Tesco a společnost v ČR 2014http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Tescoa společnostv Českérepublice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Obsah Tesco v České republice působí od roku 1996 jako maloobchodník. V Česku zaměstnává společnost téměř 14 000 osob a spolupracuje se stovkami tuzemských dodavatelů. Zákazníci mohou nakupovat ve více než 200 obchodech různých formátů a také v malých obchodech Žabka. Tesco Group působí na 12 trzích v Evropě a Asii. Zaměstnává více než 500 000 lidí po celém světě. V květnu 2013 jsme zavedli novou strategii společenské odpovědnosti. Zavázali jsme se využít svou velikost i možnosti, které jako globální multikanálový maloobchodník máme, a nabídnout společnosti co nejvíce. Na následujících stránkách vám představíme jednotlivé cíle naší společenské odpovědnosti a také kroky, které podnikáme a plánujeme k tomu, abychom docílili dlouhodobých a udržitelných změn v námi vytýčených oblastech. Více informací najdete na internetu: Více informací najdete na: www.tescocr.cz/cs Úvodní slovo generálního ředitele 3 Tesco ČR k hodnotě Využíváme naší síly pro dobrou věc 4 Klíčové činnosti 9 Boj proti plýtvání potravinami 8 Podpora zdravého životního stylu 9 Vytváření příležitostí pro mladé 10 Tři základní cíle Náš přístup ke společenské odpovědnosti 11–12 Hlavní zásady Úvod

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Úvodní slovo Určilijsmenovýsměrv oblastispolečenské odpovědnostiazavázalijsmesenaúrovni skupinyTescoatakévČeskérepubliceketřem klíčovýmoblastem. Řeklijsme,žebudeme využívatnašívelikostiprodobrouvěc.V Česku totižspolupracujemesestovkamituzemských dodavatelůvšechvelikostí.Jsmetakéjedním z největšíchprivátníchzaměstnavatelů. Nášpřístupjepopsánv tétozprávě zglobálníhopohledu,aletakéz perspektivy Česka.Ipřesto,žejsmeteprvenazačátkutéto cesty,užnynímámekonkrétnívýsledky,které mluvísamyzasebe. Prvníz klíčovýchoblastíjeprevenceplýtvání potravinami.Jetohomnoho,comůžeme udělatv našichprovozech,soustředímeseale takénaprácis dodavateliazákazníky.Tento rokjejiždruhýmročníkemNárodní potravinové sbírky, která jeorganizovánajako společnéúsilíneziskovéhoamaloobchodního sektorus využitímnašíexpertizy.Rozšiřujeme také našispolupráci s Potravinovýmibankami aneprodanétrvanlivépotravinydarujeme z vícenež60obchodů.V loňskémrocejsme taktopředalivícenež100 000položek potravin. Jakovelká společnost s 14 000kolegyse řadímemezipřednízaměstnavatelev Česku. Chcemenašekolegypodporovat,abyžili zdravěji. Zdravějšíživotjetakédruhounaší prioritou.Jiždruhýmrokemjsmeuspořádali zaměstnaneckéDnyprozdraví ataké organizujemeceloremnísportovníhry. Pronašezákazníkyjsmepředstaviliucelenou řaduzdravévýživy,kterázahrnujenapříklad bezlepkové produkty, které se ukázaly být u našichzákazníkůvelmi oblíbené. Zatřetí chcemevytvářetpracovnípříležitosti promladélidi.Mámevícenež2000mladých kolegůvevěku18až24let,alemůžemeudělat více. Abychompomohlis řešením problému nezaměstnanostimladýchlidí,pracujeme napříkladnaprogramuExtratřída.Za2roky sejiž1800dětízapojilodopráce pro místní komunity adíky tomu získaloznalosti potřebnéprodalšístudiumapráci. Nasvécestězůstávámezavázáninašim zákazníkůmazlepšujemejejichnákupní zkušenostiakvalitunašínabídky.Nakupující pozitivněreagujínavylepšení,kterájsme udělaliv několikaoblastech.Inadálebudeme leadery v multikanálovém maloobchodu, spřestavboumnohanašichjižexistujících obchodůas rozšiřováním služebnašich PotravinOn-line,kteréjižnynínabízímevíce než4milionůmzákazníků.Našezaměřenína kvalitupotravinukázalotakénašeznovu- představenípopulárníchTescoValue produktůapřidalijsmetakévíceproduktůdo skupinyTescoFinest.Chápeme,ženašepráce prokomunityjeneménědůležitá,abudeme pokračovatv započatépráci,abychombyli inadálepřínosempro společnost. David Morris generální ředitel Tesco Stores ČR Milí přátelé, s potěšením vám představuji zprávu Tesco a společnost v České republice. Zpráva shrnuje, čeho jsme dosáhli díky naší společné snaze s kolegy a zákazníky v průběhu loňského roku. 3Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Využíváme naší síly pro dobrou věc, tak by se dalo v jedné větě shrnout to, jak chceme pracovat s naší velikostí v globálním i lokálním měřítku v rámci naší společenské odpovědnosti. K našim 4 základním principům společenské odpovědnosti jsme přidali v uplynulém roce další 3 nové pilíře a rozhodli se zaměřit na tři dlouhodobé úkoly, které s naší prací globálního maloobchodního prodejce souvisejí a které mají rovněž význam pro společnost. Tyto úkoly pak tvoří naše tři základní cíle: • Podporovat celosvětovou snahu o zamezení plýtvání potravinami • Vytvářet pracovní příležitosti pro miliony mladých lidí • Pomáhat zákazníkům a kolegům žít zdravým životním stylem Tyto úkoly rovněž souvisejí s budoucností společnosti Tesco. Uveďme si několik příkladů: • Boj s plýtváním potravinami pomáhá řešit dlouhodobé obavy ohledně bezpečnosti potravin a pomáhá nám Zaměstnávámetéměř 14000 kolegůpoceléČR Vícenež 200 obchodůpoceléČR Vícenež 70% dodavatelůsesídlemvČesku Martina Šilhánová manažerka společenské odpovědnosti Tesco ČR dosahovat větší efektivity. • Schopnost získat a udržet si zaměstnance s odpovídajícími schopnostmi je důležitá pro rozvoj budoucích talentů – mladí lidé jsou naši budoucí zákazníci a kolegové. • Zdraví a obezita představují otázky, které naši zákazníci považují za mimořádně důležité a které stimulují poptávku po zdravých výrobcích. Zároveň i nadále zvyšujeme úsilí při práci na jiných klíčových úkolech, které jsou zásadní pro naši každodenní obchodní činnost: podnikat odpovědně, omezit negativní dopad naší činnosti na životní prostředí, být dobrým zaměstnavatelem a pomáhat komunitám, v nichž působíme. Využíváme naší síly pro dobrou věc 4 Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Klíčové aktivity v České republice V letošním roce obdrželi lidé v materiální nouzi prostřednictvím našich potravinových sbírek pořádaných po celé Evropě 8,5 milionů jídel. V České republice se nám díky zapojení našich zákazníků podařilo v rámci první Národní potravinové sbírky vybrat 21 tun potravin, které pomohly lidem v nouzi. Tato sbírka bude dále pokračovat. Naši mladí kolegové jsou součásti tzv. Evropského panelu mladých a pravidelným setkáváním a diskusí s kolegy z jiných zemí mají možnost ovlivňovat projekty a programy určené mladým lidem uvnitř i mimo Tesco. V roce 2013 jsme také realizovali výzkum, abychom zjistili přesněji, jakou pomoc mladí lidé potřebují. Výsledky výzkumu jsou důležitým vodítkem při nastavování programů právě pro mladé lidi. Příležitosti promladélidi Dnyprozdraví pronašekolegy Prostřednictvím našeho partnerství s organizací Medispo jsme umožnili našim kolegům zjistit, jaký je jejich zdravotní stav a odhalit tak včas potenciální nebezpečí vážných chorob. Zároveň kolegy informujeme pomocí našeho interního časopisu o principech a pravidlech zdravého životního stylu. Lokální rozpočty nacharitu v našich obchodech Prostřednictvím lokální charity naše obchody podpořily již více než 200 projektů v regionech a rozdělili jsme tak přes 2 miliony korun. Díky bohatým zkušenostem, které čerpáme také ze zahraničí, a také díky znalosti globálního kontextu, konzultacím s experty ve Velké Británii a České republice se nám podařilo do problematiky, kterou se zabýváme, proniknout ještě hlouběji. Přijali jsme rovněž praktická opatření, z nichž některá jsme představili také v ČR. Mezi klíčové aktivity v České republice v uplynulém období patřilo: Potravinovésbírky Údajeo plýtvání potravinami V roce 2013 jsme se začali zabývat prevencí plýtvání potravinami v našich provozech. U potravin, které je možné dále využít pro charitativní účely, pak na 65 našich obchodech předáváme Potravinové bance zboží po datu minimální trvanlivosti. Zjistili jsme také, kde v rámci hodnotového řetězce u 25 nejprodávanějších výrobků dochází nejčastěji k plýtvání potravinami. Tyto produkty představují více než 20 % obratu z čerstvých potravin. Díky programu Extra třída Nadačního fondu Tesco a obecně prospěšné společnosti EduIN se nám podařilo zapojit 1850 mladých lidí, kteří připravili a realizovali projekty pro zlepšení života ve své komunitě a navíc získali dovednosti projektového managementu potřebné pro jejich další studium a práci. Program Extra třída je nancován z výtěžku prodeje tašek Tesco. Extratřída 5Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Naše tři základní cíle: • Hrát významnou roli v boji proti plýtvání potravinami • Vytvářet nové příležitosti pro mladé lidi po celém světě • Pomáhat druhým žít zdravě a čelit tak problému obezity Všechny tři cíle odrážejí skutečné a naléhavé obavy společnosti po celém světě. Reagují také na otázky, které se nás jakožto velkého celosvětového maloobchodního prodejce týkají a u nichž můžeme využít svých dovedností i své velikosti a dosáhnout tak pozitivních výsledků. 6 Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

V posledníchletechsesvět s čím dál větší nelibostí dívá na to, jaký objem potravin končí v koši. Podle výzkumu OSN se celosvětově ztratí nebo vyhodí 1/3 z celkové produkce potravin. Kromě zbytečného vyčerpávání půdy a přírodních zdrojů a souvisejících emisí skleníkových plynů vede plýtvání potravinami také ke značným nákladům, které musí vynakládat navíc zákazníci. Z těchto důvodů jsme se rozhodli hrát v celosvětovém boji proti plýtvání potravinami jednu z klíčových rolí. Za plýtvání potravinami v rámci hodnotového řetězce – „z farmy na talíř“ – zodpovídáme všichni společně. Náš cíl je ambicióznější, tedy nejen snížit objem odpadu v našich prodejnách a distribučních centrech. Klíčem k dosažení skutečných změn je zjistit, kde dochází k největšímu plýtvání, a navrhnout pro daná místa individualizovaná řešení. Pomocí jedinečné perspektivy v rámci hodnotového řetězce se nám v této oblasti podařilo dospět k novým zjištěním – sestavili jsme například odpadové profily 25 nejprodávanějších potravinových produktů. Boj s plýtváním potravinami představuje systematickou práci, kterou nemůžeme vykonávat osamoceně. Z tohoto důvodu jsme ke spolupráci přizvali přední státní a mezinárodní organizace, s nimiž sdílíme své poznatky a nápady a s nimiž pracujeme na společných programech. Tato odpovědnost není jen naše, ale je to odpovědnost sdílená. Na základě těchto poznatků a vlastních zkušeností jsme vytvořili cílené postupy, jak s plýtváním potravinami bojovat. Tyto iniciativy jsou uzpůsobeny tak, aby reagovaly na problémy, které jsme odhalili, a to jak na úrovni ČR, tak i na dalších trzích, na nichž Tesco působí. Na globální úrovni jsme se aktivně zapojili do Programu OSN pro životní prostředí, účastníme se kampaně Think. Eat.Save a v nedávné době jsme se přihlásili do projektu European Fusions. V České republice spolupracujeme např. s organizací Zachraň jídlo, podpořili jsme happening na Václavském náměstí, který upozornil na problematiku plýtvání potravinami širokou veřejnost. Pravidelně spolupracujeme a předáváme potraviny po datu minimální trvanlivosti Potravinovým bankám, a to v 65 našich obchodech. Víme, že se jedná o běh na dlouhou trať. Klíčem k úspěchu je proto vytvoření pevných partnerství s dodavateli a nalezení motivujících způsobů, jak našim zákazníkům pomoci snížit množství odpadu a ušetřit peníze – jedině tak může být spotřeba dlouhodobě udržitelná. Potravinové sbírky Stali jsme se také iniciátory první Národní potravinové sbírky v České republice a díky spolupráci s Byznysem pro společnost a partnery sbírky Federací potravinových bank ČR a Armádou spásy mohli 16. listopadu 2013 naši zákazníci přispět 21 tunami potravin a pomoci tak lidem v nouzi. Tesco tento dar svých zákazníků ještě o 20 % navýšilo. Celosvětový boj proti plýtvání potravinami 1,3miliardy Celosvětověsekaždýrokztratínebo vyhodízhruba1,3 miliardytun potravin. 180kg Každýčlověkv přepočturočněvyhodí 180kgpotravin Téměř 34% domácnostív ČRvyhazujepotraviny několikráttýdně, jakvyplývá z průzkumuIPSOS 7Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Jako jeden z největších prodejců potravin na světě můžeme v řešení této otázky sehrát klíčovou roli. Zákazníkům i lidem obecně můžeme nabízet informace a možnosti, které potřebují k tomu, aby žili zdravěji. Naši zákazníci považují zdraví za stále důležitější oblast života – dvě třetiny z nich se o své zdraví nebo o zdraví své rodiny aktivně zajímají. Jídlo podle nich také představuje nejvýznamnější složku zdravého životního stylu. Z tohoto důvodu je rovněž hlavním pilířem našeho plánu to, jak využíváme údaje, kterými disponujeme. Mezi optimální nástroje patří například „Měřič zdravých rozdílů“, který zjišťuje výživový profil potravin, které naši zákazníci nakupují. Zákazníci budou moci brzy využívat vlastní data, a mít tak přehled o výživových hodnotách toho, co si kupují. Díky tomu budou moci své nákupy z hlediska zdravého životního stylu stále zlepšovat. Péče o zdraví představuje jeden z největších a nejdůležitějších cílů současného světa. V ČR spadá více než polovina dospělé populace do kategorie obézních a v průměru pak každé desáté dítě trpí nadváhou. Proto je naším cílem vytvořit strategie, které pomohou zlepšovat zdraví, a to dlouhodobě. Pro naše kolegy z centrální kanceláře jsme v roce 2013 poprvé připravili Dny pro zdraví, během nichž si mohli ověřit, jak na tom jsou se svým zdravím, a konzultacemi s lékaři z oblasti obezitologie, nutričními terapeuty či fyzioterapeuty nastavit vlastní plán pro zlepšení zdraví. Připravili jsme také Tesco letní hry, během nichž se utkalo 25 týmů ze všech koutů Česka složených z našich kolegů. Fanoušky pak tvořili nesoutěžící kolegové a rodinní příslušníci. Z těchto sportovních her chceme vytvořit tradici a pravidelně je opakovat. Na hry jsme dovezli také děti z dětských domovů, které nadšeně plnily dětské disciplíny. V letošním roce jsme učinili několik významných kroků, uvědomujeme si však, že nám ještě zbývá notný kus cesty. Přesto se však snažíme motivovat zákazníky i kolegy, aby žili zdravěji. Podpora zdravého životního stylu 52% dospělýchv ČRspadádokategorie obézních.Z tohovětšíčásttvořímuži, a to60%mužsképopulace.* 10% dětívevěku6–12letv ČRtrpíobezitou a 10%paknadváhou.* 2000 kolegůajejichrodinseaktivnězapojilo doTescoletníchher. *zdrojVZPpojišťovna 8 Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Tesco jako jeden z významných privátních zaměstnavatelů dává práci 14 000 lidí, z toho 2 tisícům ve věku 18–24 let na nejrůznějších pozicích. Zaměstnáváme sice mnoho mladých, naším cílem je však nabízet víc než pouze vytvářet nové příležitosti v rámci našich provozoven. Chceme, aby si u nás mladí lidé osvojili klíčové dovednosti, které jim v budoucnu pomohou nalézt odpovídající zaměstnání. Stejně jako u podpory zdravého životního stylu a boje s plýtváním potravinami chceme i zde dosáhnout dlouhodobě udržitelných výsledků – k realizaci tohoto cíle ovšem potřebujeme ty nejlepší znalosti a zkušenosti. Musíme mladým lidem naslouchat a zjišťovat, co je pro ně podstatné, jakým překážkám čelí a jak jim můžeme pomoci. Jedním z příkladů, jak vybavit mladé lidi potřebnými zkušenostmi, je Evropský Tesco panel mladých. Naši kolegové ze všech trhů v Evropě a České republiky pravidelně diskutují o tom, co je důležité pro mladé lidi při získávání zkušeností nutných pro úspěch na pracovním trhu. Dalším příkladem rozvoje mladých je využitím mentoringu zkušených leaderů jako např. Kena Towela (generální ředitel pro střední Evropu a Turecko) získávání dovednosti a zkušenosti z jiných trhů, Nezaměstnanost mládeže dosahuje v celé Evropě kritických hodnot. V Česku to představuje dvojnásobek celkové nezaměstnanosti. Rozvoj dovedností užitečných pro budoucnost je proto mimořádně důležitý. Z tohoto důvodu chceme aktivně přispívat k řešení tohoto problému, a nabízet tak mladým lidem vhodné příležitosti. které pak mohou využít ve svém osobním rozvoji. Tesco zároveň získává cennou zpětnou vazbu přímo od mladých lidí a pomoc, kterou následně využíváme při přípravě programů pro mladé. Provedli jsme také výzkum mezi mladými lidmi zaměstnanými v Tesco a rodiči dětí ve věku 16–24 let pracujících v naší společnosti. Cílem bylo dozvědět se, co mladí lidé potřebují k získání dovedností nutných k uplatnění na trhu práce, abychom mohli připravit relevantní rozvojové programy. Rádi bychom pomohli mladým lidem vymanit se z bludného kruhu „nemám práci – nemám praxi – nemám praxi – nemám práci“. V České republice pak v rámci programu Extra třída Nadačního fondu Tesco mladým pomáháme získat znalosti z oblasti projektového řízení a komunikace potřebné pro jejich další studium i kariéru. Připravujeme také spuštění programu Tesco akademie mladým, která umožní aktivní formou získat znalosti nutné při nástupu do zaměstnání. Doufáme, že tyto programy pomáhají pozitivním způsobem ovlivňovat životy mladých. Vytváření příležitostí pro mladé 14000 zaměstnancůpoceléČeskérepublice 16% mladýchlidív Českunemázaměstnání Tescozaměstnáváv Českuvícenež 2000 mladýchlidí,tj.vevěku18–24let 9Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Samozřejmě neopomíjíme ani oblasti trvale udržitelného rozvoje, k nimž jsme se již v minulosti zavázali, a ke kterým jsme přidali nové pilíře. Tyto oblasti jsou: • Podnikáme odpovědně: u každého nákupu se snažíme v zákaznících vzbuzovat pocit důvěry a budujeme pevné partnerské vztahy. • Omezujeme negativní dopad naší činnosti na životní prostředí: i nadále představujeme jednoho z hlavních aktérů boje proti klimatickým změnám a aktivně se zabýváme otázkami udržitelného rozvoje. • Jsme dobrý zaměstnavatel: vytváříme příležitosti, aby se naši kolegové cítili spokojeně a aby byli na práci, kterou vykonávají, hrdi. • Podporujeme komunity, v nichž působíme: usilujeme o to, abychom byli dobrým sousedem a abychom řešili problémy a otázky, které jsou skutečně důležité. Každá z těchto oblastí má zásadní dopad na naši obchodní činnost i na společnost obecně. 10 Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Hlavní zásady Klíčovou součástí našeho úspěchu je důvěra: naši zákazníci chtějí nakupovat vysoce kvalitní a bezpečné produkty, které jsou získávány odpovědným způsobem. Chtějí mít jistotu, že ceny tvoříme férově, pečlivě a čestně. Je také mimořádně důležité, aby zákazníci rozuměli tomu, že s jejich údaji nakládáme citlivým způsobem. Vzhledem k tomu, že působíme v atmosféře rostoucí nedůvěry k potravinám, potřebujeme se opírat o pevné, trvalé a důvěryhodné vztahy se všemi dodavateli, s nimiž spolupracujeme. Náš úspěch jako firmy – i jako lidské společnosti – závisí na tom, zda dokážeme naše obchody zásobovat kvalitním a cenově dostupným zbožím. Podnikáme odpovědně Bez společného úsilí budou mít klimatické změny neblahý dopad na život nás všech – postiženy budou ekosystémy, bude nám chybět voda a svět bude čelit řadě ničivých přírodních katastrof. I nadále snižujeme uhlíkovou stopu v našich provozech, a to díky naší strategii reagující na klimatické změny. Úspěšně realizujeme náš cíl – do roku 2050 snížit objem uhlíkových emisí souvisejících s naší činností na nulu. Systematicky zlepšujeme energetickou účinnost a snižujeme také relativní uhlíkové emise. Mimoto usilujeme o efektivnější využívání zdrojů a řešení problémů udržitelného rozvoje v rámci dodavatelského řetězce. Omezujeme negativní dopad naší činnosti na životní prostředí Tesco chce být žádaným pracovištěm i zaměstnavatelem, který zaměstnancům poskytuje příležitosti k dalšímu rozvoji. Jsme hrdi, že 77 % našich manažerů, ředitelů a vedoucích pracovníků prošlo v rámci rmy řadou různých pozic. Snažíme se o rovné příležitosti žen a spolupracujeme i s maminkami na mateřské a rodičovské dovolené, aby jejich návrat do zaměstnání byl snazší. Tyto hodnoty chceme dále rozvíjet a realizovat tak naši firemní strategii. Naším cílem je totiž vytvářet kulturu, která je založena na štěstí, zdraví, pracovitosti a oddanosti našim zákazníkům, výrobkům a službám. Z těchto důvodů také investujeme do školení a opakovaně provádíme mezi kolegy průzkumy – jedině tak si můžeme být jisti, že jim pozorně nasloucháme a že si uvědomujeme, co je pro ně důležité. Jsme dobrý zaměstnavatel Považujeme za podstatné, aby každá komunita, v níž působíme, vzkvétala. Víme totiž, že obchodních úspěchů můžeme dosahovat pouze tehdy, budou-li úspěšné také komunity, v nichž provozujeme svou činnost – Tesco se proto snaží místním komunitám pomáhat a využíváme k tomu například rozpočet na lokální charitu, kterým disponují naše obchody. Na našem přístupu je důležité, že spolu s podporou, kterou poskytujeme lokálním i celostátním charitativním organizacím, díky svým dovednostem a své velikosti také pomáháme řešit místní problémy a reagujeme na aktuální otázky. Využíváme znalostí a zkušeností kolegů v regionech a podporujeme to, na čem nejvíce záleží. Naše obchody pravidelně spolupracují s lokálními neziskovými organizacemi. V roce 2013 podpořily na 200 lokálních projektů. Podporujeme komunity, v nichž působíme 11Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/

Podporujeme komunity, v nichž působíme Dosažené výsledky Když jsme uvedli hodnotu Využíváme naší síly pro dobrou věc, zdůraznili jsme, jak je důležité sledovat dosažený pokrok a zveřejňovat výsledky. Zaměřujeme se na otázky, které jsou relevantní současně z pohledu hodnot, Vytváření příležitostí pro mladé Boj proti plýtvání potravinami Podpora zdravého životního stylu které zastáváme, a také z pohledu naší podnikatelské činnosti. Dosažené výsledky najdete v níže uvedeném hodnocení programu Využíváme naší síly pro dobrou věc. V našich provozech ztratíme potravin poškozením nebo uplynutím doby spotřeby. Potraviny po uplynutí doby minimální trvanlivosti předáváme dále. * *%odpaduzcelkovéhoprodeje(zahrnuje potravinyprošléipoškozené) 2% Více než položek po uplynutí data minimální trvanlivosti jsme předali v 65 obchodech Potravinovým bankám. 100000 Naši zákazníci darovali potravin v rámci Národní potravinové sbírky lidem v nouzi. Tesco ještě celkový dar svých zákazníků navýšilo o 20 %. 21tun V rámci Dnů pro zdraví téměř Tesco letní hry navštívilo našich zaměstnanců mohlo prověřit svůj zdravotní stav. kolegů, jejich rodin a dětí z dětských domovů a zapojilo se do sportovních her a soutěží. 800 2000 Program Extra třída zapojil 1890 Tesco zaměstnává v České republice více než mladých lidí ve věku 18–24 let. studentů základních škol po celé české republice a pomohl jim tak získat cenné zkušenosti. 2000 Prostřednictvím Nadačního fondu Tesco jsme rozdělili v posledních dvou letech v programu Extra třída a podporou dalších projektů, v roce 2013 např. při povodních. Prostředky byly získány z prodeje tašek Tesco. 10mil.korun Naši kolegové v obchodech rozdělili více než a podpořili tak téměř 200 charitativních projektů v regionech. 2mil.korun Naši kolegové odpracovali téměř jako dobrovolníci v neziskových organizacích a během Národní potravinové sbírky. 3000hodin 12 Tesco a společnost v České republice

http://www.floowie.com/en/read/tesco-a-spolecnost-v-cr-2014/