Ai mazine 05/2019http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

obrábanie, zváranie, robotika, automatizácia, logistika, metrológia, automobilky, digitálnypodnik,konštrukcia,inovácie,vývoj,materiály,technológie, produkty, dodávatelia, náradie, nástroje, veľtrhy, výstavy, veda, výskum b br rá áb banie, zvára d di ig gitál d d d d d d d dá á á á á á á á á á á á á á á á áv v v v v v v v va atelia OPEN! www.mcs.sk ProtoTRAK® RMX & RLX N O V IN K A A Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike 4 € / 120 Kč w w w.leaderpress.sk 5/2019 november 2019 a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics 12. ročník t ti á i b b áb i  LEPŠÍ nový hardware, rychlejší posuvy, 24 nových vlastností  JEDNODUŠŠÍ nyní s dotykovou obrazovkou 15,6“  RYCHLEJŠÍ od výkresu k obrobku mnohem rychleji, než dříve Nový řídící systém ProtoTRAK RMX a RLX nyní dostupný na ucelené řadě frézek a soustruhů britského výrobce XYZ Machine Tools

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

ai magazine 5/2019 A Distributor of

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.mmc-hardmetal.com NÁRADIE PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL NAJNOVŠIA KARBIDOVÁ A POVLAKOVÁ TECHNOLÓGIA OD SPOLOČNOSTI MITSUBISHI – PRINÁŠA ŠPIČKOVÚ VÝKONNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

Prémiová kvalita “... Najvyššia kvalita pre naše prémiové systémy” Benedikt Kreisel, Produktový manažér pre Bending Automation Bystronic Maschinenbau GmbH, Gotha Viac na schunk.com/makesmesuperior PGN-plus-P makes me superior

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

— ABB Ability™ Smart Sensor Riešenie na sledovanie stavu ƜʊƨƙƝƜƏƞ˻˦ƝƤʓƑƖƓƚƓƙƢƠƝƛƝƢƝƠƝƤ ŵŶŶŵƐƗƚƗƢƧȕƇƛƏƠƢƇƓƜơƝƠƘƓƠƗƓ˥ƓƜƗƓŵŶŶƜƏƛƝƜƗƢƝƠƝƤƏƜƗƓơƢƏƤƣƛƝƢƝƠƝƤ ƙƢƝƠʉơƞƠʊơƢƣƞˣƣƘƓƞƠƓƒƗƙƢʊƤƜƣʑƒƠ˧ƐƣƞƠƓƢƏƙƛƓƠƤ˥ƓƢƙƧƜʊƨƙƝƜƏƞ˻˦ƝƤʉƛƝƢƝƠƧ ƆƗƓ˥ƓƜƗƓƛƝƜƗƢƝƠƣƘƓƏƏƜƏƚƧƨƣƘƓƞƠƓƤʇƒƨƙƝƤʉʑƒƏƘƓƛƝƢƝƠƏƏƣƛƝ˧ˣƣƘƓƢƏƙ ƞƠƓƤʇƒƨƙƝƤƏƢƓˢƝƛƝƞƢƗƛƏƚƗƨƝƤƏ˦ʑƒƠ˧ƐƣƈƝƢƝƠƗƓ˥ƓƜƗƓˠƏƚƓƘƨƜƗ˧ƣƘƓƞƠƓơƢƝƘƓ ƛƝƢƝƠƝƤƏ˧Ɲ#ƞƠƓƒƚ˧ƣƘƓƗƑƖ˧ƗƤƝƢƜƝơ˦Ə˧ƝƏƣƛƝ˧ˣƣƘƓƨƜʊ˧Ɨ˦ơƞƝƢƠƓƐƣ ƓƜƓƠƕƗƓƏ˧Ɲ www.abb.sk Inteligentné senzory umiestnené priamo na motoroch Presné monitorovanie ƙˢʑ˟ƝƤʓƑƖƞƏƠƏƛƓƢƠƝƤ Intuitívne rozhranie

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

EDITORIAL HS5000M KL7000LY XF6300 Dear friends, although some trade fairs and other engineering events are not yet finished this year, several very important ones, mainly from the perspecti- ve of our economy, are already over. Let’s men- tion, for example, the world trade fair of machine tools and forming machines EMO Hannover in Sep- tember or the International Engineering Fair in Brno held subsequently, two weeks later. Both events were, from the perspective of attendance, slightly weaker than in the previous years. A certain economic downturn, which has been discussed for a long time, seems to be reality now and it’s substantiated by a visible decline in the production of several major manufacturers, particularly in the field of machine tools and metal forming machines. Traditionally, during the fair in Brno, a press conference of the Associa- tion of Engineering Technology (SST) was held, at which the director of the union Mr. Oldřich Paclík stated, among others: “Since the end of 2018 we have seen signals, particularly in the first quarter, regarding considerable concerns related to the number of orders and sales in 2019. Given the extra- ordinary results of 2018 and the cooling of markets in Germany and China, we expect production and exports to fall by 5 to 10 percent in 2019.” Presi- dent of SST and CEO of TOS VARNSDORF Mr. Rýdl Jan and Sales Director of FERMAT Group, Mr. Ferenc Jan confirmed his words during the press conferen- ce. They also noticed a decline in production and sales. However, there are also voices saying that the situation has finally normalized compared to the previous two years as it was record-breaking at that time. So let’s hope they were right so that the incoming recession would only balance the existing level and will not bring an unexpected and extremely negative effects. The second last issue of this year‘s ai magazine is mainly dedicated to the afo- rementioned fairs. You will find many interesting articles on new projects and technologies as they are certainly very important with regard to the mentioned slowdown of the economy. Thanks to these articles the companies could consi- der the direction they want to go in the future. Dear Readers, in the ai magazine you will find, of course, all regular columns, information regarding this fall but also next year‘s events and other interesting infor- mation. There is also our traditional crossword puzzle. Read who won the TOKA INDEVA CZ + SK prize and solve the crossword puzzle. Pri- ze is provided, yet again, by the ISCAR SR. I wish you a nice fall day, Best regards, Eva Ertlová HS XF6300 >PRŮMYSLOVÉ CNC STROJE >KONSTRUKCE A VÝROBA ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ OD ROKU 1992! www.profika.cz 2 | 5/2019 | www.leaderpress.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

EDITORIAL Vážení priatelia, aj keď veľtrhové a iné strojárske podujatia sa v tomto roku ešte nekončia, niekoľko veľmi významných, najmä z pohľa- du našej ekonomiky, už máme za sebou. Je to najmä svetový veľtrh obrábacích a tvárniacich stro- jov EMO v septembri v Hannoveri a následne o dva týždne neskôr, Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne. Obe podujatia boli z pohľadu odbornej verejnosti o nie- čo slabšie ako tie predchádzajúce. Určitý ekonomický útlm, o ktorom sa už dávnejšie hovorí, je skutočnosťou a svedčí o tom aj pokles produkcie viacerých významných výrobcov, kon- krétne aj v oblasti obrábacích a tvárniacich strojov. Už tradične, počas veľtrhu v Brne, sa konala aj tlačová beseda Svazu strojírenské technologie (SST), na ktorej riaditeľ zväzu Oldřich Paclík okrem iného uviedol: „Už od konca roka 2018 vnímame od členských strojárskych podnikov signály ochladzovania dopytu. Najmä v prvom štvrťroku panovali značné obavy ohľadne počtu objednávok a predaja v roku 2019. Vzhľadom na mimoriadne výsledky roku 2018 a ochladzovanie trhov v Nemecku a v Číne, očakávame v roku 2019 pokles výroby a exportu v rozsahu 5 až 10 percent.” Jeho slová na tlačo- vej besede potvrdili aj Jan Rýdl, prezident SST a generálny riaditeľ firmy TOS VARNSDORF, a Jan Ferenc, obchodný riaditeľ spoločnosti FERMAT Group, ktoré tiež zaznamenali pokles výroby a predaja. Ozývajú sa však aj hlasy, že konečne sa situácia oproti predchádzajúcim dvom rokov nor- malizuje, pretože tie boli rekordné. Želajme si teda, aby mali pravdu, aby prichádzajúca recesia len vyrovnala hladinu a nepriniesla so sebou neoča- kávané a mimoriadne negatívne efekty. Predposledné tohtoročné vydanie ai magazine je venované predovšetkým spomínaným veľtrhom. Nájdete v ňom veľa zaujímavých článkov o nových projektoch a technológiách, ktoré sú iste veľmi dôležité aj s ohľadom na spomínané spomaľovanie ekonomiky, pretože aj vďaka nim môžu firmy zvážiť, akým smerom sa chcú v budúcnosti uberať. Vážení čitatelia, v ai magazine nájdete, samozrejme, všetky pravidelné rubriky, avíza na viaceré jesenné, ale i budúcoročné podujatia a ďalšie zaujímavé informácie. Nechýba ani naša krížovka. Čítajte, kto vyhral cenu fir- my TOKA INDEVA CZ+SK a lúštite krížovku, tentoraz opäť o cenu od firmy ISCAR SR. Želám vám pekné jesenné dni. S pozdravom Eva Ertlová www.leaderpress.sk | 5/2019 | 3

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

OBSAH CONTENT 4 | 5/2019 | www.leaderpress.sk Register automotive.......................................................6 Automotive companies register Top téma dňa Top Day Topic EMO 2019 – jasný smer v neistých časoch........................10 EMO 2019 – Clear Direction in Uncertain Times MSV Brno 2019 potvrdil nástup digitálních technologií..................................................................16 MSV Brno 2019 Confirmed Implementation of Digital Technologies Svet lídrov World of Leaders Gühring Slovakia – vo vlastnom a s ambíciami..................22 Gühring Slovakia – in Its Own Facility and with Ambitions Spoločnosť SPINEA v novom závode...............................24 The Company SPINEA in a New Plant Materiály, technológie, produkty Materials, Technologies, Products DMG MORI Die & Mold Excellence Center………….......…26 DMG MORI Die & Mold Excellence Center Vysokorýchlostné presné obrábanie................................28 High Speed Precision Machining 6-čeľusťové silové skľučovadlo – utesnené pre dlhšie intervaly údržby..............................................31 6-Jaw Power Chuck – Sealed for Longer Maintenance Intervals DSAS – vrták na opracovanie žiarupevných superlegovaných materiálov...........................................32 DSAS – Drill for Machining of Heat Resistant Super-Alloyed Materials Striedavý pohon v extrúzii plastov dáva zmysel…………...…34 AC-Drive in Extrusion of Plastics Is Purposeful CPS od RECA znamená flexibilné zásobovanie.................................................................36 CPS by RECA Means Flexible Supporting Rezanie veľkoplošných panelov pre lodenice....................38 Cutting of Large-Area Panels for Shipyards TOS VARNSDORF - žhavá novinka na EMO Hannover........................................................40 TOS VARNSDORF – Hot News at the EMO Hannover Priemyselné tlmiče PowerStop........................................42 The Industrial Absorbers PowerStop Specialista na závitování v INOX.......................................44 The Specialist in Threading for INOX Mazak na EMO: multitaskingové stroje, umelá inteligencia, skvelý dizajn......................................45 Mazak at the EMO: Multitasking Machines, Artificial Intelligence, Excellent Design Nové tvrdokovové frézy pro výrobu nástrojů a forem..………46 New Hard Metal Milling Cutters Determined for Production of the Tools and Moulds Okuma na EMO Hannover 2019.....................................48 Okuma at the EMO Hannover 2019 Stroje XYZ Machine Tools s novou generací řídícího systému ProtoTRAK RX………………………………..50 The XYZ Machine Tools with a New Generation of the Control System ProtoTRAK RX Co je to CAM v roce 2019?...........................................52 What Is the CAM in the Year 2019?

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 5 OBSAH CONTENT Team Cutting Tools CERATIZIT získal prestižní ocenění na MSV 2019..................................................54 Team Cutting Tools CERATIZIT Gained Prestigious Award at the MSV 2019 Nový podavač tyčí Alpha 342.........................................56 The New Bar Feeder Alpha 342 Kovosvit prezentoval soustruhy produktové řady KL.............57 Kovosvit Presented Turning Lathes of the KL Product Series Slavnostní otevření DMG MORI Czech.............................58 Opening Ceremony of the DMG MORI Czech Zobudiť čaro divadla k životu...........................................60 Wake Up a Magic of Theatre to Life Logistika Logistics Inteligentní manipulace s břemeny……………...…………….62 Intelligent loads handling SLOVLOG, najväčší logistický kongres jesene, je úspešne za nami.......................................................64 SLOVLOG, the Largest Logistic Congress of Autumn, Is Successfully Behind Us Digitálny podnik Digital Factory Meranie pomocou kliknutia na myš vďaka FORM CONTROL!...............................................65 Measuring Using Click of Mouse Thanks to the FORM CONTROL! Technológie namiesto ľudí!............................................66 Technologies Instead of People! MMOG/LE v.5............................................................67 MMOG/LE v.5 Robotika, automatizácia Robotics, Automation Robotické pracoviště pro výrobu a následné finální zpracování hliníkových pouzder…...........................68 Robotic Workplace for Production and Next Final Processing of Aluminum Housings Origami s odolným vlnitým kartónem...............................70 Origami with Resistant Wavy Carton Kobotizácia - bezpečnosť a ochrana zdravia.....................72 Cobotization – Safety and Health Protection Rekordný predaj kolaboratívnych robotov zvyšuje dopyt po koncových nástrojoch............................76 Record Sale of Collaborative Robots Increases Demand for the End of Arm Tooling Hospodárske spektrum Economic Spectrum Vodíkový metalhydridový kompresor s tepelným čerpadlom...................................................78 Metal Hydride Hydrogen Compressor with Heat Pump Volkswagen Slovakia pracuje na znížení zaťaženia životného prostredia .......................................82 Volkswagen Slovakia Aims to Reduce the Environmental Loadin Edičný plán ai magazine 2020….…………......................85 Editorial Plan of ai magazine 2020 Krížovka……………………………………………...........…….89 Crossword Resuméčlánkov…………………………....…………………….90 Résumés of Articles Zoznam publikujúcich firiem……………......………………….92 List of Publishing Companies

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 6 REGISTER REGISTER Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Slovakia tel.: +421 41 507 1101 fax: +421 41 507 1151 www.cobaautomotive.sk Výroba vytlačovaných a vstrekovaných plastových dielov pre automobilový priemysel V V 0 0 S S t te fa w ov l vaných ový priemysel RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE. RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk Upínače ZIMMER: • až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli • čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) • štandardne klasifikované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline) • odolné voči korózii • o 30% vyššia upínacia sila a o 15% dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia • priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene • dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu Zimmer Group Slovensko, s.r.o. Centrum 1746/265 017 01 Považská Bystrica M: 0911 878 800 T: 042/4331 788 roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Váš kompetentný partner pre dodávky: – spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov – výdajné automaty – RECA MAXMOBIL CEE Gmbh, organizačná zložka Bojnická 3, 831 04 Bratislava Tel.: +421 226 212 271 info.robotics.cz@kuka.com www.kuka.com Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality KR 6 Agilus R 700 • Nové silnější motory • Nová vnitrní kabeláž • IP67 pro všechny varianty • Montáž v jakékoliv pozici • Ještě rychlejší pracovní cykly • Konfigurovatelné připojení médií FANUC Slovakia s.r.o. Pri Jelšine 3636/ 1 949 01 Nitra www.fanuc.sk OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU ǩ znižujeme náklady ǩ zvyšujeme produktivitu ǩ spoľahlivosť 99,99%

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 7 INZERCIA Zhlédnout video: nordsonefd.com/RobotAIM Automatizovaný robot pro dávkování tekutin Autom·Ê¿ÐÅÌ·ÄóÆÅÈÊÒÂÅÌóÉÏÉÊóÃÏÉÆÅ»ìÄÅÉÊ¿ÅȺÉÅÄ ļ·ºÏ ÉÅÆÊ¿¹ÁšÃļċлÄċÃÆÅÉÁÏÊËÀċÉÄ·ºÄÅË ·ËÊÅ÷ʿз¹¿ÆÈÅ·Æ¿Á·¹»Æļ»ÉÄó¾ÅºÒÌÁÅÌÒÄċÁ·Æ·Â¿ÄƔ È·¹ÅÌÄċÆÈÅÉÊÅÈɻƞϸËÀ»źʻʷʷÃúÅʿʷʷÃÃƑ ¹ÅŨÀ»¿º»ÒÂÄċļ»ŀ»ÄċÆÈÅÆļ»ÉÄóºÒÌÁÅÌÒÄċÊ»ÁËÊ¿ÄÄ· É˸ÉÊÈÒÊÏƑÁÊ»ÈóÌÏŨ·ºËÀċÌ»ÂÁóÆÈ·¹ÅÌÄċÆÈÅÉÊÅÈƑ·Ä¿Ũ¸Ï ¸Ï·ŸúÊÅÌÒÄ·ÅÆ·ÁÅÌ·Ê»ÂÄÅÉÊÉÏÉÊóÃËƔ REACH NEW HEIGHTS With innovative Dispensing Technology from Nordson EFD Ï

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 8 ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SLOVENSKO S.R.O., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Tel: +421 (0) 33 5907 511, Fax: +421 (0) 33 5907 599, email: sales.trnava@fronius.com, www.fronius.sk / zváracie zdroje na ručné zváranie / zváracie zdroje na robotizované zváranie / automatizáciu zvárania / monitorovanie zváracieho procesu / plazmové rezacie zariadenia / zváracie príslušenstvo / technologické centrum PREDAJ, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA PRE: Robotické riešenia: • paletizácia • pick and place • FSJ – bodové zváranie hliníka • striekanie • obsluha strojov • zváranie MG10HL (nosnosť 1000/1500kg) BX200L WD002 Solutions for Industrial Automation perfect feeling Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica tel.: +421 42 432 99 01 aquastyl@aquastyl.sk MERACIA TECHNIKA V STROJÁRSTVE • VÝROBA • SERVIS • KALIBRÁCIE www.aquastyl.sk guehring@guehring.sk www.guehring.sk PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ 5R]wLķWHVYRXVDGXQ¾VWURMŋSUR U\FKOHMwÊQ¾YUDWQRVW REGISTER REGISTER

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

Nová generace KR QUANTEC _vytvořená na základě Vašich přání Nový robot KR QUANTEC je první robot na světě, který má digitální pohybové režimy. Oproti předchozí úspěšné generaci s instalací více než 100 000 robotů, přináší mnoho inovací. Optimalizovaná konstrukce vyniká vyšší tuhostí, menšími vnějšími rozměry a má o 10% větší pracovní obálku při vyšších nosnostech. Nové softwarové doplňky (Motion Modes) optimalizují pohyby a výkon robotu a lépe se tak přizpůsobí Vaší aplikaci. Snížením parametru TCO přispívá- me k Vaší efektivní výrobě budoucnosti. Více informací najdete na www.kuka.com/new-kr-quantec Path Performance Dynamic www.kuka.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 10 TOP TÉMA DŇA EMO HANNOVER 2019 Ako informoval generálny komisár EMO Carl Martin Welcker, aktuálny roč- ník EMO Hannover staval na dobrých základoch a úspechu predchádza- júceho veľtrhu EMO 2017. „Nálada v halách bola pozitívna, pričom mnohí vystavovatelia boli aj napriek zaznamenanému miernemu poklesu príjemne prekvapení vysokou návštevnosťou. EMO Hannover opäť zaujal pozíciu pevného bodu a poskytol jasný výhľad pre ďalší rozvoj výrobných techno- lógií, a to aj v nejasných a neistých časoch,“ dodal Welcker. Doplnil, že prednosťami veľtrhu sú predovšetkým silný medzinárodný charakter, vysoká odbornosť návštevníkov a vystavovateľov i prezentovanie obrovského množ- stva inovácií a nových výrobkov. Zmiešané nálady aj pripravenosť investovať Vystavovatelia so širokou a štruktúrovanou zákazníckou základňou boli s priebehom veľtrhu spokojní. Podľa slov Wolfganga Heuringa, generálne- ho riaditeľa obchodnej jednotky Motion Control Business Unit v spoločnosti Siemens: „Úroveň záujmu návštevníkov v našom stánku bola tento rok neu- veriteľná. Zdá sa však, že pre firmy s jednoznačnejším a silnejším zákazníc- kym zameraním na priemysel osobných automobilov, bola situácia menej priaznivá.“ Je prirodzené, že firmy sú – vzhľadom na všeobecnú neistotu v smerovaní trhu – opatrnejšie a zdráhajú sa budúcich možných záväzkov. Nie je to však absolútne platné pravidlo. Ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti Liebherr-Verzahntechnik Christian Lang: „Naše rokovania so zákazníkmi v našom stánku, boli dôležité a veľmi sľubné,“ dodal. Zatiaľ čo niektorí vystavovatelia hovorili o historickom posune paradigiem v automo- bilovom priemysle, ktoré je potrebné v nasledujúcom období zvládnuť, iní vystavovatelia už počas veľtrhu informovali o úspešných obchodných roko- vaniach s výrobcami automobilov. EMO 2019 EMO 2019 jasný smer v neistých časoch Text Vlasta Rafajová, EMO Hannover, foto EMO, DMG MORI, SANDVIK, CERATIZIT, autorka Na najväčší svetový veľtrh pre kovospracujúci priemysel EMO 2019 v Hannoveri prišlo v čase jeho trvania od 16. do 21. septembra okolo 117 000 výrobných špecia- listov zo 150 krajín. V kontexte utlmených ekonomických očakávaní posledných mesiacov považujú or- ganizátori veľtrhu len mierny pokles návštevnosti za úspech, najmä ak si podujatie udržuje punc svetovej inovačnej platformy, ktorá určuje trendy ďalšieho rozvoja priemyselnej výroby.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

15

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 12 Pred začiatkom veľtrhu sa vyskytli obavy zo správy, že veľa zákaz- níkov znižovalo aj svoje cestovné náklady a účasť ich zástupcov na veľtrhu je ohrozená. Napriek tomu účasť riadiacich pracovníkov spo- ločností medzi všetkými návštevníkmi veľtrhu dosiahla približne 58% (pri zahraničných návštevníkoch až 62 %), čo sú rovnaké hodnoty ako pred dvomi rokmi. Približne polovica z nich bola vyzbrojená aj kapi- tálovými investičnými plánmi a zhruba 25 percent účastníkov veľtrhu skutočne zadalo objednávky počas veľtrhu, alebo ich plánovalo zrea- lizovať v blízkej budúcnosti. Silné ázijské zastúpenie EMO Hannover si zachováva – ako vlajkový veľtrh pre kovospracujú- ci priemysel – silný medzinárodný kredit. Viac ako polovica všetkých účastníkov veľtrhu prišla tento rok do Hannoveru zo zahraničia, čo je oproti EMO 2017 takmer 20 percentný nárast. K vyššej zahraničnej účasti prispelo najmä vysoké percento ázijských hostí, ktorí tvorili sko- ro jednu tretinu všetkých návštevníkov zo zahraničia, pričom rebríček viedla Čína, Japonsko, Taiwan a India. Tento trend jednoznačne súvisel aj s väčším počtom ázijských vystavovateľov na tohtoročnom podujatí, ktorí povzbudili svojich zákazníkov k návšteve veľtrhu v Hannoveri. Me- dzi ďalšie krajiny so silným zastúpením na EMO 2019 patrili Taliansko, Poľsko, Švédsko, Rusko, Turecko, Česko a Slovensko. Slovenské firmy na EMO zastupovali v pozícii vystavovateľov len spoločnosti STATON a TRENS. Českých vystavovateľov bolo vyše dvadsať, medzi nimi na- príklad TOS VARNSDORF, TOS Čelákovice, Šmeral, Fermat, Narex či Hestego. Digitalizácia a automatizácia s novým impulzom „Tohtoročné EMO opäť prinieslo nový impulz pre inovácie,“ infor- moval Lothar Horn, generálny riaditeľ spoločnosti Paul Horn. EMO je v postavení platformy inovácií pre výrobné technológie, preto sa, od neho očakáva, že zmapuje trendy do budúcich období. Podľa prezentujúcich vystavovateľov, bola táto misia úspešná aj tento rok. Motto veľtrhu EMO „Inteligentné technológie poháňajúce produkciu zajtrajška“ presne odrážalo kľúčové problémy, ktorým dnes priemysel čelí. „Z našich mnohých rozhovorov so zákazníkmi na EMO 2019 v Hannoveri vyplynulo, že zameranie na komplexný procesný reťa- zec vrátane digitálnych služieb, vytvára pre zákazníkov relevantnú pridanú hodnotu,“ povedal Christian Thönes, predseda výkonnej rady spoločnosti DMG Mori. Tento pocit pritom zdieľali vystavovatelia vo všetkých segmentoch. „Pozitívna reakcia návštevníkov na naše clou- dové simulačné nástroje a monitorovací systém ako aplikácie Industry 4.0 bola prekvapujúca,“ uviedla Marie-Sophie Maier-Wember, gene- rálna riaditeľka spoločnosti Haas Schleifmaschinen. Na veľtrhu boli viditeľné aj heslá IoT platforiem, aplikácií, digitálnych dvojčiat, a cloud computingu. Spolu so silným záujmom o umelú inteli- genciu a strojové učenie, sa záujem návštevníkov o tieto témy odzrkadlil na sprievodných podujatiach a fórach, ktorých témy zahŕňali aj aditívnu výrobu, priemyselný internet vecí (IIoT), 5G a v neposlednom rade aj nový štandard rozhrania medzi obrábacími strojmi a zastrešujúcimi IT systémami – umati. Hlavným lákadlom bola veľká umati prezentácia, ktorá zahŕňala 110 strojov od 70 medzinárodných firiem a partnerov, čo prvýkrát dokazuje, že univerzálne rozhranie medzi strojmi a IT systé- mami môže fungovať vo všetkých typoch výrobkov od všetkých druhov výrobcov. „Oproti všetkým očakávaniam môžeme EMO Hannover 2019 zhodno- tiť a zhrnúť pozitívne. Veľtrh je atraktívny pre celú medzinárodnú komu- nitu výrobných technológií a potvrdil, že na trhu stále existuje dopyt po kapitálových investíciách. Napriek politickým otra- som, tento ročník veľtr- hu odhalil, že priemysel aktívne rieši výzvy bu- dúcnosti a je odhodlaný prispieť k riešeniu problé- mov,“ uzavrel generálny komisár EMO Carl Mar- tin Welcker.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 13 TOP TÉMA DŇA EMO HANNOVER 2019 Spoločnosti DMG MORI na veľtrhu EMO opäť patrila celá hala č. 2. Na približne 10 000 m2 výstavnej plochy DMG MORI prezentovala 45 špičkových strojov, 30 ino- vácií z oblasti digitalizácie výroby, 29 inovatívnych riešení automatizácie od paletových manipulátorov až po auto- nómne mobilné dopravné systémy, ale aj nové riešenia pre aditívnu výrobu, konektivitu strojov a sieťovú výrobu, monoto- ring, údržbu a takisto aj nový zákaznícky portál pre optima- lizáciu servisných procesov myDMG MORI. Na technickú tlačovú konferenciu DMG MORI sa akreditovali dve stovky novinárov z celého sveta. Vrcholoví predstavitelia firmy Ma- sahiko Mori a Christian Thönes sa počas nej venovali nielen predstaveniu noviniek, ale upriamili tiež pozornosť na firemné partnerstvá DMG MORI napr. so spoločnosťami Junghein- rich, TULIP, BAM, ktorých výsledkom sú nové efektívne rieše- nia pre zákazníkov. Sandvik Coromant je popredným dodávateľom obrábacích ná- strojov. Patrí do globálnej skupiny Sandvik, ktorá celosvetovo zamestnáva 42 000 ľudí a každoročne investuje do výskumu a vývoja 500 miliónov USD. Na EMO 2019 predstavila spoločnosť Sandvik po prvý raz na jednom mies- te celú škálu technológií a služieb, nielen v oblasti obrábacích nástrojov, ale aj aditívnej výroby a digitálnych produktov. Prezidentka Sandvik Coromant Nadine Crauwels na tlačovej konferencii pripomenula niekoľko globálnych výziev (urbanizáciu, demografické zmeny, udržateľnosť, informačné a komu- nikačné trendy), s ktorými sa musia priemyselní výrobcovia dneška, vrátane Sandvik Coromant, popasovať. Na priblíženie pokročilosti, presnosti a udr- žateľnosti vlastných technológií pre návštevníkov veľtrhu si skupina Sandvik zvolila netradičný spôsob – hudobný nástroj. Vytvorila gitaru odolnú proti rozbitiu a vyzvala rockovú legendu Yngwieho Malmsteena, aby ju zničila. „Nevyrábame výrobky pre spotrebiteľov, takže ľudia si neuvedomujú, do akej miery môžu byť naše technológie dokonalé,“ uviedol Klas Forsström, prezident spoločnosti Sandvik Machining Solutions. „Vytvorenie gitary odol- nej proti rozbitiu pre náročného hudobníka, ako je Malmsteen, zdôrazňuje naše možnosti, ktoré využívame pri všetkých zložitých výrobných výzvach.“

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 14 TOP TÉMA DŇA EMO HANNOVER 2019 PROFIKA ČECHY: Benátky nad Jizerou, +420 326 909 511; PROFIKA MORAVA: Nový Jičín, +420 739 619 787; PROFIKA SLOVENSKO: Žiar nad Hronom, +421 918 653 147 CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na www.profika.cz www.profika.cz PROFIKA PROFIKA dodává a servisuje CNC stroje dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992! již od roku 1992! CERATIZIT už viac ako 95 rokov vyvíja a vyrába sofistikované riešenia rezania tvrdých materiálov. Vedeli ste, že prvý patent na obrábanie ocele karbidom volfrá- mu a karbidom titánu spoločnosť získala už v roku 1933? Odvtedy sa vývoj neza- stavil a počet patentov narástol na vyše 600. Na EMO spoločnosť prezentovala najmä nedávno vytvorený Team Cutting Tools, ktorý ponúka komplexné portfólio rezných nástrojov, príslušenstva a technologických riešení od významných značiek CERATIZIT, KOMET, WNT a KLENK. Na tlačovej konferencii však predstavitelia fir- my CERATIZIT prezentovali aj iné témy. Ako jedna z mála spoločností sa venovali aj tematike trvalej udržateľnos- ti výroby, ochrane prírodných surovinových zdrojov a re- cyklácie. Skupina CERATIZIT vyvinula vlastné metódy spra- covania, certifikované pod- ľa noriem ISO 9001 a ISO 14001, na konverziu produktov z karbidov po ich použití na recyklovateľný prášok. Cieľom je úplná recyklácia použitého karbidu pri minimálnej spotrebe energie. Pre skupinu CERA- TIZIT znamená recyklácia zodpovedné narábanie so zdrojmi, najmä cielené uplatňovanie politiky zachovávania obmedzených primárnych zdrojov recykláciou kovov, predovšetkým zvýšením pomeru opätovne použitých materiálov. Japonská spoločnosť Brother sa špecializuje na výrobu kompaktných vysoko- rýchlostných obrábacích strojov. Tohto výrobcu na slovenskom trhu zastupuje spo- ločnosť MISAN Slovakia, s.r.o., z Považskej Bystrice, ktorej konateľ Vladimír Žák nás po expozícii Brother previedol. Ako uviedol, pozornosť návštevníkov zaujal predovšetkým inovovaný rad multifunkčných strojov zlučujúcich frézovacie a sústružnícke operácie s označením M200X3 a M300X3 doplnený o nový automatický naklada- cí systém. Rovnako aj stroj radu SPEEDIO F600X1 s novou koncepciou kinematiky, zabezpečujúcou vyššiu tuhosť, čo ho pred- určuje na obrábanie dielov s vyššou hmot- nosťou. Spoločnosť MMC Hartmetall dodáva presné nástroje a integ- rované riešenia rezacích nástrojov japonského výrobcu Mitsubishi Materials Corporation. Na slovenskom trhu firmu zastupuje MCS, s.r.o., so sídlom v Bojniciach. Aj jej zástupca sa zúčastnil veľtrhu EMO, aby sa pripojil k medzinárodnému tímu odborníkov MMC Hartmettal na obrábacie procesy a stratégie v automobilovom, le- teckom a medicínskom priemysle, ktorý na veľtrhu poskytoval náv- števníkom podrobné informácie o najnovších nástrojoch Mitsubishi Materials a možnostiach ich využitia v dnešnom mimoriadne dyna- mickom výrobnom prostredí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

MORE POWER MEANS MORE PRODUCTIVITY Optiplex 3015 DDL 015*1-&9%%-Q˾JOÈÝÓÝQJˈLPWâWâLPOMBTFSPWÏIP [QSBDPWÈOÓJEPOFKNFOÝÓEÓMOZ 7Z[OBˈVKFTF[MFQÝFOÓNQSPEVLUJWJUZWFTSPWOÈOÓT$0 MBTFSZ KFWZCBWFO˾F[OPVIMBWPV.$5 ˾ÓEÓDÓNTZTUÏNFN .";"530-1SFWJFX(BJOUFMJHFOUOÓNJGVOLDFNJLEPTBäFOÓ WâKJNFˈOâDI˾F[OâDISZDIMPTUÓBNBYJNÈMOÓIPWZVäJUÓEPCZ QÈMFOÓTUSPKF 3ʼnHĀWėWHVLYtFH ZZZPD]DNHXF]FVPDFKLQHVRSWLSOH[GGO

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 16 Hlavní téma ročníku Digitální továrna 2.0 rezonovalo celým veletrhem a řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu byla k vidění ve všech halách. Zapojení robotů do výroby a automatizovaná řešení jsou na MSV už dlou- ho standardem, ale letošní novinkou byl posun od nákupu jednotlivých tech- nologií k jejich vzájemnému propojení. V pavilonu A1 vyrostla speciální expozice Digitální továrna, kde partneři v čele s firmami Microsoft a ABB předvedli digitalizaci výroby v praxi. Autonomní řízení pomocí umělé in- teligence, vzájemná komunikace výrobních zařízení i využití digitálních dvojčat jako operačních agentů – budoucnost průmyslu si návštěvníci MSV prohlédli i vyzkoušeli prostřednictvím virtuální reality. Škoda Auto zde vysta- MSV Brno 2019 potvrdil nástup digitálních technologií Text a foto BVV Roboty, internet věcí, systémy virtuální simulace i řízení pomocí umělé inteligen- ce – letošní MSV potvrdil masivní nástup digitálních technologií do průmyslové praxe. Všechny kryté plochy výstaviště byly vyprodány a největším středoevropským veletrhem žilo celé Brno. Expozice 1 662 vystavujících firem z 30 zemí si za pět dní prohlédlo více než 81 tisíc návštěvníků. Firmy byly spokojeny jak s počtem, tak s kvalitou návštěvníků a se zájmem o své produkty.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 17 TOP TÉMA DŇA MSV Brno 2019 Pretože nám príroda dôveruje 6NODGRYDQLHQHEH]SHÕQĨFKOÈWRN_.QRZKRZ_ %H]SHÕQRVĕSUÈFH_9\EDYHQLHSUHYÈG]RN_ _ZZZGHQLRVVN vila prototyp elektromobilu ŠKODA VISION iV. Na projekt navázala celodenní konference Digitální továrna 2.0 – Česko jako průmyslová velmoc, kde přední od- borníci prezentovali fenomény jako strojové samoučení nebo blockchain. Vysoký zájem zahraničí a rekordní doprovodný program Atraktivitu českého trhu potvrdila mimořádně vysoká účast zahraničních firem a odborníků. Ze zahraničí přijelo 829 firem, tj. polovina všech vystavovatelů, při- čemž nejvyšší zastoupení měly Německo, Slovensko, Čína, Itálie a Rakousko. Ve velkém rozsahu byly kolektivními účastmi zastoupeny zámořské země jako Čína, Indie a Tchaj-wan. Japonské a jihokorejské firmy vystavovaly přes svá evropská zastoupení. Veletrh si prohlédla řada zahraničních delegací a obchodních misí, které přicestovaly mj. z Indie, Jihoafrické republiky, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Slovenska, Severní Makedonie a Bavorska. Už loňský 60. MSV přinesl rekordní počet 79 doprovodných akcí a letos se po- dařilo laťku dále zvýšit. Během pěti dnů se uskutečnilo neuvěřitelných 91 setkání – konferencí, workshopů, seminářů i panelových diskusí – v celkovém trvání 206 hodin, což byl téměř pětinásobek otevírací doby veletrhu. MSV tak potvrdil svoji roli klíčové diskusní platformy pro podporu inovací i navazování obchodních kon- taktů mezi českými a zahraničními podnikateli. Řešila se aktuální témata jako 3D tisk, digitalizace průmyslu nebo cirkulární ekonomika. Velký zájem byl o třídenní B2B projekt Kontakt-Kontrakt s účastí 289 firem z 23 zemí a 500 obchodními jednáními. Úspěšný byl také jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair MSV a třetí ročník projektu organizovaných a komentovaných prohlídek veletrhu MSV TOUR. V Press centru se akreditovalo 262 zástupců médií z deseti zemí. Incomingové mise novinářů přijely z Polska, Slovenska, Maďarska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Švýcarska a Turecka. Většina Zlatých medailí MSV 2019 zůstala v Česku Nejlepší exponáty opět soutěžily o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodno- titelská komise udělila šest hlavních cen a jedno čestné uznání, za celoživotní dílo byl navíc oceněn profesor Jaroslav Kopáček. Zlatou medaili za inovaci ve zpraco- vatelské technologii získala společnost Ceratizit za svůj nástroj FreeTurn. Za inova- ci výrobního stroje dostal cenu vystavovatel CNC Invest, který do soutěže přihlásil dlouhotočný CNC obráběcí stroj s dvanácti řízenými osami. Za inovaci kompo- nenty ve strojírenství byl oceněn vystavovatel ZKL Bearings CZ a jeho asymetrické radiální soudečkové ložisko s kazetovou klecí. Za inovaci v automatizační technice a řešení bezpečnosti robotických pracovišť získalo ocenění měkké opláštění Air- skin výrobce Blue Danube Robotics. Vystaveno bylo na expozici ALTEG Bohemia. Za inovativní návrh elektrického pohonu kol elektromobilu dostal cenu sportovní elektromobil StudentCar SCX, který vznikl na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. V kategorii inovací v automatizační technice zabodovalo digitální dvojče výrobní buňky z Ústavu výrobních strojů, systému a robotiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Čestné uznání v kategorii inovací v transportu a logistice získal chytrý zásilkový box Tučňák společnosti TEXTILECO. Box je poháněn solární energií, obsahuje vnitřní i venkovní USB porty, bezpečnostní dveře, čidlo na světlo a do budoucna i variantu s lednicí. Transport a Logistika a ENVITECH drží s MSV krok 9. veletrh Transport a Logistika ukázal, že také dopravní a logistické firmy se in- tenzivně připravují na požadavky digitalizovaného průmyslu. O účast byl letos velký zájem. V dlouho dopředu vyprodané hale A2 a na přilehlé volné ploše se představilo 115 vystavovatelů z 12 zemí. Nabídka firem se výrazně zaměřila na IT řešení pro logistiku, nechyběla ani vzorová balicí a expediční linka prezentovaná v projektu Packaging Live. Odpovědný přístup k životnímu prostředí a přírodním zdrojům se stává nedílnou součástí průmyslového podnikání. Veletrh technologií pro ochranu životního pros- tředí ENVITECH letos přivítal 44 vystavovatelů ze 7 zemí. Zvýrazněným tématem veletrhu ENVITECH i MSV byla Cirkulární ekonomika jako systém opětovného vy- užívání materiálů, které udržujeme v oběhu co nejdéle. Tématu se věnovala řada doprovodných akcí včetně mezinárodní konference, na které byl založen Český cirkulární hotspot – platforma pro spolupráci při zavádění cirkulárních inovací jak v českém, tak globálním měřítku. První den MSV – po 91 letech – se na brněnské výstaviště vrátila socha Tomáše Garrigue Masaryka. Jde o kopii sádrového díla Otakara Španiela, která při otevření areálu brněnského výstaviště v roce 1928 dominovala rotundě pavilonu A. Nová socha je zho- tovena z bronzu a stojí před rotundou pavilonu A. Bronzový odlitek sochy vznikl díky podpoře společnosti Veletrhy Brno, společnosti MCAE Systems, která loni vytvořila pomocí 3D dat a robotu hlině- ný model, a zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, kteří přispěli dohromady asi 80 tisíc korun. 62. mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční společně s veletrhy IMT, PLASTEX, FOND-EX, WELDING a PROFINTECH v termínu 5.–9. 10. 2020.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 18 TOP TÉMA DŇA MSV Brno 2019 MSV Brno naším pohľadom Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne je pre jeho vystavovateľov a návštevníkov nielen dôležitou obchodnou príležitosťou, ale aj skvelou možnosťou stretnúť kolegov z odboru, vymeniť pár slov so starými známymi, zoznámiť sa s novými tvárami. Pre zástupcov mé- dií je však veľtrh aj priestorom, kde možno nájsť množstvo noviniek, podnetov a inšpirácie na ďalšiu prácu. Napokon, prejdite sa s nami po stánkoch a expozíciách… Spoločnosť OnRobot, ktorá je vedúcim poskytovateľom inovatívnych konco- vých nástrojov pre kolaboratívne roboty, prednedávnom uviedla na trh uni- fikované mechanické a elektronické rozhranie pre kompletný rad koncových (EOAT – End-Of-Arm-Tooling) nástrojov onRobot, ktoré firmám dramaticky zjednodušuje automatizačné projekty. Do tohto konceptu zapadá aj nový Dual Quick Changer, predstavený českej a slovenskej verejnosti práve na MSV v Br- ne, ktorý môže byť v jednom výrobnom cykle osadený dvoma rôznymi nástroj- mi súčasne, čo maximalizuje využitie robota. Vystavovateľskú premiéru na tohto- ročnom MSV Brno má za sebou aj nemecká spoločnosť HAIMER, kto- rá sa zaoberá vývojom a výrobou nástrojových držiakov vo všetkých populárnych rozhraniach a dĺžkach, prístrojov pre tepelné upínanie, mo- dulárnych vyvažovacích systémov, 3D snímačov i digitálnych systémov riadenia nástrojov vo výrobe. Skutoč- ne exponované miesto – uprostred pavilónu P – i mimoriadne prehľadná expozícia firmy, boli zárukou, že HAIMER naozaj pútal pozornosť návštevní- kov. Exkluzívnu výstavnú plochu na prezentáciu svojich produktov získala spo- ločnosť vďaka svojmu dlhodobému partnerstvu s firmou DMG MORI, s ktorou zdieľala spoločný priestor. Mobile Industrial Robots (MiR), globálny dodávateľ autonóm- nych mobilných robotov, prezentoval v Brne (v stánkoch svojich partnerských spoločností DREAMland, Amtech, či Trilogiq) svoje inovácie v oblasti logistických aplikácií, vrátane paletového racku pre MiR500 či prepravy KLT boxov s využitím MiR200. Na stretnutí s novinármi v expozícii spoločnosti Renishaw, sa ge- nerálny riaditeľ firmy pre ČR a SR Josef Sláma, okrem iného, za- mýšľal nad vývojom odvetvia automotive v Česku a na Slovensku. „Neviem, aká bude budúcnosť automobilového priemyslu v ČR a SR. Či bude svetlá, alebo menej svetlá, ani aké pohony budú dominovať. Určite však viem, že bude musieť byť rýchla, presná a efektívna.“ Dopĺňame, že presne ako technológie a produkty Renishaw. Každý, kto sa niekedy, čo i len krátko stretol s problematikou metro- lógie, pozná spoločnosť Prima Bilavčík z Uher- ského Brodu, ktorá je na metrologickom trhu ČR a SR už viac ako 25 rokov. Na MSV v Br- ne firma usporiadala pre novinárov nielen pre- hliadku expozície spoje- nú s predstavením multisenzorových meracích strojov WERTH, či 3D laserového projektora FARO Tracer pre navádzanú montáž a výrobu, ale aj veľmi príjemné neformálne posedenie. Ďakujeme!

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

Gühring Slovakia s.r.o. Hliny 1412/4 | 01707 Považská Bystrica | T +421 424 26 21 44 | guehring@guehring.sk | www.guehring.sk g g.s sk k | | ww www.guehring.s .sk k

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 20 TOP TÉMA DŇA MSV Brno 2019 Spoločnosť Bliss-Bret, a.s., z Liptovského Mikuláša, člen belgickej skupiny HACO Group, sa tento rok predstavila na MSV Brno vôbec po prvý raz. Bliss-Bret sa na Slovensku špecializuje na konštrukciu a výrobu hydraulických a mechanických lisov. Hoci firma – vzhľadom na extrémnu veľkosť strojov – nepredstavovala naživo žiadny zo svojich produktov, s návštevnosťou a zá- ujmom o vlastnú produkciu boli predstavitelia Bliss-Bret spokojní. Výrobca celosvetovo najrozšírenejších kolaboratívnych robotov (kobotov) – Universal Robots (UR) počas veľtrhu MSV BRNO na tlačovej konferencii oznámil, že s okamžitou dostupnosťou uviedol na trh nový model svojho robota – UR16e, ktorý ponúka dote- raz najvyššie manipulačné zaťaženie. Dokáže manipulovat až so 16 kilogramami. UR16e kombinuje veľké manipulačné zaťaženie s rádiusom 900mm a opakovateľnosťou pohybu s presnosťou +/- 0,05mm. Je tak ideálny pre automatizáciu úloh, vyžadujúcich veľké manipulačné zaťaženie, obsluhu CNC strojov, vrátane ma- nipulácie s viacerými komponentmi bez toho, aby bola znížená presnosť. Rúrkové modulárne riešenia pre intralogistiku od spoločnosti Trilogiq, ako sú pracovné stanice, regály, vychystávacie stojany, vozíky, … sú postavené presne podľa požiadaviek zákazníkov a nachádzajú uplatnenie vo všetkých odvetviach priemyslu. Na MSV firma prezen- tovala, okrem samotného rúrkového systému, aj online konfigurátor modulárnych rúrkových riešení, ktorý umožňuje rýchly a pohodlný návrh rúrkového systému pomocou webovej platformy. Pozornosť priťahovalo aj využitie rúrkového modulárneho riešenia v kombinácii s autonómnym mobilným robotom MiR. Vydavateľstvo časopisu ai magazine – spoločnosť LEADER press, s.r.o., je každoročne mediálnym partnerom MSV Brno a každoročne sa na veľtrhu v Brne aj prezentuje. Sme radi, že ste si aj tento rok našli k nám do haly V cestu a navštívili nás. Ďakujeme! Výrobné informačné systémy – MES (z anglického Manufacturing Execution Systems) sú jednou z kľúčových oblastí konceptov Industry 4.0 alebo Smart Factory. Spoločnosť DEL, a.s., zo Žďáru nad Sáza- vou vyvinula a ponúka vlastný systém on-line zberu dát a sledovania podmienok výroby pod názvom delMES. Jeho možnosti, ako môže fir- mám (vrátane najväčšieho českého výrobcu automobilov) šetriť nielen náklady na údržbu, ale vďaka predikcii aj zabrániť stratám, ktoré by vznikli pri zastavení výrobnej linky, predstavil DEL počas prezentácie vo svojom stánku.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

7RROLQJWKH)XWXUH ZZZFHUDWL]LWFRP 7($0&877,1*722/6 &(5$7,=,7MHY\VSěOiHQJLQHHULQJRYi VNXSLQDVSHFLDOL]XMtFtVHQDQiVWURMRYp WHFKQRORJLHDWYUGpPDWHULiO\ ƒ ZZZFHUDWL]LWFRPKGW 5Ť]Qp VRXVWUXçQLFNpRSHUDFH 9DULDELOQtQDVWDYHQt ŒH]QpKR~KOX rotace nástroje Y\QLNDMtFtNRQWURODQDGWŒtVNRX 9tFHLQIRUPDFtQD 5(92/8&(96286758æ(1Ì FreeTurn pro High Dynamic Turning SRX]HMHGQtPQiVWURMHP

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 22 Do novovybudovaných priestorov v Beluši sa firma presťahovala koncom júla po desiatich mesiacoch výstavby závodu. Ako hovorí konateľ spo- ločnosti Gühring Slovakia, s.r.o., Rastislav Jančovič, rozhodnutie postaviť na Slovensku výrobno-servisný závod padlo ešte v roku 2016. Jedným z rozhodujúcich dôvodov bola snaha o skrátenie dodacích termínov špe- ciálnych nástrojov zavedením vlastnej malosériovej výroby, a tiež snaha o urýchlenie komplexného servisu nástrojov pre tunajších zákazníkov, keď- že tieto služby pre slovenský trh doteraz zabezpečovali pobočky Gühring v ČR, Rakúsku alebo priamo materská spoločnosť v Nemecku. Gühring Slovakia vo vlastnom a s ambíciami Vlasta Rafajová, foto Güring Slovakia, autorka „Poskytujeme nemeck kvalitu v dod vke nástrojov a ich servise, na ktor u nie je p rebn viac ča- kať, preto e vlastn v roba a servis n m umo uj ve mi vysok exibilitu a krátke dodacie term ny.“ Rastislav Jančovič Gühring Slovakia je jednou z dcérskych spoloč- ností nemeckého koncernu Gühring – firmy s vyše 120-ročnou tradíciou výroby kvalitných rotačných nástrojov na obrábanie kovov. Prednedávnom slovenské zastúpenie značky otvorilo svoje nové výrobno-servisné centrum v Beluši (okres Pú- chov). Z pôvodne obchodnej spoločnosti Gühring Slovakia sa tak stal závod s vlastnými výrobnými a servisnými kapacitami a potenciálom pracovať v budúcnosti aj na vývoji nových nástrojov, ich konštrukcii, povlakovaní, ... Rastislav Jančovič, konateľ Gühring Slovakia, s.r.o

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 23 SVET LÍDROV Pre svoje nové centrum si Gühring Slovakia vybral pozemok v bez- prostrednej blízkosti diaľnice D1, čo podstatne zjednodušuje logistiku nielen v rámci firmy, ale najmä s ohľadom na zákazníkov. Celá výrobná budova zaberá plochu 1 500 m2, v rámci nej je umiestnená jednopod- lažná výrobno-servisná hala (1 300 m2) a dve podlažia (každé 200 m2) so zázemím pre administratívu, obchod, a tiež s miestnosťou na školenia zákazníkov pre cca 25 ľudí. Súčasťou nového areálu je aj externý sklad s rozlohou takmer 200 m2. Postup na vyšší level Spoločnosť Gühring sa dlhodobo zameriava na výrobu skutočne kom- plexného sortimentu nástrojov pre vŕtanie, frézovanie, závitovanie, vy- hrubovanie a vystružovanie, zahlbovanie, vrátane PKD a CBN nástrojov, upínacích systémov, ale aj výdajných automatov a logistických riešení správy rezných nástrojov. Približne polovicu objemu predaja rezných ná- strojov Gühring predstavujú špeciálne nástroje. Na tento segment sa firma zameriava od svojich počiatkov. V katalógovej ponuke štandardných ná- strojov má pritom okolo 40 000 položiek. Zatiaľ čo štandardné nástroje sú určené predovšetkým menším a stredným zákazníkom, špeciál sa týka hlavne veľkých zákazníkov. Špeciálne nástroje sú vyvíjané a vyrábané podľa špecifických požiadaviek konkrétneho zákazníka zo všetkých ob- lastí priemyslu. Postavením nového výrobno-servisného centra sa status slovenskej poboč- ky veľmi výrazne mení. „Doteraz sme boli v pozícii obchodnej spoloč- nosti, v rovnakej, ako je aktuálne aj množstvo našich konkurentov, ktoré s výrobným procesom nemajú veľa do činenia a vo výrobných veciach sa spoliehajú na materskú spoločnosť. Vďaka novému výrobno-servisnému závodu sa však dostávame o úroveň vyššie. To, že sa výrazne približuje- me k našim zákazníkom, je jedna vec, druhá je, že pritom dodržiavame všetky štandardy materskej spoločnosti – s využitím nemeckej technológie, nemeckých systémov riadenia, komplexnosti sortimentu. Jednoducho po- vedané, poskytujeme nemeckú kvalitu v dodávke nástrojov a ich servise, na ktorú už nie je potrebné viac čakať, pretože vlastná výroba a servis nám umožňujú veľmi vysokú flexibilitu a krátke dodacie termíny,“ vysvet- ľuje R. Jančovič. Centrum Gühring v Beluši je aktuálne schopné zabezpečiť servis nástrojov obsahujúci brúsenie aj PVD povlakovanie nástroja v lehote 5 až 7 pracov- ných dní. Pri výrobe úplne nových špeciálnych nástrojov závisí dodacia lehota od dostupnosti polotovarov – tvrdokovu, ktorý slovenská pobočka nakupuje od materskej spoločnosti. Kvôli skráteniu dodacích časov plánu- je centrum v Beluši zriadenie vlastného skladu polotovarov tak, aby bolo možné vybaviť objednávku zákazníka na výrobu špeciálneho nástroja najneskôr do 10-tich pracovných dní. Technologicky jedna k jednej R. Jančovič pripomína, že existencia závodu v Beluši je vyjadrením dô- very materskej spoločnosti nielen v potenciál nášho trhu, ale i tímu, ktorý v Gühring Slovakia pracuje. Nebýva totiž samozrejmosťou, že vybudova- nie nových výrobných kapacít v inej krajine znamená automaticky aj pre- vzatie všetkých výsledkov technologického vývoja materskej spoločnosti. „U nás to však platí. Náš závod je na rovnakej technologickej úrovni ako závod v Nemecku. Gühring nie je len výrobca špičkových nástrojov, má aj vlastný vývoj a výrobu CNC strojov na výrobu a servis nástrojov, vlast- nú technológiu a zariadenia na PVD povlakovanie, vlastné technológie na úpravu mikrogeometrie rezných hrán, mokrého pieskovania, leštenia, vlastné meracie zariadenia. A všetky tieto technológie máme aj u nás v Beluši, technologicky sme teda porovnateľní jedna k jednej so závodmi Gühring v Nemecku. To nám vytvára predpoklad, aby sme sa aj my v na- sledujúcich rokoch mohli aktívne zapojiť aj do vývoja nástrojov. Naším cie- ľom je teda v nasledujúcich, povedzme, desiatich rokoch popri fungovaní výrobno-servisného centra aj vybudovanie vlastného vývojového centra. To by sa jednak podieľalo na vývojových úlohách celej skupiny Gühring, ale zároveň by nám to umožnilo dosiahnuť vlastnú sebestačnosť tak, aby sme nový nástroj pre zákazníka vedeli geometricky vyvinúť, skonštruovať, výkresovo zdokumentovať, vo vlastnej réžii potom v malých a stredných sériách vyrobiť a neskôr aj servisovať.” Čoraz samostatnejší Centrum už dnes dokáže vyriešiť približne 90 až 95 percent všetkých servisných požiadaviek, ktoré pred jeho existenciou museli pre sloven- ských zákazníkov napĺňať servisné strediská v Rakúsku, Českej republike či Nemecku. Samotnú výrobu celého komplexného sortimentu špeciál- nych nástrojov Gühring z polotovarov Gühring v Beluši spustia na pre- lome roka. Tunajší závod je kapacitne navrhnutý na 12 päťosových brúsok (šesť vý- robných a šesť servisných). Aktuálne sú v nových priestoroch inštalované dve 5-osové brúsky. Podľa R. Jančoviča, pribudnú ďalšie stroje až po úpl- nom kapacitnom vyťažení prvých dvoch. „Chceme mať postupný plynulý nábeh vo výrobe, najskôr budú v prevádzke jednu zmenu, neskôr dve, tri, podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia na trhu. Keďže ide o stroje, ktoré vyrába pre svoju potrebu naša materská spoločnosť, nemusíme sa pri ďal- šom rozširovaní výroby obávať dlhých dodacích lehôt. Ďalšie nové stroje nám vedia dodať z Nemecka veľmi rýchlo tak, aby sme mohli flexibilne reagovať na požiadavky trhu.“ Okrem brúsok je závod v Beluši vybavený aj komplexnou technológiou PVD povlakovania, všetkými druhmi zariade- ní vrátane predprípravy a úpravy po povlakovaní, či technológiou správy nástrojov, v podobe výdajných automatov, ktoré takisto patria do výrob- ného portfólia spoločnosti. V súčasnosti závod zamestnáva dvadsiatku ľudí, pričom s postupným nábehom a dopĺňaním nových strojov, budú pribúdať aj ďalší noví pra- covníci.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 24 Spoločnosť SPINEA v novom závode Text a foto Tatiana MÚDRA, SPINEA, Eva ERTLOVÁ, ai magazine Nový závod zvyšuje kapacitu výroby SPINEA, s.r.o. je moderná výrobno-vývojová spoločnosť. Podnetom pre jej vznik pred vyše štvrťstoročím, bol vlastný vynález nového prenosového prin- cípu redukčného mechanizmu cykloidných prevodoviek. V tomto technolo- gicky náročnom segmente konkuruje trom japonským firmám. Z dôvodu nutnosti zvyšovania kapacity výroby dokončuje nový výrobný zá- vod, v ktorom už začala výrobu v júni tohto roka. Je vybudovaný v priemy- selnom parku v Haniske pri Prešove. Na rozlohe vyše 18 500 m² vyrástol moderný nízkoenergenický výrobný komplex s najnovšími technológiami, kde je výskumné aj rozvojové centrum spoločnosti. Okrem toho, že sa po- silnila kapacita výroby, zlepšili sa i logistické procesy spoločnosti. Závod je umiestnený strategicky v tesnej blízkosti diaľničného úseku, ktorý je mo- mentálne v štádiu výstavby a jeho dokončenie a spustenie naplánované na rok 2021, nielen SPINEA, netrpezlivo očakáva. Obchodné aktivity firmy SPINEA sú totiž silne proexportne zamerané a vyhovujúca dopravná štruk- túra je aj preto nevyhnutnosťou. Reduktory TwinSpin® – svetová značka, svetoví odberatelia Reduktory TwinSpin® sú určené do aplikácií, ktoré vyžadujú vysoký pre- vodový pomer, veľkú kinematickú presnosť, bezvôľový chod, vysokú mo- mentovú kapacitu, vysokú tuhosť, kompaktnú konštrukciu v obmedzenom inštalačnom priestore, a tiež malú hmotnosť. Počas svojej existencie sa SPINEA úspešne etablovala na svetovom trhu a presadila sa v konkuren- cii špičkových dodávateľov v odvetviach, ako je priemyselná robotika, automatizácia, výroba obrábacích strojov, v monitorovacích, radarových a navigačných zariadeniach, zdravotníckej technike. Reduktory nájdu uplatnenie napríklad aj v pokrokových rehabilitačných zariadeniach, kto- ré pomáhajú deťom s poruchou pohybového aparátu, a v mnohých ďal- ších odvetviach. Na trh boli v priebehu rokov uvedené okrem základnej T série aj série E, H, M, G. Viac ako 99% výrobkov smeruje na vývoz do priemyselne vyspelých krajín ako Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Švédsko, Česká republika, Čína, Taiwan či Kórea. V súčasnosti patrí spoločnosti SPINEA v predaji vysokopresných reduktorov, viac ako 15% podiel na európskom a 4% podiel na svetovom trhu. Na tohtoročnom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne už tradične nechýbala ani spo- ločnosť SPINEA so sídlom v Prešove. Pre, v sú- časnosti jediného pôvodne európskeho výrobcu vysokopresných reduktorov, ktoré sú uvádzané na trh pod názvom TwinSpin®, je totiž dôležitý aj český trh. Obchodní zástupcovia, ktorí sa veľtrhu zúčastnili, boli spokojní, pretože opäť ich expo- zíciu navštívilo množstvo súčasných i budúcich zákazníkov. Firma sa zúčastnila aj tohtoročného MSV v Brne

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 25 SVET LÍDROV Medzi najväčších zákazníkov firmy patria najmä výrobcovia priemyselných robotov. Spoločnosť KUKA spustila sériovú výrobu s reduktormi TwinSpin® už v roku 2002. Postupne pribudli spoločnosti ABB, Comau, RR Robotika, ale i výrobcovia obrábacích strojov DMG MORI, Trumpf alebo Doosan Infraco- re, producent baliacej techniky Tetrapak i špecialista na brúsenie skla Swa- rowski. Vďaka presnosti a spoľahlivosti sú reduktory TwinSpin® dodávané aj do projektu urýchľovača jadrových častíc v CERNe vo Švajčiarsku. Orientácia na ázijský trh SPINEA dodáva reduktory do celého sveta. V ostatnom období sa výrazne sústreďuje aj na ázijský trh, predovšetkým Čínu – najrýchlejšie rastúci trh v oblasti robotiky a automatizácie. A to aj z dôvodu, že táto krajina je atrak- tívna aj pre najväčších zákazníkov firmy. Významným sektorom v Ázii je polovodičový priemysel, ktorý vyžaduje čoraz väčšiu mieru automatizácie. Táto potreba je odôvodnená predovšetkým rýchlym rastom miezd v Číne, ale aj skracujúcimi sa vývojovými cyklami pre smartfóny či smart TV. Stano- vené ciele napĺňa SPINEA v súlade so svojím strategickým plánom a v kraji- nách ako Južná Kórea, Taiwan a Čina získava, vďaka kvalite a výnimočnosti svojich produktov, dôveru čoraz väčšieho počtu zákazníkov. Dôkazom je aj aplikácia najmenších reduktorov v japonskom humanoidnom robote, ktorý vyvíja firma Kawasaki a University of Tokyo. Najmodernejšie výrobné zariadenia Vzhľadom na technologickú náročnosť výroby, firma disponuje najmoder- nejšími výrobnými zariadeniami, preto sú pre spoločnosť prioritní vysokokva- lifikovaní odborníci z oblasti vývoja a výskumu, výroby, kvality, marketingu a obchodu. Spoločnosť disponuje vlastnými výrobnými kapacitami, ktoré tvoria najmodernejšie obrábacie technologické zariadenia od popredných svetových výrobcov. Vďaka prevratnému technickému riešeniu a vynikajú- cim vlastnostiam sa stali reduktory TwinSpin® žiadaným artiklom svetových lídrov v každej oblasti, kde sa vyžaduje presnosť na tisíciny milimetra. Výroba aktuátorov DriveSpin® Za roky existencie sa vo firme veľa zmenilo a stále mení. Z firmy garážo- vého formátu je dnes technologický líder vo svojom odbore. Okrem iného SPINEA v spolupráci so SPINEA Technologies, s.r.o. vyrába aktuátory Drive- Spin®, ktorých základným komponentom sú reduktory TwinSpin®. Spoločnosť SPINEA Technologies s.r.o. je tiež moderná technologická fir- ma, ktorá sa zaoberá vývojom inovatívnych technických riešení a ich ná- slednou aplikáciou do praxe. Firma vznikla v roku 2013 s cieľom priniesť pre komerčný trh unikátne produkty, technológie, nové vizualizačné trendy, postupy a riešenia s následnou implementáciou do výrobného procesu. Jej hlavnými aktivitami sú: • vývoj a výroba aktuátorov a mechatronických zariadení • vývoj prevodoviek TwinSpin® • vývoj nových prevodových princípov • aplikačný inžiniering • skúšobníctvo. Vysokokvalifikovaní pracovníci – budúcnosť firmy Potreba vysokokvalifikovaných pracovníkov je vo výrobe, ktorá je charakte- ristická pre firmu SPINEA, nutnosť. Aj preto v spoločnosti venujú veľkú po- zornosť nielen vzdelávaniu zamestnancov, ale venujú sa v oblasti ľudských zdrojov aj ďalším aktivitám. Aktívne spolupracujú so strednými školami tech- nického zamerania v Prešovskom kraji, najmä so zameraním na strojárstvo. Podieľajú sa na zriadení Centra odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie pri Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, či na vhodnom nastavení rekvalifikácie v rámci programu RE-PAS v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Spojenou školou Ľ. Podjavorinskej. Spoločnosť získala aj osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzde- lávania v odboroch štúdia: mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik – mechatronik. V školskom roku 2017/2018 vstúpili do duálneho vzdelávania. V tejto oblasti opäť spolupra- cujú so Spojenou školou Ľ. Podjavorinskej a v prípade možností nevylučujú ani spoluprácu s ďalšími strednými školami, kde sú študijné programy vyho- vujúce pre potreby firmy SPINEA. Súčasne spoločnosť SPINEA má spoločné laboratórium na TU FEI v Košiciach, kde aktívne spolupracuje na výskume a vývoji formou bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Taktiež spolupracuje na rôznych projektoch mechatronického zamerania a partici- puje na medzinárodných konferenciách. V spoločnosti si totiž uvedomujú, že vysokokvalifikovaní zamestnanci sú budúcnosťou jej napredovania. Nový content marketing SPINEA Svoje produkty firma komunikuje najmä priamo aktívnou účasťou interných obchodných manažérov alebo prostredníctvom distribútorov. Vyvíjajú však aktivity aj v marketingovej oblasti s cieľom zviditeľňovať sa na významných veľtrhových a iných podujatiach. Je ich neúrekom. SPINEA sa aktívne zú- častňuje medzinárodných strojárských veľtrhov po celom svete. Aj tento rok absolvuje takmer 30 veľtrhových podujatí. V dňoch 26. – 28. novembra bude firma prezentovať svoju ponuku na výstave SPS IPC Drives v No- rimbergu. A práve tu spúšťa nový content marketing. SPINEA sa predstaví v novom dizajne s novými komunikačnými prvkami, grafikami, vyobrazením produktu. Podporný vizuálny prvok, ktorý bude celoplošne predstavený vo forme dvoch trochoidálnych kolies a kríža, bude charakterizovať pohyb, vý- voj a energiu budúcnosti. Ide o 3D zobrazenie významu červeno-bieleho znaku spoločnosti, ktoré je zakomponované v logu SPINEA. Súčasne plánu- je na SPS Drives 2019 predstaviť nový katalóg, kde bude zakomponovaná aj G-séria prevodoviek a celý nový rad aktuátorov – hollow shaft. Katalóg bude spájať produktové portfólio spoločnosti SPINEA s.r.o. a jej sesterskej spoločnosti SPINEA Technologies, s.r.o. O svetovom význame firmy svedčí i fakt, že SPINEA je členom význam- ných medzinárodných združení v oblasti robotiky – International Federa- tion of Robotics a EU Robotics, a tiež VDMA (zväzu nemeckých výrobcov strojov a zariadení). CIIF 2019 v Shanghai Z výrobného portfólia

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 26 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie www.dmgmori.com DMG MORI Die DMG MORI Die DMG MORI Výroba nástrojů a forem má pro spo- lečnost DMG MORI již déle než 50 let vysokou prioritu. Na tomto základu vznikla jednak reprezentativní základna zákazníků, jednak také průkopnické výrobní technologie – a vznikají nadále. Z tohoto know-how profitují zákaz- níci ve střediscích DMG MORI Die & Mold Excellence Center ve Pfrontenu a v japonském městě Iga. Experti těch- to středisek koncipují individuální vý- robní řešení s průchodnými procesními řešeními speciálně pro výrobu nástrojů a forem, pro kterou je charakteristická malá velikost dávek. Inovativními výrobními řešeními a komplexními procesy umožňuje DMG MORI Die & Mold Excellence Center svým zákazníkům ekonomickou výrobu náročných nástrojů a forem. & Mold Excellence Center Na procesy orientovaná řešení pro obor Die & Mold • Středisko DMG MORI Die & Mold Excellence Center disponuje více než 50 lety zkušeností v oblasti výroby nástrojů a forem • Koncepce individuálních výrobních řešení s průchod- nými procesními řetězci pro realizaci malých dávek • Úzká spolupráce se zákazníkem začíná prvním návr- hem a končí implementací procesu včetně programo- vání, automatizace a kontroly procesu i kvality • DMU 200 Gantry a DMU 340 Gantry: produktivní a dynamické obrábění velkých dílů • DMU 85 monoBLOCK: efektivní 5osé simultánní obrá- bění s paketem „Die & Mold“ Centrum DMU 200 Gantry umožňuje dynamické obrábění velkých dílů s rychloposuvem až 50 m/min. Pravoúhlý pracovní prostor centra DMU 340 Gantry nabízí upínací plochu 2 700 x 4 400mm

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 27 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie DMG MORI Czech s.r.o. Ořechovská 195/1a, 619 00 Brno, tel.: + 420 545 426 311, czech@dmgmori.com Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK, tel.: +421 32 649 48 24, slovakia@dmgmori.com www.dmgmori.com Komplexní díly, vysoké nároky na přesnost a potřebná produktivita jsou rozhodujícími faktory, které určují efektivitu výroby nástrojů a forem napříč všemi obory – od výroby obalů přes zdravotní techniku až po automobilový průmysl. Experti ve střediscích DMG MORI Die & Mold Excellence Center současně čelí výzvě realizovat ekonomická výrobní řešení pro stále nové aplikace. Tato úzká spolupráce se zákazníkem začíná už ve velmi raných fázích projektu a sahá od prvního návrhu až po implementaci procesu včet- ně programování, automatizace a kontroly procesu i kvality. Optimální výrobní technologie pro každou aplikaci Srdcem každého výrobního řešení jsou nasazené obráběcí stroje DMG MORI. Široké portfolio obráběcích center a soustruhů umožňu- je pracovníkům střediska DMG MORI Die & Mold Excellence Center v tomto ohledu optimální výběr. Zatímco se portálové stroje a centra typu Gantry úspěšně prosazují ve výrobě velkých dílů, přesvědčují například DMU 60 eVo linear, DMU 85 monoBLOCK a DMU 90 P duoBLOCK zákazníky v oblasti komponentů nástrojů a vložek do forem. Že DMG MORI dokáže úspěšně pokrýt kompletní proces výroby nástrojů a forem, to dokládají v neposlední řadě centra LASERTEC Shape pro ekonomicky efektivní strukturování povrchů forem stejně jako aditivní stroje LASER- TEC 30 SLM 2nd generation a LASERTEC 65 3D hybrid. Na hybridních strojích lze například kombinovat materiály různých tepelných vodivostí nebo tvrdostí a optimalizovat tak časy cyklů či odolnost proti opotřebení. Komplexní přístup k řešení procesů, standardizace a automatizační řeše- ní – například pro manipulaci s paletami pomocí nového bezobslužného systému PH-AGV 50 (Automated Guided Vehicle), který byl představen na veletrhu EMO ve spojení s centrem DMU 65 monoBLOCK – přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich zákazníků. V kombinaci s vysokou výkonností produktů DMG MORI dosahují naši zákazníci v závislosti na konkrétním stroji často výkonů až 6 500 vřetenohodin za rok. Stále častěji využívají uživatelé naše stroje také pro kompletní obrábění, které v auto- matizované výrobě zvyšuje flexibilitu plánování a umožňuje lepší standar- dizaci procesních řetězců. Použitím technologických cyklů se do výrobních procesů implementují jak bezpečnostní kontroly, tak i specifická nastavení parametrů strojů, aby bylo možno dosáhnout další redukce průběžných časů jednotlivých komponentů. Právě tato agilní výrobní řešení v podobě kombinace klasických výrobních technologií s technologiemi aditivní vý- roby a strukturováním povrchů budou stále více podstatným rozdílovým faktorem, když společnosti v oboru nástrojů a forem budou chtít pracovat diferencovaně a konkurenceschopně. Highlights: LASERTEC 125 Shape • Velké obrobky až ø 1 250 × 700mm a 2 600kg, ustavovací plocha < 19 m2 (bez podesty) • Nejmodernější vláknový laser 100 W s přepínatelnou délkou pulzů a frekvencí 10 – 1 000 kHz • NEW: režim „Fast Scan“ pro obrábění s rychlostí až 4 m/s • NEW: vysokorychlostní posuv v ose Z (volitelně) pro obrábění 3D ploch rychlostí až 4 m/s (teoreticky 30 m/s) • Nejvyšší trvalá rychlost díky konstrukci monoBLOCK a odměřovacím systémům smartSCALE od MAGNESCALE s rozlišením 0,005 μm u li- neárních os • Neomezené možnosti při navrhování individuálních struktur Vytváření povrchových struktur na stroji LASERTEC Shape otevírá cestu ne- omezené svobodě designu LASERTEC 125 Shape: 3D laserové texturování volně tvarovaných ploch na obrobcích o hmotnosti až 2600kg Kovací zápustek na kyčelní hřeb: DMC 650 V, materiál 1.2343, 250 x 200 x 100 mm Forma na šlapací autíčko: DMU 65 mB, materiál 1.4122, 580 x 300 x 380 mm Vstřikovací forma na kryt tabletu: LASERTEC 75 Shape, hliník, 290 x 220 x 65 mm Forma na mřížku chladiče: NVX 5100, materiál SKD61, 700 x 450 x 150 mm

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 28 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Vysokorýchlostné presné obrábanie Vysoká rezná rýchlosť je prirodzeným atribútom vysokorýchlostného obrábania (HSM – High Speed Machining). Pochopiteľne, presnosť nástroja je rovnako dôležitá; je vyžadovaná presnosťou obrábania, ale aj mechanikou rýchlo sa otáčajúceho telesa. Presnosť nástroja sa v ostatných rokoch stala dôležitým parametrom na prehodnotenie. Aká je príčina? Prečo je vysokorýchlostné obrábanie čoraz viac presadzované v operáciách hrubovania? Ako výrobcovia rezných nástrojov reagujú a implementujú svoje riešenia pre tieto konkrétne požiadavky priemyslu? Priemysel kovoobrábania si osvojil metódu vysokorýchlostného obrábania (HSM) už v 90-tych rokoch minulého storočia. Táto metóda našla svoje uplatnenie v rozličných odvetviach priemys- lu, a tým spôsobila vážne zmeny v technológii a vývoji rezných nástrojov. Všeobecne známe výhody HSM sú opakovane spomí- nané v mnohých učebniciach, knihách, strojárskych časopisoch a ďalších zdrojoch informácií. Záujem o presné vysokorýchlostné obrábanie je v poslednej dobe značný, a to najmä kvôli presnosti a ďalším nemenej dôležitým parametrom rezných nástrojov urče- ných práve na tento účel. Definíciou presného obrábania je opakované dodržanie prísnych tolerancií daných procesom obrábania. Úroveň „prísnosti” je bliž- šie určená a závisí od typu operácie, napríklad: frézovanie, sú- struženie alebo vŕtanie, a tiež od konkrétneho spôsobu obrábania: či už ide o hrubovanie, polo-dokončovanie, alebo dokončovanie. Pokrok v technológii presného vysokorýchlostného obrábania kla- die špeciálny dôraz na opracovanie už pred-dokončených obrob- kov – polotovarov. Procesy presného odlievania, vstrekovania kovov alebo 3D tlače zaručujú, že vyrobené polotovary sú už blízko finálneho tvaru a rozmerov danej súčiastky. V dôsledku toho klesá potreba odstra- ňovania veľkého objemu materiálu hrubovaním. V oblasti výroby foriem a zápustiek je zavedenie metódy vysokorýchlostného obrá- bania s cieľom zníženia výrobného času skutočnou alternatívou ku konvenčným spôsobom obrábania. Aplikácie nástrojov z keramiky v extrémne vysokých rýchlostiach v kombinácii s nízkym úberom materiálu pri opracovaní ťažko-obrobiteľných žiaruvzdorných su- perzliatín, sú dnes v leteckom priemysle už štandardom. Pokiaľ ide o výrobu hliníkových komponentov, tu sa stalo HSM takisto už každodennou realitou. ISCAR LTD, Preklad: Lukáš LUKÁČ, ISCAR SR Obr. 1

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 29 Operácie obrábania s nízkymi úbermi materiálu na jeden pre- chod, majú podstatné výhody najmä v nižšej výkonnostnej nároč- nosti stroja, nižšom generovanom teple a kvalitnejšom dokončení povrchu. Presné vysokorýchlostné obrábanie s nízkym úberom materiálu, je teda logickým rozšírením výroby súčiastok presnou modernou metódou. Vysokorýchlostné obrábanie (HSM) je ty- pické najmä pre obrábanie s rotačným nástrojom – hlavne pre frézovanie. V prípadoch, kedy je obrábaná súčiastka s komplex- nými tvarmi a drážkami vyrábaná z jedného kusu materiálu, HSM poskytuje možnosť vysokoproduktívneho hrubovania spôsobom trochoidného frézovania. Táto technika obrábania je charakte- ristická pohybom rýchlo otáčajúcej sa frézy v zložitej trajektórii, počas ktorej sú odoberané tenké, ale široké vrstvy materiálu. Vý- sledkom je vytvarovanie súčiastky, ktorá je veľmi blízko konečnej forme. Zostávajúci malý prídavok materiálu sa odstráni v ďalšej fáze, ktorou je dokončovacie vysokorýchlostné frézovanie. Výro- ba vrtulí a lopatkových turbín je typickým príkladom spomínaného procesu, ktorý je možné definovať aj oxymoronickým termínom: „presné hrubovanie”. Úspech vysokorýchlostného obrábania spočíva v reťazci kľú- čových prvkov, ktoré pozostávajú z obrábacieho stroja, účelne zvolenej stratégie obrábania, vhodného upínania nástroja a sa- motného rezného nástroja. Viacosové obrábacie stroje s nižším výkonom, ktoré sú špeciálne konštruované pre vysokorýchlostné obrábanie, sú charakteristické vysokým krútiacim momentom, vy- sokootáčkovým vretenom, pokročilým programovým riadením a inteligentným softwarom. Takto vybavené stroje sú schopné rea- lizácie mnohých stratégií obrábania, ktoré boli vyvinuté s cieľom zabezpečenia maximálnej efektivity. V súčasnosti má priemysel kovoobrábania vo svojom arzenáli vysokospoľahlivé systémy upí- nania nástroja, ktoré zaručujú bezpečné upínanie nástrojov v širo- kom rozsahu rezných rýchlostí. Za týchto daných podmienok môže byť rezný nástroj – kľúčový prvok, ktorý prichádza do priameho kontaktu s obrábanou súčiastkou počas operácie obrábania – limitujúcim faktorom pre maximalizáciu potenciálu pokročilých obrábacích strojov. A práve tento prvok je menší a menej zložitý v porovnaní so strojom alebo upínaním. Každé zlepšenie v tomto poslednom kroku reťazca – reznom nástroji – môže byť rozhodu- júce. Priemysel rezných nástrojov nepodlieha stagnácii; odvetvie prináša nové riešenia na požiadavky neustále sa meniacej tech- nológie obrábania. Základné požiadavky na rezné nástroje sa časom ale zásadne nezmenili: očakáva sa však, že nástroje budú odolnejšie a efek- tívnejšie aj pri výrazne vyšších rezných rýchlostiach a posuvoch. Sprísnenie tolerancií obrábaných súčiastok vedie aj k zúženiu pa- rametrov presností rezných nástrojov. Ideálny produkt je presný a vysoko-vyvážený z hľadiska zabezpečenia optimálneho rezné- ho výkonu v kombinácii s vysokou životnosťou pri obrábaní vo vy- sokých otáčkach. ISCAR, verný svojmu mottu „Kde inovácia nikdy nekončí!“, vyvinul nástrojové systémy a riešenia, ktoré prinášajú nový impulz koncepciám vysokorýchlostného obrábania. Hneď niekoľko týchto inovácií sa týka oblasti monolitných tvrdokovových nástrojov. Viac britov, menej vibrácií Rad viacbritových tvrdokovových fréz od spoločnosti ISCAR s názvom “CHATTERFREE”, bol špeciálne navrhnutý pre vysoko- rýchlostné operácie bez vibrácií. Konštrukcia týchto fréz sa vyzna- čuje premenlivým uhlom skrutkovice, variabilným rozstupom zubov a špeciálne tvarovanou drážkou pre odvod triesky, a sú určené pre aplikácie polodokončovania a dokončovania vysokorýchlostným frézovaním, a takisto pre hrubovanie trochoidnou technikou obrá- bania. Rozsah radu CHATERFREE v sebe zahŕňa niekoľko druhov stopkových fréz pre rozličné aplikácie. 7-britové stopkové frézy, vyrobené z ultrajemnej triedy karbidu, sú priamo určené pre obrá- banie kalených materiálov a operácie dokončovania. Univerzálne viacbritové frézy sú zaujímavým konceptom fréz, podľa ktorého sa počet zubov rovná menovitému priemeru v mm. Stopkové frézy so 7 a 9 britmi boli pôvodne navrhnuté pre trochoidné frézovanie komplexných dielov z titánu a dnes tvoria skupinu Ti-TURBO – to- to meno odráža skutočnú „turbo“ rýchlosť odoberania materiálu pri frézovaní titánu. Jedným z posledných krokov vývoja tejto línie nástrojov je integ- rácia triesko-deliacich drážok (obr. 1) do konštrukcie fréz. Nová geometria má atypický vzhľad, pretože HSM vytvára tenkú triesku, ktorú, ako sa na prvý pohľad môže zdať, nie je potrebné ďalej zlomiť. Avšak tieto drážky podstatne zvyšujú odolnosť voči vibrá- ciám a znižujú rezný odpor, čím sa výrazne zlepšuje schopnosť trochoidného frézovania a rezný výkon pri veľkom vyložení. Tries- ka tvorená počas trochoidného frézovania je tenká, avšak široká. Rozdelenie triesky do užších segmentov prispieva k lepšiemu od- vádzaniu triesok a kvalitnejšiemu povrchu, čo prispieva k celkovej presnosti a efektívnosti počas hrubovania vysokou rýchlosťou. Rýchlorezná keramika Nástroje z tvrdokovu si pri frézovaní ťažko obrobiteľných žia- ruvzdorných zliatin vyžadujú nízke rezné rýchlosti, bežne od 20 do 40 m/min. Pre vysokorýchlostné obrábanie s malým radi- álnym záberom a šírkou rezu do 10% priemeru danej frézy, je typická rezná rýchlosť 70 – 80 m/min. Kovoobrábací priemysel neustále hľadá spôsoby, ako zvýšiť produktivitu pri výrobe sú- čiastok so žiaruvzdorných superzliatin; a práve nízka rezná rých- losť je prekážkou v dosahovaní tohto cieľa. Riešenie možno hľadať v aplikovaní reznej keramiky ako materiálu nástroja pri vysoko- rýchlostnom obrábaní. ISCAR vyvinul a predstavil celokeramické stopkové frézy, ktoré umožňujú dramatické zvýšenie rezných rých- lostí, až do 1 000 m/min, voči rezným nástrojom vyrobených zo spekaného karbidu. Nové stopkové frézy sú v škále priemerov od Obr. 2

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 30 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 6 do 20 mm a sú vybavené 3 alebo 7 britmi (obr. 2). Ukázalo sa, že zavedenie keramických fréz do hrubovacích frézovacích operá- cií, drasticky skracuje čas obrábania a umožňuje rýchle predbež- né tvarovanie dielca pre ďalšie dokončovacie operácie. MULTI-MASTER vysokej rýchlosti Celokarbidový koncept nástroja nie je pre vysokorýchlostné fré- zovanie, s veľkým vyložením nástroja, ekonomicky atraktívnou voľbou. Zostava nástroja zložená z telesa, na ktorom je upnutá karbidová hlavička, je ale riešenie, ktoré dáva väčší ekonomic- ký zmysel. Práve tento prístup je základom nástrojového systému MULTI-MASTER od spoločnosti ISCAR – systém nástrojov s vyme- niteľnými hlavičkami. Široká škála telies nástrojov, vymeniteľných hlavičiek, predĺžení a redukcií, zaisťuje variabilitu konfigurácií nástrojov a zásadne znižuje potrebu špeciálnych nástrojov. Jed- na z najzásadnejších výhod nástrojov MULTI-MASTER je princíp bez času zoraďovania, kde po výmene opotrebenej hlavičky za novú nie je potrebné ďalšie zameriavanie nástroja alebo korekcie v CNC programe – hlavičku je možné vymeniť priamo na telese upnutom vo vretene stroja. Vďaka vysokej tuhosti zostavy, vyváženej štruktúre nástroja a vyso- kej geometrickej presnosti je rad nástrojov MULTI-MASTER vhodný pre vysokorýchlostné obrábanie. Typickým príkladom takejto apli- kácie je dokončovacie frézovanie profilov na súčiastkach z kale- ných materiálov. Frézovacia hlavička v tvare žiarovky “MM HBR” (obr. 3) od spoločnosti ISCAR, vyznačujúca sa 240° guľovou rez- nou hranou po obvode a prísnou toleranciou ISO h7 na priemer hlavičky, bola špeciálne vyvinutá pre tento typ operácie. Spoľahlivé upínanie Vysokorýchlostné obrábanie nie je možné bez použitia spoľahli- vého, vysoko vyváženého a presného upínania. Tepelné zmršťova- cie upínače patria k najobľúbenejším typom upínacích systémov. Skupina tepelných upínačov SHRINKIN od spoločnosti ISCAR bola doplnená o tepelné upínače typu X-STREAM, s vysokotlako- vými chladiacimi kanálmi pozdĺž nástroja. Nový dizajn upínačov umožňuje prívod chladiacej kvapaliny pod vysokým tlakom pria- mo k reznej hrane nástroja. Pri výrobe leteckých komponentov metódou vysokorýchlostného obrábania (napríklad vyššie spo- menuté turbíny), dokáže presne nasmerované chladivo podstatne zlepšiť výkon. V prípade obrábania s veľkým vyložením v hlbo- kých dutinách, upínače s nasmerovaným prúdom chladiva dokážu predchádzať potrebe opätovnému opracovaniu, vďaka zlepšenej schopnosti odvádzať triesku a zvýšenej životnosti. Prítomnosť chladiaceho média môže byť prostriedkom na moderni- záciu obrábacích strojov z nízkootáčkových na vysokorýchlostné. SPINJET, kompaktné chladivom poháňané vysokorýchlostné vre- tená (obr. 4), sú schopné dosahovať otáčky až do 55 000 rpm, a tým umožňujú aplikovanie vysokorýchlostného obrábania aj na nízkootáčkových strojoch, ktoré sú stále bežné v dielňach. Meniace sa technológie si vyžadujú nové koncepcie obrábania: produktívnejšie, úspornejšie a udržateľnejšie. Vysokorýchlostné obrábanie sa už osvedčilo ako metóda, ktorá vyhovuje dnešným priemyselným potrebám. Pokrok vo výrobe súčiastok pomocou iných ako obrábacích procesov prináša zameranie na nízkoener- getické vysokorýchlostné hrubovanie. Výrobcovia rezných nástro- jov už preto cítia rastúce požiadavky na vhodné produkty. Je to jednoznačný trend, ktorý by sa mal bezpochyby zohľadniť. Obr. 3 Obr. 4

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 31 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Kombinované obrábanie Text a foto SCHUNK Intec s.r.o. Špeciálne tesnenia nachádzajúce sa na rozhraní čeľuste a piestu zabraňujú vyplavovaniu maziva zo skľučovadla SCHUNK ROTA NCR-A a postupnej strate upínacej sily. Dokonca aj v prípade nízkej upínacej sily je zaručené, že skľu- čovadlo bude presne fungovať, pričom tesnenia zároveň zabra- ňujú prenikaniu triesok a nečistôt do skľučovadla. Tým sa zvyšuje bezpečnosť procesu a predlžujú sa intervaly údržby. To znamená, že skľučovadlo sa nemusí tak často mazať ani čistiť. 6-čeľusťové silové 6-čeľusťové silové skľučovadlo skľučovadlo utesnené pre dlhšie intervaly údržby Maximálna oblosť častí citlivých na deformáciu SCHUNK ROTA NCR-A pozostáva z centrálneho piestu skľučovad- la, na ktorom sú tri vnútorné kyvadlá usporiadané po 120°. Každé kyvadlo je pripojené k dvom základným čeľustiam. Tým sa zabez- pečí vycentrovanie obrobku medzi šiestimi kontaktnými bodmi, ktoré je možné nastaviť vo dvojiciach. Pri pôsobení upínacích síl na stred skľučovadla sa dosiahne optimálne vycentrovanie bez zbytočného dimenzovania obrobku. Vďaka oscilujúcim čeľustiam sa skľučovadlo dokáže výborne prispôsobiť obrobku. V prípade bežného upínania čeľusťami táto konfigurácia umožňuje maximálnu oblosť obrobkov. V porovnaní s upínaním v 3-čeľusťových skľučovadlách sa deformácia kruhových obrobkov znížila až o faktor hodnoty 10. Pri dokončova- com obrábaní alebo upínaní predsústružených povrchov môžu po- užívatelia upnúť kyvadlá skľučovadla ROTA NCR-A v strednej polohe tak, aby sa všetkých šesť čeľustí pohybovalo centricky. Upínaciu silu medzi prvým a druhým upínacím procesom možno znížiť pomocou tlakového ventilu hydraulického valca. Tuhé telo skľučovadla a dlhé vedenie čeľuste zabezpečujú vysokú opakovateľnú presnosť a pres- né výsledky. Nízka hmotnosť a veľký výber štandardných čeľustí Vďaka plochej konštrukcii skľučovadla je v stroji veľa priestoru na ob- robok a samotné obrábanie. Na čeľusťovom rozhraní ROTA NCR-A možno namiesto nákladných systémových čeľustí a špeciálnych rieše- ní používať štandardné čeľuste z celosvetovo najväčšieho sortimentu čeľustí od spoločnosti SCHUNK. Šetrí to náklady a časovo náročné špeciálne konštrukcie a zároveň zvyšuje flexibilitu a znižuje náklady na nastavenie. SCHUNK ROTA NCR-A je k dispozícii v priemeroch od 190 do 1 000mm s maximálnymi upínacími silami od 36 do 300 kN a zdvihmi čeľustí od 6 do 25mm. Vo veľkostiach od 190 do 225 je silové skľučovadlo vybavené perom a drážkou a od veľkosti 250 je pre flexibilné použitie vybavené jemným zúbkovaním (1,5mm x 60° alebo 1/16“ x 90°). Sústružnícke skľučovadlá od veľkosti 630 sú tiež upravené na použitie na zvislých sústruhoch. Kompenzácia výky- vu je v závislosti od veľkosti v rozmedzí ±1mm až ±6mm. Maximálny počet otáčok je v rozmedzí od 600 do 4 000 ot./min. Utesnený model SCHUNK ROTA NCR-A umožňuje jemné a presné upí- nanie komponentov, ktoré sú citlivé na deformáciu. Toto skľučovadlo má veľmi plochú konštrukciu a ponecháva v stroji veľa priestoru na obrobok a samotné obrábanie.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 32 DSAS – boli vyvinuté primárne na vŕtanie žiarupevných ocelí. Na tento účel boli na začiatku vývoja stanovené rôzne výkon- nostné ciele. V prvom rade bola životnosť a spoľahlivosť nástro- ja. Tieto ciele boli po mnohých úpravách geometrie, substrátu a povlakov vrtákov dosiahnuté a DSAS sú pre túto skupinu materiálov špičkovou voľbou. vrták na opracovanie žiarupevných superlegovaných materiálov MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi DSAS

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 33 MCS, s.r.o., Hečkova 31, 972 01 Bojnice Tel.: 046 540 20 50, Fax: 046 540 20 48 mcs@mcs.sk, www.mcs.sk Optimálna rezná geometria Rezná geometria zaisťuje rovnomerné rozdelenie reznej sily a má poža- dovanú odolnosť proti opotrebeniu pri obrábaní žiaruvzdorných zliatin. Táto geometria v kombinácii so špeciálnou úpravou reznej hrany dáva vrtáku nielen vysokú odolnosť voči zlomeniu, ale tiež zaisťuje efektívne lámanie triesok a zlepšený odvod triesok. Obzvlášť ostrá konštrukcia reznej hrany sa vyznačuje nižším rezným tlakom pri spracovaní titanu v porovnaní s inými vrtákmi. Špeciálna fazetka DSAS majú fazetku užšiu ako iné vrtáky. Vďaka tomu je aj rezná sila nižšia a tepelné ovplyvnenie povrchu otvoru sa značne zníži. Napríklad pri vŕtaní Inconel 718 DSAS dosahujú lepšiu kruhovitosť otvoru a vyššiu kvalitu povrchu otvoru. Vnútorné chladenie Najmä pri vrtákoch pre materiály, ktoré sa ťažko obrábajú, je rozho- dujúci efektívny prívod chladiacej kvapaliny k rezu. DSAS majú dobre dimenzované otvory pre prívod chladiacej kvapaliny, čo zabezpečuje výborné chladenie a aj dostatočné mazanie na reznej hrane. V nepo- slednom rade, dostatočné množstvo chladiva tiež uľahčuje odstraňova- nie triesok. Substrát a povlak Úplne nový spekaný karbid DP9020 bol navrhnutý tak, aby optimalizo- val výkon a spoľahlivosť série DSAS. Tento substrát vykazuje perfektnú rovnováhu medzi tvrdosťou a húževnatosťou a zodpovedajúci PVD po- vlak poskytuje extrémnu odolnosť voči opotrebeniu. MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi Séria DSAS nielen presvedčí svojím vynika- júcim výkonom, ale všetkými špeciálnymi funkciami – ich presnosťou, menším tepelným ovplyvnením vŕtaného otvoru, lepšou kvalitou povrchu, opakovanou presnosťou a predovšet- kým vysokou spoľahlivosťou procesu. Vrtáky DSAS sú k dispozícii v 64 rôznych veľkostiach a priemeroch 3 – 12 mm.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 34 Práca sa premieta do nákladov na údržbu. Jednosmerné motory, hlavne starnúce stroje, si vyžadujú náročnú údržbu, nové strieda- vé prakticky žiadnu. Podstatnou časťou problému sú uhlíky, ktoré rotujú po komutátore, pričom zabezpečujú mechanickú komutáciu. Vyžadujú si každoročnú alebo častejšiu údržbu. Ako uviedol jeden z partnerských výrobcov spoločnosti ABB, pravidelná kontrola, výmena uhlíkov a externá pracovná sila ho spolu stáli približne 2 200 eur na jeden jednosmerný motor ročne. Striedavý motor však pracuje na zásadne odlišnom princípe, bez použitia uhlíkov. Je vo všeobecnosti lacnejší, robustnejší a okrem občasného premazania si prakticky nevyžaduje údržbu. No údržba sama o sebe ešte nie je dostatočným odôvodnením precho- du na striedavý pohon. Stráženie prevádzkových nákladov Najväčším dôvodom nahrádzania jednosmerného pohonu strieda- vým, je znižovanie nákladov na prevádzku. Zdanlivý výkon (udá- vaný v kVA) je vždy väčší pri jednosmernom, než pri ekvivalentnom striedavom pohone. Príčinou je tyristorový usmerňovací mostík s ria- deným zapínacím uhlom s nízkym podielom činného výkonu na zdanlivom výkone. Motor s takým nízkym účinníkom pri konkrétnej záťaži spotrebuje na rovnakú vykonanú prácu väčší prúd než motor s vyšším účinníkom. Väčšie prúdy zvyšujú straty vo vedení a celko- vo zvyšujú aj spotrebu energie. Navyše zvýšený odber pri nízkom účinníku znamená účtovanie príplatkov distribútormi. V mnohých prípadoch je to až 30 – 40 percent ceny štandardnej kWh. Striedavé pohony majú podstatne lepší účinník v celom regulačnom rozsahu. Šetrí sa s nimi na celkovo menšom prúde a poplatkoch za rezervovaný výkon. Striedavý pohon v extrúzii plastov dáva zmysel Text Tibor Baculák, foto ABB Pokrok počas dvoch desaťročí je neuveriteľne rýchly aj vo výrobe motorov. Štandardom sa prakticky stali striedavé motory a pohony. Takmer všade nahrádzajú zastarané jednosmerné. Dôvod je zrejmý. V ľubovoľnom podniku plastovej extrú- zie sú hlavnými nákladmi surový materiál, práca a energia. Pritom minimálne dva z nich – práca a energia – sú ovplyvnené jednosmerným moto- rom a pohonom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Striedavé motory a pohony Potenciál úspory konkrétnej aplikácie Extrúzia je proces s konštantným momentom. Po prekonaní prvotného vysokého odporu, ktorý kladie tekutý plast pri pretláčaní závitovou hlavou, má samotný proces extrúzie pomalý, lineárny priebeh. Úspo- ry nie sú také výrazné ako pri zariadeniach s kvadratickým nárastom výkonu, ale sú. Podľa vyjadrení viacerých prevádzkovateľov týchto zariadení, aj úspora pol percenta na 350 kW aplikácii vie v priebehu roka ušet- riť významné náklady elektrickej energie. Napríklad pri inštalácii striedavého pohonu s motorom IE4 SynRM od ABB na jednu z ex- trúznych liniek v závode na výrobu polyetylénových rúrok zákazník odhaduje úspory až na 15% ročne a s návratnosťou investície do dvoch rokov. Ďalšia generácia Technologický pokrok neustáva a nové technológie zohľadňujúce aktuálne environmentálne normy vytláčajú už dokonca aj štandard- né striedavé motory a pohony. K takým patrí aj spomínaný pohon SynRM od ABB, ktorý je založený na synchrónnom reluktančnom motore s frekvenčným meničom. Technológia ABB SynRM ponúka až o 40% vyššiu hustotu výkonu oproti konvenčným indukčným motorom, výraznú redukciu hluku a podstatne menšie rozmery. Čo je dôležitou výhodou, keďže sa dnes často pracuje v zmenšenom priestore. Charakterizuje ho tiež podobne vysoká hustota výkonu ako pri ekvivalentnom motore s per- manentným magnetom, ale s robustnosťou a výrazne jednoduchšou údržbou asynchrónneho motora s kotvou nakrátko. Rotor takéhoto motora sa pri prevádzke zahrieva menej ako pri iných, následne sa menej zahrievajú ložiská. Navyše vydrží na jedno premazanie zá- sadne dlhšie. Dvakrát meraj, raz strihaj Pri zvažovaní prechodu z jednosmerného na striedavý pohon je dôležité dôkladne si premyslieť vek, regulačný rozsah a poplatky za energiu. Vhodnosť striedavého pohonu a úskalia jeho inštalácie odhalí úvodný monitoring konkrétnej aplikácie. Umožní presne ur- čiť skutočný potenciál úspor a vhodne dimenzovať striedavý motor a pohon. Často sa už pri jeho zostavovaní podarí zmenšiť veľkosť motora a pohonu vzhľadom na požiadavky výroby. Je tiež dôležité dôkladne naštudovať schémy existujúceho zapojenia a prepojenia s nadradeným systémom: „Pri inštalácii odstraňujeme jestvujúci DC menič aj s jeho prepojeniami. Je potrebné sa dopredu uistiť, že nový pohon dokážeme prepojiť s existujúcimi nadradenými systémami bez vplyvu na funkčnosť. Tak, aby pracovníci riadiaci prevádzku stroja nezaznamenali zmenu, keď sa po výmene pohonov prevádzka zno- va obnoví. V tomto je skúsený partner z oblasti pohonov nedoceniteľ- ný,“ podčiarkujú proces celej inštalácie odborníci z ABB.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 36 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Správa regálov RECA CPS servis pre priemyselných zákazníkov uskutočňuje správu C-dielov cez jedno- alebo viaczásobníkový systém (flexibilný počet zásobníkov na položku) v závislosti od dostupného priestoru a po- trieb zákazníka. Po prvotnom spoločnom stanovení maximálnych a minimálnych množstiev každej položky, výbere kontajnerov a mies- ta odberu, už systém pracuje samostatne. Zákazník tak nemusí svoju pozornosť zameriavať na obstarávanie C-dielov, ale všetku energiu môže venovať starostlivosti o svoju výrobu. RECA regálový systém zahŕňa • systém násypných boxov, flexibilný počet boxov na artikel • pravidelný potrebný príjem na prevádzku • možný automatický prenos dát (objednávka) • zásobenie každej prevádzky je rozdelené už v našom centrálnom sklade vo Welse • kontrola príjmu na sklad • naplnenie násypného boxu priamo do regálového systému. RECA Slovensko, s.r.o. Či pre veľký, stredný alebo malý podnik, systém správy regálov CPS od RECA sa flexibilne prispô- sobí prevádzkovým podmienkam, individuálnym priestorovým i pracovným situáciám a každému výrobku. Buď ako riešenie centrálneho skladu, alebo na zásobovanie jednotlivých montážnych pracovísk, regálový systém RECA dokonale zapa- dá do prevádzkových procesov zákazníkov a opti- malizuje skladové hospodárstvo C-dielov. Ako funguje CPS? RECA prevezme plánovanie regálov, označenie etiketami, popis a na želanie zavedie do CPS systému pri jeho štarte už existujúce zásoby zákazníka. V dohodnutých termínoch kontroluje zásoby pro- stredníctvom skenovania čiarových kódov. Tak je možné na 100% flexibilne zásobovať každý jednotlivý odberný systém vo vašom podniku. Ešte nikdy ste nemali tak veľmi málo a zároveň tak veľmi veľa z kaž- dej položky – presne podľa potreby. Nevzniká prebytok ani úbytok C-dielov. Prenesením do SAP systému spoločnosti Kellner & Kunz (materská spoločnosť RECA) je objednávka na doplnenie sortimentu uvoľnená ihneď po jej prijatí. V logistickej centrále RECA, mimo pre- vádzkových miest zákazníka, je skompletizovaná. Správca systému zo spoločnosti RECA dodávku prekontroluje, umiestni do správneho kontajnera a vykoná príjem novej zásoby. Prostredníctvom zamest- nancov RECA je tak zabezpečená permanentná starostlivosť a op- timálny stav zásob. CPS od RECA CPS od RECA znamená flexibilné zásobovanie Prednosti CPS pre zákazníka • úspora času: koniec neustáleho hľadania malých dielov • odpadajú všetky procesy objednávania, potvrdzovania objed- návok, účtovania príjmu tovaru • odľahčenie učtárne zredukovaním množstva účtovných položiek • prehľadné vyúčtovanie a vyhodnotenie na nákladové strediská • poriadok a prehľad: odľahčenie vašich zamestnancov, pretože každá položka má svoje miesto v sklade • bezchybná evidencia ručným mobilným skenerom • menej viazaného kapitálu: cez optimálny stav skladu • flexibilita: jasné smerovanie na potreby • partnerstvo: zmluvne dohodnuté • trvácnosť a efektivita: systém vám poskytuje prvotriedny imidž.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

C-DIELY SO ŠIROKÝM ZÁBEROM • Spojovací materiál • Náradie (ručné aj elektrické) • Pomocné a prevádzkové látky • Ochranné pomôcky • Elektrodiely • Diely pre hydraulické a pneumatické systémy • Ložiská a príslušenstvo • Tesniaca technika • Kancelárske potreby • Baliace materiály FLEXIBILNÉ RIEŠENIA V MANAŽMENTE C-DIELOV • CPS – systém dopĺňania skladových regálov • KANBAN systém • Riadenie zásob prostredníctvom RFID • Výdajné automaty RECA iSTORAGE • Servis koncept skladovania RECA SECO • Príprava preddefinovaných balíčkov • Príprava montážnych kitov (veľkosť 1) • Montáž komponentov • E-procurment riešenia • EDI-prepojenia • VMI riešenia ...  

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

  RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, SR, tel.: (+421) 2 4445 5916 e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 38 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY CNC rezacie stroje Vďaka dlhoročným skúsenostiam a nadobudnutému know-how je dnes firma schopná realizovať aj zákazky väčšieho rozsahu, a tiež integro- vať stroje do komplexných výrobných liniek, spolupracovať s externými dodávateľmi (napr. komunikácia strojov s automatickými žeriavmi) a sys- témovými integrátormi. MicroStep má zároveň bohatú históriu dodávok špičkových technológií do lodeníc a offshore: počas takmer dvoch desať- ročí dodala firma stroje s rôznymi stupňami automatizácie renomovaným veľkým hráčom ako STX, Damen, Vard/Fincantieri, Royal IHC, Lürssen, Meyer, Keppel a mnohým ďalším. Väčšina týchto strojov sú typizované riešenia s úkosovým rezaním (príprava na zvary) a automatickým atramen- tovým značením. Z viacerých týchto zákazníkov sa časom stali globálni partneri MicroStep-u a spolupracovníci na vývoji nových riešení, vďaka ktorým je výroba na CNC strojoch z dlhodobého hľadiska spoľahlivejšia, bezpečnejšia a efektívnejšia. Medzi technológie a automatizačné pro- cesy od MicroStep-u, vyvinuté špeciálne pre náročné prostredie lodeníc, patria napríklad: automatické zameranie polohy a rozmeru polotovaru la- serovým senzorom, rozdelenie stroja na samostatne spravované pracovné zóny, komunikujúce s automatickým žeriavom, značenie čiarových kódov a QR kódov, programový balík automatizovaného riadenia činnosti reza- cích trojov MPM (Machine Production Management) či unikátny, patento- vaný systém auto-kalibrácie rezacieho nástroja v úkosovej hlave (ACTG®). V roku 2014 uzavrel MicroStep strategické partnerstvo s fínskym dodá- vateľom automatizačných zváracích riešení Pemamek Oy, vďaka čomu sa firma dostala do skupiny prominentných dodávateľov technológií pre lodiarsky priemysel. Automatické panelové linky Okrem štandardných rezacích aplikácií sú CNC stroje v lodiarstve využíva- né aj ako súčasť automatizovaných technologických liniek na výrobu veľko- plošných panelov (obr. 1). Ide o spracovanie veľkých dielov s rozmermi až do 24m x 24m. Polotovar (tzv. panel) vzniká zvarením plechov v predchá- dzajúcej časti linky, pričom zvláštnosťou pre následné rezanie je, že hrúbka polotovaru nie je rovnaká na celej ploche. Okrem samotných rezacích hláv, umožňujúcich úkosové rezanie s rôznymi profilmi rezu (V, Y, K), bývajú stro- je vybavené aj kombinovanou otryskávacou hlavou, ktorá slúži na odstrá- nenie základnej farby v úzkych pásoch na paneli, na ktoré sú v následnej Rezanie veľkoplošných panelov pre lodenice Ing. Alexander Varga, PhD., Ing. Eva Stejskalová, Ing. Michal Kováč, foto MicroStep, spol. s r.o. MicroStep sa stal exkluzívnym partnerom globálneho fínskeho integrátora automatizačných zvá- racích riešení Pemamek v oblasti panelových liniek. Slovenský výrobca CNC rezacích strojov MicroStep je vo svojom odbore známym inovátorom, ktorý na pravidelnej báze prináša na trh nové, multifunkčné riešenia strojov s kombináciami rezacích a dopln- kových technológií, ako aj rozsiah- lejšie automatizačné riešenia. Obr. 1 Automatizovaná linka na výrobu veľkoplošných panelov s pracovnou šírkou 13m (Rumun- sko). Rezací portál MicroStep je druhý spredu. Obr. 2 Otryskávacia a popisovacia hlava s plazmovým horákom Hyper- therm HPR130xD, v pozadí atramentová popisovacia hlava a úkosová hlava pre plazmové rezanie (Rumunsko)

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY CNC rezacie stroje časti linky navárané výstužné profily. Otryskávacia hlava je vybavená aj plazmovým popisovačom, ktorý počas otryskávania čiarou popisuje pres- né miesto, na ktoré bude privarená výstuha (obr. 2). Portál ďalej obsahuje 16-tryskovú atramentovú popisovaciu hlavu, ktorá umožňuje doplniť panel technologickými značkami a popismi. Funkčnosť CNC strojov určených na rezanie veľkoplošných panelov je roz- šírená o prídavné črty súvisiace s tým, že veľkoplošné panely sú zvárané z plechov rôznych hrúbok, čo vyžaduje komplexné riadenie rezacieho pro- cesu – pre rôzne hrúbky plechov je potrebné aplikovať rôzne parametre rezania ako rýchlosť rezu a rezací prúd. Prechod medzi rôznymi hrúbkami je lineárny so sklonom povrchu zväčša 1:4 až 1:3, parametre sa preto ne- menia skokom, ale sú lineárne interpolované. Najkomplikovanejšou črtou týchto strojov je riadenie výšky rezu. Bežne používané riadenie výšky na konštantnú hodnotu napätia plazmového oblúka je v tomto prípade nedo- statočné. Pri zmenách hrúbky na hornej strane panelu je potrebné riadiť výšku v robotickom režime podľa definovaného tvaru prechodu. Po precho- de na novú hrúbku sa na krátkom úseku v konštantnej výške odmeria nová požadovaná hodnota napätia oblúka a následne je zapnutá regulácia výšky. Pri prechode cez zvary je nutné riadenie výšky deaktivovať, aby ne- dochádzalo k deformácii rezanej kontúry. Ďalšou špeciálnou črtou je nastavovanie nulového bodu. V prípade veľ- koplošných panelov je nutné nastavovať nulový bod vzhľadom na polohu zvarov na paneli, keďže výsledný produkt má presne definovanú polohu zvarov. Identifikácia zvarov na paneli môže byť realizovaná manuálne ope- rátorom, alebo pomocou líniového laserového skenera umiestneného na otočnom držiaku, ktorý umožňuje identifikovať zvary v ľubovoľnom smere. Schopnosť dodávať CNC stroje pre veľkoplošné aplikácie pri výrobe lodí, posunuli MicroStep medzi popredných výrobcov CNC rezacích strojov aj vo svetovom meradle. Prvá dodávka bola realizovaná v roku 2015 v lo- deniciach Irving Shipbuilding v kanadskom meste Halifax, a následne boli v priebehu rokov 2016 – 2019 dodané podobné linky do USA, Nemecka a Rumunska. V súčasnosti MicroStep pripravuje dodávku panelových por- tálov zákazníkom v Taliansku a Francúzsku, pričom francúzska lodenica Chantiers de l‘Atlantique má už od MicroStep-u iný unikátny stroj – veľko- plošný stroj na rezanie vláknovým laserom s pracovnou plochou dvakrát 20 m x 3 m s posuvnou ochrannou kabínou – celková dĺžka tohto stroja je až 41 metrov. Veľkoplošné CNC rezacie stroje sú len zlomkom firemného portfólia MicroStep-u, ktoré siaha od jednoduchých, kompaktných plazmových re- zacích strojov cez komplexné rezacie centrá, ponúkajúce kombináciu ob- rábacích technológií a veľkoplošné panelové linky až po špecializované pracovné bunky s integráciou robotov. MicroStep si od začiatku svojho pôsobenia v strojárstve zakladá na širokej ponuke konfigurácií rezacích strojov a schopnosti vyhovieť v čo najväčšom možnom rozsahu rôznorodým požiadavkám svojich zákazníkov. Obr. 3 Pojazdný operátorský stand portálu veľkoplošnej panelovej linky s riadiacou konzolou s ovládaním pomocou dotykovej obrazovky (Kanada) Obr. 4 Technologicky náročné rezanie tenkého zvlneného panelu úkoso- vou hlavou s kyslíkovým plameňom (Nemecko) 0XOWLIXQNÍQ«&1&UH]DFLHVWURMH ZZZPLFURVWHSVN ƒ UH]DQLHSOD]PRXODVHURPSODPHûRPDYRGQ¿PO¼ÍRP ƒ UH]DQLHSOHFKRYU¼USURˉORYDNXSROMHGQ¿PSRUW£ORP ƒ NRPELQ£FLDREU£EDF¯FKWHFKQROµJLLQDMHGQRPVWURML ƒ ďLURN£SDOHWDSU¯GDYQ¿FK]DULDGHQ¯ ƒ WUDQVSRUWQ«DPDQLSXODÍQ«V\VW«P\ ƒ \'D\'&$0VRIWY«U&$33DSOLN£FLHSUHPDQDĤPHQWY¿URE\ ƒ URERWL]RYDQ«SUDFRYLVN£ 3RSLVRYDQLH 3ULDPHUH]DQLH œNRVRY« UH]DQLH 5¼U\ 9ăWDQLH]£YLWRYDQLH ]DKOERYDQLH 6NHQRYDQLH 3URˉO\ 0DQLSXO£FLD VPDWHUL£ORP .XSRO\ 3OHFK\ 3OD]PD .\VO¯N /DVHU 9RGQ¿O¼Í 9ăWDQLH Hala 7 • Stánok 7410 Stuttgart • 5.- 8. 11. 2019 ¿

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 40 TOS VARNSDORF žhavá novinka na EMO Hannover Text a foto TOS VARNSDORF Ani tyto vyhlídky by neměly české výrobce obráběcích strojů odrazovat od dalšího vývoje. Ne nadarmo se říká, že každá recese nebo dokonce krize je ideální dobou pro přípravu na následující vzestup. Společnost TOS VARNSDORF a.s. se tohoto pravidla drží a téměř každým rokem Na letošním veletrhu obráběcích strojů EMO v Hannove- ru společnost předvedla žhavou novinku – stroj WHT 130 v konfiguraci vodorovná vyvrtávačka, vybavený robotic- kou výměnou nástrojů. Aktuální informace z trhu a současná situace u vý- robců obráběcích strojů ukazují, že ještě nedávno pouze naznačovaná hrozba nástupu hospodářské recese se stává tvrdou realitou. Chuť investovat do nových strojů se u zákazníků vytrácí napříč celým světem a své k tomu jistě řekne další vývoj v EU (kauza brexit), dění na Blízkém východě, přetrvávající sankce vůči některým zemím a stup- ňující se obchodní válka USA se zbytkem světa.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 41 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábacie stroje přichází na trh s novinkou ve svém výrobním programu nebo nabídce služeb. Na letošním veletrhu obráběcích strojů EMO v Hannoveru předvedla žhavou novinku – stroj WHT 130 v konfiguraci vodorovná vyvrtávačka, vybavený robotickou výměnou nástrojů. Představený stroj je dalším krokem v rozšíření výrobko- vého portfolia firmy, doplňuje produktovou řadu strojů WHT 110/130 (C) o stroj s průměrem pracovního vřete- na 130mm. Stroj reflektuje nejnovější trendy v oblasti obráběcích strojů a je určen pro produktivní obrábění, zajišťující velmi rychlou rentabilitu investovaných finanč- ních prostředků. Široká variabilita konfigurace stroje umožňuje nabízet stroj od základního provedení čtyřo- sé horizontální vyvrtávačky s výsuvným vřetenem až po plně vybavené pětiosé multifunkční obráběcí centrum, umožňující sdružovat soustružnické, frézovací a vyvrtá- vací operace. Díky technologické variabilitě se přímo nabízí využití stroje i v nejnáročnějších aplikacích letec- kého a automobilového průmyslu, energetice, ropném průmyslu ale především díky své univerzalitě v obecném strojírenském průmyslu. Při vývoji strojů WHT 110/130 (C) byl kladen velký důraz na design, ergonomii, bezpečnost a servisní a uživatelskou přívětivost, neboť všechny tyto aspekty usnadňují uživateli stroje jeho obsluhu a údržbu. Samo- zřejmostí je šetrnost k životnímu prostředí, neboť stroj dí- ky své konstrukci a dalšímu vybavení umožňuje likvidaci třísek, emulzí a také aerosolu bez negativního dopadu na okolní prostředí výrobní haly, ve které je stroj umístěn. Další rozšiřující možnosti využití stroje nabízí systém správy stroje TOS Control. Tento systém umožňuje napří- klad aplikovat na stroji inprocesní měření, díky kterému lze na stroji plně automaticky měřit dílce bez zanesení geometrické chyby stroje a následně, taktéž plně auto- maticky, vytvářet korekční NC programy. Díky tomu lze pak dosáhnout výrazně vyšší přesnosti obráběného díl- ce. Dále je možné přímo na obrazovce stroje pracovat s PDF dokumenty (výkresy, návody, apod.), zobrazovat výstupy IP kamer, monitorovat a diagnostikovat stav stro- je a mnoho dalších funkcí, které zvyšují užitnou hodnotu stroje. Aplikace systému TOS Control spolu s dalšími prvky automatizace pak vytváří základ pro zapojení strojů řady WHT do automatizovaného výrobního systé- mu, který odpovídá koncepci Industry 4.0. Dalším exponátem na veletrhu EMO byl model por- tálového stolového stroje WVM 2600T. Stroj byl na jaře představen odborné veřejnosti. Portálové stroje z Varnsdorfu mají obdobné výkonové parametry jako v současnosti vyráběné frézovací a vyvrtávací stroje. Portálový stroj je určen pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závi- tů zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny a oce- li, ale i materiálů používaných v oblastech automotive a aerospace. Reakce trhu říká, že společnost TOS VARNSDORF jde správnou cestou. Společnost se soustavně drží na pozi- ci předního evropského výrobce obráběcích strojů. Mezi základy úspěchu patří inovace, vlastní vývoj a aplikace nejmodernějších technologií. Avšak tím největším zákla- dem jsou vždy lidé a jejich práce. Dalším exponátem na veletrhu EMO byl model portálového stolového stroje WVM 2600T. Stroj byl na jaře představen odborné veřejnosti.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 42 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Priemyselné tlmiče PowerStop Novinky firmy Zimmer Group pre rok 2020 Text a foto Zimmer Group Slovensko s.r.o. Priemyselné tlmiče nárazov značky PowerStop sa vyznačujú jedinečnou technológiou skrutkovitej drážky. Na rozdiel od pôvodných priemyselných tlmičov nárazov so škr- tiacimi otvormi sa tu presné tlmenie uskutočňuje zužujúcou sa skrutkovou drážkou. Priemyselné tlmiče nárazov PowerStop dosahujú vďaka optimálnemu vyťaženiu maxi- málnu spotrebu energie na najmenšom stavebnom priestore. Nová séria Adjustable Energy – nastaviteľný Plynulé, a tým optimálne nastavenie spot- reby energie v procese tlmenia je mož- né realizovať s novou sériou Adjustable Energy. Táto je okrem verzie s normál- nym zdvihom navyše v ponuke vo verzii s dlhým zdvihom, v ktorej nastaviteľnosť ešte raz zvyšuje úžitok z čo najmäkšieho tlmenia. Výhody výrobku Technologický vodca Vďaka premyslenej technológii skrutkovej drážky sa dajú na najmenšom priestore prijať veľmi vysoké spotreby energie, pri súčasne presnom tlmení s nízkymi vibráciami.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Zimmer Group Slovensko, s.r.o., Centrum 1746/265, Považská Bystrica 017 01 tel.: 0911 878 800, 042/4331 788, e-mail: roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Portfólio, ktoré splní všetky želania Pomocou novej stavebnice sa dajú zostaviť najrozmani- tejšie varianty na mieru podľa použitia, zo štyroch sérií vždy s verziou zdvihu, rozsahom rýchlosti, ochranou a hlavou. Všetko zo štandardu, a preto s najkratšou dis- ponibilitou a ideálnou tvorbou cien. Nové série Mini Energy, Standard Energy, High Ener- gy a Adjustable Energy poslúžia s niekoľkými finesami a výraznými vylepšeniami a rozšíreniami. Tak sa použí- va novodobý bioolej, ktorý sa môže používať s certifi- kátom H1 a v kombinácii so štandardným vyhotovením z ušľachtilej ocele v potravinárskej oblasti a je dokonca biologicky odbúrateľný. Tak určujú nové priemyselné tl- miče nárazov PowerStop aj z ekologického hľadiska no- vé štandardy. Ďalej by sa mohol realizovať nový pevný doraz pri súčasne zvýšenej výške vedenia piestnej tyče, ktorý ešte raz zvýši známu robustnosť PowerStop. Optimálna ochrana pre každé prostredie Vďaka široko členenej stavebnici ponúkajú PowerStop vhodnú ochranu pre akékoľvek podmienky. V čistom prostredí, ako napríklad v montážnom procese, stačí cenovo výhodný tlmič bez špeciálnej ochrany. Pro- ti kvapaline a oleju je tlmič chránený stieračom z NBR. Triesky a prach zvnútra tlmiča, ale aj v oblasti spracova- nia dreva najlepšie zachytí plstený krúžok. V neposled- nom rade ponúka vlnovec z TPC ultimatívnu ochranu pred nepriaznivými podmienkami, ako napríklad brúsny odpad, alebo použitie v kvapaline. Súčasne nenechá z tlmiča uniknúť žiadne čiastočky a môže sa tak použí- vať v čistom priestore alebo v potravinárskom priemysle. MODULAR TRANSPORT SYSTEM (MTS) Modular Transport System spája skoro ideálnym spôsobom funkcie prepravy, obrábania a zaistenia kvality. Vlastná transportná drá- ha sa dá flexibilne upraviť podľa požadovaného profilu s naklada- cími robotmi, meracími stanicami a stanicami na overenie správnosti, obrábacími robotmi, prevodníkmi a montážnymi stanicami. Vysoká flexibilita vyplýva v neposlednom rade z možnosti rekonfigurácie ce- lého systému a navzájom nezávisle konajúcich funkčných jednotiek. Cena za modulárny transportný systém 2019 MTS je flexibilný, plne monolitný systém na prepravu a manipuláciu s funkciou master/slave a rekuperácie

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 44 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Jako typický člen produktové skupiny ‚GARANT Master Tap‘ zaujme GARANT Master Tap INOX procesní bezpečností, výkonností a dlou- hou životností. Také při reverzování během obrábění základního otvo- ru je velmi spolehlivý, a to díky nové geometrii upínacího prostoru a řezných hran, pomocí které jsou třísky tvořeny a odváděny kontro- lovaně. Speciálně konstruované hřbety zubu odstřihávají třísky cíleně a vyhlazují tak kořeny třísek, takže nedochází ke vzniku motaných nebo zamotaných třísek. Geometrie čela umožňuje také řezání závitu až v blízkosti dna otvoru. Optimalizovaný utvářeč dodatečně snižuje řezné síly při utváření závitu. Specialista na závitování v INOX Text a foto Hoffmann Group Společnost Hoffmann Group rozšířila svou pro- duktovou skupinu GARANT Master Tap o vysoce výkonný nástroj pro závitové obrábění nerezo- vých ocelí. Nový GARANT Master Tap INOX byl vyvinut spe- ciálně pro vysoce výkonné obrábění ušlechtilé oceli a spolehlivě bezpečně obrábí také ocel Duplex a vysoce legované ušlechtilé ocele. Vý- sledkem jsou přesné závity a vyšší hospodárnost. Pro práci s vysoce legovanou ušlechtilou ocelí Hoffmann Group za- oblila řezné hrany nového závitníku GARANT Master Tap INOX v zá- vislosti na stoupání. Zabrání se tak vylamování u řezných hran a je zaručeno rovnoměrné opotřebení. Kvalitní řezný materiál HSS-E-PM odolný proti zkrutu a také velmi tvrdá kluzná vrstva s malým třením dodatečně chrání TiAIN Multilayer před procesním teplem a předčas- ným opotřebením, což výrazně prodlužuje životnost. Nový vysoce výkonný závitník GARANT Master Tap INOX tak nabízí profesionálním uživatelům další možnost k efektivnější a hospodárněj- ší realizaci svých obráběcích procesů pomocí nástroje z osvědčené produktové skupiny ‚GARANT Master‘. Nový GARANT Master Tap INOX si můžete okamžitě objednat v katalogu 2019/2020 Hoffmann Group a také v eShopu www.hoffmann-group.com. Hoffmann Group Hoffmann Group jako vedoucí evropský systémový partner pro kva- litní nářadí sdružuje jak obchodní kompetence, tak i kompetence v oblasti výroby a služeb. Toto propojení zaručuje více než 135 000 zákazníkům spolehlivost z hlediska zásobování, kvality a produktivity v oblasti nářadí a také v oblasti zařízení provozů a osobních ochran- ných prostředků. Optimální a spolehlivé poradenství, od individuální analýzy potřeb až po efektivní použití produktů, je vždy zaručeno. Portfolio zahrnuje vedle nástrojů pro třískové obrábění, upínání, měření, broušení a dělení také ruční nářadí, ochranné pracovní prostředky, zařízení provozů a dílenské potřeby. Mezi zákazníky této společnosti patří velké koncerny zapsané na burzách i střední a malé firmy ve více než 50 zemích. Hoffmann Group nabízí včetně vlastní prémiové značky GARANT více než 85 000 kvalitních ná- strojů od předních světových výrobců. Se zákaznickým servisem po celém světě a kvalitou dodávek 99 procent (certifikovanou TÜV) je tento specialista na nářadí se sídlem v Mnichově pro své zákazníky spolehlivým a efektivním partnerem. Hoffmann Group dosáhla v ro- ce 2018 s cca 3 700 zaměstnanci obratu více než 1,4 miliard eur. Další informace viz www.hoffmann-group.com Stabilní geometrie hřbetu zubů zaručuje u nástroje GARANT Master Tap INOX procesní bezpečnost při reverzování při obrábění základ- ního otvoru. Nový GARANT Master Tap INOX se dodává pro průchozí obrábě- ní a obrábění závitu základního otvoru v provedení z nerezové oceli a oceli odolné proti kyselinám.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 45 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie, aditívna výroba V rámci vôbec najväčšieho stánku vo svojej histórii, uviedla Yamazaki Mazak na veľtrhu šesť svetových a dve európske premiéry nových stro- jov. V zmysle sloganu „Discover more with Mazak“ predstavila okrem 27 strojov aj 15 integrovaných automatizačných riešení a tiež nový ria- diaci systém. Nové funkcie a aditívna výroba Branch manažér Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o., Petr Šimáček, pri prehliadke rozsiahleho stánku upriamil našu pozornosť na vertikálny ob- rábací stroj VTC 760C FSW. „V podstate ide o našu pomerne známu troj- osovú frézku, ktorá má však o funkciu navyše – vie frikčne zvárať, teda zvárať bez prídavného materiálu. S úspechom sa táto technológia vyu- žíva v prípadoch, keď sa vyrába nejaký otvor – kapsa, ktorý by sa pri klasickom výrobnom procese musel uzatvoriť tesnením, vekom a skrutka- mi. Dnes sa však čoraz častejšie rieši dokonalé uzatvorenie takejto kapsy (napríklad vo výrobe komponentov pre hydrauliku) práve frikčným zvára- ním, ktoré dokáže otvor uzatvoriť hermeticky.“ Päťosové obrábacie centrá z radu Integrex patria k „vlajkovým lodiam“ spoločnosti Mazak. Jednou z predstavených noviniek tohto radu je stroj Integrex i 500S AG, ktorý je vybavený špecializovanou funkciou na vý- robu ozubených kolies. „Stroj sa vyznačuje vysokou tuhosťou a disponuje softvérom, ktorý dokáže preddefinovať ozubené koleso, jednotlivé zuby. To umožňuje vyrábať kolesá veľmi jednoducho – na jedno upnutie. S In- tegrex-om i 500S AG odpadáva klasická viackroková výroba ozubených kolies na viacerých pracoviskách, ako sústruženie, delenie, frézovanie, odvaľovanie,“ vysvetľuje P. Šimáček. Ďalší zástupca radu Integrex, i-300 S AM dokáže zasa pracovať aj v re- žime aditívnej výroby. „Predstavte si, že potrebujete klasický obrobok z ocele, ktorý musí mať na určitom mieste špeciálne metalurgické vlastnos- ti. To je, samozrejme, komplikovaný proces, ktorý vyžaduje rôzne techno- lógie. Výhodou tohto stroja je, že môžeme na konkrétne miesto obrobku naniesť prídavný materiál, napríklad Inconel v práškovej forme, ktorý mô- že klasický proces nahradiť. Druhou nespornou výhodou aditívneho pro- cesu je úspora drahého materiálu, ktorý se pridáva, miesto toho, aby sa odoberal v podobe triesky. Ide už o tretiu generáciu stroja, táto technoló- gia za posledné roky zaznamenala neuveriteľný progres, a v súčasnosti je už bežne využiteľná v sériovej priemyselnej výrobe. Treba si uvedomiť, že ide o úplne konvenčný stroj, ale vybavený ďalšou prídavnou technoló- Mazak na EMO: multitaskingové stroje, umelá inteligencia, skvelý dizajn giou. To znamená, že napríklad päť dní v týždni ho môžete využívať na klasické obrábanie a dva dni na aditívnu výrobu. Investícia do takéhoto stroja sa stáva zaujímavou, pretože vám umožní rozšíriť si svoje vyrobné možnosti,“ objasňuje P. Šimáček. Bez umelej inteligencie to už nepôjde Nielen nové stroje a stroje s prídavnými funkciami, ale aj nový riadia- ci systém predstavil Mazak na tohtoročnom veľtrhu EMO. Mazatrol Smooth s prívlastkom Ai (Artificial intelligence – umelá inteligencia), má okrem rýchlejšieho hardvéru či prídavnej obrazovky, aj množstvo nových funkcií práve s využitím prvkov umelej inteligencie. „Do systému napríklad vložíte 3D model obrobku a poviete mu, aká je vaša straté- gia obrábania: kde chcete začať, aký máte materiál, v akých podmien- kach chcete obrábať. Systém si potom z 3D modelu sám vygeneruje celý program. Tým sme dokázali skrátiť čas programovania, ktorý je pri konkrétnom obrobku okolo 40 minút, na tri minúty. Pri aktuálnom a akútnom nedostatku ľudí so znalosťami takéhoto programovania toto našich zákazníkov, samozrejme, zaujíma. Zatiaľ je funkcia Solid Maza- trol dostupná na 5-osových strojoch, postupne však bude k dispozícii aj na jednoduchšie stroje. Je to pre nás veľmi zásadná inovácia v tom, ako pristupujeme k programovaniu a umožňujeme zákazníkom robiť rýchle zmeny a dosahovať vyššiu efektivitu,“ uzatvára P. Šimáček. Veľtrh EMO v Hannoveri je pre japonskú spoloč- nosť Yamazaki Mazak pravidelnou príležitosťou predstaviť novinky zo svojho portfólia špičkových obrábacích strojov. Tento rok však značka Mazak oslavuje svoju storočnicu, preto poňala septem- brový veľtrh ešte veľkorysejšie ako zvyčajne a roz- hodla sa ukázať čo najviac z výsledkov vlastného technologického vývoja. Vedeli ste, že? Mazak dlhodobo spolupracuje pri vývoji nových strojov s dizajnérskym štúdiom Kena Okuyamu? Svetoznámy japonský dizajnér, ktorý sa pre- slávil aj návrhmi pre Ferrari či Porsche, veľmi rád pracuje s kovom, je au- torom mnohých fenomenálnych návrhov z oblasti priemyselného dizajnu. „Pre nás je dôležité, aby bol stroj nielen funkčný a technologicky vyspelý, ale aby mal aj zodpovedajúci dizajn. Ten dnes hrá obrovskú úlohu, naši zákazníci očakávajú, že sa budú môcť zasa oni svojim klientom pochváliť špičkovou technikou a krásnymi strojmi.“ P. Šimáček. Vlasta Rafajová, foto Mazak

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 46 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie Vysokorychlostní obrábění s velkým odběrem materiálu Nové frézy OptiMill-3D-HF-Hardened s vysokým posuvem pro tvrdé obrábění, jsou vhodné pro frézování kalených dílů s tvrdostí 45-66 HRC a jsou k dispozici ve variantě se čtyřmi nebo šesti břity. Aby nástroje fungovaly spolehlivě i v obtížných aplikačních podmínkách, jako je přerušený řez, byla vyvinuta speciální geometrie. Fréza se čtyřmi břity se používá především pro hrubování, ale také pro semifiniš operace. Díky menšímu počtu břitů a širokým drážkám pro třísku je zajištěn spolehlivý odvod třísek. Tato fréza je také vhodná pro obrábění v hlubokých kapsách s dlouhým vyložením. Fréza se šesti řeznými hranami může být optimálně použita jak pro hrubování a semifiniš, tak pro dokončování povrchů s vysokým posu- vem. Dosahuje nejlepší kvality povrchu a rovinnost. Pro měkké obrá- bění je k dispozici ekvivalent OptiMill-3D-HF se třemi a čtyřmi břity. Rozměry jsou zde stejné jako u OptiMill-3D-HF-Hardened. Vysoce přesné rádiusy pro maximální přesnost Rohová fréza OptiMill-3D-CR-Hardened se používá pro dokončování 3D forem do tvrdosti 66 HRC. I s maximálním posuvem dosahuje hlad- kých povrchů s lesklým vzhledem. Zásadní jsou zde vysoce přesně vyrobené rádiusy na hranách břitů. OptiMill-3D-CR-Hardened je k dis- pozici v rozsahu průměrů 4 –12 mm, s různými délkami a rádiusy. Efektivní semifiniš a dokončování na 5-osých strojích Nové kulové frézy s OptiMill-3D-CS se používají převážně při výrobě forem v hlubokých kapsách, pro komplexní tvary a pro výrobu lopatek a oběžných kol turbín. Zvláštností nástrojů je optimální geometrická kombinace poloměru a tvaru frézy, která umožňuje větší rozteč drah bě- hem operace semifiniš a dokončování. Doba obrábění se může výraz- ně zkrátit a kvalita povrchu na dílech se výrazně zlepší. Pro obrábění hlubokých nebo obtížně přístupných kapes je OptiMill-3D-CS ve tvaru kapky první volbou. Velké plochy a obtížně přístupné plochy jsou velmi účinně obrobeny pomocí těchto fréz. Fréza s rohovým rádiusem OptiMill-3D-CR-Hardened se používá pro do- končování 3D forem do tvrdosti 66 HRC. Nové tvrdokovové frézy pro výrobu nástrojů a forem Text a foto Jiří Šimůnek, MAPAL C&S, s.r.o. Společnost MAPAL představuje pod názvem Opti- Mill-3D nový vysoce výkonný program tvrdokovo- vých fréz, speciálně vyvinutý pro výrobu ocelových nástrojů a forem. Spolu s extrémně žáruvzdornými povlaky a speciálními karbidovými substráty se tyto nástroje vyznačují zejména rozměry a geo- metrií, které jsou přesně přizpůsobeny pro výrobu forem. MAPAL představuje nový vysoce výkonný program tvrdokovových fréz speciálně vyvinutý pro výrobu nástrojů a forem. Zleva: dvě varianty OptiMill-3D-CS, dvě varianty OptiMill-3D-HF Hardened a dvě varianty OptiMill-3D-HF, vpravo: OptiMill-3D-CR Hardened. Společnost MAPAL představuje dvě nové frézy s vysokým posuvem pro tvrdé obrábění. Vhodné pro frézování kalených materiálů s tvrdostí 45- 66 HRC. Frézy OptiMill-3D-HF-Hardened se čtyřmi nebo šesti řeznými hranami.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 47 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie Když se neco výjimecného mezi námi vyvíjí: To je MAPAL efekt. Vy potrebujete maximální presnost, spolehlivost a kvalitu. My známe Vaše procesy do posledního detailu a dodáváme Vám odpovídající rešení. Úspechy v seriích Objevte nyní perspektivní možnosti a servisní rešení: www.mapal.com | Váš technologický partner pro obrábení ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 48 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie Inovatívne rameno robota Revolučná technológia ARMROID je kĺbové rameno robota priamo integro- vané do obrábacieho priestoru. Rameno môže samostatne vymienať svoj- ho koncového člena na vykonávanie rôznych úloh. Jeden koncový člen je „ruka”, ktorá umožňuje ľahkú automatizáciu nakladaním a vykladaním sú- čiastok z obrábacieho stroja. Druhý koncový člen zabraňuje chveniu počas sústruženia tým, že podoprie obrobok (nahrá- dza funkciu lunety). S tretím koncovým členom je ARMROID schopný otryskávať miesto rezu chladiacou emulziou alebo vzduchom, aby bezpečne odviedol triesky. Môže sa tiež po- užiť na čistenie pracovného priestoru. Ak sa rameno nepoužíva, skladuje sa mimoriadne kompaktne a neprekáža pri ovládaní stroja. ARMROID je kĺbové rameno robota priamo in- tegrované do oblasti obrábania, čo umožňuje automatizáciu a podporu procesu obrábania. Jednoduchšia a dostupnejšia automatizácia Spolu s ARMROIDom predstavila Okuma na EMO 2019 aj STANDROID – kĺbové rameno robota integrované do bunky. Keďže bunka môže byť umiestnená vedľa obrábacích strojov, ktoré vyžadujú iba pripojenie k sieti a k elektrine, je inštalácia STANDROID omnoho jednoduchšia ako v prí- pade konvenčných robotov. ARMROID aj STANDROID sa navyše dajú ovládať ako ob- rábacie stroje, takže nie sú potrebné špeciál- ne školenia zamestnancov. Operátori musia definovať iba počiatočný a koncový bod po- hybu robota. Riadiaci systém potom vypočíta najlepšie trasy ramena robota a systém na zabránenie kolízií (CAS) sa postará o bez- pečnú prevádzku. STANDROID umožňuje ľahkú automatizáciu bez potreby systémových integrátorov alebo ďalšieho školenia personálu. Okuma na EMO Hannover 2019 Text a foto Misan Slovakia, s.r.o. S 13 európskymi premiérami a stánkom s rozlohou približne 1 500 m² predstavila spoločnosť Okuma – zastúpená na Slovensku spoločnosťou Misan Slovakia, s.r.o., na tohtoročnom EMO Hannover bohaté portfólio svojich technológií. Konateľ Misan Slovakia, Vladimír Žák, návštevníkov stánku i zástupcov redakcie ai magazine zoznámil s najnovšími obrábacími strojmi, ovládacími prvkami, automatizačnou technikou a riešeniami pre Prie- mysel 4.0. Pozornosť pútalo najmä portálové obrábacie centrum MCR-S, ako aj nové robotické riešenia ARMROID a STANDROID. Inteligentná továreň Okuma Spoločnosť Okuma na veľtrhu v Hannoveri tiež ilustrovala, ako môže apliko- vanie jej programu Connect Plan zlepšovať výrobné procesy v rámci priblíže- nia sa ku konceptu Priemysel 4.0. Pripojením obrábacieho stroja k programu Connect Plan je vizualizovaný stav každého takto pripojeného stroja na prístrojovej doske, pričom sú jeho užívateľovi poskytované všetky dôležité informácie, ako je história obsluhy, história chýb a plány údržby. To umož- ňuje hĺbkovú analýzu, ktorá je predpokladom komplexnej optimalizácie výrobného procesu. Zhromaždené údaje tiež umožňujú prediktívnu údržbu. Výrobcovia tiež môžu nahrať svoje údaje do cloudu Okuma, aby ešte viac zvýšili predikčnú silu systému. Keďže Okuma pre svoj program Connect Plan používa databázu SQL, údaje možno analyzovať aj pomocou softvéru tretích strán, čo je nepo- chybnou výhodou pre ďalšie praktické využi- tie získaných dát. V stánku spoločnosti OKUMA boli všetky obrábacie stroje spo- jené riešením Okuma Smart Factory Connect Plan. MCR-S: ideálny na výrobu foriem Portálové dvojstĺpové obrábacie centrum MCR-S, nepútalo pozornosť návštevníkov veľtrhu iba svojou veľkosťou, ale predovšetkým špičkovými technologickými možnosťami. Stroj je predurčený na výrobu lisovacích fo- riem, pretože kombinuje vysokú produktivitu, vynikajúcu rozmerovú pres- nosť a vysokú kvalitu povrchu. Vďaka týmto vlastnostiam môže MCR-S hrubovať i veľmi jemne dokončovať obrobok v jednom nastavení. Vyso- ká presnosť stroja sa spolieha na množstvo hardvérových a softvérových technológií. Vynikajúca kvalita povrchu sa dosahuje pomocou inteligent- nej technológie Hyper-Surface. Automatickou detekciou a opravou chýb v údajoch o obrábaní vytvára aplikácia extrémne hladké povrchy, ktoré zriedka potrebujú následné manuálne opracovanie. Vysoká kvalita výro- by má pozitívny vplyv na produk- tivitu stroja. Do- sahuje sa kratší dokončovací cyk- lus, menej času zaberá leštenie či prispôsobova- nie lisovacích fo- riem. Portálové obrábacie centrum MCR-S Lisovacia forma pre automobilový priemysel vyrobená pomocou MCR-S

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

54

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 50 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Riadenie obrábacích strojov Hlavním charakteristickým rysem nového řídícího systému je dotyková obrazovka s uhlopříčkou 15,6“. Všechny vlastnosti ProtoTRAK jsou tak uživatelům k dispozici skrze jejich konečky prstů. Kromě dotykové obrazovky zůstává funkčnost nového systému ProtoTRAK dobře známá, takže přechod je i pro stávající uživatele bezproblémový. Nové funkce, jako je např. Enhanced ProtoTRAK Assistance (EPA), která poskytuje okamžitý přístup k podrobné nápovědě pro uživatele v libovol- ném bodě programování nebo ovládání, jsou zaměřeny na ještě snazší používání strojů řízených systémem ProtoTRAK. EPA pomáhá vyrovnat balanc mezi omezenými technologickými (obraběčskými) zkušenostmi mladých operátorů, kterým jsou bližší technologie počítačové. Řídicí systémy ProtoTRAK RMX zahrnují známou funkci AGE (Auto Geo- metry Engine) a vestavěné obráběcí strategie, které poskytují pokročilé výhody v oblasti výkonu, opět s jednoduchým dotykem obrazovky. Funk- ce AGE je efektivní nástroj na bázi CAD, který automaticky vypočítává rozměry, které na výkrese chybí. Funkce Touchscreen posouvá funkci AGE na vyšší úroveň s novou funkcí Tap to Guess. Na součásti zobrazené na obrazovce stačí poklepat na místo, kde se nachází neokótovaný průsečík nebo tečný bod a software AGE vypočítá chybějící rozměr. AGE lze po- užít jak v operaci Profil, tak Kapsa. RMX je nyní schopen obrábět kapsy s neomezeným počtem ostrůvků umístěných uvnitř kapes, přičemž uživatel může zvolit strategii obrábění (drá- hu nástroje). Další novou funkcí je „Adaptivní dráha ná- Stroje XYZ Machine Tools s novou generací řídícího systému ProtoTRAK RX Text a foto REXIM spol. s r.o. stroje,” která může drasticky zkrátit dobu cyklu na složitých frézovacích cyklech. Tato funkce, využívaná u špičkových CAD/CAM systémů, je zná- má jako trochoidní frézování. Funkce „Náhled“ pro ověření programu se nyní spouští souběžně s programovanou operací. Zobrazuje obvyklou dráhu nástroje a posky- tuje uživateli odhadované časy cyklu pro volbu nejúčinnější metody ob- rábění. Pro konečnou kontrolu programu lze pomocí funkce 3D náhled zobrazit naprogramovanou součást. Pomocí dotyku obrazovky dvěma prsty lze model zvětšit/zmenšit nebo otáčet. Hardwarové parametry systému ProtoTRAK RX • 2- nebo 3-osé CNC, 3-osý digitalní displej • TRAKing® system – plynulé odjetí programu ručním kolečkem • Elektronická ruční kolečka pro manuální ovládání • 15,6” barevný dotykový LCD monitor • Intel® 2,0 GHz processor • Disk 32 GB SSD mSATA • 4 GB RAM • 5 USB portů • 2 ethernet porty • Ovládání posuvů a otáček z displeje během obrábění • LED diody znázorňující stav stroje • E-stop • Ovládání vřetene (FWD, REV, OFF) • STOP and GO funkce posuvu • Jemné/hrubé ovládání posuvů • Automatické/manuální spouštění čerpadla emulze • Jack pro připojení sluchátek – help videa • 10 vstupů/výstupů Softwarové parametry systému ProtoTRAK RX • Plovoucí okna – zobrazení programu a grafického náhledu vedle se- be Pokud jde o řízení obráběcích strojů, řadí se ProtoTRAK již delší dobu mezi nejlepší ease-to- -use řídící systémy, jak z pohledu funkčnosti, tak snadného ovládání. Nejnovější generace s ozna- čením RMX (pro frézky) a RLX (pro soustruhy) si zachovává všechny vlastnosti, pro které si tento řídící systém získal oblibu u tisíců uživatelů po celém světě, navíc je rozšířena o spoustu nových vlastností a vylepšení.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 51 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Riadenie obrábacích strojov • Funkce EPA – rozsířené asistenční služby – pomoc při programování, ukázková videa • Nastavení výchozích hodnot pro zjednodušení programování • Dotyková klávesnice a kalkulačka • Vložení vypočítaných hodnot do programu • Soft klávesy – změny v kontextu • Operační systém Windows • Zobrazení programované součásti, řezy, otáčení • Funkce A.G.E. pro programování nepravidelných tvarů • Adaptivní dráha nástroje – umožňuje zvolit dráhu nástroje při frézo- vání kapes • Kruhová interpolace • Lineární interpolace • Konverze Inch/mm • Kompenzace nástroje • Diagnostika • Volba ruční posuv/automatický posuv • Funkce Go To pro předem nastavenou polohu • Automatický návrat do výchozí pozice • Inkrementální a absolutní odměřování • Alfanumerické označení programů • LOOK – grafický náhled na obráběnou součást stisknutím tlačítka • Grafické znázornění jednotlivých kroků programu • Inkrementální a absolutní programování • Programová diagnostika • CAD/CAM rozhraní • Matematický průvodce s grafickým rozhraním – vzorce • Zobrazení reálného obráběcího času • 3D modelové zobrazení obrobku Řídicí systémy ProtoTRAK RX mají stále možnost konverze výkresu formátu DXF, kde technologie dotykové obrazovky přináší značné výhody, pro- tože import souboru DXF je zcela zjednodušený, což eliminuje potřebu dodatečného softwaru a požadavek na připojení myši. Dalším vývojovým krokem je schopnost kombinovat DXF a manuální programování během generování programu, což uživateli poskytuje maximální flexibilitu. ProtoTRAK RX je další vývojový stupeň oblíbeného řídícího systému a s novými a inovativními způsoby snižuje dobu programování a dobu obráběcího cyklu. Přesto si zachovává ideu původního konceptu, tj. jed- noduchost a snadné a intuitivní ovládání. Zde je přehled hlavních vlast- ností a benefitů nového systému ProtoTRAK: Dotyková obrazovka: Umožňuje nyní logičtější a přirozenější způsob ovládání, což v praxi znamená rychlejší učení a používání ovládacích prvků a současně umožňuje operátorům rychleji programovat a stroj, což v důsledku zkracuje výrobní časy. Při konverzi formátů DXF nemusíte používat myš a klávesnici, dotyková obrazovka nabízí intuitivní úpravy CAD výkresů. Větší obrazovka: Zobrazení více relevantních informací ušetří přechod mezi obrazovkami a zobrazí informace, které potřebujete vidět, aniž by ste museli listovat v nabídce. Během programování můžete mít například zobrazení programované dráhy a současně programované operace vedle sebe. Plovoucí okna: Informace, které zrovna potřebujete vidět, ať už je to na- stavení nástrojů, nebo zobrazení části programu pro případnou úpravu, můžete kdykoliv zobrazit vytažením příslušného okna. To vám umožní efektivnější využití času. E.P.A: Váš operátor může snadno zjistit, jak stroj používat, a to tak, že si přečte uloženou příručku nebo sleduje a poslouchá uložené videozázna- my. Mít podporu vždy po ruce dává operátorům více jistoty a šetří čas listováním v návodech k obsluze. Ověření – 3D simulace: Před spuštěním programu si operátor může snad- no zkontrolovat celý program, který naprogramoval v plném 3D náhledu a odstranit veškeré chyby. S modelem lze jednoduše otáčet, zvětšovat/ zmenšovat nebo vytvářet řezy. Knihovna nástrojů: Do knihovny nástrojů stroje lze uložit až 99 nástrojů, které lze snadno a rychle převzít do programu. Chip Clear: Tato funkce umožňuje vašemu operátorovi zastavit program během cyklu, odjet nástrojem v ose X, Y nebo Z a poté vyměnit otupe- nou nebo zničenou břitovou destičku, odstranit třísky nebo zkontrolovat součástku. Pak se můžete vrátit do poslední prováděné operace. Řízení otáček a posuvu: Posuv i otáčky přepíšete dotykem nebo krouže- ním prstu na virtuálním kruhovém ciferníku. Nastavení rychlosti a posuvu je nyní jednodušší než dříve. Výchozí nastavení: Máte svůj vlastní styl programování a obrábění kom- ponenty a divíte se, proč musíte znovu a znovu vkládat stejné informace. S touto funkcí si zvolíte vámi preferované nastavení jednotek řezných pod- mínek, způsob vrtání apod. Klávesnice na obrazovce: Není třeba zapojovat další klávesnici, stačí použít klávesnici na obrazovce. Kalkulačka na obrazovce: Ne vždy je kalkulačka po ruce, na novém PT SX stačí otevřít okno na liště a spočítaný údaj vložit do programu – další úspora cenného času. Jednoduchý a ergonomický design: Při navržení nového systému RX byla klíčová jednoduchost. Zapomeňte na spousty tlačítek – díky logičtějšímu ovládání budou operátoři schopni se rychleji naučit stroj ovládat. Pokročilé funkce: Kdo si nevystačí se základní bohatou výbavou systému, si může dokoupit balíček rozšířených funkcí, který obsahuje například: komentář operací, vícenásobné upnutí, zbytkový materiál, editor G-kódů, rozšířené operace (kopírování, gravírování, frézování závitů, oprava zá- vitu u soustruhu) a další. Systémy ProtoTRAK RMX a RLX jsou v ČR a SR dostupné na obráběcích strojích XYZ Machine Tools. Výhradním distributorem XYZ pro Českou republiku a Slovensko je společnost Rexim spol. s r.o.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 52 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY CNC obrábanie Co je to CAM? Ano, je to divná otázka, ale doopravdy to není CAD (počítačem podporo- vaná konstrukce). Není to ani videohra na PC, protože cílem těch, kteří si CAM software pořizují a plně využívají, je vždy potřeba dobře a rychle vy- robit díl na CNC obráběcím stroji. Ano, CAMů je k dispozici hodně, stejně jako CADů, ale co NC program? O generování NC programu se mi vždy stará postprocesor, nástavba CAM softwaru sloužící k vytváření NC progra- mů pro řídicí systémy CNC obráběcích strojů. Když to shrneme, k přípravě NC programu na externím počítači využíváme CAM software (CAM, tedy PPV, počítačem podporovaná výroba), následuje přehráním NC programu do CNC kovoobráběcího stroje a následné seřízení výroby. A výsledkem musí být dobře a rychle vyrobený díl. Je to o lidech, kteří vědí Je potřeba si ještě uvědomit základní pravidlo pro dobře fungující CAM přípravu NC programů, a to je lokální podpora. Je to o lidech, kteří musí znát nejen jak se ovládá, jak se „hraje“ na PC v tom nebo onom CAMu, ale především znají problematiku technologie obrábění na CNC obrábě- cích strojích a jeho obsluhu, vědí o zákonitostech a pravidlech struktury NC programu a znají rozdíly v jednotlivých CNC řídicích systémech. Zjednodu- šeně vědí, co je to G41, G07, ale i TRANSMIT. Toto je důvodem, proč něk- teré CAM softwary mají výborné reference v Německu, jiné v Texasu a jiné v Česku a Slovensku. Postřehy z reálné práce CAM v balíku s CADem? Proč si mám kupovat CAM, když ho mám v balíku CADu? CAD si jinak dnes nemohu koupit. Ano, toto je pravda. Když si dnes budete pořizovat CAD Invetor, získáte v balíku CAM od Autodesku v ceně CADu. Když CAD SolidWorks, získáte CAM CAMWorks. Moji odpověď najdete výše, je to o lidech, kteří vědí. Není to o penězích. Pronájem CAMu, anebo si ho koupit? Toto je aktuálně řešená otázka, protože prodejní modely po vstupu velkých korporací do oblasti CAM softwaru se mění. Můj názor je kupovat, protože když pronajímáte, musíte stále platit. Když koupíte, máte CAM software na- věky. Tento názor zakládám na situaci v roce 2010, kdy finanční krize nutila šetřit především ve výrobních firmách. Potřebuji CAM pro dlouhotoč? Pakliže se vám vaše výrobní dávky na dlouhotoči mění, tedy musíte častěji seřizovat a stroj zbytečně stojí, ANO. Pakliže potřebuje jen jednu dílčí ope- raci do výroby, která se seřídí „navěky“, NE, nechte si někým vygenerovat jen tuto operaci a plaťte jen za ni. Můžete mi udělat tuto operaci pro předávanou technologii? Toto je typický případ, kdy dodavatel CNC obráběcího stroje využívá pro přípravu NC programů dialogové programování. Chci na něm ukázat, že dialogové programovaní, přestože je skvělý pomocník, neumožní ob- rábět plochy z modelu, ale třeba ani odjehlit požadovanou hranu nejen v 5 osách, ale ani ve třech. Co je to CAM v roce 2019? CAM software musí být výkonným pomocníkem CAM software by měl být výkonným pomocníkem, umožňujícím realizovat technologické nápady NC technologa a ty přenášet do NC programů. Uvě- domme si, že žádný CAM software neumí všechno. Ani zítra umět nebude. Je potřeba vědět co potřebuji, to si nechat ukázat, ověřit při reálném obrábě- ní, a to chtít. Rozhodnutí, jaký CAM software do provozu CNC obráběcích strojů koupit, by mělo být začátkem. Následovat by měla vlastní implemen- tace CAM softwarového řešení do výroby, která je nejdůležitější etapou celého procesu. Patří do ní prvotní zaškolení i následná detailní produktová školení. Do této etapy především patří personifikace postprocesorů a jejich vyzkoušení na každém CNC obráběcím stroji, případně i úprava modelů strojů pro reálnou simulaci virtuálního obrábění a jejich rozpohybování. Jak je to s postprocesory? Postprocesory (překladače virtuálního obrábění do jazyka CNC obrábě- cího stroje) jsou součástí, nástavbou CAM softwaru a slouží k vytváření NC programů pro řídicí systémy CNC obráběcích strojů. Při výběru CAM systému je tedy vhodné nechat si od potenciálního dodavatele vyjasnit i následující otázky: Kolik postprocesory pro jednotlivé stroje stojí? Jak je mohu získat? Je možné vyžadovat speciální formát NC kódu? Je možno věřit generovaným NC kódům, nehrozí kolize obráběcího stroje? Vyžadujte postprocesor, který odpovídá vašim požadavkům, podílejte se na jeho od- ladění. Pravdou zůstává, že dodatečná editace (úprava) NC programu je ztráta času a peněz! Kdo může CAM využívat efektivně? Nutno dodat, že CAM software neudělá práci za vašeho NC technologa! Stejně jako nelze CNC obráběcímu stroji ukázat papírový výkres a myslet si, že si stroj poradí sám, tak si nelze myslet, že pořízením CAM softwaru obsadíte volné místo v oddělení technické přípravy výroby. Pro vysvětlenou, kolega přirovnává CAM software k lopatě, která také sama nesloží hroma- du uhlí... Od roku 1997 (a jsem za to rád) se potkávám s výrobami, kde je CNC technologie základem. V roce 1997 jsem potkal i CAD/CAM GibbsCAM a očaroval mě. Od roku 2003 se společně s kolegy v technology-support s.r.o. snažíme býti dobrými přáteli na telefonu. www.mateproblemyscncobrabenim.cz Vlastimil STANĚK, vstanek@t-support.cz Asi se vám bude zdát tato otázka divná, ale rád bych v tomto článku shrnul své postřehy, které jsem načerpal za poslední dva roky při své práci s obráběči na CNC obráběcích strojích a při diskusích s prodejci CNC obráběcích strojů. Jaké jsou možnosti přípravy NC programů pro CNC obráběcí stroje? Na CNC kovoobráběcích strojích v současnosti nabízených u nás i ve světě lze obrábět na základě ručně napsaného NC kódu nebo dia- logem obsluhy se strojem (dílenské dialogové programování) přes obrazovku řídicího systému CNC nebo NC programem připraveným NC programátorem pomocí CAD/CAM softwaru na externím počíta- či a přehraným do CNC kovoobráběcího stroje.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

Vážení kolegové, nedávno jsme nainstalovali takovýto stroj na Moravu, do jedné z nejodbornďjších továren v Evropď. První CNC jsme do této prestižní firmy, vyrábďjící optiku, dodali již pĢed 22 roky. Nikoho nás tenkrát nenapadlo, že zde dodáme v poĢadí i 66 CNC stroj. Máme velkou radost, navíc jsme pĢedali stroj na testovacím obrobku NASA a to s excelentním výsledkem. Dďkujeme za pĢíležitost ... PROFIKA s.r.o., díky Vám, dodává a servisuje CNC stroje HYUNDAI WIA, již 27 let ! HYUNDAI WIA KF 5600C NÁROÿNÉ FRÉZOVÁNÍ S PRVOTġÍDNÍM POVRCHEM BROUŠENÉ KULIÿKOVÉ ŠROUBY, JIŠTĎNÉ MAZÁNÍ TUŽŠÍ VġETENO S ROTAÿNÍ VYSOKOTLAKOU SPOJKOU CHLAZENÍ ZÁSOBNÍK PRO AŽ 40 NÁSTROJĩ VYSOKOTLAK SKRZ VġETENO Nové funkce x Zesílená struktura vĢetena (pĢímé pĢipojení: 8K, 12K) x Zvýšená statická a dynamická tuhost stroje s použitím pevnostní analýzy metodou koneĀných prvkĪ x Obrábďný prostor osy „ Z“ ve své tĢídď (635 mm) x RozšíĢený prostor obrábďní v ose „Y“ na 560 mm x Zkrácení obr. ĀasĪ (rychloposuvy 40/40/36 m / min.) x Nejmodernďjší Ģídicí systémy FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN OBOUSTRANĎ KOTVENÉ KUL. ŠROUBY, ZESÍLENÉ LIN. VEDENÍ, KOMP. TEPLOTY. STROJ JE URÿENÝ DO NEPġETRŽITÝCH PROVOZĩ A NÁSTROJÁREN. PROFIKA s.r.o. PrĪmyslová 1006, 294 71 Benátky nad Jizerou, Email: stroje@profika.cz, servis@profika.cz. PoboĀky (prodej a vlastní servis) Morava, Slovensko, web: www.profika.cz Popis Jednotka KF5600C (STD) KF5600C (OPT1) KF5600C (OPT2) Velikost stolu mm 1250 × 560 1250 × 560 1250 × 560 Max. Nosnost stolu kg 1 000 1 000 1 000 Metoda Ģízení vĢetena - PĢímo PĢímo PĢímo Kužel vĢetena - BBT40 BBT40 BBT40 OtáĀky vĢetena ot / min 8 000 8 000 12 000 Výkon na vĢetenu kW 15/11 18,5/11 18,5/11 Kroutící moment vĢetena Nm 286/143 118/70 118/70 Rozjezdy (X / Y / Z) mm 1100/560/635 1100/560/635 1100/560/635 Rychloposuvy (X / Y / Z) m / min 40/40/36 40/40/36 40/40/36 Typ uložení suportĪ - LM (valivé) LM LM PoĀet nástrojĪ EA 30/40 opt. 30/40 opt. 30/40 opt. Doba výmďny nástroje sec 3.2 (Ģez-Ģez) 3.2 (Ģez-Ģez) 3.2 (Ģez-Ģez) Specifikace podléhají zmďnám bez pĢedchozího upozornďní INZERCIA

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 54 Team Cutting Tools CERATIZIT získal prestižní ocenění na MSV 2019 Text a foto CERATIZIT Group Společnost CERATIZIT si pro zákazníky a obchodní partnery připravila spoustu novinek. Nedávno vytvořený Team Cutting Tools nabízí ještě komplexnější a komplet- nější řešení v rámci třískového obrábění, která uspokojí potřeby všech zákazníků. CERATIZIT Cutting Solutions má silné portfolio řezných nástrojů, příslušenství a technologických řešení od významných značek CERATIZIT, KOMET, WNT a KLENK, které dohromady tvoří jeden kompaktní tým „Team Cutting Tools by CERATIZIT“, spadají- cí do koncernu CERATIZIT Group. Čtyři odborníci, nespočet aplikací, jeden sortiment – to je nový katalog skupiny CERTATIZIT Group, plný nástrojů na třískové obrábění. Katalog obsahuje vice než 60 000 nástrojů značek Cutting Solutions by Ceratizit, KOMET, WNT a KLENK. Tím má sektor obrábění skutečného kompletního dodavatele, který je připraven pro široké spektrum zákazníků. Tyto čtyři světoznámé znač- ky se zaměřují na to, co umí nejlépe. Jde o řezné nástroje především ze slinutého karbidu, mezi které patří např. vyměnitelné břitové des- tičky pro soustružení, frézování, vrtání apod., monolitní vrtáky, frézy a mnoho dalších nástrojů a příslušenství pro technologii třískového obrábění od automobilového průmyslu až po letectví a kosmonauti- ku. Tyto vysoce specializované produktové značky nabízí systémové řešení vedoucí k optimalizaci a efektivitě obráběcích procesů. Team Cutting Tools je schopný dodat perfektní řešení pro všechny poža- davky na obrábění. Prostřednictvím nového katalogu, který byl vydán v červenci, je k dispozici až 100 000 položek. Zákazníci mohou také navštívit nový online shop na adrese cuttingtools.ceratizit.com, kde si mohou prohlédnout celý sortiment a získat přístup ke kompletnímu programu skupiny CERATIZIT Group. FreeTurn – oceněný Zlatou medailí O novém revolučním procesu obrábění se diskutuje již od uvedení tohoto produktu na trh. S nástrojem FreeTurn se váže nová metoda obrábění HDT (High Dynamic Turning), která plně využívá potenciálu moderních strojů a nabízí vysoce výkonné soustružení. Sotva najde- te odborný technický časopis, portál, který by se o nástroji FreeTurn

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 55 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Trieskové obrábanie Jako technologický leader je skupina CERATIZIT a Team Cutting Tools komlexním dodava- telem pro všechny sektory obrábění. Díky svým zkušenostem a znalostem je pro zákazníky nejen obchodním partnerem, ale zároveň odborným a technickým poradcem. a HDT technologii již nezmínil. Prezentace v médiích, na odborných seminářích či přímo v inovačních cen- trech skupiny CERATIZIT způsobila, že uživatelé již netrpělivě čekají na zavedení tohoto nástroje do jejich výroby. A není divu, protože tento nový způsob soustru- žení nabízí obráběcím společnostem obrovský poten- ciál. Vhodnými stroji jsou soustružnická centra vybave- ná frézovacím vřetenem, stroje Turn-Mill, anebo víceú- čelová centra, Multitask stroje. Tyto stroje s příslušným operačním systémem nabízí 100% zúročení uvedené- ho potenciálu. Nástroj FreeTurn využívá volné 360° rotace frézovacího vřetene, a to dovoluje nastavit libovolnou polohu břitu a optimalizovat úhel nastave- ní vzhledem k obrobku. Hlavní předností v porovnání s konvenčním soustružením je, že pro kompletní obrobe- ní dílu si vystačíte s jedním nástrojem a nahradíte tak až 4 soustružnické nástroje. Z toho logicky vyplývá úspora v nákladech na nástroje a výrazné snížení výrobního času. Ve výčtu mnoho dalších výhod patří i vyšší posuvy díky nižším řezným silám, které pozitivně ovlivňují i ži- votnost nástroje. Svoji výjimečnost potvrdil FreeTurn ziskem prestižního ocenění Zlatá medaile na letošním Mezinárodním stro- jírenském veletrhu v Brně za inovaci ve zpracovatelské technologii. Toto ocenění bylo společnosti CERATIZIT uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného ná- stroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje dynamičnost a efektivnost pro- cesu soustružení. Co je Zlatá medaile? Zlatá medaile je ocenění, které je od roku 1964 pře- dáváno v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno a jeho cílem je ocenit ty nejinovativnější a nejza- jímavější exponáty, které se na MSV prezentují. Vyhla- šovateli jsou Svaz průmyslu a dopravy a Vysoké učení technické v Brně. Zlatá medaile je udělována v šesti kategoriích – za inovaci v automatizační technice a In- dustry 4.0, za inovaci komponentů ve strojírenství, za inovaci ve zpracovatelské technologii, za inovaci vý- robního stroje, za inovaci v transportu a logistice, a za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy. Vše pro zákazníka CERATIZIT na nedávných veletrzích představil nejen svoje nástroje, nástrojové systémy, digitalizační řeše- ní a inovace, ale také nabídku svých služeb, koncept Servis2, který hraje klíčovou roli ve vztahu se zákazní- kem. Kromě dodávky skladových nástrojů do druhého dne, technologických zkušeností a poradenství, vypra- cování a realizace projektů, technických školení, nabízí CERATIZIT řadu dalších služeb zaměřených na zákaz- níka. O všech těchto faktech a přednostech se mohli návštěvníci přesvědčit a více se dozvědět přímo v na- šich stáncích v Hannoveru a v Brně. www.ceratizit.com www.kometgroup.com www.wnt.com www.klenk-tools.de Management společnosti CERATIZIT Česká republika s oceněním Zlatá medaile, které spo- lečnost získala za Inovaci ve zpracovatelské technologii s nástrojem FreeTurn a technologii High Dynamic Turning. První testy nástroje FreeTurn předčily očekávání a potvrdily dobrou práci vývojářů CERATIZIT. Na vlastní oči se o tom mohli přesvědčit návštevníci i na veletrhu EMO na stánku CERATIZIT, kde byly k vidění živé ukázky nástroje FreeTurn na obráběcím centru.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 56 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Během prvního dne veletrhu EMO v Hannoveru jsme zástupci firmy LNS panu Laurentu Phamovi položili několik otázek. Pane Phame, mohl byste nám prosím představit, co obnáší vaše pozice v LNS jako Sales & Marketing Director BUEU? Mohl byste nám také říct něco o vaší historii ve společnosti LNS? V LNS SA jsem začal v dubnu 2012 jako Area Sales Manager pro Benelux, Skandinávii, Brazílii, Jihoafrickou republiku a různé země východní a střední Evropy. Kromě toho jsem v prosinci 2014 převzal roli Area Sales Manager pro švýcarsko-německou část Švýcarska, Lichtenštejnska a Rakouska. Díky tomu jsem získal rozsáhlé zkušenosti s prodejními a marketingovými proce- sy. Prozatímně jsem také odpovídal za německý trh, obchodní a servisní oddělení ve Velké Británii a také za evropský aplikační tým. Díky tomu jsem měl možnost získat rozsáhlé zkušenosti s řízením distribučních kanálů (dceři- ných společností a distributorů) a s přímým prodejem. Co na EMO, tomto největším veletrhu v Evropě, představíte? Zákazníci si mohou na našem stánku vyzkoušet smíšenou realitu (použití virtuální reality v reálném prostředí), jejímž prostřednictvím se seznámí s vý- hodami veškerého příslušenství pro obráběcí stroje od jednoho dodavatele. K němu patří odsávání a filtrace, dopravníky třísek, vysokotlaké chlazení, podavače tyčí i naše průmyslové řešení 4.0 LNS e-connect. Kromě toho v celosvětové premiéře představujeme podavač tyčí ULTRA 80, který je no- vým hráčem v našem oboru. Unikátní produkt, který nikdy předtím nebyl viděn. Na co se můžeme těšit na MSV v Brně? Na MSV Brno bude představen zbrusu nový podavač tyčí Alpha 342, dále dopravník třísek SFcompact a LNS Fox pro odsávání a filtraci. S naším zku- šeným partnerem v České republice chceme ukázat našim zákazníkům, jak jim můžeme pomoci maximalizovat jejich produktivitu. Zmínil jste, že jste byl dříve zodpovědný za prodej a servis LNS produktů v České republice. Mohl byste popsat, jaké požadavky měli zákazníci dříve a jaké požadavky mají nyní? Čeští zákazníci, stejně jako ostatní zákazníci, chtějí spolupracovat s partne- ry, kteří mohou zaručit minimální prostoje a maximální výkon. Pro nás je vel- mi důležité pracovat s našimi zákazníky jako s partnery. „Pro vás & s vámi.“ Mít technology-support jako partnera je pro nás obrovskou výhodou pro pochopení potřeb českých zákazníků i z hlediska uspokojení jejich potřeb. A samozřejmě chceme poskytovat vynikající lokální podporu. Plánujete v nejbližší době rozšířit své portfolio periferií produktů k obrá- běcím strojům? Pokud jde o periferie k obráběcím strojům, společnost LNS je známá jako globální, inovativní partner. Vždy hledáme nejlepší řešení pro zákazníky. S jedinečnou inovací a vynikajícím servisem. Pane Phame, děkujeme, že jste si našel čas odpovědět naše otázky během tak rušného veletrhu, jakým EMO Hannover je. Nový podavač tyčí Alpha 342 Martina VALEŠOVÁ, technology-support s.r.o. Se zástupcem společnosti LNS Laurentem Phamem nejen o veletrzích EMO Hannover a MSV Brno Od 16. do 21. září 2019 proběhl v Hannoveru 22. ročník veletrhu EMO. Na největším veletržním výsta- višti světa se představili všichni významní výrobci výrobních technologií. Jedním z vystavovatelů byla i společnost LNS Group, přední světový dodavatel podavačů tyčí, odsávání a filtrace, vysokotlakého chlazení a dopravníků třísek. Na českém a sloven- ském trhu zastupuje produkty LNS společnost tech- nology-support s.r.o., která její produkty představila na veletrhu v Brně. Společnost LNS představila své produkty v Hannoveru pomocí virtuální re- ality, kterou si návštěvníci pomocí inovativních brýlí pro rozšířenou realitu sami zkusili Na MSV Brno byl představen zbrusu nový podavač tyčí Alpha 342

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 57 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY „Soustruh KL 285, který jsme v Brně představili před rokem, jsme násled- ně v Kovosvitu ještě řádově sedm měsíců testovali, abychom si byli jisti, že jej pouštíme na trh s vyladěnými všemi jeho klíčovými částmi. V současné době máme pod kontraktem zhruba osm strojů KL 285. Probíhá doplňo- vání této řady o stroje s protivřetenem o stroje s osou Y,“ říká Libor Kuchař, předseda představenstva a generální ředitel Kovosvitu MAS. Právě soustruh KL 285 SY QUICK v maximální možné konfiguraci s vy- bavenou osou Y a protivřetenem byl na stánku Kovosvitu MAS vystaven spolu s novinkou KL 435. Tu mohli spatřit rozpracovanou na montáži již na jaře návštěvníci tradičních Zákaznických dnů. V Brně měl tento stroj výstavní premiéru. Novinka ponechává výhody svého předchůdce pro- dukčního soustruhu SP 430, jako je tuhost provedení skeletu, velikost zástavbového prostoru či kinematiku. Při návrhu se firma zaměřila přede- vším na ergonometrii a celkovou přívětivost stroje. „Náš soustružnický program a novou řadu KL budeme do budoucna nadále rozšiřovat. Na trh chceme zaútočit spolehlivostí stroje a přesnos- tí obrábění včetně takzvaného tvrdého obrábění, přerušovaného řezu a dalších záležitostí, které nejsou až tak zcela běžné a kladou vysoké nároky na technické provedení a dlouhodobou spolehlivost,“ doplňuje Libor Kuchař. Třetím strojem na stánku Kovosvitu umístěném na tradičním místě v pavilo- nu P bylo inovované pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 450, které mělo na MSV v Brně výstavní premiéru již v roce 2017. U letos vystave- ného modelu byly na základě zákaznických zkušeností vylepšeny tech- nické parametry, přičemž nejdůležitější změnou je zvětšení pojezdu v ose Z o 120mm z původních 400mm na 520mm. Zároveň došlo ke zvýšení rozjezdu v ose X z původních 450mm na 500mm. Těmito úpravami doš- lo k významnému zvýšení užitných vlastností tohoto multifunkčního stroje. Spolupráce s SST i s dodavateli Dva soustruhy KL 285 QUICK zapůjčil Kovosvit MAS Svazu strojírenské technologie pro účely finále soutěže studentů v programování. Stroje se liší řídícími systémy, jeden je ovládán řídícím systémem Fanuc, druhý Sie- mens. Třetím strojem zapůjčeným do soutěže je tříosé vertikální obráběcí centrum MCV 800 QUICK s řídícím systémem Heidenhain. Spolupráce Kovosvitu se Svazem strojírenské technologie je dlouhodobá, studenti mají díky soutěži možnost blíže se s produkcí tradičního jihočeského vý- robce seznámit. Sedmým strojem, který Kovosvit MAS dovezl na MSV do Brna bylo další obráběcí centrum MCV 800, které je v současné době v produkci pod- niku mezi zákazníky nejoblíbenější a komerčně nejúspěšnější. Kovosvit jej zapůjčil na stánek společnosti Heidenhain, čímž společnost potvrzuje dlouhodobou spolupráci se svými dodavateli. Kovosvit MAS si v letošním roce připomíná 80. výročí od svého založení zlínským podnikatelem Janem Antonínem Baťou. Podnik v minulém roce prošel v rámci střednědobého restrukturalizačního plánu procesem roz- dělení na tři jednotky: Kovosvit MAS Machine Tools, která soustřeďuje výrobu obráběcích strojů, slévárnu Kovosvit MAS Foundry a Kovosvit MAS Management, která zahrnuje vedení společnosti, administrativu a IT. Cílem tohoto kroku, který se uskutečnil na přelomu roku 2018/2019, je zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti uvnitř podniku. V letošním roce se firma potýká s ochlazením poptávky zhruba o 10 -20%, kterou se částečně daří kompenzovat exporty na zahraniční tr- hy. Nově firma se svou high-tech produkcí pětiosých obráběcích center pronikla na čínský trh a daří se jí na indickém trhu, kam v letošním roce exportuje stroje v objemu sta milionů korun. Upravený byznys plán, který reaguje na situaci na trhu, počítá s obratem 1,2 miliardy korun a ukazatel EBITDA by měl dosáhnout hodnoty 100 milionů korun. Kovosvit prezentoval soustruhy produktové řady KL Jaroslav MARTÍNEK, mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s. Před rokem na Mezinárodním strojírenském vele- trhu v Brně prezentoval Kovosvit MAS zbrusu nový soustruh KL 285. Nový soustružnický program tradičního výrobce obráběcích strojů tvořil většinu exponátů i v letošním roce. Novinkou byl druhý soustruh řady KL (Kovosvit Lathe), stroj KL 435, který navazuje na produkční soustruh SP 430 a je jeho evolucí. Celkově firma z jihočeského Sezimova Ústí, jež si letos připomíná 80 let od svého zalo- žení, do Brna přivezla sedm obráběcích strojů.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 58 Integrovaná digitalizace a konektivita DMG MORI Inteligentní služby a aplikace s integrovanou konektivitou pro prosíťovanou výrobu Pro DMG MORI tvoří „konektivita“ jeden z hlavních rysů na cestě k digitální továrně, protože pouze otevřená rozhraní a standardizované komunikační protokoly mohou zajistit end-to-end integraci zaměřenou na budoucnost a interoperabilitu strojů a procesů. Proto budou v budoucnu všechny nové stroje od společnosti DMG MORI splňovat požadavky na konektivitu již ve své standardní verzi a bez nákladů navíc. Nové rozhraní IIoT podporuje standardní protokoly MQTT a MTconnect a také nový standard umati (uni- verzální rozhraní pro obráběcí stroje) založený na OPC UA. Slavnostní otevření Slavnostní otevření DMG MORI Czech DMG MORI Czech nabízí široké produktové portfolio a rozsáhlé znalosti ve strojírenských technologiích, integrované digitalizaci, automatizačních řešeních a ADITIVNÍ VÝROBĚ Inovativní obráběcí technologie pro budoucnost • Integrovaná digitalizace a konektivita DMG MORI: inteligentní služby a aplikace s integrovanou konektivitou pro prosíťovanou výrobu • my DMG MORI: jedinečný zákaznický portál pro větší transpa- rentnost, kvalitu a rychlost ve všech servisních procesech • Automatizace: vytvoření větší hodnoty prostřednictvím integrova- né automatizace • ADITIVNÍ VÝROBA: čtyři kompletní procesní řetězce technologii s práškovým ložem a práškovou tryskou Díky slavnostnímu otevření svého modernizovaného showroomu v Brně (srpen) společnost DMG MO- RI Czech letos zdůraznila své ambice posílit svůj dobrý vztah se svými zákazníky. Showroom nabízí dostatek prostoru pro opravdové pochopení port- folia moderních výrobních technologií DMG MORI. Navíc se výrobce obráběcích strojů koncentruje na nejnovější vývoj v oblasti digitalizace prostřednictvím konektivity DMG MORI, nové verze CELOS, nového zákaznického portálu my DMG MORI a také inova- tivních automatizačních řešení, jako je Robo2Go 2. generace, PH 150 pro nakládání s paletami a por- tálového zakladače GX 5. Třetím hlavním záměrem každodenních aktivit DMG MORI je ADITIVNÍ VÝROBA s komplexními procesními řetězci zahrnu- jícími stroje LASERTEC 3D / LASERTEC 3D hybrid a LASERTEC SLM. V budoucnu budou všechny nové stroje DMG MORI splňovat požadavky na konektivitu již ve své standardní verzi bez nákladů navíc.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 59 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie DMG MORI představí nové aplikace CELOS, což je v souladu s cílem zaměřeným na integrovanou konektivitu. Například nový APPLICA- TION CONNECTOR umožní provoz všech webových aplikací přímo pro- střednictvím CELOS. Proto je možná přímá interakce se systémy MES ne- bo ERP stejně jako přístup ke specializovaným aplikacím zákazníků. Nový prvek JOB IMPORT umožňuje, aby byly objednávky přímo importovány z MES nebo ERP do CELOS JOB MANAGER. Maximální přínos pro zákazníka je také cílem nového digitálního portálu my DMG MORI. DMG MORI spojuje očekávání svých iniciativ zaměře- ných na budoucnost – “Integrovaná digitalizace”, “Prvotřídní kvalita” a “Zákazník na prvním místě”. Výsledkem je jedinečný online portál pro interaktivní spolupráci mezi DMG MORI a jejími zákazníky. Automatizace Vytvoření větší hodnoty prostřednictvím integrované automatizace Automatizované stroje jsou klíčovými součástmi digitální továrny, a proto jsou integrovanou součástí inteligentní a propojené/prosíťované výroby. DMG MORI vnímá automatizaci právě tímto způsobem jako další strate- gickou oblast zaměřenou na budoucnost. Závody DMG MORI zaujaly důležitou roli ve vývoji a implementaci automatizačních řešení. Jejich práce obsahuje technické konzultace a vytváření rozpočtu pro možné úpravy po- užívaných strojů, s instalací a uvedením do provozu. Místní odbornící také předpokládají další optimalizace, nástroje a výuku robotů, takže zákazníci obdrží kompletní automatizační řešení z jednoho zdroje. Soustružnicko-fré- zovací centrum CTX beta 800 TC s flexibilním Robo2Go 2. generace, 5osá fréza CMX 50 U s nakládáním palet PH150 a NLX 2500 s GX 5 portálo- vým nakladačem jsou příklady inovativních automatizačních řešení. ADITIVNÍ VÝROBA Čtyři kompletní procesní řetězce pro technologii práškové lože a práškové trysky Společnost DMG MORI měla na trhu úspěšné výsledky již více než pět let s kombinací laserové navařování a třískového obrábění kovů na strojích řady LASERTEC 3D hybrid. Navíc se společnost DMG MORI po vyvinutí a zavedení digitálního procesního řetězce stala společností s klíčovým po- stavením v aditivní výrobě. Aditivní výroba bude během následujících let růst obrovským tempem. Se svým portfoliem je společnost DMG MORI na tento vývoj dobře připravena. Zatímco je stroj LASERTEC 65 3D sestrojen výhrad- ně pro laserové navařování jako doplněk k aktuálním obráběcím centrům v provozech, řada LASERTEC SLM rozšiřuje portfolio o metodu s práškovým ložem za použití selektivního laserového tavení. Dvě další řady se také mo- hou kombinovat se samostatnými obráběcími centry a soustruhy z portfolia DMG MORI, což umožní realizaci dalších procesních řetězců. my DMG MORI je jedinečný zákaznický portál pro větší transparentnost, kvalitu a rychlost ve všech servisních procesech. Díky soustružnicko-frézovacímu centru CTX beta 800 TC s flexibilním Robo- 2Go 2. generace zákazníci obdrží kompletní automatizační řešení z jedi- ného zdroje. Stroje s práškovým ložem z řady LASERTEC SLM jsou vytvořeny pro produk- tivní výrobu komplexních obrobků. Portfolio zahrnuje čtyři kompletní procesní řetězce pro aditivní procesy za použití technologií práškové trysky a práškového lože. Především při použití selektivního laserového tavení společnost DMG MORI nabízí nový software OPTOMET. Ten má samonastavi- telné a učicí algoritmy, které předem spočí- tají požadované parametry procesu SLM během několika minut. To znamená, že na- příklad mohou být vypočteny volně tloušťky vrstev, což naopak umožňuje rychlejší a tím produktivnější výrobu. OPTOMET také ob- sahuje materiálovou databázi, která umož- ňuje uživatelům používat materiály od všech výrobců, aniž by je museli testovat předem. Otevřený systém také umožňuje nezávislé rozšíření databáze za použití experimentů, které vlastní přímo zákazníci. OPTOMET je schopen upravit parametry takovým způso- bem, že se mohou změnit nebo optimalizovat materiálové vlastnosti, jako je tvrdost, pórovi- tost a pružnost.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 60 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Automatizačné systémy Text a foto Murrelektronik GmbH Divadlo je miesto plné čarov. Ožívajú príbehy plné fantázie a vtiahnu publikum do sveta kúziel. Herci, scény na javisku a rekvizity nás posunuli do cudzieho, napínavého, ale nového sveta. A nezávisle od toho, či ide o vystúpenie žiackeho súboru, alebo vysoko profesionálnu šou na Broadwayi v New Yorku alebo v londýn- skom divadle West End – potrebuje talenty a nadšenie mnohých ľudí, aby sa predstavenie úspešne zrealizovalo. Zobudiť čaro divadla Zobudiť čaro divadla k životu Automatizačné systémy sú dôležitými prvkami v divadelnej produkcii. Režiséri a kreatívni tvorcovia chcú ponúknuť svojim divákom ultima- tívny zážitok. Aby sa ich nápady premietli do skutočnosti, potrebujú často podporu vysokokvalifikovaných inžinierov. Nikto to nevie lep- šie ako Rob Raskovsky so svojím kolektívom firmy Absolute Motion Control. Jeho firma má sídlo v Londýne a špecializuje sa na automa- tizačné riešenia na mieru pre najlepšie šou na West End a na turné. Osobitná výzva: Špeciálne efekty v divadle musia fungovať na rozdiel od televízie alebo kina okamžite a bezchybne, v správnom okamihu, každý večer – a často mnoho rokov. Za javiskom zdokonaľujú inži- nieri a experti na automatizáciu techniky, aby sa spoľahlivo podarili výjavy na scéne. Firma Absolute Motion Control sleduje dva obchodné modely. Firma vyvíja na jednej strane štandardné zariadenia, ktoré sa prenajímajú zábavnému priemyslu. Cez skriňové rozvádzače sa riadia pohyby servomotorov s jednou alebo štyrmi osami. Je dôležité, aby boli tieto štandardné zariadenia robustné a mali dlhú životnosť. Aby prispeli k ekonomickému úspechu, musia sa dať používať pre širokú pale- tu divadelných efektov a musí sa dať s nimi flexibilne manipulovať. Okrem toho vyrába firma Absolute Motion Control systémy, ktoré sú zamerané špeciálne pre potreby zákazníkov. Tieto zariadenia sa mu- sia často integrovať v krátkom časovom horizonte, spĺňať prísne tech- nické požiadavky, okrem toho nesmú presiahnuť rozpočet. Je silnou stránkou firmy Absolut Motion Control, že dokáže presne zvládnuť túto kombináciu. Rob Raskovsky narazil pri prehliadaní internetu na online obchod, a tým na súčiastky spoločnosti Murrelektronik. Bol na prvý pohľad nadšený, že sa mohol informovať na ceny a stiahnuť si rozsiahlu do- kumentáciu. Pomocou šikovnej vyhľadávacej funkcie a precíznych filtrov na obmedzenie výsledkov vyhľadávania našiel veľmi rýchlo požadované súčiastky. Tiež prvé telefonáty s tímom spoločnosti Mur- relektronik vo Veľkej Británii boli veľmi dobré. Pretože divadelná au- tomatizácia nie je práve typická pre používanie súčiastok spoločnosti Murrelektronik, všimol si ihneď Rob Raskovsky, že technici na druhej strane linky boli fascinovaní používaním súčiastok. Nadšene sa zhodli na tom, že objavili najlepšie riešenie automatizácie pre túto zákazku. Riešenia firmy Absolute Motion Control umožňujú ľuďom, pracujúcim v divadelníctve, presadzovanie špeciálnych efektov, ktoré vtiahnu publikum do sveta kúziel. Skriňový rozvádzač s regulátorom pohybu pre servomotory sa pritom používa rozmanitým spôsobom. Motory sú napríklad spojené s navijakmi, aby sa dali nastaviť prvky na javisku. Posúvajú napríklad kulisy na javisku alebo nimi pohybujú hore a dole, pred alebo späť za oponu. V niektorých prípadoch ožívajú rekvizity pomocou motorov. Napríklad sa dá posunúť na javisko truhla, otvo- riť kryt, dajú sa pohybovať dosky a automaticky uzatvárať a otvárať žalúzie. Správna kombinácia pre perfektné riešenie Automatizačné zariadenia, ktoré sa pravidelne prenajímajú, potrebu- jú súčiastky, ktoré majú dlhodobú životnosť, sú flexibilné, jednoducho sa integrujú a sú mimoriadne efektívne. Firma Absolute Motion Con- trol sa preto rozhodla používať spínacie sieťové adaptéry Emparro od spoločnosti Murrelektronik. So stupňom účinnosti 95 percent patria k najefektívnejším súčiastkam svojho druhu na trhu. Nízky vznik tepla chráni susediace súčiastky v skriňovom rozvádzači pred negatívnymi tepelnými vplyvmi, ktoré negatívne pôsobia na ich životnosť. Pomocou funkcie Predictive-Maintenance spínacích sieťových adaptérov Empar- Mico Pro Súčiastky Murrelektronik v automatizácii divadla Súčiastky Murrelektronik v automatizácii divadla

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 61 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Automatizačné systémy Murrelektronik Slovakia s.r.o. Prievozská 4/B, SK-821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov Telefón +421 2 3211 1127, e-mail: info@murrelektronik.sk ro môže firma Absolute Motion Control a jej zákazníci kontinuálne kontrolovať parametre ako teplota, zaťaženie alebo počet spustení. V prípade potreby sa dá súčiastka predvídavo vymeniť. Okrem toho sa spolieha firma Absolute Motion Control na inovovaný systém kontroly prúdu Mico Pro spoločnosti Murrelektronik. Je potreb- né iba málo miesta v skriňovom rozvádzači, a tak môže udržiavať firma kompaktné nielen štandardné, ale aj špecifické skriňové rozvá- dzače zákazníka. Jednotlivé moduly Mico Pro dokáže Rob Raskovsky a jeho zamestnanci jednoducho poskladať a navzájom spojiť. Mo- dul je perfektne vhodný na kontrolu prúdu nízkonapäťových dielov. Pretože je Micro Pro ovládané riadením, dokáže dimenzovať firma Absolute Motion Control svoje skrine tak, aby sa mohli dostať k infor- máciám tiež zamestnanci s nie úplne obsiahlymi znalosťami automati- začných procesov. Mico Pro kontroluje každý jeden kanál a poskytuje precízne diagnózy samostatných kanálov. Je to dôležité, lebo sa vždy pripájajú ku kanálom iné mechanické prvky. Ak vznikne problém, dá sa rýchlo identifikovať a takisto rýchlo odstrániť. Pri elektrickom zapájaní zariadení používa tím firmy Absolute Motion Control prednostne rozvody M12 spoločnosti Murrelektronik. Tieto káble sú vopred zapojené a sú testované spoločnosťou Murrelektro- nik na 100 percent ešte predtým, než opustia podnik. Tým je zabez- pečená vysoká bezpečnosť a zabraňuje tak výpadkom spôsobeným zlou kvalitou vodičov. Pre firmu Absolute Motion Control je veľkou výhodou, že vodiče z programu káblov Murrelektronik, aj keď nie sú práve na sklade, sa vyrobia a zašlú do 48 hodín po doručení objed- návky. Prichádzajú preto v okamihu, kedy sú potrebné – firma Abso- lute Motion Control tak dokáže ponúknuť svojim zákazníkom krátke dodacie lehoty a vysokú spoľahlivosť pri zákazkách. Rob Raskovsky a jeho kolegovia informujú o veľmi pozitívnych skúse- nostiach so spoločnosťou Murrelektronik: „Všetky súčiastky, ktoré po- užívame, sú viac než len štandard a poskytujú množstvo funkcií – od spínacích sieťových adaptérov s nízkym vznikom tepla cez efektívne moduly Mico-Pro až po vodiče a zásuvné spoje, ktorým môžeme jed- noducho dôverovať. Súčiastky nám pomáhajú pri výzve, prispôsobiť naše riešenia potrebám zákazníkov. A prispievajú k tomu, aby sme urobili naše systémy bezpečnejšie do budúcnosti.“ Firma Absolute Motion Control má v odvetví prvotriedne meno, lebo intenzívne a konštruktívne spolupracuje s inými poskytovateľmi slu- žieb. Dosiahne sa tak, že zákazníci získajú kompletné riešenia, pri ktorých vzájomne harmonizujú automatizácia, osvetlenie a zvuková technika. S týmto systematickým prístupom objavil Rob Raskovsky a je- ho kolegovia zaujímavú oblasť – a flexibilita súčiastok Murrelektronik im pomáha, aby sa prezentovali tiež v budúcnosti s atraktívnymi rie- šeniami na trhu. Ak sa opýtate Roba na najobľúbenejší aspekt jeho práce, odpoveď je ľahká: „Rozmanitosť špecifických riešení je tou najlepšou inšpiráciou. Je mimoriadne zaujímavé nájsť riešenie, ktoré sa perfektne hodí s ohľa- dom na technické, finančné a tiež časové okolnosti problému. Hľadáme túžobne správnu kombináciu pre perfektné riešenie.“ Najobľúbenejšiu hru Rob nemá, „ale bolo neskutočne zábavné, spolupracovať pri šou ako ‚Waitress‘ a ‚Come from Away‘.“ Pohľad do skriňového rozvádzača Emparro (vľavo) a Mico Pro (vpravo) Scéna z „Waitress“. Foto: © Johan Persson

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 62 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Ing. Pavol GALÁNEK, foto TOKA INDEVA Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažo- vač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních podniků, které byly certifikovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj- Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jed- noduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při kte- ré je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb lidského ramene. Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem a desítky let se tomu snaží rozumět i naše firma. Jsme při- praveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu. | 5/2019 | www.leaderpress.sk 62 LOGISTIKA Manipulácia s bremenami NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 prodloužení lidské ruky – nejlepší volba PQRKR PRåQRVWt SRXåLWt Qt]Np QiNODG\ MHGQRGXFKp RYOiGiQt ãLURNp PRåQRVWL QDVD]HQt OHKNi ~GUåED  SĜLSRMRYDFtPtVWDSUR HOHNWULFNpDSQHXPDWLFNp NDEHO\ QXWQp SĜL SĜLGiQt YODVWQtFK QiVWURMĤ     Y\OHSãHQiYLGLWHOQRVW SRNXG SĜLGiWH YODVWQt XFKRSRYDFt ]DĜt]HQt PĤåHWH VQDGQR Y\PČQLW VWDQGDUGQt UXNRMHĢ V SRWUXEtP SUR YHGHQt HOHNWULFNêFK D SQHXPDWLFNêFK NDEHOĤ        YROLWHOQi SRORåND

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

 SĜLSRMHQt86%3& SUR VQDGQČMãt NRPXQLNDFL V PDQLSXOiWRUHP SRPRFt 3&   XåLYDWHOVNêGRW\NRYêSDQHO  XPRåĖXMH SĜtMHPQČMãt D LQWXLWLYQt RYOiGiQt SUR YL]XDOL]DFL D QDVWDYHQt UĤ]QêFK SURYR]QtFK SDUDPHWUĤ   ]YêãHQiEH]SHþQRVW SRNXG SĜLGiWH YODVWQt XFKRSRYDFt ]DĜt]HQt PĤåHWH VQDGQR LPSOHPHQWRYDW EH]SHþQRVWQt IXQNFH SRPRFt            PRGXOX UR]KUDQt ,&RQQHFW          YROLWHOQi SRORåND

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

    U\FKOiYêPČQD UĤ]QêFK FLWOLYêFK              UXNRMHWt SURVWĜHGQLFWYtP           VWDQGDUGQtKR VSRMHQt Y KODYČ QiVWURMH  GYČGDOãtWODþtWND   FKFHWHOL RYOiGDW VYp YODVWQt XFKRSRYDFt ]DĜt]HQt  6HQ]LWLYQtUXNRMHĢV EH]SHþQRVWQtIXQNFt SR]Qi MHVWOL RSHUiWRU GHDNWLYXMH GUåHQtP UXNRMHĢL EU]G\ SRNXG MVRX W\WR N GLVSR]LFL YROLWHOQi SRORåND

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

   9HOPL NRPSDNWQt D OHKNê GHVLJQ D VH YãHPL WČPLWR Y\OHSãHQtPL ]ĤVWiYi V\VWpP ,1\'(9$Š /LIWURQLFŠ (DV\ QHMOHSãt NRPSDNWQt LQWHOLJHQWQt DVLVWHQþQt ]DĜt]HQt QD WUKX Inteligentní manipulace s břemeny Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve- dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel- mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 320 kg a dodávají se pro montáž na sloup, strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na- bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 63 Operátor m e zdvihnout b emeno s hm nost a 320 kg jednoduch m d ekem se servo-ovládac rukověti nebo zát e sam n a p emístit ji lehk m tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v - ilo jen n kolik gram . Mravenec je neúnavný a inteligentní pracovník, dokáže zdvihnout a lehko přenášet náklady, které jsou mnohem větší než on. Tato jednoduchá analogie představuje poslání společnosti Scaglia INDEVA: Navrhování a výroba průmyslových manipulátorů, které jsou kompaktní a přece jiné, jednoduché a přece inteligentní a pomáhají pracujícím lidem vyhnout se škodlivé námaze. Video ukázky manipulace s břemeny pomocí blancérů INDEVA: http://www.indevagroup.com/videosolution.athx Zastoupení pro Českou republiku: Tomáš Kašpar – TOKA Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650 indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de Jíří Štěpánek – TOKA Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871 indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de Zastoupení pro Slovenskou republiku: Ing. Pavol Galánek – TOKA Sekčovská 3, 080 06 Ľubotice Mobil: +421 904 408 861 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de Marek Galánek – TOKA Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín Mobil: +421 911 325 580 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia INDEVA SpA. Dnes se firma považuje za vedoucí společnost na trhu a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslo- vých manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. Inteligentní manipulace Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi- ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří- zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. I v nebezpečném prostředí Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož- ňují manipulovat se zátěží až 320 kg, která se uchopí mimo svého těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý- buchem s odstupňováním podle norem ATEX. Sloupové, stropní, kolejnicové... Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede- ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic- kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti zákazníka. Lineární balancér Liftronic

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 64 LOGISTIKA Hlavným rečníkom kongresu bol známy britský ekonóm a autor bestsel- leru „Transition Point“ Sean A. Culey. Vystúpil s prezentáciou na tému Úspech v dobe digitálnej: Potreba koperníkovskej revolúcie v podnika- ní. Priblížil, ako nová vlna revolučných technológií zásadne mení takmer všetky aspekty dodávateľského reťazca, vrátane vzťahu medzi zákaz- níkom a firmou. Hovoril o tom, ako automatizácia povedie k hodnotové- mu reťazcu, ktorý je plne automatizovaný, personalizovaný a lokálny. Súčasťou časopisu Systémy Logistiky, bude špeciálna príloha, ktorá sa zameria práve na SLOVLOG. V časopise navyše vyjde rozhovor, ktorý nám po svojom vystúpení na kongrese poskytol Sean A. Culey. Okrem iného v ňom povedal: „Logistickým manažérom prajem, aby sa sústre- dili na budúcnosť, nie na minulosť, pretože minulosť je za nami, tá sa nedá zmeniť. Keď sa ale včas ich firmy dokážu adaptovať a efektívne využívať najmodernejšiu technológiu, tak sú na vlne a môžu využiť prí- ležitosti, ktoré prídu. Automatizácia ale nie je všetko. Podstatné je, aby politická reprezentácia nielen v Českej republike a na Slovensku, do- kázala nastaviť vzdelávací systém tak, aby šiel v ústrety zmenám. Nie je potrebné učiť len staré vedomosti, ale to, ako využívať nastupujúce technológie pre budúcu prosperitu.“ SLOVLOG bol plný zaujímavých vystúpení a panelových diskusií. „Sme veľmi radi, že sa tohtoročný ročník stretol s takým veľkým záujmom od- bornej verejnosti. Podľa ohlasov, ktoré máme, účastníkov zaujala pestrá skladba programu, v ktorom vystúpili známi ekonómovia, aj odborníci z oblasti logistiky, retailu a dopravy. Na akcii bol tiež dostatok priesto- ru pre networking a zábavu,“ konštatuje Petr Neckař, Logistics Group Manager spoločnosti ATOZ, ktorá kongres organizovala. Za všetkých, ktorí na kongrese vystúpili, menujme napríklad ekonóma Ivana Mikloša, ďalej Pavla Jančoviča a Petra Sádovského (ČESMAD SLOVAKIA), Martina Urbana a Mariána Jančíka (Jungheinrich), Mare- ka Fořta (DHL Supply Chain Slovakia), Martina Hubeňáka (PORT OF ANTWERP), Luboša Fronka (LINEAS), Jána Lešinského (Technická uni- verzita v Bratislave), Petra Dúbravského (Amtech), Petra Ivančíka (FM Slovenská), Jána Franeka (HEINEKEN Slovensko), Petra Mačuša (CE- IT), Pavla Mikušku (BITO – Skladovacia technika) či Tibora Majzúna (cargo-partner SR). A to ani zďaleka nie sú všetky osobnosti slovenskej logistiky, ktoré na kongrese SLOVLOG vystúpili. Súčasťou kongresu bo- la v rámci druhého dňa i návšteva logistického centra Alzy v Senci, kde si účastníci mohli dokonca vyskúšať pickovanie a vybaviť tak niekoľko objednávok. Zapíšte si do diára už teraz termín ďalšieho ročníka kongresu SLOVLOG, ktorý sa uskutoční 22. – 23. októbra 2020. A nezabudnite na fórum LOG-IN, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2020 v Bratislave na podporu inovácií v logistike. Viac o kongrese SLOVLOG nájdete na www.slovlog.sk Lucie FISCHEROVÁ, ATOZ Logistics 13.ročníkkongresuSLOVLOG,sakonalzačiatkom októbra v Senci a stretol sa s veľkým záujmom účastníkov. Zaplnené sály a špičkovými rečníkmi nabitý program v rámci spoločnej konferenčnej časti, aj v rôznych odborných sekciách, vrátane večernej logistickej párty zakončenej ohňovou šou. To bol SLOVLOG. SLOVLOG, najväčší logistický kongres jesene, je úspešne za nami

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 65 DIGITÁLNY PODNIK Meracie sof tvéry FormControl V4 ponúka optimálne riešenie pre obe aplikácie. Na jednej strane kontrolu 3D tvaro- vej plochy pomocou merania jednotlivých bodov, kde prípadné odchýlky od CAD modelu sú ihneď rozpoznané a znázornené v grafickej podobe alebo v meracom protokole. Na strane druhej FormControl ponúka možnosť merať rôzne korelá- cie pre geometrické prvky pomocou integrovanej funkcie pre analýzu. Vďaka meraciemu softvéru FormControl sú zaznamenané chyby z procesu obrábania už v pôvodnom upnutí priamo na stroji, čo znižuje výrobné časy presných komponentov a umožňuje ľahké opravy. Ako FormControl V4 funguje Softvér FormControl V4 pracuje na externom po- čítači prepojenom ethernet káblom s riadiacim systémom stroja. Je veľmi intuitívny a pre techno- lógov zvyknutých pracovať v CAD/CAM pros- tredí, je zaškolenie záležitosťou pár hodín. Do natiahnutého CAD modelu sa jednoduchým klik- nutím myši definujú požadované meracie body a následne sú automaticky vygenerované všetky dráhy pohybu sondy. Vďaka simulácii a kontrole kolízie si operátor môže prejsť celý proces mera- nia ešte predtým, ako ho spustí na stroji. Násled- ne je spustené meranie na stroji s automatickým prenosom dát medzi počítačom a riadiacim sys- témom. Na záver je vygenerovaný merací pro- tokol s vyhodnotením nameraných hodnôt voči tolerancii. Že je proces merania vierohodný a namerané hodnoty zodpovedajú realite, zabezpečuje aj samotná kalibrácia sondy, ktorá sa realizuje na kalibračnej guli pomocou 109 bodov. Samotné meranie vybraných bodov nie je len v osi Z, ale prebieha vektorovo voči meranému bodu v troch osiach. Text a foto Blum-Novotest, s.r.o. Prioritou pre výrobcov foriem je presnosť tvarovej plochy voči hodnotám podľa modelu, a tiež možnosť kontrolovať formu či elektródu čo najskôr po opracovaní a v prípade nezhody realizovať ľahkú nápravu. Rovnaká požiadavka platí aj pre hromadnú výrobu, kde mnoho užívateľov požaduje kontrolu priamo na stroji s cieľom znížiť náklady vyplývajúce zo zmätkovi- tosti, a to rýchlo a bez zbytočných investícií do ďalších meracích zariadení. FormControl V4 vďaka svojim funkciám umožňuje vyhodnocovať jednotlivé body ako aj vzdialenosti medzi bodmi, rovinami, geometrickými prvkami či uhlami osí jednotlivých geometrických prvkov. Meracie body sú ľahko definované pomocou kli- kania myši. Automatická výmena dát medzi strojom a PC. DĞƌĂŶŝĞ ŬůŝŬŶƵơŵ ŵLJƓŝ͘ • Kontrola obecných kontúr a štandardných geometrických elementov • Rýchla kontrola chýb z procesu obrábania ͻKŬĂŵǎŝƚĄŽƉƌĂǀĂǀƉƀǀŽĚŶŽŵƵƉŶƵƚş ^ŽŌǁĂƌĞ&ŽƌŵControl Multidirectional Infrared transmission Contour measurement Mass production Wear-free measuring mechanism ůƵŵͲEŽǀŽƚĞƐƚƐ͘ƌ͘Žͮ͘ƌĂƟƐůĂǀĂͮ^ůŽǀĂŬŝĂ Tel. +421 904 508 589 a.babka@blum-novotest.cz WƌŽĚƵĐƟŽŶDĞƚƌŽůŽŐLJDĂĚĞŝŶ\'ĞƌŵĂŶLJ ǁǁǁ͘ďůƵŵͲŶŽǀŽƚĞƐƚ͘Đnj Meranie pomocou kliknutia na myš vďaka FORM CONTROL! Áno, taká jednoduchá je kontrola obrobku v obrábacom centre pomocou meracieho softvéru FormControl a obrobkovej sondy.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 66 DIGITÁLNY PODNIK MSV Brno Priemysel 4.0 prináša pre výrobcov rozsiahle zmeny v podobe digitalizácie a automatizácie, ktorým je potrebné sa kvôli zachovaniu konkurencieschop- nosti postupne prispôsobiť. „Vďaka skúsenostiam, ktoré máme, môžeme našim partnerom pomôcť s aplikáciou vysokej úrovne automatizácie a pre- pojením výrobného procesu, aby mohli čím skôr ťažiť z výhod technológií budúcnosti. Mimochodom, to je niečo, čo spoločnosť Renishaw úspešne robí už od svojho založenia pred 50 rokmi,“ vysvetľuje firemné know-how generálny riaditeľ spoločnosti Renishaw Česká republika Josef Sláma. Medzi novinkami, ktoré Renishaw na MSV v Brne predstavil, bol okrem iné- ho aj nový rad diamantových dotykov OPTiMUM. Bol vyvinutý špeciálne na využitie v metrologických aplikáciách, ktoré si vyžadujú vysokoodolný dotyk. Hlavnou výhodou guľôčky pokrytej diamantom je to, že si zachová- va svoj guľovitý tvar a netrpí „ubúdaním“ materiálu alebo predčasným opo- trebovaním počas skenovania abrazívnych materiálov či mäkkých zliatin. Návštevníci mali tiež príležitosť vidieť nástrojovú sondu NC4 + Blue, ktorá je schopná zdokonalenou optikou cez modrý laser zaistiť vyššiu presnosť merania medzi jednotlivými nástrojmi. Vďaka tomu je možné docieliť účin- nejší proces obrábania. Ďalšou ukážkou inovácií v oblasti nástrojových sond bola sonda APCS-45, ktorá je vybavená alternatívnym mechanizmom ochranného krytu dotyku. Nová sonda, navrhnutá pre sústruhy a viacúčelové stroje, pracujúce v tých najnáročnejších obrábacích podmienkach, poskytuje odolné, spoľahlivé a automatizované riešenia pre ustavenie širokej škály nástrojov pri proce- soch, ako je sústruženie, drážkovanie, závitovanie či vyvrtávanie. Novinkou z oblasti kalibračných systémov, ktoré umožňujú diagnostikovať a opravovať problémy skôr, ako chyby v geometrii alebo nastavenia stroja ovplyvnia kvalitu výroby, je vyrovnávací laserový systém Renishaw XK10. Digitálne riešenia pre zostavovanie a nastavovanie obrábacích strojov si mohli návštevníci vyskúšať priamo v expozícii. Okrem uvedených noviniek Renishaw vo svojej expozícii predviedol nasle- dujúce technológie a riešenia: 3D tlač z kovu Technológia spekania práškového kovu umožňuje vytváranie zložitých diel- cov z ocele, hliníka, titánu a ďalších materiálov. Hotové dielce je možné ďalej tepelne spracovávať, ob- rábať a povrchovo upravovať. Na veľtrhu sme videli aj kolo- bežku, ktorá bola ako prvá na svete vytlačená na 3D tlačiarni na VŠB-TÚ Ostrava. Automatické usadenie a detekcia poškodenia nástroja Ustavovanie nástrojov priamo na stroji eliminuje chyby manuálneho nasta- vovania operátorom a zaisťuje tak konzistentné, rýchle a presné výsledky. Široký sortiment kontaktných a bezkontaktných systémov pre ustavovanie nástrojov je kompatibilný s väčšinou obrábacích strojov. Meranie obrobkov na stroji Snímacie systémy pre obrábacie stroje umožňujú automatické usadenie obrobku a medzioperačné meranie počas procesu obrábania. Sondy pre obrábacie stroje umožňujú presné meranie v tisícinách milimetra. Prvotried- ny merací výkon je podporený mnohými softvérovými aplikáciami pre PC a mobilné telefóny. Meranie dielcov mimo stroja Kontrolné roboty Renishaw Equator sú určené na rozmerovú kontrolu vy- robených dielcov ihneď po vyňatí zo stroja. Poskytujú rýchlu spätnú väzbu a umožňujú automatické korekcie výrobného procesu bez zásahu obsluhu- júcich pracovníkov. Päťosové meranie na súradnicových meracích strojoch Technológia päťosového merania REVO využíva pohyby súradnicového meracieho stroja v troch osiach a pohyby snímacej hlavy v dvoch osiach na veľmi rýchle a presné meranie. Presnosť nie je ovplyvnená dynamickými chybami obvyklými pri bežných trojosových systémoch. Systém REVO umož- ňuje kontaktné a skenovacie meranie, meranie drsnosti povrchu a bezkon- taktné optické meranie. Nový systém líšt zaisťuje bezpečné upnutie kontrolovaného dielu QuickLoad bol špeciálne vyvinutý pre použitie na súradnicových mera- cích strojoch. Kombinovateľná konštrukcia lišty a dosiek má za cieľ ma- ximálne zvýšiť schopnosť obsluhy rýchlo kontrolovať a uvoľňovať dielce. Nový systém líšt nedávno rozšíril rad metrologických upínacích prvkov Renishaw. Technológie namiesto ľudí! Radovan SUK, Barbora DLABÁČKOVÁ Renishaw na MSV v Brne predviedol, ako fungujú továrne budúcnosti Renishaw, popredná svetová spoločnosť v odbore strojárských a vedeckých technológií, na Medziná- rodnom strojárskom veľtrhu v Brne predstavila svoje technológie, ktoré doterajšie výrobné prevádzky me- nia na továrne budúcnosti. V jej expozícii 55 v ha- le P našli návštevníci veľtrhu nielen najvyspelejšie metrologické riešenia, ale aj aditívne technológie pre 3D tlač z kovu. S nimi je možné vytvárať zložité dielce s konštrukčnou slobodou, ktorá sa tradičnými výrobnými metódami nedá dosiahnuť.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

DIGITÁLNY PODNIK V současné době se automobilový průmysl zaměřuje na tyto trendy: - alternativní pohony (elektřina, CNG), kdy je kladen důraz na ekologičnost a nízké provozní náklady - Průmysl 4.0, tedy digitalizaci výroby, která zvyšuje produktivitu výroby - přísnější regulace, kdy je kladen důraz na snižování emisí a zvyšování bezpečnosti - autonomní řízení a konektivita, které umožní větší pohodlí, větší bezpeč- nost a lepší řízení dopravy - snižování nákladů, kdy je nutno v celém dodavatelském řetězci udržovat co nejefektivnější procesy. Dodavatelský řetězec Automobilový průmysl má nejsložitější dodavatelský řetězec ze všech od- větví. Dodavatelský řetězec (supply chain) je systém tvořený řadou procesů mezi všemi firmami, které stojí mezi základní surovinou a konečným zákazní- kem. Tyto procesy jsou zpravidla rozděleny do jednotlivých firem a zahrnují i logistické procesy, kterými suroviny, zboží nebo výrobky putují mezi firma- mi. Čím více firem je v dodavatelském řetězci zapojeno, tím je delší a složi- tější. Aby bylo možno tento velmi složitý dodavatelský řetězec řídit, založil si automobilový průmysl dvě organizace, které stanovují standardy pro auto- mobilový průmysl. Jedná se o ODETTE (Odette International) a AIAG (Auto- motive Industry Action Group), kdy ODETTE stanovuje standardy podnikové elektronické komunikace, výměny technických dat a řízení logistiky. AIAG byl založen automobilkami Chrysler, Ford a General Motors, které vytvořili pro automobilové výrobce a dodavatele fórum zaměřené na spolupráci na MMOG/LE v.5 Michael HÉGR, konzultant a školitel MMOG/LE, Minerva Česká republika budujeme efektívne podniky www.minerva-is.eu vývoji řešení, kterými lze snižovat náklady a složitost dodavatelského řetěz- ce. Jedním z výstupů spolupráce těchto organizací je logistické hodnocení MMOG/LE (Materials Management Operations Guideline/Logistics Evalu- ation), kdy sebehodnocení MMOG/LE má podobu excelové tabulky sklá- dající se z otázek, na které je nutno odpovědět ano či ne. Je rozčleněno do šesti kapitol, které obsahují 197 hodnotících kritérií, a ta jsou dle důležitosti rozčleněna na F1, F2, F3, kdy kritéria F3 jsou brána jako kritická. Výsledkem hodnocení je zařazení dodavatele do kategorie A, B a C, přičemž A ozna- čuje společnost patřící k nejlepším. Nesplněním jednoho kritického kritéria F3 je dodavatel automaticky zařazen do kategorie C a musí sestavit plán nápravných opatření k dosažení hodnocení A. Hodnocení obsahuje kapito- ly – vize a strategie, organizace práce, plánování kapacit a výroby, zákaz- nické rozhraní, řízení výroby a výrobků a dodavatelské rozhraní. Novinky verze 5 MMOG/LE V létě byla uvolněna nová verze MMOG/LE V5 a plně nahradila Excel prostředí novou aplikací založenou na prohlížeči, nazvanou MMOG.np (New Platform). MMOG.np obsahuje stejný obsah (kapitoly, dotazy, váhy) jako verze Excel (V 4), ale také nabízí všechny funkce, které lze očekávat od nejmodernějšího IT nástroje. MMOG.np je založena jako cloud řešení (MMOG.np Cloud), ale také může být lokálně nainstalována na samostat- ném počítači nebo na podnikovém intranetu (MMOG.np Local) v závislosti na preferencích uživatele nebo firemních zásadách. Jsou zásadně přepra- covány a nově přidány oblasti – řízení rizik, kybernetická bezpečnost, digi- talizace, Průmysl 4.0 a sladění s IATF 16949. Další novinky MMOG/LE v5 jsou především – komplexnější údržba dat, vyhrazené funkce pro zákazníky a dodavatele, hodnocení rozdělené do více stránek, neomezený počet uži- vatelů s řízeným přístupem, vícejazyčnost (možnost vyplňovat odpovědi ve více jazycích), použití předchozích hodnocení jako šablon, import/export hodnocení z aktuálního nástroje založeného na aplikaci Excel a hromadný import dat zákazníků a dodavatelů. Dodavatele z ČR a Slovenska školíme na verzi 5 od listopadu letošního roku a pokračujeme v jarních a podzimních termínech v dalších letech. Zjistěte více na našich webových stránkách, www.minerva-is.eu nebo na e-mailu mmogle@minerva-is.eu. Automobilový průmysl je odvětví, které historicky určuje trendy, které následně přebírají ostatní odvětví, jako je strojírenství, elektrotechnika, popřípadě potra- vinářský průmysl. To je možno dokumentovat např. používáním EDI komunikace, která je v dnešní době ve víše uvedených odvětví standardem.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 68 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA PROFIKA s.r.o. Vzhledem k tomu, že zákazník vyrábí díly pro automotive, byl vyvíjen obrovský tlak na takt stroje a následné zpracování dílů. Pro urychlení procesu vyndání obrobku ze stroje, byla vyvinuta vyhazovací jednot- ka, která vyveze obrobek z obráběcího prostoru bez nutnosti ote- vírání dveří nebo přerušení výrobního programu stroje. Vyhazovací jednotka obrobek propláchne, vzduchem kompletně očistí vnější i vni- třní povrch pouzdra a následně změří délku obrobku. Po vyhodnoce- ní délky kusu jednotka sama separuje OK a NOK obrobky. Součástí vyhazovací jednotky je i zásobník s oddělovačem na 3ks. Robot je opatřen třemi 3-čelisťovými uchopovači. Po nabrání 3 kusů obrobků robot odjehlí a začistí čelní plochu pouzder, které mohou mít stopu po upíchnutí. Pouzdra jsou opracovány tak, aby splňovali poža- davky zákazníka s ohledem na drsnost povrchu. Následně jsou všechny tři pouzdra najednou omyty v horké vodě s odmaštěním s řízenou cirkulací. Obrobky jsou dále sušeny pomocí kruhového vzduchového nože zvenku i zevnitř. Hotové, zkontrolo- vané, umyté a suché díly jsou následně odloženy na výběhový stůl a automaticky vyvezeny mimo pracovní prostor, kde si je již odebírá obsluha. Celý proces začistění čel, mytí, sušení a odložení probíhá v překrytém čase, kdy stroj nepřetržitě vyrábí další kusy. Vzhledem k tomu, že i podavač tyčí je vybaven automatickým zásob- níkem, je celé pracoviště schopno nepřetržitě, bez zásahu člověka, pracovat minimálně tři hodiny. Následně je nutné odebrat hotové ob- robky z výběhového stolu a doplnit zásobník tyčí. Robotické pracoviště pro výrobu a následné finální zpracování hliníkových pouzder Text a foto Jakub KAUFMAN, PROFIKA s.r.o. Součástí robotického pracoviště je CNC soustruž- nický stroj Hyundai Wia L230A s podavačem na 3m dlouhé tyče, robot Fanuc, měřící a výstupní periférie. Celé pracoviště je univerzálně navrženo tak, aby bylo možné vyrábět dva druhy pouzder, s různými rozměry s minimálním časem přeseří- zení, které probíhá v řádu minut. Od prodeje k vlastní výrobě Strojírenská firma PROFIKA s.r.o. vznikla před 27 roky. Od roku 1996 se prezentuje jako výhradní zastoupení koncernu HYUNDAI WIA divize obráběcích CNC strojů pro Českou a Slovenskou repub- liku. V polovině roku 2004 rozšířila sortiment o dlouhotočné auto- maty švýcarského typu (Swiss-Type) dalšího jihokorejského výrobce HANWHA Precision Machinery. Několik let se prostřednictvím di- vize společnosti PROFIKA ROBOTICS úspěšně specializuje také na výrobu kompletních robotizovaných pracovišť. Konstruuje, vyrábí a dodává kompletní robotizované pracoviště, přesne dle požadavků zákazníků.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 69 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA PROFIKA s.r.o. Sestava robotického pracoviště Vstup polotovaru: Polotovary ve formě tyčí jsou automaticky zakládány do CNC soustružnického stroje Hyundai Wia L230A. Vyhazovač kusů: Automatické vyhazování obrobených kusů ze stroje společně s jejich mytím, sušením, měřením a separací OK/NOK na základě délky. Součástí vyhazovací jednotky je i zásobník s oddělovačem pro tři kusy, které následně nabírá robot. Periférie robota: Základový podstavec, pro stabilní a opakovatelné uchycení robota do kinematicky nejvýhodnější polohy pro obsluhu stroje a periférií. Efektor robota: Plně očidlený efektor s třemi 3-čelisťovými chapadly. Efektor je dovybaven i přídavný- mi ofuky, pro možnost automatického očištění dosedacích ploch. Mytí obrobků: Mycí nádrž je vybavena automatickou cirkulací kapaliny tak, aby kapalina v nádobě byla vždy horká a bez nečistot. Kontrolována je i hladina kapaliny v nádobě. Sušení obrobků: Omyté obrobky jsou sušeny vzduchovými noži zvenčí a zároveň i zevnitř. Obrobek je tak dokonale čistý. Oplocení: Celý pracovní prostor robota a jeho periférií je oplocen hliníkovými profily s výplní ze svařovaného pletiva. Dveře jsou osazeny bezpečnostními prvky s RFID čipem. Výstup hotových obrobků: Finálně dokončené, čisté a suché obrobky robot přesouvá na výběhový stůl, který automaticky přesune obrobky mimo pracovní prostor robota, kde je obsluha může odebrat a balit. Součástí výběhového stolu je i skluz pro kontrolní kusy, které si může technik vyvolat, tak aby mohl zkontrolovat obrobky v průběhu výroby. PROFIKA s.r.o. Průmyslová 1006 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 00420 326 909 511 www.profika.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 70 Tři tucty KUKA robotů ve firmě Tricor Packaging & Logistics AG provádějí auto- matizované montáže a skládací procesy průmyslových vlnitých obalů – bezproblé- mové vykonávání těchto aplikací je možné také díky KUKA zákaznickému servisu. Text a foto KUKA CEE GmbH Origami s odolným Origami s odolným vlnitým kartónem Vůně kartónu je ve vzduchu. Je to nekonečný proces tisku, lisování, skládání a sešívání. Výroba vlnitého kartónu ve společnosti Tricor Packaging & Logistics AG probíhá přesně jako švýcarské hodin- ky. Vysoce odolné vlnité krabice pro automobilový a chemický průmysl, průmysl s investičním zbožím, se každou vteřinu rolují z výrobní linky – a přímo uprostřed toho všeho je spousta robotů KUKA. „V roce 2004 jsme pověřili výrobce strojů vyvinutím spe- ciálního systému. Nicméně během uvádění do provozu přestal již být integrátor neočekávaně k dispozici a zoufale jsme potřebovali podporu odborníků,“ vzpomíná Lothar Heinzelmann, projektový manažer inženýringu ve společnosti Tricor. Hodiny tikaly a výroba musela začít v naplánovaném termínu. Zákaznický servis KUKA se ukázal být kompetentním partnerem pro tuto práci. „Odpověděli jsme okamžitě po přijetí hovoru od společnosti Tricor,“ popisuje první kontakt Wolfgang Wanka, vedoucí oddělení aplikačního programování v KUKA. Zákaznický servis KUKA nabízí okamži- tou podporu v případě krize. Tato „reakce na první pomoc“ byla začátkem dlouhodobého partnerství mezi oběma společnostmi. Origami – umění skládání papíru vzniklo v Japonsku a je zná- mé po celém světě. Umění skládat vlnitý kartón robotem může být obdivováno ve společnosti Tricor Packaging & Logistics AG, která má své sídlo v jižním německém městě Bad Wörishofen. Tato společnost se specializuje na konstrukci vysoce odolných vlnitých kartónů a obalů. Vysokú produktivitu a přesnost opera- cí montážních strojů lze připsat zákaznickému servisu KUKA. KUKA KR QUANTEC: zodpovědný za manipulaci se specializovaným obalem

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 71 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Zákaznícky servis Rychlá podpora zákaznického servisu KUKA „Po prvním kontaktu s KUKA, za méně než 24 hodin, stál náš zákaznický servis na prahu dveří,“ říká Lothar Heinzelmann. Zaměstnanci zákaznického servisu KUKA dokončili základní konfiguraci systému. Nejprve bylo třeba programy nově vy- tvořit, protože byly ztraceny během změny integrátorů. „Po obnovení programování bylo nejdůležitějším úkolem optimalizovat časy cyklu a sekvencování,“ uvádí Wolf- gang Wanka. KUKA dále poskytovala podporu při definování bezpečnostních zón a spouštění systému. „Díky rychlé re- akci oddělení zákaznických služeb KUKA byl systém dokončen podle plánu,“ odráží Lothar Heinzelmann. Od té doby společnost podepsala servisní smlou- vy s oddělením zákaznických služeb pro všechny roboty KUKA. „To znamená, že v případě poruchy robota, vysílá KUKA okamžitě servisního specialistu na místo,“ vysvětluje Wolfgang Wanka. Zákaznický servis KUKA pomáhá svým zákazníkům nejen v do- bách krize, ale může také podporovat svou zákaznickou skupinou integrace hned od začátku: od offline simulace po výběr správné- ho robota až po optimalizaci výrobních systémů. Nabídka služeb zahrnuje všechny kroky od uvedení do provozu. „S našimi proak- tivními službami profitují naši zákazníci díky aplikačním službám na míru přímo od KUKA,“ prohlašuje Wolfgang Wanka. Vše je otázka správného ohybu Od počáteční podpory při rozjezdu systému, společnost Tricor oceňuje zákaznický servis KUKA. „Důsledkem naší servisní smlou- vy zůstáváme v úzkém kontaktu a společně jsme vyvinuli dvanáct Balicí robot KUKA sestavuje spodní části specializovaného balení dalších systémů balení,“ říká Lothar Heinzelmann. Například KR QUANTEC zodpovídá za manipulaci se specializovanými obaly v Bad Wörishofenu. Obal je speciální konstrukce vlnitých krabic vyvinutých společností TRICOR, které mají integrované automatic- ké dno umožňující snadnou a rychlou montáž. Robot složí spodní části krabic a dá je dohromady. K tomu je vybaven ohebným va- kuovým chapadlem, kterým přesně ohýbá dna krabice a přivádí je do dalšího výrobního procesu. Nejnovějším společným projek- tem mezi KUKA a Tricor je citlivý LBR iiwa od KUKA, který ohýbá a lepí vlnité polotovary, které se používají jako polstrování v oba- lech pro automobilový průmysl. Tam jsou vlnité kartónové tabule přiváděny ze zásobníku do pracovního prostoru malého lehkého robota. Citlivý robot vezme vlnitý polotovar chapadlem a složí jej podél předem stanovené zlomové linie. Poté umístí polotovar do dr- žáku a složí trojrozměrný objekt ze základního tvaru, stejně jako v origami. Potom robot podá slože- nou čtvercovou výplň do sešívacího zařízení a umístí sešívanou část na stanovené stanice. Společné rozšiřování automatizace Společnost Tricor je s výsledky spo- lupráce velmi spokojena. Roboti přebírají montáž vlnitých boxů s vy- sokou mírou spolehlivosti ve třísměn- ném provozu a zajišťují efektivní zpracování. „Díky jejich trvalé vy- soké kvalitě nám systémy poskytují konkurenční výhodu a zbavují naše zaměstnance těžkých a monotón- ních úkolů,“ říká Lothar Heinzel- mann. Spolupráce mezitím existuje více než deset let a očekává se, že se rozšíří. Plánování již probíhá pro další automatizační projekty. Citlivý a přesný: KUKA LBR iiwa složí vlnité kartónové tabule

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 72 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Súčasný stav problematiky zavádzania robotov a ich bezpečnosť v integrovanom systéme človek – robot sledujú významné relevantné organizácie. Vo výročnej správe World Robotics Report, ktorá bola publikovaná Medzinárodnou federáciou pre robotiku (International Federation of Robotics – IFR) na tohtoročnom stretnutí World Robot Summit v Tokiu, sa uvádza, že v období 2013 – 2017 došlo k rastu globálneho predaja priemyselných robotov až o 114%. V ďalších troch rokoch, t. j. od roku 2019 až do roku 2021, by mal trh rásť priemerne o 14% ročne (1). V roku 2025 odpracujú roboty viac pracovných hodín ako ľudia. Toh- to roku (2019) ide už 29% práce na vrub robotov. Za rok 2018 sa zamestnanci podieľali na výrobe, podľa najnovších údajov Svetového ekonomického fóra, 71% z celkového počtu odpracovaných hodín. „Do šiestich rokov roboty odpracujú až 52% z celkového pracovného času, ľudia už len 48%. Priemyselné podniky sú čoraz viac automati- zované. Vlani bolo do prevádzky zaradených vyše 300 tisíc nových priemyselných robotov,“ uvádza analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková (2). Roboty môžu krátkodobo ohroziť zamestnanosť, ale v dlhodobom ho- rizonte vytvoria množstvo nových pracovných miest. A najmä oslobo- dia ľudí od únavných rutinných činností, ako kedysi mechanické stroje oslobodili zamestnancov od ťažkej práce. Roboty tak budú pracovať akoby „plece pri pleci“ s ľuďmi, preto vznikol pojem koboty (cobots) Kobotizácia bezpečnosť a ochrana zdravia (I. časť) Monika UBÁROVÁ, Alena PAULIKOVÁ alebo kolaboratívne roboty, ktoré majú pomáhať pracovníkom vo výro- be s náročnými operáciami. Myšlienka skonštruovať robot, ktorý by spolupracoval priamo s člove- kom, vznikla už v roku 1995 v rámci výskumného projektu nadácie Ge- neral Motors Foundation. Tieto druhy robotov sú teda pomerne nové, preto aj normy týkajúce sa tejto interakcie, s ohľadom na bezpečnosť pri práci s človekom, iba vznikajú. Nie je možné tvrdiť, že keď budú ro- boty vybavené bezpečnostnými systémami, tak budú vždy bezpečné. V každom prípade je však potrebné vykonať dôkladnú analýzu rizík a posudzovať bezpečnosť robotizovaného pracoviska vždy s ohľadom na človeka. Z toho dôvodu posudzujeme implementáciu robotizácie v priemysel- ných podnikoch vzhľadom na nové prognózy pracovných pozícií. Pri interakcii robota, resp. kobota a človeka, je potrebné sa zamyslieť nad tým, kde je možné nahradiť prácu človeka a kde je možné túto prácu doplniť. V dnešnej dobe sú roboty už bežnou súčasťou výrobných pre- vádzok. Najmenej spoločensky náročné by bolo implementovať robo- ty do výrobných prevádzok iba na plnenie doplnkových úloh, pretože tradičné pracovné pozície ľudí vo výrobných procesoch by zostali vo veľkej miere zachované. Takéto riešenie však nie je schopné čeliť eko- nomickému tlaku, ktorý presadzuje skôr substitučný prístup, v ktorom robotizácia nahradí prácu jednotlivcov alebo skupín zamestnancov. Celkovo bude potrebných menej zamestnancov pre práce rutinného charakteru a presne definovaných úloh. Aplikácia SWOT analýzy pre posúdenie vplyvu zavádzania robotizácie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na vývoj pracovných pozícií V súčasnosti je aktuálna úloha „spriateliť“ robota a človeka na spoločnom robotizovanom pracovisku tak, aby to bolo bezpečné a účelné. Trendy v priemyselných podnikoch smerujú k vytváraniu nových pracovných pozícií. Pri užšej interakcii robota, resp. kobota a človeka, je potrebné zamyslieť sa nad tým, kde je možné nahradiť prácu človeka, a kde je možné túto prácu doplniť. Najmenej spoločensky náročná je implementácia robotov iba na plnenie doplnkových úloh, pretože tradičné pracovné pozície ľudí vo výrobných procesoch by zostali vo veľkej miere zachované. Na druhej strane robotizácia pra- coviska je mimoriadne vhodná pre pracovné prostredie s nebezpečnými chemickými látkami, ktoré sú pre človeka karcinogénne a toxické. Rovnako robotizácia pomáha zlepšiť ergonómiu pracovísk, a tiež predísť, pre človeka, veľmi namáhavým a často opakujúcim sa pracovným úkonom. SWOT analýza je orientačným posúdením vhodnosti zavedenia robotov na danom pracovisku, ktorá pomôže manažérom nastaviť optimálne riešenie.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | 73 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Uvedená zmena povedie k tomu, že priemysel bude potrebovať menej zamestnancov, ktorí majú nižšie vzdelanie a vykonávajú skôr manu- álne činnosti, a bude veľký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných pra- covníkoch so zručnosťami pre interakciu s robotmi. Najväčšia výzva súčasnosti sa týka zvyšovania zamestnaneckej digitálnej gramotnos- ti. Začiatkom je vyvolanie zvedavosti a záujmu o umelú inteligenciu a robotiku, v snahe docieliť, aby ľudia lepšie porozumeli týmto sofisti- kovaným moderným technológiám. Neustálou zmenou sveta smerom k digitalizovanej „ríši“ sa menia aj pracovné pozície. Podľa slov Rohita Talware je potrebné nechať umelú inteligenciu a roboty robiť veci, ktoré vedia a môžu robiť a ľuďom nechať čas na to, aby sa venovali inová- ciám – napríklad, aby vymýšľali nové produkty (3). Úlohou zamestnávateľov v súvislosti s IT a kobotickou revolúciou je riešiť zachovanie rovnováhy medzi pracovnými miestami, t.j. zamestnanos- ťou, účelným nahrádzaním pracovných pozícií a celkovou robotizáciou priemyselných výrob. V diskusii o tom, či roboty zoberú ľuďom prácu, je odpoveď, určite nie. Takmer každý pracovný inzerát na voľnú pracovnú pozíciu v priemyselnom podniku obsahuje požiadavku, že od zamest- nanca sa bude očakávať kreatívny prístup. To robotom zatiaľ chýba. Nemajú predstavivosť a schopnosť vymýšľať nové, lepšie postupy. Preto je vhodné pozerať sa na robota ako na spolupracovníka človeka, ktorý môže ovplyvniť riziko pracovných úrazov. Druhy rizík pri implementácii robotov v priemyselnej prevádzke Nasadenie robotov pre výrobné procesy nemôže odstrániť riziká na 0%, preto bude stále potrebné ich nastavovanie, kontrola, preventívna a prediktívna údržba. Zmení sa iba charakter rizík, ktoré sa presunú do iných etáp výrobného či manipulačného procesu. Pôjde predovšet- kým o nastavovanie robotov a ich údržbu, pričom sa bude vykonávať množstvo manuálnych pracovných činností s možnosťou vzniku úrazu. Bezpečnostné štúdie ukazujú, že mnoho nehôd na robotizovanom pra- covisku sa vyskytuje počas nerutinných prevádzkových situácií, akými sú napr. programovanie, údržba, testovanie, nastavovanie alebo prispôso- bovanie. Počas týchto operácií sa môže zamestnanec dočasne dostať do pracovného priestoru robota, v ktorom neúmyselné operácie by mohli zapríčiniť zranenie človeka. Iné nehody týkajúce sa robotizované- ho pracovného prostredia, sú závislé od celej sady vstupov a výstupov, ktoré toto prostredie prijíma a uvoľňuje (4). Opatrenia na znižovanie bezpečnostného rizika alebo rizika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia byť súčasťou projektu robotizovaného pracoviska. Roboty sú neodškriepiteľným pomocníkom pri riešení nebezpečných pracov- ných pozícií a expozícii na nich. Ide najmä o prácu s chemickými, kar- cinogénnymi a toxickými látkami. V analýze rizík je potrebné pri robotizovanom pracovisku uvažovať o zónach pre človeka – operátora a robota tak, aby boli odstránené všetky riziká pre človeka. A zároveň, aby boli zabezpečené ergonomic- ké požiadavky týkajúce sa umiestnenia ovládacích panelov, bezpeč- nostných zábran, systémov blokovania. Nasadením robotov je možné výrazne zlepšiť celkovú ergonómiu pracovísk, ako aj predísť namáha- vým a opakujúcim sa pracovným úkonom. Nasadenie robotov do rizi- kových prevádzok a zníženie namáhania z práce s bremenami, znižuje vznik chorôb z povolania. Podklady pre riešenia z hľadiska ergonómie poskytuje vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. v Prílohe č.1 Požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci. V danej prílohe je uvedená tabuľka č. 1. Ovládače – typy, tvary, polohy, spôsob ovládania, ovládacie sily (5). V súčasnosti sa automatizované systémy nezaobídu bez človeka. To je dôvod, prečo aj pri tejto úrovni techniky je potrebné rešpektovať člove- ka a vytvárať vhodné podmienky z hľadiska ergonómie, fyzickej záťa- že, napr. jednostranne namáhavého pohybu. Na obrázku sú uvedené maximálne uhly otáčania trupu pri práci, ohýbania v trupe a pracovnej výšky, tieto rozmery sú potrebné pre inštalovanie tlačidiel, pák, prepí- Tabuľka 1 Ovládače-typy, tvary, polohy, spôsob ovládania, zdroj vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 74 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA načov. Ako vidieť z obrázku pre otáčanie trupom, platí maximálne uhol 45° do oboch strán, pre ohyb hlavy platí maximálny ohyb 60° pri činnostiach, ktoré nie sú také časté. Pri robotizovanom pracovisku a na- stavovaní robota alebo údržbe, ide o činnosti, ktoré nie sú také časté, tzn. majú akceptovateľných 60° pre ohýbanie. Tieto ergonomické po- žiadavky je potrebné rešpektovať aj pri projektovaní robotického zaria- denia. Na druhej strane robot/kobot nemá fyziologicky obmedzujúce uhly otáčania a ohybu. Tam, kde človek nemôže, tam robot dokáže. Bezpečnostné predpisy sú na robotizovanom pracovisku definované s ohľadom na odstránenie nebezpečenstiev pomocou konštrukčné- ho návrhu zariadenia, aplikovaním zabezpečovacej techniky (napr. bezpečnostné tlačidlá, senzory), zaistenie bezpečnostného a zdra- votného označenia (napr. výstražné značky), výchovy a vzdelávania zamestnancov vo výrobe, programátorov a servisnej obsluhy (školenia a praktické cvičenia), dôsledného používania osobných ochranných prostriedkov a pomôcok (4). Keď hovoríme o bezpečnosti samotného robotického pracoviska, tak povinnosti týkajúce sa legislatívy musíme rozdeliť medzi výrobcu a prevádzkovateľa. Výrobca so svojím tímom (konštruktér, projektant atď.) vyrobí robotické zariadenie. Pri návrhu po- stupuje v zmysle ISO 12100: 2011 a ISO 10218-1: 2011 a na základe posúdenia rizík navrhuje a konštrukčne rieši pracovisko (6), (7). Na záver vydá vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V §4 je uvedené, čo je to určený výrobok a v §5 tohto zákona sa hovorí o povinnostiach výrobcu, v §6 o povinnostiach splnomocneného zástupcu a v §7 o po- Literatúra: (1) Toma, B. - Hrušovská, B. V roku 2025 bude na jedného zamestnanca jeden robot. denník Pravda. [Online] 24. 9 2018. [Dátum: 7. 7 2019.] https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/485298-v-roku-2025-bude-na-jedneho-zamestnanca-jeden-robot/; (2) V roku 2025 odpracujú roboty viac hodín ako ľudia. Školské. [Online] 2. 1 2019. [Dátum: 26. 7 2019.] https://www.skolske.sk/clanok/46553/v-roku-2025-odpracuju-roboty-viac-hodi; (3) Hospodárske no- viny Tech. HN Online. Stretnete sa s ním aj vy. Moderný robot odpovedal na naše otázky. [Online] 7. 10 2018. [Dátum: 19. 6 2019.] https://style.hnonline.sk/ tech/1820552-stretnete-sa-s-nim-aj-vy-moderny-robot-odpovedal-na-nase-otazky; (4) Bezpečnostné a environmentálne aspekty robotizovaného pracoviska. Pauliko- vá, A. - Tuleja, P. 7-8/2010, Žilina : MEDIA/ST Strojárstvo: Mesačník o strojárstve., 2010, Zv. Roč. 14. s. 78-80; (5) Vyhláška č. 542/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. Právny predpis. s.l.: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej repub- liky, 2007; (6) STN EN ISO 12100:2011. Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100: 2010). 1. 6 2011; (7) STN EN ISO 10218-1. Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Robot (ISO 10218-1: 2011). 1. 1 2012; (8) Zákon č. 56/2018 Z. z.o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2018; (9) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. s.l.: Národná rada Slovenskej republiky, 2006; (10) Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. . Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2006. vinnostiach dovozcu, pred uvedením určeného výrobku na trh. V §22 si zvolí, podľa akého spôsobu vykoná posudzovanie zhody, tu sú uvede- né základné postupy pre posudzovanie zhody (8). Po ukončení výroby robotizovaného pracoviska dochádza k implemen- tácii a jeho integrácii do prevádzky. Je veľký rozdiel, či ide o nové pracovisko alebo o integráciu do už existujúceho pracoviska a, samo- zrejme, či ide o aplikáciu s priemyselným robotom alebo o kolaboratív- nu aplikáciu. Prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády, č. 392/2006 Z. z. SR. Sloven- skej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadav- kách pri používaní pracovných prostriedkov (9, 10). V ISO 10218-2: 2011 sa v prílohe A nachádza zoznam nebezpečenstiev, ktoré môžu byť spojené s robotom. Výrobca musí vykonať analýzu nebez- pečenstiev, dané riziká posúdiť a vhodným návrhom ich eliminovať alebo znížiť na prijateľnú úroveň, a to predovšetkým konštrukčným riešením. Pri identifikácii nebezpečenstiev sa musí minimálne zvážiť: • charakteristiky robota, jeho rýchlosť, sila, geometrické tvary, materiál atď. • predpokladané polohy operátora s ohľadom na blízkosť robota • predpokladané miesta kontaktu operátora s robotom • pohyb operátora • riziká vyplývajúce z používaného obrobku, ako sú ostré hrany, mož- né výčnelky a pod. (Dokončenie v ai magazine 6/2019) Obr. 1 Maximálne uhly pre otáčanie, ohýbanie a pracovná výška, zdroj: ergocheck BOSCH

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY Jednoduché programovanie Rýchly štart výroby 6ÀGLPER¤ZVEXRSWĘ investície Automatizácia nebola nikdy jednoduchšia Rýchla inštalácia, robustné a spoľahlivé. Kontaktujte nás +421 37 630 07 59 4VSȍXYNXI ^FI^TIÐRIN spolupráce ÐPSZIOVSFSX 1 2 3 5 4 WWW.FANUC.SK

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 76 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Ak tento rast bude pokračovať rovnakým tempom, potom sa v prie- behu troch rokov trh s cobotmi prakticky zdvojnásobí a bude pred- stavovať veľkú príležitosť pre dodávateľov koncových nástrojov, ako je OnRobot. Coboty po prvý raz v štatistike Vôbec po prvý raz obsahuje správa World Robotics Report špeciálnu analýzu trhu kolaboratívnych robotov (cobotov). IFR správa zdôraz- ňuje, že jedným z kľúčových motorov rozšírenia cobotov budú inte- ligentné komponenty typu inteligentných uchopovačov s plug&play rozhraním a jednoduchým programovaním. Enrico Krog Iversen, výkonný riaditeľ OnRobot, víta najnovšiu správu ako potvrdenie, že tieto trendy sú v súlade s víziou, ktorou sa vydala spoločnosť OnRobot. „Významný nárast inštalácií cobotov ukazuje, že naše nové riešenie One System ponúkajúce jednotné mechanic- ké a elektronické rozhranie medzi akýmkoľvek koncovým nástrojom Rekordný predaj kolaboratívnych robotov zvyšuje Spoločnosť OnRobot oznámila, že 23 % rast pre- daja kolaboratívnych robotov v roku 2018 (podľa najnovšej správy World Robotics Report publiko- vanej International Federation of Robotics – IFR) potvrdzuje silný dopyt po koncových nástrojoch (EOAT). V roku 2018 bolo podľa správy IFR po celom svete predaných takmer 14 000 nových ramien kolaboratívnych robotov. dopyt po koncových nástrojoch Text a foto OnRobot OnRobot a akýmkoľvek dodávateľom robotických ramien je krok správnym smerom. Na tomto rastúcom trhu sa chceme stať globálne najväčším dodávateľom koncových nástrojov. Cieľom je rozšíriť port- fólio našich produktov zo súčasných 10 na 50 do konca budúceho roka. S jednotným robotickým systémom, jednotnou programovacou a školiacou platformou a jedným kontaktným miestom majú teraz vý- robné firmy prístup ku kompletnému súboru nástrojov kompatibilných s akýmikoľvek robotmi a takmer k neobmedzeným možnostiam kola- boratívnych aplikácií.“ Hustota robotov a cobotov rastie V Českej republike bolo v roku 2018 predaných viac ako 2 700 všetkých priemyselných robotov (vrátane cobotov), pričom ich husto- ta sa zvýšila zo 119 na 135 robotov na 10 000 pracovníkov. Na Slovensku vzrástla hustota využívaných robotov na 165 na 10 000 pracovníkov. Lídrami na globálnom trhu sú Singapur (s hustotou 831 robotov), Južná Kórea (774 robotov) a Nemecko (338 robotov). V roku 2018 bolo dodaných na globálny trh celkom 422 000 prie- myselných robotov, teda o 6% viac ako v roku 2017. O spoločnosti OnRobot Dánska spoločnosť OnRobot bola založená v roku 2015. V roku 2018 sa spojila s firmami Perception Robotics a OptoForce a násled- ne uskutočnila akvizíciu firmy Purple Robotics. V apríli 2019 získala akvizíciou aj spoločnosť Blue Workforce. Produktové portfólio OnRo- bot v súčasnosti predstavuje široký sortiment koncových nástrojov na robotické ramená vrátane elektrických uchopovačov, senzorov, vá- kuového uchopovača, oceňovaného uchopovača Gecko a meničov nástrojov. Toto rozsiahle portfólio ponúka firma s cieľom rýchlejšej a jednoduchšej automatizácie v aplikáciách, ako je balenie, kontrola kvality, manipulácia, obsluha strojov, montáž a zváranie. V nasledujú- cich rokoch spoločnosť plánuje rast prostredníctvom ďalších akvizícií. Popri svojej centrále v dánskom meste Odense má teraz pobočky aj v Dallase, Soeste (Nemecko), Barcelone, Varšave, Šanghaji, Tokiu, Anyangu, Singapure a Budapešti.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

5. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI ENERGETICKÉHO SEKTORU 15. 11. 2019 www.energosummit.cz HLAVNÍ TÉMATA: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SMART ENERGY GENERÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ VOZY

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 78 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Veda, výskum Strojnícka fakulta TU KE predstavila svoj prototyp na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne a zariadenie bolo nominované na Zlatú me- dailu veľtrhu. Hoci mu napokon ocenenie veľtrhu o vlások ušlo, cenné sú najmä poznatky z materiálového inžinierstva, konštrukcie i prevádz- ky kompresora, ktoré posúvajú výskum a vývoj vodíkového pohonu ďalej. Dlhodobý výskum intermetalických zliatin Ako hovorí docent Tomáš Brestovič z Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty TU v Košiciach, postavenie prototypu kompresora nadväzuje na výskum intermetalických zliatin, ktorým sa v Košiciach venujú dlhodobo. „Skúmame a vyvíjame nové intermetalické zliatiny, ktoré dokážu uskladniť vodík priamo do svojej štruktúry. Tak ako špon- gia dokáže nasať vodu, tak tieto zliatiny dokážu nasať plyn – vodík. Všimli sme si pritom, že aj pri miernej zmene teploty zliatiny dochádza k veľkej zmene tlaku vodíka. To nás priviedlo na myšlienku, prečo ne- vyrobiť kompresor so zásobníkmi z intermetalických zliatin. Do zliatiny natlačíme vodík pri nízkej teplote 10 °C a nízkom tlaku. Stačí, že po- tom zliatinu ohrejeme na 50 °C a dostaneme štvornásobne vyšší tlak vodíka. Najväčšou výhodou takéhoto riešenia je, že vodík neprichádza do kontaktu so žiadnymi pohyblivými časťami. Okrem samotných vstup- no-výstupných ventilov neobsahujú zásobníky žiadne piesty, lopatky, ani iné mechanické časti, ktoré by mohli spôsobiť iskru či zážih, ak by sa tam dostalo malé množstvo vzduchu,“ vysvetľuje autor projektu To- máš Brestovič. Výskum nekončí, vývoj pokračuje Na margo praktického využitia kompresora T. Brestovič dopĺňa, že uplat- nenie by mohol nájsť práve v automobilovom priemysle „Ak vyrobíme vodík elektrolýzou vody, má nízky tlak, rádovo niekoľko barov, pretože vodík má veľmi nízku hustotu, iba 90 gramov na m3, teda je 14-krát ľahší ako vzduch. Ak ho chceme natlačiť do nádrže, potrebujeme ho extrém- ne zhutniť, napríklad automobil Toyota Mirai má v tlakových fľašiach tlak vodíka až 70 Mpa (700 barov). A práve na takéto extrémne, no vysoko bezpečné stláčanie vodíka, by mohol slúžiť aj náš kompresor. Vodíkový metalhydridový kompresor s tepelným čerpadlom Vlasta RAFAJOVÁ, Tomáš BRESTOVIČ, foto autorka Vývoj nových druhov pohonov je kľúčovou otáz- kou pre budúcnosť celého odvetia automotive. Vedci a inštitúcie intenzívne pracujú na rôznych vývojových konceptoch a výskumných úlohách, ktoré by mohli dopravu zbaviť závislosti na fosíl- nych palivách. Patrí k nim aj Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ktorá nedávno predstavila prototyp vodíkového metalhydridové- ho kompresora s tepelným čerpadlom. Prototyp metalhydridového kompresora z Košíc je prvým zariadením svojho druhu v strednej Európe a umožňuje výskum a vývoj v oblasti vodíkových technológií. Na vývoji zariadenia sa podieľajú zamest- nanci Strojníckej fakulty, domáci aj zahraniční študenti. T. Brestovič pripomína, že Strojnícka fakulta TU Košice v spolupráci s Ústavom materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied pokračuje vo vý- voji nových typov zliatin a ich testovaní, s cieľom nájsť materiál so schopnosťou dosiahnuť ešte vyššiu efektívnosť celého procesu stlá- čania vodíka. Princíp fungovania kompresora Prototyp kompresora využíva na stláčanie vodíka chemicko-tepelný cyklus absorpcie a desorpcie vodíka do intermetalickej štruktúry ko- vov. Koncepcia vodíkového kompresora spočíva v použití vhodnej zliatiny kovov, ktorá umožňuje absorbovať vodík do svojej štruktúry pri nízkej teplote a tlaku. Po ohriatí zliatiny dochádza k výraznému navýšeniu tlaku, čo umožňuje stláčať vodík bez jeho priameho kon- taktu s pohyblivými časťami, čím sa zvyšuje bezpečnosť procesu. Vodíkový kompresor pozostáva z dvojice tandemovo zapojených metalhydridových (MH) zásobníkov s integrovaným výmenníkom tepla. Zásobníky sú striedavo ohrievané a chladené, pričom pri ab- sorpcii vodíka v jednom zásobníku dochádza k desorpcii v druhom zásobníku. Transport tepla na ohrev a chladenie je zabezpečený tepelným čerpadlom, vďaka ktorému dochádza k značnej úspo- re elektrickej energie. Riadiaci program je spustený v operačnom systéme Raspbian na Raspberry Pi. Zariadenie je chránené dvoma úžitkovými vzormi (SK 8388 Y1, SK 8320 Y1) a súčasne sú v štádiu schvaľovania dve patentové prihlášky.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

18. MEZINÁRODNÍ PRŮMYSLOVÝ VELETRH NOVĚ dvouletý cyklus 12.–15. 5. 2020 www.forindustry.cz OFICIÁLNÍ VOZY

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 80 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM V úvodním bloku summitu promluví Josef Havel za úřad vlády ČR, Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí a Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR do roku 2030 se bude věnovat hned v úvodu prvního bloku paní Zuzana Krejčiříková ze Skupiny ČEZ. Následovat bude Anton Uhnák z Česko – korejského výbo- ru s tématem Obnovitelných zdrojů energie v Koreji. Dále pak Bohuslav Čížek promluví na téma „Energetika moderní doby – vývoj a výzvy”. Celý blok pak uzavře Tomáš Černý z advokátní kanceláře Černý Legal s Prak- tickou komparací arbitrážního a soudního řízení. Druhý blok s tématem Smart Energy zahájí pan Kabourek ze Skupiny ČEZ s přednáškou „Potenciál energeticky úsporných řešení v praxi“. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, pan Vladimír Sochor, se bude ve své přednášce věnovat aktuální situaci v oblasti snižování spotřeby energie. Jiří Holoubek z Elektrotechnické asociace ČR promluví na téma „Umělá inteli- gence v průmyslových podnicích pro řízení spotřeby energie”. ENERGO SUMMIT 2019, proběhne v Kongresovém sále ve vstupní hale II od 9:30 hodin a je koncipován jako platforma pro odbornou diskusi k otázkám dalšího rozvoje energetiky v ČR i EU. PRO TOP MANAGEMENT PRŮMYSLOVÝCH FIREM, STÁTNÍ SPRÁVU A VYSOKÉ ŠKOLY JE VSTUP ZDARMA! Registrovat se můžete již nyní. Vzhledem k omezenému počtu doporučuje organizátor si rezervovat místo včas. Více informací včetně možností spolupráce najdou zájemci na www.energosummit.cz. ENERGO SUMMIT | 15. listopad 2019 | PVA EXPO PRAHA ENERGO SUMMIT vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník mezinárodní události energetic- kého sektoru – ENERGO SUMMIT, doprovodná akce veletrhu e-SALON (14.–17. 11. 2019). Jeho program se bude opět věnovat nejzásadnějším tématům současného světa české a evropské energetiky a to zejména obnovitelným zdrojům energie a Smart Energy.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.ceeautomotive.eu VLADIMÍR BÄRTL - MINISTERSTVO PRIEMYSLU A OBCHODU, ČR · ROBERT KIML - TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH ANNA CHORVÁTHOVÁ, MARTIN CHARVÁT - ŠKODA AUTO · FILIP VONDRUŠKA - LOGIO PAVEL KYSILKA - 6D ACADEMY · PETR KNAP - EY · LADISLAV BRÁZDIL - ZLKL MAIN PARTNERS PARTNERS GQ KONFERENCIA O AKTUÁLNYCH A BUDÚCICH TRENDOCH V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE A DOPRAVE www.newmatec.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 82 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Environmentalistika Spoločnosti Volkswagen Slovakia sa podarilo splniť cieľ zníženia zaťaženia životného prostredia na jedno vyrobené vozidlo do roku 2018 o 25% oproti roku 2010. Znižovanie zaťaženia životného pro- stredia dlhodobo merajú pomocou piatich kľúčových ukazovateľov: spotreba energie a vody a produkcia odpadov končiacich na sklád- ke, emisií CO 2 a prchavých organických zlúčenín (VOC). Aktuálne pokračuje stratégia značky Volkswagen v oblasti ochrany životného prostredia pod názvom Zero Impact Factory novými vý- zvami do roku 2025. Cieľom je znížiť zaťaženie životného prostredia až o 45% na jedno vyrobené vozidlo v porovnaní s referenčným ro- kom 2010. To znamená o 45% menej spotrebovanej energie a vody a o 45% menej vyprodukovaných odpadov končiacich na skládke, emisií CO 2 a VOC. Rok v znamení vody „Rok 2019 sa nesie vo Volkswagen Slovakia v oblasti životného pro- stredia v znamení vody. Spolu s intenzívnou internou komunikáciou zameranou na znižovanie spotreby vody a zlepšenie kvality odpa- dových vôd sme sa venovali rozsiahlej sanácii potrubných rozvo- dov privádzajúcich do bratislavského závodu pitnú a úžitkovú vodu, zmodernizovali sme vlastnú úpravňu úžitkovej vody, ako aj čistiareň odpadových vôd,“ priblížil Róbert Ollári, vedúci oddelenia životného prostredia vo Volkswagen Slovakia. V predchádzajúcom roku predstavovala spotreba úžitkovej vody z vlastných studní nachádzajúcich sa 15km od závodu až 80% z cel- kovej spotreby vody. Tá sa po úprave používa nielen vo výrobe, ale aj v sociálnych zariadeniach, čím dochádza k významným úsporám pitnej vody. Volkswagen Slovakia investuje do moderných technoló- gií nielen pri výrobe vozidiel, ale aj do opatrení a technológií pria- teľských voči životnému prostrediu. Napríklad chemické a splaškové odpadové vody prechádzajú pred ich vypustením do vodného eko- systému dôkladným viacstupňovým procesom čistenia vôd priamo vo výrobných prevádzkach a následne v podnikovej čistiarni odpa- dových vôd. Tá prešla viacerými modernizáciami a intenzifikáciami. Odpadové vody tak po viacstupňovom čistení dosahujú kvalitu vod- ných ekosystémov. Elektrina z obnoviteľných zdrojov V oblasti energií nasadzuje Volkswagen Slovakia úsporné opatrenia a technológie, ktoré znižujú energetickú náročnosť výroby a náklady. Automobilka zároveň odoberá elektrinu pochádzajúcu výlučne z ob- noviteľných zdrojov, čím priamo prispieva k trvalo udržateľnému roz- voju a znižovaniu produkcie skleníkových plynov. Aj v rámci firemnej mobility sa spoločnosť sústreďuje na ekologické a udržateľné rieše- nia. Do vozového parku postupne pribúdajú automobily s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), ktoré produkujú o 25% menej CO 2 , o 70% menej NOx a o 90% menej pevných častíc v porovnaní s vo- zidlami so spaľovacím motorom. Na podporu elektromobility slúžia desiatky nabíjacích stojanov v areáli spoločnosti, aj na parkoviskách pre zamestnancov. Zlepšovacie návrhy zamestnancov Pri ochrane životného prostredia zohrávajú dôležitú úlohu aj zamest- nanci. Vďaka ich zlepšovacím návrhom sa darí spoločnosti napĺňať ciele vo všetkých oblastiach. V roku 2018 bolo zrealizovaných cel- kovo 84 ekologických zlepšovacích návrhov zamestnancov. Medzi najvýznamnejšie patrí optimalizácia procesu na linke umývania ka- rosérií, kde sme dosiahli úsporu úžitkovej vody a zároveň zníženie množstva odpadovej vody v objeme takmer 7-tisíc m³ ročne. Nasa- dením špeciálneho meracieho hrotu v procese kontroly nanášania zá- kladnej farby sa podarilo spresniť nastavenie nástreku, a tým ušetriť 3,9 ton prchavých organických zlúčenín za rok. Optimalizáciou cho- du čerpadiel v rámci procesu prípravy karosérií na lakovanie, bola dosiahnutá úspora elektrickej energie 479 MWh za rok a úpravou sekvenčných vozíkov, ktoré boli po prerobení znovu využité, sa za- bránilo vzniku 7 ton odpadu. Volkswagen Slovakia pracuje na znížení zaťaženia životného prostredia Text a foto Mgr. Lucia KOVAROVIČ MAKAYOVÁ, Volkswagen Slovakia, a. s. Udržateľná výroba automobilov je jedným zo zásadných princípov spoločnosti Volkswagen Slovakia. Do roku 2025 má pred sebou novú ekologickú výzvu: znížiť zaťaženie životného prostredia o 45%. Informo- vali o tom v septembri zástupcovia automobilky počas diskusie o život- nom prostredí, ktorá sa uskutočnila za účasti zástupcov úradov a inštitúcií z oblasti životného prostredia. Vodojem v bratislavskom závode VW ako symbol roka vody. V popredí lúčne kve- ty vysiate na vybraných trávnatých plochách ako jedno z opatrení na podporu biodiverzity v areáli závodu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

Prezentácia významných firiem v obore Viac ako 80 odborných prednášok a seminárov Vysoká úcastˇslovenských firiem Trendy v oblastiach OZE, IoT, Smart City, Priemyslu 4.0 a elektromobility 2020 www.amper.cz pořádá 17. – 20. 3. 2020 |BRNO 28. medzinárodný vel´trh elektrotechniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 84 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM „V minulom roku, keď sme s kamiónom prišli až na východ Slovenska, sme nevedeli do čoho ideme. Akciu sme však vzhľadom na záujem zákazníkov a presah do konkrétnych obchodných prípadov zhodno- tili natoľko pozitívne, že sme sa ju rozhodli nielen zopakovať, ale sme zároveň skonštatovali, že je pre nás prínosnejšia ako účasť na tradič- nom MSV v Nitre, ktorý sme tento rok úplne vynechali,“ hovorí Jan Hruška, manažér marketingu Kovosvitu MAS. Roadshow začala v pondelok 9. septembra v Bánovciach nad Bebra- vou, v meste, kde sídli servisná spoločnosť Kovosvitu MAS pre Sloven- skú republiku, firma TCP Technology MAS. Sem sa aj vďaka zázemiu, ktoré tu firma má, kamión so strojom Kovosvitu MAS logicky vrátil. Odtiaľto sa presunul cez Žilinu na východné Slovensko, kde postupne navštívil spoločnosti v Spišskej Novej Vsi, v Prešove a v Starej Ľubovni. „Slovensko patrí k regiónom, kde sa nám v minulom roku darilo. Ob- chodný plán na rok 2018 vo výške 82 miliónov českých korún sme prekonali o vyše 10 percent a celkové tržby na slovenskom trhu pre- siahli hranicu 90 miliónov korún. Za prvý polrok tohto roka sme sa do- Roadshow Kovosvitu MAS po Slovensku Na korbu kamiónu naložili sústruh KL 285 QUICK a počas jedného pracovného týždňa s ním prešli naprieč Slovenskom. Strojársky podnik Kovosvit MAS sa po vlaňajšom úspechu rozhodol zopakovať netradičnú roadshow. Počas piatich dní sa sústruh KL 285 predstavil v piatich mestách. Novinkou tohto- ročnej roadshow bolo prizvanie partnerov. Zákazníci tak mohli okrem sústruhu z produkcie Kovosvitu MAS vidieť aj nástroje Dormer Pramet a ukážky sond a meracej techniky firmy Renishaw. stali na približne 60 percent aktuálneho ročného obchodného plánu, čo zo Slovenska robí jeden z najúspešnejších regiónov, kde Kovosvit MAS pôsobí,“ približuje Jan Hruška. Ako hovorí konateľ Pramet Slovakia, s.r.o., Michal Bukovina, pre do- dávateľov nástrojov je partnerstvo na roadshow vítanou príležitos- ťou prezentácie. „My sme na roadshow pozvali našich zákazníkov, o ktorých si myslíme, že by mohli mať záujem o stroje od Kovosvitu MAS. Zákazníci Kovosvitu, ktorí na roadshow prídu, sú zasa zaují- maví pre nás, keďže by sme im potenciálne mohli dodávať nástroje,“ vysvetľuje. Dopĺňa, že aktuálne v rámci celej skupiny Dormer Pramet pociťujú pokles v objeme dodávok, ktorý je globálnym ekonomickým javom a aktuálne ho zaznamenávajú všetci hráči v tomto odvetví, no napriek tomu sa slovenskej pobočke darí. Má za sebou úspešné obdobie, keď bola spomedzi všetkých 25 pobočiek v rámci skupiny Dormer Pramet, vyhlásená za najúspešnejšiu – najziskovejšiu poboč- ku na svete. www.plasticportal.eu Zdroj: Kovosvit MAS, redakcia

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Výrobné stroje a zariadenia: obrábacie stroje, tvárniace a frézovacie stroje, laserové stroje, roboty, lisy, formy, náradie, nástroje, zariadenia na spracovanie plastov a gumy, spájanie materiálov, ložiská, hydraulika, pneumatika, CNC obrábanie. Technológie a materiály: kovoobrábanie, automatizácia, robotizácia, zváranie a delenie materiálov, zlie- varenstvo, povrchové úpravy, elektronika, informačné technológie a digitali- zácia (CA...technológie, softvér, virtuálna realita, modelovanie...), počítačová podpora strojárskej výroby v konštrukcii, technológii a výrobe – CAD, CAM, PLM systémy, aditívna výroba, 3D tlač, konštrukčné materiály (oceľ, hliník, gu- ma, plasty...), technické materiály – kovy, plasty, ľahké a farebné kovy, spraco- vanie plechu, inžiniering, nanotechnológie a iné progresívne technológie, po- vrchové úpravy. Logistika, manipulačná technika, metrológia, skúšobníctvo, tribológia, veda, výskum, vzdelávanie, Industry 4.0. Automobilky a ich výroba: automobilky, dodávateľské a subdodávateľské firmy, dizajn, motory, prevodo- vé ústrojenstvo a jeho časti, karosérie, pohonné systémy, lakovne, montážne a kompletizačné linky, servis, údržba. Vývoj jednotlivých komponentov a agre- gátov automobilov, technológia montáže. HLAVNÉ TEMATICKÉ CELKY Vydavateľstvo LEADER press, s.r.o. vydáva časopis ai magazine zameraný na automobilový priemysel, strojárstvo a ekonomiku už trinásty rok. ai magazine vychádza ako dvojmesačník v mesiacoch: marec, máj, júl, september, november, december. Príspevky sú uverejňované v slovenčine a češtine, resp. angličtine. Súčasťou každého vydania je resumé článkov v angličtine, register firiem, zoznam publikujúcich a inzerujúcich firiem s odkazom na číslo strany a webovú adresu konkrétnej firmy. Elektronická forma ai magazine – k dispozícii pre každého a bezplatne Ako prvý časopis na Slovensku vo svojej kategórii je od prvého čísla ai magazine k dispozícii aj v elektronickej podobe. Všetky do- terajšie vydania sú sprístupnené v sekcii archív na domovskej stránke časopisu www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. www.aimagazine.sk www.leaderpress.sk DISTRIBÚCIA A ČÍTANOSŤ ai magazine Vrcholový a stredný manažment firiem 45 % 35 % 9% 11 % Obchod, logistika a marketing Výroba Konštruktéri, technológia, vývoj Procesné zázemie výroby, iné Automobilky Logistika Softvérové riešenia, CAD, CAM, PLM systémy, elektronika, elektrotechnika Výroba a spracovanie plastov Priemyselná automatizácia, robotika Strojárstvo 30 % 25 % 15 % 9 % 11% 7 % 3 % y Vychádza Vychádza od roku 2008 od roku 2008 DVOJMESAČNÍK DVOJMESAČNÍK EDIČNÝ PLÁN 2020 Rubriky ai magazine • Dodávatelia • Materiály, technológie, produkty • Obrábacie stroje, náradie, nástro- je, uchopovacie systémy • Robotika, automatizácia, zváranie • Plasty • Metrológia • Produktivita • Digitálny podnik • Priemysel a dizajn • Veda, výskum, vzdelávanie • Konštrukcia, inovácie, vývoj • Top téma dňa • Hospodárske spektrum • Novinky svetových výrobcov • Legislatíva z Bruselu• Environmentalistika • Energetická efek- tívnosť• Logistika • Svet lídrov – profily firiem a osobností •Success story made in • Ekonomika a financie •Listujeme v histórii PODĽA VNÚTROFIREMNEJ ŠTRUKTÚRY ODBERATEĽOV PODĽA OBLASTI PODNIKANIA ODBERATEĽOV

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

ADRESÁTI ČASOPISU Vrcholový a stredný manažment firiem v autopriemysle, strojárstve a v dotknutých odvetviach priemyslu, výrobcovia, subdodávate- lia, konštruktéri, technológovia, manažéri, vysokoškolskí a stredo- školskí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, stredné a učňovské odborné školstvo, inštitúcie štátnej správy, poraden- ské, vzdelávacie a školiace organizácie, zväzy a združenia pôso- biace v sektore priemyslu, obchodné komory, ďalšia podnikateľská, odborná i laická verejnosť. Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press, s.r.o. sú priame a ad- resné. Jadro distribúcie tvorí doručovanie ai magazine direct mailom – poštou alebo doručovateľskou službou. Ďalšiu časť nákladu tvorí predplatné. Významná časť distribúcie je expedovaná na veľtrhoch, konferenciách, firemných podujatiach v SR a ČR. V plnohodnotnej elektronickej forme je časopis bezplatne dostupný pre každého záu- jemcu na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. DISTRIBÚCIA www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk TECHNICKÉ PARAMETRE Formát: 210 x 297 mm Rozsah: 92 - 124 plnofarebných strán Priemerný plánovaný náklad: 5 000 ks Cena: 4 €/120 Kč KONTAKTNÉ ÚDAJE LEADER press, s.r.o. Dolné Rudiny 2956/3 010 01 Žilina Tel.: +421 41 565 2755 +421 905 495 177 +421 911 209 549 +421 904 209 549 E-mail: leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Edičný plán na rok 2020 má rámcový charakter a každé vydanie je aktualizované a tematicky dopĺňané s prihliadnutím na aktuálne dianie – veľtrhy, konferencie, iné odborné podujatia. ČÍSLO VYDANIA UZÁVIERKA DÁTUM VYDANIA TÉMY VEĽTRHY, VÝSTAVY ai magazine 1 14. 02. 02. 03. obrábanie, plasty, aditívna výroba, automatizácia, digitálny podnik, robotika, zváranie, elektronika, elektrotechnika 10. 03. – 13. 03. METAV (Düsseldorf, DE) 17. 03. – 20. 03. AMPER (Brno, CZ) 31. 03. – 02. 04. WELDING, STOM (Kielce, PL) 20. 04. – 24. 04. HANNOVER MESSE (Hannover, DE) ai magazine 2 17. 04. 04. 05. veľtrhové vydanie k MSV Nitra, obrábanie, automatizácia, robotika 12. – 15. 05. FOR INDUSTRY (Prague, CZ) 13. 5. AUTOMATIZÁCIA PROCESOV V OBRÁBANÍ – 2. ročník konferencie (Belá, okr. Žilina, SK) 25. – 29. 05. METALLOOBRABOTKA (Moscow, RU) 26. – 29. 05. MSV, ELOSYS (Nitra, SK) 02. – 05. 06. ITM POLAND (Poznan, PL) 16. – 19. 06. AUTOMATICA (Munich, DE) ai magazine 3 19. 06. 01. 07. automatizácia, robotika, zváranie, obrábanie, digitálny podnik, logistika 25. – 28. 8. INTERAUTO (Moscow, RU) ai magazine 4 24. 08. 07. 09. veľtrhové vydanie k MSV Brno, plasty, automatizácia, obrábanie, digitalizácia výroby 15. 09. – 19. 09. AMB (Stuttgart, DE) 29. 09. – 01. 10. POWTECH (Nurenberg, DE) 05. 10. – 09. 10. MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH, PLASTEX (Brno, CZ) 27. 10. – 30. 10. EUROBLECH (Hannover, DE) ai magazine 5 19. 10. 03. 11. obrábanie, aditívna výroba, automatizácia, tribotechnika, logistika 18. 11. – 21. 11. EMAF (Porto, PT) 01. 12. – 03. 12. VALVE WORLD EXPO (Düsseldorf, DE) ai magazine 6 18. 11. 02. 12. logistika, zváranie, obrábanie, robotika, aditívna výroba Každé vydanie je orientované na Industry 4.0, inovácie, produktivitu, priemyselnú automatizáciu, digitalizáciu, CAD, CAM, PLM systé- my, obrábanie, iné strojárske technológie ako nosné odborné témy vychádzajúce z obsahovej koncepcie ai magazine. Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť. Bezplatná dostupnosť

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

DISTRIBUTION AND READABILITY OF THE ai magazine According to intra-company structure of the subscribers According to business area of the subscribers Production machinery and equipment: machine tools, forming and milling machines, laser machines, robots, presses, moulds; tools, instruments, equipment for processing plastics and rubber; bon- ding materials, bearings, hydraulics, pneumatics, CNC-machining. Technologies and materials: metal-working, automation, robotics, welding and cutting of materials, foundry, finishing; electronics, information technologies and digitisation (CA… techno- logies, software, virtual reality, computer modelling…), computer support of mechanical engineering in construction, technology and manufacturing - CAD, CAM and PLM systems, additive manufacturing, 3D printing, construction materials (steel, aluminium, rubber, plastics,…), technical materials - metals, plastics, light and non-ferrous metals; sheet metal processing, engineering, nanotechnologies and other advanced technologies; surface treatment. Logis- tics, handling equipment, metrology, testing and control technology, tribology, science, research, education. Automobile factories and their production: automobile factories, supplier and sub-supplier companies, news from worlds’ producers, design, engines, gear system and its parts, auto-bodies, fuel systems, paint shops, assembly and assembly lines, service and maintenance; develop- ment of individual components and car aggregates, assembly technology. MAIN TOPICS LEADER press Ltd. Publishing, has already run ai magazine, aimed at automotive and mechanical engineering and economy already for the 13th year. ai magazine is bimonthly journal. It will be published in March, May, Jul, September, November and December. Contribu- tions are published in Slovak and Czech or in English. As part of each issue is a résumé of articles in English, register of companies, a list of publishing companies and advertisers with a reference to the page number and the web address of a specific company. Electronic Form (E-form) of ai magazine – at disposal for everyone and free of charge As the first journal in Slovakia in its category ai magazine has already been available in e-form from the first issue. All previous issues are available in the section archive on the homepage www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. Electronic Version - More information, More Readability Journal about the automotive industry, engineering and economy EDITORIAL PLAN 2020 Issued Issued since 2008 since 2008 Columns of the ai magazine • Suppliers • Materials, Technologies, Products • Machine tools, tools, Instruments, gripping systems • Robotics, Automation, Welding •Plastics • Metrology • Produc- tivity • Digital Factory • Industry and Design • Science, Research, Education • Construction, Innovation, Development • Top Day topic • Economic Spectrum • Inno- vations of World´s Producers • Legislative from Brussels • Environmental • Power supply efficiency • Logistics • The leaders´ World - company profiles and profiles of celebrities • Success story made in • Economics and Finances • Browsing in history Top- and middle- management of the companies Business, logistics and marketing Production Designers, Technologists, Development Process Background of Production, other Automotive Companies Logistics Software solutions, CAD, CAM, PLM Systems, Electronics, Electrotechnics Production and processing of plastics Industrial Automation , Robotics Mechanical Engineering a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® p g p www.aimagazine.sk www.leaderpress.sk 45 % 35 % 9% 11 % 30 % 25 % 15 % 9 % 11% 7 % 3 %

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk TARGET GROUP Top and middle management of firms in auto-industry, enginee- ring and related industries, manufacturers, subcontractors, engi- neers, technologists, managers, academics and school teachers, students and doctoral students, secondary and vocational training schools, government institutions, consultancy, educational and training organizations, unions and associations working in the industry section, other business, professional and general public. Distribution Channels of the LEADER press publisher are direct and targeted. The core distribution is the delivery of the ai magazine di- rectly - by mail or courier to managers, marketers and other employe- es of companies. Another part is the subscription. A significant part of the distribution is dispatched on sales at the trade fairs, conferences, companies’ undertakings in the Slovak Republic, the Czech Republic. This journal is at disposal for every interested person free of charge in the full-value electronic form at the web-sites www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. DISTRIBUTION TECHNICAL PARAMETERS Size: 210 x 297 mm Page range: 92 - 124 full colour pages Planned circulation: 5 000 pcs. Price: 4 EURO/120 CZK CONTACT LEADER press,Ltd. Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina the Slovak Republic Tel.: +421 41 565 2755 +421 905 495 177 +421 911 209 549 +421 904 209 549 E-mail: leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Electronic Version - More information, More Readability. Costless accessibility Editorial plan for 2020 has a framework character and each edition is updated and thematically adjusted according to the current events – trade fairs, conferences and other professional events. ISSUE NUMBER DEADLINE APPEARANCE DATE THEMS TRADE, FAIRS, EXHIBITIONS ai magazine 1 14. 2. 04. 03. machining, automation, digitizing, robotics, welding, electronics, electrotechnics 10. 03. – 13. 03. METAV (Düsseldorf, DE) 17. 03. – 20. 03. AMPER (Brno, CZ) 31. 03. – 02. 04. WELDING, STOM (Kielce, PL) 20. 04. – 24. 04. HANNOVER MESSE (Hannover, DE) ai magazine 2 17. 4. 04. 05. Trade Fair Edition - MSV Nitra, plastics, additive manufacturing, machining, automation, robotics 12. – 15. 05. FOR INDUSTRY (Prague, CZ) 13. 5. AUTOMATION OF MACHINING PROCESSES – 2nd year ofthe conference (Belá, Žilina, SK) 25. – 29. 05. METALLOOBRABOTKA (Moscow, RU) 26. – 29. 05. MSV, ELOSYS (Nitra, SK) 02. – 05. 06. ITM POLAND (Poznan, PL) 16. – 19. 06. AUTOMATICA (Munich, DE) ai magazine 3 19. 6. 01. 07. automation, robotics, welding, machining, digitizing, logistics 25. – 28. 8. INTERAUTO (Moscow, RU) ai magazine 4 24. 8. 07. 09. Trade Fair Edition - MSV Brno,digitization, plastics, automation, machining 15. 09. – 19. 09. AMB (Stuttgart, DE) 29. 09. – 01. 10. POWTECH (Nurenberg, DE) 05. 10. – 09. 10. MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH, PLASTEX (Brno, CZ) 27. 10. – 30. 10. EUROBLECH (Hannover, DE) ai magazine 5 19. 10. 03. 11. machining, automation, tribology, logistics 18. 11. – 21. 11. EMAF (Porto, PT) 01. 12. – 03. 12. VALVE WORLD EXPO (Düsseldorf, DE) ai magazine 6 20. 11. 02. 12. logistics, welding, machining, robotics, additive manufacturing Each issue is aimed predominately at Industry 4.0, innovations, productivity, industrial automation and digitalisation, CAD, CAM,PLMsystems,machining,othermechanicalengineeringtechnologieslikethemainprofessionaltopicsresultingfrom ai magazine content conception.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

Milí priatelia, aj v aktuálnom vydaní ai magazine sme pre vás pripravili obľúbenú krížovku. Cenu do nej tentokrát darovala spoločnosť ISCAR SR. Ak sa na vás usmeje šťastie pri žrebovaní, vyhrať môžete kvalitný ruksak naplnený šikovnými a praktickými darčekmi (nožík, baterka, USB...), spolu s fľaškou dobrého vína. Firmu ISCAR určite poznáte ako výrobcu veľmi kvalitných rezných nástrojov, ktoré umožňujú ....pokračovanie tvorí tajnička ..... Ak sa vám podarí krížovku vylúštiť, pošlite nám správne znenie tajničky spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 18. novembra 2019 a my vás zaradíme do žrebovania o cenu. Meno vyžrebovaného lúštiteľa uverejníme v ai magazine č. 6/2019, ktoré vyjde začiatkom decembra. Správne znenie tajničky zo septembrového vydania o kufrík s kvalitným náradím METABO, od spoločnosti TOKA – INDEVA CZ + SK je: INDEVA – priemyselné manipulátory. Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Michala Kolínka zo Skalice. Gratulujeme! redakcia ai magazine Vodorovne A: 1. časť tajničky B: americký hokejista; tuzexová poukážka; cesta medzi domami; rakovina ľudovo C: španielsky futbalista; chemický prvok; apatit (esperantom) D: trojuholníkové teleso; kmeň v Zaire; nemecké pivo; uspokoj E: organizácia anonymných alkoholikov; starší slovenský hokejista; Stanislav; trhal (po česky) F: kráľovná Téb; druh papagája; 2. časť tajničky; hneď G: úryvok z opery; nasával; prvá polovica Latorice; japonská plošná miera; rodičovský príspevok H: zvyšok; americká letecká spoločnosť; Vehicle Stability Assist; súbor náradia; a podobne I: hviezda (po anglicky); švédsky bežec; sídlo v Nórsku; slovenský športový novinár J: farba na vajíčka; sibírsky veľtok; obec pri Přerove; cieľ, predmet K: sídlo v Maďarsku; predložka inštrumentálu; 3. časť tajničky; španielsky tenista bez konca Zvisle 1: veštec; úder v boxe 2: malajské meno; ísť po latinsky; tvoje po česky 3: sotila (žargónom); rieka vo Francúzsku; symetrála 4: bratislavský odpadový podnik; morský vták, vydavateľstvo aj parný rušeň 5: kameňolomy a štrkopiesky – skratka; ostrov v Indonézii; obloha 6: obolos; hovorový súhlas; augmentatívna alternatívna komunikácia; chem. značka rubídia 7: klan; nižší šľachtický titul; Shakespearov kráľ 8: rieka v Rusku; mastná hlina; slávnostný výstrel; aká 9: necelá cuketa; cestovný doklad; severský paroháč 10: túžba jesť; mesto v Grécku; prášok na čistenie 11: národný strom aj džezmen; predpona s významom nový; smrť knižne 12: hus (po španielsky); krajina na Balkáne; zmláť 13: planéta; mesto v Španielsku 14: fígeľ; žila (lekársky); jednotka ionizačného žiarenia 15: Severoatlantická aliancia; žiara; ekologicky – predpona 16: klin (po maďarsky); citoslovce úľaku; prvé dve spoluhlásky lyžice; prírodná pamiatka; pery po česky Hrajte o cenu od spoločnosti KRÍŽOVKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D E F G H I J K Pomôcky: lele, Ikola, NAL, Zerer, Zoco, nan, Eke, Ykoha, Oisa, Ýn, Arta, Adeje

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

| 5/2019 | www.leaderpress.sk 90 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje EMO 2019 – Clear Direction in Uncertain Times The world\'s largest fair focused on the metalworking industry, the EMO 2019 in Hanover, which was held from the 16th to the 21st September, was visited by around 117 000 production specialists from 150 countries. In a context of the reduced economic expectations of the recent months, the organizers of the fair consider as a success only a slight drop in attendance, especially if this event is still remaining to be a worldwide innovation platform, which determines the future development trends of the industrial production. (p. 12) MSV Brno 2019 Confirmed Implementation of Digital Technologies The robots, internet of things, virtual simulation and managing using the artificial intelligence – this year\'s MSV confirmed a massive implementation of the digital technologies into the industrial practice. All the covered areas of the exhibition grounds were sold out and the largest Central European fair lived in Brno. The expositions of 1 662 exhibiting companies from 30 countries saw more than 81 000 visitors during five days. The companies were satisfied with both the number and quality of visitors as well as with the interest concerning their products. (p. 16) Gühring Slovakia – in Its Own Facility and with Ambitions The company Gühring Slovakia is one of the subsidiaries of the German concern Gühring – a company with a tradition of more than 120 years of manufacturing focused on the high-quality rotational tools determined for the metalworking operations. The Slovak representative of this brand has recently opened its new production and service centre in Beluša (Púchov district). The Gühring Slovakia, which originally was a trading company, has become a manufacturing plant with its own production and service capacities as well as with a potential to work in the future also on development of new tools, their construction, coating,. (www.guehring.sk, p. 22) The Company SPINEA in a New Plant At this year\'s International Engineering Fair in Brno, the company SPINEA from Prešov was traditionally participating. The Czech market is also important for the currently only original European manufacturer of the high-precision reducers that are introduced at the markets using the name TwinSpin. The sales representatives who attended the fair were satisfied with the participation, because many of the present and future customers again visited their exhibition. (www.spinea.com, p. 24) DMG MORI Die & Mold Excellence Center Production of the tools and molds has been a high priority in the company DMG MORI for over 50 years. It was created on this basis a representative customer base as well as the pioneering production technologies – and they are arising further. The customers benefit from this know-how in the DMG MORI\'s Die & Mold Excellence Center, which is situated in German city Pfronten and also in Japan city Iga. The experts in these centers are developing the individual production solutions intended for the processes especially utilized in the production of tools and molds, whereby this production is characterized by small production amounts. (www.dmgmori.com, p. 26) High Speed Precision Machining The high cutting speed is a natural attribute of the HSM - High Speed Machining. Of course, precision of the tool is equally important; it is required by the machining process precision, but also by the mechanics of a fast-rotating body. The precision of the tool has become an important parameter for evaluation during the last years. What is the cause of it? Why is the high speed machining increasingly being promoted in roughing operations? How are the cutting tool producers reacting and implementing their solutions with regard to these specific requirements of the industry? (www.iscar.sk, p. 28) 6-Jaw Power Chuck – Sealed for Longer Maintenance Intervals Special seals, which are located at the jaw-piston interface, prevent the lubricant from escaping from the chuck SCHUNK ROTA NCR-A as well as from a gradual loss of the clamping force. Even in the case of low clamping force, it is guaranteed that the chuck will work accurately, whereby the seals also prevent chips and dirt from entering the chuck. In this way, the safety of the process is increased and the maintenance intervals are extended. This means that the chuck does not need to be lubricated or cleaned as often. (www.schunk.sk, p. 31) DSAS – Drill for Machining of Heat Resistant Super-Alloyed Materials DSAS – were developed primarily for drilling of the heat resistant steels. For this purpose, there were defined at the beginning of the development process different performance targets. The first of them was durability and reliability of the tool. These goals have been achieved after many modifications of the drill geometry, substrate and coatings and DSAS is a top choice for this group of materials. (www.mcs.sk, p. 32) AC-Drive in Extrusion of Plastics Is Purposeful The progress, which was recorded during the last two decades, is also incredibly fast in production of the electric motors. Practically, the AC-motors and drives have become a standard. Almost everywhere they replace the outdated DC-motors. The reason of this fact is evident. In any plastic extrusion production plant, the main costs are the raw material, work and energy, whereby at least two of them – the work and the energy – are influenced by the DC-motor and drive. (www.abb.sk, p. 34) CPS by RECA Means Flexible Supporting Are you a large, medium or small industrial enterprise? Are you dealing with the question how to ensure delivery of the C-parts for your production so that the demands concerning your personnel, administration and finances will be as low as possible? Then a solution of your task could be the rack administration system CPS from the company RECA, which can be adapted according to all operating conditions, individual spatial and work situations and every type of production (www.reca.sk, p. 36) Cutting of Large-Area Panels for Shipyards The company MicroStep becomes an exclusive partner for the Finnish company Pemamek, which is a global integrator of the automation welding solutions in the area of panel lines. (www.microstep.sk, p. 38) TOS VARNSDORF – Hot News at the EMO Hannover Not in vain is said that every recession or even crisis is an ideal time to make preparation for the next growth. The company TOS VARNSDORF adheres to this rule and almost every year it introduces at the market a novelty in its production program or service offerings. At this year\'s fair of the machine tools EMO in Hanover it presented a hot news – the machine WHT 130 in configuration of the horizontal boring machine, which is equipped with a robotized tool change. (www.tosvarnsdorf.cz, p. 40 The Industrial Absorbers PowerStop The industrial shock absorbers PowerStop are distinguished by a unique technology of the screw-shaped groove. In contrast to the original industrial shock absorbers, which are equipped with the throttle bores, the precise damping here is performed by a tapered screw-shaped groove. The industrial shock absorbers PowerStop achieve maximal consumption of energy in the smallest installation space thanks to optimal utilization. (www.zimmer-group.sk, p. 42) The Specialist in Threading for INOX The company Hoffmann Group has expanded its product group GARANT Master Tap with a high-performance tool, which is determined for machining threads of the stainless steels. The new GARANT Master Tap INOX has been specially developed for the high-performance machining of the refined steel and also for the reliably safe machining of the steel Duplex as well as the high-alloyed refined steel. The results are precise threads and higher efficiency. (www.hoffmann-group.com, p. 44) Mazak at the EMO: Multitasking Machines, Artificial Intelligence, Excellent Design The fair EMO in Hanover is a regular opportunity for the Japanese company YAMAZAKI MAZAK to present the news from its portfolio concerning the top machine tools. It was no different now. However, this year the brand Mazak celebrates the centenary of its existence and therefore the September fair was a very good opportunity for this company to present as much as possible from the results of its own technological development. (www.mazakeu.cz, p. 45) New Hard Metal Milling Cutters Determined for Production of the Tools and Moulds Using the name OptiMill-3D, the company MAPAL is presenting a new high-performance programme of the hard metal milling cutters that are especially developed for production of the steel tools and moulds. Together with the extremely heat-resistant coatings and special carbide substrates, these tools are mainly characterised by the dimensions and geometries, which are specifically modified for production of the moulds. (www.mapal.com/cz, p. 46) Okuma at the EMO Hannover 2019 With 13 European premieres and with an exhibition stand of approximately 1 500 m² the company Okuma, which is represented in Slovakia by the company Misan SK, Ltd., presented a rich portfolio of its technologies at this year\'s EMO Hannover. Visitors could learn about the latest machine tools, control components, automation technology and solutions intended for the Industry 4.0. Especially the two- column machining center MCR-S as well as the new robotic solutions ARMROID and STANDROID attracted attention of the visitors. (www.misan.sk, p. 48) The XYZ Machine Tools with a New Generation of the Control System ProtoTRAK RX The control system ProtoTRAK RX belongs among the best easy-to-use control systems within the area of machine tools, taking into consideration its functionality RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 5/2019 | 5/2019 | www.leaderpress.sk 90

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

www.leaderpress.sk | 5/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 91 RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 5/2019 and easiness of control. The newest generation with the designation RMX (determined for the milling machines) and RLX (for the turning machines) is keeping all the previous positive characteristic features, furthermore it is enriched by many new properties and improvements. (www.rexim.cz, p. 50) What Is the CAM in the Year 2019? You may find this question strange, but I would like to summarize in this article my observations, which I have learned during the last two years in my work with operators of the CNC machine tools and in discussions with the CNC machine tool sellers. (www.t-support.cz, p. 52) Team Cutting Tools CERATIZIT Gained Prestigious Award at the MSV 2019 CERATIZIT has prepared a lot of innovations for the customers and business partners. The recently created Team Cutting Tools offers even more complex and complete solutions in the area of machining in order to meet the needs of all customers. The CERATIZIT Cutting Solutions has a strong portfolio of the cutting tools, accessories and technological solutions from the important brands CERATIZIT, KOMET, WNT and KLENK, which together create one compact team "Team Cutting Tools by CERATIZIT", belonging to the concern CERATIZIT Group. (www.ceratizit.com, p. 54) The New Bar Feeder Alpha 342 The 22nd year of the fair EMO was held in Hannover from the 16th to the 21st September 2019. All the important producers of the manufacturing technologies presented themselves at the world\'s largest exhibition center. One of the exhibitors was also the company LNS Group, the worldwide leading supplier of the bar feeders, suction and filtration systems, high-pressure cooling and the chip conveyors. The LNS products are represented, within the Czech and Slovak market, by the company Technology- support Ltd., which introduced its products at the fair in Brno. (www.t-support.cz, p. 56) Kovosvit Presented Turning Lathes of the KL Product Series One year ago the company Kovosvit MAS presented at the International Engineering Fair in Brno the brand new turning lathe KL 285. The new turning program from this traditional producer of the machine tools represented most of the exhibits also in this year. The novelty was the second turning lathe of the KL series (Kovosvit Lathe), namely the machine KL 435, which is a successor of the production lathe SP 430 in the form of its evolution. Overall, this company from the South Bohemian town Sezimovo Ústí, which commemorates 80 years since its foundation, brought seven machine tools to Brno. (www.kovosvit.cz, p. 57) Opening Ceremony of the DMG MORI Czech Thanks to the opening ceremony of its modernized showroom in Brno (August), the company DMG MORI Czech emphasized this year its ambitions to strengthen a good relationship with the customers. The showroom offers a sufficiently large area for a true understanding of the DMG MORI portfolio concerning the modern production technologies. In addition, this producer of the machine tools is focused on the newest digitization development using the DMG MORI connectivity, the new version of CELOS, the new customer portal my DMG MORI as well as by means of the innovative automation solutions such as the 2nd generation of the Robo2Go, the PH 150 determined for pallet handling and the portal stacker GX 5. The third main goal of the DMG MORI daily activities is the ADDITIVE PRODUCTION with the complex process chains that are including the machines LASERTEC 3D / LASERTEC 3D hybrid and LASERTEC SLM. (www.dmgmori.com, p. 58) Wake Up a Magic of Theatre to Life The theater is a place full of magic. They are coming to life the stories full of fantasy and they are drawing audience into the world of magic. Actors, stage scenes and stage properties have moved us into a strange, exciting, but a new world. And regardless of whether it is a pupil performance or a highly professional show on Broadway in New York or in the London\'s West End Theatre - it needs the talents and enthusiasm of many people in order the performance will be realized successfully. (www.murrelektronik.sk, p. 60) Intelligent loads handling Series Liftronic AIR - The latest generation of industrial manipulators of the INDEVA series combines the power of a traditional pneumatic manipulator with intelligence of INDEVA brand. The lifting force is pneumatic; yet the control is electronic. The manipulator is suitable for lifting of centred or very heavy loads. Models are available from 80 to 310 kg and are available for pole mounting, ceiling or overhead rail. Compared with traditional pneumatically controlled manipulators, Liftronic Air offers important advantages that help improve safety, ergonomics and productivity. (www.cz.toka.de, www.sk.toka.de, p. 62) SLOVLOG, the Largest Logistic Congress of Autumn, Is Successfully Behind Us The 13th year of the congress SLOVLOG was held at the beginning of October in the town Senec and it met with a great interest of the participants. The halls full of people and also the professional program containing presentations of top speakers within the common conference part as well as in various professional sections, including an evening logistic party, which was finished with a fire show. That was SLOVLOG . (p. 64) Measuring Using Click of Mouse Thanks to the FORM CONTROL! The priority for the producers of moulds is accuracy of the mould surface according to the values measured from the model as well as ability to perform control of the mould or electrode as soon as possible after machining and in the case of an inaccuracy to perform correction easily. The same requirement is also valid for mass production, where many users require to perform the control directly on the machine in order to reduce costs caused due to production defects; quickly and without unnecessary investment into the additional measuring equipment. (www.blum-novotest.cz, p. 65) Technologies Instead of People! Renishaw presented at the MSV in Brno how the factories of the future are working. Renishaw, the world\'s leading company in the area of engineering and scientific technologies, introduced its technologies at the International Engineering Fair in Brno. These technologies are transforming the existing production plants into the factories of the future. In the exposition of this company the visitors admired not only the most advanced metrological solutions, but also the additive technologies developed for the 3D printing from metal. (www.renishaw.cz, p. 66) MMOG/LE v.5 The automotive industry is a branch of industry, which historically determines trends that are subsequently taken up by the other sectors, such as engineering industry, electrotechnics or food industry. This fact can be documented, for example, by utilization of the EDI communication, which is nowadays standard in many from the above-mentioned sectors. (www.minerva-is.eu, p. 67) Robotic Workplace for Production and Next Final Processing of Aluminum Housings The robotic workplace consists from the CNC turning machine Hyundai Wia L230A equipped with the feeder designed for the 3m long bars, the Fanuc robot as well as from the measuring and output peripherals. The whole workplace is universally designed in order to produce two types of the housings with the different dimensions and with the minimal re-adjustment time, namely during several minutes. (www.profika.cz, p. 68) Origami with Resistant Wavy Carton Three dozen of the KUKA robots that are installed in the company Tricor Packaging & Logistics AG are carrying out the automated assembly and folding processes of the wavy industrial packings – a problem-less performing of these applications is possible also thanks to the KUKA customer service. (www.kuka.com, p. 70) Cobotization – Safety and Health Protection Application of the swot analysis in implementation of the robotization in order to evaluate its influences. On the present, there is a topical task concerning creation of a “friendship” between a robot and man within a common robotized workplace in order to develop a safe and purposeful system. The actual trends in the industrial companies are focused on creation of the new working positions. It is necessary to analyse situations where it is possible to replace a human work by the robots as well as other situations where the robots are suitable as a supplement to the human work. (p. 72) Record Sale of Collaborative Robots Increases Demand for the End of Arm Tooling The company OnRobot informed that the 23% growth in sale of the collaborative robots during the year 2018 (according to the latest World Robotics Report published by the International Federation of Robotics - IFR) confirms a strong demand concerning the end of arm tooling (EOAT). According to the IFR report there were sold in the year 2018 almost 14 000 new arms of the collaborative robots. (p. 76) Metal Hydride Hydrogen Compressor with Heat Pump Development of new types of the vehicle drives is a key question concerning a future of the whole automotive industry. Scientists are working intensively on various development concepts and on solution of the research tasks that could be able to release the transport from a dependence on the fossil fuels. The Faculty of Mechanical Engineering at the Technical University of Kosice recently introduced a prototype of the metal hydride hydrogen compressor equipped with a heat pump. (p. 78) www.leaderpress.sk | 5/2019 | 91

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje | 5/2019 | www.leaderpress.sk 92 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics Vychádza dvojmesačne 12. ročník Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09, ISSN 1337 – 7612 Vydanie: 5/2019, november – cena 4 €/120Kč Šéfredaktorka: PhDr. Eva Ertlová e-mail: ertlova@leaderpress.sk sefredaktor@leaderpress.sk 0911 209 549, 0905 495 177 Redakcia: Tel.: 041/56 52 755 Ing. Mgr. Vlasta Rafajová 0904 209 549 e-mail: rafajova@leaderpress.sk leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Obchodné oddelenie/marketing: inzercia@leaderpress.sk 0904 209 549 Odborná spolupráca: Strojnícka fakulta STU Bratislava Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne Zväz automobilového priemyslu SR Zväz strojárskeho priemyslu SR Svaz strojírenské technologie, Praha Redakčná rada: Ing. Michal Fabian, PhD., Ing. Melichar Kopas, PhD., Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., Ing. Nina Vetríková, PhD., Ing. Jaroslav Jambor, PhD., Mgr. Tomáš Mičík, Ing. Vladimír Švač, PhD., Ing. Patrik Grznár, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. Vydavateľstvo a adresa redakcie: LEADER press, s. r. o. Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina IČO: 43 994 199 Výroba: Grafické štúdio LEADER press, s. r. o. Tlač: ALFA Print, Martin alfaprint@alfaprint.sk Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úroveň inzercie. a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Zoznam firiem, ktoré publikujú a inzerujú v ai magazine 5/2019 ABB, s.r.o. ......................................................................................1, 34 ABF, a.s. ..............................................................................77, 79, 80 AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o. ..........................................................8 Blum-Novotest, s.r.o. ......................................................................65 CERATIZIT Česká republika, s.r.o. ........................................21, 54 Coba automotive, s.r.o. ..................................................................6 Denios, s.r.o. .....................................................................................17 DMG MORI Czech, s.r.o. ........................................................26, 58 Fanuc Robotics Czech, s.r.o. .....................................................6, 75 Fronius Slovensko, s.r.o. ..................................................................8 Gühring Slovakia, s.r.o.........................................................8, 19, 22 HACO, a.s. ...........................................................................................3 Hoffmann Group ............................................................................44 ISCAR SR s.r.o. .....................................................obálka č. 4, 8, 28 Kovosvit MAS, a.s. .....................................................................57, 84 Kuka CEE GmbH, org.z. ………………………….......................6, 9, 70 MAPAL C&S, s.r.o. ............................................................................46 MCS s.r.o. ............................................zalomená titulná strana, 32 MicroStep s.r.o. …..................................................………………………38 Minerva Slovensko, a.s. ..................................................................67 MISAN, s.r.o. ....................................................................................48 Murrelektronik Slovakia, s.r.o. .....................................................60 Nordson EFD Deutschland, GmbH ……….........................……………7 PlasticPortal.eu. ...............................................................................84 Profika, s.r.o. ....................................................................2, 14, 53, 68 RECA Slovensko s.r.o. ...............................................................6, 36 Renishaw, s.r.o. .................................................................................66 REXIM, spol. s r.o. ................................................titulná strana, 50 Sandvik Coromant .............................................................................8 SCHUNK Intec s.r.o. ..................................................obálka č. 2, 31 S.D.A., s.r.o. ........................................................................................8 SPINEA, s.r.o. ……………………….............................………………….7, 24 Stäubli Systems, s.r.o. .....................................................................6 Technology – support, s.r.o. ……………………….....................……52, 56 TERINVEST, s.r.o. ...........................................................................83 TOS Varnsdorf, a.s. ..................................................................11, 40 TOKA INDEVA CZ+SK .................................................................62 Valk Welding CZ, s.r.o. ..................................................obálka č. 3 Zimmer Group Slovensko, s.r.o. ............................................6, 42 Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o. .............................15, 45 vydavateľstvo odborných časopisov ® ai magazine 6/2019 prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku uzávierka: 18. 11. 2019 distribúcia: 2. 12. 2019

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Žͮ͘WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯͬϭϴͮͲϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ нϰϮϬϱϱϲϳϯϬϵϱϰͮŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnjͮǁǁǁ͘ƌŽďŽƟ njĂĐĞ͘Đnj The strong connection sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Žͮ͘WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯͬϭϴͮͲϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ нϰϮϬϱϱϲϳϯϬϵϱϰ ͮŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnjͮǁǁǁ͘ƌŽďŽƟ njĂĐĞ͘Đnj ǁǁǁ͘LJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ Víme jak na to Kŋ ŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶş ƐƉĞĐŝĄůŶĢƉƌŽƐǀĂƎŽǀĄŶş \ĞƓĞŶşƚĂŬĠƉƌŽŵĂůŽƐĠƌŝŽǀŽƵ ǀljƌŽďƵ sLJƐŽŬĄŬǀĂůŝƚĂƐǀĂƎŽǀĄŶşƚĠŵĢƎ ďĞnjƌŽnjƐƚƎŝŬƵ

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/

102

http://www.floowie.com/sk/citaj/aim052019floowie/