BK 12/2017http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

Mesačník pre obyvateľov Bratislavského kraja www.bratislavskykraj.sk 12 © Monkey Business/ Fotolia Starostlivosť o vianočný stromček Noví poslanci Rozhovor s novým predsedom BSK Jurajom Drobom Vianočné tradície

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

Nový predse- da BSK po- žiadal o  100 dní na prípra- vu programo- vého vyhláse- nia, ktorým sa chce zaviazať k cieľom na najbližších päť rokov. „Hoci som kandidátom šiestich pravicových strán, dnešným dňom si vyzliekam svoje zelené stranícke tričko a idem pracovať pre všetkých obyvateľov nášho nádherné- ho kraja.“ Poslanci, ako aj predseda skladali sľub v sieni historickej budovy NR SR, známej tiež ako Župný dom v  Bratisla- ve. V poslaneckých laviciach bude zasadať 50 poslan- cov, z  toho Bratislavu bude zastupovať 34 poslancov a zvyšných 16 mimobratislav- ské okresy. Tri- násti poslanci pôsobili v  za- stupiteľstve aj v  minulom vo- lebnom období a  pokračujú aj v  tom aktuál- nom. V  päťdesiatke zástup- cov nájdete 14 starostov obcí a mestských častí Bratislavy, ako aj dvoch primátorov. Z pôvodných 18 volebných obvodov, ktoré boli v roku 2013, je ich počet navýšený na 24. Rov- nako je oproti minulosti zvý- šený aj počet poslancov. Vďaka ná- rastu počtu obyvateľov v kraji narás- tol aj počet v o l e n ý c h z á s t u p - cov o šesť, teda na 50. V Bratislave je počet volených zástupcov 34, teda o  troch viac ako v minulých voľbách a o jedného sa počet poslan- cov zvýšil v malackom okrese na šesť, v pezinskom na päť a rovnako päť, teda o jedného viac, bude aj v okrese Senec. Účasť vo voľbách do VÚC v Bratislavskom kraji dosiahla 31,34 percenta. Eva Dukátová 2 Župan aj poslanci nastúpili do funkcií Presne mesiac od novembrových volieb do vyšších územných celkov novozvolení zástup- covia obyvateľov Bratislavského kraja nastúpili do svojich funkcií. Mandát predsedu si prevzal Juraj Droba, ktorý, tak ako aj poslanci, bude riadiť kraj po dobu piatich rokov. Päťročné obdobie je mimoriadne a jeho cieľom je zosúladiť voľby do VÚC s voľbami do samospráv miest a obcí. Mgr. Juraj Droba, MBA, MA JUDr., Ing. Juraj Říha PhD. Ing., PhDr. Lucia Vidanová Zľava: Ing. Štefan Marušák; Mgr. Juraj Droba, MBA, MA; Ing. Pavol Frešo

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 3 Sú tu opäť Vianoce a  s nimi atmosféra bilancovania, očaká- vania a predovšet- kým  stále prítomnej nádeje, a to aj napriek sklamaniu a zdanlivej beznádeji. Pokoj a  ra- dosť Vianoc totiž silno kontrastujú s  biedou a  bolesťou tej odvrá- tenej strany ľudského života a tento kontrast sa nevyhýba ani kres- ťanským cirkvám. No nádej tu stále je, ne- umiera. Nádej, že sa naučíme vidieť život v tomto svete v  celej jeho rozmanitosti, zlo- žitosti, no i  nádhere, a práve v tom všetkom sa pýtať na vôľu toho, ktorého nazývame Boh. Len tak možno prežiť skutočnú ra- dosť z  Vianoc a  pre- dovšetkým pochopiť ich zmysel a  význam. Poznanie, že Boh to s  nami nevzdal a  ne- vzdáva, že aj napriek ľudskému vzdoru pre- sadzuje svoju zvrcho- vanú moc paradoxne, no efektívne, v  tých nespočetných zápa- soch o  ľudskú dôs- tojnosť, akceptovanie a toleranciu voči men- šinám etnickým, kul- túrnym, náboženským, či tým s odlišnou sexu- álnou orientáciou, no aj v zástupoch utečen- cov, v tom všetkom, čo nás dennodenne kon- frontuje so zásadnou otázkou, čím a prečo sme vlastne kresťa- nia a čím vôbec je pre nás kresťanstvo. Náboženstvom,  tra- díciou? Alebo, nao- pak, cestou, kde žiť znamená zároveň ne- chať žiť, učiť sa po celý život prekonávať strach a nenávisť lás- kou a milosrdenstvom, v  stále prítomnom vedomí spolupatrič- nosti a zodpovednosti za tento svet. A práve toto poznanie má zmo- bilizovať všetky naše sily, talenty a možnosti v prospech dobra, a to nielen v  úzkom kruhu rodiny a  blízkych, ale v tých  najširších sú- vislostiach. To všetko si môžeme uvedomiť práve v tomto jedineč- nom vianočnom čase, keď svetlo prežiarilo temnotu ľudského utr- penia a smrti. To svet- lo stále svieti a chce prežiariť aj temné miesta v našich vlast- ných životoch, naše bolesti, trápenia, naše vzájomné konflikty. Pozýva nás stať sa jeho súčasťou, nielen verbálne, nielen dodr- žiavaním starobylých tradícií, ale predovšet- kým v  konkrétnych skutkoch lásky, často malých, no predsa vý- znamných víťazstvách nad sebou samými, v  prospech ostatných, na slávu toho, ktorého nazývame Boh, a jeho Pomazaného, ktorého príchod na tento svet si pripomíname práve počas Vianoc, v rados- ti a v pokoji. doc. Mgr. František Ábel, PhD. – Evanje- lická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vianočné zamyslenie Vážení čitatelia, napriek tomu, že k záveru roka zvyčajne patrí bilanco- vanie a ukončovanie, aktuálne vydanie mesačníka pri- náša nové tváre, ktoré v týchto dňoch v Bratislavskom samosprávnom kraji začínajú nové funkčné obdobie. V rozhovore s novým predsedom Bratislavského sa- mosprávneho kraja sa dozviete nielen o jeho plánoch vo funkcii, ale aj o tom, čo má na Vianociach najradšej. Predstavíme Vám päťdesiatku nových poslancov a ne- zabudli sme ani na zoznam podujatí, ktoré v kraji na- vodia vianočnú atmosféru. Tú dotvára aj rozhovor s et- nologičkou, ktorý približuje vianočné zvyky a tradície. Príjemné prežitie vianočných sviatkov praje redak- cia mesačníka Bratislavský kraj! Online vydanie Výhercovia Rozlúštenie krížovky z vydania 11/2017: „Nie ten človek žil viac, ktorý sa dožil vysokého veku, ale ten, ktorý svoj život väčšmi precítil.“ (Jean Jacques Rousseau) Výhercovia vstupeniek do divadla: Ivajlo Rasovský, Helena Mar- kotánová, Petra Haulikova Výhercovia publikácie „ZA MOSTOM“: Oľga Gogalová, Andrea Novomeská, Gabriela Havrilova Blahoželáme! pre volebné obdobie 2017 – 2022 Novozvolený pred- seda Bratislavského samosprávneho kraja predseda Bratislavského samosprávneho kraja SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ Juraj Droba (46)

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

4 Igor Adamec Bratislava - Ružinov Zuzana Aufrichtová Bratislava - Staré Mesto Ján Buocik Bratislava - Ružinov Katarína Augustinič Bratislava - Nové Mesto Vladimír Bajan Bratislava - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce Martin Borguľa Bratislava - Staré Mesto Peter Buzáš Bratislava - Karlova Ves Martin Chren Bratislava - Ružinov Vladimír Dolinay Bratislava - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce Peter Fitz Modra, Šenkvice, Vinosady Michal Drotován Bratislava - Rača, Vajnory Dušan Dvoran Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor Mária Hudáková Senec Peter Hochschorner Bratislava - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce Jana Hrehorová Bratislava - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce Štefan Gašparovič Svätý Jur, Limbach, Slovenský Grob, Viničné Marian Greksa Bratislava - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce Ladislav Gujber Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Blatné, Čataj, Nová De- dinka, Tureň, Veľký Biel, Nový Svet Mikuláš Krippel Bratislava - Podunajské Biskupice Mária Kisková Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie Andrej Kovarík Bratislava - Devínska Nová Ves, Devín Juraj Jánošík Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky, Dunajská Lužná Juraj Káčer Bratislava - Dúbravka Ján Karman Bratislava - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce NOVÍ POSLANCI pre volebné obdobie 2017 – 2022

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

5 www.bratislavskykraj.sk Jozef Krúpa Bratislava - Lamač, Záhorská Bystrica Dušan Pekár Bratislava - Ružinov Juraj Štekláč Bratislava - Dúbravka Oliver Solga Pezinok Marek Machata Bratislava - Ružinov Peter Pilinský Bratislava - Rača, Vajnory Barbora Oráčová Bratislava - Staré Mesto Lívia Poláchová Bratislava - Karlova Ves Peter Švaral Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica, Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek Peter Tydlitát Malé Leváre, Veľké Leváre, Gajary, Kos- tolište, Suchohrad, Záhorská Ves Lýdia Ovečková Bratislava - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce István Pomichal Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky, Dunajská Lužná Lucia Vidanová Záhorie (vojenský obvod), Studienka, Závod, Malacky Juraj Pátek Pezinok Juraj Říha Záhorie (vojenský ob- vod), Studienka, Závod, Malacky Alžbeta Ožvaldová Bratislava - Podunajské Biskupice Zuzana Rattajová Bratislava - Nové Mesto Jozef Uhler Bratislava - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce Martin Zaťovič Bratislava - Dúbravka Martin Patoprstý Bratislava - Ružinov Jaromír Šíbl Bratislava - Karlova Ves Elena Pätoprstá Bratislava - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce Ivan Patoprstý Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefano- vá, Vištuk, Igram, Kaplna Zuzana Schwartzová Bratislava - Vrakuňa Martin Smeja Borinka, Marianka, Stupava Martin Vlačiky Bratislava - Nové Mesto

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

Župu si preberáte v  predvia- nočnom čase, v  decembri asi budete mať náročný program. Máte už nakúpené vianočné darčeky? Kiežby. (Smiech) U nás dar- čeky ešte stále nosí Ježiško. Takže nastáva čas, kedy by mal syn napísať svoj zoznam a  Ježiško si potom z  neho vyberie pár splniteľných po- ložiek a väčšinou ich aj dodá. Na čo sa na Vianoce tešíte naj- viac? Na ten večer, keď som so svojimi rodičmi a synom, na stole vonia rybacia polievka a ryba. Sedíme pri stole a je nám spolu dobre. Taký ten pocit rodiny... K  Vianociam sa viaže množ- stvo zvykov a tradícií. Dodržia- vate niektoré? Samozrejme, zdobíme via- nočný stromček a  počas Štedrého dňa sa postíme. Prvé jedlo je okrem bezmä- sitých raňajok až vianočná večera. Jedávame síce rybu, ale kapra kombinujeme s ry- bím filé, pretože niektorí čle- novia rodiny kapra nemusia ani kvôli chuti, ani kvôli kos- tiam. Darčeky rozbaľujeme až po večeri. Zvykli sme chodiť na polnočnú omšu, ale teraz, keď sú už rodičia starší, tak na omšu zvyčajne chodíme až na ďalší deň do- poludnia. Ste rodený Bratislavčan. Čo máte na Bratislavskom kraji najradšej? Máte nejaké obľú- bené miesto? Ako župan sa chcem sta- rať o  celý kraj rovnako. Ale každému človeku sú určité miesta bližšie, už len kvôli spomienkam. V  Bratislave je to pre mňa skryté zákutie na Kalvárii, mám veľmi rád aj Horský park a Horáreň a  menej známe uličky Sta- rého Mesta, ako je napríklad Kapitulská. Mimo Bratisla- vy sú to unikátne borovico- vé lesy na Záhorí, kde som strávil veľa prechádzok so svojimi starými rodičmi, ktorí tam žili. A mohol by som me- novať aj ďalšie, tých miest je naozaj veľa. Po skončení vysokoškolského štúdia v Bratislave ste si ďalej zvyšovali kvalifikáciu študij- nými programami v zahraničí. Prečo ste sa nakoniec vždy vrátili do Bratislavy? Bratislavu som mentálne nikdy neopustil, vždy som vedel, že idem do zahraničia len na určitú dobu. Celkovo som žil v  zahraničí tri a pol roka, ale nikdy som nemal dôvod nevrátiť sa. Mal som príležitosti predĺžiť si pobyt, ale vždy som to mal v hlave nastavené tak, že som tam odvtedy-dovtedy a  vraciam sa naspäť k svojim priateľom a rodine. Aké sú vaše plány na prvé tri mesiace vo funkcii? Prvý mesiac, ešte pred ná- stupom na úrad, som sa primárne zaoberal zložením zastupiteľstva a  rokovaním s predstaviteľmi jednotlivých formujúcich sa poslanec- kých klubov. Po nástupe na úrad sme prešli v prvom rade personalistikou. Pozerám sa jednak na organizačnú štruktúru a jednak prinesiem na úrad v prvej fáze piatich ľudí zvonka, ktorí tvoria môj tím. Nazvime ho reformný tím, ktorý mi pomôže zefek- tívniť fungovanie úradu. Sú to ľudia, ktorým plne dôve- rujem. A  potom, zhruba od polovice januára, sa chcem koncepčne začať venovať všetkým veľkým oblastiam, ktoré boli súčasťou nášho programu. Čo považujete za najväčší dl- hodobý cieľ, ktorý by ste počas nasledujúcich piatich rokov na župe chceli dosiahnuť? Nie je žiadne tajomstvo, že prím bude hrať doprava. Presnejšie, budem dlhodobé ciele komunikovať po 100 dňoch od nástupu do úradu, čiže nechcem zatiaľ prezrá- dzať úplné detaily. Rád by som prezentoval ucelený program vo forme progra- mového vyhlásenia, čo pre župana nebýva zvykom. Chcem spolu s  poslanca- mi vytvoriť zoznam opatrení a krokov, ktoré za tých 5 ro- kov podnikneme. Budem ale dúfať, že sa nám toho podarí urobiť ešte viac. Čaká vás spolupráca s päťde- siatimi poslancami. V  minu- lom volebnom období ich bolo menej. Ovplyvní tento rozdiel rýchlosť a  kvalitu rozhodova- nia? Myslím si, že to zvýšenie o šesť ľudí, čo je asi 15 %, nezaváži. Poslanci sa vyfor- mujú do svojich poslanec- kých klubov a dúfam, že budú stabilné. Myslím si, že si budem vedieť nájsť cestu aj k poslancom, ktorí zosta- nú na základe svojho vlast- ného rozhodnutia nezarade- ní. Ak im ide o  dobro veci, tak budú hlasovať za všetky dobré veci, ktoré budeme predkladať. Chystáte sa vzdať poslanec- kého mandátu. Je pre vás sa- mospráva väčšou výzvou ako Národná rada? Pozícia predsedu samo- správneho kraja je rádovo vyššia ako pozícia poslanca NR SR. Čo sa mne najviac páči, je konkrétna zodpo- vednosť za konkrétny roz- počet, tím ľudí a súbor pro- jektov. V Národnej rade to bolo predovšetkým o tvorbe zákonov, čo špeciálne v po- zícii opozičného poslanca nie je vôbec šťastné, pre- tože môžete robiť strašne veľa a  efekt je veľmi malý. Ale v  BSK budem osobne zodpovedný za to, ako bude tento kraj o 5 rokov vyzerať. Eva Dukátová 6 U Drobovcov nosí darčeky Ježiško Novozvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba poodhalil svoj vzťah k regiónu, prezradil plány prvých krokov vo funkcii a nechal nás nahliadnuť aj do vianočných zvykov svojej rodiny. Juraj Droba so synom

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 7 Plaváreň na Strednej odbor- nej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave, ktorá je v zria- ďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samospráv- neho kraja, je od októbra otvorená aj pre verejnosť. Využívať ju môžete od pon- delka do piatka od 19.30 do 21.00 h a cez víkend od 8.00 do 21.00 h. Štandard- né vstupné pre dospelých je 3 eurá. Výnimku majú obyvatelia Vajnor a  Rače, ktorí zaplatia 1,50 eura. Z r e k o n š t r u o v a n ý bazén s piatimi pla- veckými dráhami bol odovzdaný do užíva- nia 31. júla 2017. Od septembra funguje pod Centrom voľného času, ktoré je súčas- ťou školy, a v spo- lupráci s plaveckým klubom. Využívajú ho žiaci školy, ako aj iných škôl, športové kluby a je prístupný aj pre seniorov. Martin Čambalík Ako sa starať o živý vianočný stromček Pri výbere vianočného stromčeka máme viac mož- ností. Môžeme si zakúpiť živý rezaný strom, živý stromček, vysadený v kontajneri, alebo stromček umelý. Rezané stromčeky Pri výbere stromčeka si over- te jeho čerstvosť. Stromček má mať lesklé ihlice, pruž- né výhonky a  pri manipulá- cii z neho nesmie opadávať ihličie. Aby vám vianočný stromček vydržal svieži čo najdlhšie, neváhajte si ho zakúpiť čo najskôr a usklad- nite ho vo vedre s vodou na balkóne alebo v chladnej piv- nici. Po zakúpení stromčeka obnovte reznú ranu tak, že odrežete z kmeňa 1 až 2 cen- timetre. Zlepší sa tak príjem vody. Pri výbere stojana si zvoľte taký, ktorý má nádrž- ku na vodu, a vodu pravidel- ne dolievajte. Stromčeky, vysadené v kontaj- neri Ak sa rozhodnete použiť na Vianoce živý stromček, vy- sadený v  nádobe, počítaj- te s tým, že pobyt takéhoto stromčeka v  teplom byte je obmedzený na týždeň, naj- viac na 10 dní. Aj prechod zo studenej záhrady do bytu musí byť postupný. Na nie- koľko dní umiestnime strom- ček do chladnej miestnosti (chodba, svetlá pivnica) a až potom do bytu. V izbe zvo- líme miesto čo najďalej od tepelného zdroja a  podľa možnosti vetráme a,  samo- zrejme, udržiavame substrát v  črepníku vlhký. Pri kúpe uprednostňujeme strom- čeky, ktoré boli pestované v nádobe aspoň jednu sezó- nu a sú dobre prekorenené. Zistíte to tak, že stromčekom pohnete, a  keď je voľný a v nádobe sa hýbe, ten rad- šej nekúpte. Prechod z bytu do mrazivej záhrady ne- smieme urobiť naraz. Takýto stromček si na jar môžeme vysadiť do záhrady. Keď ho vysadíme aj s nádobou (za- pustíme ju do zeme), môže- me ho použiť aj v  ďalších rokoch. Strom- čeky zavlažu- jeme čistou vodou. Prihno- jenie špeciál- nym hnojivom na ihličnany ro- bíme až na jar, pred obdobím rastu. Ing. Roman Vallo, učiteľ profesij- ných predmetov a praxe Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove Odborníci zo Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove radia, ako vybrať živý vianočný stromček a aké pravidlá dodržiavať, aby sme sa z neho mohli tešiť čo najdlhšie. SOŠ Gustáva Čejku je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Rosenie ozdobeného stromčeka neodporúčam, znehodnotíte si vianočné ozdoby, zvlášť ak máte tvrdú vodu. Plaváreň Na pántoch otvorená aj pre verejnosť

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

8 Na Mikuláša deti očakávajú sladkosti. Prečo sa dávajú do to- pánok a prečo dávame topánky do okna? Tradícia dávania darčekov na Mikuláša do čižmičiek má pô- vod v meštianskom prostre- dí. Čižmy sa nosili už v tomto zimnom období a boli vyso- ké, takže sa do nich zmestilo viacej darčekov. Deti si ich slávnostne vyčistili a uložili na okno, aby ich Mikuláš našiel a nadelil im do nich sladkos- ti. Je to spomienka na to, že sv. Mikuláš položil na okno mešec s peniazmi pre chu- dobné devy. K  Vianociam neodmysliteľne patria sviečky, klasické aj elek- trické. Čo symbolizujú? V minulosti mali sviečky ne- zastupiteľnú osvetľovaciu funkciu. Dnes sú skôr deko- ratívnymi predmetmi. Zapále- ná sviečka nesmie chýbať na štedrovečernom stole. V kres- ťanských rodinách je svieč- ka zapálená ,,betlehemským svetlom“. Ak sviečka počas večere zhasne, znamená to, že v  rodine niekto do roka umrie. Na severe Slovenska sa zvykne do sviečky fúkať. Ak z nej stúpa dym rovno dohora, daný človek bude zdravý celý rok. Ak stúpa dym krivo alebo do boku, znamená to zhorše- nie zdravia. Veľmi milým zvy- kom sú vianočné želania. Ak do plamienka prvej zapálenej sviečky pošepkáte svoje žela- nie, do roka sa naplní. K predvianočným aktivitám patrí aj veľké upratovanie domácnos- ti. Samozrejme, každý chce mať na rodinné stretnutia doma čisto, ale má tento zvyk aj nejaký ďalší dôvod? K príprave na Vianoce patrilo vianočné upratovanie, kto- ré bolo dominantné aj v  mi- nulosti. V  domácnosti, ale i v celom hospodárstve muse- lo byť všetko čisté. Posledné dni pred Vianocami sa každý snažil vrátiť požičané náradie, predmety, všetko sa opralo. Dbalo sa, aby počas vianoč- ných sviatkov neviseli šaty na klinci, lebo ten, koho by boli, by mohol do roka zomrieť. Počas sviatkov platil zákaz akejkoľvek práce, aj dobytok sa opatril s  viacdňovým po- sunom, robilo sa okolo neho len to najnutnejšie. Vianoce boli až do 16. storočia zároveň novoročnou oslavou. Ľud veril, že „tak, ako bolo cez Vianoce, bude aj po celý rok“. Mení sa aj výzdoba. Dá sa zhr- núť do niekoľkých viet, ako sa vyvíjala vianočná výzdoba počas jednotlivých období? Stromčeky si ľudia zdobili slamenými ozdobami, jabĺč- kami, orieškami, papierový- mi ozdôbkami, perníčkami či sušeným ovocím. V  mest- ských rodinách aj sklenený- mi ozdôbkami, girlandami, ktoré sa kupovali, ale aj tu si ozdôbky na stromček deti rady vyrábali samy. Bola to ich spoločná zábava spolu s rodičmi už niekoľko týždňov pred Vianocami. Ozdôbky sa vyrábali z papiera, slamy, ale mladé dievčatá boli schopné vytvoriť pôvabné ozdôbky aj vyšívaním a šitím. Na prelome 19. a  20. storočia sa už ku- povali aj čokoládové ozdoby. Výprava za vianočným strom- čekom do lesa spoluutvárala predvianočnú náladu. V mes- tách sa stromčeky predá- vali na trhu a  najčastejšie sa pripravovali v  tajnosti až na Štedrý deň, aby deti verili, že ich spolu s darčekmi prináša sám Ježiško. Zdobenie prvé- ho stromčeka na Vianoce sa pripisuje aj Martinovi Luthero- vi, ktorému vraj pri prechádz- ke lesom učaroval snehom pokrytý stromček, a  preto si jeden vzal aj domov, kde ho ozdobil. Nesporný je však fakt, že v 16. storočí sa na vianoč- ných trhoch v  Nemecku už predávali voskové ozdoby, ur- čené na výzdobu stromčeka. Prečo k Vianociam patrí imelo? Imelo bolo obľúbenou a  ma- gickou rastlinou Keltov. Verili, že chráni príbytok pred ohňom a pripisovala sa mu aj magic- ko-ochranná moc proti stri- gám. V  čase od Vianoc do Nového roka plnilo výraznú funkciu v rámci ľúbostnej má- gie – kto sa vraj pod vetvičkou imela v tomto období pobozká s milovanou bytosťou, zostane s ňou už navždy až do smrti. Od keltských druidov prebra- li vieru v liečivú moc imela aj Slovania. Imelo z hlohu a jab- lone malo zaháňať zlých dé- monov a strigy, imelo z liesky údajne ukazovalo, že niekde v  jeho blízkos- ti je poklad a  prútikári po- mocou virgu- le, urobenej z  tejto liesky, vraj vždy našli skrytý prameň. Imelom si starí Slovania zdobili príbytky v čase sviatkov zimného slnovratu a tento zvyk sa preniesol aj do kresťanstva. Ako symbol Via- noc sa však uplatnilo u nás až v moderných časoch. V  mnohých rodinách sa na 1. sviatok vianočný jedáva hydi- na. Prečo je to tak? Je to tradícia, ktorá smeruje k tomu, aby mali ľudia dosta- tok hydiny celý rok. Na druhý sviatok sa jedlo bravčové alebo hovädzie mäso – sviat- ky mali byť hojné, ani nie tak v  zmysle veľa jedla, ale skôr z každého jedla kúsok. Prečo niektoré tradície nájdeme už len vo vašich knihách a iné sa dodnes v mnohých rodinách praktizujú? Svet sa mení a menia sa aj tra- dície – je výborné, ak vieme, prečo mali naši predkovia svo- je zvyky pevne spojené s ro- kom roľníka – dnes už nie sme tak spätí s prírodou ako naši predkovia, a  preto mnohým zvykom nerozumieme a nedo- držiavame ich. Ako etnologička určite sleduje- te nové tradície, ktoré sa u nás usídľujú. Viete nejaké vymeno- vať a priblížiť ich pôvod? Menia sa aj Vianoce, oveľa viac sa skomercionalizovali, vidíme aj snahu o  prezdobe- né Vianoce rovnako v interiéri, ako aj v exteriéri... Dnes mnohí ľudia odchádzajú tráviť Viano- ce do hotelov, aby bolo o nich postarané a  oni sa venujú hlavne zimným hrám. Eva Dukátová Vianočné zvyky Čo symbolizuje sviečka, prečo k Vianociam patrí imelo a ako sa menila vianočná výzdoba? Na pôvod zvykov, ktoré mnohí z nás každoročne dodržiavajú, sme sa pýtali etnologičky a historičky Mgr. Kataríny Nádaskej, PhD. V jej knihách Slovenský rok, Čím žila slovenská rodina a ďalších nájdete pôvod de- siatok ľudových zvykov a tradícií.

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 9 Bratislava - Staré Mesto 24. 11. – 23. 12. 2017 10. 12., 18.00 – Modus Memory Mariána Greksu – koncert 13. 12., 18.00 – The Hope Gospel Singers & Band, dirigent Iveta Weiss Viskupo- vá, vianočný koncert 17. 12., 18.00 – Spevácky zbor Bratislavy, dirigent Ladislav Holásek, vianočný koncert 20. 12., 19.00 – Starmania, vianočný kon- cert s medzinárodným repertoárom Vyberte si z bohatej ponuky vianočných podujatí 8. 12., 16.30 – Vystúpenia na vianočných trhoch, Hviezdoslavovo námestie 19.00 – Adventný koncert, koncertná sieň Klarisky 9. 12., 9.00 – súťažná časť festivalu,  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 16.00 – Vyhlásenie výsledkov súťaže a koncert, Hviezdoslavovo námestie 17. 12., 17.00 – A máme tu sviatky... – koncert na želanie, Metropolitný orches- ter Bratislava, dirigent Miloš Formáček (CZ), sólistka Lívia Ághová, Mestské Divadlo P. O. Hviezdoslava 8. – 10. 12. – Vianočné trhy, Barónka 3 9. 12., 14.00 – Divadlo Zábav- ka: „Alica v krajine Vianoc“  20. 12., 19.00 – Čaro Vianoc. Koncert so známymi sólistami opery SND v Spoločenskom dome, Gbelská ulica 8 31. 12., 20.00 – Silvestrovská zába- va v Spoločenskom dome 1. – 20. 12. – Vianočné trhy, Námestie Republiky Martin Čambalík 17. 12. – Vianočná doba ľadová, Karloveské centrum kultúry Veselý vianočný príbeh, Vianočné dielničky, Koncert 10. 12., 16.30, Dom kultúry (Veľká sála) – Ľadové kráľovstvo 10. 12., 9.00 – 16.00, nádvorie Malokarpatského múzea – Medová cesta na dvore múzea 15. – 17. 12., Radničné námestie – Vianočné trhy 2017 21. 12., 17.00, Dom kultúry (Spoločenská sála) – Baby band a Fíha Tralala 9. 12., 16.45 – Lampiónový sprievod pri príležitosti sviatku sv. Lucie – pred MÚ 9. 12., 10.00 – 14.00 – Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo & Ars 31. 12., 23.00 – 1.30 – Vítanie Nového roka 2018 (nedeľa) pred MÚ 6. – 20. 12. – Vianočné trhy na námestí pred MsKS, pre- kvapenie: klzisko program:  9. 12., sobota, 17.00 – Viano- ce so Sinatrom – Ludo Kuruc band 10. 12., nedeľa, 17.00 – For You – acapella vocal group 16. 12., sobota, 17.00 – Cim- bal Ensemble – hudobná show 9. 12., 10.00 – 14.00 – Via- nočné dielničky, Mestské kultúrne stredisko Senec 24. 12. – Vianočný beh Senec, Štart na námestí pri stromčeku o 10.00 Vianočné trhy 16. – 23. december 16. december, sobota, Mierové námestie 13.35 – OZ B.Ú.D.A: rozprávka FERDO MRAVEC 17.30 – otvorenie Vianočných trhov 17.35 – Kmeťoband 17. december, nedeľa, Mierové námestie 15.50 – Divadlo Žihadlo: rozprávka SNEHULIAČ- KOVCI 19.25 – Polemic 23. december, sobota 13.35 – Anglické vianočné divadlo 19.35 – Robo Opatovský 15. – 16. 12 – Vianočné trhy pred DK Dúbravka 9. 12., 10.00 – 21.00 – Vianoce v La- mači – Malokarpatské nám., (koncert, vianočné tvorivé dielne, vianočné trhy) 9. 12., 15.00 – Snehová kráľovná – divadelné predstavenie Divadla pod hájom – Kino Lamač 1. 12. – 22. 12. – Kostolná ulica Predvianočný koncert na netra- dičnom mieste 11. 12., 18.00 – Fragile, balkón Primaciálneho paláca 16. 12., 10.00 – 20.00 – Dobrý trh na Laurinskej ulici Prehliadka tradičných slovenských vianočných zvykov v interpretácii slovenských folklórnych skupín a sú- borov a základných umeleckých škôl Program:  10. 12., 17.30 – Vinšujeme vám. Pásmo kolied, zvykov, vinšov a tan- cov, FS Rozmarín, Pliešovce 15. 12., 17.30 – Vinšujeme vám. Hu- dobný vianočný program žiakov ZUŠ J. Kresánka, DFS Čečinka, Bratislava 16. 12., 18.30 – Vianočné koledy, tance a divadlo s Betlehemcami, fol- klórny súbor Inovec, Zlaté Moravce 17. 12., 17.30 – Pastierske Vianoce  Vychutnajte si vianočnú atmosféru v kraji VIANOČNÉ TRHY  PROGRAM: VIANOČNÉ TRHY BRATISLAVA, HLAVNÉ NÁMESTIE MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ADVENTNEJ A VIANOČNEJ HUDBY – XII. ROČNÍK RAČA – RADNIČNÉ NÁMESTIE ZÁHORSKÁ BYSTRICA PETRŽALKA KARLOVA VES PEZINOK VAJNORY SENEC MALACKY DÚBRAVKA LAMAČ ULIČKA VIANOČNÝCH ŽELANÍ POD IMELOM KONCERT Z BALKÓNA DOBRÝ TRH NA LAURINSKEJ VIANOCE NA HRADE

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

Divadlo Aréna v  tejto sezó- ne ponúka novú inscenáciu podľa predlohy amerického autora Tennesseeho Wil- liamsa. Ten v  roku 1944 za drámu Sklenený zverinec získal Cenu newyorskej kri- tiky. Vo svetoznámom diele sa na doskách Divadla Aréna predstaví hviezdne obsade- nie. Dojímavý príbeh v  réžii Martina Čičváka o matke a jej dvoch deťoch, kde v ťažkých sociálnych pome- roch preberá finančnú zod- povednosť za celú rodinu syn Tom. V  roli Toma, ktorý dennodenne drie v továrni na topánky, aby zabezpečil chod domácnosti a každú noc mohol slobodne sní- vať v kine, sa predstaví Alexander Bárta. Mat- ka Amanda, stvárnená Emíliou Vášáryovou, sa pre svoje deti snaží vybojo- vať lepší život, ako bol ten jej, často aj za cenu hádok, na- pätia a nátlaku. Riešenie vidí vo vydaji dcéry Laury (Ivana Uhlířová). To však nie je také jednoduché, keďže Laura žije vo svojom vlastnom sve- te, plnom malých sklenených zvieratiek. Všetci očakávajú veľkú zmenu, keď do prí- bytku Wingfieldovcov príde na návštevu Tomáš Mašta- lír, milý mladý muž v  úlohe Jima. Rodinný život s člo- vekom, ktorého spoločnosť vníma ako „iného“, prináša aj množstvo úsmevných si- tuácií a posolstvo o hľadaní vnútorného pokoja a slobo- dy, o snoch a nádejach. Di- vadlo Aréna uvádza hru na základe špeciálnej dohody s University of South, Sewa- nee, Tennessee. Eva Dukátová Zábavné predstavenie, ktoré pripravilo Divadlo Ludus, zoznámi deti s prí- behmi troch klaunov. Lam- palóne, Pampalóne a Tan- talóne sú poslední klauni na svete, ktorí nemajú svoj cirkus. Michal Rovňák, Ra- domír Milič a Martin Kollár v  úlohe klaunov putujú po svete a  hľa- dajú svoje p u b l i k u m a  miesto, kde posta- via cirkus. Všade, kam prídu, však vládne Krá- ľovná Nuda a  má moc nad každým obyvateľom Zeme. Len tí, čo sú tvoriví, sa dostanú z  jej chápa- diel. Počas cesty za vše- vedom Dendalónem, od ktorého chcú radu, nará- žajú na rôzne prekážky. Prechádzajú cez Oceán bielej čokolády, ocitnú sa v bruchu veľryby, pomôžu spiacim rytierom, zablúdia na púšti Kráľovnej inšpi- rácie, stretnú a povzbudia Kráľa žobrákov, rozosmejú obyvateľov Hampalónie až nakoniec stretnú vševeda Dendalóneho. Predstave- nie s podtitulom Klauniáda pre deti režisérsky spraco- val Kamil Žiška. Vhodné je pre deti od 5 rokov. Eva Dukátová 10 Foto: Peter Chvostek Foto: Divadlo LUDUS Sklenený zverinec v Aréne Cirkus LamPamTantalóne Najbližšie predstavenie 15. 12. 2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

To všetko malo vplyv na prí- rodné, ale aj hospodárske pomery dolného Pomoravia. Dedičstvom po treťohornom mori sú rozsiahle oblasti na- viatych pieskov po oboch stranách rieky Morava, ale aj ložiská zemného plynu a nafty, ktorej ťažba na Mo- ravskom poli prekročila po druhej svetovej vojne milión ton ročne. Skamenené mor- ské živočíchy, nachádzajú- ce sa vo veľkom množstve najmä na svahoch Devín- skej Kobyly, sú ďalším dô- kazom existencie mora. Vzhľadom na rovinatý terén a  zátopové oblasti Moravy i Dunaja, sa na Moravskom poli a južnom Záhorí nachá- dzali v  minulosti rozsiahle močiare, mokrade a  plytké jazerá. Veľké investície do odvodňovacích zariadení a  hrádzí najmä na rakúskej strane premenili Morav- ské pole v  druhej polovici 19. storočia na obilnicu Rakúska. Priaznivé klima- tické podmienky umožňujú dosiahnuť vysoké výnosy. V  poslednom období sa tu rozšírilo najmä pestovanie zeleniny, ktorou sa zásobu- jú predovšetkým viedenské trhy. Na slovenskej stra- ne nie je poľnohospodár- stvo také rozvinuté, keďže je tu viac piesočnej pôdy. Na rozdiel od rakúskej časti, kde je lesov menej, pokrývajú z  dvoch tretín Borskú nížinu borovicové lesy. Z  klimatického hľa- diska patrí Moravské pole i  Záhorie k  najteplejším a  zároveň k  najsuchším regiónom Rakúska a  Slo- venska. Ročne tu padne asi 650 mm zrážok, čo je o pä- tinu menej ako v  susednej Viedni. Množstvo mor- ských a  riečnych usadenín a nánosov umožnilo rozvoj ťažby štrkov a  pieskov na oboch stranách rieky Mo- ravy, keď-že ich odbyt vo viedenskej i  v  bratislavskej aglomerácii je dostatočne zabezpečený. Tak vznikli viaceré umelé jazerá na- pájané kvalitnou spodnou vodou, ktoré sa po utlmení priemyselnej činnosti stali vyhľadávanými rekreačný- mi oblasťami obyvateľov Viedne i Bratislavy. Ostnatý drôt, oddeľujúci so- cialistický svet a  západnú demokraciu, desiatky rokov stál na našej štátnej hrani- ci, ktorú strážila pohraničná stráž. Niektorým šťastlivcom sa ju podarilo prekročiť, iní skončili vo väzení alebo smr- ťou. Pokúsil sa o to aj Marcin Bieniada (58) vo veku 23 ro- kov, pomáhala mu v tom vte- dy 16-ročná sestra. Odhodlal sa k tomu napriek vedomiu, že mnohí pri úteku za slobo- dou prišli o  život. „Bol som veľmi nervózny, ale presved- čený, že sa o  to pokúsim,“ povedal. Po príprave sa 23. augusta 1982 po 21. ho- dine v Devíne vydal na útek. S pomocou sestry sa vyšpl- hal na lampu a preskočil plot s  ostnatým drôtom. Sestra zostala v  Československu. Marcin Bieniada stál na ceste za slobodou, stratený v tma- vom lese bez kompasu. Pri orientácii mu pomáhalo len odbíjanie kostolného zvona. Po hodine sa priblížil k  Du- naju, ktorý preplával, a dostal sa na rakúsku stranu. „Sila prúdu ma zaskočila, bál som sa, že ma odnesie späť na československú stranu,“ opí- sal. Príbeh Marcina Bieniadu je súčasťou nového projektu, ktorý má pod Cyklomostom slobody v  bratislavskej De- vínskej Novej Vsi priblížiť ši- rokej verejnosti príbehy ľudí a  ich osudy utekajúcich za čias železnej opony. Stojí za ním občianske združenie Migrácia, ktoré by na budúci rok pod mostom chcelo vy- tvoriť informačné stanovisko, kde si záujemcovia budú môcť vypočuť a v budúc- nosti aj pozrieť autentické príbehy ľudí, ktorí úspešne aj neúspešne utekali za slo- bodou. Martin Čambalík www.bratislavskykraj.sk 11 Koncom roka 2013 Bratislavský samosprávny kraj vydal knihu Za mostom. Táto publikácia mapuje prírodné, historic- ké a geografické pomery oblasti Pomoravia a jej jednotlivé kapitoly vám budeme pravidelne prinášať v župných novi- nách. Kniha vznikla vďaka projektu, s polufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Jej autorom je Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Publikáciu ZA MOSTOM vydal Bratislavský samosprávny kraj za účelom propagácie turistického potenciálu Pomoravia. Publikácia nie je v predaji, no v prípade záujmu ju môžete získať zdarma vo vstupnej hale úradu Bratislavského samo- správneho kraja. Deň zatvorených hraníc: Poliak, ktorému sestra pomohla preskočiť plot ZA MOSTOM: Geografické pomery Sandberg Pred 28 rokmi na našej hranici strieľali do ľudí, ktorí ju chceli prekročiť v túžbe za slo- bodou. Na toto obdobie neslobody upozornil Bratislavský samosprávny kraj symbolickým podujatím Deň zatvorených hraníc. V rámci Festivalu slobody župa umiestnila na Cyklo- most slobody uzáveru, ktorá návštevníkom pripomenula minulosť.

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/

Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uve- denú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 31.12.2017 spolu s vaším celým menom a poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle Astorka Korzo ´90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Troch z vás vyžrebujeme a odmeníme. Mesačník Ročník 7/ číslo 12 Vychádza 8. 12. 2017 Nepredajné Vydáva: Sabinovská 16 820 05 Bratislava IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktor: Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Marketing: Jozef Adam jozef.adam@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Za obsah novín Bratislavský kraj zodpovedá Bratislavský samosprávny kraj. „Koľko sa ukáže ........., toľko bude trvať po Vianociach.“ cirkulárnej ekonomiky

http://www.floowie.com/sk/citaj/-n12-v7-flowie/