Časopis SvadbaOnline 1/ 2010http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

Svadba v oSemnáStich „nechceli Sme žiť nadivoko.“ strany 52 - 54 1/2010 Rozhovor Sme obaja na rovnakej tónine Lucia Forman Habancová strany 12 - 17 Panna až do Svadby: ako dlho vydržíte čakať vy? strany 26 - 27 vaše Svadby strany 8 - 10 Vo vnútri: katalóg Svadobných firiem!

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

SvadbaOnline.sk Vydavateľ: Online Portals s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava, DIČ: 2021756660, IČO: 35 867 116, IČ DPH: SK2021756660 Spoločnosť s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka číslo 29795/ B Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava, Číslo účtu: 2629818159/ 1100 Grafické spracovanie a sazdba: bk studio

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadbaonline.sk/ /3/ SvadbaOnline.sk Vážení čitatelia, keď sme sa pred cca 2 rokmi rozhodli so svojimi spoločníkmi na vstup na slovenský trh prostredníctvom portálu www.svadba- online.sk, asi sme ani netušili aký veľký úspech sa nám podarí v tak krátkom čase dosiahnuť. Výborný design a prehľadnosť stránky, množstvo informácií, súťaže, ale hlavne unikátne nástroje, ktoré môžu naši užívatelia zadarmo využívať, nám pomohli k priam raketovému začiatku pôsobenia na slovenskom trhu. Po viac než dvoch rokoch fungovania portálu si môžeme povedať, že sme do- siahli naozaj veľa: stali sme sa jednotkou vo všetkých relevantných vy- hľadávačoch na Slovensku pre slovo svadba a frázy s tým súvisiace. Do dnešného dňa máme viac ako 14 tisíc registrovaných užívateľov, máme najväčšiu databázu kostol a matrík na Slovensku, v našej videogalérii máme viac ako 1000 videí a prostredníctvom nášho systému bazár a dražba si našlo nového majiteľa už niekoľko stovák vecí. Našim užívateľom však chceme prinášať stále nové a unikátne ná- stroje a pomôcky, ktoré sa zatiaľ v Európe prakticky ešte nenachádza- jú. Preto sa naša spoločnosť rozhodla spustiť prvé vydanie svadobné- ho online časopisu – „Ča- sopis SvadbaOnline“. Ve- ríme, že náš časopis si zís- ka Vašu obľubu rovna- ko rýchlo ako náš portál a preto sme na jeho prípra- ve spolupracovali s odbor- níkmi, designérmi a PR špecialistami. Náš časopis bude dostupný kedykoľ- vek a kdekoľvek, kde bu- dete mat prístup na inter- net – a samozrejme, ako to je už u nás zvykom, úplne ZADARMO. Prečo práve online ča- sopis? V našej spoločnosti sme pevne presvedčení, že naši užívatelia by mali dostávať tie najlep- šie a najkvalitnejšie informácie. Prečo však platiť drahé printové ča- sopisy, keď si totožné informácie môžete prečítať zadarmo na interne- te? Ďalším dôležitým faktorom je naše životné prostredie. Na výrobu nášho magazínu nepotrebujeme zoťať ani jeden jediný strom. V našom časopise nájdete prvky, ktoré Vám printové médium nedokáže ponúk- nuť – aktívne linkovanie na firmy a priame odkazy na ich produkty, aby ste si mohli priamo z ich webovej stránky ten-ktorý produkt objednať. Súčasťou niektorých článkov bude aj videoprezentácia, kde si môže- te nielen prečítať článok, ale aj pozrieť krátke video, ktoré Vám pomô- že priblížiť danú ponuku. Náš časopis bude prehľadne rozdelený na sekcie tak, aby ste sa v ňom dokázali čo najlepšie orientovať. Máte obavy ako budete v ča- sopise listovať? Žiaden strach – listujte presne tak ako ste zvyknutý doma na gauči... Prajeme Vám s našim časopisom príjemne strávené chvíle. Daniel Andráško konateľ » Našim užívateľom však chceme prinášať stále nové a unikátne nástroje a pomôcky, ktoré sa zatiaľ v Európe prakticky ešte nenachádzajú. «

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadbaonline.sk/ /4/ SvadbaOnline.sk obsah Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zoznámte sa so skvelými benefitmi portálu www.svadbaonline.sk . . . . . 6 Vaše svadby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozhovor s Luciou Forman Habancovou: Sme obaja na rovnakej tónine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Účesy, účesy, ach tir svadobné účesy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Romantika dnes vyhráva. . . . . . . . . 20 Doplnky súcestou k dokonalosti . . 22 Svadobná noc: od mníšky mám ďaleko, ale vyzerať ako prostitútka nechcem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Panna až do svadby: ako dlho vydržíte čakať vy? . . . . . . . . . . . . . . 26 Čo so ženíchom alebo Suit up!. . . . 28 Nie je všetko prsteň čo sa blyští . . 29 Vaše svadobné menu. . . . . . . . . . . . 30 Ako (ne)šetriť na svadbe. . . . . . . . . 32 Nevystúpte z obyčajného auta. Vyzdobte si ho!. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Vezmeš si ma na druhú . . . . . . . . . . 37 Cirkevný sobáš . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Keď sa chcete vydávať za hranicami domoviny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Svadba pri vode . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Romantika v najkrajších európskych mestách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Atlas čudných svadobných tradícií sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Svadba v osemnástich: „Nechceli sme žiť nadivoko.“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Americké filmy sú pre nás inšpiráciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pepe Botella - temperament na ktorý sa nezabúda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 katalóg firiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 nevesta ženích svadobný deň zaujímavosti katalóg firiem

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadbaonline.sk/ /6/ SvadbaOnline.sk Z istíte to veľmi jednoducho, a to bezplatnou registráciou, vďa- ka ktorej sa vám otvorí nový priestor nad vaše svadobné očakáva- nia. Na úvod uvedieme, že už naprí- klad nemusíte hľadať najkomplex- nejší zoznam svadieb v širokej sple- ti webstránok, či najväčšiu databá- zu kostolov a matrík na Slovensku. To všetko sa totiž nachádza na jednej ad- rese - www.svadbaonline.sk najkomPlexnejší zoznam Plánova- ných Svadieb Na úvod uvedieme, čo v rámci komplex- nosti a dokonalého prehľadu ponúka portál iba za vašu bezplatnú regis- tráciu... Začnime teda zoznamom svadieb, čo znamená, že v pre- hľade na jednej stránke nájde- te všetky plánované svadby na Slovensku zorade- né podľa miest a dátumov ko- nania. Dnes sa v tomto zozname nachádza viac ako 1000 plánovaných svadieb. Tento ná- stroj je o to prehľadnejší a komu- nikatívnejší, že vidíte všetkých budúcich mladomanželov, kto- rí sú v danom okamihu onli- ne a vďaka užívateľskej Sva- dobnej karte si môžete pre- zrieť ich profil, fotografie, príspevky vo fóre, miesto konania svadby a samo- zrejme termín slávnos- ti. Miesto obradu do- konca môžete vidieť na mape pre lep- šiu orientáciu a v krátkom popise » Možno ste ani netušili, že na Slovensku existuje jeden z najkomplexnejších svadobných portálov, ktorý ponúka o svadbách všetko potrebné, a to od A do Z. « So Skvelými benefitmi Portálu www.Svadbaonline.Sk Zoznámte sa

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadbaonline.sk/ /7/ SvadbaOnline.sk sa dozviete viac aj o kostole, či matrike, kde sú svadby plánované. Vaše blaho- želanie oživíte klikom na tlačidlo Gra- tuluj! Mimochodom, ak aj vy plánu- jete svadbu, neváhajte a pridajte ju do nášho zoznamu svadieb na našej webo- vej adrese www.svadbaonline.sk/nasa-svadba. dražte a nakuPujte výhodne Ďalším príjemným benefitom por- tálu je bazár a aukcie, ktoré sú určené tým, ktorí zháňajú konkrétnu svadobnú vec, od šiat až po dekorácie za čo naj- lepšiu cenu, či pre firmy, ktoré by rady svoj tovar efektívne odprezentovali. Pridávať či kupovať tovar môže každý registrovaný užívateľ portálu. V rámci aukcií nechýba reálna časomiera, vaše viditeľne prihodené čiastky ako dra- žiteľa, či priebežný zoznam všetkých aukcionárov. Krátke video o tom ako sú tieto sekcie rozdelené a ako presne fun- gujú môžete nájsť na www.svadbaonli- ne.sk/video/svadobne-aktuality/baza- r-a-drazba_4 . Obchodníci i zákazníci, táto časť je určená práve vám! novinkou je Svadobné SPravodajStvo Počuli ste čo je nové vo svete sva- dieb? Viete, čo je momentálne v trende na svadobnom stole, či aký transport je momentálne in? Že nie? Tak to ste ur- čite nevideli Svadobné aktuality, novin- ku medzi webovými spravodajskými re- láciami, ktorých obsahom sú rôzne sva- dobné inšpirácie pre organizátorov, či samotných mladomanželov. Skve- lé tipy na malebné lokácie s reálnymi obrazmi scenérie okolia a sál, overe- né gurmánske recepty, romantické sto- lovanie, Dj-ské triky, trendy v kvetinár- stve, vizážistické tipy a kopec iného. To sú svadobné bloky, z ktorých sa sklada- jú profesionálne spracované videá s ná- zvom Svadobné aktuality. A to taktiež na www.svadbaonline.sk miliónová Svadba Medzi blokmi Svadobných aktualít nemôžu chýbať videá na tému Milióno- vá svadba, ktorá rozvírila more svadob- čanov na celom Slovensku. Lukratívna súťaž o svadbu v hodnote jedného mili- óna korún bola doposiaľ najväčšou ak- ciou tohto typu na Slovensku a získala si nesmierny počet fanúšikov, a to nie- len medzi oddávajúcimi, ale aj medzi divákmi. Projekt mal nesmierny úspech a na svadobnom veľtrhu vznikol po sú- ťaži aj nový slovenský rekord, nakoľko sa na jednom mieste stretlo najviac žien v svadobných róbach vrátane víťazky Miliónovej svadby. Nemalým pozití- vom tejto súťaže nebol iba veľký ohlas, ale tiež vytvorenie najväčšieho prehľa- du kostolov a matrík na Slovensku, na- koľko každý prihlásený užívateľ mal vy- plnený svoj profil s fotkou z miesta plá- novaného obradu. Týmto spôsobom portál získal najväčšiu databázu, a to až neuveriteľných 4000 kostolov a mat- rík na Slovensku s fotodokumentáciou, videami, popisom a navigáciou. (Viď www.svadbaonline.sk/kostoly-urady ), ktorý je pre každého svadobčana na ne- zaplatenie... Ak ste aj vy v matrikovom alebo kostolnom poradovníku a nestih- li ste sa do Miliónovej svadby prihlá- siť, nezúfajte, čoskoro sa plánuje pokra- čovanie - Miliónová svadba II. Sledujte svadobný portál a určite vám táto uda- losť neunikne... * /Lucia Čevelová/ » Lukratívna súťaž o svadbu v hodnote jedného milióna korún bola doposiaľ najväčšou akciou tohto typu na Slovensku. « miliónová svadba - šťastný pár

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/vaše svadby/ /8/ SvadbaOnline.sk Vaše svadby neveSta: Soňa Polakovičová ženích: marián zrubec Svadobné zvony nám odbíjali dňa 28.08. 2010 o 15 hod. v kostole Najsvätejšej Trojice vo Svätom Jure. Počet spokojných a najedených hostí: 54 Náš svadobný deň bol jednoducho úžasný! Nádherné po- časie, výborná nálada, skvelá zábava, krásne zážitky a bol celý podľa našich predstáv. Bol to (i keď veľmi rýchly) náš najkrajší deň v živote :)))

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/vaše svadby/ /9/ SvadbaOnline.sk manželia: ivana a Pavol martincoví deň svadby: 6.9.2008 miesto fotenia: Kostol Sv. Kataríny v Kremnici a jeho okolie miesto svadby: Žiar nad Hronom meno manželov: Ivana a Pavol Martincoví Samotný akt bol výnimočný, ako zvyčajne, raz za život, tak aj my sme si povedali svoje áno po 10. rokoch spoločnej známosti, po roku sa nám narodila krásna dcérka.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/vaše svadby/ /10/ SvadbaOnline.sk neveSta: janka PaStvová ženích: martin šteiger svadba sa konala 23. mája 2009 miesto obradu bola Bazilika sv. Mikuláša v Trnave slávnostná hostina a zábava sa konala na Smolenickom zámku A čím bola výnimočná? Tak, všetky svadby sú výnimočné najmä tým, že si dvaja ľudia, ktorí sa milujú a chcú byť spolu, sľúbia lásku a prisahajú vernosť. Iné to nebolo ani v našom prípade. Bol to nádherný, krásny deň, na ktorý budeme spo- mínať dovtedy, kým nás smrť nerozdelí... P.S. musím podotknúť, že aký bol krásny náš svadobný deň, také krásne je aj naše manželstvo.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

Uplynulé storočie ukázalo, že pokrok je nezastaviteľný a zasahuje do všetkých ob- lastí spoločenského života. Je súčasťou kaž- dodennej reality. Prítomnosť všedných dní rýchlo mení na pestrofarebnú budúcnosť, plnú obdivuhodných nápadov. A takí sme aj my: FLOOWIE Slovakia s.r.o. Potom čo sa stali e-knihy a e-publikácie témou číslo 1 na medzinárodných knižných veľtrhoch, najväčší internetový predajca kníh Amazon.com začal predávať tituly kníh, ktoré možno čítať e-ink technológiou – tzv. elektronický papier, kde text nesvieti ako na displeji, ale chemickou cestou sa zobrazuje tak, akoby bol vytlačený na skutočnom pa- pieri. Firma Apple uviedla na trh svoj nový tablet nazvaný iPad. Je čas začať sa zaobe- rať prechodom na online publikácie. Čas sa nedá zastaviť. My ho však nech ceme predbehnúť. Snažíme sa využiť prí- tomnosť a priblížiť sa k budúcnosti. Neváhajte a vykročte s nami. Teraz je ten správny čas. Floowie.com Vám pomôže prekročiť tieň bežných printových publikácií. Predstavujeme Vám zaujímavý a ambici- ózny projekt, portál online publikácií www. floowie.com. Postupne sa na ňom objavujú ako noviny a časopisy, distribuované zadar- mo, tak aj platené tituly, ktoré získate za za- kúpený kredit často lacnejšie ako v novino- vom stánku. Výhodou je, že vydavateľstvá môžu na portáli floowie.com umiestňovať aj svoj archív a Vy sa tak budete môcť dostať aj k starším a bežne nedostupným vydaniam. Samostatnou kategóriou v oblasti tlače sú reklamné letáky, ktorých dostávame do našej schránky viac než dosť. Aj v tomto prí- pade ponúka floowie.com riešenie. Už dnes nájdete na našom portáli kompletnú ponu- ku obchodnej siete Tesco a čoskoro bude- me môcť porovnávať ponuky aj ďalších re- ťazcov. Záujem o Floowie zo strany vydavate- ľov je obrovský a neustále rastie. Dôvodom je prepracovanosť jeho systému a obchod- ného modelu. V súčasnosti rokujeme s naj- väčšími vydavateľstvami a to nielen v rámci Slovenskej republiky. Floowie.com nie je iba portál s publikácia- mi, ale aj výborný marketingový nástroj. Za- ujímavá je napríklad funkcia „atraktivizácia“. Floowie Vám, totiž, umožňuje nielen pre- viesť svoju tlač do online podoby, ale naviac si ju môžete sami zatraktívniť doplnením o odkazy, obrázky, videá, zvuky, flash animá- cie a tým posunúť publikáciu do úplne iných dimenzií. Okamžite sa tak z Vášho „obyčaj- ného“ letáku, katalógu, ponukového listu či výročnej správy stáva profesionálny multi- mediálny nástroj, ktorý môžete – tým že je online – jednoducho použiť ako directmailo- vú kampaň. Žijeme realitu prítomnej budúcnosti. Zažite s nami budúcnosť už dnes.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/rozhovor/ /12/ SvadbaOnline.sk RozhovorSme obaja na rovnakej tónine Lucia Forman Habancová

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/rozhovor/ /13/ SvadbaOnline.sk máte o trochu viac ako mesiac do svadby. aký je to pocit? Zatiaľ ešte v pohode, všetci si robia srandu, či sme náhodou svadbu nezru- šili, lebo som taká pokojná. V podsta- te nič neriešim. Neriešim šaty, neriešim výzdobu. Všetko je zabezpečené, takže sa cítim pokojne. nepatríte medzi nevesty, ktoré si naplánovali svadbu už v detstve? Vôbec. Som romantická duša, to je pravda, a tak by som veľmi chcela mať závoj, ale nie som ten typ, ktorý by stre- soval a svadbu si naozaj dôsledne na- plánoval. Je pravda, že s plánovaním sme začali v novembri minulého roka, ale to len preto, že starejší u nás sú dosť vybookovaní, preto sme ho museli za- bezpečiť rok dopredu a tak isto aj kos- tol. A všade sa nám stalo, že sme chce- li 11. September, no povedali nám, že už to majú obsadené. Takže nakoniec máme 4. September. a ste spokojná, aj keď sa nepoda- ril ten jedenásty? Nevadí, 4.september sa mi zdá čím je to bližšie, tým sympatickejší. Po ako dlhom vzťahu ste sa roz- hodli zobrať? No, v novembri to bude desať rokov čo sme spolu. čo váš prinútilo čakať tak dlho? Svadbu sme dlho neriešili, pros- te nám to tak nejako vyhovovalo. Kú- pili sme si byt, kúpili sme si auto, čiže sme fungovali ako rodina a obaja sme toho názoru, že aby vzťah fungoval, ne- potrebujeme k tomu nejaký papier a ani svadbu nechápeme ako niečo čo by malo vzťah meniť. Práve naopak, len sme zoficiálnili ten vzťah a dúfam, že sa nám to podarí udržať v tej hladine, v akej to je. Budeme si naďalej rozumieť, dôverovať , a že ten papier nám nedá zámienku k tomu, aby sa niečo vo vzťa- hu menilo, aby sme sa nejako obmedzo- vali, alebo používalo to, že máme jeden na druhého nárok. mali ste nejaké to romantické po- žiadanie o ruku? Ono to bolo všetko také kompli- kované (smiech). Dlho sme to rieši- li či budú zásnuby alebo nebudú. Po- tom frajer, ktorý je taký flegmatický po- vedal: „Á, to bude týždeň pred svadbou, to ja neriešim“. V podstate oficiálne zá- snuby ešte ani neboli a či budú to uvi- díme. Už aj ocino si robí srandu, že nie som popýtaná. No a ja som bola s ma- minou v klenotníctve, kde si vybera- la nejaké prstienky a jeden sa mi zapá- čil. Tak som frajerovi opisovala, že by mi mohol taký nejaký kúpiť, lebo som nechcela prsteň s jedným očkom, ale niečo iné, netradičné. Tak som mu po- vedala, nech sa naňho ide aspoň po- zrieť, aby videl tú predstavu, že zhruba tu sa to niekde pohybuje. Lenže on ne- lenil, poslal svoju maminu, aby ho kúpi- la, čo som ja teda nevedela. A mne po- tom hovorí moja mama, ktorá si išla kú- piť ten svoj prsteň: „ Počuj, ten tvoj čo si chcela tam už nemajú.“ Tak ja úpl- ne nešťastná hovorím frajerovi: Počú- Sympatická moderátorka počasia Slovenskej televízie je už niekoľko týždňov šťastne vydatá. Z nostalgie a z úcty k svojmu otcovi, ktorý nemal bratov ani synov si nechala svoje priezvisko. Z lásky k manželovi Dávidovi k nemu pridala aj to jeho. S Luciou Forman Habancovou sa nám podarilo urobiť rozhovor ešte pred jej veľkým dňom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/rozhovor/ /14/ SvadbaOnline.sk vaj, mama vravela, že ten prsteň už tam nemajú.“ A on: „To je aká škoda, oni ho tam nemajú“. Celé to na mňa hral, len- že u nás, v Mlynskej, otvorili klenotníc- tvo a baby sú také, že všetko pracuje a všetko si dávame do súvislostí, tak som tam išla. Mali tam ho a hovorím fraje- rovi: „Poď sa naňho pozrieť.“ Tak teda naklusal. Veľmi sa mu nechcelo a v pod- state sme prišli k rodičom, to bolo pr- vého mája, a on hovorí, že musíme sa ísť pobozkať pod čerešňou a ja hovorím, že už je neskoro, kašlime na to. A on, že nie, to musíme. Takže sme išli pod če- rešňu, pobozkali sme sa. Takto mi pri- stala krabička, no a tam bol prstienok, tak ma požiadal o ruku. Som teda za- núbená, len nie som vypýtaná oficiálne od rodičov, ako by to malo byť. ako by ste opísali svojho budú- ceho manžela? je to vysnívaný princ ? Sadli sme si od začiatku. Mám na ňom veľmi rada to, že je realista, aj keď niekedy veľmi krutý realista. Ja som skôr typ, ktorý sníva a predstavuje si. Takže niekedy ma naozaj zloží na zem tým, že niečo povie vyslovene reálne ako to je, ale je veľmi tolerantný. Do- káže mi pomôcť, dokáže ma povzbudiť, keď mám zlú náladu, alebo som na dne, alebo mám nejaký problém a to sú hod- noty, ktoré si na ňom veľmi vážim. kde ste sa spoznali? V autoškole (smiech). Chodieval o kurz predo mnou. So mnou tam chodil jeho brat a on tam sem-tam zavítal a už sme sa tak okukovali a ono to postupne začalo – nastúpili sme na vysokú ško- lu. On chodil na ekonomickú, ja na fi- lozofickú. Začali sme sa stretávať no a potom som ho pozvala na beániu a tam to všetko prepuklo. A odvtedy sme už takmer desať rokov spolu. čo na vašej svadbe nesmie chý- bať? bez čoho by ste si ju určite nevedeli predstaviť? Určite moju rodinu, mojich zná- mych. Pri plánovaní som sa snažila vy- hýbať tomu, aby sme pozývali sesterni- ce z XY-tého kolena len kvôli tomu, že sa to patrí. Skôr sme svadbu obmedzi- li na najbližšiu rodinu a na najbližších kamarátov. Nesmie tam chýbať ženích, lebo to by som tam bola sama, dob- rá hudba a máme aj družbu. Ja si osob- ne myslím, že vždy by tam mal byť aj človek, ktorý svadbu nejakým spôso- bom diriguje a usmerňuje, pretože ne- vesta so ženíchom majú toho asi dosť a ubieha im to veľmi rýchlo na to, aby sa mohli ešte venovať organizačným ve- ciam. Samozrejme zákusky, ja milujem zákusky, torty a to je asi tak všetko. takže robíte menšiu svadbu. Áno, robíme menšiu svadbu, päť- desiat ľudí. Nie je to taká tá typická svadba z východného Slovenska, kde je stodvadsať ľudí a trvá to dva dni. My sme chceli skôr komornejšiu svadbu kde sa väčšina ľudí pozná a dúfam, že to bude príjemné, a že sa budú baviť. ako je to so šatami? Šaty mám zo salónu, ktorý spolu- pracuje s talianskou firmou a má aj svo- je modely, ale mne skôr sadli a páči- li sa tie z talianskej firmy. Takže som si vyskúšala jedny, ktoré sa mi páčili, ale ešte mi majiteľka poradila: „ Vieš čo, pozri si stránku či sa ti náhodou nebu- dú nejaké páčiť, aby si potom nebano- vala.“ Tak som si sadla k internetu a po- pozerala, samozrejme, že sa mi tam pá- čili šaty, tak mi ich objednali. Čakali sme 4 mesiace. Pikoška je taká, že ešte som ich na sebe nemala, lebo stále som niekde rozlietaná. Nemala som čas, ale veľmi sa na ne teším a dúfam, že budú také krásne aj na mne ako boli na tom obrázku. jedna z ďalších vecí, ktoré sa rie-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/rozhovor/ /15/ SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/rozhovor/ /16/ SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/rozhovor/ /17/ SvadbaOnline.sk šia- čo torta? Naši to vymysleli tak, že nechcú žiadnu umelinu, tak bude z Moravy, lebo sme z Holíča, čo je päť kilomet- rov od Moravy. A tam kedysi dávali naši piecť torty, keď išli na nejakú svadbu. Robia tam tie pravé čokoládové a pra- vé orechové. absolvujete kvôli svadbe nejaké solárium alebo iné skrášľovacie procedúry? Plánujem chemický píling , lebo ten stres sa určite nejakým spôsobom prejaví, aby pleť bola svieža, mala dobrú farbu, aby sa trochu vyhladi- la. Možno aj líčenie bude potom vy- zerať lepšie. No a priznám sa, že aj do solárka budem chodiť, pretože dovo- lenka nehrozí. Môj priateľ je dosť vy- ťažený, chodí na služobné cesty. Tak- že je pravda, že pred svadbou by sme mali spolu riešiť veci, no on je preč a každý sme v podstate sám, a tak preto bude solárko, lebo ani dovolenka ne- bude. a bude aspoň po svadbe? Svadobná cesta bude, ale tým, že priateľ je stále preč a malo by to byť až do konca roka. Naša svadobná cesta sa presunie asi až na január. Plánujete nejakú exotickú desti- náciu? No, pozerali sme a vybrali sme Thajsko. Som v očakávaní, že čo to bude, lebo som si pozerala fotky a som z nich úplne uchvátená, je tam nádher- né prostredie. Počula som nejaké refe- rencie a ľudia si veľmi pochvaľujú Thaj- sko. Vraj je to krásna krajina a dá sa tam byť v podstate aj lacno, keď to člo- vek pozná. Keď to nepozná, tak sa musí spoľahnúť na cestovné kancelárie. Tak- že som veľmi zvedavá. robíte si na svadbu niečo aj sama? veľa neviest zvykne vyrá- bať menovky alebo drobnosti pre hostí. V podstate to budú menovky a dar- čeky pre hostí zároveň. Objednala som také krabičky, ktoré sa musia poskladať. Buď tam napíšeme meno, alebo sa tam dá kartička s menom a vnútri budú ne- jaké cukríky pre svadobných hostí. máte vybranú farebnú kombiná- ciu ? Bude to bordové so zlatými dopln- kami. čím bude vaša svadba jedinečná, iná ako ostatné? Ja dúfam, že bude hlavne príjem- ná, možno tým bude taká špeciálna (smiech). myslíte si, že sa váš život po svadbe zmení? Dúfam, že nie. Dúfam, že stále zo- staneme takí akí sme. Určite to bude také zvláštne, to hovoria ľudia keď sa zoberú, že to uvidíš potom. Neviem či to je teda pravda, ale sme obaja na rov- nakej tónine a myslím si, že tým, že tam bude nejaký papier a priezvisko, by sa to nemalo meniť. Je to len zoficiálnenie vzťahu, že už nie sme frajer a frajerka, ale že sme manžel a manželka. */Emos/ » „V novembri to bude 10 rokov čo sme spolu. Svadbu sme dlho neriešili, proste nám to tak nejako vyhovovalo. «

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /18/ SvadbaOnline.sk P orozprávajme sa preto o sva- dobných účesoch, ktoré sú momentálne v kurze a ktorými určite očaríte nielen svojho budúceho manžela, ale možno aj večne nespokoj- ného svokra. Ponúkame vám tipy a rady profesionálnej dvojice kaderníka Wella Profesionals Valtera Kissa a vizážistu a hairstylistu Borisa Bordácsa. ako vyzerá príprava nevesty a jej ,,koruny krásy“ pred svadbou? V. K.: Prípravy sú individuálne. Niektoré nevesty sú jasne rozhodnuté pre konkrétny účes, šaty a mejakp, iné zasa predstavu nemajú, a práve preto sa rozhodnú navštíviť odborníka. Samot- ná príprava je dôležitá hlavne v ujas- není si predstavy o konečnom výsled- ku. Pre mňa je dôležité neustále sa radiť s nevestou o jej predstave, aby sme boli všetci spokojní. Myslím si, že neves- ty by nemali podceňovať skúšky. Všetko by mali vidieť skôr, ako tesne pred svad- bou. Osobne mám rád prekvapenia, ale nechcel by som zažiť nevestu na mojom kresle s konečnou otázkou ,,To čo mám na hlave?!“ B. B.: Podľa mojich skúseností, kaž- dá budúca nevesta má aspoň malú pred- stavu o svojom svadobnom účese. Na skúške sa potvrdí, či je možné jej pred- stavu zrealizovať. Napríklad, z jemných vlasov sa nie vždy dá vyčarovať bohatý účes, ktorý si slečna vyhliadla na obráz- ku v katalógu. aké sú rozdiely pri výbere sva- dobného účesu pre krátkovlasé a dlhovlasé nevesty? V. K.: Nevesta s krátkymi vlasmi si nemôže dovoliť to, čo dlhovláska a naopak. Pri dlhých vlasoch je variabilita a rôznorodosť účesov trochu širšia ako pri krátkych. Ale kreativite sa medze nekladú! Samozrejme, aj krátke vlasy sa dajú na jeden deň predĺžiť. V rámci zmeny, prečo nie? Ale nemyslím si, že krátke vlasy by sa mali nevyhnutne predlžovať, pretože dlhovlasých neviest už bolo veľa, no krátkovlasé sa tak často nevidia. Hm, možno to bude aj námet pre budúcoročné trendy... Peknou a zaujímavou môže byť rovnako neves- ta s dlhou luxusnou hrivou alebo aj s krátkymi fresh strapatými rebelskými vláskami . B. B.: Pravdou je, že dlhovlasá nevesta má viac možností. Kým pri jej vlasoch sa dá viac experimento- vať, vymyslieť množstvo účesov, má to nevesta s krátkymi vlasmi veľakrát ťažšie. Samozrejme záleží i na tom, čo považujete za krátke vlasy. Do veľmi krátkych vlasov je napríklad problém pridať príčesky, pripnúť závoj, či upevniť živé kvety. Krátke vlasy sú však taktiež krásne, a preto môže byť nevesta od- vážnejšia a môže použiť rôzne čelenky alebo šatky. V dnešnej dobe je skvelý výber, len treba hľadať. tohtoročným trendom svadob- ných účesov je ich romantický vzhľad. tak ako to vlastne s tou romantikou u neviest je? V. K.: Nechcel by som, aby to znelo ako príkaz, že sa nosí vo vlasoch iba ÚčeSy, ÚčeSy, ach tie Svadobné ÚčeSy! Svadba sa blíži, stres sa stupňuje, vlasy vám rastú a úmerne k tomu sa vám ako skoropečenej neveste skracuje čas vymýšľania a skúšania šiat, svadobného účesu, mejkapu-u a...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /19/ SvadbaOnline.sk romantika a basta! Je to len nová mož- nosť, cesta, ako dosiahnuť iný vzhľad pre nevesty. Romantika sa dá ponímať v rôznych líniách a smeroch. Ja osobne si ju predstavujem nasledovne: prirodze- né, lesklé, hravé, padajúce vlny, poprí- pade jemne stiahnuté do španielskych uzlov. Pre odvážnejšie aj trošku výrazné vytláčané luxusné vlny a kopec objemu (samozrejme s mierou). B. B.: Postrehol som, že kým začiat- kom minulého roka si nevesty vybera- li viac účesy uhladené, či drdoly, od kon- ca roka sa už účesy nesú viac v roman- tickom štýle. Prišiel čas ležérnosti, ne- dbalých vĺn, zvlnených výčesov. Jedno- ducho kučierky všetkých druhov a stále obľúbenejšie živé kvety, ako doplnok do vlasov. Nevesty sa, jednoducho, chcú cí- tiť prirodzene a pohodlne... Podľa čoho by si nevesta mala vyberať účes? V. K.: Dobrá rada pre všetky ženy, či už nevesty alebo slobodné znie: „Je dôležité vybrať si taký účes, v akom sa budete sama cítiť dobre!“ Ak si žena nevyberie ten správny účes, môže byť akokoľvek dokonalý, nestotožní sa s ním a nebude ho vedieť odprezentovať. Veľkú rolu zohrávajú aj prvky ako je tvar hlavy, dĺžka a hustota vlasov, šaty a celkový vzhľad nevesty. Pri výbere treba dávať pozor aj na nedostatky. Zamasko- vať to, čím nás príroda až tak nepotešila, a naopak vyzdvihnúť to pekné. Rovnako sa to týka líčenia ako aj úpravy vlasov. B. B.: Zastávam názor, že výber úče- su je úplne na neveste, avšak mala by si nechať poradiť. Keď sú šaty náročnejšie a zdobenejšie, hodí sa podľa mňa skôr jednoduchší účes, ak sú však šaty jed- noduchej línie, môže sa zvoliť i bohatý a náročnejší účes. k upravenej tvári patrí samozrej- me aj mejkap. ako ho doladiť k vlasom alebo treba vlasy doladiť k mejkapu? V. K.: Prvoradá je vyváženosť! Ak sa zvolí výrazný účes, silný mejkap by už bol zbytočný. Veď idea nevesty je byť stvorenie jemné, vznešené, elegant- né, krásne, a nie rocková diva vytrhnu- tá z magazínu! Dôležité je uvedomiť si, že keď niekde pridám, inde uberiem. Aj keď moja osobná skúsenosť je, že neves- ty majú stále tendenciu všade pridávať. Hovoria, že nevestou som predsa len raz za život, tak nech to stojí za to! Ale milé dámy, nie vždy je to efektívne! B. B.: Nevesta si vyberie účes, a tak- tiež má predstavu aj o mejkape. Hitom sú dymové oči, viac, či menej výrazné. Ale mejkap by som skôr ladil k typu ne- vesty, či doplnkom, napríklad k farbe popolnočných šiat (nie vždy je to však vhodné). Líčenie a účes musia byť v sú- lade... Súlad sa viaže aj na celkový dojem, a preto sme sa stylistov pýtali, či vyberajú svadobný účes aj podľa svadobných šiat. V. K.: V podstate, áno. Snažím sa vždy prispôsobiť celku. Ak príde budú- ca nevesta a ukáže mi šaty, kde sú naprí- klad goliere a vlečky, tak musím vymys- lieť účes, v ktorom sa dané prvky nebu- dú „biť“. Ale o tom sú kompromisy... B. B.: S nevestami samozrejme pre- beriem i šaty. Napríklad, ak viem, že má žena šaty viazané okolo šije, nehodia sa jej rozpustené vlasy, lebo by jej to skra- covalo krk. čo si myslíte o vlasových dopln- koch? čo by ste našim nevestám odporučili? V. K.: Myslím si, že vhodne zvolený doplnok nič nepokazí. Pozor však na to, ak je nevesta už dostatočne ,,vytu- ningovaná“ a má mohutné tortové šaty, výrazné náušnice, šperk na krku, rukách a podobne. Vtedy by som jej do vlasov nevtlačil už ani sponku, nie to ešte vlasovú ozdobu! Takže si treba uve- domiť, že menej je niekedy viac. Ja by som napríklad k jednoduchým hladkým šatám a jemnému decentnému líčeniu zvolil výrazný účes s ozdobou, napr. klobúčik, závoj, vlečku alebo iné ozdoby do vlasov. B. B.: Každá nevesta si vyberá dopl- nok podľa svojho cítenia. Aj preto si ne- dovolím niekoho presviedčať o tom, čo je in. Je to veľmi individuálne, aký šperk a koľko si nevesta zvolí. Zažil som iba jednu nevestu, ktorá to z môjho pohľadu prehnala: široké vrstvené a kamienka- mi dosť vyzdobené šaty, výrazné náuš- nice, náhrdelník, náramok, bohatý vy- soký účes, a v ňom korunka, kvety i zá- voj. Každý jeden detail bol krásny, spolu však toho bolo, z môjho pohľadu, veľa. Ak sa však nevesta cítila dobre, tak je všetko ako má byť. Medzi najčastejšie vlasové doplnky dnes patria čelenky, či korunky a živé kvety. a ako to je s vlnami a rovnými vlasmi, chvostmi a drdolmi? Podľa čoho ich zvoliť? V. K.: Podľa osobnosti, ktorá sa mi posadí do kresla. Moje kritéria pre voľ- bu sú kvalita, dĺžka, hustota vlasov, tvar hlavy... Ale z pohľadu nevesty by to malo byť to, čo videla v magazíne na nejakej herečke, či speváčke. Každá žena je iná, jedinečná, výnimočná a v tom je presne skrytá aj podstata. Nie každej pristanú cielené vlny alebo vyleštený drdol. Pre- to treba byť k sebe trošku kritický. My, odborníci, sme tu na to, aby sme jej ob- jektívne poradili. čo nevesty najviac preferujú v účesoch? B. B.: Momentálne asi najčastejšie sú vlasy natočené a povypínané vzadu do vĺn, prípadne i s vrkočom rozpuste- ným cez rameno dopredu. Účes hlavne musí byť praktický a vydržať všetok nápor dňa, počasie, tanec, prezliekanie sa, pričom by mal pôsobiť stále rovnako krásne. V. K.: Nevesty preferujú hlavne účes praktický! Veľakrát mi totiž prízvukujú, že budú pytačky, tancovačky, samozrej- me samotný sobáš, kde nesmie chýbať Myslím si, že vhodne zvolený doplnok nič nepokazí. Pozor však na to, ak je nevesta už dostatočne ,,vytuningovaná“ a má mohutné tortové šaty, výrazné náušnice, šperk na krku, rukách a podobne.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /20/ SvadbaOnline.sk fotoaparát a kamera a chcú, aby ich účes vždy vyzeral výborne. Takže v súčas- nosti sa preferujú praktické trvanlivé účesy, ktoré prežijú celý deň nabitý programom. * /lúč/ naši stylisti ponúkli budúcim nevestám ešte niekoľko rád na záver: Ako sme už niekoľkokrát uviedli, pri výbere svadobného účesu je dobré s kaderníkom nielen prediskutovať účesové alternatívy, ale ich aj naživo vyskúšať. Určite si potom vy- beriete ten, v ktorom si budete vy sama pripadať najkrajšia. Nezabudnite na to, že nezáleží od dĺžky vlasov, či farby, ale od konečnej voľby účesu, ktorý by sa mal hodiť aj k vášmu celko- vému svadobnému vzhľadu. Možno sa pri tom aj zapotíte, no verte, že táto snaha bude stáť počas vášho veľkého dňa za to a vy sa vyhnete neprí- jemnému sklamaniu. A aby ste sklamaniu predišli Valter budú- cim nevestám odkazuje: Všetky procedúry spojené s vlasmi, ako je farbenie, rôz- ne silné regeneračné ošetrenia, chemické vyrovnávanie vlasov a podobné vylepšenia si je tre- ba naplánovať minimálne týž- deň pred svadbou, pretože sa mi stáva, že nevesty prichádza- jú v deň D do salónu so zafar- benými ušami. Alebo sa stáva aj to, že žena absolvuje rege- neračný zábal vlasov deň pred svadbou a vlasy sú potom ťaž- kopádne a účes nedrží pod- ľa predstáv. Odporúčam preto, aby si dámy všetky procedú- ry vybavili týždeň predtým ako si sadnú do kresla kaderníka a dajú si robiť svadobný účes. Ja osobne ponúkam produk- ty, ktorými si nevesta má zmyť vlasy deň pred svadbou. Po- tom mám istotu, že nebude žia- den problém s tvorbou žiada- ného účesu. A Boris na záver dodáva, že netreba s tvorbou svadobného účesu čakať na poslednú chvíľu. J e preto namieste začať s výbe- rom účesu niekoľko týždňov pred plánovanou svadbou. A medzičasom je vhodné vlasom dopriať regeneračné kúry a ošetrenia, ktoré im dodajú pevnosť, hustotu, lesk, pružnosť a v neposlednom rade dojem zdravých a krásnych vlasov. Nekonečné hodiny vysedávania v kaderníctve pri tvorbe náročného účesu s množstvom príčes- kov, ligotavých sponiek a prehnaných ozdôb by mali patriť minulosti. V súčasnosti sa preferujú jednoduché ro- mantické účesy s jemnými doplnkami. Vlasy si skôr vyžadujú oživenie farby, či jemný melír, ktoré môžu neveste dodať celkom nový vzhľad. Avšak, všetky zmeny, ktoré chcete so svojimi vlasmi podniknúť ešte pred svadbou, je dobré prekonzultovať s kvalifikovaným kader- níkom. Myslite hlavne na to, aby vaše vlasy vyzerali už pred svadbou zdravo a prirodzene. menej je niekedy viac K svadobnému účesu je potrebné pristupovať veľmi individuálne a netre- ba si za každú cenu vystrihovať obrázky z časopisov s účesmi, ktoré sme videli v najnovšom svadobnom katalógu na hla- vách celebrít. Trendom je dnes hladké vypínanie vlasov a vyčesávanie zadných častí na hlave, namiesto známych kom- plikovaných drdolov. Stylisti odporú- čajú skôr menej a jemných ozdôb, kto- ré dodajú účesu nenápadný objem, no aj celkovo oživia výraz nevesty. Tento rok je navyše v znamení romantiky aj v sláv- nostných účesoch, čo nahráva všetkým nevestám! K nevestám romantika bez- pochyby patrí a trendom sú aj rôzne exotické vlasové doplnky. Či už sú to živé kvety, pierka, perličky, flitrové spo- ny, vlnovky, krátke jemne ligotavé závo- je, či rôzne iné zaujímavé šperky, hodia sa nielen na vlasy dlhé, ale aj polodlhé a krátke. Všetky tieto doplnky však musia byť ľahko odnímateľné a zároveň pev- ne uchytené a mali by ladiť so šatami a so šperkmi. farby K farebnosti by sme mohli dodať, že stále prevládajú prirodzené zemité tóny, ako sú čiernohnedá, gaštanová, popola- vá či tehlovo červená. V týchto farbách vyniknú aj nenápadné melíry. Ako nám už naši odborníci povedali, súčasné úče- sy sú o vlnách, kučerách a vlasoch vyp- nutýché do chvosta. * Romantika dneS vyhráva A o to presne ide. Nie nadarmo sa hovorí, že vlasy sú korunou krásy, čo dvojnásobne platí pre každú nevestu. Asi aj preto sa najviac času venuje po výbere šiat práve vlasom, ktoré musia ladiť s róbou, mejkapom a šperkmi.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /21/ SvadbaOnline.sk naše tiPy Stále platí, že v jednoduchosti je krása a tá môže mať dnes mini- málne 5 podôb, s ktorými by sme Vás radi inšpirovali. Takže, tu je našich 5 tipov na svadobný účes: 1. Kučeravé – existuje množ- stvo kučeravých a vlnitých účesov vhodných pre neves- ty. Aj keď sú vaše vlasy polo- dlhé, či dlhé, určite sa nájde štýl skučeravenia, ktorý sa vám bude hodiť. Zvlneným vlasom dodajú šmrnc rôzne vlasové doplnky, spony, per- ličky alebo kvetinky. A tento štýl sa hodí určite všetkým nevestám, ktoré snívajú svoj sen o krásnej princeznej. 2. Nadýchané – hoci tupírova- nie už nie je príliš v móde, k svadobnému účesu jednodu- cho patrí. Ide predovšetkým o vytvorenie adekvátneho objemu, ktorý sa jemným tu- pírovaním dá vytvoriť na vr- chu hlavy ako tzv. bubon a občas je vhodné aj jemné na- tupírovanie ofinky. 3. Rozpustené – niektoré nevesty by rady mali vlasy voľne rozpustené a kaderník navrhne dotvoreniu objemu miernym nariasením alebo navlnením špeciálnou kul- mou. Záleží od celkového outfitu nevesty. Romantic- kým je vytvorenie veľkých vĺn, ktoré objem znásobia. K účesu sa taktiež hodia rôzne vlasové doplnky. 4. Hladké – jednoduchým, no elegantným účesom, a navy- še veľmi praktickým najmä v horúcich letných dňoch, sú zopnuté vlasy do chvos- ta, ktorý môže byť z rovných, ale aj z vlnitých vlasov. Ide o čistý a jednoduchý štýl, kto- rým nič nepokazíte. Jem- né ozdoby na sčesanej časti vlasov zvýraznia romantický pohľad nevesty. V takomto prípade by mal byť dôraz na mejkape, ktorý vôbec nemu- sí byť príliš výrazný, aby tvár nevesty bola dokonale pre- svetlená. Chvost môže byť v prípade odvážnejšej neves- ty posadený aj na jednej zo strán, pričom na druhej stra- ne hlavy ostáva miesto pre kvet, závoj alebo malý klo- búčik. Takýto účes sa hodí nielen dlhým, ale aj na polo- dlhým vlasom. 5. Krátke – kto kedy tvrdil, že sa s krátkymi vlasmi nedá urobiť štýlový svadobný účes? Pre dobrého kaderníka môžu byť krátke vlasy skve- lou výzvou. Záleží samozrej- me aj od celkového strihu, farby a kvality vlasov budú- cej nevesty a aký účes si trúf- ne kaderník z vlasov vytvoriť. Najpravdepodobnejšími doplnkami sú spony, malé kvietky a iné vhodné vlasové doplnky, ktoré elegantne vy- niknú aj na krátkych vlasoch.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /22/ SvadbaOnline.sk T ento fakt je nemenný. Krásu nevesty umocňuje jej radosť, šťastie, ktoré z nej žiari na stov- ky kilometrov, zamilovanosť, ktorá jej dáva krídla. O to viac v jeden z najkraj- ších dní jej života. Spolu s týmito sku- točnosťami si však (hlavne tá ženská časť svadobných hostí) určite všimne aj to, aké šaty nevesta zvolila a koľko tak asi investovala do svojho účesu. Len- že nie každý účes a nie každé šaty vy- niknú dokonale samy o sebe. Doplnky sú tou najideálnejšou cestou k nevesti- nej dokonalosti. vlaSy - korunka kráSy Nenavštíviť pred svadbou kader- níčku alebo stajlingový salón je pre dnešné nevesty takmer nemysliteľ- né. Úprava vlasov patrí medzi jeden z najzásadnejších zásahov do nevestin- ho celkového imidžu. Či už zvolíte ob- ľúbený vypnutý variant alebo necháte, ako majiteľka dlhých vlasov, vyniknúť ich dĺžku a bujnosť, nemáte čo poka- ziť. U krátkych účesov a vypnutých vla- soch sa však vysoko odporúča do úče- su zakomponovať aj nejaké drobné vla- sové doplnky. Čo účes ,,stratí“ na dĺžke, to doženie na originalite takýchto vi- zuálnych drobností. Skúste napríklad ozdobné hrebene do vlasov alebo drob- né kvetinové aplikácie. Účes tak na- dobudne úplne nový vzhľad. Niektoré hrebene do vlasov inšpirované päťde- siatymi rokmi sú doplnené aj o drobný závoj, ktorý vám zakryje časť tváre na- miesto klasického, dlhého závoja. Pre inšpiráciu si skúste pozrieť ponuku ob- chodu so svadobnými doplnkami na in- ternetovej stránke www.weddhouse.sk. Pripravte sa však aj na možnosť, že si z toľkých krásnych kúskov nebudete ve- dieť vybrať. mať to na krku... Mať na krku nepredvídateľné predsvadobné povinnosti nie je práve najpríjemnejšie. Ale o to príjemnejší pohľad bude na vás ako nevestu, keď budete mať na krku niečo iné. Naprí- klad vkusný náhrdelník, ktorý zvýrazní váš dekolt a bude v dokonalej súhre s náušnicami. Samozrejme, náušnice a náhrdelník vyberajte až po tom, ako budete pevne rozhodnutá pre svadobné šaty. Pretože v prípade, že budú šaty lemovať krk, žiaden náhrdelník už potrebný nebude. Naopak v prípade, že si vyberiete momentálne veľmi moder- né šaty korzetového typu, ozdobu krku určite zvážte. Náhrdelník vyberajte tak, aby nebol dominantnejší ako šaty, ale aby napriek tomu upútal pozornosť. K svadobným šatám sa z kovov rozhodne viac hodí striebro ako zlato, no aj biele zlato dokáže spraviť divy. Takisto ko- rálkové náhrdelníky majú svoje čaro a štrasová ozdoba krku zas bude dobrou voľbou pri jednoduchšom strihu sva- dobných šiat. ruka v ruke (k Svadobnému Stolu) Manikúra je takisto jedným z kom- ponentov, ktorý dotvára nevestin vzhľad. Nech už zvolíte dlhšie gélové nechty, tradičnú francúzsku manikú- ru (je nielenže veľmi vkusná, ale hodí DoplnkySÚ ceStou k dokonaloSti Niektoré skutočnosti týkajúce sa svadieb by sa mali zapísať medzi životné pravdy. Napríklad to, že nech je na svadbe hocikoľko krásnych žien, nevesta bude jednoducho vždy tá najkrajšia.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /23/ SvadbaOnline.sk sa ku každému typu šiat) alebo vyskú- šate niečo extravagantné, vždy berte do úvahy svadobné a spoločenské šaty, ur- čené na neskoršie hodiny. Každá neves- ta má svoj vlastný vkus. Niektoré z vás rady prekvapia okolie, niektoré sa rad- šej držia tradícií. Preto zvoľte aj úpravu manikúry tak, aby ste sa cítili čo najlep- šie práve vy. Odvážnejšie nevesty však majú oveľa viac možností, z ktorých si vybrať. Skúste napríklad poprosiť manikérku, aby vám vyzdobila nechty prstenníkov výraznejšími ornamentmi ako nechty ostatných prstov. Alebo zvoľte ďalší osvedčený doplnok – prsteň. Teraz výnimočne nemáme na mysli obrúč- ku. Inšpiratívna pre vás môže byť aj fotografia, ktorej autorkou je nechtová dizajnérka Katarína Hitková. A keď už sme pri rukách, zaujíma- vou voľbou budú aj rukavičky. Biele za- matové alebo krémové doladia celkový dojem vášho vzhľadu, no v prípade, že siahnete po rukavičkách v staroružovej farbe, budete vyzerať ako skutočná princezná. Opäť tu platí pravidlo, že rukavičky je vhodné zladiť napríklad s kyticou alebo inými doplnkami. aj to, čo na Prvý Pohľad nevidno, zaváži Zvyčajne si nevesty vyberajú klasic- ké dlhé šaty, ktoré zakrývajú ich nohy. No súčasní módni návrhári sa nebránia ani variantu odkrytých nôh. Nech už sa vy rozhodnete pre ktorúkoľvek alterna- tívu, topánky by ste nemali vyberať bez rozmyslu. Mali by spĺňať hneď niekoľko kľúčových atribútov. Jedným z tých dô- ležitejších je pohodlnosť, ktorú by ste mali cítiť po ich obutí. Otlaky vám totiž môžu nepekne znepríjemniť svadobnú hostinu. Ale povedzme si úprimne, ne- zvíťazí niekedy (hlavne u nás žien) krá- sa topánok nad tým, či sa nám dobre nosia? Našťastie žijeme v 21. storočí a tak máme na výber snáď z milión mož- ností. Nič vám však nepadne tak dobre, ako zbadať nejaký pár topánok a pove- dať si: ,,To sú ony!“. Takže buďte trpezli- vá a hľadajte opäť tak, aby výsledný pár bol v harmónii s ostatnými doplnkami. Aby ste sa cítili sexy, nezabudnite ani na podväzok. Na prvý pohľad nevi- diteľný, no čoraz častejšie dominujúci svadobným zvykom a tradíciám aj na slovenských svadbách. Modrý, červený, ružový i biely sa bude na vašej nohe určite pekne vynímať. Ak vezmete do úvahy aj takú maličkosť, akou je práve podväzok a zladíte ho s farbou kytice, body za kreativitu nedostane len ženích za jeho stiahnutie zubami, ale aj vy. mySlite aj na Svoju Polovičku Doplnky slúžia na to, aby dali bod- ku za vašim skvelým vzhľadom. Ale ne- smiete zabudnúť na to, že dopĺňať by ste sa mali aj vy aj ženích. A to nie len vo vašom vzťahu, ale aj outfitmi na spo- ločnej svadbe. Ak bude vaša kytica z červených ruží, pripnite červenú ružu aj na oblek ženícha. Hoci sa u muž- skej časti svadobného páru nedá ex- perimentovať tak, ako u nevesty, skús- te sa vynájsť a dolaďte sa tam, kde sa dá. Zlaďte kravatu s rukavičkami, manže- tové gombíky s nevestiným náhrdelní- kom. Skrátka, dajte si záležať na kaž- dom jednom doplnku. Svadobčania is- totne docenia, že vám to bude krásne ladiť nielen zvnútra, ale i navonok. *

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /24/ SvadbaOnline.sk Svadobná noc:od mníšky mám ďaleko, ale vyzerať ako ProStitÚtka nechcem push-up podprsenka 19.90 € nohavičky 12.90 € push-up podprsenka 29.90 € nohavičky 12.90€ podväzkový pás 15.90 € nevystužená podprsenka bez kostice 19.90€ nohavičky 12.90 € nevystužená podprsenka s kosticami 25.90 € nohavičky 9.90 € nevystužená podprsenka s kosticami 25.90 € nohavičky 9.90 € nevystužená podprsenka s kosticami 29.90 € nohavičky 12.90 € nevystužená podprsenka s kosticami 19.90 € nohavičky 9.90 € Každá z nás má svoju obľúbený typ spodnej bielizne. Niektoré neznášajú tangá, niektoré si nedokážu obliecť inú ako čipkovanú podprsenku. Naši chlapi majú tiež svoje nároky. Kým jednému pri pohľade na svoju nastávajúcu v pod- väzkoch a korzete tečú sliny ako psíko- vi na prechádzke, druhý by ju s takým- to imidžom poslal rovno do nevestinca. Svadobnú noc chce ale žena zažiť len raz, preto by možno nebolo na škodu obliecť si niečo výnimočné. Mysmepripravilipárkúskov,abyste samohliinšpirovať.Tak,čotobude?Než- nákošieľkaaleboodvážnykorzetspod- väzkamiapančuškami? Bielaklasika alebobudetesfarbamiexperimentovať? čo dneS letí: „bardotky“ (podprsenky s korze- tovým strihom), ktoré skombinujete s podväzkovým pásom a pančuškami Na čo nesmiete zabudnúť: Vybrať typ bielizne vhodný pre vašu postavu. Ak máte pár kíl naviac, skúste tvarovací korzet s kosticami. Článok sme pripravili v spolupráci so značkou spodnej bielizne Intimissi- mi. Všetky produkty nájdete na www.intimissimi.sk. Všetky produkty sú z kolekcie je- seň/zima 2010 a do obchodov sa dostá- vajú priebežne. *

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /25/ SvadbaOnline.sk krajkové body so širokými ramienkami a V-výstrihom 35.90 € krajkový korzet s vystuženými košíčkami a podväzkami 39.90 € nohavičky 12.90 € saténová košieľka 29.90 € nohavičky 12.90 € košieľka 29.90 € nohavičky 12.90 € hodvábna košieľka 29.90 € saténová košieľka 35.90 € saténová košieľka 39.90 €

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /26/ SvadbaOnline.sk P ovedzme si na rovinu, kaž- dá žena – Slovenka, Američan- ka, kresťanka či moslimka, vy, vaša mama a áno aj vaša odporná suse- da z vedľajšieho vchodu – ste mali ale- bo máte tie najromantickejšie predsta- vy o prvom milovaní. Niečo ako, že to bude v posteli s baldachýnom, nevtie- ravým hudobným podmazom, sviečka- mi... a s láskou svojho života. Určite nie s opitým spolužiakom počas nevydare- ného piatkového žúru. Prirodzene, že to chcete so všetkou parádou. O tázkou ale ostáva, ako dlho budete ochotná na lásku svojho života čakať. Bude to váš šestnásťročný frajer? Dvadsaťpäťročný muž, s ktorým máte perspektívny vzťah a možno raz...? Alebo to bude až váš možno viac ako tridsaťročný manžel? ten Pravý, trikrát inak Hodinky tikajú a vaša nedotknutosť z vás doslova vyžaruje krížom-krážom? Nuž, je na čase vám povedať, že panen- skú blanu jednoducho máte a musíte sa rozhodnúť, ako s ňou naložíte. Pekne po poriadku, ako rastiete a vzdelávate sa, budete mať príležitosť venovať svo- je panenstvo rôznym kategóriám chla- pov. Buď to budú také tie prvé tínedžer- ské lásky (je ale málo pravdepodobné, že s niekým takým skutočne aj vycho- váte deti a nakoniec zostarnete a bude- te si navzájom pripomínať, kedy treba užiť lieky), alebo príde niekto dospelej- ší, väčšinou po dvadsiatke, s kým to bu- dete myslieť trocha vážnejšie. Nuž, ak ste niekoho takého našli, gratulujeme. Samozrejme, čo sa týka panenstva, tu už vstupujú do hry iné faktory. Milujete ho, on miluje vás a po- čítate, že o pár rokov, keď budete mať našetrené na byt, skončené školy a udobrených príbuzných, by ste sa mož- no aj mohli vziať. Časom ste sa nauči- li rozoznávať, kto za to stojí. On krité- riá spĺňa. Tentoraz máte väčšiu istotu. Tak čo? Pôjdete do toho a venujete svoj vienok zelený chlapovi, ktorý ešte nie je vaším manželom, ale je to vážny adept? Panna až do Svadby: ako dlho vydržíte čakať vy? Povedzme si na rovinu, každá žena – Slovenka, Američanka, kresťanka či moslimka, vy, vaša mama a áno aj vaša odporná suseda z vedľajšieho vchodu – ste mali alebo máte tie najromantickejšie predstavy o prvom milovaní.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/nevesta/ /27/ SvadbaOnline.sk Lebo viete... aj adepta môžete vyskúšať potrápiť až do svadby, kedy predpokla- dáte, že si výberom lásky svojho života budete najistejšia. Jediné, na čo by ste mali brať ohľad pri tejto možnosti nie je však nič iné ako fakt, či tým netrápi- te aj seba. Strach Sa ako dôvod neráta Inak povedané, ak niekoho miluje- te a chcete s ním spať a on to čistou ná- hodou nie je nejaký zákerný sukničkár a cíti to tak isto, prehodnoťte svoje po- stoje. Ste veriaca a idete podľa nábo- ženskej šablóny? To je super! Veď koľ- ko ľudí už stratilo vieru v čokoľvek a vy ju máte a pestujete. Chcete tým spra- viť radosť rodičom či spoločnosti? Fajn. Spoločnosť potrebuje rôznorodosť a darčeky pre rodičov môžu mať rôz- nu formu. Rozhodli ste sa žiť bez sexu, lebo by vás odpútaval od duchovných zážitkov? Úžasné! Spoločnosť potrebu- je filozofov. Nech máte akýkoľvek, ná- boženský či vedecký dôvod nespať pred svadbou s nikým, je to v poriadku a ví- tané. Hlavne ale musíte obhájiť sama pred sebou, že to nie je zo strachu. Že čakáte, lebo chcete ostať „čistá“ pre manžela a urobiť radosť svojmu Bohu a nie preto, lebo vás vychovali v predsta- ve, že sex pred manželstvom jednodu- cho mať nemôžete. A už vôbec nie pre- to, že by ste sa báli, čo povie Mamka Pôstková. realita v číSlach Aké sú teda skutočné štatistiky? Koľko ľudí si vyberá panictvo a panen- stvo až do svadby? „Slovenskí muži aj ženy začínajú vo väčšine prípadov po- hlavne žiť približne vo veku 18 rokov. Priemerný vek mužov je 18,17 roka, priemerný vek žien 18,36 roka. S po- hlavným životom pred uzavretím man- želstva 3/4 mužov aj žien reprezenta- tívnej vzorky obyvateľov Slovenska sú- hlasilo, 11 % mužov a žien nesúhlasilo a 14 % mužov a 12 % žien sa voči pohlav- nému životu pred manželstvom stava- lo nerozhodne,“ vraví sexuológ Róbert Máthé. Tak si môžete teda sami spra- viť obraz o tom, čo je zrejme pre väčši- nu ľudí prirodzenejšie. Nech je tak, či onak, nikdy nedovoľ- te, aby sa vaša hodnota odvíjala od exis- tencie alebo neexistencie vášho hyme- nu. Nedajte si nahovoriť, že vaša nepo- škvrnenosť zvyšuje vašu cenu na trhu. Nežijeme v rozvojovej krajine. A nedaj- te si nahovoriť, že vaša neskúsenosť vás diskvalifikuje. Toto predsa nie je nijaký sexbiznis. ani jeden z váS nie je na kľÚčik Na čo by ste však myslieť určite mali je vaše slávne sexuálne fungovanie po svadbe. Tu sú zdržanlivejšie páry to- tiž po technickej stránke skutočne v ne- výhode. Ono je to možno maximálne otrepaná fráza, ale dobrý sex vám ne- spadne len tak z neba. Musíte poznať svoje i partnerovo telo. To je niečo, čo sa treba naučiť. Ak je jeden z partnerov pred svadbou panic alebo panna, nieke- dy sa vyskytnú komplikácie. „Môžu sa vyskytnúť aj rôzne nečakané problémy, ktoré sa týkajú často nesúladu v častos- ti stykov, či neprežívania vyvrcholenia u žien a či objavenia sa akejsi ľútosti nad nedostatočne vyžitým predmanžel- ským obdobím. Istá časť mužov vyža- duje sexuálnu nedotknutosť svojej part- nerky pred vstupom do manželstva, čo zvyšuje v ich očiach jej hodnotu, avšak aj v tejto súvislosti sa môžu obja- viť problémy týkajúce sa ich príliš do- minantného, vlastníckeho správania a často aj žiarlivosti. Objaviť sa ale môžu aj vážne problémy týkajúce sa sexuál- nej orientácie alebo sexuálnej úchylky, pri ktorých uzavretie manželstva je len akousi náplasťou, či maskou skutočnej sexuality takýchto partnerov,“ vypočí- tava sexuológ. Nuž, nikdy neviete. Tento výsledok je zaujímavý z dvoch dôvodov. Totiž potvrdzuje domnien- ku, že veľa mladých ľudí nepodlieha tej takzvanej zlej, hnusnej presexualizova- nej dobe a tiež potvrdzuje ďalšiu neme- nej významnú hypotézu, že ak dokáže- te používať mozog, viete sa rozhodnúť sami bez toho, aby ste svoje rozhodnu- tie museli odôvodňovať cirkvou či na- opak telesnými pudmi. * -vš- anketa: Poznáte vo svojom okolí diev- ča, ktoré chce ostať pannou do svadby? áno - 53% nie - 47%

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/ženích/ /28/ SvadbaOnline.sk P ráve ste sa odhodlali. Ako muž činu ste spravili krok dopredu. Musím však podoknúť, že hoci je vaše gesto veľmi romantické a pravde- podobne aj dlho očakávané (my, ženy, sme naozaj nedočkavé), zrejme ste cel- kom nepočítali s následkami. Oko- lo vás sa začala nezastaviteľná tiráda. Vaša nastávajúca už vôbec nie je taká milá a rozumná, za akú ste ju považova- li. Odrazu na nej badáte nepokoj, mier- nu nervozitu, možno aj počiatky prebú- dzajúcej sa agresivity. To, čo sa od vás, ako budúcej hlavy (alebo aj krku) rodi- ny očakáva, je poskytnúť oporu. Preto svoju vyvolenú jemne objímte, ale ráz- ne upokojte. Viem, zdá sa, že tieto dva úkony sa vylučujú, ale nie je to pravda. Ak prejdete týmto aktom a chcete stav po ňom zachovať, tak počúvajte. Neves- ta potrebuje, aby ste jej prestali odpo- rovať, ale zároveň dali najavo svoj ná- zor (t.j. čo najpresnejšie opísali, ako si svadbu predstavujete). Hoci sa vám to zdá ťažké, skúste sa zamyslieť aj nad vý- berom obleku (samozrejme, radšej svo- je rozhodnutie koordinujte s nevestou). Vašej budúcej manželke tým ušetríte nervy a budete prekvapený, ako rých- lo sa zregeneruje do pôvodného stavu spred darovania prsteňa. Domnievam sa, že tento príspevok sa vám do rúk dostane až po prečíta- ní a schválení budúcej nevesty (preto sa ospravedlňujem všetkým pokojným dievčatám a ženám, ktoré svadba nepri- pravuje o rozum). Nasledujúce riadky by som preto mala viac adresovať než- nejším polovičkám, ale napriek tomu dúfam, že poradia aj chlapom. Na trhu je viacero materiálov, kto- ré sú vhodné na výrobu obleku. V poži- čovni majú hlavne obleky zo syntetic- kých vlákien, ktoré sa síce ľahko udr- žujú, ale takisto sú menej kvalitné. Po- kiaľ chcete siahnuť po kvalite, stavte na vlnu. Oblek bude síce drahší, ale ocení- te jeho pohodlnosť a počas teplých me- siacov aj priepustnosť materiálu. Farba vášho svadobného odevu musí ladiť s nevestinými šatami. V pra- xi platí pravidlo, že studené farby kom- binujeme so studenými a podobne je to i s teplými. Ak teda má nevesta bie- le šaty, vyberáte studené farby – čier- nu, antracitovú, striebornú, sivú a bielu. Pokiaľ nechcete na fotkách vyzerať ako zažltnutý papier, určite si neobliekajte krémové odtiene. Pôsobilo by to rušivo a vaše budúce deti by si mysleli, že čis- tiareň je vynález 21.storočia. O výbere mužského odevu rozho- duje aj veľkosť svadby. Ak máte men- šiu svadbu, a teda počet pozvaných ne- presahuje 25 hostí, tak si ženích vy- berá klasický čierny oblek. Avšak mať sivú alebo striebornú nie je nezvyčajné. Podľa spoločenskej etikety je svadba je- dinou príližitosťou, kedy muž prispôso- buje výber oblečenia žene. Ako je vyš- šie spomenuté, je dôležité, aby sedeli farby. Nech má nevesta šaty akejkoľvek farby, ženích by mal svoju košeľu fareb- ne doladiť. Veľká svadba má zvyčajne synony- mum - honosná svadba. Na takúto prí- ležitosť je vhodný žaket. V tradičnej forme je to čierny alebo antracitový vl- nený kabát so šikmo strihnutými šos- mi. Je doplnený bielou alebo béžovou vestou z vlny alebo ľanu a sivými prúž- kovanými nohavicami. Košeľa je bie- la s bielym límcom. Podľa modernejšej verzie sa límec ohýba a pridáva sa kra- vata alebo šitá šatka v sivej či striebor- nej farbe. Na mysli by ste mali mať aj to, že žaket je odev, ktorý sa nosí za svetla, čiže je vhodný na svadbu do približne tretej hodiny popoludní. Frak je síce striktne večerným oble- čením, ale odborníci na etiketu sa zho- dujú, že môže byť aj súčasť svadobného odevu. Je to slávnostnejší oblek, kto- rého kabát má predné časti vykrojené a zadné predĺžené. Nosí sa vždy rozo- pnutý. Aby bol „outfit“ kompletný, že- ních bude potrebovať bielu vestu, ko- šeľu s piké náprsenkou a stojacim lím- com. Ako čerešnička na torte pôso- bí biely motýlik. Podobne ako žaket, aj frak sa hodí len na honosné svadby, kto- ré sa konajú za svetla, t.j. do tretej po- poludní. Ak vám náhodou napadlo, že vám v skrini visí otcov starý, ale kvalitný a stále trvácny smoking a dlho nevi- del denné svetlo, tak na túto ideu rov- no zabudnite. Smoking je večerné oble- čenie, ktoré sa nenosí do šiestej hodiny popoludní. Takže pokiaľ nepripravuje- te svadbu na severe Fínska počas osláv polárnej noci, tak si oblečte radšej ob- lek alebo žaket. Keď vám bude vaša mama pomáhať s oblekom, tak jej môžete dať nenásil- ne pár estetických rád. Uzol na krava- te prispôsobujte golieru košele. Pri ši- rokom golieri je vhodný väčší uzol a pri užšom jednoduchý a menší. Nezabú- dajte, že súčasťou obleku sú aj manže- tové gombíky a vreckovka do náprsné- ho vrecka saka. Predpokladám, že keď ste si už kľak- li pred vašu vyvolenú, tak sa na svadbu tešíte. No napriek tomu si neodpustím malú radu: Neprežente to s alkoholom počas rozlúčky so slobodou. Vaša hla- va vám bude vďačná a vy budete vyža- rovať zdravú energiu. A usmievajte sa. Nie je nič príťažlivejšie a sympatickej- šie ako mužský úsmev, keď radosť nao- zaj pociťuje. * čo So ženíchom alebo Suit uP! » Nevesta potrebuje, aby ste jej prestali odporovať. «

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/ženích/ /29/ SvadbaOnline.sk V iete, že nie každý prsteň, ktorý vidíte v klenotníctve, sa dá pou- žiť ako snubný? Povedzme, že vy a váš drahý ste tak troška alternatívny pár. To máte po probléme. Ako snubný prsteň mô- žete použiť plastový prstienok z jar- moku a obrúčky si pokojne uvijete z trávy. Nikto vám za to hlavu neodtrh- ne. O prstene predsa v manželstve ani pred ním nejde. Ale čo tie ženy, ktoré majú o zásnubách a požiadaní o roku trocha tradičnejšiu predstavu? Nuž tie si predsa zaslúžia naozajstný snubný prsteň. Pritom nemusí ísť o jedinečný briliantový výstavný exemplár. Snubný prsteň zoženiete aj za 100 eur. Ale ak sa váš drahý chce plesnúť po vačku, hor- ný strop ohraničený samozrejme nie je. Ceny diamantových prsteňov začínajú zhruba pri 900 eurách. Pri kúpe nech má váš nastávajúci na pamäti, že snubný prsteň býva najčas- tejšie zo zlata, v ktorom by mal byť osa- dený bezfarebný kameň (teda diamant alebo zirkón). Okolo najväčšieho ka- meňa v strede môžu byť osadené tiež menšie kamienky a tie niekedy bývajú aj farebné. Pre muža býva dilemou, ako vybrať správnu veľkosť prstienka. Väčšina sa teda uchýli k tomu, že vám jednodu- cho na krátky čas ukradne z poličky ne- jaký iný. S touto korisťou buď beží rov- no za klenotníkom, alebo si prsteň na- vlečie na malíček a snaží sa zapamätať si jeho veľkosť. Tu by sme pánom pora- dili menší trik. Ak už partnerkin prsteň máte, obkreslite si ho na kúsok papiera alebo urobte odtlačok trebárs do plas- telíny. No koniec koncov väčšina párov aj tak po zásnubách navštívi klenotníka ešte raz, aby veľkosť upravil. Chvalabo- hu, konkrétny vybraný model 99% bu- dúcich neviest vymeniť nechce. Predsa len, darček je darček. Článok bol pripravený v spoluprá- ci s klenotníctvom Rotax. Uvedené pro- dukty nájdete v jeho prevádzkach. prstenčo Sa blyští nie je všetko 14-karátové biele zlato, zirkón 14-karátové žlté zlato, zirkón 14-karátové biele zlato, briliant 14-karátové žlté zlato, briliant 14-karátové biele zlato, briliant 14-karátové žlté zlato, zirkón

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/ženích/ /30/ SvadbaOnline.sk D nes si už môžete vyberať z takmer nekonečnej ponu- ky domácich či exotických jedál, no len málo párov pohrdne najobľúbenejšou slepačou polievkou a hlav- ným jedlom obvykle z hydiny. Pre malú inšpiráciu, akú podo- bu môže mať aj vaše svadobné menu, sme pre vás navštívili reštaurácie dvoch hotelov na opačnej strane Slovenska –jeden v Bratislave a druhý v Michalovciach a nafotili v nich skutoč- nú svadobnú hostinu. city hotel bratiSlava www.cityhotelbratiSlava.Sk Predjedlo: Plnená paradajka so šunkovou penou Šunkovo-syrový trojhran Bryndzová doboška so sušenou šunkou Hlavné jedlo: Kurací závitok plnený špenátom a syrom, bravčový filet gratinovaný syrom Gouda a omáčka DemiGlace vaše Svadobné menuKaždý dobre vie, že jedným z najdôležitejších prvkov dobrej svadby je dobré jedlo. Veď, kto by sa netešil na poriadnu hostinu. Kurací závitok plnený špenátom a syrom, bravčový filet gratinovaný syrom Gouda a omáčka DemiGlace city hotel bratislava

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/ženích/ /31/ SvadbaOnline.sk hotel jalta www.jalta.Sk Predjedlo: Broskyňa plnená pochúťkou z kuracieho mäsa Hlavné jedlo: Labužnícka zmes pyramída (kombinácia bravčového, kuracieho mäsa a hovädzej sviečkovice) a pečené ze- miaky s rozmarínom a cesnakom

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /32/ SvadbaOnline.sk V áš drahý vás konečne požiadal o ruku. Po prvotnom šoku, sl- zách a rodinnom dojatí si uve- domíte, že práve prišla vaša životná rola. Ako budúca nevesta máte privilé- gium rozhodnúť sa, kde a kedy sa chce- te vydávať, koho si na svadbu zavolá- te, aké budú vaše „princeznovské“ šaty a všetky ostatné náležitosti, ktoré sa k vášmu dňu viažu. Poďme teda po poriadku. Pred- tým, než začnete zbesilo obvolávať svo- je kamarátky, aby mohli mať tú česť po- môcť vám s výberom šiat, zastavte sa na chvíľku. Rozvážna nevesta je dob- rá nevesta. Premyslite si, čo naozaj po- trebujete a za čo ste ochotná si pripla- tiť. Aby sme vám to uľahčili, siahli sme po poznatkoch a skúsenostiach sva- dobnej agentúry Elizabeth v Bratislave. S ich spoluprácou vám prinášame zá- kladn prehľad všetkého, čo by ste si že- lali. Zároveň tak máte možnosť vybrať si, či stojíte o rozprávkovú svadbu, ale- bo sa uskromníte, lebo ste sa rozhodli, že svadobná cesta musí byť viac ako len príjemná dovolenka niekde pri Stredo- zemnom mori. Asi každej neveste najskôr napadnú najdôležitejšie komponenty celej cere- mónie, a teda – obrad, šaty, hostina. Ak ste jeden zo šetriacich typov, šaty si ur- čite požičiate (ak vám ich nešila babič- ka alebo ste si zaplatili za ušitie a chce- te ich posunúť ďalšej generácii). Pod- ľa agentúry Elizabeth sa cena požičné- ho pohybuje od 200 do 1000 eur pod- ľa vášho výberu. Ženích si oblek zrejme kúpi, čo ho môže stáť približne rovnako ako požičné svadobných šiat, od 150 až do 1500 eur. Ak ste po výbere vhodného obleče- nia pripravení naplánovať aj hostinu, nech sa páči. Samozrejme, suma prud- ko stúpa s počtom pozvaných. V kaž- dom prípade, aj tu máte možnosť vy- brať si v závislosti od druhu menu. Cena na osobu sa pohybuje od mier- nych 25 až do závratných 200 eur, kto- ré by ste mohli minúť na požičné jedno- duchších šiat. K hostine patria aj svadobné dopln- ky ako torta a zákusky, kvety, menu líst- ky, zasadací poriadok, výzdoba obrad- nej siene aj miestnosti, kde usporadú- vate svadobnú hostinu a iné (pre nie- koho povinné) náležitosti. Predpokla- dajme, že tortu chce každý budúci pár, ktorý sa nevie dočkať, kedy bude môcť po obrade maškrtiť. Ako pri všetkom, aj tu vaše požiadavky zavážia na cene. Ak nemáte doma cukrárenského guru, kto- rý vám ju vyčaruje za niekoľko hodín len z čírej náklonnosti, zrejme siahnete hlboko do vrecka. Jeden z najlacnejších a najjednoduchších variantov začína na 30 eurách, ale s pribúdajúcimi poscho- diami a marcipánom sa cena môže vy- šplhať na 400 eur. Na stoloch sa pekne a účelovo vynímajú aj zákusky. Čiastka ako (ne)šetriť na Svadbe Váš drahý vás konečne požiadal o ruku. Po prvotnom šoku, slzách a rodinnom dojatí si uvedomíte, že práve prišla vaša životná rola.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /33/ SvadbaOnline.sk sa odvíja od 4 do 15 eur na osobu. Aby bola svadba prevoňaná a pre oko zaujímavá, kvety nemôžu chý- bať. Svadobná kytica a prípadné pier- ko pre ženícha vás môže stáť 33 až 150 eur, pričom väčšou položkou je priro- dzene nevestina kytica. Ak ste fanušíč- kou kytice aj pre družičky/mamičky/ svedkyne, tak sa pripravte na príplatok od 10 do 50 pre každú z nich. V prípa- de, že si potrpíte aj na pierka pre otcov a svedkov, tak nezabudnite na ďalších 3 až 6 eur. Výzdoba svadobnej sály vám môže urobiť škrt cez rozpočet. Ak chcete nie- čo menej nápadné, alebo sa s tým mu- síte zmieriť, určite ušetríte nemalé vý- davky. Menšia sála a strohejšia výzdo- ba by vás vyšla od 200 eur, kým suma až do 5000 eur vám zaistí viac balóni- kov a stužiek. Obradná miestnosť môže zostať jed- noduchšia, ale vydávate sa iba raz, tak šup do toho. Náklady sú jednoznačne nižšie – od 20 do približne 500 eur. Keď čítate tento článok, tak ste už asi dostali vysnený zásnubný prsteň. Čo však obrúčky? Predpokladajme, že s partnerom máte podobnú predsta- vu o ich výzore. Problémom môže byť dohoda na cene. Tie lacnejšie dostane- te od 200 eur. V prípade, že ich chcete mať exkluzívnejšie, pripravte si kredit- ku. Môžete, pokojne, zaplatiť viac ako 1500 eur v závislosti od materiálu. Ženy sú tvory kreatívne, a preto sa tešia ako si pred svadbou sadnú do po- hodlného kresla v salóne a nechajú zo seba vytvoriť skvost. Ale za mejkap, účes, prípadne aj úpravu nechtov môže- te ušetriť. Cena sa pohybuje od skrom- ných 50 eur. Pre tie náročnejšie, čo si doprajú rozmaznávajúce posedenie pred zrkadlom: ak chcete mejkap ne- chať vyniknúť na vašich fotkách, tak si pripravte aj 300 eur. To, čo je pre vás udalosť, ktorá sa sta- ne iba raz v živote, pre niektorých je to šanca ako si zarobiť. Preto, pokiaľ nemá- te v rodine alebo medzi priateľmi šikov- ného kamaráta, ktorý má umelecké cí- tenie a ovláda funkcie zrkadlovky, staví- te na profesionála. Vás rozpočet nemalo ovplyvní aj on. Od začiatočných 200 eur až po pokročilých 800 eur je suma, kto- rú budete musieť obetovať, aby ste svoje fotky mohli ukázať vnúčatám. Nestačia vám fotografie? Obráťte sa na kameramana. Ten však ochudobní vašu peňaženku o vyššiu čiastku. Profe- sionál neváha prijať aj astronomických 1000 eur. Hneď sa vám fotky javia kraj- šie a ostrejšie? Na svadobnej hostine čakáme zá- bavu. Automaticky preto siahnete po hudbe. Ak nechcete obsluhovať hifi vežu, tak otázka znie: DJ alebo živá hudba? Cena vás v tomto ohľade veľ- mi nezaskočí. Od 200 do približne 700 eur zaplatíte DJ alebo živej kape- le. Chcete vytvoriť dojemnejšiu atmo- sféru už na obrade? Za sláčikové trio alebo kvarteto v priemere od 150 do 400 eur. Operná speváčka vám skráš- li obrad od 100 do 300 eur a neobvyk- lá harfistka vás bude stáť ďalších 100 až 200 eur. K svadbemôžupatriťajšpeciálnedo- plnkovéslužby,napríkladčepčeniene- vestyfolklórnymsúborom,kdesavšak cenapohybujepodľapočtuúčinkujúcich, trvaniaa podobne.K inýmpatríajstarej- ší,tedazabávač,ktorývásodľahčío ďal- šíchaž200eur.Ohňovášoua ohňostroj súsíceexotickýmspestrením,alevášroz- početmôžuobraťažo 1500eur. Ak chcete zanechať na hosťoch do- jem, určite ich obdarujete malými dar- čekmi. Môžu mať niekoľko podôb, a teda aj cenových relácii. Či už je to víno alebo destiláty s vlastnými etike- tami od 3 do 15 eur alebo mandle a pra- linky v krabičkách do 3 eur. Ak ste prišli až na záver, tak to so svadbou myslíte naozaj vážne. Keďže konečná cena závisí vo veľkej miere od počtu hostí na svadbe, výsledná suma bude fixná až keď budete mať presný počet hostí. Keď počítame s 30 hosťa- mi, tak najnižšia cena sa pohybuje pri- bližne od 3000 eur. Ak ste maximalisti, tak rátajte aj s niekoľkonásobnou čiast- kou. Pozornému oku neušlo, že v kalku- lácii nie je svadobná cesta. Tú si môžete vybrať podľa vkusu alebo ju vôbec ne- musíte absolvovať. Keď som na začiat- ku zisťovala ceny, chcela som mať pres- ný finančný strop. Avšak, pani Agne- rová zo svadobnej agentúry Elizabeth ma vyviedla z omylu. Vďačne mi pripo- menula, že najlacnejšia svadba je tajná svadba. Tá pozostáva z nevesty, ženícha a dvoch svedkov na matrike a bude vás stáť len 16,50 eur. * » Premyslite si, čo naozaj potrebujete a za čo ste ochotná si priplatiť. «

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /34/ SvadbaOnline.sk V áš svadobný deň sa nezávrat- ne blíži a postupne si odškrtá- vate zoznam vecí, ktoré musíte ešte vybaviť. Pozvánky sú rozposlané, torta objednaná, šaty si máte ísť do sa- lóna vyskúšať už najbližší víkend. Istot- ne vás máta, či ste na niečo podstatné nezabudli. A čo odvoz? Aj ten už máte. A jeho výzdobu? Bolo by predsa pek- né vystúpiť z auta, ktoré má skutočne originálnu výzdobu. Svadobné auto by malo totiž jasne hovoriť, že vezie krás- nu nevestu a zároveň by jeho vzhľad mal podtrhnúť aj celkovú atmosféru momentu, keď nevesta po prvýkrát z auta vystúpi pred očami napätých sva- dobčanov. Preto sa skúste nechať inšpi- rovať niekoľkými tipmi, ako svadobné auto vyzdobiť skutočne nezvyčajným a nápaditým spôsobom a zanechať tak nezabudnuteľný dojem. ako začať? Príprava svadby prináša množstvo nepredvídateľných situácii a určite i ne- jaké tie stresy. Preto sa nielen vám, ale istotne aj vašim svadobným pomocní- kom, uľaví, ak časť práce za vás spraví niekto iný. Na Slovensku sa na svadob- nú výzdobu špecializuje čoraz viac fi- riem. Buď ide o kvetinárstva alebo o fir- my, ktoré pripravujú celé svadby a ich sortiment tak zvyčajne zahŕňa aj spo- mínanú výzdobu svadobného auta. Má- lokto z nás pozná aktuálne módne tren- dy, ktoré sprevádzajú svadobnú výzdo- bu. Ušetrite si teda vrásku na čele a ne- bojte sa nechať si poradiť od odborníka. Premietnite do výzdoby Svoj vkuS Vybrať si tú pravú výzdobu nemu- sí byť až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Rozhodovanie si však môže- te do značnej miery uľahčiť. Preto si vo- pred utvorte aspoň približnú predstavu o tom, čo sa vám páči a čo vám najviac vo výzdobe vyhovuje. Chcete, aby výzdo- ba auta ladila s vašou kyticou alebo do- konca so šatami? Iné kvety ako ruže si neviete predstaviť? Premietnite do vý- zdoby svoj vkus, nech každý vidí, že je skutočne dobrý. Uzdu fantázii môžete v tomto prípade popustiť bez akýchkoľ- nevyStÚPte z obyčajného auta. Vyzdobte si ho! 1

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /35/ SvadbaOnline.sk vek výčitiek. Aj tu však platí, že nieke- dy je menej viac. Zvážte vhodnosť svo- jej predstavy s danou firmou a výsledok bude bezpochyby harmonický. Zo širokého spektra výzdob, kto- ré ponúkajú súčasné svadobné firmy a kvetinárstva, si môžete vybrať naprí- klad tieto alternatívy: tradičný Porcelán či netradičný Plyš? Porcelánovú bábiku v miniatúrnych svadobných šatách volí ako doplnok na nevestinom aute veľa svadobných pá- rov. Je nápaditá a navyše jasne nazna- čuje, že v aute sedí nevesta. Ak plánuje- te prísť na svadbu osobitne, auto muž- ského protagonistu svadby zas môže zdobiť porcelánový ženích. Okrem bá- biky môže byť predná časť auta do- zdobená aj viacerými bielymi stuha- mi pre dokonalé zvýraznenie celkového aranžmánu. Záleží len a len na vás a va- šom vkuse. Podobnou, no o čosi netradičnejšou možnosťou je naaranžovanie plyšových zvieratiek – ženícha a nevesty. Tento nápad zvolili aj zákazníci jednej z nit- rianskych firiem, ktorá sa zaoberá prá- ve svadobnými výzdobami. Sami, istot- ne, uznáte, že zámer byť originálni im skutočne vyšiel. Fantázii sa jednoducho medze nekladú. Predmet, ktorý bude kapote auta dominovať sa môže via- zať napríklad aj na vaše zoznámenie. S troškou odvahy bude určite aj vaše auto vyzerať unikátne a vy budete mať dobrý pocit z toho, že ste priložili ruku k die- lu. (Obr. č. 01, obr. č. 02) veľké kytice Tie sú, taktiež, obľúbeným dopln- kom výzdoby svadobného auta. Sú vkusné a čo je hlavné, sú nápadom, kto- rý istotne nikdy nezlyhá. Je však dôleži- té, pre aké kvety do kytice sa rozhodne- te a takisto aj to, akú farbu kvetov zvo- líte. Množstvo neviest prispôsobí svoj výber svadobnej kytici, ktorú v ruke drží počas samotného obradu. Nájdu sa aj páry, ktoré zvolia úplne iný druh kve- tín alebo aspoň odlišnú farbu. Ruže ako symbol lásky v takomto druhu výzdoby zatiaľ dominujú. Možno aj vo vašom prípade odvedie salón tak dobrú prácu, že budete sami prekva- pení ako pekne môže pôvodne celkom obyčajná ruža vyzerať. V spojení s uni- verzálne využiteľným brečtanom vy- tvorí nádherný kontrast. Aranžérov môžete poprosiť, aby 2 3 4 » Ruže ako symbol lásky v takomto druhu výzdoby zatiaľ dominujú. «

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /36/ SvadbaOnline.sk ruže usporiadali do symbolického srd- ca. Celkový dojem tak bude ešte lepší. Takisto umiestnenie kytice na aute nie je špeciálne dané. Štandardné, stredo- vé vyzerá veľmi pekne, ale aj diagonál- ne naaranžovanie dokáže prilákať zrak svadobčanov. Stále však platí, že zvo- liť na výrobu kytice iný druh kvetín než ruže môže byť takisto správnou voľbou. Veľkým trendom sú dnes ľalie, tulipá- ny či kálie. Biele, ružové, žlté – akokoľ- vek sa rozhodnete, nemusíte sa báť, že by výsledok po práci odborníkov nebol ideálny. (Obr. č. 03) tak trocha inak Svadieb sa už na svete uskutočnilo nespočetné množstvo a tak je pochopi- teľné, že chcete vy tu svoju usporiadať v odlišnom duchu ako všetci ostatní pred vami. Takže možno je pre vás priorit- nou aj samotná výzdoba auta. Ak máte radi originálne veci požiadajte salón, aby aranžmán doplnil napríklad o: • červené stuhy – použiť iba bie- le stuhy nie je vôbec povinnosťou, práve naopak, červená ako farba lá- sky bude veľmi vhodným dopln- kom, • rôzne dekoratívne predmety môžu takisto plnohodnotne nahradiť živé kvety, • dekoráciu na zadnom skle alebo dekoráciu puklíc na kolesách, ktorá zaručene zaujme. v jednoduchoSti je kráSa V prípade, že zdieľate tento názor, môžete sa inšpirovať ďalšími nápadmi z dielne firmy Kvety D&V. Tieto tipy sú pomerne jednoduché a napriek tomu veľmi vkusné a jemné. Naaranžované kúsky tvoria drobnučké kvetiny, špeci- álne aranžérske vlákna a drobné biele stužky. V oboch prípadoch sú kvety pri- pevnené ku kapote auta sotva viditeľ- nými vláknami a tak máte pocit, že sú na aute iba voľne pohodené. Pri zvolení jednoduchého štýlu výzdoby však neza- budnite na detaily, akými sú dvere auta či spätné zrkadlá. Výsledok rozhodne obyčajný nebude. Pekne vyniknú naj- mä hlavičky bielych ruží či drobné biele mašle. (Obr.č.04, Obr.č.05) Spoluprácakvetinárstvaalebosva- dobnejagentúryvámsurčitosťouveľ- mipomôže.Uvidíte,žebudetenapokon radi,žestevenovalipozornosťajvýzdobe auta.Veďajtakétospomienkovéfotogra- fiebudúnapokonpeknoupamiatkoupri spomínanínavašusvadbu.(Obr.č.06) Článok bol pripravený v spolupráci s firmou Kvety D&V Nitra. (Všetky fotografie poskytla firma) 5 6

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /37/ SvadbaOnline.sk „V ezmeš si ma?“ je pre ženu zvyčajne jedna z najkľúčovej- ších otázok jej života. Spá- ja sa so slzami šťastia, prekvapením, ale hlavne, so životnou láskou. V niekto- rých prípadoch sa však stane, že si žena žiadosť o ruku vypočuje vo svojom ži- vote od toho istého muža dvakrát. Pr- výkrát za slobodna, druhý už po niekoľ- kých šťastných rokoch spoločného spo- lunažívania. Je nesmierne potešujúce akí romantickí vedia byť niektorí muži, keď raz stretnú ženu svojho života. Pre- to je dobré byť pripravená na alternatí- vu, že aj ten Váš možno raz bude chcieť spečatiť lásku po rokoch znova. Keď nie on, možno vy. Nečakajte, že obnove- nie manželského sľubu obnoví vaše city. Zato však minimálne tie staré posil- ní a vnesie do vášho manželstva riadnu dávku romantiky. ako to SPraviť oficiálne? Na úvod je najdôležitejšie povedať, že na Slovensku máte možnosť oficiálne obnoviť svoje ,,Áno“ len pokiaľ ste pred- tým absolvovali cirkevný sobáš. Cir- kevné obnovenie sľubu nie je nič zloži- té. V prvom rade je dobré nájsť si kňaza a dohodnúť sa s ním na termíne obno- venia sľubu. Niektorí manželia upred- nostňujú voľbu kňaza, ktorý stál pri zro- de ich manželstva už prvýkrát. Ak máte možnosť kontaktovať ho, spravte tak. Is- totne aj on rád uvidí, ako vaše manžel- stvo rastie do krásy. Pri cirkevnom obnovovaní sľubu ďalej nie je potrebné absolvovať žiadne sedenia ani prípravy súvisiace s obno- vou. O to jednoduchšie je takéto obno- venie oproti samotnej svadbe. Dátum je takisto na vás. Či už zvolíte nejaký sym- bolický, alebo presne ten istý dátum, v aký sa konala vaša svadba. Je to na vás. Pri obnovovaní manželského sľubu, jed- noducho, už nemáte také zviazané ruky povinnosťami ako pri svadbe. Samotný akt obnovenia začína káz- ňou. Po kázni sa kňaz prihovorí manže- lom niekoľkými vetami, manželia si po- tom podajú ruky a nahlas spoločne pre- čítajú slová obnovenia manželského sľubu: » Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Amen! « na druhÚ Vezmeš si ma?

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /38/ SvadbaOnline.sk Kňaz potom na sľub nadviaže, na- sledujú modlitby veriacich a celé obno- venie sľubu je zakončené. Namiesto zá- verečnej modlitby, požehnaním od kňa- za. Ak je predpísané Krédo, povie sa až po modlitbe veriacich. Po kréde omša pokračuje prinášaním obetných darov a vaše manželstvo je už potom oficiál- ne spečatené po druhýkrát. Či už sa po- tom rozhodnete zakončiť tento výni- močný deň vášho spoločného života pri veľkej večeri s blízkymi, alebo len v po- koji domova so sviečkami na stole, je na vás. To najdôležitejšie už totiž budete mať za sebou. neoficiálne, no o to krajšie Pre tých z vás, ktorí boli aktérmi ci- vilných sobášov je tu tiež šanca obnoviť svoj manželský sľub. A nemusíte sa pri tom dokonca rozvádzať a opätovne brať. Hoci ste v nevýhode oproti cirkevným manželstvám, neberte to ako mínus, ale ako výbornú príležitosť naplánovať si tento akt úplne podľa vlastných pred- stáv. Možností, ako obnoviť sľub neofi- ciálne, je totiž toľko, koľko vám vlastná fantázia stačí. Možno ste zástancom názoru, že keď už svadba bola takou veľkou, fi- nančne a organizačne náročnou udalos- ťou, obnovenie vášho manželského sľu- bu by sa mohlo niesť v oveľa intímnej- šom duchu. Napríklad len za prítom- nosti vás dvoch. Tajné obnovenie man- želského sľubu môže mať totiž tiež svo- je čaro a priniesť do vášho manželstva novú iskru. Veď ako slobodný pár ste is- totne robili spontánne veci a práve ob- novenie sľubu môžete využiť na pripo- menutie si týchto dní. Spravte si piknik na mieste, kde ste spolu trávili za slo- bodna romantické večery a buďte reži- sérom znovuzrodenia vášho zväzku vy sami. Alebo si spravte predĺžený víkend na romantickom zámku (či už na Slo- vensku alebo v zahraničí) a obnovte svoj sľub pri večeri tam. Ale čo v prípade, že vám priniesli uplynulé roky spoločného života aj po- tomkov? Možno by bolo predsa len pek- né povedať si druhé áno aj v prítomnosti blízkych a svojich detí. Ak ste typ man- želského páru, ktorý naopak chce aby ich najbližší videli, akí sú šťastní a že si ich manželstvo zaslúži byť spečatené znova, spravte si menšiu svadbu na dru- hú. Navyše, niektoré ženy zbožňujú sva- dobné prípravy a keď si ich budú môcť čiastočne zopakovať počas manželstva, istotne im zažiaria očká. Neznamená to, že musíte požičiavať svadobné šaty, ob- jednávať dídžeja a prežiť všetky tie plá- novania a prípravy odznova. Rozposlať oficiálne pozvánky o obnovení sľubu je však viac ako vhodné a nesie v sebe dáv- ku romantiky. Veď spraviť malú oslavu pri príležitosti tohto vášho rozhodnutia je úplne na mieste. ,,vždy Som chcela Svadbu na Pláži...“ Ak to nevyšlo na prvý krát, nič nie je stratené. Obnovenie manželského sľu- bu je príležitosť splniť si sen o svadbe na obrázkovo krásnej pláži. Kto by nepo- znal romantickými príbehmi ovenče- né ostrovy Maldivy? Palmy, more, súk- romie a nádherné pláže tohto ostrovné- ho mestečka sú pre obrad akým je obno- venie manželského sľubu ako stvorené. Už len samotné ostrovy sú oslavou lásky pre hociktorý pár, ktorý sa sem rozhod- ne ísť na dovolenku. Romantické rituálne obnove- nia manželského sľubu sa na Maldi- vách tešia veľkej obľube. Z tohto dôvo- du na ostrovoch nájdete špeciálnu kve- tinovú kaplnku venovanú práve tomuto obradu. Ak by ste boli predsa len neroz- hodní, či je kaplnka to správne miesto, máte ešte ďalšie dve možnosti: vyzdo- benú plávajúcu terasu a tradičnú ry- bársku loď nazývanú domácimi ,,dhó- ni“. Pri obrade bude prítomný aj tzv. se- nior ostrova a ďalší personál v tradič- nom maldivskom kroji. Pokiaľ chce- te umocniť atmosféru obradu, môže- te ho mať oblečený aj vy. Na ostrovoch sa však dajú zapožičať aj nádherné sva- dobné šaty, nesúce zvučné mená sveto- vých módnych návrhárov. Pre obnovenie manželského sľubu sa rozhodli už aj mnohé páry zo šoubiz- nisu. V roku 2008 si svoje áno poveda- li po deviatich rokoch znova aj Victoria a David Beckhamovci. Tento pár zvolil utajený obrad len v spoločnosti niekoľ- kých najbližších osôb a symbolicky si vymenili aj prstienky. Pre Beckhamov- cov vraj bolo obnovenie sľubu natoľko dôležité, že si nechali obaja vytetovať na zápästie dátum tohto obradu spolu so slovami ,,Znovu začíname nanovo“. Vy môžete tetovanie z celého obradu, na- šťastie, pokojne vynechať. Určite ne- zabudnete, prečo ste sa pre obnovenie vášho sľubu rozhodli, aj keď vám takýto nápis na ruke svietiť nebude. Pretože vy to už máte ,,vytetované“ na mieste, kto- ré nevidí nik, no vy ho cítite. *

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /39/ SvadbaOnline.sk cirkevný Sobáš Pre zmiešané vierovyznania U ž takmer stojíte pred brána- mi kostola a v ušiach vám zne- jú slávnostné zvony. A v tom sa to začne... Hoci viete už dávno, že váš partner je rímsky katolík, vy ste evan- jelička, doposiaľ ste neriešili otázku so- báša v kostole, nakoľko ste predpokla- dali, že to nebude žiaden problém. Jed- noducho, zavoláte na faru, dohodne- te termín a vybavené. Veď máme de- mokraciu! Viete aj to, že ste obaja po- krstení, to však na situácii nič nezme- ní... Veriacimi ste obaja, hoci veľa času na pravidelnú návštevu kostola neostá- va a ani neviete, či ste birmovaní ale- bo konfirmovaní. A tak vás, zrazu, čaká niekoľko prekvapení vrátane možno aj nečakaných skúšok, ktoré musíte ab- solvovať ešte predtým ako si, koneč- ne, poviete na konci úzkej uličky svo- je ,,áno.“ rozdiely Pre ,,zmiešancov“ Podľa Wikipédie, cirkevný sobáš môžu vykonávať všetky registrované cirkvi. Cirkevný sobáš prináša rovna- ké práva a povinnosti ako sobáš občian- sky. Cirkev však nie je povinná vyko- nať tento sobáš a každá cirkev má vlast- né pravidlá pre jeho vykonanie. Cirkev- ný sobáš môže nasledovať po občian- skom sobáši, ale v tomto prípade je to len obrad bez právnych následkov. Na- opak, po uzavretí cirkevného sobáša nie je možné uzavrieť sobáš občiansky. Rozdiel je len v tom, že cirkevný sobáš môžete absolvovať iba raz v živote... Vý- nimku môžu mať ovdovení, prípadne tí, z anulovaného sobáša... Pri tejto de- finícii nám môže hneď napadnúť, čo ak je to všetko ešte oveľa komplikovanej- šie ako sme v úvode uviedli, nevesta je evanjelička a ženích katolík... Reč bude, teda, o cirkevných sobášoch zmieša- ných párov a o úskaliach, s ktorými sa v takomto, alebo podobnom namixova- ní páru môžete stretnúť na Slovensku. Ak to je aj váš prípad, vedzte, že nie ste prvým ani posledným párom, ktorý by rád mal svadbu v kostole. Ale... katolíci verSuS evanjelici V našich zemepisných šírkach bý- vajú najčastejšie rimskokatolíc- ke alebo evanjelické cirkevné sobá- še. V oboch prípadoch absolvuje- te prípravné stretnutia s kňazom, no ešte predtým sa musíte rozhodnúť - s akým... Či s rímskokatolíckym ale- bo evanjelickým. Tu môže nastať hneď úvodný problém snúbencov, kto poľa- Cirkevný sobáš

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /40/ SvadbaOnline.sk ví od svojich cirkevných sľubov a zavia- že sa ,,konkurenčnej“ cirkvi kvôli part- nerovi. Prípadne, ak nespĺňajú urči- té kritéria pre cirkevný sobáš, kto-a- ké skúšky ešte musí absolvovať... V prí- pade, že ste obaja rovnakého viero- vyznania, máte to jasné! Ak ste obaja pokrstení, nakoľko musíte pred sobá- šom predložiť farárovi svoje krstné lis- ty, a absolvovali ste okrem Svätého pri- jímania aj tzv. birmovku (rímski katolí- ci), alebo konfirmáciu (evanjelici), ste ideálnym párom. Je jasné, že svoje deti budete príkladne vychovávať v spoloč- nej viere. Problém nastáva už v uvede- nom prípade zmiešaných vierovyzna- ní, kedy môže vzniknúť slovná roztrž- ka, či bude svadba v rimskokatolíckom kostole, alebo v evanjelickom. Obaja ste silne veriaci a neviete si predstaviť ,,zradiť“ svojho Pána Boha... (Hoci vie- me, že je iba jeden). rozdielne SviatoSti V prvom rade treba chápať rozdiel- nosť v ponímaní sviatosti jednotlivý- mi cirkvami. Podľa rímskokatolíckeho chápania sviatosť manželstva si udeľujú snúbenci sami tým, že si dajú sľub do- životnej vernosti. Kňaz je len svedkom tohto sľubu. V evanjelickej cirkvi nie je manželstvo sviatosťou, lebo nemá zna- ky sviatosti t. j. Kristov rozkaz a zasľú- benie duchovnej spásonosnej milosti. Nie je sviatosťou aj preto, lebo do man- želstva vstupujú aj nekresťania. Podľa evanjelikov patrí k stvoriteľským a nie k vykupiteľským poriadkom. Evanjelický sobáš je však rovnako platný ako rim- skokatolícky. Na druhej strane je zmie- šané manželstvo podľa rimskych kato- líkov v evanjelickom kostole nedovole- ne uzavreté... Aj preto silní katolíci po- važujú vlastných - katolíkov zosobáše- ných evanjelickým obradom - za hrieš- nikov, ktorí nebudú po smrti vykúpení a spasení... Na otázku, čo potrebujú snúbenci k uzavretiu evanjelického sobáša, ak sú obaja evanjelici sme sa spýtali evanje- lickej farárky Anny Polckovej (farárka Cirkevného zboru ECAV Bratislava). • Pred uzavretím manželstva kresťanským – evanjelickým spôsobom potrebujú snúbenci vyplniť žiadosť o uzavretie man- želstva a nechať si správnosť údajov overiť podľa rodných lis- tov a OP na matrike. Tam si po sobáši vyzdvihú aj sobášny list... Ak sú obidvaja snúbenci evanje- lici (t.j. konfirmovaní, nielen po- krstení), potrebujú sa rozhod- núť pre svedkov, ktorí sú tiež pokrstení v kresťanskej cirkvi, aspoň jeden z nich musí byť konfirmovaný evanjelik. Snú- benci majú byť členmi Cirkev- ného zboru, v ktorom o sobáš žiadajú... Pravdou síce je, že evanjelická cir- kev je o niečo liberálnejšia ako katolíc- ka cirkev, predsa len má tiež svoje po- žiadavky, a preto pred uzavretím evan- jelického sobáša vyžaduje od svojich členov konfirmáciu. To platí aj v prípa- de, že ste obaja evanjelici. Jednoducho, jeden z vás musí byť konfirmovaný, aby bol váš sobáš podľa evanjelických pra- vidiel. Ako to je, ale v praxi, spýtali sme sa pani farárky A. Polckovej, keď sa snú- benci chcú zosobášiť v evanjelickom kostole, no jeden z nich je katolík.... Ak je jeden zo snúbencov katolík, môže sa sobášiť v evanjelickom kosto- le, no v zápisnici o uzavretí manželstva kresťanským spôsobom vyjadruje, že pri výchove detí umožní, aby deti – ale- bo aspoň niektoré z detí - boli pokrste- né a vychovávané evanjelickým spôso- bom. Nie je teda možné, aby boli všet- ky deti z manželstva, uzavretého podľa evanjelického právneho poriadku, po- krstené a vychovávané katolíckym spô- sobom... Zaujímalo nás aj či musia katolíci prestupovať na evanjelickú vieru, ak sa chcú zosobášiť v evanjelickom kostole, nakoľko dodnes sa s týmto problémom občas stretávame v prípade uzavre- tia manželstva rímsko katolíckym spô- sobom, ak je jeden zo snúbencov iné- ho vierovyznania. Býva to však už len v ojedinelým prípadoch... • Ak katolík uzatvára manželstvo v evanjelickom kostole, nežiada sa od neho, aby sa stal evanjeli- kom. Hovorí A. Polcková... • Čo to pre nich však zname- ná, porušuje katolík tým neja- ký sľub voči svojmu vierovyzna- niu? Zaujímalo nás.... • Ano, vo svojej cirkvi porušu- je zásady. Uzatvára manželstvo spôsobom, ktorý právny po- riadok katolíckej cirkvi nemô-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/svadobný deň/ /41/ SvadbaOnline.sk že uznať za „sviatostné“ uzavre- té manželstvo. Podľa Motu Pro- prio (1970 pápež Pavel VI) je platné, ale nedovolené uzavreté. (Keby manželstvo uzavrel s ne- pokrsteným nekresťanom bez dišpenzu biskupa, je jeho man- želstvo neplatné.) Katolík, kto- rého manželstvo nebolo uzav- reté kánonickým spôsobom (v rimskokatolíckom kostole), podlieha cirkevnej disciplíne - je vylúčený z prijímania sviatos- tí... povedala A. Polcková. katolícky Sobáš Z katolíckeho uhla pohľadu sa teda dodnes nepovoľujú manželstvá me- dzi rímskymi katolíkmi a nekatolík- mi. Pre takýto sobáš vyžadujú súhlas biskupa. Okrem tohto súhlasu, sa so- báš zmiešanej dvojice v rimskokatolíc- kom kostole môže udiať s udelením tzv. dišpenzu, kedy sa katolícky partner za- viaže ku katolíckej výchove detí. Ako sme už uviedli, sľub o výchove detí pla- tí aj v prípade evanjelického sobáša no v menšej miere ako u katolíkov... Ak sa totižto katolík zosobáši v evanjelickom kostole, môže svoje deti vychovávať v katolíckej viere... Z internetových stránok bratislav- skej rímskokatolíckej fary sa dozvedá- me, že snúbenci pred uzavretím manžel- stva musia navštíviť faru aspoň 3 mesia- ce vopred pred plánovaným sobášom. V najbližšom čase, po zapísaní termí- nu sobáša je potrebné na FÚ spísať cir- kevnú zápisnicu. K tomu sú taktiež po- trebné doklady, a to platné OP a krst- né listy obidvoch snúbencov, nie staršie ako 3 mesiace! Ak ani jeden so snúben- cov nemá trvalý alebo prechodný pobyt v mieste plánovaného sobáša, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svoj- ho farára licenciu na sobáš. V prípade, že obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, svia- tosť birmovania) neprijali, je potrebné plánovať svadbu aspoň pol roka vopred, lebo katolíci žiadajú aj absolvovať svä- té prijímanie. Birmovka nie je podmien- kou k sobášu. Ak jeden z partnerov prijal aj ostatné sviatosti a druhá strana je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odo- slať na Arcibiskupský úrad Bratislavy. Potrební sú aj dvaja svedkovia (nemu- sia to byť tí istí ako budú na sobáši), kto- rí podpíšu túto žiadosť. Sobášny svedok nemusí byť veriaci, ani pokrstený.  Kato- lícki snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna strana a druhá nikde krstená ne- bola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o man- želskú prekážku). Podobne ako v pred- chádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz s dvomi svedkami. V prípade zmiešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úra- de katolícka strana. Ak uzatvára man- želstvo katolík s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, táto osoba musí byť aspoň pokrstená. Pre katolíkov pla- tí zásada, že ak si berie katolík kresťa- na iného vyznania, vyžaduje sa uzavre- tie sobáša v katolickom kostole! Tak sa píše na oficiálnej internetovej stránke katolíckej farnosti… na záver o komPromiSoch Pravdou však je, že vždy zále- ží od postoja farára či farárky (v prí- pade evanjelikov) ktorejkoľvek cirkvi. Čiže, v podstate, sa nemusíte stretnúť so žiadnym zásadným problémom, či ste rímsky katolík alebo evanjelik. Naj- mä, ak si vyberiete kostol podľa rovnice predmanželského kompromisu... ,,Vy- bavovačky“ vás však neobídu v žiad- nom prípade! V praxi taktiež platí, že oba typy manželstiev uzavretých, či v rimskokatolíckom, alebo evanjelickom kostole sú právoplatné. Nerozdeliteľné pred Bohom, avšak zákonne áno. Ako nám A. Polcková povedala: - Každé manželstvo možno roz- viesť – aj to, ktoré obolo uzavreté v ka- tolíckom kostole... Úlohou každej cirkvi však je, aby manželstvo podpo- rovala a podľa možnosti urobila (pasto- račnou činnosťou, poradenstvom) všet- ko pre to, aby ostalo manželstvo za- chované... Ak sa však manželia z rozlič- ných príčin rozhodnú, že sa chcú roz- viesť, urobia tak podľa právneho po- riadku SR, nie cirkvi... Ak sa stále aj tak neviete rozhodnúť, je to najjednoduch- šie a asi aj v niektorych pripadoch naj- kompromisnejsie riešenie. Trošku me- nej romantiky vám ponúknu na miest- nych úradoch, kde sa aspoň zoznámite so starostom mesta, v ktorom občian- sky sobáš napokon absolvujete.... Sobáš je tu rovnako právoplatný a záleží iba od samotných manželov, či ich man- želstvo zotrvá podľa sľubu až do smrti, čo v konečnom dôsledku vôbec nezále- ží od toho, akým spôsobom bolo uzav- reté... A to je v manželstve najdôleži- tejšie! Splniť svoj manželský sľub a ver- nosť a dokazovať svojmu partnerovi celý život lásku, s ktorou ste do manžel- stva vstupovali... * luč » Z katolíckeho uhla pohľadu sa teda dodnes nepovoľujú manželstvá medzi rímskymi katolíkmi a nekatolíkmi. «

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

42

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /43/ SvadbaOnline.sk P omrvíte sa na posteli a poviete si, že už určite nebudete pozerať nemecké romantické filmy. Ale čo ak sa taká romantická svadba dá na- ozaj zariadiť? Pred niekoľkými rokmi bolo pre smrteľníka finančne vyčerpávajúce kú- piť dve letenky do vzdialenej destiná- cie. Doba sa zmenila a americká krí- za doľahla na celý svet. Ale ako sa vraví, každé mínus má svoje plus a ceny pod vplyvom krízy výrazne klesli. Pozor- nému oku cestovateľa neušlo, že leten- ky sú omnoho lacnejšie. To vám prináša možnosti, na ktoré ste si doteraz, mož- no práve kvôli financiám netrúfli siah- nuť. Nemáte sa však čoho báť. Ak po- mýšľate na svadbu za hranicami našej krajiny, tak teraz je ten správny čas. Vydávať sa môžete kdekoľvek. Pa- mätajte však na to, že pri tom dodržia- vate zákony danej krajiny. Väčšinou ide o civilný sobáš, nie cirkevný. Informá- cie o krajine, kde sa chcete vziať vám podá ambasáda danej krajiny u nás ale- bo aj špecializované cestovné agentú- ry. V každej krajine však budete potre- bovať doklad totožnosti a úradný pre- klad dokumentov z miestnej matriky, že sobášu nič nestojí v ceste. Ak ste roz- vedená, tak potrebujete úradný doklad o ukončení rozvodového konania. Po- dobne je to aj pri vdovcoch. Samozrej- me, všetko by malo byť v jazyku krajiny, do ktorej cestujete. Samozrejmosťou sú víza, cestovné povolenie či turistická karta, podľa toho, čo krajina vyžaduje. Sú aj miesta, kde nepotrebujete žiadne doklady okrem cestovného pasu a stačí čestné prehlásenie. Je to napríklad štát Nevada v USA. Práve preto je Las Ve- keď Sa chcete vydávať za hranicami domoviny... Stojíte na  jemnej tráve. S vlasmi sa vám pohráva svieži morský vzduch. Pozeráte sa z vysokého útesu a vedľa vás stojí váš vyvolený. Usmieva sa na vás a vy viete, že ste si vybrali toho pravého. A práve vtedy precitnete.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /44/ SvadbaOnline.sk gas známe svojimi početnými svadob- nými obradmi. Ak sa chcete vydávať v nezvyčajnej, exotickej krajine, mali by ste si dopre- du zistiť, či uznávajú sobáše cudzincov. Mohlo by sa vám stať, že obrad bude len symbolický, a tak, nebude u nás platný, pokiaľ o oddanie nepožiadate priamo slovenského konzula. Samot- ným vydajom v zahraničí však vaše po- vinnosti nekončia. Na mieste je potreb- né vybaviť tzv. apostilu. Je to osvedče- nie o vašom sobáši a vydajú vám ho na počkanie. Po návrate domov musíte za- písať váš sobáš do osobitnej matriky. Ten sa vykoná na základe oznámenia, ku ktorému pripojíte sobášny list vy- daný krajinou, kde ste mali obrad, rod- ný list a apostilu. Na Slovensku vás do osobitnej matriky zapíšu najneskôr do troch mesiacov od doručenia oznáme- nia na matriku. V odôvodnených prípa- doch sa táto lehota môže predĺžiť naj- viac o tri mesiace. Obľúbenými miestami na exo- tickú svadbu sú ostrovy Maurícius a Seychely. Na Kube rovnako môže- te mať svadbu na pláži, pod altánkom. Jednou z nových svadobných destiná- cii sú Kajmanské ostrovy v Karibiku alebo aj Havaj, patriaci pod USA. Vo všetkých týchto krajinách (a sú samo- zrejme aj daľšie) vám umožnia zákon- ne uzatvoriť manželstvo. V Domini- kánskej republike, na Maledivách ale- bo v Polynézii môžete mať iba symbo- lický obrad. Ak chcete absolvovať so- báš v týchto krajinách, požiadajte o to slovenského konzula. laS vegaS? Ste dobrodružná, zábavná a tak tro- chu nekonvenčná povaha? Rada vtip- kujete a ste odvážnejšia? Pripravte sa na dlhý výlet. Las Vegas sa nachádza na východe USA v štáte Nevada. Svo- jou legislatívou už roky láka tisícky za- ľúbencov, aby tu uzavreli manželstvo. Ak sa rozhodnete dať a prijať sľub prá- ve tu, tak máte doslova neobmedzené možnosti. Okrem klasickej kaplnky sa môže- te pri obrade kochať výhľadom z mra- kodrapu, môžete sedieť na kolotoči, be- nátskej gondole, helikoptére. Ste mi- lovníkmi prírody? Vezmite sa v prírod- nej rezervácii Red Rock Canyon. Obdi- vujete večne živého Elvisa? Môže byť vaším oddávajúcim. Ako svedkov si k tomu zoberte astronautov a za motív svadby si vyberte starý western. Roz- právková svadba nie je problém. Mô- žete sa ubytovať v „zámku“ Excalibur a svoj svadobný apartmán budete mať vo vežičke ako princ a princezná. Povoľte uzdu svojej fantázii! K uzavretiu sobáša vo Vegas po- trebujete platný cestovný biometrický pas a povolenie k pobytu v USA, kto- ré jednoducho získate vyplnením in- ternetového formuláru. Pred sobášom treba navštíviť svadobný úrad v centre mesta, otvorený je od 8.00 do 24.00 hod, kde získate certifikát o tom, že ste spôsobilí uzavrieť manželstvo. S ním môžete mať obrad kdekoľvek v Neva- de, kde sa dohodnete s ceremoniérom. Ten vám po obrade vydá svadobnú li- cenciu. Ak neviete dobre po anglicky, v Las Vegas to nie je problém. Tu nepotrebu- jete oficiálneho tlmočníka, ako je tomu v iných krajinách. Svadba za hranicami Slovenska je pre mnohých nedosiahnutou métou. Ak však vášmu snu nebránia finančné či ro- dinné dôvody, prečo si nechať ujsť príle- žitosť? Veď sa vydávate iba raz. V prípa- de, že ste už svoji, tak to nevzdávajte. Je čas na druhú svadobnú cestu. *

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /45/ SvadbaOnline.sk Svadba pri vode M ilujete vodu a chcete, aby bola svedkom vášho život- ného rozhodnutia? Tak ne- váhajte a zorganizujte si svoju svadbu tam, kde to máte najradšej. Pár rád a ti- pov vám určite príde vhod. bod číSlo 1: dokonalé naPlánovanie Aby vám vaša vysnívaná svadba vyš- la podľa vašich predstáv, musíte si všet- ko dopredu naplánovať. Dôležité je uvedomiť si, že sa nachádzate v blízkos- ti vody, pri ktorej najmä v lete môžu byť premnožené komáre. Nezabudnite teda zabezpečiť dostatok repelentov pre hostí. Možno to znie komicky, ale ak sa svadba koná pod holým nebom, určite by mali byť povinnou „svadobnou výba- vou“. Môžete ich napríklad vtipne na- aranžovať, aby pôsobili ako originálny doplnok. Pamätajte aj na po- časie. Svadbu pri vode je lepšie uskutočniť v letných mesiacoch, najmä ak ju máte von- ku. V tom prípade však pripravte aj prístreš- ky, alebo neďalekú reš- tauráciu, kam by ste sa mohli spolu so svadob- čanmi v prípade ne- priaznivého poča- sia presunúť. Zaujímavým bodom svadob- ného progra- mu môže byť „polnočné kúpa- nie“. Ak k pozvánke na svadbu pripí- šete „nezabudnúť si plavky“, určite vy- voláte vlnu zvedavosti. Aj tu však mys- lite na pár detailov. Napríklad aj na to, aby bolo medzi hosťami zopár dobrých plavcov. Predsa len, kúpať sa v noci je dosť nebezpečné. romantické mieSta Bodom číslo dva je vybrať si to správne miesto. Príjemné a romantic- ké. Ponúkame vám zopár tipov: štrbSké PleSo Tradičné, ale romantické. Mať svadbu v krásnej tatranskej prírode naozaj stojí za to. Pripravte si však na trochu väčšie výdavky, veď predsa len, sú to Tatry. Navyše po svadbe tu môže- te ostať a stráviť tu aj príjemné medo- vé týždne. domaša Vodná nádrž Domaša je význam- ným rekreačným strediskom východu. Leží v Ondavskej vrchovine v okrese Vranov nad Topľou. Je tu množstvo ho- telov a reštaurácii, takže svadbu na Do- maši zorganizujete bez problémov. Senecké jazerá A čo takto mať svadbu na Senec- kých jazerách? Ak ste Bratislavčania a chcete mať svadbu pri vode, tak ur- čite zvážte aj túto možnosť. Pláže Se- neckých jazier môžu byť naozaj veľmi romantické.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /46/ SvadbaOnline.sk liPtovSká mara Vodné dielo pri Liptovskom Miku- láši je ďalším zaujímavým typom. Na- vyše, ak chcete mať obrad v štýle ľudo- vých tradícii, v blízkosti sa nachádza Pribylina – Múzeum Liptovskej dediny, kde sa bežne konajú svadby. oravSká Priehrada Oravská priehrada ponúka množ- stvo romantických zákutí, stačí si len vybrať. Navyše prostredie oravskej prí- rody je pre takéto účely ako stvorené. dunaj Svadba nemusí byť len pri vode, ale aj priamo na vode. Využite služby bote- lov a zorganizujte si svadbu priamo na lodi. Určite oceníte ľahký prístup, keď- že lode kotvia prevažne v centre Brati- slavy. extrémiSti Niektorým snúbencom voda nepre- káža ani v zime. Svadbu pri vode, teda priamo vo vode mali napríklad man- želia Prokopovci, ako o tom písal por- tál Čas.sk v januári tohto roku. Manžel- ský sľub si dali ponorení po prsia v ľa- dovej vode a oblečení boli iba v plav- kách. Obaja patria do otužileckého od- dielu a tak nečudo, že sa pre takýto ex- trém rozhodli aj na svojej svadbe. Svadba Pod vodou Zdá sa vám, že svadba pri vode nie je nič pre vás a vy hľadáte väčšie vzru- šenie? Tak teda vyskúšajte svadbu pod vodou. Strediská, ktoré ponúkajú sva- dobný obrad pod vodnou hladinou, nájdete zväčša v prímorských oblas- tiach, napríklad v Karibiku. Svadba pod vodou sa však konala už aj v Čechách, konkrétne v Brne. Mladý pár bol zoso- bášený v štvormetrovej hĺbke. Výhodou takéhoto obradu je, že ne- vesta nemusí dbať ani o svoj účes, či make-up. Ak chce niečo slávnostnej- šie ako plavky, môže sa pokojne obliecť aj do svadobných šiat. Svadba pod vo- dou je však veľmi tichá. Slová sú ne- podstatné, svoje „áno“ si poviete tabuľ- kami s nápismi. Vzhľadom na moder- nú techniku môžete mať z takejto svad- by aj celkom slušné fotografie, či vide- ozáznam. A keď zoženiete niekoho, kto vás pod tou vodou oddá, už nie je čo rie- šiť. Bez problémov sa potopte. * Natália Šepitková » Zdá sa vám, že svadba pri vode nie je nič pre vás a vy hľadáte väčšie vzrušenie? «

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

MissNevesta V äčšina žien je nevestou len raz za život a patrične si tento po- cit užíva. Všetka námaha, ktorú ste investovali do toho, aby ste vo svoj veľký deň vyzerali viac než očarujúco sa vám môže teraz vyplatiť aj mesiace po svadbe. Staňte sa našou Miss Neves- tou a ukážte všetkým, že práve vy ste tá najkrajšia! Portál Svadba Online vám po mi- moriadne úspešnej Miliónovej svad- be prináša ďalšiu súťaž, ktorú inde ne- nájdete. Pre svojho manžela ste v deň vašej svadby boli tou najkrajšou – te- raz máte možnosť byť najkrajšou ne- vestou aj pre stovky ďalších hlasujúcich. Prihláste sa do súťaže Miss Nevesta a ukážte všetkým vašu jedinečnosť! Ako na to? Je to veľmi jednoduché – stačí na adresu redakcia@svadbaonli- ne.sk poslať nasledovné: 1. Fotku nevesty v celku 2. Detail tváre nevesty 3. Fotku nevesty so ženíchom ( zasla- nie tejto fotografie je dobrovoľné) 4. K tomu priložiť informácie o va- šom mieste a dátume svadby a v krátkosti opísať prečo si myslíte, že ste práve vy boli jedinečná nevesta. Pre lepšie hodnotenie je potrebné zaslať aspoň 3 fotky. Prihlasovanie do súťaže trvá do 31.11.2010 a na finalistky čakajú zaují- mavé a atraktívne ceny ceny! O tom, či sa stanete Miss Neves- tou rozhodne naša odborná porota zlo- žená z novinárov, kaderníkov, vizážis- tov a pod., no o Miss Sympatia rozhod- nú užívatelia nášho portálu v interne- tovom hlasovaní. Je už len na vás, aby ste všetkým dokázali, že práve Vy ste tá najlepšia! ukážte všetkým, že Práve vy Ste tá najkrajšia! ceny do SÚťaže: leren • Celkovú úpravu na príležitosť : nechty, vizáž, vlasová úprava, aplikácia na telo miesto šperku. Cena balíčka 200 eur • Kurz vizáže : Techniky a postupy v líčení: 100eur • Kurz vizáže : Vizážistická úprava na fotku: 150 eur • Kurz : Spoločenské účesy v hodnote 100eur • 50% poukážky na zľavu pri kúpe kozmetiky Make-up studio Výhercovi bude vystavený výherný certifikát s dobou platnosti 6 mesiacov. rotax • Sada hodiniek pre Vás a neho od spol. ROTAX v hodnote 160,- € ivory & ebony • Salón Ivory & Ebony ponúka pre výherkyňu súťaže zapožičanie večerných šiat zdarma spolu s doplnkami. eaStfield Všetkým nevestám odovzdáme niečo na osladenie manželského života: • Pálava 2008, slamová (sladké víno) v darčekovej kazete vystalnej slamou - cena v hodnote 32 Eur • Merlot 2008, slamový (sladké víno) v darčkekovej kazete vystlanej slamou - cena v hodnote 35 Eur • Pálava a Merlot 2008, slamové (sladké víno) v darčekovej dvojkazete vystla- nej slamou - cena v hodnote 62 Eur Salon PaSarela • Venujeme 1x zapožičanie dámskych spoločenských šiat (podľa vyberu výher- cu z našej ponuky) Salón fantaSy lll • NEINVAZÍVNA LIPOSUKCIA Zbavíme Vás tuku raz a navždy. V hodnote 400 eur SÚťaž!

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /48/ SvadbaOnline.sk M ali by ste ju teda čo najskôr zahnať na dlho očakávanej svadobnej ceste. Na rad však prichádza otázka kam. Priatelia vám už tradične radia navštíviť Paríž, Benát- ky, Prahu či o čosi vzdialenejšiu Barce- lonu. A prečo ich neposlúchnuť? Nezá- leží na tom, že nebudete práve najori- ginálnejší. Dôležité je, aké konkrétne miesta v spomínaných metropolách lá- sky navštívite. Mali by dať priestor va- šej oficiálne spečatenej láske a zabez- pečiť, že vaše nadchádzajúce týždne sa budú právom nazývať medové. francÚzSky bozk Pri Stene láSky Ktovie, či sú to romantické ulič- ky a zákutia Paríža alebo jeho celko- vá atmosféra, ktoré z neho robia hlav- né mesto lásky. Jedno je však isté - slo- vá romantika a Paríž k sebe neodmys- liteľne patria. Preto sa nehanbite za to, že budete podľa neprajnej susedy pri výbere medových týždňov v Parí- ži ,,nudní ako ostatné páry“. Vaše albu- my totiž nemusia obsahovať iba tradič- né fotografie spod Eiffelovej veže. Naj- romantickejšie zákutia sa nachádzajú aj v iných častiach mesta. Len ich treba skúsiť vyhľadať. Napríklad žiaden iný bozk nebude viac francúzsky ako ten pri parížskej Stene lásky. Prečo práve Stena lásky? 331 vyjadrení slov ,,Milu- jem Ťa“ a každý v inom jazyku. Hoci ste si to svoje vyznanie povedali už toľko- krát, na tomto mieste bude predsa len o čosi čarovnejšie. V prípade, že na ste- ne nenájdete slovenský variant, nechaj- te ho aspoň vznášať sa v povetrí po tom, ako slová lásky zaznejú z vašich úst. čaro benátSkych uličiek Uponáhľanosť dnešnej doby akoby sa zastavila v úzkych uličkách Benátok. Jediné dotknutie sa niektorých zo stien starobylých domov vám naštartuje fan- táziu a otázke, koľko ľudí v tomto uni- kátnom mestečku prežilo svoju veľkú životnú lásku, sa jednoducho nevyhne- te. Tradične navštevované Námestie sv. Marka (Piazza San Marco) spolu s ob- rovským kŕdľom holubov je nespor- ne súčasťou návštevy Benátok. V tomto krásnom meste sa nemusíte vlastne ani pridlho zamýšľať nad tým, ktoré miesto navštíviť - láska tu dostáva priestor na každom štvorcovom metri. No aj v Be- nátkach sa však nájdu miesta, ktoré prí- chodom noci dostanú ešte krajšiu a kú- romantika v najkrajších euróPSkych meStách Ak je svadobný ošiaľ už úspešne za vami, príjemná únava zo svadobných príprav a pretancovanej noci v spoločnosti blízkych sa dostaví takmer s určitosťou.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /49/ SvadbaOnline.sk zelnejšiu podobu ako cez deň. Preto by ste mali určite zájsť na Most Rialto (Ponte di Rialto) po zotmení. Ešte špeciálnejšiu atmosféru však majú Benátky v období tradičného kar- nevalu. Zahrajte sa na domácich, kúpte si masky a vychutnajte si dva zamilova- né týždne v tomto krásnom meste prá- ve počas tejto špeciálnej talianskej uda- losti. Zaplaťte si jazdu tradičnou benát- skou gondolou a hoci budete obklopení davmi návštevníkov v unikátnych mas- kách, v gondole budete mať zaručene chvíľkami pocit, že na celom svete exis- tujete len vy dvaja. na vode či na zemi? Praha. Bolo o nej už povedané veľa a bezpochyby patrí medzi najroman- tickejšie miesta sveta. A to najmä pre množstvo pamiatok, z ktorých história viditeľne dýcha. Navyše to, že je Pra- ha pre Slovákov pomerne blízkou des- tináciou (3 hodiny cesty autom a pri- bližne 5 hodín cesty vlakom), z nej robí jedného z najvhodnejších adeptov na miesto pre vašu svadobnú cestu. Už len prívlastok ,,Stovežatá“ dáva pocit, že v uličkách Prahy sa môžete hocikedy ukryť pred húfmi turistov v niektorom z obrázkovo krásnych chrámov. Dokonalé prostredie pre zamilova- ných ponúka metropola Českej repub- liky skutočne na každom kroku, avšak dominantou mesta vždy bol a bude Karlov most. Dnes pretína bujnú Vlta- vu. Od roku 1357, keď dal panovník Ka- rol IV. položiť základný kameň, pre- šlo po moste obrovské množ- stvo zamilovaných párov. Tak prečo sa nestať jedným z nich? Pokiaľ ste však z tých, kto- rí radi zbierajú unikátne zážit- ky a nerobí im problém nemať pevnú zem pod nohami, skús- te spoločne opustiť pevninu a vydať sa na plavbu par- níkom po už spomína- nej Vltave. Máte však ešte jednu mož- nosť - romantická večera pre dvoch na štýlovej histo- rickej jachte je to- tiž takisto veľmi lá- kavou ponukou. Jachta je správ- nou voľbou v prípade, že si chcete užiť absolútne súkromie a špičkový ser- vis pri západe slnka. Stačí ju rezervovať dva dni pred plánovanou návštevou. barcelona, barcelona Živelná, vášnivá, vzrušujúca – aj taká vie byť Barcelona. A presne to z nej robí ideálne miesto pre medové týždne. Aj pri návšteve Barcelony však treba vedieť kam sa pozrieť, ak hľadá- te top z romantickej ponuky, ktorú vám toto španielske veľkomesto ponúka. Láska vraj ide cez žalúdok. Mož- no si teraz poviete, že do luxusnej reš- taurácie môžete ísť aj na Slovensku. Máte pravdu, aj piknik si môžete spra- viť pri niektorom zo slovenských jazier. Čo však nemôžete spraviť každý deň je otvoriť si fľašu španielskeho vína v La- byrinth Parku v Barcelone. Tento park je jedným z neodkrytých tajomstiev mesta. Nie je to však obyčajný park. Okrem labyrintu, ktorý nesie už jeho meno, tu nájdete aj romantické jazierko a ostrov lásky. Navyše denný povolený limit návštevníkov parku je 750. Neza- budnite si teda do kufra pribaliť aj pik- nikovú deku. Ste ochotní spraviť si celoden- ný výlet do odľahlej oblasti Barcelony? Potom určite navštívte mestečko Pe- nedés, ležiace 30 km južne od centra mesta. Penedés je známy vinársky regi- ón a útulné vínne pivničky ponúkajú to naj- lepšie zo španielskych vín. Dostať sa sem nie je vôbec zložité. V Barcelo- ne si môžete buď prenajať na jeden deň auto alebo si zabezpečiť výlet autobu- som v niektorej z pobočiek turistických kancelárií. romantika v SuSedStve Viedeň získava na Slovensku čo- raz väčšiu popularitu. Oprávnene. Veď autom sa do tejto krásnej metropoly Rakúska dostanete už o hodinu a pri- tom vám ponúkne ten najlepší európ- sky štandard. Kto by nepoznal slávny Dom sv. Štefana či majestátnu budovu Radnice? Vo Viedni však máte na výber ešte viac možností. Jedným z tipov na spoločné ro- mantické trávenie večera môže byť návšteva tradičného baletu alebo opery. Viedeň sa totiž pýši hudobným dedič- stvom a je rodiskom najväčších hudob- ných géniov, medzi ktorých patrí naprí- klad Schubert, Brahms a Mozart. Vo Viedni sú vám k dispozícii stovky mož- ností kde si takýto druh klasickej hudby vychutnať, avšak buďte opatrní a objed- najte si vstupenky v dostatočnom pred- stihu. Turisti vedia, že vidieť viedenský balet je niečo úžasné a preto sú lístky vypredané veľmi rýchlo. Rodisko tradičných oplátok Man- ner je však veľmi žiadané v období zimy. Preto ak máte svadobnú cestu napláno- vanú na toto ročné obdobie, neváhaj- te a odbehnite si práve k rakúskym suse- dom. Vianočné trhy, klzisko pred budo- vou radnice. Pomaličky padajúce vloč- ky sú najkrajšie v takomto rozpráv- kovom prostredí. Ak vám prenik- ne zima až do kostí, ochutnaj- te najlepší a najrozmanitejší via- nočný punč široko ďaleko alebo sa jednoducho ,,zašite“ do múzea motýľov, ktoré ponúka viac ako 150 druhov exponátov. Či už si vyberiete vzdiale- nejšiu krajinu alebo sa rozhod- nete prejsť len niekoľko kilo- metrov za hranice, hlavne si svoje medové týždne napl- no užite. Sú to jedny z naj- krajších chvíľ dvoch za- milovaných mladoman- želov, tak prečo si ich nepamätať do konca života? *

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /50/ SvadbaOnline.sk N ie je nič krajšie ako tradič- ná svadba. Vraj. Pri tomto tvr- dení by sme si neboli až také isté. Možno sme tu na Slovensku už príliš „fajnové“, ale na niektoré veci by ste nás nenahovorili. Ani v mene lá- sky. Iné zvyky naproti tomu považuje- me za skvelý nápad. Čítajte a inšpirujte sa. Napokon, trocha kultúrneho prehľa- du nezaškodí. ázia jaPonSko Počas tradičnej japonskej svadby je nevesta ako symbol čistoty pomaľovaná bielou farbou. A to nielen na tvári. Bie- le má dokonca aj prsty na nohách. Na- vyše má počas celého obradu na hlave kapucňu na znak toho, že bude posluš- nou manželkou. Sobáš má tri časti, po- čas ktorých sa recitujú rôzne prísahy. Najzaujímavejšia je však tá posledná, keď mladomanželia do seba obrátia de- väť pohárikov saké. čína V „ríši stredu“ je najobľúbenej- ším zvykom česanie nevesty. Večer pred svadbou sa nevesta vykúpe a po- tom sa posadí k zapálenému svietniku. Staršia žena jej potom štyrikrát preče- še vlasy, čo vraj nosí šťastie. Prvé česa- nie symbolizuje „od začiatku až do kon- ca“, druhé česanie reprezentuje harmó- niu mladosti až do neskorého veku, tre- tie česanie nevesta absolvuje, aby mala veľa synov a štvrté česanie jej má pri- niesť bohatstvo a spokojnosť. kórea Ani by človek neveril, aké dôležité postavenie má v niektorých krajinách hydina. V Kórei sa kačky a husi bežne zúčastňujú na obrade. V minulosti snú- benec pricválal za svojou vyvolenou na bielom poníkovi a jej rodine daroval pár husí ako symbol dobrej vôle. filiPíny Na ostrovoch pripnú nevestin závoj ženíchovi na rameno, aby jeden druhé- mu neušli. afrika etióPia Novinka na trhu, ktorú by sme my niekedy možno aj privítali! V Etió- pii majú „dočasné manželstvo“. Tento vzťah sa uzatvára ústnou zmluvou pred svedkami. Ženu manžel potom normál- ne vypláca za starostlivosť o domác- nosť. Jedinou nevýhodou tohto zväzku je, že dočasná manželka nemôže dediť. Všetky deti z dočasného manželstva sú však právoplatnými dedičmi a nikto im nenadáva do ľavobočkov. namíbia V tejto krásnej drsnej krajine neves- tu pred obradom unesú, dajú jej na hla- vu koženú čelenku a pekne jej vysvetlia čo sa od nej ako od manželky bude oča- kávať. Zatiaľ nič strašidelné. Bohužiaľ, ako prejav dôvery a prijatia do rodiny manžela ju neskôr celú namažú krav- ským tukom. tanzánia Každá nevesta sa pred svadbou vy- parádi. V Tanzánii sa príde o diev- ča pred svadbou postarať žena zvaná „sumo“. Okrem toho, že jej ošetrí vlasy, nechty a pokožku, spraví jej aj zvlášt- ny druh depilácie. Sumo pripraví špe- ciálnu zmes z cukru a limetkovej šťavy a natrie ju neveste na celé telo okrem hlavy. A zrazu sú všetky chĺpky preč. keňa Africkí Masajovia žijúci v Keni sa k budúcim nevestám nesprávajú príliš milo. Dievčatá vo veku od 13 do 16 ro- kov sa vydávajú za, samozrejme, o dosť starších mužov, ktorých predtým nikdy nevideli. Ich tradície im ale tento záži- tok zväčša nijako nespríjemnia. Počas obradu otec napľuje svojej dcére na hla- vu a prsia ako symbol požehnania. Ne- vesta sa potom, ako inak, presťahuje do domu svojho muža. Keď opúšťa rodi- čov, nesmie sa obzrieť, až kým neprí- de do nového domova, inak skamenie. Ďalším príjemným zvykom býva, že príbuzné ju v jej novom bydlisku hneď na začiatku majú za úlohu uraziť... pre šťastie. atlaS čudných Svadobných tradícií Sveta

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /51/ SvadbaOnline.sk kongo V bývalom Zaire a niektorých čas- tiach Angoly nevesta dostáva od svo- jej matky sadu „náladových“ misiek. Na každej miske je vyrezaný obrázok re- prezentujúci istú náladu alebo stav. Ak je teda takáto africká manželka na svoj- ho muža napálená, jedlo mu servíruje v príslušnej miske (to keby si to náho- dou nevšimol podľa ostatných prízna- kov). Nevesta z kmeňa Zulu má po- čas svadby na hlave špeciálnu čelenku upletenú z vlasov jej matky. euróPa litva Keď sa mladý pár v Litve vráti z me- dových týždňov, nevesta by mala zájsť na krátku návštevu k svojim rodičom, kde ju prvýkrát privítajú ako hosťa a už nie ako člena rodiny. Toto zrejme pla- tí len v prípadoch, že nevesta so zaťom neplánujú svokrovcom zrekonštruo- vať podkrovie a nasťahovať sa nenávrat- ne k nim. Pobaltie Niečo pre milovníčky svokier. V po- baltských krajinách si svokrička nieke- dy vzala budúcu nevestu k sebe domov na skúšobný týždeň. Tam ju kontrolo- vala pri varení a upratovaní a sledovala, či bude jej synovi dobrou ženou. iSland V minulosti sa na Islande netrá- pili so spodnou bielizňou na svadob- nú noc. Družičky mali za úlohu neves- tu jednoducho vyzliecť a nechali ju ča- kať na manžela len v závoji. Keď bol pár v posteli (podotýkame, obaja nahí), pri- šiel im dať kňaz požehnanie. Dnes je už výber bielizne zrejme na neveste, ale jeden zvyk z minulosti si Islanďania za- chovali. Mladomanželia si počas sva- dobnej noci navzájom venujú darčeky. anglicko Angličania sú kapitola sama o sebe. Majú šialené tradície, ako už aj u nás povestné stag párty, ktorých poin- tou je opiť ženícha a nechať ho nahého pred domom. Okrem týchto menej príjem- ných zvykov však poznajú aj milšie for- my svadobnej zábavy. Na- príklad „ťaha- nie stužiek“. Ide o sta- rý viktorián- sky zvyk. Ku- chár do sva- dobnej torty zapečie strie- borné príves- ky, na ktoré sa uviaže stužka, aby sa dali z torty vytiahnuť. Ešte predtým, ako mladomanželia odkroja svoj prvý kú- sok, má každá družička právo jeden prí- vesok vytiahnuť. Každý má pritom iný význam. írSko Írky majú tiež zaujímavý zvyk. Niektoré nosia prsteň, ktorý sa volá Claddah. Jeho súčasťou sú ruky držia- ce väčšie srdce. Ak žena nosí prsteň na pravej ruke srdcom obráteným k oko- liu, znamená to, že je voľná. Ak ho má na pravej ruke smerom k sebe, je zasnú- bená a konečne, ak má Claddah na ľavej ruke, je vydatá. ruSko Na svadobnej hostine v európskej časti Ruska je veselo. Hlavne počas prí- pitkov. Hneď po prvom totiž všetci hos- tia tradične hodia svoj pohár na zem s cieľom rozbiť ho na čo najviac kúskov. Črepy predsa prinášajú šťastie. Ešte pred hostinou majú však niektoré páry na pláne sprievod mes- tom. Zúčastňujú sa ho len najlepší pria- telia a najbližší príbuzní. Spoločne po- píjajú šampanské, obehnú všetky pa- mätihodnosti, fotia sa a na hostinu do- razia v o dosť veselšej nálade. amerika Pôvodní obyvatelia ameriky Verejnú potupu v podobe tanca v prasacom válove musí absolvovať ten Indián, ktorého mladší brat sa oženil skôr ako on. Puerto rico Počas svadobnej hostiny v tejto kra- jine sa na chvíľu namiesto nevesty po- sadí za stôl na jej stoličku veľká báb- ka oblečená presne ako ona. Rozdiel je len v tom, že bábka je ozdobená rôzny- mi príveskami, ktoré sa neskôr darujú hosťom. kuba Konečne nejaká skutočne veselá tradícia! Na Kube majú „peniažkový ta- nec“. Každý kto tancuje s nevestou jej musí na šaty pripnúť nejakú bankovku. Nevesta potom síce pripomína vianoč- ný stromček, no čím je zelenšia, tým lepšie, nie? *

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /52/ SvadbaOnline.sk A ndrea (20) a Milan (26) oslá- vili ročné výročie svadby. Svoje „áno“ si povedali 30.júna 2009, hneď ako Andrea zmaturovala. To, nad čím by sa ešte pred tridsiatimi rokmi nikto nepozastavil, sa však dnes zdalo mnohým zvláštne. ako Sa to všetko začalo Andrea mala štrnásť, keď spoznala Milana. Už vtedy to medzi nimi iskrilo. Po štyroch rokoch ich priateľstvo pre- rástlo do niečoho pevnejšieho. Chodi- li spolu dva roky a tie im stačili na to, aby sa rozhodli urobiť dôležitý životný krok. „Nechceli sme žiť nadivoko, ako žijú teraz mladí ľudia vo vzťahu, a tak sme sa rozhodli, že sa vezmeme, hneď ako skončím strednú školu,“ začína rozprávať svoj príbeh Andrea. A tak aj urobili. Zasnúbili sa a presne po roku sa vzali. Andrea mala vtedy ešte len osem- násť. rodičia boli Proti Rozhodli sa tak obaja aj napriek tomu, že Andreiným rodičom sa to ne- páčilo. „Milanova mama to zobra- la v pohode, ale z mojej strany to bolo horšie. Otec to vôbec neprijal a mama spočiatku tiež nebola spokojná.“ Do- konca Andrei oznámila, že na ich svad- bu vôbec nepríde. Ale materinský cit sa v nej nakoniec nezaprel a svoju dcé- ru pri jej veľkom dni sprevádzala a po- mohla jej všetko potrebné pripraviť. A čo otec? „S ním je to ťažké,“ vysvet- ľuje Andrea. „Naši sú rozvedení a Mi- lan má tiež iba mamu. Svadba bola teda bez otcov.“ tehotná? Andrea svojich spolužiakov a zná- mych svojím rozhodnutím šokovala. „Boli prekvapení. Viacerí sa ma pýta- li, či nie som tehotná,“ smeje sa Andrea. Všetky takéto fámy však hneď vyvrátila. Tvrdí, že sa brali preto, lebo to tak jed- noducho obaja cítili. A odvtedy ešte ani raz tento krok neoľutovala. „Zobrala som si človeka, ktorého milujem. Prečo by som teda mala mať pocit, že som ne- urobila správne? Nemám ani najmen- šie pochybnosti.“ „nechceli Sme žiť nadivoko.“ Svadba v osemnástich

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /53/ SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /54/ SvadbaOnline.sk žije ako Predtým Svadbou sa z Andrei stala zo dňa na deň manželka. Podľa jej slov sa cíti úpl- ne normálne, ako keby ani nebola vyda- tá. „Manželstvo ma neobmedzuje. Mô- žem si vyraziť von s kamoškami kedy len chcem, tak ako predtým.“ Cíti síce určitú zodpovednosť, pretože, pred- sa len, je v jej živote už aj druhý človek. „Mne to takto vyhovuje, lebo viac-me- nej žijem ako predtým. Manžel všetko akceptuje, užívame si spolu život. Ne- mám pocit, že by som o niečo prišla.“ krízové Situácie Andrea a Milan si vo všeobecnos- ti dobre rozumeli, keďže majú podob- né povahy. Ale po čase začali vychádzať na povrch aj negatívne vlastnosti. „V niektorých veciach sa nezhodneme a aj sa povadíme, ale človek musí vedieť ro- biť ústupky. Musí vedieť odpustiť, aby sme vedeli spolu harmonicky žiť.“ Veď manželstvo je aj o vzájomnom rešpek- tovaní sa. Nevyhadzovať si svoje chyby na oči, ale si skôr pomôcť a spolu sa po- sunúť ďalej. dôležitá je komunikácia Hovorí sa, že prvá veľká kríza príde po siedmych rokoch manželstva. Mno- hé partnerstvá nevydržia po svadbe ani rok. Andrea tvrdí, že u nich kríza ešte nenastala. „Mali sme také ťažšie obdo- bie, ale netýkalo sa to nás dvoch,“ pri- znáva. „Bola som nervózna a nervozitu som prenášala aj do vzťahu. Ale nako- niec sme sa cez to všetko preniesli. Dô- ležité je komunikovať, dôkladne pre- šprtať problém, keď sa nejaký objaví.“ Plány do budÚcnoSti Andrea momentálne externe štu- duje právo na súkromnej vysokej škole v Sládkovičove a hľadá si prácu, pretože jej akurát skončila absolventská prax. Milan pracuje na živnosť ako grafik, a tak je stále doma. Mal by teda naprí- klad čas starať sa o deti. „To je dosť ob- medzené školou. Najskôr treba spraviť aspoň bakalára a potom sa uvidí. Dieťa je predsa len veľká zodpovednosť, takže asi tie dva roky ešte počkáme.“ *Natália Šepitková » Prvá veľká kríza príde po siedmych rokoch manželstva. «

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /55/ SvadbaOnline.sk S kutočne ťažko povedať, či vô- bec existuje nejaké univerzál- ne logické vysvetlenie. Možno tie z nás, ktoré zatiaľ vlastnú svadbu neza- žili, o nej pri filme môžu aspoň snívať. A možno ich sledujeme preto, že filmo- vé svadby sú plné nápadov, ako tú našu okoreniť. Svadobné romantické komé- die sú jednoducho pre nastávajúce ne- vesty inšpiratívne a vidno to už aj na novodobých slovenských svadobných trendoch. Čo netradičné sme si po rokoch z amerických filmov o svadbách odniesli: V prvom rade, pompéznosť. Časy skromných svadieb len v prítomnos- ti najbližšej rodiny sú dávno preč. Fil- my hovoria: ,,Čím väčšia svadba, tým lepšie.“ Bohužiaľ, tento módny výstre- lok má aj svoje nevýhody. A to najmä fi- nančnú stránku. Ak chcete mať veľkú tučnú slovenskú svadbu, ktorá sa bude podobať tej slávnej filmovej, no z gréc- keho prostredia, mali by ste začať šetriť už teraz. Budete si totiž musieť zado- vážiť veľkú bielu limuzínu, dať vyrobiť dve ľadové sochy a obliecť desať druži- čiek do drahých tyrkysových šiat. O ob- rovskej torte nehovoriac. Ak však bu- dete mať natoľko štedrých rodičov ako hlavní protagonisti spomínaného fil- mu, jedným zo svadobných darov bude váš vlastný spoločný dom. Samozrejme, málokto svoju svadbu doplní až o tak pompézne kúsky, avšak prísť na vlastný obrad v bielej limuzíne dnes už vôbec nie je také netradičné a nesplniteľné. Ku každej svadobnej hostine neod- mysliteľne patria aj svadobné tradície, ktoré vykonávajú ženích a nevesta. Pre- nesenie nevesty cez prah dverí, rozbíja- nie tanierov... Lenže čo sa k nám dosta- lo hlavne zásluhou amerických filmov je sťahovanie nevestinho podväzku. Množstvo ženíchov je za udomácne- nie tohto zvyku určite vďačných. Mla- domanžel musí totiž podväzok stiah- nuť svojej polovičke z nohy zubami. Ak sa mu to podarí, svadobčania zatlies- kajú a nastáva možnosť podväzok ho- diť do davu. Chytiť ho sa však nepokú- šajú ženy (tým ostáva zvyk so svadob- nou kyticou), ale muži. Pointa je pritom rovnaká - slobodný muž, ktorý kúsok čipky ukoristí, sa čoskoro stane žení- chom. O tomto zvyku sa teda rozhodne Ste žena a tvrdíte, že ste ešte nikdy nevideli žiaden film na tému svadba? A nehanbíte sa náhodou len za to, že ich bolo už niekoľko? Opačné pohlavie totiž často nechápe, prečo takéto filmy vôbec pozeráme. Americké filmy SÚ Pre náS inšPiráciou

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /56/ SvadbaOnline.sk nedá povedať, že by vašu svadbu neoko- renil. Napriek tomu uznáte zrejme aj vy samy, že aj nejaký ten typicky slovenský zvyk by nemal na vašej svadbe chýbať. Svadba je ideálnym miestom pre zo- známenie sa, pokiaľ chcete byť ďalšou v poradí na vydaj. To isté však platí aj v prípade nezadaných pánov. Presne to- uto tematikou sa inšpiroval aj film Wed- ding Crashers (2005), na Slovensku známy skôr ako Honba za družičkou. Dvaja sympatickí muži navštevovali vo filme svadby so zámerom uloviť tie naj- krajšie družičky. Na svadbe sa však zoznámili aj hlav- ní protagonisti jedného z najznámejších filmov o svadbách vôbec – Four Wed- dings and a Funeral (1994) s Hughom Grantom a Andie MacDowell. Možno aj vy poznáte nejaký pár, ktorý sa spo- znal na svadbe a dotiahol to úspešne až pred oltár. Romantike sa na svadbe jed- noducho nevyhnete a pohľad na šťast- ných mladomanželov zanechá v nejed- nom slobodnom človeku pocit, že viac nechce byť sám. A pokiaľ vám v občianskom preuka- ze ešte stále svieti slobodná/slobodný a na svadbe sa vám predsa len nepoda- rí nadviazať novú sľubnú známosť, ne- trápte sa. Život predsa len píše rozma- nitejšie scenáre ako americkí filmoví producenti. Jedným z povinností dvoch budú- cich mladomanželov je, samozrejme, aj vybrať to najideálnejšie miesto na usku- točnenie svadobného obradu. Kostol a matrika voľakedy ako možnosti na vý- ber úplne stačili. No dnes sa už aj vo fil- me nevesty pretekajú v tom, ktorá z nich bude mať originálnejší svadobný obrad. Napriek tomu je takmer isté, že veľa slo- venských párov ostáva verných tradíci- ám. Keď však chcete medzi známymi za- bodovať vo výbere miesta, kde si oficiál- ne poviete svoje áno, aj v tom prípade si pozrite nejaký sfilmovaný príbeh a za- ručene tak získate vhodné tipy. Popri svadbách pod vodou, vo vzduchu, na plá- ži či pod altánkom si veľmi veľa ľudí vy- berá aj svadbu v legendárnom  Las Ve- gas. Aj tento nápad sa k nám dostal prostredníctvom bláznivých americ- kých filmov, ale napočudovanie sa cel- kom rýchlo stal trendom číslo jeden. Za- bezpečiť si obrad v niektorej z kaplniek Mesta hriechu už totiž nie je ničím ne-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /57/ SvadbaOnline.sk zvyčajným ani na Slovensku. Ak nad ňou uvažujete, na stránke www.svadbavove- gas.sk nájdete všetky potrebné informá- cie ako postupovať ďalej. Veľkosť diamantu v zásnubnom prs- teni je osobitnou kapitolou v pomyselnej knihe o amerických svadbách. V sloven- skej realite sa láska nikdy nemerala veľ- kosťou kameňa na prsteni, no Amerika diktuje niečo iné. Podľa niektorých ame- rických tradícií by mala dokonca cena takéhoto prsteňa byť trojnásobne vyššia ako mesačný plat bojovníka o ruku sleč- ny. Isteže, zásnubný prsteň je symbolom veľkej náklonnosti a žena si pri pohľade naň uvedomuje, aké krásne obdobie je pred ňou, no máloktorá skromnejšia bu- dúca nevesta chce, aby jej prsteň spĺňal kritéria, pre ktoré jej nastávajúci takmer skrachuje. Pokiaľ však budúci ženích a neves- ta takúto alternatívu uprednostnia, a budú sa chcieť podobať slávnej Car- rie a Pánovi Božskému z legendárneho Sexu v meste, možností je na trhu sku- točne veľa. Luxusné šperky si nemusíte vybrať len v štandardnom kamennom obchode, ale aj cez internet. No zrej- me by ste pred kúpou rady videli prsteň aj na vlastnej ruke. Nevadí, zalistovať v online katalógu a pokochať sa rozma- nitým výberom môžete aj tak. Naprí- klad na stránke www.prestige-gold.eu alebo na www.crystalskies.sk. Inšpirovať sa pred svadbou od ame- rických producentov nie je rozhod- ne zakázané. No pravda je, že všetké- ho veľa škodí. To, čo je moderné nemu- sí byť vždy aj vkusné. A preto nezabud- nite, že ste Slovensky a Slováci a že to, či bude vaša svadba krásna, nie je dané počtom družičiek a už vôbec nie tým, či svadobčania stratia dych pri pohľade na ľadové sochy v životnej veľkosti. Ale keď tá veľká torta so ženíchom a neves- tou na jej najvyššom, piatom poschodí, vyzerá tak krásne... Že? *fotografie: Bontonfilm

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /58/ SvadbaOnline.sk J e to okamih, kedy si žiadna z nás nemôže dovoliť kompromis v tom, ako sa cíti a ako vyzerá. Všetky každodenné starosti z nestihnu- tých povinností, nezaplatených účtov, zmeškaných telefonátov alebo nevyba- vených e-mailov sú zrazu preč. Ak ste sa rozhodli v tento veľkolepý deň byť tou najpôvabnejšou bytosťou pod slnkom, je čas obzrieť sa po skutoč- nej kvalite a inšpirovať sa čistými línia- mi. Je čas zoznámiť sa s Pepe Botellom. o značke PePe botella Prvý salón svadobných a spoločen- ských šiat otvoril Pepe Botella pred štyridsiatimi rokmi vo svojom rodnom meste Alicante. Od samého začiatku sa svojou tvorbou snažil postaviť proti tradičným a na pomery doby strnulým prvkom v módnom návrhárstve. Jeho prvá kolekcia bola predstavená pod značkou Pepe Botella v roku 1988 a okrem toho, že zdôrazňovala voľnosť a pohyb, spôsobila doslova revolúciu použitím nových, originálnych farieb. Dnes na túto filozoviu naväzuje jeho dcéra Lucia Botella. Lucia od naro- denia vyrastala medzi závojmi, spod- ničkami a tylmi v rodinnom ateliéri v Alicante, čo ovplyvnilo jej rozhodnutie pokračovať v rodinnom podnikaní. Svoju prvú kolekciu predstavila v roku 2000. Lucia obľubuje hodváb vo farbe slonoviny alebo prírodných odtieňov. Rozmanitosť farieb je obzvlášť viditeľ- ná už v kolekcii z roku 2005. » Šaty vo vašom živote nikdy nehrali tak dôležitú úlohu, ako práve v deň vašej svadby. V deň, ktorý okrem toho, že zmení vaše priezvisko, priláka na vás obdivné pohľady desiatok či stoviek očí a skúmavých objektívov. « temPerament, na ktorý Sa nezabÚda

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /59/ SvadbaOnline.sk Nová kolekcia pre rok 2011 nesie tajomný názov White Moon, pre ktorú tvorcovia hľadali inšpirácie v prvkoch čistého svetla a tieňov. Dominantou tejto kolekcie sú pou- žité materiály, ktoré podčiarkujú osob- nosť, stuhy, ktoré zvýraznia ženské línie a rafinované detaily v tvare trblietavých kryštálikov pripominajúcich hviezdnu oblohu. Značka Pepe Botella dorazila konečne i na Slovensko a od roku 2008 zdobí náš trh pestrou škálou modelov šiat, ktoré zdôraznia tvary, pôvab, pod- čiarknu individualitu a charizmu. PePe botella v Svadobnom Salóne PaSarela Ak sa rozhodnete presvedčiť sa o kvalite a jedinečnom dizajne na vlastné oči a navštívite svadobný salón Pasa- rela, vybavte sa dostatočným časom na vyberanie a rozhodovanie. Budete ho potrebovať. V skúšobnej kabínke strávite desiatky minút prezerania sa v zrkadle, neko- nečného kombi- novania doplnkov a šperkov značky García Balašov. Na svoje si prídu romantické duše uprednost- ňujúce klasické strihy obohatené nápaditými detail- mi, ale i dámy, kto- ré si radi vyberajú z rozmanitosti. * Rozhodli ste sa očariť svojho nastávajúceho zvodným žmurknutím a zároveň utešiť túžbu fotografa po záberoch plných emócií? Nenechajte si ujsť nasledujúce číslo, kde sa o trikoch, ako dosiahnuť neodolateľný pohľad s xtreme lashes, dozviete viac.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /60/ SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/zaujímavosti/ /61/ SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

SvadbaOnline.sk katalóg firiem obsahuje aktívne linky na webové stránky!

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

svadobné prípravy Foto Foto-Video Hotely a reštaurácie Luxusné šperky Miesto na svadbu Organizácia svadby Reštaurácie Šperky Starejší Svadobná doprava Svadobná výzdoba Svadobné agentúry Svadobné dary Svadobné Doplnky Svadobné kytice Svadobné oznámenia Svadobné poháre Svadobný obchod Tanec, hudba a zábava Tlmočenie Video po svadbe Hotely a reštaurácie Pre svadobnú noc Rámovanie Reštaurácie Svadobná cesta Wellness a spa jedlo a nápoje Catering Koláče, torty a iné Na svadobný stôl Svadobné nápoje obliekanie a výzor Bižutéria Fitness Formovanie postavy Masáže Nechtovy Dizajn Parochne a príčesky Samoopaľovanie Spoločenské šaty Svadobná bielizeň Svadobné líčenie Svadobné šaty Svadobné topánky Svadobné účesy a vizáž Wellness a spa Zdravie a krása SvadbaOnline.sk Obsah

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /64/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom Foto video – Foto ŠtÚdio Škerák Bratislava - filmovanie a zostrih svadby profesionálnymi veľkými kame- rami - výroba DVD s aktuálnou po- tlačou - fotografovanie na klasikú fil- movú aj digitálnu zrkadlovku - tlač fotografií priamo na svadbe Vo svadobnom dome štúdia Ške- rák nájdete všetko na Vašu svad- bu pod jednou strechou... harum video-Foto studio Bratislava 23 rokov profesionálnej pra- xe v oblasti foto a video. Na našich videách a fotografiách budete skutočne sami sebou. Váš svadobný deň bude s nami pre vás zábavou… ivan musil - FotograF Bratislava ... je iba na Vás, ako si budete pri- pomínať ten zázračný svadob- ný deň... Fero lipták - FotograF Košice Fotografujem, lebo ma to baví. Mojou prioritou je Vaša maxi- málna spokojnosť. Odovzdávam tlačené fotografie a dvd. Samozrejmá je možnosť fotoalbumu alebo fotoknihy. Po dohode práca kdekoľvek na Slovensku i v zahraničí svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Naša ponuka: - rozprávková svadobná, baló- nová výzdoba a dekorácie - Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvet- lenie - kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio... insight pictures & movies Bratislava •fotografovanie v ateliéri alebo exteriéri do rozlíšenia 21 MPx (3:2) •spracovanie videa v SD & HDV1080i formáte •komplexná digitálna technológia pre foto aj video •postprodukcia a ozvučenie filmov v broadcast kvalite na systéme AVID.... pav studio - Foto-video-služby Zvolen Ponuka služieb: svadby, stužkové, sv.prijímanie modeling, book, kultúrne a spo- ločenské podujatia... vladimir citriak - FotograF Poprad Kompletné profesionálne foto- grafické služby: - interiéry /foto štúdio/, - exteriéry - široký výber konečného spra- covania fotografie a videa Jednoducho všetko podľa Vašich predstáv...Váš deň, naša tvorivosť... Fero kollár - FotograF Košice „Pri fotení sa v plnej miere snažím vyhovieť Vaším predstavám a požiadavkám. Snažím sa, aby bol váš svadobný deň zvečnený pri- rodzene, uvoľnene s úsmevom, láskou a pohodou. „V oblasti svadobnej fotografie... boFoto Bratislava Svadobný fotograf k Vašim službám pre celé Slovensko a Če- chy.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /65/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom Váš dlhoočakávaný a vysníva- ný deň ! Tento nádherný a neopakovateľ- ný deň je iba VÁŠ. Zažijete veľmi veľa a všetko ubehne veľmi rých- lo. Mnohí by chceli, aby im tento pocit vydržal večne. Pochopiteľ- ne sa chcete o Vašu radosť pode- liť s najbližšou rodinou, priateľ- mi, kamarátmi, ... Čas plynie a Váš deň sa skončí, ľudia odídu a Vám ostávajú... marek hajkovský - FotograF Kežmarok - fotografovanie svadobného dňa - kompletná retuš, grafika - archivácia fotografií - originálne obaly a farebná po- tlač DVD... pamas-glass Foto Trenčín Svadobný deň patrí medzi neo- pakovateľné udalosti Vášho ži- vota. Pekné fotografie sú pa- miatkou, ktoré tento krásny deň pripomínajú. Dovoľte nám byť s Vami v tento deň a vyhotoviť Vám tie najkraj- šie fotografie. Fotolab - Fotky pre radosŤ Bratislava Spravte zo svojich svadobných fo- tografií viac! Staihnite si náš bez- platný softvér Môj CEWE Foto- svet a svoje svadobné fotky pre- meníte na pravú knihu či obraz na plátne... proFoto s.r.o. Nitra Fotografovanie na preukazy, pozdravenky, ateliérové foto, fo- tografovanie svadieb, bookov a detí, ramovanie obrazov... lörinčíkFoto - svadobné Foto Trebišov Fotografia: svadba, rodinné foto, spoločenské a športové akcie andrej horný Finephoto Senec Svadobné fotenie podľa Vašich predstáv, miesto fotenia podľa Vášho výberu. Individuálny prí- stup. Flexibilita. Teraz ľava 70% na cenníkové ceny. dphoto Žilina Fotografovanie svadieb

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /66/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom adstudio Bratislava ADSTUDIO pôsobí na trhu od roku 2005 ako mediálno-pro- dukčná agentúra. Vďaka nášmu nadštandardnému prístupu získala stovky spokojných klien- tov doma i v zahraničí.... FotoŠtÚdio zalán schuster-videoŠtÚdio kristián mucska Bratislava Svadobné fotky a videá po akých sníva každá nevesta. - profesionálne foto - video na Slovensku a v zahraničí: - multimediálna prezentácia zo svadobných fotografií... aw studio Bratislava Ponúkame výrobu kreatív- nych HD svadobných videí a fo- tografií. Takisto aj iné foto/vi- deo služby. Na výrobu videa používame kamerový stabilizá- tor, koľajnice ale takisto aj kamerový žeriav vďaka ktorému je možné natočiť unikátne zábery.... ing.božena hvizdoŠová - studio enjoy Nitra Milujem to iskrivé, chaotické a láskou naplnené čaro svadobné- ho dňa. Každý svadobný pár je jedineč- ný a preto k fotografovaniu pri- stupujem individuálne. Samozrejmosťou je, že fotogra- fie upravujem v počítači použi- tím rôznych techník a vytváram koláže, ďakovné karty, svadobné oznámenia, rôzne farebné úpra- vy, čiernobielu fotografiu a iné aj podľa požiadaviek klientov... weddin photo - michal grman Partizanske Profesionálne FOTO a Video služby. -Svadobna fotografia -Umelecka fotografia -Portretova fotografia -Rodinna fotografia Fotografovanie Stuzkovych slav- nosti... vladimír kičo – Foto – video Trnava Foto-Video štúdio V+V Vladi- mír Klčo pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1993. Počas týchto rokov sa naša firma úspešne prispôsobila trhu.... grand hotel***+ Trenčín GRAND hotel Trenčín je situo- vaný priamo v centre Trenčína. Zariadenie ponúka ubytovanie, reštauračné a relaxačné služby. Návštevníkom mesta Trenčín a obchodným cestujúcim je k dis- pozícii vkusne moderne zariadených 26 izieb. Solárium, whirpool a sauna sú v cene izby... Úvs hotel***, kongresové a vzdelávacie centrum Bratislava ÚVS HOTEL*** ponúka kom- plexné ubytovacie, stravovacie a konferenčné služby: -svadobné hostiny, rodinné a fi- remné akcie v reštaurácii (kapa- cita 60 osôb), resp. kongresovej sále (kapacita 100 osôb)... business hotel blue bratislava Bratislava Business hotel Blue sa nachádza v Bratislave v blízkosti nákupné- ho centra Polus City Center. Jeho poloha je ideálna pre ľudí, ktorí prišli do Bratislavy riešiť pracovné stretnutia, nakoľko sa nachádza v blízkosti tepny obchodu... Foto - video hotely a reŠtaurácie

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /67/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom hotel west - reŠtaurácia west, cesta na kamzík Bratislava Obradné miestnosti: máme k dispozícií dve miestnosti /s kli- matizáciou a oknami / ktoré slú- žia na uskutočnenie svadobného obradu vo vnútri hotela s kapa- citou 30 a 60 osôb, v prípade záujmu o obrad pod holým ne- bom máme k dispozícií letnú terasu s kapacitou do 200 osôb, poprípade lúku na ktorej sa môže obrad taktiež uskutočniť... hotel leonor *** Kolárovo Naše služby: Svadobný obrad v našej prekrás- nej záhrade za účasti farára ale- bo matrikára Dopravasvadobčanovknámaspäť Pre mladomanželov 1 svadobný apartmám k dispozícii grátis hotel barónka**** Bratislava Ubytovacie, stravovacie, kongre- sové a relaxačné služby (bazén, fitnes, sauna, solárium, masáže). Kongresová sála č. 1 do 150 osôb Reštaurácia do 70 osôb Vináreň do 50 osôb Prenájom podľa dohody Pre mladomanželov izba grátis. Pre svadobných hostí 10% zľava z pultových cien ubytovania... hotel danubia gate *** Bratislava Hotel DANUBIA GATE je malý *** hotel v centre Bratisla- vy, orientovaný na poskytovanie komplexného balíka služieb pre business a obchodnú kliente- lu. Je zaujímavý svojím moderným, avšak vkusne a elegantne riešeným interiérom s výbornými službami.... la Fiamma, spol. s r. o Bratislava Pre Vašu svadbu radi otvoríme prevádzku v sobotu aj v nedeľu. Príjemné prostredie, svadobná hostina podľa prianí. Talianska kuchyňa - typická pizza, pasta, hovädzie, jahňacie, bravčová panenky, ryby a šaláty... hotel vinarsky dom Pezinok Hotel Vinársky Dom svojim technickým a priestorovým vy- bavením zabezpečuje celoročne komplexný servis pre školenia, semináre a menšie konferencie, čím vytvára optimálne podmienky na vzdelávanie a rozvoj manažmentu. Je ideálnym miestom na usporiadanie rodin- ných, či firemných akcií. towers restaurant Bratislava PERFECT DAYS & PERFECT NIGHTS ...to je motto, ktorým sa všetci v TOWERS riadi- me. Perfektný deň so skvelým jedlom v priateľskej atmosfére a s výbornou obsluhou... maranello ristorante Bratislava Maranello ristorante ponú- ka vhodný priestor pre usporia- danie svadieb, banketov, spolo- čenských a rodinných poduja- tí, osláv, stužkových slávností, fi- remných večierkov, konferencii s kapacitou až 150 osôb... igor goruŠa - i.e.g. stravovacie služby Bratislava Pohostinská činnosť, výdaj jedál a nápojov hotel carmin*** Pezinok Hotel Carmin*** ponúka jedineč- nú pokojnú a romantickú atmo- sféru lesného prostredia Malých Karpát. Ubytovanie (kapacita 72 osôb) Zlatý salónik (kapacita 35 osôb) raki centrum Bratislava Restaurant Bari Elegantné a príjemné prostredie reštaurácie Bari s kapacitou 80 miest, Vám ponúka rozmanitý výber tradičných overených je- dál ako aj medzinárodnú kuchyňu. Medzi špeciality reštau- rácie patria vyprážané žabie stehienka, zapečený holub, srn- čie filety , žralok, losos alebo pstruh.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /68/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom pension nova*** Bratislava Pozývame Vás do reštaurácie penziónu NOVA***. V ponuke nájdete okrem tradičnej sloven- skej a medzinárodnej kuchyne aj široký výber nápojov, ktorých výber oceníte aj v čase mimo obeda a večere. V našej ponuke nájdete kvalitné akostné od- rodové vína, vína s prívlastkom, originálne gruzínske brandy, ale aj české pivo Černá hora, ktoré sa vyznačuje výrobou bez chemických látok... rosso nero Bratislava Nová, moderná reštaurácia pre tých, ktorým záleží na chutnom jedle, príjemnej obsluhe, kvalit- nej hudbe, peknom prostredí... a výnimočnej káve... holiday inn žilina Žilina Naša ponuka je stavaná tak, aby vám pomohla pri rozhodovaní a odbremenila vás od starostí. Ponúkame: Plne klimatizované priestory Prvotriedny servis Štýlové dekorácie vo vami vybraných farbách... elv -servis sro Bratislava Máme pre Vas pripravené: salóniky kap. 10 osôb klubová časť s biliardom kap. 10 osôb reštauračná časť kap. 38 osôb celá reštaurácia kap. 75 osôb (vrátane salónikov,klubovej,ka- viarenskej časti)... alžbeta kolejáková - Firma koleják Bratislava Ponúkame reštauračné služby cbc caFé&restaurant Bratislava Catering : u nás/ponúkame priestory s kapacitou až 600osôb/ alebo dovezieme je- dlo a nápoje na Vami určené miesto Párty servis: kompletný cate- ring,inventár,čašníciabarmani,- VIP stany,immobiliár... hotel zátoka*** Senec Príjemný hotel, ktorý Vám po- núka svadbu Vašich snov! hotel medium Bratislava Hotel Medium spĺňa všetky kri- téria europskeho štandardu a je zárukou pokojného spánku, bo- hatých raňajok, priateľskej atmosféry a kvalitných služieb. Hotel Medium je situovaný v dôležitej obchodnej zóne, v blízkosti obchodných a nákupných centier. hotel kyjev Bratislava Hotel Kyjev je jeden z mála lac- ných hotelov v centre Bratisla- vy. Vysoká budova navrhnutá a postavená v sedemdesiatych ro- koch stojí päť minút chôdze od historického centra. hotel set*** Bratislava HOTEL SET v Bratislave je nový moderný hotel, rodinne ladený s príjemným prostredím. Má výhodnú polohu blízko cen- tra mesta s možnosťou parkova- nia. Vytvára ideálne prostredie pre malé svadby s kapacitou reštaurácie do 30 osôb. penzión diana *** Piešťany Reštaurácia Elegantný interiér penziónu Diana s čistými líniami doplne- ný obrazmi s poľovníckou tema- tikou oslovuje najmä náročnú klientelu uprednostňujúcu kva- litu podávaných jedál...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /69/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom ms union, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom Nemusíte chodiť ďaleko, keď môžete ísť tak blízko... Neďaleko Nového Mesta nad Váhom, na skok z diaľnice D1, na pravej strane rieky Váh pri úpätí Malých Karpát, v krásnom prostredí na krásnom jazere s čis- tou vodou... hotel modra Modra Hotel Modra sa nachádza pria- mo v centre kráľovského vino- hradníckeho mesta Modra. Pre svoju peknú polohu pod malo- karpatskými vínorodými stráňa- mi dostala názov Perla Malých Karpát... hotel most slávy *** Trenčianske Teplice Ponúkame Vám kompletný ser- vis a kvalitné služby za rozumné ceny. Svadobné menu Vám pri- pravíme na požiadanie presne podľa Vašich predstáv... hotel perugia Bratislava Vychutnajte si čaro útulného a príjemného hotela Perugia v srdci Starého mesta, obdivuj- te historické uličky Bratislavy a doprajte si gastronomický záži- tok vďaka maďarsko – slovenským špecialitám, alebo klasike talianskej kuchyne... jozeF horňák - hornak klenoty Šaľa Predaj, výroba a opravy zla- tých, strieborných a oceľových šperkov, šperkov z muránskeho skla, šperkov CRYSTALLIZED - Swarovski Elements. Hodiny a hodinky zn. Seiko, Festina, Poli- ce, Casio, Playboy. crystal skies Piešťany Náušnice, Náhrdelníky, Súpra- vy, Prívesky, Náramky, Prívesky na mobil. Spoločnosť Crystal Skies vyrába exkluzívne šper- ky, doplnky, darčekové a umelecké predmety zo striebra... amor slovakia, s.r.o. Bratislava Predstavujeme Vám spoločnosť AMOR Slovakia, ktorá pôso- bí v oblasti predaja šperkov zná- mych slovenských, českých a eu- rópskych výrobcov už niekoľko rokov na slovenskom trhu. zlatníctvo ebner Lozorno Moju malú, rodinnú, klenotníc- ku firmu som založil v septem- bri roku 1991. Vedomosti, kto- ré som získal a získavam od môj- ho otca, rozvíjam a odovzdávam môjmu synovi. Je mojim snom vidieť čoraz viac spokojných tvárí. Opakované návšte- vy klientov, to je najvačšia pocta pre moju firmu. hotel leonor *** Kolárovo • Svadobný obrad v našej pre- krásnej záhrade za účasti farára alebo matrikára • Doprava svadobčanov k nám a späť • Pre mladomanželov 1 svadob- ný apartmám k dispozícii grátis... wedding trip sro Bratislava Snívate o netradičnej svadbe na netradičnom mieste? Las Vegas je v tom prípade to pravé miesto pre Vás. Svadba v známych „Wedding Chaples“, na kolotoči v oblakoch, na Benátskej gondo- le, vo vrtulníku nad Grand Canyon, na rieke Colorado alebo v „Drive In“ okienkach ... luxusné Šperky miesto na svadbu

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /70/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom lovely day wedding agency Bratislava My v Lovely Day dokážeme cit- livo zachytiť čaro vzťahu a vniesť ho do priebehu svadobného dňa v dômyselných detailoch. Náš spôsob práce stojí na princípoch perfektnej organizácie a kon- cepčného myslenia. Ku každé- mu eventu pristupujeme precíz- ne a kladieme veľký dôraz na es- tetiku. Ak túžite po tom, aby Váš svadobný deň od ranného prebudenia až po posledný tanec plynul krásne bezstarostne, plný kvetov, úsmevov, bozkov a ničím nerušených pekných momentov, potom ste našli to, čo hľadáte... reŠtaurácia modrá hviezda Bratislava Vitajte v reštaurácii Modrá Hviezda, ktorá je známa typic- kou prešporskou kuchyňou, v ktorej sa prelína vplyv viacerých gastronomických kultúr- ra- kúskej, slovenskej a maďarskej. la Fiamma, spol. s r. o Bratislava Pre Vašu svadbu radi otvoríme prevádzku v sobotu aj v nede- ľu. Príjemné prostredie, svadob- ná hostina podľa prianí. Talian- ska kuchyňa - typická pizza, pas- ta, hovädzie, jahňacie, bravčová panenky, ryby a šaláty, pravá talianska káva Illy a výborné dezerty. taverna, s.r.o. Bratislava Originálna grécka reštaurácia v Bratislave. Grécke jedlo, grécke frapé, grécka hudba, dovolenko- vá atmosféra. Možnosť prenájmu reštaurácie, objednanie živej gréc- kej hudby. business hotel blue bratislava Bratislava Business hotel Blue sa nachádza v Bratislave v blízkosti nákup- ného centra Polus City Center. Jeho poloha je ideálna pre ľudí, ktorí prišli do Bratislavy riešiť pracovné stretnutia, nakoľko sa nachádza v blízkosti tepny obchodu. reŠtaurácia u richtára Modra Bar a štýlová reštaurácia U Richtára má celkovú kapacitu pre vyše 300 hostí. Je vhodný na usporiadavanie veľkých spolo- čenských podujatí, ako sú sláv- nostné recepcie, koktaily a podobne. Vzhľadom na jeho čle- nitosť je možné využívať ho aj na menšie firemné podujatia alebo rodinné oslavy. technopol servis, a.s. Bratislava Congress Centre a Catering tvo- ria dve esencie značky BIZNI- SUITE, zaoberajúce sa kom- plexným zabezpečení spoločen- ských akcií vo vlastných priesto- roch alebo v priestoroch zod- povedajúcich aj najnáročnejším požiadavkám klienta. Viac, ako 10 ročné skúsenosti v oblasti gastronomických služieb a profesionálny personál s ra- dosťou prispejú k tomu, aby sa aj váš svadobný banket pre vás stal nezabudnuteľnou udalosťou. apollo reŠtaurácia Bratislava Vám ponúka príjemné posede- nie pri širokom výbere jedál zo slovenskej a medzinárodnej ku- chyne, ktoré ulahodia aj nároč- nej klientele. Na objednávku pripravíme husacie, či kačacie hody, pečené prasiatko, prípadne iné špeciality, podľa Vášho výberu. reŠtaurácia zlatá lipa ii Bratislava Znovuotvorená reštaurácia Zlatá Lipa sa nachádza na mo- organizácia svadby reŠtaurácie

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /71/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom dernom sídlisku v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Von- kajší vzhľad budovy nenápadne zapadá do okolia, takže návštev- níka o to viac prekvapí vnútorný priestor reštaurácie, ktorý sme rafinovane zosúladili. Pred reštauráciou sa nachádza letná terasa s grilom a parkovisko s kapacitou 60 miest. reŠtaurácia ako doma Bratislava Myšlienku otvoriť reštauráciu som nosil v sebe už veľmi dlho. Mám dobré jedlo rád a koniec koncov je to na mne aj vidieť. Myšlienka je síce polovica úspechu ale čas na jej realizáciu musel dozrieť. Dlho som hľadal vhodný priestor a lokality a ešte dlhšie človeka, ktorý by vedel ako šéfkuchár realizovať moje odvážne gastronomické nápady. engerau restaurant Bratislava Štýlová reštaurácia s veľkými porciami chutného jedla, na te- rase oproti kultúrnemu domu Zrkadlový háj, či obchodnému centru Kaufland v Petržalke.V letných mesiacoch možnosť posedenia vonku. Denne obe- dové menu - polievka a výber z dvoch hlavných jedál. Veľmi dobré rebierka, kolená, zabíjačkové špeciality a k tomu zla- tistý mok „Krušovice“. Srdečne Vás pozývame do novootvo- reného pubu (denne od 13:00 hod.) v ďalšej časti našej rešta- urácie. steak & more s.r.o. Nitra Prvý originálny Steakhouse v Nitre. Hovädzie mäso len AN- GUS - Juh Ameriky ( Argentína, Chille, Brazília ). Varíme bez chémie, čerstvé bylinky, potraviny, šaláty - Bio kvalita Veľký výber čapovaných a fľaškových pív. Akcie - firemné, svadby, narodeniny, oslavy všetkého druhu. manuel caFe Trnava Ponukame prenajom priestorov na rozne akcie,terasa,po- nuka alko aj nealko, rozne druhy kavy,miesane napoje, sha- kes, biliard, vodne fajky, jukebox, 2x TV PLAZMA,moznost zabezpecenia cattering. Rozloha cafe baru 170m2, kapacita 50-60 ludí na sedenie victorias s.r.o. Pezinok Gastronomické služby reŠtaurácia ruszó cserda Bratislava Ponúkame reštauráciu na prenájom pre svadby a rôzne spo- ločenské udalosti. maxim caFe restaurant Trnava Ponúkame reštauračné služby walker´s caFe&restaurant Bratislava Prijemné a útulné, prostredie, ako stvorené na trávenie voľných chvíľ s priateľmi a obchodnými partnermi. Prostredie s prijemnou lounge at- mosférou, v ktorom si môžete či už vychutnať svoj obľúbený drink - cocktail, namiešaný našimi profesi- onálnymi barmanmi, alebo posedieť pri poháriku vínka, pri ktorého výbere Vám bude k dispozícii nie jedna odroda - kra- jina, ale pestrá paleta nami ponúkaných vín z rôznych kutou sveta. reŠtaurácia nová mladosŤ Nitra Catering, organizácia spoločenských akcií v rámci nášho reštauračného za- riadenia, alebo všade tam, kde to bude- te potrebovať, Vám na tej najvyššej úrovni poskytneme naše banketové služby - slávnostný catering, usporiadanie firem- nej či súkromnej recepcie, oslavy, svadobné hostiny. S maxi- málnou profesionalitov a ochotou Vám poradíme... malina Bratislava Srdečne Vás pozývame do reš- taurácie Malina, ktorá sa nachá- dza v kludnej mestkej časti Bra- tislava-Krasňany. Je situovaná na jej začiatku, ktorá sa označuje ako námestím tejto časti. Pred- nosťou je bez barierový prístup a výborné parkovacie mož- nosti priamo pri reštaurácii. schoppa, s.r.o. Bratislava Máte chuť aspoň na chvíľoč- ku uniknúť zhonu veľkomesta? Pritom necestovať večnosť a cí- tiť sa ako v inom svete? Praska- júci oheň v krbe, útulná rodin-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /72/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom ná atmosféra, pocit pokoja, výborné špeciality tradičnej Slo- venskej, Českej, Rakúskej, ale aj Talianskej kuchyne, to všet- ko Vás čaká u nás na kolibe v Schoppe. jakub caFFe & restaurant Bratislava Jakub café Vám ponúka príjemné posedenie v štýlovo zaria- denej reštaurácii. Kapacita reštaurácie je 50 miest. Výber kuchyne Jakub café zahŕňa pochúťky pre milovníkov sloven- ských, ale aj kozmopolitnejších jedál výbornej chuti a kvality, dostupný širokej verejnosti. caFFe estremo, s.r.o. Bratislava Našim krédom je uspokojiť aj najnáročnejšieho zákazníka za veľmi prijateľné ceny. Vďaka sta- rostlivému výberu tých najkva- litnejších talianskych surovín, čerstvých stredomorských bylín, špeciálnych národných sy- rov ako aj prvotriednych druhov mäsa, vdýchavame pokr- mom svetoznámy južanský temperament. elizabeth caFe, s.r.o. Piešťany Cafe ama gastro s.r.o. Šaľa Gastronómia-domáca kuchyňa , jedáleň , bar, klimatizované kon- ferenčné miestnosti, firemné ak- cie, svadby, promócie , rodinné oslavy, vlastné parkovisko... reŠtaurácia west Bratislava Vaša svadba v príjemnom a ro- mantickom lesnom prostredí Náš individuálny prístup k zá- kazníkovi zaručí spokojnosť aj tých najnáročnejších klientov - nie je nič, čo sa nedá zariadiť. Pristupujeme k vaším požiadavkám zodpovedne a to je záru- kou plynulého priebehu prípravy aj samotnej realizácie Va- šej svadobnej hostiny. diamonds international corporation showroom d.i.c. Bratislava Diamonds International Corpo- ration - D.I.C. a.s. je česká, dyna- micky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej dcérske spoločnosti se na- chádzajú na Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Belgicku, Srbsku, Chorvátsku, Bulharsku, Ru- munsku, na Ukrajine a v Hong Kongu. rb Šperk s.r.o. Bratislava Predaj strieborných šperkov, ho- diniek a doplnkového sortimen- tu (krabičky, šperkovnice...), zá- ručné a pozáručné opravy, úpra- vy šperkov na mieru, čistenie šperkov, odborné poradenstvo. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... jozeF urík Nedožery-Brezany Starejší, moderátor, muzikant a DJ. Každé samostatne a aj ľubovoľná kombinácia. Hovoríme po Anglicky. veterán mercedes 230 Slovensko Ponúkame Vám dopravu luxusným veteránom zn.Mercedes Benz 230 r.v.1936. Táto limuzína je v dokonalom stave po re- Šperky starejŠí svadobná doprava

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /73/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom novácii, pri ktorej bola zacho- vaná jej originalita a pôvodnosť. Vozidlo poháňa 6 valcový mo- tor s objemom 2300ccm o výko- ne 55 koní. Má drevený obklad interiéru a otváratelnú strechu. Cena prenájmu vozidla vrátane šoféra je zmluvná a podľa požiadaviek zákazníka. chrysler 300c Bratislava Komfort a luxusná elegancia v neštandardnom prevedení, kto- rá dotvorí Váš svadobný deň. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... v siedmom nebi Trenčín Ppredaj svadobných doplnkov a dekorácií – viď kategóriu sva- dobný obchod, kompletná vý- zdoba a aranžovanie obrad- ných miestností, spoločenských sál, reštaurácií, kostolov, par- ty stanov.. zapožičanie dekorá- cií - banketové sukne, obrusy na hranaté stoly – biele a smota- nové, veľké okrúhle biele obru- sy, návleky na stoličky – veľmi pekné – veľmi lacné :o), textilné dekorácie do priestoru aj na stoly, slávobrány vyzdobené látkami, umelými kvetmi alebo bez dekorácie, veľké svietniky do priestoru, kvetinové koše. svietniky pod sviečky – nízke aj vysoké, sklo vázy – 13 dru- hov, umelé aranžmány svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... agentura andrea Bratislava Organizovanie svadieb,komlpet- ne alebo čiastkovo. Výzdoba priestorov/ sála, kos- tol/. Prenájom návlekov, mašlí a iných dekorácií. darina sonnenscheinová kvety d&v nitra Nitra Firma sa zaoberá obchodom s kvetmi, výrobou kvetinovej vý- zdoby, aranžérskymi prácami, zhotovením svadobných a iných kytíc, výzdobou svadobných miestností svadobnou výzdobou kostolov a iných priestorov podľa požiadavky zákazníkov. charlotte design Piešťany V našej predajni CHARLOT- TE DESIGN vám ponúkame ši- roký sortiment bytových dopln- kov. Realizujeme aj výrobu de- korácií a aranžmánov na objed- návku. Chceme byť iní ako ostatní, pristupujeme ku každé- mu zákaznikovi osobitne a snažíme sa vyjsť v ústrety aj neob- vyklým požiadávkam. nyitrayová - kvetinárstvo ruže Piešťany Aranžovanie kvetov je náš koníček už od roku1992. Robíme to s láskou, s citom a predovšetkým pre zákazníka. Preto nás realizačný tím tejto stránky na základe vlastného prieskumu svadobná výzdoba

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /74/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom v Piešťanoch oslovil ako prvých. Našou silnou stránkou sú sva- dobné kytice, výzdoby svadob- ných sál a miestností, áut a kos- tolov. agentÚra daisy, s.r.o. Košice ĽADOVÉ SOCHY- NOVIN- KA!!! NEBESKÝ ŠEPOT -Thajská atrakcia - NOVIN- KA!!! KRIŠTÁĽOVÉ KYTI- CE - NOVINKA!!! SVADOB- NÉ TORY - NOVINKA!!! PRI- PRAVÍME PRE VÁS: Svadby, bankety, plesy, firemné a spolo- čenské podujatia, teambuildin- gy, detské narodeninové party a rodinné oslavy... elizabeth - svadobné ŠtÚdio Bratislava !!!S radosťou Vás pozývame do našich nových priestorov v Roz- adole!!! Svadobné štúdio ELI- ZABETH sa zaoberá organi- zovaním svadieb už ôsmy rok a sme vôbec prvá agentúra, ktorá vznikla na slovenskom trhu. večernica - mariana maliňáková Nitra Kompletné organizovanie svadieb a spločenských udalostí. Špecia- lizujeme sa na dekorácie interié- ru a exteriéru svadobných hostín , obradov, kostolov a áut.Pripra- víme Vám sv.kyticu podľa želania. Ponúkame služby fotografa, hudobnú produkciu a veľa drob- ností, ktoré Vás čakajú pri organizovaní svadby. nona agency-organizovanie svadieb a Firemných podujatí Ivanka pri Dunaji Vzali sa. ONA a ON. Krásny deň, ktorý zostane nádhernou spomienkou na výnimočný okamih, keď si ONA aj ON pove- dali svoje ÁNO. Nikomu nič nechýbalo. Svadobné oznáme- nia, výzdoba, hostina, svadob- ná torta, hudba, fotograf, kame- raman, prstienky, kytica pre ne- vestu, nápoje, zábava,... všetko zladené, harmonické,... Každý si prišiel na svoje – deti, mladšie i staršie ročníky. . . . salón angel’s Senec Zabezečenie výzdoby sály kos- tola, auta, zabezpečenie svadob- ného auta (aj veterán), koč, fo- tograf, kamera, kaderníčka, vi- zážistka. Milé nevesty, vážení ženíchovia a všetci, ktorí ste sa rozhodli navštíviť našu stránku, ďakujeme Vám za návštevu a radi Vás privítame osobne v našom salóne, aby sme Vám spl- nili Vaše sny a predstavy. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťa- haný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojo- vé fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiéro- vé a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... happy day wedding and events agency Bratislava Poskytujeme profesionálne služby v oblasti organizovania svadieb, večierkov, osláv a iných spoločenských akcií. Naším cie- ľom je obmedziť stres z Vášho svadobného dňa, oslavy či firem- nej párty a umožniť Vám vychutnať si čo najviac tieto príjem- né chvíle. agentÚra milan Škabla Vráble Zabezpečíme Vám kompletnú organizáciu svadby, oslavy, iné- ho spoločenského podujatia. Po- radenstvo na zorganizovanie svadby, oslavy, jubilea..., svadobné agentÚry

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /75/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobná agentÚra leilla wedding agency Poprad SVADBA NA KLUC - VYZDO- BA OBRADNEJ MIESTNOS- TI - VYZDOBA SALY - SVA- DOBNA KYTICA - KVETI- NOVA A BALONOVA VY- ZDOBA - NAVLEKY NA STOLICKY - MASLE - SVIEC- KY - SERVITKY - FOTO - VIDEO - HUDBA - DOPRA- VA - OHNOSTROJ .... svadobná agentÚra- slávnostný deň Stránske-Rajecké Teplice Kompletná aj čiastočná sláv- nostná výzdoba formou výbe- ru z balíkov na : svadby , rodinné oslavy, plesy, firemné akcie, ži- votné jubileá, promócie.... Penájom návlekov na stoličky. svadobná agentÚra wedding Nitra Svadba od A po Z, dekorácia sva- dobnej sály, dekorácia kosto- la, auta, svadobné kytice,poťahy, mašle, kvety, zabezpečenie sva- dobného auta-limuzína, zabezpe- čenie fotografa,kameramana,sva- dobný koordinátor ...., Výhodna cena svadobných šiat !!! Požičovňa a predaj svadobnych šiat. Svadob- ne saty talianskej znacky Giovnna Sbiroli a anglickeho dizajnera Ian Stuart. lamon svadobná agentÚra Bratislava Ponúkame kompletnú výzdobu miestností pri príležitosti sva- dieb, osláv, plesov, stužkových..., výzdobu kostola, úradu a taktiež iných služieb týkajúcich sa ich organizovania. svadobný dom ŠtÚdia Škerák Bratislava Svadobná výzdoba kostola a so- bášnej miestnosti, výzdoba sva- dobnej sály, dekorácie na auto, na steny, na dvere, slavobrána, stoja- ny na kvety, svadobné kytice, pre- daj a prenájom rôznych svadobných dekorácií. wedday, spol. s .r. o. Bratislava Sme eventová agentúra, ktorá ponúka svoje služby v širokom zábere činnosti. Našou špecia- litou je organizovanie všetkých druhov eventov - a radi predve- dieme naše know how práve na Vašej akcii. Veľmi dôležitou časťou našej práce je organizovanie a kompletné zabezpeče- nie Vašej svadby na najvyššej profesionálnej úrovni. pp production, s.r.o. Bratislava Ozvučenie, osvetlenie, DJ, vy- pracovanie svadobného scená- ra, koordinovanie svadobné- ho dňa a svadobnej zábavy. Hry, animácie, zapožičanie svadob- ných rekvizít. Príprava a realizácia svadobného dňa. Kom- plet služby, organizácia od A po Zet. Výber priestoru, deko- rácia, foto, kamera, ... Fantastic Flower - lucia malá Nitra Zorganizujeme a zabezpečí- me vsetko pre Vašu párty, svad- bu, stužkovú, rodinné alebo firem- né akcie. Zabezpecenie priestorov: *Kom- pletnú výzdobu sál a miestnos- tí: obrusy, sukne, poťahy na stolič- ky, dekoračné mašle, stuhy, rôzne druhy svietnikov a sviečok, deko- račné kamienky a dekoračný ma- teriál, svadobné pohare, slavobra- nu *kvety a kvetinovú výzdobu/svadobnú kyticu, pierka, vý- zdobu svadobneho auta, družičkovské kytice, atd.. *menu lístky *výber svadobnych šiat *účesy a vizaž pre nevestu *fo- tografa. agentÚra giovanna Bratislava Agentúra Giovanna vznikla v máji 2010 ako nasledovník na trhu známeho salónu Neves- ta. Zámer bol jednoznačný – do- tvoriť existujúci salón a rozšíriť ho o ponuku ďalších druhov spo- ločenského oblečenia. Okrem toho, že u nás nájdete svadob- né šaty a spoločenské šaty, bez problémov nájdete nádherné komplety na krst...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /76/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom zlatica zubičková Trnava salon beauty-style Nitra Svadobny full servis, pozicov- na svadobnych a spolocenskych siat a oblekov, predaj obuvi a svadobnych doplnkov, prenajom svadobneho auta, vizaisti- ka, kozmetika, nechtovy dizajn, manikura, predlzovanie rias, body piercing, nastrelovanie nausnic, fotoomladzovanie. svadobná agentÚra doré Martin Svadobné šaty Maggie Sottero a spoločenské šaty, svadobné do- plnky, topánky, spodné prádlo, oznámenia,obrúčky,poháre,do- prava,limuzína,cukrárenské vý- robky,DJ.,kamera,svadoné a iné oslavy a mnoho iného. Funday, s.r.o. Bratislava Ponúkame Vám kompletné, ale aj čiastkové zabezpečnie vášho svadobného dňa: Svadobné priestory, DJ, Fotograf, Kamera- man, Výzdoba, Torty a zákusky, Oznámenia, Kvety a pierka, Darčeky, Svadobnú cestu. lovely day, s.r.o. Bratislava Svadobná agentúra Lovely Day je tu preto, aby ste v tomto vý- nimočnom období mohli pre- nechať praktické starosti iným. Dovoľte nám prežívať s Vami tento krásny čas a umožnite nám, aby sme Váš veľký deň do- konale profesionálne pripravili. Vráti sa Vám to mnohonásobne. rotax hodinky, svadobné prstene Bratislava Najširší výber svadobných prsteňov.Zásnubné a snubné prsteňe výber z 800 modelov, které sú priamo fyzicky k dis- pozíci, prípadne ďalších modelov z ka- talogu. Kolekcia všetkých popredných českých výrobcov a výber zahraničních značiek. Platina, žlté zlato, bieé zlato, červené zlato, ružové zlato, kombiná- cia zlata, striebro, nerez. Brilianty, dra- hé kamene, zirkony. vivion s.r.o. Trnava, Považská Bystrica Bezplatný návrh okenných de- korácií priamo v interiéry, Za- meranie v interiéry, Šitie zá- clon, dekoračných látok, preho- zov, vankúšov, obrusov na mieru, Riešenie atypických priestorov, Montáž garníž a koľajničkových systémov, Aranžérske práce. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... Franklin‘s darčeková a donáŠková služba Bratislava Čo u nás nájdete: kvalitné vína z celého sveta, exkluzívne desti- láty a liehoviny, netradičné cuk- rovinky a pochutinky, atraktívny doplnkový sortiment, neobvykle darčekové koše, ručne vyrá- bané čokolády a pralinky od „čokoliatera“ a mnoho iného. h&h spektrum s.r.o. Trnava Dovoľte, aby sme sa Vám pred- stavili a ponúkli naše produk- ty a služby. Predajňa Gurmánko je súčasťou firmy H&H SPEK- TRUM Trnava s.r.o., ktorá sa za- oberá širokým spektrom predaja a služieb v rôznych oblas- tiach podnikania. Špecializujeme sa na predaj a služby v ob- lasti gastronómie formou maloobchodu i veľkoobchodu. svadobné dary

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /77/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom la maison atelier s.r.o. Bratislava Silvia a Elizabeth sú dve ženy zaľúbené do Francúzska. Staršia Elizabeth, povolaním stavebná inžinierka, sa narodila v Modre, v malebnom vinohradníc- kom mestečku, kde aj v súčasnosti žije a výtvarne tvorí. Ne- dávno ukončila v Nitre trojročné univerzitné štúdium vý- tvarnej tvorby a dejín výtvarného umenia. celebrate s.r.o. Trnava Otvorili sme pre Vás prvý ka- menný obchod svojho druhu v Trnave! Nájdete tu veľa skvelých inšpirácií pre Vašu svadbu, do- plnky pre nevesty i ženíchov, de- korácie, materiál na výzdobu svadobného auta a svadobného stola. Vyberať si môžete „na vlastné oči“ bez skresľujúcich fotografií, doplnky si môžete vyskúšať, albumy a knihy hostí otvoriť... svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... ivana janska- la via Bratislava KOMPLETNÝ SVADOBNÝ SERVIS (oznámenia/pozván- ky/menu/menovky, vínne eti- kety, obrúčky, svadobné pohá- re, foto/video/DJ, kaderníčka/ vizážistka, svadobné torty/zá- kusky/výslužky, svadobné kyti- ce, výzdoba auta, doprava, ... ) svadobný dom ŠtÚdia Škerák - svadobne doplnky Bratislava Kamenný aj internetový ob- chod, bižutéria štrasová aj per- ličková, štipce do vlasov, hre- bene, čelenky, sponky a iná bi- žutéria, vankúšiky na prstien- ky, hosťovské knihy, lupienky a veľa iného. Vo svadobnom dome štúdia Škerák nájdete všetko na Vašu svadbu pod jed- nou strechou. eloo! s.r.o. Bratislava Veršujeme farby. Štylizujeme línie. Rýmujeme formy. Tvo- ríme poéziu, v ktorej sa Vaše sny menia na nezabudnuteľné okamihy. Značka ELoo! vznikla v Bratislave v roku 2005 z iniciatívy profesionálnych kostýmových výtvarníčok Evy Ja- nákovej a Ľubice Kapustovej. Kreatívna dvojka čerí stoja- té hladiny v oblasti dekorácií, kostýmového designu, vizáže a hostesingu. ikabelky.sk Sobrance Sme internetovy predajcovia lu- xusnych kabeliek, panskych ta- siek, sperkov a bizuterie. mária ŠiŠková - styl design Trnava Predaj - detský textil, doplnky, odevy pre budúce mamičky. Šitie a predaj záclon a závesov, obrusov na mieru, osušiek, uterákov, posteľného prádla... creativ - zdeno hrivnák Bratislava DONÁŠKA KYTÍC. Svadobné kytice podľa požiadaviek zá- kaznika. Svadobné pierka pre ženicha, svedkov, rodičov a hosti. Pre družičky kytičky, venčeky a iné doplnky. Kvetino- vá ozdoba do vlasov. Kvetinová výzdoba na torty. Kvetinová výzdoba auta, koča, motorky. Kompletná kvetinová výzdoba stolov, svadobných miestnosti, kostolov a obradných miest- nosti. PRI KOMPLETNEJ VÝZDOBE SVADBY PONÚ- KAME 15% ZLAVU NA CELU OBJEDNAVKU. svadobné doplnky svadobné kytice

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /78/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom bella Flora-kvety SEREĎ SVADBY: svadobné kytice, kyti- ce pre družičky, prízdoby na zá- pästie, venčeky pre malé dru- žičky, pierka pre ženícha, hostí a svedkov, prízdoby na autá (živé aj umelé kvety), kompletná vý- zdoba interiérov a exteriérov, výzdoba kostolov, výzdoba sva- dobných stolov (zabezpečíme aj obrúsky, sviečky...), BEZPLAT- NÉ vyhotovovanie návrhov na svadobnú výzdobu. wolFert - kvetinárstvo Bratislava Naša filozofia je jednoduchá - vytvárať tie najjedinečnejšie a najveľkolepejšie kvetinové de- korácie, či už na svadbu alebo inú mimoriadnu príležitosť. Všetko je prispôsobované Vašim špecifickým požiadavkám, aby sme vytvorili tak dôležitý a očakávaný konečný “wow” efekt. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... kvetinárstvo kvety pre radosŤ Bratislava KOMPLETNÝ SVADOBNÝ KVETINOVÝ SERVIS: Sva- dobné kytice podľa Vašich pred- stáv - Kvetinové ozdoby do vla- sov, kvetinové šperky, Pierka pre ženícha, otcov, svedkov,sva- dobčanov, Kytice pre družič- ky, mamy, svedkyne, Kvetino- vá výzdoba auta, koča, motorky, Kvetinová výzdoba kostolov a obradných miestnosí, Kvetinová výzdoba reštaurácií, hotelov. jasminum-kvetinárska dieľňa Malacky Svadobné kytice živé aj ume- lé, výzdoba svadobnej miestnos- ti, kostola, výzdoba svadobného auta iné svadobné doplnky.. kvety - iris Dolný Kubín Ponukame: svadobne kytice, ky- tice pre druzicky , kytice pre matky, pierka pre svad.hosti , vy- zdoba svad.hostiny , aranzma na auta , vyzdoba kostola. Mile ne- vesty k Vasemu svadobnemu dnu ,patri samozrejme aj Vasa svadobna kyticka.Priprava svadby je narocna,nehovoriac vy- ber svad.kyticky. semiramis kvetinarstvo Bratislava Výzdoba interiérov živými, sušenými a črepníkovými kvetmi, doručovacia, kvetinová služba, keramika, sklo, kov, darčekové predmety. kamelia decor - green art Hlohovec Srdečne Vás pozývame do našej predajne . Ponukame: • profesi- onálna väzba a osobitosť • sva- dobné kytice podľa Vašich pred- stáv • dekorácia svadobných stolov a výzdoba sály, kostola • pierka pre ženícha, svedkov a hostí • kytice pre družičky, sva- dobné mamy • svadobné ozdoby do vlasov- kvety, perličky, pierka • gratulačné a jubilejné kytice • uspokojíme aj náročných zákazníkov • výzdoba svadobného auta- šerpy, kvety (podľa želania) • extravagantné väzby juraj tomovčík – interalia Bratislava Ponukame rozne svadobne kytice a kvety na rozne prilezi- tosti. kvetinárstvo rosalia Ivanka pri Dunaji Krása kvetín je nadčasová. Sú rajskou hudbou pre oči a pote- šením pre dušu. Sú prejavom náklonnosti, utešujú nás, roz- veseľujú i povzbudzujú. Sú ako život sám, aj ich krása je po-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /79/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom minuteľná. Používame ich na oslavu života a lásky. Kvetmi ako by ste povedali Radujte sa zo života a všetkých krásnych okamihov. Ten Váš krásny okamih by sme radi spríjemnili našou bohatou ponukou na Váš veľký deň. magdaléna kutaŠová magdalénka Svatý Jur Ponuka svadobných kytíc, žardi- niery, ikebany,výzdoba áut,sto- lov,kostola ,výzdoba interiéru a exteriéru. rndr. hana nyitrayová - kvetinárstvo ruže Piešťany Aranžovanie kvetov je náš koní- ček už od roku1992. Robíme to s láskou, s citom a predovšetkým pre zákazníka. Preto nás reali- začný tím tejto stránky na zákla- de vlastného prieskumu v Piešťanoch oslovil ako prvých. Na- šou silnou stránkou sú svadobné kytice, výzdoby svadobných sál a miestností, áut a kostolov. kvety veronika Trenčín Vitajte na stránkach kvetinár- stva „Kvety Veronika“. Kvetinár- stvo sa fyzicky nachádza vedľa nákupného centra Max v Tren- číne, ktoré možete kedykoľvek navštíviť v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00. Pomocou inter- netovej stránky tejto predajne kvetov si taktiež môžete ob- jednať kyticu, darčekový kôš, alebo iný tovar z aktuálnej po- nuky v kľude domáceho prostredia. kvetinárstvo Fialka Zohor Svadobné výzdoby a kytice pod- ľa predstáv. kvetinárstvo kerátsonyová jarmila Réca Svadobne kytice alFonz bott Gabčíkovo Predaj rezaných, črepníkových, sušených a umelých kvetov, darčekové predmety, porcelán. diana - Flower house Šaľa Ponúkame svadobné kytice a vý- zdobu. kvety „eva“ Malacky Kvetinárske služby. Predaj kvetov, kytíc, doplnkov, aranžo- vanie. svadobné oznámenia – Škerák printing s.r.o. Bratislava Široký výber svadobných oznáme- ní z desiatich rôznych katalógov a výrobcov, možnosť on-line objed- návania, expres objednávky už do troch pracovných dní. Vo svadob- nom dome štúdia Škerák nájdete všetko na Vašu svadbu pod jednou strechou. moderné originálne oznámenia – romi graFické ŠtÚdio Nové Mesto nad Váhom Moderné svadobné oznáme- nia a etikety na víno. Online ob- jednávky a cenník na internete. Priebežne dopĺňané NOVÉ gra- fické návrhy. Na stránke je šesťdesiat (60) návrhov (210x98 mm) svadobných pozvánok... ll studio, spol. s r.o. Bratislava svadobné oznámenia

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /80/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobné poháre - ŠtÚdio Škerák Bratislava Kamenný aj internetový ob- chod, maľované svadobné po- háre s našim alebo Vašim motí- vom, luxusné svadobné poháre, postavičky na torty, svadobné doplnky a dekorácie. Vo svadob- nom dome štúdia Škerák nájde- te všetko na Vašu svadbu pod jednou strechou. pamas-glass Trenčín Ponúkame Vám možnosť jedi- nečným a originálnym spôso- bom zvečniť na poháre takmer čokoľvek. Dekorácie robíme technológiou pieskovania, kto- rá sa vyznačuje jemnosťou a pre- cíznym vykreslením dekorov. Podľa Vášho želania si môžete dať vypieskovať: MENO/MENÁ, MONOGRAM/MONO- GRAMY, DÁTUM SVADBY A DEKORÁCIU. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... rotax hodinky, svadobné prstene Bratislava Najširší výber svadobných prsteňov. Zásnubné a snubné prsteňe výber z 800 modelov, které sú priamo fyzicky k dispozíci, prípadne ďalších modelov z katalogu. Kolekcia všetkých popred- ných českých výrobcov a výber zahra- ničních značiek. Platina, žlté zlato, bieé zlato, červené zla- to, ružové zlato, kombinácia zlata, striebro, nerez. Brilianty, drahé kamene, zirkony. laura gold Trenčianská Turná Naša firma pôsobí na zlatníc- kom trhu už od roku 1993. Do- voľte aby sme Vám ponúkli mo- derné snubné prstene a zlaté ná- ušnice založené na vysokej kva- lite spĺňajúcej európske štan- dardy s využitím modernej tech- nológie a zlatníckych skúsenos- tí. Sučasná kolekcia obsahuje asi 600 modelov od klasických až po moderné trendy zastúpené bielymi a kombinovanými ob- rúčkami. Samozrejmosťou sú tiež kameňové obrúčky osade- né syntetic, zirkónmi alebo pravými briliantami podľa žela- nia zákazníkov, ktoré sú fyzicky k dispozícii v našj firme. kamea Trenčín Radi Vás privítame v našej pre- dajni, kde máte k dispozícii 700 vzorov na osobné vyskúša- nie vami vybraných modelov. Novú kolekciu vzorov pre rok 2010 nájdete len v našej predajni. Zároveň Vám rád poradí odborník na svadobné obrúčky ktorý sa Vám bude venovať. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... svadobné poháre svadobné obchody

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /81/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom zlatnictví Řehák Pardubice Aleš Řehák - prsteny a šperky, které Vás nadchnou * Naše ro- dinná firma působí na českém trhu od r. 1991. Od počátku kla- deme maximální důraz na ori- ginalitu , profesionálně odve- denou práci a osobní přístup ke každému zákazníkovi. * Zákla- dem naší činnosti je nejen zakázková výroba, prodej luxus- ních šperků s brilianty, ale i kompletní servis spojený s tím- to oborem. Zárukou jsou zkušení zlatníci v naší vlastní dílně. Zlatnictví Aleš Řehák - Pardubice, Sladkovského... zlatníctvo opál Trenčín Ako nakupovať: Objednávať si môžete on-line priamo na na- šich stránkach. Pokiaľ Vám z ne- jakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete za- slať objednávku ako obyčajný e-mail. mogati diamonds Brno Snubní prsteny představují v naší nabídce absolutní špičku, co se týče zpracování a kvali- ty kamenů. Ať už briliantů nebo zirkonů. Se snubními prsteny z dílny Mogaty Diamonds máte jistotu, že jste si pořídili kvalitní šperk. který Vám vydrží po celý život. Snubní prsteny z dílny Mogati Diamonds jsou tak jedinečné, jako je jedinečná chví- le, kdy si je poprvé manželé vymění a nasadí na ruku. zlatníctvo jozeF Trnava Maloobchod a veľkoobchod so šperkami a výrobkami zo zla- ta. gold klama, s.r.o Senec Vyroba, predaj, opravy, vykup zlata a zlatnickych vyrobkov. celebrate s.r.o. Trnava Otvorili sme pre Vás prvý kamen- ný obchod svojho druhu v Trnave! Nájdete tu veľa skvelých inšpirácií pre Vašu svadbu, doplnky pre ne- vesty i ženíchov, dekorácie, mate- riál na výzdobu svadobného auta a svadobného stola. Vyberať si mô- žete „na vlastné oči“ bez skresľujúcich fotografií, doplnky si môžete vyskúšať, albumy a knihy hostí otvoriť... v siedmom nebi - svadobny obchod Trenčín Predaj svadobných doplnkov a dekorácií: • papierovo – damaš- kové servítky, papierové servít- ky – rôzne veľkosti, farby a deko- ry • papierovo – damaškové role na stoly – rôzne farby a dekory • organzové role na stoly - rôzne farby • nestekavé sviečky le Flair Malacky Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre návštevu nášho interneto- vého obchodu. Naša firma ponúka vysokokvalitné výrobky a služby aj pre tých najnáročejších zákazníkov. Neviete sa roz- hodúť, stále váhate či to a ono je pre Vás to pravé? Zahoď- te starosti! Príďte k nám, my sa o Vás postaráme... V pohodlí nášho salónu bude pre Vás všetko jednoduchšie. dj steevee Bratislava Pred tým, ako sa svadobná zá- bava začne, trvám vždy na osob- nom stretnutí. Považujem za dôležité stretnúť sa s dvojicou, pre ktorú je tento deň výnimoč- ný. V rámci programu ponúkam vždy najväčšie hity všetkých čias počnúc 60-tymi rokmi (Rock´- N´Roll), cez najlepšie kúsky z diskoprodukcie 70.-tych a 80.- tych rokov, až po súčasné, po- predné rádiohity. Vrcholom každej svadobnej zábavy sú Čes- koslovenské „kolá“. Aj ľudovky vyberám podľa hesla „Hit za hitom je hitom“. Nebránim sa ani doplnkovým aktivitám (sú- ťažiam, čítaniu telegramov, moderovaniu,...). Všetko je na do- hode (...teda aj cena). tanec, hudba a zábava

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /82/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... dj jozeF Fytto prisztacs Košice Hudobná produkcia-diskotéky- ,svadby,rodinné a firemné ak- cie,koncerty ozvucenie-osvetle- nie-projekcia a iné... pp production, s.r.o. Bratislava Ozvučenie, osvetlenie, DJ, vy- pracovanie svadobného scená- ra, koordinovanie svadobné- ho dňa a svadobnej zábavy. Hry, animácie, zapožičanie svadob- ných rekvizít. Príprava a realizácia svadobného dňa. Kom- plet služby, organizácia od A po Zet. Výber priestoru, deko- rácia, foto, kamera, ... hudobná skupina color Galanta Hudobná skupina hrajúca širo- ké spektrum domácich i zahra- ničných interpretov, podľa požia- daviek usporiadateľa.Hrajeme na Slovensku,aj v zahraničí.Vždy k spokojnosti klienta na profesio- nálnych nástrojoch. dj veektor Košice Svadobné hostiny a párty, ozvu- čenie, osvetlenie, profesionál- ny prístup, 15 rokov praxe, širo- ký repertuár skladieb, svadobné hity a tance Area východné slo- vensko... dj lucky - viac než disco Bratislava Ponúkame kvalitnú svadobnú diskotéku podľa Vaších predstáv a želaní za dostupnú cenu, navy- še je možnosť dopniť program li- ve-vystúpeniami umelcov roz- ličných žánrov: tanec, balet, operný spev, jazzový spev, ohňo- va show, cimbalová muzika a i... Pôsobnosť: Bratislava, západné a stredné Slovensko... dj FrantiŠek zsiros Žilina Hudobná - diskotéková produkcia, dlhohočné skúsenosti, moderovanie, bohatý hudobný archív, kvalitné ozvučenie a efktné nasvietenie interieru aj mimo parketu.... mgr. jana spálová Hlohovec Tlmočnícke a prekladateľské služby, služby v oblasti vyučo- vania anglického jazyka. video – Foto ŠtÚdio Škerák Bratislava Filmovanie a zostrih svadby pro- fesionálnymi veľkými kamerami, výroba DVD s aktuálnou potla- čou, fotografovanie na klasikú fil- movú aj digitálnu zrkadlovku, tlač fotografií priamo na svadbe. Vo svadobnom dome štúdia Škerák nájdete všetko na Vašu svadbu pod jednou strechou. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kame- raman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterá- ny, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zá- tlmočenie video

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /83/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom kusky, pralinky, profi čokoládo- vé a nápojové fontány, ľadové so- chy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetel- né a pyro efekty, značkové sva- dobné a spoločenské a detské šaty... insight pictures & movies Bratislava Poskytované služby: •fotogra- fovanie v ateliéri alebo exterié- ri do rozlíšenia 21 MPx (3:2) •spracovanie videa v SD & HDV1080i formáte •komplex- ná digitálna technológia pre foto aj video •postprodukcia a ozvučenie filmov v broadcast kvalite na systéme AVID hannah-studio Veľký Biel FOTO A VIDEOSLUŽBY. Dvoj- kamerový záznam v kvalite FULL HD, svadby, stužkové, krsty,rod. oslavy, 1.sväté prijímanie,pred- školské a školské akcie, firemné večierky, reklamy, dni obce, hu- dobné klipy pre kapely a iné. Fotografie z uvedených akcií, umelecké foto, booky, retuš, koláž. Mobilný fotoateliér-u Vás doma. ck intermedial s.r.o. Bratislava Cestovná kancelária INTER- MEDIAL pôsobí do 20.sezónu. O spokojnosti zákazníkov sved- čí skutočnosť, že za uplynulú se- zónu v CK INTERMEDIAL ne- zaznamenali ani jedinú sťažnosť. Viacero stredísk okrem toho ponúka CK INTERMEDIAL exkluzívne a na prepravu na Istriu používa najkratšiu a naj- rýchlejšiu trasu cez Rakúsko s minimálnymi rozvozmi. business hotel blue bratislava Bratislava Business hotel Blue sa nachádza v Bratislave v blízkosti nákupného centra Polus City Center. Jeho poloha je ideálna pre ľudí, ktorí prišli do Bratislavy riešiť pracovné stretnutia, nakoľko sa nachádza v blízkosti tepny obchodu. grand hotel***+ Trenčín GRAND hotel Trenčín je situo- vaný priamo v centre Trenčína. Zariadenie ponúka ubytovanie, reštauračné a relaxačné služby. Návštevníkom mesta Trenčín a obchodným cestujúcim je k dis- pozícii vkusne moderne zariadených 26 izieb. Solárium, whirpool a sauna sú v cene izby... Úvs hotel***, kongresové a vzdelávacie centrum Bratislava ÚVS HOTEL*** ponúka kom- plexné ubytovacie, stravovacie a konferenčné služby: -svadobné hostiny, rodinné a fi- remné akcie v reštaurácii (kapa- cita 60 osôb), resp. kongresovej sále (kapacita 100 osôb)... business hotel blue bratislava Bratislava Business hotel Blue sa nachádza v Bratislave v blízkosti nákupné- ho centra Polus City Center. Jeho poloha je ideálna pre ľudí, ktorí prišli do Bratislavy riešiť pracovné stretnutia, nakoľko sa nachádza v blízkosti tepny obchodu... hotel west - reŠtaurácia west, cesta na kamzík Bratislava Obradné miestnosti: máme k dispozícií dve miestnosti /s kli- matizáciou a oknami / ktoré slú- žia na uskutočnenie svadobného obradu vo vnútri hotela s kapa- citou 30 a 60 osôb, v prípade záujmu o obrad pod holým ne- bom máme k dispozícií letnú terasu s kapacitou do 200 osôb, poprípade lúku na ktorej sa môže obrad taktiež uskutočniť... po svadbe hotely a reŠtaurácie

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - po svadbe/ /84/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom hotel leonor *** Kolárovo Naše služby: Svadobný obrad v našej prekrás- nej záhrade za účasti farára ale- bo matrikára Dopravasvadobčanovknámaspäť Pre mladomanželov 1 svadobný apartmám k dispozícii grátis hotel barónka**** Bratislava Ubytovacie, stravovacie, kongre- sové a relaxačné služby (bazén, fitnes, sauna, solárium, masáže). Kongresová sála č. 1 do 150 osôb Reštaurácia do 70 osôb Vináreň do 50 osôb Prenájom podľa dohody Pre mladomanželov izba grátis. Pre svadobných hostí 10% zľava z pultových cien ubytovania... hotel danubia gate *** Bratislava Hotel DANUBIA GATE je malý *** hotel v centre Bratisla- vy, orientovaný na poskytovanie komplexného balíka služieb pre business a obchodnú kliente- lu. Je zaujímavý svojím moderným, avšak vkusne a elegantne riešeným interiérom s výbornými službami.... la Fiamma, spol. s r. o Bratislava Pre Vašu svadbu radi otvorí- me prevádzku v sobotu aj v nede- ľu. Príjemné prostredie, svadobná hostina podľa prianí. Talianska ku- chyňa - typická pizza, pasta, hovä- dzie, jahňacie, bravčová panenky, ryby a šaláty... hotel vinarsky dom Pezinok Hotel Vinársky Dom svojim technickým a priestorovým vy- bavením zabezpečuje celoročne komplexný servis pre školenia, semináre a menšie konferencie, čím vytvára optimálne podmienky na vzdelávanie a rozvoj manažmentu. Je ideálnym miestom na usporiadanie rodin- ných, či firemných akcií. towers restaurant Bratislava PERFECT DAYS & PERFECT NIGHTS ...to je motto, ktorým sa všetci v TOWERS riadi- me. Perfektný deň so skvelým jedlom v priateľskej atmosfére a s výbornou obsluhou... maranello ristorante Bratislava Maranello ristorante ponú- ka vhodný priestor pre usporia- danie svadieb, banketov, spolo- čenských a rodinných poduja- tí, osláv, stužkových slávností, fi- remných večierkov, konferencii s kapacitou až 150 osôb... igor goruŠa - i.e.g. stravovacie služby Bratislava Pohostinská činnosť, výdaj jedál a nápojov hotel carmin*** Pezinok Hotel Carmin*** ponúka jedi- nečnú pokojnú a romantickú at- mosféru lesného prostredia Ma- lých Karpát. Ubytovanie (kapacita 72 osôb) Zlatý salónik (kapacita 35 osôb) raki centrum Bratislava Restaurant Bari Elegantné a príjemné prostredie reštaurácie Bari s kapacitou 80 miest, Vám ponúka rozmanitý výber tradičných overených je- dál ako aj medzinárodnú kuchyňu. Medzi špeciality reštau- rácie patria vyprážané žabie stehienka, zapečený holub, srn- čie filety , žralok, losos alebo pstruh. pension nova*** Bratislava PozývameVásdoreštauráciepen- ziónuNOVA***.Vponukenájdete okremtradičnejslovenskejame- dzinárodnejkuchyneajširokývý- bernápojov,ktorýchvýberoce- níteajvčasemimoobedaaveče- re.Vnašejponukenájdetekvalitnéakostnéodrodovévína,vínas prívlastkom,originálnegruzínskebrandy,aleajčesképivoČerná hora,ktorésavyznačujevýroboubezchemickýchlátok...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - po svadbe / /85/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom rosso nero Bratislava Nová, moderná reštaurácia pre tých, ktorým záleží na chutnom jedle, príjemnej obsluhe, kvalit- nej hudbe, peknom prostredí... a výnimočnej káve... holiday inn žilina Žilina Naša ponuka je stavaná tak, aby vám pomohla pri rozhodovaní a odbremenila vás od starostí. Ponúkame: Plne klimatizované priestory Prvotriedny servis Štýlové dekorácie vo vami vybraných farbách... elv -servis sro Bratislava Máme pre Vas pripravené: salóniky kap. 10 osôb klubová časť s biliardom kap. 10 osôb reštauračná časť kap. 38 osôb celá reštaurácia kap. 75 osôb (vrátane salónikov,klubovej,ka- viarenskej časti)... alžbeta kolejáková - Firma koleják Bratislava Ponúkame reštauračné služby cbc caFé&restaurant Bratislava Catering : u nás/ponúka- me priestory s kapacitou až 600osôb/ alebo dovezieme je- dlo a nápoje na Vami určené miesto. Párty servis: kompletný catering, inventár,čašníci a barmani,VIP stany,immobiliár... hotel zátoka*** Senec Príjemný hotel, ktorý Vám po- núka svadbu Vašich snov! hotel medium Bratislava Hotel Medium spĺňa všetky kri- téria europskeho štandardu a je zárukou pokojného spánku, bo- hatých raňajok, priateľskej atmosféry a kvalitných služieb. Hotel Medium je situovaný v dôležitej obchodnej zóne, v blízkosti obchodných a nákupných centier. hotel kyjev Bratislava Hotel Kyjev je jeden z mála lac- ných hotelov v centre Bratislavy. Vysoká budova navrhnutá a po- stavená v sedemdesiatych rokoch stojí päť minút chôdze od historic- kého centra. hotel set*** Bratislava HOTEL SET v Bratislave je nový moderný hotel, rodinne ladený s príjemným prostredím. Má výhodnú polohu blízko cen- tra mesta s možnosťou parkova- nia. Vytvára ideálne prostredie pre malé svadby s kapacitou reštaurácie do 30 osôb. penzión diana *** Piešťany Reštaurácia Elegantný interiér penziónu Dia- na s čistými líniami doplnený ob- razmi s poľovníckou tematikou oslovuje najmä náročnú klientelu uprednostňujúcu kvalitu podáva- ných jedál... ms union, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom Nemusíte chodiť ďaleko, keď môžete ísť tak blízko... Neďaleko Nového Mesta nad Váhom, na skok z diaľnice D1, na pravej strane rieky Váh pri úpätí Malých Karpát, v krásnom prostredí na krásnom jazere s čis- tou vodou... hotel modra Modra Hotel Modra sa nachádza pria- mo v centre kráľovského vino- hradníckeho mesta Modra. Pre

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - po svadbe/ /86/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svoju peknú polohu pod malokarpatskými vínorodými strá- ňami dostala názov Perla Malých Karpát... hotel most slávy *** Trenčianske Teplice Ponúkame Vám kompletný ser- vis a kvalitné služby za rozumné ceny. Svadobné menu Vám pri- pravíme na požiadanie presne podľa Vašich predstáv... hotel perugia Bratislava Vychutnajte si čaro útulného a príjemného hotela Perugia v srd- ci Starého mesta, obdivujte histo- rické uličky Bratislavy a dopraj- te si gastronomický zážitok vďa- ka maďarsko – slovenským špecialitám, alebo klasike talian- skej kuchyne... svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... nielsen slovakia, s.r.o. Bratislava Spoločnosť Nielsen Slovakia s.r.o. ekluzívne zastupuje od roku 1996 na trhu v Slovenskej repub- like spoločnosť Nielsen Design GmbH., ktorá je špičkou medzi výrobcami obrazových profilov. V ponuke je široká škála alu- míniových profilov od jednoduchých po profily náročnejšie, duté alebo kombinované ako aj drevených profilov. reŠtaurácia modrá hviezda Bratislava Vitajte v reštaurácii Modrá Hviezda, ktorá je známa typic- kou prešporskou kuchyňou, v ktorej sa prelína vplyv viacerých gastronomických kultúr- ra- kúskej, slovenskej a maďarskej. la Fiamma, spol. s r. o Bratislava Pre Vašu svadbu radi otvoríme prevádzku v sobotu aj v nede- ľu. Príjemné prostredie, svadob- ná hostina podľa prianí. Talian- ska kuchyňa - typická pizza, pas- ta, hovädzie, jahňacie, bravčová panenky, ryby a šaláty, pravá talianska káva Illy a výborné dezerty. taverna, s.r.o. Bratislava Originálna grécka reštaurácia v Bratislave. Grécke jedlo, grécke frapé, grécka hudba, dovolenko- vá atmosféra. Možnosť prenáj- mu reštaurácie, objednanie živej gréckej hudby. business hotel blue bratislava Bratislava Business hotel Blue sa nachádza v Bratislave v blízkosti nákup- ného centra Polus City Center. Jeho poloha je ideálna pre ľudí, ktorí prišli do Bratislavy riešiť pracovné stretnutia, nakoľko sa nachádza v blízkosti tepny obchodu. reŠtaurácia u richtára Modra Bar a štýlová reštaurácia U Richtára má celkovú kapaci- tu pre vyše 300 hostí. Je vhodný na usporiadavanie veľkých pre svadobnÚ noc rámovanie reŠtaurácie

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - po svadbe / /87/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom spoločenských podujatí, ako sú slávnostné recepcie, koktaily a podobne. Vzhľadom na jeho čle- nitosť je možné využívať ho aj na menšie firemné podujatia alebo rodinné oslavy. technopol servis, a.s. Bratislava Congress Centre a Catering tvo- ria dve esencie značky BIZNI- SUITE, zaoberajúce sa kom- plexným zabezpečení spoločen- ských akcií vo vlastných priesto- roch alebo v priestoroch zod- povedajúcich aj najnáročnejším požiadavkám klienta. Viac, ako 10 ročné skúsenosti v oblasti gastronomických služieb a profesionálny personál s ra- dosťou prispejú k tomu, aby sa aj váš svadobný banket pre vás stal nezabudnuteľnou udalosťou. apollo reŠtaurácia Bratislava Vám ponúka príjemné posede- nie pri širokom výbere jedál zo slovenskej a medzinárodnej ku- chyne, ktoré ulahodia aj nároč- nej klientele. Na objednávku pripravíme husacie, či kačacie hody, pečené prasiatko, prípadne iné špeciality, podľa Vášho výberu. reŠtaurácia zlatá lipa ii Bratislava Znovuotvorená reštaurácia Zla- tá Lipa sa nachádza na moder- nom sídlisku v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Von- kajší vzhľad budovy nenápadne zapadá do okolia, takže návštevníka o to viac prekvapí vnú- torný priestor reštaurácie, ktorý sme rafinovane zosúladili. Pred reštauráciou sa nachádza letná terasa s grilom a parko- visko s kapacitou 60 miest. reŠtaurácia ako doma Bratislava Myšlienku otvoriť reštauráciu som nosil v sebe už veľmi dlho. Mám dobré jedlo rád a koniec koncov je to na mne aj vidieť. Myšlienka je síce polovica úspechu ale čas na jej reali- záciu musel dozrieť. Dlho som hľadal vhodný priestor a loka- lity a ešte dlhšie človeka, ktorý by vedel ako šéfkuchár realizo- vať moje odvážne gastronomic- ké nápady. engerau restaurant Bratislava Štýlová reštaurácia s veľkými porciami chutného jedla, na te- rase oproti kultúrnemu domu Zrkadlový háj, či obchodnému centru Kaufland v Petržalke.V letných mesiacoch možnosť posedenia vonku. Denne obe- dové menu - polievka a výber z dvoch hlavných jedál. Veľmi dobré rebierka, kolená, zabíjačkové špeciality a k tomu zla- tistý mok „Krušovice“. Srdečne Vás pozývame do novootvo- reného pubu (denne od 13:00 hod.) v ďalšej časti našej rešta- urácie. steak & more s.r.o. Nitra Prvý originálny Steakhouse v Nitre. Hovädzie mäso len AN- GUS - Juh Ameriky ( Argentína, Chille, Brazília ). Varíme bez chémie, čerstvé bylinky, potraviny, šaláty - Bio kvalita Veľký výber čapovaných a fľaškových pív. Akcie - firemné, svadby, narodeniny, oslavy všetkého druhu. manuel caFe Trnava Ponukame prenajom priestorov na rozne akcie,terasa,po- nuka alko aj nealko, rozne druhy kavy,miesane napoje, sha- kes, biliard, vodne fajky, jukebox, 2x TV PLAZMA,moznost zabezpecenia cattering. Rozloha cafe baru 170m2, kapacita 50-60 ludí na sedenie victorias s.r.o. Pezinok Gastronomické služby reŠtaurácia ruszó cserda Bratislava Ponúkame reštauráciu na prenájom pre svadby a rôzne spo- ločenské udalosti. maxim caFe restaurant Trnava Ponúkame reštauračné služby

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - po svadbe/ /88/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom walker´s caFe&restaurant Bratislava Prijemné a útulné, prostredie, ako stvorené na trávenie voľných chvíľ s priateľmi a obchodnými partnermi. Prostredie s prijemnou lounge at- mosférou, v ktorom si môžete či už vychutnať svoj obľúbený drink - cocktail, namiešaný našimi profesi- onálnymi barmanmi, alebo posedieť pri poháriku vínka, pri ktorého výbere Vám bude k dispozícii nie jedna odroda - kra- jina, ale pestrá paleta nami ponúkaných vín z rôznych kutou sveta. reŠtaurácia nová mladosŤ Nitra Catering, organizácia spoločenských akcií v rámci nášho reštauračného za- riadenia, alebo všade tam, kde to bude- te potrebovať, Vám na tej najvyššej úrovni poskytneme naše banketové služby - slávnostný catering, usporiadanie firem- nej či súkromnej recepcie, oslavy, svadobné hostiny. S maxi- málnou profesionalitov a ochotou Vám poradíme... malina Bratislava Srdečne Vás pozývame do reš- taurácie Malina, ktorá sa nachá- dza v kludnej mestkej časti Bra- tislava-Krasňany. Je situovaná na jej začiatku, ktorá sa označuje ako námestím tejto časti. Pred- nosťou je bez barierový prístup a výborné parkovacie mož- nosti priamo pri reštaurácii. schoppa, s.r.o. Bratislava Máte chuť aspoň na chvíľoč- ku uniknúť zhonu veľkomesta? Pritom necestovať večnosť a cí- tiť sa ako v inom svete? Praska- júci oheň v krbe, útulná rodin- ná atmosféra, pocit pokoja, výborné špeciality tradičnej Slo- venskej, Českej, Rakúskej, ale aj Talianskej kuchyne, to všet- ko Vás čaká u nás na kolibe v Schoppe. jakub caFFe & restaurant Bratislava Jakub café Vám ponúka príjemné posedenie v štýlovo zariadenej reštaurácii. Kapacita reštaurácie je 50 miest. Výber kuchyne Jakub café zahŕňa pochúťky pre milovníkov slovenských, ale aj kozmopo- litnejších jedál výbornej chuti a kvality, dostupný širokej verejnosti. caFFe estremo, s.r.o. Bratislava Našim krédom je uspokojiť aj najnáročnejšieho zákazníka za veľmi prijateľné ceny. Vďaka sta- rostlivému výberu tých najkva- litnejších talianskych surovín, čerstvých stredomorských bylín, špeciálnych národných sy- rov ako aj prvotriednych druhov mäsa, vdýchavame pokr- mom svetoznámy južanský temperament. elizabeth caFe, s.r.o. Piešťany Cafe ama gastro s.r.o. Šaľa Gastronómia-domáca kuchyňa , jedáleň , bar, klimatizované kon- ferenčné miestnosti, firemné ak- cie, svadby, promócie , rodinné oslavy, vlastné parkovisko... reŠtaurácia west Bratislava Vaša svadba v príjemnom a ro- mantickom lesnom prostredí Náš individuálny prístup k zá- kazníkovi zaručí spokojnosť aj tých najnáročnejších klientov - nie je nič, čo sa nedá zariadiť. Pristupujeme k vaším požiadavkám zodpovedne a to je záru- kou plynulého priebehu prípravy aj samotnej realizácie Va- šej svadobnej hostiny. ck intermedial s.r.o. Bratislava Cestovná kancelária INTER- MEDIAL pôsobí do 20.sezónu. O spokojnosti zákazníkov sved- čí skutočnosť, že za uplynulú se- zónu v CK INTERMEDIAL ne- zaznamenali ani jedinú sťažnosť. Viacero stredísk okrem toho ponúka CK INTERMEDIAL exkluzívne a na prepravu na Istriu používa najkratšiu a naj- rýchlejšiu trasu cez Rakúsko s minimálnymi rozvozmi. svadobná cesta

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - po svadbe / /89/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom australia puzzle Sydney Špecialista na dovolenku v Aus- trálii, Novom Zélandě a Fiji. Ponúkame komplexné služby, presne šité na mieru každého zákazníka a zájazdy s ľubovol- ným dátumom odchodu. Vďaka osobným skúsenostiam s ponúkanými lokalitami a profesio- nálnemu prístupu dostanete do rúk dovolenku Vašich snov. aeolus, s.r.o. Nitra a ďalšie pobočky Romantické svadobné cesty v Grécku, Turecku a Bulharsku. Dovolenky letecky aj autobu- som, eurovíkendy, poznávacie zájazdy. Najširšia ponuka gréc- kych ostrovov, Turecka, Bulhar- ska a Chorvátska. wedding trip sro Bratislava Snívate o netradičnej svadbe na netradičnom mieste? Las Vegas je v tom prípade to pravé miesto pre Vás. Svadba v známych „Wedding Chaples“, na koloto- či v oblakoch, na Benátskej gondole, vo vrtulníku nad Grand Canyon, na rieke Colorado alebo v „Drive In“ okienkach ... penzión villa astória Ružomberok Ponúkame ubytovanie v štýlo- vom penzióne na Liptove. Pre novomanželov máme priprave- nú romantickú podkrovnú izby s vlastným sociálnym zariadením, TV, domácim kinom, chladnič- kou. Liptov je TOP slovenská turistická destinácia, v našom okolí nájdete termálne aquaparky Bešeňová, Tatralandia, hrady, jaskyne, atrakcie... raki centrum Bratislava Restaurant Bari Elegantné a príjemné prostredie reštaurácie Bari s kapacitou 80 miest, Vám ponúka rozmanitý výber tradičných overených je- dál ako aj medzinárodnú kuchyňu. Medzi špeciality reštau- rácie patria vyprážané žabie stehienka, zapečený holub, srn- čie filety , žralok, losos alebo pstruh. tasha cosmetics, s.r.o. Bratislava STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ, ošetrenie všetkých typov pleti bez ohľadu na problémy /sklon k tvorbe akné, rozšírené póry, farebná nejednotnosť, dehydra- tácia, tvorba vrások v očnom okolí, pigmentové škvrny, opu- chy očí spojené s únavou a prípadnou vyčerpanosťou/- suché uhličité kúpele pre krásnu pokožku tela... wellness a spa

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - jedlo a nápoje/ /90/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, baló- nová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kame- raman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterá- ny, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zá- kusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľado- vé sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriéro- vé svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... hotel leonor *** Kolárovo Naše služby: Svadobný obrad v našej prekrás- nej záhrade za účasti farára ale- bo matrikára Dopravasvadobčanovknámaspäť Pre mladomanželov 1 svadobný apartmám k dispozícii grátis hotel carmin*** Pezinok Hotel Carmin*** ponúka jedi- nečnú pokojnú a romantickú at- mosféru lesného prostredia Ma- lých Karpát. Ubytovanie (kapa- cita 72 osôb) Zlatý salónik (ka- pacita 35 osôb) tizia, spol. s.r.o. Bratislava Prevádzkovanie Coffeeshopu, pohostin- ská činnosť, príprava a predaj nápojov, je- dla, pochutín. panorama club - eventy s.r.o. Trenčín Filozofia: Vaša akcia by mala mať váš podpis. Preto Vám radi vypracujeme špeciálnu ponuku len pre Vás! Naša ponuka bude naladená na príležitost Vašej ak- cie.S udržaním čo najvyššej kva- lity splníme vaše konkrétne požiadavky a uisťujeme Vás na spravodlivý prístup v rámci vášho rozpočtu. du monde s.r.o. Nitra Špecializovaná cateringová spo- ločnosť - zabezpečenie služieb pre svadby, firemné akcie a gar- den party svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... monsalvy - čokoládový svet Piešťany Potešte sa obrázkami a zmierte sa s tým, že pokiaľ čokoláda ešte nie je skutočnou súčasťou Vaše- ho života, tak vyskúšanie Mon- salvy čokolády naisto spôsobí, že sa jeho súčasťou stane. Môžete si vychutnať lahodnú teku- tú čokoládu, pralinky, zákusky a iné fantastické dobroty, do ktorých sa dá čokoláda pretvoriť a čo je najlepšie, väčšinu z nich si možno nechať zabaliť, zobrať so sebou a vychutnať si v prostredí a spoločnosti, ktorú si sami vyberieme. A tak vám želáme, aby ste si uhasili Vašu neovládateľnú túžbu po čoko- láde bez pocitu viny či úzkosti a nezabúdajte, že jediný spô- sob, ako sa zbaviť pokušenia, je podľahnúť mu. dumonde spol, sro Nitra Výroba cukrárenských výrobkov. Výroba pekárskych výrobkov catering koláče, torty a iné

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - jedlo a nápoje / /91/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... augiFt.eu Pezinok Luxusný darček- Sekt s 22 karát. zlatom- Základ Gold Cuveé tvo- rí Weissburgunder sekt oboha- tený o 22 karátové zlaté šupin- ky. Množstevné zľavy budú za- slané individuálne. Praktický a netradičný dar pre nastávajúcich rodičov- elegantná torta z plie- nok, obsahuje detskú kozmeti- ku. Strieborné šperky a šperky z bieleho zlata s diamantami. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... revina s.r.o. Bratislava POTREBUJETE PORADIŤ S VÍNOM ? Hľadáte vhodné vína na svadobnú tabuľu? Dobrý sva- dobný dar ktorý poteší a nebu- de navyše? Vinotéka REVINA - obchodník s vínom. Nájdete u nás široké zastúpe- nie slovenských a svetových vi- nárstiev,. Sme dovozná firma s vlastnou firemnou vinotékou. ing. katarina mrazikova km Pezinok Luxusný darček- Základ Gold Cuveé tvorí Weissburgunder sekt obohatený o 22 karátové zlaté šupinky. Je vyrobený pod- ľa starej rodinnej receptúry na báze Rulandského bieleho, ktoré sa rodí na kroch Burgundského bieleho v oblasti Porýnia. Šupin- ky 22 karátového zlata, obsiah- nuté v sekte Gold cuvée, sú anti- bakteriálne a zdraviu prospešné. Luxusný darček- Sekt s 22 karát. zlatom- Základ Gold Cu- veé tvorí Weissburgunder sekt obohatený o 22 karátové zla- té šupinky. na svadobný stôl svadobné nápoje

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor/ /92/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom celebrate s.r.o. Trnava Otvorili sme pre Vás prvý ka- menný obchod svojho druhu v Trnave! Nájdete tu veľa skvelých inšpirácií pre Vašu svadbu, do- plnky pre nevesty i ženíchov, de- korácie, materiál na výzdobu svadobného auta a svadobného stola. Vyberať si môžete „na vlastné oči“ bez skresľujúcich fotografií, doplnky si môžete vyskúšať, albumy a knihy hostí otvoriť... marianna ručkayová - studio mr Piešťany Prevádzkovanie nechtového štú- dia, nechtový dizajn - akrylové, gélové nechty, klasická, mokrá, suchá, japonská, francúzska ma- nikúra, parafínové zábaly, sta- rostlivosť o ruky a nechty, úče- sy, líčenie. Ultrazvuková kavitá- cia- je to neinvazívna liposukcia, ktorá pomocou ultrazvuku roz- bíja tukové bunky, ktoré sú ná- sledne odplavené lymfatickým systémom z tela. Výsledky už pri prvom ošetrení. Akciová cena na mesiac august len 55 eur. espria health club Bratislava Vo Vašom osobnom klube máme pre Vás pripravené široké spek- trum služieb, ktoré Vám pomôžu zrelaxovať alebo rozhýbať unavené telo. Snaží- me sa sledovať trendy a neustále našu ponuku inovovať, aby ste vždy našli to, čo Vám Váš osobný klub musí ponúknuť. Kliknite na službu, ktorá Vás zaujíma alebo ešte lepšie, kon- taktujte nás a príďte sa pozrieť. Dohodnite si ukážkovú hodi- nu s profesionálnym trénerom alebo inštruktorom a veríme, že sa pridáte k našim stálym členom, ktorí vedia, čo ich osob- nosť potrebuje. kabval s.r.o. Chorvátsky Grob Fitness centrum – od apríla 2010 je otvorené úplne nové fit- ness centrum Rival. Na ploche 600m2 tu nájdete asi 38 rôz- nych strojov, od pásov na beha- nie, cez lavice, kladky až po činky. Pohodlne si tu môže zacvi- čiť až tridsať ľudí naraz. Vo fitku je stály personál, na ktorom vidieť dlhoročné skúsenosti s kulturistikou a zápasením. Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám prináša komplexné služby v skrášľova- ní. Máme širokú ponuku služieb a sme tu pre to, aby sme Vám po- mohli cítiť sa lepšie a samozrej- me aj krajšie. Pripravili sme pre Vás útulné prostredie kde môžete načerpať energiu a kde sa Vám budeme plne venovať. wellcare studio Trnava Ponukame: ULTRALIPO, ROL- LEN, VACUFIT Thermal, DREAMHEALTHER, HANDSPA, MASÁŽE, GAL- VANIC SPA studio katya Nitra Neinvazívna liposukcia ultravu- kom, zbaví Vás tukových buniek navzdy. Unikátny prístroj SLIM UP ULTRA Vám ponúka kom- plexné osetrenie nedokonalostí Vásho tela. Je to nová koncepcia krásy vyuzívajúca spolocné pô- sobenie troch druhov energií. Ul- trazvuk, elektrostimuláciu a infracervené svetlo. V jednej pro- cedúre získavate dalsie tri, ktoré by ste museli v iných specia- lizovaných pracoviskách zaplatit zvlást. Kombinácia týchto troch zdrojov energie spôsobuje chudnutie, lokalizovanú toni- záciu a tvarovanie postavy a je zvlást úcinná v rámci multifak- torovej starostlivosti v oblastiach postihnutých celulitídou. bižutéria Formovanie postavy bižutéria Fitness

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor / /93/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom kompliment inŠtitÚt redukcie a prevencie nadváhy Bratislava kompliment® Inštitút redukcie a prevencie nadváhy. Chudnutie, diéty, zdravý životný štýl, skve- lý Body Image. Ideálnu hmot- nosť a skvelý Body Image získa- te v osobných programoch Inšti- tútu kompliment® zameraných na chudnutie, formovanie po- stavy, kontrolu hmotnosti a poradenstvo v oblasti zdravého ži- votného štýlu. musculus Bratislava Našou firemnou filozofiou je vná- šať intentívny relax do životov pracovne vyťažených ľudí a tým zebezpečiť prevenciu proti civili- začným ochoreniam, ktoré vážne ohrozujú životy ľudí po celom svete. Naša firma ponúka inova- tívne riešenie relaxácie a duševnej pohody. Fit - well Bratislava Ponukame: •cvičenie na naj- novších strojochVACUWELL, VACUSTEPPER zameraných na spaľovanie tukov formou pod- tlaku •terapeutickej suchu sau- nu vhodnú pre liečenie artritídy, bolesti chrbta, pasívne chud- nutie nespavosť beauty & slender Bratislava Kozmetický salón Vás pozýva na návštevu. Spojenie príjemného prostredia, starostlivosť o zákaz- níka a moderných metód ošetro- vania zaručuje Vašu spokojnosť. V našom kozmetickom salóne Vám poskytneme nasledujúce služby: *lymfodrenáž *elektro- lipolýza *formovanie postavy *kavitácia *kozmetika victoria regia Bratislava Ponúkame Vám: * redukciu hmotnosti, spevnenie postavy * odstránenie celulitídy, zoštíh- lenie * rekondíciu, wellness a relax * regeneráciu pokožky * odborné poradensto v oblasti zdravého životného štýlu * Solá- rium * Kozmetiku, omladenie, regeneraciu pleti wellcare studio Trnava ULTRALIPO, ROLLEN, VA- CUFIT Thermal, DREAMHE- ALTHER, HANDSPA, MASÁ- ŽE, GALVANIC SPA thai massage center Bratislava Thajské masáže využívajú skú- senosti viac než dva a pol ti- síc rokov staré. Tieto tradič- né masáže sa úplne líšia od eu- rópskych masáží. Thajská ma- sáž chorobu vytlačí. Opiera sa o teóriu energetických dráh, me- ridiánov, ktorými ľudská ener- gia v tele preteká. Je vhodná pre všetkých, ktorí tužia po hlbokej relaxácii, uvoľnení stresu a zvý- šení pružnosti svojho tela ako aj pre tých, ktorí si chcú udr- žať, alebo zvýšiť svoju kondíciu. tychee relax centrum Bratislava Masaze la touche salon exclusive Bratislava Exkluzivny salon masáže nechtovy dizajn

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor/ /94/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom salón timea Bratislava V salóne TIMEA sa poskytu- jú služby: manikúra, pedikúra, solárium, kozmetika, masáže, nechtovy dizajn a kaderníctvo, modelovanie gélových a acrylo- vých nechtov + školenia. Taktiež sa v našom salóne poskytujú kadernícke služby výlučne pro- fesionálnou kozmetikou ANNYER paris. Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám prináša komplexné služby v skrášľova- ní. Máme širokú ponuku služieb a sme tu pre to, aby sme Vám po- mohli cítiť sa lepšie a samozrej- me aj krajšie. Pripravili sme pre Vás útulné prostredie kde môžete načerpať energiu a kde sa Vám budeme plne venovať. salón lea Bratislava NECHTOVÝ DIZAJN: -gélo- vé nechty, -manikúra – klasická, japonská, -lakovanie, -zdobe- nie na gélové aj prírodné nechty, -spevnenie nechtov gélom nail-design silvia alFoldi Dunajská Streda Klasická manikúra, japonská manikúra, modelovanie ume- lých nechtov na typy aj na šablo- nu, čínske zdobenie jedným ťa- hom na umelé nechty, lakovanie nechtov, francúzska manikúra, nalepovanie nechtov na prírodné nechty plus lakovanie, po- silnenie prírodných nechtov gélom aj na sposob francúzskej manikúry, narábanie umelých nechtov, masáž rúk zlatý pazÚr Bratislava Naša predajňa ponúka širokú škálu produktov značky ENII- NAILS. Vzhľadom na to že po- užitie každej značky si vyžadu- je iný postup, je potrebná kon- zlutácia alebo zaškolenie, ktoré býva v mnohých prípadoch učtované. salón wanda Piešťany Kozmetika-ošetrenie pleti po- mocou kozmetických prístro- jov, make-up, depilácie, Mani- kúra-klasická, francúzska, ja- ponská manikúra, gelové nech- ty, zdobenie, zagelovanie prírod- ných nechtov. Pedikúra-mokrá pedikúra, lakovanie nechtov na nohách-klasické, francúzske, zdobené, gelové nechty na nohy. salón jasmine Šamorín Ponúkame nasledovné typy manikúr: - manikúra, - lakovanie - kreatívny NAIL art, - francúzske lakovanie, - calcium lak+ vitamin E, - diamantové lakovanie, - SCHUTZLAK, - japon- ská manikúra, - pánska manikúra. katarína hitková Nitra Krásne ruky by chcela každá nevesta, pretože na ruku počas obratu ženích nastokne obrúčku, ktorú budú neskôr všetci obdivovať. Ruky sú zvečnené na fotografiách či vidách. Gé- lové nechty je vhodné urobiť týždeň pred svadbou, aby si ne- vesta zvykla a tesne pred svadbou si ich dať upraviť a ozdobiť. slávka gajarská-kozmetické – nechtové ŠtÚdio Trnava Studio nechtoveho dizajnu, pe- dikury, vizaze a kozemtiky. ľubica rajnohová Piešťany Manikúra a pedikúra. Prevádzkovanie kozmetického a ka- derníckeho salónu. ŠtÚdio romana – Forever Nitra Pedikúra-manikúra-nechtový design barbara´s nail nechtové stÚdio Dunajská Streda V nasom salóne ponúkame: -ma- nikúra (suchá, mokrá, teplá) -calcium lak + vitamin E, -japon- ská manikúra, -pánska manikúra, -lakovanie, -NAIL ART, -kreatív-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor / /95/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom ny, -francúzske lakovanie, -parafínový zábal, -masáž na ruky, -gelové nechty -zdobenie farebným gelom, -3D zdobenie farebným gelom. ŠtÚdio 123 Chorvátsky Grob Kaderníctvo | Kozmetika | Nail Design | l ŠtÚdio- parochne a vizáž Trenčín Parochne a príčesky, predlžo- vače - predaj, zapožičanie. Spo- ločenské účesy, mejkap, nech- ty, obočie. Vizáž a farebná typo- logia studio katya Nitra Neinvazívna liposukcia ultravu- kom, zbaví Vás tukových buniek navzdy. Unikátny prístroj SLIM UP ULTRA Vám ponúka kom- plexné osetrenie nedokonalostí Vásho tela. Je to nová koncepcia krásy vyuzívajúca spolocné pô- sobenie troch druhov energií. Ul- trazvuk, elektrostimuláciu a infracervené svetlo. V jednej pro- cedúre získavate dalsie tri, ktoré by ste museli v iných specia- lizovaných pracoviskách zaplatit zvlást. Kombinácia týchto troch zdrojov energie spôsobuje chudnutie, lokalizovanú toni- záciu a tvarovanie postavy a je zvlást úcinná v rámci multifak- torovej starostlivosti v oblastiach postihnutých celulitídou. jade- liecebne masaze Bratislava Masáž je tradičná forma liečby, používa- ná celé tisícročia na uvoľnenie bolesti, du- ševné pookriatie, dosiahnutie príjemných pocitov, načerpanie energie a regenerá- ciu svalov. •podnecuje človeka k vnímaniu vlastného tela a uvedomenému dýchaniu •uvoľňuje nahromadené napätie a obno- vuje pohyblivosť stuhnutých svalov, boles- tivých svalov a gelóz •pomáha telu zbaviť sa škodlivín kumu- lovaných vo svaloch a zvyšuje očistné pôsobenie lymfatického systému •masáž urýchľuje prirodzené liečebné procesy v or- ganizme, upokojuje myseľ aj emócie. beFit - Fitness and wellness studio Bratislava BE FIT je miesto, kde sa zme- ní Váš život. BE FIT sú anti- celulitídne, zoštíhľujúce cviče- nia a procedúry pre regeneráciu a relaxáciu celého tela. BE FIT je cvičenie so súčasným zacho- vaním súkromia, sauna bez kropaji potu na tvári. BE FIT je miesto, ktoré hľadáte. ivory & ebony showroom Bratislava Hľadáte pestrú kolekciu svadobných šiat, široký výber spoločenských šiat a pleso- vých rób? V tom prípade ste ju našli! Sa- lón Ivory & Ebony Vám však ponúka ešte čosi viac. Príjemné prostredie, profesio- nálny prístup a tiež prísľub, že splníme aj Vaše najnáročnejšie požiadavky. Svoje vy- snívané šaty u nás nájdete v najrôznej- ších farebných variáciách a veľkostiach a je len na Vás, či si ich u nás požičiate, alebo kúpite. Bude nám cťou byť súčasťou Va- šich svadobných príprav! svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kame- raman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterá- parochne a príčesky spoločenské Šaty samo- opaľovanie

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor/ /96/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom ny, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a ná- pojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, inte- riérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... boutique belle Bratislava Ponukame na predaj/ pozicanie spolocenskych siat. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... gold victory (salón victoria, parFuméria victoria) Trenčín parfuméria Victoria salón aFrodita Prešov Požičiavanie a predaj: * luxus- ných svadobných šiat značky DEMETRIOS /New York/ a COSMOBELLA /New York/ * luxusných spoločenských šiat značky KATRIN & MARIE Haute couture /Dubai/ * široká paleta svadobných doplnkov mia sposa svadobný salón Bratislava Salón Mia Sposa Vám chce predstaviť svetoznáme britské značky Blue by Enzoani a BEN- JAMIN ROBERTS a taliansku značku Eddy K. Krásne vypra- cované korzety, citlivo zdobené kamienkami a kryštálikmi, vyší- vané čipky, dodajú každému modelu iskru a lesk každej neveste. Príťažlivé prilie- havé siluety alebo vzdušné ro- mantické dizajny, pri ktorých pocítite kvalitu oboch značiek, nájdete u nás v salóne. one day - svadobný salón Trenčín Ponúkame svadobné šaty LA SPOSA, spoločenské šaty LA SPOSA, svadobné topánky MENBUR, SAN PATRICK, ši- roký sortiment svadobných do- plnkov a šperkov. exkluzívny svadobný salón Šarm Trnava Ponúkame svadobné a spoločenské šaty PAPILIO, široký sortiment svadobných doplnkov a šperkov. Venujeme maxi- málnu pozornosť stálym a novým zákazníkom, rešpektujeme náročne požiadavky a poskytujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi, zabezpečujeme vysokú kvalitu a šarm. svadobná bielizeň svadobné Šaty svadobné líčenie

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor / /97/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom Veľkým umením a základom Vášho úspechu je správny výber šiat vyhovujúceho strihu s pri- hliadnutím na Vašu osobnosť a výnimočnosť, ktoré potrebuje- te v najdôležitejší a najkrásnej- ší okamih Vášho života. Príďte k nám a spoločne nájdeme to naj- lepšie riešenie pre Vás. ivory & ebony showroom Bratislava Hľadáte pestrú kolekciu svadobných šiat, široký výber spoločenských šiat a pleso- vých rób? V tom prípade ste ju našli! Sa- lón Ivory & Ebony Vám však ponúka ešte čosi viac. Príjemné prostredie, profesio- nálny prístup a tiež prísľub, že splníme aj Vaše najnáročnejšie požiadavky. Svoje vy- snívané šaty u nás nájdete v najrôznej- ších farebných variáciách a veľkostiach a je len na Vás, či si ich u nás požičiate, alebo kúpite. Bude nám cťou byť súčasťou Va- šich svadobných príprav! svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... svadobný salón glamour oF angels Košice Prenájom a predaj luxusných svadobných a spoločenských šiat, jablonecká bižutéria, do- plnky.. Nevesta má k prenáj- mu šiat: závoj, rukavičky, pom- padúrku, bolérko.. Pripravuje- me aj pánske obleky a taliankske svadobné topánky. Tešíme sa na Vašu návštevu svadobný salón Glamour Of Angels. svadobný salón el Bratislava Svadobný salón EL bol založený v roku 2005. Vznikol na zákla- de už 7 rokov existujúceho sva- dobného salónu Betty v Myja- ve. Skúsenosti a veľké množstvo spokojných zákazníkov nás podnietili k ďalšiemu rozši- rovaniu. Salón EL ponúka: Ex- kluzívne modely svetoznámej značky MAGGIE SOTTERO a SOTTERO AND MIDGLEY. wedding avenue Bratislava Náš svadobný salón Vám pri- náša exkluzívne kolekcie sva- dobných šiat Jesus Peiro a Li- nea Raffaelli. Nájdete u nás ele- ganciu, ktorá sa snúbi s jemnos- ťou, čo k svadbe neodmysliteľne patrí. V svadobnom saló- ne Wedding Avenue Vám poradíme s účesom, zabezpečíme profesionálneho vizážistu, či fotografa. bellamente svadobný salón Nitra Náš novootvorený svadobný sa- lón Vám ponúka: - požičanie a predaj svadobných, spoločen- ských a detských šiat, - úpravu u nás vybraných modelov v cene požičania (na vlastné náklady svadobného salónu), - požiča- nie a predaj svadobného boler- ka, kožuštekov, závojov, spodni- čiek, rukavičiek (v prípade požičania modelov v našom saló- ne Vám tu uvedené doplnky požičiame zadarmo)... svadobný salon sissi Piešťany Svadobný salón od otvorenia po- núka svadobné a spoločenské šaty dievčatám a ženám z celého Slo- venska. Svadobný salón má v po- nuke i dievčenské šaty, resp. šaty na 1. sv. prijímanie. Svadobný sa- lón oblečie pre túto príležitosť aj chlapcov. Pre pánov má svadobný salón v ponuke smokingy a obleky pre slávnostné príležitosti, svadby, plesy, stužkové a pod.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor/ /98/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobka trenčín Trenčín Požičiavame svadobné, spoločenské, detské šaty a karneva- lové kostýmy. Kolekcia našich šiat sa vyznačuje širokou šká- lou strihov, farieb a materiálov. Ponúkame jednoduché, ro- mantické aj extravagantné modely. Ponúkame tiež výzdo- by áut, kostolov, svadobných miestností, výzdoby pri rôznych jubileách, stužkové......, doplnky pre nevestu, družičky, sva- dobných hostí - všetko, čo so svadbou súvisí, nájdete u nás. svadobný salón nova rosa Trnava Našim cieľom je naplniť Vaše predstavy o dokonalých svadob- ných šatách, a tým splniť pred- stavy každej nevesty. Nova Rosa je nová značka, ale máme dlhoročné skúsenosti so šitím svadobných, spoločen- ských a aj detských šiat na prvé sväté prijímanie. Požičiavanie a predaj •svadobných šiat (po- žičovné od 4900Sk) •exkluzív- nych svadobných šiat St.Patrick •šitie svadobných šiat na mieru podľa Vašich predstáv. svadobné topánky – ŠtÚdio Škerák Bratislava Kamenný aj internetový obchod, - svadobné, spoločenské a det- ské šaty za výborné ceny, - pán- ske obleky, košele, vesty a kra- vaty, - pánske a dámske svadob- né topánky, - závoje, doplnky a bižutéria. Vo svadobnom dome štúdia Škerák nájdete všetko na Vašu svadbu pod jednou strechou. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... intercosmos s.r.o. Bratislava Predaj luxusnej dámskej obuvi. leren renáta lenčéŠová Nitra Kaderníctvo , vizáž , poraden- stvo v oblasti : koloristiky , vizáže, účesovej tvorby, bontó- nu-spol.protokolu, štylistiky, zmeny image,darčekové poukáž- ky , školenia , kurzy Vizáž,Svadobný maku-up eternity studio Bratislava Eternitystudio pracuje s luxus- nou francúzskou kozmetikou Payot. Odborný personál reali- zuje kozmetické služby, mejkap, masáže, manikúru, pedikúru, vi- záž. Tešíme sa na Vás a radi spl- níme Vaše priania. salon lucik Dunajska Streda S čím nevesta najviac zaujme na svadbe ak nie so šatami?... tak určite s krásnymi vlasmi a úžas- ným make upom. Salón Lucik Vám pomôže urobiť Váš deň je- dinečným a nezabudnutelným a pretože y Vás sa stane princezná ktorej nikto neodolá. Okrem kozmetiky prípravy pleti a make upu Vám pomôže z výbe- rom účesu...Mate stres pred svadbou prečo si trochu nedo- priať oddychu a relaxu dať si nejakú prijemnú relaxačnú ma- sáž celého tela a ukončenie masážou hlavy a to všetko aj v pohodlí vášho domova. evan trnava Trnava svadobné Účesy a vizáž

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor / /99/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom ,, Šťastní ľudia, ktorí dokážu vi- dieť krásu v miestach všedných, kde iní nevidia nič. Všetko je krásne, dôležité je len vedieť to vystihnúť.“ Profesionálna vizáž, ktorá vám vydží po celý deň. Líčenie na svadby, plesy,maškarné bály, ale aj oslavy či fotomodeling. U nás je možnosť zliav každý mesiac. Nemáte čas prísť za nami? Rady sa s Vami dohodneme. salón lucy Bratislava Naša ponuka: Kozmetika, Kaderníctvo, Sothys, Xtreme, lashes imagelook - veronika žilinčanová Bratislava Poskytujem kompletné pora- denstvo v oblasti vizáže /sva- dobné líčenie, plesové líčenie, denné líčenie atď. /, - pri kaž- dom líčení sa snažím vyhovieť predstavám zákazníčky o svo- jom konečnom výzore. Svoje klientky prichádzam líčiť do- mov, čo je pre ne pohodlné i časovo menej náročné. salón evelin Bratislava Kadernictvo: - svadobné a spo- ločenské účesy, - vyrovnáva- nie vlasov chemicky, - napája- nie vlasov. Kozmetika: -Perma- nentný make-up, -Sezónna kúra AHA kyseliny pre zdravý vzhľad pokožky La chaton, - Sothys-kú- ry: liftingové, sezónne, oxilians, hydrooptimal -program: očný, detoxikačný, -Dermato kozmeti- ka -dusíkom, odstránenie škvrn bradavíc. Doprajte vašim očiam aktívny relax a vyskúšajte očnú kúru Active Contour. la touche salon exclusive Bratislava Exkluzivny salon eva soboňová-kaderníctvo , veronika kozáková-kozmetické a nechtové ŠtÚdio Hlohovec Kaderníctvo: -farbenie a melírovanie, -strihy, -svadobné úče- sy, -účesy k stužkovej, -plesové účesy, -poradenstvo a typoló- gia, -vlasová kozmetika Londa,Trinity,Joico,CHI. Kozmetika: -ošetrenie pleti,(čis- tenie,maska, masáž..), -poraden- stvo a typológia, -svadobné líče- nie, -ošetrenie rúk (manikúra, pa- rafínové zábaly), -modeláž gélo- vých nechtov wdreams s.r.o., ŠtÚdio krásy Bratislava Denné a večerné líčenie, manikúra, pedikúra, vizážistické služby. le soleil – kadernícky salón Bratislava HODINKA KRÁSY * analý- za pleti * vysvetlenie správneho spôsobu ošetrovania pleti * na- nesenie hypoalergénnych prí- pravkov na pleť * výber odtieňa makeupu * líčenie tón v tóne * individuálna konzultácia a do- poručenie prípravkov na vyrie- šenie problémov s pleťou, ktoré si možete na mieste zakúpiť ale- bo objednať * kúpa prípravkov nie je podmienkou :-), hodinka krásy je bezplatná, ale nie je zadarmo ... v prípade vašej spo- kojnosti sú platbou pre mňa odporúčania ďalej ... salon krasy Bratislava Kadernictvo-nove technologie strihov,melirov,keratinove za- baly,predlzovanie vlasov,spolo- censke ucesy.Pedikura-klasic- ka,welnes,francuzska,parafin. zabal,reflex masaz,lakovanie,- diagnostika,poradenstvo.Koz- metika-komplet.oset.pleti,ma- saze tvare a dekoltu,cistenie ple- ti zmekcovacom,zabal prirod. cier.bahno,botoxove kury,depilacia,pernamentny make up,- depilacia cukrovymi voskami,galvanicka zehlicka,mezotera- pia.Manikura-gelove nechty,spevnovanie prirod.nechtov,ja- ponska manikura,gel. nechty na nohy. Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám prináša komplexné služby v skrášľova- ní. Máme širokú ponuku služieb a sme tu pre to, aby sme Vám po- mohli cítiť sa lepšie a samozrej-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor/ /100/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom me aj krajšie. Pripravili sme pre Vás útulné prostredie kde môžete načerpať energiu a kde sa Vám budeme plne venovať. Účesy a líčenie - zuzana antalová Bratislava Ponúkame Vám profesionálne kadernícke služby a vlasový ser- vis: strihanie, farbenie, melíro- vanie, hair styling, svadobné a spoločenské účesy, trvalá ondu- lácia, vodová ondulácia, žehle- nie a kulmovanie vlasov, odfar- bovanie, umývanie vlasov, rege- nerácia, poradenská služba, predaj profesionálnych výrob- kov. A tiež ponúkame profesionálny make-up: Denný ma- ke-up, Večerný make-up, Svadobné líčenie, Fotomake-up. salon angles Bratislava Ponúkame: - predĺžovanie vlasov, - profesi- onálny make up, - predĺžovanie rias, - pora- denstvo v oblasti stylingu, - školenia denné- ho a večerného líčenia, - kurzy pre vizážis- tov, - produkty Lancome salón lea Bratislava KADERNÍCTVO -dámske, pán- ske, detské, -poradenstvo, -striha- nie, -melírovanie, -farbenie, -trva- lá, -styling, -svadobné a spoločen- ské účesy, -predlžovanie a zahus- ťovanie vlasov, -regeneračné kúry na vlasy, -predaj vlasovej kozmetiky, -kadernícke služby pre imobilných občanov v rámci Bratislavy. alžbeta belovičová-ŠtÚdio picasso Šaľa Dušan Belovič - viacnásobný majster vizáže. V živote každej ženy je túžba byť jedinečná na svojej svadbe v roli nevesty. Pri návrhu a realizácii make-upu pre nevestu sa musí brať do úva- hy typ danej ženy a líčiť podľa toho. Nevesta by mala pôsobiť nežne, decentne. salón divino Bratislava Kaderníctvo, -manikúra, -pedi- kúra, -kozmetika salón domi-nika Bratislava Salón DOMI-NIKA sa venuje oblasti služieb /kozmetika, kaderníctvo atď.../ . Široká škála služieb a odborný personál dokážu uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazní- čiek. Ponúkame bohatý a komplexný sortiment služieb, naše pracovisko je vybavené elektoprístrojmi, /kozmetika, kader- níctvo, masaže atď.../ ktoré skvalitnia prácu našich profesio- nálov. salón angelika Šaľa Ponúkame Vám rôzne svadob- né účesy. renelook Bratislava Náš tím sa zaoberá poradenský- mi službami a realizáciou v oblas- ti vizáže. Je zložený z profesionál- nych kaderníkov a vizážistov. Zú- častňujeme sa na rôznych kultúr- nych podujatiach, kde nás môžete vidieť priamo pri práci. Zameria- vame sa taktiež na komplexnú prí- pravu nevesty, ženícha i celej rodi- ny na svadbu. Aby sa náš klient cí- til príjemne, pracujeme len na ob- jednávky. Naše služby Vám po- skytneme radi aj v pohodlí Vášho domova. kadernícky salón dáŠa harmanová Trnava Ponúkame Vám profesionálne služby, osobnú konzultáciu a pomôžeme Vám vybrať a zrealizovať ten správny účes pre Vás. Naša španielska kozmetika značky SALERM v každom kroku starostlivosti o vlasy, od farbenia až po záverečný sty- ling, v prvom rade dohliada na dokonalé zdravie vlasov. Za- bezpečíme Vašim vlasom rekonštrukciu a postaráme sa o ich perfektný vzhľad. kadernícky salón alechandro Trenčín Kadernícky salón, svadobné a spoločenské účesy, predlžova- nie vlasov - technika micro-ring ,najmenši spoj ktorý neničí vals, vyrovnavanie vlasov chemicky, strihy a farby -najovšie trendy ženy,muži,deti, predaj profesionálnej vlasovej kozme- tiky L´OREAL professionnel a MATRIX. Salón Alechandro ponúka každej žene byt krajšou a neodolatelnou pre svojho vyvoleneho...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor / /101/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom salón krásy armani - trenčín Trenčín Sme tu na to, aby sme Vám po- mohli byť krásnou. To, že naše kadernícke služby poskytujeme v tej najvyššej kvalite považuje- me za prirodzené. Chceme , aby ste od nás odchádzali spokojné a vracali sa k nám s presvedčením, že pre svoje vlasy a svoj vzhľad robíte maximum. kozmetický salón janssen Trnava Túžite po zmene imidžu, ale zá- roveň relaxovať..? Alebo chce- te len vylepšiť svoj vzhľad, skráš- liť svoju tvár, nohy, nechty nielen na rukách ale aj na nohách? My Vám ponúkame všetko čo potrebujete: kozmetiku, vizáž, ma- nikúru, pedikúru, masáž tváre a dekoltu a mnoho ďalšieho. Príďte k ním zabudnúť na všetky svoje starosti a zmeniť svoj vzhľad od základu. sean kasumovič – kaderník Detva, Bratislava, Nitra Ponúkam Vám tieto služby: •strih •colorovanie •melírova- nie •tónovanie •styling •spoločenské účesy •svadobné účesy •špeciálne vlasové prípravky. ŠtÚdio krásy marling Senec Navštívte naše štúdio a zverte sa do rúk profesionálov, ktorí pat- ria medzi špičku v širokom oko- lí. Príjemné prostredie a skúsený personál je tu pre Vašu spokojnosť. Nechajte sa rozmazná- vať svetovými značkami kozmetiky, akými sú: L‘Oréal, Mat- rix, Revlon a Biolage. slávka gajarská-kozmetické – nechtové ŠtÚdio Trnava Studio nechtoveho dizajnu, pe- dikury, vizaze a kozemtiky. kaderníctvo matrix Trenčín Váš svadobný deň je veľmi dôležity! Dovoľte aby sa Matrix mohol postarať o Vaše vlasy. Matrix, profesionálna starostli- vosť o vlasy a farbenie vla- sov spoločnosť v USA, je časť L‘Oreal Americkej Profesionálnej divízie produktov. Matrix bol založený v 1980 americkým kaderníckym týmom manželom a jeho ženou, Arnie and Sydell Miller. marianna rímeŠová Trnava Profesionálna kozmetická poradkyňa a vizážistka vám po- radí ako sa starať o svoju pleť, ako rýchlo odstrániť nedostat- ky pleti, ako zmeniť vrásky, ako riešiť problémy s akné, ako sa rýchlo a dokonale nalíčiť a všetko čo patrí k image modernej ženy. Profesionálne líčenie na všetky príležitosti ako svadby a plesy. Líčenie záhŕňa aj ošetrenie pleti. Nové šaty a topán- ky časom vyjdú z módy, ale Vaša pleť nie. zdenka bukovčáková – paradise Bratislava Pánske a dámske kaderníctvo. Strihanie, farbenie. salón beauty, zuzana danková Piešťany Salón Beauty ponúka: Komplet- né ošetrenie pleti - čistenie, - masáž, - peeling , maska. Deko- ratívne úpravy: - úprava obočia, - farbenie obočia, - farbenie rias, - trvalá na riasy, - líčenie (denné, večerné, svadobné). Depilácia (horná pera, ruky, nohy, podpa- zušie ..). Manikúra. Tešíme sa na Vašu návštevu. mária Škadrová Nitra Kadernicky salon l ŠtÚdio Trenčín Svadby, plesy, stužkové, iné spoločenské príležitosti: účes mejkap, manikúra, farebná typologia. Predaj: parochne, prí- česky, predlžovače, kozmetika. kaderníctvo team - martina ralbovská Senica Kadernícky salón, pánske kaderníctvo. Vizážistika, líčenie, manikúra, parafín, gélové nechty.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor/ /102/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom make-up studio Bratislava „...doprajte si viac, doprajte si make-up studio“ PRODUKTY Sme prvý a jediný obchod na Slovensku s profesionálnou de- koratívnou a vizážistickou znač- kou Make-up studio Professio- nal holandského pôvodu. V sú- časnosti Make-up Studio ponú- ka výrobky nielen pre náročných profesionálov, ale aj pre každú modernú ženu. Prepracovaný sortiment vysokej kvality pro- duktov v nekonečnej palete farieb s viacúčelovou možnosťou použitia a širokou variabilitou. anna duranová - divinity hair and cosmetic studio Piešťany Kadernícke a kozmetické služby salón medea styl Bratislava Vnímajte, pociťujte, prežite... Pristúpte bližšie, zavrite oči a vstúpte do brány kaderníckej profesionality. Veď len tu sa zveríte do rúk viacnásobnej majsterky SR v kaderníckej tvorbe. Presvedčíte sa, že umenie upravených vlasov nie je len slogan, ktorý vystihuje značku. Sami budete svedkami o našej profesionalite v každom kroku starostlivosti o vlasy, od farbenia až po záverečný styling. michaela kuníková - Študio miŠell Malacky Salon anita vadkertiová charm Šaľa •kozmetické •poradenské •profesionálna vizáž raki centrum Bratislava Restaurant Bari Elegantné a príjemné prostredie reštaurácie Bari s kapacitou 80 miest, Vám ponúka rozmanitý výber tradičných overených je- dál ako aj medzinárodnú kuchy- ňu. Medzi špeciality reštaurácie patria vyprážané žabie stehienka, zapečený holub, srnčie fi- lety , žralok, losos alebo pstruh. tasha cosmetics, s.r.o. Bratislava Krátka charakteristi- ka ponuky: A/ STA- ROSTLIVOSŤ O PLEŤ - ošetrenie všetkých typov pleti bez ohľadu na problé- my /sklon k tvorbe akné, rozšírené póry, farebná nejednot- nosť, dehydratácia, tvorba vrások v očnom okolí, pigmento- vé škvrny, opuchy očí spojené s únavou a prípadnou vyčerpa- nosťou/ salón eva Trnava PEDIKÚRA: • Mokrá, klasická. Kúpeľ, odstránenie zrohovate- nej kože na chodidlách, úprava a skrátenie nechtov, základná ma- sáž. Suchá medicinálna (prístro- jová). Ošetrenie nôh bez namá- čania, iba s použitím frézok. Vhodné najmä pre diabetikov. MANIKÚRA : • Klasická manikúra Úpra- va nechtov, kúpeľ, úprava kožičiek, výživa. • Japonská mani- kúra- glosy shine Vlešťovanie včelích voskov pre pevnejšie a krajšie nechty už po dvoch ošetreniach. Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám prináša komplexné služby v skrášľova- ní. Máme širokú ponuku služieb a sme tu pre to, aby sme Vám po- mohli cítiť sa lepšie a samozrej- me aj krajšie. Pripravili sme pre Vás útulné prostredie kde môžete načerpať energiu a kde sa Vám budeme plne venovať. wellness a spa zdravie a krása

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor / /103/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom wellcare studio Trnava Ponukame: ULTRALIPO, ROL- LEN, VACUFIT Thermal, DREAMHEALTHER, HANDSPA, MASÁŽE, GAL- VANIC SPA ŠtÚdio relax Bratislava Sme profesionálne kaderníčky, kozmetičky, masérky a nechto- vé dizajnérky, ktorých cieľom je vaša spokojnosť. Už vyše 6 rokov sa pravidelne zúčastňujeme rôz- nych školení a seminárov. Stá- li sme pri zrode mnohých mód- nych prehliadok a profesionálnych fotení. Doprajte si u nás oddych a pár vzácnych chvíľ, zaslúži si to predsa každý z nás. Za krásou, relaxom a zdravím. Váš tím Štúdia Relax dermatologické ŠtÚdio Nitra V štúdiu sa zameriavame na liečbu akné,omladzovacie kúry,zosvetlovanie pigmento- vych škvŕn a strií. To všetko vy- soko výkonnym novodobým prí- strojom „diamantová dermabrá- zia“ Ďalšou novinkou ktorú vy- užívame pri ošetrení je „Derma- roller - kolagénova indukčná terapia „ (vpichovanie kyseliny hyalurónovej) space 4 you Bratislava Staronovy salon v centre mesta SPACE 4 YOU je salon, ktory uz funguje 10 rokov. Dodnes fungo- val pod menom FEMALE STU- DIO SASA. Ponukame sluzby: -kozmetiku-kompletna starost- livost s pripravkami SANS SO- UCIS, -manikura-kompletna starostlivost o Vase ruky, -pedikura- kompletna starostlivost o Vase nohy. aspira centrum s.r.o Nitra Ľudský organizmus disponuje vlastnými liečebnými mecha- nizmami. Tým si vysvetľujeme, prečo sa zahojí rana, zrastú zlomené kosti, a prečo väčšina akútnych chorôb sama ustú- pi i keď do liečebného procesu vôbec nezasiahneme. Tradičný- mi liečebnými metódami býva- jú často symptómy choroby len potlačené. Bolesť síce ustúpi, ale príčina nie je odstránená. morillon Dunajská Streda Milé dámy, Vážení páni, vitajte na stránke Spa štúdio krásy Morillon. Sme novootvorený salón krásy v Bratislave. Svojou ponukou chce- me osloviť všetky aktívne ženy a takisto pánov rôznej vekovej kategórie. Spa štúdio krásy Mo- rillon poskytuje širokú škálu vysokokvalitných kozmetic- kých služieb – ošetrenia tváre a tela, salónne kúry, termálne a bahenné telové zábaly či pílingy, masáže, wellness manikú- ru, pedikúru, vizážistické služby a poradenstvo. A to všetko v zodpovedajúcom prostredí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12010/