BRATISLAVSKÝ KRAJ 1-2/2019http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

1 – 2 | 2019 N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I V O T Ocenili sme významné osobnosti BSK Chystáte sa k lekárovi? Mali by ste vedieť... Župa je na dopravné obmedzenia pripravená

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 02 EDITORIÁL Investície v číslach Opravené cesty, zrekonštruované školy či nové cyklotrasy. To všetko čaká obyvateľov bratislav‑ skej župy v roku 2019. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej správe cesty II. a III. triedy. Celková výška in‑ vestícií v oblasti dopravy je 14,8 milióna eur. Investície do ciest predstavujú 14,4 milióna eur – viac ako polovica z tejto sumy je z eurofondov. Zvyšné investície sú ur­ čené na cyklotrasy a cyk‑ listické lávky. Investície čakajú aj domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Z vyše 4 mi- liónov eur je takmer polovica z eurofondov. Viac ako 4,5 milióna eur plánuje župa investo‑ vať do oblasti kultúry a cestovného ruchu. Aj tu sa ráta s podporou eurofondov. Župa plánuje investovať vyše 300-tisíc eur do Polikliniky Karlova Ves v Bratislave. V celej po‑ liklinike budú nové sociálne zariadenia a v det‑ skom pavilóne sa vybuduje výťah. Za takmer 2 milióny eur budeme rekonštruo- vať aj župné školy. A nielen to! Viacero z nich bude mať vynovené telocvične, nové okná či kva‑ litnejšie učebne. predseda Bratislavského samosprávneho kraja JURAJ DROBA Milí čitatelia, stovky miest po celej Európe robia dlhé roky všetko pre to, aby zvýšili kvalitu dopravy. Výnimkou nie je ani naše hlavné mesto. Celý minulý rok sme sa v spolupráci s Brati- slavskou integrovanou dopravou a Ministerstvom dopra- vy a výstavby SR pripravovali na dopravné obmedzenia, ktoré nás čakajú už 15. februára. Podarilo sa nám oboj- smerne navýšiť trasy z Trnavy a zo Senca do Bratislavy o 56 vlakových spojov a cestujúci z okolia hlavného mesta budú môcť využívať takmer 50 nových autobusových spo- jov. Do integrovaného dopravného systému vstúpil v aprí- li 2018 aj štvrtý dopravca RegioJet. Cestovné poriadky sme upravili tak, aby jednotlivé au- tobusové a vlakové spojenia na seba nadväzovali. Jeden lístok môžete použiť na cestu vlakom, ale aj regionálnym autobusom a MHD. Šikovnému cestovaniu po našom kra- ji pomáha i nová mobilná aplikácia IDS BK (www.idsbk. sk). Verím, že aj napriek dopravným obmedzeniam bude výsledok stáť za to. Na konci nás čaká zlepšenie dopravy, ktoré výrazne prispeje k lepšej kvalite života v bratislav- skom regióne. Nemožno však opomenúť ani ďalšie zaujímavé témy,ktoré vás v tomto čísle čakajú. Chystáte sa k lekárovi? Mali by ste napríklad vedieť, ako nájdete lekára podľa svojho bydlis- ka, kedy má ordinačné hodiny, aké úkony sú lekári povin- ní poskytnúť bezplatne atď. Ak máte doma budúceho stredoškoláka, príďte v marci na Profesia Days 2019, kde sa tento rok po prvýkrát pred- stavia aj naše stredné školy. V tomto čísle sa dočítate i to, ktoré významné osobnosti nášho kraja sme ocenili. Prajem vám príjemné čítanie. 14,8 milióna eur 4 milióny eur 4,5 milióna eur 300-tisíc eur 2 milióny eur

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 03 ZASTUPITEĽSTVO Starostovia pre kraj Dnes je prioritou dostupnosť. Vi‑ díme nedostatok zdravotníkov, pre­‑ ťažené, neobsadené a chýbajúce am‑ bulancie, dlhé čakanie pacientov. BSK sa snaží v tejto oblasti aktívne pôsobiť vytváraním stimulov pre lekárov, nastavením dotačnej sché‑ my a podmienok v  konkrétnych ambulanciách, ako aj rokovaním s  ministerstvom zdravotníctva a so zdravotnými poisťovňami. Výchova a vzdelanie novej pracovnej sily je dlhodobá záležitosť. Okamžitým za‑ traktívnením podmienok sa efektu u lekárov dočkáme o 12 – 13 rokov od začiatku štúdia medicíny. Okrem zvýšenia počtu zdravotníkov by po‑ mohlo aj vzdelávanie a zlepšenie ma‑ nažmentu pacienta. PhDr. Ing. Lucia Vidanová Mgr. Peter Buzáš Okom poslanca Aj v tomto vydaní vám prinášame názory poslancov zastupiteľstva bratislavskej župy na aktuálnu tému. Tentoraz sme sa dvoch členov a predsedu Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí MUDr. Juraja Štekláča,PhD.,MPHopýtali:Čojepodľavásnajväčšiaprioritavnašomkrajivoblastizdravotníctva? MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH Župa v kocke – zdravotníctvo V oblasti zdravotníctva majú samosprávne kraje množstvo právomocí, ale aj povinností. Prináša‑ me vám prehľad aktivít, ktorými na Úrade BSK pravidelne prispievame ku skvalitneniu zdra‑ votníckych služieb v Bratislavskom kraji. • Na základe žiadostí povoľujeme alebo rušíme prevádz‑ ku zdravotníckych zariadení. Schvaľujeme aj ich ordi‑ načné hodiny. • Pripravujeme rozpis ambulantnej pohotovostnej služby a pohotovostných služieb lekární. • Zodpovedáme za určovanie zdravotných obvodov. Pre lekárov špecialistov sa rajonizácia neurčuje. Pacien‑ tom, ktorí si špecialistu nenájdu sami, odporúčame kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu. • Sme zriaďovateľom polikliniky v Karlovej Vsi a ďalším zdravotníckym zariadeniam poskytujeme priestory. • V neposlednom rade prešetrujeme podnety pacientov, napríklad na neoprávnené platby či nedodržiavanie or‑ dinačnýchhodín. Krajský klub nezávislých Pre mňa je prio‑ ritou obnovenie detskej pohoto‑ vostnej ambulan‑ cie pri poliklinike v Karlovej Vsi. Ro‑ dičiasmalýmideťmibypodľamojich skúseností takúto pomoc určite pri‑ vítali. Mala by poskytovať lekársku starostlivosť nielen pre obyvateľov mestských častí IV. bratislavského obvodu, ale aj mestá a okrajové obce na Záhorí, napr. Stupava, Mariánka. Viem, že pediatrov je nedostatok, no nerád by som sa uspokojil a ostal iba pri tomto konštatovaní. Objektívne existujú aj legislatívno-administra‑ tívne prekážky. Opätovné zriadenie detskej pohotovostnej ambulancie zatiaľ nezískalo dostatočnú podporu na Úrade BSK ani v Komisii zdravot‑ níctva a sociálnych vecí. „Kto chce, hľadáspôsoby...“ Nezaradená poslankyňa Prioritou BSK v  oblasti zdravot‑ níctva má byť sta‑ bilizovanie siete lekárov, s ktorým súvisí zabezpeče‑ nie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Priemerný vysoký vek lekárov a nedostatok tých, kto‑ rí by ich nahradili po odchode do dôchodku, sú alarmujúce. Nevidím cestu v príkazoch spojených s pri‑ dávaním nových obvodov lekárom, ktorí zostávajú pracovať. Nielenže sú potom neúmerne vyťažení, ale čas čakania pacientov sa predlžu‑ je. Riešenie je iste zložité, no cestu vidím vo vytváraní dobrých pod‑ mienok pre absolventov medicíny, aby zostávali pôsobiť u nás v kraji. Na Záhorí je prioritou zachovanie ústavnej pohotovostnej služby v ma‑ lackej nemocnici.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 04 ŽUPA V KOCKE Chystáte sa k lekárovi? Prinášame vám užitočné infor‑ mácie a odpovede na otázky, ktoré by vás mohli zaujímať. 1. Zorientujte sa ešte pred príchodom do ambulancie. Keďže lekára, ku ktorému idete na vyšetrenie, nie vždy poznáte, odpo‑ rúčame vám zorientovať sa ešte pred príchodom do jeho ambulancie. Veľa informácií sa dozviete na internete, ako aj v čakárni pred ambulanciou. BSK zverejňuje na stránke www.e-vuc.sk informácie o všetkých zdravotníckych zariadeniach, ktorým vydal povolenie. Nájdete tam všetkých lekárov, lekárne, ordinačné hodiny, nahlásené neprítomnosti lekárov, zastupovanie a rozpisy pohotovostných služieb svojho rajónneho lekára. • Ordinačné hodiny: Každá ambulancia musí mať na vidi‑ teľnom mieste zverejnené ordinačné hodiny. • Čo ak je lekár neprítomný: Lekár je počas svojej neprítomnos‑ ti povinný zabezpečiť zastupova‑ nie a  nahlásiť nám neprítomnosť aj zastupujúceho poskytovateľa. BSK tieto informácie zverejňuje na www.e-vuc.sk. • Zmluva s vašou zdravotnou pois- ťovňou: Každý poskytovateľ je povinný mať na viditeľnom mieste zverejnený zo‑ znam zdravotných poisťovní, s kto‑ rými má uzatvorenú zmluvu. Túto skutočnosť si môžete takisto preve‑ riť priamo vo vašej zdravotnej pois‑ ťovni alebo na jej webovej stránke. • Neplaťte, keď nemusíte: Každý poskytovateľ je povinný mať na viditeľnom mieste zverejnený cenník výkonov. Tieto cenníky ani výšku cien v nich samosprávne kra‑ je neschvaľujú, preto ak máte podo‑ zrenie, že v cenníku sa nachádza po‑ ložka, ktorá sa vám nepozdáva, lebo môže byť hradená zo zdravotného poistenia, kontaktujte svoju zdravot‑ nú poisťovňu. Ak ste sa pred vstupom do ambu- lancie tieto informácie nedozve- deli, prípadne máte iné otázky, položte ich ošetrujúcemu lekárovi ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. • Doklad o platbe: Každý poskytovateľ je povinný vydať vám pri hotovostnej platbe po­ kladničný doklad či príjmový po­ kladničný doklad a pri bezhoto‑ vostnej platbe faktúru. Zubní lekári majú takisto povinnosť vydať rovno‑ pis, ktorý obsahuje sumár výkonov, cien a výšku spoluúčasti pacienta, ak to neobsahuje samotný pokladničný doklad. Takakovyžadujetedokladvreštau- rácii alebo za iné služby a tovary, žiadajte ho aj u lekára. Odporúča- me vám dôsledne sa porozprávať s lekárom o prípadných úhradách ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. 2. Platiť či neplatiť? Lekári môžu žiadať poplatky iba za výkony, ktoré nemajú hradené z verejného zdravotného poistenia, alebo za výkony bez zdravotnej indi‑ kácie na žiadosť pacienta. Výšku po‑ platku si určuje lekár. Poskytovateľ, s  ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu, ne‑ smie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, a ani nesmie hocijakou úhradou podmieňovať poskytnutie hradenej zdravotnej starostlivosti. Poplatkynemožnopožadovaťaniza: • objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas, • vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu, • vypísanie odporúčania na poskyt- nutiešpecializovanejambulantnej starostlivosti alebo vypísanie od- porúčania na poskytnutie ústav- nejstarostlivosti, • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, • potvrdenie o návšteve lekára.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 05 ZDRAVOTNÍCTVO 3. Na čo sa najčastejšie pýtate? • Kto je môj rajónny lekár? Každý má právo na rajónneho všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti, gy‑ nekológa a zubného lekára. Na zá‑ klade adresy vášho trvalého alebo prechodného pobytu je vaša ulica či obec pridelená lekárovi, ktorý by mal mať zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou, aby ste mali garanciu plne hradenej zdravotnej starostli‑ vosti. Vášho lekára si môžete pozrieť na stránke www.e-vuc.sk. Rajónny lekár je vždy povinný ošetriť vás. • Lekár odo mňa žiada 20 eur za založenie zdravotnej karty. Je to oprávnená požiadavka? Vedenie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti a lekár nesmie daný úkon spoplatňovať. • Gynekológ žiada od pacientky ročný poplatok, ktorý zahŕňa nadštandardné služby (SMS no- tifikácia, pozvanie na preventív- nu prehliadku, hlásenie výsled- kov telefónom, komunikácia cez e-mail atď.). Ak ide o lekára, ktorý je v zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňou, nesmie podmieňovať poskytovanie hradenej zdravotnej starostlivosti úhradou ročného poplatku. Ak pa‑ cientka s lekárom uzatvorí dohodu o poskytovaní zdravotnej starostli‑ vosti, lekár je povinný poskytovať jej zdravotnú starostlivosť aj bez zaplateného poplatku. Hocijaký nad‑ štandard môže byť poskytnutý len na základe výslovnej žiadosti pacientky. • Gynekológ žiada od tehotnej po- istenky poplatok za tzv. starostli- vosť v tehotenstve, resp. nadštan- dard v tehotenstve alebo podobne nazvaný balíček. Zdravotná starostlivosť v tehoten‑ stve vrátane preventívnych prehlia‑ dok je plne hradená na základe ve‑ rejného zdravotného poistenia. Ak máte pochybnosti o ponuke lekára, obráťte sa na vašu zdravotnú pois‑ ťovňu a preverte si rozsah hradenej starostlivosti. Balíček nadštandard‑ ných služieb si platiť môžete, ale slo‑ bodne a dobrovoľne. Podobne to platí aj pri iných typoch poskytovateľov. • Som občan SR pracujúci v EÚ a mám preukaz poistenca EÚ. Mu- símplatiťzakaždéošetreniea pre- ventívnu prehliadku u svojho zmluvnéhovšeobecnéholekára? Ak sa pacient preukáže nárokovým dokladom (S1/106, S2/112, preuka‑ zom poistenca s označením EÚ), má byť ošetrený ako náš poistenec. • Môže zmluvný lekár vyberať po- platok za objednanie sa na vyšet- renie na konkrétny čas? Objednanie sa na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas je sú‑ časťou zdravotného výkonu a takýto úkon nie je možné spoplatniť. • Navštívil som ambulanciu neu- rológa, ktorý ma odmietol ošetriť z dôvodu, že k nemu nepatrím podľa rajónu. Rajonizácia sa vzťahuje iba na leká‑ rov prvého kontaktu – všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast, zubárov a gynekológov. Ostatní špe‑ cialisti nemajú vymedzené obvody, preto vás z tohto dôvodu nesmie špe‑ cialista odmietnuť ošetriť. BSK vní‑ ma nedostatok lekárov niektorých špecializácií, ale keďže nedisponuje informáciami o zmluvných lekároch jednotlivých zdravotných poisťovní, v takýchto prípadoch odporúčame občanom obrátiť sa priamo na ich zdravotnú poisťovňu, ktorá vie pa‑ cienta adekvátne usmerniť. 4. Kde sa môžete sťažovať? Najskôr je potrebné sťažovať sa priamo u poskytovateľa. Sťažnosť sa podáva písomne a poskytovateľ je povinný reagovať na vašu sťažnosť do 30 dní. Ak nie ste spokojní so spô‑ sobom vybavenia vášho podnetu, môžetesaobrátiťnaďalšieinštitúcie: a) Na Úrad pre dohľad nad zdra- votnou starostlivosťou – ak sa do­ mnievate, že vám zdravotná starost‑ livosťnebolaposkytnutásprávne. b) Na svoju zdravotnú poisťovňu – ak od vás poskytovateľ žiada úhra‑ du za zdravotný výkon a neviete, či tento výkon náhodou nie je hrade‑ ný zdravotnou poisťovňou, alebo ak vás lekár odmietne ošetriť a ne‑ viete si nájsť iného lekára. c) Na samosprávny kraj – ak lekár nedodržiava ordinačné hodiny, vyberá protizákonné poplatky... Samosprávne kraje vykonávajú dozor nad desiatkami povinností poskytovateľov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 06 ŠKOLSTVO Prečítajte si: Jana H. Hoffstädter Cesta na svet s ilustráciami Petry Lukovicsovej Adrián Macho a Peter Kavecký Gerda 8. ročník Lujza Garajová Schrameková Prečítaj knihy, registruj sa, napíš na www.vratmeknihydoskol.sk a vyhraj atraktívne ceny! Cieľom projektu Vráťme knihy do škôl je podporiť čí‑ tanie a vytvárať pozitívny vzťah ku knihám. Súťaží sa v rámci celého Slovenska do 15. marca 2019, a to v týchto kategóriách: • Materské školy: Škôlkari nakreslia obrázok na základe textu, ktorý im prečíta učiteľ alebo iná osoba. • Základné a stredné školy: Podmienkou je prečítať ľubovoľnú knihu a opísať dôvo‑ dy, pre ktoré si žiak knihu vybral, čo mu jej prečítanie dalo. Žiaci I. stupňa základných škôl môžu poslať buď text, obrázok, alebo oboje. Víťazov určí žrebovanie. Ocenená bude tiež najaktív‑ nejšia škola, ako aj Knižní anjeli, ktorí vedú mládež k literatúre. Na túto cenu navrhujú študenti knihovní‑ ka, učiteľa slovenského jazyka či vychovávateľa. Súťaž organizuje BSK v spolupráci s občianskym združením Učenie s úsmevom, internetovým kníhkupectvom abcknihy.sk, vydavateľstvom Ikar a vydavateľskou znač‑ kou YOLi. Viac informácií o priebehu súťaže nájdete na www.vratmeknihydoskol.sk. Bratislavský samosprávny kraj už po druhý raz ocenil 54 študentov svojich stredných škôl! Študentov nominovali samotné školy na základe študijných výsledkov či úspešnej prezentácie školy doma a v zahraničí, účasti na olympiádach alebo na rôznych súťažiach, ako aj ďalších aktivít. Najlepší študenti župných stredných škôl do‑ stali okrem diplomu aj 50-eurovú poukážku na nákup kníh v sieti kníhkupectiev. Podporujeme čítanie kníh u žiakov a študentov V digitálnej dobe je dobré občas sa zastaviť a pozrieť sa späť do čias, keď sme rozptýlenie a vedomosti hľadali v knihách. Aj preto už ôsmy rok podporujeme skvelé projekty, ktoré deťom pripomenú, aký úžasný je svet kníh. Ocenili sme študentov Ocenenie si študenti prevzali priamo z rúk predsedu BSK Juraja Drobu a riaditeľa Úradu BSK Mariána Viskupiča.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 07 ŠKOLSTVO 15. 3. 2019 STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Strečnianska 20, Bratislava STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SCÉNICKÉHO VÝTVARNÍCTVA, Sklenárova 7, Bratislava v týždni od 18. 3. 2019 KONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava 18. 3. 2019 SPOJENÁ ŠKOLA, Tokajícka 24, Bratislava 19. 3. 2019, NÁHRADNÝ TERMÍN: 26. 3. 2019 GYMNÁZIUM, Senecká 2, Pezinok 20. 3. 2019 GYMNÁZIUM GRÖSSLINGOVÁ, GrÖsslingová 18, Bratislava 21. 3. 2019 GYMNÁZIUM, ul. 1. Mája 8, Malacky GYMNÁZIUM HUBENÉHO, Hubeného 23, Bratislava 25. 3. 2019 ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA J. VYDRU, Dúbravská cesta 11, Bratislava 26. 3. 2019 SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, Lichnerova 71, Senec 27. 3. 2019 SOŠ TECHNICKÁ, Vranovská 4, Bratislava 1. 4. 2019 TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ, Gorazdova 20, Bratislava 2. 4. 2019 GYMNÁZIUM, Pankúchova 6, Bratislava 8. 4. 2019 GYMNÁZIUM I. HORVÁTHA, I. Horvátha 14, Bratislava 9. 4. 2019 STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, Ostredková 10, Bratislava GYMNÁZIUM A. EINSTEINA, Einsteinova 35, Bratislava 24. 4. 2019 SOŠ PEDAGOGICKÁ, Bullova 2, Bratislava 25. 4. 2019 SOŠ PEDAGOGICKÁ, Sokolská 6, Modra Ukážte svoj talent! Už len pár dní ostáva piatakom, ôsmakom a deviatakom na podanie prihlášky na strednú školu s talentovými skúškami. Termín odovzdania prihlášky základnej škole je 20. február. Šikovných piatakov čakajú na matematickom gymnáziu na Grösslingovej ulici a na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Ôsmaci sa môžu hlásiť na bilingválne gymnáziá. Deviataci môžu podať prihlášku nielen na bilingválne gymnáziá, ale aj na všetky ďalšie stredné školy, ktoré vyžadujú talentové skúšky. Prehľad termínov talentoviek na župných školách vám prinášame aj tu. Kam na strednú školu? Príďte aj so svojimideťmi na Profesia Days 2019 Pestrú ponuku stredných škôl v zriaďovateľskej pôsob‑ nosti BSK prinášame ešte bližšie k rodičom a žiakom základných škôl – tentoraz do bratislavskej Incheby na Profesia Days 2019. Hoci sa technológie stále vyvíjajú, nič nenahradí osobné stretnutie, možnosť porozprávať sa o štúdiučizistiť,prečoísťštudovaťprávenadanúškoluaj od študentov, ktorí budú naše školy prezentovať v rámci ostrova talentov. Vstupenky zadarmo nájdete na www.profesiadays.sk. Viac info sa dočítate na www.strednapremna.sk. 6. – 7. 3. 2019 Incheba Expo Aréna

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 08 NOVINKY Ocenili sme významné osobnosti Bratislavského kraja Výročná cena Samuela Zocha bola udelená 11 nominovaným, medzi ktorých patria: Ing. Ján Čapkovič a Ing. Jozef Čapkovič PhDr. Pavel Dvořák – IN MEMORIAM Peter Hochschorner a Pavol Hochschorner Ing. Ján Longa Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Vladimír Predmerský Margita Rohlíčková Marta Sládečková Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. Pamätné listy predsedu BSK si prevzali 7 laureáti: Doc. Ján Blaho Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. Marián Minarovič – IN MEMORIAM MUDr. Zuzana Nerádová Peter Oswald MUDr. Jarmila Ožvaldová MUDr. Anna Popracová Modra má pamätník Samuela Zocha V deň 136. výročia narodenia prvého bratislavského župana Samuela Zocha mu v Modre, kde od roku 1607 pôsobil ako evanjelický farár, odhalili bustu. Mesto Modra v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Modra a BSK realizáciou pamätníka upriamujú pozor‑ nosť na spoločensky významné činy Samuela Zocha a odovzdávajú posolstvo tolerancie, ktorého bol zástan‑ com, všetkým ďalším generáciám. Osadením pamätníka si zároveň pripomíname 100. vý‑ ročie vzniku Československej republiky a vyhlásenia Martinskej deklarácie, ktorej bol autorom. Socha je umiestnená v blízkosti evanjelickej fary, kde Samuel Zoch žil aj pracoval. Bratislavské župné Divadlo Aréna hostilo koncom januára 2019 veľa zaujímavých a významných osob‑ ností. Dôvodom bolo slávnostné podujatie s názvom Ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja. Župa udeľovanie cien organizuje každý rok a tohtoročný dvanásty ročník priniesol aj novinku – titul Historická osobnosť regiónu. Ako prvému ju Bratislavský kraj udelil Eugenovi Suchoňovi. Tentoroknašlilaureátizastúpenievoblastiumenia,kultúry,histórie,športu,vedyavďalšíchoblastiach. Slávnostné odhalenie busty, na ktorej vybudo- vanie prispel BSK sumou 2 000 eur, sa konalo 18. decembra 2018.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 09 ROZHOVOR European Regional Development Fund Na Úrade BSK tak plníme naše programové vyhlásenie, v ktorom sme sa zaviazali k podpore alternatívneho po‑ honu. Ak sa elektromobil osvedčí, budeme uvažovať o obstaraní ďalších takýchto áut v rámci dotácií z Envi‑ ronmentálneho fondu Ministerstva životného prostre‑ dia SR, keďže sa do nich možno zapojiť viackrát. Elektrické vozidlo stálo 28-tisíc eur a spolufinancovanie BSK bolo len 5 %, t. j. 1 400 eur. V minulom roku sme náš vozový park zredukovali o 20 %, pričom 8 slu- žobných áut putovalo župným domovom sociálnych služieb a strednej odbornej škole. Župa jazdí EKOlogicky Náš vozový park je zelenší. Diesle a benzínové motory chceme postupne nahradiť elektrickými alebo hybridnými. Šikovný mestský elektromo‑ bil Smart Fortwo kupé sme si zaobstarali vďaka dotácii z Environmentálneho fondu. NOVINKY V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme pokračujeme aj v roku 2019. Dostali sme viac ako 800 žiadostí v oblastiach: V roku 2018 sme podporili 529 projektov za 2 milióny €! ŠPORT A POHYBOVÉ AKTIVITY ŠPORT A MLÁDEŽ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ROZVOJ VIDIEKA ŠPORT A AKTIVITY ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV KULTÚRA TURIZMUS V rámci slávnostného otvorenia 19. ročníka Dňa otvo‑ rených pivníc®, ktorý sa konal koncom novembra 2018, uviedli do života aj nový Vinársky slovník. Publikácia obsahujeheslávpiatichjazykoch–vslovenčine,češti- ne, vo francúzštine, v nemčine a angličtine. Podrobný výklad termínov je v slovenskom a nemeckom jazyku. Slovník má slúžiť ako základná odborná pomôcka pre jednoduchšiu orientáciu vo vinohradníckej a vinárskej terminológii. Autorkou slovníka je enologička Edita Ďurčová. Deň otvorených pivníc® s novým slovníkom Slovník vydalo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v rámci projektu Kul- túrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT). Jeho vydanie je financo- vané z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 10 Cestovanie verejnou dopravou po Bratislave a Bratislavskom kraji je teraz ešte výhodnejšie. Cestujú‑ ci, ktorí si kúpia lístky v mobilnej aplikácii Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) a zaplatia ich prostredníctvom aplikácie Masterpass, ušetria pri každom nákupe 0,20 €. Cestovanie integrovanou dopravou je ešte lacnejšie DO IDS BK SÚ V SÚČASNOSTI ZAPOJENÍ ŠTYRIA DOPRAVCOVIA: 1. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 2. Dopravný podnik Bratislava, a. s. 3. Slovak Lines, a. s. 4. RegioJet, a. s. S cestovnými lístkami IDS BK je vďaka tomu možné na cestovanie v Bratislave a Bratislavskom kraji využívať vybrané vlaky, ako aj linky MHD a regionálne autobuso‑ vé linky začlenené do IDS BK. Na získanie zľavy je potrebné, aby si cestujúci stiahli aplikáciu IDS BK a zároveň aj aplikáciu Masterpass AT CZ SK. Zľava 0,20 € platí vždy na jednu transakciu Masterpass a nie je nutné žiadať o ňu. Uplatní sa automaticky pri ná‑ kupe cestovného lístka. Ak si budú cestujúci nakupovať lístky po jednom, zís‑ kajú zľavu 0,20 € na každý z nich. V prípade, že si kúpia viac lístkov na jeden nákup, získajú zľavu 0,20 € na celý nákup. Zľavu pri platbe za cestovné lístky poskytuje na zákla‑ de uzatvorenej zmluvy s Bratislavskou integrovanou dopravou, a. s., spoločnosť Mastercard. Akcia trvá do vyčerpania limitu. Viac informácií nájdete aj na stránke lacnejsielistky.sk. Nastúpte cez Masterpass Plaťte za cestovné lístky v aplikácii IDS BK cez Masterpass a ušetrite si starosti aj peniaze 1. Stiahnite si aplikáciu Masterpass a zaregistrujte svoju kartu. / 2. Stiahnite si aplikáciu IDS BK. / 3. Vyberte si lístok na cestu po Bratislave a Bratislavskom kraji. / 4. Ako spôsob platby zvoľte Masterpass a zaplatíte o 0,20 € menej. Viac informácií na lacnejsielistky.sk Masterpass IDB SK Zľava 0,20 € z každého nákupu INTEGROVANÁ DOPRAVA „Bratislavská integrovaná doprava, a. s., pravi‑ delne zvyšuje kvalitu služieb. Mobilnú aplikáciu IDS BK, prostredníctvom ktorej si môžu cestujú‑ ci naplánovať cestu a zakúpiť cestovné lístky, si stiahli už tisícky zákazníkov. Aby sme verejnú dopravu urobili ešte atraktívnejšou a cestujú‑ cim zjednodušili kúpu lístkov v našej aplikácii, v  závere roka sme spustili možnosť platby za lístky prostredníctvom aplikácie Masterpass. Cestujúci teraz môžu navyše pri každej platbe prostredníctvom aplikácie Masterpass ušetriť 0,20 €.“ Zuzana Horčíková generálna riaditeľka Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 11 INTEGROVANÁ DOPRAVA

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 12 DOPRAVA Od 15. februára na obdobie pol roka bude kompletne uzavretá ulica Mlynské Nivy a niektoré zjazdy z Prístav‑ ného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu, čo bude mať výrazný negatívny dopad na dopravu v celej východnej časti Bratislavy. Ďalší nárast vozidiel, na už dnes preťažených úsekoch, bude znamenať rozsiahle zápchy. Aby sme túto situáciu zvládli, na kritických úsekoch ciest zriaďujeme samo‑ statné pruhy pre verejnú dopravu. Získame tak jeden spôsob dopravy, ktorý sa zápcham z väčšej časti vyhne. Najzásadnejšou zmenou pre MHD v čase dopravných obmedzení budú bus pruhy na Gagarinovej ulici sme‑ rom do aj von z mesta a obchádzková trasa ulice Mlynské Nivy, ktorá bude smerovaná po Páričkovej ulici v obi‑ dvoch smeroch. Vďaka tomu sa MHD v tomto čase stane najrýchlejším spôsobom prepravy na všetkých kritic‑ kých úsekoch. Všetky podrobné zmeny budú pravidelne aktualizované na webovej stránke Dopravného podniku Bratislavy. Od pondelka 18. februára až do konca marca budú môcť všetci cestujúci na linkách 201, 202, 212, 75 a X72 jazdiť zadarmo. Okrem toho BID ponúka v tomto čase aj 50% zľavu z týždenného cestovného lístka, ktorý si zakúpite prostredníctvom aplikácie IDS BK. ČO EŠTE UROBÍME PRETO, ABY CESTOVANIE S MHD BOLO V TOMTO ČASE POHODLNEJŠIE A RÝCHLEJŠIE? • Voľná kapacita MHD v špičke je 1 700 cestujúcich za hodinu, v prípade potreby vieme prepravnú kapaci‑ tu navýšením počtu autobusov a trolejbusov zvýšiť o ďalších 1 000 za hodinu. • Zabezpečili sme prioritu nielen pre MHD, ale aj pre autobusy Slovak Lines prímestskej dopravy. • Pripravujeme zväčšenie kapacity záchytného parko‑ viska pri cintoríne Vrakuňa o 100 miest a sprístupne‑ nie nevyužívaného pozemku na Baltskej ulici vo Vra‑ kuni, ktorý je v dlhodobom prenájme (spolu by tieto dve parkoviská mali mať kapacitu cca 550 áut). Obidve parkoviská sú v bezprostrednej blízkosti zastávok MHD a nemal by teda byť problém odstaviť auto, pre‑ stúpiť do MHD a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým sa dostať do mesta. S majiteľmi vhodných pozemkov rokujeme o možnosti ďalších záchytných parkovísk v Podunajských Biskupiciach a v Ružinove. • Vo Vrakuni na križovatke ulíc Uzbecká/Vrakunská, kde mali vozidlá MHD najväčšie zdržania, robíme inteligentné semafory, ktoré budú linky MHD púšťať smerom do mesta prednostne. Aj na ďalších križovat‑ kách v tejto lokalite robíme krátke bus pruhy, ktoré pomôžu MHD zaradiť sa dopredu, ale neuberú pritom kapacitu autám. Prosíme, povedzte aj svojim známym, čo Bratislavu čaká, aby sme sa na to spoločne pripravili. Viac info nájdete na www.zvladneme.to Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy MESTSKÁ HROMADNÁ OPRAVA

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 13 DOPRAVA Nové cestovné poriadky: V auguste 2018 upravila spo‑ ločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s., všetky cestovné poriadky. Najväčšou zmenou je absolútna nad‑ väznosť autobusov na vlakové spoje. Vďaka spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR sa župe podari‑ lo navýšiť aj vlakové spoje z jedného z najvyťaženejších smerov do Bratislavy, a to z Trnavy a zo Senca. Na trase Senec – Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka je to nových 29 spojení a vlak môžete stihnúť každú polho‑ dinu.NaúsekuTrnava–Bratislavajeobojsmernenových 27 vlakových spojov. Tomu sú teda prispôsobené aj auto‑ busové spoje, ktoré vás spoľahlivo a rýchlo dopravia pria‑ mokvlaku.Komuautobusnevyhovuje,môžeautonechať na niektorom zo záchytných parkovísk na jednotlivých zastávkach. Pre tých, ktorí dávajú prednosť autobusom, prinieslo leto niekoľko pozitívnych zmien, napríklad tieto: • Ivanka pri Dunaji – Bratislava: autobus v rannej špič‑ ke jazdí každých 7,5 minúty, v poobedňajšej špičke každých 10 minút. • Most pri Bratislave – Bratislava, autobus v rannej špičke jazdí každých 7,5 minúty, v poobedňajšej špič‑ ke každých 10 minút. • Dunajská Lužná – Bratislava, autobus v rannej špičke jazdí každých 7,5 minúty, v poobedňajšej špičke kaž‑ dých 10 minút. • Chorvátsky Grob – Bratislava, autobus v rannej špič‑ ke jazdí každých 15 minút a rovnako aj v poobedňajšej špičke. • Stupava – Bratislava, autobus v  rannej špičke jazdí každých 7 – 8 minút, v poobedňajšej špičke každých 10 minút, v ostatných časoch do 30 minút. • Modra – Bratislava, autobus v rannej špičke jazdí kaž‑ dých 7 – 8 minút, v poobedňajšej špičke každých 10 mi‑ nút, v ostatných časoch do 30 minút, na úseku Pezinok – Bratislava v špičkách premáva ešte častejšie. Župa je na dopravné obmedzenia pripravená Bratislavská župa sa na dopravné obmedzenia, ktoré nastanú v Bratislave od 15. februára, pri‑ pravovala celý minulý rok. Preto je od apríla 2018 súčasťou integrovaného dopravného systému (IDS) aj súkromný dopravca RegioJet, a. s., v au‑ guste sme predstavili nové cestovné poriadky a  od jesene sa využíva nová mobilná aplikácia IDS BK. DoIDSBKvstúpilštvrtýdopravcaRegioJet,a.s.: cestujúci v jeho vlakoch na trase Bratislava – Kvetosla‑ vov majú možnosť využiť výhody jednotnej tarify – s jedným cestovným lístkom cestovať vlakmi, regionál‑ nymi autobusmi aj linkami MHD v Bratislave. Linka na trase Bratislava – Kvetoslavov obsluhuje zastávky Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ro‑ vinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov zastáv‑ ka, Kvetoslavov. Vlaky budú premávať v čase špičiek pracovných dní 3-krát za hodinu, mimo nich pravidelne raz za hodinu. Vlaky, samozrejme, aj naďalej pokraču‑ jú v zmysle platného cestovného poriadku smerom na Dunajskú Stredu a Komárno. V tomto smere sú však po‑ silnené aj autobusové spoje, na linke Dunajská Lužná – Bratislava jazdí autobus v rannej špičke každých 7,5 mi‑ núty, v poobedňajšej špičke každých 10 minút. Jedinečná mobilná aplikácia: Nová mobilná aplikácia IDS BK pomáha jednoduchému a šikovnému cestova‑ niu v kraji. Ako jediná na Slovensku umožňuje nákup cestovných lístkov, vyhľadávanie kombinácií spojení a  cestovné poriadky všetkých liniek v IDS BK. Jazyko‑ vou mutáciou v angličtine a nemčine sme mysleli aj na cudzincov a turistov. Cestovanie s 1 lístkom: Cestujúci môžu využiť výhody jednotnej ta‑ rify a s jedným cestovným lístkom cestovať vlakmi RegioJet, ZSSK, re‑ gionálnymi autobusmi Slovak Lines, ako aj linkami MHD v Bratislave.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 14 Vyberte si z pestrého programu našich župných divadiel Tajný denník Adriana Mola Prvých 14 rokov je najťažších... v divadle LUDUS FEBRUÁR 16. Bratislavské bábkové divadlo 14.30 Popolvár 17. Bratislavské bábkové divadlo 10.00, 14.30 Popolvár 18. Divadlo Ludus 10.30 Labyrint prísloví Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Zakázané uvoľnenie 19. Bratislavské bábkové divadlo 9.00, 11.00 Popolvár Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho 20. Bratislavské bábkové divadlo 10.00, 14.00 Popolvár Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Jama deravá 21. Bratislavské bábkové divadlo 9.00, 11.00, 17.00 Popolvár Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Lásky jednej plavovlásky 22. Bratislavské bábkové divadlo 9.00, 14.30 Popolvár Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Kontajner Paríž 23. Bratislavské bábkové divadlo 14.30 Malá morská víla Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia 24. Bratislavské bábkové divadlo 10.00, 14.30 Malá morská víla 25. Divadlo Aréna 19.00 Extasy Show 26. 27. Divadlo Aréna 19.00 Venuša v kožuchu Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Letmý sneh 28. Divadlo Aréna 17.00 Večný manžel Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10, Bratislava. Predaj vstupeniek online a v pokladnici: pondelok – nedeľa od 14.00 do 18.00 hod. Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L + S, Nám. 1. mája 5, Bratislava. Vstupenky sú k dispozícii online. Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu (zadný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2 (YMCA). Divadlo ASTORKA Korzo´90 Nám. SNP 33, Bratislava. Predaj vstupeniek online a v pokladnici v pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 hod. Cez víkend: hodinu pred predstavením. www.astorka.sk www.ludusdivadlo.sk www.divadloarena.sk www.babkovedivadlo.sk Zmena programu vyhradená. Príbeh chlapca menom Adrian Mole obletel svet v mno‑ hých prekladoch a v divadelných či vo filmových spraco‑ vaniach. Najnovšie ho prináša aj naše župné divadlo Ludus v réžii Michaela Vyskočániho. Postavu Adriana Mola, vďaka ktorému vidíme komplikovanosť života a vzťahov dospelých z inej perspektívy, stvárňuje Dávid Hartl. Britská novinárka a prozaička Sue Townsendová napísala Tajný denník Adriana Mola v roku 1982 netušiac, že sa stane kultovou knihou niekoľkých generácií a dočká saôsmichpokračovaní. Foto: René Miko Najbližšie predstavenie 14. marca o 10.00 hod. KULTÚRA

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

| 15 Rozpis pohotovostných služieb lekární ZDRAVOTNÍCTVO Dátum Názov a adresa lekárne Čas 16. – 28. 2. Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 6, Bratislava-Staré Mesto nonstop UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov nonstop Lekáreň POKROK, Račianske mýto 1/A, Bratislava-Nové Mesto nonstop Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, nemocničná lekáreň Kramáre 16.00 – 22.30 pracovné dni 10.00 – 22.30 víkend Dátum Názov a adresa lekárne Čas 16. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň ANTARES, Mlynarovičova 1 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 17. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň ARNIKA, Polereckého 3 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 18. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň BellaMia, Žltá 1/A, tel. 0918 610 665 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 19. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň v BILLA, Muchovo nám. 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 20. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň BOSÁKOVA, Bosákova 9 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 21. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň CLEMENTIA, Hálova 5 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 22. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň ELÁN, Záporožská 12 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 23. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň Green Pharma, Zuzany Chalupovej 5 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 24. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň Green Pharma – Vaša lekáreň, AUPARK, Einsteinova 3541/18 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 25. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň HEDERA, Tupolevova 21 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 26. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň KUTLÍKOVA, Kutlíkova 17 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 27. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň MAGMA, Záporožská 12 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 28. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň MANDRAGORA, Fedinova 9 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 Dátum Názov a adresa lekárne Čas 16. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň MUŠKÁT, Silvánová 6061/33 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 17. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň PETRA-FARM, Hollého 2 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 18. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň PLUS, Holubyho 28 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 19. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 LEKÁREŇ SCHNEIDER, Myslenická 2/B 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 20. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň SEVER, Svätoplukova 11/D 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 21. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň SV. TADEÁŠA, Holubyho 41 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 22. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň U TIGRA, Moyzesova 4 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 23. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 24. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň APOTHEKE, Moyzesova 10 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 25. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 26. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň FARMÁCIA, Meisslova 1 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 27. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň MONIKA, Hollého 2/A 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 28. 2. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň MUŠKÁT, Silvánová 6061/33 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 Dátum Názov a adresa lekárne Čas 16. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň TESCO, Pezinská 5662/13 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 17. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň U SV.SEVERÍNA, Záhorácka 30/46 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 18. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 19. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň BENU, Duklianskych hrdinov 885 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 20. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň BENU, Duklianskych hrdinov 885 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 21. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň EGI, Zámocká 1066 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 22. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň HARMÓNIA, Malé Námestie 7 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 OKRES BRATISLAVA BRATISLAVA-PETRŽALKA OKRES PEZINOK OKRES MALACKY Dátum Názov a adresa lekárne Čas 23. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň NEMOCNIČNÁ, Dukl. hrdinov 34 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 24. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň TESCO, Pezinská 5662/13 07.00 – 20.00 20.00 – 22.30 25. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň U SV.SEVERÍNA, Záhorácka 30/46 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 26. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 27. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň BENU, Duklianskych hrdinov 885 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 28. 2. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň BENU, Mierová 10/A 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/

Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 4. 3. 2019 spolu s vaším celým menom a s poštovou adresou. Výhercov súťaže budeme kontaktovať písomne. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle ASTORKA Korzo ,90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Štatút súťaže vrátane informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na  www.bratislavskykraj.sk. Rozlúštenie krížovky z 12/2018: Pokojné Vianoce a šťastný nový rok! Mesačník, 9. ročník, číslo 1 – 2. Vychádza 15. 2. 2019. Nepredajné. Vydáva: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bra- tislava. IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Ak nie je uvedené inak, autorom článku je šéfredaktor. Redakčná rada: PhDr. Branislav Masarovič, Katarína Weissová, Mgr. Nora Čechmánková, PhD., Renáta Staněková „O priateľstve možno hovoriť len tam, .................................................................“ (Aristoteles) Tradičná župná zabíjačka v Petržalke Zabíjačku zorganizoval BSK so župnou SOŠ gastronómie a  hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave len dva týždne pred Vianocami. Počas celého dňa si mohli náv- števníci pozrieť nielen ukážku zručností študentov a ich majstrov, ale aj si nakúpiť zabíjačkové špeciality ako jaterničky, krvavničky, klobásy, tlačenku, oravskú sla‑ ninu a iné tradičné gastronomické produkty, ktoré vyrobi‑ li žiaci školy pod vedením majstra odborného výcviku aj absolventovškoly. Cieľom podujatia je popularizovať a prezentovať tradičné remeslo v dôsledku postupného nedo‑ statočného záujmu o prípravu v odbore mäsiar – údenár, resp. mäsiar – lahôdkar. Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Autor: J. Laco anil, Ilat, koir posvätný zákaz naspodku starší (skr.) 1 vzdychá klíč, puč pridal do pohára cudzinci, po angl. zväčši objem vzdialene, po česky orgán zraku kreslený kocúr futbalový obranca skr. pre krvný tlak anno Domini patriaci príbuz- nému nákazlivá kožná choroba čaj, po česky rozbi všetko ruská predložka bulharské letovisko y b y h c í n t s a l v radón (zn.) smrteľný vírus grécky boh vojny 2 druhový znak vlákno na kefy najväčší koralovec pôvab (kniž.) vzdeláv. inštitúcia druh slona indigo česká TV princezná vtáčia potrava bežný meter Intensive Engl. Inst. firemná skratka EČV okr. Stará Ľubovňa karta v mobile nemecká číslovka prístav, po angl. osobné zámeno spojka (nech) starý Germán sukský boh dažďa meno Vinczeovej

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-1-22019/