Ai magazine 02/2019http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

obrábanie, frézovanie, zváranie, robotika, automatizácia, metrológia, automobilky, digitálny podnik,konštrukcia, inovácie, vývoj, materiály, technológie, produkty, dodávatelia, náradie, nástroje, veľtrhy, výstavy, veda, výskum www.mmc-hardmetal.com ww www. w.mm mm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m mc c c c- c- c- c- - c- c- c- - c c c c c- - - - c c c- c c- c c c c c- c c c c c c- - - c c- - - c c c- - - c- - - c- - - - - - - - c h h h h h h h h h ha h h h h h ha h h ha h ha ha ha ha a h h h h h h h h ha ha h h h h h h h h ha h h h h h h h h h ha ha ha h h h h ha h h h h h h h h h h h h h h h h h h h ha ha h h h h h ha h h h h h h h h h h ha ha h h ha h h h ha h h h ha h h h h ha a a a a a ha h rd rd rd rd rd rd rd rd rd rd rd rd rd rd rd rd d rd rd d rd rd d d d d d rd rd d d d rd d rd rd rd rd rd rd d rd rd d d d d d d rd d d d rd rd d d d d rd rd d d rd d d d d r r r r rd d rd rd d rd rd rd rd d d d r r r r rd rd rd rd rd rd rd rd d d rd r rd rd r r rd rd r rd r rd r rd rd d rd rd r r r rd rd rd rd rd d rd d r r r rd d rd d d d r r rdme me me m me me me me me me me me me me e me e me me me me m m m m m m m m m m ta t ta ta ta a a a a ta ta a t ta a ta a a a a a a a a a al l l l l. l. l. l l. l. l. l. . l. l l l l. l. l. l co co co co c co c co co co co co co c co co co c co co co co co o o o co co o om m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m A Distributor of WJX NOVÉ VYSOKOPOSUVOVÉ FRÉZY Vyvinuté pre maximálnu spoľahlivosť a efektívnosť pri vysokých posuvoch a hĺbkach rezu. Ekonomické obojstranné doštičky poskytujú možnosť multifunkčných operácií. Vysokovýkonné, povlakované typy doštičiek pre oceľ, nerez, liatinu, žiaruvzdorné zliatiny a kalenú oceľ. K dispozícii sú frézovacie telesá stopkové, nástrčné a čelné. Ø50 - Ø160. www.mmc-hardmetal.com Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike 4 € / 120 Kč w w w.leaderpress.sk 2/2019 máj 2019 a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics 12. ročník á á

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

h

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

PARTNER FOR PRECISION +420 466 003-111 info@junker.cz Pardubická 332 534 01 Holice, Česká republika JUNKER PREMIUM-SERVIS: • Garantovaný servis • Rychle a kompetentně • 24 hodin, 7 dní v týdnu • Celosvětová servisní síť www.junker-group.cz Erwin Junker Grinding Technology a.s. Plant Holice SKUPINA JUNKER

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

EDITORIAL HS5000M KL7000LY XF6300 Dear friends, Lack of skilled labor has been intensively talked about for years. We continuously seek out ways as how to deal with it or what to do about it. Dif- ferent opinions are emerging, stating that young people are not interested in technical studies anymo- re. Rather, they prefer law, marketing or other similar disciplines. Well, it‘s not quite accurate. Our travels and vi- sits at various events and companies convinced us otherwise. We have discovered young people who have a genuine interest in technology. For example, 12-years-old Klárka, including other classmates from the elementary school in Rosina near Žilina, parti- cipated in Trenčín robotic days this year. The event was organized by the Secondary Vocational School under Sokolice in Trenčín for the 14th time already. Again, Klárka and her classmates left with a prize. Robotics captivated her so much that at Christmas her eyes filled with tears when she found a robotic kit under the Christmas tree. Klarka says that there is no bet- ter gift than that. We wish continued interest and success not only to Klarka, but also other young people interested in robotics. Many of them attended the robotic event in Trenčín. Another example is 16 years old Karel, from the family owned company VARES in Mnichovice near Prague, who is able to program a robot at only 16 years of age. Read more on page 44. Why am I writing about all this? In both cases young students followed an exam- ple. Klarka participates at the Robotics Club at her elementary school, while Karel followed the example set by his family tradition. The right motivation and personal example is the way to go. Robotics literally captivated us here at the ai magazine editorial office as well in the first few months of 2019. Collaboratively with our partner magazine, the ATP jour- nal, we already organized on April 11, 2019 a second year of the conference cal- led Robotics in the production of small and medium enterprises. The feedback was certainly positive. The Village Resort Hanuliak was crowded, which made us very happy and which exemplifies that this type of event is meaningful and needed. Dear Readers, Robotization, automation, digitization, or Smart Factories, are without doubt, the driving force behind the technological development of the future. Therefore, and in addition to the reasons already mentioned, we offer you in the latest ai magazine a multitude of information from this area. Given the upcoming International Engineering Fair in Nitra, you will also find in this edition a number of interesting company articles about new products, technologies, or services. Of course, there are regular columns and your favorite cros- sword for the prize, this time provided by the company ISCAR. We believe that the content of this ai magazine edition will capti- vate you and provide you with great information and ideas for your work. Best regards, Eva Ertlová v v 2 | 2/2019 | www.leaderpress.sk HS XF6300 >PRŮMYSLOVÉ CNC STROJE >KONSTRUKCE A VÝROBA ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ OD ROKU 1992! www.profika.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 3 EDITORIAL Vážení priatelia, už niekoľko rokov sa intenzív- ne hovorí o nedostatku kvalifikova- nej pracovnej sily, a stále sa hľadajú spôsoby, čo s tým a ako to riešiť, respektíve sa objavujú názory, a nie sporadicky, že mladí ľudia nemajú záujem o technické štúdium, ale len o právo, marketing a podobné odbory. No, nie je to tak celkom pravda a presvedčili sme sa o tom v posled- nom období aj my v redakcii ai magazine pri potulkách po rôznych akciách i vo firmách. Objavili sme mladých ľudí, ktorí vzťah k technike majú. Napríklad 12-ročná Klárka, ktorá sa zúčastnila spolu s ostatnými spolužiakmi zo ZŠ v Rosine pri Žiline aj tohtoročných Trenčianskych robotických dní, ktoré zorga- nizovala Stredná odborná škola pod Sokolicami v Trenčíne už po 14. raz. Klárka so svojimi spolužiakmi opäť neodišla bez ceny. Robo- tika ju chytila až tak, že na Vianoce jej slzy vyhŕkli, keď si našla pod stromčekom robotickú stavebnicu. Vraj niet krajšieho darčeka... Držíme palce nielen jej, ale i ostatným mladým záujemcom o robotiku, ktorých bolo v Trenčíne zo slovenských i zahraničných základných a stredných škôl neúrekom. Podobne nás zaujal aj 16-ročný Karel z rodinnej firmy VARES v Mnichovicích pri Prahe, ktorý už v tomto veku zvládne programovať robot. Prečítajte si viac na str. 44. Prečo o tom píšem? Aj v jednom aj v druhom prípade, ešte žiaci, majú totiž príklad – Klárka na základnej škole, kde už niekoľko rokov pracuje robotický krúžok a Karel vo svojej rodinnej firme. Stále totiž platí – správna motivácia a osobný príklad je cesta. Robotika aj nás v redakcii v prvých mesiacoch tohto roka, doslova a do písme- na opantala. Spolu s partnerským časopisom ATP Journal sme totiž 11. apríla zorganizovali už druhý – a referencie hovoria, že úspešný – ročník konferencie Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov. Priestory Village re- sort Hanuliak praskali vo švíkoch a nás, samozrejme, tento záujem veľmi teší a zároveň je zadosťučinením, že takéto podujatie má svoj význam. Vážení čitatelia, aj z dôvodov, ktoré som spomenula, ale najmä preto, že robotizácia, au- tomatizácia, digitalizácia, alebo ak chcete chytré fabriky, sú bezpochyby hybnou silou technologického rozvoja budúcnosti, vám najnovšie vydanie ai magazine ponúka množstvo informácií z tejto oblasti. A vzhľadom na blížiaci sa Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre v časopise nájde- te aj množstvo zaujímavých firemných článkov o nových produktoch, technológiách, službách. Nechýbajú, samozrejme, pravidelné rubriky a vaša obľúbená krížovka o cenu pre výhercu, tentoraz s firmou ISCAR. Veríme, že obsah ai magazine vás aj tentokrát zaujme a ponúk- ne dostatok informácií a podnetov pre vašu prácu. S pozdravom Eva Ertlová

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. - SKS je akreditované SNAS na kalibráciu, osvedčenie o akreditácii č. K-067 AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. Orlové 277 017 01 Považská Bystrica (SK) Tel.: +421 903 773 046 +421/42/432 61 06 e-mail: aquastyl@aquastyl.sk, www.aquastyl.sk Pozývame Vás na návštevu našej expozície. Pavilón F, stánok 1. Bude pre nás potešením privítať Vás a predstaviť Vám naše produkty. R

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

THE BEND THE COMBI THE LASER THE PRESS THE PUNCH THE SHEAR THE SYSTEM S ۞ƒŒ®ŒéŰŬ¨ŒÈâç§ËŌ®³ÃȞ a §®³Üưš³ÜůŲŬǰ, vyvíjejícím ÛŌƒš®â§¨ž…³Û §³­½³®Œ®ÈâÛÀw­ƒœç˽œ®â, je IÀœ­vI³ÜŒÀ¦Œˆœ®ã­ˆ³ˆvÛvȌ¨Œ­, který poskytuje ƒŒ¨³ËÂvˆËŽœ…§³ÛペȌƒš®³¨³—œžvœ®ÈŒ¨œ—Œ®È®žƒšó–ÈÜvÀ³ÛペŒŌ®žÛ⚳Û˦žƒžƒš ÃÈv®ˆvÀˆË*®ˆËÃÈÀâ ŰƛŬƛÃÛâó§³ËÌÀ³Û®žœ®ÈŒ—ÀvƒŒvvËȳ­vȜçvƒŒƜÈv§v‚âÛ⚳ێ¨v ÛŌ­®Œ¦®wÀ³…®Ž¦Åž­½³ÈŒ‚w­ÛãÀ³‚⽨Œƒš³Ûペˆž¨Ú.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

OBSAH CONTENT 6 | 2/2019 | www.leaderpress.sk Top téma dňa Top Day Topic Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, 2.ročník......................................................................12 Robotics in Production Practice of Small and Medium Enterprises, the 2nd Year Skeptické vyhliadky zahraničných investorov......................16 Sceptical Visions of Foreign Investors Svet lídrov World of Leaders INTECH 2019 v znamení umelej inteligencie a 3D tlače...................................................................20 INTECH 2019 in the Sign of Artificial Intelligence and 3D Printing Robotika, automatizácia Robotics, Automation Roboty KUKA řeší nedostatek zaměstnanců vprůmyslu.…..............................................……………..24 The Robots KUKA Are Solving Lack of Employees in Industry Kolaboratívne roboty zavítajú do Žiliny..............................26 Collaborative Robots Will Visit the Town Žilina Virtuálna realita v priemysle…………………………........……28 Virtual Reality in Industry Jak koncové nástroje pomáhají odstranit překážky automatizace..................................................30 How the End Tools Are Helpful to Remove Barriers of Automation Nová úroveň strojní automatizace....................................32 New Level of Machine Automation Yaskawa otevřela nový výrobní závod ve Slovinsku.............34 Yaskawa Opened New Production Plant in Slovenia Automatizované riešenia pre sledovateľnosť výrobkov……...36 Automated Solutions for Monitoring of Products Plasty Plastics S FastLane v rekordním čase ke speciálnímu dílu z plastu…………………..................................................37 With the FastLane to Special Part from Plastic in Record Time Vertikálny stroj v dizajne PowerSerie.………………………….38 Vertical Machine in the PowerSerie Design Logistika Logistics Inteligentní manipulace s břemeny……………....…………….42 Intelligent loads handling Zváranie Welding Vo firme VARES pracuje robotické zváracie pracovisko od Valk Welding............................................................44 Robotic Welding Workplace from Valk Welding is Working in the Company VARES Nová úroveň kontroly zváracieho procesu.........................46 New Level of Welding Process Control Materiály, technológie, produkty Materials, Technologies, Products WJX–vysokoposuvovéfrézyMitsubishiMaterials................48 WJX – High-Feed Milling Cutters Mitsubishi Materials Pohodlné upínanie magnetom........................................50 Comfortable Chucking with Magnet Produktívne upichovanie s TANG-F-GRIP………….…………52 Productive Parting with TANG-F-GRIP ZIMMER GROUP – po získaní ceny IF DESIGN AWARD aj s ocenením RED DOT DESIGN AWARD….….................54 ZIMMER GROUP – after Getting the “if design award” also the Prestigious “RED DOT AWARD” Jednoznačná signalizácia stavov procesu……………….……56 Explicit Signalisation of Process Mode Nestrácajte čas hľadaním, s RECA SECO máte prehľad!..............................................................58 Do Not Waste Time due to Searching, with RECA SECO You Have Overview! Maximální preciznost pro rotorové hřídele.........................60 Maximal Precision for Rotor Shafts Hoffmann Group získala German Design Award 2019.…….62 Hoffmann Group Gained the German Design Award 2019 Nejnovější technologie třídy CBN zlepšuje výstupy při přerušovaném soustružení tvrzených součástek propřevodovky.............................................................64 The Newest Technology of the Class CBN Improves Outputs during Intermittent Turning Operation of Hardened Gearbox Components

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 7 OBSAH CONTENT Světová premiéra – portálový stolový stroj WVM 2600 T.......66 Worldwide Premiere – Gantry Table Machine WVM 2600 T Na vlně Průmyslu 4.0...................................................70 On the Wave of Industry 4.0 Revoluce v oblasti soustružení........................................72 Revolution in the Turning Operation Area PLATINO FIBER EVO – laserová technologie pro každého................................................................74 PLATINO FIBER EVO – Laser Technology for Everyone Pro DMG MORI je automatizace strategickým polem působnosti……...............................................….76 Automation Is a Strategic Field of Operation for DMG MORI Dokonalé magnetické upnutí obrobku - jedině pomocí magnetických systémů TECNOMAGNETE………...………..78 Perfect Magnetic Clamping of Work Piece – Only Using Magnetic Systems TECNOMAGNETE Závitořezy s kloubovým ramenem……………….……………..79 Threading Machines with Hinged Arm Výrobce vysokotlakého chlazení ChipBLASTER je novým členem skupiny LNS…………………………………..80 The Producer of High Pressure Cooling ChipBLASTER Is a New Member of the Group LNS BLUM skenuje priamo v stroji…………………………………..82 BLUM Is Scanning Direct in Machine Proč říci ano laserům při výrobě ocelovýchkonstrukcí………………......………………………..84 Why say yes to lasers in steel construction Nový nástroj TurnTen-Feed pro těžké soustružení s vysokou produktivitou……….................................…….86 The New Tool TurnTen-Feed for Heavy Turning with High Productivity Roboty optimalizujú logistiku..........................................88 Robots Are Optimising Logistics Robotika v CNC rezaní…….…………………………………….89 Robotics in CNC Cutting Metrológia Metrology Současné trendy v zajištění kvality výroby z pohledu digitalizace měření….......................................92 Actual Trends in Assurance of Production Quality with Regard to Digitisation of Measurement Digitálny podnik Digital Factory Mazak Control Server - umelá inteligencia pre svet CNC Mazak.....................................................94 Mazak Control Server – Artificial Intelligence for the World of CNC Mazak Spolehlivý 3D tisk za rozumnou cenu? Je to snazší, než si myslíte...............................................................96 Reliable 3D printing at a reasonable price? It is easier than you think. Údržba jako nutná součást digitálního podniku…..………….98 Maintenance as Necessary Part of Digital Company Konštrukcia, inovácie, vývoj Construction, Innovation, Development Moderní 3D technologie v rukou technických studentů při výrobě monopostu formule........................................99 Modern 3D Technologies in Hands of Technical Students for Production of Formula Monopost VŠB-TU Ostrava „vytlačila“ kolobežku. Ako prvá na svete!...................................................................100 VSB-Technical University of Ostrava “Printed” a Scooter. The First in the World! Technologické inovační centrum pro lakování, stříkáníalepení……………......................................……102 Technological Innovative Centre for Varnishing, Spraying and Gluing Hospodárske spektrum Economic Spectrum Naša pripravenosť na globálne trendy v automobilovom priemysle...........................................103 Our Readiness for Global Trends in Automotive Industry Trenčiansky robotický deň............................................104 Robotic Day in Trenčín Škola, ktorá otvára žiakom cestu do budúcnosti.................105 School, Which Is Opening to Pupils a Way into the Future Najväčší autonómny mobilný robot na trhu ......................106 The Largest Autonomous Mobile Robot on Market Automobilová JUNIOR Akadémia už po štvrtý raz.............108 Automotive JUNIOR Academy Already for the Fourth Time Medzinárodný strojársky veľtrh 2019..............................110 International Engineering Fair 2019 MSV je klíčovým partnerem českého průmyslu.................112 The MSV Is a Key Partner of the Czech Industry Krížovka…………………………………………………………..115 Crossword Resumé článkov………………………………...……………….118 Résumés of Articles Zoznam publikujúcich firiem…………………………………..120 List of Publishing Companies

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 8 REGISTER REGISTER Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Slovakia tel.: +421 41 507 1101 fax: +421 41 507 1151 www.cobaautomotive.sk Výroba vytlačovaných a vstrekovaných plastových dielov pre automobilový priemysel V V 0 0 S S t te fa w ov l vaných ový priemysel RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE. RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk Upínače ZIMMER: • až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli • čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) • štandardne klasifikované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline) • odolné voči korózii • o 30% vyššia upínacia sila a o 15% dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia • priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene • dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu Zimmer Group Slovensko, s.r.o. Centrum 1746/265 017 01 Považská Bystrica M: 0911 878 800 T: 042/4331 788 roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Váš kompetentný partner pre dodávky: – spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov – výdajné automaty – RECA max mobil CEE Gmbh, organizačná zložka Bojnická 3, 831 04 Bratislava Tel.: +421 226 212 271 info.robotics.cz@kuka.com www.kuka.com Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality KR 6 Agilus R 700 • Nové silnější motory • Nová vnitrní kabeláž • IP67 pro všechny varianty • Montáž v jakékoliv pozici • Ještě rychlejší pracovní cykly • Konfigurovatelné připojení médií FANUC Slovakia s.r.o. Pri Jelšine 3636/ 1 949 01 Nitra www.fanuc.sk OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU ǩ znižujeme náklady ǩ zvyšujeme produktivitu ǩ spoľahlivosť 99,99%

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

7RROLQJWKH)XWXUH ZZZFHUDWL]LWFRP äW\ULDRGERUQtFLMHGHQVLOQìWtP7RMH&(5$7,=,7*URXSYREODVWLREUiEDQLD$NRWHFKQRORJLFNìOtGHUSRQ~NDPH QDMNRPSOH[QHMåtVRUWLPHQWSURGXNWRYDV~KUQ]QDORVWtYRYåHWNìFKREODVWLDFKWULHVNRYpKRREUiEDQLD$VSROXV QDåRXYìUREQRXRGERUQRVŚRXE\PDOE\Ś7tP&XWWLQJ7RROVSUYRXYRĻERXQDåLFK]iND]QtNRY1DåHNRPSHWHQĀQp ]QDĀN\&877,1*62/87,216%<&(5$7,=,7.20(7:17D./(1.VSiMDM~NRPSOH[QH]DKŎŃDM~FL VHUYLVQìNRQFHSWVQDMPRGHUQHMåRXORJLVWLNRX7DNWRVPHVFKRSQtGRGDŚåLURNìYìEHULQRYDWtYQ\FKSURGXNWRY YQDMNUDWåRPĀDVH²LGR]DMWUDMåND =-(\'127,/,60(6.Ô6(1267, 35(2%5É%$1,( 1RYì7tP&XWWLQJ7RROVVNXSLQ\&(5$7,=,7*URXS &(5$7,=,7MHVNXSLQDNWRUiVD]DPHULDYDQD åSLĀNRYpWHFKQLFNpLQçLQLHUVWYRSULĀRPVDåSHFLDOL]XMH QDWHFKQROyJLHQiVWURMRYDWYUGìFKPDWHULiORY

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 10 REGISTER REGISTER ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SLOVENSKO S.R.O., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Tel: +421 (0) 33 5907 511, Fax: +421 (0) 33 5907 599, email: sales.trnava@fronius.com, www.fronius.sk / zváracie zdroje na ručné zváranie / zváracie zdroje na robotizované zváranie / automatizáciu zvárania / monitorovanie zváracieho procesu / plazmové rezacie zariadenia / zváracie príslušenstvo / technologické centrum PREDAJ, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA PRE: Robotické riešenia: • paletizácia • pick and place • FSJ – bodové zváranie hliníka • striekanie • obsluha strojov • zváranie MG10HL (nosnosť 1000/1500kg) BX200L WD002 Solutions for Industrial Automation perfect feeling Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica tel.: +421 42 432 99 01 aquastyl@aquastyl.sk MERACIA TECHNIKA V STROJÁRSTVE • VÝROBA • SERVIS • KALIBRÁCIE www.aquastyl.sk guehring@guehring.sk www.guehring.sk PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ 6KUGRVWÊY¾PSķHGVWDYXMHPHQDwH 6OLQRYDQÆURWDêQÊ Q¾VWURMH

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

Kompletní sortiment fréz CoroMill Plura je k dispozici online na: www.sandvik.coromant.com/solidroundtools 7ÜĿ.‹)5‹=29ƒ1 )5‹=29ƒ1795=(1Ÿ&+628΃67 527$Î1)5‹=29ƒ1 675$129‹)5‹=29ƒ169<62.Ÿ0, 5<&+/2670,326898 9(/.Ÿœ%Ü50$7(5,ƒ/8 )5‹=29ƒ1+5$1$2%5<6İ Î(/1)5‹=29ƒ169<62.Ÿ0,5<&+/2670, 326898 +58%29ƒ1)5‹=$0,6/$0$Î(07̏6(. 0,.522%5ƒ%Ü1 .20%,1$&(5İ=1Ÿ&+7<3İ67$%,/1&+ )5‹=29$&&+23(5$& \'2.21Î29ƒ1 0,.522%5ƒ%Ü1 CoroMill® Plura 9ÚNRQQRVWYNDřGÆRSHUDFL CoroMill®3OXUDMHěDGDY\VRFHY¿NRQQ¿FKPRQROLWQ¯FKNDUELGRY¿FKVWRSNRY¿FKIU«]NWHU£QDE¯]¯ SURGXNWLYQ¯HIHNWLYQ¯DQDSURVWRVSROHKOLY£ěHģHQ¯SURIU«]RY£Q¯ĚDGD&RUR0LOO® 3OXUD]DKUQXMH Q£VWURMHSURWÝŀN«KUXERY£Q¯GRNRQÏRY£Q¯LSURIU«]RY£Q¯]£YLWıNWHU«O]HSRXŀ¯WSURUı]Q« W\S\DSOLNDF¯DSURREU£EÝQ¯Uı]Q¿FKW\SıPDWHUL£OıYÏHWQÝWYU]HQ¿FKRFHO¯DRVWDWQ¯FKREW¯ŀQÝ REURELWHOQ¿FKPDWHUL£Oı 8QLYHU]£OQ¯IU«]\&RUR0LOO®3OXUDMVRXY\VRFHY¿NRQQ«VWRSNRY«IU«]\Y\YLQXW«VSHFL£OQÝSUR HIHNWLYQ¯REU£EÝQ¯Uı]QRURG¿FKPDWHUL£OıUı]Q«W\S\DSOLNDF¯DYHOLNRVWLDWYDU\VRXÏ£VW¯ 2SWLPDOL]RYDQ«IU«]\&RUR0LOO® Plura MVRXQHMYÚNRQQøMwÊVWRSNRYÆIUÆ]\XUêHQÆSURREU¾EøQÊ VRXê¾VWÊVQHMY\wwÊPLQ¾URN\QDNYDOLWXDSURQHMQ¾URêQøMwÊRSHUDFH2SWLPDOL]RYDQRXVWRSNRYRX IUÆ]XVLY\EHUWHYSķÊSDGøřHSRWķHEXMHWHQ¾VWURMXUêHQÚSURREU¾EøQÊNRQNUÆWQÊKRW\SXPDWHUL¾OX QHERSURNRQNUÆWQÊDSOLNDFL2SWLPDOL]RYDQÆVWRSNRYÆIUÆ]\MVRXLGH¾OQÊSURYÚUREXYHONÚFKDř VWķHGQøYHONÚFKYÚUREQÊFKVÆULÊ

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 12 Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, 2. ročník Vlasta RAFAJOVÁ, foto Milan KOSEC Druhý ročník konferencie opäť usporiadali spoločne vydavateľstvá odbor- ných časopisov ai magazine (LEADER press, s.r.o.) a ATP Journal (HMH, s.r.o.). Po skúsenostiach z prvého ročníka (máj 2017, Rajecké Teplice) sa organizátori rozhodli premiestniť podujatie do priestorov hotela Village re- sort Hanuliak v Belej, ktorý ponúkal popri skvelom zázemí a atraktívnom prostredí aj väčšie priestorové kapacity. Tie sa opäť podarilo naplniť až „na hranu“. „Naše očakávania boli znova nakoniec prekonané, záujem- cov o partnerstvo z radov prezentujúcich sa firiem, ako aj jednotlivcov o sa- motnú účasť na konferencii, bolo toľko, že ani rozšírené kapacitné možnosti nám nedovolili uspokojiť všetkých,“ hovorí šéfredaktorka ai magazine Eva Ertlová. „Znamená to, že tému konferencie sme zvolili dobre a naozaj v podnikateľskej sfére rezonuje. Teší nás, že z celkového počtu približne 170 ľudí, ktorí sa na konferencii v Jánošíkovom kraji zišli, bolo 110 účastní- kov, najmä zástupcov malých a stredných podnikov zo Slovenska a Českej republiky,“ vysvetľuje. Posledná celosvetová správa o vývoji priemyselnej robotiky vypracovaná v roku 2018 Medzinárodnou federáciou robotiky (IFR) ukázala, že objem predaja priemyselných robotov sa za posledných päť hod- notených rokov zdvojnásobil. Robotika preniká do všetkých oblastí priemyslu a služieb, a už dávno sa nespája iba s nadnárodnými koncernmi a globálnymi producentmi, ale významne zvyšuje efektivitu výroby aj v prípade menších producentov. Práve skúsenosti s nasadením robotizovaných pracovísk v slovenských a českých výrobných prevádzkach boli hlavnou témou druhého ročníka konferencie Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, 11. apríla v Belej. Šéfredaktorka ai magazine Eva Ertlová a šéfredaktor ATP Journal Anton Gérer otvárajú druhý ročník podujatia. Smer konferencia Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov...

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 13 TOP TÉMA DŇA Robotika „Konferenciu sme aj tento rok zamerali na malé a stredné podniky, pretože sú ťažiskové pre celú ekonomiku. Chceli sme, aby aj malé a stredné podni- ky mali možnosť zoznámiť sa s tým, čo je práve aktuálne v tejto oblasti a čo im môže pomôcť zlepšiť konkurencieschopnosť, či už na domácom alebo zahraničnom trhu. Aby získali praktické informácie, inšpirovali sa tými, ktorí už majú skúsenosti v tejto oblasti a mohli preniesť poznatky aj do svojich firiem a výrobných prevádzok. Myslím, že sa nám to podarilo,“ dopĺňa šéfredaktor časopisu ATP Journal Anton Gérer. Praktické príklady aj panelové diskusie „Tento ročník konferencie bol špecifický v tom, že sme sa zamerali na kon- krétne príklady komplexných robotických pracovísk vo výrobných podni- koch. Dôraz sme kládli na to, aby robotické pracoviská neprezentovali účastníkom konferencie iba ich dodávatelia – výrobcovia robotov, ale aby odzneli aj skúsenosti firiem, v ktorých boli robotické pracoviská realizované, prípadne systémových integrátorov, ktorí pomáhali s konkrétnou implemen- táciou robotov do výroby. Myslím si, že práve takéto príklady s reálnymi skúsenosťami, sú pre firmy, ktoré nad zavádzaním robotov do výroby uva- žujú, zaujímavé a zároveň je takýto referenčný príklad aj výbornou formou prezentácie pre výrobcov a dodávateľov robotov,“ vysvetľuje E. Ertlová. Program aktuálneho ročníka konferencie organizátori zostavili tak, aby po- čas neho odznelo čo najviac relevantných a užitočných informácií. Okrem prezentácií ôsmich hlavných partnerov (takmer všetkých významných vý- robcov a dodávateľov robotov pôsobiacich na našom a českom trhu), zaradili do celodenného maratónu výmeny skúseností aj dve hodinové panelové diskusie, príspevok zástupcu Ministerstva hospodárstva SR, ktoré nad konferenciou prevzalo záštitu, zástupcu agentúry SARIO a takisto zás- tupcu Národného centra robotiky (NACERO). Ako vo svojom príspevku uviedol Jozef Rodina z Národného centra robo- tiky, orientácia na malé a stredné podniky je dôležitá, keďže práve tie sú pri zavádzaní inovácií v nevýhode, a najmä z dôvodu nedostatku voľných finančných prostriedkov, potrebujú pomoc vo väčšej miere. Doplnil, že hoci o inováciách nemá povedomie ešte veľa MSP, na druhej strane je množstvo takých, ktoré sa ich snažia zavádzať a získavať informácie o inovatívnych riešeniach z hľadiska robotiky. Podľa generálnej riaditeľky Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiovej sa dajú malé a stredné podniky z hľadiska inovácií rozdeliť do dvoch skupín. „Na jednej strane sú veľmi aktívne firmy, ktoré sa na to určitým spôsobom strategicky pripravujú, pretože si uvedomujú, že ak tak neurobia, strácajú konkurenčnú výhodu a konkurencieschopnosť. A potom sú podniky, ktoré nabiehajú na digitali- záciu pomalším tempom. Často to ešte nevnímajú ako príležitosť na zlep- šenie výrobných procesov a konkurencieschopnosti, ale skôr ako hrozbu. Práve z toho dôvodu je úlohou ministerstva hospodárstva zabezpečovať osvetu, lebo je to dôležité v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov,“ podotkla Letašiová. Na konferencii prezentovala Akčný plán inteligentného priemyslu SR. „Vznikol ako odozva na požiadavky priemyslu, pričom ob- sahuje 35 opatrení z oblasti výskumu a vývoja, inovácií, vzdelávania, trhu práce, normotvorby, štandardizácie, ale aj bezpečnosti zosieťovaných sys- témov IT. Zamerala som sa hlavne na tie, ktoré môžu výrazným spôsobom pomôcť pri zavádzaní digitalizácie a implementovaní inovatívnych riešení. A to je zosieťovanie aktérov inteligentného priemyslu – spolupráca medzi priemyselnými podnikmi, vedecko-výskumnými inštitúciami a akademickou obcou,“ vysvetlila Letašiová. V rámci konferencie bol tiež vytvorený prezentačný priestor pre hlavných partnerov a partnerov podujatia, kde mohli vystaviť a prezentovať ukážky svojho výrobného portfólia, venovať sa networkingu, nadväzovaniu nových obchodných kontaktov, alebo len neformálnym priateľským rozhovorom. Konferenčné priestory Village resort Hanuliak zaplnili účastníci konferencie do posledného voľného miesta. Jozef Rodina z Národného centra robotiky prezentoval celoeurópsku sieť digitálnych ino- vačných centier DIH2. Zatiaľ je v sieti, ktorá sa začala realizovať v januári tohto roka aj s pod- porou EÚ, zapojených 26 centier. Ambíciou je rozvinúť ju na 170 centier naprieč celou Európou a pomôcť MSP pri zavádzaní efektívnych robo- tických riešení a inovácií v rámci pružnej výroby. Generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová, v rámci prezentácie Akč- ného plánu inteligentného priemyslu SR, pred- stavila aj konkrétne výzvy na implementáciu inovatívnych riešení, vďaka ktorým môžu MSP získať finančnú podporu až do 300 000 eur. Riaditeľ odboru investičných projektov SARIO Dominik Susa vo svojej prezentácii upriamil pozornosť na inovačné služby, ktoré ponúka SARIO domácim výrobcom, a tiež na organizo- vanie kooperačných aktivít, ktoré môžu výrazne prispieť k tomu, aby sa aj malé a stredné podni- ky na Slovensku uplatnili napríklad v dodávkach pre výrobcov automobilov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

Tomáš Richnavský (FANUC Slovakia, s.r.o. ) využil svoj prezentačný čas na predstavenie rovno dvoch príkladov úspešného nasadia robotov FANUC: vo výrobe automobilových komponentov v spoločnosti Služba Nitra a tak- isto vo výrobe kovových komponentov technológiami práškovej metalurgie a vstrekovaním kovových práškov v spoločnosti Gevorkyan. V dotazníkovom prieskume spokojnosti účastníkov konferencie získala pre- zentácia obchodného riaditeľa spoločnosti Universal Robots Pavla Bezuc- kého zameraná na bezpečnosť v kolaboratívnych robotických aplikáciách najvyšší počet bodov. Niet sa čo čudovať, jej autor vo svojom príspevku zo- sumarizoval všetky relevantné legislatívne aj technické bezpečnostné normy na celosvetovej úrovni a poskytol tak naozaj komplexný prehľad toho, čo treba vziať do úvahy pri spolupráci robota a človeka. Jozef Tomaško zo spoločnosti KUKA prizval do svojej prezentácie „KUKA v praxi“ zástupcu systémového integrátora – Jozefa Rusnáka z firmy Mata- dor Automation, s ktorou KUKA dlhodobo spolupracuje pri implementácii robotov. Predstavili prvú integráciu kolaboratívnej robotiky v rámci skupiny Volkswagen Group pri výrobe automatickej prevodovky v českom závode vo Vrchlabí a integráciu priemyselného robota KUKA Agilus pri manipu- lácii so sklenými pohármi v slovenskom sklárskom výrobnom závode v Led- nických Rovniach. Dvojica Jakub Vavrečka (Valk Welding), vľavo a Kamil Kubeša (Benekov- Term, s.r.o.) zostavila prezentáciu o nasadení zváracích robotov vo výrobe moderných ekologických kotlov na tuhé palivo formou rozhovoru. Vďaka neformálnosti a pohotovým vtipným reakciám sa obom rečníkom dostalo na záver vystúpenia nielen búrlivého potlesku, ale aj druhého najvyššieho hodnotenia prezentácie od účastníkov. Zváracie robotické pracoviská od Valk Welding spoľahlivo fungujú v BenekovTerm už niekoľko rokov a pre- ukázateľne pomáhajú výrazne šetriť materiálové a personálne náklady vý- robcu kotlov. Spoločnosť ABB v zastúpení Tomáša Šurina vo svojom príspevku „Ako ABB robotizovalo slovenský priemysel,“ ukázala prierez doteraz realizovanými robotickými aplikáciami na Slovensku. ABB sa hrdí skutočnosťou, že má na Slovensku inštalovaných približne 3 500 robotov vo vyše stovke firiem, ktoré patria do takmer všetkých odvetví priemyslu: od automotive segmen- tu cez drevárstvo a nábytkárstvo, stavebníctvo, elektroniku, zlievarenstvo, plasty a gumárenstvo, až po farmaceutický a potravinársky priemysel, pri- čom spolupracuje s približne 50-kou systémových integrátorov. Prvá panelová diskusia bola zameraná na prínosy a najlepšie skúse- nosti z praxe pri zavádzaní robotických pracovísk i fakt, ako robotika prispieva k zlepšovania ekonomických výsledkov podniku (výhody robo- tiky – presnosť, opakovateľnosť, produktivita, výkon + náhrada nedo- statku pracovných síl). Účastníci panelovej diskusie zľava: Maroš Černý, spoluzakladateľ spoločnosti, Rossum Integration, s.r.o.; Maroš Mudrák, vedúci oddelenia špeciálnych robotických aplikácií, MATADOR Auto- mation s.r.o.; Milan Raček, moderátor konferencie; Peter Pagáč, vedú- ci inšpekčného orgánu, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.; Dávid Gurčík, produktový manažér, divízia robotiky, MTS spol. s r. o.;

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

i všetkým návštevníkom ďakujeme za podporu a účasť na podujatí. Jozef Vojtaško pracuje pre japonskú spoločnosť NACHI Europe GmbH už 16 rokov, od založenia jej pobočky v ČR. Hoci firma NACHI vyrobila prvé- ho vlastného robota v roku 1969, teda presne pred 50 rokmi, poznateľ- nosť značky u nás je v porovnaní s inými výrobcami robotov o niečo nižšia. Aj preto Jozef Vojtaško hovoril vo svojej prezentácií najmä o produktovom portfóliu NACHI. Mimochodom, ku globálnym zákazníkom NACHI patria napríklad: Toyota Motor Corporation, Mazda Group, Honda Group, Ge- neral Electric, Rolls-Royce, Samsung, LG aj Apple. Rudolf Nágl zo spoločnosti YASKAWA CZECH, s.r.o., zacielil vo svojej prednáške na problematiku robotického oblúkového zvárania a aplikácie z tejto oblasti. Pre YASKAWU sú kľúčovými zákazníkmi OEM výrobcovia zo segmentu automotive, predovšetkým Tier 1 dodávatelia a tiež výrobcovia strojov. Viacerými videoprezentáciami ilustroval príklady nasadenia roboti- zovaných zváracích pracovísk práve v automobilovom priemysle. Spoločnosť S.D.A. s.r.o. zastupuje na slovenskom trhu výrobcu robotov Kawasaki Robotics. Ako v prezentácii uviedol konateľ S.D.A. Jaroslav Fi- ľo, mimoriadnou prednosťou Kawasaki je rýchla dostupnosť robotov, kedy možno až 90 percent objednávok na roboty uspokojiť do 10 dní. Umož- ňuje to obchodná stratégia Kawasaki, vďaka ktorej je v centrálnom sklade v Nemecku okamžite dostupných 400 až 500 kusov robotov všetkých veľ- kostí a typov. Konferencia sa skončila žrebovaním bohatej tomboly. Celkom 17 cien od partnerov, organizátorov i Village resort Hanuliak, našlo svojich majiteľov. Účastníci podujatia tak odchádzali bohatší nielen o nové poznatky a skú- senosti, ale aj o hodnotné darčeky. Popoludňajšia panelová diskusia priniesla pohľad na nové trendy a aplikačné oblasti pre robotiku. Jej účastníci zľava: prof. Mikuláš Haj- duk, riaditeľ Katedry robotiky, Ústav automatizácie, robotiky a mechat- roniky, SjF TU Košice; Juraj Laš, výkonný manažér, CEIT a.s.; moderátor Milan Raček; Juraj Bielesch, obchodno-technický manažér, B+R auto- matizace, spol. s r.o. - organizačná zložka; Jozef Vereš, obchodný ria- diteľ pre Strednú Európu, Photoneo s.r.o.; sa vyjadrili aj k robotike ako nástroju riešenia nedostatku pracovnej sily, či k potrebám vzdelávania v oblasti robotiky. The strong connection Všetkým hlavným partnerom: ROSSUM i n t e g r a t i o n partnerom:

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 16 TOP TÉMA DŇA Prieskum konjunktúry na Slovensku Presne polovica opýtaných firiem hodnotí v prieskume súčasnú hospodársku situáciu na Slovensku pozitívne, čo je o 13 per- cent menej ako pred rokom. Iba 5% respondentov ju hodnotí ako zlú. S ďalším zlepšovaním v priebehu roka však počíta iba každá desiata firma, pričom vlani to bolo až 41% opýtaných firiem. Až 56% účastníkov prieskumu očakáva nezmenenú celkovú hospodársku situáciu a tretina si myslí, že hospodárska situácia sa zhorší. Napriek tomu by chcela asi tretina zo 127 zúčastne- ných spoločností (85% z nich má vlastníkov z iných európskych štátov) rozširovať svoje aktivity a prijať ďalších zamestnancov. Podmienky na trhu práce sú však naďalej vnímané ako prob- lematické. Solídny hospodársky rast „Naše prognózy pre Slovensko vychádzajú zo solídneho hos- podárskeho rastu 3%. Je to síce menej, než sa očakávalo, ale stále viac ako v západnej Európe,“ hovorí na margo výsledkov prieskumu Christian Kügerl, rakúsky obchodný radca v Sloven- skej republike. Očakávania vývoja vo vlastnej firme vychádzajú vo všeobec- nosti optimisticky. Približne 34% firiem zapojených do priesku- mu počíta s lepšími obchodmi, zároveň sa však 22% podnikov Skeptické vyhliadky zahraničných investorov Priaznivá konjunkturálna nálada posledných rokov zaznamenala medzi zahraničnými investormi na Slo- vensku útlm. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 127 firiem realizovali v mesiacoch február a marec 2019 Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-rakúska obchodná komora a spoločnosť ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava. Zdroj: Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

Zhlédnout video: nordsonefd.com/RobotAIM Automatizovaný robot pro dávkování tekutin Autom·Ê¿ÐÅÌ·ÄóÆÅÈÊÒÂÅÌóÉÏÉÊóÃÏÉÆÅ»ìÄÅÉÊ¿ÅȺÉÅÄ ļ·ºÏ ÉÅÆÊ¿¹ÁšÃļċлÄċÃÆÅÉÁÏÊËÀċÉÄ·ºÄÅË ·ËÊÅ÷ʿз¹¿ÆÈÅ·Æ¿Á·¹»Æļ»ÉÄó¾ÅºÒÌÁÅÌÒÄċÁ·Æ·Â¿ÄƔ È·¹ÅÌÄċÆÈÅÉÊÅÈɻƞϸËÀ»źʻʷʷÃúÅʿʷʷÃÃƑ ¹ÅŨÀ»¿º»ÒÂÄċļ»ŀ»ÄċÆÈÅÆļ»ÉÄóºÒÌÁÅÌÒÄċÊ»ÁËÊ¿ÄÄ· É˸ÉÊÈÒÊÏƑÁÊ»ÈóÌÏŨ·ºËÀċÌ»ÂÁóÆÈ·¹ÅÌÄċÆÈÅÉÊÅÈƑ·Ä¿Ũ¸Ï ¸Ï·ŸúÊÅÌÒÄ·ÅÆ·ÁÅÌ·Ê»ÂÄÅÉÊÉÏÉÊóÃËƔ REACH NEW HEIGHTS With innovative Dispensing Technology from Nordson EFD Ï

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 18 TOP TÉMA DŇA Prieskum konjunktúry na Slovensku pripravuje na horší hospodársky rok. Podobný obraz sa ukazuje pri investíciách do personálu a kapitálu: 31% fi- riem by následne chcelo zvýšiť počet svojich pracovníkov a 36% chce zvýšiť aj investície. Naopak 20% by chcelo znížiť počet zamestnancov a 24% zredukovať objem svo- jich investícií. Automotive stále silný „V sektore dodávateľov pre automobilový priemysel, ku kto- rému patríme, v súčasnosti nemôžeme konštatovať žiadne dopady krízy v akejkoľvek forme,“ komentuje najnovšie vý- sledky Stefan Hanke, konateľ spoločnosti Ehlebracht Sloven- sko v Michalovciach. „Naša spoločnosť získala mnohé nové projekty, ktoré sa v tomto roku rozbiehajú. Preto sme v zásade presvedčení, že v roku 2019 sa nám bude dariť lepšie, ako v minulom roku.“ Podľa Christiana Kügerla v súčasnosti prichádza k zmenám v automobilovom priemysle, tento priemysel sa však silno orientuje na budúcnosť a bude preto naďalej úspešný. Slovensko – zaujímavá lokalita V hodnotení lokálnych podmienok sa Slovensko – podľa názoru investorov – vyznačuje najmä členstvom v EÚ, dis- ponibilitou a kvalitou lokálnych dodávateľov, platobnou disciplínou a tiež produktívnou pracovnou silou, ochotnou podávať výkony. V hodnotiacej škále od 1 (veľmi spokojný) po 5 (veľmi nespokojný) má členstvo v EÚ hodnotenie 1,48. Aj pre Stefana Hankeho je členstvo v Európskej únii na pr- vom mieste. „Pre Slovensko je veľkou výhodou byť súčasťou vnútorného trhu.“ Vo všeobecnosti hodnotia účastníci prieskumu Slovenskú re- publiku ako druhú najatraktívnejšiu investičnú lokalitu v stred- nej a východnej Európe. Ako aj v minulých rokoch, je na prvom mieste Česká republika. Estónsko a Poľsko obsadili tretie a štvrté miesto. Podiel spoločností, ktoré by zopakovali svoju investíciu na Slovensku aj v súčasných podmienkach, klesol z 80% na 73%. Christian Kügerl považuje Slovensko, v porovnaní so sused- nými krajinami, za veľmi konkurencieschopné: „Väčšina in- vestorov sa pozrie na viaceré krajiny a voľba často padne na Slovensko.“ V negatívach bez citeľných zlepšení V prípade negatívne vnímaných faktorov Slovenska, neza- znamenali investori žiadne citeľné zlepšenie. Disponibilita pracovnej sily je vnímaná dokonca kritickejšie ako pred ro- kom. Okrem toho v mnohých podnikoch výrazne klesá spo- kojnosť s nákladmi práce. Podľa prieskumu stúpajú náklady práce firiem v roku 2019 v priemere o 7,5%. „To sú mzdové skoky, ktoré je ťažké zadržať,“ hovorí konateľ spoločnosti Ehlebracht Stefan Hanke. Podľa jeho názoru sa stalo dras- tické zvýšene minimálnej mzdy problémom, ktorý zároveň vytvára tlak na všetky ďalšie mzdové triedy: „Potrebovali by sme v podstate zvýšiť ceny, to sa však pri zákazníkoch nedá presadiť,“ popisuje svoju situáciu. Rok po rekonštrukcii vlády sú investori s pokrokom v boji proti korupcii naďalej nespokojní. Napriek mierne lepšiemu hodnoteniu, je táto oblasť s jasným odstupom na poslednom mieste (hodnotenie 4,26) spomedzi všetkých hodnotených faktorov Slovenska. Aj podľa Stefana Hankeho stále existuje potreba konať: „V každom prípade by bolo potrebné postu- povať oveľa ráznejšie.“

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

SPOĽAHLIVÉ ROBOTY PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU yaskawa.eu.com West Business Center Za Tratí 206 | 252 19 Chrášťany | CZ +420 257 941 718 | info.cz@yaskawa.eu.com Czech s.r.o. 21.5. – 24.5. 2019 Navštívte nás na stánku 25, v pavilóne M5 www.fronius.sk POZVÁNKA Radi Vás privítame v dňoch 21. – 24. 5. 2019 v našej výstavnej expozícii č. 14 v pavilóne M5 na MSV Nitra 2019.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 20 INTECH 2019 v znamení umelej inteligencie a 3D tlače Vlasta RAFAJOVÁ, foto TRUMPF, autorka Keď sa podnik produkujúci špičkové technológie z oblasti obrábacích stro- jov, laserovej techniky a elektroniky roz- hodne sprístupniť výrobný závod svojim zákazníkom, môže im ukázať oveľa viac, ako umožňuje hoci aj tá najveľko- rysejšia výstavná plocha. To je dôvod, ktorý vedie spoločnosť TRUMPF ku každoročnému organizovaniu podujatia INTECH vo svojom materskom závode v nemeckom Ditzingene.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 21 SVET LÍDROV TRUMPF Vlastný interný veľtrh INTECH pritiahol aj tento rok počas po- sledného marcového týždňa niekoľko tisíc návštevníkov – zá- kazníkov firmy TRUMPF i desiatky novinárov z celého sveta. V skupine slovenských zákazníkov, pre ktorých zájazd do Ditzingenu zorganizovala TRUMPF Slovakia, s.r.o., boli aj zá- stupcovia ai magazine, a tak vám môžeme priniesť informá- cie o tom, čím to na INTECH-u tentokrát žilo. Umelá inteligencia na vzostupe Vôbec po prvýkrát využila spoločnosť TRUMPF svoj vlastný veľtrh INTECH ako príležitosť na prezentáciu riešení umelej in- teligencie (artificial intelligence, ďalej len „AI”) pre strojársky priemysel. TRUMPF ako popredný poskytovateľ riešení Indus- try 4.0 a high-tech spoločnosť, vyvíja AI aplikácie pre svoje vlastné výrobné zariadenia, rovnako ako produkty pre zákaz- níkov. Ako na tlačovej konferencii INTECH-u uviedol Mathias Kammüller, riaditeľ pre digitalizáciu spoločnosti TRUMPF, umelú inteligenciu vnímajú v TRUMPF-e ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti. „Umelá inteligencia nám pomáha zís- kavať nové výhody pre výrobu, a to z údajov, ktoré generujú naše stroje. AI zvyšuje konkurencieschopnosť firiem zvyšova- ním produkcie prepojených výrobných systémov.“ Keďže TRUMPF je popredným používateľom a poskytovate- ľom digitálne prepojených výrobných riešení, považuje umelú inteligenciu za kľúčovú súčasť svojho podnikania, pričom AI môže hrať úlohu v rôznych oblastiach, od servisu a údržby až po vývoj. Priamo to dokumentujú príklady využitia AI vo výrob- nej praxi v spoločnosti TRUMPF. AI a elektromobilita Rastúca popularita elektromobility znamená zvýšené nároky na výrobu miliónov elektromotorov a vďaka novým technológiám s využitím AI môže byť ich produkcia výrazne efektívnejšia. Jedným z časovo i technologicky najnáročnejších procesov v tomto odvetví je výroba cievky – navíjanie medeného drôtu. Dosiaľ využívaná „vlásenková“ metóda, používa na stlačenie medeného drôtu do každej štrbiny v statore, vzduchovú pištoľ. Laser potom zvára drôty dohromady a vytvára cievku. Tradič- né algoritmy na spracovanie obrazu určujú polohu vlásenky (drôtu) na nájdenie správneho bodu zvárania pre laser. Kvali- ta zvarov sa však môže líšiť, a ak zvarový šev nespĺňa vopred definované kritériá, po ľudskej kontrole sa musí celý motor z linky odstrániť. Vývojové oddelenie TRUMPF v súčasnosti pripravuje systém umelej inteligencie, aby tento proces vykonával autonómne. Jedným zo spôsobov použitia AI je zvýraznenie obrazu, kto- rý ukazuje zvarové švy, na monitore počítača. Konkrétne to, či spadajú do vopred definovaného rozsahu tolerancií, alebo sú mimo neho. AI sa z tohto procesu učí vytvárať pravidlá, ktoré mô- že následne použiť na určenie, či zvarový šev spĺňa definované kritériá. Ak nie, AI vygeneruje oznámenie. Takéto riešenie okrem zabezpečenia stálej a vysokej kvality zvarového švu nevyžaduje časovo náročnú manuálnu prácu, pretože eliminuje potrebu kon- trolovať pracovníkmi každý zvar jednotlivo. Revolučná 3D tlač Okrem svojich riešení pre prepojený priemysel, prezentovala spoločnosť TRUMPF na svojej výstave INTECH aj aditívnu vý- robu – 3D tlačové systémy. Tie sa stávajú čoraz populárnejšími v sektoroch zubných a zdravotníckych pomôcok, ako aj v oblasti nástrojov a výroby foriem, v leteckom a strojárskom priemysle. „Naši zákazníci čelia rastúcim nákladom, rastúcemu dopytu po menších sériách. Využívanie digitálnych a inovačných výrobných technológií a metód sa preto rýchlo stáva kľúčovým kritériom to- ho, či si spoločnosti dokážu udržať svoju konkurenčnú výhodu aj v Európe, kde sú vysoké mzdové náklady,“ povedal Peter Leibin- ger, riaditeľ pre technológiu spoločnosti TRUMPF. Zdôraznil, že je dôležité naďalej venovať veľkú pozornosť zvyšujúcej sa me- dzinárodnej konkurencii. „Ak si má Európa udržať svoju úlohu vedúceho postavenia v priemysle, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby krajiny spolupracovali cezhranične. Musíme zinten- zívniť našu spoluprácu na jednotnom trhu, posilňovať vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre digitálne obchodné modely a výraz- ne podporovať výskum a inovácie – inak budeme zaostávať za Čínou a USA,“ varoval Leibinger. Aditívna výroba je už v súčasnosti dobre zavedená v oblasti prototypov, letectva a automobilového priemyslu, ale existuje mnoho ďalších odvetví, ktoré môžu ťažiť z tejto technológie. TRUMPF na to poukazuje aj v konkrétnych kooperačných pro- jektoch z praxe.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 22 SVET LÍDROV TRUMPF Čo má spoločné 3D tlač a kanalizácia? Nedávno TRUMPF spojil svoje sily s výrobcom dýz USB Düsen a Heilbronn University of Applied Sciences, aby demonštroval výhody 3D tlače pri výrobe čistiacich dýz pre kanalizácie. Tieto dýzy sú umiestnené okolo hlavy „čistiacej bomby“, stroja, ktorý prechádza cez veľké priemery kanalizačných potrubí na vozíku a rozprašuje prúd vody s tlakom 300 barov, čím zbavuje steny kanalizácie od usadeného kalu. Aj keď je samotný dizajn trysiek jednoduchý, na jeho výrobu sú potrebné štyri kroky: rezanie su- roviny, vytvorenie závitu, rezanie obrysov matice do prednej stra- ny a následné zlepenie v keramickej vložke. Pracovníci sa musia neustále presúvať z jedného stroja k druhému a proces lepenia je často zdrojom nedokonalostí. Verzia trysiek vyrobená techno- lógiou 3D tlače eliminuje potrebu frézovania a lepenia. Navyše z dizajnu tohto komponentu vyplýva, že môže byť vyrobený 3D tlačou bez doplnkových nosných konštrukcií, a teda nie sú po- trebné ani dokončovacie práce. Merania ukázali, že táto nová metóda skrátila čas potrebný na výrobu trysiek o 53 percent, čo spoločnosti umožňuje prvýkrát vyrobiť až 10 000 dielov ročne. Medzi ďalšie výhody patrí hladší prúd vody, čo znižuje spotrebu vody a zvyšuje výkon čistenia. O spoločnosti TRUMPF Spoločnosť TRUMPF ponúka výrobné riešenia v oblasti obrába- cích strojov a laserov. Je svetovým lídrom v oblasti technologických a trhových nástrojov pre obrábacie stroje používané pri flexibil- nom spracovaní plechov a tiež pre priemyselné lasery. Je celosvo- tovo významným iniciátorom digitálnej konektivity vo výrobnom priemysle prostredníctvom vlastného vývoja, kooperačných projek- tov, platforiem a softvérových riešení. V hospodárskom roku 2017/18 skupina TRUMPF dosiahla tržby 3,6 miliardy eur. Firma má približne 13 400 zamestnancov a s viac ako 70 pobočkami je zastúpená v takmer všetkých kra- jinách Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Ázie. Má výrobné závody v Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Ra- kúsku, Švajčiarsku, Poľsku, Českej republike, USA, Mexiku, Číne a Japonsku. Efektívnejšie brúsenie vnútorného povrchu Vnútorné valcové brúsenie je technológia, ktorú využívajú vý- robcovia na odstránenie nerovností na vnútorných povrchoch. Jednou z výziev, ktorým čelia, je obmedzený priestor medzi brúsenou časťou a brúsiacim nástrojom, čo sťažuje umiestnenie konvenčne vyrobenej dýzy chladiacej kvapaliny. Preto majú vý- robcovia v praxi tendenciu opatrne vstrekovať mazivo potrebné na brúsenie zvonku. To jednak robí proces veľmi pomalým a na druhej strane je tu stále riziko, že dostatočné množstvo maziva sa nedostane do miesta obrábania, čo by mohlo poškodiť diel i nástroj. V spolupráci s firmou Bionic Production GmbH sa spo- ločnosti Grindaix podarilo navrhnúť 3D technológiou novú trysku a následne ju vyrobiť na 3D tlačiarni TRUMPF. Nová tryska pre mazaciu kvapalinu môže byť individuálne prispôsobená každej zákazníckej aplikácii a môže byť nasadená aj v tých najsties- nenejších priestoroch. Môže dosiahnuť špecifikovanú výstupnú rýchlosť chladiacej kvapaliny s nižším tlakom čerpadla a nižšou spotrebou energie – až o 20 percent – v závislosti od konkrétne- ho prípadu. Zakrivené kanály a optimalizovaná trajektória prúdu privádzajú mazivo na presné miesto, tam, kde je to potrebné. Okrem aplikačných predností je výhodou aj rýchlejšia výroba. Predchádzajúca tryska bola vyrábaná celkom v štyroch výrob- ných krokoch, nová 3D tryska vyžaduje len dva.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

GÜHRING Slovakia, s.r.o. Hliny 1412/4 SK - 017 07 Považská Bystrica Tel.: +421 (0) 42 4262 144 Fax.: +421 (0) 42 4330 891 guehring@guehring.sk www.guehring.sk NOVÝ VÝROBNÝ ZÁVOD V SR UŽ ČOSKORO! MÁJ 2019 120 ROČNÁ TRADÍCIA UŽ AJ NA SLOVENSKU!

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 24 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Od svého uvedení na trh v roce 2010 dodala společnost KUKA více než 100 000 robotů řady KR QUANTEC. Důvodem zájmu o ně je jejich vysoká spolehlivost a univerzálnost s širokým spektrem aplikací. S nosností mezi 120 a 300kg jsou roboty navrženy pro použití téměř v každém segmentu na trhu, jako je automobilový průmysl, slévárenství a zdravotnictví, stejně tak i pro obrábění a manipulaci. V Česku a na Slovensku je to pro své vlastnosti nejrozšířenější typ robotu v automobilovém průmyslu. Text a foto KUKA CEE GmbH „Při modernizaci řady KR QUANTEC jsme využili naše dlouholeté zkušenosti se zaváděním automatizace v průmyslu s využitím průmys- lových robotů. Došlo ke zvýšení kapacity užitečného zatížení robo- ta, vysoké variabilitě pohybu pomocí technických výhod, jako jsou zkrácené brzdné dráhy nebo optimalizovaný pracovní rozsah, niž- ším nákladům na provoz a menším nárokům na údržbu,“ vysvětluje Wolfgang Bildl, produktový manažer. KR QUANTEC bude užitečnější i z hlediska využití výrobního času: výpadky a požadavky na servis jsou minimalizovány díky novému konceptu kabelového a energetického systému a zároveň došlo ke snížení počtu náhradních dílů v souvislosti s optimalizací modulární- ho systému. Nová generace KR QUANTEC je vybavena dodatečnými „motion modes“. Jedná se o softwarové doplňky, které zajišťují optimální po- hyb robota pro specifické aplikace. Režim „path mode” umožňuje je- ho mnohem přesnější a preciznější pohyb, zatímco „dynamic mode“ zvyšuje rychlost a tím pádem snižuje dobu cyklu a zvyšuje prostup- nost výrobních linek. Modernizovaný robot KR QUANTEC byl vytvořen pro ještě rychlejší a přesnější práci a v souhrnu přináší vysokou přidanou hodnotu, kte- rá představuje nejen konkurenční výhodu, ale také řešení nedostatku pracovních sil, což jistě není zanedbatelné. Roboty KUKA Roboty KUKA řeší nedostatek zaměstnanců v průmyslu v průmyslu Informace o společnosti KUKA KUKA je automatizační globální společnost s obratem kolem 3,5 miliardy eur a zhruba 14 200 zaměstnanci. Jako jeden z předních světových dodavatelů inteligentních automatizačních řešení nabízí KUKA zákazníkům vše, co potřebují, z jediného zdroje: od kom- ponentů a výrobní buňky až po plně automatizované systémy pro automobilový průmysl, elektroniku, spotřební zboží, kovoobrábění, logistiku/e-commerce, zdravotnictví a služby robotického průmyslu. Společnost má sídlo v Augsburgu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

CEE GmbH odštěpný závod Pražská 239, Zdiby, 250 66 Tel.: +420 226 212 271, info.robotics.cz@kuka.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 26 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Kolaboratívna robotika Prvá bude Žilina Workshop zavíta tiež na Slovensko, a to konkrétne do Žiliny. Regis- trácia na prvú sériu worshopov už bola spustená a aj naďalej budú pribúdať na registračnom webe nové termíny. Každý „Seminar in the Box“ trvá približne šesť hodín a začína úvodom do kolaboratívnej robotiky. Najdlhšou časťou interaktívneho worksho- pu je trojhodinový blok, ktorý pozostáva z programovania a aplikova- nia cobota v praxi. Po celý deň sú prítomní experti spoločnosti Universal Robots, ktorí sú pripravení odpovedať na všetky otázky. Počas progra- mu je tiež priestor na neformálnu diskusiu a networking. Kolaboratívne roboty zavítajú do Žiliny Text a foto Universal Robots „Seminar in the Box“ je navrhnutý pre 20 ľudí. Tento obmedzený po- čet registrácií zaisťuje každému účastníkovi komfort a možnosť podie- ľať sa, okrem iného, aj na praktických ukážkach s cobotmi Universal Robots. Zvyšovať povedomie o automatizácii Séria workshopov „Seminar in the Box“, ktorá bola už úspešne apli- kovaná na trhoch strednej a východnej Európy, patrí medzi projekty Universal Robots, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie povedomia o možnostiach automatizácie, a to zvlášť v malých a stredných pod- nikoch. Spoločnosť tiež prevádzkuje Universal Robots Academy, on- line tréningovú a programovaciu platformu zameranú na zavedenie cobotov do praxe, ktorú využíva viac ako 60 000 užívateľov z viac ako 130 krajín celého sveta. Ak by ste sa aj vy chceli dozvedieť viac o tom, aké procesy môžu byť pomocou cobotov automatizované, aký je rozdiel medzi priemysel- ným a kolaboratívnym robotom, ako takého cobota naprogramovať alebo ako rýchlo môže cobot začať pracovať v plnom pracovnom nasadení, prihláste sa na svoj seminár aj vy. Všetky detaily vrátane registrácie sú k dispozícii na webe https://www.universalrobotsevents.com/ Universal Robots Universal Robots je výsledkom dlhoročného intenzívneho výskumu v robo- tike. Produktové portfólio zahrnuje kolaboratívne robotické ramená UR3, UR5 a UR10, pomenované podľa svojej nosnosti v kilogramoch. Od vstu- pu prvého robota UR na trh v decembri 2008 dosahuje spoločnosť výraz- ný rast a jej robotické ramená sa dnes predávajú vo viac ako 50 krajinách sveta. Priemerná doba návratnosti nákladov na zaobstaranie robotov UR je najrýchlejšia v odvetví a predstavuje iba 195 dní. Spoločnosť má cen- trálu v dánskom Odense, kde sa uskutočňuje aj celý vývoj a produkcia. V minulom roku dosiahla firma tržby vo výške 237 miliónov dolárov. Viac nájdete na https://www.universal-robots.com/cs/. Universal Robots, priekopník a svetový líder v ob- lasti kolaboratívnych robotov (cobotov), pozýva spoločne so svojimi partnermi na sériu worksho- pov „Seminar in the Box“. Tieto bezplatné praktic- ké kurzy sú zamerané na programovanie a prácu s cobotmi Universal Robots a sú určené nielen pre manažérov výrobných prevádzok, ale aj pre všetkých, ktorí by sa radi dozvedeli viac o mož- nostiach automatizácie svojich podnikov. Universal Robots uvádza novú platformu workshopov pod názvom Seminar in the Box, ktorý ponúka záujemcom zadarmo. Seminár v Žiline 16. 5. 2019 Organizátori: UNIVERSAL ROBOTS a AMTECH Miesto: Boutique hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, Žilina Program 09:30 – 10:00 Úvod a prednáška Robotika, AMTECH 10:00 – 11:30 Prednáška Kolaboratívna robotika – cesta k vyššej efektivite výroby, UNIVERSAL ROBOTS, predstavenie robotov UNIVERSAL ROBOTS 11:30 – 12:30 Obed 12:30 – 14:30 Workshop, práca s robotom, programovanie, testovanie robotov a príslušenstva 14:30 – 15:00 Diskusia, záver Seminár bude zameraný na využitie a nasadzovanie robotických ramien v praxi, na informácie o súčasnom robotickom trhu a tiež na hlavné rozdiely medzi tradičnými a kolaboratívnymi robotmi. V popoludňajšom worksho- pe sa môžete zoznámiť s intuitívnym programovaním cobotov spoločnosti UNIVERSAL ROBOTS.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

29

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 28 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Jej počiatky siahajú do 70. rokov 20. storočia. Vtedy Morton Heiling vymyslel a následne zostrojil prototyp čisto mechanického zariade- nia „Sensorama“, ktorý dokázal prehrať päť filmov pri zapojení až 4 z 5 zmyslov človeka (zrak, sluch, čuch a hmat). Na tú dobu to bol obdivuhodný vynález. Odvtedy prešla míľovými krokmi na ceste od zábavy po využitie jej rozširujúcich sa možností v mnohých oblastiach nášho života. Veľké uplatnenie našla v turizme, športe, edukácii, ško- leniach, komercii, liečbe či zdravotníctve. Stala sa pevnou súčasťou technológií v priemysle, architektúre a dizajnérstve, velí virtuálnemu engineeringu. V minulosti mali technickí inžinieri k dispozícii ceruzku a papier. Prí- chodom počítačov sa zamenili za ne. Zložité znalosti v oblasti algeb- ry, deskriptívnej matematiky, fyziky, strojárstva, nahradili sofistikované programy. To všetko mimoriadne zvýšilo efektivitu pri procese návrhu, plánovania, dizajnu, konštrukcii, programovaní. Príchodom VR dostali inžinieri okrem náhľadu na trojdimenzionálny priestor možnosť vstúpiť doň, pohybovať sa v ňom a interreagovať sa s prostredím. V automatizácii a robotike prináša v technologických procesoch virtuálna realita nespočetné vymoženosti. A nie je to len možnosť plastickej prezentácie budúcej stanice potenciálnemu zákazníkovi. Jej hlavný prínos ocení návrhár najmä pri projektovaní automatizo- vaných a robotizovaných pracovísk. Môže nazrieť do stanice, pre- zrieť si chod bunky, trajektórie robota. Je obrovskou pomôckou pri zložitých procesoch, pretože práve takto sa dosť často môžu odhaliť neželané javy a prípadné kolízie. Veľkou výhodou je, že sa návrhár môže prejsť po stanici, vžiť sa do kože operátora a odhaliť mnoho neergonomických prvkov a priamo vo VR ich vlastnoručne odstrániť. Spojenie 3D virtuálnej reality a programu ABB RobotStudio Rozšírená realita je novou dimenziou, ktorú možno plne využiť pri na- vrhovaní automatizovaných buniek. Na rozdiel od virtuálnej reality, prijíma existujúce skutočné prostredie a prostredníctvom počítačových algoritmov „prekrýva“ tento priestor virtuálnymi objektmi. Prvý takýto prototyp predstavila spoločnosť ABB, ktorá je jednou z prvých firiem vyvíjajúcich aplikácie s rozšírenou realitou v robotickom priemysle, už v roku 2016. V súčasnosti umožňuje softvér RobotStudio od ABB 3D simuláciu a offline programovanie robotov na počítači bez nut- nosti zastavenia výroby. Okrem programovania robotov umožňuje aj tvorbu a simuláciu procesov okolitých zariadení v prevádzke pros- tredníctvom SmartComponentov. Zákazník si tak dokáže urobiť kom- plexnú predstavu o tom, ako bude linka vyzerať a fungovať, vrátane pohybov robotov, a to ešte pred samotnou realizáciou. Dajú sa tak splniť predstavy zákazníka priamo vo virtuálnej simulácii, čo v koneč- nom dôsledku šetrí zákazníkom čas, priestor a peniaze pri samotnej realizácii. Virtuálna realita v priemysle Text Viktor DLUHOŠ, foto ABB Virtuálna realita (VR) je dnes moderným výdo- bytkom technického priemyslu. Čo sa presne skrýva pod týmto pojmom? Snahou virtuálnej reality je preniesť užívateľa do nového prostre- dia. Zobrazenie trojdimenzionálnych modelov, rozličných scén a prostredí, dokonca aj zobra- zenie reálneho prostredia nasnímaného 360° kamerami, ale aj pohybom v nej.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

— Plníme predstavy o Smart Industry Spojenie 3D virtuálnej reality a programu ABB RobotStudio ƆƝƐƝƢƇƢƣƒƗƝƣƛƝ˧ˣƣƘƓơƗƛƣƚʇƑƗƣƏƝƔƔƚƗƜƓƞƠƝƕƠƏƛƝƤƏƜƗƓŵŶŶƠƝƐƝƢƝƤ ƤŸƞƠƝơƢƠƓƒʊƨƞƝƖƝƒƚƗƏƙƏƜƑƓƚʇƠƗƓƐƓƨƝƐƛƓƒƨƓƜƗƏƞƠƝƒƣƙƑƗƓ ƊˠƏƙƏƇƛƏƠƢŷƝƛƞƝƜƓƜƢơƘƓƛƝ˧ƜʉƤƧƢƤƝƠƗ˦ƏơƗƛƣƚƝƤƏ˦ƞƠƝƑƓơƧƝƙƝƚƗƢʓƑƖ ƨƏƠƗƏƒƓƜʊƎʇƙƏƨƜʊƙƢƏƙƣ˧ƞƠƓƒƠƓƏƚƗƨʇƑƗƝƣƛʾ˧ƓƤƗƒƗƓ˦ƏƙƝƐƣƒƓƚƗƜƙƏƤƧƨƓƠƏ˦ ƏƔƣƜƕƝƤƏ˦www.abb.com/robotics

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 30 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Uchopovače Automatizace dostupná pro všechny Poptávka po automatizaci se zvyšuje v celé řadě výrobních odvětví a vede k urychlení inovací v oblasti průmyslové robotiky. V důsledku tohoto tren- du rozšiřují podniky svá výrobní zařízení o inteligentnější nástroje schopné ulehčit pracovníkům jejich nasazení a instalaci, přičemž šetří cenný čas vě- novaný kvalitnějšímu plánování a tvorbě strategie. Transformace automatizačních technologií a příchod kolaborativních apli- kací zjednodušily implementaci robotů. Inteligentní koncové nástroje při- cházejí s integrovanými funkčnostmi, které lze programovat bez potřeby expertních znalostí a umožňují rychlejší nastavení. S koncovými nástroji je automatizace dostupnější a schopná lépe splnit automatizační potřeby prostřednictvím kolaborativních aplikací. Vyšší produktivita Inteligentní uchopovače například mohou sledovat a komunikovat důležitá data robotu v reálném čase a zlepšit jeho přesnost a celkovou výkonnost. Jsou schopné bezpečně podávat produkty lidským pracovníkům, přičemž mohou fungovat jako automati- zovaní kolegové. Dokáží zvýšit produktivitu, například s využitím duálních uchopovačů mohou při obsluze CNC strojů pracovat až o 50% rychleji oproti původní- mi stavu. Ve společnosti Osvald Jensen využívají ve výrobě kolaborativní roboty osazené grippery RG2 od OnRobot k obsluze CNC strojů. Robot s pomocí uchopo- vače naloží surový materiál do stroje a po jeho obrobení jej opět vyjme zpět ze stroje. Jedná se o ideální řešení běžného rutinní- ho procesu, přesto však ve firmě našli prostor k jeho zlepšení. Po nasazení dvojitého uchopova- če bylo jasné, jak velký rozdíl je mezi oběma koncovými nástroji. Zatímco jednoduchý uchopovač dokáže zadaný úkol zvládnout za 27 sekund, dvojitý gripper za méně než 15 se- kund, tedy o 12 sekund rychleji na každý cyklus. Díky tomu se firmě podaři- lo zkrátit délku obráběcího cyklu téměř o polovinu a významně tak zvýšit produktivitu s minimálními dodatečnými náklady. Segment inteligentních EOAT nástrojů se rychle rozrůstá Inteligentní koncové nástroje přinášejí mnoho výhod. Na rozdíl od nástrojů vyrobených vlastními silami či na zakázku, dokáží zvládnout více různých úkolů a účastnit se mnoha rozličných projektů, což šetří hodně času na pře- programování a přenastavení. Tyto nástroje lze na systémovou integraci rychle připravit a snadno implementovat, navíc přicházejí s předprogramo- vanými softwarovými balíčky urychlujícími celý proces nasazení. Rozrůsta- jící se soubor moderních koncových nástrojů (End-of-arm Tooling – EOAT) a aplikací umí spolupracovat s roboty z nejrůznějších odvětví a od stále více výrobců. Typickým příkladem může být nejnovější uchopovač RG2-FT se zabudo- vaným šestiosým senzorem síly a točivého momentu a senzorem přiblížení v každém prstu dokáže detekovat produkt i v případě, že se nenachází v přesné poloze. Tato funkce je neocenitelná především v aplikacích, které vyžadují přesné umístění dílu nebo jeho vyzvednutí z dopravníkového pásu. Je rovněž ideální v oblasti přesné montáže elektroniky, automobilových dílů a dalších strojírenských odvětví. Podniky, které nevěnují dostatečnou pozornost novým automatizačním tech- nologiím, mohou limitovat potenciál růstu do budoucna a riskují zpoždění oproti svým konkurentům. Integrace automatizačních technologií do výrob- ních procesů může být obtížná, ale technologické pokroky, které umožňují moderním robotickým nástrojům a doplňkům snadnou instalaci, větší kom- patibilitu a flexibilitu, zpřístupňují jejich nasazení širokému spektru firmem. A tím odstraňují překážky automatizace podnikům všech velikostí. Jak koncové nástroje pomáhají odstranit překážky automatizace Aleksander MARINKOVIĆ, generální manažer OnRobot pro CEE, foto OnRobot Historicky jednou z největších bariér automatizace průmyslových provozů byla vždy omezení spojená s náklady a dobou implementace technologií do výrobních prostředí. Celý proces automatizace býval zdlouhavý a obvykle realizován experty na programování robotů a pokročilé výrobní postupy, jež jsou mimo chápání běžných pracovníků.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY *%29\'NIZÒEOEXVSQ^¤OPEHRÀQWOYTMR¤QTVSHYOXSZNIHMRSY WTSPSÐRSWĘSYZXSQXSWIOXSVIOXSV¤MRXIVRIZ]Z°NEEZ]V¤FEZĔIXO] LPEZR¬OSQTSRIRX]/EĩHÀHIXEMPLEVHZ¬VYENWSJXZ¬VYTVIGL¤H^EVEHSQ OSRXVSPRÀGLESTXMQEPM^EÐRÀGLTVSGIWSZ:ÀWPIHOSQNIZ]RMOEN½GE JYROÐR¤WTSøELPMZSWĘEH·ZIVEWTSOSNRÀGL^¤OE^R°OSZREGIPSQWZIXI WWW.FANUC.SK .IHIRHSH¤ZEXIø RIOSRIÐR¬QSĩRSWXM 2MXVE ,EPE17X¤RSOÐ

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 32 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Kombinované automatizační řešení pro brusku Nová úroveň strojní automatizace Stäubli Tec-Systems GmbH, foto Ralf Högel Závod Philips v Klagenfurtu každoročně opustí asi 20 miliónů břitů pro strojky na vlasy a zastřihovače vousů. V zájmu co největší efektivity složitého broušení se společnost rozhodla pro průkopnický koncept plně automatizovaného stroje a dodávání dílů. … a umístí do upínacího zařízení brusky. TP80 FAST picker odebírá neroztříděné břity z pá- su a štosuje je do zásobníku ultra vysokou rychlos- tí. Jakmile se zásobník zcela naplní, šestiosý robot TX90L ho zvedne… Holandský elektronický gigant zaměstnává ve svém závodu v Klagenfurtu na východním břehu jezera Wörthersee asi 380 lidí. Na výrobní lince pro strojky na vlasy a zastřihovače vousů pra- cuje 180 lidí, zatímco ostatních 200 lidí působí ve výzkumu a vývoji. Klagenfurt je tedy před- ním výzkumným a vývojovým střediskem nizozemské skupiny a patří i mezi její nejvýznamnější výrobce břitů. Christian Rassi, hlavní inženýr designu nástrojů v divizi Philips Consumer Lifestyle, vysvětluje, co výroba špičkových komponent pro řadu strojků na vlasy a zastřihovačů vousů Philips obná- ší: „Broušení břitů patří mezi časově nejnáročnější a nejnákladnější výrobní fáze. Proto máme všechny naše brusky automatizované. Nyní plánujeme podniknout další rozhodný krok a oba zcela odlišné procesy zkombinovat – separaci/podávání dílů i obrábění – do jedné automati- zované buňky se dvěma roboty.“ Specifickým úkolem byla automatizace a koordinace brusky Mägerle s operacemi zařízenými před broušením i po něm. Největší výzva tohoto složitého úkolu spočívá v hromadné dopravě břitů systémem AnyFeeder. První robot v lince má za úkol jejich separaci a uložení do zásobní- ku. Druhý robot se pak stará o plnění stroje Mägerle, stejně jako o odstranění, čištění a sepa- raci hotových dílů. Parametry těchto dvou robotů se snad nemohly lišit víc, vysvětluje Rassi: „Z důvodu požado- vaných dob cyklů bylo pro separaci hromadného podávání možné uvažovat pouze o vysoce přesné, vysokorychlostní kinematice s následným plněním zásobníků. Pro plnění brusky ale po- třebujeme robustní, hermeticky uzavřený šestiosý robot s dlouhým dosahem, přičemž oba robo- ty musí být od stejného výrobce.“ Tým společnosti Philips měl na výběr vhodných robotů přísná kritéria. Vedení společnosti má s robotikou bohaté zkušenosti a tento trh zná velmi důvěrně. Na základě podrobné analýzy se nám brzy podařilo identifikovat konkrétní řešení a společnost Stäubli obdržela objednáv- ku. „V šestiosém modelu TX90L má Stäubli osvědčený robot pro automatizaci obráběcích nástrojů,“ říká Rassi. „A vysoce přesný stroj TP80 FAST picker se svou impozantní dynamikou zase přesně odpovídá našim požadavkům pro použití na podávací stanici. Žádný jiný výrobce takovou kombinaci dvou dokonale sladěných robotů nedokáže nabídnout.“ Průkopnické řešení od našeho interního konstrukčního týmu Po určení komponent systému, kdy se o separaci břitů stará systém AnyFeeder se zpracováním statického obrazu – mohlo začít řešení implementace projektu. Celý systém vznikl na základě spolupráce interního konstrukčního týmu Philips a společnosti Vipro Automatisierung GmbH, která se stará o údržbu všech brusek Mägerle v klagenfurtském závodu Philips už řadu let. Zatímco automatizační řešení navrhl tým Philips, montáž, programování a uvedení do provozu měla z větší části na starosti společnost Vipro. Společnost Vipro se řadu posledních let specia- lizuje na separaci hromadně podávaných položek, a proto dokázala své odborné zkušenosti zúročit i v tomto projektu. To bylo klíčové, protože konstrukční požadavky systému byly extrém-

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 33 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Kombinované automatizační řešení pro brusku Nová řada TS2 – SCARA upravený design První čtyřosý robot se zcela uzavřenou konstrukcí Jedinečný cylindrický dosah Vynikající rychlost a opakovatelnost Vysoká konektivita, Ethernet Cat5e na nástrojích Integrovaný systém pro výměnu nástrojů www.staubli.com Navrženo pro výkon Stäubli Systems, s.r.o., Tel.: +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com MSV NITRA 21. – 25. květen 2019 pavilon M3-01 ně náročné. Vzhledem k řadě různých produktových variant, se kterými systém manipuluje, je nutné, aby automatizační řešení bylo vysoce flexibilní a schopné přestavby v krátkém časovém úseku. Dále bylo důležité, aby sys- tém měl co nejmenší prostorové nároky. Při bližším ohledání zjistíte, že ani centimetr místa nepřišel nazmar. Díky chyt- rým, prostorově hospodárným řešením, jako je například pečlivé umístění přenosového místa na montážní lince, mají roboty vše na dosah a integrova- ná stanice s gripperem v zadní části systému zase svědčí o zkušenosti tech- niků, kteří současně mysleli i na přístupnost většiny systémových komponent. „Stále bojujeme s tím, jak všechno poskládat do výrobní haly, a proto jsme museli být při využití dostupného místa co nejefektivnější,“ dodává Rassi. Pracovní postup v systému jako na dlani Celý proces začíná hromadným podáním břitů prostřednictvím systému Any- Feeder, který se umístí na podávací stůl připravený pro robot TP80. FAST pic- ker poté obdrží údaje o poloze břitů ze stropní kamery. Výpočetní rychlost softwaru umožňuje robotu určit polohu a orientaci břitu takřka okamžitě. Na základě těchto informací pak sebere díl a umístí ho do zásobníku. Tím se zajistí, že tato fáze procesu nepovede k prodlevám a TP80 plně využije svůj dynamický potenciál. Rassi: „Požadované doby cyklů v tomto případě dokázal docílit pouze FAST Picker. Konvenční SCARA to prostě neumí.” Na- víc plnění zásobníků robotem TP80 vyžaduje maximální přesnost. Každý břit má dva malé otvory, které jsou v zásobníku nasazeny na dvojici malých čepů. Aby se zajistila správnost celé operace, robot se pohybuje v toleranci dvou setin milimetru. Když se zásobník naplní břity – 54 a 96 v závislosti na modelu – šestiosý robot TX90L ho sebere a spustí ho do upínacího zařízení obráběcího stroje. Robot následně vláčí přes celý zásobník nástroj připomínající špachtli, čímž se zajistí správna poloha všech břitů, aby žádný z nich nevyčníval. To by mohlo mít při obrábění závažné důsledky. Po dokončení obrábění se šestiosý robot zásobník odebere a umístí ho do stanice, kde se obsah vyčistí. TX90L pak přísavným gripperem odebere vy- čištěné díly a umístí je do ještě většího zásobníku o kapacitě asi 1 000 dílů. Přechod mezi různými typy gripperů, které TX90L potřebuje pro svou pes- trou škálu úkolů, je plně automatizovaný a provádí ho systém pro výměnu nástrojů. Také vysoké požadavky z hlediska preciznosti realizuje TX90L. Zásobníky jsou totiž relativně dlouhé a jejich vkládání do upínacího zařízení obráběcí- ho stroje si žádá vysokou míru přesnosti. Robot musí být navíc odolný vůči prachu a mazivům/chladivům, což splňuje na výbornou díky hermeticky uzavřené konstrukci. A za úspěch průkopnického konceptu společnosti Philips může zejména vy- soký výkon robotů. „Proces obrábění hraje v zachování světoznámé kvality strojků na vlasy a zastřihovačů vousů Philips nezastupitelnou roli,“ dodává Rassi. „Nový závod s nepřetržitým čtyřsměnným provozem tento proces ještě víc zefektivňuje. Je jen otázkou času, než tímto konceptem vylepšíme i další brusné stroje na lince. Hermeticky uzavřená konstrukce zajišťuje u šestiosého robotu Stäubli vý- bornou odolnost vůči podmínkám v brusném stroji. Díky dlouhému dosahu navíc robot TX90L dokáže doručit zásobník plný dílů do čisticí stanice. www.staubli.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 34 Jaroslav MATULA, YASKAWA Czech s. r. o. Na oficiálním zahajovacím ceremoniálu, který se konal 8. dubna, 13 zástupců managementu a politiky společnosti Yaskawa přestřihli stu- hu, aby uvedli do provozu první evropské výrobní zařízení pro roboty. Mezi přibližně 300 pozvaných hostů patřil i slovinský premiér Marjan Sarec, komisařka EU pro dopravu Violeta Bulc a další celebrity ze Slovinska a celé Evropy. „Slovinsko a Japonsko jsou vázány dlouhou tradicí hospodářské spolupráce. Jsem přesvědčen, že tato továrna bu- Po dvou letech výstavby japonská technologická skupina Yaskawa otevřela své nové výrobní zařízení pro roboty s Evropským centrem pro vývoj robotiky v Kočevje (Slovinsko). Již na konci roku 2018 společnost Yaskawa zahájila evropskou výrobu svých robotů Motoman. Investice činila zhruba 25 milionů eur. Nový závod doplňuje stávající výrobní zařízení v Japonsku a Číně a uspokojí asi 80 % evropské poptávky po robotech Motoman. Yaskawa otevřela nový výrobní závod ve Slovinsku de v budoucnu dále posilovat naši spolupráci,“ řekl premiér Sarec v Kočevje a slíbil: „Budeme se snažit, aby Slovinsko zůstalo atrak- tivním investičním místem.” Reakce na rostoucí poptávku S novým, celosvětově třetím výrobním zařízením pro průmyslové roboty Motoman, Yaskawa reaguje na prudký nárůst poptávky v Evropě a regionu EMEA. Masahiro Ogawa, výkonný ředitel společnosti YASKAWA Electric Corp. a General Manager Robo- Tisková konference. Vedení firmy Yaskawa – zleva Manfred Stern, Bruno Schnekenburger a Hubert Kosler.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 35 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Roboti pro Evropu tics Division, uvedl: „Naším cílem je zkrátit dodavatelské řetězce a dodací lhůty, abychom mohli rychleji reagovat na požadavky regionálního trhu a přání našich zákazníků – nejen s novým závo- dem, ale také s významným evropským centrem pro vývoj robotiky.“ Bruno Schnekenburger, generální ředitel a prezident společnosti YASKAWA Europe, dodal: „Díky této investici chceme dále posílit přímé kontakty se zákazníky v Evropě a pracovat ještě těsněji na cestě k Industrie 4.0, v neposlední řadě díky prvotřídnímu zákaz- nickému servisu.“ Vysoké nároky na udržitelnost a efektivitu Roboty, které mají být vyrobeny v Kočevje, budou pro hlavní část stá- vající Motoman GP série s užitečným zatížením 7 až 225kg. Řada GP (Purpose) zahrnuje kompaktní a extrémně efektivní manipulační roboty pro vysokorychlostní spojování, balení a obecné manipulač- ní aplikace. 6-osé roboty jsou tedy skutečnými ovladači produktivity. Na celkové hrubé ploše přes 12 000 m², z toho 10 000 m² pro vý- robu, nabízí nová výrobní hala kapacitu pro výrobu až 10 000 ro- botů Motoman ročně. Dále by mělo být postupně vytvořeno až 150 nových pracovních míst, z toho asi 10% ve vývojovém oddělení. Nová budova, navržená slovinskou kanceláří architektů Andrejem Kalamarem, splňuje přísné požadavky na udržitelnost a efektivitu. Předpoklady pro to byly vytvořeny již ve fázi plánování se softwa- rově podporovanou simulací budovy ve formě „digitálního dvoj- čete“. Metoda „Building Information Modeling“ – zkráceně BIM – byla použita pro koordinované plánování celé budovy se všemi paralelními prácemi a simulována ve virtuálním digitálním mode- lu ještě před zahájením výstavby, poté testována a podle potřeby opravena. Závazek k umístění „Evropa“ Společnost Yaskawa – s více než 430 000 instalovanými jednotkami, je jedním z největších globálních hráčů v oblasti průmyslových robotů a předním mezinárodním dodavatelem pohonných, automatizačních a řídicích technologií, jakož i komponentů pro výrobu alternativní ener- gie, ambiciózně usiluje o rozšíření své strategie v Evropě. „Současné investice ve Slovinsku, podobné těm, které byly nedávno realizovány v Německu, Francii a Švédsku, představují strategický prvek evrop- ské iniciativy skupiny Yaskawa Group, která je zakotvena v našich globálních firemních cílech ‘Vision 2025‘,“ říká Manfred Stern, regi- onální ředitel Yaskawa Evropa. Při přemisťování svého technologic- kého know-how a výrobní kompetence z Asie do Evropy společnost, založená v roce 1915, vědomě působí proti mezinárodnímu trendu. Společnost YASKAWA Europe GmbH se sídlem v Eschbornu v Ně- mecku, která zaměstnává více než 1 900 zaměstnanců v různých evropských lokalitách, nedávno dosáhla ročního obratu přesahujícího 600 milionů eur. Přibližně 300 pracovníků je v současné době za- městnáno v divizi evropské robotiky Yaskawa, sídlící v Allershausenu u Mnichova. Yaskawa má od roku 1990 svou vlastní dceřinou spo- lečnost ve Slovinsku. Prohlídka nové robotické továrny. Vítání hostů vedením firmy Yaskawa, zleva Hiroshi Ogasawara, Man- fred Stern a Bruno Schnekenburger. O YASKAWĚ S ročním objemem prodeje více než 410 miliard jenů (asi 3,5 miliardy eur) je YASKAWA předním světovým výrobcem servo- pohonů (řada Sigma-7), měničů (například GA700) a průmys- lových robotů Motoman. Filozofie společnosti byla založena v roce 1915 v Japonsku a funguje na základě principu nejvyšší kva- lity již více než 100 let, díky čemuž je YASKAWA globálním lídrem. Široká škála obchodních aktivit společnosti YASKAWA zahrnuje po- hony (střídače), řízení pohybu (servomotory a pohony AC, řízení strojů), robotiku (průmyslové roboty a systémy robotiky), systémovou techniku (střídače, generátory, měniče) a informační technologie (softwarové produkty). Společnost VIPA GmbH v Herzogenaurachu, která se specializuje na vizualizaci a automatizaci procesů, se od roku 2012 stala součástí společnosti YASKAWA. YASKAWA navíc v říjnu 2014 koupila společnost Switch Engine- ering Cooperation, která podniká v odvětví větrných elektráren. Díky tomu je YASKAWA jednou z mála globálních společností schop- ných dodávat komponenty a řešení pro téměř všechna odvětví z je- diného zdroje. Rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje přinesly řadu vynálezů, pa- tentů a inovací. Tyto technologické aspirace umožnily divizím Drives & Motion a Robotics dosáhnout vedoucí pozice na trhu v různých průmyslových odvětvích, včetně výrobních systémů a výrobního zá- vodu (balicí stroje, čerpadla/kompresory, textilní stroje, digitální tiskové stroje, jeřáby a zdvihací zařízení, zařízení pro polovodiče a výrobu elektroniky, stroje na výrobu a zpracování dřeva, skla, kovu a kamene), jakož i výtahová, automobilová, montážní a manipulační technika. Mezi průmyslové roboty Motoman patří použití robotické- ho svařování, laboratorní automatizace, balení a manipulace, jakož i automatizované lakování. Dnes společnost YASKAWA Europe GmbH se sídlem v Eschbornu u Frankfurtu provozuje divize Drives, Motion & Controls (automatiza- ce, pohony a řídicí technika), robotika (průmyslové roboty) a environ- mentální energie – a služby na trzích v Evropě, Africe, na Středním východě a oblasti bývalého Sovětského svazu. www.yaskawa.eu.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Priemyselné značenie Automatizované označovanie hliníkových dielov Jedným z takýchto riešení na mieru je aj komplexné pracovisko na ozna- čovanie silentblokov pre významnú gumárenskú spoločnosť vyrábajúcu diely pre automobilový priemysel, kde sú kladené vysoké nároky na kvalitu výrobkov. Pre zákazníka bola navrhnutá a vytvorená robotizovaná pracovná stanica so značiacim laserom. Na začiatku celého procesu sa vyhodnocuje teplota výrobkov a taktiež zloženie gumenej zmesi na základe farebnej značky roz- poznávanej kamerou. Vyhovujúce kusy sa následne značia 2D kódom a vý- robným číslom s pomocou laseru. Potom nasleduje test čitateľnosti značenia strojovým videním a uloženie údajov do firemnej databázy. Celý proces manipulácie a značenia je automatizovaný, s použitím robota. Keďže značenie laserom je trvalé, po celú dobu životnosti dielu je tak zais- tená jeho spätná dohľadateľnosť naprieč všetkými výrobnými operáciami. Navyše, 2D kód je ideálnym riešením na zabezpečenie sledovania pôvodu výrobkov a uchovanie potrebných informácií, ktoré je možné následne čítať systémami strojového videnia. Priemyselné značenie 4.0 V súlade s požiadavkami Industry 4.0 poníma LIFTEC problematiku priemy- selného značenia komplexne. Zákazník totiž nepotrebuje „len“ laser, ink-jet či mikroúder, ale požaduje ucelené riešenie od analýzy jeho potrieb cez projektovú a konštrukčnú dokumentáciu, výrobu, montáž, inštaláciu a uve- denie do prevádzky, a tiež následný servis a údržbu. „Stanice, ktoré štandardne konštruujeme, v sebe integrujú značiace techno- lógie, systémy strojového videnia na vyhodnocovanie a kontrolu, dopravníky či roboty na manipuláciu, ako aj softvér na koordináciu všetkých komponen- tov a komunikáciu s nadradeným systémom,“ hovorí Štefan Baláž, riaditeľ spoločnosti LIFTEC a dodáva: „Celkové riešenie teda spočíva vo vývoji a ná- slednej výrobe jednoúčelových zariadení šitých na mieru podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka. Ide buď o samostatné pracovisko, alebo súčasť vý- robnej linky. Našim zákazníkom sme takto pomohli vyriešiť rôzne aplikácie na označovanie, manipuláciu a následnú kontrolu výrobkov, ako napríklad značenie káblov zeleným laserom v kombinácii so strihačkou, montovanie konektorov pre elektromobily a ich následné označenie mikroúderom, či mnohé ďalšie aplikácie najmä v strojárskom, elektrotechnickom a automobi- lovom priemysle.“ Rozdiel je v prístupe AUTOMATIZÁCIA ZNAČENIE STROJOVÉ VIDENIE Laser–Ink-jet–Aplikovanieetikiet–Robotizácia–Mikroúder–Optickákontrola LIFTEC SK, s.r.o., Námestie SNP č. 7, 911 01 Trenčín Tel.: +421 32 7430 850, E-mail: liftec@liftec.sk www.liftec.sk LIFTEC CZ a.s., Počernická 272/96, 108 03 Praha 10 Tel.: +420 296 411 823, E-mail: obchod@liftec.cz www.liftec.cz Navštívte nás na MSV Nitra v dňoch 21. - 24. mája 2019 v našich stánkoch v pavilónoch F a M5. Automatizované riešenia pre sledovateľnosť výrobkov Spoločnosť LIFTEC, dodávateľ inteligentných technológií pre označovanie, identifikáciu, sledovanie a kontrolu výrobkov, prináša v rámci svojho portfólia celý rad technologicky vyspelých produktov a riešení pre automatizáciu a optimalizáciu značiaceho procesu. Poskytuje tak ucelené riešenia požiadaviek zákazníkov na sledovateľnosť a kontrolu kvality výrobkov v každom priemyselnom odvetví. ovom priemysle.“ • komplexné riešenia na označovanie, identifikáciu a sledovanie výrobkov • optimalizácia efektívnosti značiaceho procesu • automatizácia všetkých značiacich technológií

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

PLASTY Se svojí novou službou „FastLane“ nabízí Pöppelmann KAPSTO® zákazníkům podstat- nou úsporu času při vývoji speciálních ochran- ných prvků dle požadavků zákazníka. Rychlost je při vývoji a zhotovení ochran- ných prvků v současnosti u mnoha uživatelů hlavní téma, obzvláště, pokud se dotýká již probíhajících procesů. Vzrůstající měrou jsou požadovány individuální řešení z plastů – a to v co nejkratší době. Službou „FastLane“ nabí- zí Pöppelmann KAPSTO® zákazníkům jasnou výhodu před konkurencí díky extrémně krátké reakční době, jako i vysoké flexibilitě při zho- tovení. Při plánování projektu hrají nenápad- né, ale nepostradatelné ochranné prvky často podřadnou roli, přesto ale musí být při začátku projektu k dispozici. Zde uzavírá Pöppelmann KAPSTO® s FastLane mezeru na trhu. 1 den pro zaslání nabídky 1 týden pro vytvoření prototypu 1 měsíc pro vyrobení sériových dílů Pöppelmann KAPSTO® zde nasazuje nově laťku. Umožňuje to v rekordním čase rychlý vývoj konceptu, takže zákazník v průběhu pou- hých 24 hodin obdrží nabídku a prototyp do 1 týdne. Obzvláště rychle ovšem zvládá Pöppelmann KAPSTO® třetí krok a tím je výro- ba nových dílů. Moderní strojový park a zeštíh- lené procesy umožňují zahájit sériovou výrobu v průběhu pouhého měsíce. Tím se stává FastLa- ne novým pojmem v branži. Rapid Prototyping a Rapid Tooling vedou k funkčním vzorkům Jakmile je požadavek zpracováván v režimu FastLane, zajistí KAPSTO® kontrolu proveditel- nosti a zákazník obdrží v průběhu jednoho dne nabídku včetně návrhu v podobě technického výkresu nebo skicy. Když je konstrukce dílu na CAD-bázi dokončena, zhotoví KAPSTO®-pro- jekce z tohoto podkladu první prototyp. Ke zhotovení náhledu – resp. funkčního vzorku ze sériového materiálu je dle požadavku využita 3D tiskárna za pomoci Rapid prototypingu ne- bo Rapid toolingu. Na prototypu zhotoveném formou Rapid Tool- ing lze přímo otestovat základní funkce a vlas- tnosti dílu. Po úspěšném odsouhlasení zákaz- níkem tento obdrží v průběhu jednoho měsíce díly ze sériové výroby. V případě, že prototyp není vyžadován je celý proces dokonce ještě rychlejší. Umíme to. Rychleji. S FastLane v rekordním čase ke speciálnímu dílu z plastu Pöppelmann KAPSTO®, již více než padesát let neustále rozšiřovaný normovaný program, zahrnuje více než 3 000 ochranných plastových krytek a zátek, které jsou přímo dodávány ze skladových zásob. Vedle obsáhlého standardního programu vyvíjí inženýři a technici Pöppelmann KAPSTO® v těsné spolupráci se zákazníky speciální řešení na přání. Více než 2 000 spolupracovníků s dlouholetými zkušenostmi v tradiční rodinné firmě pečuje o vysokou kvalitu a produktivitu a stejně tak o indi- viduální servis, který zajišťují odborníci na zpracování plastů. Pöppelmann Plasty s.r.o. Kaštanová 143, 617 00 Brno Tel: +420 543 250 234 ppcz@poeppelmann.com www.poeppelmann.cz Speciální díly v rekordním čase. Vyrábíme. Rychleji. den na nabídku týden na prototyp měsíc na sériový díl Vyzkoušejte nyní naši novou službu: +420 543 250 234 Více informací najdete na: www.kapsto.cz/fastlane MSV Brno 07. – 11.10.2019 hala V MSV Nitra 21. – 24.05.2019 hala M3 PÖPPELMANN EFEKT:

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 38 PLASTY Osvedčený rad vertikálnych strojov firmy WITTMANN BATTENFELD je te- raz vďaka novému typu VPower k dispozícii aj v dizajne PowerSerie. Ide o ucelený výrobný rad strojov, ktorý vďaka súboru predností zaujíma vedúce postavenie na trhu. Vysoká efektivita je súčasťou už základnej výbavy. Stro- je PowerSerie sa vyznačujú vysokou presnosťou, kompaktným vvhotovením a príjemným užívateľským komfortom. Tieto charakteristiky symbolizujú aj nový VPower. V prvej fáze je tento stroj dodávaný s uzatváracou silou veľ- kosti 120 a 160 ton (1 200 a 1 600 kN). Tak ako pri všetkých produktoch PowerSerie, aj tento typ stroja má riadiaci systém B8 s Windows IoT a mož- nosťou integrácie s WITTMANN 4.0 a ponúka základ pre jednoduchú a spoľahlivú integráciu vo vnútri výrobnej bunky, ako aj do firemných sietí. Základom nového stroja VPower je jeho inovatívny dvojstĺpový koncept otoč- ného stola, ktorý vďaka absencii stredového stĺpa zaisťuje optimálny prístup. Veľkoryso dimenzované otočné stoly sú kombinované s dvojstĺpovou portá- lovou uzatváracou jednotkou s dvoma pojazdovými valcami pre optimálne otváranie a uzatváranie formy. Otočné stoly sú v prvej vyrábanej skupine k dispozícii s priemermi 1 300 a 1 600mm, a sú vybavené servoelektrický- mi pohonmi pre krátke časy otáčania a presné nastavenie polohy. Stroje sú Vertikálny stroj Vertikálny stroj v dizajne PowerSerie WITTMANN BATTENFELD GmbH tiež vybavené ako pre osciláciu – prevádzka na dvoch staniciach, tak aj pre 2-, 3-, alebo 4-stanicovú kontinuálnu rotačnú prevádzku. Centrálne mazanie všetkých pohyblivých dielov a utesnenie voči kontaminácii prachom či teku- tinami, zaisťuje najvyššiu prevádzkovú spoľahlivosť. Vďaka bezstĺpovému otočnému stredu je pod stolom k dispozícii veľkory- sý priestor pre prívod chladiacej vody, hydrauliky, stlačeného vzduchu, či elektrických káblov, ktoré môžu byť voliteľne privedené k formám cez stred otočného stola prostredníctvom priameho prepojenia hadíc, a to oscilujúcim alebo otočným rozvádzačom. Nový systém UNIFORCE pre kompenzáciu priehybu dosiek medzi priečnymi nosníkmi uzatváracej jednotky a oblas- ťou upnutia formy slúži pre rovnomerný a šetrný prenos sily na vstrekovaciu formu. Vstrekovacia jednotka stroja môže byť prestavaná, a to aj dodatočne, z vertikálnej do horizontálnej polohy a naopak. Z toho vyplýva, že pohon- ná jednotka VPower-u ponúka možnosť prevádzky s dvoma vstrekovacími agregátmi. Stroj je k dispozícii aj v 2-komponentnom vyhotovení, prípadne vzniká možnosť rozšírenia stroja o druhý agregát dodatočne, ak bol stroj objednaný s prípravou na pripojenie druhého agregátu. V štandardnej forme je VPower vybavený servohydraulickým dvojčerpad- lovým systémom, ktorý umožňuje paralelný pohyb dosky pri otváraní formy a vyhadzovača, či hydraulických jadier. Vďaka uzatvorenému priestoru mo- tora a čerpadla a jeho zvukovej izolácii, je pohonné ústrojenstvo obzvlášť tiché. Jemná filtrácia hydraulického oleja v hlavnom hydraulickom obvode zaisťuje dlhodobú presnosť stroja. Vďaka svojmu otvorenému konštrukčnému riešeniu je stroj obzvlášť vhodný pre spojenie s automatizovanými systémami pre zakladanie záliskov a odo- beranie hotových dielov. Oproti predchádzajúcemu modelu potrebuje výrazne menšiu zastavanú plochu a jeho ergonomická a nízka pracovná výška pod jeden meter vychádza v ústrety užívateľom. WITTMANN BATTENFELD prvýkrát predstavil širokej verejnos- ti na veľtrhu Fakuma 2018 svoj nový vertikálny stroj v novom dizajne. Stroj bol na trh uvedený začiatkom tohto roka. Nový VPower Veľkoryso dimenzovaný otočný stôl s otočným rozdeľovačom Kompaktná, vysoko dynamická servohydraulika

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

41

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 40 PLASTY WITTMANN Group je svetový líder vo výrobe vstrekovacích strojov, robotov a periférnych zariadení pre plastikársky priemysel. Centrá- lu má vo Viedni v Rakúsku a pozostáva z dvoch hlavných divízií: WITTMANN BATTENFELD a WITTMANN. Spoločnosť má osem vý- robných závodov v piatich krajinách a ďalších 34 vlastných predaj- ných a servisných zastúpení na najdôležitejších plastikárskych trhoch po celom svete. WITTMANN BATTENFELD pokračuje ďalšou expanziou na trhu v oblasti výroby vstrekovacích strojov na plasty, a tiež aj ako špecia- lista na vyspelé výrobné technológie. Ako dodávateľ všestranných, moderných strojných technológií v modulárnom dizajne, spoločnosť plní súčasné, ale aj budúce požiadavky trhu na zariadenia v plasti- kárskom priemysle. Portfólio produktov WITTMANN zahŕňa roboty a automatizačné sys- témy, systémy dopravy granulátov, sušičky, gravimetrické a volumet- rické dávkovače, mlynčeky, temperačné prístroje a chladiče. S týmto Odovzdanie žezla Odovzdanie žezla vo WITTMANN BATTENFELD V marci tohto roka prevzal DI (FH) Rainer Weingraber, MBA, vedenie spoločnosti WITTMANN BATTEN- FELD v Kottingbrunne. Nahradil tak dlhoročného konateľa spoločnosti, Mag. Georga Tinscherta, ktorý koncom marca odišiel na zaslúžený dôchodok. hráčov v plastikárskom priemysle. Werner Wittmann je presvedčený, že Rainer Weingraber bude pokračovať v pozitívnom vývoji podniku a bude ho naďalej rozvíjať. Diplomovaný inžinier Rainer Weingraber nadväzuje na svoje dlho- ročné manažérske skúsenosti v medzinárodných renomovaných spo- ločnostiach, ako sú DaimlerChrysler, Siemens, Magna a naposledy skupina Haas, v ktorej niekoľko rokov pôsobil vo funkcii konateľa, a to v Rakúsku i v zahraničí. Rainer Weingraber sám seba vidí hlavne ako generalistu s vysokým sklonom k technike, predovšetkým k výro- be strojov. Dr. Werner Wittmann, konateľ a vlastník skupiny WITTMANN sa te- ší, že pre vedenie spoločnosti WITTMANN BATTENFELD získal prá- ve Rainera Weingrabera: „S Rainerom Weingraberom má skupina WITTMANN konateľa, ktorý vďaka svojim znalostiam a manažér- skym skúsenostiam dá spoločnosti nové impulzy“. Dr. Werner Wittmann pri tejto príležitosti takisto poďakoval Mag. Georgovi Tinschertovi, ktorý koncom marca ukončil svoju aktívnu drá- hu konateľa firmy WITTMANN BATTENFELD a nastúpil na zaslúžený dôchodok, za jeho viac ako desaťročnú úspešnú činnosť vo vrcholo- vom manažmente firmy. Pod Georgom Tinschertom, ktorý bol kon- com roku 2007 poverený vedením spoločnosti, zažil WITTMANN BATTENFELD ako v ekonomickom, tak aj v hospodárskom ohľade rozsiahly vývoj, a tak je dnes jedným z významných medzinárodných Zľava: DI (FH) Rainer Weingraber, MBA, Dr. Werner Wittmann, Mag. Georg Tinschert rozsiahlym portfóliom periférnych zariadení ponúka spoločnosť WITTMANN výrobcom v plastikárskom priemysle pokrytie všetkých výrobných požiadaviek od nezávislých výrobných jednotiek, až po integrované celofiremné systémy. Zjednotenie rôznych segmentov pod krídlami WITTMANN Group viedlo ku kompletnej konektivite medzi jednotlivými produktovými líniami a k výhodám pre spracovateľov plastov so zvyšujúcimi sa požiadavkami na jednoduchú integráciu strojov s automatizáciou a perifériami. www.wittmann-group.sk WITTMANN Group WITTMANN Group

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 41 TRILOGIQ SLOVAKIA s.r.o. Robotnícka 1, 036 01 Martin, Slovenská republika Ing. Milan Dittinger, +421 918 510 062, milan.dittinger@trilogiq.sk Tomáš Hajduk, +421 905 192 959, tomas.hajduk@trilogiq.sk EFEKTIVITA :: FLEXIBITILA :: ERGONÓMIA HODNOTA PRE VAŠE PROCESY www.trilogiq.com www.graphit.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 42 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Ing. Pavol GALÁNEK, foto TOKA INDEVA Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažo- vač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních podniků, které byly certifikovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj- Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jed- noduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při kte- ré je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb lidského ramene. Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem a desítky let se tomu snaží rozumět i naše firma. Jsme při- praveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu. | 2/2019 | www.leaderpress.sk 42 LOGISTIKA Manipulácia s bremenami NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 prodloužení lidské ruky – nejlepší volba PQRKR PRåQRVWt SRXåLWt Qt]Np QiNODG\ MHGQRGXFKp RYOiGiQt ãLURNp PRåQRVWL QDVD]HQt OHKNi ~GUåED  SĜLSRMRYDFtPtVWDSUR HOHNWULFNpDSQHXPDWLFNp NDEHO\ QXWQpSĜLSĜLGiQtYODVWQtFK QiVWURMĤ     Y\OHSãHQiYLGLWHOQRVW SRNXGSĜLGiWHYODVWQt XFKRSRYDFt]DĜt]HQt PĤåHWHVQDGQRY\PČQLW VWDQGDUGQtUXNRMHĢ VSRWUXEtPSUR YHGHQtHOHNWULFNêFKD SQHXPDWLFNêFKNDEHOĤ YROLWHOQiSRORåND

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 SĜLSRMHQt86%3& SURVQDGQČMãtNRPXQLNDFLV PDQLSXOiWRUHPSRPRFt3&   XåLYDWHOVNêGRW\NRYêSDQHO XPRåĖXMHSĜtMHPQČMãtDLQWXLWLYQt RYOiGiQtSURYL]XDOL]DFLDQDVWDYHQt UĤ]QêFKSURYR]QtFKSDUDPHWUĤ   ]YêãHQiEH]SHþQRVW SRNXGSĜLGiWHYODVWQtXFKRSRYDFt ]DĜt]HQtPĤåHWHVQDGQRLPSOHPHQWRYDW EH]SHþQRVWQtIXQNFHSRPRFt PRGXOXUR]KUDQt,&RQQHFW YROLWHOQiSRORåND

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

    U\FKOiYêPČQD UĤ]QêFKFLWOLYêFK UXNRMHWtSURVWĜHGQLFWYtP VWDQGDUGQtKRVSRMHQt YKODYČQiVWURMH  GYČGDOãtWODþtWND FKFHWHOLRYOiGDWVYpYODVWQt XFKRSRYDFt]DĜt]HQt  6HQ]LWLYQtUXNRMHĢV EH]SHþQRVWQtIXQNFt SR]QiMHVWOLRSHUiWRUGHDNWLYXMH GUåHQtPUXNRMHĢLEU]G\ SRNXGMVRXW\WRNGLVSR]LFL YROLWHOQiSRORåND

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

   9HOPLNRPSDNWQtDOHKNêGHVLJQ DVHYãHPLWČPLWRY\OHSãHQtPL]ĤVWiYiV\VWpP,1\'(9$Š/LIWURQLFŠ(DV\QHMOHSãt NRPSDNWQtLQWHOLJHQWQtDVLVWHQþQt]DĜt]HQtQDWUKX Inteligentní manipulace s břemeny Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve- dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel- mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 310 kg a dodávají se pro montáž na sloup, strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na- bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 43 Operátor m e zdvihnout b emeno s hm nost a 320 kg jednoduch m d ekem se servo-ovládac rukověti nebo zát e sam n a p emístit ji lehk m tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v - ilo jen n kolik gram . Mravenec je neúnavný a inteligentní pracovník, dokáže zdvihnout a lehko přenášet náklady, které jsou mnohem větší než on. Tato jednoduchá analogie představuje poslání společnosti Scaglia INDEVA: Navrhování a výroba průmyslových manipulátorů, které jsou kompaktní a přece jiné, jednoduché a přece inteligentní a pomáhají pracujícím lidem vyhnout se škodlivé námaze. Video ukázky manipulace s břemeny pomocí blancérů INDEVA: http://www.indevagroup.com/videosolution.athx Zastoupení pro Českou republiku: Tomáš Kašpar – TOKA Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650 indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de Jíří Štěpánek – TOKA Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871 indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de Zastoupení pro Slovenskou republiku: Ing. Pavol Galánek – TOKA Sekčovská 3, 080 06 Ľubotice Mobil: +421 904 408 861 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de Marek Galánek – TOKA Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín Mobil: +421 911 325 580 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia INDEVA SpA. Dnes se firma považuje za vedoucí společnost na trhu a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslo- vých manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. Inteligentní manipulace Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi- ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří- zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. I v nebezpečném prostředí Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož- ňují manipulovat se zátěží až 310 kg, která se uchopí mimo svého těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý- buchem s odstupňováním podle norem ATEX. Sloupové, stropní, kolejnicové... Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede- ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic- kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti zákazníka. Lineární balancér Liftronic MSV NITRA 21. – 24. 5. 2019 | pavilón F | stánok 31

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 44 ZVÁRANIE Vo firme VARES Vo firme VARES pracuje robotické zváracie pracovisko od Valk Welding Eva ERTLOVÁ, foto VARES, a.s., Valk Welding Firma VARES Mnichovice je jednou z množstva 100-percentných rodinných akciových spoloč- ností v Českej republike. Už viac ako 25 rokov sa venuje výrobe záhradnej, farmárskej, komunálnej techniky i gastrotechniky. Vo výrobno-obchod- nom areáli v Mnichovicích pri Prahe sa zaoberá tiež technickým vývojom a výrobou vlastných produktových radov. Približne 70 percent ročnej produkcie je určených pre odberateľov na európ- skych trhoch od Škandinávie až po Stredomorie. Firmu, ktorá v súčasnosti zamestnáva približne 30 pracovníkov, vedie už druhá generácia rodiny Vodenkových, pričom sa stále viac orientuje na moderné technológie. Jasný smer – robotizácia Možno sa zdá, že pri 30 zamestnancoch riešiť automatizáciu a robo- tizáciu výroby nie je dôležité, opak je však pravdou a vo firme VARES vedia prečo. Známe fakty totiž nepustia – vyššia produktivita, kvalitnejšia výroba, no a už chronický nedostatok pracovnej sily, čo pre firmu VARES platí dvojnásobne, pretože na okraji Prahy, kde sídli, je nezamestnanosť takmer nulová. Ako nás informuje Eva Vodenková, obchodná a marketin- gová riaditeľka firmy VARES, výrobu majú poloautomatizovanú s ľudskou obsluhou, ktorá stroje programuje, zabezpečuje materiál a pod. Vo vý- robnom závode v Mnichovicích majú tiež linku na nanášanie farieb s ka- talytickou pecou, CNC laserové pracovisko, CNC plazmové pracovisko, CNC obrábacie pracovisko a najnovšie zváracie robotické pracovisko. Simulácia

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 45 ZVÁRANIE Preto e na m krédom je uvádzať na trh len doko- nale dielensky a technologicky spracovan v robky, neust le inovujeme technologick z zemie. (Eva Vodenkov , obchodn a mareketingov riadite ka, VARES Mnichovice, a.s.) Robotické zváracie pracovisko od Valk Welding „Urobili sme prieskum na strojárskych veľtrhoch a oslovili niekoľko even- tuálnych dodávateľov. Valk Welding zo súťaže vyšiel ako víťaz vďaka svižnej, ústretovej a vecnej komunikácii, zaujímavej cene a s ponukou ďalších služieb vrátane servisu a školení,“ konštatuje obchodná riaditeľka spoločnosti VARES. Od prvého kontaktu s firmou Valk Welding na MSV Brno v roku 2014, uplynuli ďalšie dva roky, kedy firma zvažovala všetky pre a proti – či do toho ísť, pre aký systém sa rozhodnúť a pod., až napokon v roku 2016 dodávku zváracieho robotického pracoviska od firmy Valk Welding ob- jednala. Odvtedy mala už realizácia projektu rýchly spád a v roku 2017 sa robotické zváracie pracovisko stalo v spoločnosti VARES realitou. Pracovníci firmy Valk Welding nainštalovali univerzálny systém E-Rám s tromi stanicami, medzi ktorými robot Panasonic pre zváranie MIG/ MAG/TIG vrátane off-line programovacieho SW, pozdĺžne prechádza. Použitím pozdĺžneho pojazdu je optimalizovaný prístup k jednotlivým staniciam a navyše, pozdĺžny pohyb umožňuje vždy naprogramovať zvárací robot v tej najlepšej pozícii vo vzťahu k zváranému dielu, čím sa dosahuje, okrem iných výhod, optimálna kvalita zvarov. Zváracie robotické pracovisko využívajú pre sériové zváranie komponen- tov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. „Vnímame iba plusy a pozitíva, ako je výrazné zvýšenie produktivity práce, vysoká flexibilita a tiež variabilita výroby, ktorá nám umožňuje zvárať počas zmeny tri rôzne výrobkové ra- dy naraz. Obrovským plusom je veľmi vysoká a konštantná kvalita práce. Toto oceňujeme hlavne pri výrobe v divízii gastro a strojov na spracova- nie ovocia. Pretože výrobky sú z nerezových materiálov, jednu z hlavných úloh zohráva finálny dizajn výrobkov, na ktorom sa zváranie podieľa vý- raznou mierou. Tieto produkty sú navyše sezónne, čo znamená, že ich vo veľmi krátkom čase musíme vyprodukovať niekoľko tisíc kusov. Napríklad vlani bola v celej Európe extrémne vysoká úroda jabĺk a ďalšieho ovocia vhodného na muštovanie. Bez zváracieho pracoviska by sme boli schopní zabezpečiť ani nie 50 percent objednávok,“ hovorí o nesporných výho- dách robotického zváracieho pracoviska Eva Vodenková. Programovací systém Valk Welding Programovací systém dodala tiež firma Valk Welding. Samotné ovládanie systému realizujú online priamo na pracovisku alebo offline z kancelárie. Spoločnosť Valk Welding, samozrejme, zabezpečila pre pracovníkov VARESu opakované školenia vo svojej firme v Ostrave – Mošnove a po- skytla i pomoc pri spojazdnení a rozbehu zváracieho pracoviska priamo v Mnichovicích. „So spoluprácou s Valk Welding, sme ozaj spokojní,“ konštatuje Eva Vodenková. Na našu otázku, či uvažujú aj o ďalších inštaláciách robotických pra- covísk, odpovedá kladne: „Áno, určite. Predovšetkým z dôvodu konku- rencieschopnosti na európskych trhoch, nedostatku pracovnej sily a tiež nám tieto technológie otvárajú možnosti ako inovovať existujúce výrobky, vylepšovať dizajn, upgradovať funkčnosť a uvádzať na trh nové výrobky značky VARES.“ O budúcnosť sa báť nemusia Už sme spomínali, že rodinná firma VARES to „ťahá“ už druhú generá- ciu.Zdá sa však, že sa nemusí báť ani o svoju budúcnosť, a „lídra“ tretej Školenia vo firme Valk Welding sa zúčastnil aj Karel Vodenka najml. generácie existencie firmy. V súčasnosti riadi spoločnosť Karel Vodenka ml., ale 16-ročný syn Karel Vodenka najml., ide zatiaľ v otcových šľapa- jách, a celkom cieľavedome. Vo firme prežíva prázdniny ako brigádnik pri programovaní, ale i obsluhe robota a v rámci časových možností prichádza i počas všedných dní. Zúčastnil sa tiež školení vo firme Valk Welding, pomáhal pri programovaní, a vôbec si nepočínal zle. Pri plnení zadaných úloh bol vždy prvý čo, samozrejme, otca Karla Vodenku ml., na jednej strane veľmi tešilo, akého má šikovného potomka, no na strane druhej musel, aj keď nerád, priznať, že o generáciu starší mozog, už nie je tak pružný. To je však úplne v poriadku, dôležité je, že o budúcnosť firmy sa rodičia šikovného a nadaného syna naozaj nemusia báť. Aj keď, ako hovorí mama Karla najml., Eva Vodenková, či raz firmu skutočne prevez- me a zúročí získané skúsenosti i vďaka firme Valk Welding, ukáže čas… The strong connection VARES Mnichovice, a.s. Firma VARES Mnichovice a.s. bola založená v roku 1990 ako 100% česká rodinná spoločnosť. Vyrába viac ako 150 typov výrobkov znač- ky VARES, ktoré už tretiu dekádu úspešne exportuje v tisícových sériách po trhoch celej Európy. Niektoré výrobky VARES sú chránené úžitkovým vzorom alebo patentom. Firma VARES sa zaoberá výrobou strojov v di- vízii gastrotechnika (stroje na umývanie a lúpanie koreňovej zeleniny a zemiakov i odlučovače škrobu), a výrobou zariadení v divízii záhrad- ná a farmárska technika (lisy a drviče na spracovanie ovocia a príslu- šenstvo pre záhradné traktory, ako sú vozíky, cisterny, radlice, posypové vozíky pre zimnú údržbu, pre farmárske traktory, napr. obrábacie pluhy, transportné boxy a vidly, mulčovacie stroje a podobne). Valk Welding udáva trend Viac ako 30 rokov sa spoločnosť Valk Welding zaoberá priemyselnou automatizáciou so zameraním na technológiu zváracích procesov. Valk Welding je jedným z vedúcich hráčov na trhu v oblasti robotických a zvá- racích technológií v Európe. Realizované projekty sa líšia smerom od jed- noduchých robotických systémov až po kompletné inštalácie s viacerými robotmi. Firma realizuje aj off-line programovanie, software na zákazku a ochranné komponenty. Skúsenosti, ktoré Valk Welding získal v tejto sfére, postupne zavádza i do ďalších oblastí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 46 ZVÁRANIE CMT Cycle Step od spoločnosti Fronius Prostredníctvom nového variantu systému kontroly procesov Cycle Step pre zvárací proces CMT (Cold Metal Transfer), môžu používatelia nastaviť nielen počet jednotlivých kvapiek, ale aj čas prestávky medzi cyklami. Výsledkom je zvarová húsenica s nižšou teplotou, výrazným zvlnením zvaru a vyššou reproduko- vateľnosťou. Rozsah použitia je široký: od viditeľných zvarov cez dodatočné účely použitia až po rozperné alebo upevňovacie body. Nová úroveň kontroly Nová úroveň kontroly zváracieho procesu zváracieho procesu Počas zvárania metódou MIG/MAG sa na konci drôtovej elektródy rozta- ví kvapka, ktorá sa pri procese CMT v skratovom štádiu prenáša na tavný kúpeľ. Po charakteristickom skrate sa elektrický oblúk znovu zapáli a začne sa nový zvárací cyklus. Spoločnosť Fronius dokáže systémom CMT Cycle Step riadiť tieto jednotlivé cykly veľmi presne. Používateľ preto môže určiť presný počet kvapiek pre jeden zvárací bod. To prináša celkom novú úro- veň kontroly a reprodukovateľnosti. Nastaviť možno aj mieru výsledného odobratia materiálu v jednej sekvencii. Minimálne vnášanie tepla a dokonalý vzhľad zvaru Prostredníctvom systému Cycle Step sa navyše minimalizuje vnášanie tepla do zvarenca. Vnášanie tepla možno dobre kontrolovať, čo prináša výhody najmä pri pozičnom zváraní s tolerančnými medzerami. Ďalšou výhodou je výrazné zvlnenie zvaru. Vďaka tomu je Cycle Step ideálne riešenie pre vysokokvalitné viditeľné zvary. CMT Cycle Step umožňuje aj zváranie veľ- mi malých upevňovacích bodov, čím predstavuje alternatívu k bodovým kliešťam. Okrem toho možno systém CMT Cycle Step použiť pri zváraní pozinkovaných plechov alebo na výrobu upevňovacích bodov na posilne- nie lepených spojov. Cycle Step umožňuje aj navarenia a použitie v doda- točnom výrobnom odvetví. Voliteľný systém Cycle Step je k dispozícii od firmvérovej verzie TPS/i 1.9.0 ako modernizačný balík. Používatelia môžu funkciu používať po moderni- zácii v systémoch TPS/i pre všetky charakteristiky CMT. Obchodná jednotka Perfect Welding Fronius Perfect Welding je lídrom inovácií v oblastiach zvárania elektrickým oblúkom a odporového bodového zvárania, ako aj vedúca spoločnosť na trhu robotického zvárania. Ako systémový poskytovateľ realizuje obchodná jednotka Fronius Welding Automation okrem toho aj kompletné riešenia au- tomatizovaného zvárania prispôsobené potrebám zákazníka, napríklad pri výstavbe nádrží alebo na plátovanie na mori (offshore). Portfólio dopĺňajú prúdové zdroje na ručné použitie, zváracie príslušenstvo a široké spektrum služieb. S vyše 1 000 obchodnými partnermi na celom svete je obchodná jednotka Fronius Perfect Welding zákazníkovi vždy nablízku. Fronius International GmbH Preplátovaný zvar: 3mm, hliník, prídavný drôt: AlSi5 1,2mm; počet cyklov CMT: 18, čas prestávky: 0,16 s; rýchlosť zvárania: 50 cm/min, rýchlosť podávania drôtu vo fáze procesu CMT: 7,7 m/min, stredná rýchlosť podávania drôtu: 6,1 m/min. Upozornenie: Stredná hodnota je nižšia ako nastavená hodnota. Upevňovací bod: 1mm, pozinkovanie ELO, prí- davný drôt: CuSi3 1mm, rýchlosť podávania drô- tu: 11,5 m/min, počet cyklov CMT: 8 Fronius International GmbH Fronius International je rakúska spoločnosť so sídlom v Pettenbachu a s ďalšími prevádzkami vo Welse, Thalheime a Sattledte. Spoločnosť celkovo zamestnáva 4 550 zamestnancov a pôsobí v oblasti zváracej techniky, fotovoltiky a systémov nabíjania akumulátorov. Podiel expor- tu predstavujúci približne 91 percent sa dosahuje vďaka 30 medziná- rodným spoločnostiam Fronius a obchodným partnerom/zastúpeniam vo viac ako 60 krajinách. S inovačnými produktmi a službami, ako aj 1 241 udelenými patentmi je spoločnosť Fronius lídrom v inováciách na svetovom trhu. Viac informácií: www.fronius.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

VYŠŠÍ VÝKON PRO 1ƒ52Î1‹$3/,.$&( (MSDFQNU@MşLNSNQUŋDSDMD OQNKDOŎİOŋDRMNRS@UXŎŎİ výkon 26 kW. Snadno programovatelná QNANSHBJđATĽJ@HMSDFQNU@Mđ R,@Y@J2LNNSG& HCDđKMİ OQNL@Kġ@ţRSŋDCMİUDKHJNRSH TSNL@SHYNU@MġQ@LDMN robota pro nakládku a UXJKđCJTNAQNAJś Quick Turn 250MY + TA-12 04("*341-,8 3 IDHCDđKMİOQNL@Kġ@ţRSŋDCMİ UDKHJNRSHNAQNAJś OQNUşQNAMİJ@O@BHSX JSDQġUXţ@CTIİOQđBH RSQNIDOŋDRMNBMDANNUİJDMCDBGRDRODBHjJ@BDLHM@UQţDMşLH S@J @AXROKĽNU@KX5@ŎDONţ@C@UJX 2M@CMNOQNFQ@LNU@SDKMđQNANSHBJđATĽJ@RDRNESV@QDL HMSDFQNU@MşLCNRXRSġLT2,..3\'&RONKDěMģTLNţĽTIİ NUKđCđMİRSQNIDH@TSNL@SHYNU@MġGNQNANS@ 3İLIDY@IHŎSģMN IDCMNCTBGġQNYGQ@MİOQNQXBGKġM@RS@UDMİR@TSNL@SHBJşL Y@KNţDMİLUXKNţDMİLCİKś Pro více informací navštivte www.mazakeu.cz Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o. 3DBGMNKNFX"DMSDQ"YDBG1DOTAKHB 9CģAQ@CRJđ õİě@MX )@ţKNUHBD T: W: VVV L@Y@JDT BY Navštivte nás 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 JUĤSM@ MSV Nitra, Pavilon M1 Stánek 21

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 48 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi WJX – vysokoposuvové frézy Japonská spoločnosť Mitsubishi Materials vyvinula novú sériu frézovacích nástrojov s reznými doštičkami na obrábanie vysokými posuvmi. Séria WJX je navrhnutá ako multifunkčné rezné náradie s vysokým výkonom a efektívnym použitím pre širokú sku- pinu aplikácií. Mitsubishi Materials

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 49 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi MCS, s.r.o., Hečkova 31, 972 01 Bojnice Tel.: 046 540 20 50, Fax: 046 540 20 48 mcs@mcs.sk, www.mcs.sk Vysoký posuv pri WJX frézach znamená, že sú ideálne na hrubo- vacie operácie a spĺňajú najprísnejšie požiadavky dnešnej moder- nej výroby. WJX frézy ponúkajú stabilné obrábanie a tichý chod aj pri veľkých prídavkoch, a to aj pri prerušovanom reze. To je možné vďaka ich dizajnu a geometrii na zníženie rezného odporu pri obrábaní. Rezné doštičky fréz WJX Obojstranné rezné doštičky s komplexným tvarom geometrie utvá- rača triesky poskytujú vynikajúcu hospodárnosť, zvýšenú ostrosť a pevnosť. Unikátna geometria reznej hrany formuje krátku triesku a pomáha odvádzať triesky od rezu, aby sa ešte zvýšila použiteľ- nosť a trvanlivosť. K lepšiemu zvládaniu zaťaženia pri vysokých rýchlostiach posuvu poskytuje zvýšená hrúbka reznej doštičky po- trebnú pevnosť a pomáha predchádzať náhlym zlomom. Okrem toho, priame úseky reznej hrany celého obvodu reznej doštičky, umožňujú použitie vysokého posuvu aj pri maximálnych hĺbkach rezu. Priestor na triesky je ponechaný voľný a rezná do- štička prilieha na sedlo frézy pomocou rybinovitej geometrie, kto- rá zabraňuje jej zdvíhaniu, a teda na stabilné upnutie postačuje skrutka bez nutnosti použitia úpinky. Navyše, rybinová forma sed- la reznej doštičky veľmi dobre absorbuje rezné sily pri obrábaní. Samotná rezná hrana má malú wiper oblasť, čo výrazne zlepšuje kvalitu obrobeného povrchu. Celkovo, geometria rezných došti- čiek kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných jednostranných V dňoch 21. 05. – 24. 05. 2019 sa na vás tešíme na 26. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, pavilón M2, stánok č. 24. doštičiek, ako dobrý výkon, nízky rezný odpor a ostrosť, pričom má tiež najlepšie znaky obojstranných doštičiek a to efektívnosť a pevnosť. Rozmery a kvality povlaku Päť rôznych kvalitných typov povlakov rezných doštičiek, vyrába- ných najnovšími technológiami Mitsubishi Materials, pokrýva svo- jimi vlastnosťami takmer všetky typy materiálov – ocele, nerezové a žiaruvzdorné ocele, liatiny, titanové zliatiny a kalené ocele. Frézovacie hlavy WJX sa vyrábajú v priemeroch Ø63, 80, 100, 125 a 160 mm, stopková fréza zas priemeru Ø42 mm.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 50 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Magnetická upínacia technológia Text a foto SCHUNK Intec s.r.o. Elektricky aktivovaná technológia upínania permanentným magnetom sa považuje za dôverný tip na zníženie nastavovacích časov a upínanie obrobkov s nízkou deformáciou. S malou konštruktívnou sofistikovanosťou je možné upnúť za pár sekúnd dokonca aj veľké komponenty bez deformácie a opracovať ich zo všetkých piatich strán. Vývoj nestagnuje ani v oblasti štandardných modulov: moderné magnetické skľučovadlá umožňujú vizuálne alebo automatizované sledovanie procesu upí- nania. Pohodlné Pohodlné upínanie magnetom Tajomstvo upínania obrobkov bez deformácie pomocou magnetu spo- číva na jednej strane v pohyblivých predĺženiach pólov a na druhej strane v optimalizovaných rušivých obrysoch. Pohyblivé predĺženia pólov sa, podobne ako vodná posteľ, v prípade elektricky ovládaných štvorcovopólových platní pružne pripevňujú k obrobku a kompenzujú nerovnosti obrobkov v prvom upnutí. To umožňuje upnúť neobrobené feromagnetické polotovary bez deformácie a jednou operáciou ich opracúvať z piatich strán. V druhom nastavení možno dosiahnuť hladký povrch obrobku, čo nie je možné pri žiadnych mechanických upínacích zariadeniach: v praxi je bežná rovnobežnosť roviny do 0,02mm. Na rozdiel od bežných nastavení pomocou čeľustí alebo úpiniek nedochá- dza k bodovému poškodeniu a deformácii obrobku. Namiesto toho používatelia profitujú z maximálnej presnosti upínania a dosahovania hladkého povrchu obrobku. Táto výhoda prichádza na scénu obzvlášť pri veľkoplošných oceľových platniach alebo iných obrobkoch citlivých na deformácie. Povrchové napätie minimalizuje vibrácie a chráni vrete- no stroja, ako aj rezné hrany nástroja. Prevádzka je veľmi jednoduchá: feromagnetický obrobok sa umiestni na vrchnú časť a upínacia platňa je aktivovaná krátkym prúdovým impulzom. Počas niekoľkých sekúnd zaisťuje permanentný magnet dlhodobé bezpečné uchytenie bez po- treby ďalšieho prívodu energie. Magnetické upínacie platne uvádzajú stav upínania SCHUNK ukazuje pomocou svojich štvorcovopólových platní MAGNOS smer cesty: Všetky štandardné platne z katalógového programu sú teraz štandardne vybavené patentovaným stavovým dis- plejom, ktorý permanentne signalizuje aktuálny stav upnutia, aj keď je magnetická platňa odpojená od riadiaceho systému. SCHUNK tak vý- znamne prispieva k vylúčeniu chýb obsluhy v každodennej prevádzke a k zvýšeniu spoľahlivosti procesov. Obsluha stroja má vždy úplnú kon- trolu bez ohľadu na to, či bola aktivovaná magnetická upínacia platňa na stole stroja. Ďalším aspektom je vyšší stupeň automatizácie a mag- netické platne sú teraz častejšie predvybavené a skladované podobne ako palety v úložných priestoroch obrobkov. Displej teraz umožňuje operátorom stroja kedykoľvek kontrolovať správnosť aktivovania všet- kých magnetických upínacích platní v zásobníku nástrojov. Automatizovaný proces upínania SCHUNK tiež pokračuje v myšlienke jednoduchého ovládania a sle- dovania stavu upnutia v modulárnej riadiacej jednotke SCHUNK Stav upnutia SCHUNK MAGNOS štvorcovo pólových platní je zobrazený na patentovanom stavovom displeji (zelený). Tento stav možno sledovať a prenášať do riadiaceho systému stroja prostredníctvom riadiacej jednot- ky SCHUNK KEH. Použitím diaľkového ovládania SCHUNK MAGNOS HABE-S plus sa mag- netické upínacie platne mimoriadne ľahko ovládajú. Aktuálny stav upnutia je automaticky zobrazovaný. Silu priľnutia možno nastaviť do 16 polôh.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 51 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Magnetická upínacia technológia KEH plus. To umožňuje ovládať jednu, dve, štyri alebo osem štvorco- vopólových alebo radiálnych platní v závislosti od základnej verzie buď priamo, alebo cez rozvodné skrine pomocou riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka poskytuje kedykoľvek informácie o aktuálnom upí- nacom stave magnetických upínacích platní. 16-úrovňová regulácia pridržiavacej sily uľahčuje zarovnávanie obrobkov a umožňuje upí- nanie tenkých komponentov. Magnetické platne možno okrem toho ovládať v automatizovaných aplikáciách pomocou 78-kolíkového pripojenia PLC priamo z riadiaceho systému stroja. Podrobné sledo- vanie každej magnetickej platne umožňuje zaistiť spoľahlivosť proce- su. Každý stav upnutia je na tento účel prenášaný cez rozhranie PLC do ovládania zariadenia na vyššom stupni. Ručný diaľkový ovládač SCHUNK MAGNOS HABE KEH plus umožňuje pohodlne ručne ovládať až osem magnetických platní a jednotlivo ich 16-úrovňovú reguláciu pridržiavacej sily. Ovládanie poskytuje operátorovi infor- mácie o stave upnutia jednotlivých pripojených magnetických platní prostredníctvom displeja LCD a diód LED. Chyby sú na displeji zobra- zené vo forme chybových kódov. Aplikácia pre simuláciu upínania Registrovaní používatelia budú môcť pomocou aplikácie, ktorú SCHUNK čoskoro poskytne pre operačné systémy iOS a Android, zadarmo simulovať rôzne situácie upínania v SCHUNK MAGNOS so štvorcovopólovými alebo radiálnymi platňami. Potrebné je zadať len základné údaje o obrobku, parametre obrábania a typ magne- tickej upínacej platne; a aplikácia už rozhodne, či sú prídržné sily dostatočné na obrábanie. SCHUNK umožňuje pomocou digitálneho nástroja veľmi presné vyhodnotenie obrábacích operácií. Používa- telia môžu okrem toho plne využiť potenciálne rezervy technológie magnetického upínania. Inteligentné magnetické skľučovadlo so systémom na meranie sily Technologická štúdia systému SCHUNK MAGNOS na meranie si- ly vykonala významný krok smerom k inteligentnému obrábaniu. Inteligentné magnetické upínacie riešenie automaticky zaznamená príslušnú polohu a veľkosť obrobkov na magnetickej platni a stano- ví potrebnú presnú individuálnu upínaciu silu. Systém tak vytvára podmienky na nepretržité sledovanie procesu a automatické prispô- sobovanie parametrov obrábania k veľkosti a kvalite jednotlivých obrobkov. To znamená, že v budúcnosti môže byť individuálne zvý- šená rýchlosť posuvu alebo rezná rýchlosť s veľkým prekrytím pólov a vysokou upínacou silou, alebo pri malom prekrytí pólov alebo níz- ko-feromagnetických obrobkoch ju možno znížiť tak, aby bol zaiste- ný spoľahlivý proces obrábania. Potenciálne oblasti použitia tohto systému zahŕňajú spracúvanie malých a stredne veľkých dávok au- tomatizovanou manipuláciou s dielmi a obrábacie operácie, kde sa požaduje rozsiahle sledovanie procesu. Tento systém preto pripravuje cestu pre prvotriedne, vysoko transparentné a flexibilné zosieťované procesy pre odvetvie 4.0. Magnetické uchopovače SCHUNK EGM-M sú kom- paktní a flexibilní siláci pre flexibilnú manipuláciu s fero- magnetickými obrobkami bez rušivých kontúr. Vďaka 24 V technológii a integrovanej elektronike možno kompaktný magnetický uchopovač SCHUNK uviesť do prevádzky a ovládať mimoriadne ľahko. To umožňuje flexibilnú manipuláciu feromagnetických ob- robkov bez rušivých kontúr. Pri frézovaní drážok je v týchto vodiacich prvkoch odstránených až 35mm materiálu s krútiacim momentom až do 1 750 Nm v jednej trieske. Elektropermanentné magnetické upínacie platne SCHUNK MAGNOS umožňujú vysoko účinné obrábanie dlhých oceľových profilov. Pevné a fle- xibilné predĺženie stĺpika EASYTURN účinne prenáša magentickú silu na celý obrobok. Pre toto upínacie riešenie sú magnetické moduly SCHUNK MAGNOS usporiadané na stole stroja priečne, čo znamená, že stred frézovania alebo vŕtania možno kedykoľvek použiť aj pre ďalšie obrábanie.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 52 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Produktívne Upichovanie a zapichovanie sú základnými prvka- mi procesu sústruženia a kovoobrábací priemysel neustále čelí výzvam integrácie metód, ktoré zvýšia efektívnosť a naopak znížia prestoje pri týchto rozšírených operáciách. ISCAR plne chápe dôležitosť operácií upichovania a zapicho- vania v procese sústruženia a taktiež ďalšie faktory, ktoré je po- trebné zvážiť pri každej aplikácii, či už je to voľba nástroja, typ obrábaného materiálu, požadovaná hĺbka zápichu, alebo rezné rýchlosti a posuvy. ISCAR prichádza s odpoveďou na tieto kom- plexné potreby vývojom rozsiahlej škály vysokoefektívnych upi- chovacích a zapichovacích riešení, ktoré zahŕňajú široký výber geometrií, lámačov triesky a typov karbidu – a naďalej pokračuje v jej rozširovaní. Priemyselná revolúcia 4.0 so sebou prináša potreby a štandardy, ktoré podnecujú rozvoj priemyslu na mimoriadne vysokej úrovni, ISCAR predstavuje nové technológie pre upichovanie a zapicho- vanie schopné plynulej integrácie do moderných obrábacích cen- tier, ktoré dokážu pracovať s extrémne vysokými posuvmi. Koncept TANG-F-GRIP bol konštruovaný ako odpoveď pre tieto potreby s cieľom dosiahnuť vyššiu produktivitu a zníženie nákladov. Revolučný upichovací systém navrhnutý pre zvýšenie produktivity, TANG-F-GRIP, pozostáva z robustného nožového držiaka (bloku) osadeného štvorcovou planžetou so štyrmi lôžkami, čo so sebou prináša unikátny koncept upichovacieho nástroja, ktorý je schopný upichnutia tyče až do priemeru 120mm. Systém TANG-F-GRIP je jednoduchý na montáž a obsluhu na všet- kých typoch strojov, vrátane viacúčelových strojov a obrábacích centier s osou X, bez potreby špeciálneho nastavenia. Systém umožňuje upnutie oboch typov planžiet, či už TANG-F-GRIP alebo DO-GRIP, do rovnakého držiaka (bloku). Vďaka podpornému systému štvorcovej planžety je pri operáciách upichovania a zapichovania zabezpečený plynulý chod bez vib- rácií. TANG-F-GRIP tiež šetrí zoraďovací čas, a v prípade poško- denia lôžka planžety, umožňuje pretočenie nového bez potreby ďalšieho zoraďovania. Súbor nástrojov TANG-F-GRIP je priamo konštruovaný pre vyso- ko-posuvové upichovanie. Predlžuje životnosť doštičky, zlepšuje drsnosť a priamosť obrábanej súčiastky a poskytuje vysokú sta- Text a foto Iscar, preklad Lukáš LUKÁČ upichovanie s TANG-F-GRIP Vždy na vrchole v oblasti vývoja rezných nástrojov, ISCAR predstavuje nový revolučný systém pre operácie upichovania a zapichovania.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 53 bilitu a tuhosť – najmä pri upichovaní súčiastok veľkých prieme- rov. Nové, patentom chránené, planžety dokážu znížiť čas rezu a podstatne ušetriť množstvo upichovaného materiálu – napríklad, tyč s priemerom 120mm vieme obrobiť planžetou so šírkou 3mm a doštičkou s geometriou HF (vysoký posuv) s posuvom až do 0,4 mm/otáčku. Vďaka použitiu jedinečnej technológie pri vývoji lámača triesky, HF tangenciálne jednostranné doštičky umožňujú vysoko efektívne upichovanie pri veľmi vysokých posuvoch. Doštička je vybavená novým lámačom triesky, ktorý umožňuje voľný a plynulý odchod triesok, čím je zabezpečená zvýšená životnosť doštičky aj planže- ty a vedie k veľkému zvýšeniu produktivity. Všetky doštičky TANG-GRIP je možné integrovať aj do systému TANG-F-GRIP, ktorý je takisto kompatibilný s dvojbritými upicho- vacími doštičkami s pootočenou geometriou DO-GRIP DGN, čo vo výsledku poskytuje naozaj široký výber upichovacích šírok vo všetkých aplikáciách. ISCAR ponúka široký rozsah lámačov triesky a pokročilé sorty karbidu, ktoré zaručujú bezkonkurenčný výkon a predĺženú životnosť nástrojov. Revolučná metóda upnutia doštičky, s použitím tangenciálne orientovaného lôžka, zabezpečuje až trojnásobnú životnosť lôž- ka v porovnaní s ostatnými konvenčnými spôsobmi samo-svorného upínania. Mohutný upínací systém umožňuje obrábanie s vysoký- mi posuvmi a poskytuje excelentnú drsnosť a priamosť povrchu obrábanej súčiastky, zatiaľ čo plochá horná časť zostavy nástroja predchádza prekážkam pri odchode triesky, v širokom rozsahu možných rezných parametrov. Systém JETCUT obsahuje dômyselne navrhnuté kanály vnútorného chladenia na dodávanie chladiacej kvapaliny blízko reznej hrany, čo podstatne zlepšuje tvorbu triesky a rapídne znižuje tvorbu opot- rebenia na chrbte doštičky a vznik kráterov. Počas obrábania materiálov, ako sú napríklad vysokoteplotné zlia- tiny alebo nerezové ocele, rastie teplota pri reznej hrane doštičky do extrémne vysokých hodnôt. Okrem toho, tieto typy materiálov majú tendenciu priľnúť k britu nástroja, čo spôsobuje vznik nárast- ku. Tieto problematické javy môžu byť zmiernené nasmerovaním vysokotlakového chladiaceho média priamo do zóny rezu. ISCAR si udržuje pretrvávajúci pokrok, vďaka neustálemu vývoju inovatívnych a vysoko kvalitných produktov založených na práci talentovaného oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti a na zá- klade vyvíjajúcich sa potrieb globálneho priemyslu. Táto túžba poskytnúť zákazníkom najnovšiu a najefektívnejšiu technológiu ob- rábania kovov sa premieta do zavedenia riešení TANG-F-GRIP, do komplexného radu nástrojov spoločnosti ISCAR – GRIP určených pre upichovanie a zapichovanie.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Dizajn K víťazom patria okrem štyroch chápadiel, ktoré už boli vyznamenané cenou IF Award – pneumatického paralelného chápadla GPP5000, hybridného centrického chápadla GPD5000IL a elektrického centric- kého chápadla GED5000, ako aj elektrického paralelného chápadla GEP2000 – predovšetkým elektrické paralelné chápadlo GEP5000 a elektrické chápadlo s veľkým zdvihom GEH6000. Eufória z opätovného vyznamenania vytúženou trofejou medzinárodné- ho dizajnu je v spoločnosti Zimmer obrovská. Marcel Pfeiffer, vedúci od- delenia dizajnu a značky pri Zimmer Group hovorí o tajomstve úspechu: „Jasná filozofia usporiadania Zimmer Group člení produkty na funkčné jednotky a poskytuje dlhodobý výkon, kvalitu a inovačnú silu. Dizajn vy- tvára nielen vzhľad produktov, ale predovšetkým funkciu.“ Zimmer Group dostal cenu Red Dot Design Award oficiálne 9. júla 2018. Na galavečere, ktorý sa tradične koná v essenskej opere, divadle Aalto, Red Dot Gala, boli víťazi ocenení pred vyše tisíckou očakávaných hostí z oblastí dizajnu, priemyslu, podnikania a médií. ZIMMER GROUP po získaní ceny IF DESIGN AWARD aj s ocenením RED DOT DESIGN AWARD Zimmer Group Slovensko, s.r.o., Centrum 1746/265, Považská Bystrica 017 01 tel.: 0911 878 800, 042/4331 788, e-mail: roman.majersky@zimmer-group.sk, info.sk@zimmer-group.com Chápadlá Zimmer boli na základe ocenenia uvedené nielen v ročenke Red Dot, ale od 9. júla 2018 získali aj vlastné výstavné miesto v múzeu Red Dot Design v Essene. Vyznamenanie Red Dot Design Award sa udeľuje už od roku 1955 a v súčasnosti je to najväčšia a najvýznamnejšia súťaž v oblasti dizajnu. Súťaž rozlišuje medzi tromi súťažnými disciplínami produktového dizajnu, komunikačného dizajnu a koncepcie dizajnu. V roku 2018 poslali dizaj- néri a výrobcovia z 59 krajín do súťaže viac ako 6 300 objektov. Najnovší vývoj skupiny Know-How Factory Zimmer a všetky ďalšie infor- mácie nájdete aj na www.zimmer-group.sk. Katalógy produktov našich šiestich technologických oblastí sú tu k dispo- zícii na stiahnutie v sekcii servis/download. Len pár týždňov po získaní štyroch cien IF DESIGN Award, bola Zimmer Group ocenená aj renomovanou cenou Red Dot Product Design Award. Zimmer Group bola váženou porotou Red Dot DESIGN AWARD vyznamenaná spolu šesťkrát vytúženou pečaťou kvality v kategórii priemysel- né zariadenia, stroje a automatizácia.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 55 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínače NOVÉ CHÁPADLÁ SÉRIE 5000 S OZNAČENÍM AL ZZZ]LPPHUJURXSVN LQIRVN#]LPPHUJURXSFRP Momentálne k dispozícii: GPP5006N-AL-A GPP5008N-AL-A GPP5010N-AL-A Veľkosti platia aj pri trojčeľusťových chápadlách

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Text a foto Murrelektronik GmbH Základnou požiadavkou každého podniku je, aby boli stroje a zaria- denia správne vyťažené a aby pracovali produktívne. Napokon čas chodu naprázdno a prestoja výrobných prostriedkov nevedie k do- siahnutiu hospodárskych úspechov. Plánovači výroby sa preto snažia znížiť čas výpadku na minimum. Aby bolo v prípade potreby možné rýchlo zasiahnuť, je dôležitá jednoznačná signalizácia stavov procesu. Farebné prvky signalizačných stĺpikov sa pripájajú bez nástrojov pomocou bajonetového pripojenia k držadlu Týka sa to tak rutinných procesov, ako aj neplánovaných alebo dokonca nepredvídaných udalostí až po nebezpečné situácie. Tieto signály musia byť také jednoznačné, aby sa dali intuitívne rozpoznať aj v situáciách, keď sa pracovník v strojovni nachádza pod tlakom alebo v strese. Používanie signalizačných stĺpikov predstavuje používanie najmodernejšej technológie. Pritom je nutné používať také farby, ktoré si ľudia spájajú s určitými situácia- mi. Jednoduchým príkladom je semafor pre chodcov: Zelená znamená „ísť“ a červená „stáť“. Podobne môže každý operátor stroja rozpoznať, že sa stroje so zelenou signalizáciou nachádzajú v „normálnom stave“, a že pri červenej signalizácii treba vziať do úvahy nebezpečnú situáciu. Za určitých podmienok samotná vizuálna signalizácia nepostačuje na to, aby bol operátor stroja informovaný, a aby vykonal prvý krok na zníženie času prestoja. Napríklad zastavané okolie alebo svetelná situácia môžu zhoršiť vizuálne rozpoznávanie. V tomto prípade je potrebná akustická sig- nalizácia, keďže pôsobí na iné zmyslové vnímanie príjemcu. Nové signalizačné stĺpiky Murrelektronik radu Modlight Pro s priemerom 50 alebo 70 milimetrov sa môžu podľa potreby jednotlivo zostaviť až z piatich farebných prvkov. Navyše je k vyššie uvedenej červenej a zelenej farbe k dispozícii aj žltá, modrá a transparentná farba. Môžu sa používať Jednoznačná signalizácia Jednoznačná signalizácia stavov procesu na signalizáciu stavov procesu, napríklad podľa údajov normy o strojových zariadeniach (IEC 60204-1). Farebné elementy sa navzájom spájajú bez nástrojov bajonetovým zám- kom, čo si vyžaduje len veľmi krátky čas. Praktické prípojné svorky sú fa- rebne kódované a predstavujú farbu svetelného prvku. Znižuje sa tým riziko chýb pri zostavovaní. Často používané farebné kombinácie Modlight Pro sú k dispozícii aj ako kompletne zostavené signalizačné stĺpiky. Vďaka použitiu inovatívnej a energeticky úspornej LED technológie, nie je nutná výmena žiaroviek. Diódy LED majú veľmi vysokú životnosť a vyžarujú svetlo minimálne 40 000 hodín pri plnej svetelnej intenzite. Aj potom sa in- tenzita zredukuje len minimálne a ľudské oko to takmer nespozoruje. Stĺpiky preto počas celej doby prevádzky stroja nevyžadujú údržbu. Šetrí sa tým čas aj náklady. V porovnaní s predchádzajúcim modelom vylepšené uspo- riadanie reflexného systému zabezpečuje dobré rozpoznanie stavov proce- su aj z väčšej vzdialenosti. Na účely akustickej signalizácie je možné pripojiť modul bzučiaka. Na Modlight Pro sa nainštaluje ako uzatvárací komponent a nahradí tak kryt zá- kladného prvku. Štruktúra bzučiaka je dimenzovaná tak, aby ho bolo dobre počuť vo všetkých smeroch. Pomocou prepínača sa pre každý signalizačný stĺpik zvolí jeden zo štyroch tónov. Slúži to na jasné rozlíšenie, keď sa v hale nachádza viac strojov. Je možné zvoliť aj rôznu hlasitosť. Maximálna hlasi- tosť dosahujúca 90 dB zaisťuje, že sa akustické signály dajú zreteľne vnímať aj v hlasnom prostredí. Vďaka uzatvorenej konštrukcii sú signalizačné stĺpiky Modlight Pro tesne- né podľa stupňa krytia IP65. Množstvo atestov a odolnosť voči vibráciám umožňujú ich globálne používanie a ponúkajú rôznorodé možnosti na ich využitie aj v priemyselnom odvetví. Signalizačné stĺpiky sú tak napríklad vhodné aj na účely automatizácie budov. Signalizačné stĺpiky sú dostup- né so zásuvnou prípojkou M12. Osobitným prvkom je magnetická pätka, pomocou ktorej sa dá stĺpik rýchlo namontovať a ktorá sa dá dočasne de- montovať na účely prepravy. Stĺpiky sa vďaka úplne hladkému povrchu dajú veľmi jednoducho čistiť. Používanie Modlight Pro Murrelektronik Slovakia s.r.o. Prievozská 4/B, SK-821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov Telefón +421 2 3211 1127, e-mail: info@murrelektronik.sk Nové signalizačné stĺpiky Modlight Pro sa vyznačujú Nové signalizačné stĺpiky Modlight Pro sa vyznačujú mimoriadne intenzívnym svetelným výkonom mimoriadne intenzívnym svetelným výkonom

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

63

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 58 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY C-diely, riadenie zásob Spoločnosť RECA Slovensko má v oblasti dodávok C-dielov bohaté skúsenosti. V portfóliu má vyše 120 000 produktov a je kompetentným partnerom nielen v oblasti dodávok, ale aj v problematike riešenia skla- dovacích procesov a ich riadenia. Koncept SECO je jedným z intralogis- tických riešení od firmy RECA, ktorým sa racionalizujú nákupné procesy, poskytuje sa optimálna miera predzásobenia a prepojenia s dodávate- ľom. Servisný koncept SECO je komplexná služba, ktorá myslí na všetko. Rieši starosti o dodávky C-dielov, obhospodarovanie skladov či jednotli- vých regálov tak, aby C -diely v podobe spotrebného materiálu, akými je upevňovacia technika, dielenská chémia či drobné náradie, boli k dis- pozícii vždy, keď sú potrebné. A to v správnom množstve, správnom čase a na správnom mieste. Užitočne a efektívne RECA SECO je mimoriadne užitočnou komplexnou službou, ktorá opti- malizuje nákupné procesy vo firme. Zatiaľ čo bežný spôsob obstaráva- nia znamená niekoľko úkonov (rozpoznanie potreby – informácia do skladu – požiadavka na nákup – dopyt k dodávateľovi – realizácia ob- jednávky – príjem tovaru – kontrola a uskladnenie – revízia faktúr a ich uhradenie), pri využití RECA SECO je klient od všetkých náležitostí obsta- rávania oslobodený, do procesu vstupuje až pri kontrole a jej fakturácii. Optimalizácia skladovej logistiky v koncepte RECA SECO vychádza z definovania maximálneho a minimálneho množstvo stanovených zá- sob a ich neustálej kontroly obchodným zástupcom RECA. Ako hovorí konateľ a riaditeľ RECA Slovensko, s.r.o., Jozef Chudej, u klienta tak ne- vzniká žiadna nadmerná zásoba ani podzásoba materiálu, vďaka čo- mu sa potreba viazaného kapitálu na hospodárenie s C-dielmi výrazne znižuje. Platí pritom, že koncept RECA SECO nie je viazaný na žiadny konkrétny regálový systém, zákazník teda nemusí obstarávať nijaké nové vybavenie. Koncept RECA SECO možno jednoducho implementovať do jestvujúceho vybavenia. Individuálne a flexibilne Riešenie zásobovania a skladového hospodárstva prostredníctvom konceptu RECA SECO predstavuje pre klienta nielen optimálnu mieru predzásobenia, ale aj enormnú úsporu nákladov a možnosť priameho prepojenia skladového procesu klienta s jeho dodávateľom. RECA Slovensko, s.r.o. To, že život je príliš krátky na zbytočné hľadanie, je stará pravda. A tak ako platí v súkromí, platí aj v akomkoľvek pracovnom proce- se. Pritom také hľadanie – napríklad škatule so spojovacím mate- riálom či posledného kusa brúsneho kotúča – znamená vo výrob- nej prevádzke nielen časové, ale priame finančné straty. So služ- bou optimalizovanej dodávky C-dielov podobné situácie nehrozia. „Určenie množstva a konfigurácia celého systému je vždy flexibil- ne a individuálne odsú- hlasované na základe podmienok a možností zákazníka. Spoločne s ním sa vyberajú jed- notlivé položky vhodné pre SECO systém a tiež ich minimálne a maxi- málne množstvá,“ hovorí J. Chudej. Následne RECA prevezme starosť o skladové hospodárstvo, vrátane štít- kovania a označovania jednotlivých odberných miest. Keďže spotreba C-dielov je len málokedy konštantná, zabezpečí RECA aj kontrolu stavu zásob v zákazníkom stanovených termínoch. Výhody RECA SECO Poriadok a prehľad – žiadne zdĺhavé hľadanie, každá (i najmenšia položka) má svoje miesto v sklade – úspora času Optimálne nastavenie minimálnych a maximálnych množstiev – optimalizácia viazaného kapitálu Servis zabezpečuje obchodný zástupca RECA – úspora personálnych nákladov aj času Garancia vysokej flexibility a prepojenosti logistických systémov (vlastných, dodávateľských) Spolupráca a partnerstvo – zmluvná dohoda, spolupráca pri audite a inventúre Nestrácajte čas hľadaním, Nestrácajte čas hľadaním, s RECA SECO máte prehľad! Príďte sa zoznámiť s riešeniami a službami optimalizácie skladových procesov spoločnosti RECA Slovensko. Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, od 21. do 24. má- ja predstaví RECA aj svoju ponuku spojovacieho materiálu, vŕtacie- ho a brúsneho materiálu, kotviacej techniky, diamantovej techniky, ručného a elektrického náradia, dielenského vybavenia, ale aj inovatívny koncept pojazdnej dielne RECA MAXMOBIL či výdajné automaty RECA iSTORAGE. Spoločnosť RECA na MSV Nitra nájdete v hale M5

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

C-DIELY SO ŠIROKÝM ZÁBEROM • Spojovací materiál • Náradie (ručné aj elektrické) • Pomocné a prevádzkové látky • Ochranné pomôcky • Elektrodiely • Diely pre hydraulické a pneumatické systémy • Ložiská a príslušenstvo • Tesniaca technika • Kancelárske potreby • Baliace materiály FLEXIBILNÉ RIEŠENIA V MANAŽMENTE C-DIELOV • CPS – systém dopĺňania skladových regálov • KANBAN systém • Riadenie zásob prostredníctvom RFID • Výdajné automaty RECA iSTORAGE • Servis koncept skladovania RECA SECO • Príprava preddefinovaných balíčkov • Príprava montážnych kitov (veľkosť 1) • Montáž komponentov • E-procurment riešenia • EDI-prepojenia • VMI riešenia ... RECA Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, SR tel.: (+421) 2 4445 5916 e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 60 TM Precision Mechanical Production, s.r.o., sídlí v nejvýchodnější oblasti Slovenska, v městečku Michalovce. Hlavními odběrateli této firmy jsou značkoví němečtí výrobci. „Naši zákazníci jsou vedoucími hráči na poli ‚bílé techniky‘ – a samozřejmě jimi chtějí i zůstat,“ vysvětluje šéf závo- du Milan Kadilak. „Nároky na kvalitu v naší branži výrazně vzrostly. Ve firmě Junker jsme nalezli partnera, který je schopen dodávat nejno- vější brousicí technologie a samostatně reagovat na vysoce komplexní požadavky.“ Počítá se každé μ Ačkoli jsou rotorové hřídele vcelku nenápadné, jejich výroba je skutečnou výzvou. Tyto malé konstrukční díly musí být opracovány s naprostou přesností. Jen tak je možné zaručit, že pračka bude mít mimořádně tichý chod. Abychom zajistili kvalitu FFT, musela Maximální preciznost pro rotorové hřídele Text a foto JUNKER Pračky nejnovější generace se pyšní tak tichým chodem, že by mohly stát i v obývacím pokoji. Nízkou hlučnost umožňují krom jiného vysoce precizní hřídele motorů. A právě na ně se specializuje slovenská firma TM Precision Mechanical Production, s.r.o. Při výrobě se odborníci v této firmě spoléhají na know-how a na brousicí stroj Jupiter od firmy Junker. Slovenská firma TM Precision Mechanical Production vyrábí rotorové hřídele pro pračky. Jupiter, brousicí stroj pro bezhroté broušení na kulato od firmy Junker, splňuje vysoké nároky: krátké doby cyklů, jednoduché přenastavení a stejnoměrně vysokou přesnost. Na obrázku zleva doprava: Jiří Roček (skupina JUNKER), Ján Matišin a Miroslav Tkáč (T.M.P.M.P.). (Zdroj: TM Precision Mechanical Production) Bezhroté broušení s firmou Junker – Při bezhrotém broušení na kulato není obráběný díl upnutý, ale leží v brusné mezeře mezi brusným ko- toučem, podávacím kotoučem a dosedací lištou. Brusný tlak přitlačuje obráběný díl k podávacímu kotouči, který díl zbrzďuje na vlastní ob- vodovou rychlost.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 61 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie být kruhovitost průměrů ložisek pod 1 μ. Dalším požadavkem je též minimální vlnitost obrobků, která je z naší strany splněna. V neposlední řadě musí být zaručena vysoká kapacita, bezpečné procesy a stabilní kvalita od prvního do posled- ního brusu. Byl tedy zapotřebí takový brousicí stroj, který by i při vysoké výrobní kapacitě pracoval s absolut- ní přesností. Milan Kadilak proto sází na know- -how a brousicí stroje od firmy Junker. „Nárokům vedoucích hráčů na trhu dokážeme vyhovět nej- lépe díky znalostem a strojům, které opět pochá- zejí od vedoucího hráče na trhu,“ dodává Milan Kadilak s přesvědčením. Vysoké nároky od samého počátku Ještě před zahájením projektu proběhla detailní analýza přání zákazníka a výrobních podmí- nek. S brousicím strojem Jupiter, specialistou na bezhroté broušení na kulato, nabízí firma Junker slovenskému výrobci stroj, který splní očekávané požadavky. Myšlenka servisu firmy Junker totiž zahrnuje individuální konfiguraci stroje a zej- ména seřízení pro jednotlivý proces broušení. Základním předpokladem prvotřídní kvality ko- nečného produktu jsou koneckonců prvotřídní konstrukční díly. Hlavním úkolem expertů od firmy Junker při pří- pravě procesu broušení je tedy zaručit extrémně vysoké nároky na přesnost a kvalitu vyráběných dílů pro výrobce rotorových hřídelí. A to každý den znovu a znovu v nezměněné kvalitě, bez se- bemenší odchylky kruhovitosti obrobku. Znaky kvality – kruhovitost obrobku a vlnitost Při bezhrotém broušení je kruhovitost obrobku ovlivněna třemi aspekty: geometrií brusné me- zery, parametry stroje a tuhostí součástí brusné mezery. Teprve optimální souhra všech tří faktorů zaručuje vynikající kvalitu broušení – a tím i vy- nikající obrobky. V konstrukční řadě Jupiter zúročili experti z firmy Junker více než 55 let zkušeností s bezhrotým broušením na kulato. Vysoce přesné stroje umož- ňují navíc v průběžném broušení jak přímé, tak šikmé zápichové broušení. Automatické nastave- ní geometrie brusné mezery optimalizuje proces broušení a šikmé lože zaručuje maximální tvaro- vou přesnost. Vysoká kapacita, krátké doby přenastavení stroje Jupiter umožňuje slovenskému výrobci vyrábět tři rotorové hřídele za minutu metodou bezhro- tého broušení na kulato. Upuštění od středicího hrotu dokázalo tuto metodu broušení mimořád- ně urychlit a v sériové výrobě je tak zaručena vysoká výrobní kapacita. Stroj navíc disponuje různými prvky, které usnadňují jeho přípravu a přenastavení, jako je například patentované CNC přenastavení výšky podpěrného pravítka. Tím se u brousicího stroje Jupiter ve srovnání s běžnými stroji pro bezhroté broušení na kulato výrazně snižuje čas, který je nutný do dokončení prvního obrobku. „Jednoduché přenastavení a krátké doby cyklů byly hlavními kritérii pro naše rozhodnutí,“ říká Milan Kadilak. Nesmírně vysokou přidanou hod- notu přináší firmě možnost CNC zarovnávání: Konstrukce a geometrie některých vyráběných typů hřídelí se liší jen minimálně. Přestavení lze v takovém případě provést čistě pomocí softwa- ru. Není zapotřebí výměna brusného kotouče. Změna typu obrobku se v takovém případě dá provést zhruba za pouhých 30 minut. Krátká doba broušení, dokonalé výsledky Rychlost a výrobní kapacita jsou ovšem jen dvě z kritérií, na která klade Milan Kadilak důraz. Velkou výzvou pro experty na broušení bylo dodržet zákazníkem požadované krátké doby cyklů – a zároveň trvale zaručit vysoce přes- né výsledky broušení. Pro stejnoměrně precizní výsledky je rozhodujícím faktorem konfigurace brusného kotouče. Ten se před udělením zakáz- ky testuje v rámci náročného a úspěšného testu broušení. Jaká specifikace brusných kotoučů je nejvhodněj- ší pro který materiál, to Junker ví. Experti proto dokáží přesně přizpůsobit každý brousicí stroj požadavkům zákazníka. Přitom se jako největší výzva ukázala požadovaná kombinace vysoké výrobní kapacity a maximální preciznosti. Od- borníci ve firmě Junker se k ní postavili čelem: „Po intenzivních a náročných pokusech broušení v technologickém centru firmy Junker byl nalezen optimální brusný kotouč pro obrábění rotorových hřídelí,“ říká Milan Kadilak. Rozhraní pro dodatečnou optimalizaci procesů Pro stroje Junker jsou typická jejich standardizova- ná rozhraní. Jejich prostřednictvím lze do výrobního procesu zařazovat jak celé linky, tak i jednotlivé stroje, například pro přepravu obrobků nebo pro kontrolu kvality. Vyvinutá řešení tak lze kdykoliv snadno rozšířit a modernizovat – a to i po uvedení stroje do provozu. Nejinak je tomu i při výrobě rotorových hřídelí v Michalovcích. Po procesu broušení se hřídele kontrolují v měřicí stanici. Po uvedení brousicího stroje Jupiter do provozu byl tento proces, dříve prováděný ručně, dodatečně automatizován. Do procesního řetězce zde byl prostřednictvím roz- hraní zapojen robot: Ten uchopuje zhotovené hřídele, předává je do měřicí stanice a posléze je opět klade na výstupní pás. Víc než jen brousicí stroj S brousicím strojem Jupiter pro bezhroté broušení na kulato, stejně jako se všemi ostatními modely, nabízí firma Junker víc než jen brousicí stroj. Vý- kon, který experti na broušení zaručují, zahrnu- je rovněž přípravu vysoce precizních konceptů broušení. Ty jsou přesně přizpůsobeny výrobě a přáním zákazníka. Produktivita stroje Jupiter – Jupiter vyrobí tři rotorové hřídele za minutu metodou bez- hrotého broušení na kulato. Tak je možné dosáhnout vysoké kapacity. Systém měření stroje Jupiter – U výrobce rotorových hřídelí probíhá předávání ob- robku automatizovaně. Pro kontrolu kvality disponuje brousicí stroj Jupiter individuálně přizpůsobeným systémem měření. Bezhroté zápichové broušení rotorových hřídelí – S bezhrotým zápichovým brou- šením se obrábějí díly s odsazenými nebo profilovanými průměry. JUNKER Jupiter – Brousicí stroj Jupiter od firmy Junker pro bezhroté broušení na kula- to umožňuje vynikající kvalitu broušení díky tuhosti, která z ní dělá špičkového hráče na trhu. V závislosti na aplikaci se jako brusivo používá korund, CBN nebo diamant.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 62 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Dílenský vozík GARANT ToolCar a magnetický měřicí stativ GARANT obdržely již začátkem roku 2018 cenu iF DESIGN Award. Následně získal vozík GARANT ToolCar také cenu Red Dot Award. Vozík GARANT ToolCar z nové řady GridLine má podle poroty moderní a robustní design, který současně provází vysoký stupeň funkčnosti. Různé moduly umožňují individuální funkční konfiguraci: Volitelné napájení pomocí zásuvek Schuko dodává energii pro elek- trické nářadí a osvětlení; ochranné prvky chrání vozík i obrobky před poškozením; děrované stěny a LED svítidla z něj činí všestranně pou- žitelné pracoviště. Po- mocí ergonomické dvousložkové rukojeti lze vozíkem ToolCar snadno a rychle po- hybovat a dopravit jej na místo určení. Centrální zamyka- cí systém spolehlivě uzamkne zásuvky a boční přihrádku. Díky čistému designu z hlediska tvaru i funkčnosti vítězí také hydrau- lický magnetický měřicí stativ GARANT. Výrobek pro držení a poloho- vání úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů je vybaven hydraulickým centrálním upínacím systémem a pogumovaným ručním kolečkem pro rovnoměrnou fixaci všech kloubů. Podle poroty mu jeho vý- razný design dodává profesionální, vyso- ce kvalitní a moderní celkový dojem, který velmi dobře splňuje nároky na preciznost a kvalitu. Má přitom příjemně lehký chod a je velmi komfortní z hlediska obsluhy. Jako třetí produkt získala cenu German Design Award 2019 tesařská pila GARANT. Kompaktní skládací pila přesvědčila porotce svou ergo- nomickou dvousložkovou rukojetí, která drží pevně a bezpečně v ruce a umožňuje optimální přenos síly. Jako „velmi dobré“ byly navíc hod- noceny různě nastavitelné úhly pilového listu. Pilový list s křížovým výbrusem s trapézo- vým ozubením má odolný tenkovrstvý povlak pro mimořád- ně nízké tření a mi- nimální přilnavost třísek. Díky tomu je pila vhodná zejména pro rychlé přímé řezy. Vedle Red Dot a iF Award je německá cena za design – German Design Award – jednou z nejrenomovanějších designových soutěží na světě a má vysokou prestiž nejen v profesionálních kruzích. Cena German Design Award je udělována Radou pro design (Rat für For- mgebung / German Design Council), německou instancí pro značky a design. Rada byla založena v roce 1953 z podnětu německého Spolkového sněmu jako nadace. Od té doby pomáhá ekonomice důsledným zvyšováním hodnoty značek prostřednictvím designu. Dí- ky tomu je German Design Council jedním z předních světových kom- petenčních center pro komunikaci a branding v oblasti designu. Vedle hospodářských svazů a institucí zahrnuje exkluzivní síť členů nadace i vlastníky a ředitele marketingu známých společností. Další informace najdete na www.hoffmann-group.com Hoffmann Group získala German Design Award 2019 Hoffmann Group opět získala German Design Award. Jako „vítěz“ v kategorii „Workshop and Tools“ (dílna a nářadí) byl oceněn dílenský vozík GARANT ToolCar z nové řady GridLine a magnetický měřicí stativ GARANT. Kromě toho bylo formou „Special Mention“ pamatováno také na tesařskou pilu GARANT s křížovým výbrusem. Všechny tři produkty přesvědčily mezinárodní porotu promyšleným designem, který spojuje estetiku s vynikající funkčností.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

I ve světě nářadí platí: Dokonalost se prosadí. GARANT, jako značka prémiového nářadí, znamená koncentrovanou kompetenci Hoffmann Group ve výrobě. Více než 30 000 špičkových výkonných nástrojů pro všechny aplikační oblasti nabízí nejvyšší jistotu inovací, stálou prémiovou kvalitu a optimální poměr ceny a užitné hodnoty. Přesvědčte se na: www.garant-tools.com PŘÍRODA DOVEDE VYTVÁŘET FANTASTICKÉ TVARY. MĚJTE STEJNÉ NÁROKY TAKÉ NA FRÉZY. Navštivte nás na: MSV Nitra 2019 pavilon M1 stánek 9

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 64 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Nejnovější technologie třídy CBN zlepšuje výstupy při přerušovaném soustružení tvrzených součástek pro převodovky Tradiční metodou výroby řady tvrzených dílů je broušení. Díky rozmachu keramických a CBD nástrojů se stává soustružení tvrzených výrobků – HPT (z ocelí o tvrdosti 55 – HRC) použitelnou a ekonomicky příznivou alternativou. Je prokázáno, že soustruže- ní tvrzených součástí umožňuje zkrácení doby obrábění a snížení nákladů o 70 i více procent, přičemž nabízí vyšší flexibilitu, kratší dodací lhůty i vyšší kvalitu. Z těchto dů- vodů se soustružení tvrzených výrobků široce ujalo v oblasti automobilového průmyslu, a to nejen pro součásti převodovek, ale i pro jiné díly pohonu vozidel, jako jsou napří- klad ventilová sedla, písty, vložky válců a homokinetické klouby. Materiály nástrojů Třídy keramických řezných destiček lze použít pro součástky s tvrdostí pohybující se v rozmezí 50 až 60 HRC v případě nepříliš vysokých nároků na kvalitu povrchu. Třídy CBN oproti tomu představují špičkový materiál pro soustružení tvrzených dílů všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na jakost výsledného povrchu. Tento materiál zvyšuje odolnost proti opotřebení ve tvaru žlábku a proti náhlému lomu při vysokých řezných rychlostech používaných pro obrábění povrchově a indukčně kalených součástí. Nejnovější třídy břitových destiček, vyvinuté specialistou na obrá- běcí nástroje a nástrojové systémy společností Sandvik Coromant, nesou označení CB7125 a CB7135. Tyto třídy, jichž mohou využít výrobci automobilů vyžadující sous- tružnické operace se středními až těžkými přerušovanými řezy v materiálech o tvrdosti 58 – 62 HRC, jsou konstruovány tak, aby zajistily delší, stabilnější a konzistentnější životnost nástroje. Hlavní použití naleznou tyto nové třídy břitových destiček při výrobě součástí převodo- vek. Díky svému novému PVD povlakování je třída CB7125 vhodná ke střednímu pře- rušovanému soustružení tvrzených dílů (zkosené hrany součástek), zatímco CB7135 je vhodnější pro těžké přerušované soustružení (součástky bez zkosených hran). K dis- pozici jsou různé úpravy hran v závislosti na míře přerušování. Tyto úpravy řezných hran zaručují ideální rovnováhu mezi dlouhou životností nástroje a spolehlivostí obrá- běcího procesu. Hřídele a ozubená kola Třídy CB7125 lze s úspěchem využít rovněž pro podélné soustružení ozubených kol, drážkovaných hřídelů a hřídelů se zkosenými hranami olejových kanálků či drážek. Mezi další cílové aplikace patří obrábění čelních ploch ozubených kol, soustružení talířových ozubených kol s přechody mezi tvrdými a měkkými partiemi (odebírání kalených vrstev). Typické dosažitelné řezné podmínky zahrnují řeznou rychlost 100 – 200 m/min (328 – 656 ft/min), posuv 0,05 – 0,45 mm/ot (0.002 – 0.018 in/ot) a hloubku řezu 0,05 – 0,5 mm (0.002 – 0.02 in). Použití břitových destiček s technologií CBN (kubický nitrid bóru) při obrábění součástek pro automo- bilové převodovky je čím dále oblíbenější strategií, která se výrobcům na celém světě velice vyplácí. Ti, kdo mají za úkol soustružit součástky, jako jsou převody, hřídele a talířová ozubení kola, mohou díky nejnovějším pokrokům v technologické oblasti využít významného prodloužení životnosti nástrojů, a to navzdory faktu, že většina obrobků je v této oblasti strojírenství vyrobena z tvrzených materiálů.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 65 Pro příklad možných přínosů při provádění vnějších axiálních a čelních operací u převodů z povrchově kalené oceli (62 HRC) můžeme uvést nárůst životnosti nástroje o 140 % oproti stávající konkurenční břitové destičce, jehož bylo dosaženo zákazníkem při zkušebním obrábění destičkami třídy CB7125. Při obrábění na CNC soustružnickém centru Mazak QTN 300 dosahovala řezná rychlost 120 m/min (394 ft/min), přičemž rychlost posuvu byla 0,12 mm/ot (0.0047 inch/ot) a hloubka řezu 0,1 mm (0.004 inch). Veškeré řezné podmínky byly u obou srov- návaných destiček shodné. Obě destičky dosáhly stejné rychlosti úběru kovu, nicméně třída CB7125 vydržela 12 součástek oproti pouhým pěti u konkurenčního produktu. V další zkoušce u zákazníka byly prováděny vnější soustružnické ope- race (přerušovaný řez) na vnitřní drážce homokinetického kloubu z po- vrchově kalené oceli (60 HRC). Při použití třídy CB7125 se podařilo dosáhnout 15% zvýšení životnosti nástroje oproti stávajícímu konku- renčnímu výrobku. Při řezné rychlosti 160 m/min (525 ft/min) a posuvu 0,19 mm/ot (0.0075 in/ot) vyrobila destička z třídy CB7125 celkem 1 272 součástek, oproti 1 106 u konkurenční destičky. Úžasná výkonnost Výhody třídy CB7135 se nejvíce projeví při podélném soustružení pře- vodů a hřídelů s drážkami pro pero a dutinami bez zkosení a také při výrobě homokinetických kloubů (vnitřní/vnější drážka a klec). Typické dosažitelné řezné podmínky se zde pohybují v rozmezí 80 – 160 m/ min (262 –525 ft/min), při posuvu 0,05 – 0,4 mm/ot (0.002-0.016 in/ ot) a hloubce řezu 0,05 – 0,5 mm (0.002 –0.02 in). Zajímavé přitom je to, že vysoké teploty v místě řezu vedou ke snížení řezných sil. Příliš nízké řezné rychlosti, při kterých vzniká méně tepla, mohou mít proto za následek lom břitové destičky. Soustružení tvrze- ných součástí bez přívodu řezné kapaliny představuje ideální situaci a je naprosto žádoucí. Jak CBN, tak i keramické břitové destičky odolávají vysokým teplotám v řezu, což umožňuje snížení nákladů a odstranění problémů souvisejících s použitím řezné kapaliny. Dobrým příkladem potenciálního výkonu dosažitelného pomocí třídy CB7135 je 12% nárůst životnosti nástroje při obrábění vnější drážky homokinetického kloubu. Destičky třídy CB7135 zde byly použity na vnitřní soustružení indukčně kalené oceli C53 (60 HRC) na vertikálním soustružnickém centru EMAG VSC400. Při použití destiček třídy CB7135 se podařilo vyrobit přibližně 390 dílů, oproti 350 u konkurenčního pro- duktu. Řezná rychlost byla 180 m/min (590 ft/min), přičemž rychlost po- suvu dosahovala 0,13 mm/ot (0.0052 inch/ot) a hloubka řezu 0,15 mm (0.0059 inch). Dosažení takto kvalitních výsledků je podmíněno rovněž několika další- mi faktory, k nimž patří i nastavení. Velice důležitá je kupříkladu dobrá stabilita obráběcího stroje i upnutí a vyrovnání obrobku. Všeobecně do- držovaným pravidlem je, že v případě podepření obrobku pouze na jednom konci je přijatelný poměr délky vůči průměru 2 : 1. Je-li obrobek podepřen také koníkem, můžeme tento poměr zvýšit. Mějte na paměti, že k dalšímu zvýšení rozměrové stability přispívá tepelně symetrická kon- strukce vřeteníku a koníku. Trend soustružení tvrzených částí Pro upřednostnění soustružení tvrzených částí oproti broušení hovoří řada důvodů. Pokud například dojde ke změně uspořádání součástky, je snad- nější úpravy provést na soustruhu než na brusce. Soustruhy jsou kromě toho rychlejší a jejich provoz bývá také podstatně levnější, než je tomu u brusek. Rovněž třísky při soustružení představují menší ekologickou zá- těž než kal vznikající broušením. Mezi další důvody patří i skutečnost, že při soustružení tvrzených součástek není často zapotřebí používat řeznou kapalinu, čímž se dále snižují náklady na likvidaci odpadů a recyklaci. Soustruhy rovněž obvykle představují nižší investici než brusky. Schopnosti nejnovějších tříd CBN jsou tedy nejspíše dalším významným faktorem podporujícím posun automobilové výroby směrem k soustruže- ní tvrzených dílů a maximalizaci možných přínosů tohoto inovativního procesu. Sandvik Coromant Společnost Sandvik Coromant, která je součástí globální prů- myslové strojírenské skupiny Sandvik, zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby nástrojů a nabídky odborných znalostí a řešení pro obrábění kovů, jimiž se řídí průmyslové standardy a inovace požadované kovozpracujícím průmyslem nyní i pro další prů- myslovou epochu. Podpora vzdělávání, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje i silné partnerství se zákazníky jsou zárukou rozvoje technologií obrábění, které přinášejí změny, udávají směr a určují budoucnost průmyslové výroby. Celosvětově společnost Sandvik Coromant vlastní více než 3 100 patentů, zaměstnává přes 7 900 zaměstnanců a své zastoupení má ve 150 zemích. Podrobnější informace naleznete na www.sandvik.coromant.com.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 66 Světová premiéra portálový stolový stroj WVM 2600 T Text a foto TOS VARNSDORF a.s Obchodní ředitel Miloš Holakovský k vývoji nových strojů pozname- nává: „Za posledních osm let se nám daří držet inovační cyklus, kaž- dé dva roky vyrobíme a představíme jeden nový stroj. Rok 2019 je výjimečný, v tomto roce představujeme dva nové, absolutně odlišné stroje.“ Jednou z novinek je další verze vodorovného obráběcího cen- tra WHT 130. Tato novinka bude představena na zářijovém veletrhu obráběcích strojů EMO 2019 v Hannoveru. Tím přelomovým pro- duktem je již zmíněný portálový stroj. Poprvé ve své stošestnáctileté historii výroby obráběcích strojů různých typů firma tak vstupuje do dalšího segmentu, kterým jsou portálové stroje. TOS VARNSDORF a.s., přední evropský výrobce obráběcích strojů, letos překvapila odborníky z oboru, když v polovině března na pravidelném setkání s obchodními zástupci představila ve světové premiéře je- dinečnou novinku ve svém výrobním progra- mu. Portálový stolový stroj WVM 2600T významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské vývojové líhně. Přítomné hosty oslovila především robustnost stroje, která mnohé napovídá o pevnosti provedení konstrukce, o síle a přesnosti obrábění.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 67 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Nový segment – portálové stroje „Potřebovali jsme doplnit nabídku technologií našich horizontek,“ popisuje impuls pro vývoj portálového stroje vedoucí marketingu Michal Macháček a dodává: „Rozšiřujeme portfolio výrobků tak, abychom mohli našim zákazníkům nabízet stroje, které umožňují využití technologií pro obrábění svrchu. Naše portálové stroje jsou tak schopné obrábět hliníkové formy, titanová křídla, lože a stojany obráběcích strojů a další obrobky podobného charakteru.“ Portálové stroje z Varnsdorfu mají obdobné výkonové parametry ja- ko v současnosti vyráběné frézovací a vyvrtávací stroje a obráběcí centra. Stroj WVM 2600 T je určen pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností nebo prostorově členitých ob- robků z litiny, ocelolitiny a oceli, ale i dalších materiálů používaných v oblastech automotive a aerospace. Stroj je možné doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která značně rozšiřují jeho technologické možnosti. Tento stroj je koncipován jako stolový por- tálový stroj se svisle výsuvným smykadlem. Je nabízen v provedení s trvalým nasazením technologického příslušenství (frézovací hlavou) nebo v provedení s automatickou výměnou technologického příslu- šenství. „Současné provedení vřeteníku odpovídá technologiím defi- novaným při vývoji našich horizontek,“ upřesňuje Michal Macháček charakteristiku zařízení a pokračuje: „Připravujeme další provedení stroje, které bude pro obrábění lehko obrobitelných materiálů vyba- veno vhodnou frézovací hlavou s vyššími otáčkami, a to jak z naší produkce, tak hlavou s elektrovřetenem.“ TOS VARNSDORF oslovuje nové zákazníky Společnost chce tímto novým výrobkem samozřejmě oslovit nové zákazníky na všech světových trzích, kam v současnosti dodává ho- rizontky. Mezi tyto významné trhy patří kromě zemí Evropské unie také Ruská federace, Čína a oba americké kontinenty. „Současně také chceme portálové stroje nabízet těm svým stávajícím zákaz- níkům, kteří pro některé technologie preferují portálové řešení, jež umožňuje dosáhnout lepší tuhosti při upnutí obrobků,“ nastiňuje nej- bližší obchodní plány společnosti Michal Macháček. „Oslovujeme zákazníky nejen z našeho segmentu, tedy obecné strojařiny, ale především z energetického, automobilového a leteckého průmyslu. Věříme, že právě v těchto průmyslových oblastech naše portálové stroje najdou největší uplatnění.“ Stroj WVM 2600 T je prvním provedením v celé řadě nově vy- víjených portálových strojů. „Kro- mě již nabízených stolových strojů vyvíjíme další typ – spodní gan- try,“ hovoří o dalším rozvoji na- bídky portálových strojů Michal Macháček, „u něhož mohou pro upnutí obrobku sloužit nejen upí- nací desky a otočné stoly, ale ta- ké například karuselovací stoly,“ doplňuje. TOS VARNSDORF tak letos přivá- dí na trh další, již třetí opěrný pilíř své produkce (těmi dvěma stáva- jícími jsou osvědčené a oblíbené stolové a deskové vodorovné vyvr- távačky) a svojí rozšířenou nabíd- kou dává zákazníkům k dispozici ještě rozsáhlejší možnosti k využití strojů s moderní technickou kon- cepcí konstrukce a vysokou úrov- ní výkonnostních parametrů. Již poněkolikáté tak firma hmatatel- ně naplňuje jedno ze svých nej- důležitějších kréd: „Pokud přichází recese, musíme přijít na trh s vý- znamnou novinkou. Kdo nevyvíjí, ztratí zákazníky i celé trhy.“

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

MSV Nitra 2019, pavilón M3, stánok č. 4 Ste vítaní! Dodávky PRIEMYSELNÝCH ARMATÚR, GUĽOVÝCH KOHÚTOV, VENTILOV, RÔZNYCH FITINGOV, MANOMETROV, TEPLOMEROV a ďalších výrobkov výhradne z nerezového materiálu VÝROBKY FIRMA DODÁVA DO: •CHEMICKÉHO, POTRAVINÁRSKEHO, PAPIERENSKÉHO A STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU •JADROVÝCH A TEPELNÝCH ELEKTRÁRNÍ www.schwer.sk Schwer Fittings, s.r.o., Čsl. armády 3/10681, SK-03601 Martin, Tel.: +421 43 400 75 77

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

76

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 70 Na vlně Průmyslu 4.0 Na vlně Průmyslu 4.0 Ing. Martin MACHÁLKA, technický ředitel TAJMAC-ZPS, a.s Průmysl 4.0, nazývaný též čtvrtá průmyslová revoluce, je označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby. Digitalizace a dostupnost informací mají v průmyslu stále větší význam a počet zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. Propojení s počítačovou sítí roste nejrychlejším tempem právě ve výrobě. Odhaduje se, že počet nových strojů a přístrojů připojených k internetu celosvětově narůstá rychlostí 160 připojení/s a technologie Průmyslu 4.0. představují téměř 1/3 celkových investic. Navázání spojení, shromažďování a analýza dat umožňují nový způsob spolupráce mezi lidmi, mezi lidmi a stroji i mezi stroji samotnými. Stroje provádějí vlastní monitorování a analýzu a rovněž optimalizují provozní podmínky a výrobu. To se projevuje vyšší účinností a produktivitou. I ve skupině TAJMAC se snažíme zachytit současné trendy technického pokroku a využít nabízené příležitosti. Technici TAJMAC-ZPS intenzivně vyvíjejí univerzální opci ke strojům s označením Industry 4.0. Tato opce umožňuje snadnou integraci strojů do tzv. chytrých továren. Přes univer- zální průmyslové rozhraní OPC UA lze do stroje nahrávat potřebná da- ta pro výrobu nebo ze stroje získávat informace o průběhu výroby nebo jeho provozním zatížení. Získaná data mohou být následně použita pro komunikaci s ERP nebo MES systémy.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY www.tajmac-zps.cz 21.24. 5. 2019 MSV NITRA 4.7. 6. 2019 ITM/MACHTOOL POZNAŇ Navštivte nás na Chytré továrny Na Zákaznických dnech 2019 byla mož- nost tuto opci zhlédnout a vyzkoušet. Opce Industry 4.0 byla instalována na exponá- tu MCFV 1060i s automatickým výmění- kem palet. Zájemci se mohli seznámit se 3 aplikacemi. První z nich nabídla sledování provozního stavu stroje pomocí webového klienta, dostupná všem na mobilních tele- fonech nebo tabletech. Druhá funkciona- lita předvedla dialog obsluhy se strojem, který je důležitý především pro identifikaci provozních stavů stroje a jeho ztrátových časů. Tato funkcionalita byla vyvinuta pro nasazení ve vlastní výrobě. Třetí aplikací pak byla ukázka sběru dat potřebných pro condition monitoring stroje a následnou pre- diktivní údržbu. To vše je součástí robotické buňky, která vznikla ve spolupráci s firmou ABB. Hlavním komponentem buňky je vertikální frézovací centrum MCVF 1060i s automatickou výměnou palet. Palety jsou pl- ně energizované jak ve výměníku, tak i v pracovním prostoru stroje. Ke stroji je integrovaná robotická buňka ABB Flexloader FP800 s op- tickým rozpoznáváním tvaru součástí a funkcionalitou Bind Picking. Robot bude obsluhovat rozdílné upínače obrobků na dvou paletách. Robotická buňka je vyvíjena a doporučována pro zákazníky se sé- riovou a velkosériovou výrobou. Myšlenky hnutí Průmyslu 4.0 jsou centrem zájmu dalšího vývoje. Kro- mě nepřetržitého zdokonalování opce Industry 4.0 tým odborníků pracuje na realizaci inteligentní výrobní buňky pro kusovou a malo- sériovou výrobu. Pilotní nasazení této buňky je plánováno ve vlastní výrobě. Koncept Průmyslu 4.0 je dlouhodobým procesem a rychlost prosaze- ní závisí na vývoji v oblasti digitálních technologií. O tom, že se jed- ná o správný směr, svědčí fakt, že v současnosti bylo prodáno již 18 vícevřetenových soustružnických automatů MORI-SAY s opcí Industry 4.0 zákazníkům do Itálie a USA. www.tajmac-zps.cz Robotická buňka

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 72 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie Během loňského veletrhu AMB ve Stuttgartu, se nová metoda soustružení prezentovala návštěvníkům formou atraktivního ži- vého přenosu v expozici společnosti CERATIZIT Group, jež zde prostřednictvím srovnávacího videa demonstrovala nové možnos- ti, které nabízí metoda HDT a nástroje FreeTurn. Videozáznam simultánně zachycoval oba procesy soustružení, kdy na jedné straně byla výrobní operace realizována na tradičním CNC sous- truhu s použitím několika nástrojů, zatímco na straně druhé, bylo možné sledovat proces metodou HDT na soustružnicko-frézova- cím centru, kde se obrábělo pouze pomocí jednoho nástroje. Na hrubování, dokončování, soustružení kontur, či podélné nebo čelní soustružení, postačí v případě metody HDT jediný nástroj nazvaný FreeTurn. Princip obrábění spočívá v jiném základu procesního seřízení. V případě HDT je pro nastavení příslušného řezného úhlu nástroje vzhledem k profilu obrobku použito polohovací frézovací vřeteno, namísto statického nastavení vyměnitelné břitové destičky pomocí upínacího držáku při konvenčním soustružení. Díky použití poho- nu a polohování vřetena nesoucí nástroj FreeTurn ve spojení se štíhlým a axiálním provedením nástroje, lze profitovat z variabilní- ho nastavení osy v rozsahu 360°, aniž by hrozila jakákoliv koli- ze. Tím lze, v případě téměř jakékoliv kontury obrobku, dosáhnout optimálního úhlu nastavení vyměnitelné břitové destičky vůči tvaru obrobku. Vyměnitelná břitová destička (VBD) systému FreeTurn je chycena v držáku šroubkem z čela. Zvýšení produktivity o 200% Poloha VBD a úhel nastavení v řezu lze navíc kdykoliv libovol- ně upravovat, a to dokonce i během obrábění, což uživatelům umožňuje velmi rychlou a plynulou změnu v řezném procesu. Tím dochází k minimálnímu přerušování obrábění a k minimalizaci neproduktivních časů. Variabilní výměna a využití více řezných hran VBD prostřednictvím příslušné rotace a pozice nástroje, za- Revoluce v oblasti soustružení Text a foto CERATIZIT Group Inovativní metoda soustružení, High Dynamic Turning (HDT), vyvolala v řadách odborné veřejnosti pozi- tivní reakce. A není divu, má totiž ambice doplnit, případně nahradit v budoucnosti konvenční soustru- žení. Toto jsou úvodní informace k danému produktu, který se bude rozvíjet, a o kterém ještě bude hod- ně napsáno. Dirk Martin, produktový manager firmy CERATIZIT pro oblast soustružení, prezen- toval na veletrhu AMB inovativní systém soustružení „High Dynamic Turning“ a ná- stroje FreeTurn CERATIZIT. V případě konvenčního soustružení je nutné pro každou konturu mít samostatný nástroj. Důsledkem jsou vysoké náklady na nástroje a dlouhý čas strávený výměnou nástrojů. V případě systému High Dynamic Turning (HDT) dokážete s využitím plné rotace 360° fré- zovacího vřetene obrábět pouze jedním nástrojem. Výsledkem jsou rapidně nižší výrobní časy a celkové náklady.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 73 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie jistí na jedné straně absolutní eliminaci časů nutných pro výměnu nástroje, a na straně druhé, vede ke snížení nákladů na pořizo- vání nástrojů, neboť se při obrábění používá zmíněný jeden ná- stroj. Čím složitější je tedy kontura obrobku, pro jejíž obrobení by se v případě konvenčního soustružení muselo použít několik různých nástrojů, tím vyšší jsou úspory, jež HDT přináší. Současně lze pracovat s až o 40 % vyššími posuvy. Ukazatel pro celkové zvýšení produktivity činí 200 %. Podniky disponující soustružnic- ko-frézovacími obráběcími centry s řízenou frézovací osou mají nyní možnost využit nové revoluční metody HDT. V závislosti na možnostech stroje lze tuto technologii funkčně používat na všech úrovních. Pro uvedené stroje s dostupným nastavením obrábění přes rovinu Y/Z vyplývají další možnosti, které byly doposud ne- dosažitelné, například obrábění ze shora i zespodu (nad a pod osou obrobku). HDT jako uživatelsky přívětivé řešení Jedním z budoucích cílů je vytvoření uživatelsky přívětivého sys- tému HDT, neboť právě programování více pohybových příkazů je momentálně stále docela časově náročná záležitost, jíž nelze u většiny provozů praktikovat. Aby se mohl dynamický proces sous- tružení používat, musí se pohybové příkazy přirozeně doplnit o další souřadnice. Potřebná zadání pro rovinu Y/Z a kompenza- ci polohy břitu lze zapsat například do hlavičky programu. Pro bu- doucí použití se nabízí lepší a snadnější řešení, jež by spočívalo v nahrávání dat přes postprocesory, nebo podprogramy. Zadání pro výrobce softwarového vybavení tedy je, vytvořit uživatelsky přívětivé řešení, jež podstatně usnadní programování. Pro progra- mátora by neměl představovat žádný rozdíl fakt, zda by aktuál- ně chtěl programovat konvenční obrábění, či obrábění metodou HDT. Vše by se mělo odehrávat na pozadí operačního systému stroje nebo softwaru CAD/CAM. Novou technologii soustružení kvitují i přední výrobci řídicích systémů a obráběcích strojů, kteří velmi rychle pochopili funkční princip a uživatelský přínos. Efekti- vitou této revoluční metody soustružení byly obě skupiny doslova nadšeni a přesvědčeni, že se jedná o metodu a nástroj s poten- ciálem, který uživatelům přinese mnoho výhod. Vyměnitelné břitové destičky s různými parametry V případě efektivního využívání frézovacího vřetena je návratnost investic do soustružnicko-frézovacího centra mnohem rychlejší, úzka stopka chladiaci kanálik upínacie rozhranie Jednoduché a geniální, tak se shodla řada odborníků nad konstrukcí nástroje FreeTurn. protože stroj lze tak využít na 100 %. Dá se říci, že pomyslným zlatým hřebem tohoto nástroje je patentovaná vyměnitelná bři- tová destička FreeTurn trojúhelníkového tvaru, na které může být několik břitů s různými vlastnostmi. Tato destička by mohla mít na- příklad různé vrcholové úhly, rohové rádiusy nebo utvařeče třísky; v úvahu by dokonce přicházely i různé povlaky a řezné materiály. S ohledem na geometrický tvar VBD lze nástroj maximálně přiz- působit potřebám daného obrábění, za účelem úspory nástrojů a zkrácení časů nutných pro jejich výměnu. Momentálně jsou k dispozici symetrické geometrie VBD pro obrábění oceli, nereza- vějící oceli a hliníku, včetně příslušného držáku. Velikost, prove- dení, tvar, sorta řezného materiálu a povlak jsou aktuálně zcela otevřené. Generování portfolia vyměnitelných břitových destiček a držáků značnou měrou závisí na zájmu a přání zákazníků a je- jich požadavcích. Jak již bylo zmíněno, s vývojem, produkcí a s úspěchy tohoto unikátního nástroje budete určitě nadále informováni v dalších článcích a na dostupných mediálních kanálech. Již nyní mů- žete shlédnout poutavé produktové video na našich stránkách www.ceratizit.com/hdt. Na závěr popřejme vývojářům a jejich inovativnímu produktu hod- ně zdaru, úspěchu a mnoho spokojených uživatelů. HDT metoda pokryje obrábění od měkkých materiálů až po ušlech- tilé oceli. Vyměnitelná břitová destička FreeTurn může nabídnout všestranné obrábění od hrubování až po dokončení díky různým geometriím na každém břitu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 74 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Laserové technológie Platino Fiber Evo může být vybaveno vláknovými laserovými zdroji o výkonu 2, 3, 4 a 6 kW, které poskytují zákazníkovi vysoký výkon a zároveň vysokou spolehlivost. Jednou z hlavních inovací na stroji je nová řezná hlava pro řezání vláknovým laserem, která zajišťuje značné výhody pro zákazníka z hlediska spolehlivosti stroje, zvý- šeného výkonu, nízké časy propalů a zvýšené řezné rychlosti (zej- ména při vysoké tloušťce materiálu). Nové Platino EVO disponuje také novou kabinou, která zvyšuje dostupnost obsluhy do stroje, snižuje celkové nároky na zástavbu stroje a snadno se instaluje na stroj (kabina se dopravuje zvlášť). Tato verze Platina obsahuje také nový řídící systém z generace „Open“, vyráběný společností Prima Electro, který umožňuje snadné a rychlé ovládání stroje, kompletní řízení a programování stroje a naplno využívá jeho parametrů. V souladu s tradicí byl Platino Fiber Evo vyvinut pro maximalizaci konkurenceschopnosti zákazníků podle jejich aplikace. Ve skuteč- nosti stroj je vybaven různými technologickými balíčky určenými pro různé výrobní potřeby: Smart Cut, Max Cut a Night Cut. Nová řezná hlava s integrovaným adaptivním kolimátorem Hlavní inovace se týká technologického srdce stroje, tj. laserové řezací hlavy. Platino Fiber Evo je vybaveno novou řezací hlavou s adaptivním kolimátorem vyvinutým a vyráběným společností Pri- ma Power. Je to Fiber laserová řezací hlava s adaptivní optikou pro automatické řízení a zaostření ohniska a poloměru svazku paprsku. Díky rychlému, reaktivnímu a přesnému měření stand-off, je nová PLATINO FIBER EVO laserová technologie pro každého Martin VOLNÝ, obchodní zastoupení PRIMA POWER v České republice Prima Power, společnost sídlící v italském Turíně, představuje novou verzi fiber laseru Platino, jed- noho z nejúspěšnějších produktů ze svého portfo- lia. 2D laser, postavený na více než konsolidované platformě ze syntetického granitu má na kontě více než 2 000 instalací po celém světě. Stroj byl vybaven a aktualizován důležitými technologický- mi inovacemi, které přispívají k tomu, že je ještě rychlejší, spolehlivější a produktivnější.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 75 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Laserové technológie hlava navržena tak, aby měla vynikající vlastnosti pro vysoce kva- litní a dynamické řezání všech typů materiálů, ale současně aby mohla využívat maximální řezné tlaky (má certifikovanou mecha- nickou konstrukci) a odolávala tak zároveň náročnému prostředí při řezání (má zcela uzavřenou konstrukci). V souladu s tradicí vývoje Prima Power, jsou i zde aplikovány systémy, které významně zvyšují spolehlivost stroje, jako je systém SIPS (bezpečnostní ochrana proti nárazu), tubus s čočkami vybavený funkcí OPC (Optical Precision Control), rychlý systém nastavování a ochranné okénko pro jedno- duchou kontrolu. Hlava je vybavena jednou hlavní ostřící čočkou, což zajišťuje použi- tí pro všechny typy a tloušťky materiálů a výroby. Ochranné okénko čočky je integrováno do speciálního pouzdra pro snadnější kontrolu. Díky automatickému nastavení ohniskové polohy a průměru paprsku je dosažena vynikající flexibilita v řezání jakékoli tloušťky bez ruční- ho zásahu obsluhy, což zajistí maximální produktivitu. OPC (Optical Precision Control) může diagnostikovat jakékoliv rozdíly mezi skutečnou a teoretickou polohou paprsku a ukázat výsledek na grafickém uživatelském rozhraní řídicího systému. Dva otočné knoflíky na čelní straně řezné hlavy lze použít k provádění korekcí, které mohou být potřeba k vycentrování čočky. Kapacit- ní snímač udržuje vzdálenost mezi tryskou a plechem konstantní. Systém je rovněž vybaven kalibrací a čištěním trysek. Po provedení předem stanoveného počtu otvorů nebo celých výpalků stroj auto- maticky vyčistí trysky a provede kalibrační cyklus přes senzor. Tyto funkce ocení zákazník pak při zvýšeném výkonu u řezání vysokých tlouštěk, zkrácených dobách propalů a celkově vyšší spolehlivosti stroje. Nové kabiny Další důležitou novinkou jsou dvě nové kabiny – Platino Fiber Evo, Lean a Open. Jedná se o vylepšené verze, které byly úspěšně za- vedeny na stroji Laser Genius nebo starších verzích 2D laserů Prima Power. Lean cabin (štíhlá kabina) je nejlepší řešení z hlediska kom- paktnosti, nákladů a jednoduché instalace. S Open cabin – ote- vřenou kabinou je možné využít dobrou přístupnost do pracovního prostoru stroje, kterou může nabídnout pouze konzolová konstrukce stroje. Tato kabina umožňuje přední, boční přístup a otevření střechy. Dvoje boční posuvné dveře, které mohou být zcela otevřeny, zajišťují vynikající přístup pro obsluhu a umožňují snadné nakládání a vyklá- dání formátů o rozměrech 1 500 x 3 000 mm v jakékoli konfiguraci včetně automatizace. Vedle řídícího panelu stroje zepředu stroje jsou menší ručně ovládané posuvné dveře pro obsluhu sloužící pro přístup při údržbě, kontrole a dalších činnostech okolo řezné hlavy. Nový CNC řídící systém Open control Platino Fiber Evo je vybaveno nejnovější generací číslicového ří- zení navrženého a vyráběného firmou Prima Electro, společnosti ze skupiny Prima Industrie. Open Control představuje inteligentní a uživatelsky přívětivý „motor“ strojů Prima Power a také poskytu- je základní informace pro správu a sledování výroby. Mezi hlavní funkce patří sledování a řízení parametrů laseru, editace programů a správa programování s úplnou simulací operací, která je dostupná také v reálném čase. Technologické opce pro každou výrobu a potřebu Technologická opce „Smart Cut“ je ideálním řešením pro rychlé zpracování tenkých plechů (do tloušťky 6 mm), které se řežou pomo- cí dusíku. Výsledek získaný technologickými funkcemi, jako je Smart Move (chytrý posuv) nebo Grid Cutting (mřížkové řezání) je ome- zení neproduktivních časů, jako je zejména polohování hlavy a cel- kově pak přináší až drastické snížení celkové doby cyklu o 30 %. Pro maximalizaci produktivity na součástech vyrobených ze střední a vysoké tloušťky plechů (6 až 25mm) byl vytvořen balíček funkcí „Max Cut“. Je to integrace vlastní databáze a řady technologických funkcí, získaných po dlouholetých zkušenostech v oblasti laserového řezání a umožňuje 40% snížení doby cyklu a překvapivě 90% sní- žení času propalu oproti CO 2 nebo jiným laserům. Pro případy nepřetržité výroby nebo vysokých sérií v automatic- kém cyklu produkce vyvinula společnost Prima Power balíček funkcí „Night Cut“, který maximalizuje produktivitu a poskytuje lepší pro- ces kontroly a monitorování. To všechno je díky zařízením, které řídí a kontrolují správně řezný proces a zasáhnou v případě chy- by – restartují operace nebo informují operátora na dálku. Jedná se o funkce LPM (Laser Piercing Monitor = monitor propalu), který kontroluje propal, dále pak Plasma a TipTouch Restart monitor ře- zu. Další funkcí je odesílání e-mailů operátorovi nebo na dispečink v případě problému. Průmysl 4.0 je uvnitř – Industry 4.0 inside Stejně jako všechny ostatní modely vyráběné společností Prima Power také Platino Fiber Evo obsahuje v sobě prvky inteligentní vý- roby průmyslu 4.0. Industry 4.0 je ve skutečnosti nový název kon- ceptů a prvků, které již existují ve strojích a aplikacích Prima Power dlouho (inteligentní a vzájemně propojené stroje, stále složitější dál- ková diagnostika a stále výkonnější software připojený k továrním ERP systémům) a to je to, co potvrzuje skutečnost, že všechny stroje Prima Power jsou v souladu se zákonnými požadavky pro přijetí hyper-amortizace. Navíc k tomuto důležitému daňovému benefitu přináší koncept Industry 4.0 také konkrétní zlepšení výrobních ope- rací uvnitř společnosti: díky velké analýze dat, plánování výrobního procesu a jeho monitorování v reálném čase je možné dosáhnout optimalizace složitých procesů a inteligentního řízení výrobního cyk- lu s výraznými úsporami z pohledu času a peněz. O společnosti Prima Power Prima Power je globální dodavatel ve výrobě high-tech lasero- vých technologií a technologií na zpracování plechu. Produkto- vé portfolio Prima Power je jedním z nejkomplexnějších v oboru a zahrnuje: stroje pro řezání laserem, svařování a vrtání (2D/3D), servoelektrické vysekávací stroje, stroje kombinující vysekávání s laserovým řezáním, stroje kombinující vysekávání a stříhání, ohraňovací lisy, automatická ohýbací centra a pružné systémy výroby (FMS). Prima Power je strojírenská divize společnosti Pri- ma Industrie, která má více než 1 800 zaměstnanců celosvětově a výrobní závody v Itálii, Finsku, USA a Číně a vysoce specializo- vanou prodejní a servisní síť ve více než 80 zemích světa. Pro více informací: www.primapower.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 76 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Automatizácia www.dmgmori.com Pro DMG MORI Pro DMG MORI matizační kompetence na straně DMG MORI HEITEC získávají uživatelé individuálně uzpůsobené, průchozí a procesně bezpečná řešení – vše z jedné ruky. „Výrobní buň- ky a systémy s možností individuálního nastavení a přizpůsobení potřebám zákazníků realizujeme zásadně na bázi modulární stavebnice,” vysvětluje Kai Lenfert, společně s Markusem Rehmem, jednatelem společnosti DMG MORI HEITEC GmbH. To je roz- hodujícím aspektem, zejména pro malé a střední podniky. Pro DMG MORI je důležité pouze vyřešení problému, přičemž sází na perspektivní přístup k řešení řetězce tvorby hodnot. Svým komplexním přístupem se joint venture DMG MORI HEITEC chápe jako dodavatel modulárních, navzájem sladěných automatizačních řešení. DMG MORI HEITEC podporuje společnost DMG MORI při vývoji a realizaci flexibilních automatizačních řešení, například pro obrobky. Kompetence v oblasti automatizace manipulace s paletami je přímo integrovaná do výrobních závodů DMG MORI. Ze souhry inženýringu těchto závodů DMG MORI a auto- DMG MORI Automatizované stroje jsou rozhodujícími komponenty digitálních továren a tím i pevnou součástí Průmyslu 4.0. Pro DMG MORI jako průkopníka digitalizace ve výrobě obráběcích strojů je automatizace strategickým polem působnosti. Nejnovějšími příklady kompetence DMG MORI v oblasti automatizace jsou robot Robo2Go 2. generace pro flexibilní manipulaci s obrobky u soustruhů a široce pojatá řešení pro manipulaci s paletami. Na trh například přichází manipulace PH 150 s až 24 paletami a nosností 250 kg při 10 paletách. Obráběcí centrum DMU 85 monoBLOCK představuje DMG MORI poprvé s novým systémem PH 400. Obě tato řešení jsou součástí automatizačního portfolia DMG MORI, které zahrnuje celkem 50 řešení z oblasti manipulace s obrobky a paletami. Paletové systémy se dělí na lineární a kruhové, zatímco manipulace s obrobky se dodává jako robotická nebo v portálovém provedení. Vyšší tvorba hodnot díky komplexní automatizaci • Inteligentní kombinace obráběcího stroje a automati- začního řešení • Automatizační řešení pro všechny stroje DMG MORI • Stroje a automatizace z jedné ruky přímo od výrobce • Perfektně sladění hardwaru a softwaru • DMG MORI HEITEC: joint venture dodává komplexně koncipovanou automatizaci • Digital Twin: virtuální procesy pro podporu inženýr- ských procesů • Spektrum možností od standardní automatizace přes specifická automatizační řešení pro jednotlivé zákazní- ky až po řešení „na klíč” • 20 inteligentních automatizačních řešení na dnech ote- vřených dveří ve Pfrontenu • New: PH 400 – automatizace s nosností až 800 kg DMG MORI chápe automatizaci svých obráběcích strojů jako rozhodující základ digi- tální továrny je automatizace strategickým polem působnosti

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 77 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Automatizácia DMG MORI Czech s.r.o. Kaštanová 8, 620 00 Brno, tel.: + 420 545 426 311, czech@dmgmori.com Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK, tel.: +421 32 649 48 24, slovakia@dmgmori.com www.dmgmori.com Jde také o to sledovat důležité dopady automatizace na celkovou výro- bu v její komplexnosti. Kai Lenfert uvádí jednoduchý, ale názorný příklad: „Zákazník, který si díky automatizaci výroby otevře možnost bezobslužné noční směny, musí být také schopen připravit potřebné zdroje před samot- nou výrobou, i kapacity v oblasti dalšího zpracování.” Čím komplexnější je úloha, o to detailněji je nutno zařízení navrhnout, a to především s přihléd- nutím k integraci tvorby hodnot. Komplexní přehled díky digitálnímu inženýringu Na základě bezprostřední interakce s výrobními závody DMG MORI mů- že společnost DMG MORI HEITEC plánovat každý automatizační projekt velmi konkrétně, s virtuálním obrazem v reálném čase, a optimalizovat jej s přihlédnutím k podmínkám u zákazníka. Digitální inženýring se zobraze- ním reálných strojů a zařízení v podobě digitálního dvojčete a s možností analytické předpovědi událostí, chápe DMG MORI HEITEC jako důleži- tý stavební kámen prosíťované inteligentní výroby. Je dokonce možné již před instalací systému na počítači prosimulovat jeho rozjezd s konkrétními výrobními programy zákazníků. To zákazníkovi zaručuje vysokou bezpeč- nost investice, rychlou instalaci a uvedení zařízení do provozu v jeho zá- vodě a nepřekonatelně rychlý rozjezd výroby. Čas potřebný pro uvedení systému do provozu lze takto zkrátit až o 80 procent. Co je však nejdůle- žitější: zákazník může na základě poznatků z virtualizovaných výsledků digitálního inženýringu již ve fázi rozhodování velmi přesně odhadnout, jak se systém projeví v jeho procesním řetězci a co případně musí podnik- nout, aby zajistil efektivní provoz systému a celé své výroby. Robo2Go 2nd generation: snadno programovatelná flexibilní automatizace Na veletrhu AMB představila společnost DMG MORI novinku ze svého automatizačního portfolia: druhou generaci robotů Robo2Go, které lze nasadit jak u soustružnických center řad CLX a CTX, tak i u soustružnicko- -frézovacích center řady CTX TC určených pro kompletní obrábění. Flexibil- ní robotickou automatizaci lze snadno ovládat pomocí nového softwaru. Na základě předdefinovaných programových modulů lze procesy s vyu- žitím robotu Robo2Go 2nd generation naprogramovat rychle a snadno i bez znalostí programování robotů. Teach-in pro nový obrobek trvá méně než 5 minut, a Robo2Go 2nd generation se tak stává ideálním a flexibil- ním řešením pro malé až středně velké dávky. PH 400: automatizace s nosností až 800kg Po úspěchu paletového systému PH 150, který společnost DMG MORI již instalovala více než stokrát, rozšířil tento výrobce obráběcích strojů nyní S nosností až 800kg je PH 400 v portfoliu DMG MORI ideálním doplň- kem kruhového zásobníku palet Portfolio DMG MORI v oblasti automatizace své portfolio v oblasti automatizované manipulace s paletami o nový sys- tém PH 400 – ideální doplněk k již osvědčenému kruhovému zásobníku. Centra řad DMU monoBLOCK a duoBLOCK lze nyní automatizovaně zá- sobovat i velkými paletami. Nosnost systému PH 400 je 530 kg ve verzi s dvanácti paletami a 800 kg, je-li zařízení koncipované pro šest nebo osm palet. S maximálním průměrem obrobků q 850mm a výškou 1 000 mm je PH 400 ideálním automatizačním řešením pro stroje DMU 80 P duoBLOCK a DMU 90 P duoBLOCK. Procesy s robotem Robo2Go 2nd generation lze programovat rychle a snadno i bez znalostí robotiky

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 78 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínanie D\' ĞŶƚƌƵŵƐ͘ƌ͘Ž͘ ǁǁǁ͘ŵĂŐĐĞŶƚƌƵŵ͘ƐŬ;͘Đnj͕͘ƉůͿ hƉşŶĂŶŝĞŽďƌŽďŬŽǀʹ &ƌĠnjŽǀĂŶŝĞʹ ^ƷƐƚƌƵǎĞŶŝĞͲ ƌƷƐĞŶŝĞ hƉşŶĂŶŝĞŽďƌŽďŬŽǀʹ &ƌĠnjŽǀĂŶŝĞʹ ^ƷƐƚƌƵǎĞŶŝĞͲ ƌƷƐĞŶŝĞ DĂŐŶĞƚŝĐŬĠƐLJƐƚĠŵLJ • Tím je dosaženo tužšího upnutí bez vibrací • Lepší kvalita povrchů • Větší životnost strojů a nástrojů • Přístupnost ze všech 5-ti stran k obráběnému dílci • Možnost vrtat průchozí otvory a upínat nerovné obrobky bez mechanických deformací • Rychlost upnutí, kdy k upnutí obrobku stačí pouze zlomek času a elektrické energie Za použití jednoduchého příslušenství si technologie MILL TEC najde své uplatnění při upínaní malých a tvarově složitých dílců na vertikálních a pěti- osých centrech. Při upínání rozměrných dílů nebo svařenců na horizontkách a portálových centrech se používají sestavy jednotlivých magnetů. Takové sestavy vám umožní upínat neomezené velikosti bez jakékoli mechanické upínky či přípravku. Dokonalé magnetické upnutí obrobku jedině pomocí magnetických systémů TECNOMAGNETE I nejlepší obráběcí stroje nemohou být často plně využity, protože jsou omezovány vlastními upínacími systémy. Na rozdíl od magnetických desek TECNOMAGNETE, které vám umožní maximální využití rozsahu stroje. Z tohoto důvodu byla vytvořena v současné době nejmodernější techno- logie upínání. Jedná se o patentovanou technologii elektro-permanentního oboustranného magnetu. V praxi to znamená, že se magnet dokáže sám permanentně přichytit ke stolu stroje. Tím dochází k minimalizaci nežádou- cích vibrací mezi stolem stroje a obrobkem. Jedná se tedy o skutečné „sply- nutí“ obrobku se strojem. Firma Mag Centrum s.r.o., je na trhu známá téměř 15 let jako výhradní dodavatel největšího světového výrobce magnetic- kých systémů firmy TECNOMAGNETE. Mezi její největší zbraně patří odborná technologická podpora zákazníkům a tým vyško- lených servisních techniků. S více jak 4 000 úspěšně realizo- vanými aplikacemi na území České a Slovenské republiky patří ke špičce ve svém oboru.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 79 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY ƐŝsĄƐĚŽǀŽűƵũĞƉŽnjǀĂƛĚŽŶĄƓŚŽƐƚĄŶŬƵ ē͘ϰϯǀŚĂůĞDϮŶĂ DĞĚnjŝŶĄƌŽĚŶŽŵ ƐƚƌŽũĄƌĞŶƐŬŽŵ ǀĞűƚƌŚƵ ǀEŝƚƌĞ ǀĚŸŽĐŚ Ϯϭ͘ʹ Ϯϰ͘ϱ͘ϮϬϭϵ͘ D\' ĞŶƚƌƵŵ^<Ɛ͘ƌ͘Ž͘ DE/Wh>ED\'Edz͕D\'Ed/<hW1E/^z^dDz͕s/dKZE^dZK:͕Z/KsKs>E/ D\'ĞŶƚƌƵŵ^<Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ZKKdE1<;Z>WKs^<|,^dZK:ZE/ϮϭϯϴͿ͕ϬϭϳϬϭWKs^<z^dZ/ \'^D͗нϰϮϭϵϬϰϭϮϳϮϳϴ͕нϰϮϭϵϭϬϱϴϱϵϵϵD/>͗ŵĂŐĐĞŶƚƌƵŵΛŵĂŐĐĞŶƚƌƵŵ͘ƐŬ;͘Đnj͕͘ƉůͿ ǁǁǁ͘ŵĂŐĐĞŶƚƌƵŵ͘ƐŬ;͘Đnj͕͘ƉůͿ Závitořezy Strojírenské provozy často řeší alternativní způsoby řezání závitů mimo ob- ráběcí centra. Důvodem bývá riziko zalomení závitníku, nedostatečný počet pozic v zásobníku nástrojů a vysoké provozní náklady stroje. Řešením jsou závitořezy s kloubovým ramenem. Pomocí závitořezů s kloubovým ramenem je možné řezat vnitřní závity v požadované kvalitě od M2 až po M36. Dodávají se v provedení dvou a tří rameno s dosahem až 1 900mm. Pohonnou jednotkou závitořezu je asynchronní motor s bezkartáčovou technologií vyznačující se jednoduchým bezhlučným a bezúdržbovým provozem, nebo pneuma- tická jednotka. Velkou výhodou je možnost řezat závity pod jakýmkoli úhlem, což umožňuje více směrová otočná hlava. Tuhost a zároveň nízká hmotnost strojů je docílena použitím odlitků a profilů ze slitin hliníku. Všechna kloubová spojení jsou vyvložkovaná a osazena kuličkovými ložisky, což umožňuje plynulou a jednoduchou manipulaci. U elektrické varianty lze otáčky plynule regulovat pomocí potenciometru, závitořezy lze doplnit automatickým přimazáváním, hloubkovým senzorem, který vám při dosaže- ní požadované hloubky závitu automaticky přepne na reverzní otáčky. Další možností je systém pro asistované závitování a šroubování „VASTC“, ovládaný přes dotykovou obrazovku umožňující funkce manuální a automatický režim závitování s nastavením stoupání, hloubky a kroutícího momentu, režim šroubování s automatic- kou stopkou při dosažení kroutícího momentu. s kloubovým ramenem

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 80 „ChipBLASTER ideálně doplňuje naše portfolio příslušenství k ob- ráběcím strojům,“ říká Gilbert Lile, předseda představenstva LNS Group. „Společným cílem obou společností je pomáhat svým zákazníkům optimalizovat účinnost obráběcích strojů, aby zvýšili výkon, produktivitu a ziskovost.“ Greg Antoun, majitel firmy ChipBLASTER, dodává: „Jsme nadše- ni, že jsme se připojili k rodině LNS. Obě společnosti neustále vyvíjejí a inovují systémy příslušenství obráběcích strojů a vytváře- jí produkty nejvyšší kvality, tak aby vyšli vstříc potřebám svých zákazníků.“ Společnost LNS byla založena v roce 1972 ve švýcarském kan- tonu Jura. Tento region je centrem nejen švýcarského hodinářské- ho průmyslu, ale také na něj navazujícího strojírenství. Je to také místo, kde byl vynalezen první podavač tyčí pro obráběcí stroje. V roce 1975 byl zkonstruován první hydraulický podavač, zná- Výrobce vysokotlakého chlazení ChipBLASTER je novým členem skupiny LNS Text a foto technology-support s.r.o. Švýcarská společnost LNS, významný výrobce příslušenství pro obráběcí stroje, oznámila, že se členem skupiny LNS stává ChipBLASTER – americký výrobce vysokotlakého a velkoobjemo- vého chlazení. Současná nabídka podavačů tyčí, dopravníků třísek, odsávání a filtrace vzduchu a také systémy vodního hospodářství firmy LNS bude ideálně doplněna o produkty od americké jedničky ve vývoji a výrobě systému pro vyso- kotlaké chlazení a filtraci kapalin. LNS – veškeré příslušenství pro obráběcí stroje od jednoho dodavatele. Podavače tyčí, dopravníky třísek, odsávání a filtrace a systémy vodního hospodářství, nyní včetně vysokotlakého chlazení ChipBLASTER.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 81 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY mý jako Hydrobar®. V praxi tento systém vede rotující tyč do olejo- vé lázně a pokrývá ji jemnou vrstvou oleje. Tím se snižuje tření, hluk a vibrace a zároveň se zvyšuje rychlost vřetena, čímž se zefektivňuje celá výroba. Tento vynález byl tak velkým úspěchem, že se nejen významně zvýšil obchod LNS, ale jméno Hydrobar® se stalo obecným pojmem, který se dodnes stále používá ve strojírenském průmyslu. V návaznosti na tento mezník se společnost zaměřila na vývoj inova- tivních produktů. Díky tomu mohou zákazníci firmy LNS profitovat ze stále chytřejších produktů pro efektivnější výrobu. Díky vývoji a ak- vizicím se portfolio příslušenství pro obráběcí stroje rozrostlo o do- pravníky třísek, odsávání a filtrace vzduchu a také systémy vodního hospodářství. Zakladatel a majitel firmy ChipBLASTER, pan Greg Antoun, původ- ně vlastnil obráběcí dílnu. Když se se svými stroji a nástroji dostal na limity při obrábění těžkoobrobitelných materiálů nebo vrtání hlu- bokých děr, hledal řešení a našel ho ve fyzice. V době, kdy větši- na výrobců obráběcích strojů nabízela pouze oplachy pracovního prostoru či chlazení středem nástroje pouze nízkým tlakem, začal pro své stroje konstruovat vysokotlaké chladicí jednotky. Výsledky příslušenství obráběcích strojů, podavače tyčí, Hydrobar, zakladače tyčí, dopravníky třísek, třískové hospodářství, chlazení středem nástroje, vysokotlaké chlazení pro obráběcí stroje, prodloužení životnosti řezných nástrojů, filtrace chladicí kapaliny, vrtání hlubokých děr, odsávání a filtrace vzduchu, t-lns.cz obrábění s vysokotlakým chlazením středem nástroje byly tak skvělé, že se nakonec rozhodl pro výrobu vysokotlakých agregátů i pro jiné obráběče. Takto byla v roce 1994 ve městě Meadville v Pensylvánii v USA založena firma ChipBLASTER. Původně působící skoro v „ga- rážových“ podmínkách, nyní vyrábí ve třech velkých halách stovky vysokotlakých jednotek měsíčně pro největší světové výrobce obrá- běcích strojů. A proč tedy vlastně používat vysokotlaké chlazení? Při obrábění kovů se až naprostá většina energie přemění na teplo a teplota v místě řezu dosahuje 650 – 800 ºC. Při takto vysoké teplo- tě se každá běžná chladicí kapalina začne rychle měnit v páru, která začne bránit přísunu nové kapaliny. Kromě dalšího nárůstu teploty, to má za následek zhoršení či úplnou ztrátu mazání, nárazy odlétá- vajících třísek do řezné hrany nástroje a poškození nástroje i celého obrobku. Konvenční chlazení navíc většinou nelze dobře nasměrovat a v některých případech většinu času vůbec nezasahuje ani nástroj, ani obráběný díl. Řešením těchto problémů je správně aplikované vysokotlaké chla- zení, doplněné používáním vhodných nástrojů. Dostatečné množství vysoce stlačené kapaliny přivedené do řezné zóny dokáže odvést všechno vznikající teplo, a pro- to nedochází k vzniku páry vů- bec, nebo jen ve velmi malém množství. Velký objem kapali- ny navíc zajistí dobré mazání a odstraní třísky. Díky tomu ne- dochází k žádnému poškození nástrojů, pouze k jejich běžnému opotřebovávání. Proud kapaliny je navíc přesně nasměrován do žádaného místa, což umožňuje přímou a okamžitou kontrolu ce- lého procesu. Díky tomu můžete podstatně zvýšit řezné rychlos- ti a také prodlužujete životnost nástrojů. Od 1. 1. 2019 zastupuje všechny produkty firmy LNS na českém a slovenském trhu společnost technology-support s.r.o. ChipBLASTER WV2-120 u stroje Okuma Multus U4000. Tato jednotka má dva nezávislé výstupy chladicí kapaliny, každý s průtokem 60 l/min a tlakem až 100 barů.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 82 Skenovanie verzus dotykové merania Dotyková sonda sa počas posledných dvoch dekád stala častým doplnkom NC riadených obrábacích a viacúčelových sústružnícko- -frézovacích centier. Užívatelia si osvojili túto techniku a bez väč- ších problémov merajú kritické priemery otvorov či iné 2.5D entity. Tieto merania sú ľahko realizovateľné pomocou meracích cyklov, ktoré sú súčasťou CNC. Pri meraní spojitých všeobecných kontúr, však má dotykové meranie svoje limity. Dosiahnutie dostatočne kva- litného rozlíšenia by s dotykovou sondou jednoducho znamenalo príliš veľa meracích bodov a dlhé meracie časy. Skenovanie sa po- núka ako jednoduchší a produktívnejší variant. Skenovaciu funkciu je na sústruhoch možné použiť tiež k automatickej kontrole kruhovi- tosti, súosovosti, či čelného hádzania. TC63 DIGILOG Firma BLUM integrovala dve techniky do jedného produktu. BLUM sonda TC63 DIGILOG umožňuje ako klasická dotyková sonda di- gitálne meranie, tak aj analógové skenovanie kontúr priamo v ob- rábacom stroji. Odtiaľ názov DIGILOG. Používateľ tak, pri použití jedného produktu, môže slobodne zvoliť optimálnu meraciu stra- tégiu. Bodové merania sú realizované bežnými meracími cyklami. BLUM BLUM skenuje priamo v stroji Text a foto Blum-Novotest, s.r.o. V dňoch 20. – 21. 3. sa konal vo firme Misan seminár „Stroje, nástroje, automatizácia“. Se- minár bol venovaný novinkám firiem Okuma a Brother, možnostiam automatizácie a prak- tickým ukážkam obrábania. Okrem iného však bolo možné na stroji Okuma Multus B300II vidieť aj veľmi zaujímavú ukážku skenova- nia reálneho komplexného dielu z leteckého priemyslu. Ide o unikátnu in-procesnú kon- trolu kvality výroby, ktorá si hľadá nových zákazníkov naprieč rôznymi segmentmi CNC obrábania. Obr. 1 Skenovanie sústruženej kontúry na stroji Okuma Multus

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Skenovacie sondy pre analógové meranie v obrábacích centrách. ůƵŵͲEŽǀŽƚĞƐƚƐ͘ƌ͘Žͮ͘ƌĂƟƐůĂǀĂͮ^ůŽǀĂŬŝĂ Tel. +421 904 508 589 a.babka@blum-novotest.cz www.blum-novotest.com WƌŽĚƵĐƟŽŶDĞƚƌŽůŽŐLJDĂĚĞŝŶ\'ĞƌŵĂŶLJ TCϲϯͲ/\'/>K\' D^sEŝƚƌĂ͕WĂǀŝůſŶDϮ͕ƐƚĄŶŽŬē͘ϭϬ Analógové merania sú vyhodnotené a zobrazené v intuitívnej a užívateľsky priateľskej aplikácii integrovanej do riadiaceho systému stroja. Ide o takzvané porovnávacie mera- nie: sonda pri skenovaní vykonáva pohyb veľmi podobný pohybu samotného rezného nástroja, ekvidištanta kopíruje obrobenú kontúru a pritom zaznamenáva analógový sig- nál. V režime „učenie“ tak vzniká krivka referenčného komponentu na stred tolerancie, ktorá je uložená ako etalón pre neskoršie sériové merania. Voči tejto krivke je nastavené tolerančné pásmo v mikrometroch. Počas sériovej výroby môže byť skenovacia rýchlosť až 2 m/min a kontroluje sa, či obrobená kontúra leží v zadanom tolerančnom pásme. V prípade prekročenia tolerancie je stroj zastavený s príslušným chybovým hlásením. LC50-DIGILOG Nie je to však jediný BLUM produkt pracujúci s analógovým signálom. Okrem sond na meranie teploty TG a bezdrôtových Dutinomerov BG60, začal analógový signál novú éru la- serového merania nástroja. Revoluč- ná laserová sonda LC50-DIGILOG už nemeria klasickým pohybom nástroja do lúča. Rotujúci nástroj stojí na mieste a laser nasníma analógovú krivku ôsmi- mi otáčkami. Táto krivka ponúka o nie- koľko rádov detailnejšie informácie a umožňuje magické kúzla: napríklad možnosť softvérovo odfiltrovať kvapky chladiacej emulzie a eliminovať tak ďalšie rušivé vplyvy. Výsledkom je pres- nosť a spoľahlivosť merania na úplne novej dimenzii, a to aj pri silnom zaťa- žení chladiacou emulziou. Analógová budúcnosť Industry 4.0 a stále väčšia snaha o automatizáciu, bezobslužnosť a efektivitu CNC pre- vádzok mení aj samotný odbor meracích sond. Na meracie sondy sú teraz kladené rov- nako nekompromisné požiadavky ako na stroje a rezné nástroje. Stovky až tisícky meraní denne, vysoké rýchlosti merania a dynamika, stále menšie tolerancie aj pri plnom za- ťažení chladiacou emulziou. Firma BLUM je prestížnym lídrom v inováciách a premieta aktuálne požiadavky trhu do konštrukcie a vývoja svojich produktov a softvérov. Prenos a vyhodnotenie analógového signálu je technicky oveľa zložitejšia cesta, ale výsledok stojí za to. Praktické skúsenosti a testy ukazujú, že je to správny smer ako udržať mikró- nové tolerancie v drsných podmienkach CNC výroby. Obr. 2 Skenova- nie integrované do riadiaceho systému Okuma OSP300 Obr. 3 Meranie guľovej frézy na LC50-DIGILOG

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 84 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Ocel nás provází na každém kroku a stěží najdeme odvětví, kde není oceli potřeba. Na začátku je obvykle pouze plošný materiál (plech) nebo standardizovaný profil či trubka. Následnou operací bývá dělení. A protože je obvykle řeč o tvarových dílcích, potom je potřeba uvažovat nad některou z dostupných technologií termického dělení kovů. Někdo možná podotkne, že existují i jiné technologie dělení kovového materiá- lu, nejenom ty termické, ale otázkou zůstává jejich použitelnost pro ob- last výroby ocelových konstrukcí. Určitě se může objevit námitka, proč nepoužít technologii řezání vyso- kotlakým vodním paprskem. Samozřejmě, že i taková varianta se nabí- zí, ale reálná řezná rychlost při dělení materiálů, o kterých je aktuálně řeč, je při použití této technologie velmi nízká, což snižuje produktivitu, a navíc se bavíme o materiálech, které při styku s vodou velmi rychle podléhají povrchové korozi. K dispozici jsou i technologie mechanického dělení, například vyseká- vání nebo řezání s využitím pásové pily. Pásovou pilu lze s úspěchem použít za předpokladu, že se jedná o trubky a profily. V okamžiku, kdy se jedná o opakovanou výrobu, s menší variabilitou zakončení, tvarová zakončení nejsou složitá. U technologie mechanického vysekávání je nutné vzít v úvahu omezený rozsah tlouštěk děleného materiálu a sou- časně je důležitý objem výroby dílců stejného tvaru. V ostatních případech je skutečně vhodné popřemýšlet o použití někte- ré z technologií termického dělení kovů. Jednak z důvodu požadované variability tvarů, a také díky širšímu rozsahu zpracovávaných tlouštěk materiálu. Proč říci ano laserům při výrobě ocelových konstrukcí Text a foto 4ISP, s.r.o. Přijdte na MSV v Nitře, kde se vám představí řada firem a technologií. Jedním z nejkomplexnějších zástupců je firma 4ISP v pavilónu M2, která loň- ským otevřením Eurazio centra přinesla střední Evropě nejsnazší a cenově hodně výhodný kon- cept pořízení termických strojů na dělení oceli. Laserové řezání Technologie laserového řezání je tou správnou volbou při řezání ocelí od nejmenších tlouštěk až po 20 – 25mm. Zde je možné dosahovat velmi vysokých řezných rychlostí, vysoké kvality řezu při zachování kol- mosti řezné hrany, velmi vysoké přesnosti, vysoké „výtěžnosti“ (šíře řezné spáry se pohybuje v intervalu 0,08 – 0,2mm) při minimálním rozsahu zóny tepelného ovlivnění a při minimálním otřepu na spodní řezné hra- ně. Při použití správného asistenčního plynu (kyslík, dusík nebo argon – v závislosti na děleném materiálu a jeho tloušťce) je velmi dobrá svaři- telnost zhotovovaných dílců bez nutnosti doplňkového mechanického čištění řezné hrany. Samozřejmě, že se nemusíte omezovat pouze na ře- zání ocelí, ale na laserovém stroji můžete řezat i další kovy (např. hliník a jeho slitiny, měď, mosaz, titan, a další). Technologie laserového řezání s využitím vláknového laseru, díky vyso- ké účinnosti, neklade žádné zásadní nároky na instalovaný elektrický příkon a je velmi „přátelskou“ technologií i z pohledu dalších provoz- ních nákladů. Krom již zmiňované elektrické energie a některého z výše uvedených technických plynů, jsou již pro každodenní provoz potřeba pouze 2 následující spotřební díly – tryska a ochranné sklo. Cena obou těchto spotřebních dílů se pohybuje v řádu stokorun a jejich životnost je při správném používání v řádu měsíců i při práci laserového řezacího stroje ve vícesměnném provozu. Při srovnání s plazmovým řezacím strojem, při stejném rozsahu tlouštěk dělených materiálů, budou pořizovací náklady pravděpodobně nižší ve srovnání s laserovým pracovištěm. Nicméně s vyšší energetickou nároč- ností, podstatně větší počet potřebných spotřebních dílů (cca 4 – 7 kusů pro konkrétní proudový proces). Technické plyny budete potřebovat také. Dosahovaná „výtěžnost“ bude menší (šíře řezné spáry v řádu ně- kolika milimetrů vyžaduje větší odstup mezi jednotlivými dílci), širší zóna tepelného ovlivnění, větší otřep na spodní straně řezu, menší rozměrová přesnost výpalků a budete bojovat i s kolmostí řezné hrany, popřípadě s dodatečným mechanickým „doladěním“ řezné hrany. Dnešní trh nabízí velmi variabilní vláknové lasery, vhodné pro deskové i profilové řezání, případně jejich kombinaci. Záleží tedy na konkrétních potřebách vaší výroby, který laserový řezací stroj z námi dodávaného portfolia si vyberete. Pokud je hlavní náplní dělení zejména plošného materiálu, ale ob- čas potřebujete řezat/zpracovávat také trubky a profily, potom je ideální volbou stroj řady G-E, který je možné dodat v pracov- ních rozměrech pro plošný materiál 1,5 x 3m, 1,5 x 4m, 2 x 4m, 2 x 6m, 2,5 x 6m a 2,5 x 8m a s různými rozsahy průměrů/ průřezů trubek/profilů zpracovávaných na doplňkové rotační ose (60T, 16Q, 22Q, 35Q) pro délku trubky/profilu, do 6m aktuálně na showroomu k dispozici.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Hala M2, stánek 37 21 - 24. 5. 2019 MSV Nitra 2019 NEJVĚTŠÍ výběr laserů a CNC strojů NA JEDNOM MÍSTĚ www.eurazio.eu HS-P0637-R500 Přesně rychle dělte kovy 2 049 900 Kč bez DPH BRM-4060-80 202 800 Kč bez DPH Pokud je hlavní náplní dělení velkých objemů trubek a profilů bez potřeby dělení plošného materiálu, potom je ideální volbou stroj řady TH65 vybavený automatickým podavačem aktuálně na show- roomu v Eurazio center k dispozici po 1 roce plného provozu – re- pas k odkupu. Pokud je hlavní náplní dělení plošného materiálu bez potřeby zpraco- vávat/dělit trubky a profily a potřebujete-li dosáhnout maximální „prů- točnosti“ laserového řezacího pracoviště dosažením co nejvyšších řezných rychlostí díky použití laserového zdroje o vysokém výkonu, potom je ideální volbou stroj řady G-H, aktuálně k testování obdobný stroj řady „S“. Pokud je hlavní náplní dělení menších množství trubek a profilů bez potřeby dělení plošného materiálu, potom je ideální volbou stroj řa- dy E22. Testování strojů v Eurazio center samotnými zákazníky ještě před pořízením, přispívá k přesnějšímu vývoji a personifikaci strojů a zá- roveň nárůstem objemu zakázek se mohla snížit jednotková cena strojů. Přijďte testovat na 80 strojů a zařízení, přičemž min. 10 z nich je určeno na dělení kovů. Setkat se můžeme na MSV Nitra v hale M2, stánek 37.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 86 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Komponenty vyráběné v leteckém, energetickém a těžkém strojíren- ství obvykle vyžadují velké objemy odebraného materiálu a vysokou časovou zátěž. Neustálé hledání řešení zvýšení produktivity a efek- tivity výroby je každodenní výzvou všech výrobců. Tyto rozměrné a finančně nákladné díly je třeba produktivně obrobit při zachování maximální spolehlivosti. Pro tyto aplikace byl vyvinut právě nový pro- dukt TurnTen-Feed. TurnTen-Feed klade nejvyšší prioritu na spolehlivost a efektivitu v ši- rokém spektru aplikací od středního po těžké operace soustružení. Výhodou použitých břitových destiček je jejich oboustranná geomet- rie s 10 řeznými hranami. Tuhé upnutí v lůžku zajišťuje vysokou spo- lehlivost a stabilitu i při těch nejnáročnějších operacích. Speciálně Nový nástroj TurnTen-Feed pro těžké soustružení s vysokou produktivitou Novinky firmy Tungaloy Ing. Michal KARKOŠ, Tungaloy navržená geometrie destičky s utvařečem –MNW byla přizpůsobena plynulému odvodu třísky, zatím co integrovaná wiper geometrie des- tičky umožňuje použití hodnot posuvu až 2 mm/ot. Dle aplikace je dále možné využít dvou rozměrů destiček POMG110612 a POMG130612, které nabízí obrovskou ekono- mickou úsporu oproti standardním ISO destičkám CNMM1606 a SNMM1906. Maximální výkon při obrábění vysokými řeznými rychlostmi je zaručen díky aplikaci nejnovější řady karbidových mate- riálů s CVD povlakem T9200. Zákazník může vybírat z nabídky dvou typů těles, které dále rozšiřu- jí oblast použití těchto nástrojů. Typ tělesa HD (High Depth-of-cut) je určen pro velkou hloubku řezu až 7mm, zatímco geometrie tělesa HF (High Feed) je připravena pro soustružení vysokým posuvem až 2 mm/ot. Oba typy držáků lze použít pro identickou břitovou destič- ku v dané velikosti. S novým produktem TurnTen-Feed pro střední až těžké soustružení, přišla na počátku roku japon- ská společnost Tungaloy. Více informací o produktech japonské společnosti Tungaloy vám rá- di poskytnou obchodní zástupci společnosti Tungaloy Czech s.r.o. nebo navštivte webovou prezentaci na adrese www.tungaloy.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

Nástroje TungForceFeed jsou zákazníkům k dispozici od ø8mm do ø16mm a umožňují frézovat při vysokých posuvech až při hloubce řezu 0,5mm. Nové frézy vynikají mimořádně vysokou produktivitou a ekono- mikou při tvarovém frézování forem a zápustek v porovnání s běžnými monolitními frézami. Břitové destičky fréz TungForce-Feed byly konstruovány japonským vý- vojovým týmem společnosti Tungaloy s ohledem na vznik co nejmenších řezných sil a efektivní odvod třísek z místa řezu. To je zajištěno optimál- ně navrženým úhlem čela a řezné hrany. Tato geometrie, kombinovaná s mnohozubými tělesy, umožňuje použití fréz TungForce-Feed v širším apli- kačním rozsahu než je běžné u standardních nástrojů a zároveň zajišťuje vysokou účinnost obrábění. Tuhost destiček dále zvyšuje schopnost odo- lat vysokému zatížení při obrábění, jejich lomu a případnému poškození tělesa nástroje. Větší velikost upínacího šroubku destičky, v porovnání se stejně velkými nástroji, tak výrazně přispívá k velmi bezpečnému upnutí destiček. Tuto novinku je možné osadit břitovými destičkami se 2 typy karbidu dle obráběného materiálu. AH3225 je nejnovějším povlakovaným karbidem pro obrábění oceli a nerezi, dále pak karbid AH8015 je určen zejméná pro litinu, žáruvzdorné a těžko-obrobitelné materiály. Tělesa TungForce-Feed jsou vyráběna jak ve stopkovém, tak i modulárním provedení. Stopková tělesa jsou pak dále nabízena v krátké i dlouhé va- riantě dle potřeby vyložení nástroje. Tyto frézy TungForceFeed lze také využít pro rohové frézování s radiusem R2 díky novým destičkám. Tyto nástroje je možné výhodněji zakoupit v akční nabídce až do 27. 6. 2019. O produktu a dalších novinkách vám rádi podají informace obchodní zástupci společnosti Tungaloy Czech s.r.o. Nejmenší frézy s VBD pro vysoký posuv od společnosti Tungaloy Začátek roku 2019 přinesl celou řadu novinek a roz- šíření produktového portfolia společnosti Tungaloy. Jednou z těchto novinek bylo představení produktu TungForce-Feed, který se nepochybně stane velmi oblí- beným produktem mezi zákazníky. Jedná se totiž o velmi často používané frézy s vysokou produktivitou pro frézo- vání vysokým posuvem v malých rozměrech.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 88 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Mobilná robotika Spoločnosť Visteon Electronics vyrába v slovenskom meste Námestovo klasické aj digitálne prístrojové dosky do automobilov, pre rad svetových automobiliek ako Volkswagen, Škoda, BMW, Ford, Citroën a pod. Den- ne podnik vyrobí 10 000 kusov palubných dosiek, ročne celkom viac ako 2 milióny, pričom v závode pracuje 700 zamestnancov v trojzmen- nej prevádzke. V továrni sú využívané štyri roboty MiR200 na tri rôzne úlohy: dva robo- ty zásobujú v pravidelných hodinových intervaloch deväť automatizova- ných SMT liniek prázdnymi plošnými spojmi, ktoré sú následne osadené elektrotechnickými súčiastkami. Tretí robot pracuje na zbere odpadové- ho materiálu, ktorý výrobní operátori potrebujú odviezť z výrobnej haly. Štvrtý robot MiR spolupracuje pri výrobe plastov, odkiaľ odváža hotové plastové výlisky z troch pracovísk oddelenia vstrekolisov. Mobilné roboty MiR sa po výrobnej hale pohybujú úplne autonómne, dokážu napríklad otvárať roletovú bránu pomocou wi-fi modulu, prejsť tunelom, vyhýbať sa prekážkam, vedia zastaviť na definovanom mieste Roboty optimalizujú logistiku Text a foto Myr Communication Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR) ozná- mila, že Visteon Electronics Slovakia, výrobca palubných dosiek a systémov pre popredné au- tomobilky a subdodávateľ úrovne Tier 1, úspeš- ne nasadil štyri roboty MiR200 na optimalizáciu logistických operácií. Technológia MiR pomohla zvýšiť flexibilitu, produktivitu zamestnancov a er- gonómiu výrobných procesov. a samostatne sa nabíjať. Dokážu samostatne vyhodnocovať určenú tra- su a podľa situácie vždy zvoliť tú najoptimálnejšiu bez toho, aby obťa- žovali obsluhu s požiadavkami na riešenie. „Ako každá spoločnosť aj my sa zamýšľame nad efektivitou výroby a produktivitou práce a technológia MiR je v tomto úsilí významnou pod- porou tým, že eliminuje potrebu manuálnej prepravy materiálu z miesta A na miesto B. Roboty MiR sú ideálnou voľbou a postupne sa stávajú v spoločnosti Visteon globálnym štandardom v oblasti internej logistiky,“ povedal Richard Čiernik, Industrial Engineer Manager v spoločnosti Visteon Electronics Slovakia. Riešenie MiR poskytuje zákazníkovi tri hlavné obchodné prínosy: je veľmi flexibilné, keďže umožňuje presúvať robotické zariadenia z jed- nej výrobnej haly do druhej s minimálnymi úpravami. Ďalšou výhodou je užívateľská jednoduchosť, pretože je možné vytvoriť aplikáciu bez nutnosti sofistikovaných znalostí programovania – aplikáciu je možné veľmi jednoducho naprogramovať a odla- diť v príjemnom grafickom prostredí. Treťou zásadnou výhodou je prívetivosť pre konco- vého užívateľa, keďže operátor si na linke dokáže privolať robot stlačením jediného tlačidla. Pri investíciách do technológií vo firme Visteon predovšetkým rozhoduje ekonomic- ká stránka. „Základným pravidlom našej spoločnosti je, že všetko, čo sa investuje, sa musí vrátiť najneskôr do jedného roka, a to- to roboty MiR splnili. Tešíme sa na spoločnú budúcnosť s ďalšími aplikáciami od MiR,“ uzatvára Richard Čiernik. Do budúcnosti chystajú vo firme Visteon Electronis Slovakia rozšírenie existujúcej flo- tily mobilných robotov o ďalšie zariadenia, hlavne pre aplikovanie odvozu odpadu, zásobovania výrobným materiálom a odvo- zom hotových výrobkov. Tieto plány sú re- akciou na dobrú skúsenosť a preukázateľne efektívnu funkčnosť produktov Mobile Indus- trial Robots.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 89 Počas svojej vyše 27-ročnej existencie sa MicroStep popri štandard- ných CNC rezacích strojoch venoval aj návrhu a dodávkam pracovísk s využitím robotov. Portfólio firmy v tomto smere zahŕňa rôzne typy polohovadiel materiálov a obrobkov, pojazdy, portály, dopravníky, bezpečnostné prvky ako oplotenia, zábrany a pod. Na základe po- žiadavky zákazníka MicroStep zabezpečuje kompletnú dodávku na kľúč – od návrhu procesu, návrhu jednotlivých prvkov pracovnej bun- ky/buniek až po odladenie, dodávku a montáž celej zostavy. Roboty sa využívajú na manipuláciu, zváranie, frézovanie plastov či rezanie. V poslednom období sa pri riešení zákazníckych úloh v oblasti rezania Robotika v CNC rezaní Robotika v CNC rezaní Michal KOVÁČ, foto MicroStep, spol. s r.o. Využitie robotických ramien na rezanie plazmou či kyslíkovým plameňom otvára nové možnosti pri spracovaní 3D tvarov Slovenský výrobca MicroStep je známy vývojom a výrobou CNC rezacích strojov na delenie ma- teriálov energolúčovými technológiami: plazma, laser, kyslíkový plameň, vodný lúč, dopĺňaných o technológie vŕtania a popisovania. Vďaka modulárnemu charakteru mechaník a topológie riadiaceho systému strojov, je firma schopná rea- lizovať dodávky na mieru, ktoré vo vysokej miere rešpektujú aplikačné požiadavky a priestorové možnosti zákazníkov. priestorových tvarov ukázala perspektívnou implementácia robotického ramena ako nositeľa rezacej technológie priamo na portáli stroja, a to kvôli širokému rozsahu pohybu takéhoto ramena v priestore, a s tým spojenej možnosti pohybového obsiahnutia polotovarov rôznych roz- merov a tvarov. Integrácia robota Problematika začlenenia robotického ramena do rezacieho stroja pred- stavuje, okrem konštrukčných zadaní, predovšetkým špeciálne úlohy pre vývojárov riadiaceho systému stroja. Robotické rameno so sebou Obr. 1 Príklad použitia robotického ramena na CNC rezacom stroji MicroStep MG, zákazník Jan De Nul (Belgicko)

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 90 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Robotické pracoviská prináša nový typ kinematiky, niekoľko ďalších motorických osí a po- žiadavky na riadenie energolúčovej technológie, ktorej nositeľom je robotická hlava. V zakázke pre belgicko-luxemburskú spoločnosť Jan De Nul, známu megaprojektmi morských stavebných prác a hĺbkového bagrovania morského dna (JDN sa so svojou flotilou podieľali napr. na výstavbe nového Suezského kanála v Egypte či umelých Palmových ostrovov v Dubaji), pozostáva CNC rezací stroj popri robotickom rame- ne s kyslíkovým horákom na rezanie rúr ešte z plazmového rotátora na úkosové rezanie plechov a kyslíkovej rezacej hlavy na kolmé rezanie rovinných dielcov (obr. 3). Táto zostava sama osebe predstavuje 14 súvisle riadených pohybových osí; a môžu sa v nej nachádzať ešte aj ďalšie hlavy (vŕtacia, popisovacia...) podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Aby boli umožnené plynulé automatické prechody medzi používaním jednotlivých rezacích hláv, musí byť riadenie robotického ramena in- tegrované do riadiaceho systému CNC stroja, spravujúceho všetky mechanické moduly rezacieho systému. MicroStep vyvinul vlastné soft- vérové moduly na riadenie robota v rámci svojho riadiaceho systému iMSNC®, ktoré plynulo spolupracujú s ostatnými časťami riadenia stroja a 3D CAM softvérom. Riešenie berie do úvahy mechanické to- lerancie jednotlivých kĺbov robota aj pohybové špecifiká, vyplývajúce z konštrukcie ramena. Inovatívny projekt Technické riešenie zákazky pozostáva zo stroja portálového typu s roz- merom pracovnej plochy 12m x 3m na rezanie plechov do hrúbky 150mm a zo zóny na rezanie rúr robotom do priemerov Ø 2 000mm a hrúbky steny 80mm, ktorá je situovaná pozdĺž vonkajšej strany dráhy stroja. Stroj je okrem robota vybavený kyslíkovou rezacou hlavou a ne- konečným plazmovým rotátorom s náklonom do ± 50° (obr. 3), s integ- rovaným 440 A plazmovým zdrojom, ktorý umožňuje rezanie plazmou pod uhlom do hrúbky 50mm. Osi stroja (X, Y a Z) sú automaticky ka- librované pomocou plne automatickej kalibračnej stanice (ACTG®). Pa- tentovaný systém ACTG® zabezpečuje, že každá nameraná odchýlka mechaniky je automaticky kompenzovaná protipohybom stroja, bez nutnosti zásahu operátora, čo predstavuje značnú časovú úsporu pri údržbe úkosovej hlavy a v podstatnej miere vplýva na dlhodobú pres- nosť rezania. Nekonečný rotátor má zabudovanú protikolíznu ochranu a automatickú kontrolu výšky horáka, čo umožňuje presné rezanie V-, X- a K-rezov. Stroj sa pohybuje na presných lineárnych vedeniach THK, ktoré spolu s motorickým systémom zaručujú vysokú dynamiku stroja MG pri zachovaní nadštandardnej opakovateľnej presnosti a dokážu tak plne využiť možnosti HD plazmového zdroja, ako je presné rezanie dier a malých kontúr či adaptívna kompenzácia uhla úkosu. „Náš starý páliaci stroj ešte stále fungoval, ale nedala sa na ňom robiť príprava na zvary (úkosové rezy), ktorú sme museli následne robiť ruč- ným horákom, alebo uhlovou brúskou, čo, samozrejme, vyžaduje čas. Stroj od MicroStep-u nás zbavil tohto problému,“ hovorí José Pycke, vedúci výroby v Jan De Nul. „Navyše, od hrúbky 25mm vyššie sme doteraz museli rezať kyslíkom, čo bolo pomalšie. Kapacita plazmového rezania sa viac než zdvojnásobila.“ Rezanie rúr Špecifickosť projektu pre JDN spočíva v riešení rezania rúr. Samotná zóna pozostáva z polohovadla na upnutie a otáčanie rúr a z pod- perných vozíkov na koľajniciach s nastaviteľnými valcami pre rôzne priemery rúr. Výzvou v tomto prípade bolo zabezpečiť rezanie a po- lohovanie rúr v celom požadovanom rozsahu priemerov a hrúbok (Ø 100mm – Ø 2000mm, hrúbky do 80mm) a priniesť technické rie- šenie, ktoré by umožňovalo čo najpohodlnejšiu manipuláciu s rúrami a tiež vyžadovalo minimálne stavebné úpravy zo strany zákazníka. Z tohto dôvodu bol zvolený spôsob rezania kyslíkovým horákom, uchy- teným v robotickom ramene na konci portálu stroja. Robotické riešenie poskytuje lepšiu flexibilitu pohybu v priestore a nie je obmedzované výškou portálu (obr. 2), takže bolo možné umiestniť koľajnicovú dráhu s podpernými vozíkmi na úroveň podlahy bez nutnosti ich „vnorenia“ Obr. 2 Ukážka pohybovej flexibility robotického ramena pri rúre stredného priemeru Obr. 3 Plazmový rotátor stroja v JDN pri úkosovom rezaní plechu, v po- zadí kyslíková rezacia hlava

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Robotické pracoviská „ rezanie plechov, profilov, rúr, kupol, kolien „ kombinácia technológii na jednom stroji „ široká paleta prídavných zariadení „ automatizácia toku materiálu „ &$33V\VW«PSUHPDQDĤPHQWY¿URE\ „ CAM softvér pre technologické procesy „ robotizované pracoviská KOMPLEXNÉ CNC REZACIE CENTRÁ 0905 751 589 marketing@microstep.sk www.microstep.sk Pavilón M5 6ORYHQVN¿]Y£UDÍVN¿ spolok MSV Nitra 21.- 24. 5. pod portál stroja. Na úlohu bol vytypovaný robot Mitsubishi, na ktorom je okrem plynového horáka s integrovaným kapacitným snímačom od- meriavania reznej výšky uchytený aj laserový skener. Ten slúži na zosní- manie reálneho tvaru rúry v mieste rezu pred rezaním a ak zaznamená nejaké odchýlky, adekvátne sa automaticky upraví rezný plán. Týmto spôsobom, spolu so sofistikovaným riadením pohybu robota (kompen- zujúcim fyzické nepresnosti ramena) a tvorbou rezných plánov v 3D CAM softvéri MiroStep mCAM, je možné dosahovať veľmi dobrú pres- nosť otvorov a rezať tiež rôzne tvary kontúr (obr. 4). Zóna rezania rúr je vybavená svetelnou bezpečnostnou bariérou, ktorá sa zapína spolu s robotom a chráni tak operátora a ostatných zamestnancov. Investície do technológií Dôležitou súčasťou stratégie JDN sú pravidelné investície do nových technológií a vybavenia. Firma disponuje vlastnou flotilou viac ako 85 lodí, z ktorých bolo 47 postavených medzi rokmi 2007 až 2013. Okrem iného vlastní sesterské lode Cristóbal Colón a Leiv Eiriksson ur- čené na bagrovanie morského dna, ktoré sú najväčšími loďami svojho druhu na svete. Vo výrobe pracuje 70 operátorov. „Plazmovo-kyslíkový rezací stroj s integrovaným robotom pre nás znamená značné skráte- nie výrobného procesu, keďže príprava na budúce zváranie sa robí automaticky a v jednom kroku, čo taktiež zvyšuje kvalitu. Rezanie rúr robotom zväčšilo rozmery rúr, ktoré vieme spracovať a pridalo nám schopnosť vyrezať hocijaký tvar. To významne zlepšilo našu flexibilitu,“ dodáva. Pre MicroStep je aplikácia robotického ramena vo viac než 18-ročnej histórii vývoja úkosového rezania s vyše 700 dodanými úko- sovými hlavami ďalším krokom na ceste k aplikačnej všestrannosti v pro- cese delenia materiálov. Obr. 4 Príklad kontúry na rúre, demonštrujúci možnosti robotického rezania Obr. 5 Zostava vyrobená s pomocou rezacieho stroja s robotom

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 92 METROLÓGIA Digitálne meracie prístroje Zajištění kvality, její digitalizace a automatizace Hlavním cílem každého odběratele je, zajistit si u svého dodavatele objektivitu informací o kvalitě dodávaného výrobku. Na každém pod- nikatelském subjektu pak záleží individuálně, jak tyto obecné stan- dardy, jakými jsou například normy ISO 9001, uvede do své běžné praktické činnosti. Současné trendy v zajištění kvality výroby z pohledu digitalizace měření Text a foto Ing. Petr ZAHÁLKA, Mitutoyo Česko s.r.o. Již je takřka samozřejmostí, že každá firma, která se chce udržet na trhu, má vypracován a udržuje v činnosti systém řízení kvality. Vzájemné obchodní vztahy partnerů pak nutí firmy přemýšlet, jak efektivně zajistit prokazatelnost kvality své vlastní produkce. S rozvojem těchto systémů jde ruku v ruce i rozvoj kontrolních a měřicích prostředků. Pomalu se stává standardem, že získaná data z oblasti kon- troly kvality se do systémů dostávají bez zásahu lidského subjektu. Významnou množinu těchto dat pak tvoří hodnoty z vlastního výrobního procesu, kde se kontrolují pomocí měření požadované parametry. Jednou z cest, jak tuto objektivitu zajistit, je měření pomocí digitál- ních měřidel, pokud je to možné nezávisle na obsluze, zajištění sběru dat a jejich vyhodnocování. Světový výrobce přesné měřicí techniky, firma Mitutoyo, je již mnoho let lídrem ve světě digitálních měřicích přístrojů. Mezi ty základní, které se používají přímo ve výrobě, patří digitální posuvky, digitální mikrometry, digitální úchylkoměry, digitál- ní výškoměry, dutinoměry, různé typy digitálních lineárních snímačů a podobně. A je již samozřejmostí, že lze z těchto měřicích přístrojů pohodlně přenášet naměřené hodnoty do různých nadřazených systémů, jakými mohou být SAP, BABTEC, QDAS, PALSTAT a další po- dobné. Výstupní datový signál DIGIMATIC se stal standardem a dovedou jej běžně zpracovávat takřka všechny systémy řízení kvality. Samotný přenos dat lze realizovat mnoha způsoby. Nejjednodušším způso- bem je přenos pomocí kabelu přímo do počítače. V případě užití USB kabelu se naměřené hodnoty dostávají lehce přímo tam, kde je obsluha potřebuje v počítači zaznamenat, ale nejen v počítači, lze sa- mozřejmě použít notebook, mobilní telefon, či jiná inteligentní zařízení. K tvorbě ucele- ných kontrolních pracovišť je pak výhodněj- ší využít již předem instalovaný program, který umožní kombinovat přenos dat z ví- cero měřidel a tyto výsledky i logicky čle- nit. Firma Mitutoyo má pro tato řešení SW USB-IT PAK V 2.1. Průmyslová praxe však častokrát potřebuje provádět měření vzdá- leně od místa zpracování a ukládání samot- ných výsledků měření výsledků. Zde nabízí Ukázka aktivních digitálních snímačů Mitutoyo

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

METROLÓGIA Digitálne meracie prístroje GPS: 48.3080N, 18.0999E Hala F, Stánek þ.7 firma Mitutoyo svým zákazníků systém U-WAVE, který zabezpečí přenos až na 20m v běžném průmyslovém prostředí. Malý vy- sílač je umístěn vhodně na daném měřidle a pouhým stiskem tlačítka je naměřená hodnota zaznamenána v centrálním zpracování dat pomocí SW U-WAVE PAK. Pro nejpo- užívanější ruční měřidla, jakými jsou posuvka nebo mikrometr, byl vyvinut nový typ vysílače tzv. U-WA- VE FIT, který je vhodně integrován vhodně do sa- motného měřidla. Novinkou u tohoto nového typu je i možnost zpětného odvolání poslední vysílané hodnoty. Toto ulehčuje obsluhu při náhodném stisknutí tlačítka přenosu. Mnohá výše uvedená měřidla lze zabudovat do tzv. měřicích pracovišť – stanic, které mohou být vybaveny digitálními úchylkoměry, digitální- mi lineárními snímači, mikrometrickými hlavicemi apod. Dle způsobu obsluhy se dělí na poloauto- matické nebo plně automatické. Velkou výhodou aktivních digitálních snímačů Mitutoyo je to, že nejen odměřují základní změ- nu polohy, ale jsou zároveň vybaveny přídavnými funkcemi, které lze mnohdy úspěšně využít i pro různé speciální aplikace – např. kalkulační funkce Ax+B/x+C nebo pouze Ax, kde x je změna polohy. Také provedení s výstupními hodnotami GO/NG+/NG – pro silové řízení dalších zařízení je k dispozici. Další výhodou je, že lze funkce na určitých typech indikátorů nastavovat i externě pomocí počítače a volně použitelného SW. Kompatibilita a propojitelnost Řešení moderních výrobních firem se bude stále více ubírat směrem k maximálnímu sběru dat, která se budou následně zpracovávat k efektivnímu řízení všech firemních procesů a s nasazením minimál- ního počtu zaměstnanců, kteří by validitu získaných dat z procesů mohli, mnohdy i nechtěně, ale negativně, ovlivnit. Pro samotné řízení kvality přímo v procesu výroby to znamená složi- tější měřicí techniku vybavit vhodnými diagnostickými moduly, které budou pravidelně informovat o stavu daného měřicího zařízení, upo- zorní odpovědné osoby na potřebu servisu či kalibrace. Zároveň se tato měřicí technika ještě aktivněji zapojí do procesu řízení, aby ne- docházelo zbytečně k produkci neshodných výrobků a tím k úspoře výrobních nákladů. Samozřejmě, že nezmizí kontrolní pracoviště, ale tato budou v budoucnu více a více vybavována speciálními měřicí- mi stanicemi nebo přípravky, kde se na minimum sníží vliv obsluhy na danou kontrolní operaci a podaří se získat mnoho naměřených dat v krátkém okamžiku. A zde se bude jednat jak o mechanické, optické, laserové či kombinované měřicí stanice s jedním hlavním cí- lem – snadného napojení do sběru a přenosu dat a výdej hodnot ve standardizovaném formátu. Firma Mitutoyo si v průběhu své existence vybudovala silnou pozici světového lídra v oboru přesné měřicí techniky. A tuto pozici si samo- zřejmě hodlá i nadále udržet. Díky vlastním mohutným investicím, a to jak do vývoje nových produktů, tak i do své samotné sériové výroby, chce dodávat svým zákazníků vždy nejen kvalitní, ale i cenově do- stupná měřidla, která budou v souladu s trendem dnešní doby – digi- talizace a automatizace. Našimi hlavními atributy jsou přesnost, kvalita a spolehlivost. www.mitutoyo.cz, www.mitutoyo.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 94 DIGITÁLNY PODNIK Umelá inteligencia v obrábaní Automatizácia výroby s AI Na mieru naprogramovaná umelá inteligencia vie pre každé zapojené CNC generovať optimálne korekcie pre ľubovoľný nástroj alebo os a za- bezpečiť bez zastavenia behu obrábacieho programu ich načítanie samot- ným CNC. Prakticky je tak možné prepojiť napr. sústruh s ľubovoľným robotom a me- racím zariadením do plne automatickej linky. Sústruh obrobí výrobok, ro- bot ho prenesie na meracie zariadenie a následne uloží na paletu, MCS vyhodnotí získané údaje a do CNC zapíše pre príslušný nástroj správnu korekciu, aby boli dosiahnuté presné hodnoty vo výrobe. Mazak Control Server umelá inteligencia pre svet CNC Mazak Ing. Daniel SLÁDEK, ITEnS, s.r.o., Žilina Mazak Control Server (MCS) je robustné a kom- plexné riešenie, ktoré vyvíjame na riadenie a au- tomatizáciu sústruhov a fréz (CNC) predovšetkým značky Mazak. Základ riešenia tvorí virtualizovaná platforma OS Linux, dátovú komunikáciu medzi MCS a pripoje- nými CNC riadia PLC kontrolery Wago a samotnú logiku umelej inteligencie (Artificial Intelligence – AI) zabezpečujú naše algoritmy a programy. Tie na mieru vyvíjame pre miestne podmienky a požiadavky výroby, aj pre zariadenia s minimom opcií a bez samostatného operačného systému (napr. zariadenia typu Smart). Samozrejme, v prípade záujmu, je možné prostredníctvom web aplikácie vzdialene a kedykoľvek zaslať aj manuálnu korekciu. Vstavaná ochrana však v prípade zadaných hodnôt mimo tolerančnej medze vygeneruje nu- lovú korekciu, aby nedošlo k havárii nástroja. Hodnoty všetkých korekcií sa uchovávajú a zobrazujú napr. v podobe grafu. Takto sa minimalizuje produkcia nepodarkov, zvyšuje efektivita výroby a odstraňujú problémy s chybným zadávaním korekcií obsluhou. Prediktívny online monitoring Zo získaných dát (rádovo stotisíce hodnôt denne) s online aktualizáciou každú sekundu možno presne a prehľadne zobraziť okamžitý stav, historic- ký prehľad a využitie jednotlivých CNC. MCS navyše vypočíta napr. počet výrobkov za deň, chybovosť výroby alebo presné využitie stroja s prepoč- tom na produkčné minúty alebo percentá. Mimochodom, z praktických meraní sme aj v extrémne optimalizovanej výrobe nenamerali vyťaženie stroja na viac ako 70%, reálne ide však vo väčšine výrob o vyťaženie stroja na menej ako 40% jeho produkčnej ka- pacity. Len samotný monitoring a následné prijatie pomerne jednoduchých a lacných opatrení tak dokáže zvýšiť produktivitu rádovo o 10 – 30%. Umelá inteligencia vie tiež predikovať a graficky zobraziť predpokladaný koniec životnosti nástroja. Môže byť podkladom pre ďalšiu optimalizáciu výroby, keďže rozdielne korekcie alebo rozdielne výrobné časy pre rov- naký program a polotovar vždy signalizujú potenciálny problém. Týmto spôsobom sme napr. pomohli odhaliť menej kvalitnú sériu polotovarov, vhodnejší nástroj na obrábanie, úpravu obrábacieho programu s ohľadom na optimalizáciu času a pod. Inteligentná správa programov a alarmov MCS vie získavať, spracovávať a vyhodnocovať alarmy a aj nové, zmene- né alebo aj zmazané programy niektorých CNC strojov. Výsledok je potom prehľadne a na jednom mieste dostupný zo všetkých pripojených zariadení s presným určením času. Táto funkcia, s nadväznosťou na monitorovacie nástroje, umožňuje obsluhe výrazne jednoduchšiu a rýchlejšiu identifikáciu chyby a môže dôjsť k rých- lejšej náprave pri rôznych problémoch s CNC. Operátor môže byť infor- movaný v prípade kritických stavov (napr. havárie) mailom alebo SMS, v prípade kritických stavov, napr. havárie. Používaním tejto funkcie sa dajú odhaliť zmeny vo výrobných programoch, ignorovanie alarmov, alebo nesprávny postup obsluhy.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 95 DIGITÁLNY PODNIK Umelá inteligencia v obrábaní Manažérske výstupy Web portál vieme prispôsobiť záujmom a požiadavkám operátorov aj vedenia spoločnosti. Či už z pohľadu obsahu, dizajnu alebo jazykovej mutácie. Vždy však s ohľadom na funkčnú, prehľadnú a rýchlu odozvu ce- lej web aplikácie. Spracované a zobrazované dáta môžu mať charakter informácie z výroby (napr. počet kusov výrobkov, vyťaženie strojov, chybo- vé stavy) a štatistické prehľady (porovnania s predchádzajúcimi mesiacmi, vzájomne medzi strojmi) vo forme textov, tabuliek alebo rôznych grafov podľa vhodnosti pre konkrétny účel. Samostatnou funkcionalitou je generovanie tlačových zostáv napr. vo for- máte PDF alebo XLS a automaticky zaslaných na mail, alebo len zobra- zenie dôležitej informácie o okamžitom stave vo firme na smartphone pri služobnej ceste. Vieme tiež MCS prispôsobiť na import dát napr. z infor- mačného systému v nadväznosti na výrobný program a požadovaný počet kusov v určitom termíne a po ukončení zabezpečiť export stavu výroby do tohto informačného systému. Bezpečnosť MCS je výkonný „linuxový“ server s dlhou životnosťou. Hardware serve- ra je zn. Fujitsu, hypervisor pre virtualizovanú apliance je VMWare ESXi a operačný systém pre aplikácie je serverový RedHat Linux. Dáta získavame a spracúvame v sekundovom intervale a ich históriu ser- ver uchováva v databáze na diskoch v RAID poli. Dve sieťové rozhrania sú fyzicky aj logicky firewallom oddelené pre produkciu (CNC, roboty, …) a obsluhu (PC, tlačiarne, ...). Užívateľ pritom pracuje len s kópiou dát z jed- ného alebo viacerých CNC podľa pridelených práv. Komunikáciu s pripojenými CNC zabezpečí na potrebný čas až príslušný algoritmus servera, ktorý užívateľov pokyn pred realizáciou najskôr overí – napr. nahranie nového výrobného programu cez antivírus a typ súboru, zmenu korekcie na povolené medze, ... Správca servera môže navyše sle- dovať ďalšie dôležité parametre online a samozrejmosťou je aj logovanie každej činnosti. Nasadením MCS sa tiež: • eliminuje používanie napr. USB kľúčov, pretože ide o výborné riešenie pre FTP úložisko a zálohu programov • obmedzuje šírenie vírusov určených pre MS Windows (väčšina embe- ded systémov), vďaka vstavanému firewallu, OS Linuxu a systému prístu- pových práv • eliminuje riziko poškodenia CNC alebo krádež dát kvôli útokom z inter- netu. Mazak Control Server je v podstate bezúdržbové riešenie, ktoré poskytuje presné dáta napr. pre systém riadenia úzkych miest vo výrobe (TOC). Naše riešenie nie je potrebné inštalovať na žiadny klientsky počítač a licencia nie je obmedzená počtom používateľov. Rovnako v prípade záujmu je možné pomerne rýchlo a jednoducho pripojiť a rozšíriť systém aj o ďalšie zariade- nia. Návratnosť investovaných nákladov je spravidla veľmi rýchla. ITEnS, s.r.o. Špecializujeme sa na vývoj, implementáciu a následne aj správu komplexných a špecifických riešení, kde využívame a spájame najnovšie informačné a priemyselné technológie predovšetkým v prostredí OS Linux. www.itens.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 96 DIGITÁLNY PODNIK Udělejte správné rozhodnutí Nemusíte se bát, že nízká cena znamená nízký výkon. Můžete mít cenově dostupnou tiskárnu, která se velmi snadno používá a přináší profesionální výsledky. 3D tiskárna Stratasys F120™ umožňuje tisk v průmyslové kvalitě v menším a levnějším řešení. Spolehlivost Model F120 navazuje na oceněnou platformu tiskáren řady F123™ Series s prokázanými konzistentními a opakovatelnými výsledky a jednoduchým ovládáním typu „zapoj a tiskni“. Díky konstantnímu řízení teploty komory vy- cházejí díly z tiskárny přesně podle návrhu bez jakéhokoliv kroucení nebo deformací. Regulace teploty také znamená, že díly mohou být tištěny s hus- tou strukturou, takže mají podobné vlastnosti jako díly lisované či obrobené. Mohou být tedy funkčně testovány, aby byl ověřen původní návrh. Navíc, model F120 je zkonstruován z dílů průmyslové kvality (odolné komponenty řízení pohybu, velmi pevný ocelový rám a servomotory), takže je schopen hravě zvládat jednu tiskovou úlohu za druhou. Přesnost Přesnost je jedna z věcí, ve které 3D tiskárna F120 opravdu vyniká. Vyu- žívá desítky let dlouhou historii vývoje a zdokonalování technologie FDM®, takže je schopna vyrábět díly s přesností +/- 0,2mm na celý díl nebo +/- 0,002 mm/na 1mm. S tiskárnou F120 se přesvědčíte, že tištěný díl bude přesně odpovídat rozměrům vašeho CAD modelu i při opakovaném tisku. Tištěné díly jsou jen tak kvalitní, jak kvalitní jsou materiály, z nichž jsou vyrobeny. 3D tiskárna F120 používá materiály ABS-M30™ a termoplast ASA. Tyto průmyslové materiály poskytují dostatečnou pevnost, odolnost a povrchovou kvalitu vyhovující potřebám 3D tisku, od prototypování až po výrobu. FDM tiskárny jsou optimalizovány na materiály Stratasys tak, aby fungovaly synergicky pro bezproblémové nanášení materiálu. Nejdůleži- tější je však podpůrný materiál SR30™. Tento rozpustný materiál poskytuje úplnou svobodu designu, takže je možné vyrábět díly s vnitřními strukturami a složitými rysy. Podpůrný materiál se rozpouští ve vodním zásaditém rozto- ku, bez nutnosti ručního zásahu. Dostupnost Kvalitní výsledky jsou skvělé, ale pokud jich dosahujete frustrujícím, časově náročným procesem, moc vás to nepotěší. F120 používá software Grab- CAD Print™, nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak se dostat od nativních CAD dat přímo k 3D tisku. Jakmile dokončíte CAD model, tisk spustíte jedi- ným kliknutím. Výměna materiálu (jedné cívky za druhou) trvá pouze pár minut. Čistý a super tichý výkon tiskárny F120 je ideální pro kancelářské použití a také kdekoli, kde potřebujete mít rychlý a snadný přístup k vytiště- ným dílům. Bezproblémový provoz K dosažení vašich cílů potřebujete spolehlivé nástroje s bezproblémovým provozem. To je přesně úloha pro F120. Své tiskové úlohy můžete bez obav spustit přes noc. Tiskovou podložku zaplňte tolika díly, kolik potřebujete, rá- no budete mít hotové výsledky přesně, jak jste chtěli. S kapacitou materiálu pro bezmála 250 hodin nepřetržitého provozu můžete bez doplnění tisk- nout jak několik prototypů, tak mnoho dílů v sériích. Ať jsou vaše požadavky jakékoli, F120 poskytne konzistentní a spolehlivé výsledky. Lepší nižší cena za díl než „nízká cena“ tiskárny Pravděpodobně vás teď napadne, že to vše zní dobře, ale jaká je cena takové tiskárny? Poměr cena – výkon u modelu F120 z něj činí jasného vítěze. Jde o první cenově dostupnou stolní tiskárnu, která zhotovuje díly v profesionální kvalitě. Používá stejné technologie jako ostatní FDM tiskár- ny Stratasys, které jsou již několik desetiletí nepostradatelnými pomocníky konstruktérů, výrobců i pedagogů na školách. 3D tiskárna F120 pracuje s výrobními materiály vyvinutými tak, aby jejich vlastnosti byly konzistentní, Spolehlivý 3D tisk za rozumnou cenu? Je to snazší, než si myslíte Helena MATALOVÁ, foto MCAE Systems, s.r.o. Kdysi dávno nebylo na výběr. Většina 3D tiskáren byla velká a drahá, vyžadovala speciální prostředí a vysoce kvalifikované operátory. S příchodem levných stolních „hobby“ tiskáren, které nabídly kouzlo 3D tisku za nízkou cenu, se vše jednou provždy změnilo. Chcete-li však vytěžit z 3D tisku maximum, jako profesionál potřebujete tiskárnu, která splňuje nejen požadavek na rozumnou cenu, ale hlavně přináší kvalitu a výsledky. A to opako- vaně.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

DIGITÁLNY PODNIK Pozývame vás na seminár www.mcae.cz Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 Registrujte sa na seminár na našom webe 21.–24. 5. 2019 navštívte nás v pavilóne F, stánok č. 34 Využitie optickej 3D metrológie v plastikárskom priemysle Agrokomplex, Press centrum 21. 5. 2019 a aby bylo dosaženo optimálního výsledku tisku. To vám také ušetří čas, protože odstranění podpor, které se nemusí vykonávat ručně, vám umožní zaměřit se na další úkoly. Cena tiskárny je jednou částí rovnice, středem vašeho zájmu by však měla být cena za tištěný díl. Zde se promítne například i to, kolik vás stojí čas vyplýtvaný na řešení problému s jinou stolní tiskárnou. Když je tiskárna od- stavena kvůli opravě, to jsou další náklady. Když budete potřebovat za rok nebo dva tiskárnu vyměnit, protože již nebude mít dostatečnou kapacitu, zaplatíte ještě více. Svou roli hraje také rychlost tisku. Režim tisku „rychlého návrhu“ (Fast Draft) u modelu F120 zhotoví díl až 4 x rychleji než ostatní stolní tiskárny. Takže neberte v úvahu pouze kupní cenu tiskárny. Rychlost tisku dílu, neúspěšné tiskové úlohy, výpadky, odstávky kvůli opravám, časová zpoždění, to vše zá- sadně vstupuje do hry. Rychlost tisku modelu F120, minimální doba obsluhy, spolehlivost a cenově dostupná pořizovací cena vám dohromady dávají ten nejlepší poměr výkonu a ceny. Výběr je na vás Vždy budou na trhu k dispozici levné 3D tiskárny. Otázkou je, zda jste ochotni přistoupit na nižší výkon i výsledky, které získáte, když je cena vaším jediným nákupním kritériem. Nízkonákladové stolní tiskárny mají na trhu své místo. Ale pomohou vám dosáhnout stanovených cílů jako je zkrácení doby uvedení výrobku na trh, růst vaší výroby i obchodu nebo poskytování studen- tům odpovídající kvalifikaci, která je vázána na aktuální potřeby průmyslu? My si to nemyslíme. Ale podívejte se na výsledky sami. Následující obrázky ukazují srovnání mezi 3D tiskárnou F120 společnosti Stratasys a konkurenč- ními nízkonákladovými tiskárnami. První série fotografií porovnává výtisk sacího kanálu. Všimněte si přesnosti dílu technologie FDM od Stratasysu. Druhým příkladem je komplexní planetární systém, který je vytištěn v jednom kuse bez nutnosti montáže. V tomto případě je pro úspěšný tisk tohoto dílu zásadní rozpustná podpora. Zelený díl vlevo byl vytištěn pomocí technolo- gie F120. Vpravo je stejný díl vytištěný na nízkonákladovém systému, ovšem s neúspěšnými výsledky. Neztrácejte čas a neplýtvejte prostředky na nástroje, které nesplní zadání. Zvyšte svou produktivitu. Zvolte správně hned napoprvé a poptejte model F120 u partnera MCAE Systems, který je dlouhodobým členem sítě Strata- sys a obchodně pokrývá Českou a Slovenskou republiku. Stratasys FDM Tiskárna č. 1. Výsledek není špat- ný, ale na spodní straně výstupní- ho okraje je stále vidět deformace Tiskárna č. 2. Výsledek není moc dobrý. Odpovídá přesně vámi zadanému CAD modelu?

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

DIGITÁLNY PODNIK Sof tvér pre riadenie údržby Implementace softwaru pro řízení údržby musí začít dobrou evidencí výrobních zařízení. Každé zařízení musí být očíslováno a pojmenováno a software musí umožnit: • členění zařízení do struktur (každá část může být samostatným zaříze- ním a lze ji zabudovat jinam) • přiřazení zařízení k pracovišti kvůli načítání provedeného výkonu • přiřazení zařízení k nákladovému středisku kvůli automatickému účto- vání nákladů na údržbu a přikládání dokumentace. Jedním z hlavních požadavků na software pro řízení údržby je zajištění efektivní preventivní údržby. Aby byl stroj „vždy připraven“, nečekáme na poruchu, ale předcházíme jí. Pro tento účel definujeme k jednotlivým zařízením sady servisních činností, které je potřeba ve správný okamžik provést. Software pak má za úkol je naplánovat. Běžným kritériem pro naplánování je nastavení časového intervalu k zařízení. To se využívá u subjektů, které stárnou v čase (budovy, výtahy, elektroinstalace). Ne- Údržba jako nutná součást digitálního podniku Vladimír BARTOŠ, senior konzultant, Minerva Česká republika bylo by však efektivní aplikovat časové intervaly na stroje, které realizují v čase proměnlivý výkon. Tam k zařízení nastavujeme spíše výkonové parametry, jako např. vyrobený objem, motohodiny nebo počet cyklů. Ideální pak je, když je software pro řízení údržby modulem podnikové- ho informačního systému, který eviduje odvádění práce na stroji. Auto- maticky totiž může využít tyto údaje pro odpočet provedeného výkonu z nastavení pro údržbu a plánovat prevenci. Na některých zařízeních se kombinují časové i výkonové parametry, a naplánování preventivní údržby provede software podle toho, který parametr je vyčerpán dříve. Ještě vyšší úrovní údržby je predikce podle vývoje chování stroje. To vyžaduje instalaci měřících zařízení na stroj a software pro údržbu po- mocí nich pravidelně zaznamenává např. vibrace, teploty apod. Pokud se monitorované údaje dostanou mimo vytyčené meze, je vygenerován požadavek na údržbu. Přes veškerou péči se však nevyhneme poruchám a dobrý software pro údržbu musí podpořit i řízení operativní údržby. Opět je výhodou, když je údržba součástí podnikového informačního systému. Realizace preventivní i operativní údržby může začít rozděle- ním práce vedoucím údržby mezi údržbáře a načasováním odstávky stroje s vazbou do plánování hlavní výroby. Náhradní díly pro údržbu lze pomocí softwaru nakupovat rovnou do spotřeby nebo lze zřídit skla- dy a vést běžnou skladovou evidenci. Některý SW dokonce umožňuje přiřazení náhradních dílů k postupům preventivních oprav a systém pak plánuje včasný nákup přímo pro plánované preventivní činnosti. Efektivní evidence pohybů náhradních dílů a práce údržbářů jsou podporovány skenery, čárovými kódy či jinými mobilními zařízeními. Reporting obvykle zahrnuje vyhodnocování nákladů na zařízení a skupiny zařízení v kate- goriích: hlášená práce, spotřeba materiálu a náhradních dílů a externí služba. Výkony údržby lze sledovat až na jednotlivé pracovníky. Pokud je modul pro podporu údržby součástí podnikového informačního systému, je výhodou jednotné ovládání, snadná správa, a hlavně sdílení informací. Dnešní výrobní podniky jedou na plný výkon. Poptáv- ka převyšuje nabídku, smlouvy se zákazníky často obsahují sankce za zpožděné dodávky nebo zpoždění způsobuje ztráty pozic na trhu a při tom výroba nemá žádné rezervní zdroje, které by bylo možné využít při poruše klíčových strojů. Neplánovaná odstávka takového stroje nutně způsobuje nedodávky a pro majitele firmy snížení zisku. budujeme efektívne podniky www.minerva-is.eu

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 99 KONŠTRUKCIA, INOVÁCIE, VÝVOJ Společnost MCAE zapůjčila do dílny těchto studentů stolní 3D tiskárnu MakerBot Z18, na které si sami testují, co společně dokáží vytvořit. Na této tiskárně lze vytvářet prototypy s jemnými detaily i složité modely. Složitější díly „stavíme“ přímo v naší firmě na profesionálních tiskárnách, především na tiskárně Fortus 450mc od firmy Stratasys, jež tiskne i z ma- teriálů, na které jsou kladené přísnější teplotní a odolnostní požadavky. Výrobní zařízení Fortus 450mc dokáže splnit vysoké nároky na rychlost, výkon a přesnou výrobu. Kromě 3D tiskáren využívá Formule Student i sofistikovanější technologie, jako je CAD/CAM software Tebis nebo obráběcí robot KUKA. Robot KUKA KR 60 HA od MCAE obrobil formy, které byly naprogramovány právě pomocí softwaru Tebis. V těchto formách se následně vyráběly díly z uhlíkových vláken jako kapotáže vozu, sedačka a jiné. Ve snaze o posouvání hranic možností za pomoci nových technologií i Formule Student dosáhla výrazného milníku. A to při vývoji a konečné výrobě vlastního monokoku z uhlíkových vláken. Obdobný se využívá ve Formuli 1 namísto trubkového rámu. Tento typ rámu s sebou přináší mnoho výhod, jako například zvýšení celé tuhosti a bezpečnosti vozu při současném snížení hmotnosti, což pozitivně ovlivňuje dynamiku celého vozidla a potažmo šance daného vozu na dobré umístění. Moderní 3D technologie v rukou technických studentů při výrobě monopostu formule Kristýna Homolová, MCAE Systems Torzní tuhost je jeden z velmi důležitých parametrů vozu. Čím vyšší torzní tuhost, tím lepší jízdní vlastnosti. Hlavním cílem je najít ideální kompromis, protože příliš vysoká tuhost poukazuje na předimenzovanost konstrukce, a tím i vyšší hmotnost vozu. Návrh probíhá určením ideální hodnoty torzní tuhosti už při návrhu kine- matiky vozu. Následuje série FEM (metoda konečných prvků) simulací na geometrii rámu se snahou o docílení požadované hodnoty a úpravy na geometrii nebo skladbě tkanin monokoku. Po dosažení požadova- ného výsledku se může začít s výrobou. Simulace počítají s ideálním modelem a ne vždy korespondují s realitou, zvláště pokud jde o oblast kompozitů, a proto je velice důležité výsledky simulace validovat pomo- cí měření. Nyní přichází na řadu fotogrammetrický systém Tritop od společnosti GOM, který umožňuje přesné měření na stovkách bodů s přesným vek- torem posunutí při torzním testu. Samotné měření probíhá na přípravku, který se na rameni postupně zatěžuje předem definovanou silou a měří se vektorové odchylky posunutí nalepených bodů v jednotlivých zátěžo- vých stavech vzhledem k referenčnímu stavu. Díky tomu je možné vyhod- notit opravdovou torzní tuhost v celé délce vozu a tyto výsledky využít k přesnějšímu nastavení vozu a kontrole přesnosti simulace. Fotogrammetrie se dá využít i ke kontrole kvality výroby a přesnosti po- mocí porovnání nafoceného referenčního (nezatíženého) stavu jednotli- vých bodů vůči CAD modelu a také ke kontrole normálových odchylek na diskrétních bodech. Tým Formule Student TU Brno Racing brněnského VUT je znám již řadu let. Studenti se podílejí na vývoji a výrobě monopostu pro tuto kategorii, aby s ním změřili své síly v prestižní, mezinárodní soutěži tech- nických univerzit. Společnost MCAE Systems (dále jen MCAE) je proto ráda, že za těch několik let se skoro v každém monopostu vyskytují díly z jejích 3D tiskáren. A to především držáky vstřikování, držáky potenciometrů, prototypové díly pro zkoušku smon- tování dílů nebo také jako jádra pro výrobu dutých kompozitů a spousta dalších komponent.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 100 KONŠTRUKCIA, INOVÁCIE, VÝVOJ 3D tlač „Náš prototyp sa odlišuje hmotnosťou, rám s váhou 3,2 kilogramu je zhruba o štvrtinu ľahší, ako keby bol vyrobený tradičnou metódou. Okrem úspory materiálu, ktorú sme docielili tým, že súčiastky sú od- ľahčené a duté, sme najväčší dôraz kládli na atraktívny dizajn kolo- VŠB-TU Ostrava VŠB-TU Ostrava „vytlačila“ kolobežku Ako prvá na svete! Radovan SUK, Best Communications bežky a jej výrazný športový vzhľad,“ uvádza Marek Pagáč, ktorý tím strojných inžinierov z VŠB-TU Ostrava riadi pod hlavičkou centra 3D tlače Protolab. Pri navrhovaní konštrukcie boli uplatnené princípy bioniky, teda odbo- ru, ktorý využíva poznatky zo štúdia živých organizmov a ich štruktúr pre vývoj nových technológií. Dizajn a výroba rámu sa nakoniec uká- zali byť najväčšou výzvou. „Chceli sme zachovať tuhosť rámu a súčas- ne znížiť hmotnosť. Komplikované to bolo najmä pri jeho prednej časti, ktorá je dutá a náročnejšia na výrobu. Nakoniec sme všetko vyriešili tým, že sme rám rozdelili a vytlačili štyri diely, ktoré bolo treba znovu zvariť,“ vysvetľujú Lukáš Jančar a Jakub Nechtík, bionickí konštruktéri a výpočtári topologickej optimalizácie. Kolobežka je moderný trend Projekt vzišiel zo spolupráce s globálnou spoločnosťou Renishaw, ktorá VŠB-TU Ostrava pred dvoma rokmi požičala stroj Renishaw AM 400 pre 3D tlač z kovového prášku. „Teší nás, že to bola práve naša 3D tlačiareň, na ktorej bola vytlačená prvá kolobežka na svete. Podobne pred dvoma rokmi z našich technológií prišiel na svet prvý bicykel z ti- tánovej zliatiny,“ pripomína prvenstvá strojárskej firmy známej svojím inovatívnym prístupom Josef Sláma, generálny riaditeľ Renishaw pre Českú republiku. K nápadu vytlačiť kolobežku dospel tím vylučovacou metódou. „Z prieskumu trhu sme zistili, že sa automobilový koncern BMW zao- beral 3D tlačou konštrukcie elektromotocyklu a letecký koncern Airbus Technológia 3D tlače zaznamenala pozoruhodný míľnik - prvá kolobežka s unikátnym rámom z 3D tlačiarne bola vytlačená na Vysokej škole banskej – Technickej univerzite Ostrava. Prototyp s bionickou konštrukciou z nehrdzavejúcej ocele je plne funkčný a úplne obstojí v porovnaní s kla- sickou kolobežkou. Unikátna kolobežka vznikla na 3D tlačiarni Renishaw AM400, ktorá jemný kovový prášok úplne roztaví a následne ho kladie do priestorového modelu po vrstvách.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 101 KONŠTRUKCIA, INOVÁCIE, VÝVOJ 3D tlač poukázal na výhody 3D tlače pred dvoma rokmi bionickou konštruk- ciou motocykla z ľahkej kovovej zliatiny. Z titánovej zliatiny 3D tlačou postavila spoločnosť Renishaw rám bicykla. Chceli sme ísť cestou nie- čoho, čo doteraz nebolo realizované. Navyše kolobežky v súčasnosti zažívajú obrodenie, veľa ľudí na nich jazdí, čo nám tiež pripadalo prí- ťažlivé. Doteraz sme nenarazili na informáciu, že by niekde vo svete existovalo niečo podobné,“ hovorí Petr Štefek, business development manager Protolabu a mentor tímu. Nikto z tímu konštruktérov sám na kolobežke nejazdí, a preto realizač- ný tím vychádzal z modelu českého výrobcu Kostka, ktorý sa im stal referenčnou predlohou pre vlastný návrh. „Potrebovali sme zmerať zá- kladné geometrické parametre, aby sme ich mohli preniesť do vlastnej konštrukcie,“ dodáva Jakub Měsíček. Z tejto úvahy malo vzísť rozhod- nutie, či konvenčne vyrábanú kolobežku možno vôbec replikovať po- mocou aditívnej výroby. Ako to bude ďalej? Kolobežka druhej generácie Počas testovania v areáli univerzity získal vývojársky tím užitočné pod- nety pre vývoj kolobežky druhej generácie, ktorú v súčasnej dobe konštruujú. Vývoj inovovanej kolobežky sa práve realizuje a v júni sa očakáva začatie výroby 3D tlačou, v auguste by mala byť kolobežka prevádzkyschopná. Nový model bude podľa predpokladov predstave- ný v októbri tohto roka na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. Tvorcovia odhadujú, že náklady na vývoj a výrobu unikátnej kolobež- ky sa pohybujú v radoch niekoľkých stoviek tisíc českých korún, preto- že väčšiu časť rozpočtu projektu pokrývajú réžie na rozvoj skúseností s topologickou optimalizáciou a navrhovaním bionickej konštrukcie. Ak by mal byť projekt komercializovaný, potom sa s počtom výroby kolobežiek cena pravdepodobne zníži. Výhodou je tzv. kustomizácia, kde možno navrhnúť kolobežku skutočne na mieru zákazníkovi. Rám je možné optimálne prepočítať na váhu človeka a konštrukciu podriadiť ergonómii. Projekt by sa neobišiel bez spolufinancovania, ktoré podporil rozpo- čet Technologickej agentúry ČR v rámci projektu PRE SEED fond VŠB- -TU Ostrava, kde je riešiteľom Centrum podpory inovácií. Budúcnosť projektu záleží na výsledku druhej generácie kolobežky a na ďalšom vývoji technológií, napríklad na tom, ako sa bude zväčšovať stavebná komora 3D tlačiarní a s ňou i objem produktov, ktoré sa budú tlačiť na- raz. S ohľadom na veľkosť predného rámu by bola na prospech tlač z jedného dielu, čím by sa odstránil technologický proces zváraním. Aditívna výroba ako samostatný predmet vo výučbe Aditívna výroba ako proces používaný pre tvorbu trojrozmerných ob- jektov z digitálnych dát, ako sa niekedy 3D tlač pre priemyselné účely nazýva, je veľmi mladý odbor. „Pohybujeme sa v ňom len tretí rok , ale vidíme v ňom veľkú perspektívu,“ hovorí vedúci centra 3D tlače Marek Pagáč. Aj to je dôvodom, prečo sa 3D tlač ako predmet Aditívne tech- nológie začal v rekordne krátkom čase vyučovať na Fakulte strojní ako voliteľný predmet. V súčasnej dobe sa s 3D tlačou stretnú študenti nad- väzujúceho magisterského štúdia v študijnom programe Strojné inžinier- stvo a o štúdium prejavuje záujem čoraz viac študentov. Cieľom je preniesť predmet do bakalárskeho štúdia študijného progra- mu Strojárstvo, kde by bola osnova predmetu zameraná predovšetkým na možnosti technológií 3D tlače a študentom by bol predmet prezento- vaný populárno-vzdelávacou činnosťou. Odborne-vzdelávací charak- ter s vedecko-výskumným potenciálom by bol prezentovaný následne v nadväzujúcom magisterskom či doktorandskom študijnom programe Strojné inžinierstvo, odbor Strojárske technológie. Odozvu má centrum 3D tlače aj od študentov zo stredných škôl, ktorí už zisťujú, čo sa na VŠB-TU Ostrava naučia a aké má škola vybavenie. V súčasnej dobe má Fakulta strojní dve 3D tlačiarne pre tlač z práško- vých kovov a jednu pre 3D tlač z polymérnych práškových materiálov. V nasledujúcich troch mesiacoch sa centrum 3D tlače pod hlavičkou Protolab rozrastie o 3D tlačiareň pre tlač z práškových kovov, jednu 3D tlačiareň pre tlač z práškových polymérov a jednu 3D tlačiareň pre tlač metódou FDM s vystuženými vláknami z kompozitných materiálov. Okrem toho pripravuje zavedenie medziuniverzitného odboru Priemy- selný dizajn spoločne s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde bude pre účely výučby zakúpená 3D tlačiareň pre tlač z práškových kompo- zitných materiálov. Protolab sa tak stane najväčším centrom 3D tlače v Česku a na Slovensku, čo sa týka počtu priemyselných 3D tlačiarní zameraných na tlač z práškových materiálov. Okrem toho centrum pre účely spolupráce s priemyslom a výučbu študentov používa profesio- nálny softvér pre konštruovanie, topologickú optimalizáciu, simuláciu a predikciu 3D tlače. Ako prvá „vytlačená“ kolobežka prišla na svet Pre vytvorenie trojrozmerného dielu sa zvyčajne využíva technológia nanášania či tuhnutia tenkých vrstiev materiálu. Vďaka tomu možno vytvárať zložité tvary, ktoré nemožno vyrobiť tradičnými technológia- mi ako sú odlievanie, kovanie a trieskové obrábanie. Aditívna výroba prináša nové konštrukčné možnosti. Umožňuje vyrábať zložité dielce, ktoré by inak museli byť vyrobené z viacerých kusov. Znižuje nároky na množstvo materiálu a tiež znižuje náklady na nástroje. Kolobežka z Ostravy však nie je čisto produktom 3D tlače, ale vznikla aj s prispením tradičných metód. „Zváranie jednotlivých dielov rámu v ochrannej atmosfére argónu bolo jednou z nich, vedľa toho sme lepili prvky z uhlíkového kompozitu a obrábali funkčné plochy. Tie bolo tre- ba okrem toho ešte omieľať, aby sme získali ich hladký povrch,“ spres- ňuje Lukáš Jančar z Technickej univerzity Ostrava. Renishaw je jednou z popredných svetových spoločností v odbore strojárskych a vedeckých technológií, so skúsenosťami v oblastiach merania a zdravotníctva. Spoločnosť dodáva výrobky a služby pre širokú škálu aplikácií, od výroby prúdových motorov a veterných turbín, až po stomatológiu a neurochirurgiu. Vedúce postavenie má tiež v oblasti aditívnej výroby (zameriava sa na 3D tlač z kovových práškov a technológiu vákuového liatia). Renishaw je jediným brit- ským výrobcom zariadení pre 3D tlač z kovu. Skupina Renishaw má v súčasnosti vyše 70 pobočiek v 35 krajinách a viac ako 4 000 za- mestnancov. Približne 2 600 zamestnancov pracuje vo Veľkej Britá- nii, kde je sústredená väčšina výskumu, vývoja a výroby spoločnosti.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 102 Slouží jako základna pro vývoj a systematickou aplikaci technologických trendů, pro optimalizaci parametrů technologií a vyhodnocování výsledků, je unikátně vybave- ným pracovištěm pro vývoj komplexních řešení v oblasti aplikace mokrých a práško- vých barev a lepidel. Získáte zde spolehlivou a odbornou pomoc při vývoji nových postupů a technik, umožní vám rychlý přístup k informacím a přinese osobní kontakt s odborníky, aplikačními specialisty a vyškolenými certifikovanými techniky. WAtech a.s. pracuje s ověřenými kvalitními značkami s produkty na vysoké technické úrovni. Při vývoji komplexního řešení technologických celků a návrhu technologické- ho procesu vycházíme ze specifických potřeb zákazníků, vyvíjíme a implementujeme aplikační technologie do stávajících či nových provozů. Instalujeme osvědčené reno- mované značky techniky a komponent pro digitalizaci, automatizaci a robotizaci procesů jako jsou Wagner, Reinhardt Technik, Titan, Walther Pilot, Lesta, Festo, Sie- mens nebo Beckhoff. Společnost WAtech je také autorizovaným servisním partnerem a importérem produktů WAGNER GROUP v ČR. Špičkově vybavené Technologické inovační centrum bylo vybudováno pro poskyto- vání komplexních služeb, vývoj, návrh a ověření automatických aplikačních procesů. Vedle toho disponuje centrum týmem expertů a naše procesy jsou certifikovány dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. WAtech buduje silná partnerství se zákazníky a pomáhá jim optimalizovat aplikační postupy a technologie. Zákazník získá detailní a kvalifikované informace o aplikačním procesu a vyhne se náročnému a nákladné- mu testování a zkouškám na vlastním zařízení v ostrém provozu. Informace o nabízených produktech, technologiích a řadě našich úspěšně zrealizovaných projektech naleznete na www.watech.cz Technologické inovační centrum Technologické inovační centrum Veronika ŘEHÁKOVÁ, WAtech a.s. Technologické inovační centrum (TIC) WAtech a.s. v Rudné u Prahy je špičkově vybavené pracoviště, které je určeno pro výzkum a vývoj, montáž a předmontáž, technické poraden- ství a vzdělávání, projektování, prodej a autorizovaný servis stříkací, lakovací a lepicí techniky. pro lakování, stříkání a lepení

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 103 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Ako dlhodobo zdôrazňuje Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR), ak má automobilový priemysel zostať konkurencieschopný, musíme sa na tieto zmeny pripraviť už dnes. Globálne trendy v automobilovom priemysle, pripravenosť vlád krajín V4, ako aj pozícia Slovenska – to všetko sú témy, o ktorých diskutovali špičkoví odborníci na piatom ročníku prestížnej automotive konferencie Newmatec 2019, ktorá sa konala 26. – 27. marca v Šamoríne. Záštitu nad konferen- ciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Otvoril ju šéf rezortu Peter Žiga a do diskusie sa zapojili aj štátni tajomníci ministerstiev krajín V4, pod ktoré spadá problematika automobilového priemyslu a inovácií. Len komplexná podpora má zmysel Minister Peter Žiga zdôraznil, že ak chce Slovensko zostať medzi lídrami v automobilovom priemysle, musí reflektovať na súčasné trendy elektrifikácie vozidiel a prechod k čistejšej doprave. „Zvyšujúci sa záujem o nové druhy mobility cítiť aj medzi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľ- ným zdrojom energie. Záujmom rezortu hospodárstva v tejto súvislosti nie je iba podporovať kúpu elektromobilov či budovať potrebnú infraštruktúru, ale za dôležité považujeme aj investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov,“ podčiarkol minister. „Tento ročník konferencie Newmatec bol orientovaný nielen na globálne technologické trendy, ale aj na geopolitické a ekonomické faktory a vplyvy, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám vo svete, a tým ovplyvnia ekonomiku krajín a chod automobilového odvetvia. Tieto procesy potrebujeme defino- vať v plnej komplexnosti,” hovorí Alexander Matušek, prezident ZAP SR. Slovensko je automobilovou veľmocou, o čom svedčia aj skvelé čísla roku 2018 – 13% podiel automotive priemyslu na HDP SR, 198 vyrobených vo- zidiel na 1 000 obyvateľov, 35% podiel na priemyselnom exporte Sloven- ska a viac ako 154 000 ľudí pracujúcich v tomto odvetví. Ani toto nám však nemusí zaručiť úspešné napredovanie. „Celý náš priemysel súťažiaci v globálnom svete je zasadený do lokálnych podmienok, ktoré definuje a vytvára vláda. Hovoríme napríklad o kvalite absolventov vychádzajúcich zo stredných i vysokých škôl, o nestabilite a sla- bej predvídateľnosti podnikateľského prostredia, o nízkej úrovni výskumno- -vývojových aktivít a podobne. Je najvyšší čas prijať rozhodnutia, ktoré nás posunú dopredu,“ dopĺňa Alexander Matušek. Koncept mobility budúcnosti Vozidlá na alternatívny pohon predstavujú najväčšiu výzvu v celej histórii automobilového priemyslu. Dochádza k reforme celého systému a auto- mobilky sa novým trendom musia prispôsobiť. S rozmachom alternatívnych pohonov úzko súvisia aj ďalšie témy – dostupnosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem či motivácia zákazníkov. K ďalším významným trendom patrí prechod na autonómne riadenie, zmeny v pohľade na otázky bezpečnosti, úplne iné chápanie mobility. Okrem toho je potrebné vnímať aj nové trendy vo výrobných procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii. Aj preto sa veľká časť diskusie počas konferencie Newmatec orientovala na možné koncepty mobility budúcnosti. V tejto súvislosti sa hovorí aj o tom, čo bude najlepšou alternatívou pre Slovensko. Okrem diskusií si mohli účastní- ci konferencie, vrátane štátnych tajomníkov, otestovať aj unikátne vodíkové elektromobily, ktoré sú „zero emission“. Tieto elektromobily nie sú napájané batériami, ale palivovými článkami, v ktorých prebieha reakcia stlačeného vodíka s kyslíkom zo vzduchu. Pri ich zlúčení vzniká elektrický prúd, ktorý poháňa elektromobil a vodná para ako výfukový plyn. „Palivom“ elektro- mobilu je vodík, ktorý je uskladnený v nádrži elektromobilu. Tankovanie plnej nádrže trvá menej ako 5 minút a dojazd sa pohybuje v rozsahu 500 – 800km, čím sa približuje tradičným návykom spotrebiteľov. Vodíkové elek- tromobily s nulovými emisiami by mohli spolu s batériovými elektromobilmi v budúcnosti nahradiť automobily na tradičný palivový pohon. Momentál- ne vstupujú na trh EÚ, čo dokazuje niekoľko projektov financovaných kon- zorciom FCH JU v Bruseli. Dnes je v Európe v prevádzke viac ako 1 000 vozidiel. „Doprava na báze vodíka môže predstavovať do roku 2030 trh v hodnote do 24,4 mld. eur, čo môže vytvoriť v tomto sektore stovky tisíc pracovných miest,“ uviedol Carlos Navas, predstaviteľ spoločnosti FCH JU. Medzinárodná konferencia Newmatec 2019 ukázala potrebu hľadania spoločných riešení s ambíciou pripraviť vo svojich krajinách stabilné a udr- žateľné konkurencieschopné prostredie automobilového odvetvia. Všetky získané poznatky pomôžu čeliť výzvam, pred ktorými automobilový priemy- sel stojí, nielen na Slovensku, ale aj v regióne V4. Naša pripravenosť na globálne trendy v automobilovom priemysle Zväz automobilového priemyslu SR Automobilový priemysel očakáva v blízkej budúcnosti príchod významných zmien, ktoré budú mať silný do- pad aj na slovenské spoločnosti. V najbližších rokoch zaznamenáme prudký nárast výroby áut na alterna- tívne pohony a do popredia sa dostanú elektromobily na batérie či na vodíkový pohon. Potreba znižovania emisií, s tým súvisiaci prechod na iné formy mobility, autonómne vozidlá a ďalšie prichádzajúce trendy predstavujú nutnosť diskusií s odborníkmi, ale aj spoluprácu v rámci krajín V4. Testovacie jazdy vozidiel na vodíkový pohon počas konferencie Newma- tec 2019

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

Trenčiansky robotický deň 2019 V dňoch 3. – 4. 4. 2019 sa v areáli výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín uskutočnil 14. ročník Trenčianskeho robotického dňa, ktorý pravidelne organizuje Stredná odborná škola Pod Sokolica- mi 14, Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo- venskej republiky. Osobnú záštitu prebrali predse- da Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor Trenčína Richard Rybníček, prezi- dent Zväzu strojárskeho priemyslu Alexej Beljajev a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók. Tento ročník sa niesol v zna- mení podtitulu Ekorobotika a priemysel 4.0. Text a foto Stredná odborná škola pod Sokolicami Trenčín

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 105 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM V spoločnosti často zaznieva kritika na kvalitu vzdelávania žiakov na všet- kých stupňoch a úrovniach škôl. Každý sa dožaduje zmien podľa vlastných predstáv a, samozrejme, že sa očakávajú okamžité hmatateľné výsledky či už v dosiahnutej úrovni vedomostí žiakov, fungovania škôl či spoločnosti. Hlavným cieľom podujatia je popularizácia vedy a techniky medzi mladými ľuďmi na Slovensku. So svojimi robotickými produktmi súťažili robotické krúžky zo základných a stredných škôl z celého Slovenska, Nemecka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Celkom prišlo do Trenčína 55 tímov (z toho päť zahraničných), ktoré v súťažiach predstavili 181 robo- tov. Z roka na rok počet súťažných tímov rastie, aj oproti minulému roku ich bolo opäť viac. Trenčiansky robotický deň je medzinárodnou súťažnou prehliadkou robotov, ktorá chce ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami. Zároveň im chce dať priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automati- záciu, i pred pedagógmi technických vysokých škôl na Slovensku. Podujatie podporilo viacero významných organizácií, zástupcov štátnej správy, samosprávy, a tiež strojárskych firiem zo Slovenska. Nechýbali partnerské vysoké školy a stretnutie spestrilo i množstvo sprievodných aktivít. Kompletné informácie a výsledkovú listinu nájdete na: www. trencianskyrobotickyden.sk Názory odborníkov, teoretikov, spoločnosti a rodičov sa v danej téme vý- razne diferencujú. Treba si však položiť základné otázky a uvedomiť si pod- mienky, v akých žiakov vzdelávame, kto ich učí a akým spôsobom. Ak má učiteľ zodpovedne viesť svojich žiakov, musí mať predstavu, kam smeruje ich budúcnosť. Mať prehľad o progrese vo vede a technologic- kých novinkách využívaných v reálnom živote. Vedieť si utvoriť predstavu ako vzdelávať a pripravovať žiakov na technologický pokrok, o ktorom mô- žeme mať len hmlisté predstavy, pretože svet technológii, o desať, pätnásť rokov môžeme len ťažko predvídať. Pracovať s detskou dušou je zodpovedná a náročná úloha. Prax v školstve nás učí, že úspech dieťaťa je esencia viacerých faktorov, a vzdelanie je len jednou časťou prosperity dieťaťa. Vyrovnanosť dieťaťa vedie k rozvoju záujmov, socializácia dieťaťa k tímo- vej práci, humánnosť a empatia k zodpovednosti za svoje činy, kreativita dieťaťu otvára svet fantázie, objavovania a zdolávania problémov. Žiadna škola nemá stupnicu hodnotenia na najcennejšiu časť detskej osobnosti, len citlivý pedagóg dokáže s touto časťou detskej duše pracovať a rozvíjať ju. Paradoxom je, že práve táto časť osobnosti nás formuje do budúceho života minimálne rovnako ako dosiahnuté vzdelávacie výsledky. Z pohľadu budúcich zamestnávateľov našich žiakov nie je dôležité, aby žiaci poznali súčiastky a parametre dnešných počítačov, ani predchod- cov technológií či stereotypné používanie aplikácií. Žiadajú ľudí, ktorí budú schopní používať technológie ako súčasť svojej profesie, kreatívnych ľudí schopných prispôsobiť sa novým postupom, technológiám a spolupracu- júcich ľudí v tíme. Práve robotické súťaže ako sú TRD, učia žiakov myslieť v súvislostiach, podporujú súťaživosť a hlavne mladým talentom umožňujú realizáciu. Pre začínajúcich technikov je dôležitá výmena skúseností, mož- nosť sledovať využitie technológií v rôznych odvetviach a v neposlednom rade ocenenie za kreatívnu prácu, ktorú odviedli vo svojich školách. Trenčianskemu robotickému dňu ďakujeme za všetky technicky talentované deti a mladých ľudí, ktorým robotický deň a podobné akcie otvárajú cestu do sveta technológií a robotiky. Škola, ktorá otvára žiakom cestu do budúcnosti Renáta MARŤÁKOVÁ, ZŠ s MŠ Rosina Dňa 3. – 4. 2019 sa aj žiaci Základnej školy s materskou školou v Ro- sine zúčastnili medzinárodnej súťaže Trenčianskeho robotického dňa. Žiaci Klárka Ďurišová, Aďka Lovečková, Jakub Šramo zostavili a na- programovali ekomesto. Myšlienka ekomesta riešila výrobu potravín v ekomrakodrapoch pre obyvateľstvo. Žiaci sa snažili riešiť dopravu oby- vateľstva a tovaru, ktorú umiestnili do podzemia. Ich vysnívané ekomesto bolo poháňané slnečnou a veternou energiou a príroda vrátená lesom a zvieratám.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 106 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Automatizácia vnútropodnikovej logistiky MiR1000 dopĺňa už celý rad robotov určených pre výrobné spoločnos- ti reprezentujúce užívateľsky prívetivé, výkonné a robustné autonómne mobilné roboty (AMR) na dopravu ťažkých aj ľahkých nákladov. Tieto roboty umožňujú optimalizovať logistiku naprieč celým výrobným re- ťazcom – od skladov s výrobným materiálom až po dodávky hotových produktov. MiR100, MiR200 a MiR500 sú v súčasnosti nainštalované vo viac ako 45 krajinách sveta v spoločnostiach ako napríklad Airbus, Flex, Honeywell, Toyota, Visteon a Hitachi. Podľa slov Thomasa Visti, výkonného riaditeľa spoločnosti MiR, bol MiR1000 vytvorený v reakcii na vysoký dopyt zo strany spokojných zákazníkov. Tí používajú menšie roboty, ale tiež potrebujú prepravovať ťažké komponenty, typicky v od- vetví leteckého či automobilového priemyslu. Najväčší autonómny mobilný robot na trhu Text a foto Myr Communication Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), vedúci globálny poskytovateľ autonómnych mobilných robotov, uviedla MiR1000, aktuálne najväčší au- tonómny mobilný robot (AMR) na trhu. MiR1000 dokáže automaticky naložiť, dopraviť a dodať pale- ty a iné ťažké náklady s hmotnosťou až 1 000kg v dynamických výrobných prostrediach. Rovnako ako MiR500, ktorý bol uvedený na trh v roku 2018, predstavuje MiR1000 kolaboratívnu, bezpečnú a flexibilnú alternatívu potenciálne nebezpečným a nákladným vysokozdvižným vozíkom v továren- ských halách. MiR zároveň predstavuje vo svojom odvetví prvé integrované funkčnosti umelej inte- ligencie (AI), umožňujúce efektívnejšiu navigáciu s dostupnosťou vo všetkých produktoch MiR. „S robotom MiR1000 rozširujeme možnosti automatizácie vnútropod- nikovej logistiky, hlavne pre tie podniky, ktoré potrebujú dopraviť veľmi ťažké náklady bez toho, aby zároveň museli nanovo nastavovať svoju infraštruktúru,“ hovorí Tomas Visti. „Výrobcovia dnes musia čeliť neustále sa meniacim požiadavkám zákazníka, čo znamená potrebu flexibilné- ho a jednoducho prispôsobiteľného výrobného prostredia. Konvenčné logistické riešenia, ako vysokozdvižné vozíky a dopravné pásy a dokon- ca aj tradičné automaticky navádzané vozidlá (AGV), nedokážu tento spôsob výroby účinne podporovať.“ „Robot MiR1000 a ďalšie vysokoflexibilné autonómne roboty nevy- žadujú prestavbu infraštruktúry ani rozsiahle programovacie zručnosti. Prostredníctvom našich robotov sme významne uľahčili optimalizáciu dopravy všetkých typov materiálu,“ dodáva T. Visti. „Rovnakú skúse- nosť, ktorú majú zákazníci s našimi menšími robotmi, teraz získajú aj s MiR1000 na prepravu ťažších nákladov.“ Celosvetovo prvé mobilné roboty s umelou inteligenciou Vďaka novozabudovaným funkciám umelej inteligencie (AI) do softvéru a strategicky umiesteným kamerám, ktoré fungujú ako rozšírený set ro- botických senzorov, umožnila spoločnosť MiR svojim robotom optima- lizovať plánovanie trasy a ich správanie sa v pohybe. Kamery MiR AI Camera umožňujú robotom detegovať a rozpoznávať rôzne pohyblivé prekážky a podľa toho reagovať. Napríklad, ak zistia vo svojom okolí osobu, pokračujú vo svojej stanovenej trase (samozrejme, pri zachova- ní bezpečnosti osoby), ak však zistia AGV vozidlo, zaparkujú tak, aby vozidlo mohlo prejsť okolo. Robot vie tiež predvídať zablokované trasy alebo vysokofrekventované oblasti. Namiesto vjazdu do týchto miest si robot nastaví svoju trasu nanovo.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

22. máj 2019, Nitra, výstavisko Agrokomplex Slovenská kooperačná burza Nitra 2019 SARIO BUSINESS LINK Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozýva na Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá už 13 rokov patrí k najprestížnejším medzinárodným B2B podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. PROGRAM PODUJATIA • B2B rokovania podľa vopred dohodnutých harmonogramov • odborná panelová diskusia Ľudia pre smart industry / Kvalifikácia a vzdelávanie pre high–tech priemysel SPRIEVODNÝ PROGRAM • možnosti financovania projektov z európskych prostriedkov • inovatívne služby agentúry SARIO • služby SARIO — Partner v regiónoch • služby na podporu zahraničného obchodu a internacionalizácie MSP • projekty a prototypy slovenských inovatívnych firiem • neformálny networking pri káve a občerstvení po celý deň SARIO ponúka aj konzultácie a poradenstvo k službám na podporu exportnej pripravenosti, k účasti a prezentácii na domácich a zahraničných veľtrhoch. Partneri podujatia predstavia nástroje k financovaniu inovačných a proexportných aktivít. KONTAKT E-mail: matchamaking@sario.sk VIAC INFORMÁCIÍ Pre viac informácií o podujatí Slovenská kooperačná burza Nitra 2019 návštivte naše stránky www.sario.sk Nájdite si dodávateľa alebo odberateľa a rozšírte svoj biznis! SARIO SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU GOOD IDEA SLOVAKIA B2B stretnutia so slovenskými a zahraničnými partnermi ý

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 108 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Vzdelávanie Deti sa budú môcť oboznámiť aj so životom, prácou a štúdiom na technických fakultách STU. Ambíciou Automobilovej JUNIOR Akadémie je aj propagovať a podporiť záujem mladých ľudí o štúdium technic- kých a prírodovedných smerov. Letný tábor s automobilovou tematikou štartuje 8. júla v Trnave a 19. augusta v Bratislave a je určený žia- kom vo veku 12 až 16 rokov. Pobyt v letnom tábore je rozdelený medzi automobilku a univerzitu, časť pobytu teda žiaci strávia v škole a druhú časť priamo vo výrobe. „Automobilovú JUNIOR Akadémiu spoločne s au- tomobilkami a univerzitami organizujeme už štvrtý rok a ohlasy na tento projekt sú zatiaľ veľmi pozi- tívne,” hovorí Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. „Naša motivácia je jednoznačná. Radi by sme otvorili svet techniky už pre deti základných škôl a ukázali im, že tento svet môže byť nielen zábavný, ale aj zaujímavý. A možno sa pre niektorých stane aj svetom, kde prežijú svoj profesionálny život.” Projekt AJA umožňuje žiakom lepšie spoznať technické vedy, zároveň však odráža aj potreby automobilového priemyslu, ktorý je pre Slovensko kľúčový. Podnietiť záujem o štúdium techniky Zväz automobilového priemyslu SR vyvíja celoročne množstvo aktivít, ktoré podnecujú verejnú diskusiu o nutnosti motivovať súčasné generácie k štúdiu ve- dy a techniky tak, aby kľúčové odvetvie nášho prie- myslu malo dostatok kvalifikovaných odborníkov. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu totiž stále prevládajú netechnické odbory. Okrem toho viac ako 55 % ab- solventov vysokých škôl nie je zamestnaných v od- bore, ktorý vyštudovali. Pri prepočte nákladov na ich vzdelávanie to znamená, že štát ročne vynaloží viac ako 140 miliónov eur zbytočne. „Aj napriek tomu, že Slovensko je priemyselným štá- tom, podľa oficiálnych štatistík v priemysle bude v naj- bližšom období celkovo chýbať až 40 000 kvalifi- kovaných pracovníkov, “ hovorí Alexander Matušek. „Len automobilový sektor ich potrebuje do roku 2020 okolo 14 000. Automobilová JUNIOR Akadémia má preto aj ambíciu zábavnou formou zanietiť mladých ľudí pre profesie technického smeru a zároveň zvýšiť záujem o technické vzdelávanie na Slovensku.” O nabitý program je postarané Automobilová JUNIOR Akadémia dáva príležitosť žiakom základných škôl hravou formou a praktickými cvičeniami obohatiť ich svet zaujímavosťami z vedy a techniky, ale aj fyziky či chémie v súvislosti s auto- mobilmi a ich výrobou. Predchádzajúce ročníky letné- ho automobilového tábora dopadli nad očakávania a deti odchádzali domov s plným batohom zaujíma- vých skúseností, zážitkov a nových priateľstiev. Žiaci si vyskúšali tvorbu kreatívnych autosedačiek, mani- puláciu s robotmi, adrenalínové jazdy, či virtuálnu realitu. Vzdelávali sa aj na prednáškach priamo na univerzitách, ktoré pre nich pripravili odborní peda- gógovia a vyskúšali si aj dizajn kreatívneho modelu auta. Program bol veľmi atraktívny a nebude to inak ani tento rok. Počas tohtoročnej Automobilovej JUNIOR Akadémie 2019 si žiaci vyskúšajú napríklad adrenalínovú jazdu na offroadovej dráhe, jazdu na elektrickom vozidle a zostroja svoj vlastný model auta. Navštívia zážitko- vé centrum Aurélium, zažijú 3D prehliadku a objavia svet robotiky. Stanú sa aj súčasťou formulových tímov a svoje sily si zmerajú v mnohých súťažiach a hrách. Automobilová JUNIOR Akadémia žiakom opäť otvá- ra možnosť vyskúšať si s veľkou dávkou zábavy štú- dium technických smerov a načerpať motiváciu pri spoznávaní tajuplného sveta moderných technológií priamo v automobilke. Autenticitu akadémie podčiar- kuje žiacky index a záverečná slávnostná promócia za prítomnosti rodičov, na ktorej všetci zúčastnení do- stanú od dekana fakulty diplom s potvrdením o úspeš- nom absolvovaní Automobilovej JUNIOR Akadémie. Všetky potrebné informácie o Automobilovej JUNIOR Akadémii, spolu s prihlasovacím formulá- rom, nájdu záujemcovia na webovej stránke www.ajakademia.sk. Automobilová JUNIOR Akadémia už po štvrtý raz Zväz automobilového priemyslu Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) a jeho partneri po uplynulých úspešných ročníkoch otvárajú aj počas týchto letných prázdnin Auto- mobilovú JUNIOR Akadémiu (AJA). Spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a spoločnosťami Volkswagen Slovakia a Groupe PSA Slovakia pripravujú opäť nové zážitky pre žiakov základných škôl a príležitosť nahliadnuť do sveta automobilov, zoznámiť sa s najnovšími trendmi v tomto odvetví.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

118

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

          

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

!

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

"#$%

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

   

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

138

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

    

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

   

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 !  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 ! 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

"

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

# 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

" 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 " #$ % &\'() $

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

# *  +

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

   

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 $ 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

%&

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

\' "# !  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 " % $ # ,-). (!

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 ()*+,)-- #  / 0#/1 2 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

$

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 0$

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 34/0 5 $

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

\' \' ) 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

&\'&(

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

)(&

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

*+,*

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

-.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

/##

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

*\'

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

&0+10

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

3

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

183

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

184

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

,0/ $5

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

187

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

6 *

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

". /

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 #  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 7$ " " &5 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

0+( 8/$9 :3 ;<=>?@AB*9C / /

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

5 / 7$" 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 $ :3  ,3DD>???7<6>?@E1)

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 !2

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 3

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 45 678 9 7$

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

" 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 $ F,

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

#G  : 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

4

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

&\'5+

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

.60+)

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

1(

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

7 1,6+

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

.68

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

213

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  (/

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 /"; " 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 /

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

< # " H

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

)  (  " .

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 !   " 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

$ ""7/7"#$% "97/7"#$% ":7/7"#$% "$7/7"#$% 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

;+0<

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

=(

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

*+,*

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

+

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

0

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

229

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

230

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

239

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

240

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 9/6 ) / 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

! "

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

/" 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 " I5 34

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 ) #$

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 ! 9I )

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 !  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 /

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

  26 " $J

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 ) $ $ 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

/ 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

+ *  $K

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

% 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

&\'&(

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

)(&

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

*+,*

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

-.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

/##

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

262

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

>*0*0+4

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

\'*

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

<+)

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

0?@A

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

*&=<

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

<+ L 6$ $ M$

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

&\'7

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

271

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 110 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Zajímavostí letošního ročníku byl indický pavilon v hale V, hostící plnou pa- desátku vystavovatelů z Indie. Tímto počtem se Indie ujala prvenství mezi za- hraničními účastníky a vůbec poprvé v historii veletrhu překonala tradičního největšího zahraničního partnera – Slovensko. Zlatý AMPER pro AMTECH V rámci 27. ročníku veletrhu AMPER se uskutečnila tradiční soutěž o nejpří- nosnější exponát veletrhu – ZLATÝ AMPER 2019. Do soutěže bylo nomino- váno celkem 25 exponátů z 24 vystavujících společností. Odborná hodno- titelská komise rozhodla o vítězích soutěže. Ocenění si odnesla i společnost AMTECH která obdržela ZLATÝ AMPER za revoluční systém aditivní výroby DragonFly 2020 Pro, který umožňuje 3D tisk desek plošných spojů. Při tomto procesu tisková hlava tiskne souběžně kapky nevodivého foto-po- lymeru a vodivého nano-stříbrného inkoustu. Jde o plně aditivní proces, kde polymer i stříbro se postupně tiskne po kapkách a vrstvách. Foto-polymer je vytvrzen UV světlem, stříbrný inkoust je „sintrován“ teplem, aby došlo ke spo- lehlivému vodivému propojení nanočásteček stříbra. Na rozdíl od konvenč- ního způsobu výroby desek plošných spojů, který vyžaduje několik zařízení, chemických procesů a složité výrobní postupy, je celý proces realizován je- diným zařízením. Jakmile je nová deska plošných spojů navržena, je možno její prototyp tímto způsobem vytisknout v řádu hodin a okamžitě otestovat. V případě konvenčního způsobu bývá celý proces mnohem zdlouhavější (v řádu týdnů) a zejména nákladnější. DragonFly vychází vstříc potřebám malosériové výroby a rychlejšího uvádění produktů na trh. 28. ročník veletrhu AMPER se uskuteční v termínu 17. – 20. 3. 2020 opět na brněnském výstavišti. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sú odborné sprievodné semináre, tento rok zamerané na: „Inovačný potenciál v priemysle“, „Nové technológie a po- stupy v strojárskom sektore“ a „Rozvoj duálneho vzdelávania ako jednej z foriem získavania kvalifikovanej pracovnej sily“. Odborný sprievodný program tvorí množstvo prednášok a konferencií. Jed- nou z tém aktuálneho ročníka bude „Bezpečnosť a riziká priemyslu 4.0“. Súčasťou programu bude i prednáška spojená so simuláciou hackerského útoku na modelový systém. Odborný program doplní i konferencia Elek- trón zameraná na revízie, elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) realizuje koo- peračné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve – Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá patrí už 13 rokov k najprestížnejším medzinárodným B2B podujatiam pre slovenských a zahraničných podnika- teľov na Slovensku. Už tradične sa uskutoční aj súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude oce- nených 7 exponátov a jedna expozícia. Zväz strojárskeho priemyslu ocení najlepšie strojárske výrobky, ktoré boli v roku 2018 vyrobené na Sloven- sku. Počas veľtrhu sú udelené ocenenia „Inovatívny čin roka 2018“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR. V roku 2018 sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčastnilo 437 vystavovateľov a spoluvystavovateľov a ďalších 227 firiem v zastúpení. Príchod veľkého investora automobilového priemyslu do nitrianskeho kraja prilákal na Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 i viacero nových zahraničných vystavovateľov. Vysokoodborný sprievodný program, konferencie mapujúce aktuálne témy a trendy, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a me- chanizácie sú predpokladom úspešnosti strojárskeho veľtrhu i v tomto roku. Preto si Medzinárodný strojársky veľtrh na výstavisku Agrokomplex v Nitre nenechajte ujsť. AMPER 2019 Ve dnech 19. - 22. března 2019 se na brněnském výstavišti odehrál již 27. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER 2019. Největšího středoev- ropského B2B veletrhu v těchto oblastech se zúčastnilo 649 vystavovatelů z 26 zemí světa a za čtyři dny jej navštívílo více než 43 700 návstevníků. Dle pořadatelů, reakcí vystavovatelů a novinářské obce se letošní ročník veletrhu opravdu vydařil. Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 V dňoch 21. – 24. mája 2019 sa uskutoční 26. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrh dopĺňajú a rozvíjajú tématické výstavy: EUROWELDING, CAST-EX, EMA, STAVMECH-LOGITECH, CHEM- PLAST, TECHFÓRUM a medzinárodný veľtrh ELO SYS. Zdroj: Terinvest

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

273

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 112 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Digitální továrna se řídí sama Nastupující čtvrté průmyslové revoluci se Mezinárodní strojíren- ský veletrh cíleně věnuje již od roku 2015, kdy byla právě zde vyhlášena Národní iniciativa Průmysl 4.0. Po čtyřech letech se klíčové téma veletrhu posouvá na vyšší úroveň a nese nový ná- zev Průmysl 4.0 a digitální továrna. Právě digitalizace je totiž nejdůležitějším rysem probíhající revoluce průmyslové výroby. Jak funguje digitalizovaná továrna? Sama si zpracuje objed- návky, simulací předem ověří všechny procesy, optimalizuje je a převede do praxe, a to včetně veškerých detailů od zajištění materiálu až po expedici výrobků nebo servis strojů. Letošní MSV firmám poradí, jak digitalizovat výrobní procesy a získat konkurenční výhodu. Protože inteligentní komunikace prochází napříč dodavatelskými a výrobními řetězci, zvýrazněné téma se významně promítne také v náplni veletrhu Transport a Lo- gistika. Cirkulární ekonomika jako příležitost pro české firmy Všichni už tuší, že doba neomezeného využívání přírodních su- rovin brzy skončí, protože planeta nemůže enormní růst spotře- by dlouhodobě vydržet. Plýtvání zdroji pak nezbytně nahradí hospodárnost a důsledné využívání všech materiálů včetně tzv. odpadových. Novému principu se říká cirkulární ekonomika, výrazně se prosazuje v evropské legislativě a průmyslovým firmám se cíleně představí na letošních veletrzích ENVITECH a MSV, kde bude jedním z hlavních témat. Nejde totiž o hrozbu, ale naopak o velkou příležitost. České podniky jsou inovativní, mnohé už dnes fungují velmi hospodár- ně a mohou trh oslovit technologiemi, které místo primárních surovin zpracovávají odpady z jiných výrob. Cirkulární ekono- MSV je klíčovým partnerem českého průmyslu Veletrhy Brno, a.s. Mezinárodní strojírenský veletrh se v Brně koná už 60 let a o účast je stále velký zájem. Letošní ročník opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií, představí fenomén digitální továrny a nově otevře diskusi k tématům cirkulární ekonomi- ka a startupy jako investiční příležitost. MSV 2019 proběhne od 7. do 11. října, současně se uskuteční také veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH. mika je postavena na mezioborové spolupráci a MSV jako multio- borový veletrh je pro navázání takové spolupráce ideálním místem. Uskuteční se zde historicky první česká konference o cirkulární ekonomice se zaměřením na průmysl a konzultace budou po celou dobu veletrhu poskytovat odborníci z Institutu cirkulární ekonomiky a České asociace oběhového hospodářství. MSV Start Me Up! ukáže zajímavé investiční příležitosti Novinkou ročníku je startup & business festival MSV Start Me Up!, na kterém se mladé inovativní firmy a podnikatelské nápady před- staví potenciálním investorům. Nový projekt obsadí dlouhé křídlo pavilonu A1, kde vznikne atraktivní bezbariérový prostor vybízející ke komunikaci. K účasti jsou zvány především startupy zaměřené na inovativní průmyslové technologie jako 3D tisk, nanotechno- logie, IT security, elektromobilitu, robotiku aj. Volit si mohou mezi třemi formami účasti, které se liší rozsahem: Startup Junior, Startup Senior a Startup Nest. Poslední varianta je určena inovačním cen- trům a dalším subjektům, které sdružují více startupů. Program v zó- ně Start Me Up! je rozdělen na dvě části. První tři dny budou patřit networkingu startupů s investory, médii a vystavovateli MSV, zatím- co ve čtvrtek a v pátek proběhnou prezentace inovačních center a jejich projektů pro širší odbornou veřejnost a studenty. Pavilony se rychle plní Zájem o letošní 61. ročník MSV zůstává stejně vysoký jako v po- sledních letech. Šest měsíců před zahájením jsou nejžádanější vý- stavní plochy vyprodány a zájemci o účast by neměli s přihláškou dlouho otálet. Pořadatelé opět očekávají účast přibližně 1 600 vy- stavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků. Více informací získáte na www.bvv.cz/msv

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

61. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 7.–11.10.2019 BRNO

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 114 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM René Holman, dosud obchodně-technický zástupce společnosti Kovosvit MAS po Ústecký, Liberecký a Středočeský kraj, se nově stal manažerem obchodu pro Českou republiku a Slovensko. Cílem změny je stabilizovat a rozvíjet tuzemský obchod, zkvalitnit péči o zákazníky zejména se zaměřením na poprodejní servis. Do do- by, než za sebe zapracuje náhradu do obsluhovaných krajů, bude René Holman působit zároveň na své dosavadní pozici. Domácí trh je pro Kovosvit MAS velmi důležitý. V České republice a na Slovensku dosahuje tradiční výrobce obráběcích strojů dlou- hodobě více než polovinu svých ročních tržeb. S řadou zákazní- ků spolupracuje dlouhodobě, proto je další posílení orientace na klíčový domácí trh logickým krokem. Napomoci tomu má na nové pozici právě René Holman. „Vztah se zákazníky prodejem stroje nekončí, ale začíná. Mou ambicí je, aby zákazník měl za každé situace pocit, že je naším přirozeným partnerem. Zpětná vazba od zákazníků nás zajímá i s ohledem na servisní služby, opravy a také kvůli inovacím našich strojů. Budu usilovat o to, aby byla naše komunikace se zákazníky oboustranně intenzivní a přínosná,“ říká René Holman. „Kovosvit MAS letos oslaví 80 let své existence. Může se tedy pyš- nit zajímavou historií. Naše stroje mají vysokou kvalitu. Zákazníci Nový manažer obchodu pro ČR a SR se tradičně mohou spolehnout na vysokou tuhost, stabilitu a pre- ciznost strojů. Minimálně stroje východních proveniencí technolo- gicky převyšujeme. Proto chceme přesvědčit zákazníky, že se jim vyplatí upřednostnit naše stroje před mnohdy levnější konkurencí,“ vysvětluje René Holman. Spoločnosť OnRobot, vedúci poskytovateľ inovatívnych konco- vých nástrojov pre kolaboratívne roboty, vymenovala Aleksandra Marinkovića za nového generálneho manažéra pre región CEE. A. Marinković povedie nedávno otvorenú regionálnu pobočku vo Varšave, pričom bude zodpovedný za obchodné aktivity v strednej a východnej Európe, vrátane Českej republiky a Slovenska. „Trh kolaboratívnych robotov sa rozvíja veľmi dynamicky. Súčas- ťou našej stratégie je posilňovať pozíciu OnRobot prostredníctvom interného vývoja, akvizíciami, rovnako ako aj expanziou globál- nej partnerskej siete. Naším hlavným cieľom je stať sa globálnym lídrom v oblasti kolaboratívnych aplikácií pre výrobné podniky. Úlohou Aleksandra bude preto vybudovať silný tím a rozvíjať ob- chodnú a partnerskú sieť v dôležitom regióne CEE,“ hovorí Enrico Krog Iversen, výkonný riaditeľ OnRobot. „Našim zákazníkom chceme sprístupniť kolaboratívne aplikácie umožňujúce robotizovať úlohy, ktoré v minulosti nebolo možné au- tomatizovať,“ hovorí Aleksander Marinković. „Ako nový generálny manažér v strednej a východnej Európe sa budem snažiť o to, aby sme oslovili čo najširšie spektrum lokálnych spoločností. Zameria- me sa hlavne na segment stredných a malých firiem (SMB), ktoré majú vďaka robotizácii možnosť významne zvýšiť svoju konkurenč- nú výhodu.“ Nový manažér pre región strednej a východnej Európy Jaroslav MARTÍNEK, mediální zastoupení Kovosvitu MAS Myr Communication René HOLMAN (45 let) Vyučený frézař pracoval na růz- ných pozicích ve výrobě, kde se vypracoval na mistra a poté na vedoucího výrobních provozů. Následně absolvoval obchodní školu, a když pracoval na pozici výrobního náměstka ve společnos- ti Preciosa, vystudoval MBA na brněnské BIBS, obor Strategické řízení firem. Do Kovosvitu MAS nastoupil v roce 2016 na pozici obchodně-technický zástupce pro Ústecký kraj, 1. března 2019 se stal manažerem obchodu pro Českou a Slovenskou republiku. René Holman žije v Libereckém kraji, je ženatý, má dvě dospívající děti. Aleksander MARINKOVIĆ V minulosti pôsobil na pozícii Business Area Manager Industry MEC v spoločnosti Mettler-Tole- do, ktorá je popredným výrobcom presných meracích prístrojov pre laboratóriá a ďalšie priemyselné odvetvia. Predtým pracoval ako obchodný riaditeľ divízie ener- getiky v spoločnosti ABB, kde nastúpil po svojom pôsobení vo firme Schneider Electric. Aleksan- der Marinković absolvoval Fakul- tu elektrotechniky na univerzite Politechnika Warszawska.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 115 Vážení priatelia, aj v aktuálnom vydaní ai magazine sme pre vás pripravili obľúbenú krížovku. Cenu do nej tentokrát darovala spoločnosť ISCAR SR. Ak sa na vás usmeje šťastie pri žrebovaní, vyhrať môžete kvalitný ruksak naplnený šikovnými a praktickými darčekmi (nožík, baterka, USB...), spolu s fľaškou dobrého vína. Stačí len správne vylúštiť tajničku, ktorá sa viaže na novú produktovú kampaň LOGIQ, ktorej cieľom je zavedenie nového štandardu špičkových rezných nástrojov v procese obrábania kovov. Tým sme Vám už aj trochu pomohli... Ak teda obľubujete krížovky, vylúštite čo sa skrýva vo farebných okienkach. Ak nám pošlete správne znenie tajničky spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 18. júna 2019, zaradíme vás do žrebovania! Meno vyžrebovaného lúštiteľa uverejníme v ai magazine č. 3/2019, ktoré vyjde 1.júla 2019. Správne znenie tajničky z marcového vydania 1/2019 o cenu od spoločnosti ZIMMER Group je: Zimmer – knowhow factory. Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Pavla Galánka z Ľubotíc. Gratulujeme!! redakcia ai magazine Vodorovne A: srbský futbalista; 1. časť tajničky; jeden zo štátov USA B: elementárna častica hmoty; staroindický boh podsvetia; hriadeľ; prút na ryby C: boháč v ázijských krajinách; skratka na recepte; najlepší po anglicky; ženské meno; on (nemecky) D: podmieňovacia spojka; patriaca mne; taliansky dirigent; čln na Rýne; skratka staršieho E: natriasaj; slovo úcty v Ázii; 3. časť tajničky; tvrdá spoluhláska F: rýchlo vybaví (slangovo); jemná hlina naviata vetrom; zámeno (3. osoba, J.Č.) G: otec nárečovo; model automobilu FIAT; športový klub v Bratislave H: blúď; 2. časť tajničky; latinský zápor; 4. časť tajničky; nespali I: identifikačné číslo organizácie; obor; moji po česky; taliansky futbalista J: nič číslovkou; tropická jedlá hľuza; jeden po anglicky; značka práškového čističa K: fínsky spisovateľ; 5. časť tajničky; lož, klamstvo po anglicky Zvisle 1:orgie čarodejníc; medienka na povrchu 2:otec po turecky; slovenský hokejista; východoslovenská hraničná rieka 3:chumáč včiel; národnosť v Čade; model Volkswagenu 4:Imrich domácky; občas; 5:polovodičová platnička s integr. obvodom; osobné zámeno (1.osoba, J.Č); odroda slivky 6:medvedia noha; kockovaná látka; utajuj 7: značka švajčiarskych hodiniek; produkt snívania; umenie po latinsky 8:mesto v Etiópii; zachráň; anglický zápor 9:zaisťuj; chumáč trávy; starorímsky boh lásky 10: ako-taký po anglicky; American Airlines; tenký biely baliaci papier 11: tradičný brnkací grécky nástroj; poplatok štátu; penivý nápoj z vajec a vína; skratka emeritného 12: taký - esperantom; otázka 1. pádu; analgetikum 13: eso po anglicky; zo suchej trávy – zo ... ; podlé klamstvá 14: anglický futbalový brankár; Anton domácky; samohlásky (pirane) Hrajte o darček od spoločnosti ISCAR KRÍŽOVKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H – I J K Pomôcky: aak, baj, Gui, taro, Orsi, maba, Aho, Hanita, Gosu, ud, taro, aka

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 116 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Novinky svetových výrobcov www.plasticportal.eu Najväčší slovenský výrobca automobilov Volkswagen Slovakia (VW SK) má pred sebou kľúčový rok, počas ktorého sa rozhodne o je- ho budúcnosti. Cieľom vedenia podniku je uchádzať sa o ďalší model pre bratislavský závod, ktorý by dlhodobo zabezpečil pracovné mies- ta. VW SK preto predstavil Plán 2025 a zároveň zverejnil výsledky spoločnosti za rok 2018. Plán 2025 je iniciatíva spájajúca všetky aktivity VW SK, ktoré pomáha- jú zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť spoločnosti pri rozhodovaní o pridelení výroby nového produktu na koncernovej úrovni. Patria sem tri piliere, na ktoré sa VW SK aktuálne sústreďuje. „Jedným z kľúčových faktorov pri rozhodovaní o pridelení výroby je efektivita. Našou úlohou je sústrediť sa po fáze obrovských investícií a viacerých nábehov na sériovú výrobu s jasným zreteľom na cieľ značky, zvýšiť efektivitu pod- niku do roku 2025 o 30 %. VW SK si predsavzal naplniť ho z veľkej časti už v rokoch 2019 – 2020. Prispieť k tomu môže svojou angažo- vanosťou každý jeden z nás,“ uviedol Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW SK. Ďalším pilierom sú priemyselné vzťahy a spoluzodpovednosť sociál- nych partnerov za budúcnosť spoločnosti. „Veríme, že spoločne do- siahneme takú dohodu, vďaka ktorej zostaneme aj naďalej dobrým a sociálnym zamestnávateľom a zároveň budeme stabilným a kon- kurencieschopným partnerom pre našich koncernových zákazníkov,“ dodal Dr. Grünberg. K zvýšeniu atraktivity bratislavského závodu v koncerne by prispelo zlepšenie podnikateľského prostredia na Slo- vensku. „Volkswagen Slovakia víta každú aktivitu a opatrenie, ktoré zlepší podnikateľské prostredie na Slovensku, a tým podporí stabilitu pracovných miest,“ vysvetlil Dr. Grünberg. V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia vyrobili v minulom roku 408 208 vozidiel. Ako novinky do produktového portfólia pribudli tre- Nový Volkswagen Touareg s jubilejným poradovým číslom milión to nebude mať k novému majiteľovi ďaleko. Objednal si ho zákazník z Poľska. Jeho želaním bola biela farba, šesťvalcový trojlitrový tur- bodiesel motor s výkonom 210 kW, 8-rýchlostná automatická prevo- V Bratislave vyrobili miliónty Touareg dovka, elektricky sklápateľné ťažné zariadenie, kožený multifunkčný vyhrievaný volant a vzduchové tlmiče. Vozidlo je v športovej R-Line výbave s čiernym paketom typickým práve pre tretiu generáciu tohto modelu. Miliónte vozidlo z výrobnej linky slávnostne vyprevadili zamestnanci, ktorí sa podieľali na jeho výrobe. „Milión vyrobených vozidiel Volk- swagen Touareg dokazuje našu technickú odbornosť a kompetenciu, ktorú odovzdávame prostredníctvom našich produktov zákazníkom do celého sveta. Pri tejto príležitosti ďakujem všetkým angažovaným zamestnancom, ktorí sa na tomto míľniku podieľali,“ uviedol Dr. Oli- ver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VWSK. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia vyrába stredne veľké SUV značky Volkswagen ako jediný závod na svete. Spustenie výroby SUV vozidiel v Bratislave v júni 2002 sa zapísalo do histórie fab- riky ako najväčší investičný projekt, ktorý zabezpečil tisícky nových pracovných miest. Dnes schádza z liniek už tretia generácia modelu. Miliónty Volkswagen Touareg schádza z výrobnej linky tia generácia Volkswagen Touareg a úplne nový model Audi Q8. Záro- veň v Bratislave vyprodukovali 383 640 prevodoviek, v Martine 33,6 milióna komponentov pre prevodovky, podvozky a motory a v Stupave 9 750 nástrojov pre výrobu vozidiel. Obrat spoločnosti dosiahol v roku 2018 celkovo 10,4 mld. eur a zisk pred zdanením 301 mil. eur. Od svojho vzniku investoval VW SK na Slovensku vyše 4,5 mld. eur. Po nábehových rokoch sa spoločnosť aktuálne sústreďuje na sériovú pro- dukciu a štandardizáciu výrobných procesov. Tomu zodpovedá výška investícií v roku 2018 na úrovni 181 mil. eur. Vyše 99 % obratu z výro- by vozidiel bolo exportovaných do viac ako 150 krajín celého sveta. Priemerný hrubý mesačný príjem vzrástol na 1 954 eur. (Zdroj VW Slovakia) Volkswagen Slovakia predstavil plán do budúcnosti Cieľom VW SK je zefektívniť výrobu o 30 %

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | 117 Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier říká: „ŠKODA AUTO roste velice dynamicky. Ve 124-leté historii na- šeho podniku jsme více než čtvrtinu všech vyrobených vozů značky ŠKODA prodali v posledních pěti letech. Překonání hranice 22 milionů vyrobených vozů je jen dalším milníkem, který nás motivuje k tomu, abychom tento růstový kurs důsledně udržovali. Činíme tak s více než 30 novými modely, které v rámci naší produktové ofenzívy uvedeme na trh do konce roku 2022. Velkou roli v tom hraje právě Čína: od naše- ho vstupu na tento trh před dvanácti lety se společnost ŠKODA AUTO na čínském automobilovém trhu velice pozitivně vyvíjí, Čína se mezitím stala našim největším trhem. Základem tohoto úspěchu je naše atraktiv- ní modelová paleta a dobrá, na důvěře založená spolupráce s naším dlouholetým partnerem SAIC VOLKSWAGEN.“ Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a lo- gistiky, dodává: „V rámci našeho růstového kurzu se spoléháme na me- zinárodní a výkonnou síť výrobních kapacit. V současné době vyrábíme v celkem 16 závodech v devíti zemích. Skutečnost, že náš 22miliontý vůz byl vyroben v Číně, je také dokladem úspěšné internacionalizace značky ŠKODA.“ Dr. Ralf Hanschen, prezident společnosti ŠKODA China, vysvětluje: „Dnes máme 22 milionů důvodů k hrdosti. Toto jubileum je velkou poctou našemu největšímu trhu. Naše vlajková loď KODIAQ GT je přitom čtvrtým vozem kategorie SUV na čínském trhu, který naší na- bídku v této třídě rozšířil směrem nahoru.“ ŠKODA AUTO je jednou z nejstarších dosud aktivních automobilek na světě. Výrobu automobilů zahájila mladoboleslavská společnost už v roce 1905 s modelem Voiturette A, vyvinutým zakladateli au- V dubnu byl vyroben 22miliontý vůz značky ŠKODA Jubilejní vůz, model ŠKODA KODIAQ GT v odstínu Velvet Red, sjel z linky v závodě společnosti SAIC VOLKSWAGEN v Čchang-ša a byl představen v rámci „ŠKODA Day“, který se konal v předvečer letošního autosalonu v Šanghaji (16. – 25. dubna 2019). tomobilky Laurinem a Klementem. Od té doby v českých i zahranič- ních závodech vzniklo 22 milionů vozů ŠKODA. Česká automobilka v uplynulých letech své výrobní kapacity stále rozšiřovala. Za tímto účelem investovala jen v České republice od roku 1991 více než 300 miliard Kč do výrobních procesů a továren. V roce 2014 vy- robila ŠKODA AUTO poprvé více než milion vozů v rámci jednoho kalendářního roku. V září 2017 sjel v závodě v Kvasinách z linky 20miliontý vůz české značky. Už v roce 1936 provozovala značka v Číně pět obchodních zastoupení. Znova na čínský trh vstoupila česká automobilka v roce 2007. Teh- dy ŠKODA zahájila lokální výrobu modelu OCTAVIA pod střechou společnosti SAIC VOLKSWAGEN. V úzké spolupráci s čínským part- nerem se Čína v roce 2010 stala nejvýznamnějším trhem značky ŠKODA. Po 75 měsících bylo dosaženo prvního milionu prodaných vozů, druhý milion byl prodán dokonce za pouhých 42 měsíců. Už tři roky ŠKODA svou pozici a svou přítomnost na čínském trhu dá- le intenzivně posiluje. Během státní návštěvy čínského prezidenta SiŤin- Pchinga v České republice v březnu 2016 podepsali VOLK- SWAGEN, SAIC Motor Corporation Limited a ŠKODA AUTO me- morandum o porozumění. To počítá s investičním programem ve výši dvou miliard eur, rozloženým do pěti let. Cílem je rozšíření aktuál- ního počtu modelových řad, například o vozy s alternativním poho- nem a o několik vozů kategorie SUV. V roce 2016 dodala ŠKODA čínským zákazníkům poprvé více než 300 000 vozů. Na svém nej- větším světovém odbytišti vzrostly prodeje české automobilky v roce 2018 na 341 000 vozů (2017: 325.000 vozů, +4,9 %). V příštích letech bude ŠKODA ve svém růstovém kurzu pokračovat a do kon- ce roku 2022 uvede na celém světě více než 30 nových modelů, z toho deset elektrifikovaných. (Zdroj ŠKODA AUTO)

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

| 2/2019 | www.leaderpress.sk 118 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Robotics in Production Practice of Small and Medium Enterprises, the 2nd Year The last worldwide report about development of the industrial robotics, elaborated in the year 2018 by the International Federation of Robotics (IFR), presented a fact that the sales volume of the industrial robots has doubled over the last five years. The robotics is penetrating into the all branches of industry and services. Nowadays, the robotics is connected not only with the multinational concerns and global producers, but it significantly increases production effectivity also in the case of smaller producers. The experiences obtained from application of the robotised workplaces in the Slovak and Czech production companies were just the main topic during the 2nd year of the conference Robotics in Production Practice of Small and Medium Enterprises, which was held on the 11th April in Belá. (p. 12) Sceptical Visions of Foreign Investors A favourable trade boom mood, which was so typical during the last years among the foreign investors in Slovakia, is nowadays in downturn. This is the result of a survey, which was realised in February and March 2019 using a sample of 127 companies by the Slovak-German Chamber of Commerce and Industry, the Nederland’s Chamber of Commerce in the Slovak Republic, the Swedish Chamber of Commerce in Slovakia, Slovak-Austria Chamber of Commerce and the company ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava. (p. 16) INTECH 2019 in the Sign of Artificial Intelligence and 3D Printing The company TRUMPF is organizing every year the event INTECH in its home plant, which is situated in the German town Ditzingen. Such activity enables to present for the company’s clients the top technologies from the area of machine tools, laser technology and electronics within the own production plant. This solution is much more effective than a presentation of the company, which would be performed at the exhibition area. (www.trumpf.com, p. 20) The Robots KUKA Are Solving Lack of Employees in Industry The company KUKA delivered more than 100 000 robots of the set KR QUANTEC since its entry into the market. These robots are characterised by a high reliability level and versatility, together with a wide area of the application possibilities. Their loading capacity range is from 120 kg to 300 kg and they are able to be utilized in almost every market segment, for example in the automotive industry, foundry industry and health service as well as for machining and manipulation. This kind of robots is the most commonly used robot type within the Czech and Slovak Republic. (www.kuka.com, p. 24) Collaborative Robots Will Visit the Town Žilina The company Universal Robots introduces a new platform of the workshop titled “Seminar in the Box”, which is free-of-charge. The Universal Robots, pioneer and worldwide leader in the area of collaborative robots (i.e. the cobots), is inviting, together with its partners, to visit series of the workshops „Seminar in the Box“. These free practical courses are focused on programming and working with the cobots Universal Robots, whereby the courses are determined not only for managers of the production plants, but also for all who want to be informed about possibilities of automation within their companies. (www.universal-robots.com, p. 26) Virtual Reality in Industry Virtual reality is today a modern achievement of the technical industry. What does it mean this term exactly? The main task of the virtual reality is transferring of the user into a new surroundings. It means displaying of three-dimensional models and various scenes or surroundings, even displaying of the exteriors recorded with the 360° cameras as well as movement of the user within the virtual surrounding. (www.abb.com/robotics, p. 28) How the End Tools Are Helpful to Remove Barriers of Automation Historically, the greatest barriers of automation concerning the industrial operation always were restrictions relating to the costs and time necessary for implementation of the technologies into the production area. The whole automation process was slow and usually it was realised by the professionals, who were oriented to programming of the robots, whereby they were not synchronised with understanding of the common workers. (p. 30) New Level of Machine Automation The plant Philips in the city Klagenfurt produces approx. 20 million of the cutting edges that are determined for the hair cutting machines. This company decided to apply a pioneering concept of fully-automated machines and automated work piece feeding in order to ensure as high as possible effectivity of the complicated grinding process. (www.staubli.cz/robotics, p. 32) Yaskawa Opened New Production Plant in Slovenia The Japan technological group Yaskawa, together with the European Development Centre of Robotics, opened after two years of building its new production plant in the town Kočevje/ Slovenia. The company Yaskawa started the European production of the robots Motoman already at the end of the year 2018 with the investment approx. 25 million of Eur. This new plant is a supplement to the existing production companies in Japan and China and it is intended to realise 80% of the European demand concerning the robots Motoman. (www.yaskawa.eu.com, p. 34) Automated Solutions for Monitoring of Products The company LIFTEC, which is a supplier of smart technologies determined for marking, identification, monitoring and control of products, introduces 0within its portfolio a whole set of the technologically advanced products and solutions developed for automation and optimisation of the marking process. In this way it offers an integrated solution of the client’s requirements relating to monitoring and control of the product quality in every branch of industry. (www.liftec.sk, p. 36) With the FastLane to Special Part from Plastic in Record Time The company Pöppelmann KAPSTO® offers a permanently enlarged standardized program for already more than fifty years. It includes over 3 000 of the protective plastic capping strips and stoppers delivered directly from the store. The engineers and technicians of the Pöppelmann KAPSTO® are developing, in addition to a large standard program, also the special solutions on request in a close cooperation with the clients. More than 2 000 of employees within this traditional family company are focused on high quality and productiveness as well as on the individual service, which is performed by the professionals who are acting in the plastic processing area. (www.poeppelmann.cz, p. 37) Vertical Machine in the PowerSerie Design The company WITTMANN BATTENFELD introduced at the fair Fakuma 2018 for the first time its new vertical machine, which was presented in innovated design version. This machine was placed on the market at the beginning of this year. The proven set of the vertical machines from the company WITTMANN BATTENFELD is nowadays at disposal also in the design PowerSerie thanks to the new type VPower. (www.wittmann-group.sk, p. 38) Intelligent loads handling Series Liftronic AIR - The latest generation of industrial manipulators of the INDEVA series combines the power of a traditional pneumatic manipulator with intelligence of INDEVA brand. The lifting force is pneumatic; yet the control is electronic. The manipulator is suitable for lifting of centred or very heavy loads. Models are available from 80 to 310 kg and are available for pole mounting, ceiling or overhead rail. Compared with traditional pneumatically controlled manipulators, Liftronic Air offers important advantages that help improve safety, ergonomics and productivity. (www.cz.toka.de, www.sk.toka.de, p. 42) Robotic Welding Workplace from Valk Welding is Working in the Company VARES The company VARES Mnichovice is one of many 100% family- owned companies in the Czech Republic. This company has been manufacturing already for more than 25 years the garden-, farmer-, municipal- and gastronomy technical equipment. The company’s production-commercial areal is situated in Mnichovice near the Prague. This company deals with technical development and production of own product sets. Approximately 70% of yearly production is determined for customers within the European market, which includes area from Scandinavia to Mediterranean. Number of the employees is about 30 under a guidance of the already second generation of the Vodenko family. The company is focused on the modern technologies. (www.vares.cz, www.valkwelding.cz, p. 44) New Level of Welding Process Control A new variant of the process control system Cycle Step, which is intended for the welding process CMT (Cold Metal Transfer), enables to set-up not only a number of the individual drops, but also a break time between the individual cycles. The final result is a welding caterpillar with the reduced temperature, significant waving of the weld and higher reproducibility. The application range is wide: from the visible welds through the additional purposes, up-to the expanding or fixing points. (www.fronius.sk, p. 46) WJX – High-Feed Milling Cutters Mitsubishi Materials The Japan company Mitsubishi Materials developed a new series of the milling tools equipped with the cutting tips determined for the high-feed machining. The series WJX is designed as a very efficient multifunctional cutting tools, which has a wide-range of the application possibilities. (www.mcs.sk, p. 48) Comfortable Chucking with Magnet The electrically activated chucking technology, which is applying the permanent magnet, is a very suitable solution with regard to reduction of the set-up times and chucking of the work pieces with low deformation. This technology also enables chucking of the large components without deformation and their machining performed from all five sides. There are also developed the new modules: modern magnetic chucks allow to perform a visual or automated monitoring of the chucking process. (www.schunk.sk, p. 50) Productive Parting with TANG-F-GRIP The company ISCAR is a top company acting in the area of cutting tools development. Nowadays it presents a new revolutionary system determined for the parting and necking operations. The parting and necking operations are the basic components within the turning processes. The actual development in the metalworking industry is characterised by an integration of the methods in order to increase efficiency and to reduce idle times during these operations. (www.iscar.sk, p. 52) ZIMMER GROUP – after Getting the “if design award” also the Prestigious “RED DOT AWARD” The company Zimmer Group was awarded the prestigious Red Dot Product Design Award only some few weeks after getting the four awards IF DESIGN Award. The Zimmer Group obtained the desired signum of quality together six-times in the category of industrial equipment, machines and automation. (www.zimmer-group.sk, p. 54) Explicit Signalisation of Process Mode New signalisation pillars Modlight Pro are characterised by an extraordinary intensive light. The main goal of each company is to ensure a correct exploitation of the machines and equipment and their productive operation. The idle running time and the idle time of production equipment are not bringing the economic successes. Therefore, it is necessary to minimise these idle times. An explicit signalisation of the actual process mode is necessary in order to perform a prompt intervention. (www.murrelektronik.sk, p. 56) Do Not Waste Time due to Searching, with RECA SECO You Have Overview! The fact that a human life is too short for unnecessary searching is the old truth. This is true not only in privacy, but also in any working process. For example – looking for boxes with the connecting material or searching for the last piece of the grinding disc – such situation means not only the time losses, but directly the financial losses. Application of a service determined for optimised delivery of the C-components eliminates the above- mentioned situations. (www.reca.sk, 58) Maximal Precision for Rotor Shafts The washing-machines of the newest generation are so silent during their operation that they can be installed in a living-room, as well. The low noise level is reached also thanks to the high- RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 2/2019 | 2/2019 | www.leaderpress.sk 118

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 2/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 119 RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 2/2019 precise motor shafts. And just the Slovak company TM Precision Mechanical Production, Ltd. is a producer of these motor shafts. Professionals in this company rely on know-how and grinding machine Jupiter of the company Junker. (www.junker-group.com, p. 60) Hoffmann Group Gained the German Design Award 2019 The company Hoffmann Group anew gained the German Design Award. As a “winner” in the category „Workshop and Tools“ was awarded the workshop car GARANT ToolCar from the new set GridLine and also the magnetic measuring stand GARANT. Furthermore, the carpenter saw GARANT, which is characterised by a cross cut, was awarded in the form of „Special Mention“. (www.hoffmann-group.com, 62) The Newest Technology of the Class CBN Improves Outputs during Intermittent Turning Operation of Hardened Gearbox Components Application of the cutting tips with the technology Cubic Boron Nitride (CBN) is such technology, which is used very often during machining of the machine parts determined for the automotive gearboxes. Thanks to the newest advances reached in the area of technology it is possible to profit from a significant prolongation of the tool durability during turning of the gear parts, shafts and gear wheels in spite of a fact that most of the work-pieces in the given engineering area is made from the hardened materials. (www.sandvik.coromant.com/sk, p. 64) Worldwide Premiere – Gantry Table Machine WVM 2600 T The company TOS VARNSDORF, the leading European producer of the machine tools, surprised the professional community by a unique novelty in its production portfolio. During a periodical meeting with the commercial representatives, which was held in the half of March, this company presented a worldwide premiere of the gantry table machine WVM 2600 T. The new machine from the Varnsdorf\'s development incubator is robust thanks to strength of construction as well as thanks to the machining force and precision. (www.tosvarnsdorf.cz, p. 66) On the Wave of Industry 4.0 Digitisation and accessibility of information are increasingly important within the industry. Amount of the technical devices connected to the internet is rising. Interconnection with the computer network is very intensively required just in the production area. There is an assumption that the number of new machines and apparatuses that are connected to the internet is growing worldwide with the speed 160 connections per one second, whereby the technologies of Industry 4.0 represent almost 1/3 of the total investments. (www.tajmac-zps.cz, p. 70) Revolution in the Turning Operation Area The innovative method of turning work, the so-called High Dynamic Turning (HDT), obtained very positive reactions from the professional community. Ambition of this new method is to supply or to replace the conventional turning operation in the future. This is the initial information concerning the given product, which will be further developed and it will be much talked about. (www.ceratizit.com, p. 72) PLATINO FIBER EVO – Laser Technology for Everyone The company Prima Power, residing in the Italian city Torino, presented a new version of the fibre laser Platino, which is one of the most successful products within its portfolio. This 2D laser is built on a more than consolidated platform made from the synthetic granite, whereby it has over 2 000 installations world over. The machine is equipped and actualised with important technological innovations in order to be even faster, more reliable and more productive. (www.primapower.com, p. 74) Automation Is a Strategic Field of Operation for DMG MORI Automated machines are decisive components in the digital companies. They are an integrated part of the Industry 4.0. For the company DMG MORI, which is a pioneer of digitisation in production of machine tools, the automation is a strategic field of the company’s activities. The newest example of the DMG MORI competence in the automation area is the robot Robo2Go of the 2nd generation. This robot is determined for a flexible manipulation with the work-pieces at the turning-lathes. Another new example is a special solution developed for pallet handling. (www.dmgmori.com, p. 76) Perfect Magnetic Clamping of Work Piece – Only Using Magnetic Systems TECNOMAGNETE The company Mag Centrum Ltd. is known almost during the last 15 years as an exclusive supplier of the largest worldwide producer of the magnetic systems TECNOMAGNETE. One of the main advantages of this company is a professional technological support for the clients as well as a team of the trained service technicians. This company successfully realised more than 4 000 applications in the Czech and Slovak Republic. (www.magcentrum.sk, p. 78) Threading Machines with Hinged Arm The engineering plants are often looking for alternative methods of thread cutting, which is performed out of the machining centres. The main reason for such solution can be a rupture of the screw-tap, insufficient number of positions in the tool cartridge as well as high operational costs of tool. A solution of this problem is application of the threading machine with the hinged arm. (www.magcentrum.sk, p. 79) The Producer of High Pressure Cooling ChipBLASTER Is a New Member of the Group LNS The Swiss company LNS, an important producer of accessories determined for the machine tools, informed that the American manufacturer of high-pressure and large-volume cooling – the company ChipBLASTER – became a new member of the group LNS. The actual product portfolio of the LNS (i.e. the bar feeders, chip conveyors, exhausting and air filtration as well as the water management systems) is now usefully enriched with products from the company, which is American No.1 in development and production of the systems designed for the high-pressure cooling and filtration of liquids. (www.t-support.cz, p. 80) BLUM Is Scanning Direct in Machine The seminar “Machines, Tools, Automation” was held in the company Misan from the 20th to the 21st March. The seminar was focused on novelties from the companies Okuma and Brother, on the automation possibilities and on practical demonstration of machining. However, it was also possble to see a very interesting demonstration of scanning, which was presented on example of a real complex constructional part from the aircraft industry using the machine Okuma Multus B300II. This unique in-process control of the production quality is useful for the clients from various segments of the CNC machining. (www.blum-novotest.cz, p. 82) The New Tool TurnTen-Feed for Heavy Turning with High Productivity The Japanese company Tungaloy introduced at the beginning of this year a new product TurnTen-Feed specified for the middle and heavy turning operation. The components produced in the aircraft engineering, power supply engineering and heavy engineering require large volumes of the removed material and long operational times. Therefore, it is necessary to look for the new solutions in order to increase productivity and production effectivity. The above-mentioned large and cost expensive machine parts must be machined productively and with maximal reliability. The newly developed product TurnTen-Feed fulfils the given requirements. (www.tungaloy.cz, p. 86) Robotics in CNC Cutting The Slovak producer MicroStep is known by a development and production of the CNC cutting machines using the energy beam technologies: i.e. the plasma-, laser-, oxyfuel- and waterjet cutting. The drilling and marking technologies are the supplementary technological products of this company, which is able to realise the tailored deliveries thanks to the modular character of the mechanics and topology of the machine control systems. The products of this company are able to respect most of the application requirements and spatial possibilities of the clients. (www.microstep.sk, p. 90) Actual Trends in Assurance of Production Quality with Regard to Digitisation of Measurement Nowadays it is almost a standard situation that every company, which aims to be successful at the market, has elaborated and applied a quality control system. The mutual relations among the business partners require an effective demonstrability of own production quality. Development of the quality control systems is connected with a development of the control equipment and measuring tools. (www.mitutoyo.cz, p. 92) Mazak Control Server – Artificial Intelligence for the World of CNC Mazak The Mazak Control Server (MCS) is a robust and complex solution developed by us for control and automation of the CNC turning and milling machines, above all of the brand name Mazak. A base of this solution creates a virtualised platform OS Linux. Data communication among the MCS and the connected CNC machines is controlled by the PLC controllers Wago. Logistics of the Artificial Intelligence (AI) is managed by our algorithms and programs. (www.itens.sk, p. 94) Maintenance as Necessary Part of Digital Company Production of the present industrial plants is running with full power. Today the demand is higher than the supply. There are often occurring sanctions relating to the delayed deliveries or the delays are causing losses of the market positions for the companies. The production does not have any reserve sources in order to replace the key machines in a case of their failure. The unplanned shutdown of important machine causes reduction of the company’s profit. (www.minerva-is.eu, p. 98) Technological Innovative Centre for Varnishing, Spraying and Gluing The Technological Innovative Centre (TIC) WAtech in Rudná is a top-equipped workplace, which is determined for research and development, assembly and pre-assembly, technical consulting and training, projection, sale and authorized service of the spraying, vanishing and gluing technology. (p. 102) Our Readiness for Global Trends in Automotive Industry The automotive industry is expecting arrival of important changes in the near future. These changes will also have a strong impact on the Slovak companies. Production of the motor cars equipped with the alternative drives will grow rapidly in the coming years, namely in the form of electro-mobiles using accumulators or hydrogen drive. Necessity to reduce emissions, application of other mobility forms, autonomous vehicles and other new trends require discussions with the professionals as well as a cooperation within the countries of V4. (p. 103) Automotive JUNIOR Academy Already for the Fourth Time The Automotive Industry Association of the Slovak Republic (AIA SR) and its partners are opening, after the previous successful years, also during this year\'s summer holidays the Automotive JUNIOR Academy. This Association, together with the Faculty of Mechanical Engineering at the Slovak University of Technology (SUT) in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology SUT in Trnava and with the companies Volkswagen Slovakia and Groupe PSA Slovakia, are again preparing for the pupils from the primary schools new experiences focused on the automotive industry. (p. 108) International Engineering Fair 2019 The 26th year of the International Engineering Fair in Nitra will be held from the 21st to the 24th May 2019, together with the associated thematic exhibitions: EUROWELDING, CAST-EX, EMA, STAVMECH-LOGITECH, CHEMPLAST, TECHFORUM and the international trade fair ELO SYS. (www.agrokomplex.sk, p. 110) The MSV Is a Key Partner of the Czech Industry History of the International Engineering Fair in Brno is 60 years old. This year’s fair will again present the actual novelties and trends in the area of industrial technologies as well as it will introduce a digital factory phenomenon. It will also open new discussion concerning the circular economy and start-ups as an investment opportunity. The MSV 2019 will be held from the 7th to the 11th October, together with the trade fairs Transport and Logistics and ENVITECH. (www.bvv.cz/msv, p. 112) www.leaderpress.sk | 2/2019 | 119

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje | 2/2019 | www.leaderpress.sk 120 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics Vychádza dvojmesačne 12. ročník Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09, ISSN 1337 – 7612 Vydanie: 2/2019, máj – cena 4 €/120Kč Šéfredaktorka: PhDr. Eva Ertlová e-mail: ertlova@leaderpress.sk sefredaktor@leaderpress.sk 0911 209 549, 0905 495 177 Redakcia: Tel.: 041/56 52 755 Ing. Mgr. Vlasta Rafajová 0904 209 549 e-mail: rafajova@leaderpress.sk leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Obchodné oddelenie/marketing: inzercia@leaderpress.sk 0904 209 549 Odborná spolupráca: Strojnícka fakulta STU Bratislava Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne Zväz automobilového priemyslu SR Zväz strojárskeho priemyslu SR Svaz strojírenské technologie, Praha Redakčná rada: Ing. Michal Fabian, PhD., Ing. Melichar Kopas, PhD., Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., Ing. Nina Vetríková, PhD., Ing. Jaroslav Jambor, PhD., Mgr. Tomáš Mičík, Ing. Vladimír Švač, PhD., Ing. Patrik Grznár, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. Vydavateľstvo a adresa redakcie: LEADER press, s. r. o. Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina IČO: 43 994 199 Výroba: Grafické štúdio LEADER press, s. r. o. Tlač: ALFA Print, Martin alfaprint@alfaprint.sk Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úroveň inzercie. a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Zoznam firiem, ktoré publikujú a inzerujú v ai magazine 2/2019 4ISP, s.r.o. ......................................................................................................84 ABB, s.r.o. ………………………........................................................…………………28 Agrokomplex, národné výstavisko, š.p. ...........................................110, 111 AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o. ..................................................................4, 10 Bliss-Bret, a.s. ..................................................................................................3 Blum-Novotest, s.r.o. ....................................................................................82 CERATIZIT Česká republika, s.r.o. .........................................................9, 72 Coba automotive, s.r.o. .................................................................................8 Denios, s.r.o. ....................................................................................vkladačky DMG MORI Czech, s.r.o. ..............................................................................76 Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH ………...................................…….1, 60 EXPO CENTER, a.s. ....................................................................................109 Fanuc Robotics Czech, s.r.o. ...................................................................8, 31 Fronius Slovensko, s.r.o. .................................................................10, 19, 46 Gühring Slovakia, s.r.o. ..........................................................................10, 23 Hoffmann Group ...........................................................................................62 ISCAR SR s.r.o. ..................................................................obálka č. 2, 10, 52 ITEnS, s.r.o. ...................................................................................................94 Kuka CEE GmbH, org. z. …………………………............................................8, 24 LIFTEC SK, s.r.o. ..........................................................................................36 MAG centrum, s.r.o. .....................................................................................78 MCAE Systems, s.r.o. ...................................................................................96 MCS s.r.o. .............................................................................titulná strana, 48 MicroStep s.r.o. …………………………...............................................................89 Minerva Slovensko, a.s. ...............................................................................98 MISAN, s.r.o. ..................................................................................................57 Mitutoyo Česko s.r.o. ....................................................................................92 Murrelektronik Slovakia, s.r.o. ....................................................................56 Nordson EFD Deutschland, GmbH …......................................…………………17 PlasticPortal.eu. ..........................................................................................116 Pöppelmann Plasty, s.r.o. …...........................................………………………….37 PRIMA POWER ..........................................................................................5, 74 Profika, s.r.o. ....................................................................................................2 RECA Slovensko s.r.o. ............................................................................. 8, 58 Sandvik Coromant ............................................................................10, 11, 64 SCHUNK Intec s.r.o. ................................................................obálka č. 4, 50 Schwer fittings, s.r.o. ....................................................................................68 S.D.A., s.r.o. ....................................................................................................10 SPINEA, s.r.o. ……………..................................................…………………………….17 Stäubli Systems, s.r.o. ..............................................................................8, 32 TAJMAC – ZPS, a.s. ……..............................................………………………………70 Technology – support, s.r.o. …………………........................................…………80 TOS Varnsdorf, a.s. ................................................................................66, 69 TOKA INDEVA CZ+SK...................................................................................42 Trilogiq Slovakia, s.r.o. .................................................................................41 TRUMPF Slovakia, s.r.o. ..............................................................................20 Tungaloy Czech, s.r.o. ..................................................................................86 Universal Robots A/S, odš. závod ..............................................................26 Valk Welding CZ, s.r.o. ............................................................obálka č. 3, 44 Veletrhy Brno, a.s. .......................................................................................112 Zimmer Group Slovensko, s.r.o. .............................................................8, 54 Wittmann Battenfeld SK, s.r.o. ...............................................................38, 40 Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o. ......................................................47 YASKAWA Czech, s.r.o. ...........................................................................19, 34 vydavateľstvo odborných časopisov ® ai magazine 3/2019 prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku uzávierka: 18. 6. 2019 distribúcia: 1. 7. 2019

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

The strong connection ǁǁǁ͘LJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ Robotické svařování ? sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Žͮ͘WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯͬϭϴͮͲϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ нϰϮϬϱϱϲϳϯϬϵϱϰͮŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnjͮǁǁǁ͘ƌŽďŽƟ njĂĐĞ͘Đnj ^ǀĂƎŽǀĂĐşƌŽďŽƚLJͮ\ĞnjĂĐşƌŽďŽƚLJͮKŋ ŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶşͮdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞǀLJŚůĞĚĄǀĄŶş Inspirujte se u nás. Víme jak na to.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/

© 2019 SCHUNK GmbH & Co. KG Všetko pre Vašu montážnu automatizáciu Viac ako 10 000 komponentov. Teraz NOVÉ: 24V mechatronický program. schunk.com/equipped-by až do 300N Elektrický uchopovač EGP pre malé komponenty Stačia iba 2kroky na uvedenie do prevádzky Elektrický lineárny modul ELP iba 0,18s/180° Elektrická otočno/uchopovacia jednotka EGS Uchopovacia sila Čas otočenia MSV 2019 v Nitre Hala M1, stánok č. 20 Tešíme sa na Vás!

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim02-2019-floowie/