MH prosinec 2019http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký to podstatné pro firmy a veřejnou správu    LISTOPAD | PROSINEC 2019 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi S p e c i á l •   e n e r g i e   • Cesta k chytrému městu vede přes vlastní strategické plány Kvůli postupnému přesouvání obyvatelstva do měst, jsou tato nucena neustále vymýšlet nová a chytrá řešení. Jak se s tímto vypořádat a zajistit pro všechny bezpečnou dopravní infrastruk- turu? Odborníci diskutovali se starosty měst a obcí z Olomouc- kého kraje. Více na str. 7 Dopravci nakupují autobusy na alternativní pohony Autobusy na elektřinu jsou stále oblíbenější, dopravci takové vozy na alternativní pohon nakupují i díky dotacím. Ve velkém pořizují také varianty s pohonem na stlačený plyn (CNG), na severu Moravy počítají s vodíkem. Více na str. 10 Chytrá vesnice otestuje moderní energetickou síť Vesnice budoucnosti vyroste v blízké době ve Starovicích nedaleko Hustopečí na jihu Moravy. Domy budou nízkoenergetické, vytápěné tepelným čerpadlem a s fotovoltaickými panely na střechách.  Více na str. 12 Ocelové srdce se přemění na Hydrogen Valley Ostrava a její okolí byly po dlou- há léta s despektem označovány jako ‚černé‘. Není divu, vždyť prosperita této oblasti byla zalo- žena na těžbě uhlí a těžkém prů- myslu. Současné ambice vedení Moravskoslezského kraje však vedou jiným směrem. Více na str. 9 3 Digitální Česko. První města se již zapojila 4 Rozpočty 2020: Investice do dopravy i škol 5 Sázka na ekologii pomáhá nejen k vyšším ziskům Energetický management měst šetří peníze a prospívá přírodě „Činnost energetického mana- žera spočívá zejména v  kontrole a správném nastavení odběru, sta- vu odběrných míst apod. Pokud mám být konkrétní, tak například došlo k optimalizaci počtu odběr- ných míst, zamezení úniku pro- tékající vody na WC, instalování solární elektrárny, která pokrývá stálý provoz úřadu, omezení špiček v  odběru tepla (úhrada za odběr těchto špiček a  připojený příkon je nejvyšší),“ uvádí starosta Chru- dimi František Pilný, jaké úkoly má v jeho městě energetický manažer. Podle Pilného je přínos energe- tického managementu hlavně ve výměně zkušeností a nápadů, jak ušetřit energie. „Dosažené výsledky v  oblas- ti hospodaření s  energiemi jsou zásluhou nikoliv jen energetika, ale celého energetického manage- mentu města, kde jsou zapojení od 22. listopadu zveřejněn na inter- netu, přičemž se k  němu mohou vyjádřit i obyvatelé města. Zastupi- telstvo ho schválí během prosince. „ „ Doprava hraje prim Druhé největší město republiky bude pokračovat v dostavbě kana- lizace, během níž vzniknou i  dvě nové retenční nádrže, hodlá stavět Města a obce utrácejí za energie milionové částky a v době růstu cen se zamýšlejí nad tím, jak výdaje za elektřinu, plyn a další energetické komodity dostat pod kontrolu. Ladislav Koubek Ta větší na tuto činnost zaměst- návají energetického manažera. Před dvěma lety jich pak několik – Brno, Chrudim či Litoměřice – oznámilo založení Sdružení ener- getických manažerů měst a obcí. Investiční rozpočty morav- ských a českých měst a obcí budou mít v roce 2020 velmi často prá- vě tuto prioritu. Mezi největšími projekty ovšem dojde také třeba na životní prostředí či kulturu a  školství. Většina zastupitelstev by měla rozpočty schválit do kon- ce roku, někde ale čekají až do března. V Brně bude rozpočet počítat se šesti projekty, na něž dá sto a více milionů korun. Návrh rozpočtu je Energetický manažer by také měl navázat úzké vztahy s hospodáři a správci jednotlivých budov, vysvětlit jim svoji roli a společně by měli hledat další dílčí kroky, které povedou např. ke zmiňovaným energetickým úsporám,“ popisuje David Otoupalík z projektu Šetříme občanům. FOTO: Pixabay.com provozovatelé městských budov, oddělení investic, strategické od- dělení atd. Energetik se podílí i na tzv. energetice území města,“ dopl- ňuje starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný. „ „ Úspory i lepší organizace práce „Dotační fond OPŽP, který město využívá pro zateplování budov, má v podmínkách dotace, že město musí u zateplených bu- dov provádět energetický manage- ment. Tuto podmínku město Ko- přivnice splňuje právě tím, že má energetika a sytém energetického managementu,“ uvádí Kopečný. Pokračování na straně 2 atletickou halu v  kampusu a  po- kračovat ve stavbě bytových domů ve Vojtově ulici. „Ve 116 nových bytech na Vojtově najdou bydlení především senioři a mladé rodiny,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík. Další dva velké projekty se týkají dopravy. Město se podílí na projektu stavby úseku velkého městského okruhu v  Žabovřeské a  pracuje na přeložce tramvajové trati z Dornychu do Plotní ulice. Pokračování na straně 4 Prosinec ve jménu schvalování rozpočtů. Dostane se hlavně na dopravu

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

2 LISTOPAD | PROSINEC 2019 energetika a úspory Energetický management měst šetří peníze a prospívá přírodě MŠ Chelčického, součást projektu EPC v Kolíně FOTO: ČEZ ESCO Dokončení ze strany 1 Cílem energetického manage- mentu je navrhovat a realizovat opatření, která povedou k dosa- hování úspor, provozních nákla- dů a ke zlepšení organizace práce. „Pokud se jakákoliv organizace, tedy i obec či město, snaží dosa- hovat alespoň jednoho z  těchto cílů, měla by být pozice energe- tického manažera zřízena. Z na- šich zkušeností, vycházejících především z obcí a menších měst, víme, že tato role je podceňována a obvykle není zřízena. Nahrazují ji vedoucí pracovníci například údržby či správy budov, kteří ale mají jiné motivace a cíle, než by měl mít energetický manažer,“ uvádí David Otoupalík z projek- tu Šetříme občanům. „ „ Jak na to? „Pokud se podíváme na- příklad do menší obce, která funkci zřídila, nejspíše se kroky energetického manažera zaměří v  první fázi na veřejné osvětle- ní, analýzu a opatřené ke snížení energetické náročnosti obec- ních budov (včetně následného zateplení, výměny oken, zdroje pravujeme unikátní projekt re- novace objektu bývalých kasáren na startovací byty, přičemž tento objekt bude energeticky aktivní, tj. v rámci primární energie vy- robí více energie z obnovitelných zdrojů, než spotřebuje z  neob- novitelných. Od roku 2012, kdy jsme s  energetickým manage- mentem začali, město ušetřilo na úsporách za energie 32 mil. Kč, což je zhruba 80 % ročních vý- dajů za energie v  rámci majet- ku města,“ myslí si energetický manažer Litoměřic Jaroslav Klu- sák. Podle něj je Sdružení ener- getických manažerů měst a obcí pro města přínosné. Ve sdružení sdílí hlavně praktické zkušenosti z oblasti energetického manage- mentu a  souvisejících projektů jako například projekty energe- tických úspor, renovace objektů v nízkoenergetickém či pasivním standardu, fond úspor apod. Manažer společnosti ČEZ ESCO Tomáš Chadim upozorňu- je, že podstatný není jen finanční pohled: „Spotřeba energie je vždy spojena s negativním vlivem na životní prostředí. Zejména pokud se jedná o výrobu tepla. I z toho- to důvodu má smysl, aby jednak existovala snaha spotřebu ener- gie snížit a zároveň optimalizovat portfolio lokálních zdrojů tak, aby při akceptovatelné ekonomi- byly kolektivními účastmi zastou- peny zámořské země jako Čína, Indie a Tchaj-wan. Japonské a ji- hokorejské firmy vystavovaly přes svá evropská zastoupení. Veletrh si prohlédla řada zahraničních delegací a obchodních misí, které přicestovaly mj. z  Indie, Jihoaf- rické republiky, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Slovenska, Severní Ma- kedonie a Bavorska. Už loňský 60. MSV přinesl rekordní počet 79 doprovodných akcí a letos se podařilo laťku dále zvýšit. Během pěti dnů se uskuteč- nilo neuvěřitelných 91 setkání – konferencí, workshopů, seminářů i panelových diskusí – v celkovém trvání 206 hodin, což byl téměř pětinásobek otevírací doby veletr- hu. Řešila se aktuální témata jako ce byl dopad na životní prostředí co nejmenší. To bychom viděli právě jako primární cíle městské- ho energetika. Nemá smysl, aby každá škola či zdravotní středis- ko mělo vlastního energetika na plný úvazek, ale smysl dává, aby jej mělo město či skupina obcí pro celé své energetické hospo- dářství. Energetik pak nastavuje, řídí a kontroluje všechny procesy spojené s plánováním, dodávka- mi i užitím energie.“ Společnost ČEZ prostřed- nictvím své dceřiné společnosti ČEZ ESCO poskytuje služby, po- mocí kterých města i obce získají kontrolu nad svým energetickým hospodářstvím i  procesy spoje- nými s  pokrytím svých energe- tických potřeb. „Dalším krokem po nastave- ní energetického managementu mohou být komplexní projekty energetických úspor, které nyní realizujeme ve zhruba 300 budo- vách. Často jde o veřejné budo- vy jako školy, školky, nemocnice, pečující ústavy, radnice, divadla, kulturní nebo administrativ- ní budovy. Celková úspora pro klienty dosáhla díky těmto pro- jektům loni 215 milionů korun,“ říká Chadim. Podporu městům nabízí i spo- lečnostE.ON.„Jakojedenzezaklá- dajících členů Czech Smart City Clusteru společnost E.ON spo- lupracovala se Sdružením ener- getických manažerů měst a  ob- cí na vypracování doplňujícího materiálu k metodice Smart City s názvem ,Jak na to v energetice‘, ve kterém je tato tématika po- drobněji popsána. Dokument máme pro zástupce měst a obcí k dispozici jak v elektronické, tak tištěné podobě,“ říká Lukáš Svo- boda, který je vedoucím Oblast- ního managmentu ve společnosti E.ON. 3D tisk, digitalizace průmyslu ne- bo cirkulární ekonomika. Digitální továrna – transfor- mace průmyslu na vlastní oči Hlavní téma ročníku Digitál- ní továrna 2.0 rezonovalo celým veletrhem a  řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu byla k vidě- ní ve všech halách. Zapojení ro- botů do výroby a automatizovaná řešení jsou na MSV už dlouho standardem, ale letošní novinkou byl posun od nákupu jednotlivých technologií k jejich vzájemnému propojení. V pavilonu A1 vyrostla speciální expozice Digitální továr- na, kde partneři v čele s firmami Microsoft a ABB předvedli digi- talizaci výroby v praxi. (red) vytápění) a  analýzu nákladů za energie obecně. Opatření, kte- rá bude navrhovat, by měla mít spočítanou návratnost a v přípa- dě nutnosti by měla ověřit např. možnost externího financování (dotace, účelové podpory atp.). Energetický manažer by také měl navázat úzké vztahy s hospodáři a správci jednotlivých budov, vy- světlit jim svoji roli a společně by měli hledat další dílčí kroky, které povedou např. ke zmiňovaným energetickým úsporám,“ popisu- je konkrétní návod Otoupalík. Energetický management se městům bohatě vyplatí. Z  toho důvodu například v  Litoměři- cích mají energetické manažery již dva. „V současné době při- Roboty, internet věcí, systémy virtuální simulace i  řízení po- mocí umělé inteligence – letošní MSV potvrdil masivní nástup digitálních technologií do prů- myslové praxe. Všechny kryté plochy výstaviště byly vyprodány a největším středoevropským ve- letrhem žilo celé Brno. Expozice 1 662 vystavujících firem z 30 ze- mí si za pět dní prohlédlo více než 81 tisíc návštěvníků. Atraktivitu českého trhu po- tvrdila mimořádně vysoká účast zahraničních firem a odborníků. Ze zahraničí přijelo 829 firem, tj. polovina všech vystavovatelů, přičemž nejvyšší zastoupení měly Německo, Slovensko, Čína, Itálie a  Rakousko. Ve velkém rozsahu Mezinárodní strojírenský veletrh ukázal budoucnost průmyslu inzerce  Cílem energetického managementu je navrhovat a realizovat opatření, která povedou k dosahování úspor, provozních nákladů a ke zlepšení organizace práce.  cíl projektu Jak ušetřit… finance, energii i přírodní zdroje? Jak s nimi nakládat co nejefektivněji? Ptáme se neustále a díky tomu směřujeme kupředu. Prakticky celé aktuální číslo Moravského hospodářství se snaží přinést odpovědi na tyto otázky. Hned v prvním článku se proto kolega Ladislav Koubek věnuje energetickému managementu měst. Ta za zajištění komodit, jako je elektrická energie či plyn, utrácejí miliony. Způsoby, jak výdaje snížit ale existují. Nechte se inspirovat, jak navrhovat a realizovat účinná opatření a jak se s tím „poprali“ třeba v Litoměřicích či Chrudimi. Ke konci roku pak kromě úvah, co lze dělat lépe, patří i nové smělé plány. Jaké jsou ty z hlediska městských rozpočtů pro příští rok? Zeptali jsme se… A nezapomněli jsme ani na reportáže z našich akcí, které pro vás s potěšením pořádáme – na další se můžete těšit i v roce 2020. Hned v lednu začínáme ekologií a odpadovým hospodářstvím. Navrch tu máme speciál, který tentokrát věnujeme právě tématu energie. Stačí zalistovat na stranu 9. Nezbývá, než popřát klidný konec roku 2019 a úspěšné vkročení do toho následujícího!  úvodník Kamila Fuchsová, šéfredaktorka Moravského hospodářství FOTO: BVV 28. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení • Diverzifikace energetických zdrojů • Digitalizace v energetice • Průmysl 4.0 a podpora 5G sítí • Možnosti a limity obnovitelných zdrojů • Uchovávání energie - akumulátory i vodíkové technologie • IoT, Smart City, Smart Industry, Smart Home • Přehlídka elektromobility • Fórum energetiky • Konference Osvětlování 2020 2020 www.amper.cz pořádá 17. – 20. 3. 2020 |BRNO

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

LISTOPAD | PROSINEC 2019 3 e-Government Chceme jeden rozcestník pro všechny služby veřejné správy Digitální Česko: První města se již zapojila FOTO: pixabay.com nahlížet do zpřístupněných apli- kací města,“ uvádí starosta města Ladislav Med. Podle něj služba Portál občana města Pelhřimov byla spuštěna počátkem roku 2019 a  občané službu začínají využívat. „Na hodnocení je za- tím ještě krátká doba, ale vytvá- ření přihlašovacích účtů pomocí dostupných autorit uživatelských Základním předpokladem úspěšné elektronizace státu je kromě digitalizované veřejné správy s efektivní výměnou dat a kvalitními on-line službami také zapojení místních samospráv. Ladislav Koubek Spolupráce obcí s  velkými centrálními projekty, jakými jsou Národní bod pro identifika- ci a autentizaci (NIA) nebo Portál občana, je nepostradatelná pro celkový rozvoj elektronických služeb veřejné správy na místní i celostátní úrovni. identit přibývá, v  současnosti evidujeme 98 účtů. Co se týká přístupů anonymního přihláše- ní, tak k  dnešnímu dni jich je evidováno 8  185. Dle ohlasů ve- řejnosti lze v kontextu postupu- jící elektronizace veřejné správy konstatovat pozitivní hodnoce- ní možnosti využití nabízených elektronických služeb na místní úrovni,“ doplňuje Med. „ „ Urychlení elektronizace veřejné správy Podobně jako Pelhřimov v průběhu loňského a letošního roku připojily k NIA své samo- statně spravované samoobslužné portály i  Chotěboř nebo Říča- ny. Tato města tak patří mezi první, která se aktivně zapojila do digitalizace a  elektroniza- ce veřejné správy na centrální úrovni. Zeptali jsme se zástupců zastřešujících organizací, jak jsou spokojeni s  pokrokem v  oblasti elektronizace veřejné správy. „Zásadními body směřující- mi dle našeho názoru k  urych- lení elektronizace veřejné sprá- vy jsou vybudování páteřní sítě vysokorychlostního internetu po celém území Česka a  moderni- zace výpočetní techniky v rámci jednotlivých měst a  obcí, kdy je třeba brát v  potaz problémy, s  nimiž se například jednotlivé obecní a městské úřady potýkají. Náklady na výpočetní techniku, čímž nemyslíme jen samotné vybavení hardwarové, ale rovněž softwarové, nejsou o pár tisících, ale bez nich úspěšná elektroni- zace není možná. Je třeba, aby zde stát podal obcím a městům pomocnou ruku a  pomohl jim s  financováním modernizace jejich IT vybavení. A  základem je bezpochyby rovněž pokrytí vysokorychlostním internetem po celém území Česka včetně vybudování páteřní sítě, u  níž je z naší strany zastáván postoj, „Portál občana je hlavním bodem digitálního světa v České republice. V  rámci elektroniza- ce veřejné správy spustilo Por- tál občana v únoru 2019. Brána k  elektronickým službám státu nazvaná Portál občana se roz- rostla i  o  Portál občana města Pelhřimova. I  v  Pelhřimově tak mohou lidé na Portálu občana že tato by měla být ve vlastnic- tví státu, a  nikoliv soukromých podnikatelských subjektů,“ sdělil Moravskému hospodářství před- seda Svazu měst a obcí František Lukl. „ „ Jeden propojený systém „Předně je potřeba navrhnout a vybudovat systém, který e-Go- vernment zastřeší. Je nesmyslné budovat stovky vzájemně nepro- pojených systémů, které spolu ne- umí komunikovat, tak jak se děje v  současnosti, bohužel dokonce za dotace EU. Pro široké zavede- ní elektronické veřejné správy je také potřeba ten základní funda- ment, vysokorychlostní internet dostupný pro všechny občany. Je škoda, že jsme u nás promrhali spoustu času a nevyužili více jak 12 mld. korun, které nám EU servírovala na zlatém podno- se,“ dodává předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák. Podle něj je příkladem nejlepší dobré praxe Eston- sko. „Tam občan musí osobně na úřad, pouze když se vdává/ žení a rozvádí. U nás se příklady hledají poměrně špatně, jedná se o  spoustu rozdrobených systé- mů,“ pokračuje kriticky Polčák. Zeptali jsme se Františka Korbela z tiskového odboru Ministerstva vnitra: Jaké konkrétní aktivity stát připravuje v oblasti urychlení elektronizace veřejné správy? Na urychlení elektronizace veřejné správy vyčlenilo Minister- stvo vnitra v rámci Digitálního Česka celkem 382 mil. Kč. Finanční prostředky budou použity na 4 základní projekty. ■  Základní registry Jedná se o projekt, který úspěšně funguje již 10 let. V souvislosti s připravovaným zákonem o právu na digitální služby mohou vzniknout nové požadavky, a je potřeba v příštím roce dokončit posílení stávající infrastruktury základních registrů. Zároveň je potřeba zahájit přípravné práce k dopadům připravovaného zákona o právu na digitální službu na systém základních registrů, který má např. zajistit dostupnost služeb základních registrů v nepřetržitém provozu (24/7). ■  Portál veřejné správy V rámci Portálu veřejné správy chceme dále rozvíjet Portál občana, což je transakční část, která slouží jako rozcestník ke službám veřejné správy a jeho nové funkcionality. V současné chvíli existuje na Portálu občana více než 100 služeb. Počet služeb budeme i nadále rozšiřovat a v tomto směru doufáme v zapojení dalších měst a obcí a dalších rezortů. Portál veřejné správy rozšíříme o návrhy standardů úplného elektronického podání. ■  eGovernment Cloud Základním cílem Cloudu je naplnění strategie 3E při současném zvýšení kvality a bezpečnosti při pořizování a provozu informačních systémů veřejné správy využíváním sdílených cloudových služeb. ■  Propojený datový fond Díky propojenému datovému fondu se rozšíří stávající funkcionality pro sdílení údajů mezi agendami využitím referenčních údajů základních registrů a údajů agend veřejné správy dle novely zákona č. 111/2009 Sb. Velkým problémem elektronizace státní správy je její roztříštěnost a využívání celé řady různých systémů. Jak tento problém překonat? Přetrvávající roztříštěnost se projevuje hlavně nedostatečně zajištěným sdílením dat mezi jednotlivými informačními systémy napříč různými orgány veřejné správy. Naším cílem je, aby sjednocená data ze základních registrů tvořila provázaný systém aktualizovaných a zaručených informací, ze kterého budou čerpat orgány veřejné správy způsobem, jaký zabrání opakovanému dokládání referenčních údajů ze základních registrů přímo od občanů, a aby se Portál veřejné správy (PVS) stal pro občany jediným rozcestníkem pro všechny on-line služby veřejné správy. Mezi základní registry se řadí: ■  registr obyvatel (ROB) zahrnuje identifikační a lokalizační údaje o státních občanech České republiky, cizincích, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanech jiných členských států Evropské unie, občanech států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občanech států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinných příslušnících, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce, cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, jiných fyzických osobách, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel ■  registr osob (ROS) je registr identifikačních údajů právnických osob, podnikajících fyzických osob, státních organizačních složek a organizačních složek zahraničních právnických osob ■  registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) slouží k evidenci údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích; jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy ■  registr práv a povinností (RPP) slouží jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech LADISLAV KOUBEK

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

4 LISTOPAD | PROSINEC 2019 investice ve městech a obcích inzerce Prosinec ve jménu schvalování rozpočtů. Dostane se hlavně na dopravu Rekonstrukce smuteční síně FOTO: MÚ Zábřeh Hradec Králové pomůže těm, kteří se starají o nemocné a občas potřebují zajistit na kratší dobu pečovatele. Postaví totiž zázemí pro odlehčovací službu v Honko- vě ulici. Zaplatí za to 120 milionů. Zatímco doposud zmiňova- né obce a  města předpokládají schválení rozpočtu pro rok 2020 během prosince, jinde si dávají více na čas. „Zastupitelstvo města Svitavy zpravidla schvaluje návr- hy na roční rozpočty na březno- vých zasedáních,“ sdělil mluvčí Jiří Johanides. Přesto už mají Svitavští o nej- větší investici jasno. „Dlouho- době to je rekonstrukce kryté- ho plaveckého bazénu, která se cenou přibližuje 250 milionům korun,“ podotkl Johanides. To neplatí pro Vrchlabí, kde budou také schvalovat až v břez- nu. „Dnes nejsem schopen říci, která bude největší investiční akce roku 2020,“ přiznal starosta Jan Sobotka. PETR JEŘÁBEK Dokončení ze strany 1 Klíčovou položkou rozpoč- tu bude tramvajová trať také v Olomouci. Jedná se především o  dlouho očekávanou stavbu druhé etapy trati na Nové Sady za 490 milionů korun. Město během ní stávající trasu protáhne lidna- tým sídlištěm. Dalších 106  mi- lionů si vyžádá oprava tratě v uli- ci 8. května. Dopravy se výrazně dotkne i  projekt koordinovaného tahu Foersterova za 52 milionů. Má zajistit lepší průjezdnost pro- střednictvím zelené vlny na čtyřech křižovatkách. Přes čtvrt miliardy dá rozpočet na velko- rysé Odpadové centrum Chvál- kovice. „Zastupitelstvo bude rozpočet schvalovat 13. prosin- ce,“ poznamenala mluvčí Radka Štědrá. Už o  den dříve chtějí schvá- lit rozpočet v  Šumperku. „Mezi největší investiční akce rozhodně patří dokončení výstavby pře- stupního terminálu, který by měl být hotov v listopadu příštího ro- ku. Peníze půjdou do průmyslové zóny či do záchrany památkově chráněné manufaktury. Město se podílí i na financování rekon- strukce bazénu Na Benátkách,“ konstatovala mluvčí Soňa Singe- rová. personál a  návštěvníky i  vstup do smuteční síně, který bude upraven i  pro přístup hendike- povaným návštěvníkům,“ řekla mluvčí Lucie Mahdalová. „ „ Školy, kino či sportoviště Třetí největší investice bude třetí etapa revitalizace pavilonů ZŠ Boženy Němcové za 19 mi- lionů. Školství patří mezi priori- ty i  ve Šlapanicích, kde plánují stavět nový školní pavilon pro 300 dětí spolu se sportovní ha- lou. Ve městě kromě toho budou investovat i do sanace staré eko- logické zátěže. Deset milionů korun na opravu školy věnují také třeba v  městysu Křižanov. „Chystáme i  úpravu Masarykova náměstí,“ doplnil starosta Ivo Klimeš. V Hodoníně budou mys- let i na zábavu místních. „Mezi hlavní investice příštího roku bude patřit rekonstrukce kina Svět. Město vyjde na přibližně 62 milionů, z toho v příštím roce vydá asi 42 milionů. Počátkem příštího roku také dokončíme výstavbu nové provozní budovy v  zoo za přibližně 36 milionů a  novou budovu stravovacího pavilonu v  zoo za 13 milionů. V roce 2020 budeme provádět ta- ké další etapu revitalizace sídliště Jihovýchod v části ulice Očovská za přibližně 17 milionů a opravu ulice Jánošíkova,“ vypočetl mluv- čí Josef Horníček. Opravu kina chystají také v Boskovicích. Jedná se ale o ki- no letní a dají za něj 19 milionů. Další rozpočty budou po- čítat naopak se sportem. Třeba vsetínský. Dostane se do něj rekonstrukce městských lázní a také sportoviště na Ohradě za dvacet milionů. Uherské Hradiš- tě zase dá necelých osmnáct mi- lionů na rekonstrukci sportoviště Mojmír. V Sokolnicích nedaleko Brna se zlepší prostředí obce. „Největší připravovanou investicí bude re- konstrukce ulice Pod Stráží,“ řekl starosta Libor Beránek. Podobné investice chystají ve Žďáru nad Sázavou. „Mezi největší investiční akce patří re- konstrukce povrchů v  městské části Žďár nad Sázavou 7 v před- pokládané výši 25 milionů. Dál dokončení investičního projek- tu Cyklodoprava za 17 milionů a rekonstrukce Nádražní ulice za 15 milionů,“ sdělil mluvčí Matěj Papáček. Na dopravu myslí i v Otroko- vicích. „Největší investicí bude zřejmě druhá etapa rekonstrukce zastávek MHD. Bude se jednat o bezbariérové úpravy a vybavení zastávek,“ řekla mluvčí Romana Stehlíková. Jihlavští dají nejvíce peněz zase za výstavbu splaškové kana- lizace a  čistírny odpadních vod v místní části Kosov, která vyjde na 32 milionů. Podobnou hlavní položku mají i v obci Ostopovice. „Nej- větší investicí v roce 2020 bude vybudování splaškové kanalizace v ulici U Dráhy,“ sdělil starosta Jan Symon. V Zábřehu dají do rozpočtu tři hlavní priority. Největší in- vestice je též výstavba splaškové kanalizace a vodovodu ve Václa- vově, která potrvá i v roce 2021. Stojí 90 milionů a město se na ní podílí 40 miliony. Pozornost tam věnují i  místnímu hřbitovu. Za 23 milionů chystají rekonstrukci smuteční síně. „Dojde ke zvětšení prostoru vlastní smuteční síně, nově bude řešeno zázemí pro  Většina zastupitelstev by měla rozpočty schválit do konce roku, někde ale čekají až do března.  Brno bude pokračovat v dostavbě kanalizace, během níž vzniknou i dvě nové retenční nádrže.  V Olomouci bude klíčovou položkou rozpočtu tramvajová trať. Jedná se o dlouho očekávanou stavbu druhé etapy trati na Nové Sady za 490 milionů korun.  Jihlavu, Ostopovice či Zábřeh čeká výstavba splaškové kanalizace.  rozpočty Sešlápnutí má smysl! AVE CZ podporuje v kampani efektivní recyklaci odpadu www.ave.cz Pro více informací prosím pište na marketing@ave.cz Víte, že sešlápnutím PET lahví a kartonu ušetříte při vyhazování až šedesát procent objemu popelnic? Pokud ne, naučte se to. Umět správně třídit jednoduše nestačí. Je potřeba ho umět do popelnic i šikovně umístit. Společnost AVE CZ proto přichází s osvětou, která lidem ukazuje, jak to dělat správně. Efektivnější a  levnější svoz, méně nepořádku okolo popelnic a lepší využití odpadu. I když se to nezdá, sešlápnutý odpad před vhozením do popelnice dokáže téměř zázraky. To si uvědomuje i  olympijská vítězka a  mistryně světa ve snow- boardcrossu Eva Samková, která se stala tváří osvě- tové kampaně, jenž o efektivní recyklaci informuje. Tak jako sešlapává při jízdě na snowboardu, se- šlapává i kartony a PETky pro ještě lepší třídění a recyklaci odpadu. „ „ Tak sešlápni. Má to smysl! „Rádi bychom skrze kampaň poukázali na to, jak správným sešlápnutím odpadu šetříme životní prostředí. V  jeho třídění jsou Češi velice dobří, vlastně jedni z nejlepších v Evropě. Správné vklá- dání se ale ještě musí naučit lépe,“ uvádí mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková. Aby společnost AVE CZ ukázala, že efektivní uložení odpadu může být i zábava, vyhlásila sou- těž o nejlepší „sešlapávací“ fotku. Zúčastnit se jí mohou děti, respektive třídy, ze všech základních a  mateřských škol, které se vyfotí při vhazování odpadu do popelnic. Je potřeba se domluvit se svou obcí či zástupcem firmy AVE. Odborná po- rota poté vybere nejlepší třídy, které získají výhru deset tisíc korun.

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

LISTOPAD | PROSINEC 2019 5 Každý zachráněný život je pro nás výzvou KOOPERATIVA SE ROZHODLA PODPOŘIT BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU. PROTO JSME SE ZEPTALI MARTINA LAURA, ŘEDITELE PRÁVNÍHO ÚSEKU, NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY, KTERÉ PŘIPRAVUJÍ. Spojení pojišťovna – bezpečnost silničního provozu se přímo na- bízí. Kooperativa každoročně řeší okolo 200 tisíc škod na sil- nicích. Má tedy spoustu infor- mací o příčinách nehod. A každá účelně vynaložená koruna na prevenci může následně ušet- řit několik korun vyplacených na pojistném plnění. O lidském zdraví a  zachráněných životech ani nemluvě. Kooperativa již v minulosti nějaké projekty zaměřené na bezpečnost podporova- la. Například varování před nebezpečnými železničními přejezdy v navigacích Garmin. Budete v tom pokračovat? Tentokrát bychom se na oblast silničního provozu chtěli po- dívat komplexněji. Vytipovali jsme si nejohroženější skupiny a  naše projekty se zaměří ze- jména na ně. Jednou z  nich jsou senioři. Proto jsme se rozhodli pod- pořit projekt SENIOR BEZ NEHOD, v rámci kterého pro- běhne téměř 300 interaktivních představení, kde seniory upo- zorňujeme na největší rizika provozu. Zapojíme i  mladé lidi, dal- ší rizikovou skupinu. Projekt MOJE VIZE 0 je určený pro studenty VŠ. V  rámci svých semestrálních či ročníkových prací mohou zpracovat témata související s dopravou, preven- cí a bezpečností. Nejlepší pro- jekty pak pomůžeme studen- tům zrealizovat. Počítáte do budoucna jen s těmito projekty nebo připravujete i další? Připravujeme i  další, všechny budou zastřešeny expertní plat- formou, kterou jsme vloni zalo- žili. Říkáme jí Platforma VIZE 0 a zapojila se do ní i řada dal- ších partnerů, kteří stejně jako my chtějí pozitivně ovlivňovat bezpečnost na silnicích. Pokud se nám podaří zabránit ně- kterým zbytečným nehodám, budeme spokojeni. A  velkou výzvou je samozřejmě i snížení počtu usmrcených na českých silnicích. Každý zachráněný ži- vot pro nás bude úspěch. prací mohou zpracovat témata související s dopravou, preven- cí a bezpečností. Nejlepší pro- jekty pak pomůžeme studen- vot pro nás bude úspěch. KOOP 132x185 MH.indd 1 28.11.2019 10:04:32 společenská odpovědnost firem Českým firmám pomáhá sázka na ekologii nejen k vyšším ziskům FOTO: Pixabay.com Už neplatí, že spotřebitelé jdou jen po nízkých cenách a slevách. Část z nich také zajímá, kdo, kde a za jakých podmínek zboží vyrobil. A také jestli je firma ohleduplná k životnímu prostředí nebo ke společnosti. Platí to už také v českém byznysu. Michaela Římanová Spojení „společenská odpo- vědnost firem“ zaznívá stále čas- těji. Důležitá je i  pro potenciální zaměstnance, kteří se rozhodují, kam nastoupí do práce. V posled- ních třech letech zaznamenávají organizace, které pomáhají firmám budovat CSR (Corporate Social Responsibility – společenská odpo- vědnost firem – pozn. red.) strate- gii, prudký nárůst podniků, které se o tuto oblast zajímají. „Důvod je, že společnosti již chápou, že CSR není charita, ale byznys strategie, která jim může přivést nové zákazníky, partnery nivém hodnocení značky zákazní- ky a tedy jejich zájmem. Asociace společenské odpovědnosti, která sdružuje firmy a  další organizace s  odpovědným přístupem k  pod- nikání, tento trend potvrzuje. V září překročí počet jejích členů tři stovky. „Nárůst byl od založení naší asociace v  roce 2013 hodně pozvolný. Boom nastal víceméně v  posledních dvou letech,“ říká ředitelka asociace Lucie Mádlová. NaosmiprodejnáchřetězceLidl vyrostly solární elektrárny, každá o  výkonu 100 kWp. Jde o  další instalace ČEZ Solární v  areálech firemních zákazníků. Vyrobená ze- lená elektřina je určena pro vlastní spotřebu prodejen, kterou pokryje zhruba z 20 procent. Fotovoltaické elektrárny vyrostly na prodejnách Lidl v Hradci Králové, Mladé Bole- slavi, Mostě, Neratovicích, Průho- nicích, Strakonicích, Zdibech a Zlí- ně. „Jako společensky odpovědná firma považujeme za přirozené chovat se k životnímu prostředí co nejšetrněji,“ vysvětluje mluvčí spo- lečnosti Lidl Zuzana Holá. Konkurenční řetězce také hle- dají své místo na CSR trhu. Tesco například vsadilo na omezení plýt- vání potravinami a zároveň pomoci potřebným. To má za cíl šest Food Boxů, které jsou nově umístěny v  brněnských hypermarketech Tesco, další čtyři jsou pak v Ivan- čicích, Břeclavi, Mikulově a  Vyš- kově. „Jsme lídrem v  boji proti plýtvání potravinami, během dvou let se nám podařilo snížit plýtvání v  rámci našeho provozu o  55 %. Velmi proto vítáme každou iniciati- vu, která efektivně snižuje plýtvání a pomůže potřebným. Food boxy jsou skvělý nápad, jak umožnit zá- kazníkům darování potravin v prů- běhu celého roku,“ říká výkonný ředitel společnosti Tesco pro ČR Patrik Dojčinovič. To Penny Market pro změnu od počátku roku nenabízí v  žádném ze svých 380 obchodů jednorázové plastové tašky. Nahradil je taškami pro opakované použití, které jsou vyrobeny z papíru, bavlny nebo po- lyesteru. Tyto tašky jsou výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Po- dle studie VŠCHT jsou nejšetrnější tašky vyrobené z polyesteru, které mají nejdelší životnost a vydrží až dva roky, přičemž unesou až 20 kg nákupu. „Naším cílem je nejen zba- vit svět plastů, které zamořují naši planetu a které se v přírodě dlouho rozkládají, ale také vést zákazníky k opakovanému používání našich tašek. To ve svém důsledku vede také k tomu, že snižujeme ekolo- gickou zátěž, která je potřeba na výrobu tašky z  jakéhokoliv mate- riálu,“ říká Martin Peffek, jednatel společnosti Penny Market. Firem, které se v rámci spole- čenské odpovědnosti angažují, ka- ždým rokem přibývá. „Na nárůst má samozřejmě vliv sílící ekono- mika, vedle toho si ale stále větší procento firem uvědomuje její dů- ležitost. 87  procent zaměstnanců považuje za důležité, zda je jejich zaměstnavatel společensky odpo- vědný. Vedle toho je společenská odpovědnost i důležitým nefinanč- ním ukazatelem výkonnosti firem,“ říká majitelka a výkonná ředitelka personální agentury Advantage Consulting Olga Hyklová. a  především peníze. Společnos- ti se zajímají o  reálné zavedení udržitelnosti do svého podnikání a zaměřují se na environmentální nabídku svým klientům,“ podotýká Sandra Felthamová, ředitelka agen- tury Flagship, jež se specializuje na poradenství v CSR. Také je stále častěji slyšet o pro- jektech, které zdánlivě nemají pro firmy velký význam. Příklady? Tesco opět rozdělilo 5 milionů korun dobročinným projektům. Pivovar Radegast každý rok vyčistí 20 bazénů dešťové vody. Lidl po- kryl střechu osmi prodejen solár- ními panely. Co na první pohled vypadá jako zbytečná investice, se společnostem vrátí. Nejprve v me- diálním prostoru, pak také v příz- Společenská odpovědnost firem posiluje jejich kredit a přiláká i nové zaměstnance.  dotace inzerce inzerce Obce mohou žádat o dotace na územní plány Ministerstvo pro místní rozvoj vy- hlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je při- praveno 15 milionů korun. „Obce mohou stejně jako každý rok žádat o peníze, za které si mohou zpracovat územní plány, a tím i zkva- litnit rozhodování veřejné správy o území. Územní plán je pro obec velice důležitý a pomáhá stanovovat rozvojové cíle regionu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Podpora se poskytuje ve formě dotace na vznik návrhu územního plánu, a to pouze na dílčí části celkových nákladů – návrh pro společné jednání a pro veřejné projednání, včetně zpracování vyhod- nocení vlivů daného územního plánu na životní prostředí. Podpora bude poskytována až do výše 80 % sou- hrnné výše uznatelných nákladů akce, maximálně však do výše 400 tis. Kč na jeden územní plán. Pro rok 2020 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 15 milionů korun. Možnými žadateli jsou pouze obce na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), které nemají žádný územní plán nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce. Příjem žádostí dotačního titulu „Územní plán“ bude ukončen 11. února 2020 ve 12:00 hod.  (red)

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

6 LISTOPAD | PROSINEC 2019 naše akce inzerce Úhradová vyhláška i elektronizace zdravotnictví vznikaly. Spousta dat bylo v prosté textové podobě, poté se přesouvaly kopírováním. Dnes je nepředsta- vitelné, aby lékař s takovými daty pracoval. Dnes je potřeba změnit datové struktury do strukturova- ného formátu, je potřeba při im- plementaci nových systémů s tímto pracovat. Samozřejmě, když lékař dostane včas hodnotnou informaci, může se více věnovat svému pacien- tovi a nemusí se věnovat samotné- mu informačnímu systému,“ sdělil. Petr Špičák z firmy SUEZ Využi- tí zdrojů, která je jedním z partne- rů akce, okomentoval problematiku odpadů z nemocnic. „Trendem ve zdravotnictví je používání jednorá- zových prostředků, což samozřejmě způsobuje výrazný nárůst objemu infekčních i zdravotnických odpa- dů. Na tento objem ale Česká re- publika není připravena. Začínají docházet zpracovatelské kapacity, ať už je to termická cesta, která je samozřejmě environmentálně nej- vhodnější, případně nějaké recyk- lační možnosti,“ uvedl Petr Špičák. Dalšími partnery setkání byly firmy CAVID, ICZ, GS1 Czech Re- public a Zdravotní pojišťovna mini- sterstva vnitra ČR. Úhradová vyhláška na rok 2020, zákon o elektronizaci zdravotnictví i projekty eHealth či DRG Restart. Kamila Fuchsová To byla některá z témat, o kte- rých do Brna přijely diskutovat de- sítky ředitelů českých nemocnic se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a dalšími odborníky. Akci po- řádala společnost Magnus Regio za podpory z rozpočtu Jihomoravské- ho kraje. Jedním ze stěžejních témat byla úhradová vyhláška na rok 2020, na jejímž znění se Ministerstvo zdra- votnictví dohodlo téměř se všemi segmenty poskytovatelů zdravot- nické péče. Se svým příspěvkem vystoupila jako první  Helena Rögnerová, náměstkyně minist- ra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění z Ministerstva zdravotnictví. „Ministerstvo stejně jako v loňském roce apelovalo na účastníky řízení, aby byli při uza- račního programu. „eHealth přine- se rychlejší a  efektivnější výměnu zdravotní dokumentace mezi zdra- votnickými zařízeními. Zamezí to například dublovaným vyšetřením nebo nadbytečnému předepisování léků,“ uvedl Vojta. Projekt umožní elektronické vy- hledávání údajů pacienta včetně se- znamu klinických událostí a náhle- du na ambulantní a hospitalizační zprávy. „Ošetřující lékař záchranné služby nebo v nemocnici díky to- mu prakticky na „jeden klik“ uvidí všechny dostupné zdravotnické in- formace ze všech nemocnic, které se do projektu zapojí. Díky tomu bude vědět, jaká vyšetření už člověk absolvoval, jak dopadla a také jaké bere léky,“ informoval Milan Vojta. Další zajímavý projekt předsta- vil Tomáš Pavlík z Ústavu zdravot- nických informací a statistiky ČR. Jedná se konkrétně o projekt DRG Restart a jeho pilotní implementa- ci do úhrad akutní lůžkové péče. Již v příštím roce se bude úhrada léčby některých onemocnění řídit formou úhradového paušálu. „Pro pilotní implementaci CZ-DRG do úhradové vyhlášky byla navržena onemocnění léčená v centrech vy- soce specializované péče, konkrétně u poskytovatelů se statutem centra vysoce specializované pneumoon- kochirurgické péče nebo se statu- tem centra vysoce specializované zdravotní péče v  onkogynekolo- gii,“ řekl Tomáš Pavlík. O elektronizaci českého zdra- votnictví v praxi pak pohovořil La- dislav Pálka, technický ředitel firmy C SYSTEM CZ, která se na tuto oblast specializuje a  byla partne- rem akce.  „Hlavním problémem elektronizace, resp. při výměně zdravotnické dokumentace, je stav informačních systémů nemocnic, což je poplatné době, kdy systémy vírání dohod konstruktivní, kladli důraz na kvalitu poskytovaných slu- žeb a  aby byl zajištěn spravedlivý nárůst úhrad napříč všemi segmen- ty,“ uvedla Rögnerová. Dalším bodem diskuze byla elektronizace zdravotnictví. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví z Mi- nisterstva zdravotnictví pohovořil o  aktuálním stavu v  přípravě no- vého zákona o elektronizaci zdra- votnictví. „Zákon se všemi dopro- vodnými dokumenty předložíme ke konci měsíce. Jakmile bude při- praveno první znění, bude následo- vat rozsáhlé připomínkové řízení a příští rok jej budeme předávat do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Mar- tin Zeman. „ „ Inovativní projekty Krajský radní pro zdravotnic- tví Milan Vojta přiblížil přítomným projekt elektronizace zdravotnictví Jihomoravského kraje eHealth. Kraj na něj získal 16 milionů korun z Integrovaného regionálního ope- bezplatná konzultační služba asistenčního centra Lékař na telefonu Péče o vaše zdraví 24/7 LÉKAŘ 06/2019 Služba „Lékař na telefonu“ nenahrazuje osobní návštěvu u lékaře ani záchrannou službu. Máte-li akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112. Zdraví Bonusy Cestovní pojištění Lékař na telefonu Program slev a výhod Generální partner Partneři Celou reportáž najdete na stránkách www.moravskehospodarstvi.cz Pacienti s Alzheimerem či epilepsií budou testovat unikátní náramky Nemocným s Alzheimerovou chorobou a epilepsií svitla naděje na zkvalitnění jejich života. Speciální náramky, které co nevidět prověří pacienti na jihu Mo- ravy, monitorují zdravotní stav, frekven- ci užívání léků, v krizové situaci dokáží přivolat pomoc. Projekt Nadačního fondu NEUROSMART nyní představili jeho autoři odborné veřejnosti na zase- dání organizace. Cílem této nadějně vyhlížející smart zdravotní pomůcky je nejen monitoring zdravotního stavu nemocného, ale především reakce a následná pomoc v kritických momentech, jako je vyne- chání léků či zalarmování rodinných příslušníků či přímo zdravotnické zá- chranné služby. „U pacientů může náramek zlepšit kvali- tu života. Senzor totiž v případě epilepsie například detekuje probíhající záchvat a vyšle signál rodinnému příslušníkovi pacienta, případně aktivuje složky zá- chranného systému,“ sdělil prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., který je zřizovatelem a zakladatelem Nadačního fondu NEUROSMART. ■ Náramek snímá základní funkce „Pacienti jsou prostřednictvím náramku napojeni na lokální systém. Náramek sní- má základní funkce, jejich rozsah lze volit dle potřeb pacienta.V případě krizové situace – tou může být zvolený indikátor zdravotního stavu, případně i signalizace GPS u Alzheimerovy nemoci – jsou údaje posílány do systému, který vyhodnotí tyto příznaky a aktivuje patřičnou služ- bu – je možné propojení na vybrané pohotovostní linky, záchranné služby, ale také například na městskou policii.Těmto složkám je pak v případě výjezdu třeba k „ztracenému“ pacientovi už jasné, jak se k němu chovat, jak postupovat apod.,“ uvedl Ing. Ladislav Pálka, tech- nický ředitel firmy C SYSTEM CZ, která se podílí na vývoji technického zajištění projektu. „V časné fázi se pacienti s Alzheimero- vou nemocí často potýkají s chybami v užívání léků, nedodržování termínů schůzek či vyšetření, což samozřejmě běžné populaci unikne, náramek však na toto upozorní.V pokročilejších ošetřova- telských fázích dokáže systém zareago- vat třeba i na vlhkost pleny,“ vyjmenova- la další příklady funkcí prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., která je současně zřizovatelkou a zakladatelkou Nadačního fondu NEUROSMART. Díky dohledovému a asistenčnímu senzoru by se tak mohl snížit počet nežádoucích událostí, neočekávaného čerpání služeb zdravotnické záchranné služby a hospitalizací. „Pokud má člověk navíc takto upravený režim, nemusí na- příklad chodit tak často k lékaři,“ doplnil Mgr. Michal Kurečka, předseda správní rady NEUROSMART. „Projekt se opře o datové sklady v nemocnicích kraje a vybuduje informační nad- stavbu v podobě analytické- ho reportingu. Sběr a správa dat budou plně kontrolovány poskytovateli zdravotních služeb – ne- bude budován žádný nákladný centrální registr,“ vysvětlil prof. RNDr. Ladislav Du- šek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Na vývoji systému se prakticky i finančně podílejí partneři projektu C SYSTEM CZ, Microsoft a SOITRON. NEUROSMART navíc požádal o dotaci na přípravnou fázi pilotního projektu město Brno, které přispělo částkou 1,5 milionu korun.  (fuk) Celý článek najdete na stránkách www.moravskehospodarstvi.cz „Náklady na péči oproti roku 2019 porostou o 34,9 mld. Kč, z toho 28,9 mld. mandatorní navýšení z  úhradové vyhlášky a  6 mld. individuální navýšení zdravotních pojišťoven,“ shrnula Helena Rögnerová z Ministerstva zdravotnictví.  FOTO: Radovan Tesař

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

LISTOPAD | PROSINEC 2019 7 naše akce Cesta k chytrému městu vede přes vlastní strategické plány Bezpečí ve městě, na silnici i železnici. A také pohodlnější život všech obyvatel a jak v tomto mohou být nápomocny chytré technologie. Kamila Fuchsová To byla témata setkání u  ku- latého stolu společnosti Magnus Regio na téma Žijme v bezpečném a  chytrém městě či obci, které se konalo již posedmé v  Olomouci. Diskutovat spolu se starosty a zá- stupci měst přijeli odborníci z Mi- nisterstva dopravy ČR, kraje, firem i spolků. Kvůli postupnému přesouvání obyvatelstva do měst, jsou tato nu- cena neustále vymýšlet nová a chyt- rá řešení kvůli stále hustější dopra- vě. Jak se s tímto vypořádat a zajistit pro všechny  bezpečnou dopravní infrastrukturu na úrovni města sa- motného i celého kraje? Odborníci diskutovali se starosty měst a obcí z Olomouckého kraje. Úvodního slova se ujal Jan Za- hradníček, 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Informoval o  stavu dopravní infrastruktury a  možnostech financování jejího rozvoje a údržby. „Díky evropským fondům investujeme v posledních letech okolo 1,2 miliardy korun do dopravní infrastruktury,“ uvedl a současně však zdůraznil: „Bohu- žel tímto způsobem není většinou možné financovat opravy silnic III. Tříd. A v tomto je dle mého názoru zakopán pes. Domnívám se, že vů- bec nastavení systému financování oprav komunikací II. A  III. tříd není v Česku dobře nastaven, a tý- ká se to všech krajů. Renata Slabá z oddělení doprav- ní politiky a  čisté mobility z  Mi- nisterstva dopravy ČR, seznámila s využitím úložiště baterií. Projekt je sice v zárodku, ale věříme, že se brzy uchytí.“ Alena Rašková, náměstkyně primátora uvedla, že město Pros- tějov pracuje na projektech Smart City, a  to díky svým zaměstnan- cům. Ti přišli s podnětem, že když strategické plány vypracovává ně- jaká externí společnost, tak jsou neosobní a v praxi hůře použitelné, jelikož jsou univerzální pro více měst. „Rozhodli jsme se tedy stra- tegický plán vypracovat sami. Řadu opatření se nám tak již povedlo uvést do praxe – celá naše MHD jezdí na plyn, stejně tak městská policie, v  MHD mohou cestující platit kartami. Nejnovějšími ná- pady jsou pak využití střech na budovách v  majetku města, kam budeme instalovat solární panely, a zachycování srážkové vody.“ Stejně tak Olomouc rozvíjí kon- cept Smart City, a to již zhruba rok. „Připravujeme dlouhodobý stra- tegický plán ale i  jednotlivá dílčí opatření, u kterých se snažíme, aby byla udržitelná, promyšlená a efek- tivní. Aby každá koruna byla využi- ta účelně  – v  MHD se například chceme zaměřit na komfort i úspo- ru pro občany,“ vysvětlil Pelikán. „ „ Řešení pro dopravu Hlavním partnerem akce byla společnost GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY. František Sedlák, speci- alista pro veřejné zakázky, seznámil přítomné s možnostmi nabízených řešení: „Data z inteligentního uka- zatele rychlosti je možné využít jak pro obecnou veřejnost – v  rámci třeba počtu vozidel, které projíždějí danou lokalitou, tak pro doprav- něinženýrské účely – tedy moni- torování rychlosti v daném úseku, snižování rychlosti či prevenci kri- minality díky monitoringu jednot- livých registračních značek. Systém lze doplnit o tzv. modul okamžité- ho měření rychlosti, kdy spojuje- me dvě základní věci – okamžitou rychlost a  částečnou úsekovou rychlost. Vždy dáváme řidiči šanci zpomalit. Pokud se tak nestane, tak v rámci zhruba 23 metrů zůstane jako přestupce. Naše inteligentní ukazatele mohou sloužit také k mo- nitoringu tranzitní nákladní dopra- vy v obcích.“ Jindřich Henzl, CSR specialista dalšího z partnerů akce Koopera- tiva pojišťovny, poukázal na my- šlenky Vize nula a  její konkrétní projekty: „Kooperativu dlouhodo- bě trápí počet zraněných a mrtvých na českých silnicích, proto jsme se rozhodli podpořit myšlenky Vize nula. Pomocí konkrétních projektů se snažíme tyto nelichotivé statis- tiky zvrátit. V současné době je to například téma řidičák na zkouš- ku – tedy reforma autoškolského zákona. Jde o  rozšíření systému vzdělávání na druhou fázi, kdy si mladí uchazeči více osvojí řidičské dovednosti,“ vysvětluje Henzl. Na řadu přišly také možnosti financování dopravních projektů. Dalším tématem byl carsharing a také bikesharing, tedy sdílení kol. účastníky se stavem konkrétních dopravních projektů v  Olomouc- kém kraji, a to jak z hlediska silnič- ní tak železniční sítě. „Co se týká vysokorychlostní trati VRT Pře- rov – Ostrava – právě se zpracovává studie proveditelnosti, zahájení re- alizace záměru předpokládáme do roku 2025. Ve studii se zohledňuje i  modernizace trati Brno  – Pře- rov na rychlost 200 km/h, resp. je zařazena mezi pilotní úseky VRT se zrychleným režimem přípravy.“ Renáta Slabá pak pokračovala s  osvětlením podpory alternativ- ních pohonů ze strany Ministerstva dopravy: „Česká republika přistou- pila k environmentálním závazkům Evropské unie. Rozhodli jsme se podporovat všechny druhy alterna- tivního dobíjení a pohonů, v rámci operačního programu doprava tak podporujeme pohony CNG, LPG, vodík i  elektromobilitu, a  to jak dobíjecí stanice běžné i ty rychlé. O dotaci si mohou žádat soukrom- níci i municipality,“ uvedla. Ladislav Kašpar, ředitel orga- nizační jednotky Olomouc Správy železniční dopravní cesty, krát- ce představil projekt související s chytrými technologiemi a želez- niční dopravou. „Z hlediska chyt- rých technologií na Správě želez- niční a  dopravní cesty chystáme společně s  ČVÚT Praha studii ohledně smart energy železničních stanic. Mělo by se jednat o využi- tí stanic tak, aby byly energeticky soběstačné. Jednotlivé zahrnuté prvky budou větrníky, kogenerační jednotky, solární panely, počítá se Generální partner Partneři inzerce ABB, s. r. o. – 2 Advantage Consulting, s. r. o. – 5 ARKOTechnology, a. s. – 14 ARRIVATRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a. s. – 10 AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – 14 Axigon a. s. – 15 C SYSTEM CZ – 6 CAVID, s. r. o. – 6 C-Energy Plana s. r. o. – 9 Cylinder Holding a. s. – 10 CzechInvest – 11 ČEPS, a. s. – 14 ČEZ ESCO, a. s. – 2 ČEZ, a. s. 2, 5, – 9 Dopravní podnik Ostrava a. s. – 10 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o. – 10 E.ON Česká republika, s. r. o. – 2, 9, 12 EKO-KOM a. s. – 14 Elektro-Lumen, s. r. o. – 13 EnergonAdvanced Energetics, s. r. o. – 9 Energy financial group a. s. – 15 Flagship CSR Consulting – 5 GasNet, s. r. o. – 15 Gemos Dopravní systémy a. s. – 7 GS1 Czech Republic – 6 Hyundai Motor Czech s. r. o. – 10 ICZ Group – 6 Institut cirkulární ekonomiky, z. ú. – 10, 11 Kooperativa pojišťovna, a. s. – 7 Microsoft – 2, 6 MTX Group a. s. – 10 OKK Koksovny, a. s. – 10 PENNY Market CZ – 5 Pivovar Radegast – 5 Siemens Smart Infrastructure – 9 SOITRON s. r. o. – 6 Solar Global a. s. – 9 Sor Libchavy s. r. o. – 10 SUEZVyužití zdrojů a. s. – 6 Technické sítě Brno, akciová společnost – 13 Tesco Stores ČR a. s. – 5 Toyota Central Europe - Czech s. r. o. – 10 Třinecké železárny, a. s. – 10 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – 6 AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. – 4, 12 Brněnské komunikace a. s. – 11 GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a. s. – 8 Kooperativa pojišťovna, a. s. – 5 MVV Energie CZ a. s. – 16 Národní divadlo Brno – 5 Terinvest spol. s r. o. – 2 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – 6 Rejstřík firem Seznam Inzerentů V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: k.fuchsova@magnusregio.cz Příští vydání dostanete na váš stůl do 8. února 2020.  Životní prostředí  Evropské dotace  Veřejné zakázky  Cestovní ruch  Inovativní firmy  Zdravotnictví  Business style:  Design  Téma čísla: Odpadové hospodářství UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: do 24. 1. 2020 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor: Kamila Fuchsová GSM: 774 112 643 e-mail: k.fuchsova@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová, Petra Hanzlová, Petr Jeřábek,Alena Georgiadisová korektorka: Jana Pelíšková OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: GSM: 774 112 138 e-mail: obchod@magnusregio.cz GSM: 774 010 542 e-mail: asistentka@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 725 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz Petra Štěrbáková GSM: 725 893 273 e-mail: p.sterbakova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141 patří do Brno TOP 100 Fotogalerii z diskuze najdete na facebooku Moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi Hovořilo se i o carsharingu. Pro sdílení aut jasně hovoří statistiky – ta totiž v průměru 95 procent času pouze parkují a nejezdí, své majitele přitom stojí nemalé peníze za pravidelný servis, opravy či pojištění. FOTO:Vojtěch Vladár V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 542 | 774 112 138 Předmět diskuze: • Legislativní změny ve zdravotnictví • Elektronizace a digitalizace zdravotnictví • Evropské dotace v IT • Výměna zdravotnické dokumentace on-line • E-neschopenky v praxi • Investice do nemocnic • Stabilizace personálu ve zdravotnictví, personální krize jako stálý problém • Slučování a rušení malých nemocnic • Serializace léků, lékový záznam – nástavba e-receptu • GDPR ve vaší nemocnici Určeno pro: • Ministerstvo zdravotnictví ČR • Zástupce České lékařské komory, České lékárnické komory, Zdravotních pojišťoven, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Asociace sester a dalších institucí • Ředitele a zástupce nemocnic ČR setkání u kulatého stolu 13. setkání Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví 27. února 2020, Aquapalace Hotel Prague, Pražská 137, 251 01 Čestlice, Praha-východ 2020

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

8 LISTOPAD | PROSINEC 2019 komerční prezentace

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

listopad  | prosinec 2019 www.moravskehospodarstvi.cz | www.facebook.com/moravskehospodarstvi Speciál: ENERGIE Ostrava a její okolí byly zbytkem republiky po dlouhá léta s despektem označovány jako ‚černé‘. Není divu, vždyť prosperita této oblasti byla založená na těžbě uhlí a těžkém průmyslu. Alena Georgiadisová Jako ozvěna doznívá toto klišé i v mladé generaci, která region opouští s  vizí lepšího životního prostředí a zajímavějších pracov- ních nabídek. Představitelé kraje nyní přišli s řešením, které by mělo být spo- ní Evropě, ve kterém energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové tech- nologie. „Primární snahou je,“ ří- ká Jakub Unucka, náměstek hejt- mana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region, „aby emise z dopravy co nejméně zatě- žovaly životní prostředí, zejména ovzduší v regionu. Se zaváděním čistých vodíkových technologií do života se ale neodmyslitelně pojí také vznik nového průmy- slového odvětví, zahrnujícího celý řetězec činností – od výroby vodíku, skladování, distribuci až po plnění a koncového spotřebi- tele. V nich najde práci spousta lidí, což kraji pomůže fungovat i v budoucí ‚době bezuhelné‘, se kterou musíme počítat.“ Proč je vodík současným energetickým hitem? Protože dokáže velmi účinně a bez emisí vyrábět elektrickou energii pro pohon automobilů nebo autobu- sů. Jenže samotná výroba vodí- nické i obchodní,“ uvedl ředitel Siemens Smart Infrastructure Tomáš Hüner. Podle výkonného ředitele Asociace pro akumulace a bate- rie Jana Fouska způsob využití velkokapacitní baterie v  Plané v plném rozsahu ukazuje spekt- rum možností využití přelomové technologie. „Stát by však neměl rezignovat na legislativní zakot- vení akumulace v  plném roz- sahu, aby mohla být využívána i s obnovitelnými zdroji energie,“ upozornil Fousek. Asociace zdůraznila, že Česko má v oblasti stále velké rezervy. A  nejen v  tom, že zatím před- pisy nepovolují propojení s  ob- novitelnými zdroji. „Sice máme mentace čtvrtého liberalizačního balíčku Čistá energie pro všech- ny Evropany. S ohledem na ob- sah těchto opatření lze očekávat rozšíření možností provozování zařízení pro akumulaci elektři- ny. Předložení nového zákona se předpokládá v  roce 2021,“ prohlásil David Hluštík z mini- sterstva. Dodal, že ministerstvo vidí výhody úložišť především v pří- spěvku ke stabilitě energetického systému, třeba vyrovnáváním rozdílů mezi spotřebou ve špič- ce a mimo ni. „Baterie určitě ale nejsou lékem na všechny pro- blémy provozování elektrizační soustavy. Momentálně je stále největším problémem cena úlo- žišť. Přirozeným limitem baterií je i  dočasnost z  hlediska doby poskytování služby. Baterie není schopna elektřinu vyrobit, pouze umožňuje přesun spotřeby v ča- se,“ upozornil. V zahraničí jsou v  součas- nosti s úložišti dál. Evropskými lídry jsou Velká Británie a  Ně- mecko, které mají dohromady velké baterie s  výkonem 700 a 400 megawattů. V Německu je také největší úložiště s výkonem 48 megawattů. Na světě největší baterie stojí v  Austrálii a  dává 100 megawattů.  Petr Jeřábek ku je náročná a  drahá. Morav- skoslezský kraj má však benefit v  podobě druhotných surovin, vznikajících při těžbě uhlí. Jsou jimi důlní a  koksárenské plyny – odpad, který se dnes většinou jen bezúčelně spaluje, a  tak za- těžuje životní prostředí. Pro vý- robu nejekologičtějšího paliva budoucnosti ‚vodíku‘ se však tyto suroviny přímo nabízejí. Region by díky tomu mohl začít fungovat na principu cirkulární ekonomi- ky, využívající regionální odpad z  primární výroby a  vyrábějící z  něj pomocí moderních tech- nologií ekologické produkty. „ „ Zdrojů pro výrobu je více V Moravskoslezském kraji je hned několik vhodných odpad- ních zdrojů pro výrobu vodíku. Jako nejvýznamnější se jeví kok- sárenský plyn, vedlejší produkt z výroby koksu, který má vysoký obsah vodíku (až 55 %). V úvahu přicházejí i karbonský nebo de- gazační plyn, v  současnosti bez užitku vystupující z uhelných ša- chet, skládkový plyn, vznikající rozkladem organických složek, nebo organický komunální od- Ocelové srdce se přemění na Hydrogen Valley V Moravskoslezském kraji je hned několik vhodných odpadních zdrojů pro výrobu vodíku. Jako nejvýznamnější se jeví koksárenský plyn, vedlejší produkt z výroby koksu, který má vysoký obsah vodíku. FOTO: pixabay.com lečným lékem na všechny uve- dené problémy. Výrazně by mělo napomoci ke zlepšení kvality ovzduší a také by mělo podnítit vznik nového progresivního prů- myslového odvětví. A co víc, po- moci by k tomu měl právě zdejší Má výkon čtyři megawatty a kapacitu dvě a půl megawatt- hodiny. V  areálu v  Plané nad Lužnicí na Táborsku v  září spustila Energetická skupina C-Energy největší bateriové úložiště v České republice. Průměrná česká domácnost by z  baterií v  něm nainstalova- ných mohla napájet svá elektric- ká zařízení až jeden rok, elektro- mobil by na jedno nabití ujel 12 500 kilometrů. Ve světě se ba- teriová úložiště jako zdroj stále více uplatňují. Česko ale podle odborníků stále zaostává, přede- vším kvůli nepružné legislativě. Bateriové úložiště C-Energy používá technologii Siemens SIE- STORAGE a je největší v České republice. „Unikátnost spočívá zejména v zapojení vedle stáva- jícího zdroje, kdy při relativně nízké kapacitě poskytuje baterie velký výkon, a přitom umožňuje účinně optimalizovat pokrývání špiček spotřeby elektrické ener- gie zákazníků a  zajišťuje služby výkonové rovnováhy,“ uvedl mluvčí firmy Miroslav Beneš. C-Energy očekává přínos při dodávkách do lokální distribuč- ní soustavy v  průmyslové zóně v  Plané nad Lužnicí. Další vý- již tři velkokapacitní bateriová úložiště, nicméně zatím česká legislativa neumožňuje jejich využití. Všechny tři baterie byly instalovány v letech 2017 až 2018 s výkonem jeden megawatt a ka- pacitou něco nad jednu mega- watthodinu. BESS od společností Solar Global v Prakšicích a E.ON v Mydlovarech jsou prozatím vy- užívány pouze k testování. Třetí BESS od společnosti Energon Advanced Energetics byl odve- zen do Německa za účelem tes- tování v ostrém provozu,“ uvedli ředitel Fousek spolu s Karolínou Jelínkovou, která v asociaci také působí. Na rozdíl od samostatně stojí- cích zařízení je podle nich v sou- průmysl. Ten, který se dosud jevil jako ‚koule u nohy‘, by se měl stát pilířem k vybudování ‚Hydrogen Valley‘. Ambicí vedení Moravskoslez- ského kraje je vytvořit z regionu první ‚vodíkové údolí‘ ve východ- znamnou funkcí je schopnost úložiště poskytnout napětí pro start ze tmy a  následné zajiště- ní i  ostrovního provozu zdroje pro zónu, pokud by nastal kolaps elektrizační soustavy a  celkový výpadek elektřiny v dané oblas- ti. „Naše řešení umí stejně jako jiné zdroje poskytovat služby stabilizace výkonu v  nadřazené soustavě. Zároveň však vylepšuje funkcionalitu elektrárny a přiná- ší významné zvýšení bezpečnos- ti dodávek elektřiny pro klienty, kteří jsou připojeni do lokální distribuční soustavy C-Energy Planá,“ uvedl generální ředitel energetického zdroje C-Energy Planá Libor Doležal. „ „ Stát by neměl rezignovat na legislativu Firma investovala 70  mi- lionů korun, z  toho na systém baterií šlo 60 milionů. Úložiště je umístěno venku ve třech kon- tejnerech. Výkon a kapacitu má garantovanou po dobu deseti let. „Baterie je prvek, který bude hrát stále větší roli. Důvody jsou tech- časné době možné využívat jen systémy v  takzvaném fiktivním bloku, tedy v  kombinaci s  kla- sickými točivými zdroji. Příkla- dem je ten v Plané nad Lužnicí, nebo čtyřmegawattová baterie společnosti ČEZ, která má začít fungovat na přelomu roku v Tuši- micích. „Bohužel je to v podstatě jediný možný způsob, jak v sou- časnosti velkokapacitní baterie u nás provozovat, jelikož provoz baterií napojených na solární či větrné elektrárny je kvůli velmi přísným pravidlům v  Kodexu přenosové soustavy prakticky nemožný,“ uvedli. Upozornili, že překážkou je také energetický zákon. I návrh jeho novelizace totiž stále nepod- poruje třeba podnikání se samo- statně stojícími úložišti. Představitelé ministerstva průmyslu a  obchodu tvrdí, že rozvoj bateriových úložišť v žád- ném případě nebrzdí. „V sou- časné době jsou potřeby stabili- začních služeb poměrně dobře pokryty. Aktuální trend však mí- ří k decentrálním zdrojům a s je- jich rozvojem vznikne i potřeba bateriových úložišť. V  současné době ministerstvo připravuje te- ze nového energetického zákona, který vznikne i z důvodu imple- pad pro výrobu tzv. ‚zeleného‘ vodíku z obnovitelných zdrojů. Z naznačené šíře problema- tiky je zřejmé, že nejde o úlohu pro jeden subjekt, ale je zapotře- bí součinnosti mnoha partnerů. Jako první s  krajem podepsalo memorandum o  spolupráci při rozvoji vodíkové technologie město Ostrava a výsledkem bu- de využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě. Prvních deset autobusů na vodíkový pohon by mělo začít jezdit mezi Ostravou a  Havířovem v  horizontu dvou let, další budou následovat vzá- pětí. A přínos? Vodíkový pohon je kompletně bezemisní  – jedi- ným produktem spalování vodí- ku a jeho přeměny na elektrickou energii pro vozidlo je voda. Pokračování na straně 10 Superbaterie: Česko oproti zahraničí pokulhává FOTO: Siemens  Proč je vodík současným energetickým hitem? Protože dokáže velmi účinně a bez emisí vyrábět elektrickou energii pro pohon automobilů nebo autobusů.  hit

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

10 speciál – energie listopad | prosinec 2019 Elektřina, plyn i vodík. Dopravci nakupují autobusy na alternativní pohony klimatizované. Přepravní kapacita vozu se třemi dveřmi je sto cestují- cích, z nichž 35 má k dispozici mís- to k sezení. Minimální dojezd to- hoto elektrobusu je 180 kilometrů na jedno nabití. „Součástí dodávky jsou i nabíjecí stanice pro pomalé nabíjení pro každý elektrobus a tři rychlonabíjecí stanice,“ pozname- nal mluvčí dopravního podniku František Meduna. Ve Zlíně dokonce už loni jako první testovali úplně nový elektro- bus Škoda E´City, který plzeňský koncern vyvinul s  výrobcem ka- rosérií Iveco. Dobíjí se průběžně prostřednictvím trolejového ve- dení. „Vzhledem k  tomu, že již dlouhou dobu sledujeme trendy ve vývoji, výrobě a užití elektrobusů v podmínkách MHD, padlo i u nás rozhodnutí zakoupit tento vůz pro nasazenínalinkáchveZlíněa Otro- kovicích,“ vysvětlil výkonný ředi- tel Dopravní společnosti Zlín Josef Kocháň. Omlazovat vozový park se snaží také v Brně. Stamiliony korun již investoval do nákupu nových vozů na CNG. Během čtyř let jich získali 160. Nyní naopak připravují nákup velkokapacitních tramvají. Velkou dopravní revoluci připravuje také Moravskoslezský kraj, kde chtějí, aby autobusy, auta i lokomotivy jez- dily na vodík. Memorandum o za- vádění čisté technologie v dopravě podepsal kraj s Ostravou už loni. „Auta na vodík vypouští z výfuku páru. To potřebujeme, abychom zlepšili životní prostředí. Vodík je to nejčistší, co můžete mít,“ konsta- toval hejtman Ivo Vondrák. Autobusy na elektřinu jsou stále oblíbenější, dopravci takové vozy na alternativní pohon nakupují i díky dotacím. Ve velkém pořizují také varianty s pohonem na stlačený plyn (CNG), na severu Moravy počítají s vodíkem. Veronika Vindišová Nové flotily autobusů naku- pují dopravní společnosti napříč republikou. Pokroková je v tomto společnost Arriva, která působí hned v několika městech. Dva no- vé nízkopodlažní autobusy o délce 10,5 metru na elektřinu nedávno nakoupili v Novém Jičíně a vozy na Jindřich Poláček, předseda před- stavenstva Arriva Východní Čechy. „ „ Města chtějí ekologickou MHD A investice směřovala také do Kutné Hory. „Tady jsme nakoupili pět nových elektrických autobusů. Dva menší z nich se snadno dosta- nou i do historické části města, tři větší jsou určené pro oblasti mimo centrum města. Autobusy jsou níz- kopodlažní, klimatizované a cestu- jícím nabídnou pohodlná sedadla, nabíječky na mobilní telefony a di- gitální informační panely,“ nastínil Daniel Adamka, generální ředitel společnosti Arriva. Součástí investice je i nová nabí- jecí stanice v areálu bývalé cihelny v městské části Sedlec. „Dojezd au- tobusů je přes 170 kilometrů. Pak je nutné připojit vozidla k nabíječce. Nabíjení bude probíhat nejčastěji v nočních hodinách, přes den v zá- „ „ Náhrada zemního „ plynu Pilotní projekt Cirkulární doprava v  Brně vyžadoval spo- lupráci 3 společností, které se na jeho realizaci podílely. Dopravní podnik města Brna vyčlenil pro testování 1 autobus s  pohonem na CNG, který po dobu testování plnil biometanem a  provozoval vislosti na oběhu vozidel,“ zmiňuje Jindřich Poláček. Celkově autobusy denně najezdí přes 800 kilometrů. Pokrokoví jsou v tomto směru také v Hradci Králové. Zdejší rad- nice dokonce testuje dvě osobní au- ta na elektrický pohon, která mají úředníci k dispozici od září. Po půl roce testování se město rozhodne, zda si vozy ponechá. „Jedno má k  dispozici celý magistrát, druhé živnostenský úřad, jehož zaměst- nanci jsou v terénu nejčastěji a prů- měrně najezdí asi padesát kilome- trů denně. Půl roku by měla být dostatečná doba k posouzení, jak efektivní dané elektromobily jsou. O  jejich případném pořízení bu- dou rozhodovat náklady na provoz, dále pak jednoduchost či naopak složitost obsluhy a s tím související ochota zaměstnanců elektromobily využívat,“ přiblížila tajemnice Ma- gistrátu Hradce Králové Markéta Bartušová. Šetřit životní prostředí se roz- hodl i  tamější dopravní podnik, který pořídil dvacet nových elek- trobusů značky Sor, které jsou plně alternativní pohony se už prohání také v Trutnově, kde už MHD na klasická paliva ani nejezdí. Poří- dili tam tři kloubové autobusy na stlačený plyn a další čtyři „krátké“ elektrobusy. Zdejší městská hromadná do- prava má tak složený vozový park pouze z elektrobusů a autobusů na CNG. „Z Trutnova se stal naprostý unikát v celé České republice, co se ekologizace a modernizace městské Již před rokem byl zreali- zován pilotní projekt s názvem Cirkulární doprava v  Brně, jehož předmětem bylo využi- tí biometanu vznikajícího při zpracování čistírenských kalů k  pohonu městského auto- busu. „Princip technologie spočívá v tom, že se pomocí bakterií vy- robí z  prošlých potravin, zbyt- ků jídel nebo z  odpadní vody bioplyn, který se díky speciální technologii upraví na tzv. biome- hromadné dopravy týče. Nová flo- tila autobusů je oproti klasickým vozům mnohem šetrnější k příro- dě, což naši občané přivítají,“ myslí si starosta Trutnova Ivan Adamec. Vozy dopravce vybíral, aby se hodily přímo do Trutnova. „Kratší elektrobusy zejména s ohledem na místní členitý terén a obtížné zim- ní podmínky. Vedle elektrobusů nasadíme ještě trojici kloubových autobusů na zemní plyn,“ prohlásil tan, který je svými vlastnostmi identický se zemním plynem“ vysvětluje jeden z  iniciátorů projektu Petr Novotný, projekto- vý manažer Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Jako zdroj pro výrobu bio- plynu může sloužit široká škála biologicky rozložitelných mate- riálů – vše, co může být jednodu- še rozloženo bakteriemi. Bioplyn je tak možné vyrobit i z prošlých potravin, exkrementů hospodář- ských zvířat nebo z cíleně pěsto- vaných plodin. V Brně testovali autobus na biomentan Moravskoslezský kraj: Na úřad ekologicky. „ Na sdíleném nebo elektrokole Další krok k co nejmenší uhlíkové stopě dělá Moravskoslezský kraj. Krajský úřad v Ostravě zakoupil dvě elektrokola pro zaměstnance, která jim budou sloužit k vyřizování služebních záležitostí. Pořídil také stojany na sdílená kola a umístil je před budovou v Ostravě. Podporuje tak ekologickou dopravu v krajském městě. Přijet si vyřídit své záležitosti na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě mohou občané i na sdíleném městském kole. Krajský úřad umístil před budovu stojan, kde si je lidé mohou půjčit a kam mohou tyto moderní ekologické dopravní prostředky pohodlně „zaparkovat“. Stojan je také zane- sen do aplikace pro sdílená kola. Vyřizovat služební záležitosti šetrněji k přírodě budou i zaměstnanci krajského úřadu.K dispozici mají 2 nová elektrokola,která budou využívat pro pracovní pochůzky v Ostravě a blízkém okolí. (red) na standardní lince. Společnost Brněnské vodárny a  kanalizace poskytla pro testování bioplyn, který vzniká zpracováním čistí- renských kalů a poskytla zázemí Čistírny odpadních vod v Mod- řicích pro umístění technologie a výdejního stojanu. Výzkumná společnost Mem- Brain bezplatně do projektu po- skytla svoji jednotku na úpravu bioplynu na biometan a  kom- pletně se postarala o technickou stránku věci. „BioCNG autobus“ ujel na biometan téměř 5 000 km. Díky tomu, že biometan má iden- tické složení jako zemní plyn, nebylo nutné stávající plynové autobusy nijak upravovat. Zkušební provoz trval 2 měsí- ce a byl vyhodnocen velmi pozi- tivně. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zem- ního plynu. Dopravní podnik města Brna proto projevil zájem ve spolupráci s  městem Brnem najít vhodný stabilní zdroj biome- tanu pro své autobusy a  změnit část své flotily na tzv. „cirkulární provoz“. Samotná myšlenka zaujala odborníky natolik, že projekt poslala do finále soutěže E.ON Energy Globe a laická veřejnost nakonec hlasováním určila Cir- kulární dopravu letošním vítězem v kategorii Firma. (fuk) Ocelové srdce se přemění na Hydrogen Valley Dokončení ze strany 9 Kraj jednal i s výrobci osobních automobilů zna- ček Toyota a Hyundai o dodávce automobilů s vo- díkovým pohonem pro úřady a příspěvkové organi- zace kraje. Plány hejtmanství jdou ještě dál, a pokud se podaří homologace, tak by vodíkový pohon měly mít i vlaky. Uvažuje se o dvou až sedmi vodíkových lokomotivách, které by nahradily své dieselové pro- tějšky na neelektrifikovaných tratích na Jesenicku nebo na Beskydském železničním okruhu. Uvažovat o vodíkové dopravě by bylo nemys- litelné bez odpovídající infrastruktury. Kraj proto počítá s  výstavbou plniček, pro první už nechal ostravský Dopravní podnik zpracovat investiční nily využívat koksárenský plyn, se zaměřily OKK Koksovny, Třinecké železárny i průmyslová skupina MTX Group, majitel ostravské koksovny Svoboda. Iniciativa Hydrogen Valley je sice vázána na Moravskoslezský kraj, ale v budoucnu se zavádění vodíkových technologií zřejmě nevyhne žádnému regionu. Už dnes o tom hovoří dopravní vizionář, poslanec a člen zastupitelstva města Pardubice Mar- tin Kolovratník. Z Pardubic hodlá udělat ‚vodíkové město‘ a k uskutečnění této vize, stejně jako k re- alizaci Hydrogen Valley, by měla napomoci tamní fakulta chemicko-technologická. Nové bruselské podmínky o  útlumu uhlí pro energetiku a přistoupení Moravskoslezského kraje k Platformě uhelných regionů zkrátka odstartovaly změnu. Už ne ‚Ocelové srdce‘ nebo ‚Černá Ostra- va‘  – region uhelný se transformuje na moderní a ekologický region vodíkový. v malém měřítku vyzkouší výrobu a čištění vodíku ze všech druhů plynů, které v  Moravskoslezském kraji jsou, včetně výroby „zeleného“ vodíku. Teorii doplní praktickými testy s vyhodnocením rentability jednotlivých variant. Na zavádění vodíkové mobility budou partici- povat také zdejší firmy. Nejdále je v tomto ohledu strojírenská společnost Cylinder Holding. Spolu s polským partnerem už pracují na importu vodíku do České republiky a  na vývoji technologie jeho dočišťování pro vodíkové automobily. Vyřešeno mají i skladování pro tlaky 350, 500 a 1000 barů a přepra- vu v mobilních zásobnících. Několik dalších podniků zase zvažuje přímou vý- robu vodíku. Na technologie, které by k tomu umož- záměr a do dvou let by měla v Ostravě fungovat. Po ní by měly přijít další, a to jak mobilní plnicí stani- ce pro obslužnost autobusů, tak stacionární stanice s návazností na železnici. „ „ Z akademické půdy do praxe Budovat vysoce ekologický a do budoucna se roz- víjející vodíkový průmysl umožňují místní techno- logické a výzkumné kapacity. Na Vysoké škole báň- ské – Technické univerzitě Ostrava vzniká Centrum energetických a environmentálních technologií, které FOTO: pixabay.com FOTO: pixabay.com FOTO: Moravskoslezský kraj

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

listopad | prosinec 2019 speciál – energie 11 inzerce Český cirkulární hotspot zahájil svou činnost, „ garantem je CzechInvest Iniciativa založit Český cirkulární hotspot vznikla spolupracíAgentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Institutu cirkulární ekonomiky a Nizozemským velvyslanectvím v Česku. FOTO: Incien tace interních procesů, analýz, auditů. Iniciativa založit Český cirku- lární hotspot vznikla spoluprací Agentury pro podporu pod- nikání a  investic CzechInvest, Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) a  Nizozemským vel- vyslanectvím v České republice. Koncept hotspotu proto také na MSV oficiálně představil Holan- ďan Hans Van Ek, poradce pro Holland Circular Hotspot. Ho- landsko je světovým expertním centrem pro cirkulární ekono- miku, kde se efektivní nakládá- Letošní ročník MSV zůstane zapsán také jako milník pro cirkulární ekonomiku v Česku. Jednou z významných událos- tí celé akce se stala konference Česko jako cirkulární hotspot, která proběhla 8. října a  kde získalo téměř 200 účastníků unikátní příležitost podívat se zblízka na příklady dobré praxe v  oblasti cirkulární ekonomiky v  Česku a  zahraničí a  seznámit se s aktuálními trendy v cirkulár- ní ekonomice jak na lokální, tak globální úrovni. „Materiálová spotřeba je zod- povědná za produkci dvou třetin emisí oxidu uhličitého, a pokud se současné trendy nezmění, do roku 2060 se zdvojnásobí. To je v rozporu s tím, o co v sou- časné době usiluje Mezivládní panel pro změnu klimatu.“ To byla úvodní slova Evy Bartekové z OECD na úvod konference. Přechod na cirkulární eko- nomiku, která je ze své povahy regenerativní a šetřivá vůči pří- rodním zdrojům, je nezbytný, což potvrdil i  Hans van Ek, ředitel sítě Holandských cirkulárních ní s  přírodními zdroji úspěšně daří přetavovat do inovativních byznys modelů: Holandsku cir- kulární ekonomika již přinesla benefity ve výši 500 milionů eur. „ „ Cirkulární ekonomika může zvýšit efektivnost firem „Cirkulární ekonomika má velký potenciál pro zlepšení nejen životního prostředí, ale i ekono- mické výkonnosti firem. Proto je toto téma pro aktivity CzechIn- vestu klíčové. CzechInvest dlou- hodobě podporuje malé a střední podniky v různých fázích rozvo- je podnikání – od start-upů po zavedené společnosti a  velké investory. Principy cirkulární ekonomiky ve firmách přinášejí inovativní řešení, což jsou přesně ty činnosti, na které cílíme,“ ří- ká  Patrik Reichl,  pověřený říze- ním agentury CzechInvest.  Posláním platformy je také in- spirovat české firmy (ale i města a obce) k implementaci principů cirkulární ekonomiky do jejich činností. I z tohoto důvodu došlo k  spojení těchto hlavních akté- rů. „Česká republika je atraktivní díky kreativním lidem, rozvinu- té R&D infrastruktuře a čím dál větší otevřenosti akademického výzkumu pro spolupráci s  fir- mami za účelem progresivních inovací. Další vývoj je potřeba založit také na hospodářských trendech spojených s  Průmys- lem 4.0, cirkulární ekonomi- kou a  energetickou efektivitou. K  tomu se hlásíme v  naší nové Strategii 2019+,  dodává  Patrik Reichl z CzechInvestu.  „Česko je plné firem, které se cirkulární ekonomice věnují, aniž by o tom samy věděly. Pro nás je ale důležité, abychom vytvořili systém, kde jsou ekoinovativní a cirkulární nápady podporovány od samého počátku. Pro tento ekosystém je důležitá spoluprá- ce všech stran, a  proto jsme se rozhodli spojit síly s CzechInves- tem, který má již vybudovanou silnou regionální infrastrukturu, do které stačí dostat nová téma- ta s  velkým potenciálem, a  tím cirkulární ekonomika bezesporu je,“ vysvětluje důvody vzájemné spolupráce Soňa Jonášová, ředi- telka Institutu Cirkulární Eko- nomiky. Know-how a kontakty získa- né v rámci svých aktivit využije CzechInvest i  v  rámci Českého cirkulárního hotspotu. Agentura plánuje rozšířit mapování pod- nikatelského prostředí o aspekty spojené s cirkulární ekonomikou a  identifikovat tak mj. potřeby firem v této oblasti. V neposled- ní řadě plánuje CzechInvest dal- ší podporu inovačních nápadů zaměřených na cirkulární eko- nomiku a ekoinovace, a to pro- střednictvím jak svých stávajících programů, tak i prostřednictvím těch připravovaných.  (fuk) hotspotů během své prezentace. Holandsko je mimo jiné evrop- ským lídrem v oblasti cirkulární ekonomiky, jejich vláda stanovila ambiciózní cíl přechodu na obě- hové hospodářství do roku 2050 a  snížení materiálové spotřeby o 50 % do roku 2030. Největším tématem však by- lo slavnostní zahájení činnosti Českého cirkulárního hotspotu, expertního centra pro získávaní informaci o  cirkulární ekono- mice. Hotspot nabídne firmám financování, know-how, napojení na zahraniční partnery i konzul- Poslanci schválili daňový balíček Návrh s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Součástí balíčku je také dlouhodobě avizovaná změna metody tvorby technických rezerv pojišťoven za účelem nastavení objektivnějšího kritéria pro daňové účely. Návrh ruší také nesystémovou výjimku ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013 a ukončuje nejasnosti při placení daně z nemovitých věcí. Remízky, meze a jiné krajinné prvky, které zadržují vodu v krajině, nebudou dále daňově znevýhodňovány. Novela nyní míří do Senátu. (red) Návrh zákona o digitální dani míří do Sněmovny Vláda schválila návrh zákona o digitální dani, který reaguje na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém prostředí. Návrh z dílny Ministerstva financí zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7 % na vybrané digitální služby poskytované v ČR. Mezi tyto služby patří provedení cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitálního rozhraní a poskytnutí dat o uživatelích. Dani přitom budou podléhat jednotlivé zdanitelné služby v případě, že u nich bude překročena minimální hranice pro jejich zdanění. Nová daň nebude zdaňovat konečné uživatele. (red)  aktuálně Brno jako inovátor nových technologií v silniční dopravě Projekt C-ROADS Czech Republic koordinu- je Ministerstvo dopravy a poběží až do konce roku 2020. Přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Ev- ropě a položí základy na cestě k využívání koopera- tivních systémů pro automatizované řízení vozidel, Každé vozidlo má zabudovanou inteligentní technologii, která komunikuje s okolními vozidly i s celou infrastrukturou. Upozorňuje na různé komplikace na cestě a současně hlídá plynulost provozu. Taková je skutečná blízká budoucnost v dopravě – takový je celoevropský projekt C-ROADS. C-ROADS je celoevropský pilotní projekt, jehož česká část C-ROADS CZ má za úkol nasadit novou C-ITS technologii (kooperativní inteligentní doprav- ní systémy, ve kterých probíhá datová výměna mezi vozidly navzájem a  mezi vozidly a  infrastrukturou) v reálném provozu na vymezených úsecích silniční sítě České republiky. V rámci projektu C-ROADS CZ se spolu učí komunikovat automobily nejen mezi sebou, ale také s dopravními značkami, železničními přejezdy, vozidly záchranného systému nebo semafory Jedním z  partnerů celoevropského projektu C-ROADS je také firma Brněnské komunikace  a.  s. (BKOM), která v plnění úkolů, kterými se na projektu podílí, spatřuje jedinečnou možnost, jak ovlivnit bu- doucnost v dopravě. Do projektu vstoupila společnost s řešením C-ITS technologií ve městě, což je v rámci Platformy C-ROADS unikát. Díky tomu statutární město Brno přispívá k výjimečnosti celého projektu a současně oceňuje výbornou spolupráci BKOM s Do- pravním podnikem města Brna (DPMB) a Integro- vaným záchranným systémem Jihomoravského kraje (IZS JMK). Projekt C-ROADS přináší možnost řešení upřednostnění vozidel MHD na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením nebo upozornění na prioritní jízdu vozidel IZS JMK a zajištění snadněj- šího průjezdu vozidel přes křižovatku. Kooperativní inteligentní dopravní systémy při- spívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Včas a přesně budou informovat řidiče o dopravních situacích a varovat je před nebezpečnými lokalitami a jinými problémy vzniklými kolem nich. Dopravní ří- včetně těch autonomních. Na projektu spolupracuje 8 hlavních partnerů: AŽD Praha, Brněnské komuni- kace, ČVUT, Intens Corporation, O2 Czech Republic, T-Mobile, ŘSD, SŽDC. DPMB je jedním z asociova- ných partnerů zapojených do tohoto projektu, který je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport). „ „ C – ITS systém Společnost Brněnské komunikace v rámci projek- tu vybudovala městský C-ITS systém. Na vybraných páteřních pozemních komunikacích, na příjezdech od dálnice a na velkém městském okruhu osadila na 31 lokalitách komunikační jednotky na křižovatkách a řídící jednotku na svém centrálním technickém dis- pečinku v sídle společnosti v Brně, na Renneské třídě. Pro účely testování bylo vybaveno deset jejich vozidel speciální palubní jednotkou. Jedna byla také zapůjčena do vozidla Hasičského záchranného sboru. Toto řešení ocenila odborná porota v rámci národní soutěže Chyt- rá města pro budoucnost 2019. www.croads.cz  |  www.bkom.cz dící a informační centra navíc obdrží přesné a ucelené informace o aktuální dopravní situaci přímo z vozidel, díky čemuž bude možné efektivně ovlivňovat dopravní proud, zajistit plynulost dopravy a snížit její negativní dopady na životní prostředí. FOTO: BKOM  V letech 2016–2018 se společnost BKOM jako jeden z hlavních partnerů podílela na přípravě technických dokumentů projektu C-ROADS.  V roce 2018 byla připravena a vypsána veřejná zakázka „Zavádění C-ITS systému ve městě Brně“ a vybrán dodavatel.  Koncem roku 2018 byla zahájena spolupráce s dodavatelem na plnění zakázky.  V roce 2019 proběhla dodávka systému pro české a přeshraniční testování.  Na základě výsledků testování budou v roce 2020 zpracovány dokumenty pro potřeby dalšího nasazování C-ITS v EU.  pilotní lokalita Brno

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

12 speciál – energie listopad | prosinec 2019 Rozhovor: Smart technologie „ poprvé soustředíme na jedno místo Chytrá vesnice „ na jihu Moravy otestuje moderní energetickou síť Starovice nejsou jediným areálem, kde se testují chytré technologie ve skutečné zástav- bě. Nedaleko Plzně se nachází Smart City Polygon, kde jsou k vidění technologie pro zvýše- ní bezpečnosti obyvatel, zlepšení ochrany majetku, chytré parko- vání, zvýšení průjezdnosti lokali- tou, bezpečnost chodců, ochranu životního prostředí nebo inteli- gentní řízení budov. Návštěvníci si mohou prohlédnout například inteligentní závlahový systém, solární lavičky nebo navádění na parkovací místa. „ „ Nový parkovací systém ukáže volná místa Naváděcí parkovací systém už připravují také ve Zlíně, kde bude fungovat v reálném provo- zu. LED obrazovky budou řidiče navigovat na volná parkoviště. Ve Zlíně již fungují různé inteligent- ní dopravní systémy, například jsou ve městě cedule informující o hustotě dopravy a dojezdových dobách. „Našim cílem je vybu- dovat ve městě Zlín další inteli- gentní prvky dopravy a vše spojit do jednoho řídícího centra. Roz- hodli jsme se proto vybudovat i  nové dispečinkové pracoviště, které je nezbytné pro fungování a správu těchto dopravních sys- témů,“  uvedl zlínský radní pro dopravu Michal Čížek. Vesnice budoucnosti, kde obyvatelé mohou chytře hospodařit s energiemi, vyroste v blízké době ve Starovicích nedaleko Hustopečí na jihu Moravy. Petra Hanzlová Domy budou nízkoenerge- tické, vytápěné tepelným čerpa- dlem a na střechách budou mít fotovoltaické panely. První lidé by se do nich mohli nastěhovat v první polovině roku 2021. Vesnice bude napojená na chytré energetické sítě, takzvané smart grids, které kromě přeno- su silové elektřiny nabízejí i da- tovou komunikaci. Ta umožňuje monitoring, ovládání a  aktivní řízení spotřeby energie. Podle odborníků bude implementace chytrých energetických sítí nut- ná nejen pro větší rozvoj elekt- romobility, ale rovněž pro stále častější lokální výrobu elektřiny z  obnovitelných zdrojů. Těmto technologiím totiž běžná elek- trická přenosová síť nebude sta- čit. „Soudobé elektrifikační sou- stavy vznikaly v  devatenáctém z nich bude připravený wall-box pro přípojku na nabití elektro- mobilu a  k  vytápění a  ohřevu vody poslouží tepelné čerpa- dlo. V  nové části obce vznikne i moderní a energeticky úsporné veřejné osvětlení na bázi LED světelných zdrojů s  možností centrálního ovládání jednotli- vých svítidel. Počítá se rovněž s implementací systému detekce vozidel SPINWIRE, který umož- ňuje ovládat například chování přechodu pro chodce, sledovat dodržování rychlosti vozidel ne- bo informovat o volných parko- vacích místech. Domy mají jednotnou archi- tektonickou podobu a  zapadají do okolní zástavby. „Nejsme velcí příznivci izolovaných sate- litních městeček, nová část obce je tak organickým zakončením stávající ulice. Navíc je celá plo- cha podřízena architektonické studii, domy v lokalitě proto bu- dou značně podobné. Moderním úsporným technologiím velmi fandíme,“ popisuje starosta Sta- rovic Antonín Kadlec. V současnosti stavebníci pra- cují na výstavbě inženýrských sí- tí. Kompletně je hotová páteřní splašková i  dešťová kanalizace. „Také již bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu rodin- ných domů. Vydání stavebního povolení pro výstavbu RD pak očekáváme v průběhu listopadu. Pokud vše dobře půjde a poča- sí dovolí, tak se ke konci ro- ku začne se stavbou rodinných domů,“ sdělil investor stavební části projektu Přemysl Veselý. Součástí výkopových prací byl i  archeologický průzkum, pro- tože pod zemí stavaři objevili pozůstatky neolitického sídliš- tě. Stavba rodinných domů by měla začít koncem roku 2019, nebo nejpozději v  jarních mě- sících roku 2020, v závislosti na počasí. „Doba výstavby je oko- lo 15 měsíců, potom by se měli první obyvatelé chytré vesnice do svých nových domovů nastě- hovat,“ doplnil Veselý. století a  vyhovují požadavkům století dvacátého nikoli jedna- dvacátého. Koncept smart grids znamená hlavně novou elek- trifikaci,“ říká Vladimír Kovář z České technologické platformy Smart Grid. Chytrou distribuční síť ve vesnici zainvestuje společnost E.ON Distribuce. „Projekt ve Starovicích by měl poskytnout celou řadu užitečných poznatků a dat pro další rozvoj chytré a de- centralizované energetiky v Čes- ku,“ popisuje záměr Pavel Čada, místopředseda představenstva E.ON Distribuce. „ „ Domy zapadnou do okolní zástavby Ve Starovicích vyroste čtyři- cet nových domů, které budou nízkoenergetické, u  každého Proč se společnost E.ON rozhodla podílet na vybudování chytré vesnice? Projekt ve Starovicích by měl pro energetickou společnost poskytnout celou řadu užitečných poznatků a dat pro další rozvoj chytré a decentralizované energetiky v Česku.V každém domě bude nainstalován chytrý elektroměr s možností datové komunikace s řídicím centrem distributora elektřiny. Umožní zákazníkům sledovat vlastní spotřebu buď skrze internetový portál, nebo aplikaci v telefonu, a ti tak mohou efektivně řídit a snižovat svoji spotřebu. Společně se společností Přemysla Veselého ml. chceme vytvořit jakousi laboratoř chytrých technologií – opravdové městečko budoucnosti. Už podobný projekt společnost E.ON realizovala? Ve skupině E.ON již máme s chytrými prvky řadu zkušeností. Doposud byla tato zařízení často instalována samostatně v rámci dílčích projektů. Tady budou poprvé všechny chytré technologie soustředěny na jedno místo. Na tomto projektu spolupracují společnosti E.ON Distribuce, E.ON Energie a E.ON Telco. Součástí elektrické sítě bude i možnost sbírat informace o její vytíženosti a spotřebu energie řídit. Jak si můžeme představit fungování v praxi? Chytré prvky nedokáží efektivně pracovat bez online komunikace, z tohoto důvodu bude vybudována nová optická síť. Paralelně s vedením VN bude z rozvodny Hustopeče do Starovic přiveden otický kabel.Ten bude zakončen v chytré trafostanici, odkud bude dále vyvedena s kabely nízkého napětí i optická síť až do pilířů k chytrým elektroměrům.Volná kapacita bude nabídnuta zákazníkům a ve spolupráci s místními poskytovateli internetu ji budou moci využít k připojení vysokorychlostního internetu. Chytré elektroměry neměří jen spotřebu zákazníka, ale i další elektrické veličiny (napětí, proud, P, Q), díky tomu má distributor přesnou informaci o tocích elektrické energie v distribuční soustavě a může tak toky přesně monitorovat a řídit. Např. tato chytrá trafostanice bude jedna z prvních vybavena chytrým rozvaděčem vysokého a nízkého napětí, online komunikačními a řídicími prvky a optickým rozvaděčem.Ty umožní nejen rychlou lokalizaci a vymezení poruchy, ale i pružně reagovat na řízení toků elektrické energie v distribuční soustavě. Domy budou mít vlastní solární panely, jak se bude řešit případný nadbytek elektrické energie? Ano, součástí domů bude střešní fotovoltaická elektrárna.Ta bude vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu obyvatel domu, včetně ohřevu teplé vody. V případě nadbytku elektřiny bude domácnost napojena na Virtuální baterii E.ON, do které si elektřinu pohodlně uloží na dobu, kdy elektrárna nebude stačit na pokrytí spotřeby domácnosti. Petra Hanzlová Stavbou chytré vesnice chce firma E.ON vytvořit laboratoř pro zkoušení chytrých technologií. Podle oblastního manažera společnosti Lukáše Svobody budou moct obyvatelé například řídit spotřebu energie prostřednictvím mobilního telefonu. Na samostatné zástavbě se v praxi otestuje energetická síť s možností obousměrné datové komunikace. FOTO: E.ON Společnost AVE CZ odmítá nařčení, že připravila město Čáslav o poplatky za ukládání odpadu Společnost AVE CZ odmítá nařčení, která se objevila v médiích v souvislosti s problematikou vyměřování a vybírání poplatků za ukládání odpadů na skládce v Čáslavi. Podle nich měla město Čáslav připravit o desítky milionů korun. „V první řadě je nutné si uvědomit, že společ- nost AVE CZ poplatky, okolo kterých se celá dis- kuze nyní točí, nikde nezadržuje. Zcela v souladu s platnou legislativou a integrovaným povolením skládky je od původců odpadů vůbec nevybra- la,“ vysvětluje nesmyslnost nařčení tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková. „Skutečnost, že vedení města Čáslav má na vý- běr poplatků svůj názor a podalo na krajský úřad návrh na doměření poplatků původcům odpadů, vnímáme jako politický boj v rámci města a nevidí- me jediný důvod, proč by společnost AVE CZ měla být do těchto bojů zatahována. Tato prohlášení jsou navíc založena na neznalosti problematiky a poško- zují dobré jméno společnosti. Vybudování skládky v Čáslavi iniciovalo samot- né město Čáslav. To skládku postavilo a v minu- losti také dle jím získaných povolení provozovalo. Společnost AVE CZ skládku provozuje nyní, a to v souladu se všemi dotčenými právními předpisy i vydanými povoleními. Při provozování čáslavské skládky společnost AVE CZ dodržuje všechny podmínky stanovené zákonem o  odpadech i  integrovaným povolením a za těchto podmínek na skládku přijímá odpady a další materiály, jakož i vybírá a odvádí příslušné poplatky. Veškeré činnosti na skládce tak probíhají podle závazných aktů a rozhodnutí státních orgá- nů,“ dodává Pavla Ivácková.  www.ave.cz inzerce

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

listopad | prosinec 2019 speciál – energie 13 IROP již rozdělil více než 100 miliard do regionů po celém Česku Veřejné osvětlení s ohledem „ na lidské zdraví a ekosystémy „ „ Až dvoumilionová dotace O konkrétních možnostech dotací promluvil Vladimír So- chor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor z Ministerstva průmyslu a obchodu. „O příspě- vek mohou požádat obce a měst- ské části, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, také obchodní korporace se 100% podílem obce nebo měst- ské části,“  informoval Sochor s tím, že termín podávání žádos- tí o  dotace pro rok 2020 je  do 31. října 2019, maximální výše dotace z programu Efekt je 2 mil. Kč na jednu žádost a maximálně 50 % způsobilých výdajů. Nově je také nutné pro přidělení dotace nutná podmínka dodržení limi- tů pro světelné znečištění. Z pří- spěvku je možné hradit obnovu osvětlovacích soustav a pořízení či optimalizaci řídicího systému. Vliv světelného smogu na zdraví člověka i přírodu celkově, bezpečné osvětlení přechodů pro chodce či možnosti financování rekonstrukce sítě veřejného osvětlení pro obce. Kamila Fuchsová Světlo ze všech možných úhlů pohledů bylo na programu dru- hého ročníku setkání u  kulaté- ho stolu s  názvem Světla měst a obcí. Akci v brněnském hotelu Voroněž 20. září pořádala společ- nost Magnus Regio. Setkání bylo podpořeno z  rozpočtu Jihomo- ravského kraje a zúčastnili se jí zástupci měst a obcí, ministerstev a také přední odborníci na danou problematiku. V  úvodu si vzal slovo Jiří Dušek, senátor Parlamentu ČR a ředitel Hvězdárny a planetária Brno, který mimo jiné přestavil osvětové projekty brněnské hvěz- dárny zabývající se právě světel- ným znečištěním. „Zatímco ještě před dvaceti lety bylo světelné znečištění problémem pouze pro astronomy kvůli nerušené- mu výhledu do vesmíru, dnes se prakticky všichni topíme ve foto- novém moři. Dříve bylo vzácnos- Žádosti na dotace z Minister- stva průmyslu a obchodu mohou podávat pouze obce mimo chrá- něné krajinné oblasti. Těch obcí lokalizovaných alespoň částečně v  CHKO se pak týkají dotace z  Ministerstva životního pro- středí. Podmínky jsou obdobné a výše podpory opět dosahuje 50 %. Obce v národních parcích pak mohou získat až 85 % způsobilých výdajů. „Cílem dotací je snížení světelného znečištění a  zvýšení energetických úspor,“ doplnila Anna Pasková, ředitelka odboru politiky ŽP a udržitelného rozvoje z Ministerstva životního prostředí. Martin Stržínek, obchodní ře- ditel firmy Elektro-Lumen pouká- zal na to, že novým a šetrnějším způsobům veřejného osvětlení neprospívá současný mediální obraz, kdy je světlo, resp. moder- ní osvětlení obecně prezentováno jako špatné. „Přitom samozřejmě existují kvalitní ledkové sousta- vy, které splňují funkčnost a na- víc všechny důležité požadavky i stran dotací. Navíc není to při- tom jen o  veřejném osvětlení, ale i domácnosti se zahlcují svět- lem,“ upozornil a dále doporučil přítomným starostům, aby při výměně osvětlení za nové poža- dovali ta, která mají příslušné cer- tifikace. „Často se také zapomíná na možnost servisu v budoucím čase, zpracování vzorového úseku, provozní náklady „smart řešení“ a vůbec jejich praktickou využitel- nost a začlenění do dalších smart prvků města,“ uvedl Stržínek. Anna Pasková dále informo- vala o práci meziresortní pracov- ní skupiny, která se zabývá prá- vě světelným znečištěním. Mezi úkoly pracovní skupiny patří na- příklad regulace pro omezení vli- vů na přírodu a životní prostředí či práce na normách pro posíle- ní pravomocí obcí pro regulaci problematiky světelného zne- čištění. „Donedávna jsme se v rámci ekologických aspektů veřejného osvětlení zaměřovali pouze na snižování energetické náročnosti, a tedy i emisí, jak oxidu uhličité- ho, tak znečišťujících látek. Nyní jsme se však zaměřili i na zpět- ný odběr, ekologickou likvidaci či recyklaci jednotlivých druhů světelných zdrojů. Spolu s vědec- kými důkazy o negativním vlivu modré části světelného spektra na lidské zdraví a  ekosystémy, pokud jsou mu vystaveni během noci, vyvstala pak nutnost hovo- řit v rámci ekologických aspektů rovněž o této problematice a mož- nostech, jak ji řešit,“ řekla Anna Pasková. tí světlo, dnes je vzácností tma. Na hvězdárně v Brně se snažíme tuto problematiku popularizovat a také nabízet různá řešení. Sta- rostové si navíc již uvědomují, že je rozumné dobře svítit – už jenom z  důvodu, že nerušený výhled na oblohu může být zají- mavý pro turisty. Chytré svícení pak samozřejmě pomáhá člověku a přírodě, jelikož poté je prostře- dí okolo nás zdravější,“ vysvětlil Dušek a dále dodal: „Co se týče například dotačních titulů, které je možné na výměnu efektivního a  energeticky šetrnějšího veřej- ného osvětlení využít, pořádáme pro obce konzultace, resp.  se- tkání se zástupci MŽP a  MPO, nejbližší bude 15. října přímo na hvězdárně,“ uvedl Jiří Dušek. Že je světelný smog problémem ce- loevropským, potažmo týkající se celé západní civilizace podle něj pak jen potvrzuje fakt, že v roce 2022 bude jedním z hlavních té- mat pro Evropskou unii. Veřejné budovy postavené v  pasivním standardu mají vel- mi nízkou spotřebu energií, což přináší ekologické i ekonomické výhody. Náklady na jejich výstav- bu jsou sice o něco málo vyšší, ale díky nízkým provozním výdajům se poměrně rychle vrací. Od re- zortu životního prostředí dosta- nou investoři až třicet procent z  ceny projektu.  „Udělali jsme dobrý tah. Dříve bylo možné zís- kat dotaci pouze na vícenáklady nezbytné na dosažení pasivního energetického standardu, to jsme změnili tak, že dnes dostávají investoři podporu z  celkových nákladů projektu, což rapidně zvýšilo konečnou dotaci. Byl to krok správným směrem. Zájem o dotace se rázem zvýšil. Státní správa a samospráva by měly jít v  pasivní výstavbě příkladem, je to způsob, jak šetřit energie a snižovat produkci skleníkových plynů,“  říká ministr životního prostředí Richard Brabec. Žádosti o  dotace mohly ob- ce, města, kraje a další subjekty podávat průběžně od 4. dubna 2017 do konce října letošního roku. Zájem o  ně byl opravdu mimořádný. Celkem se sešlo 39 projektů s  požadavkem na do- taci ve výši 1,2 miliardy korun a alokace výzvy tak byla překro- čena o více než 700 milionů ko- run. „Došlé projekty byly schva- lovány průběžně, aby se žadatelé mohli co nejdříve pustit do jejich realizace. Schváleno bylo dosud na pětadvacet projektů, některé z nich se již dokončují nebo rea- lizují,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Nový školní rok ve zbru- su nové pasivní škole tak letos zahájili například ve středočes- Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Minis- terstvo pro místní rozvoj, překročil významný kulatý mezník. Již více než 100 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo rozděleno mezi 6 567 projektů po celé ČR. V přepočtu je tak na projekty rozděleno 79 % prostředků, které má IROP k dispozici. Z rozdělených peněz pak již bylo proplaceno příjemcům bezmála 40 miliard korun. „IROP je program zaměřený na vylepšení kvality života v různých částech České republiky. Oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II. třídy, dopravní obsluž- nost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravot- nická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, kulturní památky a muzea a další. Díky širokému rozpětí podporovaných témat v IROP vzniká množství projektů, které přispívají ke zkvalitnění života v regionech, jejichž obyvatelé již nyní mohou využívat jejich přínosy. Peníze z EU tak napomohou nárůstu např. 886 km nově zrekonstruovaných silnic II. třídy, bude zrekonstruováno 154 památek, zrekonstruuje nebo se nově postaví 120 stanic integrovaného záchranného systému nebo podpoří rozšíření nebo vybudování 485 mateřských školek,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Projekt, který byl podpořen při dosažení stomiliardového milníku, je Škola otevřená světu a přírodě příjemce obce Krušovice s podporou ve výši 1,1 mil. Kč. Hlavním cí- lem projektu je vybudování a modernizace polytechnické učebny pro výuku matema- tiky, informatiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a pracovních činností. Kromě učeb- ny bude také vybudován bezbariérový vstup do školy a bezbariérové sociální zařízení. Nová učebna přispěje ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů. „Dokonce se nám podařilo i navýšit IROP o více než 6 miliard korun, z toho např. na mateřské školky jsme přidali 1,2 miliardy a na zdravotnictví 1,9 mld. Další navyšování nás ještě čeká. IROP plánujeme přidat dalších 11 mld. Peníze poputují hlavně na silnice II. a III. třídy, kde navýšíme o 8 mld., a základní školy, kde přidáme další 2 miliardy korun,“ dodává ministryně Klára Dostálová. Většina peněz již byla rozdělena a pro žadatele zbývají poslední finanční prostřed- ky, které budou během podzimu a zimy 2019/2020 určeny na modernizaci silnic II. a III. třídy a dále na infrastrukturu základních škol a nízkoemisní vozidla pro tzv. uhelné regiony (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj). Stále velký objem fi- nancí zbývá v 78. výzvě na snížení energetické náročnosti bytových domů (zateplová- ní), kde po celé České republice mimo území hlavního města Prahy je do roku 2021 k dispozici ještě cca 3,3 mld. Kč. Projekty nejenom že přispívají ke zlepšení kvality života obyvatel České republiky, ale některé se díky kvalitnímu návrhu a provedení účastní i architektonických soutěží. V letošním ročníku Stavba roku 2019 je to pět staveb – projektů, které byly podpo- řeny z IROP. Jedná se o modernizaci unikátního vzdělávacího a výcvikového střediska hasičů ve Velkém Poříčí, dvě novostavby mateřských škol – v Benešově a Nové Rudě, přestavbu Střední zahradnické a technické školy Litomyšl a revitalizaci secesní budovy Muzea východních Čech. (red) O dotace na výstavbu v pa- sivním standardu se obce v  poslední, již ukončené, vý- zvě doslova popraly. Alokace 500  milionů  korun nestačila na obrovský zájem o  výstavbu základních či mateřských škol, sportovních hal, kulturních do- mů a  nemocničních pavilonů, do jejichž výstavby se chce pus- tit řada měst a  obcí po celém Česku. V aktuálně uzavřené dotační výzvě v Operačním programu Ži- votní prostředí zaměřené právě na podporu pasivní výstavby na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo na čtyři desítky žá- dostí s požadavkem na dotaci ve výši 1,2 miliardy korun. O výstavbu v pasivu je obrovský zájem Zatímco ještě před dvaceti lety bylo světelné znečištění problémem pouze pro astronomy kvůli nerušenému výhledu do vesmíru, dnes se prakticky všichni topíme ve fotonovém moři. FOTO: Radovan Tesař Generální partner Partner Na setkání vystoupili také přední odborníci Pavel Suchan, předseda Odborné skupiny pro světelné znečištění České ast- ronomické společnosti a  člen mezirezortní pracovní skupiny k problematice světelného znečiš- tění. „Měli bychom mít co největ- ší rozdíl mezi denní osvětleností a noční tmou. Naším počínáním si však tento rozdíl snižujeme. Během dne se zavřeme do uza- vřené místnosti, večer si naopak rozsvítíme – zejména pak displeje elektronických přístrojů – pokud nemáme filtry modrého světla. Tímto si ničíme své biologické rytmy a  tím pádem našemu or- ganismu nedáváme šanci k  do- statečné regeneraci. Zakládáme si tak na nejrůznější civilizační choroby,“ upozornil na důsledky Pavel Suchan. Dále vystoupil na- příklad o i Hynek Medřický od- borník na světlo z České astrono- mické společnosti či Petr Baxant, předseda České společnosti pro osvětlování. Řeč přišla také na osvětlení z hlediska bezpečnosti silničního provozu, konkrétně na Analýzu viditelnosti v nočním dopravním prostoru. „Přechody i křižovatky by měly být osvětleny alespoň o řád výše než klasická komuni- kace,“ upozornil Jiří Tesař z České společnosti pro osvětlování. Firma Technické sítě Brno v závěru pak seznámila účastní- ky s  unikátním meřicím systém Mastab, který poskytuje technické informace o stabilitě a stavu kon- strukcí stožárů. Fotogalerii z diskuze najdete na facebooku Moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi kých Psárech. Podobně je tomu v  Malém Újezdu na Mělnicku, kde vyrostl nový školní pavi- lon, protože původní budova už nestačila potřebám obyvatel. „Máme moderní prostory odpo- vídající výuce 21. století, vznikla nová přírodovědná učebna, má- me komfortnější a zdravější pro- středí pro učení. Úsporná budova slouží i  jako názorná pomůcka pro environmentální výuku,“ vyjmenoval některé přínosy sta- rosta Malého Újezdu Jaroslav Pe- leška. Jak v Psárech, tak v Újez- du výstavbu podpořila dotace z Operačního programu Životní prostředí.  „Projekty, na které v této výzvě nestačily peníze, vy- hodnotíme rovněž a ty úspěšné budou mít možnost získat pod- poru z  výzvy, kterou vyhlásíme na jaře příštího roku,“ doplňuje ředitel SFŽP ČR Petr Valdman. „ „ Dotace na výstavbu i renovace budov Další příležitost požádat o do- taci na výstavbu v pasivním stan- dardu budou mít obce a města na jaře příštího roku. Nová výzva se otevře 2. března 2020 a  žá- dosti bude možné podávat až do 2. března 2021. Vedle dotací na výstavbu nových veřejných bu- dov v pasivním standardu nabízí ministerstvo také finanční pod- poru na jejich energeticky úspor- né renovace. Na ty je aktuálně možné žádat až do 3. února 2020. (red) Od nového roku musejí mít menší spotřebu i rodinné domy Od ledna roku 2020 musejí přísnějším podmínkám na energetickou spotřebu dostát i budoucí majitelé nově postavených rodinných domů. Nové předpisy souvisejí se směrnicí o energetické náročnosti budov, která požaduje, aby s příštím rokem byly nové budovy v zemích EU energeticky méně náročné (pro nově postavené veřejné budovy, například administrativní budovy či školy, toto nařízení již platí.) Rodinné domy by tak nově měly mít spotřebu energií přibližně o pětinu nižší než ty v současnosti stavěné.  spotřeba RD

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

14 speciál – energie listopad | prosinec 2019 Na odpad je nutné pohlížet jako na zdroj energie vání není zcela šťastný jak pro obce, tak pro ostatní provozo- vatele. Je potřeba si proto uvě- domit, že posun na rok 2030 by měl být opravdu konečný, aby na skládkách zůstala kapaci- ta pro ostatní odpady, protože směsného komunálního odpadu ročně vyprodukujeme přibližně 3  až 5  milionů tun  – záleží na způsobu evidence. Ovšem ostat- ního odpadu zbývá 25  milionů tun a  je potřeba si uvědomit, že ty skládky potřebujeme prá- vě na tyto odpady, které nelze dál nijak třídit ani využít, jsou to především inertní a  nebez- Odpadové hospodářství, jeho financování a také nakládání s kaly. To byla hlavní témata 11. ročníku akce Moravské obce a města, která se konala 3. října 2019 v Brně. Kamila Fuchsová Setkání u  kulatého stolu, na které přijeli diskutovat zástupci měst a  obcí s  odborníky v  da- ných tématech, pořádala již tra- dičně společnost Magnus Regio. Akce se konala za finanční pod- pory z rozpočtu Jihomoravského kraje. Na odpady i kaly je nutné po- hlížet jako na energetický zdroj a také vést občany k tomu, že nej- lepší je, aby odpad vůbec nevzni- kal. To byly jedny ze stěžejních myšlenek, se kterými se účastníci setkali hned v několika prezenta- cích přednášejících. V úvodu Veronika Jarolímová z  Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí rekapitulo- vala nové povinnosti, kterým tento, resp. příští rok musejí obce dostát. „Obec je povinna od 1.  dubna 2019 zajistit možnost odkládání bioodpadů pro občany po celý rok a dále od 1. 1. 2020 zajistit třídění upotřebených jed- lých olejů a  tuků,“  uvedla Jaro- límová. Dále zástupcům obcí doporu- čila několik tipů z hlediska nasta- vení systému nakládání s odpady v  obci.  „Je nutné vidět v  odpa- dech zdroje, nejen problémy. Do- poručuji posilovat tříděný sběr a  omezovat směsný komunální odpad, zaměřit se na bioodpady pečné odpady. Se skládkami je potřeba nakládat tak, aby nám zůstaly pro budoucnost. Co se týká směsného komunálního od- padu, je důležité ho dotřiďovat, samozřejmě se snažit o  to, aby nejlépe vůbec nevznikal, případ- ně ho dále energeticky využívat, protože je to zdroj, který může nahradit uhlí či jiné zdroje. Z  hlediska třídění odpadu představil možnosti pro obce také Petr Balner ze  společnosti EKO-KOM. Na jeho příspěvek pak navázal starosta Hovoran Josef Grmolec z pozice zástupce obce, která vyhrála právě putov- ní soutěž EKO-KOMu Křišťálová popelnice. Josef Grmolec sezná- mil přítomné se systémem třídě- ní plastů a papírů, který v obci zavedli. „Každá domácnost vy- fasuje pytle na odpad a  čárové kódy. Ve svozových dnech pak pytle s vytříděnými plasty, resp. papíry, opatří příslušným kó- dem. Zaměstnanci města svezou tyto pytle, následující dny pak odpad váží a díky čárovému kó- du připisují váhu vytříděného odpadu na odpadový účet každé konkrétní domácnosti. Poctivě třídící občané pak mají dle urči- tých koeficientů šanci na slevu na poplatku za komunální odpad. Ti nejlepší platí místo 500 korun na obyvatele a rok pouze 150 ko- run. Systém je motivační a velmi se nám v praxi osvědčil,“ uvedl starosta. „ „ Velkým „ tématem „ jsou kaly Martin Kubica ze Státního fondu životního prostředí pak hovořil mimo jiné o možnostech financování nakládání s  kaly. „Kalové hospodářství je v  po- slední době opravdu velkým té- matem a  pro nás jako pro stát bylo důležité, abychom nabídli nejen povinnosti a  omezení, ale také finanční podporu. A tu SFŽP nabízí prostřednictvím několika výzev. Podporujeme jak energetické využití, tak kom- postování.“ Kubica pak starosty vyzval ke konzultaci záměru ještě před samotnou přípravou kon- krétních projektů. Limity využitelnosti kalů v ze- mědělství představil Miroslav Kos, člen dozorčí rady společ- nosti ARKO Technology. „Pokud jde o využitelnost kalů, jedná se o  velmi zajímavý zdroj do bu- doucna. Bohužel jeho složení a ekologickou výhodu a prevenci vzniku odpadů. Mezi hlavní zása- dy dobře nastaveného systém pak patří přehled o odpadech, analý- za nakládání s odpadem v obci a sledování možností financování odpadového hospodářství. Uži- tečné je také sledování dobrých příkladů z praxe a okolí,“ dopl- nila Veronika Jarolímová. Svůj pohled na odpady před- nesl také Zdeněk Bočan, ředi- tel oddělení využívání odpadů z  AVE CZ.  „Naše společnost vnímá pozitivně novelu zákona o odpadech, nicméně je potřeba si uvědomit, že posun skládko- a  kvalita se v  posledních letech změnila spíše k horšímu, ovšem to neznamená, že by nemohl být využit. Jeden z  klíčových pro- blémů jsou tzv. mikropolutanty, vznikající na bázi různých bio- cidů, prostředků personální pé- če, zbytků léčiv a  podobně. Na druhou stranu kal stále obsahuje vysoké obsahy fosforu, který je využitelný jako hnojivo. Proto se celý svět z hlediska budoucí- ho využívání kalů orientuje na to, aby tato složka fosforu byla transformována do určité podo- by, která bude využitelná dále pro půdu.“ „V rámci zpracování kalů na- bízíme starostům zařízení pro odvodňování kalů. Do budoucna plánujeme první projekty v rámci nízkotermického a solárního su- šení kalů,“ uvedl Mrázek a sou- časně představil benefity suše- ní: „Největší výhodou sušení kalů je redukce hmoty. Sušením klesá objem kalu o  tři čtvrtiny. Další výhodou je, že v  rámci sušení dojde k  úpravě mikrobiologic- kých vlastností kalu. A  tento je hygienizován a plně vyhovuje vy- hlášce 437 z roku 2016,“ doplnil Lukáš Mrázek, ředitel společnosti ARKO Technology. Miroslav Klos, projektový manažer Správy kalů ČOV Brno- -Modřice, která patří Brněn- ským vodárnám a  kanalizacím, seznámil účastníky s budoucími plány společnosti.  „Již od roku 2004 provozujeme sušárnu ka- lů, ve které probíhá sušení při středních teplotách. Jsme si ale vědomi, že technologie jdou do- předu, proto nyní připravujeme projekt v podobě nízkotermické sušárny.“  Klos dále podotkl, že nabízená technologická řešení zpracování kalů jsou výhodná až od určité velikosti obce, resp. města. Řešení tohoto problému pro menší obce pak Miroslav Klos vidí ve sdružování munici- palit do svazků měst a obcí. Mezi hlavní zásady dobře nastaveného systému nakládání s  odpadem pak patří přehled, analýza nakládání s odpadem v obci a sledování možností financování odpadového hospodářství. Užitečné je také sledování dobrých příkladů z praxe a okolí, uvedli odborníci. FOTO:Vojtěch Vladár Partneři Fotogalerii z diskuze najdete na facebooku Moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi STUDIE: Česku ubývají velké zdroje elektrické energie Vnitrostátní report doplňu- je evropský výhled „Mid-term Adequacy Forecast“ (ENTSO-E MAF), který hodnotí situaci se Postupné odstavování dosluhujících uhelných zdrojů i v kontextu s ekologizací, ukončení životnosti současných jaderných zdrojů a přírodními podmínkami limitované obnovitelné zdroje energie (OZE). Klíčové faktory, které mají zá- sadní vliv na dodávky elektřiny a energetickou soběstačnost ne- jen České republiky. Podle nejno- vější studie Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační sousta- vy ČR do roku 2040 (MAF CZ), kterou zpracovala společnost ČE- PS, by se už od roku 2030 – po- zdroji elektrické energie v  celé Evropě. MAF  CZ 2019 ukazu- je, že do roku 2040 Českou re- publiku čeká poměrně výrazný úbytek výrobních zdrojů, které je třeba nahradit. Pracuje při- tom se dvěma scénáři: Scénář A  (základní) počítá s  celkovým útlumem na fosilních zdrojích ve výši 6  342  MW a  poklesem instalovaného výkonu jaderných elektráren na výši 2  137  MW a  rozvojem OZE (FVE a  VTE) ve výši 6 560 MW. „ „ Ve hře jsou „ dva scénáře „Scénář  B (nízkouhlíkový) zahrnuje celkový útlum na uhel- ných zdrojích ve výši 7 818 MW. Instalovaný výkon jaderných elektráren a OZE jsou stejné ja- ko v případě scénáře A. V obou scénářích se už nepočítá s  pro- vozem jaderné elektrárny Duko- vany a naopak se zahrnuje rozvoj elektromobility a  akumulace,“ říká předseda představenstva ČEPS Martin Durčák a dodává: „Výsledná bilance pro Česko vy- chází v obou scénářích jako vý- razně deficitní, Česká republika by se tak od roku 2030 postupně začínala stávat závislou na dovo- zu elektrické energie ze zahraničí. kud by se situace neřešila – Česká republika stala postupně závislou na dovozu elektrické energie ze zahraničí. Vlivem odstavování konvenčních zdrojů by tak došlo k  zásadní změně bilance oproti současné- mu stavu, kdy elektřinu vyváží- me. Česká republika by k  roku 2040 naopak sama potřebovala import elektřiny 23 TWh ve scé- náři A a až 30 TWh ve scénáři B.“ První scénář v  praxi navíc znamená, že v  roce 2040 (bez nových zdrojů elektrické energie) existuje riziko nepokrytí spotře- by elektrické energie dodávkami v celkem 678 hodinách. Jedná se o ukazatel založený na pravděpo- dobnostních simulacích, je nutné ho tedy takto vnímat. „Druhý scénář dokonce říká, že by se riziko nepokrytí spotře- by elektrické energie dodávkami v roce 2040 mohlo týkat celkem až 3  622  hodin. Zajistit dostatek elektrické energie je přitom na- prosto klíčové pro zachování cho- du státu. Jak je z údajů ČEPS zřej- mé, není čas ztrácet čas. Chybějící výrobní zdroje elektrické energie musíme nahradit tak, aby Česká republika byla energeticky sobě- stačná, dodávky elektrické energie byly bezpečné a nehrozily výpad- ky dodávek,“ říká vicepremiér a  ministr průmyslu a  obchodu Karel Havlíček a dodává: „Činíme pro to konkrétní kroky. V souladu s evropskou legislativou připravu- jeme tzv. strategické rezervy pro roky 2025–2035, dokončili jsme novelu zákona o podporovaných Aby bylo zajištěno pokrytí spotřeby elektrické energie, musí se postavit nové zdroje. Spotřebu by totiž podle nejnovější studie nepokryl ani dovoz elektřiny ze  zahraničí. zdrojích energie, díky které se mají nově podporovat aukce pro obnovitelné respektive podporo- vané zdroje energie. Zejména má- me ale jasný jízdní řád dostavby jaderných zdrojů, podle kterého intenzivně a  průběžně připra- vujeme výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A během dalších pěti let se musí otevřít diskuse nad dalšími bloky v Temelíně. Jádro v České repub- lice umíme a nezbytně potřebu- jeme, a to, jak je zřejmé z MAF CZ 2019, i z evropského pohledu. Od strategické výstavby nových jaderných bloků v České republice nelze ustoupit.“ Výrobu elektrické energie ovlivňuje fakt, že v  celé Evro- pě ubývají konvenční kapacity. Jednotlivá, často uhelná zaříze- ní, dožívají a  kromě toho musí s  ohledem na životní prostředí a  udržitelný rozvoj splňovat no- vé environmentální limity (BAT a  BREF). Situaci sice částečně pomáhají řešit obnovitelné zdro- je energie, jenže i ty mají limity dané charakterem, resp. přírod- ními podmínkami, jednotlivých zemí. Bez výstavby nových zdrojů elektrické energie by situaci nepo- mohla řešit ani obchodní výměna mezi jednotlivými zeměmi Evro- py, mimo jiné proto, že by takové množství nebylo možné přepravit. (fuk)

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

listopad | prosinec 2019 speciál – energie 15 Od ledna „ vzroste daň z CNG na dvojnásobek Stlačený zemní plyn (CNG) od ledna 2020 zřejmě podraží.Vzroste totiž daň ze zemního plynu, která aktuálně činí 1,44 Kč/m3 CNG. V příštím roce bude téměř dvojnásobná,tedy 2,80 Kč/m3.Spotřební daň z  benzínu přitom činí 12,84  Kč/l. Daňové zvýhodnění CNG bude trvat minimálně do roku 2025. Stát se totiž zavázal, že v rámci podpory využití zemního plynu v dopravě daň do té doby nepřekročí 3 Kč/m3. První výrobna „ biometanu v Rapotíně Rapotín má roční kapacitu zpracování30 000 tun biologicky rozložitelného odpadu,ze kterého se v bioplynové stanici vyrábí bioplyn.Z něj se pak získává pokročilé biopalivo, které má nulové emise skleníkových plynů. FOTO: Energy financial group lové emise skleníkových plynů. Jedná se o nový zdroj obnovitelné energie, který ČR potřebuje jak pro zlepšení životního prostředí, Energy financial group (EFG) uvedla 24. října 2019 v Energetickém centru recyklace Rapotín (ECR Rapotín) do provozu první úpravnu bioplynu na biometan v České republice. A  také jej jako první odpa- dová bioplynová stanice vtláčí přímo do plynárenské distribuč- ní soustavy spravované společ- ností GasNet. Celková investice projektu výrobny biometanu v Rapotíně byla 45 mil. Kč. ECR Rapotín má roční kapacitu zpra- cování 30 000 tun biologicky roz- ložitelného odpadu, ze kterého se v  bioplynové stanici vyrábí bioplyn. Vlajkovým projektem inves- tiční skupiny EFG je ECR Rapo- tín a spuštění upgradingu bioply- nu na biometan. „V bioplynové stanici v  Rapotíně jsme zapojili technologii membránové separa- ce, která zaručuje nejvyšší efek- tivitu výroby biometanu s  níz- kými provozními náklady. Lepší technologie na trhu neexistuje,“ vysvětlil při slavnostním spuštění Martin Vrtiška, obchodní ředitel tak pro splnění cílů využití OZE v dopravě. Biometan lze také díky jeho srovnatelným vlastnostem se zemním plynem vtláčet pří- mo do plynárenské distribuční soustavy,“ dodal Martin Vrtiška. „Díky našemu společnému úsilí se bude poprvé v České re- publice vtláčet biometan právě do distribuční sítě GasNetu. Jako lídr v distribuci zemního plynu jsme tento průkopnický projekt uvítali a  maximálně podpořili. Věříme v  budoucnost plynu, ať už ve formě zemního plynu či biometanu. Podobné projekty pomohou ukázat, že se jedná o vysoce ekologické palivo, které bude důležitou součástí moderní energetiky budoucnosti,“ řekl Jan Valenta, Chief Asset Officer ve společnosti GasNet, při slavnost- ním zahájení vtláčení vyrobené- ho biometanu do plynárenské soustavy pro jeho další využití. „Celková investice do výrob- ny biometanu byla 45 mil. korun a dle našich propočtů by se díky ní měla zvýšit výnosnost projektu ECR Rapotín až o 20 %. O bio- metanu se v  posledních letech hovoří jako o palivu budoucnosti a  jeho poptávka po využití ze- jména v  dopravě v  zemích EU výrazně roste. Tím se EFG oteví- rají možnosti v oblasti tradingu plynu na evropských trzích,“ do- plňuje Tomáš Voltr, místopředse- da představenstva EFG. (red) EFG a vedoucí manažer projektu instalace upgradingu v ECR Ra- potín.  „Z bioplynu tak získáme pokročilé biopalivo, které má nu- inzerce CNG je jako ekologicky přívětivější alternativa konvenčních ropných paliv státem dlouhodobě podporován sníženým zdaněním. Do konce roku 2011 byla daň ze zemního plynu nulová. V dalších letech postupně rostla, naposledy v roce 2018, kdy se zvýšila z 0,72 Kč/m3 na 1,44 Kč/m3, respektive z 1 Kč/kg na 2 Kč/kg. Kilogram je jednotka obvykle uváděná na plnicích stanicích CNG. Metr krychlový je zase množství, které co do obsahu energie odpovídá jednomu litru benzínu. Je tedy vhodný pro porovnání rozdílu v ceně mezi benzínem a CNG. Od příštího roku daň ze zemního plynu dále poroste. „Zákon od ledna 2020 počítá s dalším zvýšením zdanění CNG. Za každý metr krychlový odvedeme státu nově skoro dvojnásobek, konkrétně 2 koruny a 80 haléřů, což odpovídá asi 3 korunám a 90 haléřům za kilogram CNG,“ uvádí Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon. „Stát se navíc v rámci Memoranda o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025 zavázal v této podpoře i nadále pokračovat. Minimálně do roku 2025 je tak garantováno, že daň ze zemního plynu nepřekročí za stanovených podmínek 3 koruny za metr krychlový CNG,“ vysvětluje Damir Duraković. „ „ I tak zůstane CNG výhodnější Nová výše daně ze zemního plynu je nicméně stále výrazně nižší než spotřební daň konvenčních ropných paliv, která činí u benzínu 12,84 Kč/l a u nafty 10,95 Kč/l. CNG tak i nadále zůstává výrazně cenově výhodnější.Aktuálně stojí v Česku litr benzínu či nafty dle údajů Evropské komise skoro 32 korun. Průměrná cena CNG je pak asi 26,50 Kč/kg, respektive necelých 19 Kč/m3.  (red) V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 542 | 774 112 138 Předmět diskuze: • Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP (nový zákon o odpadech 2015–2024) • Odpadové hospodářství obcí, motivace občanů k třídění • Předcházení vzniku odpadu • Zpracování a nakládání s plasty • Energetické zpracování odpadů • Nové technologie zpracování odpadů • Zpracování kalů z čistíren odpadních vod • Ukázky úspěšně realizovaných projektů Určeno pro: • Ministerstvo životního prostředí ČR • Státní fond životního prostředí ČR • Českou inspekci životního prostředí • Odborníky z oblasti životního prostředí • Zástupce krajů • Starosty a zástupce odborů životního prostředí měst a obcí setkání u kulatého stolu 4. ročník Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 893 273 p.sterbakova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Ekologie a její budoucnost Téma kulatého stolu: Odpady a předcházení vzniku odpadu 17. ledna 2020, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno Záštitu nad akcí převzali: Mgr. Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR JUDr. Markéta Vaňková, primátorka, statutární město BRNO 2020 Na ovzduší má vliv doprava i chytré odpadové hospodářství. Jaká opatření zavedli v Brně? Kvalita ovzduší v Brně. Můžeme ji ovlivnit? To byl název a hlavní téma odborného diskuzního fóra pořádaného Magistrátem města Brna. Na programu bylo jak samotné zhodnocení kvality ovzduší v moravské metropoli, tak především možnosti, jak ji zlepšit. Se svými odbornými příspěvky vystoupili zástupci magistrátu, městských organizací, kraje či odborných firem. Tematicky velice pestré diskuzní setkání poukázalo na to, co všechno ovlivňuje kvalitu ovzduší. Úvodního příspěvku se chopil Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna. „Jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší je jednoznačně doprava. Přímé východisko, jak toto eliminovat, zatím neexistuje. Přišli jsme proto s druhotným řešením, jak částečně snížit prašnost. Jsou jím zelené střechy. Za pět měsíců speciálního dotačního programu na jejich zbudování se nám tak podařilo navýšit plochu zelených střech o jeden hektar, což je deset procent. Spousta dalších majitelů se na využití tohoto programu chystá. Je zde tedy potenciál, že plocha zelených střech i nadále rapidně poroste.“ Náměstek Petr Hladík přítomné dále seznámil s novinkami, které magistrát plánuje v oblasti využívání solární energie. „Město Brno má akční plán, jak dál nakládat s energetikou a jak snižovat uhlíkovou stopu. Pro tuto máme několik desítek opatření a jedním ze stěžejních je aplikace fotovoltaických panelů na střechy domů – na současné i na ty, které se teprve staví. Nyní jsme proto zadali zpracování analýzy a po celý příští rok budeme po půl hodině monitorovat osvit každé střechy v Brně.Tato data pak budou volně dostupná a majitelé nemovitostí si tak budou moci spočítat, kdy a zda se jim investice do solárních panelů vrátí.“ ■  Na znečištění se podílí i stavební práce „Za poslední dva roky zjišťujeme, že provádění stavebních prací, resp. prašnost ze staveb má zásadní vliv na kvalitu ovzduší v Brně.V tuto chvíli jsou to prakticky největší zdroje znečištění prachovými částicemi do velikosti 10 mikrometrů. Například meteorologická stanice Brno-Zvonařka je tak dnes nejhorší stanice v Česku, co se týká překračování hodnot denních imisních limitů.V okolí Zvonařky je dnes tolik staveb, ze kterých se práší, že to je zcela dominantní faktor. Původně dopravní stanice tak byla překlasifikována na stanici průmyslovou,“ uvedl Ing.Tomáš Helán z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. ■  Důležité je i předcházení odpadu S čistotou ovzduší souvisí i odpadové hospodářství, a to konkrétně třeba z důvodu spalování rostlinného odpadu. Brno má proto projekt na předcházení vzniku odpadů. „Město rozdává kompostéry – ať už dotované nebo zdarma, kterých jsme mezi občany dali už 4000. Na jaře budeme rozdávat další 3000. Dále máme v Masarykově čtvrti pilotní projekt, kde testujeme sběr odpadu do hnědých popelnic a jejich svoz,“ doplnil Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.  (fuk)

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/

16 speciál – energie listopad | prosinec 2019 Metoda EPC pomáhá v Česku spořit energie již 25 let EPC ŠLUKNOV – tělocvična FOTO: MVV TERMIZO Liberec a. s. – bunkr odpadu FOTO: MVV V listopadu uběhne přesně 25 let od dokončení prvního EPC projektu, který přinesl snížení spotřeb energií v jilemnické nemocnici. Během uplynulých 25 let bylo v České republice realizováno již více než 250 projektů, díky kterým došlo k úspoře energií ve výši přibližně 4,1 miliardy Kč, což odpovídá 801 tisíc tun CO 2 . Metoda EPC si postupně zís- kává mnohem větší oblibu, což lze jednoznačně přičíst vedle ne- sporných výhod této metody pro klienta v podobě dlouhodobého financování investic a  také ga- rance dosahovaných úspor, velmi vysokou úrovní poskytovaných energetických služeb ze stran dodavatelů EPC. Nejčastějšími k úspoře všech typů energie, tzn. tepla, elektrické energie, vodném a stočném i na ostatních provoz- ních nákladech.“ Jeho slova dokladují i základní parametry realizovaného projek- tu, neboť kraj v rámci tohoto EPC projektu investuje do úsporných opatření celkem 25,6  mil.  Kč s DPH, které v kombinaci s aktiv- ním energetickým managemen- tem společnosti MVV přinese kraji v 11 letech celkovou úsporu ve výši 36,6 mil. Kč s DPH. Jedná se o snížení stávajících nákladů o  16  %. Samozřejmě v  souladu s  principy metody EPC je tato úspora dodavatelem smluvně garantována. Společnost MVV mohla při návrhu řešení vychá- zet z  bohatých zkušeností z  již více než 50  realizovaných pro- jektů EPC. Součástí opatření je například instalace systému IRC s možností nastavení vytápění pro každou místnost samostatně. Na Do- mově Pod Kuňkou dochází k  modernizaci plynové kotelny. V podstatě na všech objektech je součástí projektu také moderni- zace LED osvětlení. V současné době probíhá realizační fáze pro- jektu, která by měla být ukon- čena na konci letošního roku. Následovat bude 11  let trvající období garance, kdy bude MVV pomocí energetickému manage- mentu spolupracovat s uživateli objektů a  kontinuálně optima- lizovat energetické systémy, ale i  hledat další možnosti doda- tečných opatření k  ještě vyšším úsporám. Právě intenzivní spolupráce se zodpovědnými zástupci na straně jednotlivých objektů bude pro úspěšné plnění garantované úspory zásadní. „Trendem poslední doby je zvyšující se vliv energetického managementu. V  rámci našich opatření doplňujeme řídicí prv- ky pro lepší distribuce energie v objektech. Ve své podstatě vy- užíváme energie jen v množství, v  jakém je zapotřebí, a  hlavně v čase. Pokud by však tyto řídicí regulační systémy nebyly využí- vány efektivně, nedosáhneme potřebných výsledků. Nedíl- nou součástí projektu EPC tak je právě také aktivní spolupráce se správci a energetiky objektů,“ dodává Martin Hvozda ze společ- nosti MVV Energie CZ. klienty jsou města a  obce, nic- méně v současné době také při- bývá projektů na krajské úrovni, na první projekty se připravují v  Ústeckém kraji či Středočes- kém kraji, aktivní je také Magis- trát hlavního města Praha. Vůbec nejaktivnějším však nadále zůstá- vá Pardubický kraj. „ „ Pardubický kraj realizuje osmý projekt EPC V  létě letošního roku bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele EPC projektu pro objekty Pardubického kraje s po- řadovým číslem osm. Smlouva byla uzavřena se společnos- tí MVV  Energie  CZ  a.  s., která předložila nejlepší technické ře- šení. Pardubický kraj tentokrát vybral celkem 10 svých objektů – střední školy a učiliště, dětský do- mov a domov mládeže, dále také sociální zařízení a v neposlední řadě soubor budov krajského úřadu. Na těchto budovách dojde k realizaci nejrůznějších energe- ticky úsporných opatření v  ob- lasti vytápění, ale i  osvětlení či vody. Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb spo- lečnosti MVV  Energie  CZ  a. s. k  technickému řešení uvádí: „Tento projekt je velmi zajímavý tím, že zde není žádné stěžejní opatření na některém z objektů. V rámci naší nabídky jsme ana- lyzovali každý energetický spo- třebič každého z 10 objektů a vy- mýšleli, jakým způsobem snížit jeho energetickou spotřebu. Vý- sledkem je projekt, kde dochází inzerce REALIZACE PROJEKTŮ EPC Zaměření společnosti: • výroba a distribuce tepla, • výroba elektřiny, • poskytování energetických služeb, • dodávky pitné vody, • odvádění odpadních vod a srážkové vody, • energetické využívání odpadů, • poskytování služeb elektronických komunikací. Hlavní myšlenky činnosti společnosti jsou: • ekologická nezávadnost, • šetrnost k životnímu prostředí, • využívání nejmodernějších technologií. Energetické služby společnosti MVV Energie CZ a.s. Tradice a zkušenost: • Energetické projekty (především metodou EPC) realizujeme již od roku 1993 jako první v České republice. • Naše působnost je po celé České republice. Naši zákazníci: • Města, obce, kraje, příspěvkové organizace – Školy, stadiony, bazény, haly, nemocnice, kulturní domy, veřejné osvětlení atp. • Soukromá sféra – Výrobní i nevýrobní sektor Princip metody EPC (Energy Performance Contracting) MVV Energie CZ a.s.: • garantuje klientovi úspory provozních nákladů, • predikuje snížení provozních nákladů klienta až o 30 %, • zajišťuje kompletní realizaci opatření, od projektu po samotné předání díla klientovi, • zajišťuje nancování projektu, • přebírá veškerá rizika s nedosažením úspor, • zajišťuje vyhodnocování opatření a energetický management, • přináší technické zhodnocení majetku klienta. Klient splácí investice pouze z uspořených nákladů, nepotřebuje vlastní nanční prostředky. Roky smlouvy Náklady na energie a provoz Splátky nákladů projektu Úspory pro klienta -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mil. Kč REALIZOVALI JSME VÍCE NEŽ 50 PROJEKTŮ CELKOVÁ INVESTICE PŘES 572 MIL. KČ KUMULOVANÁ ÚSPORA PROJEKTŮ PŘES 1,03 MLD. KČ Popis komplexních činností spojených s realizací projektů EPC: Posouzení stavu a efektivnosti užití energie Analytická fáze Možnost zpracování energetického auditu Návrh úsporných opatření Projektová příprava Přípravná fáze Zajištění nancování Spolupráce při žádosti o dotaci Instalace úsporných opatření Fáze VÝSTAVBY Dlouhodobé garance za ekonomické výsledky projektu pro klienta Garance a splácení Splácení projektu z dosažených úspor Poradenství a energetický management Popis základních technických opatření projektů řešených metodou EPC: • rekonstrukce zdrojů tepla a předávacích stanic, • modernizace řídicích systémů MaR pro vytápění a vzduchotechniku s možností vzdáleného dohledu a řízení, • instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (IRC), • instalace technologie na využití odpadních energií, • instalace energeticky úspornějších svítidel, • instalace moderních LED svítidel pro veřejné osvětlení, • instalace úsporných sprchových hlavic a regulátorů průtoku, • instalace moderních technologií (tepelná čerpadla, kogenerační jednotky...). energetickesluzby@mvv.cz www.mvv.cz Další příklady realizací: ■ EPC Jilemnice: celková investice do úsporných opatření ve výši 18,7 milionů korun na 6 městských objektech (školy, sportovní hala, bazén a kulturní dům) přinese městu garantovanou úsporou 22 milionů korun během 9 let. ■ EPC Šluknov: celková investice 16,1 milionů korun na 7 objektech a soustavě veřejného osvětlení. Nové plynové zdroje, moderní LED osvětlení s možností regulace, topné zářiče ve sportovní hale, to vše přinese městu garantovanou úsporou 19 milionů korun během 12 let. ■ EPC Horní Slavkov: celková investice 9,3 milionů korun na 8 objektech přinese městu úsporu ve výši 13,9 milionů korun během 12 let. ■ EPC UJEP v Ústí nad Labem: celková investice 11 milionů korun na objektech vysokoškolských kolejí, kde je hlavním opatřením instalace kogenerační jednotky, samozřejmostí je také energetický management. Během devíti let přinese projekt EPC univerzitě úsporu 13,4 mil. Kč. ■ TERMIZO Liberec a. s.: celková investice ve výši 1,1 mil. Kč do nového smart řešení osvětlení zefektivnila výrobu elektrické energie, neboť došlo ke snížení vlastní spotřeby areálu o více než 200 MWh ročně. Jedná se o EPC projekt v soukromé sféře.  realizace komerční prezentace

http://www.floowie.com/en/read/web-mh-1911/