAD vyvinul v spolupráci s poprednými operátormi v priemysle, s úmyslom nasledovať aj podnecovať v súčasnosti prebiehajúcu evolúciu laserovej technológie. TEXT/FOTO: SIAD Plyny radu LaserStar spĺňajú nielen požiadav- ky výrobcov laserových zdrojov a systémov, ale vyznačujú sa aj vyššou čistotou, ktorá zais- ťuje maximálnu stabilitu výkonu a súčasne pre- dlžuje životnosť spotrebných materiálov. Laserová zmes Pre generovanie laserového lúča z CO 2 zdro- ja ponúka SIAD kompletné portfólio plyno- vých zmesí schopných zásobovať všetky typy a značky laserov. Každá tlaková fľaša je kontro- lovaná a opatrená garantovanými analytickými certifikátmi vydanými vlastnými laboratórny- mi centrami LAT Centre No. 143T a RMP Cen- tre No. 143R. Asistenčné plyny Laserové rezanie kovov sa vykonáva dvoma rôznymi technikami: kyslíkovou a fúznou. Kys- líkové rezanie sa používa pri práci s uhlíkovou oceľou a legovanými oceľami používanými v stavebníctve. Táto technika využíva kyslík, ktorý: •  podporuje exotermickú reakciu s kovom, čo urýchľuje prácu; • vyfukuje roztavený materiál z drážky vytvo- renej laserovým lúčom; •  chráni optiku pred rozstrekom a výparmi re- zaného materiálu. Laserové zariadenie potrebuje správnu potravu Fúzne rezanie pod vysokým tlakom sa používa pri práci s nehrdzavejúcimi oceľami s vysokým obsahom legujúcich prísad, ľahkými zliatina- mi a ostatnými neželeznými materiálmi. Táto technika využíva inertné plyny (hlavne dusík), ktoré neprispievajú k taveniu materiálu, ale na- miestotohospôsobujúibaveľmirýchlevyfuko- vanie materiálu roztaveného laserovým lúčom. Dusík ponúka i nasledujúce výhody: •  neoxiduje rez, a preto nespôsobuje žiadne problémy pri následnom spracovaní; •  chráni optiku pred rozstrekom a výparmi re- zaného materiálu; • ochladzuje strany drážky, čím zmenšuje roz- sah tepelne ovplyvnenej zóny.  (Výrobky uvádzané v článku sú chránené registračnou ochrannou známkou.) LPG a zemný plyn technické plyny strojárstvo zdravotníctvo • Skúsenosti, tradícia a sila • Spoľahlivosť, dôveryhodnosť a kompetencia • Výskum, technológie a inovácie • Geografická a sektorová diverzifikácia • Záväzok voči kvalite, bezpečnosti a životnému prostrediu • Pozornosť sociálnym a kultúrnym otázkam SIAD Slovakia spol. s r. o. Rožňavská č. 17 SK-831 04 BRATISLAVA tel.: +421 (2) 444 603 47 fax: +421 (2) 444 603 48 e-mail: siad@siad.sk www.siad.sk stroje a technológie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Nová dimenzia decentrálneho napájania prúdom Inovatívny spínací zdroj Emparro67 Hybrid je „multitalent“ s rozmanitými prednosťami. Jeho výhodou nie je len presun elektrického napájania z rozvádzača do priemyselného poľa, ale pomocou dvoch integrovaných kanálov na kontrolu záťažového obvodu 24 VDC okrem toho aj sledovanie elektrického prúdu a zabezpečenie vysokej prevádzkovej bezpečnosti. TEXT/FOTO: Murrelektronik Komplexná a transparentná komunikácia Spravované sieťové prepínače IP67 z ra- du Emparro sú koncipované na použitie mi- mo rozvodnej skrine. Všetky komponenty sú chránené pred mechanickým zaťažením. Kom- paktné a robustné kovové vyhotovenie je plne zapuzdrené, vďaka čomu poskytuje aj v drs- nom priemyselnom prostredí účinnú ochranu pred nečistotami, vlhkosťou, ako aj chladiacimi a mazacími látkami. Vysoká energetická účin- nosť – prevádza sa až 93,8 percent vloženej energie – je garanciou, že povrchová teplota prístrojov je nízka, takže sa ich možno dotýkať aj pri plnom zaťažení. Vďaka tomu sú sieťové prepínače skutočne všestrannými pomocník- mi v najrozličnejších aplikáciách. Veľkou výhodou tohto decentrálneho rieše- nia je, že prevod napätia z 230 VAC na 24 VDC sa už nevykonáva v rozvodnej skrini, ale v po- li, a teda priamo u spotrebiteľa. Tým sa reduku- jú straty vo vedeniach na minimum, náklady na energiu klesajú. Rozvodné skrine tak môžu mať menšie rozmery, v niektorých aplikáciách je možné od nich úplne upustiť. Elektronické monitorovanie prúdu Nový spínaný zdroj Emparro67 Hybrid má dva integrované Mico kanály na elektronické moni- torovanie prúdu, napríklad pre samostatné sú- časti zariadení, senzory, akčné členy alebo – čo jeobzvlášťzaujímavé–prezbernicovémoduly. Umožňuje samostatné kontrolovanie napája- nia senzorov a modulov, ako aj akčných čle- nov pripojených zbernicových systémov. Tým je zaručená požadovaná selektivita, ktorá by pri spoločnom monitorovaní obidvoch vstup- ných napätí nebola možná – a zabezpečenie maximálnej prevádzkovej bezpečnosti. Ak dôj- dek prerušeniunapájaniaakčnýchčlenov,spô- sobenéhonapríkladskratom,preťaženímalebo porušením kábla, bude modul zbernice naďalej napájaný napájaním senzorov a modulov. Mô- že teda ešte vyslať chybové hlásenia a diag- nostické informácie na riadiaci systém. Mico kanály na sledovanie dvoch záťažových obvodov 24 VDC sa dajú nastaviť na rôzne hodnoty prúdu buď stlačením tlačidla priamo na prístroji alebo prostredníctvom komuni- kačného rozhrania. Postup vypínania je pa- tentovaný a riadi sa základným pravidlom „Čo najneskôr, ako sa dá, ale hneď, ako je potreb- né“. Po dosiahnutí 90 percent nastavenej prú- dovej hodnoty sa rýchlo vyšle varovanie, ktoré umožňuje včas konať, skôr, ako sa vyskytne samotná chyba. Odpojené kanály sa dajú opäť zapnúť stlačením tlačidla, alebo prostredníc- tvom signálu. Ak údržbár vypne stlačením tlačidla niektorý kanál, napríklad z dôvodu vy- konania údržbových prác, tak ho môže znovu len on sám manuálne aktivovať. Funkcia diaľko- vého zapnutia je v tomto prípade vypnutá. Rozsiahla komunikácia Emparro67 Hybrid disponuje rozhraním IO-Link (konektor M12) a môže ako zaria- denie komunikovať s nadradeným IO-Link masterom. Vďaka tomu je možné použiť Em- parro67 Hybrid v plne prepojených inteli- gentných aplikáciách, v ktorých sa prepravujú objemné diagnostické dáta a prevádzkové pa- rametre. Konkrétnym príkladom aplikácie je sledovanie životnosti zariadení: Emparro67 Hybrid poskytuje presné informácie o stave zariadenia. Pri dosiahnutí stavu definovaného používateľom možno priamo aktivovať objed- návku a prístroj – bez veľkých dodatočných nákladov alebo odstávok – vymeniť v rámci nasledujúcej pravidelnej údržby. Spoločnos- ti vyrábajúce stroje a zariadenia môžu využiť funkciu prediktívnej údržby na rozvoj nových obchodných modelov.  27 strojárstvo / strojírenství  12 2019 elektrotechnika

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Trh s bateriemi je závislý na pěti zemích Drtivá většina surovin na výrobu lithiových baterií pochází jen z několika zemí světa. Trh s akumulátory je tak závislý na dodávkách z Konga, Číny, Austrálie, Chile a Argentiny. Ceny vzácných kovů může ohrozit politická situace v těchto státech. Nejproblematičtější jsou dodávky vzácného kobaltu, kdy 59 % veškeré produkce pochází z nestabilního Konga. TEXT:  Markéta Kohoutková FOTO: BMW Podle statistik amerického Úřadu pro energe- tickou účinnost a obnovitelnou energii (EERE USA) pochází přibližně 91 % veškerého lithia pro výrobu lithiových baterií pouze ze tří zemí světa, a to z Austrálie (44 %), Chile (34 %) a Ar- gentiny (13 %). Další klíčové suroviny, které jsou využívány na produkci akumulátorů, jsou do- váženy z velké části z jediné země. Například 59 % kobaltu dodává Konžská demokratická republika, dokonce 67 % přírodního grafitu je dodáváno z Číny. „Produkce ostatních materiálů na výrobu lithi- ových baterií, jako například manganu a ze- jména niklu, je lépe rozložena do vícero zemí světa,“ uvádí Radim Tlapák, ředitel interne- tového obchodu BatteryShop.cz, který nabí- zí akumulátory do mobilních zařízení. „Spolu s rozvojem elektromobility je důraz na do- stupnost surovin na výrobu baterií ještě větší. Proto je důležité produkci klíčových materiá- lů diverzifikovat do více světových center, aby nedocházelo k výpadkům dodávek a výro- ba akumulátorů nebyla ohrožena,“ upozorňuje Tlapák s tím, že se výrobci snaží o syntetickou výrobuvzácnýchkovů,alenapříkladprůmyslo- vásyntézakobaltuz niklua mědipokrývázhru- ba 2 % světové spotřeby. Postupnost i cenu ovlivňuje i politická situace Na dostupnost surovin pro výrobu baterií a je- jich cenu může mít vliv i politická situace v ze- mích,kterépatřímeziklíčovéproducentytěchto vzácných kovů. „Zejména v případě kobaltu je riziko cenových pohybů vlivem politických změn větší, jelikož většina světové nabídky po- chází z nestabilního Konga,“ vysvětluje Jonáš Mlýnek, manažer společnosti LYNX. „V reak- ci na riziko omezení nabídky kobaltu se začína- jí rozšiřovat snahy o zavedení těžby kobaltu i do dalších zemí, jako například do Kanady,“ dopl- ňuje Mlýnek. Cena kobaltu v uplynulých čtyřech letech značně kolísala, a to nejen v důsledku situa- ce v Kongu, ale také kvůli masivnímu rozvo- ji výroby akumulátorů do elektromobilů. „Cena kobaltu od roku 2016 do konce prvního kvar- tálu 2018 vzrostla dokonce o 350 %. Avšak během posledního roku a půl se cena opět pro- padla o 70 %,“ uvádí Jonáš Mlýnek, „za tímto silným pohybem lze hledat přecenění limitova- nosti nabídky kobaltu a také nadmíru silné spe- kulační očekávání rozvoje elektromobilů. Po divokých letech se dnes trh s kobaltem nachá- zí v mezifázi, ve které se producenti nehrnou do uzavírání dlouhodobých kontraktů, ale zaměřují se na zvýšení efektivity produkce.“ V důsledku tohoto vývoje dochází ke změně strategie vý- robců baterií, kteří na situaci reagují tím, že sni- žují podíl kobaltu v akumulátorech a nahrazují jej levnějším a dostupnějším niklem. Řešením problémů s dostupností surovin je recyklace Odborníci upozorňují, že těžba surovin na vý- robu akumulátorů je omezená, a navíc výrazně zasahuje do životního prostředí. Nejšetrnějším způsobem, jak vzácné kovy získávat, je pro- to recyklace. „Z použitých baterií lze jednodu- še separovat například železo a mangan. Další suroviny se opětovně získávají převážně che- mickými procesy, jde tak o zinek, nikl či kad- mium. Důležitá je zejména recyklace materiálů, které mají omezenou dostupnost – jde prá- vě o kobalt, lithium a přírodní grafit,“ říká David Vandrovec, ředitel společnosti Rema Systém, která se specializuje na recyklaci vysloužilých elektrozařízení. PodleúdajůorganizaceBloombergNewEnergy Finance by bylo možné pomocí recyklace zís- kat do roku 2030 až 100-tisíc tun kobaltu roč- ně. To platí ovšem jen za předpokladu, že budou recyklovány veškeré akumulátory do automo- bilů či elektroniky. „Přestože je recyklace klíčo- vá pro udržitelný vývoj trhu se surovinami na výrobu baterií, rostoucí poptávku po produk- ci akumulátorů nemůže zcela uspokojit. Těž- ba tak stále zůstává nejvýznamnějším zdrojem vzácných kovů,“ uzavírá Radim Tlapák.  Zdroj: EERE USA Produkce surovin na výrobu lithiových baterií Materiál Produkce v tunách Země Podíl na produkci Lithium 43 tisíc Austrálie 44 % Chile 34 % Argentina 13 % Zbytek světa 9 % Kobalt 110 tisíc Kongo 59 % Rusko 5 % Austrálie 5 % Zbytek světa 31 % Nikl 2,1 milionů Filipíny 11 % Kanada 10 % Rusko 9 % Austrálie 9 % Zbytek světa 61 % Mangan 16 milionů Jižní Afrika 33 % Čína 16 % Austrálie 14 % Zbytek světa 37 % Přírodní grafit 1,2 milionů Čína 67 % Indie 13 % Brazílie 8 % Zbytek světa 12 % 28 engineering.sk elektrotechnika

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Jenoptik vybavil ČMI přístrojem na měření drsnosti a kontury Jenoptik udržuje mnoho let silné metrologické partnerství s Českým metrologickým institutem (ČMI), především v oblasti kalibrace metrologických etalonů, takzvané primární metrologické etalonáže. ČMI používal mnoho let dva přístroje Jenoptik Waveline T8000R. Na jaře roku 2019 ČMI objednalo další přístroj z důvodů zkvalitnění stability měřicího procesu. TEXT/FOTO:  Hommel CS Přístroje řady Waveline W900 byly představe- ny v r. 2019. Nahradily předchozí modely Wa- veline T8000. Podle provedení se dodávají přístroje pro měření drsnosti nebo kontury, ne- bo pro obě varianty. Podstatné znaky přístro- je jsou šestkrát vyšší rychlost jednotlivých os a 30 % snížení vlastního šumu, které dostaly nový přístroj na špičku přesnosti a výkonnosti v oboru. Spojení jednoduchého ovládáním pří- stroje s rychlou výměnou komponentů přines- ly do světa měření mohutný a efektivní nástroj. V létě byl přístroj Waveline W900 Nanoscan předveden a předán ve Villingen-Schweninn- genu, Německo Ivanem Moltašem, ředitelem HOMMEL CS s. r. o., Teplice zaměstnanci ČMI Ji- římu Borovskému. Měřicí přístroj prošel všemi testy s úspěchem a byl schválen pro dodávku do ČMI do České republiky. Jiří Borovský, vedoucí oddělení tvrdosti a drs- nosti ČMI byl viditelně příjemně potěšen z no- vého přístroje: „V červnu letošního roku jsme obdrželi laboratorní přístroj na měření drsnos- ti a povrchu od firmy JENOPTIK řady W900 se snímačem NANOSCAN a dvěma snímacími ra- mínky WCN1T a WCN2T, včetně granitové des- ky a laboratorního stolu. Aktuálně jsme se ještě více zaměřili na měření vlastností drsnosti po- vrchu, které je naší prioritou. Co se týká technických zlepšení pro obslu- hu přístroje, jedná se zejména o ovládání po- mocí joysticku, které urychluje přípravu měření a pohyb snímače na měřeném povrchu. Dále se jedná o jednodušší a přehlednější možnost kontroly naměřených hodnot jednotlivého mě- ření před jeho uložením do konečných výsled- ků. Výměna ramínek je velmi pohodlná a jejich upínání pomocí magnetu omezuje možnost je- jich poškození při měření. Pro naši laboratoř je velmi důležitá možnost použití při měření pů- vodních snímačů TKL 100, s kterými již máme bohaté zkušenosti, a již dnes lze konstatovat, že nový přístroj předčil naše očekávání.“  Jiří Borovský (nalevo) společně s Ivanem Moltašem při příležitosti přejímky přístroje Vážení obchodní přátelé, děkujeme za spolupráci v roce 2019, přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů. JENOPTIK – kvalita v metrologii z Jeny HOMMEL CS K. Světlé 2546, 415 01 Teplice www.jenoptik.cz metrológia

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Data – nová zlatá žíla Možnosti digitalizace továren se neustále posouvají a české firmy tuto dynamiku podceňují. Vyplývá to z dat jedné z největších technologických firem světa, společnosti Microsoft. Podle ní v Česku působí jen 12 procent firem, které se domnívají, že se v dohledné době jejich obor zásadně promění. TEXT:  Jiří Sosna Před mnohými českými firmami stojí ještě dal- ší výzva – oproti svým konkurentům v Evropě totiž vykazují výrazně nižší úroveň adopce mo- derních technologií – téměř o 20 procent. Ne- jde přitom jen o to, že by podniky technologie neměly, častým problémem je skutečnost, že je nevyužívají, nebo dostatečně nevyhodnocu- jí získaná data. Technologická firma přitom nedávno v Brně ukázala, že už nyní je možné vybudovat chyt- rou továrnu sbírající a analyzující data nejen ze strojů a produktů, ale i z materiálů. Nebo napří- klad z vysokozdvižných vozíků. „Pomocí sen- zorů dokážeme zjistit, jak je třeba využívaný vysokozdvižný vozík. Když pak ředitel výroby přijde s tím, že kvůli navýšení výroby potřebu- je nové vysokozdvižné vozíky, analytici dat mu dokážou oponovat,“ říká Adéla Mikschiková, Business Development Manager firmy Adas- tra. „Třeba tím, že je potřeba spíše zefektivnit jejich využití a naplánovat práci vozíků s ope- rátorem výroby tak, aby zbytečně nikde nestá- ly,“ doplňuje. Koncentrace dat na jednom místě Sbírání dat ze strojů a kamerových systémů může mít ale i bezpečnostní využití. Pokud v nějaké části továrny dlouhodobě dochází ke zraněním, analytik ji může jak fyzicky, tak di- gitálně označit a vozíky, které mohou být na nepřehledných místech nebezpečné, do ní nevpustit. V případě, že se tam s nimi ope- rátoři přece jenom vydají, systém okamži- tě automaticky pošle upozornění manažerovi bezpečnosti i konkrétnímu zaměstnanci, který nastavená pravidla porušil. Hlavní výhodou digitální továrny je pod- le Microsoftu koncentrace veškerých dat na jednom místě, kde je systém třídí a následně interpretuje. V takzvaném velíně továrny pak analytici na základě dat mohou doporučit kro- ky, které mohou výrobu optimalizovat, přičemž v předem nastavených případech systém mů- že zakročit i sám. Digitální továrna tedy například vypne větráky v době, kdy nehrozí přehřátí výrobní linky a na- opak se zvyšuje pravděpodobnost přečerpání nasmlouvané výše odebírané elektřiny. Mo- tivem k takovému zásahu jsou úspory, pokud totiž továrna odebírá elektřiny více, než si ob- jednala, musí platit vysoké pokuty. Pomáhá výrobě – zefektivňuje výchovu zaměstnanců Velín je zároveň i místem, kde digitální továr- ny řeší poruchy. Jakmile výrobní linka přestane pracovat, dispečer ve velíně zjistí, kde jsou po- třebné náhradní díly a pošle tam opraváře, který je právě na tento druh oprav kvalifikovaný. To- mu přijde mobilní notifikace i s potřebnými do- kumenty, jak jinak než v digitální podobě, nebo například s doporučením, jaké nářadí a pomůc- ky si má vzít s sebou. Digitální továrna pomáhá nejen v samotné vý- robě, ale zefektivňuje také výchovu nových zaměstnanců. Pomocí interaktivních obrazo- vek má zaučující se operátor možnost zauto- matizovat si procesy tím, že postupuje krok za krokem podle návodu na monitoru. Slovenská společnost Dorps jde v tomto ohledu ještě dál. V brýlích pro smíšenou realitu HoloLens může mít zaměstnanec pokyny přímo před očima. „Díky tomu, že se operátor zaučuje sám, se mi- str může věnovat vlastní práci. To je v době, kdy v tuzemských továrnách chybí desetitisíce lidí, obrovská výhoda. U brýlí, které obohacují reali- tu, je pak největším kladem to, že má operátor obě ruce volné a může se z hlediska pracovní- ho postupu, který je simulován v brýlích, více přiblížit skutečné situaci,“ říká šéf firmy Dorps Dušan Okleštek. Zkouší ji například automobilový závod PSA Tr- nava nebo developer HB Reavis. „Klient při výuce může kombinovat 3D modely se zma- povaným reálným prostorem například výrob- ní linky. Nováčkovi se tak nad linkou zobrazují popisné informace nebo i animace, jak má po- stupovat,“ zmiňuje hlavní výhody digitální vý- uky Okleštek. Další funkcí brýlí Holo Lens je možnost pomáhat na dálku. „V případě potíží tak expertní asistent může vidět to co operá- tor a do sluchátek mu poradit, jak problém vy- řešit,“ vysvětluje další z funkcí brýlí Okleštek.  (Podle E15.cz) FOTO: Dessault Systémes FOTO: Microsoft 30 engineering.sk informačné technológie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Ze života (ne)úspěšných firem: Hodnoty a motivace Při obchodních jednáních s jedním potenciálním zákazníkem z oblasti velkoobchodu jsme se dotkli problematiky řízení skladů a skladových zásob obecně. Velmi mě překvapil názor majitele, který prohlásil: „Některé věci prostě nesledujeme. Víme, že zaměstnanci kradou a budou krást dál. Naše marže nám to pokryje, tak proč bychom si měli komplikovat život nějakými procesy.“ TEXT/FOTO:  Petr Schaffartzik Petr Schaffartzik je předsedou představenstva skupiny K2, která vyrábí, prodává a nasazuje ERP systém K2. Již více než dvacet let proto vidí úspěšným manažerům pod ruce. A vidí jejich úspěchy, ale i zbytečné cesty do slepých uliček. Vzpomněl jsem si na jedno z hesel dob minu- lých, které znělo „Kdo nekrade, okrádá rodinu.“ A také jsem si zkoušel představit, jak by asi vy- padala naše firma, kdybychom sami vyznáva- li hodnoty podobného typu. Jaké lidi bychom asi přitahovali do firmy? Jakou loajalitu by k ní mě- li zaměstnanci? Velké množství firem dnes vystavuje své hodnoty na nerezových tabulích na recepcích nebo na svých webových stránkách. Mnohdy tyto hodnoty vznikly jako práce marketingu a externí poradenské firmy. V lepším přípa- dě představují přání majitelů nebo manage- mentu a jsou odrazem toho, jakou by si přáli firmu mít. Jen výjimečně platí, že těmito hodnotami zá- roveň firma žije. V krátkodobé perspekti- vě možná hodnoty nemají zásadní význam. V dlouhodobé perspektivě je vysoká míra shody mezi firemními hodnotami a osobními hodnotami zaměstnanců jednoznačně konku- renční výhodou. Představme si hypotetický příklad z prvního odstavce a člověka s osobní hodnotou pocti- vost. Jaký asi bude mít tento člověk pocit z prá- ce ve firmě, kde je drobná krádež povýšena na firemní benefit? Jak dlouho asi ve firmě vydr- ží? Jaké lidi bude firma ve výsledku přitahovat? Jak se asi tito lidé budou chovat k firemním zá- kazníkům? Nositeli hodnot ve firmě jsou formální a nefor- mální lídři. Oni vědomě i nevědomě přenáší své hodnoty na lidi, na které působí. Jejich posto- je a chování se stávají vzorem pro ostatní. Za- měřte se proto ve svých firmách právě na lídry a zkuste je změnit. A pokud to nepůjde, tak je vyměňte. A nezapomeňte se přitom podívat také do zrcadla. A jaký je vztah ERP systému k firemním hod- notám? Pokud se hodnotami skutečně řídí- me, měli bychom v ERP systému klást důraz na ty procesy, které s těmito hodnotami sou- visí. I zde totiž platí, že co nemohu měřit, ne- mohu ani řídit. Ať už mezi naše hodnoty patří spokojenost zákazníka, inovativnost, bezpečnost nebo důvěra, vždy bychom měli mít jasno ve způ- sobu naplnění těchto hodnot a ve způsobu měření souladu s těmito hodnotami. Proce- sy s tím spojené by se měly stát naší priori- tou a na ně bychom v ERP systému měli klást největší důraz.  Ďakujeme za spoluprácu v roku 2019, do nového roka želáme veľa pracovných i osobných úspechov! kolektív ISCAR SR, s. r. o.

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Nebezpečenstvo ransomvérových útokov Celosvetový líder v oblasti kybernetickej ochrany, uviedol, že podľa lokálneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi účastníkmi konferencie Acronis Roadshow v Bratislave, zmienilo 38 % podnikových používateľov ransomvérové útoky ako hlavnú príčinu straty dát v organizácii, čo je dvakrát viac ako vlani. TEXT:  Juraj Podhájsky  FOTO: Acronis Roadshow Bratislava Hoci 95 percent slovenských organizácií už pravidelne zálohuje a rad z nich aj pravidelne testuje obnovu, úspešných ransomvérových útokov stále pribúda. „Ransomvérový útok uskutočnený pomocou tzv. „spear phishingu“ dnes bez problémov vykoná aj pätnásťročný používateľ,“ uviedol na konferencii Aleš Hok, obchodný manažér rie- šení Acronis v spoločnosti Zebra systems. „Po- mocou cieleného podvrhnutého e-mailu sú útočníci schopní s minimálnymi nákladmi sa dostať do firemných systémov, zašifrovať dá- ta aj ich zálohy a následne firmy úspešne vy- dierať. Samotné zálohovanie už na ochranu dát nestačí, je potrebné doplniť proaktívnu ochranu pred ransomvérovými útokmi, ktorá je schop- ná zastaviť nákazu skôr, než napácha škody.“ Z prieskumu, ktorý sa konal na zákazníckej konferencii, vyplýva: • 59 % respondentov uviedlo, že ich organizá- cia pravidelne zálohuje, 23 % navyše testuje obnovu a ďalších 13 % využíva aj disaster re- covery systémy; iba 5 % zálohuje len občas; •  54 % podnikov zažilo v dôsledku výpadku systémov stratu dát, z toho 23 % viackrát; • Ransomvér je hlavnou príčinou straty firem- ných dát pre 38 % respondentov (vlani 19 %), najčastejšou príčinou je zlyhanie hardvéru (69 %) a ľudská chyba (44 %); •  63 % respondentov by chcelo doplniť svo- je zálohovacie riešenia hlavne o funkciu ochrany pred ransomvérom, 47 % o funkč- nosť disaster recovery a 42 % o funkciu po- tvrdenia pravosti dát. „Tradičné zálohovanie je už zastarané. Aby boli organizácie schopné čeliť rizikám moder- nej doby, musia sa začať spoliehať na ucele- nú kybernetickú ochranu,“ povedal Zdeněk Bínek zodpovedný za predaj riešení Acronis v Českej republike a na Slovensku. „Dnes už nezáleží iba na samotnom zabezpečení dát, ale podniky sa tiež musia chrániť pred ich ne- dostupnosťou, falšovaním či porušením sú- kromia. Preto majú naši zákazníci stále väčší záujem o riešenia, ako je napríklad Acronis Cyber Backup. Je postavené na piatich vek- toroch kybernetickej ochrany, ktoré zahŕňajú bezpečnosť, dostupnosť, súkromie, autentici- tu a zabezpečenie dát.“  www.k2.cz informačné technológie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Produktivita bez kompromisů. Řada průmyslových robotů Stäubli se vyznačuje jak výkonem, tak vhodností do různých prostředí. Roboty jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální kombinaci tuhosti, hmotnosti a kompaktnosti zajištující vysoký výkon po celou dobu životnosti stroje, a to i v těch nejnáročnějších aplikacích. Stäubli – Experts in Man and Machine www.staubli.com Řídíme vaše automatizační řešení Stäubli Systems, s.r.o., Tel.: +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com Moderní technologie pod širým nebem Na roboty jsou v dnešní době kladeny různé požadavky – málokdy jsou ale tak extrémní jako v případě Stäubli TX200 umístěného na střeše společnosti John Deere European Technology Innovation Center. Ať je léto nebo zima, déšť nebo sníh, robot stále pracuje dál. TEXT/FOTO: Stäubli Americká společnost John Deere je globál- ním lídrem ve výrobě techniky pro zemědělství a lesnictví. Z celkového počtu zhruba 60 tisíc zaměstnanců v 68 závodech po celém světě jich 200 pracuje v ultra-moderním vývojovém středisku European Technology Innovation Center v německém Kaiserslauternu. Tým spe- cialistů vymýšlí a vyvíjí nové technologie pro automatizované obdělávání půdy s maximální přesností. Co konkrétně si pod tím představit? Se speciálními GPS moduly a systémem Au- toTrac je možné navádět zemědělskou tech- niku po poli s přesností na dva centimetry. Tyto moduly jsou vyvíjeny přímo v továrnách John Deere a před vlastním nasazením pochopitel- ně prochází celou řadou velmi náročných testů. A právě v tomto momentu vstupuje na scénu robotika – díky velké opakovatelné přesnosti mohou být GPS přijímače testovány s toleran- cí pouhého jednoho milimetru. Outdoorová robotika – náročná realizace výjimečného konceptu Nápad to byl skvělý, ale po prvním hlubším zkoumání jeho proveditelnosti se zdál být té- měř nerealizovatelný. Překážkou číslo jedna bylo plánované venkovní umístění robota. Aby byl zaručen kvalitní příjem GPS signálu, bylo od začátku jasné, že robot bude muset být insta- lovaný přímo na střeše budovy ETIC a tím pá- dem vystavený počasí a povětrnostním vlivům v průběhu celého roku. O implementaci projektu se staral v rámci své diplomové práce Dennis Dispot: „Když jsme poprvé oslovili výrobce průmyslových robotů, jestli by nám byli schopni dodat šestiosý robot odolný vůči rozmarům počasí, jedině robotová divize Stäubli byla schopná a ochotná na na- ši poptávku reagovat. Projekt pro ně byl vý- zvou ukázat, jak odolné jsou jejich roboty řady HE.“ Konkrétně byl vybrán největší model z té- to řady, TX200L s pracovním dosahem přes 2,5 metru. Testovací zařízení s téměř neomezenou flexibilitou Jednou z hlavních předností tohoto testovací- ho systému je zejména jeho více méně neo- mezená flexibilita. Lidé v John Deere si to plně uvědomují – robot je schopný simulovat dráhy a trajektorie různých strojů a jeho 80 kg nos- nost umožňuje provádět mnoho porovnáva- cích testů. Najednou tak zvládne nést několik GPS modulů včetně dalšího vybavení, v po- slední době navíc začal vykonávat i testy dal- ších senzorů a v budoucnosti ho čekají ještě i jiné úkoly. Nespornou výhodou je i globální využití tohoto zařízení – všechna vývojová centra John Deere v USA, Asii i Evropě mají přístup k tomuto sys- tému online a mohou tak provádět své vlastní testy. Díky časovému posunu se navíc čas velmi dobře rozloží a zařízení může být využito takřka v nepřetržitém provozu. Vše je naprogramováno offlinev uživatelskypřívětivémsoftwaruStäubli Robotics Suite, který je integrován do firemního softwarového řešení. Sběr a analýza dat z testů jsoutaképlněautomatizoványa zpracovanévý- sledky jsou pak opět dostupné všem závodům John Deere po celém světě. Od instalace robotu na střechu již uplynulo ně- kolik let a TX200L HE po celou dobu spolehlivě plní veškeré úkoly v těch nejtěžších představi- telných klimatických podmínkách.  strojárstvo / strojírenství  12 2019 robotika

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Robotizujte monotónní výrobní operace HANWHA je nyní aktivní také na českém a slovenském trhu prostřednictvím společnosti HCR CZECH (Hanwha Collaborative Robots Czech). Řeší vaše potřeby v oblasti kolaborativní robotizace, včetně integrace do stávajících výrobních technologií. HANHWA je aktuálně čtvrtou největší korejskou korporací v konkurenci gigantů jako je Samsung nebo Hyundai, má aktuálně 120 000 zaměstnanců a obrat 80 miliard dolarů. TEXT/FOTO:  Patrik Beránek Roboti HCR vynikají prvotřídním průmyslo- vým designem (oceněno německou iF DESIGN AWARD), kompletní řadou tří typů a vynikají- cím poměrem užitné hodnoty a ceny. Pro ře- šení potřeb zákazníků tak mohou sloužit koboti HCR-3, HCR-5 a HCR-12. Model HCR-5 dispo- nuje certifikací dle ISO pro Cleanroom, třídy 2 a model HCR-12 má oproti srovnatelné konku- renci o 2 kg vyšší nosnost. Chybějí lidi Českému i slovenskému průmyslu aktuálně chybí asi 300 000 pracovníků, zejména na vý- robních pozicích. Firmy si začínají uvědomovat obrovské možnosti a přínosy robotizace výro- by. Protože nedostatek těchto pracovníků bude pokračovat i nadále, je robotizace výroby logic- kým krokem pro zajištění možností strategické- ho rozvoje a růstu. Společnosti v regionu také musí plnit náročné požadavky svých zákazníků na stále rostoucí dodávky daných výrobků. Očekávání trhu jsou taková, že v nejbližších ně- kolika letech dojde k masivní robotizaci výroby v teritoriu střední Evropy. Robotizace zasáhne i do podstatně složitějších výrobních operací než dosud. Tyto složité výrobní operace mohou vykonávat koboti HCR úspěšně již nyní. Během MSV v Brně (říjen 2019) bylo oslove- no více než sto firem s dotazy na problemati- ku automatizace a robotizace výroby. Cílovou skupinou průzkumu byly menší průmyslové výrobní společnosti do 50 zaměstnanců. Aktu- álně je robotizace častým předmětem diskuze vefirmách,jaksepřipravitnapřicházejícírecesi v průmyslu. Robotizace je vhodná pro zvýšení konkurenceschopnosti. A z výsledků výzkumu, který provedl server orobotice.cz vyplývá, že roboty má ve výrobě pouhá 1/4 českých a slo- venských výrobních firem. 27 % firem uved- lo, že mají částečně robotickou výrobu (40 % z nich robotizovalo letos) a zajímavé je také, že celých 77 % společností uvedlo, že robotiza- ci pro svůj obor podnikání vůbec nepotřebu- je. Z výzkumu vyplývá zajímavá skutečnost, že menší české a slovenské firmy s robotizací te- prve začínají. Jiná alternativa není Hlavní filozofie kolaborativní robotizace je jas- ná. Dříve byla překážkou pro nasazení robotů vysoká cena, což už nyní neplatí. Firmy se po- týkají s velkou fluktuací zaměstnanců, mají ná- klady na neustálé školení a zapracování nových pracovníků; v některých společnostech je vy- soká nemocnost a ty pak nemohou vyrábět na 100 %. Dnes už se v Česku a na Slovensku in- tenzivně sledují a vyhodnocují také pracov- ní úrazy. Růst ekonomiky obou zemí s sebou nese rostoucí mzdové požadavky zaměstnan- ců a také akutní nedostatek kvalitních a kva- lifikovaných pracovníků. V regionu je nyní prakticky plná zaměstnanost a volní lidé na tr- hu práce chybí. Efektivní výroba již nemůže být postavena pouze na specializované lidské prá- ci a musí být robotizována. Jiná alternativa není. Robotizujte s námi, jsme připraveni.  Detailnější informace naleznete na: www.hcr-czech.cz model HCR-3 HCR-5 HCR-12 nosnost 3 kg max. 5 kg max. 12 kg max. dosah 630 mm 915 mm 1 300 mm krytí IP 64 IP 54 IP 54 WWW.HCR-CZECH.CZ Pracuje 24/7/365 HCR Series Hanwha Collaborative Robot Jednoduché nastavení Zatížení 3, 5, 12 kg robotika

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Strojarstvo_177x127_polovina_Ondrasek_12_2019_krivky.indd 1 21.11.2019 21:18:10 WWW.HOFFMANNGROUP.COM ĎAKUJE VÁM ZA SPOLUPRÁCU A DÔVERU, KTORÚ STE DO NÁS A NAŠICH SLUŽIEB VLOŽILI V UPLYNULOM ROKU. PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV, ÚSPEŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKA, VEĽA ŠŤASTIA, ZDRAVIA, OSOBNÝCH A PRACOVNÝCH ÚSPECHOV. VÁŠ TÍM HOFFMANN GROUP. TYZDENNIK ONLINE SPRAVODAJ u  monitorujeme dianie v strojárstve u  týždenne doručíme do vašej schránky Stroj@rsky spravodaj je bezplatná služba pre klientov časopisu Strojárstvo/Strojírenství. Každý týždeň doručíme priamo na váš e-mail súbor informácií zo strojárskeho diania. Zaregistrujte sa na www.engineering.sk. 35 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Automatizovaná výroba díky výstružníkům RX Upínací systémy s nulovým bodem od firmy Erowa jsou známé. Jejich přesná výroba je současně časově náročná. Guido Schwarzentruber, zodpovědný v této firmě za nákup nástrojů, spoléhá na vysoce kvalitní výstružníky URMA RX. To mu umožňuje mnoho výrobních operací nechat automaticky běžet i přes noc. TEXT:  Luděk Dvořák, SK Technik  FOTO:  archiv URMA „Večer, když naši zaměstnanci odcháze- jí domů, převezmou práci roboti,“ říká Guido Schwarzentruber. Ty vezmou díly, které ma- jí být obrobeny, založí je do stroje a spustí pro- gram. Přibližně 40 pracovních kroků se přitom provádí zcela automaticky. Stroje pak běží ce- lou noc. Ráno tu leží seřazeny na hotovo obro- bené kusy. „Aby to fungovalo, musí spolu vše ladit.“ Schwarzentruber ví, o čem mluví. Ve fir- mě pracuje již 35 let. Zažil řadu změn a vývojů. „Když jsem začínal, automatizace ještě neby- la,“ vzpomíná. „Dnes je to důležité obchodní odvětví.“ Je tedy logické, že také automatizu- jeme výrobu upínacích systémů, kdekoliv je to možné. Spolehlivé nástroje jsou nadevše V každém případě se musíte spoléhat na ná- stroje. Právě při obrábění přesných otvorů to však bylo před několika lety jinak. „Během hru- bování pomocí vyvrtávacích nástrojů se nám nedařilo spolehlivě udržovat průměr. To mě- lo také vliv na následné válcování, kde jsme nedosahovali požadované povrchové úpra- vy,“ připomíná Schwarzentruber. V součas- ném procesu měl být tento pracovní krok také zautomatizován. „Původně jsme museli každý kus založit do stroje, vyvrtat otvory a provést válcování. To pro nás bylo neuspokojivé.“ Ob- chodní zástupce firmy URMA Kim Arnold nás podnítil k vyzkoušení něčeho jiného – k vy- stružováníotvorůs nástrojiURMAReamingRX. Systém s vyměnitelnými hlavičkami výstružní- ků. URMA Reaming RX je v oboru znám vyso- kou kvalitou, přesností a snadným používáním. Zkouškami k úspěchu I zde byla potřebná trpělivost: „V roce 2014 jsme začali s prvními pokusy vystružování ot- vorů. Při zkouškách se však objevily problémy: Dlouhé třísky (nejsou optimální pro automa- tizovanou výrobu), vysoký krouticí moment (vedl k zastavování stroje), nevyhovující po- vrch (požadováno Ra 0,8 – Rz max 3),“ vzpo- míná Schwarzentruber. Jako zkušený v oboru samozřejmě ví, že to vyžaduje několik pokusů, než se s novým nástrojem dosáhnou požado- vané hodnoty. Při druhém pokusu byla uprave- nařeznágeometriea nabřitechvýstružníkubyl vybroušen utvařeč. Tato změna vedla k lepšímu – kontrolované- mu lomu třísek, ke snížení krouticího momentu a k dosažení odpovídajícímu povrchu. Pro- ces obrábění po změně na vystružování byl až 20x rychlejší. U materiálu 1.2312 / 40CrMnNi- Mo8-6-4 se dosahovalo rychlosti posuvu vět- ší než 1 000 mm/min. Trvalo však ještě dlouho, než byl celý výrobní proces uvolněn. Povrch ot- voru měl požadavek na Ra 0,8 / Rz max. 3. Což bylo více než splněno s Ra 0,11 / Rz max 0,9. Ovšem povrch po vystružování s vysokým po- suvem vykazoval viditelné odstíny. Toto muse- lo být ještě postupně odstraněno. Automatizované obrábění otvorů pomocí URMA Reaming RX „Nástroje URMA dokonale splňují vysoké po- žadavky na spolehlivost procesu, přesnost průměru a kvalitu povrchu. Již 3,5 roku zde fun- gují skvěle. Výstružníky URMA RX se používají René Portmann, Guido Schwarzentruber a Kim Arnold jsou velice spokojeni s nasazením výstružníků URMA RX. 36 engineering.sk náradie  nástroje

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Skříň upínacího pouzdra z materiálu 1.2312 (40CrMnNiMo8-6-4) se obrábí výstružníkem Urma RX průměru 108 mm. Firmu URMA zastupuje na českém a slovenském trhu společnost SK Technik převážně v nočním automatickém provozu. Vyrábíme zde různé průměry (50 – 108 mm) v osmirůznýchtypechpouzder.Přitomnehraje žádnou roli, které z nástrojů jsou právě ve stroji, fungují vždy tip top. Běží to tak dobře, že už se nemusíme o téma vystružování vůbec starat,“ říká s uspokojením Schwarzentruber. Výrazné zvýšení produktivity Po změně technologie na vystružování se ob- jem výroby výrazně zvýšil. Rozhodujícím fak- torem pro změnu ve vystružování však nebyla doba obrábění, ale spolehlivost procesu. Ta je zachována i po výměně řezných hlaviček, pro- tože vysoce přesné rozhraní RX s garantova- noupřesnostívýměnymenšínež4 mikrometry eliminuje opětovné seřizování nástroje. „Sta- rá řezná hlavička ven, očistit dosedací plochu, nasadit novou řeznou hlavičku a jede se dál,“ přikyvuje René Portmann, vedoucí oddělení obrábění. Oceňuje také podporu poskytovanou dodavatelem nástrojů URMA. „Na testech jsme velmi úzce spolupracovali. Při každém problé- mu o nás bylo postaráno, dokonce i ve výrobě prototypů,“ potvrzuje. Kontrolní systém nástrojů Kromě 40 naprogramovaných pracovních kro- ků kontroluje řídicí systém také nástroje. „Pro každý nástroj je zadaná životnost definová- na v minutách.“ Jakmile uplyne, je to graficky zobrazeno v řídicím systému a CNC stroj au- tomaticky vybere sesterský nástroj,“ vysvět- luje Schwarzentruber. Operátor a programátor Markus Suter je příjemně překvapen dlouhou životností výstružníků URMA RX. Jednodu- še řečeno: „Na tomto stroji pracuji již dva roky a nikdy jsem nemusel měnit břitovou hlavič- ku URMA.“ Kromě vysoké kvality produktu výstružníků URMA RX je to samozřejmě ta- ké důsledek pečlivého zacházení se strojem a materiálem. Systém pro vystružování otvorů URMA RX Systém URMA RX je vhodný pro použi- tí v otvorech průměrů 7,6 až 140,6 mm. Vý- měna řezné hlavičky je rychlá a uživatelsky jednoduchá a nabízí nejvyšší opakovatelnou přesnost. Švýcarský specialista na výrobu ná- strojů URMA je známý po celém světě svými inovativními řešeními v oblasti dokončování ot- vorů. Jejich nástroje nachází uplatnění zejména v automobilovém a leteckém průmyslu, u vý- robců hydraulických komponent a čerpadel, tak i u společností v obecném strojírenství.  37 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Porovnanie heterogénneho zvarového spoja žiarupevných ocelí Na zváranie žiarupevných rúr DN 270x32 mm akosti P91 a Cr0.5Mo0.5V0.25 sa vyskúšala metóda poduškovania s meniacim sa obsahom legúr, ktorá sa konfrontovala so zvarom vyhotoveným Ni zliatinou. Porovnali sa štruktúrne, mechanické aj krátko creepové skúšky. TEXT/FOTO:  Peter Bernasovský, Martin Vitásek, Peter Brziak Pri generálnej oprave turbogenerátora tepelnej elektrárne bolo potrebné vyhotoviť tupý obvodový heterogénny zvarový spoj f273x32 mm medzi rúrou ostrej pary z materiálu P91 (X10CrMoVNb91) a nástavcom ventilu parnej turbíny z materiálu Cr0,5Mo0,5V0,25 (15 128 podľa STN). Pracov- né parametre potrubia sú: T = 5350C ± 50C p = 14MPa. Na ten účel sa overovali dve alternatívy vyhotovenia heterogénneho spoja: 1. zváranie prídavnými materiálmi so zvyšujúcim sa obsahom chrómu: •  poduška (návar) 1,4Cr + 4,5 %Cr  •  ZK 9 %Cr 2.  zváranie prídavným materiálom Ni zliatiny (Inconel 625) Vyhotovené skúšobné zvarové spoje sa podrobili mechanickým skúškam, metalografickémurozborua skúškecreepom.Chemickézloženieobochzá- kladnýchmateriálova použitýchprídavnýchmateriálovjeuvedenév tab. 1. Tab. 1.: Chemické zloženie základného a prídavného materiálu (hm. %) Technologický postup zvárania Alternatíva 1: Zvarová plocha rúry z ocele Cr0,5Mo0,5V0,25 sa najprv navarila (vy- poduškovala) obalenými elektródami typu 1,4Cr1Mo0,3V (OEN 125) a elektródami typu 4,5Cr1Mo0,3V (Cromocord 4). Naváralo sa po dvoch vrstvách a koreň navyše 2 – 3 vrstvami (pozri obr. 1 a, b). Tvar zvarového úkosu po mechanickom opracovaní je zobrazený na obr. 1 c). Zvarovýspojsazvarilprídavným materiálom typu 9Cr1MoV, a to v koreni metódou GTAW (drôt OE CrMoV) a výplňové vrs- tvy metódou SMAW (elektródy Cromocord 91). Zváralo sa s mi- nimálnym tepelným príkonom (poduškovanie pod 1 kJ.mm-1). Pri zváraní aj poduškovaní sa aplikoval predhrev 2 500 °C, medzihúsenicová teplota max. 3 000 °C a dohrev 200 až 2 500 °C/2 h. Po zvarení sa zvarový spoj vyží- hal pri teplote 7 200 °C/2 h. Alternatíva 2: Tvar zvarového úkosu bol ako na obr. 1 c). Celý zvarový spoj sa vyhotovil prídavným materiálom typu Inconel 625, a to koreň metódou GTAW (drôt Nifil 625) a výplň metódou SMAW (elektródy Supranel 625). Zváralo sa s minimálnym tepelným príkonom bez rozkmitu elektródy (s výnimkou koreňa). Tepelný režim zvárania (predhrev, interpass, dohrev a PWHT) rovnaký ako v prípade alternatívy 1. Metalografický rozbor a meranie tvrdosti Makroštruktúru zvarového spoja alternatívy 1 dokumentuje obr. 2. Zva- rový spoj bol celistvý až na póry vyskytujúce sa v druhej poduške (elek- tródy Cromocord 4). Póry vznikli aj napriek správnemu vysušeniu elektród a dodržaniu technologického postupu navárania. Mikroštruktúra základného materiálu P91 bola tvorená popusteným martenzitom a kar- bidmi. Vo vysoko vyhriatej TOO sa karbidy rozpustili, čím došlo k presýte- niu austenitu uhlíkom a následne k zvýšeniu tvrdosti martenzitu. Popusteným martenzitom, ale s liacim slohom, bol tvorený aj zvarový kov výplňovýchhúseníca návardruhejpodušky.Návarovýkovprvejpodušky mal popustenú bainiticko-martenzitickú štruktúru. Pôvodná feritic- ko-perlitická štruktúra základného materiálu Cr0,5Mo0,5V0,25 sa vo vysoko vyhriatej TOO zmenila na zmes vysoko popusteného martenzitu a dolného bainitu. Chemická mikroanalýza EDX potvrdila smerom od níz- ko legovaného základného materiálu postupné zvyšovanie obsahu chró- mu v návarových vrstvách podušky a zvarového kovu (obr. 3). Obr. 1.: Príprava zvarového úkosu – alternatíva 1 Obr. 2.: Makroštruktúra zvarového spoja – alternatíva 1 Obr. 3: Obsah Cr a Mo v jednotlivých častiach zvarového kovu – alternatíva 1 (analýza EDX) ZM základný materiál, PM prídavný materiál 38 engineering.sk zváranie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Výsledok tvrdosti HV10 meranej naprieč zvarovým spojom v troch líniách je uvedený na obr. 4a až 4c. Maximálne prípustné hodnoty TOO podľa EN 288-3+A1 (HV10 = max. 320, resp. 350 pre P91) neboli prekročené. Makroštruktúru zvarového spoja alternatívy 2 ukazuje obr. 5. Zvarový kov bol celistvý, bez výskytu mikrotrhlín, pórov a studených spojov. Celý zvarový kov bol tvorený austenitickou štruktúrou s nevýraznou lia- cou textúrou. Štruktúry TOO oboch základných materiálov boli podob- né ako v zvarovom spoji alternatívy 1, až na lokálny výskyt tenkej (hrúbky max. 0,05 mm) martenzitickej medzivrstvy na hranici stavenia s nízko legovanou oceľou (Cr0,5Mo0,5V0,25), ktorej mikrotvrdosť HV0,1 = 370 – 450. Výskyt tejto medzivrstvy sa však na výsledku mechanických a creepových skúšok neprejavil. Priebeh tvrdosti HV10 zvarového spoja je vynesený do diagramov na obr. 6a až 6c. Maximálne prípustné hodnoty tvrdosti neboli prekročené. Prítomnosť úzkej martenzitickej vrstvičky sa meraním nezachytila. Mechanické skúšky Výsledok ťahovej skúšky, skúšky vrubovej húževnatosti a skúšky láma- vosti je spracovaný v tab. 2 (alternatíva 1) a v tab. 3 (alternatíva 2). Z výsledkov vidieť, že zvarový kov vyrobený alternatívou 1 nevyhovel po- žiadavke vrubovej húževnatosti (min. 50 J.cm-2 pri + 200 °C). To je však vše- obecný problém daného typu zvarového kovu. V súčasnosti nie sú na trhu dostupné prídavné materiály, ktoré by túto hodnotu vrubovej húževnatos- tirapídnezvyšovali.Predpokladámevšak,vzhľadomnaprevádzkovéteploty a na to, že daný zvarový spoj by nemal byť v prevádzke vystavovaný dyna- mickým rázom, že malé zníženie vrubovej húževnatosti zvarového kovu al- ternatívy 1 by nemuselo prekážať. Mechanické vlastnosti zvarového spoja alternatívy 2vyhovelipredpísanýmhodnotám.Nezaznamenalsanepriazni- vývplyvlokálnejprítomnostimartenzitickejmedzivrstvynahranicistavenia. Creepové skúšky Skúšobné zvarové spoje sa podrobili creepovej skúške jednoosovým ťa- hom 130 MPa pri teplote 5 500 °C (tab. 4). Kým v prípade zvarového spoja išloo kontrakčnýlomv základnommateriálinízkolegovanejocele(obr. 7a), v prípade zvarového spoja alternatívy 1 išlo o trhliny typu IV (obr. 7b). Aj napriek zistenému výskytu pórov v druhej poduške, časy do lomu v prípade prvej alternatívy boli vyššie. V creepových skúškach sa pokra- čuje pri nižšom zaťažení. Záver Z dvoch overovaných alternatív vyhotovenia heterogénneho zvarového spoja medzi oceľami Cr0,5Mo0,5V0,25 a P91 bola pre reálny prípad vy- braná alternatíva 2 s Ni prídavným materiálom (typu Inconel 625). Hoci pri zvarovom spoji alternatívy 1 vyhotoveného s prídavnými mate- riálmi s postupne sa zvyšujúcim obsahom chrómu (1,25 % + 4,5 % + 9 %) priebežný výsledok creepovej skúšky ukázal dlhšiu dobu do lomu, zavá- žilo nesplnenie predpísanej hodnoty vrubovej húževnatosti zvarového kovu, ako aj vyššia technická náročnosť vyhotovenia tohto spoja. Pri odstávke zariadenia po cca 20 000 hod sa predmetný zvarový spoj podrobil podrobnej NDT kontrole prežiarením, ultrazvukom a kapilárnou metódou, ako aj metódou nedeštruktívnej metalografie pomocou replík. Kontrolou sa nezistila prítomnosť neprípustných defektov, kavít či ne- priaznivých štruktúrnych zmien.  Odborný príspevok recenzovali: doc. Ing. Peter LIPTÁK, CSc.; TUAD v Trenčíne, Ing. Pavol RADIČ, VÚZ Bratislava Tab 4.: Predbežné výsledky creepových skúšok Obr. 4: Priebeh tvrdosti cez zvarový spoj – alternatíva 1 Obr. 5: Makro­štruktúra zvarového spoja – alternatíva 2 Obr. 6: Priebeh tvrdosti cez zvarový spoj – alternatíva 2 Obr. 7: Creepové vzorky s lomom Tab. 2.: Mechanické vlastnosti zvarového spoja – alternatíva 1 Tab 3.: Mechanické vlastnosti zvarového spoja – alternatíva 2 39 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality Obsahom článku je predstavenie skúseností a poznatkov získaných počas prípravy a zavádzania virtuálnej reality pre školenie zamestnancov vo vybranej výrobnej jednotke v petrochemickom priemysle. TEXT/FOTO:  Dávid Ondruš, Slovnaft, a. s., Dávid Gulla, sféra, a. s. Spoločnosť Slovnaft, a. s., tak ako mnoho iných výrobných podnikov vo svete, nedávno čelila situácii, keď vekový priemer zamestnancov rástol a danú situáciu bolo potrebné riešiť. Vytvorilo sa niekoľko podporných programov pre mladých absolventov a novo prijatých zamestnancov; ve- kový priemer začal klesať. Generačná výmena vohnala do plachiet v ra- doch zamestnancov nový, svieži vietor. Stále však zostávalo otázkou, ako efektívne a v čo najkratšom čase odovzdať čo najväčšie množstvo rokmi nadobudnutých informácií. V rafinérii sa ročne spracuje približne šesť miliónov ton ropy a na takéto množstvo ropy je potrebné kvantum technológií, desiatky tisíc zariadení, stovky kilometrov potrubí a MW energie. Niektoré zariadenia a technoló- gie sú jednoduché a ich obsluhu zvládne takmer ktokoľvek, existujú však zariadenia, ktorých nábeh a odstavenie je popísaný v manuáloch na 9 (slovom deviatich) papieroch A4 (obr. 1). Viete si predstaviť, ako dá ob- sluhe zariadenia zabrať, ak je takýchto zariadení v prevádzke viac a pra- covníci musia všetko nosiť v hlave… Obr.1: Jedna strana z manuálu nábehu čerpadla Niektorí zamestnanci sú v danej výrobnej jednotke od jej prvopočiatku desiatky rokov a poznajú každé zariadenie takmer naspamäť. Čo však vtedy, ak daný zamestnanec nie je práve v práci a treba vykonať odborný zásah / manipuláciu a na študovanie manuálov nie je čas? Ide o minúty a každý neodborný zásah môže viesť k výpadku technológie, k poruche zariadenia a v mnohých prípadoch i k zraneniu či ohrozeniu života sa- motného zamestnanca. Pre takéto kritické situácie sme sa rozhodli pri- praviť pilotný tréningový a testovací model vo virtuálnej realite. Prečo práve virtuálna realita? Štúdie ukázali, že pri spracovaní informácií a učení sa spoliehame na na- še zmysly a zapájanie viac než jedného zmyslu napomáha pri spracovaní informácií. Použitie viacerých zmyslov umožňuje vytvoriť viac kognitív- nych spojení a asociácií s koncepciou. To znamená, že je ľahšie prístupná pre toho kto sa učí, pretože existuje viac spôsobov, ako môžu byť infor- mácie spúšťané a získavané zo svojho centra kognitívneho učenia. Všet- ci máme rôzne štýly učenia, no vo všeobecnosti platí zásada: čím viac zmyslov pri učení zapojíme, tým skôr si danú problematiku dokážeme osvojiť. Učiaca pyramída (obr. 2) ukazuje percentuálne rozloženie nadobudnu- tých informácií v závislosti na tom, ktoré zmysly v procese učenia zapo- jíme. Obr. 2: Učiaca pyramída, množstvo informácií, ktoré si dokážeme zapamätať v závislosti na zapojení konkrétnych zmyslov Je evidentné, že samotné ploché čítanie textu (ako to býva zvykom pri študovaní manuálov) je naozaj zdrojom len chabých 10 percent želaného obsahu a sami poznáme ten pocit, keď si niečo musíme prečítať viackrát, prípadne si veci zapísať alebo nahlas zopakovať. Práve to bolo hnacou silou pre kritické zariadenia v spoločnosti Slovnaft, a. s. pripraviť niečo, čo by posunulo efektivitu učenia o niekoľko stupňov. Virtuálna realita a riešenie ponúknuté spoločnosťou sféra, sa javilo ako naozaj vhodné riešenie. Výsledné riešenie Pre pilotný projekt sme sa rozhodli zmapovať, skresliť, namodelovať, rozhýbať a otestovať technológiu nástrekových čerpadiel suroviny vo výrobnej jednotke „Hydrokrak ťažkých zvyškov – RHC“. Ide o funkč- nú pozíciu P104ABC. Teda tri zariadenia, kde dve z troch musia byť vždy 40 engineering.sk údržba

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

v chode. Pozícia A je čerpadlo hnané parnou turbínou, zvyšné pozície B a C sú hnané elektromotormi. Tieto čerpadlá sú kritické stroje, ktoré na- strekujú surovinu do reaktorov a pri ich výpadku dochádza k odstaveniu celej výrobnej jednotky a nadväzujúcej technológie v iných VJ v rámci ra- finérie. Priame straty sa počítajú v miliónoch eur denne, nepriame stra- ty spôsobujú nemalé problémy v logistike, skladovaní, predaji a celkovo v takmer všetkých oblastiach. Samotné školenie obsluhy čerpadiel spočíva v kontrole a príprave za- riadení pred ich spustením a zo samotného spustenia a v uistení sa, že všetko je tak, ako má byť. Tak, ako vidno na obr. 1, manuál samotnej kon- troly technologických parametrov (teploty, tlaky, prietoky a i.) sa na- chádza na 6 (šiestich) stranách A4 a pre človeka, ktorý sa nepohybuje dennodenne medzi danými zariadeniami je takmer nemožné určiť, kde sa dané snímače v prevádzke nachádzajú. Nezabúdajme na všadeprítomný rušivý element – hluk a počasie. Po- chopiteľne, čerpadlá s takýmto výkonom a spomínanou funkciou sú v chode 24/7 a prejsť si spolu so školiteľom technológiu s patričným od- borným výkladom kedykoľvek v pokoji je takmer nemožné. Aj tento ele- ment je vďaka školeniu vo virtuálnej realite odstránený. Počasie už nie je problém, či je zima a mrzne alebo je vonku 38 °C v tieni, technológiu si môžete prejsť v pohodlí školiacej miestnosti za prítomnosti školiteľa a „ohmatať“ si veci štýlom pokus – omyl, čo by ste si v živej prevádzke nemohli dovoliť. Samotná aplikácia má dva funkčné moduly. Je to školiaci modul a tes- tovací modul. V oboch moduloch sa nachádza interaktívna tabuľa, na ktorej si zamestnanec môže prečítať, čo má vykonať, v akých rozme- dziach je odporúčaná hodnota, čo je potrebné urobiť ako nasledujú- ci krok atď. (obr. 3). Táto tabuľa je niečo ako manuál, alebo, ak chcete, pomôcka pre tých, ktorí neovládajú postup na 100 percent. V školiacom režime je každý krok v prevádzke zvýraznený zelenou farbou a navá- dza zamestnanca na správne miesto v scéne a následne pri kontrole parametrov systém ponúka infografiku s odporúčaným rozsahom hod- nôt pre bezpečné odstavenie / nábeh zariadenia. V testovacom reži- me takáto farebná pomôcka chýba a zamestnanec musí vedieť, kde sa daný budík / vypínač, spínač, ventil nachádza a aký je odporúčaný roz- sah pre bezpečné prevádzkovanie. Pri spustení testovacieho režimu je možnosť zapnúť funkciu na počítanie prejdenej vzdialenosti a teda na- staviť zamestnancovi optimálnu trasu a skrátenie času prepínania po- zícií; je možné aplikovať meranie času alebo počítanie chybných krokov. Možnostiam sa medze nekladú. Obr. 3: Interaktívna tabuľa pre školenie vo virtuálnej realite Neposlednou výhodou virtuálnej reality sú riešenia – implementácia ná- hodnej chyby v procese školenia. Zamestnanec sa už nepohybuje po scéne len ako zombie a „neodklikáva“ zelené budíky so správnymi hod- notami. Systém mu generuje náhodne zvolené chyby a tak si zamest- nanec (takmer) naživo otestuje reakciu na neštandardný stav a v reálnej situácii dokáže zachovať chladnú hlavu z titulu nadobudnutej empirickej skúsenosti. Niekedy sa jedná o zvýšený tlak, ktorý vie vnútorný operá- tor z velínu po telefóne znížiť, inokedy sa jedná o nesprávny tlak oleja na bariére, ktorý musí zamestnanec doladiť skrutkou priamo na mieste (vo virtuálnej realite). Obr. 4: Časť výrobnej jednotky zachytená vo VR Prínosy nasadenia v petrochemickom priemysle •  Virtuálna prehliadka neprístupných zariadení s možnosťou prezentá- cie dodávateľom údržby za účelom tvorby cenových ponúk, projekto- vých riešení a i. •  Simulovanie neobvyklých havarijných situácií pokrytých dosiaľ iba te- oretickým školiacim materiálom a následné prezentovanie havarijnej situácie priamo zamestnancom – nadobudnutie skúsenosti, intenzív- nejší zážitok. •  Redukcia, tzv. paperless office v reálnej praxi, keďže administratíva, ktorá je nevyhnutná pri písaní manuálov pre obsluhu výrobných za- riadení a ktorá je sprevádzaná obrázkami s popisom daných úkonov – pracovných postupov. • Tréning technológie ešte pred jej inštaláciou do prevádzky a v momen- te inštalácie už vyškolený personál. • Investičné projekty a simulácia novej technológie v prevádzke. Výroba a technické detaily Na samotné vyhotovenie takéhoto modelu sa využívajú technické 3D CAD výkresy, ktoré je potrebné optimalizovať pre rozhranie VR. V prípa- dežezákazníknemák dispozíciiCADvýkresy,podkladovédátasútvore- né 360-stupňovým videozáznamom a detaily dopĺňané fotografickými snímkami. Obr. 5: Level detailov v aplikácii je na vysokej úrovni. Takto kreovaný model pre tvorbu virtuálnej reality možno využiť ako parciálny technický podklad riešeného prvku, prípadne ho využívať ako digitálnu formu prezentácie technológie. Kvôli realistickejšiemu vizua- lizovaniu modelovaného objektu je model dotváraný textúrami a mate- riálovými referenciami. V rámci rozhrania je možné prostredie doplniť aj zvukovými záznamami, ktoré dotvárajú technické a pracovné postupy nahrané v interaktívnom školiacom postupe. Využiteľnosť uvedených dát pre potreby virtuálnej reality je možné mo- difikovať aj pre výstup do foriem RT – Real Time, kde je možné absolvovať školenie bez potreby špeciálnych periférií. Výhodou školenia v RT je možnosť tímového školenia na viacerých počí- tačoch simultánne (ideálne riešenie pre školy, atď.) Ďalšou formou výstupu je AR – rozšírená realita, ktorej pridanou hodno- tou je použiteľnosť priamo v pracovnom prostredí. Dĺžka výroby závisí od kompletnosti podkladových dát a počtu mode- lovaných elementov. Tvorba jednej scény trvá spravidla približne dva mesiace, ktoré sú potrené na prípravu obsahov, testovanie obsahov vo virtuálnej realite a vizualizovanie. Následne je potrebný jeden mesiac na prípravu logiky, teda prípravy postupov a interakcie s prostredím.  Aplikácia má dva funkčné moduly – školiaci a testovací. 41 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

PŘEDÚPRAVA POVRCHU A EFEKTIVITA DOČASNÉ PROTIKOROZNÍ OCHRANY Kritické klimatické podmínky způsobují korozi zejména při námořní přepravě. Balící předpisy a metody ochrany proti korozi proto musí odpovídat očekávané klimatické zátěži. Stejně tak důležitý je stav povrchu baleného dílu, který zásadně ovlivňuje úspěch či neúspěch protikorozních opatření. TEXT/FOTO:  Radek Janovský Pro účely přepravy a skladování se v rámci dočasné protikorozní ochra- ny již po mnoho desítek let úspěšně používají vypařovací inhibitory koro- ze (VCI). Dalšími dobře známými způsoby ochrany jsou zejména ochrana pomocí vysoušedel a konzervačních olejů. Analýza a vyhodnocení příčin několik set korozních selhání laboratoří EXCOR ukazuje, jak široká je škála povrchových reziduí z předcházejících procesů.Tatorezidua,v závislostinasvépovaze,ovlivňujírůznýmzpůso- bem účinnost protikorozní ochrany. Přeprava a klimatické podmínky FirmyregistrovanévesvazuautomobilovéhoprůmysluČRvyvezlyzarok 2017 do celého světa zboží v hodnotě 917,9 mld. CZK [1]. Obvykle jsou k přepravě zboží v námořní přepravě používány standardní kontejnery. Specifické mikroklima se při přepravě vytváří jak v kontejnerech, tak pří- mo v balené zásilce. Teplotaa relativnívlhkostv kontejnerua v balenízávisíodzeměpisnépo- lohy, aktuálního počasí, teplotě oceánu, cyklu den/noc a na místě ulože- ní kontejneru na lodi. Laboratoř Excor v Drážďanech provede pro zákazníky během jediné- ho roku testy klimatické zátěže dokumentující v součtu časový horizont přibližně 10 až 15 let (obr. 1). Nejkritičtější kombinace teploty a relativní vlhkosti je dosaženo tehdy, když teplota baleného zboží a/nebo teplota v kontejneru či v balení dosáhne teploty rosného bodu. V takovém přípa- dě dochází ke kondenzaci vody na povrchu. Prostředky dočasné protikorozní ochrany Častým důvodem k reklamacím zboží po jejich doručení bývá koroze. I malé korozní body těžko viditelné pouhým okem mohou ovlivnit ná- sledující výrobní operace nebo koncové použití dílů. Proto bývají díly ná- chylné ke koroznímu poškození zpravidla chráněny prostředky dočasné protikorozní ochrany. Ochrana pomocí vysoušedel vyžaduje hermeticky uzavřené balení s níz- kou propustností pro vodní páry. Obvykle jsou používány svařené hliní- kové vícevrstvé fólie. Nutné je použít dostatečné množství vysoušecích jednotek. Konzervační oleje, které vytvářejí efektivní bariéru proti vlhkosti, nesmí emulgovat vodu. Aplikace oleje a jeho následné odstranění jsou dalšími kroky v procesu výroby. Navíc odmaštění vyžaduje použití čisticích pro- středků, což vyžaduje další náklady. Metoda ochrany pomocí VCI byla vyvinuta společností Shell Inc. ve 40. letech minulého století. Inhibitory zásadně snižují rychlost koroze kovů (obr. 2); VCI se postupně uvolňují z nosného materiálu (například PE fólie) a migrují k povrchu kovu skrze okolní atmosféru. Následně se VCI adsorbují na povrch kovu. Občas se o VCI mluví jako o suché konzer- vaci, protože po rozbalení se většina VCI látek během krátké doby odpa- ří z povrchu pryč. Dočasná protikorozní ochrana má za cíl chránit primární oxidační vrstvu, která se na některých kovech vytváří jako přirozená ochrana proti koro- zi. Dobrým příkladem kovu schopného pasivace je hliník. Kompaktní, ale tenká vrstva oxidu hliníku chrání hliník před vlivy okolního prostředí a dra- maticky snižuje rychlost koroze. Stejný mechanismus platí i pro ocel. Pri- mární oxidační vrstva nízko legovaných slitin železa je však méně odolná. Určité inhibitory tuto vrstvu elektrochemicky stabilizují a opravují vzniklé defekty. Důležité je také zvolit vhodný typ inhibitoru pro daný kov. Obr. 1: Údaje o klimatické zátěži během dvou zámořských přeprav. Nahrávání dat začalo při nakládání kontejnerů v přístavu a pokračovalo během dopravy po moři a následujícího skladování v cílové destinaci. Vlevo: Německo – Ekvádor; červenec/srpen: maximální relativní vlhkost 85 %, teplota uvnitř zásilky a teplota rosného bodu se neprotnuly. Teplota v kontejneru 55 °C. Vpravo: Francie – Malajsie; únor/duben: kritické hodnoty s relativní vlhkostí 100 %. Teplota uvnitř balení a teplota rosného bodu se dlouhodobě překrývaly. Maximální teplota 38 °C. FOTO: UP 42 engineering.sk povrchové úpravy

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Obr. 2: Dvě ojnice po 21 cyklech testu dle IEC 60068-2-30, teplota 25 °C/55 °C, relativní vlhkost 95 % /90 %. Bez provedení dodatečného čištění. Vlevo: Ojnice zabalená v běžném PE fólii bez VCI (tloušťka 80 μm). Korozní napadení na mnoha místech. Vpravo: Ojnice ze stejné výrobní šarže zabalená ve VCI materiálu EXCOR. Bez korozního napadení. Povrchová rezidua z předchozích procesů: původ, účinky a interakce Původ a účinky Standardní metody obrábění kovů vyžadují použití procesních kapalin, ať už se jedná o prostředky ředitelné vodou, nebo oleje. ECM (elektro- chemické obrábění) sice chladicí kapalinu nevyžaduje, ale zdrojem kon- taminace v tomto případě může být čistící proces aplikovaný před nebo po ECM. Mnoho reziduí způsobuje a urychluje korozi. Během 25 let analýz ko- rozního napadení identifikovala laboratoř EXCOR několik skupin látek (tabulka 1), které reagují korozivně, jsou hygroskopické nebo se jedná o povrchově aktivní látky. Při ECM se používají kyselé nebo neutrální elektrolyty (například roztok chloridu sodného). Aniontová rezidua mohou působit korozivně a povrch kovu zpravidla ovlivňují více než organické sloučeniny. Chloridy napada- jí pasivní vrstvu oceli a sírany přímo rozpouštějí železo ve slitinách oceli. Složitá geometrie dílů obráběných pomocí ECM činí z odstraňování vlh- kosti a zbytků elektrolytu složitý úkol. Vliv reziduí Ochrana pomocí vysoušedel může být narušena špatným zavařením obalu,nízkýmpočtemvysoušecíchjednoteka poškozenímbaleníběhem přepravy [2]. Díky hygroskopickým látkám může na povrchu dílů konden- zovat voda i při nízkých relativních vlhkostech. Jak už bylo zmíněno, během přepravy na povrchu dílů kondenzuje vo- da. Tenká vrstva vody rozpustí soli na povrchu za vzniku solného rozto- ku. V závislosti na koncentraci solí a času se následně objevuje koroze [3]. Hygroskopické sloučeniny anebo sloučeniny rozpustné ve vodě, které jsou přítomny pod vrstvou antikorozního oleje, jsou díky svému osmotic- kému tlaku schopny způsobit průnik vody k povrchu. Korozi pak způso- buje vodný roztok solí přítomných pod vrstvou oleje a kyslík rozpuštěný v oleji. Navíc povrchově aktivní látky z čisticích prostředků se rozpouští ve vrstvě oleje a umožňují následnou emulgaci vody. Bariérové vlastnosti oleje se tím zhoršují. Inhibitory částečně vyvažu- jí dopad korozivně působících látek na povrchu kovu. Jak inhibitory, tak korozivní sloučeniny soutěží o adsorpční místa na povrchu kovu. Dobře fungující inhibitory vytlačují z povrchu kovu adsorbovaná korozivní rezi- dua a zabraňují jejich opětovné adsorpci. Pokud se zvyšuje koncentrace těchto korozivních reziduí, musí se pro zachování ochrany zvýšit i kon- centrace inhibitorů (např. [4]). Pokud ale množství nebo míra uvolňování inhibitorů není schopna vyrovnat koncentraci negativně působících látek, rovnováha se poruší a dochází ke korozi nezávisle na tom, jestli je nebo není přítomen antikorozní olej nebo zdroj VCI. Výrobní kroky před balením jsou pro efektivní účinnost následné antiko- rozní ochrany zásadní. A pro úspěšnou ochranu během přepravy a skla- dování dílů je nutné tyto kroky pečlivě sledovat a optimalizovat. Snížení koncentrace povrchových reziduí zajistí lepší účinek následné protiko- rozní ochrany.  Použitá literatura [ 1] Faßbender, F.: How pre-processes affect the effectivity of temporary corrosion protection, EXCOR Korrosionsforschung GmbH, Dresden, Germany [2] (přeloženo, upraveno a zkráceno pro účely semináře TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHU) [3]https://autosap.cz/zakladni-prehledy-automotive/obecne-zakladni-prehledy/ [4] Eschke, R.: Schlussbericht AiF-Nr. 12959 N, BFSV, Hamburg, 2003 [5] Tuchschmid, M.; Werner, R.: Allianz Report, Vol. 5, 2001, p. 1-7 [6] Tostmann, K.H.: Korrosion, Ursachen und Vermeidung, Wiley VCH, 2001, p. 277 Tab. 1: Korozivní účinky povrchových reziduí Podmínky dočasné protikorozní ochrany •  Čistý povrch •  Suchý povrch •  Povrch bez koroze 43 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Dizajn – najúčinnejší spôsob riadenia rizika systémov Jednou z neoddeliteľných súčastí života firmy je i riziko súvisiace s jej činnosťou, ktorému musí čeliť. Tu sa však naskytá otázka „aké bezpečné je dosť bezpečné?“. TEXT/FOTO:  Ing. Martin Demčák, PhD., riaditeľ SD&HSE, Slovnaft, a. s. Odpoveď je na prvý pohľad pomer- nejednoduchá–„také,ktoréjeak- ceptovateľné jedincom, vedením, spoločnosťou, štátnym odborným dozorom, ostatnými zaintereso- vanými stranami,…“, no dosiahnuť tento stav nie je vôbec jednodu- ché, ba niekedy priam nemožné! V rámci fázy riadenia rizika, kto- ré nebolo posúdené ako ak- ceptovateľné, poznáme viacero šablón hierarchie usporiadania ty- pov opatrení. Jedna z nich je uve- dená na obr. Pri pohľade na tento obrázok je zrejmé, že v úvode sa snažíme ri- ziku vyhnúť, ak sa to čo i len trochu dá. Toto je však skôr výnimka, ako pravidlo! Ako druhú alternatívu vo- líme úplné odstránenie rizika, ktoré spočíva v eliminácii zdroja ohro- zenia, čiže nebezpečenstva, resp. jeho redukciu, a to až pod akcepto- vateľnúúroveň. Tento typ opatrenia je z pohľadu hierarchie najnároč- nejší, často najdrahší, no i najúčin- nejší. Aby boli náklady na využitie uvedenej alternatívy čo najmenšie, je vhodné uplatniť ju práve vo fáze návrhu (dizajnu) systému. Dve základné zásady 1. Nesprávne navrhnutý systém spravidla vedie k problémom, často závažným, ktoré sú ťažko identifikovateľné, ovplyvniteľné a odstrániteľné, no čo je ešte horšie, mnohokrát ostávajú natrvalo neodhale- né ide o takzvané skryté – latentné chyby sys- tému). Je to logické – aj tu totiž platia pravidlá systémového myslenia, t. j. „dnešný problém je výsledkom včerajšieho riešenia“, alebo „kým sa veci nezačnú zhoršovať, všetko ide dobre“, či „liečba môže byť niekedy horšia ako samot- ná nemoc“,… , ktorých ignorovanie väčšinou vedie k zlyhaniu. Chybydizajnu„napáchané“v minulostinásdo- biehajú dodnes a zrejme budú ešte pekne dlhú dobu. Z technicko-ekonomického hľadiska nie je možné úplne odstrániť tieto chyby v rovna- kom čase, ba často ani znížiť riziko s nimi súvi- siace na akceptovateľnú úroveň. 2.  Naopak, správne navrhnutý systém umož- ňuje vytvárať bezpečné pracovné podmien- ky, ktoré smerujú k odstraňovaniu negatívnych faktorovz pracoviska.Niekedydokoncaponúka možnosť vykonávať pracovné činnosti bez nutnosti používania osobných ochranných pra- covných prostriedkov, čo je snom každého za- mestnanca a nielen jeho! Všetky ostatné, vyššie uvedené alternatívy riadenia, riziko už len znižujú, diverzifikujú, ale- bo posúvajú na tolerovateľnú úroveň, ktorú: •  nie sme schopní na základe súčasných ve- deckých a technický poznatkov ďalej znížiť na akceptovateľnú úroveň, alebo •  sa to z pohľadu závažnosti pôvodného rizi- ka / dosiahnuteľnosti zostatkové rizika a ná- kladov na toto riadenie jednoducho neoplatí! Venovať patričnú pozornosť fáze návrhu sys- tému sa jednoducho oplatí! A to nielen v oblasti technických systémov, ale systémov v priere- ze celej organizácie! Záver V snahe chrániť ľudský život a zdravie sa snažíme úplne eliminovať riziko BOZP, resp. ho znižovať čo najviac, ako je to možné/ praktické. Najlepším spôsobom odstránenia rizika je urobiť to ešte vo fáze návrhu systé- mu, čo však môže významne predražiť pro- jekt, alebo komplikovať jeho implementáciu. To zákonite v hlavách vlastníkov vyvoláva otázku, čo je výhodnejšie? Vytvárať praco- visko bez rizika / s minimálnym rizikom, ale- bo vylúčiť ľudský faktor bez potreby riešenia tohto rizika?  Hierarchia riadenia rizika Vytvárať pracovisko bez rizika / s minimálnym rizikom, alebo vylúčiť ľudský faktor bez potreby riešenia tohto rizika? 44 engineering.sk technická inšpekcia

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Firemné veľtrhové lákadlá Aj v decembrovom vydaní pokračujeme v predstavovaní firiem a ich exponátov, ktoré sme mohli vidieť na 61. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. TEXT/FOTO:  Michal Múdrý Náš prehľad začneme výrobcami obrábacích strojov. Postupne predsta- víme aj vybraných dodávateľov zváracích a deliacich strojov, logistickú firmu či českého výrobcu pecí a sušiarní. Úspešne vstúpili na český trh Nových vystavovateľov v pavilóne P býva tradične pomenej, nám sa však podarilo objaviť rakúskeho vystavovateľa Helmer Mara. O plánoch spo- ločnosti expandovať na nové trhy sme sa pozhovárali s Christianom Stal- lerom: „Na domácom trhu máme, okrem iného, obchodné zastúpenie pre predaj brazílskych strojov Ergomat. Keďže stroje tohto výrobcu sa na území Českej republiky ani Slovenska nepredávali, a teda nebolo tu ani obchodné zastúpenie, rozhodli sme sa s nimi vstúpiť aj do Českej repub- liky, možno aj na Slovensko. V Česku už máme jedného zákazníka z oko- lia Prahy, ktorý od nás kúpil päť strojov tohto výrobcu. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli vystavovať v Brne.“ Staller opísal stroje Ergomat ako stroje s výborným pomerom cena/výkon. V Brne predstavili univer- zálny CNC sústruh TNG 32, ktorý je vhodný predovšetkým na výrobu jednoduchších sústružníckych dielov, ktoré sa vyrábajú predovšetkým na automatických sústruhoch. Model umožňuje krátky čas nastavenia hlavne vďaka používateľsky prívetivému CNC systému, ale aj vďaka do- predu nastaviteľnému držiaku, ktorý umožňuje výmenu kompletnej sady nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd. Krátke pojazdové dráhy prieč- neho sklzu minimalizujú čas rozpätia, čo je predpokladom pre efektívnu výrobu. Robustná, veľmi kompaktná konštrukcia stroja so sklonom 60 ° pre optimálny odvod triesok poskytuje obsluhe pohodlný priestor k prá- ci zohľadňujúcej ergonomické kritériá. Reagujú na dopyt trhu Prechádzaním expozícií výrobcov obrábacích strojov sme narazili aj na slovenskúspoločnosťSlovtos.Távzniklav roku1997a nadviazalanatra- díciu československého koncernu TOS Kuřim, závod TOS Jasová. Jej pro- duktové portfólio v súčasnosti tvorí výroba menších obrábacích strojov, príslušenstva k obrábacím strojom, deliacich prístrojov, CNC otočných stolov a ostatná strojárska výroba. „Naše obrábacie stroje sú vhod- né jednak pre výuku, ale aj pre menších podnikateľov a živnostníkov,“ upresňuje špecializáciu firmy obchodný riaditeľ Róbert Pilcz. Stroje Slo- vtosu nájdeme v mnohých stredných odborných i technických vysokých školách na Slovensku, v Českej republike i v Maďarsku. Najmenším stro- jomv ponukejevertikálnafrézkaFCM 16,ktorábolav tomtorokudoplne- ná o horizontálne frézovacie centrum HCM 16. „HCM 16 je určené hlavne pre školy. Bolo vytvorené na základe dopytu trhu, keďže horizontky sú v súčasnosti veľmi žiadané,“ dodáva Pilcz k novinke, ktorá bola vysta- vená aj v Brne. Ponuku výrobcu ďalej dopĺňa vertikálne CNC obrábacie centrum FCS 28, horizontka HCS 28, lineárny CNC sústruh SL 160 a uni- verzálny CNC hrotový sústruh S 280. Aj posledný menovaný stroj bol ex- ponátom na MSV. „Tento sústruh je teraz dizajnovo zmodernizovaný.  Univerzálny CNC sústruh Ergomat TNG 32 Horizontálne frézovacie centrum Slovtos HCM 16 45 strojárstvo / strojírenství  12 2019 veľtrhy  výstavy  konferencie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Je vhodný pre bežné obrábacie operácie aj pre výukové účely,“ uzatvára debatu s redakciou nášho magazínu Róbert Pilcz. Návrat po piatich rokoch Po piatich rokoch sa vrátila do Brna spoločnosť Megaflex, ktorá na veľtr- hu predstavila hneď viacero strojov. Najväčšiu pozornosť okoloidúcich pú- tal veľkoformátový rezací CO 2 laser Trotec SP 2000 s pracovnou plochou 1 680 × 2 510 mm a výkonom 200 W. Je ideálny pre rezanie materiálov, ako sú akryláty, lepenka a iné. Vybavený je optickým čítaním registračných značiek pre presné rezanie. Vďaka inovatívnej technológii pojazdu a stabil- nej konštrukcii je SP 2000 pripravený pre nepretržitú prevádzku. Ďalej sa v expozícii nachádzal univerzálny laserový gravírovací stroj Trotec Spee- dy 360 flexx s dvoma laserovými zdrojmi – CO 2 a vláknovým. Plynový la- sermávýkon40–120 Wa vláknový20–50 W.Strojdisponujepracovnou plochou s veľkosťou 813 × 508 mm a bohatým voliteľným príslušenstvom. Moderná koncepcia stroja umožňuje rýchlu výmenu pracovného stola. Na výber sú gravírovacie, rezacie, vákuové a špeciálne stoly. Zoznam pre- zentovaných zariadení uzatvára laserový gravírovací stroj Rayjet 50, lase- rový značiaci systém Megaflex Servant 1000 F s automatickými osami X a Z a MOPA laserom a priemyselný laser Megaflex SHINE CO 2 OEM pre zá- stavbu do automatických liniek alebo pracovných staníc. Laserové technológie Spoločnosť Narran z Brna predstavila na veľtrhu hneď niekoľko expo- nátov. Medzi nimi bol aj profesionálny stredný až veľkoformátový re- zací a značiaci systém s CO 2 laserovým zdrojom Mercury od výrobcu SEI Laser. Mercury môže byť nakonfigurovaný v rozsahu od pevného pracovného stola, zdvíhacieho predného stola, dvojitého zdvíhacieho pracovného stola pre rýchle zakladanie materiálov až po dopravník pre navíjané materiály. So strojmi je možné obrábať viacero typov materi- álov – PMMA, ABS, acetáty, plexisklo, drevo, kožu, papier, textil a iné. Je možné taktiež značenie skla a mramoru (okrem PVC a polykarbonátov). Stroje radu Mercury sú dostupné v piatich veľkostných triedach. Mode- ly 1215, 1520, 1530 a 2030 sú navrhnuté pre prevádzku v triede 1 a v trie- de 4, model 2530 je dostupný iba v triede 4. Štandardne sú osadené laserovými zdrojmi s výkonom od 135 W do 2 MW. Ako exponát poslú- žil model 1520, ktorý sa vyznačuje pracovnou plochou 1 500 × 2 050 mm. Invertorová zváračka Medzi zváračmi sme sa zastavili aj v stánku firmy Schinkmann z Mla- dej Boleslavi. Návštevníkom predstavila odporovú bodovú zváračku TECNA 6073A. Invertorové zváračky radu 607x sú vhodné pre použitie vo všetkých výrobných podnikoch, kde sa kladie dôraz na kvalitne vy- konané zvary pomocou strojov s minimálnymi energetickými nárokmi a maximálnou spoľahlivosťou. Technológia invertoru umožňuje precíz- ne riadenie celého zváracieho cyklu, pretože na aktuálny stav je možné reagovať takmer v okamihu. Okrem veľmi stabilného a opakujúceho sa zváracieho cyklu je možné touto metódou docieliť taktiež bodové zvára- nie hliníkových zliatin. Zváračka má maximálny výkon zvárania 200 kVA. Orientačné hrúbky materiálov sú v prípade ocele 4 mm, antikora 3 mm a hliníka 1,5 mm. AGV pre internú logistiku V pavilóne A2 v rámci veľtrhu Transport a Logistika sme navštívili aj ex- pozíciuspoločnostiKivnonSlovakia.V centrepozornostibolautomaticky Veľkoformátový rezací CO 2 laser Trotec SP 2000 Rezací a značiaci systém Mercury 1520 Invertorová zváračka TECNA 6073A AGV pre internú logistiku 46 engineering.sk veľtrhy  výstavy  konferencie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

VESELÉ VIANOCE ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020 / Ďakujeme za prejavenú dôveru v uplynulom roku a želáme všetko najlepšie v roku 2020. / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging navádzaný AGV vozík pre internú logistiku. „Vozíky španielskeho výrob- cu Kivnon sú vhodné aj do skladov, kde sa stretávajú s vysokozdvižnými vozíkmi. Vyznačujú sa totiž robustnou konštrukciou z pevných materiá- lov. Vozíky sú veľmi ľahko programovateľné, po štvorhodinovom školení vie zákazník sám upravovať okruhy a modifikovať ich,“ hovorí projekto- vý manažér Marek Puškár. AGV vozíky jazdia autonómne buď pomocou magnetickej pásky, alebo na mapping. Nabíjanie je riešené cez nabíjaciu stanicu – stroj rozoznáva sám, kedy je potrebné nabitie, prípadne sa mu nabíjanie systémovo nastaví podľa po- treby a systému práce. Bez nabíjania však dokáže fungovať až 16 hodín. Rýchlosť zariadenia je okolo 2,5 m/s a nosnosť do 6 t. Novinka – meranie indexu toku taveniny Z plastikárskych spoločností spomeňme napríklad Azurr-Technology, ktorá sa už viac ako 25 rokov špecializuje na predaj a servis prístrojov Dynisco, špičku v odbore polymérnych technológií. V stánku predstavi- li portfólio výrobcu Dynisco, napríklad laboratórny granulátor MiniGran. Je navrhnutý pre granuláciu menších plastových dielov. Vďaka kompakt- ným rozmerom je možné tento granulátor umiestniť takmer kdekoľvek, a preto je vhodný pre laboratórne aplikácie. Granulátor je vhodný pre všetky druhy plastov – vďaka nízkym otáčkam motora sa spracovávajú plastové materiály na vysokokvalitný recyklát s nízkou prašnosťou. Toh- toročnou novinkou však bola ukážka systému pre meranie indexu toku taveniny CMR IV. Systém fungoval na laboratórnom extrudéri firmy IIM- PiB. Konkrétne ide o online meranie indexu toku taveniny, šmykovej vis- kozity a ďalších parametrov, pričom proces je meraný úplne automaticky bez nutnosti manuálneho zásahu. Vidieť sme mohli aj variant pre menšie aplikácie Viscoindicator. Český výrobca pecí a sušiarní Pôvodná česká spoločnosť LAC zo Židlochovíc sa zaoberá výrobou pe- cí a sušiarní a produkciou žiarobetónových tvárnic. Z prvej oblasti pô- sobenia predstavila spoločnosť LAC v Brne hneď dvojicu exponátov. Prvým bola komorová pec K120/13 pre tepelné spracovanie 3D aditív- ne vyrobených dielov, ktorá zaisťuje proces pre správne metalurgic- ké vlastnosti kovovej zliatiny. Tieto pece sú skonštruované ako veľmi odolné zariadenia pre kalenie, žíhanie, rozpúšťacie žíhanie alebo od- stránenie vnútorného pnutia pod ochrannou atmosférou. Vykurovanie z piatich strán je zárukou rovnomerného rozloženia teploty v pracov- nom priestore. Zariadenie spracováva nehrdzavejúcu oceľ, zliatiny niklu a zliatinu kobalt-chróm. Druhým exponátom bola plynotesná komoro- vá pec s cirkuláciou vnútornej atmosféry PKRC, model PKRC 55/95. Plynotesné komorové pece sa vyznačujú presným rozložením teploty. Používajú sa predovšetkým pre tepelné spracovanie materiálov v de- finovanej ochrannej atmosfére (argón, dusík, formovací plyn) s nízkou spotrebou ochranného plynu do maximálnej teploty 950 °C. Umožňujú využívať technológiu žíhania, popúšťania, vytvrdzovania a odstraňova- nia vnútorného pnutia.  Laboratórny granulátor Dynisco MiniGran Plynotesná komorová pec PKRC 55/95 47 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Zvárači snemovali V poradí 47. ročník medzinárodnej konferencie Zváranie 2019 sa konal na tradičnom mieste hotela Urán v Tatranskej Lomnici v dňoch 6. až 8. novembra. TEXT/FOTO:  Ján Minár Podujatie je určené na oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídav- ných materiálov na zváranie a výrobných tech- nológií. Zúčastnilo sa ho na 150 odborníkov z priemyselnej praxe, akademického prostre- dia, ako aj zástupcovia obchodných a servis- ných spoločností, podnikajúci v odbore. Podujatie, ktoré organizuje Slovenská zvá- račská spoločnosť (SZS), navštevujú aj zá- stupcovia zahraničných firiem či stavovských organizácií. Tento rok prišli zo Srbska, Česka, Poľska a Talianska. Odbornosť a inovatívnosť Na podujatí odznelo na tri desiatky odborných príspevkov. Všetky sa zaoberali poznatkami a výsledkami inovatívnych prístupov v tech- nológii zvárania priamo z priemyselnej praxe. Nezanedbateľný je príspevok akademické- ho prostredia, ktoré s výrobnou praxou pre- zentovali na konferencii špičkové poznatky. To všetko vytvára z tohto podujatia špičko- vý formát v rámci slovenského priemyselné- ho prostredia. Uvádzame niekoľko základných informácií k časti prednesených príspevkov na konferencii. O problematike vývoja pôvodných bezšvových drôtov s jadrom FLUXOFIL a súvisiacej proble- matike v úvodnom vystúpení hovoril Krzysztof Sadurski. Prezentácia predstavuje hlavné technologic- ké vlastnosti novo vyvinutých bezšvíkových drôtov. Ich pomenovanie priamo zodpovedá mechanickým vlastnostiam zvarového kovu a pomáha pri výbere optimálneho typu drôtu v závislosti od typu základného kovu. Drôt s bezrámovým tokom s rutilným tokom Fluxofil 464M (T 46 4 PM 1 H5) je určený na zváranie so zmiešaným plynom a po zvára- ní s výkonom 270 A/28 V predstavuje jeden z najlepších v triede výfukového plynu, trie- da dymu 5b, FER 7,4 mg/s. Kovový typ typu Fluxofil MC466M (T 46 6 MM 1 H5) je navrhnu- tý tak, aby vyhovoval požiadavkám náročných základných kovov s Re 460 MPA a nárazom pri -60 °C. Vyznačuje sa vysokou stabilitou zvára- cieho napätia meraného prístrojmi v reálnom čase, stabilným oblúkom overeným pozoro- vaním vysokorýchlostnou kamerou a nárazom nad 90 J pri -60 °C (polohové zvarové spoje V60). Problematike zvárania kryogénnych tlakových nádob na prácu pri ultranízkych teplotách blíz- kych absolútnej nule sa venoval Milan Čomaj. „Vysoko náročné zvarové spoje pre ultranízke Ocenenie SZS Predseda SZS Pavol Radič otvára konferenciu. 48 engineering.sk veľtrhy  výstavy  konferencie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

teploty blízke absolútnej nule sa úspešne rie- šia modernými zváracími metódami, ako bolo dokumentované vykonanými skúškami. Hyb- ridná plazma, pracujúca key-hole systémom z dôvodu potreby vysokej čistoty zvarového kovu bezpečne spĺňa podmienky výrobkových noriem,“ poznamenal autor. Ukážky zvárania nádoby boli prezentované v rámci prednášky. Nový variant technológie REW pri spája- ní hliníka a pozinkovaného oceľového plechu prezentovala dvojica akademikov z Ústavu technológií a materiálov STU, Pavol Sejč a Ale- xander Schrek. Podstatou inovácie je použitie spájacieho elementu (SE) na báze Al zliatiny, ktorá je vhodná na spájkovanie pozinkovaných oceľových plechov a oblúkové zváranie hliníko- vých zliatin. Analýza štruktúry spoja ukázala, že pri použití vhodných parametrov odporové- ho ohrevu (prúd, čas, prítlačná sila) dochádza k vzniku spájkovaného spoja medzi čelom spá- jacieho elementu a oceľovým plechom a zvá- raného spoja medzi SE a hliníkovým plechom. Problematika možných havárií priemyselných potrubí je stále aktuálna. Aj preto sa trojica od- borníkov, ktorá sa venuje vplyvu prídavného zaťaženia na zostatkovú životnosť plynovodu, rozhodla tento problém prezentovať na konfe- rencii. Peter Bernasovský, Ivan Hamák a Stanislav Vejvoda poukazujú na prípad havárie tranzitné- ho plynovodu na východe krajiny na významný vplyv ohybového prídavného zaťaženia vzni- kajúceho zosuvom pôdy, sadnutím potrubia alebo lokálnym zemetrasením. Havárie vznika- jú najmä v zvarových spojoch kvôli neprípust- ným chybám typu neprevarený koreň, studený spoj či trhlina. Aj keď v súčasnosti prevádzko- vateľ monitoruje kritické úseky plynovodu, nie súznámelimitnéhodnotyzosuvuvzhľadomna veľkosť prítomných defektov. Cieľom ich práce bolo namodelovanie interakcii rôznych defek- tov zvarových spojov s prídavným ohybovým zaťažením pri prevádzkovom tlaku (7,5 MPa) a experimentálne verifikovať tieto hodnoty so skúškami na špeciálnom ohybovom zariade- ní vo firme BMS Bojnanský. Skúšky sa robili na vyrezaných častiach potrubia. Meď – dôležitý kov pri zváraní Pri každoročnom celosvetovom využití približ- ne 12 miliónov ton, je meď najdôležitejší kovový materiál po oceli a hliníku. Hlavnými oblasťami aplikácií,v ktorýchsavyužívajúmedenévýrob- ky, sú napríklad dodávky elektrickej energie, telekomunikácie, stavebníctvo, strojárstvo, doprava a spotrebný tovar. Recyklácia me- di bola vždy veľmi dôležitá, keďže mnohé kra- jiny nemajú takmer žiadny vlastný zdroj rudy dostatočnej kvality. Kyslíkové aplikácie ako kyslíkové obohacovanie, kyslíkové horáky a iné, sú úspešne aplikované v oblasti priemyslu me- talurgie, skla a tepelnej techniky. Vďaka použi- tiu týchto technológií je možné znížiť výrobné náklady pre mnohé procesy. Príspevok autorov Jozefa Šušku, Františka Ziolkovského a Johannesa Raucha pod názvom Inštalácia dvoch horákov Oxipyr-Air na anódo- vej peci Maerz popisuje stav a inštaláciu vo vý- robnom závode Kovohuty Krompachy. Aplikácii predohrevu pri naváraní vrstiev odol- ných voči oteru sa venoval slovensko-poľský príspevok kolektívu z akademického prostre- dia Žiliny a Częstochowej. Návary odolné voči opotrebovaniu sa použí- vajú v mnohých priemyselných odvetviach, keď je potrebné chrániť komponenty a kon- štrukcie stroja pred opotrebením spôsobeným prevádzkovými podmienkami. Hlavným para- metrom určujúcich vlastnosti týchto návarov je vysoká tvrdosť dosahujúca okolo 60 HRC. V mnohých prípadoch sa vytvorí v povrchovej vrstve návaru sieť trhlín, čo môže ovplyvniť tr- vanlivosť použitých odolných vrstiev. Článok prezentuje analýzu vplyvu predohrevu pred naváraním do 400 °C na vlastnosti návarov a jeho vplyv na počet trhlín v povrchovej vrs- tve. Na posúdenie trvanlivosti zvaru bol použi- tý tester G65. Príspevok pod názvom Mikro zváranie – zvá- ranie vodivých vlákien inteligentných textílií sa zaoberal zváraním vodivých vlákien inteligent- ných textílií. Hovoril o technológii odporového zvárania, resp. zváraním tepelnou kompresiou. Rozvojom výroby syntetických vlákien ako ná- hradyzatradičnévláknadochádzaloajk vývoju nových produktov, ktoré pri spojení s miniaturi- záciou produktov z oblasti elektrotechniky a IT techniky viedli ku vzniku inteligentných tkanín. Nosná štruktúra skeletov automobilov je vyrá- baná z výliskov, na ktoré sú kladené špecific- ké požiadavky. Vysoká tuhosť a pevnosť, nízka hmotnosť, programovateľná deformovateľnosť sa dosahuje použitím kombinovaných poloto- varov tvorených z jednotlivých častí s výrazne odlišnými vlastnosťami. Ich spoj je najčastej- šie tvorený laserovým zvarom, ktorý i keď má úzku oblasť TOO, negatívne ovplyvňuje tvár- niteľnosť, ktorá sa hodnotí technologickými skúškami. Prvá skupina testovaných vzoriek mala spoj simulovaný len prievarom vyhoto- veným za rovnakých podmienok ako skutočný spoj, druhá skupina vzoriek bola priamo vy- robená z kombinovaných polotovarov. Pri po- rovnaní hodnôt hlbokoťažnosti oboch skupín vzoriek boli získané úplne protichodné výsled- ky, ktoré sú predmetom tohto príspevku, pod názvom Hodnotenie plasticity laserom zvára- nýchkombinovanýchpolotovarov,autorovAle- na Brusilová a Alexander Schrek. V priebehu roka sa k príspevkom z konferencie budeme priebežne vracať.  Martina Solíková (druhá zľava) prezentuje zváračské pomôcky. Zvárači si majú vždy čo povedať. 49 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Budúcnosť automotivu závisí od preferencií zákazníkov Špecializovaná konferencia pre dodávateľov z oblasti automobilového priemyslu v stredoeurópskom regióne CEE Automotive Supply Chain prvýkrát opustila hranice Slovenska. Jej tohtoročnú edíciu hostil po Žiline a Šamoríne český Olomouc. TEXT/FOTO:  Michal Múdrý Automobilový priemysel je veľmi dôležitým segmentom ekonomiky nie len pre krajiny Vy- šehradskej štvorky, ale aj celej Európskej únie. V Európesakaždoročnevyrobí19 miliónovau- tomobilov, z toho 1,4 milióny v Českej republi- ke. Odvetvie v Únii zamestnáva 14 miliónov ľudí, v Českej republike to je priamo 170-ti- síc a nepriamo až pol milióna. „Automobilový priemysel má budúcnosť,“ uviedol v úvodnom prejave konferencie Petr Novák z českého združenia AutoSAP. Automotive je najväč- ším investorom vo výskume a vývoji v Euró- pe, v Českej republike má až tretinový podiel na výdavkoch do R&D. Naši západní suse- dia sú lídrom v produkcii autobusov na jedné- ho obyvateľa v Európe, vo výrobe automobilov po Slovensku hneď na druhom mieste. „Chce- me ukázať, že dodávatelia sú veľmi dôležití pre OEM výrobcov. Automobilový priemysel pre- žíva najväčšie zmeny v histórii a my sme ich súčasťou. Sú tieto zmeny drastické? Niektorí hovoria – áno,“ dodáva Novák. Ako zostať konkurencieschopný Zmien, ktoré pretvárajú automobilovú výro- bu, je hneď niekoľko. Podľa Sangyounga Hon- ga z juhokórejskej organizácie pre podporu obchodu KOTRA sú najvážnejšími výzva- mi, ktorým odvetvie čelí, emisné limity, ná- stup elektromobility a zmeny u OEM výrobcov. Práve na tieto zmeny musia reagovať aj do- dávatelia. Podľa Petra Kompalla zo Sloven- sko-nemeckej obchodnej komory je dôležité upriamiť pozornosť na vzdelávanie. Na Sloven- sku bol podľa jeho názoru úspešne aplikovaný nemecký systém duálneho vzdelávania. Ďal- ším smerom záujmu by mala byť automatizácia a digitalizácia, v Nemecku nazývaná Industry 4.0. Každá krajina má vlastnú digitálnu straté- giu, ale je potrebné nájsť spoločnú. Guillaume Sapy z Francúzsko-slovenskej obchodnej ko- mory poukázal na nových súperov, s ktorými krajiny V4 súťažia o prílev zahraničných in- vestícií – Turecko či severná Afrika. Dotkol sa aj problémov so surovinami, ktorých pravidel- nosť dodávky Únia nedokáže zabezpečiť. De- nisa Brighton z Britskej obchodnej komory na Slovensku poukázala na veľký problém s pra- covnou silou – ten sa netýka len operátorov, ale aj inžinierov. S problémami náboru zápa- sí napríklad závod Jaguar Land Rover pri Nit- re. Problematickou je tiež otázka vzdelania ľudí a infraštruktúry. Tu je potrebná kooperácia fi- riem so štátom a samosprávou. Na úvodný prejav Petra Nováka nadviazal aj Alexander Matušek, prezident Zväzu automo- bilového priemyslu SR. Na automobilový prie- mysel je na Slovensku napojených 250-tisíc ľudí. V krajine máme štyroch OEM výrobcov a 360 dodávateľov. Až 270 z nich je však sú- stredených na západnom Slovensku. Exter- né i vnútorné faktory, ktoré menia pravidlá hry, napríklad zmeny v legislatívne či emisné li- mity, sú technicky realizovateľné. Neznámou premennou však je, ako na zmeny zareagujú zákazníci. V prípade elektromobility je veľkou výzvou infraštruktúra, napr. budovanie nabí- jačiek. „Potom je to otázka vzdelávania. Kvali- ta škôl u nás nie je najvyššia,“ dotkol sa pálčivej témy. ZAP SR si v tejto oblasti určil tri priority –duálnevzdelávanie,rekvalifikáciunezamest- naných a dovoz pracovníkov z tretích krajín. Príliš veľa OEM Na konci októbra svet priemyslu obletela sprá- va, že francúzska skupina PSA sa spojí s talian- sko-americkým koncernom FCA. Vznikne tak štvrtý najväčší výrobca automobilov na svete s portfóliom trinástich značiek. Podobné fúzie budú pravdepodobne pokračovať. „Určite áno, pretože je to dôležité pre konkurencieschop- nosť. To však neplatí len pre OEM, aj TIER I dodávatelia sa musia spájať,“ vysvetľuje Petr Novák. Budúcnosťou je určite štandardizácia. Napríklad pri e-mobilite nemôže existovať toľ- ko druhov nabíjania. Budúcnosť odvetvia však závisí v prvom rade od toho, koľko automobilov sa bude vyrábať. Budú chcieť zákazníci kupovať nové automobi- ly? Ako sa budú v budúcnosti správať? Automotive z pohľadu Nemecka Hlavným spíkrom CEE Automotive Supply Chain 2019 sa stal Manuel Kallweit, vedú- ci oddelenia ekonomickej inteligencie a šta- tistiky Nemeckej asociácie automobilového priemyslu (VDA). VDA reprezentuje viac ako šesťsto spoločností s vyše 800-tisícimi za- mestnancami. Asociácia zadefinovala množstvo výziev, kto- ré sa stretli v jednom čase. V spoločnosti to sú populačný rast, urbanizácia, megamestá, kli- matické zmeny, ochrana životného prostre- dia, globálna konkurencia, spotreba nerastných zdrojov, rast dopravy a jej bezpečnosť. Z tých- to výziev pramenia aj výzvy pre automobilový priemysel, ktoré VDA rozdelila do štyroch ka- tegórií – alternatívne zdroje energie (ochra- na životného prostredia, redukcia emisií CO 2 ), autonómne riadenie (aktívna bezpečnosť, Zľava Peter Novák, Alexander Matušek, Denisa Brighton, Guillaume Sapy, Peter Kompalla a Sangyoung Hong 50 engineering.sk veľtrhy  výstavy  konferencie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

pokračujúca mobilita), konektivita (riadenie a bezpečnosť dopravy) a nové servisné služby (zdieľanie automobilov). K týmto dlhodobým oblastiam sa aktuálne pri- dáva nové zloženie Európskej komisie, ktoré chce vytvoriť novú zelenú dohodu. „Rovna- ko sa objavili noví hráči v automotive sekto- re – automobilky z Číny, ale aj spoločnosti ako Google vstupujú do sveta produkcie vozidiel,“ dopĺňa M. Kallweit, „do popredia sa dostávajú alternatívne palivá. V roku 2021 vstúpi do plat- nosti ďalší limit pre emisie CO 2 . Firmy vo veľkom investujú do autonómneho riadenia. K tomu potrebujeme zlepšiť manažment dopravy a ko- nektivitu. Rovnako tak nesmieme zabúdať na nové biznis modely.“ Rast predaja sa zasekol Od roku 2009 kontinuálne rástol predaj au- tomobilov vo svete. V roku 2018 však nastala zmena. Celosvetový predaj klesol medziroč- ne o pol milióna vozidiel – na 84,2 milióna. Pre rok 2019 sa však už očakáva výrazný prepad o päť percent – na 80,1 milióna. „V Spojených štátoch je stabilná situácia, v Európe minimál- ny nárast, ale Čína výrazne klesá. To je prob- lém pre všetkých OEM,“ hodnotí. V priebehu rokov 2017 – 2019 sa na čínskom trhu očaká- va pokles predaja z 24,2 miliónov na 20,9 mi- liónov vozidiel. Zmena nastáva aj v typoch nakupovaných áut. Pokým v roku 2004 tvoril segment vozi- dielSUVa pick-upovv Európelenštyripercen- tá z celkového predaja, v minulom roku to bolo už 35  %. V Číne bol tento nárast ešte výraznej- ší. „To platí pre celý svet. Zákazníci si vyberajú, čo si kúpia,“ komentuje zmenu nálad kupujú- cich M. Kallweit. A aké sú vyhliadky podľa VDA pre nasledujúce obdobie? „Pre rok 2020 nie sme moc optimis- tickí. Očakávame ďalší pokles. V dlhodobej- šom horizonte sme však optimisti. V roku 2025 očakávame celosvetový predaj 91,5 miliónov automobilov. Budú rásť nové trhy, napríklad In- dia. V Indii je veľký potenciál, podobne ako to bolo donedávna v Číne.“ Nemecké automobilky doma a vo svete Celosvetová produkcia nemeckých OEM vý- robcov kopíruje celý trh. Keďže v minulom roku tvorila výroba v zahraničí už dvojnásobok do- mácej výroby automobilov v Nemecku, ani jej sa nevyhlo ochladenie. Pokým v minulom roku bol pokles len nepatrný, pre rok 2019 očakáva VDA pokles v celosvetovej výrobe nemeckých OEM o sedem percent. Nemecký automobilový priemysel je prostred- níctvom skupiny Volkswagen zastúpený aj v Českej republike a na Slovensku. V ČR v mi- nulomrokuvyrobili886-tisícautomobilovzna- čiekŠkodaa Seat.Českárepublikajelenjednou z ôsmich krajín, kde Nemecko vykazuje v auto- motive obchodný deficit. „Svetová produkcia nemeckých OEM výrobcov bude v nasledujú- cich šiestich rokoch rásť, a to až o dvadsať per- cent. Do roku 2025 sa zvýši o štyri milióny – na 23,8 miliónov.“ Limity CO 2 zostávajú strašiakom Ako sme už spomínali, v roku 2021 vstúpia do platnosti nové limity pre vypúšťanie emi- sií CO 2 pri osobných automobiloch. Tie klesnú zo 130 g/km (norma platná od roku 2015) na 95 g/km. Do roku 2030 príde k ďalšiemu po- klesu – až o 37,5 %. Pritom pozícia automobi- liek pri vyjednávaní bola 30 %. VDA preto prijala stratégiu pre nulové emisie osobných a úžit- kových automobilov. „Očakávame rozdiel- ne technológie pre konkrétne použitie – jazda v meste, prímestská preprava a diaľková jazda. Podľa šéfov nemeckých OEM však aj v roku 2025 budú mať spaľovacie motory zastúpe- nie v 81 % vozidiel (vrátane hybridov a plug-in hybridov – pozn. red.),“ hovorí. Pre ďalší rozvoj e-mobility je potrebné pokra- čovať vo výstavbe infraštruktúry. To je však celospoločenský problém. V Nemecku pre- to nabíjačky buduje aj štát, aj energetické spo- ločnosti. „Kto je viac pripravený na výzvy v automoti- ve ako nemecké OEM?,“ uzatvára prednášku v pozitívnom duchu Manuel Kallweit z Nemec- kej asociácie automobilového priemyslu.  Geopolitické riziká Najväčšími politickými rizikami vo svete zostávajú brexit a izolacionistická politika USA počas vlády prezidenta Donalda Trumpa. Registrácia nových osobných automobilov vo Veľkej Británii klesá už od výsledkov referenda v júni 2016. Uvedený rok bol vrcholom produkcie aj nemeckých OEM v Spojených štátoch amerických. Manuel Kallweit Priestory na predstavenie partnerských firiem 51 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Záväzné objednávky zasielajte na adresu vydavateľstva: Media ST, s. r. o., Moyzesova 35, 010 01 Žilina objednávajte aj telefonicky na +421 41 56 40 370 alebo e-mailom: sekretariat@mediast.sk, www.strojarskykalendar.sk Iba za 1,30 € / ks do vypredania zásob www.strojarskykalendar.sk / www.engineering.sk / www.mediast.sk/e-shop týždeň týden week 27 29 30 1 2 3 4 5 jún / červen / june júl / červenec / july Peter, Pavol, Petra / Petr a Pavel Melánia / Šárka Diana / Jaroslava Berta / Patricie Miloslav / Radomír, Radomíra Prokop / Prokop SviatoksvätéhoCyrilaaMetoda,CyrilaMetod/DenslovanskýchvěrozvěstůCyrilaaMetoděje,CyrilaMetoděj 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jún / Červen / June 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Júl / Červenec / July 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August / Srpen / August 31 32 33 34 35 36 6 technológií www.zimmer-group.sk Pondelok / Pondělí / Monday Utorok / Úterý / Tuesday Streda / Středa / Wednesday Štvrtok / Čtvrtek / Thursday Piatok / Pátek / Friday Sobota / Sobota / Saturday Nedeľa / Neděle / Sunday Stavili na automatizáciu Spoločnosť Makino zorganizovala v polovici novembra vo svojom technologickom centre v Bratislave podujatie pre zákazníkov z celého regiónu strednej Európy. Pre slovenských a českých klientov bol zákaznícky deň určený na stredu 13. novembra. TEXT/FOTO:  Michal Múdrý Prezentácie spojené s praktickými ukážkami priblížili nielen celé portfólio strojov tohto ja- ponského výrobcu, ale aj ucelené riešenia pre automatizovanú výrobu. Makino doteraz in- štalovalo dvetisíc aplikácií, ktorých základ tvo- rí 4 700 strojov. Ich analýzou zistili, že viac ako 80 % zákazníkov používa systémy s nanajvýš štyrmi obrábacími strojmi, 60 paletami a s jed- ným robotom. Tieto údaje poslúžili pri tvorbe systému pre automatickú prepravu paliet PZ1. Novin- ka, predstavená na tohtoročnom veľtrhu EMO Hannover, sa vyznačuje rýchlym termí- nom dodania a časovo krátkou inštaláciou. Od modulárneho automatizovaného systému pre manipuláciu s materiálom Makino MMC2, kto- rý prepája obrábacie centrá, paletové naklada- če a operátorov, sa odlišuje tým, že je menej variabilný, ale jednoduchší na inštaláciu. Linku tvoria maximálne štyri stroje Makino (na za- čiatku a51nx, a61nx, a500Z a D500, postupne pribudnú všetky stroje s výmenníkom paliet), dve výmenné stanice, kde pracuje operátor, a zásobník pre maximálne 60 paliet. PZ1 dokáže naraz pracovať s dvoma veľkosťami paliet – 400 × 400 a  500 × 500 mm. Záleží len od použitých strojov. „Veľmi dôležitým príno- som je šetrenie priestoru. Tým, že je robot veľ- mi tesne zasadený do systému a je trojosový, sa pohybujeme v úspore priestoru až 20% % oproti konkurencii,“ hovorí Boris Pillar zodpo- vedný za automatizáciu  v bratislavskom Ma- kine. Zaujímavou funkciou je aj automatické učenie. Robot sa za pomoci laserového systé- mu sám naučí vyhľadávať optimálnu pozíciu. CelýsystémriadisoftvérMAS-A5(MakinoAd- vanced System), ktorý sleduje produkciu stro- jov, ich vyťaženosť a dokáže aj sám plánovať výrobu. Systém PZ1 s dvojicou horizontálnych obrábacích centier a51nx a jednou výmennou stanicou WSS mohli návštevníci vidieť v praxi aj v showroome spoločnosti.  veľtrhy  výstavy  konferencie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

K2 od nové verze míří na web V těchto dnech vychází nová verze Informačního systému K2. Také v letošním roce nese nová verze ženské jméno – Luna. Mezi největší novinky patří bezesporu webová verze Informačního systému K2. TEXT/FOTO:  Miroslav Böhm Webové rozhraní ocení zejména zaměstnan- ci v terénu, ať už jde o řidiče, servisní pracov- níky nebo obchodníky. „Právě tito pracovníci dnes musí všechny informace zaznamenávat někde jinde. Často si dělají poznámky na pa- pír nebo předepsané formuláře. Když se vrá- tí do kanceláře, musí pak všechny informace přepsat do informačního systému. To je jed- nak časově náročné, jednak může při přepiso- vání docházet k chybám,“ říká ředitel vývoje K2 Tomáš Szkandera. Díky plnému přístupu k informačnímu systé- mu i mimo prostory firmy nemusí například dopravce dopředu tisknout dodejku a v přípa- dě změn do ní ručně zasahovat. Dodejku u zá- kazníka nově otevře přímo ve svém zařízení a v systému provede všechny potřebné úpra- vy. „Nakonec jediným tlačítkem vygeneru- je dokument ve formátu PDF, který si zákazník může projít, a díky další nové funkci jej na mo- bilním zařízení rovnou i podepsat. Podpis sys- tém K2 vloží do vygenerovaného PDF, které je možné ihned tisknout nebo třeba zákazníkovi odeslat e-mailem,“ dodává Szkandera. Standardizované prostředí pro čtečky Nové webové rozhraní K2 je spustitelné v libo- volném internetovém prohlížeči. Design je plně responzivnía jenavrženýtak,abybyldobřepo- užitelný i na zařízeních s malým displejem, jako jsou mobilní telefony, tablety, ale také například čtečky čárových kódů. Právě se čtečkami je spojena další z novinek verze K2 luna. „Vysly- šeli jsme prosby našich stávajících zákazníků, kteří stále častěji volali po možnosti standardi- zovaného prostředí pro jejich čtečky čárových kódů. S ohledem na množství různých druhů čteček i procesy, kterými se řídí jejich používání v tom konkrétním skladu, bylo velmi kompliko- vané přijít s jedním standardním řešením, které by vyhovovalo, když ne všem, tak alespoň vět- šině zákazníků. Proto jsme software pro čtečky vždy doprogramovávali zákazníkovi na míru. To ale, samozřejmě, stálo čas a peníze,“ přibližuje manažer vývoje Tomáš Kupčík. Právě webové rozhraní otevřelo cestu pro tvorbu standardizovaného prostředí pro čtečky. „Navštívili jsme celou řadu těch nej- modernějších skladů našich stávajících zá- kazníků, prošli jsme si speciální úpravy pro čtečky, které jsme programovali za posled- ních několik let. Výsledkem je pak standardní čtečka, která využívá těch nejlepších příkla- dů z praxe. Samozřejmě, ale i nadále počítá- me s možností úprav kterékoliv části čtečky našemu zákazníkovi na míru. I tyto změny ale budou díky nově použité technologii výrazně rychlejší a v konečném důsledku také levněj- ší,“ dodává Kupčík. Výčet novinek nekončí Mezi další novinky patří například možnost spuštění kontingenční tabulky online nad ak- tuálními daty. Tato funkce pomůže zejména manažerům v rámci controllingu. „Jde o neoce- nitelný nástroj především pro ad hoc analýzy,“ hodnotí novou funkcionalitu předseda před- stavenstva skupiny K2 Petr Schaffartzik, „sám jsem si tuhle novinku během interního testová- ní velmi oblíbil.“ Ani tím však výčet novinek v Informačním sys- tému K2 zdaleka nekončí. Vylepšení se dočkal také K2 e-shop, a to v podobě nových mož- ností definování promo akcí, integrace služby Balíkobot, nových designů nebo rozšíření pla- tebních možností o další platební portály. Do- končen byl také kompletní překlad systému do angličtiny, nová webová nápověda a doku- mentace o celkové délce 6 300 stran nebo kon- textová nápověda přímo v systému. Kompletní soupis novinek a změn najdete na webových stránkách společnosti K2. Představení nové verze majitelům a ředitelům firem se už tradičně odehrálo v prostorách br- něnského divadla Reduta. „Jsem rád, že v sále bylo opět plno a naše pozvání přijalo více než 250 majitelů či vrcholových manažerů z řad na- šichzákazníků.Znamenáto,ženašezákazníky, i ty potenciální, zajímá, co jsme si pro ně za ten rok práce přichystali a kam jsme náš informační systém zase posunuli,“ komentuje Schaffartzik účast na odhalení nové K2 luna.  53 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Veľtrh METAV oslávi 40. výročie Až 400 vystavovateľov z viac ako 20 krajín sveta a takmer tridsať tisíc návštevníkov očakávajú organizátori jubilejného 40. ročníka veľtrhu METAV od 10. do 13. marca 2020 v nemeckom Düsseldorfe. TEXT:  Bohdan Kopčák  FOTO:  archív METAV Pred 40 rokmi padla voľba na Düsseldorf v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfál- sko preto, lebo išlo o jeden z najvýznamnej- ších nemeckých trhov obrábacích strojov. To sa ani po štyroch dekádach nezmenilo –v okru- hu300 kilometrovexistuje12-tisícpodnikovso zameraním na spracovanie kovov, strojárstvo, automobilový priemysel, elektroniku a elektro- techniku s 1,6 miliónmi zamestnancov a obra- tom 515 miliárd eur. Na veľtrh s jasným cieľom „METAV je pevný dátum veľtrhového kalendá- ra pre výrobné technológie. Je to udalosť, kto- rú musí navštíviť každý dodávateľ, ktorý chce osloviť svojich zákazníkov, najmä v sektore strojárstva,“ uviedol v Prahe riaditeľ veľtrhovej sekcie Združenia nemeckých výrobcov obrá- bacích strojov Martin Göbel. Práve toto združe- nie je usporiadateľom veľtrhu METAV. Najviac z 27-tisíc návštevníkov veľtrhu prichá- dza zo severu Nemecka, Belgicka, Holandska, Rakúska a Švajčiarska. Z pohľadu organizáto- rov je kľúčové, že až dve tretiny návštevníkov veľtrhu sú osobami s rozhodovacími právomo- cami a až 44 percent ich prichádza do Düssel- dorfu s konkrétnymi investičnými zámermi. Štyridsiaty ročník veľtrhu sľubuje niekoľko no- viniek. V novej 158 metrov dlhej a 77 met- rov širokej hlavnej hale číslo 1 s plochou vyše 12 000 metrov štvorcových nepodopiera strop ani jeden stĺp. Nové priestory a voľnejší prístup k rozdeleniu výstavnej plochy podľa produktov umožní vystavovať nástroje a príslušenstvo bližšie pri výrobcoch strojov. Návštevníkom sa predvediecelýreťazectvorbypridanejhodnoty u výrobných technológií od plánovania, cez vý- robu až po zabezpečenie kvality. Ochladzovanie ekonomiky aj štrukturálne zmeny Organizátori sú si vedomí toho, že trh ob- rábacích strojov sa od 4. kvartála roka 2018 ochladzuje. Dôvody vidí v silnejúcom sveto- vom protekcionizme, napätých obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou, v zdržanlivos- ti investorov a v neposlednom rade aj v trende postupného odklonu od spaľovacích motorov smerom k elektrickej motorizácii. „Štrukturálna zmena v automobilovom prie- mysle smerom k novým technológiám poho- nu vyvoláva ďalšie problémy. Stále nie je isté, akým tempom bude vývoj pokračovať a aké technológie a v akej miere sa budú v budúc- nosti používať. Spoločnosti sú veľmi opatrné a v zvýšenej miere odkladajú svoje investície,“ zdôraznil Martin Göbel. Počet objednávok v priemyselnom odvetví obrábacích strojov v prvom polroku 2019 kle- sol v Európe medziročneo 18 percent,alev Ne- mecku, ktoré má vysokú závislosť na exporte, tento pokles predstavoval až 23 percent. Is- tou útechou je, že objednávky z eurozóny klesli v Nemeckuleno 13 percent.S týmtokorešpon- duje aj medziročný pokles objemu obchodov s obrábacími strojmi medzi ČR a Nemeckom. Kým v rokoch 2015 až 2018 sa nemecký export do Česka v tomto segmente postupne zvyšo- val z 362,5 na 401,1 milióna eur a nemecký im- port z ČR stúpal z 214,8 na 244,1 milióna eur, v prvom polroku 2019, v porovnaní s prvým polrokom 2018, došlo medzi Českom a Ne- meckom k zhruba desaťpercentnému poklesu v dovoze aj vývoze obrábacích strojov. V prípade Slovenska bola situácia v prvých dvoch kvartáloch 2019 priaznivejšia. Kým nemecký import obrábacích strojov zo SR v prvom polroku 2019 medziročne de fac- to stagnoval (26,4 mil. eur za 1. – 2. Q. 2018; 26,9 mil. eur za 1.– 2. Q. 2019), nemecký ex- port do SR sa dokonca zvýšil, a to zo 60,2 mil. eur v prvom polroku 2018 na 86,4 mil. eur v pr- vom polroku 2019. Medzinárodný veľtrh METAV 2020 v Düssel- dorfe bude mať síce len dvoch priamych vy- stavovateľov z Česka a dokonca žiadneho priameho účastníka spod Tatier, realitu to ne- odráža verne, pretože viacerí vystavovatelia z tohto regiónu sa veľtrhu zúčastňujú prostred- níctvom svojich nemeckých materských firiem. Ilustruje to aj údaj, že v roku 2018 predstavo- val podiel Nemecka na dodávkach obrábacích strojov do Česka až 46 percent. A nemecký trh bol dominantný aj pre českých výrobcov.  Martin Gobel 54 engineering.sk veľtrhy  výstavy  konferencie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Things happen where people meet www.bvv.cz Kalendár veľtrhov a výstav 2020 – Výstavisko Brno, Česká republika Prehľad všetkých podujatí nájdete na: ZastúpenieBVV naSlovensku: ALFAcon,s.r.o. Dobšinského18 81105Bratislava Tel.+421252621232 E-mail:bvv@alfacon.sk www.alfacon.sk STROJÁRSTVO, ELEKTROTECHNIKA A OBRÁBACIE STROJE AMPER 17.-20. 03. MSV 2020 05.-09. 10. IMT 05.-09. 10. FOND-EX 05.-09. 10. WELDING 05.-09. 10. PROFINTECH 05.-09. 10. PLASTEX 05.-09. 10. STAVEBNÍCTVO, DREVOSPRACUJÚCI A NÁBYTKÁRSKY PRIEMYSEL Stavebné veľtrhy Brno 26.-29. 02. DSB 26.-29. 02. MOBITEX 26.-29. 02. URBIS SMART CITY FAIR 03.-04. 06. POĽNOHOSPODÁRSKA A LESNÍCKA TECHNIKA TECHAGRO 31. 03.-04. 04. SILVA REGINA 31. 03.-04. 04. BIOMASS 31. 03.-04. 04. CESTOVANIE, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS GO 16.-19. 01. REGIONTOUR 16.-19. 01. MOTOSALON 2020 05.-08. 03. ProDítě 05.-08. 03. Caravaning Brno 05.-08. 11. Life! 06.-08. 11. MÓDA, OBUV A KOŽENÝ TOVAR, DOPLNKY STYL 22.-24. 02./22.-24. 08. KABO 22.-24. 02./22.-24. 08. OPTA 13.-15. 03. SALIMA 20.-23. 04. SALIMA TECHNOLOGY 20.-23. 04. MBK 20.-23. 04. G+H 20.-23. 04. VINEX 20.-23. 04. EmbaxPrint 20.-23. 04. POTRAVINÁRSTVO, GASTRONÓMIA, POHOSTINSTVO Aktiv galvanizérů Česká společnost pro povrchové úpravy opět připravuje tradiční setkání odborníků v oblasti povrchových úprav. 53. ročník celostátního Aktivu galva- nizérů v Jihlavě se uskuteční v hotelu Gustav Mahler ve dnech 4. a 5. února 2020. Ústřední téma přednášek i diskusí dvoudenního jednání 53. ročníku bude vliv ekonomické situace na vývoj povrchových úprav. Stejně jako v minulých letech aktiv poskytuje možnost prezentovat firemní výsledky v oblasti nových technologií, nových technologických postupů, umožňuje představit nové výrobky prostřednictvím přednášek a výstavky (prezentační stolky, panely, expozice). Již několik let je součástí každého aktivu galvanizérů ocenění zasloužilých pracovníků v oboru povrchových úprav. Více informací na www.cspu.cz Projektování a provoz povrchových úprav Dovolujeme si vás pozvat na 45. ročník konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav, která se uskuteční ve dnech 18. – 19. března 2020 v hotelu Olšanka, Praha 3. Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven, zinkoven a smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, od- bytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a dalších organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků, slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrcho- vých úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech. Více informací na www.konferencepppu.cz 55 strojárstvo / strojírenství  12 2019 avízujeme

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Vede patrí dôstojné miesto Jedným z hlavných cieľov zainteresovaných ministerstiev aj výrobnej sféry je popularizácia vedy a techniky v spoločnosti, pretože veda a technika jednoznačne patrí medzi primárne faktory ovplyvňujúce spoločensko- hospodársky rozvoj krajiny. TEXT:  Eleonóra Bujačková Darina Dupláková (vpravo) Ivan Frollo Aj preto má zásadný význam podujatie Týždeň vedy a techniky, ktorý sa organizuje už od ro- ka 2004 Ministerstvo školstva, vedy, výsku- mu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci Centra vedec- ko-technických informácií Slovenskej republiky. Fascinujúci svet vedy a techniky Podujatie, ktoré prostredníctvom popularizač- ných aktivít sprístupňuje svet vedy a techni- ky nielen žiakom, študentom, dospelým, ale aj deťom, si získalo veľký ohlas. Jeho najväčší vý- znam spočíva v snahe zvýšiť informovanosť verejnosti o zmysle vedy a techniky, dosiah- nutých výsledkoch vo výskume a vývoji a o ich aplikácii v praxi. Veda a technika sú neoddeli- teľnou súčasťou života každého občana a ich správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby širo- ká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne fak- tory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú na- še vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní peda- gógovia, technici a vedci boli schopní zaujíma- vým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu. Tohtoročná vedecká jeseň vyvrcholila už 16. ročníkom Týždňa vedy a techniky. Stovky záujemcov objavovali čaro vedy počas stoviek popularizačných podujatí po celom Slovensku. Prednášky,festivaly,workshopyčinajrôznejšie súťaže s vedecko-technickým zameraním, to všetko malo jeden cieľ: Priblížiť nielen odborní- kom, ale aj širokej verejnosti stav súčasnej slo- venskej vedy, jej úspechy i možnosti. Stretnutia so živou prírodou, civilizačný tlak na prírodu a meniace sa klimatické podmienky vyvolali vášnivé diskusie nielen študujúcej mládeže, ale aj širokej verejnosti. Hlavné lákadlá organizátorov nesklamali. Inte- raktívna výstava Veda netradične bola mimo- riadne nápaditá a inšpirujúca. Mladé vedecké talenty sebavedomo ukázali svoju silu a ná- paditosť. Taký bol aj Festival vedy a techniky AMAVET 2019. „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet“ bola téma tohtoročnej výtvarnej súťaže. Téma fotografickej súťaže znela „Prv- ky okolo nás“. Odbornej komunite bol určený Národný okrúhly stôl o vednej politike, kto- rý bol priestorom na konfrontáciu a získava- nie nových poznatkov. Cieľom tohto podujatia je prostredníctvom odbornej diskusie prispieť k hľadaniu možností na zlepšenie podmienok a kvality slovenskej vedy a výskumu pomocou zdieľania progresívnych národných i zahranič- ných skúseností a dobrej praxe. Ceny pre výnimočných Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slo- vensku bol galavečer pri príležitosti odovzdá- vania Ceny za vedu a techniku 2019. Oceňovalo sa v kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techni- ky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Po- pularizátor vedy, Vedecko-technický tím roka. Ocenených bolo 17 osobností a tímov z oblas- ti vedy a techniky. „Sú naozaj príkladom, in- špiráciou pre ostatných a do slovenskej vedy priniesli vynikajúce výsledky,“ zhodnotila mi- nisterka školstva Martina Lubyová. 56 engineering.sk veľtrhy  výstavy  konferencie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Marian Mičúch z EVPÚ Nová Dubnica V kategórii osobnosť vedy a techniky ocenili MiroslavuKačániovúzavynikajúcevýsledkypri výskume a vývoji biologicky účinných a prírod- nýchlátok,MichalaMegazatranslačnývýskum v onkológii, Mareka Franka za výskum v oblasti elektrických pohonov, výkonovej elektrotech- niky a elektrických strojov a prístrojov s uni- kátnymi realizačnými výstupmi a Svetozára Dluholuckého za celoživotný prínos v rozvo- ji zdravotnej starostlivosti o detského pacienta. Ceny za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si prevzala štvorica vedcov – Tibor Katriňák za prínos pri budovaní algebrickej školy v Bratislave, Otto Verbich za autorstvo a spolu- autorstvo 19 patentov a pôsobenie v medziná- rodných organizáciách, Ivan Frollo za rozvoj vo vednom odbore meracia technika a Lukáš Plank za prácu v oblasti patologickej diagnostiky on- kologických a hematologických ochorení. Za osobnosti vedy a techniky do 35 rokov bo- li vyhlásení Attila Tóth za výskum zelenej in- fraštruktúry, Darina Dupláková za excelentné výsledky v oblasti svetelnej techniky a Mari- án Mičúch za výskum v oblasti elektrotechniky. Za popularizáciu vedy ocenili Mariána Kireša z oddelenia didaktiky fyziky košickej univerzi- ty, jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú z Jazy- kovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (SAV) a Máriu Zentkovú z Ústa- vu experimentálnej fyziky SAV. Na galavečere vyhlásili aj vedecko-technické tímy roka. Tím Centra pre funkčné a povrcho- vo funkcionalizované sklá Funglass pod ve- dením Dušana Galuseka ocenili za výsledky v európskom rámcovom programe Horizont 2020 a reprezentáciu SR v zahraničí. Kolektív z Ústavu experimentálnej fyziky SAV pod tak- tovkou Zuzany Gažovej získal cenu za vedecký prínos a identifikáciu látok vhodných na tera- piu ochorení spojených s amyloidnou agregá- ciou proteínov. Skupina pracovníkov z útvaru výskum a vývoja mechatronickách systémov, Elektrotechnický výskumný a projektový ústav v Novej Dubnici, pod vedením Martina Hraška zaujala výskumom a vývojom riadiaceho sys- tému pre rozpoznávanie a sledovanie objektov inteligentným stabilizovaným nosičom senzo- rických systémov a jeho využitie v praxi. Tohtoročný vedecko-technický týždeň po- tvrdil, že na Slovensku pôsobia špičkoví ved- ci a excelentné výskumné pracoviská, ktorých kvalita je porovnateľná a oceňovaná v medzi- národnom svetovom meradle.  (FOTO: TASR) ročné predplatné časopisu Obdarujte sa titulmi z ponuky vydavateľstva MEDIA/ST mediast.sk/e-shop Strojárstvo/Strojírenství ročné predplatné do 31. 1. 2020 iba za 17,50 € Objednajte si ročné predplatné časopisu Strojárstvo/Strojírenství mediast.sk/e-shop • sekretariat@mediast.sk • +421 41 56 40 370 Media/ST, s. r. o., Moyzesova 35, 010 01 Žilina w w w . e n g i n e e r i n g . s k 30 % vianočná zľava

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Novinky a postrehy z plastikárskej výstavy K 2019 V dňoch 16. – 26. októbra sme mali možnosť zúčastniť sa najväčšej plastikárskej výstavy na svete – K 2019 v nemeckom Düsseldorfe. Podujatie prezentuje rozvojové tendencie v plastikárskom sektore a kooperujúcich odvetviach. TEXT/FOTO:  Juraj Majerský, Pavol Cacara, Miroslav Kollár, Slovenský plastikársky klaster Na prejdenie takého obrovského výstaviska potrebujete určite niekoľko dní, alebo si môžete zašportovať a vziať to behom (ale to asi nemá veľ- ký význam, pokiaľ vážne chcete niečo vidieť). Pre predstavu, plocha vý- staviska je 306 tisíc m2, z toho 263 tisíc m2 sú kryté priestory v halách. Tento rok sa počet vystavovateľov zo 63 krajín sveta vyšplhal na číslo 3 300. Výstavu navštívilo vyše 224 tisíc návštevníkov zo 168 krajín. Naj- väčšie zastúpenie v počte návštevníkov malo po Nemecku Taliansko, Holandsko, India, Turecko a Čína nasledovaná USA. Tento rok sa však ra- pídne zvýšil aj počet návštevníkov z Ruskej federácie, Japonska a Brazílie. Cirkulárna ekonomika dominovala Na kompletnú prezentáciu takej rozsiahlej výstavy by sme určite potre- bovali viac ako jeden deň, preto ponúkame aspoň zopár postrehov a no- viniek. Ústrednou témou tohto ročníka výstavy K 2019 bola cirkulárna ekonomika. Mnohí výrobcovia technológií (drvivá väčšina) deklarujú pripravenosť na spracovanie biodegradovateľných materiálov, vyšší podiel recyklovaných materiálov, recykláciu, separáciu, kompaundáciu. Téme cirkulárnej eko- nomiky boli venované aj špeciálne pavilóny. Napríklad pavilón spoločnosti Erema bol venovaný cirkulárnej ekonomi- ke. V tomto pavilóne bolo možné vidieť produkty na báze recyklovaných materiálov od rôznych výrobcov. Prezentácia bola kombinovaná aj s iný- mi spoločnosťami. Jednoducho, myšlienka cirkulárnej ekonomiky bola prezentovaná ako globálna téma. Na „K-čku“ 2019 však dostali priestor aj nové materiály. Na nižšie uve- denom obrázku je príklad prezentácie nového materiálu od nemecké- ho výskumného ústavu. Predstavuje vlastnosti, ktoré sú požadované od nových materiálov. Nie sú to však len ekologické, ale aj ekonomické krité- riá. Ako sa hovorí – peniaze sú vždy až na prvom mieste. Nakoniec, mnohí dodávatelia technológií aj pri osobných rozhovoroch de- finovali problém, že na jednej strane sú pripravení spracovávať biodegra- dovateľné materiály, ale na druhej strane je dopyt po nich stále pomerne nízky. Dôvodov je viacero. Jednak niektoré materiály stále nedosahujú požadované vlastnosti a jednak je problémom cena. 3D tlač v praxi Prezentovali sa aj technológie, ktoré rezonovali na predchádzajúcej vý- stave K 2016. Ako príklad môžeme uviesť materiály pre 3D tlač, ktoré sú predmetom neustáleho vývoja. Na obrázku sú uvedené príklady použi- tia týchto materiálov na výrobu sedla na bicykel, resp. podrážok na báze PUR s využitím 3D tlače. (Vystavovatelia mali tieto športové topánky aj obuté a prezentovali tak reálne využitie tejto technológie.) Ďalšie príklady špeciálnych materiálov môžeme vidieť na obrázku nižšie. Využitie týchto materiálov je v zdravotníctve, resp. ako špeciálne kom- ponenty do strojov. Majú odľahčenú štruktúru, ale stále vynikajúce me- chanické vlastnosti. Podstatou veľtrhu predsa len ostávajú klasické technológie pre spraco- vanie polymérov. Aj v tejto oblasti však rezonovali technológie na recyk- láciu materiálov. Napríklad spoločnosť MAAG v spolupráci so spoločnosťou Ettlinger predstavila kontinuálny filter na báze laserovo perforovaných platní s vý- konomaž10 tonzahodinu.SpoločnosťCofitpredstavilakontinuálnyfilter Gorilla s využitím nekonečného pásu filtračnej „tkaniny“. Separácia odpadov aj Industry 4.0 Veľkou výzvou sú určite technológie na triedenie a separáciu plastových odpadov. Nižšie uvádzame exponát, ktorý už viac pripomína kozmickú technológiu než stroj na spracovanie odpadu. Stále aktuálnou témou na tohtoročnej výstave K2019 bola aj téma In- dustry 4.0. V súvislosti s touto témou predstavila spoločnosť Ferlin vlastný softvér na zber, výmenu a uchovávanie dát pod názvom Ferlin Bridge. Tento softvér umožňuje komunikáciu so zariadeniami vyrába- nými spoločnosťou Ferlin – gravimetrické dávkovače, sušičky granulá- tu a systém pneumatickej dopravy materiálu. Výhodou tohto systému je centrálna správa spomínaných zariadení, ich pridávanie, konfigurácia, zo- brazovanie aktuálneho stavu, ako aj archivácia dát (databáza). Aplikácia môže bežať na lokálnom desktope, alebo sa možno do nej prihlasovať aj cez webové rozhranie, či už zo systému Windows, alebo pomocou zaria- dení s OS Android (mobil, tablet). So spracovaním recyklátov súvisí aj kontinuálne sledovanie vlastnos- tí, napríklad viskozity. Spoločnosť Promix predstavila okrem iných Ukážka sedla na bicykel, resp. podrážok na báze PUR s využitím 3D tlače 58 engineering.sk veľtrhy  výstavy  konferencie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

produktov online viskozimeter, ktorý umožňuje online sledovanie vlast- ností taveniny na výstupe z extrúdera. Výhodné je to hlavne pri spraco- vávaní regranulátov, či už vlastných, alebo z externých zdrojov, keďže hlavne v prípade externých zdrojov je potrebné sledovať kvalitu výstupu. Cirkulárna ekonomika v ďalších príkladoch Tohtoročnou centrálnou témou bola „Circular economy“, teda šetrný prístup k životnému prostrediu, optimalizácia procesu výroby s nižšou spotrebou energie a znižovanie plastových odpadov, recyklácia plastov, a implementácia nových výrobkov z obnoviteľných zdrojov napr. PLA. Recyklácia plastov bola prezentovaná na každej úrovni. Klasickú recyk- láciu, teda drvenie, čistenie a následnú regranuláciu predstavovala naprí- klad firma Lindner. Drvenie, čistenie a regranulácia odpadu prezentované firmou Linder. Tie sa následne opätovne použili pri výrobe iných výrobkov, napríklad firma Engel prezentovala už známu technológiu sendvičového vstreko- vania, kde použitý materiál je v strednej vrstve, ale aj výrobcovia fólií pre- zentovali túto technológiu na viacvrstvových výrobkoch. Sendvičová štruktúra, stredná čierna vrstva je z regranulátu Engel Podobne bola prezentovaná technológia recyklácie TPU (BASF) cez zvlákňovanie, ako aj recyklácia PET fliaš (Barlog) na nové výrobky. Inou modernejšou a do budúcnosti vhodnejšou verziou recyklácie bol príklad firmy BASF, ktorá predstavila pokusnú technológiu pyrolýzy vý- robkov s PS (Chemcycling) a po vyčistení získaného produktu jeho opä- tovnú polymerizáciu na PS pre napeňované výrobky. Recyklácia PS firmou BASF Pri materiáloch a technológiách je potrebné spomenúť aj chemický na- peňovací koncentrát firmy Trexel, ktorá uviedla popri už známej techno- lógii fyzikálneho napeňovania dusíkom alebo oxidom uhličitým MuCell, prišla s výrobkom TecoCell vhodným pre polyolefíny a PS. Výhodou je, že plyn nemigruje na povrch výlisku a nevytvára už známe nepríjemné šmuhy. Tým je možné znížiť hmotnosť výlisku, ako aj odstrániť prepadliny povrchu pri výrobkoch s dôrazom na vzhľad. Predchádzajúci veľtrh v roku 2016 sa niesol v znamení „Industry 4.0“, ktoré znamenalo posun v smere väčšieho využitia automatického riade- nia výroby. Aj keď sa uvedený pojem zobrazoval vo viacerých stánkoch i v tomto roku, viac ho bolo vidieť v praktických riešeniach. Všetky významnejšie firmy prezentovali automatické linky. Tento pro- ces nie je možný bez kvalitných, senzorov a výstupov z nich prenese- ných späť do riadiacej jednotky vstrekolisu či formy. Kistler, RJG, Priamus a iný. V ponuke týchto firiem sa objavujú nové presnejšie a menšie sen- zory na meranie teploty a tlaku. V každom prípade sa viac zameriavajú na prídavný softvér pre spätnú komunikáciu s lisom – regulácia prepnu- tia, alebo s horúcimi vtokmi napríklad HRS – Flexflow a pod. Firma Kist- lerponúkaDOEsoftvérnaoptimalizáciureguláciestroja.Priamusponúka priamu priebežnú reguláciu stroja podľa aktuálnej zmeny tlaku, vhodnú hlavne pre spracovanie regranulátu s kolísajúcimi tokovými vlastnosťami. Ponuka senzorov firmy Kistler Z noviniek v oblasti horúcich vtokov vyniká realizácia firmy FDU, kto- rá priniesla revolučné ploché horúce vtoky. Táto novinka rapídne znižu- je šmykovú rýchlosť materiálov, vstrekovací tlak a čas cyklu. Žiaľ, trpí aj detskými chorobami – zatiaľ nie je vhodná na pohľadové diely, kvôli ne- homogénnemu vzhľadu povrchu v okolí. Horúce vtoky s plochým torpédom firmy FDU Výrobcovia strojov a CAE softvéru nadviazali užšiu spoluprácu. Víziou je implementovanie simulačných analýz priamo do riadenia strojov. Teda aby parametre procesu získané pri vývoji plastového dielu a formy, bolo možné priamo nahrať do vstrekovacieho stroja. Viacerí to už predstavi- li ako moderné riešenie, ale pri všetkých riešeniach išlo viac menej o vy- užitie súčasných veľkých displejov strojov ako prezentačných médií.  59 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Firma Arburg predstavila novú riadiacu jednotku stroja s názvom Gesti- ca, kde na obrazovke s každým cyklom veľmi seriózne prebiehala simu- lácia vstrekovaného výrobku (okuliare). Využitý bol softvér CADMould. Výhodou bola možnosť pozrieť si simuláciu priamo na stroji, ale prakticky bez možnosti využitia prepojenia na stroj. Nastavenia parametrov v stro- ji a v programe boli veľmi odlišné. Arburg a nová Gestica s prezentáciou Cadmould Podobne v stánku firmy SIGMA Soft bežala na stroji Witmann Battenfeld simulácia vstrekovania výrobku z LSR (silikón). Firma Autodesk v podobnom duchu prezentovala svoj softvér v stán- ku firmy Engel. Okrem toho prezentovali spoluprácu s firmou Beumont pri meraní vlastností materiálov a predaj známeho riešenia tejto firmy pri vyvažovaní plnenia viackavitových foriem. Firma Coretech výrobca programu Moldex3D sa zamerala na prenos čo najpresnejších informácií zo vstrekolisu priamo do softvéru. Ide o pre- nos priebehu reálnych tlakov zo vstrekolisu do výpočtu, aby bolo možné čo najviac zladiť tieto procesy. Cieľom je získať čo najpresnejšie výsledky v zhode s realitou. Každá analýza by v budúcnosti mala byť robená pria- mo pre stroj, na ktorom sa výrobok bude vyrábať. Vízia implementácie simulačného softvéru do vstrekolisu je veľmi lákavá, alečakájueštedlhácesta.V tejtooblastijeešteveľaneprebádaného,ne- popísaného a premenlivého, takže aj výsledky analýz nie sú úplne v súla- de s realitou. Všetci výrobcovia simulačných softvérov cielene pracujú na zrýchlení a spresnení výpočtov a na získaní čo najkomplexnejšieho vý- sledku, pri skrátení potrebného času na prípravu modelu, ktorý je stále komplexnejší a v čo najväčšej zhode s realitou.  Stánok firmy Coretech, výrobcu softvéru Moldex3D SEZNAMTE SE S NORDSON EFD Průmyslová špička v oboru balení a distribuci léčiv Nordson EFD Dial-A-Dose™ a Posi-Dose® jednorázové dávkovací stříkačky umožňují uživatelům nastavit několik přesných dávek na základě požadavků léčby. PODÍVEJTE SE NA VIDEO nordsonefd.com/AnimalHealthPP Implementácia reálnej odozvy stroja od výpočtu v softvéri Moldex3D 60 engineering.sk veľtrhy  výstavy  konferencie

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Exportujte do rozvojových krajín vďaka zvýhodneným vývozným úverom Od 1.  októbra 2019 môžu slovenskí exportéri využívať nielen poistenie zvýhodnených vývozných úverov do vybraných rozvojových krajín, ale aj priame financovanie prostredníctvom EXIMBANKY SR. Zvýhodnený vývozný úver je úver poskytnutý zahraničnému verejnému odberateľovi (napr. ministerstvu, štátnej inštitúcii, mestu, obci), ktorý je výhodnejší, ako úver za štandardných komerčných podmienok. Zvýhodnenie spočíva v predĺženej splatnosti úverov, nižších úrokových sadzbách a možnosti poskytnutia príspevku na splatenie časti úveru, nakoľko sú tieto úvery jedným z nástrojov rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. TEXT/FOTO:  EXIMBANKA SR Zapájaním podnikateľov do projektov oficiál- nej rozvojovej pomoci sa hľadá synergia medzi rozvojovými cieľmi slovenskej rozvojovej spo- lupráce a podnikateľskými aktivitami sloven- ských firiem v rozvojových krajinách. Vaša situácia Ste slovenská firma a chcete vyvážať svo- je výrobky alebo dodávať služby do rozvojo- vých krajín. Máte projekt, ktorý má potenciál pre rozvoj prijímajúcej krajiny. Váš potenciálny kupujúci je verejná, či štátna inštitúcia z vybra- nej rozvojovej krajiny a môže si projekt dovoliť iba za zvýhodnených podmienok financova- nia. Projekt je pre vás nielen zaujímavý, pretože predstavuje samostatnú obchodnú príležitosť, ale tiež môže viesť k budúcim obchodným transakciám. Naša ponuka Dostupné podmienky financovania či poistenia vďaka zvýhodneným vývozným úverom Vďaka financovaniu či poisteniu zvýhodne- ných vývozných úverov sú aj takéto projekty realizovateľné. Tieto projekty na jednej stra- ne podporujú rozvoj ekonomiky a spoločnosti v rozvojových krajinách, ale aj pomáhajú slo- venským spoločnostiam napĺňať ich podni- kateľské ambície a exportný potenciál, čo je výhodné pre obe strany. Výhodou pre sloven- ského exportéra je bezpečná možnosť prie- niku na rozvojové teritóriá, na ktoré nie je možné vstúpiť bez zvýhodnenia, či jeho vyššia konkurencieschopnosť na týchto trhoch pri minimalizácii rizika. Dôležitým faktorom na poskytnutie takého- to úveru je preukázanie rozvojového aspektu projektu. O úvery sa môžu uchádzať projek- ty z vytypovaných oblastí a krajín oprávnených prijímať zvýhodnené vývozné úvery. Pre lepšiu predstavu uvádzame pár príkladov z jednotlivých sektorov: Infraštruktúra – verejné osvetlenia, IT tech- nológie pre štátnu a verejnú správu, varovné systémy (sirény), železničná a dopravná in- fraštruktúra Energetika a obnoviteľné zdroje energie – do- dávka fotovoltických panelov, výstavba elektrár- nínaobnoviteľnézdrojea bioplynovýchstaníc Zelenétechnológiea technológienazmiernenie dopadov zmeny klímy – technológie monitoru- júce ovzdušie/emisie, odpadové hospodárstvo, recyklačné technológie Vodné hospodárstvo a sanitácia – čističky od- padových vôd, zavlažovacie systémy, dodávka pitnej vody Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo – dodávka hnojív, technológie v potravinár- skom priemysle, poľnohospodárske stroje Vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna infraš- truktúra – výstavba a technické vybavenie ne- mocníc, výstavba bytových domov, výstavba škôl, školiace programy V prípade, ak ste svoj projekt nevedeli medzi vyššie spomenuté zaradiť, nevadí. Kontaktujte nás už v úvodnej fáze prípravy vášho projektu, pomôžeme vám nielen pri nastavení štruktú- ry financovania, ale aj s preverením rozvojové- ho aspektu projektu tak, aby bola transakcia oprávnená na štátnu podporu.  Viac sa dozviete na www.eximbanka.sk e-mail: zvyhodneneuvery@eximbanka.sk tel.: +421/2/59 39 88 19 Aktuálnyzoznamkrajínoprávnenýchprijímaťzvýhodnenévývoznéúverynájdetenastránkewww.eximbanka.sk. 61 strojárstvo / strojírenství  12 2019 ekonomika

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

publishing house www.mediast.sk S císařskou elegancí OBKLOPENI ARCHITEKTUROU BELLE ÉPOQUE ZAPOMENETE NA ČAS 9 788089 532469 XIII. ROČNÍK, VYDANIE JESEŇ/ZIMA 2019 // CENA 4,40 €/ 112 KČ magazine for hospitality and hotel professionals SENSORY BRANDING II. STAČÍ LEN POUŽIŤ FARBY JAK OPTIMALIZOVAT NÁKLADY A MAXIMALIZOVAT TRŽBY PO LYŽOVAČKE LÉČBA DRAHÝMI KAMENY Tituly MEDIA/ST si môžete objednať na stránke www.mediast.sk/e-shop, telefonicky na č. +421/41/564 03 70 alebo e-mailom na sekretariat@mediast.sk.

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Eurofondy nie sú charitou, ale nástroj geopolitiky Základným slovenským i českým východiskom je, že zdroje na podporu socioekonomickej súdržnosti v EÚ by mali mať silnú pozíciu aj v novom rozpočte EÚ. Ten sa bude prijímať na obdobie po roku 2020, pravdepodobne opäť na sedem rokov. TEXT:  Eleonóra Bujačková FOTO: archív redakcie Viaceré analýzy argumentujú, že európske fondy mali na ČR i Slovensko výrazne pozitív- ny vplyv. V uplynulom období pomohli citeľ- ne zmierniť dôsledky nedávnej hospodárskej a finančnej krízy. Podľa externých odhadov zodpovedajú európske fondy za štvrtinu z pri- blíženia slovenskej ekonomiky k priemeru EÚ (nárast HDP na obyvateľa medzi rokmi 2003 a 2017) a stoja aj za významným zvyšovaním miery zamestnanosti. Väčšina odborníkov tvr- dí, že eurofondy potrebujeme i naďalej. Zároveň zdôrazňujú, že kohézna politika by sa nemala okresať v prospech nových rozpočtových po- ložiek alebo riešení krízových situácií. Eurofondy sa nám páčia Toto slovo u nás rezonuje dosť výrazne. Nie- kedy, žiaľ, aj kvôli škandálom a korupcii. Najmä v súvislostis tým,načovšetkotietopeniazeod Európskej únie míňame. Eurofondy sú peniaze zo spoločného európ- skeho rozpočtu vyčlenené na sedem rokov. Po uplynutí siedmich rokov sa opäť pripraví ďal- šie programové obdobie. Aktuálne sme v ob- dobí 2014 – 2020. Teda, máme už len rok na vyčerpanie všetkých peňazí, ktoré nám Únia ponúkla. Na začiatku programového obdobia si Európska únia stanoví priority. Z nich si kra- jina vyberie tie, ktoré považuje za najdôležitej- šie. Potom si každá krajina vypracuje operačné programy. Teda stratégiu, ako dané priority na národnej úrovni zrealizuje. Analytici zdôrazňujú jeden dôležitý paradox – o eurofondoch dnes na Slovensku i v ČR máme niekoľkonásobne viac informácií ako o „vlastných zdrojoch štátu.“ Štát si tak môže napríklad stanoviť ako pri- oritu stavanie infraštruktúry, zníženie neza- mestnanosti či životné prostredie. Programy posudzuje a schvaľuje Európska komisia. Na- še krajiny majú v programovom období 2014 – 2020 schválené všetky projekty. Keď už sú projekty schválené, štáty sa môžu pustiť do ich realizácie. To už majú na starosti ministerstvá a vlády. Tie nastavia napríklad výberové kona- nia. Ministerstvá vyhlásia výzvy, aby sa do nich mohli hlásiť firmy či jednotlivci. Keď ministerstvo alebo orgán vyberú, ktorý konkrétny projekt idú realizovať, komisia pošle peniaze. Do celého procesu však nevstupuje. Komisia tak isto prepláca už zhotovené pro- jekty. Niektorí kritici eurofondov tvrdia, že sú často predmetom korupcie. Väčšina však tento názor odmieta. Eurofondy sa nerovnajú korup- cii, ide skôr o to, že sú zdrojom verejných finan- cií. A pri rozdeľovaní týchto zdrojov sa v každej krajine objaví aj istá miera korupcie. Analytici zdôrazňujú jeden dôležitý paradox – o eurofondoch dnes na Slovensku i v ČR máme niekoľkonásobne viac informácií ako o „vlast- ných“ zdrojoch štátu. Pri eurofondoch vieme, podľa akých kritérií sa rozhodovalo (akokoľvek zlé môžu byť), koľko bodov ktorá žiadosť do- stala, aj ako sa minulo takmer každé euro. Veľa z týchto informácií o ostatných verejných zdro- joch dnes chýba. Je fakt, že obe naše krajiny majú problém aj s vyčerpaním všetkých peňazí. To, čo neminie- me, jednoducho „prepadne“. Podľa analytikov je však dôležité nie to, či sa všetky peniaze mi- nú, ale skôr to, či sa minú na zmysluplné projek- ty, ktoré budú mať pre krajinu efekt aj o päť či desať rokov. Nadštátne rozdeľovanie Eurofondy sú nadštátne prerozdeľovanie a dô- vod pre takéto prerozdeľovanie vykonávané na nadnárodnej úrovni je najmä politický. Sú to tie modré tabule všade okolo, ktoré hovoria, čo všetko bolo vybudované z fondov EÚ. Problémom eurofondov je to isté, ako problém štátnych dotácii či štátneho prerozdeľovania vo všeobecnosti. Aby sa čo najviac minimalizova- li problémy s čerpaním fondov, vo vláde vzniká nový orgán, ktorý má pomôcť s novou koncep- ciou eurofondov – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu navrhuje vytvoriť Radu vlády pre politiku súdržnosti na roky 2021 až 2027. Úrad sa chce vyhnúť chybám, kto- ré spôsobili problémy s čerpaním eurofondov v súčasnom programovacom období. Problé- my s ich čerpaním spôsobila nepripravenosť ministerstiev, veľká fluktuácia zaškolených úradníkov a pomalý proces rozdelenia kompe- tencií medzi jednotlivé orgány štátnej správy. „Všetky tieto skutočnosti, spolu so znížením podielu technickej pomoci, je nutné zobrať do úvahy a zmeniť koncepciu a celkovú paradigmu implementácie fondov EÚ po roku 2020 v pod- mienkach Slovenska,“ stojí vo vládnom materi- áli. S tým má pomôcť práve nový vládny orgán zložený z ministrov a zástupcov samospráv a záujmových a stavovských združení. „Podľa niektorých zástupcov výrobnej sféry eurofondy iba málo prispeli ku konkurencieschopnosti a rastu firiem, ktoré ich dostali.“ Diskusie o podobe Kohéznej politiky EÚ, teda o eurofondoch, po roku 2020 prebiehajú už od roka2016.Nováradamápodľadokumentunad- viazať na podobný koordinačný a poradný  63 strojárstvo / strojírenství  12 2019 ekonomika

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

orgán vlády, ktorý pomáhal s prípravou progra- mového obdobia 2014 až 2020, nakoľko sa „osvedčila jeho pôsobnosť“. Rada vláde navrhne nový mechanizmus ria- denia eurofondov, nové operačné programy, ako aj ich priradenie pre jednotlivé rezorty. Jej pôsobnosť bude pokračovať aj po spuste- ní nového programovacieho obdobia, keď bude „dohliadať“, aby sa Partnerská dohoda imple- mentovala správne a v súlade s ostatnými po- litikami EÚ. Príprave na politiku súdržnosti po roku 2020 sa už teraz venujú dva poradné or- gány. V roku 2017 vznikla pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti. Tá slúži ako platforma pre výmenu názorov odborníkov na eurofondy zo samospráv, záujmových stavov- ských združení a akademickej sféry. Viac flexibility Podľa niektorých zástupcov výrobnej sféry eurofondy iba málo prispeli ku konkuren- cieschopnosti a rastu firiem, ktoré ich dostali. Nerozbehli ani slabé regióny. Dôvodom je naj- mänetransparentnéa zdĺhavéprideľovaniedo- tácií, chýbajúce hodnotenia reálneho prínosu a obrovská byrokracia pri vybavovaní. Poskytovanie eurofondov pre súkromné spo- ločnosti v regiónoch Slovenska len málo splnilo svoj účel, ktorým bolo zlepšenie konku- rencieschopnosti a zvýšenie hospodárskeho rastu. Väčšina hodnotených projektov nezvýši- la tržby a zisk firiem, veľká časť firiem dokonca po prijatí dotácií znížila tržby, tvorí dlhy, niekto- ré sa dokonca dostali do konkurzu či reštruk- turalizácie, alebo zastavili výrobu. Nepomohlo to ani slabo rozvinutým regiónom, ktoré naďa- lej zaostávajú, aj keď do nich smerovalo najviac prostriedkov. Podnikateľská aliancia Slovenska analyzovala v rámci svojej štúdie „Eurofondy v regiónoch – aké ovocie priniesli bruselské peniaze?“ 32 náhodne vybraných spoločností, ktoré zís- kali európske prostriedky najmä z Operačné- ho programu Konkurencia a hospodársky rast, ale aj niektorých ďalších. Štúdia ukázala, že veľmi veľa projektov bolo iba priemerných, ni- jako zjavne teda neprispeli k prosperite firiem, hoci sa na ne minulo veľmi veľa verejných pro- striedkov. Viac ako tretina hodnotených spoločností, kto- ré takéto prostriedky dostali, dokonca napriek minutiu peňazí vykazuje horšie alebo výrazne horšie ekonomické výsledky. Iba pri 8 z 32 pro- jektov štúdia PAS skonštatovala, že sa po prija- tí eurofondov ich výsledky výraznejšie zlepšili. Podnikatelia v diskusii o využití eurofondov pre súkromné spoločnosti prinášajú niekoľko pozitívnych i negatívnych konštatovaní, kto- ré vyplývajú z ich skúseností s implementá- ciou a využívaním eurofondov v súkromných spoločnostiach. Čiastočne ide o veľmi vážne výhrady, ktoré treba zohľadniť pri ďalšom plá- novaní a využívaní eurofondových dotácií pre súkromné firmy: •  pomáhajú získať firmám technológie, ku ktorým by sa inak nedostali, kúpili by iba ich časť, prípadne použité namiesto nových; • krivia trh, menia prirodzený rast a vývoj eko- nomiky firiem na nárazový, závislý na euro- fondoch; •  získať eurofondy je veľmi náročné, ak ich však firma nedostane, často stráca konku- rencieschopnosť, pretože jej konkurenti eu- rofondy majú a získajú tým technologický a cenový náskok; •  zvyšujú ceny technológií, pretože ich do- dávatelia si musia do nich započítať účasť vo verejnom obstarávaní, čakanie na platby a podobne; •  proces je extrémne byrokraticky náročný a zdĺhavý, pričom náročnosť sa rokmi ešte zvyšuje; •  nezmyselné podmienky, napríklad zamest- návanie Rómov či mladých nezamestna- ných; •  zložitosť písania projektov zabraňuje ich samostatnej tvorbe firmami, vyžadu- je si zadávanie cez agentúry, ktoré proces predražujú a vytvára sa tým aj priestor pre korupciu; •  všetko musí byť extrémne presne na- plánované do poslednej skrutky, pres- ný počet hodín, presná a limitovaná výška odmien pre lektorov, presné postupy, čo otvára priestor pre únik informácií a kopí- rovanie technologických postupov, inová- cií a celých projektov; • firmy, ktoré dostali eurofondy, niekedy končia v konkurze alebo reštrukturalizácii, stroje sa presunú do iných firiem a verejné prostried- ky sa zneužívajú, pretože sa to málo kontrolu- je a štát nedokáže uplatniť sankcie; •  bolo by lepšie využiť eurofondy na finan- covanie infraštruktúry, ktorá slúži všetkým podnikateľom, nie iba niektorým – napríklad ciest, verejnej dopravy, vzdelávania, vývojo- vých kapacít, priemyselných a logistických parkov, energetiky, proexportných opatre- ní a podobne. Celkové hodnotenie prideľovania projektov súkromným spoločnostiam manažérmi nie je príliš pozitívne. Vyčítajú im, že krivia pod- nikateľské prostredie, ale aj vytvárajú priestor pre korupciu, rast byrokracie a malý prínos pre tvorbu nových pracovných miest. No- vé technológie vo všeobecnosti pracovné miesta skôr nahrádzajú ako vytvárajú, preto- že v princípe sa namiesto ľudskej manuálnej práce viac využíva automatizácia. Tá mô- že nepriamo vytvárať nové pracovné miesta, pridelenie dotácií však potom nemožno pria- mo viazať na vytvorenie pracovných miest, pretože to vedie k tomu, že sa vytvárajú iba formálne. Eurofondy výrazne prispeli k zbližovaniu životnej úrovne jednotlivých členských štátov Európskej únie. 64 engineering.sk ekonomika

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Ďalším negatívom je spôsob prideľovania eu- rofondov, ktorý je málo transparentný, málo flexibilný a veľmi zdĺhavý. Viaceré firmy, ktoré eurofondy dostali, zdĺhavosť a náročnosť eu- rofondového projektu priviedla do situácie, že nakoniec skrachovali a celkom zastavili výro- bu, niektoré ju premiestnili do inej spoločnosti. O takýchto prípadoch však správy minister- stiev neinformujú a ani nezverejňujú ako ich riešia, aby pomoc EÚ nebola zneužívaná. Viac informácií – viac zodpovednosti Napriek viacerým spomínaným výhradám, Slováci hodnotia eurofondy čoraz pozitívnej- šie, rastie aj ich povedomie o europrojektoch. Kohézna politika EÚ (politika súdržnosti) tvo- rí až jednu tretinu spoločného rozpočtu Únie. Jedna z tradičných európskych politík má pro- stredníctvom európskych fondov pomáhať re- gionálnemu rozvoju a stierať rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi. Eurofon- dy vo viacerých krajinách Únie tvoria základnú časť všetkých verejných investícií. Informovanosť o eurofondoch je v Únii napriek tomu stále nízka. Podľa posledného Euroba- rometra zameraného na regionálnu politiku EÚ má o projektoch financovaných z európ- skych štrukturálnych a investičných fondov vo svojom regióne vedomosť iba 40 percent Európanov. Úradníci Komisie v pravidelných výskumoch skúmajú, aké je povedomie obyva- teľov Únie o finančnej podpore z EÚ v ich mes- te alebo regióne. Respondentov sa pýtajú aj na to, ako hodnotia jej výsledky, do ktorých oblastí by mala smerovať, alebo ako by sa malo zmeniť rozhodovanie o európskych dotáciách. Hlavným zistením posledného prieskumu je, že povedomie o prínosoch Európskych štruk- turálnych a investičných fondov v EÚ rastie. O spolufinancovaných projektoch v regió- ne vedia presne štyria z desiatich Európanov. V predošlom meraní, v roku 2017, to bolo o päť percentuálnych bodov menej. Zo všetkých fondov je medzi obyvateľmi Únie najznámejší Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý v priemere poznal každý tretíEurópan.Čosatýkarozpočtu,ideo najväč- ší európsky fond. Až 46 percent z odpovedajú- cich však nepoznalo žiadny z fondov kohéznej politiky. Na Slovensku je miera informovanosti jednou z najvyšších v celej Únii, pričom oproti posled- nému meraniu narástla vôbec najviac z celej únijnej dvadsaťosmičky. Kým v roku 2017 bolo informovaných 63 percent respondentov, teraz toboliviacakotrištvrtiny(77 percent).Jetozá- roveň najvyššie číslo od spustenia merania ve- rejnej mienky o európskej regionálnej politike. Slovensko má len v súčasnom sedemročnom programovom období z fondov EÚ k dispozícii viac ako 15 miliárd eur, pričom aj tu tvoria väč- šinu verejných investícií. Medzi členskými krajinami sa však úroveň in- formovanosti výrazne líši. Najväčšie pove- domie o finančnej podpore EÚ majú Poliaci (82 percent). Nasledujú Slovensko a České re- publika (75 percent). Budúcnosť… O tom, aké finančné zdroje pôjdu na eurofon- dy v rozmedzí rokov 2021 až 2027, sa defini- tívne rozhodne v budúcom roku. Po odchode Veľkej Británie majú dostať chudobnejšie štáty Európskej únie menej peňazí. Oficiálne Európ- ska komisia počíta so škrtnutím desiatich per- cent súčasných zdrojov. Proti zníženiu pomoci o miliardy eur sa postavilo aj Česko a Sloven- sko. Zástupcovia vyšehradskej štvorky záro- veň požadujú možnosť pružnejšieho čerpania eurofondov. Premiéri Andrej Babiš a Peter Pellegrini ostro kritizovali navrhovaný rozpočet EÚ na ro- ky 2021 až 2027. Obaja lobujú za „rozum- nú rovnováhu“ medzi tradičnými politikami a novými výzvami. Osud eurofondov by ne- mali určovať politické rozhodnutia. Kohézna politika nie je politický výmysel, ale je tu na odstraňovanie vážnych regionálnych rozdie- lov medzi jednotlivými časťami EÚ. O obje- me rozpočtu by teda podľa Petra Pellegriniho mali rozhodovať reálne čísla a reálne fak- ty a skutočnosť. Český premiér Andrej Babiš bol tiež rázny. EK by podľa neho krajinám ne- mala určovať investičné priority, pretože nie je všetko len o klimatickej zmene. „Pre nás je prioritou jadro,“ reagoval Babiš, ktorému sa nepáčia ani veľké náklady na chod európ- skych inštitúcií. Vlani to bolo až 10 miliárd eur. „Nám sa to nepáči,“ povedal.  FOTO: EU observer 65 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Našim firmám chýba dynamika Slovensko a Nemecko sú z hospodárskeho hľadiska blízkymi partnermi. Podľa aktuálneho prieskumu vo firmách však konjunktúre v oboch krajinách chýba dynamika. Ale firiem, ktoré chcú aj tak ďalej investovať, je napriek tomu mnoho. TEXT:  Eleonóra Bujačková  GRAFY: SNOPK Silná angažovanosť nemeckých podnikov navyše zabezpečuje dob- ré príjmy pre slovenské štátne financie, pretože podiel nemeckých fi- riem, na príjmoch z daní 200 najväčších firiem na Slovensku, predstavuje 16 percent. Vyplynulo to z analýzy spoločnosti pre daňové poradenstvo BMB Partners za rok 2018. Pozitívne signály Podľa Petra Lazara, prezidenta Slovensko-nemeckej obchodnej a prie- myselnej komory (SNOPK), od hospodárskej krízy pred desiatimi rok- mi, prebieha hospodársky vývoj v Nemecku a na Slovensku viac-menej synchrónne. Súvisí to s úzkym hospodárskym prepojením oboch krajín. „Nemecko je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska a jed- nou z hlavných krajín pôvodu zahraničných investícií“, povedal. „Na území Slovenska pôsobí odhadom 600 firiem s nemeckou majetkovou účasťou. Zamestnávajú tu viac ako 140 000 pracovníkov.“ Jesenný prieskum v členských firmách celosvetovej siete nemeckých obchodných komôr ukázal, že oslovené firmy na Slovensku a v Nemecku súčasnú ekonomickú situáciu síce hodnotia prevažne pozitívne, na na- sledujúcich dvanásť mesiacov sa však pozerajú podstatne skeptickej- šie, ako firmy vo zvyšku Európy. Zatiaľ čo v oboch týchto krajinách počíta s ďalším rastom len 16 percent, podiel optimistov je v európskom prieme- re s 36 percentami oveľa vyšší. Hospodársky extrémne silný rok 2018 a dobrý začiatok roka 2019 pri- niesli mnohým firmám na Slovensku a v Nemecku dobrý stav záka- ziek až do jesene. „Ale najmä nemecký exportný priemysel teraz stále silnejšie pociťuje zahranično-ekonomický protivietor. Silnejúci protek- cionizmus, nevyriešené obchodné konflikty a Brexit sa odrážajú aj v ob- chodných očakávaniach“, vysvetlil P. Lazar. „Pôsobí to priamo na slovenské hospodárstvo, ktoré je do celosvetového obchodu zapojené skoro ešte výraznejšie, ako hospodárstvo Nemecka.“ Kríza nehrozí O nejakej kríze alebo dokonca závažnej recesii však nemôže byť ani re- či. Napriek slabnúcej dynamike máme i naďalej veľa podnikov, ktoré ešte stále chcú investovať. Jasne to vyplýva z jesenného prieskumu komory. Tieto závery potvrdzujú i štatistické údaje pre tretí štvrťrok. Podľa údajov Eurostatu rástlo ako slovenské, tak aj nemecké hospodárstvo, od júla do septembra trochu silnejšie, ako v druhom štvrťroku (0,4 %, resp. 0,1 %). Negatívny rast z druhého kvartálu (-0,2 %) v Nemecku nepokračoval. „Pribúdajú náznaky, že nemecké hospodárstvo sa zo strednodobého hľadiska znovu dostáva do formy“, hovorí prezident SNOPK. „Pre sloven- ské hospodárstvo je to dobrá správa.“ Najväčšie nebezpečenstvo pre tento vzostupný trend vyplýva, popri všeobecnom vývoji dopytu, zo stúpajúcich mzdových nákladov a nedo- statku kvalifikovaného personálu. Pre 68 percent firiem, oslovených na Slovensku, predstavujú pracovné náklady najväčší rizikový faktor pre nad- chádzajúcich dvanásť mesiacov. V európskom priemere to podobne vidí len 31 percent firiem. V porovnaní s EÚ je na Slovensku kritickejšie hod- notený aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Na Slovensku to pred- stavuje riziko pre viac ako každého druhého účastníka prieskumu (55 %), na európskej úrovni len pre štyroch z desiatich. V Nemecku je nedostatok kvalifikovaných pracovných síl podobne naliehavý ako na Slovensku. Prieskum konjunktúry Počet účastníkov: 127 firiem Percentuálne zastúpenie podľa sektorov: 2 39 % 3 % 7 % 15 % 35 % výrobný podnik energetika / likvidácia odpadu stavebníctvo obchod služby 66 engineering.sk ekonomika

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Viac než znižovanie sadzieb dane a rozširovanie daňových úľav by firmy privítali, ak by zmeny boli predvídateľnejšie a celý daňový systém jednoduchší. Najlepšie hodnotené lokálne faktory Lokálne podmienky 2,77 2,61 2,77 1,76 2,89 2,7 2,84 2,78 1,62 2,96 2,8 2,78 2,74 1,48 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 Kvalifikácia pracovníkov Produktivita a ochota pracovníkov podávať výkony Platobná morálka Disponibilita a kvalita miestnych dodávateľov Členstvo v EÚ 2019 2018 2017 1 Lokálne podmienky 3,5 3,5 3,23 3,37 2,95 3,48 3,56 3,02 3,33 3,05 3,42 3,35 3,34 3,24 3,24 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 Daňové zaťaženie Podmienky pre výskum a vývoj Politická stabilita Kvalita akademického vzdelávania Pracovné náklady 2019 2018 2017 Lokálne podmienky 3,69 3,59 3,59 3,66 3,34 3,6 3,69 3,64 3,49 3,63 3,49 3,62 3,6 3,53 3,52 3,49 3,49 3,48 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Kvalita systému odborného vzdelávania Flexibilita pracovnoprávnych pravidiel Hospodársko-politická predvídateľnosť Účinná verejná správa Verejná infraštruktúra Daňový systém a daňová správa 2019 2018 2017 Ako hodnotíte súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku? 4 Hospodárska situácia a očakávania 29 45 63 50 61 47 34 45 10 8 3 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 dobrá uspokojivá zlá Ako hodnotíte perspektívy slovenskej ekonomiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom? 5 Hospodárska situácia a očakávania 33 35 41 10 57 53 50 56 10 11 8 34 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 lepšia nezmenená horšia Ako sa bude vyvíjať v tomto roku hospodárska situácia vo Vašej spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom? 9 Hospodárska situácia a očakávania 44 47 44 34 43 42 48 43 13 10 8 22 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 lepšia nezmenená horšia Nedostatokodbornéhopersonálubolv nemeckomprieskumeuvádzaný ako najväčšie podnikateľské riziko (56 % všetkých odpovedí). Pracovný trh potrebuje kvalitu Pracovný trh zostáva jednou z dôležitých oblastí konania pre posilne- nie konkurencieschopnosti Slovenska. Kľúč vidia ľudia z priemyslu cel- kom jasne v kvalifikácii pracovníkov. Bez nej to nepôjde. Aj preto volajú po transformácii školstva, najmä odborného. Úzka hospodárska spolupráca medzi Slovenskom a Nemeckom sa odrá- ža aj v slovenskej daňovej štatistike. Podiel nemeckých firiem na daniach, ktoré zaplatilo 200 najväčších podnikov na Slovensku, vrátane finančné- ho sektora, predstavuje 16 percent. Vyplynulo to z analýzy pre rok 2018, spol. BMB Partners, ktorá poskytu- je daňové poradenstvo. Príjem na priamych daniach, ktoré zaplatili skú- mané podniky, predstavoval spolu tri miliardy eur. Firmy so slovenskými majiteľmi na nich mali podiel vo výške 11 percent. Nemecko je najsilnejším zástupcom medzi zahraničnými investormi s najvyšším podielom na odvedených daniach na Slovensku. Nemecké podniky odviedli v roku 2018 dane vo výške okolo 500 miliónov eur, čo zodpovedalo podielu vo výške 16 percent. Keď k tomu pripočítame od- vody do Sociálnej poisťovne, vzrástol objem zaplatených daní a odvo- dov nemeckých zamestnávateľov na takmer 1,1 miliardu eur. Na druhom mieste nasledovali rakúske firmy, s podielom vo výške 7 % na daniach z príjmov. Investori z Česka a USA prispeli vo výške päť percent. Autorka štúdie Renáta Bláhová priblížila, že tento rok v BMB Partners rozšírili Taxparency Report o prieskum, v ktorom sme u najväčších pla- titeľov dane zisťovali, ktoré tri z daňových opatrení a zmien považujú za najdôležitejšie. „Dalo sa očakávať, že jasným víťazom sa stane požia- davka na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, ktoré si želá až 25 percent veľkých daňovníkov. Prekvapením však je, že na druhom a treťom mieste sú kvalitatívne, nie ekonomické vplyvy daňovej legis- latívy. Viac než znižovanie sadzieb dane a rozširovanie daňových úľav by firmy privítali, ak by zmeny boli predvídateľnejšie a celý daňový sys- tém jednoduchší.  67 strojárstvo / strojírenství  12 2019

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Únia sa dohodla na rozpočte na rok 2020 Posledný rozpočet v súčasnom európskom rozpočtovom období má predpovedať, aké budú priority sedemročného finančného rámca EÚ po roku 2020. TEXT: EURACTIV.sk Gunther Ottinger FOTO: Politico Európske inštitúcie sa po maratóne roko- vaní dohodli na podobe rozpočtu EÚ na rok 2020. Rokovania medzi eurokomisiou, euro- parlamentom a Radou EÚ, ktoré boli preruše- né v piatok 15. novembra, sa podarilo dokončiť v pondelok večer 18. novembra. Rozpočet EÚ na rok 2020 je stanovený na 168,69 miliardy eur v záväzkoch (zmluvne do- hodnuté peniaze) a 153,57 miliardy eur v plat- bách (vyplatené peniaze). Táto dohoda umožní EÚ zamerať svoje zdro- je na momentálne najdôležitejšie priority – klimatické zmeny, tvorba pracovných miest, investície do mladých ľudí, bezpečnosti a tiež solidarita v EÚ. Budúcoročný rozpočet má zá- roveň pripraviť prechod na ďalší rozpočtový cyklus na obdobie rokov 2021 až 2027. Naopak, EÚ výrazne – až o 85 miliónov eur – okresala financie v predvstupových fondoch pre Turecko. Dostupné peniaze by vzhľadom na postupné „vzďaľovanie sa európskym hod- notám“ a obavy o právny štát v Turecku ma- li smerovať na podporu tamojšej občianskej demokracie, program Erasmus a na podpo- ru presídlenia sýrskych utečencov. Viac peňazí naproti tomu európska dvadsaťosmička vyčle- nila pre krajiny Západného Balkánu. Jan Van Overtveldt, ktorý v rokovaniach za- stupoval Európsky parlament, dohodu označil za „historickú zmenu“. Belgický europoslanec ocenil, že nový rozpočet nie je iba o kohéznej (eurofondy) a poľnohospodárskej politike, ale sústreďuje sa aj na podporu inovácií, výskumu, ale aj klímy a životného prostredia. „Mal by to byť príklad pre nasledujúci viacročný finančný rámec,“ uviedol na Twitteri Overveldt. Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger povedal, že rozpočet EÚ na rok 2020, posledný, ktorý navrhla Komisia pod vedením Jeana-Clauda Junckera, je o kontinui- te. „Má nasmerovať zdroje tam, kde sú potreb- né. Pomôže vytvárať pracovné miesta, riešiť zmenu klímy a stimulovať investície v celej Eu- rópe, investovať do mladých ľudí a zvyšovať bezpečnosť Európy,“ uviedol komisár. Spresnil, že všetky tieto priority sa odrážajú aj v návr- hu Komisie na dlhodobý rozpočet Únie po ro- ku 2020. Na klímu až 21 percent Komisia upozornila na to, že 21 percent z cel- kového rozpočtu pôjde na opatrenia na rie- šenie zmeny klímy. Program LIFE pre životné prostredie a zmenu klímy dostane 589,6 mi- lióna eur (o 5,6 percenta viac ako v roku 2019). Program Horizont 2020 získa 13,46 miliardy eur (+8,8 percenta). Energetická oblasť nástroja Spájame Európu – ktorá investuje do rozsiahleho využívania ob- noviteľných zdrojov, modernizácie existujúcej infraštruktúry na prenos energie a rozvoja no- vej infraštruktúry – dostane 1,28 miliardy eur (+35 percent). Na oblasť Doprava v rámci ná- stroja Spájame Európu sa poskytne podpora vo výške 2,58 miliardy eur. Takmer polovica zo zdrojov – 83,93 miliardy eur v záväzkoch (+4,1 percenta) – má za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky EÚ. Z toho 58,65 miliardy eur (+2,5 percenta) pôjde na zmiernenie hospodárskych medzier v člen- ských štátoch a medzi nimi, na podporu rastu, tvorby pracovných miest a na podporu kon- vergencie prostredníctvom štrukturálnych a in- vestičných fondov. Európsky globálny satelitný navigačný systém Galileo bude podporený sumou 1,2 miliardy eur (+74,7 percenta) s cieľom rozšíriť svoje využitie na svetovom trhu tak, aby do konca roku 2020 dosiahol 1,2 miliardy používateľov. Suma 255 miliónov eur poskytne stimuly pre európske spoločnosti, aby spolupracovali na vývoji obranných výrobkov a technológií v rám- cieurópskehoprogramuobrannéhopriemysel- ného rozvoja. Mladí ľudia v EÚ budú mať prospech z niekoľ- kých programov: 2,89 miliardy eur pôjde na vzdelávanie prostredníctvom programu Eras- mus (+3,6 percenta). Pre Európsky zbor so- lidarity bolo vyčlenených 166,1 milióna eur (+15,9 percenta). Európski poľnohospodári využijú zo spoločné- ho rozpočtu 58,12 miliardy eur. Riadenie bezpečnosti a migrácie bude na bu- dúci rok podporené sumou 2,36 miliardy eur pre azylový, migračný a integračný fond, fond vnútornej bezpečnosti a tiež pre agentúry, ktoré pracujú v tejto oblasti (Europol, Frontex, EASO, eu-LISA). Dohoda je založená na predpoklade, že Spoje- né kráľovstvo bude po brexite naďalej prispie- vať k plneniu rozpočtu EÚ a zúčastňovať sa na ňom do konca roka 2020.  Menej peňazí pre Turecko, viac na výskum a klímu 68 engineering.sk ekonomika

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

Prezentácia významných firiem v obore Viac ako 80 odborných prednášok a seminárov Vysoká úcastˇslovenských firiem Trendy v oblastiach OZE, IoT, Smart City, Priemyslu 4.0 a elektromobility 2020 www.amper.cz pořádá 17. – 20. 3. 2020 |BRNO 28. medzinárodný velľtrh elektrotechniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

mesačník december – prosinec 2019, číslo 12, ročník XXIII cena 3 € / 90 Kč Zaregistrované MK SR, EV 3440/09 ISSN 1335 – 2938, tematická skupina: A/7 Vydáva: MEDIA/ST, s. r. o. Moyzesova 35, 010 01 Žilina IČO: 36380849, IČ pre DPH: SK2020102568 Riaditeľka: Ing. Antónia Franeková, e-mail: franekova@mediast.sk tel.: +421/41/507 93 39 ŠÉFREDAKTOR: Mgr. Ján Minár, e-mail: minar@mediast.sk, redakcia@mediast.sk tel.: +421/41/507 93 35, mobil: +421/901 740 780 vedúci vydania: Mgr. Michal Múdrý, e-mail: mudry@mediast.sk mobil: +421/910 930 936 Redakcia: Ing. Eleonóra Bujačková, e-mail: elaredakcia@gmail.com Mgr. Bohdan Kopčák, e-mail: bohdan.kopcak@seznam.cz tel.: +420/732 600 338 Redakčná rada: dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., prof. Ing. Pavol Božek, CSc., prof. Ing. Sergej Hloch, PhD., doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP prof. Ing. Ján Košturiak, PhD., doc. Ing. Marián Králik, CSc, Ing. Jan Kudláček, PhD., doc. Ing. Ján Lešinský, CSc, doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. prof. Ing. Kamil Ružička, CSc, doc. Ing. Ella Sosnovich, PhD., Ing. Štefan Svetský, PhD., prof.Ing.PeterTrebuňa,PhD. Inzertné oddelenie: Anna Ďurečková – dureckova@mediast.sk, 0903 460 079 Ing. Ľubomír Hajšel – hajsel@mediast.sk, 0903 537 255 Ing.PavolJurošek–jurosek@mediast.sk,0903509093 Ing.IvetaKanisová–kanisova@mediast.sk,0902500864 AlenaPačková–packova@mediast.sk,0948204377 RomanŠkolník–skolnik@mediast.sk,0902550540 Žilina:Moyzesova35,01001Žilina tel.:+421/41/5640370,tel./fax:+421/41/5640371 Praha:Jeseniova2863/50,13000Praha–Žižkov tel.:+420/774907600,marketing@mediast.eu Grafická úprava: Štúdio Media/ST, Ing. Ján Jančo Rozširuje: MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s., Bratislava a súkromní predajcovia Predplatné: Celoročné: 25 € / 650 Kč prijíma redakcia tel.: +421/41/564 03 70, e-mail: sekretariat@mediast.sk www.mediast.sk/e-shop Nevyžiadané rukopisy a materiály redakcia nevracia a nehonoruje. Redakcia nezodpovedá za obsah a správnosť inzercie a komerčných prezentácií. odborné a vedecké články / professional and scientific articles Príloha extra STROJÁRSTVO STROJÍRENSTVÍ ENGINEERING MAG AZIN E fórum manažéra / MANAGERS FORUM NOVÁPREVÁDZKAIBAZAČIATKOM New office is only the beginning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 PRI OKRÚHLOM STOLE At Roundtable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 AKTUÁLNE Z DOMOVA At Home Actually . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 EUROINFO EuroInfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ZAUJÍMAVOSTI VEDY A TECHNIKY Interests of Science and Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Automobilový priemysel Automotive industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 stroje a technológie / MACHINES AND TECHNOLOGIES TECHNOLÓGIAKOVOTLAČENIA–SMERYĎALŠIEHOROZVOJA Metal spinning technology – actual possibilities and future trends . . . . . . . . . . 20 STRIEDAVÝPOHONVEXTRÚZIIPLASTOVDÁVAZMYSEL AC Drive in plastic extrusion makes sense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 elektrotechnika / electrotechnical industry NOVÁDIMENZIADECENTRÁLNEHONAPÁJANIAPRÚDOM A new dimension of decentralized power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 TRHS BATERIEMIJEZÁVISLÝNAPĚTIZEMÍCH Batteries market depends on five countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Metrológia / Metrology JENOPTIKVYBAVILČMIPŘÍSTROJEMNAMĚŘENÍDRSNOSTI A KONTURY Jenoptik equipped ČMI with the device for measuring of roughness and contour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 informačné technológie / Information technologies DATA–NOVÁZLATÁŽÍLA Data – The new bonanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ZEŽIVOTA(NE)ÚSPĚŠNÝCHFIREM From the life of (un)successful companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 NEBEZPEČENSTVORANSOMVÉROVÝCHÚTOKOV Danger of ransomer attacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 robotika / robotics MODERNÍTECHNOLOGIEPODŠIRÝMNEBEM Open-Air modern technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ROBOTIZUJTEMONOTÓNNÍVÝROBNÍOPERACE Robotize monotonous production operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 náradie – nástroje / toolS AUTOMATIZOVANÁVÝROBADÍKYVÝSTRUŽNÍKŮMRX Automated production by the help of RX reamers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 zváranie / welding POROVNANIEHETEROGÉNNEHOZVAROVÉHOSPOJA ŽIARUPEVNÝCHOCELÍ Comparision of heterogenic welding joint of fire resistant steels . . . . . . . . . . . . 38 údržba / maintenance VZDELÁVANIEZAMESTNANCOVPOMOCOUVIRTUÁLNEJREALITY Education of employees by virtual reality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 povrchové úpravy / surface treatments PŘEDÚPRAVAPOVRCHUAEFEKTIVITADOČASNÉPROTIKOROZNÍ OCHRANY Surface treatment and effectiveness of temporary anti-corrosive protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 TECHNICKÁ INŠPEKCIA / Technical inspection DIZAJN–NAJÚČINNEJŠÍSPÔSOBRIADENIARIZIKASYSTÉMOV Design – The most efficient method of managing system risks . . . . . . . . . . . . 44 ve ľtrhy, výstavy, konferencie / FAIRS – EXHIBITIONS – CONFERENCES FIREMNÉVEĽTRHOVÉLÁKADLÁ Companies trade fairs attractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ZVÁRAČISNEMOVALI Welders were in session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 BUDÚCNOSŤAUTOMOTIVUZÁVISÍODPREFERENCIÍZÁKAZNÍKOV The future of automotive depends on customer preferences . . . . . . . . . . . . . . . 50 STAVILINAAUTOMATIZÁCIU They bet on automation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 K2ODNOVÉVERZEMÍŘÍNAWEB K2 from the new version converge on internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 VEĽTRHMETAVOSLÁVI40.VÝROČIE METAV fair is going to celebrate 40th anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 VEDEPATRÍDÔSTOJNÉMIESTO Science appertain to dignified place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 NOVINKYAPOSTREHYZPLASTIKÁRSKEJVÝSTAVYK 2019 News and remarks from plastic trade fair K 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ekonomika / economy EXPORTUJTEDOROZVOJOVÝCHKRAJÍN Export to developing countires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 EUROFONDYNIESÚCHARITOU,ALENÁSTROJGEOPOLITIKY Eurofuns are not a charity, they are a tool of geopolitics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 NAŠIMFIRMÁMCHÝBADYNAMIKA Our companies missing dynamics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ÚNIASADOHODLANAROZPOČTENAROK2020 EU has agreed on the budget for the year 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 70 obsah

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

PF 2020 Delenie:  plazmou – od 1 do 100 mm hrúbky, veľkosť stola 2 700 x 14 000 mm, kyslík – plyn (acetylén) – od 8 do 200 mm hrúbky, veľkosť stola 2 700 x 14 000 mm, laser – od 0,1 do 25 mm hrúbky, veľkosť stola 2 550 x 6 050 mm Vŕtanie, zahlbovanie, rezanie závitov: od 8 do 80 mm, skružovanie do 40 mm na 2 m Ohraňovanie: 9 m, sila 1 600 t a 3 m, sila 180 t, CNC opracovanie: 1 270 x 700 x 610 mm XYZ WINFA, s. r. o., Trstínska 21, 917 01 Trnava, e-mail: winfa@winfa.sk, tel.: 033 / 591 77 11

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/

S NAMI IDE VŠETKO RÝCHLEJŠIE ... AJ VAŠA VÝROBA Zrýchlenie opakujúcich sa činností použitím priemyselných či kolaboratívnych robotov. Navádzanie robota k uchopeniu dielov pomocou vision systémov. Automatizovanie zváracích, nitovacích či skrutkovacích procesov. Návrh špeciálnych strojov a zariadení, dopravníkov a polohovacích systémov. TG Automation s.r.o. Nám. SNP 14, 811 04 Bratislava info@tg-automation.sk www.tg-automation.sk TG Automation s.r.o. - váš partner v automatizácii výrobných procesov a robotizácii pracovísk. S NAMI IDE VŠETKO RÝCHLEJŠIE ... AJ VAŠA VÝROBA Zrýchlenie opakujúcich sa činností použitím priemyselných či kolaboratívnych robotov. Navádzanie robota k uchopeniu dielov pomocou vision systémov. Automatizovanie zváracích, nitovacích či skrutkovacích procesov. Návrh špeciálnych strojov a zariadení, dopravníkov a polohovacích systémov. TG Automation s.r.o. Nám. SNP 14, 811 04 Bratislava info@tg-automation.sk www.tg-automation.sk TG Automation s.r.o. - váš partner v automatizácii výrobných procesov a robotizácii pracovísk.

http://www.floowie.com/en/read/strojarstvo1912-web/