ČILICHILI 6/2018http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

5

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3 Fakebook ČiliChili 6 | 2018 Štiky Foto: Profimedia, Shutterstock 3WiWHVHSURĆVHQDåHGFHU\MPHQXMt&KDUORWWHD2UQHOOD &KDUORWWHVHMPHQXMHSRGOHPpKRY]RUX&KDUORWW\*DUULJXH 0DVDU\NRYp2UQHOODGRVWDODMPpQRSRGOHSĭYDEQpYHGOHMåt KUGLQN\GUDPDWX\'FHUD-RULRYDRG*DEULHODG $QQXQ]LD 9åLPQĕWHVLçHYHMPpQHFK2UQHOODD&KDUORWWHMHYçG\SR MHGQp]GYRMHQpVRXKOiVFHSRGREQĕMDNRYSĥtMPHQtFK*DUULJXH DG $QQXQ]LR 6W\GtPVHNG\NROLYPXVtPQDNDPHUXXNi]DWQDKpVWHKpQNR 1DåWĕVWtPRKXGtN\VWĥLKXDVYpWĕOHVQpVWDYEĕĆDVWRQDVWDYLW PtVWRQRK\UXNX 1HMYĕWåtUDGRVWPLGĕOiYQRXĆHN4XHQWLQHN6QDçtPHVHKR]XE\ QHKW\EUiQLWSĥHGSXEOLFLWRXDOHMHSURVWĕåLNRYQø-HPXYUDFt ~VPĕY\FKRGtD]NRXåtSUYQtVOĭYND2UQHOONDXçĥHåtMHVWOLE\KR QHY]DOLGRåNROLĆN\GĥtY1HERLURYQRXQDXĆğiĆHN 9NDçGpĆHVNpGRPiFQRVWLYĆHWQĕWĕFKQHMERKDWåtFKSURVWĕ YçG\FN\QDMGHWHGUREQRVWNWHUiPDMLWHOHXVYĕGĆt]YLGOiFWYt =iVXYN\]IDOHåQpKRGĥHYD.ĥHVODVSVHXGREDURNQtPLRSĕUDGO\ 9tQRYpWDSHW\VH]ODWøPY]RUHPäWLNRYLMVRXDOHGRNRQDOt =HQRYiMHGQRGXFKRVWDQHYWtUDYøSĭYDE7RMVRXRQL .RQÁ LNW\YURGLQĕĥHåtPHYVRXNURPtDVQDGKOHGHP0DPLQND MHE\WRVWQĕYHONRU\ViE\WRVW .G\çPiQDSĥtNODGSRFLWçHMVHP RGE\ODSĥtSUDYXQDURGLQQøNRQFHUWDWRQiOQtKXGE\SURVWĕMHQ SĥLMGHDSĥL%HUJRYĕNODYtUQtVRQiWĕPĕSRKODGtSRUDPHQL Monika Charlotte Michal Pepa Ornella ÔYRGQtLQIRUPDFH .DWRYQDSURVWROHWt\'HNRQVWUXNFHD[LRPDWLFNøFK VWUXNWXUNRQFHSWXWHOHYL]QtFKFHOHEULW 7RWRVHOtEtIDQRXåNĭPLQWHOHNWXiOQtUHDOLW\VKRZäWLN\ 7RWRVHOtEtIDQRXåNĭP&KDUORWWLQøFKYQDGYåXGHSRWĕOH 7RWRVHOtEtIDQRXåNĭPGREUpYøFKRY\ 0RQLNDäWLNRYiKUDMHVYĭMSDUWRGSX]XMtFtEOEN\VEUDYXURX 6WHMQĕMDNR-LĥLQD%RKGDORYiQDYUFKROXNDULpU\GRNiçHGLYiND SĥHVYĕGĆLWçHUROHMHY\VWDYĕQiQDMHMtVNXWHĆQpRVREQRVWL.GR ]QiRSUDYGRYRXWYiĥWpWRGHFHQWQtWLFKpDNXOWLYRYDQpçHQ\ VOHGXMHVHFKYĕQtPYVUGFLGHFKEHURXFtKHUHFNøNRQFHUW $SURWRçHMHVWĥHGDSRVtOiPSURVYpIDQRXåN\QĕFROHFKWLYĕMåtKR Kamil Fila Monika 7RWRVHOtEtIDQRXåNĭPSUDYG\ 7RWRVHOtEtPLORYQtNĭPYHONøFKYĕFt 7RWRVHOtEtIDQRXåNĭPVNURPQpQHRNi]DORVWL 7RWRVHOtEtIDQRXåNĭP2UQHOOLQ\E\VWUpWYiĥH

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

02 Bydlíme v přírodě. V přírodě se vyskytuje život. A konkrétně v té naší mi- moměstské přírodě žijí malí skákací pavouci. Nevím, jestli je znáte, zkusím vám napovědět: jsou to pavou- ci, jsou malí a skáčou. Na to, jak malí pavouci to jsou, skáčou dost. V lehké parafrázi by se dalo říct, že co je velký skok pro pavouka, je rozhodně velký skok i pro člověka. V mém případě jde většinou o úskok stra- nou, doprovázený zvukovými defekty (ne, v posledním slově není chyba, jen se zeptejte mého snoubence) a scénickým tancem. Psi se coby záchranáři ženy v ne- snázích naprosto neosvědčili; pro fenku je pavouk pod její rozlišovací schopnost a pes k němu sice s výhruž- ným funěním přiblíží čumák, ale jelikož pavouk zjevně nevoní jako slanina, větší psí pozornosti se nedočká, i kdyby se uskákal. Vypadá to jako bezvýchodná situa- ce, ale… my máme ve vesnici dobrovolné hasiče. A od těch já si hodně slibuji. Z povrchního pozorování jsem sice pochopila, že jsou zaměřeni spíš na stavění máj- ky a popíjení piva před hasičárnou, ale určitě už br- zy nějakého uvidím zachraňovat koťátko a od toho je jen krůček k pravým superhrdinským výkonům. Jakým odnášení malých skákajících pavouků z mojí kuchyně určitě je. Prostě práce pro opravdové chlapy. Dobro- volné hasiče zkrátka nejde neobdivovat, proto jsou také tématem aktuálního ČILI. Čtěte a dojímejte se. Já si zatím sednu na židli tak, abych neměla nohy na podlaze, a vyčkám příchodu dobrovolné pomoci. < Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz Dočtete se u nás i s obrázky 6 Češtinamatikou 8 Problémkrabičekvyřešen 10 Cojstehasiči... 20 Fotkykřtěňátek 24 Kdonaváscoví 28 Cositaktrochuvymítnout 32 Faktdivnýkapely 34 Nejnudnějšípaření 38 Polákodokurek 40 Červnovékultury 123:Vodafone 44 Pokrytí 46 Laboratoř Nadace Vodafone 47 Vyhrajte s Můj Vodafone 48 Chytrá zařízení 49 Všechno o telefonech 58 Nabídka pro věrné 60 Předplacená nabídka 62 Připojení s Vodafonem 64 Nabídka 60+ 65 Tarif pro mladé 66 Tarify pro firmy 70 Vodafone Pass 72 Tarify pro jednotlivce 74 Rodinné tarify TIRÁŽ VydavatelBoomerangCommunication,s.r.o., Nad Kazankou37/708,171 00Praha7 – Troja, IČ:26447657,tel.: 244023201, www.boomerang.co.com,pro Vodafone Czech Republic,a.s.TiskHelmaRoto,s.r.o. Uzávěrkavydání17.5.2018. Datumvydání1. 6. 2018.DistribuceČeskárepublika. Periodicitaměsíčník. ProdejinzerceTerezaKunová, e-mail:tereza.kunova@boomerang.co.com.Uzávěrka podkladůinzerce7/201815.6.2018.MKČR 15371. Oheňjedobrýsluha,alešpatnýflám.Údajejsouplatné ke dniuzávěrky.Změnyuvedenýchúdajůnebotiskové chybyjsouvyhrazeny.Nehažtevodou! E-mail do redakce:redakce@cilichili.cz.Kompletní ceník s aktuálnímicenamistejnějakokompletnípopis podmínekjednotlivýchproduktůa služebnajdete na www.vodafone.cz. Foto: Michael Kratochvíl ČILICHILI 123 Ředitelkaprojektu Markéta01Moreno Šéfredaktorka Tereza02Jiráková Zástupkyněšéfredaktorky Petra03Poláková Obsahovýdohled Štefan04Švec Hlavníeditor Filip05Horáček Editořia psavci Jindřich06Novák Markéta07Bajerová Onlinedepartment Jan08Studnička Designér Tomáš09Trnobranský Kreativníředitel Petr10Bláha Ilustrátorka Karolína11Slováková Manažerredakce Marek12Slezák Produkční Pavel13Matuška DTP Jan14Pitra Manažeřiinzerce TerezaKunová, ZdeněkVaculík Fotograf MichaelKratochvíl Titulka KarolínaZatímSlováková 01 03 05 06 04 07 08 09 10 12 11 13 14 4 Rozjezd

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Sport T Dominik Hašek koupil Spartu Praha Legendární brankář, bůh z Nagana a úspěšný obchodník v oboru nealkoho- lických nápojů si pořídil nejslavnější pražský fotbalový klub. „Prostě ho chci přejmenovat,“ uvedl nový majitel na tis- kové konferenci. „Na počest mého oblí- beného drinku se klubu bude ode dneška říkat Smarta Praha.“ Fanoušci změnuví- tají, protože u Sparty už stejně nikdo ne- věděl, podle čeho se jmenuje. = < 5 Zdraví T Zubníkazydohnalyangínu ajsou ještě šikovnější Bacily angíny, které se dokázaly adaptovat na většinu antibiotik, inspirují ostatní nemoci atělní parazity. Například zubní kazy se díky jejich příkladu za- čalyadaptovat na dosud nedostupné plombya můstky. I zubní plombu proto mů- že napadnout kaz a v nejbližší době se očekává přechod kazů na zlaté zubní náhrady. Stomatologové reagují zavedením jedovatých plomb z arzénu a cyankáli, které by měly kazy usmrtit hned v zárodku.= < Bryskně T Americká feministická organizace Justice in History obvinila Adolfa Hitlera ze sexuálního obtěžování. Lidé vGrónskupijí Coca-Colu vařenou. Konec diskriminace. Nemovitosti v zatopených oblastech Slapské přehrady musí pojišťovny pojišťovat proti povodni, rozhodl Ústavní soud. Roztomilé T Předškolákchcepracovatupolicie,abymohl obkreslovatmrtvolykřídou. Důležité T Stres je nezdravý, takže SI DÁVEJTE ZATRACENÝHO MAJZLA,ABYSTE BYLI FURTÚPLNĚVKLIDU, JASNÝ???!!! Foto: Profimedia ČiliChili 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

6 Gastronomie T Pizzaschřestemnení jídlo,potvrdilČeský potravinářskýsvaz. 108 – K vodě, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin Program festivalu T ColoursofOstrava2018 V kostce T Nobelova cena za chemii letos nebude udělena kvůli intimnímu skandálu způsobenému ethanolem. Severní Korea vyjádřila jako ústupek ochotu přestěhovat se na jih. Jediný, kdo vidí svět realisticky, jsou surrealisté. Úspěšnýzásah mexické policie Mafiánský boss Tony Bandolero řečený Bandaska je v policejním autě převážen k výslechu po dramatic- kém zadržení v mlékárně ve městě Guaraná. = < Školství T Profesor Hejnýupgradoval svoji metoduvýukymatematiky Čím dál oblíbenější metoda učení matematiky podle Hejného došla do další fáze. Profesor Hejný zveřejnil ještě důslednější proměnu způ- sobu výuky. Napříště se proto bude v hodinách matematiky podle Hej- ného učit čeština. = < Rozjezd

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Poslední záběr Nešťastný fotograf te- levizní stanice CNN se pokusil zachytit mladé- ho vynálezce extrém- ně výkonného vysavače Dereka Levyho z Mas- sachusetts v USA. Po- té chlapec svůj stroj zapnul.= < Zoologie T Na jihu Evropybyla údajně spatřena tradiční rodina Biologové z Univerzity v Montpellier oznámili, že v okolí města Pantalon-sur-Mer svědkové zazna- menali tradiční rodinu. Skupinový tvor byl pova- žován za vymřelého od roku 2014, kdy se rozvedlo poslední tradiční manželství v Rakousku. Svědko- vé bohužel nedokázali vzác- ný úkaz vyfotit a neshodli se, zda rodina vydržela v celku po celou dobu pozorování, nebo zda sameček provedl coming out a odešel k brat- rovi své ženy. = < Duel Hasičský bál : Myslivecký bál Můžete vyhrát helmu 1 : 1 Můžete vyhrát šelmu Pálenka teče proudem 1 : 1 Myslivecká je správně stará Pyromani mají pré 1 : 1 Pytláci mají svátek Volba Miss hasička 1 : 1 Volba Miss vábnička Největší hit: Hóó-řííí 1 : 1 Největší hit: Halalíííí 5 : 5 Ať v červené, nebo v zelené, ples je ples a na tom nejde najít nic špatného Pracovní právo T Prostitutky,kterénosílodičkyspodpatkem, žádají příplatek zaprácivevýškách. ČiliChili 6 | 2018 7 Foto: Profimedia Obrázek: Tereza Vašků

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Esoterika T Nové způsoby využitíwoo-doo Woo-doo panenky svých blízkých nosí čarodějnicím čím dál více lidí. Chtějí po odbornicích, abydávalypanenkám masáže, hladilyje po vlasech a šimraly je štětečky. „Je to mnohem příjemnější práce než ty věčné jehlya svíce,“ svěřila se MadamArbuellavdůvěrném rozhovoru poté, co jedné z opečovávaných panenek omylem rozšlápla hlavu. = < Ekologie T Zlepšování životního prostředí ohrožuje životní prostředí Organizace Greenpeace s potěšením oznámila, že počet plejtváků obrovských ve světových mořích vzrostl za 5 let o 300 procent. Hned poté ale varovala organizace Greenpeace, že kvůli velkému počtu plejtváků stoupá hladina oceánů a že přemnožení plejtváci můžou vy- šplouchat všechnu vodu.= < Rozjezd 8 Terorismus T Baskickáteroristickáorganizace ETA oznámilakonecvýroby žehliček. –Povalují se vám po kuchyni plastové krabičky? –Dělají nepořádek a nedaří se vám je uklízet? JE TU REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ! SADAÚLOŽNÝCH KRABIČEK NAPLASTOVÉ KRABIČKY! Rozměry přizpůsobeny tak, aby se krabičky do krabiček přesně vešly! REKLAMA Z kvalitního plastu! Bryskně T Ano, panenka Barbie je úplně blbá, potvrdil psycholog. Další díl Avengers bude mít 137 hlavních hrdinů, oznámilo filmové studio. Soutěž o nejméně populární vzdělání vyhrál středoškolský studijní obor Kočičí řezník s maturitou. Muž získal práci v marketingu, přestože se u pohovoru pokoušel dělat zápisky tužkovou baterkou. Foto: Profimedia

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Životní styl T Běh na 5 kilometrů prodlouží váš život o 30 minut Lékaři z univerzityvNewHampshirevypočítali, že běh na pětikilometrovou vzdálenost prodlouží život člově- ka v průměru o 30 minut. Běh samotný, jak uvádí dodatek ke zprávě, trvá přibližně 40 minut.= < ČiliChili 6 | 2018 Bryskně T Karel Hynek Mácha psal německy, potvrdila analýza jeho spisu Versuche des Ignaz Mácha. Zázrak! Žena spatřila mrak, který vypadal jako Ježíš. Poté se z nebe spustila voda. Výchova T Nejlepší domácí mazlíčci pro děti JEPICE Poučí děti o pomíjivosti a naučí je vyrovnávat se se ztrátou. ROPUCHA Umožní dětem vytvořit si vztah i s neprivilegovaným tvorem. KROCAN Pomůže dětem vyrovnávat se s agresivitou v jejich okolí. KAMERUNSKÁKOZA Naučí děti nebát se výšek. ČERVOTOČ Objeví pro děti svět ambientní hudby. Výchovní poradci z organizace Break the little brainzzz zveřejnili seznam nejvhodnějších živých mazlíčků pro vaše děti. Patří mezi ně: Městašetří pomocí živých retardérů Starostové středoamerických měst nemají na potřebné zpomalovací hrbolkyvulicích.Angažují proto příjemce sociální pomoci a odsouze- né k veřejně prospěšným pracím. Přeživší dostávají milost.= < 9

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

UPOZORNĚNÍ.V celémnásledujícímblokutextůo hasičích nenajdetežádnouzmínkuo filmuHoří,mápanenko.Nenízač.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Text:JiříHolubec Foto:MartinStudený MichaelKratochvíl,Profimedia Ilustrace:KarolínaSlováková Finové chodí do sauny, Američané na baseball a Berlíňané na techno. Češi a Moravané tráví volný čas motáním hadic, běháním vnehořlavémoblekuazachraňovánímdvou-ačtyřnohýchbližních. Našínejpočetnějšízájmovouorganizacíjsoudobrovolníhasiči.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Téma 12 krátvyjelilonik požáru 16 076 jeunásdobrovolnýchhasičů 358 324 zažijízarok planýchpoplachů 2430 požárůzvládnou dobrovolníhasiči 30,7% k tomuuspořádají kulturníchakcí 30 000 e Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez- ska je u nás registro- vaných zhruba 350 tisíc lidí. Asi 70 tisíc z nich patří do elitních výjez- dových jednotek, které vyráží do boje s jakýmko- liv živlem, který na nás pří- roda vrhne. Abyste se v tom vyznali: Dobrovolným hasičem se může stát v podstatě každý a ve sborech najdete členy od pěti do devadesáti let. Zásahů se ale zúčastňují jen vybraní, proškolení a vycvi- čení členové, kteří tvoří Jednotky sboru dob- rovolných hasičů. Přízvisko „dobrovolní“ tedy neznamená, že se jedná o nadšené amatéry, kteří se při zásazích pletou profíkům pod nohy. Naopak – na spolupráci profesionálů s dobrovolníky stojí celá strategie našeho záchranného systému. Každý rok řeší dobrovolní hasiči asi třetinu všech zásahů, fungují jako posily na náročných akcích, a pokud z nějaké stanice profesionálů vyjede veškerá technika i lidé, nastoupí na ni zálohy z dobrovolnických jednotek. V pod- statě jediný pořádný rozdíl mezi hasičem profesionálním a dobrovolným je, že dobro- volníci bojují proti živlům zdarma, chodí nor- málně do práce a služby drží ve volném čase. Představte si, že si kromě normálního pra- covního zápřahu přidáte noční pohotovost od šesti večer do pěti ráno, o víkendech držíte denní služby a jste pořád v pohotovosti na mobilu. K tomu se musíte vzdělávat, školit, trénovat, starat se o výstroj a výzbroj a taky zvládat administrativu. Psát zprávy z každé události, na kterou byl vyhlášen poplach, vykazovat pravidelné kontroly hadic, lan, aut, čerpadel, žebříků a dalšího hasičského vercajku. Za to všechno nemáte ani korunu. Při téhle představě je celkem zázrak, že se do podobné řehole vůbec někdo pustí. Zázraky se ale evidentně dějí a hasičům u nás nejenže vymření nehrozí, ale dokonce jsou spolu s včelaři asi jediným zájmovým sdružením, kterému roste členská základna. Možná se ptáte, co přesně dělají ty čtyři pětiny dobrovolných hasičů, které nejsou členy výjezdových jednotek. Správně byste se ale měli ptát, co nedělají. Kromě toho, že pomáhají všude, kde je potřeba, na jejich čin- nosti doslova stojí společenský život v malých městech a vesnicích. Jakohasičjstesoučástí organizaces ohromnou tradicí.A víte,žejednou,až budetemrtví,sitakhlevaše pravnoučatabudouprohlížet i vašefotky.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

ČiliChili 6 | 2018 Hasiči spolu během přípravysoutěžili odjakživa. Hasičský sport s mezinárodně platnými pravidly k nám ale přišel až vroce 1967. Založil ho bývalýnáčelník Pavel Stoklásek, inspiraci si dovezl ze služební cestypo SSSR. Soutěží seve čtyřech disciplínách. Návod na ně zní takhle: Mistrovstvísvětav mávánís hadicí Běhna100m s překážkami Počkejte na startovní výstřel. Vyběhněte a přeskočte dvoumetrovou zeď. Hned jak dopadnete na druhé straně, bafněte dvě smotané hadice a vyleťte na kladinu. Rozmotejte hadice a vrhněte se obřím skokem k rozdělovači. Ještě v letu spojte dva konce hadice do sebe, jeden konec vzniklé dlouhatánské hadice bleskurychle napojte na rozdělovač, na druhý připojte proudnici, která byla až doteď vetknutá za vaším pasem, a vrhněte se do cíle. A modlete se, aby všechno zůstalo držet pohromadě. »Rekord:14,81s »Rekord:13,25s »Rekord:53,36s »Rekord:20,83s Výstupdočtvrtého podlažívěže Čtyřpodlažní věž vypadá jako průčelí domu sbouchaného z prken. Na průčelí jsou tři okna, první ve výšce 4,25 m, další jsou vždy o 3,3 m výše. Po startovním výstřelu vyrazte a nezapomeňte s sebou žebřík, který váží cca 9kg a na konci má háky. Přeběhněte vzdálenost 32,25 m, zavěste žebřík na první parapet a vyšplhejte po něm vzhůru. Pak si sedněte do okna, žebřík vyhákněte, pověste ho na okno o patro výš a celý postup opakujte, dokud se nedostanete do čtvrtého patra, kde je cíl. Štafetana4×100m s překážkami Na stometrové trati se vystřídají čtyři běžci, kteří si předávají proudnici. První z vás po výstřelu vyrazí s žebříkem v ruce vpřed, zabodne ho do země a přeběhne s jeho pomocí přes 2,5m vysoký a 5m dlouhý domeček. Předá proudnici druhému, který přeskočí dvoumetrovou stěnu a předá třetímu. Ten bafne smotané hadice a přeletí kladinu, hadice rozmotá, spojí, napojí jeden konec na rozdělovač, na druhý napojí proudnici, ale hned ji zase vypojí, protože s ní ještě poběží čtvrtý. Závěrečný úsek je nejtěžší, protože se běží v těžkém nehořlavém mundúru, ale zase si běžec užije největší legraci, protože uprostřed svého úseku má hasičský přístroj, kterým v běhu uhasí vatru planoucího benzínu. Požárníútok Vaše sedmičlenné družstvo si na základnu připraví sací koš, 2 supertlusté hadice-savice, 3 tlusté hadice béčka, čtyři tenké hadice céčka, rozdělovač a 2 proudnice. Po výstřelu dva útočníci spojí savice, napojí sací koš a vrhnou se s tím vším do vodní nádrže. Dělají to proto, aby přivedli vodu do motorové stříkačky. Mezitím další členové popadnou ostatní vercajk a kmitají k 95 metrů vzdáleným terčům. Během cesty vše pospojují, na béčka nasadí rozdělovač, na něj napojí céčka, na ta zas proudnice a snaží se, aby vše drželo, protože v tu chvíli už vedením jede strašným tlakem voda. Pak už stačí jen nastříkat dostatečné množství do dvou terčů a máte vyhráno. Teda když se nic nerozpojí a ohromný proud nepodrazí nohy všem kolem. 13 Nezdáseto,ale jetofaktfuška.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Téma 14 vrátil, tak jsem začal jezdit hasit. Víte co, já byl rád, že mě mezi sebe vzali. Proč by vás neměli vzít? Protože jsem byl pétépák (člen Pomocných technických praporů). Politicky nespolehlivej. Nežádoucí, podřadnej materiál. Pamatuju, jak na nás major Žížala řval při nástupu, že nás může dát postřílet, a našima lebkama že nechá vydláždit v Mimoni náměstí. Ale hasiči to tak nebrali. Tam záleželo na tom, jestli je na člověka spoleh a jak umí dělat. Já to o sobě nijak neroznášel, ani moje děti to nevěděly, dokud jsem se za Dubčeka k pétépákům nepřihlásil. Až když jsem kandidoval na okr- skovýho ředitele, tak jsem k přihlášce musel přiložit životopis. No a já nevěděl, jestli do něj mám napsat, že jsem sloužil u PTP. Nako- nec jsem se rozhodl, že ano. Že by si to stejně mohli zjistit a já bych měl problémy, že jsem něco zatajil. Pamatuju, jak ten životopis před- seda okresního výboru četl. Dlouho nic neří- kal a pak povídá: „Franto, tohle je u nás hasičů jedno.“ A ten životopis roztrhal a hodil do koše. Dělal jsem díky tomu okrskovýho ředi- tele, taky jsem zakládal oddíl mladých požár- níků, pracoval s dětma, pořádal tábory. To by pétépák jen tak nemohl dělat. Vybavuje se vám nějaký zásah? Hned jak jsem začal, tak jsme vyjížděli hasit sklad obilí. To byla taková lehká bouda na kůlech, kam se ukládalo obilí a sláma po sklizni. Nešlo se k tomu dobře dostat, tak jsem musel vylézt nahoru na střechu. Sto- jím tam, stříkám do tý výhně pode mnou, kdyby bejval povolil nějakej trám, tak spadnu dovnitř a je po mně. A v tom uslyším, jak na Zákupštíbývali vždyckynejlepší První dobrovolnýhasičskýsbor u nás a jeden z prvníchvEvropěvznikl roku 1850vZákupech. Když jsme sevypravili do města s nejstarším hasičským sborem, tak jsme rovnouvyzpovídali jeho nejstaršího člena, místní hasičskou legendu FrantiškaVomáčku. Proč jste se stal hasičem? Já do Zákup přišel po vojně. Můj strýc utekl před nacisty do Švédska, a protože jsem si s ním dopisoval, tak mě označili za poli- ticky nespolehlivého a poslali mě k pétépákům. Měl jsem štěstí, že nás poslali do uranových dolů do Jáchymova. Ročník před námi poslali na Sibiř do gulagu a ani jeden z nich se nevrá- til. Na uranu jsem praco- val ještě rok po vojně, ale pak jsem dlouho stonal a nemohl jsem najít práci. Dokonce jsem byl za komunistů čtrnáct dní nezaměst- naný. Až v Zákupech mě vzali do zámečnictví. Dostal jsem takovej hroznej byt ve starý faře a hned naproti přes silnici stála stará zbrojnice. Tak jste se k nim hned přihlásil? Pamatuju si, že zrovna přijeli z hašení z Gigantu v Mimoni. Uklí- zeli techniku, rozmotávali mokrý hadice, tak jsem se tam šel podí- vat a dal se s nimi do řeči. Já u nich znal zástupce velitele, ten dělal u nás v zámečnictví. Vzali vás hned? Jo, vzali. Velitel mi říkal, že se k nim hlásí spousta lidí, ale že pak nikdo nechodí. No a já jsem chodil. Ve čtyřiapadesátým mě poslali na čtr- náctidenní kurs, a hned jak jsem se

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

ČiliChili 6 | 2018 15 První spolek dobrovolných hasičů zalo- žil Ferdinand Leitenberger v Zákupech v roce 1850. O deset let později už jsme měli i čistě český hasičský sbor ve Velva- rech a v 70. letech 19. století už existovala Zemská ústřední hasičská jednota králov- ství Českého. Na přelomu 19. a 20. století v ní bylo registrováno přes dva tisíce sborů a skoro sedmasedmdesát tisíc dobrovol- ných hasičů. Rakouské úřady na ně nepo- hlížely moc vlídně, protože je podezřívaly z českovlasteneckých piklů. Příspěvky na činnost a na techniku ze strany státu se tedy rovnaly nule a dobrovolní hasiči si na všechno museli vydělat sami. Jako nejlepší zdroj příjmů se osvědčilo pořádání taneč- ních zábav a plesů, pročež i dnes hasiči uspořádají na 30 000 akcí ročně. Díky své podnikavosti přečkali hasiči nejenom obě války, ale i komunismus, který jim nebyl zpočátku zrovna nakloněn. Původní sbory dobrovolných hasičů totiž připomínaly sokolské sbory nebo Junáky, což se soudruhům nelíbilo. Jelikož je ale nemohli na rozdíl od sokolů nebo skautů zrušit (to by mohli pohořet), spokojili se s tím, že je zařadili pod Národní frontu. Dobrovolné hasiče se nikdy nepodařilo dostat pod úplnou kontrolu stranických aparátčíků. Faktický dosah strany většinou končil někde na úrovni okresu a hasičské spolky si svoje záležitosti řešily po svém. Cojstehasiči, cojstedělali? mě někdo volá: „Franto, jestli mi tam spad- neš, tak teda uvidíš!“ To byla moje žena, co přiběhla s ostatníma čumilama. Ona taky byla u hasičů. Sbor nám taky uspořádal oslavu dia- mantové svatby. V Zákupech byl založený první dobrovolný hasičský sbor. Pamatují na to i dnešní hasiči? No jéje. Víte, ono se povídá, že sbor v Záku- pech byl německý a že první český zalo- žili až po deseti letech ve Velvarech. To ale není pravda. Náš kronikář dohledal, že v tom prvním zákupském byli i Češi. Jen se pak s Němci nepohodli a odešli. A i ten Leiten- berger, co hasiče zakládal, se prý původně jmenoval Litohorský. Víte, jak tehdejší sbor vypadal? No, zakládal ho Ferdinand Leitenberger. To byl bejvalej rytmistr ve výslužbě a dostal za úkol vymyslet a zavést systém požární ochrany. On vymyslel, že na vesnicích a men- ších městech musel být z každého baráku minimálně jeden člověk u hasičů. Sedláci se pak střídali ve službě s přípřežkem se stří- kačkou, a když hořelo, tak s ním museli při- jet hasit. V celým pohraničí to takhle zavedl, napsal o tom brožuru, ve které sepsal pra- vidla a stanovy. Taky to byl vynálezce a jeho bratr taky. Oba vymýšleli a stavěli hasicí tech- niku, jeho bratr si dal patentovat vynález ozu- bené dráhy, co teď jezdí v Jizerských horách. Navazují zákupští hasiči na tradici toho původního sboru? Jo, on je tu Leitenberger známý, má tu hrobku a ví se o něm. Český sbor, co tu vznikl v pěta- čtyřicátém, na něj tak nějak navazoval, protože tu ta hasičská tradice byla a zákupští hasiči vždycky bývali nejlepší. Hlavně o žních, když bylo hodně výjezdů, tak nás kolikrát volali do České Lípy, abysme šli držet pohotovost, když byli všichni profesionální hasiči na zásahu. Působili tu hasiči i jako organizátoři? Pořá- dali jste plesy a podobně? Hasičskej ples, to byla vždycky událost. Měli jsme vždycky vyprodáno. A víte proč? „Franto,jestli mitamspadneš, taktedauvidíš!“ Protože s vámi byla největší zábava? To taky, ale hlavně jsme mívali nejlepší tom- bolu. Já sám jsem tam vyráběl věci z pře- kližky. Lampy a stojánky a taky takové ty knihy ze špejlí, kam se dá schovat placatá láhev. Za výtěžek jsme pak pořádali letní tábory pro mladé hasiče. Taky Dny dětí, Den žen, oslavy 1. Máje, to jsme všechno pořádali my. Soutěžili jste tenkrát taky? Byl už za vás hasičský sport? Soutěžili. Ale to nebyl sport jako ten dnešní, to je taková hurá akce, to já moc neuznávám. My jsme měli nejdřív ústní zkoušku ze zna- lostí, pak štafetu a požární útok. A všechno se dělalo tak jako ve skutečnosti. Všechno muselo být správně. I za špatně odložený klíč u stroje nebo za špatně svinutou hadici se dávaly trestné body. No a vyhrávali jsme. Když jsme byli třetí, tak to už byla pomalu ostuda. Ale nevyhrávali jsme, protože jsme byli nejrychlejší, ale proto, že jsme všechno dělali správně. Vážili si vás za to v obci? No, jak kdy. Ona tady okolo v obcích druž- stva zanikala. Lidi přestali chodit a družstvo zůstalo jen v Zákupech. Pak jsme jednou, to bylo v šestadevadesátým, přišli do zbrojnice na schůzi a nemohli jsme se do ní dostat. Tak jdeme na úřad a tam nám řekli, že ten barák potřebují pro sebe a že nám postaví zbrojnici novou. Naše věci jsme našli naházené v míst- nosti vedle garáží. Chlapi, co byli ve výjez- dovém družstvu, se naštvali, dali výpověď a hasiči se tu rozpadli. Dali jsme se dohro- mady až po třech letech, kdy město konečně tu novou zbrojnici postavilo. Sešli jsme se v ní jakože na výroční schůzi, ale já jsem ji začal vést jako normální a rovnou jsem se chlapů zeptal, jestli by nechtěli ve sboru zase pokračovat. Tak jsme zákupské hasiče zase obnovili. A pokračujete dodnes? Jo. Mají každej čtvrtek schůzi, a když si pro mě přijedou, tak tam s nima zajdu i já. Vyjel byste ještě dneska k ohni? To ne, vždyť mi je jednadevadesát. Já bych to ani nechtěl dělat, já jsem zvyklej na Erenku a stříkačku Stratílka osmičku. Když vidím dnešní hasičárnu, tak to je samej počítač, odsud bych snad ani s autem nedokázal odjet. Však oni si mladý kluci poradí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Vodní záchranná služba Speciální skupina dobrovolníků působící v rámci Červeného kříže. V letních měsících poskytuje nonstop dozor a záchranářské práce v rekreačních oblastech u velkých vodních ploch (Lipno, Orlík, Slapy, Hracholusky, Dalešice atd.). Letos mimochodem oslavili půlstoletí od založení. Horskáslužba Na každého z asi stovky profesionálních členů horské služby u nás připadají tři strážci hor, kteří záchranářské práce provozují zdarma jako dobrovolníci. Než se jím stanete, musíte si nechat schválit okrsek (horská služba přijímá pouze lidi, kteří v horách skutečně žijí), dva roky působíte jako čekatel a pak až absolvujete letní a zimní záchranářskou školu. Místo platu dostanete oblečení, lyže, pásy a věci na lezení. Firstresponder Nedávno zavedená služba navázaná na mobilní aplikaci monitorující stav seniorů a pacientů se srdečním postižením. V případě srdeční příhody aplikace automaticky vyhledá nejbližší zaregistrované dobrovolníky vyškolené v poskytování první pomoci a automaticky je naviguje k pacientovi. Zároveň aplikace volá profesionální záchrannou službu. Hasiči nejsou jediní, kteří zdarma a dobrovolně bdí nad bezpečností a životysvých blízkých. Podobných altruistů u nás působí spousta. Jenom nemají tyhasičárny, tak se o nich tolik neví. Dobrovolníiněkdojinej Dobrovolná záchranná služba Skupiny speciálně vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají v případě povodní, sesuvů a propadů půdy, silného větru, požárů, technologických havárií, dopravních nehod, biologických ohrožení a dalších neštěstí. Stejně jako dobrovolní hasiči doplňují profesionály Integrovaného záchranného systému. Červenýkříž Občanské sdružení fungující v rámci mezinárodního Červeného kříže zaneseného v Ženevských úmluvách. Má 73 oblastních spolků a místních skupin, které zajišťují první pomoc na společenských akcích, organizují dárcovství krve, zastřešují pátrací službu, humanitární pomoc, chráněná obydlí, péči o zdravotně postižené děti a seniory, ale také vysílají jednotky dobrovolníků pro poskytování první pomoci v případě katastrof a mimořádných událostí. Psovodi Dobrovolní záchranáři se speciálně vycvičenými psy vyhledávají a zachraňují oběti nehod, katastrof a trestných činů v terénu, zavalené sutinami, lavinami, ve vodě i pod ledem. Pozor – psovod záchranář není každý pejskař, který na cvičáku trénuje hledání ztracených osob. Atestace a seznamy psovodů zajišťuje ministerstvo vnitra a v současnosti máme špičkových psovodů jen kolem padesáti. Působí u nás ale i mezinárodně atestovaná pohotovostní jednotka, která je vysílána na největší záchranné akce do zahraničí. Mezinárodní zkoušky jsou obrovsky náročné. Probíhají v extrémních podmínkách a terénu, kam si psovod musí sám donést kompletní výbavu a přečkat několik dní a nocí odkázaný sám na sebe a svého psa. Vedledobrovolnýchpsovodůnesmíme zapomenoutna(částečně)dobrovolnépsy! Téma 16

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

roč fotíte hasiče? Kvůli tomu kouři a vodě? Pocházím z  vesnice a chtěl jsem dokumen- tovat místní život. Tak jsem začal fotit hasiče, protože ti jsou u nás jeden z mála funkčních spolků, které pořádají různé plesy a zábavy. Jakože na vesnicích kromě hasičů skoro žádný jiný spolek není? Nechtěl bych, aby to vyznělo, že vesnici tím pádem něco chybí. Hasiči opravdu zastanou spoustu práce, od samotné požární ochrany přes vedení klubů pro mládež, pořádání kul- turních akcí až třeba po catering. Catering? Vážně? No jasně. U nás se třeba pořádají gulá- šové slavnosti a my na akci zajišťujeme jídlo a pití. Když v obci dobře fungují hasiči, tak se k nim může přidat kdokoliv a najde uplat- nění. V našem sboru například působí najed- nou tři generace jedné rodiny. Nejstaršímu je přes šedesát, nejmladšímu šest a už je čle- nem dětského hasičského sportovního klubu. Proč jste se k nim přidal vy? Já jsem si u nich tenkrát našel přítelkyni, a jeli- kož hasiči tráví spoustu času společně, tak jsem ho s nimi trávil i já. Nakonec se mi to prostředí zalíbilo. Pořád se u nich něco děje, a navíc je to propojené s pomocí ostatním. 17 ČiliChili 6 | 2018 Většina z nich ale nikdy k požáru nevyjede, protože nejsou v zásahových jednotkách... Je fakt, že hasiči fungují v takových dvou vrst- vách. Jedni opravdu jezdí k požárům, autone- hodám, drží služby a podobně. No a druhá vrstva se zabývá sportem a organizuje v obci akce. Není to ale tak, že by působily nějak odděleně. V obou skupinách jsou stejní lidé, jen někteří dělají navíc i tu zásahovou činnost. Máte ve sboru nějaké rituály? Legendy? Legenda mě žádná nenapadá, ale když při- jmeme nového člena, tak ho na první soutěži, které se účastní, hodíme do kádě. To je dlouhá P Jdeo to,kolikmásborpeněz tradice, která se v poslední době upravila tak, že si dotyčný smí vyndat z kapsy telefon. Jsou mezi jednotlivými sbory rozdíly, nebo jsou hasiči víceméně stejní? Rozdíly vyplývají z toho, kolik má sbor na činnost peněz. Rozpočet odráží, jak si obec hasičů váží a je ochotná je podporovat. Když podpora od obce chybí, tak to může zname- nat pro hasiče konec. Vím o pár vesnicích v okolí, kde u hasičů působí už jen pár chlapů, kterým táhne na šedesát, a nemají, komu by činnost předali. A jakmile se přeruší tradice, tak se už jen těžko navazuje. Martin Studenýpůvodně chtěl hasiče jen fotit. Nakonec ho ale chytli tak, že se stal jedním z nich.Ajeho fotkynajdete vtomhle tématu. Hasičimezisebevezmou praktickykaždého.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Téma 18 Pomoc u dopravních nehod Catering Posilování Hledání a vyproštění osob První pomoc Odchyt zvířat Přijímánídarůod vděčnýchsousedů Pomocpři živelných katastrofách Zajišťování nebezpečných látek Dopravavody Drážděnípsa Odvětrávání prostor Covšechno dělaj,když nehasí Šprťouchlování Jestli máte pocit, že hasiči jen tak posedávají ve zbrojnici a občas někamvyjedou cáknout nebo sundat ze stromu kotě, tak se hrozně pletete. Každýhasič,včetně členů výjezdových družstevdobrovolníků, musí zvládatvěci, jako jsou: Požární prevence Odstraňování nebezpečného ledua sněhu Reprezentace obce Téma 18

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

ČiliChili 6 | 2018 Tombolování Prácenada podvodou Vnikánído uzavřených prostor Focenícharitativních nahýchkalendářů Vedenímládeže Evakuace Odčerpávání vody Pořádání zábav Likvidacebomb Japonsko Aktivní sbor dobrovolných hasičů má skoro každá japonská obec či město. His- torie sborů „shobodan“ sahá až do 17. sto- letí. Stejně jako čeští hasiči kromě požární ochrany organizují společenské akce, pomáhají seniorům a podobně. Austrálie,Finsko,Kanada Kvůli velké rozloze a řídké osídlenosti mají australští dobrovolníci na starosti víc hašení než jinde. Například v Novém Jižním Walesu zasahují dobrovolníci až v 90 % případů. Podobně jsou na tom třeba Finsko nebo Kanada. Německoa Rakousko V německy mluvících zemích mají dobro- volní hasiči tradičně silnou základnu. Pro- fesionální hasiči působí zpravidla jen ve velkých městech. Činnost dobrovolných hasičů je podporovaná státem, jejich zaměstnavatelé mají úlevy na daních, ale musí uvolnit člena jednotky k zásahu. Chile Tato jihoamerická země je jediná na světě, která nemá profesionální hasičský sbor a všechny zásahy provádí dobrovolníci. Za své služby nepobírají plat, mají pouze daňové úlevy a nejkůlovější jméno na světě: Junta Nacional de Bombero. VelkáBritánie Až do roku 1968 zde fungovala velká orga- nizace dobrovolných hasičů Auxiliary Fire Service. Kvůli problémům s financováním a výcvikem byla v roce 1968 rozpuštěna. USA Skoro 70% všech hasičů v USA je dob- rovolných, i když někteří za svou službu pobírají finanční náhrady nebo výhody, jako je zdravotní pojištění a podobně. Likvidace nebezpečného hmyzu Stříkačky vesvětě ČiliChili 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Z českých a moravských kostelů jsme zvyklí, že kněz při křtu pokropí nového křesťánkavodou z minidžbánku. Jde to ale i jinak. Řada menších církví dospělé katechumenyvykoupe celé. Maďarskou fotografku Boglárku Évu Zelleiovou fascinuje podoba nádrží a bazénů, které se k tomu používají.Většinou mají tak nějak odkazovat k Bibli, zároveň ale úžasně ilustrují dnešek. Foto:BoglárkaÉvaZelleiová/www.boglarkazellei.com Svatýžbluňk Čumenda 20

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

24

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

ZAUJALOMĚ,JAKDVATISÍCELETSTARÝRITUÁLVYPADÁ VMODERNÍMVIZUÁLNÍMJAZYCE.KOLIKZNĚJZŮSTANEUPROSTŘED MODERNÍARCHITEKTURYNEBOVNAFUKOVACÍMBAZÉNKU.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

23

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

24 si vážíte, čeho se bojíte. Podle toho pak software vybere sdělení, které je přesně zacílené na váš konkrétní profil, a dokáže ho i upravovat podle vašich reakcí. Možnosti takového nástroje jsou velké, určitě je není dobré podceňovat. Bojí se lidé o své soukromí? Odkdy? Jeden čas jsem se věnoval analýze starých novinových článků a pře- kvapilo mě, že se tam na nějakou ochranu osobnosti absolutně nehle- dělo. Noviny publikovaly informace z často velmi intimních oblastí života lidí, uváděly u nich plná jména, bydliště, veřejné funkce. A to platilo i u listů, které rozhodně nebyly bulvární. Je ale potřeba si uvě- domit, že v té době bylo těžké takové informace nějak zpětně dohledá- vat nebo je zpracovávat. Nešlo procházet fulltextem všechny noviny, vyhledávat v nich zmínky s vaším jménem a vytvářet si z toho o vás nějaký obrázek. V tom je dnešek jiný. Kdy jsme začali naše osobní údaje bránit? V Česku funguje ochrana osobnosti například proti pomluvám už dlouho. Co se týče systematické ochrany osobních údajů, tak ta při- šla až na přelomu tisíciletí, kdy vstoupil v platnost příslušný zákon. Předpokládám, že i předtím o nás někdo něco zjišťoval a shromažďoval... Jistě, a některé pozůstatky té doby tu máme dodnes. Před pár lety jsme se zabývali velkou kauzou novorozeneckého screeningu. Už od sedmdesátých let v porodnicích každému novorozenci odebí- rají z patičky vzorek krve kvůli vyšetření jejich předpokladů k nemo- cem. Přišli jsme na to, že vzorky krve, tedy stále čitelné vzorky DNA, se pak ale nezlikvidovaly. Byly uchovávány i se jmény, daty naro- zení a dalšími informacemi v archivech čtyř fakultních nemocnic, kde tím pádem bylo možné dohledat genetické informace o něko- lika milionech lidí narozených od doby, kdy se s tím začalo. > Přijel jsem k vám tramvají, v ní jsem se kouknul na Facebook, pak jsem šel ze zastávky kousek pěšky. Kdo všechno může vědět, že tu teď u vás sedím? Pokud jste používal mobil, tak v něm za tu dobu proběhlo něko- lik aktualizací aplikací čili o vás ví jejich vývojáři. Pak vás samo- zřejmě sleduje Google podle map a telefonní operátor. Ten navíc uchovává vaše provozní a lokalizační data a potenciálně o ně můžou požádat policie, zpravodajské služby anebo třeba také Česká národní banka. Co kdybych telefon zahodil? Pomohlo by to? No sledují nás samozřejmě třeba i kamery, ale zahozením mobilu byste sledování výrazně omezil. Ovšem výměnou za služby, které se k životu dost hodí. Takže za služby, které využíváme zdarma, opravdu platíme soukromím? Ano. Vaše data jsou zboží a kupují je firmy, které jejich pomocí cílí reklamu. A jak je vidět třeba z nedávné kauzy Cambridge Analy- tica, nemusí jít o reklamu na výrobek. Zrovna tak může ovlivňovat vaše rozhodnutí, včetně tak důležitých, jako jsou volební preference. Vážně se pomocí rozboru mého chování na internetu dají ovlivňo- vat moje názory a rozhodnutí? Specializované firmy tvrdí, že po analýze sedmdesáti lajků na Face- booku znají uživatele lépe než jeho kolegové v práci. Sto padesáti lajky odhalíme analytikům víc, než odhalujeme rodičům, po třech stovkách už o nás ví víc, než naši partneři. Nefunguje to samozřejmě tak, že by nad každým uživatelem seděl tým lidí a probíral jeho Face- book. Analýza a propojování údajů se děje strojově. Specializovaný software s velkou přesností odhalí vaše zájmy, preference, sexuální orientaci, inteligenci, zanalyzuje, na jaká témata a jak reagujete, čeho Stím,ženásnakaždémkrokuněkdosleduje,jsmeseuž smířili.JanVobořilajehokolegovézesdruženíIuridicum Remediumalene.Snažíse,abytovšeobecnéšmírování nepřerostloúnosnéhranice. Text:JiříHolubec Foto:MichaelKratochvíl Kdeakdomá vašikrev? Pokec

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

ČiliChili 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Nikdo ale během dvou let dotazování neřekl, k čemu by mohl být užitečný. To samé se týká například zdravotních registrů, které u nás fungují zhruba od osmdesátých let. Ty také mají svůj účel ve výzkumu a prevenci. Měly by si ale vystačit s údaji typu: muž toho a toho věku, bydlištěm v Praze se léčil z těch a těch nemocí. Není důvod, aby ucho- vávaly data ve formě osobních údajů, včetně jmen a rodných čísel. Jak by se daly takové údaje zneužít? Konkrétně zdravotní data jsou velmi citlivá. Představte si třeba, že se stanete veřejně činnou osobou a z registru unikne zpráva, že jste se léčil z nějaké, řekněme, společensky citlivé nemoci. Třeba pohlavně přenosné choroby, duševní poruchy a podobně. Součástí databáze je taky seznam osob, které podstupují substituční léčbu závislosti. U těch hrozí, že se kvůli riziku úniku osobních údajů léčby radši vzdají. Protože oni můžou normálně fungovat, chodit do práce, ale Jak ta kauza dopadla? Podali jsme stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů a po dlouhé a strastiplné cestě se nám podařilo dosáhnout rozhodnutí, které vedlo k likvidaci těch karet. Vzorky se dneska už neodebírají? Odebírají, ale uchovávají jen pět let, což nám tedy pořád nedává smysl, ale je to samozřejmě výrazný posun. Jistě – pro diagnostické účely jsou vzorky užitečné a nikdy jsme nežádali, aby se se screenin- gem přestalo. Proč bychom ale měli v krabicích ve skladech nemocnic schraňovat miliony vzorků DNA označených jmény a daty narození, jakmile ta diagnostika proběhne? Na to vám nikdo neodpověděl? Právě že ne. A asi i kvůli snaze najít odpověď všechno trvalo fakt dlouho. Šlo přeci jen o obrovský a dlouho shromažďovaný soubor. Někdysiprvníhomrtvého vypůjčímédiaoboustran. Pamatujusiutopeného chlápkavgumákách… 26 Pokec Mgr.JANVOBOŘIL,Ph.D. Vystudovalprávo naPrávnickéfakultě a hospodářskéa sociální dějinynaFilozofickéfakultě UniverzityKarlovy.Je advokáta v IuRepůsobíjako právníexpertspecializujícíse naochranuosobníchúdajů a soukromí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

v případě, že by byli označeni za drogově závislé, by o ni mohli přijít. Informace o vašem zdravotním stavu zkrátka mohou vážně poškodit váš osobní i profesní život a chrání je proto lékařské tajemství. Jenže všechny tyto chráněné informace se pak zapisují do jakéhosi centra- lizovaného registru, o kterém se navíc přesně neví, jak funguje, kdo k němu má přístup a jak je zabezpečený. Jak to, neví? To bychom sami rádi věděli. Snažili jsme se to zjistit od Ústavu zdra- votnických informací a statistiky. Po prvotním odmítnutí jsme nako- nec část informací získali, o další část se soudíme. Považujeme za absurdní, aby lidé v takových případech nevěděli, co se s jejich daty děje či může dít. Zatím soud nerozhodl. Pořád se bavíme o tom, že sběr a zpracovávání osobních dat je něco špatného. Nemůže z toho ale plynout i užitek? Já jsem dalek toho, abych někoho nutil, aby se odhlásil z Facebooku a zahodil mobilní telefon. Sám chytrý mobil používám. Myslím si, že je prostě potřeba najít nějakou hranici mezi soukromím a tím, co zís- káváme, když se jeho části vzdáme. Tu hranici má každý někde jinde a pro její nastavení bychom měli mít k dispozici přesné informace. Často se například tvrdí, že je část soukromí nutné obětovat kvůli bez- pečnosti. Jenže v praxi to dopadá tak, že se soukromí vzdáme, ale bezpečnější kvůli tomu nejsme. Typický příklad jsou bezpečnostní kamery. Jejich počet kolem nás neustále roste, ale nikdo pak nesle- duje, jestli jejich instalace něco přinesla. To vážně nikdo nesleduje? Nevím o žádné české studii, která by to řešila. Nějaké byly prováděny třeba ve Velké Británii, kde už před pár lety patřilo omezení počtu kamer k jedné z hlavních priorit vlády. Hodně záleží na tom, kam kameru dáte, lepší výsledky mají třeba v uzavřených obytných kom- plexech. Vypátrat někoho podle obrazu z kamery je často – a možná překvapivě – složité. Co se ale týče zásahu do soukromí, tak v tom můžou být kamery opravdu nebezpečné. Máte příklad? Je to už asi osm devět let, co jsme uspořádali procházku po městském kamerovém systému v centru Prahy. Shodou okolností se pozvánka na procházku objevila na nějakých anarchistických webech a poli- cie to vyhodnotila jako potenciálně nebezpečnou akci. Vyslali na ni několik policistů v civilu a zároveň naši procházku po kamerách těmi samými kamerami sledovali. Řízením osudu jsme se o něco později dostali k záznamu a viděli, jak operátor zazoomoval na papír, který jeden z nás držel v ruce. Mohl si přečíst jeho obsah. A to je osm let. Představte si, jak za tu dobu kamerová technika pokročila, zejména pokud jde o možnosti automatizovaného vyhodnocování obrazu, a jak dokonale je dnes možné kohokoliv sledovat a informace propojovat. Máme tedy opravdu žít s vědomím, že nás na každém kroku někdo může sledovat? Měli bychom se snažit nastavit sledování jasné mantinely. K tomu potřebujeme informace o tom, kdo a jaké informace o nás sbírá a co s nimi dělá. Co se stane v opačném případě, můžeme už dnes sle- dovat v Číně. Tam už řadu let funguje program Sesame Credit, do kterého se zapojují klienti korporace Alibaba. Ta je v Číně tak domi- nantní, že v kreditním systému už je zahrnuto několik set milionů uživatelů. Algoritmus monitoruje jejich chování, zvyky, sleduje, kudy chodí, kde a co nakupují, jaký mají plat, kolik utrácejí, jakou mají pla- tební morálku, jakou hudbu poslouchají, co jí, s kým se stýkají v sou- kromí i na sociálních sítích. Na základě všech těch dat jim pak Sesame Credit vypočítá osobní ohodnocení. Uživatelé s dobrým hodnoce- ním mají za odměnu přístup k různým prémiovým aplikacím, slevám a podobně. Stejně tak ale jejich kredit ovlivňuje to, jestli jim vláda udělí povolení cestovat nebo jestli jim prodají jízdenku na vlak. To všechno se děje v systému, do kterého se lidé zapojují dobrovolně. Čínská vláda už vyvíjí svůj vlastní systém, do kterého má být do roku 2020 povinně zahrnut každý občan a každá firma působící na jejím území. Už dnes ho testuje v ujgurských oblastech. Nízký kredit už ale nebude znamenat problémy s nakupováním, ale cestu do pře- výchovného tábora. Co to s námi může provést? Uživatelé Sesame Credit mu už dnes přizpůsobují chování. Nikdo neví, jak přesně systém pracuje, takže není výjimkou, že se lidé třeba přestávají stýkat s kamarády, kteří mají nízké hodnocení, protože přátelství by mohlo narušit skóre i jim. Až v takovém systému bude zapojená celá společnost, pravděpodobně vymizí různé alternativy v jednání, chování ovládne autocenzura a ze společnosti se stane šedivá a snadno ovlivnitelná masa. Je to samozřejmě jakási dystopická vize, ale v Číně k ní mají našlápnuto a podobné, byť zatím méně inten- zivní sbírání dat se využívá i v řadě evropských zemí, včetně ČR. < IURIDICUMREMEDIUM Nevládní organizace založená v roce 2001. Zabývá se ochranou soukromí, digitálních práv, copyrightu, ale také například právním poradenstvím seniorům a sociálně vyloučeným lidem. V Česku zaváděli například licenci Creative Commons. Každoročně udělují anticeny Velkého bratra osobám či institucím, které se nejvíc „zasloužily“ o porušování práv na soukromí. www.iure.org, bigbrotherawards.cz Častosenapříkladtvrdí,žeje částsoukromínutnéobětovat kvůlibezpečnosti.Jenževpraxito dopadátak,žesesoukromívzdáme, alebezpečnějšíkvůlitomunejsme. ČiliChili 6 | 2018 27

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

31

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Kdyžposíláte čertydoněkam Zajímavé je, že spousta náboženských směrů nepova- žuje duchovní invazi za něco negativního. Různé druhy spiritualismu, wicca, náboženské systémy amerických domorodců a další nauky ji považovaly za normální jev, ze kterého může posedlý získat leccos dobrého. Názor, že cizí duch nemá v lidském těle co pohledávat, je skoro výhradně židovsko-křesťanská záležitost. POPTÁVKA ROSTE Křesťanská literatura a tradice se případy vymítání ďábla a zlých duchů přímo hemží. Jen v Novém zákoně je zmí- něna minimálně šestkrát, exorcismus si vyzkoušeli mnozí světci a některým se nevyhnula dokonce ani role vymíta- ného. Rituál exorcismu podstoupila i Matka Tereza, která v roce 1997 požádala kalkatského arcibiskupa Henryho Sebastiana D‘Souzu, aby od ní ďábla odehnal. Za kapa- citu v oblasti exorcismu se považuje i současný papež František, což je potěšující zpráva, protože poptávka po vymítačských službách roste přímo ďábelským tempem. Na obnovený zájem o vyhánění zlých duchů reagoval Vatikán už na přelomu tisíciletí tím, že aktualizoval své exorcistické instrukce sepsané v roce 1614. V roce 2011 muselo církevní velení zavést oficiální kursy pro exor- cisty a o tři roky později papež František formálně uznal celosvětovou organizaci IAE (International Association of Exorcists). Důvodem toho všeho byla patrně snaha pře- dejít případům, kdy se rituálů chopili samozvaní „odbor- níci“ a vymítání skončilo tragédií. ANNELIESE NA ČERTA UMŘELA Nešťastných incidentů je celá řada. Nejslavnější se staly předlohou pro knihy a filmy, jako je Exorcista Williama P. Blattyho nebo Real Exorcism of Emily Rose, který u nás běžel s dost stupidním názvem „V moci ďábla“. Emily Rose se ve skutečnosti jmenovala Anneliese Michelová. Narodila se v Bavorsku v katolické rodině a sama byla silně věřící. V šestnácti letech se u ní začaly projevovat známky duševní nemoci a léčila se na epilepsii. Když jí bylo třiadvacet, svěřila matce, že se jí zjevuje ďábel. Její zdravotní stav se zároveň prudce zhoršil, trpěla halucina- cemi, křečemi a záchvaty, během kterých ohrožovala sebe i své okolí. Rodiče z nějakého důvodu zavrhli lékařskou péči a místo toho přesvědčovali würzburského biskupa, že je jejich dcera posedlá, a žádali ho, aby u ní provedl rituál vymítání ďábla. Biskup nakonec svolil a v letech 1975 a 1976 Anneliese podstoupila celkem sedmaše- desát vysilujících mnohahodinových seancí. Přesně se neví, co se při nich odehrávalo. Na internetu si můžete pustit údajně autentické nahrávky, které kněz při seze- ních pořizoval, a jsou dost děsivé. Ne ale tak děsivé jako výsledek procesu, který skončil dívčinou smrtí na dehy- drataci a podvýživu a soudním procesem s církevními hodnostáři i rodiči, kteří se marně snažili vysvětlit, proč hlasy v dívčině hlavě řešil exorcista, a ne psychiatr. CO TO MÁ U VŠECH ČERTŮ ZNAMENAT? Ke cti vymítačů ďábla je potřeba připsat, že oni sami (tedy ti oficiální) volají po tom, aby případy posedlosti nejdříve posoudil specialista na duševní choroby. Už první kodifikovaný rituál sepsaný papežem Pavlem V. v roce 1614 uvádí, že kněz musí rozlišovat mezi skuteč- nou posedlostí a „melancholií“. Dnešní exorcisté otevřeně tvrdí, že většina údajných posedlostí se dá vysvětlit buď duševní poruchou (většinou schizofrenií, hysterií, epilep- sií, Tourettovým syndromem), anebo tím, že si posedlý svou posedlost jednoduše vymyslel. Na druhou stranu ale trvají na tom, že případy skutečného posednutí existují. Uvádí, že se setkali s případy levitace, nadlidské síly, jas- nozřivosti, nevysvětlitelné znalosti cizích jazyků a dalších nadpřirozených jevů. Tvrdí, že jejich záznamy obsahují > Text:JiříHolubec Ilustrace:NikolaLogosová 29 Vymítáníďáblaneboliexorcismusjeprastarárituálnípraktikaskořenynaúsvitulidstva. Přesvědčení,žedočlověkamůževstoupitduchaovládatjehochování,najdeme vpodstatěvkaždémnáboženství.Takžepozor:jdemenabububu. ČiliChili 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

bezpočet případů, kdy rituál vedl k uzdravení pacienta. A teď stojíme před otázkou – můžeme jim věřit? Vážně se máme smířit s tím, že ve 21. století opravdu lidi posedá ďábel a že by operátoři na lince 112 měli umět přepo- jit i na exorcistu? STOVKY HODIN NUDY Zamítnout vše tím, že exorcisté lžou nebo naletěli pod- vodníkům, dost dobře nejde. Rituály vyhánění duchů se zabývá řada vzdělaných a vážených osobností. Například Richard Gallagher je vědec, psychiatr a psychoanalytik s tituly z Princetonu, Yale a Columbie. Přesto je přesvěd- čen, že posedlost duchy je reálná. Jeho kolega a spolu- žák Mark Albanese a další odborníci tvrdí, že stavy transu a posedlosti by měly být zařazeny do oficiálního seznamu duševních chorob. Skoro by se chtělo věřit, že by na tom mohlo něco být. Pokud by tedy někdo předložil jediný konkrétní důkaz. Neměl by to být problém. Případů, ke kterým jsou exorcisté přivoláváni, je obrovské množství. Například nej- slavnější italský exorcista Vincenzo Taraborelli tvrdí, že cír- kev obdrží jen v Itálii na půl milionu žádostí o exorcismus ročně. Všechny samozřejmě nemusí být pravdivé. Přední americký vymítač Vince Lampert v dokumentu Jeden den v životě moderního exorcisty tvrdí, že skutečné případy posedlosti jsou velmi vzácné. Prý se jedná o jeden z pěti tisíců. I přesto by se musely po světě objevovat ročně tisíce skutečně posedlých lidí. Tedy takových, kteří se vznáší nad postelí, pohybují silou vůle předměty, vykazují nadlidskou sílu a odříkávají satanskou bibli v latině pozpátku. Vážně máme věřit, že by ani jednoho z nich někdo nenafilmoval a neprodal za tučnou úplatu nějakému bulváru? Nebo ho aspoň nepověsil na internet? Církevním vymítačům v tom sice brání zpovědní tajemství, ale pro stovky samo- zvaných exorcistů by přece nějaké to videjko se vznášející se obětí démonické posedlosti byla reklama k nezapla- cení. Jenže ono žádné takové neexistuje. Když projedete vymítačskou videoprodukci, zjistíte, že je to strašná nuda. Uvidíte na nich člověka, který leží nebo sedí, a kněze, který kolem něho chodí a modlí se. V nejlepším případě se dočkáte hodně špatného hereckého výkonu. V žádném filmíku neuvidíte, že by se někdo vznášel, hýbal předměty, zvracel drcené sklo nebo žongloval piánem. Jestli nevěříte, můžete se směle pus- tit do bádání. Anebo můžete věřit Stevenu Novellaovi, profesorovi z Yale, který se výzkumem vymítání duchů zabývá a záznamů z exorcismu zhlédl stovky hodin. Prý to byla strašná nuda přerušovaná sem tam nechtěným humorem. Například rituálem prováděným na posed- lém, který údajně vykazoval nadlidskou sílu, ale na videu ho v nejvypjatějších okamžicích přidržovaly dvě deva- desátileté stařenky. VYMÍTAČ MÝTÍ MÝTINU MÝTY Můžete si říct: No a co? Když nějaký rituál silně věřícímu člověku uleví, není to důvod exorcistům do řemesla neke- cat? Nebudete v tom názoru sami. Zastánci exorcismu tvrdí, že jde o rituál, který souzní se silnou vírou nemoc- ného člověka, a může mu tedy opravdu pomoci odbou- rat psychické bloky a traumata. Exorcista v tomto případě samozřejmě nevyhání duchy, ale působí jako psycholog nebo psychoanalytik s neobvyklým repertoárem technik. Zapomíná se přitom ale na dvě věci. Jednak, že je velmi nebezpečné utvrzovat duševně nemocného člověka v jeho vlastních iluzích. A pak, že podporovat víru v posed- nutí ďáblem jako něco reálného není úplně legrace. Lidé, kteří věří, že existují skutečné případy posed- losti, si také přisvojují právo posuzovat, kteří lidé sku- tečně posedlí jsou. Jeden z asi desítky oficiálních českých exorcistů Petr Jan Vinš řekl v rozhovoru pro iDnes, že exorcista může rituál provést pouze v případě, že má morální jistotu, že u dané osoby skutečně o posednutí jde. A dodává, že právě v tom tkví největší problém aktuální vlny návratu exorcismu. Fundamentalisté v řadách církve takové jistoty nabývají až příliš často. V naší zaplaťpán- bůh sekulární společnosti to můžeme považovat za zají- mavou kuriozitu. V zemích, kde náboženství představuje neotřesitelnou autoritu a je pevně propojeno se státem, to ale není žádná legrace. Za člověka posedlého ďáblem může být označen kdokoliv. Duševně nemocný člověk. Gay. Ateista. Anebo – a to prosím tvrdil sám guru všech exorcistů, otec Gabriele Amorth – dítě, které rádo čte Harryho Pottera nebo poslouchá metal. < 30 Kácíme modly

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Bouřlivé dějiny dvacátého století očima MUŽE, KTERÝ POZNAL CELÝ SVĚT DOPORUČUJE BARACK OBAMA Románová sága z dob otrokářství na americkém Jihu Žijeme (s) knihami JEDNATÉMĚŘNEPROVEDITELNÁMISE Jediný muž, který má odvahu ji podniknout KOČKA JE VÁŠ NEJLEPŠÍ KOUČ! Svobodná, zvedavá, elegantní, hrdá, nezávislá... HERE COMES THE BOSS Rocková ikona Bruce Springsteen vlastními slovy PRVNÍ HYGGE ROMÁN Kniha, která funguje jako přátelské, vřelé objetí 248 KČ 398 KČ 298 KČ 448 KČ 598 KČ 328 KČ také jako E-KNIHY WWW.JOTA.CZ vždy výhodněji na

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Ne, nebudeme si tu posté dělat legraci ze skupinyKryštof. Našli jsme totiž skupiny, které hrají mnohem lepší hudbu. Vjedné hrajou dinosauři ave druhé plyšoví medvědi.Aani to nejsou nejšílenější kapelyna světě. Hitparádamagorů Text:PetrBláha Foto:Profimedia,Shutterstock,CaseyPeters HEVISAURUS Finsko má zhruba 2,3 heavymetalových kapel na obyvatele, tahle je ale jiná. Dost jiná. Je to dinosauří kapela. Podle legendy přežilo pět dinosauřích vajec vymírání a v roce 2009 je oživil magický blesk a vznikla kapela. Tu si zamilovaly hlavně děti a kapela se dočkala i vlastního filmu, her a španělské, švédské a maďarské mutace. LANZBULLDOGUNDORCHESTER Název téhle dechovky nezní nijak zvláštně. Až na to, že Lanz Bulldog není německé pěvecké eso, ale traktor, který se vyráběl do roku 1956. Spolehlivý jednoválec tady nahrazuje rytmickou sekci a doplňuje ho klasický dechovkový ansámbl. THE TEDDY BEAR ORCHESTRA Nerd, který si říká Conductor, chtěl mít kapelu, ale na lidi buď nebyl spoleh, a nebo nehráli podle jeho představ. Tak udělal jedinou logickou věc, sestrojil strašidelné obří robotické medvědy a kapelu sestavil z nich. Společně s nimi zpívá v kostýmu dirigenta a šikanuje je. 32 Zoom

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

OKILLY DOKILLY Metalcorová kapela složená z pěti dvojníků Neda Flanderse zhudebňuje hlášky Neda Flanderse. Tohle asi běží ve sluchátkách Ottovi, když jezdí po Springfieldu se školním autobusem. BETWEEN MUSIC Umělecká skupina Between Music uspořádala třicetiminutový koncert / performanci s názvem Aquasonic – celý pod vodou. Některé hudební nástroje speciálně upravili, jiné museli vynalézt. Celé je to děsivě uklidňující. Doporučujeme zejména fanouškům Tváře vody. THE ROCK CATS Jediná kočičí kapela na světě (s hostující slepicí). Moc jim to nešlape, ale roztomilost se jim rozhodně nedá upřít. BEETHOVEN\'S NIGHTMARE Kapela kompletně složená z hluchých lidí se znakujícím „zpěvákem“? Je ale třeba uznat, že rytmicky jsou na tom líp než spousta slyšících kapel. 33 ČiliChili 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Nejnudnější hrynasvětě Text:JanStudnička HraDesertBus,nacestě12minut:Poušť. Nacestě2hodiny15minut:Poušťa komárnaokně. Kdyžseřeknevideohra,nejspíšsivětšinazváspředstaví magickésoubojesobřímidraky,vrcholovéfotbalovézápasy, vysokooktanovézávody,stavbygigantickýchměst,řízení epickýchbitevnebostřílenípozombies,nacistech,zombie nacistechavůbecpovšem,cosehýbe.Všechnytyhlevideohry spojujejednavěc.Vzrušení.Jsoualeivideohry,kterémajíke vzrušenístejněblízkojakoDanielleSteelovákdobréliteratuře. OPTIMALIZACE ZÁBAVY Herní designéři mají jednu poučku: „Jakmile má hráč ve hře moc volnosti, udělá si z hraní nezajímavou nudu.” Studie prokazují, že když si má průměrný hráč vybrat mezi riskantním, dobrodružným postupem a opakující se rutinní činností, která mu může přinést stejné výsledky, vždycky se rozhodne pro systematickou rutinu. Říká se tomu grinding a lidé k tomu tíhnou tak nějak přirozeně. Aby vývojáři uchránili hráče před ním samotným, používají celou širokou sadu herních mechanismů, které ho mají držet pod tlakem. Časové limity, náhodně se objevující nepřátele, nedostatek munice... nebo i krea- tivnější cesty. Například „ve tmě ztrácím body, ale světlo láká monstra” v už osm let starém hororu Amnesia: The Dark Descent. Poslední dobou se ale zdá, že tímhle postupem při- chází herní scéna o obrovský počet lidí, kteří nepotřebují být pod tlakem a nehrají hry kvůli vzrušení. „AŽ NATY DRAKY JE TO SUPER...“ Tak třeba v otevřeném světě hry The Elder Scrolls V: Skyrim z roku 2011 si můžete sami trhat byliny a míchat lektvary, případně kovat vlastní zbraně. Během své epické cesty za záchranou světa před dračí invazí si taky smíte pořídit nebo postavit dům, abyste měli kde skladovat věci. Někteří hráči ale přesně tohle pojali za svůj primární cíl. Takže místo toho, aby se pokusili poslat draky na seznam ohrožených druhů, stanou se z nich kováři, pořídí si domeček s malým políčkem a kovárnou, 34 Fenomén

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Nacestě4hodiny5minut:Poušťzasoumraku.Čtyřihodinydocíle. Nacestě7hodin22minut:Poušťvetmě.Zachvílijsemtam.A můžujetzpátky. adoptují dítě a interagují s jinými postavami. To, že jejich domek občas napadne drak, berou jako menší nepří- jemnost a docela je to obtěžuje. Pro podobné případy vlastně nemusíte chodit daleko. Stačí vám navštívit libovolný dětský pokoj a zeptat se jeho obyvatel, který mód Minecraftu mají raději. Ten, ve kte- rém bojují o přežití, nebo ten, ve kterém můžou nerušeně řadu hodin dobývat materiály a potom stavět všechno možné, od malého srubu po trochu hranatější Brada- vice z Harryho Pottera? MEDITAČNÍ KABINA A pak jsou tu samozřejmě čistě relaxační věci. Ve hře Solar 2 začínáte jako kus šutru ve vesmíru, nabalujete na sebe další bordel, až je z vás planeta, potom hvězda, potom solární systém, hvězdokupa, až se z vás stane černá díra, která roste a roste a roste... až pohltí celý ves- mír, nastartuje velký třesk a jedete nanovo. EuroTrack Simulator vám zase umožní pořídit si vlastní náklaďák, nabrat zboží a drandit si to přiměřeně rozum- nou rychlostí po Evropě. Protože není nad zákonem povo- lenou rychlost a neustálou kontrolu zpětných zrcátek. Zní to nudně, ale hráči přísahají, že nenajdete víc uklidňu- jící zážitek. Krajina ubíhá, posloucháte oblíbené album nebo audioknihu... ÚŘEDNIČINA Mimoto existuje velká spousta herních titulů, které sice vypadají, jako že vám zprostředkují výjimečně nudné odpoledne, ale nakonec mají v sobě daleko víc vzrušení a adrenalinu než poslední díl Call of Duty. Ukázkovým příkladem je třeba podivně sovětsky vypadající hra Papers, Please z roku 2013. V ní se ujmete role celníka a vaším jediným úkolem je rozhodovat, koho vpustíte do země a koho ze země, která pomalu padá pod totalitní nadvládu. Ze začátku to není nijak těžké, a dokonce máte i čas poslechnout si srdceryvný příběh matky, která utíká s umírajícím dítětem za lepší léčbou do zahraničí... a i když nemá předepsané zavazadlo, možná ji pustíte. Ale jak postupně level za levelem přibývá lidí a nařízení, jste placeni za kus a vaše rodina potřebuje víc a víc peněz, je to jednak adrenalinová jízda a jed- nak můžete vidět v přímém přenosu, jak se sami sobě morálně rozpadáte před očima. Podobně to má série Hearts of Iron, ve které se promě- níte v opravdového generála v období kolem druhé svě- tové války. Vlastně nikdy nevidíte akci. Jenom nekonečné > Stříletnazizombiesjeurčitě mocfajn,alemálocovámdá takovýpocitnárodníhrdosti,jako kdyžzaužitísvégeniálnílogistiky roztáhneteČeskoslovenskoaž kPacifiku. 35 ČiliChili 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Takževyprchátezezeměpřed totalitnímrežimem,protože jstenespravedlivěstíhaní? Zamítnuto.Další! nedělat vůbec nic. Ne. Bus jemně vynáší do strany, takže musíte vždy po nějaké době opravit kurz. Taky se vám jednou za pár hodin rozmázne komár o sklo... a když se vydáte z Las Vegas zpátky, vidíte západ slunce. Vzrůšo! Desert Bus vznikl koncem devadesátek jako komická odpověď na velkou debatu kolem omezování násilí ve videohrách. A loni dostal bus VR facelift, takže můžete řídit osm hodin ve 3D anebo (pozor) můžete do busu nastoupit a prostě se svézt. Desert Bus je taková kultovka, že se každoročně pořá- dají turnaje a výdělek jde na charitu. Což je hezké. A jestli vás prostě baví jezdit pouští, tak si to užijte a kašlete na každého, kdo tvrdí, že to je nuda. Protože od toho video- hry jsou, aby byl svět takový, jaký ho chcete vy. < soustavy tabulek, vývojové stromy, hlášení a tisíce otrav- ných logistických dilemat. Ale když dokážete roztáhnout Československo přes celou Evropu, cítíte se jako vojen- ský genius. A stejně tak jako každý rok vychází se železnou pra- videlností FIFA, vychází už třináct let (!) rok co rok série Football manager. Někdo totiž sice chce jako ocas běhat po trávníku a kopat do kulatého nesmyslu... ale někdo chce být boss. Takže řeší sestavy, strategie, vyřizuje maily, komunikuje s médii. Chápete, dělá tu zábavnou část. OBČAS MÍRNĚ DOPRAVA A samozřejmě, pak jsou doopravdy nudné hry. Ať už jsou to ty, které původně měly být zábavné, ale něco se poka- zilo v procesu, jako Call of Duty: Infinite Warfare, nebo hry, které jsou nudné z podstaty, jako hra Desert Bus z roku 95. V té můžete řídit autobus z Tucsonu do Las Vegas a... víte, jak je to s těmi nevadskými dálnicemi. Jsou rovné a kolem nich nic zajímavého. A trvá to osm hodin. Neznamená to ale, že byste v Desert Bus, která je obecně brána za nejnudnější videohru historie, mohli 36 Fenomén

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

40

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Žádnépirohyanibigos…Kdyžjsemsenašehopolskéhohostiteleptala,co zjejichrodinnékuchařkynámuvaří,vytáhlzledniceskleniciokurek.Pokud prýchcemeochutnatněco,cosejívmnohapolskýchdomácnostech,alenení totaksvětoznáméjakotřebažurek,pakjetojednoznačně„zupa“zkvašáků. PolévkyjsouvPolskutotižhodněoblíbené–zasytí,vydržíaskoronicnestojí. Pokudsijitedyneudělátestejněvydatnou,jaktomubylounás. Ogórkowasezóna Nejdřív se pusťte do vývaru. Oloupejte koře- novou zeleninu a spolu s celým pórkem a kousky hovězího masa vložte do hrnce se studenou vodou. Přidejte nové koření, bob- kové listy a přiveďte polévku pozvolna k varu. Pamatujte, že by se vývar neměl úplně vařit, zhruba 3 hodiny jej táhněte, aby lehce pro- bublával. Na hladině se vám ze začátku vytvoří pěna – tu s děravou naběračkou sbírejte. Jakmile je vývar hotový, sceďte ho po nabě- račkách přes husté síto do jiného hrnce. Podle gusta můžete třeba nakrájet na kos- tičky vyvařenou mrkev a hovězí a vrátit do hrnce s polévkou. Ostatní zeleninu vyhoďte. Základ máte připravený, teď už z něj jen udělat ogórkowou. Oloupejte brambory a nakrájejte je na kostičky a vařte je ve vývaru zhruba 20 minut. Na pánvi orestujte kostičky uzeného boku a klobásu (pustí více šťávy) a přidejte je do hrnce. Nastrouhejte si vedle kvašáky, a jakmile jsou brambory v polévce dostatečně měkké, přidejte okurky do polévky a dalších 20 minut vařte. Na závěr dochuťte solí, pepřem a na drobno naseka- ným koprem. Předtím než se do polévky pus- títe, vmíchejte do své porce lžíci zakysanky. Text:HelenaSuchá Foto:MichaelKratochvíl Sporák 38

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Na základní vývar: • 3 litry vody • 500 gramů hovězího masa a kostí (hovězí směs na polévku) • 1 menší bulva celeru • 1 pórek • 2 mrkve • 1 kořenová petržel • 2 bobkové listy • 4 kuličky nového koření • sůl • pepř Na finální okurkovku: • 600 gramů kvašáků (kvašených okurek) • 8 středně velkých brambor • 1 svazek kopru • 1 kelímek zakysané smetany • 250 gramů uzeného boku (nakrájeného na kostičky) • 400g uzených klobás (na kolečka) Conato potřebujete: PožitkářGrzegorz Kucharski Místní styl života a samo- zřejmě dobré pivo, které si den co den nadšeně vychut- nává, byly důvody, proč se mladý Polák už před čtyřmi roky usadil na pražském Žižkově. Živí ho cestování (nejen po českých pivnicích) a psaní o životě. Ve svém vol- ném čase objevuje místní kul- turu a vaří pro své kamarády jídla, která mu připomínají polský domov. Tip:Pokudchcetepolévku kyselejší,nastrouhané kvašákynejprveorestujte namáslea pakteprve vmíchejtedopolévky.Pustí šťávua zvýraznítakchuť. 39 ČiliChili 6 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Konzum 40 Věci, které jsme objevili a které stojí za tovidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text:MichalPařízek,Petr Bláha,MarkétaBajerová, FilipHoráček,JanStudnička, ŠtefanŠvec,RichardŠulc Wonder Woman Miss Amerika Spitfire Company, www.cs.spitfirecompany.cz Spojení divadla a rapu? Žádný problém. Miss Amerika, nový projekt divadla Spitfire Company, vypráví „příběh ženy, která se zamilovala do města, v němž je cizinkou“. Neúprosný pohled na život na Manhattanu vychází z vlastních zkušeností Miřenky Čechové, která v New Yor- ku nějakou dobu žila. Její vyprávění do zvukového kabátu oblékl Martin Tvrdý (Bonus), vycházel při tom z reálných nahrávek, které pořizoval přímo na místech, kde se příběh odehrává. Představení na pomezí stand-upu, taneční per- formance a koncertu nabízí také unikátní projekci, která spojuje výrazné animace, fotografie Vojtěcha Brtnického nebo komiks malajského kreslíře Chin Yewa. Jeho hlavní hvězdou je ale Mckenzie Tomski (Miřenka Čechová), která téměř nesleze z pódia. Zpívá, rapuje a vypráví svůj příběh, který vychází v červnu také knižně. Sex ve městě? Wonder woman! DIVADLO Foto:VojtěchBrtnický

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

41 Metronome: Hromada hudebních ocenění v Holešovicích Metronome Festival Prague 22.–23. 6., Výstaviště Praha Holešovice, www.metronomefestival.cz Festival Metronome už se v Praze podle všeho zabydlel. A na třetí ročník přiváží opravdu zajímavá jména. Třeba dva muzikanty, kteří formovali americkou moderní hudbu – ostatně oba jsou členové tamní Rokenrolové síně slávy – a přitom se oba narodili ve Velké Británii. Přesněji John Cale ve Walesu a David Byrne ve Skotsku. A seznam jimi nekončí. Elektronické Chemical Brothers a triphopové Massive Attack představovat nemusíme. Kdyby jen tihle čtyři headlineři přivlekli pod pódium na Výstavišti v pražských Holešovicích všechny svoje Grammy a Brit Awards, byla by to slušná hromada. A dál už jen ve zkratce: Tom Odell, DJ sety bubeníka Blur Davea Rowntreeho nebo Sister Bliss z Faithless a pak také oslava 30 let Tata Bojs nebo návrat Sexy Dancers. Bude to stát za to.  Zajeďte si naVesmírnou odyseu Kubrick’s 2001. 50 Years a Space Odyssey Deutsches Filmmuseum, Schaumainkai 41, Frankfurt nad Mohanem, do 23. září, www.2001.deutsches-filmmuseum.de/en Rok 2001jednes dávnominulostí,alebývalydoby,kdy právětento letopočet znamenalsynonymumprosci-fi, a v některých kruzích tomu tak je dosud. Samotný Ri- dley Scott o snímku StanleyhoKubricka2001:Vesmírná odysea prohlásil, že jde o nepřekonatelný vrchol žánru, a právěletos filmovézpracovánínesmrtelnéhopříběhu z pera Arthura C.Clarkaslavírovnépůlstoletíodsvé premiéry.NěmeckéfilmovémuzeumveFrankfurtu u této příležitostipřipravilokouzelnouvýstavu,kterádo- konalesimulujeexkurzidovesmírnéhokorábu.K vidění jsou desítky rekvizit,kostýmůa dalšíchmemorabilií, představeny jsou převratnérežijnípostupya způsoby natáčenía k viděníjezdesamozřejmětakésnímeksa- motný.NechybíaniOscar,kteréhosnímekzískal,nebo návod,jak správněpoužívattoaletuv nulovégravitaci. KLUB FESTIVAL Foto:JanNožička,www.metronomfestival.cz ČiliChili 6 | 2018 STAND-UP Přiostřený mikrofon Čili Stand-up 13. 6., od 20:00 hod., Rock Café Praha Sto lidí v publiku, šest komiků na pódiu a jedna nabušená show. Pořádáme svůj první stand-upový večer a všichni jste zváni! Navíc budeme celou akci natáčet, takže se můžete se smíchem zarudlým obličejem objevit na netu v našem videu. To chcete. Sledujte ČILICHILI facebook pro více informací! Vzhůru na palubu! Altenburg 1964 Partyzánská 18/23, Praha 7, otevírá 2. 6., www.facebook.com/altenburg1964 Z pražské náplavky se během let stal až na drobné výjimky čistě byznysový model, což se zřejmě dalo čekat, ale to neznamená, že by se s tím měli všichni smířit. Alternativní nadšenci hledají další kouty Prahy, kde by mohli začít z čistým stolem. A našli ho nedaleko Trojského mostu. Právě zde zakotvila někdejší nákladní loď Altenburg 1964, která se po dekádách služby a milionech odvezených tun štěrku nebo písku dočkala zaslouženého odpočinku. Tedy odpočinku pouze ve smyslu pevného kotviště, jinak bude na palubě zatraceně živo – chystají se koncerty, party, debaty, trhy a další akce, loď by se mohla postupně stát dalším kulturním centrem a střediskem mnoha podivuhodných dobrodružství. Altenburg 1964 hlásí otvíračku na první červnový víkend, v pondělí 11. 6. zde proběhne další zatěžkávací zkouška, koncert americké gothic-country formace Slim Cessna’s Auto Club.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Konzum 42 „V Ohiu jsem se naučil šikovně proplouvat mezi různými náhradními tatínky. Třeba Steve, muž, který trpěl krizí středního věku, což dokazoval náušnicí. Tvářil jsem se, že náušnice jsou elegantní, a to tak přesvědčivě, že Steve považoval za vhodné propíchnout ucho i mně. Chip, alkoholu holdující policista, který požádal mámu o ruku po třídenní známosti, považoval moji náušnici za znak „holčičí změkčilosti“. Mazaně jsem mu namluvil, že mám rád policejní auta. A pak se objevil podivínský Ken se dvěma dětmi, jimž jsem se stal hodným bratříčkem. Ale v tom všem jsem lhal. Náušnice a policejní auta jsem nenáviděl a věděl jsem, že neuplyne ani rok a Kenovy děti zmizí z mého života. V Kentucky jsem nemusel předstírat, že jsem někým, kým nejsem, protože jediní muži v mém životě – bratři mé babičky a její švagři – mě už znali. Chtěl jsem, aby na mě byli pyšní? Samozřejmě, ale ne proto, že bych předstíral, že je mám rád. Já jsem je miloval doopravdy.“ J. D.Vance:Americká elegie www.argo.cz Zima v hlavní roli The Terror 2018 10 dílů, www.amc.com/shows/the-terror Pozoruhodný televizní seriál The Terror kom- binuje prvky hororu, psychologického thrilleru a dobrodružných příběhů. Vyprávění o lodích Královského námořnictva Erebus a HMS Terror, které uvízly nedaleko Arktidy, navíc vychází z reálných událostí odehrávajících se v polovině devatenáctého století. Celý projekt zaštítil známý režisér Ridley Scott. V hlavní roli zima, strach z neznáma, trvalá zkouška charakterů a také Ciarán Hinds, Jared Harris nebo grónská zpěvačka Nive Nielsen. Deprese, fantastická atmosféra a skvělý soundtrack, seriál je pro svou dotaženost oceňován také znalci historie. SERIÁL Když tvoje kytka dělá lepší hudbu než ty Plants FM www.plants.fm Vezměte citlivé senzory, připněte je na svou pokojovku a pomocí aplikace poslouchejte v reálném čase ambientní hudbu generovanou biopochody v rost- lině. Pokud se nechcete sami pouštět do experimentů nebo máte smutný život bez jediné rostliny, na www.plants.fm najdete i živý stream a můžete porovná- vat, jestli zní líp monstera, nebo fíkus. KNIHA

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

43 Jako u babičky? U Babičky Babiččina chaloupka Zblov 1, Studnice, www.ratiborice-ubytovani.cz Jestli chcete strávit dovolenou nebo jen víkend v českých luzích a hájích, objevte malebnou část východních Čech. Babiččina chaloupka ve Zblově má šest postelí a obrovskou krásnou zahradu s grilem a posezením. Ale hlavně, tahle roubenka leží pár kiláků pěšky od Ratibořic a Babiččina údolí. Projít (nebo projet na kole) se může- te na Rudrův mlýn, Staré bělidlo nebo posedět u Viktorčina splavu. Co by kamenem dohodil jsou i pevnost Dobrošov, Kuks, Opočno nebo Adršpach. Foto:www.ratiborice-ubytovani.cz „Byl jsem král dvakrát a dvakrát mě odsoudili k smrti – a už mě to otravuje a unavuje. Napřed vlas, potom fazole. Jestli po mě smrt tak touží, ať si přijede na bílým koni, s popelem v hubě a chladem v koulích; ať mává kosou a vydává děsivý zvuky, ať si pro mě přijde osobně a neposílá nějaký vlasy nebo zasraný černý fazole zapečený do sladkostí prdelatejma vesničankama. Možná ani potom bych s ní nešel. Vlastně se mi vůbec nelíbí, jak to s náma smrt koulí.“ Tom Robbins: Parfém bláznivého tance www.argo.cz Západočeský all stars tým Povodí Ohře Čas od času se na české hudební scéně objeví nečekané spojení, které přinese unikátní výsledky. Tak tomu bylo před asi sedmi lety, kdy se členové plzeňských Climatizado spojili se Sisim, někdejším zpěvákem chebských Esq- meg. Skupina Štěstí zazářila a zmizela. Právě na Štěstí navazuje v mnohém nové seskupení Povodí Ohře, kapela, o které bychom mohli mluvit jako o západočeském all stars týmu – ke starým známým tvářím z Esqmeg a Cli- matizado se totiž přidala ještě dvojice reprezentující plzeňské emohardcoristy Esazlesa. Pětice nezapomíná na své punkové a hardcore kořeny, garážovou stylovost, ale v této podobě přísahá zejména na country a blues. Energie a nihilistická poetika. Povodí Ohře musíte vidět na koncertě, skupina nemá žádnou online identitu, odmítá se fotit a debutové album vyjde až někdy na přelomu června a července. VÝLET Mutanti z Polska Stare obrazki ze zwierzetami www.facebook.com/stareobrazkize- zwierzetami Nejlepší facebooková stránka, kterou dalo Polsko světu. Denní nálož obrázků zvířat z dob, kdy je umělci často ani nikdy neviděli a kreslili je podle vyprá- vění. Navíc můžete ohromit své polské kamarády až vědeckou znalostí fauny v jejich mateřštině. U nás vede Leniwiec dwupalczasty. Nejlepší ramen v Berlíně Cocolo Ramen: Gipsstr. 3 Berlín, www.kuchi.de/restaurant/ cocolo-ramen Nejhutnější a nejchutnější ramen na se- ver od Prahy najdete u našich sousedů. Vydatná japonská nudlová polévka plná masa, vajec a dalších přísad vám naplní břicho na výletování po hipsterských ulicích čtvrti Mitte. Než si objednáte mísu téhle chuťovky, většina návštěv- níků doporučuje jako předkrm místní knedlíčky gyoza. Nemáte zač. KNIHA ČiliChili 6 | 2018 Tuny mrtvol, tuny srandy Warhammer: Vermintide 2 videohra, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, 28 euro Pokud jste hráli předchozí díl Warha- mmer: End Times – Vermintide, vězte, že tohle je to samé, jenom lepší. Pro ty z vás, kteří máte i normální život, vy- světlíme proč. Hra je totiž sice zasazena do světa Warhammeru, ale nemusíte o něm vědět vůbec nic. Stačí vědět, kde se drží meč, a hodně s ním sekat. V nekonečné akci se o vás a vaše tři společníky bude tříštit jedna nepřátel- ská vlna za druhou. Třináct příběhových misí dokončíte za pár hodin a pak už se jen lepšíte a lepšíte.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

=GURM1H]¼YLVOÄPöIJHQÈVSROHèQRVWL3FRPPXQLFDWLRQV*PE+ ]GXEQDYHNWHUÄPMVPH]ÈVNDOLQHMY\wwÈSRèHWERGņYHYRO¼QÈ DPRELOQÈFKGDWHFK9ÈFHQDwww.p3-certificates.com 3RWYU]HQRQH]¼YLVOØPWHVWHPNYDOLW\VSROHèQRVWL 3FRPPXQLFDWLRQVRGNWHUÄMVPHREGUŔHOLRFHQöQÈ %HVWLQ7HVW 8ŔSRWIJHWÈQHMOHSwÈ VÈļSURYRO¼QÈDGDWD 44 3RNU\WÈ 7DG\MH 9RGDIRQRYR 3RNU\WÈ 44 /DERUDWRIJ1DGDFH9RGDIRQH 46 9\KUDMWHV0ņM9RGDIRQH 47 &K\WU¼]DIJÈ]HQÈ 48 9wHFKQRRWHOHIRQHFK 49 1DEÈGNDSURYöUQÄ 58 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 60 3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP 62 1DEÈGND 64 7DULISURPODGÄ 65 7DULI\SURILUP\ 66 9RGDIRQH3DVV 70 7DULI\SURMHGQRWOLYFH 72 5RGLQQÄWDULI\ 74 04/2018 Mobile Benchmark Czech Republic in test

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Více na vodafone.cz/internet-veci 1HXVW¼OHSUDFXMHPHQDEXGRY¼QÈQDwÈVÈWöVèÈPŔVHSRMÈLLQRYDFHQRYÄ VÈWöSURYöFL7HG\SURVWURMHREMHNW\DSIJÈVWURMHNWHUÄVSROXSRPRFÈ 9RGDIRQH1%,R7NRPXQLNXMÈDWÈP]OHSwXMÈŔLYRW\OLGÈ$ļXŔMGHRYHIJHMQØ SURVWRU]HPöGöOVNRXYØUREXQHERFK\WURXGRP¼FQRVWY\XŔLWÈ,R7MH EH]SRèHW-DNWREXGHY\SDGDWYSUD[L" 1HSIJHVW¼Y¼PH QDwLVÈļ]OHSwRYDW 3RGOHVSHFLDOLVWņNWHIJÈVWRSXMÈPRQLWRUXMÈDRGKDGXMÈYØYRMWUHQGņ P¼EØWSRèHW]DIJÈ]HQÈQDWUKXNWHU¼MVRX]DSRMHQDGRVÈWö,R7YURFH URYHQDŔPLOLDUG¼PèLOLQDNDŔGÄKRèORYöNDSODQHW\E\ PöODSIJLSDGDWWDNRY¼]DIJÈ]HQÈ$MHGQÈPGHFKHPWLWRSIJHGSRYÈGDèL GRG¼YDMÈŔHSUDYGöSRGREQö]PöQÈVYöW0\MVPHYVRXèDVQRVWLYçHV- NÄUHSXEOLFHVFKRSQLSIJLSRMLWPLOLRQ\YöFÈNWHUÄNRPXQLNXMÈGÈN\ ]DEXGRYDQÄGDWRYÄ6,0NDUWöDXPRŔģXMÈWDNQDG¼ONXVYRXNRQWUROX REVOXKXDIJÈ]HQÈ 5(92/8&(9õ&¨ 6SHFL¼OQÈRERMHNY¼PXPRŔQÈWUDFNRYDWYDwHKRGRP¼FÈKRPD]OÈèND FK\WUØNXIUY¼P]DVHV¼PQDKO¼VÈNGHMVWHKR]DSRPQöOLDPUD]¼NVH Y¼PR]YHNG\ŔKRQHGRYIJHWH,WDNRYØ]G¼QOLYöKORXSØPöIJLèSO\QX QHERYRG\VHNWÄKOHeUHYROXFLYöFÈpXPÈSIJLGDW6LJQ¼O1%,R7VÈWö GRN¼ŔHWRWLŔSURQLNQRXWLKOXERNRGREXGRYSRG]HPèLSRGYRGXWDNŔH FK\WUØRGHèHWYRG\YHYDwHPVNOHSöèLVYöWOÈNXSURQöMQHQÈSUREOÄP 9HVYöWöNWHUØSIJLFK¼]ÈVHSDNHOHNWURPöU\]YDwÈèWYUWLSURSRMÈVHOHN- WU¼UQRXNWHU¼QD]¼NODGöVSRWIJHE\RSWLPDOL]XMHYØUREXHOHNWIJLQ\Y¼P DYDwLPVRXVHGņP /(\'1,ç.$0¨672+2632\'<1õ 9HIJHMQ¼GRSUDYDYG¼QVNÄ.RGDQLXŔGREXGRXFQRVWLYVWRXSLOD$XWREXV NWHUØQDEHUHGYRXPLQXWRYÄ]SRŔGöQÈQDKO¼VÈVYRXSRORKXDSRèHW FHVWXMÈFÈFKVÈWLVHPDIRUņDW\SURGORXŔÈQDWöFKNWHUÄMVRX]URYQDQD WUDVHGREXNG\QDQLFKVYÈWÈ]HOHQ¼6DPVXQJ]DVHOHWRVYOHGQXSIJHG- VWDYLOVYRXOHGQLèNX)DPLO\+XENWHU¼Y¼PRGNXGNROLDNG\NROLXPRŔQÈ ]NRQWURORYDWMHMÈREVDKDY\IJL]RYDWRQOLQHQ¼NXS\=DG¼WHMÈUHFHSWRQD SURYHGHRNDPŔLWRXLQYHQWXUXDY\SOLYQHY¼PFRDYMDNÄPPQRŔVWYÈ MHWIJHEDGRNRXSLW7DNÄY¼PVHVWDYÈLGH¼OQÈQ¼NXSQÈVH]QDPQD]¼NODGö WRKRFRDMDNèDVWRGRQÈG¼Y¼WH 352/,\',.<7.<,=9¨ı$7$ ,R7SRPņŔH]HIHNWLYQLWWDNÄ]HPöGöOVWYÈSURWRŔHRWHYÈU¼GYHIJHQHMHQ WUDFNRY¼QÈDPRQLWRURY¼QÈKRVSRG¼IJVNØFK]YÈIJDW]¼VREDSROÈDOHWDNÄ KOÈG¼VWDYDVORŔHQÈSņG\SRèDVÈRSWLP¼OQÈKRKRVSRGDIJHQÈVYRGRX èDVVNOL]QöDSRG6DPRIJÈ]HQÄWUDNWRU\DGURQ\XwHWIJÈWLVÈFHKRGLQ OLGVNÄKRèDVX6HQ]RU\WDNÄGRN¼ŔRXLGHQWLILNRYDWYèDVQHPRFQÄ]YÈIJH D]SIJÈ]QDNņXUèLWGLDJQÎ]X$DQRXŔY¼VDVLQDSDGORŔHLYOLGVNÄP ]GUDYRWQLFWYÈSIJHGVWDYXMHLQWHUQHWYöFÈUHYROXFLNWHU¼MHQDVSDGQXWÈ $UWKXU&&ODUNVHQHPØOLONG\ŔSURURNRYDOŔHY\VSöOÄWHFKQRORJLH ]ÈWIJNDQ¼P]SRKOHGXGQHwNDEXGRXSIJLSDGDWMDNRPDJLH6NXWHèQRVW MHWDNRY¼ŔHGÈN\,R7PņŔHPHŔÈWYHVYöWöNWHUØEXGHHIHNWLYQöMwÈ WUYDOHXGUŔLWHOQØ]GUDYöMwÈDEH]SHèQöMwÈQHŔNG\SIJHGWÈP$P\MVPH SURQöMSRVWDYLOLKIJLwWö3RNU\OLMVPHçHVNRXUHSXEOLNX1%,R75DèWH YVWRXSLWGREXGRXFQRVWLSU¼YöWHê ,QWHUQHWYöFÈ 45

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

46 Zadáno pro Vodafone Více na laboratornadacevodafone.cz 7ÄPöIJWIJLèWYUWLQ\èHVNØFKNXIJ¼NņE\U¼G\SIJHVWDO\NRXIJLW]WRKR WÄPöIJWIJHWLQDVHRWRDOHVSRģMHGQRX]DURNSRNRXwÈ9öWwLQRX VHMLPWRDOHSRGOHVWDWLVWLNSRGDIJÈDŔQDwHVWØSRNXV3IJHVWDW VNRXIJHQÈPMHERMDYQöPY¼PRGSRG]LPXSRPņŔHQRY¼DSOLNDFH Y]QLNDMÈFÈYHVWDUWXSRYÄPSURJUDPX/DERUDWRIJ1DGDFH9RGDIRQH 9\NXIJWHVYRX SRVOHGQÈFLJDUHWX SHQÈ]HDOHWDNÄY¼VYHVYÄVQD]HEöKHP GYRXPöVÈèQÈKRSURJUDPXPRWLYXMH-GH YSRGVWDWöRRVREQÈKRWHUDSHXWDYFK\WUÄP WHOHIRQXNWHUØNXIJ¼NņPNODGHRW¼]N\sMHVWOL XŔVLGQHV]DNRXIJLOL]GDPöOLQDFLJDUHWXFKXļ DMDNMLSRWODèLOL 1DEÈ]ÈLUDG\MDNRGPÈWQRXWQDEÈ]HQRX FLJDUHWXQHER]PÈUQLWQXWN¼QÈQDQL3RP¼K¼ LVERMHPSURWLSIJLEÈU¼QÈQDY¼]HQHER DEVWLQHQèQÈPLSIJÈ]QDN\3IJ¼WHOVN¼SRGSņUQ¼ DSOLNDFHMHSURVSöwQ¼]HMPÄQDYSUYQÈFK QHMWöŔwÈFKGQHFKRGY\N¼QÈDGRND]XMHŔH ]GUDYÈPQRKG\PņŔH]DFKU¼QLWLWDNRY¼YöF MDNRMHPRELOQÈWHOHIRQ $GL4XLWY\YLQXOLSIJHGQÈRGERUQÈFLQDOÄèEX ]¼YLVORVWLQDWDE¼NX,QWHQ]LYQÈOÄèHEQØ SURJUDP]DORŔHQØQDNOLQLFN\RYöIJHQØFK SRVWXSHFKSRVN\WXMHNXIJ¼NņPNDŔGRGHQQÈ SRGSRUXDRGERUQRXSRPRFDŔSRGREX QöNROLNDPöVÈFņ(IHNWLYLWDOÄèHEQÄKRSUR- JUDPXVHSURN¼]DODQDYØ]NXPQØFKVWXGLÈFK PH]LNXIJ¼N\ 3UD[HXND]XMHŔHQHMPÄQöHIHNWLYQÈFHVWD RGY\N¼QÈMHVYÄSRPRFÈ3RNXGVHNXIJ¼NVQDŔÈ RGY\NQRXWV¼PsEH]RGERUQÈNņQ¼KUDGQÈKR QLNRWLQXèLSRPRFQØFKOÄNņsYSURFHQ- WHFKSIJÈSDGņVHQHGRèN¼ÕVSöFKX1DwWöVWÈ VSDWIJLOVYöWORVYöWDQRYØWHFKQRORJLFNØ SRPRFQÈNNWHUØNXIJ¼NņPQDEÈ]ÈSUDNWLFNRX SRPRF $SOLNDFH$GL4XLWNWHU¼EXGHèHVNÄYHIJHMQRVWL NGLVSR]LFLQDSRG]LPMHXQLN¼WQÈYWRPŔH SRèÈW¼QHMHQY\NRXIJHQÄFLJDUHW\DXwHWIJHQÄ $SOLNDFHY]QLN¼GÈN\LQNXEDèQÈPX DDNFHOHUDèQÈPXSURJUDPX/DERUDWRIJ Nadace Vodafone 3RNXGP¼WHLY\QöMDNØLQRYDWLYQÈQ¼SDG NWHUØE\]DY\XŔLWÈWHFKQRORJLÈSRPRKO ]OHSwLWŔLYRWQHY¼KHMWHVHGR/DERUDWRIJH SIJLKO¼VLW/DERUDWRIJSURY¼]ÈWØP\RG SRè¼WHèQÈKRQ¼SDGXSIJHVIRUPXODFLSUR- MHNWRYÄKRSO¼QXDŔSRWHVWRY¼QÈSURGXNWX DMHKRXYHGHQÈQDWUK1DYÈFPņŔHWHQD MHKRYØYRM]ÈVNDWDŔWLVÈFNRUXQ

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Více na vodafone.cz/platbakartou 0ņM9RGDIRQH 47 1× Samsung Galaxy S9 Plus 4× Samsung Galaxy S9 1DwHSODWHEQÈEU¼QDMHWHêFK\WIJHMwÈ1RYöSRGSRUXMHLSODWE\SHQöŔHQNRX0DVWHUSDVVD]DSDPDWXMH VLSöNQöYwHFKQ\ÕGDMHYDwÈNDUW\0DVWHUFDUG9PRELOQÈDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERY,QWHUQHWRYÄ VDPRREVOX]HPXMYRGDIRQHF]MH]DG¼WHMHQMHGQRXDSIJÈwWöXŔEXGHWHPÈWFHORXSODWEXSIJHGY\SOQöQRX -HGQRX]DG¼WHDSDNXŔMHQNOLN¼WH-HWRYŔG\EH]SHèQÄDGLVNUÄWQÈYDwHÕGDMH]Q¼MHQEDQND 9\KU¼YDWO]HDŔGR9ÈFHVHGR]YÈWHQDDGUHVHvodafone.cz/platbakartou -DNPņŔHWHY\KU¼W" -HWRVQDGQÄ6WDèÈNG\Ŕ]DSODWÈWHVYÄ 9\ÕèWRY¼QÈQHERVLGRELMHWHNUHGLW YPRELOQÈDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH èLY,QWHUQHWRYÄVDPRREVOX]H0ņM 9RGDIRQHSRPRFÈSODWHEQÈNDUW\ 0DVWHUFDUGèLVOXŔE\0DVWHUSDVV 0H]LYØKHUFHUR]GöOÈPH ²6DPVXQJ*DOD[\63OXV D²6DPVXQJ*DOD[\6 0ņM9RGDIRQH 0ņM9RGDIRQH =DSODļWHNDUWRX0DVWHUFDUGDY\KUDMWH

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

48 &K\WU¼]DIJÈ]HQÈ 9ÈFHQDvodafone.cz/chytra-zarizeni 6QRYØPLWHFKQRORJLFNØPLY\FK\W¼YNDPLEXGHWHVQDGQRYöGöWNGHVHSRK\EXMÈYDwH UDWROHVWLLSVÈPD]OÈèFL7\QDNWHUØFKY¼P]¼OHŔÈSRKOÈGDMÈGöWVNÄKRGLQN\DKOÈGDFÈRERMHN 0öMWHVYÄPLO¼èN\SRGNRQWURORX &KUDģWHGöWLLQDLQWHUQHWX 9VRXèDVQÄGLJLW¼OQÈGREöMHSRWIJHEQÄUR]XPöWRQOLQH VYöWXQDwLFKGöWÈDMHQH]E\WQÄXPöWMHFKU¼QLWLSIJHGRQOLQH QHEH]SHèÈPL8UèLWöY¼PSRPņŔHGRGUŔRY¼QÈMHGQRKR]]ODWØFK SUDYLGHOGLJLW¼OQÈKRURGLèRYVWYÈs8GUŔRYDWNURNVWHFKQRORJLFNØP SRNURNHP\'DOwÈWLS\DQ¼VWURMHMDN]DMLVWLWEH]SHèÈVYØFKUDWROHVWÈ QDMGHWHQDvodafone.cz/digitalni-rodicovstvi +OÈGDFÈRERMHN \'RSIJHMWHVYÄPXGRP¼FÈPXPD]OÈèNRYLYROQRVWLEH]SHèÈ \'ÈN\DSOLNDFL029(75$&.SURL26L$QGURLGPņŔHWHNG\NROL Y\KOHGDWSRORKXSVDQHERGRVW¼YDWXSR]RUQöQÈNG\ŔRSXVWÈ EH]SHèQRX]ÎQX 2ERMHNMHYRGöLSUDFKXRGROQØ ,3

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

 6RXè¼VWÈEDOHQÈMHSRX]GURSURXSHYQöQÈQDRERMHN 3IJLDNWLYQÈPSRXŔÈY¼QÈY\GUŔÈDŔGQ\ 9¼ŔÈSRX]HJUDPņ \'R]DIJÈ]HQÈMHWIJHEDYORŔLW6,0NDUWXVDNWLYQÈPGDWRYØP WDULIHP &HQ\XY¼GÈPHYèHWQö\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 1RYLQND \'öWVNÄKRGLQN\7&/ 029(7,0()DPLO\:DWFK 9KRGQÄSRNXGGÈWöWLMHwWöQHFKFHWH SRIJL]RYDWPRELOQÈWHOHIRQDOHFKFHWH EØWYHVSRMHQÈ 9RO¼QÈKODVRYÄ]SU¼Y\DREU¼]NRYÄ ]SU¼Y\ %DUHYQØGRW\NRYØGLVSOHM 8UèHQÈSIJHVQÄSRORK\SRPRFÈ *36$*36/%6:,), 9]G¼OHQÄQDVWDYRY¼QÈKRGLQHN FK\WURXDSOLNDFÈ GRVWXSQ¼SUR $QGURLGLL26

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

 6QDGQÄRYO¼G¼QÈ 0RGHUQÈGHVLJQDYHVHOÄEDUY\ .YDOLWQÈ]SUDFRY¼QÈ \'R]DIJÈ]HQÈMHWIJHEDYORŔLW 6,0NDUWXVDNWLYQÈPKODVRYØP DGDWRYØPWDULIHP .è .è VWDULI\5HG\'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 49 Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MHX]DYIJHQÈ ÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Vodafone Smart E8 Nokia 1 LG K4 2017 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost SRVOHGQÈwDQFH]HSWHMWHVHQ¼V èHUYHQ¼YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86% )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rs 0SL[rs 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

2200  :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrs %OXHWRRWK r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

/7(  5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²² ²² ²² Speciální certifikace s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\P¼PH WHOHIRQ\]DOHSwÈFHQX9ÈFH QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ VYBRANÉPRODEJNY 652=k¨ı(1281$%¨\'.28 7(/()21Ņ$7$%/(7Ņ Brno • *DOHULH 9DģNRYND • 0DVDU\NRYD • OC Olympia çHVNÄ %XGöMRYLFH • ,*<&HQWUXP 3UDŔVN¼ +UDGHF.U¼ORYÄ • 2&)XWXUXP -LKODYD • &LW\3DUN .DUORY\9DU\ • =H\HURYD 277/13 /LEHUHF • OC Nisa 0ODG¼%ROHVODY • OC Olympia 0RVW • 5DGQLèQÈ 2ORPRXF • *DOHULH Šantovka • Globus 2VWUDYD • Avion 6KRSSLQJ3DUN • 1RY¼.DUROLQD 3DUGXELFH • $WULXP3DODFH 3O]Hģ • Q¼PöVWÈ Republiky 3 Praha • &HQWUXP Chodov • &HQWUXP çHUQØ0RVW • \'HMYLFN¼ • Jugoslávská 11 • NC Eden • 2&$UN¼G\ • 2&$WULXP )ORUD • OC Novo- GYRUVN¼3OD]D • 2&1RYØ Smíchov • 2&/HWģDQ\ • Palladium • Václavské Q¼PöVWÈ 3URVWöMRY • .RQHèQ¼ 7¼ERU • (UEHQRYD 7HSOLFH • Q¼PöVWÈ Svobody 3316 µVWÈQDG/DEHP • 2&)RUXP =OÈQ • NYöWQD Všechny SIJÈVWURMHMHPRŔQÄ REMHGQDWGRNWHUÄNROL SURGHMQ\RVREQö nebo e-mailem.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

50 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Nokia 2 Xiaomi Redmi 5A Vodafone SmartN8 Huawei Y6 2017 Nokia 3 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 720 × 1280 720 × 1280 1280 × 720 720 × 1280 720 × 1280 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

4100 3000 2400 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrr rrs rrs %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

/7(      5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÈFHQX9ÈFH QDVWUDQ¼FKs Dual 6,0 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 51 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Xiaomi Redmi Note 5A Prime Samsung Galaxy J3 2017 Huawei Y6 Prime 2018 Vodafone SmartV8 Samsung Galaxy J5 2017 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è 100 .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]ODW¼YDULDQWDsSRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH SRVOHGQÈwDQFH]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ² (4²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

 2400 3000 3000 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrs rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

/7(      5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM Dual 6,0 Dual 6,0 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

52 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Sony Xperia XA1 Huawei P Smart Samsung Galaxy Xcover4 Samsung Galaxy A3 (2017) Samsung Galaxy A6 Apple iPhone SE 32/128 GB Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUņ EöKXPöVÈFHOHYDQGXORY¼ D]ODW¼YDULDQWDYHVKRSX *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 720 × 1280 ² 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1480 ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% –/– Procesor 8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%&s 0LFUR86%s /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

2300 3000 2800 2350 3000 QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrs rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr sr rr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

/7(       5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – – ,3 ,3 – – )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 53 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Samsung Galaxy A5 (2017) Huawei P20 lite Sony Xperia XA2 Samsung GalaxyA6Plus Xiaomi Mi MIX 2 Nokia 7 Plus Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V èHUQ¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUņ EöKXPöVÈFHOHYDQGXORY¼ D]ODW¼YDULDQWDYHVKRSX YHVKRSX YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% ss r*% Procesor ²*+] ² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²*+] ²*+] ² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3000 2900 3300 3500 3400 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr sr sr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

/7(       5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²² ²² ²² ²² ²² [[ Speciální certifikace ,3 – – – – IP54 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ Dual 6,0

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

54 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Samsung Galaxy A8 (2018) Sony Xperia XZ1 Compact Apple iPhone 7 32/128GB Huawei P20 Samsung GalaxyS8 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]ODW¼DwHG¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX *%YDULDQWDsSRVOHGQÈ wDQFH]HSWHMWHVHQ¼V YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 1080 × 2220 720 × 1280 750 × 1334 1080 × 2244 ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% ss ss r*% Procesor 8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²7ZLVWHU \'0,360+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

8x ²*+][*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

8x ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs 0LFUR86%&s 0LFUR86%&r )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3000 2700 QHXY¼GÈVH 3400 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

/7( 1800/    1500/1700/1800/  5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3 ,3 s ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 55 Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. LG G7 ThinQ Sony Xperia XZ2 Apple iPhone 8 64/256 GB Samsung GalaxyS9 64/256GB Huawei P20 Pro Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH YHVKRSX YHVKRSX ]HSWHMWHVHQ¼V PRGU¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX YHY\EUDQØFK SURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje × × × ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r7% r*% ss r*% ss ss Procesor ²*+] ²*+] ×0RQVRRQ0LVWUDO QP × (²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²0RQVRRQ 0LVWUDOQP 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%&r 0LFUR86%&s /LJKWQLQJr )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3000 QHXY¼GÈVH 3000 4000 QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

/7(        5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání Sleva PöVÈFH 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9R/7( D:L)L volání

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

56 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. Lepší cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ máme telefony za lepší cenu. Více na stranách 58–59. Samsung GalaxyS9Plus 64/256GB Samsung GalaxyNote8 Apple iPhoneX 64/256GB Nokia 130 Nokia 3310 CAT B30 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 12 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPX 1RNLD6HULHVs EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPXs \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 1440 × 2960 1440 × 2960 1125 × 2436 128 × 160 240 × 320 176 × 220 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ0%0% ss DŔ*%0% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% ss r*% r*% r*% Procesor 8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

6×0RQVRRQ0LVWUDOQP s s s 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[ss 0SL[rs 0SL[rs )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ s s s .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3500 3300 QHXY¼GÈVH 1020 1200 1000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrs sss sss sss %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

/7( 700/800/850/900/ 1500/1800/1900/ 2100/2600 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2300/ 2500/2600 800/900/1800/ 2100/2600 s s s 5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²² ²² ²² ²² ²² 118 × 54 × 16 Speciální certifikace IP68 IP68 IP67 s s IP67 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 0LQL6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 57 Vodafone Tab N8 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Apple iPad 32/128 GB Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB Apple 12.9 iPad Pro 512 GB Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHVKRSX ]HSWHMWHVHQ¼V YHVKRSX YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r L26r L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%QHXY¼GÈVH DŔ*%QHXY¼GÈVH 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% –/– –/– –/– Procesor ²*+] ²*+] ²*+] QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[ss 0SL[rr 0SL[sr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

 7300 QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH :L)L*36èWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

/7(  1800/2100/2300  5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – – – – – )RUP¼W6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDWDEOHWņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ /HSwÈ cenapro YöUQÄ

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Nabídkapro YöUQÄ]DOHSwÈFHQX 7\NWHIJÈXQ¼V]ņVW¼YDMÈGRYHGHPHRGPöQLW 1DEÈGNDSURYöUQÄVHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÄEDUHYQÄYDULDQW\GDQÄKRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÈN\VSOģXMÈFÈSRGPÈQN\YöUQÄKR]¼ND]QÈND9RGDIRQXDSODWÈSIJL VRXèDVQÄPX]DYIJHQÈèLSURGORXŔHQÈVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈP.èDSRIJÈ]HQÈWHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÄYDULDQWö&HQ\XY¼GÈPHLV\'3+ DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\9ÈFHLQIRUPDFÈQDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÈKRWØPX VodafoneSmartE8 1HMGRVWXSQöMwÈWHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 9HONØGLVSOHM \'ORXK¼YØGUŔEDWHULH µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOØSRPöUFHQDYØNRQ 8wHWIJÈWH.è 9ÈFHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER800 777 777 58 1DEÈGNDSURYöUQÄ .è .è²PöVÈFņ .è .è VodafoneSmartN8 6W\ORYØWHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNņSUVWņ .YDOLWQÈ+\'GLVSOHM 6NYöOØ0SL[IRWRDSDU¼W *%ÕORŔLwWö D*%RSHUDèQÈSDPöWL 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è VodafoneSmartV8 &HORNRYRYØVW\ORYØWHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP 1¼GKHUQØ)+\'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÈP 0SL[ µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÈSDPöļ*% çWHèNDRWLVNņSUVWņ 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è VodafoneTabN8 1HQ¼URèQÄPXXŔLYDWHOL SIJLQHVHYwHDMHwWöQöFRQDYÈF 7DEOHWV+\'GLVSOHMHPRYHOLNRVWL  0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYØFKNDUHW *%ÕORŔLwWöD*%5$0 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è 1RNLD 6W\ORYØWHOHIRQ YSRO\NDUERQ¼WRYÄPREDOX 2SHUDèQÈV\VWÄP$QGURLG*R 9ØNRQQ¼P$KEDWHULH GLVSOHM =DGQÈ0SL[IRWRDSDU¼W 1DQR6,0 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

1DEÈGNDSURYöUQÄ 59 HuaweiY6Prime2018 0LPRMLQØFK]DMÈPDYØFKIXQNFÈ +XDZHLSIJLQ¼wÈLRGHPNQXWÈ REOLèHMHPDp,36GLVSOHM 3URW¼KOØ)XOO9LHZGLVSOHM 2GHP\N¼QÈVNHQHPREOLèHMH *RRJOH$QGURLG *%5$0 *%YQLWIJQÈSDPöWL 0SL[IRWRDSDU¼W 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è HuaweiP20lite \'RNRQDOØVPDUWSKRQH VGYRMLWØPIRWRDSDU¼WHP 2SHUDèQÈV\VWÄP$QGURLG2UHR 3IJHGQÈIRWRDSDU¼W0SL[ 3URFHVRUVHèW\IJPLM¼GU\ VWDNWHP*+] DèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP *+] *%SDPöļD*%5$0 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è .è .è²PöVÈFņ .è .è SamsungGalaxyA8 (2018) \'HVLJQVODGQØPLNIJLYNDPL VWDUDMÈFÈVHRSRKRGOQÄ DHUJRQRPLFNÄRYO¼G¼QÈ (OHJDQWQÈU¼PHèHN]HVNOD DNRYX *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

 ,QWHUQÈSDPöļ*% .RPELQDFH0SL[D0SL[ VHQ]RUXIRWRDSDU¼WX 3RGSRUDEUØOÈ*HDU95 8wHWIJÈWH.è SonyXperiaXA2 9ØNRQQØVPDUWSKRQHNWHUØ VNYöOHSDGQHGRUXN\ 3UHFL]QÈNRQVWUXNFH 2SHUDèQÈV\VWÄP$QGURLG 5$0*%YQLWIJQÈSDPöļ*% )RWRDSDU¼W0SL[ 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è HuaweiPSmart 6PDUWSKRQHRGWUDGLèQÈKRYØUREFH VGYRMLWØPIRWRDSDU¼WHP GLVSOHMV)XOO+\'UR]OLwHQÈP *%RSHUDèQÈSDPöWL5$0 D*%LQWHUQÈÕORŔLwWö \'YD]DGQÈIRWRDSDU¼W\ V0SL[D0SL[VHQ]RUHP 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è SamsungGalaxyA6 6W\ORYØDPRGHUQÈWHOHIRQSOQØ YØNRQXVH6XSHU$02/(\' ,QILQLW\GLVSOHMHPVSRPöUHP VWUDQ $QGURLG2UHR 6XSHU$02/(\'GLVSOHM 0SL[IRWRDSDU¼W 5$0*%YQLWIJQÈSDPöļ*% 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777 60 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈSIJHGSODFHQÄNDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW 9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW Kartapropartunavolání 9FHQöNDUW\MHEDOÈèHNQHRPH]HQÄKR YRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF 3RWÄVHEDOÈèHNREQRYÈ]D.èPöVÈèQö 1DVWDYHQÈO]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ 9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÈ.è 3RNXGVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÈèHN3IJLSRMHQÈQDPöVÈFVH0% GDWMHQ]D.è .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è .DUWDGRVYöWD 9RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÈ"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWD aYROHMWHGRY\EUDQÄ]HPö YØKRGQöMLGÈN\VOXŔEö0\&RXQWU\ 6WDèÈVLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÈ \'R9LHWQDPXçÈQ\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPņŔHWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÈVH]QDP]HPÈDFHQÈNQDMGHWH na YRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6OXŔEX0\&RXQWU\QDYÈFVWRXWRNDUWRX ]ÈVN¼WHQDPöVÈFņ]GDUPD 9ç5Y¼VYRO¼QÈEXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÈFPņŔHWHYRODW na èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈMHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è &HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è Karta26 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]HEDOÈèNņ NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV*%GDWDQHRPH]HQØPL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFKVÈWÈ QDYUFKVHVOHYRX]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÈèN\O]HVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è Pro PODGÄ =DNDŔGÄGRELWÈPLQLP¼OQö .èY¼VRGPöQÈPHDŔ ([WUDNUHGLWXQDYÈF 6WDèÈVH]DUHJLVWURYDW9ÈFH na YRGDIRQHF]RGPHQ\

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPņŔHWH YRODWQHRPH]HQö Neomezené $QRQDwHEDOÈèN\MVRXQHRPH]HQÄMDN SURYRO¼QÈWDNSUR606N\ Bezsmlouvy 9wHFKQ\EDOÈèN\MVRXEH]VPOXY D]¼YD]Nņ&HQXEDOÈèNXY¼P RGHèWHPH]NUHGLWX 3IJL]SņVRELYÄ 0ņŔHWHVLY\EUDWEDOÈèHNNWHUØSU¼Yö SRWIJHEXMHWH$NG\Ŕ]URYQDMHGHWH QDGRYROHQRXDFKFHWHPÈWRGWHOHIRQX SRNRMPņŔHWH]ņVWDWMHQXVYÄKR NUHGLWX 6REQRYRY¼QÈPSRPöVÈFL %DOÈèN\VHY¼PSIJHVQöSRPöVÈFL DXWRPDWLFN\REQRYÈWDNŔHVHRQLF QHPXVÈWHVWDUDW1DSIJÈNODGEDOÈèHN ]VHY¼PREQRYÈ DWG 8NRQèHQÈEDOÈèNņ VREQRYRY¼QÈP SRPöVÈFL 9SIJÈSDGöŔHQHEXGHWHPÈWYGREö NG\VHEDOÈèHNREQRYXMHGRVWDWHèQØ NUHGLW]UXwÈVHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÈWG¼OHY\XŔÈYDW MHSRWIJHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW%DOÈèHN WDNÄPņŔHWHMHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0ņM 9RGDIRQH 6WDèÈVLDNWLYRYDWQDwHEDOÈèN\ NWHUÄMVRXSURVWö 3RNXGEXGHWHPÈW QöNWHUØ]EDOÈèNņ NWHUÄREVDKXMÈGDWD DNWLYQÈPņŔHWHVLQ\QÈ YDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH Y\]YHGQRXWGDOwÈGDWDQDYÈF 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 61 9ÈFHQDYRGDIRQHF]EDOLFN\ %DOÈèN\QD\'DWDD606 ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR7700 500 0%GDWD606YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR7700 *%GDWD606YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR7700 *%GDWD606YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è %DOÈèN\.RPSOHW =DwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÈVOR7700 .RPSOHWYVÈWL *%GDW606DYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è =DwOHWH606YHWYDUX.203/(7968\'(),;QDèÈVOR7700 .RPSOHWGRYwHFKVÈWÈ *%GDW606DYRO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö .è %DOÈèN\QD9RO¼QÈ ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÈVOR7700 9RO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,968\'(),;QDèÈVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÈVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÈVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è \'DWRY¼QÈ EH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄ DSOLNDFHDQLŔE\Y¼PèHUSDO\ GDWD.EDOÈèNņP.RPSOHWVL VWDèÈY\EUDWQöNWHUØ]9RGDIRQH 3DVVņs6RFLDO&KDW0XVLF QHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHWHQDVWs

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

62 Internet Mobilníinternet 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ 3RèHW6,0NDUHW YWDULIX =YØKRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÈFņ &HQD EH]]¼YD]NX 5HG\'DWD*% 1+3 .è .è 5HG\'DWD*% 1+1 .è .è 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*% 1 .è .è */7(LQWHUQHWXŔSRNUØY¼WDNIJNDNDŔGØNRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPņŔHWHVMDNØPNROLGDWRYØPSIJLSRMHQÈPRG9RGDIRQX -DNVLSRIJÈGLWGDOwÈGDWRYØREMHP 2EMHPGDWVLPņŔHWHQDYØwLWYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÈPVOXŔHE=YöWwHQÈGDWRYÄKREDOÈèNX R*%PöVÈF]D.è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

D\'RGDWHèQØREMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņDXY¼GÈPHMHLV\'3+ 7DULISURSIJÈOHŔLWRVWQÄSIJLSRMHQÈsLGH¼OQÈQDSIJSURMÈ]GQÈIJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÈ &HQD 3IJLSRMHQÈQDPöVÈF0% .è .WDULIņP5HG\'DWDGRVWDQHWHGDOwÈ/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN\'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÈFH]DIJÈ]HQÈ 6,0 GRGDOwÈKR ]DIJÈ]HQÈ 9ÈFHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER XŔRG 477.è 86%02\'(0 9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG :,),+276327 9RGDIRQH0RELOH:L)L5K /]HSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÈUR]PöU\ XŔRG 477.è $NWLYXMWHVLPRELOQÈ79 6OHGXMWHWHOHYL]QÈY\VÈO¼QÈSIJÈPR YHVYÄPWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL .GLVSR]LFLP¼WH]SöWQÄVOHGRY¼QÈDDŔ KRGLQ]¼]QDPX %DOÈèHNSURJUDPņMLŔRG.èVLPņŔHWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

WI-FI MODEM HuaweiLTECPEB310 Neomezený pevnýinternet 3RIJLêWHVLQHRPH]HQØLQWHUQHWSIJHV NWHUØSIJLSRMÈWHFHORXGRP¼FQRVWQHER WIJHEDPHQwÈILUPX :L)LVÈļYŔG\WDP NGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÈV*%GDWVLPņŔHWHXŔÈW GRPDLQDFKDWö \'DWRYØREMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORXPöVÈèQÈ VSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼PGDWDSIJHVWRFK\EöOD PņŔHWHVLMHMHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è =DSRMHQÈMHVQDGQÄ0ņŔHWHSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ QDMHGQRX 3IJLSRIJÈ]HQÈVOXŔE\VHVPORXYRXGRVWDQHWHVOHYX .èQDPRGHP6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 9\XŔÈWPņŔHWHQDSIJÈNODGMHGQX]Q¼VOHGXMÈFÈFKYDULDQWSIJLSRMHQÈ -DN¼U\FKORVWMHGRVWXSQ¼XY¼VGRPDVLVQDGQRRYöIJÈWHQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW &HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRIJÈ]HQÈVHVPORXYRXQDPöVÈFņ ]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\DXY¼GÈPHMHLV\'3+ .è .è²PöVÈFņ .è 9ÈFHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOXDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW QHER Internet 63 3HYQØLQWHUQHWVLPņŔHWHSRIJÈGLWMHwWöYØKRGQöMLYU¼PFLNRPELQRYDQÄ QDEÈGN\SURURGLQX VWU

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

MHGQRWOLYFH VWU

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

QHERILUPX VWU

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

 .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö 0ELWV 0ELWV 0ELWV 60 GB 3IJLSRMHQÈEH]NDEHOX1DSOQR 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÈ D0ELWVSURQDKU¼Y¼QÈ .è PöVÈèQö 5\FKORVW DŔ0ELWV 3IJLSRMÈPHY¼VSIJHV */7($\'6/9\'6/ QHERRSWLFNÄVÈWö 3RNUØY¼PH SRSXODFH )XQJXMHPHQDVDPRWö XOHVDLYFHQWUXPöVW =IJÈ]HQÈ ]GDUPD %H]SODWQ¼DNWLYDFH DLQVWDODFH 1HRPH]HQØSHYQØLQWHUQHW

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

 1DEÈGNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÈNņPVWDUwÈPOHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÈ.èPöVÈèQöDPöVÈèQÈFHQ\ WDULIXVLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÈFÈFK&HQ\ XY¼GÈPHYèHWQö\'3+-VRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈP PöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņ]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHP GROņDMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 6SRXVWDYØKRG SRwHGHV¼WFH Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÈèQö 7DEOHWVPRELOQÈPLQWHUQHWHP Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÈ.èDSRWÄ .è²PöVÈFņ .è VWDQGDUGQÈFHQDMH.è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

.è PöVÈèQö 0öVÈèQÈWDULIVYROQØPL MHGQRWNDPL SMS .è PLQXW GRYwHFKVÈWÈ SRY\èHUS¼QÈ]D.èPLQ 250 MB GDW =DNDŔGÄGRELWÈQDG.è Y¼VRGPöQÈPHNUHGLWHP QDYÈF9ÈFHQDVWU .è PöVÈèQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWL SMS .è 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ YVÈWL9RGDIRQH 9RO¼QÈGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .èPLQQDY\EUDQ¼èÈVOD .èPLQQDRVWDWQÈèÈVOD 8ŔY¼PE\OR"6WDèÈQ¼PXN¼]DWREèDQNXDPņŔHWHVL Y\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHWVPRELOQÈP LQWHUQHWHP]D]YØKRGQöQRXFHQX-È]GQÈIJ¼G\PDS\ DGDOwÈDSOLNDFHNWHUÄY¼PSRPRKRXXŔÈWVLŔLYRW QDSOQRSDNEXGHWHPÈWNG\NROLSRUXFH =ņVWDQHY¼PèÈVOR 3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPņŔHWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÄ WHOHIRQQÈèÈVOR 1DVWDYÈPHY¼PYöWwÈSÈVPR 1DQRYÄPWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÈPHYöWwÈSÈVPR SUROHSwÈèLWHOQRVW \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNPöVÈèQÈPXWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH]SRèÈW¼QÈGDW 9ÈFHQDVWUs 64 Nabídka 60+ 9ÈFHQDYRGDIRQHF] QHER 800 777 777

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Tarify 65 Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777 Video,SocialaMusic Passkestudentskému tarifuzdarma Tarif MHWRYWREö Datová SIM zdarma .è PöVÈèQöEH]]¼YD]NX Neomezené SMS do všech sítí Neomezené volání do všech sítí 10GB dat Bez ]¼YD]NX 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHXYHGHQDYèHWQö\'3+ 1\QÈY¼PYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHGDUXMHPH 0%GDWQDYÈF6WDèÈVLMHY\]YHGQRXW 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROL EH]SRèÈW¼QÈGDW9ÈFHQDVWUs .WDULIXVLPņŔHWHGRNRXSLWDŔGDOwÈGDWRYÄ 6,0NDUW\GÈN\QLPŔVYņMGDWRYØEDOÈèHN Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK3RIJÈ]HQÈMH ]GDUPD]DVGÈOHQÈ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0NDUWX Nastartujte VYņMWDULI 3RNXGQHSRWIJHEXMHWH neomezené volání a velkou porci dat, máme pro vás tarif 6WDUWPLQXWNWHUØY¼V XUèLWöXVSRNRMÈ Start 500minut .è PöVÈèQö .è606 500 minut GRYwHFKVÈWÈGDOwÈ.èPLQ 500MB dat \'DWXM]WHOHIRQXL]WDEOHWX .WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PHGUXKRXGDWRYRX 6,0NDUWXWDNŔHEXGHwPRFWVYØFK*% èHUSDWQDMHGQRXMDN]WHOHIRQXWDNWIJHED L]WDEOHWX7DNŔHMHVWOLWLMHwWöQHE\ORDP¼w SODWQØ,6,&MGLGRWRKR 0¼wWDULIMHWRYWREöQHERVL KRFKFHwSRIJÈGLW"\'RSRUXèKR i svému kámošovi a oba získáte 9RGDIRQH0XOWLSDVVQDSņOURNX ]GDUPD6YÄREOÈEHQÄDSOLNDFH s hudbou, videi a sociálními VÈWöPLVLWDNEXGHWHXŔÈYDWDQLŔ E\Y¼PèHUSDO\GDWD]WDULIX9ÈF R3DVVHFKQDMGHwQDVWUs

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

66 3URŻ UP\ %XêWHVW¼OH YHVSRMHQÈ .RPELQXMWHOLERYROQöVOXŔE\ NWHUÄVWRMÈQDSHYQØFK]¼NODGHFK 0öMWHSIJHKOHG 9\EÈUHMWH]YØKRGQØFKWDULIņ 5HGQHER5HG1DSOQR 1DMGHWHMHQDVWUD 9ODVWQÈWHRVREQÈDXWDQ¼NODGQÈYR]LGODQHERVWDYHEQÈWHFKQLNX DFKFHWHPÈWYwHSRGNRQWURORX"\'ÈN\VOXŔEö9RGDIRQH H\'RKOHGEXGHWHPÈWRQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼w PDMHWHNQDFK¼]È 3RPņŔHPHY¼PIJÈGLWSU¼FLQDVWDYEöVQDGQRU\FKOH]PRELOX &HQ\MVRXSODWQÄSIJL SRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈP SOQöQÈPQDPöVÈFņ XY¼GÈPHMHYèHWQö \'3+]DRNURXKOHQÄ QDFHOÄNRUXQ\SODWQÄ GRGDOwÈDNWXDOL]DFH QDEÈGN\ $ļMHMHGQRWND NGHNROLYWHUÄQX PņŔHWHMLRQOLQH QDVWDYLWDVOHGRYDW ]SRUW¼OX %DWHULHY\GUŔÈGOHW\SX MHGQRWN\DŔURN \'DOwÈYDULDQW\PRGXOņNWHUÄVHOLwÈSRX]HYØGUŔÈEDWHULH 9ØGUŔEDWHULHQDMHGQRQDELWÈ &HQD H\'RKOHGPRGXO0LQL PöVÈF .è H\'RKOHGPRGXO6WDQGDUG DŔPöVÈFņ .è H\'RKOHGPRGXO0D[L URN .è 9wHFKQ\YDULDQW\VOXŔE\H\'RKOHG \'RVDK &HQD H\'RKOHG0LQL SRX]HQDÕ]HPÈç5 .èPöVÈèQö H\'RKOHG(YURSD PRQLWRULQJSRFHOÄ(8 .èPöVÈèQö H\'RKOHG6YöW PRQLWRULQJSRFHOÄPVYöWö .èPöVÈèQö +ODYQöSRWIJHEXML YöGöWFRVHQD VWDYEöGöMH1HFKFL Ŕ¼GQÄ]GUŔHQÈ 2EèDVQHYÈPNGH]DPöVWQDQFL ]URYQDMVRXVDXWHPDQ¼IJDGÈP 1HPXVÈWHQLF ]DSRMRYDW MHGQRWNXXORŔÈWH GR]DYD]DGOD QHERPDJQHWHP NDPNROL SIJLFK\WÈWH \'ÈN\JORE¼OQÈ6,0 PņŔHWHVOHGRYDW VYņMPDMHWHNSR FHOÄPVYöWö

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

.è PöVÈèQöOLFHQFH 1HIJHwWH UR]ELWÄ WHOHIRQ\ 8NO¼GHMWHDVGÈOHMWH 6DPVXQJ*DOD[\;FRYHUMH YKRGQØPSRPRFQÈNHPQD VWDYEX0¼SURWLVNOX]RYØSRYUFK MHFKU¼QöQSIJHGY\VRNØPL NRQFHQWUDFHPLSUDFKXDXVWRMÈ LSRE\WSRGYRGRX1DVWDYEö VHRQöMQHEXGHWHE¼W DPņŔHWHQDQöM]ÈVNDW VOHYX.è 3RWIJHEXMHWHU\FKOHDMHGQRGXwHVGÈOHW GRNXPHQW\VNROHJ\QHER]¼ND]QÈN\" 3RIJLêWHVL]DEH]SHèHQÄGDWRYÄÕORŔLwWö 2QH\'ULYHDYwLFKQLEXGRXSIJHVQöYöGöW QDèHPDMDNVHP¼SUDFRYDW 3RNXGVLSRIJÈGÈWHQöNWHUØ]WDULIņ5HGQHER 5HG1DSOQRDNQöPXEXêVOXŔEXH\'RKOHG QHERÕORŔLwWö2QH\'ULYHPņŔHWHVLY\EUDW VOHYX.èQDWHQWRWHOHIRQQHERQD NWHUØNROLPRGXOH\'RKOHG 6DPVXQJ*DOD[\ ;FRYHU &HUWLILNDFH,3 DVWDQGDUG 0,/67\'* %DWHULHVNDSDFLWRX P$K .è .è 9ÈFHQDYRGDIRQHF]VWDYHEQLFWYL 3URŻ UP\ 67 67 3IJÈPR]PRELOXPņŔXXNO¼GDW DRNDPŔLWöVGÈOHWYwHFKQ\ GRNXPHQW\DIRWN\ .G\ŔVLNRXSÈP WHOHIRQWDNKODYQö FKFLDE\Y\GUŔHO 1DXNO¼G¼QÈ Q¼NUHVņIDNWXU QHERIRWHN]ÈVNHMWH DŔ7%SURVWRUX 1HSODļWHGUDKÄ DMļ¼N\UDGöML SRGSRIJWHVYÄ SRGQLN¼QÈ /LFHQFHO]H QDLQVWDORYDWDŔ QDSRèÈWDèņ DPRELOQÈFK ]DIJÈ]HQÈ 6WIJHŔWHVLVRXNURPÈs QLNGRQHRSU¼YQöQØ Y¼PGRGDW QHQDKOÄGQH

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

68 Pro firmy TarifRed+ profirmy Vybavte svou firmu ohromnou porcí dat, neomezeným YRO¼QÈPD6061RYöQDYÈFPņŔHWHWXWRQDEÈGNX]ÈVNDW QHMHQSURDOHLSURèOHQņILUP\ Více na vodafone.cz/business-red-plus nebo 800 777 700 &HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņXY¼GÈPHMHYèHWQö\'3+D]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ Datováníbez SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNWDULIņPQöNWHUØ ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVV DXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DNGHNROLEH]SRèÈW¼QÈGDW 6NYöOÄQDWRPMHŔHEDOÈèHN VWDèÈDNWLYRYDWMHQMHGQRX DSODWÈSURYwHFKQ\èOHQ\ ILUP\9ÈFHQDVWU çHUS¼QÈGDW 6GÈOHQ¼GDWDPņŔHWH GRSIJHGXUR]GöOLWSURNDŔGÄ èÈVOR]YO¼wļ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö Red+pro 4 èOHQ\ILUP\ Red+pro 6 èOHQņILUP\ 4× Neomezené SMS do všech sítí 6× Neomezené SMS do všech sítí 4× Neomezené volání do všech sítí 6× Neomezené volání do všech sítí 50 GB sdílených mobilních dat 20 GB sdílených mobilních dat

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

3URŻ UP\ 69 Více na vodafone.cz/red-office Social a Chat Pass Social a Chat Pass Kombinovanánabídka Red+Officeprofirmu 60 GB sdílených mobilních dat 30 GB sdílených mobilních dat 3IJLMêWHVLSURQHRPH]HQØSHYQØLQWHUQHWDPRELOQÈVOXŔE\YNRPELQRYDQÄQDEÈGFH5HG2IILFH1DMGHWH YQÈRKURPQRXSRUFLGDWDSURNDŔGÄKRèOHQDILUP\QHRPH]HQÄYRO¼QÈL606GRYwHFKVÈWÈ1RYöQDYÈF PņŔHWHWXWRQDEÈGNX]ÈVNDWQHMHQSURDOHLSURèOHQņILUP\.WDULIņPQDYÈF]ÈVN¼WHVSRXVWXYØKRG XwLWØFKQDPÈUXILUHPQÈP]¼ND]QÈNņP6OXŔE\WDNPņŔHWH]DèÈWY\XŔÈYDWLKQHGDEH]GDOwÈFKQ¼NODGņ Red+Officepro6 èOHQņILUP\ 4× Neomezené volání a SMS do všech sítí 6× Neomezené volání a SMS do všech sítí .è PöVÈèQö Red+Officepro4 èOHQ\ILUP\ .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PQLŔwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈPÈVWDLQVWDODFH7\VLPņŔHWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXMHPRŔQÄNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHLQIRUPDFÈ]ÈVN¼WHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMVRXYèHWQö\'3+DMVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ 129õ352 ç/(1Ņ FIRMY 5\FKORVWDŔ0ELWV 0RGHP]D.è Pevná IP adresa VIP technická podpora Pevný internet s výhodami pro firmy

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

0XVLF3DVVSURQHNRQHèQØSURXG PX]LN\EH]SRèÈW¼QÈGDW 9\UØVXMWHVYÄWöORGRSODYHNYU\WPXQHMQRYöMwÈFKKLWņNWHUÄY¼VUR]KØERXGÈN\DSOLNDFÈP$SSOH0XVLF (YURSD)UHNYHQFH6SRWLI\

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

\'RSIJHMWHVLWDNÄVRFL¼OQÈVÈWöFKDW QHERYLGHDEH]SRèÈW¼QÈGDW Vodafone Pass 71 6SU¼YQÄIXQJRY¼QÈVOXŔE\Y¼PPņŔHPH]DUXèLWXRILFL¼OQÈFKPRELOQÈFKDSOLNDFÈNWHUÄMVRXGRY\EUDQÄKREDOÈèNX]DIJD]HQ\9SIJÈSDGöY\XŔLWÈDOWHUQDWLYQÈFKDSOLNDFÈQHER ZHERYØFKYHU]ÈVOXŔHEQHPņŔHPHRYOLYQLWŔHGDWDQHEXGRXSRèÈW¼QD\'DWDQHPXVÈWHSRèÈWDWSRNXGSRXŔÈY¼WHREVDKSIJÈPRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÈVWUDQ\ 6HVOXŔERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÈW¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÈDSRVÈO¼QÈ]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÈW¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXŔEDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÈW¼PHGDWDYSIJÈSDGöSIJHKU¼QÈUHNODP\YU¼PFLYLGHDKXGE\QHERNG\ŔY¼VUHNODPDRGN¼ŔHPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÈVOXŔHEQHQÈ SIJHGSODWQÄ QDSIJSIJHGSODWQÄYU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

6HVOXŔERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÈW¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÈYLGHÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö CHAT PASS VIDEO PASS &RYwHFKQRY¼PEDOÈèN\9RGDIRQH3DVVXPRŔQÈ 9\XŔÈYDWGDWDEH]REDY =DSRPHģWHQDKOÈG¼QÈPöVÈèQÈKR GDWRYÄKROLPLWX 1HRPH]RYDW]¼EDYX 9\XŔÈYHMWHVYņMFK\WUØWHOHIRQ RSUDYGXFK\WIJH 1HèHNDWQD:L)L œLMWHRNDPŔLNHP\'DWXMWHNG\NROLDNGHNROL $WRQHMHQYç5DOHLSRFHOÄ(8 9HONÄSIJÈEöK\ LQDPDOÄREUD]RYFH /HQRwWHXREOÈEHQØFKVHUL¼OņYLGHÈ DILOPņ6OHGXMWHMHSIJHV

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Více na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777 Tarify RedNaplnoprojednotlivce DatováSIM .WDULIņPVLPņŔHWHSRIJÈGLWDŔ 3 další datové SIM. Data pak Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK 3RIJÈ]HQÈMH]GDUPD]DVGÈOHQÈ ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0 \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVV DXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DNGHNROLEH]SRèÈW¼QÈGDW 9ÈFHQDVWUs Nynídárek2GB 9DSOLNDFL0ņM9RGDIRQHY¼P Q\QÈG¼PHQDYÈF*%GDW ]GDUPD6WDèÈMLMHQSRXŔÈYDW DGDWDVLY\]YHGQRXWYVHNFL Moje nabídky. Výdajepodkontrolou 3RNXGGRV¼KQHWHGYRMQ¼- VRENXVYÄSUņPöUQÄÕWUDW\ ]DSRVOHGQÈFKPöVÈFņ XSR]RUQÈPHY¼VQDWRQRYö SMSkou. &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMHYèHWQö\'3+DSODWÈGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ çHUS¼QÈGDWPņŔHWHNRQWURORYDWGÈN\DataStropuSRMHKRŔGRVDŔHQÈSIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÈOHQÄGDWRYÄNDUW\9ØwLDataStropu]PöQÈWHYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH 3URILUHPQÈ]¼ND]QÈN\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÄILUP\]DGDUPR6QDwÈ931P¼WHYRO¼QÈD606YHVYÄILUHPQÈeVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYØFKèÈVHO0D[LP¼OQÈSRèHWÕèDVWQÈNņ931QHQÈRPH]HQ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö 10 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ RedNaplno 10 GB 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko .è PöVÈèQö 20 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko RedNaplno 20 GB 7dníneomezenéhovolání, SMSDDŔ0%GHQQö ]Y\EUDQØFK]HPÈVYöWD 72 Tarify 5 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ RedNaplno 5 GB

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

Kombinovanánabídka RedHomeprojednotlivce -HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW 3RNXGE\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWV PņŔHWHVLMLQDYØwLWEXêQD0ELWV]D.è PöVÈèQöQHERQD0ELWV]D.è=¼OHŔÈQD WHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö -HwWöYÈFHPRELOQÈFKGDW .G\E\Y¼PQHVWDèLOR*%PRELOQÈFKGDWPņŔHWH VLMHVQDGQRQDYØwLWQDQHER*%6WDèÈVH ]HSWDWQDwLFKSURGHMFņ 9\EUDQÄDSOLNDFHEH]SRèÈW¼QÈGDW 0öMWHPRELOSRUXFHsVXUIXMWHQDVRFL¼OQÈFK VÈWÈFKDFKDWXMWHNG\NROL6EDOÈèN\6RFLDO D&KDW3DVVY¼PQHEXGRXREOÈEHQÄDSOLNDFH VSRWIJHERY¼YDWGDWD9ÈFHQDVWUs .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PQLŔwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈYDwHKRE\GOLwWö7\VLPņŔHWHRYöIJLWQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXPRKRXY\XŔÈWLILUHPQÈ]¼ND]QÈFLDMHPRŔQÄMLNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXSODWQÄSIJL SRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMVRXYèHWQö\'3+DMVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ 8GöOHMWHVLUDGRVWQDwÈVNYöORXQRYLQNRX9HYØKRGQÄPEDOHQÈQDMGHWHQHRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606SRIJ¼GQRXSRUFLPRELOQÈFKGDWDNWRPXYwHPXGYD 9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÈVÈWöDFKDWRY¼QÈWDNŔHVLXŔLMHWHVYØFKREOÈEHQØFKDSOLNDFÈ SRGOHOLERVWL 9ÈFHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH nebo 6RFLDOD&KDW3DVV 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö 5 GB PRELOQÈFKGDW RedHome SURMHGQRWOLYFH 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 7DULI\ 73

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

74 Rubrika Více na vodafone.cz 9\EDYWHVYÄQHMEOLŔwÈRKURPQRXSRUFÈGDWQHRPH]HQØPYRO¼QÈP D606GÈN\WDULIX5HGSURèW\IJLèOHQ\URGLQ\ Více na vodafone.cz/rodina QHER 800 777 777 3URURGLQX 74 7DULI5HG SURURGLQX .è PöVÈèQö 3IJHKOHGQØÕèHW 9ØGDMHFHOÄURGLQ\P¼WHSRGNRQWURORX QDMHGQRPÕèWX çHUS¼QÈGDW \'DWDYURGLQöVLPņŔHWHGRSIJHGXUR]GöOLWSUR NDŔGÄèÈVOR]YO¼wļ \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRèÈW¼QÈGDW6NYöOÄQDWRPMHŔHEDOÈèHNVWDèÈ DNWLYRYDWMHGQRXDSODWÈSURYwHFKQ\èOHQ\ URGLQ\9ÈFHQDVWUs Red+pro 4 èOHQ\URGLQ\ 10 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 4× 1HRPH]HQÄ606GRYwHFKVÈWÈ 4× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

1HVWDèÈY¼PX5HG+RPHSURU\FKORVW0ELWV" 1DY\wWHVLMLQD0ELWV]D.èPöVÈèQöQHERQD0ELWV ]D.è=¼OHŔÈQDWHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö 5XEULND 75 9ÈFHQDYRGDIRQHF] 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 30 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 9ÈFHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH QHER 3URURGLQX 75 .RPELQRYDQ¼QDEÈGND 5HG+RPHSURURGLQX .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈ5HG+RPHSURMHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWVX5HG+RPH SURMHVRXè¼VWÈSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWVSRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PQLŔwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈ YDwHKRE\GOLwWö7\VLPņŔHWHRYöIJLWQDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXMHPRŔQÄNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHLQIRUPDFÈ]ÈVN¼WHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRX SODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņXY¼GÈPHMHYèHWQö\'3+D]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ Red+ Home pro 6 èOHQņURGLQ\ 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHWDŔ0ELWV 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHWDŔ0ELWV 6RFLDOD&KDW3DVV 6RFLDOD&KDW3DVV 4× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606GRYwHFKVÈWÈ 6× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö Red+Homepro 4 èOHQ\URGLQ\ 129õ352 ç/(1Ņ RODINY 3IJLMêWHVLSURQHRPH]HQØSHYQØLQWHUQHWQDGRPDDPRELOQÈVOXŔE\YNRPELQRYDQÄQDEÈGFH5HG +RPH1DMGHWHYQÈRKURPQRXSRUFLGDWDSURNDŔGÄKRèOHQDURGLQ\QHRPH]HQÄYRO¼QÈL606GR YwHFKVÈWÈDGYD9RGDIRQH3DVV\WDNŔHSIJLEURX]G¼QÈSRVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKDFKDWRY¼QÈXŔQHEXGHWH PXVHWSRèÈWDWGDWD1RYöQDYÈFPņŔHWHWXWRQDEÈGNX]ÈVNDWQHMHQSURDOHLSURèOHQņURGLQ\

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/

138

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-62018/