Vánoční nabídka nakladatelství Argohttp://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

NAKLADATELSTVÍ ARGO zima 2014 KNIŽNÍ TIPY HAVEL MICHAEL ŽANTOVSKÝ KATE ATKINSONOVÁ ŽIVOT ZA ŽIVOTEM PAULO COELHO NEVĚRA MICHEL FABER KVÍTEK KARMÍNOVÝ A BÍLÝ C.INGELMAN-SUNDBERGOVÁ BRAMBORY NA VLOUPAČKU

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Kate Atkinsonová ŽIVOT ZA ŽIVOTEM Přeložila Daniela Theinová, pevná vazba 398 Kč, brožovaná 298 Kč Netrpělivě očekávaný román, jenž se dlouhé týdny drží na předních místech mezinárodních žebříčků a s přehledem poráží knihy J. K. Rowlingové i Padesát odstínů šedi. Angličanka Ursula Toddová zemře těsně po narození jedné únoro- vé noci roku 1910. V následující kapitole se téže únorové noci na- rodí znovu, přičemž tentokrát přežije, aby podstoupila celou řadu tragických, mnohdy heroických konců. Tak jako na divadle padá opona, v Ursulině příběhu„padá tma“, tedy smrt. Ta ovšem nezna- mená temný konec, ale je příslibem dalších, neomezených variant a pokračování. Není divu, že Ursula mívá silné pocity déja vu; je totiž obdařena možností prožívat tytéž chvíle a stavy znovu a zno- vu a snažit se zabránit osobním i dějinným katastrofám – i když ne vždy se stejným úspěchem jako v prologu románu, kdy v Mnicho- vě spáchá atentát na Hitlera. Váha života je nekonečně proměnli- vá a vyprávění, založené na podobném principu jako legendární Ramisův snímek Na hromnice o den více nebo letos z lmovaný sci- román Davida Mitchella Atlas mraků, provokuje otázkou, zda – pokud bychom mohli stejné prožívat znovu a znovu – bychom dosáhli dokonalosti a zda by taková dokonalost byla žádoucí. Dráž- didlem čtenářské zvídavosti je také touha nahlédnout, jestli alter- nativní sekvence Ursuliných životů představují výseky paralelně probíhajících světů nebo se jedná o elastickou časovou smyčku... LITERÁRNÍ UDÁLOST ROKU

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Paulo Coelho NEVĚRA Přeložil Jindřich Vacek, 198 Kč Lindě je 31 let a podle mínění všech vede dokonalý život: bydlí ve Švýcarsku, v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, má skvělé man- želství, milujícího manžela, roztomilé a způsobné děti a zaměstnání novinářky, na které si nemůže stěžovat. Rutina a předvídatelnost každodenního života v ní však začínají budit pochybnosti. Už nedo- káže snášet úsilí, které musí vynakládat, aby vypadala šťastně, za- tímco ve skutečnosti k životu pociťuje nesmírnou apatii.To všechno se změní, když se setká s mužem, s nímž si v době dospívání byla ci- tově blízká. Jacob je teď úspěšný politik a během interview, které s ním Linda pořizuje, v ní posléze vzbudí něco, co už dávno nepocítila: vášeň. Linda teď udělá všechno pro to, aby si tuto nedosažitelnou lásku vybojovala. Bude muset kles- nout až na samé dno lidských citů, aby nakonec došla vykou- pení. Po bolestném rozvodu a roce te- rapeutického putování světem s Lékaři bez hranic se dr. Orville Rose dozvídá o matčině úmrtí a je nucen opustit spokojený, svobodný život v Evropě a čer- stvou italskou lásku. Vrací se do fádního, zpátečnického městeč- ka Columbia, kde zjistí, že chce- -li si vysloužit atraktivní dědictví, musí splnit podivnou a záludnou podmínku matčiny závěti: strá- vit v opovrhovaném maloměstě svého dětství rok a třináct dní. Přistupuje na ni jen s nevolí a těž- kým srdcem, přelomový krok mu však do života přináší novou lás- ku a umožní mu vrátit se ke koře- nům – obnovit vztahy s rodinou, shledat se s dávnými přáteli i du- chovním učitelem a vyrovnat se se starým nepřítelem a trpkými vzpomínkami. Samuel Shem DUCH MÍSTA Přeložil Petr Štádler, 398 Kč Knihou Duch místa, svým dosud nejambicióznějším literárním počinem, se Samuel Shem po dlouhých letech velkolepě vrací na pole literatury! Již vyšlo: Rukopis nalezený v Akkonu, Alef, Valkýry,U řekyPiedrausedlaa pla- kala, Vítěz je sám, Brida, Jedenáct minut,, Čarodějka z Portobella, Pátáhora,Záhir,Poutník–Mágův deník, Jako řeka jež plyne, rukověť bojovníka světla, ďábel a slečna Chantal, Veronika se rozhodla ze- mřít, Alchymista Již vyšlo: Dům Páně, Hora hoře Nejnovějšíbestseller

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Juraj Červenák KREV PRVOROZENÝCH Přeložil Robert Pilch, 298 Kč Michel Faber KVÍTEK KARMÍNOVÝ A BÍLÝ Přeložil Viktor Janiš, 498 Kč KnihajepanoramatickýmportrétemviktoriánskéhoLondýna,bildung- sromans nečekaněkatarznímvyzněníma hlavněsilnýpříběh,u kterého budetehlavníhrdincefandit. „Jistěže můj syn chodí za děvkami – kdyby nechodil, měl bych strach o jehozdraví,“prohlásilkdysiCharlesDickens.A mělproč,veviktorián- skémLondýněpřipadalajednaprostitutkanadvanáctmužů.Jakseasi takovým ženám žilo, vylíčil Michel Faber v románu Kvítek karmínový a bílý, a to mnohem otevřeněji a upřímněji, než by to mohl udělat zmíněný Dickens. Osourománujevztahosmnáctiletépro- stitutky Sugar a dědice voňavkářského impéria Williama Rackhama. Oba chtějí uniknout:onasvémuhnusnémuprostře- dí, on své lehce šílené manželce. Sugar nechce být jen vydržovanou milenkou, chcese„napevnovetkatdotapiseriejeho života, aby ji nepokládal za pouhý irt, ale za přítelkyni stejně vzácnou, jako je sourozenec“. A pak se jí naskytne šance stát se guvernantkouWilliamovy dcery. HISTORICKÉ ROMÁNY HISTORICKÉ ROMÁNY Druhý případ kapitána Steina a notáře Barbariče V Praze jste už možná byli mnohokrát, ale takhle ji určitě neznáte!   Po obrovském úspěchu knihy Mrtvý na Pekelném vrchu přichází druhý případ kapitána Steina a notáře Barbariče ze série histo- rických detektivek. A opět má ty nejlepší předpoklady stát se bestsellerem roku.   Napětí, skutečné historické události, reálné historické kulisy a poutavý příběh napsaný moderním stylem, to je to, na čem Červenák staví. Díky jeho vypravěčskému mistrovství hned po prvních řádcích pocítí- te, jaké je Praha za vlády šíleného císaře Rudolfa II. nebezpečné místo.   Zločin se rozmáhá jako nikdy předtím, ulice ovládají tlupy cizích hrdlořezů, náboženské konflikty se stupňují, z politiky se stala nepřehledná změť intrik každého proti každému. Měs- tem se však šíří ještě jedna nová hrůza: tajemný únosce vraždí prvo- rozené děti významných hodnostářů. Mystické znaky na tělech obětí vedou Steina a Barbariče k okultistům v ži- dovské čtvrti. Zdá se však, že pozadí rituálních vražd je mnohem složitější. Půjde opravdu o rozsáhlé spiknutí, které sahá až ke členům panovnic- kého dvora? Již vyšlo: Mrtvý na Pekelném vrchu Špína&slastviktoriánskéhoLondýna

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Jean - Michel Guenassia Hrdinou VysněnéhoživotaErnestaG. je Josef Kaplan, český lékař židov- ského původu, který v třicátých letech 20. století vystuduje v Paříži, válku a antisemitské běsnění přečká v alžírském vyhnanství a po ukončení bojů se vrací do osvobozeného Československa. Netuší však, že ani zde se svobody příliš nenadechne a že stráví téměř celý život v totalitním režimu. Když v roce 1966 přijme v sanatoriu k léčení jistého jihoamerického revolucionáře, dostoupí jeho absurdní životní dráha vrcholu. Protože se dožívá stých narozenin, dočká se i pádu železné opony a konečně se může zase podívat do Francie, kde se snaží posbírat střípky svého rodinného života. Podobně jako v Klubu nenapravitelných optimistů Jean-Michel Guenassia i ve svém druhém románu představuje řadu nezapo- menutelných postav ( z nichž některé známe již z Klubu) a tká bohaté předivo přátelských a milostných vztahů. Zevrubně se věnuje otáz- kám politickým a společenským a obohacující francouzskou optikou nahlíží každodenní ži- vot v komunistickém Československu. VYSNĚNÝ ŽIVOT ERNESTA G. Přeložila Helena Beguivinová, 398 Kč Ayn Randová ATLASOVA VZPOURA Přeložil Aleš Drobek, 998 Kč Rozsáhlý, vlivný a kontroverzní román Ayn Randové vyšel poprvé v roce 1957 a dodneška je její nejproslulejší a nejprodávanější kni- hou. Randová se věnovala především loso i, vypracovala vlastní směr zvaný objektivismus. K němu patří etický egoismus či racio- nální sledování vlastního zájmu. Ve svém románu využívá postu- pů science- ction, detektivky i milostné romance. Děj tohoto díla je zasazen do dystopické budoucnosti Spojených států, v které se prosazují socialistické tendence, regulace a daně. Ústřední premisu knihy metaforicky vyjadřuje název: co se stane, když se Atlas, který na svých ramenou nese svět, rozhněvá a svět z ramen shodí? Co se stane, když tvůrčí mozky – vůd- čí byznysmeni, vědci, vynálezci, umělci..., kteří udržují svět v chodu, začnou stávkovat? Tento motiv de- monstruje, že když se zničí lidské usilování o vlastní zisk a prospěch, povede to ke zhroucení celé spo- lečnosti. Vychází ve spolupráci nakladatel- ství Argo a Dokořán. BESTSELLERY BESTSELLERY Co se téhle knihy týká, vadí mi jediné – vypůjčil jsem si ji v knihovně, takže si ji teď musím koupit, protože je to román, který si nadlouho uchovám v  srdci. Jsou v  něm slova, jež chce mít člověk jen sám pro sebe, a tak mi vypůjčená kniha nestačí, chci, aby se mnou šla životem, je prostě úžasná. Musí se číst znovu a znovu! – Babelio, čtenářská recenze

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Andy Mulligan ODPAD Přeložil Martin Urban, 248 Kč Thriller připomínající slavný lm Milionář z chatrče. Rafael bydlí spolu se dvěma ka- marády na skládce odpadu v nejmenované zemi připomínající Brazílii, jsou to děti ze slu- mu. Jednoho dne najde mezi odpadky tašku, v níž je 1100 peset, obrázek a klíč.Tento nález v chlapcích zažehne touhu po dobrodružství, a tak se rozhodnou přijít na to, komu věci pa- tří. Když to zjistí, dozvědí se i o boji jednoho člověka se strašnou nespravedlností. To se však dozvědět neměli – brzy začne jít o život i jim... „Nádhera – napínavý příběh plný zajíma- vých postav, napsaný úsporným, až lyrickým jazykem… Mohu Od- pad jen doporučit, víc o něm říkat nehod- lám, protože si ho jdu přečíst ještě jednou. A až ho přečtu, dám si ho potřetí. A znova. Vy to taky uděláte...“ —The Bookbag „Jedna z mých nejoblíbenějších knih z roku 2010. Je to brilantní příběh, který vás dojme stejně, jako nadchne.“ —Fiona Nobleová, The Bookseller Dvojnásobný držitel Magnesie Litery za nejlepší prózu (2003 a  2014) a  nositel Ceny Josefa Škvorec- kého (2010) přichází s novou knihou. Sou- bor jedenácti poví- dek, majících spo- lečného vypravěče, ne však čas. První se odehrává v roce 1986 na bizarní cestě Bulhar- skem, poslední v současné pražské čajovně. Povídky jsou řazeny chronologicky, jde tedy o jakýsi nepravý časosběr, poněvadž jinak jde o texty zbrusu nové. Tématem sbírky je, co se za těch bezmála tři- cet let změnilo – kolem vypravěče i v něm. Kdo má rád Haklovy povídky, najde starého Hakla s bohatým vypravěčským rejstříkem obohaceným svěžím střídáním vypravěč- ských osob. Střídmé návaly excentrické me- lancholie a šelesty citových šrámů se střídají s rytmickou úsečností a skalpelovou přes- ností okamžiků. Emil Hakl HOVĚZÍ KOSTKY 278 Kč Róza, sto pět let stará dáma, vlastní v Mar- seille vyhlášenou restauraci „Malá Pro- vence“, kde hostům předkládá velice ori- ginální pokrmy inspirované vším, čím si kdy prošla, všemi lidmi, které kdy potkala. Nakonec se rozhodne sepsat paměti, neboť její život byl vskutku pohnutý... Groteskní epopej, jež z  toho vzejde, vypráví o  kuchařce, která se ni- kdy ničeho jen tak neza- lekla. Vedle dvou velkých lásek zakusila, co se dalo: genocidu Arménů, naci- stické hrůzy, maoistické třeštění, osobní tragédie i ponížení, cestu jí křížili lidé obyčejní, i ti, kteří zasahovali do dějin: absurdní řízení osudu a její kuchařské umě- ní ji na čas zavedly i do domácnosti vůdce SS Heinricha Himmlera. Pokaždé se ale oklepala a zase vykročila vpřed – někdy pod praporem, na němž vlálo starozákonní hes- lo Oko za oko, zub za zub. Franz - Olivier Giesbert HIMMLEROVA KUCHAŘKA Přeložila Helena Beguivinová, 348 Kč BESTSELLERY

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Catharina Ingelman - Sundbergová BRAMBORY NA VLOUPAČKU Märtha, Lumen, Motyka, Stina a Anna-Greta se v domově dů- chodců Diamant ukrutně nudí. Jídlo je nevalné, zacházení špatné, mají málo pohybu a vedení šetří, kde může. To by se měli lépe i ve vězení! Märtha dostane geniální nápad - spáchají trestný čin a bu- dou odsouzeni. Nějaký majetkový zločin, malou akci. Kořist pak darují chudým a přestárlým. Když mohl Robin Hood, proč ne my? Chopí se tedy chodítek a vydají se do lu- xusního hotelu, plného bohatých hostů. Ale plán se nevydaří. Chtě- jí-li uspět, musejí vymyslet doko- nalý zločin. Dobrodružství začíná. Netrvá dlouho a Liga důchodců se zaplete s podsvětím, kde se může stát cokoli... Romain Puértolas PODIVUHODNÉ PUTOVÁNÍ FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI Z IKEY Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni z IKEY je bláznivým a hořkosměšným dobrodružstvím Inda ze zapadlé provincie, jenž se vypravil do Paříže, aby si v nákupním řetězci IKEA v akci zakou- pil speciální postel s hřeby. V kapse má jednu falešnou stoeurovou bankovku a na nose sluneční brýle – oba předměty sehrají velice důležitou roli v jeho dalším životě: první mu na paty pověsí msti- vého taxikáře, druhý mu do cesty přivede osudovou lásku, a to vše během několika hodin. Poté začíná jeho nedobrovolná a neuvěři- telná cesta čtyřmi kouty Evropy a Libyí, zprvu ve skříni z IKEA, poté kamionem, letadlem, horkovzdušným balonem i lodí. Absurdním humorem vyprávění probleskuje tvrdá realita: každodenní boj ile- gálních migrantů, kteří jsou skutečnými dobrodruhy dneška. Přeložila Anežka Charvátová, 298 Kč Brambory na vloupačku jsou prvním dílem nové trilogie z žán- ru komediální „kriminálky“. Tato kniha vyšla už ve 24 jazycích a připravuje se i její lmové zpracování. „Tahle kniha každou stránkou vyvolává výbuchy smíchu, ale zároveň odráží hrůzu každodenní reality: boj, který svádějí nelegální přistěhoval- ci na své cestě za svobodou.“ ZÁBAVNÉ ČTENÍ Přeložila Helena Matochová, 359 Kč Zábavná krimikomedie.

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Třicetiletá Anna pracuje v továrně na čoko- ládu na severu Anglie. Po úrazu se v nemoc- nici setkává se svou bývalou učitelkou fran- couzštiny Claire a obě ženy se spřátelí. Anna přichází o práci a zdrceně přemýšlí, co bude dál. Je tady ovšem Claire, která jí nabízí mož- nost odjet do Paříže a vypomáhat v obchodě proslaveného výrobce čokolády Thierryho Girarda, se kterým kdysi prožila milostný ro- mánek. Jenny Colganová BÁJEČNÝ KRÁMEK S ČOKOLÁDOU Přeložila Zora Šíchová, 298 Kč Abby Clementsová SETKÁNÍ O VÁNOCÍCH Přeložila Jitka Jeníková, 298 Kč SETKÁNÍ O VÁNOCÍCH Přeložila Jitka Jeníková, 298 Kč Laurie s Rachel jsou kamarádky už od dětství a tvořívaly nerozlučnou dvojku.Teď je jim tři- cet pět a jedna druhé nemůže být vzdálenější; elegantní single Laurie žije v Londýně a napl- no se věnuje své kariéře v módním průmyslu; Rachel žije na první pohled idylický rodinný život v Yorkshiru. Když však Rachelina tchýně potřebuje nečekaně podstoupit lékařské vyšetření v Londýně a Laurie po katastrofách v práci i v milostném životě touží po útěku, výměna adres vypadá jako to pravé ořechové. Křehká Rachel záhy čelí nástrahám velkoměsta a při tom se snaží udržet manželství a celou rodinu pohromadě; Laurie se zatím usilovně snaží spřátelit s nedůvěřivými venkovany – a za- pomenout na muže, který se nejspíš rozhodl, že jí zlomí srdce. Báječné čtení na dlouhé zimní večery Již vyšlo: Zmrzlinové sedmé nebe ROMANTIKA ROMANTIKA spřátelit s nedůvěřivými venkovany – a za- pomenout na muže, který se nejspíš rozhodl, Báječné čtení na dlouhé zimní Již vyšlo: Zmrzlinové sedmé nebe Již vyšlo: Zmrzlinové sedmé nebe

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Leena Lehtolainen BODYGUARDKA II. LEV PRÁVA Přeložila Lenka Fárová, 298 Kč Druhý díl trilogie začíná v Itálii, kam Hilja odletěla za svým milencem jménem David Stahl, který se tu skrývá před běloruskou ma í. Jedno- ho dne však David zmizí a zoufalá Hilja se vrací do Finska. Najme si ji podnikatelka Monica, která už ji kdysi zaměstnávala. Nyní si otevřela restauraci, ale někdo jí vyhrožuje.Ve snaze klientku ochránit a zjistit, jak je to s Davidovým zmizením, se Hilja ocitne uprostřed vražedného komplotu mezinárodní ma e, která jí jde po krku. „Bodyguardku jsem si vybral, protože hlavní hrdinka připomí- ná Lisbeth Salanderovou; pokud máte rádi trilogii Stiga Larssona, budete mít rádi i ji. Stejně jako Milénium, i trilogie Bodyguardka se odehrává v severní Evropě.“ —Alittlematterwhatever.over- -blog.fr „Intriky, tajemství, sex a peníze: román plný napětí!“ —Esprit Livres, Francie Bodyguardka se čte lépe než co- koli jiného a budete s napětím čekat na další pokračování. Přeložil Zdík Dušek, 398 Kč Osmiletého chlapce, který čekal v autě na rodiče, nahradil stručný vzkaz přilepený k volantu:„Nemilujete ho.“ Uprostřed léta padá na Exmoor temný stín – někdo unáší děti a nechává po sobě jen strohé, kruté obvinění. Chybí vysvětlení, žádost o výkupné i naděje. Jestli má strážník Jonas Holly doufat v jejich záchranu, musí podniknout riskantní výpravu do vyšinuté mysli únosce. Sám se ale dosud ne- vzpamatoval z osobní tragédie a v Exmooru je přinejmenším jedna osoba, která Jonase považuje za posledního člověka, jemuž se dá důvěřovat... Belinda Bauerová KRYSAŘOVY DĚTI „Nejpůsobivějším prvkem při vytváření napětí je překvapení. Belinda Baue- rová umí s tímto prvkem zacházet velice dobře. Od začátku knihy až do konce.“ DETEKTIVKY DETEKTIVKY & THRILLERY & THRILLERY & Belinda Bauerová Již vyšlo: Vřesoviště, Odvrácená strana Již vyšlo: Bodyguardka I. Připravujeme: Bodyguardka III

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Dojde k únosu pětiletého Matthewa Faradaye. Jeho tvář guruje na titulních stranách novin. Rodiče i vyšetřovatelé jsou zoufalí. Dokáže někdo jejich chlapečka nalézt, než bude pozdě? Na jedinou stopu naráží psychoterapeutka Frieda Kleinová. Jeden z pacientů jí popisuje své sny o tom, jak unáší chlapce, který jako by z oka vypadl Matthewovi. Frieda, která je zprvu přesvědčená, že policie její obavy rovnou smete ze stolu, je postupně proti své vůli zatažena do samého centra případu. Jiný únos dítěte, k němuž došlo před dvaceti lety, nabídne nové vodítko, které dokáže od- krýt pouze Frieda, odbornice na uvažování psychicky narušených jedinců.Ve snaze nalézt v tomto děsivém případě smysl se Frieda musí v  honbě za ra novaným a  nemilosrdným vrahem potý- kat s  vlastními nejtemnějšími úzkostmi… Nicci French ZLÉ PONDĚLÍ Přeložil Martin Škampa, 398 Kč Přeložila Veronika Volhejnová, 348 Kč Hannah se zběsile žene nocí v te- rénním autě, vedle ní sedí její váž- ně zraněný manžel a  na zadním sedadle její dcera. Mají namířeno na odlehlou farmu ve Walesu, kde se chtějí skrýt před vražedným nebezpečím, jež je všechny hrozí zničit – před zlovolným přízrakem, který pronásleduje její rodinu už téměř dvě stě let; před přízrakem, který se dokáže proměnit v ko- hokoli, včetně Hanniných nejbližších… Hororový debut Stephena Lloyda Jonese se odehrává ve třech časových rovinách – v Hannině současnosti, v sedmdesátých letech 20. století a v sedmdesátých letech 19. století –, jež se splétají v napínavý, dechberoucí příběh, od něhož se čtenář nedokáže odtrhnout. Stephen Lloyd Jones DENÍKY DÁVNÉHO PROKLETÍ Když na sebe vaše nejhorší noční můra může vzít podo- bu vašich nejbližších, komu můžete ještě věřit? DETEKTIVKY A THRILLERY Připravujeme: Ztracené úterý

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Jamie Thomson TEMNÝ PÁN II. ZLODUCH V NESNÁZÍCH Přeložila Veronika Volhejnová, 298 Kč U devíti pekel! Temný pán, největší ničitel a nejvyšší vládce Temnokraje, který je mo- mentálně nucen přebývat v těle ubožáckého pozemského kluka, musí čelit dalším nesná- zím. Doufal, že se konečně vrátí do rodného Temnokrajea žemubudevládnoutvesvépra- vé, děsuplné podobě. Jenže ouha, místo něj tam mocné kouzlo odneslo jeho pozemskou kamarádku Suz. Ale to ještě není to nejhorší. Ti pitomci v Temnokraji totiž považují Suz za Královnu temnot. A ta se pohodlně uvelebíTemnému pánu na jeho trů- ně a začne měnit říši podle svého vkusu. Je nejvyšší čas zasáhnout! Mark Lowery NaMichaelaSwarbric- ka se konečně usmá- lo štěstí. Má rande s dívkou svých snů... nejprve se romantic- ky prohánějí po pláži na roztomilém oslí- kovi a pak se koupou v moři. Nádhera! Jen- že ouha... věčnému smolařiprostěnalepší časy svítat nemůže. Za kratičký okamžik štěstí musí Michael zaplatit vysokou cenu: a) je zatčen a uvězněn, b) proti jeho vůli je z něj lokální celebrita a c) staneseinternetovousenzací,protožesio něm všichnimyslí,žejeNUDISTA!(Aletoon,probo- ha,není!)UdálostisenachudákaMichaelavalí jakolavina,kterámurozmetáživotnakusy–UŽ ZASE! Volné pokračování humoristické knihy Jenom ponožky nestačí bylo nominováno na CenuRoaldaDahlaa umístilosemezišestinej- zábavnějšími knihami roku. Již vyšlo: Jenom ponožky nestačí BEZ KALHOT ANI RÁNU Přeložil Jiří Popel, 298 Kč David Walliams ISBN 978-80-257-0754-8 Vtipné, originální, provokující! Každý bezdomovec má svůj příběh… Dvanáctiletá Chloe se cítí jako nejosamělejší bytost na zemi, jako outsider. Ale potom potká bezdomovce pana Smraďocha a všechno se změní… UŽ VYŠLO PAN SMRADOCH_obálka_.indd 1 2.10.2012 12:49:08 Kouzelně neuctivé a zároveň dojemné příběhy o tajemství, přátelství i doce- la obyčejném životě z pera britského spisovatele, který svou tvorbou kráčí v šlépějích Roalda Dahla. PRO DĚTI NOVINKA BABIČKA DRSŇAČKA PAN SMRAĎOCH KLUK V SUKNÍCH MALÝ MILIARDÁŘ KRYSBURGER ĎÁBELSKÁ ZUBAŘKA

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Marka Míková ŠKVÍRY PřeložilJaroslavCísař,ilustrovalaJitkaBoková,348Kč Chris Priestley PAN KRÁTUR Přeložil Robert Novotný Lois Lowryová DÁRCE Přeložila Dominika Křesťanová, 248 Kč Malá Matylda nemá tušení, proč s ní nežije její maminka a kam se vůbec poděla, a velice se jí po ní stýská. Žije v panelákovém bytě s workoholickým tatínkem-režisérem, pere, vaří, nakupuje a uklízí. Potýká se s tatínkový- mi náladami a cítí se velice osamělá. Tatínek je pohlcen svou prací a na Matyldu si téměř nedokáže najít čas, přijde pozdě i na koncert, kde jeho dcera hraje na klavír. Matylda mu to však nemá za zlé, tatínkův lmařský svět ji fascinuje. Jednoho dne si Matylda při hledání sousedčiny zatoulané fretky povšimne pod schody zvláštní škvíry.Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů zvířat a jem- né hudby, světě, kde je všechno přátelštější, laskavější, kde jsou nasyceny její potřeby a kde v závěru příběhu najde svou ztracenou maminku i vysvětle- ní, proč musela prožít dětství bez ní... Již vyšlo: Mrakodrapy 1818. Patnáctiletý kapesní zlodějíček Billy žije osamělým životem bezdomovce, sám, bez rodičů, uprostřed temných, špinavých londýnských ulic. Právě v okamžiku, kdy mu šéf nebezpečné pouliční bandy vyvrhelů vy- hrožuje exemplárním trestem za porušení pravidel, zachrání ho před zmrzačením tajem- ný pan Krátur, obrovité ohyzdné monstrum, které nahání hrůzu a strach. Billy s ním uzavře dohodu, že mu pomůže sledovat muže, jenž pana Krátura, umělého člověka, stvořil. Tím mužem není nikdo jiný nežVik- tor Frankenstein. Z nebezpečného a ryze účelového spojenectví se postupně vyvine svým způsobem přátelský, obou- stranně výhodný vztah dvou outsiderů. Strašidelný a napínavý, přitom dojemný a místy humorný příběh je poctou jednomu z nejslavnějších hororových románů světové literatury. Cenami ověnčená kniha americké au- torky je vizí ideální společnosti, pod jejímž povrchem se ale skrývá krutá pravda. Umně vystavěný příběh a jeho uvěři- telní protagonisté nadlouho utkví ve vaší paměti. Kniha je oslavou svobody a pravdy. Nutnosti poznat historii, vědět, seznámit se se vším, co nám život nabízí. „Silný a provokativní román.“ - (The New York Times) Rozhodně doporučuji všem - dospělým i dětem!! které nahání hrůzu a strach. Billy s ním uzavře stranně výhodný vztah dvou outsiderů. Umně vystavěný příběh a jeho uvěři- telní protagonisté nadlouho utkví ve telní protagonisté nadlouho utkví ve vaší paměti. Kniha je oslavou svobody a pravdy. Nutnosti poznat historii, vědět, seznámit se se vším, co nám život nabízí. TAKÉ NA DVD A BLURAY

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Výpravný komiks napsaný ke stoletému výročí vniku československých legií v roce 1914 vás zavede na všechna bojiště, kde naše národní vojenské jednotky za první světové války působily. Děj knihy se drží známých historických faktů i autentických pamětí legi- onářů. Chronologicky sestavené události vás seznámí se založením České družiny, zárod- kem našich legií v Rusku, stejně tak se spon- tánním vznikem československých jednotek v Paříži či v řadách českých válečných zajatců v Itálii. Komiks také přibližuje složité politické souvislosti vedoucí k Velké válce, k bolševic- ké revoluci v Rus- ku nebo k rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku našeho sa- mostatného státu. Budo má ohromnou kliku. Je na světě už mnohem déle než většina imaginárních ka- marádů. Navíc vypadá jako normální člověk. Jen je zkrátka imaginární.Vidí a slyší ho pouze osmiletý Max. Největší starost Budovi dělá, aby na něj Max nepřestal věřit, protože pak by zmizel. Max je jiný než ostatní děti, trpí ne přesně de novanou poruchou.To ale Budovi nevadí, Maxe bezvýhradně miluje a je jeho andělem strážným. Nedokáže ho ochránit jen před učitelkou paní Pattersonovu, která přišla o své vlastní dítě a věří, že ona jediná je schopna se o Maxe náležitě postarat. Když učitelka Maxe unese, Budo se ho snaží za- chránit. Není to ale snadné, protože Budo ne- může komunikovat s vnějším světem. Nakonec se musí rozhodnout, co je důležitější: Maxovo štěstí, nebo jeho vlastní existence. Markus Zusak, autor světového bestseleru Zlodějka knih, nedávno z lmovaného, vydal ješ- tě před tímto zásadním dílem trilogii o bratrech Wolfových. Překlad prv- ního svazku, Roky pod psa, se nyní dostává také k českým čtenářům. Ca- meron a Ruben Wolfovi se rvou dnem i nocí, spřádají ujeté plány, aniž by domýšleli jejich důsledky, a pro rodiče, sourozence i všechny holky, které obdivují, jsou to jen budižkničemové, co to nikdy ni- kam nedotáhnou. Jenže když se Cameron poprvé zamiluje, nic už není jako dřív... Příběh patnáctiletého australského kluka s širokým srdcem a praštěnými nápady je dojemný a zábavný zároveň a Zusak opět nezůstává nic dlužen své pověsti výjimeč- ného vypravěče. Již vyšlo: Zlodějka knih, Posel Zdeněk Ležák STOPA LEGIONÁŘE Matthew Dicks PAMĚTI IMAGINÁRNÍHO KAMARÁDA Přeložila Dominika Křesťanová, 298 Kč Markus Zusak ROKY POD PSA Přeložila Viola Somogyi, 198 Kč Markus Zusak, autor světového bestseleru Zlodějka knih, nedávno z lmovaného, vydal ješ- tě před tímto zásadním dílem trilogii o bratrech Wolfových. Překlad prv- ního svazku, Roky pod psa, se nyní dostává také k českým čtenářům. Ca- meron a Ruben Wolfovi ROKY POD PSA Přeložila Viola Somogyi, chránit. Není to ale snadné, protože Budo ne- může komunikovat s vnějším světem. Nakonec se musí rozhodnout, co je důležitější: Maxovo štěstí, nebo jeho vlastní existence. kam nedotáhnou. Jenže když se Cameron poprvé zamiluje, nic už není jako dřív... Příběh patnáctiletého australského kluka s širokým srdcem a praštěnými nápady je dojemný a zábavný zároveň a Zusak opět nezůstává nic dlužen své pověsti výjimeč- ného vypravěče. Již vyšlo: Zlodějka knih, Posel PRO MLÁDEŽ PRO MLÁDEŽ Ilustroval Michal Kocián, 398 Kč

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Románová sága Mycelium začala dostávat tvar po událostech jedenáctého září 2001. Příběh se sice odehrává ve vzdálené bu- doucnosti, ale zároveň je to současné a stá- le aktuální podobenství o střetu odlišných kultur. Již vyšlo: Mycelium I. – Jantarové oči, Myce- lium II – Led pod kůží, Mycelium III – Pád do temnot Než začala Hra o  trůny... toulal se krajem ser Duncan Vysoký. Ale možná že to byl jen Dunk, co vypil truňk, z Blešího Zadku. To se teprve ukáže ve třech na sebe navazujících novelách odehrávajících se asi 80 let před Písní ledu a ohně a G. R. R. Martin zde na poměrně malé ploše dokazuje, jak skvělým spisovatelem je. RYTÍŘ SEDMI KRÁLOVSTVÍ Přeložil Richard Podaný, 298 Kč Vilma Kadlečková MYCELIUM IV. VIDĚNÍ SCI-FI FANTASY SCI-FI FANTASY Než začala Hra o trůny... George R. R. Martin Než začala Hra o  trůny... toulal se krajem ser Duncan Vysoký. Ale možná že to byl jen ser Duncan Vysoký. Ale možná že to byl jen Dunk, co vypil truňk, z Blešího Zadku. To se teprve ukáže ve třech na sebe navazujících novelách odehrávajících se asi 80 let před Písní ledu a ohně a G. R. R. Martin zde na poměrně malé ploše dokazuje, jak skvělým

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

PavelBrázdajepovažovánzajednu z nejvýraz- nějších solitérních osobností českého výtvar- néhouměnídruhépolovinydvacátéhostoletí i začátku tohoto tisíciletí. Jeho tvorba vychází z naprosto osobitého pojetí gurálního realis- mu, v němž se propojují prvky vnitřního sno- véhovizionářství s výpovědíobecnéhohuma- nistickéhosdělení o světě a pozitivní a vitální i stinnéstráncelidsképsychiky. Kolekciasi300 kreseb a kresebnýchskladeb, s kterýmiBrázda začínal v druhépolovině80.letještějakotopič v¨koksovékotelně a pokračovaldonedávna,se uždlouhochystalvydatknižně.Kroměněkolika z nich nebyly dosud zveřejňovány, ale vyhra- zeny k tomuto záměru.Dopro- vázeny a spoje- ny v ucelenou fabuli jsou au- torovým tex- tem. Vydáním tétoknihybude podstatně do- plněn úplnější přehled Bráz- dovadíla o kresbydosudneznámé,kteréjsou významnousoučástíjehodíla a kteréchyběly jaknaretrospektivnívýstavě v NG,tak i v mo- nogra i Brázda. Pavel Brázda HRA 498 Kč Martin Nodl František Šmahel SLAVNOSTI, CEREMONIE A RITUÁLY V POZDNÍM STŘEDOVĚKU Obsáhlá a  obrazově bohatá monogra e mapuje slavnosti, ceremonie a  rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého králov- ství v období pozdního středověku. Autor- ský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochova- ných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ce- remonií a festivit, jež došly uplatnění v růz- ných sociálních prostředích 14. a 15. století. 698 Kč VÝPRAVNÉ A OBRAZOVÉ PUBLIKACE VÝPRAVNÉ A OBRAZOVÉ PUBLIKACE Rozsáhlá práce kolektivu ruských autorů představuje jedinečný pokus o syntetický výklad dějin Ruska 20. století. Autoři se v ní pokoušejí odpovědět na otázku, proč se ruské dějiny po pádu carismu ubíraly cestami ve- doucímu k vytvoření totalitního, nelidského, cynického, navenek však modernizačního režimu, jenž ve svém důsledku vedl téměř ke zničení ruské duše a svébytné ruské ci- vilizace. Na pozadí utrpení ruského národa autoři píší i dějiny ruského intelektuálního života a dějiny ruské pravoslavné církve, v níž spatřují, i přes její kolaboraci s tota- litním režimem, jeden z pilířů přetrvání ruské existence. Jako vůbec první historická práce Velké dějiny Ruska rovněž propojují dě- jiny ruské emigrace, dějiny„jiného“ Ruska, Ruska mimo Rusko, s dějinami sovětského impéria, čímž líčení ruské minulosti dávají rozměr konfrontace dvou světů, jež na mezi sebou vedly život na život a na smrt. 1. DÍL, 1894 - 1939 Andrej Zubov DĚJINY RUSKA Kolektiv překladatelů, 878 Kč

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

BIOGRAFIE Více o titulech a edicích naleznete na www.argo.cz. Na světě je dnes přes 6 000 lidí, kteří za svůj život vděčí NicholasiWintonovi – jsou to po- tomci dětí, jež sir Nicholas v roce 1939 zachrá- nil z nacisty okupovaného Československa. Co tehdy motivovalo mladého anglického makléře, aby se pustil do podobného mo- numentálního úkolu? Na tuto otázku a na mnohé další s ní spojené hledá odpověďWin- tonova dcera Barbara. Její působivá, osobně laděná kniha čerpá z historických dokumen- tů i otcových vzpomínek a ukazuje, kým sir Nicholas – jenž se letos dožívá neu- věřitelných 104 let – byl a je a jak došel ke svému životní- mu heslu: „Není-li to nemožné, musí existovat způsob, jak to udělat.“ Barbara Wintonová NENÍ-LI TO NEMOŽNÉ… ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH SIRA NICHOLASE WINTONA Přeložil Tomáš Vrba, 348 Kč Alice Horáčková VLADIMÍRA ČEREPKOVÁ Když novinářka Alice Horáčková zpovídala na jařeroku2012básnířkuv jejímpařížskémbytě, netušila,ženejdelšírozhovorVladimíryČerep- kové zůstane také jejím posledním. Na Vladi- míru Čerepkovou v knize vzpomíná dvacítka jejích přátel i nepřátel, milenců i psychiatrů, kolegůi redaktorů jejích knih... Jsou mezi nimi režisér Juraj Jakubisko, hudebník Vráťa Brabenec, básníř- ka Inka Machul- ková, herec Pavel Landovský a přítel Pierre Helzel. 398 Kč Stephen Hawking Proslulý fyzik Stephen Hawking je autorem řady publikací, v nichž laickému čtenáři zprostředkoval řadu mimořádně náročných pro- blémů moderní fyziky. Patrně nej- slavnější z nich je Stručná historie času. Ve své nej- novější knize ten- tokrát nerekapituluje vývoj vesmíru, ale svůj vlastní život - odtud i název Moje stručná his- torie. S humorem čtenáře seznamuje se svým dětstvím, studiem, osobním a rodinným ži- votem, s průběhem své nemoci i s vědeckou kariérou. Jeho vyprávění doprovází množství raritních fotogra í. Kniha dokládá nezlom- nou síllu ducha této výjimečné osobnosti. Vychází ve spolupráci nakladatelství Argo a Dokořán. STRUČNÁ HISTORIE MÉHO ŽIVOTA Přeložil Jan Klíma, 249 Kč BEATNICKÁ FEMME FATALE Sáhněte po knize - přečtěte si a nebude- te litovat. Životopis téměř zapomenuté básnířky vás překvapí, šokuje i dojme. - Žena a život, 29.10.2014

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

Michel de Nostra- dame (1503-1566), zvaný Nostradamus, proslul především jako autor nejed- noznačných a  va- rovných proroctví. Monografie fran- couzského historika Denise Crouzeta se nepokoušídáttěmto vizím konkrétní smy- sl, spíše vykresluje Nostradama jako hluboce zbožného lozofa, který byl inspirován Marisiliem z Padovy, Eras- mem Rotterdamským či Corneliem Agrippou. Podobně jako jeho současník Francois Rebe- lais, který chtěl léčit duše soužené dlouhole- tými náboženskými válkymi pomocí frašky, se i Nostradamus pokládal za nejen za lékaře těla, nýbrž i duší, jimž chtěl pomoci dosáh- nout niterného míru tím, že se samy naleznou v osobní a hluboké víře v Krista a slovo Boží. Catherine Sauvatová ALMA MAHLEROVÁ A VŽDYCKY BUDU MUSET LHÁT Denis Crouzet NOSTRADAMUS LÉČBA DUŠE V RENESANCI Přeložila Helena Beguivinová, 398 Kč Přeložila Irena Kozelská, 298 Kč Přeložila Irena Kozelská, 298 Kč Více o titulech a edicích naleznete na www.argo.cz. Kniha nezůstává nic dlužna svému názvu: autor shromáždil pozoruhodné a význačné recepty, počínaje jednoduchými pokrmy z Bi- ble a klínopisných tabulek a konče haute cui- sine moderní doby. Postupuje chronologicky, počínaje chlebem ze starověkého Egypta, putuje po všech kul- turách a  regionech, všímá si zmínek o jídle v antických pramenech i  severských ságách, zmiňuje přelomové i nadčasové kuchařské knihy, jmenuje osob- nosti jako Brillat-Sava- rin nebo Julie Childová. Nejde o kuchařku, ni- kdo netvrdí, že všechna jídla, o kterých Sitwell píše, si čtenář může i uvařit, ale o zábavné a překvapivé nahlédnutí do dějin člověka a jeho kultury. William Sitwell DĚJINY JÍDLA VE 100 RECEPTECH Přeložila Alena Heroutová, Darina Křivánková a Sylvie Čapková, 698 Kč Alma Mahlerová, slavná žena slav- ných mužů: Gusta- va Mahlera,Walte- ra Gropiuse, Franze Werfela a milenka a múza mnohých dalších: Gustava Klimta, Alexan- dra von Zemlin- skyho a  Oskara Kokoschky, pro- žila dlouhý život (1879–1964) ve Vídni, Berlíně, New Yorku či Beverly Hills, který z velké části zasvětila vytváření své vlastní legendy. Catherine Sauvatová ve své biogra i odvážně demytizuje obraz této jis- tě neobyčejné ženy, a nevyhýbá se přitom ani odhalování temných stránek její povahy (včetně celoživotního sklonu k antisemitsmu) a přináší tak zcela nový portrét„velké vdo- vy“, jak Almu s lehkým posměchem nazýval i Thomas Mann.

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/

„Havel byl jedním z nejvý- znamnějších a nejprovokativ- nějších intelektuálů-státníků své doby – nonkonformista, odhodlaný žít v pravdě a ne- ustále zpochybňující systém, svéspoluobčanya sebesama. K popisu, interpretaci a analý- ze tohoto mravního velikána není povolanějšího autora, než je Michael Žantovský. Jeho havlovská biogra e je psána s velkým porozumě- ním, otevřeností a láskou – a nabízí nejen erudovanou analýzu Havlova politického odkazu, ale i jeho umělecké- ho díla.“ – Madeleine Albrightová „Překrásná kniha o největší osobnosti našich novodo- bých dějin.” - Tomáš Sedláček VÍCE O KNIHÁCH A EDICÍCH NALEZNETE NA: WWW.ARGO.CZ Michael Žantovský H A V E L 498 Kč Živá a zasvěcená biogra e… Působivá, citlivá kronika, úspěšně postihující spletité osudy velké postavy 20. století Václav Havel pohledem Michaela Žantovského: už tím je řečeno vše, co nová havlovská biogra e přináší. Oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přá- telství – a politický ( a do značné míry i kulturní) odkaz Václava Havla dodnes Michael Žantovský rozvíjí jakožto di- plomat, působící na těch nejprestižnějších velvyslaneckých postech (USA, Izrael,Velká Británie). Jeho kniha však nabíd- ne nejenom autorův pohled„zevnitř“; Žantovský dokáže Havlovo působení vnímat i kriticky, s maximální možnou objektivitou a lidskou i odbornou erudicí. Už prvotní auto- rův„nástřel“, sestávající ze tří ukázkových kapitol, vzbudil v nakladatelském světě nefalšované nadšení – a dnes jsou práva na knihu (již autor napsal anglicky a sám si ji coby oceňovaný překladatel přeložil do svého mateřského ja- zyka) prodána již do deseti jazyků, přičemž další jazykové mutace jsou v jednání. Ono nadšení ostatně potvrzují první recenze, vycházející ještě před podzimním vydáním knihy – mluví se v nich mj. o „impozantním životopise velkého muže uprostřed dějin těžce zkoušeného národa“ (Kirkus Review). „Když vezmete do rukou knihu o někom, koho jste přes čtvrtstoletí znali a s kým jste v různých dobách a různých formách spolupracovali, máte jisté po- chyby, jak pravdivý může být obraz toho člověka. Po přečtení tuto knihu obdivuji. Michael Žantovský ji napsal s důkladností zkušeného novináře a s kri- tickým pohledem, který vidí i Havlovy slabosti a vr- tochy, ale také nezakrývá svou lásku k  němu. Je to neskutečně zajímavý portrét vývoje, dospívání a životního díla člověka, který nejen ve své době, ale dodnes převyšuje politiky nejen v Čechách, ale i v celé Evropě.“ – Karel Schwarzenberg

http://www.floowie.com/ru/read/vanoce-z-arga/