ARS NOTARIA 04 2018http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

1

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

2

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

>> obsah ARS NOTARIA 4/2018 Ročník: 22. • Vyšlo: 14. 12. 2018 Vydáva: Notárska komora Slovenskej republiky Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5, IČO 30 811 236 tel.: +421 2 555 74 519, fax: +421 2 555 74 589 notarska.komora@notar.sk, www.notar.sk Redakčná rada: JUDr. Zuzana Grófiková (vedúca redaktorka) JUDr. PhDr. Pavol Dorič, PhD., JUDr. Juraj Göbl, JUDr. Erika Szórádová, JUDr. Katarína Valová, PhD. Periodicita: štyrikrát ročne Predplatné: daniela.durajova@notar.sk Inzercia: daniela.durajova@notar.sk Výroba: JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2 P. O. Box 61, 810 05 Bratislava, www.jaga.sk Foto: Notárska komora SR, archív autorov, isifa/Shutterstock Registrácia MK SR: EV 4539/12, ISSN 1335-2229 14 10 18 19 Úvodník Odborný článok 4 Samostatná verejnonotárska profesia alebo zlúčenie s advokáciou? Uhorské polemiky pred rokom 1918 Tomáš Gábriš K 25. výročiu 10 Oslavy 25. výročia slobodného notárstva na Slovensku Katarína Valová, Juraj Göbl 12 Príhovor prezidenta Notárskej komory ČR Radim Neubauer 13 Príhovor prezidenta Maďarskej Národnej notárskej komory Ádám Tóth 14 Homília pátra Martina Halčáka, SJ Martin Halčák 15 25. výročie z pohľadu emeritného notára Jozef Opatovský 18 Notárska konferencia k 25. výročiu obnovenia slobodného notárstva v Českej republike Tomáš Gardon Rozhovor 19 Rozhovor s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom Zuzana Grófiková Judikát 21 Určenie všeobecnej ceny pohľadávky poručiteľa v konaní o dedičstve Erika Szórádová Z diania v právnickej obci 24 Právne vzťahy k nehnuteľnostiam Katarína Valová 25 Trnavské právnické dni 2018 Alexandra Letková Z diania v komore 26 Spoločné stretnutie prezídií NK SR a NK ČR Juraj Göbl 26 Šieste priateľské stretnutie zástupcov NKSR a MOKK Katarína Nagyová 27 Školenie notárov vo Vysokých Tatrách Petra Drozdová 29 Cestou k slobodnému notárstvu Zuzana Grófiková Aktuálne z NK SR 31 Informácie o vymenovaných notároch, notároch, ktorí ukončili svoju činnosť, a o podujatiach NK SR 32 Novinky z medzinárodnej oblasti Ján Hamara 33 Novinky z legislatívnej oblasti Veronika Fandlová 33 70. výročie založenia UINL a zasadnutie orgánov UINL Magdaléna Valušová Do pozornosti 35 Anotácie 36 Prehľad právnickej literatúry 1

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Úvodník Milí kolegovia notári, notárski kandidáti a koncipienti! V tomto roku sa naša komora dožíva okrúhlych 25 ro- kov. Do nového štvrťstoročia svojej existencie vstupuje s počtom členov tristotridsaťdeväť. Tristotridsaťdeväť slobodných, nezávislých notárov, ktorí poskytujú obča- nom moderné služby na európskej úrovni, s plnou elek- tronizáciou, no stále osobným prístupom. Služby, ktoré sú pre občanov aj pre mnohých z nás také samozrejmé, že nám ani nepríde na um, že vždy to tak nebolo. Poeticky to vystihujú verše Ladislava Novo- meského: „Čas letí ako vtáci nedozerní, 1904 – na rok ten zabudol som jak na svoj dáždnik čierny v Café Union.“ My by sme však zabúdať nemali – v našom prípade na rok 1993, keď sa začala písať moderná história notárstva na Slovensku. Stoosemdesiatdva nás, vtedajších štát- nych notárov, si v Bratislave v Dome odborov prevzalo menovacie dekréty do slobodného, nestranného stavu. Samozrejme, neznamená to, že pred naším nástupom tu bola „čierna diera“. Začiatky moderného notárstva la- tinského typu na Slovensku sa datujú do roku 1875, ešte z čias Rakúsko-Uhorska, a možno povedať, že s určitými zmenami (recepčný zákon z roku 1918) si s touto legisla- tívou Slovensko vystačilo až do roku 1949, keď sa, rovna- ko ako všetko v tom čase historických zmien, notárstvo stalo predmetom záujmu ako „buržoázna inštitúcia“ a nakoniec zákonom z roku 1952 zoštátnilo. Je teda zrejmé, že sme v roku 1993 všetci vstupovali do neznámeho priestoru, čerpali sme z listín našich pred- chodcov a literatúry. A hoci sa príprava tohto pre slo- venský notársky stav rozhodujúceho kroku realizovala v úzkej spolupráci s českými kolegami, v súvislosti s de- jinnými zmenami spojenými s  rozdelením Českosloven- ska sme sa nakoniec ubrali svojou vlastnou cestou. Po- mocnú ruku podala aj Rakúska notárska komora. Bolo to obdobie plné očakávaní, výziev a akčnej aktivity. Tých z nás, ktorí sa tohto procesu zúčastnili od začiatku, ubúda. Je preto potešiteľné sledovať, že noví kolegovia sa snažia udržať pomyselnú vlajkovú loď v duchu slo- bodného, nestranného stavu. V záujme upevnenia tohto princípu sme v roku 2000 na Konferencii notárov prijali Etický kódex notára, ktorý je dnes už tiež prirodzenou súčasťou existencie notárskeho stavu. Notári si dnes pri menovaní a skladaní sľubu dodržiavať ustanovenia Etic- kého kódexu notára už asi ani neuvedomujú, akú búrlivú cestu stav prešiel až k tomuto konsolidovanému stavu. Poďakovanie patrí tým kolegom, ktorí boli pri zrode slo- bodného notárstva na Slovensku a z ktorých mnohí sú dodnes aktívni v orgánoch a pracovných skupinách No- társkej komory a ktorí pomáhajú postupne nastupujúcej mladšej generácii notárov odovzdávaním svojich boha- tých skúseností. Samozrejme, náš stav nie je na konci svojej cesty. Tak ako sa vyvíjal doteraz, bude sa vyvíjať ďalej. Neobišli nás trendy, ktoré s plnou vážnosťou môžeme nazývať eu- rópske – ako napríklad svet informačných technológií. 2 ars notaria 4/18

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Ďalším významným dejinným krokom bol rok 2004, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie, čo prinieslo slo- venskému notárskemu stavu nielen členstvo v Komisii notárstiev Európskej únie, ale i európsky legislatívny vplyv. Notársky stav v minulosti čelil aj ťažším časom – keď sa politické špičky snažili zameniť nezávislosť, slušnosť a otvorenosť za biznis. Našťastie, týmto trendom sa po- darilo zabrániť. Slovenské notárstvo zostalo nezávislé, plne stotožnené s európskymi princípmi, no zároveň s vlastnými, špecifickými úlohami súvisiacimi s historic- kým vývojom. Veľmi výstižne možno notársky stav cha- rakterizovať slovami emeritného prezidenta Notárskej komory JUDr. Karola Kovácsa: „... Za úspech sloven- ského notárstva považujem skutočnosť, že existuje, boli zachované všetky jeho základné princípy ako numerus clausus, pevná tarifa, územný princíp a zachovaný roz- sah základných kompetencií latinského notára. Najdôle- žitejšie však je, že sme si zachovali dôveru občanov, naša činnosť nie je poznačená škandálmi (alebo v minimálnej miere) a aférami, notárom neustále zdôrazňujeme, aby mali na zreteli, že notárstvo tu nie je pre notárov a iba notárstvo prospešné pre spoločnosť má opodstatnenie a perspektívu...“ Túto myšlienku možno doplniť tým, čo pre notársky stav bolo celých dvadsaťpäť rokov dôležité zo spoločenského hľadiska a malo by zostať aj do ďalších desaťročí – notár svojou prácou vyvažuje sociálnu rovnováhu spoločnos- ti, pomáha utvárať občiansky život, zabezpečuje istotu právnych vzťahov. Ďakujeme za to našim súčasným aj budúcim kolegom a želáme vám veľa chuti a síl do ďalšej našej vzájomnej, dúfame, úspešnej spolupráce. JUDr. Miroslav Gregor, prezident NKSR JUDr. Daniela Šikutová, viceprezidentka NKSR 3

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

1. Diskusie o právomociach a úlohách notárov v Uhorsku (1875 – 1918) Zákonný článok XXXV z roku 1874, ktorým sa v Uhorsku natrvalo zaviedla moderná verejnonotárska profesia, sa podstatne podobal rakúskemu vzoru, prijatému v ra- kúskych krajinách v roku 1871, a to až tak, že sa dobovo konštatovalo, že ide iba o prepracované vydanie rakúske- ho notárskeho poriadku. Rozdiel bol však v posilnení vykonateľnosti uhorských notárskych listín (zápisníc) a následne sa rozdiely posilnili aj tým, že uhorským ve- rejným notárom boli ešte vo väčšej miere zverené úlohy súdnych komisárov.4 Odchýlky od rakúskej úpravy boli prítomné aj v otázkach notárskej samosprávy – naprí- klad uhorské notárske komory disponovali vlastnými notárskymi sudcami, ktorí tvorili disciplinárne senáty pri všeobecných súdoch.5 Zákonný článok XXXV/1874 o kráľovských verejných notároch (uvedený do účinnosti zákonným článkom XXXI/1875) však stále vymedzil právomoci notárov rela- tívne úzko. Okrem vyhotovovania verejných notárskych listín (okruh prípadov, keď sa tieto museli vyhotovovať, bol veľmi obmedzený) sa notári mali venovať najmä vy- hotovovaniu závetov, vystavovaniu osvedčení a úschove listín a iných hodnôt. Vykonanie súpisu pozostalosti, ako aj prejednanie dedičstva, boli notárovi zverené iba v prí- pade osobitného poverenia zo strany súdu. Samostatná verejnonotárska profesia alebo zlúčenie s advokáciou? Uhorské polemiky pred rokom 19181 Úvod V súvislosti s aktuálnymi diskusiami o úlohách a vzťahoch notárskej a advokátskej profesie ponúkame v tomto príspevku náhľad na obdobné diskusie, ktoré prebiehali v uhorských podmienkach pred rokom 1918. Sústredíme sa pritom osobitne na obdobie od roku 1875 do roku 1918, keď si verejnonotárska profesia hľadala na našom území svoje miesto a vymedzenie svojich právomocí. V zásade platí, že v danom období táto profesia prešla od notárskej činnosti v užšom zmysle (od osvedčovania a overovania) k notárskej činnosti v širšom zmysle (s podielom na mimosporových konaniach, resp. na súdnej a správnej činnosti).2 Platí pritom lakonické konštatovanie Ch. Neschwaru, podľa ktorého bol vývoj inštitúcie notárstva do veľkej miery ovplyvnený záujmami súdnictva a advokácie ako dvoch ďalších právnických profesií, ktoré v začiatku vývoja notárstva hrali rozhodujúcu úlohu jednak v systéme tzv. súdneho poverovania notárov, resp. neskôr v rámci dedičského konania, čím sa vytvoril úzky kontakt notárstva so súdmi. Advokáti tiež ovplyvnili postavenie uhorského notárstva, a to osobitne aj svojimi návrhmi na prevzatie notárskych úloh a vytvorenie inštitútu advokát-notár (advokátsky notár). Podľa Neschwaru preto možno históriu vývoja notárstva najvýstižnejšie charakterizovať aj ako „nerovný boj“ medzi dvoma právnickými povolaniami – advokáciou a notárstvom.3 Aj teoretici advokácie v Uhorsku však napokon uznali špecifické postavenie notárstva a jedinečnosť úloh notárskej profesie. 1 Príspevok je výstupom grantového projektu VEGA 1/0638/18 Hospodárske právne dejiny: hospodárstvo a podnikanie v právnych dejinách. Ďakujem svojim doktorandom, Mgr. Viktórii Markovej a Mgr. Nikolasovi Sabjánovi, LL.M., za pomoc s technickou a jazykovou stránkou tohto príspevku. 2 Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní služba. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 34. 3 Neschwara, Ch.: Österreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa : Zur Geltung und Ausstrahlung des österreichischen Notariats. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2000, s. 70. 4 Tamže, s. 61. 5 Tamže. 4 ars notaria 4/18 >> Odborný článok

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Novela vykonaná zákonným článkom XVII/1886 okruh úloh zverených notárom nezvýšila do takej miery, ako by si to notári sami želali. Zmeny z roku 1886 sa týkali najmä podmienok vymenovania za notára, pôsobnosti notárskej komory, inventarizácie fideikomisárneho ma- jetku a úloh notárov v konkurznom konaní. Ani v nasledujúcich rokoch sa úlohy notárov nerozširo- vali podstatným spôsobom. Väčšinu aktivít notárov tak predstavovalo osvedčovanie listín, ktoré sa vykonáva- lo za relatívne nízke poplatky. Problémom bola najmä pretrvávajúca konkurenčná činnosť obecných notárov vo vzťahu k vyhotovovaniu listín. Notársky zväz, ktorý si notári vytvorili na bránenie vlastných záujmov, tak už v roku 1886 poslal parlamentu memorandum, v ktorom v záujme posilnenia postavenia (a príjmov) verejného notariátu žiadal zavedenie povinnosti dokladania verej- nonotárskych listín v pozemkovoknižnom konaní alebo aspoň notársky osvedčených podpisov na takýchto lis- tinách. K rozšíreniu úloh notárov došlo až v roku 1894, keď zá- konný článok XVI/1894 o dedičskom konaní zveril notá- rom ako súdnym komisárom vedenie dedičského kona- nia (pozostalostné pokračovanie). Tým sa mala sanovať ich strata z toho, že obecní notári vyhotovovali v pra- xi väčšinu zmlúv namiesto verejných notárov. Ani táto zmena však verejných notárov plne neuspokojila.6 Podľa Františka Salamona tak notári v praxi zväčša vy- hotovovali zmluvy, závety, úmrtné zápisy a vykonávali in- ventarizáciu pozostalosti. V Bratislave však často robili aj návrhy na vklad do pozemkovej knihy – až 40 % podaní tu robili verejní notári.7 Vo všeobecnosti sa však malo za to, že notárska pro- fesia nie je osobitne výnosnou a ani perspektívnou pre nových notárskych adeptov. Jej stavy boli permanentne ohrozované aj tým, že osobitne tí, ktorí boli menovaní za notárov z iných profesií, nevideli perspektívu v tomto od- bore a postupne ho opúšťali. Zavedenie príliš prísnych pravidiel inkompatibility tiež v tejto súvislosti spomalilo rozvoj notárstva. Príjmy notárov však boli limitované aj tým, že hlavne pre odpor advokátov nebolo možné usku- točniť zavedenie rozšírenejšej právomoci notárov vo ve- ciach katastra nehnuteľností (pozemkovej knihy). Preto sa veľmi často a silno ozývali hlasy volajúce po reforme postavenia, právomocí a úloh notárstva v Uhorsku. Dobové diskusie o budúcnosti a právomociach notárstva, prebiehajúce v danom období, podrobne predstavuje vo svojich prácach najmä súčasný maďarský notár Gábor Rokolya, z ktorého záverov tu niektoré predstavíme.8 Už v roku 1895 sa tak podľa neho v súvislosti s 20. výročím existencie notárstva uhorskí notári rozhodli predložiť návrh podstatnej novely zákona o verejných notároch. V tejto novele sa malo zakotviť notárske spisovanie zá- vetov a rôznych druhov osvedčení a taktiež ukladanie do- kumentov, závetov a hodnotných predmetov v notárskej úschove. Návrh tiež počítal s vedením verejného zozna- mu poskytovateľov notárskych služieb. Ostatné ustano- venia návrhu, najmä čo sa týka rozšírenia notárskych právomocí v oblasti vedenia katastra nehnuteľností (po- zemkovej knihy), neboli realistické, ale niektoré ustano- venia boli predsa len súdnou mocou a aj ministerstvom vnútra prijaté pozitívne.9 Návrhom sa však samotné mi- nisterstvo spravodlivosti nakoniec vôbec nezaoberalo. Z jednotlivých notárskych osobností bol osobitne aktív- nym napríklad kráľovský verejný notár Mihály Bésán,10 ktorý sám márne navrhoval rozšírenie právomocí no- tárov tak, aby zahŕňalo registráciu obchodných spo- ločností, osvedčovanie ukončenia nájmu a zaplatenia nájomného či osvedčovanie zaplatenia kúpnej ceny pri kúpnych zmluvách. Navyše navrhoval posilniť úlohu no- tárov aj v prípadoch konkurzného konania. Notári mali podľa neho získať navyše aj právomoc vydávať notárske zápisnice súvisiace so štátnou pokladnicou a štátnym rozpočtom. Notárska zápisnica mala byť tiež napokon využiteľnejšia aj pre prípady opatrovníctva, osobitne vo veciach nakladania s majetkom.11 Alajos Zimányi12 zasa videl riešenie v tom, aby notárstvo dostalo v rámci mimosporového súdnictva väčší rozsah právomocí, čo by odbremenilo súdy a posilnilo by vý- znam a lukratívnosť notárskej profesie. Rozšírenie prá- vomoci by podľa neho v konečnom dôsledku zvýšilo aj počet notárskych úradov. István Bekker13, notár z Veľké- ho Varadína, kritizoval vo svojom článku v tejto súvis- losti podmienky ustanovené v zákone o dedičskom ko- naní z roku 1894. Tým, že zákon nedal do kompetencie notárom konanie o dedičstve v takom rozsahu, v akom mohol, podľa Bekkera opäť iba preťažil súdy. V roku 1900, keď sa oslavovalo 25. výročie vzniku verej- nonotárskej inštitúcie, vznikla opäť príležitosť na to, aby jednotlivé notárske komory v Uhorsku preskúmali situ- áciu notárstva a predložili svoje pripomienky minister- stvu spravodlivosti. Pre stabilizáciu príjmov a lukratív- nosti notárskeho povolania sa tak navrhovalo napríklad využívanie služieb notárov v súvislosti so svedeckými výpoveďami v rámci trestného konania. Opäť sa objavil i argument, že navýšený stav notárov by mohol spravo- vať aj dokumenty súvisiace s katastrom nehnuteľností 6 Salamon, F.: Päťdesiatročné jubileum verejného notárstva na Slovensku. In: České právo. Časopis spolku notářů československých, roč. VII, 1925, č. 5, s. 35-36. 7 Tamže, s. 36. 8 Rokolya, G.: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés). Miskolc: Miskolci egyetem, Állam- és jogtudományi kar, 2012, s. 190 a nasl. Z tejto práce pochádzajú aj odkazy na originálne zdroje vyjadrení dobových uhorských notárov a advokátov. 9 Tamže, s. 192-193. 10 Bésán, M.: Javaslat a közjegyzői hatáskör fejlesztése tárgyában. In: Folyóirat a perenkívüli törvénykezés és a közjegyzői gyakorlat számára, 1895, 4, s. 148-156. 11 Rokolya, G.: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés). Miskolc: Miskolci egyetem, Állam- és jogtudományi kar, 2012, s. 191. 12 Zimányi, A.: A közjegyzőség. In: A Jog, 1904, 52, s. 373–375. Zimányi, A.: Királyi közjegyzők a peren kívüli jogügyekben. In: A Jog, 1897, 1, s. 2-3; Zimányi, A.: A közjegyzői törvény revíziójáról. In: A Jog, 1897, 17, s. 129-130. 13 Bekker, I.: Az örökösödési eljárásról. In: A Jog, 1897, 2, s. 10-12. 5

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

(pozemkovou knihou). Navrhovalo sa aj zvyšovanie no- társkych poplatkov.14 Zaujímavým tu pre nás môže byť najmä už opakova- ne zmienený návrh podielu notárov na vedení katastra nehnuteľností (pozemkovej knihy). Béla Baranyai15 kon- krétne navrhoval, aby pre- vod nehnuteľného majetku, resp. zápis do pozemkovej knihy, vykonávali notári. Od- volával sa pritom na to, že už v stredovekom uhorskom práve existoval večný prevod majetku (fassio), ktorého vý- kon sa dial na hodnoverných miestach (predchodcoch notárov). Podľa jeho pred- stavy by na každom okresnom súde mohli pôsobiť aspoň dvaja notári s touto agendou, a teda v celej krajine by tak bolo možné vymenovať 800 až 900 kráľovských notárov. Baranyai ďalej navrhoval zmeny, aj pokiaľ ide o úlohy notárov v dedičskom konaní. Uhorský dedičský systém v danej dobe spočíval v tom, že dedič smrťou poručiteľa získal dedičstvo, ak ho neodmietol. Toto odmietajúce vy- hlásenie pritom bolo možné vykonať pred dedičským sú- dom ústne alebo v oficiálnom písomnom vyhlásení, kto- ré bolo zasielané súdu. Toto oficiálne vyhlásenie malo podľa Baranyaia vyžadovať notárske overenie podpisu. Súčasťou jeho návrhu bolo tiež to, že v prípade smr- ti sa malo začať dedičské konanie automaticky pred notárom, a to bez akéhokoľ- vek prvotného úkonu súdu. Ustanovenia zákona týkajú- ceho sa dedičského konania tiež navrhoval pozmeniť tak, že čítanie poslednej vôle poručiteľa by zveril namiesto súdov kráľovským verejným notárom. Vlastne celý prie- beh dedičského konania tak navrhoval zveriť do výlučnej právomoci kráľovského verejného notárstva. Z ďalších Baranyaiových návrhov možno zmieniť osobit- ne tie, že právo vymenovať notárov by zveril do kráľovskej právomoci, zabezpečujúc tým pádom väčšiu profesijnú nezávislosť. Ako hlavnú zásadu tiež navrhoval stanoviť, že notárske sídla treba zriadiť podľa sídiel súdov. Sumu notárskych poplatkov by tiež podstatne navýšil. To mali byť spoločne záruky a nástroje toho, aby sa spoločenská váha a uplatnenie notárov v Uhorsku posilnili.16 Pokiaľ ide o ďalšie právnické profesie, najmä advokáciu a súdnictvo, tie v podstate súhlasili s  návrhmi, podľa kto- rých mali notári prevziať od súdov záležitosti spadajúce pod mimosporové konanie. Zásadne sa teda akceptova- la širšia koncepcia notárstva preberajúceho aj niektoré „štátne“ úlohy. Géza Csorba, szeghalmský kráľovský no- tár, propagoval dokonca v tomto duchu ideu uhorského „štátneho notárstva“. Jeho návrh však nesmeroval voči zmene „kráľovského“ no- társkeho pomenovania, ale skôr chcel zdôrazniť posil- nenie právomocí notárstva tým, že by prevzalo niektoré „štátne“, resp. súdne úlo- hy.17 Podobne Elek Kova- liczky bol toho názoru, že notár je verejným činiteľom, ktorý vykonáva úlohy, ktoré mu zverujú čiastočne strany a čiastočne súd alebo iný štátny orgán.18 Istým úspechom naznačených reformných snáh bolo to, že zákon o dedičskom konaní z roku 1894 bol v roku 1912 novelizovaný úpravami, ktoré vskutku posilnili právomoci kráľovského notára. Podľa novej úpravy tak notár zhotovoval zápisnicu o dedičskom konaní (prí- padne dohodu medzi dedičmi), ktorú mal následne za- sielať súdu.19 Napokon však aj v roku 1915, pri ďalšom výročí notár- stva, mali notári ešte stále ďalšie námety na zmeny. Kráľovská notárska komora v Budapešti tak sformulo- vala list ministrovi spravod- livosti, v ktorom vyjadrila svoje názory v súvislosti s reformou dedičského ko- nania a úpravou notárskych poplatkov. Okrem toho, Oszkár Charmant, predseda tejto notárskej komory, navrhoval rozšírenie právomocí notárov v otázkach dražby a konkurzného konania. Tiež žiadal, aby notári mohli svojich klientov zastupovať pred súdmi v širšom rozsahu než dovtedy.20 Predmetom kritiky sa následne tesne pred zánikom Uhorska stali aj notárske poplatky, resp. notárske príj- my – István Beszkid, kráľovský verejný notár, tvrdil, že v dôsledku prvej svetovej vojny na jednej strane došlo k radikálnemu poklesu súkromno-právnych notárskych úkonov, čo negatívne zasiahlo životaschopnosť notár- skych úradov, ale na druhej strane vraj tiež notárske poplatky nedržali krok s vojnovým zvyšovaním cien.21 S podobnými problémami sa však borili aj ostatné práv- nické profesie, osobitne advokáti, ktorí aj preto notárov >> Oszkár Charmant, predseda tejto notárskej komory, navrhoval rozšírenie právomocí notárov v otázkach dražby a konkurzného konania. >> Béla Baranyai konkrétne navrhoval, aby prevod nehnuteľného majetku, resp. zápis do pozemkovej knihy, vykonávali notári. Odvolával sa pritom na to, že už v stredovekom uhorskom práve existoval večný prevod majetku (fassio), ktorého výkon sa dial na hodnoverných miestach (predchodcoch notárov). 16 Rokolya, G.: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés). Miskolc: Miskolci egyetem, Állam- és jogtudományi kar, 2012, s. 194-195. 15 Baranyai, B.: Közjegyzőségünk reformja. Pécs: Taizs József könyvnyomdája, 1905. 50 s. 16 Rokolya, G.: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés). Miskolc: Miskolci egyetem, Állam- és jogtudományi kar, 2012, s. 196-199. 17 Csorba, G.: Magyar állami közjegyzőség. In: A Jog, 1906, 41, s. 292. 18 Kovaliczky, E.: Adalékok a közjegyzői törvények reformjához. Budapest: Franklin-társulat, 1911, s. 4. 19 Rokolya, G.: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés). Miskolc: Miskolci egyetem, Állam- és jogtudományi kar, 2012, s. 209. 20 Tamže, s. 204-205. 21 Beszkid, I.: A közjegyzői intézmény reformjáról. In: Királyi Közjegyzők Közlönye, 1917, 7, s. 129-135. 6 ars notaria 4/18 >> Odborný článok

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

pokladali za svoju neželanú konkurenciu, ktorej agendu by radi do budúcnosti prebrali. S tým súvisí už pred ro- kom 1918 niekoľko rokov sa tiahnuci spor o tzv. „advo- kátskych notárov“ – v zmysle zlúčenia dvoch právnických profesií. 2. Spor o „advokátskych notárov“ v Uhorsku (1875 – 1918) Nie všetci predstavitelia uhorských právnických profe- sií, najmä advokácie a súdnictva, boli na prelome sto- ročí stále presvedčení o potrebe existencie individuálnej verejnonotárskej profesie. Niektorí uhorskí advokáti do- konca nevyberavo útočili na existenciu kráľovských no- tárov, a to prostredníctvom odborných publikácií, ako aj cez dennú tlač. Už v roku 1900 tak predložila reformná komisia advo- kátskej komory v Budapešti rad návrhov na zlepšenie postavenia advokáta. Hlavný problém, ktorým bola i pre advokátov (rovnako ako pre notárov) činnosť „obecných notárov“ (miestnych pisárov bez právnického vzdelania), týkajúca sa spisovania listín, navrhovali vyriešiť tým, že advokáti dostanú plošne notárske oprávnenia, a to vrá- tane verejnonotárskych. Tým by sa však vyriešila nielen konkurencia zo strany obecných notárov, ale i verejných notárov, čo pre týchto bolo, samozrejme, neprijateľné. Odbojný postoj verejných notárov si pritom vyžadoval pomerne značnú odvahu, pretože v danom čase bolo v Uhorsku vymenovaných len 284 kráľovských notárov popri 5 000 advokátoch.22 Práve uvedený vysoký počet advokátov bol pritom zrejme aj základnou motiváciou odmietania samostatnej notárskej profesie – ako neže- lanej konkurencie advokátov. Ferenc Réti, advokát, tak napríklad už v roku 1898 za- stával názor, že keďže je (podľa neho) práca advokáta náročnejšia ako notárska, advokáti by mali dostať mož- nosť vykonávať notárske úlohy aj bez notárskej praxe, a tým v podstate predstavovať notárskym úradom kon- kurenciu.23 Podľa jeho názoru tak mali byť aj na aktuálne uvoľnené notárske miesta vymenovaní prednostne advo- káti. Lajos Gutmann, zástupca kráľovského notára, však pohotovo reagoval na tento článok Ferenca Rétiho, keď uviedol, že notári sú vymenovaní iba po 10- až 15-ročnej praxi na notárskom úrade – osobitná notárska prax je teda pre výkon notárskej funkcie nevyhnutnosťou a ad- vokátska prax ju nenahradí.24 Alajos Zimányi, naopak, už v roku 1904 ponúkol kompro- misné možnosti, ako podporiť spoločné záujmy notárov aj advokátov. Išlo mu najmä o boj proti činnosti obecných notárov (bez právnického vzdelania).25 Na obe profesie (advokátov aj notárov) totiž mala negatívny vplyv práve konkurencia týchto pisárov, pričom navyše zmluvy pri- pravené takýmito administratívnymi odborníkmi (bez právneho vzdelania) boli často nedokonalé, ak nie do- konca priam neplatné. V roku 1907 tak prijali advokáti svoje uznesenie, ktoré síce opäť navrhovalo notársku profesiu zrušiť, pričom práve advokáti mali prevziať dovtedajšie notárske prá- vomoci, advokáti však tentoraz navonok tvrdili, že chcú prevziať iba právomoci obecných notárov, čím by vraj nenarušili záujmy verejných notárov. Prakticky však namiesto advokátskych kancelárií mala existovať advo- kátsko-notárska kancelária a návrh advokátov dokonca obsahoval aj tú požiadavku, že advokáti by mohli do- siahnuť notárske oprávnenie i pre miesta (obce), kde predtým nevykonával činnosť žiadny (verejný či obecný) notár. Podľa autora hlavného referátu k tejto téme Gáspára Menyhárta26 malo byť možné vymenovať za takýchto „ad- vokátskych notárov“ tých advokátov, ktorí pôsobia v ad- vokátskej praxi už dlhší čas (15 rokov), sú bezúhonní, zložia finančnú zábezpeku, budú odporučení notárskou komorou na danú pozíciu a na základe návrhu komorou tieto osoby budú následne vymenované ministrom.27 To, že Menyhártovym cieľom bolo zjavne zriadenie inštitú- cie advokátskych notárov, akí existovali aj v niektorých nemeckých krajinách, a nielen odstránenie konkurencie zo strany obecných notárov, vyplývalo aj z toho, že sám sa odvolával na nemecké vzory zlučujúce úlohy advokáta a notára. Kráľovskí notári, uvedomujúc si skryté nebezpečenstvo vzniku takejto inštitúcie, dôrazne odmietli tieto sna- hy advokátov, ktorí tak chceli získať väčšie právomoci v dedičskom konaní, pri umorovaní listín, v konkurznom konaní, pri vydávaní verejných listín a spisovaní závetov, ako aj ďalšie právomoci, ktoré by prevzali od kráľovských verejných notárov. Situáciu napätých vzťahov medzi advokátmi a notármi sa pritom stále nedarilo upokojiť a v roku 1911 tak do- šlo k ďalšiemu advokátskemu útoku na notárov, a to z pera Józsefa Papa, ktorý pôsobil ako učiteľ na uni- verzite a  zároveň bol tajomníkom advokátskej komory v Budapešti. Ten sa vyslovil za potrebu odbremenenia súdov od mimosporových konaní a za presunutie tejto právomoci na „advokátskych notárov“. Žiadal teda opäť, aby sa zrušili kráľovské notárstva a prijala sa úprava zlučujúca profesiu advokáta a notára, čím by sa i zvýšil počet subjektov, na ktoré by prešli niektoré mimospo- rové právomoci. V tejto situácii sa uhorské notárske komory rozhodli zvo- lať notársky kongres na obranu svojich záujmov. Oszkár 22 Rokolya, G.: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés). Miskolc: Miskolci egyetem, Állam- és jogtudományi kar, 2012, s. 186. 23 Réti, F.: Az ügyvédek és a közjegyzőség. In: A Jog, 1898, 10, s. 73-74. 24 Gutmann, L.: Az ügyvédek és közjegyzőhelyettesek. In: A Jog, 1898, 14, s. 109-110. 25 Zimányi, A.: A közjegyzőség. In: A Jog, 1904, 52, s. 373-375. 26 Menyhárt, G.: Ügyvéd-közjegyző. In: Erdélyrészi Jogi Közlöny, 1907, 1, s. 3-5. 27 Rokolya, G.: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés). Miskolc: Miskolci egyetem, Állam- és jogtudományi kar, 2012, s. 210-212. 7

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Charmant, najväčšia osobnosť medzi kráľovskými ve- rejnými notármi, sa rozhodol notársku profesiu brániť a odvolal sa pritom na rozhodnutia predchádzajúcich ad- vokátskych zhromaždení, v ktorých sa uvádzalo, že mi- mosporové konania by mali byť v záujme odbremenenia súdov zverené notárom. Kráľovský notár by mal pritom fungovať na princípe nezávislosti od advokátov aj súdov, kým presunutie právomocí v súvislosti s riešením mimo- sporových konaní na advokátov bolo naproti tomu pod- ľa Charmanta nielen v rozpore s dovtedajšími návrhmi advokátskych inštitúcií, ale zdôraznil tiež to, že zastupo- vanie klientov advokátmi je podľa neho nezlučiteľné so zásadou nestrannosti, ktorú si vyžaduje mimosporové konanie. Naopak, vymenoval ďalšie právomoci, ktoré môžu byť presunuté na verejného notára vzhľadom na jeho nestrannosť – tieto podľa Charmanta výslovne za- hŕňajú dedičské konanie, umorovanie listín, konkurzné konanie, spisovanie verejných listín, úkony súvisiace so skončením nájmu a vyprataním bytu, dražby, ale tiež ko- nania o náhrade škody.28 V roku 1911 tiež uverejnil svoju prácu aj Ferenc Szécsi, ktorý riešil otázku inštitúcie advokátskych notárov tak, že odmietal argumenty podporujúce vznik takejto inšti- túcie. Sumarizoval, že myšlienka, podľa ktorej mali byť advokáti poverení vykonávaním notárskych úloh, mala dve podoby: 1.) na miestach, kde nepôsobia verejní no- tári, mali byť advokáti oprávnení vykonávať notársku činnosť, a 2.), v radikálnejšej verzii, notárska inštitúcia mala byť úplne zrušená a právomoci notárov prevedené na advokátov.29 V radikálnejšej verzii šlo aktuálne pred vojnou primár- ne o návrh Dr. Dezsőa Nagya, advokáta z Budapešti. V miernejšej verzii to boli predstavy už zmieneného Dr. Józsefa Papa, tajomníka advokátskej komory v Buda- pešti, ktorý uviedol, že by sa právomoci v súvislosti s mi- mosporovými konaniami mali presunúť zo súdov na no- tárov s cieľom odbremenenia súdov, a tieto právomoci by sa pritom mali presunúť na advokátov (advokátskych notárov) na tých miestach, kde nepôsobí žiadny verejný notár. V Uhorsku totiž existovalo asi tristo miest, kde sa nachádzalo nejaké advokátske sídlo, ale verejní notári tam nepôsobili.30 Argumentovalo sa pritom opäť aj príkladmi z Nemecka – a to za aj proti inštitútu advokátskych notárov. V Ne- meckej ríši totiž existovali tri druhy notárskej inštitú- cie: 1. samostatný notársky úrad v zmysle francúzskej právnej úpravy (francúzsky model), kde šlo o úplné od- delenie notárov od advokátov; 2. inštitút advokát-notár, ktorý existoval v Prusku, Sasku a v niekoľkých menších štátoch, kde boli profesie notára a advokáta zjednotené; 3. notár ako súčasť štátnej správy, napr. vo Württem- bersku a Bádensku, kde okrem osvedčovania mali notári aj ďalšie právomoci, napr. v oblasti katastra, dedičského konania a i.31 Hoci pritom ani nový občiansky zákonník Nemeckej ríše nepriniesol zjednotenie notárskej inštitúcie v celom Ne- mecku, do popredia sa predsa čoraz viac dostával prvý model – samostatný notár. Adolf Weiszler, pruský advo- kát, ktorý bol známy svojou literárnou činnosťou, tiež vo svojom diele Die Zukunft des deutschen Notariats (1890) presvedčivo argumentoval za to, že správny model je ten prvý – notárstvo ako samostatná inštitúcia. Pruský systém advokát-notár bol pre neho jedným z najhorších vôbec. Aj väčšina pruských právnikov, ktorí sami praco- vali ako advokáti-notári, sa pritom vyjadrila rovnako, t. j., že chceli úrad notára osamostatniť. Táto myšlienka teda dominovala aj v samotnom mieste rodiska inštitútu advokátskych notárov, teda v Prusku.32 Uvádzalo sa pritom niekoľko dôvodov, ktoré jasne pre- ukazujú fakt, že tieto dve inštitúcie nie je možné spojiť: 1. advokácia a notárstvo sú od základov heterogénne, to znamená, že sú automaticky inkompatibilné, a navyše, v Prusku, v rodisku tejto myšlienky, resp. inštitúcie ad- vokát-notár, samotné osoby vykonávajúce túto funkciu argumentovali za to, aby sa od tejto inštitúcie upustilo, 2. notár je nestranný voči všetkým stranám, kým advo- káti sú prirodzene zaujatí voči svojmu klientovi (keďže ho zastupujú), 3. spojením advokáta a notára sa poškodzujú záujmy strany, ale aj advokáta, pretože bude kontrolovaný verej- nou mocou a stratí nezávislosť, ktorú nevyhnutne potre- buje pri zastupovaní, resp. ochrane práv svojich klientov. Notár, naopak, môže byť ohrozený tým, že vykonáva ad- vokátske činnosti a pri vlastnej činnosti neudrží nestran- nosť, ktorá sa od neho vyžaduje, 4. v miestach, kde došlo k zavedeniu tejto zjednotenej inštitúcie, sa ukázalo, že to nebol správny krok. Kom- binácia týchto dvoch agend znemožňuje riadne plnenie povinností a z dvoch profesií možno jednu vykonávať len na úkor druhej, 5. taktiež sa ukázalo, že spojenie týchto dvoch inštitúcií zvyšuje počet advokátov a znevýhodňuje mladších advo- kátov, 6. skúsenosti takisto dokazujú, že inštitút notára ako zá- kladný orgán moderného právneho štátu a hlavný pilier právnej istoty môže fungovať riadne iba vtedy, ak je úplne nezávislý a sú mu dané dostatočné právomoci.33 Že by pritom zrušenie notárskej profesie v Uhorsku ne- prinieslo ani len túžený efekt zvýšeného zárobku pre advokátov, dokazoval F. Szécsi v tom istom diele na- 28 Rokolya, G.: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban (PhD értekezés). Miskolc: Miskolci egyetem, Állam- és jogtudományi kar, 2012, s. 213-215. 29 Szécsi, F.: Önálló közjegyzőség vagy ügyvéd-közjegyzőség? Budapest: Grill, 1911, s. 5. 30 Tamže, s. 30. 31 Tamže, s. 48-49. 32 Tamže, s. 55. 33 Tamže, s. 73-75. 8 ars notaria 4/18 >> Odborný článok

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

sledujúcimi číslami: z 306 notárov pôsobiacich v roku 1911 v Uhorsku 20 nemalo žiadneho zástupcu, 81 no- tárov vykonávalo svoju činnosť iba s jedným asistentom a 21 notárov dokonca nemalo žiadneho asistenta. Iba zhruba 1,5 percenta podaní na kataster nehnuteľnos- tí (pozemkovú knihu) šlo cez úrad notára. Ukazovalo sa navyše, že nápad prá- ce medzi notármi bol veľ- mi nerovnomerný: zmluvy medzi manželmi pripadali v priemere v počte 50 kusov ročne na jedného notára, no tento priemer nedosiahlo 192 notárov. Kúpnych zmlúv zhotovovali notári v prieme- re ročne 6 kusov; ani tento počet však nedosiahlo 194 notárov. Závetov priemerne notár do roka zhotovil 24; toto číslo však nedosiah- lo 183 notárov. Existovalo 60 notárov, ktorí ani raz do roka neriešili súdnu dražbu; 170 notárov ich zrealizovalo menej ako 10 do roka. Po- dobne to bolo aj pri úscho- vách. Zmenkové prípady sa vyskytovali iba vo väčších mestách – v tých menších bolo mnoho notárov, kde sa vyskytlo iba okolo 10 – 20 zmeniek ročne. Čo sa týka dedičských konaní, pripa- dalo ich zhruba 350 na no- tára ročne – ale v 30 až 35 % prípadov spadali tieto veci pod bezplatné poradenstvo a pri 40 až 45 % prípadov šlo o veci, ktoré patrili do kategórií s najnižšími po- platkami. V priemere mal tak celkovo notár nápad asi 400 prípadov za rok, pričom veľa notárov nedosiahlo ani nápad vo výške 100 vecí za rok. Obrat notárskych úra- dov tak jednoznačne stagnoval. Z hľadiska zárobku tak v Uhorsku podľa Szécsiho v naj- lukratívnejšej skupine pracovalo 33 % notárov (100), v strednej skupine 25 % (78 notárov) a v slabej skupine z hľadiska výnosu pôsobilo až 42 % notárov (128). Ani len notári v prvej skupine (okrem 30-40 osôb s najvyššími príj- mami) sa však príjmami nedokázali vyrovnať väčšej advo- kátskej kancelárii, ktorých bolo v krajine okolo 2 000.34 Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že zrušenie notár- skej profesie nemohlo priniesť lepšiu finančnú situáciu pre advokátov. Naopak, v podstate nápad vecí nestačil ani pre notárov samotných, čo bol dôvod, prečo sa ne- ustále dožadovali ďalších právomocí. Až do konca existencie Uhorska v roku 1918 však už v týchto otáz- kach k podstatnejším zme- nám nedošlo, a to ani pokiaľ ide o rozšírenie právomo- cí notárov, ani o prevzatie ich právomocí advokátmi. Zásadne sa teda existen- cia samostatnej notárskej právnickej profesie v Uhor- sku do roku 1918 stihla etablovať, na čo potom nad- viazala aj Československá republika, opierajúca sa tiež aj o rakúske notárske tradície. Záver Zrodenie a udržanie sa- mostatnej notárskej pro- fesie v Uhorsku bolo kom- plikovaným procesom. Je jednoznačné, že notársku profesiu advokáti vníma- li ako konkurenciu, a to aj s ohľadom na vysoké počty a vzájomnú konkurenciu ad- vokátov v Uhorsku. Samotní notári však poukazovali na to, že ich činnosť nie je natoľ- ko lukratívna, aby zachránila advokátov v Uhorsku, a sami museli bojovať o zvýšenie svojich právomocí v záujme svojho hospodárskeho pre- žitia. To sa notárom napo- kon v Uhorsku čiastočne po- darilo – zvýšením podielu na mimosporových konaniach, resp. v dedičských veciach. Tým sa profesiu notárov podarilo zachovať a preniesť aj do podmienok Československej republiky. prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA Pozn.: Autor pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. >> Uvádzalo sa pritom niekoľko dôvodov, ktoré jasne preukazujú fakt, že tieto dve inštitúcie nie je možné spojiť: 1. advokácia a notárstvo sú od základov heterogénne, to znamená, že sú automaticky inkompatibilné, a navyše, v Prusku, v rodisku tejto myšlienky, resp. inštitúcie advokát-notár, samotné osoby vykonávajúce túto funkciu argumentovali za to, aby sa od tejto inštitúcie upustilo, 2. notár je nestranný voči všetkým stranám, kým advokáti sú prirodzene zaujatí voči svojmu klientovi (keďže ho zastupujú), 3. spojením advokáta a notára sa poškodzujú záujmy strany, ale aj advokáta, pretože bude kontrolovaný verejnou mocou a stratí nezávislosť, ktorú nevyhnutne potrebuje pri zastupovaní, resp. ochrane práv svojich klientov. Notár, naopak, môže byť ohrozený tým, že vykonáva advokátske činnosti a pri vlastnej činnosti neudrží nestrannosť, ktorá sa od neho vyžaduje, 4. v miestach, kde došlo k zavedeniu tejto zjednotenej inštitúcie, sa ukázalo, že to nebol správny krok. Kombinácia týchto dvoch agend znemožňuje riadne plnenie povinností a z dvoch profesií možno jednu vykonávať len na úkor druhej, 5. taktiež sa ukázalo, že spojenie týchto dvoch inštitúcií zvyšuje počet advokátov a znevýhodňuje mladších advokátov, 6. skúsenosti takisto dokazujú, že inštitút notára ako základný orgán moderného právneho štátu a hlavný pilier právnej istoty môže fungovať riadne iba vtedy, ak je úplne nezávislý a sú mu dané dostatočné právomoci. 34 Tamže, s. 82-84. 9

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Rok 2018 je pre Slovensko výnimočný tým, že si počas neho pripomíname viaceré významné, ba až epochál- ne udalosti, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie našej krajiny. Rok 2018 je však významným medzníkom aj pre slovenských notárov, pretože práve počas neho si pri- pomíname 25. výročie obnovy slobodného notárstva na Slovensku. A to je udalosť, ktorú si treba pripomenúť na- ozaj dôstojne a s úctou. Notárska komora Slovenskej republiky si obnovu slo- bodného notárstva pripomenula slávnostným galaveče- rom, ktorý sa konal dňa 14. 9. 2018 vo večerných hodi- nách v budove Reduty v Bratislave. Ešte pred otvorením slávnostného večera odovzdal pre- zident Notárskej komory Českej republiky do rúk pre- zidenta Notárskej komory Slovenskej republiky Zlatú medailu Majstra Jindřicha z Isernie, protonotára kráľa Přemysla Otakara II. a prvého verejného notára v Pra- he, pri príležitosti osláv 25. výročia obnovenia slobodné- ho notárstva na Slovensku za nadštandardne úspešnú, kolegiálnu a priateľskú spoluprácu oboch našich komôr (pozri foto). Notárska obec bola potešená, že slávnostný večer poctilo svojou prítomnosťou množstvo vzácnych hostí z domova aj zo zahraničia. Za všetkých možno spome- núť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Andreja Danka, predsedníčku Ústavného súdu SR pani Ivettu Macejkovú, ministra spravodlivosti SR pána Gá- bora Gála, predsedníčku Najvyššieho súdu SR pani Da- nielu Švecovú, predsedníčku Súdnej rady SR pani Lenku Praženkovú, predsedu Ústavnoprávneho výboru Ná- rodnej rady Slovenskej republiky pána Róberta Madeja, štátnu tajomníčku Ministerstva spravodlivosti SR pani Editu Pfundtner. Osobitne nás potešilo, že nás svojou prítomnosťou poctil „jeden z nás“, bývalý notár JUDr. Miroslav Duriš, v súčasnosti sudca Ústavného súdu SR. Našu udalosť prišli podporiť aj delegácie zahraničných notárstiev a predstavitelia medzinárodných notárskych organizácií. Osobitne by sme radi spomenuli prezidenta Rady európskych notárstiev pána Marcusa Kohlera, vi- ceprezidentku Medzinárodnej únie notárstva (UINL) pre Európu pani Sigrun Erber-Faller, viceprezidenta Rady európskych notárstiev (CNUE) pána Pierre-Luca Voge- la, ďalej prezidenta Notárskej komory Českej republiky pána Radima Neubauera, prezidenta Maďarskej Národ- nej notárskej komory pána Ádáma Tótha a množstvo ďalších. Počas príchodu do veľkej koncertnej sály Slovenskej filharmónie nás príjemne potešila hra cimbalistu Ju- raja Helcmanovského. Po usadení sa nám predviedla folklórna tanečná skupina Čarovné ostrohy strhujúcim podpolianskym tancom. Slávnostný galavečer oficiálne otvoril prezident Notárskej komory Slovenskej republiky pán Miroslav Gregor. Moderátorkou večera bola popu- lárna televízna moderátorka Andrea Pálffy-Belányio- vá. Po príhovoroch vzácnych hostí zazneli operné árie, Oslavy 25. výročia slobodného notárstva na Slovensku 10 ars notaria 4/18 >> K 25. výročiu

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

s ktorými vystúpili sólisti opery Slovenského národné- ho divadla tenorista Ľudovít Ludha a sopranistka Eva Horňáková s klavírnym sprievodom. Po veľmi chutnej servírovanej večeri vystúpilo dievčenské husľové trio G-strings a následne známy slovenský interpret Peter Cmorik, viackrát ocenený Zlatým slávikom, ktorého hity nás viacerých príjemne roztancovali. Neskôr v noci na- sledovalo večerné občerstvenie a voľná zábava v sprie- vode Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma s krásny- mi a nadanými sólistkami Andreou Zimányiovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa. Dňa 15. 9. 2018 so začiatkom o 12.30 h sa v Kostole Naj- svätejšieho Spasiteľa na Františkánskom námestí ko- nala ďakovná svätá omša, ktorú celebroval páter Martin Halčák, SJ. Svätej omše sa zúčastnilo viacero notárov, ich rodinných príslušníkov a tiež zahraničných hostí. Išlo o dôstojné zavŕšenie osláv 25. výročia slobodného notár- stva na Slovensku a pre viacerých prítomných aj o jeho najdôležitejšiu časť. Nie náhodou slávenie ďakovnej svätej omše pripadlo na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, čo celebrant páter Halčák zo Spoločnosti Ježišovej vo svojej homílii dal do krás- nej súvislosti so samotnými notármi a naším poslaním. Na inom mieste tohto čísla sme sa rozhodli túto homí- liu zverejniť v celom rozsahu vzhľadom na jej aktuálnosť a hlboký význam. Rovnako aj spoločné modlitby veria- cich (prosby) boli zamerané a obetované za notárov, ich činnosť, ale aj súkromný život. Svätú omšu svojím spevom sprevádzal Chrámový zbor Chorus Salvatoris, ktorý prítomných ešte viac vtiahol do duchovného prežitia slávnostnej liturgie. Súčasťou obetných darov boli okrem liturgických predmetov aj od- borné právnické publikácie, medzi ktorými nechýbali ani komentáre k Notárskemu poriadku písané jednotlivými notármi. Tieto našli svoje čestné miesto pred samotným oltárom. Napriek tomu, že sa ďakovnej svätej omše nemohlo zú- častniť viacero účastníkov, myslím si, že jej zorganizo- vanie bolo dôležitou súčasťou samotných osláv a aj do budúcna by sa na ňu nemalo zabudnúť. Aj na tomto mieste by sme radi poďakovali všetkým, kto- rí sa pričinili o dôstojné oslavy „našich narodenín“. JUDr. Katarína Valová, PhD., a JUDr. Juraj Göbl členovia Prezídia NK SR 11

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Velmi mne potěšilo, když jsem byl osloven, abych napsal pár řádek při tak slavnostní příležitosti, jako je 25. výročí obnovy svobodného notářství na Slovensku. Naše notářství k sobě měla vždy velmi blízko a jsem ve- lice rád, že nejinak je tomu i dnes. Naše vzájemná pod- pora a spolupráce měla vždy nezastupitelnou roli k do- sahování společných, ale i vlastních cílů. Milé vzpomínky mám na slovenské kolegy od samého počátku své notářské kariéry. Když jsem před deseti lety nastoupil do svého prvního funkčního období v Komisi pro evropské záležitosti Mezinárodní unie notářství (CAE UINL), velkou oporou mi byla, na mezinárodním poli již velmi zkušená, JUDr. Magda Valušová, která mi na mém prvním zasedání v Salcburku pomohla se zorientovat. Stejně tak velmi rád vzpomínám na své první zasedání Hexagonály, které tehdy předsedala NK SR zastoupená svým tehdejším prezidentem JUDr. Miroslavem Duri- šem. Dovolte mi, když už zmiňuji NK SR v mezinárodním kon- textu, vzdát hold jejím zástupcům, kteří ji vždy skvěle za- stupovali a zastupují na poli mezinárodních notářských organizací – v Mezinárodní unii notářství (UINL), v Radě notářství EU (CNUE) a Hexagonále. V tomto roce je NK SR členem Správní rady CNUE, kde ji zastupuje JUDr. Ján Hamara a přesto, že je to jeho první rok jako člena prezídia a předsedy Mezinárodní komise NK SR, zhostil se své nové role bravurně. Spolupráce našich dvou notářství právě na mezinárodní úrovni je nesmírně důležitým prvkem k prosazování spo- lečných zájmů, zejména pak s ohledem na evropskou normotvorbu. Dle mého soudu mají svůj velký význam i neformální bilaterální a mezinárodní setkání, jakými jsou pravi- delná společná zasedání prezídií našich dvou komor nebo Notářská olympiáda, kterou již 16 let organizují naši polští kolegové. Na těchto akcích dochází k utu- žování přátelských vztahů mezi kolegy, což pak velmi usnadňuje a zpříjemňuje spolupráci na úrovni profe- sionální. Ale dosti mých vzpomínek a zpět k tomuto významné- mu jubileu. Chtěl bych upřímně slovenským kolegům pogratulovat, že za tak krátkou dobu, jako je 25 let, byli schopni ze svého notářství vytvořit důležitého hybatele na mezinárodní úrovni, ale zejména pak na úrovni ná- rodní. V dnešní moderní, přetechnizované době je no- tář na Slovensku stále garantem právní jistoty ve vzta- zích mezi občany a podnikateli a slovenské notářství plně respektuje principy latinského notářství. To, že je povolání notáře na Slovensku váženou profesí, do- kazuje i fakt, že jeden z vašich kolegů byl jmenován soudcem Ústavního soudu – tímto bych chtěl JUDr. Durišovi ještě jednou pogratulovat. Zároveň musím konstatovat, že naší slovenští kolegové šli zcela s do- bou a svou IT infrastrukturou se mohou rovnat těm nejvyspělejším evropským notářstvím – ať už se jedná o informační systém NK SR, či evidenci notářských zápisů a ověřených podpisů. Věřím, že v blízké době budou moci slovenští notáři provádět i přímé zápisy do veřejných rejstříků, a bude mi velkým potěšením, když jim k tomu bude moci být české notářství jakkoli nápomocno. Drazí kolegové, blahopřeji vám k uplynulým 25 letům svobodného notářství na Slovensku a přeji vám jen to nejlepší do let budoucích. Věřím, že notářské povo- lání bude mít na Slovensku vždy nezastupitelnou roli, a jsem přesvědčen, že nezadržitelný trend digitalizace nikdy nenahradí nestranný a nezávislý lidský faktor v utváření nejdůležitějších právních vztahů mezi ob- čany i podnikateli. Mgr. Radim Neubauer, prezident NK ČR Príhovor prezidenta Notárskej komory ČR 12 ars notaria 4/18 >> K 25. výročiu

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Milí priatelia, milí slovenskí notári, prajem vám šťastné výročie a budúcnosť plnú úspechov! V tom roku, keď vzniklo slovenské notárstvo, som sa stal notárskym kandidátom v Budapešti, a tak sa aj môj osud notára úzko spája s vaším osudom. Pamätám sa na prvé stretnutie a na to, ako rýchlo sme našli spoločnú reč, a je to tak aj dnes. Vieme sa dobre porozprávať, naše problémy sú takmer úplne rovnaké, ale viem sa radovať s vašimi úspechmi rovnako, akoby sa diali nám. Áron Tamási, sedmohradský maďarský spisovateľ, raz povedal: „Preto sme na svete, aby sme v ňom niekde boli doma.“ Aj vy, aj my sme doma tu, v objatí Karpát, spája nás história, v ktorej sme sa ako „dobrí bratia“ často aj hádali, ale spája nás aj láska otcov a matiek, keďže ne- poznám žiadneho maďarského Maďara, medzi ktorého predkami by v uplynulých 150 rokoch nebol niekto, kto sa považoval za Slováka. Preto je potom všetko, čo sa deje vám, dôležité aj pre nás. Dôležité je aj uplynulé štvrťstoročie, kde ste sa aj vy, aj my usilovali o to, aby sme oboznamovali ľudí s tým, na čo je vlastne notár, a povzbudzovali ich k tomu, aby využívali nami ponúkanú prácu. Keď sa obzriem späť, tak vidím, že sa to podarilo. Pre slovenské notárstvo je uplynulých 25 rokov preto veľmi dôležitých, lebo v dejinách po prvýkrát môžeme hovoriť o samostatnom slovenskom notárstve, o takej inštitúcii, ktorú bolo treba vybudovať vlastnými silami, vlastným duševným a odborným výkonom. A keď sa po- zrieme, čo sa podarilo dosiahnuť, právom môžete (a mô- žeme) byť na to hrdí. Tak ako malé Slovensko dokáže v celej Európskej únii ísť dobrým príkladom okolitým štátom, tak sa vieme aj od slovenského notárstva čo-to naučiť. Prajem vám, aby ste si ochránili túto pokojnú múdrosť (takto to vyzerá zvonka) a otvorenosť, ktorou disponujete teraz! Ako som už raz povedal, v roku 1875 z jedného koreňa vyrástli slovenské a maďarské notárstvo, sme dve vet- vy jedného kra ruže. Verím, že aj naša budúcnosť bude spoločná, a keďže máme skúsenosti v jej spoločnom bu- dovaní, pomôžme si tak, ako si pomáhajú skutoční dobrí bratia! Dr. Ádám Tóth Prezident Maďarskej notárskej komory PríhovorprezidentaMaďarskej Národnej notárskej komory 13

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

A ako roky šli, tak slovo milujte sa alebo láska sa začali komplikovať. Niektorí sa prestali starať o toho druhého a do tohto sveta prišiel egoizmus, s ktorým museli prísť pravidlá. Dnes tu vidíme iba zlomok pravidiel, aby sa člo- vek aspoň trochu priblížil k pôvodnému zámeru, prečo bol stvorený. Určité pravidlá platia pre verejnosť a ďalšie pravidlá pla- tia pre vás. Nie, nechcem hovoriť o dvojitom metri, skôr naopak. Normy, pravidlá či paragrafy nám máte pred- kladať zrozumiteľnou formou. Ale aby ste to mohli vyko- návať, máte etický kódex notára. Keď som si ho prečítal, nadobudol som dojem, že tá, kto- rú dnes oslavujeme, je naším najlepším notárom v tomto svete. Človek – žena – mama, ktorá miluje, ktorá bojuje za svoje deti, tá, ktorá je vzorom pre mňa, ale aj pre vás notá- rov. Ako notári iste prežívate v určitých chvíľach pokušenia, strach, úzkosť aj bolesti. Možno kvôli niektorým prípadom nedokážete zaspať, váš stres sa môže prejaviť v rodine, v strave, v komunikácii. Neprežívala to aj Mária, keď no- sila Boha pod svojím srdcom? Ako mala vysvetliť niečo, čo sama nechápala? Ako to mala prijať, keď milovaný Syn bol pred jej očami bitý? Aj ona, ako každý človek, prežívala strach, úzkosť a bolesť. A práve dnešným sviatkom Sedem- bolestnej Cirkev ukazuje, že si ctí každého človeka, ktorý prežíva utrpenie. A že každý človek, ktorý prežíva nielen pekné chvíle, ale aj ťažké, môže a má dosiahnuť nebo. Váš etický kódex sa mi dostal do rúk len Božou náhodou pred pár dňami. Úžasné je na tom to, že náhody neexis- tujú. Ten kódex je zrozumiteľný, ľudský, jednoducho vyni- kajúci – prečítal som si ho druhýkrát. A včera znova... Aj keď si nedokážem predstaviť vašu prácu v kontexte nášho života, napriek tomu, dovoľte mi spolu s vami hľadať pa- „Prečo si človek komplikuje život? Pritom veľmi túži mať všetko pod kontrolou, mnohé veci si zjednodušuje. Ale časom sa zhromaždia ďalšie informácie a jednoduché veci sa znova skomplikujú... Dejiny nám to dokazujú jasne. Dokonca aj Biblia hovorí jasne o poslaní človeka na tejto zemi: milujte sa a naplňte túto zem. Naplňte túto zem láskou. Homília pátra Martina Halčáka, SJ 14 ars notaria 4/18 >> K 25. výročiu

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Oslava 25. výročia sa konala dňa 14. septembra 2018 formou galavečera v krásnej historickej budove Reduty, v sídle Slovenskej filharmónie v Bratislave. Z progra- mu signalizovaného v informačnom bulletine sa dalo predpokladať, že účastníkov galavečera očakáva večer nasýtený výborným programom z kultúrneho hľadis- ka, pretkaný ľudovým folklórom reprezentovaným ta- nečnou skupinou Čarovné ostrohy, opernými áriami, tenoristom Ľudovítom Ľudhom a sopranistkou Evou Horňákovou, s pianovým sprievodom, ďalej účinkova- Čas píše históriu, súčasnosť i budúcnosť každého jednotlivca z nás, celej spoločnosti, ale aj záujmových a profesijných organizácií, teda aj Notárskej komory Slovenskej republiky. Z ľudského chápania sa zdá až neuveriteľné, že od znovuobnovenia slobodného notárstva, jeho odštátnenia, v Slovenskej republike už ubehlo 25 rokov. V manželstve sa takéto jubileum slávi ako strieborná svadba. V prenesenom zmysle slova môžeme povedať, že i notárstvo Slovenskej republiky slávi svoje strieborniny. 25. výročie z pohľadu emeritného notára ralelu medzi bolesťami Márie s úskalím vášho povolania. Mária pocítila bolesť v srdci, keď jej prorok Simeon pred- povedal príbeh jej Syna. Mama, ktorá je po pôrode plná radosti, sa teší, že môže svoje dieťa ukázať celej svojej rodine, a príde niekto a povie niečo veľmi hrozné, ťažké, neznesiteľné... Koľkokrát k vám prišli do vašej kancelárie ľudia, ktorí prišli plní nadšenia, a vy, znalí zákona ste ich museli „schladiť“ a povedať: Nie – takto to nepôjde, takýto život speje do záhuby. Ako by boli ľudia radi, aby ste prižmúrili oči, možno vás aj nepriamo prosia o nezákonné konanie, a vy nesmiete prižmúriť oči vo veciach, ktoré sú v roz- pore s ústavou, zákonmi, právnymi predpismi a dobrými mravmi. Lebo notár je človekom čestným. Najradšej by ste v tej chvíli všetkým „praštili“, vykašľali sa na všetko alebo jednoducho niekam utiekli, rovnako ako Mária, ktorá musela utiecť do Egypta, aby ochránila svoju milovanú rodinu. Lenže notár má urobiť všetko, aby sa medzi ním a jeho klientom vytvoril vzťah dôvery. Takto píše kódex. Ďalšia bolesť notára. Ako ľudia v tomto svete hovoria? Tu už niet spravodlivosti, človek sa už nemôže na nikoho spo- ľahnúť... Príde za vami klient a vychrlí všetky nadávky, len aby zakryl svoju slabosť... Byť dôveryhodný za kaž- dých okolností, aj k takému, ktorého by ste hneď vyhodi- li z kancelárie – a to bolí. Byť človekom hodným dôvery vždy niečo stojí. Dôveryhodnosť nie je jednorazová zále- žitosť... Obraz dôveryhodnosti si viem predstaviť znova ako mamu, ktorá prijíma ruky dieťaťa túžiaceho sa pri- túliť. To dieťa nepozná problémy mamy, ale vie, že v jej náručí pocíti prijatie, pochopenie, lásku. Dôveryhodnosť je dáždnik, ktorým nás chránite pred búrlivým počasím. Ďalšou bolesťou notára je, ak vám klient zatajuje udalos- ti. Z informácií, ktoré máte k dispozícii, a zo skúseností notára viete, že dotyčný vám nehovorí pravdu. Tak radi by ste pomohli a klient nie a nie povedať celú pravdu. A vy ste podľa kódexu povinní na tieto skutočnosti upozorniť. A to znova bolí, lebo sa môžete dotyčného dotknúť, ura- ziť, prípadne ho stratiť... Pritom vám ide o dobro človeka. Nebolí rovnako našu nebeskú Matku, ak nechceme či sa bojíme Bohu ukázať stav našej duše? Dovoľte mi spomenúť ešte jednu bolesť, s ktorou sa stre- távate. Podľa kódexu ste povinní udržať v tajnosti každú dôvernú informáciu, ktorú ste získali pri výkone svojho po- volania. Dáte mi za pravdu, že to nie je jednoduché, hlavne pri tých, ktorých poznáte z vášho pohľadu ako zlých. Ako to bolí, keď vám niektoré informácie poskladajú obraz o sku- točnosti a vy musíte mlčať. Poznám to, som kňazom – mám podobný sľub mlčanlivosti – spovedného tajomstva. Mária to veľmi dobre poznala. Poznala život svojho syna. Vedela, že to, čo na neho ušili, nemá nič spoločné s prav- dou... Napriek tomu ticho stála pod krížom svojho syna... Vaša práca nie je ľahká. Dôstojnosť notára sa vydáva celým vaším vzhľadom, vystupovaním, vyjadreniami či postojmi. Váš životný štýl zodpovedá vážnosti vášho úra- du. Preto sa oplatí oprieť o Máriu, našu matku, ktorá dô- verne pozná vaše bolesti, obavy, ale aj radosti či nádeje. Pri nej človek načerpá nových síl, novej energie ísť ďalej. Otvorme tu naše srdcia, aby sme u nej zachytili, pocítili odpoveď, ktorú chce Kristus cez príklad svojej matky ne- chať zaznieť v našom vnútri. Prehlbujte svoje znalosti. Spoznávajte svoje možnosti a realizujte ich. Ste potrební pre ľudí. Boh má s vami veľ- ké plány.“ Páter Martin Halčák, SJ, AMDG Pozn.: Homília bola prednesená počas ďakovnej svätej omše na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra 2018 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. 15

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

ním husľového tria G-strinx, modernými hitmi – skupi- nou Peter Cmorik Band a diskotékou, ale aj výborným pohostením – vybranými jedlami a slovenským vínkom. Do tanca a na počúvanie hral Rozhlasový Big Band Gustava Broma so sólistkami Andreou Zimányiovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa. Toto sa podľa očakávania splnilo do detailu. Za toto patrí organizáto- rom vďaka a chvála. Po otváracom príhovore prezident Notárskej komo- ry Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Gregor privítal prítomných hostí, predstaviteľov výkonných a súdnych orgánov Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Andreja Danka, predsedníč- ku Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivettu Macejkovú, ministra spravodlivosti Slovenskej republi- ky JUDr. Gábora Gála, predsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Danielu Švecovú a všetkých prítomných slávnostného večera. Úvodom večera si všetci prítomní dvadsiate piate výro- čie slobodného notárstva uctili symbolicky – prípitkom šampanského. Z pozdravných príhovorov predsedu Národnej rady Slo- venskej republiky a ministra spravodlivosti zazneli slová uznania notárskemu stavu, najmä v oblasti poskytova- nia právnych notárskych služieb nielen obyvateľstvu, ale aj celému spektru ako právnických, tak aj fyzických osôb. Výnimočne ocenili postavenie notárov – súdnych komisárov v dedičskej agende, ktorá z hľadiska plynu- losti vybavovania súdnych konaní sa javí ako jedna z naj- lepších. V závere svojich vystúpení konštatovali, že bez notárskeho stavu si nevedia predstaviť v oblasti práva plnenie právnych funkcií nášho štátu. Zároveň do ďalšie- ho pôsobenia notárskej komory, ako aj jej členom, všet- kým notárom, celému notárskemu stavu zaželali úspech a získanie nových kompetencií. Vzhľadom na to, že niektorí z pozvaných hostí boli z cu- dziny, všetky príhovory boli tlmočníčkou prekladané do anglického jazyka. Toto výborné tlmočenie takisto prispelo k výnimočnosti slávnostného večera. Poďakovanie si zaslúži i zorganizovanie ďakovnej svätej omše v Jezuitskom kostole v Bratislave 15. septembra, v deň sviatku Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. V homílii celebrujúceho kňaza, pátra Marti- na Halčáka rezonovalo symbolicky porovnávanie bolestí Panny Márie s bolesťami notárov v zmysle Etického kó- dexu notárov v ich každodennej práci. V prosbách veria- cich boli vyslovené osobitne aj prosby za notárov o Bo- žiu pomoc v ich službe pre klientov. Preciťoval som to ako silné povzbudzujúce slová adresované notárskemu stavu do budúcnosti. Chrámový zbor Chorus Salvatoris svojimi spevmi umocnil sviatočnosť notárskeho výročia. Z programovaného hľadiska oslavy 25. výročia slobod- ného notárstva v Slovenskej republike mi chýbala as- poň krátka spomienka historických skutočností, ako sa celý proces zrušenia štátnych notárstiev v roku 1989 začal, aké udalosti tomu predchádzali, kto sa na ňom z pozvaných a prítomných hostí zúčastnil. Boli to emeritní funkcionári Dr. Helmut Fessler – prezident U.I.N.L., ktorý nám nezištne pomáhal vstúpiť na me- dzinárodnú scénu svetového notárstva, JUDr. Martin Foukal – čestný prezident, a JUDr. Miloslav Jindřich – čestný viceprezident, obaja z Notářské komory Čes- ké republiky, aktívni a významní predstavitelia v spo- lupráci so slovenskými kolegami v snahe o znovuob- novenie slobodného notárstva. Slávnostnému publiku však ostali neprítomní a neznámi. Bolo to vhodné zara- diť do programu, najmä z toho dôvodu, že počet notá- rov v Slovenskej republike sa od roku 1993 v podstate zdvojnásobil. Históriu si treba ctiť, vážiť a odovzdávať nastupujúcej generácii. Osobne chcem vyjadriť radosť z tohto 25. jubilea Notár- skej komory Slovenskej republiky, jej členom a pracov- níkom želám zdravie, pokoj, vytrvalosť v snažení o šírenie dobrého mena notárstva v budúcnosti, dobré vzájomné osobné vzťahy, zodpovedné vedenie komory majúce na mysli chránenie záujmov notárov pri výkone ich povo- lania v súvislosti s poskytovaním odborných právnych služieb klientom a podľa možností zlepšenie sociálneho programu pre notárov. Takisto zodpovedné rozhodova- nie vedenia komory pri výbere a zavádzaní nových tech- nológií, ktoré sa stávajú symbolom 3. milénia, pritom dbať a nezabúdať, že osobné vzťahy notára a klienta sa nedajú ničím nahradiť. Personálna práca, osobné vzťahy notárov s klientmi sú charakteristické pre túto profesiu už niekoľko storočí, od vzniku samotného notárskeho povolania. Táto základná črta práce notára nemôže byť nahradená akoukoľvek vyspelou technikou. Teraz spoza hraníc... Vzhľadom na to, že do 31. decem- bra 1992 existoval jednotný štát Česko-Slovenská fede- ratívna republika, do tohto dátumu v oboch republikách, Českej i Slovenskej, platil jednotný systém a organizácia justičných orgánov, do ktorých patrili aj štátne notárstva. 25. výročie obnoveného slobodného notárstva sa slávi- lo aj v Českej republike. Bol som milo prekvapený, keď mi bolo doručené pozvanie Notárskej komory Českej republiky na Notársku konferenciu k 25. výročiu obno- vy slobodného notárstva v Českej republike v dňoch 4. a 5. októbra 2018 v Prahe. Z pozvánky som sa dozve- del, že mi bude pri príležitosti konania tejto konferencie z rozhodnutia Prezídia Notářské komory České republi- ky udelená strieborná medaila Majstra Jindřicha z Iser- nie, protonotára Kráľa Přemysla Otakara II. a prvého verejného notára v Prahe v roku 1270, ktorý začal písať históriu notárstva v českých zemiach. Táto správa mi spôsobila veľkú radosť. Do Prahy som pricestoval spo- ločne s manželkou v predvečer konania konferencie. Na pozvanie hostiteľov sa uskutočnila slávnostná večera pre zahraničných hostí v hoteli Intercontinental Praha, v príjemnom prostredí reštaurácie Zlatá Praha nachá- dzajúcej sa na 9. poschodí hotela. Večere sa zúčastnila aj slovenská delegácia vedená prezidentom JUDr. Mi- 16 ars notaria 4/18 >> K 25. výročiu

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

roslavom Gregorom s viceprezidentkou JUDr. Danielou Šikutovou. Medzi prítomnými hosťami sa uskutočnila družná debata a výmena skúseností z notárskej praxe. Atmosféra bola umocnená krásnym výhľadom na večer- nú Prahu. Na druhý deň 5. októbra sa oficiálna časť konferencie konala v Národnom dome na Vinohradoch. Otvorenie konferencie vykonal prezident Notářské komory České republiky Mgr. Radim Neubauer, privítal hostí a obozná- mil prítomných v krátkom historickom priereze o vývoji 25-ročného súkromného notárstva. Potom slávnostnú konferenciu pozdravili počnúc ministrom spravodlivos- ti JUDr. Jánom Kněžínkom, PhD., postupne predseda Ústavnoprávneho výboru poslaneckej snemovne Parla- mentu Českej republiky Mgr. Marek Benda, podpredse- da Najvyššieho súdu ČR JUDr. Roman Fiala, prorektor Univerzity Karlovej prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., de- kan Právnickej fakulty UK prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., viceprezidentka U.I.N.L pre Európu pani Sigrun Erber- -Faller, viceprezident Rady notárstiev EU (CNUE) pán Pierre-Luc Vogel, podpredseda Českej advokátskej ko- mory Mgr. Robert Němec, prezidentka sudcovskej únie ČR Mgr. Daniela Zemanová a prezident Exekútorskej komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. Z vystúpení všetkých predstaviteľov jednotlivých orgánov zazneli pochvalné slová na činnosť notárov a vyzdvihnu- tie spolupráce s notárskou stavovskou komorou. Oso- bitne ma zaujal príhovor ministra spravodlivosti, ktorý pochvalne hovoril o vzájomnom porozumení, častých pracovných stretnutiach a koncepčných zámeroch no- társtva z hľadiska potrieb klientov a spoločnosti. Po zhodnotení personálnej a ekonomickej situácie boli mi- nistrom spravodlivosti zrušené 3 notárske miesta. Na najbližšie obdobie si ministerstvo spravodlivosti a vede- nie komory vyhradili zodpovedne sa venovať prehodnote- niu notárskej tarify a túto upraviť na súčasné ekonomic- ké podmienky ako klientov, tak i notárov. Osobne som získal dojem, že význam a postavenie no- tárov sú na veľmi dobrej úrovni, notársky stav v Českej republiky dokázal svoju vážnosť, zodpovednosť a dôveru. Dôkazom je aj rozsah kompetencií postupne zverených notárskemu stavu. Popoludní sa uskutočnila panelová diskusia na tému ,,Zásady a princípy latinského notárstva v priebehu času“. Moderátormi boli Mgr. Radim Neubauer – prezi- dent, Mgr. Pavel Bernard, viceprezident, a JUDr. Mar- tin Foukal, čestný prezident, a JUDr. Miloslav Jindřich, čestný viceprezident. Jednotlivé princípy predniesol pán prezident, ich historické súvislosti oboznamovali čestný prezident a viceprezident a do súčasných dní a budúcnosti ich význam komentovali prezident a vice- prezident. Týmto bola dokumentovaná súvislosť a nad- väznosť v  konaní funkcionárov Notárskej komory Čes- kej republiky. Na záver tohto dňa sa uskutočnila spoločenská časť v historickej budove Rudolfinum. Táto budova je význam- ná aj tým, že po vzniku Československej republiky v roku 1918 tu bolo sídlo prvého parlamentu. V Dvořákovej sále otvorenie spoločenskej časti konferencie vykonal prezi- dent Mgr. Radim Neubauer. Hlavným bodom tejto časti bolo odovzdanie medailí Majstra Jindřicha z Isernie no- tárom, ktorí sa významne zaslúžili o vznik a rozvoj slo- bodného notárstva. Akt odovzdania vyznamenaní vykonal súčasný prezident a čestný viceprezident, po krátkom predstavení kandidáta a oboznámení jeho zásluh. Bolo udelených 5 ocenení, jedna zlatá a štyri strieborné me- daily Magistra Henricusa z Isernie. Zlatou medailou ocenili Dr. Klausa Woschnaka – eme- ritného notára a prezidenta Rakúskej notárskej komory za pomoc pri poskytovaní nezištných rád a informácií, ihneď po roku 1989, na začiatku procesu odštátnenia notárstva a za dlhodobú spoluprácu oboch profesijných komôr. Vzhľadom na to, že menovaný sa z vážnych dô- vodov nemohol zúčastniť slávnostného aktu, ocenenie mu bude odovzdané pri najbližšom osobnom stretnutí. Z Notárskej komory Českej republiky boli ocenení notári striebornou medailou: JUDr. Vladimír Polášek, emeritný notár z Karvinej, JUDr. Peter Bílek, emeritný notár z Prahy-západ, JUDr. Ondřej Holub, emeritný notár z Prahy 4, JUDr. Karel Waverka, emeritný notár, a z Notárskej ko- mory Slovenskej republiky bolo toto ocenenie udelené mojej osobe za zásluhy, vznik a rozvoj slobodného no- társtva v Českej republike a tiež za aktívnu a dlhodobú účasť na spolupráci Českej a Slovenskej notárskej ko- mory. Niekto z prítomných poznamenal, že slávnosť pripomí- nala udeľovanie Oscarov v americkom filmovom pros- tredí. Nechýbal červený koberec pri vstupe do budovy, výzdoba, slávnostný príhovor, perfektné tlmočenie pra- covníčkou komory do anglického jazyka vzhľadom na prítomnosť zahraničných hostí. Samozrejme, že nechý- bala ani kultúrna časť, ktorú prezentoval výborný spevák Jiří Korn so svojou skupinou – vokálny kvartet 4 TET. Potom nasledovalo pohostenie a neformálne stretnutia medzi kolegami, ako aj zahraničnými hosťami, až do ne- skorých nočných hodín. Ocenenie, ktoré mi bolo udelené, si vážim a ctím. Je akousi symbolickou bodkou môjho profesijného povola- nia, ktoré som vykonával počas svojej notárskej profesie, ktorú som považoval za svoje životné poslanie. Želám si aj do budúcnosti, aby sa notárstvu Českej re- publiky darilo, aby notársky stav, naďalej ako z morálnej, tak i z odbornej a etickej stránky bol na vysokej úrovni ako doteraz. Samozrejme, aby sa aj naďalej utužova- la a rozvíjala vzájomná spolupráca Notárskych komôr Českej a Slovenskej republiky, ktorú som mal česť spolu s ďalšími kolegami započať hneď po roku 1989. JUDr. Jozef Opatovský, emeritný notár, čestný prezident Notárskej komory Slovenskej republiky 17

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Konferencia sa začala oficiálnym programom v Národnom dome na Vinohradoch. Po úvodných oficiálnych prejavoch si v netradičnej panelovej diskusii vymieňali názory na mi- nulosť a budúcnosť českého notárstva terajší prezident Mgr. Radim Neubauer a viceprezident Mgr. Pavel Bernard s bývalým vedením českej notárskej komory, čestným pre- zidentom JUDr. Martinom Foukalom a čestným viceprezi- dentom JUDr. Miloslavom Jindřichom. Na desiatich zák- ladných princípoch notárstva latinského typu pripomenuli notárom ich osobitné postavenie v spoločnosti, ako aj to, že ich súčasná pozícia sa nerodila ľahko a len dodržiavaním týchto princípov môžu napredovať ďalej. Konferencia pokračovala spoločenskou časťou v Ru- dolfíne od 19:30, v rámci ktorej prevzalo päť osobností z Českej republiky i zo zahraničia pamätné medaily M. Jindřicha z Isernie, protonotára kráľa Přemysla Otakara II. a prvého verejného notára v Prahe, za zásluhy o české notárstvo. Strieborná medaila bola okrem iných udelená aj JUDr. Jozefovi Opatovskému, emeritnému slovenské- mu notárovi v Trnave a čestnému prezidentovi Notárskej komory Slovenskej republiky. Mgr. Tomáš Gardon, právnik – medzinárodné vzťahy NK SR Dňa 5. 10. 2018 sa v Prahe uskutočnila celoštátna Notárska konferencia k 25. výročiu obnovenia slobodného notárstva v Českej republike. Okrem významných domácich ústavných činiteľov a hostí zo zahraničia sa jej zúčastnila aj delegácia Notárskej komory SR v zložení prezident JUDr. Miroslav Gregor, viceprezidentka JUDr. Daniela Šikutová, členovia prezídia JUDr. Karol Kovács a JUDr. Miroslav Pavlovič a zamestnanec Sekretariátu NK SR pre medzinárodné vzťahy Mgr. Tomáš Gardon. Notárska konferencia k 25. výročiu obnovenia slobodného notárstva v Českej republike 18 ars notaria 4/18 >> K 25. výročiu

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Do funkcie ministra spravodlivosti ste nastúpili po – v tom čase – vašej straníckej kolegyni Lucii Žitňanskej, ktorá bola na tomto poste nie prvýkrát. Aké je vstúpiť do rozbehnutej práce? Bolo výhodou, že som nastúpil po vtedy straníckej kole- gyni a naše hodnoty a vízie boli veľmi blízke, a preto to vnímam tak, že som mohol pokračovať v dobre rozbeh- nutej práci.   V politike ste už mnoho rokov. Prezraďte nám, bolo mi- nisterstvo spravodlivosti vaším politickým cieľom? Som advokát a pôsobil som v advokácii od svojich štu- dentských čias, čo je od roku 1996. Je to pre mňa „ži- votné povolanie“, mám ho nesmierne rád a má blízko aj k agende, ktorú má na starosti ministerstvo spravodli- vosti. Predtým som zas ako poslanec pôsobil v ústavno- právnom výbore, síce posledné roky som sa zameriaval aj na obranu a bezpečnosť, ale rezort spravodlivosti mi bol vždy veľmi blízky.   S akými predstavami ste nastupovali do tejto funkcie? A aké sú vaše priority na tomto poste? Keďže som vedel, že moja pôsobnosť vo funkcii ministra spravodlivosti je časovo ohraničená, čiže maximálne na dva roky, tak som išiel do funkcie s tým, že projekty, kto- ré nemám šancu dokončiť ani len do prípravnej fázy, tak sa do nich púšťať nebudem, ale idem do projektov, kto- ré treba začať, aj keď ich možno neukončím, napríklad rekodifikácia Občianskeho zákonníka, jeho záväzkovej časti. Snažím sa zameriavať aj na dielčie nedostatky fun- govania justície, ale mojimi hlavnými plánmi sú refor- ma Obchodného registra, to je nosné, určite vylepšenie trestného konania – či už prísediacich, alternatívnych trestov, dĺžky súdnych konaní, alebo zastavenie starých exekúcií.   Rezort spravodlivosti dozerá na mnohé právnické pro- fesie, sudcov, notárov, advokátov, exekútorov a riadi ich. V civilnej profesii ste advokátom. Je zložité nájsť nadhľad nad všetkými týmto profesiami? Som advokát, mám aktuálne pozastavenú advokátsku činnosť a vôbec nemám problém ísť do sporu alebo byť na druhej strane barikády aj voči vlastným stavovským kolegom, nerobí mi to problém, lebo riešime jednak systémové veci a druhá vec, keď už ide o samotný do- hľad, tak sa vždy rieši nejaká konkrétna vec, keď už dôjde k pochybeniu, tak medzi advokátmi nie je falošné „kry- tie“ a ostatné profesie posudzuje človek s nadhľadom. Tento rok oslávilo notárstvo na Slovensku ako slobod- né povolanie 25. výročie. Na slávnostnom večere ste sa zúčastnili aj vy ako minister spravodlivosti, čo si veľmi vážime. Po štúdiu práva vás zlákala okrem politiky aj advokácia. Nikdy ste neuvažovali nad notárskou profe- siou? Mal som u notárov dobrého kamaráta, Ota Szaba, ktorý už, bohužiaľ, nie je medzi nami, ale vždy som mu s úsme- vom hovoril: „Nebudem notár, nechcem ti predsa robiť konkurenciu.“ (smiech). Ale mňa vždy lákala advokácia, preto som sa vydal touto cestou.   Už dlho sa pripravuje reforma Obchodného registra, ktorá by mala zabezpečiť rýchlejšie a funkčnejšie zá- pisy do obchodného registra, ako aj odbremenenie sú- dov, rovnako ako to úspešne funguje v Českej republike s notármi ako registrátormi. Prečo doteraz nie je refor- ma ukončená a je vaším cieľom túto reformu zavŕšiť? Určite mám ambíciu túto reformu dokončiť. Keď som prišiel na ministerstvo, dá sa povedať, že sme ešte ne- boli ani len v polovici cesty a museli sme doriešiť mnoho problémov a nájsť odpovede na neustále sa vynárajú- ce otázky. Čiže tá fáza, aby sme sa dostali k bodu, že by sme mohli už zadať verejné obstarávanie na softvér správy Obchodného registra, sa nám oneskorila. Naprí- klad stále nemáme paragrafové znenie tej reformy, lebo keď som to prezval, bolo to v začiatkoch, aj keď sme si mysleli, že sme už v pokročilom štádiu, stále sa vynorili nove otázky – aj po štúdiu českého modelu, aj estónske- ho modelu. Rozhovor s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom 19 >> Rozhovor

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Notári sú nositeľmi prevencie práva a akousi „bar- ličkou“ štátu pri výkone verejnej moci. Uvažujete nad možnosťami zveriť notárom ďalšie právomoci, najmä pokiaľ ide o nesporovú agendu? Notári pristupujú veľmi zodpovedne k tým úlohám, kto- ré im zveril štát, takže k prípadom, kde sa uvažuje nad odbremenením súdov, alebo v iných konaniach sú notári určite v hre ako osoby,  ktorým by mohla byť zverená aj ďalšia agenda. So slovom spravodlivosť ste sa ako vyštudovaný práv- nik iste streli mnoho ráz. Ako minister spravodlivosti ste jej nositeľom. Čo pre vás, pán minister, znamená spravodlivosť? Spravodlivosť znamená, kde vládne právo, vládne zákon- nosť, právna istota, a keď dôjde k narušeniu či už ko- lektívnych, alebo individuálnych práv – či to je právnická, alebo fyzická osoba, tak nastupuje tá tretia moc v štáte, ktorá túto spravodlivosť nastolí nestranne, nezaujato, ale aj rýchlo. A práve s rýchlosťou spravodlivosti je na Slovensku najväčší problém, ale dielčími zmenami sa to snažíme zlepšiť. Je právo aj vaším koníčkom, pán minister? Moja manželka vždy hovorí: „Tebe sa žije, teba práca ma- ximálne baví.“ Ja naozaj nemám problém doniesť si prácu aj domov a po večeri pri filme si otvorím spis alebo čítam odbornú literatúru. Cítim sa v koži právnika a cítil som sa aj v koži advokáta veľmi dobre a mám to šťastie, že mojej rodine zabezpečuje moja práca aj slušné živobytie. Rozhovor viedla JUDr. Zuzana Grófiková vedúca redaktorka ARS NOTARIA. Životopis Mgr. Gábor Gál Dátum narodenia: 22. november 1974 Bydlisko: Veľká Mača Rodinný stav: ženatý, 3 deti VZDELANIE: 1993 – 1998: Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta 1989 – 1993: Gymnázium s vyuč. jaz. maď. Galanta ODBORNÁ PRAX: ​ 2018 – : minister spravodlivosti Slovenskej republiky,  2002 – 2018: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,  2002 – 2018: výkon advokácie, 2008 – 2009: Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galan- ta, a. s. – člen predstavenstva,  2005 – 2017: Trnavský samosprávny kraj – poslanec,  2001 – 2002: Victoria Volksbanken Biztosító, Budapešť – vnú- torný kontrolór,  2000 – 2002: Advokátska kancelária JUDr. Matkovčík a part- neri – advokátsky koncipient,  2000 – 2002: Centrum právnych analýz pri nadácii Kalligram – zakladateľ, právny analytik,  1994 – 1999: Obecné zastupiteľstvo Veľká Mača – poslanec,  ​ 1993 – 1998: Študentská Sieť v Bratislave – občianske združe- nie, predseda bratislavských klubov POLITICKÁ ČINNOSŤ: člen predsedníctva strany MOST-HÍD CUDZIE JAZYKY: maďarský nemecký 20 ars notaria 4/18 >> Rozhovor

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Majetok patriaci do dedičstva, teda aj pohľadávky, musí byť ocenený cenou všeobecnou. Táto cena však nemusí, za určitých konkrétnych okolností, zodpovedať ich skutočnej cene. Takýmito okolnosťami môžu byť napr. ich splatnosť, premlčateľnosť, nesolventnosť dlžníka a pod., ktoré môžu mať značný vplyv na ich vymožiteľnosť a tým na ich skutočnú – reálnu cenu. Pokiaľ teda budú zistené okolnosti, ktoré môžu všeobecnú cenu znížiť, t. j. nebude možný záver, že všeobecná cena pohľadávky (v danom prípade fakturovaná suma) sa rovná jej výške, treba vykonať potrebné dokazovanie s cieľom spoľahlivého určenia takýmito okolnosťami ovplyvnenej, všeobecnej ceny pohľadávky. Určenie všeobecnej ceny pohľadávky poručiteľa v konaní o dedičstve Týka sa ustanovenia: § 175m a § 175o ods. 1 Občianske- ho súdneho poriadku (Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. 1. 2018, sp. zn. 8 CdGp 1/2017) Z odôvodnenia: Notárka ako súdna komisárka poverená konaním v de- dičskej veci po poručiteľovi M. R. vydala osvedčenie o de- dičstve, podľa ktorého ako dedičia zo zákona v I. dedič- skej skupine prichádzajú do úvahy mal. A. a mal. B., vnuci poručiteľa, každý rovnakým dielom, pretože dedičky C. a D., dcéry poručiteľa, vyhlásili, že dedičstvo odmietajú. Právny úkon opatrovníčok v mene maloletých detí – od- mietnutie dedičstva – nebol rozsudkom okresného súdu v spojení s rozsudkom krajského súdu schválený. Na základe predbežného šetrenia, údajov dedičov a lis- tinných dokladov bol zostavený súpis aktív a pasív de- dičstva, pričom aktíva tvorili okrem špecifikovaných hnuteľností aj majetkové práva: 1. nevyplatené faktúry vystavené dodávateľom – poručiteľom s uvedenými od- berateľmi, číslom, splatnosťou a sumou, spolu v sume 32 116,554 € a 2. finančné prostriedky vedené v ob- chodnej spoločnosti V., na základe splátkového kalen- dára k zmluve o AutoKredite č. XXXXXX, spolu uhrade- né v sume 16 768,79 €. Aktíva spolu boli určené sumou 66 482,34 €, špecifikované pasíva sumou 36 748,65 € a čistá hodnota dedičstva sumou 29 734,35 €. O vy- sporiadaní dedičstva bola uzavretá dohoda, schválená rozsudkom okresného súdu právoplatným 23. 11. 2016. Podľa tejto dohody majetkové práva, hnuteľnosti nadobú- dajú vnuci poručiteľa každý po 1/2 s tým, že zodpovedajú za poručiteľove dlhy, ktoré na nich prešli poručiteľovou smrťou, len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Proti tomuto osvedčeniu o dedičstve podal dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky na podnet maloletých účastníkov konania zastúpených zákonnými zástupcami s tým, že ide o vec, v ktorej môže generálny prokurátor podať dovolanie aj bez podnetu (§ 80 ods. 2 v spojení s § 13 ods. 1 CMP). Namietal, že do súpisu aktív boli zahrnuté majetkové práva, ktoré do dedič- stva vôbec nepatrili, a to majetkové práva pod pol. 2.: finančné prostriedky vedené v obchodnej spoločnosti V., na základe splátkového kalendára k zmluve o Au- toKredite č. XXXXXX, spolu uhradené v sume 16 768,79 €. Vzhľadom na to, že zo zmluvy, ktorú mala notárka k dispozícii, vyplýva, že predmetom bolo poskytnutie úveru poručiteľovi na osobný automobil, nemala byť táto suma zahrnutá do aktív dedičstva. V danom prípa- de sa išlo o dlh poručiteľa, ktorý už bol v čase jeho smr- ti v podstatnej výške splatený, pričom zostatok finan- čných prostriedkov vo výške 2 393,57 € ako nesplatený zostatok úveru uhradila dcéra poručiteľa 16. decembra 2013 a bol zaradený do pasív dedičstva. K súpisu aktív a pasív došlo až v roku 2016, keď bola táto majetková hodnota vo vzťahu k všeobecnej hodnote majetku poru- čiteľa bezpredmetná. Za nesprávne právne posúdenie veci, t. j. nesprávne právne posúdenie všeobecnej hod- noty majetku poručiteľa, považoval generálny prokurá- tor aj posúdenie hodnoty majetkových práv pod pol. 1. za nevyplatené faktúry spolu v sume 32 116,55 €, kto- rých výška nebola správne určená, pretože všeobecná hodnota týchto majetkových práv – pohľadávok poru- čiteľa – nezodpovedala ich nominálnej hodnote. Bola ovplyvnená predpokladom ich reálneho vymoženia, na čo notárka ako súdna komisárka vôbec neprihliadla a na účel posúdenia, resp. vymoženia (aby zabránila ich prípadnému premlčaniu), nevykonala žiadne opatrenia. Všeobecná hodnota pohľadávok zaradených do aktív dedičstva bola preukázateľne nižšia ako ich nominál- na hodnota, prípadne t. č. už tieto pohľadávky nemajú 21 >> judikát

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

z dôvodu ich premlčania hodnotu žiadnu. Na zákla- de uvedeného konštatoval, že predmetné osvedčenie o dedičstve, ktoré má účinky právoplatného rozhodnu- tia o dedičstve, bolo podľa jeho názoru vydané v rozpo- re so zákonom, čím je daný dovolací dôvod podľa § 83 písm. i/ CMP. Navrhol uvedené rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie Okresnému súdu. Účastníci dedičského konania sa k dovolaniu generálne- ho prokurátora písomne nevyjadrili. Najvyšší súd Slovenskej republiky po zistení, že dovo- lanie podal generálny prokurátor Slovenskej republiky 31. júla 2017, t. j. po účinnosti Civilného mimosporové- ho poriadku (ďalej len CMP), skúmal jeho prípustnosť podľa tohto predpisu účinného od 1. júla 2016 (§ 78 ods. 1, 2 CMP v spojení s § 83 písm. i/ CSP). Bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 86 CMP v spojení s § 464 a 438 ods. 1 CSP) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu jeho námietok a dospel k záveru, že ho treba zrušiť. Podľa § 83 písm. i/ CMP dovolanie generálneho proku- rátora možno odôvodniť tým, že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Generálny pro- kurátor SR v dovolaní namietal nesprávne právne posú- denie veci spočívajúce v nesprávnom určení všeobec- nej ceny majetku poručiteľa a čistej hodnoty dedičstva, lebo podľa jeho názoru boli do súpisu aktív dedičstva zaradené majetkové práva, ktoré do dedičstva vôbec nepatrili. Konkrétne do aktív dedičstva boli podľa jeho názoru nesprávne zaradené finančné prostriedky ve- dené v obchodnej spoločnosti V. na základe splátkové- ho kalendára k zmluve o AutoKredite č. XXXXXX spolu uhradené v sume 16 768,79 €, keď zo zmluvy vyplýva, že jej predmetom bolo poskytnutie úveru poručiteľovi na osobný automobil. Išlo teda o dlh poručiteľa, ktorý bol v čase jeho smrti v podstatnej časti splatený. Zostatok úveru – dlhu v sume 2 393,57 € uhradila 16. 12. 2013, t. j. po smrti poručiteľa, jeho dcéra a táto suma bola za- radená do súpisu pasív dedičstva. Za nesprávne právne posúdenie, t. j. nesprávne právne posúdenie všeobecnej ceny majetku poručiteľa považoval aj určenie hodnoty majetkových práv uvedených pod pol. 1 ako aktív za ne- vyplatené faktúry spolu v sume 32 116,55 €, pretože ich hodnota bola ovplyvnená predpokladom ich reálneho vy- moženia, na čo notárka vôbec neprihliadla, a na účel po- súdenia, resp. vymoženia (aby zabránila ich prípadnému premlčaniu), nevykonala žiadne opatrenia. Ak by notárka ako súdna komisárka postupovala v súlade so zákonom a vykonala by potrebné dokazovanie na správne určenie všeobecnej ceny majetku poručiteľa, dospela by podľa názoru generálneho prokurátora k záveru, že treba na- riadiť likvidáciu dedičstva a tým zabezpečiť ochranu práv maloletých dedičov. Notárka ako súdna komisárka v predmetnej dedičskej veci po súpise aktív a pasív určila všeobecnú cenu ma- jetku poručiteľa sumou 66 483 €, z ktorej sumy po odpo- čítaní výšky dlhov poručiteľa v sume 36 748,65 € určila čistú hodnotu dedičstva sumou 29 734,35 €. Do aktív dedičstva pritom zaradila aj majetkové práva, a to ma- jetkové práva pod pol. 2: finančné prostriedky vedené v obchodnej spoločnosti V. na základe splátkového ka- lendára k zmluve o AutoKredite č. XXXXXX spolu uhrade- né v sume 16 768,79 € a pod pol. 1 majetkové práva za nevyplatené faktúry spolu v sume 32 116,55 €. Dovolací súd v rámci svojej prieskumnej činnosti preto posudzoval, či do súpisu aktív dedičstva boli správne alebo nesprávne zaradené majetkové práva pod pol. 2, ktorých zaradenie generálny prokurátor SR v dovolaní generálneho prokurátora namietal, a či bola správne určená hodnota majetkových práv pod pol. 1 za nevypla- tené faktúry a tým následne, či bola správne určená vše- obecná cena majetku poručiteľa a v konečnom dôsledku čistá hodnota dedičstva. Z obsahu spisu vyplýva, že záväznou súčasťou zmluvy o AutoKredite č. XXXXXX uzavretou medzi poručiteľom a v obchodnou spoločnosťou V., ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru na osobný automobil, bol splátkový kalendár. V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o AutoKredite čl. VI ods. 9 boli splátky a spra- covateľské poplatky splatné podľa tohto splátkového kalendára s určenou dobou splácania 36 mesiacov poč- núc dňom 8. 3. 2011 do 8. 2. 2014. Mesačná splátka bola určená sumou 16 001,42 Sk (531,15 €) a splátky spolu predstavovali sumu 16 337,16 €. Išlo teda o dlh poru- čiteľa (poskytnutý úver na osobný automobil), ktorý ku dňu jeho smrti existoval len vo výške zostatku v sume 2 393,57 € a ktorý zaplatila 16. 12. 2013, t. j. po smrti po- ručiteľa, jeho dcéra O. R. Táto suma bola ako pohľadávka tejto jeho dcéry zaradená do súpisu pasív dedičstva po poručiteľovi (pol. 14). Keďže teda išlo pôvodne o dlh po- ručiteľa, ktorý ku dňu jeho smrti existoval len v jeho ne- splatenej časti, t. j. v sume 2 393,57 €, zaradenej do pasív dedičstva, dovolací súd dospel k záveru, že je dôvodná námietka generálneho prokurátora SR, že finančné pro- striedky vedené v obchodnej spoločnosti V. na základe splátkového kalendára k zmluve o AutoKredite č. XXXXXX spolu uhradené v sume 16 768,79 € boli do aktív dedič- stva zaradené nesprávne. Tieto finančné prostriedky ku dňu smrti poručiteľa existovali len vo výške nesplatenej sumy úveru – dlhu, a to ako pasívum dedičstva – pohľa- dávky dcéry poručiteľa. Z obsahu spisu (č.l. 107-126, č.l. 130-131 spisu) tiež vy- plýva, že poručiteľ M. R. – nákladná doprava ako dodáva- teľ vyfakturoval vystavenými faktúrami, špecifikovaným odberateľom za vykonanie špecifikovaných prác, špeci- fikovanú sumu s uvedenými dňami splatnosti, celkove sumu 32 116,55 €, teda celkove v rozhodnutí uvedenými faktúrami sumu 32 116,55 €, ktorá ku dňu jeho smrti nebola zaplatená. Hodnotu týchto nezaplatených faktúr – sumu 32 116,55 € – zaradila notárka ako súdna komi- sárka do aktív dedičstva po poručiteľovi ako majetkové práva (okrem už uvedených finančných prostriedkov ve- dených v obchodnej spoločnosti V.). 22 ars notaria 4/18 >> judikát

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Podľa názoru dovolacieho súdu majetok patriaci do dedičstva, teda aj pohľadávky, v danom prípade fak- túrami vystavenými poručiteľom vyfakturované sumy voči odberateľom ku dňu jeho smrti nezaplatené, musí byť ocenený cenou všeobecnou. Táto cena však nemu- sí, za určitých konkrétnych okolností, zodpovedať ich skutočnej cene. Takýmito okolnosťami môžu byť napr. ich splatnosť, premlčateľnosť, nesolventnosť dlžníka a pod., ktoré môžu mať značný vplyv na ich vymoži- teľnosť a tým na ich skutočnú – reálnu cenu. Vychá- dzajúc z charakteru pohľadávok, t. j. že išlo o faktúry vystavené poručiteľom za ním vykonané práce pre od- berateľov, ktorí fakturované sumy v stanovený termín splatnosti nezaplatili, možno mať odôvodnené pochyb- nosti o pravdepodobnosti ich reálnej vymožiteľnosti vo vyfakturovanej hodnote pri zohľadnení nielen nákladov potrebných na ich prípadné uplatňovanie, ale aj lehoty splatnosti vo vzťahu k plynutiu premlčacej doby a tiež ne/solventnosti odberateľov. Preto bude potrebné naj- prv dôsledne zistiť všetky relevantné okolnosti, ktoré môžu mať na všeobecnú cenu pohľadávok, t. j. cenu, za ktorú by ich bolo možné reálne nadobudnúť, vplyv a až následne prikročiť k jej určeniu. Pokiaľ teda budú zis- tené okolnosti (namietané aj v priebehu dedičského ko- nania), ktoré môžu všeobecnú cenu znížiť, t. j. nebude možný záver, že všeobecná cena pohľadávky (v danom prípade fakturovaná suma) sa rovná jej výške, treba vy- konať potrebné dokazovanie na účel spoľahlivého urče- nia takýmito okolnosťami ovplyvnenej, všeobecnej ceny pohľadávky. Obdobný právny názor v súvislosti s oce- ňovaním pohľadávok v dedičskom konaní zaujal napr. Krajský súd v Hradci Králové, keď v uznesení z 29. no- vembra 2001, sp. zn. 17 Co 244/2001, vyslovil, že: „Pri rozhodovaní podľa § 175o ods. 1 OSP je treba určiť vše- obecnú cenu i u poručiteľových pohľadávok. Všeobecná cena pohľadávky sa nemusí rovnať jej výške.“ Vychádzal z toho, že u väčšiny pohľadávok sa ich všeobecná cena síce bude rovnať ich výške, no za určitých okolnos- tí tak byť nemusí. Za takéto okolnosti považoval napr. extrémne dlhú dobu splatnosti pohľadávky, premlča- nie pohľadávky, dlžníkovu nesolventnosť a pod. Z toho možno vyvodiť, že pohľadávky musia byť ocenené v ich reálnej hodnote. Názor, že pri určení všeobecnej ceny pohľadávok patriacich do dedičstva treba zisťovať, ako je pohľadávka zaistená a vymožiteľná, napr. veľmi ťaž- ko vymožiteľná pohľadávka môže byť ocenená nulovou hodnotou, zaujala slovenská odborná literatúra (pozri Števček/Ficová a kolektív, Občiansky súdny poriadok, Komentár – I. diel, 2. vydanie, str. 674). 19/ Vychádzajúc z uvedeného dovolací súd dospel k záveru, že aj námiet- ka generálneho prokurátora SR týkajúca sa správnosti určenia hodnoty týchto majetkových práv – pohľadávok poručiteľa za nezaplatené faktúry – je dôvodná. Nezaradenie majetkových práv pod pol. 2 do súpisu aktív dedičstva v sume 16 798,79 € a reálne určenie skutočnej hodnoty majetkových práv – pohľadávok poručiteľa za nevyplatené faktúry do aktív dedičstva zaradených pod pol. 1 v hodnote 32 116,55 € bezpochyby ovplyvní určenie všeobecnej ceny majetku poručiteľa. Za predpokladu, že by napokon pasíva prevyšovali nad aktívami, teda, že by bolo dedičstvo predlžené, prichádza do úvahy postup podľa následne citovaných ustanovení O.s.p.účinných do 30. júna 2016, na ktoré poukazoval aj generálny pro- kurátor v dovolaní. Ak by totiž podľa jeho názoru určila súdna komisárka správne hodnotu aktív dedičstva, tým aj všeobecnú cenu majetku a čistú hodnotu dedičstva, dospela by k záveru, že v danom prípade je potrebné na- riadiť likvidáciu dedičstva a zabezpečiť tak ochranu práv maloletých dedičov, ktorým bolo v dôsledku nesprávne- ho právneho posúdenia veci právoplatne znemožnené dedičstvo odmietnuť. Dedičstvo je predlžené, ak je všeobecná cena majetku nižšia ako výška dlhov (pasíva prevyšujú aktíva). V prí- pade predlženia dedičstva zákon (citované ustanovenia O.s.p.) teda umožňuje uzatvoriť dohodu o prenechaní dedičstva veriteľom. Ak k uzavretiu takejto dohody, kto- rá podlieha schváleniu súdom, nedôjde, prichádza do úvahy likvidácia dedičstva. Súdny komisár by mal najprv vynaložiť svoje odborné znalosti a schopnosti na to, aby medzi dedičmi a veriteľmi došlo ku konsenzu pri uzavretí tejto dohody. Predíde tak zdĺhavému procesu likvidácie (§ 175 t O.s.p.). Legitimovaní na uzavretie dohody sú na jednej strane dedičia poručiteľa a na druhej strane ve- ritelia poručiteľa, no len tí veritelia, ktorých pohľadávky boli zaradené do pasív dedičstva (prípadne štát). Nevylu- čuje sa ani dohoda, na základe ktorej by sa veritelia do- hodli o nadobudnutí dedičstva iným spôsobom ako podľa zásad rozvrhu speňaženého dedičstva pri jeho likvidácii podľa § 175v O.s.p. (pozri Števček/Ficová a kolektív, Ob- čiansky súdny poriadok, Komentár – I. diel 2. vydanie, str. 677). Nesprávnym určením výšky aktív dedičstva aj z dôvodu nevykonania potrebného dokazovania a tým nesprávnym určením všeobecnej ceny majetku poručiteľa došlo k ne- správnemu právnemu posúdeniu veci. Podanie dovola- nia generálneho prokurátora bolo preto v záujme ochra- ny práv maloletých dedičov, aby v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia veci nebol postihnutý majetok, a to aj nad rámec zdedeného majetku, a nápravu nebolo možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami. Potre- ba zrušenia právoplatného osvedčenia o dedičstve v da- nom prípade, vychádzajúc z uvedených dôvodov, prevy- šovala nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty (§ 78 ods. 1, 2 CMP). Najvyšší súd SR preto zrušil osvedčenie o dedič- stve a vec vrátil Okresnému súdu na ďalšie konanie (§ 86 CMP v spojení s § 438 ods. 1 CSP, 449 ods. 1 CSP a § 450 CSP). Spracovala: JUDr. Erika Szórádová, notárka so sídlom v Bratislave 23

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

V budove Biznis centra Matador v Bratislave sa dňa 5. septembra 2018 uskutočnilo odborné školenie na tému „Právne vzťahy k nehnuteľnostiam“. Prednášajúcim lektorom bol JUDr. Juraj Kotrusz, advokát pôsobiaci v Nitre, ktorý sa vo svojej praxi venuje predovšetkým katastrálnej problematike. Školenie bolo rozdelené do troch blokov: 1. Odstúpenie od zmluvy o prevode nehnuteľností, 2. Registrácia vecných práv v katastri nehnuteľností a 3. Predkupné právo pri podielovom spoluvlastníctve. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam V prvom bloku lektor upriamil pozornosť najmä na Uzne- senie Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2009 (sp. zn. 4 Cdo 111/2008), v ktorom je odstúpenie od zmluvy definované ako jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý je účin- ný už tým, že sa dostane do dispozičnej sféry adresáta a nemusí obsahovať určenie dôvodov, pre ktoré k odstú- peniu došlo. Za ďalší dôležitý judikát týkajúci sa rozobera- nej problematiky označil Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21. augusta 1997 (sp. zn. 3 Cdo 151/1996), v ktorom sa rozoberá odstúpenie od zmluvy predávajúcim, pričom sa v ňom uvádza, že takéto odstúpenie nie je dôvodom pre ob- novenie jeho vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, teda má za následok zánik len záväzkovoprávneho vzťahu, kto- rý takouto zmluvou vznikol, a nie aj zánik vecného práva. Lektor sa okrem vyššie spomenutých judikátov zameral aj na viaceré problémy riešené v katastrálnych bulletinoch, vyzdvihol najmä Katastrálny bulletin č. 3/2000, Katastrálny bulletin č. 2/2005 a Katastrálny bulletin č. 1/2009. Témou druhého bloku bola problematika registrácie vec- ných práv v katastri nehnuteľností. Prednášajúci spome- nul viaceré judikáty na danú tému. Prvým z nich bol roz- sudok Mestského súdu v Prahe z 19. mája 1994 (sp. zn. 33Ca 207/1993): „Podkladom pre zápis vkladu do katastra nehnuteľností je len tá listina, ktorou sa právo zriaďuje (napr. zmluva o zriadení vecného bremena), a nie ďalšie na zápis predložené listiny, ktorými právo nevzniká. Ak nie je nehnuteľnosť, ku ktorej vzniká predmetné právo, označená priamov tejto zmluve,jetodôvodomprezamietnutienávrhu na zápis vkladu do katastra nehnuteľností.“ Následne bolo spomenuté aj rozhodnutie č. R V/1967, s. 522, podľa kto- rého „Zmluvu je potrebné chápať, pokiaľ ide o jej zákonom určené pojmové znaky, ako jeden nedielny celok. Je preto vylúčené, aby pri preskúmaní zmluvy o prevode nehnuteľ- nosti bol vykonaný vklad týkajúci sa právneho úkonu len sčasti.“ Teda nie je možné zapísať len vklad vlastníckeho práva a vecné bremeno nezapísať. V súvislosti so zmluvou obsahujúcou odkladaciu podmienku, ktorou si účastníci podmieňujú účinky kúpnej zmluvy až vkladom do katastra, upozornil lektor na Rozsudok Krajského súdu v Ústí nad La- bem z 21. júna 2000 (sp. zn. 16Ca/153/2000), v znení ktorého sa uvádza, že v prípade takejto zmluvy nemožno vkladové- mu návrhu vyhovieť, pretože zmluva v čase podania návrhu nie je ešte účinná. Následne sme sa s lektorom zaoberali aj situáciou, kedy je povolený vklad do katastra nehnuteľností a zároveň je vedené občianskoprávne súdne konanie, v kto- rom môže byť zmluva, na základe ktorej bol povolený vklad, vyhlásená za neplatnú (Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 8. novembra 2005, sp. zn. 22Cdo/2935/2004). Posledný, tretí blok školenia bol venovaný predkupné- mu právu pri podielovom spoluvlastníctve. V úvode lektor definoval, čo sa rozumie pod pojmom podiel. Je to miera, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach k spoločnej veci, a to buď pri užívaní spoločnej veci, pri prí- rastkoch a úžitkoch zo spoločnej veci, ako aj pri nákladoch vynakladaných na spoločnú vec, pričom výška podielu môže byť vyjadrená nielen zlomkom vo vzťahu k celku, ale aj per- centuálnym vyjadrením k celku. Lektor v rámci tohto bloku upriamilnašupozornosťnaviacerésúvisiacejudikáty.Prvým z nich bol Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 26. júna 2007 (sp. zn. 22Cdo/1996/2005) rozoberajúci ponuku urobenú v rámci predkupného práva a všetkých ustanovení a zásad, ktoré musí takáto ponuka rešpektovať, vrátane ustanovenia § 605 Občianskeho zákonníka. Následne bolo rozoberané aj rozhodnutie týkajúce sa nevyhnutnosti označenia konkrét- neho záujemcu o kúpu spoluvlastníckeho podielu v ponuke, ako aj jeho samotná existencia, ktoré jednoznačne stanovilo, že takéto označenia, prípadne samotná existencia záujemcu o kúpu nie sú nevyhnutnými predpokladmi splnenia ponu- kovej povinnosti v zmysle zákona. Ďalej sa lektor venoval problematike porušenia predkupného práva spoluvlastní- ka v súvislosti s ponúknutou cenou. Uvedené bolo riešené Rozsudkom Najvyššieho súdu ČR z 18. októbra 2001 (sp. zn. 25Cdo/2764/1999): „K porušeniu predkupného práva spolu- vlastníka z dôvodu, že cena uvedená v ponuke oprávnenému nie je cenou ponúkanou niekým iným, dochádza vtedy, keď podiel bol predaný tretej osobe za cenu inú (pre ňu výhod- nejšiu), než aká bola spoluvlastníkovi predtým ponúknutá, nie tým, že v dobe ponuky tu nebol konkrétny záujemca o kúpu.“ V úplnom závere posledného bloku sa ešte lektor venoval Rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 9. mája 2000 (sp. zn. 29Cdo/2476/1999) týkajúceho sa neadresovaného zve- rejnenia ponuky na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v tlači, pričom súd v tejto veci určil, že v takom prípade nejde o splnenie ponukovej povinnosti, tak ako ustanovuje zákon. V závere by som si dovolila zhrnúť, že školenie prebie- halo na vysoko profesionálnej úrovni, a to najmä vďaka odborným znalostiam lektora nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine. JUDr. Katarína Valová, PhD., členka redakčnej rady Ars Notaria 24 ars notaria 4/18 >> Z diania v právnickej obci

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Konferencia sa začala v aule Trnavskej univerzity na Univerzitnom námestí v Trnave. Účastníkov privítal rek- tor Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., a dekanka Právnickej fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. V rámci plenárneho zasadnutia konferencie vystúpili hostia z domova i zo zahraničia – plenárne zasadnutie otvoril prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý prezident Českej republiky, s príspevkom na tému „Neúplných 100 let samostatného Československa a ri- zika současné éry“. Nasledovali vystúpenia profesorov občianskeho práva v poradí prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš z hosťujúcej univerzity s príspevkom „Vznešená myšlen- ka právního státu na scestí“ a prof. JUDr. Marek Štev- ček, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s príspevkom na tému „Koniec moderny? Krátka ontogenéza subjektu od Aristotela po Kunde- ru“. Po krátkej prestávke nasledovali zahraniční hostia – prof. Rev. Jesu Pudumai Doss, JCD, JCOL, JuL, z Fa- kulty kánonického práva Saleziánskej pápežskej univer- zity v Ríme s príspevkom na tému „Rule of Law. Some Canonical Consideration“; doc. JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, CSc., z Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode s príspevkom na tému „Štátno-cir- kevné vzťahy na Ukrajine: Súčasný stav, problémy a per- spektívy rozvoja“; prof. Konstantin Vladmirovich Chis- tyakov, Ph.D., z Právnickej fakulty Moskovskej štátnej oblastnej univerzity s príspevkom na tému „Prevention of Extremism in the Youth Enviroment“ a prof. Wojciech Wytrążek z Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline s prí- spevkom na tému „Administration of Culture in Poland – Legal Aspects of the Protection of National Culture“. Po poslednom príspevku nasledovala podnetná diskusia. Vo večerných hodinách sa konal spoločenský večer, na ktorom boli pri príležitosti vzniku Právnickej fakulty Tr- navskej univerzity v Trnave medailou ocenení vybraní hostia, ktorí svojou činnosťou prispeli, resp. naďalej pri- spievajú či spolupracujú s Právnickou fakultou. Jednou z ocenených bola aj členka Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky JUDr. Katarína Valová, PhD., ktorej k tomuto oceneniu srdečne gratulujeme. Druhý rokovací deň prebiehal v priestoroch Právnic- kej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Všetky sekcie sa niesli vo veľmi príjemnom a priateľskom duchu, pri- niesli množstvo zaujímavých príspevkov a diskusií. Všet- kým členom organizačného tímu konferencie, rovnako aj ostatným členom hosťujúcej fakulty ďakujeme a pra- jeme veľa síl a novej inšpirácie pri organizovaní ďalších, podobne úspešných konferencií. JUDr. Alexandra Letková, PhD. Právnická fakulta UK V dňoch 20. a 21. septembra 2018 sa v Trnave uskutočnil medzinárodný vedecký kongres konaný pri príležitosti 20. výročia vzniku a obnovenia činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Trnavské právnické dni 2018, so zastrešujúcou témou pre všetky sekcie „Právny štát – medzi vedou a umením“. Trnavské právnické dni 2018 25

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

V dňoch 26. a 27. októbra 2018 sa v Zámockom hoteli Galicia Nueva v Haliči konalo ďalšie spoločné stretnutie prezídií NK SR a NK ČR. Periodicita týchto pracovných stretnutí bola v minulosti dohodnutá na 2 ročné obdobia s tým, že organizovanie týchto podujatí pripadne vždy na druhú stranu rieky Moravy. Posledné stretnutie zorganizovala NK ČR v Plzni pred dvoma rokmi. Spoločné stretnutie prezídií NK SR a NK ČR Šieste priateľské stretnutie zástupcov NKSR a MOKK Špecifikom tohtoročného stretnutia reprezentácií sloven- ského a českého notárstva bolo, že sa toto konalo v roku 25. ročného jubilea od obnovenia slobodného notárstva v oboch týchto krajinách (tesne po slávnostných oslavách). Nemenej dôležitým umocnením tohtoročného stretnutia bola skutočnosť, že sa konalo len dva dni pred 100. výro- čím založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Témou zasadnutia prezídií notárskych komôr SR a ČR je jednak výmena cenných skúseností z pracovných oblastí, zdieľanie s tým súvisiacich starostí a snaha o napredova- nie notárstva v oboch krajinách. Vzhľadom na spoločnú históriu aj legislatívu, ktorá sa už, samozrejme, v mno- hom v oboch štátoch rozchádza, stále možno povedať, že Česi a Slováci majú k sebe najbližšie, a môj súkromný názor je taký, že dokonca bližšie ako v minulosti. Okrem pracovných tém sa na spoločnom zasadnutí v nád- hernom prostredí Haličskeho zámku nedalo vyhnúť ani spoločenskému rozmeru akcie. Program stretnutia zahŕ- ňal aj prehliadku zámku s nadšeným sprievodcom, ktorý nás zasvätil do histórie zámku a jeho jednotlivých zákutí. Spoločná večera v priestoroch zámockej vinárne bola príjemným zavŕšením pracovného stretnutia. Jej čoraz menej formálny tón len zvýraznil úprimnú blízkosť ľudí, ktorí si chcú navzájom odovzdať svoje skúsenosti. Keďže som sa na takomto stretnutí zúčastnil prvýkrát, moje očakávania boli rôzne. Musím však povedať, že napriek viditeľným rozdielom vo viacerých veciach išlo o veľmi príjemné, podnetné a predovšetkým ľudské stretnutie notárov, ktorí môžu a predovšetkým chcú po- môcť notárstvam v oboch štátoch. Problémy, ktoré nás trápia jednak v rámci samotnej komory, ale aj navonok, voči iným orgánom štátnej správy a samotným klientom, sa dajú riešiť len poctivým a slušným prístupom k ľu- ďom, ale aj sebe samým. JUDr. Juraj Göbl člen Prezídia NK SR Tak ako aj po minulé roky sa dňa 12. októbra 2018 usku- točnilo pod vedením prezidenta Maďarskej krajinnej no- társkej komory Dr. Ádáma Tótha a prezidenta Notárskej komory Slovenskej republiky JUDr. Miroslava Gregora stretnutie zástupcov oboch notárskych komôr. Účelom bolo rovnako ako v minulosti utužiť priateľsko-pracov- né vzťahy notárov oboch krajín a zabezpečiť ešte lepšiu vzájomnú spoluprácu v pracovnej oblasti. Tento rok ho usporiadali predstavitelia Maďarskej krajinnej notárskej komory, ktorí svojich slovenských priateľov spomedzi notárov pozvali do malého mestečka v Boršodsko-abov- sko-zemplínskej župe s názvom Tokaj, ktoré sa nachá- dza v blízkosti sútoku riek Bodrog a Tisa. Po krátkom privítaní nasledovala prehliadka významnej 26 ars notaria 4/18 >> Z diania v komore

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Hotel Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách sa za uplynulé roky stal miestom stretnutia notárov, notárskych kandidátov a notárskych koncipientov z celého Slovenska. Výnimkou nebol ani tento rok, keď sa v dňoch 19. až 21. októbra 2018 už tradične, organizované pod záštitou Notárskej komory Slovenskej republiky, konalo školenie notárov s dôrazom na aktuálne témy súvisiace s pomerne citlivou problematikou ochrany osobných údajov, novelou katastrálneho zákona a večne živou témou bezpodielového spoluvlastníctva manželov v intenciách dedičského konania. Školenie notárov vo Vysokých Tatrách Pomerne často a asi aj najviac diskutovanou témou je v súčasnosti inštitút GDPR (General Data Protection Re- gulation), akýsi súbor ucelených pravidiel na ochranu údajov a dát. Ide o všeobecné nariadenie Európskej únie na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018. Prednášku na tému ochrany osobných údajov viedla Ing. Zuzana Lenická, konateľka spoločnosti Consulting Educa- tion Partners, s.r.o., v spolupráci so zástupcami z technic- kej stránky a oblasti legislatívy, p. Mgr. Petrom Fuskom a Mgr. Michalom Ridzoňom. Prednášajúci otvorili tému najprv uvedením dôvodov zavedenia GDPR, akými sú na- príklad potreba regulácie spoločenských vzťahov, postup- né rozširovanie informačných technológií a s tým súvisiace riziko zneužívania informácií a osobných údajov, poukázali na základné pojmy zavedené nariadením, status notárov z pohľadu nariadenia, práva a povinnosti prevádzkovateľov a dotknutých osôb, ako aj na sankcie za porušenie jednot- livých ustanovení nariadenia. Okrem iného prednášajúci poukázali aj na verejnosťou často zamieňané pojmy pre- vádzkovateľ a sprostredkovateľ. Sprostredkovateľom sú napríklad spoločnosti poskytujúce bezpečnostné služby alebo informačné technológie. Pokiaľ ide o notárov, z po- hľadu nariadenia je notár v pozícii prevádzkovateľa, ktorého povinnosťou je rovnako zabezpečiť všetky vhodné a potreb- né bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, s ktorými sa pri výkone svojej činnosti dostáva do kontaktu, historickej pamiatky tejto oblasti, a to židovskej synagó- gy v meste Mád postavenej v roku 1795, a krátka ukáž- ka vinohradníckej kultúry oblasti Tokaj, ktorá sa končila slávnostnou večerou.  Počas celého dňa sa živo diskutovalo o aktuálnych otáz- kach právneho charakteru, rozoberala sa problematika týkajúca sa dedičského práva podľa platných právnych poriadkov oboch krajín, najmä cezhraničné dedenie, vy- dávanie Európskych osvedčení o dedičstve a ich násled- ný zápis v príslušných katastroch nehnuteľností. Zo stra- ny zástupcov oboch komôr boli prednesené  možnosti bližšej spolupráce nielen v oblasti dedičského práva, ale aj inej činnosti notárov, napr. v obchodnom práve. Na záver sa všetci zúčastnení zhodli, že vzájomné stretnutia zástupcov slovenských a maďarských notá- rov výrazne prispievajú k zlepšeniu efektivity práce notá- rov nielen v pohraničných regiónoch oboch krajín, pre- tože sa týmto spôsobom dá získať množstvo užitočných informácií, ktoré sa následne dajú využiť v praxi. JUDr. Katarína Nagyová, notárka so sídlom v Komárne 27

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

najmä pseudonymizáciu a anonymizáciu údajov, šifrovanie, prípadne heslovanie údajov pri ich prenášaní prostredníc- tvom internetu, respektíve ich následné zničenie. Súhlas s poskytnutím osobných údajov by mal byť dostatočne presne definovaný a určený, najmä s poukazom na základ- né zásady spracúvania osobných údajov, akými sú zákon- nosť, spravodlivosť a transparentnosť, t. j. osobné údaje by mali byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, čo z pohľadu notára znamená napríklad „na účel výkonu notárskeho úradu podľa osobitného pred- pisu“. Na margo toho notár JUDr. Martin Selecký, člen prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky a zároveň moderátor školenia odporučil notárom zverejniť účel zís- kavania a používania osobných údajov na úradnej tabuli no- társkeho úradu, ako aj na webovom sídle notárskeho úradu a pripomenul, že v tejto súvislosti bola každému notárovi prostredníctvom Notárskej komory Slovenskej republiky zaslaná potrebná bezpečnostná dokumentácia. Prednáša- júci následne oboznámili prítomných, že jednou z noviniek, ktoré sú spojené so zavedením nariadenia GDPR, je usta- novenie tzv. zodpovednej osoby pre vybrané subjekty. Táto zodpovedná osoba podľa GDPR bude mať za úlohu dohlia- dať na ochranu osobných údajov osôb, ktorých osobné úda- je sa získavajú a spracúvajú, pričom touto osobou môže byť zamestnanec notárskeho úradu, nie však samotný notár. V tejto súvislosti sa v kongresovej hale medzi účastníkmi školenia spustila diskusia, kto teda má byť touto zodpoved- nou osobou, ak ňou nemôže byť notár a jeho zamestnanec nemá dostatočnú, prípadne žiadnu kvalifikáciu na výkon tejto činnosti, a zároveň, či vôbec notár je povinný ustanoviť túto zodpovednú osobu, keďže podľa ustanovenia § 4 odsek 3 Notárskeho poriadku „pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa“ a odsek 4 „vykonáva- nie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci“ a podľa nového civilného mimosporového poriadku sa notár v de- dičskom konaní dostal do postavenia súdu (čo predstavuje výnimky z povinnosti ustanoviť zodpovednú osobu). Vskut- ku je jasné, že na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď, a preto prednášajúci, ako aj moderátor školenia uviedli, že predmetná otázka bude nasmerovaná na posúdenie Minis- terstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Druhou témou školenia bola posledná novela katastrálne- ho zákona účinná od 1. 10. 2018, ktorou prítomných spre- vádzala JUDr. Odeta Poldaufová, riaditeľka legislatívno- -právneho odboru ÚGKK SR, a ktorá okrem iného v značnej miere sprísnila podmienky podávania návrhov na vklad do katastra (začatie konania), pokiaľ ide o náležitosti návrhu na vklad a jeho prílohy. V úvode prednášajúca uviedla zá- kladné zmeny v katastrálnom zákone, ktoré sa týkajú už spomenutého návrhu na vklad do katastra, podotkla, že došlo k centralizácii katastra, ktorý už bude spravovať Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy na úseku katastra namiesto doterajšej decentralizácie, keď kataster spravovali okresné úrady vo svojej územnej pôsobnosti. Novinkou je zavedenie evidencie cien nehnuteľností (nepôjde však o záväzné ceny), ktoré sa budú získavať zo zmluvy podľa ustanovenia § 8 od- sek 1 písmeno c) zákona, na základe ktorej je rozhodnuté o povolení vkladu, ak je v nej cena vyčíslená, ďalej zo zápis- nice o vykonaní dražby a z rozhodnutia o schválení vyko- nania projektu pozemkových úprav. Prednášajúca zároveň uviedla, že verejnosť katastra v zásade ostala nezmenená, no prístup k týmto údajom katastra bude obmedzený na vlastníka a rôzne orgány štátnej správy, znalcov, prípadne osoby vyhotovujúce cenové mapy. Rovnako verejnosť zbier- ky listín je naďalej obmedzená a prístup k nej sa umožňuje iba taxatívne vymedzenému okruhu osôb, akými sú vlast- níci a ich právni predchodcovia a právni nástupcovia, tiež napríklad zamestnanci ÚGKK SR, konkurzní správcovia, notári, súdy, prokuratúra a iné v zákone uvedené osoby alebo orgány. V závere prednášky prednášajúca umožnila prítomným klásť otázky na danú tému a poukázala aj na prínos a pozitívne vnímanie spolupráce katastra nehnuteľ- ností a jednotlivých notárov ohľadom elektronickej komu- nikácie a poskytovania informácií z katastra najmä v sú- vislosti s lustráciou v dedičských konaniach, ktorá značne uľahčila a zrýchlila prácu notárskych úradov. Posledný okruh školenia bol venovaný bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov v dedičskom konaní, ktorý pre účastníkov spracovala a odprednášala odborníčka v problematike BSM doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. Prednášajúca rozdelila prednášku na niekoľko častí, v rámci ktorých účastníkov školenia oboznámila s masou BSM, oceňovaním majetku BSM, výpočtom ak- tívnej hodnoty BSM a výpočtom podielu každého z man- želov na majetku v BSM. V súvislosti s dedičským ko- naním, pri vyporiadaní BSM poručiteľa a pozostalého manžela, poukázala predovšetkým na skutočnosť, že notár ako súdny komisár musí dôsledne dbať pri ur- čovaní majetku patriaceho do BSM na to, kedy došlo k nadobudnutiu veci, komu patrili peňažné prostriedky, keď bola vec nadobudnutá, a či druhý z manželov tiež nejakú vec nenadobudol počas trvania BSM. Je isté, že problematika BSM ako taká je nevyčerpateľná a jeho vyporiadanie v dedičskom konaní v sebe zahŕňa množ- stvo otázok, na ktoré neexistujú jednoznačné odpovede a ktorých riešenie si vyžaduje dlhšie skúmanie, na ktoré v tomto príspevku bohužiaľ nie je dostatok miesta. Vzhľadom na rozsah prednášaných tém, ich aktuálnosť, ako aj na to, že predmetné témy v sebe zahŕňajú množstvo nezodpovedaných otázok, bolo by vhodné, ba priam žiaduce usporiadať takéto školenia a vzdelávanie aj častejšie. Súčasťou školenia bol, rovnako ako každý rok, aj spolo- čenský večer, ktorý sa konal dňa 19. a 20. októbra 2018 a na ktorom sa zúčastnení mohli porozprávať aj o iných témach mimo pracovného prostredia. JUDr. Petra Drozdová, notárska koncipientka JUDr. PhDr. Pavla Doriča, PhD., notára so sídlom v Košiciach 28 ars notaria 4/18 >> Z diania v komore

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Ministerstvo spravodlivosti je tým orgánom, ktorý by mal spolupracovaťs notármi,a nieimhádzaťpolenápodnohy, ako to vidíme na mnohých príkladoch z knihy autora. So smútkom a až s počudovaním možno konštatovať, že rozhodnutia boli často postavené na egoizme a nedostatočnej informovanosti až nevzdelanosti ľudí, ktorí mali tú moc rozhodovať o nás. Je možno na škodu, že autor sa nevenoval aj tomu dobrému, čo nám minulosť dala, a tým ministrom, ktorí svoj post zastávali s dôstojnosťou a gráciou a pre ktorých boli notári partnermi. A možno si len autor necháva priestor na uvedenie ďalšej publikácie na túto tému. Určite by nás to potešilo a notárom dodalo nádej. Nechajme sa prekvapiť. Treba povedať, že JUDr. Marian Mikl, notár so sídlom v Martine, je v notárstve známou personou. Stál pri zrode slobodného notárstva, v čom v súčasnosti možno vidieť symboliku. Práve v Martine sa zišli významní Slováci a podpísali Martinskú deklaráciu, ktorú sme si pripomenuli štátnym sviatkom pri príležitosti 100. výročia Slovenskej republiky dňa 30. 10. 2018. JUDr. Marian Mikl bol vo vedení notárskej komory, kde pracovalnajskôrakojejzakladajúcičlena pojejformovaní sa stal na dve funkčné obdobia jej viceprezidentom. Bolo to obdobie keď sa zrodil zákon o notároch a notárskej činnosti, ako aj vyhláška o odmenách a náhradách notárov, ktoré po viacerých novelizáciách platia dodnes. JUDr. Marian Mikl je jediným z notárov, ktorý sa venuje histórii notárstva a ktorý ju má takpovediac „v malíčku“. Stretla som sa s ním v jeho notárskom úrade v Martine, ktorý sídli, ako ma nasmerovala jedna pani, ktorej som sa pýtala na cestu, „vo vile“. No vilou by bolo možné To je názov knihy s podtitulom: Kapitoly z dejín notárstva po roku 1993, ktorej autorom je náš ctený kolega JUDr. Marian Mikl. Kniha vyšla ako jeho tretia publikácia venovaná notárom a našim dejinám. Bola vydaná k 25. výročiu slobodného notárstva, ktorého oslavy si pripomíname aj na stránkach tohto čísla ARS NOTARIA. Knihu by si mal prečítať každý. Notári, ktorí udalosti od roku 1993 spoločne v notárstve zažívali, aby si ich týmto pripomenuli a nezabudli. A notári, ktorí prišli do našich radov neskôr, aby vedeli, čo sa stalo a ako sa z toho poučiť. Ja som ju čítala a mnohé si pamätám. Je úžasné, ako autor zachytil do podrobností všetko tak, ako to prebiehalo, držal sa faktov, nikoho nehanil ani nevyzdvihol. Fakty to spravia za neho. Cestou k slobodnému notárstvu 29

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

nazvať ju pred pár desaťročiami. Pán kolega má priestory v jednej časti a sídli tu počas celého obdobia svojej činnosti. Tento rok, v ktorom dovŕši 67 rokov, z dôvodu vekového cenzu svoju činnosť končí. Pri príležitosti 25. výročia vydania jeho tretej knihy z histórie notárstva, ako aj z dôvodu ukončenia jeho notárskej činnosti som mu položila niekoľko otázok a strávila s ním príjemné chvíle v jeho notárskej kancelárii, ktorá dýcha pre mňa vzácnou nostalgiou starých notárskych čias. Najprv sa stručne zmienim o živote pána notára. Vyrastal v Bratislave a ako malý školáčik sa s rodičmi presťahoval do Martina. Najskôr mu to bolo ľúto, odtrhnúc sa od svojich kamarátov a známeho prostredia, ale ako hovorí, rýchlo si privykol a v Martine sa udomácnil. Má dvoch už dospelých synov, ktorých si milo pripomína fotografiami na stole v kancelárii v ich detskom veku. Záľubu má okrem notárstva v poľovníctve a posledné roky ju našiel v rádiotelegrafii. História ho fascinovala odjakživa, hovorí, že história sa neopakuje, len sa z nej môžeme poučiť. Notárstvo bolo jeho životom. Pôsobil najskôr ako štátny notár v Martine a po roku 1993 ako verejný notár rovnako v Martine. Pre notárstvo a notárov spravil veľa. Pôsobil, ako som už spomínala, pri zrode slobodného notárstva a prvé roky ako viceprezident notárskej komory. Zberá historické notárske artefakty, a tak sa mu do rúk na základe úsmevnej príhody, ktorú mi vyrozprával, dostalo aj jedno pečatidlo Dr. Nádášiho, keď ho vymenil za kladivo, vidiac, ako zamestnankyne notárstva pečatidlom rozbíjajú orechy. S gráciou jemu vlastnou mi láskavo odpovedal na moje otázky. Aké boli začiatky slobodného notárstva na Slovensku, resp. vo vtedajšom Československu? Začiatky slobodného notárstva na Slovensku spomínam aj v citovanej publikácii. Stáli sme pred novou výzvou a vstupovali do novej doby. Nemali sme nič, žiadnu zákonnú predlohu. Notársky poriadok sme tvorili sami. Podkladom nám bol len starý uhorský notársky poriadok z roku 1874, ktorý sme prispôsobovali dobe a novým požiadavkám verejného notárstva. Postupným zmenám a novelizáciám notárskeho po- riadku, ktoré nám poškodili, sa venujete v citovanej publikácii. Prečo spomínate len niektorých ministrov spravodlivosti? Spomínam len tých ministrov, ktorí zasahovali do tzv. numerus clausus. Tých, ktorí sa nepozerali na notárov ako „na nepriateľov“, alebo aj tých, ktorí sa venovali iným oblastiam a notárstvo nechali fungovať ako dovte- dy, v publikácii nespomínam. Cieľom publikácie je, aby takéto správanie bolo výstrahou do budúcna, pretože otázka otvorenia notárskeho stavu sa stále obnovuje. Prečo sú notári ako stav často osamotení a nemajú priateľov? Notárstvo je oblasť, ktorej rozumejú notári. Nie je ob- lasťou, ktorá sa vyučuje v školách, nehovorí sa o nej. V Slovníku slovenského práva z roku 2000, ktorého autormi je 16 renomovaných slovenských právnikov, by ste márne hľadali heslo „notár“. Akoby sme ani neexistovali. Nemožno sa potom čudovať, že sme osamotení a nemáme priateľov. A platí, že ak niekto problematike nerozumie, má tendenciu danú vec odsúdiť. Prečo nemali notári po celý čas svojej existencie (s vý- nimkou zrodenia slobodného notárstva) jasnú víziu a ucelenú koncepciu, ktorú by systematicky presadzo- vali? Obávam sa, že odpoveď na túto otázku súvisí aj s personálnym obsadením našich riadiacich orgánov, ako aj s tým, že prezídium ako riadiaci orgán notárskej komory nemá kontinuitu. Spočiatku nám všetkým išlo o postavenie notárov a notárstva a mám pocit, že teraz sa dostáva do popredia skôr postavenie jednotlivca. Zároveň treba povedať, že notárska komora, ako aj notári stratili svoje postavenie počas určitého obdobia (pozn. autorky: všetci si na to spomíname) a stratený kredit sa veľmi ťažko vracia späť. Deň 31. 12. 2018 je vaším posledným notárskym dňom. Ako vnímate vekový cenzus a povinné ukončenie čin- nosti a čo sa chystáte robiť po tomto dátume? Cenzus vychádza z faktu, že človek vo veku 67 rokov má už všetko, nič nepotrebuje. Myslím, že táto myšlienka nie je správna. Je to všetko individuálne. Vekový cenzus nezasiahol len notárov, ale aj všetkých ich zamestnancov, ako aj koncipientov, z ktorých mnohí si nemali a nemajú ako dokončiť svoju notársku prax. Išlo opäť o jeden z prípadov, ktorému sa hovorí hypertrofia právneho poriadku. Teda o vymýšľanie právnych predpisov tam, kde nie sú potrebné. V každom prípade si myslím, že notár by mal odísť dôstojne, rozlúčiť sa s úradom aj činnosťou notára a nevracať sa späť ako „nekandidujúci notársky kandidát“. A čomu sa budem venovať? Svoj koníček poľovníctvo už nemôžem intenzívne vykonávať od roku 2002 pre problémy so srdcom. Preto som si musel hľadať koníčky nesúvisiace s pohybom. Som členom Slovenského zväzu rádioamatérov, venujem sa rádiotelegrafii a tento svoj koníček po odchode z notárskej profesii zintenzívnim. Budem teda loviť v éteri, a nie v lese. Tento medailón o pánovi kolegovi by som uzavrela pre nás notárov odkazom, aby sme boli pracovití, slušní a dôstojní, hrdí na svoju profesiu. Voči štátu a štátnej moci vystupovali ako rovnocenní partneri, pretože „kto sa skloní raz, bude sklonený po celý život“. JUDr. Zuzana Grófiková, vedúca redaktorka ARS NOTARIA 30 ars notaria 4/18 >> Z diania v komore

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Notárska komora SR sa lúči s kolegami, ktorí končia svoju činnosť dosiahnutím veku 67 rokov v zmysle zákona č. 366/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov k 31. 12. 2018: Informácie o notároch, ktorí ukončili svoju činnosť a o podujatiach NK SR 1. JUDr. Štefan Šutara, notár so sídlom v Nitre, vyme- novaný ministrom spravodlivosti SR s účinnosťou od 1. októbra 1995 za notára do sídla v Nitre v obvode Okres- ného súdu Nitra.  2. JUDr. Želmíra Boborová, notárka so sídlom vo Zvole- ne, vymenovaná  ministerkou spravodlivosti SR s účin- nosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla obvodu súdu prvého stupňa Zvolen.   3. JUDr. Marta Botková, notárka so sídlom v Nových Zámkoch, vymenovaná  ministerkou spravodlivosti SR s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla ob- vodu súdu prvého stupňa Nové Zámky.  4. JUDr. Ľudmila Kutišová, notárka so sídlom v Považ- skej Bystrici, vymenovaná  ministerkou spravodlivosti SR s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do síd- la obvodu súdu prvého stupňa Považská Bystrica.   5. JUDr. Marian Mikl, notár so sídlom v Martine,  vyme- novaný  ministerkou spravodlivosti SR s účinnosťou od 1. januára 1993 za notára do sídla obvodu súdu prvého stupňa Martin.  6. JUDr. Jana Mikušová, notárka so sídlom v Trenčíne, vymenovaná  ministerkou spravodlivosti SR s účinnos- ťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla obvodu súdu prvého stupňa Bratislava II.  7. JUDr. Katarína Čarnecká, notárka so sídlom v Čadci, vymenovaná  ministerkou spravodlivosti SR s účinnos- ťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla obvodu súdu prvého stupňa Čadca. 8. JUDr. Valéria Štetiarová,  notárka so sídlom v Čadci, vymenovaná  ministerkou spravodlivosti SR s účinnos- ťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla obvodu súdu prvého stupňa Čadca. 9. JUDr. Emília Vallová, notárka so sídlom v Prievidzi, vymenovaná  ministerkou spravodlivosti SR s účinnos- ťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla obvodu súdu prvého stupňa Prievidza. 10. Mgr. Oľga Czuczorová, notárka so sídlom v Galante, vymenovaná  ministerkou spravodlivosti SR s účinnos- ťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla obvodu súdu prvého stupňa Galanta. Na vlastnú žiadosť boli odvolaní ministrom spravodlivos- ti SR: JUDr. Dagmar Gajdošová,  notárka so sídlom v Prie- vidzi, s účinnosťou od 1. 7. 2018. Bola vymenovaná  mi- nisterkou spravodlivosti SR s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla obvodu súdu prvého stupňa Prievidza. Notárska komora SR im ďakuje za ich dlhoročnú prácu a praje všetko dobré v súkromnom živote. Informácie o medzinárodných a národných podujatiach: Dňa 25. 10. 2018 sa konala v Budapešti Konferencia UINL „Manželské majetkové režimy vo svetle nových na- riadení EÚ“, na ktorej sa zúčastnila JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. V dňoch 15. – 17. 11. 2018 sa konalo Kolokvium stredo- európskych notárov v meste Szeget. Dňa 19. 11. 2018 sa konalo Bilaterálne stretnutie so zá- stupcami Rakúskej notárskej komory v Bratislave, za NK SR sa ho zúčastnili JUDr. Miroslav Gregor, JUDr. Danie- la Šikutová, JUDr. Karol Kovács, JUDr. Miroslav Pavlovič a Mgr. Peter Danczi. V dňoch 22. – 24. 11. 2018 sa konalo Spoločné zasadnutie zástupcov Európskej notárskej siete (CNUE) a Komisie pre európske záležitosti (UINL) vo Viedni, zúčastnili sa na ňom Mgr. Tomáš Gardon a Mgr. Vojtech Kavečanský. V dňoch 5. – 6. 12. 2018 sa v Bruseli konalo zasadnutie Hexagonály, oslavy 25. výročia CNUE a Valné zhromaž- denie CNUE, na ktorých sa zúčastnili JUDr. Miroslav Gregor, JUDr. Ján Hamara a Mgr. Peter Danczi. V dňoch 13. – 14. 12. 2018 sa uskutočnilo vo Viedni za- sadnutie Európskej justičnej siete ohľadne uplatňovania nariadenia o cezhraničných dedičstvách v praxi, za NK SR sa ho zúčastnili JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD., a  Mgr. Tomáš Gardon. Dňa 25. novembra 2018 sa uskutočnil X. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela, futsalový turnaj v športovej hale HANT Aréna v Bra- tislave. Družstvo Notárskej komory SR získalo krásne 7. miesto. Organizátorom nášho družstva bol ako každo- ročne JUDr. Vladimír Balun. Dňa 22. marca 2019 sa uskutoční Konferencia notárov v Hoteli Elizabeth**** v Trenčíne. 31 >> Aktuálne z NK SR

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

V letnom období je tradične utlmená činnosť medzinárodných inštitúcií. V dňoch 21. až 22. júna 2018 sa konalo 3. plenárne zasadnutie Komisie pre európske záležitosti (CAE) UINL. Dňa 7. septembra 2018 sa v nemeckom Hamburgu konalo zasadnutie Správnej rady ako orgánu Rady notárstiev Európskej únie (CNUE) a v dňoch 29. septembra až 2. októbra 2018 sa v argentínskom Buenos Aires konalo plenárne zasadnutie orgánov a pracovných skupín Medzinárodnej únie notárstva (UINL). Novinky z medzinárodnej oblasti V poslednom čase sa aj na medzinárodnej úrovni čoraz viac do popredia dostáva otázka elektronizácie notár- skej činnosti. Návrhy smerníc Európskeho parlamen- tu a Rady, ktorými sa mení Smernica (EU) 2017/1132, vyslovene predpokladajú zakladanie a zápisy zmien v obchodným spoločnostiach do obchodného registra aj bez osobnej účasti navrhovateľa. Vzhľadom na zloži- tosť cezhraničných premien a na množstvo dotknutých záujmov návrh predpokladá pri cezhraničnej premene, zlúčení alebo splynutí a rozdelenia kontrolu ex ante, a to formou vydaného osvedčenia o splnení podmienok a postupov. Konanie o takomto osvedčení sa však tiež predpokladá elektronickou formou bez osobnej účas- ti zástupcov spoločnosti. Rovnako overenie totožnosti osôb by malo prebiehať v elektronickej forme. Niektoré notárstva sa na elektronizáciu intenzívne pripra- vujú. V Rakúsku je možné zakladať obchodné spoločnosti on line. Rakúski kolegovia na 30. konferencii európskych notárov v Salzburgu prezentovali víziu komunikácie a usku- točňovania notárskej činnosti na diaľku. V Maďarsku sa pravidelne konajú konferencie ohľadom postavenia a bu- dúcnosti notárov v digitálnom svete. V Taliansku bola no- társka komora poverená, aby pripravila spoľahlivý systém, ktorý umožní notársku činnosť „na diaľku“. Najďalej sú v elektronizácii pobaltské krajiny. Lotyši majú od júla legis- latívnu možnosť poskytovať právne rady, spisovať notárske zápisnice a podávať návrhy v dedičskom konaní a pod. bez osobného kontaktu s klientom. Na vzdialenú komunikáciu sa využíva kombinácia videokonferencia, ktorá je k dispozí- cii prostredníctvom informačného systému notárov so za- ručeným (kvalifikovaným) elektronickým podpisom. Svetová banka vydala štúdiu „Doing business v Európ- skej únii 2018“, kde porovnávala podnikateľské pros- tredie medzi Chorvátskom, Českou republikou, Portu- galskom a Slovenskom na jednej strane a ďalšími 186 svetovými ekonomikami na strane druhej. Štúdia pri zakladaní obchodných spoločností odporúča Slovensku zjednodušiť registráciu na daňovom úrade, znížiť alebo úplne zrušiť základné imanie pre spoločnosti s ručením obmedzeným, vytvoriť jednotný on line postup na zalo- ženie spoločnosti a začatie podnikania, integrovať pore- gistračný proces do procesu založenia spoločnosti (spo- jiť registráciu na daňovom úrade, v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a pod. s registráciou spoločnosti do obchodného registra). Zo štúdie je evidentná snaha Sve- tovej banky eliminovať kontrolu zakladania spoločnosti a vstup osôb zabezpečujúcich preventívnu spravodlivosť do tohto procesu v záujme rýchlosti a maximálneho zni- žovania počiatočných nákladov pre podnikateľov. JUDr. Ján Hamara predseda Medzinárodnej skupiny Prezídia NK SR Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Jn 1, 1-5 Všetkým našim priaznivcom a kolegom notárom, notárskym kandidátom a notárskym koncipientom želáme pokojné sviatky a pracovne hojný rok 2019. Redakčná rada ARS NOTARIA 32 ars notaria 4/18 >> Aktuálne z NK SR

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Zasadnutie pracovných komisií, spoločné zasadnutie Generálnej rady a Valné zhromaždenie Medzinárodnej únie latinského notárstva (UINL) sa konalo v dňoch 29. 9. – 2. 10. 2018 v hlavnom meste Argentíny Buenos Aires. Toto zasadnutie orgánov UINL v legislatívnom období 2017 – 2019 (4. zasadnutie Generálnej rady a pracovných komisií a 2. Valné zhromaždenie) sa konalo pri slávnostnej príležitosti 70. založenia UINL, ktorá vznikla na I. medzinárodnom kongrese, ktorý sa konal v Buenos Aires dňa 2. 10. 1948 z iniciatívy Notárskej komory Argentíny (Federatión Argentina de Colegios de Escribanos) jej prezidentom José A. Negrim. Odvtedy je deň 2. 10. dňom latinského notárstva. 70. výročie založenia UINL a zasadnutie orgánov UINL UINL je neziskovou, nevládnou organizáciou, ktorá bola založená podľa argentínskeho práva s cieľom podpo- ry, koordinácie a rozvoja poslania a činnosti notárov na celom svete. Predstavuje duchovnú jednotu a inšti- túciu notárstva latinského typu, ktorej členovia sú ne- závislými a nestrannými právnikmi a poradcami a ktorí delegovaním verejnej moci dávajú nimi spisovaným do- kumentom vierohodnosť, a to ako nástroj zabezpečenia právnej istoty a zmluvnej voľnosti. Zakladateľmi bolo 19 štátov a v súčasnosti má 87 členov, ktorými sú ná- rodné notárstva zastúpené prezidentmi ako štatutármi. Z 87 štátov je 22 z 28 členských štátov Európskej únie a 15 z 19 štátov G20, čo poukazuje na rozšírenie európ- skeho právneho systému a kontinentálneho typu práva, kde pôsobia notári na báze slobodného notárstva latin- ského typu. Dnes je notárstvo v tejto forme zavedené aj v iných štátoch, ktoré nie sú ešte členmi UINL, v takmer 120 krajinách, čo predstavuje celkovo dve tretiny sveto- vej populácie a tvorí viac ako 60 % svetového hrubého domáceho produktu. Spolupracuje s ďalšími medzinárodnými organizáciami na základe dohôd o vzájomnej spolupráci a zastupuje celosvetové notárstvo na ich rokovaniach, zúčastňuje sa konferencií a podujatí s oprávneniami, ktorými zásadne prispieva k ich rozhodovacej činnosti. Ide najmä o OSN Novinky z legislatívnej oblasti Dňa 21. septembra 2018 bola vyhlásená v Zbierke zá- konov SR pod č. 263/2018 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 18. sep- tembra 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskor- ších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorá na- dobudla účinnosť 1. októbra 2018. Vyhláška reaguje na zmeny vyplývajúce zo zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a do- pĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2018. Vyhláška ustanovuje podrobnosti o evi- dovaní cien nehnuteľností v katastri nehnuteľností, podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri poskytova- ní súpisu nehnuteľností. JUDr. Veronika Fandlová, členka Legislatívnej skupiny Prezídia NK SR 33

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

(FAO, GIZ, UNCITRAL), UNESCO, OECD, CEPAL, Unidro- it, OAS, SIECA, ALADI, MERCOSUR, Haagsku konferen- ciu a tiež pri Svetovej banke. Samostatne organizuje aj podujatia s ich spoluúčasťou na vlastné náklady. Zasadnutie orgánov UINL (GR a Valné zhromaždenie) otvoril prezident argentínskej notárskej komory José Alejandro Aguilar a privítal poďakovaním pri príležitosti 70. výročia založenia UINL čestných prezidentov UINL (Fessler, Arias Laurini, Gallino, Decorps), ktorí vystúpili s krátkymi prejavmi. V časti aktuálnych tém bola prerokovaná správa Komi- sie ľudských práv UINL, ktorá obsahovala aktuálne témy (počas zasadnutia prebiehala aj videokonferencia). I. téma: Notárstvo a osoby v situácii zraniteľnosti: Výzvy pre budúcnosť II. téma: Konvencia z New Yorku vzťahujúca sa na práva hendikepovaných osôb: systémová neutralita pri apliká- cii Konvencie VZ UINL bolo prijaté uznesenie, že notár má uznané aj medzinárodné postavenie cez konvencie a dohovory OSN: 1. notár ako poskytovateľ inštitucionálnej podpory pre hendikepované osoby 2. rozpoznávacia schopnosť notára ako sprostredkovate- ľa pri právnych úkonoch týkajúcich sa hendikepovaných osôb a osôb so zdravotným postihnutím (ďalej „HO“) 3. notár ako autorita, ktorá zabezpečuje aj garancie 4. priama komunikácia s notárom je základná podmien- ka ochrany HO Prostredníctvom videokonferencie vystúpila Catalina Devandas Aguilar – špeciálna spravodajkyňa OSN pre práva HO (Ženeva, Švajčiarsko), ktorá vychádzala z do- terajších aplikačných poznatkov prijatej Konvencie OSN z 13. 12. 2006 o právach HO, resp. Dohovoru OSN o prá- vach osôb so zdravotným postihnutím. Táto konvencia bola aplikovaná aj v SR uznesením vlády SR č. 103 z 20. 2. 2013, ktorým bol schválený návrh na zriadenie hlavné- ho kontaktného miesta (ďalej „HKM“) pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN (ďalej „Dohovor“). Dohovor bol ratifikovaný 28. 4. 2010 prezidentom SR a nadobu- dol platnosť 25. 6. 2010 v súlade s čl. 45 ods. 2 – Opčný protokol. S aplikačnými poznatkami v spojitosti s Dohovorom z 13. 1. 2000 o medzinárodnej ochrane dospelých osôb (HCCH) a výsledkami spolupráce s UINL oboznámila Maria Soledad Cisternas Reyes – špeciálna vyslankyňa OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ako aj Ignacio Goicoechea – reprezentant Haagskej konferen- cie pre Medzinárodné právo súkromné (HCCH) pre La- tinskú Ameriku a Karibik. V rámci videokonferencie bol najvýznamnejší rozhovor s Theresiou Degener – pred- sedkyňou Komisie OSN o právach zraniteľných osôb. Výsledkom jej odporučenia podľa správy Komisie boli Valným zhromaždením schválené zásady účasti notárov pri poskytovaní právnej pomoci podľa týchto Dohovorov a Konvencií. Pracovná skupina s názvom Verejná listina počas vo- lebného obdobia ukončila svoju činnosť vydaním Štúdie o definícii notárskej verejnej listiny. Predbežná definícia notárskej verejnej listiny bola schválená Valným zhro- maždením CNUE v La Granja 16. 6. 2017 – a VZ UINL v Cancúne 11. 11. 2017. Podľa týchto dokumentov a štú- die termín „verejná listina“ znamená akt vyhotovený ale- bo registrovaný ako verejný v štáte; má prvky verejnej listiny – dátum, podpis a spĺňa podmienky právneho aktu a právne vzťahy spísané v právnom akte. Je spôsobilá na zápis do verejného registra a jej archivovanie je zabez- pečené aj v dematerializovanej podobe a je bezpečné. Po prezentácii sprievodcu „Dobré praktiky (Rady) v ob- lasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu v notárskej praxi“ bolo VZ schválené aj prija- tie základných zásad. Vnútorná téma: Fyzická prítomnosť pred notárom bola ukončená. Správu Komisie UINL témy a kongresy (CTC) podal jej predseda a podrobný materiál je spracova- ný v jazyku francúzskom, anglickom a španielskom. Z materiálu vyplýva, že v prípade, ak súhlas zmluvných strán je vyjadrený elektronickými prostriedkami, je po- trebné zabezpečiť, aby bolo zrejmé, že bol zmluvnými stranami urobený slobodne a že strany boli riadne in- formované notárom o všetkých podmienkach. Fyzická prítomnosť všetkých strán pred notárom je základnou podmienkou notárskej služby. V prípade konania zo strany iných osôb je potrebné mať jasný a platný do- kument na účel splnomocnenia na právny úkon a jeho schválenie zmluvnými stranami. Je potrebné prijať zvláštne opatrenia, aby sa predišlo stretu záujmov a ochránili sa spotrebitelia a zraniteľné osoby. V prí- pade telekonferencie (nové technológie všeobecne) je potrebné zabezpečiť a zaručiť sa, že notár mal kontrolu nad celým procesom. Bolo premietnuté video o konaní 29. medzinárodné- ho kongresu notárstva, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. – 30. 11. 2019 v Jakarte v Indonézii. V rámci vedeckej časti budú pracovať notári na dvoch vedeckých témach: I. téma – Platnosť princípov notárstva v 21. storočí a II. téma – Notár a fyzická osoba. Dňa 2. 10. 2018 v sídle Notárskej komory Argentíny (Federatión Argentina de Colegios de Escribanos) bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa, ktorou bolo vyjad- rené poďakovanie Notárskej komore Argentíny za ne- zištnú pomoc aj personálnu, aj finančnú pri fungovaní sídla UINL. Sídlo UINL sa nachádza v priestoroch Notár- skej komory Argentíny a zabezpečuje ho Stály úrad pre Medzinárodnú notársku výmenu (ONPI), ktorého nákla- dy, personálne obsadenie vrátane prenájmu priestorov uhrádza už 70 rokov nezištne argentínske notárstvo. JUDr. Magdaléna Valušová notárka so sídlom v Rimavskej Sobote Pozn.: Autorka pôsobí ako generálny radca a člen komisie CCNI UINL. 34 ars notaria 4/18 >> Aktuálne z NK SR

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Bulletin slovenskej advokácie č. 9/2018 Podhorský, P.: Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spo- luvlastníctva manželov a limity uplatnenia zásady zmluvnej voľnosti Autor poukazuje na limity uplatnenia princípu zmluvnej voľnosti pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a na špecifiká spojené s týmto inštitútom. Autor sa venuje problematike uzavretia viacerých dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako aj lehotám, dokedy možno predmetnú dohodu uzavrieť. Predmetom výkladu je aj samotný obsah, predmet a platnosť dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorý je ovládaný princípom autonómie vôle zmluvných strán a ktorý sa prejaví voľbou obsahu vzájomných práv a povinností po zaniknutom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Nývltová, M.: Výhrada soupisu pozůstalosti v praxi. Ad Notam č. 3/2018 Deň 1. 1. 2018 bol dňom štvrtého výročia účinnosti nového ob- čianskeho zákonníka, t. j. zákona, ktorý (okrem iného) novoup- ravil zodpovednosť dedičov za pasíva pozostalosti. Autorka je toho názoru, že ide o dobu, ktorá poskytla nemálo podkladov k tomu, aby bolo možné utvoriť si obraz o dosahu zákonných ustanovení na prax. Iste však nemôže ísť o obraz definitívny z dôvodu dočasného nedostatku judikatúry súdov vyšších stup- ňov. V závere príspevku autorka uvádza, že výhrada súpisu po- zostalostí a konaní, ktoré s ňou súvisia, iste vyvoláva aj ďalšie otázky, a že ide o právny inštitút do súčasnej doby sa nehodiaci, ktorý neprináša pre zúčastnené osoby žiadne pozitíva. V prípa- de, že by zákonodarcovia hodlali niektorý inštitút dedičského práva zrušiť, výhrada súpisu by sa autorke javila ako inštitút na to najvhodnejší. Štenglová, I.: Zákonné ručení člena orgánu kapitálové obchodní společnosti za její dluhy, Právní rozhledy č. 17/2018, s. 592-598 Jedným z prostriedkov slúžiacich na zaistenie ochrany verite- ľov kapitálovej obchodnej spoločnosti je úprava povinného ru- čenia členov jej volených orgánov za dlhy spoločnosti. Možno povedať, že rekodifikácia civilného práva rozsah ručenia členov orgánov oproti predchádzajúcej úprave rozšírila. Autorka sa v príspevku venuje v pomeroch Českej republiky jednotlivým prípadom ručenia členov orgánov obchodných spoločnosti, ku ktorým patria predovšetkým všeobecná úprava ručenia členov orgánov právnických osôb, ktorí neuhradili spoločnosti škodu spôsobenú poručením povinnosti pri výkone funkcie (§ 159 odst. 3 ObčZ). Ďalej tiež úprava ručenia členov štatutárnych orgánov, ktorí porušili súdny zákaz vylúčenia z funkcie podľa § 66 odst. 2 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. A nakoniec ručenie členov orgánov pri úpadku obchodnej kor- porácie podľa § 68 zákona o obchodních korporacích. Okrem toho upravuje zákon o korporacích ešte niektoré osobitné prí- pady ručenia členov orgánov (napr. podľa § 324 ods. 3, § 368 ods. 3, § 545 ods. 2). Mgr. Andrej Fekete, JUDr. Imrich Fekete, CSc.: Delené záväzky v systéme záväzkového práva: Súkromné právo 3/2018, str. 90-105. Autori, pôsobiaci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, sa venujú pojmu, predpokladom vzniku a právnym dôsledkom delených záväzkov (a to ako pasívnych, tak aj aktív- nych), ktoré sú popri solidárnych a nedielnych záväzkoch tre- tím druhom spoločných záväzkov. Občiansky zákonník delené záväzky ako samostatnú skupinu spoločných záväzkov neupra- vuje, výslovne upravuje aktívny delený záväzok, pasívny delený záväzok vo všeobecnosti neupravuje, ale jeho existenciu uzná- va. Cieľom článku je čitateľovi poskytnúť matériu týkajúcu sa podstaty a fungovania delených záväzkov v súkromnom práve. Mgr. Martin Fajnor: Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi z hľadiska predmetu konania: Súkromné právo 3/2018, str. 105-117. Advokátsky koncipient Mgr. Martin Fajnor v príspevku prezentuje svoje stanovisko k predmetu súdneho konania pri žalobe o urče- nie, že vec patrí do dedičstva. Poukazuje na názorovú nejednotnosť súdov k otázke predmetu konania, a to konkrétne toho, k akému časovému momentu sa má určovací výrok súdu viazať, pričom po- ukazujenauznesenieNajvyššiehosúduSR,sp.zn.3Cdo154/2010, zo 16. 12. 2010, na ktoré odkazujú niektoré ďalšie rozhodnutia, či už Najvyššieho súdu SR, alebo súdov nižšieho stupňa. Prináša aj pohľad Ústavného súdu SR k tejto problematike. JUDr. Milan Hlušák, Mgr. Veronika Trojčáková: Kumulácia úrokov a úrokov z omeškania: Súkromné právo 3/2018, str. 117-125. Interní doktorandi Katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity nadväzujú svojím prí- spevkom na diskusný seminár realizovaný v rámci Trnavských právnických debát. Konkrétne sa problematike venujú v kon- texte vyhlásenia mimoriadnej splatnosti spotrebiteľského úve- ru. Ponúkajú vlastné riešenie nastolenej otázky, popri argu- mentoch v prospech aj neprospech kumulácie. Mgr. Daniela Hlobíková: Delegácia obchodného vedenia a jej právne následky: Súkromné právo 3/2018, str. 126-135. Autorka pôsobiaca na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity zamerala svoj príspevok na samotný pojem obchodné vedenie, ktorý zákon (Obchodný zákonník) nedefinuje, no je súčasťou kompetencií štatutárneho orgánu, pri jeho zadefinovaní sa opiera o judika- túru (slovenskú aj českú) a právnu vedu. Osobitne venuje po- zornosť vplyvu delegácie obchodného vedenia na oprávnenie zaväzovať obchodnú spoločnosť. JUDr. Katarína Valová, PhD. (prvá anotácia) JUDr. PhDr. Pavol Dorič, PhD. (druhá anotácia) JUDr. Juraj Göbl (tretia anotácia) JUDr. Erika Szórádová (štvrtá až siedma anotácia) Anotácie 35 >> Dávame do pozornosti

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Vybral JUDr. PhDr. Pavol Dorič, PhD., člen redakčnej rady ARS NOTARIA. Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár Irena Hudecová, Anna Cyprichová, Ivan Makatura – vyd. Eurokódex Rok vydania: 2018 Počet strán: 700 Väzba: tvrdá Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných úda- jov/GDPR – Veľký komentár obsahuje okolo 160 judikátov zo Súd- neho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, príklady, ako aj stanoviská. Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 2. vydanie Edmund Horváth – vyd. Wolters Kluwer SK Rok vydania: 2018 Počet strán: 360 Väzba: mäkká Predkladaná publikácia prináša výber judikatúry z oblasti bezpo- dielového spoluvlastníctva manželov. Obsahuje nielen publikované, ale i nepublikované súdne rozhodnutia, a to predovšetkým sloven- ských súdov, ale aj súdov českých. Civilný sporový poriadok. Stručný komentár a judikatúra (2 zväzky) Jaroslav Krajčo – vyd. Eurounion Rok vydania: 2018 Počet strán: 1 024 Väzba: mäkká Predkladaná publikácia prináša stručný komentár a judikatúru k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Kniha je roz- členená do dvoch zväzkov, obsahom prvého je komentár k jednot- livým ustanoveniam zákona a v druhom sú uvedené rozhodnutia súdov. Zmluvné záväzky v autorskom práve Renáta Bačárová – vyd. C.H.Beck Rok vydania: 2018 Počet strán: 256 Väzba: mäkká Predkladaná publikácia sa prioritne venuje skúmaniu záväzkového autorského práva, no nevynecháva ani výklad týkajúci sa subjektov a predmetu autorského práva, keďže sú prítomné v každej autor- skoprávnej zmluve. Kniha je určená nielen odborníkom z právnej praxe, ale aj laickej verejnosti , ktorej sa problematika autorského práva akokoľvek týka. Zohľadňuje právny stav k marcu 2018 a tiež odpovedá na otázky súvisiace s manažovaním zmluvných vzťahov v autorskom práve. Autorský zákon. Komentár Jarmila Lazíková – vyd. Wolters Kluwer Rok vydania: 2018 Počet strán: 736 Väzba: tvrdá Kniha prináša podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý je doplnený o súvisiace ustanovenia a právne predpisy vnútroštátnej, úniovej i medzinárodnej povahy, dôvo- dovou správou a judikatúrou slovenských súdov i Súdneho dvora EÚ. Komentovaná judikatura k s. r. o. Ivan Chalupa, David Reiterman – vyd. Wolters Kluwer Rok vydania: 2018 Počet strán: 448 Väzba: mäkká Kniha ponúka riešenia vybraných otázok korporátnej praxe na zák- lade analýzy judikatúry. Obsahovo je kniha rozčlenená na niekoľko častí, v ktorých sa venuje konkrétnym problémom najčastejšie sa vyskytujúcim v praxi. Zamestnanec – Zamestnávateľ a konatelia s.r.o. Helena Barancová – vyd. Sprint 2 Rok vydania: 2018 Počet strán: 154 Väzba: mäkká Rozšírenie nových pracovných modelov pod vplyvom digitalizácie vý- robných procesov stavajú v súčasnosti pred pracovné právo otázky zásadného charakteru smerujúce k prehodnoteniu doterajšieho legál- neho vymedzenia pojmu zamestnanec či legálneho vymedzenia pojmu závislá práca. Potreba prehodnotenia súčasného pojmu zamestnanec sa nastoľuje aj s ohľadom na najnovšiu judikatúru Súdneho dvora, ktorá pojem pracovník vymedzuje podstatne širšie ako §11 Zákonníka práce. Exekučný poriadok. Komentár, 3.vydanie Marek Števček, Alexandra Kotrecová, Marek Tomašovič, Peter Molnár a kolektív – vyd. C. H. Beck Rok vydania: 2018 Počet strán: 1072 Väzba: tvrdá Predkladaná kniha prináša komentár k jednotlivým ustanoveniam exekučného zákona a reflektuje praktický dosah legislatívnych zmien v oblasti exekučného práva. Kniha zároveň ponúka rozhod- nutia súdov, ale i konkrétne aplikačné riešenia a je tak skvelou a nenahraditeľnou praktickou pomôckou v oblasti právnej úpravy civilných exekúcií. 36 ars notaria 4/18

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

Pokyny pre autorov 1. Príspevky posielajte elektronickou poštou na adresu vydavateľa. 2. Rozsah príspevkov je limitovaný vrátane fotografií. Pri odborných článkoch by nemal presiahnuť 10 – 15 normostrán vrátane poznámkového aparátu. Rubrika Postrehy z praxe by mala mať maximálny rozsah 3 – 12 normostrán. Recenzie by nemali obsahovať viac ako 1 – 2 normostrany. 3. Predložené práce sa publikujú v štátnom jazyku. 4. Príspevky musia byť napísané v textovom editore MS Word tak, aby bola jasná grafická úprava textu. 5. V texte používajte výhradne Times New Roman, veľkosť písma 12. Na zvýraznenie časti textu je povolená kurzíva a tučné písmo. Pri poznámkovom aparáte pod čiarou používajte Times New Roman, veľkosť 10. 6. Poznámky a odkazy pod čiarou vkladajte vždy na príslušnú stranu cez funkcie vložiť, odkaz a poznámka pod čiarou, pretože len tak sa počas spracovávania neposunie text. 7. Odkazy priamo v texte uveďte na konci citácie. 8. Odporúčané riadkovanie je 1,5, zarovnanie textu v bloku, zarovnanie tabuliek na stred, rovnako aj text v tabuľkách zarovnaný na stred. 9. Za vecnú stránku príspevku zodpovedá autor. 10. Na výplatu autorskej odmeny je v závere príspevku nutné vždy uviesť údaje o autorovi (meno a priezvisko, rodné číslo, akademické tituly, adresa pracoviska alebo bydliska, prípadne e-mail a číslo účtu). 11. Práca musí obsahovať vyhlásenie o tom, či už bola verejne publikovaná, a v prípade akceptácie vyhlásenie, že nebude zadaná na ďalšie publikovanie do iného časopisu. 12. Redakcia si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy, prípadne skrátiť rukopis. 13. Redakcia si vyhradzuje právo výberu príspevkov, právo upraviť titulok príspevku, vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a grafické úpravy, ako aj rozhodnúť o jeho zaradení do daného čísla a rubriky. 14. Pri odkazoch na literatúru žiada redakcia o uplatňovanie jednotného systému, ktorý vychádza z normy STN ISO 690. 15. Autori príspevkov vyjadrujú vlastný názor k danej problematike. 16. Vydavateľ má právo uverejniť príspevok vo svojich publikáciách. Uverejnený príspevok môže vydavateľ rozmnožovať v tlačovej, elektronickej alebo akejkoľvek inej podobe, aj sprístupnením na webovej stránke. Súhlas autora je daný prvým zverejnením, ďalší súhlas nie je potrebný. Redakčná rada časopisu ARS NOTARIA vypisuje autorskú súťaž. Súťaž je určená notárskym kandidátom, notárskym koncipientom a poslucháčom právnických fakúlt. Predmetom súťaže je autorský príspevok výlučne s notárskou tematikou, a to v oblasti občianskeho práva so zameraním na dedičské právo, vecné práva, záväzkové právo alebo manželské režimy, alebo v oblasti obchodného práva. Podmienkou je, aby príspevok nebol doteraz nikde zverejnený. Súťaž prebieha v čase od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019. Hodnotiť bude komisia zložená z členov redakčnej rady. Výsledky súťaže budú zverejnené v časopise ARS NOTARIA č. 1/2020. Výherca súťaže získa ocenenie vo forme honorovaného zverejnenia príspevku v časopise ARS NOTARIA. V prípade zverejnenia si redakčná rada vyhradzuje právo na korekciu a úpravu rozsahu príspevku. Príspevky zasielajte na adresu: notarskakomora@notar.sk Redakčná rada ARS NOTARIA 12.3.2018 14:53:52

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/

40

http://www.floowie.com/ru/read/ars-2018-04/