BK 12/2018http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

12 | 2018 N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I V O T 365 DNÍ na župe VIANOČNÉ POCHÚŤKY - história INTEGROVANÁ DOPRAVA zmeny cestovných poriadkov Rozhovor S JURAJOM DROBOM

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 02 ZASTUPITEĽSTVO Klub nezávislých poslancov Najväčšie očakáva­ nia obyvateľov na­ šej župy sú práve v oblasti dopravy. Jedinou cestou je integrácia dopravy tak, aby bolo jednoduché a časovo výhodné nastúpiť na vlak či prí­ mestský autobus kdekoľvek v BSK a pokračovať bratislavskou MHD až na pracovisko, do školy alebo za kultúrou. Auto obsadené jednou osobou trčiace v zápche je tou naj­ horšou alternatívou. Ako predseda dopravnej komisie sa budem snažiť, aby župa mala dostatok informácií, kde je potrebné pridať spoje, kde, naopak, u­ brať, či spoje na seba nad­ väzujú. Určite nás čaká rekonštruk­ cia zastávok prímestskej dopravy a integrácia so zastávkami MHD. Ne­ menej dôležité je každoročne vyčle­ niť dostatok prostriedkov na rekon­ štrukcie existujúcej cestnej siete aj na budovanie nových komunikácií. JUDr. Štefan Gašparovič Bratislavský regionálny klub V doprave v na­ šom kraji sa za po­ sledné obdobie urobili veľké zmeny, napriek tomu naďalej evidujeme pripomienky občanov, napríklad stále treba zlepšiť nadväznosť spo­ jov. Aj keď je možné, že momentálne to dobre nefunguje pre meškanie niektorých autobusových spojov, lebo na cestách prebiehalo a prebie­ ha viacero rekonštrukcií. V našej oblasti sa zvýšil počet spo­ jov, ale niektoré, dosť strategické, sa zrušili, preto by bolo dobré vrátiť ich do harmonogramu. Občania ces­ tujú do okresného mesta nielen za lekárom, ale aj za prácou a na úrady. Celkovo hodnotím zmeny v doprave pozitívne, no ešte je čo zlepšovať. PhDr. Mária Kisková Krajský klub nezávislých Dopravnou priori­ tou župy by mala byť integrovaná doprava. Hlavným dôvodom je zhoršujúca sa situácia na cestách. Výstavba diaľnice D4 a  rýchlostnej cesty R7 neúnosným spôsobom zaťažuje existujúcu cest­ nú sieť a jedine kvalitná verejná doprava môže byť zodpovedajúcou náhradou. Treba vyzdvihnúť snahu vedenia kraja a BID o implementá­ ciu pripomienok odborníkov a ob­ čanov a o modernizáciu systému, napríklad sprístupnením mobilnej aplikácie, ktorá umožňuje nákup cestovného lístka, vyhľadávanie spo­ jení a cestovných poriadkov. Úlohou župy je udržiavať existujúcu cestnú sieť v čo najlepšom stave a budovať nové úseky ciest II. a III. triedy, ktoré umožnia odľahčenie najviac zaťaže­ ných komunikácií. Okom poslanca Očami poslancov sme sa tentoraz pozreli na dopravu. Troch členov Zastupiteľstva BSK sme sa opý­ tali, aké sú podľa nich najdôležitejšie priority župy v oblasti dopravy a čo by mala pre zlepšenie do­ pravy v kraji urobiť. Mgr. Ján Buocik Cesty v Malackách Cesta Senec - Pezinok V novembri sa ukončila revitalizácia dvoch doprav­ ných tepien v Malackách. Úseky ciest II/503 a II/590 rekonštruoval Bratislavský samosprávny kraj od júna. Stavebné práce v celkovej hodnote 1 916 820 eur pre­ biehali po etapách. Nový povrch, stabilnejšie podložie, krajnice, ale aj dopravné značenie prinesú bezpečnej­ šiu dopravu. Približne sedemapolkilometrový úsek cesty, ktorá trpí nadmernou záťažou, rekonštruuje spoločnosť RCB od polovice septembra. Investíciu v hodnote 7 200 000 eur podporil finančne aj štát. Do konca tohto roka sa spojni­ ca medzi okresnými mestami zrevitalizuje. Obyvateľom kraja prinesie rekonštrukcia komfortnejšie a bezpečnej­ šie cestovanie.

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 03 Zimná údržba v pohotovosti V štyroch strediskách – v Bratislave, Senci, Pezinku a  Malackách – je na zimnú sezónu 2018/2019 celkovo k dispozícii 18 sypačov, 3 traktory s pluhom, 3 snehové frézy a 7 nakladačov. Tie budú upravovať cesty podľa potreby, v závislosti od počasia. Pripravených je 980 ton posypovej soli, 790 ton drviny 4/8, 17 000 litrov tekutej formy soli Solmag a 7 ton kryštalickej formy soli Solmag. Regionálne cesty Bratislava zabezpečujú posyp vozo­ viek, odstraňovanie snehu, cestných prekážok, zimné značenie a ochranu pred závejmi, ako aj čistenie ciest po zimnej údržbe. Prioritu majú hlavné ťahy, cesty, vy­ užívané autobusovou dopravou, horské úseky a úseky s nebezpečenstvom tvorenia závejov, snehových jazykov a námrazy. V novembri sa v Bratislavskom kraji začala zim­ ná údržba a monitorovanie situácie na cestách. Zabezpečuje ich správca komunikácií Regionál­ ne cesty Bratislava, ktorého na tieto účely zriadi­ la župa. Údržba sa vykonáva na všetkých cestách II. a III. triedy v Bratislavskom kraji v celkovej dĺžke 518 km a na 129 mostoch. Aktuálne informácie o situácii na cestách získate telefonicky: Centrálny dispečing Bratislava – 0911 255 741 Stredisko Senec – 0911 255 742 Stredisko Pezinok – 0917 922 645 Stredisko Malacky – 0911 255 736 ZASTUPITEĽSTVO Čo sa bude prerokúvať na decembrovom zasadnutí? • Plnenie uznesení Zastupiteľstva BSK. • Personálne obsadenie Etickej komisie BSK. • Majetkovoprávne usporiadanie pozemku situované­ ho v k. ú. Modra dohodou o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyrovnaní. • Zámer zriadenia spojenej školy so sídlom Bratislav­ ská 44, Malinovo. • Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdo­ bie od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018. • II. zmena rozpočtu BSK v roku 2018. • Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021. • Plnenie Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo­ ja BSK na roky 2014 – 2020. • Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK na roky 2018 – 2023. • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie do­ tácie na podporu práce s mládežou na území BSK v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej sché­ my na podporu športu a mládeže. • Nominácia členov Odbornej hodnotiacej komisie Bra­ tislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže v zmysle VZN č. 5/2018 o poskytova­ ní dotácií z rozpočtu BSK. • Vymenovanie Odbornej hodnotiacej komisie Brati­ slavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kul­ túry v roku 2019. • Vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu 2019. • Plán zasadnutí Zastupiteľstva BSK na rok 2019. • Návrh konania vo veci ochrany verejného záujmu a za­ medzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výko­ ne funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. *Program zasadnutia sa môže zmeniť. Zastupiteľstvo BSK v roku 2018 Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa schádzajú minimálne raz za dva mesiace. Posledné tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva sa koná 14. decembra. Jeho priebeh je možné sledovať online na www.bratislavskykraj.sk a na rovnakej adrese nájdete aj videoarchív rokovaní. © beatuerk – stock.adobe.com

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 04 ŽUPA V KOCKE V oblasti pozemných komunikácií zabezpečuje BSK pravidelnú údržbu, opravu a rekonštrukciu ciest II.  a  III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve župy. V ro­ ku 2018 na ne kraj vyčlenil spolu 13 500 000 eur. Finan­ cie umožnili napríklad rekonštrukciu cesty v Závode, Chorvátskom Grobe, v Malackách a mnohé iné. S finanč­ nou pomocou štátu a  z eurofondov rekonštruuje kraj aktuálne spojnicu Pezinok – Viničné – Senec či revita­ lizuje cestu Malacky – Rohožník. Okrem toho sa doteraz zrealizovalo 5 400 m² veľkoplošných opráv povrchu vo­ zoviek, 16 868 m² menších opráv povrchu ciest a výtlkov. V zimnom období sa vykonáva zimná údržba ciest. Za- bezpečuje ju spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorú zriadil Bratislavský samosprávny kraj. Župa tiež vypracúva stanoviská k povoleniam pre do­ pravné stavby a stavby, ktoré svojou činnosťou ovplyv­ ňujú prevádzku na cestách II. a III. triedy. Navrhuje a za­ bezpečuje aj opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. V oblasti cestnej dopravy a dráh kraj zabezpečuje do- pravnú obslužnosť regiónu prímestskou autobuso- vou dopravou v spolupráci so Slovak Lines, a. s. Župa si u tohto dopravcu ročne objednáva a financuje zhruba 13 mil. km jázd, a tak zabezpečuje pohodlné a cenovo do­ stupné cestovanie obyvateľov regiónu. Podobne spolu­ pracuje kraj aj so železnicami. Jednou z najdôležitejších aktivít župy je budovanie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Ten prináša cestovanie vlakmi, autobusmi aj mestskou hromadnou dopravou na jeden lístok. Zosú­ ladenie cestovných poriadkov prináša rýchle a efektív­ ne dopravné spojenia. Tie zabezpečuje župa prostred­ níctvom Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s. (BID). Kraj sa podieľa na tvorbe cestovných poriadkov vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej a regionálnej vlakovej doprave. Udeľuje tiež licencie dopravcom. Jeho kompetencie sa vzťahujú iba na linky začínajúce trasu v našom kraji. Župa je špeciálnym stavebným úradom pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, vydáva a odníma preukazy na vedenie dráhové­ ho vozidla mestskej dráhy a vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh (trolejbusy a elek­ tričky) v kraji. Župa v kocke – doprava Doprava je jednou z najdôležitejších tém v na­ šom regióne. Kompetencie v oblasti dopravy sa delia medzi kraj, hlavné mesto, mestské časti Bratislavy, ale aj obce v kraji a niektoré dopravné stavby patria priamo štátu. Čias­ točným dielom tomuto rozsiahlemu systému pomáha fungovať aj bratislavská župa. Tá sa venuje dvom oblastiam: pozemným komuni­ káciám a cestnej doprave a dráham. © chagpg – stock.adobe.com

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 05 INVESTÍCIE Mlyn v Jelke prešiel rekonštrukciou Vianočné odmeny pre sociálnych pracovníkov Modernejšie telocvične Projekt DANUBE BIKE & BOAT ukončuje prvé investičné aktivity. Viac možností pre cyklistickú a vodácku turistiku a využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva v dunajskom regióne je cieľom spoločnej iniciatívy priľahlých regiónov a obcí. Projekt, ktorého vedúcim partnerom je práve Bratislavský samosprávny kraj, dosahuje prvé méty. Začiatkom novembra sa dokončili rekonštrukčné práce na vodnom mlyne v Jelke, ktorý už budúcu se­ zónu poteší aj návštevníkov z Bra­ tislavského kraja. Od jari, keď sa mlyn sprístupní verejnosti, budú môcť obdivovať technickú pamiatku na brehu Malého Dunaja zlepšenú rekonštrukciou. Počas nej sa očis­ tili, zakonzervovali a ošetrili dre­ vené časti budovy, vymenili sa lúče a  lopatky vodného kola, vybudoval sa bezbariérový prístup a strecha objektu získala svoj pôvodný tvar. Projekt je podporený z programu INTERREG V-A SK – HU. Bratislavský samosprávny kraj vy­ členil finančné prostriedky na via­ nočné odmeny pre takmer tisícku zamestnancov v sociálnej oblasti. Odmeny vo výške 450 eur na oso- bu poskytne župa pre zamestnan- cov zariadení sociálnych služieb v  pôsobnosti Bratislavského samo- správneho kraja. Ich práca je fy­ zicky a psychicky náročná, pracujú s klientmi trpiacimi zdravotným po­ stihnutímapomáhajúimskaždoden­ nými činnosťami. O konečnej výške pre jednotlivých zamestnancov budú rozhodovaťriaditeliazariadenísociál- nych služieb. Župa už v tomto roku pracovníkov v sociálnej oblasti od- meňovala.V polovicirokavyčlenila na odmeny finančné prostriedky v  rovnakej výške. Medziročne ide pri odmenách o nárast vo výške 100 % a tento spôsob ohodnotenia by mal pomôcť pri stabilizácii pracovnej sily v sociálnej oblasti na Slovensku. Telesná výchova bude na SOŠ po­ lygrafickej v Bratislave komfort­ nejšia. Dve telocvične, ktoré žiaci využívajú, prejdú rozsiahlou rekon­ štrukciou. Zateplenie striech, fasád, výmena okien, obloženia stien, nová vzduchotechnika, osvetlenie, ale aj športové náradie potešia študentov. Bratislavský samosprávny kraj do športového zázemia školy zain- vestuje 405 506 eur. Rekonštrukčné práce by sa mali začať v priebehu de­ cembra a prebiehať budú približne pol roka. © Brian Erickson – stock.adobe.com © Gina Sanders –stock.adobe.com

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 06 365 DNÍ NA ŽUPE 365 dní na župe Rok od posledných volieb priniesol množstvo opatrení, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvate­ ľov regiónu. Zlepšenia sa dotkli všetkých oblastí, v ktorých má župa kompetencie. Výber z nich vám prinášame na tejto dvojstrane. Podrobný prehľad nájdete na www.bratislavskykraj.sk. Sumy, ktoré platí župa za prevádzkovanie pohotovosti v Malackách, sa znížili, no rozsah poskytovaných služieb sa nezmenil. Podarilo sa zachrániť zubnú pohotovosť v Bratislave, ktorej hrozil zánik. DSS SIBÍRKA začala poskytovať služby včasnej intervencie pre deti so zdravotným postihnutím a s rizikovým vývinom. DSS Integra vytvoril službu pre deti s poruchami autistického spektra. V DSS a ZPS Rača vzniklo špecializované zariadenie pre 27 ľudí s Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou a demenciou. Pre deti zo župných domovov sociálnych služieb pripravil BSK na sv. Mikuláša bábkové predstavenie aj balíčky. Bratislavská župa začala ako prvá na Slovensku regulovať výskyt komárov biologickou formou namiesto chemickej. Ušetrila tým takmer 130-tisíc eur. Na strechách župných budov pribudli hniezdne búdky pre zákonom chránené vtáctvo. Všetci deviataci dostali katalóg informácií o župných stredných školách. 1 milión navyše na odmeny pre učiteľov vyčlenil BSK pre ohodnotenie mimovyučovacej činnosti, príplatky pre začínajúcich, ale aj skúsených pedagógov.

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 07 365 DNÍ NA ŽUPE Vďaka elektronizácii a triedeniu odpadu je župa ekologickejšia. Ušetrila 3,5 tony papiera. Vyše 4 000 bochníkov chleba pre ľudí bez domova zabezpečila župa prostredníctvom SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského 9. Nová stránka www.strednapremna.sk prináša informácie o 54 župných stredných školách na jednom mieste. Škôlka pre 82 detí, ktorá vznikla pri župnej pedagogickej škole na Bullovej ulici, umožní odbornú prax priamo v škole. Priestory pre odborné vzdelávanie na 3 župných školách prechádzajú rekonštrukciou v hodnote 9 miliónov eur. Turistická rozhľadňa na vrchu Veľká homoľa vznikla aj vďaka podpore BSK vo výške takmer 60 000 eur. Projekt bratislavskej župy, vláčik Záhoráčik, prepravil za oddychom 8 250 ľudí a 930 bicyklov. Zrekonštruovaný kruhový objazd v Novej Dedinke sprístupnil BSK v štvormesačnom predstihu. Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji spustil užitočnú mobilnú aplikáciu a má nové, efektívnejšie cestovné poriadky. BSK predĺžil cyklotrasy v regióne o 30 km. Synagóga v Senci sa po 65 rokoch dočkala rekonštrukcie. Koncert TRIBUTE TO FREEDOM pripomínajúci obdobia neslobody v našej krajine odznel aj vďaka podpore BSK. Občania dostali možnosť rozhodovať o dotáciách župy v hodnote 300-tisíc eur na www.rozhodni-bsk.sk. Dotačné schémy BSK dostali nové, jednoduchšie pravidlá.

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

kapitola | 08 Vlani v predvianočnom období ste nastúpili do funkcie predsedu Bra- tislavského samosprávneho kraja. Aký bol uplynulý rok? Mám za sebou veľmi rýchly rok. Bol o nastavení procesov, o výmenách v manažérskom tíme, o naštartovaní veľkých projektov župy hlavne v ob­ lasti dopravy, školstva, ale aj investí­ cií a rekonštrukcií. Keď to porovnám s prácou v Národnej rade, tak za ten­ to rok som zažil viac ako za celých sedem rokov v parlamente. Bol to naozaj rok ako uragán. Stihli ste zrealizovať všetko, čo ste si na prvý rok vedenia kraja naplá- novali? S výnimkou jedného konkrétneho projektu rekonštrukcie, ktorá sa za­ sekla na nezhodách s dodávateľom, sme urobili oveľa viac. V decembri minulého roka sa nám ani nesní­ valo, čo všetko sa dá za rok spraviť. Postupne plníme ciele, ktoré sme si na začiatku vytýčili v programovom vyhlásení. To najdôležitejšie, čo sa za rok podarilo zrealizovať, sme zverejnili v dokumente „365 dní na župe“. (Poznámka redakcie: čítajte viac na s. 6 – 7) Aké najdôležitejšie výsledky sa vám podarilo dosiahnuť? Spustili sme niekoľko významných investícií. Rekonštruujeme syna­ gógu v Senci, kaštieľ v Modre, cesty Malacky – Rohožník, Senec – Pezi­ nok... Už za prvý polrok sme niekoľ­ kými opatreniami zvýšili záujem žiakov o naše stredné školy o viac ako 7 %. Lepším hospodárením sa nám darí nachádzať financie aj na odmeny pre učiteľov a sociálnych pracovníkov. Toto sú len niektoré z  množstva opatrení, ktoré sa nám za 365 dní podarilo zrealizovať. Je niečo, čo vás vo funkcii naozaj prekvapilo? Prekvapilo ma to, koľko času musím tráviť operatívou a riešením inter­ ných záležitostí na úrade. Postupne nachádzam modus operandi, podľa ktorého budem vedieť najbližšie šty­ ri roky dobre fungovať. Aké sú vaše plány na budúci rok? V pláne máme prepojenie integrova­ nejdopravyBratislavskéhokrajasTr­ navským, deinštitucionalizáciu DSS Rača aj DSS Merema a pripravujeme napríklad i výstavbu ďalšej cyklotra­ sy na Záhorí. Samozrejme, budeme Juraj Droba, bratislavský župan Na Vianoce ma najviac teší čas s rodinou Predsedu Bratislavského samo­ správneho kraja sme sa opý­ tali na pocity z prvého roka vo funkcii, jeho plány na rok 2019 a prezradil nám aj niečo zo svoj­ ho súkromia. Dozviete sa, kto u Drobovcov pečie, čo si brati­ slavský župan praje pod strom­ ček, aj to, ako pre rodinu zabez­ pečí kapra. Juraj Droba s rodičmi a so synom ROZHOVOR

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 09 ROZHOVOR pokračovať aj v rekonštrukciách na­ šich stredných škôl a centier odbor­ ného vzdelávania a prípravy. Len tak budú môcť vyučovať kvalitne a atrak­ tívne pre študentov. Slovensko bude v  roku 2019 predsedať OBSE. Určite budeme aktívni aj v tejto súvislosti. Blížia sa Vianoce. Pripravujete sa na ne vopred alebo ako väčšina mu- žov zháňate darčeky na poslednú chvíľu? Tento rok už mám väčšinu darčekov pre najbližších nakúpenú. Stalo sa to úplnou náhodou. Bol som na služob­ nej ceste v zahraničí a zostali mi tri hodiny, ktoré som využil na nákupy. Čo by ste si chceli nájsť pod strom- čekom? Podstromčekombysomsichcelnájsť pár dní voľna na lyžiach so svojím synom a chvíle pokoja s najbližšími. Nemám žiadne materiálne očakáva­ nia. Pre mňa sú Vianoce najmä o tom, že trávim čas s rodinou, ideme na prechádzku, dobre sa najeme a hlav­ ne sme spolu. Nejaká drobnosť, sa­ mozrejme, poteší. A pokojne to môžu byť aj ponožky alebo sveter. :-) Čím sú charakteristické Vianoce u Drobovcov? Snažím sa držať sa tradícií, ktoré si pamätám z detstva. Darčeky sa u nás rozbaľujú až po večeri. Syn ešte stá­ le verí, že ich nosí Ježiško. Chcem ho v tom nechať, pokiaľ je to možné. Kapra plávajúceho vo vani by ste však u nás hľadali márne. Mám rád zvieratá, a preto ich nie som schopný zabíjať. Kapra väčšinou dostanem od kamaráta už pripraveného na fileto­ vanie a vyprážanie. Aké je vaše vianočné menu? Štedrá večera sa začína oblátkami s medom a vlašskými orechmi. Kla­ sická vianočná kapustnica sa u nás nerobí. Namiesto nej jedávame ryba­ ciu polievku. Ako hlavný chod máme vyprážané podkovičky z kapra, ale aj rybie filé so zemiakovým šalátom. Sviatočné varenie aj pečenie je do­ ménou mojej mamy. My muži však pri tom vždy asistujeme. :-) V akých farbách bude vaša vianoč- ná výzdoba? Výzdobu uprednostňujem v prí­ rodných farbách. Nie som priateľ gýčovej červenej. Stromček bude­ me vyberať so synom a spoločne ho ozdobíme vo farbách prírody – v hnedej a zelenej. Máte nejaký obľúbený vianočný koláč či zákusok? Neodmysliteľný je pre mňa makov­ ník a orechovník. Keď sa zobudím na Prvý sviatok vianočný, mám naj­ lepšie raňajky v roku. Makovník a orechovník s veľkým pohárom stu­ deného mlieka. Milí čitatelia, prajem vám pokojné vianočné sviatky a úspešný štart do nového roka 2019! Juraj Droba so synom

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 10 INTEGROVANÁ DOPRAVA Okres Pezinok LINKA 550 Základná nosná linka 550 premávajúca medzi Bratislavou a Doľanmi sa rozdeli­ la na tri. Táto linka bude aj naďalej pre­ mávať cez železničnú stanicu v Pezinku s pokračovaním do obce Doľany a Štefa­ nová s obsluhou všetkých nácestných zastávok. LINKA 566 Linka 566 po novom premáva cez že­ lezničnú stanicu v Pezinku. Následne pokračuje do obce Doľany a odtiaľ do Trnavy. Rovnako ako predchádzajúca linka, aj 566 obsluhuje všetky nácestné zastávky. LINKA 576 Ako zrýchlený spoj z Bratislavy premá­ va linka 576. Nezachádza na železničnú stanicu, obsluhuje zastávku Pezinok a Je­ senského a pokračuje do obce Doľany, ďa­ lej smerom na Trstín a Chtelnicu. LINKA 535 Zrýchlené spoje linky 576 doplnili zrých­ lené spoje linky 535 do Modry. Interval týchto spojov v smere do Bratislavy je ráno 15 minút a poobede v smere z Brati­ slavy 30 minút. LINKA 520 Zároveň medzi Bratislavou a Pezinkom premáva linka 520 bez zachádzok do Svätého Jura. Ukončenie spoja sa pravi­ delne strieda. Spoje končia striedavo na sídlisku Sever alebo na zastávke Pezinok, Muškát. LINKA 510 Predtým uvedené linky doplnila nová linka 510 do Svätého Jura, ktorá obsluhu­ je aj zastávky Svätý Jur, MÚ a Svätý Jur, Kačačnice. LINKA 539 Cestovný poriadok linky 539 je nastave­ ný na celodennú nadväznosť zo smeru Modra a Blatné na vlaky v smere Bratisla­ va a Trnava. Pre obec Blatné slúži linka 539 ako spojnica so železnicou namiesto linky 645. LINKA 645 Linka 645 v smere do Senca pokračuje na základe požiadaviek cestujúcich až do Bratislavy. LINKA 640 Pre obce Čataj, Igram a Kaplná slúži linka 640 ako nadväzná linka k vlakom. LINKY 525 A 527 Linka 525 s trasou Bratislava, Shopping Palace a Chorvátsky Grob má v špičke pracovných dní spoje pokračujúce do Senca, resp. začínajúce v Senci. Časť týchto spojov premáva už z AS Mlynské nivy, resp. v opačnom smere z Chorvát­ skeho Grobu na AS Mlynské nivy. Linka 527 s trasou Bratislava, Shopping Palace a Slovenský Grob má časť spojov pokra­ čujúcu do Viničného a časť spojov zo Slovenského Grobu do Pezinka. Aj pri tejto linke časť spojov premáva už z AS Mlynské nivy, resp. v opačnom smere zo Slovenského Grobu na AS Mlynské nivy. V zmysle požiadaviek Chorvátskeho a Slovenského Grobu je zabezpečené pra­ videlné spojenie Čiernej Vody a Malého Raja so železničnou zastávkou v Grinave a s Pezinkom. Okres Senec LINKA 620 Spoje linky 620 premávajú naďalej z Bra­ tislavy cez Ivanku pri Dunaji, Bernoláko­ vo až do Novej Dedinky. V skorých ran­ ných a neskorých večerných hodinách zachádzajú do Zálesia, kde nahradili linku 610. Za Novou Dedinkou pokraču­ je časť spojov cez Tureň do Senca a späť, najmä mimo špičky, večer a cez víkend. V špičke premávajú spoje linky 620 cez Tureň, Kráľovú pri Senci časť Bodoház, Kostolnú pri Dunaji a Hrubý Šúr do Hur­ banovej Vsi. LINKA 629 V časoch, keď nepremáva linka 620 z  Turne do Senca, ju nahradí linka 629 v smere Tureň, Senec. LINKY 630 632 645 659 Spojenie medzi Bratislavou a Sencom bude naďalej zabezpečovať linka 630, Zmena cestovných poriadkov prímestských autobusov Cestovné poriadky regionálnych autobusov sa v decembri prispôsobili požiadavkám obcí, cestujú­ cich, ale aj zmenám v železničnej doprave. Od nedele 9. decembra sa zmenilo vedenie niektorých liniek a nezabudnite, že aj časový harmonogram spojov. Aktuálne cestovné poriadky nájdete vždy v mobilnej aplikácii IDS BK. Výber najdôležitejších zmien prinášame na tejto dvojstrane. INTEGROVANÁ DOPRAVA

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 11 INTEGROVANÁ DOPRAVA BRATISLAVSKÁ MHD Na Štedrý deň (24. 12. 2018) budú denné linky MHD premávať podľa víkendových cestovných poriadkov. Premávka denných liniek sa postupne ukončí krátko po 17.00. Od 18.30 začnú premávať nočné linky, do polnoci v intervale 30 minút, po polnoci podľa riadnych ces­ tovných poriadkov. V Prvý a Druhý sviatok vianočný (25. a 26. 12. 2018) budú denné linky premávať podľa ví­ kendových cestovných poriadkov. Na Silvestra (31. 12. 2018) budú denné linky premávať v  režime pracovný deň – školské prázdniny. Nočnú dopravu počas celej noci posilnia mimoriadne spoje. Na Nový rok (1. 1. 2019) budú linky premávať podľa víken­ dových cestovných poriadkov. Bratislavská MHD bude o zmenách informovať prostredníctvom internetovej stránky www.idsbk.sk a www.dpb.sk. REGIONÁLNA DOPRAVA Obmedzenia v železničnej a regionálnej autobusovej do­ prave sú zapracované v cestovných poriadkoch, pri ces­ tovaní v týchto dňoch vám preto odporúčame sledovať zmeny v cestovných poriadkoch. Doprava cez sviatky Vianočné a novoročné sviatky majú každý rok vplyv aj na prevádzku verejnej dopravy. Keďže v tom­ to období je dopyt po doprave nižší, prispôsobujú sa mu aj cestovné poriadky. Cez prázdniny (od 22. 12. 2018 do 7. 1. 2019) budeme preto jazdiť podľa prázdninových cestovných poriadkov s viacerý­ mi výnimkami počas štedrovečernej a silvestrovskej noci. ktorá premáva cez Ivanku pri Dunaji a  Bernolákovo, a linka 632, ktorá pre­ máva cez Bernolákovo alebo Veľký Biel a Malý Biel. Okrem špičiek pracovných dní je spojenie zabezpečené linkami 645 a 659 cez Bernolákovo. Počas špičiek pra­ covných dní budú premávať spoje linky 635 medzi Bratislavou a Sencom po diaľ­ nici a 645 z Bratislavy cez Senec do Blat­ ného, Igramu a Čataja. LINKA 659 Linka 659 má aj naďalej spoje počas špi­ čiek pracovných dní do Hrubej Borše, Veľkých Úľan a Jelky, ktoré úplne obchá­ dzajú Senec. Táto linka zároveň zabezpe­ čuje spojmi celodennú nadväznosť na že­ lezničnú stanicu v Senci na vlaky liniek S60 a S65. LINKY 640 631 657 729 740 649 V bezprostrednom okolí Senca aj naďalej premávajú linky 640 cez Boldog, Recu a Veľký Grob do Báhoňa. Ďalej linky 631 do časti Svätý Martin, 657 do Nového Sveta cez Kráľovú pri Senci a 729 cez Malý Biel a Novú Dedinku do Tomášova. V Tomášove je nadväznosť na linku 740 smerom do Malinova a Mosta pri Bra­ tislave. Linka 649 naďalej premáva zo Senca do Šamorína cez Kráľovú pri Senci a Kostolnú pri Dunaji, resp. cez Tureň a  Zlaté Klasy. V poobednej špičke nad­ väzuje v Senci aj na vlaky kategórie REX linky S60 z hlavnej stanice, ako aj na vla­ ky linky S65 z Petržalky a Nového Mesta. V smere Šamorín prebehli iba minimál­ ne zmeny. Z dôvodu snahy o zabezpeče­ nie aspoň niektorých ranných spojov do Bratislavy, ktoré by mohli aj napriek veľ­ mi nepriaznivej situácii dodržať cestov­ ný poriadok s  minimálnym meškaním, začína ráno viac spojov v Dunajskej Luž­ nej na Nových Košariskách a jeden spoj mimoriadne v Rovinke. LINKY 720 A 740 V čase rannej a poobednej špičky do­ chádza z dôvodu vysokej obsadenosti jednotlivých spojov v smere Most pri Bratislave, Tomášov a Zlaté Klasy ku skráteniu intervalu na zväzku liniek 720 a 740. Spoje končia trasu na zastávke To­ mášov, osada a 740 v smere Zlaté Klasy, Nový Život a Čenkovce. Zároveň dochá­ dza na základe požiadaviek samospráv k doladeniu vybraných spojov podľa do­ chádzky žiakov do škôl. © candy1812 – stock.adobe.com

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 12 VIANOCE Z histórie vianočných pokrmov Receptnatradičnúpochúťkunámprezra­ dili majstri zo SOŠ gastronómie a hotelo­ výchslužiebnaFarského9 v Bratislave. Cesto: 375ghladkejmúky•175ghrubejmúky• 310 g margarínu/masla • 1 dl mlieka • 42 g čerstvého droždia • 60 g jemného kryštálového cukru • štipka soli • 1 vaj­ ce na potretie Maková náplň: 250 g mletého maku • 150 g kryštálového cukru•15gdrvenýchpiškót•30gvanil­ kového cukru • citrónová kôra • mletá škorica • 1,5 dl mlieka • 0,17 g masla Orechová náplň: 300 g mletých vlašských orechov • 150 g kryštálového cukru • 15 g drve­ ných piškót • 15 g vanilkového cukru • mletá škorica • 1 dl mlieka Zo surovín vypracujeme hladké cesto a necháme odpočívať 30 – 40 minút. Makovú náplň pripravíme varením a orechovú len zaliatím horúcim mlie­ kom. Náplne musia byť tuhé, aby sme z nich po vychladnutí mohli tvarovať valčeky. Cesto rozdelíme na 50 guľôčok, ktoré necháme ešte 10 minút odpočívať, a rozvaľkáme do oválu s  max. dĺžkou 10 – 12 cm. Do stredu vložíme náplň a za­ balíme. Makové rožky formujeme do tvaru podkovičky a orechové do tvaru písmena C. Rožky natreté rozšľahaným vajíčkom ukladáme na papier na peče­ nie a necháme kysnúť 20 – 25 minút. Pri teplote asi 200 °C pečieme 15 – 18 minút. Bratislavské rožky Recepty z krajskej kuchyne Každý pozná typické vianočné menu – vypráža­ ného kapra s majonézovým šalátom. No zamys­ leli ste sa niekedy nad tým, prečo sa u nás tradu­ je práve tento pokrm? Viete, aké štedrovečerné menu zdobilo stoly našich predkov? Na Štedrý večer si zvyčajne doprajeme viac chodov ako zvyčajne, ale málokto by uhádol, koľkými chodmi si ten­ to sviatočný večer uctievali naši predkovia. Stoly dáv- nych Bratislavčanov totiž zdobilo od 6 do 12 chodov. Neznamená to však, že by sa ľudia v tom čase prejedali. Pripravovalo sa totiž len toľko jedla, aby si každý člen rodiny mohol dať z každého chodu za lyžičku. Jedlá sa varili z lokálnych surovín, a preto dominovali najmä strukoviny. Najčastejšie ich konzumovali ako kaše – šo­ šovicovú, fazuľovú, ale obľúbené boli aj obilninové kaše – ovsená, prosná, kukuricová alebo krupičná. Tá sa v na­ šom regióne nazývala aj Ježiškova. Štedrovečerná večera sa už od dávnych čias začínala oblátkami s medom a cesnakom. Ako druhý chod na- sledovala vianočná, najčastejšie kapustová polievka. V oblasti Podunajska sa namiesto kapustovej robila rybacia polievka známa ako halászlé. Ryby sa na štedrovečernom stole objavujú už od začiat­ ku stredoveku. Považovali sa totiž za pôstne jedlo a jesť ich teda mohli aj tí, ktorých vierovyznanie mäsové pokr­ my na Štedrý deň nepovoľovalo. Ryba sa konzumovala ako varená alebo pečená a často sa jedávali aj solené ha­ ringy. Až druhá polovica 20. storočia so sebou priniesla typického vyprážaného kapra s majonézovým šalátom ako tradičné štedrovečerné menu. Kapor sa stal symbolom vianočnej večere, pretože bol najdostupnejšou rybou, chovanou v mnohých ryb­ níkoch. Zmena jedálneho lístka súvisela aj s tým, že v druhej polovici 20. storočia, v období socializmu, sa za status blahobytu považovali vyprážané jedlá. A tak sa aj podkovičky z kapra začali objavovať na sviatočnom stole vypražené. © zi3000 – stock.adobe.com

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 13 POHOTOVOSTI Astorka reprezentuje v Prahe Divadlo ASTORKA Korzo ’90 už v tomto roku reprezentovalo Slovensko v Amerike. Prvého decembra sa predstavilo aj u našich susedov v Prahe, kde hosťuje pravidelne už od roku 2003. Predstavenia tohto divadla sa v českom hlavnom meste vždy tešia veľkému záujmu domácich divadelníkov, filmá­ rov, ale aj diplomatov. V tomto roku kolektív bratislavského divadla pred­ viedol inscenáciu Lásky jednej plavovlásky. Hru podľa predlohy legendár­ neho filmu československej novej vlny režisérsky spracovalo autorské duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský). December je pre Divadlo ASTORKA Korzo ’90 dvojnásobne významný. Okrem hosťovania v Prahe si totiž pripomína aj malé jubileum. Pred 50 rok­ mi 21. decembra 1968 sa v Československu začala činnosť činoherného súbo­ ru Divadlo na korze. Napriek tomu, že neprežilo normalizáciu, o niekoľko rokov sa jeho ideovým nástupcom stalo práve Divadlo ASTORKA Korzo ’90. Pohotovosti počas sviatkov Viete, kam sa počas sviatočných dní obrátiť v prípade akútnych zdravotných prob­ lémov? Aktuálne rozpisy pohotovostí nájdete vždy na www.bratislavskykraj.sk v sekcii Zdravotníctvo a humánna farmácia. AMBULANTNÁPOHOTOVOSTNÁSLUŽBAPREDETI pracovný deň: od 16.00 do 22.00, víkendy a sviatky (24. – 26. 12. a 1. 1.): od 7.00 do 22.00 • Bratislava-Kramáre: Limbová 1 • Pezinok: Bratislavská 85 AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA PRE DOSPELÝCH pracovný deň: od 16.00 do 22.00, víkendy a sviatky (24. – 26. 12. a 1. 1.): od 7.00 do 22.00 • Bratislava: Šancová 110 • Bratislava-Petržalka: Strečnianska 13 • Malacky: Duklianskych hrdinov 34 • Pezinok: Bratislavská 85 ZUBNO-LEKÁRSKA POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA • DENTA Group, Drieňová 38 (zazmluvnená zdravotnými poisťovňami) pracovný deň: od 17.30 do 24.00 víkendy a sviatky: od 11.00 do 23.00 • 32group, Bajkalská 9 pracovný deň: od 17.00 do 22.00 víkendy a sviatky: od 8.00 do 22.00 • STOMAMED, Laurinská 16 pracovný deň: od 19.00 do 22.00 víkendy a sviatky: od 15.00 do 22.00 • Zubná pohotovosť, Krížna 44 24. – 26. 12., 30. 12., 1. 1. od 8.00 do 22.00 27. 12. a 31. 12. od 17.00 do 22.00 28. 12. od 17.00 do 24.00 29. 12. od 8.00 do 24.00 CENTRÁLNE PRÍJMY NEMOCNÍC Ústavná pohotovostná služba je dostupná nepretržite v týchto nemocniciach: • Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, Bratislava-Ružinov • Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, Bratislava-Kramáre • Univerzitná nemocnica Bratislava, Antolská 11, Bratislava-Petržalka • Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34, Malacky LEKÁRNE pracovný deň: od 16.00 do 22.30, víkendy a sviatky (24. – 26. 12. a 1. 1.) od 7.00 do 22.30 Aktuálny rozpis pohotovostnej služby lekární nájdete na www.bratislavskykraj.sk v sekcii Zdravotníctvo a humánna farmácia. Foto: Ctibor Bachratý / Divadlo ASTORKA Korzo ´90

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

| 14 Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10 851 01 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici v pondelok až nedeľu od 14.00 do 18.00 hod. 15. 12.  18.55 La Traviata 16. 12.  18.00 Bella figura – premiéra 17. 12.  19.00 Sklenený zverinec 18. 12.  19.00 Tiso 20. 12.  20.00 koncert – Ali Caldwell Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L + S, Nám. 1. mája 5, 811 06 Bratislava. Vstupenky sú k dispozícii online. 14. 12.  10.00 Džungľa 17. 12.  10.00 Labyrint prísloví 18. 12.  10.00 Polepetko 20. 12.  10.00 Pozor, dobrý pes Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu (zadný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2. Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici na Škultétyho 5 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. a počas víkendov hodinu pred predstavením. 11. 12.  9.00, 11.00 Príbehy stien 12. 12.  11.00, 19.00 Na slepačích krídlach 13. 12.  9.00, 11.00 Na slepačích krídlach 13. 12.  17.00 Príbehy stien 14. 12.  9.00 Príbehy stien 15. 12.  14.30 Zlatovláska 16. 12.  10.00, 14.30 Zlatovláska 18. 12.  9.00, 11.00 Zlatovláska 19. 12.  10.00 Zlatovláska 20. 12.  10.00 Zlatovláska 21. 12.  19.00 Kráľ (Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 12) Divadlo ASTORKA Korzo ,90 Námestie SNP 489/33 811 01 Bratislava-Staré Mesto Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici v pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 hod. 11. 12.  19.00 Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho 12. 12.  19.00 Jama deravá 13. 12.  19.00 Na koho to slovo padne 15. 12.  19.00 Letmý sneh 18. 12.  19.00 Shylock (Divadlo Na Jezerce, Praha) 19. 12.  19.00 Lásky jednej plavovlásky 20. 12.  19.00 Sen svätojánskej noci Program župných divadiel Bella Figura v Aréne 16. decembra uvedie divadlo na brehu Dunaja premiéru komédie francúzskej autorky Yasminy Rezaovej. V hlavných rolách sa predstavia vzťa­ hy, pretvárka a zúfalá snaha o nájdenie zmyslu života. Náhoda spojí piatich ľudí, ktorí sa zídu pri jednom stole na oslave narodenín. Na prvý pohľad bežné posedenie sľubuje vďaka rôznorodosti pováh a názorov konver­ začnú komédiu hodnú mena známej autorky. Stretnutie ľudí pri pohári šampanského a morských ježkoch sa ná­ hle zvrtnenaabsurdnevyšinutývečerplnýgroteskných momentov, aké vie priniesť iba sám život. Najúspešnejšia francúzska autorka, držiteľka prestížnej Ceny Laurencea Oliviera, laureátka Tony Award, Grand Prix Francúzskej akadémie a Molièrovej ceny, túto hru napísala na objednávku Schaubühne Berlin v spolupráci s hviezdou nemeckej réžie Thomasom Ostermeierom. VslovenskejadaptáciisapodrežisérskymvedenímMicha­ la Spišáka predstavia Zuzana Kocúriková, Ján Jackuliak, Zuzana Porubjaková, Marián Mitaš a Lenka Barilíková. Foto: Divadlo Aréna

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

kapitola | 15 Decembrové podujatia December ponúka množstvo zaujímavých podujatí. Kým via­ nočné trhy rozprúdia sviatočnú atmosféru, koncerty ponúknu príležitosť zastaviť sa a vychutnať si umenie uprostred konco­ ročného zhonu a napríklad 30. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty vám zasa pomôže zhodiť povianočné kilá. Aktuálny prehľad podujatí na víkend prinášame každý štvrtok na facebookovej stránke Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život VIANOČNÉ TRHY V BRATISLAVE 23. november – 22. december 2018 Vianočné trhy sa nielen v Bratislave tešia veľkej obľube. Príďte si vychutnať množstvo gastronomických špecialít, nakúpiť drobnosti pre svojich blízkych a stráviť príjemný predsviatočný čas s priateľmi. Okrem tradičných trhov na Hlavnom a Františkánskom námestí v Bratislave nájdete aj množstvo menších v celom kraji. ŽUPNÁ ZABÍJAČKA 2018 15. december 2018 V čase, keď ľudia zháňajú nielen mäsové výrobky na sviatočný stôl, pripravili študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave podujatie pre širokú verejnosť. Župná zabíjačka na jednej z najkvalitnejších gastronomických škôl na Slovensku ponúkne aj predaj mäsových výrobkov žiakov a absolventov školy. SILVESTROVSKÝ BEH CEZ BRATISLAVSKÉ MOSTY 31. december 2018 Na Silvestra čaká športuchtivých Bratislavčanov už 30. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty. V posledný deň v roku sa na štartovej línii každoročne stretávajú stovky športovcov aj nešportovcov. Môžete sa k nim pridať a na trať dlhú 11 km vyraziť o 10.00 h od Ekonomickej univerzity. Viac informácií a prihlasovanie na www.starz.sk. 13. 9. 2018 – 10. 1. 2019 Modra Salón výtvarníkov 26. 9. – 31. 12. 2018 Dom kultúry Ružinov, Bratislava Ružinovská galéria – výstava Vladimíra Petríka 16. 11. – 22. 12. 2018 Hviezdoslavovo námestie, Bratislava Staromestské vianočné trhy 17. 11. – 24. 12. 2018 Eurovea, Bratislava Vianoce v Eurovei 23. 11. – 22. 12. 2018 Hlavné a Františkánske námestie, Bratislava Vianočné trhy v Bratislave 30. 11. – 19. 12. 2018 Zámocká 2, Bratislava Advent na hrade – Bratislavský hrad 30. 11. – 19. 12. 2018 Námestie republiky, Bratislava PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY 2018 1. – 23. 12. 2018 Ružinov, Bratislava Ružinovská zima 2018 2. 12. 2018 – 6. 1. 2019 Mierové námestie, Malacky Adventné Malacky 2018 6. – 30. 12. 2018 Bratislava Vianočná električka 7. – 9. 12. 2018 Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava Urban Market 2018 (zimná edícia) 10. 12. 2018 Bratislava koncert PAVEL ŠPORCL – VIANOCE 2018 12. 12. 2018 Bratislava Vianočný koncert Slovenského komorného orchestra 14. – 16. 12. 2018 Tyršovo nábrežie, Bratislava Vianočný Street Food v Bratislave 15. 12. 2018 Bratislava Spievajúci prešporáčik 15. 12. 2018 Pezinok Vianočná vínna ulička 15. 12. 2018 Stará tržnica, Bratislava Malé vianočné SAShE v Tržnici 15. 12. 2018 Farského 9, Bratislava Župná zabíjačka 2018 15. 12. 2018 Malokarpatské múzeum v Pezinku Čaro začiatkov, tvorivé dielne 16. 12. 2018 Stará tržnica, Bratislava Dobrý trh na SNP! 16. 12. 2018 Bratislava Koncert: Vianoce v Bratislave 2018 16. 12. 2018 Bratislava Vianočný koncert Hilaris Chamber Orchestra 16. 12. 2018 Bratislava VIANOČNÝ SPEV PRE ŽIVOT 2018 27. – 30. 12. 2018 hrad Červený Kameň Snehová kráľovná (vianočné scénické prehliadky) 31. 12. 2018 Bratislava Silvestrovský beh cez bratislavské mosty 31. 12. 2018 Bratislava Silvester v Bratislave

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/

Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 2. 1. 2019 spolu s vaším celým menom a s poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Di­ vadle ASTORKA Korzo ,90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Štatút súťaže vrátane informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na www.bratislavskykraj.sk. Rozlúštenie krížovky z 11/2018: „Ľudia celkom radi prijímajú dary slobody, ale neradi nesú jej nevýhody.“ (Václav Havel) Výhercov súťaže budeme kontaktovať písomne. Mesačník, 8. ročník, číslo 12. Vychádza 10. 12. 2018. Nepredajné. Vydáva: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Brati- slava. IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktorka: Mgr. Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Ak nie je uvedené inak, autorom článku je šéfredaktor. Redakčná rada: PhDr. Branislav Masarovič, Kata- rína Weissová, Mgr. Nora Čechmánková, PhD., Renáta Staněková, Mgr. Michaela Šopová, Mgr. Martin Urmanič, MPH. foto na titulke: © Yasonya – stock.adobe.com J. E. Mons. Stanislav Zvolenský Všetkým želám zo srdca, aby sme sa aj tento rok počas vianočných sviatkov mohli tešiť z narodenia Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý nám v jemnosti a odkázanosti dieťaťa prináša istotu Božej blízkosti a lásky. Milan Lasica Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, želám vám veselé Vianoce a celý budúci rok dobrý pocit, že ste správne volili vo všetkých voľbách, ktoré sme absolvovali. Váš spoluobčan Milan Lasica. Osobnosti prajú k Vianociam Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Autor: M. Kupčo papagáj presekol dobre (slang.) hádanka morská vydra Akadémia múzických umení čistidlo okien hriadeľ nárek (poet.) lepidlo nám ne- patriace otázka spôsobu vlasť Miroslava (dom.) pohovka, diván cicavec z pralesa predložka hlavná tepna lyžiarska disciplína moderný (hovor.) omieta masa ľudí tamten feudálny majetok bývalá ŠPZ okr. Ružom- berok máva český zápor znoj ázijská horská sústava ruské ženské meno egyptský kráľ 18. dynastie 2 1 vzduch, po grécky 4 British Petroleum Regie Renault česká pádová otázka kód angličtiny rozmach tiež tankový zbor (skr.) sťaby (bás.) podmienk. spojka skratka adresy 3 A ženské meno bodavý hmyz aktovka 5 nárazom odstrčil

http://www.floowie.com/ru/read/mesacnik-zupa-12-na-web/