BK 6-7/2018http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

LETO 2018 www.bratislavskykraj.sk N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I V O T ROZHOVOR Dominik Hrbatý RELAX Zoznam letných podujatí INVESTÍCIE 9 mil. eur pre odborné školy

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 02 3 446 študentov skladalo v tomto roku na župných školách maturitné skúšky. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 škôl. Vážení priatelia, máme za sebou viac ako polrok intenzívnej práce na župe. Za ten čas sme toho stihli naozaj veľa. Začali sme rekonštruovať seneckú synagógu chátrajúcu 65 rokov aj zanedbané Bratislavské bábkové divadlo. Investujeme milióny eur do modernizácie župných škôl, poskytli sme vyše 2 mil. eur na 675 projektov v  oblasti kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, športu a mládeže. Ušetrené peniaze sme rozdelili medzi uči- teľov a sociálnych pracovníkov. Podarilo sa nám po- sadiť za jeden stôl všetkých aktérov, ktorí majú moc zlepšiť dopravu v kraji, a integrovaná doprava sa nám rozrástla o desiatky nových železničných spojov. A bolo toho ešte omnoho viac. Teraz je načase oddýchnuť si a načerpať novú ener- giu do práce, ktorá nás čaká na jeseň. Každý má občas chuť vypnúť a odísť od všetkého čo najďalej. Naplno dovolenkovať však môžeme aj u nás doma. Bratislavský región ponúka všetko – od čistej vody v jazerách cez cyklotrasy v Malých Karpatoch až po dennodenné kultúrne podujatia pod holým nebom v hlavnom meste. Aby ste to k atrakciám nemali ďale- ko, zabezpečili sme pre vás vláčik Záhoráčik, ktorým si odveziete aj svoj bicykel. K dobrému vínu vás zasa priblíži Malokarpatský expres. Prehľad podujatí na leto nájdete na webe gob.sk. Verím, že každý si nájde pre seba to pravé. Bratislavský kraj je predsa najlep- šie miesto pre život! Užite si leto aj u nás doma! JURAJ DROBA Župa v číslach 445 eurjepriemernávýškapolročnejod- meny, ktorú pripravil Bratislavský samosprávny kraj pre zamestnancov 14 zariadení sociálnych služieb vo svojej správe. 36 717 návštev zaznamenal v máji Cyklomost slobody. Takmer dve tretiny, 20 318 návštev, boli cyklisti. Naj- viac ľudí bolo na moste 1. mája. Po tretej popoludní sa ich za hodinu stretlo na cyklolávke 538. 7,21 % predstavuje nárast počtu prihláse- ných na stredné školy v zriaďova- teľskej pôsobnosti župy. Tá spustila v  marci kampaň „Stredná pre mňa“ a nový web www.strednapremna.sk. 250 000 eur vyhradila župa na takzvaný parti- cipatívny rozpočet. Rozdelia si ich ob- čianske projekty, ktoré získajú najviac hlasov vo verejnom hlasovaní. 62 prednášok o osudoch obetí totalitných režimov usku- točnilo OZ Living Memory od jesene minulého roka. Zúčastnilo sa na nich 2  600 študentov župných stred- ných škôl. Juraj Droba so synom

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

www.bratislavskykraj.sk | 03 Cestovanie v kraji bude rýchlejšie Viac spojov v rannej špičke, kratšie prestupové časy či spoje až do neskorých večerných hodín patria medzi viacero zlepšení, ktoré potešia cestujúcich v kraji. Už čoskoro tak predovšetkým ľudia dochádzajúci do Bratislavy z okrajových častí regiónu ušetria čas. Nové cestovné poriadky prinesú ľahko zapamätateľné odchody spo- jov prímestskej autobusovej dopra- vy. V rannej špičke budú intervaly medzi spojmi kratšie. V obciach v najbližšom okolí Bratislavy už ne- budete čakať na spoje do hlavného mesta dlhšie ako 8 minút. V poobed- ňajšej špičke sa na zastávke zdržíte najviac 10 minút. Ak prestupujete z vlaku na autobus, poteší vás aj ďal- šia zmena. Autobusy budú v okres- ných mestách častejšie zachádzať na železničné stanice. Zlepší sa aj časové previazanie jednotlivých druhov dopravy tak, aby ste na zastávkach pri prestupoch čakali kratšie. „Kým prestupové časy sa skracujú, prevádzková doba spojov sa predĺži približne do 23.30. Oby- vatelia regiónu sa preto už večer nebudú musieť trápiť pohľadom na hodinky,“ doplnila Zuzana Horčíko- vá, generálna riaditeľka Bratislav- skej integrovanej dopravy, koordi- nátora IDS BK. Zmeny vychádzajú z Plánu doprav- nej obslužnosti Bratislavského kraja, ktorý schválilo Zastupiteľstvo Bra- tislavského samosprávneho kraja v máji 2017. V júni pribudlo do integrovanej dopravy 50 nových regionálnych vlakových spojení. Z obcí v kraji sa tak do hlavného mesta dostanete rýchlo a pohodlne. Linky na trasách S55 Trnava → Pezinok → Bratislava-Nové Mesto a S65 Se- nec → Bratislava-Nové Mesto → Bratislava-Petržalka budú premávať kaž- dých 60 minút. Spojenie zo Senca do Petržalky sa obnovilo po šiestich rokoch. Cestu, ktorá v dopravných zápchach trvá nezriedka aj viac ako hodinu, stih- nete vlakom za 40 minút. Rekonštrukcia cesty v Čiernej Vode Revitalizácia cesty III/1082, ktorá spája Vajnory so Slovenským Grobom, sa začala ešte v roku 2017. Takmer trojkilometrový úsek dnes slúži verejnosti vďaka 1,3-miliónovej investícii bratislavskej župy. V tomto roku revitalizácia cesty pokračuje v lokalite Čierna Voda. Od polovice mája preto obyvatelia musia počítať s dopravnými obmedzeniami, ktoré im však v konečnom dô- sledku prinesú pohodlnejšie cestovanie. Posledná etapa opráv je naplánova- ná počas letných prázdnin tak, aby práce neovplyvnili chod základnej školy. Kraj v tomto roku plánuje do revitalizácie preinvestovať 1,2 milióna eur. Pribudlo 50 vlakových spojení

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 04 Čo robí župa pre svojich obyvateľov? Samosprávny kraj má viacero kompetencií, ktoré sa dotýkajú každodenného života jeho obyvateľov a  návštevníkov. Zjednodušene ich možno zhrnúť do týchto oblastí: doprava, školstvo, sociálne služby, zdravotníctvo, kultúra a cestovný ruch. Významnou právomocou župy je starostlivosť o cesty II. a III. triedy, do ktorých každoročne preinvestuje stov- ky tisíc eur. V roku 2018 na ich opravy dokonca vyčleni- la viac ako 2 000 000 eur. Kraj je aj partnerom dopravy v regióne. Spolupracuje s dopravcami, u ktorých si ročne objednáva a financuje približne 13 miliónov kilometrov jázd, a tým zabezpečuje obyvateľom regiónu pohodlné a cenovo dostupné cestovanie. Skvalitňovanie dopravy, lepšiu nadväznosť spojov a cestovanie na jeden lístok zabezpečuje prostredníctvom Bratislavskej integrovanej dopravy. Samosprávny kraj zriaďuje a prevádzkuje stredné ško- ly. Pod svojimi krídlami má 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 ja- zykové školy a školský internát. Kraj v spolupráci so za- mestnávateľmi vytvára centrá odborného vzdelávania a prípravy pri stredných odborných školách. Tie ponú- kajú študentom možnosť získať praktické skúsenosti pre svoje budúce povolanie. Aj kvalita sociálnych služieb je pod drobnohľadom župy. Vo svojej priamej pôsobnosti má 14 domovov sociálnych služieb a v tejto oblasti podporuje ďalších asi 120 orga- nizácií. Navyše, ľudia odkázaní na sociálne služby môžu získať finančné príspevky zo župného rozpočtu. O zdra- vie obyvateľov sa župa stará aj prostredníctvom Polikli- niky Karlova Ves a svoje priestory dáva k dispozícii ďal- ším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Štyri divadlá, múzeum, knižnica či Malokarpatské osve- tovéstrediskoModrasútiežzariadeniavzriaďovateľskej pôsobnosti župy. Tá sa o rozvoj kultúry a cestovného ru- chu stará aj podporou rôznych podujatí a projektov. Svo- ju rolu pritom zohráva predovšetkým organizácia Brati- slava Region Tourism, ktorú kraj spoluzakladal s cieľom zvýšiť kvalitu cestovného ruchu.

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

www.bratislavskykraj.sk | 05 Deti na univerzite už po 16. raz Tristoštyridsať študentov Detskej Univerzity Komenského vo veku 9 – 14 rokov vrátane detí z detských domovov navštívi počas letných prázdnin prednášky univerzitných profesorov, docentov a vedeckých pracovníkov. Tí im počas ôsmich prednášok ponúknu jednoduché odpovede na zložité otázky. Aula Univerzity Komenského sa 4. júla zaplní deťmi, ktoré si počas slávnostnej imatrikulácie prevezmú svoje prvé univerzitné indexy z rúk rektora UK v Bratislave prof. Karola Mičietu a riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Úvodnú prednášku na tému: „Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku?″ prednesie poslanec Európskeho par- lamentu, bývalý minister zahranič- ných vecí SR – JUDr. Eduard Kukan. Deti v lete dostanú odpovede aj na otázky: „Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov?“, „Prečo môžu policajti nasadzovať putá?“, „Prečo aj grafity môžu byť kultúrny- mi pamiatkami?“ či „Prečo 2 + 2 je 5?“ Cyklus uzavrie profesor fyzikálnej chémie Warwickskej univerzity Dr. Vasilios Stavros s témou: „Prečo môže byť slnko aj naším nepriate- ľom?“ Okrem prednášok môžu deti navští- viť aj sprievodné podujatia ako army workshop, exkurzie a vzde- lávacie programy v spolupráci so  Slovenskou národnou galériou, Slovenským národným múzeom a Slovenskoufilharmóniou.Pozrúsa do Národnej banky Slovenska, Ener- golandu, školy v prírode Planinka a čaká ich aj najobľúbenejšia parla- mentná hodina otázok s poslancami NR SR. Univerzita ponúka aj online štú- dium, na ktoré sa deti môžu zaregis- trovať do 31. júla 2018. Online štú- dium na www.duk.sk je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Organizátormi Detskej Univerzity Komenského sú Divadlo Aréna, kto- rého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, a Univerzita Ko- menského. Zastupiteľstvo BSK v roku 2018 Kedy bude zasadať Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja? Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa schádzajú minimálne raz za dva mesiace. Na tento rokmajúnaplánovaných7zasadnutí,4znichuž pre- behli. Priebeh zastupiteľstva je možné sledovať onli- ne na www.bratislavskykraj.sk a na rovnakej adrese nájdete aj videoarchív rokovaní. Plán zasadnutí na rok 2018 21. septembra 16. novembra 14. decembra

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 06 Mgr. Peter Švaral Starostovia pre kraj Udalostí v našom kraji v období od mája do októbra je tak veľa, že je nao- zaj problém vybrať si, kam skôr sko- čiť, a s ľútosťou musím skonštatovať, že všade sa ísť nedá. Všetkým, ktorí budú čokoľvek organizovať, prajem dobré počasie a veľa spokojných náv- števníkov, aby ich snaha nevyšla na- zmar. Myslím si, že vinárska turistika sa už rozbehla a je čas viac podporiť využívanie potenciálu vodných ciest a vodnej turistiky, pre ktorú máme v  kraji dobré prírodné podmienky, a prepojenie častí kraja, ktoré odde- ľujú Malé Karpaty. Mgr. Andrej Kovarík Klub siedmich strán SaS- OĽaNO-KDH- SMK-NOVA- OKS-ZZ/DúS Najdôležitejšou dlhodobou úlohou župy v oblasti cestovného ruchu je zvyšovanie kvality a ponuky posky- tovaných služieb. Marketing a  pro- pagácia cestovného ruchu musí systematicky zvyšovať povedomie o celom rade mimoriadne zaujíma- vých destinácií, ktoré kraj ponúka. Okrem dôrazu na zahraničných náv- števníkov je mimoriadne dôležité sú- strediť sa na podchytenie množstva Slovákov, ktorí sa do nášho kraja pri- sťahovali za prácou. Mnohí z týchto nových obyvateľov kraja totiž nema- jú žiadne pozitívne väzby na náš kraj a často ho vnímajú iba ako pracovnú príležitosť. Ing. Zuzana Schwartzová Klub siedmich strán SaS- OĽaNO-KDH- SMK-NOVA- OKS-ZZ/DúS Náš kraj je z turistického pohľadu bo- hatý a to, čo ponúka, očarí každého. Okrem spoznávania uličiek bratislav- ského Starého mesta sa ľudia môžu vybrať na Záhorie za turistikou či golfom, ochutnať chute Malých Kar- pát alebo oddýchnuť si pri Seneckých jazerách. V našom kraji nemusíme nič vymýš- ľať, všetko tu už máme. Našou úlohou je len postupne to zlepšovať. Aj toto leto bratislavská župa ponúka unikát- ne víkendové dopravné spojenia – či užcyklovlakZáhoráčik,aleboautobus Malokarpatský expres. Návštevník nášho regiónu má teda iba jednu úlo- hu: rozhodnúť sa, čo chce zažiť. Máme tu naozaj všetko. Okom poslanca Tak ako každý mesiac, aj tentoraz vám prostredníctvom krátkej ankety predstavíme poslancov zastupiteľstva. Troch z nich sme sa opýtali, aké majú tipy na zaujímavé miesta v kraji a čo je v súčasnosti najdôležitejšou úlohou župy v oblasti cestovného ruchu. www.rozhodni-bsk.sk Rozhodnite o župných financiách! Obyvatelia bratislavskej župy môžu spolurozhodovať o tom, aké občian- ske projekty kraj finančne podporí. Umožnil im to takzvaný participatív- ny rozpočet, ktorý prerozdelí sumu vo výške 250 000 eur. Bratislavský samosprávny kraj zbiera návrhy projektov z rôznych oblastí do 2. júla. Následne pripraví hlasovanie na we- bovej stránke bratislavskykraj.sk, ktoré sa uskutoční v  priebehu júla a  augusta. Aj vy môžete rozhodnúť o tom, ktoré návrhy župa zrealizuje. Zahlasujte a vyjadrite svoj názor, či je pre vás dôležitejšia oprava chod- níka, výsadba zelene, výstavba det- ského ihriska, alebo uprednostníte úplne iný projekt.

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

www.bratislavskykraj.sk | 07 Stredná odborná škola gastronómie a  hotelových služieb na Farského 9 zrekonštruuje budovu na Harmin- covej 1, ktorej vynovené priestory poslúžia študentom odborov pe- kár, cukrár a  mäsiar. Študenti SOŠ informačných technológií sa budú zdokonaľovať v  odborných učeb- niach s najmodernejším vybavením v  oblasti strojového obrábania ko- vov, zá­­kladov elektroniky optických vlákien v dielni CISCO, informatiky, telekomunikačnej techniky, silno- prúdovej techniky či počítačových sietí. To všetko vo vynovenej, čer- stvo zrekonštruovanej budove. Spo- jená škola v Ivanke pri Dunaji vďaka financiám z eurofondov ponúkne študentom modernejšie odborné učebne v Zálesí zamerané napríklad na chov koní a jazdectvo, veterinár- stvo a hygienu, lesné hospodárstvo a mnoho iných. 9 miliónov na modernejšie odborné vzdelávanie Tri župné školy dostanú špičkové vybavenie a zmodernizované priestory pre praktické vyučovanie. Pomôže im v tom 9 mil. eur, ktoré sa podarilo získať z eurofondov. Modernizácia sa dotkne troch centier odborného vzdelávania a prípravy. Leto v znamení rekonštrukcií župných škôl Bratislavský samosprávny kraj tento mesiac ukončí rekonštrukciu 10 objektov. Takmer 3 mil. eur investoval do 8 stred- ných škôl, domova sociálnych služieb a Malokarpatského múzea v Pezinku. V opravách bude župa pokračovať aj v lete, počas ktorého zrekonštruuje 31 objektov v celkovej sume 3,7 mil. eur. Tie zlepšia 24 škôl, 5 DSS, Malokarpatské osveto- vé stredisko v Modre a Divadlo Astorka Korzo \'90. Centrá odborného vzdelávania a prípravy, alebo COVP, sú miestom, kde sa študenti venujú praktickému vyučovaniu. Župa ich buduje ako súčasť stredných odborných škôl, ktoré majú v danej oblasti dlhoročnú tradíciu a sú garanciou kvalitného štúdia. Tri z nich pripravili úspešné projekty a získali finančnú podporu z Integrovaného regionálne- ho operačného programu 2014 – 2020 dohromady vo výške 9 mil. eur. Študenti vďaka tejto investícii absolvujú prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom. Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 (objekt Harmincova 1) Vo fáze príprav je aj vznik ďalších dvoch projektov centier odborného vzdelávania a prípravy z eurofondov, a to na SOŠ polygrafickej na Račian- skej ulici v Bratislave a COVP pre ob- lasť stavebníctva na SOŠ Ivanská ces- ta 21, Bratislava.

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 08 Bicyklom za pamiatkami Pútnické miesta pospájané cyklistickými trasami sú zámerom medzinárodného projektu s názvom Sacra Velo. Spolupracujú na ňom štyri kraje ležiace na brehoch Dunaja, dva slovenské a dva maďarské. Sacra Velo spája aktívny oddych v  prírode s kultúrnym dedičstvom a so sakrálnymi hodnotami. Vďaka sieti cyklotrás budete môcť navštíviť pamiatky v dunajskom regióne aj na dvoch kolesách. Umožnia vám to pôvodné novovyznačené trasy, ale aj úplne nové. Projekt počíta i s výstav- bou cyklistických centier v obciach Szil (HU) a Báč (SK). Bratislavský samosprávny kraj už na svojom území začal budovať jed- nu z nových trás, ktorá spojí Vajno- ry s  Ivankou pri Dunaji. Cyklocesta v hodnote 782 711 eur vznikne na hrá- dzi Šúrskeho kanála v dĺžke približne 5 kilometrov. Dokončená by mala byť v novembri.ProjektSacraVelopokrý- va územie Bratislavského a Trnavské- ho kraja na slovenskej strane a kraje Győr-Moson-Sopron a Komárom-Esz- tergom na maďarskej strane. Celko- vý rozpočet projektu predstavuje 2  754 608 eur, z toho 2 341 416 eur je príspevok Európskej únie. Projekt sa realizuje v rámci programu spoluprá- ceInterregV-ASlovenskárepublika – Maďarsko. Gymnázium v Modre bude modré Bratislavská župa od októbra minulého roka rekonštruovala Gymnázium Karola Štúra v Modre. Budova, ktorá slúži študentom už desaťročia, dostala nový vzhľad. Bledú fasádu modranského gymnázia nahradila modrá. Menej tepel- ných strát, ale aj krajší vzhľad priniesla investícia vo výške 339 347 eur. Moderné športovisko pre obchodnú akadémiu Bratislavský samosprávny kraj investoval do modernizácie športového areálu pri Obchodnej akamdémii Račianska 107 sumu 361 000 eur. Namiesto starej betónovej plochy budú študenti v najbližšom školskom roku využívať mo- derné multifunkčné ihrisko. Poslúži basketbalistom, futbalistom, tenisu, florbalu aj volejbalovým nadšencom. Okolo ihriska navyše vznikla bežecká dráha s moderným tartanovým povrchom. O bezpečnosť areálu sa postarajú vysoké siete a mantinely. Práce, ktoré sa začali v marci, by mali ukončiť za- čiatkom letných prázdnin. Investície

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

www.bratislavskykraj.sk | 09 Veľký prehľad kúpalísk v kraji V Bratislavskom kraji nájdete množstvo jazier, ale aj veľa kúpalísk. Prinášame vám prehľad cien a otváracích hodín. Kúpalisko Matadorka Údernícka 20, Bratislava pondelok – nedeľa 10.00 – 19.00 – dospelí – deti od 3 do 15 rokov – seniori nad 62 rokov, ZŤP 5 € 3,50 € 3,50 € www.kupaliskomatadorka.sk Letné kúpalisko Rosnička Ul. Schneidera-Trnavského č. 2, Bratislava pondelok – nedeľa 09.00 – 20.00 – dospelí – študenti od 15 do 26 rokov (karty ISIC, ITIC, EURO 26) – deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS – seniori nad 70 rokov 4,50 € 4 € 3,50 € 1,50 € www.starz.sk Kúpalisko Lamač Pod násypom č. 5, Bratislava pondelok – nedeľa 10.00 – 19.00 – dospelí – študenti od 15 do 26 rokov (karty ISIC, ITIC, EURO 26) – deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS – seniori nad 70 rokov 4 € 3,50 € 3 € 1,50 € www.starz.sk Kúpalisko Rača Knižkova dolina, Bratislava pondelok – nedeľa 10.00 – 19.00 – dospelí – študenti od 15 do 26 rokov (karty ISIC, ITIC, EURO 26) – deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS – seniori nad 70 rokov 3,50 € 3 € 2,50 € 1,50 € www.starz.sk Biobazén Borovica Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok pondelok – nedeľa 10.00 – 20.00 – dospelí – deti od 3 do 12 rokov 6 € 4 € www.kamennymlyn.sk Letné kúpalisko Malacky Jesenského 924/29, Malacky pondelok – nedeľa 10.00 – 19.00 večerné plávanie v čase 19.00 – 20.00 – dospelí – dôchodcovia, študenti, ZŤP – deti od 4 do 15 rokov 3,10 € 1,90 € 1,20 € www.adhocmalacky.sk Kúpalisko Tehelné pole ul. Odbojárov č. 7, Bratislava pondelok – nedeľa 09.00 – 20.00 – dospelí – študenti od 15 do 26 rokov (karty ISIC, ITIC, EURO 26) – deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS – seniori nad 70 rokov 4 € 3,50 € 3 € 1,50 € www.starz.sk Kúpalisko Krasňany Černockého ul. č. 17, Bratislava pondelok – nedeľa 09.00 – 19.00 – dospelí – študenti od 15 do 26 rokov (karty ISIC, ITIC, EURO 26) – deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS – seniori nad 70 rokov 3,50 € 3 € 2,50 € 1,50 € www.starz.sk Kúpalisko Delfín Ružová dolina č. 11, Bratislava pondelok – nedeľa 09.00 – 20.00 – dospelí – študenti od 15 do 26 rokov (karty ISIC, ITIC, EURO 26) – deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS – seniori nad 70 rokov 4 € 3,50 € 3 € 1,50 € www.starz.sk Kúpalisko Zlaté piesky Senecká cesta č. 2, Bratislava pondelok – nedeľa 09.00 – 18.00 – dospelí – študenti od 15 do 26 rokov (karty ISIC, ITIC, EURO 26) – deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS – seniori nad 70 rokov 4 € 3,50 € 3 € 1,50 € Slnečné jazerá Senec – dospelí – deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, ZŤP – jednotné vstupné (16.00 – 18.00) 3 € 2 € 1 € www.slnecnejazera.eu Foto: Bratislava Region Tourism

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 10 Mnohí úspešní športovci odchádzajú žiť do iných krajín, aj keď reprezentujú Slovensko. Vy žijete v rodnej Bratislave. Prečo? V prvom rade preto, lebo tu mám všetkých kamarátov a najmä rodinu. Nevedel by som si predstaviť život niekde v zahraničí, kde nemám svo- jich blízkych. Ďalšia vec je, že mi vy- hovuje slovenská nátura. Tá je všade vo svete iná. Ľudia v zahraničí, hlav- ne na západe, mi pripadajú chlad- nejší, odmeraní, držia si odstup. My Slováci sme živelní, radi pohostíme druhých ľudí a po chvíli sa s nimi bavíme, akoby odjakživa boli naši kamaráti. Poznáte celý svet. V čom je náš kraj výnimočný? V tom, že je to domov. Áno, sú tu zá- pchy, na ktoré ľudia nadávajú, ale pre mňa sú tie naše zápchy smieš- ne problémy. Precestoval som veľa krajín a viem, aké obrovské kom- plikácie sú v iných mestách, kde sa stojí v zápchach aj niekoľko hodín. Páči sa mi, že Bratislava je veľmi malá a  kompaktná. Máme krásny lesopark, Dunaj, dva hrady, jazerá... Na maličkom kúsku zeme je tu veľa krásnych miest. Keď chcete ísť von a nemáte s kým, stačí sa prejsť cen- trom a stretnete množstvo známych. Možnože vo väčších mestách je viac kultúrnych podujatí, ale z môjho po- hľadu je to tu absolútne dostačujúce. Len škoda, že Bratislava má tak veľa bilbordov a zároveň tak veľa počmá- raných budov, no stále sa proti tomu nič nerobí. Moji kamaráti zo zahrani- čia si z Bratislavy pamätajú iba to, že je zaprataná reklamou, a vôbec ne­ vnímajú mesto ako také. Koľko ste mali rokov, keď ste začali hrať tenis? Prvý kontakt s tenisom som mal ako trojročný, ale to bolo skôr také ťaha- nie rakety za sebou. Niekedy v pia- tich alebo šiestich rokoch som začal poctivo trénovať. Vraj ste sa zo začiatku intenzívne venovali aj lyžovaniu. Čo rozhodlo o tom, že ste sa stali tenistom? Paradoxne, v lyžovaní som bol lepší ako v tenise. Roz- hodla vzdialenosť od športo- vísk. V čase, keď som vyras- tal, nebolo možné dochádzať za lyžovaním do Rakúska a diaľnica do Tatier ne­ existovala. Cesta tam trvala 5 ‒ 6 hodín, a keďže sme žili v Bratislave, nemohol som chodiť na tréningy veľmi často. V konečnom dôsledku rozhodlo to, že tenisové kur- ty boli veľmi blízko a mohol som tam chodiť kedykoľvek. Samozrejme, nebolo to moje rozhodnutie, bolo to rozhod- Dominik Hrbatý: Nevynechám ani jeden dcérkin tréning Jeden z najúspešnejších slovenských tenistov v ére samostatnej repub- likyDominikHrbatýnámvrozhovoreprezradil,akébolijehošportové začiatky, prečo na svoju rodnú Bratislavu nedá dopustiť, ale aj to, ako podporuje v športe svoju dcéru. Zdroj: archív Dominika Hrbatého

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

www.bratislavskykraj.sk | 11 nutie mojich rodičov. Dieťa športuje tam, kde ho rodičia dajú, a mne bolo absolútne jedno, aký šport som ro- bil. Hlavne, že som sa mohol naháňať vonku a tráviť voľný čas s partiou ka- marátov. Kedy je podľa vás najvhodnejšie dať deti na šport? Určite v čo najmladšom veku. Naj­ ideálnejší vek je 5 ‒ 6 rokov, pretože vtedy deti získavajú schopnosť kon- centrácie, dokážu počúvať a sami uvažovať, čo je správne a čo nie. Osvojujú si aj prvé pohybové návy- ky a zlepšuje sa im koordinácia. Ak chce byť niekto profesionálny špor- tovec, s tréningom musí začať skoro. Ak deti berú šport len ako krúžok, je v podstate jedno, kedy začnú. Ak však majú pohybové návyky už od útleho detstva, budú zdatnejšie, fy- zicky výkonnejšie, budú mať lepšiu koncentráciu a to im prospeje aj pri učení sa v škole. Športujú dnes deti málo? Vidíte rozdiel oproti vašim detským časom? Športuje sa menej ako kedysi. Súvisí to aj s iniciatívou rodičov. V minu- losti chodili na tréningy a na súťaže viac, deti cítili väčšiu podporu. Po- znám to z vlastnej skúsenosti. Dcér- ka sa ma mnohokrát pýta, či budem na tréningu a či sa budem pozerať. Aktivity si plánujem tak, aby som žiadny jej tréning nevynechal, a pre- to cíti podporu. Bude z vašej dcéry tiež tenistka, alebo ju lákajú iné športy? Zatiaľ hrá trikrát do týždňa golf a tri- krát do týždňa tenis. Popritom sa ešte venujeme iným športom. Chodíme sa korčuľovať,bicyklovať,plávať,jazdie- vala na koni... Snažím sa viesť ju tak, aby bola dobrá v rôznych športoch. Kariéru ste ukončili už pred ôsmimi rokmi, no vaše úspechy sú stále veľmi dobre známe. Spoznávajú vás ľudia na ulici? Pýtajú si autogramy? Stále stretávam kopu ľudí, ktorí spomínajú na časy Davis Cupu. Je to súčasť tenisu a športového života všeobecne. Ľudia ma spoznávajú na základe reprezentácie a výsledkov, aké som mal. To znamená, že vo svo- jom živote som asi robil niečo dobre a dokázal som mnohých potešiť ale- bo som im spríjemnil deň a to ma teší. Boli ste úspešný športovec, neskôr ste budovali tenisové zázemie v Turecku a momentálne pôsobíte ako kapitán slovenského daviscupového tímu. V niektorom rozhovore ste spomenuli, že sa vám tým splnil sen. Máte ešte nejaké iné sny, ktoré si chcete splniť? Dá sa povedať, že mám trénerské cie- le. Jedného dňa by som chcel vycho- vať hráča, ktorého by som videl bojo- vať o nejaký veľký titul alebo ktorý by sa dostal vysoko v rebríčku. Páči sa mi, že Bratislava je veľmi malá a kompaktná. Máme krásny lesopark, Dunaj, dva hrady, jazerá... Na maličkom kúsku zeme je tu veľa krásnych miest. Zdroj: archív Dominika Hrbatého

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 12 Tip na výlet Nechajte sa očariť Schaubmarovým mlynom Schaubmarov mlyn sa považuje za najväčší potočný mlyn na Slovensku a za jeden z najväčších mlynov svojho druhu v Európe. Postavili ho v roku 1767 a názov nesie po svojich najznámejších majiteľoch, bavorskej mlynárskej rodine Schaubmarovcov. Schaubmarov mlyn sa nachádza v pezinskej časti Cajla. Návštevníkom približuje vzhľad zemepánskych mly- nov z čias 16. až 18. storočia. Rozľahlú mlynskú usadlosť tvorí niekoľko budov. Okrem mlyna je to maštaľ, stodo- la, humno, sýpka a chlievy, ktoré spoločne vytvárajú dvor. Samotný mlyn, postavený v barokovom štýle, v roku 1913 prestavali a modernizovali. Vybavenie z tohto obdobia môžu návštevníci obdivovať dodnes. Budova je tech- nickou pamiatkou, v ktorej útrobách nájdete napríklad pôvodné mlynské lešenie, múčnu truhlu, mýtne mierky a ďalšie vybavenie. K mlynu, samozrejme, patrí aj ne- SCHAUBMAROV MLYN Cajlanská ul. č. 255, Pezinok (tel.: +421 33 640 40 35, +421 905 984 410) Otváracie hodiny pondelok – streda: zatvorené štvrtok – piatok: 9.00 – 16.00 sobota – nedeľa 10.00 – 18.00 Vstupné dospelí 2 € študenti, dôchodcovia, ZŤP 1 € deti do 15 rokov – vstup voľný Foto: Bratislava Region Tourism odmysliteľné vodné koleso s priemerom 4,8 metra. Mlyn svojmu účelu slúžil do roku 1951. Okrem mlynárskej ex- pozície v ňom v týchto dňoch nájdete aj výstavu Z kruhu von – moderná a súčasná slovenská keramika.

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

www.bratislavskykraj.sk | 13 Tosca Divadlo Aréna Do repertoáru Divadla Aréna pri- budol pred letom operný príbeh speváčky Toscy a maliara Cavara- dossiho. Vášnivý ľúbostný vzťah, láska, politika, mučenie, vraždy a  najznámejšie dramatické árie svetoznámeho operného diela mô- žete sledovať v spracovaní mladé- ho režiséra Tomáša Procházku. Ľúbostná dráma vášnivej spe- váčky a jej milenca maliara Ca- varadossiho sa odohráva v Ríme v roku  1800. Rozpráva príbeh ne- šťastnej Toscy. Boj proti politic- kej moci, stelesnenej v šéfovi polí- cie barónovi Scarpiovi, prehráva mladá láska. V hlavných úlohách sa predstavia Jana Kovalčíková, Braňo Mosný, MartinHronskýaTomášPokorný. www.divadloarena.sk Príšerka Charlie Bratislavské bábkové divadlo Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo robia filmové príšerky po ukon- čení svojej hviezdnej kariéry na striebornom plátne? Veru tak: múmia, upír, mimozemšťan či Frankenstein skutočne existujú, vytvoril ich bláznivý profesor Har- ryhausenaterazsamusiaukrývať pred svetom v hoteli na utajenom mieste. A je to strašná nuda! Jedia pukance, pozerajú filmy a dúfajú v  hviezdny comeback. Čo ak ich sláva definitívne vybledne a diváci na nich zabudnú? Ktosi však klope na bránu. Príležitosť! Vraj produ- cent z Hollywoodu. Komédia s hudbou Mariána Če- kovského v réžii Gejzu Dezorza je určená pre deti od 5 rokov. www.babkovedivadlo.sk Polepetko Divadlo Ludus Polepetko popletie všetko. Alebo skoro všetko. Keď rozpráva, nieke- dy mu ani vlastná mať nerozumie, vlesezablúdiavšetkorobínaopak. Len niekto ako on, veselý, odváž- ny a popletený, však môže prejsť cez rozum zbojníkovi Zubadlovi, zloduchovi, ktorý sa napcháva kovom a robí si chúťky aj na krá- ľovskú korunu. Nakoniec všetko dobre dopadne. Polepetko dostane korunu naspäť a k tomu si získa aj srdce kráľovskej dcéry, princeznej Pletany. Polepetko je pôvodná slovenská rozprávka vhodná pre deti od 3  rokov, ktorú si vďaka neopako- vateľnému humoru a hravým pes- ničkám obľúbilo už niekoľko gene- rácií detí. www.ludusdivadlo.sk Novinky zo župných divadiel Foto: archív Divadla Aréna Foto: Bratislavské bábkové divadlo Zdroj: Divadlo Ludus

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 14 Leto v kraji Počas letných prázdnin sa v celom regióne koná množstvo zaujímavých tradičných aj nových podujatí. Ich podrobný prehľad nájdete na stránke www.gob.sk. Urban Art Festival Bratislava 30. 6. – 1. 7. 2018 Bratislavský dobový piknik 2018 Bratislava 1. 7. 2018 Tvrďák Bratislava Bratislava 1. 7. 2018 VIVA Musica Bratislava 6. 7. – 25. 8. 2018 Senické pivné slávnosti Senica 7. 7. 2018 Triatlon pre všetkých 2018 Bratislava 7. 7. 2018 Víno a levanduľa Pezinok 7. 7. 2018 Francúzsky deň v Bratislave Bratislava 13. 7. 2018 Medzinárodný gitarový festival 2018 Modra 13. – 15. 7. 2018 Ríbezľový Devín Bratislava 14. 7. 2018 Svätojakubský jarmok Stupava 21. 7. 2018 Malá vínna ulička Pezinok 21. 7. 2018 Senecký vínny festival Senec 27. 7. – 4. 8. 2018 Zatmenie mesiaca vo vinohradoch Pezinok 27. 7. 2018 Škoda Stupava Trophy Stupava 27. – 29. 7. 2018 FA Donovaly NIGHT RUN Bratislava 28. 7. 2018 Víno pod hviezdami Pezinok 11. 8. 2018 Pezinský permoník Pezinok 17. – 19. 8. 2018 Uprising Festival Bratislava 24. – 25. 8. 2018 Záleská divadelná púť Zálesie 24. – 25. 8. 2018 Dni majstrov ÚĽUV Bratislava 25. – 26. 8. 2018 Pivobrana BeerFest 5 Bratislava 24. – 26. 8. 2018 Slovenské piesky Plavecký Mikuláš 30. 8. 2018 Slávnosť hliny – keramické trhy Modra Modra 30. 8. 2018 Dni majstrov ÚĽUV 2018 25. 8. – 26. 8. 2018 Bratislava-Staré mesto 28. ročník festivalu Dni majstrov ÚĽUV zavíta do ulíc Starého mesta posledný augustový víkend. Nenechajte si ujsť zručných majstrov, ľudovoumeleckých výrobcov z celého Slovenska, remeselné dielne, hry a zábavky pre deti. Urban Art Festival 30. 6. – 1. 7. 2018 v uliciach Bratislavy Multižánrový mestský festival Urban Art Festival ponúkne 40 umeleckých vystúpení rôznych hudobných žánrov, handmade trhy, vína pred Starou tržnicou, pouličných umelcov, neuveriteľné hudobné vystúpenia priamo v uliciach Starého mesta, detskú zónu a mnoho ďalšieho. Viac na www.urbanartfestival.sk. Slovenské piesky 30. 8. 2018 Plavecký Mikuláš Výstava vojenskej techniky, dobových vojenských táborov či ukážky bojov. To všetko môžete zažiť na Slovenských pieskoch. Slávnosť hliny – keramické trhy Modra 30. 8. 2018 Modra Tradičné podujatie známe predovšetkým hrnčiarskym jarmokom je doplnené o sprievodné výstavy, odborný seminár, kultúrny program a tvorivé dielne. Aktuálny prehľad podujatí na víkend prinášame každý štvrtok na facebookovej stránke Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

www.bratislavskykraj.sk | 15 Vláčik Záhoráčik odvezie aj bicykel Turistický vlak Záhoráčik aj so špeciálnym cyklovoz- ňom odštartoval v poradí už 2. sezónu. Na trati Záhor- ská Ves – Plavecké Podhradie premáva počas víkendov a sviatkov 3-krát denne. Cesta vlakom je príťažlivá pre rodiny s deťmi, milovní- kov železnice, partie peších turistov, ktorí preferujú verejnú dopravu, a pre cykloturistov mieriacich do severozápadných svahov Malých Karpát a dolnozáhor- ských lesov. Malokarpatský expres – autobusom na výlety Bratislavský samosprávny kraj spoločne s autobusovým dopravcom Slovak Lines aj tento rok spojil turistické lo- kality Malokarpatským expresom. Turistický autobus vás odvezie do Malých Karpát a k Neziderskému jazeru až do 16. septembra. Cestujúci si môžu zakúpiť lístky priamo u vodiča auto- busu. Celodenný lístok stojí 4 eurá, lístok na jednu jazdu 2,50 eura.Vautobuse je kdispozícii turistický sprievodca. km zastávka / station 0 Podersdorf /See/jazero 9.20 14.20 19.20 11 Neusiedl am See, Seebad/jazero  9.35 14.35 19.35 15 Neusiedl am See, Hauptpl./hl.nám.  9.40 14.40 19.40 20 Parndorf, Shopping  9.50 14.50 19.50 53 Bratislava, žst./Bf.Petržalka  10.20 13.20 15.20 20.20 56 Bratislava, Most/Brücke SNP  10.25 13.25 15.25 20.25 60 Bratislava AS/Busbf. Nivy • 10.30 13.30 15.30 20.30 0 Bratislava AS/Busbf. Nivy  10.35 13.35 15.35 20.35 17 Svätý Jur, Krajinská ul.  ( 13.59 15.59 20.59 23 Slovenský Grob, OcÚ/Gem.Amt  11.00 ( 16.09 ( 29 Pezinok, nám./Platz  11.10 14.10 16.20 21.10 36 Modra, Štúrova ul.  11.19 14.19 16.30 21.19 43 Modra-Piesok, Zochova chata • 11.29 14.29 16.40 50 Dubová, kostol • 11.36 I 57 Častá, Červený Kameň • 11.45 14.45 km zastávka / station Častá,ČervenýKameň  11.50 15.20 Dubová, kostol  I 15.27 Modra-Piesok, Zochova chata  ( 15.37 16.45 Modra, Štúrova ul.  12.06 15.47 17.00 21.25 Pezinok, námestie  12.15 15.56 17.10 21.35 SlovenskýGrob,OcÚ/Gem.Amt  ( 16.05 ( 21.47 Svätý Jur,Krajinská ul.  12.23 16.15 17.19 21.57 Bratislava AS Mlynské Nivy • 12.45 16.40 17.45 22.20 Bratislava AS Mlynské Nivy  8.00 13.00 18.00 Bratislava, Most/Brücke SNP  ( ( ( Bratislava,žst./Bf.Petržalka  ( ( ( Parndorf,Shopping • 8.40 13.40 18.40 Neusiedl am See, Hauptpl./hl.nám. • 8.50 13.50 18.50 Neusiedl am See, Seebad/jazero • 8.55 13.55 18.55 Podersdorf • 9.10 14.10 19.10 Podersdorf – Neusiedl am See – Bratislava – Modra – Červený Ka- meň Červený Kameň – Mod- ra – Bratislava – Neu- siedl am See – Poder- sdorf

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/

Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný..., než z tých, ktoré si urobil. (Mark Twain) Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 30. 7. 2018 spolu s vaším celým menom a s poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle Astorka Korzo \'90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Štatút súťaže vrátane informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na www.brati- slavskykraj.sk. Rozlúštenie krížovky z vydania 4 – 5/2018: „Čím viac niekto sleduje chyby druhých ľudí, tým menej sa stará o poznanie svojich vlastných chýb.“ Ignác z Loyoly Výhercov súťaže budeme kontaktovať písomne. Mesačník, 8. ročník, číslo 6 – 7. Vychádza 21. 6. 2018. Nepredajné. Vydáva: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16 820 05 Bratislava. IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktor: Mgr. Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Ak nie je uvedené inak, autorom článku je šéfredaktor. Oceňte osobnosti kraja! Bratislavskýsamosprávnykrajkaždoročneudeľujeoceneniatým,kto- rísavýznamnýmspôsobomzaslúžiliorozvojnášhoregiónu,zvýšenie kvality života jeho občanov alebo ho úspešne reprezentujú. Aj vy mô- žete na tieto ocenenia navrhnúť kandidátov, ktorých prínos pre kraj a preobyvateľovkrajapovažujetezamimoriadny,čiužvškolstve,kul- túre, športe, vo vede, alebo v inej oblasti. Ocenenia môžu byť udelené tak osobám, ako aj organizáciám. Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia alebo iné orga- nizácie so sídlom v Bratislavskom kraji do 31. augusta 2018. Súčasťou nomináciemusíbyťajsúhlasnominovanéhoajehostručnýživotopis. Pošlitesvojenávrhyapoďakujtesatakosobnostiamvnašomkraji! Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na www.bratislav- skykraj.skvsekciiOceneniaBSK.

http://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-6-7-2018/