BK 3/2018http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

Mesačník pre obyvateľov Bratislavského kraja 3 © samiramay / Fotolia Vyber si strednú školu na webe! Župa rekonštruuje školy Ako vzniká kniha? Rozhovor s riaditeľom knižného vydavateľstva Polícia varuje seniorov www.bratislavskykraj.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

2 Župa zároveň pro- stredníctvom knižnice a osvetového strediska poskytuje metodické poradenstvo kultúr- no-osvetovým zaria- deniam a  miestnym verejným knižniciam. Knižnica organizu- je množstvo aktivít na podporu čítania, ako sú napríklad besedy so spi- sovateľmi alebo interak- tívne zážitkové podujatie pre najmladších čitate- ľov Noc s Andersenom. Na popularizáciu čítania medzi mládežou je za- meraný aj kontinuálny projekt Vráťme knihy do škôl, ktorý župa spolu s partnermi organizuje už sedem rokov. Múze- um sa orientuje na vinársku a vinohradnícku tradíciu re- giónu pod Malými Karpa- tami vo väzbe na podporu rozvoja cestovného ruchu. Súčasťou podpory rozvoja kultúry je realizácia vlast- ných a podpora tradičných podujatí a  aktivít v  regióne ako napríklad koncert Poc- ta slobode na hrade Devín. V  rámci vlastnej činnosti župa už osem rokov orga- nizuje k Dňom európske- ho kultúrneho dedičstva odborné konferencie, kto- rých témou boli: Kultúrne dedičstvo a  hospodárstvo, Kaštiele a  kúrie, Dejiny bý- vania, Sakrálne pamiatky, Veľká vojna, Industriálne pamiatky a areály, Historic- ké parky a záhrady, Tradícia keramiky. V  rámci edičnej činnosti kraj vydáva zborní- ky z konferencií. Osobitnú pozornosť venuje župa obnove pamiatkového fondu vo svojom vlastníc- tve, začína s rekonštrukciou kaštieľa v Modre, synagógy v  Senci, budovy Bratislav- ského bábkového divad- la, Múzea Ferdiša Kostku v Stupave a pripravuje revi- talizáciu parku v  Malinove. Príkladom inovatívneho prí- stupu je spolupráca s Nadá- ciou Cvernovka, ktorá našla nové sídlo v bývalej chemic- kej priemyslovke na Račian- skej ulici. Od roku 2015 je najvýznam- nejším nástrojom podpory umenia a kultúry Bratislav- ská regionálna dotačná schéma na podporu kul- túry. Prostredníctvom nej župa tento rok prerozdelí dotácie vo výške takmer 900-tisíc eur. Mgr. Igor Adamec Poslanecký klub: Za lepší kraj Priority v oblasti kultúry sú podľa mňa jasné. Župa zriadila niekoľko inštitú- cií a musí sa o ne starať. V bábkovom divadle sa pripravuje rekonštruk- cia, tú treba jednoznačne a rýchlo realizovať, di- vadlo Astorka nemá svoje priestory (zatiaľ je v pod- nájme Ministerstva kultú- ry), takže úlohou dňa je zabezpečiť pre Astorku dôstojné a funkčné byd- lisko, no a divadlo – ško- la Ludus klope na dvere s podobným problémom. Toto všetko sú kultúrne priority, nad ktorými sa musí Bratislavský samo- správny kraj zamyslieť. Marián Greksa Poslanecký klub: Bratislavský regionálny klub Myslím si, že treba pod- poriť radšej viac „men- ších“ kultúrnych akcií v obciach a mestských častiach, ktoré pomôžu rozvoju miestnej kultú- ry. Akcie ako Biela noc a Viva Musica treba pod- poriť tiež, ale oveľa men- šou sumou ako doteraz. Ing. Zuzana Rattajová Poslanecký klub: SaS-OĽaNO- KDH-SMK-NOVA-OKS-ZZ/DúS Dnes viem s určitosťou povedať, že nás čaká veľa práce. Rozhodli sme sa so županom, poslan- cami a oddelením kultúry upraviť strategický mate- riál, ako by mala kultúra v Bratislavskom kraji vyze- rať, a nastaviť ciele, ktoré budeme spoločne ďalšie štyri roky napĺňať. Verím, že o rok budem vedieť na takéto otázky odpovedať celkom konkrétne. Mám ale jeden krátkodobý cieľ. Pri dotačnej župnej sché- me cítim napätie medzi odbornou hodnotiacou komisiou a poslancami. Myslím si, že by sa dalo odstrániť novým nasta- vením hodnotiacich kri- térií tak, aby pri odborne kvalitných vedeli uspieť aj regionálne dôležité projekty. Ako každý mesiac, aj tentoraz vám predstavíme poslancov zastupiteľstva prostredníctvom krátkej ankety. Troch župných poslancov, ktorí sú zároveň členmi Komisie kultúry, sme sa opýtali, aké by mali byť priority župy v oblasti kultúry v roku 2018 a čo si myslia o podpore veľkých podujatí, ako Biela noc či Viva Musica. ŽUPA V KOCKE kultúra – priority v kultúre Okom poslanca - Medzi základné kompe- tencie samosprávnych krajov patrí podpora kultúry. Jej rozvoj župa zabezpečuje aj pro- stredníctvom siedmich organizácií, ktorých je zriaďovateľom: • Divadlo Aréna • Divadlo Astorka KORZO ´90 • Bratislavské bábkové divadlo • Divadlo LUDUS • Malokarpatské múzeum Pezinok • Malokarpatská knižnica v Pezinku • Malokarpatské osveto- vé stredisko Modra

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

Zastupiteľstvo BSK v roku Vážení priatelia, asi každého z nás formovali nejaké knihy, nie- koho možno beletria, iného učebnice alebo en- cyklopédie. Vyrastali sme so skutočnými pa- pierovými ťažkými knihami, ktoré buď voňali tlačiarenskou čerňou, alebo naopak držali po- hromade iba metrami lepiacej pásky, pretože ich pred nami listovali desiatky iných ľudí. Aby sme tento pocit dopriali aj súčasnej generácii, župa už siedmy rok participuje na súťaži Vráť- me knihy do škôl. Týmto projektom sa snažíme motivovať rôzne vekové kategórie od najmen- ších predškolákov až po stredoškolákov. Zasla- ním súťažných príspevkov môžu vyhrať knižné balíčky, elektronické čítačky a množstvo iných cien. Mne v poslednom období na beletriu nezostá- va veľa času. Keď sa už dostanem ku knihám, čítam skôr literatúru faktu. Z ľahšieho čítania odporúčam napríklad životopis Andre Agassiho a veľmi dobrá je aj biografia Keitha Richardsa z The Rolling Stones. Z kníh, ktoré ma najviac ovplyvnili, všetkým odporúčam The Fountain- head alebo Zdroj od americkej spisovateľky Ayn Rand. Napriek tomu, že tento román má už viac ako 70 rokov, jeho myšlienky sú stále ak- tuálne. Nájsť si čas na knihy pri všetkých povinnos- tiach niekedy nie je ľahké, ale stojí to za to. Skúsme to všetci v  marci, keď už máme ten mesiac knihy. Juraj Droba Kedy bude zasadať Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja? 3 www.bratislavskykraj.sk Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa schádzajú minimálne raz za dva mesiace. Pre tento rok majú naplánovaných se- dem zasadnutí, prvé z nich sa uskutočnilo koncom ja- nuára. Priebeh zasadnutia je možné sledovať online na www.bratislavskykraj.sk a na rovnakej adrese nájde- te aj videoarchív rokovaní. Čo sa bude prerokúvať na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva BSK? • schvaľovanie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na pod- poru turizmu, rozvoja vidie- ka, kultúry, športu a mláde- že • koncepcia budovania sie- te environmentálno-vzdelá- vacích centier v BSK • Správa o vykonanej in- ventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského sa- mosprávneho kraja za rok 2017 • Zmluva o nenávratnom fi- nančnom príspevku projek- tu „Objavte Malý a Mošon- ský Dunaj na bicykli a  na člne“ • Návrh majetkovoprávne- ho vyrovnania nehnuteľ- ností v areáli SOŠ elektro- technickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa • Návrh na odplatný prevod 100 ks akcií spoločnosti Eurovalley, a.s. v prospech majoritného akcionára HB REAVIS GROUP B.V. ako prípad hodný osobitného zreteľa • Návrh žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR: projekt „Kom- plexná obnova Národnej kultúrnej pamiatky – revitali- zácia parku v Malinove“ • odpočet možností zís- kania externých zdrojov financií pre priority BSK 2017/2018 • Návrh na odvolanie členov výborov pre otázky zamest- nanosti a voľbu nových čle- nov výborov pre otázky za- mestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samospráv- neho kraja • Návrh na udelenie Oce- není Bratislavského samo- správneho kraja Plán zasadnutí v roku 2018 16. marca 27. apríla 15. júna 21. septembra 16. novembra 14. decembra Marec, mesiac knihy 2018 *Program zasadnutia sa môže zmeniť. Aktuálny program a podrobné materiály k zasadnutiu nájdete na webovej stránke www.bratislavskykraj.sk.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

Pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím sa v Bratislavskom kraji stáva dostupnejšou aj vďaka rozšíreniu aktivít Centra služby včasnej intervencie pri DSS Sibírka. 4 Rozvoj sociálnych slu- žieb pre občanov so zdravotným postihnu- tím je dlhodobo jednou z  priorít Bratislavského samosprávneho kraja. Župa poskytuje a  zabez- pečuje viacero druhov sociálnych služieb, ktoré občanom pomáhajú rie- šiť dôsledky zdravotného postihnutia. Centrá včas- nej intervencie sú určené pre rodičov a ich deti do 7 rokov so zdravotným postihnutím, s onesko- reným, nerovnomerným alebo rizikovým vývinom. Sú útočiskom, v  ktorom nájdu odbornú pomoc a morálnu oporu. Získa- jú v  nich tiež informácie, ako s  deťmi, ktoré sú obdarené inak, pracovať a  napredovať. DSS Si- bírka je prvým verejným poskytovateľom služby včasnej intervencie v bra- tislavskej župe. Terénnou formou túto službu po- skytuje od roku 2017 a od 1. februára 2018 rozšíril službyoambulantnúformu v priestoroch Zdravotné- ho strediska na Hubeného 2 v Bratislave. Náklady na poskytovanie tejto služby v plnej výške financuje Bratislavský samospráv- ny kraj, ktorý je zriaďova- teľom DSS Sibírka. Tím odborníkov tvoria liečeb- ný pedagóg, logopéd, sociálny terapeut, sociál- ny pracovník či fyziotera- peut. Pomáhajú rodinám hľadať riešenia, poskytujú rodičom potrebné infor- mácie, poradia v sociálnej a terapeutickej oblasti, sprostredkujú kontakty na odborníkov z rôznych ob- lastí a pomáhajú pri výbe- re a zaobstaraní rehabili- tačných a stimulačných pomôcok. V Bratislav- skom samosprávnom kraji poskytujú službu včasnej intervencie štyria posky- tovatelia – DSS Sibírka, Centrum včasnej inter- vencie Bratislava, n. o., Raná starostlivosť, n. o. a TENENET, o. z. Pomáhame deťom so zdravotným postihnutím a ich rodičom Začiatkom februára Bra- tislavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na nového riadi- teľa dopravy. Pre jednu z najprioritnejších oblastí najbližšieho volebného obdobia župa hľadala nového lídra aj prostred- níctvom kampane „Hľa- dáme najodvážnejšieho z najlepších“. Vysoké po- žiadavky najlepšie splnili dvaja uchádzači, kto- rí postúpili do druhého kola. Výberová komisia nakoniec uprednostnila Mgr. Michala Halabicu. Ten má za sebou dlho- ročné skúsenosti na ve- dúcich pozíciách v  Slo- venskej správe ciest, Národnej diaľničnej spo- ločnosti a  štyri roky bol Generálnym riaditeľom sekcie cestnej dopra- vy a  pozemných komu- nikácií na Ministerstve dopravy, výstavby a  re- gionálneho rozvoja SR. Počas pôsobenia na mi- nisterstve koordinoval aj jednotlivé stupne prí- pravy výstavby diaľnice D4 a  rýchlostnej cesty R7, podieľal sa na spra- covaní a schválení Stra- tegického plánu rozvoja dopravnej infraštruktú- ry pre roky 2014 – 2020 a  spolupracoval v ob- lasti legislatívy, noriem a rezortných predpisov v ob- lasti cestnej premávky. Župa od uchá- dzačov poža- dovala nielen vysokoškolské vzdelanie do- pravného, eko- nomického či technického zamerania, dobú znalosť zákonov a európskych nariadení, ktoré sa týkajú verejnej dopravy, ale aj pozitív- ny vzťah k ekologickým druhom dopravy a zá- ujem o rozvoj cyklistic- kej infraštruktúry. Dvaja najúspešnejší uchádzači v  druhom kole prezen- tovali svoje Koncepcie rozvoja dopravy Brati- slavského kraja na roky 2018 – 2022 jedenásť- člennej výberovej komi- sii, v ktorej zasadli nielen zástupcovia župy, ale aj zástupcovia bratislav- ských iniciatív. Najodvážnejší z najlepších začne riadiť dopravu Hľa šéfa/k Termín ukončenia výberov Všetky informácie n najod medz inzercia_285x136.indd 1

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

5 Bratislavská župa ako zriaďovateľ 54 stredných škôl pripravila web pre všetkých deviatakov, kto- rí sa v týchto dňoch roz- hodujú o svojom ďalšom štúdiu. Školy si na strán- ke môžete vyhľadať pod- ľa zamerania alebo podľa názvu. Množstvo infor- mácií o  župných stred- ných školách tak nájdete na jednom mieste. Žia- ci posledných ročníkov základných škôl majú možnosť podať si pri- hlášky na stredné školy do 10. apríla. Národný ústav detských chorôb pri hľadaní no- vého loga oslovil brati- slavskú strednú školu: „Keď sme sa zamýšľali nad novým logom, naša prvá voľba boli študen- ti tejto prestížnej ume- leckej školy. Ich prácu a cit pre vnímavých det- ských pacientov sme spoznali už v minulosti, keď nám svojimi maľ- bami ozdobili čakárne pred ambulanciami Kli- niky detskej psychiat- rie. Naši pacienti z nich dodnes majú veľkú ra- dosť a  veríme, že rov- nakú radosť budú mať aj z  nového loga,“ po- vedal generálny riadi- teľ Národného ústavu detských chorôb doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH. Študentské návrhy boli predstavené malým pacientom, kto- rí hlasovaním rozhodli o ,,svojom“ novom logu. „Aj toto logo dokazuje, že kvalita výučby na na- šich župných stredných školách je vysoká. Som hrdý na to, že máme takýchto zručných štu- dentov,“ dodal pred- seda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Vyber si strednú školu na webe! Národný ústav detských chorôb zdobí logo študentky www.bratislavskykraj.sk NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB Študenti Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave dokazujú svoj talent úspechmi v súťa- žiach. Jednou zo študentských prác je aj nedávno predstavené nové logo pre Národný ústav detských chorôb. Dúhového motýlika, ktorý bude spestrovať nemocničné priestory, navrhla študentka III. ročníka propagačnej grafiky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Júlia Lengyelová. Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. www.strednapremna.sk Nová webová stránka www.strednapremna.sk ponúka na jednom mieste informácie o desiatkach stredných škôl v kraji.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

Koncom septembra minu- lého roka sa začali práce na zatepľovaní Gymnázia v Pezinku. Bratislavská župa, ako zriaďovateľ ško- ly, do nich investovala 368 457,86 eur. 6 Cieľom rekonštrukcie bolo zapletenie objektu, teda fasády a strechy, ako aj výmena okien v  časti telocvične. Štu- denti pezinského gym- názia sa od 7. februára, kedy boli práce ukonče- né, tešia z krajšej budo- vy. Vedenie školy, ako aj župa, ktorá je jej zria- ďovateľom, zasa ocenia znížené prevádzkové ná- klady, ktoré zateplenie prinesie. Výpadky dodávok chle- ba pre ľudí bez domova, ktorí v  mrazivých feb- ruárových dňoch našli útočisko v Nocľahárni Sv. Vincenta de Paul, na- hradili žiaci zo Strednej odbornej školy gastronó- mie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava. Pre ľudí bez domova na- piekli už 150 chlebov, ná- klady zaplatila bratislavská župa. Študen- ti v spolupráci so župou budú v projekte po- kračovať, kým to bude po- trebné. Ruku k  dielu priložil aj bratislavský župan Juraj Droba. Pezinské gymnázium opeknelo Stredoškoláci piekli chlieb pre ľudí v núdzi Nové svetlo v deviatich školách Župa investuje do svojich stredných škôl a zlepšuje podmienky pre žiakov a štu- dentov. Deväť škôl v kraji má kvalitnejšie a modernejšie osvetlenie. Z bratislavských škôl sa nového osvetlenia dočkali študenti Strednej prie- myselnej školy elektrotech- nickej, Hálova 16, Gymnázia na Hubeného ulici, Jazykovej školy na Palisádach, Strednej priemyselnej školy elek- trotechnickej, K. Adlera 5, Strednej priemyselnej školy dopravnej, Kvačalova 18, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Zochovej ulici a Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnoro- vom nábreží. Nové osvetlenie získajú aj Obchodná akadémia Pezinok a Gymnázium Antona Bernoláka v Senci. Práce na výmene osvetlenia sú ukončované priebežne od februára zhruba do polovice marca. Investície do modernizácie osvetlenia škôl dohromady dosiahli takmer 900-tisíc eur. Študentom pomáhal aj župan Juraj Droba

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

Vo februári predseda Bratislavského samo- správneho kraja ocenil 55 študentov župných škôl. Nielen výborné študijné výsledky, ale aj reprezen- tácia školy v  odborných súťažiach, v  športe, ve- denie školského časopi- su, dobrovoľnícke aktivity či aktivity v  študentskom parlamente, to všetko sú dôvody, pre ktoré študen- ti župných škôl boli navrh- nutí na ocenenie. Úspechy posudzova- li riaditelia jednotlivých škôl, ktorí svojho naj- lepšieho študenta nomi- novali. „Hodnotenie je veľmi dôležité, a pochvala rovna- ko. Preto som sa rozhodol odmeniť najlepších z kaž- dej strednej ško- ly,“ vysvetlil bra- tislavský župan Juraj Droba, ktorý okrem diplomov odovzdal študen- tom aj hodnotný darček a  debato- val s nimi pri spo- ločnom obede. Kraj plánuje po- kračovať v  oce- ňovaní študen- tov po skončení ďalšieho polroka školského roka. Páchatelia volajú starším osobám a predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused, spolužiak), ale tiež ako lekári. Svoje obete žiadajú o požičanie peňazí na rôzne súrne účely. Seniorov kontak- tujú telefonicky v nesko- rých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách a oznámia im, že ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, leží v  nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a  súrne potrebuje pe- niaze. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili senioro- vi preveriť, či skutočne volá ich príbuzný. Žia- dajú, aby peniaze posla- li po taxikárovi, alebo poslali neznámej osobe cez službu Western Union, prípadne ich osobne pri- niesli na určené miesto a  odovzdali osobe, ktorá zariadi všetky potrebné veci, najmä to, že nehoda nebude hlásená polícii. V  nemalej miere sú Poli- cajným zborom zazname- návané aj prípady, keď pá- chatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociál- nych úradov či iných in- štitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok, alebo kontrolujú stav elektromera a podobne. Tiež vy- stupujú ako cudzin- ci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemoc- nice a  následne pýtajú peniaze na operáciu ich prí- buzného, ktorý mal dopravnú nehodu s  kamiónom a  leží v  nemocnici v  kri- tickom stave. V ne- poslednom rade páchatelia vystupu- jú ako podomoví predaj- covia a seniorom ponúka- jú na predaj tovar (vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) za výraz- né zľavy alebo darčeky zadarmo. Ocenili študentov Policajný zbor preto upozorňuje seniorov, aby si vždy overili, či ich naozaj telefo- nicky kontaktuje ich príbuzný alebo lekár či iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva se- niorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevy- berali úspory zo svo- jich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne. Páchatelia využívajú zámienky na to, aby sa dostali do príbytkov seniorov, lokalizova- li miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradli. Preto Policajný zbor vyzýva seniorov, aby nevpúš- ťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, aj keď pôsobia dôveryhodne. www.bratislavskykraj.sk 7 Polícia upozorňuje na stále častejšie podvody, páchané na senioroch. Podvodníci ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník, ako získať dôveru seniorov. V poslednom období polícia zaznamenala množstvo prípadov, pri ktorých páchatelia postupujú podľa rovnakého vzorca a podvodom získavajú od seniorov finančné prostriedky. Prinášame vám informácie a odporúčania, ktoré pre ochranu seniorov pripravilo Prezídium Policajného zboru. Polícia: Seniori, pozor!

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

Vydávate knihy Dominika Dána, ktoré sa tešia vysokej čítanosti. Očakávali ste taký úspech, keď ste držali v  ru- kách jeho prvý rukopis? Určite nie, také veci sa ne- dajú očakávať. Myslím si, že to je to najkrajšie na prá- ci s  knihami. Dopredu sa nič nevie, ale sú veci, ktoré zrazu naozaj zafungujú. Okrem Dominika Dána vy- dávate aj knihy Maxima E. Matkina. Obaja pôsobia pod pseudonymom. Je to pre knihu výhodou? Neviem. Každý ten pseu- donym vznikol z  iného dôvodu. Matkin existoval ako internetová postava v  magazíne inZine. Mnoho ľudí sa tomu neznámemu trpaslíkovi na internete zve- rilo s veľmi intímnymi veca- mi. Autor v istom momente usúdil, že keby dostal tvár, mohli by mať títo ľudia zlý pocit, že o nich niekto všet- ko vie. Dominik Dán je zas profesionálny pracovník polície a ako taký by sa ne- mal zverejňovať, preto je anonymný. Posielajú vám ľudia svoje ru- kopisy? Stále je to tak, že dostá- vame zhruba dva rukopisy denne. Posielajú nám ich všelijakí ľudia, z  nich nao- zaj väčšina sú takí, ktorí si nedajú ani tú prácu, aby si po sebe prečítali sprievod- ný list. Ale je pravda, že sme už takýmto spôsobom vydali viacero kníh vrátane Dominika Dána. Je to taká alchýmia, jeden deň má človek náladu čítať rukopis dlhšie a možno sa dostane na miesto, kedy je dej za- ujímavý. Iný deň tú náladu nemá a odloží ho po dvad- siatich stranách a  mož- no na dvadsiatej piatej by prišiel na to, že je to zaují- mavé a  že z  toho niečoho môže byť. Ako vlastne vzniká kniha? Je veľa druhov kníh. Inak vzniká kniha o  dejinách slovenskej úžitkovej grafi- ky, inak vzniká román, inak detská kniha. Ale v zásade sa to začína tým, že au- tor má nejakú myšlienku alebo rukopis a  vydavateľ má možnosť sa s  ním do- hodnúť na vydaní. Potom spoločne pracujú na tom, aby bol obsah čo najlepší. V  ďalšej fáze pracujú na tom, aby bol čo najkrajší alebo najčitateľnejší. Aby boli písmenká dosť pekné a  veľké a aby to zvonka vyzeralo čo najlepšie. Ná- sledne sa kniha dostane do tlačiarne, kde vznikne v hmotnej podobe. Zdanli- vo je to koniec, ale vlastne je to taký polčas. Kniha už existuje, ale je treba ju do- stať k čitateľom, predstaviť autora, predstaviť knižku, dohodnúť sa s  kníhkupca- mi, aby si ju čitatelia mali kde kúpiť. Koľko času prejde od momen- tu, keď sa dohodnete s auto- rom, do chvíle, keď sa objaví na pulte kníhkupectiev? Tiež je to relatívne. Autori by boli najradšej, keby to tr- valo čo najkratšie. Vždy ho- voríme, že ak nemáme ru- kopis v prvom polroku, tak kniha nemôže vyjsť v  tom ďalšom. Čiže polrok by mal byť takým základným časovým horizontom, ale, samozrejme, čím zložitejšia je kniha graficky, tým zloži- tejší je aj prípravný proces. O aké knihy je záujem? Mení sa vkus? Nie, v  tých základných smerova- niach sa n e m e n í . Ľudia buď radi čítajú niečo, čo ich zaba- ví, alebo niečo, čo ich poučí a  posunie dopredu. Stále vý- znamnou časťou trhu sú detské knihy, pretože aj ľudia, ktorí nečítajú, chcú, aby ich deti čítali. Predáva sa určite menej kníh, ktoré boli založené iba na pek- ných obrázkoch. Ľudia si ich dali do knižnice a  po- tom zistili, že ich do ruky vzali raz a pritom stáli dosť veľa peňazí. Stúpa záujem o  slovenských autorov? Záujem o  slovenských au- torov stúpol pred desiatimi – pätnástimi rokmi a  do- minujú rebríčkom. Ak si odmyslíme také tie veľké bestsellery typu kníh pani Rowlingovej, tak drvivá väč- šina najpredávanejších kníh je od slovenských autorov. Myslím si, že na Slovensku máme veľké šťastie. Ľudia prirodzene chcú čítať o ve- ciach, ktoré poznajú a ktoré im niečo pripomínajú. Ani by som nehovoril o tom, či stúpa záujem, ten záujem je dlhodobo vysoký. Je stále záujem o  papierové knihy, alebo čitatelia prechá- dzajú na elektronické? Trh s  elektronickými kniha- mi je u nás stále ešte veľmi malý. Aj keď mierne rastie každým rokom, rozhodne netvorí žiadne vysoké per- centá. A v tom sa neodlišu- jeme od ostatných európ- skych krajín. S  výnimkou anglicky hovoriaceho sveta, nikde elektronické knihy ne- prenikli tak, že by tvorili vý- znamné percento predaja. Možno je to aj tým, že an- glické knihy si kupujú ľudia z celého sveta a keď je nie- kto práve na Madagaskare, tak je rýchlejšie stiahnuť si knihu z internetu, ako čakať, kým ju poštár donesie. Aké knižky plánujete vydať v tomto roku? Pripravujeme knihy autorov, s  ktorými spolupracujeme už veľmi dlho a vieme, že ich očakávajú aj naši čitatelia, či už je to Dominik Dán, Juraj Červenák alebo Boris Filan. Veľmi sa tešíme, že budeme mať novú knižku z materiá- lov z  pozostalosti Jula Sa- tinského. Zanechal po sebe veľmi košaté dielo, ktoré nie je jednoduché previesť do knižnej podoby, o to väčšia výzva to je. V oblasti ilustro- vaných kníh vychádza tretí diel Dejín úžitkovej grafiky na Slovensku. To je naozaj veľ- ký projekt, ktorý tu zostane. Z prekladových kníh verím, že čitateľov poteší napríklad Arundhati Roy, od ktorej sme kedysi vydali Boha ma- ličkostí a odvtedy nenapísa- la román. Teraz po dvadsia- tich rokoch máme možnosť vydať jej ďalšiu knižku. Počas mesiaca knihy sme sa pozhovárali s Jurajom Hegerom, riaditeľom vydavateľstva Slovart, ktoré ročne vydáva asi 200 nových kníh. Dozviete sa, ako vzniká kniha, ale aj to, aké knihy slovenskí čitatelia preferujú. Ľudia chcú čítať slovenských autorov Juraj Heger: 8

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

Alexander Dubček, Anto- nín Novotný, Ludvík Svo- boda, Leonid Iľjič Brežnev, Gustáv Husák a Vasiľ Biľak ožívajú prostredníctvom generačnej výpovede pä- tice mladých performerov v modernom príbehu o his- tórii, ktorá sa udiala skôr, než sa narodili. Titul #dubček v sebe ne- sie špecifikum historickej osobnosti – profesionál- neho slovenského politika, výraznú osobnosť čes- ko-slovenských dejín, ak- téra Pražskej jari, predsta- viteľa socializmu s ľudskou tvárou – Alexandra Dubče- ka. Cez jeho život a kariéru sa dnešní mladí ľudia sna- žia pochopiť život v období socializmu a pripomenúť si päťdesiate výročie invázie okupačných vojsk Varšav- skej zmluvy, dňa 21. au- gusta 1968, na územie Česko- slovenska. V hre, ktorú na objednávku Divadla Aréna napísal Viliam Klimáček, sa  predstavia Matej Ma- rušin, Matúš Kvietik, Ju- raj Bača, Marián Chalány a Alexandra Palatínusová pod režisérskou taktovkou Michala Skočovského. Príbeh deduška Slavomíra je inšpirovaný knihou Lie- tajúci deduško od výtvar- níka a spisovateľa českého pôvodu Štěpána Zavřela. Hra pre deti od 6 rokov ukazuje divákom čarovný svet hlavného hrdinu, kto- rý mal už dávno zaľahnúť a lúštiť krížovky v domove dôchodcov. Namiesto toho sa zašil vo svojej dielničke a v spomienkach sa vracia k svojmu deduškovi – od- hodlanému dobrodruhovi, ktorý pochodil svet. V jeho rukách sa predmety pre- mieňajú na mestá, krajiny a ľudí a jeho vzor deduško Deduškovský ožíva pred očami malých divákov. Inscenácia učí deti vážiť si staršie generácie a pre- dovšetkým svojich pred- kov, brať si z nich príklad a  zachovávať tradície. Poukazuje tiež na význam času, stráveného s  rodi- nou, ktorý si menšie deti často uvedomujú oveľa lepšie ako dospievajúci. Starším generáciám zas pripomenie, že ani jeseň života nemusia stráviť ne- činne, naopak, môžu in- špirovať deti, ktoré si ich odkaz ponesú po celý život. Herci Anna Čonková, Ró- bert Laurinec, Peter Pavlík a Ľubomír Piktor sa pred- stavia v  kostýmoch Ivany Mackovej, ktorá je aj autor- kou bábok a scénografie. Dramaturgicky hru spra- covali Katarína Aulitisová a Peter Galdík. Divadlo Aréna pokračuje v sérii Občianskeho cyklu, mapujúceho už takmer 15 rokov míľniky novodobej politickej histórie našej krajiny. Pripravovaná hra #dubček je správou o človeku a dobe, ktorú mnohí súčasníci zažili a majú ju v živej pamäti, no tí neskôr narodení ju často evidujú len na základe holých faktov bez emócií, zaradených v učebnici dejepisu. Bratislavské bábkové divadlo uviedlo inscenáciu, ktorou začína celkom novú etapu. Pod vedením novej umeleckej riaditeľky Kataríny Aulitisovej divadlo plánuje spolupracovať so zahraničný- mi umelcami. Vo februári uvedená hra Deduško vznikla pod vedením slovin- ského režiséra Matiju Solceho. Deduško v divadle Generálny partner Divadla Aréna Partneri Divadla Aréna Hlavný partner Divadla Aréna Mediálni partneri Inscenáciu z verejných zdrojov podporil Zriaďovateľ Divadla Aréna Partner projektu priamych prenosov z Metropolitnej opery New York v Divadle Aréna Viliam Klimáček Réžia: Michal Skočovský Hrajú: Matej Marušin, Matúš Kvietik, Juraj Bača, Marián Chalány, Alexandra Palatínusová o človeku a dobe 1968 Premiéra: 18. marca 2018 #dubček Arena-Dubcek-PlagatA1.indd 1 20/02/18 12:49 PREMIÉRA: 18. marca 2018 #dubček o človeku a dobe Foto: Bratislavské bábkové divadlo Foto: Bratislavské bábkové divadlo www.bratislavskykraj.sk 9

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

10 Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10 851 01 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online, alebo v pokladni v pondelok až nedeľu od 14.00 do 18.00 h. 18. 3. 2018 18.00 #dubček 19. 3. 2018 19.00 #dubček 20. 3. 2018 19.00 Írska kliatba 21. 3. 2018 19.00 Venuša v kožuchu 22. 3. 2018 17.00 Kubo 23. 3. 2018 19.00 Persona 24. 3. 2018 19.00 Bankári 25. 3. 2018 19.00 Tiso 26. 3. 2018 19.00 Ujo Vankúšik 27. 3. 2018 19.00 Podvolenie 31. 3. 2018 18.55 Così fan tutte Divadlo ASTORKA Námestie SNP 489/33 811 01 Bratislava - Staré Mesto Vstupenky sú k dispozícii online, alebo v pokladni v pracovné dni od 12.00 do 19.00 h. 13. 3. 2018 19.00 Jama deravá 14. 3. 2018 19.00 Tichý dom 15. 3. 2018 19.00 Sen svätojánskej noci 16. 3. 2018 19.00 Lásky jednej plavovlásky 17. 3. 2018 19.00 Na koho to slovo padne 19. 3. 2018 18.00 Hranice_92 19. 3. 2018 20.00 Hranice_92 20. 3. 2018 19.00 Višňový sad 21. 3. 2018 19.00 Letmý sneh 22. 3. 2018 19.00 Kontajner Paríž 23. 3. 2018 19.00 Jama deravá 24. 3. 2018 19.00 Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho 27. 3. 2018 19.00 Sen svätojánskej noci 28. 3. 2018 19.00 Lásky jednej plavovlásky Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu (zad- ný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2. Vstupenky sú k dispozícii v pokladni na Škultétyho 5 (zadný vchod Istropolisu) v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 a počas víkendov hodinu pred predstavením. 13. 3. 2018 9.00 Drevený tato 14. 3. 2018 9.00 Drevený tato 15. 3. 2018 10.00 Zaseknutá bundička 16. 3. 2018 10.00 Zaseknutá bundička 17. 3. 2018 14.30 Zlatovláska 18. 3. 2018 10.00 a 14.30 Zlatovláska 20. 3. 2018 9.00 Objavenie Ameriky 21. 3. 2018 9.00 a 11.00 Objavenie Ameriky 22. 3. 2018 9.00 a 17.00 Objavenie Ameriky 23. 3. 2018 9.00 Objavenie Ameriky 24. 3. 2018 14.30 Deduško 25. 3. 2018 10.00 a 14.30 Deduško 27. 3. 2018 9.00 a 11.00 Deduško Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L&S, Nám. 1. mája 5, 811 06 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online. 13. 3. 2018 9.00 a 10.30 Medveď & Pytačky 15. 3. 2018 9.00 POZOR, DOUBLE STRESS! 16. 3. 2018 10.00 Medveď & Pytačky 27. marca CINEAMA Mestské kultúrne stre- disko v Senci Krajské kolo celoštátnej súťaže amatérskej filmo- vej tvorby Stratené knihy! Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s ďalšími verejnými knižnicami počas Týždňa slovenských kniž- níc od 5. do 11. marca pripravila nový typ podujatia s názvom Stratené knihy, ktorého cieľom je netradičným spôsobom propagovať knihy, čítanie a knižnice. Obyvatelia miest a bratislavských mestských častí hľadajú knihy, označené špeciálnou nálepkou „SOS! Stratila som sa!“, v zákutiach a zaujímavých častiach mesta. Knihy od 30 do 100 kusov poschovávali pracovníci zúčast- nených knižníc v okolí sídla knižnice a indíciami, zverejnenými v knižniciach, na ich webových a facebookových stránkach, upozornili na miesto uloženia kníh. Vo vnútri každej označenej „stratenej knihy“ je „navigácia“, čo má nálezca s knihou urobiť, kam ju má vrátiť. Za odmenu ho v „domove knihy“ – v knižnici – čaká malá odmena a výhody, spojené s registráciou čitateľa. Kam za kultúrou?

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

www.bratislavskykraj.sk 11 Živočíšstvo na dolnom Po- moraví bolo v  minulosti rozmanitejšie. Následkom činnosti človeka ešte v  1. polovici 19. storočia vymizli veľké šelmy ako medveď a  vlk, v  dávnejších časoch na oboch brehoch rieky celkom bežné. Veľkolepé lovecké podujatia šľachty zapríčinili pokles stavov os- tatnej poľovnej zveri. Počas jednej poľovačky bolo v roku 1754 v  okolí Schlosshofu zastrelených 800 jeleňov, tisíc zajacov, 130 líšok a 60 diviakov. Napriek viacerým hromadným odstrelom tu zostalo dostatok srnčej a  jelenej zveri aj diviakov. V lesoch Malých Karpát sa rozšíril muflón, na poliach a  lúkach je hojný výskyt zajaca poľného, bažantov, sysľov, chrčkov, hrabošov. Líšky, kuny, lasice a  ďalšia drobná zver dopĺňajú pestrú faunu. V posledných rokoch sa na brehoch riek opäť objavil bobor, donedávna pokladaný za vyhynutého. Dunajské a  moravské luhy sú domovom viacerých druhov vodného vtáctva. V  okolí Marcheggu je naj- viac rozšírený bocian, ktorý sa stal symbolom mesta. Z  ostatných druhov sú za- stúpené volavky, kačice, potápky a divé husi. Lesy sú domovom ďatľov, drozdov, kukučiek aj dravých vtákov, ktorým dominuje vzácny or- liak morský, haja, na skalách Malých Karpát hniezdi sokol a v okolitých lesoch myšiak a jastrab. Zo stromov je najrozšíre- nejšia borovica lesná, často umelo vysadená, na menej pieskových pôdach sú mie- šané dubovo-borovicové lesy, niekde spestrené inými druhmi. Na nive Moravy pre- vláda vŕba a topoľ, na vyššie položených miestach jaseň, brest a  dub. Bohatstvom rôznych druhov flóry, naj- mä kvetov, sú na jar a v lete príťažlivé lúčne komplexy v  nive Moravy, zvyšok pa- nónskej stepi v chránených územiach a  na svahoch Devínskej Kobyly. Príroda dolného Pomoravia tvorí pozoruhodný komplex krás a  zaujímavostí. Modelova- ná ľudskou činnosťou sa z  väčšej časti zmenila na región chleba, vína a kultúr- neho prostredia, ktorému dominujú barokové kaštiele a kostoly. Koncom roka 2013 Bratislavský samosprávny kraj vydal knihu Za mostom. Táto publikácia mapuje prírodné, historické a geografické pomery oblasti Pomoravia a jej jednotlivé kapitoly vám budeme pra- videlne prinášať v župných novinách. Kniha vznikla vďaka projektu, spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Jej autorom je Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Publikáciu ZA MOSTOM vydal Bratislavský samosprávny kraj za účelom propagácie turistického potenciálu Pomoravia. ZA MOSTOM: Príroda Kráľom primoravských lúk a lužných lesov je bocian. 17. marca Zahrajte mi muzikanti Kultúrny dom v Modre (od 15.00 h) Krajská súťažná pre- hliadka hudobného folklóru detí 14. – 16. marca Stretnutie s malou Táliou Kultúrny dom v Senci Krajská súťažná prehliadka hudobného folklóru detí 24. marca Konc jak živé Dom kultúry Gajary (od 15.00 h) Krajská súťažná prehliadka sólo tanečníkov v ľudovom tanci a ľudových rozprávačov Noc s Andersenom Zaspať s knihou v rukách nie je ničím výnimočným, no zaspať s knihou v rukách v knižnici, to sa vám môže stať len raz v roku. Sviatok detskej knihy pod názvom Noc s Andersenom, počas ktorého deti môžu stráviť noc v knižnici a zažiť pritom množstvo rozprávkových príbehov, v tomto roku pripadol na 23. marca. Toto milé podujatie vzniklo v Čechách v roku 2000 a čoskoro sa rozšírilo aj do slovenských knižníc. Okrem regálov, plných tisícok kníh, na deti čaká aj rôznorodý program – spoločné čítanie, súťaže, hry, divadelné pred- stavenia či besedy im spestria večerné a nočné hodiny. Informujte sa vo svojej knižnici, či sa do podujatia zapája a aký program pre malých nocľažníkov pripravuje.

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/

Mesačník Ročník 8/ číslo 3 Vychádza 9. 3. 2018 Nepredajné Vydáva: Sabinovská 16 820 05 Bratislava IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktor: Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Marketing: Jozef Adam jozef.adam@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Za obsah novín Bratislavský kraj zodpovedá Brati- slavský samo- správny kraj. Ak nie je uvede- né inak, autorom článku je šéfre- daktor. „Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť... “( Jan Amos Komenský ) Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uve- denú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 29. 3. 2018 spolu s vaším celým menom a poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle Astorka Korzo ´90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Troch z vás vyžrebujeme a odmeníme. Výhercovia: Rozlúštenie krížovky z vydania 2/2018: „Ak by sme mohli dať každému jednotlivcovi správne množstvo výživy a cvičenia, nie málo, a nie veľa, našli by sme najbezpečnejší spôsob, ako byť zdravý.“ (Hippocrates) Výhercovia vstupeniek do divadla: Lubomír Jakabovič, Martina Blahová, Michal Štrba Výhercovia publikácie „ZA MOSTOM“: Irma Kalocsányiová, Milan Dinga, Jozef Jatel. Blahoželáme! Online vydanie 13. apríla 2018 DEŇ NARCISOV Pomôžte onkologickým pacientom v každoročnej zbierke Ligy proti rakovine

http://www.floowie.com/sk/citaj/bratislavsky-kraj-marec-2018/