Aimagazine03/2019http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

obrábanie, frézovanie, zváranie, robotika, automatizácia, metrológia, automobilky, digitálny podnik,konštrukcia, inovácie, vývoj, materiály, technológie, produkty, dodávatelia, náradie, nástroje, veľtrhy, výstavy, veda, výskum Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike 4 € / 120 Kč w w w.leaderpress.sk 3/2019 júl 2019 a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics 12. ročník á á DOKONALOSŤ V OBRÁBANÍ UŽ OD ROKU 1898 ... od 2019 výroba už aj na Slovensku

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

Všetko pre Vaše obrábacie centrum Až do 7 500 komponentov pre upnutie obrobku a nástroja. 1:1 vymeniteľné nahrádzajúce tepelné upínače Hydrorozpínací upínač Pre 5-stranové kompletné/ súbežné obrábanie Manuálny upínací systém KSX Až o 90% nižšie náklady na nastavenie Rýchlovýmenný paletový systém © 2019 SCHUNK GmbH & Co. KG schunk.com/equipped-by

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

3

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

EDITORIAL HS5000M KL7000LY XF6300 Dear friends, life in engineering compa- nies flows naturally and, in most of them, successfully as well. This is indica- ted by trade fair events that took place here in Slovakia and in the wider Central European region during the first half of the year. Demand for engineering products goes on, and that is a good sign for the second half of this year as well. In this issue of ai magazine, we are more devoted to the Engi- neering Fair in Nitra. We are not competent enough to criticize the quality of the Fair itself. However, we are of the opinion that the Fair in Nitra progressively loses its quality in several different ways. For example, the Plastic pavilion, similar to the Welding pavilion, was slow moving. Lack in quality of the overall services was as well visible. On the other hand, to be objective, there were also companies that praised the participation of the professional public. However, other companies are con- sidering their participation in the next year. Will anyone finally think seriously about this situation? Automotive suppliers stand fair, although growth prospects this year are less op- timistic. The share of companies with double-digit profits and growing profitability has increased. However, the share of firms expecting revenue growth and employ- ee growth this year has been reduced by about half. According to the survey more than three times suppliers are considering moving production processes from Slova- kia, compared to last year. Learn more on pages 20 – 21. Dear readers, In the latest issue of ai magazine, you can also learn about the fact that plastic ar- tists have been developing their cluster for a decade already. Although ten years is not too long for an institution to function, many companies, associations or organiza- tions often do not live to see their first ten years. In the case of clusters, even more so. Although, especially after year 2005, clusters have been established in the Czech Republic in all areas of industry and services, only few of them have remained acti- ve to this day. Some of the exceptions that have not only survived but are constan- tly developing their activities include the Slovak Plastic Cluster. Therefore, at the recent 10th Annual General Meeting in Nitra, the cluster evaluated the previous year and could afford to look forward. We invite to read more on p. 18 – 19. In the photo report we return to the second year of our conference on the im- portance of robotics for small businesses. For more information see pages 72 – 73. How was the education system in the Bata School of Work? You can find out from one of the graduates on p. 66. As usual, we invite you to spend some time finding a solution to the crossword with the compa- ny SELOS. Dear friends, we trust you will learn again from the latest ai magazine edition more than we have just revealed in this Editorial. Most impor- tantly, we wish you a wonderful summer. And remember to relax!!. Best regards, Eva Ertlová 2 | 3/2019 | www.leaderpress.sk HS XF6300 >PRŮMYSLOVÉ CNC STROJE >KONSTRUKCE A VÝROBA ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ OD ROKU 1992! www.profika.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 3 EDITORIAL Vážení priatelia, život v strojárskych firmách pri- rodzene plynie a dá sa povedať, že vo väčšine z nich úspešne. Svedčia o tom aj veľtrhové podujatia, ktoré sa počas prvého polroka uskutočnili u nás i v širšom stredoeuróp- skom regióne. Dopyt po strojárskych produktoch ne- utícha, a to je dobré znamenie i pre druhý polrok tohto roka. My sa v tomto vydaní ai magazine viac venujeme strojárske- mu veľtrhu v Nitre. Kritizovať nebudeme, to by mali urobiť kom- petentnejší. Z nášho pohľadu však veľtrh v Nitre z roka na rok stráca vo viacerých smeroch na kvalite. Napríklad v plastikárskom pavilóne to bolo opäť poredšie, podobne vo zváračskom. Nehovo- riac napríklad o kvalite služieb. Na druhej strane, aby sme boli objek- tívni, našli sa aj firmy, ktoré si pochvaľovali účasť odbornej verejnosti. Ďalšie firmy však plánujú svoju účasť na budúci rok ešte zvážiť. Zamyslí sa niekto nad touto situáciou konečne seriózne? Darí sa tiež dodávateľom v automobilovom priemysle, aj keď vyhliadky na rast v tomto roku sú už menej optimistické. Narástol podiel firiem s dvojci- ferným ziskom a aj ziskovosť. Znížil sa však podiel firiem očakávajúcich rast tržieb i zamestnancov v tomto roku približne o polovicu. Oproti minulému ro- ku trikrát viac dodávateľov zvažuje presun výrobných procesov zo Slovenska. Aspoň to hovorí prieskum. Viac čítajte na stranách 20 – 21. Vážení čitatelia, v najnovšom vydaní ai magazine sa dočítate aj o tom, že plastikári rozvíjajú svoj klaster už desaťročie. Desať rokov síce nie je vo fungovaní inštitúcie príliš dlhá doba, na druhej strane sa však množstvo firiem, združení či organizácií často svojej prvej desaťročnice ani nedožije. V prípade klastrov to platí dvoj- násobne. Hoci najmä po roku 2005 pribúdali u nás ako na bežiacom páse vo všetkých oblastiach priemyslu i služieb, máloktoré z nich vydržali aktívne dodnes. Medzi výnimky, ktoré nielen prežili, ale neustále rozvíjajú svoju čin- nosť, patrí Slovenský plastikársky klaster. Na nedávnom výročnom – 10. valnom zhromaždení v Nitre si preto mohol dovoliť bilancovať i pozerať do- predu... Viac čítajte na str. 18 – 19. Vo fotoreportáži sa vraciame k druhému ročníku našej konferencie o význa- me robotiky pre malé a stredné podniky. Pozrite strany 72 – 73. Ako sa vzdelávalo v Baťovej škole práce? To sa dozviete od jej absolventa na str. 64. No, a potešíme vás opäť aj krížovkou tentoraz s firmou SELOS. Milí priatelia, veríme, že z najnovšieho vydania ai magazine sa dozviete oveľa viac, ako sme prezradili. A, samozrejme, to najpodstatnejšie – že- láme vám pohodové leto. A nezabudnite na oddych! S pozdravom Eva Ertlová

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

OBSAH CONTENT 4 | 3/2019 | www.leaderpress.sk Register automotive.......................................................6 Automotive companies register Top téma dňa Top Day Topic Nechýbajte na EMO 2019!............................................10 Don’t Miss the EMO 2019! Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre..............................14 International Engineering Trade Fair in Nitra Plasty Plastics Plastikári rozvíjajú svoj klaster už desaťročie.....................18 Experts in Plastics Are Developing Their Cluster Already Ten Years Dodávatelia Suppliers Vyhliadky v sektore dodávateľov menej optimistické...…….20 Less Optimistic Expectations in the Sector of Suppliers Materiály, technológie, produkty Materials, Technologies, Products Když šetřit znamená prodělávat aneb výzva jednoho technika.......................................………………22 When Saving Means Losing or Challenge of One Technician Nové frézy pro novou generaci........................................24 Innovative Milling Cutters for New Generation Tlmiace zariadenia pre mäkkú chôdzu..............................26 Cushioning Equipment for Soft Walking Ako sa meníme cez inovácie …..................………………..28 How the Innovations Are Changing Us Digitalizácia nákupov vedie k úsporám...……………....…..29 Digitizing your purchase will save you money Zveráky 2.0 – návrat modernej klasiky..............................30 Screw Vices 2.0 – Return of Modern Classics RECA RFID – nová technológia, nová cesta ………….…….32 RECA RFID – New Technology, New Way Maximálna flexibilita pre rôzne požiadavky.........................34 Maximal Flexibility for Various Requirements Stopková fréza VQT6UR – novinka od Mitsubishi Materials ……............……………..36 The VQT6UR Barrel End Mill – Novelty from the Mitsubishi Materials Integrovaná digitalizace ……....………………………………..38 Integrated Digitisation

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 5 OBSAH CONTENT Plán pre efektívne rezné nástroje v automobilovom priemysle.............................................40 Plan for Effective Cutting Tools in Automotive Industry Úspěšné Zákaznické dny TAJMAC-ZPS 2019....................42 The Successful Customers’ Days TAJMAC-ZPS 2019 Nový závod na výrobu podvozkových komponentov.…..............................…..…44 New Plant for Production of Undercarriage Components Logistika Logistics Skříň vydává zboží automaticky………………………....………47 The Case Issues Goods Automatically Inteligentní manipulace s břemeny.…………………………....48 Intelligent loads handling Ocenenie IFOY 2019 - STILL pokračuje v sérii víťazstiev............................................................50 Award IFOY 2019 – STILL Continues in Series of Victories Robotika, automatizácia Robotics, Automation Plně automatizovaná výrobní linka: Začátek nové éry v historii stavby rámů automobilů ve společnosti MAGNA Presstec.............……………………………………..52 Fully Automated Production Line: Beginning of a New Era in History Concerning Construction of Vehicle Frames in the Company MAGNA Presstec Trh s kolaboratívnymi robotmi rastie.................................54 Market with Collaborative Robots Is Growing Digital I/O Converter - nový robotický adaptér...................55 Digital I/O Converter – New Robotic Adapter Veda, výskum, vzdelávanie Science, Research, Education Logistika ako súčasť výzvy v podnikaní rodinnejspoločnosti......................................................57 Logistics as a Part of Challenge within Business of Family Company Listujeme v histórii Browsing in history Ekologická doprava v Tatrách.........................................60 Ecological Transport in the High Tatras Hospodárske spektrum Economic Spectrum Baťa, ano i ne..…………………………………………………….64 Baťa, Yes and No Projekt elektrického skútra............................................66 Project of Electric Scooter Tata Steel a ThyssenKrupp sa nemôžu spojiť.....................67 Tata Steel and ThyssenKrupp Cannot Be Coupled MSV 2019 se zaměřuje na digitalizaci výroby..….........…….68 The MSV 2019 Is Focused on Digitisation of Production Model formule Dragon 9 i díky Cimatronu …………...……….71 Model of Formula Dragon 9 Also Thanks to Cimatron Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov v obrazoch....................................72 Robotics in Production Practice of Small and Medium-Sized Enterprises Presented in Pictures Krížovka……………………………………..……………………..77 Crossword Resumé článkov…………………………………………………..78 Résumés of Articles Zoznam publikujúcich firiem………………..…………………..80 List of Publishing Companies

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 6 REGISTER REGISTER Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Slovakia tel.: +421 41 507 1101 fax: +421 41 507 1151 www.cobaautomotive.sk Výroba vytlačovaných a vstrekovaných plastových dielov pre automobilový priemysel V V 0 0 S S t te fa w ov l vaných ový priemysel RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE. RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk Upínače ZIMMER: • až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli • čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) • štandardne klasifikované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline) • odolné voči korózii • o 30% vyššia upínacia sila a o 15% dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia • priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene • dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu Zimmer Group Slovensko, s.r.o. Centrum 1746/265 017 01 Považská Bystrica M: 0911 878 800 T: 042/4331 788 roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Váš kompetentný partner pre dodávky: – spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov – výdajné automaty – RECA max mobil CEE Gmbh, organizačná zložka Bojnická 3, 831 04 Bratislava Tel.: +421 226 212 271 info.robotics.cz@kuka.com www.kuka.com Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality KR 6 Agilus R 700 • Nové silnější motory • Nová vnitrní kabeláž • IP67 pro všechny varianty • Montáž v jakékoliv pozici • Ještě rychlejší pracovní cykly • Konfigurovatelné připojení médií FANUC Slovakia s.r.o. Pri Jelšine 3636/ 1 949 01 Nitra www.fanuc.sk OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU ǩ znižujeme náklady ǩ zvyšujeme produktivitu ǩ spoľahlivosť 99,99%

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

REGISTER www.leaderpress.sk | 3/2019 | 7 ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SLOVENSKO S.R.O., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Tel: +421 (0) 33 5907 511, Fax: +421 (0) 33 5907 599, email: sales.trnava@fronius.com, www.fronius.sk / zváracie zdroje na ručné zváranie / zváracie zdroje na robotizované zváranie / automatizáciu zvárania / monitorovanie zváracieho procesu / plazmové rezacie zariadenia / zváracie príslušenstvo / technologické centrum PREDAJ, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA PRE: Robotické riešenia: • paletizácia • pick and place • FSJ – bodové zváranie hliníka • striekanie • obsluha strojov • zváranie MG10HL (nosnosť 1000/1500kg) BX200L WD002 Solutions for Industrial Automation perfect feeling Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica tel.: +421 42 432 99 01 aquastyl@aquastyl.sk MERACIA TECHNIKA V STROJÁRSTVE • VÝROBA • SERVIS • KALIBRÁCIE www.aquastyl.sk guehring@guehring.sk www.guehring.sk PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ 6KUGRVWÊY¾PSķHGVWDYXMHPHQDwH 6OLQRYDQÆURWDêQÊ Q¾VWURMH

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 8 REGISTER REGISTER PROFIKA ČECHY: Benátky nad Jizerou, +420 326 909 511; PROFIKA MORAVA: Nový Jičín, +420 739 619 787; PROFIKA SLOVENSKO: Žiar nad Hronom, +421 918 653 147 CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na www.profika.cz www.profika.cz PROFIKA PROFIKA dodává a servisuje CNC stroje dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992! již od roku 1992! www.plasticportal.eu SARIO SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU GOOD IDEA SLOVAKIA Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019 24. október 2019, Bratislava SARIO BUSINESS LINK www.sario.sk Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu vás pozýva na 13. ročník medzinárodného subkontraktačného podujatia Slovenská kooperačná burza (SKB) Bratislava 2019, ktoré sa koná 24. októbra 2019 v Bratislave. B2B stretnutia so slovenskými a zahraničnými partnermi TÉMY • inteligentný priemysel • inovácie • automatizácia • robotizácia • elektromobilita • smart city PREČO SA ZÚČASTNIŤ • desiatky slovenských a zahraničných firiem sú pripravené rokovať v jeden deň a na jednom mieste o nových obchodných príležitostiach • možnosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca etablovaných investorov • priama spätná väzba, informácie a individuálne konzultácie k vybraným teritóriám, projektom aj financovaniu • účasť firmy formou partnerstva ponúka vysokú pridanú hodnotu prezentácie Vašej spoločnosti REGISTRÁCIA Registrujte sa vyplnením formulára na stránke matchmakingfairbratislava2019.sario.sk Pri registrácii v termíne od 3. júna do 31. júla 2019 použite kód L3MSB20 na 20% zľavu na registračný poplatok. Nájdite si dodávateľa alebo odberateľa a rozšírte svoj biznis! a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Vychádza nepretržite už 12. rok Prv časopis o automobilovom priemysle na Slovensku www.aimagazine.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

IMC INT’L METALWORKING CO. Nová séria MATRIX 6 ʹÌ»ĚÁÅÉÊ¿ •ÃźËÂÒÈÄÏÉÏÉÊóÃ

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

ÉƔÈƔÅƔƑÃŋлËʺƑʷʸʷʷʺ±¿Â¿Ä·ƔƑ»ÂƔ̊ʷʻʸƭʼʷʾʻʺʷʸƖˀˀƑ ·ÎƔ̊ʷʻʸƭʼʷʾʻʺʸʸƔ ÍÍÍƔ¿É¹·ÈƔÉÁƑ¿Ä¼Åʤ¿É¹·ÈƔÉÁ V prípade záujmu: • o ÄÒÌŀÊ»ÌËÒŀ¾ÅÐÒÌźËÉß¿ÂÄÅËÌ»ÈпÅËÉÏÉÊóÃË

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

Ƒ Ʒ ·Â»¸Å¸»ÐÆ·ÊÄó зÆÅŨ¿ì·Ä¿»Ê»ÉÊÅÌ·¹»ÀÌ»Èп»Ƒ Ʒ ·Â»¸Åз¹»Ä»Ä¿»ÉÏÉÊóÃËÆÈ¿·ÃÅÄ··ŀ»Æźÿ»ÄÁÏ ·ÁÅ·ÀÈĥÐÄ»ÃÅŨÄÅÉÊ¿ŰķĹÅÌ·Ä¿·ÁÅÄÊ·ÁÊËÀÊ»ÄÒÉ ·ÂÅÌ»ÄÉÁËÉû ËŨÌÏÁÅķ¿Ì¿·¹·ÁÅ ʹƔʺʷʷƔʷʷʷÊÈ·ÄÉ·Á¹^XƘ

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 10 „V Hannoveri sa na najväčšom a najobsažnejšom podujatí pre priemyselnú výrobu prezentujú všetci dôležití výrobcovia výrobnej techniky. Nikto tu nechce chýbať,“ hovorí Christoph Miller, riaditeľ odboru veľtrhov vo VDW (nemecký zväz výrobcov obrábacích stro- jov) – usporiadateľskej organizácie EMO. Spolu s Michaelom Ro- sem – riaditeľom protokolu výstavníckej spoločnosti Deutsche Messe AG – prišli prezentovať veľtrh slovenským novinárom do Nitry v ča- se konania domáceho Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Témy budúcnosti priemyselnej výroby „EMO Hannover je nepochybne inovačnou platformou pre stroje, riešenia a služby v odvetví kovoobrábania a skutočne aj medziná- rodnou,“ zdôrazňuje Ch. Miller. Na rozdiel od iných veľtrhov, ktoré sa označujú ako medzinárod- né, pritom medzinárodný je iba pôvod vystavovateľov, na EMO Hannover prichádzajú aj odborní návštevníci z celého sveta. V ro- ku 2017 to bola takmer polovica z celkových zhruba 130 000 Nechýbajte na EMO 2019! Vlasta RAFAJOVÁ, foto EMO Hannover, Zoltán ĎURČOVIČ Vedúci svetový veľtrh obrábania kovov EMO sa bude konať od 16. do 21. septembra 2019 opäť v nemeckom Hannoveri. Na návštevníkov čakajú expozície v celkom 27 moderných halách a vý- stavná plocha presahujúca 180 000 m2. Na 22. ročník podujatia sa do začiatku mája prihlásilo 2 030 vystavovateľov zo 47 krajín. Medzi nimi sú najväčší hráči zo všetkých tech- nologických odvetví, ako napríklad DMG MORI, FFG, Mazak, Siemens, Doosan, Fanuc, Okuma, Makino, GF Machining Solutions, Trumpf, SLM, Stratasys, Paul Horn, Iscar, Sandvik, Kuka a mnoho ďalších, pričom denne pribúdajú noví prihlásení. Slovensko budú zastupovať firmy Staton, s.r.o. a Trens, a.s.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 11 TOP TÉMA DŇA Veľtrhy návštevníkov, ktorí pricestovali do nemeckého Hannoveru zo 160 rôznych krajín sveta. Zahraničných vystavovateľov bolo pritom 64%. Podľa vlastných tvrdení vystavovateľov, až 72% z nich, prinies- lo v roku 2017 do Hannoveru svoje novinky, špeciálne vyvinuté práve pre EMO. „To neexistuje na žiadnom inom veľtrhu,“ tvrdí Ch. Miller. Takmer každá zo spoločností vystavujúca na EMO sa principiálne zaoberá novými kreatívnymi riešeniami. Nové kon- cepty Priemyslu 4.0 vznikajú vo všetkých oblastiach – pri strojoch, komponentoch, riadiacich a meracích systémoch a pri materiálo- vých tokoch. Sme presvedčení, že EMO Hannover 2019 bude živým pódiom pre prezentáciu ponuky noviniek a riešení na tému inteligentnej (smart) fabriky,“ dodáva. Pod mottom Smart technologies driving tomorrow’s production ad- resuje EMO Hannover priemyslu jednu z najväčších výziev. „Pre inteligentnú fabriku je rozhodujúce precízne sieťové prepojenie medzi človekom, zariadeniami a obchodnými procesmi, pozdĺž celého výrobného reťazca,“ popisuje Ch. Miller z VDW. Sieťo- vé prepojenia sa, podľa jeho slov, v priemysle realizujú výrazne rýchlejšie, pretože má k dispozícii veľmi výkonné procesory, ktoré sú kľúčom k spracovaniu veľkého množstva dát. Podľa odhadov medzinárodného inštitútu pre prieskum trhu Data Corporation, by mohlo byť do roku 2020 spolu v hospodárskom a privátnom sektore celosvetovo sieťovo prepojených 30 miliárd koncových zariadení. umati – spoločný jazyk pre Priemysel 4.0 Aj preto bude na EMO Hannover 2019 predstavený v celej svo- jej funkčnosti štandard rozhrania pre obrábacie stroje na báze OPC UA (OPC Unified Architecture – komunikačný protokol stroj/ stroj). Tento zabezpečuje neutrálne otvorené prepojenie strojov na nadradenejšie IT- systémy. Až potom sa môže realizovať trans- fer dátových údajov zo strojov rozličných výrobcov s rozdielnymi štruktúrami riadenia do ERP a MES systémov alebo do cloudu. Takáto konektivita je kľúčom ku všetkým pridaným hodnotám a no- vým obchodným modelom, ktoré si hospodárstvo od Priemyslu 4.0 sľubuje. Preto pred viac ako rokom VDW spoločne s ôsmimi významnými nemeckými výrobcami obrábacích strojov a všetkými dôležitými dodávateľmi riadiacich jednotiek, vyvinuli rozhranie umati (uni- versal machine tool interface). Koncom roka 2018 bola zriadená skupina Joint working group a odvtedy sa môže celá medzinárod- ná obec obrábacích strojov spolupodieľať na revízii a spracovaní štandardov. Cieľom je spoločne s veľkým počtom partnerov predstaviť na EMO Hannover 2019 ucelenú kompletnú implementáciu špecifiká- cie – v rozsahu, v akom bude dovtedy k dispozícii. „Vychádzame z toho, že budú ponúknuté už aj prvé produkty, v ktorých budú priamo do riadenia integrované servery predkonfigurované podľa špecifikácie OPC-UA,“ vysvetľuje Ch. Miller. EMO Hannover 2019 zastrešuje všetky výzvy pre výrobu, od tech- niky strojov, cez IT-riešenia, až po zmeny v pracovnom svete. Uka- zuje, o koľko budú stroje nasledujúcej generácie produktívnejšie, efektívnejšie a flexibilnejšie. Zmení sa spracúvanie objednávok, príprava výroby a plánovanie, samotná výroba a logistika. Vznik- nú nové funkcie a služby. A nakoniec musia ľudia v priemysle zís- kať na všetky tieto úlohy kvalifikáciu. „Ku každej z tém má EMO Hannover 2019 čo ponúknuť. Mnohými rámcovými podujatiami dopĺňajú organizátori veľtrhu EMO ponuku vystavovateľov. Tým sa EMO stane Mekkou pre výrobnú techniku na medzinárodnej úrovni a určí smer vývoja na ďalšie roky,“ hovorí Ch. Miller. Dynamika svetového hospodárstva spomaľuje Podľa britskej výskumnej inštitúcie Oxford Economics narástlo svetové hospodárstvo začiatkom roka 2019 o 2,5%. Investície a priemyselná produkcia narástli každá o 2,4%, pričom spotreba obrábacích strojov je podľa prognózy zo začiatku roka v ľahkom pluse 2,3%. „Dynamika svetového hospodárstva v porovnaní s uplynulým ro- kom spomaľuje,“ pripomína Christoph Miller. V porovnaní s rokom 2018 sa hospodárske údaje pohybujú pod hodnotami z minulé- ho roka. Stále však ešte signalizujú silný rast. Hnacím motorom je Ázia s nárastom HDP o 4,4%, nasledovaná Amerikou s plusom 2,1% a Európou s rastom o 1,4%. Pri investíciách a spotrebe ob- rábacích strojov je na čele Ázia s + 2,7, resp. + 2,6%. Najväčší nárast zaznamenáva subkontinent India, ktorý spotrebúva výrazne viac obrábacích strojov, ako je priemer ázijských krajín. Na naj- väčšom trhu – v Číne – sa spotreba obrábacích strojov pohybuje mierne nad čiarou celkového priemeru celej Ázie a aj v budúcich rokoch si udrží svoju silu. Dopyt pre rok 2019 v Amerike je ešte nadmieru vysoký, aj keď boom, vytvorený vládnym znížením daní a dobrými odpisovými možnosťami, výrazne poľavuje. V Európe sú na čele východo- európske krajiny – Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko. Sú to naďalej atraktívne priemyselné oblasti, ktoré sa dobre vyvíjajú a v ktorých sa investuje. Pri pozorovaní investícií deviatich celosve- tovo najdôležitejších odberateľských odvetví, je to strojárstvo, kto- ré investuje nadpriemerne, ďalej automobilový priemysel, letecký priemysel a ostatný transportný sektor. V ňom primárne koľajová doprava a lodiarsky priemysel.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 12 TOP TÉMA DŇA Veľtrhy Priestor na strategické rozhodnutia Výroba a export obrábacích strojov zaznamenali v Nemecku – hostiteľskej krajine EMO – v roku 2018 novú rekordnú hodnotu. Podľa odhadov odvetvie vyprodukovalo stroje a služby v hodnote viac ako 17 miliárd eur. Z toho sa takmer 70% exportovalo. Po- čet zamestnancov v roku 2018 sa pohyboval na rekordnej úrovni (vyše 75 000) a kapacity boli s 93,9% v celoročnom priemere takmer úplne vyťažené. Jednako aj tu sa dlhý rozmach schyľuje ku svojmu koncu. Na dôvažok, celkovo neisté pomery na celom svete, spojené s obchodnými konfliktmi, rastúcim protekcionizmom, rastúcimi cenami ropy, vysokou infláciou v rozvíjajúcich sa kraji- nách, neudržateľným zadlžovaním a iné okolnosti, zneisťujú pre- dovšetkým malé a stredné firmy. Upokojenie po turbulentnom raste však podľa Christopha Millera znamená tiež to, že firmy sa môžu opäť viac venovať strategickým otázkam a prijímať kvalifikované rozhodnutia pre svoje budúce in- vestície. „Uvoľnenie napätia v personálnej oblasti s ohľadom na vyťaženie strojových kapacít a dostupnosť komponentov u dodá- vateľov, odľahčuje firmy a poskytuje im priestor spraviť strategické rozhodnutia do budúcnosti,“ uvádza Ch. Miller. „So zreteľom na veľké výzvy priemyslu – automatizáciu, Priemysel 4.0, zmenené výrobné postupy a pracovné pozície – možno firmám odporúčať, aby intenzívne pripravovali svoje investície, napríklad na EMO Hannover 2019.“ Slovenské napredovanie Oxford Economics predpokladá, že slovenský HDP narastie v ro- ku 2019 o 3,6%, potom čo vlani narástol o 4,1%. Experti pritom očakávajú pre celú Európu nárast iba okolo 1,4%. Samotná prie- myselná výroba má na Slovensku v roku 2019 rásť ešte rýchlejšie ako minulý rok, o 5,2% (v roku 2018 to bolo 4,6 %). Aj brutto in- vestície do zariadení zaznamenávajú rast – 4,9%, je to však len polovica vlaňajšej hodnoty. Slovenské hospodárstvo napreduje najmä vďaka veľkým projek- tom v automobilovom priemysle. Dôležitým indikátorom moderni- začných snáh priemyslu je spotreba obrábacích strojov. V tomto roku by mala u nás narásť o 9,5%. To je vôbec najvyššia hodnota spomedzi európskych trhov sledovaných Oxford Economics. Podľa týchto údajov Slovensko importovalo v roku 2018 obrába- cie stroje za 234 miliónov eur. Najdôležitejší dodávateľ s podie- lom 34% je, podľa slovenskej štatistiky zahraničného obchodu, Nemecko, ďaleko pred Českom, Talianskom, Belgickom a Ra- kúskom. V tomto roku sa budú podľa predpovedí rozvíjať obchody ešte lepšie, pretože objednávky nemeckých strojov zo Slovenska, sa podľa ankety VDW naposledy takmer zdvojnásobili. Christoph Miller Christoph Miller z nemeckého zväzu výrobcov obrábacích stro- jov VDW, ktorý je usporiadateľom veľtrhu EMO. VDW prezentuje nadchádzajúci ročník EMO po celom svete, v rámci EMO World Tour 2019 už od vlaňajšej jesene. Jednou z vyše 40 zastávok na všetkých kontinentoch (Chicago, Londýn, Moskva, Jakarta, Tokio, Johanesburg, Mexico City, ....) bola tento rok aj Nitra. „Bilaterálny obchod medzi Slovenskom a Nemeckom nie je v žiad- nom prípade jednosmerkou,“ hovorí Ch. Miller. V roku 2018 odob- ralo Nemecko viac ako pätinu celkového slovenského exportu, a tým bolo najväčším odberateľom pred Maďarskom, Českom, Belgickom a Poľskom. EMO Hannover 2019 je preto rovnako zaujímavý pre slovenských vystavovateľov a odborných návštevníkov zo všetkých odbera- teľských odvetví. Súčasní dvaja slovenskí vystavovatelia – firmy STATON a TRENS môžu popohnať svoje obchody. Slovenským užívateľom obrábacích strojov sa odporúča pripravovať svoje nad- chádzajúce investície v súčinnosti s návštevou veľtrhu. Z troch najvýznamnejších dodávateľských krajín pre slovenský priemysel (Nemecko, Česko, Taliansko) sa do začiatku mája pri- hlásilo na EMO Hannover 2019 až 915 výrobcov. „Tým sú zastú- pení mnohí dôležití obchodní partneri,“ dodáva Christoph Miller z VDW.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY Jednoduché programovanie Rýchly štart výroby 6ÀGLPER¤ZVEXRSWĘ investície Automatizácia nebola nikdy jednoduchšia Rýchla inštalácia, robustné a spoľahlivé. Kontaktujte nás +421 37 630 07 59 4VSȍXYNXI ^FI^TIÐRIN spolupráce ÐPSZIOVSFSX 1 2 3 5 4 WWW.FANUC.SK

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 14 Vlasta RAFAJOVÁ, foto Zoltán ĎURČOVIČ, autorka, Hoffmann Group MSV je od svojich začiatkov špecifikovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sa v Nitre pred- stavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, úzko spätých so strojárstvom. Na základe rozrastania sa príbuzných odborov, boli postupne zaradené tematické výstavy, ktoré sa každoročne dopĺňajú a rozvíjajú. Patria k nim napríklad tematická výstava zvárania – EURO- WELDING, výstava zlievania, hutníctva, metalurgie – CAST-EX, výsta- va meracej, regulačnej a automatizačnej techniky – EMA, či prezentá- cia výstupov technických univerzít Slovenska – TECHFÓRUM. Kooperačná burza aj hackerský útok Súčasťou sprievodného programu MSV je viacero podujatí, ktorých termíny organizátori cielene smerujú na dni konania strojárskeho veľtr- hu, aby tak spojili vlastné konferenčné či seminárne akcie s návštevou veľtržných expozícií. Zväz strojárskeho priemyslu usporiadal aj tento rok v Nitre zasadnutie svojho valného zhromaždenia, štátna agen- túra SARIO zasa Slovenskú kooperačnú burzu. Pozornosť odbornej verejnosti pritiahla aj prednáška Tomáša Zaťku zo spoločnosti Citade- lo o zabezpečení priemyselných systémov pred hackerskými útokmi s ich živými ukážkami. Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR a Asociácia priemyselných zväzov v Nitre spoločne predstavili portál spolupracuj.me – nástroj na hľadanie koo- Koniec mája je tradične časom konania Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) v Nitre. Už 26. roč- ník najvýznamnejšieho strojárskeho výstavníckeho podujatia na Slovensku sa tentoraz konal v dňoch 21. – 24. mája 2019 a po druhýkrát spoločne aj s veľtrhom elektrotechniky ELO SYS. V rámci MSV sa v Nitre predstavilo vyše 450 vystavovateľov z 27 krajín na ploche viac ako 25 000 m2. Veľtrh počas štyroch dní jeho konania navštívilo približne 18 800 návštevníkov. Medzinárodný Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre strojársky veľtrh v Nitre Aj strojári žijú hokejom. Keďže sa termín konania MSV prelínal s konaním MS v ľadovom hokeji, využila spoločnosť SELOS, s.r.o., príležitosť, a za firemný dress code si zvolila slovenské hokejové dre- sy. V stánku SELOSu si tak mohli návštevníci veľtrhu nielen obzrieť ponúkané magnety a kovoobrábacie stroje, ale aj vyskúšať streľbu hokejkou do bránky. Motiváciou i odmenou im bola plechovka piva.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 15 TOP TÉMA DŇA Veľtrhy peračných prienikov a vzájomné prepojenie firiem, ktorý má pomáhať aj pri nadväzovaní spolupráce firiem s konkrétnymi katedrami tech- nických univerzít. Štátny inštitút odborného vzdelávania prezentoval možnosti duálneho vzdelávania, Slovak Business Agency pripravila semináre na tému HR 4.0 – revolúcia v personalistike a Industry 4.0 – byť inovatívny, byť smart. Ocenili najlepších Poslaním súťaže o Cenu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu je oce- niť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú vý- sledkom vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov. V tomto roku bola súťaž organizovaná už po 23. krát. Na vyhodnotení súťaže pra- covala 10-členná odborná porota na čele s jej predsedom Ľubomírom Šoošom, dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a vicepreziden- tom Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Odborná komisia posúdila ex- ponáty vystavené na veľtrhu, ktoré vystavovatelia prihlásili do súťaže, prípadne boli nominované priamo komisiou. Cena Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2019 Ocenenie získali: SPINEA s.r.o., Prešov, za reduktor TS 115 GHx s vysokou presnos- ťou a opakovateľnosťou polohovania robotických štruktúr, určený pre aplikácie v automatizácii, v medicínskych zariadeniach, polohovacích a skenovacích systémoch ako aj pre aplikáciu v obrábacích strojoch. Hoffmann Qualitätswerkzeuge SK s.r.o., Bratislava, zastupujúca ma- terskú nemeckú firmu Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeu- ge, za modulárny a flexibilný fixačný a polohovací systém Garant Xpent s rozšíreným programom pre 5-osové polohovacie zariadenia, ako napr. CNC stroje, s veľkosťou fixácie 1S. TG- Toman Group, s.r.o., Bratislava zastupujúca talianskeho výrobcu Frigel Firenze S.p.A., Scandicci za exponát Frigel Ecodry 4.0, 3DK – atmosférický chladič s adiabatickou komorou a vysokou modularitou, ktorý zabezpečuje redukciu CO 2 a emisného zaťaženia prostredia. ABB s.r.o., Bratislava za najkrajšiu expozíciu MSV 2019 s racionál- nym usporiadaním priestoru otvoreného návštevníkom. Cena za tematickú výstavu EUROWELDING 2019 Fronius Slovensko, s.r.o., Trnava, zastupujúca rakúskeho výrobcu Fro- nius International GmbH, Wels, získala ocenenie za zvárací prúdový zdroj Magic Wave 230i, ktorý má všetky atribúty novej generácie sledujúcej trendy Industry 4.0. Vyznačuje sa robustnou konštrukciou a jednoduchou koncepciou obsluhy s intuitívnym riadením. Jeho funk- cie môžu byť personifikované a rozšírené s cieľom optimalizácie zvá- racieho procesu. Cena za tematickú výstavu EMA 2019 B + R automatizace, spol. s r.o., OZ Nové Mesto nad Váhom, za- stupujúca rakúsku B&R Industrial Automation GmbH, Eggelsberg, si odniesla cenu za integrovaný systém strojového videnia B&R Vision system, ktorý posúva priemyselné spracovanie obrazu na novú úroveň, zodpovedajúcu požiadavkám Industry 4.0. Celosvetovo prvé smart senzory a smart kamery, ktoré sú plne integrované do automatizačné- ho riešenia, čo umožňuje mikrosekundovú presnosť pri synchronizácii so všetkými riadiacimi systémami, pohonmi, bezpečnostnými techno- lógiami a priemyselnými počítačmi. Srdcom B&R strojového videnia je inteligentná kamera s multi-core procesorom a integrovaným FPGA predspracovaním obrazu. Cena za tematickú výstavu TECHFÓRUM 2019 Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach uspela s prototy- pom vodíkového metalhydridového kompresora s tepelným čerpad- lom. Porota ocenila predovšetkým unikátnu a patentovanú koncepciu spočívajúcu v použití vhodnej zliatiny kovov, ktorá umožňuje absor- bovanie vodíka do požadovanej štruktúry pri nízkej teplote a tlaku. Zariadenie je využiteľné ako agregát na výrobu vodíka s aplikáciou v automobilovom priemysle.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 16 TOP TÉMA DŇA Veľtrhy Čestné uznanie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2019 Strojnícka fakulta STU v Bratislave a výrobcovia Ing. Oliver Macho, PhD., Bc. Martin Hrbáň – ÚPI získali ocenenie za dvojzávitovkový granulátor partikulárneho materiálu. Porota na ňom vyzdvihla najmä univerzálnu schopnosť granulácie širokého spektra sypkých mate- riálov, vytláčanie plastových strún a spracovanie ďalších materiálov i skutočnosť, že zariadenie má veľkú perspektívu využitia vo farmace- utickom priemysle. Nasledujúci ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre sa uskutoční od 26. do 29. mája 2020 Spoločnosť Meusburger je lídrom v oblasti vysoko presných normálií. Bohatý program normalizovaných výrobkov kombinovaný s vybranými produktmi pre dielenskú potrebu robí z firmy spoľahlivého globálneho partnera v oblasti výroby nástrojov, foriem a strojárstva. Od roku 2016 je súčasťou skupiny Meusburger aj spoločnosť PSG, ktorá vyvíja, vyrába a predáva horúce vtoky a regulačnú techniku pre výrobu plastových vý- robkov. Na veľtrhu v Nitre sa obe firmy prezentovali spoločne. Návštevníci veľtrhu mohli vďaka vystavujúcim partnerským spoločnos- tiam MTS a Amtech vidieť viaceré zaujímavé aplikácie kobotov od fir- my Universal Robots, ktoré môžu pracovať bok po boku s človekom. Robotický čašník naservíroval ľuďom priamo do ruky džús, vodu či víno, stačilo na dotykovej obrazovke zvoliť druh nápoja a klepnúť na ruku kobota, aby pripravený nápoj uvoľnil. | | | | | | | | | | | | 3 3 3 3 3 3 3/2 / /2 /2 /2 /2 /201 0 01 01 01 019 9 9 9 9 9 | | | | | | | | | | | | | | w www ww l l l lea ead d de derp rpre ress s 16 16 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 sk k s s Firma Misan Slovakia na MSV v Nitre predstavila vysokorýchlostné multifunkčné 5-osové sústružnícko-frézovacie centrum Brother M140X2 s automatickou výmenou nástroja za 1,4 sekundy a rýchloposuvmi 50m/ min doplnené o Halter LoadAssistant – jednoduchý, no plne vybavený robotický zakladač, ktorý možno okamžite pripojiť k novému či staršie- mu stroju. Sofistikovaný systém môže ovládať aj obsluha bez znalostí programovania priemyselných robotov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 17

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 18 PLASTY Slovenský plastikársky klaster (SPK) so sídlom v Nitre vznikol na zák- lade iniciatívy neštátnych subjektov pôsobiacich v plastikárskom prie- mysle. SPK bol založený zakladateľskou zmluvou 13. marca 2009 v zmysle stanov záujmového združenia právnických osôb piatimi zakladajúcimi členmi. Tí definovali potrebu vytvorenia pevnejších re- gionálnych, národných a medzinárodných sietí a vzájomnej firemnej spolupráce, riešenia problematiky nedostatočného vzdelávania pre plastikársky priemysel na všetkých úrovniach a podpory výskumu a aplikovaného vývoja. Od svojho vzniku je SPK klastrom nadre- gionálneho charakteru v rámci Slovenskej republiky a je záujmovým združením právnických osôb v oblasti plastikárskeho priemyslu a pri- družených odvetví. V súčasnosti má SPK 36 členov, čo predstavuje približne 9 percent z celkového počtu 425 firiem a organizácií fun- gujúcich v plastikárskom odvetví na Slovensku a približne 15% z po- hľadu počtu zamestnancov pracujúcich v odvetví. Noví členovia SPK postupne, každoročne pribúdajú. Preto SPK v tomto roku mení svoje stanovy, konkrétne rozširuje ich v časti členovia, aby sa členmi klastra mohli stať napríklad startupy či organizácie s inou formou právnej subjektivity. SPK už vyrástol z „detských chorôb“ Ako hovorí prvý predseda prezídia SPK a konateľ ESOX, s.r.o. – jednej zo za- kladajúcich spoločností klastra – Tibor Tekeľ, na vytvorenie klastra mali zaklada- júci členovia pred desiatimi rokmi hneď niekoľko vážnych dôvodov. Hnevali ich nedostatky v systéme prípravy pracov- níkov pre plastikársky priemysel na všet- kých úrovniach vzdelávacieho procesu, predovšetkým úplná absencia prípravy pre najnižšie výrobné pozície – ope- rátorov a nastavovačov. Vnímali, že im chýbajú informácie o inováciách, viaz- ne komunikácia medzi firmami v plas- tikárskom priemysle. Cítili, že nemajú organizáciu, ktorá by zastupovala plasti- kársky priemysel vo vzťahu k predklada- Plastikári rozvíjajú svoj klaster už desaťročie Vlasta RAFAJOVÁ, foto Juraj MAJERSKÝ, Zoltán ĎURČOVIČ Desať rokov síce nie je vo fungovaní inštitúcie príliš dlhá doba, na druhej strane sa však množstvo firiem, združení či organizácií často svojej prvej desaťročnice ani nedožije. V prípade klastrov to platí dvojnásobne. Hoci najmä po roku 2005 pribúdali u nás ako na bežiacom páse vo všetkých oblastiach priemyslu i služieb, máloktoré z nich vydržali aktívne dodnes. Medzi výnimky, ktoré nielen prežili, ale neustále rozvíjajú svoju činnosť, patrí Slovenský plastikársky klaster. Na nedávnom výročnom – 10. valnom zhromaždení v Nitre, si preto mohol dovoliť bilancovať i pozerať dopredu... niu projektov na národnej alebo medzinárodnej úrovni, že ich nikto nepočúva. „Naivne sme si tiež mysleli, že ak budeme postupovať v kooperácii, dostaneme sa spoločne k väčším zákazkám, budeme sa spoločne zúčastňovať na veľtrhoch a výstavách,“ vysvetľuje T. Tekeľ. Dodáva, že hoci sa im väčšie zákazky spoločným postupom získať nepodarilo a ani spoločná účasť so zdieľaním nákladov na veľtrhy a výstavy sa veľmi neosvedčila, SPK sa postupne etabloval ako rele- vantný, rešpektovaný a spoľahlivý partner vo vzťahu k štátnym orgá- nom (MH SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovak Business Agency,...). „Dnes naši partneri vedia, že návrhy, ktoré predkladáme, má zmysel počúvať,“ dopĺňa T. Tekeľ. Podarili sa zásadné veci Po zložitých rokoch 2011 až 2015, kedy sa SPK boril s viacerými or- ganizačnými i finančnými problémami a vydržal len vďaka tomu, že ho podporili pre vec zapálení členovia, si klaster môže povedať, že to

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 19 PLASTY podstatné a zásadné sa podarilo napl- niť. Za strategický úspech SPK považu- je T. Tekeľ fakt, že po niekoľkoročnom úsilí členov klastra sa podarilo v spolu- práci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vybudovať osnovy pre tri stredoškolské odbory, vďaka kto- rým bude slovenský vzdelávací systém môcť produkovať aj absolventov ciele- ne zameraných pre moderný plastikár- sky priemysel. Trojročný učebný odbor Operátor spracovania plastov, štvor- ročný študijný odbor Technik spracova- nia plastov a dvojročný nadstavbový pomaturitný odbor Špecialista spraco- vania plastov, sa môžu začať vyučo- vať na piatich slovenských stredných školách od školského roku 2020/21. Tento pilotný projekt je prakticky prvou lastovičkou, ktorou náš vzdelávací sys- tém reaguje na konkrétne potreby plas- tikárskeho priemyslu a po desaťročiach preferovania gumárenskej výroby sa prikláňa k aktuálnym trendom v plasti- kárskej výrobe. Druhým strategickým úspechom klastra je podľa T. Tekeľa fakt, že SPK obhájil svoju pozíciu partnera v mnohých medzinárodných pro- jektoch. „Už nie sme v pozícii prosebníka, ale sme žiadaným partne- rom v projektoch medzinárodnej spolupráce, prípadne sme priamo v medzinárodných výzvach pobádaní k predkladaniu projektov, pretože naši partneri vedia, že projekt zvládneme.“ Stratégia na nasledujúce roky Súčasný predseda prezídia SPK, profesor Ivan Hudec na slávnost- nom valnom zhromaždení v Nitre predstavil Stratégiu SPK na roky 2019 – 2025. Účastníci VZ SPK 2019 ju jednohlasne schválili. Pri- pomenul, že v predchádzajúcom základnom strategickom dokumen- te „Strategické, rozvojové a inovačné trendy v SPK do roku 2020“ boli definované tri obdobia vývoja SPK a aktuálne – vo svojom de- siatom roku – klaster vstúpil do ďalšej fázy tretieho obdobia (2020 – 2025). To sa bude vyznačovať pokračovaním plnenia priorít sta- novených v roku 2014, s väčším dôrazom na podporu spolupráce medzi výskumom a priemyselným sektorom a podporu inovatívnych ambícií organizácií, medzisektorovú spoluprácu, obehové hospo- dárstvo, zapojenie sa do internacionalizačných aktivít, podporu budovania sietí medzi strednými odbornými školami a zamestnáva- teľmi, medzi vysokými školami a praxou. Čo teda SPK čaká v nasledujúcich rokoch? • podporiť propagáciu aspoň 10 inovácií, podporiť vstup aspoň troch inovatívnych spoločností do SPK a zabezpečiť im sieťovanie • podporiť vstup ďalších malých a stredných podnikov, neziskových organizácií, verejného sektora o ďalších 10 členských firiem z ob- lasti spracovania plastov a iných sektorov • udržať členskú základňu v regionálnej rovnováhe • zapojiť aspoň 20 podnikov do projektov spolupráce so vzdelá- vacími inštitúciami, z toho aspoň štyri s vysokými školami a 16 so strednými školami • podporiť otvorenie štyroch prvých ročníkov odboru Technik spra- covania plastov v počte min. 40 študentov • zapojiť aspoň 5 firiem do projektov medzinárodnej spolupráce • obhájiť Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative (ECEI) a získať Silver Label of the the European Cluster Excellence Initiative (ECEI). ČLENOVIA SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA V ROKU 2018 A-OMEGA, s.r.o., Malacky Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava Brose Prievidza, s.r.o., Prievidza BUSINESS AND DRIVE, s.r.o., Malacky CASPRO, s.r.o., Košice ESOX, s. r.o., Uhorská Ves ENVIROCARE, s.r.o., Nitra Hella Slovakia Signal-lighting, s.r.o., Bánovce nad Bebravou IAC Group (Slovakia), s.r.o., Lozorno ICOSA – prevádzkovateľ PlasticPortal.eu, Nitra Injection and Tooling Engineering, s.r.o., Bratislava JASPLASTIK – SK, s.r.o., Matúškovo KM System, s.r.o., Prešov Knudsen Plast, s.r.o., Vranov nad Topľou Kovorob, s.r.o., Stropkov MAPRO SLOVAKIA, s.r.o., Orovnica Permacoat Slovakia, s.r.o., Nižná nad Oravou Remarkplast compounding, a.s., organizačná zložka, Vráble SELEX INDUSTRIAL, s.r.o., Šamorín SimulPlast, s.r.o., Poprad Ústav prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU, Bratislava Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava Slovnaft, a. s., Bratislava SMRC Automotive Solutions Slovakia s.r.o., Nitra SoŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok SoŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš SoŠ, Púchov SoŠ technická, Bratislava Spojená škola, Nováky Spojená škola, Šaľa Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Košice Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina Stredná priemyselná škola, Myjava TRK SOPK, Trenčín Ústav polymérov SAV, Bratislava Wittmann Battenfeld SK, s.r.o., Trenčín ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 20 DODÁVATELIA Prieskum V máji zverejnené výsledky prieskumu možno stručne zhrnúť tak, že na- rástol podiel firiem s dvojciferným ziskom a aj ziskovosť. Znížil sa však podiel firiem očakávajúcich rast tržieb aj zamestnancov v tomto roku pri- bližne o polovicu a trikrát viac dodávateľov (oproti minulému roku) zva- žuje presun výrobných procesov zo Slovenska. „V súčasnosti prebiehajú v automobilovom priemysle prevratné zmeny, keď prechádza predtým nevídanou transformáciou. Veľké diskusie sa vedú o elektromobilite, no iba elektromobilita samotnú tvár automobilo- vého priemyslu nemení. Transformácia sa dotýka aj zmien požiadaviek na mobilitu a s ňou súvisiacich inovácií vrátane elektrických vozidiel, no aj konektivity, autonómneho riadenia a modelov spoločného používania motorových vozidiel. Slovenský automobilový priemysel nechce od trans- formácie ostávať bokom, pretože budúce úspechy sektora sú nanajvýš dôležité pre celú slovenskú ekonomiku. V súčasnosti miera nezamest- nanosti naďalej klesá. Generálni riaditelia firiem na Slovensku sú však zároveň znepokojení ekonomickými výhľadmi do budúcnosti, očakávajú spomalenie hospodárskeho rastu a pripravujú sa na znižovanie nákla- dov. Okrem toho sa obávajú toho, že by kvalita vzdelávania na Slo- vensku mohla mať negatívne dosahy na zavádzanie nových technológií a konkurencieschopnosť krajiny,“ uvádza v súvislosti s prieskumom Jens Hörning, partner PwC CEE, líder pre automobilový priemysel v strednej a východnej Európe. „Je potešujúce vidieť úspechy dodávateľov, ktorým sa veľmi darí v po- sledných rokoch, plánujú nielen kontrolu nákladov a produktivity, ale aj významné investície do nových technológií a digitalizácie. Zároveň vidíme aj vyšší počet firiem, ktoré predpokladajú stagnáciu, resp. mierny pokles tržieb a zamestnanosti a u časti dodávateľov aj úvahy o možnom presune výroby zo Slovenska,“ dodáva Peter Mrnka, direktor PwC Slo- vensko. Zaznamenaný rast tržieb Viac než 40% respondentov rástlo dvojciferným tempom, pričom viac ako tri pätiny dodávateľov zaznamenali rast tržieb. Pokles zaznamenala necelá osmina firiem v prieskume. Výkony firiem v prieskume potvrdzujú vlaňajšok ako pravdepodobne kulminačný rok rozvoja odvetvia. Pokra- čujúci rast výroby v automobilovom priemysle pocítili dodávatelia na dopyte – tri pätiny firiem v prieskume označili ako hlavný faktor zmeny Vyhliadky v sektore dodávateľov menej optimistické PwC Slovensko, ilustračné foto NEMAK, Faurecia, Adient Rok 2018 bol podľa niektorých názorov expertov rokom kulminácie aktuálneho konjunktúrneho cyklu. Ukazujú to aj výsledky z prieskumu do- dávateľov automobilového priemyslu, ktorý už po siedmykrát pripravila poradenská spoločnosť PwC. V spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu a Slovenským automobilovým inštitú- tom, v ňom zisťovali súčasný stav, kľúčové faktory, ako aj budúci očakávaný vývoj v segmente dodá- vateľov automobilového priemyslu na Slovensku.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 21 DODÁVATELIA Prieskum tržieb objem predaja svojich výrobkov. Na raste výroby sa prejavila aj generačná výmena produktov najmä v slovenských závodoch automobi- liek – vyše 40% účastníkov cítilo aj tento vplyv na svoje výkony. Zmena cien výrobkov ovplyvnila tržby len pri desatine podnikov a iné vplyvy mali iba okrajový dosah. Vyťaženosť kapacít 80 až 90% Konjunktúra v odvetví v roku 2018 mala vplyv aj na vyťaženie výrobných kapacít. Využitie výrobných možností na Slovensku nad hranicou 80% hlásilo 60% účastníkov prieskumu, ktorí sa vyjadrili k tejto otázke. Ide o mieru využitia výrobných kapacít, ktorá by mala firme podľa skúseností v brandži prinášať zisk. Najviac firiem, takmer dve pätiny, využívalo 80% až 90% kapacít, necelá šestina sa dostala nad hranicu 90%. Necelá tretina firiem v prieskume využívala 60 až 80% kapacít a niekoľkým sa dokonca nepodarilo dosiahnuť ani 60% mieru vyťaženosti. Optimizmus z rastu tržieb sa vytráca Aj keď časť firiem očakáva slušný rast tržieb aj na rok 2019, pri stred- nodobom porovnaní očakávaní je zjavné, že optimizmus sa vytráca. Dvojciferný nárast tržieb v roku 2019 očakáva vyše 20% firiem, kým v predchádzajúcich rokoch bolo takýchto predikcií takmer raz toľko. Vý- razne sa znížil aj celkový počet firiem s rastovými očakávaniami. Takmer tretina podnikov v prieskume má konzervatívne očakávania a nečaká zmenu výkonov. Pokles očakáva takmer štvrtina firiem a pri pohľade na predikcie predchádzajúcich rokov potvrdzuje značne menej pozitívne očakávania. Nárast či pokles počtu zamestnancov? Zdržanlivejšie pôsobia firmy v odhadoch vývoja počtu zamestnancov. Skoro polovica odpovedí hovorí o nezmenenom stave, čo naznačuje, že tlak na nábor ľudí sa znížil. Po období nábehov nových modelov v auto- mobilkách pritom prichádza na rad zefektívňovanie výroby a dotkne sa aj dodávateľov, aj keď pri dodávkach pre niektoré modely môže dopyt s nábehom výroby ešte stúpať. S poklesom počtu ľudí však počíta o nie- čo viac podnikov než s jeho nárastom. Minulý rok 47% dodávateľov plánovalo rast zamestnancov o 5% a teraz 25%. Takmer všetky firmy v prieskume rátajú aj tento rok so zvyšovaním platov. Takmer 55% podni- kov, ktoré sa v prieskume vyjadrili k tejto otázke, pritom ráta so zvýšením miezd v intervale 5% – 10%, väčšina zvyšných počíta s nárastom do 5%. Necelých 5% podnikov neplánuje zvyšovať platy. Chýba pracovná sila vo výrobe Jednou z kľúčových tém je pre veľkú časť podnikov v dodávateľskom sektore pre automobilový priemysel nedostatok kvalifikovaných ľudí. Pre vyše polovicu firiem, ktoré sa k nej v prieskume vyjadrili, ide o faktor, ktorý komplikuje fungovanie výroby aj iných oddelení v podniku. Ďalšia takmer štvrtina podnikov cíti nedostatok ľudí iba vo výrobných útvaroch. Podnikov, ktorým chýbajú ľudia len v nevýrobných oddeleniach, je citeľ- ne menej. Investície do nových technológií a digitalizácie Takmer polovica firiem, ktoré sa vyjadrili k ďalšiemu smerovaniu svojho biznisu v tuzemskom automobilovom priemysle, plánuje významné investí- cie do nových technológií a digitalizácie práve s cieľom znížiť náklady a zvýšiť produktivitu práce. Zhruba tretina firiem plánuje dosiahnuť po- dobné ciele so súčasnou technológiou. Rovná polovica firiem, ktoré sa k téme vyjadrili, investuje do robotiky, zhruba šestina do projektov pre- diktívnej údržby. Osmina firiem hovorí o investícii do komplexných digitál- nych riešení pre celý výrobný závod. Len v malej miere sa zatiaľ hovorí o cielených investíciách do projektov analýzy veľkých súborov dát (Big Data) či kybernetickej bezpečnosti. Investície do Industry 4.0 O konkrétnych aktivitách s využitím princípov Industry 4.0 hovorí len pä- tina firiem v prieskume, pričom polovica z tejto skupiny do tejto oblasti za posledný rok investovala a zvyšné ho implementovali do výrobného procesu. Necelá pätina firiem v prieskume ešte v rámci Industry 4.0 ne- má konkrétne plány do budúcnosti, prípadne sa ich chystá prerokovať s materskou spoločnosťou alebo akcionármi. Štvrtina firiem v prieskume plánuje v priebehu najbližšieho roka až dvoch investovať do projektov, ktoré sa týkajú Industry 4.0. Rané štádium projektov Industry 4.0 ukazujú aj investičné plány v tejto oblasti. Viac než tretina firiem, ktoré sa k otázke vyjadrili, zatiaľ nemá odhady investícií do projektov Industry 4.0. Takmer 38% očakáva, že to bude menej než 1% z ich príjmov. Niečo vyše štvrti- ny podnikov hovorí o investíciách vyšších než 1% z príjmov. Kompletné údaje z prieskumu nájdete na: https://www.pwc.com/sk/sk/odvetvia/automobilovy-priemysel/ prieskum-dodavatelov-automobiloveho-priemyslu-2019.html Najdôležitejšie výsledky prieskumu • 70% dodávateľov vykázalo rast za rok 2018 a z toho 47% dvojciferný • 60% firiem má využité kapacity nad 80%, 45% dodávateľov dosiahlo nárast ziskovosti o viac ako 5% (nárast zo 40 %), polovici firiem zisk stagnoval • 61% dodávateľov zvýšilo počet zamestnancov • 44% dodávateľov očakáva v roku 2019 nárast tržieb o viac ako 5% (oproti 67% v minulom roku) • takmer o polovicu menej dodávateľov očakáva nárast počtu zamest- nancov o viac ako 5% (minulý rok to bolo 47% a teraz 25%) • trikrát viac dodávateľov (16%) zvažuje presun výrobných procesov zo Slovenska oproti minulému roku (5%) • o polovicu menej dodávateľov (12%) plánuje presunúť ďalšiu výrobu na Slovensko, oproti minulému roku (24%) • 39% firiem je zapojených do duálneho vzdelávania • 27% dodávateľov uskutočňuje výskum a vývoj na Slovensku • polovica dodávateľov investuje do robotiky, je najdôležitejšou oblas- ťou investícií dodávateľov • 80 % dodávateľov aktuálne nevyrába komponenty pre elektromobilitu, resp. ich podiel vo výrobnom portfóliu je menej než 5% • medzi rizikovými faktormi, ktoré môžu ovplyvniť vyhliadky rastu v bu- dúcnosti, jednoznačne dominujú zvýšené mzdové náklady (68 %), po- kles dopytu (66%) zo strany OEM (výrobcov predávajúcich pod inou značkou), nedostatok kvalifikovaných pracovníkov (58%) a neustály tlak na znižovanie cien zo strany ich klientov (OEM)

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 22 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Často se ale setkávám s konstruktéry či programátory, kteří mají zastaralý počítač, který je pomalý a zbytečně brzdí práci těchto techniků. Jejich čas je drahý, a přesto mnohdy jsou to za den desít- ky minut až jednotky hodin, kdy tento technik čeká „až se to načte“, „až se to vypočítá“ nebo „až se to provede“. Ale kupodivu, když tento technik, jehož nástrojem je počítač, jde za svým vedoucím s tím, že jeho nástroj už nevyhovuje, je pomalý, nefunguje, jak má a potřebuje nový, až nečekaně mnoho z nich se vrátí s odpovědí „nějak jsi to zvládal na tom PC doteď, tak to zvládej dál!“ Hodnota jedné hodiny práce programátora či konstruktéra dnes není úplně levná věc, nejde jen o jeho plat, ale i o zisk, který generuje. Nová vyhovující počítačová pracovní stanice se dá pořídit za 25 000 – 40 000Kč dle náročnosti práce. Sami si spočítejte, za jak dlouho se vám nový PC vrátí, když se budu držet hodně při zemi a řeknu, že vám za jeden den ušetří 15 minut čekání. Jsou však firmy, kde to může být i mnohem více. Nedávno jsem četl zajímavý článek na téma obměna počítačové techniky v ČR a ve světě. Průměrný věk počítačové pracovní stanice ve vyspělých ekonomikách jsou tři roky. V České republice je to let šest! Není to tím, že by jinde byli rozmařilí. Naopak, spočítali si, že po třech letech je počítač již pomalý a ztrátový, a tak se tedy vyplatí koupit nový. Proto jsou jejich ekonomiky vyspělé. Znám řadu techniků, kteří pracují na PC s jedním monitorem a říka- jí, že druhý nepotřebují. Ale neznám nikoho, kdo by vyzkoušel prá- Když šetřit znamená prodělávat aneb výzva jednoho technika Jakub ŠTĚTINA, jstetina@cimatron.cz ci na dvou monitorech a chtěl se vrátit k jednomu. Proč? Jde opět o usnadnění práce a tím pádem o čas. Čas, který se s jedním moni- torem stráví „překlikáváním“ mezi výkresem, pracovním softwarem, e-mailem, tabulkami s katalogy nástrojů atd. Čas, který firma platí. Podobně je tomu ale i se softwarovým vybavením, kdy jsou licen- ce často poddimenzovány, a nějak se to „lepí“, přestože existují řešení, případně jen nadstavbové moduly již ve firmě používa- ného softwaru, které by konstruktérům i programátorům výrazně usnadnily, a tím urychlily a zlevnily, jejich práci. Zde se již často pohybujeme nikoli v řádech minut, ale hodin denně. Tato investice je často už větší a zdá se na první pohled zbytečná, protože se to přece nějak zvládalo i doteď. Nicméně její návratnost může být při správném nadefinování potřeb v provozu a správném výběru řešení až nečekaně rychlá. A na závěr má prosba či výzva, která je zmíněna v titulu toho- to článečku: Prosím, starejte se o pracovní náčiní svých konstruktérů a programátorů tak, jako by byli obsluha stroje (nebo konec- konců i ta zmíněná uklízečka). Oni nepotřebují nový PC na hry, filmy nebo surfování na internetu, oni s ním mohou ušetřit firmě peníze. www.cimatron.cz Již řadu let se pohybuji jako aplikační technik a školitel ve firmách a povšiml jsem si zajímavé vě- ci. Když přijde frézař k nadřízenému či majiteli firmy s tím, že potřebuje nový nástroj, protože ten starý již není funkční, nestane se mu, že by mu vedoucí odpověděl: „Nový nedostaneš, frézoval jsi s touhle frézou doteď, tak s ní frézuj dál!“ Nebo pokud to nadsadíme, že by uklízečce někdo odpověděl na žádost o nový hadr, že s ním vytírala doteď, tak s ním může vytírat dál… =

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

Když se neco výjimecného mezi námi vyvíjí: To je MAPAL efekt. Vy potrebujete maximální presnost, spolehlivost a kvalitu. My známe Vaše procesy do posledního detailu a dodáváme Vám odpovídající rešení. Úspechy v seriích Objevte nyní perspektivní možnosti a servisní rešení: www.mapal.com | Váš technologický partner pro obrábení ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 24 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Historie společnosti Aircraft Industries se datuje od roku 1936. Od té doby společnost sídlící v Kunovicích v České republice vyrobila více než 8 000 letounů různých typů. V současné době se výrobce pře- devším zaměřuje na nejnovější generaci modelu L 410, L 410 NG, který byl uveden do sériové výroby v minulém roce. Standardní ver- ze letounu, ve které je 90 % součástí vyrobeno z hliníku, je určena pro dopravu na krátké vzdálenosti. Víceúčelový letoun může přepra- vovat 19 pasažérů a používá se také pro nákladní dopravu z těžko přístupných oblastí s málo rozvinutou infrastrukturou do větších měst či aglomerací. Letoun L 410 NG reprezentuje podstatné vylepšení oproti svému předchůdci a používá novou konstrukci křídla a větší nádrže, což umožňuje delší dolet. Letoun je také vybaven silnějšími motory a nej- novější avionikou. Rychlá a efektivní výroba dílů Při přípravě výroby dílů letounu společnost Aircraft Industries revido- vala svůj přístup k obrábění a v roce 2015 instalovala nové obráběcí centrum pro horizontální obrábění pro vysoce výkonné obrábění hli- níku. „To nám umožňuje obrábět díly rychle a efektivně,“ říkají Libor Krchňáček a Oldřich Zich ze společnosti Aircraft Industries, když vysvětlují rozhodnutí zakoupit tyto stroje. Ve stejné době společnost hledala na trhu nástroje, které by splnily její požadavky na rychlost obrábění, trvanlivost a kvalitu povrchu. Nové frézy pro novou generaci MAPAL C&S, s.r.o. Spolehlivé, nákladově efektivní a bezchybné obrábění konstrukčních prvků letadel vyžaduje speciální, pro tento účel vytvořené nástroje. Český výrobce dopravních letounů, společnost Aircraft Industries, spoléha na frézy pro velkoobjemové obrábění od společnosti MAPAL. Díly pro letoun L 410 NG – integrované horní a dolní panely křídla, včetně jejich vnějších tvarů, segmenty trupu a podvozkové nosníky – jsou vyrobeny z velkých hliníkových bloků. „Vynikající reference a zkušenosti s obráběním hliníku společnosti MAPAL byly důvodem, proč jsme jako první oslovili při návrhu procesu obrábění vnějších povrchů křídel tuto společnost,“ říkají odpovědní pracovníci společnost Aircraft Industries. Kvůli frézování společnost Aircraft Industries kontaktovala pana Petra Macho, který je tech- nickým konzultantem společnosti MAPAL, zodpovědným za tento region. Vnitřní tvar křídla vyrobený z hliníku je obráběn nástroji MAPAL. Zleva: Libor Krchňáček a Oldřich Zich (Aircraft Industries) diskutují o obrá- bění s Petrem Macho (MAPAL). Model L410 NG je letounem nejnovější generace, kterou společnost Aircraft Industries vyrábí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje PKD frézy nabízejí vynikající výkon na celé ploše „Provedli jsme několik zkoušek s PKD frézami pro vysoký posuv a zákazník byl hned od počátku nadšen,“ říká Petr Macho. Fré- za se čtyřmi břity, která byla vytvořena speciálně pro obrábění vypouklých ploch, má průměr 20 mm a používá speciální toro- idní geometrii. Při otáčkách vřetene 23 000 ot./min a řeznou rychlostí 1 445 m/min vytváří povrch s průměrnou drsností mezi 0,4 a 0,8 μm. „Jsme spokojení s povrchem i životností frézy,“ říkají Libor Krchňáček a Oldřich Zich. Od tohoto prvního nástroje se partnerství postupně rozrůstalo. „Po- té, co jsme použili PKD frézu na obrábění vnějších povchů křídel, odzkoušeli jsme frézy ze slinutých karbidů pro obrábění pomocného rámu hlavního křídla,“ vzpomíná Libor Krchňáček. A Oldřich Zich dodává „Jsme také naprosto spokojeni s kvalitou obrábění a spo- lehlivostí těchto nástrojů.“ Pro hrubování celé konstrukce včetně ka- pes společnost používá vysoce výkonnou frézu SPM-Rough s vlnitým profilem. Ta udivuje vysokou rychlostí odběru materiálu, vynikající Společnost Aircraft Industries používá různé frézy, vrtáky a výstružníky od společnosti MAPAL. Zleva: Výstružník pro otvory H8, frézy pro dokončení obrábění a hrubování kapes, PKD fréza toroidní a kombinovaný nástroj pro vystružování a zahlubování pro ruční vrtačky pro vrtání otvorů pro nýty. tuhostí a dokonalým odváděním třísek při vysokých rychlostech obrábění. Může fungovat například s rychlostí posuvu 13 m/min. „Spodní panel křídla, který tvoří část palivové nádrže, je vyroben z 2 000 kg materiálu – a po 35 hodinách obrábění zbude pouze 73 kg,“ říká Krchňáček. Pro obrobení konstrukce hlavního křídla na čisto používá společnost Aircraft Industries také frézu ze slinutých karbidů z řady SPM. Je s leštěnými drážkami pro lepší odvod třísek. „Toto byla další fréza, která zajistila optimální výsledky hned od prv- ní zkoušky,“ říká pan Macho. Výsledkem je, že všechny tři nástroje jsou nyní používány pro výrobu různých dílů letounu. „Záleží nám na tom, že nástroje, které používáme, jsou spolehlivé a poskytují přesnost při opakovaných operacích a zároveň zůstávají náklado- vě efektivní,“ zdůrazňuje pan Zich, „a tohle všechno nám zajišťují nástroje MAPAL.“ Od výroby dílů po finální montáž Proto není divu, že se vedoucí pracovníci společnosti Aircraft Indus- tries rozhodli používat nástroje MAPAL nejen pro výrobu dílů, ale také je vzali do úvahy pro finální montáž letounu. „Nejnovější fáze naší spolupráce je provádění zkoušek kombinovaných nástrojů pro vystružování a zahlubování pro ruční vrtačky za účelem obrábění otvorů pro nýty,“ říká pan Macho. Společnost Aircraft Industries také vyzkoušela výstružník MAPAL pro vystružování otvorů H8 v interiéru letounu. Tyto zkoušky byly také úspěšné, což znamená, že nástroje MAPAL nebudou používány pouze při výrobě dílů, ale brzy se obje- ví ve finální montáži v továrně Aircraft Industries v Kunovicích. Společnost Aircraft Industries nevyrábí jen komponenty (obrázek níže), ale také kompletní letadla (obrázek výše).

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 26 Tlmiace zariadenia pre mäkkú chôdzu Roman MAJERSKÝ, konateľ spoločnosti Zimmer Group Slovensko s.r.o. V rámci portfólia tlmiacej techniky pôsobí spoločnosť Zimmer Group už viac ako desať rokov v oblasti vývoja systémov na tlmenie pohybu a v oblasti tlmiacich systé- mov pre nábytkársky priemysel patrí k nesporným lídrom na trhu. Menej známa je už angažovanosť spoločnosti Zimmer Group pri vývoji a výrobe vysoko kvalitných tlmia- cich systémov nielen pre nábytkársky priemysel, ale aj pre jedného z popredných svetových dodávateľov zdravotníc- kej techniky: Otto Bock je firma s dlhou tradíciou, ktorá ponúka širokú škálu produktov a služieb. Hlavným cieľom je vrátiť chorým a zdravotne postihnutým ľuďom mobilitu a nezávislosť, čím sa výrazne zlepšuje kvalita ich života. Protetika je obchodná divízia, prostredníctvom ktorej poskytuje Otto Bock zdravotne postihnutým ľuďom vysoko kvalitné protézy horných aj dolných končatín. Týmito vý- robkami už dlho stanovuje technické štandardy a neustále sa i naďalej venuje ich zdokonaľovaniu. Výrobca zdravotníckej techniky Otto Bock využíva know-how princí- pu tlmenia spoločnosti Zimmer Group, a to na vývoj a výrobu hyd- raulických tlmiacich zariadení na protézy dolných končatín. Prispôsobenie charakteristike pohybu vďaka tlmiacemu zariadeniu, ktoré je individuálne nastaviteľné v smere ťahu a pritlačenia Použitie v protetických kolenných kĺboch na tlmenie vo fáze hyb- nosti a vo fáze pevnosti

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Napodobňovanie prirodzeného pohybu a maximálny komfort nosenia a pohybu je pritom ten najvyšší cieľ. V záujme čo najprirodzenejšieho vzhľadu chôdze v prípade protéz dolných končatín sú protézy vybavené náročnými kĺbovými konštrukciami, v ktorých sú jednotlivé pohyby zámerne tlmené. Na tento účel sa sčasti používajú aj hydraulické tlmiče nárazov, pri ktorých Otto Bock vsádza na odborné znalosti spoločnosti Zimmer Group, ktorá súhlasila s exkluzívnou spoluprácou a pustila sa do vývoja a výroby tohto tlmiaceho zariadenia. Počas viac ako pätnástich rokov spolupráce navrhla spoločnosť Zimmer Group viacero typov hydraulických tlmičov nárazov pre vysokokvalitné pro- tézy dolných končatín, ktoré sa v rámci aktívnej koordinácie s firmou Otto Bock neustále vyvíjajú. „Tieto hydraulické tlmiče nárazov plnia v protéze kľúčové funkcie,“ vysvetľuje Andreas Lasch, ktorý je ako vedúci konštruktér od začiatku zodpovedný za vývoj tlmiaceho zariadenia. „Zabezpečujú pri- rodzený vzhľad chôdze, redukujú nárazy, a tým zvyšujú komfort pre nositeľa a zároveň znižujú možné riziko zdravotných komplikácií.“ Tlmenie vo fáze pevnosti V protézach dolných končatín od firmy Otto Bock sú, v závislosti od vyho- tovenia a od zamýšľaného účelu, zabudované rôzne hydraulické tlmiace zariadenia. V patentovaných kolenných kĺboch sú napríklad v najužšom priestore integrované dve tlmiace zariadenia, pričom príslušné tlmiace zaria- denie je aktívne buď v takzvanej fáze pevnosti, alebo fáze hybnosti. Pri nasadení nohy reaguje špirálová pružina na hmotnosť nositeľa a záro- veň absorbuje náraz. Tlmiace zariadenie pre fázu pevnosti teraz na jednej strane zabezpečuje, aby bolo vykročenie jemne tlmené, a tým sa umožnila chôdza bez nárazov. Na druhej strane tlmiace zariadenie zabraňuje tomu, aby sa pružina pri pokračovaní v chôdzi prudko uvoľnila a nohu by nekon- trolovane vyrazila. Namiesto toho zaisťuje, aby sa noha pri pokračovaní v chôdzi jemne zdvihla od zeme, čím sa umožní tichá a plynulá chôdza bez nárazov a trhavých pohybov. Tlmiace zariadenia pre fázu pevnosti, ktoré na tento účel vyvinula spoloč- nosť Zimmer Group, sú majstrovským dielom inžinierov. Pomocou systému nastaviteľných hydraulických otvorov, presne zosúladených skrutkových drážok a integrovaných guľových ventilov, poskytujú v minimálnom priesto- re fantastické možnosti nastavení: Na prispôsobenie konkrétnym dĺžkam dolných končatín a telesnej hmotnosti je pri tlmiacom zariadení pre fázu pevnosti, ktoré má sotva veľkosť palca, nastaviteľná jednak tlmiaca sila, ako aj okamih začiatku tlmenia. Týmto spôsobom možno pomocou nastaviteľnej skrutky so stupnicou nastaviť dĺžku kroku, pri ktorej sa má použiť tlmenie, a takisto je možné osobitne prispôsobiť aj začiatok vstupného a výstupného tlmenia, ako aj stanovenie fázy pohybu a fázy pevnosti. Tlmiace zariadenie má lineárnu charakteristiku tlmenia, tlmenie teda zostáva konštantné počas celého zdvihu. Možnosti nastavenia však umožňujú, aby bola protéza prispôsobená veľkosti tela konkrétneho nositeľa a rozsahu hmotnosti 50 a 100 kg. Nastaviteľnosť sa dosiahla vďaka sofistikovanej konštrukcii, v ktorej sa skrý- vajú detaily ako výsledok dlhoročnej práce na konštrukcii a nespočetných optimalizačných krokov. Napríklad s cieľom zabrániť neočakávanému spusteniu tlmenia sú hydraulické piesty vybavené progresívnymi skrutkový- mi drážkami, ktoré zabezpečujú jemný začiatok tlmenia. Tlmenie vo fáze hybnosti Tlmiace zariadenie pre fázu hybnosti, ktoré je rovnako ako tlmiace zariade- nie pre fázu pevnosti integrované v kolennom kĺbe protézy, tlmí pri chôdzi ohyb a vystieranie kolenného kĺbu. Aby sa mohli obidva druhy pohybu tlmiť rozdielnou silou, má hydraulický piest dve rôzne skrutkové drážky, medzi ktorými dochádza prostredníctvom integrovaného guľového ven- tilu k automatickému prepínaniu. Rôzne dimenzovanie obidvoch skrutko- vých drážok poskytuje rôzne charakteristiky tlmenia, a tým veľmi prirodzený vzhľad chôdze. Okrem toho pružina zabezpečuje, že kĺb sa v ne- zaťaženom stave sám vystrie. Pri obidvoch pohyboch sa tak dá prostredníctvom nastavo- vacej skrutky na puzdre tl- miaceho zariadenia nastaviť začiatok tlmenia, ako aj sila tlmenia, a to plynule od nuly po príslušnú maximálnu silu, pričom hodnota tlmiacich síl v ohybe je 5 000 N a vo vy- stretí 2 500 N. Aj pri tlmiacom zariadení pre fázu hybnosti bol najväčšou výzvou tesný priestor pre za- budovanie, pretože tlmiace zariadenia smú mať pri zdvi- hu do výšky 11mm priemer iba 26 milimetrov. Najťažšou úlohou bolo napriek extrém- ne stiesnenému priestoru pre zabudovanie dosiahnuť žiaducu životnosť tri milióny zmien zaťaženia, čo predstavuje životnosť päť rokov. Keďže tlmia- ce zariadenia čelia vysokým tlakom v hodnotách až 500 barov, mikrone- tesnosti majú pri každej hydraulike významný vplyv na životnosť. Pri úsilí dosiahnuť požadovanú únavovú pevnosť bola preto jednou z najväčších výziev tesnosť hydrauliky. „Keďže priestor pre viacnásobné tesnenia nepo- stačoval, kladieme najvyššie nároky na kvalitu povrchu piestnice, na kvalitu a presnosť osadenia tesnení a na tolerancie v medzere piestneho krúžku,“ hovorí Andreas Lasch. „S veľmi nízkymi toleranciami, použitím precízne vy- hotovených komponentov vyrobených z prvotriednych materiálov, so špe- ciálnym olejom na tlmiče a najväčšou obozretnosťou pri montáži sa nám nakoniec podarilo splniť všetky požiadavky a poskytnúť našim zákazníkom spoľahlivé a presné komponenty z nemeckej výroby.“ Každé z približne 3 500 tlmiacich zariadení, ktoré sa každoročne vyro- bia v spoločnosti Zimmer Group pre firmu Otto Bock, sa pred expedíciou komplexne testuje, aby sa trvalo zabezpečila dosiahnutá kvalita. Pritom sa okrem charakteristiky tlmenia meria aj tlmiaca sila, ktorá sa následne zdokumentuje v certifikáte dodanom ku každému jednotlivo očíslovanému tlmiacemu zariadeniu. Vývoj pokračuje Súčasný stav vývoja tlmiacich zariadení je výsledkom dlhoročnej úzkej spolupráce medzi spoločnosťami Zimmer Group a Otto Bock. Nespočet- né želania zákazníkov sa pretavujú do konštrukčných zmien, ktoré za celý čas vývoja vyústili do množstva vylepšení. Technický vývoj však nie je ani zďaleka ukončený a spoločnosť Zimmer Group ho bude aj naďalej aktívne podporovať, napríklad s väčšou integráciou elektronických komponentov. „Máme ešte veľa plánov do budúcnosti, pretože naše odborné znalosti z oblasti vývoja vysokokvalitných tlmiacich technológií sa dajú využiť aj mimo oblasti zdravotníckej techniky,“ zhŕňa Andreas Lasch. „Aj zákazníci z oblasti strojárstva a automobilového či leteckého priemyslu, prípadne aj z oblasti vesmírnej a meracej techniky môžu využiť naše know-how, pretože rozumieme presnému, bezpečnému a spoľahlivému tlmeniu kmitaní, a to aj pri úplne iných rozmeroch a konštrukčných veľkostiach ako v prípade tlmia- cich zariadení pre firmu Otto Bock.“ Zimmer Group Slovensko, s.r.o., Centrum 1746/265, Považská Bystrica 017 01 tel.: 0911 878 800, 042/4331 788, e-mail: roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Už mnoho rokov spolupracuje oddelenie „Vývoj kolena & bedier“ firmy Otto Bock s priemyselným technologickým odvet- vím tlmiacej techniky spoločnosti Zimmer Group.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 28 Divízia výroby komplexných zostáv z plechov a profilov v týchto dňoch do- končuje stavbu novej výrobnej haly s plochou 4 500 m². Vo výrobe budú inovované procesy skladovania, delenia a ohýbania plechov. Zároveň zvý- šime kapacity pre výrobu z nehrdzavejúcej ocele a pre montáž. Na vlne automatizácie a robotizácie Inováciu predstavujú obstarané technológie, ktoré bude možné integrovať do jedného celku – výrobnej linky, ktorá bude inovovať výrobný cyklus tým, že v celom procese súčasnú nákladovo a fyzicky náročnú manipuláciu pl- ne nahradí automatizácia a robotizácia. Rovnako bude možné pomocou digitalizácie lepšie kontrolovať a riadiť proces, pretože automatizačné pre- pojenie jednotlivých krokov umožňuje celý sled operácií ovládať digitálne z jedného miesta. Automatizovaný centrálny skladový systém tvorí zostava vežových regálov obsluhovaných automatizovaným zariadením na skladovanie a manipulá- ciu s plechovými tabuľami. Sklad je napĺňaný z centrálneho skladovacieho miesta. Následne automatizované premiestňovacie zariadenie uskladňuje tabule plechu na jed- notlivé skladové po- zície. Prostredníctvom vytvoreného plánu výroby na celý výrob- ný cyklus je materiál automaticky presunu- tý k CNC deliacemu stroju, kde je pripra- vený na prvú výrob- nú operáciu. CNC deliace stroje (pále- Ako sa meníme Ako sa meníme cez inovácie nie laserom, vysekávanie) vložia plechové tabule do deliaceho procesu a po rozdelení tabule na jednotlivé výrobky ich vyložia. V tomto momente jednotlivé výrobky znova prevezme automatizovaný centrálny sklad pros- tredníctvom automatizovaného nakladaco-vykladacieho systému a uskladní ich. Celý proces je automatický, bez zásahu obsluhy. CNC ohýbací stroj v následnej operácii automaticky vyžiada z centrálneho skladového systému príslušné výrobky a automatizované premiestňovacie zariadenie ich presu- nie na operáciu ohýbania. Pripravené výrobky sú potom robotickým rame- nom vkladané a ďalej manipulované počas celého procesu ohýbania. Po ohnutí sú automaticky uložené na europalety. Funkčné celky budú na seba procesne nadväzovať, a tak tvoriť jeden logický celok, v ktorom jednotlivé zariadenia medzi sebou komunikujú a bude ich možné centrálne riadiť po- mocou jedného riadiaceho softvéru. Divízia výroby oceľových konštrukcií bola rozšírená o horizontálne obrába- cie centrá, ktoré umožňujú obrábanie väčších zvarencov a divízia Nástro- járeň začala dostavbu k výrobnej hale, aby vybudovala priestor na nový skúšobný lis, ktorý doplní kapacity pre proces skúšania nástrojov a prvé vzorkovanie. INOVATO – podnikateľsko-inovačné centrum Inovácie sa vo firme ŠVEC a SPOL nerealizujú len cez moderné technológie. Ako sa mení svet, tak sa postupne menia aj firmy. Viaceré z nich si pripravujú pôdu na to, aby skúšali biznis aj v oblastiach, v ktorých doteraz nepôsobili. Do budúcnosti by bolo veľmi drahé, ak by sme si mali držať všetku expertí- zu vo vnútri firmy. Preto pri nových veciach budeme chcieť (aj musieť) viac spolupracovať s vonkajším prostredím (firmy, školy, organizácie, experti). Aj na toto bolo založené podnikateľsko-inovačné centrum INOVATO, ktoré bude pomáhať uľahčovať spoluprácu so spriaznenými strojárskymi firmami, inými sieťami a organizáciami. Aby sa firma viac sieťovala s vonkajším pros- tredím, bude organizovať semináre, stretnutia a vzdelávacie akcie. Smerom dovnútra ŠVEC a SPOL sa INOVATO zameriava na vzdelávanie, organi- záciu akcií a firemného klubu. Niektoré akcie sme už spustili. Príkladom je Firemný klub alebo Siesta v INOVATO, kam pravidelne pozývame zaujíma- vých ľudí. Ďalej pripravujeme firemnú akadémiu a stretnutia krúžkov podľa záujmov zamestnancov. www.svecaspol.sk, www.inovato.sk Katarína MAJTÁNOVÁ, ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vrábeľská firma ŠVEC a SPOL naskakuje na vlnu inovácií budovaním novej výrobnej haly s automati- zovanou linkou na spracovanie plechu, založením inovačného centra INOVATO a vnútro-firemnou vzde- lávacou akadémiou.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY E-Procurement riešenia E-Procurement sa postup- ne stáva ideálnym riešením moderného digitálneho obchodu a elektronické- ho nakupovania v rôznych priemyselných odvetviach. Veľké a dlhoročné skú- senosti s digitalizáciou a zjednodušovaním nákup- ného procesu má spoločnosť Manutan, ktorá spolupracuje s popredný- mi svetovými spoločnosťami nielen z automobilového, ale aj strojárskeho alebo hutného priemyslu. „V e-commerce službách pre B2B segment je trendom posledných rokov digitalizácia a znižovanie nákladov, napríklad prostredníctvom tzv. e-Procurement riešení, ktoré optimalizujú, zjednodušujú a zefektívňujú proces elektronického nakupovania napríklad prostredníc- tvom prepojenia nášho e-shopu s nákupným systémom zákazníka,“ hovorí riaditeľ MANUTAN Slovensko Tomáš Střelský a dodáva: „Hlavne nákupy režijného (nepriameho) materiálu, ktoré nie sú priamo spojené s odborom podnikania našich zákazníkov, síce znamenajú pre firmu len asi 5 % celko- vého objemu nákupu, ale tvoria až 60 % objemu objednávok, čo je obrov- ská administratívna záťaž.“ E-Procurement riešenie na mieru E-Procurement riešenie spoločnosti Manutan zjednodušuje proces fakturá- cie a integrácie všetkých dodávateľov, pomáha s internými schvaľovacími Digitalizácia nákupov vedie k úsporám Text a foto Manutan Slovakia procesmi, umožňuje výber a zaradenie len vybraných kategórií a udržiava objednávky so zmluvnými cenami. Zo strany zákazníka nie sú nutné žiad- ne aktualizácie systému. Objednávky sú automaticky transferované do ERP systému zákazníka. Z výsledkov prieskumu medzi 500 významnými zákazníkmi skupiny Ma- nutan vyplynulo, že asi štvrtina veľkých podnikov síce zaviedla nejaký typ riešenia z oblasti e-Procurementu, avšak tieto riešenia sú využívané len asi v 50 % nákupných prípadov. „Práve v týchto prípadoch firmy stále ešte ge- nerujú zbytočné interné náklady, ktoré sa dajú vnímať ako finančné straty. Digitalizácia pritom umožňuje tieto transakčné náklady výrazne znížiť,“ do- dáva Tomáš Střelský. Popredný európsky dodávateľ Manutan Slovensko ponúka produkty a riešenia nielen pre výrobu, sklady, dielňu alebo kancelárie, ale tiež v oblasti BOZP a PO, hygieny a upratova- nia alebo obalov a obalovej techniky. V e-shope má 40 000 produktov od 250 dodávateľov vrátane privátnej značky Manutan. Zákazníkom ponúka napríklad 3D vizualizáciu projektu zdarma, 10-ročnú záruku na vybraný sortiment alebo dopravu do druhého dňa. Slovenský Manutan patrí do francúzskeho holdingu Manutan International, ktorý zamestnáva 2 200 ľudí a pôsobí v 17 európskych krajinách. Skupina v Európe využíva asi 190 000 m2 skladovacích plôch, v ponuke má 400 000 produktov od 1 850 dodávateľov. Vlani dosiahla celá skupina obrat 741 mil. eur. Jedným zo základných kritérií pre výber je dĺžka sedenia za deň. V prípade krátkej doby sedenia (približne do 4 hodín denne) príliš nezáleží na zvo- lenej mechanike a možno zvoliť takmer akékoľvek zariadenie (permanentné, hojdacie, synchrónne alebo asynchrónne). Výnimkou sú ľudia so zdravot- nými problémami, ktorí by mali uvažovať o stoličke so synchrónnou mechanikou alebo priamo o zdra- votnej stoličke. Pri dlhšej dobe sedenia (4 až 12 hodín) je ideál- ne zvoliť synchrónnu mechaniku. Vhodné sú tiež hojdacie alebo asynchrónne mechaniky. Ak má človek dostatok zdravého pohybu a nie je dlho v rovnakej pozícii, môže si vybrať aj mechaniku permanentnú. Pri nepretržitej prevádzke (viac ako 12 hodín denne) je takmer nevyhnutnosťou zvoliť synchrónnu mecha- niku, kde sa uhol náklonu operadla a sedadla mení súčasne, aby zabezpečil čo najlepšiu ergonómiu sedenia (správne držanie chrbtice). Tiež je možné na- staviť silu prítlaku a výšku sedenia. Pri asynchrónnej mechanike sa sklon operadla a sedadla nastavuje nezávisle na sebe a takáto stolička sa obvykle ovláda pomocou troch pák. Hojdacia mechanika sa využíva pri stoličkách, kde operadlo a sedadlo tvorí škrupinu a ich uhol sa preto nemení. Komfort sedenia zvyšuje bod otáčania, ktorý sa môže posunúť výrazne dopredu. Pri permanentnej mechanike ovplyvňuje užíva- teľ len náklon operadla voči sedadlu. Jednoznačnou výhodou tejto mechaniky je obstarávacia cena. Digitalizácia, automatizovaná výroba, logistika a in- fraštruktúra založené na inteligentných systémoch a aplikáciách – to všetko sú témy a oblasti, ktoré sú v centre diania veľkej hospodárskej zmeny s názvom Priemysel 4.0. Súčasťou práve prebiehajúcich zmien je tiež stále častejšie využívanie tzv. e-Procurementu, čo je riešenie na zefektívnenie nákupného procesu a zníženie transakčných nákladov. Tip: Ako vybrať kancelársku stoličku? MANUTAN Slovakia, s.r.o. Obchodná 507/2, Bratislava – Staré Mesto 811 06 Tel.: 02/436 343 06, manutan@manutan.sk www.manutan.sk Tomáš Střelský

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 30 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Text a foto SCHUNK Intec s.r.o. Sú zveráky staromódne? – „Práve naopak!“ tvrdia experti na upínaciu techniku zo spo- ločnosti SCHUNK. Dopyt po mechanických upínacích prostriedkoch práve v časoch auto- matizovaného nakladania stroja neustále trvá. Kompletný líder v oblasti uchopovacích systé- mov a upínacej techniky systematicky zostavil sortiment univerzálnych základných zverákov, ktorý pokrýva široké spektrum aplikácií. Zveráky 2.0 Zveráky 2.0 návrat modernej klasiky Moderné mechanické upínacie zariadenia majú málo spoločného s kon- venčným dizajnom zverákov. Základné zveráky sa už dávno vyvinuli na vy- sokopresných a ľahko použiteľných silákov, ktorí v kompaktnom priestore vytvárajú vysoké upínacie sily. Namiesto náročného pretvárania obrobkov, večnej manipulácie s kľukou zveráka alebo vibráciami počas obrábania, nenechávajú základné zveráky od spoločnosti SCHUNK žiadny priestor na kompromis. Na spoľahlivé upnutie obrobkov stačí kľúčom otočiť len o pol otáčky s „grip“ čeľusťami a len s 3-milimetrovou hĺbkou upnutia. Zveráky základnej skupiny slúžia ako základ upínania obrobkov obzvlášť v koncep- toch modernej výroby so zakladačmi obrobkov. Na paletách s obrobkami a na upínacích vežiach poskytujú cenné služby počas prevádzky 24 hodín denne 7 dní v týždni. Uchopovací systém, ktorý je pre verejnosť takmer ne- postrehnuteľný, eliminuje ďalšie pracovné kroky, ako napríklad predbežné reliéfovanie počas upínania neopracovaných dielov alebo rýchleho nasta- venia rozsahu upínania, kde si našiel svoje uplatnenie vo výrobe. Podobnú efektivitu so sebou prinášajú aj integrované rozhrania pre rýchlu výmenu: pomocou rozhrania pre upínací systém s nulovým bodom možno počas nie- koľkých sekúnd s opakovateľnou presnosťou vymieňať kompletné upínače. Pomocou systému na rýchlu výmenu čeľustí možno v niekoľkých krokoch vy- meniť aj upínacie čeľuste špecifické pre obrobok a pokryť široké spektrum obrobkov. Veľký systémový program Manuálne ovládané základné zveráky zo série SCHUNK KONTEC KSC sú vysokoefektívne všestranné zariadenia na obrábanie surových a hotových dielov. Sú poháňané prostredníctvom vretena, ktoré je chránené pomocou kompletne utesneného systému. Zveráky možno jednoducho a rýchlo ovlá- dať pomocou momentového kľúča. Aj napriek pomerne nízkym krútiacim momentom dosahujú vysoké upínacie sily s hodnotou až 50 kN (konštrukč- ná veľkosť 160). Keďže upínanie sa realizuje pomocou ťahu, tak je ohybové zaťaženie základného telesa, a tým aj vzpínanie zverákov minimalizované, čo má priaznivý vplyv na presnosť a pevnosť upnutia. Osobitosťou základných zverákov od spoločnosti SCHUNK je modulárna konštrukcia portfólia, pomocou ktorého možno pokryť širokú škálu štandard- ných aplikácií. Cenovo atraktívne upínacie systémy sú k dispozícii v troch základných variantoch: Centrické upínacie zveráky: Manuálny centrický upínací zverák KONTEC KSC je všestranný medzi stacionárnymi upínacími systémami. Či už ide o konvenčné upínanie, malé hĺbky upínania pre 5-stranové obrábanie, liso- vané diely, platne, alebo pílové rezy: KONTEC KSC sa prispôsobí obratom ruky a pri extrémne plochej konštrukcii zaručuje vysokú presnosť a vysoké upínacie sily. Obrobky možno spoľahlivo upnúť za menej ako jednu sekun- du. Predpäté stredové ložisko bez vôle, ako aj presne prispôsobené šmý- kadlá, zabezpečujú opakovateľnú presnosť až +/- 0,01mm a umožňujú presné obrábanie surových a hotových dielov v jednom upínacom systéme. Plne zapuzdrený pohon a integrovaný výstup triesok zaručujú najmä vyso- Jednoduchá obsluha pomocou momentového kľúča je všetko, čo je potreb- né pre uchopovacie čeľuste zveráka SCHUNK KONTEC KSC pri upínaní obrobku bez predbežného opracovania neobrobených dielov. Pre jednočinný zverák KONTEC KSC-F s atraktívnou cenou postačuje otoč- nie o 160° pomocou momentového kľúča a obrobky sú presne upnuté za menej ako jednu sekundu. Vďaka vysoko efektívnemu prevodu sily dosahu- je zverák s pevnou čeľusťou už pri nízkych krútiacich momentoch vysoké upínacie sily.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 31 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Magnetické podpery a dorazy pre obrobky Pre veľtrh EMO 2019 rozšírila spoločnosť SCHUNK svoje portfólio základ- ných úpiniek o dva užitočné produkty: magnetické podpery pre obrobky v rôznych výškach možno pomocou len niekoľkých krokov umiestniť na úpinky bez nutnosti použitia skrutiek. Tieto podpery zaručujú definovanú Ľahké dvojité zveráky SCHUNK KONTEC KSC-D sú robustné a ľahko sa čistia. Pomocou pohodlnej funkcie tretej ruky možno dva obrobky umiestniť vedľa seba, upevniť a spoločne bezpečne upnúť. Séria KSC ponúka kompletný modulárny rad veľkostí, základných dĺžok upínacích čeľustí pre širokú škálu aplikácií. V kombinácii so systémom na rýchlu výmenu SCHUNK VERO-S umožňujú zveráky skupiny KONTEC KSC basic presne vymieňať palety len v niekoľ- kých krokoch. Tieto zveráky sú obzvlášť vhodné na používanie v automati- zovaných riešeniach so skladovaním obrobkov. kú stabilitu procesu a minimálne opotrebovanie. Cenovo výhodný zverák KONTEC KSC umožňuje obzvlášť úsporné zariadenie na ukladanie paliet. Jednoduchý zverák: Jednoduchý zverák KONTEC KSC-F s pevnou čeľusťou je špeciálne navrhnutý na používanie pri automatizovanom nakladaní do strojov. Jeho výhodami sú rýchle nastavenie upínacieho rozsahu, plochá konštrukcia a nízka hmotnosť – to všetko sú tiež dokonalé predpoklady na jeho používanie v obrábacích centrách. Vďaka 160° rýchlemu upínaniu možno obrobky s použitím momentového kľúča presne upnúť za menej ako jednu sekundu a bezpečne zaistiť zverák. Konštrukčné veľkosti KSC-F 80, KSC-F 125 a KSC-F 160 boli cielene navrhnuté pre bežné veľkosti paliet 320 x 320mm, 400 x 400mm a 500 x 500mm. Dvojitý zverák: KONTEC KSC-D predstavuje ľahký a plochý dvojitý zverák, ktorý je navrhnutý hlavne pre náročnú a nepretržitú prevádzku v automati- zovaných obrábacích strojoch so zásobníkmi obrobkov. Pomocou pohodlnej funkcie tretej ruky možno dva obrobky napríklad aj na upínacích vežiach umiestniť, upevniť a následne spoločne a bezpečne upnúť. Vďaka lichobež- níkovým závitom možno s malým fyzickým úsilím dosiahnuť vysoké upínacie sily. Indukčne tvrdené základné teleso, dlhé vedenia čeľustí, presne prispô- sobené šmýkadlá, tvrdené čeľuste a kompletne zapuzdrený pohon trvalo zabezpečujú vysokú presnosť, maximálnu odolnosť voči opotrebeniu a mini- málnu náročnosť čistenia. Vďaka kompletnému poniklovaniu sú zveráky pri nepretržitej prevádzke v paletových systémoch alebo na upínacích vežiach dokonale chránené pred koróziou. Chytré funkcie rýchlej výmeny Všetky tri varianty sú k dispozícii v konštrukčných veľkostiach 80, 125 a 160 s rôznymi dĺžkami základného telesa. Používatelia si môžu na strane obrobku vybrať z veľkého štandardného programu vrchných čeľustí, ktorý umožňuje maximálnu flexibilitu. Štandardné čeľuste a čeľuste špecifické pre obrobok možno vďaka systému na rýchlu výmenu čeľustí vymeniť len v niekoľkých krokoch. Vďaka obojstranným čeľustiam pokrývajú tieto zveráky v závislosti od konštrukčnej veľkosti enormne veľké upínacie rozsahy od 0 do 458mm (KSC), od 0 do 463mm (KSC-F) a od 0 do 331mm (KSC-D, dva obrobky). Pre minimalizáciu dôb nastavenia možno základné zveráky KONTEC KSC skombinovať s upínacím systémom s nulovým bodom SCHUNK VERO-S. Na tento účel sa upínacie čapy upínacieho systému s nulovým bodom montujú priamo bez upínacej platne do základného telesa zverákov. To umožňuje počas niekoľkých sekúnd a s maximálnou presnosťou opakovania upevniť zveráky priamo na stôl stroja, upínacie veže alebo upínacie pyramídy. Aj v tomto prípade sa vypláca plochá konštrukcia série KSC. Pre upínanie dl- hých dielov možno skombinovať niekoľko zverákov KSC. upínaciu hĺbku s výškovou presnosťou +/- 0,01mm a maximalizujú súbež- nosť povrchu ložiska. Magnetická prídržná sila navyše zabraňuje zmene polohy podpier alebo ich vypadnutiu pri výmene obrobka. Na základe to- ho, že ložiská možno rýchlo a jednoducho namontovať alebo odobrať, tak prvé a druhé nastavenie možno opakovať na jednom zveráku bez nutnosti výmeny čeľustí. Montáž a nastavenie magnetických dorazov takisto prebie- ha rýchlo, pričom je zaručená presná poloha obrobkov a vysoká presnosť opakovania. Niekoľko zverákov KSC zo základnej skupiny upína dlhé obrobky ako zostavu vďaka vysokej opakovateľnej presnosti. Upnutie sa vznáša v stred- nom upínacom bloku, aby sa predišlo deformácii.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 32 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Intralogistika Všade tam, kde sa vyža- duje plynulé zásobova- nie výroby C-dielmi bez prestojov či zásobovanie „just in time“, sú KANBAN systémy využívajúce RFID technológiu ob- rovským prínosom. Zrýchľujú proces zásobovania, eliminujú ľudské chyby, zvyšujú celkovú efektívnosť. Riadenie zásob budúcnosti Spoločnosť RECA Slovensko, s.r.o., patriaca do skupiny Kellner & Kunz, je kompetentným partnerom v oblasti C–dielov s viac ako 120 000 kvalitnými produktmi v oblasti spojovacieho materiálu, ná- radia a normovaných dielov pre tri strategické obchodné segmenty (Handwerk, Industrie, Automotive). Okrem jednoduchej dodávky C- -dielov sa RECA špecializuje aj na komplexné riešenie zásobovania. V oblasti využitia RFID technológie ponúka hneď niekoľko konceptov zásobovania. Systém RECA-KANBAN je optimálnou alternatívou pre obhospo- darovanie centrálneho KANBAN skladu alebo KANBAN stanice – jednotlivého odberného miesta umiestneného napríklad priamo na montážnej linke. Umožňuje plynulý chod akejkoľvek prevádzky bez prestojov vďaka operatívnej výmene zásobníkov. RFID technológia s automatizovaným prenosom dát sa postará o to, že o potrebe naplnenia zásobníkov sa dozvie dodávateľ C-dielov v reálnom čase. Elektronické čipy a rádiové vlny totiž umožňujú jednoduchú a rýchlu identifikáciu jednotlivých produktov z kategórie C-dielov a zároveň online prenos informácií o stave ich zásob. Hlavným prvkom tohto systému je RFID čítacie zariadenie, ktoré nahrádza manuálne skenovanie a automaticky vytvára ob- jednávku C-dielov. Zákazník – používateľ tak môže v plnej miere využiť výhody zásobovania „just in time“. Podľa zvolenej verzie je čítacím zariadením vybavený KANBAN zásobník, polica v regáli či box. Individuálne prispôsobené varianty RECA RFID iBox je oddelené miesto, ktoré slúži ako inteligentné zhromaždisko prázdnych KANBAN zásobníkov. Ak sa prázd- ny zásobník vloží dovnútra, zareaguje RFID čítacie zariadenie a okamžite sa uskutočňuje nová objednávka v systéme spoločnosti RECA. RECA Slovensko, s.r.o. RFID technológia (z angl. Radio Frequency IDentification) je moderný spôsob, ako sa dá na princípe bezkontaktného snímania jednoducho identifikovať akýkoľvek tovar. Hoci jej najbežnejším použitím je ochrana sortimentu pred odcudzením v obchodoch, v priemysle sú jej možnosti oveľa širšie. Najmä ak sa zameriame na logistiku... RECA RFID iShelf je najvyššie umiestnená polica na regáli, kde sa od- kladajú prázdne KANBAN zásobníky. Inteligentná polica inicializuje pre zásobníky okamžitú objednávku priamo do systému dodávateľa. RECA RFID iTagbox je verzia, pri ktorej sa karty s čiarovým kódom z prázdnych zásobníkov hodia do iTagboxu a svetelný signál pra- covníka hneď informuje, že boli úspešne prečítané. Tým sa zároveň uskutoční aj objednávka v systéme dodávateľa. RECA RFID iPush je objednávacie tlačidlo. Treba ho len stlačiť a vy- tvorí sa objednávka. Je vhodný špeciálne na neskladné alebo ťažké položky, keďže môže byť pripojený na zásobníky, regály, skrinky. RECA RFID iTurn je zásobník, ktorý spúšťa objednávku jednoduchým otočením. Tovar sa nachádza v dvoch rozdielnych častiach zásob- níkového systému (spotrebnej a pohotovostnej zásobe). Keď sa do- siahne pohotovostná úroveň, zásobník sa otočí. Tým sa transpondér spojí s magnetickou lištou na prednej strane regálu a vyšle signál na objednávku. RECA RFID iWeight sa orientuje na hmotnosť obsahu. Ak klesne pod stanovenú hodnotu, uskutoční sa automaticky vytvorenie objednávky v systéme dodávateľa. Dobre si vybrať Výber optimálneho riešenia závisí od podmienok a požiadaviek konkrétnej prevádzky. RECA preto pri zavádzaní systému poskytu- je klientom technickú podporu. „Spolu so zákazníkom pomôžeme zvoliť optimálny variant RFID technológie. Navrhneme napríklad počet zásobníkov, fixné množstvo v zásobníku pre každú položku a miesto odberu. Prevezmeme tiež naplánovanie regálov a ozna- čenie KANBAN zásobníkov etiketami. Do systému dokážeme pri- tom zaviesť už aj existujúce zásoby,“ vysvetľuje komplexný prístup spoločnosti RECA Slovensko, s.r.o., jej konateľ Jozef Chudej. RECA RFID RECA RFID nová technológia, nová cesta RECA RFID pre inovatívne KANBAN hospodárenie • prenos dát prostredníctvom rádiovej frekvencie • „takmer samo od seba“ – pomocou elektronického čipu • individuálne prispôsobené varianty technológie • rýchlejšie, presnejšie a bezpečnejšie zásobovanie • transparentná výmena informácií v reálnom čase

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

C-DIELY SO ŠIROKÝM ZÁBEROM • Spojovací materiál • Náradie (ručné aj elektrické) • Pomocné a prevádzkové látky • Ochranné pomôcky • Elektrodiely • Diely pre hydraulické a pneumatické systémy • Ložiská a príslušenstvo • Tesniaca technika • Kancelárske potreby • Baliace materiály FLEXIBILNÉ RIEŠENIA V MANAŽMENTE C-DIELOV • CPS – systém dopĺňania skladových regálov • KANBAN systém • Riadenie zásob prostredníctvom RFID • Výdajné automaty RECA iSTORAGE • Servis koncept skladovania RECA SECO • Príprava preddefinovaných balíčkov • Príprava montážnych kitov (veľkosť 1) • Montáž komponentov • E-procurment riešenia • EDI-prepojenia • VMI riešenia ...  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

  RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, SR, tel.: (+421) 2 4445 5916 e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 34 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Text a foto Murrelektronik GmbH Kto si dá uložiť alebo obnoviť elektrickú inštaláciu v dome alebo byte, ten takmer ihneď narazí na bezpečné výrobky a riešenia značky Hager. Firma je popredným svetovým špecialistom na automati- záciu budov a elektrické inštalácie. Nielen predajná štruktúra firmy Hager je celosvetovo vybudovaná, tiež výrobné podniky sa udomácnili na všetkých kontinentoch. Vyrába sa v nich podľa najvyšších štandardov kvality. Ani jedna súčiastka nejde do obchodu bez toho, aby sa neskontrolovala do pod- robností jej funkčnosť. Pre tieto testy sú potrebné prvotriedne skúšobné zariadenia. V tomto prípade platí: Ak sú nároky príliš vysoké, je najlepším rieše- ním, vziať príležitosť do vlastných rúk. Preto si vyrába firma Hager vlastné stroje a zariadenia na kontrolu produktov. Tím, ktorý sa o to stará, a ktorý disponuje pozoruhodným know-how, má svoje sídlo v Obernai, meste na východe Francúzska. Maximálna flexibilita Maximálna flexibilita pre rôzne požiadavky Spoločnosť Hager stavia pri automatizácii svojich skúšob- ných zariadení na modulárny, decentralizovaný a kompakt- ný systém Cube67 od spoločnosti Murrelektronik. Pri otázke na optimálny inštalačný koncept pre automati- záciu skúšobných zariadení, spočíva výzva pre tím spo- ločnosti Hager v tom, že žiadny stroj nie je rovnaký. Vždy a opäť sa musia rešpektovať nové aspekty. Rôzne výrobky sa musia kontrolovať na rôzne znaky kvality a funkcie. Na výrobných miestach, rozdelených po celom svete, v ktorých sa používajú skúšobné zariadenia, sa vytvárajú zadania so širokým spektrom, ktoré sa musia rešpektovať. Iba niektoré oblasti inštalácie sa dajú modifikovať podľa opakovaných vzorov. Úloha sa nestáva jednoduchšia tým, že je husto- ta IO stále veľmi vysoká, miesta je ale málo. Dôležité je, okrem toho, že stroje musia byť v krátkom čase hotové, le- bo dopyt po vysokovýkonných a spoľahlivých skúšobných zariadeniach je v rámci skupiny Hager vysoký a cykly pre zavedenie nových výrobkov sú stanovené v krátkych inter- valoch a záväzné. Pre inštalačný koncept to znamená, že musí byť mimoriadne flexibilný – a preto rozhodli kompe- tentné osoby v spoločnosti Hager, že sa bude používať mo- dulárny, decentralizovaný a kompaktný systém Cube67 od spoločnosti Murrelektronik. Rozhodujúca výhoda: Flexibilita Výhoda flexibility číslo jeden spočíva v tom, že spoločnosť Hager má pri systéme Cube67 prístup k mnohým rôznym modulom IO. Vždy podľa potreby sa pripojí súčiastka so štyrmi alebo ôsmimi zásuvnými miestami do inštalácie. V niektorých strojoch sa používajú moduly so zásuvnými miestami M12, často siaha spoločnosť Hager ale aj po mi- moriadne kompaktných moduloch so zásuvnými miestami M8. Šetrí to miesto a umožňuje zhromaždiť mnoho bodov IO na malom priestore. Moduly sa montujú priamo vedľa senzorov a ovládačov – a teda do procesu – napríklad na pneumaticky poháňané jednotky alebo na drapáky. Odtiaľ spájajú elektrokonštruktéri senzory a ovládače s najkratšími vodičmi, čo znižuje náklady na ukladanie a šetrí výdavky. Výhoda flexibility číslo dva je pre spoločnosť Hager univer- zálnosť portu. Elektrokonštruktéri môžu pre každé zásuvné miesto rozhodnúť, či ho chcú používať ako vstup alebo vý- stup – a môžu tak zo štandardných modulov urobiť kom- binované moduly „šité na mieru“, pomocou ktorých zhro- maždia senzory a tiež ovládače v najbližšom okolí modulu. Vďaka univerzálnosti sa dá znížiť počet verzií modulov, ako aj celkový počet potrebných modulov, čo so sebou prináša výhodu miesta, inštalácie a nákladov. Okrem toho dokážu Elektrokonštruktéri môžu rozhodnúť pre každé zásuvné miesto, či ho chcú používať ako vstup alebo výstup – a môžu tak vytvoriť zo štandardných modulov kombinované moduly „šité na mieru“.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Murrelektronik Slovakia s.r.o. Prievozská 4/B, SK-821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov Telefón +421 2 3211 1127, e-mail: info@murrelektronik.sk elektrokonštruktéri spoločnosti Hager ovládať priamo na mieste ventily s prípojkami ostrova ventilov Cube67 (zástrčka s viac pól- mi) jednoduchým spôsobom. Vedenie pre dáta a energiu Dôležitou výhodou pre spoločnosť Hager je to, že moduly sys- tému Cube67 od firmy Murrelektronik sú spojené iba jedným systémovým vedením s uzlom zbernice. Okrem toho vedenie „ďalej cibrí“ vedenie od jedného k druhému modulu. Konštruk- cia sa realizuje ako topológia hviezda-čiary a poskytuje ma- ximálnu flexibilitu. Systémové vedenie prenáša údaje, ako aj energiu pre napájanie senzorov a ovládačov – nie je teda po- trebné, aby sa ukladali dve separátne vedenia k modulom. Tak dokázali elektrokonštruktéri dosiahnuť výrazné zjednodušenie inštalácie. Potrebujú iba polovicu vodičov a sú dvakrát tak rých- le – odhliadnuc od aspektu, že sa musí naplánovať celkovo menej miesta pre rozvod vodičov. Práve vo vlečných reťaziach, v ktorých sa nachádza vyslovene málo miesta, to predstavuje veľkú výhodu. Systémový rozvod Cube67 firmy Murrelektronik dostane spoločnosť Hager vopred upravený, presne s požado- vanými dĺžkami. Nie je teda potrebné, aby sa ešte montovali zástrčky na káble, a má to dve výhody: Spoločnosť Hager šetrí čas a firma má istotu, že je vylúčený celý rad možných zdro- jov chýb. Lebo funkčnosť vopred upravených vodičov od firmy Murrelektronik sa kontroluje ešte vo výrobnom procese na 100 percent. Vysoká disponibilita vďaka diagnostike s Cube67 Pre hospodárnosť strojov Hager má vysoká disponibilita veľký význam. Z tohto dôvodu platí, že sa chyby musia rýchlo identifi- kovať a odstrániť. K tomu používajú elektrokonštruktéri rozsiah- le možnosti diagnostiky systému Cube67, ktoré zjednodušujú údržbárskemu personálu nájsť príčinu problému, analyzovať ju a odstrániť pomocou vhodných opatrení. Technici z podnikov Hager sú pre tieto činnosti školení kolegami v Obernai. A ak by napriek očakávaniam opäť vznikali problémy, ktoré sa nedajú jednoducho riešiť, potom sa môže tím z Obernai „pripojiť“ cez diaľkový prístup po internete. Zmenu technológie „z PROFIBUS na PROFINET“ zvládli kom- petentné osoby spoločnosti Hager úspešne už pred niekoľkými rokmi. S pohľadom na koncept inštalácie sa dá hovoriť o dob- rých skúsenostiach. Vďaka konceptu Cube „Zmena protokolu bez zmeny systému“, bolo možné vykonať jednoducho zmenu uzla zbernice a pripraviť tak zariadenie na používanie v nad- radenom systéme PROFINET. Pod uzlom zbernice mohla zostať štruktúra bez zmien. Náklady na dokumentáciu a programova- nie, ale aj na interné procesy, ako nákup alebo skladové hospo- dárstvo, tak boli veľmi nízke. Spoločnosť Hager tiež momentál- ne profituje z konceptu firmy Murrelektronik. Zatiaľ čo je okolo 80 percent strojov dimenzovaných pre zapojenie do systémov PROFINET, nájde sa napriek tomu tiež 20 percent v prostredí Ethernet/IP. Platí tu, čo sa podarilo už pri prestavení zo zberni- ce na Ethernet: Jednoducho vymeniť uzol zbernice – a ďalej to funguje podľa známych princípov. Vo vlečných reťaziach, v ktorých sa nachádza vyslovene málo miesta, predstavuje systémové vedenie, ktoré prenáša dáta a energiu, veľkú výhodu. Moduly sa montujú priamo vedľa senzorov a ovládačov – a teda do procesu – napríklad na pneumaticky poháňané jednotky alebo na dra- páky. Moduly systému Cube67 od firmy Murrelektronik sú spojené iba s jed- ným systémovým vedením s uzlom zbernice. S pripojeniami ventilov Cube67 (zástrčka s viac pólmi) sa dajú ventily ovládať jednoduchým spôsobom priamo z miesta používania.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 36 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi Stopková fréza VQT6UR VQ, najnovšia séria tvrdokovových stopkových fréz od Mitsubishi Materials má ďalšiu novinku – inovatívnu 6 britovú kónickú frézu súdkovitého tvaru. Tá bola špeciálne na- vrhnutá na vysokoefektívne dokončovacie frézovanie titanových zliatin – napr. turbíno- vých lopatiek, ale aj pre frézovanie ocelí a ľahkých zliatin. novinka od Mitsubishi Materials VQT6UR - kužeľová čelná stopková fréza s kónickou geometriou pre vysokovýkonné obrábanie

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 37 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi MCS, s.r.o., Hečkova 31, 972 01 Bojnice Tel.: 046 540 20 50, Fax: 046 540 20 48 mcs@mcs.sk, www.mcs.sk Hlavná výhoda VQT6UR oproti štandardným guľo- vým frézam je, že má kó- nickú formu súdkovitého profilu, prechádzajúcu do zaoblenej špičky. Väčší tangenciálny polomer RE2 umožňuje oveľa väčšie pre- krytie (ap), a preto výrazne znižuje počet prechodov potrebných na pokrytie plo- chy obrábaného materiálu. Väčšie prekrytie tiež vedie k výraznému zlepšeniu kva- lity frézovaného povrchu. Okrem toho 6-britová geo- metria umožňuje väčšie po- suvy a prináša tak ďalšie úspory v čase obrábania. Pri porovnaní s čelnými gu- ľovými frézami môže súdko- vitý tvar kužeľa s oveľa väč- šou plochou kontaktu s ob- robkom počas frézovania teoreticky viesť k vibráciám, ale táto tendencia je u VQT6UR odru- šená nepravidelnou geometriou rozstupov drážok, čo spoľahlivo tlmí vznik vibrácií. Radiálna presnosť ± 0,01 mm pre špičku frézy (RE1) a pre tangenciálnu časť (RE2) je tiež kľúčovým faktorom pri udržiavaní konzistentnej geometrickej presnosti hotového kompo- nentu. Ďalej, 6 britov tangenciálnej časti plynulo prechádza do 3 britov špičky, aby sa rozšírila oblasť v polomere nosa a podpo- rila lepšia evakuácia triesok. Táto geometria je ideálna pre obrá- banie v dutinách obrobkov, napr. pri koreni lopatky turbíny. Povlak VQ stopkové frézy sú povlakované inovatívnym povlakom na bá- ze hliníka (Al, Cr)N MIRACLE SIGMA, ktorý poskytuje podstatne lepšiu odolnosť proti opotrebeniu. Povrch povlaku je zaleštený, čo zabezpečuje lepší opracovaný povrch, zníženie rezného odpo- ru a bezproblémový odvod triesok. Extrémna odolnosť voči teplu a oxidácii a nižší koeficient trenia nového povlaku znamenajú, že táto nová generácia stopkových fréz môže maximalizovať výkon a zabrániť opotrebeniu nástroja aj v tých najtvrdších podmien- kach pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov. Veľkosti VQT6UR K dispozícii sú štyri veľkosti: Ø8, dva Ø10 a Ø12. Majú polomer špičky (RE1) 2 mm, 3 mm a 4 mm a tangenciálny polomer (RE2) 75 mm, 85 mm a 100 mm.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 38 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY www.dmgmori.com Integrovaná digitalizace Integrovaná digitalizace Jako průkopník digitalizace v oblasti výroby obráběcích strojů společnost DMG MORI nadále považuje digitalizaci za strategickou oblast orientovanou na budoucnost. Z pozice čelního tvůrce nových technologií představila na Open House ve Pfrontenu pod heslem „Integrovaná digitalizace“ cesty vedoucí k propojené výrobě. V průbě- hu Open House DMG MORI zvala návštěvníky na 45minutovou prohlídku s názvem Digital Pfronten Tour, v rámci které byly představeny digitální produkty a řešení pro integrovanou digitalizaci. DMG MORI zde ukazovala PLÁNOVÁNÍ VÝROBY na pěti stanicích pro plánování pracovních kapacit v závodě DECKEL MAHO Pfronten a plně integrovaný systém plánování a řízení výroby a oblast PŘÍPRAVY A VÝROBY pro digitální procesy ve výrobě vložky formy – od plánování pracovních postupů po- mocí CAD/CAM (Siemens NX) a CELOS verze PC až po výrobu na DMC 1850 V s CELOS verze 5. Po PŘEHLÍDCE DIGITALIZACE produktů DMG MORI v rámci celé- ho hodnotového řetězce byla prohlídka završena prezentací služby MONITORING s možnostmi DMG MORI MESSENGER, CONDITION ANALYZER, PERFORMAN- CE MONITOR a PRODUCTION COCKPIT a v oblasti SERVISU A ÚDRŽBY platformu WERKBLiQ. Tato platforma založená na webových a multiprodejních platformách DMG MORI V oblasti integrované digitalizace společnost DMG MORI prosazuje univerzální digitalizaci na všech úrovních hodnotového řetězce – od plánování výroby přes digitální sledování výroby až po digitální servis. Vytváření hodnoty ve všech fázích výroby • Integrovaná digitalizace pro stroje, pracovní postupy a servis • CELOS: digitální sledování výroby • MESSENGER • CONDITION ANALYZER • PERFORMANCE MONITOR • ISTOS PLANNING SOLUTIONS: integrované digitální plánování pracovních postupů • PRODUCTION PLANNING • PRODUCTION FEEDBACK • PRODUCTION COCKPIT • NETservice a WERKBLiQ: digitální servisní řešení pro výrobu S pomocí integrovaných pracovních postupů řídicí a operační systém CELOS na bázi aplikací podporuje zákazníky na cestě k Průmyslu 4.0.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 39 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY DMG MORI Czech s.r.o. Kaštanová 8, 620 00 Brno, tel.: + 420 545 426 311, czech@dmgmori.com Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK, tel.: +421 32 649 48 24, slovakia@dmgmori.com www.dmgmori.com umožňuje mimo jiné spravovat údržbu celkem osmi pětiosých frézova- cích obráběcích center a tří univerzálních plochých brousicích strojů ve strojírenské výrobě a 17 frézovacích obráběcích center v technolo- gickém centru v DECKEL MAHO v Pfrontenu. Návštěvníkům byly navíc naživo předvedeny výhody přímé servisní podpory s novou službou NETservice, včetně SERVISNÍ kamery. CELOS: digitální sledování výroby S pomocí svého řídicího a operačního systému CELOS na bázi aplikací vytvořila společnost DMG MORI základnu, která jí umožňuje nabízet zákazníkům dlouhodobou podporu na cestě k Průmyslu 4.0 prostřed- nictvím integrovaných pracovních postupů, a to jak na úrovni stroje, tak i následných procesů. CELOS je instalován na všech nových špičkových strojích DMG MORI a jednou z jeho funkcí je schopnost digitálního sle- dování výroby. Funkce CELOS Digital Monitoring je mimo jiné tvořena aplikacemi MESSENGER, CONDITION ANALYZER a PERFORMANCE MONITOR. MESSENGER centrálně vizualizuje aktuální stav strojového parku a na mobilních koncových zařízeních zobrazuje informace o konkrétním stroji, jako je provozní stav, aktuální NC program nebo počítadlo obrobků. Tím se snižují prostoje a zvyšuje se produktivita. Informace o provozních do- bách stroje, prostojích a poruchách mohou být navíc využity k výpočtu nákladové efektivity objednávek. Ve stejnou dobu CONDITION ANALY- ZER využívá data z čidel k vizualizaci a analýze stavu strojů na základě stavu komponent. Tyto výsledky lze například použít k plánování preven- tivní údržby. PERFORMANCE MONITOR umožňuje zachytit, analyzovat a vizualizovat celkovou efektivitu systému a přitom zohlednit dostupnosti stroje a kvalitu komponent. PRODUCTION PLANNING: integrované digitální plánování pracovních postupů Nejnovější aplikace společnosti ISTOS GmbH dokládá, že DMG MORI podporuje uživatele i v integrovaném plánování výroby. Aplikace pro integrované plánování výroby vyvinulo decentralizované nákladové stře- disko společnosti DMG MORI. Díky modulům pro řízení materiálových zásob, plánování pracovních sil a pro podrobné plánování výroby a tra- sování objednávek umožňuje aplikace PRODUCTION PLANNING situ- ační plánování, které pomáhá překonat potíže s omezenými kapacitami, IoTkonektor představuje základ pro propojení nových strojů od DMG MORI, zatímco nová SERVISNÍ kamera umožňuje živé streamování přímo v aplikaci NETservice. a podporuje tedy výrobní postupy, které šetří zdroje i náklady. PRODUC- TION PLANNING je součástí systému PLANNING SOLUTIONS, který se aktuálně zkouší a testuje. V budoucnu bude základem pro optimalizo- vanou výrobu a bude obsahovat funkce pro plánování, sledování a zpět- nou vazbu, které budou zahrnovat všechny výrobce i aplikace. NETservice a WERKBLiQ: digitální servisní řešení pro výrobu IoTkonektor představuje základ pro připojení nových strojů DMG MORI. Existující stroje DMG MORI lze připojit do výrobní sítě pomocí retrofito- vé sady IoTkonektoru. V IoTkonektoru je nainstalovaný NETservice od DMG MORI. V oblasti výroby obráběcích strojů představuje nový stan- dard pro servis na dálku. NETservice umožňuje operátorům, servisním odborníkům a servisním technikům zúčastnit se prostřednictvím skupinové videokonference setkání na dálku, jehož cílem je společně rychle najít řešení servisních problémů. Zákazník nebo servisní technik společnosti DMG MORI může danou situaci nafilmovat nebo nafotit přímo na místě a živě ji streamovat přímo do spuštěné aplikace NETservice přes SERVIS- NÍ kameru. Tento vizuální doplněk vede k podstatně lepšímu a rychlejšímu řeše- ní servisních problémů prostřednictvím DMG MORI Hotline. Efektivním řízením servisních zdrojů lze výrazně zvýšit dostupnost stroje. WERKBLiQ GmbH je dceřinou společ- ností DMG MORI, která díky své webo- vé a multiprodejní platformě udržitelně optimalizuje řízení servisu a údržby ce- lého strojového parku u zákazníků. WERKBLiQ zajišťuje bezpečnou a úplnou dokumentaci o údržbě a nabízí jednodu- chou a průřezovou komunikaci. Platforma propojuje všechny osoby zapojené do údržby a s celkem 15 moduly dovoluje rychlé uvedení strojů do provozu, minima- lizuje prostoje díky dodržování harmono- gramu údržby a kromě jiného umožňuje i rychle získat náhradní díly. Díky tomu může DMG MORI nabízet integrovanou strategii digitalizace na všech úrovních hodnotového řetězce. WERBLiQ zajišťuje bezpečnou a úplnou dokumentaci o údržbě a nabízí jednoduchou a průřezovou komunikaci.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 40 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Plán pre efektívne rezné nástroje v automobilovom priemysle Rozvoj aplikácií s umelou inteligenciou a algoritmov autonómneho riadenia vozidiel, nie sú jedinými výzvami, ktorým dnes čelia automobilové spoločnosti a výrobcovia originálnych dielov automobilov – OEM (Original Equipment Manufacturer). Spotrebiteľský dopyt diktuje, aby nové vozidlá boli plne vybavené najnovšími technológiami a doplnkami. Vlády a nadnárodné inštitúcie musia zodpovedajúcim spôsobom podnecovať a presadzovať nové právne predpisy a nariadenia, aby tak umožnili v praxi tento vývoj realizovať. Aj organizácie na ochranu životného prostredia musia držať krok s pokrokom, a nastavovanie noriem aj pre automobilový priemysel tak vedie k zložitým technickým špecifikáciám a usmerneniam. Na konci tohto reťazca však tieto skutočnosti nevyhnutne ovplyvňujú cenu vozidla. Výrobcovia automobilov a OEM predpokladajú, že dodajú spotrebi- teľom len to najmodernejšie vybavenie pre zvýšenie výkonu automo- bilov, a to všetko za prijateľnú cenu. Na dosiahnutie tohto zložitého cieľa a zníženia konečnej ceny bez uj- my na kvalite, výrobcovia automobilov neustále skúmajú, ako možno zredukovať výrobné náklady dielov, ktoré predstavujú najvýznamnej- šiu časť celkových výrobných nákladov. Globálne spoločnosti vyrá- bajúce rezné nástroje boli poverené identifikáciou účinných metód na zníženie výrobných nákladov. Spoločnosť ISCAR po intenzívnej analýze problému a výskume, odporučila riešiť daný problém, ktorý by mal vyústiť do dvoch cieľov: • zvýšiť plošne celkovú produktivitu výroby prostredníctvom imple- mentácie opatrení na zvýšenie účinnosti procesu • znížiť náklady na jednotlivý dielec (CPU-Cost Per Unit) zlepšovaním a zvýšením výkonu rezných nástrojov. Zvýšenie produktivity V podstate každý proces kovoobrábania je možné rozdeliť na dva stavy: • samotnú efektívnu operáciu rezného nástroja počas odoberania prídavku materiálu • neefektívny pohyb nástroja, ktorý je charakterizovaný prísuvom a odsunom nástroja pri jeho výmene. Operácia obrábania Správne rezné podmienky predstavujú dôležitý parameter pri kovo- obrábaní. Výrobcovia rezných nástrojov zväčša poskytujú vlastné od- porúčania aj v zmysle rezných parametrov na základe ich bohatých skúseností a pochopenia procesov až na mikroštrukturálnej úrovni procesu tvorby triesky pri kovoobrábaní. Na splnenie týchto potrieb vyvinula spoločnosť ISCAR aplikáciu ITA (ISCAR Tool Advisor) – súbor nástrojov online softvérových poradcov pre používateľa, kde pri zadaní požadovaných para- metrov a limitácií, užívateľ získava vhodné riešenia pre každú ISCAR SR zadanú operáciu. Softvér vyberá najlepšie dostupné riešenie pre zadanú aplikáciu, pre rezný nástroj poskytuje odporúčania (vrá- tane hĺbky a šírky rezu a počtu priechodov) rezných parametrov, požadovaný príkon pre obrábanie a produktivitu pre každú výbe- rovú možnosť. Všetky parametre sú vyjadrené aj parametrom MRR (Metal Removal Rate) – Intenzita úberu materiálu, kde vyššia hodnota znamená vyššiu produktivitu. Užívateľ môže využívať databázu primárnych znalostí v oblasti kovoobrábania s optimálnou technológiou a podmienkami úberu materiálu, s cieľom dosiahnuť vysokú produktivitu pri maximál- nej účinnosti s minimálnym plytvaním. Neefektívny pohyb nástroja – „pohyb vzduchom“ Režim „pohybu vzduchom“ v procese obrábania nemožno zane- dbávať najmä v hromadnej výrobe a veľkosériovej výrobe, pretože čas neefektívneho pohybu nástroja je značne nákladný. Spoločnosť ISCAR sa touto otázkou intenzívne zaoberá a poskytuje výrobcom poradenstvo s cieľom prehodnotiť svoje technologické postupy tak, aby využili možnosť nasadenia kombinovaných nástrojov a znížili tak počet potrebných nástrojov, čím sa bude eliminovať počet neefektív- nych pohybov početných nástrojov. Kombinované nástroje Keďže moderný technologický proces obrábania zväčša zahŕňa de- siatky potrebných nástrojov, je veľmi dôležitý prístup k optimalizácii výrobnej technológie. Samotná konštrukcia kombinovaného – združe- ného nástroja, zohľadňuje aj výrobné parametre obrábacieho stroja, ako je maximálny priemer nástroja, obmedzenia otáčok a výkonu na vretene a ďalšie. Obrázok 1 znázorňuje kombinovaný nástroj navrhnutý spoločnosťou ISCAR na obrábanie otočného čapu riadenia nápravy. Nástroj kom- binuje vŕtanie, predné a zadné zarovnanie, bežné a hlboké osadzo- vanie. Pomocou tohto nástroja sa výrazne zníži čas cyklu a zákazník môže znížiť operačný čas až o 60%.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 41 Austenitická žiaruvzdorná liatina sa považuje za optimálny materiál pre turbínové teleso. Pracovná teplota turbo- dúchadla je okolo 1 000 °C. Materiál má vynikajúce mechanic- ko–tepelné vlastnosti a odolnosť pri ustálených prevádzkových teplotách. Obr. 1 Šetrenie priestoru Konštrukcie združených nástrojov tiež ponúkajú riešenie, ako sa vyrov- nať s obmedzenou kapacitou zásobníka náradia, najmä, keď priestor na uloženie náradia je obmedzený. Kapacita zásobníka nástrojov je úmerná pôdorysu stroja a veľkosť stroja ovplyvňuje výrobné náklady. Obrázky 2, 3, 4 zobrazujú vybrané kombinované nástroje ISCAR. Zníženie ceny na jednotku (CPU) V automobilovom priemysle pre výrobcov OEM predstavuje CPU (Cost Per Unit) hraničnú úroveň nákladov na výrobu dielcov a rez- ných nástrojov a zároveň premenlivý nákladový faktor pri stanovova- ní parametra ceny za jednotku. Samotná cena nástroja sa nepovažuje za dôležitý parameter pri výpočte čiastkových nákladov – aj keď to, samozrejme, ovplyvní ná- klady konečného produktu – ale ako je vyjadrené v nižšie uvedenej rovnici, počet rezných hrán na jednu VRD predstavuje významný parameter pre nástroje s vymeniteľnými reznými doštičkami. Táto rov- nica vypočítava efektivitu ceny VRD na celkovú CPU a znázorňuje vzťah medzi rôznymi parametrami vymenených VRD na nástroji. Kon- cept je jasný: „Počet rezných hrán na VRD” je v menovateli zlomku, a keď je toto číslo vyššie, zníži sa zodpovedajúcim spôsobom CPU. Obr. 2 Nástroj DCNT s vymeniteľnou hlavičkou a so zrážacou vymeni- teľnou reznou doštičkou (VRD) použiteľný predovšetkým pre otvory pod závit M8-M24 Obr. 3 MULTI-MASTER MM EDF – vymeniteľná tvrdokovová hlavička s 3 reznými hranami pre horné a spodné zrážanie Obr. 4 SSB-LN15-R / L – diskový frézovací nástroj pre jednostranné fré- zovanie a drážkovanie, ktorý je opatrený tangenciálne upnutými VRD: LNKX 1506 Táto základná všeobecná rovnica pomáha pochopiť princípy výpoč- tu CPU. Rovnica môže byť zdokonalená ďalšími parametrami: život- nosť nástroja, náklady na držiak nástroja, atď. Významní producenti zaoberajúci sa výrobou nástrojov pre kovoob- rábanie, použili tento koncept na výrobu nástrojov novej generácie s viacerými reznými hranami, pričom spoločnosť ISCAR vyvinula sortiment nástrojov s viacerými reznými hranami, ako napr. systém Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 CPU VRD = x Cena VRD x Počet VRD na nástroje Počet rezných hrán na VRD Cyklový čas Životnosť reznej hrany HELIQMILL – skupinu nástrojov opatrených VRD s tromi reznými hranami, ktoré sa vyvinuli zo známeho systému HELI2000. V tomto prípade bola radiálne upnutá platnička HELIIQMILL HM90 ADCT 1505 HELI2000 s dvoma špirálovitými reznými hranami transformovaná tak, aby integrovala tri rezné hrany, čo vied- lo k trojuholníkovitej platničke HM390 TDKT 1907 HELIIQMILL s tromi reznými hranami v skrutkovici (obr. 5), pri zacho- vaní tej istej cenovej úrovne ako VRD s dvomi reznými hranami. Parameter „životnosť nástroja na hranu” je v uvedenej rovnici inverz- ný k CPU, čo znamená, že jeho zvýšenie výrazne zníži hodnotu CPU. Široká škála poznatkov, stabilný výrobný proces, správna úprava reznej hrany VRD a prísna kontrola jej kvality – to sú postuláty pova- žované za nevyhnutné pre udržanie konkurencieschopnosti výskumu a vývoja nových rezných materiálov, a ich implementácia je neodde- liteľnou súčasťou tohto viacúčelového cieľa. Nástroje pre naplnenie výzvy Synergická spolupráca medzi OEM a kovospracujúcimi spoločnosťami týkajúcimi sa výroby turbodúchadiel, ponúka cennú ilustráciu tejto stra- tégie, pri ktorej obidve strany vyvinuli značné úsilie na optimalizáciu a stabilizáciu technologického procesu výroby telies turbodúchadiel. Najbežnejším obrábaným materiálom polotovaru bola austenitická tepelne odolná liatinová oceľ DIN 1.4848, ale racionalizácia a poža- dované zníženie nákladov vyústili k prechodu na lacnejšie alternatívy: austenitická žiaruvzdorná liatinová oceľ DIN 1.4837 a DIN 1.4826, ktoré sú ľahšie obrobiteľné. Významní výrobcovia nástrojov boli vyzvaní, aby našli riešenia tejto novej výzvy. Spoločnosť ISCAR to dosiahla integráciou novej sorty kar- bidu – rezného materiálu MS32. Spolu so správnou reznou geometriou vylep- šenou životnosťou VRD a telesa nástroja vyústilo do reznej doštičky S845 SNHU 13 MS32 s 8 špirálovými reznými hrana- mi (obr. 6). A trh tak profitoval z nových, špecializovaných nástrojov na výrobu te- lies turbodúchadiel. Obr. 5 Na dobrej ceste správnym smerom Tento vývoj ilustruje spoluprácu výrobcov originálnych dielov auto- mobilov – OEM, resp. ich subdodávateľov, vývojárov a výrobcov ná- strojov a viedol k novej ceste pri vývoji nástrojov. Tiež dokazuje ako spoločnosť ISCAR uplatňuje svoje rozsiahle intelektuálne zdroje na vytvorenie inteligentných kombinovaných nástrojov na zvýšenie pro- duktivity pri znižovaní nákladov na jednotku – CPU. Automobilový trh profituje z nových technologických aplikácií a jeho protagonisti zostávajú na ceste v udržiavaní cien pri optimalizácii výkonnosti. Obr. 6

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 42 Počet návštěvníků letošních Zákaznických dnů přesáhl číslo 800. A tento počet ještě rozšířilo svou denní přítomností kolem 180 spoluvy- stavovatelů ze 79 firem. Doprovodný program se představil na 4 sta- novištích. Hodně návštěvníků využilo neformální setkání s odbornými a vedoucími pracovníky jako možnost výměny cenných poznatků z pra- xe a společnost TAJMAC-ZPS využila možnost seznámit návštěvníky na vlastní půdě a v reálném provozu s výrobním programem i posledními novinkami. Dění bylo možné po oba dva dny sledovat online na firem- ních webových stránkách www.tajmac-zps.cz. Exponáty, komentované prohlídky, exkurze Své exponáty představily divize CNC, divize AUTOMATY, divize MANURHIN a také projekt NEGRI BOSSI. Každá z divizí měla pro návštěvníky připravena zajímavá technologická seřízení představující novinky či inovativní možnosti rozšiřující využití našich strojů. Zatraktiv- nila se i mnohá stanoviště našich spoluvystavovatelů. Ve zvýšené míře zaujala technologická seřízení strojů výrobního programu naší firmy a velmi zajímavý byl i doprovodný program. Návštěvníci tradičně využi- Zákaznické dny firmy TAJMAC-ZPS, které se letos konaly ve dnech 25. a 26. 4. 2019 jed- noznačně potvrdily svým rozsahem a počtem návštěvníků platnost označení této akce jako veletrh se specializací na obrábění. Počet elektronicky registrovaných hostů se den před akcí zastavil na čísle 765. Zvýšený byl i zájem firem zúčastnit se Zákaznických dnů jako spoluvystavovatelé, letos bylo možné shlédnout na 80 expozic. Úspěšné Úspěšné Zákaznické dny TAJMAC-ZPS 2019 Hana MODLITBOVÁ, TAJMAC-ZPS, a.s.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 43 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY li oblíbené komentované prohlídky výrobního areálu společnosti i mož- nost exkurze do provozu ZPS – SLÉVÁRNA. Divize CNC vystavovala zástupce celé produktové řady v současné době prodávaných strojů. Ve vertikálních centrech se expozice zaměřila na automatizaci, kde k inovovanému stroji MCFV 1060 v provedení s výměníkem palet, při- bylo robotické pracoviště ABB včetně optického snímání polohy dílce. Tuto výrobní buňku také doplnilo představení aplikace sběru a vyhodno- cení dat v souvislosti s Průmyslem 4.0 vytvořená pracovníky společnosti TAJMAC-ZPS. Portálová centra reprezentoval stroj MCG 1000 5XT, kde byla hlavním lákadlem ukázka nejnovější metody výroby ozubení tzv. „odlupováním“. Horizontální centra byla reprezentována nejmen- ším strojem H 500, ale také skeletem inovovaného stroje H 800 v pě- tiosém provedení s automatickou výměnou palety. Prezentaci završilo předvedení frikčního svařování Duralu, které bylo prezentováno na stroji V-FSWC2080 ve spolupráci s firmou STIRTEC. Divize MANURHIN (dlouhotočné automaty se šesti až dvanácti řízenými osami, pracující dvěma až čtyřmi nástroji současně) před- vedla pět seřízených exponátů, které reprezentovaly rozsah výrobní řady strojů MANURHIN K´MX a další exponáty ze svého výrobního programu. Divize AUTOMATY (vícevřetenové soustružnické automaty) představila ke zhlédnutí na montážní ploše stroje obou základních koncepcí – vač- kami řízené stroje a numericky řízené stroje. A to jak šesti, tak i osmi- vřetenové, z nichž byly mnohé ve stádiu rozpracovanosti a mohli jsme tak ukázat základní mechanické uzly stroje, jiné se seřizovaly za účasti zákazníka pro plánované přejímky. Také byl k vidění pětivřetenový stroj typu MORI-SAY TMZ518CNC – Penta s automatickým zásobníkem. V návaznosti na stále probíhající modernizace splňují všechny předsta- vené stroje požadavky kladené na nasazení v rámci Průmyslu 4.0. Závodní speciál, vírník, hokej… Doprovodný program s oblíbenou soutěží, do které věnovala ceny společnost TAJMAC-ZPS a 12 spoluvystavovatelů, letos obohatilo vy- stavení závodního speciálu TATRA PHOENIX, který s pilotem Martinem Kolomým absolvoval letošní Rally DAKAR. K vidění byl zároveň i do- provodný vůz týmu BUGGYRA Racing. Ten se pak po čtvrteční nehodě závodního speciálu stal hlavním exponátem přítomného týmu. Zajíma- vou ukázkou moderní techniky byl vírník Gyromotion, zapůjčený firmou FLYWAY, vírníkovou pilotní školou. Návštěvníky lákaly i ukázky 3D tisku firmy TRILAB. Po několika letech byli součástí doprovodného programu hokejisté A týmu zlínských Beranů a zájemci si mohli za jejich přítomnosti vyzkoušet střelbu na branku. Dále návštěvníci obdivovali vystavený model obřího akrobatu Extra 300L a krátké letecké halové akrobacie aeromuzikálového modelu Extra 330sc a Extra MXS, které předváděl úspěšný pilot akrobatických RC modelů letadel Adam Hrbáček. Atraktivní doprovodný program tak přispěl k úspěšnému průběhu letošních Zákaznických dnů. Děkujeme za pochvalná hodnocení akce jak ze strany návštěvníků, tak i spoluvystavovatelů. Naše poděkování patří za účast všem hostům, náv- štěvníkům a vystavovatelům a všem pracovníkům z řad TAJMAC-ZPS, kteří se na této akci podíleli a firmě Compass, která tradičně výborným rautem přispěla k celkově pohodové atmosféře Zákaznických dnů 2019. www.tajmac-zps.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 44 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY „Otvorenie nového závodu v Detve podčiarkuje našu stratégiu rozšíriť na- šu globálnu stopu,“ vyhlásil Matthias Raulf, vedúci prevádzkovej jednotky Podvozkové komponenty divízie Technológie podvozkov osobných auto- mobilov spoločnosti ZF, ktorý sa zúčastnil slávnostného otvorenia v Det- ve. „Komponenty podvozku budú aj v budúcnosti ďalej hrať dôležitú rolu v bezpečnosti, pohodlí a účinnosti vozidiel.“ Nový výrobný závod v Detve je najnovším rozvojovým projektom spoloč- nosti, ktorá dôsledne rozširuje svoju aktivitu v regióne. Zvyšovanie výrobnej kapacity systémov podvozku Závod ZF Detva sa nachádza na strednom Slovensku, v priemyselnom parku Punch Campus Detva. Závod má plochu 11 000 metrov štvorco- vých a v prvej fáze založenia poskytne pracovné miesta približne 200 zamestnancom. Výroba začne v júni 2019 a zameria sa na podvozkové komponenty pre osobné vozidlá, ako napríklad ramená riadenia, závesy kolies, guľové kĺby a tyče riadenia. Komponenty podvozku sú zodpoved- né za jazdné pohodlie a ovládanie vozidla, ako aj za bezpečnosť. „Spoločnosť ZF ponúka riešenia mobility ako celosvetová technologic- ká spoločnosť. Naším cieľom je stať sa váženým zamestnávateľom pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí žijú v Detve a celom Banskobystrickom Nový závod na výrobu podvozkových komponentov Michaela Roháčová, Creative pro, foto ZF Detva kraji“, povedal Peter Ábel, vedúci závodu ZF Detva. „V budúcnosti plá- nujeme spolupracovať so strednými školami, aby sme ponúkli programy duálneho vzdelávania, ktoré sú rozhodujúce pri získavaní lokálnych od- borných znalostí a súčasne pri zabezpečení kvalifikovanej pracovnej sily pre náš závod.“ ZF na Slovensku Spoločnosť ZF je zastúpená v 5 mestách, a to Trnava, Levice, Šahy, Detva a Komárno. Spoločnosť zamestnáva v krajine viac ako 3 800 ľudí. V ro- ku 2018 dosiahla spoločnosť ZF na Slovensku obrat vo výške 770 mi- liónov eur. Spoločnosť ZF Friedrichshafen AG, globálny líder v technológiách pohonu a podvozku, ako aj pa- sívnych a aktívnych bezpečnostných systémov, rozširuje svoju výrobnú kapacitu o komponenty systémov podvozku pre osobné vozidlá otvorením nového závodu v Detve na Slovensku. Nový závod má plochu 11 000 metrov štvorcových a v prvej fáze vytvorí približne 200 pracovných miest. ZF Friedrichshafen AG Spoločnosť ZF je celosvetovo aktívny technologický koncern, ktorý do- dáva systémy pre mobilitu osobných a úžitkových vozidiel a pre priemy- selnú techniku. Prostredníctvom obsiahleho portfólia technológií ponúka ZF komplexné riešenia pre etablovaných automobilových výrobcov, ale i firmy zaoberajúce sa mobilitou a novovzniknuté podniky v oblasti prepravy a mobility. Ťažiskom ďalšieho vývoja systémov ZF sú automa- tizácia a digitálne sieťové prepojenia. ZF umožňuje automobilom vidieť, myslieť a konať. Spoločnosť ZF má 149 000 pracovníkov a svojimi približne 230 zá- vodmi je zastúpená v 40-tich krajinách. V roku 2018 dosiahla obrat vo výške 36,9 miliardy eur. Podnik vynakladá ročne viac ako šesť percent svojho obratu na výskum a vývoj.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 45 DMGMORI.COM 27 - 30 . 8. 2019 | Út - Pá : 9:00 - 17:00 hod GRAND OPENING DMG MORI Czech v Brně DMG MORI Czech s.r.o. Ořechovská (vedle OC Futurum) 664 48 Brno, CZ Srdečně vás zveme na slavnostní otevření nového techcentra DMG MORI v Brně!

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 46 LOGISTIKA V centre Stuttgartu sa testujú nové vozy pre bezemisné dodávky. Martin Kehnen, riaditeľ CharterWay Rental & Major Customer Management pre Mercedes-Benz Trucks Germany, odovzdal kľúče od čisto elektrických 18-tonových Mercedes-Benz eActrosov Markusovi Maurerovi, hlavnému manažérovi pobočky DACHSER v Kornwestheimu. Akonáhle budú zamestnanci preškolení a absolvujú potrebný tréning, zapojí DACHSER dodávky eActros do svojej vozovej flotily operujúcej v Stuttgarte. Spolu s plne elektrickými 7,5-tonovými FUSO eCantery sa s ni- mi budú učiť jazdiť profesionálni vodiči. „Dodávky eActros využijeme na doručovanie zásielok priamo k zákazníkom aj do mikrohubu v stuttgartskej štvrti Heslach. Odtiaľ bude tovar rozvážaný s pomocou elektrobicyklov,“ vysvetľuje Maurer. Dovozcovia a odosielatelia, ktorí transportujú tovar z Ázie do Európy a cieľovou destináciou je pre nich Slovensko alebo Česká republika, Ra- kúsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko či Taliansko, ušetria na železnici aj vďaka pražskému hubu v porovnaní s námornou prepravou čas a v po- rovnaní s leteckou prepravou naozaj výrazné náklady. Železničná preprava sa teší stále väčšej obľube, okrem iného aj vďaka celkom dobrej predvídateľnosti času doručenia. „Preprava je organizova- ná na základe pravidelných spojov a naši zákazníci môžu počítať s tým, že ich zásielky dorazia do pražského hubu v ideálnom prípade dokonca už za 14 dní. Sofistikovaná železničná sieť spája hlavný európsky hub v poľskom Terespole (Małaszewicze) s celou Európou,“ uvádza David Knobloch, prokurista spoločnosti Geis Air + Sea CZ. „Ak zákazník po- trebuje dopraviť tovar ďalej, napríklad do Chorvátska, Rakúska alebo Talianska, je pre neho výhodná vykládka v Prahe. Pre tovar, ktorý smeruje na belgický, holandský alebo francúzsky trh je výhodná vykládka na úze- mí Nemecka,“ dodáva Knobloch. Železničná Hodvábna cesta má hub aj v Českej republike Seteva, foto Geis SK, s.r.o. Nové trasy železničnej Hodvábnej cesty šetria zákazníkom náklady alebo čas, ale v každom prípade pri- nášajú výhodné riešenie. Prepravný servis má aktuálne ročnú kapacitu 100 000 TEU, ale už teraz sa počíta s jeho zvýšením až na 300 000 TEU ročne. „Tovar, ktorý dopravíme po želez- nici do Prahy, vyclíme a následne doručíme až do konkrétneho miesta určenia. Naším cieľom je, aby sme zákazníkom vždy poradili, vybrali a zrealizovali služby podľa jeho po- trieb. Geis je korektným partnerom s dobrým end-to-end riešením," dopĺňa D. Knobloch. David Knobloch, prokurista spoločnosti Geis Air + Sea CZ DACHSER začal spoluprácu s Mercedes-Benz eActros eActrosy majú nosnosť 4 – 5 metrických ton v závislosti od konkrétneho mo- delu a ponúkajú priestor pre 18 paliet. S dojazdom 200 kilometrov sú ide- álnym dopravným prostriedkom pre denné doručovanie v centre Stuttgartu a jeho najbližšom okolí. Ich lítium-iónové batérie s výkonom 240 kWh sa pri výkone 150 kW nabíjajú dve hodiny. Podľa slov zástupcov spoločnosti Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Trucks division) by sa mal prototyp začať vyrábať sériovo v roku 2021. So svojím inovatívnym konceptom mestskej logistiky, známym ako DACHSER Emission-Free Delivery, zaisťuje DACHSER bezemisné dodáv- ky zberných zásielok v centre Stuttgartu. Spoločnosť plánuje rozšíriť tento koncept aj do centier ďalších miest. V decembri 2018 vyhral DACHSER nemeckú národnú súťaž pre udržateľnú mestskú logistiku organizovanú Fe- derálnym ministerstvom životného prostredia a Nemeckou agentúrou pre životné prostredie (UBA). DACHSER využíva v Stuttgarte dva ďalšie typy vozidiel s alternatívnym pohonom, pričom každý má svoje vlastné výhody: manévrovateľné, nákladné elektrobicykle využívané pre záverečný rozvoz a kompaktné, plne elektrické 7,5 tonové FUSO eCanter dodávky, ktoré slú- žia rovnako v centre mesta. Po pridaní 18 tonových eActrosov bude flotila elektrovozidel kompletná. Firma v súčasnosti vykonáva testovaciu prevádzku a zbiera dáta s cieľom zostavenia správnej kombinácie vozidiel pre udržateľné doručovanie zásie- lok v mestskom centre. Okrem Stuttgartu, robia testy tiež v Berlíne, Freibur- gu, Karlsruhe, Kolíne nad Rýnom, Malage, Mannheime, Paríži, Tübengene a Ulme.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 47 LOGISTIKA Výdajné automaty S GARANT Tool24 Locker lze efektivně organizovat a přesně sledovat od- běr a zůstatek většího elektrického nářadí, přístrojů k zapůjčení nebo artiklů OOP. Všechny výdejní přihrádky jsou připraveny pro zákaznickou instalaci nabíječek akumulátorů. Zaměstnanci se musí nejprve přihlásit do systému a až poté jim výdejní automat otevře příslušnou přihrádku. Díky tomu je GARANT Tool24 Locker schopen zaznamenávat, kdy a kdo odebral nebo vložil zpět do schránky který produkt. Nastavení individuálních profilů také umožňuje přidělit určitým zaměstnancům přístup pouze k vybraným podob- lastem sortimentu. Aby mohli zaměstnanci se skříní GARANT Tool24 Locker pohodlně pra- covat, vybavila Hoffmann Group všechny odběrné přihrádky standardně vnitřním LED osvětlením. Zboží tak lze rychle a bezpečně vyjmout i v méně osvětleném prostředí. LED lišta podél přihrádek ukazuje zaměstnancům, kde se nachází výdejní přihrádka, kterou jim automat GARANT Tool24 Loc- ker zároveň automaticky otevřel. Skříň GARANT Tool24 Locker je k dispozici ve třech standardních provede- ních. Pro odlišnou konfiguraci si zákazník může zvolit místo celoplechových Skříň vydává zboží automaticky Text a foto Hoffmann Group Nový výdejní automat GARANT Tool24 Locker od Hoffmann Group poskytuje kontrolu nad odběrem a zůstatkem většího elektrického nářadí, přístrojů k zapůjčení a artiklů osobních ochranných pros- tředků (OOP). GARANT Tool24 Locker má tvar úzkých schránek na zboží a díky mimořádně pros- torným přihrádkám uzpůsobeným pro nabíjení dobíjecích akumulátorů umožňuje kontrolované a zdokumentované vydávání uskladněného sorti- mentu. dvířek přední stranu s průzory a sám sestavit přihrádky. K dispozici je šest různých velikostí přihrádek. Velký výběr barev pro korpus a přihrádky či- ní z každé skříně pro výdej zboží zajímavý prvek zařízení provozu, který poutá pozornost v každé výrobní hale. V konceptu GARANT Tool24 Locker Hoffmann Group opět důsledně imple- mentovala systémovou koncepci pro průmyslové využití. Nový produkt lze vizuálně a technicky kombinovat se všemi ostatními systémy řady GARANT Tool24 a může být snadno integrován jako hlavní nebo podřízený systém v rámci celkové koncepce. O kvalitách produktů Hoffmann Group svědčí i Cena Mezinárodního strojí- renského veletrhu, kterou obdržela společnost koncem května za svůj 5osý upínač GARANT Xpent na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře. www leaderpress sk | 3/2019 | 47 Hoffmann Group Hoffmann Group jako vedoucí evropský systémový partner pro kvalitní ná- řadí sdružuje jak obchodní kompetence, tak i kompetence v oblasti výroby a služeb. Toto propojení zaručuje více než 135 000 zákazníkům spolehli- vost z hlediska zásobování, kvality a produktivity v oblasti nářadí a také v oblasti zařízení provozů a osobních ochranných prostředků. Optimální a spolehlivé poradenství, od individuální analýzy potřeb až po efektivní použití produktů, je vždy zaručeno. Portfolio zahrnuje vedle nástrojů pro třískové obrábění, upínání, měření, broušení a dělení, také ruční nářadí, ochranné pracovní prostředky, zařízení provozů a dílenské potřeby. Me- zi zákazníky této společnosti patří velké koncerny zapsané na burzách i střední a malé firmy ve více než 50 zemích. Hoffmann Group nabízí včet- ně vlastní prémiové značky GARANT více než 80 000 kvalitních nástrojů od předních světových výrobců. Se zákaznickým servisem po celém světě a kvalitou dodávek 99 procent (certifikovanou TÜV) je tento specialista na nářadí se sídlem v Mnichově pro své zákazníky spolehlivým a efektivním partnerem. Další informace najdete na www.hoffmann-group.com Nový systém pro výdej zboží GARANT Tool24 Locker má tvar schránkové skříně. S GARANT Tool24 Locker lze efektivně organizovat a udržovat přehled o odběrech a zůstatku větších artiklů.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 48 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Ing. Pavol GALÁNEK, foto TOKA INDEVA Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažo- vač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních podniků, které byly certifikovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj- Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jed- noduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při kte- ré je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb lidského ramene. Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem a desítky let se tomu snaží rozumět i naše firma. Jsme při- praveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu. | 3/2019 | www.leaderpress.sk 48 LOGISTIKA Manipulácia s bremenami NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 prodloužení lidské ruky – nejlepší volba PQRKR PRåQRVWt SRXåLWt Qt]Np QiNODG\ MHGQRGXFKp RYOiGiQt ãLURNp PRåQRVWL QDVD]HQt OHKNi ~GUåED  SĜLSRMRYDFtPtVWDSUR HOHNWULFNpDSQHXPDWLFNp NDEHO\ QXWQp SĜL SĜLGiQt YODVWQtFK QiVWURMĤ     Y\OHSãHQiYLGLWHOQRVW SRNXG SĜLGiWH YODVWQt XFKRSRYDFt ]DĜt]HQt PĤåHWH VQDGQR Y\PČQLW VWDQGDUGQt UXNRMHĢ V SRWUXEtP SUR YHGHQt HOHNWULFNêFK D SQHXPDWLFNêFK NDEHOĤ        YROLWHOQi SRORåND

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

 SĜLSRMHQt86%3& SUR VQDGQČMãt NRPXQLNDFL V PDQLSXOiWRUHP SRPRFt 3&   XåLYDWHOVNêGRW\NRYêSDQHO  XPRåĖXMH SĜtMHPQČMãt D LQWXLWLYQt RYOiGiQt SUR YL]XDOL]DFL D QDVWDYHQt UĤ]QêFK SURYR]QtFK SDUDPHWUĤ   ]YêãHQiEH]SHþQRVW SRNXG SĜLGiWH YODVWQt XFKRSRYDFt ]DĜt]HQt PĤåHWH VQDGQR LPSOHPHQWRYDW EH]SHþQRVWQt IXQNFH SRPRFt            PRGXOX UR]KUDQt ,&RQQHFW          YROLWHOQi SRORåND

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

    U\FKOiYêPČQD UĤ]QêFK FLWOLYêFK              UXNRMHWt SURVWĜHGQLFWYtP           VWDQGDUGQtKR VSRMHQt Y KODYČ QiVWURMH  GYČGDOãtWODþtWND   FKFHWHOL RYOiGDW VYp YODVWQt XFKRSRYDFt ]DĜt]HQt  6HQ]LWLYQtUXNRMHĢV EH]SHþQRVWQtIXQNFt SR]Qi MHVWOL RSHUiWRU GHDNWLYXMH GUåHQtP UXNRMHĢL EU]G\ SRNXG MVRX W\WR N GLVSR]LFL YROLWHOQi SRORåND

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

   9HOPL NRPSDNWQt D OHKNê GHVLJQ D VH YãHPL WČPLWR Y\OHSãHQtPL ]ĤVWiYi V\VWpP ,1\'(9$Š /LIWURQLFŠ (DV\ QHMOHSãt NRPSDNWQt LQWHOLJHQWQt DVLVWHQþQt ]DĜt]HQt QD WUKX Inteligentní manipulace s břemeny Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve- dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel- mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 320 kg a dodávají se pro montáž na sloup, strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na- bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 49 Operátor m e zdvihnout b emeno s hm nost a 320 kg jednoduch m d ekem se servo-ovládac rukověti nebo zát e sam n a p emístit ji lehk m tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v - ilo jen n kolik gram . Mravenec je neúnavný a inteligentní pracovník, dokáže zdvihnout a lehko přenášet náklady, které jsou mnohem větší než on. Tato jednoduchá analogie představuje poslání společnosti Scaglia INDEVA: Navrhování a výroba průmyslových manipulátorů, které jsou kompaktní a přece jiné, jednoduché a přece inteligentní a pomáhají pracujícím lidem vyhnout se škodlivé námaze. Video ukázky manipulace s břemeny pomocí blancérů INDEVA: http://www.indevagroup.com/videosolution.athx Zastoupení pro Českou republiku: Tomáš Kašpar – TOKA Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650 indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de Jíří Štěpánek – TOKA Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871 indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de Zastoupení pro Slovenskou republiku: Ing. Pavol Galánek – TOKA Sekčovská 3, 080 06 Ľubotice Mobil: +421 904 408 861 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de Marek Galánek – TOKA Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín Mobil: +421 911 325 580 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia INDEVA SpA. Dnes se firma považuje za vedoucí společnost na trhu a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslo- vých manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. Inteligentní manipulace Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi- ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří- zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. I v nebezpečném prostředí Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož- ňují manipulovat se zátěží až 320 kg, která se uchopí mimo svého těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý- buchem s odstupňováním podle norem ATEX. Sloupové, stropní, kolejnicové... Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede- ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic- kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti zákazníka. Lineární balancér Liftronic

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 50 Čo je IFOY Award (International Intralogistics and Forklift Truck of the Year) Od roku 2013 sa ocenenie IFOY Award vníma ako ukazovateľ nákla- dovej efektivity a inovácií a vďaka svojej odbornej porote je považované za najprestížnejšiu cenu za inovácie v oblasti intralogistiky. Víťazov kaž- doročne vyberá nezávislá porota popredných medzinárodných odbor- ných novinárov, ktorých rozhodnutie je založené na neutrálnom testovaní s rozsiahlou sériou testov a špecificky definovanou kontrolou inovácií. Výsledky všetkých finalistov sa porovnávajú s ich príslušnými konkurenč- nými strojmi. Cena IFOY sa udeľuje pod záštitou Nemeckého spolkové- ho ministerstva hospodárstva a energetiky a je sponzorovaná odbornou obchodnou asociáciou pre manipuláciu s materiálmi a intralogistiku vo VDMA (Združenie výrobcov strojov a zariadení). LOGISTIKA V marci, počas týždňa testov na hannoverskom výstavisku hodnotili význam- ní nezávislí odborníci spolu s 29-člennou medzinárodnou porotou všetky nominované vozíky a riešenia na základe stanovených kritérií a tiež úroveň ich inovácií vzhľadom na porovnateľné produkty na trhu. Víťazi v celkovo jedenástich kategóriách, až do poslednej chvíle utajení, si na IFOY AWARD Night mohli prevziať svoje „Oscarové” ocenenia v oblasti intralogistiky. Aj tento rok sa spoločnosti STILL podarilo pokračovať vo svojom víťaznom ťa- žení. Potvrdzuje to postavenie STILL ako popredného dodávateľa v oblasti intralogistiky. Automatizovaný ťahač LTX 50 je najlepším mo- delom v kategórii „AGV & Intralogistics Robot” Spoločnosť STILL zaznamenala víťazstvo v kategórii „AGV & Intralogistics Robot” s automatizovaným elektrickým ťahačom LTX 50, skombinovaným s rámami LiftRunner a funkciou automatického nakladania/vykladania. To- to riešenie po prvýkrát zavádza plne automatickú prepravu a manipuláciu nákladov do 1 200kg na jeden príves. Ak je to potrebné, pri jednotlivých procesoch sa tento ťahač dá obsluhovať aj manuálne. Tovar sa prepravuje a s nákladom sa manipuluje s použitím rámu LiftRunner Frame integrovanou rolovacou plošinou. Automatizovaný rám sa pristaví ku kompatibilnej odo- vzdávacej stanici, kde sa preloží náklad. Dva senzory zabezpečia, aby sa Ocenenie IFOY 2019 STILL pokračuje v sérii víťazstiev Zdroj PRime time V apríli tohto roka sa konal slávnostný večer odo- vzdávania prestížnych cien IFOY. Nominovaní, porota a priaznivci, spolu s prominentnými hosťami z prostre- dia politiky, vedy a obchodu sa stretli na podujatí IFOY AWARD Night 2019 vo viedenskom paláci Hofburg. S dvomi nomináciami sa spoločnosť STILL kvalifi- kovala do finále súťaže. O prestížne ocenenia IFOY Awards tak bojovali automatizovaný vozík LiftRunner s LTX 50 v kategórii „AGV & Intralogistics Robot“ a webový portál STILL neXXt fleet pre inteligentnú kontrolu vozového parku v kategórii „Intralogistic Software.“ náklad, po presnom umiestnení, spustil a pripojil k odovzdávacej stanici. Odovzdávacie stanice získavajú energiu aj informácie z inteligentného rá- mu, preto nemusia byť integrované do IT štruktúry spoločnosti. Vďaka lase- rovej navigácii sa umiestnenie môže zrealizovať s presnosťou na 1cm. Po potvrdení správnej polohy sa rolovacie dráhy aktivujú a spustí sa proces na- kladania alebo vykladania. Ďalší senzor ukončí dopravný proces a súčasne zabezpečí, aby sa uskutočnilo úplné naloženie alebo vyloženie. Pri hodno- tení inovácií experti ocenili vysokú flexibilitu tohto riešenia. Systémová koncepcia automatizovaného prevozu nákladu a automatická jazda kombinovaná týmto spôsobom je inováciou, ktorá poskytuje doda- točné výhody pri zásobovaní výroby evolučným spôsobom, pričom zároveň naďalej pripúšťa myšlienku hromadnej prepravy znižujúcej premávku. Auto- matizovaný ťahač STILL po prvýkrát spája automatizovanú jazdu s automa- tizovanou manipuláciou nákladu a je teda ideálny napríklad na dodávku na výrobné linky a sťahovanie nákladu z nich. „Dôležitá je prax. Inovácie musia logistiku posúvať na novú úroveň. Víťaz to dokázal pôsobivo a dláždi cestu autonómnej logistike. To si rozhodne zaslúži ocenenie IFOY,“ povedal pochvalne Arno Reich, senior viceprezident, Deutsche Messe AG. „Oscarové” ocenenie v oblasti intralogistiky získala ťažná súprava STILL LiftRunner® s automatickým nakladaním a vykladaním spolu s automatizo- vaným ťahačom LTX 50.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

Nová generace KR QUANTEC _vytvořená na základě Vašich přání Nový robot KR QUANTEC je první robot na světě, který má digitální pohybové režimy. Oproti předchozí úspěšné generaci s instalací více než 100 000 robotů, přináší mnoho inovací. Optimalizovaná konstrukce vyniká vyšší tuhostí, menšími vnějšími rozměry a má o 10% větší pracovní obálku při vyšších nosnostech. Nové softwarové doplňky (Motion Modes) optimalizují pohyby a výkon robotu a lépe se tak přizpůsobí Vaší aplikaci. Snížením parametru TCO přispívá- me k Vaší efektivní výrobě budoucnosti. Více informací najdete na www.kuka.com/new-kr-quantec Path Performance Dynamic www.kuka.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 52 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Od roku 1979 si razí cestu lesem i polem, bahnem, štěrkem i sněhem: Mercedes třídy G. Z toho důvodu klade jeho výrobce velkou váhu na mimořádně stabilní žebřinový rám. Výrobcem těchto rámů je společnost MAGNA Presstec v rakouském Lebringu nacházejícím se v blízkosti města Graz (Štýrský Hradec). Od roku 2017 zde běží na lince navržené a vybavené průmyslovými roboty KUKA plně automatizovaná výroba nového faceliftovaného modelu. Specialisté obou podniků zde, v úzké spo- lupráci, řešili řadu výzev, například zvláštní geomet- rické uspořádání výrobní haly, nebo velikost a váhu jednotlivých dílů. Text a foto KUKA CEE GmbH Robustní, s dlouhou životností a k tomu nezaměnitelný vzhled: vnější po- doba mercedesu třídy G se od jeho uvedení na trh změnila jen v detai- lech. Po posledních úpravách je tato offroad ikona o 53 milimetrů delší a o 121 milimetrů širší a působí tím, jak na ulici, tak i mimo ni, ještě atrak- tivněji. A to i přesto, že technice se věnovala větší pozornost než vzhledu. Žebřinový rám, tento kriticky významný díl mezi karoserií a podvozkem, Plně automatizovaná výrobní linka: Plně automatizovaná výrobní linka: Začátek nové éry v historii stavby rámů automobilů ve společnosti MAGNA Presstec který propůjčuje vozu potřebnou stabilitu, byl v průběhu modernizace rovněž přepracován. Současně s novou G-třídou začala ve výrobě i no- vá éra: Tam, kde se dříve svařovalo ve velké míře ručně, převzala nyní, v podniku MAGNA Presstec, tyto práce automatizovaná výrobní linka od firmy KUKA. Zkušený partner pro automatizaci „Pro nás to byl první případ spolupráce se společností KUKA“, říká Armin Kleemaier, projektový manažer podniku MAGNA Presstec. Podnětem pro tento kontakt byla reference o systému realizovaném před několika lety společností KUKA, který řešil podobné úkoly. Startovacím bodem toho- to společného projektu byl workshop. „Velice pozitivně na nás působila možnost vizualizovat společně cíle a nároky obou stran a poté jít společ- ně do jejich naplnění“, vysvětluje Armin Kleemaier. Počáteční, v hrubých rysech načrtnutý koncept, určující jak by mělo toto zařízení vypadat, se v průběhu prací na projektu postupně zpřesňoval a konkretizoval. Opravdovou výzvou byla plocha výrobní haly. „Celková plocha pro vý- robu a logistiku činí přibližně 2 000 čtverečních metrů, avšak ne celou podlahovou plochu lze využít pro výrobu. Kromě toho je výrobní hala velmi dlouhá a úzká“, říká Dominik Pfeiffer, projektový manažer společ- nosti KUKA. Pro stísněné prostorové poměry bylo proto nutné najít indivi- duální řešení. Například takové, že se musela na levé straně haly vytvořit zásobovací ulička pro sudy s drátem nebo výbavu robotů. K odkládání jednotlivých dílů v průběhu výrobního procesu slouží regály. K tomu se přidávají ještě problémy s rozměry a váhou jednotlivých dílů: při délce 4,30 metru a šířce 1,20 metru, váží žebřinový rám přes 230 kilogramů. Zpracuje se přibližně 145 jednotlivých dílů a celková délka svarů činí přibližně 80 metrů. K tomu je zapotřebí připočíst ještě přes 200 bodových svarů. Plně automatizovaná výrobní linka žebřinových rámů společnosti MAGNA Presstec Tvary podélných nosníků pro přední část ve stanici „Squeezing-Station“

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 53 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Speciálně vyvinuté a zákazníkovi „na míru střižené“ zaříze- ní pro výrobu automobilového skeletu (body-in-white) Žebřinový rám se skládá ze dvou hlavních dílů a dalších součástí. Výrob- ní linky pro přední a zadní část jsou stejného systémového uspořádání, avšak zrcadlově souměrné. Důležitými částmi sestavy jsou dvě zaříze- ní zvaná „Squeezing station“, která se na základě „Lessons learned“ z předchozích projektů a porad, konaných po celém světě, ukázala jako nezbytná. Obě části se svařují chytře promyšleným svařovacím postupem tak, aby vzniklo minimum deformací a napětí. V navazující, geometrii určující, tzv. „Geostanici“, se spojí podélné nosníky s příčnými a s pouz- dry pro pružiny. Od tohoto okamžiku se mluví o přední, příp. zadní části sestavy. Zvláštností je, že stehování a finální svařování se neprovádějí v samostatných stanicích, ale vždy v příslušných stanicích výrobní linky. Po připojení dalších menších dílů se na konci linky podrobí celá sestava kontrole kvality, kterou provádí určený pracovník. Teprve poté odloží ro- bot díl do regálu a tento bude přemístěný k dalšímu pracovnímu kroku. V další geostanici se na přední a zadní konec připevní další díly, čímž vznikne šasi, resp. žebřinový rám. V následující stanici se provede finální navaření připevněných dílů. Před lisováním je zařazené ještě tempero- vání, kdy se všechny díly zahřejí na stejnou teplotu. Po výstupní kontrole, kterou provádí linkový měřicí systém a kontrolor, se předávají dohotovené žebřinové rámy k povrchové úpravě. Přesné řízení se systémem KUKA Pro řízení byl použit vlastní řídicí systém Standard miKUKA, kde se in- formační status strojů transparentně zobrazuje a kde standardizované funkce usnadňují obsluhu. S vybavením miControl a miView, jakožto integrálními součástmi softwarového řešení, získávají koncoví zákazníci osvědčené a vyzkoušené stavební kameny řídících programů. Ty umožňu- jí uživatelům velmi rychle a bez větších nároků vytvořit a případně rozšířit funkce pro obsluhu a zobrazování. „S využitím tohoto řídicího systému jsou naši zákazníci schopni vyrábět podle standardů průmyslu 4.0. My zajišťujeme s naší řídicí technikou nezbytné propojení do sítí, autokonfigu- raci a autodiagnózu,“ uvádí Dominik Pfeiffer. 20 000 žebřinových rámů za rok Od května 2017 je celé zařízení v provozu. „Svařovací procesy běží mimořádně stabilně a my dosahujeme s minimálním personálním osaze- ním optimální kvality a rovněž i vysokého objemu výroby,“ shrnuje Domi- nik Pfeiffer. Je zde nasazeno 45 robotů, převážně typů KR 30 L16 jako svařovací roboty a KR240 jako manipulační. Na koncové měřicí inline stanici proměřuje díly jeden robot s kamerou a liniovým laserem a stará se o 100% kontrolu všech rámů, pokud jde o jejich rozměrové prvky, ja- ko jsou díry, svorníky, hrany a plochy. Tím je zajištěná konstantní kvalita všech dílů. Společnost MAGNA Presstec dosahuje ve dvousměnném provozu obje- mu výroby čítajícího 20 000 žebřinových rámů za rok. S tímto průběhem a jeho výsledky je Armin Kleemaier spokojen. Jeho výsledné hodnocení: „Spolupráce se společností KUKA probíhala dobře a během doby se ještě dále zlepšovala. Pokud se vyskytly nějaké rušivé faktory, vždy jsme je mohli úspěšně odstranit z cesty. Tímto způsobem jsme přivedli náš pro- jekt k úspěchu.“ Podélné a příčné nosníky se spojí a svaří, aby tak vytvořily přední, příp. zadní část Svařování drobných dílů pro přední a zadní část. Finální svařování se pro- vádí přímo na lince, takže oddělené svařovací stanice nejsou zapotřebí Předávání na inline měřicí stanici k výstupní kontrole Po výstupní kontrole se žebřinový rám automaticky předává k povrchové úpravě

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 54 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Kolaboratívny robot (kobot) je univerzálnejším a flexibilnejším riešením, ako tradičný priemyselný robot. Nová kategória robotiky bola prvýkrát predsta- vená v roku 2008 Dánom Esbenom Østergaardom, ktorý je spoluzaklada- teľom spoločnosti Universal Robots. Østergaard chcel, aby bola robotická technológia dostupná všetkým spoločnostiam, bez ohľadu na ich veľkosť. S týmto vyvinul malé, užívateľsky prívetivé, flexibilné a ekonomické roboty, s ktorými môže človek bezpečne pracovať v tesnej blízkosti. V súčasnej do- be sa stále viac spoločností po celom svete rozhoduje pre automatizáciu svojich výrobných procesov využiť roboty. Medzinárodná federácia roboti- ky (IFR) vníma kolaboratívne roboty ako jeden z najdôležitejších technolo- gických trendov, ktoré budú v budúcnosti formovať trh. Prečo je tento tovar tak žiadaný? Pre malé a stredné firmy, pre ktoré zna- mená obstaranie tradičných priemyselných robotov príliš veľkú investíciu, predstavujú kolaboratívne roboty cenovo dostupnú alternatívu. Zároveň sú tieto zariadenia oveľa viac užívateľsky prívetivé, a ľahko sa integrujú do súčasných pracovných procesov bez nutnosti robiť nákladné rekonštrukcie výrobných hál. Zásadná je bezpečnosť kolaboratívnych robotov – vďaka nej môžu pracovať v bezprostrednej blízkosti svojich ľudských kolegov a tí sa môžu venovať kreatívnejším úlohám. „Kolaboratívne roboty sú čím ďalej tým viac vyhľadávaným riešením prie- myselnej automatizáce, najmä kvôli svojej nízkej obstarávacej cene, vďaka Trh s kolaboratívnymi robotmi rastie Michal KOCKA, agentúra CIV SK ktorej sú dostupné aj pre malé a stredné podniky. Navyše je návratnosť investície na obstaranie veľmi rýchla,“ vysvetľuje rastúci záujem o kolabo- ratívnu robotiku Pavel Bezucký, obchodný riaditeľ firmy Universal Robots. Rastúci podiel kobotov na trhu Nová analýza trhu spoločnosti Markets and Markets „Collaborative Robot Market by Payload Capacity, Industry Application, and Geography - Glo- bal Forecast to 2025”(1) ukazuje, že tendencia rastu trhu s kolaboratív- nymi robotmi neustále stúpa, na čo poukazujú dáta z roku 2018. Zo 710 miliónov dolárov vzrastie do roku 2025 podiel na 12,3 miliárd dolárov. Každý rok sa tak tento segment zväčší v priemere o 50,31%. Analytici tento markantný rast pripisujú hlavne nesporným výhodám kobotov, medzi ktoré patria okrem iného ich finančná nenáročnosť a rýchla návratnosť pri obstaraní, čo zaujíma najmä malé a stredné podniky. Vysoký záujem o kolaboratívnu robotiku je spôsobený rovnako rastúcou mierou automati- zácie vo všetkých priemyselných odvetviach, čo priamo súvisí s konceptom priemyslu 4.0 „O koboty je záujem v mnohých priemyselných segmentoch, a to od po- travinárstva cez skladový manažment až po klasickú priemyselnú výrobu. Koboty sú ľahké, ľahko sa premiestňujú v priestore a zamestnanci ich mô- žu jednoducho naprogramovať k aktuálne požadovanej úlohe,“ uviedol Bezucký. Súčasná situácia na trhu práce je jedným zo základných faktorov motivu- júcich podniky k hľadaniu nových možností automatizácie výroby a opti- malizácie procesov. Podľa údajov Slovenského štatistického úradu bola na Slovensku v prvom štvrťroku 2019 miera nezamestnanosti na úrovni 5,8 %. Napriek tomu sa trh potýka s nedostatkom zamestnancov, a to pre- dovšetkým v prevádzkach a sektoroch malých a stredných firem. Koboty se tak môžu stať dôležitým prvkom, ktorý tento nedostatok pokryjú. Viac z analýzy Markets and Markets na: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/collaborative-robot.asp Universal Robots Kolaboratívne roboty Universal Robots sú výsledkom mnohoročného intenzívneho výskumu v robotike. Produktové portfólio zahŕňa kolabo- ratívne robotické ramená UR3, UR5 a UR10, pomenované podľa svojej nosnosti v kilogramoch. Dizajnované sú na bezpečnú bezprostrednú spoluprácu s ľuďmi. Od vstupu prvého robota UR na trh v decembri 2008 dosahuje spoločnosť výrazný rast a jej robotické ramená sa dnes predávajú vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Priemerná doba ná- vratnosti nákladov na zaobstaranie robotov UR je najrýchlejšia v odvetví a predstavuje iba 195 dní. Spoločnosť má centrálu v dánskom Odense, kde sa realizuje aj všetok vývoj a produkcia. V minulom roku dosiahla fir- ma tržby vo výške 237 miliónov dolárov. Na Slovensku sú distribútormi Universal Robots spoločnosti MTS, Stimba a NASA Slovakia. Viac nájde- te na https://universal-robots.com/cs Globálny trh s kolaboratívnymi robotmi čaká v na- sledujúcich rokoch prudký nárast. Do roku 2025 se predpokladá navýšenie investícií o takmer dvadsaťnásobok – zo 710 miliónov na 12,3 mi- liárd dolárov. Podiel na trhu rastie vďaka požiadav- kám firiem na automatizáciu a kvôli nedostatku zamestnancov na pracovnom trhu. Na tento trend poukazujú údaje z analýzy spoločnosti Markets and Markets.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 55 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Spoločnosť OnRobot, vedúci poskytovateľ inovatívnych koncových nástrojov pre kolaboratívne roboty, uviedla Digital I/O Converter, nový robotický adaptér podporujúci rýchlu integráciu koncových nástrojov OnRobot s robotickými ramenami viacerých výrobcov. Ďalší užívatelia robotických technológií rôznych značiek tak získa- vajú prístup k produktívnemu využitiu inteligentných a všestranných uchopovačov OnRobot na podporu svojich výrobných aplikácií. Koncové nástroje (End-Of-Arm Tools – EOAT) dovoľujú jednodu- cho a rýchlo vytvárať požadované kolaboratívne aplikácie v stále nových priemyselných odvetviach. Inovatívne koncové nástroje ty- pu plug & produce pomáhajú výrobným spoločnostiam plne využiť výhody kolaboratívnych robotov, medzi ktoré patrí hlavne jedno- duché využitie, rýchla návratnosť investície a bezpečnosť pre prá- cu s ľudskými pracovníkmi. Nový digitálny adaptér umožňuje jednoduché nasadenie špičko- vých koncových nástrojov OnRobot, vrátane uchopovačov RG2, RG6, Gecko a VG10, na viac kolaboratívnych robotov rôznych značiek. Zvyšuje tým dostupnosť oceňovaných produktov OnRo- bot viacerým výrobným podnikom, využívajúcim rôzne značky robotických ramien. Adaptér bude k dispozícii v 10 rôznych typoch a rozšíri kompa- tibilitu uchopovačov OnRobot s robotickými ramenami Techman, FANUC, Kawasaki, Yaskawa, KUKA a Nachi. S adaptérom Di- gital I/O Converter dokážu robotické ramená týchto značiek spolupracovať s uchopovačmi OnRobot s minimálnou potrebou programovania. To bude vo výsledku znamenať kratší čas na na- sadenie, rýchlejšie prenastavenie na nové úlohy a efektívnejšiu výrobu. Zatiaľ čo rôzne robotické ramená rozumejú I/O signálom odlišne, digitálny I/O adaptér je schopný tieto prekážky prekonať a programátori nemusia mať obavy, že roboty nedokážu komuni- kovať s koncovými nástrojmi OnRobot. „Chceme, aby naši zákazníci mali prístup k technológiám umožňujú- cim automatizovať úlohy, pri ktorých to ešte nedávno nebolo technic- ky možné,“ povedal Enrico Krog Iversen, výkonný riaditeľ OnRobot. „Naším cieľom vždy bolo, aby kolaboratívne roboty boli schopné bezproblémovo spolupracovať a dosiahnuť maximálnu efektivitu, a pritom ušetriť podnikom mnoho starostí a cenného času. S digitál- nym adaptérom teraz môžu sprevádzkovať uchopovače OnRobot na najrôznejších robotických ramenách s minimálnym úsilím.“ (zdroj MYR Communication) Pro svoji českou divizi Valk Welding CZ s.r.o., začal Valk Welding budovat nové prostory v Paskově v regionu Ostravy. „Abychom mohli lépe sloužit trhu a také abychom vytvořili prostor pro další růst nebylo Valk Welding CZ začal budovat nové zázemí již možné výstavbu nových prostor dále odkládat,“ vysvětlil Jakub Vavrečka, odpovědný za aktivity ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku, kdy tato pobočka začala fungovat v tom- to regionu v roce 2004 se společnost rozrostla a dodala již v regionu střední a východní Evropy (zejména Česká republi- ka, Slovensko, Polsko, Maďarsko) více než 500 svařovacích robotů. V nových prostorách, které mají být hotovy do konce tohoto ro- ku,budemítValkWeldingCZs.r.o.haluorozlozecca2500m2. Mimo jiné bude zde více prostoru pro kanceláře, sklad, de- mo centrum, technické a školící centrum a také prostory pro montáž svařovacích robotů. Valk Welding bude budovat část svých robotických systémů také v České republice. (www.valkwelding.com) Digital I/O Converter nový robotický adaptér

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 56 VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE Inovácie Údaje sú doplnkom nedávnych odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny, v ktorých sa zdôrazňuje úloha výskumu a inovácií a ktoré obsahujú odpo- rúčania na zvýšenie rastu produktivity a konkurencieschopnosti. V júni 2018 a v marci 2019 Európska rada vo svojej výzve uviedla, že Európa potrebuje zvýšiť svoje inovačné schopnosti, ak chce konkuro- vať na svetových trhoch, udržať si európsky spôsob života a zlepšiť ho. Preto Junckerova Komisia stanovila pre EÚ a jej členské štáty a regióny ambicióznejšie ciele a navrhla Európsky horizont, ktorý je doteraz na- jambicióznejším programom v oblasti výskumu a inovácií. Tieto kroky majú prispieť k tomu, aby sa EÚ udržala na čele globálneho výskumu a inovácií. Inovácie boli v posledných desaťročiach motorom približne dvoch tre- tín hospodárskeho rastu Európy. Každé euro, ktoré investuje európsky program výskumu a inovácií Horizon Europe, môže potenciálne priniesť návratnosť až do výšky 11 eur HDP počas 25 rokov. Očakáva sa, že v rokoch 2021 až 2027 vytvoria investície do výskumu a inovácií až 100 000 nových pracovných miest v tejto oblasti. Európsky prehľad výsledkov Na základe počtu bodov sa krajiny EÚ delia na štyri výkonnostné sku- piny: inovační lídri, silní inovátori, mierni novátori a skromní inovátori. Lídrom v oblasti inovácií v EÚ na rok 2019 je opäť Švédsko, za ktorým na- sleduje Fínsko, Dánsko a Holandsko. Spojené kráľovstvo a Luxembursko klesli z najvyššej skupiny inovačných lídrov do skupiny silných inovátorov. Estónsko, naopak, vstupuje do skupiny silných inovátorov po prvýkrát. V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2011 zvýšila o 8,8 %. Ino- vačná výkonnosť sa od roku 2011 zvýšila v 25 členských krajinách EÚ. Výkonnosť sa najviac zvýšila v Litve, Grécku, Lotyšsku, na Malte, v Spo- jenom kráľovstve, Estónsku a Holandsku, najviac sa znížila v Rumunsku a Slovinsku. Na globálnej úrovni EÚ predstihla Spojené štáty. EÚ má vo výkonnosti aj naďalej výrazný náskok pred Brazíliou, Indiou, Ruskom a Južnou Af- rikou. Dobieha nás však Čína, ktorej inovačná výkonnosť rastie trikrát rýchlejšie než výkonnosť EÚ. V porovnaní s Japonskom a Južnou Kóreou EÚ zaostáva. Vo vybratých oblastiach inovácií majú najvyššiu výkonnosť tieto krajiny EÚ: Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie; Luxem- bursko – atraktívne výskumné systémy; Francúzsko – financie a podpora; Nemecko – podnikové investície; Portugalsko – inovátori z radov MSP; Rakúsko – prepojenia; Malta – duševné vlastníctvo; Írsko – inovácie a ich vplyv na zamestnanosť a predaje; Regionálny prehľad výsledkov K európskemu prehľadu na rok 2019 je pripojený regionálny prehľad výsledkov inovácií. Obsahuje porovnávacie hodnotenie výkonnosti ino- vačných systémov vo všetkých 238 regiónoch 23 členských štátov EÚ (Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko a Malta sú zahrnuté na úrovni krajín). Do regionálneho prehľadu výsledkov inovácií sú okrem toho za- hrnuté aj regióny z Nórska, Srbska a Švajčiarska. Najinovatívnejšími regiónmi EÚ sú fínsky región Helsinki – Uusimaa, po ňom švédsky Štokholm a dánsky Hovedstaden. Pre 159 regiónov sa vý- konnosť zvýšila v deväťročnom období pozoro- vania. Tohtoročný regionálny prehľad výsledkov inovácií poukazuje na silnú konvergenciu regio- nálnej výkonnosti, pričom výkonnostné rozdiely medzi regiónmi sa zmenšujú. Vďaka údajom európskeho i regionálneho pre- hľadu výsledkov inovácií môžu členské štáty, regióny a aj EÚ ako celok vyhodnotiť, v kto- rých oblastiach si počínajú dobre a v kto- rých potrebujú uskutočniť reformy, ktoré by pomohli k lepšej propagácii inovácií. Okrem toho Komisia v rámci analýzy európskeho se- mestra nedávno predložila odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019, ktoré poskytujú všetkým členským štátom EÚ usmernenia pre hospodársku politiku na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Inovačná výkonnosť EÚ sa zvyšuje, ale Čína nás dobieha Z podkladov Európskej komisie spracovala Vlasta RAFAJOVÁ Z európskeho prehľadu výsledkov inovácií a regio- nálneho prehľadu výsledkov inovácií na rok 2019, ktoré v polovici júna zverejnila Európska komisia, vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ sa už štyri roky po sebe zlepšuje. Vôbec po prvýkrát v histórii vykázala Európa v oblasti inovácií lepšie výsledky než Spojené štáty. Voči Japonsku a Južnej Kórei však EÚ naďalej zaostáva a rýchlo ju dobieha aj Čína. Európsky prehľad výsledkov inovácií – poradie krajín. Farebné stĺpce znázorňujú inovačnú výkonnosť v roku 2018, horizontálne spojovníky ukazujú výkonnosť za rok 2017 a sivé stĺpce výkonnosť v roku 2011, všetky údaje v porovnaní s priemerom EÚ v roku 2011.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 57 VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE Keď bola založená Európska únia, pre mnohé stredné podniky v nej sa začali dl- hé série zmien vedúce k mnohým výzvam, ktorým stredne veľké spoločnosti čelili a stále musia čeliť. Hnacie sily zmien, znázornené na obr. 1, nútia spoločnosti, aby testovali svoju inovačnú silu a flexibilitu a v znamení globalizácie sa pýta- li čoraz viac, kde sú ich kľúčové kompetencie a ako tieto kľúčové kompetencie umožnia rozvoj konkurenčných výhod. Je potrebné si tiež položiť otázku, ktoré logistické procesy a funkcie predstavujú kľúčové kompetencie v nadobudnutých spoločnostiach. V prvom rade je potrebné zodpovedať otázku konkurenčných výhod vyplývajúcich z potrieb logistiky. V raných fázach logistickej analýzy sa lo- gistika zmenšila na obraz skladu v tmavých pivniciach s úlohami, ktoré patrili skôr do kategórie jednoduchých činností [2, 7]. Dnes hovoríme napr. o zásobovacom reťazci, distribučnej logistike a o skladovej logistike. Európske spoločnosti strednej triedy čelia rozhodnutiu chápať logistiku ako kľúčovú kompetenciu alebo možnosť využiť outsourcing logistických funkcií externých po- skytovateľov služieb. Európa a jej spoločnosti boli exportnými šam- piónmi so svetovým vývozom v hodnote 3,1 biliónov EUR (2010). Medzinárodná súťaž o tento titul s USA a Čínou je čoraz ťažšia. Rozvíjajúce sa trhy ako Brazília a India naberajú na dychu a nú- tia európske spoločnosti k ešte väčšej diferenciácii v konkurencii. Prežiť v tejto súťaži znamená zamerať sa na kľúčové kompetencie. Logistika alebo riadenie zásobovacieho reťazca (supply chain management), v literatúre tiež nazývaná cezhraničná spoluprá- ca spoločností v rámci zásobovacieho reťazca, sa medzičasom vyvinula ako kľúčová kompetencia v mnohých vyvážajúcich spoločnostiach. Na príklade dvoch spoločností ukážeme, ako je vnímaná a aplikovaná logistika v stredne veľkej firme, v ktorej dochádza zároveň ku generačnej výmene v riadení firmy. 1 Logistika – kľúčová kompetencia alebo stará záťaž Prvý podnik prezentovaný v tomto príklade bol zapísaný do ob- chodného registra v roku 1969 súčasným vlastníkom a vďaka svojej inovatívnej stratégii s úspechom rástol až do roku 2015. Spoločnosť pôsobí už po tri generácie v obchode so stavebnými materiálmi. Okrem majiteľa sú jeho syn, dcéra a zať aktívni na ria- diacich pozíciách. Už v roku 2010 sa senior zaoberal prípravou generačnej zmeny a plánoval ju na rok 2010. Vzhľadom na zme- nu rodinnej situácie (túžba dcéry mať deti) a nového zohľadnenia strategických trhových možností, boli pôvodné plány v roku 2014 zmenené a veľká časť predchádzajúcich činností bola zastavená. Zachovala sa existujúca rodinná konštelácia s niekoľkými novými oblasťami činnosti. Koncepcia podnikového nástupníctva musela byť znovu vypracovaná, pretože sa predpokladalo, že senior bu- de v spoločnosti zrejme dlhšie, ako je plánované. Časový horizont na to bol cca 3 – 5 rokov. V roku 2015 dosiahla spoločnosť obrat doc. Ing. Jozef KUĽKA, PhD., doc. Ing. Robert GREGA, PhD., SjF TU Košice, Ing. Jan MOELLER, PhD., Airbus Deutschland, Hamburg Jednou z najdôležitejších ekonomických skupín nášho národného hospodárstva sú stredne veľké pod- niky. S viac ako 68 % tvoria väčšinu našich pracovísk, zamestnávajú väčšinu stážistov (viac ako 80%), vytvárajú najväčšiu časť hrubého sociálneho produktu a exportujú väčšinu tovarov a služieb. Veľká časť týchto podnikov funguje ako rodinné podniky, a často už niekoľko generácií. Tento článok hovorí, a na príklade dvoch podobných podnikov poukazuje práve na kľúčový moment, keď jedna generácia odchá- dza a prenecháva miesto tej mladšej. Ako je to s prenosom skúseností, lebo tieto sú nenahraditeľné, a ako s postojom k veciam novým, ktoré prináša súčasná doba. Štatistiky z Európy poukazujú na to, že počet podnikov, ktoré majú byť zdedené, je veľmi vysoký. Výpočty Nemeckého inštitútu pre výskum v strednej triede ukázali, že v časovom intervale 2010 – 2013 bolo iba v Nemecku zdedených 284 000 stredne veľkých rodinných podnikov. Logistika ako súčasť výzvy v podnikaní rodinnej spoločnosti Obr. 1 Hnacie sily v logistike globalizácie [7]

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 58 VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE viac ako 360 miliónov eur. Napriek tomu, že ide o obchod so zák- ladnými logistickými funkciami, v tejto spoločnosti neexistovalo chá- panie existencie logistiky tak, ako v mnohých iných spoločnostiach. Z praktického pohľadu organizácie spoločnosti bol celkový logistic- ký reťazec roztrieštený a jednotlivé kompetencie zaradené do zod- povednosti rôznych obchodných funkcií. Ponuka trhu bola výhradne v kompetencii dodávateľov. Kupujúci kúpil tovar s podmienkou „bez- platného doručenie do domu“. Logistika a úsilie dodávateľov neboli transparentné, ale ani spochybnené. Termín logistika bol spojený len s funkciou prevádzkovať dva dovozné sklady. Do tohto momentu ne- existovala transparentnosť celkových logistických nákladov, a preto nebolo možné zabezpečiť aktívne riadenie. Z toho vyplýval nasle- dujúci problém – veľmi malé prijímacie plochy tovaru s nevýhodnou štruktúrou dopravnej techniky. To zasa viedlo k nekontrolovaným dodávkam s nepredvídateľným maximálnym zaťažením a preťažo- vaním. Dodávatelia museli naplánovať dlhé čakacie lehoty. 1.1 Zmeny uskutočnené v rámci transferu vedomostí Počas prechodu kompetencií v rámci procesu nástupníctva sa riešil aj tento logistický problém. Odborná podpora v tomto prípade pri- chádzala od priateľskej spoločnosti, ktorá mala v minulosti podobné ťažkosti. Nový majiteľ si rýchlo uvedomil, že logistiku je potrebné chápať ináč v narastajúcej konkurencii vďaka potenciálu celkového riadenia logistického zásobovacieho reťazca. Preto v rámci prenosu vedomostí bol najprv vypracovaný komplexný koncept rozvoja a im- plementácie podnikovej logistiky. To sa uskutočnilo prevažne ústne vlastníkom priateľskej spoločnosti jeho nástupcovi vo forme koncepč- nej štúdie. Každý krok bol zdokumentovaný. Ďalšia analýza ukázala nasledujúce výsledky: • približne 50% zamestnancov je v súčasnosti využívaných na lo- gistické povinnosti v podniku, optimalizácia logistických činností prináša viac času na predaj; • optimalizácia fyzickej vstupnej situácie nevedie správnym sme- rom, pretože zvýšenie parkovacích miest automaticky vedie k poklesu predajných priestorov; cieľom musí byť uvedenie pri- chádzajúcej aktivity do predradeného procesu; • dodávatelia dodávajú väčšinou nespoľahlivo; ani dlhá doda- cia lehota dvoch týždňov nie je pravidelne dodržaná; aktívnou kontrolou dodávacích časov sa tento problém významne zredu- koval. Následná analýza poznatkov trvala niekoľko týždňov. Po intenzív- nom naliehaní kamaráta podnikateľa sa junior rozhodol v prospech značných investícií a nariadil, aby sa logistické centrum v budúcnosti prevádzkovalo v dvoch cross-docking centrách. Podmienkou však bolo, že cross-docking centrá sú prevádzkované samotnou spoloč- nosťou a nie na báze outsourcingu. Rýchlo sa však ukázalo, že samotné zriaďovanie a prevádzkovanie dvoch centier cross-docking nestačilo. Museli sa naučiť spôsobom distribúcie a aktívne predávať zákazníkom. Táto presvedčovacia práca musela byť systematicky rozšírená na zamestnancov, dodá- vateľov a kupujúcich. Rozhodujúce bolo presvedčiť vnútornú organi- záciu, aby dôverovala novému spracovaniu dokladov o vzdialenom tovare. Ukázalo sa, že je to podstatne drahšie, ako sa pôvodne očakávalo. Aktívna komunikácia manažmentu čelila skepticizmu zo strany zamestnancov a dodávateľov. Informačné “work shops” sa zdali najlepším spôsobom, ako získať dôveru všetkých zúčastnených. Vyplatilo sa to, pretože čoskoro po tom, ako začal pracovať cross- -docking, trhy zaznamenali pozitívny rast. Uskutočnili sa preto aj špeciálne informačné stretnutia, boli vypra- cované stratégie vyjednávania, pripravené prezentačné materiály a poskytnuté argumenty. Aktívnym predajom dodávatelia získali tieto výhody: 1. Prenos rizika na dve cross-docking miesta namiesto 60 rôznych prevádzok. 2. Odstránenie čakacích časov pred vyložením na prevádzkach. 3. Prioritné odbavenie v miestach cross-docking v súlade s odporúčaným časo- vým rámcom. 1.2 Skúsenosti po 2 rokoch prevádzky Štruktúrovaný prenos poznatkov v rámci skupiny zásobovacieho reťazca sa vy- platil. Rovnako ako intenzívny proces štruktúrovania práce na začiatku projektu. Doteraz sa tento proces nezmenil. Počiatočná skepsa na trhoch sa zmenila na aktívnu spoluprácu. Mimoriadne úspešný bol projekt s ohľadom na nové chá- panie logistiky v rámci spoločnosti. Zásadne sa zmenil vzťah medzi predajom a logistikou. Dnes je logistika konzultantom nákupu a aktívne pracuje v mene ku- pujúceho. Projekt bol užitočný tiež pre dodávateľa. To dokazuje skutočnosť, že viac ako 99% všetkých dodávateľov, ktorí tu boli na začiatku, zostali dodnes. Tiež bolo možné presne vyhodnotiť plnenia dodávateľov. To bolo zjavne váž- nejšie, ako sa očakávalo. V súčasnosti, o tri roky neskôr, stále aktívne pracujú s dodávateľmi na ich zlepšení. Zhrnutie 1 Tento projekt bol veľký hazard nielen z finančného hľadiska. Aktívny zásah do hodnotového reťazca medzi dodávateľmi a trhmi bol veľmi riskantný. Ex- periment sa však podaril. Konzistentné uplatňovanie fyzického spracovania vstupov podľa prísnych pravidiel, ktoré sú známe všetkým, prinieslo transpa- rentnosť kvality dodávok, čo umožňuje riadenie kvality. Pre ďalší rast a inter- nacionalizáciu spoločnosti je teraz nástroj s názvom cross-docking centrum, nástroj, ktorý umožňuje apelovať na dodávateľov, ktorí nemôžu vykonávať priame dodávky trhom. Skutočne sa dosiahlo preberanie priamej kontroly logistiky zásobovania na trhu. Nákup a logistika spolupracujú s dodávateľmi, čo je najvhodnejší hodno- tový reťazec pre zásobovanie trhov. Na záver možno povedať, že celý prenos poznatkov v rámci dodávateľského reťazca funguje príkladne. Je to najmä vďa- ka aktívnej podpore podnikateľa, ktorý vo veľkej miere prispel k úspechu na základe jeho bohatých skúseností s podobnými projektmi. Na základe svojich poznatkov bolo možné identifikovať riziká a okamžite prijať potrebné protiopat- renia. Ukázalo sa, že je nesmierne nápomocné zaoberať sa vlastnými chyba- mi, ktoré sa udiali v predchádzajúcich rokoch v podobných situáciách. Ďalším faktorom úspechu je lepšia komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami, dodávateľmi a zamestnancami. Bez pozitívneho postoja všetkých zúčastnených by tento projekt nebežal tak hladko. Veľmi dôležitá však bola otvorenosť junio- ra a celého firemného manažmentu na základe nového chápania logistiky. To rozšírilo pohľad na potenciál, ktorý je súčasťou komplexného prístupu k celému Obr. 2 Model zásobovacieho reťazca [7] predradené procesy dodávky a objednávky sklad komisionovanie Administratíva procesy príjmu a objednávok Miesto logistiky Doprava a náklady na dopravu logistické náklady dodávateľov Doprava a náklady na dopravu adresné logistické náklady – odchádzajúci proces – skladovanie – komisionovanie – priepustnosť – fyzikálny vstup – plné zaťaženie – čiastočné zaťaženie – malé zásielky Model zásobovacieho reťazca WE = príjem tovaru WA = výdaj tovaru

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE dodávateľskému reťazcu. S takýmto postojom boli vytvorené najlepšie podmienky pre celú spoločnosť, ktorá je úspešná aj vďaka odovzdaniu skúseností zo starých na mladých. 2 Prenos vedomostí s implementáciou Lean Warehousing V nasledujúcom prípade máme spoločnosť pôsobiacu v oblasti automati- začnej techniky. Spoločnosť bola založená v roku 1954 a má za sebou viac ako 60-ročnú históriu. V súčasnosti spoločnosť so sídlom v Nemecku zamestnáva približne 3 000 zamestnancov a je zastúpená v dcérskych spoločnostiach vo veľkých priemyselných krajinách. Z obratu viac ako 500 miliónov eur v predaji sa v Európe dosahuje viac ako 70%. Zakladateľ spo- ločnosti je teraz v pokročilom veku a už viac ako tri roky prenáša postupne kompetencie na svojho zaťa. Po nástupe juniora sa spoločnosť zamerala viac na vývoj inovatívnych produktov a riešení pre svojich zákazníkov. Keď junior začal v septembri 2007 preberať spoločnosť, nemala žiadnu vlastnú logistickú organizáciu, ale rozdeľovala obvyklé úlohy logistiky do rôznych oblastí v rámci spoločnosti. Zodpovednosť za logistické funkcie sa vtedy znížila na plnenie úloh iba v rámci Nemecka. V tom čase logistika nema- la žiadne štrukturálne úlohy zahŕňajúce inkluzívne, viacsektorové procesy zásobovacieho reťazca. Namiesto procesovo orientovanej logistickej štruk- túry, ktorá sa v dôsledku globalizácie a rastúcej konkurencie čoraz viac dostáva do popredia, v tom čase existovala čisto funkčná logistika s jasným oddelením skladových a dopravných operácií, ktoré boli samostatnými or- ganizačnými jednotkami pridelenými oddeleniam pre správu a distribúciu materiálov. Tieto dve oblasti majú, samozrejme, iné ciele. Komunikácia me- dzi týmito dvomi jednotkami bola takmer neexistujúca. 2.1 Logistika ako funkcia, nie ako proces Rozdelenie práce medzi týmito jednotkami znemožňovalo sledovať proce- sy. Došlo k mnohým logistickým konfliktom v rámci plnenia zákazníckych objednávok a vždy sa obe oddelenia navzájom vyhovárali. Napr. v pro- cese odchodu boli jednotlivé kroky uvádzania do prevádzky a balenia oddelené nielen organizačne, ale aj priestorovo. Povinne objednaný tovar viackrát priviedli pracovníci skladov na stanicu odbytu. Odovzdaním tova- rov síce zodpovednosť za objednávku zmenila pole, ale procesom chýbala synchronizácia. Literatúra: [1] Fromm, R. et al.: Die richtige Unternehmernachfolge im Mittel- stand (The correct corporate succession), BBE-Praxis-Leitfaden (BBE-Praxis Guide), Köln, 2002; [2] Breuninger, H.: Psychologische Aspekte der Unternehmensnach- folge (Psychological aspects of corporate succession), in: Sobanski, H./Gutmann, J. (Hrsg.), Erfolgreiche Unternehmensnachfolge (Successful corporate succession), Wiesbaden, 1998, p. 49ff; [3] Klein, S., Der strategische Wandel während des Nachfolgeprozesses im Familienunternehmen, in: Schmeisser u. a. (Hrsg.), Hand- buch Unternehmensnachfolge, Stuttgart 2003, S. 23ff; [4] Gerke-Holzhäuer, F., Generationenwechsel in Familienunternehmen -Psychologische Aspekte des Führungswechsels, Wiesbaden 1996; [5] Sobanski, H.: Einführung und Konzep- tion des Buches (Introduction and conception of the book), in: Ders./Gutmann, J. (Hrsg.) (Publ.), Erfolgreiche Unternehmensnachfolge (Successful corporate succession), Wiesbaden, 2008; [6] Radermacher, F. J. (Hrsg.), Globalisierung – Herausforderung für den Mittelstand, Ulm 1998 Schmeisser, W. u. a. (Hrsg.), Handbuch Unternehmensnachfolge, Stuttgart 2003; [7] Möller, J. - Schödel , Ch. - Schödel, U., J. - Kulka, J.: The meaning of knowledge transfer in terms of business succession. In: 6-th International Bata Conference, Zlín 2010, ISBN 978-80-7318- 922-8; [8] Möller, J. - Schödel, U., J. - Schödel , Ch. - Kulka, J.: Facing business succession in technical mid-size companies. In: 6-th International Bata Conference, Zlín 2010, ISBN 978-80-7318-922-8 Skutočnosť, že divízia logistiky potrebuje urgentné zmeny, bola vnímaná ešte pred nástupom juniora. Nemohol však uspieť proti vôli seniora. Až po tom, čo podnik prešiel pod jeho riadenie a senior odišiel, sa mohli uskutoč- niť zmeny v tejto oblasti. Cieľom nového šéfa bolo vytvoriť logistickú funkciu v riadení spoločnosti a konsolidovať funkčné celky. To znamenalo komplet- nú reštrukturalizáciu a zosúladenie celej podnikovej logistiky. So zámerom dosiahnutia tohto cieľa sa junior rozhodol pre „plne centrali- zovaný“ krok s pomocou profesionálnych logistických poradcov. Takto bol položený základný kameň novej logistickej organizácie. Napriek veľmi Obr. 3 Organizácia spoločnosti pred odovzdaním vedomostí [8] dobrým radám externej poradenskej spoločnosti sa ukázalo, že implemen- tácia je zložitejšia, než sa očakávalo. Konflikty medzi skladmi a dopravou boli také hlboké, že sa zdalo nemožné nechať tieto dve oblasti spolupra- covať. Zašlo to až tak ďaleko, že celý projekt bol ohrozený a mohol byť vyriešený len radikálnymi personálnymi zmenami. Zhrnutie 2 Pre opísanú spoločnosť sa vyplatil krok v prospech nového nastavenia lo- gistiky. Oveľa efektívnejšie logistické centrum sa teraz stalo predchodcom pokračujúceho rastu spoločnosti až do súčasnosti. Všetky ostatné existujúce sklady v Nemecku boli rozpustené. Metódy Lean warehousing, zavedené v ďalších krokoch, zvýšili produktivitu o 70%. Kvalita logistických dodávok stúpla takmer o 100% a dodávky načas sa zvýšili o takmer 100%. Hlavným dôvodom je opäť dobrá a nepretržitá komunikácia medzi ma- nažmentom a zamestnancami. Rovnako dôležitá je výsledná spolupráca bývalých súperiacich oddelení. Hmatateľný nárast efektivity sa dosiahol prostredníctvom aplikácie Lean filozofií. Na základe svojho úspechu je dnes logistika členom vrcholového manažmentu s predajom, výrobou a ná- kupom. Verejné vnímanie strednej triedy sa nedávno zmenilo prevažne v pozitív- nom zmysle. Mnohí ľudia si teraz uvedomujú, že spoločnosti strednej triedy majú dôležitú úlohu pri vytváraní pracovných miest a že stredne veľké pod- niky sú často technologickými priekopníkmi. Neschopní alebo neochotní nástupcovia, seniori, ktorí majú svoje kreslá príliš dlho, spory v rodinnom podniku, nesystematické plánovanie a implementácia procesu nástupníctva vyradia mnohé spoločnosti z podnikania skôr alebo neskôr. V takýchto prí- padoch sú skôr na príťaž aj rôzne rodinné tradície, ktorých zachovávanie je často hlavným spomaľovačom v rozvoji podniku, na ktoré sme aj v uve- dených príkladoch jasne poukázali. Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0001/18. Obr. 4 Organizácia spoločnosti po odovzdaním vedomostí [8]

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 60 LISTUJEME V HISTÓRII Ekologická doprava v Tatrách Trate: Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec – Poprad Text a foto Michal FABIAN, SjF TU Košice Naposledy sme v ai magazine 1/2019 písali o histórii a infraštruktúre Tatranských elektric- kých železníc (TEŽ) a o zastávkach ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso. Na Štrbskom Plese sme sa prebehli po Areáli snov a potom sme sa vybrali po trati električky Štrbské Pleso – Starý Smokovec. Dnes si popíšeme zastávky na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica a Starý Smokovec – Poprad. Takže začíname tam, kde sme naposledy skončili. Trať: Starý Smokovec – Tatranská Lomnica Stanica Starý Smokovec (990 m n. m.) Starý Smokovec (obr. 2) je centrom turistického ruchu vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa tu stanica pozemnej lanovky na Hrebienok, sídlo oblastnej Horskej záchrannej služby, prameň liečivej kyselky, secesná budova Grandhotela a drevená stavba rímskokatolíckeho kostola. Grandhotel (obr. 2 vpravo), postavený v secesnom štýle, bol uvedený do prevádzky v roku 1904 ako prvý veľký tatranský hotel. Najväčší podiel na jeho vybudovaní mal Gustav Hoepfner starší, vtedajší riaditeľ Spišskej úverovej a priemyselnej banky, ktorá bo- la investorom tejto secesnej nádhery. [2] Okrem štýlovej drevenej architektúry tu vyrástlo aj viacero moderných stavieb, predovšet- kým hotelov. Zo stanice Starý Smokovec sa vieme vydať na tri strany: na Štrbské Pleso, do Tatranskej Lomnice alebo do Popradu. My sa vyberieme po trase električky do Tatranskej Lomnice. Zastávka Pekná Vyhliadka (1 000 m n. m.) Zastávka Pekná Vyhliadka (obr. 3) sa nachádza úrovňovo blízko pod Cestou Slobody. Od cesty ju oddeľuje budova, v ktorej síd- li predajňa športových potrieb. Zastávka je momentálne bez prí- strešku, ale skryť sa dá v závetrí výklenkov budovy stojacej pri nej. Zastávka Horný Smokovec (995 m n. m.) Zastávka Horný Smokovec (obr. 4) je úplne blízko Cesty Slobody. Z cesty k nej vedie štrkový chodník so zábradlím. K relaxu môže poslúžiť len jedna lavička. Trať križuje odbočka z Cesty Slobody, smerom na Dolný Smokovec a ďalej na Poprad. Obr. 1 Schéma tratí TEŽ [1] Obr. 2 Stanica Starý Smo- kovec a Grandhotel Starý Smokovec Obr. 3 Zastávka Pekná Vyhliadka

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 61 LISTUJEME V HISTÓRII Zastávka Tatranská Lesná (915 m n. m.) Cestou Slobody dole kopcom sa dostávame k ďalšej zastávke Tat- ranská Lesná (obr. 5). Ide o útulnú a štýlovo pôsobiacu zastávku so sedlovou strechou pokrytou plechom. Postavená je z kameňa a dre- va. Stred zastávky tvorí priechodzie schodište od cesty na nástupiš- te. Po bokoch schodišťa sú čakárne s lavičkami. Oproti cez cestu sa nachádza škola v prírode Detský raj. Naše deti, alebo aj mnohí z nás starších, využili toto zariadenie ako školu v prírode alebo na lyžiarsky výcvik. Zastávka Stará Lesná (905 m n. m.) K zastávke Stará Lesná (obr. 6) sa dostávame skoro po rovine. Že- lezničnú trať križuje odbočka z Cesty Slobody do osady Stará Les- ná, kde sa nachádza autocamping a viacero hotelov a ubytovacích zariadení. Táto odbočka je situovaná v značnom sklone a je dosť neprehľadná. V zime tu treba byť zvlášť obozretný. Zastávka archi- tektonicky dobre zapadá do prostredia a je priestranná. V zlom po- časí je schopná poskytnúť útočište celej turistickej výprave. Železničná stanica Tatranská Lomnica (850 m n. m.) Dostali sme sa do cieľovej stanice dnešnej prvej trasy, do Tatranskej Lomnice. Železničná stanica Tatranská Lomnica (obr. 7) je aj koneč- nou zastávkou trate Poprad – Studený Potok – Tatranská Lomnica, ktorá má štandardný rozchod 1 435mm a premáva po nej moto- rová jednotka. Kvôli lepšej orientácii je na nástupišti umiestnená orientačná tabuľa (obr. 8), aby sme sa nevybrali nesprávnym smerom. Fanúšikovia železníc sa však dokážu zorientovať aj podľa rozchodu koľajníc 1 435mm, resp. 1 000mm. Tatranská Lomnica je po Štrbskom Plese druhým najväčším centrom lyžovania vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa tu sieť sedačiek a ka- bínkových lanoviek, ktorými sa dá dostať až na Skalnaté Pleso. Na Skalnatom Plese je observatórium SAV. Zo Skalnatého Plesa sa se- dačkou dostaneme do Lomnického sedla, kde je položená najvyš- šia a najstrmšia zjazdovka v SR a lanovkou na druhý najvyšší vrchol Vysokých Tatier Lomnický Štít (2 634 m n. m.). Aj Tatranská Lomnica má svoj grandhotel nesúci názov Grandho- tel Praha. Na prelome 19. a 20. storočia nastalo pre Európu obdo- bie, nazývané vo Francúzsku La belle époque, teda krásna doba. Dávno neboli vojny, priemyslu a obchodu sa darilo, železničná sieť, tlač, telegraf a telefón skrátili vzdialenosti. Všade spokojne žila moderná aristokracia, ktorá mala dosť peňazí a snažila sa časť zo svojho života prežiť čo najpríjemnejšie. Architekti vymys- Obr. 7 Železničná stanica Tatranská Lomnica – nástupište motorovej jednotky a TEŽ (vpravo hore) Obr. 6 Zastávka Stará Lesná Obr. 5 Prístrešok zastávky Tatranská Lesná Obr. 4 Zastávka Horný Smokovec

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 62 LISTUJEME V HISTÓRII leli luxusný sloh primeraný dobe – secesiu. Vysoké Tatry dovtedy slúžili zdravotno-rekreačným účelom. Mali sa však stať miestom stretávania sa európskej aristokracie. Tak vznikli pred 100 rokmi v Tatrách prepychové hotely. Jedinečný hotel v Tatranskej Lomni- ci postavila Medzinárodná spoločnosť spacích vozňov (Wagons Lits Cook) z Bruselu. S jeho realizáciou na úpätí Lomnického štítu vo výške 908m sa začalo v roku 1904 a bol dokončený v roku 1905 podľa plánov budapeštianskych architektov Quido Hoepf- nera a Gejzu Györiho. Hotel otvorili 1. júla 1905. Jeho pôvod- ný názov Palota szálló (Hotel Palace) sa zmenil v roku 1919 na Grandhotel Praha. [3] Trať: Starý Smokovec – Poprad-Tatry Stanica Starý Smokovec (990 m n. m.) Stanicu Starý Smokovec (obr. 10 hore) si pripomenieme len zim- ným večerným pohľadom na jej budovu a taktiež pohľadom na Grandhotel (obr. 10 dole) od stanice pozemnej lanovky. Pokračujeme v poznávaní zastávok TEŽ smerom na Poprad. Zo stanice vychádzajú smerom na východ súbežne dve koľaje. Hor- ná potom pokračuje paralelne s Cestou Slobody na Tatranskú Lomnicu a spodná sa stáča na juh, smerom na Poprad. Ja sa ale musím dostať bicyklom po Ceste Slobody do Horného Smokovca a odbočiť smerom doprava na Dolný Smokovec. Zastávka Dolný Smokovec (890m n.m.) Po odbočení z Cesty Slobody smerom na Poprad, približne v po- lovici osady Dolný Smokovec, nájdeme odbočku k rovnomennej zastávke. Zastávka je pomerne veľká murovaná stavba (obr. 11). V bezprostrednej blízkosti zastávky zaujme drevený kostolík. Ar- chitekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty objekt koncipoval ako štýlovú drevenú stavbu a vybudoval ho v roku 1891. Vtedajší časopis Tatranský spišský posol uviedol, že nový kostol v Dolnom Smokovci je „majstrovské dielo drevenej stavebnej konštrukcie“. [4] Zastávka/výhybňa Pod lesom (835 m n. m.) Porovnanie nadmorskej výšky predošlej zastávky so zastávkou Pod lesom (obr. 12 ) nám potvrdzuje, že stále klesáme. Vzhľadom na to, že deň sa chýli ku koncu a prichádzala s ním aj únava, ces- ta dole kopcom padla celkom dobre. Budova zastávky je pomer- ne veľká priestranná murovaná stavba. Je to ďalšia zo zastávok, kde sa môžu oproti idúce električky vyhnúť. Je z nej taktiež pekný výhľad na panorámu Vysokých Tatier. Zastávka Nová Lesná (760 m n. m.) Zastávka Nová Lesná sa nachádza vpravo za osadou, ak máme Tatry za sebou a smerujeme na Poprad. S osadou ju spája asfalto- vá cesta. Zastávka je na pohľad pekná a útulná, ale vstup aj okno na budove boli zamrežované (obr. 13). Zastávka/výhybňa Veľký Slavkov (685 m n. m.) Zastávka/výhybňa Veľký Slavkov (obr. 14) sa nachádza tiež ex- centricky napravo za osadou. Budova zastávky je pomerne veľká s čakárňou aj služobnou miestnosťou. Budova aj okolie vyzerajú udržiavané. Vzhľadom na to, že ide o výhybňu, zastávkou pre- chádzajú dve koľaje a má aj dve nástupištia. Zastávka má ešte jednu zvláštnosť. Pri vchádzaní od Popradu je z nej odbočka na tzv. triangel. Z triangla potom ústi koľaj na traťovú koľaj blízko budovy stanice. Je to miesto určené na prípadné otočenie koľa- jového vozidla. Stanica Poprad-Tatry (670 m n. m.) Po zotmení sme sa dostali do cieľa našej trasy – stanice Poprad- -TATRY. V tejto stanici je možný prestup z akéhokoľvek vlaku na Obr. 8 Orientačná tabuľa smerov a lavičky na peróne električky Obr. 9 Grandhotel Praha Tatranská Lomnica Obr. 10 Zimný večerný pohľad na električku v Starom Smokovci a vstup do Grandhotela Starý Smokovec

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 63 LISTUJEME V HISTÓRII trati Košice – Žilina, resp. Žilina – Košice na elektrickú jednotku TEŽ. Na nástupište s dvoma koľajami (obr. 15 vľavo) sa dá do- stať priamo z budovy vstupnej haly stanice alebo z nástupišťa vlakov cez sklenený koridor na poschodie (obr. 15 vpravo), na ktorého úrovni je nástupište TEŽ. V stanici Poprad – TATRY je aj depo električiek TEŽ. Pekné počasie, bicykel a fotoaparát, prispeli k úspešnému zdo- kumentovaniu infraštruktúry tratí a staníc TEŽ. Verím, že mnohí z nás si oživili spomienky na návštevu Tatier v zimnom alebo letnom období. Niektorí po prečítaní článku možno dostanú chuť vybrať sa na turistiku do Tatier práve električkou. Jedno- ducho povedané, električka patrí k Tatrám. V ďalšom článku vás pozývame na exkurziu po vláčikoch, ktoré po týchto tra- tiach jazdia. Článok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA 1/0110/18. Obr. 11 Zastávka Dolný Smokovec a drevený kostolík blízko nej Obr. 12 Zastávka/výhybňa Pod lesom Obr. 13 Zastávka Nová Lesná Obr. 14 Budova a koľajisko zastávky/výhybne Veľký Slavkov Obr. 15 Nástupište TEŽ v budove stanice Poprad-TATRY a presklený koridor z nástupišťa stanice k TEŽ Literatúra: [1] Propagačné materiály Vysoké Tatry a ŽSR; [2] Grandhotel Starý Smokovec, História hotela [online] [cit. 2019-01-17]. Dostup- né na internete: ; [3] Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, História hotela [online] [cit. 2019-01-18]. Dostupné na internete: ; [4] RKC Tatry, Dolný Smokovec, Kostol Najsvätejšie- ho Spasiteľa [online] [cit. 2019-01-18]. Dostupné na internete:

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 64 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Baťova škola práce Baťa, ano i ne Každý skutečný baťovák si toho už dávno povšiml. Veřejnost a zejména její představitelé velmi oceňují bývalou ekonomickou výkonnost firmy Baťa. Oceňují a vyzvedávají mimořádně úspěšné filozofické, sociologické a psychologické zásady J. A. Bati a zejména Tomáše Bati – zakladatele, které převedeny do praxe mimořádnou výkonnost zajišťovaly. Nicméně toto oceňování je jen slovní anebo se projevuje v budování památek na tyto významné muže. Horší je situace ve studiu a uplatňování jejich praxí ověřených myšlenek. Podívejme se na tyto dva dosti křiklavé případy: Zjistili jsme, že ve srovnání s jinými vyspělými státy máme málo vysokoškolsky vzdělaných lidí. Zakládáme značný počet univerzit ve snaze srovnat krok se světem. Ze statistik vyplývá, že vysokoškolsky vzdělaní lidé mají vyšší životní úroveň a nemusí zpravidla fyzicky tak namáhavě pracovat. Rodiče dělají vše, aby se jejich děti dostaly zpravidla na gymnázium a zajistily si tak možnost studovat na vysoké škole. Obsadit vysoké školy znamená přijímat velké množství studentů – avšak i studentů s menšími či dokonce nedostateč- nými schopnostmi. Úroveň mnohých vysokých škol klesá i když značný počet studentů pro slabý prospěch studium nedokončí. Vý- sledkem této situace je, že máme velký nedostatek dorostu v odborných školách a tím následný nedostatek řemeslníků a příbuzných oborů. Pedagogové si celé roky lámou hlavu jak nejlépe zajistit, aby se každé dítě dostalo na takovou školu na jakou má předpo- klady. To je vleklý problém našeho školství, který firma Baťa dávno a velmi úspěšně vyřešila. Všechny přijaté 14. leté chlapce zařadila do dvouleté odborné (to byla vlastně učňovská škola) školy např. obuvnické, strojnické, stavební aj. Tito chlapci (mladí muži) byli po dva roky sledováni a podle prospěchu a jiných kritérii hodnoceni. Po dvou letech bylo vybraným chlapcům umožněno studovat na Mistrovské škole příslušného oboru. Postup se pak opakoval a po dvouleté mistrovské škole byli opět ti nejlepší vybráni a bylo jim umožněno studium na Vyšší průmyslové škole příslušné profese. Takže při takovém pro- sívání se původně neznámý 14. letý chlapec dopracoval ve 20 letech maturity a byl všestranně připraven ke studiu na příslušné vysoké škole. Při takovém systému a hodnocení se každému chlapci dostalo takového vzdělání a dostal se na pozici ve firmě a ve společnosti, na kterou mu schopnosti stačily. Baťova škola práce byl a snad ještě je trochu pojem. Nestojí tento nastíněný systém za studium a případnou aplikaci do praxe? Druhou oblastí, která stojí za povšimnutí jsou nůžky mezi nejbohatšími lidmi a zbytkem populace a hlavně to, že se tyto nůžky neustá- le rozevírají. Podle šetření organizace Oxfam se jmění světových miliardářů každým rokem zvyšuje průměrně o 13 procent. V roce 2015 se společný majetek 61 nejbohatších lidí na světě rovnal majetku chudší poloviny obyvatel planety. O rok později stačilo již jenom 43 mutimilionářů. Roste tlak na to, aby koláč společného bohatství byl rozdělován spravedlivě. Neboť prý dospějeme ke kon- fliktu a nějaké formě revoluce, na niž doplatíme všichni. Tato situace nahrává politickým populistům na pravici i levici k rozeštvávání obyvatelstva proti nejrůznějším nepřátelům. V naší současnosti situaci nahrává uspokojující ekonomický růst a přechodně téměř nulová nezaměstnanost. Nedostatek pracovníků se podniky snaží řešit nejrůznějšími benefity jako jsou 13. a 14. platy, služební auta a telefony, volná pracovní doba atd. Firma Baťa takové situace řešila osvědčenou hospodářskou politikou. Ve firmě nedostal nikdo nikdy nic zadarmo. Výkony každého zaměstnance byly měřeny a odměňovány individuelně i když se pracovalo v kolektivu. Neexistovaly 13. platy, příplatky na dovolenou, ani žádné jiné benefity. Zaměstnancům bylo doporučováno, aby i jejich děti byly vedeny k tomu, aby si na své zbytné potřeby samy vydělávali (např. posluhami). Obdarovaný člověk se začne spoléhat na dary a nikoliv na sebe. Přitom se vědělo, že mzdy a platy ve firmě by- ly mimořádně vysoké. Tomáš Baťa vyzýval podniky v republice k soutěži, kdo lépe platí své zaměstnance. Soutěžení, kterému říkal závodění v nejrůznějších oblastech byl jeho koníček. Zkrátka nevydávaly se peníze za nic co nepřineslo adekvátní protihodnotu. Šéf byl jediným vlastníkem (akcionářem) továrny. Na výtku, že bohatne odpovídal, že tak jako potřebuje hudebník nástroj, na který hraje, on potřebuje kapitál, aby mohl lépe sloužit lidem. A sloužil nejen zákazníkům pod heslem „Zákazník náš pán“, ale byl touhou sloužit celé veřejnosti přímo posedlý. Sloužil také zaměstnancům, odběratelům, dodavatelům, obyvatelstvu ve městech vybudova- ných firmou, zakládáním sociálních fondů, budováním nemocnic atd. O vysoké zainteresovanosti na výkonech, vysokých odměnách zaměstnanců i o poskytovaných službách se vyprávějí celé legendy. Studium a snaha o aplikaci baťovského systému by zřejmě přispělo k řešení situace nejen v naší republice, ale i v širším rozsahu. Neměli bychom systém Baťa jenom opěvovat, ale také využít. Zlín, červen 2019, Zdeněk Rybka, absolvent BŠP Zdeněk RYBKA, absolvent Baťovy školy práce

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 65 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Slovenská kooperačná burza v Nitre je prestížnym medzinárodným biznis podujatím a súčasťou oficiálneho sprievodného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Cieľom celodenného odborného podujatia je poskytnúť účastníkom unikátnu platformu na rokovania s relevantnými obchodnými partnermi, networking, zdieľa- nie informácií, výmenu skúseností, prepájanie teórie s praxou, prezen- tovanie zaujímavých slovenských projektov. „Tento medzinárodný subkontraktačný formát patrí k strategickým aktivitám a k nástrojom agentúry SARIO, ktorý systematicky a efek- tívne pomáha slovenským firmám etablovať sa v silnej zahraničnej konkurencii,“ uviedol pri tejto príležitosti Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO. Vyše 400 bilaterálnych rokovaní Zástupcovia 107 spoločností sa v jeden deň a na jednom mieste stre- tli, aby ponúkli alebo získali technológie, nástroje, riešenia, výrobky a služby, predstavili svoje inovatívne nápady a oslovili nových ob- chodných partnerov v rámci viac ako 400 vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní. Aj tento rok sa na SKB zúčastnil významný lokálny hráč — Jaguar Land Rover, ktorého zástupcovia vystúpili v pa- nelovej diskusii, rokovali so slovenskými firmami o možnej spolupráci a zároveň účastníkom podujatia predstavili model Discovery, ktorého novým domovom sa stala Nitra, odkiaľ putuje do celého sveta. Jubilejná kooperačná burza „Strojársky priemysel prežíva silné obdobie a je ťahúňom našej eko- nomiky. Okrem vysoko cenených produktov slovenské spoločnosti poskytujú kvalitné a kompatibilné služby a servis v oblasti vývoja soft- véru, či priemyselnej automatizácie,“ doplnil Róbert Šimončič. Panelové diskusie aj výstavné exponáty Súčasťou aktuálneho ročníka Slovenskej kooperačnej burzy v Nitre boli aj diskusné panely, ktoré odprezentovali úspešné príbehy sloven- ských firiem, ktoré vďaka SARIO nadviazali spoluprácu s globálnymi spoločnosťami. Panely taktiež reflektovali na aktuálne trendy a požia- davky firiem, ako sú „ľudia pre smart industry“ a „dosahy modernej mobility“. Všetky tri diskusné panely a ich témy úzko súvisia a načrtli aj budúci vývoj našej ekonomiky. „Ak si chce priemysel na Slovensku udržať svoje postavenie, musí rea- govať na výzvy, ktoré súčasná dynamická doba prináša. Miestom na výmenu skúseností a nadväzovanie kontaktov, ktoré môžu priniesť potrebné impulzy, je aj SKB,“ zdôraznil vo svojom vystúpení štátny tajomník rezortu hospodárstva Vojtech Ferencz. Pripomenul, že hlavná výzva, ktorá stojí pred slovenským priemyslom, nie je udržanie, ale zvýšenie tempa technologických zmien. „Nástroj- mi na dosiahnutie tohto cieľa sú digitalizácia, výskum, vývoj a inová- cie,“ dodal V. Ferencz. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zrealizovala 22. mája 2019, počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) v Nitre, ďalšie podujatie zo série SARIO Business Link – Slovenskú kooperačnú burzu 2019 (SKB). Na jubilejnom 10. ročníku SKB sa stretol rekordný počet subjektov z rôznych oblastí strojárstva a naň nadväzujúcich odvetví z 12 krajín sveta. Podujatie návštevníkom spestrili aj unikátne partnerské exponáty, napríklad monopost študentov STU v Bratislave, univerzálna mobil- ná platforma Phollower 100 na prepravu a doručovanie materiálov v skladoch, továrňach a hoteloch od spoločnosti Photoneo, či auto- mobil Land Rover Discovery 3.0 SDV6 HSE Luxury z produkcie nit- rianskeho výrobcu. Ďalšie podujatie zo série SARIO Business Link – Slovenská kooperač- ná burza Bratislava 2019 – sa uskutoční 24. októbra 2019. Účastníci sa môžu tešiť na nové atraktívne témy, odborné diskusie, sour- cingový workshop, obchodné rokovania a sprievodný program. Text a foto SARIO Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 66 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Študenti pod vedením pedagóga Jozefa Maceja navrhli a zostrojili kompletnú elektroniku skútra vrátane merača rýchlosti, smeroviek, tlmených, diaľkových a brzdových svetiel či klaksóna. „Autori víťaz- nej práce experimentovali použitím riadiaceho systému v elektrickom skútri, ktorý by mohol byť použiteľný aj v skutočnej premávke. Skúter umožňuje nastaviť dva režimy jazdy, diagnostikuje poruchové stavy meraním teploty motora a akumulátora a cez webovú stránku umož- ňuje pristupovať k denníku jázd, chybovým hláseniam a servisným úkonom,“ zdôvodnil rozhodnutie poroty Michal Kopča, špecialista pre riadiace systémy v spoločnosti Siemens. Cieľom súťaže SYGA je motivovať študentov k práci s technikou a umožniť im lepšie sa pripraviť na prax, ktorá ich čaká po opustení školy. „Keďže finále súťaže sa vždy koná na pôde niektorej univer- zity, ukazujeme zároveň študentom, že aj u nás máme kvalitné tech- nické vysoké školy a že nemusia po maturite odchádzať študovať do zahraničia,“ povedal Marián Hrica, obchodný riaditeľ pre divízie Digital Factory a Process Industries and Drives spoločnosti Siemens. Vedomosti, ktoré študenti nadobudli pri realizácii súťažných projek- tov, budú pre nich v budúcnosti podľa prorektora pre vedu a výskum Projekt elektrického skútra Víťazmi 16. ročníka celoslovenskej súťaže pre stredoškolákov Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá vyvrcholila finálovým dňom v Aule Wernera von Siemensa na Žilin- skej univerzite, sa stali Patrik Brindza a Martin Jaržabek zo Strednej priemyselnej školy elek- trotechnickej v Prešove. Víťazi získali zostavu riadiaceho systému SIMATIC a motivačné štar- tovacie štipendium na niektorú zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním. Žilinskej univerzity Pavla Rafajdusa veľkým prínosom. „Zhmotniť ná- pady do reálnych projektov a aplikácií, ako to dokázali finalisti súťa- že, sa niekedy nepodarí ani špičkovým vedcom,“ dodal. Víťazi tohtoročnej súťaže SYGA získali zostavu riadiaceho systému SIMATIC a motivačné štipendium na niektorú zo slovenských vyso- kých škôl s technickým zameraním. Pre svoju školu zároveň vyhrali počítač. Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie udeli- la porota aj ďalšie štyri ocenenia. Cena Žilinskej univerzity: Nabíjacia stanica pre elektrobicykle Cenu získal Tomáš Kostyánsky zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s riešením pre nabíjanie elektrobicyklov zo slnečnej ener- gie, v ktorom sa solárny panel pre zvýšenie účinnosti automaticky otáča k slnku. Cena Matador Automation: Model vertikálneho parkovacieho systému Ocenenie partnera tohtoročnej súťaže SYGA si odniesli Veronika Valchoňová a Jozef Košecký z Nitry. Študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej vytvorili model inovatívneho par- kovacieho systému s kapacitou 8 áut, ktorý zaberá iba 3 parkovacie miesta. Model funguje na princípe vertikálneho otáčania parkovacích plošín a ovláda sa cez dotykový panel. Cena mesačníka ATP Journal: Ďiaľkovo riadený dom Ocenenie odborného mesačníka ATP Journal získali Ivan Pohánka a Patrik Kolesár zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Ko- šiciach. Ich návrh umožňuje na diaľku cez web riadiť rôzne súčasti domu, ako sú napríklad osvetlenie, tienenie, garážové dvere či alarm. Cena magazínu PC Revue: Automatická balička bryndze Za vytvorenie systému, ktorý dokáže automaticky baliť a ukladať bryndzu do škatúľ, získali cenu magazínu PC Revue Matej Seman a Jozef Nemčík z Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Autori sa inšpirovali návštevou bryndziarne, pri ktorej videli, ako sa produk- ty balili manuálne. Viac informácií o súťaži Siemens Young Generation Award nájde- te na stránke: www.siemens.sk/syga.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 67 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Legislatíva z Bruselu Zákazy fúzií sú veľmi zriedkavé – júnové rozhodnutie EK je len desiatym zlúčením, ktoré za posledných 10 rokov Komisia zablokovala. Počas toho istého obdobia sa zrealizovalo viac ako 3 000 fúzií, pričom viac ako 90 % sa zrealizovalo bezpodmienečne. Zákazu fúzie predchádzalo vlastné vyšet- rovanie EK. Ako uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager, keďže spoločnosti nepredložili nápravné opatrenia, ktoré by plne riešili obavy v súvislosti s hospodárskou súťažou, musela byť fúzia zabloko- vaná. „V nedávnej minulosti sme videli vlnu fúzií. V skutočnosti len v minulom roku počet fúzií oznámených Komisii dosiahol historicky najvyššiu hodnotu – viac ako 400. Naša zásada pri pohľade na všetky fúzie zostáva vždy rovnaká: zabezpečiť, aby európski spotrebitelia neboli poškodení prostred- níctvom vyšších cien, alebo menšieho množstva inovácií,“ uvádza M. Vesta- ger vo svojom stanovisku. Oceliarstvo je kľúčové Oceliarstvo je jedným z kľúčových priemyselných odvetví Európy. Zamestná- va približne 360 000 ľudí vo vyše 500 výrobných prevádzkach a produ- kuje základné materiálové vstupy pre mnohých priemyselných zákazníkov. Tento prípad fúzie by napríklad ovplyvnil náklady na výrobky z ocele po- užívané pri konzervovaní potravín ako aj náklady na výrobky z ocele po- užívané pri výrobe automobilov. Oba segmenty pritom zamestnávajú mi- lióny Európanov a od konkurenčného prístupu k oceli závisí udržanie ich konkurencieschopnosti. Hoci oceliarsky priemysel sa aktuálne borí s nadmernými kapacitami, ne- platí to pre všetky druhy ocele. Často je k dispozícii len málo konkurenč- ných dodávateľov pre výrobky s vyššou hodnotou alebo veľmi špecifické výrobky z ocele, čo je aj prípad pocínovaného plechu a laminovanej ocele používanej v obalovom priemysle a žiarovo pozinkovanej ocele používanej v automobilovom priemysle. Navrhované zlúčenie by malo vplyv aj na tieto druhy ocele. Spojili by sa dvaja z troch najsilnejších Navrhovaná fúzia Tata Steel so spoločnosťou ThyssenKrupp by spojila druhého a tretieho najväčšieho výrobcu plochých uhlíkových ocelí v Euró- pe, za prvým – firmou ArcelorMittal. Minulý rok v októbri EK preto začala hĺbkové vyšetrovanie fúzie. Dôvodom boli obavy, že fúzia môže znížiť hospodársku súťaž v tejto oblasti. „Naše vyšetrovanie bralo do úvahy všetky typy podnikov v EÚ, ktoré sa spoliehajú na výrobky z ocele. Zhromaždili a preskúmali sme viac ako milión dokumen- tov. Tiež sme dostali viac ako 100 odpovedí od zákazníkov týchto výrobkov z ocele i vecnú spätnú väzbu od obalového a automobilového priemyslu. Fúzia by vytvorila najväčšieho výrobcu výrobkov s kovovou povrchovou úpravou a laminovaných ocelí používaných v obalovom priemysle. Zlúčená spoločnosť by predstavovala viac ako 50% európskej výrobnej kapacity pre tieto výrobky. Odstránila by tiež významného hráča na trhu pozinko- vanej ocele používanej výrobcami automobilov. Je to obzvlášť náročný typ ocele na výrobu a len niekoľko dodávateľov môže ponúknuť významné ob- jemy v požadovanej kvalite. Naše prešetrovanie sa zameralo aj na to, či by zákazníci mohli prejsť na dovoz neeurópskych výrobkov z ocele, aby sa pre- dišlo potenciálnemu zvýšeniu cien. Priemyselní zákazníci však zdôvodnili, že najmä kvôli dlhým dodacím lehotám, otázkam bezpečnosti dodávok a niž- šej kvalite služieb, sa nemôžu spoliehať na dovoz,“ vysvetľuje M. Vestager. Podobne ako v iných prípadoch, spoločný podnik Tata a Thyssenkrupp mo- hol byť schválený, ak by spoločnosti navrhli vhodné nápravné opatrenia. Tie však boli z hľadiska rozsahu obmedzené a neodstránili obavy z narušenia hospodárskej súťaže. „Pokiaľ ide o výrobky z ocele používané v sektore obalov, Tata a Thyssenkrupp navrhli odpredať len malú časť prekrývania svojich činností. Aktíva navrhované na odpredaj sa vo veľkej miere nachá- dzali v Spojenom kráľovstve alebo záviseli od medziproduktov z ocele z Veľkej Británie. Zlúčený subjekt by si ponechal najlepšie výrobné aktíva oboch spoločností. Čo sa týka výrobkov z automobilovej ocele, spoločnosti navrhli odpredať iba obmedzené kapacity, ktoré neboli dostatočné na to, aby každý subjekt konal ako skutočný konkurent na tomto trhu. Návrh ná- pravného opatrenia nezahŕňal ani žiadne predradené aktíva pre medzipro- dukty z ocele. Medziprodukty sú potrebné na výrobu finálnych výrobkov z ocele používaných v obalovom a automobilovom priemysle. V dôsledku toho by odpredané podniky boli závislé v dodávkach medziproduktov od zlúčeného subjektu. Obávali sme sa, že obmedzené odpredaje navrhované spoločnosťou Tata a Thyssenkrupp by neviedli k životaschopnému a účin- nému riešeniu, ktoré by bolo dostatočné na udržanie hospodárskej súťaže. Usporiadali sme niekoľko stretnutí so spoločnosťami, aby sme prediskutovali možné riešenia. Hovorili sme s účastníkmi trhu o opravných prostriedkoch a spätná väzba, ktorú sme dostali, bola negatívna. To potvrdilo náš názor, že nápravné opatrenia sú nedostatočné a je nepravdepodobné, že by na týchto trhoch dlhodobo poskytovali životaschopnú konkurenčnú silu,“ uvá- dza sa v stanovisku EK. Tata Steel a ThyssenKrupp sa nemôžu spojiť Z podkladov EK spracovala Vlasta RAFAJOVÁ, foto Tata Steel Európska komisia (EK) sa rozhodla zakázať navrhova- ný spoločný podnik dvoch dôležitých výrobcov ocele, spoločností Tata Steel a ThyssenKrupp. Vyšetrovanie EK totiž preukázalo, že fúzia by viedla k vyšším cenám výrobkov z ocele, ktoré sa používajú ako vstupy pre obalový priemysel a výrobcov automobilov. Znamena- lo by to poškodenie európskej konkurencieschopnos- ti v týchto odvetviach a v konečnom dôsledku i vyššie ceny pre spotrebiteľov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 68 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií, představí fenomén digitální továrny a nově otevře diskusi k cirkulární ekonomice. MSV 2019 proběhne od 7. do 11. října na brněnském výstavišti, současně se uskuteční také veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH. MSV opět zcela zaplní brněnské výstaviště a bude významnou ekonomickou a politickou událostí. Pořadatelé opět očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků. Expozice Digitální továrna Nastupující čtvrté průmyslové revoluci se Mezinárodní strojírenský veletrh cíleně věnuje již od roku 2015, kdy byla právě zde vyhláše- na Národní iniciativa Průmysl 4.0. Po čtyřech letech se klíčové téma veletrhu posouvá na vyšší úroveň a nese nový název Průmysl 4.0 a digitální továrna. Právě digitalizace je totiž nejdůležitějším rysem probíhající revoluce průmyslové výroby. Digitalizace výroby je pre- zentována na expozicích jednotlivých vystavovatelů, v letošním ročníku budou zdůrazněna a bude tomuto tématu poskytnut prostor ve speciální expozici, která bude koncentrovat informace a řešení zaměřená na digitální budoucnost. V této expozici se představí řešení založená na hluboké digitální transformaci a umělé inteligenci směřující k vyšší efektivitě a kvalitě produkce. V expozici bude fyzický prostor s exponáty propojen digitálním prostorem. Návštěvník projde „naučnou stezku budoucností“, která náv- štěvníka provede konkrétními fenomény provázejícími digitální svět (umělá inteligence, blockchain, inteligentní robotika a mechatronika, elektromobilita, kryptobezpečnost, nové formy vzdělávání) a zpřístupní mu možnosti rozvoje firmy nebo výrobního postupu. Součástí expozice bude pódium určené pro přednášky a prezentace. Součástí projektu Digitální továrna bude také konference „Průmysl 4.0 - druhá vlna“, která proběhne na výstavišti (pavilon E, sál E4) ve středu 9. října. Počítá se s přednášejícími z České republiky i zahraničí. Expozice Digitální továrna v hale A1 je otevřena také vystavovatelům, kteří zde mohou prezentovat svá řešení z oblasti digitalizace výroby. Doprovodný program Doprovodný program je postupně sestavován především z konferencí a odborných setkání, z nichž lze uvést například sněm Svazu průmyslu ČR, konferenci zaměřenou na 3D tisk, bavorsko-českou konferenci změřenou na digitalizaci, fórum průmyslu a vysokých škol, Fórum AUTOMA (automatizační technika), zmíněnou konferenci Průmysl 4.0 – 2. vlna a další. Návštěvníci se mohou také zúčastnit bu- siness dnu Ruské federace nebo business dnu Běloruska. První tři dny bude souběžně s MSV probíhat akce Regionální hospodářské komory Kontakt a kontrakt, po celou dobu veletrhu bude v provozu balicí linka s digitálními a automatizovanými technologiemi v rámci projektu PACKAGING LIVE. Součástí veletrhu ENVITECH bude konference zaměřená na cirkulární ekonomiku. Transport a logistika Přestože je obor transport a logistika zastoupen na strojírenském veletrhu každý rok, v lichých letech je zájem vystavovatelů z tohoto oboru minimálně vyšší. Návštěvníci najdou širokou nabídku manipulační a skladovací techniky, systémů pro průmyslové balení a dopra- vu především v pavilonu A2, který je vyhrazen celý pro logistiku. Jeho dominantou budou automatické skladovací systémy. Nicméně i v některých dalších pavilonech, zejména v pavilonu V, se budou prezentovat jednotliví výrobci např. speciální montážní techniky, do- pravních systémů nebo značení a identifikace. Více informací: www.bvv.cz/msv MSV 2019 se zaměřuje na digitalizaci výroby Jiŕí PALUPA, Veletrhy Brno

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

7.– 11. 10. 2019 BRNO 61. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 70 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Výrobný podnik spoločnosti Great Wall Motors v Tule, v Rusku, prvý výrobný závod v stopercentnom vlastníctve čínskej automobilky s kompletnou výrobnou linkou mimo domáceho trhu, oficiálne začal prevádzku 5. júna 2019. Po štyroch rokov výstavby a investovaní 500 miliónov USD začína závod v Tule produkciu s plánovanou kapaci- tou 150 000 kusov, z ktorých 65 percent bude vyrobených lokálne. Čínska automobilka zároveň vypúšťa z výrobnej linky na trhy mimo Číny svoj prvý model, ktorý sa bude predávať na všetkých svetových trhoch pod názvom Haval F7. Naznačuje tak vstup do novej éry glo- bálnej stratégie a, čo je ešte dôležitejšie, je to začiatok príchodu čín- skych značiek automobilov na celosvetový trh. Začiatok výroby závodu v Tule je pre automobilku Great Wall Mo- tors znamením akcelerácie realizácie globálnej stratégie. S vlastným miestnym výrobným závodom môže čínsky výrobca automobilov pružnejšie a efektívnejšie reagovať na potreby miestneho trhu. Závod v Tule bude mať, podľa očakávaní, dlhodobý a ďalekosiahly dopad na globalizáciu čínskeho automobilového priemyslu, keďže môže slúžiť ako „na kľúč dodaný“ model globálnej expanzie pre ďalšie čínskych výrobcov automobilov, ktorí majú ambíciu prepracovať sa na medzinárodné trhy. Od najväčšieho investičného projektu čínskeho výrobného odvetvia v Rusku sa očakáva hodnota celkovej produkcie presahujúca 18 mi- liárd juanov (2,6 miliardy USD), viac než 3 miliardy juanov zisku pred zdanením (430 miliónov USD) a takmer 3 000 pracovných miest. To- váreň je dôležitým krokom čínskeho výrobcu automobilov v snahe za- reagovať na Iniciatívu pásu a cesty čínskej vlády. Treba tiež spomenúť, že závod v Tule je vybudovaný na báze vyspelej výrobnej technológie, manažmentu kvality a opatrení na ochranu životného prostredia čínskej materskej automobilky a očakáva sa, že podnieti vytvorenie lokálneho zoskupenia výrobcov v automobilovom odvetví a dodávateľskej siete, ktorá podporí transformáciu miestnej priemyselnej štruktúry. Okrem to- ho je tento závod nielen novým míľnikom v rámci hospodárskych a ob- chodných výmen medzi Čínou a Ruskom, ale aj začiatkom novej éry čínskych automobilových značiek s prevádzkami v Rusku. Ve dnech 4. – 7. 6. se uskutečnili Dny otevřených dveří ve výrobním závodě Gildemeister Drehmaschinen v německém Bielefeldu. Náv- štěvníci se seznámili s aktuálními strojírenskými trendy a inovacemi od společnosti DMG MORI a prohlédli si také moderní montáž CNC soustruhů, soustružnických a multifunkčních center a ukázkové praco- viště pro přípravu vlastního učňovského dorostu. V areálu se také nachází Energy Solutions Park produkující z větru a slunce více jak 1 GWh elektrické energie ročně, což je asi 15% celkové spotřeby závodu. Mezi exponáty nechyběli také univerzální soustruhy CLX 450, CTX2500, NLX2500, které jsou vhodnou alter- nativou náhrady tržně úspěšných typů CTX 420 linear a CTX 400 Se- rie 2. Za pozornost stála ADITIVNÍ výroba a několik příkladů využití automatizace ve výrobě na strojích. Zajímavé byly setkání s experty z jednotlivých výrobních Robo2Go 2nd generation: snadno progra- movatelná flexibilní automatizace. Novější, druhou generaci robotů Robo2Go, lze nasadit jak u sous- tružnických center řad CLX a CTX, tak i u soustružnicko-frézovacích center řady CTX TC určených pro kompletní obrábění. Flexibilní ro- botickou automatizaci lze snadno ovládat pomocí nového softwaru. Na základě předdefinovaných programových modulů lze procesy s využitím robotu Robo2Go 2nd generation naprogramovat rychle a snadno i bez znalostí programování robotů. Teach-in pro nový obrobek trvá méně než 5 minut, a Robo2Go 2nd generation se tak stává ideálním a flexibilním řešením pro malé až středně velké dávky. Procesy s robotem Robo2Go 2nd generation lze programovat rychle a snadno i bez znalostí robotiky. Open House Bielefeld Výrobný podnik Great Wall Motors v ruskej Tule ...

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 71 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Brněnský tým TU Brno Racing, který patří v soutěži ke světové špičce, se již od svého vzniku drží filosofie, že nejrychlejším vozem je auto s nejníže uloženým těžištěm, nejnižším momentem setrvačnosti a nejnižší hmotností. Nejen kvůli této filosofii a kvůli zvyšování konkurenceschopnosti, ale také z důvodu každoročně se vyvíjejících pravidel, která se směřují ke zvyšování bezpečnosti závodů a sledují trendy v automobilovém průmyslu, je nutné monopost každoročně měnit a vylepšovat. Pro dosažení požadovaného výsledku je nezbytné při výrobě dílů používat nejmodernější procesy od laminování karbonových součástí, 3D tisk, od- lévání až po obrábění. Nejpočetnější kategorii tvoří právě obráběné díly, které si pro svou složitost vyžadují výrobu na nejmodernějších CNC a NC strojích. Díky nové spolupráci s firmou technology-support s.r.o., která stu- dentům poskytuje CAM software Cimatron, ale také technickou podporu v podobě odborných školení, byli studenti schopni po měsíci naprogramo- vat a nechat si vyrobit i ty nejsložitější díly na letošním monopostu Dragon 9. Celkový počet „in house“ obráběných dílů tak výrazně vzrostl. „Na programu nejvíce oceňuji uživatelskou přívětivost a množství funkcí, který- mi program disponuje. Taky si velmi cením času, který nám firma věnovala školením a těším se na další spolupráci.“ hodnotí Bc. Marek Urban (hlavní programátor). Formule student je mezinárodní konstruktérská soutěž, která vznikla v roce 1981 v USA na popud amerických automobilek, kterým chyběli absolventi univerzit s praktickými zkušenostmi. Cílem bylo připravit studenty již během studia na problémy, jimž budou čelit po absolvování univerzity. O sedm- Model formule Dragon 9 i díky Cimatronu Filip CHOCHULA, TU Brno Racing – tým Formule Student FS VUT Brno, Zuzana DOUŠKOVÁ, technology-support, s.r.o., (chochula@tubrnoracing.cz, zdouskova@cimatron.cz) Na slavnostním večeru uspořádaném student- ským týmem VUT v Brně, který je součástí celosvětového projektu Formule Student, byl 26. 4. 2019 představen Dragon 9 - nový model studentské formule pro sezónu 2019. náct let později se soutěž přesunula i do Evropy. Závody se však konají i v Jižní Americe, Austrálii nebo v Asii. Celkově se soutěže účastní více než 700 týmů po celém světě. V České republice se od roku 2015 se student- skými formulemi závodí na mosteckém okruhu. Cíl soutěže je každý rok stejný. Ukázat světu své schopnosti a navrhnout, vyrobit, vyvinout a soutěžit s jednomístným závodním autem podobným formuli, které musí být v souladu s přísnými pravidly dbajícími primárně na bezpečnost vozu. Fungující jako vývojářská firma, studenti nejen že navr- hují vlastní auto, ale také pomocí svých prezentačních a marketingových schopností se snaží zajistit prostředky a sponzory na stavbu vozu. Soutěží se samostatně ve třech kategoriích spalovacích, elektrických a bezpilotních formulí. Hodnocení každé soutěže je rozděleno do dvou 2 kategorií: Statické disciplíny Tým prezentuje a obhajuje svůj konstrukční návrh, cenu a výrobní náklady automobilu a nakonec celkový přínos formule pro potenciální investory v podobě byznys plánu. Dynamické disciplíny Akcelerace na dráze 75m Skid-pad (jízda osmiček) Autocross (jedno měřené kolo na vytyčené dráze) Endurance (vytrvalostní závod na 22km) Efficiency (spotřeba paliva) Každá disciplína je bodově hodnocená a zvítězí tým s nejvyšším počtem bodů. Studenti z dílny TU Brno Racing, působící pod záštitou Vysokého učení technického v Brně, se již devátým rokem účastní této prestižní soutěže, ve které několik posledních let patří mezi světovou špičku. Na kontě mají již dvouleté prvenství v České republice a jejich dosud nejúspěšnější auto Dragon 7 patřilo mezi TOP 10 monopostů na světě. I následující model Dragon 8 se umístil mezi prvními 20 nejlepšími auty na světě a získal cenu od maďarského ministerstva pro inovace a technologie za nejvíce inovativ- ní auto v soutěži. www.cimatron.cz S pomocí CAD/CAM řešení Cimatron byli studenti schopni po měsíci naprogramovat a nechat si vyrobit i ty nejsložitější díly na letošním mo- nopostu

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 72 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov v obrazoch Väčšina z vás, milí čitatelia, už zaregistrovala, že v apríli tohto roka vydavateľstvá LEADER press a HMH zorganizovali už druhý ročník konferencie o význame robotiky vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov. V májovom vydaní ai magazine sme o podujatí písali podrobnejšie. Dnes vám prinášame fotoreportáž, aby ste prostredníctvom fotografií videli, aká bola na konferen- cii atmosféra. Pre tých, ktorí majú záujem vidieť viac, ponúkame video na: https://www.youtube.com/watch?v=1DqHP6x9wCM Pozrite tiež www.aimagazine.sk Prezentácia firmy S.D.A. V stánkoch našich partnerských firiem bolo rušno. Podujatie praskalo vo švíkoch, celkom sa ho zúčastnilo 170 osôb. Diskusie viedli zúčastnení v priestoroch vyhradených jednotlivým part- nerom. Konferenciu otvorili zľava: Anton Gérer – šéfredaktor ATP Journal a Eva Ertlová, šéfredaktorka časopisu ai magazine. Moderoval Milan Ra- ček (vpravo). Prezentáciu, ktorá získala od účastníkov podujatia druhý najvyšší počet bodov, pripravila firma Valk Welding (vpravo) spoločne s firmou Bene- kovterm, s.r.o.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

Mimoriadnemu záujmu sa tešila na záver podujatia aj tombola. Vyžrebovali sme 17 výhercov hodnotných cien, ktorými do tombo- ly prispeli naši partneri. Z dotazníkov vyplynulo, že najväčší záujem vzbudila prezentácia fir- my Universal Robots, ktorú predniesol Pavel Bezucký. Firma MTS spol. s r.o. (na snímke jej zástupca) je integrátorom spoločnosti. Prvýkrát sa ako partneri zúčastnili konferencie aj spoločnosti Nachi a Yaskawa. Spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o.. bola účastníkmi hojne navštevovaná. Perá s vlastným menom vytlačeným laserom lákali. Maroš Černý (v strede) z firmy Rossum Integration zoznamoval záujem- cov s činnosťou a projektmi spoločnosti. V pozadí firma SCHUNK, ktorá bola partnerom konferencie aj na prvom ročníku pred dvomi rokmi. Ved- ľa spoločnosť Blumenbecker, ktorá bola partnerom podujatia prvýkrát. Na snímke Marek Mašláni (uprostred) zo spoloč- nosti B+R – partnera podujatia. Autonómny mobilný robot Phollower 100 od firmy Photoneo. Diskusia pri prezentačnom stolíku spoločnosti Valk Welding.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 74 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Novinky svetových výrobcov Kia XCeed s digitálnym prístrojovým panelom Ešte tento rok uvedie spoločnosť Kia na európsky trh nový mestský cros- sover XCeed, dostupný s prvým plne digitálnym, 12,3-palcovým prístrojo- vým panelom Supervision. High-tech model Kia XCeed bude predstavený 26. júna 2019 a v čase spustenia predaja bude jedným z technicky naj- vyspelejších kompaktných automobilov. Nový prístrojový panel Supervision v modeli Kia XCeed je navrhnutý tak, aby zobrazoval informácie čo najprehľadnejšie. Digitálny prístrojo- vý panel v podobe displeja s vysokým rozlíšením (1920 x 720 pixelov) nahrádza klasický tachometer a otáčkomer. Tento jednoliaty digitálny displej zobrazuje ukazovatele rýchlosti jazdy a otáčok motora s dokona- lou ostrosťou. Vďaka vysokej obnovovacej frekvencii dokáže pohotovo a hladko reagovať na zmeny a pokyny vodiča. Medzi dvomi digitálnymi ciferníkmi sa nachádza multifunkčný displej, ovládaný pomocou multifunkčného volantu. V tejto časti združeného prístroja môže vodič sledovať pokyny navigačného systému v priamom zornom poli. Navyše sa tu zobrazujú informácie týkajúce sa audiosysté- Kia Motors Slovakia otvorila svoje brány desiaty raz mu, telefónnych hovorov a kontaktov, a tiež detailné informácie o jazde, ako napríklad aktuálna a priemerná spotreba paliva. Systém zobrazu- je aj diagnostické upozornenia a prostredníctvom oznámení informuje o činnosti rôznych systémov aktívnej bezpečnosti a asistenčných jazd- ných technológií. Zobrazuje tiež živé dopravné informácie. Multifunkčný centrálny displej takisto zobrazuje výzvy generované systémom výstrahy pri nepozornosti vodiča. Ide o systém, ktorý pri zistení príznakov únavy odporučí vodičovi dať si prestávku. Po zaparkovaní a vypnutí motora sa na novom združenom prístroji zobra- zí krátka animácia vozidla so súhrnnými údajmi o jazde (čas jazdy, prej- dená vzdialenosť, priemerná spotreba paliva a odhad dojazdu). Nový združený prístroj Supervision bude v novom modeli Kia XCeed dostupný ako voliteľný prvok výbavy v závislosti od krajiny predaja a špecifikácie vozidla. Nahradí fyzické kruhové prístroje s 3,8-palcovým monochromatickým LCD displejom alebo 4,2-palcovým farebným TFT LCD displejom, používané vo vozidlách s rôznymi špecifikáciami. Tak ako v prípade iných modelov z rodiny Ceed, aj Kia XCeed bude v ur- čitých variantoch vybavená systémom voľby jazdného režimu Drive Mode Select. Zvolením režimu Normal alebo Sport, s odlišnými charakteristikami riadenia a reakciami prevodovky a plynového pedála, si vodič môže pri- spôsobiť jazdné vlastnosti a výkonové parametre vozidla podľa aktuálnych jazdných podmienok. Nový digitálny združený prístrojový panel Supervi- sion sa zvolenému režimu prispôsobí odlišným charakterom grafiky. Vyvinutie digitálneho panela je pre spoločnosť Kia dôležitým momentom z hľadiska budúceho aplikovania moderných automobilových technoló- gií. Digitálny prístrojový panel je kľúčovým komponentom systému spracú- vania údajov a zobrazovania informácií z rôznych zdrojov, pričom tento nový systém stavia spoločnosť Kia do dobrej východiskovej pozície pre vývoj najmodernejších bezpečnostných a pohonných technológií. Deň otvorených dverí v závo- de Kia Motors Slovakia prilá- kal 10. júna do areálu fabriky v Tepličke nad Váhom vyše 25 tisíc ľudí. Široká verejnosť aj zamestnanci s rodinami si mohli užiť deň plný zábavy, hier, hudby, dobrého jedla a rôznych atrakcií, ktorým dominovali lety armádneho vr- tuľníka Blackhawk, ukážky zásahov hasišov či policajtov a bohatý hudobný program. Veľký záujem bol o prehliadky výrobných priestorov, zamestnanci Kia Motors Slovakia sa však predstavili aj v úlohe vystu- pujúcich umelcov. Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov bola spustená v decembri 2006. V súčasnosti Kia na Slovensku zamestnáva viac ako 3 800 ľudí a vyrába mode- ly Kia Ceed v troch karosárskych úpravách – päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage. Spoločnosť Kia Motors Slovakia patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 3,3 milióna vo- zidiel a vyše 5 miliónov motorov. Zdroj: Kia Motors Slovakia

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | 75 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Novinky svetových výrobcov Služba CareDriver i v Praze Služba CareDriver i v Praze ŠKODA AUTO DigiLab v Německu úspěšně etabloval službu CareDriver. Nyní přiváží dceřiná společnost české automobilky tuto sociálně zaměře- nou službu mobility i do Prahy. Andre Wehner, Chief Digital Officer společnosti ŠKODA AUTO, říká: „ŠKODA AUTO se rozvíjí v poskytovatele komplexní mobility. Mobilita má mnoho podob, ŠKODA proto vyvíjí ucelené koncepty mobility, s ni- miž našim zákazníkům nabízíme řešení, střižená na míru různorodým osobním potřebám. CareDriver už dva roky nabízí cenný společenský příspěvek v Německu. Pozitivní zpětná vazba od našich zákazníků nás přesvědčila, abychom tuto službu nabídli také v Praze.“ Jarmila Plachá, vedoucí ŠKODA AUTO DigiLabu, dodává: „Tato inovativ- ní služba mobility CareDriver spojuje individuální péči a mobilitu. V kaž- dodenním životě se osvědčila i díky intenzivní podpoře ze strany ŠKODA AUTO DigiLabu. Proto chceme projekt rozšířit i na ČR a nabídnout mobi- litu jako službu i těm, kteří z nějakého důvodu nejsou mobilní.“ CareDriver zajišťuje přepravu dětí, seniorů a postižených. Služba fungu- je tak, že speciálně proškolení řidiči, zajistí nejen přepravu, ale rovněž poskytnou doprovod, pokud je to třeba. Typickým zákazníkem služby, kterou poskytuje CareDriver, mohou být jak rodiče s dětmi, kterým na- bídne odvoz dětí na kroužky, nebo odvoz prarodičů – seniorů, např. do nemocnice či na nákupy. Službu si mohou objednat i sami senioři či zdravotně postižení. Vhodní řidiči pro tuto službu, tzv. CareProfs, se vybírají podle přísných kritérií. Každý uchazeč je nejprve prověřen a poté absolvuje pravidelná přezkoušení. Vedle zkušeností s dětmi a seniory musí prokázat také so- ciální a komunikační dovednosti a mít čistý trestní rejstřík. Zákazníci se tak mohou spolehnout, že se v rámci služby CareDriver setkají s příjemnými a kvalifikovanými zaměstnanci. Pro zahájení projektu v Praze poskytne ŠKODA AUTO čtyři vozy OCTAVIA COMBI. V případě potřeby, například při přepravě invalidních vozíků, pomohou spolupracující partneři. Služba se objednává prostřed- nictvím webových stránek, aplikace CareDriver (bude k dispozici pro operační systémy Android a iOS) nebo telefonicky. Služba bude zpo- platněna dle doby jejího využívání, v ceně je standardně i trasa v délce 20km. V Praze zahájí CareDriver provoz v létě 2019. CareDriver byl založen jako startup a v Německu funguje už přes dva roky – nejprve v Mnichově, od dubna letošního roku pak i v Hamburku. S průměrně 600 jízdami měsíčně se CareDriver etabloval jako kvalifiko- vaný poskytovatel péče a služeb mobility. Pozitivní zkušenosti v Německu jsou základem pro vstup na český trh. ŠKODA představila v den konání čtvrtfinálových zápasů na Mistrov- ství světa v ledním hokeji IIHF 2019 (23. května) v Bratislavě poprvé veřejnosti své první elektrifikované sériové vozy a modernizovanou vlaj- kovou loď SUPERB. Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier ří- ká: „Dnešním dnem vstupuje společnost ŠKODA AUTO do éry elektromo- bility. Jedná se tak o výjimečný moment pro společnost ŠKODA AUTO, která příští rok slaví 125. výročí. Počátek vstupu do éry elektromobility označují hned dva modely, náš první plně elektrický vůz CITIGOe iV a SUPERB iV jako první plugin hybridní vůz značky ŠKODA. Dále před- stavujeme nové provedení naší vlajkové lodi SUPERB s vylepšeným vzhle- dem a novými technologiemi.“ Poprvé také ŠKODA AUTO spojuje aktivity v oblasti sportovního sponzor- ství s prezentací vozu. Tím podtrhuje dlouholeté partnerství s Mistrovstvím světa v ledním hokeji. ŠKODA AUTO a Mistrovství světa v ledním hokeji II- HF společně drží díky 27 turnajům světový rekord za nejdelší hlavní spon- zoring v historii sportovních mistrovství světa. Lední hokej je dynamický, sympatický a přitažlivý sport, který jednoduše patří ke značce ŠKODA. Lední hokej je přitom vedle cyklistiky nejdůležitějším pilířem sponzoringo- vé strategie značky ŠKODA. Společnost ŠKODA AUTO byla oficiálním automobilovým partnerem během finálových zápasů v Praze a Bratisla- vě v roce 1992, od roku 1993 je ŠKODA oficiálním hlavním sponzorem a automobilovým partnerem Mistrovství světa v ledním hokeji Mezinárod- ní federace ledního hokeje (IIHF). Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpo- vědný za oblast Technického vývoje, říká: „Vstup do éry Emobility je pro značku ŠKODA důležitým krokem do budoucna. Vozy SUPERB iV s plugin hybridním pohonem a CITIGOe iV jsou pouze začátkem. Již v roce 2020 bude následovat první čistě elektrický vůz ŠKODA na bázi modulární plat- formy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. První elektrifikované sériové vozy ŠKODA První elektrifikované sériové vozy ŠKODA Zdroj: ŠKODA AUTO

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 76 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Novinky svetových výrobcov V martinskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK) v máji vyrobili jubilejný 500-miliónty komponent. Okrúhle poradové číslo vo výrobnom pláne dostala zostava dife- renciálu, ktorá sa montuje do manuálnych 6-stupňových prevodoviek. Zostava diferenciálu je najnovším kompo- nentom, ktorý pribudol do produktového portfólia martin- ského závodu v auguste minulého roka. Jeho výroba bola do Martina presťahovaná z nemeckého závodu v Kasseli a zamestnanci sa dokázali vďaka flexibilite a dlhoroč- ným skúsenostiam kvalifikovať na jeho výrobu v rekordne krátkom čase v trvaní šiestich týždňov. Tento komponent sa vyrába len v Martine a nachádza sa vo vozidlách na cestách po celom svete. „Zmenené rámcové podmienky v celom automobilovom priemysle majú dosah aj na výrobu komponentov. Veľkú zmenu predstavuje orientácia na elektromobilitu. Takisto citeľné zmeny vo výbave automobilov, napríklad zvýšenie dopytu po automatických prevodovkách, majú vplyv na náš závod. Aj my sa nachádzame v kon- kurenčnom boji o nové produkty a musíme presvedčiť efektivitou a vysokou kvalitou,“ uviedol Christian Rauch, vedúci závodu Volkswagen Slovakia v Martine. Jubilejný komponent zostane ešte istý čas na Slovensku. Smeruje do Brati- slavy, kde bude zabudovaný do 6-stupňovej manuálnej prevodovky. Tá z Bratislavy poputuje do Kasselu, odkiaľ sa prevodovky exportujú do výrobných závodov po celom svete. Prevodovky s uvedeným typom zostavy diferenciálu sa nachádzajú v 23 modeloch vozidiel značiek Volkswagen, Audi, ŠKODA a SEAT. Martinský závod bol otvorený v roku 2000. Dnes patrí s približne 850 zamestnancami medzi najvýznamnejších za- mestnávateľov v regióne Turiec. Vyrába komponenty pre prevodovky a podvozky, ktoré sú exportované do ďalších závodov na výrobu komponentov. Produktové portfólio tvoria ozubené kolesá, telesá diferenciálov, hriadele a syn- chrónne diely. Okrem toho sa tu vyrábajú tiež prototypové a podvozkové diely. Ročná produkcia predstavuje okolo 33-miliónov komponentov. V roku 2018 bola uvedená do prevádzky nová logistická hala. Za dva roky fungovania unikátneho projektu up! city v centre Bratislavy na- jazdili zákazníci na elektrický pohon viac ako 340-tisíc kilometrov. Vďaka využívaniu elektrických áut šetrili životné prostredie a zároveň prispeli na revitalizáciu námestia pred Starou tržnicou. Za mestským projektom up! city stoja spoločnosť Volkswagen Slovakia (VWSK) a Aliancia Stará Tržnica (AST) spolu s partnermi Mestom Bratisla- va a ZSE. „Projekt sme štartovali s ambíciou priblížiť verejnosti nové udr- žateľné formy mobility. Do bratislavských ulíc a okolia sme priniesli malé mestské žihadlá na elektrický pohon Volkswagen e-up!, ktoré sa stretli s veľ- kým úspechom, vďaka čomu pribudli do flotily dve nové vozidlá. Zákazní- ci oceňujú najmä jazdné vlastnosti, rýchlosť nabíjania a čistotu vozidiel,“ uviedla Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa VW SK. Ako ďalej doplnila, tohtoročnou novinkou v rámci projektu up! city je prvá pojazdná kaviareň v elektromobile s názvom coffee up!, na ktorú môžete natrafiť v rámci rôz- nych podujatí v centre hlavného mesta. V rámci projektu up! city je v centre hlavného mesta k dispozícii 9 elektrických vozidiel a spolu vyše 30 bicyk- lov vrátane cargo, elektrických a detských. Najväčší záujem o prenájom je v letných a teplejších mesiacoch, cez víkendy a sviatky. Pri vozidlách tvoria až 90% zákazníkov domáci. Pri bicykloch je pomer vyrovnaný a od apríla do októbra si ich požičiavajú dokonca viac turisti. Najčastejšie je záujem o krátkodobý prenájom vozidla do dvoch dní. Zákazníci ho využívajú cez týždeň najmä na pracovné účely a cez víkend na výlety s rodinou a pria- teľmi. Na výhodnejší prenájom majú nárok členovia klubu up! city. Aktu- álne ich je vyše 330 a vozidlá si často požičiavajú len na niekoľko hodín. „Stretli sme sa však aj s opačným prípadom, a to s prenájmom vozidla až na 55 dní vkuse,“ vysvetlila Kovarovič Makayová. Projekt up! city je neziskovou aktivitou viacerých partnerov, pričom celý vý- ťažok z prenájmu vozidiel a bicyklov slúži na revitalizáciu námestia pred Starou tržnicou. Partnersky podporuje viaceré dobročinné aktivity a kultúr- ne podujatia ako Deň narcisov, darovanie krvi, Vianočný taxík, Misia (osob- nosti kuriérmi), Noc múzeí a galérií, Febiofest a ďalšie. Viac informácií o projekte nájdete na www.upcity.ska na www.facebook.com/upcitysk/. Volkswagen Slovakia vyrobil 500-miliónty komponent Záujem o prenájom elektrických vozidiel Zdroj: VW Slovakia

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 77 Milí priatelia, aj v letnom vydaní ai magazine máme pre vás pripravenú obľúbenú krížovku. Cenu do nej tento raz venovala spoločnosť SELOS, ktorá sa vo svojom podnikaní orientuje na dve kľúčové oblasti – magnety a kovoobrácie stroje. Práve s magnetmi tak trochu súvisí aj riešenie krížovky. Možno si v čase dovoleniek nájdete chvíľku na vylúštenie krížovky. Ak sa vám to podarí a správne znenie tajničky nám pošlete spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 19. augusta 2019, zaradíme vás do žrebovania. Vyhrať môžete celý kartón kvalitného vínka! Meno vyžrebovaného lúštiteľa uverejníme v ai magazine č. 4/2019, ktoré vyjde začiatkom septembra. Správne znenie tajničky z májového vydania o cenu od spoločnosti ISCAR je: LOGIQ – staňte sa majstrom. Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Petra Spišského z Nižnej. Gratulujeme! redakcia ai magazine Vodorovne A: značka elektrospotrebičov a náradia; zámená (lingvisticky) B: český hokejista aj spevák; priestor na šport aj zápas; pohyb podľa hudby C: fínsky hokejista; brazílsky koncern; skratka Tutanchamóna; 2 x predložka inštrumentálu D: zväzky raždia; momentálna situácia; sídlo v Dánsku; vaše osoby E: 1. časť tajničky; začiatok abecedy F: slovenská hiphopová skupina; český hádzanár; úrok po rusky; ťah po česky G: staroindická medená minca; skonči (pejoratívne); rieka v Rusku; typ automobilu Kia H: pôvodný obyvateľ Arménska; načo (básnicky); starší druh prenosnej stavby I: chemická značka molybdénu; šach po maďarsky; časť sasanky; slovenský región J: Optical Line Terminal; obrábaj motykou; zmes; láska po taliansky K: rímskych osem; 2. časť tajničky; značka tony Zvisle 1: nora; moravské strojárske mesto 2: medzinárodné označenie lietadiel Rakúska; druh vývojky; Oľga domácky 3: spotrebné družstvo; nadobudnuté znalosti 4: poplatok na colnici; označenie pneuservisu; orientálny likér 5: prezývka futbalistu Hasanoviča; predpona s významom rovno; citoslovce skoku 6: pilot F1; koniec po anglicky; skratka správy 7: nesplnené úlohy; juhoamerická nočná jarabica 8: zámeno 3 os. j. č.; anonymní alkoholici; zachrániť 9: National Aerospace Laboratories; vojdi; poisťovacia spoločnosť 10: osem po taliansky; prvá časť Tolstého aj Tolkiena; jeden zo štátov USA 11: brazílsky futbalista; dravé jastrabovité vtáky; jemu 12: kláves na počítači; kúzelnícke číslo; citoslovce povzdychu 13: nesvoje po česky; mieriť, cieliť po anglicky; pracujú s pluhom 14: sídlo v Maďarsku; americká internetová firma aj vyhľadávač; skratka veterinára Hrajte o darček od spoločnosti SELOS KRÍŽOVKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E , F G H I J K Pomôcky: AMO, Sosal, Lavo, srok, Ore, atomal, Pola, tinami, Redl, Oli, Eret

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

| 3/2019 | www.leaderpress.sk 78 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Don’t Miss the EMO 2019! The leading worldwide trade fair of metal machining EMO will be held from the 16th to the 21st September 2019 again in the German city Hannover. Already today it is known a fact that the 22nd year of this event will be visited by more than 2030 exhibitors from 47 countries. The most important players from all the technological branches are occurring among them, e.g. the DMG Mori, FFG, Mazak, Siemens, Doosan, Fanuc, Okuma, Makino, GF Machining Solutions, Trumpf, SLM, Stratasys, Paul Horn, Iscar, Sandvik, Kuka and many other companies, whereby the new registrations are coming every day. (p. 10) International Engineering Trade Fair in Nitra The 26th International Engineering Trade Fair (MSV) in Nitra, which is the most important engineering exhibition event in Slovakia, was held from the 21st to the 24th May 2019 and again together with the trade fair for electrical engineering ELO SYS. More than 450 exhibitors from 27 countries presented themselves on the exhibition area larger than 25 000 m2. About 18 800 visitors visited this trade fair within a four-day duration of it. (p. 14) Experts in Plastics Are Developing Their Cluster Already Ten Years Indeed, one decade is not very long time in acting of an organisation, but on the other hand many companies, associations or organisations are not able to survive even the first ten years of their existence. This fact is very typical for the clusters. Although there were created, mainly after the year 2005, many clusters in all the branches of industry and services, only few of them survived till now. An extraordinary positive exception represents the Slovak Plastic Cluster, which is not only surviving till now, but it is also developing its activity. Recently it was held the 10th General assembly in the town Nitra. It was a suitable time to balance as well as to look ahead… (p. 18) Less Optimistic Expectations in the Sector of Suppliers According to some opinions of the experts it is possible to say that during the year 2018 the actual boom cycle culminated. The same fact also confirms a survey realised among the automotive industry suppliers, which was prepared already for the seventh time by the consulting company PwC in a cooperation with the Automotive Industry Association of the Slovak Republic and with the Slovak Automotive Institute. There were analysed during the given survey the key factors, the present state as well as the expected future development within the suppliers of the Slovak automotive industry. (p. 20) When Saving Means Losing or Challenge of One Technician I am acting already several years in a function of the application technician or trainer in various companies, whereby I have noticed an interesting fact. If a milling machine operator is asking for a new milling cutter, he will never obtain a following answer from his chief: “You will not get a new one, because if you worked with the old tool till now, so you have to work with this also further!” Or, said with some exaggeration, if a charwoman is asking for a new cleaning rag, she will never obtain such answer that she has to continue in her work with the old rag… (www.t-support.cz, p. 22) Innovative Milling Cutters for New Generation Reliable, cost-effective and perfect machining of the aircraft constructional components requires the specialised and targeted tools. A Czech producer of the transport aircrafts, the company Aircraft Industries, utilizes the milling cutters designed for a large-volume machining, which are made by the company MAPAL. (www.mapal.com, p. 24) Cushioning Equipment for Soft Walking The producer of medical technology Otto Bock is applying the know-how concerning a principle of cushioning from the company Zimmer Group, namely in development and production of the hydraulic cushioning equipment installed in the leg prosthesis. However, the company Zimmer Group also participates in development and production of the high-quality cushioning systems determined for the furniture industry as well as for the leading worldwide suppliers of medical technology. (www.zimmer-group.sk, p. 26) How the Innovations Are Changing Us The company ŠVEC a SPOL, based in the town Vráble, positively reacts on the wave of innovations – this company is building a new production hall equipped with an automated production line determined for processing of sheet metal, it establishes an innovation centre INOVATO and own intra-corporate educational academy. (www.svecaspol.sk, p. 28) Screw Vices 2.0 – Return of Modern Classics Are the screw vices old-fashioned? – “Indeed, on the contrary!” are saying experts in the area of clamping technology from the company SCHUNK. Demand concerning the mechanical clamping systems is always continuing, also in the era of automation. This leading producer of the clamping systems and clamping technology systematically prepared an assortment of the universal basic screw vices, which covers a wide spectrum of applications. (www.schunk.sk, p. 30) RECA RFID – New Technology, New Way The RFID technology (Radio Frequency IDentification) is a modern method developed for a simply identification of any goods, which is based on a contact-less sensing. Although the most common application of this method is a protection of assortment in the shops against theft, its applications in the industry are much more wider. Especially, in the case of logistics… (www.reca.sk, p. 32) Maximal Flexibility for Various Requirements The company Hager is a producer of the safe products and solutions, which are determined for the electrical installations in a house or flat. This company is a leading worldwide specialist in the area of automation of buildings and electric installations. World-widely developed is not only the structure of sale within the company Hager, but also its production plants are established at all continents. The production process is applying the highest quality standards. Every produced component is controlled in detail with regard to the function ability of it. The control tests require the first-class testing equipment. In this case it is possible to say: If the demands are too-high, so the best solution is to take the opportunity into own hands. That’s why the company Hager is producing own machines and equipment intended for control of the production. A team specialized for this purpose, which is equipped with the remarkable know-how, is working in the East French town Obernai. (www.murrelektronik.sk, p. 34) The VQT6UR Barrel End Mill – Novelty from the Mitsubishi Materials VQ, the newest series of hard-metal end mills from the company Mitsubishi Materials launched another novelty – the innovative 6-cutting edge conical milling cutter, which is barrel-shaped. This barrel end mill was especially developed for the ultra-efficient finish machining of the titanium alloys – e.g. for the turbine blade milling as well as for milling operations concerning steels and light alloys. (www.mcs.sk, p. 36) Integrated Digitisation The company DMG MORI prefers in the area of integrated digitisation a universal digitisation, which is applied on all levels of the value chain – i.e. from planning of the production, through digital monitoring of the production till the digital service. (www.dmgmori.com, p. 38) Plan for Effective Cutting Tools in Automotive Industry The demands of customers require equipping of the new motorcars completely with the newest technologies and accessories at the acceptable cost. The company ISCAR performed an intensive analysis and research of this problem and the final recommendation sounds: to increase a global productivity of the production by implementation of the measures in order to improve efficiency of the process; to reduce the costs per unit (CPU-Cost Per Unit) by means of better and more powerful cutting tools. (www.iscar.sk, p. 40) The Successful Customers’ Days TAJMAC-ZPS 2019 This year’s Customer’s days of the company TAJMAC-ZPS took place from the 25th to the RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 3/2019 | 3/2019 | www.leaderpress.sk 78

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 3/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 79 RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 3/2019 26th April 2019. The extend of this event and the number of visitors confirmed a fact that this is a real trade fair focused on the machining. Number of the electronically registered guests reached the value 765. An increased interest to participate in the Customer’s days as the co-exhibitors was also recorded among the companies, whereby the total number of the expositions was 80. (www.tajmac-zps.cz, p. 42) New Plant for Production of Undercarriage Components The company ZF Friedrichshafen AG, which is a global leader in the technologies of vehicle driving systems and undercarriages as well as in the area of passive and active safety systems, enlarges its production capacity by the undercarriage components determined for the passenger cars. The new production plant is open in a Slovak town Detva. (p. 44) The Case Issues Goods Automatically The new issue automat GARANT Tool24 Locker from the company Hoffmann Group offers a control of the issued goods and of the rest concerning a large amount of the electric tools, apparatuses determined for lending and articles of the personal protective equipment. The GARANT Tool24 Locker consists of the narrow boxes that are equipped with the system determined for charging of the accumulators. In this way it enables to perform a controlled and documented issue of the stored assortment. (p. 47) Intelligent loads handling Series Liftronic AIR - The latest generation of industrial manipulators of the INDEVA series combines the power of a traditional pneumatic manipulator with intelligence of INDEVA brand. The lifting force is pneumatic; yet the control is electronic. The manipulator is suitable for lifting of centred or very heavy loads. Models are available from 80 to 310kg and are available for pole mounting, ceiling or overhead rail. Compared with traditional pneumatically controlled manipulators, Liftronic Air offers important advantages that help improve safety, ergonomics and productivity. (www.cz.toka.de, www.sk.toka.de, p. 48) Award IFOY 2019 – STILL Continues in Series of Victories In the month of April this year was held a gala evening in Vienna devoted to awarding the prestigious prices IFOY. The company STILL was qualified into the competition finals thanks to two nominations, namely it was the automated tugger train system LiftRunner with the electric tractor LTX 50; nominated in the category "AGV & Intralogistics Robot" and the web-portal “STILL neXXt fleet” determined for a smart control of the truck fleet; nominated in the category "Intralogistic Software." (p. 50) Fully Automated Production Line: Beginning of a New Era in History Concerning Construction of Vehicle Frames in the Company MAGNA Presstec Mercedes Class G: it has been making its way through the forest and field, mud, gravel and snow since 1979. Therefore, it is very important to produce an extremely stable ladder frame of this vehicle. A producer of the vehicle frame is the company MAGNA Presstec in Austrian town Lebring, which is situated near the city Graz (Styria Graz). Since the year 2017 it has been running in this company production of an innovated model at the production line equipped with the industrial robots KUKA. Specialists from the both companies are cooperating together in order to solve many problems, for example a special geometrical arrangement of the production hall or dimensions and weight of the individual components. (www.kuka.sk, p. 52) Market with Collaborative Robots Is Growing A global market with the collaborative robots expects a rapid growth in the next years. It is assumed an almost twentyfold increasing of the investments till the year 2025 – i.e. from the sum 710 of millions up to the 12.3 of milliards USD. The market share is growing thanks to the requirements of companies concerning automation as well as due to a lack of employees at the labour market. This trend is evident according to the data obtained from an analysis elaborated by the company Markets and Markets. (p. 54) Digital I/O Converter – New Robotic Adapter The company OnRobot, which is a leading provider of the innovative end of arm tools for the collaborative robots, introduced the Digital I/O Converter. It is a new robotic adapter supporting a fast integration for the end of arm tools OnRobot with the robotic arms made by various producers. (p. 55) Logistics as a Part of Challenge within Business of Family Company The middle-sized companies belong among the most important economical groups within our national economy. They create more than 68% of our workplaces, employ most of the trainee- ship participants, generate the largest part of the gross domestic product and export most of the commodities and services. A significant part of these companies are operating in the form of a family company. A real example of two similar companies illustrates a specific situation when the older generation is leaving and the new generation is coming up. (p. 57) Ecological Transport in the High Tatras We described in the last issue of the ai magazine 1/2019 the history and infrastructure concerning the Tatra Electric Railways (TEŽ) as well as the railway stops of the cog railway from Štrba to Štrbské Pleso. We walked within the “Dream Area” and consequently we travelled by the tram from Štrbské Pleso to Starý Smokovec. Today we will speak about the railway stops along the track from Starý Smokovec to Tatranská Lomnica and from Starý Smokovec to Poprad. (p. 60) Baťa Yes and No Every authentic member of the Baťa\'s family have already noticed it. Public and above all the representatives of it appreciate the previous economic efficiency of the company Baťa. The successful philosophical, sociological and psychological principles of Mr. J.A.Baťa and especially of Tomáš Baťa – establisher, ensured an extraordinary efficiency after implementation into the practice. However, nowadays this appreciation is remaining only in a verbal or memorial plane. A worse situation is in the area of study of these ideas and in real application of them. (p. 64) Tata Steel and ThyssenKrupp Cannot Be Coupled The European Commission (EC) decided to disallow creation of a proposed jointed company consisting of two important steel producers, namely the company Tata Steel and ThyssenKrupp. Investigation of the EC discovered a fact that consequences of such fusion would be negative, namely higher prices of the steel products used in the packaging industry and in the automotive production. In this way it would be damaged a competitiveness of the European Union and also the final prices for the consumers would be increased. (p. 67) The MSV 2019 Is Focused on Digitisation of Production The 61st year of the International Engineering Trade Fair in Brno (MSV) will again present the last novelties and trends within the area of industrial technologies. It will introduce a digital factory phenomenon and open a discussion concerning the circular economy. The MSV will be held from the 7th to the 11th October at the exhibition area in Brno, together also with the fairs Transport and Logistics and ENVITECH. The MSV is always a very important economic and political event. There are expected about 1 600 of the exhibiting companies and at least 80 thousands of the professional visitors. (www.bvv.cz/msv, p. 68) Model of Formula Dragon 9 Also Thanks to Cimatron A new model of the students\' Formula intended for the season 2019, namely the Dragon 9, was presented at a gala-evening organized by a team of students from the Brno University of Technology on the 26th April 2019. This team of students is a part of the worldwide project Formula Student. The students were able after one month to design as well as to prepare for production also the most complicated parts of this year’s “monopost” thanks to the CAD/CAM solution Cimatron. (p. 71) www.leaderpress.sk | 3/2019 | 79

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje | 3/2019 | www.leaderpress.sk 80 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics Vychádza dvojmesačne 12. ročník Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09, ISSN 1337 – 7612 Vydanie: 3/2019, júl – cena 4 €/120Kč Šéfredaktorka: PhDr. Eva Ertlová e-mail: ertlova@leaderpress.sk sefredaktor@leaderpress.sk 0911 209 549, 0905 495 177 Redakcia: Tel.: 041/56 52 755 Ing. Mgr. Vlasta Rafajová 0904 209 549 e-mail: rafajova@leaderpress.sk leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Obchodné oddelenie/marketing: inzercia@leaderpress.sk 0904 209 549 Odborná spolupráca: Strojnícka fakulta STU Bratislava Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne Zväz automobilového priemyslu SR Zväz strojárskeho priemyslu SR Svaz strojírenské technologie, Praha Redakčná rada: Ing. Michal Fabian, PhD., Ing. Melichar Kopas, PhD., Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., Ing. Nina Vetríková, PhD., Ing. Jaroslav Jambor, PhD., Mgr. Tomáš Mičík, Ing. Vladimír Švač, PhD., Ing. Patrik Grznár, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. Vydavateľstvo a adresa redakcie: LEADER press, s. r. o. Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina IČO: 43 994 199 Výroba: Grafické štúdio LEADER press, s. r. o. Tlač: ALFA Print, Martin alfaprint@alfaprint.sk Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úroveň inzercie. a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Zoznam firiem, ktoré publikujú a inzerujú v ai magazine 3/2019 AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o. ............................................................7 Coba automotive, s.r.o. .....................................................................6 DMG MORI Czech, s.r.o. ............................................................38, 45 Fanuc Robotics Czech, s.r.o. .....................................................6, 13 Fronius Slovensko, s.r.o. ....................................................................7 Gühring Slovakia, s.r.o. ...........................................titulná strana, 7 Hoffmann Group ...............................................................................47 ISCAR SR s.r.o. .......................................................................7, 9, 40 Kuka CEE GmbH, org.z. …….........................…………………….6, 51, 52 Manutan Slovakia, s.r.o. …...…............................………………………..29 MAPAL C&S, s.r.o. ………..…………..............................………………23, 24 MCS s.r.o. ....................................................................obálka č. 4, 36 MISAN, s.r.o. ......................................................................................17 Murrelektronik Slovakia, s.r.o. ........................................................34 PlasticPortal.eu. .................................................................................8 Profika, s.r.o. ....................................................................................2, 8 RECA Slovensko s.r.o. ..............................................................6, 32 Saca, a.s. .............................................................................................3 Sandvik Coromant ..............................................................................7 SARIO.............................................................................................8,65 SCHUNK Intec s.r.o. ...................................................obálka č. 2, 30 S.D.A., s.r.o. .........................................................................................7 Stäubli Systems, s.r.o. .......................................................................6 ŠVEC a SPOL, s.r.o. ……….................................……………………………28 TAJMAC – ZPS, a.s. …………………..................................…………………42 technology–support,s.r.o.……….......……………..........………22,45,71 TOS Varnsdorf, a.s. ..........................................................................1 TOKA INDEVA CZ+SK .................................................................48 Valk Welding CZ, s.r.o. .....................................................obálka č. 3 Veletrhy Brno, a.s. .............................................................................68 Zimmer Group Slovensko, s.r.o. .................................................6, 26 vydavateľstvo odborných časopisov ® ai magazine 4/2019 prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku uzávierka: 19. 8. 2019 distribúcia: 2. 9. 2019

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

The strong connection /ŶƐƉŝƌƵũƚĞƐĞƵŶĄƐ͘ sşŵĞũĂŬŶĂƚŽ͗ ǁǁǁ͘LJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ Hledáte flexibilní automatizaci svařování? ŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘ĐŽŵ ǁǁǁ͘ǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnj  ^ǀĂƎŽǀĂĐşƌŽďŽƚLJͮ\ĞnjĂĐşƌŽďŽƚLJͮKŋŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶşͮdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞǀLJŚůĞĚĄǀĄŶş ͻ ũƐŵĞŽĚďŽƌŶşĐŝŶĂƌŽďŽƟnjĂĐŝ ƐǀĂƎŽǀĄŶş ͻ ĚŽĚĄǀĄŵĞǀƓĞŽĚũĞĚŶŽŚŽ ǀljƌŽďĐĞ ͻ ƉŽĚƉŽƌĂ͕ƐĞƌǀŝƐĂŶĄŚƌĂĚŶşĚşůLJ ǀǎĚLJŶĂĚŽƐĂŚ ͻ ŶĞŶĞĐŚĄŵĞsĄƐŶĂŚŽůŝēŬĄĐŚ͕ ƉŽŵƽǎĞŵĞƐƌŽnjďĢŚĞŵŝǀljƌŽͲ ďŽƵ ͻ ũĞĚĞŶƐƚƌŽũƉƌŽD/\'ͬD\'ŝd/\' ͻ ŽŋŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶşƐƉĞĐŝĄůŶĢ ƉƌŽƐǀĂƎŽǀĄŶş sĂůŬtĞůĚŝŶŐũĞĚŽĚĂǀĂƚĞůĞŵƌŽďŽƟĐŬljĐŚƎĞƓĞŶşƉƌŽ ŽďůŽƵŬŽǀĠƐǀĂƎŽǀĄŶş͘EĢŬŽůŝŬƐƚŽǀĞŬƐƉŽŬŽũĞŶljĐŚƵǎŝǀĂƚĞůƽ njĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝŬLJĂƚĂŬLJĐĞůĠǀƌŽƉLJƚĂƚŽƎĞƓĞŶşƉŽƵǎşǀĄƉƌŽ ĞĨĞŬƟǀŶşĂŇĞdžŝďŝůŶşǀljƌŽďƵ͘

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/

POLOMER TANGENCIÁLNEJ ČASTI POLOMER ZAOBLENIA ŠPIČKY VQT6 Tangenciálna geometria a zaoblená špička robí z VQT6 optimálnu voľbu pre obrábanie povrchov a koreňových plôch turbínových lopatiek z titánových zliatin. Veľká (ap) hĺbka rezu poskytuje vynikajúcu efektívnosť a dlhú životnosť nástroja. 6 britov, nepravidelná geometria rozstupov drážok pre vyššie posuvy a predchádzanie vzniku vibrácií. Špeciálna široká 3-drážková koncová geometria rádiusu špičky pre lepší odvod triesok. KUŽEĽOVÁ ČELNÁ STOPKOVÁ FRÉZA S KÓNICKOU GEOMETRIOU PRE TITÁN A Distributor of

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim03-2019-floowie/